Page 153

bunun yerine Türk ve Altay kavimlerinin eski tarihlerinin Ting-ling, Kien-kou, Onogur, Kutn'gur, Savir, Avar, Heftalit, Ye-ta, Kao-kiu, Tche-lo ve saire gibi mahiyetleri bir "elkitabrnda değil de, ayrı monografi ve ilmi mecmualarda münakaşa edilecek ve her türlü spekülasyona, hattâ saf­ satalara müsait mevzulara yer ayrılmıştır. 2Biz programımızda Moğol devrinin dört ulusu, Ilhanlılar, Temür ve Temürlüler devirleri için beş müstakil madde ayırmıştık; Fundamenta’nın siyasî temayüllere hedef tutulabileceği kimsenin hatır ve hayalinden geçmediği devirde 1956 sene Mayısında Mainz’ta yapılan samimi ve çok ta muhteşem toplantılarında ve orman gazilerinde idealist Prof. Grünbech bana hitaben "al şimdi yaz o iyi bildiğin Çengiz ve Temürleri" dediğinden bu mevzua ait araştırmaların hülâsası­ nı yazmış, bu mevzuun ayrı bahisleri hakkında Haenisch ve Tauer gibi mütehassısları ile danışmıştım. Moğol ve Temürlü­ ler devrinin diğer büyük uzmanı olan Prof. Muhammed Şafi her iki yazının tamamlanmasında yardım etmiş ve onları İngilizceye çevirterek Pakistan’ın en mühim İlmî neşriyatı olan "Urdu İslam Ansiklopedisi"ne almıştır. Makalelerin hazır olduğunu Fundamenta’nm 1961 Aralık toplantısına da arz etmiş ve yazılı olarak ta bildirmiştim. Şimdi ortaçağ Türk tarihinin en parlak devirlerinden birini teşkil eden Cengiz ve Temür oğulları devri kendi başlarına bir madde olarak alın­ mış, Cengiz ve Temürün isimleri bile programda zikredil­ memiş ve bu madde Safevilerden önceki İran ve Hindistan Türkleri ile ilgili bir şekilde yazmak üzere genç Fransız İraniyatçısı Mr. Aubin’e verilmiştir. i - Bizim programımızda "Türk kültürü ve kültür tarihi" 12 madde olmak üzere ayrıca yazılmıştı. Bu kısım ise şimdiki zabıtnamenin en sonunda "malî ve amelî mülâhazalarla bu kısımdan şimdilik vaz geçilmiştir" kaydiyle "ecarte" edil­ miştir, Halbuki Fundamenta İstanbul Müsteşrikler Kongre­ sinde ele ahnırken kitabın 'Türk dili ve kültür tarihi el kitabı"

144

Tuncer Baykara - Zeki Velidî Togan  
Tuncer Baykara - Zeki Velidî Togan  
Advertisement