Page 103

238- Tenkîd (Review); S. H. Taqizâde, Mâni u dîn-i, ibid. s. 268-270. 239- Tenkîd (Revievv): Prof. M. Shafi presentation volüme, ibid. s. 270-273. 240- 'Tahran kütüphanelerinde Hindistan’dan gelen eser­ lerde Çağatay dili ve Temürlü sanat âbideleri" (The Çağatay texts and Temürid illustrations in manuscripts from India at Tahran libraries), Belleten, XXIV/95, 1960, s. 441-445. 241- "Asya’nın mukadderatı" (The fate of Asla), Türk Yurdu II/5, 1960, s. 40-44, Bk. No 331 (s. 195-213). 242- Türk-Türkistan, İstanbul 1960, 40 s. 1961 243- "Celâleddin Vang-Zin-Şan" Havadis, 23.1.1961. 244- "İstanbul Üniversitesince yapılması gereken işlerden birisi" (An obligatory reform in the University of İstan­ bul), Türk Yurdu, 11/10, 1961, s. 21-24. 245- Tim ur", Urdu Encyclopaedia of İslam, vol. IV, fasc. 15 (1961) pp. 919-943. 1962 246- "Cengiz Han Türktür" (Chinggis Khan was a Türk), Büyük Türkeli, N. 2 (İzmir), 1962 s. 4-5. 247- "Doğu Türkleri ne âlemde" (What is the situation of the Eastern Turks) Yakın Tarihimiz, 1/8, 1962 (İstan­ bul), s. 242-243. 248- "Doğu Türklerinin şimdiki durumu" (The present situation of the Eastern Turks), Büyük Türkeli, N. 10 (1962), s. 3-5. 249- "Pertev Boratav’m yersiz isnatları" (The unfounded assertions of Pertev Boratav), Yeni İstanbul, 25.111.1962. 94

Tuncer Baykara - Zeki Velidî Togan  
Tuncer Baykara - Zeki Velidî Togan  
Advertisement