Page 129

rejiminin haysiyet ve mevki sahibi olan bir vatandaşı milletin nazarmda ebediyen lekelemek, onu manen öldürmek isterse neler yapabileceğini göstermek bakımmdan neşrini icabettirircesine ibret amizdir. İşte kin ile verilmiş ceza hükümleri muhakemeler ve Yargıtayca da beraetim neticesinde ortadan kalkmış ise, beraet ile ortadan kalkmıyan ince ve müzmin cihetleri bir verem mikrobu gibi beni bu demokrasi rejiminde de kemirmekte berdevamdır. Bundan kurtulmanın yegâne çaresi millet tarafından seçilerek onu bihakkın temsil etmekte olan demokrat Büyük Millet Meclisine müracaat etmektir. Benimle birlikte tevkif olunan Maarif Vekâleti mensuplarına Vekâlet emri maaşları muntazaman verHdiği halde beni bidayetten Vekâlet emri maaşı almaktan meneylemeleri ve ailemi tamamen aç bırak­ maları ne kadar zülüm ise, bizimle birlikte kapalı bulunan sub­ aylar beraetlerinden sonra müterakim maaşlarmı almış olduk­ ları halde, beni sen sivilsin diye bu hakkımdan mahrum eylemeleri yine de o kadar haksızlıktır. Terfilerimin ve maaşlarımın bana iade olunmasını Büyük Millet Meclisinin muhterem milletvekillerinden dilerim. Danıştay dâvamı reddettikten sonra o zamanki Büyük Millet Meclisine müracaat etmeyi düşündüm, fakat bize hayırhah plan müteaddit milletvekilleri ile temasım neticesinde İsmet İnönü tarafından tayin olunan ve tek partiye mensup millet­ vekillerinin de Danıştayın verdiği cevaba benzer bir cevap vereceklerini, İsmet İnönü ve Haşan Ali’nin tedbirlerini haksız gösteren bir karar alamıyacağmı söylediklerinden bu dâvayı ancak Türk mületini bihakkin temsil eden yeni Demok­ rat Millet Meclisi teşekkül ederse ona müracaat ederim diye geri bıraktım. Ben 26 senedir Türkiye Cumhuriyeti tabiyetindeyim. Hiç bir zaman Türkiye’nin iç dâvalariyle ve iç siyasetiyle uğraşmadım. Bu memlekette hayatım Türk milletine ve in­ saniyete ilim sahasında hizmetle geçmektedir. Bu mesaim

120

Tuncer Baykara - Zeki Velidî Togan  
Tuncer Baykara - Zeki Velidî Togan  
Advertisement