Page 116

eserlerini takdiren kendisi Finlandiya Ulûm Akademisi demek olan Finnö-Ougrien Society cemiyetine ve Almanya’da Deutsche Morgenlândische Geseilschaft cemiyetine fahri aza olarak intihab olunmuştur. İran’dan da iraniyat sahasmdaki mesaisini takdiren birinci derece "Ferheng" altm nişam ken­ disine İran Maarif vekaleti tarafından taltif olunmuştur. Eser­ lerinden 1934|te Heidelberg Coğrafya Cemiyeti mecmuasmda intişar eden "İslamiyet ve coğrafya ilmi" nam eseri Almanca, Hyderabad’da İngilizce, Mısır’da Arapça ve Tahran’da Farsça olarak intişar etmiştir. İlmî eserlerini ve mesaisini sayarak yabancı dilde yazılan eser sıfatiyle Prof. Kampfmeyer ve W ittek’in beraberce 1936 senesinde "Die Welt des Islams" mecmuasında neşrettikleri "Zeki Velidi Togan" nam makaleyi zikredebiliriz (1952).

107

Tuncer Baykara - Zeki Velidî Togan  
Tuncer Baykara - Zeki Velidî Togan  
Advertisement