Page 128

şeylerdir. Onun hakkımda beslediği bu indî vekablî fikirler, 1 numaralı Sıkıyönetim rhahkemesinin kararında 23 turancı samk arasında ancak bana 10 yıl ağır hapis ve ona ilâveten 4 sene sürgün ve cemii hukuklardan mahrumiyet cezaları şek­ linde tecelli ettiği gibi, Askerî Yargı tayın Başkanı Korgeneral M. Ergüder’in imzasiyle 1800 sayı ve 3.6.1947 tarihiyle İstan­ bul Sıkıyönetim Komutanlığına yazılan ve turancılık sanıkları­ na suretleri gönderilen yazıda "Irkçılık propagandası yapmak­ tan sanık Zeki Velidi Togan ve arkadaşları" diyerek Türkiye’deki ırkçılık dâvasının elebaşısı gösterilmemle de resmî şeklini almıştı. Bundan evvelki diktatör rejiminin turancılık dâvası dolayısiyle aleyhimde bazı hususi tecziye ted­ birleri ahnmasının bir kin ve düşmanlık mahsulü olduğunu gösteren olay ve deliller çoktur. Tevkif edilmemizden sonra bizi isticvap eden Sıkıyönetim sorgu hakimi yüzbaşı Kâzım Alöç Haziranın ilk yarısında Ankara’ya gidip ismet İnönü ve maiyetinin mümtaz iltifatlarına mazhar olduktan ve hususî talimatlarını aldıktan sonra beni vatana hiyaneti merkezce sabit bir gizli Alman casusu tanıyarak ona göre muameleye başladı, evimde müsadere edilen ve tetkik edilmekte olan ev­ rakta lehimde olanları bir tarafa atıp (ki bunlar 2 No.lı Askerî Mahkemede muhakememiz esnasında "lehte vesikalar" olarak tekrar yüze çıkmıştır), bazılarını imha edip, hep aleyhimde uydurma şehadetler bulmağa çalıştı ve 1 No.lu Askerî Mah­ keme huzurunda okuduğu ve gazetelerde metinlerini bizi âleme teşhir maksadile tam olarak neşrettirdikleri iki uzun id­ dianamesinde yalnız benim şahsî ifadelerimdeki tahrif ve tadil’in adedi 91’e çıkmaktadır. Bunların 48’ini bir bir sayarak yazdığım 12 sahifelik bir ek lâyihayı 9.7.1948 tarihinde gönder­ miş ve lâyiha bu yüksek kaza müessesesinin V inci Şubesinde 12.7.1948 tarih ve 8088 sayı ile kaydolunmuşsa da makbujiyete geçmedi ve ne olacağı daha 1944 senesinin 19 Mayısında İsmet İnönü’nün nutkundan belli olan kararları bu yüzden başka bir şekil alamadı. Şehadet ve ifadeler üzerinde hayasızca yapılan ve yaptırılan bu tahrif ve uydurmalar serisi, bir diktatörlük 119

Tuncer Baykara - Zeki Velidî Togan  
Tuncer Baykara - Zeki Velidî Togan  
Advertisement