Page 1

AGENDA 21, PARTAIDETZA ETA INGURUMEN BATZORDEA (2010ko otsailaren 1ean) AKTA PARTAIDEAK: Yurre Peñagarikano, mahaiaren lehendakaria Alde Zaharra Dendak eta Igarondo. Agustin Aduriz Gertek. Sociedad de Gestiones. Jon Iraola Samanieko Ikastetxea. Mikel Izagirre Taxistak. Joxe Otxandorena Tolosaldea Autobusak. Oskar Soto TSST autobusak. Santi Sarasola Tolosaldea LH Institutoa. Unai Perea Arramele Siglo XXI. Ruben Cantera Udaltzaingoa. Fernando del Castillo Udal Teknikaria. Antton Lekuona Dinamizatzailea. Tolosako Ingurumen Zentroa. Idazkaria . Koro Garcia Leber.Iosu Ramirez eta Lasier Herrero Ordua: 19:00 – 20:30 GAI ZERRENDA: 1.2.3.-

Aurreko bileraren akta. Acta reunión anterior Oinezkoen sarea. Red peatonal Trafikoaren eskema. Esquema de tráfico Plan de Movilidad. Red peatonal

1.- Aurkezpena

1.- Presentación

2009ko abenduaren 14ko bileraren akta onartzen da.

Se aprueba el acta de la reunión del 14 de diciembre de 2009.

2.- Oinezkoen sarea.

2.- Red peatonal

Aurreko bileran, zehazteko geratu zen oinezkoen sarearen planoan, Santa Lutzia eta Amarotz bukaerako zonak. Plano berria zabaldu egin da eta Tolosak bi mutur hauek sartu dira.

En la reunión anterior quedó pendiente de aclarar en el plano de la red peatonal Santa Lucia y Amaroz. Se presenta el plano modificado en el que se incluyen los dos extremos de Tolosa.

Bestalde, Samaniego eta Lanbide Eskolatik jakinarazi Por otro lado, Samaniego y Lanbide Eskola indican que el digute Klinikako errepide berriaren bukaerako cruce con la nueva carretera a la clínica esta peligroso bidegurutzea oinezkoentzat eta bizikletentzat para peatones y bici. Aportan fotografías de la zona. arriskutsua dela. Era berean, argazkiak aurkeztu dituzte. Jakinarazi da, hobekuntzak egitekotan daudela Obra Se ha indicado que están previstas mejoras desde el


AGENDA 21, PARTAIDETZA ETA INGURUMEN BATZORDEA

zerbitzuetatik, dena den, Udal ingeniariari hel araziko servicio de Obras. Se trasladará la preocupación al zaiola kezka hau eta hobekuntzen inguruan informazioa ingeniero municipal y se recabará información de las bilduko dela. mejoras. Ildo beretik, Santa Lutzian, N-1 errepidetik atera eta ikastetxe aldera jotzerakoan, STOPa dagoen tokitik ez da ikusten eskuin aldetik kotxerik datorren, Etxetxoko mintegiaren inguruko setoa dagoelako. Udaltzaingoak aztertuko du gaia.

Asímismo, en Santa Lucía, al incorporarse de la N-1 y girar hacia las escuelas, hay un STOP desde donde no se ve si vienen vehículos de la derecha ya que el seto del vivero de Etxetxo no deja ver. Udaltzaingoa estudiará el tema.

3. Trafikoaren eskema

3.- Esquema del tráfico

Leberreko Iosu Ramirezek aurkeztu egin du trafikoaren eskema.

Iosu Ramírez de Leber presenta el esquema de tráfico. Se indica que se proponen pocos cambios ya que la obra del colector ha sido la que ha generado los mayores cambios. Entre otros, que Igarondo (Vial) tenga dos direcciones y que Foru etorbidea sea el eje principal de acceso al centro.

Jakinarazi da, oso aldaketa gutxi proposatzen direla, Tolosak izan duen kolektorearen obrak, aldaketa narbarmenenak eragin dituelako. Besteak beste, Igarondo kalea (biala) bi norabide izateak eta Foru etorbidea Tolosa erdi aldera sartzeko ardatz nagusia izatea.

Asimismo se ha indicado, que J.A. Irazusta pasealekua debe seguir con doble dirección. Teniendo en cuenta que antes había aparcamiento y que la intención es de recuperarlo en la medida de lo posible, el Ayuntamiento está redactando un proyecto en el que se incorporan zonas de aparcamiento entre árboles realizando recortes en acera y siempre dejando el ancho actual para paseantes.

Aldi berean jakinarazi da, J.A.Irazusta pasealekua bi norabide izaten jarraitu behar duela. Kontuan izanda, lehen aparkalekua zegoela eta ahal den neurrian berreskuratzeko, Udalak proiektu bat egiten ari da, espaloia hainbat tokitan moztuz, zuhaitz batetik bestera, aparkalekuak berreskura daitezkeela., eta beti ere oraingoko oinezkoentzako zabalera utziz. Garraio publikoko enpresetako arduradunek beraien kezka azaldu dute bialan geratuko diren karrilen neurrien inguruan eta baita ere kolektorearen obra bukatu ondoren izango duten ibilbidearen inguruan. Erabaki da garraio publikoko gaia hurrengo bileran aztertuko dela.

Los representantes de las empresas de transporte público indican su preocupación sobre el espacio que quede por carril en la zona del vial, así como el itinerario que realizarán una vez terminada la obra del colector. Se acuerda tratar el tema del transporte público en la próxima reunión.

Gernikako arbola aldaketaren bat aurrikusten da Alondegiko parkinaren sarrera eta irteera hobetzeko eta baita ere, Gudari eta Zumalakarregiko zonan, dena den aldaketa hauek ez dute eraginik ardatz nagusietan.

Se prevé algún cambio mínimo en la zona de Gernikako Arbola para mejorar el acceso y la salida del parking de Alóndiga y también en la Zona de Gudari y Zumalakarregi pero que no afectan en ningún caso a los ejes principales.

Larramendiren inguruan aipatu egin da, errepidea moztuta egongo dela, hilabete batzuk lur azpiko pasabidea egiteko, hori dela eta momentu honetan aztertzen ari dira trafikorako alternatiba guztiak.

En cuanto a la zona de Larramendi se indica que durante unos meses se va ver afectado el tráfico por la construcción del paso inferior, por lo que en este momento se están estudiando las alternativas de tráfico.

2


AGENDA 21, PARTAIDETZA ETA INGURUMEN BATZORDEA

Mugikortasun mahaiaren hurrengo bilera Martxoak 1, 19:00 h. Gai zerrenda: Aurreko bileran izandako zalantzak. Garraio publikoa

Próxima reunión de la mesa de movilidad. 1 de marzo, lunes. 19:00 h. Temas: Aclaraciones dudas reunión anterior Transporte público

Besterik gabe, bilera amaitu da.

Sin más, se da por finalizada la reunión

3

2010.02.01 AKTA  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you