Page 1

RNI No: APTEL/2003/10076 Postal Reg No: HD/1152/2011-13

bÕ≥\ Á|ü|ü+#·+˝À j·TTe#Ó’‘·q´+

ø£èwüí#Ó’‘·q´

s¡#·Ã #˚j·TuÀ‘·Tqï

MAR 2012 issue03 VOL09

20

rAM dæ˙ »Øï < ‘Ó\T>∑T˝À e÷{≤¢&É>∑\T>∑T‘·THêïq+fÒ neTà dü\Vü‰e˝Ò¢,

SUMa ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\ Ä˝À#·Hê <Û√s¡DÏ˝À e÷s¡TŒ sêyê*,

dæ+>∑sY øödü\´


Launch your career in film + media. Admissions open for Direction, Cinematography and Editing courses Short-term and PG courses in all aspects of filmmaking

Nagarjuna Superstar of the South President, ISFM

Kurt Inderbitzin

Akkineni Nageshwara Rao

Hollywood producer, director CEO, ISFM

Chairman, ISFM

Mani Ratnam

S. Gopal Reddy

National Award winning director Academic Advisor, Direction Course

Academic Advisor, Cinematography course

Seats filling up fast! For info SMS ISFM to 56161 Find us at Annapurna Studios, Road No. 2, Banjara Hills Hyderabad 040 4914 1234 info@isfm.edu.in www.isfm.edu.in SMS ISFM to 56161


"Some people want it to happen! Some wish it would happen! Others make it happen" Murali Mohan Ravi

Credits: Editor in Chief Executive Editor Head-Creative Visualizer / Layouts Business Head General Manager Marketing Business Development Manager Manager-Operations Photography Stylist & Fashion Designer Publication Consultant Marketing By Distributed By

: : : : : : : : : : : : :

Murali Mohan Ravi Madhavii Rayyapati Suresh Kumar CH SS Digwijesh V. Vishwaanathan S. Dominic Srinivas Chebolu Usha K Rajesh Mindi Varsha Patvari Raghurama Raju Kalidindi Kaarthik Media & Entertainment Times Agencies

For Advertisement Enquires Call : +91 8008826444, 98498 11170 Media Partners: Follw Us On : facebook.com/tollywoodmag twitter.com/tollywoodmag email: editor@tollywoodmag.com www.tollywoodmag.com

subscription 1 year (12 issues) : Rs 200

2 Year ( 24 issues) : Rs 380

Name:_______________________________________________________________________ Address: _____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ City: ____________________________ Pin:________________________________________ Phone Number: ___________________Email Id:_____________________________________ Please find enclosed cheque/dd no: _________________________ Date: ________________ IN favor of : Kaarthik Media & Entertainment Mailing Address: KAARTHIK MEDIA & ENTERTAINMENT, HOUSE NO: 1-65/2/A/46, PLOT NO: 46 CYBER HILLS, GUTTALA BEGUMPET,, NEAR KAVURI HILLS HYDERABAD - 500 081. Ph: 040 6455 3444 Terms & Conditions 1. Rates are valid for Hyderabad only. For delivery to other parts of Andhra Pradesh add Rs 40 per 12 issues, Rs 80 for 24 issues. 2. Kaarthik Media & Entertainment is not responsible for postal delays or delivery failures. 3. Subscriptions are not refundable. 4. All disputes are subject to the exclusive jurisdiction of competent courts in Hyderabad only.

got talent

wanna be featured in

send your details and portfolio to editor@tollywoodmag.com

Edited, Printed, Published and Owned by Murali Mohan Ravi, Flat # 410, D-Block, Keerthi Apartments, Yellareddyguda, Hyderabad – 500073 and Printed at Kala Jyothi Process Pvt Ltd, 1-1-60/5, RTC X Roads, Hyderabad – 500020 Designed at Kaarthik Media & Entertainment, HOUSE NO: 1-65/2/A/46, PLOT NO: 46, CYBER HILLS, GUTTALA BEGUMPET, NEAR KAVURI HILLS HYDERABAD - 500 081 . All rights are reserved. Republishing in whole or part without written permission is prohibited. TOLLYWOOD takes no responsibility for unsolicited photographs or material. All photographs, unless otherwise indicated, are used for illustrative purposes only. PUBLISHED FOR THE MONTH OF march 2012 – VOLUME 9 ISUUE 03, RNI No: APTEL/2003/10076 Postal Reg No: HD/1152/2011-13

4

- march 2012


ravindra@kaarthikme.com, ravindratalluri19@gmail.com


<< 2012 March

08 {≤©e⁄&é q÷´dt {≤©e⁄&é ]eP´ 20 dæìe÷ $X‚cÕ\T

- ‘Ó\T>∑T

- n\]+∫q ª|üP\s¡+>∑&ÉTµ, |ò”˝Ÿ>∑T&é \yék˛º] ª\yé ô|òsTT\÷´sYµ

{≤©e⁄&é Á|æeP´

21 Contents ø√©e⁄&é q÷´dt 22 23 u≤©e⁄&é q÷´dt 24 Vü‰©e⁄&é q÷´dt 28 24 Áø±|òtº‡

ªHê Çwüº+µ n+≥Tqï sêHê düôdŒHé‡ Á~∏\¢sY>± ª≈£î\TeTHê*µ ‘·$Tfi¯ dæìe÷ $X‚cÕ\T Væ≤+B dæìe÷ $X‚cÕ\T Ç+–¢wt dæìe÷ $X‚cÕ\T

- bÕ≥\ Á|ü|ü+#·+˝À j·TTe#Ó’‘·q´+, ø£èwüí#Ó’‘·q´ Ç+≥s¡÷«´

52

{≤©e⁄&é mø˘‡≈£L¢õyé-

≈£î≥T+ã düuÛÑT´\ Ä˝À#·Hê <Û√s¡DÏ˝À e÷s¡TŒ sêyê*, dæ+>∑sY øödü\´ Ç+≥s¡÷«´

32 ã÷´{° {Ï|t‡ 40

Vü‰{Ÿ n+&é ôdŒÌdæ - m<äTs¡T

26

s¡#·Ã #˚j·TuÀ‘·Tqï

#·÷|ü⁄\ $]uÀDÏ, ÇcÕ#êyê¢ - $Ts¡T$T≥T¢ >=*ù| j·Te«qXÀuÛÑqT ì*ù| ÄVü‰s¡ |ü<ësêú\T

42 {≤©e⁄&é mø˘‡≈£L¢õyé {≤©e⁄&é ˝§πøwüHé 44

|üesY #·÷|üqTqï &܈ˆ sêCX‚KsY

s¡eTD°j·T Á|üø£è‹, dü+düÿè‹, dü+Á|ü<ëj·÷\ ∫s¡THêe÷ eTq ø√qd”eT

6

- march 2012

46 bòÕ´wüHé 50 {Ϭøÿ{Ÿ ≥T {≤©e⁄&é 54 ø£$T+>˘ dü÷Hé 56 ôdø˘‡ n+&é ôd’ø±\õ58 HÓ’{Ÿ ˝…’|òt 60 mø˘‡≈£L¢õyé 62 ]yÓ’+&é 64 ÁfÒ&é¬>’&é 65 {≤|t 10 f…©e⁄&é 66 68 øÏ«CŸ 69 yÓTÆ #ÛêsTTdt 70 &Ó’Ø {≤˝…+{Ÿ |ü]#·j·T y˚~ø£

- Áô|òwt

oÁ|òüTdüÿ\q+

|üHÓï+&ÉT

- eT÷&Üs¡¢

- sêyéT dæ˙ Á|üj·÷D+

- ‘Ó\T>∑T˝À e÷{≤¢&É>∑\T>∑T‘·THêïq+fÒ neTà dü\Vü‰e˝Ò¢, j·÷+ø£sY düTeT n+‘·s¡+>∑+

- Ç+≥ ¬>*∫ s¡#·Ã ¬>\TdüTÔqï eTVæ≤fi≤eTDT\T


Check the Exclusive Collection of Sonia Punwani

House of Design & Style

The exclusive and exquisite design by Internationally renowned Mumbai based Design Diva, Sonia Punwani whose repertoire is not restricted to her superbly crafted garments in Indian and western wear but also in accessories that reflect International trends and elevate your chic styling to another level and Jewelry that sparkles on you with elegance and beauty.

Studio 45, B 1355, G -7, 1st Floor, Road no: 45, Jubilee Hills, Hyderabad Tel: 040-2355 0662, +91 99591 22440


NEWS HAPPENINGS Call: 98490 13340 95054 80291

LIFE style HOT SPICY CHIT CHAT PA

RAZZI

t ps ÁøÏwt <äBEAUTY s¡Ùø£‘·«+˝À düeT+‘· BEHIND THE WOODS {≤©e⁄&é˝À Ç|ü&ÉT _J _J>± e⁄qï V”≤s√sTTHé düeT+‘·. ¬s+&ÉT ‘·$Tfi¯ dæìe÷\‘√ bÕ≥T ‘Ó\T>∑T˝Àq÷ sêyéT#·s¡DY‘√q÷, dæ<ë›s¡ú‘√q÷, eTùV≤wtu≤ãT‘√ dæìe÷\T #˚dü÷Ô &˚≥T¢ m&É®dtº #Ój·T´˝Òq+‘· _J nsTTb˛sTT+~. _J n+≥÷ ÁøÏwt <äs¡Ùø£‘·«+˝À düeT+‘˚+{Ï nqTø√ø£+&ç. k‘Y Ç+&çj·÷ cÕ|æ+>˘ e÷˝Ÿ yê] Áu≤+&é n+u≤dæ&ÉsY>± ø£$T{Ÿ nsTTq düeT+‘· Ä cÕ|æ+>˘ e÷˝Ÿ yê] z j·÷&é˝À q{Ï+#·qT+~. Ä j·÷&éøÏ ÁøÏwt <äs¡Ùø£‘·«+ #˚j·TqTHêïs¡T. ‘·«s¡˝ÀH˚ wüO{Ï+>˘ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qT+~.

LOCAT ON fash on

n‘· ´+‘· ·TÄø£ s¡¸D°j·Tb˛{°uÛTOLLYWOOD ≤s¡rj·T |ü⁄s¡Twüß˝À¢ kÕúq+ <äøÏÿ+#·T≈£îqï {≤©e⁄&é V”≤s√\T n‘·´+‘· Äø£s¡¸D°jTICKET uÛ≤s¡rj·T |ü⁄s¡Twüß\2 ˝À {≤©e⁄&é V”≤s√\T eTùV≤wtu≤ãT, sêHê <ä>∑TZu≤{Ï, dæ<ë›sYú\T kÕúq+ <äøÏÿ+#·T≈£îHêïs¡T. Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ »]π> á ÄHé˝…’Hé b˛{°˝À 50 eT+~ì m+|æø£ #˚kÕÔs¡T. >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ á C≤_‘ê˝À n‘·´+‘· Äø£s¡¸D°j·T |ü⁄s¡Twüß&ç>± Vü≤è‹ø˘s√wüHé eTT+<äTHêïs¡T. 2011 dü+e‘·‡sêìøÏ>±qT »]–q b˛˝Ÿ˝À <ë<ë|ü⁄ eT÷&ÉT \ø£å\ 71 y˚\ z≥T¢ b˛\j·÷´sTT. >∑‘· @&Ü~ á b˛{°˝À eTùV≤wtu≤ãT, dæ<ë›sYú\T e⁄+&É>±, á dü+e‘·‡s¡+ ª<äyéT e÷s√ <äyéTµ‘√ u≤©e⁄&é m+Á{° Ç∫Ãq sêHê <ä>∑TZu≤{Ï yê]øÏ ‘√&Éj·÷´&ÉT.

sex psychology top

ªˇ+>√\T –‘·Ôµ>± sêyéT N GHT Life

Vü‰´+&édüyéT V”≤s√ sêyéT ‘·«s¡˝À ªˇ+>√\T –‘·Ôµ>± Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äT≈£î sêqTHêïs¡≥. ªø£+~Ø>∑µ dü¬ø‡dt‘√ Äq+<ä+>± e⁄qï sêyéT Á|üdüTÔ‘·+ ø£s¡TD≤ø£s¡Hé <äs¡Ùø£‘·«+˝À #˚düTÔqï ªm+<äTø£+fÒ Áù|eT+≥µ ∫Á‘·+ |üPs¡ÔsTT+~. á ∫Á‘·+˝À ‘·eTHêï sêyéT‘√ »‘·ø£{Ϻ+~. ‘Ó\T>∑T, ‘·$Tfi¯ uÛ≤wü˝À¢ ì]àdüTÔqï á ∫Á‘·+ b˛dtº Ábı&Éø£åHé esYÿ ≈£L&Ü ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. ‘êC≤>± ªˇ+>√\T –‘·Ôµ #˚j·TqTHêïs¡ì düe÷#ês¡+. kÕ<Ûës¡D+>± ø£j·÷´ìøÏ ø±\T <äTe«{≤ìøÏ ¬s&û>± e⁄+&˚yê]ì ˇ+>√\T –‘·Ô‘√ b˛\TdüTÔ+{≤s¡T. á ∫Á‘·+˝À V”≤s√ πøs¡ø£º¬s’CÒwüHé ≈£L&Ü Ç˝≤π> e⁄+≥T+<äì düe÷#ês¡+. ‘·«s¡˝À n~Ûø±]ø£+>± Á|üø£≥q yÓ\Te]kÕÔs¡ì |òæ˝Ÿàq>∑sY esêZ\ düe÷#ês¡+.

trade GUIDE My CHOICE

8

- march 2012 QUIZ


eTs√kÕ] sêCŸ-ø√{Ï »+≥ dü+^‘·+ u≤©e⁄&é˝À »+≥ dü+^‘· <äs¡Ù≈£î\T m≈£îÿy˚qì #ÓbÕŒ*. \ø°Îø±+‘Y-bÕ´πs˝≤˝Ÿ, ø£fi≤´DYõ-Äq+<éõ,

qByéT-ÁXÊeDY, »‹Hé-\*‘Y, X¯+ø£sY-C…’øÏwüHé, X¯+ø£sY-mVü≤kÕHé-˝≤jYT Ç˝≤ #Ó|ü≈£î+≥÷ b˛‘˚ dü+^‘· kÕÁe÷C≤´H˚ï*q eTVü‰qTuÛ≤e⁄\T #ê˝≤eT+~ e⁄Hêïs¡T. Çø£ ‘Ó\T>∑TøÏ eùdÔ sê»Hé-Hêπ>+Á<ä\T »+≥>± Áù|ø£å≈£î\qT dü«sê+ãT~Û˝À z\˝≤&ç+#ês¡T. yê] ‘·sê«‹‘·s¡+˝À sêCŸ-ø√{Ï\T »+≥>± ô|<ä› V”≤s√\ dæìe÷\ìï+{Ïø° eT÷´õø˘ n+~+#ês¡T. mH√ï Væ≤≥T¢ yê] U≤‘ê˝À »eT #˚düT≈£îHêïs¡T. ø±s¡Dy˚T$T{À ‘Ó*j·Tø£b˛sTTHê, dü«#·Ã+¤ <ä+>±H˚ $&ç $&ç>± #˚<ë›eTì nqT≈£îHêïeTì yês¡Hêï, yÓTT‘êÔìøÏ Ç<ä›s¡T $&ç $&ç>± dæìe÷\T #˚j·T≥+ yÓTT<ä\Tô|{≤ºs¡T. $&çb˛sTTq ‘·sê«‘· ≈£L&Ü ø√{Ï mH√ï Væ≤{Ÿ ∫Á‘ê\<ë«sê düTeT<ÛäTs¡ dü«sê\ e÷*ø£\qT n+~+#ês¡T. sêCŸ e÷Á‘·+ dü+^‘· <äs¡Ù≈£î&ç>± m≈£îÿe>± ø£ì|æ+#·ø£b˛sTTHê, q≥T&ç>± n|ü&É|ü&ÉT yÓT]XÊs¡T. Ç|ü&ÉT eT∞fl M[fl<ä›s¡÷ z n+&ÉsYkÕº+&ç+>˘≈£î e∫Ã, eT∞fl »+≥>± dæìe÷\T #˚j·÷\ì ìX¯ÃsTT+#·T≈£îHêïs¡≥. nsTT‘˚ M]<ä›s¡÷ ø£*dæq ‘·sê«‘· #Ój·T´uÀj˚T dæìe÷ me]<äH˚~ ‘Ó*j·÷*‡ e⁄+~.

‘·$Tfi¯+ ‘·sê«‘˚ ‘Ó\T>∑T

Á|üeTTK ìsêà‘·, ^‘ê ÄsYº‡ n~ÛH˚‘· n\T¢ ns¡$+<é ∫qï ≈£îe÷s¡T&ÉT •Øwt ‘·«s¡˝À ø£<∏ëHêj·T≈£î&ÉT>± Äs¡+π>Á≥+ #˚j·TqTHêï&ÉT ˇø£ ‘·$Tfi¯ dæìe÷‘√. ‘Ó\T>∑T˝À Á|üuÛ≤dt V”≤s√>± #˚dæq ª$TdüºsY |üsYô|òø˘ºµ ‘·$Tfi¯ Øy˚Tø˘‘√ ‘·$Tfi¯ dæ˙ |ü]ÁX¯eT˝À n&ÉT>∑Tô|&ÉT‘·THêï&ÉT. Ä dæìe÷ nsTTq ‘·sê«‘· ‘Ó\T>∑T˝À dæìe÷ #˚kÕÔ&˚yÓ÷ nqT≈£î+fÒ bıs¡bÕfÒq+&√jYT. ‘·$Tfi¯+˝À 15 dæìe÷\T #˚dæq ‘·sê«‘˚ ‘Ó\T>∑T˝À dæìe÷ #˚j÷· \qT≈£î+≥THêï&É≥ •Øwt. á $wüjT· + Äj·Tq ‘·+Á&ç n\ T¢ ns¡$+<é dü«j·T+>± yÓ\¢&ç+#ês¡T. ø±s¡Dy˚T$T≥ì n&ç–‘˚Hê≈£Lÿ&Ü ‘Ó*j·T<äT. Ç~ •Øwt ìs¡íj·Ty˚T n+≥THêïsêj·Tq. •Øwt m+<äTøÏ˝≤+{Ï ìs¡j í T· + rdüT≈£îHêï&√ n‘·ìøπ ‘Ó*j·÷*. •Øwt ¬øØsY˝À yÓTT<ä{Ï dæìe÷ $»j·Te+‘·+ ø±yê\ì ø√s¡T≈£î+<ë+. Ä˝Ÿ <ä u…dtº •Øwt.

Call: 98490 13340, 95054 80291

n\¢ ] qπ s wt k˛wæjÓ÷ bòÕ+≥d”

n\¢] qπswt k˛wæjÓ÷ bòÕ+≥d” ∫Á‘·+ #˚j·TqTHêï&ÉT. ªu…{Ϻ+>˘ ã+>±ÁsêEµ s¡÷bı+~+∫q Ç.dü‹Ôu≤ãT <äs¡Ùø£‘·«+˝À á ∫Á‘·+ ‘Ós¡¬øø£ÿqT+~. e÷]à 17q wüO{Ï+>˘ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTqï á dæìe÷qT #·+{Ï n&ܶ\ ì]àdüTÔHêïs¡T. ∫Á‘·+ >∑T]+∫ #·+{Ï n&ܶ\ $e]dü÷Ô ø=+‘· $sêeT+ ‘·sê«‘· e÷ dü+düú qT+∫ edüTÔqï dæìe÷ Ç~. qπswt ¬øØsY˝À uÛ≤Ø ã&Ó®{Ÿ dæìe÷>± s¡÷bı+<äqT+~. kÕ+πø‹ø£+>± n<äT“¤‘·+ nì|æ+#˚˝≤ e⁄+≥÷ |üP]Ô $H√<äuÛÑ]‘·+>± e⁄+≥T+~. ø£<∏ä $ì qπswt m+‘√ Á~∏˝Ÿ nj·÷´s¡T. yÓ+≥H˚ z¬ø #Óù|ŒXÊs¡T. á ‘·s¡Vü‰ bÕÁ‘·˝À qπswt q{Ï+#·&É+ Ç<˚ yÓTT<ä{ÏkÕ]. ªlsêeTsê»´+µ ∫Á‘êìøÏ ôd{Ÿ‡ y˚dæq øÏs¡DY≈£îe÷sY Ä<Ûä«s¡´+˝À ôd{Ÿ‡ ìsêàD+ »s¡T>∑T‘·T+~. ø£<∏ë|üs¡+>± Á>±|òæø˘‡øÏ m+‘√ ÁbÕ<Ûëq´‘· e⁄+~. Ç|üŒ{Ïπø eT÷&ÉT HÓ\\ qT+∫ Á>±|òæø˘‡ esYÿ »s¡T>∑T‘·T+~.

eTùV≤wtø√dü+ Áu≤&é|æ{Ÿ Åf…ÆqsY

Á|æHé‡ eTùV≤wtu≤ãT, düT≈£îe÷sY ø±+_H˚wüH√¢ z ∫Á‘·+ s¡÷|ü⁄~<äT›ø√qTqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. á ∫Á‘·+ø√dü+ eTùV≤wtu≤ãT Á|ü‘´˚ ø£+>± |òõæ ø£˝Ÿ ÅfìÆ… +>˘ rdüTø√qTHêïs¡ì düe÷#ês¡+. á ∫Á‘·+˝À eTùV≤wt u≤&û #·÷|æ+#˚ düìïy˚XÊ\THêïj·Tì n+<äTπø Vü‰©e⁄&é kÕºsY Áu≤&é|æ{Ÿ |òæõø£˝Ÿ Åf…ÆqsYì Ç+&çj·÷ |æ*|æ+#·qTHêïs¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~. s√∫ nqã&˚ Ä Åf…ÆqsY Hê\T>∑T HÓ\\bÕ≥T ôV’≤<äsêu≤<é˝À e⁄+&ç eTùV≤wt≈£î |òæõø£˝Ÿ Åf…Æì+>˘ ÇkÕÔs¡T. á Hê\T>∑T HÓ\\≈£î n‘·ì ¬seTT´qπswüHé ø√{Ï s¡÷bÕj·T\T. á ∫Á‘·+˝À eTùV≤wt ø±˝Òõ ˝…ø£Ãs¡sY bÕÁ‘·˝À ø£ì|ækÕÔs¡T. á ∫Á‘·+˝À ‘·eTHêï eTùV≤wt düs¡düq »‘·ø£≥ºqT+~.

u≤©e⁄&é qè‘·´ <äs¡Ù≈£îsê\T, Á|üø±wtsêCŸ uÛ≤s¡´ nsTTq b˛˙es¡à ‘·«s¡˝À yÓT>±bò˛Hé #˚|ü≥ºqTHêïs¡T. 2001˝À e∫Ãq ªj˚T ‘˚sê |òüTsY j˚T y˚Tsê |òüTsYµ Væ≤+B ∫Á‘·+ <ë«sê ø=] jÓ÷Á>±|òüsY>± u≤©e⁄&é˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|{Ϻq b˛˙es¡à nq‹ ø±\+˝ÀH˚ u≤©e⁄&é {≤|t ø=]jÓ÷Á>±|òüs¡¢˝À ˇø£]>± ù|s¡T ‘Ó#·TÃ≈£îHêïs¡T. ‘êC≤>± $<ë´u≤\Hé ø£<∏ëHêsTTø£>± q{Ï+∫q ª&Éغ|æø£ÃsYµ ÄyÓT≈£î eT+∫ ù|s¡T ‘Ó∫Ãô|{Ϻ+~. 2010˝À $\ø£åD q≥T&ÉT Á|üø±wtsêCŸqT Áù|$T+∫ ô|fi≤fl&çq áyÓT Ç|ü&ÉT ‘·«s¡˝À z ∫Á‘êìøÏ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+#·qTHêïqì Á|üø£{Ï+#ês¡T. u≤©e⁄&é˝À Ç|üŒ{Ïπø ø=]jÓ÷Á>±|òüs¡T¢ |òüsêU≤Hé, CÀj·÷ nKÔsY\T <äs¡Ùø£‘·« u≤≥ |ü{≤ºs¡T. Ç|ü&ÉT b˛˙es¡à ≈£L&Ü n<˚ u≤≥ |ü≥ºqTqï≥Tº düe÷#ês¡+.

<äs¡Ùø£‘·« u≤≥˝À eTs√ qè‘·´ <äsÙ¡ ≈î£ sê\T

- march 2012 9


NEWS HAPPENINGS

sêyéT#·s¡DY‘√ s=e÷Hé‡ #˚j·TqTqï B|æø£ |ü&ÉTø=HÓ eT>∑BsÛ T¡ &ÉT sêyéT#·sD ¡ Y ‘·«s¡˝À u≤©e⁄&é Äs¡+>π Á≥+ #˚jT· qTHêïs¡T. _>˘ _ n$T‘êuŸ ã#·ÃHé q{Ï+∫q ª»+JsYµ ∫Á‘·+ Øy˚Tø˘ #˚j·TqTHêïs¡T. Ä Øy˚Tø˘ <ë«sê #·s¡DY u≤©e⁄&é˝À n&ÉT>∑Tô|≥ºqTHêï&ÉT. á $wüj·÷ìï Ç|üŒ{Ïπø sêyéT#·s¡DY düŒwüº+ #˚XÊs¡T. nsTT‘˚ á ∫Á‘·+˝À sêyéT#·s¡DY‘˚CŸ‘√ B|æø£ |ü&ÉTø=HÓ »‘·ø£≥ºqTqï<äì düe÷#ês¡+. >∑‘·+˝À M]<ä›s¡÷ ô||”‡ j·÷&é˝À ø£*dæ q{Ï+#ês¡T. Ä $<Ûä+>± yê]øÏ |üPs¡« |ü]#·j·T+ e⁄+~. Á|üdüTÔ‘·+ sêyéT#·s¡DY dü+|ü‘Yq+~ <äs¡Ùø£‘·«+˝À ªs¡#·Ãµ dæìe÷ #˚düTÔHêïs¡T. á ∫Á‘·+˝À ‘·eTHêï ø£<∏ëHêsTTø£.

LIFE style

HOT SPICY CHIT CHAT PA

RAZZI

BEAUTY t ps BEHIND THE WOODS LOCAT ON

wüs¡Tº $|üfash Œ&ÜìøÏon H˚q÷ ¬s&û n+≥Tqï {≤˝Ÿ V”TICKET ≤s√ 2TOLLYWOOD

Call: 98490 13340, 95054 80291

{≤˝Ÿ Vü‰´+&édüyéT V”≤s√ sêHê wüs¡Tº $|æŒ ø£+&É\T Á|ü<ä]Ù+#·&ÜìøÏ H˚q÷ ¬s&û n+≥THêï&ÉT. Ç+<äTø√dü+ Ç|üŒ{Ïπø ø£düs¡‘·TÔ\T ÁbÕs¡+_Û+#ê&ÉT. $TdüºsY Ç+&çj·÷ b˛{°˝À¢ yÓT&É˝Ÿ kÕ~Û+∫q Åf…ÆqsY Ä<Ûä«s¡´+˝À sêHê dæø˘‡ bÕ´ø˘ u≤&û _˝Ÿ¶ #˚düTÔHêï&ÉT. Á|üdüTÔ‘·+ ªHê Çwüº+µ ∫Á‘·+ #˚düTÔqï sêHê Ä ‘·sê«‘· ÁøÏwt <äs¡Ùø£‘·«+˝À ªø£èwüí+ e+<˚ »>∑<äTZs¡TyéTµ, ‘·$Tfi¯+˝À ôd\«sê|òTü eHé <äsÙ¡ ø£‘«· +˝À z dæìe÷ #˚dTü HÔ êï&ÉT. á s¬ +&ÉT dæìe÷˝À¢q÷ ø£+&É\T ‹]–q <˚Vü≤+‘√ wüs¡Tº ˝Ò≈£î+&Ü ø£ì|ækÕÔ&É≥. ø=‘·Ô sêHêqT #·÷kÕÔs¡+≥THêï&É≥ sêHê. yÓsTT{Ÿ n+&é d”.

sex psychology top

LifeÁ|üuÛ≤dt X¯+ø£sY N<äsGHT ¡Ùø£‘·«+˝À uÛ≤Ø ∫Á‘ê\ <äs¡Ù≈£î&ÉT X¯+ø£sY ªùdïVæ≤‘·T&ÉTµ ‘·sê«‘· ‘·<äT|ü] ∫Á‘êìøÏ lø±s¡+ #·T≥ºqTHêï&ÉT. á ∫Á‘·+˝À Á|üuÛ≤dtøÏ kÕúq+ <äøÏÿ+<äì ‘·$Tfi¯ dæ˙ esêZ\ düe÷#ês¡+. Ä ∫Á‘·+ ÄkÕÿsY |òæ˝Ÿà‡ ì]à+#˚ á ∫Á‘êìøÏ X¯+ø£sY <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤kÕÔs¡ì n+≥T+&É>± ÄkÕÿsY dü+düú ø£trade eT˝Ÿ‘√ Ç|üŒ{Ïπø ª‘·GUIDE ˝…’yêHé Çs¡TøÏÿsêHéµ ∫Á‘·+ ø£$T{Ÿ nsTT+~. Ä dæìe÷øÏ X¯+ø£sY <äs¡Ù≈£î&Éì Ç|üŒ{Ïπø ‘·$Tfi¯

dæ˙ esêZ\T #Ó|ü≈£î+≥THêïsTT. Ç<˚ ø£<∏äqT eT÷&ÉT uÛ≤wü˝À¢ ‘Ós¡¬øøÏÿ+#˚ Ä˝À#·q #˚düTÔHêïs¡ì, ‘·$Tfi¯+˝À ø£eT˝Ÿ, ‘Ó\T>∑T˝À Á|üuÛ≤dt, eT\j·÷fi¯+˝À yÓ÷Vü≤Hé˝≤˝Ÿ q{Ï+#˚ neø±XÊ\THêïj·Tì yê] yê<äq. n˝≤π> á eT÷&ÉT uÛ≤wü˝À¢q÷ ø£<∏ëHêsTTø£>± ø£Á‹Hê¬ø’|òtqT m+|æø£ #˚dæq≥Tº, ◊<ës¡T HÓ\\ ‘·sê«‘· ôd{Ÿ‡ô|’øÏ yÓfi¯flqT+<äì n_Û»„esêZ\ düe÷#ês¡+.

My CHOICE

10

- march 2012 QUIZ

>∑T+&ÉeTà mes¡T?

n\Hê{Ï y˚T{Ï ∫Á‘·+ ª>∑T+&ÉeTàø£<∏äµqT pìj·TsY m˙ºÄsY, Hê>∑#Ó’‘·q´\‘√ |ü⁄q]ï]à+#ê\qT≈£î+≥THêïs¡ì #ê˝≤ø±\+ qT+∫ yês¡Ô\T edüTÔqï H˚|ü<∏ä´+˝À á eT<Ûä´ Hê>±s¡T®q ≈£L&Ü á ÁbÕC…ø˘º |ü≥¢ düTeTTK+>± düŒ+~+#ês¡ì düe÷#ês¡+. nsTT‘˚ ª>∑T+&ÉeTàø£<∏äµ˝À dü÷s¡´ø±+‘·+ b˛wæ+∫q >∑T+&ÉeTà bÕÁ‘·qT Ç|ü&ÉT mes¡T b˛wækÕÔs¡H˚~ #·s¡Ã˙j·÷+X¯yÓTÆ+~. Ä+Á<Ûä<˚XÊìï ‘·q n+<ë\‘√, &Ü´qT‡\‘√ yÓÁ¬søÏÿ+∫q ˇø£|üŒ{Ï n+<ë\‘ês¡ sê<Ûä nsTT‘˚ u≤>∑T+≥T+<äì nqT≈£îHêï Ç|ü&ÉT s√C≤, s¡eT´ø£èwüí\ ù|s¡¢qT ≈£L&Ü |ü] o*düTÔHêïs¡ì düe÷#ês¡+. mes¡T b˛wæ+∫Hê, dü÷s¡´ø±+‘·+ q≥q‘√ b˛*à #·÷kÕÔs¡H˚~ ‘Ó\TdüTø√e\dæq $wüj·T+.


NEWS HAPPENINGS

LIFE style HOT SPICY CHIT CHAT PA

RAZZI

BEAUTY t ps BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

2 |üesYkÕºsY‘√ ø±»˝Ÿ

TICKET TOLLYWOOD sex psychology

|üesYkÕºsY |üeHéø£fi≤´DY, |üPØ »>∑Hêï<∏é\ ø±+_H˚wüH√¢ ª¬øyÓTsêyÓTHé >∑+>∑‘√ sê+u≤ãTµ ∫Á‘·+ s¡÷|ü⁄~<äT›ø√qTqï $wüj·T+ $~‘·y˚T. y˚T qT+∫ wüO{Ï+>˘ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTqï á ∫Á‘·+˝À ø±»˝Ÿ |üeHé düs¡düq q{Ï+#·qTqï<äì |òæ*+q>∑sY esêZ\ düe÷#ês¡+. Á|üeTTK ìsêà‘· &ç.$.$.<ëqj·T´ ì]àdüTÔqï á ∫Á‘·+ y˚T˝À wüO{Ï+>˘ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ <ädüsê Hê{ÏøÏ Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äT≈£î e#˚à neø±X¯+ e⁄+~. Á|üdüTÔ‘·+ |üeHé ø£fi≤´DY ª>∑ã“sYdæ+>˘µ ∫Á‘·+˝À q{ÏdüTÔHêïs¡T. X¯è‹Vü‰düHé HêsTTø£>± q{Ï+∫q á ∫Á‘·+ @Á|æ˝Ÿ 27q $&ÉT<ä\ ø±qT+~. Ä ‘·sê«‘· |üeHé, |üPØ\ ∫Á‘·+ ‘Ós¡¬ø≈£îÿ‘·T+<äì düe÷#ês¡+. |üeHé düs¡düq q{Ï+#˚ #ÛêHé‡ ø=fÒºdæq ø±»˝ŸøÏ Ä˝Ÿ <ä u…dtº.

top

N GHT Life

Ms¡÷ b˛≥¢ <äsÙ¡ ø£‘«· +˝À Hê>∑#‘’Ó q· ´

nøÏÿH˚ì Hê>±s¡T®q‘√ ªs¡>∑&ɵ, eT+#·T eTH√CŸ‘√ ª_+<ëdtµ ∫Á‘ê\T s¡÷bı+~+∫q Ms¡÷ b˛≥¢ Ç|ü&ÉT eTs√ j·TTeV”≤s√‘√ dæìe÷≈£î lø±s¡+ #·T{≤ºs¡T. ákÕ] áj·Tq Hê>±s¡T®q ≈£îe÷s¡T&ÉT Hê>∑#Ó’‘·q´qT &Ó’¬sø˘º #˚j·TqTHêïs¡≥. j·÷ø£åHé‘√ ≈£L&çq s=e÷+{Ïø˘ ø±yÓT&û m+≥sYf…Æq sY>± s¡÷bı+<˚ á ∫Á‘·+ ‘·«s¡˝À ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qT+~. ªs¡>∑&ɵ ∫Á‘êìï ì]à+∫q ø±e÷øÏå eT÷Mdt uÒqsYô|’ s¡÷bı+<äqTqï á ∫Á‘êìøÏ dü+ã+~Û+∫ ‘·«s¡˝À n~Ûø±]ø£ Á|üø≥£ q yÓ\Te&ÉqT+~. Hê>∑#‘’Ó q· ´ Á|üdTü ‘Ô +· ªÄ{Àq>∑sY dü÷s¡´µ wüO{Ï+>˘˝À _J>± e⁄Hêïs¡T.

$.$.$Hêj·Tø˘ <äs¡Ùø£‘·«+˝À u…\¢+ø=+&É ‘·qj·TT&ÉT Á|üeTTK ìsêà‘· u…\¢+ø=+&É düTπswt ‘·qj·TT&ÉT kÕsTT ‘·«s¡˝À ‘Ós¡+π>Á≥+ #˚j·TqTHêï&ÉT. Á|üdüTÔ‘·+ kÕsTT q≥q, &ÜHé‡, e÷s¡¸˝Ÿ ÄsYº‡˝À •ø£åD rdüT≈£î+≥THêï&ÉT. Ç+&çj·÷˝Àì u…dtº j·÷øϺ+>˘ dü÷ÿ˝Ÿ˝À q≥q≈£î yÓTs¡T>∑T\T ~<äT›≈£î+≥Tqï á j·TTe≈£î&ÉT u≤´+ø±ø˘˝À e÷s¡¸˝Ÿ ÄsYº‡˝À •ø£åD bı+<äT‘·THêï&É≥. kÕsTT m+Á{° uÛ≤Ø>± e⁄+&Ü\ì u…\¢+ø=+&É $.$.$Hêj·Tø˘qT s¡+>∑+˝ÀøÏ ~+#·T‘·THêï&É≥. ‘·q ø=&ÉT≈£î yÓTT<ä{Ï dæ ì e÷‘√H˚ Áù|ø£ å ≈ £ î ˝À¢ eT+∫ Ç+Áô|wü H é bı+<ë\ì u… \ ¢ + ø=+&É nqT≈£î+≥THêï&É≥. n+<äTø√düy˚T yÓTT<ä{Ï dæìe÷ $.$.$Hêj·Tø˘ <äs¡Ùø£‘·«+˝À dü«+‘· uÒqsY˝À #˚sTTdüTÔHêï&Éì düe÷#ês¡+.

Call: 98490 13340, 95054 80291

trade GUIDE My CHOICE 12

- march 2012 QUIZ


ì‘ê´MTqHéô|’ ìùw<Ûä+ ªn˝≤ yÓTT<ä˝…’+~µ ‘√ n˝≤ yÓTT<ä˝…’q eT\j·÷∞ uÛ≤eT ì‘ê´MTqHé Á|üj·÷D≤ìøÏ kı+‘· sêh+˝À m<äTs¡T<Óã“ ‘·–*+~. Ç{°e\ z eT\j·÷∞ ìsêà‘· ‘·q dæìe÷˝À ì‘·´qT ø£<∏ëHêsTTø£>± rdüTø√<ä\∫ ÄyÓTqT ø£*ùd+<äT≈£î yÓfi≤fl&É≥. Ä düeTj·T+˝À ì‘·´ e⁄+&ç ≈£L&Ü ‘êqø£ÿ&É ˝Òqì ‘·q y˚TH˚»sY‘√ e÷{≤¢&eÉ Tì yÓTùdCŸ |ü+|æ+∫+<ä≥. Ä ìsêà‘·H=ø£ÿ&çH˚ n+‘·≈î£ eTT+<äT #ê˝≤eT+~ ìsêà‘·\‘√ ì‘·´ bı>∑sT¡ >± Á|üe]Ô+∫+<äì düe÷#ês¡+. <ë+‘√ ìsêà‘·\ eT+&É* düe÷y˚X¯yÓTÆ ì‘·´ô|’ ìùw<Ûä+ $~Û+#ê\ì ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïs¡≥. n+‘˚ø±≈£î+&Ü <äøÏåD≤~ ∫Á‘ê˝À¢ ≈£L&Ü ì‘·´ô|’ u≤´Hé $~Û+#˚ ~X¯>± Á|üj·T‘êï\T ø=qkÕ–düTÔHêïs¡≥.

düTdü«sê\ düTdüs¡¢ <äøÏåD≤eT÷]ÔøÏ nø£ås¡ ˙sê»q+

Á|üeTTK dü+^‘· <äs¡Ù≈£î\T düTdüs¡¢ <äøÏåD≤eT÷]Ô |òæÁãe] 9 sêÁ‹ #ÓHÓ’ï˝À ø£qTïeT÷XÊs¡T. >∑‘· ø=+‘·ø±\+>± nHês√>∑´+‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·Tqï Äj·Tq Äs√>∑´ |ü]dæú‹ $wü$T+#·&É+‘√ eTè‹ #Ó+~q≥T¢ yÓ’<äT´\T ‘Ó*bÕs¡T. H˚|ü<∏ä´ >±j·T≈£î&ÉT>± #ê˝≤ bÕ≥\T bÕ&çq Äj·Tq ªHês¡<ä Hês¡~µ ∫Á‘·+‘√ dü+^‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT>± e÷sês¡T. düTe÷s¡T 135 ∫Á‘ê\≈£î dü+^‘·+ düeT≈£L ]Ãq Äj·Tq ìsêà‘·>± yÓ÷Væ≤˙ s¡Tø±à+>∑<ä, s¡e÷düT+<ä] ∫Á‘ê\qT ì ]à+#ês¡T. <äøDåÏ ≤eT÷]Ô ø£ècÕíõ˝≤¢ ô|<äøfi£ fl‚ |ü*˝¢ À |ü⁄{≤ºsT¡ . dü+^‘· ≈£î≥T+ã H˚|ü<∏ä´+ ø±e&É+‘√ |ü<äeT÷&˚fi¯¢ ej·TdüT˝ÀH˚ ejÓTT*Hé‘√ nH˚ø£ ø£#˚Ø\T #˚XÊs¡T. ‘=*Hêfi¯fl˝À Á|üU≤´‘· dü+^‘· <äsÙ¡ ≈£î&ÉT ;Û$TH˚ì qs¡d+æ Vü‰sêe⁄ e<ä› düV‰ü j·T≈£î\T>± |üì#˚XÊs¡T. nq+‘·s+¡ Äø±X¯yêDÏ˝À ø=+‘·ø±\+ |üì#˚dqæ ‘·sê«‘· dæ˙ dü+^‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT |æ.ÄsY.düTãT“sêeTHé <ä>∑Zs¡ düVü‰j·T≈£î&ç>± #˚] dæ˙ dü+^‘· J$‘êìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. düTãT“sêeTHé <ä>∑Zs¡ #Ó+#·T\ øÏÎ, dü«|üïdüT+<ä], <˚e<ëdüT dæìe÷\≈£î |üì#˚XÊs¡T. <äøÏåD≤eT÷]Ô >±s¡T dü+^‘·+ n+~+∫q ∫Á‘ê˝À¢ Ç˝y˚\T|ü⁄, dü+kÕs¡+, nqï|üPs¡,í ø£èwü©í \\T, leT~«sê{Ÿ|üs¡«+, qs¡ÔqXÊ\, leT<é Ms¡ÁãùV≤à+Á<äkÕ«$T #·]Á‘· ˝≤+{Ï dæìe÷\T ô|<ä› eT÷´õø£˝Ÿ Væ≤{Ÿ‡>± ì*#êsTT. Ä ∫Á‘ê˝À¢ì bÕ≥\T Ç|üŒ{Ïø° dü+^‘· Á|æj·TT\≈£î MqT\ $+<äT #˚dü÷ÔH˚ e⁄HêïsTT. uÛÑT$ì ‘·q dü«sê\‘√ yÓTÆeTs¡|æ+∫ ‘·q dü«sê+ãT~Û˝À eTT]|æ+#·&ÜìøÏ ~$πø–q düTdü«sê\ düTdüs¡¢≈£î {≤©e⁄&é nø£ås¡ ˙sê»Hê\+~k˛Ô+~.

FORM IV

>∑TDX‚KsY <äs¡Ùø£‘·«+˝À \ø°Î eT+#·T

\ø°Î eT+#·Tì eTs√ neø±X¯+ e]+∫+~. ªnq>∑q>± z BÛs¡T&ÉTµ ∫Á‘·+˝À ‘Ó\T>∑T ‘Ós¡≈£î q{Ï>± |ü]#·j·TyÓTÆq á uÛ≤eT Ç|ü&ÉT u≤©e⁄&é˝À sêyéT>√bÕ˝Ÿes¡à‘√ ª&çbÕsYºyÓT+{Ÿµ ∫Á‘·+ #˚k˛Ô+~. d”«j·T ìsêàD kÕs¡<∏ä´+˝À s¡÷bı+<äT‘·Tqï ª>∑T+&Ó˝À¢ >√<ë]µ ∫Á‘·+˝À Á|ü<Ûëq bÕÁ‘· b˛wædüTÔ+&É>±, ‘êC≤>± >∑TDX‚KsY Á&ûyéT ÁbÕC…≈£îº ªs¡TÁ<äeT<˚$µ˝À \ø°Îì Á|ü<ÛëqbÕÁ‘·≈£î m+|æø£ #˚düT≈£îqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. >∑‘·+˝À á bÕÁ‘·≈£î nqTwüÿqT nqTø√>±, ÄyÓT ‘·$Tfi¯+˝À _J>± e⁄+&É≥+‘√ \ø°Îì rdüT≈£îqï≥Tº $X¯«dü˙j·T esêZ\ düe÷#ês¡+. dæ˙ |ü]ÁX¯eT˝À {≤˝…+{Ÿ e⁄+fÒ neø±XÊ\T yÓ‘·T≈£îÿ+≥÷ ekÕÔj·Tì ‘Ó\Tk˛Ô+~ ø£<ä÷! Ä˝Ÿ <ä u…dtº \øÏÎ.

Call: 98490 13340 95054 80291

Statement about ownership and other particulars about newspaper (TOLLYWOOD) to be published in the first issue every year after the last day of February Place of publication : FLAT # 410, D-BLOCK, KEERTHI APARTMENTS, YELLAREDDYGUDA, HYDERABAD, -500073, ANDHRA PRADESH Periodicity of its publication : MONTHLY Printer’s Name : MURALI MOHAN RAVI Nationality : INDIAN Address : FLAT # 410, D-BLOCK, KEERTHI APARTMENTS, YELLAREDDYGUDA, HYDERABAD, -500073, ANDHRA PRADESH Publisher’s Name : MURALI MOHAN RAVI Nationality : INDIAN Address : FLAT # 410, D-BLOCK, KEERTHI APARTMENTS, YELLAREDDYGUDA, HYDERABAD, -500073, ANDHRA PRADESH Editor’s Name : MURALI MOHAN RAVI Nationality : INDIAN Address : FLAT # 410, D-BLOCK, KEERTHI APARTMENTS, YELLAREDDYGUDA, HYDERABAD, -500073, ANDHRA PRADESH Names & addresses of individuals : N/A who own the newspaper and partners or shareholders holding more than one per cent of the total capital. I, MURALI MOHAN RAVI hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Date: 27/02/2012

Signature of the Publisher

- march 2012 13


NEWS HAPPENINGS

u≤\ø£èwüí dæm+ LIFE style HOT SPICY CHIT CHAT PA

RAZZI

u≤\ø£èwüí dæm+ m|ü&Éj·÷´sê nì ÄX¯Ãs¡´b˛‘·THêïsê? dæìe÷˝Àq+&ç. yÓ$’ j·Tdt #Í<ä] ì]àdüTÔqï ∫Á‘·+˝À u≤\ø£èwüí dæm+>± q{ÏdüTÔHêïs¡≥. >∑‘·+˝À yÓ’$j·Tdt #Í<ä] <äs¡Ùø£‘·«+˝À u≤\ø£èwüí q{Ï+∫q ªˇø£ÿ eT>±&ÉTµ n|ü»j·T+ bÕ\sTTq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚ á dæìe÷≈£î yÓ’$j·Tdt #Í<ä] ìsêà‘· e÷Á‘·y˚T. ø£èwüíe+o <äs¡Ù≈£î&ÉT. dæm+ ù|s¡T‘√ ø±eTHée÷´Hé nH˚ {≤´>˘˝…’Hé‘√ sêqTqï á ∫Á‘·+ m˙ºÄsY |ü⁄{Ϻqs√C…’q y˚T 28q ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTqï<äì düe÷#ês¡+. sê»ø°j·÷˝À¢ j·÷øϺyé bÕsYº b˛wækÕÔq+≥÷ n+≥Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À u≤\ø£èwüí dæm+>± q{Ï+#˚ á ∫Á‘·+ m˝≤ e⁄+≥T+<√qì Ç|üŒ{Ïπø |òæ˝Ÿàq>∑sY esêZ\T #·]Ã+#·T≈£î+≥THêïsTT. H˚{Ï sê»ø°j·÷\ H˚|ü<∏ä´+ ~X¯>± q&ç#˚ á ∫Á‘·+˝À HêsTTø£ bÕÁ‘·≈£î Ç+ø± mes¡÷ m+|æø£ ø±˝Ò<äT. Á|üdüTÔ‘·+ ªì|üµ $&ÉT<ä\ ø±s¡´Áø£eT+˝À _J>± e⁄Hêïs¡T yÓ’$j·Tdt #Í<ä].

BEAUTY t ps Call: 98490 13340, 95054 80291 BEHIND THE WOODS LOCAT ON

m+.m˝Ÿ.@. m˙ºÄsY m+.m˝Ÿ.@. n+fÒ @<√ ˇø£ sê»ø°j·T bÕغøÏ #Ó+~q m+.m˝Ÿ.@. ø±<ä+&ç. m+ n+fÒ eT+∫ m˝Ÿ n+fÒ \ ø£åD≤\T @ n+fÒ nu≤“sTT. eT+∫ \ø£åD≤\T ø£*–q nu≤“j·Tì ns¡eú T≥. ‘·«s¡˝À ‘Ósø¬¡ ø£ÿqTqï á ∫Á‘êìøÏ Vü≤Øwt X¯+ø£sY <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔ+&É>±, q\¢eT\T|ü⁄ ãTõ® ∫Á‘êìï ì]àdüTÔHêïs¡T. >∑‘· eT÷&ÉT dü+e‘·‡sê \T>± }]düTÔqï á Ådæÿ|ü⁄º≈£î m≥ºπø\≈£î yÓ÷ø£å+ e∫Ã+~. á ∫Á‘·+˝À eTs√ $X‚wüy˚TeT+fÒ q≥øÏØ{Ï sêCÒ+Á<äÁ|ükÕ<é m˙ºÄsY≈£î ‘·+Á&ç>± Á|ü<Ûëq bÕÁ‘· b˛wædüTÔHêïs¡ì düe÷#ês¡+. Á|üdüTÔ‘·+ |üeHéø£fi≤´DY ª>∑ã“sYdæ+>˘µ s¡÷bı+~+#·≥+˝À _J>± e⁄Hêï&ÉT Vü≤ØwtX¯+ø£sY. f…Æ{Ï˝Ÿ sê»ø°j·÷\≈£î dü+ã+~Û+∫+~ ø±ã{Ϻ dæìe÷ sê»ø°j·÷\ #·T≥÷º ‹s¡T>∑T‘·T+<√ ˝Ò<√ ‘Ó*j·÷\+fÒ eT]ø=+‘·ø±\+ y˚∫ #·÷&Ü*‡+<˚.

¬øyÓTsêyÓTHé >∑+>∑‘√ sê+u≤ãT˝À ◊X¯«s¡´sêjYT..?

wüH√¢ s¡÷|ü⁄~<äT›ø√qTqï ª¬øyÓTsêyÓTHé >∑+>∑‘√ sê+u≤ãTµ ∫Á‘·+˝À n+<ë\ q{Ï ◊X¯«sê´sêjYT fash on|üq{ÏeHé+#·ø£fiq≤´DYTqï<äì|üP|ò]æ˝Ÿàø±+_H˚ q>∑sY esêZ\T #Ó|ü≈£î+≥THêïsTT. &ç.$.$.<ëqj·T´ ì]àdüTÔqï á ∫Á‘·+˝À V”≤s√sTTHé>± ø±»˝Ÿ q{Ïk˛Ô+<äH˚

2

yês¡Ô\T edüTÔHêïsTT. n~Ûø±]ø£+>± q{°q≥T\ $esê\qT yÓ\¢&ç+#·e\dæ e⁄+~. ì»+>± ◊X¯«sê´sêjYT q{ÏùdÔ Ç~ {≤©e⁄&é˝À ◊X¯«sê´sêjYT≈£î ¬s+&Ée dæìe÷ ne⁄‘·T+~. bÕ|ü≈£î »qàì∫Ãq ‘·sê«‘· #˚ùd yÓTT<ä{Ï dæìe÷ ≈£L&Ü Ç<˚ ne⁄‘·T+~. ‘=\T‘· nøÏÿH˚ì Hê>±s¡T®q ªsêy√sTT #·+<äe÷eTµ˝À z bÕ≥˝À q]Ô+∫+~.

TICKET TOLLYWOOD sex psychology top N GHT Life trade GUIDE My CHOICE 14

- march 2012 QUIZ


n&ɶ+≈£î\T ‘=\–b˛j·÷sTT uÀj·TbÕ{Ï <äs¡Ùø£‘·«+˝À |üeHé ø£fi≤´DY

ªdæ+Vü‰µ ∫Á‘·+‘√ Væ≤{Ÿ <äsÙ¡ ≈£î\ düsd¡ qü #˚]q uÀj·TbÕ{Ï lqT <äsÙ¡ ø£‘«· +˝À |üeHé ø£fi≤´DY q{Ï+#·qTHêïs¡≥. Á|üdüTÔ‘·+ |üeHé ø£fi≤´DY ª>∑ã“sYdæ+>˘µ #˚düTÔ+&É>±, uÀj·TbÕ{Ï m˙ºÄsY‘√ ª<äeTTൠ∫Árø£s¡D˝À _J>± e⁄Hêï&ÉT. á yês¡Ô n~Ûø±]ø£+>± ìsê∆]+#·e\dæ e⁄+~. |üeHé ø£fi≤´DY Ç|üŒ{Ïπø >∑ã“sYdæ+>˘ ‘·sê«‘· |üP] »>∑Hêï<∏é, sêEdüT+<äs¡+, Á‹$Áø£yéT lìyêdt\‘√ dæìe÷\T ø£$T{Ÿ nsTT e⁄Hêïs¡T. yÓsTT{Ÿ n+&é d”. ø£<∏ëHêj·T≈£î&ÉT >√|”#·+<é ôV’≤<äsêu≤<é≈£î #Ó+~q _õHÓdty˚THé ≈£ î e÷¬ s Ô Vü ≤ ]‘· ‘ √ $yêVü ≤ + ìX¯Ãj·TyÓTÆq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. ø±>± M] $yêVü≤+ |òæÁãe]˝À »s¡>±*‡ e⁄+&É>±, nìyês¡´ ø±s¡D≤\ e\¢ $yêVü≤+ Ä–b˛sTTq≥Tº düe÷#ês¡+. $wüj·T+ @$T{À ‘Ó*j·Tø£b˛sTTHê e´øÏ Ô > ∑ ‘ · ø±s¡ D ≤\ e˝Ò ¢ $yêVü ≤ + »s¡>∑≥+ ˝Ò<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~. |üP]Ô düe÷#ês¡+ n~Ûø±]ø£+>± Á|üø£≥q yÓ \Te&çq ‘·sê«‘· ‘Ó\TdüTÔ+~. Á|üdüTÔ‘·+ >√|”#·+<é uÛÑ÷|ü‹ <äs¡Ùø£‘·«+˝À z uÛ≤Ø ∫Á‘·+˝À q{ÏdüTÔHêï&ÉT. Vü≤]‘· ÄÅùd*º j·÷˝À m+._.@. #·<Tä e⁄‘√+~.

m≥ºπø\≈£î qj·Tq‘ês¡T H√s¡T $|æŒ+~. nsTT‘˚ Á|üuÛÑT<˚yê≈£î, ‘·q≈£L eT<Ûä´ $uÛÒ<ë\ >∑T]+∫ @ MT e÷{≤¢&É˝Ò<äT. Á|üdüTÔ‘·+ ‘·q #·T≥÷º e⁄qï nìï n&ɶ+≈£î\T ‘=\–b˛j·÷j·Tì, Çø£qT+∫ ‘·q <äèwæº n+‘ê dæìe÷\MT<˚qì #Ó|æŒ+~. >∑‘· ø=+‘·ø±\+>± Á|üuÛÑT<˚yê≈£î, qj·Tq‘ês¡≈£î eT<Ûä´ eTqdüŒs¡∆\T e#êÃj·T˙, yê]<ä›s¡÷ $&çb˛j·÷s¡˙, qj·Tq‘ês¡ |æìï, u≤u≤sTT\T Á|üuÛÑT<˚yê ‘·eT _&ɶì yÓ÷dü+ #˚XÊ&Éì yês¡Ô˝À¢¬øøÏÿq ‘·s¡TD+˝À qj·Tq‘ês¡ ùdº{ŸyÓT+{Ÿ @ nsê∆ìïdüTÔ+<√ ‘Ó*j·T≥+˝Ò<äT. $wüj·Ty˚T<Ó’Hê qj·Tq‘ês¡ yÓ+&ç‘Ós¡MT<ä ø£qT$+<äT #˚düTÔ+<äH˚ yês¡Ô <äs¡Ùø£, ìsêà‘·\≈£î, Áù|ø£å≈£î\≈£î X¯óuÛÑyêπsÔ.

|òæ˝Ÿà ô|òdæºe˝Ÿ˝À s¡|òüTT ≈£î+#Ó ªm&Ü] es¡¸+µ

ô|ò&ÉπswüHé Ä|òt |òæ˝Ÿà kıôd’{°dt Ä|òt Ç+&çj·÷, πøs¡fi¯ Á|üuÛÑT‘·«+ dü+j·TTø£Ô+>± ìs¡«Væ≤+#˚ ªôd’H釵 n+‘·sê®rj·T \|òüTT ∫Á‘√‘·‡yê\ ô|òdæºe˝Ÿ˝Àì bò˛ø£dt ôdø£åH√¢ m+|æ¬ø’q q\uÛ…’ ¬s+&ÉT ∫Á‘ê˝À¢ kÕúq+ dü+bÕ~+#·T≈£îqï @¬øø’ £ ‘Ó\T>∑T ∫Á‘·+ ªm&Ü] es¡¸+µ. dæ+>∑s,Y dü+^‘· <äsÙ¡ ≈£î&ÉT s¡|Tüò T ≈£î+#Ó Á|ü<ëÛ q bÕÁ‘·˝À s¡÷bı+~q á \|òüTT ∫Á‘·+ ‘Ó\T>∑T Ç+&çô|+&Ó+{Ÿ dæìe÷ uÒqsYô|’ ø√Ä|üπs{Ïyé |ü<ä∆‹˝À ˇø£ ù|òdt ãTø˘ Á>∑÷|ü⁄ qT+∫ ø=+<äs¡T W‘ê‡Væ≤≈£î\T ø£*dæ ì]à+∫q á ∫Á‘·+ |òæÁãe] 17 qT+∫ πøs¡fi¯˝Àì bÕ\ø±ÿ&é˝À ÁbÕs¡+uÛÑeTj˚T´ n+‘·sê®rj·T \|òüTT ∫Á‘√‘·‡e+˝À Á|ü<ä]Ù+|üã&ÉT‘·T+~. Á|üeTTK ø£$, s¡#·sTT‘· u≤\>∑+>±<Ûäs¡ ‹\ø˘ ª}] ∫es¡ Ç\T¢µ ø£<∏ä Áù|s¡D‘√ ì]à+∫q á ∫Á‘·+˝À s¡|òüTT ≈£î+#Ó, dü«|üï, Á|üMT˝≤sêDÏ q{Ï+#·>± ø£‹Ô eTùV≤wt ≈£îe÷sY <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+#ês¡T.

>√|”#·+<é ô|[fløÏ ÁuÒø˘

Call: 98490 13340, 95054 80291


NEWS HAPPENINGS

LIFE style HOT SPICY CHIT CHAT PA

RAZZI

BEAUTY t ps

eTH√CŸ $TdüºsY q÷ø£j·T´

eT+#·T eTH√CŸ ø£<∏ëHêj·T≈£î&ÉT>± &ç.mdt.sêe⁄ ì]àdüTÔqï ∫Á‘·+ $TdüºsY q÷ø£j·T´. nì ø£HÓï>∑+{Ï <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫q á ∫Á‘·+ e÷]à 3q Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äT≈£î sêqT+~. H√ ø±´|ü¸Hé z˙¢ j·÷ø£åHé ñ|üo]¸ø£‘√ s¡÷bı+<äT‘·Tqï á ∫Á‘·+˝À eTH√CŸ 12 ¬>≥|t‡‘√ ø£ì|æ+∫ Áù|ø£å≈£î\qT n\]+#·qTHêï&ÉT. ∫Á‘·+ Ä<ä´+‘·+ j·÷ø£åHé, ø±yÓT&û‘√ ì+&ç e⁄+≥T+~. ø£<∏ëqT>∑TD+>± á ∫Á‘êìøÏ $TdüºsY q÷ø£j·T´ nH˚ f…Æ{Ï˝Ÿ ô|≥º&É+ »]–+<äHêïs¡T <äs¡Ù≈£î&ÉT nì. eTH√CŸ ]dtÿ rdüTø=ì #˚dæq ]d”ÿ ô|ò’{Ÿ‡ Ä<ä´+‘·+ Áù|ø£å≈£î\qT Äø£≥Tº≈£î+{≤j·Tì, ìsêàD $\Te\T ≈£L&Ü n+‘· ôV’≤ ˝…yÓ˝Ÿ e⁄+{≤j·Tì ≈£L&Ü nHêïs¡T. düHêU≤Hé, ø£è‹ ø£s¡“+<ë HêsTTø£\T>± q{Ï+∫q á ∫Á‘·+ Áù|ø£å≈£î\ qT Äø£≥Tº≈£îH˚ $<Ûä+>± s¡÷bı+~+~.

BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

ã˙ï‘√ düTπs+<ä2sY¬s&ç¶ ∫Á‘·+

q≥T&ÉT –]u≤ãT≈£î &Üø£ºπs{Ÿ

T –]u≤ãT≈£î j·TTj·Tdt@ ˝Àì yÓdtº Áã÷ø˘ j·T÷ìe]Ù{° yês¡T &Üø£ºπs{ŸqT TICKET TOLLYWOOD d”Á|üì<j·Ûëq+TsY q≥T&É #˚XÊs¡T. dæìe÷ s¡+>∑+˝Àq÷, k˛wü˝Ÿ düØ«dt #˚dæq+<äT≈£î>±qT &Üø£ºπs{ŸqT

sex psychology

ªn‘·H=ø£ÿ&˚µ, ªøÏø˘µ, ª}düs¡yÓ*¢µ ˝≤+{Ï ∫Á‘ê\‘√ kÕºsY &Ó’¬sø£ºsY>± ù|s¡T ‘Ó#·TÃ≈£îqï düTπs+<äsY¬s&ç¶, ôdºÌ*wt kÕºsY n\T¢ ns¡T®Hé\ ø±+_H˚wüH√¢ z dæìe÷ sêqT+~. ø£<∏ä $ì ã˙ï z¬ø #˚XÊ&Éì, ø£<∏ä, ø£<∏äq+, bÕÁ‘· ∫Á‘·D ã˙ïøÏ q#êÃj·Tì düe÷#ês¡+. \ø°Îqs¡dæ+Vü‰ Ábı&Éø£åHé‡ uÒqsYô|’ q\¢eT\T|ü⁄ ãTõ® á ∫Á‘êìï ì]àkÕÔs¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~. $H√<ä+‘√ ≈£L&ç j·÷ø£åHé m+≥sYf…ÆqsY>± s¡÷bı+~+#ê\ì düTπs+<äsY¬s&ç¶ nqT≈£î+≥THêïs¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~. Á|üdüTÔ‘·+ n\T¢ ns¡T®Hé Á‹$Áø£yéT <äs¡Ùø£‘·«+˝À z ∫Á‘·+˝À q{ÏdüTÔHêïs¡T. Ç*j·÷Hê ø£<∏ëHêsTTø£.

top

N GHT Life

trade GUIDE

Ç∫Ãq≥T¢ j·T÷ìe]Ù{° yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘·+˝À Ç<˚ j·T÷ìe]Ù{° yês¡T ¬sã˝ŸkÕºsY ø£èwüí+sêE≈£î &Üø£ºπs{ŸqT Ç#êÃs¡T. ‘·q≈£î &Üø£ºπs{Ÿ e∫Ãq $wüj·÷ìï ‘Ó\T|ü&ÜìøÏ –] u≤ãT bÕÁ‹πøj·TT\ düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚dæ ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ç|üŒ{Ïes¡≈£î <ë<ë|ü⁄ 550 dæìe÷\T #˚XÊqT. 1973˝À Hê ¬øØsY ÁbÕs¡+uÛyÑ TÓ +Æ ~. dü«s¡j í T· T>∑|⁄ü q≥T\+<ä]‘√q÷ q{Ï+#êqT. e÷ }s√¢ ÁøÏø¬ {Ÿ ùd&º j ç T· +qT ì]à+#·&É+‘√ bÕ≥T, e÷ }] n_Ûeè~∆ ø£$T{°ì @s¡Œs¡∫ <ëì <ë«sê }]øÏ ø±e\dæq nìï dü<äTbÕj·÷\T düeT≈£LsêÃeTT. n+<äs¡÷ H˚qT q{Ï+#·≥+ ˝Ò<äT nqT≈£î+≥THêïs¡T. n˝≤+{Ï<˚MT ˝Ò<äT. #·ìb˛j˚T es¡≈£î q{Ïdü÷ÔH˚ e⁄+{≤qT. á nyês¡T¶qT n+<äTø√e&É+ #ê˝≤ Äq+<ä+>± e⁄+~ nHêïs¡T.

ªs¡#·Ãµ˝À bÕØÔ|üHé

sêyéT#·s¡DY ªs¡#·Ãµ˝À ‘·$Tfi¯ q≥T&ÉT bÕØÔ|üHé z πøs¡ø£ºsY #˚düTÔHêïs¡T. bÕØÔ|üHéøÏ Ç~ ‘=* ‘Ó\T>∑T ÅôdºsTT{Ÿ ∫Á‘·+. á ∫Á‘·+˝À Äj·Tq sêyéT#·s¡DY ‘·+Á&ç bÕÁ‘· b˛wædüTÔHêïs¡T. ‘·q bÕÁ‘· >∑T]+∫ bÕØÔ|üHé e÷{≤¢&ÉT‘·÷, bÕÁ‘· ∫qï<Ó’Hê #ê˝≤ eT+∫ bÕÁ‘· nì, πøs¡ø£ºsY #˚düTÔqï|ü&ÉT ‘·q ‘·+Á&ç sê<Ûëø£èwüíHé >∑Ts¡TÔ≈£î e#êÃs¡ì n+≥THêïs¡T. ‘·eTHêï ø£<∏ëHêsTTø£>± q{ÏdüTÔqï á ∫Á‘êìø£ dü+|ü‘Yq+~ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔHêïs¡T.

My CHOICE

16

- march 2012 QUIZ


n~Ûø£ ãs¡Te⁄, dü÷ú\ø±j·T+‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêïsê? >∑T+&Ó»ãT“\T, ôV’≤|üsYf…q¸Hé, #·¬øÿs¡yê´~Û, ø±´q‡sY yê´<ÛäT\≈£î uÛÑj·T|ü&ÉT‘·THêïsê?

∫+‘Ó+<äT≈£î...! *yé˝…’|òt MT #Ó+‘· ñ+&É>±...! n~Ûø£ ãs¡Te⁄qT düT\Te⁄>± ‘·–Z+#·Tø√+&ç... Äj·TT: Á|üe÷D≤ìï ô|+#·Tø√+&ç

e÷s¡T‘·Tqï JeqXË*’ , ÄVü‰s¡ e´eVü‰sê˝À¢ e÷s¡TŒ\T... }ãø±j·÷ìøÏ ø±s¡DeTe⁄‘·THêïsTT. }ãø±j·T+ e⁄+<ä+fÒ >∑T+&Ó»ãT“\T, #·¬øÿs¡yê´~Û, s¡ø£Ôb˛≥T, πøq‡sY e#˚à neø±XÊ\ qT ÄVü‰«ì+∫qfÒ¢. M{ÏøÏ yÓ÷ø±fi¯fl H=|ü\T, Äj·÷dü+ ˝≤+{Ï$ ‘√&Ée⁄‘êsTT. ∫qï ej·TdüT˝ÀH˚ eè<ë∆|ü´ #Ûêj·T\T #·T≥TºeTT&É‘êsTT. j·÷uÛ…’ dü+e‘·‡sê\T e∫ÃHê düqï>± Hêp≈£î>± m‘·TÔ≈£î ‘·–q ãs¡Te⁄‘√ e⁄+fÒ ej·TdüT≈£î ø£+fÒ ‘·≈£îÿe>± ø£ì|ækÕÔs¡T. n<˚ Çs¡yÓ’ ◊<äT dü+e‘·‡sê\πø n~Ûø£ ãs¡Te⁄‘√ q\uÛ…’ dü+e‘·‡sê\ yê]˝≤ ø£qã&É‘ês¡T. #ÛêsTTdt MT<˚! M≥ìï{Ïø£+fÒ eTTK´yÓTÆq~ Äs√>∑´+. Äs√>±´ìï |ü]s¡øÏå+#·T≈£î+fÒ J$‘·+˝À nìï $»j·÷\T düT\uÛÑ+>± n+<äT‘êsTT.

Our specialties

• COSMETIC DERMATOLOGY • COSMETIC DENTAL • STRESS MANAGEMENT & COUNSELING • DIETETIC & CLINICAL NUTRITION • CARDIOLOGY • GYNAECOLOGY • ORTHOPAEDICS • ENT • MAXILLO-FACIAL SURGERY • PLASTIC SURGERY • PAIN MANAGEMENT • LAB & DIAGNOSTIC SERVICES • BARIATRICS (OBESITY MANAGEMENT) • ADVANCED LAPAROSCOPIC SURGERY

uÒ]j·÷Á{Ïø˘ düs¡®Ø <ë«sê Hê\T>∑T HÓ\˝À¢ 40 πøJ\T ‘·π>Z neø±X¯+ uÒ]j·÷Á{Ïø˘ düs¡®Ø ◊<äT $<Ûë\T>± e⁄+≥T+~: >±´Ådæºø˘ u≤´+&ç+>˘ >±´Ådæºø˘ d”¢yé Øôdø£åHé >±´Ådæºø˘ u…’kÕdt >±´Ådæºø˘ u…\÷Hé >±´Ådæºø˘ Ç+Á_πøwüHé MT u≤&û e÷dt Ç+&Óø˘‡ 37 ø£+fÒ m≈£îÿe e⁄+<ë? nsTT‘˚ Á|üe÷<ä+ $TeTà*ï #·T≥TºeTT&ÉT‘√+<äqïe÷fÒ! u≤&û e÷dt Ç+&Óø˘‡ 32 ø£+fÒ m≈£îÿe e⁄+<ë? nsTT‘˚ MTs¡T n~Ûø£ s¡ø£Ôb˛≥T, f…Æ|t 2 &Éj·Tu…{Ïdt ˝≤+{Ï }ãø±j·T dü+ã+~Û‘· yê´<ÛäT\≈£î <ä>∑Zs¡e⁄‘·TqïfÒ¢! á Á|üe÷<ëìï ìyê]+#·Tø√e{≤ìøÏ e÷ *yé ˝…’|òt MT≈£î ùdïVü≤ Vü≤düÔ+ n+~k˛Ô+~. uÒ]j·÷Á{Ïø˘ düs¡®Ø n+fÒ uÛÑj·T|ü&Ée\dæq nedüs¡+ ˝Ò<äT. ˇø£ÿkÕ] øöì‡*+>˘ rdüTø√+&ç.. $esê\T ‘Ó\TdüTø√+&ç.. ãs¡Te⁄ ‘·–Z+#·Tø√+&ç.. ãs¡Te⁄ ‘·–Zq ‘·sê«‘· ≈£L&Ü MT ôV≤˝ŸÔì y˚T+ |ü]s¡øÏåkÕÔ+. nqTø£åD+ MTø£+<äTu≤≥T˝À e⁄+≥÷ MT düeTdü´\≈£î dü¬s’q |ü]cÕÿsêìï dü÷∫kÕÔ+. ‘·–Zq ãs¡Te⁄ ô|s¡>∑≈£î+&Ü e⁄+&˚+<äT≈£î düVü≤ø£]kÕÔ+...

Ç+¬ø+<äT≈£î Ä\dü´+... ø±\+ #ê˝≤ $\TyÓ’+~... n+‘·ø£+fÒ $\TyÓ’+~ MT Äs√>∑´+.. MT Äs√>±´ìï |ü]s¡øÏå+#·{≤ìπø y˚TeTTHêï+...

Plot No 729, Jubilee Hills, Road No 36, Hyderabad -500 033.

Call for Enquires: 91777 34350 www.livlifehospitals.com


NEWS HAPPENINGS audio launchaudio launch audio

launchaudio launch

audio launch audio launch audio launchaudio launchaudio launch LIFE style

HOT SPICY CHIT CHAT

Çwtÿ Ä&çjÓ÷ $&ÉT<ä\ ø±s¡´Áø£eT+˝À <äs¡Ù≈£î&ÉT $Áø£yéT ≈£îe÷sY, $Áø£yéT>ö&é, |üeHéø£fi≤´DY, ø£s¡TD≤ø£s¡Hé ‘·~‘·s¡T\T

PA

RAZZI

BEAUTY t ps

ªπsDÏ>∑T+≥µ Ä&çjÓ÷ $&ÉT<ä\ ø±s¡´Áø£eT+˝À düTπswt ø=+&˚{Ï, &Üø£ºsY &ç.sêe÷Hêj·TT&ÉT, $.$.$Hêj·Tø˘ ‘·~‘·s¡T\T

BEHIND THE WOODS ª\yé»Øïµ Ä&çjÓ÷ $&ÉT<ä\ ø±s¡´Áø£eT+˝À lìyêdü¬s&ç¶, \ø°ÎsêjYT, Á|æj·TeTDÏ, #Ûê]à, lø±+‘Y, eT÷]Ô ‘·~‘·s¡T\T

LOCAT ON fash on

2

yÓTÆ Vü‰sYº áCŸ ;{Ï+>˘ n<√˝≤ Ä&çjÓ÷ $&ÉT<ä\ ø±s¡´Áø£eT+˝À düTπswt, ÁøÏwt, &ç.düTπswtu≤ãT, dæ]yÓHÓï\ d”‘êsêeTXÊÅdæÔ, nXÀø˘≈£îe÷sY, ÄsY.|æ.|ü{≤ïj·Tø˘ ‘·~‘·s¡T\T

TICKET TOLLYWOOD sex psychology

ªqTyê« H˚Hêµ ∫Á‘· Ä&çjÓ÷ $&ÉT<ä\ ø±s¡´Áø£eT+˝À ÁøÏwt C≤>∑s¡¢eT÷&ç, ‘·s¡TDY, &ç.düTπswtu≤ãT, $eT˝≤sêeTHé, qπswt, X¯sê«q+<é ‘·~‘·s¡T\T

top

N GHT Life trade GUIDE

ªyÓHÓï\ 1.5 Ä&çjÓ÷ $&ÉT<ä\ ø±s¡´Áø£eT+˝À es¡TDYdü+<˚XŸ, ÁX¯eDY, ªe÷µ eT÷´õø˘ nyêsY¶‡ ø±s¡´Áø£eT+˝À ¬ø.m+.sê<Ûëø£èwüíHé, ø√≥ lìyêdüsêe⁄, ªyÓHÓï\µ øÏc˛sY, <˚e ø£{≤º, eT+#·T eTH√CŸ, Hêsê s√Væ≤‘Y, yÓ÷q˝Ÿ Hê>∑#Ó’‘·q´, n\T¢ ns¡T®Hé, ÄsY.|æ.|ü{≤ïj·Tø˘, sêyéT#·s¡DY‘˚», dæ]yÓHÓï\ d”‘êsêeTXÊÅdæÔ <ä+|ü‘·T\T, d”‘êsêeTXÊÅdæÔ ‘·*¢, Á‹$Áø£yéT lìyêdt, n\T¢ ns¡$+<é, >∑»®sY, $.$.$Hêj·Tø˘, eT<ÛäT]eT ‘·~‘·s¡T\T e÷´Á{Ïø˘‡ Á|ükÕ<é, ¬ø.$X¯«Hê<∏é, |æ.düTo\, düT˙‘·, neT\ nøÏÿH˚ì, >∑TDí+ >∑+>∑sêE

My CHOICE

18

- march 2012 QUIZ


h

ª<˚e⁄&ÉT #˚dæq eTqTwüß\Tµ ∫Á‘· ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e ø±s¡´Áø£eT+˝À düTã“sêE, |üP] »>∑Hêï<∏é, $.$.$Hêj·Tø˘, s¡$‘˚», _.$.mdt.mHé. Á|ükÕ<é, s¡|òüTT ≈£î+#Ó, >∑DÒwt ‘·~‘·s¡T\T ªleTHêïsêj·TDµ ∫Á‘· ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e ø±s¡´Áø£eT+˝À ÇcÕ#êyê¢, u≤\ø£èwüí, bÕs¡«‹ yÓT\ºHé, &Üø£ºsY <ëdü] Hêsêj·TDsêe⁄, s¡$ #êe*, ø£èwüí+sêE ‘·~‘·s¡T\T

>√|æ#·+<é q÷‘·q ∫Á‘· ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e ø±s¡´Áø£eT+˝À dæ.ø£fi≤´DY, >√|”#·+<é, ªyÓ÷HêsYÿµ ∫Á‘· ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e ø±s¡´Áø£eT+˝À neTà sê»X‚KsY, &Üø£ºsY <ëdü] Hêsêj·TDsêe⁄, sê»eTÚ[, _.$.mdt.mHé.Á|ükÕ<é, ‘·~‘·s¡T\T &Üø£ºsY sê»X‚KsY, J$‘· ‘·~‘·s¡T\T

movie launchmovie launch movie launchmovie launch

movie launch movie launch movie launch movie launch movie launch

movie launchmovie launch movie launch movie launch

movie launch

movie launch

ªcÕ&√µ ∫Á‘· ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e ø±s¡´Áø£eT+˝À ø√q yÓ+ø£{Ÿ, ‘ê|æ‡, yÓTVü≤sY s¡y˚Twt, $.$.$Hêj·Tø˘, yÓ+ø£fÒwt, &Üø£ºsY &ç.sêe÷Hêj·TT&ÉT, lø±+‘Y, eT<ÛäT]eT ‘·~‘·s¡T\T

dæ<ë›sYú q÷‘·q ∫Á‘· ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e ø±s¡´Áø£eT+˝À >√|”#·+<é eT*H˚ì, u…\¢+ø=+&É düTπswt, ~˝Ÿ sêE, $.$.$Hêj·Tø˘, yÓ+ø£fÒwt, düeT+‘·, q+~˙¬s&ç¶, dæ<ë›sYú ‘·~‘·s¡T\T - march 2012 19


EXCLUS VE

µ T É & ∑ > + ¡ s \ P ü | ª q ∫ + ] n\ LittleStar

ø£

yÓT&çj·THé>± #·ø£ÿì ø±yÓT&û f…Æ$T+>˘‘√ Áù|ø£å≈£î\ qT –*–+‘· \ T ô|{Ï º q dü T ˙˝Ÿ ªn+<ë\ sêeTT&ÉTµ‘√ V”≤s√>± m+Á{° Ç∫à dü¬ø‡dtqT kı+‘·+ #˚düT≈£îHêï&ÉT. Ä dæìe÷‘√ ôd+{ÏyÓT+≥éqT Á|ü<ä ]Ù+∫, bòÕ´$T© Ä&çj·THé‡ eTqdüT <√#·T≈£îqï düT˙˝Ÿ sê»eTÚ[ ªeTsê´<äsêeTqﵑ√ eTs√kÕ] Væ≤≥é ø={≤º&ÉT. eT÷&√ Á|üj·T‘·ï+ ª|üP\s¡+>∑&ÉTµ>± Áù|ø£å≈£î\ eTqdüTqT <√#·Tø√e&ÜìøÏ &Ü´qT‡\‘√, Äs¡T |ü\ø£\ <˚Vü≤+‘√ dü]ø=‘·Ô düT˙˝Ÿì Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äT≈£î rdüTø=#êÃ&ÉT <äsÙ¡ ≈£î&ÉT Ms¡uÁÑÛ <äyTé . eT] á dü]ø=‘·Ô s¡÷|ü+‘√ Áù|ø£≈å î£ \ eTqdüTqT Äø£≥Tº≈£îHêï&Ü ˝Ò<ë nH˚~ #·÷<ë›+.

>ö&é (Á|ü B |t sêe‘Y ) \ eT<Û ä ´ ˝À ∫≈£îÿø=ì e⁄+≥T+~. Ä Ç<ä›Øï ø£ì«Hé‡ #˚ùdÔH˚ >±ì Ä düú\+ neTTàø√ìe«s¡ì Á>∑Væ≤kÕÔ&ÉT s¡+>∑. nìyês¡´ |ü]dæú‘·T˝À¢ ø=+&ܬs&ç¶ <ä>∑Zs¡ nqT#·s¡T&ç>± #˚s¡‘ê&ÉT s¡+>∑. ø=+&ܬs&ç¶ ‘·q nø£ÿ ≈£L‘·Ts¡T nì‘·(ÇcÕ#êyê¢)qT ô|[fl #˚düTø√yê\qT≈£î+{≤&ÉT. nsTT‘˚ nì‘·≈î£ á ô|[fl Çwü+º e⁄+&É<Tä . ÄyÓT s¡+>∑qT Áù|$TdüTÔ+~. ø=+&ܬs&ç¶ì m~]+∫ nì‘·qT kı+‘·+ #˚düTø√>∑*>±&Ü? ø=+&ܬs&ç¶, ˝≤˝≤>ö&é\ düeTdü´qT |ü]wüÿ]+∫ s¡+>∑ ‘·q dü˝ú ≤ìï neTTàø√>∑*>±&Ü? nH˚~ yÓ+&ç‘Ós¡MT<ä #·÷&Ü*‡+<˚.

$X‚¢wüD : ~©|t V”≤s√>± 2005˝À e∫Ãq eT\ j·÷fi¯ ∫Á‘·+ ªbÕ+&çbÕŒ&ɵ Øy˚Tø˘>± ‘Ós¡¬øøÏÿq ª|üP\ s¡+>∑&ÉTµ V”≤s√>± düT˙˝Ÿ ¬øØsY˝À ˇø£ eT+∫ ∫Á‘·+>± $T–*b˛‘· T +~. ‘Ó \ T>∑ T H˚ { Ï $ {° ø Ï nqT>∑ T D+>± ø=+‘· e s¡ ≈ £ î e÷]ÃHê, <ë<ë|ü ⁄ >± dæ ì e÷ Áù|ò y é T ≥T Áù|òyéT eT\j·÷fi¯ ∫Á‘·+˝≤π> rXÊs¡T <äs¡Ù≈£î\T Ms¡uÛÑÁ<äyéT #Í<ä]. <äs¡Ùø£‘·« |üs¡+>± Ms¡uÛÑÁ<äyéT #ê˝≤ #·ø£ÿ{Ï dæìe÷ì s¡÷bı+~+#ês¡ì #ÓbÕŒ*. $H√<ëìøÏ ÁbÕ<Ûëq´‘· e⁄qï düìïy˚XÊ\T #·ø£ÿ>± ‘Ós¡¬øøÏÿ+#·≥+˝À dü|òü©ø£è‘·eTj·÷´sêj·Tq. n˝≤π> j·÷ø£åHé düìïy˚XÊ\T, ø£<∏ä : s¡+>∑ (düT˙˝Ÿ) ]j·T˝Ÿ mùdº{Ÿ ÁuÀø£sY. nsTT‘˚ Ä]úø£ bòÕ´$T© Á&Üe÷ì ≈£L&Ü n+‘˚ #·ø£ÿ>± ‘Ós¡¬øøÏÿ+#ês¡T. düeTdü´\T n‘·ìï yÓ+{≤&ÉT‘·÷ e⁄+{≤sTT. á düeTdü´\˙ï |ü]cÕÿs¡eTyê«\+fÒ @<√ ˇø£{Ï #˚j·÷\ì n|ü#˚dæ düT˙˝Ÿ #·ø£ÿ{Ï q≥qqT Á|ü<ä]Ù+#ê&ÉT. &Ü´qT‡\T, |üs¡ø±\˝À 30 mø£sê\ uÛÑ÷$T ø=qT≈£îÿ+{≤&ÉT. Çø£ ô|ò’{Ÿ‡˝À dü]ø=‘·Ô düT˙˝Ÿì Ä$wüÿ]+#ê&ÉT. nsTT‘˚ n‘·ì ‘·q düeTdü´\˙ï r]b˛sTTqfÒºqì dæú$T‘·|ü&ç Ä düú˝≤ìï q≥q˝À m+≥sYf…ÆHéyÓT+{Ÿ bÕfi¯ófl ‘·–Zq≥Tº nì|æ+∫+~. ny˚Tà+<äT≈£î |üsø¡ ±\ yÓ[fl ∫qïHê{Ï $TÁ‘·T&ÉT yêdüT (n©) ÇcÕ#êyê¢ n+<äyÓTÆq q≥qqT Á|ü<ä]Ù+∫+~. n© ì ≈£\TkÕÔ&ÉT. ø±˙ Ä düú\+ ø=+&ܬs&ç¶ (<˚yé–˝Ÿ), ˝≤˝≤ ø±yÓT&û u≤>∑T+~. dü‘·´+ sêCÒwt bÕÁ‘· u≤e⁄+~. Ç+ø±

s¡|òüTTu≤ãT, <Ûäs¡àes¡|ü⁄ düTÁãVü≤àD´+ yê] bÕÁ‘·\ |ü]~∏ y˚Ts¡≈£î q{Ï+∫ n\]+#ês¡T. <˚yé–˝Ÿ, Á|üB|tsêe‘Y\T HÓ¬>{Ïyé s√˝Ÿ‡˝À sêDÏ+#ês¡T. ø√≥ lìyêdüsêe⁄ q≥q≈£î ô|≥ºì ø√≥ nì n+<ä]ø° ‘Ó*dæq $wüj·Ty˚T. bÕÁ‘· |ü]~∏y˚Ts¡≈£î bÕÁ‘·˝À J$+#êsêj·Tq. dü+^‘·+ $wüj÷· ìø=ùdÔ nq÷|t s¡÷u…H‡é Ç∫Ãq dü+^‘·+ |üsy¡ ê˝Ò<ìä |æ+∫+~. s¬ +&ÉT eT÷&ÉT bÕ≥\T $qkı+|ü⁄>± e⁄HêïsTT. yê{Ï˝À f…{Æ ˝Ï Ÿ kÕ+>˘ ˇø£{.Ï l<Ûsä Y n+~+∫q &Ó’˝≤>∑T\T u≤>∑THêïsTT. m&ç{Ï+>˘ ÁøÏdtŒ>± e⁄+~. ø£q˝Ÿ ø£DíHé s¡÷bı+~+∫q ¬ø¢Ìe÷ø˘‡ ô|ò’{Ÿ n<äT“¤‘·+>± e⁄+~. dæìe÷ |òdü ºt Vü‰|òt #ê˝≤ #·øÿ£ {Ï ø±yÓT&û‘√ #ê˝≤ u≤>∑T+~. ôdø£+&é Vü‰|òt ø=+#Ó+ kÕ>∑Bdæq≥ºì|æ+∫+~. dæìe÷øÏ düT˙˝Ÿ &Ü´qT‡\T, n‘·ì dæø˘‡ bÕ´ø˘ u≤&û |ü¢dt bÕsTT+{Ÿ‡ nj·÷´sTT. |üP\s¡+>∑&ÉT |üP\s¡+>∑&ÉT˝≤H˚ Áù|ø£å≈£î\qT Äø£≥Tºø=ì n\]düTÔ+<äq≥+˝À n‹X¯jÓ÷øÏÔ ˝Ò<äT.

q{°q≥T\T : düT˙˝Ÿ, ÇcÕ#êyê¢, ø√≥ lìyêdüsêe⁄, <˚yé–˝Ÿ, Á|üB|t sêe‘Y, n©, s¡|òüTTu≤ãT, <Ûäs¡àes¡|ü⁄ düTÁãVü≤àD´+, |üèBÛ«, dü‘·´+ sêCÒwt, <äTyê«dæ yÓ÷Vü≤Hé, K©˝Ÿ, Á|ü>∑‹, düT<Ûä, l\*‘· ‘·~‘·s¡T\T. kÕ+πø‹ø£ ì|ü⁄DT\T : dü+^‘·+-nq÷|t s¡÷u…H釗

dæìe÷{ÀÁ>∑|òæ-Á|ükÕ<é eTT¬sfi¯fl— m&ç{Ï+>˘->ö‘·+sêE— e÷≥\T-l<ÛäsY d”|üq— ø£fi¯-Hêπ>+Á<ä— j·÷ø£åHé-ø£q˝Ÿ ø£DíHé— ìsêà‘·-¬ø.n∫ìs&綗 <äs¡Ùø£‘·«+-Ms¡uÛÑÁ<äyéT #Í<ä]

uÒqsY : e÷´ø˘‡ Ç+&çj·÷ Ábı&Éø£åHé‡ $&ÉT<ä\ : 18 |òæÁãe], 2012

|ò”˝Ÿ>∑T&é \yé k˛º] ª\yé ô|òsTT\÷´sYµ

dæ<ë›s¡ú q{Ïdü÷Ô ì]à+∫q ∫Á‘·+ ª\yé ô|òsTT\÷´sYµ. >∑‘· ø=+‘·ø±\+>± $»j·T+ ø√dü+ m<äTs¡T#·÷düTÔqï dæ<ë›sYú kı+‘· u≤´qsY˝À dæìe÷{ÀÁ>±|òüsY ˙s¡yécÕ‘√ ø£*dæ \yé düu…®ø˘º‘√ eT∞fl Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äTø=#êÃ&ÉT. neT˝≤bÕ˝Ÿ »+≥>± q{Ï + #· > ± <∏ ä e THé dü + ^‘êqï+~+#ês¡ T . u≤˝≤JyÓ÷Vü≤Hé <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫q á ∫Á‘·+‘√ dæ<ë›s¡ú $»j·T+ #˚õøÏÿ+#·T≈£îHêï&√ ˝Ò<√ |ü]o*<ë›+. ø£<∏ä : yÓTT<ä{Ï düìïy˚X¯+˝ÀH˚ bÕs¡«‹ (neT˝≤bÕ˝Ÿ), ns¡TDY (dæ<ë›s)úY \T $&çb˛‘ês¡T. m+<äT≈£î $&çb˛j·÷s¡qï~ ‘·s¡Tyê‘· #·÷|æ+#·{≤ìøÏ Á|üj·T‘·ï+ #˚XÊ&ÉT <äs¡Ù≈£î&ÉT u≤˝≤J yÓ÷Vü≤Hé. bòÕ¢wtu≤´ø˘˝À bÕs¡«‹‘√ ‘·q ùdïVü≤+ m˝≤ yÓTT<ä˝+’… ~, n~ Áù|eT>± m˝≤ e÷]+<äH˚ $wüj÷· \ qT, ‘·eT ùdïVæ≤‘·T\T, ≈£î≥T+ã+ >∑T]+∫ ns¡TDY $e] kÕÔ&ÉT. B+‘√ |òükÕº|òt nsTTb˛‘·T+~. Çø£ ôdø£+&Ü|òt ¬s+&ÉT ø£<∏ä\‘√ kÕ>∑T‘·T+~. s¡ø£ÔbÕ‘ê\‘√ ‘Ós¡ ‘·&çdæ eTT<ä›e⁄‘·Tqï á ‘·s¡TD+˝À dæìe÷ yÓTT‘·Ô+ Á|üXÊ+‘·+>± kÕ>∑T‘·T+~. $X‚¢wüD : á dæìe÷ ø£<∏äq+ #ê˝≤ u≤>∑T+~. <ëìøÏ ‘·>∑Z≥Tº>± #·ø£ÿ{Ï &Ó’˝≤>∑T\T ≈£î<äs¡≥+‘√ 20

- march 2012

ø£è‘·ø£+>± nì|æ+#·<äT. ì‘·´ J$‘·+˝À eTq¬ø<äTs¡j˚T´ e´≈£ î Ô \ J$‘· + ˝À »s¡ T >∑ T ‘· T qï≥Tº > ± e⁄+≥T+~. neT˝≤bÕ˝Ÿ |üøÿÏ +{Ï ne÷àsTT˝≤>± nì|ædTü +Ô ~. mø£ÿ&Ü e˝≤Z]{° ˝Ò≈£î+&Ü &ûôd+{Ÿ ø±yÓT&û düìïy˚XÊ\‘√ dæìe÷ Á|üXÊ+‘·+>± kÕ>∑≥+‘√ Áù|ø£å≈£î&çøÏ uÀsY ø=≥º<äT. á dæìe÷˝À $X‚wüy˚TeT+fÒ ø=ìï düìïy˚XÊ\T Á|ü‹ ˇø£ÿ] J$‘·+˝À »]–q≥T¢>± nì|ædüTÔ+~. q{°q≥T\ ô|sYbòÕ¬sàHé‡ $wüj·÷ìø=ùdÔ dæ<ë›sYú eT+∫ q≥T&Éqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. á ∫Á‘·+ n‘·ì˝Àì q≥qqT eTs√kÕ] yÓ*øÏrdæ+~. n<äT“¤‘·yÓTÆq q≥qqT Á|ü<ä]Ù+#ê&ÉT. ø±˝Òõ dü÷º&Ó+{Ÿ>± #·ø£ÿ>± dü]b˛j·÷&ÉT. neT˝≤bÕ˝Ÿ |üøÏÿ+{Ï ne÷àsTT˝≤ e⁄+~. n<äT“¤‘·yÓTÆq q≥qqT Á|ü<ä]Ù+∫+~. ∫Á‘êìøÏ yÓTÆqdt ôdø£+&Ü|òt. V”≤s√ V”≤s√sTTq¢ ø£<∏äqT >±ø£ Ç‘·s¡ ø£<∏ä\ >∑T]+∫ #Óù|Œ Áø£eT+˝À ndü\T ø£<∏ä |üø£ÿ<ë] |ü{Ϻq≥Tº nì|ædüTÔ+~. ôdø£+&Ü|òt˝À Åd”ÿHéù|¢ ø£Hé|òüP´õ+>˘>± e⁄+&ç Áù|ø£å≈£î\qT njÓ÷eTj·T+˝À |ü&˚düTÔ+~. <∏äeTHé n+~+∫q dü+^‘·+ $qkı+|ü⁄>±

e⁄+~. bÕ≥\T u≤>∑THêïsTT. ∫Á‘·+˝À ø£eT]¸j·T˝Ÿ m*yÓT+{Ÿ‡ ‘·≈£îÿe. j·TTe‘·qT {≤¬sZ{Ÿ #˚dæ rdæq dæìe÷˝≤ nì|ædüTÔ+~. nsTTHê bòÕ´$T© Áù|ø£å≈£î\qT Äø£≥Tº≈£îH˚ n+XÊ\T Ç+<äT˝À e⁄HêïsTT. s¡ø£ÔbÕ‘ê\T, @&ÉT|ü⁄\T, ô|&Éu§ã“\T ˝Ò≈£î+&Ü Á|üXÊ+‘·+>± kÕ–b˛j˚T ∫Á‘·+. á ∫Á‘·+ z |ò”˝Ÿ>∑T&é \ yék˛º] nì #ÓbıŒ#·TÃ.

q{°q≥T\T : dæ<ë›sYú, neT˝≤bÕ˝Ÿ, düTπswt, düTπsU≤yêDÏ ‘·~‘·s¡T\T kÕ+πø‹ø£ ì|ü⁄DT\T : dü+^‘·+-<∏äeTHé, m&ç{Ï+>˘-{Ï.mdt.düTπswt, dæìe÷{ÀÁ>∑|òæ-˙s¡yécÕ, düVü≤ìsêà‘·-˙s¡yé cÕ, ìsêà‘·\T-dæ<ë›sYú, mdt.X¯•ø±+‘Y, s¡#·q,<äs¡Ùø£‘·«+-u≤˝≤JyÓ÷Vü≤Hé u≤´qsY : Ç{≤øÏ m+≥sYf…ÆHéyÓT+{Ÿ yÓ’Hê{Ÿ dü÷º&çjÓ÷dt $&ÉT<ä\ : 17 |òæÁãe], 2012


LIFE style HOT SPICY CHIT CHAT PA

RAZZI

BEAUTY t ps BEHIND THE WOODS LOCAT ON

ªHêfash Çwüº+on µ n+≥Tqï

TICKET2TOLLYWOOD RANA sex psychology

ª©

&ÉsµY ‘√ ‘Ós+¡ >π Á≥+ #˚dqæ sêHê ‘êC≤ ∫Á‘·+ ªHêÇwü+º µ. j·TTHÓf’ &… é eT÷Mdt |ü‘êø£+ô|’ Á|üø±wt ‘√˝Ò{Ï <äs¡Ùø£‘·«+˝À |üs¡T#·÷] øÏØ{Ï á ∫Á‘êìï ì]àdüTÔHêïs¡T. C…˙*j·÷, sêHê »+≥>± q{ÏdüTÔqï á ∫Á‘·+ e÷]à 23q Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äT≈£î sêqT+~. |üP]ÔkÕúsTT ø£eT]¸j·T˝Ÿ ∫Á‘·+>± s¡÷|ü⁄~<äT›≈£î+≥Tqï á ∫Á‘·+˝À bÕ≥\T, &ÜHé‡\T ≈£L&Ü e⁄+{≤sTT. #·ø£ÿ{Ï $H√<ä+‘√ $T[‘·yÓTÆq á ø£eT]¸j·T˝Ÿ m+≥sYf…ÆqsY dü]ø=‘·Ô sêHêqT Áù|ø£å≈£î\≈£î |ü]#·j·T+ #˚j·TqTqï~. á ∫Á‘·+ >∑T]+∫ sêHê e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ∫Á‘·+˝À Hê~ kÕ«s¡ú|üs¡yÓTÆq bÕÁ‘·. <ëìøÏ $s¡T<ä∆ uÛ≤yê\Tqï ne÷àsTT‘√ ùdïVü≤+ #˚düTÔ+B bÕÁ‘·. <äs¡Ù≈£î&ÉT Á|üø±wt ‘√˝Ò{Ï <äs¡Ù≈£î&ÉT düT≈£îe÷sY <ä>∑Zs¡ <äs¡Ùø£‘·« XÊK˝À |üì#˚XÊs¡T. Á|ü‹ $wüj·÷ìï $X¯Bø£]+∫ $|ü⁄\+>± #ÓbÕŒs¡T. ∫Á‘· ø£<∏ä+‘ê eT˝Òwæj·÷˝À »s¡T>∑T‘·T+~. nø£ÿ&É #ê˝≤ ø£wüº|ü&ç #˚XÊ+. C…˙*j·÷ u≤>± ø√ Ä|üπs{Ÿ #˚dæ+~. Ç~ |üP]Ô kÕúsTT \ yék˛º]. Ç|üŒ{Ïes¡≈£î H˚qT Hê ej·TdüT≈£î $T+∫q bÕÁ‘·\T #˚XÊqT. á dæìe÷˝À bÕÁ‘· Hê ej·TdüT≈£î ‘·–q bÕÁ‘· nHêïs¡T. <äs¡Ù≈£î&ÉT Á|üø±wt ‘√˝Ò{Ï ˇø£ÿ ø£åD+˝À |ü⁄fÒº~ Áù|eT ø±<äT. J$‘·eT+‘ê b˛sê&˚<˚ ì»yÓTÆq Áù|eT nì Ç+<äT˝À #Ó|ü⁄ÔHêïeT+≥THêïs¡T. á dæìe÷‘√ {°yéT n+<ä] ø° eT+∫ ù|s=düTÔ+<ä+≥THêïs¡T ìsêà‘· |üs¡T#·÷] øÏØ{Ï. bÕ≥\T n+<ä]˙ n\]kÕÔj·Tì dü+^‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT #·ÁøÏ nHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø Ä&çjÓ÷ $&ÉT<ä˝…’ $»j·Te+‘·yÓTÆ+~. {≤˝Ÿ Vü‰´+&édüyéT V”≤s√ sêHê Ç|üŒ{Ïes¡≈£î q{Ï+∫q ∫Á‘ê˝À¢ &É÷´jÓT≥T¢, &ÜHé‡\T ˝Òø£b˛e&É+‘√ düVü≤»+>±H˚ á ∫Á‘·+ô|’ ÄdüøÏÔ m≈£îÿyÓ’+~. sêHê, C…˙*j·÷ »+≥>± q{Ï+∫q á ∫Á‘·+˝À ÁãVü‰àq+<ä+, Vü≤s¡¸es¡∆Hé, $H√<é≈£îe÷sY, Hê»sY, n©, s¡|òüTTu≤ãT, ÄVüQ‹Á|ükÕ<é, uÛÑs¡‘Y, ñ‘˚ÔCŸ, ∫Á‘·+ lqT, –], l<ÛäsY, $»j·TkÕsTT, $wüßí, CÀ– Áã<äsY‡, ÁX¯eDY, cÕesY n©, <äTyê«dæ yÓ÷Vü≤Hé, Vü≤+kÕ q+~ì, eT]j·T+ »ø±]j·÷, eTT˙ïsY, Á|ü>‹∑ , eTÚìø£ ‘·~‘·sT¡ \T Ç‘·s¡ eTTK´ bÕÁ‘·˝À¢ q{ÏdTü +Ô &É>± á ∫Á‘êìøÏ s¡#q· : ø√q yÓ+ø£{Ÿ— dæìe÷{ÀÁ>∑|æò : yÓ+ø£{Ÿ Á|ükÕ<é— dü+^‘·+ : #·ÁøÏ— ìsêà‘· : |üs¡T#·÷] øÏØ{Ï— ø£<∏ä-e÷≥\TÅd”ÿHéù|¢ -<äs¡Ùø£‘·«+ : Á|üø±wt ‘√˝Ò{Ï.

top

düôdŒHé‡ Á~∏\¢sY>± ª≈£î\TeTHê*µ N GHT Life

$eT˝≤sêeTHé Á|ü<Ûëq bÕÁ‘·˝À, es¡∆e÷q q{°q≥T\‘√ y˚π>X¯ï dürwt s¡÷bı+~+∫q düôdŒHé‡ Á~∏\¢sY ∫Á‘·+ ª≈£î\TeTHê*µ. πøe\+ 28 s√E˝À¢ wüO{Ï+>˘ |üP]Ô#˚düT≈£îqï á ∫Á‘·+ |üP]Ô>± ≈£î\TeTHê*˝À s¡÷|ü⁄~<äT›≈£î+~. Ç|üŒ{Ïes¡≈£î Á~∏\¢sY ∫Á‘ê\q>±H˚ Vü≤Ödt, bòÕ¬sdtº H˚|ü<∏ä´+˝À s¡÷bı+~q ∫Á‘ê\T e÷Á‘·y˚T #·÷XÊ+. ‘=*kÕ]>± ≈£î\TeTHê* H˚|ü<∏ä´+˝À k˛ï u≤´ø˘ Á&Ü|t˝À qe´yÓTÆq ø£<∏ë+X¯+‘√ s¡÷bı+~q düôdŒHé‡ Á~∏\¢sY ø£eT]¸j·T˝Ÿ ∫Á‘·+ Ç~. ø£eT]¸j·T˝Ÿ m*yÓT+{Ÿ‡ ‘·>∑Z≈£î+&Ü düôdŒHé‡qT #·÷|æ+#ês¡T <äs¡Ù≈£î&ÉT y˚π>X¯ï dürwt.

trade GUIDE My CHOICE

<ë<ë|ü⁄ q\uÛ…’eT÷&ÉT ∫Á‘ê\≈£î ø£<∏ë s¡#·sTT‘·>± |üì#˚dæ, ª<=+>∑\ã+&çµ, sêeT<ä+&ÉT ∫Á‘ê\qT ‘Ós¡¬øøÏÿ+∫q y˚π>X¯ï dürwt s¡÷bı+~+∫q á ∫Á‘êìï C≤Vü≤ï$ Ábı&Éø£åHé‡ |ü‘êø£+ô|’ leT‹ ˙*eT düeTs¡ŒD˝À u§|üŒq #·+Á<äX‚KsY (#·+<äT) ì]àdüTÔHêïs¡T. e÷]à yÓTT<ä{Ïyês¡+˝À $&ÉT<ä\ ø±qTqï á ∫Á‘·+˝À ¬s+&ÉT bÕ≥\T e÷Á‘·y˚T e⁄HêïsTT. ¬s+&ÉT bÕ≥˝À¢ ˇø£ bÕ≥ >±j·Tì ñcÕ ñ‘·T|t bÕ&Üs¡T. #ê˝≤ø±\+ ‘·sê«‘· ñwü bÕ&çq ‘Ó\T>∑T bÕ≥ á ∫Á‘·+˝Àì~ ø±e&É+ $X‚wü+.

QUIZ

COMPETET ON

$eT˝≤ sêeTHé, ø£èwüßí&ÉT, X¯XÊ+ø˘, ns¡Ãq, düMTø£å, nø£åjYT, Ø‘·÷øösY, Kj·T÷´+, Vü≤s¡¸es¡∆Hé, >öØX¯s¡à, es¡¸ ‘·~s¡T\T eTTK´ bÕÁ‘·\T b˛wæ+∫q á ∫Á‘êìøÏ dü+^‘·+ : ledü+‘Y— bÕ≥\T : sêeTCÀ>∑j·T´XÊÅdæÔ, uÛ≤düÿs¡uÛÑ≥¢ s¡$≈£îe÷sY— ¬øyÓTsê : õ.•e≈£îe÷sY— m&ç≥sY : ãkÕ« ô|’&ç¬s&綗 m–®≈£L´{Ïyé ìsêà‘· : m+.mdt.≈£îe÷sY— ìsêà‘· : u§|üŒq #·+Á<äX‚KsY (#·+<äT)— düeTs¡ŒD : leT‹ ˙*eT— <äs¡Ùø£‘·«+ : y˚π>X¯ï dürwt.

d ary

- march 2012 21


NEWS HAPPENINGS

¬ø¢Ìe÷ø˘‡˝À ø£eT˝Ÿ

ª$X¯LIFE«s¡÷style |ü+µ

ø£eT˝ŸVü‰düHé q{Ïdü÷Ô, <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔqï ª$X¯«s¡÷|ü+µ ¬ø¢Ìe÷ø˘‡ ∫Árø£s¡D »s¡T|ü⁄ø√qT+~. Ç{°e˝Ò j·TTmdt˝À ø=ìï düìïy˚XÊ\ wüO{Ï+>˘ »s¡T|ü⁄≈£îqï ª$X¯«s¡÷|ü+µ ª¬ø¢Ìe÷ø˘‡ ∫Árø£s¡D &Ûç©¢˝À »s¡bÕ\ì ø£eT˝Ÿ Á|üj·T‹ïdüTÔqï≥T¢ düe÷#ês¡+. |üPC≤≈£îe÷sY, ÇcÕ X¯sê«DÏ, Ä+Á&çj·÷\T Á|ü<Ûëq bÕÁ‘·\T <Ûä]düTÔqï á ∫Á‘·+ j·TTmdt, j·TT¬ø, CÀsê›H\é ‘√ bÕ≥T Ç+&çj÷· ˝Àì nH˚ø£ Á|ü<X˚ Ê\˝À wüO{Ï+>˘ »s¡T|ü⁄≈£î+~. ø±>± á ∫Á‘êìøÏ <ë<ë|ü⁄ e+<äø√≥¢ es¡≈£î Ks¡Ãe⁄‘·T+<äì ø√©e⁄&é esêZ\ düe÷#ês¡+.

HOT SPICY CHIT CHAT PA

RAZZI

BEAUTY t ps

s¡ » ˙, _>˘ _\ ∫Á ‘ · + ..?? BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

dü÷|üsYkÕºsY s¡»˙ø±+‘Y, _>˘ _ n$T‘êuŸ ã#·ÃHé\T ì» J$‘·+˝À eT+∫ ùdïVæ≤‘·T\T. ¬øØsY ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À ø=ìï Væ≤+B ∫Á‘ê\˝À ø£*dæ ≈£L&Ü q{Ï+#ês¡T. nsTT‘˚ ‘·«s¡˝À eTs√kÕ] Ç<ä›s¡÷ ø£*dæ q{Ï+#·qTqï≥Tº düe÷#ês¡+. Ç+‘·ø° M]<ä›]˙ &Ó’¬sø˘º #˚j·TuÀj˚T<Óes√ ‘Ó\TkÕ? dü¬ø‡dt|òü⁄˝Ÿ <äs¡Ù≈£î&ç>± ù|s¡T ‘Ó#·TÃ≈£îì, Á|ü‹ dæìe÷‘√ ] ø±s¡T¶\T düèwæºdüTÔqï |üPØ »>∑Hêï<∏é. ø√©e⁄&é esêZ\ düe÷#ês¡+ Á|üø±s¡+ |üPØ Ç|üŒ{Ïπø s¡»˙‘√q÷, _>˘ _‘√q÷ e÷{≤¢&Üs¡ì á ÁbÕC…ø˘º≈£î _>˘ _ düTeTTK‘· e´ø£Ô+ #˚XÊs¡≥. n~Ûø±]ø£+>± Á|üø£≥q yÓ\Te&ç‘˚ nìï $esê\T ‘Ó\TkÕÔj·Tì n_Û»„esêZ\ ñyê#·.

2

TICKET TOLLYWOOD

‘Ó\T>∑sexT˝À psychology eTùVtop ≤wtu≤ãT ‘·$Tfi¯+˝À Äs¡´...? N GHT Life ø£qï&É+˝À dü÷|üsY Væ≤≥ºsTTq ªø√ø√ ø√* ø=‹Ôµ ∫Á‘êìï ‘·$Tfi¯, ‘Ó\T>∑T uÛ≤wü˝À¢ Øy˚Tø˘ #˚j·TqTHêï&É≥ <äs¡Ù≈£î&ÉT #·+Á<äT. øÏ{Ϻ, Á|æj·TeTDÏ, Vü≤]¸ø£ Á|ü<Ûëq bÕÁ‘·\T b˛wæ+∫q á ∫Á‘· Ådæÿ|ü⁄ºô|’ >∑{Ϻ qeTàø£+‘√ e⁄qï #·+Á<äT Ábı&É÷´düsYqT yÓ‘·T≈£îÿH˚ y˚≥˝À e⁄Hêï&Éì düe÷#ês¡+. ‘·$Tfi¯+˝À Äs¡´, ‘Ó\T>∑T˝À eTùV≤wtu≤ãTqT q{Ï+|üCÒj·÷\H˚ Ä˝À#·q˝À e⁄qï≥Tº düe÷#ês¡+.

trade GUIDE My CHOICE

22

- march 2012 QUIZ

ªe÷Á≥Héµ ]ø±s¡T¶\T

dü÷s¡´-ø±»˝Ÿ »+≥>± ¬ø.$.Äq+<é <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔqï j·÷ø£åHé Á~∏\¢sY e÷Á≥Hé. X¯s¡y˚>∑+>± wüO{Ï+>˘ »s¡T|ü⁄≈£î+≥Tqï á ∫Á‘êìï 2012 e dü+e‘·‡s¡+ eT<Ûä´˝À $&ÉT<ä\ #˚j·TqTHêïs¡ì düe÷#ês¡+. dü÷s¡´ ◊<äT $_ÛqïyÓTÆq bÕÁ‘·\T b˛wæ+∫q á ∫Á‘· zesYd”dt Vü≤≈£îÿ\T ] ø±s¡ T ¶ kÕú s TT π s ≥TøÏ Ç#êÃs¡ ì , á ∫Á‘· ‘Ó\T>∑T Vü≤≈£îÿ\T ≈£L&Ü Ç|üŒ{Ïes¡≈£î @ ∫Á‘· Vü≤≈£îÿ\≈£L ˝Òq+‘·>± <ë<ë|ü⁄ 17 ø√≥¢≈£î u…\¢+ø=+&É düTπswt≈£î Çe«qTHêïs¡ì ø√©e⁄&é esêZ\ düe÷#ês¡+.


z.|æ.<ä‘êÔ eTè‹

z Ç+{Ï<Ó’q k˛Vü‰ n©U≤Hé

eTq÷‡sY n©U≤Hé |ü{Ö&û, wü]à˝≤ sƒê>∑÷sY\ >±sê\|ü{Ϻ k˛Vü‰ n©U≤Hé ô|[fløÏ ¬s&û ne⁄‘√+~. n+<äs¡÷ ôd’|òt n©U≤Hé, ø£ØHê\ ô|[fl >∑T]+∫ e÷{≤¢&ÉT≈£î+≥T+fÒ k˛Vü‰ ô|fi‚fl+≥qT≈£î+≥THêïsê! k˛Vü‰ n©U≤Hé ‘·q u≤jYTÁô|ò+&é ≈£îHê˝Ÿ UÒeTT‘√ q&ÉT|ü⁄‘·Tqï Áù|e÷j·TD+ ô|[fles¡≈£î e∫Ã+~. Ç{°e\ k˛Vü‰ ‘·*¢ q{Ï wü]à˝≤ sƒê>∑÷sY ‘·q ≈£îe÷¬sÔ $yêVü‰q+‘·s¡+ uÛÑs¡Ô‘√ ø£*dæ e⁄+&˚+<äT≈£î düT+<äsY $˝≤¢˝À 1500 #·<äs¡|ü⁄ n&ÉT>∑T\ nbÕsYºyÓT+{Ÿ ø=qT>√\T #˚ d æ + ~. Bì KØ<ä T <ë<ë|ü ⁄ 9 ø√≥¢ s¡ ÷ bÕj· T \ì düe÷#ês¡+. ‘=$Tà<√ bò˛sY˝À e⁄qï á bòÕ{¢ Ÿ≈î£ k˛Vü‰ Ç+{°] j·TsY‡ #˚sTT+#·&É+ yÓTT<ä\Tô|{Ϻ+<ä≥. $yêVü‰q+‘·s¡+ k˛Vü‰, ≈£îHê˝Ÿ UÒeTT\T Çø£ÿ&˚ e⁄+{≤s¡ì wü]à˝≤ sƒê>∑÷sY #Ó|æŒq≥Tº n_Û»„esêZ\ düe÷#ês¡+.

Á|üeTTK u≤©e⁄&é ìsêà‘· z.|æ.<ä‘êÔ |òæÁãe] 9, 2012q q÷´yÓ÷ìj·÷‘√ ø√øÏ˝≤u…Hé ÄdüT|üÁ‹˝À ø£qTïeT÷XÊs¡T. 90 dü+e‘·‡sê\ <ä‘êÔ mH√ï $»j·Te+‘·yÓTÆq ∫Á‘ê\qT ì]à+#ês¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À Äj·Tq ≈£îe÷s¡T&ÉT C….|æ.<ä‘êÔ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Hê ‘·+Á&ç eTs¡D+‘√ Hê ø£+sƒ¡+, Hê Ä‘·à eT÷>∑uÀj·÷sTT. Ç|ü&ÉT H˚qT dæìe÷ rj·T&ÜìøÏ dü÷Œ¤]Ô mes¡T ÇkÕÔs¡T. Hê Vü≤è<äj·T Äy˚<äqqT mes¡T rs¡TkÕÔs¡T? Äj·Tq ˝Òì ˝À≥TqT mes¡T uÛÑØÔ #˚kÕÔs¡T nHêïs¡T. ‘·+Á&ç eTs¡D+ Äj·TqTï n+‘·˝≤ ø£è+>∑Bdæ+~. z.|æ.<ä‘êÔ eTs¡D+ u≤©e⁄&é≈£î rs¡ì ˝À≥T.

2013˝À ~j·÷ MTsê® ô|[fl u≤C≤\T

ôV’≤<äsêu≤B n+<ä+ ~j·÷MTsê® ‘·q u≤jYTÁô|ò+&é <äs¡Ù≈£î&ÉT kÕVæ≤˝Ÿ dü+|òü÷qT $yêVü≤+ #˚düTø√qT+~. >∑‘· ø=+‘·ø±\+>± yê]<ä›] eT<Ûä´ Áù|eT e´eVü‰s¡+ q&ÉTdüTÔ+<äì, Áù|eTqT <ë{Ï eT]ø=+#Ó+ eTT+<äT≈£î yÓ[fl+<äH˚ yês¡Ô\T $ì|ædüTÔqï H˚|ü<∏ä´+˝À ~j·÷ Á|üø£≥q } Vü‰>±Hê\≈£î ‘Ós¡~+∫+~. 2013˝À bÕ¢Hé #˚düT≈£î+≥THêïeTì ~j·÷ #Ó|æŒq≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. nsTT‘˚ düìïVæ≤‘·T\ düe÷#ês¡+ Á|üø±s¡+ eTT+<äT 2012 ∫es¡˝À $yêVü≤+ nqT≈£îHêïs¡ì, nsTT‘˚ á eT<Ûä´H˚ Ç<ä›s¡T #·]Ã+#·Tø=ì ìs¡íj·T+ e÷s¡TÃø=ì, 2013˝À $yêVü≤ ‘˚Bì Ksês¡T #˚düTø√yê\ì ìs¡ísTT+#·T≈£îHêïs¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~. @~ @yÓTÆHê e#˚à dü+e‘·‡s¡+˝À ~j·÷ ô|[fl≈£L‘·Ts¡T ø±qT+~. Ä˝Ÿ <ä u…dtº ~j·÷.

ÇcÕ&çjÓ÷˝Ÿ m+π>CŸyÓT+{Ÿ

u≤©e⁄&é ô|[flfi¯ófl, m+π>CŸyÓT+{Ÿ\‘√ ø£fi¯ø£fi¯˝≤&ÉT‘√+~. ‘êC≤>± n\Hê{Ï Á&ûyéT>∑sY¢ ùV≤eTe÷*ì, <Ûäπsà+Á<ä\ eTT<äT›\|ü{Ϻ ÇcÕ&çjÓ÷˝Ÿ ‘·q u≤jYTÁô|ò+&é, yê´bÕs¡y˚‘·Ô uÛÑs¡‘Y sƒ¡ø±Ôì‘√ Áù|eTã+<Ûëìï eT÷&ÉTeTTfi¯fl ã+<Ûä+>± e÷s¡TÃø√qT+~. |òæÁãe] 12q ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T <Ûäπsà+Á<ä, ùV≤eTe÷*ì, düìïVæ≤‘·T\ düeTø£å+˝À uÛÑs¡‘Y, ÇcÕ\ ì•Ã‘ês¡+ú »]–+~. á H˚|<ü ´ä∏ +˝À ùV≤eTe÷*ì e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ Ç~ |üP]Ô>± e÷ ≈£î≥T+ã y˚&TÉ ø£. ‘·«s¡˝À ÇcÕ, uÛÑs¡‘Y\ $yêVü≤+ »s¡>∑qT+~ nHêïs¡T. á y˚&ÉTø£≈£î u≤©e⁄&é qT+∫ »j·÷ã#·ÃHé e÷Á‘·y˚T Vü‰»s¡j·÷´s¡T.

- march 2012 23


NEWS HAPPENINGS

LIFE style HOT SPICY CHIT CHAT PA

RAZZI

BEAUTY t ps BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psychology

eTs√kÕ] øÏyéT &˚{Ï+>˘

πøe\+ 72 s√E˝À¢top $&Ü≈£î\T rdüT≈£îqï uÛ≤eT øÏyéT ø£sê›wæj·÷Hé eT∞¢ Áù|eT˝À |ü&ç+~.

nsTT‘˚ ákÕ] me] ø£+{≤ |ü&É≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô |ü&ÉT‘√+~≥. ákÕ] øÏyéT nyÓT] ø£Hé |òü⁄{Ÿu≤˝Ÿ ø±«s¡ºsY u≤ø˘ e÷sYÿ XÊ+#ÓCŸ‘√ &˚{Ï+>˘ #˚k˛Ô+<ä≥. 31 dü+e‘·‡sê\ á Vü‰©e⁄&é uÛ≤eT u≤ôdÿ{Ÿ u≤˝Ÿ kÕºsY ÁøÏdt Vü≤+Á|òædtì $yêVü≤+ #˚düTø=ì 72 s√E˝À¢ $&çb˛sTT+~. ‘êC≤>± e÷sYÿ XÊ+#ÓCŸ‘√ &˚{Ï+>˘ yÓTT<ä\T ô|{Ϻq á uÛ≤eT n‘·ì‘√ ø£*dæ Á|ü»\≈£î ø£ì|æ+#·≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô |ü&ÉT‘√+~. n_Û»„esêZ\ düe÷#ês¡+ Á|üø±s¡+ øÏyéT q÷´j·÷sYÿ˝À e⁄+fÒ M]<ä›s¡÷ ø£*dæ &çqïsY\≈£î yÓfi¯fl≥+, &˚{Ï+>˘≈£î yÓfi¯fl≥+ »s¡T>∑T‘√+a~≥. Ç<ä›s¡÷ ø£*dæ |ü_¢ø˘>± e÷Á‘·+ ø£ì|æ+#·≥+ ˝Ò<ä≥. Ç˝≤ mìï s√E\T <ëdüTÔ+<√ á ã+<Ûä+... <ëùdÔ <ë>∑T‘·T+<ë!

N GHT Life

trade GUIDE My CHOICE

24

- march 2012 QUIZ

Ç+&çj·÷ sêqTqï C…ìï|òüsY ˝Àô|CŸ

Vü‰©e⁄&é düT+<ä] C…ìï|òüsY ˝Àô|CŸ Ç+&çj·÷˝À dü+<ä&ç #˚j·TqT+~. ne⁄q+&ç Ç~ ì»+>± ì»+. e÷]à 11q eTT+ãsTT˝À »s¡>q∑ Tqï sêCŸ≈î£ +Á<ë, dü+»jYT<ä‘\Y ≈£î #Ó+~q z k˛ŒsYº‡ ©>˘ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zq&ÜìøÏ. nqT≈£îqï~ nqT≈£îqï≥Tº »]–‘˚ e÷]à 6q C…ìï|òüsY ˝Àô|CŸ Ç+&çj·÷˝À n&ÉT>∑Tô|&ÉT‘·T+~. n_Û»„esêZ\ düe÷#ês¡+ Á|üø±s¡+ ø±s¡´düú˝≤ìøÏ <ä>∑Zs¡˝À e⁄qï ôVA≥˝Ÿ˝À ÄyÓT ãdü #˚j·TqTqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. ø±s¡´Áø£eT+˝À mH√ï $»j·Te+‘·yÓTÆq bÕ≥\‘√ bÕ≥T ÄyÓT ‘êC≤ Ä\“yéT ª\yéµ kÕ+>˘‡≈£î ≈£L&Ü |üsbY Õò yéT #˚jT· qT+<ä≥. ‘êC≤ düe÷#ês¡+ Á|üø±s¡+ Ç<˚ ø±ø£ Ä ø±s¡´Áø£eT+˝À Ç+ø± mH√ï düsYÅô|’C…dt e⁄Hêïj·Tì ‘Ó\Tk˛Ô+~.

‘Ós¡¬øø£ÿqTqï |æÁHÓ‡dt &Éj·÷Hê J$‘·+

Á|æHÓ‡dt &Éj·÷Hê J$‘·+ Ä<Ûës¡+>± z ∫Á‘·+ ‘Ós¡¬øø£ÿqT+~. ìsêà‘· d”ºô|òHé myÓHé‡ á ∫Á‘êìï ì]àdüTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. &Éj·÷Hê n+>∑s¡ø£å≈£î&ÉT ¬øHé yêπsŒ¤ ‘·q C≤„|üø±\ Ä<Ûës¡+>± s¡∫+∫q ª&Éj·÷Hê ø√¢CŸ© >±¬s¶&é ø√¢CŸ©µ |ü⁄düÔø£+ Ä<Ûës¡+>± ì]àdüTÔqï á ∫Á‘·+˝À Vü‰©e⁄&é kÕºsY V”≤s√sTTHé &Éj·÷Hê bÕÁ‘·qT b˛wæ+#·qT+~. Á|æHÓ‡dt Ä|òt y˚˝Ÿ‡ sêDÏ &Éj·÷Hê 1997˝À z ø±s¡T Á|üe÷<ä+˝À eTs¡DÏ+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. ìsêà‘· d”ºô|òHé e÷{≤¢&ÉT‘·÷, Á|æHé‡ Vü‰´Øì ô|[fl #˚düT≈£îqï ‘·sê«‘· »]–q dü+|òüT≥q\qT Á|üeTTK+>± #·÷|æ+#·qTHêïeTì ‘Ó\T|ü⁄‘·÷, &Éj·÷Hê >∑T]+∫ Á|ü»\≈£î ‘Ó*j·Tì ìC≤\qT Ç+<äT˝À #·÷|æ+#·uÀ‘·THêïeTì #ÓbÕŒs¡T.

bÕ¢HÓ{Ÿ ôdøχj·Tdtº e÷´Hé>± kÕø£sY Ms¡T&ÉT

2012 dü+e‘·‡sêìøÏ>±qT ªbÕ¢HÓ{Ÿ ôdøχj·Tdtº e÷´Héµ nyês¡T¶ì kÕø£sY Ms¡T&ÉT, bòÕ´wüHé ◊ø±Hé &˚$&é u…ø˘Vü‰+ <äøÏÿ+#·T≈£îHêïs¡T. V”≤{Ÿ y˚T>∑C…’Hé á nyês¡T¶qT n+~+∫+~. Á|ü|ü+#·+ yÓTT‘·Ô+MT<ä 101 eT+~ Vü‰f…dtº ôd\Á_{°\qT ôd\ø˘º #˚j·T>±, yê]˝À 36 dü+e‘·‡sê\ &˚$&é u…ø˘Vü‰+ yÓTT<ä{Ï kÕúq+˝À ì*∫ nyês¡T¶qT kı+‘·+ #˚düT≈£îHêïs¡T. á πsdüT˝À Vü‰©e⁄&é dü÷|üsYkÕºsY‡ πsj·THé >√wæº+>˘, πsj·THé πsHê˝Ÿ¶‡, Áu≤&û ≈£L|üsY ‘·~‘·s¡T\T e⁄+&É>± yÓTT<ä{Ï kÕúq+ u…ø˘Vü‰+≈£î \_Û+#·&É+ $X‚wü+. ¬s+&É÷, eT÷&ÉT kÕúHê˝À¢ πsj·THé >√dæº+>˘, πsj·THé πsHê˝Ÿ¶‡\T ì*#ês¡ T . á nyês¡ T ¶ ì ôd\Á_{° \ {≤˝… + {Ÿ , ôdø£‡|”Œ˝Ÿ, Á&Ódt ôdHé‡, |üs¡‡Hê*{° Ä<Ûës¡+>± Á|üø£{Ï+#êeTì V”≤{Ÿ y˚T>∑C…’Hé m+&û \÷|” πø|t düŒwüº+ #˚XÊs¡T.


1325-1546-1369-3523-9643-5256


B RTHDAYS EXCLUS VE LittleStar

s¡#·Ã #˚j·TuÀ‘·Tqï

yÓT

>± dü ÷ |ü s Y > ∑ T &é |ò æ ˝ Ÿ à ‡ |ü ‘ êø£ + ô|’ ÄsY._.#Í<ä] düeTs¡ŒD˝À mHé.$.Á|ükÕ<é, bÕsêdtC…’Hé\T ì]àdüTÔqï ∫Á‘·+ ªs¡#·Ãµ. <äs¡Ù≈£î&ÉT dü+|ü‘Yq+~. eT>∑BÛs¡T&ÉT sêyéT#·s¡DY, ‘·eTHêï\T Hêj· T ø± HêsTTø£ \ T>± q{Ï d ü T Ô q ï á ∫Á‘· + n‘· ´ +‘· Á|ü ‹ cÕº ‘ · à ø£ + >± ì]à‘· e Te⁄‘· T +~. ¬s+&√ dæìe÷‘√H˚ ]ø±s¡T¶\qT ã<ä›\T ø={Ϻq sêyéT#·s¡DY á ∫Á‘·+ø√dü+ n‘·´+‘· ø£wüºqcÕº\ ø√]à bÕ≥T|ü&ÉT‘·THêï&ÉT. yÓT>±kÕºsY ∫s¡+J$ V”≤s√>± q{Ï+∫q ª>±´+>˘©&ÉsYµ˝Àì ªyêHê yêHê yÓ\T¢yêjÓTµ bÕ≥qT Ø$Tø˘‡ #˚dæ á ∫Á‘·+˝À sêyéT#·sD¡ ôY |’ ∫Árø£]+#ês¡T. á bÕ≥˝À sêyéT#·sD¡ Y y˚dæq ôdº|ü\T quÛÑ÷‘√ quÛÑ$wü´‹ nH˚ $<Ûä+>± e⁄Hêïj·T+≥THêïs¡T j·T÷ì{Ÿ düuÛÑT´\T. <ë<ë|ü⁄ ¬s+&ÉT ø√≥¢ e´j·T+‘√ #Ó’Hê˝À rdæq j·÷ø£åHé düìïy˚X¯+˝À sêyéT#·s¡DY ô|sYbòÕ¬sàHé‡ n<äT“¤‘·+>± e⁄+<ä˙, ‘Ó\T>∑T dæ˙ #·]Á‘·˝À ø£˙ $˙ ms¡T>∑ì Ø‹˝À e⁄+≥T+<äì #Ó|üŒ≥+ $X‚wü+. ‘·+Á&çì 26

- march 2012

$T+∫q ø=&ÉT≈£î>± ù|s¡T ‘Ó#·TÃ≈£îqï sêyéT#·s¡DY dæ˙ ¬øØsY˝À á ∫Á‘·+ z ôdH˚‡wüq˝Ÿ Væ≤{Ÿ>± ì \TdüTÔ+<äì #Ó|ü≈£î+≥Tqï ‘·s¡TD+˝À á ∫Á‘·+ Ä&çjÓ÷ $&ÉT<ä\ ø±s¡´Áø£eT+ ‘·«s¡˝À ø£s¡÷ï\T˝À »s¡>∑qT+~. á y˚~ø£ô|’ sêyéT#·s¡DY‘˚»‘√ bÕ≥T yÓT>±kÕºsY ∫s¡+J$ ≈£L&Ü dü+<ä&ç #˚j·TqTHêïs¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~. eTDÏX¯s¡à dü+^‘· kÕs¡<∏ä´+˝À Ç|üŒ{Ïπø f…Æ{Ï˝Ÿ kÕ+>˘ $&ÉT<ä˝…’ dü+#·\q+ düèwæºk˛Ô+~. n_Ûe÷qT\ n+#·Hê\≈£î $T+∫ nìï n+XÊ\T |ü⁄wüÿ\+>± e⁄qï ªs¡#·Ãµ ∫Á‘·+˝À sêyéT#·s¡DY ô|ò’fÒ‡ ø±≈£î+&Ü &Ü´qT‡\T ≈£L&Ü Çs¡>∑BXÊ&Éì á ∫Á‘·+ dü]ø=‘·Ô ]ø±s¡T¶\T düèwæºdüTÔ+<äì |òæ˝Ÿàq>∑sY esêZ\T #Ó|ü≈£î+≥THêïsTT. sêyéT#·s¡DY #˚düTÔqï ]d”ÿ cÕ{Ÿ‡, ô|{’ò Ÿ‡ #·÷dæq ìsêà‘·\T nãT“s¡|&ü ,ç ∫Á‘êìï mø£ÿ&Ü sêJ |ü&≈É î£ +&Ü Á|ü‹cÕº‘à· ø£+>± s¡÷bı+~düTHÔ êïs¡≥. e÷]à HÓ˝≤Ks¡T˝À Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äT≈£î edüTÔqï á ∫Á‘·+ $&ÉT<ä˝…’‘˚ s¡#·Ã s¡#˚Ã.

sêyéT#·sD¡ Y ªs¡#÷ µ ì»+>±H˚ s¡#÷ s¡#÷ >± wüO{Ï+>˘\T »s¡T|ü⁄≈£î+{À+~. ôV’≤<äsêu≤<é |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ wüO{Ï+>˘ »s¡T|ü⁄≈£î+≥Tqï ªs¡#·Ãµ ∫Á‘·+˝À Hê\T>∑T ì$TcÕ\ bÕ≥T e#˚à bòÕw¢ tu≤´ø˘ m|æk˛&é˝À <ë<ë|ü⁄ 750 eT+~ pìj·TsY Ä]ºdüTº\T bÕ˝§Z+≥Tqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. bòÕ¢wtu≤´ø˘˝À ‘·$Tfi¯ q≥T&ÉT, <äs¡Ù≈£î&ÉT, ìsêà‘· bÕØ›|üHé, Hê»sY\‘√ bÕ≥T pìj·TsY Ä]ºdüTº\T bÕ˝§Z+{≤s¡≥. sêyéT#·s¡DY, ‘·eTHêï\ &ÜHé‡ ÁbÕø°ºdt‘√ ÁbÕs¡+uÛÑeTj˚T´ á bòÕ¢wtu≤´ø˘ Äø£ ≥ Tº ≈ £ î H˚ ˝ ≤ s¡ ÷ bı+~dü T Ô H êïs¡ ≥ <ä s ¡ Ù ≈£ î &É T dü+|ü‘Yq+~. ªs¡#·ÃµqT MøÏå+#·{≤ìøÏ Ç|üŒ{ÏqT+#˚ s¡#·Ã s¡#·Ã>± yÓsTT{Ÿ #˚j·T+&ç eT]. sêyéT#·s¡DY, ‘·eTHêï, bÕØÔ|üHé, k˛q÷dü÷<é, ÁãVü‰àq+<ä+ Á|ü<ëÛ q bÕÁ‘·˝À¢ q{ÏdTü qÔ ï á ∫Á‘êìøÏ dü+^‘·+-eTDÏX¯s¡à— #Ûêj·÷Á>∑Vü≤D+-düMTsY¬s&ç¶, &Ó’˝≤>˘‡-|üs¡T#·÷] Áã<äsY‡, m&ç{Ï+>˘->ö‘·+sêE.


ªz yÓTÆ Áô|ò+&éµ ∫Á‘·+˝Àì ªl #Ó’‘·q´ pìj·TsY ø±˝Òõµ bÕ≥ bÕ&ÉTø√ì j·TTe‘· e⁄+&És¡T. Ä dæìe÷˝À bÕ≥\T sêdæ+~ z qe j·TTe≈£î&ÉT. n‘·H˚ ø£èwüí#Ó’‘·q´. Ç‘·ì >∑T]+∫ #ÓbÕŒ\+fÒ kÕ|òtºy˚sY Ç+»˙sY>± Ábıô|òwüHéì e<äT\Tø=ì, sêj·T&ÉeT+fÒ e⁄qï Çwüº+‘√ bÕ≥\ s¡#·sTT‘·>± Ç+&ÉÅd”º˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|{≤º&ÉT. ‘=* n&ÉT>∑T ‘·&Éã&çHê, |ü≥Tº<ä\‘√ e∫Ãq neø±XÊ\T n+~|ü⁄#·TÃø=ì ùV≤e÷ùV≤MT\q<ä>∑Z dü+^‘· <äs¡Ù≈£î\‘√ |üì#˚XÊ&ÉT. eT+∫ bÕ≥\T sêdæq e´øÏÔ>± ù|s¡T ‘Ó#·TÃ≈£îHêï&ÉT. dü+ø£*Œ+∫ ø£wüº|ü&ç‘˚ @B ø£wüº+ ø±<äT n+{≤&û j·TTe≈£î&ÉT. á ø±\+ j·TTe‘· ˇø£ yêø£´+ e÷{≤¢&ç‘˚ n+<äT˝À |ü~ Ç+^¢wüß |ü<ë\T e⁄+&˚ ‘·s¡TD+˝À Ç+^¢wüß |ü<ë\T yê&É≈£î+&Ü n#·Ã ‘Ó\T>∑T˝À e÷{≤¢&çq á j·TTe≈£î&ÉT ø√s¡T≈£îqï≥Tº Çfi¯j·TsêC≤>±] dü+^‘· <äs¡Ùø£‘·«+˝À |üì#˚j·÷\ì Ç‘·ì ø√]ø£ rsê\ì, eT]ìï eT+∫ bÕ≥\‘√ MqT\ $+<Ó’q kÕVæ≤‘ê´ìï n+~+#ê\ì n_Û\wædü÷Ô, j·TTe bÕ≥\ s¡#·sTT‘· ø£èwüí#Ó’‘·q´‘√ {≤©e⁄&é eTT#·Ã≥T¢ MTø√dü+..

bÕ≥\ Á|ü|ü+#·+˝À YUVA

28

- march 2012

#Ó’‘·q´+

LittleStar


- march 2012 29

MTs¡T sêdæq bÕ≥˝À¢ MT≈£î q∫Ãq bÕ≥\T?

y˚TπsC≤?

MT Ábıô|òwüH√¢ f…Æ$T+>˘‡ e⁄+&Ée⁄ ø£<ë! MT≈£î ø±uÀj˚T uÛ≤s¡´øÏ eTT+<äT>±H˚ á Ábıô|òwüHé >∑T]+∫ #ÓbÕŒsê?

ªz yÓTÆ Áô|ò+&鵑√ ªl #Ó’‘·q´ pìj·TsY ø±˝Òõ m+.|æ.dæ.˝À |üø£ÿ u…+∫ |æ\¢µ, ‘·«s¡˝À $&ÉT<ä\e⁄‘·Tqï ªÇwtÿµ˝À ª\#·ÃeTàµ, ªø√{Ïø=ø£{Ï˝≤ ‘·qøÏ ‘Ó\Tdü+&ç. H˚qT C≤uŸ #Ój·T´&É+ø£Hêï bÕ≥\T sêj·T&Éy˚T ‘·q≈£î ne÷àsTT, ªyÓ’XÊ*µ ∫Á‘·+˝À ª|ü⁄]$|æŒq HÓeT*µ bÕ≥\T eT+∫ ù|s¡T Çwüº+. |ü~ dü+e‘·‡sê\ nqTã+<Ûä+. ‘·q≈£î ádü]πø Hê≈£î f…Æ$T+>˘‡ ‘Ó∫Ãô|{≤ºsTT. e⁄+&Éeqï $wüj·T+ ns¡úyÓTÆb˛sTT+~.

MTs¡T sêdæq bÕ≥˝À¢ ù|s¡T ‘Ó∫Ãq bÕ≥?

e÷~ \yé y˚TπsCŸ n+&ç. <ë<ë|ü⁄ |ü~ dü+e‘·‡sê\ Áù|eT Ç|ü&ÉT eT÷&ÉT eTDÏX¯s¡à, <∏äeTHé, j·TTeHéX¯+ø£sY sêC≤, $Tø°ÿ C….y˚Tj·TsY, nì˝Ÿ, eTTfi¯fl ã+<Ûä+>± e÷s¡T‘√+~. e÷]à 1q Hê ô|[fl. Hê ø±uÀj˚T uÛ≤s¡´ sêVüQ˝ŸsêCŸ, nq÷|t s¡÷u…Hé‡, ôd\«>∑DÒX¯Hé, #·ÁøÏ, dü+B|t #Í‘ê, sêyéT ù|s¡T s¡eT´. ‘·qT Hê Áô|ò+&é dædüºsY Áô|ò+&é. n˝≤ e÷ |ü]#·j·T+ ô|]– dü+|ü‘Y, ø±ØÔø˘\‘√ #˚XÊqT. Ç|ü&ÉT <˚$lÁ|ükÕ<é‘√ #˚j·TuÀ‘·THêïqT. Áù|eTã+<Ûä+>± e÷]+~.

Ç|üŒ{Ïes¡≈£î m+‘·eT+~ dü+^‘· <äs¡Ù≈£î\‘√ |üì#˚XÊs¡T?

j·TTe‘·, |æ\¢ »MT+<ësY, yÓ’XÊ*, kÕsêsTT MÁsêE ∫Á‘ê\≈£î dæ+–˝Ÿ ˇø£ dü+<äs¡“¤+˝À <äs¡Ù≈£î&ÉT s¡$es¡à |ü]#·j·T+ ø±e≥+, Äj·Tq qqTï ø±sY¶ sêXÊqT. dü+^‘· <äsÙ¡ ≈£î&ÉT nì˝Ÿ≈î£ |ü]#·jT· + #ÓjT· ´≥+, ªdü+uÛyÑ ê$T j·TTπ>j·TTπ>µ ∫Á‘·+˝À yÓTT<ä{ÏkÕ] bÕ≥\T sêj·T&É+ »]–+~. Ä ∫Á‘·+ nì˝Ÿ≈£î, Ç+»˙]+>˘ #˚dæq MTs¡T dæìe÷ s¡+>±ìï m+#·T≈£îHêïs¡T? MT Hê≈£î Ç<ä›]ø° yÓTT<ä{Ï ∫Á‘·y˚T. Ä ‘·sê«‘· s¡$ø£èwüí ø£<∏ëHêj·T≈£î&ÉT>± bòÕ´$T© düb˛sYº m˝≤ e⁄+~? q{Ï+∫q ªìqï H˚&ÉT πs|ü⁄µ˝À sêXÊqT. Ä dæìe÷ ‘·sê«‘· <ë<ë|ü⁄ #ê˝≤ eT+∫ m+ø£πsCŸyÓT+{Ÿ ÇkÕÔs¡T. yêfi¯fl düb˛sYº ˝Òø£b˛‘˚ H˚qT á ˇø£{Ïqïs¡ dü+e‘·‡s¡+ >±´|t e∫Ã+~. Ä >±´|t˝À y˚\÷´yÓTÆ+&é‡ kÕ|òtºy˚sY s¡+>∑+˝À ø=qkÕπ>yê&çì ø±<äT. ø£+ô|˙˝À kÕ|òyºt s˚ Y Ç+»˙sY>± |üì#˚XÊqT. ‘·sê«‘· |üsX¡ ó¯ sêyéT <äsÙ¡ ø£‘«· + eVæ≤+∫q ªj·TTe‘·µ‘√ Hêø£+≥÷ z düTdæús¡ kÕúq+ @s¡Œs¡#·Tø√>∑*>±qT. ô|[fl #˚düT≈£î+≥Tqï≥TºHêïs¡T? MT~ \yé y˚TπsC≤? nπs+CŸ&é

dæìe÷˝À¢ neø±X¯+ m˝≤ e∫Ã+~?

MTs¡T dæ+–˝Ÿ ø±sY¶ sêdæq dæìe÷\T?

H˚qT |ü⁄{Ï+º ~, ô|]–+~ @\÷s¡T. f…HÔé ø±¢dY es¡≈î£ @\÷s¡T˝ÀH˚ #·~yêqT. dü+uÛÑyê$T j·TTπ> j·TTπ>, z yÓTÆ Áô|ò+&é, u≤D+ ∫Á‘ê˝À¢ì bÕ≥\T u≤>± Ç+≥sY $»j·Tyê&É ^‘ê+»*˝À, Ç+»˙]+>˘ #ÓHï’Ó ˝À #˚XÊqT. Hêqï>±s¡T q#êÃsTT. s¡DBÛsY ˝≤j·TsY, ¬s’≥sY ≈£L&Ü. Ç|ü&ÉT ø£HéÅdüºø£åHé _õHÓdt˝À e⁄Hêïs¡T. neTà ˝Àø˘n<ë\‘Y bÕ´q˝Ÿ˝À ˇø£ düuÛÑT´sê\T. Hê≈£î ˇø£ #Ó˝…¢\T e⁄+~. U≤∞ düeTj·÷˝À¢ @+ #˚düTÔ+{≤s¡T? ∫qï ≈£î≥T+ã+. |ü⁄düÔø±\T #·<äe≥eT+fÒ Hê≈£î #ê˝≤ Çwüº+. ø=‘·Ô |ü⁄düÔø£+ @<Ó’Hê eùdÔ ø=H˚kÕÔqT. |ü⁄düÔø±\T u≤>± #·<äTe⁄‘êqT. ÁøϬø{Ÿ Ä&É‘êqT. Á|üdüTÔ‘·+ bÕ≥\T sêj·÷\qï Ä˝À#·q m|ü&ÉT e∫Ã+~? dü+düÿè‘·+ H˚s¡TÃ≈£î+≥THêïqT. ∫qï‘·q+ qT+∫ ø£$‘·\T sêùdyê&çì. dæìe÷ bÕ≥\T sêj·T>∑\qT nì|æ+∫+~ Ç+»˙]+>˘ |òüdtº Çj·TsY˝À. dü+ø£\Œ+ e⁄+fÒ @B nkÕ<Ûä´+ dü+düÿè‘·+ H˚s¡TÃø√e{≤ìøÏ Á|ü‘˚´ø£+>± ø±s¡Dy˚T<Ó’Hê e⁄+<ë? ø±<äì qy˚Tàyêfi¯fl˝À H˚q÷ ˇø£&çì. ˇø£kÕ] uÛÑ>∑eBZ‘· #·<äTe⁄<ëeTì yÓTT<ä\Tô|{Ϻ yÓTT<ä{Ï XÀ¢ø£+ #·~yêqT. <ëì uÛ≤e+ #·~yêqT. n|ü&˚ ìs¡ísTT+#·T≈£îHêïqT. dü+düÿè‘·+ H˚s¡TÃø=ì dü+^‘·+ H˚s¡TÃ≈£îHêïsê? uÛÑ>∑eBZ‘· #·<äyê\ì. n+<äTπø H˚s¡TÃ≈£î+≥THêïqT. ˝Ò<ä+&ç. ø±˙ Ç+{À¢ dü+^‘· yê‘êes¡D+ e⁄+&˚~. e÷ neTà, #Ó˝…¢\T ø±¢dæø£˝Ÿ &Ü´q‡sY‡. n‘·Ôj·T´ yêfi¯ófl e∫Ãq|ü&ÉT, Ç+{À¢ n+<äs¡+ MTøÏwüºyÓTÆq dü+^‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT? ≈£Ls¡TÃqï|ü&ÉT yêfi¯ófl bÕ&ÉT‘·T+fÒ $q&É+, n+‘ê´ø£]å \T Ä&É&+É ˝≤+{Ï$ Çfi¯j·TsêC≤ >±s¡T. Äj·Tq dü+^‘· <äs¡Ùø£‘·«+˝À bÕ≥\T #˚j·÷\qï~ e⁄+&˚$. n˝≤ ∫qïHê{Ï qT+#˚ dü+^‘·+ MT<ä n_Ûs¡T∫ ô|]–+~. Ç+{À¢ Hê ø√]ø£. kÕVæ≤‘·´+ >∑T]+∫ e÷{≤¢&ÉT‘·T+&˚yês¡T. Hêqï>±s¡T u≤>± bÕ&É‘ês¡T.

MT >∑T]+∫ #Ó|üŒ+&ç?

y˚≥÷] düT+<äss¡ êeT÷à]Ô >±s¡T, dæ]yÓHïÓ \ d”‘êsêeTXÊÅd>Ôæ ±s¡T. M]<ä]› ˝≤ sêj·÷\qTø√e&É+ n‘ê´X‚. ø±˙ yês¡T sêdæq <ë+{À¢ ø£˙dü+ e+<√ e+‘Ó’Hê sêj·T>∑*–‘˚ Hê »qà kÕ|òü\´+ #Ó+~qfÒº nqT≈£î+{≤qT.

ˇø£ bÕ≥\ s¡#·sTT‘·>± MT≈£î dü÷Œ¤]Ô ø£*–+∫q yês¡T?

e÷ #Ó˝…¢\T, Hê ø±uÀj˚T uÛ≤s¡´ s¡eT´. M[fl<ä›s¡÷ Hê≈£î eT+∫ ÁøÏ{Ïø˘‡. neTà≈£î H˚H˚+ sêdæHê q#·TÑ·T+~. neTà ø£<ë!

MTs¡T sêdæq bÕ≥\≈£î eT+∫ $eTs¡Ù≈£î\T mes¡T?


B RTHDAYS EXCLUS VE LittleStar

LUCK with NUMBERS

dü+

U≤´XÊgeTT n+fÒ ˇø£ÿ n<äèwüº dü+K´qT dü÷∫+#˚ XÊg+ e÷Á‘·y˚T ø±<äT. n~ e÷qe⁄ìøÏ e⁄+&˚ nìï düeTdü´*ï |ü]wüÿ]+#˚, |ü] wüÿ]+#·>∑*π> XÊg+. dü+U≤´ XÊÅkÕÔìøÏ ñ<√´>∑+, $yêVü≤+, Ä]úø£|üs¡yÓTÆq, $<ä´, e÷qdæø£ s¡T>∑à‘·\≈£î, $<˚oj·÷HêìøÏ dü+ã+~Û+∫q nìïs¡ø±\ düeTdü´\≈£î dü] jÓÆTq |ü]cÕÿs¡+ #·÷|æ+#·>∑\ kÕeTs¡ú´+ e⁄+~. nìï eè‹Ô yê´bÕsê\øÏ dü+ã+~Û+∫q düeTdü´\øÏ |ü]cÕÿsê\qT dü÷∫+#·≥+‘√ bÕ≥T, dü+U≤´XÊg+, ø=‘·Ô>± kÕú|æ+∫q yê´bÕs¡ dü+düú\≈£î ø£*kı#˚à ù|s¡T, n<äèwüº+ #˚≈£Lπsà ø=qT>√fi¯flqT >∑÷]à dü]jÓÆTq dü\Vü‰\T Çe«>∑\<äT. m˝≤+{Ï øÏ¢wüºyÓTÆq düeTdü´\¬ø’Hê dü+U≤´XÊg+ düT\uÛÑyÓTÆq |ü]cÕÿsê\qT Çe«>∑\<äT.

dü+U≤´ XÊgeTT n+fÒ @$T{Ï?

n+¬ø\qT XÊÅd”Ôj·T+>± nuÛÑ´dæ+#˚<˚ dü+U≤´ XÊg+. dü+U≤´ XÊg+˝À ˇø£ HêeT+˝À Á|ü‹ nø£åsêìø° ˇø£ dü+K´ sTTe«ã&ÉT‘·T+~. - á n+¬ø\qT ≈£L&ç‘˚ e#˚à dü+K´qT dü+U≤´ XÊg+ $X‚¢wæ+∫ Ä ù|s¡T eT+∫<ë ø±<ë nH˚ $wüj·÷ìï ‘Ó\T|ü⁄‘·T+~. eTq uÛ÷Ñ >√fi¯+ô|’ n&ÉT>∑T ô|{Ïqº |üŒ{Ï qT+&ç eTq eTqT>∑&É n+¬ø\‘√ eTT&ç|ü&ç e⁄+≥T+~. eTq+ |ü⁄{Ϻq s√E ˇø£ dü+K´, dü÷ÿ˝À¢ #˚]q s√E eTs√ dü+K´. eTq+ |ü⁄{Ϻq s√E qT+&˚, |ü⁄{Ϻq ‘˚B˝Àì dü+K´\T eTq*ï XÊdækÕÔsTT. eT]j·TT bÕõ{Ïyé düŒ+<äq*ï ÇkÕÔsTT. HêeTø£s¡D+ s√Eq eTs√ s¡ø£yÓTÆq düŒ+<äq\T ÁbÕs¡+uÛÑeTÚ‘êsTT. (ù|s¡T˝À e⁄qï n+¬ø\ yÓTT‘·Ô+ sTT#˚à dü+K´ e\q) eTìwæ dü¬s’q ô|s¡T>∑T<ä\, düTKdü+‘√cÕ\T, J$‘·+ |ü≥¢ bÕõ{Ïyé <äèø£Œ<∏ä+ ne\+_+#·≥+ ø√dü+ ù|s¡T˝Àì düŒ+<äq\T |ü⁄{Ϻqs√E dü+K´ Ç#˚à düŒ+<äq˝À ø£\ùd $<Ûä+>± e⁄+&É&É+ #ê˝≤ eTTK´+. eTq |ü⁄{Ϻq ‘˚B e÷s¡Ã˝Ò+ ø±ã{Ϻ, ù|s¡T≈£î nø£åsê\qT CÀ&ç+∫ ˝Ò<ë ‘=\–+∫, ù|s¡T dü+K´ düŒ+<äq\T |ü⁄{Ϻq ‘˚B düŒ+<äq\‘√ dü]b˛j˚T˝≤ #˚dæ J$‘·+˝À n+‘ê X¯óuÛÑ+ »]π>˝≤ #˚düTø√e#·TÃqT. #ê˝≤eT+~˝À 9 dü+K´ #ê˝≤ n<äèwü+º nH˚ nb˛Vü≤ e⁄+~, n+<äTøπ yêVü≤q+ ]õÅùdwº Hü é 30

- march 2012

n+¬ø˝À¢ n<äèwü+º dü+K´ 9 <=]πø+<äT≈£î \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T #Ó*¢kÕÔs¡T ø±˙ ‘˚~ 14.01.2012 n+fÒ 1+4+0+1+2+0+1+2=11. ˇø£y˚fi¯ Ä dü+K´ Ä e´øÏÔøÏ n∫Ãsêø£b˛‘˚ Ä yêVü≤q+ á yÓTT‘·+Ô ≈£L&ç‘˚ 1+1=2 edüT+Ô ~. yÓ+ø£fwÒ t |ü⁄{Ïqº ‘˚~ <äTs¡È≥q≈£î ˝Àqj˚T´ ÄkÕÿs¡+ e⁄+~. 13.12.1960 n+fÒ 1+3+1+2+1+9+6+0=23, á $<Ûä+>± e∫Ãq 2+3=5 ne⁄‘·T+~. n+fÒ |ü⁄{Ϻq ‘˚BøÏ dü+U≤´ XÊg+ m|ü&ÉT yê&É‘ês¡T? dü+ã+~Û+∫q dü+K´ 13 ø£*|æ‘˚ e#˚à dü+K´ 4. n<äèwüº •X¯ ó e⁄ »ìà+∫q|ü  &É T , ø=‘· Ô yê´bÕs¡ + , dæ ì e÷ dü+K´ 25(desteny number) 5. á $wüj·T+˝À ÁbÕs¡+_Û+∫q|ü&ÉT, ø=‘·Ô dæìe÷ $&ÉT<ä\ ø√dü+, ô|[¢ n<äèwüº dü+K´ dæìe÷ $&ÉT<ä\ ‘˚~‘√ dü+U≤´|üs¡+>± ‘˚B, yêVü≤q+ ]õÅùdºwüHé dü+K´ ìs¡ísTT+#·Tø√e&É+ Ç˝≤ dü]b˛‘·THêï body guard ù|s¡T (dü+U≤´|üs¡+>± 3) dü+U≤´ XÊg+ ñ|üjÓ÷>∑|ü&˚ dü+<äsꓤ\T ˝…ø£ÿ˝Òqìï. yÓ+ø£fÒXŸ n<äèwüº dü+K´ ø±ø£b˛e&É+ e\q j·÷eπsCŸ ˇø£ÿ e÷≥˝À #ÓbÕŒ\+fÒ dü+U≤´ XÊg+ eTq <Ó’q+~q HÓ+ãs¡T e÷Á‘·y˚T ne≥+ e\q, dæìe÷ z e÷~]>± J$‘·+˝À Á|ü‹s√p ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+~. e⁄+<äH˚ {≤ø˘ e∫Ã+~. ø±ì ÄX¯Ãs¡´y˚TeT+fÒ dü˝≤àHéU≤Hé V”≤s√>± q{Ï+∫q Ç<˚ ù|s¡T>∑\ dæìe÷ n‘·ì n<äèwüº ˇø£ dæìe÷≈£î ù|s¡T ìs¡ísTT+#·&É+ m+‘· eTTK´yÓ÷, dü+K´ 3 ø±e&É+‘√ >=|üŒ>± $»j·Te+‘·+ nsTT+~. Ä dæìe÷ @ ‘˚Bq $&ÉT<ä\ #Ój·÷´\H˚ $wüj·T+ Ç<˚ dæìe÷ US & UAE\˝À 30e ‘˚Bq $&ÉT<ä˝…’ ≈£L&Ü n+‘˚ eTTK´+. ˇø£ÿkÕ] ˇø£ eT+∫ dæìe÷ ‘=*s√EH˚Ä •+∫q $<Ûä+>± 21(3) ø√≥T¢ yê´bÕs¡+ ≈£L&Ü m+<äT≈£î $»j·Te+‘·+ ø±˝Òø£b˛sTT+<äì eTq+ #˚dæ dü÷|üsYVæ≤{Ÿ nH˚ ù|s¡T ‘Ó#·TÃ≈£î+~. ÄX¯Ãs¡´|ü&É‘ê+. ãVüQXÊ Ä dæìe÷ $&ÉT<ä\ ‘˚B dü+U≤´ XÊg |üs¡+>± dü¬s’q ‘˚B ø±ø£b˛sTT e⁄+&Ée#·TÃqT. Ç+ø=ø£ ñ<ëVü≤s¡D “panjaa” Ç<˚$<Ûä+>± @<Ó’Hê cÕ|ü⁄, c˛s¡÷+, _õHÓdt ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e panjaa dæìe÷ ù|s¡T˝Àì nø£åsê\ìï ≈£L&ç‘˚ e#˚à ‘˚B Ä yê´bÕs¡+ $»j·Te+‘·+ ø±e&É+˝À Á|üeTTK dü+K´ 17 (1+7=8). dü+U≤´ XÊg+ Á|üø±s¡+ 8 dü+K´ bÕÁ‘· b˛wædüTÔ+~. |üeHé ø£fi≤´DY |ü⁄{Ϻq ‘˚B‘√ (2-9-1971) dü] #·÷ùdÔ @ e÷Á‘·+ n<äèwüº dü+K´ ø±<äT. e÷eT÷\T>± ô|’q ù|s=ÿqï ñ<ëVü≤s¡D≈£î á eT<Û´˚ $&ÉT<ä˝q’… ø=ìï $»j·Te+‘·yTÓ qÆ |ü⁄{Ϻq ‘˚~ e⁄qïyê]øÏ, 8, 9 dü]jÓÆTq dü+K´\T ø±e⁄. eT]j·TT ø=ìï bòÕ¢|t dæìe÷\qT rdüT≈£î+<ë+. n$ _ÛqïyÓTÆq dü+K´\T. yês¡T m+‘· ø£wüº|ü&ç |üì#˚dæHê, yÓ T T<ä ≥ “dookudu”ì #· ÷ <ë› + . dü + U≤´ XÊg |üP]Ô X¯øÏÔ kÕeTsêú´\T yÓ∫Ã+∫Hê n<äèwüº+ ø£*dæsê<äT. Á|üø±s¡+>± dookudu dü+K´ 36 ne⁄‘·T+~. <ëìì ˇø£ÿ dæìe÷ $&ÉT<ä\ ‘˚Bj˚T ø±<äT. |ü⁄{Ïqº ‘˚BøÏ dü]b˛j˚T ≈£L&ç‘˚ 3+6=9 edüT+Ô ~. eTùV≤XŸu≤ãT |ü⁄{Ïqº ‘˚~ dü+U≤´ @ ù|¬s’Hê X¯óuÛÑÁ|ü<äeTÚ‘·T+~. ˝Òì |üø£å+˝À nX¯óuÛÑø£s¡yÓTÆq XÊg |üs¡+>± 9. dæìe÷ $&ÉT<ä\ ‘˚~ 23.09.2011 |ü]D≤e÷\T m<äTs¡e«{≤ìøÏ neø±X¯+ e⁄+≥T+~. ≈£L&ç‘˚ 18 (2+3+9+2+0+1+1) edüTÔ+~. eTs¡\ 1+8 n+<äTø£ì, dæìe÷ $&ÉT<ä\ ‘˚~ ìs¡ísTTdüTÔqï|ü&ÉT ø±ì, ≈£L&ç‘˚ 9 edüT+Ô ~. 9 dü+K´ eTùV≤XŸu≤ãTøÏ n<äèwüº dü+K´ ø=‘·Ô Ä|òd” Tü \T, c˛s¡÷yéT\T ÁbÕs¡+_Û+∫q|ü&ÉT ø±ì, ˇø£ ø±e≥+, dæìe÷ ù|s¡T, $&ÉT<ä\ ‘˚~ ≈£L&Ü 9 ø±e≥+‘√ eT+∫ dü+U≤´ XÊgy˚‘·ÔqT dü+Á|ü~ùdÔ, MT ø£cÕºìøÏ ‘·>∑Z dæìe÷ dü÷|üsYVæ≤{Ÿ nsTT+~. Á|ü‹|òü\+ \_ÛdüTÔ+~. ‘·sê«‘· body guard ˇø£ á yê´düøs£ Ô¡ ˇø£ ù|s¬ ìïø£>q∑ ï dü\Vü‰<ës¡T&ÉT. yê]ì MTs¡T aleti19@gmail.com <ë«sê dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T. ñ<ëVü≤s¡D>± rdüT≈£î+<ë+. dü+U≤´ XÊg $X‚¢wüD Á|üø±s¡+ body guard˝À e⁄qï nø£så ê\ dü+K yÓTT‘·+Ô 30 n+fÒ 3+0=3 dæìe÷ $&ÉT<ä\


Money Making Biz Ideas Start A New Business take our expert Advise 80+ Business Oppportunities for women Expert Analysis on: • Business Buying • Franchise Consulting • Start up Guidance •Legal Advise • Business Re sales • Real Estate Services

contact: 9963963639


LIFE style HOT SPICY CHIT CHAT PA

RAZZI

BEAUTY t ps BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psychology

isha chawla chawla isha top

N GHT Life

trade GUIDE My CHOICE QUIZ COMPETET ON

32

d ary B RTHDAYS EXCLUS VE - march 2012


m<äTs¡T#·÷|ü⁄\ $]uÀ

a


ø=qø£+{Ï #·÷|ü⁄\‘√ ø£{Ϻ|ü&˚düTÔqï |üs¡Tyê\ »e«ì

LIFE style HOT SPICY CHIT CHAT PA

RAZZI

BEAUTY t ps BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psychology top N GHT Life trade GUIDE My CHOICE QUIZ COMPETET ON d ary B RTHDAYS EXCLUS VE

i


isha chawla chawla isha

- march 2012 39


PA

RAZZI

BEAUTY t ps BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

2

$Ts¡T$T≥T¢ >=*ù|

j·Te«qXÀuÛ Ñ q T ô|+bı+~+#˚

e

ÄVü‰s¡ |ü<ësêú\T

j·TdüT MT<ä |ü&ÉT‘·Tqï ø=B› Ä Á|üuÛ≤e+ X¯Øs¡ #·s¡à+ô|’ ø£q|ü&É&É+ yÓTT<ä\e⁄‘·T+~. Ç~ n+<ä]˝Àq÷ »s¡T>∑T‘·T+<äì ≈£L&Ü #Ó|üŒ˝Ò+. X¯Øs¡+˝Àì e´sê∆\T, {≤øχHé‡ dü]>± ãj·T≥øÏ yÓfi¯flø£b˛‘˚ ej·TdüT MT]q \ø£åD≤\T ‘·«s¡>± ø£ì|ækÕÔsTT. ø=+<äs¡T m+‘· ej·TdüT e∫ÃHê, ∫qïyê]˝≤H˚ ø£ì|ækÕÔs¡T. eT]ø=+<äs¡T ∫qï ej·TdüT˝ÀH˚ eTTdü*yê]˝≤ ø£ì|ædüTÔ+{≤s¡T. BìøÏ ø±s¡D+ yê] yê] ÄVü‰s¡|ü⁄≥\yê≥T¢, Jeq $<Ûëq+.

TICKET TOLLYWOOD

X¯Øs¡+ kÕ<Ûës¡D Ø‹˝À |üì#˚ùd≥|ü&ÉT X¯Øs¡ ø£D≤˝À¢ q÷´Á{Ïj·T+{Ÿ‡ ãsYï ne⁄‘·T+{≤sTT. sex psychologye÷qe <ëì <ë«sê X¯ØsêìøÏ X¯øÏÔ \_ÛdüTÔ+~. eTq+ m≥Te+{Ï ÄVü‰s¡+ rdüT≈£îHêï Á|ü<Ûëq+>± Hê\T>∑T eT÷\

top N GHT Life trade GUIDE My CHOICE QUIZ COMPETET ON d ary B RTHDAYS EXCLUS VE

ø±\ düy˚Tàfi¯Hê\T+{≤sTT. m+‘·{Ï KØ<Ó’q ÄVü‰s¡yÓTÆHê, s√&ÉT¶ |üø£ÿq <=]πø ÄVü‰s¡yÓTÆHê, »+ø˘ |òü⁄&é, XÊø±Vü‰s¡+, e÷+kÕVü‰s¡+, ø±s=“ôV’≤Á&˚{Ÿ‡, Áb˛{°Hé‡, ø=e⁄«\T, Äe÷¢\T Ç˝≤ @<Ó’Hê düπs ø±s¡“Hé, HÓ’Á{§»Hé, ôV’≤Á&=»Hé, Äøχ»Hé\ düy˚Tàfi¯qy˚T nsTT e⁄+{≤sTT.

kÕ<Ûës¡D+>± ej·TdüTMT]q \ø£Då ≤\T ø£ì|æ+#·≈î£ +&Ü e⁄+&Ü\+fÒ á C≤Á>∑‘\Ô· T rdüTø√yê*‡ e⁄+≥T+~. m≈£îÿe πø\Ø\Tqï ÄVü‰sêìï rdüTø√ø£b˛e&É+, kÕ#·Tπsf…&é ø=e⁄«\qT rdüTø√e&É+, ‘·èD<ÛëHê´\qT rdüTø√e&É+, #˚|ü\qT ÄVü‰s¡+˝À rdüTø√e&É+, ‘êC≤ ø±j·T>∑÷s¡\T, Ä≈£î≈£Ls¡\T, |ü+&ÉT¢ rdüTø√e&É+ eTTK´yÓTÆq$. nsTT‘˚ M{Ï‘√bÕ≥T>± eT]ø=ìï ÄVü‰s¡|ü<ësêú\T s√EyêØ rdüT≈£î+≥÷ e⁄+fÒ eTTdü*‘·q+ MT X¯Øs¡ <ä]<ë|ü⁄˝À¢øÏ sê≈£î+&Ü m\¢ø±\+ j·Te«qXÀuÛÑ‘√ $Ts¡T$T≥T¢ >=\T|ü⁄‘ês¡T. n$.. #êø=˝…{Ÿ‡ : #ê¬ø¢{Ÿ‡ e\¢ nH˚ø£ ˝≤uÛ≤\THêïsTT. j·÷+{Ï Äøχ&Ó+≥T¢>± |üì#˚kÕÔsTT. j·÷+{° Äøχ&Ó+≥T¢ Á|ò”sê&çø£˝Ÿ‡ <ë«sê e#˚à ej·TdüTMT]q \ø£åD≤\qT ‘·–ZkÕÔsTT. Á|ò”sê&çø£˝Ÿ‡ <ë«sê >∑T+&Ó»ãT“\T ≈£L&Ü e#˚à neø±X¯eTT~. &ÜsYÿ #ê¬ø¢{Ÿ n~Ûø£ yÓTT‘·Ô+˝À j·÷+{Ï Äøχ&Ó+{Ÿ‡qT ø£*– e⁄+≥T+~. Ç+<äT˝À e⁄+&˚ ù|ò¢eHêsTT&é‡ HÓ’Á{Ïø˘ Ĭø’‡&éqT ñ‘·Œ‹Ô #˚j·T&É+ <ë«sê s¡ø£Ôb˛≥TqT Áø£eTãB∆ø£]+∫ Vü‰s√àq¢ düeT‘Í\´‘·≈£î ‘√&ÉŒ&É‘êsTT. ô|s¡T>∑T : ô|s¡T>∑T˝À X¯ØsêìøÏ nedüs¡yÓTÆq bı{≤wæj·T+, ø±*¸j·T+, Áb˛{°Hé, _ $≥$TqT¢ e⁄+{≤sTT. Ç$ X¯ØsêìøÏ nedüs¡yÓTÆq $Tqs¡˝Ÿ‡qT n+~kÕÔsTT. ô|s¡T>∑TqT n‘·´+‘· X¯øÏÔe+‘·yÓTÆq ÄVü‰s¡+>± e÷πsÃ$ n+<äT˝À e⁄+&˚ u≤ø°º]j·÷. á u≤ø°º] j·÷ q÷´Á{Ïj·T+{Ÿ‡qT X¯Øs¡+ |”\TÃ≈£îH˚˝≤ #˚kÕÔsTT. s√>∑ìs√<Ûäø£ X¯øÏÔì ô|+#·&É+˝À düVü‰j·T|ü&É‘êsTT.

yê≥sY yÓT\Hé‡ : ø£s¡÷“», ‘·s¡÷“»\T ÄVü‰s¡+˝À #˚s¡TÃø√e&É+ <ë«sê X¯ØsêìøÏ nedüs¡yÓTÆq Á<äe |ü<ësêú\T n+<äT‘êsTT. M{Ï‘√ bÕ≥T nH˚ø£ $<Ûë˝…’q y˚T\TqT #˚≈£Ls¡TÑêsTT. u…ÁØdt : X¯Øsêìï |ü]s¡øÏå+#˚ Á|üÁøÏj·T˝À u…ÁØdt~ Á|ü‘˚´ø£ bÕÁ‘·. nìï{À¢øÏ >∑÷dtu…ÁØdt˝À $≥$THé dæ düeTè~∆>± e⁄+&É≥+‘√ X¯Øsêìï |ü]s¡øÏå+#·Tø√e&É+˝À #·ø£ÿ>± ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+~. $≥$THé dæ s¡ø£ÔÁ|üdüs¡DqT Áø£eTãB∆ø£]+∫ X¯ØsêìøÏ nedüs¡yÓTÆq $Tqs¡˝Ÿ‡, \eD≤\qT n+~düTÔ+~. X¯Øsêìï eTTdü*‘·q+ qT+∫ ø±bÕ&ç #·sêàìï _>∑T‘·T>± e⁄+#·&É+˝À ‘√&ÉŒ&ÉT‘·T+~.

neø±&√ : n<äT“¤‘·yÓTÆq ÄVü‰s¡ |ü<ës¡ú+ neø±&=. X¯ØsêìøÏ j·Te«qXÀuÛÑqT #˚≈£Ls¡Ã&É+˝À neø±&= n<äT“¤‘·+>± |üì#˚düTÔ+~. #·sêàìï dü+s¡øÏå+#˚ bò˛*ø˘ j·÷dæ&é, bı{≤dæj·T+, bò˛˝Ò{Ÿ, j·÷+{Ï Äøχ&Ó+{Ÿ‡ neø±&=˝À düeTè~∆>± e⁄HêïsTT. yÓ’Hé : Ä\ÿVü‰˝Ÿ Äs√>±´ìøÏ Vü‰ìø£s¡eTì n+<ä]ø° ‘Ó*dæq $wüj·Ty˚T. nsTT‘˚ |ü] XÀ<Ûäq\T ‘Ó\T|ü⁄‘·Tqï<˚eT+fÒ ¬s&é yÓ’Hé˝À e⁄qï ]dtes¡Á{≤˝Ÿ X¯Øs¡+˝Àì JHé‡ì ñ‘˚Ô»|üs¡∫ ø£DC≤˝≤ìï ej·TdüT Á|üuÛ≤yêìï s¡øÏådüTÔ+<äì Ç{°e* |ü]XÀ<Ûäq\T ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêïsTT.

˙s¡T : ˙s¡T j·÷+{Ï @õ+>˘ n<äT“¤‘·+ nì #ÓbıŒ#·TÃ. eTq X¯ØsêìøÏ nedüs¡yÓTÆq+‘· ˙s¡T rdüTø√e&É+ <ë«sê #·s¡à+ &Üy˚TCŸ ø±≈£î+&Ü, ej·TdüTMT]q \ø£åD≤\T ø£ì|æ+#·≈£î+&Ü s¡øÏå+#·Tø√e#·TÃ. Á|ü‹s√p m≈£îÿe eT+∫˙s¡T Á‘ê>∑&É+ <ë«sê X¯Øs¡ |üìrs¡TqT yÓTs¡T>∑T|üs¡T#·Tø√yê*.

Á^Hé {° : y˚\ dü+e‘·‡sê\ qT+&ç Ädæj·÷ K+&É+˝À Á^Hé {° yê&Éø£+ e⁄+~. s√EyêØ J$‘·+˝À Á^Hé {° ˇø£ uÛ≤>∑yÓTÆb˛sTT+~. X¯ØsêìøÏ nedüs¡yÓTÆq mH√ï ¬ø$Tø£˝Ÿ‡ Á^Hé {° e\¢ X¯ØsêìøÏ n+<äT‘êsTT. <Ûäs¡ ≈£L&Ü n+<äTu≤≥T˝À e⁄+&˚ Á^Hé {° n<äT“¤‘·yÓTÆq s¡T∫‘√ e⁄+&ç ‘ê>∑>±H˚ X¯ØsêìøÏ X¯øÏÔìdüTÔ+~.

40

- march 2012

;Hé‡ : Äs√>∑´ø£s¡yÓTÆq Áb˛{°Hé‡, j·÷+{Ï Äøχ&Ó+{Ÿ‡ düeTè~∆>± e⁄+&˚ ø±j·T>∑÷s¡ ;Hé‡. XÊø±Vü‰s¡T\T ‘·|üŒìdü]>± ‹H˚ ÄVü‰s¡+ Ç~. >∑T+&ÓqT, >∑T+&Ó ø£yê{≤\ |üìrs¡TqT yÓTs¡T>∑T|üs¡TdüTÔ+~. yÓ\T¢*¢ : Á|üø£è‹ eTqøÏ∫Ãq eTs√ n<äT“¤‘·yÓTÆq ÄVü‰s¡ |ü<ës¡ú+ yÓ\T¢*¢. yÓ\T¢*¢ ñ|üjÓ÷>±\T nH˚ø£+. s¡ø±Ôìï |ü\T#·q #˚dæ ‘·<ë«sê >∑T+&Ó»ãT“\qT ‘·–Z+#·&É+˝À ‘√&ÉŒ&ÉT‘·T+~. |ü∫Ã>± ≈£L&Ü ‹q&ÜìøÏ M\e⁄‘·T+~ yÓ\T¢*¢.


www.jaatara.com

HCL Tab Me Rs. 10,990

Steam Life - Portable Steam Sauna: Rs. 4,200

Relax Chair Rs. 3,800

Automatic Car Jack Rs. 4,800

commercial bill counter Rs. 6,400

Induction Cooker Rs. 3,300

Leg Massager Rs. 11,900

Contact: 9963963639


B RTHDAYS EXCLUS VE LittleStar

|üesY|òü⁄˝Ÿ f…Æ{Ï˝Ÿ‡‘√ eT÷&ÉT |üesY|òü⁄˝Ÿ dæìe÷\‘√ |üesY #·÷|üqTqï

&܈ˆsê»X‚KsY &܈ˆ

sê»X‚KsY qT ‘·\#·Tø√>±H˚ >∑Ts¡TÔ≈£î e#˚Ã~ ªn+≈£îX¯+µ. |üesY|òü⁄˝Ÿ b˛©kÕ|ò”düsY bÕÁ‘·˝À ˇ~– b˛sTT b˛©dü+fÒ Ç˝≤ e⁄+&Ü* nì|æ+∫q sê»X‚KsY Ç|ü&ÉT ªeTVü≤+ø±[µ, ªns¡T®qµ, ªyÓ÷HêsYÿµ ˝≤+{Ï |üesY|òü⁄˝Ÿ f…Æ{Ï˝Ÿ‡‘√ e⁄qï dæìe÷\‘√ ‘·q |üesY|òü⁄˝Ÿ ô|sYbòÕ¬sàH金√ Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äT≈£î sêqTHêï&ÉT. &܈ˆsê»X‚KsY ¬øØsY Á>±|òt rdüT≈£î+fÒ ˇø£ dæìe÷øÏ eTs√ dæìe÷øÏ b˛*ø£ ˝Ò≈£î+&Ü $_ÛqïyÓTÆq ÄVü‰s¡´+‘√ eT]+‘· yÓ’$<Ûä´yÓTÆq bÕÁ‘·*ï m+#·T≈£îqï≥Tº ‘Ó\TdüTÔ+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À J$‘· <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+~q eTVü≤+ø±[, ‘·$Tfi¯ <äs¡Ù≈£î&ÉT ø£DàDÏ <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+~q ªns¡T®qµ, ªs¡D+µ ˝≤+{Ï $H√<äuÛÑ]‘·yÓTÆq j·÷ø£åHé eT÷Mq+~+∫q neTà sê»X‚KsY <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷|ü⁄~<äT›ø√qTqï ªyÓ÷HêsYÿµ\˝À ≈£L&Ü sê»X‚KsY qT+∫ Ç˝≤+{Ï yÓ’$<Ûë´ìï Ä•+#˚ Áù|ø£å≈£î\≈£î á eT÷&ÉT dæìe÷\T yê] n+#·Hê\qT $T+∫ n\]kÕÔjT· q≥+˝À m≥Te+{Ï dü+<˚Vü≤eT÷ ˝Ò<äT. f…Æ{Ï˝Ÿ‡ m+‘· |üesY|òü⁄˝Ÿ>± e⁄HêïjÓ÷ á eT÷&ÉT dæìe÷\T ≈£L&Ü n+‘˚ |üesY|òü⁄˝Ÿ>± e⁄+{≤j·T+≥THêïs¡T sê»X‚KsY. J$‘· <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫q ªeTVü≤+ø±[µ #ê˝≤ ø£wüº|ü&ç s¡÷bı+~+#êeTì, Åf…Æ\sY‡ #·÷ùdÔ Ä ø£wüºeT+‘ê ‘Ó\TdüTÔ+<äì >∑‘·+˝À J$‘· Ä&çjÓ÷ $&ÉT<ä\ ø±s¡´Áø£eT+˝À #Ó|æŒq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. ªns¡T®qµ $wüj·÷ìø=ùdÔ Vü‰©e⁄&é≈£î z >±&ébòÕ<äsY, u≤©e⁄&é≈£î z düsêÿsY m˝≤>√ {≤©e⁄&é≈£î á ∫Á‘·+ n˝≤+{Ï<äì, ø£<∏äqT ‘·j·÷s¡T#˚düTø√e&ÜìøÏ #ê˝≤ düeTj·T+ |ü{Ϻ+<äì >∑‘·+˝À »]–q z bÕÁ‹πøj·TT\ düe÷y˚X¯+˝À <äs¡Ù≈£î&ÉT ø£DàDÏ #ÓbÕŒs¡T. ‘·+Á&ç e÷≥qT »e<ë≥ì ø=&ÉT≈£î ø£<∏˚ ns¡T®q nì, z eT+∫ eTìwæ, düe÷»+˝À »]π> $wüj·÷\ qT #·÷dæ düŒ+~ùdÔ, n‘·ì¬ø˝≤+{Ï düb˛sYº <=]øÏ+<äH˚ ∫Á‘· Á|ü<Ûëq ø£<∏ë+X¯eT˙, ø£<∏ä≈£î ‘·–q Ä]ºdüTº\T, kÕ+πø‹ø£ ì|ü⁄DT\T <=]ø±s¡ì ø£DàDÏ $e]+#ês¡T. Çø£b˛‘˚ Ç{°e˝Ò wüO{Ï+>˘ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq ªyÓ÷HêsYÿµì rdüT≈£î+fÒ, á ø£<∏äqT ‘êqT ◊<äT dü+e‘·‡sê\T ø£wüº|ü&ç ‘·j·÷s¡T#˚düT≈£îHêïqì, Ç|üŒ{Ïes¡≈£î mø£ÿ&Ü #·÷&Éì Åd”ÿHéù|¢ nì, n+‘· yÓ’$<Ûä´+>± e⁄+≥T+<äì #Ó|ü⁄ÔHêïs¡T <äs¡Ù≈£î&ÉT neTà sê»X‚KsY. á ø£<∏ä $ì ÇHéôdŒÌsY nsTTq ìsêà‘· ‘êH˚ á dæìe÷ #˚kÕÔqì eTT+<äTø=#êÃs¡ì nHêïs¡T sê»X‚KsY. Çìï n+#·Hê\‘√ ‘Ós¡¬ø≈£îÿ‘·Tqï á eT÷&ÉT ∫Á‘ê\T sê»X‚KsY ¬øØsY˝À eT+∫ dæìe÷\T>± ì\TkÕÔj·Tì, sê»X‚KsY ¬øØsY≈£î z eT\T|ü⁄ ne⁄‘êj·Tì Ä•<ë›+. 42

- march 2012


BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psychology top N GHT Life

s¡eTD°trade j·TGUIDE Á|üø£è‹, dü+düÿè‹, dü+Á|ü<ëj·÷\ ∫s¡THêe÷ eTq ø√qd”eT My CHOICE QUIZ COMPETET ON

Á{≤Hé‡b˛sYº yêj·TTe÷s¡Z+ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêh+˝Àì ‘·÷s¡TŒ >√<ëe]õ˝≤¢˝À >√<ëe] ˇ&ÉT¶q e⁄+~ ø√qd”eT. sê»eT+Á&ç msTTsYb˛s¡Tº ø√qd”eT≈£î n‹ <ä>∑Zs¡˝À e⁄+~. Ç~ ø±≈£î+&Ü $»j·Tyê&É msTTsYb˛s¡Tº qT+∫ Hê\T>∑T >∑+≥\ düeTj·T+, $XÊK|ü≥ï+ msTTsYb˛s¡Tº qT+∫ Äs¡T >∑+≥\ düeTj·T+ |ü&ÉT‘·T+~. ¬s’\T e÷s¡Z+ sê»eT+Á&ç, ø±øÏHê&É, bÕ\ø=\T¢ qT+∫ ¬s’\T dü<äTbÕj·T+ e⁄+~. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝Àì nìï |ü≥ºD≤\ qT+∫ ¬s’\T dü<äTbÕj·T+ e⁄+~. s√&ÉT¶ e÷s¡Z+ neT˝≤|ü⁄s¡+, sê»eT+Á&ç, ø±øÏHê&É, bÕ\ø=\T¢ qT+∫ ãdüT‡ düØ«düT\T e⁄HêïsTT. {≤ø°‡\T ≈£L&Ü ‹s¡T>∑T‘·÷ e⁄+{≤sTT.

d ary B RTHDAYS EXCLUS qd”eT. á ù|s¡T $+fÒH˚ z eT<ÛäTs¡uVE Û≤eq ø£\T>∑T‘·T+~. ø√qd”eT n+<ë\qT e]í+#·≥+ ø£Hêï ÄkÕ«~+#·&Éy˚T $Tqï. m≥T #·÷dæHê Äø±XÊqï+≥T‘·THêïj·÷ nqï≥Tº+&˚

ø√

ø=ã“] #Ó≥T¢, >√<ëe] >∑\>∑\\T, ñs¡ø£˝Òùd >√<ëe]˝À y˚TeTTHêïeT+≥÷ ‹]π> ˝≤+N\ k˛j·T>∑+. ˇø£ÿkÕs¡Hêï #·÷dæ rsê*‡+<˚ nì|æ+#˚ yê‘êes¡D+. dü÷ú\+>± #ÓbÕŒ\+fÒ sêh+ <ë{Ï ≥÷]dtº kÕŒ{Ÿ\T yÓ‘·T≈£îÿH˚ yê]øÏ eTq sêh+˝À, n+<äTu≤≥T˝À e⁄qï n‘·´+‘· eTH√Vü≤s¡yÓTÆq, ÄVü‰¢<äø£s¡yÓTÆq $Vü‰s¡ Á|ü<˚X¯+>± #Ó|üŒe#·TÃ. ˇø£ $<Ûä+>± Ä+Á<Ûë πøs¡fi¯ nqe#·TÃ. á ÁbÕ+‘·+ >√<ëe] >∑\>∑\\‘√ bÕ≥T m≥T #·÷dæHê |ü#·Ãì ‹yêN |ü]∫q≥Tº+&˚ Á|üø£è‹‘√ eTy˚Tø£yÓTÆ e⁄+≥T+~. πøe\+ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ yêdüT\H˚ ø±ø£ uÛ≤s¡‘·<˚X¯+ q\TeT÷\˝≤ j·÷Á‹≈£î\qT Äø£]¸+|üCÒdüTÔ+~. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝Àì |ü•ÃeT>√<ëe]õ˝≤¢˝À e⁄qï á Á|ü<˚X¯+ >√<ëe] &Ó˝≤º˝À >ö‘·$T, e•wüº q<äT\ eT<Ûä´ eTH√»„yÓTÆq Á|üø£è‹ ˇ&ç˝À HÓ\ø=ì e⁄+~. |ü#·Ã>± |üs¡T#·Tø=ì e⁄qï ø=ã“]‘√≥\T Á|üø£è‹e÷‘·qT »„|æÔøÏ ‘ÓkÕÔsTT. HÓeTà~>± |üs¡T>∑T\T rùd >√<ëe]˝À }j·T\\÷π> ˝≤+∫MT<ä Á|üj·÷D+ J$‘·+˝À eTs¡|ü⁄sêì C≤„|üø£+>± $T–*b˛‘·T+~.

#·÷&É<ä–q Á|ü<˚XÊ\T :

Ä<ä÷sY (ãT<äT∆ì dü÷úbÕ\ HÓ\e⁄), u…+&ÉeT÷sY \+ø£ ;#Y, ø=]+>∑ yÓ’˝Ÿ¶ ˝…’|òt kÕ+≈£îÃØ, ôVA|t ◊˝≤+&é, ø=˝Ò¢s¡T düs¡düT‡, ø±øÏHê&ÉT b˛s¡Tº, ø£&çj·T|ü⁄\+ø£, bÕ|æø=+&É\T, |ü{Ϻd”eT, sê»eT+Á&ç, ñbÕŒ&É ;#Y. yê‘êes¡D+ : nø√ºãs¡T qT+∫ y˚T es¡≈£î nqTyÓ’q düeTj·T+. nìï ø±˝≤˝À¢q÷ >√<ëe] n+<ë\qT #·÷&Ée#·TÃ. edü‹ kÂø£s¡´+ : ~+&ç˝À ø√ø√q{Ÿ ø£+Á{° ]kÕsYº‡ ˝À Vü≤Ödt uÀ{Ÿ dü<äTbÕj·T+ e⁄+~. ˇø√ÿ Vü≤Ödt uÀ{Ÿ˝À @dæ‘√ ≈£L&çq ¬s+&ÉT u…&és¡÷eTT\T, ô|’q ∫qï dæ{Ÿ W{Ÿ‘√ ≈£L&ç e⁄+≥T+~. dæ{Ÿ W{Ÿ˝À q\T>∑Ts¡T ô|<ä›yêfi¯ófl, q\T>∑Ts¡T |æ\¢\T ≈£Ls√Ãe#·TÃ. mø˘ÅkÕº u…&é‡ Çe«ã&Ée⁄. @dæ kÂø£s¡´+ sêÁ‹|üP≥ e÷Á‘·y˚T e⁄+≥T+~. ÁuÒø˘bòÕdtº, eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q+, sêÁ‹ uÛÀ»q+ ~+&ç˝Àì Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ≥÷]»+ yê] ]kÕsYº‡ yês¡T düs¡|òüsê #˚kÕÔs¡T. ~+&ç˝À Vü≤]‘· ø√ø√q{Ÿ ø£+Á{° ]kÕsYº e⁄+~. Á|üXÊ+‘·yÓTÆq #·\¢{Ï yê‘êes¡D+ ÄVü‰¢<äø£s¡+>± e⁄+≥T+~. ~+&ç ]kÕsYº 44

- march 2012


If suffering brought wisdom, the dentist's office would be full of luminous ideas. You Dit it!

By getting your teeth checked on a regular basis, you can decrease the chances of having cavities and work done to repair your teeth.

5 Reasons to visit

1. Excellent oral Diagnostic. 2. Ultra Modern Hygienic. 3. 98% Patients join with us. 4. A family & Friendly relationship. 5. Q3 Service(Qualify - Quickly - Quality)

Dental Guard makes teeth strong & shiny

Now @ Himayathnagar www.positivedental.com

Advanced Oral Clinic

SBI, Kavuri Hills, Hyd - 83. : Opp: Madhapur 040 64531002, 9248041001 HIG, MRO lane, Dharmareddy Colony, : 203, K.P.H.B. Hyd - 72. 040 -23151103, 9290901003 Leela Nilayam, Behind RTC Bus Stop, : 22/A, S.R.Nagar Hyd - 38. 040 23700103, 9391116660 Opp: Minarva Coffee Shop,1st floor, Zee Himayathnagar : Plaza, Hyd - 29.040 - 66781002, 9246211006

92480 41001


LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psychology top N GHT Life trade GUIDE |ü#·ÃìMy Á|üø£è‹˝ÀCHOICE mÁs¡>∑T˝≤; |üs¡Te+ ìø°cÕ |üfÒ˝Ÿ

QUIZ

q&É∫edüTÔqï eT>∑BÛs¡T&ç sê»dü+ - sêyéT#·s¡DY ‘˚»

Ns¡ø£≥Tº˝À |üs¡Tyê\ »e«ì - qj·Tq‘ês¡

Fashion COMPETET ON d ary B RTHDAYS EXCLUS VE

eT‘ÓÔøÏÿ+#˚ ø£fi¯fl‘√ yÓTÆeT]|ædüTÔqï |üs¡Tyê\ $] uÀDÏ - _+<äTe÷<Ûä$ 46

- march 2012

yÓÅdüºHé W{Ÿ|òæ{Ÿ˝À ñ‘·Ôsê~ kÂ+<äs¡´+ - Á|æj·÷+ø£#√ÁbÕ

kÕ+Á|ü<ëj·T es¡í s¡+õ‘·+ - ø±»˝Ÿ


∫s¡Tqe⁄«˝§*øÏdüTÔqï ns¡$]dæq VüQ+<ë‘·q+ neT\ nøÏÿH˚ì

q∫Ãq <äTdüTÔ˝À¢ yÓT∫Ãq n+<ä+ - nø£å

>∑+;Ûs¡‘·qT dü+‘·]+#·T≈£îqï #Ó’‘·q´+ - Hê>∑#Ó’‘·q´

ø±´Ee˝Ÿ y˚sY˝À \esYuÀjYT dæ<ë›s¡ú

$s¡ã÷dæq n+<ë\ eTT<ä›eT+<ës¡+ - #Ûê]à

$»j·÷q+<ä+˝À ∫s¡Tqe⁄«\ |üs¡Te+ - dü˝Àì

u≤¢ø˘ Á&ÉdüT‡˝À yÓTÆeT]|æ+#˚ ˝≤eD´+ Vü≤+kÕq+~ì

˙\es¡í+˝À yÓT]dæb˛‘·Tqï HÓs¡C≤D - eT<ÛäT]eT - march 2012 47


LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psychology top N GHT Life trade GUIDE Mydü«CHOICE s¡íXÀuÛÑ‘√ ôVQj·T˝§*øÏdüTÔqï ej·÷´] - ìXÊ+‹

>∑T˝≤; k˛j·T>∑+‘√ ∫s¡Tqe⁄«˝§*øÏdüTÔqï ìqï{Ï kÂ+<äs¡´+ - s¡»ì

Vü≤]‘· es¡í|ü⁄ Ns¡˝À yÓTs¡TdüTÔqï <˚eø£q´ - ‘ê|æ‡

eTT<äT›˝§*Rø >∑T˝≤_ kÂ+<äs¡´+ - _bÕkÕ

kÕ+Á|ü<ëj·T eg<Ûës¡D˝À ôVQj·T˝§*πø |üPuÀDÏ - düeT+‘·

QUIZ

COMPETET ON d ary B RTHDAYS EXCLUS VE

u≤¢ø˘ Á&ÉdüT‡˝À e÷≥\ eTVü‰sêDÏ - ñ<äj·TuÛ≤qT

48

- march 2012


CNDL

CNDL

‘Attitudes’ that will make you feel and look invincible, what ever your occasion. Each oneyou designed to flatter ‘Attitudes’ that will make your body and fit you from wi feel and look invincible,

what ever your occasion. Each one designed to flatter Contact us for your body and fit Exclusive you from within. couture, Evening gowns, Contact us for Custom made Exclusive couture, partywear, Indo Evening gowns, western fusion Custom made wear and conceptual fashion

for Film Publicity

Posters, Flex Design, hoardings, CD Covers, Inlay Cards

partywear, Indo western fusion +91 9985595109 +91 9030009709 wear and conceptual fashion.

Business Collateral

Brochures, Catalogs, Marketing and Promo Kits, Invitations, Logos

CONTINUUM

040 6455 3444

DESIGN LAB +91 9985595109 NORTH PLOT 93, ROAD # 11, +91 9030009709 BANJARA HILLS, HYDERABAD, INDIA

for ONE STOP ENTERTAINMENT

MT Ç\T¢ wüO{Ï+>˘\≈£î nqTe⁄>± e⁄+<ë? • MT ¬>dtºVü≤Ödt dæìe÷˝À¢ MTs¡T #·÷ùd ˝§πøwüHé≈£î dü]b˛\T‘·T+<ë? • MTs¡T Ä]ºdüTº ø√-Ä]¶H˚≥sê‡ • Á{≤yÓ˝Ÿ {Ϭø{Ÿ‡, &Ü´Hé‡ dü÷º&çjÓ÷dt • u≤´+¬ø«{Ÿ Vü‰˝Ÿ‡, ø±dü÷º´yéT‡ • ]ø±]¶+>˘ dü÷º&çjÓ÷, ¬øyÓTsê

www.freemangoes.com

M{Ï˝À @$ MT <ä>∑Zs¡THêï... ˝À Á|üø£≥q Çe«+&ç dæ˙ |ü]ÁX¯eT≈£î #˚s¡T‘·T+~ MT dü+<˚X¯+

ª{≤©e⁄&éµ

CONTINUUM NORTH DESIGN LAB

wanted PLOT 93, ROAD # 11, BANJARA HILLS, HYDERABAD, INDIA

marketing & sales executives

call 040 6455 3444

Book your Classifieds in @ Rs799

call 7799554747

Hair Colours, Hair Cuts, Baby Cuts, Facials, Makeup, Pedicure, Waxing, Manicure, Mehendi

+91 92465 36777

uÛ≤Ø ø±j·Te÷? ãs¡Te⁄ ‘·>±Z˝≤?

Dance School

Specialised in Free style,westren, Bollywood, Hip-hop Dance and Gymnastics. The Gymnastic Masters are Grand Masters in the Andhra Pradesh. They have been training to all the film stars

98499 68934

uÒ]j·÷Á{Ïø˘ düs¡®Ø <ë«sê Hê\T>∑T HÓ\˝À¢

40 πøJ\T ‘·π>Z neø±X¯+

91777 34350

PreSchool & Day Care @ KUKATPALLY 80960 00022

>∑eTìø£

ø±¢dæô|ò’&é‡ Á|üø£≥q\≈£î Á|ü‹düa+~+#˚ eTT+<äT ‘·–q Ø‹˝À ≈£åîDí+>± $#ê]+#·Tø√e\dæ+~>± bÕsF¡≈£î\≈£î dü÷∫+#·≥yÓTÆq~. Á|üø£≥q<ës¡T #ÓãT‘·Tqï ˝Ò<ë #˚düT≈£î+≥Tqï ¬ø’¢sTTeTT\‘√ á e÷dü |üÁ‹ø£≈£î @ $<ÛäyÓTÆq dü+ã+<Ûä+ ˝Ò<äT.

kings groups

BODY GUARds & Bouncers services

98852 23323


fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psychology top N GHT Life trade GUIDE My CHOICE QUIZ COMPETET ON d ary B aakriti RTHDAYS EXCLUS VE LittleStar

alisha

50

- march 2012


ibrakhan

mayuri

prajwal

kahkkashnaryan

- march 2012 51


HOT SPICY CHIT CHAT PA

RAZZI

BEAUTY t ps BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psychology

≈£î≥T+ã düuÛÑT´\ Ä˝À#·Hê <Û√s¡DÏ˝À e÷s¡TŒ sêyê* top

N GHT Life trade GUIDE My CHOICE QUIZ

øödü\´

COMPETET ON

kousalya d ary B RTHDAYS EXCLUS VE

52

- march 2012

LittleStar


ªsêe÷ sêe÷ sêe÷ ˙*y˚T|òüT XÊ´eTµ nì uÛÑøÏÔs¡kÕìï ˇ*øÏ+∫Hê ªã+>±s¡Tø=+&Ü eTs¡TeT˝…¢<ä+&ܵ n+≥÷ X¯è+>±s¡s¡kÕìï |ü*øÏ+∫Hê, ª>∑T+&Ó˝À¢ @<√ dü&çµ n+≥÷ ÄÁs¡›‘·qT |ü*øÏ+∫Hê ÄyÓTπø #Ó*¢+~. qes¡kÕ\qT ‘·q >±Á‘·+˝À n\y√ø£>± |ü*øÏ+#·>∑\ >±j·Tì øödü\´. C≤qøÏ, düTo\ >±s¡¢ ‘·s¡Tyê‘· ‘Ó\T>∑T dæìe÷ bÕ≥ ‘Ó\T>∑T<äHêìï ø√˝ÀŒ‘·Tqï ‘·s¡TD+˝À H˚qTHêïq+≥÷ e∫Ãq düTeT<ÛäTs¡ >±j·Tì øödü˝´. XÊÅd”Ôj·T dü+^‘·+˝À b˛düTºÁ>±&ÉT´j˚TwüHé #˚dæq áyÓT bÕ&çq mH√ï bÕ≥\T ‘Ó\T>∑Tyê] ˝À–fi¯fl˝À nqTì‘·´+ $ì|ædü÷ÔH˚ e⁄+{≤sTT. <ë<ë|ü⁄ 350 bÕ≥\T bÕ&çq á >±j·Tì ∫qï‘·q+ qT+∫ dü+^‘·y˚T XÊ«dü>± ô|]–+~. eTVæ≤fi¯\T @ s¡+>∑+˝À eTT+<äT¬øfi≤fl\Hêï ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\ düVü≤ø±s¡+ eTTK´eT+≥Tqï >±j·Tì øödü\´‘√ {≤©e⁄&é ∫{Ÿ #ê{Ÿ. Ç|üŒ{Ïes¡≈£î mìï bÕ≥\T bÕ&Üs¡T? 350 bÕ≥\T bÕ&ÜqT.

#Ó|ü⁄ÔHêïs¡T ø£<ë! MTs¡T &É_“+>˘ yÓ’|ü⁄≈£î yÓfi‚fl ì\ã&É>∑*π> dü÷#·q*∫à øöì‡*+>˘ #˚j·÷* ø±ì ndü\ Tπø ø£≥º&ç #˚j·T&É+ uÛ≤e´+ ø±<äT. ˇø£ÿ dæìe÷ |ü] neø±X¯+ e⁄+<ë?

&É_“+>˘ #Ó|üŒeT+fÒH˚ uÛÑj·T|ü&É‘êqT. b˛kÕì >±] MTs¡T bÕ&çq bÕ≥˝À¢ MTøÏwüºyÓTÆq bÕ≥? ªÁXÊeDe÷dü + µ dæ ì e÷≈£ î ø£ fi ≤´DÏ > ±]øÏ &É _ “+>˘ ª•eeTDϵ˝À bÕ&çq ªsêeT sêeT sêeT ˙*y˚T|òüT XÊ´eTµ #ÓbÕŒqT. n+<äT˝À Hê\T>∑T bÕ≥\T bÕ&ÜqT. yê{Ï˝À #ê˝≤ Çwüº+. ª˙ ø£+»s¡ »+bÕ\T #·÷dæ ôd’<äT˝≤µ nH˚ bÕ≥ ‘Ó\+>±D≤ j·÷dü˝À bÕ&ÜqT. Ä bÕ≥ bÕ&˚|ü&ÉT ‘Ó\+>±D≤ Ç|üŒ{Ïes¡≈£î #ê˝≤eT+~ dü+^‘· <äs¡Ù≈£î\‘√ u≤>± e÷{≤¢&ÉT‘·THêïe⁄ nì ø£fi≤´DÏ bÕÁ‘·≈£î &É_“+>˘ |üì#˚XÊs¡T? M] <äs¡Ùø£‘·«+˝À bÕ&Ü\H˚ ø√] #Ó|üŒeT+fÒ Ä dæìe÷≈£î e÷Á‘·y˚T #ÓbÕŒqT. Hê >=+‘·T ø£ e⁄+≥T+~ ø£<ë! Ç+ø± me] <ä>∑Zs¡ bÕ&Ü\ b˛wt>± e⁄+&˚ bÕÁ‘·\≈£î dü]b˛‘·T+<äì Hê uÛ≤eq. qT≈£î+≥THêïs¡T? |üP]Ô ‘Ó\T>∑T<äq+‘√ e÷{≤¢&˚ bÕÁ‘·\≈£î &É_“+>˘ #ÓbÕŒ\+fÒ ne⁄q+&ç. #ê˝≤eT+~ dü+^‘· <äs¡Ù≈£î\‘√ |üì#˚XÊqT. ø=+‘· Á|ü j · ÷ dü | ü & Ü*‡ e⁄+≥T+<ä q T≈£ î +≥THêïqT. ø±˙ Çfi¯j·TsêC≤ >±] <äs¡Ùø£‘·«+˝À ˇø£ÿ bÕ≥ nsTTHê n+<äTπø #Ó|üŒfÒ¢<äT. bÕ&ç‘˚ u≤>∑T+&ÉTqì Á|ü‹ >±j·Tì, >±j·T≈£î&ç ø£\. Ä ø£\ HêøÏ+ø± HÓs¡y˚s¡˝Ò<äT. Äj·Tq <äs¡Ùø£‘·«+˝À bÕ&ç‘˚ $TeTà*ï q{Ï+#·eTì mes¡÷ n&É>∑˝Ò<ë? uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À q{Ï+#˚ neø±X¯+ e⁄+<ë? #ê\T »qà <Ûäq´eTsTTqfÒ¢. #ê˝≤eT+~ n&ç>±s¡T. ø±˙ Hê≈£î q≥qMT<ä ÄdüøÏÔ˝Ò<äT. ‘Ó\T>∑T ø±≈£î+&Ü @ @ uÛ≤wü˝À¢ bÕ&Üs¡T? q{Ï+#˚ neø±X¯+ ˝Ò<äT. yÓ÷&É*+>˘MT<ä Ç+Áf…dtº e⁄+~. ø£qï&É˝À eT÷&ÉT dæìe÷˝À¢ Äs¡T bÕ≥\T bÕ&ÜqT. yÓTT˙ï dü+Á|ü<ëj·Tdæ<ä∆yÓTÆq E´yÓ\Ø n+fÒ #ê˝≤ Çwüº+. eT<Û˚´ ‘·$Tfi¯+˝À Hê yÓTT<ä{Ï bÕ≥ #·ÁøÏ>±] dü+^‘· n˝≤+{Ïyê{ÏøÏ @<Ó’Hê yÓ÷&É*+>˘ neø±XÊ\T eùdÔ kÕs¡<∏ä´+˝À bÕ&ÜqT. #˚kÕÔqT.

eT÷´õø˘ &Ó’¬sø£åHé #˚ùd ñ<˚›X¯´+ e⁄+<ë?

‘·|üŒ≈£î+&Ü #˚kÕÔqT. neø±XÊ\T edüTÔHêïsTT >±ì eT+∫ neø±X¯+ eùdÔ #˚<ë›eTì e⁄+~. f…*$»Hé˝À e÷Á‘·+ á{Ï$ yê] ªÄ&É<˚ Ä<Ûës¡+µ d”]j·T˝Ÿ≈î£ ø£+b˛CŸ #˚XÊqT. f…Æ{Ï˝Ÿ kÕ+>˘ bÕ&ÜqT. H˚qT ø£+b˛CŸ #˚dæ, bÕ&çq bÕ≥≈£î Øôd+{Ÿ>± q+~ nyês¡T¶ e∫Ã+~. H˚qT ø£+b˛CŸ #˚dæq bÕ≥≈£î Hêπø nyês¡T¶ sêe&É+ Äq+<ä+ ø£*–+∫+~. Hê yÓTT<ä{Ï q+~ nyês¡T¶ ªm+&Ée÷e⁄\Tµ d”]j·T˝Ÿ≈£î bÕ&çq bÕ≥≈£î e∫Ã+~. ªdü‘·´uÛ≤eTµ ∫Á‘êìøÏ ¬s+&√ q+~ nyês¡T¶ q+<äT≈£îHêïqT. Ç~ eT÷&Ée q+~.

Øôd+{Ÿ>± MTs¡T bÕ&çq bÕ≥\T?

ÁX¯eT nH˚ ø±<äT, ñ<√´>±\T #˚j·T&ÜìøÏ ãj·T≥¬øfi‚fl Ä&É|æ\¢\¬ø’Hê yÓTT<ä≥ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ø±ì, ô|fiËflÌ‘˚ uÛÑs¡Ô>±ì øöì‡*+>˘ #˚d,æ ãj·T≥ m<äTs¡jT˚ ´ |ü]dæ‘ú T· \qT $e]+∫ yê]øÏ <ÛÓ’sê´ìï, ôdúÌsê´ìï Çyê«*. n|ü&˚ eTVæ≤fi¯\T |üP]Ô Ä‘·à$XÊ«dü+‘√ |üì#˚j·T>∑\T>∑T‘ês¡T. eTT+<äT ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\ Ä˝À#·Hê <Û√s¡DÏ e÷sê*. n|ü&˚ eTVæ≤fi¯\T mqTï≈£îqï e÷s¡Z+˝À eTT+<äT≈£î kÕ>∑>∑\s¡H˚~ Hê n_ÛÁbÕj·T+.

- ã‘·TÔ\ Á|ükÕ<é

Ä\“yéT‡ mìï #˚XÊs¡T?

dæìe÷˝À¢ ù|òeTdt ø±ø£ eTTqT|ü⁄ #ê˝≤ Ä\“yéT‡˝À bÕ&ÜqT. #ê˝≤ eT+~‘√ ø£*dæ bÕ&ÜqT. n˝≤+{Ï$ <ë<ë|ü⁄ z ◊<äTe+<ä\T ñ+{≤sTT. &çy√wüq˝Ÿ bÕ|t, ÁøÏwæºj·THé &çy√wüq˝Ÿ‡ bÕ&ÜqT.Hê≈£î düTÁ|”+yêfi¯fl‘√ ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\ bÕ≥T ø±+Á{≤≈£îº ñ+&˚~. Ä düeTj·T+˝À Hê$ k˛˝À Ä\“yéT‡ #ê˝≤ e#êÃsTT. ‘·sT¡ yê‘· {Ï.dæØdt˝À ≈£L&Ü e#êÃsTT. Çø£ eTT+<äT ≈£L&Ü &çy√wüq˝Ÿ bÕ&Ü\ qT≈£î+≥THêïqT. ªnqïeTj·T´ dü+ø°s¡Ôq düT<Ûäµ nH˚ Ä\“yéT ]©C`#˚XÊqT. n+<äT˝À Hê\T>∑T bÕ‘· bÕ≥\T, Hê\T>∑T ø=‘·Ô bÕ≥\T ™HêïsTT.

Á|üdüTÔ‘·+ dæìe÷ |ü]ÁX¯eT˝À eTVæ≤fi¯\ kÕúq+ ã\|ü&ç+<äì MTs¡T uÛ≤$düTÔHêïsê? eTVæ≤fi≤ á eT<Ûä´ ø±\+˝À MT≈£î u≤>± ù|s¡T ‘Ó∫Ãq kÕ~Ûø±s¡‘· m˝≤ edüTÔ+<äì MT n_ÛÁbÕj·T+? bÕ≥\T? yÓTT‘·Ô+ Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚ |ü⁄s¡TcÕ~Ûø£´‘· e⁄+~. ˇø£ÿ ªeT∞¢ ø£\TkÕÔµ, ª|üP\s¡+>∑&ÉTµ ∫Á‘ê˝À¢ bÕ&ÜqT.

ªdæ+Vü‰µ˝À bÕ&çq ªã+>±s¡T ø=+&ܵ, ª>√©e÷sYµ˝À bÕ&çq ª>∑T+&Ó˝À¢ @<√ dü&çµ, ª>√|æ >√|æø± >√<ëe]µ˝À bÕ&çq ªqTe«ø£ÿ&ÉT+fÒ H˚ìø£ÿ&ÉT+fÒ ÁbÕD+ $\ $\µ bÕ≥\T eT+∫ ù|s¡T ‘Ó∫Ãô|{≤ºsTT. á bÕ≥\T ]+>˘{ÀHé‡>± m≈£îÿeeT+~ yê&ÉT‘·THêïs¡ì ≈£L&Ü $HêïqT.

MT ‘√{Ï dæ + >∑ s Y ‡ #ê˝≤eT+~ &É _ “+>˘

dæìe÷ |ü]ÁX¯eT˝ÀH˚ ø±<äT mø£ÿ&Ó’Hê eTVæ≤fi¯\≈£î düeTdü´\T m<äTsö‘êsTT. eTVæ≤fi¯\T eTT+<äT≈£î yÓfi≤fl\+fÒ eTT+<äT>± ≈£î≥T+ã düuÛÑT´˝À¢ e÷s¡TŒ sêyê*. dæìe÷ |ü]ÁX¯eT >∑T]+∫ @y√ nb˛Vü≤\T ô|≥Tºø=ì ªH√µ nH˚ø£+fÒ qTe⁄« nø£ÿ&çøÏ yÓ[‘˚ Ç˝≤+{Ï |ü]dæú‘·T\ qT m<äTs√ÿyê*‡ edüTÔ+~. n˝≤+≥|ü&ÉT ìqTï qTe⁄« ÅkÕº+>˘>± e⁄+#·Tø√yê\+≥÷ Ä |ü]dæú‘·T\qT m<äTs=ÿì

- march 2012 53


LittleStar

l

eT‹ >∑T»®s¡T Ç+~sêe‹ u≤sTT Äodü T ‡\‘√ ‘˚ » dæ « ÁøÏ j ˚ T wü H é ‡ dü e Ts¡ Œ D˝À ø=-¬ ø q&Ü ôd\T´˝≤sTT&é ‡ uÒqsYô|’ n•«Hé≈£îe÷sY <äs¡Ùø£‘·«+˝À \+ø£ Á|üDe dü«s¡÷|t, |ü‘·+– uÛÑyê˙ Á|ükÕ<é, sö‘·T Á|üuÛ≤ø£sY\T dü+j·TTø£Ô+>± ì]à+∫q ∫Á‘·+ ªÄ>∑düTº 15µ ns¡∆sêÁ‹ 12 >∑+≥\≈£îµ. <ä s ¡ Ù ≈£ î &É T n•«Hé ≈£ î e÷sY , ìsêà‘· \ ˝À ˇø£¬s’q sö‘·T Á|üuÛ≤ø£sY\T ∫Á‘· $X‚cÕ\T ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.

eTVæ≤fi≤ ~H√‘·‡yêìøÏ kÕ«‘·+Á‘·´+ 54

- march 2012

ªÄ>∑wßü º 15 ns¡sú êÁ‹ 12 >∑+≥\≈£îµ nì f…{Æ ˝Ï Ÿ ô|≥º>±H˚ Ç~ kÕ«‘·+Á‘ê´ìøÏ dü+ã+~Û+∫q ø£<∏ä nì ‘Ó\TdüTÔ+~. #ê˝≤eT+~øÏ ªÄ>∑wüߺ 14 ns¡úsêÁ‹ 12 >∑+≥\≈£îµ ø£<ë kÕ«‘·+Á‘·´+ e∫Ã+~ nì nqTe÷q+ edüTÔ+~. ø±˙ y˚T+ ªªÄ>∑wüߺ 15 ns¡sú êÁ‹ 12 >∑+≥\≈£îµµ nì f…{Æ ˝Ï Ÿ m+<äT≈£î ô|{≤ºeT+fÒ... eTq≈£î 1947 Ä>∑wßü º 15e ‘˚Bq kÕ«‘·+Á‘·´+ e∫Ãq Hê{Ï qT+∫ H˚{Ï es¡≈£î Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ Äs√E kÕ«‘·+Á‘·´ ~H√‘·‡e y˚&ÉTø£\T #ê˝≤ |òüTq+>± >∑s¡«+>± #˚düT≈£î+≥THêï+, ø±˙ ndü\T kÕ«‘·+Á‘·´eT+fÒ @$T{Ï...? >±+BÛJ kÕ«‘·+Á‘·´+ >∑T]+∫ @eTì #ÓbÕŒs¡T? Ç<ä+‘ê eTqeT+<äs¡+ m|ü&√ eT]∫b˛j·÷+. ªª@ s√C…’‘˚ Åd”Ô ns¡úsêÁ‹ 12 >∑+≥\øÏ q&çs√&ÉT¶ MT<ä ˇ+≥]>± ‹s¡>∑>∑\T>∑T‘·T+<√ Äs√CÒ kÕ«‘·+Á‘·´+ e∫Ãq≥T¢µµ nì #ÓbÕŒs¡T. ø±˙ H˚&ÉT ns¡úsêÁ‹ ø±<äT |ü≥º|ü>∑\T, q&çs√&ÉT¶ MT<ä ø±<äT, dü÷ÿfi¯fl˝À, ø±˝ÒJ˝À¢, Ä|ò”düT˝À¢, ∫e]øÏ kı+‘· Ç+{À¢ ≈£L&Ü s¡ø£åD ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+~. Á|üdüTÔ‘·+ eTq düe÷»+ m˝≤ e⁄+<ä+fÒ.. y˚T+ á ∫Á‘·+ ø√dü+ ø±øÏHê&É, sê»eT+Á&ç, $XÊK|ü≥ï+\˝À düTe÷s¡T 400 eT+~ì Ç+≥s¡÷«´ #˚XÊ+. yês¡+<ä]˙ y˚T+ kÕ«‘·+Á‘ê´ìøÏ >±+BÛJ #Ó|æŒq ìs¡«#·q+ @$T{Ï? nì n&ç>±+ ø±˙ <ëìøÏ 400 eT+~˝À πøe\+ Ç<ä›s¡T e÷Á‘·y˚T düe÷<Ûëq+


‘·q q≥T\T _wüßí n~Ûø±], n|üsêí X¯s¡à Hêj·Tø± HêsTTø£\T>± q{Ï+∫q ∫Á‘·+ @ ø˘. ;sTT+>˘ VüA´eTHé ñ|üo]¸ø£. á ∫Á‘êìøÏ dü+|ü‘Y <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+#·>± Vü‰]ø˘ ì]à+#ês¡T. düTeTHé Á|ü<Ûëq bÕÁ‘·˝À q{Ï+∫q á ∫Á‘·+ 3&ç &çõ≥˝Ÿ yÓ÷wüHé b˛düºsY dü+Áø±+‹ |üs¡«~Hêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì »qe] 15q dæ˙e÷´ø˘‡ Åd”ÿHé HÓ+.2 ô|’ düTeTHé Ä$wüÿ]+#ês¡T. Ç+&çj·÷˝À yÓTT≥ºyÓTT<ä{ÏkÕ]>± 3&ç j·÷ìy˚Tf…&é $m|òtmø˘‡ yÓ÷wüHé b˛düºsY s¡÷bı+~+#·ã&çq ‘=* ∫Á‘·+ Ç~. f…Ás¡]»+, dü÷ôd’&é, u≤+_+>˘, e÷|òæj·÷ düeTdü´*ï #·]Ã+#˚ ôd’ø£˝≤õø£˝Ÿ Á~∏\¢sY>± s¡÷|ü⁄~<äT›≈£îqï á ∫Á‘·+˝À ã÷´{Ï|òü⁄˝Ÿ \yé k˛ºØ ≈£L&Ü bı+<äT|ü]#ês¡T. q÷‘·q q≥T\T _wüßí n~Ûø±], n|üsêí X¯s¡à\T q{Ï+∫q á ∫Á‘ê+˝À Væ≤e÷+wæ ôdø£+&é V”≤s√sTTHé>± q{Ï+∫+~. e÷]à eT÷&Ée yês¡+˝À Ä&çjÓ÷qT $&ÉT<ä\ #˚dæ y˚dü$ ø±qTø£>± @Á|æ˝Ÿ˝À ∫Á‘êìï $&ÉT<ä\ #˚j·TqTHêïs¡T. #ÓbÕŒs¡T. eTq <˚X¯+˝À |ü]dæú‹ m˝≤ e⁄+<ä+fÒ eTq Ä|ò”düT\≈£î, dü÷ÿfi¯fl≈£î, ø±˝ÒJ\≈£î nìï{Ïø° ≈£L&Ü X¯ì, Ä~yêsê\T M¬ø+&é XË\e⁄\T, dü+Áø±+‹, BbÕe[, s¡+C≤Hé, ÁøÏwüºeTdt Ç˝≤ Á|ür |ü+&ÉT>∑≈£î XË\e⁄\T, yê{Ï‘√ bÕ≥T »qe] 26, Ä>∑wüߺ 15 ≈£L&Ü XË\e⁄\T e⁄HêïsTT. ø±˙ @ s√p ôd\e⁄˝Òì |üqT˝Ò$T{Ï n+fÒ Åd”Ô\ô|’ Væ≤+dü. Åd”Ô\ô|’ Væ≤+dü≈£î M¬ø+&é ˝Ò<äT, |ü+&ÉT>∑ ˝Ò<äT, eTVæ≤fi≤ ~H√‘·‡e+ ˝Ò<äT, e÷‘·è ~H√‘·‡e+ ˝Ò<äT ø£˙dü+ ]|ü_¢ø˘ &˚, Ç+&çô|+&ÓHé‡ &˚ ≈£L&Ü ˝Ò<äT. ìs¡+‘·s¡+ Åd”Ô\T Væ≤+dæ+#·ã&ÉT‘·÷H˚ e⁄Hêïs¡T. n˝≤ ˇø£ Ä>∑wüߺ 15 ns¡úsêÁ‹ 12 >∑+≥\≈£î Åd”Ô\ô|’ »]–q nsê#·ø±\T @+{Ï? yê{Ï˝À+∫ mes¡T m˝≤

‘·|æŒ+#·T≈£îHêïs¡T? <ëìøÏ ø±s¡DyÓTÆq yê&çì m˝≤ düe÷»+ô|’ u≤<Ûä´‘·qT ô|+∫ düe÷C≤ìï yês¡T #·÷ùd •øÏå+#ês¡T? nH˚<˚ e÷ ∫Á‘·+. <äèø£Œ<∏ä+ e÷s¡TdüTÔ+~ e÷ á ∫Á‘·+. e÷ á ∫Á‘·+˝À 62 eT+~ q÷‘·q q{°q≥T\‘√ düe÷»+˝À »]–q, »s¡T>∑T‘·Tqï ø=ìï j·T<ës¡ú bÕ≥T sê»eT+Á&çøÏ #Ó+~q ◊<äT>∑Ts¡T ≈£îÁsêfi¯flqT ªq÷´ dü+|òüT≥q\‘√ á ∫Á‘· ø£<∏äqT s¡∫+#·≥+ »]–+~. @CŸ s√&釵 ù|s¡T‘√ eT÷´õø˘ &Ó’¬sø£ºsY‡>±, <äj·÷ø£sYqT Á|üdüTÔ‘·+ eTq j·TTe‘· m˝≤ e⁄+<ä+fÒ ø£Á‹Hê ¬ø’|òt, Á>±|òæø˘‡‘√, \ø°Îø±+‘YqT m&ç≥sY>±, m.yÓ+ø£fÒwt, ◊X¯«sê´sêjYT, Ç*j·÷Hê, kÕìj·÷ MTsê® ‘Ó\TkÕ l kÕsTTøÏs¡DY, ¬ømdtmHé eT÷]Ô, n<˚›|ü*¢ CÀ´‹\qT nì n&ç–‘˚ q÷{ÏøÏ q÷s¡T XÊ‘·+ ‘Ó\TdüTqì yêfi¯fl bÕ≥\ s¡#·sTT‘·\T>±, eTTs¡∞ø£èwüíqT ¬øyÓTsêyÓTHé>± Ä{À ãjÓ÷Á>∑|ò”‘√ düVü‰ #Óù|ŒkÕÔs¡T. ø±˙ ªwü]à˝≤ Ç˝≤ nìï XÊK\˝ÀqT ø=‘·Ôyêfi¯fl‘√ eTeTà*ï y˚T+ rqTµ ‘Ó\TkÕ nì n&ç–‘˚ ˇø£ÿ]øÏ ≈£L&Ü ‘Ó*j·T<äT |ü]#·j·T+ #˚düT≈£î+≥÷ ì]à+∫q á ∫Á‘·+ eTVæ≤fi≤ dü]ø£<ë Ä$&É @ uÛ≤cÕ q{Ï, @ sêh Áø°&Üø±]DÏ nì ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± e÷]à yÓTT<ä{Ïyês¡+˝À ]©CŸ n&ÉT>∑T‘ês¡T. Ç~ yê] <äTdæú‹. n≥Te+{Ï j·TTe‘·≈£î #˚düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. - march 2012 55


2

TICKET TOLLYWOOD sex psychology

X¯è

+>±s¡+˝À bÕ˝§Zqï düeTj·T+˝À u Û ≤ s ê ´ u Û Ñ s ¡ Ô \ T b ò ˛ s Y ù | ¢ (Foreplay) , Ç+≥sYø√sY‡(Intercourse), Ä|òüºsY ù|¢(After play) nH˚ eT÷&ÉT <äX¯˝À¢ s¡‹ »]|æ‘˚ n~ dü+|üPs¡í X¯è+>±s¡+ ne⁄‘·T+~. Ç+≥sYø√sY‡˝À Åd”Ô jÓ÷ì˝ÀøÏ |ü⁄s¡Twüß&ÉT ‘·q n+>±ìï Á|üy˚X¯ô|{Ϻq ‘·s¡Tyê‘· m+‘·ùd|ü⁄ n‘·&ÉT s¡‹ »s¡T|ü⁄‘ê&ÉT nH˚~ Á|ü<ÛëqyÓTÆq n+X¯+. Ç~ ÅdøÔ” Ï dü+‘·è|æÔ ø£*–+#·&+É ˝À #ê˝≤ eTTK´yÓTqÆ n+X¯+. n+>∑Á|üy˚X¯+ #˚dæq ‘·s¡Tyê‘· ø=ìï dü+<äsꓤ˝À¢ Ms¡´+ ‘=+<äs¡>± düâ*+#·&Üìï nØ¢ &çXÊÃsY®(Early Discharge), sê´|æ&é ÇC≤≈£î´˝ÒwüHé(Rapid Ejaculation), Á|”yÓT#·÷´sY ÇC≤≈£ î ´˝Ò w ü H é(Premature Ejaculation (PME)) n+{≤s¡T. BìH˚ ‘Ó\T>∑T˝À oÁ|òüTdüÿ\q+ n+{≤+. nyÓT] ø±˝Àì Á|üU≤´‘· Ä˝ŸÁô|ò&é øÏHéùd(Alfred Kinsey) düπs« Á|üø±s¡+ 75 XÊ‘·+ eT+~ |ü⁄s¡Twüß\T ‘·eT uÛ≤>∑kÕ«$T˝ÀøÏ n+>∑Á|üy˚X¯+ #˚dæq yÓ+≥H˚ ¬s+&ÉT ì$TcÕ˝À¢ düÿ*kÕÔs¡ì ‘Ó*dæ+~.

top

N GHT Life

trade GUIDE My CHOICE

ø=+‘·ø±˝≤ìøÏ Åd”ÔøÏ ôdø˘‡ MT<ä @e–+|ü⁄ ø£\T>∑T‘·T+~. ˝Ò<ë |æ\¢\T |ü⁄{Ϻq ‘·s¡Tyê‘· á düeTdü´ yÓTT<ä\Te⁄‘·T+~ Ç~ #ê˝≤eT+~ uÛsÑ \Ô¡ T ns¡+ú #˚dTü ø√≈£î+&Ü ‘·eT uÛ≤s¡´˝À ôdø£+&ÉØ |æj·T+Ç (Secondary PME) n+{≤s¡T. @<√ ˝À|ü+ e⁄+~. ÄyÓT≈£î ôdø˘‡ ø√]ø£\T ‘·–Zb˛j·÷sTT nqT≈£î+{≤s¡T. |æj·T+ÇøÏ Ç+‘·≈£î eTT+<äT yÓ’<ä´|üs¡+>± m˝≤+{Ï eT+<äT\T ˝Òe⁄. ø±˙ Ç|ü&ÉT á düeTdü´≈£î #·ø£ÿ>± eTs√yÓ’|ü⁄ #ê˝≤eT+~ eT>∑yês¡T ‘·eT uÛ≤s¡´\qT ôdø˘‡˝À yÓ’<ä´+#˚dæ uÛ≤sê´uÛÑs¡Ô\ eT<ä´ Áù|eT‘√ ≈£L&çq X¯è+>±sêìï düTKô|≥º˝Òø£b˛‘·THêïeTì ‘Ó\TdüTø=ì Ä‘·àq÷´q‘ê ‹]– ‘Ó|æŒ+#·e#·TÃ. uÛ ≤ yêìøÏ >∑ T s¡ e ⁄‘· T +{≤s¡ T . <ëìe\¢ &ç Á ô|wü H é ≈ £ î ˝Àqe⁄‘·T+{≤s¡T. ‘·eT düeTs¡∆‘· ‘·–+<äì, ¬øbÕdæ{°˝À j·Tdtj·TdtÄsY◊(SSRIs) nH˚ eT+<äT\e\¢ á yê´~Ûì @<√ düeTdü´ e⁄+<äì uÛ≤$kÕÔs¡T. ôdø˘‡˝À bÕ˝§ZHê\+fÒ #·ø£ÿ>± ‘·–Z+#·e#·TÃ. ø±ì Ç$ &Üø£ºsY dü\Vü‰ y˚Ts¡≈£î <ÛÓ’s¡´+ e⁄+&É<äT. uÛ≤s¡´≈£î @y˚y√ kÕ≈£î\T #Ó|æŒ ôdø˘‡qT e÷Á‘·y˚T yê&Ü*. ˝Òø£b˛‘˚ y˚πs düeTdü´\T e#˚à neø±X¯+ nyêsTT&é #˚kÕÔs¡T. e⁄+~.

ÄK]øÏ uÛ≤sê´uÛÑs¡Ô\ eT<Ûä´ oÁ|òüTdüÿ\q+ nH˚ düeTdü´ eT+<äT\T ˝Ò≈£î+&ÜH˚ |æj·T+Ç düeTdü´≈£î ôdø˘‡ <∏Ós¡|” n>±<Û ë ìï dü è wæ º d ü T Ô + ~. yê] eT<Û ä ´ e⁄+&˚ Áù|eT, (Sex Therapy) $<Ûëq+˝À #·ø£ÿ>± ∫øÏ‘·‡ #˚j·Te#·TÃ. nqTsê>±\T á düeTdü´e\¢ ‘·>∑TZ‘êsTT. ø=ìï »+≥\T ø±ø£b˛‘˚ BìøÏ uÛ≤sê´uÛÑs¡Ô Ç<ä›] düVü≤ø±s¡+ e⁄+&Ü*. πøe\+ á düeTdü´e\¢ $&Ü≈£î\ es¡≈£î yÓfi¯ó‘·THêïs¡T. n|ü&˚ á düeTdü´qT+&ç dü+|üPs¡í+>± ãj·T≥ |ü&Ée#·TÃ. •ø£åD bı+~q ˝…’ô|Hé‡&é ôdø˘‡ <∏Ós¡|ædtº(Licensed Sex @ ej·TdüT˝Àì eT>∑yê]¬øH’ ê á düeTdü´ sêe#·TÃ. ø=+<ä] Therapist) e<ä› ∫øÏ‘·‡ rdüT≈£î+fÒ |òü*‘ê\T n<äT“¤‘·+>± |ü⁄s¡Twüß&ÉT ‘·«s¡>± Ms¡´+ düÿ*+#·&É+ e\q Åd”ÔøÏ øÏ ô|[fløÏ eTT+<äTqT+&ç á düeTdü´ e⁄+fÒ (Åô|’eT] ÄsY e⁄+{≤sTT. Ç<˚ $wüj·÷ìï nyÓT]ø±˝À $$<Ûä düπs«\ ndü+‘·è|æÔ ø£\T>∑T‘·T+~. <ëìe\¢ uÛ≤eÁbÕ|æÔ ø£\>∑<äT. ˝…’|òt˝≤+>˘ Á|”yÓT#·÷´sY ÇC≤≈£î´˝ÒwüHé (Primary or Life <ë«sê ìs¡÷|æ+#·ã&ç+~. á $<Ûä+>± e÷{Ïe÷{ÏøÏ ndü+‘·è|æÔ ø£\>∑&É+ e\¢ Long PME)) eT]ø=+<ä]˝À ô|fi¯flsTT dü+kÕs¡+ #˚dæ

QUIZ

COMPETET ON d ary B RTHDAYS EXCLUS VE

oÁ|òüTdüÿ\q+ LittleStar

56

- march 2012


Dr. S. Balaram Babu

MBBS, MHS, FHM, ABS (USA), SSM (Oxford, UK) Certified Sex Therapist (Florida, USA) American Board Certified Cl.Sexologist Consultant: Image Hospitals, Ameerpet, Hyderabad Ph: +91 9052433109

Send your Questions to

dr.balaram@tollywoodmag.com

Questions & Answers eT<Ûä´ eTqdüŒs¡ú\T, Ç‘·s¡ e÷qdæø£ düeTdü´\ e\¢ n+>∑düú+uÛÑq düeTdü´ ø£\T>∑T‘·T+~. XÊØs¡ø£ düeTdü´\T, Vü‰s√àHé ˝ÀbÕ\T, n+>∑+ ˝À|ü\ s¡øÔ£ Á|üdsü D¡ »s¡>≥∑ +˝À düeTdü´\T e⁄+{≤sTT. n+>∑düú+uÛÑq düeTdü´ e∫Ãq Á|ü‹yê]øÏ Ä|üπswüHé #˚dæ Ç+bÕ¢+{Ÿ‡ y˚j·Te\dæq nedüs¡+ ˝Ò<äT. n‹ ø=~›eT+~øÏ e÷Á‘·y˚T á nedüs¡+ e⁄+≥T+~. $T–*q yê]øÏ eT+<äT\ <ë«sê ˝Ò<ë ôdø˘‡ <∏Ós¡|” <ë«sê ˝Ò<ë Ç+»ø£åHé <∏Ós¡|” <ë«sê $Ç&ç <ë«sê ∫øÏ‘·‡ #˚j·Te#·TÃ. MTs¡T ôdø£+&é ˇ|”ìj·THé ø√dü+ eT+∫ ôdø˘‡ ôdŒwü*dtºqT ø£\e+&ç.

bıõwüHé˝À ôdø˘‡ #˚ùdÔ Çã“+~ ø£\>∑≈£î+&Ü e⁄+≥T+~. n˝≤ »s¡>∑ì |üø£å+˝À düT˙Ô #˚sTT+#·Tø√e\dæq nedüs¡+ e⁄+≥T+~. BìH˚ düs¡ÿyéT dæwüHé n+{≤eTT. Ç~ #ê˝≤ ‘˚*¬ø’q Ä|üπswüHé. uÛÑj·T|ü&É≈£î+&Ü #˚sTT+#·Tø√+&ç. ¬s+&Ée düeTdü´ Áô|òqT´\yéT ø£{Ÿ ø±ø£b˛e&É+ e\¢ ôdø˘‡˝À m˝≤+{Ï Çã“+~ ø£\>∑<äT. ø=+<ä]˝À Áô|òqT´\yéT #ê˝≤ ∫qï~>± e⁄+&É≥+‘√ n+>∑+ düú+_Û+∫q|ü⁄&ÉT n+>∑+ e+>∑&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. n˝≤+{Ï yê]øÏ e÷Á‘·+ ôdø˘‡˝À düeTdü´\T ø£\T>∑T‘êsTT. $T–*q yê]˝À m˝≤+{Ï Çã“+~ e⁄+&É<äT.

e÷≈£î $yêVü≤yÓTÆ 12 dü+e‘·‡sê\T nsTT+~. yÓTT<ä{Ï qT+&ç e÷ Äj·Tq≈£î oÁ|òüTdüÿ\q düeTdü´ e⁄+~. yÓTT<ä{À¢ e÷ Ç<ä›] eT<Ûä´ Áù|eT, ÄbÕ´j·T‘·\T e⁄+&˚$. á düeTdü´ e\¢ á eT<Ûä´ <ä÷s¡+ ô|]–+~. Á|ü‹kÕ] Äj·Tq @<√ ø±s¡D+ #Ó|æŒ ôdø˘‡˝À bÕ˝§Zq&É+ ˝Ò<äT. &Üø£ºsYqT ø£\eeT+fÒ Çwüº|ü&És¡T. s√E s√E≈£î e÷ Ç<ä›] J$‘ê\T qs¡ø£+ ne⁄‘·THêïsTT. y˚T+ ÄKs¡TkÕ] ôdø˘‡˝À bÕ˝§Zì ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\sTT+~. á düeTdü´≈£î |ü]cÕÿs¡+ e⁄+<ë? oÁ|òüTdüÿ\q düeTdü´ nH˚~ eTT|üŒsTT XÊ‘·+ eT+~ eT>∑yê]øÏ @<√ ˇø£ düeTj·T+˝À edüTÔ+<äH˚~ ìsê∆s¡D nsTT+~. á yê´~ÛøÏ ∫øÏ‘·‡ rdüT≈£î+fÒ MTs¡T MT uÛÑs¡Ô |üPs¡«|ü⁄ Äq+<ëìï ‹]– bı+<ä>∑\T>∑T‘ês¡T. Bìø=s¡≈£î kÕº|t kÕºsYº f…øÏïø˘, d”ÿ«CŸ f…øÏïø˘ nH˚~ MT Äj·TqqT Á|üj·T‹ï+∫ #·÷&ÉeTq+&ç. eTs=ø£ |ü]cÕÿs¡+ Åd”Ô ô|’q e⁄+&˚ uÛÑ+–eT˝À X¯è+>±s¡+˝À bÕ˝§Z+fÒ á düeTdü´ ø=+‘·es¡≈£î ‘·>∑TZ‘·T+~. dü+|üPs¡í ∫øÏ‘·‡ ø√dü+ eT+∫ Hê≈£î n+>∑düú+uÛÑq düeTdü´ e⁄+~. Bìø√dü+ ôV’≤<äsêu≤<é˝À ôdø±‡\õdtºqT ø£\e+&ç. Á|üU≤´‘· &Üø£ºsY >±]ì ø£*XÊqT. Äj·Tq Mø˘HÓdt e⁄+~. Ä|üπswüHé #˚dæ n+>∑+˝À|ü\ sê&é‡ (Ç+bÕ¢+{Ÿ‡) y˚j·÷* Hê ej·TdüT 22 dü+e‘·‡sê\T. HêøÏ+ø± ô|[flø±˝Ò<äT. Hê n+>∑+ nHêïs¡T. <ëì KØ<äT #ê˝≤ m≈£îÿe #ÓbÕŒs¡T. H˚qT n+‘· eTT+<äT+&˚ #·s¡à+ Á|ò”>± yÓqøÏÿ eTT+<äT≈£î yÓfi¯fl<äT. ô|+&ÉT´\yéT uÛÑ]+#·˝ÒqT. Hê≈£î n+>±ìï ø√ùd Ä|üπswüHé n+fÒ uÛÑj·T+. ø£{Ÿ ø±˝Ò<äT. ne÷àsTT\‘√ ùdïVü≤+>± e÷{≤¢&Ü\+fÒ uÛÑj·T+ #·∫Ãb˛yê\ì|ædüTÔ+~. @+ #˚j·TeT+{≤s¡T? y˚dTü +Ô ~. Bìe\¢ |ô [fl #˚dTü ≈£î+fÒ Çã“+<äT\T m<äTs¡e⁄‘êj·÷? n+>∑düú+uÛÑq düeTdü´≈£î #ê˝≤ ø±s¡D≤\T e⁄+{≤sTT. MTs¡T n&ç–q Á|üX¯ï˝À ¬s+&ÉT düeTdü´\T e⁄HêïsTT. ø±s¡ D ≤ìï ã{Ï º ∫øÏ ‘ · ‡ #˚ j · T e\dæ e⁄+≥T+~. yÓTT<ä{Ï~ |üPs¡« #·s¡à+ yÓqøÏÿ b˛ø£b˛e&ÉeTH˚~. n+>∑+ ø=+‘·eT+~øÏ e÷qdæø£ ø±s¡D≤\ e\¢ n+>∑d+úü uÛqÑ ø£\>∑ø£ düú+_Û+∫q|ü⁄&ÉT n+>∑+ Á|ò”>± yÓqøÏÿ yÓfi≤fl*. n<˚ b˛e#·TÃ. &çÁô|wüHé j·÷+>∑®sTT{°, |üìe‹Ô&ç, uÛ≤sê´uÛÑs¡Ô\

H˚qT á eT<Ûä´H˚ e÷ Ç+{Ï |üø£ÿq e⁄qï Ä+{°‘√ ôdø˘‡ #˚XÊqT. ÄyÓT≈£î #ê˝≤eT+~ u≤jYTÁô|ò+&é‡ e⁄Hêïs¡ì ‘·s¡Tyê‘· ‘Ó*dæ+~. H˚qT ø£+&√yéT y˚düTø√≈£î+&Ü ôdø˘‡ #˚XÊqT. ø±ã{Ϻ Hê≈£î uÛÑj·T+>± e⁄+~. Hê≈£î msTT&é‡ edüTÔ+<ë? e÷ ne÷à Hêqï≈£î eTTK+ #·÷|æ+#ê\ì ˝Ò<äT. #·∫Ãb˛yê\qT≈£î+≥THêïqT. @+ #˚j·TeT+{≤s¡T? uÛ≤s¡´ ø±≈£î+&Ü @ Ç‘·s¡ Åd”Ôz nsTTHê ôdø˘‡˝À bÕ˝§Z+fÒ ‘·|üŒìdü]>± ø£+&√yéT yê&Ü*. ø±ì |üø£å+˝À #ê˝≤ s¡ø±˝…’q düTKyê´<ÛäT\T e#˚à neø±X¯+ e⁄+≥T+~. ôV≤#Y ◊ $, msTT&é ‡ , dæ | ò æ * dt , >∑ H ˚ ] j· ÷ , ôV≤]Œdt yÓTT<ä˝…’q$ ekÕÔsTT. MTs¡T Ç+ø± Ä\dü´+ #˚j·T≈£î+&Ü yÓ+≥H˚ <ä>∑Zs¡˝À e⁄qï yÓ’<äT´&çì dü+Á|ü~+∫ |üØø£å\T #˚sTT+#·T≈£îì yê´~Û k˛øÏ+<ä ˝Ò<ë nH˚~ ‘Ó\TdüTø=ì &Üø£ºsY >±] dü\Vü‰ y˚Ts¡≈£î eT+<äT\T rdüTø√+&ç. uÛj Ñ T· |ü&TÉ ‘·÷ ≈£Ls¡TÃì Ä˝À∫düT+Ô fÒ &çÁô|wüH≈é î£ ˝ÀqsTT´ Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düTø√yê\H˚ Ä˝À#·q\T ekÕÔsTT. Ç~ #ê˝≤ Á|üe÷<äø£s¡+. yÓ+≥H˚ &Üø£ºsYì dü+Á|ü~+#·+&ç.

Hê ù|s¡T j·Tdt. Hê ej·TdüT 23 dü+e‘·‡sê\T. H˚qT ô|[fl #˚düTø√yê\qT≈£î+≥THêïqT. ø±˙ Ç+‘·≈£î eTT+<äT e÷ u≤e ã\e+‘·+>± ôdø˘‡ #˚XÊ&ÉT. uÛÑ$wü´‘Y˝À ô|[fl #˚düT≈£î+fÒ Hê uÛÑs¡Ô≈£î Hê≈£î Ç+‘·≈£î eTT+<˚ ôdø˘‡ nqTuÛÑe+ e⁄+<äì ‘Ó \ Tdü T Ô + <ë? n+<ä T e\q ô | [fl #˚ d ü T ø√yê\+fÒ uÛÑj·T|ü&ÉT‘·THêïqT. á düeTdü´≈£î |ü]cÕÿs¡+ ‘Ó\T|ü+&ç. yÓTT<ä{ÏkÕ] ôdø˘‡ #˚dæq|ü&ÉT Åd”Ô\˝À ø£HÓïbıs¡... ôV’≤eTHé nH˚~ ∫]–b˛‘·T+~. <ëìe\¢ yês¡T ø£Hê´ ø±<ë nH˚~ ‘Ó\TdüTÔ+~. á n_ÛÁbÕj·T+ |üPs¡«ø±\+ n+<ä]ø° e⁄+&˚~. ø±ì ø£HÓïbıs¡ nH˚~ #ê˝≤ düqï>± ñ*¢bÕj·T MT<ä e⁄+&˚ bıs¡˝≤>± #ê˝≤ düTìï‘·+>± e⁄+≥T+~. Ç~ #ê˝≤eT+~ Åd”Ô\≈£î ôdø˘‡‘√ dü+ã+<Ûä+ ˝Ò≈£î+&Ü u≤\´+˝À #Ó≥T¢ mø£ÿ&É+, ôd’øÏ˝Ÿ ‘=ø£ÿ&É+, Ä≥\T Ä&˚ | ü  &É T , ø±fi¯ ó fl m&É + #˚ d æ ≈£ L s¡ T Ãqï düeTj·÷˝À¢ ∫]–b˛‘·T+~. ø=+<äs¡T dü«j·T+ dü+‘·è|æÔ bı+<äT‘·T+{≤s¡T. Ä düeTj·T+˝À ≈£L&Ü á ø£HÓïbıs¡ ∫]–b˛‘·T+~. ø£HïÓ bıs¡ ‘=\>∑&ÜìøÏ ôdø˘‡ ø±≈£î+&Ü 99 ø±s¡D≤\T e⁄HêïsTT. @ Åd”Ô nsTTHê ø£Hê´ ø±<ë? nH˚~ ìsê∆s¡D #˚j·T&É+ <ë<ë|ü⁄ nkÕ<Ûä´+. $yêVü≤+ nH˚~ uÛ≤sê´uÛÑs¡Ô\ eT<Ûä´ Áù|eT, qeTàø±ìøÏ dü+ã+~Û+∫+<˚ ø±ì ø£q´‘ê«ìøÏ dü+ã+~Û+∫+~ ø±<äT. ø±ø£b˛‘˚ MTs¡T ã˝≤‘·ÿ]+|üã&É≥+ e\q ôdø˘‡ n+fÒ HÓ¬>{Ïyé uÛ≤eq, #Ó&ÉT uÛ≤eq ø£*– πs|ü⁄ ô|fi¯flsTTq ‘·s¡Tyê‘· MT uÛÑs¡Ô‘√ >∑&çù| düeTj·T+˝À Ç~ >∑Ts¡TÔ≈£î e∫à m+C≤jYT #˚j·T˝Òs¡T. ø±ã{Ϻ ôdø˘‡ øöì‡*+>˘ rdüT≈£îì Ä n|üsê<Ûä uÛ≤eq qT+&ç ãj·T≥|ü&É+&ç.


top N GHT Life

nite life nite life nite life nite life

trade GUIDE My CHOICE QUIZ COMPETET ON d ary B RTHDAYS EXCLUS VE LittleStar

58

- march 2012


Vo lvo l au n c h e v e n t b y k a A r t h i k M e d i a

- march 2012 59


B RTHDAYS EXCLUS VE LittleStar

eT÷&Üs¡¢ |üHÓï+&ÉT õ.$.#·Áø£e]Ô

Ç

+{Ï HÓ+ãsY q\uÛ…’ mì$T~ ªdæµ π>≥T eTT+<ë– CÒãT˝À N{° u…’≥øÏ rdæ eT∞fl n+¬ø*ï dü]#·÷düT≈£îHêï&ÉT nq+‘Y— Hê\T>∑ ÷ |ü ¢ d t mì$T~ |ü H Ó ï +&É T — |üHÓï+&É+fÒ ¬s+&É÷ |ü¢dt ˇø£{Ï eT÷&É÷ ªdæµ ≈£L&Ü @,;,d”˝À eT÷&√kÕúq+ yÓTT‘·Ô+ Äs¡T u≤H˚ e⁄+<äì nqT≈£îì ø±*+>˘ u…˝Ÿ H=ø±ÿ&ÉT. ôd’&ÉT≈£î <√|ü⁄≈£îqï Ns¡ ì dü s ¡ T › ≈ £ î +≥÷ >∑ ã u≤ e∫à ‘· \ T|ü ⁄ rdæ + ~ es¡÷~Ûì. u≤>± |ü]#·j·TeTTqï≥T¢>±H˚... eT+∫˙fi¯ófl |ü+|ækÕÔqT ≈£Ls√Ã+&É+≥÷ ˝À|ü*øÏ yÓ[flb˛sTT+~. |ü\ ø£]+∫q yÓ’q+ u≤>∑T+~, m+‘·sTTHê ô|~›+{Ïyêfi¯fl~ y˚πs ˝…ø£ÿ nqT≈£îHêï&ÉT nq+‘Y. bò˛Hé˝À+∫ e÷≥\T $ì|ædüTÔ+fÒ #Óe⁄\T ]øÏÿ+#ê&ÉT.. Ç<äT>√ k˛ºØ dæ{Ϻ+>˘˝À ≈£Ls√ÃuÀ‘·THêï |ü~e÷≥\T #Ó|üŒ≥+ HêøÏwüº+ ˝Ò<äT, bÕØºì ˇ|æŒ+#·≥+ ˙ #˚‘T· ˝À¢ |üì. kÕj·T+Á‘êìø£+‘ê @ $wüjT· + C…|ü — @+~ Çqã&ç+<ë... eT∞fl e÷{≤¢&<É ë+!! n+≥÷ Vü‰˝À¢ø=#êÃ&ÉT oqj·T´. ªªnq+‘Y n+fÒ @<√ |æ\ø±jÓ÷&ÉqT≈£îHêï ‘·\ HÓ]dæH√&çy˚µµ nHêï&ÉT edü÷ÔH˚. ¬s+&ÉT #˚‘·T˝…‹Ô qeTkÕÿs¡+ #˚dü÷Ô ªªkÕsY Hêù|s¡T nq+‘·|ü⁄s¡+, Ç+&ÉÅd”º ø=#êÃø£ yÓ¬s’{° ø√dü+ nq+‘Y nì e÷s¡TÃ≈£îHêï... yÓTT‘·Ô+ q\uÛ…’<ëø± k˛ºØ\T sêXÊqT, ndæôdº+{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY>± dæø˘‡ Çj·TsY‡ mø˘‡|”]j·THé‡... Ç˝≤ e÷{≤¢&ÉT‘·T+&É>±H˚ ªªjÓ÷... H˚ C…ù|Œ~ ÇqTø√, nq+‘·|ü⁄s¡y√ nqø±|ü˝À¢ Hê¬ø+<äT>±Z˙, ˙≈£î ns¡>∑+≥ f…Æ$TkÕÔ yÓTT‘·Ô+ ø£<∏ä ‘Ós¡MT<ä pdæq≥Tº+&Ü\... @+B!!µµ 60

- march 2012

nHêï&ÉT. ªªá nq+‘·|ü⁄s¡eT+fÒ n˝≤¢≥bÕŒ ø±<äT kÕsY e÷eT÷\T>± e⁄+&É<äT $wüj·T+µµ, n+≥÷ ]˝≤ø˘‡ nsTT´ yÓq>±Z yê* ≈£Ls¡TÃHêï&ÉT. ªªá düs¡T›ø√{≤\T u≤H˚ e⁄HêïsTT˝Ò ø£‘·... ø£‘·˝ÀøÏ s¡eTàHêï>±.. yÓTT<ä˝…≥Tº eTT+<äT, Ä... #ÓsTT´‘√ <äs¡Te⁄˝≤|ü⁄µµ n+≥÷ bò˛Hé dæ«#ê|òt #˚XÊ&ÉT.

nq+‘·|ü⁄s¡+ ìX¯Ùã›+ nqï≥Tº ôd’>∑#˚dæ eT∞fl ø£<∏ä˝ÀøÏ <ä÷sê&ÉT. ªªn˝≤ Nø£{Ï Vü‰˝À¢ #·+Á<äT&ÉT Äø±X¯+ qT+&ç ~>∑T‘·Tqï mô|òø˘º... eTq+ ~+ù| #·+Á<äT&ÉT z ø£{Ÿ C≤{Ÿ u≤ø˘‡. zô|Hé #˚ùdÔ d”&û u…’≥ø=düTÔ+~. n<˚ ˝≤+#Y... ˝…’{Ÿ‡ ÄHé... »q+... ø±¢|t‡...µµ ˇø£ÿkÕ]>± ‘·q bò˛¢ Ä|æ oqj·T´qT #·÷XÊ&ÉT.

n+‘˚ nq+‘·|ü⁄sêìøÏ Äy˚X¯+ e∫Ã+~. ªªø£<∏ä eT<Ûä´˝À &çdüº¬s“Hé‡ Hêø£dü‡\T –≥º<äT MTs¡T kÕ+‘·+ $Hê* ÁbÕ$Tdt n+≥÷ #ÓsTT´ #ê|æ ≈£Ls¡TÃHêï&ÉT. ªªjÓ÷.. qTe⁄« yÓTT<ä˝… {≤ºø£>±˙ ‘Ó©<äT qTy˚«+B ˙ ø£‘˚+<√ ø±˙jYTµµ nHêï&ÉT oqj·T´ $düT≈£îÿ+≥÷.

ªªme⁄s¡... Ä&çj·THé‡ H˚H˚>± e⁄+&ÉB&É... jÓ÷! qTy˚«+B k˛ºØ C…|üŒeT+fÒ Ä&çjÓ÷ d”&û n+{≤eP.. m+<√ bÕf…‘·TÔ≈£î+&ÜeP.. @+~ ø£‘ê, H˚q&ç–+<˚+B qTe⁄ C… ù|Œ<˚+B... ˙≈£î ‘·e÷cÕ\T C…j·÷´\+fÒ u…’≥ C…sTT´µµ nHêï&ÉT Msêy˚X¯+>±.

ñqï≥Tº + &ç ¬ s +&É T ìeTTcÕ\ ìX¯ Ù ã› + ‘· s ¡ T yê‘· ªª#·+<äe÷e÷... sêy˚... sêy˚... C≤_\e÷à... sêy˚.. sêy˚... ø=+&ÉHÓøÏÿ sêy˚... sêy˚.. >√>∑T|üP\÷ ‘˚y˚... ‘˚y˚µµ nì Ä|æ Ç~ ªªkÕsY eTq dæìe÷ f…Æ{Ï˝Ÿ kÕ+>˘... zô|ì+π> dü÷|üsY d”Hé... eTq Ä&çjÓ÷ d”.&û ˝≤+∫+>˘ ≈£L&Ü #Ûê˝≤ &ç|òü¬s+{Ÿ>± bÕ¢Hé #˚XÊ!! yÓTT‘·Ô+ Vü‰\+‘ê Nø£{Ï. ùdºJ ô|’qT+&ç n+fÒ {≤|t j·÷+–˝Ÿ ˝ÀøÏ bò˛ø£dt #˚ùdÔ ñ<äsTTdüTÔqï #·+Á<äT&ÉT Ç˝≤ øÏ+~øÏ ~>∑T‘·÷ e⁄+{≤&ÉTµµ n+≥÷ ¬øyÓTsê ‹s¡>±*‡q ‹s¡T>∑T&É+‘ê ‹s¡T>∑T‘·THêï&ÉT nq+‘·|ü⁄s¡+.

ªªn+fÒ nB ø√˝≤yÓØ bÕ≥ »HêìøÏ u≤>± møÏÿ+~ kÕsY— Ä bÕ≥ì eT<Ûä´˝ÀqT+∫ n+<äT≈£îHêï.. ‘Ó\T>∑T &É_“+>˘— H˚{Ï${°øÏ <ä–Zs¡>± »HêìøÏ yÓ¬s’{°>±... #·÷&É+&ç ªª#·+<äe÷e÷... sêy˚... sêy˚...ø° ªHÓ’{Ÿ ø£\sY u≤¢ø˘.. u≤ø˘µ øÏ b˛*ø£ ˝Ò<ä÷!µµ

ªªjÓ÷... e÷ |æ\ø±j·T˝≤ bÕ≥ bÕ&ÉT≈£î+≥÷ ‹s¡>∑‘ê+fÒ ‘ê≥ rkÕÔq˙ C…|üHêï... qTe⁄« á bÕ≥ø° Ä bÕ≥ø° *+≈£î u…{Ϻ ˙ u§+>∑Ts¡T >=+‘·T‘√ bÕ&ç Hê#˚‘· bÕ|ü+ |üqT\T C…sTT˙e÷≈£î... ø£‘·+fÒ ø£‘˚>±yê\ ˝Ò<ä+fÒ ‘·≥Tºø√... Ä&É Hê≈£î |üqT¢+&ÜsTTµµ ˝ÒeuÀ‘·Tqï oqj·T´ì ªªjÓ ÷ !! @+~ ˙≈£ î |æ ∫ Ã>±˙ |ü { Ï º + <ë.. @+~... Ä|æ... e⁄+&É+&Éqï≥T¢ ôd’>∑CÒdæ— #·+Á<äT&˚+~ ñ<äsTT+#˚<˚+B?? z.ÄsY.ÄsY.˝À ¬øyÓTsê s√&ÉT¶MT<ä e⁄+≥T+~... nq>±H˚


ªª@+<ä~ \#·Ã\T u…{Ϻq ô|f…º s√&ÉT¶MT<ëµµ nHêï&ÉT s¡T<äT›‘√+~. oqj·T´ ÄyÓTì #·÷dæ ªªø£‘·\T C…|üŒ≥+ ÄcÕe÷w” sTTwüj·T+>±<äT... eTTdü˝Àfi¯fløÏ q#êÃ\, oqj·T´!! |æ¢\ø±j·T\≈£î q#êÃ\, ø£‘· eT<Ûä´˝À |æ≥ºø£‘·\T+&Ü\, ªª<ä+&É+ u…&É‘ê $q+&ç kÕsY. W≥sY ]+>˘ s√&ÉT¶ ‘·e÷cÕ\T+&Ü\, @+~~ ø±s¡T\T ~|üŒ{≤ìøÏ ø±<äT, eT<Ûä´˝À ¬øyÓTsê... Äy˚fi¯ Ä~yês¡+ ø±e≥+‘√ s√&É¢˙ï eTq+ C…j·÷´*‡+~ j·÷bÕs¡+ - eTfi¯fl e÷{≤º&É<ë+>±˙ ìsêàqTwü´+>± e÷sêsTT...µµ eTTø±ÿ\ >∑+≥ ~Hêïe⁄ ¬s+&ÉT eTTø£ÿ\T C…|üŒ{≤ìøÏ.µµ @+~ wüO{Ï+>˘ ˇNà Ä~yês¡yê... Ks¡TÃ\˙ï &Éã˝Ÿ>∑<ä÷ nq+‘· | ü ⁄ sêìøÏ Ç<˚ M T |ü ≥ º & É + ˝Ò < ä T . ‘· q T MT dæìe÷ s¡÷˝Ÿ‡ Á|üø±s¡+...nsTTHê W≥sY ]+>˘ s√&é˝À |üP]Ô ÇHê«˝Ÿ«yÓT+{Ÿ˝À düìïy˚XÊ\T #Óù|Œ |üs¡+|üs¡˝À ¬øyÓTsê nqï|ü&ÉT Ä~yês¡yÓ’‘˚ H˚+B— k˛+yês¡yÓ’‘˚ H˚+B ñ˙à\yÓTÆ e⁄Hêï&ÉT. ªªdüsY eTq dæìe÷ f…Æ{Ï˝Ÿ ˇNà Ä&É s√&Ó¢|ü&É÷ U≤∞H˚>±... qTy˚«&É <=]øÏHêej·÷´ y˚fi¯ófl ø£<äT|ü⁄‘·÷... ªeT÷&Üs¡¢ |üHÓï+&ÉTµ n+fÒ 3x6=12 kÕMµµ nHêï&ÉT. q÷´eTsê\J Á|üø±s¡+ ‘=+uÛ…’ ‘=$Tà~ s√E\T u§eTà ø±|ò” ø£|ü˝ÀÔ ˝À|ü* ø=∫Ãq es¡÷~Ûì Ç<ä›]ø° #Ós√ ø£|ü Ä&ÉT‘·T+~. Hê~ >±´s¡+{° nHêï&ÉT. n+~dü÷Ô ‘·q ø±|ò” dæ|t #˚dü÷Ô oqj·T´ì }s¡Tø√eTqï≥Tº jÓ÷! qTe⁄« ˝…ø£ÿ˝À¢ ãTÁs¡ ‘·≈£îÿy√&çyê! eT÷&Üs¡¢ yê]dü÷Ô ªªqTe⁄« C…|üŒj·÷´ nq+‘·+µµ n+~. |ü<Ó›ì$T~ >±ì @+~ |üHÓï+&É+fÒ »q+ ‘·|ü&√&ÉT ìsêàqTwü´+>± e÷]q s√&ÉT¶˝À j·÷øχ\πs≥sY d”Œ&é ô|+∫ oqj·T´ì ‹≥Tºø√sê @+B!! ≈£î&ç#˚‹˝À e⁄qï yÓTTu…’˝Ÿ ≥#Y Åd”ÿHé MT<ä j·T<Ûë˝≤|ü+>± ªªkÕsY s¬ +&ÉT s¬ fi≤fls¡÷... n|üŒ{À¢ Væ≤≥Tº>=≥º˝≤ qeTàø£+... y˚fi¯ófl ø£~*dü÷Ô |üø£ÿH˚ e⁄qï ]yÓ÷{Ÿ‘√ Ä&çjÓ÷ kÂ+&é qeTàø£+... eTTK´+ kÕsY! |æ&øç *Ï _–+#ê&ÉT nq+‘·|⁄ü s¡+. ‘·–dZ ÷ü Ô Vü≤˝À nHêï&ÉT ìøÏÿ. _.j·TyéT.&Éã÷¢´ »jYTeT+≥÷ <ä÷düT≈£îb˛‘ê e⁄+~... ø±s¡T q&ÉT|ü⁄‘·TqïfÒº Á|ò”CŸ ªªn{≤ºπ> >±˙ qTe⁄ uÀsTTsê!! m+&Éqã&ç b˛yê˝À @ nj·÷´&ÉT nq+‘·|ü⁄s¡+. y√ >±˙... y˚TjYT!! áqø° ◊<äTq÷]¢∫à |ü+|ü⁄µµ n+≥÷ u…’≥øÏ <ë]rXÊ&ÉT oqj·T´. oqj·T´ es¡÷~Ûì e+ø£ #·÷XÊ&ÉT. ÄyÓT ÄdüøÏÔ>± ø£<∏ä $+{À+~. ªªjÓ÷... Ä|üjÓ÷´... Ä|ü⁄... ø±s¡T ˝ÀH=ø£ Ç+{Ï q T+&ç s√&É T ¶ eTTK+ |ü { ≤º & É q ï e÷fÒ >±˙ ¬øyÓTsê m{≤º\— u…’≥ &√sYø√{°, yÓqø£ s¡ìï+>˘˝À bòÕ˝À nq+‘·|ü⁄s¡+ ãTÁs¡˝À nq+‘·ø√{Ï Ä˝À#·q\T, ‘·q≈£î >±yê˝§ø£{° eTfi≤fl Ä&É H˚\MT<√≥Hêïe⁄.. @+~~ ‘·H˚ &ç|üŒMT<ä ø=≥Tº≈£îì ªÄy˚X¯|ü&É≈£î+&Ü düìïy˚XÊ\T ø¬ yÓTsê\πø ‘·&dç æ yÓ÷ô|&ÉjT˚ ´≥Tº+~. Ä&É ø£‘M˚ n>∑|&ü Ü¢.. C…bÕŒ*sê nq+‘·÷µ nqT≈£îHêï&ÉT. ã&û¶ø=≥Tº <ä–Zs¡ ndü*+‘·ø° k˛ºØ @+<√ ø£f…º, ø=f…º nqï≥Tº C…|ü nHêï&ÉT ÅkÕº+>˘ n\¢+ #ÛêjYT ‘ê– dæ>∑¬s≥Tº eTT{Ϻ+∫ ªeTs√ ô|ò’q˝Ÿ>± ˝Ò∫ ì\ã&ÉT‘·÷ oqj·T´. Ä~yês¡+ Ä]+{ÏøÏ sêyê*... Ç+ø± qj·T+ k˛ºØ yÓTT‘·Ô+ #Ó|üŒ˝Ò<äT... nsTTHê >=|üŒ {≤´˝…+f…&é ô|ò˝À$sê qTe⁄«µ nq+‘·|⁄ü s¡+ neTà>±] yÓ|’ ⁄ü ‹]>±&ÉT. Ä$&É ø=+>∑T MT<ä nqT≈£îHêï&ÉT ákÕ] ‘·q≈£î ‘êqT>± uÛÑT»+ ‘·≥Tº≈£îì |ü&ɶ ø±|ò”#·Tø£ÿì |üø£ÿH˚ e⁄qï ˙fi¯¢ >±¢düT˝À y˚\TeTT+∫

@

s¡+>∑+˝ÀHÓ’Hê, @ eè‹Ô˝ÀHÓ’Hê m~π> ø=B› ˇ~– e⁄+&˚ \ ø£åD+ #ê˝≤ eTTK´+. n~ m+#·T≈£îqï eè‹Ô˝À eT]+‘· eTT+<äT≈£î b˛e&ÜìøÏ e⁄|üø£]düTÔ+~. Ä $wüj·T+ #ê˝≤eT+~øÏ ‘Ó*dæ ≈£L&Ü ìs¡¢ø£å´+ #˚düTÔHêïs¡T. á ìs¡¢ø£å´+ dæ˙ |ü]ÁX¯eT˝À m≈£îÿe>± ø£ì|ædTü +Ô ~. ˇø£{Ï s¬ +&ÉT dæìe÷\T $»j·T+ kÕ~Û+#·>±H˚ ‘·eT≈£î ‘êeTT >=|üŒ>± |ò”\e⁄‘·T+{≤s¡T. yê]øÏ yês¡T |ò”\sTT‘˚ |üsê«˝Ò<äT. n~ me]ø° Vü‰ì ø£*–+#˚ $wüj·T+ ø±<äT. ø±˙ yê]‘√ |üì#˚j·÷\qT≈£îqï ìsêà‘·\T, <äs¡Ù≈£î\qT á s¡ø£yÓTÆq @ {Ï≥÷´&é‘√ Çã“+~ ô|&ÉT‘·÷ e⁄+{≤s¡T. ˇø£|ü&ÉT ìsêà‘·+fÒ <˚e⁄&ÉT>± uÛ≤$+#˚yês¡T. á s√E ìsêà‘·≈£î Ä >ös¡eeT÷ ˝Ò<äT, Ä eTqïqq\÷ ˝Òe⁄. m+<äTø£+fÒ ø±s¡D≤\T y˚\T. ìsêàD e´j·T+ ô|]–+~. <äs¡Ù≈£î&ÉT, V”≤s√ V”≤s√sTTq¢ ¬seTT´qπswüqT¢ ô|]>±sTT. yê] dü«uÛ≤e+˝À e÷s¡TŒ\T e#êÃsTT. bÕ‘· ‘·s¡+ q{°q≥T\T

m~π> ø=B› ˇ~– e⁄+&É&É+ H˚sT¡ Ãø√yê*

M<Ûä+‘ê ‘·q<˚ nqï≥Tº>± q&ç∫ yÓ[flb˛‘·÷... »q+˝À ø£*|æk˛‘·÷ nq+‘·<ä÷sêq nq+‘Y. Çø£ÿ&É oqj·T´ Ç+{ÏøÏ nq+‘Y ø£Hêï eTT+<äT z |ü~eT+~ <ëø± e∫à ø£<∏ä\T C…|æŒ yÓ[flb˛j·÷s¡T. yêfi¯fløÏ es¡÷~Ûì ne÷j·Tø£+>± ø±|ò”, |ü\Vü‰sê\T n+~dü÷ÔH˚ e⁄+~. y˚πs y˚πs dæìe÷ |üq¢+≥÷ <=]øÏq|ü&ÉT ø£<∏ä\T $+≥T+&˚yê&ÉT oqj·T´. z eT÷&ÉT HÓ\\T >∑&ç#êsTT. eT<Ûä´˝À ˇø£{Ï ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ nq+‘·+ e∫à yÓfi≤fl&ÉT oqj·T´ Ç+{ÏøÏ. z X¯óÁø£yês¡+ }s¡+‘ê b˛düºs¡T¢ yÓ*XÊsTT. ù||üs¡¢˝Àq÷ Á|üø£≥q\T. Á|üU≤´‘· ìsêà‘· oqj·T´ kÕs¡<∏ä´+˝À H˚&˚ $&ÉT<ä\ ªªeT÷&Üs¡¢ |üHÓï+&ÉTµµ. ø£<∏ä, e÷≥\T, Åd”ÿHéù|¢, <äs¡Ùø£‘·«+ es¡÷~Ûì. dü≈£î≥T+ã düy˚T‘·+>± #·÷&É<ä>∑Z qe⁄«\ Vü≤]$\T¢ nì ‘ê{Ïø±j·T+‘· nø£åsê\T. |üs¡T>∑T |ü s ¡ T >∑ T q dæ ì e÷ ~∏ j ˚ T ≥sY ˝ ÀøÏ b˛sTTq nq+‘Y nyêø£ÿj·÷´&ÉT. n+<äT˝À ø£yÓT&çj·THé ø±´s¡ø£ºsY ù|s¡T nq+‘·|ü⁄s¡+. oqj·T´ Ç+{À¢ »]–q<ä+‘ê wüO{Ÿ #˚dæ ‘Ós¡MT<ä¬øøÏÿ+~... ‘êqT q≥T&Éj·÷´&Éì Äq+<ä|ü&Ü˝À, ‘·q ø£<∏ä ø±|” nsTT´+<äì u≤<Ûä|ü&Ü˝À ns¡ú+ø±ì nq+‘Y ø£fifl¯ eTT+<äT ˙\+ s¡+>∑T k˛bòÕ, ˙\+ ø£s¬ qº T¢ e⁄qï oqj·T´ Ç\T¢ n+fÒ ã÷¢ Ådÿ” Hé f…øÏïø˘‘√ ‘·q ø±´¬sø£sº ìY <äTu≤jYT˝À wüO{Ÿ #˚dæq≥Tº ‘Ós¡MT<ä |ü+&ç+#ês¡T. n‘ê´<ÛäTìø£ f… ø±ï\J‘√ ‘·qT #ÓãT‘·Tqï &Ó˝’ ≤>∑T\ yÓqTø£ $Ee˝Ÿ mô|≈ò î£ º ≈£L&Ü ô|{≤ºs¡T. oqj·T´ ø±´¬sø£ºsY »Hêìï ø£&ÉT|ü⁄u≤“ q$«k˛Ô+~. ~∏j˚T≥sY qT+∫ u…’≥øÏ edüTÔqï »q+ ªjÓ÷! @+<ä j Ó ÷ ´...µ nqTø√e≥+, nq+‘Y ne÷j· T ø£ | ü ⁄ e÷≥*ï Ç$TfÒ{Ÿ #Ój·T´≥+ ©\>± ø£~*b˛‘·THêïsTT. nq+‘·|ü⁄s¡+ ø£fi¯fleTT+<äT ø£˙ïfi¯¢ ‘Ós¡ C≤] H˚\ sê*+~. mes√ ªdü÷|üsY kÕsY MT j·÷ø£åHéµ nì #ÓsTT´ }ù|dü]øÏ qe«˝Òì qe⁄« q$« <∏ë´+≈£L´ nHêï&ÉT nq+‘Y.

ô|<ä›yê]ì >ös¡$+#˚yês¡T, Ä<ä]+#˚yês¡T. Ä |ü<ä∆‹ Ç|ü&Óø£ÿ&Ü ø£qT#·÷|ü⁄y˚Ts¡˝À ø£ì|æ+#·≥+ ˝Ò<äT. n+‘ê j·TTe≈£î\T. yês¡T ô|]–q yê‘êes¡D+, Á|üdüTÔ‘·+ ìedæ+#˚ düe÷»+ n+‘ê y˚s¡T. á |ü<ä∆‘·T˝À¢ ô|]–q á ‘·s¡+ j·TTe‘· ô|<ä›\qT >ös¡$+#·≥+ nH˚~ düuÛÑ´‘· nì ‘Ó\TdüTø√˝Òø£b˛e≥+ XÀ#·˙j·T+. &ÉãT“ ô|≥Tºã&ç ô|{Ϻ n+‘·eT+~øÏ nqï+ ô|fÒº ìsêà‘·\qT Çã“+~ ô|≥º&É+ m+‘·es¡≈£î ø£¬sø√º q{°q≥T\T Ä˝À∫+#·e\dæq nedüs¡+ e⁄+~. Ç{°e\ ìsêà‘·\≈£î ¬skÕŒ+&é ø±ø£b˛e&É+, n&Ü«Hé‡ rdüTø=ì q{Ï+#·qì #Ó|üŒ&É+ ˝≤+{Ï$ $+≥÷ e⁄Hêï+. Bìe\¢ q≥T\≈£î #Ó&ɶù|s¡T sêe&Éy˚T ø±≈£î+&Ü yê] ¬øØsY ≈£L&Ü HêX¯qeTÚ‘·T+~. ìsêà‘· u≤>∑T+fÒ |ü]ÁX¯eT u≤>∑T+≥T+~. á $wüj·T+ ‘Ó\TdüTø=ì ìsêà‘·\ qT Çã“+~ ô|≥º≈£î+&Ü q&ÉT#·Tø√e&É+ q{°q≥T\ u≤<Ûä´‘·, ø£s¡Ôe´+.

- February 2012 61


B RTHDAYS EXCLUS VE

ô|sYbòÕ¬sàHé‡, j·÷ø£åHé, $H√<ë˝Ò Äj·TT<Ûë\T>± <ä÷düT≈£îb˛‘·Tqï

sêyéT dæ˙ Á|üj·÷D+ ∫qï ej·TdüT˝ÀH˚ ø£<∏ëHêj·T≈£î&ÉT>± n&ÉT>∑Tô|{Ϻ kÕºsY&ÉyéTqT kı+‘·+ #˚düT≈£îqï V”≤s√ sêyéT. n+<ä+‘√ bÕ≥T q≥q˝À áCŸ ø£qãs¡Tdü÷Ô ‘Ó\T>∑T dæ˙ $˙˝≤ø±X¯+˝À <ä÷düT≈£îb˛‘·Tqï á kÕºsY #˚dæq Á|ü‹ dæìe÷˝Àq÷ $H√<ëìøÏ ÁbÕ<Ûëq´‘· e⁄+&É≥+ $X‚wü+. j·÷ø£åHé‘√ bÕ≥T $H√<ëìï |ü+#·T‘·Tqï sêyéT ¬øØsY ñqï‘·+>± e⁄+&Ü\ì ø√s¡T≈£î+{À+~ {≤©e⁄&é. sêyéTøÏ Ä˝Ÿ <ä u…dtº‘√ Äj·Tq ¬øØsYì ˇø£ÿkÕ] ‹s¡π><ë›+.

2006 <˚e<ëdüT : yÓ’$j·Tdt #Í<ä] <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫q á ∫Á‘·+

2006 »qe] 11q $&ÉT<ä˝…’+~. á ∫Á‘·+ <ë«sê ‘Ó\T>∑T dæ˙ |ü] ÁX¯eT˝À n&ÉT>∑Tô|{≤ºs¡T sêyéT. HêsTTø£ Ç*j·÷Hê≈£î ≈£L&Ü Ç<˚ ‘=* ∫Á‘·+ ø±e&É+ $X‚wü+. á Ç<ä›] q≥Hê Á|ü‹uÛÑqT yÓ\T>∑T˝ÀøÏ ‘Ó∫Ãq yÓ’$j·Tdt #Í<ä] <äs¡Ùø£‘·«+ Á|ü‹uÛÑ≈£î ‘êsêÿD+>± á ∫Á‘·+ n‘·´<äT“¤‘· $»j·÷ìï kı+‘·+ #˚düT≈£î+~. kÕj·÷õ wæ+&˚ Á|ü‹Hêj·Tø£ bÕÁ‘· b˛wæ+#·>± Á•j·T z ◊≥yéT kÕ+>˘ #˚dæ+~.

2009 >∑DÒwt : X¯s¡eDHé <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫q á ∫Á‘·+ 2009 ôdô|º+ãsY 24q $&ÉT<ä˝…’+~. sêyéT düs¡düq ø±»˝Ÿ HêsTTø£>± q{Ï+∫q á ∫Á‘·+˝À 26 eT+~ u≤\q≥T\T q{Ï+#·&É+ $X‚wü+. ÁãVü‰àq+<ä+ z ø°\ø£ bÕÁ‘·qT b˛wæ+#·>±, Ä•wt $<ë´]ú Á|ü‹Hêj·T≈£î&ç>± q{Ï+#ês¡T. 2010 sêeT sêeT ø£èwüí ø£èwüí : lyêdt <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫q á ∫Á‘·+

2007 »>∑&É+ : düT≈£îe÷sY <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫q á ∫Á‘·+ 2007

2010 y˚T 12q $&ÉT<ä˝+’… ~. sêyéT düsd¡ qü Á|æj÷· Äq+<é, _+<äTe÷<Û$ä \T HêsTTø£\T>± q{Ï+#·>±, j·÷ø£åHé øÏ+>˘ ns¡T®Hé ø°\ø£ bÕÁ‘·qT b˛wæ+#ês¡T. Hê»sY, ÁãVü‰àq+<ä+\T Ç‘·s¡ bÕÁ‘·˝À¢ q{Ï+∫q á ∫Á‘·+ ª>±+BÛ|ü⁄s¡+µ ù|]≥ ‘·$Tfi¯+˝À nqTe~+|üã&ç 2010 &çôd+ãsY 24q $&ÉT<ä˝…’+~.

2008 ¬s&û : lqT yÓ’≥¢ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫q á ∫Á‘·+ 2008 pHé

2011 ø£+~Ø>∑ : dü+‘√wt lìyêdt <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫q á ∫Á‘·+ 2011 Ä>∑düTº 12q $&ÉT<ä˝…’+~. <∏äeTHé dü+^‘êqï+~+∫q á ∫Á‘·+˝À sêyéT düs¡düq Vü≤ì‡ø£ HêsTTø£>± q{Ï+∫+~. l kÕsTT >∑DÒwt Ábı&Éø£åHé‡ |ü‘êø£+ô|’ u…\¢+ø=+&É düTπswt á ∫Á‘êìï ì]à+#ês¡T.

e÷]à 16q $&ÉT<ä˝…’+~. ÇcÕ düVü‰ì ø£<∏ëHêsTTø£>± q{Ï+∫q á ∫Á‘·+˝À Á|üB|t sêe‘Y, Á|üø±wtsêCŸ\T Ç‘·s¡ Á|ü<Ûëq bÕÁ‘·\T b˛wæ+#ês¡T.

19q $&ÉT<ä˝…’+~. sêyéT düs¡düq C…˙*j·÷ HêsTTø£>± q{Ï+∫q á ∫Á‘·+ Ádüe+‹ eT÷Mdt uÒqsYô|’ ì]à+|üã&ç $H√<ë‘·àø£ j·÷ø£åHé ∫Á‘·+>± eT+∫ $»j·÷ìï kı+‘·+ #˚düTø=+~. ‘·ì¬øfi¯fl uÛÑs¡DÏ, »j·TÁ|üø±wt¬s&ç¶, ÁãVü‰àq+<ä+, #·+Á<äyÓ÷Vü≤Hé, Hê»sY ‘·~‘·s¡T\T Á|ü<Ûëq bÕÁ‘·\T b˛wæ+∫q m+<äTø£+fÒ Á| ù eT+≥ : m.ø£sT¡ D≤ø£sH¡ é <äsÙ¡ ø£‘«· + eVæ≤+∫q á ∫Á‘·+˝À sêyéT düsd¡ qü á ∫Á‘êìøÏ <˚$lÁ|ükÕ<é dü+^‘· kÕs¡<∏ä´+ eVæ≤+#ês¡T. qeB|t, ‘·eTHêï\T ‘·eTHêï HêsTTø£>± q{Ï+#·>± Ádüe+‹ eT÷Mdt |ü‘êø£+ô|’ s¡$øÏc˛sY ì]àdüTÔHêïs¡T. n‹~∏bÕÁ‘·˝À¢ yÓT]XÊs¡T. á ∫Á‘êìï |ü⁄˙‘Y sêCŸ≈£îe÷sY ø£<∏ëHêj·T≈£î&ÉT>± ø£qï&É+˝À ‘Ó\T>∑T, ‘·$Tfi¯ uÛ≤wü˝À¢ ì]à+#·ã&ÉT‘·Tqï á ∫Á‘êìøÏ ø√q yÓ+ø£{Ÿ e÷≥\T sêj·T>±, |ü⁄q]ï]à+#ês¡T. ‘·$Tfi¯+˝À <ÛäqTwt V”≤s√>± ªñ‘·ÔeT |ü⁄Á‘·Héµ>± |ü⁄q]ï]à+#·>±, õ.$. Á|üø±wt≈£îe÷sY dü+^‘êqï+~düTÔHêïs¡T. á ∫Á‘·+ ‘·«s¡˝À $&ÉT<ä\ ø±qT+~. dü˝≤àHéU≤Hé Hêj·T≈£î&ÉT>± ª¬s&ûµ>± Væ≤+B˝À |ü⁄q]ï]à+#·≥+ $X‚wü+. |ü⁄q]ï]à+#·ã&çq Á|ü‹ uÛ≤wü˝Àq÷ n‘·´<äT“¤‘· $»j·÷ìï kı+‘·+ #˚düT≈£îqï ∫Á‘·+>± ù|s=+~+~.

2009 eTkÕÿ : _.>√bÕ˝Ÿ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫q á ∫Á‘·+ 2009 »qe] 14q $&ÉT<ä˝…’+~. m+.mdt.sêE ì]à+∫q á ∫Á‘·+ j·÷ø£åHé m+≥sYf…ÆqsY>± s¡÷bı+~+~. w”˝≤, Vü≤ì‡ø£\T ø£<∏ëHêsTTø£\T>± q{Ï+#·>±, qπswt, s¡TTò≤˙‡, eTTUÒwt s¡Twæ\T Ç‘·s¡ Á|ü<Ûëq bÕÁ‘·˝À¢ q{Ï+#ês¡T. 62

- march 2012

Ram cine journey


- march 2012 63


N GHT Life trade GUIDE My CHOICE QUIZ COMPETET ON d ary B RTHDAYS EXCLUS VE LittleStar

düT˙˝Ÿ V”≤s√>± q{Ï+∫q ª|üP\s¡+>∑&ÉTµ ∫Á‘·+ >∑T+≥÷s¡T eTùV≤wtu≤ãT V”≤s√>± q{Ï+∫q ª_õHÓdty˚THéµ ∫Á‘·+ õ˝≤¢ ˝ À 20 π ø +Á<ë\˝À ]©C… ’ dü T ˙˝Ÿ ∫Á‘ê\˝À >∑ T +≥÷s¡ T õ˝≤¢ ˝ Àì 17 π ø +Á<ë\˝À 5 yêsê\T>± Ä˝Ÿf…ÆyéT ]ø±s¡T¶qT HÓ\ø=*Œ+~. $»j·Te+‘·+>± Á|ü<ä]Ù+|üã&ÉT‘√+~. dü T ˙˝Ÿ V” ≤ s√>± q{Ï + ∫q ª|ü P \s¡ + >∑ & É T µ ∫Á‘· + ñ‘·Ôsê+Á<Ûäõ˝≤¢˝À ÄsY.ÄsY.|òæ*+dt &çÅdæºã÷´≥sY‡ <ë«sê $&ÉT˝…’ $»j·Te+‘·+>± Á|ü<ä]Ù+|üã&ÉT‘·÷ Áù|ø£å≈£î\ eTqïqq\qT n+<äT≈£î+{À+<äì ÄsY.ÄsY. |òæ*+dt &çÅdæºã÷´≥sY yÓ’C≤>˘ Áu≤+#Y y˚TH˚»sY lìyêdüsêe⁄ nHêïs¡T.

eTùV≤wt u ≤ãT V” ≤ s√>± q{Ï + ∫q ª_õHÓ d t y ˚ T Hé µ ñ‘· Ô s ê+Á<Û ä õ ˝≤¢ ˝ À ÄsY . ÄsY . |ò æ * + &ç Å dæ º ã ÷´≥sY ‡ <ë«sê $&É T <ä ˝ … ’ Äs¡ e yês¡ + $»j· T e+‘· + >± Á|ü<ä]Ù+|üã&ÉT‘√+~.

yÓ+ø£fÒwt V”≤s√>± q{Ï+∫q ªu≤&û>±sY¶µ ñ‘·Ôsê+Á<Ûäõ˝≤¢˝À |æ.ÄsY.|æøã sY‡ <ë«sê $&ÉT<ä˝’… Äs¡eyês¡+ $»j·Te+‘·+>± düTBÛsYu≤ãT V”≤s√>± q{Ï+∫q mdt.m+.mdt. ∫Á‘·+ Á|ü<ä]Ù+|üã&ÉT‘√+~. >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢˝À 15 øπ +Á<ë\˝À $&ÉT<ä˝+’… ~. >∑T+≥÷s¡T {ÖHé˝À á ∫Á‘·+ Hê\T>∑T ~∏j˚T≥s¡¢˝À yês¡+ s√E\ dæ<ë›s¡ú V”≤s√>± q{Ï+∫q ª\yé ô|òsTT\÷´sYµ ∫Á‘·+ bÕ≥T s¡Hé ø±e&É+ $X‚wü+. ñ‘·Ôsê+Á<Ûä õ˝≤¢˝Àì |æ.ÄsY.|æø£ÃsY‡ <ë«sê $&ÉT<ä˝…’ &ç|s¬üò +{Ÿ \yék˛ºØ>± n+<ä] Á|üX+¯ dü\T n+<äT≈£î+{À+<äì düTBÛsYu≤ãT V”≤s√>± q{Ï+∫q mdt.myéT.mdt. ∫Á‘·+ |æ.ÄsY.|æø£ÃsY‡ ÁbıÁ|üsTT≥sY s¡+>∑Hê<Ûä+ nHêïs¡T. ñ‘·Ôsê+Á<Ûä õ˝≤¢˝À >±j·TÁ‹ <˚$ |òæ*+dt <ë«sê $&ÉT<ä˝…’ $»j·Te+‘·+>± Á|ü<ä]Ù+|üã&ÉT‘√+<äì >±j·TÁr <˚$ ª»Øïµ ∫Á‘·+ ñ‘·Ôsê+Á<Ûäõ˝≤¢˝À $&ÉT<ä˝…’ yÓ’C≤>˘ yÓT˝À&û |òæ*+dt ÁbıÁ|üsTT≥sY ã‘·TÔ\ dü‘·´Hêsêj·TD (dürwt) ~∏j˚T≥sY˝À $»j·Te+‘·+>± Á|ü<ä]Ù+|üã&ÉT‘√+~. ‘Ó*bÕs¡T. nqTyê<ä ∫Á‘· + ª»Øïµ >∑ T +≥÷s¡ T õ˝≤¢ ˝ Àì X¯+ø£sY <äs¡«ø£‘·«+˝À e∫Ãq ªùdïVæ≤‘·T&ÉTµ >∑T+≥÷s¡T 17 π ø +Á<ë\˝À 5 yêsê\T>± $»j· T e+‘· + >± õ˝≤¢˝À $»j·Te+‘·+>± q&ÉTdüTÔqï≥Tº |ü+|æD°<ës¡T\T l Á|ü<ä]Ù+|üã&ÉT‘√+~. |òæ*+dt yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. V”≤s√>± ‘·$Tfi¯+˝À eT+∫ ÁπøCŸ dü+bÕ~+#·T≈£îqï ªùdïVæ≤‘·T&ÉTµ ñ‘·Ôsê+Á<Ûäõ˝≤¢˝À l y˚+ø£fÒX¯«s¡ |òæ*+dt nõ‘Y eT+>±‘·Ô (‘Ó\T>∑T˝À >±´+ã¢sY) ∫Á‘·+˝À HÓ¬>{Ïyé <ë«sê $&É T <ä ˝ … ’ Hê\T>∑ e yês¡ + $»j· T e+‘· + >± ùw&é‡ e⁄qï bÕÁ‘·˝À q{Ï+∫ Áù|ø£å≈£î\ eTqïqq\T q&ÉTk˛Ô+<äì l y˚+ø£fÒX¯«s¡ |òæ*+dt y˚TH˚»sY eT÷\÷Œ] n+<äT≈£îHêïs¡T. ‘êC≤>± ª_˝≤¢ 2µ ∫Á‘·+˝À eTs√ ø=‘·Ô lìyêdüsêe⁄ nHêïs¡T. ø√D+˝À ø£ì|æ+#·qTHêïs¡T. 64

- march 2012

s¡$‘˚» V”≤s√>± q{Ï+∫q ªì|üµ >∑T+≥÷s¡Tõ˝≤¢ #·\ q∫Á‘· #·]Á‘·˝À yÓTT≥ºyÓTT<ä{ÏkÕ]>± 31 πø+Á<ë\˝À ]©C…’q |òüTq‘·qT <äøÏÿ+#·T≈£î+~. õ˝≤¢˝À á ∫Á‘·+ |òüP´#·sY C…Hé |æø£ÃsY‡ <ë«sê $&ÉT<ä˝…’+~. s¡$‘˚» V”≤s√>± q{Ï+∫q ªì|üµ ñ‘·Ôsê+Á<Ûä õ˝≤¢˝À mdt . mdt . õ.eT÷Mdt <ë«sê $&É T <ä ˝ … ’ dü ¬ ø ‡dt > ± q&ÉTk˛Ô+<äì mdt.mdt.õ.eT÷Mdt Á|ü‹ì~Û ‘Ó*bÕs¡T.


sex psychology top

top 10 audio

N GHT Life trade GUIDE 01

02

My CHOICE

BUSINESSMAN

NIPPU

QUIZ 03

COMPETET ON BODYGUARD

04

MR.NOKAYYA

05

d ary B RTHDAYS EXCLUS VE 07

SRI RAMA RAJYAM

08

6-3-609/10/A, Ist Floor, Anand Nagar, Opp:Apollo Pharmacy, Khairtabad, Hyderabad - 500 004. Ph.040-66842765, Cell : 99853 33399 E-mail : venugopal.meduri@spencersretail.com Website: www.musicworld.in

SNEHITHIDU

06

POOLA RANGADU

( A Division of Spencer's Retail Ltd.) 6-3-2, Ground Floor, Ashoka Metropolitan Mall, Road No.1, Banjara Hills, Hyderabad-500034.. Ph.040-66820274/75 Website : www.musicworld.in

RAJANNA

09

JOURNEY

10

DHOOKUDU

01

DOOKUDU

02

OOSARAVELLI

top 10 video LittleStar

03

PILLAJAMINDAR

04

MADATAKAAJA

05

MR.PERFECT

06

SEEMATAPAKAY

07

RANGAM

08

100% LOVE

09

MIRAPAKAY

10

DHADA - march 2012 65


‘Ó\T>∑T˝À e÷{≤¢&É>∑\T>∑T‘·THêïq+fÒ n+‘ê

neTà dü\Vü‰e\¢H˚

‘Ó\T>∑T˝À m+≥sYf…ÆHéyÓT+{Ÿ #Ûêq˝Ÿ‡ m≈£îÿej·÷´sTT. n+<äT˝À ø£ì|æ+#˚ j·÷+ø£s¡T¢ m≈£îÿej·÷´s¡T. nsTT‘˚ Ms¡+<ä]˝À Ä&Éyêfi¯ófl m≈£îÿe>± Çwüº|ü&˚ j·÷+ø£sY düTeT. ÄyÓT e÷≥˝À¢ ∫*|æ‘·q+‘√ ≈£L&çq ôdf…ÆsY e⁄+≥T+~. ‘Ó\T>∑T H˚\ô|’ |ü⁄{Ϻ ô|]–q ne÷àsTT\T ≈£L&Ü b˛wt>± e÷{≤¢&ÉT‘·THêïeTH˚ ÁuÛÑeT˝À |ü<ë\qT $]∫ eTTø£ÿ\T #˚dæ uÛ≤yêìï #·+ù|düTÔqï ‘·s¡TD+˝À e÷‘·èuÛ≤wü ‘Ó\T>∑T ø±q|üŒ{ÏøÏ ‘Ó\T>∑TqT #·ø£ÿ>± ñ#·Ã¤]+#·&Éy˚T ø±≈£î+&Ü ‘Ó\T>∑TqT ‘Ó\T>∑T˝≤ e÷{≤¢&˚ j·÷+ø£sY düTeT. düTeT j·÷+ø£]+>˘ n+fÒ ‘˚HÓ\÷πs #·ø£ÿ{Ï ‘Ó\T>∑T˝À kÕ>∑T‘·T+<äì ‘Ó\T–+{Ï eTVæ≤fi≤eTDT\+<äs¡÷ ÄyÓTqT ‘·eT Ç+{Ï ne÷àsTT˝≤ uÛ≤$düTÔHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ˇø£<ëì‘√ eTs=ø£{Ï dü+ã+<Ûä+˝Òì Áb˛Á>±yéT\‘√ _J_J>± e⁄qï á ‘Ó\T–+{Ï ø√&É* eTH√uÛ≤yê\T {≤©e⁄&é Áù|ø£å≈£î\ø√dü+ f…©e⁄&é˝À.... MTs¡T #ê˝≤ Áb˛Á>±yéT‡ #˚düTÔHêïs¡T ø£<ë! ˇø£<ëì Ç|ü&ÉT MTs¡T #˚düTÔqï Áb˛Á>±eTT\ e\¢ m˝≤+{Ï uÒ d æ ø ˘ > ± MTs¡ T eT\j· ÷ ∞ ø£ < ë! ‘Ó \ T>∑ T Ç+‘· u≤>± Á | ü u Û ≤ e+ eTs=ø£ < ëìMT<ä |ü & É ≈ £ î +&Ü m˝≤+{Ï >∑T]Ô+|ü⁄ e∫Ã+~? m˝≤ e÷{≤¢&É>∑\T>∑T‘·THêïs¡T? C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£î+≥THêïs¡T? #ê˝≤ eT+∫ >∑T]Ô+|ü⁄ e∫Ã+~. mø£ÿ&ç¬ø’Hê ãj·T{ÏøÏ Ç<ä+‘ê neTà dü\Vü‰ |ü⁄D´y˚T. y˚T+ ìyêdüeTT+&˚ ¬s’˝Ò« ø±«s¡ºsY‡˝À eT\j·÷∞dt, ‘·$T[j·THé‡ e÷Á‘·y˚T e⁄+&˚yês¡T. <ë+‘√ ‘Ó\T>∑T‘√ |ü]#·j·T+ ø±düÔ ‘·≈£îÿe>± e⁄+&˚~. nsTT‘˚ ôdø£+&é ˝≤+π>«CŸ ‘Ó\T>∑T rdüTø√eTì neTà #Ó|æŒq dü\Vü‰ y˚Ts¡≈£î ‘Ó\T>∑T rdüT≈£îHêïqT. n~ Hê≈£î #ê˝≤ ôV≤˝ŸŒ nsTT+~. m+<äTø£+fÒ #·<äe&É+, sêj·T&É+ sêe&É+e\¢ Hê≈£î ‘Ó\T>∑Tô|’ ø=+‘· |ü≥Tº e∫Ã+~. <ë+‘√bÕ≥T ∫qï|üŒ{ÏqT+∫ kÕ+düÿè‹ø£ dæìe÷˝…+<äT≈£î #˚j·T&É+ ˝Ò<äT? ˇø£|ü&ÉT dæìe÷\T #˚XÊqT. Ç|ü&ÉT n&ÉbÕ <ä&ÉbÕ ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ m≈£îÿe>± bÕ˝§Zq≥+‘√ uÛ≤wüMT<ä eT]+‘· dæìe÷ #ÛêqT‡\T edüTÔHêïsTT >±˙ Hê≈£î f…Æ+˝Òø£ #˚j·T&É+ |ü≥Tº e∫Ã+~. ˝Ò<äT. Á|ü‹ Áb˛Á>±yéTqT Äj·÷ <äs¡Ù≈£î\T s¡÷bı+~kÕÔs¡T. <ëìø√dü+ Á|ü‘´˚ ø£+>± H˚qT m˝≤+{Ï C≤Á>∑‘\Ô· T rdüTø√qT. ø±ø£b˛‘˚ Áb˛Á>±yéT eT÷&éqT ã{Ϻ Á&Ódt e⁄+≥T+~. ñ<ëVü≤s¡D≈£î kÕºsY eTVæ≤fi¯ rdüT≈£î+fÒ n~ eTVæ≤fi¯\T bÕ˝§ZH˚ c˛ ø±ã{Ϻ Ns¡ ø£≥Tº≈£î+{≤qT. ªuÛÑ˝Ò#ÛêqT‡˝Òµ Áb˛Á>±yéT≈£î #·T&û<ësY y˚düT≈£î+{≤qT.

yÓ[‘˚ ‘·eT ≈£î≥T+ã düuÛÑT´sê*˝≤>± #·÷düT≈£î+{≤s¡T. m+‘√ n_Ûe÷q+‘√ Áù|eT>± e÷{≤¢&É‘ês¡T. e÷eT÷ \T>± ás¡ + >∑ + ˝À e⁄+&˚ yê]ô|’ ˇø£ s¡ ø £ y Ó T Æ q n_ÛÁbÕj·÷\T+{≤sTT. n˝≤ ø±≈£î+&Ü qqTï #ê˝≤ &ç–ïô|ò’&é>± #·÷düT≈£î+{≤s¡T.

n≥T Ç+{Ï u≤<Û ä ´ ‘· \ T #· ÷ dü T ≈£ î +≥÷H˚ Çìï &É _ “ + >˘ \ T #Ó | ü Œ &É + , ãj· T ≥ |ò ü + ø£ å H é \ ≈£ î Áb˛Á>±yéT\T m˝≤ #˚j·T>∑\T>∑T‘·THêïs¡T? j·÷+ø£]+>˘\T #˚j·T&É+ ≈£L&Ü ‘·–Z+∫q≥T¢Hêïs¡T? Ç+{Ï u≤<Ûä´‘·\T, Áb˛Á>±yéT\T ¬s+&ç+{ÏøÏ Çã“+~ ø£\>∑≈£î+&Ü #˚düT≈£î+{≤qT. |æ\¢\ |üØø£å\ düeTj·T+˝À ø±s¡D+?

‘·|üŒ≈£î+&Ü... eTTqT|ü{Ï‘√ b˛*Ñ˚ eTVæ≤fi¯\T |ü⁄s¡Twüß\‘√ düe÷q+>± >ös¡$+|üã&ÉT‘·THêïs¡T. eTVæ≤fi¯˝À¢ nø£åsêdü´‘· ô|s¡>∑&É+, ñ<√´>±\T #˚düTÔ+&É≥+, Ä]úø£ kÕ«e\+ãq á ø±s¡D≤\ e\¢ eTVæ≤fi¯\qT eT>∑yêfi¯ófl≈£L&Ü düe÷q+>± #·÷düTÔHêïs¡T. eTVæ≤fi¯\T ñ<√´>±\T #˚j·T&Éy˚T ø±≈£î+&Ü... ≈£ î ≥T+ã|ü s ¡ + >± ìs¡ « ]Ô + #· e \dæ q u≤<Û ä ´ ‘· \ qT ≈£ L &Ü düÁø£eT+>± ìs¡«]ÔdüTÔHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ eTVæ≤fi¯\ |ü≥¢ eT>∑yêfi¯fl Ä˝À#·q˝À¢ ≈£L&Ü e÷s¡TŒ e∫Ã+~. Ä&Éyê]øÏ kÕ«‘·+Á‘ê´ìï Ç#êÃs¡T. Ä&É|\æ q¢ T eT>∑yê]‘√ düe÷q+>± #·÷&Ü\H˚ Ä˝À#·q ‘·*¢<ä+Á&ÉT\˝ÀH˚ ø£*–+~. <ëìï uÛÑs¡Ô≈£L&Ü >ös¡$düTÔHêï&ÉT.

&É_“+>˘\sTT‘˚ #ê˝≤es¡≈£î #Ó|üŒ&É+˝Ò<äT. ãj·T≥ @<Ó’Hê esYÿ ‘·–Z+#·T≈£î+{≤qT. <ëìøÏ‘√&ÉT Ç+{À¢ yês¡+<äs¡÷ ô|<ä› dæìe÷ Ä&çjÓ÷ |òü+ø£åHé\T nsTT‘˚ #˚düTÔHêïqT. á s¡+>∑+‘√ |ü]#·j·T+ e⁄qïyêπs ø±e≥+‘√ ns¡ú+ #˚düTø=ì düVü≤ø£]kÕÔs¡T. |üP]Ô>± #˚j·T≈£î+&Ü e⁄+&ÉfÒ¢<äT. 66

- march 2012

eTTqT|ü { Ï ‘ √ b˛*à ‘ ˚ eTVæ ≤ fi¯ \ T m+‘√ ø=+‘· kÕ~Û+#ês¡H˚ <ëì‘√ MTs¡T @ø°uÛÑ$kÕÔsê?

- ã‘·TÔ\ Á|ükÕ<é


letters to the editor

n+<ä+, n_Ûqj·T+ ø£\>∑*dæq eTT<äT›>∑TeTà ø±»˝Ÿ n>∑ s ê«˝Ÿ n+<ä y Ó T Æ q eTTK∫Á‘· + ‘√ yÓ\Te&çq ª{≤©e⁄&é |òæÁãe] dü+∫ø£µ }Væ≤+∫q <ëìø£+fÒ m≈£îÿe dæìe÷ $X‚cÕ\qT bÕsƒ¡≈£î\≈£î n+~+∫+~. Á|ü‹ ù|õ n+<ä+>±qT, #·ø£ÿ{Ï dæ˙ $X‚cÕ\‘√ dæ˙ |ü⁄düÔø£ e÷¬sÿ{Ÿ˝À kÕ{Ï˝Òì y˚T{Ï>± $»j·Te+‘·+>± <ä÷düT≈£îb˛‘·T+~. Á|ü‹HÓ˝≤ m&ç{À]j·T˝Ÿ e⁄+fÒ u≤>∑T+≥T+<äì e÷ n_ÛÁbÕj·T+. - >∑T–Z\+ lVü≤], y˚≥bÕ˝…+, Á|üø±X¯+õ˝≤¢ {≤©e⁄&é |ò æ Á ãe] dü + ∫ø£ eTT#· à f… Æ q eTTK∫Á‘· + ‘√ n+<ä y Ó T Æ q bò ˛ {À\‘√ ø=‘· Ô Äeø±j·T ‘˚HÓ\÷s¡T‘·Tqï≥T¢, ø=‘·Ô n+<ë\qT dü+‘·]+#·T≈£î+≥÷, qe e<ÛäTe⁄˝≤ n+<ä+>± eTTkÕÔu…’ eTeTà*ï n\]+∫+~. á HÓ\ ø£<∏ä ø±yÓT&û>± u≤>∑T+~. Á|ü‹HÓ˝≤ MTs¡T ÇdüTÔqï dæìe÷ ÇqŒ¤πsàwüHé #·ø£ÿ>± e⁄+≥T+~. e÷ V”≤s√ m˙ºÄsY ª<äeTTൠ>∑T]+∫q ÇqŒ¤πsàwüHé Ç∫Ãq+<äT≈£î <Ûäq´yê<ë\T. Ç˝≤π> Ç+ø± eT+∫ eT+∫ ø£<∏äHê\‘√ MT |üÁ‹ø£qT yÓ\Te]+#ê\ì ø√s¡T≈£î+≥THêï+. - ¬ø.$.sêC≤sêe⁄, KeTà+

9848036319

- march 2012 67


My CHOICE QUIZ

3

COMPETET ON2

1

d ary B RTHDAYS EXCLUS VE

4

LittleStar

#Ó|üŒ+&ç #·÷<ë›+!

5

1. á dæº˝` @ ∫Á‘·+˝Àì~? 2. áj·TH√ dü+^‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT. áj·Tq ù|πs+{À #Ó|üø√+&ç? 3. ∫s¡Tqe⁄«\T ∫+~düTqï á V”≤s√sTTHé ù|Rs+{Ï? 4. ø£fi¯flCÀ&ÉT˝À+∫ rø£åD+>± #·÷düTÔqï á <äs¡Ù≈£î&Óes¡T? 5. áj·Tq >=|üŒ dæìe÷\qï<ä>∑Z mH√ï dæìe÷\≈£î dæìe÷{ÀÁ>±|òüsY>± |üì#˚XÊs¡T? áj·Tq ù|πs+{Ï? < q u i z & c o m p E t i t i o n > < q u i z & c o m p E t i t i o n >

(

Quiz

Address: Kaarthik Media & Entertainment HOUSE NO: 1-65/2/A/46, PLOT NO: 46 CYBER HILLS, GUTTALA BEGUMPET, NEAR KAVURI HILLS HYDERABAD - 500 081 email: editor@tollywoodmag.com

>>> dæ<ë›sYú neT˝≤ b½` ‘√ @eT+≥THêï&ÉT? e÷≈£î u…dtº &Ó’˝≤>˘ sêdæ |ü+|ü+&ç.. –|òtº bÕ´ø˘ n+<äTø√+&ç. <<< 68

- march 2012

$CÒ‘·\T |òæÁãe] dü+∫ø£ ª#Ó|üŒ+&ç #·÷<ë›+!µ $CÒ‘· |æ.ø£èwüÁí |üMD, |ü⁄‘·÷Ôs¡T |òæÁãe] dü+∫ø£ &Ó’˝≤>˘ ø±+f…dtº˝À m+|æø£sTTq ñ‘·ÔeT ø±´|ü¸Hé H˚H˚ ˙ u≤&û>±sY¶ $CÒ‘· :

¬ø.düT˙˝`, es¡+>∑˝Y


trade GUIDE My CHOICE QUIZ COMPETET ON d ary B RTHDAYS EXCLUS VE LittleStar

WOMENS DAY WITH STARS Ç+≥ ¬>*∫ s¡#·Ã ¬>\TdüTÔqï eTVæ≤fi≤eTDT\T

MT≈£î q∫Ãq eTVæ≤fi¯ mes√ e÷≈£î sêj·T+&ç. -----------------------------------------------

|òæÁãe] dü+∫ø£ $CÒ‘· : õ.Á|ükÕ<é,

ôV’≤<äsêu≤<é

ˇø£ dü+e‘·‡s¡+ {≤©e⁄&é düu`Ádæÿ|ü¸Hé ¬>\T#·Tø√+&ç.

- march 2012 69


COMPETET ON e÷]à HÓ\ Á|ü‘˚´ø£‘· MT≈£î ‘Ó\TkÕ? ‘Ó\T>∑T dæ˙ |ü]ÁX¯eT≈£î eHÓï‘Ó∫Ãq eTVü‰qTuÛ≤e⁄&ÉT s¡|òüTT|ü‹ yÓ+ø£j·T´ >±s¡T eTs¡DÏ+∫+~ á HÓ\˝ÀH˚. ø£fi≤ yê#·düŒ‹ »>∑Zj·T´, q≥T&ÉT XÀuÛÑHéu≤ãT, ø£‹ÔMs¡T&ÉT ø±+‘êsêe⁄ eTs¡DÏ+∫+~ á HÓ\˝ÀH˚. n+‘˚ø±≈£î+&Ü ‘=*‘·s¡+ q≥T\T ∫‘·÷Ôs¡T $.Hê>∑j·T´, ø±+#·qe÷\, $\˙øÏ ø=‘·Ô nsêúìï∫Ãq Hê>∑uÛÑ÷wüD+\T |ü⁄{Ϻ+~ á HÓ\˝ÀH˚. mH√ï ∫Á‘ê\≈£î düTeT<ÛäTs¡ dü+^‘êìï düeT≈£L]Ãq ô|+&Ü´\ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ »ìà+∫+~≈£L&Ü e÷]à HÓ\˝ÀH˚ ø±e≥+ $X‚wü+. Ms¡T ø±ø£ á ‘·s¡+ dü+^‘· <äs¡Ù≈£î\T $<ë´kÕ>∑sY, ÄsY.|æ.|ü{≤ïj·Tø˘\T ≈£L&Ü e÷]ÃHÓ\˝ÀH˚ »ìà+#ês¡T. $\ø£åD q≥T&ÉT, &Ó’˝≤>˘ øÏ+>˘ yÓ÷Vü≤Héu≤ãT, d”ìj·TsY u≤©e⁄&é q≥T&ÉT X¯•ø£|üPsY e÷]ÃHÓ\˝ÀH˚ »ìà+#ês¡T. Ç+ø± q{Ï, qè‘·´ ø£fi≤ø±]DÏ XÀuÛÑq, q{Ï B|ü, u≤©e⁄&é q{Ï sêDÏ eTTKØ®, >±j·TÁ‹ CÀwæ, ©&ÉsY ù|ò+ ]#ê >∑+>√bÕ<Ûë´j·T, j·TTeq≥T&ÉT düTXÊ+‘Y, X¯sê«q+<é, $\ø£åD u≤©e⁄&é q≥T&ÉT ÄMTsYU≤Hé, Ç+ø± m+<äs√ q≥T\T, <äs¡Ù≈£î\T, ìsêà‘·\T e÷]à HÓ\˝À »ìà+#ês¡T. ~$πø–q eTVü‰qTuÛ≤e⁄\≈£î ìyêfi¯ó\ ]Œdü÷Ô, uÛÑT$H˚\T‘·Tqï yê]øÏ »qà~q X¯óuÛ≤ø±+ø£å\+~k˛Ô+~ {≤©e⁄&é. eTVæ≤fi≤eTDT\+<ä]ø° eTVæ≤fi≤ ~H√‘·‡e X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T.

d ary B RTHDAYS EXCLUS VE LittleStar 02 01

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

MARCH

25

26

27

28

2012

diary

1. K.murali mohan rao (director, birthday) 2. Vidyasagar (music director, birthday) 5. k.jaggaiah Actor (vardhanthi), Arthi agarwal (actress, birthday), Nazar (actress, birthday), Kanchana malla (actress, jayanthi) 6. Pendyala (music director, jayanthi) Sarvanand (actress, birthday), 7. Chakrapani (actress, birthday) 8. Womens day 9. M.Shyamprasad Reddy (producer, birthday), 10. Vishnavi (actress, birthday) R.P.patnaik Music (director, birthday) S.S.Hassan (producer, director birthday) 11. Sujatha (actress, birthday) 12. Deepa (actress, birthday), 13. B.A.Subba rao (director, vardhanthi), Geeta basra (actress, birthday), 14. Amir Khan (actress, birthday), 15. Raghupati venkaiah (producer, vardhanthi), 18. Shashi kapoor (producer, actor- birthday), Sushanth (actor, birthday), 19. Mohan Babu (actor, birthday), Nagabhushanam (actor,producter-jayanthi), 20. Shoban Babu (actor, vardhanthi), Richa Gangopadhyay (actress, birthday), Gayatri Joshi (actress, birthday), Kangana ranawat (actress, birthday), 21. Rani mukherjee (actress, birthday), Raj Aditya (director, vardhanthi), shobana (actress, birthday), 22. Sana (tv actror, birthday), Kantha rao (actor, vardhanthi), M.L.Kumar Chowdary (producer, birthday) 23. Sreekanth (actror, birthday), 26. Madhu bala (actress, birthday), 27. Ramcharan tej (actor, birthday), 28. chittor nagaiah (actor, music director, singer-jayanthi), B.Vasantha (singer, jayanthi) 70

- march 2012


Tollywood March 2012  

Tollywood - The Telugu Film Magazine Tollywood - The cinema of Andhra Pradesh (Telugu: తెలుగు సినీపరిశ్రమ), is the Telugu language film ind...