Page 1

stunning stars

RNI No: APTEL/2003/10076 Postal Reg No: HD/1152/2011`13

november 2012 issue 11 VOL 09

$yê<ë\ >∑+&É+˝À $H√<ë\ d”eT

Hê\T>∑TkÕs¡T¢ ô|[¢#˚dæ $&Ü≈£î*#êÃs¡T!

RANA

n_Ûe÷qT*ï &ÉãT“‘√ ø=q˝Ò+

allu arjun


Never give up on something that you can't go a day without thinking about Murali Mohan Ravi

Credits: Editor in Chief Executive Editor Head`Creative Visualizer / Layouts Photography Marketing Manager Web Designer Stylist & Fashion Designer Publication Consultant Marketed By Distributed By Circulation Head

: : : : : : : : : : : :

Murali Mohan Ravi Vijayanand K Suresh Kumar CH SS Digwijesh YSN Murthy, Rajesh Mindi Obulareddy Madala Raghu Karthik Suri Raghurama Raju Kalidindi Kaarthik Media & Entertainment Times Agencies, Shams News Agencies P Saidulu

FOR ADVERTISEMENT ENQUIRES CALL : +91 8008819333, 8008085333 Media Partners:

Online Partner:

Follw Us On : facebook.com/tollywoodmag twitter.com/tollywoodmag email: editor@tollywoodmag.com www.tollywoodmag.com

subscription 1 year (12 issues) : Rs 200

2 Year ( 24 issues) : Rs 380

Name:_______________________________________________________________________ Address: _____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ City: ____________________________ Pin:________________________________________ Phone Number: ___________________Email Id:_____________________________________ Please find enclosed cheque/dd no: _________________________ Date: ________________ IN FAVOUR OF : KAARTHIK MEDIA & ENTERTAINMENT Mailing Address: KAARTHIK MEDIA & ENTERTAINMENT, HOUSE NO: 1`65/2/A/46, PLOT NO: 46 CYBER HILLS, GUTTALA BEGUMPET,, NEAR KAVURI HILLS HYDERABAD- 500 081. Ph: 040 6455 3444 Terms & Conditions 1. Rates are valid for Hyderabad only. For delivery to other parts of Andhra Pradesh add Rs 40 per 12 issues, Rs 80 for 24 issues. 2. Kaarthik Media & Entertainment is not responsible for postal delays or delivery failures. 3. Subscriptions are not refundable. 4. All disputes are subject to the exclusive jurisdiction of competent courts in Hyderabad only.

talent

wanna be featured

IN

SEND your DETAILS and PORTFOLIO to editor@tollywoodmag.com

Edited, Printed, Published and Owned by Murali Mohan Ravi, Flat # 410, D`Block, Keerthi Apartments, Yellareddyguda, Hyderabad – 500073 and Printed at Kala Jyothi Process Pvt Ltd, 1`1`60/5, RTC X Roads, Hyderabad – 500020 Designed at Kaarthik Media & Entertainment, HOUSE NO: 1`65/2/A/46, PLOT NO: 46, CYBER HILLS, GUTTALA BEGUMPET, NEAR KAVURI HILLS HYDERABAD- 500 081 . All rights are reserved. Republishing in whole or part without written permission is prohibited. TOLLYWOOD takes no responsibility for unsolicited photographs or material. All photographs, unless otherwise indicated, are used for illustrative purposes only. PUBLISHED FOR THE MONTH OF NOVEMBER 2012 – VOLUME 9 ISUUE 11, RNI No: APTEL/2003/10076 Postal Reg No: HD/1152/2011`13

4

- NOVEMBER 2012


타No Anesthesia 타No Preparation 타No Recovery Time

Jubilee Hills Ph: 040-65356396 Chanda Nagar Ph: 040-64558688


PG. 52

PG. 40

<<

NOVEMBER

PG. 30

2012

CONTENTS

PG. 54 PG. 42 08. 20. 22. 23. 24. 28. 30. 33. 34. 38. 40. 42. 43. 6

‘Ó\T>∑T dæìe÷ $X‚cÕ\T ]eP´´dt - Ä˝À∫+|üCÒdæq sê+u≤ãT, ø±yÓT ª&Ûûµ <˚ì¬ø’Hê ¬s&û Á|æeP´‡ - qe+ãsY.... {≤©e⁄&é <∏ä+&ÉsY $TdüºsY Ábı&Éø£åHé‡ ø=©e⁄&é, u≤©e⁄&é, Vü‰©e⁄&é ôdŒwü˝Ÿ k˛ºØ - Ár&û dæìe÷ e#˚Ãk˛Ô+~ mø˘‡≈£L¢õyé Ç+≥s¡÷«´ - Hê\T>∑TkÕs¡T¢ ô|[¢#˚dæ $&Ü≈£î*#êÃs¡T! V”≤s√ sêHê kÕºsY V”≤s√\ ‘·|ü ø±<äT - <äs¡Ù≈£î&ÉT ˙\ø£+sƒ¡ {≤|t ø±¢dt Vü‰©e⁄&é ∫Á‘ê\≈£î Ø#Y nj·÷´+ - V”≤s√ Hê>±s¡T®q dü¬ø‡dt k˛ºØ - ¨$TjÓ÷ &Üø£ºsYqì >∑s¡«+>± #Ó|ü≈£î+≥THêï+ - &Üø£ºsY : @.m+.¬s&ç¶ Vü‰{Ÿ n+&é ôd’Œd” - Á|æj·÷+ø£ #êÁu≤ ã÷´{° {Ï|t‡ - ∫qï ∫{≤ÿ‘√ #Óø˘ #Ó|üŒ+&ç q+~ es¡›Hê\T - 2011 - NOVEMBER 2012

PG. 44

PG. 50 44. 47. 48. 50. 52. 54. 56. 58. 60. 62. 64. 65. 66.

24 Áø±|òtº‡ - |üeHé‘√ dæìe÷ #˚j·T&Éy˚T Á&ûyéT ÁbÕC…ø˘º - <äs¡Ù≈£î&ÉT e÷s¡T‹ ˝§πøwüHé - Væ≤eT–] ˝À–* eTTk˛‡] {≤©e⁄&é bòÕ´wüHé ∫{Ÿ#ê{Ÿ - ìsêà‘·\T ≈£L&Ü ø±s¡Dy˚T - V”≤s√sTTHé ‘·eTHêï n_Ûe÷qT*ï &ÉãT“‘√ ø=q˝Ò+ - n\T¢ ns¡T®Hé {Ϭø{Ÿ ≥÷ {≤©e⁄&é mø˘‡≈£L¢õyé k˛ºØ - $yê<ë\ >∑+&É+˝À $H√<ë\ d”eT ôdø˘‡ n+&é ôd’ø±\J - ÁbÕø°ºdt #˚j·T+&ç - düTK|ü&É+&ç dæ˙ »Øï - n+<ä+ qj·THêq+<ä+ - qj·Tq‘ês¡ f…©e⁄&é - Äs√E ≈£L‘·T]ì ‘·\#·Tø=ì @&ÜÃqT - Á|”rì>∑yéT ÁfÒ&é ¬>’&é - ø£˝…ø£åq¢ sê+u≤ãT, ø£˝…ø£åHé‡ ≈£îeTTà‘·Tqï ø£˝…ø£åHéøÏ+>˘ ‘·qj·TT&ÉT {≤|tf…Hé eT÷´õø˘ ãsYÔ&˚dt


NEWS HAPPENINGS

‘Ó\+>±D C≤>∑è‹ qT+∫ ∫Á‘ê\T ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+ qT+∫ eT]+‘· eT+~ q{°q≥T\T

∫Á‘·d”eT≈£î sêyê*‡q nedüs¡+ ñ+<äì ‘Ó\+>±D C≤>∑è‹ n<Ûä´≈£åîsê\T ø£$‘· nHêïs¡T. |ü+#êsTTr ∫Á‘· ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± ø£$‘· e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D C≤>∑è‹ ‘·s¡|ü⁄q ø=ìï ∫Á‘ê\T ì]àkÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. |ü+#êsTTr nH˚ á ∫Á‘·+˝À Äø±wt V”≤s√>± q{ÏdüTÔHêï&ÉT. düTVü‰dæì, k˛˙ #·]wüº V”≤s√sTTHé‡. $X¯«Á|ükÕ<é <äs¡Ù≈£î&ÉT. ˝…+ø£\ nXÀø˘ ¬s&ç¶ ìsêà‘·. düTeTHé, Hê»sY, bıHêï+ãfi¯+, |òüDÏsêCŸ eTTK´bÕÁ‘·\T b˛wædüTÔHêïs¡T. mdt.|æ.mdt.yêdüT dü+^‘·eT+~düTÔHêïs¡T.

LIFE style

HOT SPICY CHIT CHAT

eTVæ≤fi¯\ ø√dü+ Äø±X¯+RAZZI ˝À dü>∑+ PA

‘Ó\T>∑T ∫Á‘·d”eT˝Àì Á|üeTTK <äs¡Ù≈£î\T Á|ü<Ûëq bÕÁ‘·\T b˛wædüTÔqï ∫Á‘·+ Äø±X¯+˝À dü>∑+. s¡$u≤ãT, #·+Á<äeTùV≤wt, bò˛¢sêôd’˙, X‚«‘êãdüTÁ|ükÕ<é ø°\ø£ bÕÁ‘·<Ûës¡T\T. Áù|yéTsêCŸ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔHêïs¡T. •e≈£îe÷sY ìsêà‘·. Ç{°e˝Ò eTT+u…’˝À ø°\ø£ düìïy˚XÊ\T ∫Árø£]+#ês¡T. eTVæ≤fi≤˝Àø±ìï y˚T˝§ÿ*ù| dæìe÷>± ‘Ós¡¬øøÏÿdüTÔHêïs¡T. j·T+&ÉeT÷] Mπs+Á<äHê<∏é qe\ µnHÓ’‹ø£+µ Ä<Ûës¡+>± s¡÷bı+~düTÔHêïs¡T. ∫Árø£s¡D <ë<ë|ü⁄ |üPs¡ÔsTT+~. BbÕe[ ø±qTø£>± $&ÉT<ä\ #˚ùd+<äT≈£î düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïs¡T. á ∫Á‘êìøÏ e÷≥\T |üs¡T#·÷] Áã<äsY‡ n+~düTÔHêïs¡T.

BEAUTY t ps

BEHIND THE WOODS

|üeHé V”≤s√>± X¯s¡‘YeTsêsY dæìe÷

>∑‘·+˝À e÷{°M #ÛêHÓ˝Ÿ d”áy√>± |üì#˚dæq X¯s¡‘Y eTsêsY ìsêà‘·>± e÷s¡T‘·THêïs¡T. |üeHé ø£fi≤´DY V”≤s√>± Äj·Tq z ∫Á‘êìï ì]à+#·qTHêïs¡T. |üeHé≈£î X¯s¡‘Y eT+∫ $TÁ‘·T&ÉT. á dæìe÷ y˚T 2013q ÁbÕs¡+uÛÑeTÚ‘·T+~. Á‹$Áø£yéT <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+#˚ ∫Á‘·+ ‘·sê«‘· á dæìe÷ ñ+≥T+~. X¯s¡‘Y eTsêsY Á|üdüTÔ‘·+ mHé{°M d”áy√>± u≤<Ûä´‘·\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. á ∫Á‘êìøÏ dü+|ü‘Y q+~ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤kÕÔ&Éì düe÷#ês¡+.

LOCAT ON

fash ‘Ó\T>∑on T˝À eTsê؃ <˚e⁄˝Ÿ

2

HêHê|üfÒø£sY, ~©|t, –Øwt ≈£î\ø£]í, k˛Hê* ≈£î\ø£]í ‘·~‘·s¡T\T q{Ï+∫q eTsê؃ ∫Á‘·+ <˚e⁄˝Ÿ. ñy˚Twt $Hêj·Tø˘ ≈£î\ø£]í <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+#ês¡T. <˚$X¯ |òæ*+dt u≤´qsYô|’ n_ÛJ‘Y >∑T˝≤|t ì]à+#ês¡T. 2011˝À $&ÉT<ä˝…’ |òüTq$»j·T+ kÕ~Û+∫q á ∫Á‘êìï ‘Ó\T>∑T Áù|ø£å≈£î\≈£î n+~+#˚+<äT≈£î düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïs¡T. ñ‘·ÔeT ∫Á‘·+>± C≤rj·T nyês¡T¶ ôd’‘·+ n+<äT≈£î+B ∫Á‘·+. á ∫Á‘êìøÏ ‘Ó\T>∑T yê&Ó’q düT<Ûëø£sY ¬s&ç¶ dæìe÷{ÀÁ>±|òüsY>± |üì#˚j·T&É+ $X‚wü+. áj·Tq ≈£L&Ü u…dtº dæìe÷{ÀÁ>±|òüsY>± nyês¡T¶ n+<äT≈£îHêïs¡T. eTVü‰sêh˝Àì z ÁbÕ+‘êìøÏ dü+ã+~Û+∫q ôdf…Æ]ø£˝Ÿ ø£<∏ä Ç~. |ü\Te⁄s¡T Á|üeTTKT\T á ∫Á‘· ‘Ó\T>∑T Øy˚Tø˘ Vü≤≈£îÿ*ï n&ÉT>∑T‘·T+&É&É+ $X‚wü+.

TICKET TOLLYWOOD sex psychology

$Hêj·Tø˘ yÓuŸôd’{Ÿ

top N GHT Life trade GUIDE My CHOICE 8

QUIZ

- NOVEMBER 2012

<äs¡Ù≈£î&ÉT $.$.$Hêj·Tø˘ ù|s¡T‘√ www.vvvinayakonline.com nH˚ yÓuŸôd’{Ÿ yÓTT<ä˝…’+~. $Hêj·Tø˘ |ü⁄{Ϻqs√E dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq ≈£îe÷s¡T&ÉT ≈£î+<äHé ø£èwüí, ≈£îe÷¬sÔ Vü‰dæìø£èwüí yÓuŸôd’{ŸqT Ä$wüÿ]+#ês¡T. Ç+<äT˝À $Hêj·Tø˘ ∫Á‘ê\≈£î dü+ã+~Û+∫q $esê\T, bòı{À\‘√ bÕ≥T |ü\T ÄdüøÏÔø£s¡ $wüj·÷\T+{≤sTT.

V”≤s√>± •+>∑qeT\ ‘·qj·TT&ÉT

Á|üeTTK ìsêà‘·, ô|ò’Hêì¸j·TsY •+>∑qeT\ s¡y˚Twt ‘·qj·TT&ÉT dü+‘√wt s¡y˚Twt V”≤s√>± ‘Ós¡+π>Á≥+ #˚düTÔHêï&ÉT. Hêù|s¡T •e ù|ò+ düTo+Á<äHé ádæìe÷≈£î <äs¡Ù≈£î&ÉT. ìsêà‘· ≈£L&Ü áj·TH˚. j·TTeHé X¯+ø£sY sêC≤ dü+^‘·eT+~düTÔHêï&ÉT. eT˙cÕ j·÷<äyé V”≤s√sTTHé. wüO{Ï+>˘ |üP¬sÌÔq á∫Á‘êìï qe+ãsY˝À $&ÉT<ä\ #˚j·TqTHêïs¡T.


m˙ºj·÷sY ø=‘·Ô ∫Á‘ê\T j·T+>˘ f…Æ>∑sY m˙ºj·÷sY eTs√ ¬s+&ÉT

uÛ≤Ø ∫Á‘ê\≈£î Á^Hé dæ>∑ï˝Ÿ Ç#êÃ&ÉT. $$.$Hêj·Tø˘ <äs¡Ùø£‘·«+˝À eTs√ dæìe÷ #˚ùd+<äT≈£î ôd’ nHêï&ÉT. M]<ä›] ø±+_H˚wüHé˝À Ä~, kÕ+ã, n<äTsY‡ nH˚ ∫Á‘ê˝§#êÃsTT. $Hêj·Tø˘ Á|üdüTÔ‘·+ #·s¡DY‘√ Hêj·Tø˘ nH˚ dæìe÷ #˚düTÔHêï&ÉT. Bì ‘·sê«‘· u…\¢+ø=&É düTπswt ‘·qj·TT&ÉT kÕsTT V”≤s√>± q{Ï+#˚ ∫Á‘êìøÏ $Hêj·Tø˘ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤kÕÔs¡T. á ∫Á‘·+ |òæÁãe] 2013˝À ÁbÕs¡+uÛÑeTÚ‘·T+~. m˙ºj·÷sY, $Hêj·Tø˘ dæìe÷ 2013 ∫es¡˝À ôd{Ÿ‡MT~¬øfi¯óÔ+~. B+‘√ bÕ≥T.... m|üŒ{ÏqT+#√ m<äTs¡T#·÷düTÔqï m˙ºj·÷sY, Á‹$Áø£yéT ø±+_H˚wüHé˝À z dæìe÷ sêqT+~. Ä>∑dtº 2013˝À á ∫Á‘·+ ÁbÕs¡+uÛÑeTÚ‘·T+~. á˝À>± Á‹$Áø£yéT... |üeHé‘√ s¡÷bı+~+#˚ dæìe÷ |üP]Ô#˚kÕÔ&ÉT. <äTsêZ ÄsYº‡ u≤´qsYô|’ ¬ø.m˝Ÿ.Hêsêj·TD á ∫Á‘êìï ì]àkÕÔs¡T. m˙ºj·÷sY Á|üdüTÔ‘·+ lqTyÓ’≥¢ <äs¡Ùø£‘·«+˝À u≤<ë¸ nH˚ ∫Á‘·+˝À q{ÏdüTÔHêï&ÉT. Bì ‘·sê«‘· Vü≤Øwt X¯+ø£sY <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+#˚ ∫Á‘· wüO{Ï+>˘‘√ _J ø±qTHêï&ÉT.

s¡$‘˚»‘√ n+»*...

>√|æ#·+<é eT*H˚ì <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡$‘˚» V”≤s√>± s¡÷bı+~düTÔqï ∫Á‘·+ ã\ T|ü⁄. Ç+<äT˝À X¯èrVü‰düHé V”≤s√sTTHé. nsTT‘˚ eTs√ V”≤s√sTTHé>± n+»*ì m+#·Tø=Hêïs¡T. cÕ|æ+>˘ e÷˝Ÿ, »Øï ∫Á‘ê\‘√ ‘Ó\T>∑T Áù|ø£å≈£î\≈£î <ä>∑Z¬s’q á eTT<äT›>∑TeTà Á|üdüTÔ‘·+ d”‘·eTà yêøÏ{À¢ dæ]eT˝…¢ #Ó≥Tº˝À yÓ+ø° düs¡düq q{Ïk˛Ô+~. ã\T|ü⁄ ∫Á‘êìï |æ$|æ u≤´qsYô|’ Á|ükÕ<é $ bı≥÷¢] ì]àdüTÔHêïs¡T. ‘·eTHé dü+^‘·eT+~düTÔqï á ∫Á‘êìøÏ ø√qyÓ+ø£{Ÿ, u≤; ø£<∏ä n+~+#ês¡T.

s¡#·sTT‘· ;ÛXË{Ϻ eTè‹

Á|üeTTK dæ˙ s¡#·sTT‘· ;ÛXË{Ϻ \ø£ÎDsêe⁄ >∑T+&Ób˛≥T‘√ ôV’≤<äsêu≤<é˝À eTs¡DÏ+#ês¡T. ej·TdüT‡ 70 dü+e‘·‡sê\T. $»j·Tyê&É≈£î #Ó+~q áj·Tq ø£èwüí, <ëdü] Hêsêj·TDsêe⁄, $»j·Tìs¡à\ ∫Á‘ê\≈£î m≈£îÿe>± |üì#˚XÊs¡T. eTùV≤wt u≤ãT u≤\ q≥T&ç>± n\]+∫q µø=&ÉT≈£î ~~›q ø±|ü⁄s¡+µ ∫Á‘êìøÏ ø£<∏ä n+~+∫+~ ;ÛXË{ϺH˚. áj·Tq≈£î eTT>∑TZs¡T ø=&ÉT≈£î\T. Hê>∑T, ø±+#·q d”‘·, nCÒj·TT&ÉT, Ä~ <ä+|ü‘·T\T e+{Ï dü÷|üsYVæ≤{Ÿ ∫Á‘ê\≈£î Äj·Tq s¡#·sTT‘·>± |üì#˚XÊs¡T.

mdt.mdt.sê»eTÚ[øÏ e÷‘·è $jÓ ÷>∑+ ‘Ós¡ô|’ mH√ï dü¬ø‡dt|òü⁄˝Ÿ ∫Á‘ê\≈£î <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫q <äs¡Ù≈£î&ÉT

sê»eTÚ[ e÷‘·è $jÓ÷>±ìøÏ >∑Ts¡j·÷´s¡T. sê»eTÚ[ ‘·*¢ sê»q+~ì nø√ºãsY 20q eTs¡DÏ+#ês¡T. >∑‘· ø=~›ø±\+>± ÄyÓT ÄdüT|üÁ‹˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·THêïs¡T. ‘·*¢ eTè‹‘√ sê»eTÚ[ rÁe ~Á>±“I+‹øÏ ˝Àqj·÷´s¡T. dæ˙, sê»ø°j·T Á|üeTTKT\T uÛÖ‹ø£ø±j·÷ìï <ä]Ù+∫ ‘·eT Á|ü>±&ÛÉ dü+‘ê|ü+ ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.

nØŒ |ü{≤ïj·Tø˘øÏ |æ‘·è $jÓ÷>∑+ dü«s¡ø£s¡Ô, <äs¡Ù≈£î&ÉT, q≥T&ÉT ÄØŒ |ü{≤ïj·Tø˘ ‘·+Á&ç C≤qπøX¯«s¡sêe⁄

ø£qTïeT÷XÊs¡T. Äj·Tq ej·TdüT 65 dü+e‘·‡sê\T. >∑‘· ø=+‘·ø±\+>± H√{Ï ø±´q‡sY‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêïs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì z ÄdüT|üÁ‹˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ ‘·T~ XÊ«dü $&ç#ês¡T. |ü\Te⁄s¡T dæ˙ Á|üeTTKT\T ÄØŒì |üsêeT]Ù+#ês¡T. - NOVEMBER 2012 9


NEWS HAPPENINGS

LIFE style HOT SPICY CHIT CHAT PA

RAZZI

BEAUTY >>> t ps

s¡»˙ Á|üX¯+dü\+<äT≈£îqï eT+#·T \øÏÎ

BEHIND WOODS eT+#·T \ø°ÎÁ|üdüqï ø£<THE ∏ëHêsTTø£>± q{Ï dü÷Ô... d”«j·TìsêàD+˝À eT+#·T m+≥sYf…ÆHéyÓT+{Ÿ‡ |ü‘êø£+ô|’ s¡÷bı+~düTÔqï ∫Á‘·+ >∑T+&Ó˝À¢ >√<ë]. ≈£îe÷sY Hêπ>+Á<ä <äs¡Ù≈£î&ÉT. Ä~

|æìXË{Ϻ, ‘ê|æ‡, dü+B|t øÏwüHé eTTK´bÕÁ‘·\T b˛wædüTÔHêïs¡T. Çfi¯j·TsêC≤ dü+^‘·eT+~düTÔHêïs¡T. Ç{°e˝Ò #ÓHÓ’ï˝À Ø]ø±]¶+>˘ ø±s¡´Áø£e÷\T »]>±sTT. Ä düeTj·T+˝À nø£ÿ&çøÏ $#˚Ãdæq dü÷|üsYkÕºsY s¡õ˙ø±+‘Y >∑T+&Ó˝À¢ >√<ë] {°yéTì n_Ûq+~+#ês¡T. #·ø£ÿì ø£<∏ë+XÊìï mqTïø=ì dæìe÷ì ‘Ós¡¬øøÏÿdüTÔqï+<äT≈£î \ø°ÎÁ|üdüqïqT Á|ü‘˚´ø£+>± n_Ûq+~+#ês¡T.

LOCAT ON

eTTs¡T>∑<ëdt ‘·TbÕøÏ TICKET2TOLLYWOOD yÓ’C≤>˘˝À @+ »]–+~?

fash on $»jYT, ø±»˝Ÿ »+≥>± q{ÏdüTÔqï ‘·$Tfi¯ ∫Á‘·+ ‘·TbÕøÏ. ‘Ó\T>∑T˝Àq÷ n<˚ ù|s¡T‘√ $&ÉT<ä\ #˚düTÔHêïs¡T. m.ÄsY.eTTs¡T>∑<ëdt <äs¡Ù≈£î&ÉT. BbÕe[øÏ ∫Á‘êìï Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äT≈£î rdüTø=#˚Ã+<äT≈£î ìsêà‘· XÀuÛ≤sêDÏ düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïs¡T. eTT+u…’˝À dæús¡|ü&çq z ÄØà n~Ûø±] ≈£î≥T+ã+ #·T≥÷º ‹]π> ø£<∏ä Ç~. Ä ≈£î≥T+ã yês¡düT&ÉT ø=ìï nqTø√ì |ü]dæú‘·T˝À¢ ‘·TbÕøÏ #˚|ü&É‘ê&ÉT. Ä ‘·sê«‘· @+ »]–+<äH˚~ ‘Ós¡MT<˚ #·÷&Ü*. á∫Á‘êìøÏ dü+‘√wt •eHé #Ûêj·÷Á>∑Vü≤D+, Vü‰Ødt C…’sêCŸ dü+^‘·eT+~düTÔHêïs¡T.

j·T•«Hé, 윑êpsychology Hêsêj·TDY »+≥>± ø£qàDÏ <äs¡Ùø£‘·«+˝À ìcÕ H˚Vü‰ Ábı&Éø£åHé‡ |ü‘êø£+ô|’ ñ<äjYTX¯+ø£sY Ĭøfi¯¢ ‘Ó\T>∑T, ‘·$Tfi¯ uÛ≤wü˝À¢ z ∫Á‘·+ ì]àdüTÔHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T yÓs¡¸Hé≈£î sex y˚T&çHé yÓ’C≤>˘ nH˚ f…Æ{Ï˝ŸqT ìs¡ísTT+#ês¡T. ôV’≤<äsêu≤<é˝À |ü⁄{Ϻ ô|]–q z ne÷àsTT yÓ’C≤>˘ yÓfi¯óÔ+~. nø£ÿ&É ÄyÓT J$‘·+˝À m<äT¬s’q nqTuÛÑyê˝Òï dæìe÷>± ‘Ós¡¬øøÏÿdüTÔHêïs¡T.

eTsê؃˝À |òüTq$»j·T+ kÕ~Û+∫q eTT+u…’ |üPD… eTT+u…’ nH˚ ∫Á‘êìøÏ~ Øy˚Tø˘. ôV’≤<äsêu≤<é, yÓ’C≤>˘˝Àì n+<äyÓTÆq ˝§πøwüq¢˝À ∫Árø£]+#ês¡T. Ç{°e˝Ò wüO{Ï+>˘ bÕsYº |üPs¡ÔsTT+~. Á|üdüTÔ‘·+ &É_“+>˘ esYÿ »s¡T>∑T‘√+~.

top

N GHT Life trade GUIDE My CHOICE 10

QUIZ

- NOVEMBER 2012


kÕsTT <Ûäs¡à‘˚CŸ ¬s+&√ ∫Á‘·+

kÕsTT <Ûäs¡à‘˚CŸ V”≤s√>± Á|üeTTK ìsêà‘·\T n\T¢ ns¡$+<é, ~˝Ÿ sêE dü+j·TTø£Ô+>± z ∫Á‘·+ ì]à+#·qTHêïs¡T. @.mdt.s¡$≈£îe÷sY #Í<ä] <äs¡Ù≈£î&ÉT. qe+ãsY ∫e] yês¡+ qT+∫ ¬s>∑T´\sY wüO{Ï+>˘ »s¡T|ü⁄≈£î+≥T+~. á dü+<äs¡“¤+>± ìsêà‘·\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷... ª^‘ê ÄsYº‡ u≤´qsY˝À yÓT>±kÕºsY ∫s¡+J$, |üesY kÕºsY |üeHé ø£fi≤´DY, ôd̺*wt kÕºsY n\T¢ ns¡T®Hé, yÓT>± |üesYkÕºsY sê+#·s¡DY ‘·sê«‘· yÓT>± bòÕ´$T© q≥yês¡düT&ç>± edüTÔqï eTs√ V”≤s√ kÕsTT <Ûäs¡à‘˚CŸì Ä<ä]kÕÔs¡ì Ä•düTÔHêï+µ. nHêïs¡T. nq÷|t s¡÷u…Hé‡ dü+^‘·eT+~düTÔHêï&ÉT. Á|ü‘˚´ø£ bÕÁ‘·˝À ]j·T˝Ÿ kÕºsY lVü≤] q{ÏdüTÔHêïs¡T.

C…’ lsêyéT {≤ø° |üP]Ô

b˛©dt n~Ûø±] lsêyéT z\ø£å´+‘√ eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘·T+{≤&ÉT. n‹ì J$‘·+˝ÀøÏ z ne÷àsTT Á|üy˚•düTÔ+~. Ä nqTã+<Ûä+ n‘·ìï m˝≤+{Ï ∫≈£îÿ˝À¢ |ü&˚dæ+<äH˚ ø£<∏ë+X¯+‘√ ‘Ós¡¬øøÏÿq ∫Á‘·+ C…’ lsêyéT. ñ<äjYT øÏs¡DY b˛©dt n~Ûø±]>± q{ÏdüTÔHêï&ÉT. ás√E˝À¢ ù|ò+ πscÕà V”≤s√sTTHé. u≤˝≤J mHé. kÕsTT <äs¡Ù≈£î&ÉT. ô|ò’yékÕºsY m+≥sYf…ÆHéyÓT+{Ÿ‡ |ü‘êø£+ô|’ ‘˚fi¯¢ s¡y˚Twt, mHé.d”ôV≤#Y.sêCÒwt á ∫Á‘êìï ì]àdüTÔHêïs¡T. Ä~‘·´ MTqHé yÓTsTTHé $\Hé>± q{ÏdüTÔHêïs¡T. z Á|üeTTK q≥T&ÉT $\Hé ‘·+Á&ç>± q{ÏdüTÔHêï&ÉT. ¬s+&ÉT bÕ≥*ï, ¬øÌ¢e÷ø˘‡ì qe+ãsY ˇø£{À ‘˚B qT+∫ >√yê˝À ∫Árø£]kÕÔs¡T.

Á|üuÛ≤dt $T]Ã

j·T+>˘ ¬sã˝ŸkÕºsY Á|üuÛ≤dt V”≤s√>± Á|üeTTK s¡#·sTT‘· ø=s¡{≤\ •e <äs¡Ùø£‘·«+˝À ‘Ós¡¬øøÏÿdüTÔqï ∫Á‘êìøÏ $T]à nH˚ f…Æ{Ï˝Ÿ Ksês¡T #˚XÊs¡T. n+<ë\ uÛ≤eT\T nqTwüÿ, ]#ê>∑+>√bÕ<Ûë´j·T V”≤s√sTTHé‡>± q{ÏdüTÔHêïs¡T. j·TT.$.ÁøÏj˚TwüHé‡ u≤´qsYô|’ ìsêà‘·\T $.e+o ø£ècÕí ¬s&ç¶, Á|üyÓ÷<é\T dü+j·TTø£Ô+>± s¡÷bı+~düTÔqï ∫Á‘· wüO{Ï+>˘ X¯s¡y˚>∑+>± »s¡T>∑T‘√+~. ¬s+&ÉT bÕ≥\T, eT÷&ÉT ô|ò’{Ÿ‡ $TqVü‰ {≤ø° bÕsYº wüO{Ï+>˘ |üPs¡ÔsTT+~. Ç{°e˝Ò Ç≥©˝À n+<äyÓTÆq ˝§πøwüH釽À ø°\ø£ düìïy˚XÊ*ï ∫Árø£]+#ês¡T. eT÷´õø˘ &Ó$˝Ÿ <˚$l Á|ükÕ<é dü+^‘·eT+~düTÔHêï&ÉT. dü+Áø±+‹ ø±qTø£>± $&ÉT<ä\ #˚ùd+<äT≈£î ìsêà‘·\T düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïs¡T.

˙\ø£+sƒ¡ #·eTàø˘ #·˝À¢ n‘·&ÉT... ÄyÓT... z dü÷ÿ≥sY yÓHÓï\ øÏc˛sY, Á|æj·÷+ø£ #êÁu≤ »+≥>± s¡÷bı+<äT‘·Tqï ∫Á‘·+ n‘·&ÉT..ÄyÓT...z dü÷ÿ≥sY. >∑+>±s¡|ü⁄ \ø£ÎDY <äs¡Ù≈£î&ç>± |ü]#·j·TeTÚ‘·THêï&ÉT. |æs¡$T&é ÁøÏj˚TwüHé‡ u≤´qsYô|’ neTπs+Á<ä¬s&ç¶ á ∫Á‘êìï ì] àdüTÔHêïs¡T. ∫ìï ø£èwüí dü+^‘·+ n+~düTÔHêïs¡T. X¯s¡y˚>∑+>± wüO{Ï+>˘ »s¡T|ü⁄≈£î+{À+~. »>∑Bwt #·+Á<ä ø£<∏ä n+~+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ìsêà‘· neTπs+Á<ä¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷... µø£<∏ä u≤>± q∫à H˚˙ ∫Á‘êìï ì]àdüTÔHêïqT. qe+ãsY HÓ\˝À wüO{Ï+>˘ yÓTT‘·Ô+ |üP]Ô #˚kÕÔ+. Ç<˚ HÓ\˝À Ä&çjÓ÷ $&ÉT<ä\ #˚dæ, &çôd+ãsY˝À ∫Á‘êìï Áù|ø£å≈£î\eTT+<äT≈£î rdüTø=kÕÔ+µ. nì nHêïs¡T. ‘ê>∑TuÀ‘·T s¡y˚Twt á ∫Á‘·+˝À z bÕ≥ bÕ&Üs¡T.

C≤rj·T nyês¡T¶ Á>∑V”≤‘· ˙\ø£+sƒ¡ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔqï ∫Á‘·+ #·eTàø˘ #·˝À¢. es¡TDY dü+<˚XŸ V”≤s√. dü+∫‘· |ü<äT≈£îH˚, πø<∏äØHé V”≤s√sTTHé‡>± |ü]#·j·TeTÚ‘·THêïs¡T. Á|üeTTK ìsêà‘· &ç.mdt.sêe⁄ düeTs¡ŒD˝À l XË’˝Ò+Á<ä eT÷Mdt |ü‘êø£+ô|’ ìsêà‘· e÷düºsY ãTõ®u≤ãT ì]àdüTÔHêïs¡T. ìsêàD ø±s¡´Áø£e÷\T eTT–+|ü⁄ <äX¯˝À ñHêïsTT. ã÷´{Ï|òü⁄˝Ÿ s=e÷+{Ïø˘ m+≥sYf…ÆqsY>± s¡÷bı+~düTÔHêïs¡T. bÕÁ‘·\ eT<Ûä´ »]π> dü+|òüT≥q\T, düìïy˚XÊ\T, dü+|òüTs¡¸D\T n˙ï Áù|ø£å≈£î*ï z ø=‘·Ô Á|ü|ü+#·+˝ÀøÏ rdüT¬øfi≤Ôj·Tì <äs¡Ù≈£î&ÉT #ÓãT‘·THêï&ÉT. øÏs¡DY yês¡D≤dæ dü+^‘·eT+~düTÔHêï&ÉT. nedüsê\ lìyêdt, ÁãVü‰àJ, kÕj·÷J wæ+&˚, ∫qàsTT, düTπsU≤yêDÏ Ç‘·s¡ eTTK´bÕÁ‘·\T b˛wæ+#ês¡T.


NEWS HAPPENINGS

<<< &çôd+ãsY˝À Ä{Àq>∑sY dü÷s¡´

Hê>∑#Ó’‘·q´, düeT+‘ê eTTK´bÕÁ‘·\T b˛wædüTÔqï ∫Á‘·+ Ä{Àq>∑sY dü÷s¡´. <˚eø£{≤º <äs¡Ù≈£î&ÉT. ∫Á‘· wüO{Ï+>˘ |üP¬sÌÔ+~. ¬s+&ÉT bÕ≥\T ∫Árø£]+#ê*‡ ñ+~. á∫Á‘êìï &çôd+ãsY˝À $&ÉT<ä\ #˚ùd+<äT≈£î ìsêà‘·\T düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïs¡T. nq÷|t s¡÷u…Hé‡ dü+^‘·eT+~düTÔqï á ∫Á‘êìï n∫ìs&ç¶ ì]àdüTÔHêïs¡T.

LIFE style HOT SPICY CHIT CHAT PA

RAZZI

BEAUTY t ps BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psychology top N GHT Life trade GUIDE My CHOICE 12

QUIZ

- NOVEMBER 2012

es¡∆eTq q{Ï X¯óuÛ≤ |ü⁄fÒ\ eTè‹ V”≤s√sTTHé>±

‘=* n&ÉT>∑T\Ty˚düTÔqï X¯óuÛ≤ |ü⁄fÒ\ nHês√>∑´+‘√ ø£qTïeT÷dæ+~. ÄyÓT ej·TdüT 21 dü+e‘·‡sê\T. ‘·$Tfi¯+˝À ªyÓTÆ\b˛»<ä›Hé eTs¡Tø±‹*j·Tµ nH˚ ∫Á‘·+˝À q{Ï+∫+~. ‘Ó\T>∑T˝À sêyéT düs¡düq ªˇ+>√\T –‘·Ôµ nH˚ ∫Á‘·+˝À q{Ï+#˚ neø±X¯+ e∫Ã+~. V”≤s√ sêyéT X¯óuÛ≤ eTè‹ yês¡Ô ‘Ó\TdüTø=ì ‘·q dü+‘êbÕìï {Ï«≥ºsY <ë«sê ‘Ó*j·TCÒXÊ&ÉT. X¯óuÛ≤ u…+>∑fi¯Ss¡T˝Àì z ÄdüT|üÁ‹˝À >∑‘· eT÷&ÉT HÓ\\T>± eT÷Á‘· |æ+&Ü\ yê´~ÛøÏ ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘√+~. ø±yÓTs¡T¢ ≈£L&Ü sêe&É+‘√ n|ükÕàs¡ø£ dæú‹˝ÀøÏ #˚] ‘·T~XÊ«dü $&ç∫+~.

nu≤“sTT ø±¢dt...ne÷àsTT e÷dt

es¡TDY dü+<˚XŸ, Vü≤]Á|æj·T »+≥>± ø√H˚{Ï lqT <äs¡Ùø£‘·«+˝À z dæìe÷ ‘Ós¡¬ø≈£îÿ‘·Tqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. á ∫Á‘êìøÏ nu≤“sTT ø±¢dt...ne÷àsTT e÷dt nH˚ f…Æ{Ï˝Ÿ Ksês¡T #˚XÊs¡T. \ø£ÎDY dæ˙$»Hé‡ dü+düú á ∫Á‘êìï ì]àk˛Ô+~. Ç{°e˝Ò ôV’≤<äsêu≤<é˝À µyÓTÆ VüAHê...µ nH˚ bÕ≥ ∫Árø£]+#ês¡T. düTìï‘·yÓTÆq eTqdüÔ‘·«+ ñ+&˚ nu≤“sTTø°.. <˚ì¬ø’Hê ‘Ó–+#˚ j·TTe‹øÏ eT<Ûä´ »]π> ø£<∏ä>± ‘Ós¡¬øøÏÿdüTÔHêïeTì ìsêà‘· \ ø£ÎDY πø<ë] ‘Ó*bÕs¡T.

s¡|òüTT|ü‹ yÓ+ø£j·T´>± qπswt

‘Ó\T>∑T dæìe÷ |æ‘êeTVüQ&ÉT s¡|òüTT|ü‹ yÓ+ø£j·T´ Hêj·TT&ÉT J$‘· #·]Á‘·qT <äs¡Ù≈£î&ÉT u≤;® ‘Ós¡¬øøÏÿdüTÔHêïs¡T. d”ìj·TsY q≥T&ÉT qπswt s¡|òüTT|ü‹ yÓ+ø£j·T´ Hêj·TT&ÉT bÕÁ‘· b˛wædüTÔHêïs¡T. m˝À¢ ˝…’Hé‡ |æø£ÃsY‡ u≤´qsYô|’ eT+&Ée dürwt u≤ãT ì]àdüTÔHêïs¡T. s¡|òüTT|ü‹ yÓ+ø£j·T´ 143e »j·T+‹ dü+<äs¡“¤+>± á ∫Á‘· ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e+ »]–+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£èwüí‘√ bÕ≥T, s¡|òüTT|ü‹ yÓ+ø£j·T´ nyês¡T¶ n+<äT≈£îqï $»j·Tìs¡à\ eTTK´ n‹<∏äT\T>± bÕ˝§ZHêïs¡T. Ç~ &Ü≈£î´yÓT+≥Ø dæìe÷>± ø±≈£î+&Ü... &Ü≈£L´ |òæ*+>± s¡÷bı+~düTÔHêïs¡T. kÕ<Ûës¡D+>± Ç˝≤+{Ï ∫Á‘ê*ï u…+>±˝Ÿ, πøs¡fi¯ sêÅcÕº˝À¢ s¡÷bı+~düTÔ+{≤s¡ì <äs¡Ù≈£î&ÉT #ÓãT‘·THêïs¡T. dæ+–˝Ÿ ôw&É÷´˝Ÿ˝À dæìe÷ì |üP]Ô #˚dæ qe+ãsY HÓ˝≤Ks¡TøÏ dæìe÷ |òüdtº ø±|”ì ¬s&û #˚j·TqTHêïs¡T.

j·T÷‘Y|òü⁄˝Ÿ n+&é <∏ë{Ÿ|òü⁄˝Ÿ mHéÄsY◊

s¡|òüTTq+<äHé >∑÷&É÷sY d”«j·T ìsêàD+˝À <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔqï j·T÷‘Y |òü⁄˝Ÿ n+&é <∏ë{Ÿ |òü⁄˝Ÿ bòÕ´$T© m+≥sYf…ÆqsY mHéÄsY◊. HÍ ]≥sYï ≥÷ Ç+&çj·÷ nH˚~ ñ|üo]¸ø£. s√Væ≤‘Y ø±*j·÷, ÁXÊyê´¬s&ç¶ »+≥>± q{ÏdüTÔqï á ∫Á‘·+˝À ÄVüQ‹Á|ükÕ<é, •yê¬s&ç¶, ùV≤eT, >∑T+&ÉT Vü≤qTeT+‘·sêe⁄, |òæwt yÓ+ø£{Ÿ, kÕ>∑sY ø=$Tà&ç eTTK´bÕÁ‘·\T b˛wæ+#ês¡T. n˙wtsêCŸ <˚XŸeTTUŸ dü+^‘· kÕs¡<∏ä´+˝À s¡÷bı+~ $&ÉT<ä˝…’q mHéÄsY◊ ^‘ê\≈£î $X‚wüyÓTÆq düŒ+<äq \_Ûk˛Ô+~. á ∫Á‘·+ <ë«sê ^‘· s¡#·sTTÁ‹>± l eT‹ |ü<äàl lìyêdt |ü]#·j·TeTÚ‘·THêïs¡T. Ábı&Éø£åHé m–®≈£L´{Ïyé>± dü÷s¡´Á|üø±wt e´eVü≤]düTÔHêïs¡T. eT+&ÉTf…+&É˝À ‘ê{ÏeTT+»\T ‹q&Üìï m+‘· #·ø£ÿ>± nkÕ«~kÕÔyÓ÷ mHéÄsY◊ dæìe÷ #·÷&É&Üìï ≈£L&Ü n+‘˚ #·ø£ÿ>± ÄkÕ«~kÕÔs¡ì ∫Á‘· j·T÷ì{Ÿ #ÓãT‘√+~. $<ä´, ñ<√´>±eø±XÊ\ ì$T‘·Ô+ $<˚XÊ\≈£î yÓfi¯¢+&ç. ø±˙ nø£ÿ&˚ ñ+&çb˛ø£+&ç. nH˚ ∫qï dü+<˚XÊìøÏ uÀ˝…&É+‘· $H√<ä+ $T[‘·+ #˚dæ s¡÷bı+~+#êeTì <äs¡Ù≈£î&ÉT s¡|òüTTq+<äHé #ÓãT‘·THêïs¡T. qe+ãsY Á|ü<∏äe÷s¡ú+˝À $&ÉT<ä\ #˚ùd+<äT≈£î düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïs¡T.


- NOVEMBER 2012 13


NEWS HAPPENINGS

LIFE style HOT SPICY CHIT CHAT PA

RAZZI

BEAUTY t ps BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

qπswt2‘√ wü]à\ e÷+Á&˚ »qe] 9q Hêj·Tø˘

TICKET TOLLYWOOD uÒ¢&éu≤;® e+{Ï $»j·Te+‘· yÓTÆq ∫Á‘·+ ‘·sê«‘· V”≤s√ n\¢] qπswt, <äs¡Ù≈£î&ÉT <˚$Á|ükÕ<é ø£\sTTø£˝À s¡÷bı+<äT‘·Tqï ∫Á‘·+ ¬øe⁄« πøø£. C≤Vü≤ï$ Ábı&Éø£åHé‡ |ü‘êø£+ô|’ u§|üŒq #·+Á<äX‚KsY ì]àdüTÔqï á ∫Á‘·+˝À qπswt düs¡düq ø£qï&É ø£<∏ëHêsTTø£ wü]à\ e÷+Á&˚qT m+|æø£ #˚XÊs¡T. wü]à\ |ü\T ø£qï&É ∫Á‘ê˝À¢ V”≤s√sTTHé>± q{Ï+∫+~. qe+ãsY 1qT+∫ 15 es¡≈£î ôV’≤<äsêu≤<é |ü]düs¡ÁbÕ+‘ê˝À¢ ‘=*ôw&É÷´˝Ÿ, &çôd+ãsY 5 qT+∫ &çôd+ãsY 20 es¡≈£î ¬s+&√ ôw&É÷´˝Ÿ #˚j·TqTHêïs¡T. »e] 15 qT+∫ |òæÁãe] 12 es¡≈£î u≤´+ø±ø˘˝À »]π> ∫e] ôw&É÷´˝Ÿ‘√ ∫Árø£s¡D |üP]Ô#˚kÕÔs¡T. á ∫Á‘êìøÏ ø£<∏ä, e÷≥\T y˚π>X¯ï dürwt n+~düTÔHêïs¡T.

sex psychology top

sêyéT#·s¡DY ø£<∏ëHêj·T≈£î&ç>± q{ÏdüTÔqï ∫Á‘·+ Hêj·Tø˘. $.$.$Hêj·Tø˘ <äs¡Ù≈£î&ÉT. ø±»˝Ÿ, neT˝≤bÕ˝Ÿ V”≤s√sTTHé‡. ø√˝Ÿø£‘ê˝À ø°\ø£ ôw&É÷´˝Ÿ ∫Árø£]+#ês¡T. sêyéT#·s¡DY, <˚yé–˝Ÿ, øÏc˛sY s√j·÷, sêJyé ø£qø±\ ‘·~‘·s¡T\ô|’ b˛sê≥ düìïy˚XÊ*ï ‘Ós¡¬øøÏÿ+#ês¡T. Hêj·Tø£‘·« \ø£åD≤\Tqï z j·TTe≈£î&ç ø£<∏˚ Hêj·Tø˘. #·s¡DY ¬s+&ÉT $_ÛqïyÓTÆq bÕÁ‘·\T b˛wædüTÔHêï&ÉT. µX¯óuÛÑ˝ÒK sêdüTø=Hêïµ nH˚ ^‘êìï á dæìe÷ø√dü+ Ø$Tø˘‡ #˚XÊs¡T. ‘·eTHé dü+^‘·eT+~+#ê&ÉT. »qe] 9q Hêj·Tø˘ Áù|ø£å≈£î\eTT+<äT≈£î sêqT+~.

N GHT Life

Á‹wü ‘·+Á&ç eTè‹ Á|üeTTK V”≤s√sTTHé Á‹wü ‘·+Á&ç ø£èwüíHé(66) >∑T+&ÓH=|挑√ eTè‹ #Ó+<ës¡T. Äj·Tq ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì ø£Á‹j·÷ kÕºsY ¨≥˝Ÿ˝À »qs¡˝Ÿ

y˚TH˚»sY>± |üì#˚düTÔHêïs¡T. Äj·Tq≈£î nø√ºãsY18q rÁeyÓTÆq >∑T+&ÓH=|æŒ sêe&É+‘√ j·TXÀ<ë ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. nsTT‘˚ n|üŒ{Ïπø eTè‹#Ó+<ës¡ì &Üø£ºs¡T¢ <ÛäèMø£]+#ês¡T. Ä düeTj·÷ìøÏ #ÓHÓ’ï˝À ñqï Á‹wü, ÄyÓT ‘·*¢ VüQ{≤VüQ{Ïq ôV’≤<äsêu≤<é #˚s¡T≈£îHêïs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é˝ÀH˚ ø£èwüíHé n+‘·´ÁøÏj·T\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø£èwüíHé≈£î Á‹wü ˇø£ÿπs ≈£îe÷¬sÔ.

trade GUIDE My CHOICE 14

QUIZ

- NOVEMBER 2012


NEWS HAPPENINGS audio launchaudio launch audio launchaudio launch

audio launchaudio launch audio launch audio launch audio launch

LIFE style HOT SPICY CHIT CHAT >∑Ts¡T&ÉT Ä&çjÓ÷ ˝≤+#Y PA

RAZZI

ˇø£ÿ&çH˚ Ä&çjÓ÷ y˚&ÉTø£

BEAUTY t ps BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

ì‘·´ Ä&çjÓ÷ ˝≤+#Y

2

TICKET TOLLYWOOD

\yé ≥T \yé Ä&çjÓ÷ ]©C`

sex psychology top N GHT Life eT\¢eTà Ä&çjÓ÷ $&ÉT<ä\ trade GUIDE

My CHOICE 16

QUIZ

- NOVEMBER 2012

»>∑Hé ìs√›wæ Ä&çjÓ÷ y˚&ÉTø£


movie launchmovie launch movie launchmovie launch

movie launchmovie launch movie launch movie launch movie launch movie launch

movie launchmovie launch

movie launch

movie launch

movie launch

j·THé {Ï ÄsY, Vü≤Øwt X¯+ø£sY eT÷M ˝≤+#Y ã˙ï, düTRs+<äsY ¬s&ç¶ eT÷M z|æì+>˘

eT÷´õø˘ n+&é &Ü´Hé‡ eT÷M ˝≤+#Y

s¡|òüTT|ü‹ yÓ+ø£j·T´ Hêj·TT&ÉT eT÷M ˝≤+#Y

ã\T|ü⁄ eT÷M ˝≤+#Y

Ç<ä›s¡e÷àsTT\‘√ eT÷M z|æì+>˘

- NOVEMBER 2012 17


NEWS HAPPENINGS

Tollywood Wishing nani & anjana A Very Happy Married Life

LIFE style HOT SPICY CHIT CHAT PA

RAZZI

BEAUTY t ps

<<<<

Tollywood Wishing Uday Kiran & Vishitha A Very Happy Married Life

BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex top

Tollywood Wishing psychology goutham & jyothsna A Very Happy Married Life

N GHT Life trade GUIDE My CHOICE 18

QUIZ

>>>>

- NOVEMBER 2012


GARAPATI AUTOVENTURES, 2-56/33/22A, Jayasudha Heights, 100 Feet Road, Ayyappa Society Hitech City, Hyderabad - 500081. garapatipolarishyd@ramcorgroup.in

Mob : 91 - 90009 81959


EXCLUS VE

Ä˝À∫+|üCdÒ qæ sê+u≤ãT

$&ÉT<ä\ ‘˚B 18-10-2012 q{°q≥T\T |üeHé ø£fi≤´DY, ‘·eTHêï, Á|üø±wt sêCŸ, ø√≥, >±Á_j˚T˝Ÿ, ÁãVü‰àq+<ä+, Ä©, Hê»sY ‘·~‘·s¡T\T dü+^‘·+ eTDÏX¯s¡à #Ûêj·÷Á>∑Vü≤D+ XÊ´yéT ¬ø Hêj·TT&ÉT ìsêàD dü+düú j·T÷ìes¡Ù˝Ÿ MT&çj·÷ ìsêà‘· <ëqj·T´. &ç$$ ø£<∏ä-&Ó’˝≤>˘‡-Ád”ÿHéù|¢, <äs¡Ùø£‘·«+, |üPØ »>∑Hêï<∏é

>∑

ã“sY dæ+>˘‘√ dü÷|üsY&É÷|üsY Væ≤{Ÿ ø={Ϻq ‘·sê«‘· |üeHé ø£fi≤´DY q{Ï+∫q ¬øyÓTsêyÓTHé >∑+>∑‘√ sê+u≤ãT ∫Á‘·+ô|’ düVü≤»+>±H˚ uÛ≤Ø n+#·Hê\T @s¡Œ&ܶsTT. n+<äTHê |üPØ »>∑Hêï<∏é <äs¡Ù≈£î&ÉT ø±e&É+‘√ á n+#·Hê\T ‘êsêkÕúsTTøÏ #˚sêsTT. m+<äTø£+fÒ M]<ä›] ø±+_H˚wüHé˝À e∫Ãq ãÁ~ dü+#·\q $»j·T+ kÕ~Û+∫+~. MT&çj·÷ #·T≥÷º ‹]π> ø£<∏ä nì eTT+<˚ #Óù|Œj·T&É+‘√ eT]+‘· ôV’≤|t ô|]–+~. |ü<äø=+&˚fi¯¢ ‘·sê«‘· |üeHé`|üP] ø£\sTTø£˝À e∫Ãq á ∫Á‘·+ Áù|ø£å≈£î*ï @y˚Ts¡≈£î s¡+õ+|ü#˚dæ+<√ ‘Ó\TdüTø√yê\+fÒ eTT+<äT ∫Á‘· ø£<∏ä ≈£î¢|üÔ+>± ‘Ó\TdüTø√yê*‡+<˚.

ø£<∏ä˝ÀøÏ yÓfi‚Ô

ù||üs¡¢˝À, q÷´dt#ÛêHÓ˝Ÿ‡˝À e#˚à yês¡Ô\≈£î düŒ+~+#˚ dü«uÛ≤e+ sê+u≤ãT(|üeHé ø£fi≤´DY)~. eè‹Ô]‘ê´ yÓTø±ìø˘. q÷´dt #ÛêHÓ˝Ÿ˝À ¬øyÓTsêyÓTHé>± |üì#˚ùd >∑+>∑(‘·eTHêï) sê+u≤ãT˝Àì ô|ò’sYqT #·÷dæ q÷´dt ]b˛s¡ºsYqT #˚düTÔ+~. sêÅcÕºìøÏ eTTK´eT+Á‹>± |üì#˚düTÔqï Hê»sYqT m˝≤¬>’Hê >∑<Ó› ~+|æ eT∞¢ eTTK´eT+Á‹ ø±yê\H˚ |ü<äM ø±+ø£å ñqï Á|ü‹|üø£åHêj·T≈£î&ÉT »eVü‰sY Hêj·TT&ÉT (ø√≥). d”ìj·TsY »s¡ï*dtº (dü÷s¡´) Vü≤‘·´‘√ Á|ü‹|üø£åH˚‘· »eVü≤sY Hêj·TT&ÉT ø=&ÉT≈£î sêyéT yÓ÷Vü≤Hé Hêj·TT&ÉT n*j·÷dt sêHê u≤ãT (Á|üø±wt sêCŸ) ‘√ ‘·\|ü&É‘ê&ÉT sê+u≤ãT. dæm+ nyê«\ì ø£\\T ø£+≥Tqï sêHê u≤ãT≈£î, sê+u≤ãT eT<Ûä´ b˛sê≥+ ÁbÕs¡+uÛÑeTÚ‘·T+~. Ç<ä›] eT<Ûä´ m˝≤+{Ï >=&Ée\T »]>±sTT? <ë+{À¢ me]~ ô|’#˚sTT nsTT´+~? Ç+<äT˝À MT&çj·÷, Á|ü»\T, sê»ø°j·THêj·T≈£î\ bÕÁ‘· @+≥H˚~ ‘Ós¡MT<ä #·÷&Ü*‡+<˚.

düMTø£å |üeHé ø£fi≤´DY u≤&û˝≤+π>«CŸ, Çy˚TCŸ, Ä˝À#·Hê <Û√s¡DÏì <äèwæí˝À ñ+#·Tø=ì sêdüT≈£îqï ø£<∏ä nì #ÓbÕŒ*. kÕ<Ûës¡D+>±

Äj·Tq˝À ñ+&˚ ñ<˚«>∑+, kÕe÷qT´&ç ø√dü+ @<√ #˚j·÷\ì ‘·|æ+#˚ |üeHé dü«uÛ≤yêìï Ç+<äT˝À #·÷|æ+#˚ Á|üj·T‘·ï+ <äs¡Ù≈£î&ÉT #˚XÊ&ÉT. |üeHé n_ÛÁbÕj·÷\≈£î ‘Ós¡s¡÷|üy˚T ¬øyÓTsêyÓTHé >∑+>∑‘√ sê+u≤ãT dæìe÷ nì|ædüTÔ+~. MT&çj·÷, sê»ø°j·÷\T, kÕe÷qT´&ç eT<Ûä´ »]π> dü+|òüTs¡¸DqT #·÷|æ+#ês¡T. |üeHé ø£fi≤´DY q≥q >∑T]+∫ ø=‘·Ô>± #Ó|üŒø£ÿπs¢<äT. ø±˙ Ç+<äT˝À |üeHé #Ó|æŒq myÓ÷wüq˝Ÿ &Ó’˝≤>˘‡ Áù|ø£å≈£î*ï Ä˝À∫+|ü#˚ùd˝≤ ñ+{≤sTT. &Ó’˝≤>˘ &Ó*eØ˝À |üsYô|òø£åHé‘√ ‘·q |üeπs+{À #·÷|æ+#ê&ÉT. nsTT‘˚ |üPØ e÷Á‘·+ #ê˝≤ ùd|òt π>yéT Ä&Ü&ÉH˚ #ÓbıŒ#·TÃ. nH˚ø£ $wüj·÷*ï ≥#Y #˚XÊ&ÉT ‘·|üŒ ˝À‘·T>± $X‚¢wæ+#˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚j·T˝Ò<äT. |òükÕº|òt n+‘ê |üeHé, ‘·eTHêï\ eT<Ûä´ Áù|eTe´eVü‰sêìï m+≥sYf…ÆHéyÓT+{Ÿ>± q&ç|æ+#ê&ÉT. eT<Ûä´˝À q÷´dt #Ûêq˝Ÿ‡ rs¡T ‘ÓqTï*ï #·÷|æ+#ê&ÉT. |òükÕº|òt kÕ>∑r‘· m≈£îÿee«&É+‘√ Áù|ø£å≈£î\T ø±düÔ ˙s¡dæ+#ês¡T. ø±˙ ôdø£+&Ü|òt‘√ dæìe÷ Á>±|òt ˇø£ÿkÕ]>± e÷] b˛‘·T+~. #·÷|ü⁄eTs¡\TÃø√˝Òì d”]j·Tdt d”H金√ Á|” ¬øÌ¢e÷ø˘‡ <äX¯≈£î #˚s¡T≈£î+{≤&ÉT Áù|ø£å≈£î&ÉT. sê+u≤ãT ñ<˚«>∑+>± #Óù|Œ &Ó’˝≤>˘‡≈£î ø±¢|t‡ ø=≥ºìyês¡T+&És¡T. Çø£ ‘·eTHêï~ q{Ï+#˚+<äT≈£î neø±X¯eTTqï bÕÁ‘·. j·÷øϺ+>˘ Çs¡>∑Bùdj·÷\H˚ Á|üj·T‘·ï+˝À ø±düÔ zesYj·÷ø£åHé #˚dæ+<äì|æ+∫+~. |üeHé, ÁãVü‰àq+<ä+ yês¡Ô\T #·~y˚ düìïy˚X¯+ ø£&ÉT|ü⁄ã“ q$«düTÔ+~. Á|üø±wt sêCŸ, ø√≥, Ä©øÏ Ç˝≤+{Ï bÕÁ‘·\T ø=‘˚Ô+ ø±<äT. >±Á_j˚T˝Ÿ Ä≥bÕ≥\‘√ bÕ≥T ø±´¬sø£ºsY‘√q÷ ø£$«+∫+~. |üPØ ádæìe÷‘√ &Ó’¬sø£ºsY>± ø£+fÒ &Ó’˝≤>˘ ¬s’≥sY>± |üP]Ô dü¬ø‡dt nj·÷´&ÉT. Ád”ÿHéù|¢ MT<ä Ç+ø±düÔ ø£düs¡‘·TÔ #˚düT+fÒ eT]+‘· ñ‘˚Ô»ã]‘·+>± ñ+&˚~.

|üPØ ˝≤õø˘...|üeHé e÷´õø˘ 20

- NOVEMBER 2012


EXCLUS VE LittleStar

u≤´qsY 24 Áù|òyéT‡ bòÕ´ø£ºØ q{°q≥T\T eT+#·T $wüßí, Vü≤ì‡ø£, ø√≥ lìyêdüsêe⁄, ÁãVü‰àq+<ä+, d”‘·, düTeTHé, Á|üuÛÑT, m+mdtHêsêj·TD, e÷düºsY uÛÑs¡‘Y, yÓHÓï\ øÏc˛sY ‘·~‘·s¡T\T ø£<∏ë düVü≤ø±s¡+ _$mdt.s¡$ Ád”ÿHéù|¢ ø√qyÓ+ø£{Ÿ, >√|æyÓ÷Vü≤Hé e÷≥\T eTs¡T<Ûä÷] sêC≤ dü+^‘·+ #·ÁøÏ, j·TTeHéX¯+ø£sY sêC≤ m&ç{Ï+>˘ es¡à #Ûêj·÷Á>∑Vü≤D+ dæ<ë∆sYú m–®≈£L´{Ïyé Ábı&É÷´düsY mdt.e+oø£èwüí düeTs¡ŒD l \ø°ÎÁ|üdüqï |æø£ÃsY‡ ìsêà‘· &Ü.m+.yÓ÷Vü≤Héu≤ãT <äs¡Ùø£‘·«+ õ.Hêπ>X¯«s¡¬s&ç¶

ø±yÓTª&Ûûµ <˚ì¬ø’Hê ¬s&û

eT

+#·T $wüßí ¬øØsY >∑T]+∫ e÷{≤¢&ç‘˚ ª&Ûûµ ‘·|üŒ≈£î+&Ü ñ+&Ü*‡+<˚. m+<äTø£+fÒ á V”≤s√≈£î n+~q @¬ø’ø£ dü÷|üsY Væ≤{Ÿ ∫Á‘·$T<˚. á ∫Á‘·+ ‘·sê«‘· $wüßí q{Ï+∫q ∫Á‘ê˝ÒM Áù|ø£å≈£î*ï Äø£≥Tºø√˝Ò<äT. nsTT‘˚ <˚ì¬ø’Hê ¬s&û ∫Á‘·+ ‘·q n+#·Hê*ï ‘·|üŒ≈£î+&Ü #˚s¡T≈£î+{≤qH˚ BÛe÷ eTT+<äTqT+N e´ø£Ô+ #˚düTÔHêï&ÉT. ø±yÓT&û ∫Á‘ê\T rj·T&É+˝À |ü≥Tº kÕ~Û+∫q õ.Hêπ>X¯«s¡¬s&ç¶ <äs¡Ù≈£î&ÉT ø±e&É+, u≤¢ø˘ ãdüºsY ∫Á‘ê\ ¬s’≥sY‡ ø√qyÓ+ø£{Ÿ, >√|æyÓ÷Vü≤Hé Ád”ÿHéù|¢ n+~+#·&É+, Á|üeTTK s¡#·sTT‘· _$mdt s¡$ k˛ºØ &Óe\|t #˚j·T&É+ ˝≤+{Ï n+XÊ\T ádæìe÷ô|’ ÄdüøÏÔ #·÷|æ+#˚+<äT≈£î <√Vü≤<ä+ #˚XÊsTT. ø±yÓT&ûH˚ Á|ü<ÛëHêg+>± dü+~Û+∫q <˚ì¬ø’Hê ¬s&û Ä&çjÓTHé‡ì @y˚Ts¡≈£î q$«+∫ yÓT|æŒ+∫+<√ #·÷<ë›+...

ø£<∏ä...... uÛ≤cÕ uÛ≤jYT(düTeTHé)ì ‘·q #Ó˝…¢\T düs¡dü«‹(d”‘·) Çwüº+ ˝Ò≈£î+&Ü Áù|$T+∫ eT‘ê+‘·s¡ $yêVü≤+ #˚düTø√e&É+ Ms¡ qs¡dæ+Vü≤ Hêj·TT&ÉT(Á|üuÛÑT)≈£î ÇwüºeTT+&É<äT. Ä

ø√|ü+˝À ‘·q #Ó˝…¢\T uÛÑs¡Ô nì ≈£L&Ü #·÷&É≈£î+&Ü uÛ≤cÕ ø±\T q]πøkÕÔ&ÉT. <ë+‘√ ‘·q uÛ≤s¡´ düs¡dü«‹øÏ |ü⁄{Ϻ+{Ï qT+∫ sêyê*‡q ÄdæÔ ø√dü+ uÛ≤cÕ ø√s¡Tº˝À πødüT y˚kÕÔ&ÉT. á dü+|òüT≥q‘√ ¬s+&ÉT ≈£î≥T+u≤\ eT<Ûä´ <ä÷s¡+ ô|]–b˛‘·T+~. düs¡dü«‹, uÛ≤cÕ≈£î |ü⁄{Ϻq düT˝Òe÷Hé(eT+#·T $wüßí) ô|]– ô|<ä›e⁄‘ê&ÉT. nqï‘√ ø£*dæb˛yê\qT≈£î+≥Tqï ‘·*¢ ø√]ø£qT rπsÃ+<äT≈£î ‘·q y˚Tqe÷eT Ç+{À¢øÏ ø£èwüí XÊÅdæÔ>± j·T»„+ #˚j·T&ÜìøÏ Á|üy˚•kÕÔ&ÉT. Çø£ÿ&É y˚Tqe÷eT ≈£L‘·Ts¡T wü]à\(Vü≤ì‡ø£)‘√ Áù|eT˝À |ü&É‘ê&ÉT. eT‘ê+‘·s¡ $yêVü≤+ #˚düT≈£î+<äì ‘·q #Ó˝…¢*ì <ä÷s¡+#˚düT≈£îqï Ms¡ qs¡dæ+Vü≤ Hêj·TT&ÉT ‘·q ≈£L‘·T] Áù|eTì ˇ|üŒ≈£îHêï&Ü? ‘·*¢ ø√]ø£qT düT˝Òe÷Hé m˝≤ rsêÃ&ÉT? ¬s+&ÉT ≈£î≥T+u≤\≈£î $\Hé>± ñqï s¡TÁ<äeTHêj·TT&ÉT(ø√≥)øÏ m˝≤ ãT~› #ÓbÕŒ&Éqï~ ‘Ós¡MT<ä #·÷&Ü*‡+<˚.

düMTø£å >∑‘·+˝À á ‘·s¡Vü‰ ø£<∏ä\T #ê˝≤H˚ e#êÃsTT. ø±˙ ø£<∏äqT q&ç|æ+∫q rs¡T $_Ûqï+>± ñ+≥T+~. s¡#·sTT‘·\T ‘·eT<Ó’q Vü‰dü´+‘√ eTT+<äT≈£î rdüT¬øfi≤¢s¡T. ø±yÓT&û d”Hé‡≈£î

ô|<ä›|”≥ y˚dæ Ä<ä´+‘·+ Áù|ø£å≈£î*ï q$«+#˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚XÊs¡T. |ü+#Y\‘√ n<äs¡>={≤ºs¡T. ÁãVü‰àq+<ä+, $wüßí eT<Ûä´ e#˚à düìïy˚XÊ\T lqTyÓ’≥¢ dæìe÷˝À¢ì ø±yÓT&ûì >∑Ts¡TÔ≈£î ‘ÓkÕÔsTT. ã+>±ÁsêE>± q{Ï+∫q ÁãVü‰àq+<ä+ Äj·TTe⁄|ü≥Tº>± ì*#ês¡T. dæìe÷ uÀsY ø=≥º≈£î+&Ü ˝…’≥sYyÓsTTHé ø±yÓT&û‘√ kÕ–b˛‘·T+~. eTT+<äTqT+∫ n+<äs¡÷ #Ó|æŒq≥Tº>±H˚ $wüßíøÏ á dæìe÷ ÁuÒø˘ nH˚ #ÓbÕŒ*. $wüßí ø£èwüíXÊÅdæÔ bÕÁ‘·˝À ˇ~–b˛j·÷&ÉT. eTs√yÓ’|ü⁄ Vü≤ì‡ø£ >±¢eTsY‘√ Äø£≥Tº≈£î+~. πøe\+ ø±yÓT&ûì qeTTà≈£îqï ∫Á‘ê\≈£î &Ó’˝≤>˘‡, Ád”ÿHéù|¢ nH˚$ #ê˝≤ ø°\ø£+. á ¬s+&ÉT $uÛ≤>±\T düeTs¡úe+‘·+>±H˚ ‘·eT bÕÁ‘· ìs¡«Væ≤+#êsTT. uÛ≤Ø n+#·Hê\T ô|≥Tºø√≈£î+&Ü bòÕ´$T©‘√ z düs¡<ë dæìe÷ #·÷dæ sêyê\qT≈£îH˚yê] øÏ u≤>± f…Æ+bÕdt ne⁄‘·T+~. yÓTT‘·Ô+>± á dæìe÷ $wüßí ¬øØsY˝À #Ó|üø√<ä>∑Z ∫Á‘·+>± ì*∫+~. ~©|t, >√|æø£ q{Ï+∫q µñ<äj·T|ü⁄s¡yéT düT˝≤ÔHéµ nH˚ eT\j·÷fi¯ dü÷|üsYVæ≤{Ÿ ∫Á‘êìï Á|ò”y˚Tø˘ #˚dæ ‘Ó\T>∑T Ä&çjÓTHé‡ n_Ûs¡T∫øÏ nqT>∑TD+>± ‘Ós¡¬øøÏÿ+#ês¡T. z bòÕs¡Tà˝≤‘√ s¡÷bı+~+∫q ∫Á‘·eTì düŒwüº+>± ‘Ó\TdüTÔ+~. - NOVEMBER 2012 21


qe+ãsY.... {≤©e⁄&é <∏ä+&ÉsY

LIFE style

<äTeTTàπs|ü⁄‘·T+<ä qT≈£îqï <ädüsê d”»Hé dü|üŒ>± eTT–dæ+~. e#˚ÃkÕÔjYT nqT≈£îqï dæìe÷\T yêsTT<ë |ü&ܶsTT. e∫Ãq dæìe÷\T $H√<ë\‘√ ø±≈£î+&Ü $yê<ë\˝À HOT eTTì>±sTT. |üSPICY eHé ø£fi≤´DY dæìe÷ ª¬øyÓTsêyÓTHé >∑+>∑‘√ sê+u≤ãTµ ‘Ó\+>±Dô|’ ∫qï u≤+uÒ y˚dæ+~. ÄK]øÏ 12 ø£{Ÿ\‘√ á dæìe÷ }|æ] |”\TÃ≈£î+~. $wüßí ª<˚ì¬ø’Hê ¬s&ûµ ôdHê‡sY $yê<ä+‘√ Áù|ø£å≈£î\eTT+<äTø=∫Ã+~. á ¬s+&ÉT dæìe÷*ï $TqVü‰sTTùdÔ ~∏j˚T≥s¡¢ <ä>∑Zs¡ <ädüsê Vü≤+>±e÷ @MT ˝Ò<äT. nsTTHê ø£+>±s¡T |ü&Ü*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äT. qe+ãs¡T HÓ\˝À ø=‘·Ô dæìe÷\T eTTkÕÔãe⁄‘·THêïsTT. ∫Hêï ô|<ë› ø£*dæ <ë<ë|ü⁄ &É»qT dæìe÷\T $&ÉT<ä\ ø√dü+ eT+∫ eTTVüAs¡Ô+ CHIT CHAT #·÷düT≈£î+≥THêïsTT. Á|ü‹ X¯óÁø£yês¡+ z ø=‘·Ô ∫Á‘·+ sêe&É+ U≤j·T+>±H˚ ø£ì|æk˛Ô+~. ô|’>± qe+ãs¡T 13q BbÕe[ ≈£L&Ü. Äs√Eq ø=ìï dæìe÷ ≥bÕdüT\T ù|\&ÜìøÏ dæ<ä∆+>± ñHêïsTT. yÓTT‘êÔìøÏ qe+ãsY... dæìe÷\ <∏ä+&ÉsY ø±uÀ‘√+~.

PA >>>> RAZZI BEAUTY t ps BEHIND THE WOODS LOCAT ON

yêsTT<ë\ &ÉeTs¡Tø£+...

fash ªqe+ãs¡T on dæìe÷\≈£î eT+∫ d”»Hé ø±<äT...µ nì Hê>±s¡T®q Ç{°e˝Ò z

Ç+≥s¡÷«´˝À #ÓbÕŒs¡T. n<˚+{À >±˙ Äj·Tq dæìe÷ áHÓ\˝ÀH˚ sêuÀ‘√+~. yêsTT<ë\ MT<ä yêsTT<ë\T |ü&TÉ ‘·÷ edüTqÔ ï µ&ÉeTs¡Tø£+µ qe+ãs¡T˝À Áù|ø£≈å î£ \ eTT+<äT≈£î ek˛Ô+~. á dæìe÷ Ä\kÕ´ìøÏ |òæ˝Ÿàq>∑sY˝À s¡ø£s¡ø±\ ø±s¡D≤\T #Ó|üø=+≥THêïs¡T. kÕ+πø‹ø£ ø±s¡D≤\ e\¢ Ä\dü´yÓTÆ+<äì ∫Á‘· ãè+<ä+ #ÓãT‘·THêï... ô|ò’Hêì¸j·TsY‡≈£î ÄsY.ÄsY.eT÷Mdt dü+düú <ë<ë|ü⁄ 23 ø√≥T¢ u≤ø° |ü&ç+<äì... Ä ˝…ø£ÿ ‘˚˝Òes¡≈£î á dæìe÷ ãj·T≥≈£î sê<äì |òæ˝Ÿà q>∑sY {≤ø˘. Ä >=&Éy˚<√ ‘=+<äs¡>± ‘˚\TÃø=ì qe+ãs¡T yÓTT<ä{Ï yês¡+˝À &ÉeTs¡Tø£+ ∫Á‘êìï $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì ìsêà‘·\T >∑{Ϻ>± Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡T.

2

TICKET TOLLYWOOD sex psychology

top »s¡T>∑T‘·Tqï~ »>∑Hêï≥ø£+!

ª>∑eT´+µ, µy˚<ä+µ dæìe÷\‘√ ÁøÏwt˝Àì ‘·|üq ø£ì|æ+∫+~. $T>∑‘ê <äs¡Ù≈£î\ e÷~]>± ø£eT]¸j·T˝Ÿ bÕsTT+{Ÿ ô|’ø±≈£î+&Ü...ø£fi≤‘·àø£ $\Te\‘√ ø£<∏äqT q&ç|æ+#˚ $<Ûëq+ $eTs¡Ù≈£î\≈£î ôd’‘·+ q∫Ã+~. ø£<∏ä˝À e÷qMj·T ø√D≤ìï düT‹yÓT‘·Ô>± düè•+#·&É+ ÁøÏwtøÏ n\yêfÒ. ákÕØ n<˚ |ü+<∏ë˝À yÓfi¯óÔHêïsê....? ªø£èwüí+ e+<˚ »>∑<äTZs¡T+µ Á|ü#ês¡ ∫Á‘ê\T #·÷düTÔ+fÒ Ä e÷≥ ì»y˚T nì|ædüTÔ+~. ª<˚e⁄&É+fÒ kÕj·T+µ nH˚ n+X¯+‘√ á dæìe÷ì ‘Ós¡¬øøÏÿdüTÔHêïs¡T. ªdüTs¡_Û Hê≥ø±\ H˚|ü<∏ä´+˝À kÕπ> ø£<∏ä Ç~. Ç~ es¡≈£î ãfi≤¢] n+fÒ Hê≥ø±˝Ò >∑Ts=Ô#˚Ã$. Ç|ü&ÉT nø£ÿ&É Ä dü+Ådüÿè‹ ˝Ò<äT. yÓTÆì+>˘ e÷|òæj·÷ ù|s¡T‘√ Hêj·T≈£î\T ø√≥T¢ >∑&+ç #ês¡T. Hê≥ø£+-yÓTìÆ +>˘ e÷|òj æ ÷· á s¬ +&ÉT n+XÊ\qT CÀ&ç+∫q dæìe÷ Ç<äµì ø£<∏ëHêj·T≈£î&ÉT sêHê #ÓãT‘·THêï&ÉT. lsêeTsê»´+ ‘·sê«‘· qj·Tq‘ês¡ q{ÏdüTÔqï dæìe÷ Ç<˚. á ∫Á‘êìï qe+ãsY 9q $&ÉT<ä\ #˚ùd+<äT≈£î düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïs¡T.

HêHékÕº|t $H√<ä+...

á j˚T&Ü~ ∫qï dæìe÷ >∑s¡«+>± ‘·˝…‘·TÔø=ì ì\ã&ç+<ä+fÒ ø±s¡D+ ªás√E˝À¢µ. á ∫Á‘êìï |ü]$T‘· ã&Ó®{Ÿ‘√ <äs¡Ù≈£î&ÉT e÷s¡T‹ ‘Ós¡¬øøÏÿ+∫q $<Ûëq+ Ä+<ä]˙ Äø£≥Tºø=+~. n‘·ì qT+∫ edüTÔqï eTs√ dæìe÷ ªãdtkÕº|tµ. u…\+¢ ø=+&É düTsπ wt ìsêà‘·>± e´eVü≤]+∫q á ∫Á‘·+ øπ e\+ s¬ +&ÉTqïs¡ ø√≥¢˝À |üPs¡ÔsTT+<äì z n+#·Hê. ‘êC≤ düe÷#ês¡+ Á|üø±s¡+ nìï @]j·÷\÷ ø£*|æ á dæìe÷ <ë<ë|ü⁄ |ü~ø√≥¢≈î£ neTTà&ÉsTT´+<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~. n+fÒ á dæìe÷ $&ÉT<ä\≈£î eTT+<˚ Hê\T–+‘·\ ˝≤uÛÑ+ ‘Ó∫Ãô|{Ϻ+<äqïe÷≥. ∫qï dæìe÷≈£î Ç+‘·ø£+fÒ @+ ø±yê*. Á|æHé‡, l ~e´ »+≥>± q{Ï+∫q á dæìe÷ ≈£L&Ü qe+ãs¡T˝ÀH˚ $&ÉT<ä\ ø±qT+~.

>√<ë] >∑ T +&Ó ˝ À¢ . ... Çs¡yÓ’ @fi¯¢ øÏ+<ä≥ ø√qd”eTqT >∑&>É &∑ ˝É ≤&ç+∫q dü+|òTü ≥q....~$d”eT ñô|Œq. Á|üXÊ+‘· >√<ë] Á|üfij ¯ T· s¡÷|ü+

<ë*Ã, mH√ï J$‘ê*ï ∫Hêï_Ûqï+ #˚dæ+~. n+<äT˝À z Áù|eT »+≥ ≈£L&Ü ñ+fÒ...? á Ä˝À#·q≈£î ‘Ós¡ s¡÷|üy˚T ª>∑T+&Ó˝À¢ >√<ë]µ. eT+#·T \ø°Î Á|üdüqï q{Ïdü÷Ô ì]à+∫q ∫Á‘·$T~. ‘ê|æ‡ ø£<∏ëHêsTTø£. Ä~ |æìXË{Ϻ, dü+B|t øÏwüHé ø£<∏ëHêj·T≈£î\T. ªÁ>±MTD H˚|ü<∏ä´+˝À kÕπ> dæìe÷ Ç~. e÷qe dü+ã+<Ûë\qT n+<ä+>± Ä$wüÿ]düTÔHêï+. >√<ë] n+<ë\T ø£qT$+<äT #˚kÕÔsTT. Çfi¯j·TsêC≤ dü«sê\T ø£<≈ä∏ î£ ÁbÕD+ b˛XÊsTTµ nì \ø°Î Á|üdqü ï #ÓãT‘·THêïs¡T. á dæìe÷˝À eTTyÓTÆ‘Y U≤Hé z Á|ü‘˚´ø£ ^‘·+˝À q]Ô+∫+~. ìsêàD≤+‘·s¡ ø±s¡´Áø£e÷\T ‘·T~ <äX¯≈£î #˚s¡Tø=HêïsTT. á ∫Á‘êìï qe+ãs¡T˝ÀH˚ $&ÉT<ä\ #˚j·TqTHêïs¡T.

N GHT Life

trade GUIDE My CHOICE QUIZ

COMPETET ON 22

d ary

- NOVEMBER 2012

≈£L´ ø£fÒºdüTÔHêïsTT....

Á|ür d”»Hé˝Àq÷ n\¢] qπswt q{Ï+#˚ z dæìe÷ $&ÉT<ä\ ø±e&É+ ÄqyêsTTr>± e÷]+~. ªdüT&ç>±&ÉTµ ‘·sê«‘· Äj·Tq ªj·TeTT&çøÏ yÓTT>∑T&ÉTµ ne‘ês¡+ m‘êÔs¡T. qe+ãs¡T˝À $&ÉT<ä\ #˚j·T&ÜìøÏ düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïs¡T. ì‘·´+ _J>± ñ+&˚ eTs√ ø£<∏ëHêj·T≈£î&ÉT lø±+‘Y. Äj·Tq U≤‘ê˝À Ç|ü&ÉT ¬s+&ÉT dæìe÷\THêïsTT. ny˚ ª\ø°ÿµ, ª<˚esêj·Tµ. á s¬ +&ç+{Ï˝À @<√ ˇø£{Ï áHÓ\˝ÀH˚ $&ÉT<ä\ #˚kÕÔs¡T. n˙ï nqT≈£L*ùdÔ ªm{À yÓ[¢b˛sTT+~ eTqdüTµ, ªs={°Hé \yék˛ºØµ, ªJìj·Tdtµ, ª‘Ó\T>∑u≤“sTTµ á HÓ\˝ÀH˚ ekÕÔsTT. M{Ï‘√bÕ≥T ø=ìï &É_“+>˘ dæìe÷\÷ ñHêïj·T+&√jYT. M{Ï˝À eTTs¡T>∑<ëdt, $»jYT, ø±»˝Ÿ ø±+_H˚wüHé˝À edüTÔqï ª‘·TbÕø°µ BbÕe[øÏ ù|\uÀ‘√+~.


$TdüºsY Ábı&Éø£åHé‡....

$‘Y yê\÷´dt n+&é ÁøÏj˚T{Ïyé ◊&çj·÷dt

ªÇ

|ü&É+‘ê ∫qï ∫Á‘ê\ Vü≤yê q&ÉTk˛Ô+~. cÕsYº |òæ*+ rdæ ‘·eT {≤˝…+{Ÿ ìs¡÷|æ+#·T≈£îHêïs¡T. n+‘˚ø±<äT eT+∫ Ä<ëj·T+ ≈£L&Ü >∑&çdüTÔHêïs¡T. $TdüºsY Ábı&Éø£åHé‡ dü+düú ≈£L&Ü Ç|ü&ç<˚ ~X¯>± <ä÷düT¬øfiÀÔ+~. Ç<ä›s¡T $TÁ‘·T\T ø£*dæ ÁbÕs¡+_Û+∫q á ∫qï ∫Á‘ê\ dü+düú≈£î düŒwüºyÓTÆq \øå±´\T ≈£L&Ü ñHêïsTT. $TdüºsY Ábı&Éø£åHé‡ Á|üj·÷D+ >∑T]+∫ <äs¡Ù≈£î&ÉT düTuÛ≤wt eTq‘√ |ü+#·T≈£îHêï&ÉTµ. ªH˚qT $»j·Tq>∑s¡+ m+$JÄsY Ç+õ˙]+>˘ ø±˝ÒCŸ˝À, BÛs¡CŸ s¡|òüTT Ç+õ˙]+>˘ ø±˝ÒCŸ˝À #·~yê&ÉT. y˚T+ #·~$q ø±˝ÒCŸ ù|s¡¢˝Àì yÓTT<ä{Ï nø£åsê˝Òï e÷ Ábı&Éø£åHé Vü≤Ödt>± ô|≥Tº≈£îHêï+. m+.ÄsY.Ábı&Éø£åHé‡ n+fÒ $TdüºsY Ábı&Éø£åHé‡. y˚T+ Ç|üŒ{ÏøÏ 70øÏ ô|’>± cÕsYº |òæ*+dt s¡÷bı+~+#ê+. |ü~ ìsêàD <äX¯˝À, ◊<äT Á|” Ábı&Éø£åHé ùdºCŸ˝À ñHêïsTT. Çø£ e÷ Á|ükÕúq+ µdü¬ø‡dt k˛ºØ Ä|òt @ Åd”º{Ÿ u≤jYT µ nH˚ cÕsYº |òæ*+‘√ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. 2008 &çôd+ãsY˝À ^‘·+ ø±˝ÒCŸ |òæ*+ ô|òdtº ø√dü+ rXÊ+. M~Û u≤\T&ç bÕÁ‘· <ë«sê #·<äTe⁄ $\TeqT Ç+<äT˝À #·÷|æ+#ê+. 15 ì$TcÕ\ á ∫Á‘êìï k˛˙ ôd’ãsY cÕ{Ÿ ¬øyÓTsê‘√ ∫Árø£]+#ê+. Ä ô|òdtº˝À e÷≈£î eT÷&√kÕúq+ <äøÏÿ+~. Ä >∑T]Ô+|ü⁄‘√ eT]ìï ∫qï ∫Á‘ê\T bÕ¢Hé #˚XÊ+. ªm&ç¬øº&éµ ù|s¡T‘√ rdæq cÕsYº|òæ*+≈£î eT+∫ ù|s=∫Ã+~. <ë<ë|ü⁄ 15 ∫Á‘ê\T ôd’ãsY cÕ{Ÿ ¬øyÓTsê‘√H˚ wüO{Ÿ #˚XÊ+. Ä ‘·sê«‘· ôV≤#Y&ûÄsYmø˘‡ M&çjÓ÷ ø±yéT‘√ Çs¡yÓ’ ◊<äT s¡÷bı+~+#ê+. ¬øHêHé 1100 &û ≈£L&Ü ñ|üjÓ÷–+#ê+. Ç|ü&ÉT ¬øHêHé 550 &ç yê&ÉT‘·THêï+. Ç+õ˙]+>˘ |üP]Ô #˚dæq ‘·sê«‘· <ë<ë|ü⁄ dü+e‘·‡s¡+ bÕ≥T es¡Tdü>± cÕsYº |òæ˝Ÿà‡ rdü÷ÔH˚ ñHêï+. ∫Á‘· |ü]ÁX¯eT˝À n&ÉT>∑Tô|{≤º\qT≈£îHêï+. n+‘·ø£+fÒ eTT+<äT dæìe÷≈£î dü+ã+~Û+∫q kÕ+πø‹ø£ n+XÊ*ï ‘Ó\TdüTø√yê\ì ìs¡ísTT+#·Tø=ì |òæ*+ dü÷ÿ˝À¢ n&çàwüHé ø√dü+ Á|üj·T‘êï\T ÁbÕs¡+_Û+#ê+. m©«Á|ükÕ<é |òæ*+ Çìdæº≥÷´{Ÿ˝À Hê\T>√sö+&é es¡≈£î yÓfi¯¢>∑*>±+. Ä ‘·sê«‘· nqï|üPs¡í Ç+≥πsïwüq˝Ÿ |òæ*+dü÷ÿ˝À¢ e÷ Ç<ä›]ø° d”{Ÿ‡ e#êÃsTT. |ü~ \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T |ò”E ø±e&É+, n|üŒ{Ïπø Hê≈£î C≤uŸ Ä|òüsY sêe&É+‘√ u…+>∑fi¯Ss¡T yÓfi≤¢qT. BÛs¡CŸ e÷Á‘·+ ø√sY‡ C≤sTTHé nj·÷´&ÉT. BÛs¡CŸ e÷düºsY‡ ø√sY‡ |üPs¡ÔsTTq ‘·sê«‘· Ç<ä›s¡+ ø£*dæ |òü⁄˝Ÿ ˝…+>˘Ô dæìe÷\T rkÕÔ+µ. ªy˚T+ @s√E ≈£L&Ü &ÉãT“\T ˝Òeì ∫qï ∫Á‘ê\T rj·T&É+ Ä|ü˝Ò<äT. e÷ ø£+f…+{Ÿ e÷≈£î ã\+. e÷≈£îqï eqs¡T\H˚ ñ|üjÓ÷–+#·T≈£îH˚ yêfi¯¢+. Ç|ü&ÉT e÷˝≤+{Ï cÕsYº |òæ*+y˚Tø£sY‡øÏ j·T÷≥÷´uŸ m+‘√ ôV≤˝ŸŒ #˚k˛Ô+~. z yÓ’|ü⁄ »Hê˝À¢øÏ rdüT¬øfi¯¢&Éy˚T ø±≈£î+&Ü Ä<ëj·T+ ≈£L&Ü n+~k˛Ô+~. ∫qï ¬øyÓTsê‘√ u…dtº f…ø±ï\J Çe«&Éy˚T e÷ {≤¬sZ{Ÿ. y˚T+ rùd cÕsYº |òæ*+dtøÏ dü+^‘·+ ≈£L&Ü y˚Ty˚T s¡÷bı+~+#·T≈£î+{≤+. >∑‘·+˝À dæìe÷ Á{≤ø˘‡ yê&˚yêfi¯¢+. n˝≤ #˚j·T&É+ e\¢ j·T÷≥÷´uŸqT+∫ ¬s$q÷´ e#˚Ã~ ø±<äT. M¬ø+&釽À cÕsYº|òæ*+dt rkÕÔ+. e÷≈£î Ç|üŒ{Ïπø ∫Á‘· |ü]ÁX¯eTqT+∫ eT+∫ Ä|òüsY‡ e#êÃsTT. Ç+Á<ä>∑+{Ï yÓ÷Vü≤qø£èwüí, q+~˙ ¬s&ç¶, s¡#·sTT‘·, <äs¡Ù≈£î&ÉT &Ü]¢+>˘ kÕ«$T ˝≤+{Ï dæ˙ Á|üeTTKT\Tµ Ádæÿ|tº ¬s’≥sY>±, ndæôdº+{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY>± |üì#˚j·TeTHêïs¡T. ø±˙ f…øÏïø£˝Ÿ>± y˚T+ Ç+ø± #ê˝≤ $wüj·÷\T ‘Ó\TdüTø√yê*. Ä ‘·sê«‘˚ ∫Á‘· |ü]ÁX¯eT˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|&É‘ê+µ. ª~ u…Ì¢+&é &˚{Ÿ, m&ç¬øº&é, ÁuÒø£|t, ≥÷ ôd’&é \yé, nÁb˛#Y, kÕ+u≤sY Ç&û¢ e+{Ï cÕsYº |òæ*+dt e÷≈£î #ê˝≤ eT+∫ ù|s¡T ‘Ó#êÃsTT. Ä]ºdüTº\+‘ê ùdïVæ≤‘·T˝Ò. ‘·s¡TDY, #ê+~ì e÷ ¬s>∑T´\sY Ä]ºdüTº\T. me¬s’Hê ø=‘·Ôyêfi¯ó¢ eT+∫ ø£<∏ä‘√ eùdÔ cÕsYº |òæ˝Ÿà‡ s¡÷bı+~kÕÔ+. nHébòÕs¡TÃH˚{Ÿ©, ø±+Á|üyÓTÆCŸ, $Tdt n+&ÉsYkÕº+&ç+>˘ e+{Ï ∫Á‘ê\T ãj·T{Ï yêfi¯¢qT+∫ k˛ºØ rdüTø=ì #˚dæqy˚. n$≈£L&Ü #ê˝≤ bÕ|ü⁄\sY nj·÷´sTT. |ü~ ì$TcÕ\ cÕsYº |òæ˝Ÿàì eT÷&ÉT.. Hê\T>∑T >∑+≥˝À¢ |üP]Ô #˚kÕÔ+. ás√E˝À¢ ∫Á‘·+ e÷˝≤+{Ï |òæ*+y˚Tø£sY‡øÏ ÇìdæŒπswüHé. Ç|ü&ÉT y˚T+ Ç<˚ ∫Á‘êìï Çs¡yÓ’ \ø£å˝À¢ rj·T>∑\+. ªÁbı&Éø£åHé $‘Y yê\÷´dt n+&é ÁøÏj˚T{Ïyé ◊&çj·÷dtµ nH˚~ $TdüºsY Ábı&Éø£åHé‡ \ø£å´+. e÷ ∫Á‘ê˝À¢ ndüuÛÑ´ø£s¡yÓTÆq <äèXÊ´\T, &Ó’˝≤>˘‡ ñ+&Ée⁄. ø±dü÷º´yéT‡ <ä>∑Z]qT+∫ y˚T+ C≤Á>∑‘·TÔ\T rdüT≈£î+{≤+. y˚T+ s¡÷bı+~+∫q ªù|òdtãTø˘µ Ç+≥πsïwüq˝Ÿ cÕsYº |òæ*+ ô|òdæºe˝Ÿ≈£î Hê$TH˚{Ÿ nsTT´+~. yÓTùdCŸ z]jÓT+f…&é ∫Á‘ê\≈£î j·÷uÛ…’ y˚\ø£+fÒ m≈£îÿe øÏ¢ø˘‡ sêe⁄. n<˚ \yé CÀqsY cÕsYº |òæ˝Ÿà‡øÏ Ä<äs¡D m≈£îÿe. <ë<ë|ü⁄ eT÷&ÉT \ø£å\Væ≤{Ÿ‡ ø=~› s√E˝À¢H˚ ekÕÔsTT. kÕ|òtºy˚sY Ä|ò”düT˝À¢ Ç˝≤+{Ï cÕsYº|òæ*+dtì f…Æ+bÕdt ø√dü+ #·÷dæ m+C≤jYT #˚düTÔHêïs¡T. j·T÷≥÷´uŸ ∫qï ∫Á‘ê\≈£î ÁπøCŸ ô|+∫+~. ¬s$q÷´ edüTÔ+<äH˚ <ÛÓ’s¡´+‘√ #ê˝≤eT+~ Ks¡TÃô|{Ϻ eTØ cÕsYº |òæ˝Ÿà‡ rdüTÔHêïs¡Tµ. ª‘·≈£îÿe ì&ç$ ∫Á‘ê\ e˝Ò¢ #ê˝≤eT+~øÏ dæìe÷ neø±XÊ\T e#êÃsTT. e÷ bòÕ´$T© düb˛sYº ñ+~ ø±ãfÒº y˚T+ Ç+ø± ∫qï ∫Á‘ê\T rdüTÔHêï+. #·<äTe⁄qT @s√E ≈£L&Ü ìs¡¢ø£å´+ #˚j·T˝Ò<äT. dæìe÷˝À¢ dü¬ø‡dt XÊ‘·+ ‘·≈£îÿe. n+<äTπø eTT+<äT #·<äTe⁄ MT<ä <äèwæºô|{≤º*. ‘˚&Ü »]–‘˚ yÓqøÏÿ yÓfi¯¢&ÜìøÏ neø±X¯+ ñ+≥T+~. #ê˝≤eT+~øÏ ‘Ó*j·Tì $wüj·T+ @$T≥+fÒ.... á eT<Ûä´ø±\+˝À ‘Ó\T>∑T ∫Á‘· |ü]ÁX¯eT Á|üeTTKT\T ∫qï ∫Á‘ê*ï m≈£îÿe>± #·÷düTÔHêïs¡T. #ê˝≤eT+~øÏ neø±XÊ\T ≈£L&Ü ø£*ŒdüTÔHêïs¡T. y˚T+ rdæq ∫Á‘ê*ï ‘·s¡#·T>± #·÷kÕÔqì V”≤s√ Hêì dü«j·T+>± #ÓbÕŒ&ÉT. j·T÷≥÷´uŸqT, k˛wü˝Ÿ HÓ{Ÿe]ÿ+>˘ ôd’{Ÿ‡ì dü]>±Z ñ|üjÓ÷–+#·Tø√yê*. uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À y˚T+ rj·TuÀj˚T dæìe÷≈£î Ç|üŒ{Ï qT+#˚ ø£<∏ä\T sêdüTÔHêï+. ôd’Hé‡ |òæø£åHé MT<ä ≈£î&Ü dæìe÷\T rkÕÔ+µ.

- NOVEMBER 2012 23


NEWS HAPPENINGS

Kollywood

LIFE style HOT SPICY CHIT CHAT RAZZI

PA

{Ϭø{Ÿ <Ûtäsps ¡ ô|+#ê*‡+<˚ - ø£eT˝Ÿ Vü‰düHé BEAUTY Vü‰©e⁄&é kÕúsTT˝À Ä<ëj·÷ìï uÛ≤s¡‘· dæ˙ |ü]ÁX¯eT ≈£L&Ü bı+<ë\+fÒ {Ϭøÿ{Ÿ <Ûäs¡\T ô|+#ê\ì Á|üeTTK q≥T&ÉT ø£eT˝Ÿ Vü‰düHé n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. |òæø°ÿ

Ä<Ûä«s¡´+˝À MT&çj·÷, m+≥sYf…ÆHéyÓT+{Ÿ _õHÓdt ø±Héπø¢yé dü<ädüT‡ #ÓHÓ’ï˝À »]–+~. á ø±s¡´Áø£e÷ìï ÁbÕs¡+_Û+∫q dü+<äs¡“¤+>± ø£eT˝Ÿ e÷{≤¢&ÉT‘·÷... µuÛ≤s¡rj·T ∫Á‘· |ü]ÁX¯eT Á|ür dü+e‘·‡s¡+ e+<ä˝≤~ dæìe÷\T ì]àk˛Ô+~. kÕ+πø‹ø£+>± Vü‰©e⁄&éøÏ ‘·≈£îÿy˚+ ø±<äT. ø±˙ Ä<ëj·T+ e÷Á‘·+ Ä•+∫q+‘· sêefÒ¢<äT. ~∏j˚T≥s¡¢˝À $Áø£sTT+#˚ ≈£L˝ŸÁ&ç+ø˘‡ πs≥¢qT $Áø£j·T<ës¡T˝Ò ìs¡ísTT+#·T≈£î+≥THêïs¡T. ø±˙ ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T\T yÓ∫Ã+∫ ‘Ós¡¬øøÏÿ+#˚ dæìe÷\≈£î e÷Á‘·+ {Ϭøÿ{Ÿ <Ûäs¡\T ìs¡ísTT+#·˝Òì |ü]dæú‹ ñ+~. ~∏j˚T≥s¡¢˝À {Ϭøÿ{Ÿ <Ûäs¡\T ô|+#·&É+ e\¢ kÕ<Ûës¡D Á|ü»\≈£î m˝≤+{Ï Çã“+<äT\T+&Ée⁄. m+<äTø£+fÒ |ü~y˚\T yÓ∫Ã+∫ JHé‡ <äTdüTÔ\T, ◊<äT y˚\≈£î wüO\T ø=+≥THêïs¡T. {Ϭøÿ≥¢ ô|s¡T>∑T<ä\ n+XÊìøÏ H˚qT m|üŒ{Ïø° eT<䛋kÕÔqT µ. nì nHêïs¡T. Á|üeTTK ìsêà‘· &ç.sêe÷Hêj·TT&ÉT ‘=*kÕ]>± |òæø°ÿ düe÷y˚X¯+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. dæìe÷ n_Ûeè~›øÏ ‘·qe+‘·T düVü≤ø±s¡+ m\¢|ü&É÷ n+~kÕÔqì á dü+<äs¡“¤+>± ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Vü‰©e⁄&é ìsêà‘· u≤Ø nk˛“sYï‘√ bÕ≥T dæ˙Á|üeTTKT\T s¡õ˙ø±+‘Y, &ç.düTπswtu≤ãT, Á|æj·T<äs¡ÙHé, –Øwt ø£sêï&é, w”˝≤, dü+‘√wt•eHé, »j·T+‹, q~j·÷, kÂs¡uÛŸ X¯óø±¢, *õ, »j·TsêyéT, düT≈£îe÷], ø±Á≥>∑&ɶ Á|ükÕ<é, dæ.ø£fi≤´DY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

2

nq+‘· |⁄ü s¡+ <äeVæs≤+∫qÙ¡ ≈î£ &çªdü‘TÁãeTD´|ü √ dü÷⁄s¡s¡+´µ TICKET X¯•≈£îe÷sY <äs¡Ùø£‘·«+ TOLLYWOOD ‘·$Tfi¯+˝À |òüTq$»j·T+ kÕ~Û+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. á∫Á‘·+ ‘Ó\T>∑T˝À ªnq+‘·|ü⁄s¡+µ ù|s¡T‘√ $&ÉT<ä˝…’ Væ≤{Ÿ nsTT´+~. Ç|ü&û <äs¡Ù≈£î&ÉT dü÷s¡´‘√ z ∫Á‘êìï s¡÷bı+~+#·qTHêï&ÉT. X¯•≈£îe÷sY V”≤s√>± q{Ï+∫q ªdüT+<äsb¡ Õ+&çjT· Hé Ç{°e˝Ò $&ÉT<ä˝’… dü÷|üsY Væ≤{Ÿ nsTT+~. á ∫Á‘· Vü≤≈£îÿ*ï ‘Ó\T>∑T <äs¡Ù≈£î&ÉT ;ÛeTH˚ì lìyêdüsêe⁄ <äøÏÿ+#·T≈£îHêïs¡T. dü÷s¡´ Á|üdüTÔ‘·+ ªdæ+>∑yéT2µ wüO{Ï+>˘˝À bÕ˝§Z+≥THêï&ÉT. Bì ‘·sê«‘· >ö‘·yéT MTqHé <äs¡Ùø£‘·«+˝À z dæìe÷ #˚kÕÔ&ÉT. ‘·sê«‘· X¯•≈£îe÷sY, dü÷s¡´ ø±+_ H˚wüHé˝À s¡÷bı+~+#˚ ∫Á‘·+ ôd{Ÿ‡MT~¬øfi¯óÔ+~.

sex psychology top

N GHT Life

trade GUIDE My CHOICE 24

QUIZ

- NOVEMBER 2012

u≤\ |üs¡<˚• nyês¡T¶ ∫Á‘ê\ <äs¡Ù≈£î&ÉT u≤\

‘Ós¡¬øøÏÿdüTÔqï ‘êC≤ ∫Á‘·+ µ|üs¡<˚•µ. á ∫Á‘êìøÏ ‘=\T‘· X¯ì uÛÑ>∑yêHé nH˚ ù|s¡T ô|{≤º\qT≈£îHêïs¡T. ø±´N>± ˝Ò<äì ª|üs¡<˚•µ nH˚ f…Æ{Ï˝Ÿ ô|ò’q˝Ÿ #˚XÊs¡≥. ª¬ s &é {° µ nH˚ qe\ Ä<Û ë s¡ + >± á ∫Á‘êìï s¡÷bı+~düTÔHêïs¡T. nsTT‘˚ Ç+<äT˝Àì Á|ü<ÛëHê+XÊìï e÷Á‘·yT˚ rdüT≈£îHêïeTì <äsÙ¡ ≈£î&ÉT u≤\ #ÓãT‘·THêï&ÉT. <äøÏåD ‘·$Tfi¯Hê&ÉT u≤´ø˘Á&Ü|t‘√ ‘Ós¡¬øøÏÿdüTÔHêïs¡T. ªHêHé ø±<äe⁄˝Ÿµ ∫Á‘·+˝À q{Ï+∫q |üPC≤ |üs¡<˚• ∫Á‘·+˝À ø°\ø£bÕÁ‘· b˛wæk˛Ô+~. n<Ûäs¡« eTTs¡[ V”≤s√>± q{ÏdüTÔHêï&ÉT.

V”≤s√sTTHé>± ns¡T®Hé ≈£îe÷¬sÔ Á|üeTTK

ø£ < ∏ ë Hêj· T ≈£ î &É T ns¡ T ® H é ô|<ä › ≈£ î e÷¬ s Ô ◊X¯ « s¡ ´ V” ≤ s√sTTHé > ± ‘Ó s ¡ + π > Á≥+ #˚ j · T qT+~. $XÊ˝Ÿ ø£<ë∏ Hêj·T≈£î&ç>± ª|ü≥‘º T· Ô j·÷HÓµ’ ù|s¡T‘√ s¡÷bı+~+#˚ ∫Á‘·+ <ë«sê ø£<∏ëHêsTTø£>± |ü]#·j·T+ ø±qT+~. |ü¢dt ≥÷ #·~y˚ $<ë´]úì bÕÁ‘·˝À áyÓT q{ÏdüTÔ+~. Çø£ á ∫Á‘·+ qe+ãsY 5q ÁbÕs¡+uÛÑeTÚ‘·T+~. ◊X¯«s¡´ Á|üdüTÔ‘·+ $Ee˝Ÿ ø£eT÷´ìπøwüHé #·<äTe⁄‘√+~.


Bollywood

øÏ+>˘ Ä|òt s=e÷Hé‡øÏ M&√ÿ\T

e÷s¡ T ‘· T qï Áù|ø£ å ≈ £ î \ n_Û s ¡ T #· T \≈£ î nqT>∑ T D+>± ∫Á‘ê*ï ‘Ós¡¬øøÏÿ+#·&É+˝À dæ<ä∆Vü≤düTÔ&ÉT |ü<äàuÛÑ÷wüDY j·TXŸ #√ÁbÕ. øÏ+>˘ Ä|òt s=e÷Hé‡>± >∑T]Ô+|ü⁄ bı+~q #√ÁbÕ nø√ºãsY 21q eTT+u…’˝À ‘·T~ XÊ«dü $&ç#ês¡T. eTT+u…’ |ü•ÃeT •yês¡T ÁbÕ+‘·+ $˝ÒbÕπs¢˝Àì |üeHé Væ≤<ä÷ düàXÊq yê{Ïø£˝À n+‘·´ÁøÏj·T\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. y˚˝≤~ eT+~ n_Ûe÷qT\T, u≤©e⁄&é Á|üeTTKT\T #√ÁbÕ uÛÖ‹ø£ ø±j·÷ìï dü+<ä]Ù+∫ ìyêfi¯ó\T n]Œ+#ês¡T. s¡#·sTT‘·>±, <äs¡Ù≈£î&ç>±, ìsêà‘·>± Äj·Tq mH√ï dü÷|üsY Væ≤{Ÿ ∫Á‘ê\T n+~+#ês¡T. <äs¡Ù≈£î&ç>± Äj·Tq yÓTT<ä{Ï ∫Á‘·+ <Ûä÷˝Ÿø± |üP˝Ÿ. ∫e] ∫Á‘·+ cÕs¡÷U` U≤Hé q{Ï+∫q »uŸ ‘·ø˘ ôV’≤ C≤Hé. <ë<ë|ü⁄ ns¡yÓ’ ∫Á‘ê\T ì]à+#ês¡T. yê{Ï˝À #ê+~ì, ~˝Ÿ‘√ bÕ>∑˝Ÿ ôV’≤, kÕ~∏j·÷, Vü≤yéT ‘·TyéT, <Ûä÷yéT, #·ø˘ <˚ Ç+&çj·÷, @ø˘ <∏ë f…Æ>∑sY.... Ç˝≤ #Ó|ü≈£î+≥÷ b˛‘˚ |ü\T dü÷|üsY Væ≤{Ÿ ∫Á‘ê\T ì]à+#ês¡T.

uÛ≤Ø ∫Á‘ê\ Vü≤+>±e÷...

cÕs¡÷UŸ U≤Hé, nMTsY U≤Hé, dü˝≤àHé U≤Hé e+{Ï kÕºsY V”≤s√\ dæìe÷\T qe+ãsY, &çôd+ãsY˝À dü+<ä&ç #˚ùd+<äT≈£î dæ<ä∆eTÚ‘·THêïsTT. µ»uŸ ‘·ø˘ ôV’≤ C≤Héµ ∫Á‘·+‘√ cÕs¡÷UŸ U≤Hé BbÕe[øÏ sêuÀ‘·THêïs¡T. j·TXÀ#√ÁbÕ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫q á ∫Á‘·+˝À ø£Á‹Hê¬ø’|òt V”≤s√sTTHé. nqTwüÿ X¯sà¡ eTs√ V”≤s√sTTHé. qe+ãsY 30q nMTsY U≤Hé µ‘·˝≤wtµ $&ÉT<ä˝Ö‘·T+~. Äj·Tq V”≤s√>± q{Ï+∫q µÁr Ç&çj·T{Ÿ‡µ $&ÉT<ä˝…’ eT÷&˚fi¯¢sTT+~. ‘·˝≤wt ∫Á‘êìøÏ Øe÷ ø±^Ô <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫+~. sêD° eTTKØ®, ø£ØHê ø£|üPsY ø£<∏ëHêsTTø£\T. Ç+<äT˝À nMTsY b˛©düT n~Ûø±] ôwø±e‘Y bÕÁ‘·˝À q{Ï+#ês¡T. Çø£ dü˝≤àHé &çôd+ãsY 21q µ<äu≤+>˘-2µ‘√ Áù|ø£å≈£î\eTT+<äTø=düTÔHêï&ÉT. nsê“CŸ U≤Hé d”«j·T <äs¡Ùø£‘·«+˝À ì]àdüTÔHêïs¡T. k˛HêøÏå dæHêΩ ø£<∏ëHêsTTø£

<Ûë´Hé#·+<é>± cÕs¡÷UŸ U≤Hé?

ø£Á‹q≈£î #√ÁbÕ #Óø˘ j·TXŸsêCŸ |òæ*yéT‡ dü+düú ì]à+#·uÀ‘·Tqï ª>∑Hé &˚µ ∫Á‘·+ qT+∫ ø£Á‹qqT ‘·|æŒ+#ês¡T. áyÓT kÕúq+˝À Á|æj·÷+ø£ #√ÁbÕqT V”≤s√sTTHé>± rdüT≈£îHêïs¡T. ãØŒ¤ ∫Á‘·+˝À Á|æj·÷+ø£ q≥qqT #·÷dæ <äs¡Ù≈£î&ÉT nu≤“dt C≤|òüsY |òæ<ë nj·÷´&É≥. 1971-80 eT<Ûä´ø±\+˝À q&ç#˚ ø£<∏ä Ç~. $Áø£yéT, u≤\ nH˚ e÷|òæj·÷ Hêj·T≈£î\ bÕÁ‘·˝À V”≤s√V”≤s√sTTqT¢ ø£ì|ækÕÔs¡T. e#˚à @&Ü~ |òæÁãe]˝À ∫Árø£s¡D ÁbÕs¡+uÛÑeTÚ‘·T+~.

Vü‰ø°˝À uÛ≤s¡‘·<˚XÊìøÏ ø°]Ô Á|ü‹wüº\T rdüTø=∫Ãq y˚T{Ï Áø°&Üø±s¡T&ÉT <Ûë´Hé#·+<é J$‘· ø£<∏ä ‘Ó¬s¬øø£ÿqT+~. s¡#·sTTÁ‹ uÒ&û <ä‘êÔ <Ûë´Hé#·+<é >∑T]+∫ sêdæq |ü⁄düøÔ +£ Ä<Ûës¡+>± á dæìe÷ s¡÷bı+~+#·qTHêïs¡T. nsTT‘˚ Ä bÕÁ‘·ø√dü+ cÕs¡÷UŸU≤HéqT dü+Á|ü~+#·qTHêïs¡T. <Ûë´Hé#·+<é bÕÁ‘·≈£î øÏ+>˘ U≤Hé e÷Á‘·y˚T Hê´j·T+ #˚kÕÔ&Éì s¡#·sTTÁ‹ n+{À+~. s√Væ≤‘Y yÓ<’ é á dæìe÷≈£î <äsÙ¡ ø£‘«· + eVæ≤kÕÔ&TÉ . Á|üdTü ‘Ô +· Ádæÿ|tº |üqT\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. ª#·ø˘ <˚ Ç+&çj·÷µ ∫Á‘·+˝À Vü‰ø° ø√#Y>± q{Ï+∫ eT+∫ Á|üX¯+dü\+<äT≈£îqï cÕs¡÷UŸ <Ûë´Hé#·+<é bÕÁ‘· b˛wækÕÔ&Ü? ˝Ò<ë? nH˚~ Á|üdüTÔ‘êìøÏ düôdŒHé‡.

C≤Hé nÁãVü≤+ ¬s+&√ ∫Á‘·+

u≤©e⁄&é Vü‰{Ÿ V”≤s√ C≤Hé nÁãVü≤+ ìsêà‘·>± ¬s+&√ ∫Á‘êìï s¡÷bı+~+#˚+<äT≈£î düHêïVü‰\T #˚düT≈£î+≥THêï&ÉT. á V”≤s√ ì]à+∫q yÓTT<ä{Ï ∫Á‘·+ ª$ø°ÿ &√qsYµ |òüTq$»j·T+ kÕ~Û+∫+~. ‘·q ‘·sê«‹ ∫Á‘êìøÏ ªC≤bòÕïµ nH˚ ù|s¡T Ksês¡T #˚XÊ&ÉT. l\+ø£˝Àì m©º{°á ø±s¡´ø£˝≤bÕ\ H˚|ü<∏ä´+>± á ∫Á‘·eTT+≥T+~. Ç+<äT˝À yÓ÷Vü≤Hé˝≤˝Ÿ ø°\ø£ bÕÁ‘· b˛wædüTÔHêï&ÉT. dü÷õ‘Y düsêÿsY <äs¡Ù≈£î&ÉT.

- NOVEMBER 2012 25


NEWS HAPPENINGS

LIFE style HOT SPICY CHIT CHAT PA

RAZZI

BEAUTY t ps BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

∫H√ï&Hollywood ˚ ø±˙.... >∑{Àº&ÉT... Á|ü|ü+#· Á|üdæ<ä∆ X¯è+>±s¡ ‘ês¡>± ù|s=+~q |üy˚T˝≤ n+&És¡‡Hé ‘êC≤>± eT∞¢ yês¡Ô˝À¢¬øøÏÿ+~. Ç|üŒ{Ïπø #ê˝≤eT+~‘√ &˚{+Ï >˘ #˚dqæ á ôdø˘‡ u≤+uŸ ‘êC≤>± Á{ÏdüºHé yÓTø˘ e÷qTdt‘√ e´eVü‰s¡+ q&ç|æk˛Ô+<ä≥. yê[¢<ä›s¡÷ &˚{Ï+>˘ #˚düTÔqï≥Tº |ü\T dü+πø‘ê\T ≈£ L &Ü Ç#êÃs¡ T . n+‘˚ ø ±<ä T MT&ç j · ÷ eTT+<˚ #Ó{≤º|ü{≤º˝ÒdüTø=ì ‹s¡T>∑T‘·÷.. bò˛E*düTÔHêïs¡T. &Ü´ì‡+>˘ $‘Y <ä kÕºsY‡ ø±s¡´Áø£eT+˝À |üy˚T˝≤, Á{ÏdüºHé Ábıô|òwüq˝Ÿ bÕsYºqsY‡>± ø£*düTHêïs¡T. n|üŒ{ÏqT+#˚ Ç<ä›]eT<Ûä´ mô|ò’sY yÓTT<ä˝…’+<äì >∑Tdü>T∑ dü\T $ì|ædTü HÔ êïsTT. Hê{Ï >∑Tdü>T∑ dü\T ì»y˚T nì Äø£ÿ&ç MT&çj·÷ }<äs¡>=&ÉT‘√+~. Á{ÏdüºHé, |üy˚T˝≤ ø£+fÒ |ü~ùV≤qT dü+e‘·‡sê\T ∫qïyê&ÉT. nsTT‘˚ |üy˚T˝≤ e÷Á‘·+ n˝≤+{Ï<˚MT˝Ò<äì... ‘·q Ç<ä›s¡T |æ\¢\ u≤>√>∑T˝Ò eTTK´eTì &˚{Ï+>˘ #˚ùd+‘· f…Æ+ ˝Ò<äì... ø£Vü‰˙\T #Ó|üŒ&É+ yÓTT<ä\Tô|{Ϻ+<ä≥.

#·÷düT≈£îH√ïfi¯¢≈£î #· ÷düT≈£îqï+‘·! Á|ü e TTK ÄÅùdº * j· ÷ yÓ ÷ &É ˝ Ÿ ¨©¢ yê\Hé ‡

X¯Øs¡+ _øÏ˙øÏ |üìøÏsê<äì Ä eT<Ûä´ #ê˝≤eT+~ $eT]Ù+#ês¡T. Ä $eTs¡Ù*ï ‹|æŒø=fÒº+<äT≈£î á ôdø°‡dæ+>∑sY cÕøÏ#˚à Vü‰{Ÿ bòı{ÀwüO{Ÿ #˚dæ+~. b˛düºsY‡ nH˚ >√˝Ÿ¶ ø£+ô|˙ ø±´+ô|sTTHé ø√dü+ yê\Hé‡ #˚dæq bòı{ÀwüO{Ÿ #·÷dæ $eTs¡Ù≈£î\≈£î eT‹b˛sTT+<ä≥. ˇø£|ü&ÉT ‘·qqT ‹{Ϻqyêπs Ç|ü&ÉT yÓT#·TÃ≈£î+≥THêïs¡ì Vü‰{Ÿ bò˛E*∫à eTØ #ÓãT‘√+~. Ç|ü&ÉT Ç+≥πsïwüq˝Ÿ ø£+ô|˙\T á _øÏ˙ uÒuŸ ø√dü+ ≈£L´\T ø£&ÉT‘·THêïs¡≥. yê\Hé‡ 2002˝À $&ÉT<ä\ #˚dæq øÏdt øÏdt nH˚ Ä\“yéT‘√ Ç+≥πsïwüq˝Ÿ dæ+>∑sY>± >∑T]Ô+|ü⁄ ‘Ó#·TÃ≈£î+~..

2

TICKET TOLLYWOOD sex psychology top

+>∑sY‘Life √ ôdø°‡ã÷´{° &˚{Ï+>˘ Ndæ GHT Vü‰©e⁄&é {°$ kÕºsY øÏyéT ø£sê›wæj·THé, dæ+>∑sY πøHé yÓdtº‘√ ø=ìï HÓ\\T>± &˚{Ï+>˘ #˚düTÔqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚ á Áù|eT »+≥ ‘·«s¡˝À ô|[¢ #˚düTø√yê\ì

ìs¡ísTT+#·T≈£îHêïs¡≥. nø√ºãsY 21q øÏyéT 32e dü+e‘·‡s¡+˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|{Ϻ+~. ‘·q J$‘·+˝À Ç~ u…dtº ãsYÔ&˚ nì #ÓãT‘√+~. øÏyéT ‘·q≈£î eT]Ãb˛˝Òì –|òtº Ç#êÃ&É≥. øÏyéT Ä eT<Ûä´ u≤ôdÿ{Ÿu≤˝Ÿ Áø°&Üø±s¡T&ÉT ÁøÏdt Vü‰+Á|üdtqT ô|[¢ #˚düTø=ì eT÷&ÉT HÓ\\πø $&Ü≈£î\T rdüT≈£î+~. Ä ‘·sê«‹ qT+∫ dæ+>∑sY πøHé yÓdtº‘√ &˚{Ï+>˘ #˚k˛Ô+~.

trade GUIDE My CHOICE 26

QUIZ

- NOVEMBER 2012


B RTHDAYS EXCLUS VE

3&û dæìe÷ e#˚Ãk˛Ô+~ 28

- NOVEMBER 2012


s=

{° H é dæ ì e÷≈£ î ø±\+ #Ó * ¢ b ˛j˚ T f…yÆ TÓ T∫Ã+~. @&Ü~øÏ e+<ä\ ø=~› dæìe÷\T $&ÉT<ä\e⁄‘·THêï n+<äT˝À u≤ø±‡|ò”dt e<ä› »Hêìï Äø£≥Tº≈£î+≥Tqï dæìe÷\ì y˚fi¯¢ MT<ä ˝…ø£ÿô|{§º#·TÃ. kÕ+πø‹ø£+>± e÷s¡TŒ\T edüTÔqï á ‘·s¡TD+˝À dæìe÷ s¡+>∑+˝Àq÷ e÷s¡TŒ\T #√≥T #˚düT≈£î+≥THêïsTT. <ëìøÏ nqT>∑TD+>±H˚ <äs¡Ùø£ìsêà‘·\T Áù|ø£å≈£î\ì Äø£≥Tºø√e&ÜìøÏ ø£+f…+{Ÿ e÷Á‘·y˚T ñ+fÒ dü] b˛<äT @<Ó’Hê ø=‘·Ô>± #·÷|æ+∫ »Hêìï ~∏j˚T≥s¡¢≈£î rdüT≈£îsêyê\qï Ä˝À#·q˝À |ü&ܶs¡T. á Áø£eT+˝À yê]øÏ \_Û+∫q ø=‘·Ô Äj·TT<Ûä+ 3&û dæìe÷.

∫Hêï] #˚‘·q‘√ Hê+~...

Vü‰©e⁄&é dæìe÷\πø |ü]$T‘·yÓTÆq 3&û f…ø±ï\Jì ‘=*kÕ] uÛ≤s¡rj·T dæ˙ Áù|ø£å≈£î\≈£î |ü]#·j·T+ #˚ d æ q dæ ì e÷ µyÓ T Æ &ç j · T sY ≈£ î {Ï º #˚ ‘ · H é µ . eT\ j·÷fi¯+˝À qy√<äj·T n|üŒ#·ÃHé ì]à+∫q á dæìe÷ì õCÀ |ü⁄H√ïdt <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+#ê&ÉT. n|üŒ{À¢H˚ uÛ≤Ø ã&Ó®{Ÿ‘√ ∫qï|æ\¢˝Ò Á|ü<Ûëq bÕÁ‘·<Ûës¡T\T>± ì]à+∫q á dæìe÷ <ë<ë|ü⁄ nìï uÛ≤s¡rj·T uÛ≤wü˝À¢ $&ÉT<ä˝…’ $eTs¡Ù≈£î\ Á|üX¯+dü\‘√ bÕ≥T eT+∫ edü÷fi¯¢H˚ sêã{Ϻ+~. Ç<˚ dæìe÷ì eT∞¢ 1978˝À ñ]àfi¯ eT{À+&ÉÿsY(s¡+^fi≤ }]àfi¯ ) yÓTsTTHé ©&é>± Ç<˚ <äs¡Ù≈£î&ÉT µ#√{≤ #˚‘·Héµ nH˚ ù|s¡T‘√ Væ≤+B˝À ]y˚Tø˘ #˚XÊ&ÉT. Ç~ ≈£L&Ü uÛ≤Ø $»j·÷H˚ï <äøÏÿ+#·T≈£î+~. B+‘√ 3&û dæìe÷\ Ç+&çj·÷˝Àq÷ rj·T&É+ yÓTT<ä\T ô|{≤ºs¡T.

n+ãT* 3&û‘√ eT∞¢ wüßs¡÷..

<ë<ë|ü⁄ 22 s¬ +&˚fi¢¯ ÁøÏ‘+· Ç+&çjT· Hé Ád”ÿHéô|’ ø£qT$+<äT #˚dæq 3&û dæìe÷ Vü≤+>±e÷ eT∞¢ yÓTT<ä˝…’+~. nB ‘·$Tfi¯ dæìe÷ µn+ãT*µ 3&û‘√..bÕØú|üHé Á|ü<Ûëq bÕÁ‘·˝À q{Ï+∫q á dæìe÷≈£î Vü≤ØX¯«sY Hêsêj·TD <äsÙ¡ ≈£î&ÉT. <ë<ë|ü⁄ 19.60 ø√≥¢ ã&Ó{® Ÿ‘√ ì]à+∫q á dæìe÷ 3&û dæìe÷\≈£î ø=‘·Ô ñ‘ê‡Vü‰ìï n+~+∫+<äH˚ #ÓbÕŒ*. ‘·≈î£ ÿe ã&Ó{® Ÿ˝À bòÕ+≥d” Á~∏\s¢ >Y ± s¡÷bı+~q á dæìe÷≈£î ‘·$Tfi¯, ‘Ó\T>∑T uÛ≤wü˝À¢ eT+∫ Ä<äs¡DÒ \_Û+∫+~. á dæìe÷ Ç∫Ãq dü÷Œ¤]‘Ô √ u≤©e⁄&é˝Àq÷ 3&û dæìe÷\ |üs¡+|üs¡ yÓTT<ä˝…’+~. á Áø£eT+˝À e∫Ãq dæìe÷ µsêCŸ3µ. 3&û bòÕ¬sà{Ÿ˝À #ê˝≤ @fi¯¢ ‘·sê«‘· e∫Ãq Á~∏\¢sY dæìe÷ Ç~. _bÕcÕ ãdüT, ÇÁe÷HéVü≤wæà, ácÕ >∑TbÕÔ q{Ï+∫q á dæìe÷≈£î $Áø£yTé uÛ{Ñ Ÿ <äsÙ¡ ≈£î&ÉT. eTùV≤wtu{ÑÛ Ÿ ì]à+∫q á dæìe÷ ã&Ó{® Ÿ 25ø√≥T¢. nsTT‘˚ es¡˝Ÿy¶ &’Ó >é ± á eT÷M 65.17 ø√≥T¢ ø£˝…ø˘º #˚dæ ÁfÒ&é esêZ\ì $düàj·T|ü]∫+~. á dæìe÷ ‘·sê«‘· &ÜHé‡ H˚|ü<∏ä´+˝À &ÜHé‡ &Ó’¬sø£ºsY ¬syÓ÷ z 3&û dæìe÷ì s¡÷bı+~düTÔHêï&ÉT. Ç+<äT˝À Á|üeTTK ø=]jÓ÷Á>±|òsü ‡Y Á|üuTÑÛ <˚yê, >∑DwÒ t Ä#ês¡´, eTj·T÷πswt, Áe⁄cÕ* ‘·~‘·s¡T\T Ç+<äT˝À q{ÏdüTÔHêïs¡T.

3&ûøÏ s¡õ˙ ≈£L&Ü ¬s&û...

k‘Y Ç+&çj·THé dü÷|üsYkÕºsY s¡»˙ø±+‘Y V”≤s√>± Äj·Tq ≈£îe÷¬sÔ kÂ+<äs´¡ &Ós¬’ ø£Hå ˝é À edüTqÔ ï 3&û dæìe÷ µø=#·Ã&Éj·÷Héµ. yÓ÷wüHé ø±|üÃ]+>˘ f…ø±ï\J‘√ á dæìe÷ì n‘·´+‘· uÛ≤Ø>± ì]àdüTÔHêïs¡T. á dæìe÷ì ª$Áø£eTdæ+Vü‰µ ù|s¡T‘√ ‘Ó\T>∑T˝À n+~düTÔHêïs¡T. Ç~ ‘·«s¡˝ÀH˚ Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äT≈£î sêuÀ‘√+~. á dæìe÷‘√ bÕ≥T X¯+ø£sY <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+~q dæìe÷ ª•yêJµ ≈£L&Ü 3&û bòÕsêà{Ÿ˝À sêuÀ‘√+~. u≤¢ ø ˘ e T˙ u≤´ø˘ Á &Ü|t ˝ À s¡ ÷ bı+~q á dæ ì e÷ ‘Ó\T>∑T, ‘·$Tfi¯ uÛ≤wü˝À¢ 2007˝À $&ÉT<ä˝…’ @ πs+CŸ dü¬ø‡dt kÕ~Û+∫+<√ n+<ä]øÏ ‘Ó*dæ+<˚. Ç|ü&ÉT Ç<˚ dæìe÷ì 3&û˝À Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äT≈£î rdüTø=düTÔHêïs¡T @Mm+ dü+düú. Ç|üŒ{Ïπø á dæìe÷ 3&û Áf…Æ\sY $&ÉT<ä˝…’ n+<ä]˝Àq÷ n+#·Hê\ì ô|+#˚dæ+~. 185 ì$TcÕ\ ì&ç$>∑\ á dæìe÷ì 3&û bòÕsêà{Ÿø=#˚Ãdü]øÏ 137 ì$TcÕ\≈£î Á{ÏyéT #˚XÊs¡T. n+fÒ dæìe÷ yÓTT‘·Ô+˝À 48 ì$TcÕ\ ì&ç$ì ‘·–Z+#ês¡qïe÷≥. á dæìe÷ì 3&û bòÕ¬sà{Ÿ≈£î e÷s¡Ã&ÜìøÏ ìsêà‘·\T <ë<ë|ü⁄ 11 ø√≥T¢ Ks¡TÃ#˚XÊs¡T. á dæìe÷ ø√dü+ s¡»˙‘√ bÕ≥T n_Ûe÷qT\T ÄdüøÏÔ>± m<äTs¡T #·÷düTÔ+&É≥+ $X‚wü+. á dæìe÷ |òüdtº\Tø˘ Áf…Æ\sY ]©CŸ ø±s¡´Áø£eT+˝À s¡»˙ø±+‘Y e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ªu≤¢ø˘ n+&é yÓ’{Ÿ |æ]j·T&é qT+∫-3&û f…ø±ï\J es¡≈£î H˚qT nìï s¡ø±\ ∫Á‘ê˝À¢ q{Ï+#êqT. kÕ+πø‹ø£+>± e÷s¡TŒ\T #√≥T#˚düT≈£îqï H˚{Ï <äX¯ es¡≈£î ø£<∏ëHêj·T≈£î&ç>± Hê Á|ükÕúq+ kÕ>∑&É+ <˚e⁄&ç∫Ãq es¡+>± uÛ≤$düTÔHêïqT. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü Ç~ Hê≈£î <˚e⁄&ç∫Ãq >=|üŒ n<äèwüí+>± Äq+~düTÔHêïqT. sêqTqï ø±\eT+‘ê 3&û dæìe÷\<˚µ nì #Ó|üŒ&É+ $X‚wü+.

uÛÑj·Tô|{≤º\ì uÛÑ+>∑|ü&ɶ es¡à...

Vü‰©e⁄&é düôdŒHé‡ Á~∏\¢sY ª~ m>±®]®dtºµ dæìe÷ #·÷dæ uÛÑj·T|ü&ɶ es¡à uÛ≤s¡rj·T dæ˙ Áù|ø£å≈£î\ì Á~∏\¢sY‡‘√ uÛÑj·Tô|{≤º\ì #ê˝≤ ø±\+>± <ä+&Éj·÷Á‘· #˚düTÔH˚ ñHêï&ÉT. ø±˙ Äj·Tq mìï Á|üj·T‘êï\T #˚dæHê ‘·q ªuÛ÷Ñ ‘Yµ, &Ésêï »s¡÷ØôV≤’ — &Ésêï eTHêôV≤’ , sê‘Y, <ÓjT· ´+ e+{Ï dæìe÷\‘√ Ä&çj·THé‡ì uÛÑj·Tô|≥º˝Òø£b˛j·÷&ÉT. B+‘√ ákÕ] es¡à 3&û dæìe÷qT qeTTà≈£îì µuÛÑ÷‘Y2µ rXÊ&ÉT. ‘Ó\T>∑T˝À ªã÷Nµ ù|s¡T‘√ $&ÉT<ä˝…’q á dæìe÷ »Hêìï es¡à ÄX¯|ü&çq≥Tº>± uÛÑj·Tô|≥º˝Òø£b˛>± yê] düVü≤Hêìï |üØøÏå+∫+<äH˚ #ÓbÕŒ*. á dæìe÷ $&ÉT<ä\≈£î eTT+<äT es¡à #Ó|æŒq e÷≥*$...Ár&û <äèX¯´+ Áù|ø£≈å î£ \ô|’ #·÷ù| Á|üu≤Û e+ mø£ÿe>± ñ+≥T+~. dü+|òüT≥q\T eTq eT<Ûä´H˚ »s¡T>∑T‘·Tqï ÄqTuÛÑ÷‹øÏ Áù|ø£å≈£î\T ˝Àqe⁄‘ês¡T. 3&û bòÕ¬sà{Ÿ <ë«sê Áù|ø£å≈£î&çì dæìe÷˝À ÇHéyê˝Ÿ«#˚dæ uÛÑj·÷ìï ø£*–+#˚ neø±X¯+ m+‘√ ñ+≥T+~. Ä ø±s¡D+>±H˚ á dæìe÷qT 3&û bòÕ¬sà{Ÿ˝À #˚XÊqTµ nHêïs¡T.

‘Ó\T>∑T˝Àq÷ 3&û |üs¡+|üs...

dü¬ø‡dt|òü⁄˝Ÿ ∫Á‘ê\ <äs¡Ù≈£î&ÉT mdt.mdt. sê»eTÚ[ &Ó’¬sø√º]j·T˝Ÿ yÓ+#·sY ªá>∑µ. Hêì, düeT+‘ê q{Ï+∫q á ]y˚+CŸ k˛ºØ ‘Ó\T>∑T, ‘·$Tfi¯, Væ≤+B uÛ≤wü˝À¢ eT+∫ ø£˝…ø£åHé‡ edü÷\T #˚dæq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. á eT÷Mì ‘·«s¡˝À 3&û bòÕsêà{ŸŸ˝À ]©CŸ #˚j·÷\ qT≈£î+≥THêïeTì Bìï 2&û yÓs¡¸Hé qT+∫ 3&û˝ÀøÏ e÷s¡ à &ÜìøÏ 4 HÓ \ \T dü e Tj· T + |ü & É T ‘· T +<ä ì sê»eTÚ[ n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶ&ÉT. Çø£ á dæìe÷‘√ bÕ≥T ‘Ó\T>∑T˝À eTs√ dæìe÷ 3&û bòÕsêà{Ÿ˝À sêuÀ‘√+~. n<˚ sê|òüTe˝≤¬sHé‡ q{Ï+∫ &Ó’¬sø˘º #˚dæq ªø±+#·qµ. ‘Ó \ T>∑ T , ‘· $ Tfi¯ , ø£ q ï&É uÛ ≤ wü ˝ À¢ q ÷ Áù|ø£ å ≈ £ î \ì uÛÑj·Tô|{Ϻq á düôdŒHé‡ Á~∏\¢sYì ‘·«s¡˝À u…\¢+ø=+&É düTπswt 3&û bòÕsêà{Ÿ˝À n+~+#·&ÜìøÏ düHêïVü‰\T #˚dTü HÔ êï&ÉT. Bì ø√dü+ 5 ø√≥T¢ Ks¡Tà #˚jT· uÀ‘·THêïs¡T. dæìe÷˝Ò ø±≈£î+&Ü n\¢] qπswt q{ÏdüTÔqï ªj·÷ø£åHé3&ûµ dæìe÷ ≈£L&Ü ‘·«s¡˝À sêuÀ‘√+~. ‘Ó\T>∑T˝À ‘=*kÕ] 3&û bòÕsêà{Ÿ˝À s¡÷bı+<äT‘·Tqï dæìe÷ Ç<˚ ø±e&É+ $X‚wü+. >∑TDX‚KsY <äsÙ¡ ø£‘·«+˝À nqTwüÿ ø£<∏ëHêsTTø£>± ‘Ós¡¬øø£ÿqTqï #ê]Á‘ê‘·àø£ dæìe÷ ªs¡TÁ<äeT<˚$µ ≈£L&Ü 3&û yÓs¡¸Hé˝À sêqT+<äì #ÓãT‘·THêïs¡T. n<˚ »]–‘˚ ‘Ó\T>∑T˝À ≈£L&Ü 3&û dæìe÷\ |üs¡+|üs¡ yÓTT<ä˝…’qfÒº.

3&û bòÕsêà{Ÿ dæìe÷\≈£î ~∏j˚T≥s¡T¢ |ü]$T‘·y˚T...

ô|s¡T>∑T‘·Tqï f…ø±ï\Jì $ìjÓ÷–+#·Tø√e&ÜìøÏ #ê˝≤ eT+~ ìsêà‘·\T ÄdüøÏÔ #·÷|ædü÷Ô 3&û dæìe÷\ yÓ’|ü⁄ yÓTT>∑TZ#·÷|ü⁄‘·THêïs¡T ø±˙ 3&û dæìe÷\ì ]©CŸ #˚j·T&É+ ô|<ä› düeTùd´. m+<äTø£+fÒ M{ÏøÏ ôd˝…¬øº&é>±H˚ ~∏ j ˚ T ≥s¡ T ¢ n+<ä T u≤≥T˝À ñ+{≤sTT. Ä<Û ä T ìøÏ f…ø±ï\J ñ|üjÓ÷–düTÔqï ◊e÷ø˘‡ ˝≤+{Ï ~∏j˚T≥s¡¢˝À Á|ü<ä]Ù+#˚+<äT≈£î e÷Á‘·y˚T M\T+≥T+~. n+<äTe\¢ m≈£îÿe eT+~ Ábı&É÷´düsY‡ 3&û dæìe÷\ ìsêàD+ yÓ’|ü⁄ ÄdæøÏÔ #·÷|æ+#·&É+˝Ò<äT. 3&û dæìe÷\ ìsêàD+ }|ü + <ä T ø√yê\+fÒ Á|ü d ü T Ô ‘ · + ñqï ~∏ j ˚ T ≥s¡ ¢ ì n<ÛäT˙ø£]+#ê*‡q nedüs¡+ m+‘√ e⁄+~. Ç~ #ê˝≤ Ks¡TÑ√≈£L&ÉT≈£îqï |üì ø±ã{Ϻ 3&û dæìe÷\ ìsêàD+ y˚ > ∑ e +‘· + ø±e&É + ø=+‘· dü e Tj· T + |ü{§º#·TÃ. á düeTdü´ì n~Û>∑$T+∫ Ä&çj·THé‡≈£î sêqTqï s√E˝À¢ Ár&û dæìe÷ dü]ø=‘·Ô nqTuÛÑ÷‘·T\ qT |ü+#·T‘·T+<äq&É+˝À dü+<˚Vü≤+˝Ò<äT..

- NOVEMBER 2012 29


B RTHDAYS EXCLUS VE

Hê\T>∑T kÕs¡T¢ ô|[¢#˚dæ... $&Ü≈£î*#êÃs¡T! ø£è

s¡D+ qT+∫ |ü⁄&É‘ê&ÉTµ nH˚~ ø£<∏ä˝Àì kÕsê+X¯+. wüí+ e+<˚ »>∑<äTZs¡T+ dæìe÷ #·÷dæq ‘·‘·«e÷? yê]øÏ ;f…ø˘ u≤ãT, <˚$ø£, düTs¡_Û ø£èwüßí&ç ‘·‘ê«ìï ÁøÏwt #ÓbÕŒ&ÉT. ø£èwüí+ e+<˚ »>∑<äTZs¡T+ <˚e⁄&É+fÒ kÕj·T+ nì #·÷|ædüTÔHêï+. ~ dæìe÷˝À y˚T+ ∫es¡>± y˚ùd Hê≥ø£+ ù|s¡T. düTÁãeTD´+ bÕÁ‘·˝Ò >∑Ts¡TÔ+{≤j·Tì V”≤s√ sêHê nH˚ ø=ìï e÷≥\‘√ á ∫Á‘· ø£<∏ä |ü⁄{Ϻ+~. µbıs¡bÕ≥Tq ø£èwüí+ e+<˚ »>∑<äTZs¡+ $&ÉT<ä\ ‘·sê«‘· MT≈£î n+≥THêï&ÉT. l ø£èwüßí&ç uÛÑ>∑eBZ‘· kÕsê+XÊìøÏ ÁbÕ$Tdt #˚XÊej·÷´ ø£ècÕí. <Ûäs¡àdü+kÕú|üHêsêúj·T Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq Çy˚TCŸ edüTÔ+<äì uÛ≤$düTÔHêïsê? <äs¡Ù≈£î&ÉT ÁøÏwt #ÓãT‘·Tqï ‘·‘·«y˚T ø£èwüí+ e+<˚ dü+uÛÑyê$T j·TTπ>j·TTπ>. n|üŒ{ÏqT+∫ Ç|üŒ{Ïes¡≈£î Çy˚TCŸ ø√dü+ H˚qT dæìe÷\T #˚j·TqT. ø£<∏ä, Hê bÕÁ‘· »>∑<äTZs¡T+. Hê≥ø±\≈£î, yÓTÆì+>˘ e÷|òæj·÷≈£î »qeT+‘ê #·Áø±\ ≈£îØÃ˝À, ≈£îÁsêø±s¡T ôd’‘·+ ø£Ás¡u…‘·TÔ q∫Ñ˚ #˚kÕÔqT. yÓTT<ä{Ï dæìe÷ qT+#˚ j·÷ø£Hå é dæìe÷\T j Ó T #· T Ã. ø±˙ H˚ q T n˝≤+{Ï ∫Á‘ê\T e÷Á‘· y ˚ T eTT&çô|{Ϻq Ç˝≤+{Ï ø£<∏ä\T ‘Ó\T>∑T ∫Á‘· d”eT˝À kÕj·T+‘√ q&ÉTdüTÔHêïs¡T. ˙ ‘·*¢øÏ #Ó|üŒHê ø£≥º≈£î+&Ü #˚m+#· <äT. Çø£eTT+<äT ≈£L&Ü m+#·Tø√qT. HêøÏ|ü&ÉT e~˝Ò j · T eTì, ˙ ‘· + Á&ç ø Ï #Ó | ü Œ Hê ‘· ≥ º ˝ À yÓ ÷ dü T ¬ ø fi¯ ¢ e Tì. eT∞¢ |ü⁄≥ºe+≥Tqï sêHê‘√ {≤©e⁄&é e÷´>∑C…’Hé sê<Ûä‘√ sêdü©\\T #ê\T. <˚X¯+ Á<Í|ü~ nsTT´+~µ. 28 düT+ø√˝Ò e‘·‡sê\T. mø˘‡≈£L¢õyé Ç+≥s¡÷«´... á &Ó’˝≤>˘‡‘√H˚ ÁbÕD+ b˛düT≈£îqï ø£<∏ä Ç~. ø±˙ á e´øÏ>Ô ‘∑ +· >± Hê≥ø±\+fÒ Çwü+º . eTVü‰uÛ≤s¡‘+· n+fÒ MTØ

z yÓ’|ü⁄ Hê≥ø±\T... eTs√ yÓ’|ü⁄ yÓTÆì+>˘ e÷|òæj·÷ n+≥THêïs¡T. ø±˙... Ä<Ûë´‹àø£, uÛÑøÏÔ s¡dü ∫Á‘·+ nì|æ+#˚˝≤ ø£èwüí+ e+<˚ »>∑<äTZs¡T+ nH˚ f…Æ{Ï˝Ÿ ô|{≤ºs¡T. Ç~ ø£èwüí ‘·‘·«e÷? ÁøÏwt 30

- NOVEMBER 2012

&Ó’˝≤>˘‡ dæìe÷˝À ñ+&Ée⁄. kÕsTTe÷<Ûäyé á dæìe÷≈£î Çwüº+. H˚qT ∫qï|üŒ{ÏqT+∫ @<Ó’‘˚ Çwüº|ü&É‘êH√ ne˙ï e÷≥\+~+#ês¡T. n<äT“¤‘·yÓTÆq s¡#·sTT‘·. Ç|üŒ{Ïes¡≈£î á dæìe÷˝À ñHêïsTT. H˚qT Ç+‘·eT+∫ s¡#·sTT‘·qT #·÷&É˝Ò<äT. y˚T+ Äj·Tq≈£î µu≤¢ø˘ {Ϭø{Ÿ ≥T uÛÑ>∑eBZ‘·µ nì ù|s¡T ô|{≤º+. n+‘· y˚] ;f…ø˘ u≤ãT @+ #˚kÕÔ&ÉT? j˚TwüHé ñqï e´øÏÔ. µ<˚e⁄&ÉT |ü⁄sêD≤\ qT+∫ |ü⁄≥º&ÉT. Ç+<äT˝À Hê ø±´¬sø£ºsY ù|s¡T ;f…ø˘ u≤ãT. Hê≥ø±\+fÒ


Çwü º e TT+&É < ä T . ø±˙ dü T s¡ _ Û Hê≥ø±\T y˚ k ÕÔ q T. z düeTdü´ ø√dü+ b˛sê&ÉT‘ê. n_ÛeTqT´&ÉT, |òTü {À‘·ÿ#·T&ÉT, qèdæ+Vü‰e‘ês¡+ e+{Ï >¬ ≥|t‡˝À ø£ì|ækÕÔ. <äXÊe‘ês¡+˝Àì s¡÷bÕ˝À¢ ø£ì|ækÕÔ. H˚qT Ç+<äT˝À ø£ì|æ+#˚ nìï y˚cÕ\T dü«‘·Vü‰>± #ê˝≤ Çwüº+. ∫qï|üŒ{ÏqT+∫ eTVü‰uÛ≤s¡‘·+ #·<äTe⁄‘·THêïqT. á ∫Á‘· ø£<∏ä Ä+Á<Ûë, ø£sêï≥ø£ dü] Vü≤<äT›˝À¢ ñ+&˚ ãfi≤¢]˝À kÕ>∑T‘·T+~. ˇø£|ü&ÉT ãfi≤¢] n+fÒ Hê≥ø±\ >∑T]+∫ e÷{≤¢&ÉT≈£îH˚yêfi¯fl+. ø±ì Ç|ü&ÉT yÓTÆì+>˘ yÓTÆ|òæj·÷ >∑T]+∫ e÷{≤¢&ÉTø√yê*‡q |ü]dæú‹ø=#êÃ+. |ü#·Ãì bı˝≤\T ˝Òe⁄. yÓTÆì+>˘ uÛÑ÷eTT\T ø£ì|ædüTÔHêïsTT. Hê≥ø±\T, yÓTÆì+>˘ e÷|òæj·÷≈£î eTT&çô|{Ϻ ø£eT]¸j·T˝Ÿ dæìe÷ rj·T&É+ kÕVü≤düy˚T. á ∫Á‘· ø£<∏ä qesêÁ‘·T\ düeTj·T+˝À »s¡T>∑T‘·T+~. <ë<ë|ü⁄ Ç<˚ düeTj·T+˝À Áù|ø£å≈£î\eTT+<äTø=k˛Ô+~.

ìÁ<ä|ü≥º˝Ò<äT. H˚qT <äXÊe‘ês¡+ #˚XÊHê.... nì Ç|üŒ{Ïø° qeTà˝Òø£b˛‘·THêï.

á dæìe÷˝À dæø˘‡ bÕ´ø˘ #·÷|æ+#êsê?

|ò ü T {À‘· ÿ #· T &É T , n_Û e TqT´&É T , qèdæ + Vü ‰ e‘ês¡ + ˝À ø£ì|ækÕÔqT. eT∞¢ á bÕÁ‘·˝À¢ me«s¡T ø£ì|æ+∫Hê... qqTï ‘·|üŒ≈£î+&Ü #˚kÕÔ. ø£èwüí+e+<˚»>∑<äTZs¡T+ ø√dü+ ndü˝…’q ;{Ÿ #˚j·Tq+‘·>± u≤&û ‘·j·÷s¡T#˚XÊ. dæìe÷˝À yÓTT‘·Ô+ ùd®CŸ MT<˚ wüO{Ï+>˘ #˚XÊ+. s¡M+Á<äuÛ≤s¡‹˝Àì ∫qï ùd®CŸ dæø˘‡bÕ´ø˘‘√ ø£ì|ækÕÔ. MT<ä wüO{Ÿ #˚XÊ+. ø±˙ ø=ìï ~∏j˚T≥sY Á>∑÷|t‡ e÷Á‘·y˚T d”]j·Tdt>± Hê≥ø±\T y˚dTü HÔ êïs¡T. düTs¡_Û Á>∑÷|t Hê≥ø±\T &Ó’¬sø£åHé #˚ùd Ä˝À#·q ñ+<ë? #·÷XÊ+. á ∫Á‘·+˝À düTs¡_Û Á>∑÷|t Ä]ºdüTº\T q{Ï+#ês¡T. Hê ¬øØsY dæìe÷{ÀÁ>±|òt>± kÕºsYº nsTT´+~. düº&ûø±yéT Hê≥ø£+ düV≤ü »+>± ñ+&Ü\ì Á>±|òøæ ‡˘ ñ|üj÷Ó –+#·˝<Ò Tä . Ä|üπs≥sY>± #˚XÊqT. $Ee˝Ÿ mô|òø˘º‡ dü÷|üsYyÓ’»sY>± #ê˝≤eT+~ >=|üŒ q≥T\T Hê≥ø±qTuÛÑe+‘√ dæìe÷˝À¢øÏ #˚XÊqT. ìsêà‘·>±, Ç|ü&ÉT q≥T&ç>± ø£ì|ædüTÔHêï. e∫Ãqyêπs. Ç‘·s¡ <˚XÊ˝À¢ ùd®CŸ ≈£L&Ü dæìe÷‘√ bÕfÒ uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤kÕÔ, sêkÕÔ, m&ç{Ï+>˘ #˚kÕÔ n_Ûeè~∆ #Ó+~+~. ø±˙ eTq<ä>∑Zs¡ dæìe÷ u≤>∑T|ü&ç+~. nìï |üqT\T #˚kÕÔ. m+<äTø£+fÒ Hê≈£î dæìe÷ ‘·|üa y˚πs Hê≥ø£+ #·‹øÏ\|ü&ç+~. Á|ü|ü+#·+ ˝Ò<äT. #·ìb˛j˚Tes¡≈£î Bì‘√H˚ eTT&ç|ü&ç ñ+≥T+~.

Ç|ü&ÉT Hê≥ø±\T #˚kÕÔsê?

ÁøÏwt Ç+‘·≈£îeTT+<äT ¬s>∑T´\sY ø£eT]¸j·T˝Ÿ uÛ≤Ø &Ó’˝≤>˘‡ #ÓbÕŒs¡T. Çã“+~ |ü&ܶsê? dæìe÷ #˚j·T˝Ò<äT ø£<ë... Ç+‘· uÛ≤Ø düu…®ø˘ºqT ˝Ò < ä T ... Hê≈£ î ∫qï|ü Œ {Ï q T+∫ ‘Ó \ T>∑ T u≤>± yÓTTqï _bÕkÕ ãdüT, ìqï Á•j·T, ás√E Á‹wü. m˝≤ q&ç|æ+#ê&ÉT. ‘Ó \ Tdü T . u≤>± #· < ä T e⁄‘êqT. H˚ ì |ü  &É T ‘Ó \ T>∑ T M]‘√ MT &˚{Ï+>˘ eTT#·Ã≥T¢... Hê ∫Á‘ê\T <˚ìø£y˚ _ÛqïyÓTÆq$. Á|ürq≥T&çøÏ yÓTT<ä{Ï ◊<äT dü+e‘·‡sê\T #ê˝≤ ø°\ø£yÓTÆq$. Çy˚TCŸ ñ+&É<äT ø±ã{Ϻ... Ä düeTj·T+˝À mìï Á|üjÓ÷>±˝…’Hê #˚jÓT#·TÃ. Á|üjÓ÷>±\T #˚düTÔqï|ü&ÉT <Óã“\T ‘·>∑T\T‘·T+{≤sTT. H˚qT @+ #˚j·T>∑\H√ n‘·ìøÏ u≤>± ‘Ó\TdüT. H˚HÓ|ü&ÉT &Ó’¬sø£ºs¡T≈£îqï ù|s¡TqT ã{Ϻ dæìe÷ ˇ|üø√qT. ÁøÏwt Hê≈£î á dæìe÷ ø£<∏ä #Ó|üŒ˝Ò<äT. πøe\+ ◊&çj·÷ #ÓbÕŒ&ÉT. ÁøÏwt Hê≈£î mì$T~ dü+e‘·‡sê\T>± |ü]#·j·T+. H˚qT m˝≤ ñ+{≤H√... Ä‘·ìøÏ u≤>± ‘Ó\TdüT. Hê u≤&û ˝≤+π>«CŸ <ä>∑Z] qT+∫ #·÷XÊ&ÉT. Hêø√düy˚T &çC…’Hé #˚dæq ø£<∏ä Ç~. ø±˙ #ê˝≤eT+~ yÓ+ø£fÒwt u≤u≤jYT ø√dü+ sêdæq ø£<∏ä nì nqT≈£î+≥THêïs¡T. n~ ‘·|ü . øπ e\+ f…{Æ ˝Ï Ÿ e÷Á‘·yT˚ rdüT≈£îHêï+. Á≥÷ |òæ*+y˚Tø£sY‡ Vü‰sYº qT+∫ sêkÕÔs¡T. ÁøÏwt n˝≤+{À&ÉT.

u≤>± e÷{≤¢&ÉT‘·THêïq+fÒ.., sêdüTÔHêïq+fÒ ø±s¡D+ H˚qT ôV’≤<äsêu≤<é, eTT+u…’, #ÓHÓ’ï #·T≥÷º ‹s¡T>∑T‘·T+{≤. <ëqMs¡X¯Ss¡ø£s¡í ∫Á‘·y˚T. 365 s√E˝À¢ 300 s√E\T wüO{Ï+>˘‡‘√ _J>± ñ+{≤. $T–*q 65 s√E\T mø£ÿ&Ó’Hê ñ+&=#·TÃ. MT&çj·÷ Ä yÓTÆì+>˘ e÷|òæj·÷ nq>±H˚ #·+#·˝Ÿ >∑÷&É C…’˝Ò 65 s√E\ >∑T]+#˚ sêdüTÔ+~. sêHê #˚dæq dæìe÷\ ø£ì|æk˛Ô+~. >±* »Hês¡úq¬s&ç¶, »>∑Hé ˝≤+{Ï ø£+fÒ e´øÏÔ>∑‘· J$‘·+ MT<ä <äèwæºô|&É‘êsTT. »Hê\T sê»ø°j·THêj·T≈£î\ Á|ükÕúeq ñ+<äH˚ Á|ü#ês¡+ ≈£L&Ü n˝≤+{Ï q÷´dt m+C≤jYT #˚düTÔHêïs¡T. ©&ÉsY »s¡T>∑T‘√+~.? f…Æ+˝À bÕغ\‘√H˚ *+≈£î\Tô|{≤ºs¡T. Á|üC≤kÕ«eT´+˝À ˝≤´+&é u≤´ø˘Á&Ü|t>± m+#·T≈£îHêï+ ‘·|üŒ. Á|üdüTÔ‘· sêùd Vü≤≈£îÿ+~. sêdüTÔHêïs¡T˝Ò nì e~˝ÒXÊ. Á‹wü Hê≈£î sê»ø°j·÷\ >∑T]+∫ ø±<äT. düTs¡_Û dü+düú |ü⁄{Ϻ+~ V”≤s√sTTHé ø±ø£ eTT+<äTqT+#˚ |ü]#·jT· +. Ç<äs› +¡ #ÓHï’Ó ˝À ãfi≤¢]˝ÀH˚. <ëì >∑T]+∫ #Ó|æŒq|ü&ÉT ˝≤´+&é e÷|òæj·÷ ˇπø M~Û˝À ñ+&˚yêfi¯¢+. 28 dü+e‘·‡sê\qT+∫ e÷ >∑T]+∫ #ÓbÕŒ*‡+<˚. düTs¡_Û düTÁãeTD´+, ãfi≤¢] Ç<ä›] >∑T]+∫ sêj·T˝Ò<äT. Ç|üŒ&ÉT H˚qT V”≤s√ nsTTq sê|òüTe >∑T]+∫ #ê˝≤eT+~øÏ ‘Ó*j·T<äT. yêfi¯¢ Á|ükÕúeq ‘·sê«‘· sêdüTÔHêïs¡T. n˝≤+{Ï >±dæ|t‡ Hê e´øÏÔ>∑‘· J$‘·+ ñ+≥T+~. dü T s¡ _ Û dü T ÁãeTD´+ bÕÁ‘· dæ ì e÷≈£ î MT<ä m˝≤+{Ï Á|üuÛ≤e+ #·÷|æ+#·e⁄. e÷{≤¢&˚yêfi¯ó¢ >∑T+&Óø±j·T ˝≤+{Ï~. m|ü&ÉT #·÷&Éì ø√≥ >±]ì e÷{≤¢&ÉT‘·÷H˚ ñ+{≤s¡T. H˚qT |ü{Ϻ+#·Tø√qT. yÓTT<ä{À¢ #·÷kÕÔ+. Äj·Tq ø£ì|æ+#·s¡T. düTÁãeTD´+ ø£ì|ækÕÔs¡T. Ç˝≤+{Ï s¡÷eTsY‡øÏ rÁe+>±H˚ düŒ+~+#˚yêìï. eTT+u…’ s¡|òüTTu≤ãT, sêCÒwt dæìe÷ yÓTT‘·Ô+ ñ+{≤s¡T. MT&çj·÷ Ç|üŒ{Ïπø Hê≈£î Hê\T¬>’<äT kÕs¡T¢ ô|[¢#˚dæ $&Ü≈£î*|æŒ+∫+~.

ne÷àsTT\T, |üãT“\T, bÕغ\+≥÷ ‹]π > ej· T dü T . j· T ÷‘Y | ò ü ⁄ ˝Ÿ s=e÷+{Ï ø ˘ m+≥sYf…ÆqsY ∫Á‘ê\T rj·÷*‡q düeTj·T+. ø±˙ MTø£ + fÒ ej· T dü T ˝À ô | <ä › V” ≤ s√sTTHé ‡ H˚ MTs¡T yÓTÆì+>˘ e÷|òæj·÷, düeTdü´\T, Hê≥ø±\T, m+#·T≈£î+≥THêïs¡T. u≤u≤jYT V”≤s√sTTH金√H˚ MT u…dtº Áô|ò+&é‡... bÂsêDÏø±\+≥THêïs¡T..... q{ÏdüTÔHêïs¡T. Hê ∫qïHê{Ï ùdïVæ≤‘·T&É+fÒ sê+#·s¡DY e÷Á‘·y˚T. dü÷ÿ˝Ÿ H˚qT dü÷ÿ\T |ü⁄düÔø±\T #ê˝≤ ‘·≈£îÿe>± #·~y˚yê&çì. y˚πs |ü⁄düÔø±\T m≈£îÿe>± #·~y˚yê&çì eTVü‰uÛ≤s¡‘·+ n+fÒ u≤>± Çwüº+. Hê #·T≥÷º dæìe÷ Á|ü|ü+#·+ ñ+~. k˛ nìï $wüj·÷*ï <ä>∑Z]qT+∫ #·÷XÊqT. ø±˙ Hê @CŸ Á>∑÷|t yê]˝À #ê˝≤ eT+~øÏ eTq Hê≥ø±\T, Ç‹Vü‰kÕ\ >∑T]+∫ ‘Ó*düT+&Éø£b˛e#·TÃ. á dü+<äs¡“¤+>± MTø√ $wüjT· + #ÓãT‘ê... n_ÛeTqT´&ÉT >¬ ≥|t‘√ Hê\T>∑Ts√E\T wüO{Ï+>˘ #˚XÊqT. n<˚ f…Æ+˝À Hê ø£õHéøÏ n_ÛeTqT´&ÉT, |òüT{À‘·ÿ#·T&ÉT bÕÁ‘·˝À¢ q{Ï+#êqì Ä‘·è‘·>± #ÓbÕŒ. n+‘˚... yê&ÉT ø£«X¯ÃHé e÷sYÿ ù|òdt ô|{Ϻ... yêfiË¢es¡T? nì n&ç>±&ÉT. y˚T$T<ä›s¡+ ˇπø »qπswüHé. ø±˙ Hê≈£î Hê≥ø±\ MT<ä ñqï ne>±Vü≤q ™+&É≥+, |ü⁄düÔø±\T #·<äTe⁄‘êqT ø±ã{Ϻ ‘Ó\TdüT. dü÷ÿ˝À¢ sê»sê»qπs+Á<äTì Hê≥ø£+ y˚XÊqT. bÂsêDÏø±\T Hê ]j·T˝Ÿ ˝…’|òt‘√H˚ eTT&ç | ü & ç ñHêïsTT. Ç˝≤+{Ï ø£ < ∏ ä \ T eT∞¢ sêe⁄. Ç˝≤+{Ï dæìe÷\T eT∞¢ sêe⁄. µn¬sπs |üdæeTqkÕ..µ nH˚ bÕ≥˝À <äXÊe‘êsê\ s¡÷|üø£+ #˚kÕÔqT. Hê≈£î Äs√E

á ∫Á‘·+˝À sêHê, qj·Tq‘ês¡ ø£ì|æ+#·s¡T. bÕÁ‘·˝Ò ø£ì|ækÕÔsTT. ø=‘·Ô V”≤s√sTTHé ≈£L&Ü nqT≈£îHêï+. ø±˙ ø£<∏ëHêsTTø£ bÕÁ‘·≈£î ÁbÕ<Ûëq´+ m≈£îÿe. ÄyÓT bÕÁ‘·˝À ÄÅs¡›‘·, u≤<Ûä. ‘·|üq ø£ì|æ+#ê*. n|ü&˚ Hê´j·T+ #˚≈£Ls¡T‘·T+~. &Ü≈£î´yÓT+≥Ø y˚Tø£sY>± qj·Tq‘ês¡ q{Ï+∫+~. q≥q˝À ÄyÓT≈£îqï nqTuÛÑe+ <äècÕº´ m+#·T≈£îHêï+. ‘·q bÕÁ‘·≈£î ‘êH˚ &É_“+>˘ #Ó|üø√e&É+ $X‚wü+. ‘Ó\T>∑T #ê˝≤ u≤>± e÷{≤¢&ÉT‘·T+~. qj·Tq‘ês¡ &É_“+>˘ #Ó|üŒ&É+‘√ bÕÁ‘·≈£î |ü]|üPs¡í‘· e∫Ã+~.

eTDÏ X ¯ s ¡ à dü + ^‘· + dæ ì e÷ $»j· ÷ ìøÏ m+‘·es¡≈£î ôV≤˝ŸŒ ne⁄‘·T+~.

m>=Z{ºÏ dæìe÷\≈£î yÓfi¢‚ yêfi¯+¢ . Ç|üŒ{ÏøÏ Çs¡y’Ó dü+e‘·‡sê\ sTT´+~. Ç<ä›s¡+ eTÁ<ëdt˝À ô|]– ôV’≤<ësêu≤<éø=#êÃ+. ôV’≤<äsêu≤<é |ü_¢ø˘ dü÷ÿ˝À¢ #·~yê+. yÓTT<ä{À¢ Ç<ä›] ø° ‘Ó\T>∑T n+‘·>± e#˚Ã~ ø±<äT. n+<äTπø e÷ eT<Ûä´ Áô|ò+&éwæ|t ô|]–+~. Çfi¯ó¢ ≈£L&Ü <ä>∑Zs¡>± ñ+&˚$. #ÓÁØ <ë«sê ã˙ï‘√ Áô|ò+&éwæ|t @s¡Œ&ç+~. e÷ø£+fÒ ô|<ä›. ø±˙ eT+∫ ùdïVæ≤‘·T&ÉT.

#ÓÁØ˝À q#˚Ã~. q#·Ãì~....

eTqdüT˝À @+ nqT≈£î+{≤&√. n<˚ e÷{≤¢&ÉT‘ê&ÉT. düŒwüº‘· ñ+≥T+~. n+<äTπø #ê˝≤ Çwüº+. q#·Ãì $wüj·T+ ≈£L&Ü n<˚.

µÁøÏwt eT+∫ ∫Á‘·+ rXÊs¡T. bÕ≥\T, u≤´ø˘Á>ö+&é k˛ÿsY‘√ eTDÏX¯s¡à >=|üŒ ∫Á‘·+>± eT*#ês¡T. yÓ+ø£fÒwt u≤u≤jYT‘√ sêe÷j·TD+ dæìe÷>± rùdÔ @ ø±´¬sø£s º Y #˚kÕÔsT¡ ? ø£*dæ á dæìe÷ yÓTT‘·Ô+ #·÷XÊ+. n+<äs¡÷ ˝Ò∫ ø±¢|t‡ sêeD≤düTs¡T&ÉT ø±´¬sø£ºsY #˚kÕÔ. H˚ì|ü&ÉT nXÀø˘ u≤´+ø£sY ø={≤ºs¡T. ˇø£ ~∏j˚T≥sY u≤´ø˘Á&Ü|t rdüTø=ì ø£eT]¸j·T˝Ÿ sêdæq sêe÷j·TD+ |ü⁄düÔø±\T #·<äTe⁄‘·THêï. dæìe÷ rj·T&É+ Äj·Tq≈£î u≤>± q∫Ã+~. - NOVEMBER 2012 31


B RTHDAYS EXCLUS VE LittleStar

<Ûs’Ó ´¡ + ø±yê*. Ç{°e˝Ò Væ≤+B˝À e∫Ãq sö&ûsê<∏√sY Hê≈£î Hê ø±fi¯ó¢ bı&ÉT>±Z ñ+{≤sTT. ø±ã{Ϻ ø±\T Á|ò>” ± ô|≥Tº≈î£ H˚ q#·Ã˝Ò<äT. $Áø£e÷s¡Tÿ&ÉT u≤>± q∫Ã+~. n˝≤π> dü÷s¡´ >∑õì q∫Ã+~. nMTsY U≤Hé >∑õì q#·Ã˝Ò<äT. n˝≤π> M\T+&˚ ø±s¡¢+fÒ Çwüº+. d”Œ&é >∑T]+∫ |ü{Ϻ+#·Tø√qT. n–ï|ü<∏é n$T‘êuŸ #˚dæ+~ q∫Ã+~. Vü≤è‹ø˘ s√wüHé ôV’≤<äsêu≤<é s√&É¢ô|’ u…’ø˘ MT<ä ne÷àsTTì #˚dæ+~ q#·Ã˝Ò<äT. yÓTT<ä\T mes¡T q{ÏkÕÔs√ yêfi‚¢ eTq yÓT<äfi¯¢˝À Hê≥T≈£îb˛‘ês¡T. ˇø£y˚fi¯ u≤u≤jYT dæìe÷\T møÏÿ+#·Tø=ì ‹]>±sê? Øy˚Tø˘ #˚ùdÔ Hê≈£î u§_“* sêC≤, ø£åD ø£åD+ Çwüº+. Hê≈£î u…’ø˘\+fÒH˚ ÇwüºeTT+&É<äT. k˛ ‹s¡>∑qT.

m˝≤+{Ï ø±s¡T¢ Çwüº|ü&ÉT‘ês¡T?

bòÕ´$T© qT+∫ m˝≤+{Ï ˇ‹Ô&ç ñ+≥T+~....

Hê ∫qï|üŒ{Ï qT+∫ Ç|üŒ{Ïes¡≈£î Ç~ #˚sTT... n~ #˚j·T≈£L&É<äì Hê≈£î me«s¡÷ #Ó|üŒ˝Ò<äT. yêfi¯¢ nqTuÛÑyê*ï |ü+#ês¡+‘˚.

MT ‘·sê«‹ ∫Á‘·+....

ôd\«sê|ò ü T eHé <ä s ¡ Ù ø£ ‘ · « +˝À q{Ï d ü T Ô H êï. ‘Ó \ T>∑ T , ‘·$Tfi¯+˝À ì]àkÕÔs¡T. s=e÷+{Ïø˘ ø±yÓT&û dæìe÷. 7õ sêe÷Hêj·TT&ÉT ì]à+∫q, yÓ+ø£fÒwt q{Ï+∫q n_Ûe÷qT*ï m˝≤ ø£\TkÕÔs¡T? ãè+<ëeqø±\˙, Ä&Éyê] e÷≥\≈£î nsêú\T y˚s¡T˝Ò ∫Á‘ê˝À¢ qT+∫ Øy˚Tø˘ #˚j·÷\qT≈£î+fÒ @ H˚ q T m≈£ î ÿe>± dæ ì e÷ø˘ ‡ , ◊e÷ø˘ ‡ ˝ÀH˚ ñ+{≤. ‘·s¡Vü‰ ∫Á‘·+. n_Ûe÷qT\≈£î <ä>∑Zs¡e«&ÜìøÏ n+‘·ø£+fÒ eT+∫e÷s¡Z+ dæìe÷\T MTs¡T m+#·T≈£î+{≤s¡T? - $»j·÷q+<é ø°‘· Hê≈£î Øy˚Tø˘ n+fÒ uÛÑj·T+. ø±¢dæø˘qT Øy˚Tø˘ #˚ùd+<äT≈£î eTs√{Ï ñ+&É<äqT≈£î+{≤. anand@tollywoodmag.com 32

- NOVEMBER 2012


ø£eT]¸j·T˝Ÿ Væ≤{Ϻe«˝Òø£b˛sTTHê nyês¡T¶ s¡÷|ü+˝À m+‘√ ø=+‘· dü+‘·è|æÔ Çe«>∑*>±qì uÛ≤$düTÔHêï.

MT˝Àì <äs¡Ù≈£î&çì s¡#·sTT‘· &Ü$TH˚{Ÿ #˚XÊ&Ü....

$s√~Û˝À H˚qT ˝À‘Ó’q dü+uÛ≤wüD\T sêXÊqT. VüA´eTHé Á&Üe÷ p´Ø yÓT+ãsY‡qT dü+‘·è|æÔ |ü]∫+~. n+<äTπø e÷≥\ s¡#·sTT‘· nyês¡T¶≈£î m+|æø£ #˚XÊs¡T.

<äs¡Ù≈£î&ç>± nyês¡T¶ sê˝Ò<äì....u≤<Ûä|ü&ܶsê?

u≤<Ûä m+<äT≈£î+&É<äT. ã{Ÿ ˇπø. X¯+ø£sY >±]øÏ nyês¡T¶ e∫Ã+~. Äj·Tq≈£î ø£+Á>±{Ÿ‡.

˙\ø£+sƒ¡ πøe\+ nyês¡T¶\ <äs¡Ù≈£î&ÉH˚ eTTÁ<ä ã\+>± Hê≥T≈£î+{À+~. BìπøeT+{≤s¡T?

kÕºsY V”≤s√\ ‘·|ü ø±<äT c˛

˙\ø£+sƒ¡

ne⁄qT. n+<äTπø |üø±ÿ ø£eT]¸j·T˝Ÿ ∫Á‘êH˚ï n+~+#ê\ì ã\+>± ìs¡ísTT+#·T≈£îHêï. es¡TDYdü+<˚XŸ‘√ #·eTàø˘ #·˝À¢ nH˚ dæìe÷ rdüTÔHêï. ø£eT]¸j·T˝Ÿ ∫Á‘ê\T rj·Tø£b˛‘˚ <äs¡Ù≈£î&ç>± Ç+&ÉÅd”º˝À ì\<=≈£îÿø√e&É+ ø£wüº+.

ø£eT]¸j·T˝Ÿ Vü≤+>∑T\‘√ ‘Ós¡¬øøÏÿdüTÔqï #·eTàø˘ #·˝À¢ $X‚cÕ˝Ò+{Ï? W{Ÿ n+&é W{Ÿ ø£\sY|òü⁄˝Ÿ s=e÷+{Ïø˘ |ò”˝Ÿ mø£‡˝…+{Ÿ dæìe÷. @&ÉT bÕ≥\T+{≤sTT. ø£eT]¸j·T˝Ÿ –]^düTø=ì #˚düTÔqï dæìe÷ Ç~. $TdüºsY y˚T<Ûë$ ≈£L&Ü dü«#·Ãy¤ TÓ qÆ Áù|eT ø£<>ä∏ ± r<ë›eTqT≈£îHêï. ø±˙ Ç+≥¬s«˝Ÿ qT+∫ y˚πs s¡÷{À¢øÏ yÓfi≤¢qT. n|ü&ÉT $Tdü‡sTT´+~. á kÕ] #·eTàø˘ #·˝À¢‘√ Væ≤{Ÿ ø=fÒºkÕÔqT.

C≤rj·T kÕúsTT nyês¡T¶\T eTq≈£î n+<äì Á<ëπøåHê?

∫Á‘·+‘√ C≤rj·TkÕúsTT >∑T]Ô+|ü⁄ ‘Ó#·TÃ≈£îqï ‘Ó\T>∑T <äs¡Ù≈£î&ÉT ˙\ø£+sƒ¡. Ç|ü&ÉT $s√~Û eTq+ ˇø£ s¡ø£yÓTÆq ∫Á‘ê\πø n\yê≥T|ü&ܶ+. ˝À‘Ó’q, $X‚¢wüD≤‘·àø£ ∫Á‘êìøÏ ñ‘·ÔeT e÷≥\ s¡#·sTT‘·>± q+~ nyês¡T¶≈£î m+|æø£j·÷´s¡T. nyês¡T¶\ <äs¡Ù≈£î&ç>± ø£<∏ä\≈£î eTq <ä>∑Zs¡ ÁbÕ<Ûëq´+ ‘·≈£îÿe. Ä s¡÷{À¢øÏ yÓfi¯¢&ÜìøÏ eTTÁ<˚düT≈£î+≥Tqï áj·Tq #·eTàø˘ #·˝À¢‘√ ‘·q |ü+<∏ë e÷s¡TÃ≈£îHêï&ÉT. ø£eT]¸j·T˝Ÿ &Ó’¬sø£ºsY>± kÕVü≤dæ+#·fÒ¢<äT. ìs¡÷|æ+#·Tø√ø£b˛‘˚ ∫Á‘· |ü]ÁX¯eT˝À eTqT>∑&É ø£wüºeT+≥Tqï ˙\ø£+sƒ¡ {≤©e⁄&é e÷´>∑C…’Hé‘√ Á|ü‘˚´ø£+>± kÕºsY V”≤s√dt Á|üjÓ÷>±\T #˚ùd+<äT≈£î eTT+<äT≈£î sêefÒ¢<ë? eTT#·Ã{Ï+#ês¡T.

$s√~Û ∫Á‘êìøÏ ñ‘·ÔeT e÷≥\ s¡#·sTT‘·>± q+~ nyês¡T¶≈£î m+|æ¬ø’q MT≈£î {≤©e⁄&é e÷´>∑C…’Hé ‘·s¡|ü⁄q X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T. <∏ë+≈£L´ k˛ eT#Y. #ê˝≤ dü+‘√wü+>± ñ+~.

$s√~Û ∫Á‘êìï ø£eT]¸j·T˝Ÿ ∫Á‘·+>± s¡÷bı+~+#êsê ˝Òø£ nyês¡T¶ ø√düy˚T rXÊsê?

˝Òø£ <äs¡Ù≈£î\T rj·TfÒ¢<ë?

Á|üjÓ÷>±\T #˚j·÷\+fÒ ]dtÿ #˚j·÷*. B+{À¢ ô|ò’Hêì¸j·T˝Ÿ ÁbÕã¢yéT‡ ñ+{≤sTT. ìsêà‘·qT, yê´bÕsêìï <äèwæº˝À ñ+#·Tø√yê*. n+<äTπø H˚qT eTq V”≤s√dt~ ‘·|ü nqqT. n_Ûe÷qT\T yê]ì n˝≤π> #·÷&Ü\ qT≈£î+≥THêïs¡T. <ëìï m<äTØ~ ]dtÿ rdüTø√e&É+ ø£wüº+.

Ç|üŒ{Ïes¡≈£î H˚qT nyês¡T¶\ ø√dü+ @ dæìe÷ ≈£L&Ü rj·T˝Ò<äT. n~ ø£¬sø˘º |ü<ä∆‹ ≈£L&Ü ø±<äT. Ç‘·s¡ uÛ≤wü˝À¢ dæìe÷\T rùd Ä˝À#·q ñ+<ë? nyês¡T¶\T eùdÔ eT+∫<˚. $s√~Û ∫Á‘êìï ≈£L&Ü ø£eT]¸j·T˝Ÿ Á~∏\¢sY>±H˚ bÕ¢Hé #˚XÊqT. ◊‘˚ á düu…®ø˘º˝À Væ≤+B˝À Hê≈£î z Ä|òüsY ñ+~. H˚qT <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫q z dæìe÷ ]dtÿ ñ+~. ø£<∏ä q#·Ã&É+‘√ V”≤s√ lø±+‘Y, ìsêà‘· nì˝Ÿ Ç∫Ãq Áb˛‘ê‡Vü≤+‘√H˚ á ÁbÕC…ø˘º ø£+|”¢{Ÿ Væ≤+B˝À #˚ùd neø±X¯eTT+~. Á|üdüTÔ‘·+ #·s¡Ã\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. Ç+ø± ô|ò’q˝Ÿ ne«˝Ò<äT. #˚j·T>∑*>±qT.

ø±˙ $s√~Û ø£eT]¸j·T˝Ÿ>± es¡ÿe⁄{Ÿ ø±˝Ò<äT. ‘·|ü#˚XÊqì |ò”\j·÷´sê?

á eT<Û´ä ø±\+˝À V”≤s√sTTHé‡qT øÏ+#·|sü # ¡ ˚ &Ó˝’ ≤>˘‡ m≈£îÿe

#ê˝≤ &çdübÕŒsTT+{Ÿ nj·÷´qT. á ∫Á‘êìï H˚qT ø£eT]¸j·T˝Ÿ>±H˚ uÛ≤$+∫ s¡÷bı+~+#êqT. ø±˙ $ì|ædüTÔHêïsTT. yê{Ïì MTs¡T düeT]úkÕÔsê? Áù|ø£å≈£î*ï #˚s¡Tø√˝Ò<äT. V”≤s√, ìsêà‘· ø£+fÒ á dæìe÷ |üsê»j·T+ qqTï u≤~Û+∫+~. &ç|òü¬s+{Ÿ dæìe÷ H˚qT sêùd &Ó’˝≤>˘‡‘√ Ä&çjÓTHé‡ ø£+|òüsYº>± |ò”˝Ÿ nyê«*. dæìe÷ nH˚~ n+~+#ê\ì H˚qT #˚dæq Á|üj·T‘·ï+ |òü*+#·˝Ò<äT. á dæìe÷ ˇø£s¡ø£yÓTÆq Áù|ø£å≈£î\≈£î e÷Á‘·y˚T q∫Ã+~. |üs¡‡q˝Ÿ mø˘‡Áô|wüHé. e´≈£îÔ*ï øÏ+#·|ü]#˚ &Ó’˝≤>˘‡ H˚qT sêj·TqT. ø£eT]¸j÷· *{° ø√dü+ n˝≤+{Ï |ü<ä Á|üj÷Ó >±\T #˚jT· qT. ø£eT]¸j÷· *{° dæìe÷ rùd≥|ü&ÉT H˚qT ø±¢dt e÷dt nH˚ $uÛÑ»q #˚j·TqT. nH˚~ ø£<˝ä∏ À, myÓ÷wüH˝é À ñ+&Ü*. ne÷àsTTì ø±yÓT+{Ÿ #˚ùd &Ó˝’ ≤>˘‡, Ç˝≤π> #·÷|æùdÔ #·÷kÕÔs¡H˚~ mø£ÿ&Ü ˝Ò<äT. $s√~Û Ä&Éø£b˛sTTHê nyês¡T¶˝§#êÃsTT. dü+‘·è|æÔ>± ñ+<ë? #ê˝≤ Á~∏˝Ÿ>± ñ+~. Ç|ü&ÉT z Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq >∑T]Ô+|ü⁄ e∫Ã+~. p´Ø yÓT+ãsY‡øÏ <∏ë+ø˘‡. ìsêà‘·≈£î - NOVEMBER 2012 33


B RTHDAYS EXCLUS VE LittleStar

{≤|t ø±¢dt Vü‰©e⁄&é ∫Á‘ê\≈£î Ø#Y nj·÷´+

34

- NOVEMBER 2012


NAGARJUNA

>±s¡T®q ¬øØsY˝À ôV’≤ ã&Ó®{Ÿ>± ‘Ós¡¬øøÏÿq ∫Á‘·+ &ÉeTs¡Tø£+. Á>±|òæø˘‡ ÁbÕ<Ûëq´eTTqï ∫Á‘·+˝À q{Ï+#·&É+ Hê>˘ ≈£î ø=‘·Ô nqTuÛÑey˚T. á dæìe÷‘√ {≤|t ø±¢dt Vü‰©e⁄&é ∫Á‘ê\≈£î #˚s¡T≈£îHêïeTì BÛe÷>± #ÓãT‘·THêïs¡T. á Áô|d”ºõj·Tdt dæìe÷ ø√dü+ ej·TdüT‘√ dü+ã+<Ûä+ ˝Ò≈£î+&Ü dæø˘‡bÕ´ø˘‘√ ø£ì|æ+∫ Wsê nì|ædüTÔHêïs¡T. πøe\+ Á>±|òæø˘‡‘√ dü+<ä&ç #˚ùdÔ dæìe÷\T Ä&Ée+≥Tqï Hê>±s¡T®q {≤©e⁄&é e÷´>∑C…’Hé‘√ #Ó|æŒq eT]ìï $X‚cÕ\T...

Hê>±s¡T®q - NOVEMBER 2012 35


B RTHDAYS EXCLUS VE

&ÉeTs¡Tø£+ m˝≤+{Ï dæìe÷?

&ÉeTs¡Tø£+ dæìe÷ #·÷XÊqT. #ê˝≤ Vü‰´|”>±ñ+~. n<äT“¤‘·+>± e∫Ã+~ . ∫e] eTTô|’Œ ì$TcÕ\T ôV’≤˝…’{Ÿ>± ñ+≥T+~. ˝≤sY¶ n|òt ~ ]+>˘‡, eTMTà ]≥sYï‡ e+{Ï {≤|t ø±¢dt Vü‰©e⁄&é ∫Á‘ê\≈£î Ø#Y nsTT´+<äì|æ+∫+~. Væ≤+<ä÷ dü+Á|ü<ëj·÷*ï, $T<∏ë\Jì Á>±|òæø˘‡˝À #ê˝≤ u≤>± #·÷|æ+#ês¡T. $Ee˝Ÿ mô|òø˘º‡. Á>±|òæø˘‡ e\¢ dæìe÷ n&ÉT‘·T+<äì H˚qT nqqT. <äs¡Ù≈£î&ÉT lìyêdü¬s&ç¶øÏ, ø£+|üP´≥sY Á>±|òæø˘‡ #˚dæq |òüj·TsY ô|òÌ¢, ¬øyÓTsêyÓTHé #Û√{≤, ô|ò’{Ÿ e÷düºsY $»j·THé, <˚$l‘√ bÕ≥T n+<ä]ø° Vü‰{≤‡|òt #ÓbÕŒ*. Mfi¯¢+<ä]ø£+fÒ eTT+<äT <ÛÓ’s¡´+ #˚dæ Ç+‘· ô|<ä› ∫Á‘·+ ì]à+∫q ÄsY ÄsY eT÷M y˚Tø£sY‡ yÓ+ø£{Ÿ >±s¡T Áπ>{Ÿ.

&É e Ts¡ T ø£ + ˝À m≈£ î ÿeuÛ ≤ >∑ + nqTwüÿ bÕÁ‘·... ÿ~ $_ÛqïyÓTÆq bÕÁ‘·. ø° s√˝Ÿ. n+<Ûäø±düTs¡T&ÉT Á>±|òæø˘‡ ñ+{≤sTT. }Væ≤+#·Tø=ì nqTwü |ü+#·˝Àø±\T ‘·q eX¯+ ø±yê\+fÒ ˇø£e÷àsTTì ô|[¢ #˚j·T&É+ ø£wüº+>± nì|æ+∫+<ë? #˚düTø=ì ã* Çyê«*. Ä ne÷àsTT bÕÁ‘·˝À nqTwüÿ me«s¡÷ ˝Ò≈£î+&Ü }Væ≤+#·Tø=ì q{Ï+#·&É+ #ê˝≤ ø£wüº+. ¬øÌ¢e÷ø˘‡ d”¬ø«H釽À |ü<Ó›ì$T~ n&ÉT>∑T\ ndüTs¡T&ç‘√ ô|ò’{Ÿ ñ+≥T+~. πøe\+ bòı{À #·÷dæ }Væ≤+#·Tø=ì #˚XÊqT. ô|ò’q˝Ÿ W{Ÿ|ü⁄{Ÿ #·÷dæq ‘·sê«‘· Ç+ø± u≤>± #˚düT+&Ü\ì|æ+∫+~. n+‘·{Ï uÛ≤Øø±j·T+‘√ j·÷ø£åHé #˚ùd≥|ü&ÉT mø˘‡Áô|wüHé‡ Ç+ø± bò˛sY‡>± ñ+&Ü*. nsTT‘˚ Ç~ Hê |üs¡‡q˝Ÿ n_ÛÁbÕj·T+ e÷Á‘·y˚T. MT≈£î n˝≤ nì|æ+#·ø£b˛e#·TÃ. e÷´{Ÿ eTT+<äT q{Ï+#·&É+ Hê≈£î #ê˝≤ eT+∫ nqTuÛÑe+ Ç∫Ã+~. Çø£eTT+<äT $Ee˝Ÿ mô|òø˘º‡‘√ ≈£L&çq ∫Á‘ê\T #˚ùd≥|ü&ÉT eT]+‘· C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£îH˚+<äT≈£î M\T+≥T+~.

q{Ï+∫+~. ø±¢]{° ø√dü+ dæìe÷ Á|üs¡+uÛÑ+˝ÀH˚ ø£<∏ä yÓTT‘·Ô+ #Óù|ŒXÊ+. Áù|ø£å≈£î\T ø£q÷Œ¤´CŸ ø±≈£î+&Ü.

Ár&û f…ø±ï\J >∑T]+∫....

Á>±|òæø˘‡˝À eTH√fi¯ó¢ Ç|ü&˚ HÓ’|ü⁄D´+ kÕ~ÛdüTÔHêïs¡T. Ár&û˝À ì]à+#ê\+fÒ #ê˝≤ düeTj·T+ rdüT≈£î+≥T+~. Ä f…ø±ï\JøÏ eTq <ä>∑Zs¡ |üsYô|òø£åHé ˝Ò<äT. <ëìøÏ Ç+ø± f…Æ+ ñ+~. Ár&û˝À s¡÷bı+~+∫q #ê˝≤ Ç+–¢wt ∫Á‘ê\T n+‘·>± dü¬ø‡dt ø±˝Ò<äT.

á ej·TdüT˝À dæø˘‡ bÕ´ø˘ m˝≤ eTVü‰uÛ≤s¡‘·+ ø£<∏äqT dæìe÷>± kÕ<Ûä´yÓTÆ+~? &ÉeTs¡Tø£+ ø±|” dæìe÷ nH˚ {≤ø˘ rùdÔ @ bÕÁ‘·≈£î dü]b˛‘ês¡T? sê»qï, &É e Ts¡ T ø£ + ∫Á‘ê˝À¢ j· ÷ ø£ å H é d” ¬ ø «Hé ‡ \T MTdüeTTqï @ ø±´¬sø£º¬s’Hê zπø.... (qe⁄«‘·÷) m≈£îÿe⁄HêïsTT. n+<äTπø u≤&û u≤>∑T+&˚˝≤ πøsY rdüT≈£îHêï. ek˛Ô+~? &ÉeTs¡Tø£+ ˇø£ b˛s¡¸Hé˝À dæø˘‡ bÕ´ø˘ nedüs¡+ nì nMTwt Á‹bÕ؃ sêdæq ª~ ÇyÓ÷às¡º˝Ÿ‡ Ä|òt yÓT\÷Vü‰µ, #Û√{≤, lìyêdü ¬s&ç¶ #ÓbÕŒs¡T. wüsYº rdæ #·÷|æ+#·&É+ ª~ d”Á¬ø{Ÿ Ä|òt Hê>±dtµ H˚qT #·~yêqT. #ê˝≤ eT+∫ &É e Ts¡ T ø£ + ∫Á ‘ êìøÏ nyês¡ T ¶ \ T Hê≈£î ÇwüºeTT+&É<äT. dæìe÷≈£î nedüs¡yÓTÆ‘˚H˚ #˚kÕÔqT. ãTø˘‡. á |ü⁄düÔø±\T #·~$ ø±|” ø={Ϻ &ÉeTs¡Tø£+ Ä•düTÔHêïsê? Hê u≤&û m|ü&É÷ |òæ{Ÿ>±H˚ ñ+≥T+~. nsTT‘˚ dæø˘‡ dæìe÷ rXÊeTH˚~ ‘·|ü. Ä |ü⁄düÔø±\≈£î &ÉeTs¡Tø£+ bÕ´ø˘ ÄÁ˝…&û Hê ˝À|ü\ ñ+~. z ¬s+&ÉT yêsê\T ø£wüº|ü&ç <ëìï ãj·T{ÏøÏ rdüTø=#êÃ. mø£‡sYôd’CŸ ø£+fÒ &Ó’{Ÿ #ê˝≤ Ç+bÕ¬sº+{Ÿ. @ düeTj·÷ìøÏ @~.. m+‘· rdüTø√yê˝À n+‘˚ rdüT≈£îHêï. ¬s>∑T´\sY>± mø£‡sYôd’CŸ #˚ùdyêfi¯ó¢ HÓ\ s√E\T ø£wüº|ü&ç‘˚ dæø˘‡ bÕ´ø˘ edüTÔ+~. ñ|ü ‘·≈£îÿe ‹Hê*. nqï+ ‹H=<äT›. ø±s√“ôV’≤Á&˚{Ÿ‡ ø£+|”¢{Ÿ>± e÷H˚j·÷*. ˙fi¯ó¢ ‘ê>=<äT›. bÕ|ü+... V”≤s√ düT˙˝Ÿ |üP\s¡+>∑&ÉT ø√dü+ mìï ø£cÕº\T |ü&ܶ&√!. ø±˙... dæø˘‡ bÕ´ø˘ #˚ùdyêfi¯¢≈£î eT÷&é dü]>± ñ+&É<äT. uÛÀ»q+ dü]>±Z #˚j·Tø£b˛‘˚ m|ü&ÉT ø√|ü+>±H˚ ñ+{≤s¡T. ù|òdt˝À >√¢ ‘·–Zb˛‘·T+~. Hê≈£î lsêeT<ëdüT f…Æ+˝ÀH˚ dæø˘‡ bÕ´ø˘ ñ+&˚~. ø±˙ ø£esY #˚XÊqT. #Ós¡kÕ\˝À dæø˘‡ bÕ´ø˘ n+fÒ qe⁄«‘ês¡ì....

ø£<∏ä≈£î m≥Te+{Ï dü+ã+<Ûä+ ˝Ò<äT. n+<äT˝À •e⁄&ÉT V”≤s√. ø±˙ &ÉeTs¡Tø£+˝À •e⁄&ÉT V”≤s√ ø±<äT. s¡#·sTT‘· nMTwt Á‹bÕ؃ Hê≈£î bò˛Hé #˚XÊ&ÉT. n‘·ìøÏ |üP]Ô ø£<∏ä #ÓbÕŒqT. Äj·Tq≈£î ˝…≥sY ≈£L&Ü sêXÊqT. nsTT‘˚ H˚qT ªÇyÓ÷às¡º˝Ÿ‡ Ä|òt yÓT\÷Vü‰µ |ü⁄düÔø£+ >∑T]+∫ m≈£îÿe>± e÷{≤¢&y˚ êìï. n+<äTøπ ø±|” ø={≤ºeTì nqT≈£î+≥THêïs¡T. Ä |ü⁄düÔø±ìï dæìe÷>± rùdÔ #ê˝≤ u≤>∑T+≥T+~. <ë<ë|ü⁄ eT÷&ÉT qT+∫ Hê\T>∑T e+<ä\ ø√≥T¢ ô|{Ϻ Ç+≥πsïwüq˝Ÿ kÕº+&ÉsY¶‡˝À ì]àùdÔH˚ Ä ø£<∏ä≈£î Hê´j·T+ #˚dæqyês¡e⁄‘ês¡T. u≤©e⁄&é <äs¡Ù≈£î&ÉT ø£s¡DY CÀVü‰sY Ä ãTø˘ ¬s’{Ÿ‡ rdüT≈£îHêïs¡T.

n+<Ûäø±düTs¡T&ç bÕÁ‘· >∑T]+∫...

n+<Ûøä ±düTs¡T&ç~ z ÅkÕº+>˘ ø±´¬sø£sº .Y <˚e‘·\≈£î sêø£då Tü \≈£î »]–q b˛sê≥+˝À n‘·H=ø£ÿ&ÉT $T–*b˛sTT... 2012˝À dæìe÷˝À z e÷dt kÕ+>˘ ñ+fÒ u≤>∑T+≥T+<äì ô|{≤º+. y˚T˝§ÿ+{≤&ÉT. á bÕÁ‘·˝À u§e÷à[ s¡$ u≤>± q{Ï+#ê&ÉT. #ÛêØà‘√ #˚XÊ+. #ê˝≤ u≤>± e∫Ã+~. <˚M eT+∫ }|ü⁄qï n‘·ì &É_“+>˘, &çø£åHé m˝≤ ñ+≥T+<√ n+<ä]ø° ‘Ó\TdüT. sêø£ådæ C≤‹yêfi¯¢qT >∑Ts¡TÔ #˚düTø√yê\+fÒ md”«s¡+>±sêe⁄ bÕ{Ï#êÃ&ÉT. >±s¡T b˛wæ+∫q bÕÁ‘·\ >∑T]+∫ e÷{≤¢&ÉTø√yê*. Hê≈£î Äj·Tq+fÒ Á|ü‘˚´ø£ n_Ûe÷q+. $yêVü≤ uÛÀ»q+ãT bÕ≥ #ê˝≤ Çwüº+. Äj·Tq ø√düy˚T e÷j·÷ ãC≤sY |ü~ùV≤qT Vü≤˝ÀÁã<äsY ø√dü+ áMM>±s¡T Hê‘√ Ä e÷+&É*ø£+˝À kÕs¡T¢ #·÷XÊqT. Äj·Tq ¬>≥|tH˚ Ç+<äT˝À yê&Ü+. e÷{≤¢&ç+#ês¡T. eT∞¢ Ç|ü&ÉT lìyêdü¬s&ç¶ &ÉeTs¡Tø£+ ø√dü + n˝≤ #Ó | æ Œ +#ê&É T . &Ó ’ ˝ ≤>˘ ‡ |ü e sY | ò ü ⁄ ˝Ÿ > ±, yÓ≥ø±s¡+>± u≤>∑T+{≤sTT. lìyêdü¬s&ç¶ n+<ä]‘√ #·ø£ÿ>± |üì#˚sTT+#·Tø=Hêïs¡T. á dæìe÷‘√ Äj·Tq≈£î #ê˝≤eT+∫ ù|s=düTÔ+~. Á>±|òæø˘‡ u≤>± #˚sTT+#ês¡T. H˚qT yÓØ yÓØ Vü‰´|”.

dü≈£îÿu≤jYT }ù|k˛Ô+~...

ádtº >√<ëe] e÷+&É*ø£+˝À...

<äs¡Ù≈£î&ÉT lìyêdü¬s&ç¶ >∑T]+∫...

36

- NOVEMBER 2012

Á>±|òæø˘‡ $uÛ≤>±ìøÏ nyês¡T¶˝§kÕÔj·Tì Ä•düTÔHêï.

nœ˝Ÿ ‘Ós¡+π>Á≥+ m|ü&ÉT?

<ëìøÏ #ê˝≤ f…Æ+ ñ+~. Á|üdüTÔ‘·+ cÕsYº |òæ˝Ÿà‡ #˚düTÔHêï&ÉT. Hê≈£î #Ó|üŒ≈£î+&ÜH˚ ‘·q≈£î ‘êqT>± ¬øyÓTsê eTT+<äT f…dtº #˚düT≈£î+≥THêï&ÉT. #ê˝≤ ø±ìŒ¤&Ó+{Ÿ>± ñHêï&ÉT. u≤>± #˚düTÔHêï&ÉT. ‘·q ‘·|ü\T ‘Ó\TdüT≈£î+≥THêï&ÉT. n~ #ê˝≤ eT+∫~.

#˚düTÔqï, #˚j·TuÀj˚T ∫Á‘ê\T...

<äX¯s¡<∏é <äs¡Ùø£‘·«+˝À q{ÏdüTÔHêï. Ä ∫Á‘êìøÏ \yé k˛ºØ nH˚ f…Æ{Ï˝Ÿ ô|≥º˝Ò<äT. qe+ãsY˝À $&ÉT<ä˝Ö‘·T+~. ÄÁ˝…&û s={°Hé \yék˛ºØ nH˚ f…Æ{Ï˝Ÿ‘√ z dæìe÷ ek˛Ô+~. eT∞¢ n˝≤+{Ï f…Æ{Ï˝Ÿ ô|&ç‘˚ u≤>∑T+&É<äT. Ms¡uÛÑÁ<äyéT #Í<ä] <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+#˚ ªuÛ≤jYTµ &çôd+ãsY˝À kÕºsYº ne⁄‘·T+~. n~ |üPs¡ÔsTTq ‘·sê«‘· Hêqï, Hê>∑#Ó’‘·q´‘√ ø£*dæ q{Ï+#˚ dæìe÷ ÁbÕs¡+uÛÑeTÚ‘·T+~. Vü≤yéT, Á‘·j·T+, ÁrJ nH˚ #ê˝≤ ù|s¡T¢ Ä˝À∫düTÔHêï+. Ç+ø± ô|ò’q˝Ÿ #˚j·T˝Ò<äT. Ç+&çj·÷˝À sêCŸ ø£|üPsY bòÕ´$T© ‘·sê«‘· ˇπø ≈£î≥T+u≤ìøÏ #Ó+~q eT÷&ÉT ‘·sê\ V”≤s√\+ ø£*dæ q{ÏdüTÔ+~ y˚Ty˚T. Vü‰©e⁄&é˝À &É>∑¢dt bòÕ´$T© n˝≤ ø£*dæ q{Ï+#ês¡T. Çø£ &Ó’¬sø£ºsY _.»j·T eT+∫ ø£<∏ä #Ó_‘˚.. #˚ùd+<äT≈£î ¬s&û>± ñHêï.

N


NAGARJUNA

- NOVEMBER 2012 37


B RTHDAYS EXCLUS VE

¨$TjÓ÷ &Üø£ºsYqì >∑s¡«+>± #Ó|ü≈£î+≥THêï+ bÕõ{Ïyé ¨$TjÓ÷|ü‹ n~ÛH˚‘·

@.m+.¬s&ç¶

AM REDDY 38

- NOVEMBER 2012


$TjÓ ÷ |ü ‹ øÏ Ä<Û ä T ìø£ s¡ ÷ |ü + Ç∫à $\TeqT ô|+∫q yÓ ’ < ä T ´&É T @.m+.¬ s &ç ¶ . n‹ kÕe÷q´ e´øÏÔ>± ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq Äj·Tq Á|ükÕúq+.. bÕõ{Ïyé ¨$TjÓ÷|ü‹øÏ n~ÛH˚‘·>± m+<ä]ø√ dü÷Œ¤]Ô>± ì\TdüTÔHêïs¡T. &Üø£ºsY>± #·÷&Ü\qT≈£îqï ‘·+Á&ç ø√]ø£qT HÓsy¡ s˚ á &ÉyT˚ ø±<äT... ¨$TjÓ÷yÓ<’ ë´ìøÏ ÁbÕ#·Ts¡´+, $•wü‘º · ø£*Œ+#˚+<äT≈£î rÁe+>± ø£èwæ #˚dTü HÔ êïs¡T. ¨$TjÓ÷ yÓ<’ Tä ´\T >∑s¡«+>± #Ó|ü≈£îH˚ s√E˝§#êÃj·T+≥Tqï @.m+.¬s&ç¶ n+‘·s¡+>∑+ Äj·Tq e÷≥˝À¢H˚...

¨

>∑s¡«+>± #Ó|ü≈£î+≥THêï+....

¬s’‘·T>±H˚ $T–˝Òyê&çì!

e÷ e+‘·T>±...

Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À ¨$TjÓ÷ yÓ’<ë´ìøÏ Ç+‘·{Ï $•wüº‘· e∫Ã+<ä+fÒ bÕõ{Ïyé ¨$TjÓ÷|ü‹ #˚dæq, #˚düTÔqï ø£èwæ >∑T]+∫ Á|ü‘˚´ø£+>± #Ó|üø√yê*. á yÓ’<ë´ìï Á|ü»˝À¢øÏ rdüTø¬ fi‚+¢ <äT≈£î #ê˝≤ ÁX¯$T+∫ düø¬ ‡dt kÕ~Û+#ê+. ¨$TjÓ÷ yÓ<’ ´ä + n+~+#˚ yÓ<’ Tä ´\ eT<Û´ä b˛{° nH˚~ ñ+&É<Tä . eT]+‘· yÓTs¡T>±Z yÓ’<ä´+ n+~+#ê\H˚<˚ n+<ä] ‘·|üq. n˝À¢|ü‹ yÓ<’ ë´ìøÏ y˚T+ e´‹πsø£+ ø±<äT. eT+<äT\T C≤Á>∑‘>·Ô ± yê&Ü*. ø±˙ m≈£îÿe eT+<äT\T yê&ç Äs√>∑´+ bÕ&ÉT#˚düTø√e<ä›ì #ÓãT‘·THêï+. n˝À¢|ü‹ eT+<äT\T rdüTø√˝Òø£ Çø£ÿ&çøÏ edüTÔHêïs¡T. n˝≤ ø±≈£î+&Ü ÁbÕ<∏ä$Tø£ kÕúsTT˝ÀH˚ ¨$TjÓ÷ yÓ’<ä´+ rdüT≈£î+fÒ eT+∫~.

yÓTT<ä{Ï $»j·T+...

Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+#ê*..

e÷~ ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ Äfi¯¢>∑&ɶ. Hêqï ¬s’‘·T. m˝≤¬>’Hê qqTï &Üø£ºsYì #˚j·÷\ì e÷ Hêqï ø£\ ø£Hêï&ÉT. πøX¯e¬s&ç¶ dü÷ÿ˝À¢ |ü<√‘·s>¡ ‹∑ es¡≈î£ #·~yê. Ä ‘·sê«‘· HÓ\÷¢sT¡ s¡‘ï· + ø±˝ÒJ˝À Ç+≥Øà&çjÓT{Ÿ #˚XÊ. Ç+≥sY |ò”E Hêqï m˝≤ ø£{≤º&ÉH˚~ Ç|üŒ{Ïø° ns¡ú+ø±<äT. |æ\¢*ï m˝≤¬>’Hê #·~$+#ê\ì Äj·Tq >∑{Ϻ>± ìs¡ísTT+#·T≈£îHêïs¡T. Ä]úø£+>± mìï düeTdü´˝§∫ÃHê yê{Ïì n~Û>∑$T+∫ #·~$+#ê\ì dü+ø£*Œ+#ês¡T. Hêqï ø£\qT ì»+ #˚j·÷\H˚ |ü≥Tº<ä\ Hê˝Àq÷ ô|]–+~. ø£wüº|ü&ܶqT. n+<äTπø Ç|ü&ÉT &Üø£ºsY>± z eT+∫ >∑T]Ô+|ü⁄ ‘Ó#·TÃø√>∑*>±. dü]>±Z #·<äeø£b˛j·TT+fÒ H˚qT ≈£L&Ü z kÕ<Ûës¡D ¬s’‘·T>± $T–˝Òyê&çì. >∑T\“sêZ ¨$TjÓ÷|ü‹ ø±˝ÒJ˝À yÓT&çdæHé #·~yêqT. Ä ‘·sê«‘· u≤´+ø˘ qT+∫ ns¡yÓ’ y˚\T ˝ÀHé rdüTø=ì Äfi¯¢>∑&ɶ˝À ∫qï ¨$TjÓ÷ øÏ¢ìø˘ kÕºsYº #˚XÊqT. Á|ü»˝À¢øÏ ¨$TjÓ÷|ü‹ yÓ’<ë´ìï rdüT¬øfi≤¢\ì ìs¡ísTT+#·T≈£îHêï. Bìø√dü+ Á>±MTD ¨$TjÓ÷ dü<ädüT‡\T @sêŒ≥T #˚XÊqT. <ë<ë|ü⁄ eTTô|’Œ Á>±e÷˝À¢ ne>±Vü≤Hê dü<ädüT‡\T ìs¡«Væ≤+#ê. ñ∫‘·+>± eT+<ä T *∫à ¨$TjÓ ÷ |ü ‹ $•wü º ‘ · q T ‘Ó * j· T CÒ X Ê. á ñ<ä´e÷ìøÏ Á>±eTô|<ä›\‘√bÕ≥T, MT&çj·÷ u≤>± düV≤ü ø£]+∫+~. H˚qT #˚dqæ Á|üjT· ‘·ï+ |ò*ü +∫+~. ¨$TjÓ÷ eT+<äT\T yê&˚+<äT≈£î Á|ü»\T eTT+<äT≈£îsêe&É+‘√ HÓ\≈£î \ø£ås¡÷bÕj·T\T dü+bÕ~+#˚ kÕúsTTøÏ #˚s¡T≈£îHêï.

ndü+‘·è|æÔ....

»ãT“ ‘·–Z+<äì s√– #Ó|æŒq|ü&ÉT &Üø£ºsY≈£î ø£*π> Äq+<ä+, dü+‘·è|æÔ e÷≥˝À¢ #Ó|üŒ˝Ò+. ø±˙ á yÓ’<ë´ìï m≈£îÿeeT+~øÏ #˚s¡Te #˚j·÷˝Òø£b˛‘·THêïeTH˚ ndü+‘·è|æÔ Hê˝À ø£*–+~. n|ü&˚ eTT+u…’øÏ #Ó+~q Á|æ&ÓøϺyé nH˚ Á>∑÷|t˝À C≤sTTHé nj·÷´qT. dü+e‘·‡s¡+ bÕ≥T ¨$TjÓ÷|ü‹ yÓ’<ä´+˝Àì n‘ê´<ÛäTìø£ |ü<ä∆‘·T*ï á Á>∑÷|t<ë«sê ‘Ó\TdüT≈£îHêï. Hê≈£î qeTàø£+ ô|]–q ‘·sê«‘· 2006˝À nMTsYù|≥˝À bÕõ{Ïyé ¨$TjÓ÷|ü‹ yÓTT<ä{Ï Áu≤+#Yì Äs¡T \ø£å\‘√ kÕºsYº #˚XÊ+. nqT≈£îqï <ëìø£+fÒ |ü~ ¬s≥T¢ dü¬ø‡dt nsTT´+~. ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\ ‘·sê«‘· yÓ’C≤>˘, $»j·Tyê&É, ôV’≤<äsêu≤<é, ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢˝À Áu≤+#Y\T kÕºsYº #˚XÊ+. Hê\T>∑T dü+e‘·‡sê˝À¢ 12 Áu≤+#Y\T, @&ÉT dü+e‘·‡sê˝À¢ 34 Áu≤+#Y\T kÕú|æ+#·>∑*>±+. n˝≤π> 150eT+~ pìj·TsY ¨$TjÓ÷ yÓ’<äT´\≈£î n‘ê´<ÛäTìø£ •ø£åD ≈£L&Ü ÇdüTÔHêï+. <ë<ë|ü⁄ 500eT+~ ñ<√´>∑T\T bÕõ{Ïyé ¨$TjÓ÷|ü‹ ø√dü+ ìs¡+‘·s¡+ |üì#˚düTÔHêïs¡T.

ˇø£|ü&ÉT ¨$TjÓ÷|ü‹ n+fÒ ∫qï#·÷|ü⁄+&˚~. Bs¡Èø±\ yê´<ÛäT\≈£î e÷Á‘·y˚T yÓ’<ä´+ n+~kÕÔs¡H˚ nb˛Vü≤˝Ò BìøÏ ø±s¡D+. ø±˙ H˚&ÉT Á|ür ∫qï s√>±ìøÏ eT+∫ eT+<äT\T n+<äTu≤≥T˝À ñHêïsTT. B+‘√ ¨$TjÓ÷ yÓ’|ü⁄ n&ÉT>∑T\T y˚düTÔHêïs¡T. n˝À¢|ü‹ &Üø£ºs¡T¢ ôd’‘·+ ¨$TjÓ÷ eT+<äT\T yê&ÉT‘·T+&É&É+ $X‚wü+. n+<äTπø Ç|ü&ÉT ¨$TjÓ÷ &Üø£ºsYqì >∑s¡«+>± #Ó|ü≈£î+≥THêïs¡T.

ñ‘·Ôsê~ sêÅcÕº˝À¢ ns¡yÓ’ qT+∫ &Óu…’“ XÊ‘·+ eT+~ Á|ü » \T ¨$TjÓ ÷ eT+<ä T \T yê&É T ‘· T Hêïs¡ T . ø£ s êï≥ø£ , ‘· $ Tfi¯ H ê&É T ˝À eTTô|’ Œ ¨$TjÓ ÷ yÓ ’ < ä ´ ø£fi≤XÊ\\THêïsTT. n<˚ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À πøe\+ eT÷&˚ ñHêïsTT. yÓ’<ä´ ø£fi≤XÊ\\T ô|]–‘˚ &Üø£ºs¡T¢ ô|s¡T>∑T‘ês¡T. ‘·<ë«sê ¨$TjÓ÷|ü‹øÏ >∑T]Ô+|ü⁄ ô|s¡T>∑T‘·T+~.

Hê ø£\....

uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À u…dtº ¨$TjÓ÷|ü‹ dædüºyéT rdüT≈£îsêyê\ H˚<˚ Hê ‘·|üq. bÕõ{Ïyé ¨$TjÓ÷|ü‹øÏ Á|ü‘˚´ø£ >∑T]Ô+|ü⁄ rdüTø=#˚Ã+<äT≈£î ìs¡+‘·s¡+ ÁX¯$Tdü÷ÔH˚ ñ+{≤.

ÄyÓT≈£î bòÕ´Hé‡ ñHêïs¡T...

Hê uÛ≤s¡´ düè»q <ä+‘·yÓ’<äT´sê\T. ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ Äfi¯¢>∑&ɶ˝À düè»q≈£î #ê˝≤eT+~ n_Ûe÷qT\THêïs¡T. s√>∑T\ $wüjT· +˝À Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<ä∆ rdüT≈£î+≥T+~. Ç˝≤+{Ï eT+∫ &Üø£ºsYì y˚T+ Ç+‘·es¡≈£î #·÷&É˝Ò<äì nH˚ø£eT+~ s√>∑T\T #ÓãT‘ês¡T. n+<äTπø bÕõ{Ïyé &Ó+≥˝Ÿ≈£î eT+∫ ù|s=∫Ã+~.

dü¬ø‡dt dü÷Á‘·+....

Vü‰sY¶esYÿ, bÕ¢ì+>˘, dæì‡j·÷]{°. Á{°{ŸyÓT+{Ÿ nH˚~ »ãT“≈£î+&É<Tä . u≤&û s¬ dæôdHº ‡é |üesY ô|+#ê*. <ë<ë|ü⁄ q\uÛ’… ì$TcÕ\T s√–ì düº&û #˚kÕÔ+. Bì<ë«sê düeTdü´qT |üP]Ô>± ne>±Vü≤q #˚düTø√>∑\T>∑T‘ê+. n˝≤π> düeTdü´qT #Ó|üø=ì s√– ≈£L&Ü ]©|ò>t ± |ò˝” Ÿ ne⁄‘ê&ÉT. Ä<ÛTä ìø£ |ü<‘∆ä T· ˝À¢ yÓ<’ ´ä + n+~+#·&Éy˚T e÷ $»j·÷ìøÏ ø±s¡D+.

- NOVEMBER 2012 39


LIFE style HOT SPICY CHIT CHAT PA

RAZZI

BEAUTY t ps BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psychology top

Priyanka

N GHT Life

trade GUIDE My CHOICE 40

QUIZ

- NOVEMBER 2012


- NOVEMBER 2012 41


PA

RAZZI

BEAUTY t ps BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psychology top

∫qï ∫{≤ÿ‘√ #Óø˘ #Ó|üŒ+&ç!

N GHT Life

Åd”Ô\ ≈£ î n+<ëìï#˚ à $ •s√C≤\T. Ä •s√C≤\qT ø±bÕ&ÉTø√yê*‡q nedüs¡+ m‘Ó’Hê ñ+~. eTq+ m+‘· Äs√>∑´+>± ñHêïeTH˚~ •s√C≤\qT ã{Ϻ #ÓbıŒ#·TÃ. #ê˝≤eT+~ ndü\T •s√C≤\≈£î ÁbÕ<Ûëq´+ Çe«s¡T. eTq yÓ+Á≥Tø£\T m+‘· Äs√>∑´+>± ñ+#·T≈£î+fÒ n+‘· n+<ä+>± ‘·j·÷s¡T #˚düTø√e#·TÃ. ∫ìï ∫ìï ∫{≤ÿ\T Ç+{À¢H˚ bÕ{ÏùdÔ dü]b˛‘·T+~.

trade GUIDE

#·T+Á&ÉT ìyês¡D≈£î...

dæÿHé πøsY Å&Ó’ dæÿHé Á{°{ŸyÓT+{Ÿ

>√s¡ T yÓ # · à ì Ä*yé ÄsTT˝Ÿ ì ìÁ<ä b ˛j˚ T eTT+<ä T n˝ÀMsê Ábı&Éø˘º‡ Å&Ó’ dæÿHé ø√dü+ |üì#˚kÕÔsTT. n˝ÀMsê yÓ+Á≥Tø£\≈£î eTs¡›Hê #˚j·÷*. ìÁ<ä˝Ò∫q ‘·sê«‘· >∑TE®qT m+&çq #·sà¡ +ô|’ sêdæ |ü~ qT+∫ Çs¡y’Ó ì$TcÕ\T ìeTàø±j·T s¡kÕìï yÓ+Á≥Tø£\≈£î |ü{Ϻ+∫ X¯óÁuÛÑ+>± ‘·\ ñ+#ê*. kÕïq+ #˚j·÷*. |” q {Ÿ ‡ qT+∫ rùd dü V ü ≤ »dæ < ä › y Ó T Æ q ÄsTT˝Ÿ Å&Ó ’ yÓì>∑sY, yê≥sYì düeTbÕfi¯¢˝À MT E≥Tº≈£î |ü{Ϻ+∫ sêÁ‹ dæÿHé≈£î e÷sTTX¯Ã¬s’»sY>± |üì#˚düTÔ+~. |”q{Ÿ‡ ù|dtº>± yÓTT‘·Ô+ e~˝Òj·÷*. ñ<äj·T+ uÒ; cÕ+|üP‘√ E≥TºqT ‘·j·÷s¡T#˚düTø=ì bÕ\T, ‘˚HÓ˝À ø£\bÕ*. Å&Ó’dæÿHé ñqï yÓ+Á≥Tø£\T sê*b˛e&É+ X¯óÁuÛÑ+>± yêwt #˚düTø√yê*. #√≥ nô|Ì¢ #˚j·÷*. ‘·sê«‘· #·\¢ì ˙{Ï‘√ X¯óÁuÛÑ+ ø=ã“]bÕ\qT yÓ+Á≥Tø£\ ˝À|ü* uÛ≤>±ìøÏ ‘êπø˝≤ #˚düTø√yê*. eTs¡›Hê #˚j·÷*. eTTô|’Œ ì$TcÕ\T n˝≤π> e~˝Òj·÷*. Å&Ó’ ôV≤sTTsY >√s¡TyÓ#·Ãì ˙{Ï‘√ yÓ+Á≥Tø£*ï X¯óÁuÛÑ+ #˚düTø√yê*. CÀCÀu≤ ÄsTT˝Ÿ eT÷&ÉT #·Tø£ÿ*ï rdüTø=ì s√dty˚TØ ÄsTT˝Ÿ dæÿHé ø√dü+. yês¡+˝À Ç˝≤ eT÷&ÉTkÕs¡T¢ #˚j·T+&ç. Ç˝≤ #˚j·T&É+ ÄsTT˝Ÿ˝À ø£*|æ E≥Tº≈£î ô|≥Tºø√yê*. Ç~ nìï ôV≤˝ŸÔ ìeTàs¡dü+, s√CŸ yê≥sY˝À ø£*|æ ÄsTT˝Ÿ dæÿHéøÏ nô|Ì¢ #˚dæ e\¢ yÓ+Á≥Tø£\T sê*b˛e&É+ ‘·–Zb˛‘êsTT. n˝≤π> k˛ºsY‡˝À <=s¡T≈£î‘·T+~. #·\¢ì ˙{Ï‘√ X¯óÁuÛÑ+ #˚düTø√yê*. ns¡>+∑ ≥ùd|ü⁄ n˝≤π> ñ+#·Tø√yê*. yÓTT{ÏeT\T ‘·>&Z∑ ÜìøÏ Äs√>∑´e+‘·yÓTÆq ø=‘·Ô E≥Tº e#˚à neø±X¯eTT+≥T+~. Ç+{À¢ #˚düT≈£îH˚ eT+∫ |ü<ä∆‹ Ç~. eT÷&ÉT qT+∫ Á|ü ‹ s√E E≥Tº ≈ £ î ø=ìï #· T ø£ ÿ \ Ä\à+&é q÷HÓ Å&Ó’ ôV≤sTTsY ø√dü+ n˝À Msê C…˝ŸqT ô|s¡T>∑T˝À dü] Hê\T>∑T yêsê\T es¡Tdü>± #˚ùdÔ eT+∫ |òü*‘ê\T+{≤sTT. sêdüTø√e&É+ eT+∫+~. b˛j˚T+‘· ø£*|æ ≈£îs¡T\≈£î nô|¢Ì #˚j÷· *. eTTô|Œ’ ì$TcÕ\ ‘·sê«‘· ˙fi¯‘¢ √ eTs¡H› ê #˚j÷· *. yêsêìøÏ Ç˝≤ s¬ +&ÉTkÕs¡T¢ ∫{Ï¢q E≥Tº≈£î... #˚ùdÔ eT+∫ |òü*‘ê\T+{≤sTT. Ä*yé ÄsTT˝Ÿ‘√ E≥TºqT eTkÕCŸ #˚j·÷*. $≥$THé á ø±´|ü⁄‡˝Ÿ‡ì ≈£L&Ü ñ|üjÓT–+#ê*. nì‘ê πødü], ˝≤$wt &û ôd\÷Hé

My CHOICE QUIZ

COMPETET ON d ary B RTHDAYS 42

- NOVEMBER 2012


q+~ es¡›Hê\T

2011 ñ‘·ÔeT q≥T&ÉT : eTùV≤wtu≤ãT (<ä÷≈£î&ÉT) ñ‘·ÔeT q{Ï : qj·Tq‘ês¡ (lsêeTsê»´+) ñ‘·ÔeT Á|ü‹HêsTTø£ : eT+#·T \øÏÎ (nq>∑q>± z BÛs¡T&ÉT) ñ‘·ÔeT ∫Á‘·+ : lsêeTsê»´+ ~«rj·T ñ‘·ÔeT ∫Á‘·+ : sê»qï ‘·èrj·T ñ‘·ÔeT ∫Á‘·+ : $s√~Û ≈£î≥T+ãdüy˚T‘·+>± #·÷&É<ä>∑Z ∫Á‘·+ : 100% \yé »Hê<äs¡D bı+~q ∫Á‘·+ : <ä÷≈£î&ÉT ñ‘·ÔeT C≤rj·T düyÓTÆø£´‘ê ∫Á‘·+ : C…’ uÀ˝À ‘Ó\+>±D ñ‘·ÔeT düVü‰j·T q≥T&ÉT : Á|üø±wtsêCŸ (<ä÷≈£î&ÉT) ñ‘·ÔeT düVü‰j·T q{Ï : düTC≤‘ê¬s&ç¶ (Ç+¬øHêïfi¯ó¢) ñ‘·ÔeT ø±´¬sø£ºsY q≥T&ÉT : düyÓTà≥ >±+BÛ (sê»qï) ñ‘·ÔeT Vü‰dü´ q≥T&ÉT : myéT.mdt.Hêsêj·TD (<ä÷≈£î&ÉT) ñ‘·ÔeT Vü‰dü´ q{Ï : s¡‘êïkÕ>∑sY (ø±sê\T $T]j·÷\T) ñ‘·ÔeT u≤\ q≥T&ÉT : e÷düºsY ìœ˝Ÿ (100% \yé) ñ‘·ÔeT u≤\ q{Ï : uÒ_ n˙ (sê»qï) ñ‘·ÔeT q÷‘·q <äs¡Ù≈£î&ÉT : uÛ≤qTÁ|üø±wt ã\TdüT (Á|üjÓ÷>∑+) ñ‘·ÔeT Ád”ÿHéù|¢ s¡#·sTT‘· : lqT yÓ’≥¢ (<ä÷≈£î&ÉT) ñ‘·ÔeT ø£<∏ës¡#·sTT‘· : sêCŸ eT~sêE (s¡Twæ) ñ‘·ÔeT dü+uÛ≤wüD\ s¡#·sTT‘· : ˙\ø£+sƒ¡ ($s√~Û) ñ‘·ÔeT ^‘· s¡#·sTT‘· : $T≥º|ü*¢ düTπs+<äsY (ªsê‹ u§eTà˝Àq ø=\TyÓ’q •e⁄&Ü..µ b˛s¡T ‘Ó\+>±D)

ñ‘·ÔeT #Ûêj·÷Á>±Vü≤≈£î&ÉT : |æ.ÄsY.¬ø.sêE (lsêeTsê»´+) ñ‘·ÔeT dü+^‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT : Çfi¯j·TsêC≤ (lsêeTsê»´+) ñ‘·ÔeT >±j·T≈£î&ÉT : >∑<ä›sY (ªbı&ÉTdüTÔqï bı<äT› MT<ä...µ (C…’ uÀ˝À ‘Ó\+>±D) ñ‘·ÔeT >±j·Tì : e÷fi¯$ø£ (ªneTà ne˙...µ (sê»qï) ñ‘·ÔeT m&ç≥sY : myéT.ÄsY.es¡à (<ä÷≈£î&ÉT) ñ‘·ÔeT ø£fi≤<äs¡Ù≈£î&ÉT : mdt.s¡M+<äsY (sê»qï) ñ‘·ÔeT qè‘·´ <äs¡Ù≈£î&ÉT : lqT (ª»>∑<ëq+<ä ‘ês¡ø£...µ lsêeTsê»´+) ñ‘·ÔeT Ä&çjÓ÷Á>±|òüsY : ¬ø.<˚Mø£èwüí (ãÁ~Hê<∏é) ñ‘·ÔeT n\+ø£s¡D : ìKsY <ÛëeHé, u≤cÕ (nq>∑q>± z BÛs¡T&ÉT) ñ‘·ÔeT ÄVü‰s¡´+ : |æ.sê+u≤ãT (lsêeTsê»´+) ñ‘·ÔeT ô|ò’{Ÿe÷düºsY : $»jYT (<ä÷≈£î&ÉT) ñ‘·ÔeT &É_“+>˘ ø£fi≤ø±s¡T&ÉT : ÄsY.dæ.myéT.sêE (b˛s¡T ‘Ó\+>±D) ñ‘·ÔeT &É_“+>˘ ø£fi≤ø±]DÏ : düT˙‘· (lsêeTsê»´+) ñ‘·ÔeT ôdŒwü˝Ÿ mô|òø˘º‡ : |òüDÏ m>=Zì (nq>∑q>± z BÛs¡T&ÉT) ñ‘·ÔeT |ü⁄düÔø£+ : dæìe÷ b˛düºsY (áX¯«sY) ñ‘·ÔeT dæ˙ $eTs¡Ù≈£î&ÉT : &܈ˆ¬s+{≤\ »j·T<˚e ñ‘·ÔeT u≤\\ ∫Á‘·+ : •Ks¡+ ~«rj·T ñ‘·ÔeT u≤\\ ∫Á‘·+ : >∑+≥\ ã+&ç ñ‘·ÔeT u≤\\ ∫Á‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT : ¬øqCŸ (Äø±X¯+) ñ‘·ÔeT &Ü≈£î´yÓT+≥Ø : nej·Te <ëq+ ~«rj·T ñ‘·ÔeT &Ü≈£î´yÓT+≥Ø : eTq u≤<Ûä´‘· Á|ü‘˚´ø£ p´Ø |ü⁄s¡kÕÿsê\T : nøÏÿH˚ì Hê>±s¡T®q (sê»qï), #Ûê]à (eT+>∑fi¯), m.s¡y˚TwtÁ|ükÕ<é (s¡Twæ) - NOVEMBER 2012 43


|üeHé‘√ dæìe÷ #˚j·T&Éy˚T Á&ûyéT ÁbÕC…ø˘º

<äs¡Ù≈£î&ÉT e÷s¡T‹ ã

\y˚T Jeq+- ã\V”≤q‘˚ eTs¡D+µ nHêï&ÉT kÕ«$T $y˚ø±q+<ä. @s√C…’‘˚ |üì#˚j·T&ÜìøÏ eTìwæ ã<ä›øÏkÕÔ&√ Äs√E qT+∫ |ü‘·q+ ÁbÕs¡+uÛÑeTÚ‘·T+<äì qy˚Tà j·T+>˘ &Ó’¬sø£ºsY e÷s¡T‹. ‘·q ø£cÕºìøÏ Á|ü‹s¡÷|üy˚T ás√E˝À¢. <ë<ë|ü⁄ j·÷uÛ…’ ∫qï ∫Á‘ê\T ás√E˝À¢ dæìe÷qT dü÷Œ¤]Ô>± rdüTø=ì ì]àdüTÔHêïs¡+fÒH˚ ns¡ú+ #˚düTø√e#·TÃ... ª@ |òæ˝Ÿà u…’ e÷s¡T‹µ nì y˚düT≈£îH˚ ns¡Ω‘· ñ+<äì. ‘·q s¬ +&√ Á|üjT· ‘·ï+>± s¡÷bı+~+∫q ªãdtkÕº|µt ≈£L&Ü Væ≤{Ÿ >±´s¡+{° nì BÛe÷>± #ÓãT‘·THêï&ÉT. ‘·q yÓqø±\ ô|<ä› Á|ü|ü+#·+ ñ+<ä+≥Tqï <äs¡Ù≈£î&ÉT e÷s¡T‹ n+‘·s¡+>±*ï Ä$wüÿ]+#˚ Á|üj·T‘·ï+ {≤©e⁄&é e÷´>∑C…’Hé #˚dæ+~. >>>

á s√E˝À¢ ø£+fÒ eTT+<äT, ‘·sê«‘· MT J$‘·+ m˝≤ e÷]+~?

¬øØsY |üs¡+>± #ê˝≤ e÷s¡TŒ˝§#êÃsTT. ás√E˝À¢ dæìe÷ f…Æ+˝À eT∞¢ neø±XÊ\T ekÕÔjÓ÷, sêy√ nH˚ nqTe÷q+ ñ+&˚~. nsTT‘˚ ás√E˝À¢ Åf…Æ\sY ˝≤+#ÛY #˚dæq s√E Hê ˝…’|òtøÏ ≥]ï+>˘ bÕsTT+{Ÿ. ø=‘·Ô>± 44

- NOVEMBER 2012

ñ+&Ü\ì ø±HÓ‡|tº uÒdt&é Åf…Æ\sY‡ ‘·j·÷s¡T #˚XÊ. n$ #·÷dæ ìsêà‘·\T #Ó|æŒq e÷≥\T Hê≈£î <ÛÓ’sê´ìï#êÃsTT. ø£<∏ä\T+fÒ #Ó|üŒeTì ìsêà‘·\T n&ç>±s¡T. ˇø£ÿkÕ]>± Ä|òüsY‡ sêe&É+‘√ qeTàø£+ ô|]–+~. Çø£ á s√E˝À¢ dæìe÷ $&ÉT<ä˝q’… s√EqT eT]Ãb˛˝ÒqT. >√≈£î˝Ÿ ~∏jT˚ ≥sY Vü≤Ödt|òü⁄˝Ÿ nsTT´+<ä+fÒ ÄX¯Ãs¡´b˛j·÷. u≤¢ø˘˝À {Ϭø{Ÿ‡ ø=+≥THêïs¡H˚ $wüj·T+ qeTà˝Òø£b˛j·÷. H˚qT rdæq dæìe÷ #·÷&É{≤ìøÏ n+‘·eT+~ Áù|ø£å≈£î\T sêe&É+ e÷≥˝À¢ e´ø£Ô+ #˚j·T˝Òì nqTuÛÑ÷‹. ø£cÕºìøÏ eT+∫ |òü*‘·+ <äøÏÿq Ä s√E m|üŒ{Ïø° eT]Ãb˛˝ÒqT.

&Ó’¬sø˘º>± &Ó’¬sø£ºsY m˝≤ nj·÷´s¡T?

ˇø£] øÏ+<ä düVü‰j·T <äs¡Ù≈£î&ç>± |üì #˚j·T&É+ e\¢ #ê˝≤ $wüj·÷\T ‘Ó\TkÕÔsTT. ø±˙ ndæôdº+{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY>± HêøÏ#˚à J‘·+ dü]b˛<äT. m+<äTø£+fÒ H˚qT &û≈£L´uŸ m+≥sYf…ÆHéyÓT+{Ÿ dü+düú˝À 75y˚\ s¡÷bÕj·T\ J‘·+‘√ ñ<√´>∑+ #˚XÊqT. j·÷ìy˚T≥sY>± ô|’kÕúsTT˝À ñ+&˚yêìï. n<˚ düeTj·T+˝À ìsêà‘· ã˙ïyêdüT‘√ ø£*dæ dæìe÷ &çÅdæºã÷´wüHé ≈£L&Ü #˚ùdyêìï. Ä &ÉãT“‘√ @ |òæ˝Ÿà

u…’ ns¡$+<é, Áù|$TùdÔ ∫Á‘ê\≈£î ø√ Ábı&É÷´düsY>± e´eVü≤]+#êqT. dæìe÷ rùd $<Ûëq+ ‘Ó\TdüTø√yê\H˚ @ |òæ˝Ÿà u…’ ns¡$+<é ∫Á‘êìøÏ ø√ Ábı&É÷´düsY>± |üì#˚XÊqT. nsTT‘˚ Ädæìe÷ Væ≤≥ºsTTHê &ÉãT“\T sê˝Ò<äT. n˝≤+{Ï ∫Á‘ê\T #·÷ùd Áù|ø£å≈£î\T ‘·≈£îÿe ø±e&Éy˚T BìøÏ ø±s¡D+. ø±˙ Áù|$TùdÔ m≈£îÿe eT+~ #·÷XÊs¡T. \yé CÀqsY ÅkÕº+>˘ nì ns¡úyÓTÆ+~. ]j·T*dæºø˘ ∫Á‘ê\≈£î Ä<äs¡D m≈£îÿeì ‘Ó\TdüT≈£îHêï..

<äs¡Ù≈£î&ç>± dæ˙ Á|üj·÷D+ m˝≤ yÓTT<ä˝…’+~?

ás√E˝À¢ ø£ + fÒ eTT+<˚ ãdt k Õº | t ø£ < ∏ ä |ü ≥ Tº ø =ì #ê˝≤eT+~ ìsêà‘·\ <ä>]Z∑ ø¬ fi≤¢qT. ø±˙.. µø=‘·yÔ êfi¯‘¢ √ @+ es¡ÿe⁄{Ÿ ne⁄‘·T+<äe÷à?...µ nì ìs¡T‘ê‡Vü≤|ü]#ês¡T. ªø£+f…+{Ÿ #·÷&É+&ç kÕsYµ nHêï... ns¡ú+ #˚düTø√˝Ò<äT. ø£<∏ä u≤>∑THêï... µqTe⁄« &Ó’¬sø£åHé #˚j·T>∑\yê...µ nH˚ nqTe÷q+‘√ ø=+‘·eT+~ neø±X¯$Te«˝Ò<äT. Ç˝≤ ø±<äì... Hê <ä>sZ∑ T¡ qï kı+‘· &ÉãT“\‘√ ãdtkÕº|t dæìe÷≈£î eT÷´õø˘ #˚sTT+#ê. y˚≥÷] >±] <ä>∑Z]¬ø[¢ ¬s+&ÉT bÕ≥\T sêsTT+#·T≈£îHêï. neTà bÕ≥, j·T÷‘Y Áf…+&é >∑T]+∫


sêj·TeT+fÒ yÓ+≥H˚ sêdæ#êÃs¡T. mquÛ…’ dü+e‘·‡sê\ ej·TdüT‡˝À H˚{Ï Áf…+&é≈î£ ‘·>Z∑ bÕ≥*#êÃs¡T. H˚qT e+&Ésj ¡ ÷· ´. me«s¡÷ neø±X¯+ Çe«ì Ä düeTj·T+˝À Hê≈£î ø£ìŒ+∫q Äj·TT<Ûä+ 5&û ¬øyÓTsê. dæ˙e÷ø˘‡˝À sêyéT >√bÕ˝Ÿ es¡à 5&û ¬øyÓTsê >∑T]+∫ #ÓbÕŒs¡T. Hê≈£î u≤>± q∫Ã+~. neø±X¯+ ø√dü+ m<äTs¡T#·÷düTÔqï ¬øyÓTsêyÓTHé Á|üuÛ≤ø£sY ¬s&ç¶ì Hê‘√ ø£\T|ü⁄≈£îHêï. &ç|òü¬s+{Ÿ ˝…’{Ï+>˘˝À 5&û ¬øyÓTsê‘√ f…dtº wüO{Ÿ\T #˚dæq ‘·sê«‘· ás√E˝À¢ kÕºsYº #˚XÊ+. 25 Áù|òyéT‡ lìyêdt, mdt¬ømHé‘√ ø£*dæ >∑T&é dæìe÷ Á>∑÷|t>± @s¡Œ&ç Ä dæìe÷ s¡÷bı+~+#ê+. ‘·eT<Ó’q |ü_¢dæ{°‘√ ∫Á‘êìï »Hê˝À¢øÏ rdüT¬ø[¢+~ e÷Á‘·+ >∑T&é dæìe÷ Á>∑÷|t {°+ e÷Á‘·y˚T. yê]‘√ Hê Á|üj·÷D+ J$‘ê+‘·+ ñ+≥T+~.

ñ+fÒH˚ n+<ä]ø° |üqT+&˚~. ø±˙ Ç|ü&ÉT n+<äs¡÷ _J>± ñHêïs¡T. pìj·TsY Ä]ºdTü \º T ≈£L&Ü <=s¡øf£ <¢Ò Tä . Ä|üsπ {Ïy\é T... ø¬ yÓTsêyÓTHé\T>±, ndæôdº+≥T¢... &Ó’¬sø£ºs¡T¢>± Á|üyÓ÷wüHé bı+<ës¡T. ‘·≈£îÿe ã&Ó®{Ÿ‘√ ø±«*{° dæìe÷ rjÓTT#·ÃH˚ <ÛÓ’s¡´+ ø£*–+∫q dæìe÷ ás√E˝À¢.

&ÉãT˝Ÿ MTì+>˘ &Ó’˝≤>˘‡ m≈£îÿe $ì|ædüTÔHêïsTT...

ì»y˚T Hê dæìe÷˝À¢ ø=+#Ó+ &ÉãT˝Ÿ MTì+>˘ &Ó’˝≤>˘‡ ñ+{≤sTT. ø±˙ &Ó’˝≤>˘‡ nH˚$ Áf…+&éì ã{Ϻ |ü⁄&É‘êsTT. eTTô|’Œ @fi¯¢ÁøÏ‘·+ e÷{≤¢&çq uÛ≤wü≈£î Ç|üŒ{Ï uÛ≤wü≈£î #ê˝≤ ‘˚&Ü ñ+~. Áf…+&éqT bòÕ˝À ø±yê*‡+<˚. j·T÷‘Y Ç˝≤ ñ+<äì #·÷|æ+#·&É+ ø√düy˚T Ä &Ó’˝≤>˘‡ ñ|üjÓ÷–kÕÔ. ] j·T˝Ÿ ˝…’|òt˝À @ ø±´¬sø£ºsY m˝≤ e÷{≤¢&ÉT‘·T+<√ n˝≤+{Ï &Ó’˝≤>˘‡ sêkÕÔ. ãdtkÕº|t dæìe÷ m˝≤ kÕºsYº nsTT´+~? ø±yê\ì <ä«+<ë«sêú\T #=|æŒ+#·qT. z ‘·+Á&ç m˝≤ e÷{≤¢&ÉT‘ê&√, ás√E˝À¢ dæìe÷ #·÷dæq ‘·sê«‘· u…\¢+ø=+&É düTπswt >±s¡T µ˙‘√ z nu≤“sTT.. ne÷àsTT‘√ m˝≤ e÷{≤¢&ÉT‘ê&√ n˝≤+{Ïy˚ ñ+{≤sTT. dæìe÷ #˚kÕÔqT. eT+∫ ø£<∏ä‘√ sê...µ nHêïs¡T. ô|<ä› V”≤s√\ <ä>∑Z]øÏ qqTï |ü+|æ+#ês¡T. ø±˙ Hê <ä>∑Zs¡Tqï ãdtkÕº|t nH˚ ø£<∏ä‘√ dæìe÷ ô|<ä› V”≤s√\‘√ m|ü&ÉT? me]ì &Ó’¬sø˘º #˚j·÷\ì ø£\ #˚j·÷\qT≈£îHêï. u…\¢+ø=+&É düTπswt >±]øÏ ãdtkÕº|t nH˚ ø£<∏ä ñ+<äì ø£+≥THêïs¡T? #ÓbÕŒqT. Äj·Tq HêMT<ä qeTàø£+‘√ ø£<∏ä ≈£L&Ü $q≈£î+&ÜH˚ dæìe÷ Hê <ä>∑Zs¡ ø=ìï ø£<∏ä\THêïsTT. Ä ø£<∏ä≈£î @ V”≤s√ u≤>∑T+{≤&√ Äj·Tìï kÕºsYº #˚j·TeTì #ÓbÕŒs¡T. dü+Á|ü~kÕÔqT. nsTT‘˚ V”≤s√qT, ø£<∏äqT ã{Ϻ ã&Ó®{Ÿ ô|s¡T>∑T‘·T+~. ø£<∏ä &çe÷+&é y˚Ts¡πø ã&Ó®{Ÿ. |üeHé ø£fi≤´DY n+fÒ #ê˝≤ Çwüº+. Äj·Tq‘√ ãdtkÕº|t˝À @+ »]–+~? rùd ∫Á‘·y˚T Hê Á&ûyéT ÁbÕC…ø˘º ne⁄‘·T+~. Äj·Tq≈£î ‘·>∑Z düu…®ø˘º ≈£L&Ü ‘·*¢‘·+Á&ÉT\≈£î, |æ\¢\≈£î eT<Ûä´ $Tdt ø£eT÷´ìπøwüHé »s¡T>∑T‘√+~. ¬s&û #˚XÊqT. ˇø£s¡+fÒ ˇø£]øÏ n$T‘·yÓTÆq Çwüº+. ø±˙ Áù|eT $wüj·÷ìøÏ e#˚Ãdü] øÏ ‘˚&Ü˝§düTÔHêïsTT. Ä $wüj·÷H˚ï #ÓbÕŒqT. z ø±\˙˝À ñ+&˚ V”≤s√\T ø£<∏ä\T e÷s¡ÃeT+fÒ.... ãdtkÕº|t <ä>∑Zs¡ á ‘·‘·+>∑+ »s¡T>∑T‘·T+≥T+~. á \esY‡ n&ܶ e\¢ dæìe÷ u≤>±sêyê\H˚ V”≤s√\T e÷s¡TŒ\T ø√s¡‘ês¡T. n$ dü¬ø‡dt ù|¬s+{Ÿ‡ m˝≤+{Ï düeTdü´\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡H˚~ #·÷|æ+#ê. Áù|eT+fÒ ny=«#·TÃ, ô|òsTT˝Ÿ ≈£L&Ü ny=«#·TÃ. Hê MT<ä, ø£<∏ä MT<ä qeTàø£eTT+fÒ uÛj Ñ T· +|ü⁄{Ïdº Tü +Ô ~. neTà‘√ nã<äe› ÷&çdTü +Ô ~. HêqïqT N{Ÿ #˚sTTdüT+Ô ~. e÷s¡TŒ\T #Ó|üŒs¡T. H˚qT sêdæq ø£<∏ä˝À e÷s¡TŒ\T ø√]‘˚ ø±s¡D+ #Ó|æŒ sê´+≈£î\ ø√dü+ |ü]¬>‘˚Ô yêfi¯¢ì ã+≈£î\T ø={ϺdüTÔ+~. Áù|$T+#·≈£L&É<äì ø£ì«Hé‡ #˚j·T&ÜìøÏ Á|üj·T‹ïkÕÔ. y˚T+ #Ó|üŒfÒ¢<äT. ì»J$‘·+˝À eTq‘√ eTyÓTÆø£yÓTÆ+~ ãdtkÕº|t. f…Æ{Ï˝Ÿ ≈£L&Ü ø±´N>±, Åôd̺øÏ+>˘>± ñ+≥T+<äì ô|{≤ºqT. ∫qï dæìe÷˝…’‘˚ rdüTÔHêïs¡T. ø±˙ ~∏j˚T≥s¡T¢ <=s¡ø£fÒ¢<äì

ãdtkÕº|t Ä]ºdüTº\T, eT÷´õø˘ >∑T]+∫......

ìs¡düq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. MT¬s˝≤+{Ï düeTdü´˝…<äTs=ÿHêïs¡T.

á s√E˝À¢ $&ÉT<ä\ düeTj·T+˝À y˚T+ #ê˝≤ düeTdü´˝…<äTs=ÿHêï+. ø±˙ ø£<∏ä≈£î ‘·>∑Zyê]H˚ m+#·T≈£îHêï. Á|æHé‡, ~e´, ø£Hêï, s¡øÏå‘·, kÕsTT, Hê dæìe÷ Åf\Æ… sY ì\u…{+ºÏ ~. &çÅdãºæ ÷´≥sY‡ ás√E˝À¢ eT+∫ ∫Á‘·eTì |æÄsYz lqT Ç˝≤ ∫Á‘·+˝À q{Ï+∫q yês¡+<äs¡÷ u≤>± q{Ï+#ês¡T. e÷{≤¢&Üs¡T. Væ≤≥ºe⁄‘·T+<äH˚ qeTàø£+ e˝Ò¢ ÁπøJ _õHÓdt »]–+~. H˚qT @<Ó’‘˚ nqT≈£îHêïH√ n~|ü&ÉT Ád”ÿHé s¡÷|ü+˝ÀøÏ e∫Ã+~. fÒãT˝Ÿ ÁbÕ|òæ{Ÿ Çs¡yÓ’ ◊<äT \ø£å\T. n|ü&˚ y˚T+ dü>∑+ ¬>*#ê+. dæìe÷

bÕ≥\≈£î eT+∫ ¬skÕŒHé‡ ek˛Ô+~. bÕ≥\+fÒ Hê≈£î ÁbÕD+. Ä&çjÓ÷ ]©CŸ≈î£ eTT+<˚ y˚T+ Væ≤{Ÿ ø={≤º+. u≤>± Ä&ÉT‘·T+<äì m–®_≥sY‡ ≈£L&Ü H˚qT <ä>∑Zs¡T+&ç #˚sTTkÕÔqT. Ç+<äT˝À ◊<äT s¡ø±\ bÕ≥\THêïsTT. C…._ qe÷às¡T. n|ü&ÉT ~∏j˚T≥s¡T¢ yê≥+‘·≥ ny˚ <=]ø±sTT. dæìe÷˝À eT+∫ bÕ≥*#êÃ&ÉT. $wüj·TeTT+<äì q$Tà‘˚ ~∏j˚T≥s¡T¢ düeTdü´ ø±e⁄.

ãdtkÕº|t˝À MT Áù|e÷j·TD+ >∑T]+∫...

Hê≈£î ãdtkÕº|t˝À m˝≤+{Ï Áù|e÷qTuÛÑyê\T ˝Òe⁄.

J$‘·+ H˚]Œq bÕsƒ¡+...

Áù|eT nH˚~ mø£ÿ&Ó’Hê |ü⁄{§º#·TÃ. ãdtkÕº|t˝À |ü⁄fÒº Áù|eTø£<∏äH˚ m+#·Tø√e&ÜìøÏ Á|ü‘˚´ø£ ø±s¡D+ ñ+<ë? z Áù|eT ø£<∏äqT q&É|æ+#·&É+ ø√dü+ ãdtkÕº|tqT y˚~ø£>± #˚düT≈£îHêï.

m+‘· ø£wüº|ü&ç‘˚ n+‘· |òü*‘·+ ñ+≥T+~. H˚qT @s√C…’‘˚ ø£wüº|ü&É≈£î+&Ü ã<äø› kÏ ÕÔH√ Äs√E Hê ô|sò TT\÷´sY kÕºsºY ne⁄‘·T+<äH~˚ ã\+>± qeTTà‘ê. n+<äTπø s√E≈£î |ü<Ó›ì$T~ >∑+≥\T ø£wüº|ü&É‘ê. |ü<√‘·s¡>∑‹qT+#˚ H˚qT |üì#˚j·T&É+ ÁbÕs¡+_Û+#ê. Ä|ò”dt u≤jYT>± {°\T n+~+#ê. nìï ø√D≤\T <ä>∑Z]qT+∫ #·÷XÊ.

sêyé s¡y˚Twt >±] bÕÁ‘· @+{Ï...

]j·T˝Ÿ ˝…’|òt.. Ø˝Ÿ ø£cÕº\T...

ùd«#·Ã¤ì#˚à ‘·+Á&ç bÕÁ‘·˝À sêyé s¡y˚Twt >±s¡T q{Ï+#ês¡T. <ä>∑Zs¡T+&ç e÷~ ø£ècÕí õ˝≤¢ eT∫©|ü≥ï+. Hêqï ns¡{Ï|ü+&É¢ yê´bÕs¡+ #˚ùdyês¡T. eTØ ◊\yéj·T÷ #Ó|æŒ+#˚ ø±´¬sø£ºsY. dæìe÷≈£î ôV’≤˝…’{Ÿ>± ñ+≥T+~. n|ü&ÉT H˚qT @&√‘·s¡>∑‹ #·<äTe⁄‘·THêï. e÷ ã+&ç m<äTs¡T>± ~∏j˚T≥sY ñ+&˚~. ø±\πøå|ü+ ø√dü+ dæìe÷ b˛düºsY‡ì #·÷dæ u§eTà˝Òùdyê&çì. n<˚ ‘Ó\T>∑T ∫Á‘|· ]ü ÁXe¯ T˝À ás√E˝À¢ dæìe÷ m˝≤+{Ï Á|uü ≤Û e+ Çwüº+>± e÷]+~. yÓsTTøÏ˝Ÿ HÓ+ãsY ù|¢{Ÿ ô|sTT+{Ï+>˘‡ y˚j·T&É+ kÕºsYº #·÷|æ+∫+~? #˚XÊqT. n˝≤ dü+bÕ~+∫q &ÉãT“‘√ ◊<äT dü+e‘·‡sê\T #·<äTe⁄≈£îHêï. ás√E˝À¢ ∫Á‘êìï ñ<ëVü≤s¡D>± #·÷|ædü÷Ô... <ë<ë|ü⁄ j·÷uÛ…’, µdæºø£ÿ]+>˘ e÷s¡T‹µ>± ù|òeTdt nj·÷´. ÁπøJ>± dæºø£ÿsY‡ #˚ùdyê&çì. ns¡yÓ’ ∫Á‘ê\T ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. Ç+‘·≈£îeTT+<äT ô|<ä› dæìe÷ Ç|üŒ{Ïø° Hê≈£î nø£ÿ&É bòÕ´Hé‡ ñHêïs¡T. ôd’Hé uÀsY¶‡ sêùdyê&çì. ø±˙...

- NOVEMBER 2012 45


LittleStar

Hê |ü]~Û Ç~ e÷Á‘·y˚T ø±<äì ‘Ó\TdüT≈£îHêï. n+‘˚ |ü~ùV≤qTy˚\ s¡÷bÕj·T\‘√ ôV’≤<äsêu≤<é˝À n&ÉT>∑Tô|{≤º. dü+e‘·‡s¡eT+‘ê Ä &ÉãT“‘√H˚ >∑&çbÕ. Ä s√E\T m˝≤ >∑&ç#êjÓ÷ Hê≈£î e÷Á‘·y˚T ‘Ó\ TdüT. ˇø£ düyÓ÷kÕ ‹ì ñ+&˚yêìï. |ü+C≤>∑T≥º˝À kÕj·T+Á‘·+ |üP≥ HÓ+ãsY ù|¢{Ÿ‡ y˚ùdyê&çì. n<˚ f…Æ+˝À j·÷ìy˚TwüHé H˚s¡TÃ≈£îHêï. Ç|ü&ÉT Hê≈£î dæìe÷\T ˝Òø£b˛sTTHê @ |üHÓ’Hê #˚j·T&ÜìøÏ H˚qT dæ<ä∆+.

MT˝À <äs¡Ù≈£î&ÉT e÷Á‘·y˚T ñHêï&Ü...˝Òø£ Ç‘·s¡ $uÛ≤>±˝À¢q÷... ø±fi¯ó¢, #˚‘·T\T y˚ùd Ä˝À#·H˚yÓTÆHê ñ+<ë?

<äs¡Ù≈£î&çøÏ nìï $uÛ≤>±\ >∑T]+∫ ‘Ó*düT+&Ü*. ø±˙ yê{Ï˝ÀøÏ |üP]Ô>± <ä÷s¡≈£L&É<äT. Ç˝≤ ñ+fÒ u≤>∑T+≥T+<äì #ÓbÕŒ* ‘·|üŒ...Ä |üì ≈£L&Ü H˚H˚ #˚kÕÔq+fÒ ≈£î<äs¡<äT. mes¡T #˚j·÷*‡q |üì yêfi¯ó¢ #˚ùdÔH˚ ø£¬sø˘º.

j·÷ìy˚T≥sY ø£<ë... j·÷ìy˚TwüHé dæìe÷ dæ ì e÷ rj· ÷ \H˚ Ä˝À#· q m+<ä T ≈£ î rkÕÔsê? |ü⁄{Ϻ+~? j·÷ìy˚TwüHé dæìe÷ rùd Ä˝À#·q Ç|ü&˚ ˝Ò<äT. dæìe÷\T u≤>± #·÷ùdyê&çì. ø=ìï dæìe÷\T Ç+ø± u≤>± rjÓ÷#·Ãì|æ+#˚~. me¬s’Hê Hê≈£î ¬øyÓTsê ÇùdÔ rdæ #·÷|æ+#ê\ì|æ+#˚~. Ç|ü&ÉT Hê #˚‹˝À ø¬ yÓTsê ñ+~. n+<äTπø rj·T>∑\T>∑T‘·THêï.

ø±˙ Á>±|òæø˘‡ ÁbÕ<Ûëq´eTTqï e+&ÉsY|òü⁄˝Ÿ dæìe÷ rkÕÔ. n+<äT˝À &Í{Ÿ ˝Ò<äT. m+<äTø£+fÒ H˚qT n+õ, nyÓ÷às¡T ∫Á‘ê\qT |üì #˚XÊ. Á>±|òæø˘‡ MT<ä |ü≥Tº+~. k˛ºØ uÀsY¶ MT<ä ne>±Vü≤q ñ+~. kÕ+πø‹ø£‘·qT m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT n+~|ü⁄#·TÃ≈£î+{≤.

ás√E˝À¢ , ãkÕº | t ¬ s +&É ÷ Á ù | eT ø£ < ∏ ë ∫Á‘ê˝Ò. n+fÒ MT |ü]~Û Áù|eT es¡πøHê? nyêsY¶ dæìe÷\T rkÕÔsê? ˝Ò<äT... Hê yÓqø±\ #ê˝≤ ô|<ä› Á|ü|ü+#·eTT+~. ás√E˝À¢ πøe\+ &ûM&û ˝≤+{Ï~. ãdtkÕº|t˝À n+&ÉsY ø£s¬ +{Ÿ yÓTùdCŸì #ê˝≤ ÅkÕº+>˘>± #ÓãT‘·THêï. #ê˝≤eT+~ì Ä˝À∫+|ü#˚düTÔ+~.

dü+<˚XÊ\≈£î Áù|ø£å≈£î\T düŒ+~kÕÔsê.....

Á|ür ˇø£ÿ]ø° á>√ ñ+≥T+~. m<äT{Ïe´øÏÔ #Ó_‘˚ $qs¡T. qqTï e÷s¡Ã&ÜìøÏ Á|üjT· ‹ïdüTHÔ êï&Éì uÛ≤$ùdÔ dæìe÷\T #·÷&És¡T. bÕ|ü+ <äs¡Ù≈£î&ÉT @<√ eT+∫ #ÓbÕŒ\ì Á|üj·T‹ïdüTÔHêï&Éì nqT≈£î+fÒ #ê\T. Ä u≤´˝…Hé‡ <äs¡Ù≈£î&çøÏ ‘Ó*düT+&Ü*. eT+∫ì ã\ e+‘·+>± #Óù|Ô |ü{Ϻ+#·Tø√s¡T. m+≥sYf…ÆHé #˚dü÷Ô #ÓbÕŒ*. ‘·*¢ ãT»®–dü÷Ô m˝≤ #ÓãT‘·T+<√ n˝≤ #Óù|Ô yÓTùdCŸ #˚s¡T‘·T+<äì Hê qeTàø£+.

‘·≈î£ ÿe ã&Ó{® ‘Ÿ √ dæìe÷ rj·÷\qT≈£î+≥Tqï ø=‘·Ô <äs¡Ù≈£î\≈£î MT]#˚à dü\Vü‰...

rj·÷\ì ñ+~. ø±˙ X¯+ø£sêuÛÑs¡D+ ˝≤+{Ï nyêsY¶ ∫Á‘·+ #˚j·÷*. n≥T Áù|ø£å≈£î\T Ä<ä]+#ê*. Ç≥T nyês¡T¶\T sêyê*. n+<äTπø H˚qT $X¯«Hê<∏é, »+<Ûë´\, e+o ∫Á‘ê˝À¢ì ø±´¬sø£ºsY‡ì u≤>± bòÕ˝À ne⁄‘ê.

MT $»j·T+˝À düVü≤#·] düVü≤ø±s¡yÓT+‘·?

Hê uÛ≤s¡´ düŒ+<äq düVü≤ø±s¡+ mø˘‡Á{≤]¶qØ. Äy˚T Hê ã\+. Hê u…dtº ÁøÏ{Ïø˘. eT+∫ dü\Vü‰*düTÔ+~. ∫Á‘·|ü]ÁX¯eT˝À n&ÉT>∑Tô|&ÉT‘·THêïq+fÒ yÓTT<ä{À¢ uÛÑj·T|ü&ç+~. ø±˙ @<√ kÕ~ÛkÕÔqH˚ qeTàø£+ Hê MT<ä ñ+~. Ç|ü&ÉT dü¬ø‡dtqT m+C≤jYT #˚k˛Ô+~.

$TeTà*ï {°M˝À¢, ù||üs√¢ #·÷dæ MT Hêqï @ eT+{≤s¡T?

bÕ|ü+ e÷ Hêqï ne÷j·T≈£î&ÉT. ns¡{|Ï &ü TÉ ¢ neTTà≈£îH˚ n‘·ì ø=&ÉT≈£î {°M˝À¢ ø£ì|ædüTÔHêï&Éì n+<äs¡÷ Ábı&É÷´düsY <=]ø±&Éì dæìe÷ kÕºsYº #˚j·T≈£L&É<äT. n+≥T+fÒ Äj·Tq Äq+<ä|ü&ÉT‘·THêï&ÉT. Hê ø=&ÉT≈£î u§ø£ÿuÀsê¢ |ü&ÉT‘ês¡T. Ádæÿ|tº MT<ä m+‘· esYÿ Á|üjÓ÷»≈£î&Éj·÷´&ÉH˚ dü+‘√wü+ yê]˝À ñ+~. #˚ùdÔ n+‘· eT+∫~. z Áù|ø£å≈£î&ç>± Ä˝À∫+#ê*. $_Ûqï eTqdüÔ‘ê«\T, kÕúsTT ñqï yê]øÏ ø£<∏ä #Ó|æŒ Ç‘·s¡ uÛ≤wü˝À¢ø° n&ÉT>∑Tô|&É‘êsê? n_Û Á bÕj· ÷ \T ‘Ó \ Tdü T ø√+&ç . ø£ < ∏ ä ns¡ ú + ‘· $ Tfi¯ + ˝Àq÷ ãdt k Õº | t ∫Á‘êìï nqTyê<ä + ø±˝Ò<äHêïs¡+fÒ e÷s¡TŒ\T #˚düT≈£î+fÒ eT+∫~. #˚düTÔHêï+. nø£ÿ&É ≈£L&Ü dü÷|üsY Væ≤{Ÿ ne⁄‘·T+~. m+<äTø£+fÒ dü>∑≥T Áù|ø£å≈£î&ÉT #Ó|æŒq ì»yÓTÆq &Í{Ÿ ˝Ò<äT. nø£ÿ&ç ø£\ÃsY≈£î ≈£L&Ü <ä>∑Zs¡>± ñ+&˚ n_ÛÁbÕj·TeT~. dæìe÷.

MT≈£î q#˚Ã, MTs¡T yÓT#˚à <äs¡Ù≈£î&ÉT...

ãdtkÕº|t ‘·sê«‘·....

ø£+f…+{Ÿ q$Tà dæìe÷\T rùd <äs¡Ù≈£î\+fÒ #ê˝≤ ^‘ê ÄsY‡º u≤´qsY˝À ‘·sê«‹ ∫Á‘·eTT+≥T+~. Ç+ø± Çwüº+. n˝≤+{Ï yê]˝À X‚KsY ø£eTTà\ >±s¡+fÒ V”≤s√ ô|ò’q˝Ÿ ø±˝Ò<äT. <ëqj·T´ ìsêà‘·>±, >∑T&é u≤>± Çwüº+. Äj·Tq≈£î q∫Ãq yê]‘√H˚ dæìe÷ dæìe÷ Á>∑÷|t˝À dæìe÷\T #˚j·÷*. s¡÷bı+~kÕÔs¡T. Ä$wüj·÷ìï H˚qT >ös¡$kÕÔ. - $»j·÷q+<é ø°‘· Çø£ sê»eTÚ[ >±s¡T j·÷ø£åHé, myÓ÷wüHé‡ |”ø˘˝ÀøÏ anand@tollywoodmag.com rdüT¬øfi≤Ôs¡T. n+<äTπø Çwüº+. 46

- NOVEMBER 2012


BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psychology top N GHT Life

Væ ≤ eT–] ˝À–* eTTk˛‡Ø trade GUIDE Ä My CHOICE

ø±XÊìï ‘ê≈£î‘·Tqï≥Tº>± ñ+&˚ n+<äyÓTÆq |ü#·Ãì ø=+&É\T eTT<ë›&ÉT‘·THêïj·÷ nì|æ+#˚≥T¢ yÓfi‚¢ ˙* y˚T|òü÷\T #·÷&É>±H˚ eTqdüT≈£î ÄVü‰¢<ëìïkÕÔsTT. n+<ëìøÏ ô|{Ϻ+~ ù|s¡T>± ñqï Væ≤eT–s¡T\ ˝À–fi¯¢˝À ñqï ÁbÕ+‘·+ eTTk˛‡Ø. BìH˚ ªø°«Hé Ä|òt ~ Væ≤˝Ÿ ùdºwüH釵>± |æ\TdüTÔ+{≤s¡T. |ü#·Ãì Væ≤eT–s¡T\ qT+∫ 2,500 MT≥s¡¢ m‘·TÔ˝À eTTk˛‡Ø ÁbÕ+‘·+ ñ+~. #·\¢ì >±\T\T Mdü÷Ô y˚dü$ ‘êbÕìï b˛>=fÒº á ø=+&É\T #·ø£ÿì Vü‰*&˚ kÕŒ{Ÿ. uÛ≤s¡‘·<˚XÊìøÏ ñ‘·Ôs¡ ÁbÕ+‘·+˝Àì ø=+&É˝À¢ Á|üU≤´‹ >±+∫q Væ≤˝Ÿ ùdºwüHé>± eTTk˛‡Øì #Ó|üø√e#·TÃ. #·T≥Tº|üø£ÿ\ ø=+&É\ô|’ ì]à+∫q ã+>±¢\T, ∫s¡T‹+&É¢ ø=≥T¢, Áø£eTã<ä∆+>± ô|+∫q ‘√≥\T |üsê´≥≈£î\qT ÇfÒº Äø£]¸kÕÔsTT. &Ûç©¢øÏ <ä>∑Zs√¢ ñqï á ÁbÕ+‘êìøÏ y˚dü$ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±>±H˚ $#˚ÃdüTÔ+{≤s¡T. á ÁbÕ+‘êìï dü+<ä]Ù+#·&ÜìøÏ @Á|æ˝Ÿ qT+∫ pHé es¡≈£î M\T+≥T+~. n˝≤π> ôdô|º+ãsY, qe+ãsY HÓ\˝À¢ edü+‘·ø±\+ ø£qTø£ Çø£ÿ&ç |ü#·Ã<äq+ #ê˝≤ n+<ä+>± ø£qT\≈£î ÄVü‰¢<ëìï ø£*–düTÔ+~. á düeTj·T+˝À eT+#·T M&ç Væ≤eT–s¡T\T #ê˝≤ düŒwüº+>± ø£ì|ækÕÔsTT. #·*ø±\+˝À Çø£ÿ&ç ÁbÕ+‘ê\T eT+#·T‘√ ø£|üø=ì ñ+{≤sTT.

QUIZ

n˝≤π> BìøÏ <ä>∑Zs√¢H˚ Væ≤+<ä÷ <˚yê\j·÷\T πø<ësY, ãÁBHê<∏é, ≈£L&Ü ñ+&É&É+‘√ πø<ëπsX¯«s¡Tì <ä]Ù+#·Tø√e&ÜìøÏ |üsê´≥≈£î\≈£î #ê˝≤ düT\uÛÑ+>± ñ+≥T+~. Çø£ cÕ|æ+>˘ $wüj·÷ìø=ùdÔ... Çø£ÿ&É #Óø£ÿ‘√ #˚dæq n\+ø£s¡D kÕe÷Á– Á|üdæ~∆ >±+∫q~. á ÁbÕ+‘·+˝À Ç‘·Ô&ç $Á>∑Vü‰\T ≈£L&Ü \_ÛkÕÔsTT. eTTk˛‡ØøÏ 15 øÏ.MT <ä÷s¡+˝À ñqï ¬ø|ò”º »\ bÕ‘·+ #·÷&Ü*‡q eTs√ n+<äyÓTÆq ÁbÕ+‘·+. 4,5000 n&ÉT>∑T\ m‘·TÔ qT+∫ |ü&˚ á »\bÕ‘·+ ◊<äT uÛ≤>±\T>± $&çb˛sTT Á|üeVæ≤düTÔ+~. eTTk˛‡]øÏ 78 øÏ.MT <äTs¡+˝À ñqï #·Áø√‘ê˝Àì Vü≤H√˝Ÿ <˚yê\j·÷ìï ‘·|üŒ≈£î+&Ü dü+<ä]Ù+#ê*‡q ÁbÕ+‘·+>± #ÓbıŒ#·TÃ.

COMPETET ON d ary Á{≤Hé‡b˛sYº B RTHDAYS EXCLUS VE

ñ‘·ÔsêK+&é sêh+ &ÓÁVü‰&É÷Hé õ˝≤¢˝ÀH˚ eTTk˛‡Ø ÁbÕ+‘·+ ñ+~. &ÓÁVü‰&É÷HéøÏ 35øÏ.MT, &Ûç©¢øÏ 290 øÏ.MT <ä÷s¡+˝À ñ+~. yêj·TT &Ûç©¢ Ç+≥πsïwüq˝Ÿ msTTsYb˛sYº‘√bÕ≥T, CÀ©¢Á>±Héº C≤rj·T $e÷HêÁX¯j·T+ &ÓÁVü‰&É÷Hé≈£î <ä>∑Zs¡>± ñ+{≤sTT. CÀ©¢Á>±Héº msTTsYb˛sYº e÷s¡Z+ qT+∫ {≤ø°‡\T n+<äTu≤≥T˝À ñ+{≤sTT.

¬s’\T eTTk˛‡]øÏ &Ó’¬sø˘º ¬s’\T *+ø˘ ˝Ò<äT. &ÓÁVü‰&É÷Hé es¡≈£î ¬s’\T e÷s¡ZeTT+~. q÷´&Ûç©¢, eTT+u…’, Vü≤Ösê, \ø√ï, yês¡D≤dæ, neTè‘YdüsY, Vü≤]<ë«sY, e÷s¡Z+ ]wæUÒwt, n\Vü‰u≤<é, ñ»®sTTì, Ç+&√sY qT+∫ &ÓÁVü‰&É÷Hé≈£î ¬s’fi¯ó¢ n+<äTu≤≥T˝À ñHêïsTT. ÷Hé≈£î dü]>±Z 35øÏ.MT <ä÷s¡+˝ÀH˚ eTTk˛‡Ø ñ+~. &ÓÁVü‰&É÷Hé qT+∫ {≤ø°‡, ãdüT‡\T #ê˝≤ n+<äTu≤≥T˝À ñ+{≤sTT. nìï Á|ü<Ûëq s√&ÉT¶ &ÓÁVsü‰&Éê\≈£ î eTTk˛‡Ø s√&ÉT¶ e÷s¡Z+ nqTdü+<Ûëì+#ês¡T. &Ûç©¢ qT+∫ ≈£L&Ü |ü\T Á{≤yÓ˝Ÿ @C…˙‡\T eTTk˛‡ØøÏ Á|ü‘˚´ø£ ãdüT‡\T @sêŒ≥T e÷s¡Z+ q>∑ #˚XÊsTT. - NOVEMBER 2012 47


LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psychology top N GHT Life trade GUIDE My CHOICE

Fashion

QUIZ COMPETET ON d ary B RTHDAYS EXCLUS VE

48

- NOVEMBER 2012


- NOVEMBER 2012 49


HOT SPICY CHIT CHAT PA

RAZZI

BEAUTY t ps BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psychology

ìsêà‘·\T ≈£L&Ü ø±s¡Dy˚T! top

>∑+>∑ Life ø±´¬sø£ºsY‘√ ‘·q˝Àì ø=‘·Ô q{Ïì y˚T˝§ÿ*Œ+~ ‘·eTHêï. ¬øyÓTsêyÓTHé >∑+>∑‘√ sê+u≤ãT ∫Á‘·+˝À N GHT q{Ï+∫q+<äT≈£î >∑s¡«+>± ñ+<ä+{À+~. z dæìe÷ Ä\kÕ´ìøÏ ìsêà‘· ≈£L&Ü u≤<ÛäT´&˚qì ≈£î+&Éã<ä›\T ø={Ϻ+~. ì»J$‘·+˝À ‘êqT mø˘‡Á{≤]¶qØ n+≥Tqï ‘·eTHêï‘√ ∫{Ÿ#ê{Ÿ.

trade GUIDE My CHOICE QUIZ

COMPETET ON d ary 50

- NOVEMBER 2012


¬øyÓTsêyÓTHé >∑+>∑‘√ sê+u≤ãT dæìe÷ m˝≤+{Ï dü+‘·è|æÔ Ç∫Ã+~?

Ç˝≤+{Ï bÕÁ‘· H˚qT Ç+‘·≈£îeTT+<äT #˚j·T˝Ò<äT. Hê ø±´¬sø£ºsYqT u≤>± m+C≤jYT #˚XÊqT. {≤yéTu≤jYT˝≤ q{Ï+#êqT. >±¢eTs¡dt bÕÁ‘· ø±ø£b˛sTTHê q≥q≈£î neø±X¯eTT+~. ]j·T˝Ÿ ˝…|’ ˝tò À |üPØ m˝≤ e÷{≤¢&TÉ ‘ês√ n˝≤+{Ï e÷&ÉT´˝ÒwüHé #˚sTT+#ês¡T. j·T÷ì{° >∑T]+∫ |üeHé ø£fi≤´DY‘√ ‘=*kÕ] ø£*dæ q{Ï+#ês¡T. m+≥sYf…Æì+>˘ bòÕsêà{Ÿ˝À #·÷|æ+#ês¡T. ¬øÌ¢e÷ø˘‡ Äj·Tq‘√ e]ÿ+>˘ mø˘‡|”]jÓTHé‡. dæìe÷≈£î ôV’≤˝…’{Ÿ. Vü‰{≤‡|òt ≥÷ |üPØ. kÕe÷õø£ á dæìe÷˝À Äj·Tq q{Ï+#·˝Ò<äT. J$+#ês¡T. |üeHé u≤<Û´ä ‘·‘√ rdæq á ∫Á‘·+˝À H˚qT ≈£L&Ü uÛ≤>∑yTÓ qÆ +<äT≈£î ø£fi≤´DY ø£ì|æ+#·s¡T. sê+u≤ãT bÕÁ‘˚ ø£ì|ædüTÔ+~. >∑s¡«+>± |ò”\e⁄‘·THêï. dæìe÷H˚ J$‘·+ nì uÛ≤$+#˚ e´øÏÔ.

Ç+<äT˝À MT≈£î q∫Ãq bÕ≥, düìïy˚XÊ\T..

sê»ø°j·÷\ >∑T]+∫ ne>±Vü≤q ñ+<ë?

dæìe÷˝À eT+<äT ‘ê–q d”Hé˝À u≤>± q{Ï+#ês¡T. ]j·T˝Ÿ ˝…’|òt˝À....

z dæ ì e÷ Ä\dü ´ eTe«&ÜìøÏ V” ≤ s√sTTHé ‡ nyês¡T¶\˙ï MTπø ekÕÔj·Tì |üPØ ø±s¡DeTì ìsêà‘·\+≥THêïs¡T... n+≥THêïs¡T....

mø˘‡Á{≤]¶qØ kÕ+>˘ n+fÒ #ê˝≤ Çwüº+. n+<äT˝À Hê≈£î q≥H˚ dü]>± sê<äT. Çø£ bÕ*{Ïø˘‡ >∑T]+∫ @+ ø±¢dæø£˝Ÿ Á&Édt‘√ &Ü´Hé‡ #˚XÊqT. Ç+‘·≈£îeTT+<äT Ç˝≤ ‘Ó\TdüTÔ+~. q≥q >∑T]+∫ #ê˝≤ ‘Ó\TdüTø√yê*. #˚j·T˝Ò<äT. >±Á_j˚T˝Ÿ≈£î Hê≈£î eT<Ûä´ e#˚à ø±´{Ÿ ô|ò’{Ÿ d”Hé Çwüº+. m+<äTø£+fÒ ]j·T˝Ÿ ˝…’|òt˝À Ç˝≤+{Ï ø±´{Ÿ ô|ò’{Ÿ‡ >∑T]+∫ e÷{≤¢&ÉTø=ì u≤>± qe⁄«≈£î+{≤+. n˝≤+{Ï d”Hé á dæìe÷˝À #˚XÊqT. sê+u≤ãT, >∑+>∑ $TeTà*ï eTs√ l<˚$ n+≥THêïs¡T.. eT<Û´ä e#˚à Ä]ºqØ, mø˘‡Á{≤]¶qØ düìïy˚X+¯ #ê˝≤ Çwü+º . n+‘· ø£Hêï ô|<ä› ø±+|æ¢yÓT+{Ÿ eTπs~ ˝Ò<˚yÓ÷. Ä e÷≥ $+fÒH˚ #ê˝≤ Äq+<ä+>± ñ+≥T+~.

n~ »dtº ø±´¬sø£ºsY e÷Á‘·y˚T. dæìe÷˝À eTs¡¶sY #˚kÕÔs¡T. V”≤s√sTTHé‡ ø±©¸{`‡ >∑T]+∫ Ábı&É÷´düsYøÏ eTT+<˚ n˝≤>∑ì ]j·T˝Ÿ ˝…’|òt˝À #˚j·Ts¡T ø£<ë.... ‘Ó\TkÕÔsTT. n˝≤+≥|ü&ÉT Ä V”≤s√sTTHéH˚ m+<äT≈£î ôd˝…ø˘º #˚düT≈£î+≥THêïs¡T. n˝≤+{Ï V”≤s√sTTHé‡qT Ä]¶qØj·÷? mø˘‡Á{≤]¶qØj·÷? ô|≥Tº≈£î+≥Tqï+<äT≈£î ìsêà‘·\T ≈£L&Ü u≤<ÛäT´˝Ò. Bì >∑T]+∫ H˚qT ≈£L&Ü ø£q÷Œ¤´CŸ nj·÷´qT. Ä]¶qØ, mø˘‡Á{≤]¶qØ nH˚~ #·÷ùd <äèwæºì ã{Ϻ ñ+≥T+~. ø±˙ H˚qT e÷Á‘·+ mø˘‡Á{≤]¶qØH˚.

eùdÔ eT+∫<˚ (qe⁄«‘·÷...). m˝≤+{Ï cÕ{Ÿ nsTTHê ¬s+&ÉT, eT÷&ÉT fÒø˘‡˝À |üP]Ô #˚kÕÔs¡T. nedüs¡yÓTÆ‘˚ Ç+ø√ fÒø˘ y˚Ty˚T n&ç– rdüT≈£î+{≤+. Äj·Tq≈£î k˛ºØ MT<ä, düìïy˚XÊ\ MT<ä. q{°q≥T\ MT<ä ø±¢]{° ñ+≥T+~. n+<äTπø dæìe÷ ÁbÕs¡+uÛÑ+ s√EH˚ $&ÉT<ä\ ‘˚B #Óù|ŒkÕÔs¡T. nqïe÷≥ Á|üø±s¡+ dæìe÷ ≈£L&Ü |üP]Ô #˚dæ ]©CŸ≈£î ¬s&û #˚kÕÔs¡T. n~Áπ>{Ÿ.

V”≤s√\+‘ê MT q≥q, &Ü´qT‡\ >∑T]+∫ ‘Ó>∑ bı–&˚düTÔHêïs¡T...

n~ Hê n<äèwüº+>± uÛ≤$düTÔHêïqT. n+fÒ H˚qT u≤>± q{ÏdüTÔHêïH˚yÓ÷!

ñ‘·ÔeT q{Ï>± q+~ nyês¡T¶ø√dü+ MT ù|s¡T |ü] o*+#ês¡T ø±˙...m+|æø£#˚j·T˝Ò<äT...

H˚qT nyês¡T¶\ø√dü+ dæìe÷\T #˚j·TqT. qj·Tq‘ês¡≈£î q+~ nyêsY¶ e∫Ã+~. Hê≈£î ÄyÓT eT+∫ Áô|+&é.

ø±©¸{Ÿ‡ m˝≤ düs¡T›u≤≥T #˚düTÔHêïs¡T.

H˚qT ˇπøkÕ] ¬s+&ÉT dæìe÷\ ø£+fÒ m≈£îÿe ˇ|üø√qT. ¬øyÓTsêyÓTHé >∑+>∑‘√ sê+u≤ãT, ¬sã˝Ÿ ˇπøkÕ] #˚XÊqT. Ç|ü&ÉT yÓf…̺ Øy˚Tø˘‘√ bÕ≥T, Væ≤+B˝À Væ≤eTà‘Yyê˝≤ #˚düTÔHêï.

eTVæ≤fi≤ ÁbÕ<Ûëq´eTTqï ∫Á‘ê˝À¢ q{ÏkÕÔsê?

‘·|üŒ≈£î+&Ü q{ÏkÕÔqT ø±˙ ø£eT]¸j·÷*{° ñ+&Ü*. ns¡T+<Ûä‹ ‘·s¡Vü‰ ∫Á‘ê\T ◊‘˚ zπø. - NOVEMBER 2012 51


HOT SPICY CHIT CHAT

n_Ûe÷qT*ï &ÉãT“‘√ ø=q˝Ò+ PA

RAZZI

allu arjun BEAUTY t ps

BEHIND THE WOODS

LOCAT ON n_Ûe÷qT*ï dü+bÕ~+#·Tø√e&É+, e∫Ãq kÕºsY&ÉyéTì ì\u…≥Tºø√e&É+ #ê˝≤ ø£wüºeT+≥THêï&ÉT ôd̺*wt kÕºsY n\T¢ ns¡T®Hé. bòÕ´Hé‡ì &ÉãT“‘√ fash on ø=q˝ÒeTì, Áu≤+&é‡ m+|æø£˝À C≤Á>∑‘·Ô>± ñ+{≤q+≥Tqï ã˙ï‘√ {≤©e⁄&é

2

e÷´>∑C…’Hé ôdŒwü˝Ÿ ∫{Ÿ#ê{Ÿ.....

TICKET TOLLYWOOD bòÕ´Hé bòÕ˝ÀsTT+>˘ >∑T]+∫....

Hê≈£î Ç+‘·eT+~ n_Ûe÷qT\T ñ+&É&eÉ TH˚~ Áπ>{Ÿ |ò*” +>˘. H˚qT yÓØ \ø°ÿ. &ÉãT“ #ê˝≤ eT+~ <ä>sZ∑ ¡ ñ+&=#·TÃ. ø±˙ bòÕ´Hé bòÕ˝ÀsTT+>˘ nH˚~ eTìwæ>± dü+bÕ~+#·Tø√yê*. n~ mìï ø√≥T¢ Ks¡Tà ô|{ϺHê sê<äT. #ê˝≤ n&ɶ+≈£î\T m<äTs=ÿì qqTï ø£\e&ÜqøÏ edüTÔqï bòÕ´Hé‡øÏ Hê <∏ë+ø˘‡.

sex psychology kÕºsY &ÉyéT....

top N GHT Life

kÕºsY &ÉyéT sêe&É+ #ê˝≤ ø£wüº+. e∫Ãq <ëìï u≤´˝…Hé‡ #˚düTø√e&É+ eT]+‘· ø£wüº+. #ê˝≤eT+~øÏ u≤´˝…Hé‡ ñ+&É<äT. ù|ò+ nH˚~ dü&ÓHé>± eùdÔ Vü‰´+&ç˝Ÿ #˚j·T˝Òs¡T. á $wüj·T+˝À H˚qT ∫s¡+J$ >±] <ä>∑Zs¡ #ê˝≤ H˚s¡TÃ≈£îHêï. ∫qï|üŒ{ÏqT+∫ Äj·Tìï >∑eTìdüTÔHêï. Væ≤{§º∫ÃHê, bòÕ¢bı∫ÃHê ˇπø˝≤ ñ+{≤s¡T. z kÕ<Ûës¡D e´øÏÔ˝≤ ø£ì|ækÕÔs¡T. n+‘· yÓT>± bòÕ˝ÀsTT+>˘ ñqï Äj·TH˚ n˝≤ ñ+fÒ.... Çø£ y˚TyÓT+‘·. ¬øyÓTsê eTT+<äT e÷Á‘·y˚T y˚T+ øÏ+>˘\+. yÓqø±\ m+‘· ø£wüº|ü&Ü˝À... n+‘· |üì#˚j·÷*‡+<˚.

{≤|t Áu≤+&éøÏ n+u≤dæ&ÉsY>±....

ø√˝…Z{Ÿ ˝≤+{Ï ô|<ä› ø£+ô|˙øÏ H˚qT Áu≤+&é n+u≤dæ&ÉsY ne⁄‘êqì }Væ≤+#·˝Ò<äT. \ø£å\ kÕs¡T¢ ø√˝…Z{Ÿ ù|dtº‘√ |üfi¯ó¢ ‘√eTTø=ì ñ+{≤qT. ø±˙ H˚qT yê&˚ edüTÔe⁄øÏ H˚H˚ Á|ü#ês¡ø£s¡ÔqT ne⁄‘êqqTø√˝Ò<äT.

trade GUIDEÁu≤+&é‡ m+|æø£.... My CHOICE

ø=ìï Áu≤+&é‡øÏ ø=+<äπs q|ü‘ês¡T. Hê≈£î dü÷{Ÿ nj˚T´ Ábı&Éø˘º‡øÏ e÷Á‘·y˚T Áu≤+&é n+u≤dæ&ÉsY>± |üì#˚kÕÔqT. nìï Ábı&Éø˘º‡øÏ qqTï ]˝Ò{Ÿ #˚düTø√˝ÒqT. ø√˝…Z{Ÿ e÷ø˘‡Áô|òwt˝À j·T+>˘ n|”Œ˝Ÿ ñ+≥T+~. n+<äTπø ˇ|ü≈£îHêï.

‘êC≤ ∫Á‘ê\T...

|üPØ»>∑Hêï<∏é <äs¡Ùø£‘·«+˝À Ç<ä›s¡e÷àsTT\‘√ nH˚ ∫Á‘·+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~, Bì ‘·sê«‘· düTπs+<äsY ¬s&ç¶ <äs¡Ùø£‘·«+˝À z dæìe÷ #˚düTÔHêï.

QUIZ

bòÕ´Hé‡ ø√dü+ ¬s+&ÉT e÷≥\T...

e÷øÏ~ #ê˝≤ eT+∫ dü+e‘·‡s¡+. e÷ bòÕ´$T© qT+∫ e∫Ãq dæìe÷\˙ï dü÷|üsY Væ≤≥ºj÷· ´sTT. |òTü q$»j·÷\T n+~+∫q bòÕ´Hé‡øÏ Hê <∏ë+ø˘‡. n+fÒ e÷ dæìe÷\T e÷Á‘·y˚T Ä&Ü\ì ø±<äT. nìï ∫Á‘ê\T Ä&ç‘˚H˚ |ü]ÁX¯eT u≤>∑T+≥T+~. m|üŒ{Ï˝≤π> yÓT>± bòÕ´Hé‡ s¡ø£Ô<ëq+, H˚Á‘·<ëq+, $<ë´<ëq+ ˝≤+{Ï ø±s¡´Áø£e÷\T ø=qkÕ–+#ê\ì ø√s¡T≈£î+≥THêï

COMPETET ON d ary 52

- NOVEMBER 2012


ªkÕºsY &ÉyéT sêe&É+ #ê˝≤ ø£wüº+. e∫Ãq <ëìï u≤´˝…Hé‡ #˚düTø√e&É+ eT]+‘· ø£wüº+. #ê˝≤eT+~øÏ u≤´˝…Hé‡ ñ+&É<äT. ù|ò+ nH˚~ dü&ÓHé>± eùdÔ Vü‰´+&ç˝Ÿ #˚j·T˝Òs¡T. á $wüj·T+˝À H˚qT ∫s¡+J$ >±] <ä>∑Zs¡ #ê˝≤ H˚s¡TÃ≈£îHêï.

- NOVEMBER 2012 53


fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psychology top N GHT Life trade GUIDE My CHOICE QUIZ COMPETET ON d ary B RTHDAYS EXCLUS VE Anjalie Gupta

LittleStar 54

- NOVEMBER 2012


Preetu Eseli

talent contact us for PORTFOLIO'S and featured in TICKET 2 TOLLYWOOD m: +91 8008819333 e: editor@tollywoodmag.com - NOVEMBER 2012 55


B RTHDAYS EXCLUS VE

$yê<ë\ >∑+&É+˝À $H√<ë\ d”eT 56

- NOVEMBER 2012


qï|ü&ÉT #·<Tä e⁄ø=qï y˚T&ç|+ü &ÉT |ü<´ä + >∑Ts¡T+Ô <ë? MT≈£î >∑Ts¡TÔHêï ˝Òø£b˛sTTHê... ‘Ó\T>∑T dæìe÷ Á|ü|ü+#·+ e÷Á‘·+ Á|üdüTÔ‘·+ y˚T&ç|ü+&ÉT e´eVü‰s¡+˝≤H˚ ‘·j·÷¬s’+~. ô|’øÏ n˙ï ªy˚T*$Tµ eTTdüT>∑T˝Ò. ‘Ós¡∫ #·÷ùdÔ >±˙ &=\¢‘·q+ ãj·T≥|ü&É<äT. dæìe÷ $»j·Te+‘·yÓTÆ‘˚ ªdü$Twæºø£èwæµ nì #Ó|üø√e&É+˝À ñqï Äq+<ä+... $|òü\ yÓTÆ‘˚ ªdü$Twæº u≤<Ûä´‘·µ nqTø√e&É+˝À ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò < ä T . ‘· | ü  me]ô|’ HÓ f Ò º < ë› + ? nì #· ÷ ùdyêfi‚ ¢ . <ä s ¡ Ù ≈£ î &É T , ìsêà‘· eT<Û ä ´ dæ ì e÷ yÓ T T<ä ˝ … ’ q |ü  &É T ñqï düjÓ÷<Ûä´... |üPs¡Ôj˚T´≥|üŒ{ÏøÏ $T>∑\&É+ ˝Ò<äT. ªV”≤s√>±] düVü≤ø±s¡+‘√H˚ á dæìe÷ rXÊ+µ nì Áô|dt MT≥¢˝À >=|üŒ>± #Ó|üø=+≥THêïs¡+‘˚! eTqdüT˝À mìï y˚<äq\THêïjÓ÷ me]øÏ ‘Ó\TdüT? ª<äs¡Ù≈£î&ÉT #Ó|æŒ+~ #Ó | æ Œ q≥Tº rXÊ&É T ...µ nì ìsêà‘· yÓ T Æ ≈ £ î eTT+<ä T #Ó | ü Œ &ÜìøÏ ‘· q qT ‘êqT mìïkÕs¡ T ¢ Ä‘· à e+#· q #˚düT≈£î+≥THêï&√ me]øÏ ms¡Tø£? ª$H√<ä+ |ü+#·&Üìπø á dæìe÷ rXʵ nì dæìe÷ $&ÉT<ä\≈£î eTT+<äT mes¡T mìïkÕs¡T¢ &Éu≤“ ø=≥Tº≈£îHêï... $H√<ä+ e÷≥Tq mìï $yê<ë\T n\TeTT≈£îHêïjÓ÷ u§eTà |ü&çq ‘·sê«‘· ns¡ú+ ne⁄‘√+~. eT÷&ÉT Væ≤≥T¢... Äs¡T j·÷eπsCŸ\T>± á j˚T&Ü~ dæìe÷ ã+&ç <ä÷düT≈£îb˛‘·Tqï |ü]ÁX¯eT˝À ø=‘·Ô>± $yê<ë\ ì|ü sêEø=+~. ‘Ós¡yÓqø£ dü+>∑‘·T\T Ç|ü&ç|ü&˚ ãj·T≥|ü&ÉT‘·THêïsTT.

Ç+‘·˝À r<ë›+... n+‘·˝À ny˚Tà<ë›+!

Á|ür yê´bÕsêìøÏ z ˝…ø±ÿ |üÁ‘·+ ñ+≥T+~. ˇø£ÿ dæìe÷øÏ ‘·|üŒ. ô|≥Tºã&ç m+‘√ ø£∫Ñ·+>± ‘Ó©<äT. rsê ~–q ‘·sê«‘· ã&Ó®{Ÿ ‘·&çdæyÓ÷|ü&Ée⁄‘·T+~. yÓTT<ä˝…’q dæìe÷ eT<Ûä´˝À Äù|j·T˝Òs¡T. n˝≤>∑ì |üP]Ô#˚j·T˝Òs¡T. q÷{ÏøÏ <ë<ë|ü⁄ j·÷uÛ…’ dæìe÷\ |ü]dæú‹ Ç<˚. ªÇ+‘·˝À dæ ì e÷ rùd<ë› + . n+‘· ˝ À ny˚ T à<ë› + . $T–*+~ ˝≤uÛÑy˚T..µ n+≥÷ >±˝À¢H˚ ˝…πøÿdüTÔHêïs¡T. dæìe÷øÏ |ü⁄Hê~ ã&Ó®{Ÿ. Ä |ü⁄Hê~ >±˝À¢ ñ+fÒ Çø£ dæìe÷ nH˚ uÛÑeq+ mø£ÿ&É ì\ã&ÉT‘·T+~? µ¬sã˝Ÿµ dæìe÷ $wüj·T+˝À Ç<˚ »]–+~. ªdæìe÷ì s¡÷.22 ø√≥¢‘√ rùdkÕÔ..µ nì ˝≤¬sHé‡ ìsêà‘·\≈£î #ÓbÕŒ&ÉT. >∑TeTà&çø±j·T ø=fÒº≥|üŒ{ÏøÏ n~ s¡÷.40 ø√≥¢≈£î #˚]+~. n+fÒ <ë<ë|ü⁄ ¬s{Ϻ+|üqïe÷≥! dæìe÷ Ä&ç‘˚ ìsêà‘·\÷ >∑|t#·T|t>±

ñ+&˚yêπs. b˛sTT+~ ø±ã{Ϻ... e´eVü‰s¡+ |òæsê´<äT\ es¡≈£L yÓ[¢+~. ˝≤¬sHé‡ }s¡T≈£î+{≤&Ü...? ªHê nqTeT‹ ˝Ò≈£î+&Ü dæìe÷ Vü≤≈£îÿ\T ny˚TàXÊs¡Tµ Ä+≥÷ Äj·THê z ø£+ô|Ì¢≥T |ü&˚XÊs¡T. m+‘· #˚dæHê ìsêà‘·≈£î b˛sTTq &ÉãT“\T ‹]>=kÕÔj·÷?

ø=+<äs¡T d”ìj·TsY q≥T˝…’‘˚ q+~ nyês¡T¶\ >∑T]+∫ e÷{≤¢&˚+<äTπø ádü&ç+&ÉT≈£î+≥THêïs¡T. BìïãfÒº |ü] dæú‹ ns¡ú+ #˚düTø√e#·TÃ. µH=|æŒ+|üø£ ‘êH=e«ø£µ nyês¡T¶\T |ü+#˚düT≈£î+≥÷ b˛j·÷s¡ì ø=+<äs¡T $eT]ÙdüTÔ+fÒ... ªHê≈£L Ç#êÃs¡T...˙≈£î Ç#êÃs¡T...Çø£ >=&Éy˚eTT+~? >=DT>∑T&ÉT @eTT+~? nì düs¡T›≈£îb˛‘·THêïs¡T eT] s¡>∑&É ªsê+u≤ãTµ ø=+<äs¡T. H√s¡TH√ïfi¯¢πø q+<äT*kÕÔs¡≥! nì ôd’f…Æs¡T¢ ª¬øyÓTsêyÓTHé >∑+>∑‘√ sê+u≤ãTµ #·T≥÷º mìï $yê<ë\T y˚ùdyês¡÷ ˝Òø£b˛˝Ò<äT. eTTdüTs¡Tø=HêïjÓ÷ ‘Ó*j·T+~ ø±<äT. ªHê bÕ]‘√wæø£+ ìsêà‘· m>=Z{≤º&ÉTµ nì <äs¡Ù≈£î\ dü+|òüT+˝À |üP] ≈£î\ >∑fi¯+... |òæsê´<äT #˚j·T&É+‘√ ‘=*kÕ]... ªsê+u≤ãTµ $yê<ë\ eT<Ûä´˝À Áu≤Vü≤àDÏC≤ìï øÏ+#·|ü]#˚ dæìe÷ ˇø£{Ï düT&ç>∑T+&É+˝À |ü&ܶ&ÉT. á dæìe÷ ø√dü+ |üP]øÏ Vü≤&Ü$&ç #˚d+æ ~. n<˚ ñyÓTHé ÇHé Áu≤Vü≤àDÏ»+. Áu≤Vü≤àD ìsêà‘· <ëqj·T´ Ä|òüsY #˚dæq bÕ]‘√wæø£+ s¡÷.11 dü+|òü÷\T ø£HÓïÁs¡CÒXÊsTT. s√&Ó¶øÏÿ ∫Á‘· <äs¡Ùø£ ìsêà‘·\≈£î ø√≥T¢. dæìe÷ |üPs¡ÔsTTHê... <ëqj·T´ |üP]øÏ yÓTT‘·Ô+ XÊ|üHêsêú\T ô|{≤ºs¡T. á ∫Á‘êìï ìùw~Û+#ê\+≥÷ bÕ]‘√wæø£+ #Ó*¢+#·˝Ò<äT. <ë+‘√ |üP]øÏ |òæsê´<äT kÕø屑·TÔ eT+Á‹ l<ÛäsY u≤ãT s¡+>∑+˝ÀøÏ ~>±&ÉT. #˚j·T&É+ $TqVü‰ eTs√ e÷s¡Z+ ø£ì|æ+#·˝Ò<äT. Ä dæìe÷ Äj·Tq H˚‘·è‘·«+˝À Áu≤Vü≤àD dü+|òü÷\ Á|ü‹ì<ÛäT\T Áô|dtMT≥¢˝À e÷Á‘·+ <äs¡Ù≈£î&ÉT, ìsêà‘ê øö–*+#·Tø=ì >∑es¡ïsY qs¡dæ+Vü≤Hé, eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶\ bòı{À\≈£î bò˛E*#êÃs¡T. Äqø£ e÷Á‘·+ ˇø£]ô|’ ˇø£s¡T qT ø√sês¡T. Bìô|’ #·s¡´ rdüT≈£î+{≤eTì d”m+ Vü‰MT s¡Tdüs¡Tdü˝≤&Üs¡T. Ç#êÃs¡T. ∫Á‘·+ô|’ |òæsê´<äT |üÁ‘ê\qT πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·«+, düe÷#ês¡ XÊK≈£î |ü+|ækÕÔeTì >∑es¡ïsY ‘Ó*bÕs¡T. á Ä dæìe÷ $&ÉT<ä\j·÷´ø£ eTs√ uÛ≤>√‘·+ yÓTT<ä˝…’+~. $yê<ä+ ôV≤#·TÃMTs¡≈£î+&Ü dæìe÷ $&ÉT<ä\qT Á|üuÛÑT‘·«+ ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷ìøÏ e´‹πsøÏ nH˚ eTTÁ<ä ªsê+u≤ãTµô|’ n&ÉT¶ø=+~. kÕØ {°#·sY dæìe÷ ≈£L&Ü ø=ìïs√E\ bÕ≥T y˚ùdXÊs¡T. $ø£˝≤+>∑T\qT øÏ+#·|]ü #˚ düìïy˚XÊ\THêïj·Tì $yê<ë\≈£î ÄkÕÿs¡+ Ç∫Ã+~. ‘√{Ï <äs¡Ù≈£î&ÉT mHé.X¯+ø£sY ≈£L&Ü >∑fi¯+ m‘êÔs¡T. #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT ªu§*¢µ ô|’ s¡>∑&É »]–+~. |üP] rs¡T e÷πsHê? ø£åe÷|üD #Ó|æŒHê ñ<ä´eTø±s¡T\T XÊ+‹+#·˝Ò<äT. ∫e] ªø£&ÉT|ü⁄ ∫+#·Tø=+fÒ ø±fi¯¢ô|’ |ü&ÉT‘·T+~µ n+{≤s¡T. øÏ Á|üuÛÑT‘·«+ ø£\>∑CÒdüTø=ì Á|ü‘˚´ø£ ø£$T{°‘√ ø£‘ÓÔs¡T¢ ˝≤¬sHé‡, |üPØ\ >=&Ée\T Ä ø√eπø ekÕÔsTT. Hê\T>√Z&É\ y˚sTT+∫+~. Çø£ dæìe÷˝À @+ $T–*+~? n+‘ê eT<Ûä´ »s¡>±*‡q e´eVü‰sêìï s√&ÉT¶ô|’øÏ rdüTø=#êÃs¡T. n‘·T≈£î\ u§+‘·˝≤ e÷]+~. rdæq <äs¡Ùø£ ìsêà‘·\ ∫e]øÏ ã˝…’+~ mes¡T? <äs¡Ù≈£î\, ìsêà‘·\ Á|ü‹wüº ø£+fÒ... ‘Ó\+>±D õ˝≤¢˝À¢ Ä&ç+#˚+<äT≈£î HÓ’C≤+ ~>∑C≤]+~. ìsêà‘·≈£î ø√≥¢ qwüº+ $T–*+~. dü¬s’q &çÅdæºã÷´≥sY ~˝Ÿ sêE |ü&ɶ ø£cÕº\T n˙ï Ç˙ïø±e⁄. bÕ¢ì+>˘ ˝Òπø me] >=sTT´ yês¡T ‘·e⁄«≈£î+≥THêïs¡H˚~ düeTdü´ #·˝≤¢]Hê »s¡>±*‡q &Ü´y˚TCŸ uÛ≤Ø>± »]–+~. ì»+. ‘Ó\T>∑T ∫Á‘· |ü]ÁX¯eT ø°]Ô eTdüø£u≤s¡T‘√+<äH˚~ n+‘·ø+£ fÒ ì»+. ‘·|ü m˝≤>∑÷ »]–b˛sTT+~. Çø£HH’Ó ê q+~ q$«+~... y˚T˝§ÿHê*‡q nedüs¡+ ñ+~. Ä e÷s¡TŒ <äs¡Ù≈£î\ qT+∫ 2011 q+~ |ü⁄s¡kÕÿsê\ m+|æø£ ≈£L&Ü #ê˝≤eT+~øÏ yÓTT<ä\e⁄‘·T+<ë? ˝Ò<ä+fÒ ìsêà‘·\ qT+∫ yÓTT<ä\ s¡T∫+#·˝Ò<äT. $$<Ûä |ü⁄s¡kÕÿsê\≈£î ª|ü+|ü+ø£+µ #˚XÊs¡ì e⁄‘·T+<ë? nH˚~ e÷Á‘·+ ø°\ø£+. u≤Vü‰≥+>±H˚ $eT]Ù+#ês¡T. nyês¡T¶\ m+|æø£ô|’ q+~ ≈£L&Ü qe⁄«‘√+<äì q\T>∑Ts¡T HêHê e÷≥\T nH˚XÊs¡T.

- NOVEMBER 2012 57


58

- NOVEMBER 2012

yÓ+ø£fÒwt düs¡düq ¬s+&√kÕ] ‘·T\dæ nH˚ ∫Á‘·+˝À q{Ï+∫+~. uÀj·TbÕ{Ï lqT <äs¡Ù≈£î&ÉT. <ä>∑TZbÕ{Ï düTπswt u≤ãT ìsêà‘·. 12 nø√ºãsY 2007q $&ÉT<ä˝…’+~. á dæìe÷ u≤ø±‡|ò”dt e<ä› |òüTq$»j·T+ kÕ~Û+∫+~.

$$.$Hêj·Tø˘ <äs¡Ùø£‘·«+˝À Á|üuÛ≤dt V”≤s√>± e∫Ãq jÓ÷– ∫Á‘·+˝À qj·Tq‘ês¡ V”≤s√sTTHé>± q{Ï+∫+~. s¡M+Á<äHê<∏é ¬s&ç¶ ì]à+∫q á dæìe÷ 14 »qe] 2007q $&ÉT<ä˝…’+~. q+~ì bÕÁ‘·˝À q{Ï+∫ qj·Tq‘ês¡ yÓT|æŒ+∫+~. á dæìe÷ $»j·T+ kÕ~Û+#·˝Ò<äT.

2007

Ç<˚ dü+e‘·‡s¡+ Hê>±s¡T®q düs¡düq u≤dt nH˚ ∫Á‘·+˝À q{Ï+∫+~. $.mHé. Ä~‘·´ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫q á dæìe÷ Áù|ø£å≈£î*ï Äø£≥Tºø√˝Òø£b˛sTT+~. &ç.•eÁ|ükÕ<é ¬s&ç¶ ì]à+∫q á ∫Á‘·+ ôdô|º+ãsY 27, 2006˝À $&ÉT<ä˝…’+~.

$$.$Hêj·Tø˘ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫q \ø°Î ∫Á‘·+‘√ ‘Ó\T>∑T ∫Á‘· |ü]ÁX¯eT˝À n&ÉT>∑Tô|{Ϻ+~ qj·Tq‘ês¡. Ç+<äT˝À yÓ+ø£fÒwt düs¡düq q{Ï+∫ <äs¡Ùø£ ìsêà‘·\ <äèwæº˝À |ü&ç+~. n#·Ã ‘Ó\T>∑T ne÷àsTT˝≤ ø£ì|æ+∫ Äø£≥Tº≈£î+~. q+~ì bÕÁ‘·˝À ˇ~–b˛sTT q{Ï+∫+~. \ø°Î ∫Á‘êìøÏ q\¢eT\T|ü⁄ ãTõ® ìsêà‘·. »qe] 14, 2006q á dæìe÷ Áù|ø£≈å î£ \ eTT+<äTø=∫Ã+~.

2006

j·Tq‘ês¡ eT\j·÷fi¯ ∫Á‘·+‘√ V”≤s√sTTHé>± |ü]#·j·TyÓTÆHê ‘Ó \ T>∑ T , ‘· $ Tfi¯ ∫Á ‘ · |ü ] Á X ¯ e T˝À {≤|t V” ≤ s√sTTHé > ± ù | s¡ T dü+bÕ~+∫+~. >∑õì, #·+Á<äeTTœ dæìe÷\‘√ ‘Ó\T>∑T Áù|ø£å≈£î\≈£î #˚s¡TyÓ’+~. Ä‘·sê«‘· ã&Ü V”≤s√\ düs¡düq q{Ï+∫ {≤©e⁄&é {≤|t V”≤s√sTTHé‡ ø£¢uŸ˝À #˚]+~. n+<ä+, n_Ûqj·T+, Äø£≥Tº≈£îH˚ s¡÷|ü+ ÄyÓT kı+‘·+. m˝≤+{Ï bÕÁ‘·˝ÀHÓ’Hê yÓT|æŒ+#·>∑\ q{Ï. lsêeTsê»´+˝À b˛wæ+∫q d”‘· bÕÁ‘·≈£î q+~ nyês¡T¶ e]+∫+~. Ç|ü&ÉT ø£èwüí+ e+<˚ »>∑<äTZs¡T+ ∫Á‘·+˝À &Ü≈£î´yÓT+≥Ø |òæ*+ y˚Tø£sY>± $_ÛqïyÓTÆq bÕÁ‘· b˛wæ+∫+~.

q

B RTHDAYS EXCLUS VE


n+<ä+ qj·THêq+<ä+

- NOVEMBER 2012 59

B+‘√ bÕ≥T... Hê>±s¡T®q V”≤s√>± <äX¯s¡<∏é <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔqï Áù|eTø£<∏ë ∫Á‘·+˝Àq÷ qj·Tq‘ês¡ V”≤s√sTTHé>± q{Ïk˛Ô+~.

ø£èwüí+ e+<˚ »>∑<äTZs¡T+ ∫Á‘·+˝À sêHê düs¡düq q{Ï+∫+~. Ç+<ä T ˝À <˚ $ ø£ bÕÁ‘· b˛wæ +∫+~. &Ü≈£ î ´yÓ T +≥Ø |ò æ * + y˚ T ø£ sY >± ø£ì|æ+#·qT+~. ÁøÏwt <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫q á ∫Á‘·+ $&ÉT<ä\≈£î dæ<ä∆yÓTÆ+~.

2012

Çø£ dæìe÷\≈£î >∑T&é u…’ #ÓãT‘·T+<äqT≈£îqï düeTj·T+˝À lsêeTsê»´+˝À d”‘· bÕÁ‘· b˛wæ+∫+~. eTs√kÕ] u≤\ø£èwüº‘√ ø£*dæ q{Ï+∫+~. V”≤s√sTTq¢qT Á|ü‘˚´ø£+>± #·÷|æ+#˚ u≤|ü⁄ qj·Tq‘ês¡qT d”‘·>± n<äT“¤‘+· >± #·÷|æ+#ês¡T. qj·Tq‘ês¡ ø¬ ØsY˝À #Ó|ü ø√>∑<>ä Z∑ Á|ü‘´˚ ø£ ∫Á‘·$T~. ñ‘·eÔ T V”≤s√sTTHé>± d”‘· bÕÁ‘·≈î£ q+~ nyês¡T¶ ôd‘’ +· e]+∫+~. á dæìe÷ ‘·sê«‘· qj·Tq‘ês¡ |ü\T ∫Á‘ê\T ˇ|ü≈£î+~.

2011

nu≤“jYT m˙ºj·÷sY‘√ n<äTsY‡ ∫Á‘·+˝À q{Ï+∫q ‘·sê«‘· u≤u≤jYT u≤\ ø£èwüí düs¡düq dæ+Vü‰ nH˚ ∫Á‘·+˝À q{Ï+∫+~. VüQ+<ë>± ñ+&˚ >±j·TÁ‹ bÕÁ‘·≈£î |üP]Ô Hê´j·T+ #˚dæ+~. uÀj·TbÕ{Ï lqT qj·Tq‘ês¡ bÕÁ‘·qT #·ø£ÿ>± r]Ã~<ë›s¡T. 30 @Á|æ˝Ÿ 2010˝À $&ÉT<ä˝…’+~. dü÷|üsY &É÷|üsY Væ≤{Ÿ {≤ø˘‘√ uÛ≤Ø ø£˝…ø£åHé‡ edü÷\T #˚dæ+B ∫Á‘·+.

$$.$Hêj·Tø˘ <äs¡Ùø£‘·«+˝À qj·Tq‘ês¡ q{Ï+∫q eT÷&√ dæìe÷ n<äTsY‡. ‘=*kÕ]>± m˙ºj÷· sY‘√ CÀ&û ø£{+ºÏ ~. Ç+<äT˝À #·+Á<äøfi£ >¯ ± ø£ì|æ+∫+~. &ç|òü¬s+{Ÿ ôw&é‡ ñqï á bÕÁ‘· qj·Tq‘ês¡≈£î eT+∫ ù|s¡T ‘Ó∫Ã+~ á dæìe÷ dü÷|üsY Væ≤{Ÿ nsTT´+~. e\¢uÛÑH˚ì e+oyÓ÷Vü≤Hé á dæìe÷ ì]à+#ês¡T. 13 »qe] 2010q $&ÉT<ä˝…’+~.

2010

‘·$Tfi¯ ∫Á‘ê\‘√ _J>± ñ+&É&É+‘√ ‘Ó\T>∑T ∫Á‘· d”eT≈£î ø±düÔ <ä÷s¡yÓTÆ+~. Ä+»H˚j·TT\T ∫Á‘·+˝À s¡$‘˚» düs¡düq n+»* bÕÁ‘·˝À q{Ï+∫+~. |üs¡X¯ósê+ <äs¡Ù≈£î&ÉT. >∑DÒwt u≤ãT ìsêà‘·. 12 Ä>∑dtº 2009q $&ÉT<ä˝…’+B dæìe÷.

2009


2 sex psychology top N GHT Life trade GUIDE My CHOICE QUIZ COMPETET ON

Ábd ary Õø°ºdt #˚j·T+&ç.... düTK|ü&É+&ç....

oB RTHDAYS

Á|òüTdüÿ\q+ (Á|”yÓT#·÷´sY mC≤≈£î´˝ÒwüHé) nH˚~ uÛ≤sê´uÛÑs¡Ô eT<Ûä´ dü+ã+<Ûë*ï $&É>=fÒº Á|ü<Ûëq düeTdü´>± e÷]+<äì >∑‘· HÓ\ {≤©e⁄&é e÷´>∑C…’Hé˝À ‘Ó\TdüT≈£îHêï+. ákÕ] Ä düeTdü´qT+∫ @ $<Ûä+>± ã≥j·T|ü&=#√à #·T<ë›+.

EXCLUS VE

kÕºsYº - kÕº|t f…øÏïø˘

Ç~ nyÓ T ]ø±˝À #ê˝≤ ÁbÕ#· T s¡ ´ + bı+~q ôdø˘ ‡ <∏Ós¡|” $<Ûëq+. eT+<äT\‘√ |üì˝Ò≈£î+&Ü uÛ≤sê´, uÛÑs¡Ô ‘·eT≈£î ‘êeTT>± ÁbÕø°ºdt #˚dæ ø=~›HÓ\\ ø±\+˝ÀH˚ oÁ|òüTdüÿ\q düeTdü´qT+∫ XÊX¯«‘·+>± <ä÷s¡+ ø±e#·TÃ. á $<Ûëq+ m˝≤>√ ‘Ó\TdüT≈£î+<ë+. ôd’ø˘‡ <∏Ós¡|” $<Û ë Hêìï m+‘√eT+~ nyÓ T ]ø£ H é &Üø£ º s ¡ T ¢ mH√ï $<Ûë\T>± $e]+#ês¡T. M]˝À eTTK´yÓTÆqyês¡T e÷düºsY‡ n+&é C≤q‡Hé‡, ôV≤˝…Hé ø±´|t ˝≤Hé, CÒyéT‡ d”yÓTHé‡. nìï+{À¢q÷ ø±eTHé>± ñ+&˚~ ÁbÕø°ºdt. yÓTT<ä{Ï <äX¯ |ü ⁄ s¡ T wü ß &É T ‘· q n+>±ìï #˚ ‹ ‘√ ñÁ<˚ø£|üs¡T#·T≈£î+≥÷ mø£‡sYôd’CŸ yÓTT<ä\T ô|{≤º*. Ä $<Ûä+>± #˚düTÔqï|ü&ÉT..... Ms¡´+ ãj·T{ÏøÏ e#˚à ¬s+&ÉT eT÷&ÉT ôdø£q¢ eTT+<äT>± ñÁ<˚ø£ |üs¡#·Tø√e&É+

60

- NOVEMBER 2012

Äù|j· ÷ *. ‹]– yÓ + ≥H˚ m≈£ î ÿe dü e Tj· T + rdüTø√≈£î+&Ü. ‘·qqT ‘êqT ñÁ<˚ø£|üs¡T#·Tø√yê*. ( Vü≤düÔÁ|üjÓ÷>∑+ #˚düT≈£îH˚ $<Ûä+>± eTT+<äT≈£î yÓqøÏÿ #˚‹‘√ Åk˛ºø˘‡ #˚düTÔ+&Ü*.) á $<Ûä+>± ‘·qqT ‘êqT dæºeTT´˝Ò{Ÿ #˚düT≈£î+≥÷... ø£¬sø˘º>± Ms¡´+ ãj·T{ÏøÏ sêuÀj˚T ¬s+&ÉT eT÷&ÉT ôdø£q¢ eTT+<äT Äù|dæ eTs¡˝≤ ñÁ<˚ø£|üs¡#·Tø√yê*. á $<Ûä+>± eT÷&ÉT kÕs¡T¢ ÁbÕø°ºdt #˚dæ Hê\T>√kÕ] Msê´ìï ãj·T≥øÏ |ü+|æ+#ê*. Ç˝≤ yêsêìøÏ eT÷&ÉT, Hê\T>∑T kÕs¡T¢ ÁbÕø°dº t #˚dTü +Ô fÒ...yÓT\¢>± ôdø˘‡ #˚ùd düeTj·T+ ô|s¡T>∑T‘·T+≥T+~. ‘·qøÏ ‘êqT>± ø£+Á{À˝Ÿ #˚dTü ø√e&É+ H˚sT¡ Ã≈£îqï ‘·sê«‘·... ‘·q uÛ≤s¡´ düVü≤ø±s¡+ rdüT≈£î+fÒ ‘·sê«‹ <äX¯≈£î yÓfi§¢#·TÃ. ¬s+&√ <äX¯ |ü⁄s¡Twüß&ÉT m˝≤¬>’‘˚ ‘·qqT ‘êqT dæºeTT´˝Ò{Ÿ #˚düT≈£î+{≤&√ n<˚ $<Ûä+>± uÛ≤s¡´ ‘·q #˚‘·T\‘√ uÛÑs¡Ô≈£î dæºeTT´˝Ò{Ÿ #˚düTÔ+~. ¬s+&ÉT ôdø£q¢ eTT+<äT>± n‘·qT Ä|üeTì #ÓãT‘ê&ÉT. Ä$&É Ä|ü⁄‘·T+~. ¬s+&ÉT eT÷&ÉT ôdø£q¢ >±´|t rdüTø=ì |ü⁄s¡TcÕ+>±ìï eT÷&ÉTkÕs¡T¢ kÕº|t #˚dæ kÕºsºY #˚dæ Hê\T>√kÕ] mC≤≈£î´˝Ò{Ÿ #˚düT≈£îH˚ $<Û+ä >± uÛ≤s¡´ düVü≤ø£]düTÔ+~. á $<Ûä+>± ø=ìï yêsê\T ÁbÕø°ºdt #˚dæq ‘·sê«‘· n‘·ì˝À ø£+Á{À˝Ÿ nH˚~ e#˚ÃdüTÔ+~.

eT÷&√ <äX¯... eT÷&√ <äX¯˝À #˚sTT‘√ ø±≈£î+&Ü

uÛ≤s¡´... uÛÑs¡Ô MT<ä ñ+&ç |ò”y˚T˝Ÿ ÄHé {≤|t bıõwüHé ˝À ≈£ L s√Ãyê*. n‘· ì n+>±ìï jÓ ÷ ì˝À|ü * øÏ Á|üy˚X¯ô|≥Tºø=ì... ìX¯Ã\+>± ≈£Ls√Ãyê*. |ü⁄s¡Twüß&ÉT n˝≤π> ñ+&ç ø£+Á{À˝Ÿ #˚düTø√e&É+ H˚s¡TÃø√yê*. Ç~ #ê˝≤ ø£wüºyÓTÆq <äX¯. eTTK´+>± oÁ|òüTdüÿ\q düeTdü´ ñqïyê]øÏ á <äX¯ ø£wüºyÓTÆ+~. yÓTT<ä{Ï ¬s+&ÉT <äX¯\T dü]>±Z ÁbÕø°ºdt #˚dæqyê]øÏ Ç~ düT\uÛÑeTÚ‘·T+≥T+~. Hê\T>√ <äX¯ uÛ≤s¡´ ‘·q uÛÑs¡Ô MT<ä ≈£L#=ì |ü⁄s¡TcÕ+>±ìï jÓ÷ì˝ÀøÏ Á|üyX˚ ô¯ |≥Tºø=ì.... |òy” T˚ ˝Ÿ ÄHé {≤|t bıõwüH˝é À yÓT\¢>± ø£<\ä &É+ #˚dTü +Ô ~. (ô|*«dt eT÷yéyTÓ +{Ÿ‡). n‘·qT W{Ÿ nj˚T´ düeTj·T+˝À ÄyÓTøÏ kÕº|t nì #ÓãT‘ê&ÉT. yÓ+≥H˚ ÄyÓT Ä–b˛‘·T+~. eT÷&ÉT Hê\T>∑T ôdø£qT¢ Ä–q ‘·sê«‘· eT∞¢ kÕºsYº #˚j·TeTì dü÷#·q*kÕÔ&ÉT. á $<Ûä+>±. eTT&ÉT Hê\T>∑T kÕs¡T¢ #˚dæq ‘·sê«‘· |ü⁄s¡Twüß&ÉT Åd”Ô jÓTTø£ÿ jÓ÷ì˝À düÿ\q+ #˚kÕÔ&ÉT. (&çXÊÃsY® #˚kÕÔ&ÉT.) á $<Ûä+>± ÁbÕø°ºdt #˚dü÷Ô+fÒ ø=+‘·ø±˝≤ìøÏ n\ yê≥e⁄‘·T+~. @ eT+<äT\T ˝Ò≈£î+&ÜH˚ oÁ|òüTdüÿ\q düeTdü´qT+∫ ãj·T≥|ü&=#·TÃ. ø±ø£b˛‘˚.... @<Ó’Hê ˇø£ Ä≥ H˚s¡TÃø√yê\Hêï, ø=‘·Ô $wüj·T+ ‘Ó\TdüTø√yê\Hêï,


DR. S. BALARAM BABU

MBBS, MHS, FHM, ABS (USA), SSM (Oxford, UK) Certified Sex Therapist (Florida, USA) American Board Certified Cl.Sexologist Consultant: Image Hospitals, Ameerpet, Hyderabad Ph: +91 9052433109 doct.ram@gmail.com

ø±s¡T, u…’≈£î ˝≤+{Ï$ H˚s¡TÃø√yê\Hêï ø=+‘·düeTj·T+ |ü&ÉT‘·T+~. BìøÏ düeTj·T+, ø£èwæ, zs¡TŒ, düVü≤q+ #ê˝≤ nedüs¡+. ‘=+<äs¡|ü&ç‘˚ |òü*‘ê\T sêe⁄. düTe÷s¡T>± ¬s+&ÉT qT+∫ eT÷&ÉT HÓ\\ ÁbÕø°ºdt nedüs¡+. uÛ≤sê´ uÛÑs¡Ô\T düVü≤ø£]+#·T≈£î+fÒ á$<Ûëq+ <ë«sê düeTdü´ ‘=+<äs¡>± rs¡T‘·T+~. #ê˝≤eT+~ Åd”Ô\T eTq¬ø+<äT≈£î˝Ò nH˚ $<Ûä+>± ñ+{≤s¡T. ø±˙ |ü⁄s¡Twüß&çì m≈£îÿeùd|ü⁄ ne⁄{Ÿ ø±≈£î+&Ü #˚j·T>∑*–‘˚ m≈£îÿe düTK+ bı+<˚~ Åd”Ô nH˚ $wüj·T+ ‘Ó\TdüTø√yê*. á$wüj·÷ìï <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì ... uÛÑs¡Ô≈£î düVü≤ø£]ùdÔ XÊX¯«‘·+>± oÁ|òüTdüÿ\q düeTdü´qT+∫ ãj·T≥|ü&=#·TÃ. Çø£ÿ&É >∑Ts¡TÔ ô|≥Tºø√yê*‡q eTs√ eTTK´$wüj·T+... ÁbÕs¡+uÛ+Ñ ˝À #ê˝≤kÕs¡T¢ ô|sò TT˝Ÿ ne⁄‘·T+{≤s¡T. ø£+Á{À˝Ÿ #˚düTø√ø£b˛e&É+. yÓTTVü≤e÷≥|ü&É≥+, Ä‘·àq÷´dü‘· ô|s¡>∑&É+ e+{Ï$ »s¡T>∑T‘êsTT. ø±˙ µÁbÕø°ºdt y˚Tø˘‡ e÷´Hé |üsYô|òø˘ºµ nH˚~ ‘Ó\TdüTø√yê*. eT÷&ÉT Hê\T>∑T HÓ\\T ÁbÕø°ºdt #˚ùdÔ ø£∫Ñ·+>± oÁ|òüTdüÿ\q düeTdü´qT+∫ ãj·T≥|ü&ÉT‘ês¡T. nyÓT]ø±˝À uÛ≤sê´uÛÑs¡Ô\T •ø£åDbı+~q ôdø˘‡ <∏Ós¡|ædtº\ <ä>∑Z]¬ø[¢ kÕº|t kÕºsYº f…øÏïø˘ H˚s¡TÃø=ì ÁbÕø°ºdt #˚kÕÔs¡T. ø±˙ eTq <˚X¯+˝À <äTs¡<äèwüºeXÊ‘·TÔ •ø£åD bı+~q <∏Ós¡ô|düTº\T #ê˝≤ ‘·≈£îÿeeT+~ ñHêïs¡T. n+‘˚ø±<äT á ∫øÏ‘ê‡ $<Ûëq+ m+‘√ Ks¡TÑ√ ≈£L&ÉTø=qï~ . n+<ä]ø° n+<äTu≤≥T˝À ñ+&Éø£b˛e#·TÃ. Ç<˚ $<ÛëHêìï Ç|ü&ÉT MTs¡T ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. m+‘√ zs¡TŒ‘√ H˚s¡TÃø=ì MT eT<Ûä´ ñ+&˚ n>±<Ûëìï ‘=\–+#·Tø=ì.. Vü‰sTT>± dü+kÕs¡ düTU≤ìï bı+<ä+&ç. eTq<˚X¯+˝À≈£L&Ü á $<Ûëq+ ÁbÕø°ºdt #˚ùdÔ eT+∫+~. düeTdü´qT+∫ ‘=+<äs¡>± ãj·T≥|ü&=#·TÃ.

¬s+&√ |ü<ä∆‹ - d”ÿ«CŸ f…øÏïø˘ yÓTT<ä{Ï <äX¯ Ç~ <ë<ë|ü⁄ kÕº|t n+&é kÕºsYº f…øÏïø˘

˝≤+{Ï<˚. ø±ø£b˛‘˚ ∫qï e÷s¡TŒ\T+{≤sTT. |ü⁄s¡Twüß&ÉT ‘·q |ü⁄s¡TcÕ+>±ìï #˚sTT‘√ dæºeTT´˝Ò{Ÿ #˚dü÷Ô &çXÊÃsY® nj˚T´ düeTj·T+˝À Áô|òqT´\yéT <ä>∑Zs¡ Áô|»sY nô|Ì¢ #˚dæ u§≥qy˚\T #·÷|ü⁄&ÉT y˚* eT<Ûä´ ‘·q ô|ìïdt ì |ü≥Tºø=ì Áô|qò T´\yéT <ä>sZ∑ ¡ H=øÏÿ |ü≥Tº≈î£ +{≤&ÉT. s¬ +&ÉT qT+∫ Äs¡T ôdø£q¢ eTT+<äT ãj·T{ÏøÏ e#˚à Ms¡´+ ˝À|ü*øÏ yÓfi¯óÔ+~.

Ä$<Ûä+>± d”ÿ«CŸ #˚dü÷Ô dæºeT÷´˝Ò{Ÿ #˚dü÷Ô eT÷&ÉT qT∫ Hê\T>∑T kÕs¡T¢ #˚dæ Ä ‘·sê«‘· &çXÊÃsY® #˚ùdj·÷*. n˝≤ ÁbÕø°ºdt #˚dæq ‘·sê«‘· uÛÑs¡Ô ‘·q uÛ≤s¡´ #˚‹ì ñ|üjÓ÷–+∫ n<˚ |ü<ä∆‹ nqTdü]+#ê*. eT÷&√ <äX¯ ‘·q uÛ≤s¡´ jÓTTø£ÿ jÓ÷ì˝À|ü\ Á|üy˚X¯ ô|{Ϻ ÁbÕø°ºdt #˚dæ &çXÊÃsYà nj˚T´ düeTj·T+˝À n+>±ìï rùdj·÷*. Äj·Tq uÛ≤s¡´ d”ÿ«CŸ #˚düTÔ+~. á $<Ûä+>± ÁbÕø°dº t #˚dTü +Ô &É&+É e\¢ oÁ|òTü düÿ\q düeTdü´ MT<ä ø£+Á{À˝Ÿ e#˚ÃdüTÔ+~. Ç|ü&ÉT ‘·q≈£î ‘êqT>± m|ü&ÉT ø±yê\+fÒ n|ü&ÉT &çXÊÃsY® #˚ùd <äX≈¯ î£ #˚sT¡ ≈£î+{≤&ÉT. nsTT‘˚ uÛ≤s¡´, bÕ]ºdæù|wüHé, düVü≤ø±s¡+ #ê˝≤ nedüs¡+. ˝Òì |üø£å+˝À Bì˝À dü¬ø‡dt nH˚~ ñ+&É<äT. Ç|üŒ{Ïes¡≈£î »]–q |ü]XÀ<Ûäq˝À á ¬s+&ÉT |ü<ä∆‘·T\ <ë«sê ns¡yÓ’ qT+∫ e+<ä XÊ‘·+ es¡≈£î dü¬ø‡dt πs{Ÿ ñ+<äì ‘˚*+~. Hê ej·TdüT‡ 32 dü+e‘·‡sê\T, Hê uÛ≤s¡´ ej·TdüT‡ 28. e÷≈£î ô|fiËÌ¢ 5 dü+e‘·‡sê˝…’+~. Ç<ä›s¡T |æ\¢\T. nìï $wüj·÷˝À¢ #ê˝≤ Vü‰´|”>± ñHêï+... ø±˙ ôdø˘‡ ÁbÕs¡+_Û+∫q ø=~› ø£åD≤\πø Ms¡´+ ©ø˘ ne⁄‘√+~. #ê˝≤ d”Œ&é>± W{Ÿ nsTTb˛‘·T+~. ˇø√ÿkÕ] uÛ ≤ s¡ ´ qT <ä > ∑ Z s ¡ rdü T ø=ì eTT<ä T › ô | ≥Tº ø √>±H˚ W{Ÿ ne⁄‘·THêï. Bìe\¢ e÷ Ç<ä›] eT<Ûä´ #ê˝≤ >=&Ée\ e⁄‘·THêïsTT. Hê≈£î &çXÊÃsY® nj˚T´ düeTj·÷ìøÏ Hê uÛ≤s¡´ rÁeyÓTÆq ø√]ø£‘√ ñ+≥T+~. H˚qT &çXÊÃsY® ø±e&Üìï ø£+Á{À˝Ÿ #˚düTø√˝ÒqT. #ê˝≤ ∫sê≈£î‘√ Hê uÛ≤s¡´ rÁeyÓTÆq e÷qdæø£ ˇ‹Ô&çøÏ >∑Ts¡e⁄‘√+~. @+ #˚j·÷˝À ns¡ú+ ø±efÒ¢<äT. BìøÏ ìyês¡D #Ó|üŒ+&ç? MT≈£îqï düeTdü´ ù|s¡T Á|æyÓT#·÷´sY mC≤≈£î´˝ÒwüHé. BH˚ï oÁ|òüTdüÿ\q+ n+{≤s¡T. <ë<ë|ü⁄ q\uÛ…’ XÊ‘·+ eT+~ uÛ≤sê´ uÛÑs¡Ô\T á düeTdü´‘√ u≤<Ûä |ü&ÉT‘·Tqï≥Tº ìsê›s¡D »]–+~. nsTT‘˚ Bì >∑T]+∫ ∫+‹+#ê*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äT. oÁ|òüTdüÿ\q düeTdü´≈£î ôd’ø˘‡ <∏Ós¡|” $<Ûëq+˝À eT+∫ ∫øÏ‘ê‡ |ü<ä∆‘·T\THêïsTT. BH˚ï kÕº|t kÕºsYº f…øÏïø˘ ˝Ò<ë d”ÿ«CŸ f…øÏïø˘ n+{≤+. MT uÛ≤s¡´ düVü≤ø±s¡+‘√ Bìï ÁbÕø°ºdt #˚ùdÔ... eT÷&ÉT HÓ\˝À¢ á düeTdü´ qT+∫ ãj·T≥|ü&É‘ês¡T. n˝≤π> Ç+ø=ø£ $<Ûëq+ ≈£î&Ü ñ+~. ôdø±‡\õdtºqT dü+Á|ü~ùdÔ MT≈£î oÁ|òüTdüÿ\ q+≈£î dü+ã+~Û+∫q eT+<äT*kÕÔs¡T. M{Ï‘√ Ç˝≤+{Ï düeTdü´\T <ä÷s¡eTÚ‘êsTT. Ç|ü&ÉT eT+∫ eT+<äT\T n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ e#êÃsTT. n+<äTπø nÁX¯<ä∆ #˚j·T≈£î+&Ü ‘=+<äs¡>± ôdø±‡\õdtºqT dü+Á|ü~+#·+&ç. ˝Òø£b˛‘˚ MT

yÓ’yêVæ≤ø£ J$‘·+˝À eT]ìï Çã“+<äT\T m<äTs¡j˚T´ Á|üe÷<äeTT+~.

mdt.¬ø.C…, $»j·Tyê&É

Hê≈£î ô|fiËÌ¢q|üŒ{ÏqT+∫ ≈£L&Ü mØ¢ &çXÊÃsY® düeTdü´ ñ+~. $yêVü≤+ »]– mì$T<˚fi¯¢sTT+~. ô|fiËÌ¢q ø=‘·Ô˝À uÛ≤s¡´‘√ ˇø£kÕ] ôdø˘‡ #˚dæq ‘·sê«‘·... eT∞¢ bÕe⁄>∑+≥≈£î ôdø˘‡˝À bÕ˝§Zì m≈£îÿeùd|ü⁄ dü+‘·è|æÔ |üs¡TdüTÔ+&˚ yê&çì. n|ü&ÉT Hê ej· T dü T ‡ 27 dü + e‘· ‡ sê\T. ø±˙ Ç|ü  &É T n˝≤ #˚j·T˝Òø£b˛‘·THêï. ¬s+&√kÕ] n+>∑+ >∑{Ϻ|ü&É≥+ ˝Ò<äT. Hê ùdïVæ≤‘·T\T Ç#·Ãq dü\Vü‰‘√ e÷¬sÿ{À¢ <=]πø ej·÷Á>± ˝≤+{Ï {≤u…¢{Ÿ‡ yÓT&çø£˝Ÿ cÕ|t˝À rdüTø=ì yê&ÜqT. m≥Te+{Ï Á|üjÓ÷»q+ ø£\>∑˝Ò<äT. ndü\T Hê≈£îqï düeTdü´ @+{Ï? n+>∑düú+ãq ˝À|üe÷? ˝Òø£ oÁ|òüTdüÿ\qe÷? ns¡ú+ ø±efÒ¢<äT. y˚T+ ôdø˘‡ nH˚<ëìøÏ #ê˝≤ <ä÷s¡eTÚ‘·THêï+. Bì e\¢ rÁe ndü+‘·è|æÔøÏ ˝Àqe⁄‘·THêï+. uÛÑj·Ty˚Tk˛Ô+~. Hê uÛ≤s¡´ Hê‘√H˚ ñ+≥T+<ë? ˝Òø£ eTπs<Ó’Hê $yêùV≤‘·s¡ dü+ã+<Ûä+ ô|≥Tº≈£î+≥T+<˚yÓ÷! nH˚ nqTe÷q+ ø£\T>∑T‘√+~. H˚qT @+ #˚j·T˝Òì |ü]dæú‹˝À ñHêï. rÁeyÓTÆq e÷qdæø£ ˇ‹Ô&çøÏ >∑Ts¡e⁄‘·THêï+. Hê düeTdü´≈£î dü¬s’q |ü]cÕÿs¡+ dü÷∫+#·+&ç. MT≈£ î qï dü e Tdü ´ n+>∑ d ü ú + uÛ Ñ q ˝À|ü + ø±<ä T (m ¬s¬ø̺˝Ÿ &çdt |òü+ø£åHé). Bìï oÁ|òüTdüÿ\q+ (Á|”yÓT#·÷´sY mC≤≈£î´˝ÒwüHé) n+{≤+. ej·÷Á>±, |”&ûá5 ÇìΩ_≥sY‡ nH˚ eT+<äT\T πøe\+ n+>∑düú+uÛÑq ˝ÀbÕìøÏ e÷Á‘·y˚T ñ|ü j Ó ÷ >∑ | ü & É ‘ êsTT. ø±˙ mØ¢ &ç X ÊÃsY à ˝ÀbÕìøÏ |üìøÏsêe⁄. MTs¡T eT÷&ÉT, ¬s+&ÉT HÓ\\ø√kÕ]... #ê˝≤ m≈£îÿe >±´|t‘√ ôdø˘‡ #˚ùdÔ ‘·«s¡>± &çXÊÃsYà nj˚T´ neø±X¯eTT+~. yêsêìøÏ ø£˙dü+ s¬ +&ÉT ˝Ò<ë eT÷&ÉTkÕs¡T¢ ôdø˘‡ #˚ùdÔ.... ‘·«s¡>± &çXÊÃsYà nj˚T´ |ü]dæú‹ ‘·>∑TZ‘·T+~. MT uÛ≤s¡´ ô|’q ñ+&ç.... MTs¡T øÏ+<ä ñ+&ç n+fÒ µe⁄yÓTHé ÄHé {≤|tµ |ü<ä∆‹˝À ôdø˘‡ #˚ùdÔ oÁ|òüTdüÿ\q düeTdü´ ‘·>∑TZ‘·T+~. Ç$ ø±ø£ mdt.mdt.ÄsY.◊ nH˚ eT+<äT\T yÓ’<äT´\ dü÷#·q\ y˚Ts¡≈£î e÷Á‘·y˚T yê&Ü*. ˝Òì |üø£å+˝À ôd’&é mô|òø˘º‡øÏ <ë] rkÕÔsTT. MT≈£î MTs¡T>± á düeTdü´ qT+∫ ãj·T≥|ü&Ü\+fÒ e÷Á‘·+ Ád”ÿCŸ f…øÏïø˘ ˝Ò<ë kÕºsYº n+&é kÕº|t f…øÏïø˘ ÁbÕø°ºdt #˚j·T+&ç. á düeTdü´ qT+∫ ø£∫Ñ·+>± ãj·T≥|ü&É‘ês¡T.

mdt.ÄsY, eTVü≤ã÷uŸ q>∑sY

- NOVEMBER 2012 61


Äs√E.. ≈£L‘·T]ì ‘·\#·Tø=ì @&ÜÃqT!

Á|”r ì>∑yéT 62

- NOVEMBER 2012


{°M d”]j·T˝Ÿ‡ #·÷ùdyê]øÏ Á|”‹ ì>∑yéT >∑T]+∫ Á|ü‘˚´ø£ |ü]#·j·T+ nø£ÿπs¢<äT. d”]j·T˝Ÿ‡˝À ø£ì|æ+#˚ bÕÁ‘·\≈£î... ]j·T˝Ÿ ˝…’|òt≈£î dü+ã+<Ûä+ ˝Ò<ä+{À+~. z yÓ’|ü⁄ q{Ï>±, eTs√yÓ’|ü⁄ Ç<ä›s¡T |æ\¢\ ‘·*¢>± düeTs¡úe+‘·+>± u≤<Ûä´‘·\T ìs¡«Væ≤düTÔqï Á|”rì>∑yéT‘√ Á|ü‘˚´ø£ Ç+≥s¡÷«´.... Á|”‹ ì>∑yéT.... ñ‘·Ôsê~ ne÷àsTT ù|s¡T˝≤ ñ+~. ø±˙ d”]j·Tfi¯¢˝À eTVæ≤fi¯*ï $\qT¢>± #·÷|ædüTÔHêïs¡T. Bìô|’ n~r l, Äs¡´Hé Hê≈£î u≤>± düVü≤ø£]kÕÔs¡T. bÕ|ü+ ‘Ó\T>∑T #·ø£ÿ>± e÷{≤¢&ÉT‘·THêïs¡T.... ô|<ä› m‘·TÔq #·s¡Ã ≈£L&Ü »s¡T>∑T‘√+~. MTs¡T ≈£L&Ü d”] düs¡T›≈£îb˛‘·T+{≤s¡T. H˚qT |ü⁄{Ï+º ~, ô|]–+~ ôV≤’ <äsêu≤<é˝ÀH˚. e÷ eTT‘êÔ‘\· T j·T˝Ÿ $\Hé. MTô|’ $eTs¡Ù\T sê˝Ò<ë? ìC≤+ ø±\+˝À ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ qT+∫ e\dü e#êÃs¡T. e#êÃsTT. ˇø±j·Tq á $wüj·T+ >∑T]+∫ ãVæ≤s¡+>∑+>± Ä]ºdüTº\T ô|]>±s¡T. b˛{° m˝≤ ‘·≥Tº≈£î+≥THêïs¡T. n+<äTπø eTeTà*ï ñ‘·Ôsê~ yêfi¯ó¢ n+{≤s¡T. ø±˙ H˚qT ùd®CŸ MT<˚ n&çπ>XÊ&ÉT. nsTT‘˚ á $wüj·T+˝À Hê≈£î ˇ|üø√qT. H˚qT |üø±ÿ ôV’≤<äsêu≤Bì. ≈£L&Ü u≤<Ûä>±H˚ ñ+≥T+~. eTØ m≈£îÿe HÓ¬>{Ïyé>± #·÷|ædüTÔHêïs¡ì. Áù|$T+#˚ Vü≤è<äj·T+ ñ+&˚ ‘·*¢ì ãT*¢‘Ós¡ m+Á{°..... ≈£L&Ü HÓ¬>{Ïyé>± #·÷|ædüTÔHêïs¡T. ø±˙.... á d”]j·T˝Ÿ‡ d”]j·T˝Ÿ‡˝À q{Ï+#ê\ì bÕ¢Hé #˚düTø=ì sê˝Ò<äT. Hêqï #·÷dæ e÷s¡‘ês¡ì H˚qqTø√qT. mes√ e÷s¡‘ês¡ì, f…Æ+bÕdt ø√dü+ Hê≥ø±\T y˚ùdyês¡T. Á|üeTTK s¡#·sTT‘·, H˚s¡TÃ≈£î+{≤s¡H√, me]ø√ H˚]Œ+#·&Üìø√ á bÕÁ‘·\T <äs¡Ù≈£î&ÉT |ü+&ç‘Y »>∑‘YJeHé <ä>∑Zs¡øÏ Hêqï‘√ bÕ≥T düèwæº+#·s¡T. n˝≤ ñ+fÒ... n+‘· HÓ¬>{Ïyé>± q{ÏdüTÔqï Hê yÓfi‚¢<ëìï. nø£ÿ&É &Ü´q‡sY nì˝Ÿ ≈£îe÷sY qqTï #·÷dæ MT<ä ≈£L&Ü Ä Á|üu≤Û e+ ñ+&Ü*>±?... ø±˙ n˝≤+{Ï<M˚ T qè‘·´+˝À •ø£åD rdüTø√eTì dü\Vü‰ Ç#êÃs¡T. Hêqï ˝Ò<äT. Hê bÕÁ‘·\≈£î, ]j·T˝Ÿ ˝…’|òt≈£î ndü‡\T dü+ã+<Ûä+ ø£+>±s¡T |ü&ܶ. neTà m≈£îÿe Áb˛‘·‡Væ≤+∫+~. n˝≤ ñ+&É<äT. ø±´¬sø£ºsY‡ »dtº |òüsY m+≥sYf…ÆHéyÓT+{Ÿ. ≈£L∫|üP&ç, ø£<∏äø˘‘√ bÕ≥T uÛ≤s¡rj·T qè‘ê´\T #ê˝≤ H˚s¡TÃ≈£îHêï. mHéd”d”˝À @ dü]º|òæ¬ø{Ÿ bı+<ëqT. nì˝Ÿ MT bÕÁ‘·\T Äy˚X¯+‘√ }–b˛‘·T+{≤sTT. ˝Òì ø√bÕìï ≈£îe÷sY nqïj·T´ @ Áb˛Á>±+ ñHêï rdüT¬øfi‚¢yês¡T. ‘Ó#·TÃø=ì... X¯Øsêìï _>∑|ü{Ϻ &Ó’˝≤>˘‡ #ÓãT‘·T+{≤s¡T. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ qT+∫ zq+ ô|òdæºe˝Ÿ‡≈£î #ê˝≤kÕs¡T¢ wüO{Ï+>˘ #˚ùd|ü&ÉT ˇ‹Ô&çøÏ ˝Àqe⁄‘êsê? yÓfi≤¢qT. Ä ‘·sê«‘· n+uÒ<äÿsY J$‘· #·]Á‘·MT<ä &Ü´Hé‡ #ê˝≤eT+~øÏ ‘Ó©<äT. Ä düeTj·T+˝À Hê qsê\T u≤´˝Ò #˚XÊqT. n~ <ä÷s¡<äs¡ÙHé˝À Á|ükÕs¡yÓTÆ+~. n˝≤ ù|*b˛sTTq≥Tº+{≤sTT. ‘·\H=|æŒ edüTÔ+~. ø£fi¯¢‘√H˚ yÓTT<ä{kÏ Õ] {°M˝À ø£ì|æ+#êqT. Ä‘·sê«‘· ªÄsê<Ûqä µ nH˚ dü>∑+ q{Ï+#ê*‡ ñ+≥T+~. e÷qdæø£+>± ø=+#Ó+ cÕsYº |òæ*+ #˚XÊqT. á{°M ª˝Ò&û &çf…øϺyéµ˝À q{Ï+#êqT. &çÅdüºuŸ ne⁄‘êqT. Çã“+~>±H˚ ñ+≥T+~. ø±˙ bÕÁ‘· |ü+&Ü\+fÒ Ä e÷Á‘·+ ø£wüº|ü&Ü*‡+<˚.

ÁuÒø˘ Ç∫Ãq ø±´¬sø£ºsY.....

ªs¡T‘·Tsê>±\Tµ d”]j·T˝Ÿ˝Àì ªVü≤]‘·µ ø±´¬sø£ºsY‘√ »Hê\≈£î u≤>± <ä>∑Zs¡j·÷´qT. Ç<˚ |òüdtº &ÓsTT© d”]j·T˝Ÿ. Ç+<äT˝À Vü≤]‘·, Vü≤Øwt\T ø£e\\T. Vü≤Øwt ø±´¬sø£ºsY Hê uÛÑs¡Ô qπ>wt #˚XÊs¡T. Hê bÕÁ‘·≈£î m+‘· ù|s=∫Ã+<ä+fÒ .. &Ü«Áø±ãC≤sY˝À ªVü≤]‘·µ ù|s¡T‘√ Ns¡\e÷às¡T. n|üŒ&ÉT Hê Äq+<ëìøÏ Vü≤<äT›\T˝Òe⁄. ì»yÓTÆq >∑T]Ô+|ü⁄ <äøÏÿ+<äì dü+‘√wü|ü&ܶ. Ä ‘·sê«‘· ªø£dü÷Ô]µ d”]j·T˝Ÿ˝À ªdüT˙\µ nH˚bÕÁ‘· #˚XÊ. yÓTT<ä{Ï HÓ¬>{Ïyé ø±´¬sø£ºsY Ç~. H˚qT q{Ï>± Á|üPyé #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î <√Vü≤<ä+ #˚dæq eT+∫ bÕÁ‘·. n+<äTπø H˚HÓ|ü&ÉT eT+E˝≤ Hêj·TT&ÉT≈£î <∏ë+ø˘‡ #ÓãT‘êqT. ª|ü‘Ys¡TTò&éµ nH˚ Væ≤+B d”]j·T˝Ÿ ≈£î&Ü #˚XÊqT. &û&û2 ˝À Á|ükÕs¡yÓTÆ+~. Ä ‘·sê«‘· ªm+&Ée÷e⁄\Tµ d”] j·T˝Ÿ˝À q{Ï+#ê. Á|ü‹HêsTTø£ bÕÁ‘·\T m≈£îÿyÓ’b˛‘·Tqï f…Æ+˝À ªÄ&É~µ d”]j·T˝Ÿ #˚XÊ. ªkÕ«‹µ, ª>√]+{≤≈£îµ |ü P ]Ô # ˚ X ÊqT. ª#· + Á<ä e TTœµ d” ] j· T ˝Ÿ >∑ ‘ · Äs¡ T dü+e‘·‡sê\T>± #˚düTÔHêï.

eT]Ãb˛˝Òì dü+|òüT≥q......

zkÕ] j·T÷πøJ #·<äTe⁄‘·Tqï e÷ bÕ|ü eTT≈£îÿ≈£î ªn&ç H êj· T &é µ nH˚ Ä|ü π s wü H é #˚ j · ÷ *‡ e∫Ã+~. ÄdüeTj·T+˝À... n<˚ s√E Á|ükÕs¡+ #˚j·÷*‡q d”Hé ˇø£{Ï wüO{Ÿ #˚j·÷*. z yÓ’|ü⁄ ≈£L‘·Ts¡T... eTs√yÓ’|ü⁄ qqTï qeTTà≈£îqï d”]j·T˝Ÿ. @+ #˚j·÷˝À ns¡ú+ ø±ì düeTj·T+˝À ‘·*¢‘·+Á&ÉT\T, Hê uÛÑs¡Ô n+&É>± ì*#ês¡T. qTe⁄« wüO{Ï+>˘ #˚dæsê... bÕ|üqT y˚T+ #·÷düT≈£î+{≤+ nì |ü+|æ+#ês¡T. Hê ù|s¬ +{Ÿ‡, uÛsÑ Ô¡ >∑T]+∫ m+‘· #Ó|Œæ Hê ‘·≈£îÿy˚. Hêø√dü+ <˚ì¬ø’Hê ¬s&û n+{≤s¡T. dü+e‘·‡s¡+ ø=&ÉT≈£îì rdüTø=ì >∑+&çù|≥ <ä>∑Zs¡ wüO{Ï+>˘øÏ yÓfi≤¢qT. Ä f…Æ+˝À H˚qT |æ∫Ã<ëì bÕÁ‘· #˚j·÷*. |æ∫à |æ∫Ã>± @&Éyê*. Äø£*‘√ @&ÉTdüTÔqï Hê ø=&ÉT≈£îqT, ÄdüT|üÁ‹˝ ™qï ≈£L‘·T]ì ‘·\#·Tø=ì, ‘·\#·Tø=ì @&ÜÃqT. Äs√E –¢»]Hé yê&É˝Ò<äT. n$ u≤<Ûä‘√ e∫Ãq ø£˙ïfi¯ó¢.

dæìe÷ m+Á{° m˝≤ »]–+~?

nyês¡T¶\ dü+>∑‘·T\T....

Áù|eT $yêVü≤e÷? ô|<ä›\T ≈£î~sêÃsê?

kÕ>∑Bùd d”]j·T˝Ÿ‡ n+fÒ #ê˝≤eT+~øÏ uÀsY. eT] n<˚ bÕÁ‘· dü+e‘·‡sê\ ‘·s¡ã&ç #˚ùd MT≈£î uÀsY ø=≥º<ë?.

sê»X‚KsY ªz+µ dæìe÷˝À #Ó˝…¢* bÕÁ‘· #˚j·TeTHêïs¡T. ø±˙ #·T≥÷º »Hê*ï #·÷dæ uÛÑj·T|ü&ܶqT. d”]j·T˝Ÿ #˚ùd≥|ü&ÉT n+‘·eT+~ ñ+&ÉsT¡ . H˚qT q{Ï+∫q yÓTT<ä{Ï ∫Á‘·+ dü÷º&Ó+{Ÿ HÓ+ãsY eHé. Ä ‘·sê«‘· dü+‘√wü+, lsêyéT, WqT yê[¢<ä›s¡T Çwüº|ü&ܶs¡T, á nu≤“sTT #ê˝≤ eT+#√&ÉT.... Ç˝≤ #ê˝≤ ∫Á‘ê˝À¢ q{Ï+#êqT. ô|<ä›\T ≈£î~]Ãq ô|fi‚¢. e÷ Äj·Tq qπ>wt qqTï Á|üb˛CŸ #˚XÊs¡T. H˚qT ˇ|üø√˝Ò<äT. {°M Ä]ºdüTº\T X¯è‹, $H√<éu≤\ qqTï ˇ|æŒ+#˚+<äT≈£î Á|üj·T‹ï+#ês¡T. H˚qT düùd$Tsê nHêï. ∫e]øÏ qπ>wt e÷ nø£ÿ <ä>]Z∑ ø¬ [¢ $wüjT· + #ÓbÕŒ&ÉT. e÷ ù|s¬ +{Ÿ‡øÏ e÷´≥sY ‘Ó*dæ+~. e÷ bòÕ´$T©, qπ>wt bòÕ´$T© yÓT+ãsY‡ ø£*dæ qqTï ˇ|æŒ+#ês¡T. n˝≤ ô|fi¯s¢ TT´+~. Äj·Tq qqTï dü+e‘·‡s¡+ bÕ≥T dü&º û #˚XÊs¡T.

Ç+‘· ô|<ä› ø£fi¯ó¢ ñ+&É&É+ n<äèwüº+>± uÛ≤$düTÔHêïsê? q{Ï>± #ê˝≤ _J>± ñ+{≤s¡T... eT] ‘·*¢ bÕÁ‘·.... ì»+>±H˚ Hê n<äèwü+º . Hê ø£fió¯ ¢ e÷{≤¢&‘É êj·Tì n+<äs÷¡ n+{≤s¡T. e÷ Hêqï ø£fi¯ó¢ #ê˝≤ ô|<ä›$. e÷ Ç+{À¢ Hêy˚ ∫qï ø£fi¯ó¢. ‘·eTTà&ÉT, dædüºsY‡ ø£fi¯ó¢ Hêø£+fÒ ô|<ä›>± ñ+{≤sTT.

b˛{° nH˚~ m|ü&É÷ ñ+≥T+~. |üsbY Õò s¬ àHé‡ dü]>±Z ñ+fÒ uÛÑj·T|ü&Ü*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äT. k˛ H˚qT uÛÑj·T|ü&ÉqT. H˚qT Hê d”]j·T˝Ÿ nqTø=ì #˚kÕÔqT.

Hê≈£î Åô|’y˚{Ÿ>± #ê˝≤ nyês¡T¶*#êÃs¡T. ø±˙ q+~ nyês¡T¶ e÷Á‘·+ Ç+‘·es¡≈£î sê˝Ò<äT. ñ‘·ÔeT $\Hé>± |ò”y˚T˝Ÿ≈£î nyês¡T¶ ˝Ò<ä≥. n<˚+{À Hê≈£î Ç|üŒ{Ïø° ns¡ú+ø±<äT. ìHêï yÓTTqï e∫Ãqyêfi¯ó¢ nyês¡T\¶ T m>∑sπ düT≈£îb˛‘·THêïs¡T. ndü˝…’q q≥T\≈£î nyês¡T¶\T sêefÒ¢<äT.

n|ü&É|ü&ÉT #˚dæ+<˚... #˚düTÔHêïe÷ nì|ædüTÔ+~. ø±˙ <äs¡Ù≈£î\T dü&ÉHé>± {Ï«dtº*kÕÔs¡T. n|ü&ÉT ø=‘·Ô>± #˚j·÷*‡ ñ+≥T+~. k˛... uÀsY ñ+&É<äT.

q≥q ø±≈£ î +&Ü MT ˝… ’ | ò t ø Ï m+≥sY f … Æ H é y Ó T +{Ÿ ø£*–+#˚$?

Hê |æ\\¢ T, Hê uÛsÑ .Ô¡ Ç+πø+ H˚qT Ä•+#·qT. @e÷Á‘·+ düeTj·T+ <=]øÏHê yêfi¯¢‘√H˚ ñ+&Ü\qT≈£î+{≤. ñ+{≤qT ≈£L&Ü.

H˚qT #ê˝≤ es¡≈£î u≤´˝…Hé‡ #˚düTÔ+{≤qT. ø=+‘·eT+~ ˇπøs√E ¬s+&ÉT, eT÷&ÉT d”]j·T˝Ÿ‡ #˚kÕÔs¡T. H˚qT n˝≤#˚j·TqT. |üs¡T¬>‹Ô bÕ\T ‘ê>∑qT. Hê≈£î e÷ ù|¬s+{Ÿ‡, Hê uÛÑs¡Ô düVü‰j·T+ m|ü&É÷ ñ+≥T+~. eTTK´+>± |æ\¢\T - NOVEMBER 2012 63


trade GUIDE My CHOICE QUIZ COMPETET ON d ary B RTHDAYS EXCLUS VE LittleStar

ø£˝…ø£åHé‡ ≈£îeTTà≈£î+≥Tqï ø£˝…ø£åHéøÏ+>˘ ‘·qj·TT&ÉT es¡TdübòÕ¢|ü⁄\‘√ dü‘·eT‘·yÓTÆq eT+#·T $wüßí m≥ºπø\≈£î |òüTq$»j·T+ ‘·q U≤‘ê˝À y˚düTø=ì |òü⁄˝Ÿ Vü‰´|”>± ñHêï&ÉT. ‘·q ‘êC≤ ∫Á‘·+ <˚ì¬ø’Hê ¬s&û Væ≤≥ºe«&É+‘√ CÀs¡TMT<äTHêï&ÉT. á ∫Á‘êìøÏ u≤ø±‡|ò”dt e<ä› n<äT“¤‘·yÓTÆq ¬skÕŒHé‡ ek˛Ô+~. $wüßí ¬øØs√¢H˚ á ∫Á‘·+ Vü≤jÓT´dtº zô|ì+>˘‡ kÕ~Û+∫q ∫Á‘·+>± ì*∫+~. $»j·T<äX¯$Tì |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì nø√ºãsY 24q Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± $&ÉT<ä\#˚XÊs¡T. ÁøÏ{Ïø˘‡ qT+∫ ≈£L&Ü eT+∫ düŒ+<äq sêe&É+‘√ dæìe÷≈£î ôV’≤|t ô|]–+~. |üP]Ô $H√<ë‘·àø£+>± ñ+&É&É+‘√ $&ÉT<ä˝…’q s√EqT+#˚ &Óu…’“ qT+∫ e+<ä XÊ‘·+ Ä≈£î´ô|˙‡ kÕ~Û+∫+~. ÁfÒ&éesêZ\ qT+∫ n+~q düeT#ês¡+ Á|üø±s¡+ ‘=*s√E Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± 4ø√≥T¢ edü÷\T #˚dæ+~. <ädüsê ôd\e⁄\T ≈£L&Ü sêe&É+‘√ u≤>± ø£*kı∫Ã+~. ô|<ä› dæìe÷˝ÒM $&ÉT<ä\≈£î <ä>∑Zs√¢ ≈£L&Ü ˝Òe⁄ ø£qø£ u≤ø±‡|ò”dt e<ä› eT+#·T $wüßí ø£˝…ø£åHé‡ ≈£îeTTàø√e&ÜìøÏ ¬s&û ne⁄‘·THêï&ÉT. 64

- NOVEMBER 2012

ø£∫Á‘êìøÏ ˝…ømìï£åq¢ $yê<뽧∫ÃHê.. sê+u≤ãT‘=*|üHê\T>∑ eHé ø£fi≤´DY ¬øyÓTsêyÓTHé >∑+>∑‘√ sê+u≤ãT T s√E˝À¢ nìï n&ɶ+≈£î\ì ‘·≥Tºø=ì

eT+∫ ø£˝…ø£åHé‡ sêã≥Tº≈£î+~. yÓTT<ä{Ï Hê\T>∑T s√E˝À¢ á ∫Á‘êìøÏ 21 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\øÏ ô|>’ ± ùwsY e∫Ã+~. ze؇dt˝À ≈£L&Ü yÓTT<ä{Ï Hê\T>∑T s√E˝À¢ eT÷&ÉT ø√≥¢øÏ ô|’>±H˚ ø£˝…ø£åHé‡ kÕ~Û+∫+~. ◊<√ s√EqT+∫ ø£˝…ø£åHé‡ }|ü+<äT≈£îHêïsTT. nìï @]j·÷˝À¢ ø£˝…ø£åHé‡ u≤>∑THêïj·Tì ]b˛sYº‡ edüTÔHêïsTT. yÓTT<ä{Ï yês¡+˝À 35 ø√≥¢ es¡≈£î ø£˝…ø£åHé‡ sêe#·Ãì n+#·Hê. n+~q düe÷#ês¡+ Á|üø±s¡+... HÓ ’ C ≤+- 6.10ø√≥T¢ , d” & Ó & é - 3.20 ø√≥T¢ , >∑ T +≥÷s¡ T -1.90ø√≥T¢ , ñ‘·Ôsê+Á<Ûä- 1.25ø√≥T¢, ádtº-1.25ø√≥T¢, yÓdtº-1.20ø√≥T¢, ø£ècÕí-1.20 ø√≥T¢, HÓ\÷¢s¡T- 0.75ø√≥T¢, ø£sêï≥ø£-1.20 ø√≥T¢, ¬skÕº|òt Ç+&çj·÷- 1.20 ø√≥T¢


top top 10 AUDIO

N GHT Life trade GUIDE

01

CGR

02

DAMARUKAM

My CHOICE QUIZ

03

SHIRIDI SAI

04

DHENIKAINAREADY

05

6-3-609/10/A, Ist Floor, Anand Nagar, Opp:Apollo Pharmacy, Khairtabad, Hyderabad - 500 004. Ph.040-66842765, Cell : 99853 33399 E-mail : venugopal.meduri@spencersretail.com Website: www.musicworld.in

JULAYI

06

GABBAR SINGH

( A Division of Spencer's Retail Ltd.) 6-3-2, Ground Floor, Ashoka Metropolitan Mall, Road No.1, Banjara Hills, Hyderabad-500034.. Ph.040-66820274/75 Website : www.musicworld.in

COMPETET ON d ary B RTHDAYS top 10 VIDEO EXCLUS VE

07 YETO VELLIPOYINDHI

08

MANASU

LIFE IS BEAUTIFUL

09

ANDALA RAKSHASI

10

EEGA

01

EEGA

02

GABBAR SINGH

LittleStar 03

DOOKUDU

04

RACHA

05

JOURNEY

06

SRI RAMARAJYAM

07

BUSINESSMAN

08

NUVVA NENAA

09

PILLA ZAMEENDAR

10

SOLO - NOVEMBER 2012 65


d ary november birthdays dæ˙kÕºsY‡ q≥ø£eT\+ ø£eT˝ŸVü‰düHé, Á|ü|ü+#· n+<ä>∑‘ÓÔ\T ◊X¯«sê´sêjYT, düTdæà‘êùdHé, >√yêã÷´{° Ç*j·÷Hê, øÏ+>˘U≤Hé cÕs¡÷UŸU≤Hé, d”«{° nqTwüÿ, B RTHDAYS Á‹$Áø£yéT lìyêdt, qj·Tq‘ês¡, ÁøÏwt qe+ãsY HÓ\˝ÀH˚ »ìà+#ês¡T. n˝≤π> \T>∑T ∫Á‘· |ü]ÁX¯eT≈£î mq˝Òì ùde\+~+∫q _.mHé.¬s&ç¶, sêyÓ÷Jsêyé, 01 02VE 03 ‘Ó$._.sêCÒ +Á<äÁ|ükÕ<é, >±j·Tì düTo\ »ìà+∫+~ á e÷dü+˝ÀH˚. Çø£ {≤©e⁄&é EXCLUS V”≤s√\T eT+#·T $wüßí, Hê>∑#Ó’‘·q´ ãsYÔ&˚dt ≈£î&Ü á HÓ\˝ÀH˚. 04

05

LittleStar 07 08

66

06 09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

- NOVEMBER 2012

1 Ileana Aishwarya 2 Shahruk Khan 4 Tabu V.B.Rajendra prasad 7 Anushka kamal hassan Trivikram Srinivas 9 Raja 10 Krish 13 Juhi chawla Rajiv Kanakala 14 Mamatha mohan das 16 B.N.Reddy Ramouji rao T.L.Kantha rao Roja 18 Nayantara 19 subhaleka sudhakar sushmita sen 20 Shalini 21 Reema sen 23 vishnu vardhan babu Naga chaitanya 30 Vennala kanti Susheela

Actress Actress Actor Actress Actor Actress Actor director Actor director Actress Actor Actress producer, director producer actor actress actress actor actress actress actress actor, producer actor writer singer

dües¡D: {≤©e⁄&é nø√ºãsY dü+∫ø£˝À >±j·T≈£î&ÉT eTH√ |ü⁄{Ϻqs√E≈£î ã<äT\T>± es¡›+‹ nì Á|ü#·T]‘·yÓTÆ+~. bıs¡bÕ≥T≈£î ∫+‹düTÔHêï+.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3101 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3101 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11


5


Tollywood November 2012  
Tollywood November 2012  

Tollywood - The Telugu Film Magazine Tollywood - The cinema of Andhra Pradesh (Telugu: తెలుగు సినీపరిశ్రమ), is the Telugu language film ind...

Advertisement