Page 144

VI

TQrk Kavimleri Tarihine Dair Milletlerarası Bir Teşebbüse Gösterilmekte Olan Yanlış İstikamet Prof. Zeki Velidt TOGAN

1951 İstanbul Müsteşrikler Kongresinde o zamanki dışiş­ leri bakanı Prof. Fuad Köprülü’nün, benim ve diğer Türk mümessillerinin uğraşmalariyle Türk dili, edebiyatı ve kültür tarihine dair 3-4 cildlik bir "temel kitap" neşr etmek karar altına alınmıştı. Neşir masraflarını Unesco, Alman İlimler Akademisi ve biz verecektik. Temel kitab sözünün Lâtince ve Almanca karşılığı olan "Fundamenta" ve "Grundriss" isimleri ile tanınan bu kitabın tertibi ve neşir masrafları için her sene vermemiz gereken 2000 doları sakıt hükümet bir türlü veremedi. Türkün varlığını ve kültürünü dünyaya tanıtacak olan bu eserin tertip ve neşrinde iştirak edilemezse bilgin­ lerimiz neşir komitesi mesaisine filan katılmazlarsa, bu komite ara sıra Türkiye’de toplanıp, kitapta bahis mevzuu olan Türk medeniyet eserlerini yerinde tetkik edip Türk bilgin­ lerini bu işe celbedemezse bu teşebbüsün başka ellere geçe­ ceği hususunu o zamanki maarif vekillerine müteaddid defa arz ettik. Nihayet 1957’de bu işin esas mürevviclerinden olan, Danimarka’dan yardım dahi temin eden türkolog ve mongolist Prof. Grünbech vefat edip, bu yolda fedâkârâne çalışan ilmi sekreter Dr. Dörfer de bu işten ayrılınca Komite azasından Prof. Scheel’in bir gafleti yüzünden bu iş Mr. Deny’nin doçenti Mr. Lui Bazin ile onun himaye ettiği Pertev Boratav’ın eline geçti. H er hangi bir partiye mensubiyetini bilmediğim Mr. Bazin’in sola mütemall vp Sovyet dostu olduğunu işitiyordum. 1954 Kembric Milletlerarası Müsteşrikler Kongresinde bu

135

Tuncer Baykara - Zeki Velidî Togan  
Tuncer Baykara - Zeki Velidî Togan  
Advertisement