Page 151

Onogur, Heftalit, Bulgar, Sabir Oturogur, Tokurogur, Avar V.S.). b) Örtaasya’da ve şarkta Türk ve Altay kavimleri (Topa, Juan-Juen, Ya-ta,Tchelo ve saire). 2- Tukiular devri, Uygurlara kadar (550-744). a) Ortaasya’da Tukiular ve diğer Türkler. b) Batı Türkleri (OnOğurlar, Bulgar ve Hazarlar). C. Orta çağ tarihi (8-14 asırlar): 1- Uygarlar ve müslüman olmıyan diğer Ortaasya Türk­ leri (8-11 asır), Khotcho ve Kançu kırallıklan, Moğollar dev­ rinde Uygurlar. 2- Batıda gayrimüslim Türkler (Kıpçak, Peçenekler, Macarlarla ilgili olmak üzere) D. Garpte müslüman Türkler: 1- İslâm memleketlerinde Türkler, 11. asır başma kadar (Gazneviler dahil). 2- Ortaasya’da ilk müslüman Türkler ve Rusya Türkleri arasında İslâmiyetin yayılışı. 3- İran’da Büyük Selçuklar. 4-11. asırdan 14. asra kadar Küçük Asya Türkleri. 5- 14. asırda Küçük Asya Türkleri, 15. asra kadar. 6. İran, Ortaasya ve Hind Türkleri Moğol fütühatından, Safevilere kadar. 7- Selçuklulardan (Memlükler).

sonra

Arap

ülkelerinde

Türkler

Osmanlı tarihi: A .l- Başlangıçtan Fatih’in ölümüne kadar, 2- Fatih’in ve­ fatından Sokullu Mehmed Paşanın vefatına kadar. 3- 1579’dan 17. asrın sonuna kadar. 4-19. asır, 1908’e kadar. 5- 1908-1923 seneleri arası.

142

Tuncer Baykara - Zeki Velidî Togan  
Tuncer Baykara - Zeki Velidî Togan  
Advertisement