Page 1

MUGIKORTASUN-MAHAIAREN bilera-TOLOSA Reunión de la Mesa de Movilidad-Tolosa Órgano que se reúne:

Tolosako Udaleko Ingurumen, Agenda 21 eta Partehartze Departamentua / Departamento de Agenda 21, Medio Ambiente y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Tolosa

Deialdia egin duena:

Tolosako Udala

Convoca: Data, tokia eta ordua: Fecha, lugar y hora

Ayuntamiento de Tolosa 2005eko irailak 21a / 21 de septiembre de 2005 Tolosako Udaletxea/ Ayuntamiento de Tolosa 19:00etan / A las 19:00 horas

Harremanetarako pertsona:

Koro García (Tolosako Udala -Ayuntamiento de Tolosa)

Bilera egin duen organoa:

Persona de contacto: Telefonoa:

943 65 44 66

Helbide elektronikoa

Ingurugiro@tolosakoudala.net ag21@tolosakoudala.net

Gai-zerrrenda: Orden del día

1.- Tolosan bidegorrien sarea eta bizikleta indartzeko plana/Plan para potenciación de la red de bidegorri y de la bicicleta en Tolosa (gea21) 2.- Mugikortasunaren proposamenak aurkeztea/Presentación de propuestas de Movilidad (LEBER) 3.- Eskaerak eta galderak/Ruegos y preguntas

Deituak/Convocados: Alde Zaharra Dendak (Beatriz O. de Zarate) Amaroz Elkartea (José Luis Butrón) ASMELEGI (Rafael Arranz) BELATEKO AUZO ELKARTEA (Jon Murua) BERAZUBIKO AUZO ELKARTEA (Juanjo Galarza) EA (Andoni Iturzaeta) EL CASCO ANTIGUO (Pilar Amiano) HIRUKIDE SAN JOSE (Joseba) IGARONDO ELKARTEA IU (José Mª Vieites) KOLDO LOPEZ (Hirukide Eskolapioak) LASKORAIN IKASTOLA (Ana Erbiti) MAURO MAROTIAS

MENDIKUTE KIROL ELARTEA (Pradini) ORIAKO TXIRRINDULARI ESKOLA (Javier Goenaga) ORIXE INSTITUTOA (Joxemari Aldanondo) PEÑA ABRAHAM OLANO (Jesús Manso) PEÑA CARACOL MARRASKILO (Luis Mª Lasa) PP (Angel Yáñez) PSEE (Oscar Renedo) SAMANIEGO IKASTETXEA (Arantxa Iruretagoiena) SAN ESTEBAN AUZO ELKARTEA (Javier Ausin) TOLOSAKO TRIATHLON TALDEA UDALTZAINGOA (Iñaki Zabalza) ZULOAGA TXIKI INGURUMEN ESKOLA Parte hartu dute/ Asistieron : - 20 partaide/participantes.

-1-


-

Kontseiluko Burua /Presidente del Consejo: Jokin Bildarratz (Alkatea) Zinegotziak/ Concejales: Joxelu Andueza (EAJ/PNV), Angel Yáñez (PP) Teknikariak: Antton Lekuona (Obra, Zerbitzuak, Ingurumena/ Obras, Servicios, Medio Ambiente), Udaltzaingoen sarjentua (Iñaki Zabalza)

ELKARTEAK, HERRITARRAK, ETAB./ ASOCIACIONES, CIUDADANOS/AS, ETC: Peña Olano (Jesús Manso) Tolosako Eskolako Agenda 21: • Hirukide (Koldo López) • Laskorain (Ana Erbiti) • Samaniego (Arantxa Iruretagoiena) • Zuloaga Txiki (Juan Unzueta)

Amaroz Auzo Elkartea (José Luis Butrón, Floren Altuna)

AMPA, HIRUKIDE (Itxaso, Maite) ASMELEGI (Rafael Arranz) Belate Auzo Elkartea (Mª Jesús Gorostidi) Diario Vasco ( IGARONDO Elkartea (Raquel, ile-apaindegia)

0.- Ongi etorria

0.- Bienvenida:

Bertaratutakoei ongi etorria eman ostean eta bertan izatea eskertu ondoren, Juan Unzuetak, Artelatz enpresako kideak, partaidetza izango zuten hizlariak aurkeztu zituen. Ander Irazusta GEA”! aholkularitzako kidea eta Josu Ramírez LEBER aholkularitzakoa. Bertaratutako pertsonei saioa zehatz-mehatz informazio-saioa izango zela jakinarazi zitzaien. Nolanahi ere, helburua honakoa zen: emango zitzaien informazioarekin ondoren eztabaida-saioan parte hartzea. Bertan eskaerak eta iradokizunak egin ahal izango zituzten. Sarrera gehiagorik gabe Ander Irazustak hartu zuen hitza (19:20).

Tras dar la bienvenida y agradecer a las personas presentes su asistencia, Juan Unzueta, miembro de la empresa Artelatz, presentó a los ponentes que realizarían las intervenciones. Ander Irazusta miembro de la consultora GEA”! y Josu Ramírez de la consultora LEBER. Se comunicó a las personas presentes que la sesión a la que habían sido convocadas era puramente informativa el objeto de que, con la información que se les brindara, pudieran posteriomente participar en una sesión de debate en la que plasmasen sus peticiones o sugerencias. Sin más preámbulos tomó la palabra Ander Irazusta (19:20).

1.- Bidegorrien plana eta bizikletaren erabilera 1.- Plan de Bidegorri y potenciación de la indartzea: bicicleta: Ander Irazustak bere enpresak landutako proposamena aurkeztu zuen. Halaber, Alfonso Sanz aritu da lanean, baina ezin etorria adierazi zuen. Planaren helburua Tolosako Arau Subsidiario berrien idazketan sartzea zen. Aurkezpena Powerpoint aplikazioan egin zen eta edukia formatu inprimatuan bertaratutako

Ander Irazusta presentó la propuesta trabajada desde su empresa en la que también también trabajó Alfonso Sanz cuya presencia excusó. El objetivo del Plan se cifraba en la oportunidad de ser incluido en la redacción de las nuevas NNSS de Tolosa. La presentación se realizó en una aplicación de Powerpoint cuyo

-2-


pertsonei eskuratu zitzaien. Plana aurkeztean, hasieran sarrera egin zuen. Bizikleta garraio-bitarteko berreskuratu egin behar zela aipatu zuen eta, ildo horri jarraiki, beste bitartekoekiko onurak, bai banan-banan, bai taldean, azpimarratu zituen: 1.- Banan-banakako abantailak: Eraginkortasun energetikoa, jarduera fisikoa, garraio ez-poluitzailea, garraio-bitarteko isila, merkea, autonomia, segurtasuna azkarra eta hiri-lurzoru gutxi hartzen du. 2.- Abantailak taldean: Onurak udalerriarentzat: auto-pilaketa murriztea, espazioa aurreztea, hiriaren kalitatea hobetzea, ondarearen mantentze-lanak merkeago izatea, adibidez; onurak enpresarentzat: espazioa irabaztea; onurak merkataritzarentzat: zirkulazioaren aldi berekoa izanik, merkataritzak irabazten du, erabiltzaile gehienak oinez, garraio publikoz edo bizikletaz joaten baitira. Auto gehiago dauden heinean bizikleta gehiago daudela faltsua da eta Europako zenbait hiriren adibideak jarri zituen, hala nola Nantes, Berna…

contenido se entregó a las personas presentes en formato impreso. En la presentación del Plan realizó una introducción sobre la necesidad de recuperar la bicicleta como modo de transporte haciendo un listado de sus bondades respecto a otros, tanto individuales como colectivas: 1.- Ventajas individuales: Eficiencia energética, actividad física, transporte no contaminante, medio de transporte silencioso, bajo coste, autonomía, seguridad, rapidez y escasa ocupación de suelo urbano. 2.- Ventajas colectivas: Beneficios para el municipio (disminuye la congestión de coches, ahorro de espacio, mejora en la calidad de la ciudad, disminuyen los costes de mantenimiento del patrimonio por ej.), beneficios para las empresas (ganan espacio), beneficios para el comercio (en la coexistencia de tráficos gana el comercio porque gran parte de usuarios opta por acudir a pie, en transporte público o en bicicleta). La relación a más coches más bicicletas es falsa y dio ejemplos de varias ciudades europeas que demostraban este hecho: Nantes, Berna,...

Tolosan bizikletentzako bideak bultzatzearen egokitasuna indartzeko, Europako hiru hiri txikiren adibideak jarri zituen. Hirurak Tolosaren antzeko tamaina zuten. Izan ere, jada bide berri horren onurak dastatu dituzte. Hiriak honako hauek ziren: Houten (Holanda), Navskov (Danimarka) eta Bruhl (Alemania). Hiru adibideek alderdi komuna dute: istripu-kopurua murriztu egin dela.

Para reforzar la idoneidad de impulsar la implantación de los carriles-bici en Tolosa hizo una exposición de tres ciudades pequeñas europeas que con un tamaño similar a Tolosa han comprobado las bondades de su implantación. Es el caso de Houten (Holanda), Navskov (Dinamarca) y Bruhl (Alemania). Uno de los aspectos coincidente en los tres ejemplos es la disminución del número de accidentes.

Zer abantaila ditu Tolosak? • Distantzia egokiak (bizikletaren ekintza-erradioa: 7,5 km) • Topografia egokia Bizikletaren erabilera hedatzeko plangintza egin behar da, horren aldeko arrazoibidea nahikoa ez baita. Gainera, hiri-mugikortasunaren plangintza berriz planteatu behar da. Ildo horri jarraiki, iraunkortasunaren irizpideei erreparatu behar zaie. Bestalde, konpromiso politikoaren zatia dira, gizarte-eskaera geroz eta handiagoa baita.

¿Cuáles son las ventajas con que cuenta Tolosa? • Distancias adecuadas (7,5 km radio de acción de la bicicleta) • Topografía adecuada. Es necesario realizar una planificación sobre la implantación de la bicicleta ya que el discurso a favor de esta no es suficiente, además se hace necesario replantear la planificación de la movilidad urbana hacia criterios de sostenibilidad que, por otra parte forman parte de un compromiso político que atiende a una creciente demanda social.

-3-


Hizlariak egun Tolosan bizikletentzako bidearen trazadura Foru Aldundiak etorkizunerako planteatutako sarearen barruan kokatu zuen: Donostia-Ordizia trazaduraren 3. ibilbidea. Udal-eremuan, barneko sarea definitzeaz gain, neurri osagarriak aplikatu behar dira, besteak beste, bide-heziketa, oinezkoak eta bizikletak aldi berean ibiltzea eta araudia egokitzea. Halaber, ezartzeko programazioa egin behar da eta zeharkako kudeaketa ziurtatu behar da. Horri eutsiz, plangintza Udaleko beste eremuetan sartu behar da. Planak zenbait helburu nagusi ditu: • Poluzioa eta zarata murriztea. • Energi kontsumoa murriztea. • Hiritarren osasun fisikoa eta psikologikoa hobetzea. • Bizikidetasunerako herri-espazioa berreskuratzea. • Zirkulazioaren arriskua murriztea. • Haurren eta beste gizarte-taldeen mugimendu-autonomia gehitzea.

El ponente situó el actual trazado de carril-bici de Tolosa en el marco de la futura red planteada por la Diputación Foral: recorrido 3 del trazado Donostia-Ordizia. En el ámbito municipal, además de definir la propia red, hay que aplicar medidas complementarias (educación vial, impulsar la coexistencia de peatón-bici, adecuación de la normativa), realizar una programación para su implantación y una asegurar una gestión transversal insertando su planificación en otras áreas del propio Ayuntamiento). Este plan se fija una serie de objetivos generales: • Reducir la contaminación y el ruido • Reducir el consumo energético • Mejorar la salud de la ciudadanía, física y psicológica. • Recuperar espacios públicos para la convivencia. • Reducir la peligrosidad del tráfico. • Aumentar la autonomía de movimiento infantil y de otros colectivos sociales.

Mugikortasunarekin eta bizikletarekin zerikusia Y otros colectivos en relación con la movilidad y duten beste taldeei dagokienez: la bicicleta: • Bizikletaren erabilera garraio-bitarteko • Normalizar el uso de la bicicleta como modura normalizatzea. medio de transporte. • 7 km-tik beherako hiri-ibilbideetan • Lograr un trasvase del coche a la bicicleta autoaren ordez bizikleta erabiltzea. en trayectos urbanos menores a 7km. • Bizikleta-bideei dagokienez loturak • Garantizar conexiones en rutas con bici bermatzea lan-guneekin, etxearekin, uniendo: centro trabajo, casa, ocio, escuela... astialdiarekin, ikastetxearekin… • Asegurar las conexiones con los • Inguruko udalerriekin loturak ziurtatzea. municipios de alrededor. • Bizikletari aplikatutako legezko neurriak • Conseguir que las medidas normativas oinezkoen onurarako izatea. aplicadas a la bicicleta redunden en beneficio de los peatones. • Zein da proposamena Tolosarako?

¿Cuál es la propuesta para Tolosa?

Bide-mota desberdinak proposatzen dira: norabide bakarrekoa, bi norabidetakoa, bizikletarentzako espaloia, bizikletarentzako bide babestua. Gainera, honako printzipiotik abiatzen da: jada Donostian aplikatu dela (Mugikortasunari buruzko Hiri Hitzarmena). Ildo horri jarraiki, Donostian oinezkoek eta garraio publikoak lehentasuna dute. Beraz, ingurumena gutxien kaltetzen duten moduetara jo da. Ondoren, eta planoaren gainean,

Se proponen diferentes tipos de carriles: unidireccional, bidireccional, acera bici, coexistencia con peatón, vías mixtas, carril-bici protegido. Además se parte del principio que ya se ha aplicado en Donosti (Pacto Cívico de Movilidad) de priorizar al peatón y al transporte público, es decir, a los modos que menos perjudiquen el medio ambiente. A continuación y sobre un plano explicó los diferentes carriles

-4-


bide desberdinak azaldu zituen. Horiek “nahiaren lerroen” arabera diseinatu dira. Horietatik 11 kmak, bide nagusiak, bide nagusien arteko loturak eta adar osagarriak azpimarratu zituen. Plangintza hori guztia, besteak beste, hurrengo faktoreen mende dago: aurrekontuak, proiektuak leheneratzea, azpiegituran eta lanak koordinatzea, etab. Laburbilduz, planean aurrez ikusitakoa pixkana-pixkana garatu behar da eta, ildo horri jarraiki, lan-tresna besterik ez da. Hortik abiatuta guztia borondatea eta kudeaketa da, hirigintza-ekintza orok bezala denbora behar duela ahaztu gabe. GEA21eko ordezkariaren txanda amaitu ostean, Josu Ramirezek hartu zuen hitza (19:55). LEBER aholkularitzaren izenean, “Tolosako mugikortasun iraunkorrari buruzko plana” aurkeztu zuen. Lana aurretik hasitako beste batzuen barruan kokatu zuen. Aurrekoak 2001. urtean hasi ziren IHOBEren dirulaguntzaz. Horri esker, aurreko plana berraztertu eta iraunkortasunaren ikuspegia sartu zen. Ildo horri jarraiki, aurreko ikuspegia orokortu egin zen, zirkulazioa-aparkalekua binomioa besterik ez baitzuen kontuan hartzen. Era berean, planteamendu teknikoaren barruan kokatu zuen eta nagusiki horretan oinarritzen da lana. Bere partaidetza diagnostikoaren emaitzetan oinarritu zen. Bestalde, EAEn antzeko tamaina duten udalerriek ondorioztatuetakoetatik ez daude oso urrun: biztanle-kopurua murriztu da; famili unitateek kide gutxiago dituzte, baina gehiago dira; joan-etorriak gehitu dira (erosketa gehiago, ibilgailu gehiago…); 1.000 biztanleko 375 ibilgailu daude… Hala ere, barruko mugikortasuna pixkana-pixkana galduz doa eta aholkularitzaren iritziz, babestu beharreko aktiboa da (bizikletak autoari utzi dio tokia eta oraindik oinez desplazatzen den populazioa izan arren, espazioa galtzen ari den ohitura da), murrizketa inguruneko beste hiriguneetan baino txikiagoa baita. Aktiboa hirigintza-neurriak erabiliz berreskuratu behar da, esaterako: hirigintza-dentsitate altuak edo ertainak mantentzea, etxebizitza familiabakarren eta etxe atxikien aldean.

planteados en base a “´líneas de deseo” del cual destacó sus 11 km y la existencia de carriles principales, uniones entre carriles principales y ramales complementarios. Toda esta planificación depende de factores tales como: presupuestos, priorización de proyectos, coordinación con otras infraestructuras y obras previstas, etc. En definitiva se trata de ir implantando paulatinamente lo previsto en el plan que no es sino un útil de trabajo. A partir de ahora todo queda en voluntad y gestión, sin olvidar que como toda actuación urbanística requiere tiempo. Finalizado el turno del representante de GEA21 tomó la palabra Josu Ramírez (19:55), quien en representación de la consultora LEBER, presentó el “Plan de movilidad sostenible de Tolosa”. Enmarcó el trabajo realizado como fruto de otros anteriores iniciados en el año 2001 con subvención concedida por IHOBE gracias al cual se aprovecha para revisar el plan anterior para introducir la perspectiva de la sostenibilid haciendo más global la perspectiva anterior ceñida exclusivamente a considerar el binomio tráficoaparcamiento. Enmarca, asimismo, en un planteamiento técnico en el que se apoya el trabajo en su profundidad. El se centró en los resultados a los que han llegado en el diagnóstico, que por otra parte, no difiere de las características de otros municipios de tamaño semejante de la CAPV: descenso de la población, unidades familiares con menos número de miembros (mayor nº de unidades familiares), incremento del número de desplazamientos (más compras, mayor número de vehículos,...) 375 turismos por cada 1000 habitantes,... Sin embargo la movilidad interna se pierde paulatinamente y es un activo, que en opinión de la consultora, hay que proteger (la bici ha cedido espacio al coche y aunque aún seamos una población que se desplaza a pie, es un hábito que está cediendo espacio) ya que el descenso es menor que el observado en otros núcleos de nuestro entorno. Este activo hay que recuperarlo con medidas urbanísticas que lo favorezcan: manteniendo densidades urbanísticas mediasaltas, por ejemplo, en contra de adosados y unifamiliares.

-5-


Enplegu-egiturari erreparatuz, geroz eta enplegu gehiago daude hirugarren sektorean, beraz, Tolosan zerbitzu-enpleguen hornidura gehitu egin beharko litzateke, bereziki, horiek hirigunean kokatzen badira. Hala, oinez eta garraio publikoa erabiliz irits daiteke. Tolosak berezitasun bat ba du: enplegu tertziarioaren eskaintza mantentzen ari da eta hori ez da inguruko udalerrietan maiz gertatzen. Hala ere, lanerako udalerriaz gaindiko mugimenduak asko gehitu dira. Enplegua udalerrian bertan mantenduz gero (norberak bere burua mantentzea), oinezkoen mugikortasuna nabarmenki hobetuko litzateke eta, beraz, iraunkorragoa litzateke. Hori lerro estrategiko bat da eta interesgarria litzateke horren gainean jardutea, etorkizunean mugikortasuna baldintzatuko baitu. Oso garrantzitsua da honakoa pentsatzea: norantz bideratu nahi dugu Tolosa? Ideala litzateke 800 ibilgailu/h-ko zirkulazio orokorra izatea, hiri-bideetan kopuru horiek aise kudea baitaitezke. Dena dela, arazoa ez du auto-kopuruak sortzen, horien banaketak edo portaerak baizik. Arazoa ez da bolumena, espazioa arrazionalizatzea baizik. Orain arte plangintza urbanistikoan ia espazio guztia bakarrik autoari bideratu zaio. Oinezkoarentzat espazioak berreskuratu behar dira eta, horretarako “push and pull” neurriak aplikatu behar dira, hau da, ibilgailuen zirkulazioa mugatu behar da, desplazatzeko beste bitartekoak erakargarri bihurtu behar dira eta kontzientziazio-neurriak hartu behar dira. Orain arte izandako esperientzian oinarrituta, azkeneko hauek zalantzazkoak dira. Tolosan mugikortasun orokorrari dagokionez, barneko mugikortasunak oraindik garrantzi handia duela azpimarratu behar da. Ildo horri jarraiki, oinez egindako bidaiak gailentzen dira. Hori da babestu behar den aktibo nagusia, ibilgailu pribatuetan egindako bidaiak gorantz egiten ari baitira, bai barneko mugikortasunerako, bai kanpoko mugikortasunerako.

Atendiendo a la estructura del empleo, la creciente terciarización del empleo aconsejaría el aumento de la dotación de empleo en servicios en Tolosa. Especialmente, si se ubican en el propio casco urbano para permitir su accesibilidad a pie y en transporte público. Una peculiariedad de Tolosa es que está manteniendo su oferta de empleo terciario algo poco frecuente en su entorno, a pesar de que los movimientos extramunicipales de carácter laboral hayan experimentado un importante aumento. Mantener el empleo en el propio municipio (autocontención) redundaría en una mejora sustancial de movilidad peatonal, y por lo tanto, sería más sostenible. Esta sería un línea estratégica sobre la que convendría trabajar ya que va a condicionar la movilidad en el futuro. Es importante pensar hacia dónde queremos que vaya Tolosa, El ideal es un tránsito global de 800 vehículos/h ya que son cifras que en vías urbanas deberían resultar sencillas de gestionar. Pero no es tanto un problema de volumen de coches sino de comportamientos o distribución de los mismos. El problema no es el volumen sino racionalizar el espacio que, hasta la fecha, se ha destinado casi exclusivamente al coche en el planeamiento urbanístico. Hay que recuperar espacios para el peatón aplicando medidas “push and pull”: resticción al tráfico de vehículos, medidas de atracción hacia otros modos de desplazamiento, y medidas de concienciación aunque por la experiencia habida, estas últimas, las pone en tela de juicio. En cuanto a la movilidad global en Tolosa cabe decir que la movilidad interna continúa teniendo un peso importante y sobre ella los viajes a pie destacando con diferencia. Este es el principal activo a proteger ya que se observa una tendencia al aumento de los viajes en vehículo privado tanto en la movilidad interna como en la externa.

Proposatutako neurriak:

Medidas propuestas:

1.a Oinezkoentzako pasealekuak eta zirkulazioa lasaitzea. Espaloi zabalagoak sustatu nahi dira, hain zuzen ere, gutxienez metro batekoak. Horrekin ez dugu esan nahi kale guztiak

1ª Paseos peatonales y tranquilización del tráfico. Se prestende impulsar aceras más anchas cuya medida mínima sea de 1 m. Ello no quiere decir que todas las calles se hayan de peatonalizar

-6-


oinezkoen bide bihurtu behar direla, baina sarea egin behar da zabalgunea, hirigune zaharra eta auzoak (jarduera handieneko guneak) lotzeko. Ildo horri jarraiki, ardatz seguruak, erosoak, eta atseginak eratu behar dira, irisgarritasun-hesirik gabe. Horietan oinezkoak lehentasuna izan behar du. 2.a Belarri edo elkargune garaiak ezartzea. Hala autoek kaleetako elkarguneetan ezin dezakete aparka eta ikuspena errespetatzen da. Zehatz-mehatz azaldu zuen proposamena, ausarta baitzen. Aipatutakoa Foruen eta Nafarroako Etorbidearen bidegurutzearekin zerikusia du. Bertan elkargune guztia igotzea proposatzen da. Horrela, motorrezko ibilgailuari oinezkoak lehentasuna duen gunean dagoela gogoraraziko zaio. Neurri hau Getxon arrakastatsua izan da, autoak gora egin behar duenean, senaz kontuarengatik gelditzen baitu. 3.a Hiriko garraio publikoa 2004. urtearen hasieran ezarri zenetik, etengabe aztertu da. Batetik, txartelak jarraitu dira eta, bestetik, bertan zenbaketak egin dira. Alderdi horiei esker zerbitzua arrazionalizatu da eta egiazko beharretara egokitu da. Orain hasierako bi lineak linea bakarrean bateratzea erabaki da. Hautabide desberdinak proposatzen dira, planak etorkizunerako proposatzen dituen bide-hautabideak kontuan hartuta: lineak bateratzea, ibilbidearen denborak mantentzea, Usabalen polikiroldegiaren zerbitzua sartzea eta Usabaleko industri gunea sartzea.

pero sí se trataría de hacer una red que una la zona del ensanche con el casco viejo y los barrios (zonas de mayor actividad) creando ejes seguros, cómodos y agradables, sin barreras de accesibilidad y preferencia del peatón.

Hasierako proposamenarekiko hautabideak honakoa aurrez ikusten du: Laskorain ikastolaren parean kontrako bidea, beraz, aparkalekua galtzen da; polikiroldegiko eta Usabaleko geltokiak tokiz aldatzea, Araba Etorbideko geltokia deuseztatzea, Laskorain ikastolaren parean geltokia jartzea…

2ª Implantación de orejas e intersecciones sobreelevadas. Es una manera de evitar que los coches aparquen en intersección de las calles restando visibilidad. Comentó con detalle una propuesta, por atrevida, ligada al cruce entre fueros y Avda de Navarra de manera que se propone la elevación de toda la intersección para recordar a los vehículos motorizados que está en una zona en la que el peatón tiene preferencia. Es una medida que han aplicado con éxito en Getxo ya que el coche al tener que elevarse frena instintivamente por cautela. 3ª Transporte público urbano. Desde su implantación a comienzos del año 2004 se ha revisado constantemente a través del billateje y de conteos in situ aspectos que han permitido ir racionalizando el servicio para adaptarlo a las necesidades reales. En este momento se ha decidido unir las dos líneas iniciales en una única a la que se proponen diferentes alternativas en función de las posteriores alternativas viarias propuestas en el plan: unificación de líneas, mantenimiento de los tiempos de recorrido, inclusión del servicio del polideportivo en Usabal e inclusión de la zona industrial de Usabal. La alternativa propuesta a esta propuesta incial contempla: un contracarril frente a ikastola Laskorain que pierde su aparcamiento, traslado de las paradas del polideportivo y Usabal, eliminación de la parada de Araba Etobidea, parada frente a ikastola Laskorain,...

4.a Zirkulazioa antolatzea. Ekintza gutxi proposatzen dira, denbora asko eman dugulako horretan lanean. Zehaztasun-ekintzak dira eta Udalean bertan ez dago adostasunik. 4.1.- Ekintza bat txostenaren 19. orrialdean azalduta agertzen da: Alhóndiga-Estrella-San Esteban. Biribilgunea orduaren noranzkoarekin, sartzeko San Juan kalea eta irteteko Batxiler Zaldibia kalea eta Gernikako Haritzaren

4ª Ordenación de Tráfico. Se proponen pocas actuaciones ya que se lleva trabajando desde hace tiempo. Son actuaciones de detalle sobre las que no hay consenso en el propio ayuntamiento. 4.1.- Una sobre las que centró fue la que aparece en la página 19 del informe (Alhóndiga-EstrellaSan Esteban) rotonda con sentido horario, Calle San Juan de entrada y Batxiler Zaldibia de salida y anulación de la conexión entre la calle

-7-


Loragetiak kalearen eta San Francisco pasealekuaren arteko lotura deuseztatzea. 4.2.Gorosabel-Ibaiondo: Gorosabelen zirkulazioa murrizteko eta espazio enblematikoak (hala nola Euskalherria plaza) berreskuratzeko, bi hautabide daude txostenaren 20. eta 21. orrialdeetan zehatz-mehatz adierazita. Lehengoari buruz honakoa azaldu zuen: ez dela hain anbizio handikoa eta ikuspuntu teknikotik “erdi bidean” gelditzen dela. Bigarrenari dagokionez, zalantzak sortu arren, beren iritziz egokiena da. Ibaiondok noranzko bikoitza izango du eta oinezkoak, bizikletak eta autobusak aldi berean ibiltzeko errepidea izango du Gorosabelen. Arazoa honakoan datza: aparkalekuak kentzen direla, bai bertakoentzat, bai gainerako biztanleentzat – inguruko udalerriekiko eskualdeko buru da–. Oinezkoentzako hirigune handia da eta aparkalekuak hurbil egotea eskatzen du. Hala bisitariak erraz gertura daitezke eta bertakoentzat irisgarritasuna erraza da.

Gernikako Haritzaren Lorategiak y el Pº San Francisco. 4.2.- Gorosabel-Ibaiondo: con el fin de reducir el tráfico en Gorosabel y recuperar espacios tan emblemáticos como la Plaza Euskalherria se dan dos alternativas detalladas en las páginas 20 y 21 del dossier. Sobre la primera comentó que es menos ambiciosa y desde el punto de vista técnico se queda en “medias tintas”. Con respecto a la segunda, aunque pueda ofrecer dudas, es la que a ellos más les convence con doble dirección en Ibaiondo y carril de coexistencia para peatones, bici y bus en Gorosabel. El problema radica en la supresión de aparcamientos tanto para residentes como para habitantes (por su vinculación como cabecera de comarca con el resto de los municipios de alrededor). Un casco peatonal tan grande precisa plazas de aparcamiento cercanas que faciliten la afluencia de visitantes y la accesibilidad a los residentes.

5.a Aparkalekuak. Epe laburrean zenbait ekintza aurrez ikusiak daude eta horien ondorioz etxebizitzak nahiz garajeak eraikiko dira. Horietan guztietan etxebizitzako garaje-plaza bat baino gehiago izatea nahi da, beraz, egungo eskaintza-eskaera oreka ez da aldatuko. Hirigunetik hurbil bi errotazio-aparkaleku eraikitzeko aukera dago, mutur bakoitzean bana: bat Belaten (Gorosabelen amaieraren ondoan) eta bestea Alhondigan.

5ª Aparcamiento. Hay varias actuaciones a corto plazo que implican la construcción de viviendas y plazas de garaje. En todas ellas se prevé una dotación de garajes ligeramente superior a una plaza por vivienda que no variará el equilibrio oferta-demanda actual. Existe la posibilidad de construir dos parkings de rotación en las cercanías del Casco, uno en cada extremo. Uno en Belate (junto al final de Gorosabel) y otro en la Alhóndiga.

Proposamenen programazioari dagokionez, honakoa azaldu zen: oinezkoen sarea eta zirkulazioa lasaitzeko sarea oso-osorik aplika zitekeela. Garraio publikoari buruzko neurriak berehala aplika daitezke. Are gehiago, bere iritziz, Estrellaren inguruko zirkulazioa gainerako antolaketak alde batera utzita antola daiteke.

Con respecto a la programación de las propuestas realizadas se comentó que lo referente a la red peatonal y las medidas de tranquilización del tráfico pueden aplicarse en su totalidad. Las medidas propuestas sobre el transporte público se podrían aplicar de forma inmediata. Entiende además, que la propuesta de ordenación del tráfico entorno a la Estrella se puede realizar con independencia del resto de ordenaciones. Es en el caso de Gorosabel+Ibaiondo+Euskalherri en el que, caso de llevarse a cabo, será necesario acondicionar nuevos aparcamientos. Comentó que quizás obras próximas (colector aguas residuales) obligarán a poner esta propuesta en marcha aunque, en su opinión no servirán para evaluar la propuesta ya que las plazas de parking no se

Gauzatuz gero, Gorosabel+Ibaiondo+Euskalherri antolamenduaren kasuan aparkaleku berriak egokitu beharko dira. Ildo horri jarraiki, honakoa argitu zuen: agian, obra hurbilengatik (hondakinurak biltzeko hodia) proposamena derrigorrez abian jarri beharko dela. Dena den, bere iritziz, horrek ez du proposamena ebaluatzeko balio,

-8-


oraindik aparkalekuak egin gabe egongo baitira.

habrán construido aún.

Informazio-saioa izan zenez, ez zen proposamenak eta iradokizunak egiteko txandarik izan. Aretoko inork azaldutakoari buruz ez zuen argibiderik eskatu eta saioa amaitutzat jo zen 21:00etan. Saioa 21:00etan amaitu zen.

Dado el carácter informativo de la sesión no hubo turno para plantear propuestas ni sugerencias. Nadie de la sala precisó aclaración sobre todo lo expuesto y se levantó la sesión a las 21:00 horas. Se levanta la sesión a las 21:00 horas.

BILERAN DOKUMENTAZIOA: Bi hizlariek aurkeztutako txostenak.

BANATUTAKO DOCUMENTACIÓN REPARTIDA EN ESTA REUNIÓN: planei buruzko Informes relativos a los dos planes presentados por ambos ponentes.

-9-

MM 05-09-21  
MM 05-09-21  
Advertisement