Page 1

RNI No: APTEL/2003/10076

NOV ISSUE 11 2011 VOL 08

` 20

n\T¢ ns¡T®Hé

dæ˙ »Øï dæìe÷j·T>±fi¯ó¢ Lover boy rocks in

BEJAWADA

u…»yê&É˝À \esY uÀjYT

Hê>∑#Ó’‘·q´

ø£èwüíe+o

ªyÓTT>∑T&ÉTµ eTT#·Ã≥T¢

Væ≤eT–] k¥>∑düT

ndæà‘ê


2011

! "#$%&# ' () ' *+, $ -+ ' ! . /- 01 WWW.ILEANAS.IN

--./0.-0,,,-12/3241,"5

Shop No: G-20, Inorbit Mall, Madhapur, Hyderabad - 500 081, Desk: +91 40 40100237, Website: www.ileanas.in


Be present, it is the only movemnt that matters

TICKET

D

O TOLLY WO

- Murali Mohan Ravi Editor in Chief Executive Editor Assosiate Editor Creatives Business Head Photography Stylist & Fashion Designer Publication Consultant Marketing By Distributed By

: : : : : : : : : :

Murali Mohan Ravi Wahed Abdul Madhavii Rayyapati SS Digvijesh V. Vishwaanathan Rajesh Mindi Varsha Patvari Raghurama Raju Kalidindi Kaarthik Media & Entertainment Times Agencies

For Advertisement Enquires Call : +91 8008826444 Media Partners: Follw Us On :

facebook.com/tollywoodmag

twitter.com/tollywoodmag

email: editor@tollywoodmag.com www.tollywoodmag.com

GOT TALENT ?

subscription 1 year (12 issues) : Rs 200

2 Year ( 24 issues) : Rs 380

Name:_______________________________________________________________________ Address: _____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ City: ____________________________ Pin:________________________________________ Phone Number: ___________________Email Id:_____________________________________ Please find enclosed cheque/dd no: _________________________ Date: ________________ For favor of : Kaarthik Media & Entertainment Mailing Address: Kaarthik Media & Entertainment, Plot No: 445/2 Road No 20, Jubilee Hills, Hyderabad – 500034 Ph: 040 6455 3444 Terms & Conditions 1. Rates are valid Hyderabad only. For delivery to other parts of Andhra Pradesh add Rs 40 per 12 issues, Rs 80 for 24 issues. 2. Kaarthik Media & Entertainment is not responsible for postal delays or delivery failures. 3. Subscriptions are not refundable. 4. All disputes are subject to the exclusive jurisdiction of competent courts in Hyderabad only.

wanna be featured In

Send your details and portfolio to editor@tollywoodmag.com

Edited, Printed, Published and Owned by Murali Mohan Ravi, Flat # 410, D-Block, Keerthi Apartments, Yellareddyguda, Hyderabad – 500073 and Printed at Kala Jyothi Process Pvt Ltd, 1-1-60/5, RTC X Roads, Hyderabad – 500020 Designed at Kaarthik Media & Entertainment, Plot No: 445/2 Road No 20, Jubilee Hills, Hyderabad – 500033, All rights are reserved. Republishing in whole or part without written permission is prohibited. TOLLYWOOD takes no responsibility for unsolicited photographs or material. All photographs, unless otherwise indicated, are used for illustrative purposes only. PUBLISHED FOR THE MONTH OF NOVEMBER 2011 – VOLUME 8 ISUUE 11, RNI NO: APTEL/2003/10076

4

- november 2011


u…»yê&É˝À \esY uÀjY T 36

Hê>∑#Ó’‘·q´ 08 {≤©e⁄&é q÷´dt ‘Ó\T>∑Tdæìe÷ $X‚cÕ\T

16 {≤©e⁄&é ]eP´

ø=‘·Ô s¡+>∑T\ ª}düs¡yÓ*¢µ dü>∑≥T ª|æ\¢»$T+<ësYµ

17 {≤©e⁄&é Á|æeP´ z yÓTÆ Áô|ò+&é yÓ+øÏ u≤&û>±sY¶

18 q÷´dt n+&é Vü‰´ô|ì+>˘‡ ø=©e⁄&é, u≤©e⁄&é, Vü‰©e⁄&é

23 |üesY|òü⁄˝` b˛©dt Ä|ò”düsY-&Ü. sê»X‚KsY 24 ã÷´{° {Ï|t‡

29 ∫{Ÿ#ê{Ÿ

ø£èwüíe+o Ç+≥s¡÷«´-eT>±fi¯¢+‘ê yÓTT>∑Tfi¯ó¢ ø±˝Òs¡T

39 _ôV’≤+&é <Ûä eP&é‡ 40 {≤©e⁄&é ˝§RøwüHé

30

Vü‰{Ÿ & düŒsTTd” ndæà‘ê dü÷<é ‘Ó\T>∑T H˚\ô|’ Væ≤eT–]k¥>∑düT

Á|üø£è‹ n+<ë\ HÓ\e⁄ - eTTHêïsY

42 bòÕ´wüHé 48 24 Áø±|òtº‡

Ç+≥sYH˚wüq˝` dü÷ÿ˝` Ä|òt |òæ˝`à n+&é MT&çj·÷

50 {Ϭøÿ{Ÿ ≥T {≤©e⁄&é Áô|òwt {≤˝…+{Ÿ |ü]#·j·T y˚~ø£

62 f…©e⁄&é

\yé áC` u…’¢+&é nì kÕº+>˘ >± qeTTà‘êqT - –]C≤ ≈£îe÷]

eT+Á‘· eTT>∑T∆*ï #˚ùd eT+<äVü‰dü+

26 mø˘‡≈£L¢dæyé

58 ]yÓ’+&é

dæ˙ e÷j·T>±fi¯ó¢

n\T¢ ns¡T®Hé dæ˙ »Øï

52 ôdø˘‡ n+&é ôd’ø±\J yÓ’yêVæ≤ø£ ÁãVü≤à#·s¡´+

54 HÓ’{` ˝…’|òt NOV 2011 6

- november 2011

60 ÁfÒ&é¬>’&é 61 {≤|t 10

contents

64 øÏ«CŸ 65 yÓTÆ #êsTTdt »\ø±˝≤&˚ »e«qT\T

66 &Ó’Ø


30 @fi¯fl˝ÀH˚ eTTdü*‘·qe÷? 50 @fi¯fl˝À |ü&ÉT#·T‘·qe÷? |ü⁄{Ϻqs√E nq>±H˚ |æqï ej·TdüT‡˝À ñqï Äq+<ä+, ej·TdüT‡ ô|’ã&ÉT‘·Tqï ø=B› ‘·–bZ ˛‘·T+~. 30 @fi¯fl ‘·sT¡ yê‘· X¯øÔ° ñ‘ê‡Vü≤+ ‘·–Zb˛e&É+ n+<ä]ø° ‘Ó*dæq $wüj·Ty˚T. ø£+&Ésê\T yÓT‘·Ôã&ç, ø=e⁄« ô|]– X¯øÏÔ ø°åDÏdü÷Ô, n\dü≥‘√ ìÅkÕÔD>± J$‘·+ >∑&É|ü≥+ m+‘√ ø£wüº+>± nì|ædüTÔ+~. m+‘· ‘·≈î£ ÿe ‹Hêï X¯Øs¡+˝À ø=e⁄« ô|]–, bı≥º ô|s¡>∑&É+, eT<ÛäTy˚TVü≤+(sugar yê´~Û), s¡ø£Ôb˛≥T, meTTø£\T yÓT‘·Ôã&É≥+, >∑ T +&Ó » ãT“\T, ôd≈£ î ‡e˝Ÿ kÕeTs¡ ú ´ + ‘·–Zb˛e&É+, eT‹eTs¡T|ü⁄, yÓT*¢>± eTq JeqXË’*ì e÷πsÃkÕÔsTT. Çe˙ï ej·TdüT‡ ô|’ã&ÉT‘·Tqï ø=\B e#˚à e÷s¡TŒ\T, eTq #˚‹˝À @MT ˝Ò<äT nqT≈£îH˚ s√E\T b˛j·÷sTT.

ªªHê ù|s¡T ≈£îe÷sY, Hê ej·TdüT‡ 58 dü+ˆˆ\T. H˚qT 20 dü+e‘·‡sê\≈£î ô|’>± #·¬øÿs¡ yê´~Û‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêïqT. á yê´~Ûe\¢ H˚qT u…’bÕdt düs¡®Ø #˚sTT+#·Tø√e\dæ e∫Ã+~. Á|ü‹s√p 96 j·T÷ì{Ÿ‡ ÇqT‡*Hé rdüT≈£îHêï ã¢&é wüß>∑sY 200 $T.Á>±ˆˆø£Hêï m≈£îÿe>±H˚ e⁄+&˚~. H˚qT πsyê yê] Áb˛Á>±yéT˝À #˚]q ‘·s¡Tyê‘· Hê ÇqT‡*Hé 45 j·T÷ì{Ÿ‡≈£î ‘·–Z+~. Á|üdüTÔ‘·+ Hê ã¢&é wüß>∑sY bòÕdæº+>˘ düTe÷s¡T 105 qT+&ç 115 $T.Á>±ˆˆ, b˛dtº \+#Y düTe÷s¡T 147 qT+&ç 150 $T.Á>±ˆˆ e∫Ã+~. Ç|ü&ÉT H˚qT #ê˝≤ Äs√>∑´+>±qT, mqï&É÷ ˝Òì X¯øÏÔ, ñ‘ê‡Vü≤\‘√q÷ e⁄+≥THêïqT.µµ eTq+ mìï s√E\T J$+#êe÷ nqï<ëìø£+fÒ eT+∫ Äs√>∑´+‘√ 30 @fi¯fl˝À|ü⁄ ñqï X¯ø°Ô ñ‘êÔVü‰\‘√ J$+#êe÷? ˝Òø£... ej·TdüT‡ MTs¡T‘·Tqï ø=\B e#˚à X¯Øs¡ e÷s¡TŒ\T, ø°åDÏdüTÔqï X¯Øs¡+‘√ J$+#êe÷ nqï~ eTq #˚‹˝ÀH˚ ñ+~... m˝≤? eTq uÛ≤>∑´q>∑s+¡ ˝À Á|ü|+ü #·+˝ÀH˚ yÓTT<ä{Ï n‹ô|<ä<› q’Ó , nyÓT]ø£Hé @CŸ y˚TH˚CŸyTÓ +{Ÿ ÇHédæº≥÷´{Ÿ`, ˝≤dtyÓ>±dt, nyÓT]ø± yê] πø+Á<ä+ MT≈£î n+<äTu≤≥T˝ÀH˚ e⁄+~. nyÓT]ø±˝À 10 øπ +Á<ë\˝À |üì#˚d÷ü Ô y˚\eT+~ Äs√>±´\qT (Á|ü|+ü #·+˝Àì $$<Ûä <˚XÊ\ yê]) ø±bÕ&ÉT‘·Tqï á ÇHéd≥ºæ ÷´{Ÿ Á|ü|+ü #·+˝Àì nìï <˚XÊ\˝À øπ +Á<ë\qT yÓTT<ä\Tô|fÒº ø±s¡´Áø£eT+˝À ôV’≤<äsêu≤<äTqT ‘·eT yÓTT<ä{Ï πø+Á<ä+>± m+#·T≈£î+~.

á πø+Á<ä+ ôV’≤<äsêu≤<äT˝Àì $˝≤dü e +‘· y Ó T Æ q ã+C≤sêVæ ≤ ˝Ÿ‡ s√&é HÓ + .4 q+<ä T Á|ü | ü + #· k Õú s TT ùde\qT n+~k˛Ô+~. @ ∫øÏ‘·‡˝ÀHÓ’Hê ej·TdüT‡ ‘·–Z+#·&É+ nH˚~ kÕ<Ûä´+ ø±<äT. ø±ì ej·TdüT‡‘√ e#˚ à $$<Û ä s¡ ø ±˝… ’ q Çã“+<ä T \qT n~Û>$∑ T+∫ Äs√>∑´+>±, ì‘·´ j·Te«q+>± e⁄+&É≥eTH˚~ eTq #˚‹˝ÀH˚ e⁄+≥T+~. á ∫øÏ‘·‡‘√ $$<Ûä s√>±\T sê≈£î+&Ü C≤Á>∑ ‘ · Ô \ T rdü T ø=ì ñ˝≤¢ d ü + >± ñ‘ê‡Vü ≤ +>± n\dü ≥ ‘Ó * j· T ≈£ î +&Ü e⁄+&Ée#·TÃ. πsyê yÓT&çø£˝Ÿ ÇHédæº≥÷´{Ÿ Á|ü‹ e´øÏÔ Äs√>±´ìï #ê˝≤ ˝À‘·T>± |üØøÏå+∫, Á|ü‹e´øÏÔ Äs√>∑´+ Ç‘·s¡T\ ø£+fÒ m+‘√ _Ûqï+>± e⁄+&Ée#·Tà nì >∑T]Ô+∫ ‘·–q Ø‹˝À Á{°{ŸyÓT+{Ÿì, ÄVü‰s¡ eT]j·TT yê´j·÷eTØ‹ì ‘·j·÷s¡T#˚düTÔ+~.

á ÁøÏ+~ düeTdü´\T e⁄+fÒ MTs¡T á n‘ê´<ÛäTìø£ yÓT&çø£˝Ÿ ÇHédæº≥÷´{ŸqT dü+Á|ü~+#·e#·TÃ. • eT<ÛäTy˚TVü≤+, s¡ø£Ôb˛≥T ñHêï • n~Ûø£ ãs¡Te⁄, n~Ûø£ ø=˝…ÅkÕº˝Ÿ ™Hêï (Cholesterol) • ôd≈£î‡ kÕeTs¡ú´+ ‘·–Zb˛sTTHê • meTTø£\T yÓT‘·Ôã&çHê (Osteoporosis) • ‘·>∑Zì ø°fi¯¢ H=|ü⁄a\THêï • ej·TdüT‡ 30 <ë{ÏHê

3rd Floor, Merchant Towers, Road No.4, Opp.GVK One,Banjara Hills, Hyderabad-500 034, India Contact : Cell-800 800 1235 e-mail : doctor@cenegenics.co.in, www.cenegenics.co.in


NEWS HAPPENINGS

|üeHé ªeTT˙ïµ...?

|üeHéøfi£ ≤´DY, Vü≤ØwtX+¯ ø£sY ø±+_H˚wHü ˝é À dü˝≤àHéU≤Hé _¬>dZ ºt Væ≤{Ÿ ∫Á‘·+ ª<äu≤+>˘µ Øy˚Tø˘>± s¡÷bı+<äT‘·Tqï ∫Á‘·+ >∑ã“sYdæ+>˘. style X¯è‹Vü‰düHLIFE é ø£<∏ëHêsTTø£ >± q{ÏdüTÔqï á ∫Á‘·+ wüO{Ï+>˘ ‘·«s¡˝À πøs¡fi¯˝Àì bı˝≤¢∫Ã˝À »s¡>∑qT+~. Væ≤+B ∫Á‘·+ ª<äu≤+>˘µ˝À ªeTT˙ï ã<äHOT Hê+ VüQsT÷µSPICY dü÷|üsYVæ≤{Ÿ nsTTq dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. ‘Ó\T>∑T˝À Ä bÕ≥≈£î q]Ô+#˚<Óes¡H˚ $wüj·T+ô|’ düs¡«Á‘ê ÄdüøÏÔ HÓ\ø=+~.CHIT ‘êC≤ düe÷#ês¡ + Á|üø±s¡+ ◊≥yéT >∑sY¢>± bÕs¡«‹ CHAT yÓT\ºHéqT rdüTø√qTHêïs¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç{°e\ ‘Ó\T>∑T dæìe÷ ]ø±s¡T¶\qT ª<ä÷≈£î&ÉTµ>± ø=\¢>=&ÉT‘·Tqï ª<ä÷≈£î&ÉTµ ∫Á‘·+˝À RAZZI ª|ü⁄yêjYT |üPA ⁄yêjYTµ bÕ≥˝À ‘·q ˇ+|ü⁄kı+|ü⁄\‘√, eT‘·TÔø£fi¯fl‘√ yÓTÆeTs¡|æ+∫q bÕs¡«‹ yÓT\ºHéqT #·÷dæq <äs¡Ùø£ìsêà‘·\T BEAUTY ps+. eTT˙ï>± bÕs¡«‹ yÓT\ºHé ÄyÓTqT m+#· T≈£îHêïs¡ì düet ÷#ês¡ k˛j·T>±\qT #·÷&Ü\+fÒ eT]ø=+‘·ø±\+ y˚∫ #·÷&Ü*‡+<˚.

BEHIND THE WOODS LOCAT ON

ÁøÏwt‘√ eTùV≤wtu≤ãT

fash on

ª>∑eT´+µ, ªy˚<ä+µ ∫Á‘ê\‘√ ‘·qø£+≥÷ z Á|ü‘˚´ø£ eTTÁ<ä y˚dTü ≈£îqï <äsÙ¡ ≈£î&ÉT ÁøÏw.t ‘·q<Óq’ XË*’ ‘√, #·øÿ£ ì q≥q‘√ <ä÷≈£î&ÉT>± <ä÷düT≈£îb˛‘·Tqï ø£<ë∏ Hêj·T≈£î&ÉT TICKET TOLLYWOOD Á|æHé‡ eTùV≤wtu≤ãT. M]<ä›] ø±+_H˚wüHé˝À z + sêqTqï<ä˙, z Á|ü‹cÕº‘·àø£ ìsêàD dü+düú á sex psycology ∫Á‘· ∫Á‘êìï ì]à+#·qTqï<äì, $wüj·T+ #·s¡Ã˝À¢ e⁄+<äì düe÷#ês¡+. ÁøÏwt #Ó|æŒq ø£<∏ä $q>±H˚ eTùV≤wt z¬ø top #˚XÊs¡ì, ø±ø£b˛‘˚ Ç|ü&ÉT eTùV≤wtu≤ãT &˚{Ÿ‡ n+<äTu≤≥T˝À ˝Òø£b˛e&É+ e\¢ e#˚à dü+e‘·‡s¡+ N GHT Life ∫e]es¡≈£î yÓsTT{Ÿ #˚j·÷*‡ edüTÔ+<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~. Á|üdüTÔ‘·+ eTùV≤wtu≤ãT ª_õHÓdty˚THéµ wüO{Ï+>˘˝À _J>± e⁄+&É≥+, Ä ‘·sê«‘· yÓ+ø£fÒwt ø±+_H˚wüHé˝À trade GUIDE ªd” ‘ · e Tà yêøÏ { À¢ dæ ] eT˝… ¢ #Ó ≥ Tº µ ∫Árø£ s ¡ D ˝À bÕ˝§Z+{≤s¡T. sêHê V”≤s√>± ÁøÏwt ªø£èwüí+ e+<˚ My CHOICE »>∑<äTZs¡TyéTµ qe+ãsY˝À ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qT+~.

2

QUIZ

u≤uÀjYT |üPqyéTøösY

COMPETET ON ne÷àsTT˝≤, nq>±H˚ |ü<äVü‰s¡D≤\ ‘Ó\T–+{Ï

|üPqyéTøösY n&ÉbÕ <ä&ÉbÕ dæìe÷˝À¢ ø±düÔ+‘· yÓ÷Á&ÉHé >∑sY¢˝≤ ø£ì|æ+#˚ kÕà˝Ÿ kÕºsY>±H˚ n+<ä]ø° ‘Ó\TdüT. nsTT‘˚ Ç{°e\ yÓuŸôd’≥¢˝À |üPqyéT bò˛{À\T #·÷dæ &É+¬>’ b˛j·÷s¡T {≤©e⁄&é ìsêà‘·\T. d ary m+<äTø£+{≤sê! áeT<Û ä´ Vü‰{Ÿ Vü‰{Ÿ>± bò˛{À wüO{Ÿ #˚dæ ¬s+&ÉT &É»q¢ es¡≈£î bò˛{À\qT yÓuŸôd’≥¢˝À ô|{Ϻ+B uÛ≤eT. Ä bò˛{À\T #·÷dæq yês¡+‘êB|üPRTHDAYS qyéT≈£î Ç+‘· d”qT+<ë! Wsê! nì eTT≈£îÿq y˚˝ÒdüT≈£î+≥THêïs¡≥.

EXCLUS VE

j· ÷‘·y˚Tdæ >∑T+&Ó*ï ‘√&çq C≤˝≤~... ªj·÷‘·y˚Tdæ ‘√&çHê @s¡T m+&É<äT...bı–* bı–* @&çÃHê bı+‘· ì+&É<äTµ n+≥÷ >∑T+&Ó ‘·&çì yÓ*øÏ rdæq C≤˝≤~ Çø£ ˝Òs¡T.

ø=+‘·ø±\+>± yÓT<ä&ÉT dü+ã+~Û‘· yê´~Û‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·Tqï Äj·Tq nø√ºãs¡T 14q $XÊK|ü≥ï+˝À ø£qTïeT÷XÊs¡T. C≤q|ü<ä yê&ç˙ y˚&ç˙ #·÷|ædü÷Ô... e÷+&É*ø£ e÷<ÛäTsê´\qT |ü+∫ô|&ÉT‘·÷, eT<Ûä´ eT<Ûä´˝À >∑T+&Ó ‘·&çì $T–*Ãq C≤˝≤~ 275 dæìe÷\˝À <ë<ë|ü⁄ 1500 bÕ≥\T sêXÊs¡T. ªy˚T»sY #·+Á<äø±+‘Yµ ∫Á‘·+˝À Äj·Tq sêdæq ª|ü⁄D´uÛÑ÷$T Hê<˚X¯+ qyÓ÷ qe÷$T..µ bÕ≥ Äj·Tq ø°]Ô øÏØ≥+˝À ø£*øÏ‘·TsêsTT. Ä+Á<Ûë j·T÷ìe]Ù{° Äj·Tq≈£î ªø£fi≤Á|ü|üPs¡íµ qT n+~+∫+~. ªmÁs¡eT+<ës¡+µ˝Àì ªj·÷˝À j·÷˝À ñj·÷´˝Àµ (1991) bÕ≥ Äj·Tq≈£î q+~ nyês¡T¶qT ‘Ó∫Ãô|{Ϻ+~. ª#˚‹ ∫{Ϭøqy˚fi¯ó¢ ø£*ùdÔ ø£fi≤´D+... ø±* u§≥qy˚\T ø£*ùdÔ ìsê´D+µ nH˚ J$‘· dü‘ê´ìï ¬s+&˚ ¬s+&ÉT yêø±´˝À¢ #Ó|æŒHê, ªø£qTï ‘Ó]ùdÔ ñj·÷´˝≤... ø£qTï eT÷ùdÔ yÓTTj·÷´˝≤µ... nì e÷qe J$‘· dü‘ê´ìï Ä$wüÿ]+∫Hê Äj·Tqπø #Ó*¢+~. ªá ø±\+ |ü~ø±˝≤\T ã‘·ø±*µ n+≥÷ ‘·q bÕ≥ <ë«sê ø±˝≤H˚ï Äos¡«~+∫q ø£$ |ü⁄+>∑e⁄&ÉT C≤˝≤~øÏ<˚ nø£ås¡ ìyê[. 8

- november 2011


eTs√kÕ] ã˙ï - uÛ≤düÿsY

ª<Û√ìµ ∫Á‘·+˝À <Û√ì...?

ôdº Ì * wt kÕº s Y n\T¢ ns¡ T ® H é , u§eTà]\T¢ uÛ ≤ dü ÿ sY \ ø±+_H˚ w ü H é ˝ À eTs√ ∫Á‘· + s¡÷|ü⁄~<äT›ø√qT+~. 2012 »qe]˝À ∫Á‘·+ wüO{Ï+>˘ Ábıs¡+uÛÑ+ ø±qT+~. ª}düs¡yÓ*¢µ ∫Á‘· ìsêà‘· _.$.mdt.mHé.Á|ükÕ<é ∫Á‘êìï ì]àdü T Ô H êïs¡ T . ª|ü s ¡ T >∑ T µ ∫Á‘· + ‘· s ê«‘· uÛ≤düÿsY, ns¡T®Hé\ ø±+_H˚wüHé˝À edüTÔqï ∫Á‘· + ø±e&É + ‘√ n+#· H ê\T eT]+‘· m≈£îÿej˚T´ neø±XÊ\THêïsTT. ø£<∏ë#·s¡Ã\T eTT–j· T &É + ‘√ <ä s ¡ Ù ≈£ î &É T Á>ö+&é e sY ÿ ÁbÕs¡+_Û+∫q≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ªÄ¬s+CŸµ n|ü»j·T+‘√ &û˝≤ |ü&çq uÛ≤düÿsY $»j·T+ kÕ~Û+#ê\H˚ ø£dæ‘√ ∫Á‘êìï |üø£&É“+B>± bÕ¢ H é #˚ d ü T Ô H êï&É ì dü e ÷#ês¡ + . Ç+ø± V”≤s√sTTHéì $T–*q q{°q≥T\qT m+|æø£ #˚j·÷*‡ e⁄+~.

ª<Û√ìµ ∫Á‘·+˝À uÛ≤s¡‘· ÁøϬø{Ÿ »≥Tº ¬øô|ºHé <Û√ì q{Ï+#·qTHêï&Ü? ne⁄qH˚ n+≥THêïsTT dæ˙esêZ\T. ∫Á‘· ìsêà‘·, ∫Á‘·+˝À Á|üeTTK bÕÁ‘· b˛wædüTÔqï Á|üø±wtsêCŸ Ç{°e\ <Û√ìì ø£*dæ ‘·q ∫Á‘·+ ª<Û√ìµ˝À n‹~∏ bÕÁ‘·˝À ø£ì|æ+#·eTì n&ç–q≥T¢ düe÷#ês¡+. Äj·Tq @eTHêïs¡qï~ Ç+ø± ‘Ó*j·Tø£b˛sTTHê z ÁøÏø¬ ≥sY e÷Á‘·+ á ∫Á‘·+˝À q{ÏdTü qÔ ï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. Á|üeTTK qè‘·´ <äs¡Ù≈£î&ÉT, <äs¡Ù≈£î&ÉT Á|üuÛÑT<˚yê ≈£L&Ü n‹~∏ bÕÁ‘· b˛wæ+#·qTHêïs¡ì n_Û»„esêZ\ uÛÀ>∑{≤º. |üP] »>∑Hêï<∏é ≈£îe÷s¡T&ÉT eTTK´ bÕÁ‘· b˛wædüTÔqï á ∫Á‘·+ Á|üø±wtsêCŸ ‘·q dü«+‘· uÒqsY &É÷´j·T{Ÿ |òæ˝Ÿà‡ |ü‘êø£+ô|’ ì]àdüTÔHêïs¡T.

&ç ôd+ãsY˝À ªyÓHÓï\ 1.5µ dæ˙ $eTs¡Ù≈£î\ Á|üX¯+dü\qT n+<äT≈£îqï ∫Á‘·+ ªyÓHÓï\µ. <˚yê ø£{≤º <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫q á ∫Á‘·+ n|üŒ{À¢

z dü+#·\q+ düèwæº+∫+~. $_ÛqïyÓTÆq ø£<∏ë+X¯+‘√ s¡÷bı+~q á ∫Á‘·+ <ë«sê q≥T&ç>± Á|ükÕúq+ ÁbÕs¡+_Û+∫q øÏc˛sY, Ä ∫Á‘· f…Æ{Ï˝ŸH˚ Ç+{Ïù|s¡T>± #˚düTø=ì ªyÓHÓï\µ øÏc˛sY nj·÷´s¡T. Ç|ü&Üj·Tq ‘·q≈£î ù|s¡T ‘Ó∫Ãq ªyÓHÓï\µ ∫Á‘êìøÏ d”¬ø«˝Ÿ>± ªyÓHÓï\ 1.5µ <ë«sê yÓT>±bò˛Hé |ü≥Tºø=ì <äs¡Ù≈£î&ç>± e÷sês¡T. õÄsY8 |ü‘êø£+ô|’ yêdüT, es¡à\T á ∫Á‘êìï ì]àdüTÔHêïs¡T. Ç{°e˝Ò ∫Á‘· wüO{Ï+>˘ |üPs¡ÔsTT+~. á ∫Á‘·+ Ä&çjÓ÷ qe+ãsY˝Àq÷, dæìe÷qT &çôd+ãsY˝Àq÷ $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì bÕ¢Hé #˚düTÔHêïs¡≥. yÓTT<ä{Ï dæìe÷ $»j·Te+‘·+ ø±yê\ì øÏc˛sY≈£î Ä˝Ÿ <ä u…dtº #Ó|ü⁄<ë+.

_õHÓdty˚THé ˝À ø=‘·Ô ◊≥yéT >∑sY¢

Á|æHé‡ eTùV≤wtu≤ãT, |üP] »>∑Hêï<∏é ø±+_ H˚wüHé˝À s¡÷|ü⁄~<äT›≈£î+≥Tqï ª_õHÓdty˚THéµ ∫Á‘·+ <ë«sê {≤©e⁄&é≈£î ø=‘·Ô ◊f…yéT >∑sY¢ |ü]#·j·T+ ø±uÀ‘·T+~. yÓTT<ä≥ Vü≤ì‡ø± yÓ÷‘ê«ì ◊f…+ kÕ+>˘ #˚düTÔ+<äH˚ yês¡Ô\T e∫ÃHê, ô|ò’q˝Ÿ>± X‚«‘ê uÛÑs¡<Ûë«CŸqT Ä #ÛêHé‡ e]+∫+~. >±¢&ésê>˘‡ yÓ÷&É˝Ÿ, q{Ï nsTTq á ôdø°‡ ã÷´{° ª$TwüHé ÇkÕÔ+ãT˝Ÿµ ∫Á‘·+ <ë«sê u≤©e⁄&éøÏ |ü]#·j·TyÓTÆ+~. >√$+<ä ª\÷{Ÿµ ∫Á‘·+˝À ≈£L&Ü q{Ï+∫+~. ª_õHÓdty˚THé‘√ {≤©e⁄&é s¡+>∑Á|üy˚X¯+ #˚j·TuÀ‘·Tqï á düT+<ä] >∑‘+· ˝À ªb˛øÏ]µ ∫Á‘·+˝À eTTyÓT‘Æ UY ≤Hé ˇ+|ü⁄kı+|ü⁄\ ˇj·÷´sêqï+<äT≈£î+≥T+<√, ª<ä÷≈£î&ÉTµ˝À ª|ü⁄yê«jYT |ü⁄yê«jYTµ n+≥÷ bÕs¡«ryÓT\ºHé #˚dæq n+<ë\ Äs¡uÀ‘·qT $T+∫b˛‘·T+<√ y˚∫ #·÷&Ü*.

qπswt 3&ç ∫Á‘·+

Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± 3&ç ∫Á‘ê\ Vü≤yê q&ÉTdüTÔqï ‘·s¡TD+˝À ‘Ó\T>∑T˝À z 3&ç ∫Á‘·+ sêqT+&É≥+ q÷‘·q |ü]D≤eT+>± uÛ≤$+#·e#·TÃ. m.¬ø.m+≥sYf…ÆHéyÓT+{Ÿ‡ |ü‘êø£+ô|’ nì˝Ÿ düT+ø£s¡ á ∫Á‘êìï ì]àdüTÔHêïs¡T. q\T>∑Ts¡T V”≤s√\Tqï á kÕ+|òæTø£ ∫Á‘·+˝À z V”≤s√>± n\¢] qπswt Á|ü<Ûëq bÕÁ‘· b˛wæ+#·&É+ $X‚wü+. uÛ≤Ø ã&Ó®{Ÿ‘√ ì]à+#·qTqï á ∫Á‘êìï e#˚à @&Ü~ y˚dü$øÏ $&ÉT<ä\ #˚j·÷\qT≈£î+≥THêïs¡T. Ç+<äTø√dü+ eT+∫ ø£<∏ä dæ<ä∆+ #˚XÊeTì, ìsêàD+˝À mø£ÿ&Ü sêJ|ü&É≈£î+&Ü Áù|ø£å≈£î\≈£î ˇø£ ø=‘·Ô nqTuÛ÷Ñ ‹ì Çe«&ÜìøÏ Á|üjT· ‹ïkÕÔeT+≥THêïs¡T ìsêà‘·. - november 2011 9


NEWS HAPPENINGS

&çôd+ãsY 1q eT>∑BÛs¡T&ç ì•Ã‘ês¡ú+

LIFE style HOT SPICY CHIT CHAT PA

RAZZI

BEAUTY t ps BEHIND THE WOODS LOCAT ON

sêyéT#·s¡DY, ñbÕdüq\ ì•Ã‘êsêúìøÏ eTTVüAs¡Ô+ Usê¬ s ’ + ~. &ç ô d+ãsY 1q #· s ¡ D Y ø Ï , nb˛˝À Á>∑÷|t‡ n~ÛH˚‘· Á|ü‘ê|ü¬s&ç¶ eTqesê\T ñbÕdüq ø±$TH˚ìøÏ ì•Ã‘ês¡+ú »s¡>q∑ T+~. BbÕe[ s√Eq á $wüj·÷ìï dü«j·T+>± ∫s¡+J$ ìsê∆]+#ês¡T. ì•Ã‘ês¡ ú + mø£ ÿ &É »s¡ T >∑ T ‘· T +<ä H ˚ ~ Ç+ø± ‘˚\˝Ò<äT. e<ÛäTe⁄ ñbÕdüq ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\≈£î #Ó+~q <√eTø=+&É >∑T&û˝À »s¡T>∑T‘·T+<äì Á|ü#ês¡+˝À e⁄Hêï, Ä >∑T&û Ç+ø± ¬s&û ø±˝Ò<äì, eTs¡eTà‘·TÔ\T »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì düe÷#ês¡+. ∫\T≈£Ls¡T <ä>∑Zs¡˝À e⁄qï ñbÕdüq ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\ bòÕyéT Vü≤Ödt á y˚&ÉTø£≈£î y˚~ø£ ø±qT+<äì n_Û»„esêZ\ uÛÀ>∑{≤º.

fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psycology top

sêHê ‘·$Tfi¯ dæìe÷

N GHT Life {≤˝Ÿ Vü‰´+&édüyéT V”≤s√ sêHê ‘·$Tfi¯ ∫Á‘ê˝À¢ q{Ï+#˚+<äT≈£î ÄdüøÏÔ #·÷|ü⁄‘·THêï&É≥.

Ç|üŒ{Ïπø u≤©e⁄&Y˝À sêHê V”≤s√>± q{Ï+∫q ª<äyéT e÷s√ <äyéTµ $&ÉT<ä˝…’+~. eTs√ trade dæìe÷ ¬s&û ne⁄‘· Tqï H˚|ü<GUIDE ∏ä´+˝À á V”≤s√≈£î ‘·$Tfi¯ Ä|òüs¡T¢ ≈£L&Ü edüTÔHêïj·T≥. >∑‘·+˝À sêHê‘√ ôd\«sê|òüTeHé z dæìe÷ rùd+<äT≈£î düHêïVü‰\T #˚XÊ&ÉT. ø±˙ ã&Ó®{Ÿ Myes¡CHOICE uÛ≤Ø>± e⁄+&É≥+‘√ ÿe⁄{Ÿ ø±˝Ò<äT. nsTT‘˚ Á|üdüTÔ‘·+ ªHê Çwüº+µ dæìe÷˝À q{ÏdüTÔqï sêHê‘√ ‘·$Tfi¯ <äs¡Ù≈£î&ÉT #˚s¡Hé (b˛s¡T>±\+, Ä{ÀÁ>±|òt ù|òyéT) z &ç|òü¬s+{Ÿ dæìe÷ bÕ¢Hé #˚düTÔqï≥T¢ sêHê düìïVæ≤‘·T\ düe÷#ês¡+. ∫qï‘·q+ n+‘ê eTÁ<ëdt˝ÀH˚ >∑&É|ü≥+e\¢ sêHê≈£î ‘·$Tfi¯uÛ≤QUIZ wüMT<ä eT+∫ |ü≥Tº e⁄+~. ô|’>± ‘·$Tfi¯ ∫Á‘ê˝À¢ #˚j·T&É+e\¢ mø˘‡b˛»sY ô|s¡T>∑T‘·T+<äH˚ uÛ≤eq‘√ e⁄Hêï&É≥ sêHê. n+fÒ sêHê @ø£ø±\+˝À eT÷&ÉT uÛ≤wü˝À¢ q{ÏdüTÔHêï&Éqïe÷≥. u…kÕº|òt \ø˘ sêHê.

COMPETET ON d ary B RTHDAYS EXCLUS VE

10

- november 2011

V’≤<äsêu≤<é˝À ‘·s¡TDY Áù|eT KØ<äT Äs¡T ôªj· $T*j·THé j·T÷s√\T TT<ä∆+µ ø£s¡TD≤ø£s¡Hé <äs¡Ùø£‘·«+˝À sêyéT, ‘·eTHêï\T »+≥>± s¡ ÷ bı+<ä T ‘· T qï ∫Á‘· + ªm+<ä T ø£ + fÒ Áù|eT+≥µ. Ç{°e\ á ∫Á‘·+ wüO{Ï+>˘ bÕ´]dt˝Àì á|òæ˝Ÿ ≥esY <ä>∑Zs¡ »]bÕs¡T. nsTT‘˚ nø£ÿ&É wüO{Ï+>˘ #˚j·T&ÜìøÏ eTT+<ä T Äs¡ T $T*j· T Hé j· T ÷s√\ Çq÷‡¬ s Hé ‡ #˚j·÷*‡ e∫Ã+<äì sêyéT {Ï«≥ºsY˝À ‘Ó*bÕs¡T. Äj·Tq $wüj·÷ìï $e]dü÷Ô ªy˚T+ z d”Héì á|òæ˝Ÿ ≥esY bÕsTT+{≤|òt eP´˝À nø£ÿ&ÉTqï bÕ¢{Ÿ bòÕ+ MT<ä rkÕ+. n+<äTø√dü+ nø£ÿ&É Äs¡T $T*j·THé j·T÷s√\ Çq÷‡¬sHé‡ ø£eπsCŸ rdüTø√yê*‡ e∫Ã+~. n~ ˝Òø£b˛‘˚ |ü]àwüHé ≈£î<äs¡<äHêïs¡T. nsTT‘˚ n+‘· &ÉãT“ Ks¡Tà ô|{Ϻq+<äT≈£î ‘·–q esYÔ MT≈£î Åd”ÿHéMT<ä ø£ì|ædüTÔ+~.

‘·s¡TDY, j·÷$T »+≥>±, lVü≤] Á|ü<Ûëq uÛÑ÷$Tø£ b˛wædüTÔqï ∫Á‘·+ ªj·TT<ä∆+µ. ‘·$Tfi¯ <äs¡Ù≈£î&ÉT uÛ≤s¡r>∑DÒXŸ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔ+&É>± $XÊK {≤ø°dt |ü‘êø£+ô|’ q{Ϻ≈£îe÷sY ì]àdüTÔqï á ∫Á‘·+ nø√ºãsY 29 qT+∫ ôV’≤<äsêu≤<é˝À ôw&É÷´˝Ÿ »s¡T|ü⁄ø√qT+~. yÓTT‘·Ô+ 13 s√E\ bÕ≥T »]π> á ôw&É÷´˝À¢ dæøÏ+<äsêu≤<é © bÕ´˝…dt, |òæ˝Ÿàdæ{°, n\÷´$Tìj·T+ bòÕ´ø£ºØ e+{Ï Á|ü<˚XÊ˝À¢ ∫Árø£sD¡ »s¡T>∑T‘·T+~. qe+ãsY HÓ˝≤Ks¡T ˝Ò<ë &çôd+ãsY ‘=* yês¡+˝À ∫Á‘êìï $&ÉT<ä\ #˚ùd+<äT≈£î s¡+>∑+ dæ<ä∆+ #˚düTÔHêïs¡T.


NEWS HAPPENINGS

eT©º {≤˝…+f…&é yês¡düTsê\T

LIFE style HOT SPICY CHIT CHAT PA

RAZZI

m˙ºÄsY‘√ CÀ&û ø£≥ºqTqï

BEAUTY t ps

BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

Á‹wü

2

m˙ºÄsY ‘êC≤ ∫Á‘·TICKET + ª<äeTTàµ˝À m≥ºøπ TOLLYWOOD \≈£î V”≤s√sTTHé ≈£î~]+~. á neø±X¯+ Á‹wüøÏ <äøÏÿ+~. eTT<äT›˝§*πø á eTT<äT›>∑TeTà ‘=*kÕ]>± m˙ºÄsY‘√ CÀ&û ø£≥ºqT+~. ìC≤ìøÏ ª<äeTTàµ˝À X¯è‹Vü‰düHé q{Ï+#ê*‡ e⁄+~. ◊‘˚ ÄyÓT á ∫Á‘·+ qT+∫ ‘·|sex üø√e&É+‘√psycology Á‹wüqT HêsTTø£>± m+#·Tø=Hêïs¡T. uÀj·TbÕ{Ï lqT <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔqï á ∫Á‘êìøÏ n˝…>±®+&ÉsY e\¢uÛÑ ìsêà‘·. á top>± n\Hê{Ï y˚T{Ï n+<ë\ q{Ï sê<Ûä ≈£îe÷¬sÔ ªCÀwtµ ∫Á‘·+˝À eTs√ HêsTTø£ ù|òyéT ø±ØÔø£qT m+|æø£ #˚düTø=Hêïs¡T. ‘·«s¡˝À m˙ºÄsY, Á‹wü\ô|’ z bÕ≥qT ∫Árø£]+#·qTHêïs¡NT. GHT Life

trade GUIDE My CHOICE QUIZ COMPETET ON d ary B RTHDAYS EXCLUS VE

dü+Áø±+‹ ã]˝À ª|üP\s¡+>∑&ÉTµ

‘·q≈£î ‘êqT ªk˛>±Z&ÉTµ dæìe÷˝À XÀuÛÑHéu≤ãT˝≤ z πs+õ˝À }Væ≤+#·Tø=H˚ ≈£îÁsê&ÉT s¡+>±. s¡+>∑T\ #=ø±ÿ, πsu≤Héø£fi¯¢CÀ&ÉT, |òü÷f…Æq n‘·Ôs¡T yêdüq... ÇB n‘·ì ÄVü‰s¡´+. ‘·qqT Áù|$T+#·&ÜìøÏ ne÷àsTT\+<äs¡÷ ≈£L´˝À ì\ã&ç‘˚ ‘·q |ü]dæú‘˚+≥ì ‘Ó>∑ ø£+>±s¡T|ü&çb˛‘·T+{≤&ÉT. á s¡+>± ø√dü+ n+<ë\ uÛ≤eT\T m>∑ã&É&É+ n≥T+∫‘˚... eTH√&˚ z düT+<äsê+– e\˝À |ü&çb˛sTT ôV’≤<äsêu≤<é˝À e⁄+&Ü*‡H√&ÉT es¡+>∑˝Ÿ˝À yê*b˛‘ê&ÉT. n~ ‘Ó\TdüTø√yê\+fÒ ª|üP\s¡+>∑&ÉTµ ∫Á‘·+ #·÷&Ü*‡+<˚q+≥THêïs¡T n∫ìs&ç¶. Ms¡uÁÑÛ <äyTé #Í<ä] <äsÙ¡ ‘·«+˝À düT˙˝Ÿ, ÇcÕ#êyê¢ »+≥>± q{ÏdTü qÔ ï á ∫Á‘·+ |üP\s¡+>∑&ç˝≤ eTTkÕÔu…’ dü+Áø±+‹øÏ $&ÉT<ä\eqT+<ä≥. k˛... dü+Áø±+‹ ã]˝À ª|üP\s¡+>∑&ÉTµ e⁄+<äqïe÷fÒ. 12

- november 2011

dü«ØZjT· |ü<àä l |òTü +≥kÕ\ yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡sêe⁄ ≈£î≥T+ã+ qT+∫ z yês¡düTsê\T dæ˙ s¡ +>∑ +˝À ø±\TyÓ÷ |æ+ ~. |òü T+≥kÕ\ ¬s+&Ée ≈£îe÷s¡T&ÉT s¡‘·ï≈£îe÷sY &É_“+>˘ Ä]ºdtº>± n+<ä]ø° düT|ü]∫‘·T˝Ò. Äj·Tq ≈£ î e÷¬ s Ô MD dæ ˙ s¡ + >∑ + ˝À eT+∫ >±j· T ì>±q÷, &É _ “+>˘ Ä]º d ü T º > ±q÷ ù|s¡T ‘Ó#·TÃ≈£î+{À+~. ª|ü⁄*y˚≥µ &É_“+>˘ ∫Á‘· + ˝À $»jY T Ä+{Àì dü + ^‘· <ä s ¡ Ù ø£ ‘ · « +˝À ªm<ä n\ô|’ µ bÕ≥‘√ >±j·Tì>± Äs¡+>π Á≥+ #˚d,æ ªC≤ø°µ ∫Á‘·+˝À Vü≤]ø£èwüí dü+^‘· <äs¡Ùø£‘·«+˝À ªøÏdüT‡ $TdüT‡µ, B|üø˘<˚yé dü+^‘· <äs¡Ùø£‘·«+˝À ªñs¡T$Tµ ˝À ª∫ìï ∫ìïµ bÕ≥\T Ä\|æ+∫+~. >±j·Tì>± ªñs¡T$Tµ ∫Á‘·+˝Àì ª∫ìï ∫ìïµ bÕ≥ eT+∫ ù|s¡T ‘Ó∫Ãô|{Ϻ+~. ªñs¡T$Tµ˝À C…˙*j·÷≈£î, ª@ e÷j·T #˚kÕyÓµ ∫Á‘·+˝À Hê>∑#Ó’‘·q´ #Ó˝…¢* bÕÁ‘·≈£î, ª>√yêµ˝À |æj·÷ yêCŸù|jYT≈£î, ªôd>∑µ˝À _+<äT e÷<Ûä$øÏ, ªs¡ø£å≈£î&ÉTµ ∫Á‘·+˝À ø£+>∑Hê s¡Hêe‘Y≈£î >±Á‘·<Ûës¡D #˚dæ ôdVü≤u≤dt nì|æ+#·T≈£îqï MD Ç+ø± >±j·Tì>±, &É_“+>˘ Ä]ºdtº>±q÷ eT+∫ ù|s¡T ‘Ó#·TÃø√yê\ì eTqdü÷Œ¤]Ô>± ø√s¡T≈£î+{À+~ {≤©e⁄&é.

n\T¢ ns¡T®Hé ¬>dtº s√˝Ÿ

n\T¢ ns¡ T ® H é ‘· « s¡ ˝ À ¬ > dt º s√˝Ÿ ø£ì|æ+#·qTHêï&Éì {≤©e⁄&é esêZ\T #Ó | ü ⁄ Œ≈£ î +≥THêïsTT. Á|ü d ü T Ô ‘ · + dü+|ü‘Yq+~ <äs¡Ùø£‘·«+˝À ªs¡#·Ãµ ∫Á‘·+ #˚düTÔqï sêyéT#·s¡DY ‘·«s¡˝À $.$.$Hêj· T ø˘ <ä s ¡ Ù ø£ ‘ · « +˝À q{Ï+#·qTqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. á ∫Á‘· + ‘√ bÕ≥T ~˝Ÿ s êE ì]à+#·qTqï uÛ≤Øj·÷ø£åHé m+≥sYf…ÆqsY˝À q{Ï+#·qTHêïs¡T. á ∫Á‘êìøÏ ªãè+<ëeq+µ ù|ò+ e+o ô|’&ç|ü*¢ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+#·qT+&É>±, á ∫Á‘·+˝À bòÕ¢wtu≤´ø˘˝À e#˚à z düìïy˚X¯+˝À z Á|ü‘˚´ø£ bÕÁ‘·˝À ø£ ì |æ + #· q THêïs¡ ì dü e ÷#ês¡ + . sêyé T #· s ¡ D Y , n\T¢ ns¡ T ® H é ø±+_ H˚wüHé˝À dæìe÷ mø˘‡ô|ø˘º #˚düTÔqï Áù|ø£≈å î£ \≈£î Ç~ ì»+>± ø£qTï\$+<˚. nsTT‘˚ Ä bÕÁ‘· ]©CŸ es¡ ≈ £ L s¡ V ü ≤ dü ´ +>± e⁄+#ê\ì, n|ü  &˚ ~∏ j ˚ T ≥sY ˝ À ù|\T‘· T +<ä ì <ä s ¡ Ù ø£ ìsêà‘· \ T nqT≈£ î +≥THêïs¡ ì |ò*æ +q>∑sY esêZ\ düe÷#ês¡+. ∫Á‘·+ f… Æ { Ï ˝ Ÿ ªyê&˚ µ nqT≈£î+≥THêïs¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~. yÓsTT{Ÿ n+&é d”...

Áù|eT m+‘· eT<ÛTä s¡yTÓ +Æ <√ nqTuÛ$Ñ ùdHÔ ˚ ‘Ó\TdüT+Ô ~. Ä uÛ≤eq m|ü&ÉT m˝≤ ø£\T>∑T‘·T+<√ mes¡÷ #Ó|üŒ˝Òs¡T. á ∫Á‘·+˝Àì Hêj·T≈£î&çøÏ z Á|üj·÷D+˝À Áù|eT |ü⁄{Ϻ+~. &Ûç©¢ qT+∫ ãj·T˝Ò›]q n‘·qT Áù|eT˝À |ü&ܶø£ ‘·q >∑eTHêìï m≥T e÷s¡TÃø=Hêï&√ ‘Ós¡MT<ä #·÷&Ü*‡+<˚ n+≥THêïs¡T. ªÇwtÿµ ø£<ë∏ Hêj·T≈£î&ÉT ì‹Hé dæìe÷ >∑T]+∫ #Ó|Pü .Ô ì‘·´MTqHé ø£<ë∏ HêsTTø£>± q{ÏdTü qÔ ï á ∫Á‘·+ Áù|ø£å≈£î\ eTqdüT≈£î <ä>∑Zs¡j˚T´ ø£<∏ë+X¯+‘√ s¡÷bı+<äT‘√+<äHêïs¡T. Á|ü‹ düìïy˚X¯+ düTìï‘·yÓTÆq $H√<ëìïdüTÔ+<ä˙, ì‹Hé >∑‘· ∫Á‘ê\ø£+fÒ_Ûqï+>± ø£ì|ækÕÔs¡ì n+≥THêïs¡T <äs¡Ù≈£î&ÉT.


ôdº|ü\ q≥sêEøÏ ÄK] dü˝≤yéT

◊dæm|òtm|òt◊˝À ª˝À≥dt bÕ+&éµ

uÀ]¶+>˘ dü÷ÿ\T˝À #·<äTe⁄‘·Tqï |ü~ dü+e‘·‡sê\ ej·TdüT‡ e⁄qï Ç<ä›s¡T |æ\¢\ Væ≤e÷\j·T j·÷Á‘·qT ª˝À≥dt bÕ+&éµ ∫Á‘·+>± n<äT“¤‘·+>± ∫Árø£]+#ês¡T |æ.õ.$+<ë. Ç<ä›s¡T |æ\¢\˝À ˙s¡CŸ Væ≤e÷\j·÷˝À¢ e⁄qï ˝À≥dt bÕ+&é >∑T]+∫, 14000 n&ÉT>∑T\ m‘·TÔ˝À e⁄+≥T+<äì n‘·ì {°#·sY #Ó|æŒq e÷≥\ <ë«sê ‘Ó\TdüT≈£î+{≤&ÉT. ùdïVæ≤‘·T&ÉT n»jYT‘√ ø£*dæ ˝À≥dtbÕ+&éqT #·÷&Ü\ì ãj·T\T<˚s¡‘ê&ÉT. ˝À≥dtbÕ+&é #˚πs Áø£eT+˝À Væ≤e÷\j·÷˝À¢ J$+#˚ Á|ü»\ Jeq $<ÛëHê\T, nø£ÿ&ç yê‘êes¡D |ü]dæ‘ú T· \T, Á|üøè£ ‹ n+<ë\qT ‘Ó\TdüT≈£î+{≤s¡T. ∫e] øÏ |æ\¢*<ä›s¡÷ ˝À≥dtbÕ+&éqT #˚s¡Tø√>∑*>±sê? nqï~ dæìe÷˝À #·÷&Ü*‡+<˚. á ∫Á‘êìï ‘Ó\T>∑T ìsêà‘· m.m˝Ÿ.ì‹Hé≈£îe÷sY ì]à+#ês¡T. ìC≤ìø° ∫Á‘·+ Ç+–¢wt, Væ≤+B, ≈£î\T$ uÛ≤wü˝À¢ ì]à+#·>± nq+‘·s¡+ ÁbÕ+rj·T uÛ≤wü˝À¢øÏ nqTe~+|üã&ç+~. Væ≤e÷#·˝Ÿ Á|ü<X˚ Ÿ˝Àì ≈£î\T õ˝≤¢˝À ∫Árø£]+#·ã&ɶ á ∫Á‘·+˝À Væ≤e÷#·˝Ÿ Á|ü<˚XŸ Á|üø£è‹ n+<ë\T ø£qTï\ |ü+&ÉT>∑ #˚kÕÔsTT. Á|üeTTK <äs¡Ù≈£î&ÉT |üPØ »>∑Hêï<∏é ≈£îe÷s¡T&ÉT Äø±wt Á|ü<Ûëq bÕÁ‘·˝À q{Ï+∫q á ∫Á‘·+ Ç{°e\ Ç+≥πsïwüq˝Ÿ ∫Å\¶Hé‡ |òæ˝Ÿà ô|òdæºe˝ŸøÏ m+|æø£ ø±e&É+ $X‚wü+.

j·THé.{Ï.ÄsY., @.mHé.ÄsY., ø£èwüí, ∫s¡+J$, m+.õ.ÄsY. M] dæ˙ Á|ükÕúq+˝À mH√ï bÕ≥\T. Á|ü‹ bÕ≥≈£î $_ÛqïyÓTÆq ôdº|ü\T. Ç˝≤+{Ï dæ˙ ~>∑ZC≤\ #˚‘· ˇHé ≥÷ Ár n+≥÷ ôdº|ü˝ÒsTT+∫q |òüTq‘· dü©yéT e÷kÕºsY~. 70, 80e <äX¯ø£+˝À qè‘·´ <äsÙ¡ ≈£î&ç>± ˇø£ yÓ\T>∑T yÓ*>±sêj·Tq. j·THé. {Ï.ÄsY. q{Ï+∫q nH˚ø£ ∫Á‘ê\≈£î qè‘·´Ø‘·T*ï n+~+∫q dü©yéT Äj·Tq≈£î n‘·´+‘· düìïVæ≤‘·T&ç>± yÓT*>±s¡T. ªy˚≥>±&ÉTµ, ªn&É$sêeTT&ÉTµ, ªdæ+Vü≤ã\T&ÉTµ, ªHê<˚X¯+µ ˝≤+{Ï ∫Á‘ê˝À¢ bÕ≥\T dæ˙Á|æj·TT*ï Äø£≥Tº≈£îHêïsTT. ∫s¡+J$ Væ≤{Ÿ ^‘ê˝À¢ m≈£îÿeXÊ‘·+ dü©yéT qè‘·´ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫qy˚. ∫s¡+J$ dæ˙ J$‘êìï eT\T|ü⁄‹|æŒq ªU…’Bµ ∫Á‘·+˝Àì bÕ≥\≈£î ôdº|ü˝ÒsTT+∫+~ dü©yéT e÷kÕºπs. n˝≤π> ª#Ûê˝…+CŸµ ∫Á‘·+˝Àì ªã+r #êeT+‹µ ≈£L&Ü Äj·Tq≈£î eT+∫ ù|s¡T rdüTø=∫Ã+~. ª}]øÏ yÓTTq>±&ÉTµ˝À ªÇ~>√ ‘Ó\¢Ns¡ Ç$>√ eT˝…¢|üP\Tµ bÕ≥≈£î dü÷|üsYkÕºsY ø£èwüíqT >∑eTà‘·TÔ>± Ä&ç+∫+~ Äj·TH˚. y˚\bÕ≥\≈£î qè‘·´Ø‘·T*ï düeT≈£L]Ãq Äj·Tq ∫e] <äX¯˝À <äTs¡“¤s¡yÓTÆq J$‘·+ >∑&çbÕs¡T. ø=+‘·ø±\+>± nHês√>∑´+‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·Tqï Äj·Tq nø√ºãs¡T 14q #ÓHÓ’ï˝À eTs¡DÏ+#ês¡T. eTø±ÿ yÓfi≤fl\qï ø√]ø£ rs¡≈£î+&ÜH˚ n˝≤¢ düìï~ÛøÏ #˚sT¡ ø√e&É+ $cÕ<ä+. ˇø£|ü &ÉT ˇø£ bÕ≥øÏ \ø£å s¡÷bÕj·T\ bÕ]‘√wæø+£ rdüT≈£îqï Äj·Tq ∫e] <äX¯˝À #ÓHÓ’ï s¡+>∑sê»|ü⁄s¡+, m˙ºÄsY M~Û˝Àì ô|ò’{Ÿe÷düºsY eTTdüÔbòÕ Ç+{Ï yÓT≥¢ |üø£ÿq, eTs¡T>∑T<=&É¢≈£î düMTbÕq ø±düÔ+‘· #√≥T˝À ø±fi¯ófl eTT&ÉT#·T≈£î |ü&ÉT≈£îHêïs¡T. ªdæ˙ e÷j·T˝À Hê ã‘·T≈£î HêX¯q+ #˚düT≈£îHêïqT. Hê J$‘·+ n+<ä] ø° >∑TDbÕsƒ¡+ ø±yê\qïµ Hê≥´ sêsêE dü©yéT≈£î ÄK] dü˝≤yéT.

¬s+&√kÕ] »‘· ø£&ÉT‘·Tqï »+≥ ‘Ó\T>∑T #·\q ∫Á‘· ]ø±s¡T*¶ ï ‹s¡>s∑ êdæq ªeT>∑BsÛ µ¡ ˝À n\]+∫q »+≥ sêyéT#·s¡DY, ø±»˝Ÿ\T eTs√kÕ] ø£qT$+<äT #˚jT· qTHêïs¡T. sêyéT#·sD¡ ,Y $.$.$Hêj·Tø˘ ø£\sTTø£˝À z ∫Á‘·+ s¡÷|ü⁄~<äT›ø√qT+~. á ∫Á‘·+˝À ø£<∏ëHêsTTø£>± ø±»˝ŸqT m+#·Tø=Hêïs¡T. &ç.$.$.<ëqj·T´ ì]àdüTÔqï á ∫Á‘êìøÏ Á|üdüTÔ‘·+ Ådæÿ|ü⁄º esYÿ »s¡T>∑T‘√+~. &çôd+ãsY˝À á ∫Á‘·+ ôd{Ÿ‡ MT<ä≈£î yÓfi‚fl neø±XÊ\THêïj·Tì düe÷#ês¡+. $.$.$Hêj·Tø˘ XË*’ ˝À e÷dt, j·÷ø£Hå é n+XÊ\Tqï á ∫Á‘·+ #·s¡DY Çy˚TCŸøÏ ‘·>∑Z≥T¢>± s¡÷bı+<äqT+<äì dæ˙ esêZ\ ñyê#·.

<ëdü]øÏ uÛ≤sê´$jÓ÷>∑+

Á|üj·÷D+˝À Áù|eT

ªÇwtÿµ

Á|üeTTK ìsêà‘·, <äsÙ¡ ≈£î&ÉT, q≥T&ÉT &Üø£sº Y <ëdü] Hêsêj·TDsêe⁄ düreTDÏ <ëdü] |ü<àä nHês√>∑´+‘√ ôV≤’ <äsêu≤<é˝Àì j·TXÀ<ë ÄdüT|üÁ‹˝À eTè‹#Ó+<ës¡T. s¬ +&ÉT s√E\ ÁøÏ‘+· nHês√>∑´+‘√ ÄdüT|üÁ‹˝À #˚]q ÄyÓT nø√ºãsY 28e ‘êØKT ñ<äj·T+ eTè‹ #Ó+<ës¡ì ÄdüT|üÁ‹ esêZ\T yÓ\¢&ç+#êsTT. >∑‘· ø=+‘·ø±\+>± }|æ]‹‘·TÔ\ yê´~Û‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·Tqï ÄyÓT eTs¡D+‘√ dæ˙esêZ˝À¢ $cÕ<ä+ HÓ\ø=+~. ÄyÓT eTè‹øÏ dü+‘ê|ü+>± ÄyÓT n+‘·´ÁøÏj·T\T |üPs¡Ôj˚T´ es¡≈£î wüO{Ï+>∑T\T s¡<äT› #˚düTÔqï≥T¢ dæ˙ düe÷K´ Á|üø{£ +Ï ∫+~. 65 dü+e‘·‡sê\ <ëdü] |ü<àä <ëdü] Hêsêj·TDsêe⁄ ì]à+∫q nH˚ø£ dæìe÷\≈£î ìsêà‘·>± e´eVü≤]+#ês¡T. ø=ìï dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ ‘·$Tfi¯Hê&ÉT ø±+Á¬>dt bÕغ eTVæ≤fi≤ n<Ûä´≈£åîsê*>± ≈£L&Ü |üì#˚XÊs¡T. >∑‘·+˝À ‘·$Tfi¯Hê&ÉT˝Àì |ü\T ø±]àø£ dü+|òü÷\≈£î n<Ûä´≈£åîsê*>± ≈£L&Ü e´eVü≤]+#ês¡T. |ü<äà eTè‹|ü≥¢ |ü\Te⁄s¡T sê»ø°j·T, dæ˙ Á|üeTTKT\T dü+‘ê|ü+ ‘Ó*bÕs¡T. ÄyÓT n+‘·´ÁøÏj·T\T #˚yÓfi¯fl˝Àì yê] bòÕ+Vü≤Ödt˝À »]>±sTT. ÄyÓT eTè‹øÏ Á|ü>±&ÛÉ dü+‘ê|ü+ ‘Ó*j·TCÒk˛Ô+~ {≤©e⁄&é. - november 2011 13


NEWS HAPPENINGS

LIFE style HOT SPICY CHIT CHAT PA

RAZZI

ªnq«sYµ Ä&çjÓ÷BEAUTY $&ÉT<ä\ ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘·e÷à¬s&ç¶ uÛÑs¡<ë«», eTeT‘ê yÓ÷Vü≤Hé<ëdt ‘·~‘·s¡T\T t ps

BEHIND THE WOODS

ªyÓTT>∑T&ÉTµ Ä&çjÓ÷ $&ÉT<ä\ ø±s¡´Áø£eT+˝À ^‘ê+»*, qπswt, pìj·TsY m˙ºÄsY, ø£èwüíe+o, >√|”#·+<é, ‘ê|æ‡ ‘·~‘·s¡T\T

LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psycology top N GHT Life trade GUIDE

ªz yÓTÆ Áô|ò+&éµ Ä&çjÓ÷ $&ÉT<ä\ ø±s¡´Áø£eT+˝À dæ<ë›s¡ú, X¯è‹Vü‰düHé, Vü≤ì‡ø£, qeB|t, ~˝Ÿ sêE, _.$.mdt.mHé.Á|ükÕ<é ‘·~‘·s¡T\T

ªø£+ô|˙µMy Ä&çjÓ÷CHOICE $&ÉT<ä\ ø±s¡´Áø£eT+˝À $.mHé.Ä~‘·´, Ms¡÷ ¬ø., s¡y˚Twt |ü⁄bÕŒ\, n∫ìs&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T

QUIZ

COMPETET ON d ary B RTHDAYS EXCLUS VE ªõ˝Ÿµ Ä&çjÓ÷ $&ÉT<ä\ ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£èwüßí&ÉT, düTã“sêE, ÁãVü‰àq+<ä+, uÀj·TbÕ{Ï lqT, kÕsTTsê+X¯+ø£sY ‘·~‘·s¡T\T

ªÇ{Ÿ‡ yÓTÆ \yék˛º]µ Ä&çjÓ÷ $&ÉT<ä\ ø±s¡´Áø£eT+˝À »j·TdüT<Ûä, ns¡$+<é, 윑· Hêsêj·TDY, eT<ÛäTs¡ l<ÛäsY ‘·~‘·s¡T\T 14

- october 2011

ª∫*|æ>±µ Áô|dtMT{Ÿ˝À |òüT+{≤&ç ø£èwüí, Á|üdüqï≈£îe÷sY, yÓ’C≤>˘ Á|ükÕ<é ‘·~‘·s¡T\T


Á|üuÛ≤dt q÷‘·q ∫Á‘·+ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|üuÛ≤dt, ø°s¡yêDÏ, $.$.$Hêj·Tø˘, ~˝Ÿ sêE ‘·~‘·s¡T\T

ªns¡T®qµ Áô|dtMT{Ÿ˝À #·\|ü‹sêe⁄, e+<˚e÷‘·s¡+ lìyêdt, sê»X‚KsY, eTùV≤+Á<ä ‘·~‘·s¡T\T

l |òæ˝Ÿà Ábı&Éø£åHé‡ ∫Á‘· ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e ø±s¡´Áø£eT+˝À #˚>=+&ç Vü≤] sêeTCÀ>∑j·T´, sêC≤ eHÓï+¬s&ç¶, u…\¢+ø=+&É düTπswt, ‘·e÷à¬s&ç¶ uÛÑs¡<ë«» ‘·~‘·s¡T\T.

k¥˝À Ä&çjÓ÷ $&ÉT<ä\ ø±s¡´Áø£eT+˝À Hêsê #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT, Hêsê s√Væ≤‘Y, ìcÕ n>∑sê«˝` ‘·~‘·s¡T\T

yÓ+ø£fÒwt, eTùV≤wt u≤ãT \ ø=‘·Ô eT÷M ÁbÕs¡+uÛÑ‘·‡e+˝À <äs¡Ù≈£î&ÉT sê|òüTy˚+Á<äsêe⁄, $ $ $Hêj·Tø˘, sê»eTÚ[ ‘·~‘·s¡T\T

ªù|òdtãTø˘µ ˝À>√ $&ÉT<ä\ ø±s¡´Áø£eT+˝À ÄsY.|æ.|ü{≤ïj·Tø˘, ;Û$TH˚ì lìyêdüsêe⁄, $.$.$Hêj·Tø˘, yÓTVü≤sY s¡y˚Twt, ¬ø.j·Tdt.sêe÷sêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T

- october 2011 15


EXCLUS VE

ø=‘·Ô s¡+>∑T\

ª}düs¡yÓ*¢µ j·THé.{Ï.ÄsY. ∫Á‘·+ nq>±H˚ |üø±ÿ e÷dt ∫Á‘·+ nqTø=H˚yês¡T ˇø£|ü&ÉT. ø±˙ ªãè+<ëeq+µ ∫Á‘·+‘√ á Áf…+&é e÷]+~. kÕ|òtº \esY u≤jYT˝≤ ø£ì|ædü÷ÔH˚ j·÷ø£åHéqT |ü+&ç+∫q bÕÁ‘·˝À Áù|ø£å≈£î\qT ˇ|æŒ+∫ yÓT|æŒ+∫q m˙ºÄsY ø=‘·Ô ∫Á‘·+ ª}düs¡yÓ*¢µ. {À˙ (m˙ºÄsY), ˙Vü‰]ø£ (‘·eTHêï)\T Á|üj÷· DÏdTü qÔ ï ãdüT‡ ø±oàsY˝À ôV≤’ C≤ø˘ ne⁄‘·T+~. nø£ÿ&É yÓTT<ä˝…’q |ü]#·j·T+‘√ {À˙ ˙Vü‰]ø£qT Áù|$T+#·≥+ yÓTT<ä\Tô|&É‘ê&ÉT.

Áù|$T+#·eT+≥÷ ÄyÓT yÓ+≥|ü&É‘ê&ÉT. ÄyÓTøÏ n|üŒ{Ïπø sêπøwt (eTVü‰»Hé)‘√ $yêVü≤+ ìX¯Ãj·TyÓTÆ e⁄+≥T+~. sêπøwt $TìdüºsY uÛÑs¡DÏ (‘·ì¬øfi¯fl uÛÑs¡DÏ) ø=&ÉT≈£î. Ä $wüj·T+ {À˙‘√ #ÓãT‘·T+~ ˙Vü‰]ø£. ùdïVæ≤‘·T\T>± e⁄+<ëeT+≥÷ ø=‘·Ô s¡+>∑T e÷s¡TkÕÔ&ÉT {Àì. ÄyÓT≈£î ùdïVæ≤‘·T&ç>± e⁄+≥÷H˚ sêπøwt ndü\T s¡+>∑TqT ÄyÓT≈£î ‘Ó*ùd˝≤ #˚kÕÔ&ÉT. á H˚|ü<∏ä´+˝À {À˙MT<ä <˚«wü+ ô|+#·T≈£îqï sêπøwt ‘·q Áô|ò+&é ÇsꌤHé‘√ ø£*dæ {À˙ì #·+ù| Á|üj·T‘·ï+ #˚kÕÔ&ÉT. ø±˙ sêπøwtì, n‘·ì ‘·+Á&çì, ÇsꌤHéì #·+|æ ‘·|æŒ+#·T≈£î+{≤&ÉT {Àì. n|üŒ{Ïes¡≈£î \esYu≤jYT>± ø£ì|æ+∫q {À˙ Vü≤+‘·≈£î&ÉT>± m+<äT≈£î e÷sê&ÉT? n‘·ì >∑‘·+‘√ ˙Vü‰]ø£≈£î e⁄qï dü+ã+<Ûä+ @$T{Ï? nqï $wüj·÷\‘√ ∫Á‘·+ ø=qkÕ>∑T‘·T+~. eTT+<äT>± q{°q≥T\ ô|sꌤ¬sàHé‡ $wüj·÷ìøÏ eùdÔ m˙ºÄsY≈£î Ç~ |üP]Ô ø=‘·Ô ‘·s¡Vü‰ bÕÁ‘·. ÄVü‰s¡´+ <ä>∑Zs¡Tï+∫, bÕÁ‘· ∫Á‘·D es¡≈£î n+‘ê ø=‘·Ô>± e⁄+&É≥+ $X‚wü+. \esYu≤jYT˝≤ dü]ø=‘·Ô ne‘ês¡+˝À ÄkÕ+‘·+ #·ø£ÿì q≥qqT Á|ü<ä]Ù+#ê&ÉT m˙ºÄsY. $H√<ëìï |ü+&ç+#·≥+˝Àq÷, ø£åD+ ø£åD+ s¡+>∑T\T e÷πsà }düs¡yÓ*¢˝≤ yÓ’$<Ûë´ìï #·÷|ü&É+˝Àq÷ eVü‰« nì|æ+#ê&ÉT. >±¢eTsY &Ü˝Ÿ˝≤ ø£ì|æ+#˚ ‘·eTHêï á ∫Á‘·+˝Àì bòÕw¢ ut ≤´ø˘ m|æk˛&é˝À Vü≤è<äj·÷ìï ø£~*+#˚ q≥qqT Á|ü<]ä Ù+∫+~. Á|üø±wtsêCŸ Á|ü<ëÛ q Á|ü‹Hêj·T≈£î&Ó’Hê n‘·ì bÕÁ‘· ôdø£+&Ü|òtπø |ü]$T‘·yÓTÆ+~. Á|üø±wtsêCŸøÏ Ç≥Te+{Ï bÕÁ‘·\T q˝Ò¢s¡TMT<ä q&Éø£. »j·TÁ|üø±wt¬s&ç¶ |òü⁄˝Ÿ ˝…+>˘Ô ø±yÓT&û bÕÁ‘· ø±e&É+ n‘·ìøÏ s¡|òüTTu≤ãT, ø±s¡TeT+∫ s¡|òüTT ‘√&Ée&É+‘√ qe⁄«\ |ü⁄e⁄«\T |üPXÊsTT. q{°q≥T\T : m˙ºÄsY, ‘·eTHêï, Á|üø±wtsêCŸ, kÕj·÷õwæ+&˚, ¬sVü≤e÷Hé, eTTs¡∞X¯s¡à, ‘·ì¬øfi¯fluÛÑs¡DÏ, s¡|òüTTu≤ãT, »j·TÁ|üø±wt¬s&ç¶, Ä~«ø˘ eTVü‰»Hé, m+.mdt.Hêsêj·TD, ø±s¡TeT+∫ s¡|òüTT ‘·~‘·s¡T\T. ìsêà‘· : _.$.mdt.mHé.Á|ükÕ<é, Åd”ÿHéù|¢, <äs¡Ùø£‘·«+ : düTπs+<äsY¬s&ç¶. $&ÉT<ä\ : 6 nø√ºãsY, 2011

16

- november 2011

dü>∑≥T

ª|æ\¢ »MT+<ësYµ ªncÕº#Óe÷àµ, ªn˝≤ yÓTT<ä˝…’+~µ dæìe÷\T Hêìì ø±¢dt V”≤s√>± #·÷|æùdÔ, ª|æ\¢ »MT+<ësYµ˝À ø±düÔ+‘· b˛øÏØ y˚cÕ\T y˚dæ e÷dt Áù|ø£å≈£î\qT Äø£≥Tº≈£îH˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚XÊ&ÉT. eT] Hêì Á|üj·T‘·ï+ |òü*+∫+<ë ˝Ò<ë nqï<ëìï |ü]o*ùdÔ... ø£<∏ä : |æ\¢ »MT+<ësY (Hêì) Äø£‘êsTT>±, n\¢]∫\¢s¡>± ‹]π> ≈£îÁsê&ÉT. y˚T»sY ø±>±H˚ ‘·q≈£î ◊<äT y˚\ ø√≥¢ yês¡dü‘·« ÄdæÔ edüTÔ+~ ø±ã{Ϻ m+‘√ BÛe÷>±, ≈£î˝≤kÕ>± ø±\+ >∑&ÉT|ü⁄‘·T+{≤&ÉT. me]˙ U≤‘·s¡T #˚j·T&ÉT. ‘·\bı>∑s¡T‘√ |üìeTqTwüß\qT |üX¯óe⁄˝≤¢ #·÷düTÔ+{≤&ÉT. y˚T»¬s’q ‘·sê«‘· ÄdæÔ ‘·q ù|]≥ e÷s¡T‘·T+<äì ÄX¯|ü&çq ‘·s¡TD+˝À ‘ê‘· (Hê–˙&ÉT) yÓT*ø£ ô|&É‘ê&ÉT. bÕ¬ø{Ÿ eT˙‘√ Vü‰düº˝Ÿ˝À e⁄+≥÷ &çÁ^ #·~$‘˚ ÄdæÔ sêdækÕÔq+{≤&ÉT. |æ\¢ »MT+<ësY≈£î ‘·|üŒì |ü]dæú‹. á Á|üj·÷D+˝À ùdïVæ≤‘·T\ (nedüsê\ lìyêdt, ‘ê>∑TuÀ‘·T s¡y˚Twt) $\Te @$T{À ‘Ó\TdüT≈£î+{≤&ÉT. n+‘˚ø±≈£î+&Ü dæ+<ÛäT (Vü≤]Á|æj·T) |ü]#·j·T+‘√ e÷qe dü+ã+<Ûë\T, Áù|eT$\Te ≈£L&Ü ‘Ó\TdüTÔ+~. Ä ‘·sê«‘· |æ\¢ »MT+<ësY J$‘·+ m≥Te+{Ï eT\T|ü⁄\T ‹]–+~ nH˚~ $T>∑‘ê ø£<∏ä. |æ\¢ »MT+<ës¡T>± nVü≤+ø±s¡+‘√ yÓT*π> bÕÁ‘·, #·<äTe⁄ø√dü+ dæ]|ü⁄s¡+ yÓfi≤flø£ e÷qe‘· « +‘√, Á|ü j Ó ÷ »≈£ î &Ó ’ q ˇø£ eT+∫ eTìwæ > ± n+#· \ +#Ó \ T>± m˝≤ e÷s¡T‘·T+<äH˚~ #·ø£ÿ>± #·÷|æ+#ê&ÉT. n+<äTø£‘·ìï Á|ü‘˚´ø£+>± n_Ûq+~+#ê*. dæ+<ÛäT bÕÁ‘·˝À q{Ï+∫q Vü≤]Á|æj·T, _+<äTe÷<Ûä$\T bÕÁ‘· |ü]~∏ y˚Ts¡≈£î #·ø£ÿì q≥qqT Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. sê»qï>± sêe⁄ s¡y˚Twt, y˚T<Ûë$ nsTTq ù|<ä $<ë´]ú>± nedüsê\ lìyêdt, ñ<ä›+&É+>± j·T+.j·Tdt.Hêsêj·TD, &Üø£ºsY •eÁ|ükÕ<é\ ‘·sê«‘· C≤rj·T+ nì |æ\Teã&˚ <ÛäHésêCŸ bÕÁ‘· eTq*ï Äø£≥Tº≈£î+≥T+~. $T–*q yês¡+‘ê ‘·eT ‘·eT bÕÁ‘·\≈£î ‘·–q $<Ûä+>± q{Ï+#ês¡T. ôd\«>∑DÒwt dü+^‘·+ u≤>∑T+~. eT÷&ÉT bÕ≥\T Áù|ø£å≈£î\qT Äø£≥Tº≈£î+{≤sTT. Ø ]ø±]¶+>˘ ≈£L&Ü dü+<äs√“¤∫‘·+>± e⁄+&ç u≤>∑T+~. dæìe÷{ÀÁ>∑|æò ø£\sY|⁄üò ˝Ÿ>± e⁄+~. ø±yÓT&û, myÓ÷wüHé, ôd+{ÏyÓT+{Ÿ... á eT÷&ç+{Ï˙ <äs¡Ù≈£î&ÉT u≤>± rXÊ&ÉT. |òükÕº|òt n+‘ê ø=ìï ø±yÓT&û düìïy˚XÊ\‘√ ÄVü‰¢<ä+>± q&ç+∫+~.

q{°q≥T\T : Hêì, Vü≤]Á|æjT· , _+<äTe÷<Û$ä , Hê–˙&ÉT, nedüsê\ lìyêdt, ‘ê>∑TuÀ‘·T s¡y˚Twt, sêe⁄ s¡y˚Twt, myÓTàdt Hêsêj·TD ‘·~‘·s¡T\T kÕ+π ø ‹ø£ ì|ü ⁄ DT\T : dü + ^‘· + ` ô d\«>∑ D Ò w t , dæ ì e÷{ÀÁ>∑ | ò æ ` k ÕsTTlsêyé T , ìsêà‘·\T : &ç.mdt.sêe⁄, mdt.mdt.ãTõ®u≤ãT— ø£<∏ä, Åd”ÿHéù|¢, <äs¡Ùø£‘·«+ : õ.nXÀø˘. $&ÉT<ä\ : nø√ºãsY 14, 2011


LIFE style HOT SPICY CHIT CHAT PA

RAZZI

BEAUTY t ps BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

z yÓTÆ Áô|ò+&é

dæ<ë∆sYú, X¯è‹Vü‰düHé »+≥>± y˚DT lsêyéTqT <äs¡Ù≈£î&ç>± n+<äT˝À #·÷düT≈£îH˚˝≤>± z #·ø£ÿ{Ï ø=‘·Ô bÕsTT+{Ÿ |ü]#·j·T+ #˚dü÷ÔTICKET l yÓ+ø£fÒX¯«sê ÁøÏTOLLYWOOD j˚TwüHé‡ |ü‘êø£+ô|’ rdüTø=ì s¡÷bı+~+#ês¡T. á dæìe÷ <ë«sê sêVüQ˝Ÿ ªz yÓTÆ Áô|ò+&éµ dæìe÷qT ì]àdüTÔHêïs¡T ~˝ŸsêE. sêCŸ dü+^‘· <äs¡Ù≈£î&ç>± |ü]#·j·T+ ne⁄‘·THêïs¡T. n‘·qT á dæìe÷≈£î n+~+∫q dü+^‘·+ Ç|üŒ{Ïπø sex psycology dæ<ë∆sYú, X¯è‹Vü‰düHé, Vü≤ì‡ø£, qeB|t\T á dæìe÷˝À eT+∫ Ä<äs¡D bı+~+~. á dæìe÷qT qe+ãsY Á|ü<Ûëq ‘êsê>∑D+. ø£<∏ä $wüj·÷ìøÏ eùdÔ Á|üdüTÔ‘·+ 11q $&ÉT<ä\ #˚düTÔHêï+. n~ z Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq &˚{Ÿ. topø£q÷Œ¤´»Hé‡, yê] Ä˝À#·Hê eT∞fl sêq≥Te+{Ï e÷´õø˘ &˚{Ÿ 11-11-11 ø±ã{Ϻ j·TTe‘·s¡+˝À ñ+&˚ $<ÛëHê\T n˙ï ø£*|æ H˚{Ï j·TTe‘·s¡+ ‘·eTqT ‘êeTT Ä &˚{Ÿ˝À $&ÉT<ä\ #˚düTÔHêï+ nHêïs¡T ~˝Ÿ sêE.

2

N GHT Life

y˚DTlsêyéT dæìe÷ >∑T]+∫ #Ó|ü⁄‘·÷, á dæìe÷˝À Áù|eTqT.... ùdïVü‰ìï z ø=‘·Ô ø√D+˝À #·÷kÕÔs¡T. dæ<ë∆sYú á dæìe÷ ø√dü+ eT+∫ m|òüsYº ô|{≤ºs¡T. X¯è‹Vü‰düHé eT+∫ môd‡{Ÿ ne⁄‘·T+~. qqTï á dæìe÷ <ë«sê ~˝ŸsêE >±s¡T |ü]#·j·T+ #˚ùdÔ H˚qT á dæìe÷ <ë«sê dü+^‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT sêVüQ˝Ÿ sêCŸqT |ü]#·j·T+ #˚XÊqT. e÷ Ç<ä›]˙ |ü]#·j·T+ #˚dæq ~˝ŸsêE >±]øÏ ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó\T|ü⁄≈£î+≥THêïqT nHêïs¡T.

trade GUIDE My CHOICE QUIZ COMPETET ON d ary B RTHDAYS EXCLUS VE

yÓ+ø° ªu≤&û>±sY¶µ $ø£ºØ yÓ+ø£fÒwt ø£<∏ëHêj·T≈£î&ÉT>± s¡÷bı+<äT‘·Tqï ∫Á‘·+ ªu≤&û>±sY¶µ. Væ≤ d”º˝Ÿ‡ j·TTesY Vü‰sYº ñ|üo]¸ø£. Á‹wü ø£<∏ëHêsTTø£. >√|æ#·+<é eT*H˚ì <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+<äT‘√qï á ∫Á‘êìï l kÕsTT >∑DÒwt Ábı&Éø£åHé‡ u≤´qsYô|’ u…\¢+ø=+&É düTπswt ì]àdüTÔHêïs¡T. <∏äeTHé dü+^‘êqï+~k˛Ôqï á ∫Á‘·+ qe+ãsY˝À Ä&çjÓ÷ $&ÉT<ä\ #˚düTø√qT+~. ˇø£ bÕ≥ $TqVü‰ ∫Á‘·+ |üPs¡ÔsTT+~. Á|üdüTÔ‘·+ ôV’≤<äsêu≤<é |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê˝À b˛sê≥ düìïy˚XÊ*ï ∫Árø£]düTÔHêïs¡T.

á ∫Á‘êìøÏ e÷‘· è ø£ eT\j· ÷ fi¯ + ˝À ~©|t , qj· T q‘ês¡ »+≥>± q{Ï + ∫q ªu≤&û > ±sY ¶ µ . á ∫Á‘·+ eT\j·÷fi¯+˝À dü÷|üsY Væ≤{Ÿ nsTT+~. Ç<˚ ∫Á‘êìï ‘·$Tfi¯+˝À $»jYT, ndæHé »+≥>± ªø±e\Héµ ù|s¡T‘√ Øy˚Tø˘ #˚XÊs¡T. n˝≤π> Væ≤+B˝À dü˝≤àHéU≤Hé, ø£ØHêø£|üPsY »+≥>± ªu≤&û>±sY¶µ ù|s¡T‘√H˚ Øy˚Tø˘ nsTT ]ø±s¡T¶\T ‹s¡>∑sêdæ+~. ‘Ó\T>∑T˝À ªu≤&û>±sY¶µ ù|s¡T‘√H˚ Øy˚Tø˘ ø±ã&ÉT‘·Tqï á ∫Á‘·+ Áù|ø£å≈£î\qT Äø£≥Tº≈£î+≥T+<äH˚ n+≥THêïs¡T ìsêà‘· u…\¢+ø=+&É düTπswt. ª|òüTs¡¸Dµ dæìe÷˝À b˛*dt Ä|ò”düsY>± yÓ+ø£fÒwt

ˇ~–b˛j·÷&ÉT. n˝≤π> á u≤&û>±sY¶ dæìe÷˝À ≈£L&Ü ‘·q <˚V≤ü <ës¡T&Û´É + m+‘√ u≤>± q|ü‘·T+<äì |ü]ÁX¯eT esêZ\T uÛ≤$düTÔHêïsTT. yÓ+ø£fwÒ ,t Á‹wü »+≥>± q{Ï+∫q á ∫Á‘êìøÏ dü+^‘·+ <∏äeTHé j·Tdt.j·Tdt. ¬øyÓTsê XÊ´yéT ¬ø.Hêj·TT&ÉT— e÷≥\T ø√q yÓ+ø£{Ÿ— m&ç{Ï+>˘ >ö‘·+sêE— j·÷ø£åHé sêyéT \ø£àå DY— ìsêà‘·\T u…\+¢ ø=+&É düTsπ wt, u…\+¢ ø=+&É >∑DÒwtu≤ãT— <äs¡Ùø£‘·«+ >√|æ#·+<é eT*H˚ì.

- november 2011 17


ø√©e⁄&é

NEWS HAPPENINGS

m˝Ÿ.ÄsY.áX¯«] bÕ≥ eT*¢ø£ Ä≥ LIFE style HOT SPICY CHIT CHAT PA

RAZZI

BEAUTY t ps

dü˝≤àHéU≤Hé ¬øØsY˝À _¬>Zdtº Væ≤{Ÿ>± ì*∫b˛sTTq ∫Á‘·+ ª<äu≤+>˘µ. Ä ∫Á‘·+˝Àì eTT˙ï bÕ≥ ∫Á‘· $»j·T+˝À Á|ü<ÛëqbÕÁ‘· b˛wæ+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. ª<äu≤+>˘µ ∫Á‘êìï ‘·$Tfi¯+˝À •+ãT, ]#ê >∑+>√bÕ<Ûë´j·T\T Hêj·Tø± HêsTTø£\T>± |ü⁄q]ï]àdüTÔHêïs¡T. <Ûäs¡DÏ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTqÔ ï á ∫Á‘·+˝À eTT˙ï>± eT*¢ø± XËsêe‘Y Ä&É>±... bÕ&ç+~ n\Hê{Ï y˚T{Ï >±j·Tì m˝Ÿ.ÄsY.áX¯«], •+ãT ‘·+Á&ç {Ï.sêCÒ+<äsY\T. <∏äeTHé dü+^‘êqï+~+#ês¡T. á bÕ≥ m˝Ÿ.ÄsY.áX¯«] >=+‘·T˝À j·TTe‘·qT –*–+‘·\T ô|fÒº >∑eTø±\‘√ Ä˝Ÿ f…ÆyéT Væ≤{Ÿ>± ì*∫b˛‘·T+<äì n+≥THêïs¡T •+ãT.

BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psycology top N GHT Life trade GUIDE My CHOICE QUIZ

¬ø¢Ìe÷ø˘‡≈£î eT÷&ÉT ø√≥T¢

düTo+Á<äHé <äsÙ¡ ø£‘«· +˝À $Áø£yTé ø£<ë∏ Hêj·T≈£î&ÉT>± q{ÏdüTÔqï ∫Á‘·+ ªsê»|ü{≤ºjYTµ. $Áø£yéT düs¡düq Bøå±ùd<∏é ø£<∏ëHêsTTø£>± q{ÏdüTÔqï á ∫Á‘·+ uÛ≤Ø ã&Ó®{Ÿ‘√ Áô|d”ºõj·Tdt>± s¡÷bı+<äqT+~. ˇø£ÿ ¬ø¢Ìe÷ø˘‡ düìïy˚XÊìπø eT÷&ÉT ø√≥T¢ Ks¡Tà ô|{≤ºeTì ìsêà‘· Á|ükÕ<é $.bı≥÷¢] #Ó|üŒ&É+ $X‚wü+. mì$T~ s√E\bÕ≥T wüO{Ÿ #˚dæq á ¬ø¢Ìe÷ø˘‡ düìïy˚X¯+ n<äT“¤‘·+>± e∫Ã+<ä≥. ¬ø¢Ìe÷ø˘‡ wüO{Ï+>˘ nsTTb˛sTTq ‘·sê«‘· V”≤s√ $Áø£yéT Åd”ÿHéMT<ä #·÷dæ #ê˝≤ Á~∏*¢+>˘>± øÏøÏÿ#˚Ã˝≤ e⁄+<äì #ÓbÕŒs¡≥. á ∫Á‘êìï ÁøÏdteTdtøÏ $&ÉT<ä\ #˚j·T&ÜìøÏ düHêïVü‰\T #˚düTÔqï≥T¢ düe÷#ês¡+.

{≤Áø˘ e÷]Ãq es¡\øÏåà q≥T&ÉT, sê»ø°j·T Hêj·T≈£î&ÉT X¯s¡‘Y≈£îe÷sY ≈£îe÷¬sÔ es¡\øÏÎ Á{≤ø˘ e÷]Ãq≥Tº>± ø£q|ü&TÉ ‘√+~. m|ü&Ó|ü &Ü nì m<äTs¡T#·÷düTÔqï es¡\øÏÎ dæ˙ Äs¡+π>Á≥+ Ç+ø± <ä÷s¡eTe⁄‘·÷H˚ e⁄+~. es¡\øÏÎì •+ãT ø£<ë∏ Hêj·T≈£î&ÉT>± q{ÏdüTÔqï ªb˛&Ü b˛&çµ <ë«sê |ü]#·j·T+ #˚j·÷\ì eTT+<äT>± Ksê¬sH’ ê, ∫Á‘·+ Ä\dü´eTj˚T´˝≤ e⁄+&É&+É ‘√, yÓ÷&É*+>˘ yÓ’|ü⁄ yÓTT>∑TZ #·÷|æ+<ä≥. z Á|üeTTK eg yê´bÕs¡ dü+düú≈£î yÓ÷&É*+>˘ #˚j·TqTqï<äì düe÷#ês¡+. á j·÷&é˝À ‘·+Á&ç X¯s¡‘Y≈£îe÷sY‘√ ø£*dæ ø£qT$+<äT #˚j·TqTqï<ä≥. Ç<√ bòÕ´$T© j·÷&é˝≤ e⁄+≥T+<äì #ÓHÓ’ï esêZ\ uÛÀ>∑{≤º.

COMPETET ON

ÁbÕs¡+uÛdBÀary ‘·‡e ∫Á‘·+>± ªñs¡T$Tµ RTHDAYS

Á|üeTTK #Ûêj·÷Á>±Vü≤≈£î&ÉT dü+‘√wt •eHé <äs¡Ùø£‘·«+ VE eVæ≤+∫q ∫Á‘·EXCLUS + ªñs¡T$Tµ Ç+fπ sïwüq˝Ÿ |òæ˝Ÿà ô|òdæºe˝Ÿ˝À Á|ü<ä]Ù+#·ã&˚ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e ∫Á‘·+>± m+|æø£sTT+~. |üè~Û«sêCŸ, Á|üuÛÑT<˚yê, C…˙*j·÷, $<ë´u≤\Hé\T Á|ü<Ûëq bÕÁ‘·\T b˛wæ+∫q á ∫Á‘·+ eT\j·÷fi¯+˝À n‘·´~Ûø£ u&Ó®{Ÿ‘√ s¡÷bı+~+#·ã&çq ∫Á‘·+ ø±e&É+ $X‚wü+. |üè~Û«sêCŸ, dü+‘√wt •eHé, cÕõ qfÒX¯Hé\T dü+j·TTø£Ô+>± ì]à+∫q á ∫Á‘·+ ‘·$Tfi¯, ‘Ó\T>∑T uÛ≤wü˝À¢ nqTe~+|üã&ç $»j·T+ kÕ~Û+∫+~. á ∫Á‘êìøÏ Ç+‘·{Ï >ös¡e+ \_ Û+#·&É+ |ü≥¢ ∫Á‘· j·T÷ì{Ÿ dü+‘√cÕìøÏ n+‘·T ˝Ò<äT. 18

- november 2011

ªX¯≈î£ ìµ yÓqTø£ ø±]Ô q÷‘·q ∫Á‘·+ ªX¯≈£îìµ. ˝À>√ $&ÉT<ä\ ø±s¡´Áø£eT+˝À $&ÉT<ä\ #˚dæq ∫Á‘ê˝À¢ ø±]Ô ¬>{|t sê»ø°j·T Hêj·T≈£î&çì b˛* e⁄+~. Ç<=ø£ bı*{Ïø£˝Ÿ Á~∏˝¢sY nì <äs¡Ù≈£î&ÉT X¯+ø£sY <äj·÷fiŸ #Ó|üŒ&É+ ≈£L&Ü ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚ 2õ ôdŒÅø£ºyéT kÕÿyéT, n+<äT˝À ÇHê«˝Ÿ« nsTTq ø±s=Œπs{Ÿ ˝≤;sTTdtº ˙sê sê&çj÷· >∑T]+∫q ø£<Hä∏ êìï uÒdt #˚dTü ø=ì á ∫Á‘êìï rdüTÔHêïs¡ì #ÓHÓ’ï esêZ\ ‘êC≤ düe÷#ês¡+.


u≤©e⁄&é

_>˘ _ ª&Ûûµ

lqT yÓ’≥¢ dæìe÷\ >∑T]+∫ #ÓbÕŒ\+fÒ ª&Ûûµ >∑T]+∫ eTT+<äT>± #Ó|üŒe\dæ+<˚. $∫Á‘·+>± e⁄+&˚ bÕÁ‘· ∫Á‘·D, düTìï‘·yÓTÆq Vü‰kÕ´ìï ø£\>∑*|æ rdæq á ∫Á‘·+ $»j·T|ü<∏ëq q&ç∫+~. Ç|ü&ÉT u≤©e⁄&é <äèwæº á ∫Á‘·+ô|’ |ü&ç+~. n_Ûùwø˘ ã#·ÃHé $wüßí bÕÁ‘·qT b˛wædüTÔ+&É>±, #·+Á<äyÓ÷Vü≤Hé bÕÁ‘·qT _>˘ _ n$T‘êuŸ b˛wæ+#·qTHêïs¡≥. ‘Ó\T>∑T ∫Á‘·+˝À #·+Á<äyÓ÷Vü≤Hé bÕÁ‘· |ü]~∏ ‘·≈£îÿy˚ nsTTHê Væ≤+B˝À _>˘ _ Ä bÕÁ‘·qT b˛wæ+#·qTHêïs¡T ø±ã{Ϻ bÕÁ‘· ì&ç$ ô|+#·T‘·THêïs¡≥.

n‹˝Àø£ düT+<ä] ªÇ+–¢wt $+–¢wtµ n˝Hê{Ï y˚T{Ï q{°eTDÏ, n+<ë\ ‘ês¡ l<˚$ ôdø£+&é Çìï+>˘‡≈£î lø±s¡+ #·T{Ϻq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. ∫Á‘·+ ù|s¡T ªÇ+–¢wt $+–¢wtµ. ã*ÿ á ∫Á‘êìï ì]àdüTÔ+&É>±, Äj·Tq uÛ≤s¡´ >öØ wæ+&˚ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔHêïs¡T. á ∫Á‘·+˝À l<˚$ z kÕ<Ûës¡D >∑èVæ≤DÏ bÕÁ‘·˝À ø£ì|æ+#·qTHêïs¡T. uÛÑs¡ÔqT, ≈£î≥T+ã düuÛÑT´*ï dü+‘·è|æÔ |üs¡#·&É+ ø√dü+.. ÄyÓT k˛Œ¬øHé Ç+–¢wt ø√s¡T‡˝À #˚s¡&É+... ‘·<ë«sê ÄyÓT e÷{≤¢&˚ Ç+–¢wt uÛ≤wü rs¡T ‘ÓqTï\T ‘Ó\ TdüTø√yê\+fÒ dæìe÷ #·÷&Ü*‡+<˚. Á|üdüTÔ‘·+ nyÓT]ø±˝À »s¡T>∑T‘·Tqï ∫Á‘·+ wüO{Ï+>˘˝À bÕ˝§Z+≥THêïs¡T l<˚$. n$T‘Y Á‹y˚~ dü«sê\T düeT≈£Ls¡TdüTÔHêïs¡T. n$T‘êuŸ ã#·ÃHé n‹~∏ bÕÁ‘·˝À ø£ì|æ+#·qTqï á ∫Á‘·+ ‘Ó\T>∑T, ‘·$Tfi¯ uÛ≤wü˝À¢ ≈£L&Ü $&ÉT<ä\ #˚j·TqTHêïs¡≥.

&ç&çm˝Ÿ Øy˚Tø˘˝À B|æ ø± |ü&ÉTø=Hé cÕs¡÷UŸU≤Hé, ø±»˝Ÿ Hêj·Tø± HêsTTø£\T>± q{Ï+∫q ª~˝Ÿyê˝Ò

<äT\Ωìj·÷ ˝ÒC≤sTT+π>µ ∫Á‘·+ n|üŒ{À¢ dü+#·\q+ düèwæº+∫+~. Ä ∫Á‘·+ Ç|üŒ{Ïø° eTT+ãsTT˝À z ~∏j˚T≥s√¢ á dæìe÷ q&ÉTdüTÔ+&É≥+ Ä dæìe÷≈£î m+‘· ÁπøCŸ e⁄+<√ ‘Ó*j·TCÒdüTÔ+~. ‘êC≤>± á ∫Á‘êìï Øy˚Tø˘ #˚j·÷\ì ø=+<äs¡T u≤©e⁄&é ô|<ä›\T nqT≈£î+≥THêïs¡≥. á dü+<äs¡“¤+>± z #Ûêq˝ŸøÏ Ç∫Ãq Ç+≥s¡÷«´˝À &ç&çm˝Ÿ Øy˚Tø˘ #˚ùdÔ ø±»˝Ÿ bÕÁ‘·˝À q{Ï+#·{≤ìøÏ ¬ s &û > ± e⁄Hêïqì, Ä dæ ì e÷ ]©CŸ nsTTq|ü  &É T ‘· q ≈£ î ‘=$Tà<˚fifl¯ ì, n|üŒ≥Tï+∫ Ä dæìe÷ ‘·qqT yÓ+{≤&ÉT‘·÷H˚ e⁄+<ä˙ nHêïs¡T. Ç+ø± cÕs¡÷UŸ bÕÁ‘·˝À cÕs¡÷UŸì ‘·|üŒ eT¬se«]˙ }Væ≤+#·Tø√˝ÒeTì, Äj·Tq e÷Á‘·y˚T #˚j·T>∑\s¡ì, Ç|üŒ{Ïø° Äj·Tq˝À >±¢eTsY ‘·>∑Z˝Ò<ä˙ nq≥+‘√ bÕ≥T Äj·Tq‘√ q{Ï+#˚ neø±X¯+ eùdÔ <˚e⁄&ÉT es¡$T∫ÃqfÒ¢qì n+≥T+B eTT<äT›>∑TeTà.

eT÷>∑uÀsTTq >∑»˝Ÿ >±‘·Á+

Á|üU≤´‘· >∑»˝Ÿ >±j·T≈£î&ÉT »>˘J‘Y dæ+>˘ nø√ºãsY 20e ‘˚Bq dü«s¡ZdüTÔ\j·÷´s¡T. &Ó ã “sTT dü + e‘· ‡ sê\ »>∑ õ ‘Y d æ + >˘ Áu…sTTHé ùV≤eTπsCŸ e\¢ q÷´&Ûç©¢˝Àì ©˝≤e‹ ÄdüT|üÁ‹˝À eTs¡DÏ+#ês¡T. sê»kÕúHé˝À »ìà+∫q »>∑õ‘Ydæ+>˘ >∑»˝ŸøÏ+>˘>± ù|s¡T>∑&ç+#ês¡T. 1970, 1980 <äX¯ø±˝À¢ »>∑õ‘Ydæ+>˘, Äj·Tq uÛ≤s¡´ ∫Á‘êdæ+>˘‘√ ø£*dæ uÛ≤s¡‘· eT÷´õø˘ #·]Á‘·˝À n‘·´+‘· dü¬ø‡dt|òü⁄˝Ÿ »+≥>± ] ø±s¡T¶ düèwæº+#ês¡T. |ü<äàuÛÑ÷wüDY nyês¡T¶ bı+~q »>∑õ‘Ydæ+>˘ Væ≤+B, ñs¡÷›, |ü+C≤;, H˚bÕ© uÛ≤wü˝À¢ nH˚ø£ bÕ≥\T bÕ&Üs¡T. >∑»˝Ÿ‡‘√ bÕ≥T »>∑õ‘Ydæ+>˘ bÕ&çq uÛÑ»Hé‡ ≈£L&Ü #ê˝≤ Á|üdæ~∆ bı+<ësTT.

ÄXÊuÛÀ+ùd¢ –ìï d t ]ø±sY ¶ Á|üU≤´‘· >±j·T˙eTDÏ ÄXÊuÛÀ+ùd¢

m≈£îÿe bÕ≥\T bÕ&çq >±j·Tì>± – ìïdt ]ø±sY¶ kÕ~Û+#ês¡T. 18 uÛ≤wü˝À¢ 11y˚\ bÕ≥\T bÕ&Üs¡T. M{Ï˝À k˛˝À, &É÷´jÓT{Ÿ, ø√s¡dt bÕ≥\T e⁄HêïsTT. ñ‘·ÔeT >±j·Tì>± ¬s+&ÉT C≤rj·T nyês¡T¶\T kÕ~Û+∫q ÄXÊqT #ê˝≤ |ü⁄s¡kÕÿsê\T e]+#êsTT. Bì >∑T]+∫ düŒ+~dü÷Ô ªás√E Á|ü|ü+#·+ yÓTT‘·Ô+ qqTï >∑T]Ô+∫q≥T¢ nì|æk˛Ô+~. H˚HÓ≈£îÿe bÕ≥\T bÕ&Üqì Hê≈£î ‘Ó\TdüT. ø±˙ m|ü&É÷ Ä $wüj·T+ >∑T]+∫ mø£ÿ&Ü e÷{≤¢&É˝Ò<äT. ø±˙ á s√E á ]ø±sY¶ e÷{≤¢&+ç ~...n+≥÷ á ]ø±sY¶ kÕ~Û+∫q+<äT≈£î eTTK´+>± $XÊ«dt HÓs¡÷sYø£sY≈£î <Ûäq´yê<ë\T ‘Ó*j·TCÒj·÷\qT≈£î+≥THêï. H˚qT bÕ&çq bÕ≥\ C≤_‘êì |ü]XÀ~Û+∫, –ìïdt es¡˝Ÿ¶ ]ø±sY¶‡≈£î dü¬s’q düe÷#êsêìï n+~+#ês¡T nHêïs¡T. - november 2011 19


Vü≤©e⁄&é

NEWS HAPPENINGS

LIFE style

{Ï«≥ºsY˝À Á_{°ï Vü≤yê

{Ï«≥ºsY ôd’{Ÿ˝À Á_{Ïï d挤j·TsY‡≈£î ø√{Ï eT+~ bòÕ˝ÀesY‡ ñHêïs¡+≥. HOT SPICY Áπ>{Ÿ.. ‘·qô|’ Ç+‘· Áù|eT ≈£î]|ædüTÔqï n_Ûe÷qT\≈£î m\¢|⁄ü Œ&ÉT ø£è‘·Es„ ê*>± CHIT CHAT ñ+{≤qì ≈£L&Ü Á_{°ï {Ï«≥ºsY˝À sêdæ+~. ‘·«s¡˝À ‘·q n_Ûe÷qT\≈£î ˇø£ ôdŒwü ˝ Ÿ Á{° { Ÿ ≈£ L &Ü ñ+<ä ì RAZZI PA #Ó|æŒ+~. Ç+‘·ø° Á_{°ï me]ï bòÕ˝À ne⁄‘·T+<√ ‘Ó\TkÕ.. ãsêø˘ ˇu≤e÷, BEAUTY t ps øÏ y é T ø£ s ê› w æ j · T Hé , ˝Ò & û > ±>±˝≤+{Ï eTTKT\qT {Ï«≥ºsY˝À Á_{°ï bòÕ˝À BEHIND THE WOODSÁ|üne⁄‘· T+<ä+≥.

LOCAT ON

s√e÷Hé‡ $‘Y ]Hê˝Ÿ¶‡

fash on

sê´Hé ]Hê˝Ÿ‡¶ nbÕs¡Tyº TÓ +≥T qT+∫ uÒø¢ ˘ *M¢ ˇø£{øÏ Ï s¬ +&ÉT kÕs¡T¢ sêe&É+ #ê˝≤ eT+~ ø£+≥|ü&+ç ~. bÕ‹πøfi¯¢ á Vü‰©e⁄&é >±dæ|t >∑sY¢ ‘·q Á|æj·TT&çøÏ ˇø£ eT+∫ ≈£îø£ÿ|æ\¢qT ≈£L&Ü ø±qT>±Z Ç∫Ã+<ä+≥. Ç+‘·≈£î eTT+<äT TICKET TOLLYWOODM]<ä›s¡T Á^Hé ˝≤+f…sYï dæìe÷˝À ø£*dæ q{Ï+#ês¡T. *Hês√¶ &ç ø±Á|æjÓ÷‘√ #Ó{≤º|ü{≤º˝ÒdüT≈£î ‹]–q >±dæ|t >∑sY¢ uÒ¢ø˘ *M¢ &ç ø±Á|æjÓ÷qT e~˝Òdæ Ç|ü⁄Œ&ÉT ]Hê˝Ÿ¶‘√ »‘· ø£{Ϻ+~. ]Hê˝Ÿ¶ e÷J uÛ≤s¡´ kÕÿ¬s¢{Ÿ C≤q‡Hé‘√ $&Ü≈£î\ ‘·sê«‘· #ê˝≤ eT+~ ne÷àsTT\T n‘·ì‘√ &˚{Ï+>˘≈£î ≈£L´ ø£{≤ºs¡+≥. Ç+‘·eT+~ ne÷àsTT\‘√ sex psycology Ç+‘· ‘·≈£îÿe f…Æ+˝À &˚{Ï+>˘ #˚dæq |òüTq‘· ≈£L&Ü ]Hê˝Ÿ¶πø <äøÏÿ+<äì Vü‰©e⁄&é˝À #Óe⁄\T ø=s¡T≈£îÿ+≥THêïs¡T.

2

top

N GHT Life trade GUIDE My CHOICE QUIZ COMPETET ON d ary B RTHDAYS EXCLUS VE

Äùw¢ {Ïùd¶˝Ÿ n+<ë\ Äs¡b˛‘·

$Tj·÷MT ;#Y˝À Äùw¢ {Ïùd˝¶ Ÿ _øÏ˙‘√ n+<ë\T Äs¡b˛dæ dü+#·\q+ düèwæº+∫+~. ‘·q u≤jYTÁ|òü+&éì ø£\e&ÜìøÏ $Tj·÷MT e∫Ãq Äùw¢ nø£ÿ&ç ;#Y˝À n+<ä]ø° ø£qT$+<äT #˚dæ+~. u≤jYTÁ|òü+&é kÕÿ{Ÿd”ŒsY nø£ÿ&É ˇø£ eT÷´õø˘ Ä\“yéT &Ó’¬sø˘º #˚düTÔHêï&ÉT. u≤jYTÁ|òü+&éì ø£\e&ÜìøÏ e∫Ãq Äùw¢ ;#Y˝À _øÏ˙‘√ m+<äT≈£î n+<ä] <äèwæº˝À |ü&ç+<äqï~ $T*j·THé &Ü\s¡¢ Á|üX¯ï. yês¡Ô˝À¢ ñ+&É&Üìπø á ‘·+{≤\˙ï nì ø=+<ä] mHê*dædt 20

- november 2011

e÷´πsCŸ øöì‡\sY

øÏyéT

f…Æ\sY ô|ÁØ dæìe÷ ªªe÷´πsCŸ øöì‡\sYµµ˝À øÏyéT ø£sê›wæj·THé q{Ïk˛Ô+~. á dæìe÷˝À ‘·q≈£î neø±X¯+ \_Û+∫q+<äT≈£î øÏyéT Äq+<ä + |ü ≥ º ˝ Ò ø £ b ˛‘√+~. ]j· ÷ ©º {Ï.M.˝À ‘·q Á|ü‹uÛÑ Á|ü<ä]Ù+∫q øÏyéT ô|[fl ÁøÏ d t Vü ‰ +Á|æ d t ‘ √ »]–+<ä q ï~ n+<ä]ø° ‘Ó*dæq $wüj·Ty˚T.á ô|[fl #·s¡Ã\T #Ó$q|ü&ɶ+ e\¢H˚ f…Æ\sY ô|òÁØ ‘·q dæìe÷˝À øÏyéTqT rdüT≈£îHêï&Ü? á dæìe÷ ≈£L&Ü Vü‰{Ÿ eTkÕ˝≤ dæìe÷>±H˚ ek˛Ô+~. Ç+‘·≈£î eTT+<äT øÏyéT 2009 ªª&û|t ÇHé ~ yê´©µµ˝À q{Ï+∫+~. Ä ‘·sê«‘· ÄyÓT≈£î \_Û+∫q dæìe÷ Ç<˚. n+<äTπøH˚yÓ÷ á Äq+<ä+.


_>˘ m|òt myéT ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘êsê ‘√s¡D+


NEWS HAPPENINGS

LIFE style HOT SPICY CHIT CHAT PA

RAZZI

BEAUTY t ps BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psycology top N GHT Life

$Tu≤C` $+≥sY

trade GUIDE My CHOICE QUIZ

yÓ&ç¶+>˘ ø£˝…ø£åHé‡

COMPETET ON d ary B RTHDAYS EXCLUS VE

22

- october 2011


|üesY|òü⁄˝Ÿ b˛©dt Ä|ò”düsY

&܈ˆsê»X‚KsY

‘Ó\T>∑T ‘Ós¡ô|’ |üesY|òü⁄˝Ÿ b˛©dt Ä|ò”düsY nq>±H˚ >∑Ts¡TÔ≈£î e#˚Ã~ &Üø£ºsY sê»X‚KsY. Äj·Tq b˛©dt Ä|ò”düsY>± q{Ï+∫q ªn+≈£îX¯+µ ∫Á‘·+ Ç|üŒ{Ïø° m|üŒ{Ïø° mesYÁ^Hé>± ì*∫b˛‘·T+~. ‘·s¡Tyê‘· ≈£L&Ü Äj·Tq q{Ï+∫q ªeT>±&ÉTµ ˝≤+{Ï b˛©dt bÕÁ‘·\T $»j·Te+‘·eTj·÷´sTT. á H˚|ü<∏ä´+˝À ‘êC≤>± n+CÒ] ÄsY‡º |ü‘êø£+ô|’ ì]à‘·eTe⁄‘·Tqï ªeTVü≤+ø±[µ ∫Á‘·+˝À |üesY|òü⁄˝Ÿ b˛©dt Ä|ò”düsY bÕÁ‘· b˛wædüTÔHêïs¡T. Äj·Tq≈£î »+≥>± eT<ÛäT] eT q{Ïk˛Ôqï á ∫Á‘êìøÏ J$‘· sê»X‚KsY <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔ+&É>± @\÷s¡T düTπs+<äsY¬s&ç¶, m.|üs¡+<ÛëeT¬s&ç¶, eTTs¡[ mdt.ÄsY.\T ∫Á‘êìï ì]àdüTÔHêïs¡T. ∫Hêï dü+^‘êìï düeT≈£LsêÃs¡T.

ø£<∏ë ø£e÷MTwüß

b˛©dt Ä|ò”düsY <ëìï ìs¡÷à*+#·&ÜìøÏ ø£+ø£D+ ø£≥Tº≈£î+{≤&ÉT. á ∫Á‘· ø£<∏äqT |ü\Te⁄s¡T b˛©dt Ä|ò”düs¡¢ dü\Vü‰\T, dü÷#·q\T rdüTø=ì |üø±ÿ |üø£&É“+B>± á dæìe÷qT s¡÷bı+~düTÔHêïs¡T. ø=+‘·eT+~ nqTuÛÑyê\qT ≈£L&Ü Ç+<äT˝À yê&ÉTø√e&É+ »]–+~.

ªJ$‘êµqTuÛÑe+

sê»X‚KsY düreTDÏ, ∫Á‘· <äs¡Ù≈£îsê\T J$‘· e÷≥˝À¢` sê»X‚KsY >±] n_Ûe÷qT\T m|ü&É÷ ªeT>±&ÉTµ, ªn+≈£îX¯+µ ˝≤+{Ï dæìe÷\T m|ü&ÉT #˚kÕÔsì¡ n&ÉT>∑T‘·T+{≤s¡T. <ëìï <äèwæ˝º À ô|≥Tºø=ì á ø£<ä∏ ‘·j÷· s¡T#˚dTü ø=Hêï+. Ç|üŒ{Ïes¡≈î£ e∫Ãq b˛©dt ø£<∏ë ∫Á‘ê\≈£î _Ûqï+>± á dæìe÷ ø£<∏ä #ê˝≤ düVü≤»+>± e⁄+≥T+~. #ê˝≤ ø£wüº|ü&ç á ∫Á‘êìï ‘Ós¡¬øøÏÿ+#ê+. ∫Hêï #ê˝≤ eT+∫ dü+^‘êìï#êÃs¡T. dæìe÷ #ê˝≤ u≤>± e∫Ã+~. qe+ãsY ˝Àá ∫Á‘·+ $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì bÕ¢Hé #˚düTÔHêï+.

dü+^‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT ∫Hêï

qqTï dü+^‘· <äs¡Ù≈£î&ç>± |ü]#·j·T+ #˚dæ+~ J$‘ê sê»X‚KsY <ä+|ü‘·T˝Ò. n|üŒ{ÏqT+∫ yê]‘√ es¡Tdü>± dæìe÷\T #˚düTÔHêïqT. &Üø£ºsY sê»X‚KsY, eT<ÛäT]eT »+≥>± q{ÏdüTÔqï á ∫Á‘êìøÏ dü+^‘·+ : ∫Hêï— <äsÙ¡ ø£‘«· + : J$‘ê sê»X‚KsY— ìsêà‘·\T : j˚T\÷s¡T düTπs+<äsY¬s&ç¶, m.|üs¡+<ÛëeT¬s&ç¶, eTTs¡[ mdt.ÄsY.

ªeTVü≤+ø±[µ nH˚ f…Æ{Ï˝Ÿ m+‘· |üesY|òü⁄˝Ÿ>± e⁄+≥T+<√ ∫Á‘· + ˝À sê»X‚ K sY bÕÁ‘· n+‘· |üesY|òü⁄˝Ÿ>± e⁄+≥T+~. ôV’≤<äsêu≤<é q>∑s¡+˝À e⁄+≥÷ f…Ás¡]»+ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T ìs¡ « Væ ≤ +#˚ y ê]ì b˛©dü T \T m+<ä T ≈£ î ø£ + Á{À˝Ÿ #˚ j · T ˝Ò ø £ b ˛‘· T Hêïs¡ T . b˛©dü T ˝À¢ eT+∫yês¡÷, #Ó&ɶyês¡÷ e⁄+{≤s¡T. n˝≤π> J$‘· #ê˝≤ ø£wüº|ü&ç ‘Ós¡¬øøÏÿ+∫q ∫Á‘·eT~. sê»ø°j·T Hêj·T≈£î˝À¢q÷ e⁄+{≤s¡T. n˝≤+{Ï ôdº*wt>± e⁄+≥T+~. Åf…Æ\sY‡ #·÷ùdÔ dæìe÷ m˝≤ ø=~›eT+~ n$˙‹ e\¢ f…Ás¡]C≤ìï ø£+Á{À˝Ÿ e⁄+≥T+<√ ‘Ó\TdüTÔ+~ #˚jT· ˝Òøb£ ˛‘·THêïs¡T. nsTT‘˚ á eTVü≤+ø±[ nH˚

sê»X‚KsY e÷≥˝À¢

- october 2011 23


RAZZI

PA

BEAUTY t ps BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psycology top N GHT Life trade GUIDE My CHOICE QUIZ

eT+Á‘·eTT>∑T∆*ï #˚ùd eT+<äVü‰dü+! COMPETET ON

d ary eTT‘ê´˝≤¢ + {Ï B|ü \RTHDAYS Tes¡ T dü ñqïyê] ∫s¡ T qe⁄« m<ä T {Ï y ê]ì eT+Á‘· e TT>∑ T ∆ \ j˚ T ´˝≤ #˚ d ü T Ô + ~. VE∫s¡Tqe⁄«\T MT Ä‘·à$XÊ«dü+‘√EXCLUS ô|<ë\ô|’ yÓT]ùd

e´øÏÔ‘ê«ìøÏ ã\yÓTÆq ∫Vü‰ï\T>± ì\TkÕÔsTT. ø±ì #ê˝≤eT+~ eTqkÕsê qe«˝Ò s ¡ T . H√s¡ T $|æ Œ qe«&ÜìøÏ uÛÑj·T|ü&É‘ês¡T. q$«‘˚ ‘·eT |ü\Tes¡Tdü #·÷dæ @eTqT≈£î+{≤s√ nì, dü+ø√∫kÕÔs¡T. m>∑T&ÉT~>∑T&ÉT |üfi¯ófl, m‘·TÔ|üfi¯ófl, >±s¡|üfi¯ófl, |üdüT|ü⁄|ü#·Ã>± ø£ ì |æ + #˚ |ü fi ¯ ó fl... nyÓ ÷ à eTq+ q$«‘˚ »q+ »&ÉTdüT≈£î+{≤s¡qï dü+ø√#·+ ñqï|ü⁄Œ&ÉT eTqkÕsê qe«˝Òs¡T. |òü*‘·+>± ‘·eT ñ<√´>±˝À¢, Ä|ò”düT˝À¢, e´øÏÔ>∑‘· dü+ã+<Ûë˝À¢ yÓqTø£ã&çb˛‘ês¡T. eTTK+ eTT&ÉT#·T≈£î ≈£Ls√Ãe&É+e\¢ Ä Á|üuÛ≤e+ e´øÏÔ‘·«+ô|’ ≈£L&Ü |ü&ÉT‘·T+~. ø±ì n˝≤+{Ï yês¡T H˚&ÉT qe«&ÜìøÏ uÛÑj·T|ü&Éqedüs¡+ ˝Ò<äT. H˚&ÉT MT |ü\Tes¡TdüqT r]Ã~~› MT qe⁄«‘√ qes¡‘êï\T sê*|ü&˚˝≤ e÷πsà kÕ+πø‹ø£ |ü]C≤„q+, Á|üÁøÏj·T\T n+<äTu≤≥T˝À ñHêïsTT. Çø£ qe«&ÜìøÏ dü+ø√∫+#·qedüs¡+ ˝Ò<äT. uÛÑj·T|ü&Éqedüs¡+ ˝Ò<äT. Vü‰sTT>± qe«e#·TÃ

n+<ä+>± qy˚«yês¡T n˝≤+{Ï n+<äyÓTÆq qe⁄«‘√, n+<äyÓTÆq |ü\Tes¡Tdü‘√ |ü⁄{≤ºs¡qT≈£î+fÒ bıs¡u≤≥T. ìC≤ìøÏ n˝≤+{Ïyês¡T #ê˝≤eT+~ $$<Ûä yÓ’<ä´ Á|üÁøÏj·T\ qT ñ|üjÓ÷–+#·T≈£îHêïs¡T. eT˝…˝¢ ≤¢ ‘Ó\>¢ ± ñ+fÒH˚ |üfifl¯ ≈£î n+<ä+. ø±ì #ê˝≤eT+~øÏ |üdüT|ü⁄|ü#·Ã>± ñ+{≤sTT. Ç˝≤+{Ï yê]øÏ yÓ’f…ì+>˘ Á|üÁøÏj·T<ë«sê |üfi¯flqT ‘Ó\¢>± e÷s¡Ãe#·TÃ. dæ˙‘ês¡˝≤¢ eT+Á‘·eTT>∑T∆*ï #˚ùd eT+<äVü‰dü+ ø±yê\+fÒ Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<ä∆‘√ yÓ’f…ì+>˘ #˚j·T&É+ nedüs¡+. #ê˝≤eT+~ ‘ês¡\T ø±düà{Ïø˘ &Ó+{ÏÁd”º <ë«sê n+<äyÓTÆq ∫s¡Tqe⁄«\T ∫+~düTÔHêïs¡T. Ç˝≤ eTT>∑∆eTH√Vü≤s¡+>± qe«&É+ nqï~ πøe\+ dü+|üqTï\≈£î, dæ˙‘ês¡\≈£î e÷Á‘·y˚T ø±<äT kÕ<Ûës¡D Á|ü»\≈£î ≈£L&Ü kÕ<Ûä´y˚T. ádüÔ{Ïø˘ n+&é Ç+bÕ¢+{Ÿ &Ó+{ÏÁd”º <ë«sê #ê˝≤eT+~ ù|wü+≥¢≈£î n+<äyÓTÆq ∫s¡Tqe⁄«\T ∫+~+#˚ dæ˙‘ês¡˝≤¢ e÷s¡TdüTÔHêïs¡T. ø±düà{Ïø˘ &Ó+{ÏÁd”º <ë«sê MT ∫s¡Tqe⁄«qT n+<ä+>± r]Ã~<ä›&ÜìøÏ ˇø£{Ï ø£Hêï m≈£îÿe Ábıd”»s¡T¢ nedüs¡yÓTÆHê >±ì yê{Ïqìï+{Ï˙ #˚|ü≥º&É+ <ë«sê MT ∫s¡Tqe⁄«qT r]Ã~<ä› e#·TÃ.

n<ÛäTìø£ ø±\+˝À ∫s¡Tqe⁄«qT ≈£L&Ü &çC…’Hé #˚düTÔHêïs¡T. düàsTT˝Ÿ &çC…’Hé nqï~ ˇø£ ø£fi¯. Ç~ ˇø£ $C≤„q+. $C≤„q+, ø£fi¯ ø£\>∑*dæq<˚ düàsTT˝Ÿ &çC…’Hé. MTs¡T n_Û\ wæ+#˚, Äø±+øÏå+#˚ n+<äyÓTÆq ∫s¡Tqe⁄«qT kÕ~Û+#·&ÜìøÏ ÄsYº, ôd’qT‡\ y˚Tfi¯$+|ü⁄‘√ #˚|üfÒº Á|üÁøÏj·T˝Ò düàsTT˝Ÿ &çC…’Hé. ì|ü⁄DT&Ó’q, jÓ÷>∑T´&Ó’q ø±düà{Ïø˘ &Ó+{Ïdtº e÷Á‘·y˚T á Á|üÁøÏj·T\T ìs¡«Væ≤+#·>∑\&ÉT. ø√{Ïø=ø£ÿs¡T>± $TeTà*ï r]Ã~<˚› ∫s¡Tqe⁄« sêyê\+fÒ @+ #˚j·÷\qï~ ì|ü⁄DT&Ó’q ø±düà{Ïø˘ &Ó+{Ïdtº e÷Á‘·y˚T ìs¡ísTT+#·>∑\&ÉT. n+<äs¡÷ n+<ä+>± ø£qã&Ü\qT≈£î+{≤s¡T. n+<ä+>± ø£qã&Ü\+fÒ eTq ∫s¡Tqe⁄«, eTq ô|<ë\T, eTq |ü\ Tes¡Tdü, eTq •s√C≤\T Ç˝≤ Á|ü‹ ˇø£ÿ{Ï #·÷&ÉeTT#·Ã≥>± ñqï|ü⁄Œ&˚ n+<ä+>± ñ+{≤s¡T. dæìe÷˝À¢, {°M˝À¢, |üÁ‹ø£˝À¢ q{°q≥T\T, yÓ÷&É˝Ÿ‡ ø£qã&˚˝≤ n+<ä+>± ø£qã&É&ÜìøÏ nH˚ø£ yÓ’<ä´ Á|üÁøÏj·T\ düVü‰j·T+ rdüT≈£î+{≤s¡T. |ü\Tes¡Tdü u≤>√˝Ò<äì u≤<Ûä|ü&Ée\dæ nedüs¡eT÷ ˝Ò<äT. m‘·TÔ|üfi¯fl‘√ dæ>∑TZ|ü&Ée\dæq |ü˙˝Ò<äT. H˚&ÉT Ä<ÛäTìø£ yÓ’<ä´|ü]C≤„q+‘√ n+<äyÓTÆq ∫s¡Tqe⁄«\T düTHêj·÷dü+>± kÕ~Û+#·Tø√e#·TÃ.

<ä+‘·dü+s¡ø£åD≈£î ∫{≤ÿ\T

by

Dr. Srujana Reddy Managing Director, Positive Dental

24

- november 2011

• s√E≈£î ø£˙dü+ s¬ +&ÉTkÕs¡T¢ Áãwt #˚dTü ø√yê*. Áãwt #˚j·T&ÉeT+fÒ @<√ Vü≤&Üe⁄&ç>± ø±<äT ø£˙dü+ ¬s+&ÉT ìeTTcÕ\T Áãwt #˚j·÷*. • Á|ü‹ Äs¡THÓ\\≈£î ˇø£kÕ] |üfi¯flqT ø°¢Hé #˚sTT+#·Tø√yê*. • |ü+#·<ës¡ ‹q&É+ ‘·–Z+#·Tø√yê*. <ä+‘·ø£åj·÷ìøÏ Ç~ eTTK´yÓTÆq ø±s¡D+. k˛&Ü\T ‘ê>∑&É+, >∑{Ϻ ø±+&û\T ‹q&É+ ‘·–Z+#·Tø√yê*.• ≥÷‘YÁãwtqT Á|ü‹ Ĭsï\¢≈£î ˇø£kÕ] e÷sêÃ*. • bò˛¢¬s’&é ñqï ≥÷‘Yù|dtºH˚ yê&Ü*. bò˛¢¬s’&é <ä+‘·ø£åj·÷ìï ìs√~ÛdüTÔ+~.• <ä+‘·ø£åj·÷ìï ìyê]+#·&ÜìøÏ ø±|ò” ‘ê>∑&É+ ‘·–Z+#ê*.


B RTHDAYS EXCLUS VE

fl ˙ æ ó ¯ d fi ± > T · e÷j

-ã‘·TÔ\ Á|ükÕ<é

#·+ø£˝À dü+∫.. dü+∫˝À ø±–‘ê\T.. ø±–‘ê˝À¢ ø£<\ ä∏ T... nHêï $q≈£î+&Ü ø£<∏ä\T #Ó|ü⁄Œ≈£îb˛e&É+ Ç~ ø£<∏äÁ˝≤E ø£+{Ï˝À ø£\\T... Ç+{Ï˝À n|ü⁄Œ\T.. ~q#·s¡´. ≥÷ø°>± Ç~ ø£<∏äÁ˝≤E>± ù|s¡T|ü&çq ø±y˚TX¯«Ásêe⁄ |ü]#·j·T+. dü÷s¡T´&ÉT ‘·÷s¡TŒq ñ<äsTT+#·&É+ e÷H˚kÕÔ&˚yÓ÷ ø±ì ø£<∏äÁ˝≤E ø£èwüíq>∑sY yÓfi¯fl&É+ e÷Á‘·+ e÷q&ÉT dü + ∫˝À mìï ø£ < ∏ ä \ THêïjÓ ÷ .. eT~˝À n+‘· ≈ £ î >±ø£ e÷q&ÉT. j·T<∏ë$~Û>± Ä s√E ≈£L&Ü ø£˙dü+ {° |ü~¬s≥T¢ ø£<Ûä\THêïsTT. ø£qTï ø£~|æHê, ô|qTï $|æŒHê ≈£L&Ü ‘ê≈£îÿ+&Ü ø£èwüqí >∑sY #˚sT¡ ≈£îHêï&ÉT. eT+>± {Ï|Hæò é ø£ < Û ä \ T |ü ⁄ ≥º > =&É T >∑ T ˝≤¢ bı&É T #· T ≈£ î ekÕÔ j · T +‘˚ . . ôd+≥sY <ä>∑Zs¡≈£î eùdÔ ø±ì {° >∑Ts¡TÔ≈£î sê˝Ò<äT. {° <ä{°CŸ ø£<∏äÁ˝≤E. $H˚yêfi¯ófl düπs #Ó|ü⁄Œ ˙ ø±ø£eTàø£<∏ä ‘ê>∑T<ëeTì &=≈£îÿdü÷ÿ≥sYqT ‘·q ø±˝Ò ÁuÒ≈£î>± ô|{Ϻ nqï≥Tº eTTK+ ô|{ϺHê |ü{Ϻ+#·Tø√≈£î+&Ü #Óù|ŒkÕÔ&ÉT. ÄbÕ&ÉT. dü÷ÿ≥sY≈£î ÁuÒ≈£î>± ñ|üjÓ÷>∑|ü&˚ Vü≤yêsTT m|üŒ{Ϭø’Hê ÁuÒø˘ ‘·>∑\ø£b˛‘·T+<ë nqï<˚ ÄX¯. dü÷ÿ≥sY #Ó|ü⁄Œ n|üŒ{ÏøÏ dü>∑+ n]–b˛sTT ˇπs yÓ<Ûäyê ø±*øÏ ÁuÒ≈£î\T ù|ò\sTTHê >∑D|ü‹ø±+ù|¢ø˘‡ #·T≥÷º ÁuÒø˘ ø√dü+ ‘=&É>∑&ÜìøÏ qqTï ø=Hêïyê.. ˝Òø£ dü÷ÿ≥sY ÁuÒ≈£î>± #·ø£ÿs¡T¢ ø=≥º&É+ e÷q˝Ò<äT. yê&ܶìøÏ ø=Hêïe⁄sê nqï≥T¢ düÁs¡Tq X¯ã∆+ #˚dæ+~. ‘·T|ü⁄Œ|ü{ºÏ dü>+∑ n]–b˛sTTq dü÷ÿ≥sY kÕº+&ÉT Bq+>± s√p ø√{Ï ÄX¯\‘√ ø√{° qT+∫ &=≈£îÿ dü÷ÿ≥sYqT eTTK+ô|{Ϻ ‘=+<äs¡>± {°‘ê– sêsê ã&ÉT<ë›sTT á ˇø£kÕ] ‘êqT ‘√dü÷Ô eTs√kÕ] <ëìï yÓ÷dü÷Ô ø£èwüqí >∑s≈Y î£ &=≈£îÿdü÷ÿ≥sYì H˚qT yÓ÷j·T˝ÒqT nqï≥T¢ øÏÁs¡TeT+~. sêe&É+, me¬s’Hê W‘ê‡Væ≤ø£ ìsêà‘· <=s¡ø£ÿb˛&Ü, á |üse¡ T W‘ê‡Væ≤ø£ ø£<ë∏ s¡#s· TT‘·≈î£ neø±X¯+ Çe«ø£b˛&Ü yÓTT‘êÔìøÏ kÕº+&ÉT y˚dæ ˇø£kÕ] ˇfi¯ófl$s¡T#·T≈£î+≥÷ nì ø£fi¯fl˝À¢ ø=e«‘·TÔ\T ô|≥Tº≈£îì m<äTs¡T #·÷&ɶ+, j· T<∏ ë˝≤|ü+>± #·÷ ùdÔ |ü ]#· j·T + ñqï eTTK+ á˝À>± ø±\πøåbÕìøÏ $TÁ‘·T\T uÀs¡Tø=≥º≈£îsê eT>∑&Ü |ü[fløÏ*dü÷Ô ø£qã&ç+~. >±s¡|fiü ó¯ fl, ã≥º‘\ · , ~ã“eTT≈£îÿ, 26

- november 2011

‘={Ï º e TTK+ m˝≤ eT]∫b˛>∑ \ &É T . |ü ≥ Tº e <ä \ ì $Áø£e÷s¡Tÿ&ç˝≤ >∑‘· |ü<˚fi¯ófl>± dæìe÷ rdüTÔHêïq+≥÷ #Ó|ü⁄Œ≈£îH˚ W‘ê‡Væ≤ø£ ìsêà‘· e÷DÏø£´+ ~ Áπ>{Ÿ yê&˚... kÕØ.. Ä kÕπs.. Ç+‘·es¡≈£î Äj·Tq rj·Tì, m|ü⁄Œ&ÉT rkÕÔ&√ ‘Ó*j·Tì Ä rj·TuÀj˚T dæìe÷≈£î Äj·TH˚ <äs¡Ù≈£î&ÉT, ìsêà‘·... ãVüQXÊ V”≤s√ ≈£L&Ü ‘êH˚ nsTTHê ÄX¯Ãs¡´+ ˝Ò<äT. |ü[fløÏ*+∫q >±s¡|üfi¯fl≈£î »yêãT>± ø£<∏äÁ˝≤E ≈£L&Ü |üfi¯óflãj·T≥ô|{≤º&ÉT. ‘·|üŒ<äT eT] @ |ü⁄≥º˝À bÕeTT+<√, @ ìsêà‘· <ä>∑Zs¡ HÓ–{Ïyé ñ+<√ #Ó|üŒ˝Ò+. ø=+|üBdæ ÁuÒøÏ#˚à ìsêà‘· M&˚ nsTT‘˚, |ü[fløÏ*+|ü⁄≈£î »yêãT>± |üfi¯óflãj·T≥ ô|≥ºø£b˛‘˚ ÁuÒ≈£î≈£î ã<äT\T cÕ≈£î ‘·>∑T\T~›. >±s¡|üfi¯ófl ÇøÏ*+#·&É+ Ä–b˛>±H˚... ~ã“eTT≈£îÿ d”] j·Tdt>± #·÷dæ+~. ã≥º‘·\ô|’ ˇø£kÕ] ˝Òì yÓ+Á≥Tø£\T ‘·&ÉTeTT≈£îHêï&ÉT. ‘·sê«‘· @<√ ñ|üø±s¡+ #˚düTÔqï≥T¢ bò˛E ô|{≤º&ÉT. ã+&Éô|<ë\T HÓeTà~>± ø£~˝≤sTT ªª@+≥j· ÷ ´... ¬ s +&É T s√E\Tï+∫ yÓ < ä T ≈£ î ‘· T Hêï ø£qã&Ée⁄.. bò˛Hé #˚ùdÔ ¬skÕŒHé‡ ˝Ò<äT.. Ç˝≤ nsTT‘˚ m˝≤µµ nHêï&ÉT. M&Ó|ü⁄Œ&ÉT bò˛Hé #˚kÕ&ÉT. M&˚ ø±<äT


¬s+&ÉT s√E\Tï+∫ eTq≈£î n|æŒ∫Ãqyêfi¯ófl ≈£L&Ü, eT∞fl n|üŒ&ÉT>∑T‘ê&Éì uÛj Ñ T· |ü&ç bò˛qT¢ #˚jT· &É+ ˝Ò<Tä .. Ç+¬ø|ü⁄Œ&ÉT bò˛qT #˚kÕ&Éu≤“.. sêÁ‹ ø£\˝À bò˛qT #˚dæ ñ+{≤&ÉT.. Ø˝Ÿ ˝…’|òtøÏ ]j·T˝Ÿ ˝…’|òtøÏ ‘˚&Ü eT]∫b˛sTT |ü<˚fi¯ófl>± dæìe÷˝À eTTì–b˛sTTq ìsêà‘· ø£<ë nì dü]ô|≥Tº≈£îHêï&ÉT ø£<∏äÁ˝≤E. $Tdü º s Y e÷DÏ ø £ ´ + ¬ s +&É & É T >∑ T \T <ä > ∑ Z s ¡ ≈ £ î e∫Ã, #·qTe⁄>± #ÓsTT´|ü≥Tº≈î£ Hêï&ÉT, eTT|üŒsTT¬s+&ÉT |üfió¯ fl, yê{ÏøÏ |ü{Ϻq >±s¡ n+‘ê ø£qã&˚˝≤ qe⁄«‘·÷.. ªªÁã<äsY qTe⁄« #ê˝≤ \ø°ÿ.. qø£ÿqT ‘=øÏÿ e#êÃeqTø√..Çø£ ˙≈£î ÁuÒø˘ e#˚Ãdæ+~...á &=≈£îÿ dü÷ÿ≥sY Çø£ÿ&˚ e~˝ÒjYT.. πs|ü{Ïï+∫

ø±ì á ã≥ºãTÁs¡øÏ m|ü⁄Œ&ÉT #Ó|æŒq >∑Ts¡TÔ˝Ò<äT. H˚qT ˝…’Hé #ÓbÕŒq+{≤&˚+{Ï.. ndü\T M&˚ ˝…’qT˝À edüTÔHêï&ÉT nqT≈£î+≥÷, ãTÁs¡>√≈£îÿ+≥÷ ... @ ˝…’Hé kÕsY nq&ç>±&ÉT. ákÕ] ã≥ºãTÁs¡ ∫ø±>±Z eTTK+ ô|{Ï+º ~. ªªn<˚qj·÷´.. qTe⁄« yÓTTqï |ò˝ ü ≤Hê ìsêà‘·≈î£ #ÓbÕŒe+≥ ø£<ë Ä ˝…’qTµµ nHêï&ÉT. ‘êqT #ê˝≤ eT+~ ìsêà‘·\≈£î #ê˝≤ ˝…’qT¢ #ÓbÕŒ&ÉT. me&çøÏ @ ˝…’qT #ÓbÕŒ&√.. me&ÉT M&çøÏ #ÓbÕŒ&√..nqT≈£î+≥÷ njÓ÷eTj·T+>± eTTK+ ô|{≤º&ÉT ø£<∏äÁ˝≤E.

ñHêï eTìwæ eT+#√&˚µµ nqT≈£îHêï&ÉT ø£<∏äÁ˝≤E. ªªdüπs |ü<ä.. ˙≈£î n&Ü«ì‡|æŒkÕÔ..|ü<äµµ nHêï&ÉT $TdüºsY e÷DÏø£´+ á <Óã“‘√ ø£<Áä∏ ˝≤E |üP]Ô>± bòÕ{ ¢ .Ÿ .. n&Ü«Hé‡ nqïe÷≥ $q&É+ n<˚ yÓTT<ä{ÏkÕ].. Ä e÷≥ #Ó|æŒq e÷DÏø£´+ n+‘· eT+#√&ÉT Á|ü|ü+#·+˝À ˝Ò&ÉT. M&ç bò˛{À n&ç–, Ç+{À¢ ô|≥Tº≈£îì s√p ¬s+&ÉTs¡÷bÕj·T\ n>∑s=‘·TÔ\T yÓ*–+∫ eTØ |üP» #˚j·÷\qT≈£îHêï&ÉT.

ªªÇ+&ÉÁd”º˝À eTq >∑T]+∫ ˙≈£î ‘Ó*j·T<äT. Çø£ÿ&É eTqøÏ ‘Ó * j· T ≈£ î +&Ü á>∑ ≈£ L &Ü ø£ < ä \ <ä T . @ ‘êj·T‘·TÔ eTVæ≤eT nqï≥T¢, n&Ü«Hé‡ nqï e÷≥ ìsêà‘·≈£î @ ¬s’≥s¡T @ ø£<∏ä #ÓbÕŒ&√ eTq≈£î Ç$Tà&çjYT eT+Á‘·+˝≤ |üì#˚dæ+~. @<√ Á{≤H釽À ñqï≥T¢ ÇqŒ¤πsàwüHé.. @eTqT≈£îHêïy√µµ nHêï&ÉT. ndü + ø£ * Œ‘· + >± ‘· \ ÷ù|XÊ&É T . ì\TÃ+~ &=≈£ î ÿ

ªÁã<äsY qTe⁄« #ê˝≤ \ø°ÿ.. qø£ÿqT ‘=øÏÿ e#êÃeqTø√.. Çø£ ˙≈£î ÁuÒø˘ e#˚Ãdæ+~...á &=≈£îÿ dü÷ÿ≥sY Çø£ÿ&˚ e~˝ÒjYT.. πs|ü{Ïï+∫ ÇH√ïyê˝À ‹s¡T>∑T‘êyé.. ªªqTe⁄« dæ . ◊.&ç . ˝À |ü ì øÏ e kÕÔ e ⁄ ø±ì á dæìe÷ Ç+&ÉÁd”º˝À @+ #˚ d ü T Ô H êïe⁄sê u≤ãTµµ nqT≈£îHêï&ÉT ø£<∏äÁ˝≤E. ªªeTq dü+>∑‹ ˙≈£î ‘Ó*j·T<äT Áã<äsY.. Ábı&É÷´düs¡¢+<äs¡÷ eTq CÒ ã T˝À ñHêïs¡ q Tø√.. me]øÏ mes¡T ø£<∏ä #Ó|æŒHê Ä Ábı&É÷´düsY eTq≈£î z bò˛Hé ø=&É‘ê&ÉT.. á ˝…’Hé es¡ ÿ e⁄{Ÿ ne⁄‘· T +<ë nì m&É « sTTCŸ n&É≈î£ ÿ+&Ü n+>∑Tfi¯+ eTT+<äT≈£î b˛&ÉT.. <ä{C° Ÿ e÷DÏø£´+...µ nHêï&ÉT. ÇH√ïyê˝À ‹s¡T>∑T‘êyé .. n+‘˚..µµ nHêï&ÉT.. Á|ò”>± dæìe÷ ˝≤+{Ï ø£\ #·÷|ædüTÔHêï&ÉT eTq<˚+ b˛sTT+~ nqT≈£î+≥÷ ø£<∏äÁ˝≤E ñVü≤˝À¢ ÇH√ïyê mπøÿkÕ&ÉT. $TdüºsY e÷DÏø£´+ ø£+{Ïq÷´ #˚düTÔHêï&ÉT...ªªeTq Á|òü+&é dæìe÷ rj·÷\qT≈£î+≥THêï&ÉT.. e÷sê«&û ùd{Ÿ .. u≤>± kÂ+&é bÕغ.. Ä_&釽À ã≥º\ cÕ|ü⁄\ THêïsTT... &ÉãT“u≤>± ñ+~. dæìe÷ rj·÷\ì ñã˝≤≥+ ñ+~. H˚qT ø√¢CŸ ø£<ë.. n+<äTπø n+‘ê qH˚ï #·÷düTø√eTHêï&ÉT. Ç|ü⁄Œ&Éøÿ£ &çøπ b˛‘·THêï... qTe⁄« sê.. yÓTTqï #ÓbÕŒy˚ Ä ø£<∏ë #ê˝≤ u≤>∑T+~. Ä ˝…’Hé Ä e÷sê«&çøÏ ≈£L&Ü #Ó|ü⁄Œ.. |ü<äµµ nHêï&ÉT.

dü÷ÿ≥sY |üø£ÿH˚ nsTTHê ÇH√ïyê ø±s¡T˝À ≈£Ls¡TÃqïfÒ¢ ñ+~. ø±s¡T&Óø˘˝À yÓ÷π> »>˘õ‘Ydæ+>˘ >∑»˝Ÿ‡˝≤ $TdüºsY e÷DÏø£´+ e÷≥\T $ì|ædüTÔHêïsTT. {≤˝…+{Ÿ ñ+fÒ neø±X¯+ Ç˝≤π> yÓ<äT≈£îÿ+≥÷ edüTÔ+~. ªªÇ<ä›] ã+&ÉT¢ m+<äT≈£îµµ nHêï&ÉT e÷DÏø£´+... ‘·q ã+&çMT<ä yÓfi¯<ëeT+{≤&˚yÓ÷ nqT≈£îì kÕº+&é rj· T uÀsTTq dü ÷ ÿ≥sY ì eT∞fl yÓ q øÏ ÿ ‘√kÕ&É T ø£<Áä∏ ˝≤E. ªª˙ ã+&ç MT<ä b˛<ë+µµ nHêï&ÉT e÷DÏø´£ +.. eT∞fl kÕº+&ÉT eTT+<äTøÏ ‘√kÕ&ÉT ø£<∏äÁ˝≤E.. ªªˇπsjYT n&ɶ>±&ç<ä.. ndü˝Ò ‘·T|ü⁄Œ|ü{Ϻ ñHêïqT.. ˙ dæìe÷ bÕ&ÉT>±qT.. qqTï y˚kÕÔy√... rkÕÔy√ ‘=+<äs¡>± &çôd’&é #˚jYTµµ nqï≥T¢ eTs√kÕ] øÏÁs¡TeTì yÓTT‘·TÔ≈£î+~ kÕº+&ÉT.

ªªø±ì |ü<˚fi¯ófl>± á e÷DÏø£´+ eT{Ϻ˝À m+<äT≈£î |ü&çñ+<äu≤“µµ nqT≈£î+≥÷ eTs√kÕ] ø£«X¯ÃHée÷s¡Tÿ eTTK+ ô|≥Tº≈£îHêï&ÉT ø£<∏äÁ˝≤E. ªª˙≈£ î ‘Ó \ Tdü T ø£ < ë... sêE.. Ç|ü ⁄ Œ&É T ô|<ä › &Ó’¬sø£ºs¡T..@+{Ï.. ˇø£|ü⁄Œ&ÉT Hê s¡÷eTT |üø£ÿq H˚ì∫Ãq ;&û eTTø£ÿ\T ø±\TÃ≈£î+≥T ñ+&˚yê&ÉT. ndæôdº+{Ÿ &Ó’¬sø£ºs¡T>± @yÓTTdüTÔ+~ #Ó|ü⁄Œ.. {°ø£|ü⁄Œ\T yÓ÷j·T&É+ ‘·|üŒ. @+{Ï.. ø±ì {≤˝…+{Ÿ ñqï ≈£îÁsê&Éì.. »dtº #·÷&É>±H˚ ø£ìô|fÒºXÊ.. ˇø£ Ábı&É÷´düsYøÏ ]ø£eT+&é #˚XÊ n+‘˚.. <Óã“øÏ <äX¯‹]–+~. Ç|ü⁄Œ&ÉT #·÷&ÉT nbÕŒsTT+{ŸyÓT+{Ÿ ˝Ò≈£î+&Ü ø£\e˝Ò+..µµ nHêï&ÉT

‘·q≈£î ÁuÒø˘ Ç|æŒdüTÔqï ô|<ä›eTìwæì Á&ÉsTTesY>± e÷]à n‘·ì ã+&ç MT<ä yÓfi¯fl&É+ eTsê´<ä ø±<äT, ‘·q ã+&çô|’ n‘·&çì ≈£Ls√Ãu…≥Tº≈£îì yÓfi¯fl&Éy˚T eTsê´<ä nì dü]ô|≥Tº≈î£ +≥÷ dü÷ÿ≥sY kÕºsT¡ º #˚kÕ&ÉT ø£<Áä∏ ˝≤E. $TdüºsY e÷DÏø£´+ e∫à yÓqTø£d”≥Tô|’ ≈£Ls√Ã>±H˚ Ä d”≥T ≈£î+jÓ÷´eT+~. j·T<∏ëÁ|üø±s¡+ |ü~øÏ≈£îÿ\ ‘·sê«‘· ø±ì dü÷ÿ≥sY e÷≥ $q˝Ò<äT. yÓTT‘êÔìøÏ π>s¡T e÷]à eTT+<äT≈£î ñ]øÏ+#ê&ÉT. n+‘·ø£Hêï eTT+<äT≈£îs¡T≈£î‘·THêïsTT ø£<∏äÁ˝≤E Ä˝À#·q\T. Ä_&é‡ yÓ’|ü⁄ dü÷ÿ≥sY Á{≤|òæø˘ì N\TÃ≈£î+≥÷ b˛‘√+~. ø£<∏äÁ˝≤E eTqdüT Äø±X¯+˝À eTãT“*ï N\TÃ≈£î+≥÷ b˛‘√+~. dü÷ÿ≥sY ‹]–q eT\T|ü⁄\ ø£Hêï m≈£îÿe M&çøÏ @ ˝…’qT m|ü⁄Œ&ÉT #Ó|üŒ˝Ò<˚.. Ä e÷≥ø=ùdÔ ªªì»y˚T.. #˚dæq y˚T\T eT]∫b˛‘ês¡T #ê˝≤ eT+~. á eT\T|ü⁄\T ø£<∏äÁ˝≤E eTqdüT˝À ø£<Ûä ‹s¡T>∑T‘√+~. ø£èwüíq>∑sY˝À Á|ü‹ #Ó≥TºøÏ |ü⁄≥ºøÏ ‘êqT ø£<∏ä\T #ÓbÕŒ&ÉT.. ô|<ä›eTìwæ #·÷&ܶìøÏ $\Hé˝≤ ã≥ºãTÁs¡, ‘={ϺeTTK+ <äTeTTàπsù|ùd ø£<∏ä #ÓbÕŒ*. yÓqø£ ≈£Ls¡TÃqï e÷DÏø£´+ - november 2011 27


B RTHDAYS EXCLUS VE @<√ e÷{≤¢&ÉT‘·THêï&ÉT.. @+ dæìe÷\T #·÷kÕe⁄.. @~ u≤>∑T+~.. @ dæìe÷ m˝≤ Ä&ÉT‘·T+~.. ø±ì ø£<∏äÁ˝≤E≈£î Ç|ü⁄Œ&˚MT $qã&É&É+ ˝Ò<äT. &Ó’¬sø£ºs¡T‘√ &Ós¬’ ≈£î>º ± &çdÿü wüH˝ é À ñHêï&ÉT. dü÷ÿ≥sY j·÷øχ˝Ò≥sYô|’ ˇø£ #ÓsTT´ ‹s¡T>∑T‘√+~. eTs√ #ÓsTT´ π>s¡T e÷πsà |üì ãT~∆>± #˚k˛Ô+~. ø£<∏äÁ˝≤E ø£fi¯fl eTT+<äT dæìe÷ yÓTT‘·Ô+ –Ás¡Tq ‹s¡T>∑T‘√+~. Ä_&é‡ e#˚Ãdæ+~.. ‘êCŸ ôVA≥˝À¢øÏ b˛˙eTHêï&ÉT $TdüºsY e÷DÏø£´+. ªªzVüA... ìsêà‘·>±s¡T.. ‘êCŸ ôVA≥˝À¢ dæ{Ϻ+>˘ ô|{≤º&Éqïe÷≥µµ nqT≈£îHêï&ÉT ø£<∏äÁ˝≤E. π s e÷+&é dü ÷ ≥T ‘=&É T ≈£ î ÿì ø±fi¯ fl ≈£ î Vü ≤ yêsTT #Ó|⁄ü Œ˝ÒdTü ≈£îqï≥T¢... ‘êCŸ ôVA≥˝À¢øÏ &=≈£îÿ dü÷ÿ≥sY‘√ yÓfi¯fl&É+ ø±düÔ dæ>∑TZ>± nì|æ+∫Hê... düπs HÓø˘º‡ $õ{Ÿ ÇH√ïyêj˚T ø£<ë nqT≈£îHêï&ÉT.. ôVA≥˝À¢øÏ yÓ[fl fÒãT˝Ÿ eTT+<äT ≈£Ls¡TÃqï ‘·sê«‘· e÷DÏø£´+.. ªªqTy˚«+ ‹+{≤eHêï&ÉTµµ.. ªªÇ<˚+{Ï.. Çø£ÿ&É k˛ºØ dæ{Ϻ+>˘ ø±<ë.. z˙¢ {Ï|òæ˙\T ..µµ nqT≈£L+≥÷.. ªªnuÒ“ H˚qT {Ï|òæHé #˚dæe#êÃ.. HêπøMT e<äT›µµ nHêï&ÉT. düπs.. nì yÓsTT≥sYì |æ*#ê&ÉT e÷DÏø£´+.. ˇø£ ù|¢≥T |üPØ, ˇø£ ù|¢≥T ô|düs≥ ¡ Tº, Ç+ø√ ù|¢≥T e&É kÕ+u≤s¡T‘√ ... e÷DÏø£´+ Äs¡¶s¡T $+≥Tqï yÓsTT≥s¡T M&ç~ bı{≤º ˝Òø£ VüQùd‡HékÕ>∑sY #Ós¡Tyê nqï≥T¢ eTTK+ ô|{≤º&ÉT.. ‘·q Äs¡¶s¡T |üPs¡ÔsTTq ‘·sê«‘· ø£<∏äÁ˝≤E yÓ’|ü⁄ ‹]– qTy√« ù|¢≥T Ç&û¢ rdüTø√ Hê≈£î ø£+ô|˙>± nHêï&ÉT. düπs }]πø ≈£Ls√Ãe&É+ m+<äT≈£î nì ‘·\÷bÕ&ÉT ø£<äÁ∏ ˝≤E. ‹+&ç ø±s¡´Áø£eT+ <ä+&û>± |üPs¡Ôj·÷´ø£... ªª_\T¢ qTy˚« ø£fj ºÒ TY .. H˚qT |üsT¡ ‡ ‘˚e&É+ eT]∫b˛j·÷.. &√+{Ÿ eÁØ.. Ç|ü⁄Œ&ÉT n&Ü«qT‡ Ç|æŒdüTHÔ êï>±..µµ nHêï&ÉT e÷DÏø´£ +.. ÇH√ïyê }Vü≤˝À¢ ñqï ø£<∏äÁ˝≤E ªªyê.πøµµ n+≥÷ _\T¢ ø£fÒºXÊ&ÉT. nø£ÿ&çï+∫ dæìe÷ Ä|ò”düT nqã&˚ ˇø£ ∫qï ø√&ç>∑+|ü ˝≤+{Ï s¡÷eTT≈£î rdüT¬øfi≤fl&ÉT e÷DÏ ø £ ´ +. s¡ ÷ eTT ãj· T ≥ ≈£ L s¡ T Ãì yÓ s TT{Ÿ #˚jT· eTHêï&ÉT. ‘êqT |æ*#˚es¡≈î£ ˝À|ü*øÏ sêe<äH› êï&ÉT. ãj·T≥ ≈£Ls¡TÃì ø£<∏äÁ˝≤E ø£<∏ä m˝≤ #ÓbÕŒ˝À bÕ¢Hé

#˚düT≈£î+≥THêï&ÉT.. z|üì+>˘ d”Hé.. j·Tdt.. n˝≤ z|üHé #˚ùdÔ.. Çs¡>∑Bdæq≥T¢+≥T+~.. Ç+≥¬s«˝Ÿ mø£ÿ&É ø£{Ÿ #˚j·÷*.. Ç+≥¬s«˝Ÿ ‘˚\TÃ≈£îH˚dü]øÏ ¬s+&ÉT>∑+≥\ sTT´+~. ˝À|ü \ øÏ yÓ [ flq e÷DÏ ø £ ´ + n<˚ b ˛‘· . . ãj·T≥≈£î sê˝Ò<äT. ˝À|ü˝Ò+ #˚düTÔHêï&ÉT.. düπs á ˝À>± ø£¢sTTe÷ø˘‡ ≈£L&Ü ôd{Ÿ #˚<ë›eTqT≈£îHêï&ÉT.. Ç+‘·˝À e÷DÏø£´+ Vü≤&Üe⁄&ç>± e#êÃ&ÉT.. ˝À|ü\ MT{Ï+>˘ »s¡T>∑T‘√+~ nHêï&ÉT.. Ä ÇqŒ¤πsàwüHé Çe«&ÉeT+fÒ ô|fi≤fl+|æ\¢\‘√ düVü‰ yÓTT‘·Ô+ e+XÊìøÏ @&Ü~ bÕ≥T Á|ò” MT˝Ÿ‡ ô|{Ϻq+‘· ñ|üø±s¡+ nqï≥T¢ #ÓbÕŒ&ÉT. ø√fi¯fl>∑+|ü+‘· ñqï Ä s¡÷eTT˝À MT{Ï+>∑T.. <ëìøÏ Ç+‘· d”qT ñ+≥T+<ë nqï Ä˝À#·q bÕ|ü+ ø£ < ∏ ä Á ˝≤E≈£ î sê˝Ò < ä T . ÇH√ïyê˝À ñHêï&Üj˚ T ... @.dæ.|òü⁄˝Ÿ>± ñ+~. Ç˝≤+{Ï Ä˝À#·q\T sêe⁄. e÷DÏø£´+ ø£+{Ïq÷´ #˚kÕ&ÉT.. ªªMT{Ï+>∑T˝À ñHêï ˙ >∑T]+∫ #ÓbÕŒ.. µµ nì Ç+ø√kÕ] ñ|üø±s¡+ #˚dæq≥T¢ bò˛E ô|{Ϻ ˝À|ü*øÏ yÓ[flb˛j·÷&ÉT.

ªªdüπs kÕsY.. πsbıkÕÔ+µµ nì ‘·\ ≈£L&Ü ãj·T≥≈£î ˝≤≈£îÿHêï&ÉT. ªªkÕsY πs|ü⁄ bı<äT›H˚ï s¡eTàHêï&√jYT.. |ü<ä πsbı<ë›+µµ nHêï&ÉT. ø£<∏äÁ˝≤EøÏ ø±düÔ ìsêX¯ ø£*– +~. ÇH√ïyê˝À @.dæ.bÕ&Ó’b˛sTTq |ò”*+>˘. düπs¢ πs|ü⁄ |üHÓ’b˛‘·T+~ ø£<ë nqT≈£îHêï&ÉT. ªªdüu…®≈£îº &ç|òü¬s+{Ÿ>± ñ+&Ü˝ÀjYT.. qTy˚« s¡#·sTT‘·$ ø±ã{Ϻ V”≤s√sTTHé me¬s’‘˚ u≤>∑T+≥T+<√ qTy˚« Ä˝À∫+#·T.. V”≤s√ $wüj·T+˝À ≈£L&Ü qTy˚« &çôd’&é #˚ùdÔ u≤>∑T+≥T+~.. @eT+{≤yé... V”≤s√sTTHéøÏ ◊≥yéT kÕ+>˘ ô|&ç‘˚ yÓs¬ { ’ >° ± ñ+≥T+~..µµ e÷DÏø£´+ e÷≥\T ø£<∏äÁ˝≤E˝À ø=‘·Ô ÄX¯\T πs¬ø‹Ô+#êsTT. á e÷≥\‘√ ÇH√ïyê @.dæ. eT∞fl |üì#˚düTÔqï |ò”*+>˘. &=≈£îÿ dü÷ÿ≥sY s¡+sTT´q ø£èwüíq>∑sY |üs¡T¬>‹Ô+~. eT+>±ôd+≥sY <ä>∑Zs¡ $TØ®uÛÑJ®\T Äs¡¶]∫à ªªá Ábı&É÷´düsY #ê˝≤ kÂ+&é bÕغ.. &ÉãT“˝… ø£ÿ #Ój·T´&ÉT. qTe⁄« ã&Ó®{Ÿ >∑T]+∫ Ä˝À∫+#·≈£î.. düã®≈£îº ÁkÕº+>˘>± ñ+&Ü*..µµ e÷DÏø£´+ e÷≥˝≤&ÉT‘·÷ uÛÑJ®\‘√ bÕ≥T {° Á‘ê–, Ä ‘·sê«‘· sêÁ‹øÏ ø±«s¡ºsY u≤{Ï˝Ÿ eT+<äT ≈£L&Ü ø£<∏äÁ˝≤E‘√ ø=ì|æ+∫ ‘·q ø£<∏äÁ˝≤E ÇH√ïyê @.dæ. ø£\˝À¢ dæìe÷ ø£¢sTTe÷ø˘‡ CÒãT˝À <√|ü⁄≈£îì, πs|ü⁄ bı<äT›H˚ï e#˚ÃjYT eT]∫b˛≈£î.. Ä˝À∫düTÔHêï&ÉT. eTs√ >∑+≥≈£î e#êÃ&ÉT e÷DÏø£´+.. Ä+.. e#˚à eTT+<äT Ç~>√ á HÓ+ãs¡T≈£î bò˛qT #˚jYT eTq+ \+#Y #˚dæ e#˚Ã<ë›+ nHêï&ÉT. _]j·÷˙ nì ‘·q ø±s¡T¶ Ç#êÃ&ÉT. ôVA≥˝Ÿ.. e÷DÏø£´+ |òü⁄˝Ÿ _]j·÷ì ‹+fÒ,, ø£<∏äÁ˝≤E Ä|òt _]j·÷˙‘√ dü>∑+ bı≥º ì+|ü⁄≈£îì, ‘êH˚ _\T¢ πs|ü⁄ m˝≤>∑÷ n&Ü«qT‡ <=s¡≈£î‘·T+~ ø±ã{Ϻ H√ÁbÕã¢yéT ø£{Ϻ eT∞fl dæìe÷ Ä|ò”düT nqã&˚ ø√fi¯fl>∑+|ü s¡÷eTT≈£î .. á s√E e÷DÏø±´ìøÏ á e÷Á‘·+ Ks¡Tà #˚j·Tø£b˛‘˚ e÷DÏø±´ìï ‘·q &=≈£îÿdü÷ÿ≥sYô|’ yÓ÷düTø=#êÃ&ÉT. m˝≤ nqT≈£îHêï&ÉT ø£<∏äÁ˝≤E ÇH√ïyê Ç+ø± ø£\˝À¢ s¡+sTT´eTì b˛‘·÷H˚ ñ+~. Ä sêÁ‹ ø£<∏äÁ˝≤EøÏ ìÁ<ä |ü≥º˝Ò<äT.. Ç+ø± ‘Ó\ e÷DÏø´£ + ˝À|ü*ø¬ fi≤fl&ÉT.. ãj·T≥ ø£<Áä∏ ˝≤E ø£s¢ TTe÷ø˘‡ yês¡<M˚ T.. á Nø£{Ï $&çb˛<˚MT.. nqT≈£î+≥÷ C≤>±s¡+ Ä˝À∫düTÔHêï&ÉT. n<äs¡>=fÒº ø£¢sTTe÷ø˘‡ ñ+&Ü*. z #˚XÊ&ÉT.. bı<äTH› ï˚ ø±düÔ ˙≥T>± Á&Édt #˚dTü ≈£îì.. mHêïfiÀfl ¬s+&ÉT >∑+≥˝À¢ ø£¢sTTe÷ø˘‡ ôd{Ÿ nsTT´+~. e÷DÏø£´+ y˚∫q ñ<äj·T+ áHê&˚ m<äs¡sTT´+<äqT≈£î+≥÷... ãj·T≥≈£î sê˝Ò<Tä . Ç+πø+ Ä˝À∫+#ê*. ø±ùd|ü⁄ n≥÷ e÷DÏø£´+ Ç∫Ãq HÓ+ãs¡T≈£î bò˛qT ø£*bÕ&ÉT.. Ç˝≤+{Ï sTT≥÷ |ü#ês¡T¢ #˚kÕ&ÉT. Ä ‘·sê«‘· Ç#˚à n&Ü«qT‡˝À HÓ+ãπs~ Á|ü|ü+#·+˝À ˝Ò<äTsê yÓ<Ûäyê nqï≥T¢ ªª|”¢CŸ @y˚T+ Ks¡TÃ\T #˚j·÷˝À |ü<äT›\T Ä˝À∫+#ê&ÉT. #Óø˘ ~ HÓ+ãsYµµ nì »yêu§∫Ã+~. düπs ø±s¡T¶ô|’ nÁ&ÉdüT bÕ¢qT˝ÒdüT≈£îHêï&ÉT.. kÕj·T+Á‘·+ ◊<äsTT´+~. Ç+ø± ñ+~ ø£<ë nqT≈£îì nÁ&ÉdüT yÓ<äT≈£îÿ+≥÷ yÓfi≤fl&ÉT. e÷DÏø£´+ sê˝Ò<äT... nÁ&ÉdüT˝À e÷DÏø£´+ nqã&˚ yê&Óe«&É÷ ˝Ò&Éì ‘˚*b˛sTT+~. k˛ .. dæì ªªe÷j·Tµµ... yÓ÷düb˛j·÷qì e÷DÏø£´+... eT{Ϻ˝À e÷DÏø£´+.. {≤˝…+{Ÿ >∑T]Ô+∫ ns¡∆eTj˚T´dü]øÏ &=≈£îÿ dü÷ÿ≥sY ns¡©≥s¡T ô|Á{À\T ÁuÒø˘ Ç|æŒ+#˚ e÷DÏø£´+.. dü&ÉHé>± ‘·\T|ü⁄ ‘Ós¡T#·T≈£îì ‘ê–+~. ø£\T>∑T˝À+∫ m\ø£˝≤ ãj·T≥ø=#êÃ&ÉT.. e∫Ãq yê&ÉT düπs.. eTs√ eT+∫ ø£<∏ä≈£î bÕ¢{Ÿ <=]øÏ+<äqT≈£î+≥÷, eT[fl u≤&û e÷Á‘·y˚T ãj·T≥ô|{Ϻ dü>∑+ ‘Ó]∫q ‘·\ #·+ø£˝À dü+∫ düs¡T›≈£îHêï&ÉT. T|ü⁄dü+<äT˝À ‘·\ô|{Ϻ ˝À|ü\ me]‘√H√ e÷{≤¢&Ü&ÉT.

á Ábı&É÷´düsY #ê˝≤ kÂ+&é bÕغ.. &ÉãT“˝…ø£ÿ #Ój·T´&ÉT. qTe⁄« ã&Ó®{Ÿ >∑T]+∫ Ä˝À∫+#·≈£î.. düã®≈£îº ÁkÕº+>˘>± ñ+&Ü*. MTs¡T s¡#·sTT‘·˝≤...! –*–+‘·\T ô|fÒº düs¡düyÓTÆq ø£<∏ä\T Á~∏˝`≈£î >∑T]#˚ùd dæìe÷ ø£<∏ä\T, ø£&ÉT|ü⁄ã“ q$«+#˚ Vü‰dü´ø£<∏ä\T M{Ï˝À @yÓ’Hê..... MT ø£<∏ä Á|ü#·T]+|ü ã&Ü\qT≈£î+fÒ e÷≈£î |ü+|ü+&ç. email: editor@tollywood.com 28

- november 2011


HOT SPICY CHIT CHAT

eT>±fi¯fl+‘ê

dæìe÷˝À¢ V”≤s√ V”PA ≤s√sTTq¢ eT<Û´ä RAZZI >±ì uÛ≤sê´ uÛsÑ \Ô¡ eT<Û´ä >±ì #·øÿ£ {Ï s=e÷Hé‡qT #·÷|æ+#·&+É ˝À ø£èwüeí +o~ z ‘· s ¡ V ü ‰ Á|üBEAUTY ‘ ˚ ´ ø£ ‘ · . Çø£ yÓtT T>∑ps T &É T nH˚ ø±HÓ‡|tº‘√ dæìe÷ rùdÔ Ä dæìe÷ @ $<Û ä + >± BEHIND ñ+≥T+~ nH˚ THE WOODS $wüj·÷ìøÏ eùdÔ Äj·Tq ‘êC≤>± yÓTT>∑Tfi¯fl+<äs¡÷ LOCAT eT>±fi‚fl... nsTT‘˚ ON #ê˝≤eT+~ eT>∑yêfi¯ófl yÓTT>∑Tfi¯ófl ø±˝Òø£b˛‘·THêïs¡T. Bì #·T≥÷º n\ T¢≈£îqï<˚ ªyÓTT>∑fash T&ÉTµ ø£<∏ä on n+≥THêïs¡T ø£èwüíe+o ‘êqT >√|æ#·+<é ø£<∏ëHêj·T≈£î&ÉT>± rdæq ªyÓTT>∑T&ÉTµTICKET ∫Á‘·+ >∑T]+∫ #Ó|TOLLYWOOD ü⁄‘·÷....

yÓTT>∑Tfi¯ófl ø±˝Òs¡T

2

ø£èwüíe+o

Ç+‘·≈£L á dæsex ìe÷ ø£<∏ä psycology m˝≤ |ü⁄{Ϻ+~? á bÕsTT+{Ÿ‘√ dæìe÷ rj·÷\ì m˝≤ nì|æ+∫+~? H˚qT ‘·+Á&ç˝≤ uÛ≤top $+#˚ d”‘êsêeTXÊÅdÔæ >±] ≈£îe÷s¡T&ç $yêVü‰ìøÏ yÓfi≤flqT. nø£ÿ&É ô|[fl ‘·+‘·T »s¡T>∑T‘√+~. n+‘ê e÷eT÷˝ÒN. ùdïVæ ≤‘·T\T,Life ã+<ÛäTe⁄\T, ô|[fløÏ e∫Ãq GHT Ä&Éyêfi¯fl dü+<ä&ç, düs¡kÕ\T, qe⁄«\÷, πø]+‘·\T, u≤C≤uÛÑ»+Ár\T, y˚<ä eT+Á‘ê\T Ç˝≤ Vü≤&Ü$&çGUIDE >± e⁄+~. ô|[flø=&ÉT≈£î e÷+>∑\´<Ûës¡D #˚düTÔHêï&ÉT. trade ‘·q yÓT&É˝À ‘ê[ |ü&É>±H˚ ô|[fl≈£L‘·Ts¡T eT+>∑fi¯dü÷Á‘ê\H˚ #·÷dü÷Ô+&çb˛sTT+~. Ä <äèX¯´+ Hê≈£î Vü≤è<ä´+>± nì|æ+∫+~. ÄyÓT Ä ø£åD+˝À @+ Ä˝À∫+∫ e⁄+≥T+<äH˚ <ë+{À¢ qT+∫ CHOICE z Ä˝À#·q |ü⁄{ÏMy º+~. <ëìøÏ <äèX¯´ s¡÷|üy˚T ªyÓTT>∑T&ÉTµ. ªyÓTT>∑T&ÉTµ f…Æ{Ï{QUIZ Ÿ ø=+#Ó+ Vü‰sY¸>± nì|æ+#·˝Ò<ë? ªyÓTT>∑T&ÉTµ nH˚ |ü<ëìøÏ Vü≤è<äj·÷ìøÏ Vü≤‘·TÔ≈£îH˚ uÛ≤eq e⁄+~. ªyÓTT>∑T&ÉTµ nH˚ |ü<ä+˝À Ç~ Hê dü«+‘·+ nH˚ COMPETET uÛ≤eq e⁄+≥T+~. #ê˝≤eT+~ ON Ä&Éyêfi¯ófl me]‘√HÓ’Hê e÷{≤¢&ÉT‘·÷, e÷≥\ dü+<äs¡“¤+˝À uÛÑs¡Ô >∑T]+∫ #ÓbÕŒ*‡ e∫Ãq|ü⁄&ÉT ªHê yÓTT>∑T&É÷...µ n+≥÷ dü+uÀ~ÛdüTÔ+{≤s¡T. n˝≤ nq&É+˝À dHê~ary nH˚ z #·ø£ÿ{Ï uÛ≤eq, qeTàø£+, ‘·è|æÔ <√´‘·ø£eTe⁄‘·T+≥T+~.

eT>∑yê&ÉT yÓTT>∑TB &ç>±RTHDAYS e÷sê\+fÒ m≥Te+{Ï \ø£åD≤\T e⁄+&Ü\ì MT n_ÛÁbÕj·T+? eT>±&çøÏ eTqdüT+fÒ yÓ T T>∑T&ÉT ne⁄‘ê&É T. eTqdüTqT Áã‹øÏ+#·Tø=ì, s¡ø+åÏ #·Tø=ì, <ëìøÏ ùd«#·Ãì¤ ùdÔ EXCLUS VE yÓTT>∑T&ÉT ne⁄‘ê&ÉT. Çø£ÿ&É ˇø£ $wüj·T+... @ uÛ≤s¡´ nsTTHê yÓTT>∑T&çì ‘·\#·Tø√>±H˚ ÄyÓT ô|<äe⁄\ô|’ ∫s¡Tqe⁄« yÓTs¡yê*. ô|fi¯flsTT ø=‘·Ô Á|ü<˚XÊìøÏ, ø=‘·Ô e´≈£îÔ\ eT<Ûä´≈£î e∫Ã, Ä |ü] dæú‘·T\≈£î nqT>∑TD+>± ‘·q J$‘êìï e÷s¡TÃ≈£îH˚ <äX¯˝À Ä&Éyê]øÏ eT>∑yê&ç ‘√&ÜŒ≥T m+‘√ nedüs¡+. nø£ÿ&É eT>∑yê&ÉT yÓTT>∑T&ç>± ‘·q uÛ≤s¡´qT Ä |ü]dæú‘·T˝À¢ Ç$T&çb˛j˚T $<Ûä+>± ‘√&ÜŒ≥T q+~+#ê*. n˝≤ eT>∑yê&ÉT yÓTT>∑T&ÉT ne⁄‘ê&ÉH˚~ Hê n_ÛÁbÕj·T+. ô|<ä›\T ≈£î~]Ãq $yêVü≤+ eT+∫<ë? Áù|eT $yêVü≤+ eT+∫<ë? @~ ø£¬sø˘º, @~ ‘·|ü nH˚~ #Ó|üŒ˝Ò+. ô|<ä›\T ≈£î~]Ãq ô|[fl $»j·Te+‘·yÓTÆq yêfi¯Sfl e⁄Hêïs¡T. @&Óì$T~ dü+e‘·‡sê\T Áù|$T+#·T≈£îì Hê\T>∑T s√E˝À¢ $&çb˛sTTq yês¡T ≈£L&Ü e⁄Hêïs¡T. Áù|$T+#·T≈£îH˚ düeTj·T+˝À ø=ìï eTTdüT>∑T\T e⁄+{≤sTT. ô|fiË¢Ìq ‘·sê«‘·, Çs¡yÓ’ Hê\T>∑T >∑+≥\÷ ø£*dæ e⁄+&˚ düeTj·T+˝À ì» dü«s¡÷bÕ\T ãj·T≥|ü&ÉT‘·T+{≤sTT. n+<äTe\¢ @~ dü¬ø‡dt|òü⁄˝Ÿ y˚TπsCŸ nH˚~ #Ó|üŒ&É+ ø£wüº+. MT ô|[fl|ü⁄düÔø£+ >∑T]+∫ #Ó|üŒ+&ç? y˚T+ @&ÉT dü+e‘·‡sê\T Áù|$T+#·T≈£îHêï+. 170 kÕs¡T¢ ÁuÒø£|t nj·÷´+. y˚T+ »+≥>± ø£+fÒ eT+∫ ùdïVæ≤‘·T\+. n+‘·≈£î $T+∫ dü«+‘· $wüj·÷\T #Ó|üŒ≈£L&É<äT. MT dæìe÷˝À¢ uÛ≤sê´uÛÑs¡Ô\ eT<Ûä´>±ì, Áù|$T≈£î\ eT<Ûä´>±ì s=e÷Hé‡ m≈£îÿe>± e⁄+≥T+~. <ëìøÏ Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq ø±s¡D+ e⁄+<ë? H˚H˚ ø±<äT. <äs¡Ù≈£î&ÉT me¬s’Hê dæìe÷ rùd≥|ü&ÉT ¬s+&ÉT $<Ûë˝…’q eTqdüÔ‘ê«\T+{≤sTT. ˇø£fÒyÓ÷ ‘êqT ì» J$‘·+˝À bı+<äì$, <=s¡ø£ì$, #˚j·T˝Òì$ ‘Ós¡ô|’ #·÷|æ+∫ ‘·è|æÔ bı+<ä≥+... ¬s+&Ée~ yês¡T nqTuÛÑ$+∫q$, nqTuÛÑ$dü÷Ôqï$ #·÷|æ+#·≥+... Ç+‘·ø£+fÒ m≈£îÿe #Ó|üŒ≈£L&É<äT.

- november 2011 29


LIFE style HOT SPICY CHIT CHAT PA

RAZZI

BEAUTY t ps BEHIND THE WOODS

Photographer: Rajesh Mindi (www.aestheticframes.com), Stylist & Costumes: Varsha Patvari, Location: Golkonda Hotel, Makeup: Durga Babu

LOCAT ON

30

fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psycology top N GHT Life trade GUIDE My CHOICE QUIZ COMPETET ON d ary B RTHDAYS EXCLUS VE

- october 2011

MT≈£î ‘Ó\TkÕ H˚qT eT+∫ n<∏Ó¢{Ÿì. dü÷ÿ˝À¢ ñqï|ü⁄Œ&ÉT ˝≤+>˘»+|t, ôV’≤»+|t˝À H˚H˚ |òüdtº. Ç+≥sYdü÷ÿ˝Ÿ ø±+|æ{°wüHé‡øÏ yÓfi‚fl<ëìï. \ø°ÿ>± ªÁãVæ≤à>±&ç ø£<∏äµ˝À ≈£L&Ü H˚qT ˇø£ n<∏Ó¢{Ÿ>± q{Ï+#êqT. Ç{Ÿ‡ Áπ>{Ÿ.. eTs√kÕ] n<∏Ó¢{Ÿ>± e÷] b˛j·÷qT.


‘Ó\T>∑T H˚\ô|’ Væ≤eT–] k¥>∑düT

ndædü÷à‘<éê

|üsê´es¡D≤ìï ø±bÕ&ɶ+ eTq+<ä] u≤<Ûä´‘·. eTq+ Äs√>∑´+>± ñ+&Ü\+fÒ |üsê´es¡D+ |ü≥¢ ÁX¯<ä∆ rdüTø√yê*. H˚qT dü÷ÿ˝À¢ ñqï|üŒ{Ï qT+∫ Hê≈£î |üsê´es¡D+ |ü≥¢ ÁX¯<ä∆ ñ+&˚~. &Ûç©¢ ø±˝Òõ˝À #·<äTe⁄‘·Tqï|ü⁄Œ&ÉT |üsê´es¡D |ü]s¡ø£åD≈£î |üì#˚düTÔqï dü«#·Ã¤+<ä dü+düú ªùd«#·Ã¤µ ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ bÕ˝§ZH˚<ëìï.

- november 2011 31


LIFE style HOT SPICY CHIT CHAT PA

RAZZI

BEAUTY t ps BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psycology top N GHT Life trade GUIDE My CHOICE QUIZ

ªùd«#·Ã¤µ dü«#·Ã¤+<ä dü+düú‘√ ø£*dæ #ê˝≤ ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ bÕ˝§ZHêïqT. &Ûç©¢˝À yÓTTø£ÿ\T ô|+#·&ÜìïCOMPETET Áb˛‘·‡Væ≤+#·&ÜìøÏ yÓTTø£ON ÿ\T |ü+|æD° #˚dùdyêfi¯ fl + . ary B RTHDAYS EXCLUS VE

32

- november 2011

ª¬>{Ÿ >±]®j·Tdtµ˝À |üì#˚dæ H˚qT #ê˝≤ H˚s¡TÃ≈£îHêïqT. ¬øyÓTsê eTT+<äT m˝≤ ì\ã&Ü*. m˝≤ e÷{≤¢&Ü*. Ç+&ÉÁd”º˝À m˝≤ ñ+≥T+~ Çe˙ï H˚qT ª¬>{Ÿ >±]®j·Tdtµ ø±s¡´Áø£eT+˝À |üì#˚j·T&É+ e\¢ H˚s¡TÃ≈£îHêïqT. ô|<ä› ô|<ä› yÓ÷&É˝Ÿ‡‘√ ø£\ e>∑*>±qT.


#êq˝Ÿ $ ˝À e∫Ãq ª¬>{Ÿ >±]®j·Tdtµ ø±s¡´Áø£eT+ ‘·sê«‘˚ H˚qT yÓ÷&É*+>˘ì d”]j·Tdt>± rdüT≈£îHêïqT. ª¬>{Ÿ >±]®j·Tdtµ ˇø£ ]j·÷*{° ø±s¡´Áø£eT+. Ä ø±s¡´Áø£eT+ ‘·sê«‘˚ Hê≈£î ‘Ó\T>∑T˝À neø±X¯+ <=]øÏ+~

- october 2011 33


LIFE style HOT SPICY CHIT CHAT PA

RAZZIe÷ bòÕ´$T© dü+Á|ü<ësTTø£ ≈£î≥T+ã+.

n+<äTe\¢ yÓTT<ä{À¢ H˚qT á s¡+>∑+˝ÀøÏ ÇwüºyÓTÆq |üì #˚j·÷\qT≈£îHêïqT. e÷yêfi¯fløÏ Ã#Ó|üŒ&ÜìøÏ #ê˝≤ ø£wüº|ü&ܶqT. BEHIND THE q#· WOODS Ç|ü⁄Œ&ÉT yêfi¯ófl ≈£L&Ü Hê ìs¡íj·÷ìï LOCAT ON ˇ|ü⁄Œ≈£î+≥THêïs¡T. H˚qT m˝≤+{Ï ‘·|üPŒ #˚j·Tqqï qeTàø£+ yê]øÏ ñ+~. fash on BEAUTY t pssêe&Üìï e÷yêfi¯ófl Çwüº|ü&É˝Ò<äT. ø±ì Hê≈£î

2

TICKET TOLLYWOOD sex psycology top N GHT Life trade GUIDE

e÷~My dæe÷¢˝À ˇø£ eT<Ûä´‘·s¡>∑‹ dæ+|ü⁄˝Ÿ ≈£î≥T+ã+.CHOICE ø£q‡πs«{Ïyé bòÕ´$T©. nsTT‘˚ Hê≈£î $Tdt Ç+&çj·÷ ø±yê\qï ø√]ø£ QUIZ ã\+>± ñ+&˚~ n+<äTπø á Ç+&ÉÁd”º˝ÀøÏ e#êÃqT. Á|ü‘˚´øÏ+∫ s√˝Ÿ yÓ÷&É˝Ÿ n+≥÷ mes¡COMPETET ÷ ˝Òs¡T. Hê≈£î H˚H˚ s√˝ŸON yÓ÷&É˝Ÿ. d ary B RTHDAYS EXCLUS VE

34

- november 2011


dæìe÷... eT÷&Éø£åsê\ eT+Á‘·+. dæìe÷ ... n~ düe÷C≤ìï e÷πsà X¯øÏÔ .. ìsêX¯≈£î eT+<äT.. ñ‘ê‡Vü‰\ $+<äT dæìe÷ .. ˇø£ $H√<ä+... ˇø£ $C≤„q+ .. ˇø£ Ä˝À#·q .. ˇø£ Áù|s¡D.. ˇø£ Ä#·s¡D dæìe÷.. ø=+<ä]øÏ }|æ].. eT] ø=+<ä]øÏ ÁbÕD+

dæìe÷ rj·÷\qï qs¡qsê˝À¢ neø±X¯+ Á | üeVæ≤+#˚~ ñ‘ê‡Vü≤+ .. {≤˝…+{Ÿ {≤˝…+{Ÿ me] ÄdæÔ <=]øÏ‘˚ ø±<äT... ÁøÏj˚T{Ï${° ìs¡÷|æ+#·Tø√yê\qï ‘·|üq.. n<äs¡>=≥º>∑\ ø±<äT s¡ø£ÔeT+fÒ.. ø£˙ï¬s’ me]øÏ #·s¡D<ëdæ ø±<äT ÁøÏj˚T{Ï${°øÏ ø=‘·ÔuÛ≤wü´+ qqï $XÊ«dü+ Á|üeVæ≤+#˚<˚ s¡ø£ÔeTHêï&ÉT >±*uŸ #ÓbÕŒ\qï ø√]ø£ MT˝ÀqT MT≈£î+<ë? ñHêïj·÷? ù|ø£å≈£î˝À¢ Ä˝À#·q\T πs¬ø‹Ô+∫, Ä#·s¡D≈£î |ü⁄]ø=*Œ, q$«+∫, $cÕ<ä+˝À eTT+#Ó‹Ô nwüºs¡kÕ\ qT |ü+&ç+#˚ Á|ü‹uÛÑ MT≈£î+fÒ MT qs¡qsê˝À¢ Á|üeVæ≤+#˚ dæìe÷qT Áù|ø£å≈£î\ ø£+{ÏeTT+<äT ø£<ä˝≤&˚ ø£fi≤ø£è‹>± e÷s¡Ã+&ç.

ªª{≤©e⁄&éµµ

MTø± neø±X¯+ ÇdüTÔ+~. cÕsYº |òæ˝Ÿà rj·÷\qï ñ‘ê‡Vü≤+ ‘·|üq ñqï ìsêà‘·\≈£î Ç<˚ eT+∫ ‘·s¡TD+. {≤©e⁄&é Á|ü‹ HÓ\ ˇø£ u…dºt cÕsY|º ˝æò àŸ m+|æø£ #˚dæ Ä \|òTü T∫Á‘· <äsÙ¡ ø£ ìsêà‘\· Ç+≥s¡÷«´\qT |Á # ü T· ]+#ê\ì ìs¡ísTT+∫+~. ÄdüøÔÏ ñqï \|òTü T∫Á‘· <äsÙ¡ ≈£î\T, ìsêà‘\· T ‘·eT ø±|”ì, ‘·–q <Ûèä Mø£sD¡ \‘√ {≤©e⁄&é nÁ&ÉdüT≈£î |ü+|ü>∑\s¡T.


B RTHDAYS EXCLUS VE

u…»yê&É˝À \esYuÀjYT 36

- october 2011

Hê>∑#‘ ’Ó q· ´


sê+>√bÕ˝Ÿ es¡à s¡÷bı+~düTÔqï ªu…»yê&ɵ dæìe÷≈£î sêyéT>√bÕ˝Ÿ es¡à ‘·s¡Vü‰˝À Á|ü#ês¡+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. es¡à ‘·s¡Vü‰ Á|ü#ês¡+‘√ dæìe÷≈£î ÁπøCŸ ≈£L&Ü ô|]– +~. n˝≤+{Ï z ÁπøJ ÁbÕC…ø˘º˝À Áù|eT ø£<∏ë ∫Á‘ê˝À¢ ‹s¡T>∑T˝Òì V”≤s√>± $»j·÷\qT kÕ~Û+∫q Hê>∑#Ó’‘·q´ Ä Çy˚TCŸ qT+&ç ãj·T≥|ü&Ü\H˚ e⁄<˚›X¯´+‘√ á dæìe÷˝À q{Ï+#·&É+‘√ dæìe÷≈£î eT]+‘· ÁπøCŸ ô|]– +~. á dæìe÷ ø√dü+ Ç≥T Áù|ø£å≈£î\T n≥T |ü]ÁX¯eT esêZ\T ñ‘·ÿ+sƒ¡>± m<äTs¡T #·÷düTÔHêïsTT. Áù|eTø£<∏ë ∫Á‘ê˝À¢H˚ dü¬ø‡dt s¡T∫#·÷dæq á V”≤s√ es¡Tdü>± j·÷ø£åHé ∫Á‘ê\T #˚j·T&É+ ]ùdÿ. nsTTHê nìïs¡ø±\ bÕÁ‘·˝À¢q÷ J$+#·>∑\qì Á|üPyé #˚düTø√e&Éy˚T ‘·q \ ø£å´eTì, ªu…»yê&ɵ, ªÄ{À q>∑sY dü÷s¡´µ ˝≤+{Ï ¬s+&ÉT j·÷ø£åHé ∫Á‘ê\qT #˚düTÔqï Hê>∑#Ó’‘·q´‘√ ª{≤©e⁄&éµ eTTU≤eTTœ.

Hê>∑#Ó’‘·q´ q{Ï+∫q Áù|eTø£<∏ë ∫Á‘ê\T >=|üŒ $»j·÷\T kÕ~Û+#êsTT...j·÷ø£åHé ∫Á‘ê˝ $wüj·÷ìø=ùdÔ CÀwt ≈£L&Ü |üP]Ô>± j·÷ø£åHé ∫Á‘·+ ø±<äT. <ä&É ˇø£ÿfÒ j·÷ø£åHé ∫Á‘·+. j·÷ø£åHé ∫Á‘ê\ ø£Hêï Hê>∑#Ó’‘·q´ Áù|eTø£<∏ë ∫Á‘ê˝À¢H˚ dü¬ø‡dt|òü⁄˝Ÿ ... @eT+{≤s¡T #Ó’‘·÷... yÓTT<ä{Ï qT+∫ n+<äs¡÷ qqTï \yék˛ºØdtøÏ u≤>± dü÷{Ÿ ne⁄‘êqì nHêïs¡T. Hê u≤&û ˝≤+π>«CŸ ≈£L&Ü n˝≤+{Ï ø£<∏ä\πø u≤>± dü÷{Ÿ ne⁄‘·T+~. ø±ì ◊ j·÷yéT @Hé Ä]ºdtº. H˚H=ø£ q≥T&çì. nìï s¡ø±\ bÕÁ‘·˝À¢qT Hê Á|ü‹uÛÑ ìs¡÷|æ+#·Tø√yê\ì nqT≈£î+≥THêïqT. Áù|eTø£<∏ë ∫Á‘ê˝À¢ q{Ï+∫Hê yê{Ï‘√ bÕ≥T Ç‘·s¡ ∫Á‘ê˝À¢q÷ qqTï H˚qT ìs¡÷|æ+#·T≈£î+{≤qT.

Hê>∑#Ó’‘·q´ u≤&û˝≤+π>«CŸ yêfi¯fl e÷eTj·T´ yÓ+ø£fÒwt u≤&û˝≤+π>«CŸ˝≤π> ñ+≥T+<äì #ê˝≤eT+~ nqT≈£î+≥THêïs¡T. MTπseT+{≤s¡T?

Hê u≤&û ˝≤+π>«CŸ Hêqï>±]˝≤, yÓ+ø£fÒwt e÷eTj·T´˝≤ ñ+≥T+<äì n+≥T+{≤s¡T. ø±ì n~ H˚#·Ts¡˝Ÿ ø£<ë.. ∫qï|üŒ{Ï qT+∫ yêfi¯fl‘√ ñHêïqT ø±ã{Ϻ Ä u≤&û ˝≤+π>«CŸ Hê˝Àq÷ edüTÔ+~. n~ düuŸø±q¸dt>± e#˚Ãdæ+~. H˚qT ø±yê\ì Ç$TfÒ{Ÿ #˚düTÔqï<˚MT ø±<äT. nsTT‘˚ kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘· es¡≈£î Hê dü«+‘· u≤&û ˝≤+π>«CŸ ø√dü+ Á|üj·T‹ïdüTÔ+{≤qT. m|ü⁄Œ&Ó’Hê &Ó’¬sø£ºsY Hê mø˘‡Áô|wüHé Hêqï>±]˝≤ ñ+<ä+fÒ yÓ+≥H˚ e÷s¡TÃø√e&ÜìøÏ, Ä b˛*ø£ sê≈£î+&Ü #·÷&ܶìøÏ Á|üj·T‹ïkÕÔqT. k˛... kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘· es¡≈£î Hê dü«+‘· Çy˚TCŸ ø√dü+ Á≥jYT #˚düTÔHêïqT.

Øôd+{Ÿ>± pìj·TsY m˙ºÄsY ˇø£ Á|ü‹bÕ<äq #˚XÊs¡T. Hê>∑#Ó’‘·q´ ˇ|ü⁄Œ≈£î+fÒ ª>∑T+&ÉeTàø£<∏äµ Øy˚Tø˘˝À ‘êqT q{ÏkÕÔqì Äj·Tq nHêï&ÉT? MTπseT+{≤s¡T?

ne⁄qT... e÷ Ç<ä›]ø° Ä dæìe÷ rj·÷\ì #ê˝≤

Ç+Á≥dtº ñ+~. ø±˙ Ç+ø± @B ôd{Ï˝Ÿ ne«˝Ò<äT. n+fÒ.. >∑T+&ÉeTà ø£<∏ä dæìe÷qT Ç|üŒ{Ï ø±˝≤ìøÏ, H˚{Ï »qπswüHéøÏ ‘·–q $<Ûä+>± e÷]à ∫Árø£]+#˚ ˇø£ eT+∫ &Ó’¬sø£ºs¡T <=s¡ø±*. ø£<∏ä n˝≤ s¡÷bı+~+#ê*. Çe˙ï »]–‘˚ #˚j·÷\qï Ç+Á≥dtº ñ+~. Ç~ ˇø£ eT+∫ ÁbÕC…≈£îº. ‘·|üŒ≈£î+&Ü #˚j·÷\qT≈£î+≥THêï+.

ªu…»yê&ɵ dæìe÷ #˚j·÷\ì MT¬ø+<äT≈£î nì|æ+∫+~? sê+>√bÕ˝Ÿ es¡à dæìe÷ ø±ã{Ϻ ˇ|ü⁄Œ≈£îHêïsê? ˝Òø£ ø£<∏ä q#·Ã&É+ e\¢ #˚j·÷\ qT≈£îHêïsê?

sê+>√bÕ˝Ÿ es¡à Hê ù|òeπs{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY. ø£<∏ä ≈£L&Ü Hê≈£î u≤>± q∫Ã+~. n+<äTπø #˚j·÷\qT≈£îHêïqT.

e#˚Ã dü+e‘·‡s¡+ á dæìe÷ e#˚Ã neø±X¯+ @ eTHêï ñ+<ë?

MTs¡T #˚dæq dæìe÷˝À¢ Áù|eTø£<∏ë ∫Á‘ê\T kÕ~Û+∫q $»j·T+ j·÷ø£åHé ∫Á‘ê\T n˝≤ f…Æy˚T+ ô|≥Tºø√˝Ò<äT. ø£<∏ä πs|ü⁄ ¬s&û nsTT‘˚ πsù| kÕ~Û+#·˝Ò<äT. Ç~ ‘Ó*dæ ≈£L&Ü ªu…»yê&ɵ, kÕºsYº #˚kÕÔ+. m+<äTø£+fÒ e÷ Ç<ä›]ø° á dæìe÷ MT<ä ªÄ{Àq>∑sY dü÷s¡´µ ¬s+&ÉT j·÷ø£åHé ∫Á‘ê\T #ê˝≤ Ç+Á≥düTº ñ+~. ˇ|ü⁄Œ≈£îHêïs¡T. ¬s+&É÷ ≈£L&Ü j·÷ø£åHé ∫Á‘ê˝Ò..

nìï s¡ø±\ bÕÁ‘·\T #˚j·T>∑\qì Á|üPyé #˚düTø√yê\

nqï|üPs¡í u≤´qsYô|’ Ç+‘·es¡≈£î Hê>∑#Ó’‘·q´ dæìe÷ qT≈£î+≥THêïqT. \esYu≤jYT Çy˚TCŸ qT+∫ ãj·T≥|ü&ç sê˝Ò<äT.. m|ü⁄Œ&ÉT edüTÔ+~? Ç‘·s¡ bÕÁ‘·˝À¢ ≈£L&Ü Hê Á|ü‹uÛÑ ìs¡÷|æ+#·Tø√yê\qï<˚ e#˚à dü+e‘·‡s¡+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü edüTÔ+~. wüO´sY.

Hê Á|üj·T‘·ï+.

n~ j·÷ø£åHé dæìe÷Hê? ˝Òø£ Áù|eTø£<∏ë ∫Á‘·e÷?

eTùV≤wtu≤ãT, yÓ+ø£fÒwt ø£*dæ ˇø£ eT©ºkÕºs¡sY #˚j·TuÀ‘·THêïs¡T. MT≈£î neø±X¯+ eùdÔ eT©ºkÕºs¡sY #˚kÕÔsê? #˚ùdÔ me]‘√ #˚kÕÔs¡T? Hêqï>±]‘√Hê? sêHê‘√Hê?

Ä $esê\T Ç|ü⁄Œ&ÉT #Ó|üŒ˝ÒqT. ã{Ÿ ˇø£ eT+∫ dæìe÷ nqï|üPs¡í u≤´qsYô|’ e#˚à dü+e‘·‡s¡+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü edüTÔ+~.

Ç|ü⁄Œ&ÉT #ê˝≤ bÕ‘· dæìe÷\T Øy˚Tø˘ #˚düTÔHêïs¡T. ª•eµ dæìe÷ Øy˚Tø˘ #˚j·÷\qï Ç+Á≥düTº MT≈£î+<ë?

ª•eµ dæìe÷ n+fÒ Hê≈£î #ê˝≤ Çwüº+. Ä dæìe÷ ˇø£ ø±¢dæø˘.. ø±ì Ä dæìe÷ ø±\+˝À ñqï Áf…+&é‡ y˚s¡T, n|üŒ{Ï <Û√s¡DÏ y˚s¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT Ä dæìe÷H˚ H˚qT #˚ùdÔ K∫Ñ·+>± b˛*ø£\T ekÕÔsTT. n˝≤ b˛*ø£\T sêe&É+ Hê≈£î Çwüº+ ˝Ò<äT. Hê dü«+‘· Çy˚TCŸ ‘Ó#·TÃø√yê\ qT≈£î+≥THêïqT. nsTT‘˚, Ç|üŒ{Ï ø±˝≤ìøÏ ‘·–q Áf…+&é˝À ª•eµ dæìe÷ ˝≤+{Ï B∏yéT ñqï dæìe÷ ø£<∏ä @<äHêï eTT+<äT≈£î eùdÔ H˚qT ‘·|üŒ≈£î+&Ü #˚kÕÔqT. n˝≤+{Ï dæìe÷˝À¢ #˚j·÷\qï Ç+Á≥düTº ñ+~.

ªu…»yê&ɵ˝À q{ÏdüTÔHêïs¡T ø£<ë.. ªu…»yê&ɵ dæìe÷øÏ, ª•eµ dæìe÷øÏ b˛*πøeTHêï ñ+<ë?

˝Ò<äT.. ªu…»yê&ɵ ø£<∏ä, ª•eµ ø£<∏ä ¬s+&É÷ u…»yê&É≈£î dü+ã+~Û+∫qy˚! sê+>√bÕ˝Ÿes¡à düºsTT˝Ÿ ¬s+&ç+{Ï˝ÀqT ø£qã&ÉT‘·T+~. n+‘˚ ‘·|üŒ eTs√ b˛*ø£ ˝Ò<äT.

ˇπø f…ÆeTT˝À ‘·+Á&û ø=&ÉT≈£î\T Ç+&ÉÁd”º˝À V”≤s√\T>± ø=qkÕ>∑&É+ nqï~ MT ≈£î≥T+ã+˝ÀH˚ »]–+~. nøÏÿH˚ì Hêπ>X¯«s¡sêe⁄>±s¡T`Hê>±s¡T®q >±s¡T Ç<ä›s¡T V”≤s√\T>± ˇπø f…Æ+˝À ø=qkÕ>±s¡T. n˝≤π> MTs¡T`Hê>±s¡T®q >±s¡T Ç<ä›s¡T V”≤s√\T>± ø=qkÕ>∑T‘·THêïs¡T.. Bì >∑T]+∫ MTπseT+{≤s¡T? Hê≈£î n~ ô|<ä› ÇHédæŒπswüHé. &Ü&û á ej·TdüT˝À ≈£L&Ü #·ø£ÿì |òæõø˘ yÓTsTTHéf…sTTHé #˚kÕÔs¡T. j·T+>˘>± ø£ì|ækÕÔs¡T. Ç|üŒ{ÏøÏ ≈£L&Ü |üì#˚düTÔHêïs¡T. Äj·TqTï s√p |üì#˚dü÷Ô #·÷&ɶ+ Hê≈£î >=|üŒ ÇHédæŒπswüHé.

‘·|üŒ≈£î+&Ü #˚kÕÔqT.. eT©ºkÕºs¡sY #˚j·T&ÜìøÏ H˚qT dæ<ä∆y˚T.. e÷ bòÕ´$T© yêfi¯fl‘√H˚ ø±<äT.. me]‘√HÓ’Hê eT©ºkÕºs¡sY #˚j·T&ÜìøÏ dæ<ä∆y˚T.

á ‘·s¡+ V”≤s√sTTq¢˝À MT≈£î q∫Ãqyêfi¯ófl?

Ç|üŒ{Ï V”≤s√sTTq¢+<äs¡T u≤>±H˚ ñ+{≤s¡T. H˚qT #˚dæq ¬s+&ÉT Áù|eTø£<∏ë ∫Á‘ê˝À¢ düeT+‘·, ‘·eTHêï #˚XÊs¡T. Ç<ä›s¡T ≈£L&Ü u≤>± #˚kÕÔs¡T. Ç|üŒ{Ï V”≤s√sTTq¢+<äs¡÷ #ê˝≤ u≤>± #˚düTÔHêïs¡T.

ªu…»yê&ɵ &Ó’¬sø£ºsY $y˚ø˘ø£èwüí‘√ |üì#˚j·T&É+ m˝≤ ñ+~?

$y˚ø˘ #ê˝≤ nqTuÛÑe+ ñqï &Ó’¬sø£ºsY. #ê˝≤ø±\+ ø£èwüíe+o <ä>∑Zs¡ ndæôdº+{Ÿ>± |üì#˚XÊs¡T. Äj·Tq &Ó’˝≤>˘‡ ‘·|üŒ≈£î+&Ü ôV’≤˝…’{Ÿ ne⁄‘êsTT. #ê˝≤ ÁkÕº+>˘ &Ó’˝≤>˘‡ #Ó|æŒkÕÔs¡T. Äj·Tq‘√ |üì#˚j·T&É+ ˇø£ eT+∫ mø˘‡|”]j·THé‡.

á dæìe÷≈£î Ç|ü⁄Œ&ÉT q\T>∑Ts¡T dü+^‘· <äs¡Ù≈£î\T dü+^‘·+ #˚düTÔHêïs¡ì $Hêï+? nìï Á|ü‘˚´ø£‘· \THêïj·÷?

ne⁄qT. Á|ü‹ bÕ≥≈£î ˇø£ Á|ü‘˚´ø£‘· ñ+≥T+~. n+<äT≈£î ‘·–q $<Ûä+>± eT÷´õø˘ rdüTø√yê\ qT≈£îHêï+. Ä s¡ø£+>± q\T>∑Ts¡T dü+^‘· <äs¡Ù≈£î\T á dæìe÷≈£î eT÷´õø˘ Ç#êÃs¡T.

ªu…»yê&ɵ dæìe÷ Á|ü‘˚´ø£‘· @+{Ï? Ç‘·s¡ dæìe÷\≈£î BìøÏ ‘˚&Ü @$T{Ï?

Ç~ #ê˝≤ $_ÛqïyÓTÆq dæìe÷. á dæìe÷˝À &Ó’˝≤>∑T\T, düìïy˚XÊ\T eTq≈£î u…»yê&É Á|ü‘˚´ø£ |ü] dæú‘·T\qT ø£fi¯fl≈£î ø£{Ϻq≥T¢ #·÷|ækÕÔsTT. - october 2011 37


B RTHDAYS EXCLUS VE nø£ÿ&É wüO{Ï+>˘˝À #ê˝≤eT+~ »q+ e#êÃs¡T ø£<ë! m˝≤ nì|æ+∫+~?

#ê˝≤ ÇHéôdŒÌ]+>˘>± nì|æ+∫+~. ndü\T n+‘·eT+~ »q+ n˝≤ edüTÔ+fÒ e÷ mq]® ≈£L&Ü ô|]–+~. e÷≈£î yêfi¯ófl #ê˝≤ düb˛s¡Tº #˚XÊs¡T. ˇπøkÕ] j·÷uÛ…’y˚\eT+~ sêe&É+ nH˚~ e÷≥˝À¢ #Ó|üŒ˝Ò+.

s√E≈£î mìï >∑+≥\T mø£‡sYôd’CŸ #˚kÕÔs¡T? >∑+≥.. ˝Ò<ë >∑+≥qïs¡...

ªu…»yê&ɵø√dü+ @yÓTÆHê ôdŒwü˝Ÿ es¡ÿe⁄{Ÿ #˚düTÔHêïsê? n˝≤+{Ï<˚MT ˝Ò<äT.

á »qπswüHé V”≤s√˝À¢ MT≈£î b˛{° mes¡qT≈£î+≥THêïs¡T? n+<äs¡÷.. n+<äs¡÷ u≤>± q{ÏdüTÔHêïs¡T. ø±ã{Ϻ n+<ä]‘√qT Hê≈£î b˛{° ñqïfÒ¢..

MTs¡T m˝≤+{Ï dæìe÷\T m≈£îÿe>± #˚j·÷\ qT≈£î+≥THêïs¡T?

H˚qT @<√ ˇø£ s¡ø£+ Çy˚TCŸøÏ |ü]$T‘·+ ø±yê\qTø√e&É+ ˝Ò<äT. \yék˛ºØdt #˚j·÷*, ˝Ò<ë j·÷ø£åHé e÷Á‘·y˚T #˚j·÷*... n˝≤ @MT ˝Ò<äT. m˝≤+{Ï dæìe÷ nsTTHê #˚j·T>∑\qì Á|üPyé #˚düTø√yê\qï<˚ Hê Á|üj·T‘·ï+.

MT≈£î q∫Ãq dæìe÷?

nuÀ“ #ê˝≤ dæìe÷\THêïsTT.

qes¡kÕ˝À¢ <˚ìï Çwüº|ü&É‘ês¡T? ø±yÓT&ûj·÷.. Á{≤»&ûj·÷...?

n˙ï ñ+&Ü\qT≈£î+{≤qT. nìï+{Ïì Çwüº|ü&É‘êqT.

r]ø£ düeTj·÷˝À¢ @+ #˚düTÔ+{≤s¡T?

n+<ä]˝≤π> ñ+{≤qT. ~∏j˚T≥sYøÏ yÓfi¯‘êqT. á{Ï+>˘ W{Ÿ... Á{≤yÓ*+>˘ #ê˝≤ Çwüº+..

MT <ä>∑Zs¡ eT+∫ u…’ø˘ ñ+<ä+≥?

Ä.. u…’ø˘‡ n+fÒ Hê≈£î ÁπøCŸ.. j·TeTVü‰ 1000 dædæ ñ+~. ¬s’&ç+>˘ Hê≈£î #ê˝≤ Çwüº+.

MT ù|òeπs{Ÿ |òü⁄&é

ù|òeπs{Ÿ n+≥÷ @B ˝Ò<äT... ø±ì s√p ãj·TfÒ ‹+≥T+{≤qT. ◊ \yé á{Ï+>˘ W{Ÿ..

ªÄ{Àq>∑sY dü÷s¡´µ >∑T]+∫ #Ó|üŒ+&ç.. <˚eø£{≤º‘√ m˝≤ ø£*XÊs¡T?

<˚yê á ø£<∏ä‘√ Hê <ä>∑Zs¡≈£î e#êÃ&ÉT. Hê≈£î ø£<∏ä #ê˝≤ u≤>± q∫Ã+~. <˚yê á dæìe÷ |ü≥¢ #ê˝≤ ÁX¯<ä∆‘√ ñHêï&ÉT. n‘·qT ‘·q Ádæÿ|tº, ‘·q ø£<∏ä #ê˝≤ C≤Á>∑‘·Ô>± #·÷düT≈£î+{≤&ÉT. |üdæ|æ\¢\qT m+‘· C≤Á>∑‘·Ô>± #·÷kÕÔyÓ÷ n+‘· C≤Á>∑‘·Ô rdüT≈£î+{≤&ÉT. 38

- october 2011


BEAUTY t ps BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psycology top

d”Hé $esê\T ÁX¯<ä›>± $+≥Tqï ªn~ÛHêj·T≈£î&ÉTµ ÄHé ˝§RøwüHé dæº˝`‡

N GHT Life trade GUIDE My CHOICE QUIZ COMPETET ON d ary B RTHDAYS EXCLUS VE

X¯s¡y˚>∑+>± wüO{Ï+>˘ »s¡T>∑T‘·Tqï q+BX¯«s¡T&ÉT ÄHé ˝§RøwüHé dæº˝`‡

- november 2011 39


BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psycology top N GHT Life trade GUIDE My CHOICE QUIZ

|üÁø£è‹ n+<ë\ HÓ\e⁄ COMPETET ON

d ary RTHDAYS dü+øÏå|BüÔ+>±... yê‘êes¡D+EXCLUS : #·*ø±\+˝À #·VE * rÁe+>± e⁄+≥T+~. y˚dü$ø±\+

ø=+‘· #·\¢>± e⁄+≥T+~. <ä]Ù+#·{≤ìøÏ ‘·–q ø±\+ : y˚T qT+&ç nø√ºãs¡T es¡≈£î. <Ûä]+#·‘·–q$ : #·*ø±\+˝À eT+<äbÕ{Ï ñìï <äTdüTÔ\T nedüs¡+. yê&ÉTø£ uÛ≤wü\T : eT\j·÷fi¯+, ‘·$Tfi¯+, Ç+–¢wüß

á

eTTHêïsY

Á|ü<˚XÊìï #·÷dæq|ü&ÉT Á|üø£è‹˝Àì n+<ë\˙ï Çø£ÿ&çøÏ ‘Ó∫à ≈£î|üŒb˛dæq≥TºHêï&ÉT <˚e⁄&ÉT nì|ædüTÔ+~. Çø£ÿ&çøÏ $#˚Ãdæq Á|ü‹ j·÷Á‹≈£î&ÉT, Á|ü‹ ¬s|üŒbÕ≥T˝À ‘·qT #·÷dæq á n+<ë\qT J$‘ê+‘·+ HÓeTs¡Ty˚dTü ø=+≥÷H˚ e⁄+{≤&ÉT. eTTÁ<ä|Pü », q\¢‘êì, ≈£î+<ëfi¯ nH˚ eT÷&ÉT q<äT\ dü+>∑eT+ nì á Á|ü<X˚ Êìï Çø£ÿ&ç kÕúì≈£î\T ªªeT÷Hé mÁsêµµ eT÷&ÉT ôd\j˚Tfi¯ófl nì |æ\TkÕÔs¡T. esê¸ø±\|ü⁄ ‘=* ∫qT≈£î\T eTTHêïsY˝ÀH˚ |ü&É‘êsTT. dü+e‘·‡s¡eT+‘ê Çø£ÿ&É es¡¸+ ≈£îs¡Tdü÷ÔH˚ e⁄+≥T+~. y˚T|òü÷\T m|ü&ÉT ø£s¡TDÏkÕÔjÓ÷, m|ü&ÉT øö>∑*kÕÔjÓ÷ ndü‡\T ns¡ú+ ø±<äT. es¡¸+ ≈£îs¡TdüTÔqï|ü&ÉT Çø£ÿ&ç ˝Àj·T˝À¢ es¡¸|ü⁄ »\T¢ n+~+#˚ dæ+|òü˙øÏ Á|üø£è‹ ôd’‘·+ yÓTÆeTs¡∫ Hê≥´+ #˚düTÔ+~. Çø£ÿ&ç ø=+&É\ô|’ e⁄+&˚ yê‘êes¡D+ ‘˚j·÷≈£î yÓTTø£ÿ\ ô|+|üø±ìøÏ nqTe⁄>± e⁄+≥T+~. ‘˚j·÷≈£î ô|+|üø£+<ës¡T\T >√˝ŸŒ¤, f…ìïdt, |òæwæ+>˘ ˝≤+{Ï yê´|üø±\qT u≤>± Çwüº|ü&É‘ês¡T. Çø£ÿ&ç {° ‘√≥\T |üs¡«‘ê\ô|’ Ä≈£î|ü#·Ãì ‹yêN |ü]∫q≥T¢>± e⁄+{≤sTT.

#·÷&É<ä–q Á|ü<˚XÊ\T ˙\–] ‘êsY : Çø£ÿ&ç ms¡$≈£î\+ C≤rj·T bÕs¡Tÿ˝À

˙\–] ‘êsY nqã&˚ ns¡T<Ó’q »+‘·Te⁄qT #·÷&Ée#·TÃ. á »+‘·Te⁄ sêh n≥M XÊK, eTTHêïsY˝Àì {° ‘√≥\ j·T»e÷qT\ qT+&ç s¡øÏå‘· »+‘·Te⁄>± Á|üø£{Ï+#·ã&ç+~. • nqeTT&ç : <äøÏåD uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À¬ø˝≤¢ n‹ m‘ÓÔÌq •Ks¡$T~. Çø£ÿ&çøÏ 40 øÏ.MT. <ä÷s¡+˝À ñqï j·Ts¡j·T÷sY˝Àì #·+<äq|ü⁄ n&Ée⁄\T, ‘·÷eqyéT »\bÕ‘ê\T |üsê´≥≈£î\qT Á|ü‹ j˚T{≤ ÄVü‰«ìdüTÔ+{≤sTT. Çø£ÿ&çøÏ 60 øÏ.MT. <ä÷s¡+˝À ∫HêïsY yÓ’˝Ÿ¶ kÕ´+≈£îÃØ <˚X¯+˝À Á|üeTTKyÓTÆq~. Bì˝À @qT>∑T\qT, õ+ø£\qT, kÕ+ã e¬>’sê »+‘·Te⁄\qT #·÷&Ée#·TÃ. • |üs¡«‘ês√Vü≤D : <äøÏåD uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À¬ø˝≤¢ n‹ m‘ÓÔÌq |üs¡«‘·yÓTÆq nqeTT&ç eT÷&ÉT >∑+≥\ |üs¡«‘ês√Vü≤D kÂø£sê´ìï ø£*ŒdüTÔ+~. |üs¡«‘ês√Vü≤D yÓTT<ä\j˚T´ ÁbÕ+‘êìï Hê´eTø£&é nì |æ\TkÕÔs¡T. nqeTT&ç nq>± @qT>∑T‘·\ nì ns¡ú+. • |üøÏå Mø£åD : |ü#·Ã{Ï eTTHêïsY yê\T\T, ø=+&Éô|’ ì+&çe⁄qï n≥M ÁbÕ+‘·+ mH√ï s¡ø£s¡ø±\ |ü≈£åî\≈£î ìyêdü düú\+. |üøÏå |ü]XÀ<Ûä≈£î\T Á|ü‹j˚T{≤ eTTHêïsYqT <ä]ÙdüTÔ+{≤s¡T. • mø√ bÕsTT+{Ÿ : qB rsêq ˇø£yÓ’|ü⁄ n+<äyÓTÆq #Ó≥¢‘√ eTs=ø£yÓ’|ü⁄ |ü∫Ãø£ ãj·Tfi¯fl‘√ ì+&ç e⁄qï á ÁbÕ+‘·+ #·÷&É<ä–+~.

{≤ÁHé‡b˛sYº: yêj·TT e÷s¡Z+ eTTHêïsY qT+&ç 130 øÏ.MT. <ä÷s¡+˝À ø=∫à (>∑‘·+˝À ø=∫ÃHé) $e÷HêX¯Áj·T+ e⁄+~. ¬s’\T e÷s¡Z+ <ä>∑Zs¡˝À e⁄qï ¬s’˝Ò« ùdºwüq ø=∫ÃHé (130

øÏ.MT.). s√&ÉT¶ #˚s¡Tø√e#·TÃ.

e÷s¡Z+ msêï≈£î\yéT ¬s’˝Ò« ùdºwüHé qT+&ç 4 >∑+≥\T ãdüT‡ |üÁj·÷D+ ˝Ò<ë ø=∫ÃHé n+‘·sê®rj·T $e÷HêX¯Áj·T+ qT+&ç 4.30 >∑+≥\T ãdüT‡˝À |üÁj·÷DÏ+∫ Çø£ÿ&ç

edü‹ kÂø£s¡´+: bò˛sYº eTTHêïsY, ∫qï ø£q˝Ÿ b˛dtº, s¡T.1800-4350, bò˛Hé : 04865-849311/12

¬ø.{Ï.&ç.dæ. Væ≤{Ÿ ]kÕsYº‡, s¡T.2750-6000, bò˛Hé : 04865230460, 230969 m©ìj·T+ >±¬s¶Hé‡, {≤|t ùdºwüHé s√&é, s¡T.1000-1500 ~ ¬sdæ&Ó˙‡, {≤|t ùdºwüHé s√&é, s¡T.1000-2200, bò˛Hé : 04865-530501/2/3/4 ôdºsYï Vü‰*&˚ ]kÕsYº‡ (Ç+&çj·÷) *$Tf…&é, dü÷]j·Tq*¢, s¡T.1700-2050, bò˛Hé : 04865-849205/206/207/208 $TcÕ Vü‰*&˚ ôVA+, $TcÕ »+ø£åHé, s¡T.8001200 40

- november 2011


LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psycology top

bòÕ´wüHé by Samira D'Cruz Ileana2011 Boutique

N GHT Life trade GUIDE

! "#$%&#'()'*+,$-+'!./-01

My CHOICE

WWW.ILEANAS.IN

!"#$%&"'()*++,,,-

--./0.-0,,,-12/3241,"5

QUIZ COMPETET ON d ary B RTHDAYS EXCLUS VE ô|[fl<äTdüTÔ˝À¢ ‘·T[fl|ü&˚ |üs¡Te+

#·÷|ü⁄˝ÀÔ >∑T∫à >∑T∫à #·+|üπø.. 42

- november 2011

bòÕ´wüHé Á|ü|ü+#·+˝À dæ˙‘ês¡\ yÓTs¡T|ü⁄\T ª{≤©e⁄&éµ bÕsF¡≈£î\≈£î n+~k˛Ô+~ dü] ø=‘·Ô bòÕ´wüHé Áf…+&é k¥>∑düT\T

ej·÷´sê\ qj·T>±sê\T

ns¡ yÓ÷&ÉTa ø£fi¯¢˝À Äs¡uÀdæq n+<ë\T

$s¡ã÷dæq n+<ëìøÏ dü]‘·÷π> s¡+>∑T\T


BbÕe[ <äTdüTÔ˝À¢ dü«#·ÃyÓTÆq ‘Ó\T>∑T<äq+

|ü#·ÃNs¡˝À |üs¡efi¯ófl ‘=πøÿ |ü&ÉT#·T<äq+

Ä≈£î|ü#·Ã <äTdüTÔ˝À¢ ns¡$]dæq eT+<ës¡+

#Ó’˙dt $ ø±\sY˝À #ê≈£î˝≤+{Ï #·Ts¡T≈£î<äq+

Hêp≈£î u≤¢ø˘e÷´õ≈£îÿ

kÕ+|üÁ<ëj·Tø£ <äTdüTÔ˝À¢ |ü˝…¢≥÷] |üs¡Te+ - november 2011 43


LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psycology top N GHT Life trade GUIDE My CHOICE QUIZ COMPETET ON d ary B RTHDAYS EXCLUS VE

44

Äø£≥Tº≈£îH˚ Ns¡ø£≥Tº˝À |üÁXÊ+‘· eTH√Vü≤s¡ ˝≤*‘·´+

kÕàwæ+>˘ &ÉÁdt.. düºsTT*wt \Tø˘‡

n+<ë\ »\ bÕ‘·+ ... Äq+<ë\ dü+^‘·+

#·ø£ÿì#·Tø£ÿ≈£î qù|Œ <äTdüTÔ\T

kÕ<ë d”<ë kÂ+<äs¡´+ .. eT+Á‘·eTT>∑T›\T #˚ùd ˝≤eD´+

Ns¡ø£{Ϻq #·ø£ÿqeTà k˛j·T>±\T

- november 2011


eTT>∑›eTH√Vü≤s¡ eTT<ä›eT+<ës¡+

n+<ëìøÏ ndü÷j·T |ü⁄fÒº kÂ+<äs¡´+

eTT#·Ãf…Æq <äTdüTÔ˝À¢ eTTkÕÔãT

n+<ë\ Vü≤]$\T¢ .. Äq+<ë\ |üP»\T¢

|üs¡efi¯ófl ‘=πøÿ |üs¡Te+

πøsY˝…dt \Tø˘‡... kÕŒ{Ÿ˝…dt &ÉÁdt - november 2011 45


LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psycology top N GHT Life trade GUIDE My CHOICE QUIZ COMPETET ON d ary B RTHDAYS EXCLUS VE kı>∑dü] <äTdüTÔ˝À¢ kı>∑düT\T

bı+~¬ø’q <äTdüTÔ˝À¢ n+<äyÓTÆq ˝≤eD´+ 46

- november 2011

ø£~˝Ò yÓHÓï\ •\Œ+

$s¡C≤õ qe⁄«\ HÓs¡C≤D

q∫Ãq <äTdüTÔ˝À¢ yÓT∫Ãq V”≤s√

>±+;Ûs¡´+ ø£\>∑*dæq kÂ+<äs¡´+


Launch your career in acting and directing. Short-term and PG courses in all aspects of filmmaking Akkineni Nageshwara Rao Chairman, ISFM

For more info SMS ISFM to 56161

Kurt Inderbitzin Hollywood producer, director CEO, ISFM

Nagarjuna Superstar of the South President, ISFM

Kamal Hassan Mani Ratnam National Award winning director Academic Advisor, Direction Course

National Award winning actor Academic Advisor, ISFM

Guaranteed auditions with Annapurna Studios! Find us at Annapurna Studios, Road No. 2, Banjara Hills Hyderabad 040 4914 1234 info@isfm.edu.in www.isfm.edu.in SMS ISFM to 56161


B RTHDAYS EXCLUS VE nqï|üPs¡í dü÷º&çjÓ÷dt ˇø£ |òæ˝Ÿàdü÷ÿ\T ÁbÕs¡+_Û+∫+~. ªÇ+≥π s ïwü q ˝Ÿ dü ÷ ÿ˝Ÿ Ä|ò t |ò æ ˝ Ÿ à n+&é MT&ç j · ÷ µ ù|s¡T‘√ ÁbÕs¡+_Û+∫q á |òæ˝Ÿà dü÷ÿ\T n+‘·sê®rj·T kÕúsTT Á|üe÷D≤\‘√ n‘·T´‘·ÔeT $<ë´uÀ<Ûäq n+~+#˚ >=|üŒ |òæ˝Ÿàdü÷ÿ\T>± r]Ã~<ë›\ì nøÏÿH˚ì ≈£î≥T+ã+ Á|üj·T‹ïdüTÔ+~. n+‘·sê®rj·T+>± ù|s¡Tbı+~q Kurt Inderbitzin (≈£ s Y º ) á |ò æ ˝ Ÿ à dü ÷ ÿ\T≈£ î dæ Ç z>± ìj·TT≈£îÔ\j·÷´s¡T. eTTK´+>± nøÏÿH˚ì Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ á |òæ˝Ÿà dü÷ÿ\TqT ÁbÕs¡+_Û+#·&ÜìøÏ #ê˝≤ ÄdüøÏÔ #·÷|æ+#ês¡T. Äj·Tq e´øÏÔ>∑‘· #=s¡e e\¢, Hê>±s¡T®q, neT\, düTÁ|æj·T\T rdüT≈£îqï ÁX¯<ä∆e\¢ ñìøÏ˝ÀøÏ e∫Ãq |òæ˝Ÿà dü÷ÿ\T >∑T]+∫ dæÇz ≈£sYº‘√ ª{≤©e⁄&éµ e÷{≤eT+‹...

dæìe÷ |ü]ÁX¯eT‘√ MT nqTã+<Ûä+ >∑T]+∫ #Ó|üŒ+&ç?

dæ ì e÷ |ü ] ÁX¯ e T‘√ Hê nqTã+<Û ä + <ë<ë|ü ⁄ 22 dü+e‘·‡sê\T>± ø=qkÕ>∑T‘√+~. nyÓT]ø±˝À f…*$»Hé Ábı&É÷´düsY>±, ¬s’≥sY>± #ê˝≤ø±\+ e⁄HêïqT. n˝≤ dæìe÷ |ü]ÁX¯eT˝À Hê Á|üj·÷D+ ÁbÕs¡+uÛÑeTsTT´+~. Ä ‘·sê«‘· ˇø£ dæìe÷ Ábı&Éø£åHé ø£+ô|˙ ÁbÕs¡+_Û+#ê+. Ä ø£+ô|˙ nH˚ø£ dæìe÷\T ì]à+∫+~. yê{Ï˝À #ê˝≤

Ç+≥πsïwüq˝Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ Ä|òt

|òæ˝Ÿà n+&é MT&çj·÷ õdüºsY nsTT´+~. n+fÒ, á dü÷ÿ\T ˝≤uÛ≤\T Ä]®dü÷Ô |üì#˚j·T&É+ ≈£î<äs¡<äT. n+fÒ y˚T+ $<ë´s¡T∆\ qT+∫ edü÷\T #˚ùd |ò”E\e\¢ \_Û+#˚ Ä<ëj·T+, y˚T+ #˚düTÔqï Ks¡TÃ\T n+fÒ Çø£ÿ&É bòÕ´ø£©ºøÏ Ç#˚à J‘ê\T, Ç‘·s¡ Ks¡TÃ\ ø£Hêï m≈£îÿe ñ+fÒ Ä $T>∑T\T yÓTT‘êÔìï ‹]– |òæ˝Ÿà dü÷ÿ\T ô|≥Tºã&ç>± yê&ÉTø√e\dæ edüTÔ+~. n+fÒ $<ë´s¡Tú\≈£î eT]ìï dü<äTbÕj·÷\T ø£*Œ+#·&É+, yê] øÏ nedüs¡yÓTÆq møÏ«|tyÓT+{Ÿ ø=q&É+, ;<ä $<ë´s¡Tú\≈£î Vü‰©e⁄&é, u≤©e⁄&é\ ‘·sê«‘· Ç|ü⁄Œ&ÉT wæ|ü⁄Œ\T Çe«&É+ #˚j·÷*. á s¡ø£yÓTÆq HêHéÁbÕ|òæ{Ÿ {≤©e⁄&éøÏ e#êÃs¡T. Çø£ÿ&É ˇø£ ô|<ä› dæìe÷ kÕÿ\sY m&É T ´π ø e\¢ $<ë´]úøÏ ñ‘·ÔeT $<ë´uÀ<Ûäq \_Û+#˚ ÇHédæº≥÷´{Ÿ u≤<Ûä´‘·\T rdüT≈£îHêïs¡T. Ç<Ó˝≤ neø±X¯wü+Héñ+~. ˝≤uÛ≤\T dü+bÕ~+#˚ dü+düú˝À¢ Ç˝≤+{Ï »]–+~? neø±X¯ + ‘· ≈ £ î ÿe. <ë<ë|ü⁄ ¬s+&ÉT eT÷&ÉT dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ nqï|üPs¡í dü÷º&çjÓ÷dt qT+∫ Hê≈£î á Ä|òüsY e∫Ã+~. nqï|üPs¡í dü÷º&çjÓ÷dt Çø£ÿ&É ˇø£ ô|<ä› dæìe÷ ìsêàD dü+düú. ˇø£ MTs¡T á |òæ˝Ÿà dü÷ÿ\T≈£î #˚düTÔqï Ks¡TÃ\≈£î n+‘·sê®rj·T kÕúsTT |òæ˝Ÿà Çìdæº≥÷´{Ÿ ÁbÕs¡+_Û+#ê\ $T+∫ $<ë´s¡Tú\ qT+∫ |ò”E\T edü÷\T qT≈£î+≥Tqï≥T¢ yês¡T ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. Ä ‘·sê«‘· H˚qT #˚j·Ts¡qïe÷≥...! y˚TeTT kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘· es¡≈£î ‘·≈£îÿe |ò”E\T ñ+#ê\ì Çø£ÿ&çøÏ e#êÃqT. #· ÷ dü T Ô H êï+. m+<ä T ø£ + fÒ Ädü ø Ï Ô ñqïyês¡ + <ä ] ø° ÿ&É H˚s¡TÃ≈£îH˚ neø±X¯+ Çyê«\qï~ e÷ ñ<˚›X¯´+. MTs¡T ◊j·Tdtm|òtm+ ˇø£ HêHéÁbÕ|òæ{Ÿ dü÷ÿ\T, Çø£ kÕ<Û ä´yÓTÆq+‘· es¡≈£î ‘·≈£îÿe |ò”E˝Ò edü÷\T #˚j·÷\ n+fÒ ˝≤uÛ≤˝Hê•+#·ì dü÷ÿ\T nHêïs¡T. qT≈£ î +≥THêï+. e÷≈£î |ò”E\ e\¢ e∫Ãq yÓTT‘·Ô+, y˚T+ $e]kÕÔsê? #˚ d æ q Ks¡TÃ\ ø£Hêï m≈£îÿe ñ+fÒ, Ä $T>∑T\T yÓTT‘·Ô+ á |òæ˝Ÿà dü÷ÿ\T #·≥ºã<ä∆+>± HêHéÁbÕ|òæ{Ÿ kıôd’{°>± ] dæìe÷\≈£î H˚H˚ &Ó’¬sø£ºs¡T>± ñHêïqT. Ä ‘·sê«‘· Vü‰©e⁄&é qT+∫ H˚qT u≤©e⁄&é≈£î e÷sêqT. eTT+ãsTTøÏ e#êÃqT. düTuÛ≤wt|òü÷jYTøÏ #Ó+~q eTTø± ÔÄsYº‡˝À |üì#˚XÊqT. Çø£ Ç|ü⁄Œ&ÉT {≤©e⁄&é˝À ≈£L&Ü #˚düTÔHêïqT. Vü‰©e⁄&é, u≤©e⁄&é, {≤©e⁄&é |ü]ÁX¯eT\T eT÷&ç+{Ï˝À |üì#˚dæq @¬ø’ø£ e´øÏÔì Á|ü|ü+#·+˝À H˚H=ø£ÿ&çH˚ ø±uÀ\T.

48

- november 2011

Hê≈£î ø±ì, nqï|üPs¡í dü÷º&çjÓ÷dt≈£î ø±ì \_Û+#·<äT. Ä yÓTT‘êÔìï $<ë´s¡Tú\ ø√düy˚T Ks¡Tà #˚kÕÔ+. Ä s¡ø£+>± Ç+<äT˝À me]ø° ˝≤uÛ≤\T dü+bÕ~+#˚ neø±X¯+ ˝Ò<äT.

◊j·Tdtm|òtm+˝À nøÏÿH˚ì ≈£î≥T+ã+ bÕÁ‘· >∑T]+∫ #Ó|üŒ+&ç?

nøÏÿH˚ì ≈£î≥T+ã+ á |òæ˝Ÿà dü÷ÿ\T $wüj·T+˝À #ê˝≤ ÁX¯<ä∆ rdüT≈£î+{À+~. H˚qT neT\‘√ Ç{°e\ á dü÷ÿ\T >∑T]+∫ #ê˝≤ùd|ü⁄ e÷{≤¢&ÜqT. Hê>±s¡T®q yêsêìøÏ ¬s+&ÉT eT÷&ÉTkÕs¡T¢ á $wüj·TyÓTÆ Hê‘√ e÷{≤¢&É‘ês¡T. bòÕ´ø£©º >∑T]+∫, uÀ<ÛäHê kÕeTÁ– >∑T]+∫, |òæ˝Ÿà dü ÷ ÿ\TqT ˇø£ u… d t º dü ÷ ÿ\T>± e÷s¡ à &É + >∑ T ]+∫ Äj·THÓ|ü⁄Œ&É÷ #·]ÃdüTÔ+{≤s¡T. Hê>±s¡T®q á |òæ˝Ÿà dü÷ÿ\T $wüj·T+˝À #ê˝≤ ÁX¯<ä∆ #·÷|ædüTÔHêïs¡T. n˝≤π> dü«+‘·+>± dü÷º&çjÓ÷ q&ÉT|ü⁄‘·Tqï düTÁ|æj·T ≈£L&Ü #ê˝≤ ÁX¯<ä∆ rdüT≈£î+≥THêïs¡T. $<ë´s¡Tú\‘√ e÷{≤¢&ç dæìe÷ |ü] ÁX¯eT >∑T]+∫ yê]øÏ ne>±Vü≤q ø£*ŒdüTÔHêïs¡T. dü«j·T+>± nøÏÿH˚ì Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ >±s¡T ≈£L&Ü á |ò˝æ Ÿà dü÷ÿ\T >∑T]+∫ s√p #·]ÃdüTHÔ êïs¡T. á |ò˝æ Ÿà dü÷ÿ\TqT ˇø£ n+‘·sê®rj·T kÕúsTT |òæ˝Ÿà dü÷ÿ\T>± r]Ã~<ä›&ÜìøÏ nøÏÿH˚ì ≈£î≥T+ã+ |üP]Ô ÁX¯<ä∆ rdüT≈£î+{À+~.


◊j·Tdtm|òtm+ e\¢ ‘Ó\T>∑T dæìe÷ |ü]ÁX¯eT≈£î, uÛ≤s¡rj·T dæìe÷ |ü]ÁX¯eT≈£î m˝≤+{Ï Á|üjÓ÷»Hê\THêïj·T+{≤s¡T?

‘·s¡>∑‹ >∑~˝À ≈£Ls√Ãe&Üìï Çwüº|ü&˚˝≤, ‘·s¡>∑‹ >∑~ì Áù|$T+#˚˝≤ e÷ uÀ<Ûäq ñ+≥T+~. yê]øÏ ÄdüøÏÔ ø£*π> $<Ûä+>± uÀ<Ûäq ñ+≥T+~ ø±ã{Ϻ yês¡T #ê˝≤ ‘·«s¡>± H˚s¡TÃ≈£î+{≤s¡T. n˝≤π> e÷ ‘·s¡>∑‘·T\T ≈£L&Ü @<√ ¬s+&ÉT eT÷&ÉT >∑+≥\T q&ç#˚ ‘·s¡>∑‘·T\T ø±<äT. #ê˝≤ Ç+f…ì‡yé>± uÀ<ÛäHê ø±s¡´Áø£e÷ìï q&ç|ædüTÔHêï+. Çø£ ø√s¡T‡\ $wüj·÷ìøÏ eùdÔ... Ábı&Éø£åHé ø√s¡T‡˝À ˇø£ u≤´#Y q&ÉTk˛Ô+~. Ç+ø√ u≤´#Yì ≈£L&Ü ÁbÕs¡+_Û+#ê\ qT≈£î+≥THêï+. n˝≤π> ¬s+&ÉT HÓ\\ j·÷øϺ+>˘ ø√s¡T‡ ‘·«s¡˝À ÁbÕs¡+_ÛdüTÔHêï+. Ç+<äT˝À q≥q e÷Á‘·y˚T ø±<äT, Ä&çwüHé m˝≤ Çyê«*? m˝≤ b˛sYºbò˛*jÓ÷ ‘·j·÷s¡T #˚sTT+#ê* nqï $wüj·÷\T ≈£L&Ü H˚s¡TŒ‘ê+. n˝≤π> |ü~HÓ\\ b˛düTº Á>±&ÉT´j˚TwüHé Áb˛Á>±yéT ≈£L&Ü ÁbÕs¡+_ ÛdüTÔHêï+. dæìe÷ ìsêàD≤ìøÏ dü+ã+~Û+∫q Ábı&Éø£åHé, m&ç{Ï+>˘, dæìe÷{ÀÁ>∑|òæ, &Ó’¬sø£åHé nìï+{Ï˙ H˚πsŒ ø√s¡T‡ Ç~. á ø√s¡T‡ ¬s>∑T´\sY>± #˚j·T˝Òì ñ<√´>∑düTÔ\≈£î |ü<Ûëï\T>∑T HÓ\\ bÕsYºf…ÆyéT ø±¢düT\T ≈£L&Ü ñHêïsTT. yês¡T ‘·eT ñ<√´>±\T #˚düT≈£î+≥÷ ≈£L&Ü kÕj·T+Á‘·+ |üP≥ á ø√s¡T‡ |üP]Ô#˚ùd neø±X¯+ ñ+~.

dæ ì e÷ ìsêàD+˝À Ç|ü ⁄ Œ&É T #ê˝≤ e÷s¡TŒ\T e#êÃsTT. n‘ê´<ÛäTìø£ |ü<ä∆‘·T\T n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ e#êÃsTT. ‘Ó\T>∑T˝À dæìe÷˝Ò ø±<äT, {Ï.$. |ü]ÁX¯eT ≈£L&Ü #ê˝≤ $dü Ô ] +∫+~. n+‘· s ê® r j· T kÕú s TT˝À b˛{° |ü & Ü\+fÒ ‘Ó \ T>∑ T ˝À dæìe÷, {Ï.$.˝À n‘ê´<ÛäTìø£ |ü<ä∆‘·T\T, Á>±|òæø˘‡ ‘·~‘·s¡ kÕ+πø‹ø£ |ü]C≤„q+ ñ|ü j Ó ÷ –+#· e \dæ ñ+≥T+~. Çø£ ÿ &É #ê˝≤ {≤˝…+{Ÿ ñ+~. Ä {≤˝…+{Ÿ H˚qT #·÷XÊqT. ñ<ëVü≤s¡D≈£î f…*$»Hé˝À e#˚à yê´bÕs¡ Á|üø≥£ q˝À¢ Ç˝≤+{Ï ñ<ëVü≤s¡D\T #ê˝≤ <=s¡T≈£î‘·THêïsTT. uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À f…*$»Hé yê´bÕs¡ Á|üø£≥q˝À n‘·T´‘·ÔeT Á|üe÷D≤\‘√ e⁄Hêïj·T+{≤qT. n˝≤π> ø=ìï dæìe÷˝À¢ ≈£L&Ü n‘·T´‘·eÔ T kÕ+πø‹ø£ $\Te\T, ìsêàD+ ø£qã&ÉT‘·T+~. ø±ì MT bòÕ´ø£©º >∑T]+∫ #Ó|üŒ+&ç. #ê˝≤ dæìe÷˝À¢, f…*$»Hé Ábı&Éø£åH釽À Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚ n‘·T´‘·ÔeT bòÕ´ø£©º e÷≈£î+~. eTDÏs¡‘·ï+,

Ç+<äT˝À ôdŒwü˝…’CÒwüHé düã®≈£îº\T ≈£L&Ü ñ+{≤sTT. Çø£ ˝≤+>˘ ≥sYà \øå±´\ $wüj·÷ìøÏ eùdÔ.. Çø£ÿ&É n‹ô|<ä› |òæ˝Ÿà ô|òdæºe˝Ÿ, |òæ˝Ÿà e÷¬sÿ{Ÿ kÕ~Û+#ê\qT≈£î+≥THêï+. n+‘˚ø±<äT ˇø£ |òæ˝Ÿà |òü+&é @sêŒ≥T #˚dæ |òæ˝Ÿà dü÷ÿ˝Ÿ $<ë´s¡Tú\‘√ dæìe÷ ìsêàD+ #˚sTT+#˚ Ä˝À#·q\T ≈£L&Ü ñHêïsTT.

MT uÛÑ$wü´‘Y ø±s¡´Áø£e÷\ >∑T]+∫ #Ó|üŒ+&ç.

j·÷øϺ+>˘ ø√s¡T‡ ÁbÕs¡+_ÛdüTÔHêï+. b˛düTº Á>±&ÉT´j˚TwüHé Áb˛Á>±yéT˝À HÓ’{Ÿ dü÷ÿ\T ≈£L&Ü ÁbÕs¡+_ÛdüTÔHêï+. á Áb˛Á>±yéT e´e~Û |òü<ëï\T>∑T HÓ\\T ñ+≥T+~. n˝≤π > ◊bÕ&é ‡ ≈£ î n|æ ¢ π ø wü q T¢ ‘· j · ÷ s¡ T #˚ j · T &É + , ◊|ò\æ Tà\T ‘·j÷· s¡T #˚jT· &É+ ≈£L&Ü e÷ <äèwæ˝º À ñHêïsTT. n˝≤π> q÷´dt ]b˛]º+>˘ ø±¢düT\T ≈£L&Ü ÁbÕs¡+_Û+#ê\ qT≈£î+≥THêï+.

uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À ‘Ó\T>∑T dæìe÷ |ü]ÁX¯eT, uÛ≤s¡rj·T dæìe÷ |ü]ÁX¯eT˝À neø±XÊ\T m˝≤ ñ+{≤j·T+{≤s¡T?

¬s+&˚fi¯fl ÁøÏ‘·+ ‘Ó\T>∑T dæìe÷ |ü]ÁX¯eTqT #·÷ùdÔ Çø£ÿ&É #ê˝≤ dæìe÷\T ˇπø˝≤ ø£ì|æ+#êsTT. |ü]dæú‹ ìsêXÊ»qø£+>± ø£ì|æ+∫+~. kÕ+πø‹ø£ Á|üe÷D≤\T

n+‘·sê®rj·T kÕúsTT Á|üe÷D≤\‘√ ôV’≤<äsêu≤<é ˝À |òæ˝`à n+&é MT&çj·÷ •ø£åD≤ dü+düú - ◊ j·Tdt m|òt myéT á kÕ+πø‹ø£ Á|üe÷D≤\T ø£qã&É&É+ ˝Ò<äT. Bìø±ÿs¡D+ Á|ü ø ±wt s êCŸ e+{Ï yês¡ T ≈£ L &Ü m&É « sTT»sY ‡ >± ≈£L&Ü ô|<ä›>± ø£qã&É˝Ò<äT. ø±ì Ç|ü⁄Œ&ÉT Çø£ÿ&çøÏ e∫à •ø£åD bı+~q Ábıô|òwüq˝Ÿ‡ ˝Òø£b˛e&É+. ◊j·Tdtm|òtm+ ñHêïs¡T. nqTwüÿ ‘·~‘·s¡T\T j·÷øϺ+>˘ Áb˛Á>±yéT˝À nqï|üPs¡í dü÷º&çjÓ÷qT #·÷dæq ‘·sê«‘· qeTàX¯ø£´+ ø±ì düVü‰j·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. n_Ûeè~∆ ø£ì|æk˛Ô+~. ]\j·THé‡ e+{Ï dü+düú\T Çø£ÿ&É n˝≤+{Ï Ábıô|òwüq˝Ÿ‡qT ‘·j·÷s¡T #˚düTÔ+~. ˇ|üŒ+<ë\T #˚düT≈£î+≥THêïsTT. n+‘·sê®rj·T e÷¬sÿ{Ÿ˝À MT |òæ˝Ÿà dü÷ÿ\T≈£î $<˚o ø=˝≤ãπswüHé @<Ó’Hê Á|üy˚•düTÔHêïs¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT |òæ˝Ÿà dü÷ÿ\TqT ÁbÕs¡+_Û+#·&É+ n+fÒ ñ‘·ÔeTkÕúsTT •ø£åD <ë«sê ñ+<ë? <ë«sê Ábıô|òwüq˝Ÿ‡≈£î •ø£åD Ç∫à ñ‘·ÔeT Á|üe÷D≤\‘√ Ábıô|òwüq˝Ÿ‡qT ‘·j·÷s¡T#˚j·T&É+ MT ø=˝≤ãπswüHé≈£î Á|üj·T‘êï\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. nyÓT]ø±, n+‘·sê®rj·T kÕúsTT˝À b˛{°|ü&É&ÜìøÏ dæ<ä∆eTe⁄‘·THêïs¡T. \ø£å´e÷? nìï $<Ûë\T>± Ábıô|òwüq˝Ÿ‡>± r]Ã~<äT›‘ê+. e÷ ÄÁùd*º j·÷˝À¢ $$<Ûä j·T÷ìe]Ù{°\‘√ e÷{≤¢&TÉ ‘·THêïeTT. ø±ã{Ϻ ‘Ó\T>∑T dæìe÷ |ü]ÁX¯eT uÛÑ$wü´‘·TÔ ñ»«\+>± Ábı&Éø£åHé $<ë´s¡Tú\≈£î y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ ≥÷˝Ÿ‡ •ø£åD≈£L&Ü Ä $<Û ä + >± e÷ $<ë´s¡ T ú \ T nø£ ÿ &ç ø Ï ≈£ L &Ü yÓ [ fl ñ+<äì #Ó|üŒ>∑\qT. Çø£ÿ&É {≤˝…+{Ÿ ñ+~. n+‘·sê®rj·T ÇkÕÔeTT. ã&Ó®{Ÿ m˝≤ Vü‰´+&ç˝Ÿ #˚j·÷*. wüO{Ï+>˘ H˚s¡TÃ≈£îH˚ neø±XÊ\T ø£*Œ+#·&ÜìøÏ, nø£ÿ&É Ç+≥sYïwæ|t kÕúsTT˝À b˛{° |ü&˚ ñ‘ê‡Vü≤+ ñ+~. H˚qT Ç+ø√ $wüjT· + ôw&É÷´˝Ÿ‡ m˝≤ y˚düTø√yê* ‘·~‘·s¡ $wüj·÷˝À¢qT •ø£åD dü+bÕ~+#·&ÜìøÏ Á|üj·T‹ïdüTÔHêï+. Çø£ÿ&É nqï|üPs¡í #Ó|üŒ<ä\#·T≈£îHêïqT. kÕ<Ûës¡D+>± ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ‘·eT ÇkÕÔ+. Bìe\¢ dæìe÷ ìsêàD+˝À Ks¡TÃ\T ‘·–Z+#·&É+ dü÷º&çjÓ÷, ]\j·THé‡ ø£+ô|˙‘√ ˇ|üŒ+<ä+ #˚düT≈£î+~. |æ\¢\T &Üø£ºs¡T¢, Ç+»˙s¡T¢ ø±yê\qT≈£î+{≤s¡T. ø±ì kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+~. n˝≤π> Ç|ü⁄Œ&ÉT &çõ≥˝Ÿ f…ø±ï\J á ø£+ô|˙ Vü‰©e⁄&é˝À ≈£L&Ü ô|≥Tºã&ÉT\T ô|{Ϻ+~. sêqTqï |ü<fi˚ fl¯ ˝À MT&çj÷· |ü]ÁX¯eT˝À <ë<ë|ü⁄ eTT|üŒsTT ç ÷Ó , ]\j·THé‡ \ø£å\ ñ<√´>±eø±XÊ\T sêuÀ‘·THêïsTT. <˚X¯+˝À ¬s+&ÉT sê»´+ #˚düTÔ+~. &çõ≥˝Ÿ f…ø±ï\Jì m˝≤ yê&ÉTø√yê˝À ø±ã{Ϻ Çø£ÿ&É $<ë´s¡T\ú ≈£î nqï|üPs¡í dü÷&º j H˚s¡Œ&É+ <ë«sê ñqï‘·kÕúsTT kÕ+πø‹ø£ Á|üe÷D≤\‘√ MT&çj·÷ ø£+ô|˙\˝À H˚s¡TÃ≈£îH˚ neø±XÊ\T \_ÛkÕÔsTT. eT÷&ÉT |òæ˝Ÿà dü÷ÿ˝Ÿ‡ e÷Á‘·y˚T @{≤ <ë<ë|ü⁄ ¬s+&ÉTe+<ä\ eT+~ Á>±&ÉT´j˚T{Ÿ‡≈£î •ø£åD ÇdüTÔHêïsTT. ø±ã{Ϻ Ábı&Éø£åHé ìs¡«Væ≤+#˚ •ø£åD ÇkÕÔ+. ◊j·Tdtm|òtm+ \øå±´\ >∑T]+∫ #Ó|üŒ+&ç? MT&çj·÷˝À Ç|ü⁄Œ&ÉT ñ<√´>±eø±XÊ\T #ê˝≤ m≈£îÿe>± ◊.j·Tdt.m|òt.m+.˝À bòÕ´ø£©º >∑T]+∫, ø√s¡T‡\ Á|üdüTÔ‘·+ y˚TeTT cÕsYº ≥sYà ø√s¡T‡\T ÁbÕs¡+_ÛdüTÔHêï+. ñHêïsTT. ¬s+&ÉT HÓ\\ qT+∫ |ü<ëï\T>∑T HÓ\\ e´e~Û ñ+&˚ á >∑T]+∫ #Ó|üŒ+&ç. Çø£ÿ&É uÀ~Û+#˚ bòÕ´ø£©º n+<äs¡÷ n+‘·sê®rj·T kÕúsTT˝À ø√s¡T‡˝À¢ dæìe÷ ìsêàD≤ìøÏ dü+ã+~Û+∫ $$<Ûä n+XÊ\ uÀ<ÛäHêqTuÛÑe+ ñqïyêfi¯ófl. n+‘˚ø±<äT, ‘·eT ‘·eT qT uÀ~ÛkÕÔ+. MT&çj·T+ ≥sYà ø√s¡T‡\T>± &çÁ^ ø√s¡T‡\T düã≈® î£ ˝º À¢ ˝À‘Óq’ |ü]C≤„q+ e⁄qïyêfi¯ófl. n˝≤π> $<ë´s¡T\ú T ÁbÕs¡+_Û+#˚ ñ<˚›X¯´+ ñ+~. Ç~ eT÷&˚fi¯fl &çÁ^ ø√s¡T‡, - november 2011 49


fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psycology top N GHT Life trade GUIDE My CHOICE QUIZ COMPETET ON d ary B RTHDAYS EXCLUS VE

ne+‹ø£ n|üs¡ï

ø±]Ôø˘ ø£èwüí

dæ~›ø£ X¯s¡à 50

- november 2011

Got talent? Want to be featured send your details & portfolio to editor@tollywoodmag.com

MT &Ó’˝≤>∑T˝À¢ |ü+#Y ™+<ë? MT j·÷ø£åHé˝À <äeTTà+<ë? ôdº|ü⁄a\‘√ yÓT|æa+#˚ dü‘êÔ ™+<ë? #·÷|ü⁄\‘√ ø£fÒºùd s¡÷|ü+ ™+<ë? {≤©e⁄&é ¬s’˝…ø±ÿ\qï ø√]ø£ ™+<ë? ª{≤©e⁄&éµ MTø± neø±X¯+ ÇdüTÔ+~. MT $esê\T, bò˛{À e÷≈£î |ü+|ü+&ç.


q+~ì

]wæø£ ø±]Ôø˘

- november 2011 51


2

TICKET TOLLYWOOD sex psycology top

yÓ’yêVæ≤ø£ ÁãVü≤à#·s¡´e÷? Ç<˚+≥ì ÄX¯Ãs¡´b˛e<äT›. yÓTT<ä{ÏsêÁ‹ ˝…’+–ø£dü+ã+<Ûä+ @s¡Œ&çq ‘·sê«‘˚ ìC≤ìøÏ $yêVü≤+ |ü]|üPs¡íyÓTÆq≥T¢. ø±ì ø=ìï dü+<äsꓤ˝À¢ $yêVü≤yÓTÆHê <ä+|ü‘·T\ eT<Ûä´ ˝…’+–ø£ÁøÏj·T »s¡>∑ì |ü] dæú‹ ñ+&Ée#·TÃ. á |ü]dæú‹ì yÓ’yêVæ≤ø£ ÁãVü≤à#·s¡´eTH˚ #ÓbÕŒ*. ˝Ò<ë ndü+|üPs¡í $yêVü≤+>± ù|s=ÿHê*.

#ê˝≤ eT+~ Ç˝≤+{Ï |ü]dæú‹øÏ >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T. ˝…’+– ø±ej·Tyê\ |üìrs¡T, yê{Ï ìsêàD+ >∑T]+∫ ne>±Vü≤q ˝Òø£b˛e&É+ e\¢ ≈£L&Ü á Çã“+~ m<äTs¡Tÿ+≥THêïs¡T. H˚{Ï Ç+≥¬sï{Ÿ ø±\+˝À, nedüs¡yÓTÆq ˝…’+–ø£ |ü]C≤„q+ Ç+≥¬sï{Ÿ˝À düTHêj·÷dü+>± \_ÛdüTÔqï ø±\+˝À, ñqï‘· $<ë´e+‘·T˝À¢ ≈£L&Ü Ç˝≤+{Ï yês¡THêïs¡T.

<ä+|ü‘·T\ eT<Ûä´ düVü≤» ˝…’+–ø£ ÁøÏj·T »s¡>∑&É+ ø£wüºyÓTÆq |ü]dæú‹ #ê˝≤ Çã“+~ø£s¡+>± ñ+≥T+~. dü+uÛÀ>∑+ kÕ<Ûä´|ü&É<äT. yÓTT<ä{Ï Á|üj·T‘·ï+˝À ø±ì, ˝Òø£ ‘·sê«‹ Á|üj·T‘êï˝À¢ ø±ì dü+uÛÀ>∑+ nkÕ<Ûä´+>± e÷]b˛‘·T+~. Ç˝≤ m+<äT≈£î »s¡T>∑T‘·T+<√ ns¡∆+ ø±<äT. me]øÏ #Ó|ü⁄Œø√˝Òs¡T. #Ó|ü⁄Œø√&ÜìøÏ dæ>∑TZ|ü&É‘ês¡T. #ÓbÕŒ\+fÒ #ê˝≤ dü+ø√∫kÕÔs¡T. |òü*‘·+>± n˝≤π> düs¡T›≈£îb˛‘ês¡T. sêJ|ü&ç ã‹πøkÕÔs¡T.

á düeTdü´≈£î #ê˝≤ ø±s¡D≤\T ™HêïsTT. á düeTdü´≈£î |ü]cÕÿs¡+ ôd≈£î‡e˝Ÿ |òæJ wæj·THé e÷Á‘·y˚T Çe«>∑\s¡T. uÛ≤s¡´uÛÑs¡Ô\‘√ y˚πs«s¡T>± e÷{≤¢&çq ‘·sê«‘· Ç<ä›]ì ø£*|æ |òæõwæj·THé e÷{≤¢&ÉT‘ês¡T. düeTdü´≈£î ø±s¡DyÓTÆq XÊØs¡ø£ n+XÊ\‘√ bÕ≥T, yê] eT<Ûä´ dü+ã+<Ûä+ m˝≤ ñ+<äqï~ ≈£L&Ü |ü]o*kÕÔs¡T. |òæõø£˝Ÿ |üØø£å\‘√ bÕ≥T ˝Òãπs≥Ø |üØø£å\T ≈£L&Ü ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T.

uÛ≤s¡´‘√ ø£*ùdÔ Ä$&É≈£î ≈£L&Ü ekÕÔsTT. n+<äTe\q n$ ñqï yêfi¯ófl yê{ÏøÏ ∫øÏ‘·‡ rdüTø√≈£î+&Ü uÛ≤s¡´qT ø£\Te ≈£L&É<äT. ÄsTT+{ŸyTÓ +{Ÿ‘√ ‘·>øZ∑ b£ ˛‘˚ Áøj £ ÷Ó ˝Ò<ë ˝Ò»sY ∫øÏ‘‡· rdüT≈£î+fÒ dü]b˛‘·T+~. ∫øÏ‘·‡ ‘·s¡Tyê‘· ì•Ã+‘·>± ô|[fl #˚düTø√e#·TÃ.

Ç{°e\ »]–q z |ü]XÀ<Ûäq˝À m≈£îÿe>± ˙* ∫Á‘ê\T #·÷ùd eT>∑yêfi¯fl≈£î ndü\T düeTj·T+˝À n+>∑+ düú+_Û+#·ø£ b˛e&ÉyÓ÷ ˝Òø£ eTs√ $<Ûä+>±H√ düeTdü´\T m<äTs¡e⁄‘êj·Tì ‘Ó*dæ+~. ø±ã{Ϻ ˙*∫Á‘ê\T m≈£îÿe>± #·÷&É≈£î+&Ü ñ+fÒ eT+∫~.

Hê ej·TdüT 18 dü+e‘·‡sê\T. H˚qT Hê\T>∑T dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ ˇø£ y˚X¯´qT ø£*XÊqT. Ç|ü&ÉT n+>∑+ ô|’ bı≈£îÿ\T e#êÃsTT. Ç˝≤ m+<äT≈£î »]–+~? Ád”Ôì ø£*dæq ‘·s¡Tyê‘· dü÷ø£åàÁøÏeTT\T X¯Øs¡+˝À Á|üy˚•+∫ yê´~Û \ø£åD≤\T ø£ì|æ+#·&ÜìøÏ ø=+‘· düeTj·T+ |ü&ÉT‘·T+~. <ëìï Ç+≈£î´uÒwüHé |”]j·T&é n+{≤s¡T. n+<äTe\H˚ yÓ+≥H˚ yê´<ÛäT\T Hê≈£î n+>∑+ô|’ |ü⁄*|æs¡T¢ e#êÃsTT. ÄsTT+{Ÿ yÓT+{Ÿ |üPùdÔ ø£\>∑e⁄. eT+∫ &Üø£ºsY qT ø£*dæ yÓ’<ä´+ #˚sTT+#·Tø√+&ç. ‘·>±ZsTT. eT∞fl e#êÃsTT. ˇø£ ô|<ä› &Üø£ºsYqT ø£*ùdÔ qqTï $yêVü≤+ #˚düTø√e<ä›Hêïs¡T. H˚qT $yêVü‰ìøÏ |üìøÏ sêHê? Hê≈£î Ç+ø± $yêVü≤eTT ø±˝Ò<äT. H˚qT m≈£îÿe>± ã÷¢ |òæ*+dt n+>∑+ô|’ e#˚à |ü⁄*|æs¡¢qT yêsY¶‡ n+{≤s¡T. Ç$ ñqï yêfi¯ófl #·÷düTÔ+{≤qT. <ëìe\¢ @<Ó’Hê Á|üe÷<ä+ ñ+≥T+<ë?

y˚ X ¯ ´ \ <ä > ∑ Z s ¡ ≈ £ î yÓ [ fl q |ü ⁄ &É T ø£ + &√yé T yê&É ≈ £ î +&Ü j·÷+{°ãj·÷{Ïø˘ e÷Á‘·\T eTT+<˚ y˚düT≈£î+fÒ dü]b˛‘·T+<äì Hê $TÁ‘·T&ÉT #ÓbÕŒ&ÉT Ç~ m+‘· es¡≈£î düTs¡øÏå‘·+. j·÷+{°ãj·÷{Ïø˘‡ y˚düT≈£î+fÒ yÓ’s¡dt\ qT+&ç n$ s¡øÏå+#·˝Òe⁄. düTKyê´<ÛäT˝À¢ düeTdü´ ø£*Z+#˚$ yÓ’s¡dt˝Ò. ôV≤]Œdt, yêsY¶‡, msTT&é‡ á eT÷&ÉT yÓ’s¡dt\ e\¢H˚ ø£\T>∑T‘êsTT. MT $TÁ‘·T&ÉT #Ó|æŒ+~ ‘·|ü. y˚X¯´\‘√ ø£*dæq|ü⁄&ÉT ‘·|üŒ≈£î+&Ü ø£+&√yéT C≤Á>∑‘·Ô>± yê&Ü*.

yÓ’yêVæ≤ø£ ÁãVü≤à#·s¡´+ N GHT Life

trade GUIDE My CHOICE QUIZ

by Dr. Bala Ram Babu. S MBBS., MHS, FHM, ABS (USA). SSM (Oxford. UK) Consultat Sexual COMPETET Medicine & Clinical ON Sexology at IMAGE HOSPITALS

d ary B RTHDAYS EXCLUS VE

Hê≈£î eT÷&Ée HÓ\ >∑s¡“¤+ ñ+&É>± e÷ yê]øÏ ôV≤]Œdt ñ+<äì ‘Ó*dæ Hê≈£î nu≤s¡¸Hé #˚sTT+#ês¡T. Bì e\¢ eTT+<äT ø£*π> |æ\¢\≈£î @<Ó’Hê Á|üe÷<äe÷? ôV≤]Œdt yê´~Û uÛÑs¡Ô qT+∫ uÛ≤s¡´≈£î >∑s¡“¤+ ø£*–‘˚ eT÷&ÉT HÓ\˝À¢ nu≤s¡¸Hé nj˚T´ neø±XÊ\T ñHêïsTT. uÛÑs¡Ô≈£î ôV≤]Œdt ñqï+‘· e÷Á‘êq uÛ≤s¡´≈£î nu≤s¡¸Hé #˚sTT+#ê*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äT. Ád”Ô\≈£î bı≈£îÿ\T ‘·s¡#·T>± edüTÔqï yê]˝À |æ\¢\≈£î Á|üe÷<ä+ ø£\>∑<äT. ôV≤]Œdt nqï~ #ê˝≤ kÕ<Ûës¡DyÓTÆq düTKyê´~Û. Á|üdüe+ düeTj·T+˝À ôV≤]Œdt ñqïf…Æ¢‘˚ dæCÒ]j·THé Ä|üπswüHé nedüs¡eTe⁄‘·T+~.

52

- november 2011

Ç˝≤+{Ï πødüT\≈£î ∫øÏ‘·‡ Bs¡Èø±*ø£+>± ñ+≥T+~. ø±ì ndü + |ü P s¡ í $yêVü ‰ \≈£ î n+fÒ ˝… ’ + –ø£ ø£ \ sTTø£ <ä+|ü‘·T\T düVü≤ø£]ùdÔ ∫øÏ‘·‡ kÕ<Ûä´y˚T. ôdø˘‡ øöì‡*+>˘, ø£w+ºü ø±e&ÜìøÏ ø±s¡D≤\T #ê˝≤ ñHêïsTT. ÄX¯Ãs¡´y˚TeT+fÒ ôdø˘‡<∏Ós¡|”, eT+<äT\‘√ Á{°{ŸyÓT+{Ÿ #˚kÕÔs¡T. eTÚ*ø£yÓTÆq ˝…’+–ø£ ne>±Vü≤q ˝Òø£b˛e&É+ e\¢H˚


Happy marriage clinic

(Super Specialty Centre in Sexual Medicine)

Most Advanced & Scientific Treatments for: • Impotence/Erectile Dysfunction • Premature Ejaculation • Childless Couples • Premarital Screening and Counseling,

• Sex Therapy • Masturbation Concerns, • Diabetes and Sex Problems, • All Types of Sexual Dysfunctions for Males and Females

Consultation: Image Super Specialty Hospitals

Besides Chermas, Ameerpet Ph:90528 10000, 040 44660000 (11-2 Pm Mon-Sat)

Bhadra Clinics

Street No 4, KPHB, Lane Besides Remedy Hospitals, Kukatpally (5-8 PM: Mon-Sat) Ph: 040 4241 7050; 90524 33109

for more details: www.sexdoctor.co.in

Chief Consultant:

Dr. S. BALA RAM BABU

MBBS, MHS, FHM, ABS (USA), SSM (OXFORD, UK) (American Board Certified & Trained at Oxford University, UK)


top N GHT Life trade GUIDE My CHOICE QUIZ COMPETET ON d ary B RTHDAYS EXCLUS VE

54

- october 2011


- october 2011 55


top N GHT Life trade GUIDE My CHOICE QUIZ COMPETET ON d ary B RTHDAYS EXCLUS VE

56

- october 2011


- october 2011 57


j·÷ø£åHé˝À sêsêE..qè‘ê´˝À¢ q≥sêE..

ôdºÌ*wtkÕºsY n\T¢ ns¡T®Hé dæ˙ »Øï

58

- november 2011


$.$.$Hêj·Tø˘ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫q á ∫Á‘êìï ìsêà‘· n\T¢ ns¡$+<é ‘·qj·TT&ç>± dæ˙s¡+>∑Á|üy˚X¯+ m+.dü‘·´Hêsêj·TD¬s&ç¶ ì]à+#ês¡T. #˚dæq n\T¢ ns¡T®Hé nq‹ø±\+˝ÀH˚ ‘·qø£+≥÷ z Á|ü‘˚´ø£‘·qT düèwæº+#·Tø=Hêï&ÉT. ª>∑+>√Á‹µ‘√ yÓTT<ä˝…’q ns¡T®Hé dæ˙ Á|ükÕúq+˝À Á|ü‹ dæìe÷ yÓ’$<Ûä´uÛÑ]‘·yÓTÆ+<˚. ˇø£ dæìe÷≈£î, eTs√ dæìe÷≈£î b˛*ø£\T e⁄+&Ée⁄. ‘Ó\T>∑T ‘Ós¡ô|’ yÓTT<ä{ÏkÕ] dæø˘‡bÕ´ø˘‘√ ø£ì|æ+∫q V”≤s√ n\T¢ ns¡T®Hé. Çy˚TCŸ≈£î ÁbÕ<Ûëq´‘·ì#˚à ‘Ó\T>∑T dæ˙ |ü] ÁX¯eT˝À Çy˚TCŸ‘√ dü+ã+<Ûä+ ˝Ò≈£î+&Ü ªy˚<ä+µ ∫Á‘·+˝À V : @.ø£s¡TD≤ø£s¡Hé <äs¡Ùø£‘·«+˝À e∫Ãq á dæìe÷ q{Ï+∫q >∑{Ÿ‡ n‘·ì$. n‘·ìøÏ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝ÀH˚ 2006 »qe] 27q $&ÉT<ä\sTT´+~. n\T¢ ns¡T®Hé ø±ø£ πøs¡fi¯\˝À ≈£L&Ü eT+∫ e÷¬sÿ{Ÿ e⁄+~. πøs¡fi¯˝À düs¡düq C…ì*j·÷ &çkÂC≤ q{Ï+#ês¡T. n\T¢ ns¡$+<é á eT\T¢ ns¡T®Hé>± |æ\eã&˚ n\T¢ ns¡T®Hé dæìe÷\T nø£ÿ&É dæìe÷ ì]à+#ês¡T. á dæìe÷ eT\j·÷fi¯+˝À ≈£L&Ü X¯‘·~H√‘·‡e+ #˚düT≈£îqï dü+<äsꓤ\T ≈£L&Ü e⁄HêïsTT. &ÉuŸ nsTT´+~. &Ó’˝≤>∑T\T #Ó|üŒ≥+˝À m+‘√ áCŸqT #·÷|æ+#˚ á ôdºÌ*wt kÕºsY q≥q˝À yÓ’$<Ûä´+, &Ü´H釽À¢ ø=‘·Ô<äq+, j·÷ø£åHé düìïy˚XÊ˝À¢ düVü≤»‘·«+ #·÷|ü⁄‘·÷ eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘·THêï&ÉT. Äj·Tq Á|ükÕúq+ $»j·÷\ u≤≥˝À kÕ>±\ì Ä•dü÷Ô... Äj·Tq dæ˙ »Øï $X‚cÕ\T...

ôdºÌ*wt kÕºsY n\T¢ ns¡T®Hé ∫s¡+J$ y˚Tq\T¢&ç>±, nÁ>∑

n\T¢ ns¡TH® é düsd¡ qü ø±»˝Ÿ n>∑sê«˝Ÿ q{Ï+∫q á dæìe÷ eT\j·÷fi¯+˝ÀøÏ ≈£L&Ü &ÉuŸ nsTT´+~. 2004˝À e∫Ãq Äs¡´ dæìe÷≈£î Ç~ d”¬ø«˝Ÿ.

ü‰´|”

es¡T&ÉT

: >∑ T DX‚ K sY <ä s ¡ Ù ø£ ‘ · « + eVæ ≤ +∫q á dæìe÷ 2010 e÷]à 31q $&ÉT<ä\sTT´+~. düTVü‰dæì eTDÏs¡‘·ï+ Á|ü<Ûëq bÕÁ‘·˝À q{Ï+∫q á ∫Á‘·+˝À n\T¢ ns¡T®Hé düs¡düq uÛ≤qTlyÓTVü≤‘ê q{Ï+∫+~. á dæìe÷ eT\j·÷fi¯+˝À ªes¡DYµ ù|s¡T‘√, Væ≤+~˝À ª@ø˘ WsY s¡ø£åø˘µ ù|s¡T‘√ &ÉuŸ nsTT´+~.

<˚X¯eTT<äTs¡T : |üP]»>∑Hêï<∏é <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫q

<˚X¯eTT<äTs¡T dæìe÷ 2007 »qe] 12q $&ÉT<ä\ sTT´+~. á dæìe÷˝À n\T¢ ns¡T®Hé düs¡düq Vü≤ì‡ø± yÓ÷‘ê«˙ q{Ï+∫+~. &ç.$.$.<ëqj·T´ ì]à+∫q á + eT\j·÷fi¯+, ‘·$Tfi¯ uÛ≤wü˝À¢ &É_“+>˘ nsTT´+~. y˚<ä+ : ÁøÏwt <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫q á dæìe÷ 2010 >∑+>√Á‹ : ¬ø.sê|òüTy˚+Á<äsêe⁄ <äs¡Ùø£‘·«+˝À e∫Ãq ∫Á‘· Væ ≤ +B˝À @ø˘ C≤«˝≤eTTœ ù|s¡T‘√ Øy˚Tø˘ #˚XÊs¡T. pHé 4e ‘˚Bq $&ÉT<ä\sTT´+~. n\T¢ ns¡T®Hé düs¡düq ª>∑+>√Á‹µ 2003 e÷]à 28q $&ÉT<ä\sTT´+~. n\T¢ Bøå±ùd<∏é q{Ï+#ês¡T. nqTwüÿXË{Ϻ, eT+#·T eTH√CŸ Á|ü<Ûëq ns¡T®Hé, n~‹ n>∑sê«˝Ÿ »+≥>± q{Ï+∫q á dæìe÷ bÕÁ‘·\T b˛wæ+#ês¡T. |òæ˝Ÿàù|òsY nyês¡T¶ bı+~q á ¬ø.sê|òüTy˚+Á<äsêe⁄ rdæq 100e dæìe÷. n\T¢ ns¡$+<é, dæìe÷ ‘·$Tfi¯+˝À ªyêq+µ ù|s¡T‘√ Øy˚Tø˘ nsTT´+~. dæ.n•«ì<ä‘Y á dæìe÷qT ì]à+#ês¡T. ‘·sê«‘· á dæìe÷ eT\j·÷fi¯+˝À &ÉuŸ nsTT´+~.

|üs¡T>∑T : ªu§eTà]\T¢µ uÛ≤düÿsY <äs¡Ùø£‘·«+˝À e∫Ãq ª|ü Tµ dæìe÷ 2008 y˚T 1e ‘˚Bq $&ÉT<ä\sTT´+~. Äs¡´ : düT≈£îe÷sY <äs¡Ùø£‘·«+˝À e∫Ãq ªÄs¡´µ dæìe÷ n\T¢s¡T>∑ns¡ T®Hé, w”˝≤ q{Ï+∫q á dæìe÷qT ~˝ŸsêE ãÁBHê<∏é : $.$.$Hêj·Tø˘ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫q á 2004 y˚T 7e ‘˚Bq $&ÉT<ä\sTT´+~. á dæìe÷ ≈£L&Ü ì]à+#ês¡ T. ˇ]j·÷˝À á dæìe÷qT Øy˚Tø˘ #˚XÊs¡T. dæìe÷qT n\T¢ ns¡$+<é ì]à+#ês¡T. n\T¢ ns¡TH® é düsd¡ qü eT\j·÷fi¯+˝À &ÉuŸ nsTT´+~. ˇ]j·÷˝À ª|ü>∑˝≤ Áù|$Tµ ‘·eTHêï uÛ≤{Ïj·÷ q{Ï+#ês¡T. 2011 pHé 10e ‘˚Bq ù|s¡T‘√ Øy˚Tø˘ #˚XÊs¡T. ‘·$Tfi¯+˝À ª≈£î{Ϻµ ù|s¡T‘√ Øy˚Tø˘ $&ÉT<ä˝q’… á dæìe÷ ‘Ó\T>∑T, eT\j·÷fi¯ uÛ≤wü˝À¢ ˇπøkÕ] #˚XÊs¡T. n\T¢ ns¡T®Hé düs¡düq nq÷yÓTVü≤‘ê »+≥>± $&ÉT<ä\sTT´+~. q{Ï+∫q á dæìe÷ ~˝ŸsêE ì]à+#ês¡T.

n\T¢ ns¡T®Hé n‹~∏ bÕÁ‘·˝À¢ ø£ì|æ+∫q dæìe÷\T ã˙ï : ã˙ï n\T¢ ns¡T®Hé q{Ï+∫q eT÷&√ ∫Á‘·+. ã˙ï˝À ã˙ï düs¡düq >öØ eTT+»˝Ÿ q{Ï+#ês¡T. ˇ] Äs¡´ 2 : düT≈£îe÷sY <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫q ªÄs¡´ j·÷˝À á dæìe÷ ª<Ûäsêàj·TT<Ûä+µ ù|s¡T‘√ &ÉuŸ nsTT´+~. 2µ dæìe÷ 2009 qe+ãsY 27q $&ÉT<ä\sTT´+~.

$CÒ‘·, &Ü&û, X¯+ø£sY<ë<ë õ+<ëu≤<é - november 2011 59


N GHT Life trade GUIDE My CHOICE

]ø±sY¶ kÕ~Û+∫q ∫Á‘·+ ª<ä÷≈£î&ÉTµ. á ôd+≥sY˝À 7 s√E\≈£î Ç+‘· ôV≤M ùwsY >∑‘·+˝À @ ∫Á‘êìø° sê˝Ò<äT.

QUIZ

∫\ø£\÷]ù|≥˝À ª<ä÷≈£î&ÉTµ≈£î yÓTT<ä{Ïyês¡+ 14 \ø£å\ 30 y˚\ ùwsY sêe&É+ ]ø±sY¶\πø ]ø±sY¶. (ù|≥˝À Á|”$j·Tdt ]ø±sY¶ ùwsY 11 \ø£å\ 39 y˚\T)

COMPETET ON d ary B RTHDAYS EXCLUS VE

dü‘ÓÔq|ü*¢˝À πøe\+ d”{Ï+>˘ ¬øbÕdæ{°‘√ (zesY˝À&é ˝Ò≈£î+&Ü) ‘=*yês¡+ 8 \ø£å\ 35 y˚\ ùwsY‘√ Ä˝Ÿf…ÆyéT {ÖHé ]ø±sY¶ kÕ~Û+∫q ∫Á‘·+ ª<ä÷≈£î&ÉTµ. (á ôd+≥sY 7 s√E\ Á|”$j·Tdt ]ø±s¡T¶ ùwsY 8 \ø£å\T). >∑T+≥÷s¡T $TqVü‰ õ˝≤¢˝Àì Á|ü‹ ôd+≥sY˝Àq÷ á ∫Á‘êìøÏ ~∏j˚T≥sY‡ øö+≥sY‡˝ÀH˚ n~Ûø£ πs≥¢≈£î {Ϭø≥T¢ neTà&É+ $X‚wü+. kÕ<Ûës¡D+>± @ ∫Á‘êì¬ø’Hê yÓTT<ä{Ï, ¬s+&ÉT, eT÷&ÉT s√E\T e÷Á‘·y˚T {Ϭø≥¢qT m≈£îÿe πs≥¢≈£î $Áø£sTTkÕÔs¡T. nsTT‘˚ Áù|ø£å≈£î\ ª<ä÷≈£î&ÉTµ≈£î 2 yêsê\ bÕ≥T {Ϭø≥T¢ ôV≤#·TÃkÕúsTT˝À neTTà&ÉTb˛e&É+ $X‚wü+.

ª<ä÷≈£î&ÉTµ ∫Á‘·+ ñ‘·sÔ ê+Á<Ûä õ˝≤¢˝À¢ >±j·TÁr <˚$ |ò*æ yéT‡ <ë«sê $&ÉT<ä˝…’ $»j·Te+‘·+>± Á|ü<ä]Ù+|üã&ÉT‘√+~. $&ÉT<ä˝…’q nìï ôd+≥s¡¢˝À eTùV≤wtu≤ãT >∑‘· ]ø±s¡T¶\ qT n~Û>∑$T+∫+~. yÓ’C≤>˘ dæ{°˝À 3e yês¡+ nìï ~∏j˚T≥s¡¢˝À ø£+{Ïq÷´ n&Ü«Hé‡ |òü⁄˝Ÿ‡ ne⁄‘√+~. Ç+ø± á Áf…+&é ¬s+&ÉTyêsê\T ø£+{Ïq÷´ nsTT‘˚ ñ‘·Ôsê+Á<Ûä˝À e⁄qï ]ø±s¡T¶\˙ï Áø±dt #˚j·T&É+ U≤j·T+. 14 s√E\≈£î <ë<ë|ü⁄ 2,80,00,000 ùwsY edü÷\T #˚dæ+~. Ç|üŒ{Ïπø nìï _.dæ. ôd+≥s¡¢˝À dü]ø=‘·Ô ]ø±s¡T¶\T düèwæºdü÷Ô dü÷|üsYVæ≤{Ÿ kÕ~Û+∫q+<äT≈£î Äq+<ä+>± e⁄+<äì >±j·TÁr <˚$ |æ*yéT‡ n~ÛH˚‘· ã‘·TÔ\ dü‘·´Hêsêj·TD (dürwt) ‘Ó*bÕs¡T.

>∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢˝À Ç<ä›s¡T bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düuÛÑT´\T <ä÷≈£î&ÉT ∫Á‘êìï #·÷dæ u≤>± m+C≤jYT #˚XÊs¡T. >∑T+≥÷s¡T {ÖHé˝Àì •e ~∏j˚T≥sY˝À yÓ÷<äT>∑T\ y˚DT>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ >∑T+≥÷s¡T {ÖHé˝À yÓTT<ä{Ï eT÷&ÉT s√E\˝À 15 ({Ï&ç|æ), Vü≤]Vü≤s¡ ~∏j˚T≥sY˝À sêj·TbÕ{Ï kÕ+ã•esêe⁄ ~∏j˚T≥s¡¢˝À Á|ü<ä]Ù+|üã&çq nìï Ä≥\T (172 c˛dt) (ø±+Á¬>dt) dæìe÷qT MøÏå+#·&É+ $X‚wü+ Vü≤Ödt|òü⁄˝Ÿ nsTT ]ø±s¡T¶ düèwæº+∫q |òüTq‘· ª<ä÷≈£î&ÉTµ<˚. j· T +>˘ f … Æ > ∑ s Y m˙º Ä sY q{Ï + ∫q ª}dü s ¡ y Ó * ¢ µ uÛ ≤ Ø ˇ+>√\T |òü⁄˝Ÿs¡Hé≈£î 32 \ø£å\≈£î ùwsY >±´¬s+{° ô|≥º>± Ä zô|ì+>˘‡‘√ ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢ Ä˝Ÿf…ÆyéT ]ø±s¡T¶ |òæ>∑sYqT πøe\+ 11 s√E\πø ø£˝…ø˘º #˚dæ edü÷fi¯fl˝Àq÷ düèwæº+∫+~. πøe\+ yÓTT<ä{Ï s√EH˚ õ˝≤¢ yÓTT‘·Ô+ MT<ä ª<ä÷≈£î&ÉTµ Á|ü<ä]Ù+∫+~. 53 \ø£å\ ùwsY kÕ~Û+#·&É+ $X‚wü+. 3 s√E\≈£î õ˝≤¢˝À 83 \ø£å\ ô|’q ùwsY sêã≥Tº≈£î+B ∫Á‘·+. ‘ÓHê*˝À |òüdtºMø˘ 26 \ø£å\ 25 y˚\ ùwsY‘√ Ä˝Ÿf…ÆyéT

ª<ä÷≈£î&ÉTµ ∫Á‘·+ >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢˝Àì 24 πø+Á<ë\˝À πøe\+ 14 s√E\πø 3 ø√≥¢ 13 \ø£å\ 89 y˚\ 446 s¡÷bÕj·T\ ùwsY kÕ~Û+∫ ]ø±sY¶>± ì*∫+~. >∑ T +≥÷s¡ T {ÖHé ˝ Àì 15 ~∏ j ˚ T ≥s¡ ¢ ˝ À |ò ü d t º Mø˘ 43,56,379 s¡÷bÕj·T\ ùwsY edü÷\T #˚dæ Ä˝Ÿf…ÆyéT {ÖHé ]ø±sY¶ düèwæº+∫q ∫Á‘·+ ª<ä÷≈£î&ÉTµ. >∑T+≥÷s¡T {ÖHé˝À 2e yês¡+˝À á ∫Á‘·+ s√E 4 Ä≥\‘√ 7 ~∏j˚T≥s¡¢˝À Á|ü<ä]Ù+|üã&É&É+ ]ø±sY¶ ø±>±, 7 ~∏j˚T≥s¡¢‘√ bÕ≥T yÓ+ø£≥ø£èwüí ~∏j˚T≥s√¢ 9e s√E 2 Ä≥\T, 10e s√E 4 Ä≥\T, 11e s√E 3 Ä≥\T, 12e s√E 3 Ä≥\T, 13e s√E 3 Ä≥\T Á|ü<ä]Ù+|üã&É&É+ eTs√ ]ø±sY¶. n˝≤π> n<äq+>± eTs√ ~∏j˚T≥sY u≤\ uÛ≤düÿsY˝À 10e s√E 4 Ä≥\T, 14e s√E 4 Ä≥\T Á|ü<ä]Ù+|üã&É&É+ eTs√ $X‚wü+. {À≥˝Ÿ>± {ÖHé˝À 2e yês¡+ 9 ~∏j˚T≥s¡¢˝À Åd”ÿHé #˚dæq |òüTq‘· ª<ä÷≈£î&ÉTµ ∫Á‘êìπø <äøÏÿ+~. 60

- november 2011

ª}düs¡yÓ*¢µ ∫Á‘·+ ñ‘·Ôsê+Á<Ûä õ˝≤¢˝À¢ uÛÑs¡‘Y |æø£ÃsY‡ <ë«sê $&ÉT<ä˝…’+~. á ∫Á‘êìøÏ uÛ≤Ø zô|ì+>˘‡ sêe&É+ $X‚wü+. m˙ºÄsY ÁπøCŸ <äèwæº˝À e⁄+#·Tø=ì <ë<ë|ü⁄ 60 ~∏j˚T≥s¡¢˝À ]©CŸ #˚XÊs¡T. yÓ’C≤>˘ dæ{°˝À m≈£îÿe ~∏j˚T≥s¡¢˝À y˚XÊs¡T. Hê\T>∑T s√E\≈£î nìï ôd+≥s¡¢˝À |òü⁄˝Ÿ ne⁄‘√+~. ô|<ä› πs+CŸ˝À dü¬ø‡dt nsTT dü]ø=‘·Ô ]ø±s¡T¶\T düèwæº+#·&É+ U≤j·TeTì uÛÑs¡‘Y |æø£ÃsY‡ _õHÓdt n&çàìÅùdº≥sY ø√fÒX¯«s¡sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. yÓ’C≤>˘ $`e÷´ø˘‡ }düs¡yÓ*¢ 4 s√E\≈£î 4,89,088 Á>±dt, ø£+~Ø>∑ 59 s√E\≈£î 18,84,047 Á>±dt, ª<ä÷≈£î&ÉTµ 4 s√E\≈£î 1,16,654 Á>±dt edü÷\T#˚dæ $»j·Te+‘·+>± Á|ü<]ä Ù+|üã&ÉT‘·THêïj·Tì _õHÓdt m&çàìÅùd≥º sY $»jYT≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T.


sex psycology top top

N GHT Life trade GUIDE TOP

Music

My CHOICE QUIZ

1. }düs¡yÓ*¢ 2. <ä÷≈£î&ÉT COMPETET ON d ary 3. lsêeT sê»´+ 4. yÓTT>∑T&ÉT B RTHDAYS EXCLUS VE 5. 7th ôdHé‡ 6. Ç{`‡ yÓTÆ \yé k˛ºØ 7. |æ\¢ »$T+<ësY 8. <ä&É 9. ø£+~Ø>∑ 10. eT&É‘· ø±C≤

6-3-609/10/A, Ist Floor, Anand Nagar, Opp:Apollo Pharmacy, Khairtabad, Hyderabad - 500 004. Ph.040-66842765, Cell : 99853 33399 E-mail : venugopal.meduri@spencersretail.com Website: www.musicworld.in

( A Division of Spencer's Retail Ltd.) 6-3-2, Ground Floor, Ashoka Metropolitan Mall, Road No.1, Banjara Hills, Hyderabad-500034.. Ph.040-66820274/75 Website : www.musicworld.in

>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<< TOP

Movies 1. 100% \yé 2. $TdüºsY |üsYô|òø˘º 3. s¡+>∑+ 4. $Ts¡|üø±jYT 5. rHée÷sY 6. n˝≤ yÓTT<ä˝…’+~ 7. nVü≤ Hê ô|fi¯fl+≥ 8. X¯øÏÔ 9. ãè+<ëeq+ 10. ø° - november 2011 61


\yé áCŸ u…¢Ì+&é nqï <ëìì ÅkÕº+>˘>± qeTTà‘êqT

–]C≤ ≈£îe÷] #·<äTe⁄≈£î+≥T+&É>±H˚ j·÷+ø£sY>± neø±X¯+ sêe&É+‘√ nqTø√≈£î+&ÜH˚ j·÷+ø£sY nsTT+~ –]C≤ ≈£îe÷]. C…$Tì {°$˝À ñ<äj·T+ 8-9 es¡≈£î ªyÓT˙ Vü‰´|æ ]≥sY, 9-10 es¡≈î£ ªÇ~ Hê bÕ≥µ ø±s¡´Áø£e÷\≈£î j·÷+ø£s>Y ± #˚d.æ . Á|üdTü ‘Ô +· e÷ eT÷´õø˘˝À 2-3 es¡≈£î ªd”]j·T˝Ÿ d”‘êeTVü‰\øÏåൠsêÁ‹ 9-10 es¡≈£î ªC≤eTTsê‹] C≤_\eTൠÁb˛Á>±yéT\T #˚düTÔqï –]C≤ ≈£îe÷] eTH√uÛ≤yê\T {≤©e⁄&é bÕsƒ¡≈£î\ ø√dü+.. Çø£ #·<äe+&ç...

MT >∑T]+∫ #Ó|üŒ+&ç?

e÷ kı+‘· }s¡T $»j·Tyê&É. Hêqï>±s¡T ôdsTT˝Ÿ˝À |üs¡‡q˝Ÿ ôdÁø£≥Ø>± |üì#˚kÕÔs¡T. neTà >∑èVæ≤DÏ. y˚TeTT eTT>∑TZs¡+ ne÷àsTT\+. nø£ÿ≈£î ô|fiË’fl+~. ‘=$Tà<√ ‘·s¡>∑‹es¡≈£î $»j·Tyê&É˝Àì e÷+{Ïk˛‡] dü÷ÿ˝Ÿ˝À #·~yêqT. Hêqï≈£î ôV’≤<äsêu≤<é≈£î ã~© ø±e&É+‘√ ôV’≤<äsêu≤<é e#êÃ+. |ü<√ ‘·s¡>∑‹ ø=‘·Ôù|≥˝Àì m{ÀHé f…+|ü⁄˝Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ˝À #·~yêqT.

j·÷+ø£sY£>± neø±X¯+ m˝≤ e∫Ã+~?

&çÁ^ ôdø£+&é Çj·TsY #·<äTe⁄‘·T+&É>± ˝Àø£˝Ÿ {Ï$ yês¡T e÷ ø±˝ÒJøÏ e∫à j·÷+ø£sY‡ ôd\ø£åHé‡ ô|{≤ºs¡T. n+<äT˝À düs¡<ë>± bÕ˝§ZHêïqT. |òüdtº sö+&é˝ÀH˚ ôd\ø˘º nj·÷´qT. eT∞fl s√E p_¢Væ≤˝Ÿ‡≈£î s¡eTàHêïs¡T. nø£ÿ&çøÏ yÓ[‘˚ nø£ÿ&É ≈£L&Ü ôd\ø˘º nj·÷´qT. <ëì ‘·s¡Tyê‘· yêfi¯ófl ø£ãTs¡T #˚kÕÔeTHêïs¡T. n|üŒ{Ï qT+&ç Ç|üŒ{Ï es¡≈£î ≈£L&Ü yêfi¯fl qT+&ç ø£ãTs¡T sê˝Ò<äT. H˚qT ôd\ø£åHé nsTT Ç+{ÏøÏ e∫Ãq s√CÒ C…$Tì qT+&ç Hê≈£î bò˛Hé #˚XÊs¡T. yês¡T Hê bò˛Hé HÓ+ãsY m˝≤ ‘Ó\TdüT≈£îHêïs√ ≈£L&Ü ‘Ó*j·T<äT. düπs neø±X¯+ e∫Ã+~ ø£<ë #·÷<ë›+ nì yÓfi≤flqT. n|ü&˚ ªVü‰´|æ&˚dtµ dæìe÷ $&ÉT<ä˝…’+~. Ä dæìe÷ >∑T]+∫ e÷{≤¢&ÉeT+fÒ e÷{≤¢&ÜqT. n+‘˚ j·÷+ø£sY>± ôd˝…ø˘º nj·÷´qT. eT÷&ÉT dü+e‘·‡sê\ bÕ≥T ø±˝ÒJøÏ yÓfi¯ó‘·÷H˚ j·÷+ø£]+>˘ #˚ùd<ëìï. <ëì ‘·s¡Tyê‘· e÷ eT÷´õø˘ ˝À j·÷+ø£sY>± neø±X¯+ e∫Ã+~.

J$‘êX¯j·T+?

Á|üdüTÔ‘·+ m+dæ@ ô|ò’q˝Ÿ Çj·TsY #·<äTe⁄‘·THêïqT. n~ |üP]Ô#˚dæ kÕ|òtºy˚sY Ç+»˙sY>± MT≈£î q∫Ãq V”≤s√ V”≤s√sTTHé‡ |üì #˚j·÷\H˚~ Hê ∫qïHê{Ï ø√]ø£. Hê≈£î q∫Ãq V”≤s√ n\T¢ ns¡T®Hé, V”≤s√sTTHé Ç*j·÷Hê.

dæìe÷˝À¢ d”]j·T˝Ÿ‡˝À neø±XÊ\T sê˝Ò<ë?

MT≈£î q∫Ãq Vü‰*&˚ kÕŒ{Ÿ?

MTs¡+<äT≈£îqï eT+∫ ø±+|æ¢yÓT+{Ÿ?

‘=*#·÷|ü⁄˝À Áù|eT˝À |ü&É{≤ìï qeTTà‘êsê?

edüTÔHêïsTT. H˚qT #˚j·T&É+ ˝Ò<äT. m+<äTø£+fÒ kÕ|òtºy˚sY Ç+»˙sY ñ<√´>∑+ #˚ùd|ü&ÉT mø£ÿ&Ó’Hê düπs, Vü‰*&˚dt˝À ne÷à Hêqï\‘√ >∑&É|ü&ÜìøÏ Çwüº|ü&É‘êqT. M{Ï >∑T]+∫ Ä˝À∫<ë›eTì neø±XÊ\T edüTÔHêï≈£L&Ü ˇ|üø√˝Ò<äT. dæìe÷˝À¢ #˚j·T&ÜìøÏ Ç+{À¢ yêfi¯ó¢ ≈£L&Ü Çwüº|ü&É≥+ ˝Ò<äT. Ç+‘·≈£î eTT+<äT e÷ nø£ÿ≈£î Áù|eTMT<ä MT n_ÛÁbÕj·T+? neø±XÊ\T e#êÃsTT. n|ü&ÉT nø£ÿ ≈£L&Ü ˇ|üø√˝Ò<äT. Áù|eTMT<ä qeTàø£+ ˝Ò<äT. Çwüº+˝Ò<äT. qqï+<äs¡÷ ø±»˝Ÿ˝≤>± ñ+{≤e⁄ n+{≤s¡T. ˇø£kÕ] C…$T˙˝À ªeT>∑BÛs¡µ dæìe÷˝À \yé áCŸ u…’¢+&é nH˚~ qeTTà‘êqT. \yé m{Ÿ |òüdtºôd’{Ÿ nH˚<ëìï qeTàqT. q{Ï+∫q $\Hé Ç+≥s¡÷«´ »s¡T>∑T‘√+~. |üø£ÿ ~∏j˚T≥sY˝À Hê ˝…’yé ø±s¡´Áø£eT+ »s¡T>∑T‘√+~. Hê ø±s¡´Áø£eT+ |üP]Ô#˚düT≈£îì Ç+≥s¡÷´´ »s¡T>∑T‘·Tqï bò˛¢sY˝ÀøÏ yÓ[‘˚ Á ù | eT $yêVü ≤ + #˚ d ü T ≈£ î +{≤sê ô | <ä › \ T ≈£ î ~]Ãq $yêVü ≤ + ªeT>∑BÛs¡µ˝À s¡DBÛsY bÕÁ‘· #˚dæq e´øÏÔ qqTï #·÷dæ ˇø£ÿkÕ] HêyÓ’|ü⁄ ÄX¯Ãs¡´+>± #˚düT≈£î+{≤sê? #·÷dæ ‘·s¡Tyê‘· wæ{Ÿ nì nHêï&ÉT. @yÓTÆ+~ nì n‘·ìï Ç+≥s¡÷«´ #˚düTÔqï j·÷+ø£sY ne÷àHêqï\T ≈£î~]Ãq $yêVü≤+ #˚dTü ≈£î+{≤qT. nsTT‘˚ yêfi¯ófl me]ì #Ó|‘æ ˚ yêfi¯flqT n&ç–‘˚ H˚qT Ä ne÷àsTTì #·÷dæ ø±»˝Ÿ nqT≈£îHêïqT nì nHêï&É+≥. n~ H˚qT #˚düTø√qT. nu≤“sTT Hê≈£î ≈£L&Ü q#êÃ*. eTs¡∫b˛˝ÒqT. 62

- november 2011


ø£ÁeT•ø£åD nedüs¡+

letters to the editor

edüTÔ+~. á Áø£eT•ø£åD nH˚~ eTTK´+>± dæìe÷yêfi¯fl J$‘ê˝À¢ eTTK´yÓTÆq~>± #Ó|üŒe#·TÃ. eTq düe÷»+˝À sê»ø°j·÷\ ‘·s¡Tyê‘· m≈£îÿe ÁbÕ<Ûëq´‘· ñqï~ dæìe÷ s¡+>±ìπø. #ê˝≤eT+~ dæìe÷ s¡+>∑+yÓ’|ü⁄ ÄdüøÏÔ #·÷|ü⁄‘ês¡T. dæìe÷ yêfi¯fl J$‘ê\qT ‘Ó\TdüTø√e&ÜìøÏ Çwüº|ü&É‘ês¡T. dæìe÷ nH˚~ >±¢eTsY Á|ü|ü+#·+ ø±ã{Ϻ á s¡+>∑+˝À ñ+&˚ yê]ô|’ nH˚ø£ nb˛Vü≤\T ñ+{≤sTT. ø±ã{Ϻ eTTK´+>± dæìe÷ q{°q≥T\ $wüj·÷ìøÏ eùdÔ yês¡T @~ #˚dæHê ≈£L&Ü Ä yês¡Ô |ü‘êø£kÕúsTTøÏ #˚sT¡ ≈£î+≥T+~. Á|üdTü ‘Ô · |ü]dæ‘ú T· ˝À¢ dæ˙ q{°q≥T\ô|’ Á&É>‡˘ ≈£î dü+ã+~Û+∫ b˛©düT\T nqTe÷q+>± #·÷düTÔHêïs¡T. n+<äs¡÷ <ëì u≤~Û‘·T\T ø±ø£b˛sTTHê |òü˝≤Hê yês¡T Á&É>˘‡ rdüT≈£î+{≤s¡T nH˚ |ü⁄ø±s¡T¢ wæø±s¡T¢ #˚düTÔHêïsTT. Ç˝≤+{Ï düeTj·T+˝À j·TTe V”≤s√\T #ê˝≤ C≤Á>∑‘·Ô>± ñ+&Ée\dæq nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+~. n˝≤π> >=&Ée\≈£î ≈£L&Ü <ä÷s¡+>± ñ+&Ée\dæq nedüs¡+ ñ+~. Á|üdüTÔ‘·+ eTq≈£îqï j·TTeV”≤s√˝À¢ eT+∫ Á|ü‹uÛÑ‘√ bÕ≥T, #·÷&É #·ø£ÿ{Ï n+<ä+, eT+∫ mqØ® ñqï q≥T&ÉT qeB|t. ø±düÔ ø£wüº|ü&ç‘˚ eT+∫ V”≤s√>± ù|s¡T‘Ó#·TÃ≈£îH˚ neø±X¯+ ñqï j·TTe ø£<∏ëHêj·T≈£î&ÉT ≈£L&Ü. nsTT‘˚ ‘·s¡#·T>± n‘·ì ù|s¡T $yê<ë˝À¢ $ì|æk˛Ô+~. n‘·ìøÏ ñqï >=|üŒ uÛÑ$wü´‘YqT <äèwæº˝À ô|≥Tº≈£îì Ç˝≤+{Ï eTìwæ J$‘·+˝À ˇø£ <äX¯ es¡≈£î ‘·qø√dü+ Áã‘·ø±*. düe÷»+˝À ù|s¡T Á|üU≤´‘·T\T $yê<ë\≈£î <ä÷s¡+>± ñ+fÒ uÛÑ$wü´‘Y ã+>±s¡T eTj·T+ ne⁄‘·T+~. Ç|üŒ{Ï e∫Ãq ‘·s¡Tyê‘· düe÷»+ eTq*ï #·÷düTÔ+<äH˚ yÓT\≈£îe‘√ Áã‘·ø£e\dæ edüTÔ+~. j·TTeV”≤s√˝≈£î >∑{Ϻ b˛{° ø±>∑\&ÉT. Ç|üŒ{Ϭø’Hê Ç˝≤+{Ï ∫qï ∫qï >=&Ée˝À¢ Ç~ Á|ü‹ ˇø£ÿ ôd\Á_{° bÕ{Ï+#ê*. n˝≤ bÕ{Ï+#·ø£b˛‘˚ ø£cÕº\T m<äTs√ÿe\dæ ‘·\<ä÷s¡Ã≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô rdüT≈£î+{≤&Éì ø√s¡T≈£î+<ë+.

n<äT“¤‘·+..Äø£s¡¸D°j·T+

ª{≤©e⁄&éµ dæìe÷ |üÁ‹ø£ s¡+>∑T˝À¢ #ê˝≤ Äø£s¡¸D°j·T+>± e⁄+~. ‘êC≤ dæ˙ $X‚cÕ\‘√, ‘êC≤ dæ˙ ‘ês¡\ es¡í ∫Á‘ê\‘√ MTs¡T n+~düTÔqï düe÷#ês¡+ n<äT“¤‘·+>± e⁄+~. o]¸ø£\˙ï Äø£≥Tº≈£î+≥THêïsTT. ‘Ó\T>∑T˝À Ç+‘·eT+∫ s¡+>∑T\ yÓ¬s’{° dæìe÷ |üÁ‹ø£ yÓ\Te&É&É+ ‘Ó\T>∑Tyê]øÏ Äq+<ä<ëj·Tø£+. ª{≤©e⁄&éµ dü+bÕ<äø£ esêZìøÏ n_Ûq+<äq\T. X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T.

m˝Ÿ.|æ.#·+Á<ä, <Ûäs¡àes¡+ Ä\“+>± <ë#·Tø√e#·TÃ

{≤©e⁄&é |üÁ‹ø£ #ê˝≤ u≤>∑T+~. z Ä˝“+>± <ë#·T≈£îH˚ $<Ûä+>± e⁄+~. pˆˆm˙ºÄsY >∑T]+∫q ÇHé|òüπsàwüHé #·ø£ÿ>± Ç∫Ãq+<äT≈£î <∏ë´+ø˘‡. n˝≤π> n+»©<˚$, _.düs√» ˝≤+{Ï bÕ‘· q{°eTDT\ Ç+≥s¡÷«´\T ÇùdÔ Ç+ø± u≤e⁄+≥T+~. |üõ˝Ÿ‡ |ü+|ü&ÜìøÏ >∑&ÉTe⁄ ‘˚B Çe«+&ç. |üÁ‹ø£ ø±«*{° Ç˝≤π> yÓTsTT+f…sTTHé #˚ùdÔ bÕsƒ¡≈£î\ Vü≤è<äj·÷\˝À ∫s¡ø±\+ ì*∫b˛‘·T+~. |üÁ‹ø£ dæã“+~øÏ n_Ûq+<äq\T.

>=\T>∑÷] yÓ+ø£≥¬s&ç¶, nq|ü]Ô

wanted marketing & sales executives in Hyderabad,Thirupathi, Vizag & Vijayawada

for Contact: Kaarthik Media & Entertainment Plot No: 445/2 Road No 20, Jubilee Hills, Hyderabad – 500034 Ph: 040 6455 3444, email: editor@tollywoodmag.com www.tollywoodmag.com, +

91 8008826444

ø±«*{° e⁄qï |üÁ‹ø£

‘Ó\T>∑T˝À eT+∫ ø±«*{°‘√ {≤©e⁄&é dæìe÷ |üÁ‹ø£ rdæq+<äT≈£î n_Ûq+<äq\T. ØyÓ+’ &é ù|]≥ ‘Ó\T>∑T ø£<∏ëHêj·T≈£î\ ∫Á‘ê\ >∑T]+∫ $esê\T ÇdüTÔHêïs¡T. bÕ‘· ‘·s¡+ q≥T\ >∑T]+∫ ≈£L&Ü $esê\T n+<äCÒùdÔ u≤>∑T+≥T+~. q+~ Äyês¡T¶\T b¥+~q ∫Á‘ê\ $esê\qT d”]j·T˝` n+~ùdÔ #ê˝≤ u≤>∑T+≥T+~.

>√bÕ˝` ø±˝Ò|ü*¢, >∑T+≥÷s¡T. - november 2011 63


My CHOICE

Quiz

QUIZ COMPETET ON

2

d ary B RTHDAYS EXCLUS VE

3

1

(

4

5

#Ó|üa+&ç #·÷<ë›+ !

1. ø£fi¯¢CÀ&ÉT˝À+∫ ‘=+– #·÷düTÔqï<Óes¡T ? 2. á n+<ë\ ‘ês¡ ù|Rs+{À #Ó|ü⁄aø√+&ç? 3. á Áb¥&É÷´düsY ù|Rs+{Ï? 4. á düìïy˚X¯+ @ ∫Á‘·+˝Àì~? 5. Ä˝À∫düTÔqï á e´øÏÔ mes¡T? Address: Kaarthik Media & Entertainment Plot No: 445/2 Road No 20, Jubilee Hills, Hyderabad – 500033, email: editor@tollywoodmag.com

>>> |æÁHé‡ eTùV≤wt øö–{À¢ düeT+‘·- @ d”«{` q~∏+>˘‡ #Ób˛Ô+<√..!? e÷≈£î u…dtº &Ó’˝≤>˘ sêdæ |ü+|ü+&ç.. –|òtºbÕ´ø˘ n+<äTø√+&ç. <<<

$CÒ‘·\T nø√ºãsY dü+∫ø£ ª#Ó|üa+&ç #·÷<ë›+ !µ $CÒ‘·:

dæ]

≈£Lø£{`|ü*¢, ôV’≤<äsêu≤<é nø√ºãsY dü+∫ø£ &Ó’˝≤>˘ ø±+f… dtº ˝À m+|æø£sTTq ™‘·ÔeT ø±´|ü¸Hé:

sêyéT: V”≤s√>± Ç+¬ø+‘· eT+~ ne÷àsTT\qT Áù|$T+#ê*sê u≤ãT..! $CÒ‘·: q¬swt, »+>±¬s&ç¶>∑÷&Ó+ Address: Kaarthik Media & Entertainment Plot No: 445/2 Road No 20, Jubilee Hills, Hyderabad – 500033, email: editor@tollywoodmag.com

64

- october 2011


trade GUIDE My CHOICE QUIZ COMPETET ON d ary B RTHDAYS EXCLUS VE

»\ø±˝≤&˚ »e«qT\T »\ø±˝≤&˚ á »\ø£q´˝À¢ MT≈£î q∫Ãq »e«ì mes√

!

e÷≈£î sêj·T+&ç. --------------------------------------------------

ˇø£ dü+e‘·‡s¡+ {≤©e⁄&é düu`Ádæÿ|ü¸Hé ¬>\T#·Tø√+&ç.

Address: Kaarthik Media & Entertainment Plot No: 445/2 Road No 20, Jubilee Hills, Hyderabad – 500033 email: editor@tollywoodmag.com

nø√ºãsY dü+∫ø£ $CÒ‘·: lìyêdt, u≤|ü≥¢, >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢. - november 2011 65


COMPETET ON d ary B RTHDAYS EXCLUS VE

november diary

qe+ãsY HÓ\ Á|ü‘˚´ø£‘· MT≈£î ‘Ó\TkÕ? <˚e⁄\|ü*¢ ø£èwüí XÊÁdæÔ e+{Ï kÕVæ≤‘·´ ø±s¡T&ÉT |ü⁄{Ϻ+~ á HÓ\˝ÀH˚ ô|’q Á|ükÕÔ$+∫q yêπs ø±≈£î+&Ü á HÓ\˝À m+‘√eT+~ eTVü‰qTuÛ≤e⁄\T »ìà+#ês¡T. yês¡+<ä]øÏ »qà~q X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T. BbÕe[ ˝≤+{Ï ô|<ä› |ü+&ÉT>∑... Ä dü+<äs¡“¤+>± $&ÉT<ä\j˚T´ ô|<ä› ∫Á‘ê\T, ˇø£ s¡ø£+>± #ÓbÕŒ\+fÒ ‘Ó\T>∑T dæìe÷ |ü]ÁX¯eT≈£î ≈£L&Ü z |ü+&ÉT>∑˝≤+{Ï HÓ\>± á HÓ\qT #Ó|üŒe#·TÃ.

01

02

03

Devulapalli krishna sastry (writer) Ileana (actress) Aishwarya Rai (actress)

Sharukh Khan

Jikki (singer) E.V.Saroja

06

(actor)

07 Anushka (actress) Kamal Hassan (actor) Dasari Arun Kumar

12

B.S.Ranga

(producer, director & cameraman)

Tabu (actress) B Sivaramakrishna (producer)

V.B.Rajendra Prasad

(actress) vardhanthi

(actor)

11

04

Hema (actress)

Dasarathi (writer) vardhanthi

(producer & director)

08

09

B.N.Reddy

Raja

(producer)

05 10 Tatineni Rama Rao

(actor)

(director)

Nayantara (actress)

13 Rajiv Kanakala (actor)

14

Mamatha mohan das (actress)

15

Yandamuri

(writer, director)

16

Ramoji Rao

17

18

(producer)

B.N.Reddy

(producer, director)

Roja (actress)

T.L.Kantha rao (actor)

21

22

Editor Mohan (producer)

Naga Chaitanya

27

Akineni venkata Ratnam

Relangi (actor)

vardhanthi

(producer) vardhanthi

- november 2011

Sushmita Sen (actress)

Subhaleka Sudhakar (actor)

24

(actor)

Vishnu Manchu (actor)

26 66

23

19

28

Tatineni Prakash Rao(director,producer)

29

20 25 30 Vennela kanti (writer)


Tollywood November 2011  

Tollywood - The Telugu Film Magazine Tollywood - The cinema of Andhra Pradesh (Telugu: తెలుగు సినీపరిశ్రమ), is the Telugu language film ind...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you