Page 115

ganenin 18, asır tarihine dair vesaik" namında bir mühim eseri intişar etmiş ve bu seferlerinde yaptığı keşfiyatı takdiren mütaaddid Rus ilmi cemiyetlerine aza intibah olunmuştur. Türkiye’ye geldikten sonra İstanbul Üniversitesi’ndeki tedrisatından başka, Türkiye kütüphanelerinde senelerce çalışarak, sayısız kıymetli eserler meydana çıkarmış ve bu mevzu üzerinde yazıp da harf inkılabına kadar neşri itmam edilemeden kalan "İstanbul Kütüphanelerindeki kıymetdar eserler" nam büyük eseri Prof. Fuad Köprülü tarafından 1927’de "Hayat" mecmuasında Prof. Zeki Velidî’nin ilmîtaharriyatı" namiyle yazılan mahsus makalede takdirle milletimize tanıtılmıştır, Türkiye’de neşrettiği eserlerden 1931’de çıkan "Moğollar devrinde Anadolu’nun İktisadî vaziyeti" nam eseri AJmancaya tercüme edilmiş, sonra 1939’da Türkistan tarihi" kitabı Mısır’da ve 1942-47’deyeni harflerle İstanbul’da intişar etmiş, ve Garpta mütaaddid takdirkar makalelerle karşılan­ mış, daha tabolunmamakla beraber Almanca ve İngilizceye tercüme edilmiştir. 1946’da "Umumî Türk tarihine Giriş" nam eseri, 1950’de 'Tarihde Usul" adlı eseri, 1951’de ise "Horezmce Tercümeli Mukaddimat al-adab" nam eseri yayınlanmıştır. Türkiye dışındaki mesaisinde 1923 senesinde İran’da Meşhed’de ve Afganistan’da Kabil kütüphanelerinde keşfettiği eseri 1924’de Journal Asiatique de ve 1924’te Rus Ulum Akademisi Bulletinlerinde neşrettiği makalelerinde tav­ sif olunmuştur. 1939’da "İbn Fadlan seyahatnamesi" (Alman­ ca ve Arapça), "El-Biruni’nin Dünya tavsifi" (1940’da Hindis­ tan Asariatika cemiyeti Memoires’lerinde İngilizce ve Arapça olarak) intişar etmiştir. Z. V, Togan’ın Ibn Fadlan’a ait klasik eseri Almanya’da Frye ve Black, İtalya’da Mikei Angelo Guidi, Avusturya’da Mzik, Çekoslovakya’da K. Jahn ve saire tarafından mütaaddid takdirkar yazılarla karşılanmış; ElBiruni’nin coğrafî malûmatına dair eseri hakkında ise G. Sarton tarafından Amerika’da İSİS mecmuasında 3 takdirkar makale yazılmıştır. Z. V. Togan’ın 1911’den beri intişar eden İlmî eser ve makalelerinin sayısı şimdi 167’yi bulmuştur. İlmî 106

Tuncer Baykara - Zeki Velidî Togan  
Tuncer Baykara - Zeki Velidî Togan  
Advertisement