Page 1

OCT ISSUE 10 2011 VOL 08

RNI No: APTEL/2003/10076

` 20

}]düTÔqï }düs¡yÓ*¢

‘Ó\T>∑T‘Ós¡ô|’ qe⁄«\ q»sêHê qyêãT\ KC≤Hê

n_Ûqe l<˚M n+<ä+ + n_Ûqj·T+= Vü≤]Á|æj·T

uÀ¢n|t ÇHéôd’&é


2011

! "#$%&#'() '*+, $-+'!./-01 WWW.ILEANAS.IN

--./0.-0,,,-12/3241,"5

Shop No: G-20, Inorbit Mall, Madhapur, Hyderabad - 500 081, Desk: +91 40 40100237, Website: www.ileanas.in


"There's no next time. It's now or never." - Murali Mohan Ravi Editor in Chief Executive Editor Assosiate Editor Creative Designer Business Head Photography Publication Consultant Marketing By Distributed By

: : : : : : : : :

Murali Mohan Ravi Wahed Abdul Bathula Prasad SS Digvijesh V. Vishwaanathan Rajesh Mindi Raghurama Raju Kalidindi Kaarthik Media & Entertainment Times Agencies

FOR ADVERTISEMENT ENQUIRES CALL : +91 9849811170 Media Partners: Follw Us On :

facebook.com/tollywoodmag

twitter.com/tollywoodmag

email: editor@tollywoodmag.com www.tollywoodmag.com

subscription 1 year (12 issues) : Rs 200

2 Year ( 24 issues) : Rs 380

Name:_______________________________________________________________________ Address: _____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ City: ____________________________ Pin:________________________________________ Phone Number: ___________________Email Id:_____________________________________ Please find enclosed cheque/dd no: _________________________ Date: ________________ FOR FAVOR OF : KAARTHIK MEDIA & ENTERTAINMENT Mailing Address: Kaarthik Media & Entertainment, Plot No: 445/2 Road No 20, Jubilee Hills, Hyderabad – 500034 Ph: 040 6455 3444 Terms & Conditions 1. Rates are valid Hyderabad only. For delivery to other parts of Andhra Pradesh add Rs 40 per 12 issues, Rs 80 for 24 issues. 2. Kaarthik Media & Entertainment is not responsible for postal delays or delivery failures. 3. Subscriptions are not refundable. 4. All disputes are subject to the exclusive jurisdiction of competent courts in Hyderabad only.

Edited, Printed, Published and Owned by Murali Mohan Ravi, Flat # 410, D-Block, Keerthi Apartments, Yellareddyguda, Hyderabad – 500073 and Printed at Kala Jyothi Process Pvt Ltd, 1-1-60/5, RTC X Roads, Hyderabad – 500020 Published at Kaarthik Media & Entertainment, Plot No: 445/2 Road No 20, Jubilee Hills, Hyderabad – 500033, All rights are reserved. Republishing in whole or part without written permission is prohibited. TOLLYWOOD takes no responsibility for unsolicited photographs or material. All photographs, unless otherwise indicated, are used for illustrative purposes only. PUBLISHED FOR THE MONTH OF OCTOBER 2011 – VOLUME 8 ISUUE 10 RNI NO: APTEL/2003/10076

4

- OCTOBER 2011


contents OCT

2011

08 {≤©e⁄&é q÷´dt 47 24 Áø±|òtº‡ ‘Ó\T>∑Tdæìe÷ $X‚cÕ\T

düeTq«j·Tø£s¡Ô Ábı&Éø£åHé y˚TH˚»sY

16 {≤©e⁄&é ]eP´

48 {Ϭøÿ{Ÿ ≥T

j·÷ø£åHé, ø±yÓT&û m+≥sYf…ÆqsY-<ä÷≈£î&ÉT

17 {≤©e⁄&é Á|æeP´ ªsê»qïµ >∑s¡®q |æ\¢»$T+<ësY ¬s&û

18 q÷´dt n+&é Vü‰´ô|ì+>¥‡ ø±©e⁄&é u≤©e⁄&é Vü‰©e⁄&é

{≤©e⁄&é

Áô|òwt {≤˝…+{Ÿ |ü]#·j·T y˚~ø£

51 _ôV’≤+&é <Ûä eP&é‡ 52 ôdø˘‡ ôd’ø±\J ôdø˘‡ ã÷düºsY

54 HÓ’{` ˝…’|òt 58 ]yÓ’+&é Á|æHé‡ dæ˙ »Øï

22 dæì»s¡ï*»yéT˝À 60 ÁfÒ&é¬>’&é dü+#·\q+ - {≤©e⁄&é e÷dü|üÁ‹ø£ Ä$wüÿs¡D 61 {≤|t 10 24 ã÷´{° {Ï|t‡ 62 f…©e⁄&é ns¡>∑+≥˝À n‹˝Àø£ kÂ+<äs¡´+

26 ∫{Ÿ#ê{Ÿ

‘Ó\T>∑T‘Ós¡ô|’ qyêãT\ q»sêHê, qe⁄«\ KC≤Hê

28 mø˘‡≈£L¢dæyé

Hê≈£L nyês¡T¶ e∫Ã+<√#Y...

40 {≤©e⁄&é

bıs¡T–+{Ï ne÷àsTT˝≤ Ç+{Ï+{≤ düT|ü]∫‘·yÓTÆq dæ˙q{Ï l\‘·

64 øÏ«CŸ 65 yÓTÆ #êsTTdt

30

Vü‰{Ÿ & düŒsTTd” -Vü≤]Á|æj·T

n_Ûqe l<˚M+ n+<ä+= n_Ûqj·T+

Ns¡ø£≥Tº˝À ≈£î+<äq|ü⁄ u§eTà\T

66 &Ó’Ø

˝§RøwüHé

42 bòÕ´wüHé

12 ø£esYk˛ºØ }]düTÔqï }düs¡yÓ*¢ 6

- OCTOBER 2011


NEWS HAPPENINGS

LIFE style HOT SPICY CHIT CHAT PA

RAZZI

»bÕHé ˝À t ps BEAUTY pìj·TsY mHéBEHIND {°ÄsY THE WOODS VüLOCAT ≤yê! ON »bÕHé˝À s¡»˙ø±+‘YøÏ bòÕ´Hé bòÕ˝ÀsTT+>˘ ñ+&˚~. Ç|ü&ÉT Ä kÕúHêìï pìj·TsY mHé.{Ï.ÄsY. ÄÁø£$T+#·T≈£îHêï&Éì »bÕHéøÏ #Ó+~q fash Á|üeTTK {°on $ #Ûêq˝Ÿ |òüP´õ Á|üø£{Ï+∫+~. ªnXÀø˘µ ∫Á‘·+˝Àì ª>√˝≤ >√˝≤µ bÕ≥˝À mHé.{Ï.ÄsY. &Ü´Hé‡øÏ CbÕHé Áù|ø£å≈£î\T |üs¡e•+∫b˛j·÷s¡T. s¡»˙ø±+‘Y TOLLYWOOD ôdºÌ˝Ÿ, y˚Tq]»+‘√TICKET s¡»˙øÏ n_Ûe÷qT˝… ’q »bÕHé j·TTe‘· Ç|ü&ÉT mHé.{Ï.ÄsY. ôdº|ü\≈£î &ÜHé‡ #˚düTÔHêïs¡T. ùdºõ c˛\˝À ≈£L&Ü á bÕ≥ Á|ü<ä]ÙdüTÔHêïs¡T. Ç{°e\ |òüP´õ {°$ Á|ü‹ì<ÛäT\T ôV’≤<äsêu≤<äT e∫à pìj·TsY mHé. {Ï.ÄsY.qT Ç+≥s¡sex ÷«´ ≈£L&Üpsycology #˚XÊs¡T. Ä Ç+≥s¡÷«´˝À mHé.{Ï.ÄsY. CbÕHé n_Ûe÷qT\qT ñ<˚›•+∫ »|ü˙dt uÛ≤wü˝À ≈£L&Ü Hê\T>∑T e÷≥\T e÷{≤¢&Üs¡+≥

2

top

N GHT Life

dæ<ë∆s¡ú ªkÕØ..Ø..ص

m\Åø±ºìø˘ MT&çj·÷ô|’ yê´K´\T #˚dæ <äTe÷s¡+ πs|æq dæ<ë∆s¡ú ∫es¡≈£î kÕØ #ÓbÕŒ&ÉT. á $yê<ä+ ‘·s¡Tyê‘· dæ<äT› >∑T]+∫ yês¡\Ô T sêj·T&ÉyT˚ e÷H˚XÊs¡T |ò˝æ Ÿà »s¡ï*düT\º T. >∑‘· ø=Hêïfi¯ófl>± á $yê<ä+ eTT–+|ü⁄˝Ò≈£î+&Ü ø=qkÕ>∑T‘·T+&É≥+‘√ ô|ò’q˝Ÿ>± ~˝Ÿ sêE CÀø£´+ #˚düT≈£îì á $yê<ëìøÏ ‘Ós¡|ü&˚˝≤ #˚kÕ&Éì ‘Ó\Tk˛Ô+~. dæ<ë›sYú ‘·q {Ï«≥ºsY <ë«sê... ‘·qT #˚dæq yê´K´\T »s¡ï*düTº\qT u≤<Ûäô|{≤ºj·Tì, ‘·qT Ä $<Ûä+>± e÷{≤¢&É≥+ ‘·ù|Œqì... u≤<Ûä|ü&çqyê]øÏ kÕØ #ÓãT‘·THêïqì yÓTùdCŸ b˛dtº #˚kÕ&ÉT. á yÓTùdCŸ‘√ dæ<äT›øÏ, |òæ˝Ÿà »s¡ï*dtº\≈£î eT<Ûä´ @s¡Œ&çq $yê<ä+ düeTdæqfÒ¢qì |ü]ÁX¯eT esêZ\T n+≥THêïsTT.

trade GUIDE My CHOICE QUIZ

{≤©e⁄&é COMPETET ON ªeTT˙ïµ d ary B RTHDAYS nqTwü ÿ EXCLUS VE

ˇø£|üŒ{Ï ‘Ó\T>∑T dæìe÷˝À¢ ◊f…yéT kÕ+>˘\≈£î Á|ü‘˚´ø£+>± X¯è+>±s¡ ‘ês¡\T>± eTTÁ<ä|ü&çq q{°eTDT\T e⁄+&˚yês¡T. Ç|ü&ÉT Áf…+&é e÷]+~. ˇø£ dæìe÷˝À V”≤s√sTTHé eTs√ dæìe÷˝À ◊f…yéT kÕ+>˘ #˚j·T&É+ |ü]bÕ≥sTT+~. ◊≥yéT kÕ+>˘\ ø√dü+ á düT+<äØeTDT\T rdüT≈£îH˚ ¬seTT´qπswüHé ≈£L&Ü kÕ<Û s¡DVækÕú e⁄+&É u≤©e⁄&é u≤<én+~+∫q cÕ cÕs¡÷UŸdüU+≤Hé‘√wtq{Ï•eHé +∫q Á|æªrdt ‘·$ëTfi¯ ≤+BsTT˝À eTfi¯j ·÷\≥uÛ+˝Ò ≤wü<˝äTÀ¢. >=|ü a ∫Á‘ê\T Hé‡ e÷sYU≤Héµ ∫Á‘·+˝À ªw”eTùV≤wt ˝≤ øÏ »yê˙µ n+≥÷ ø£ Á ‹Hê¬ ø ’ | ò t y˚ d æ q ∫+<ä T \T eT]∫b˛ø£ eTT+<˚ dü ˝ ≤àHé U V”≤s√>± ‘Ó\T>∑T dæìe÷ rj·TuÀ‘·THêï&ÉT. dü«j·T+>± eTùV≤wtu≤ãT u≤s¡≤Hé´ ª<äu≤+>˘µ ∫Á‘·+˝À ªeTT˙ï ã<é Hêyé&ÓTVü’¬sQø£ºssTTµ eT˝…’ø± ns√sê ‘·q q&É ⁄\‘√+≥. n_Ûek˛.. ÷qT\ >∑T+&Ó\qT ∫‘·TÔ qÁeT‘ê á YqT n+≥÷ Á|æHé‡ eTùV≤wt ‘√ dæìe÷ rj·TeTT ÷\ìˇ+|ü ø√sês¡ #˚‘·d«æ+s¡~. ‘êC≤>± á ∫Á‘· + ‘Ó \ T>∑ T Øy˚ T ø˘ ª>∑ ã “sY d æ + >˘ µ ˝À á ◊≥yé T kÕ+>˘ nqTwü ˝ÀH˚ dü+‘√wt •eHé eTùV≤wtu≤ãT ø±+_H˚wüHé ˝À dæìe÷ sêe#·TÃ. m|ü⁄a&ÉTÿ #˚k˛Ô+<ä≥. Ç+‘·≈£î eTTqT|ü ⁄ kÕºÇ|ü *Hé⁄a&˚ ˝À #Ó∫s¡|+üa˝ÒJ$‘√ ôdº|ü˝Ò‘·dqæqdæá edüTÔ+<√ +. Á|üd◊≥yé üTÔ‘·+T dükÕ+>˘ +‘√wt˝À •eHé ìe÷∫qï~ ™s¡T‘·$TeTTà&É Ç+^¢T w|üüßeHéø£fi≤´DY‘√ n&ÉT>∑T ø£es¡ <ä|¸üuHéÀ‘√+<ä ≥ . |ü e Hé ôdº Ì ˝ Ÿ ‘ √, nqTwü ÿ ˇ+|ü ⁄ kı+|ü ⁄ \ y˚ T fi¯ $ +|ü ⁄ ‘√ n_Û e ÷qT\ ø£qTï\≈£î |ü+&Éπ> Çø£. |üP]Ô #˚ùd |üì˝À _J >± e⁄Hêï&ÉT. 8

- OCTOBER 2011

n+‘·sê®rj·T #·\q ∫Á‘√‘·‡e+˝À ª>∑+>∑|ü⁄Á‘·T\Tµ 2010˝À ~«rj·T ñ‘·ÔeT ∫Á‘·+>± yÓ+&ç q+~ ¬>\T#·T≈£îqï ª>∑+>∑|ü⁄Á‘·T\Tµ ∫Á‘·+ eTs√ |òüTq‘·qT kÕ~Û+∫+~. Á|ü‹cÕº‘·àø£ eTT+ãsTT n+‘·sê®rj·T #·\q ∫Á‘√‘·‡yêìøÏ á dæìe÷ m+|æ¬ø’+~. eTq <˚X¯+ qT+∫ yÓTT‘·Ô+ 26 ∫Á‘ê\T á ô|òdæºe˝Ÿ˝À Á|ü<ä]ÙdüTÔHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T ∫Á‘· |ü]ÁX¯eT qT+∫ m+|æ¬ø’q @¬ø’ø£ ∫Á‘·+ ª>∑+>∑|ü⁄Á‘·T\Tµ ø±e&É+ $X‚wü+. eT‘·‡´ø±s¡T\ Jeq $<Ûëq+, ô|≥Tºã&ç<ës¡T\ <√|æ&û Ç‘ê´~ yêdüÔe |ü]dæú‘·T*ï ø£fi¯¢≈£î ø£fÒº≥Tº>± ∫Árø£]+#ês¡T <äs¡Ù≈£î&ÉT |æ.düT˙˝Ÿ≈£îe÷sY¬s&ç¶. nø√ºãsY 13 qT+∫ 20 es¡≈£î yês¡+ s√E\ bÕ≥T eTT+ãsTT˝À á ô|òdæºe˝Ÿ »s¡>∑qT+~.


‘·÷#Y... H˚qT #˚j·T˝Ò<√#Y

‘Ó \ T>∑ T ‘Ó s ¡ ô |’ n+<ë\ u§eTà>± eTTÁ<ä y˚düTø=qï ø±»˝Ÿ Ç{°e\ ‘·$Tfi¯ ªdæ+>∑+µ Væ≤+B Øy˚Tø˘ ªdæ+|òüT+µ‘√ u≤©e⁄&é s¡+>∑ Á|üy˚X¯+ #˚dæ+~. ‘Ó\T>∑T dæìe÷˝À¢ X¯è‹$T+#·ì mø˘‡b˛õ+>˘‘√ ôVAMT¢ \Tø˘‘√ ø£ì|æ+#˚ ø±»˝Ÿ Ç{°e\ m|ò t ô V≤#Y m yé T |ü Á ‹ø£ eTTK∫Á‘· + ô|’ {≤|t˝…dt>± ø£ì|æ+∫ n_Ûe÷qT\qT nyêø£ÿj˚T´˝≤ #˚dæ+~. á cÕø˘ qT+∫ ‘˚s ¡T ø√ø£ eTT+<˚ |ò æ* +ù|ò sY |ü Á‹ø£ ≈ £î u≤´ø˘˝…dt b˛õ∫Ã+~. Bì uÛ≤ey˚T$T{À nqT≈£î+≥T+&É>± ªH˚qT {≤|t‘√H˚ bò˛{ÀøÏ b˛õ#êÃqT. yêfi‚fl e÷]Œ¤+>˘ #˚XÊs¡+≥÷` |üÁ‹ø£ sπ {Ï+>˘ ô|+#·Tø√e&ÜìøÏ m+‘·ø¬ H’ ê ‘Ó – kÕÔ s ¡ + ≥÷ yêb˛sTT+~. Ç~˝≤ e⁄+fÒ dü<äs¡T |üÁ‹ø£ j·÷»e÷q´+ n~ ø±»˝Ÿ bò˛{Àj˚Tqì, ø±yê\+fÒ ‘·eT≈£î »]–q nÁ–yÓ T +{Ÿ ‘ √ bÕ≥T bò ˛ {À wüO{Ÿ˝À rdæq $T–*q bò˛{À\T ≈£L&Ü #·÷|ækÕÔeTì n+{À+~. á bò˛{À‘√ ‘·q Çy˚TCŸ bÕ&Ée⁄‘·T+<äì ø±»˝Ÿ f… q¸Hé. ndü\T ì»y˚T$T{À yê]πø ms¡Tø£!

{≤©e⁄&éô|’ u≤©e⁄&é |òæ<ë

Væ≤+B dæìe÷\qT ‘Ó\T>∑T˝À Øy˚Tø˘ #˚jT· &É+ #ê˝≤ bÕ‘·e÷≥. Ç|ü⁄Œ&ÉT ‘Ó\T>∑T dæìe÷˝Ò Væ≤+BøÏ s¡yêD≤ ne⁄‘·THêïsTT. eTùV≤wtu≤ãT b˛øÏ] dæìe÷ yê+f…&é>± Væ≤+B˝À dü˝≤àHéU≤Hé ¬øØsY≈£î }‘·$T∫Ã+~. dü˝≤àHé≈£î Ç|ü⁄Œ&ÉT ‘Ó\T>∑T dæìe÷\ ô|’H˚ <äèwæº. øÏø˘ dæìe÷qT n<˚ ù|s¡T‘√ Væ≤+B˝À rj·÷\ qT≈£î+≥THêï&ÉT. n˝≤π> ø£+~Ø>∑ dæìe÷ô|’ ≈£L&Ü dü\÷¢uÛ≤jYT <äèwæº |ü&ç+~. á dæìe÷ Væ≤+B˝À rj·÷\qï Ä˝À#·q ñ+<ä+≥. dü˝≤àHé n&ÉT>∑TC≤&É˝À¢ q&ÉTdü÷Ô n»jYT <˚yé>∑Hé, nø£åjYT≈£îe÷sY\T eTsê´<ä sêeTqï, $Áø£e÷s¡Tÿ&ÉT dæìe÷\T Væ≤+B˝À rùd Ä˝À#·q˝À ñHêïs¡ì yês¡Ô

Á|üø±wtsêCŸ ª<Û√ìµ $\ø£åD q≥T&ç>± ù|s¡Tqï Á|üø±wtsêCŸ... ìsêà‘· ≈£L&Ü. Ç|ü&Üj·Tq ø=‘·Ô ø√D+˝À ø£ì|æ+#·qTHêïs¡T. ø£<∏ëHêj·T≈£î&ç>± ‘·q &É÷´jÓT{Ÿ eT÷Mdt uÒqsY˝À ª<Û√ìµ nH˚ ∫Á‘êìï d”«j·T <äsÙ¡ ø£‘«· +˝À ì]àdüTHÔ êïs¡T. Á|ü d ü T Ô ‘ · + ôd{Ÿ ‡ ô|’ e⁄qï á dæ ì e÷ &çôd+ãsY˝À Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äT≈£î edüTÔ+~. á dæìe÷˝À |üP] »>∑Hêï<∏é ‘·qj·TT&ÉT Äø±wt z eTTK´ uÛÑ÷$Tø£ b˛wædüTÔHêï&ÉT. á dæìe÷≈£î Çfi¯j·TsêC≤ ø=‘·Ô ‘·s¡Vü‰˝À dü+^‘êìï ÇdüTÔHêïs¡T.

@ø£<Ûë{Ï>± ª¬sã˝Ÿµ

sêyéT W{Ÿ.. Hê˙ ÇHé >ö‘·yéT MTqHé <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔqï ª˙‘êH˚ m+|ü+edü+‘·+µ dæìe÷ ‘Ó\T>∑Tes¡¸Hé˝À sêyéT q{ÏkÕÔ&Éì yÓTT<ä≥ nqT≈£îHêïs¡T. ø±ì sêyéT Ä ∫Á‘·+ qT+∫ yÓ’<=\>∑&É+‘√ Ç|ü⁄Œ&ÉT >ö‘·yéT MTqHé Ä ∫Á‘·+˝À Hê˙øÏ neø±X¯+ ÇdüTÔHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T, ‘·$Tfi¯ Væ≤+B es¡¸qT¢ ˇπøkÕ] wüO{Ï+>˘ »s¡T>∑T‘êj·Tì ‘Ó\Tk˛Ô+~. Hê˙ Ç+‘·≈£î eTT+<äT yÓ|üŒyéT dæìe÷˝À V”≤s√>± q{Ï+#ês¡T. ‘Ó\T>∑T˝À Hê˙ V”≤s√ ø±>±, ‘·$Tfi¯+˝À Jyê, Væ≤+B˝À Ä~‘·´sêjYT ø£|üPsY V”≤s√\ T>± q{ÏdüTÔHêïs¡T. eT÷&ÉT uÛ≤wü˝À¢qT düeT+‘êj˚T V”≤s√sTTHé

ª$Tdü º s Y |ü s Y ô |ò ø ˘ º µ Á|ü u Û ≤ dt ª¬ s ã˝Ÿ µ wüO{Ï+>˘ @ø£<Ûë{Ï>± »s¡T>∑T‘√+~. ôV’≤<äsêu≤<é, yÓ’C≤>˘, u≤´+ø±ø˘\˝À »]π> wüO{Ï+>˘‘√ ∫Á‘·+ |üPs¡eÔ ⁄‘·T+~. Á|üuÛ≤dt düs¡düq ‘=*kÕ]>± ‘·eTHêï V”≤s√sTTHé>± q{ÏdüTÔqï á ∫Á‘·+˝À Bøå±ùd<∏é eTs√ ø£<∏ëHêsTTø£. ˝≤¬sHé‡ <äsÙ¡ ø£‘«· +˝À s¡÷bı+<äT‘·Tqï á ∫Á‘·+ mø˘‡Á{≤]¶qØ>± ek˛Ô+<ä˙, ª$TdüºsY |üsôY |øò µº˘ ‘·sê«‘· á dæìe÷˝À ‘·q \Tø˘ &ç|òü¬s+{Ÿ>± Äø£≥Tº≈£î+≥T+<äì Á|üuÛ≤dt #Ó|ü⁄Ô+&É>±, Á|üuÛ≤dt |üs¡‡Hê*{°øÏ, Çy˚TCŸøÏ |üsYô|òø˘º>± dü]b˛j˚T dæìe÷ n˙, Á|üuÛ≤dt n‘·´<äT“¤‘·yÓTÆq q≥qqT Á|ü < ä ] Ùdü T Ô H êï&É ì n+≥THêïs¡ T ìsêà‘·\T. Á|üuÛ≤dt ‘·|üŒ á bÕÁ‘· eT¬ses¡÷ #˚j·T˝Òs¡ì ≈£L&Ü øÏ‘ê_ düTÔHêïs¡T. - OCTOBER 2011 9


NEWS HAPPENINGS

$ø£ºØ‘√ Á|æHé‡ eTT#·Ã≥T¢

$ø£ºØ yÓ+ø£fÒwt, Á|æHé‡ eTùV≤wtu≤ãT\T ªd”‘·eTà yêøÏ{À¢ dæ]eT˝…¢ #Ó≥Tºµ ∫Á‘·+˝À q{Ï+#·qTqï $wüj·T+ $~‘·y˚T. M]<ä›] ø±+_H˚wüHé m˝≤ e⁄+≥T+<√qqï ÄdüøÏÔ Ç≥T dæ˙ esêZ˝À¢q÷, n_Ûe÷qT˝À¢q÷ HÓ\ø=+~. á Áø£eT+˝À ª<ä÷≈£î&ÉTµ wüO{Ï+>˘ ÄK] s√E ôd{Ÿ‡˝À yÓ+ø° Á|ü‘´· ø£eå Te&É+ ÄX¯Ãs¡´|ü]∫+~. ‘·sê«‘· M]<ä›s¡÷ |üø£ÿ≈£î yÓ[fl eTT#·Ã{Ï+#·T≈£îHêïs¡T. yÓ+ø° yÓ[flb˛‘·÷ ª<ä÷≈£î&ÉTµ ô|<ä› Væ≤{Ÿ ø±yê\ì Ä•dü÷Ô eTùV≤wt≈£î n_Ûq+<äq\T ‘Ó*bÕs¡T.

LIFE style HOT SPICY CHIT CHAT PA

RAZZI

BEAUTY t ps BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD

Ä]ºdtº nk˛dæj˚TwüHé˝À ‹Áwü #˚s¡T‘·T+<ë?

C… ì *j· ÷ , Á‹wü , dü e T+‘ê, ‘·eTHêï ‘·~‘·s¡T\T eT÷M Ä]ºdtº nk˛dæj˚TwüHé düuÛÑT´\T ø±<äT. á $wüj·TyÓTÆ nk˛dæj˚TwüHé Ç{°e\ rÁeìs¡ í j · ÷ \T rdü T ø√yê\ì uÛ≤$düTÔ+&É&É+‘√ Çø£ ‘·|üŒìdüs¡sTT á ‘ês¡ \ T nk˛dæ j ˚ T wü H é ˝ À \ ø£ å s ¡ ÷ bÕj· T \ s¡ T dü T eTT #Ó * ¢ + ∫ düuÛÑ´‘·«+ rdüTø√e&ÜìøÏ dæ<ä∆|ü&ÉT‘·THêïs¡T. <ë<ë|ü⁄ 800 eT+~ kÕ∆ìø£ Ä]ºdTü \º T |üsu¡ ≤Û cÕ Ä] ºdüTº\ e\¢ neø±XÊ\T ˝Òø£ U≤∞>± ñ+&˚ |ü]dæú‹ ñ+<äì nk˛dæj˚TwüHé m–® ≈ £ L ´{Ï y é yÓ ’ d t Áô|dæ & Ó + {Ÿ $»jYT#·+<äsY nHêïs¡T.

sex psycology top N GHT Life trade GUIDE My CHOICE QUIZ

nø£ås¡ ‘Ós¡+π>Á≥+

Á|üeTTK V”≤s√ ø£eT\Vü‰düHé ¬s+&Ée ≈£L‘·Ts¡T nø£ås¡ ≈£L&Ü dæ˙ s¡+>∑ Á|üy˚X¯+ #˚k˛Ô+~. ø±ØÔø˘ ≈£îe÷s¡T&ÉT >ö‘·yéT‘√ eTDÏs¡‘·ï+ rùd ‘êC≤ ∫Á‘·+˝À ÄyÓTqT V”≤s√sTTHé>± mqTï≈£î+≥Tqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~. u≤©e⁄&é˝À sêVüQ˝Ÿ <Û√˝≤øÏj÷· e<ä› ªkıôd’{°µ nH˚ ∫Á‘êìøÏ nø£ås¡ düVü‰j·T <äs¡Ù≈£îsê*>± |üì#˚k˛Ô+~. ‘=\T‘· u≤©e⁄&é˝À V”≤s√sTTHé>± s¡+>∑Á|üy˚X¯+ #˚j·÷\qT≈£îqï nø£ås¡ eTDÏs¡‘·ï+ ∫Á‘·+ ø±e&É+‘√ á ∫Á‘êìøÏ Á^Hé dæ>∑ï˝Ÿ Ç∫Ãq≥T¢ ‘Ó*dæ+~.

COMPETET ON d ary |ü#·Ãu§≥÷ºB RTHDAYS #Ó]^ b˛<äT˝Ò EXCLUS Á|üeTTK V”≤s√ n\T¢ ns¡T®Hé Ç{°e\VE ùdïVü≤qT

Áù|$T+∫ ô|fi≤fl&ç q $wü j · T + ‘Ó * dæ + <˚ . Áù|$T+#·&É+, ô|fi≤fl&É≥+ es¡≈£î düπs. ã˙ï eTs√ n&ÉT>∑T eTT+<äT≈£î y˚dæ ùdïVü≤ |ü≥¢ ‘·q≈£îqï Áù|eT≈£î >∑Ts¡TÔ>± eTT+CÒ‹ô|’ ùdïVü≤ ù|s¡TqT |ü#·Ãu§≥Tº>± y˚sTT+#·T≈£îHêï&ÉT. ª|ü#÷ u§≥Tº #Ó]^ b˛<äT˝Òµ nì z ø£$ #Ó|Œæ q≥T¢ J$‘ê+‘· + ‘√&É T +{≤qì ªHê‹#· s ê$Tµ Á|üe÷D+ #˚j·T≥y˚T ø±ø£ J$‘ê+‘·+ ‘·q #˚‹ô|’ #Ós¡>∑ì eTTÁ<ä y˚düT≈£îHêï&ÉT ã˙ï. 10

- OCTOBER 2011

M&Éì $TdüºØ

ª>∑ e T´+µ ∫Á‘· dü + ^‘· <ä s ¡ Ù ≈£ î &É T nì˝Ÿ eTè‹ô|’ $Tdü º Ø ø=qkÕ>∑T‘·÷H˚ e⁄+~. eTs¡DÏ+∫ <ë<ë|ü⁄ Hê\T>∑T HÓ\\T >∑&ç∫Hê eTs¡D≤ìøÏ>∑\ ø±s¡D≤\T ø£qTø√ÿe&É+˝À b˛©düT\T $|òü\eTj·÷´s¡T. yÓTT<ä≥ b˛düTºe÷s¡ºyéT ìs¡«Væ≤+∫q nb˛˝À yÓ<’ Tä ´\T nì˝Ÿ >∑T+&Ó dü+ã+~Û‘· yê´~Û‘√ eTs¡D+Ï #ê&Éì #Ó|Œü >±, ¬s+&√kÕ] b˛düTºe÷s¡ºyéT ìs¡«Væ≤+∫q >±+BÛ ÄdüT|üÁ‹ yÓ’<äT´\T n‘·ì ‘·\ô|’ >±j·T+ ø±e&É+e\¢ eTs¡DÏ+#ê&Éì ]b˛s¡Tº Çe«&É+ >∑eTHês¡Ω+. á H˚|ü<∏ä´+˝À ¬s+&ÉT y˚s¡T y˚s¡T ]b˛s¡Tº\T ø±e&É+‘√ ôV≤’ ø√s¡Tº Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈î£ ì»+ ìs¡]∆ +#·&ÜìøÏ ø±ø£rj·T yÓT&çø˝£ Ÿ ø±˝ÒJ Ábıô|òdüsY s¡y˚Twt, ø£s¡÷ï\T yÓT&çø£˝Ÿ ø±˝Òõ Ábıô|òdüsY \ ø°ÎHêsêj·TD\ Ä<Ûä«s¡´+˝À eT÷&√kÕ] b˛düTºe÷s¡º+ ìs¡«Væ≤+∫ b˛düTºe÷s¡ºyéT ]b˛s¡TºqT ôV’≤ø√s¡Tº≈£î dü_à{Ÿ #˚dæq≥T¢ düe÷#ês¡+.


For Exchange Call: 040-3000 2222

Service Helpline - 99080 24365. E-mail: info.rktoyota@radhagroup.net .

* Limited Period.

Main Road, Sanathnagar, Hyderabad. Ph: 040-3984 3984 / 00. For Details Call: 99899 23172

RADHA KRISHNA TOYOTA

Visit today for attractive festive offers*.


NEWS HAPPENINGS

LIFE style HOT SPICY

n‹˝Àø£ düT+<ä] l<˚$ ô|<ä› ≈£L‘·Ts¡T C≤Vü≤ï$ V”≤s√sTTHé ne⁄‘·T+<ë? n\Hê{Ï ª»>∑<˚ø£Ms¡T&ÉT`n‹˝Àø£ düT+<ä] µ ∫Á‘êìï eTs¡˝≤ Øy˚Tø˘ #˚düTÔHêïs¡˙, »>∑<˚ø£ Ms¡T&ÉT>± ∫s¡+J$ bÕÁ‘·˝À sêyéT#·s¡DY q{ÏkÕÔs¡ì, l<˚$ bÕÁ‘·˝À l<˚$ ≈£îe÷¬sÔ C≤Vü≤ï$ ø£<∏ëHêsTTø£>± q{Ï+#˚ neø±XÊ\THêïj·Tì dæ˙esêZ\ ñyê#·. nsTT‘˚ u≤©e⁄&é ∫Á‘·+‘√H˚ C≤Vü≤ï$ ‘Ós¡+π>Á≥+ #˚düTÔ+<äì u≤©e⁄&é˝À Á|ü#ês¡+ »]–q <äècÕº´ á $wüj·T+ô|’ l<˚$ düŒ+~dü÷Ô` e÷ ne÷àsTT ¬øØsYô|’ Ç+ø± m≥Te+{Ï ìs¡íj·T+ rdüTø√˝Ò<äT. nsTTHê ‘·qøÏ+ø± |ü<Ó›ì$T~ ≈£L&Ü ì+&É˝Ò<äHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T dæìe÷‘√H˚ C≤Vü≤ï$ì Ç+Á≥&É÷´dt #˚kÕÔeTì m˝≤ nqT≈£îHêïs¡T... e÷ Ábı&Éø£åHé˝À y˚Ty˚T z Væ≤+B ∫Á‘·+ rùd neø±X¯+ e⁄+~ ø£<ë! <˚ì¬ø’Hê düeTj·T+ sêyê\+≥÷ eTTø±ÔsTT+#ês¡T.

Ç|üŒ{ÏøÏ+ø± Hê ej·TdüT ì+&Ü |ü<äVü‰πs...!

CHIT CHAT PA

RAZZI

ªVü‰dü´ø£fi≤ $<Ûë‘·µ ãÁVü‰àq+<ä+ BEAUTY t ps

BEHIND THE WOODS

ON &Üø£ºsY ÁãVü‰àq+<ä+ qe⁄«πø qe⁄« |ü⁄{ÏLOCAT º+#˚ qe⁄«\ sêsêE øÏØ≥+˝À eTs√ ø£*øÏ ‘·TsêsTT #˚]+~. {ÏmdtÄsY \*‘ê ø£fi≤ fash onªVü‰dü´ø£fi≤ $<Ûë‘·µ _s¡T<äTqT |ü]wü‘Y &Üø£ºsY ÁãVü ‰àq+<ëìøÏ Á|ü<ëq+ #˚d+æ ~. Ç{°e\ $XÊK|ü≥Dº +˝À {Ï.düTã“sê$T¬s&ç¶ \*‘· ø£fi≤|ü]wüTICKET ‘Y Ä&ç{À]j·T+ TOLLYWOOD ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e+ b˛s¡Tº ø£ fi ≤yêDÏ Ä&ç { À]j· T +˝À yÓ ’ u Û Ñ e +>± »]–+~. á dü+<äs“¡ +¤ >± &Üø£sº sex Y ÁãVü‰àq+<ëìï ø£+sƒêuÛsÑ D¡ +‘√ dü‘ÿ· ]+∫ psycology _s¡T<äT Á|ü<ëq+ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À >±j·Tì mdt. C≤qøÏì ≈£L&Ü top düHêàì+#·&É+ »]–+~. á dü+<äs¡“¤+>± »]–q mdt.C≤qøÏ dü+^‘· $uÛ≤e]˝À $XÊK|ü≥ºD Á|ü»\T ÄyÓT >±Hê+ãT~ÛN ˝À |üGHT s¡e•+#ês¡ T. Life

2

trade GUIDE My CHOICE QUIZ COMPETET ON d ary B RTHDAYS EXCLUS VE

ªz yÓTÆ Áô|ò+&éµ b˛dtº Ábı&Éø£åHé

dæ < ë› s Y ú , X¯ è ‹Vü ‰ dü H é , qeB|t , Vü≤ì‡ø£\T Á|ü<Ûëq bÕÁ‘·˝À¢ q{ÏdüTÔqï ∫Á‘·+ ªz yÓTÆ Áô|ò+&éµ. y˚DT lsêyéT <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔqï á ∫Á‘êìøÏ ~˝Ÿ sêE ìsêà‘·. ùdïVü≤+, Áù|eT $wüj·T+˝À j·TTe‘·sêìøÏ e⁄+&˚ ø£Hé|òüP´»Hé\T á ∫Á‘·+˝À e⁄+{≤j· T ˙, á dæìe÷ dæ<ë∆sYú˝Àì q≥q˝Àì eTs√ ø√D≤ìï yÓ*øÏrdüTÔ+<ä˙, <äs¡Ù≈£î&ÉT á dæìe÷ ◊&çj·÷ #Ó|æŒq|ü&˚ $düàj·T+ #Ó+<ëqì #ÓbÕŒs¡T ~˝Ÿ sêE. á dæìe÷ X¯è‹Vü‰düHé ¬øØsY˝À ˇø£ yÓTÆ\T sêsTT>± ì*∫b˛‘·T+<ä˙, n+<ä] n+#·Hê\≈£î ‘·>∑Z $<Ûä+>± s¡÷bı+~düTHÔ êïeTHêïsêj·Tq. k˛ºØ ˝…H’ é $q>±H˚ dæ<ë›s,úY X¯è‹ Vü‰düH\é T zπø #˚XÊs¡Hêïs¡T. qeB|t, Vü≤ì‡ø£\T #·ø£ÿì q≥qqT Á|ü<ä]Ù+#ês¡Hêïs¡T.

$TdüºsY H√øÏj·÷-H√ ø±´|ü¸Hé z˙¢ j·÷ø£åHé eT+#·T eTH√CŸ ø£<∏ëHêj·T≈£î&ÉT>± q{ÏdüTÔqï uÛ≤Ø j·÷ø£åHé ∫Á‘·+ $TdüºsY H√øÏj·÷. H√ ø±´|ü¸Hé z˙¢ j·÷ø£åHé eT÷&ÉT bÕ≥\T $TqVü‰ wüO{Ï+>˘ |üP]Ô#˚düT≈£îqï á ∫Á‘·+˝À eTH√CŸ &É÷|t ˝Ò≈£î+&Ü #˚dæq ]d”ÿ ô|ò’≥T¢ ∫Á‘êìøÏ ôV’≤˝…’{Ÿ>± ì\TkÕÔj·T˙, <äøÏåD≤~˝À Ç+‘·es¡≈£L @ V”≤s√ #˚j·Tì kÕVü≤kÕ\T á dæìe÷˝À #˚XÊ&É˙, q≥q, j·÷ø£åHé ¬s+&ç+{Ï˝Àq÷ eTH√CŸ <äTeTTà πsbÕ&Éì n+≥THêïs¡T ìsêà‘· &ç.mdt.sêyé. á ∫Á‘·+ eTH√CŸ ¬øØsY˝À z _¬>Zdtº Væ≤{Ÿ>± ì\TdüTÔ+<äì nHêïs¡T. ø£è‹ ø£s¡“+<ë, düHêU≤Hé\T HêsTTø£\T>± q{Ï+∫q á ∫Á‘·+ ø=‘·<Ô Hä êìøÏ e÷s¡Tù|s¡ì, kÕ+πø‹ø£+>±q÷ ôV≤’ ˝…{’ Ÿ>± ì\TdüTÔ+<ä+≥THêïs¡T <äs¡Ù≈£î&ÉT nì. 12

- OCTOBER 2011

áX¯«sY ªdæìe÷ b˛düºsYµ

Á|ü e TTK ∫Á‘· ø ±s¡ T &É T , |ü _ ¢ d æ { ° &ç C … ’ q sY áX¯ « sY ‘· q dæ ˙ Jeq |ü j · T Hêìï ªdæ ì e÷ b˛dü º s Y µ nH˚ |ü ⁄ dü Ô ø £ + >± s¡ ÷ bı+~+#ês¡ T . á |ü ⁄ dü Ô ø ±ìï $»j· ÷ |ü _ ¢ π ø wü H é ‡ yês¡T Á|ü#·T]+#ês¡T. Ç{°e\ á |ü⁄düÔø±$wüÿs¡D ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. ªdæìe÷ b˛düºsYµ˝À Äj·Tq Jeq Á|üj·÷D+‘√ bÕ≥T, |ü_¢dæ{° &çC…’q¢ |ü]D≤eT Áø£eT+, Äj·Tq s¡÷bı+~+∫q b˛düºs¡T¢, Á|üeTTK q{°q≥T\ #Ûêj·÷∫Á‘ê\T, dæ˙ |ü]ÁX¯eT˝Àì Á|üeTTKT\‘√ Äj·Tq≈£îqï |ü]#·j·÷\T bı+<äT|üs¡#·ã&ܶsTT.


eTùV≤wt _õHÓdte÷´Hé

|üP]»>∑Hêï<∏é <äs¡Ùø£‘·«+˝À eTùV≤wtu≤ã÷ q{ÏdüTÔqï ¬s+&Ée ∫Á‘·+ _õHÓdt e÷´Hé wüO{Ï+>˘ eTT+u≤sTT˝À X¯s¡y˚>∑+>± »s¡T>∑T‘√+~. eTT+u≤sTT, ôV’≤<äsêu≤<é\‘√ bÕ≥T $<˚XÊ˝À¢qT á dæìe÷ wüO{Ï+>˘ ø=qkÕ>∑T‘·T+~.|üPØ »>∑Hêï<∏é, eTùV≤wtu≤ãT\ ø±+_ H˚wüHé‘√ Ç+‘·≈£î eTT+<äT e∫Ãq b˛øÏ] |òüTq$»j·T+ kÕ~Û+∫+~. Ç|ü⁄Œ&ÉT _õHÓdte÷´Hé ≈£L&Ü #·]Á‘·qT ‹s¡>∑sêdüTÔ+<äì uÛ≤$düTÔHêïs¡T. á dæìe÷˝À eTùV≤wtu≤ãT düs¡düq ø±»˝Ÿ q{Ïk˛Ô+~.

‘Ó\T>∑T Ç&çj·T{Ÿ‡˝À V”≤s√˝…es¡T?

Væ≤+B˝À dü÷|üsY Væ≤≥ºsTTq 3 á&çj·T{Ÿ‡ dæìe÷qT X¯+ø£sY ‘Ó\T>∑T ‘·$Tfi¯ uÛ≤wü˝À¢ rj·÷\qT≈£î+≥THêïs¡T. á dæìe÷≈£î yÓTT<ä≥ nqT≈£îqï Á|æHé‡ eTùV≤wt, ‘·$Tfi¯ V”≤s√ $»jYT Ç|ü⁄Œ&ÉT ‘·|ü⁄Œ≈£îHêïs¡T. ø=‘·Ô V”≤s√‘√ á dæìe÷ rj·÷\ì ìs¡ísTT+∫q X¯+ø£sY á dæìe÷˝À Ä$TsYU≤Hé bÕÁ‘·≈£î Ç|ü⁄Œ&ÉT ‘·$Tfi¯ V”≤s√ dü÷sê´qT rdüTø√yê\qT≈£î+≥THêï&É+≥.

düT˙˝Ÿ |üP\s¡+>∑&ÉT

eTsê´<äsêeTqï>± Væ≤{Ÿ ø={Ϻq düT˙˝Ÿ Ç|ü⁄Œ&ÉT |üP\ s¡ + >∑ & É T ˝À V” ≤ s√>± edü T Ô H êï&É T . Ms¡ u Û Ñ Á <ä + #Í<ä Ø <äs¡Ùø£‘·«+˝À edüTÔqï á dæìe÷˝À ÇcÕ #êyê¢ düT˙˝Ÿ düs¡düq q{Ïk˛Ô+~. |æ∫Ã>± Áù|$T+∫q ne÷àsTTì ô|fi≤fl&ܶìøÏ ‹|üŒ\T |ü&˚ bÕÁ‘·˝À düT˙˝Ÿ Vü‰kÕ´ìï |ü+&ç+#˚ á dæìe÷qT ¬ø. n∫ìs&ç¶ ì]àdüTÔHêïs¡T. ø±yÓT&û Ä]ºdüTº qT+∫ eTsê´<ä sêeTqï <ë«sê V”≤s√>± |ü]#·jT· yÓTqÆ düT˙˝Ÿ |üP\s¡+>∑&TÉ ‘√ V”≤s√>± ì\<=≈£îÿ≈£îH˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔHêï&ÉT.

\<ë›ø˘˝À Á|üuÛÑT<˚yê dæìe÷ wüO{Ï+>˘˝À düMTsê ¬s&ç¶ nHês√>±´ìøÏ >∑T¬s’Hê ≈£L&Ü wüO{Ï+>˘ ôw&É÷´˝Ÿ |üP]Ô #˚dæ+~.\<ë›ø˘ e+{Ï m‘·ÔsTTq #·* Á|ü<˚X¯+˝À, Äøχ»Hé #ê\ø£b˛e&É+, #·* ‘·~‘·s¡ ø±s¡D≤\ e\¢ nHês√>±´ìøÏ >∑T¬s’q|üŒ{Ïø° düMTsê wüO{Ï+>˘ ø=qkÕ–+∫+~. Äøχ»Hé e÷dtÿ y˚dTü ø√e\dæq nedüs+¡ e∫Ãq|üŒ{Ïø° ÄyÓT s¬ +&ÉT yêsê\ wüO{Ï+>˘qT |üP]Ô #˚dæ ìã<ä‘› · ñqï q{Ï>± ù|s¡T ‘Ó#·TÃ≈£î+~.

eT÷M Ä]ºdtº nk˛dæj˚TwüHé˝À njÓ÷eTj·T+ eT÷M Ä]ºdtº nk˛dæj˚TwüHé mìïø£\T »]– m+‘√ ø±\+ >∑&ÉTe˝Ò<äT. ø=‘·Ô>± |ü<äM u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+∫q |ü<ë~Ûø±s¡T˝À¢ m–®≈£L´{Ïyé yÓ’dt Áô|dæ&Ó+{Ÿ $»jYT#·+<äsY, »qs¡˝Ÿ ôdÁø£≥Ø ÄVüQ‹ Á|ükÕ<é\T sêJHêe÷ #˚XÊs¡qï yês¡Ô wæø±s¡T #˚k˛Ô+~. Ç{°e\ Ç*j·÷Hê, Á‹wü e+{Ï d”ìj·TsY Ä]ºdüTº\T düuÛÑ´‘·«+ rdüTø√ø£b˛e&É+ô|’ Ç{°e\ nk˛dæj˚TwüHé ø£]ƒq+>± ìs¡íj·÷\T rdüT≈£î+~. á $wüj·T+˝À >∑{Ϻ>± ì\ã&çq $»jY T #· + <ä s Y sêJHêe÷ #˚ X Ês¡ q ï yês¡ Ô nqTe÷Hê\≈£ î <ë]rk˛Ô + ~. nk˛dæ j ˚ T wü H é |ü]dæú‹ Ç˝≤ njÓ÷eTj·T+>± ñ+fÒ ‘Ó\T>∑T Ä]ºdüTº\≈£î, Çã“+<äT˝À¢ ñqï yê]øÏ nk˛dæj˚TwüHé qT+∫ düVü‰j·T+ \_ÛdüTÔ+<äqï ÄX¯ @e÷Á‘·+ $T>∑\&É+ ˝Ò<äì ø=+<äs¡T yê´U≤´ìdüTÔHêïs¡T.

ìã<䛑·≈£î q{Ï düMTsê

- OCTOBER 2011 13


NEWS HAPPENINGS

LIFE style HOT SPICY CHIT CHAT PA

RAZZI

7ôdHéBEAUTY ‡ eT÷´õø˘ ˝≤+#Y˝Àtsêyé T#·s¡DY, dü÷s¡´, X¯è‹Vü≤düHé ‘·~‘·s¡T\T ps

BEHIND THE WOODS

1947 \yé k˛ºØ Ä&çjÓ÷ ˝≤+#Y˝À &Ó’¬sø£ºsY m m˝` $»jYT ‘·~‘·s¡T\T

LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psycology top N GHT Life trade GUIDE

Çwüº|ü&ç‘˚ Ä&çjÓ÷ ˝≤+#Y˝À &Ó’¬sø£ºsY j·T+ lìyêdt, dü‘ê´¬s&ç¶, s¡y˚Twt |ü⁄bÕa\ ‘·~‘·s¡T\T

My CHOICE nq+‘·|ü⁄s¡+˝À u≤\j·T´, lø±+‘Y {°yéT \ eT<ä´ »]–q {≤©e⁄&é kÕºsY ÁøϬø{` b˛{° QUIZãVüQeT‹ Á|ü<ëH√‘·‡e+˝À Hê>±s¡T®q ‘·~‘·s¡T\T

COMPETET ON d ary B RTHDAYS EXCLUS VE |æ\¢ »$T+<ësY Ä&çjÓ÷ ˝≤+#Y˝À &Ó’¬sø£ºsY nXÀø˘, Hêì, Vü≤]Á|æj·÷, _+<äT e÷<Ûä$ ‘·~‘·s¡T\T

Á|æj·÷ Á|æj·T‘·e÷ Ä&çjÓ÷ ˝≤+#Y˝À <ëdü] Hêsêj·TDsêe⁄, &Ó’¬sø£ºsY ÄsY ø£qïHé, uÛÑs¡‘Y, ‘·eTqï ‘·~‘·s¡T\T 14

- OCTOBER 2011

e#êÃ&ÉT ¬>*#ê&ÉT Ä&çjÓ÷ ˝≤+#Y˝À &Ó’¬sø£ºsY ÄsY ø£qïHé, u…\¢+ø=+&É düTRswt, Jyê, ¬ø $ $ dü‘·´Hêsêj·TD ‘·~‘·s¡T\T


ø°s¡Ôq eT÷My˚Tø£sY‡ ø=‘·Ô ∫Á‘·+ ÁbÕs¡+uÀ‘·‡e+˝À _ >√bÕ˝`, |üs¡T#·÷] yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T

sêø˘kÕºsY b˛düºsY ˝≤+#Y˝À s¡DBÛsY ø£|üPsY

‘=*{≤ø° uÛÑø£Ô Á|üVü‰¢<ä $&ÉT<ä\ 80 dü+e‘·‡sê\T >∑&ç∫q dü+<äs¡“+>± »]–q ø±s¡´Áø£eT+˝À sêwüº dæìe÷{ÀÁ>∑|ò” eT+Á‹ &ç ¬ø ns¡TD, ¬ø sê|òüTy˚+Á<äsêe⁄, <ëdü] Hêsêj·TDsêe⁄, yÓ+ø£fÒwt ‘·~‘·s¡T\T

}düs¡yÓ*¢ Ä&çjÓ÷ ˝≤+#Y˝À pìj·TsY j·THé {Ï ÄsY, ¬ø sê|òüTy˚+Á<äsêe⁄, düTRs+Á<ä¬s&ç¶, sê»eTÚ*, ‘·eTqï ‘·~‘·s¡T\T

b˛˝À Á>±+&é ô|’q˝`˝À bÕ˝§Zqï sêyéT #·s¡DY ‘˚»

q+BX¯«s¡T&ÉT dæìe÷ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e+˝À e÷J eTTK´ eT+Á‹ s√düj·T´ uÀj·TbÕ{Ï lqT ‘·~‘·s¡T\T

- OCTOBER 2011 15


EXCLUS VE

j·÷ø£åHé, ø±yÓT&û m+≥sYf…ÆqsY ª<ä÷≈£î&ÉTµ q{°q≥T\T : eTùV≤wt u ≤ãT, dü e T+‘· , ÁãVü‰àq+<ä+, Á|üø±wtsêCŸ, myÓTàdt Hêsêj·TD, k˛q÷dü÷<é, ø√≥ lìyêdüsêe⁄, kÕj·÷J wæ+&˚, düTÁ|”‘Y ‘·~‘·s¡T\T. kÕ+πø‹ø£ ì|ü⁄DT\T : dü+^‘·+: <∏äeTHé— ø£<∏ä: >√|”yÓ÷Vü≤Hé, lqT yÓ’≥¢— e÷≥\T: ø√q yÓ+ø£{Ÿ— dæìe÷{ÀÁ>∑|ò”:¬ø.$.>∑TVü≤Hé— m&ç{Ï+>˘:m+.ÄsY.es¡à— ìsêà‘·\T: sêyéT Ä#·+≥, >√|”Hê<∏é Ä#·+≥, nì˝Ÿ düT+ø£s¡— <äs¡Ù≈£î&ÉT: lqT yÓ’≥¢. u≤´qsY : 14 Ø˝Ÿ‡ m+≥sYf…ÆHéyÓT+{Ÿ‡ $&ÉT<ä\ : 23 ôdô|º+ãsY, 2011

16

- OCTOBER 2011

{≤©e⁄&é dü÷|üsYkÕºsY Á|æHé‡ eTùV≤wtu≤ãT ‘êC≤ ∫Á‘·+ ª<ä÷≈£î&ÉTµ. ªb˛øÏ]µ‘√ ‘Ó\T>∑T #·\q∫Á‘· ]ø±s¡ T ¶ \ qT ‹s¡ > ∑ s êdæ Á|ü u Û Ñ + »q+ dü è wæ º + ∫q ‘·sê«‘· e∫Ãq eT÷&ÉT dæìe÷\T n‘·ìøÏ ìsêX¯H˚ $T–˝≤ÃsTT. ‘êC≤>± j·÷ø£åHé dæìe÷˝À¢ ≈£L&Ü ø±yÓT&ûì |ü+&ç+#·&É+˝À dæ<ä›Vü≤düTÔ&Ó’q lqT yÓ’≥¢ ø±+_H˚wüHé˝À eTs√kÕ] ª<ä÷≈£î&ÉTµ ∫Á‘·+‘√ ] ø±s¡T¶\T ã<ä›\T ø=≥º&ÜìøÏ e#êÃ&ÉT eTùV≤wt. #˚dæ+~ ‘·≈£îÿe dæìe÷˝Ò nsTTHê ‘·q<Ó’q XË’*˝À q≥qqT Á|ü<ä]Ù+∫ Äø£≥Tº≈£îH˚ eTùV≤wt, j·÷ø£åHé‘√ y˚Tfi¯$+∫ ø±yÓT&ûøÏ ô|<ä›|”≥ y˚ùd lqTyÓ’≥¢ Ç<ä›] ø£\sTTø£˝À ∫Á‘·+ nq>±H˚ uÛ≤Ø>± n+#·Hê\T HÓ\ ø=HêïsTT. BìøÏ }‘·$Tdü÷Ô Ä&çj÷Ó |ò+ü ø£åHé˝À e÷dt &Ó’˝≤>∑T\T $ì|æ+#·&É+‘√ eT]ìï n+#·Hê\‘√ ∫Á‘· $&ÉT<ä\ ø√dü+ ÄÁ‘·T‘·>± m<äTs¡T#·÷dæq Áù|ø£å≈£î\≈£î qes¡kÕ\ $+<äTqT n+~+∫+~ ª<ä÷≈£î&ÉTµ ∫Á‘·+. á dæìe÷‘√ eTùV≤wt ªb˛øÏ]µì n+<äT≈£îHêï&Ü? lqT yÓ’≥¢ ø±yÓT&û m+‘·es¡≈£î es¡ÿe⁄{Ÿ nsTT+<äqï~ ‘Ó\TdüTø√yê\+fÒ ∫Á‘· $X‚cÕ˝À¢øÏ yÓfi≤¢*‡+<˚... m+.m˝Ÿ.@. X¯+ø£sY Hêsêj·TD (Á|üø±wtsêCŸ) Á|ü»\ eTìwæ. ù|<ä, ã\V”≤q esêZ\≈£î yÓqTï<äqTï>± e⁄+≥÷ yê]ì Ä<äT≈£î+≥÷ e⁄+{≤&ÉT. n‘·qT eT˝Ò¢wt>ö&é (ø√≥ lìyêdüsêe⁄) #˚ùd nÁø£e÷\qT ÄbÕ\ì yê]ï+>˘ ÇkÕÔ&ÉT. <ë+‘√ eTT+ãsTT e÷|òæj·÷ &ÜHé Hêj·Tø˘ (k˛q÷dü÷<é), y˚Tø± q]‡+>∑sêe⁄ (kÕj·÷J wæ+&˚), n+ãsYù|{Ÿ >∑DÒwt (düTÁ|”‘Y)\ düVü‰j·T+‘√ X¯+ø£sYHêsêj·TD Á|üj·÷DÏdüTÔqï ø±s¡TqT Á≥ø˘‘√ j·÷øχ&Ó+{Ÿ #˚sTTkÕÔ&ÉT. Ä j·÷øχ&Ó+{Ÿ˝À X¯+ø£sY Hêsêj·TD #·ìb˛j·÷&Éì uÛ≤$kÕÔs¡T X¯Á‘·Te⁄\T. nsTT‘˚ X¯+ø£sY Hêsêj·TD ø√e÷˝ÀøÏ yÓfi¯‘ê&ÉT. X¯+ø£sY Hêsêj·TD ø=&ÉT≈£î n»jYT (eTùV≤wtu≤ãT) y˚Tqe÷eT\ dü+s¡ø£åD˝À ô|]– ◊|æmdt Ä|ò”düsY ne⁄‘ê&ÉT. ˇø£ e÷|òæj·÷ ©&ÉsYqT yÓ‘·T≈£î‘·÷ ≥Øÿ yÓ[fl nø£ÿ&É Á|üXÊ+‹ (düeT+‘·)qT #·÷dæ Áù|eT˝À |ü&É‘ê&ÉT. ÄyÓT n‘·ì d”ìj·TsY Ä|ò”düsY Hê»sY ≈£îe÷¬s.Ô Ç~˝≤ e⁄+fÒ X¯+ø£sY Hêsêj·TD ø√e÷˝À+∫

ãj·T≥≈£î ekÕÔ&ÉT. &Üø£ºs¡T¢ n‘·ìøÏ cÕø˘ ø£*–+#˚ $wüj·÷\T #Ó|üŒ≈£L&É<ä+{≤s¡T. <ë+‘√ ‘·+Á&ç ø√]ø£ y˚Ts¡≈£î m\ø£åH釽À HÓ–Z sê»ø°j·T Hêj·T≈£î&ÉT nsTTq≥T¢ Hê≥ø£e÷&É‘ê&ÉT n»jYT. á Áø£eT+˝À ‘·+Á&çøÏ j·÷øχ&Ó+{Ÿ #˚sTT+∫+~ Hêj·Tø˘, eT˝Ò¢wt, n+ãsYù|{Ÿ >∑DÒwt\ì ‘Ó\TdüT≈£î+{≤&ÉT. yê]MT<ä |ü>∑ ô|+#·T≈£î+{≤&ÉT. ‘·+Á&çøÏ ‘Ó*j·T≈£î+&Ü ‘·+Á&ç #˚‘·H˚ yê]ì #·+|æ+#ê\ì ìs¡ísTT+#·T≈£î+{≤&ÉT. ‘·+Á&ç #˚‘· X¯Á‘·Te⁄\qT m˝≤ #·+|æ+#ê&ÉT? nH˚~ $T–*q ø£<∏ä. q≥Hê |üs+¡ >± #·÷ùdÔ e÷dt e÷´q]»yéT‡‘√ eTùV≤wt &Ó’˝≤>∑T\T |ü*πø rs¡T Äø£≥Tº≈£î+≥T+~. ø±yÓT&û |ü+&ç+#·&É+˝À ‘·qø£+≥÷ ˇø£ Á|ü‘˚´ø£ XË’* e⁄qï eTùV≤wt #·ø£ÿ{Ï f…Æ$T+>˘‘√ ø±yÓT&û |ü+&ç+#ê&ÉT. $$<Ûä s¡ø±\ j·÷dü\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ qe⁄«\T |ü P sTT+#ê&É T .s=e÷+{Ï ø ˘ dü ì ïy˚ X Ê\T ‘· ≈ £ î ÿy˚ nsTTHê ªb˛øÏ]µì >∑Ts¡TÔ≈£î ‘Ó#êÃ&ÉT. n‘·ìøÏ ‘√&ÉT ªyÓHÓï\µ øÏc˛sY, s¡$\T ‘·eT<Ó’q XË’*˝À Vü‰dü´|ü⁄ »\T¢\˝À z\˝≤&ç+#ês¡T. V”≤s√sTTHé düeT+‘· ‘·q |ü]~∏ y˚Ts¡≈£î #·ø£ÿì q≥qqT Á|ü<ä]Ù+∫+~. Á|üø±wtsêCŸøÏ Ç≥Te+{Ï bÕÁ‘·\T ø={Ϻq |æ+&ç. ø√≥ lìyêdüsêe⁄ >∑T]+∫ #Ó|üŒqø£ÿπs¢<äT. k˛q÷dü÷<é >∑T]+∫ #Ó|üŒe\dæeùdÔ, á ∫Á‘· + ‘√ eTs√kÕ] ‘· q q≥q‘√ ‘Ó \ T>∑ T Áù|ø£å≈£î\≈£î <ä>∑Zs¡j·÷´&Éì #ÓbıŒ#·TÃ. Çø£ ÁãVü‰àq+<ä+ $wüj·÷ìø=ùdÔ lqT yÓ’≥¢ dæìe÷˝À¢ n‘·ì~ ˇø£s¡ø£+>± V”≤s√ bÕÁ‘˚ nì #ÓbÕŒ*. á ∫Á‘·+˝À ≈£L&Ü ª&Ûµû , ª¬s&ûµ˝À¢ì bÕÁ‘·\T $Tø˘‡ #˚dqæ ≥T¢ z bÕÁ‘·qT düèwæº+#ê&ÉT lqT yÓ’≥¢. ‘·q ø±yÓT&û f…Æ$T+>˘‘√ ø£&ÉT|ü⁄ã“ q$«+#ê&ÉT ÁãVü‰àq+<ä+. Ç‘·ìøÏ ‘√&ÉT myÓTàdt Hêsêj·TD. myÓTàdt Hêsêj·TD Ç+Á≥&Éø£åHé düìïy˚X¯+ qe⁄«*ï |ü+&ç+∫+~. V”≤s√ ø±yê\qï ÄX¯j·T+‘√ e⁄qï myÓTàdt... >∑‘· ‘·s¡+ V”≤s√*ï nqTø£]dü÷Ô |ü*πø &Ó’˝≤>∑T\T ø£åD ø£åD+ bı≥º #Óø£ÿ\j˚T´≥T¢ q$«kÕÔsTT. á ∫Á‘·+ <ë«sê j·÷ø£åHé‘√ $T[‘·yÓTÆq ø±yÓT&û m+≥sYf…Æqs¡¢ì rj·T&É+˝À ‘·q≈£î ‘êH˚ kÕ{Ï nì ìs¡÷|æ+#·T≈£îHêï&ÉT lqT yÓ≥’ .¢ Ådÿ” Héù|¢ u≤>∑T+&É≥+‘√ dæìe÷ mø£ÿ&Ü uÀsY ø=≥º<äT. ‘·sê«‘· @eTe⁄‘·T+<√ nH˚ ñ‘·ÿ+sƒ¡qT düèwæº+#ês¡T. >√|”yÓ÷Vü≤Hé ø£<∏äqT #ê˝≤ #·ø£ÿ>± q&ç|æ+#ê&ÉT. ø√q yÓ+ø£{Ÿ &Ó’˝≤>∑T\T n\]+#˚ $<Ûä+>± e⁄HêïsTT. dü+^‘·+ $qkı+|ü⁄>± Äø£≥Tº≈£îH˚ $<Ûä+>± e⁄+~. >∑TVü≤Hé dæìe÷{ÀÁ>∑|ò”˝À Á|ü‹ Áù|òyéT m+‘√ n+<ä+>± #·÷&É#·ø£ÿ>± ôdºÌ*wt>± e⁄+~. m&ç { Ï + >˘ ˝ À eT]ø±dü Ô ÁX¯ < ä ∆ rdü T ≈£ î ì e⁄+fÒ u≤>∑T+&˚~. ìsêàD $\Te\T u≤>∑THêïsTT. ô|{Ϻq Á|ü‹ s¡÷bÕsTT Åd”ÿHéMT<ä ø£ì|ædüTÔ+~. {À≥˝Ÿ>± dæìe÷ j·÷ø£åHé, ø±yÓT&û m+≥sYf…ÆqsY>± Äø£≥Tº≈£î+≥T+<äq≥+˝À m≥Te+{Ï dü+<˚Vü≤+˝Ò<äT. $»j·÷\ø√dü+ ÄÁ‘·T‘·>± m<äTs¡T#·÷düTÔqï ‘Ó\T>∑T |ü]ÁX¯eT≈£î ø=‘·Ô }|ü]ì∫Ã+~ ª<ä÷≈£î&ÉTµ.


LIFE style HOT SPICY CHIT CHAT PA

RAZZI

BEAUTY t ps BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

2TOLLYWOOD sê»qïTICKET ª>∑ s ¡ ® q µ sex psycology

nqï|üPs¡í u≤´qsYô|’ $»j˚T+Á<ä Á|ükÕ<é <äs¡Ùø£‘·«+˝À ì]à+∫q sê»qï ‘Ó\T>∑T ‘Ós¡ô|’ >∑]®+#·&ÜìøÏ dæ<ä∆+>± ñ+~. ôV’≤<äsêu≤<é dü+kÕúq+˝À s¡C≤ø±s¡¢ ø±\+ Hê{Ï kÕ«‘·+Á‘·´ düeTs¡jÓ÷<ÛäT&ç ø£<∏ä sê»qï. øÏ+>˘ Hê>±s¡T®q sê»qï>± q{ÏdüTtop Ôqï á ∫Á‘·+˝À V”≤s√sTTHé ùdïVü≤. <˚X¯uÛÑøÏÔ Á|ü<Ûëq+>± ì]à+∫q á dæìe÷≈£î ø°s¡yêDÏ dü+^‘·+ düeT≈£LsêÃs¡T. sê»qï nø√ºãsY˝À $&ÉT<ä\≈£î dæ<ä∆+>± |ü⁄+~.

N GHT Life

trade GUIDE My CHOICE QUIZ COMPETET ON d ary B RTHDAYS EXCLUS VE

|æ\¢ »$T+<ësY ¬s&û n˝≤ yÓTT<ä˝…’+~ ∫Á‘·+‘√ dü¬ø‡dt s¡T∫ #·÷dæq ªHê˙µ ‘·<äT|ü] ∫Á‘·+ |æ\¢ »$T+<ësY Ábı&Éø£åHé X¯s¡y˚>∑+>± q&ÉTk˛Ô+~. õ.nXÀø˘ <äs¡Ùø£‘·«+˝À edüTÔqï á dæìe÷˝À Hê˙ düs¡düq ‘Ó\T>∑T ã÷´{° _+<ä÷ e÷<Ûä$, ø£qï&É dæõ¢+>˘, n_Ûqe l<˚$ Vü≤]Á|æj·T q{ÏdüTÔHêïs¡T. @Á|æ˝Ÿ˝À $&ÉT<ä\≈£î |æ\¢»$T+<ësY eTTkÕÔãe⁄‘·THêï&ÉT. - OCTOBER 2011 17


NEWS HAPPENINGS

LIFE style

X¯è‹Vü‰düHé... eT©º {≤˝…+{`

X¯è‹Vü‰düHé˝À mìï {≤˝…+≥T¢ <ë>∑THêïjÓ÷..! q{Ï>± ‘Ó\T>∑T, ‘·$Tfi¯ ∫Á‘ê\‘√ _J>± e⁄qï HOT SPICY X¯è‹, >±j·Tì>± ≈£L&Ü ‘·q dü‘êÔ #êfÒ |üì˝À |ü&ܶs¡T. Væ≤+B˝À dü˝≤àHéU≤HéøÏ dü÷|üsY&É÷|üsY CHIT CHAT Væ≤{Ÿ q+~+∫q ª<äu≤+>˘µ ∫Á‘·+ ‘·$Tfi¯+˝À •+ãT V”≤s√>± ªzd”Ôµ ù|]≥ Øy˚Tø˘ ne⁄‘√+~. Væ≤+B ∫Á‘·+˝Àì ªeTT˙ï ã<éHêyéTµ bÕ≥\ RAZZI PA qT ‘·$Tfi¯+˝À X¯è‹ Ä\|æ+#ês¡T. ãVüQeTTK Á|üC≤„e+‘·Tsê*>± Á|üX¯+dü\+<äT≈£î+≥Tqï X¯è‹ BEAUTY t ps ‘Ó\T>∑T˝À dæ<ë›sYú V”≤s√>± s¡÷bı+<äT‘·Tqï ªz yÓTÆ Áô|ò+&éµ, m˙ºÄsY`uÀj·TbÕ{Ï lqT ø±+_H˚wüH√¢ BEHIND THE WOODS s¡÷bı+<äT‘·Tqï dæìe÷˝Àq÷, |üeHéøfi£ ≤´DY düsd¡ qü ª>∑ã“sYdæ+>˘µ ∫Á‘ê˝À¢ q{ÏdüTÔ+&É>±... ‘·$Tfi¯+˝À LOCAT ON dü÷s¡´ eTTs¡T>∑<ëdt\ ªôdyÓHéÔ ôdH釵, <ÛäqTwt V”≤s√>± s¡÷bı+<äT‘·Tqï ªÁrµ ∫Á‘ê˝À¢ q{Ïdü÷Ô _J _J>± fash on e⁄Hêïs¡T.

2

TICKET TOLLYWOOD

ÁuÀ‘·˝Ÿ top bÕÁ‘·˝À N GHT Life ì‘·´ sex psycology

ø√©e⁄&é

X¯è+>±s¡‘ês¡ô|’ n‘ê´#ês¡j·T‘·ï+! Á|üeTTK >±j·T≈£î&ÉT mdt.|æ.u≤\düTÁãVü≤àD´+ ‘·qj·TT&ÉT mdt . |æ . _.#· s ¡ D Y ‘· q qT e÷quÛ Ñ + >∑ + #˚ j · T uÀj· ÷ &É ì X¯è+>±s¡‘ês¡ k˛Hê Äs√|æ+∫+~. q≥T&ÉT yÓ’uÛÑyé @sêŒ≥T #˚dæq ˇø£ bÕغ˝À #·s¡DY ‘·qqT e÷quÛÑ+>∑+ #˚j·TuÀj·÷&Éì, n&ÉTø¶ √yê*‡q yÓ+ø£{Ÿ Á|üuTÑÛ \T ≈£L&Ü #·sD¡ ≈Y î£ e‘êÔd∫æ à ‘·qqT rÁe |ü<äC≤\+‘√ <ä÷wæ+#ê&Éì bÕÁ‹πøj·TT\ düe÷y˚X¯+ @ sêŒ≥T #˚dæ #Ó|Œæ +~. yê]<äs› ÷¡ ‘·øDå£ + ãVæ≤s¡+>∑+>± ø£eå ÷|üD #Ó|üŒø£b˛‘˚ ‘êqT b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT #˚kÕÔqì ˇ+{Ïô|’ ô|Á{À\T b˛düT≈£îì Ä‘êàVüQ‹øÏ bÕ\Œ&É‘êqì ôV≤#·Ã]+∫+~.

ªn˝≤ yÓTT<ä˝…’+~µ ∫Á‘·+‘√ ‘Ó\T>∑Tyê]øÏ |ü]#·j·TyÓTÆq u§<äT› eTT<äT›>∑TeTà ì‘ê´MTqHé. ì‹Hé düs¡düq ªÇwtÿµ˝À Çwüº+>± eTs√kÕ] ‘Ó\T>∑T ‘Ós¡MT<ä ø£ì|æ+#·uÀ‘·Tqï ì‘ê´MTqHé ‘êC≤>± z dü+#·\Hê‘·àø£ ∫Á‘·+˝À ≈£L&Ü q{ÏdüTÔHêïs¡T. 1970˝À eT\j·÷fi¯+˝À dü÷|üsY &É÷|üsY Væ≤{Ÿ ª#·≥ºø±]µ(e´_Û#ê]) Væ≤+B ‘·$Tfi¯ uÛ≤wü˝À¢ ≈£L&Ü dü+#·\q+ düèwæº+∫+~. ô|[¢ ø±≈£î+&ÜH˚ >∑s¡“¤+ <ë*Ãq bÕÁ‘· n|üŒ{À¢ \øÏÎøÏ ôdø°‡ q{Ï>± >∑T]Ô+|ü⁄ì∫Ã+~.á bÕÁ‘· ‘Ó\T>∑T˝À ì‘·´ #˚j·TuÀ‘·T+~. ‘Ó\T>∑T˝À á ∫Á‘·+ ªe´_Û#ê]µ f…Æ{Ï˝Ÿ‘√ >±˙, ªp©µ f…Æ{Ï˝Ÿ‘√ >±ì $&ÉT<ä\ #˚<ë›eTH˚ Ä˝À#·q˝À e⁄Hêïs¡≥ ìsêà‘·\T.

trade GUIDE

düeT+‘· ôd’ø±\J

My CHOICE QUIZ COMPETET ON d ary B RTHDAYS EXCLUS VE

n‹~∏bÕÁ‘·˝À dü÷|üsYkÕºsY

nHês√>∑´+‘√ wüO{Ï+>˘\≈£î <ä÷s¡+>± e⁄qï s¡»˙ø±+‘Y nø√ºãsY 4q sêyÓ÷J |òæ˝Ÿà dæ{°˝À »]π> wüO{Ï+>˘˝À bÕ˝§ZquÀ‘·Tqï≥Tº düe÷#ês¡+. cÕs¡TUŸU≤Hé V”≤s√>± q{ÏdüTÔqï uÛ≤Ø ∫Á‘·+ ªsê eHéµ˝À s¡»˙ø±+‘Y n‹~∏bÕÁ‘·˝À ø£ì|ækÕÔs¡T. á ∫Á‘êìï ‘Ó\T>∑T, ‘·$Tfi¯ uÛ≤wü˝À¢ $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì cÕs¡÷UŸ bÕ¢Hé. n+<äTe\¢H˚ s¡»˙ì ¬>dtºs√˝Ÿ≈£î ˇ|æŒ+#ês¡˙, <ëìe\¢ <äøÏåD≤~ e÷¬sÿ{Ï+>˘≈£î ñ|üj÷Ó >∑|&ü TÉ ‘·T+<äì uÛ≤$düTHÔ êïs¡T. ôdH’ ‡é |òøæ Hå£ é dü÷|üsY V”≤s√ Ç‹eè‘·+Ô ‘√ s¡÷bı+<äT‘·Tqï á ∫Á‘·+˝À cÕs¡÷UŸU≤Hé, ø£ØHêø£|üPsY, ns¡T®Hé sêyéTbÕ˝Ÿ\T eTTK´ bÕÁ‘·˝À¢ q{ÏdüTHêïs¡T. nqTuÛÑedæHêΩ <äs¡Ù≈£î&ÉT. 18

- OCTOBER 2011

ª@ e÷j·T #˚kÕyÓµ ∫Á‘·+‘√ ‘Ó\T>∑T Áù|ø£å≈£î\qT eT+Á‘·eTT>∑T›\T #˚dæq düeT+‘· ‘·«s¡˝À ôd’ø±\J dü÷º&Ó+{Ÿ>± ø£ì|æ+#·qT+~. Á|æHé‡ eTùV≤wtu≤ãT‘√ ª<ä÷≈£î&ÉTµ˝À eTT<äT› eTT<äT›>± ø£ì|æ+∫q á eTT<ä›ã+‹ ‘êC≤>± z Á‹uÛ≤cÕ ∫Á‘êìøÏ ôd’Hé #˚dæ+~. á ∫Á‘êìøÏ <äs¡Ù≈£î&ÉT >ö‘·yéT MTqHé.


u≤©e⁄&é

&Ûç©¢˝À ª>±>±µ Vü≤+>±e÷ nø√ºãsY 30q n+‘·sê®rj·T ôdH˚‡wüHé.. ˝Ò&û >±>±.. Ç+&çj·÷˝À Vü≤+>±e÷ #˚j·TuÀ‘√+~. bÕ|t bÕ≥\‘√ Á|ü|ü+#êìï ñÁs¡÷‘·\÷–+∫q bÕ|t ~yê... ˝Ò & ç >±>± nø√º ã sY 30q bòÕs¡÷à˝≤ eHé πsdt eTT–+|ü⁄ ø±s¡´Áø£e÷\ dü+<äs¡“¤+>± Áπ>≥sY H√sTT&Ü˝À Á|ü<äs¡Ùq Çe«uÀ‘√+~. Ç+&çj·÷˝À ˝Ò&ç >±>± Á|ü<äs¡Ùq Ç<˚ yÓTT<ä{kÏ Õ], á $wüj÷· ìï ˝≤´|t s¬ k˛ºu≤sY j·T»e÷ì, Væ≤+B q≥T&ÉT ns¡T®Hé sêyéTbÕ˝Ÿ #ê˝≤ >∑s¡«+>± Á|üø£{Ï+#ê&ÉT. ˝Ò&û >±>± Á|ü<äs¡Ùq ˝≤´|t ãT<Ûé düs¡÷´ÿ{Ÿ˝À »s¡T>∑T‘·T+~. ˇø£yÓ’|ü⁄ bòÕs¡Tà˝≤ eHé πsdt, eTs√yÓ’|ü⁄ ˝Ò&û >±>± bÕ|t bÕ≥\ CÀwt‘√ q÷´&Ûç©¢ <ä<ä›]\¢uÀ‘√+~.

ø£+>∑Hê Áù|eTø£<∏ä

ø£+>∑Hê s¡D≤e‘Y Hê\Tπ>fi¯ófl>± ø±bÕ&ÉT≈£î+≥T edüTÔqï s¡Vü≤dü´+ H˚&ÉT ã≥ºãj·T˝…’+~. ø£+>∑Hê Áù|eTø£<∏ä MT&çj·÷ eTT+<äT≈£î e∫Ã+~. Á_≥Hé˝À πøq‡sY ô|’ ]düsYà #˚düTÔqï ìø√\ dt nH˚ Ä+>∑¢ &Üø£ºs¡T‘√ ø£+>∑Hê Áù|eT˝À |ü&ç+<ä≥. ôd\e⁄\≈£î Ç+&çj·÷ e∫Ãq ìø√\dt‘√ ø£+>∑Hê |ü]#·j·T+ ∫es¡≈£î Áù|eT>± e÷]+~. á Áù|eTø£<∏äqT dü«j·T+>± ø£+>∑Hê ˇø£ {ÏM ø±s¡´Áø£eT+˝À ãj·T≥ô|{Ϻ+~. ˇø£ ø±q‡sY &Üø£ºs¡T, ˇø£ u≤©e⁄&é q{Ï Ç<ä›s¡T ø£\TdüT≈£î+fÒ e÷{≤¢&ÉT≈£îH˚ e÷≥˝ÒeTT+{≤sTT? .. ¬>dt

ø£Á‹Hê nMTsY <∏ä÷yéT <∏ëyéT u≤©e⁄&é u…©¢ &Üq‡sY ø£Á‹Hê ¬ø’|òt <∏ä÷yéT 3˝À <∏ä÷yéT <∏ëyéT #˚j·TuÀ‘√+~. á dæìe÷˝À Ä$TsYU≤Hé düs¡düq ø£Á‹Hê q{ÏdüTÔqï≥T¢ &Ó’¬sø£ºsY $»jYT ø£èwüí Ä#ês¡´ #ÓbÕŒs¡T. á bÕÁ‘·≈£î ø=‘·Ô ne÷àsTTì rdüTø√yê\ì yÓTT<ä≥ Ábı&É÷´düsY Ä~‘·´ #√ÁbÕ, &Ó’¬sø£ºsY $»jYTø£èwüí Ä#ês¡´ nqT≈£îqï|üŒ{Ïø° ‘·sê«‘· bı&ÉT>∑Tø±fi¯fl düT+<ä] ø£Á‹Hê nsTT‘˚H˚ u…düºì &çôd’&ÉsTTb˛j·÷s¡T. Ä$TsY düs¡düq ø£Á‹Hê q{Ï+#·&É+ Ç<˚ yÓTT<ä{ÏkÕ]. yêj·TTy˚>∑+>± <ä÷düT≈£îyÓfi‚fl u…’≈£î\T, kÕVü≤k˛ù|‘· #√Ø\T, j·÷ø£åHé Á|ü<Ûëq+>± rdæq <∏ä÷yéT ∫Á‘ê\T es¡Tdü $»j·÷\T kÕ~Û+#êsTT. <Ûä÷yéT 3˝À ≈£L&Ü n_Ûùwø˘, ñ<äjYT#√ÁbÕ\T ‘·eT bÕÁ‘·\T »jYT, n©>± ø£qã&ÉT‘·THêïs¡T.

eTT+u≤sTT˝À Vü‰©e⁄&é n+<ë\ sê• Vü‰©e⁄&é düT+<ä] bÕ]dt Væ≤\ºHéøÏ eTT+ãsTT˝À @+|üqì ÄX¯Ãs¡´b˛e<äT›. bÕ]dt Væ≤\ºHé ‘·q ù|s¡T‘√ ñqï Vü‰´+&éu≤´>∑T\ neTàø±\T ô|+#˚ πø+ù|sTTHé ø√dü+ Ç+&çj·÷ e∫Ã+~. ªqeTùdÔ Ç+&çj·÷µ n+≥÷ Áô|dt ø±qŒ¤¬sH釽À n+<ä]˙ eTT>∑T›\T #˚dæq á eTT<äT›>∑TeTà Ç+&çj·÷≈£î sêe&É+ Ç<˚ yÓTT<ä{ÏkÕ]. yÓTT<ä{ÏkÕ] Ç+&çj·÷qT #·÷&É>±H˚ bòÕ¢{Ÿ nsTTb˛j·÷q+≥÷ n+<ä]˙ bòÕ¢{Ÿ #˚ùddæ+~. #·÷&ÉeTT#·Ãf…Æq Ns¡˝À dæ+>±]+#·T≈£îì bÕ´wüHéc˛˝À q&ç∫q bÕ] dt Væ≤\ºHé n+<ä] eTqdüT <√#·T≈£î+~. ÄyÓT Á|üyÓ÷{Ÿ #˚düTÔqï Vü‰´+&éu≤´>∑T\T &ç©¢, eTT+ãsTT, #ÓqïjYT, ôV’≤<äsêu≤<é\˝À \_ÛkÕÔsTT. - OCTOBER 2011 19


Vü≤©e⁄&é

NEWS HAPPENINGS

LIFE style HOT SPICY CHIT CHAT PA

RAZZI

BEAUTY t ps

Ç+≥¬sBEHIND ï{À¢ yÓ÷THE dtº &˚WOODS +»s¡dt ñyÓTHéLOCAT ..? ON

Ç+≥¬sï{À¢ Ç{°e\ z düπs« ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+~. á düπs«˝À &˚+»s¡dt yÓ÷&É˝Ÿ>± e∫Ã+~ mes√ ‘Ó\TkÕ? dü÷|üsY yÓ÷&É˝Ÿ ôV’≤B onø£+ô|˙ yÓTø±|ò” yÓ\¢&ç+∫q düe÷#ês¡+ ≈£L¢yéT. ÄHé˝fash …’Hé ôd≈£L´]{° Á|üø±s¡+ ªÁbÕC…≈£îº s¡Hé y˚µ »&ç® me¬s’‘˚ ñHêïs√ ÄyÓTøÏ dü+ã+~Û+∫q &ÍHé˝À&é‡ TICKET m≈£îÿe>± Ç+≥¬TOLLYWOOD sï{À¢ n_Ûe÷qT\T #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü Á|ü|ü+#·+ yÓTT‘·Ô+ MT<ä {≤|t |ü~ &ÍHé ˝À&é‡\˝Àpsycology á »&ç®øÏ dü+ã+~Û+∫qy˚ m≈£îÿe>± sex ™HêïsTT Ç+‘·ø° ªÁbÕC…≈£îº s¡Hé y˚µ »&ç® mes¡qT≈£î+≥THêïsê? eTq dü÷|üsY yÓ÷&É˝Ÿ ôV’≤B ≈£L¢yéT. Bìì ã{Ϻ @$T ns¡ú+ ne⁄‘·T+<ä+fÒ ôV’≤B ≈£L¢yéTtop øÏ dü+ã+~Û+∫q yÓuŸôd’{À¢øÏ yÓfi¯¢≈£î+&Ü ñ+fÒ eT+∫<äì.

2

$&Ü≈£î\ ‘·sê«‘· ¬s∫Ãb˛sTTq V”≤s√sTTHé @&ÉT dü+e‘·‡sê\bÕ≥T ‘·q uÛÑs¡Ô e÷sYÿ Ä+{À˙‘√ ø£\dæ J$+∫ ø=ìï nìyês¡´ ø±s¡D≤\ e\¢ $&çb˛sTT Á|üdüTÔ‘·+ ˇ+≥]>± J$‘·+ >∑&ÉT|ü⁄‘·Tqï C…ìï|òüsY ˝Àô|CŸ Ç|ü&ÉT ø=‘·Ô u≤jYTÁô|ò+&éì yÓ‘·T≈£îÿ+<äì Vü‰©e⁄&é ø√&Ó’ ≈£LdüTÔ+~. dæ+>∑sY, V”≤s√sTTHé>± j·÷e‘Y Á|ü|ü+#·+ yÓTT‘·Ô+ n_ Ûe÷qT\qT dü+bÕ~+#·T≈£îqï á kÕºsY V”≤s√sTTHé Ç{°e\ ˇø£s√E sêÁ‹ q÷´j·÷sYÿ M<ÛäT˝À¢ì ¬skÕº¬s+{Ÿ˝À Vü‰©e⁄&é kÕºsY V”≤s√ Áu≤&û¢ ≈£L|üsY‘√ m+C≤jYT #˚dü÷Ô |ü_¢ø˘>± ø£ì|æ+∫+~. <ë+‘√ n_ Ûe÷qT\T Vü‰©e⁄&√¢ Ç˝≤+{Ï$ n˙ï düs¡«kÕ<Ûës¡D+ nì n+≥THêïs¡T.

N GHT Life

trade GUIDE My CHOICE

]Vü‰Hê qè‘·´$Vü‰s¡+ QUIZ

COMPETET ON

nyÓT]ø±˝À Væ≤|tVü‰|t, bÕ|t &ÜqT‡\‘√ Áù|ø£å≈£î\qTdyÓÁ¬sary ‹Ô+∫q ôdø°‡ bÕ|t dæ+>∑sY ] Vü‰Hê Áu…õB˝Ÿ˝RTHDAYS À <äTeTTàπs|æ+~. kÕyéb˛˝À, u…˝À Vü‰]C≤+{À˝À ]Vü‰Hê |üsꌤ¬sàH金√ EXCLUS VE qT ≈£L&Ü Áu…õ˝Ÿ »q+ ]jÓ÷ ø±]ïyê˝Ÿ eT]∫b˛sTT ]Vü‰Hê HêeT»|ü+ #˚XÊs¡T. ôdø°‡ <äTdüTÔ˝À¢ ]Vü‰Hê ˇ+|ü⁄kı+|ü⁄\ $Hê´kÕ\≈£î eT+Á‘·eTT>∑T›˝…’b˛j·÷s¡T. sêø˘ ÇHé ]jÓ÷ ô|òdæºe˝Ÿ˝À ]Vü‰Hê dü]ø=‘·Ô bÕ≥‘√ Äø£≥Tºø√uÀ‘√+~.

20

- OCTOBER 2011

Vü‰©e⁄&é dü+<äs¡Ù≈£î\≈£î ø£cÕº\T Á|ü|ü+#·$+‘·˝À¢ ˇø£{Ï ø±ø£b˛sTTHê, <ë<ë|ü⁄ q\uÛ…’ n&ÉT>∑T\ nø£åsê\‘√ ø=+&Éô|’ Ç+^¢wüß˝À sêdæq Vü‰©e⁄&é ôd’Hé Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± |üsê´≥≈£î\qT Äø£]¸k˛Ô+~. ø±ì Çø£ÿ&É ìyêdü>∑èVü‰\T @s¡Œs¡#·T≈£îqï yês¡T dü+<äs¡Ù≈£î\ e\¢ ‘·eT≈£î Çã“+<äT\T m<äTs¡e⁄‘·THêïj·Tì ∫ø±≈£î |ü&ÉT‘·THêïs¡T. dü+<äs¡Ù≈£î\qT Çø£ÿ&çøÏ nqTeT‹+#·sê<äì ÄÁ>∑Væ≤düTÔHêïs¡T. Çø£ÿ&É ìyêdü>∑èVü‰\T ø=qT≈£îÿH˚ eTT+<˚ yê]øÏ á ÁbÕ+‘·+ |üsê´≥ø£ düú\eTì ‘Ó\TdüT. ‘Ó*d” Çø£ÿ&çøÏ e∫à dæ∆s¡|ü&çq yês¡T Ç|ü⁄Œ&ÉT dü+<äs¡Ù≈£î\ |ü≥¢ nuÛÑ´+‘·sê\T ˝ÒeHÓ‘·TÔ‘·÷, ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚dü÷Ô Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± e#˚à dü+<äs¡Ù≈£î\≈£î Vü‰©e⁄&é ôd’Hé #·÷ùd neø±X¯+ ˝Ò≈£î+&Ü #˚düTÔHêïs¡T.


NEWS HAPPENINGS

LIFE style HOT SPICY CHIT CHAT PA

RAZZI

BEAUTY t ps BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psycology top N GHT Life trade GUIDE My CHOICE QUIZ COMPETET ON d ary B RTHDAYS EXCLUS VE

22

- OCTOBER 2011


n+<ë\ ‘ês¡ Ç*j·÷Hê Ä$wüÿ]+∫q n<äT“¤‘·

dæìe÷ |üÁ‹ø£

ª{≤©e⁄&éµ

• dæ˙ »s¡ï*»yéT˝À dü]ø=‘·Ô dü+#·\q+ • n~«rj·T Á|üe÷D≤\ nqT|üe÷q Á|ü#·Ts¡D ‘Ó\T>∑T dæqe÷ |ü≥¢ ne<ÛäT\T ˝Òì ÄdüøÏÔ e⁄qï mHé.ÄsY.◊ yê´bÕs¡y˚‘·Ô eTTs¡∞yÓ÷Vü≤Hé sê$ kÕs¡<Ûä´+˝À {≤©e⁄&é e÷dü |üÁ‹ø£ $q÷‘·ï k¥ã>∑T\T ~<äT›ø=ì eTT#·Ã≥>± eTTkÕÔãsTT bÕsF¡≈£î\ eTT+<äT≈£î e∫Ã+~. n+‘·sê®rj·T Á|üe÷D≤\‘√ ø±ØÔø˘ MT&çj÷· m+≥sYfHÆ… yé TÓ +{Ÿ dü+düú <ë«sê ª{≤©e⁄&éµ |üÁ‹ø£qT bÕsƒ¡≈£î\ eTT+<äT≈£î rdüT≈£î e#êÃs¡T. á |üÁ‹ø£ Ä$wüÿs¡D ø±s¡´Áø£eT+ Ä>∑düTº 25q ‘êCŸ ã+C≤sê˝À »]–+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À n+<ë\ ‘ês¡ Ç*j·÷Hê |üÁ‹ø£qT Ä$wüÿ]+∫ ‘=* Á|ü‹ì <äs¡Ù≈£î&ÉT _.>√bÕ˝Ÿ≈£î n+<äCÒdæ+~. ‘Ó\ T>∑T dæìe÷ n‹s¡<∏ä, eTVü‰s¡<∏äT\+<ä] bò˛{À\‘√ ≈£L&çq Äø£s¡¸D°j·TyÓTÆq eTTK∫Á‘·+‘√ yÓ\Te&çq ª{≤©e⁄&éµ |üÁ‹ø£ ÄVüQ‘·T\ Á|üX¯+dü\qT n+<äT≈£î+~. ‘Ó\T>∑T˝À Ç˝≤+{Ï kÕº+&ÉsY¶‡ e⁄qï |üÁ‹ø£ eTs=ø£{Ï ˝Ò<äì n_Ûq+~+#ês¡T. {≤©e⁄&é, ø√©e⁄&é, u≤©e⁄&é, Vü‰©e⁄&é ∫Á‘· s¡+>±\≈£î dü+ã+~Û+∫q düeTÁ>∑ düe÷#êsê\‘√ bÕ≥T ˝…’|òtôd’º˝Ÿ, bòÕ´wüHé ‘·~‘·s¡ ÄdüøÏÔø£s¡ n+XÊ\‘√ bÕsƒ¡≈£î\ qT n\]+#˚ |üÁ‹ø£>± s¡÷bı+~kÕÔqì á dü+<äs¡“¤+>± |üÁ‹ø±~Û|ü‹ sê$ eTTs¡∞yÓ÷Vü≤Hé #ÓbÕŒs¡T. dæìe÷ |ü≥¢ e⁄qï bÕ´wüH˚ á |üÁ‹ø£qT q&ç|æ+#·{≤ìøÏ |ü⁄]ø=*Œ+<äì nHêïsêj·Tq. á dü+<äs¡“¤+>± Ç*j·÷Hê uÀ{Ïø˘ ‘·s¡|ü⁄q bòÕ´wüHé c˛ »]–+~. düMTsê &çÁ≈£LCŸ, |òüsê &çÁ≈£LCŸ\T bòÕ´wüHéc˛qT n<äT“¤‘·+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ôV’≤<äsêu≤<é, u…+>∑fi¯Ss¡T, eTT+ãsTT\≈£î #Ó+~q nÁ>∑kÕúsTT yÓ÷&É˝Ÿ‡ á bòÕ´wüHéc˛˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. c˛ kÕº|üsY>± sê–DÏ e´eVü≤]+#ês¡T. n‘·´+‘· yÓ’uÛÑe+>± »]–q ª{≤©e⁄&éµ |üÁ‹ø±$wüÿs¡D ø±s¡´Áø£eT+˝À ÄsY.|æ.|ü{≤ïj·Tø˘, #·+Á<ädæ<ë›s¡ú, ñ<äjYTøÏs¡DY, •eu≤˝≤J, eT<ÛäT$T‘·, Vü≤]Á|æj·T, s¡y˚Twt |ü⁄bÕŒ\, Vü≤s¡¸es¡∆Hé, Á|üdüqï≈£îe÷sY ‘·~‘·s¡ dæ˙ Á|üeTTKT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

- OCTOBER 2011 23


PA

RAZZI

BEAUTY t ps BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

2

ns¡>∑+≥˝À n‹˝Àø£ kÂ+<äs¡´+ TICKET TOLLYWOOD sex psycology top

N GHT Life

trade GUIDE My CHOICE QUIZ

e÷´πsCŸ |ò+ü ø£Hå øé COMPETET Ï yÓfi≤fl˝≤? ã÷´{° ø°ì¢ ø˘≈î£ ON yÓfifl‚ düeTj·T+ ˝Ò<ë? &√+{ŸeÁØ... MT eTTK+˝À n\dü≥ b˛>={Ϻ, yÓTs¡T|ü⁄©H˚ n+<ä+‘√ n&ÉT>∑T ãj·T≥ô|≥º&ÜìøÏ ø=ìï ∫{≤ÿ\THêïsTT. d ary B\RTHDAYS kÕ<Ûës¡D+>± bÕغ T, |òü+ø£åqT¢ kÕj·T+Á‘·+ ñ+{≤sTT. ø=ìï dü+<äsꓤ˝EXCLUS À¢ ˝Ò{ŸHÓ’{Ÿ es¡≈£î VE ñ+{≤sTT. s√Eyê]

|üqT\ ˇ‹Ô&ç e\¢ n|üŒ{ÏøÏ n\dükı\dæ ñqï|ü⁄Œ&ÉT eTTK+ yê&çb˛sTT ñ+≥T+~. Ç˝≤+{Ï |ü]dæ‹ú ˝À eT+Á‘·eTT>∑T\› T #˚ùd n+<ä+‘√ ñ‘ê‡Vü≤+>± |òü+ø£åHé≈£î yÓfi≤fl\+fÒ Á|üø£è‹düVü≤»yÓTÆq ∫{≤ÿ\THêïsTT. n\dæq|ü⁄Œ&ÉT ø£fi¯ófl eTTK´+>± ˙s¡dü|ü&çb˛‘êsTT. ø£fi¯fl˝À¢ ˙s¡kÕìï b˛>={Ϻ yÓTs¡T|ü⁄\T ‹]– e#˚Ã˝≤ #˚j·÷\+fÒ yê&çq {°bı&ç

‘·ø£åD |òü*‘ê*#˚à ∫{≤ÿ\T

• n\dü≥ kÕ<Ûës¡D+>± ø£fifl¯ ˝À¢ ø£qã&ÉT‘·T+~. n\dü≥ e\¢ ø£+{Ï ÁøÏ+<ä @s¡Œ&˚ q\¢e\j·÷\T ø£qã&É≈£î+&Ü y˚Tø£|t #˚düTø√e\dæ ñ+≥T+~. • ø£qT¬s|üŒ\ô|’, ø£+{Ï ÁøÏ+<ä yÓT‘·Ôì bòÂ+&˚wüHé ñ|üjÓ÷–+#ê*. ◊ y˚Tø£|t Á|üsTTeTsYqT ø£+{Ϭs|üŒ\ô|’ yê&Ü*. ø£qT¬s|üŒô|’ ø£qTu§eT es¡≈£î ◊ cÕ&√ ñ|üjÓ÷–+#ê*. • ◊ cÕ&√ ÁãwtqT ñ|üjÓ÷–+#ê*. ø£qT¬s|üŒ\ô|’ ø£+{Ï ∫e] es¡≈£î ◊ cÕ&√ y˚j·÷*. Áãwt ñ|üjÓ÷–+#˚≥|ü⁄Œ&ÉT dæº|æ¢+>˘ yÓ÷wüHé‘√ ◊cÕ&√ y˚j·T&É+ e\¢ |òü*‘·+ u≤>∑T+≥T+~. • ˇø£ ∫qï Áãwt‘√ yÓTT<ä≥ y˚dæq ◊ cÕ&√ô|’ eTT<äTs¡T s¡+>∑T ◊ cÕ&√ ø£qT¬s|üŒ ∫es¡ y˚j·÷*. ◊ cÕ&√ u…¢+&ç+>˘ Áãwt ñ|üjÓ÷–+∫ ^‘·\T ø£qã&É≈£î+&Ü #˚j·÷*. • ◊ ˝…’qsY ÁãwtqT ø=~›>± ‘·&ç|æ, ◊ ˝…’qsY |æ¬>à+{Ÿ ñ|üjÓ÷–+∫ ø£qT¬s|üŒ\ ∫es¡ ◊ ˝…’qsY y˚düTø√yê*. ◊ ˝…’qsY ô|’ ø£qT¬s|üŒ ∫es¡ m≈£îÿe eT+<ä+, ø£qT¬s|üŒ eT<Ûä´˝À ‘·≈£îÿe eT+<ä+ ñ+&˚˝≤ #·÷düTø√yê*. • ÁøÏ+~ ø£qT¬s|üŒ≈£î bı&ç ◊ ˝…’qsY y˚j·÷*. • u≤¢ø˘ ô|ì‡˝Ÿ ñ|üjÓ÷–+#·&É+ <ë«sê ◊ ˝…’qsY &Ó|tÔ ô|+#·e#·Tà • ø£qT¬s|üŒ\ ∫es¡ eTkÕÿsê ñ|üjÓ÷–+#ê*. • ø£fi¯fl˝À¢ n\dü≥ ø£qã&É≈£î+&Ü á y˚Tø£|t <ë«sê ø£+{Ï n+<ëìï ô|+#·Tø√e#·TÃ. Çø£ n+<äyÓTÆq eTTK+ ø√dü+ m˝≤ y˚Tø£|t #˚düTø√yê˝À #·÷<ë›+. • bòÂ+&˚wüHé‘√ ôV’≤˝…’≥sY ø£*|æ <ëìï eTTKeT+‘ê n|ü¢jYT #˚j·÷*. ‘˚*ø£bÕ{Ï Áãwt Ák˛ºø˘‡‘√ n|ü¢jYT #˚j·T&É+ <ë«sê H˚#·Ts¡˝Ÿ>± ñ+≥T+~. • *|tdæºø˘ ‘˚*ø£bÕ{Ï s¡+>∑T\T ñ+fÒ mô|òø˘º u≤>∑T+≥T+~. • wæeTàsY ã¢ôwdtqT ø=~›>± yê&É&É+ e\¢ ≈£L&Ü |òü*‘·+ u≤>∑T+≥T+~. • n+<äyÓTÆq eTTK+ m+‘· eTTK´yÓ÷ •s√C≤\T n+<ä+>± dæ+>±]+#·Tø√e&É+ ≈£L&Ü n+‘˚ eTTK´+. • kÕ+Á|ü<ësTTø£ <äTdüTÔ\T <Ûä]düTÔqï≥¢sTT‘˚ #·ø£ÿ>± »&É y˚düTø√e&É+ u≤>∑T+≥T+~. • e]ÿ+>˘ e⁄yÓTHé b˛˙ f…sTT˝Ÿ |ü<ä∆‹˝À y˚qøÏÿ <äTe⁄«≈£îì Ä ‘·sê«‘· »&É y˚düTø√e&É+ u≤>∑T+≥T+~. • •s√C≤\T bı{Ϻ>± ñqï yês¡sTT‘˚ u≤uŸ ôV≤sTTsY ˝Ò<ë j·TTø£{Ÿ düºsTT˝Ÿ u≤>∑T+{≤sTT.

u≤´>∑T\T #·˝≤¢]q ‘·sê«‘· ø£fi¯flô|’ ñ+#·&É+ eT+∫ |ü<ä∆‹. n˝≤π> |ü\#·>± ‘·]–q ã+>±fi≤<äT+|ü eTTø£ÿ*ï ø£fi¯flô|’ ñ+#·&É+ e\¢ ≈£L&Ü |òü*‘ê\T ™+{≤sTT. <√düø±j·TqT yÓT‘·Ô>± q÷] ìeTàs¡dü+˝À ø£*|æ ‘·j·÷s¡T #˚dæq bÕ´ø˘ yê&É&É+ <ë«sê ≈£L&Ü eT+∫ |òü*‘ê\T kÕ~Û+#·e#·TÃ.

ã÷´{° ¬sdæ|”dt ø√&çÁ>∑T&ÉT¶ ‘˚HÓ e÷dtÿ

Ç~ #ê˝≤ Á|üø£è‹dæ<ä∆yÓTÆq e÷dtÿ. ‘˚HÓ≈£î s√>∑ìyês¡ø£ \ø£åD≤\THêïsTT. ns¡ø£|ü⁄Œ ø=ã“]q÷HÓ˝À dü>∑+ ø√&çÁ>∑T&ÉT¶qT ø£\bÕ*. Ç+<äT˝À ˇø£ #Ó+#ê ‘˚HÓ ø£\bÕ*. á $TÁX¯e÷ìï eTTU≤ìøÏ |ü{Ϻ+∫ |ü~ìeTTcÕ\ ‘·sê«‘· ø£&É–‘˚ eTTK+ eTè<äTe⁄>± yÓTs¡TdüTÔ+~.

ô|s¡T>∑T‘√ •s√C≤\≈£î e÷dtÿ

ˇø£ ø√&çÁ>∑T&ÉT˝¶ Àì ‘Ó\k¢ ıqqT u≤>± ø£*|æ <ëìøÏ Äs¡T #Ó+#ê\T ô|s¡T>∑T ø£\bÕ*. á $TÁX¯e÷ìï •s√C≤\≈£î |ü{Ϻ+∫ 15 ìeTTcÕ\ ‘·sê«‘· cÕ+|üP‘√ ø£&É–‘˚ •s√C≤\ n+<ä+ ÇqTeT&çdüTÔ+~.

|üdüT|ü⁄, ô|’Hê|æ˝Ÿ p´dt\‘√ ø£fi¯fl ø=‘·Ô n+<ä+

ô|’Hê|æ˝Ÿ p´dt˝À |üdüT|ü⁄bı&ç ø£*|æq ù|düTºqT ø£fi¯flÁøÏ+<ä sêdæ |ü~ìeTTcÕ\ ‘·sê«‘· ø£&ç–‘˚ ø£fi¯ófl ø=‘·Ô ø±+‹‘√ yÓTs¡TkÕÔsTT.,

beauty tips by SHIREEN KHAN 24

- OCTOBER 2011


HOT SPICY CHIT CHAT PA

RAZZI

BEAUTY t ps BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

‘Ó\T>∑T ‘Ós¡ô|’ 2

TICKET TOLLYWOOD sex psycology top

qyêãT\ q»sêHê N GHT Life

trade GUIDE My CHOICE

qe⁄«\ QUIZ

KC≤Hê COMPETET ON d ary B RTHDAYS EXCLUS VE

yê] H√{Ï e÷≥ qe⁄«\ Vü≤]$\T¢. yê] ø£qT¬s|üŒ ø£<ä*Hê <äs¡Vü‰kÕ\T $s¡C≤E˝…’ $s¡ã÷kÕÔsTT. ∫s¡Tqe⁄«\T ∫#·TÃãT&É¢sTT yÓ\T>∑T‘êsTT. eT+<äVü‰kÕ\ eT‘êãT\T |òü≈£îÿeT+{≤sTT... yê] Á|ü‹ n&ÉT>∑T˝À ôdHê‡|òt VüA´eTsY ‘·fi¯ó≈£îÿeT+≥T+~. meØ qe⁄«\ Ms¡T\T? n+Áπ>CŸ dæìe÷ >∑Ts¡TÔ+<ë... ôV’≤<äsêu≤B e÷+&É*ø£+˝À ñs¡÷› e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. qe⁄«\ »&çyêq˝À eTq*ï ‘·&ç|æ eTT<ä› #˚dæ e÷e÷>± Á|üU≤´‹ bı+~q Äπsÿ, nJCŸ HêdüsY, dü©yéT ù|ò≈£L. yê]‘√ bÕ≥T Á~∏\¢sY>± eTT+<äT≈£î e∫Ãq |òüV”≤yéT. Äπsÿ, nJCŸ HêdüsY, |òüV”≤yéT Ç{°e\ {≤©e⁄&é ø±sê´\j·T+˝À n&ÉT>∑Tô|≥º>±H˚ n+<ä] ø° VüAeTs¡àsê\T |ü+#·&É+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. e÷{≤¢&çq ‘·sê«‘· qyê«˝À, q$«q ‘·sê«‘· e÷{≤¢&Ü˝À ns¡+∆ ø±ø£ njÓ÷eTj·T+‘√ {≤©e⁄&é dæã“+~ dü‘e· T‘·eTj·÷´s¡T. <äøÿ£ ˙˝À qe⁄«\ |ü⁄e⁄«\T |üPsTT+∫q á qyêãT\T Ç|ü⁄a&ÉT ªyÓTT>∑T&ÉTµ dæìe÷‘√ ‘Ó\T>∑T Áù|ø£å≈£î\≈£î dü]ø=‘·Ô Vü‰dü´+ n+~düTÔHêïs¡T. {≤©e⁄&é‘√ qe⁄«\ Ms¡T\ eTT#·Ã≥T¢ $q+&ç.

26

- OCTOBER 2011


n+Áπ>CŸ,

ôV’≤<äsêu≤<é qyêuŸ ‡ dæ ì e÷\‘√ Ç+&É Á d” º ˝ À dü + #· \ q+ düèwæº+∫q nJCŸ HêdüsY, e÷e÷>± Á|üdæ~› #Ó+~q Äπsÿ ôV’≤<äsêu≤<é dæìe÷ |ü]ÁX¯eT˝À ‘·eT<Ó’q Á|ü‘˚´ø£kÕ∆Hêìï kÕ~Û+#·T≈£îHêïs¡T. n+Áπ>CŸ dæìe÷ n|üŒ{ÏøÏ ˇø£ Á|üjÓ÷>∑+. dü©yéT ù|ò≈£L, »Vü≤+^s¡¢ q≥q, ø£&ÉT|ü⁄u≤“ q$«+#˚ ø±yÓT&û dæ˙ Á|ü|ü+#·+ #·÷&Éì ø=‘·Ô ‘·s¡Vü‰ $H√<ëìï |ü+∫ô|{Ϻ+~.

n+Áπ>CŸ rdæq|ü⁄Œ&ÉT á dæìe÷ mes¡T #·÷kÕÔsq¡ ï Á|üXï¯ #ê˝≤ ø£\∫y˚d+æ <äì, ‘êeTT, ‘·eT ≈£î≥T+ãdüuTÑÛ ´\≈£î Ä dæìe÷ eTT+<äT #·÷|æ+#êeTì, ø±ì dæìe÷ $&ÉT<ä˝…’q ‘·sê«‘· |òüTq$»j·T+ kÕ~Û+#·&É+‘√ >=|üŒ <ÛÓ’s¡´+ e∫Ã+<äì Äπsÿ nHêïs¡T.

uÛÀCŸ|⁄ü ] ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+rj·T uÛ≤wü˝À¢ edüTqÔ ï dæìe÷\T #ê˝≤ >=|üŒ>± Ä&ÉT‘·THêïj·Tì, n<˚$<Û+ä >± <äøÿ£ ˙˝À e#˚à dæìe÷\≈£î ≈£L&Ü eT+∫ e÷¬sÿ{Ÿ ñ+<äì, ôV’≤<äsêu≤<é˝À eTTK´+>± bÕ‘·ãd”Ô˝À e÷{≤¢&˚ ñs¡÷› ø±ì á dæìe÷\T Væ≤+B dæìe÷\ neø±XÊ\ uÛ≤wü≈£î Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq ù|s¡T+~. á uÛ≤wüqT <äø£ÿ˙ qT <Óã“rkÕÔj·Tqï uÛÑj·T+ ≈£L&Ü u≤©e⁄&é˝À n+{≤s¡T. á uÛ≤wü˝À dæìe÷ rj·÷\qï ◊&çj·÷ ø£ì|æk˛Ô+<äì Äj·Tq n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. ≈£L&Ü kÕVü≤k˛ù|‘·yÓTÆq~. dü+»jYT<ä‘Y q{Ï+∫q s¡TÁ<ëøå˘ dæìe÷≈£î bÕ≥\T sêdæq dü©yéT ù|ò≈£L, ôV≤’ <äsêu≤<é qyêuŸ‡ dæìe÷ C≤rj·TkÕúsTT˝À $&ÉT<ä\ nJCŸ HêdüsY, Äπsÿ\T á kÕVü≤kÕìï kÕ~Û+#ê\ #˚j·÷\ì m+‘· Á|üj·T‹ï+∫Hê kÕ<Ûä´|ü&É˝Ò<äì, qT≈£îHêïs¡T. mìï nyê+‘·sê\T m<äT¬s’Hê yÓqTø£&ÉT>∑T ôV’≤<äsêu≤<é˝À ≈£L&Ü ~Ûj˚T≥s¡T¢ <=s¡ø£˝Ò<äì, πøe\+ y˚j·T˝Ò<äT. á dæìe÷ ø√dü+ <äTu≤jYT˝À ñ<√´>∑+ ‘=$Tà~ Á|æ+≥¢‘√ ôV’≤<äsêu≤<é˝À $&ÉT<ä\ #˚XÊeTì e<äT\T≈£î e∫Ãq nJCŸ‘√ düVü‰ n+<äs¡÷ mìï nHêïs¡T. $&ÉT<ä˝…’q yÓ+≥H˚ Ä dæìe÷ dü+#·\q n&ɶ+≈£î\T e∫ÃHê eTT+<äTπø kÕ>±\qT≈£îHêïs¡T. $»j·T+ kÕ~Û+∫+<äì #ÓbÕŒs¡T. n+Áπ>CŸ ìsêàD+ |üPs¡ÔsTTq ‘·sê«‘· $&ÉT<ä\˝ÀqT #ê˝≤ Çã“+<äT\T m<äTs¡j·÷´sTT. C≤rj·TkÕúsTT˝À $&ÉT<ä\ #˚j·÷\qT≈£îHêï kÕ<Ûä´|ü&É˝Ò<äT. ∫es¡≈£î ôV’ ≤ <ä s êu≤<ä T ˝ÀH˚ $&É T <ä \ #˚ k Õs¡ T . dæ ì e÷ |òüTq$»j·T+ kÕ~Û+∫+~. H˚&ÉT n+Áπ>CŸ &ç$&û\T Á|ü|+ü #·yê´|ü+Ô >± \_ÛdTü HÔ êïsTT. á dæìe÷\≈£î >=|üŒ e÷¬sÿ{Ÿ ñ+<äì ‘˚*b˛sTT+~. Ä ‘·sê«‘· Äπsÿ #=s¡e #˚dæ ‘êH˚ dü«j·T+>± ôV’≤<äsêu≤<é qyêuŸ‡ dæìe÷ ì]à+#ês¡T. \π> s¡ôVA eTTHêïuÛ≤jYT $&ÉT<ä˝q’… |ü⁄Œ&˚ ôV’ ≤ <ä s êu≤<é qyêuŸ ‡ ≈£ L &Ü $&É T <ä \ sTT´+~. \π>s¡ôVA eTTHêïuÛ≤jYT Ç+&çj·÷˝À edü÷fi¯fl es¡¸+ ≈£î]|æ+∫+~. ø±ì HÓ’C≤yéT @]j·÷˝À ôV’≤<äsêu≤<é qyêuŸ‡ <Ûë{ÏøÏ eTTHêïuÛ≤jYT ‘·˝§+#·ø£‘·|üŒ˝Ò<äT.

ôV’≤<äsêu≤<é qyêuŸ‡ $&ÉT<ä\ ‘·sê«‘· ø£èwüíe+o >±s¡T Ä ∫Á‘êìï #ê˝≤ Á|üX¯+dæ+#ês¡ì, ‘êC≤>± ø£èwüíe+o rdüTÔqï yÓTT>∑T&ÉT dæìe÷˝À V”≤s√≈£î $TÁ‘·T\T>± ‘·eT≈£î neø±X¯+ Ç#êÃs¡ì Äπsÿ #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\ T>∑T dæìe÷ Ç+&ÉÁd”º ˝Àø£˝Ÿ {≤˝…+{Ÿ≈£î neø±e+ Çe«&É+ e\¢ Ks¡TÃ\T ≈£L&Ü ‘·>T∑ ‘Z êj·Tì, kÕúì≈£î\≈£î neø±XÊ\T \_ÛkÕÔj·Tì Äj·Tq n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. ÄsY.¬ø Ç+‘·≈£î eTT+<äT n+<ä]ã+<ÛäTej·÷ nH˚ ‘Ó \ T>∑ T dæ ì e÷˝À q{Ï + #ês¡ T . <ëìøÏ ñ‘· Ô e T ≈£î≥T+ãø£<∏ë ∫Á‘·+ nyês¡T¶ \_Û+∫+~.

ôV’≤<äsêu≤B _]j·÷˙, ôV’≤<äsêu≤B ùwsê«˙ m+‘· Á|üdæ<√∆.. ôV’≤<äsêu≤B ªVü≤yéµ ≈£L&Ü n+‘˚ Á|üdæ~∆. ªVü≤yéµ n+≥÷ qyêãT\T Á|ü|ü+#êìï ø£&ÉT|ü⁄u≤“ q$«+#ês¡T. |üsYdü÷+ n+fÒ ñs¡÷›˝À yÓTTqï nì ns¡∆+. ø±˙ ôV’≤<äsêu≤B ª|üsYdü÷+µ y˚s¡T. ôV’≤<äsêu≤B ª|üsYdü÷+µ yÓTTqï ø±<äT, ¬s+&ÉT HÓ\\ ÁøÏ‘·+ ø±e#·TÃ, ¬s+&˚fi¯fl ÁøÏ‘·+ ø±e#·TÃ... ¬s+&ÉT <äXÊu≤∆\ Áø‘Ï +· ø±e#·TÃ. Á||ü +ü #·+˝À Ç˝≤+{Ï |üsYdü÷+ eTs=ø£{Ï ñ+&É<ä+≥÷ nJCŸ HêdüsY Ç∫Ãq $es¡D $qï ‘·sê«‘· ø£&ÉT|ü⁄ H=|æŒ e#˚Ã+‘· es¡≈£î qe⁄«‘·÷ ñ+&É&É+ U≤j·T+. n+Á R > C` ‘√ n<Û ä T “ ‘ · Vü ‰ dü ´ + |ü + &ç + ∫q ôV’≤<äsêu≤<é qyêãT\T ø£èwüíe+o ªyÓTT>∑T&ÉTµ ˝À ‘Ó\T>∑T ‘Ós¡ô|’ Vü≤kÕ´s¡+R>Á≥+ #˚düTÔHêïs¡T.

yÓTT>∑T&ÉT dæìe÷˝À V”≤s√≈£î $TÁ‘·T\T>± ‘·eT<Ó’q ôV’≤<äsêu≤B Vü‰kÕ´ìï |ü+&ç+#êeTì nJCŸ #ÓbÕŒs¡T. dü«j·T+>± ø£èwüíe+o ‘·eT bÕÁ‘·\ ì&ç$ |òü⁄˝Ÿ˝…+>˘Ô <äø£ÿ˙ e÷+&É*ø£+˝À dæìe÷\≈£î e÷¬sÿ{Ÿ ñ+<äì ñ+fÒ u≤>∑ T +&É T qHêïs¡ ì Äj· T q Äq+<ä + >± ‘˚*b˛sTT+~. Ä ‘·sê«‘· Ç˝≤+{Ï dæìe÷\T #ê˝≤ nHêïs¡T. e#êÃsTT. á dæìe÷\ >∑T]+∫ Äπsÿ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. á dæìe÷\≈£î e÷¬sÿ{Ÿ ñ+<äì, á ø£<∏ä\˙ï Á|òüwt Á~∏\¢sY˝À $\Hé>± ‘·qqT |ü]#·j·T+ #˚kÕs¡ì ø£<Ûä\˙, me]˙ ø±|” #˚dæq$ ø±<äì, ˝Àø£˝Ÿ>± ñqï #ÓãT‘·÷ |òüV”≤yéT, <äø£ÿ˙˝À Ç+‘·es¡≈£î e∫Ãq {≤˝…+{Ÿì ‘êeTT |ü]#·j·T+ #˚XÊeTì #ÓbÕŒs¡T. ∫Á‘ê\T eTTK´+>± ø±yÓT&û ∫Á‘ê\ì, Çø£ eTT+<äT á {≤˝…+{Ÿì Ç+&ÉÁd”º yê&ÉTø√yê\ì ø√sês¡T. <äø£ÿ˙˝À Ç‘·s¡ ∫Á‘ê\T ≈£L&Ü rùd Á|üj·T‘êï\T <äø£ÿ˙˝À rùd dæìe÷\ $wüj·T+˝À XÊ{Ï˝…’{Ÿ ¬s’{Ÿ‡ »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì, Ç{°e\ ‘êeTT rdæq »ãsY<ädtÔ neTàø£+ ˇø£ düeTdü´>± e÷s¡T‘√+<äì #ÓbÕŒs¡T. n˝≤+{Ï Á|üj·T‘·ïy˚TqHêïs¡T. n+Áπ>CŸ, ôV’≤<äsêu≤<é qyêuŸ‡ dæìe÷\T ‘Ó\ n+Áπ>CŸ‘√ ø=‘·Ô n\\T düèwæº+∫q á ãè+<ä+ T>∑T˝ÀøÏ &É_“+>˘ #˚dæq ‘·sê«‘˚ ¬s’{Ÿ‡ neTàø£+ yÓTT>∑T&ÉT dæìe÷‘√ ‘Ó\T>∑T Áù|ø£å≈£î\ eTqdüT kÕ<Ûä´eTsTT´+<äì, Çø£ eTT+<äT rùd dæìe÷\ <√#·T≈£îì ‘Ó\T>∑T yê]øÏ ‘·eT<Ó’q q≥Hê øöX¯˝≤ìï qT ôV’≤<äsêu≤B ñs¡÷›, ‘Ó\T>∑T ¬s+&ÉT uÛ≤wü˝À¢qT |ü]#·j·T+ #˚dæ, eT]ìï dæìe÷˝À¢ ‘Ó\T>∑T ‘Ós¡ô|’ yÓ\ ì]à+#ê\ì ìs¡ísTT+#·T≈£îqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ø=‘·Ô>± T>∑T\T $s¡õe÷à\ì Ä•<ë›+. <äø£ÿ˙˝À dæìe÷\T rj·÷\qT≈£îH˚ yês¡T ‘·eT e<ä›≈£î eùdÔ nedüs¡yÓTÆq e÷s¡Z<äs¡Ùø£‘·«+ Çe«&ÜìøÏ dæ<ä›+>± ñqï≥T¢ ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.

- OCTOBER 2011 27


B RTHDAYS EXCLUS VE n‘·ìøÏ ‘Ó*dæq yêfi¯fl≈£î Ç‘·qT Hêe<ä› ‘·\|üì #˚sTT+#·T≈£î+{≤&ÉT nì >=|üŒ>± #Ó|ü≈£î+{≤&˚yÓ÷! nì nqT≈£îH˚dü]øÏ #Ûêr Ç+ø=+#Ó+ bı+–+~. Çø£ Ä s√E ñ<√´>∑+ |üqT\T n˙ï nsTTb˛j·÷ø£ >±¢eTsY>± ø£q|ü&Ü\ì z >∑+≥ |ü&ÉTø=ì kÕïq+ #˚dæ ø=‘·Ô ã≥º\T (nyês¡T¶\ ø√düy˚T ø=qï$) y˚düTø√ì m˝≤+{Ï f…q¸Hé |ü&É≈£î+&Ü ≈£L#·TÃ+{Ï.

˙≈£î

á dü+e‘·‡s¡+ dæìe÷ yês¡ | ü Á ‹ø£ yês¡ T ñ‘·ÔeT |òæ*+ÁøÏ{Ïø˘ nyês¡T¶ ÇdüTÔHêï+ nì Ä+>∑+¢ ˝À f…|Æ t #˚dqæ ˝…≥sY Ç#êÃs¡T. <ë+‘√bÕ≥T ¬s+&ÉT nyês¡T¶ $qïsY bÕdt\T, ˇø£ ø±s¡T bÕdüT.. n$ ø±≈£î+&Ü ˇø£ ◊&Ó+{Ï{° ø±s¡T¶ ˝≤+{Ï~ #˚‹øÏ∫Ã... ‘·q ÄùdÔ ø±≈£î+&Ü |üøÏÿ+{Ï yê] ÄdæÔì ≈£L&Ü Hê≈£î Ç∫Ãq≥T¢ z bò˛E ø={Ϻ eTØ Ç#êÃ&ÉT Ä |üÁ‹ø±~Û|ü‹. Hê Á|ü‹uÛÑqT #·÷dæ Ç#êÃ&√... M&çì e~*+#·Tø√yê\ì Ç#êÃ&√ ‘Ó*j·T<äT. n|üŒ{Ïøπ Hê ‘·sT¡ yê‘· »s¡ï*»+˝ÀøÏ e∫Ãq yêfi¯fl≈£î ≈£L&Ü ˇø£]<ä›]øÏ á nyês¡T¶qT Ç#êÃ&ÉT. ô|’øÏ Äq+<ä|ü&Éø£b˛sTTHê ˝À|ü ˝ À¢ | ü \ Äq+<ä | ü & ܶ q T. nyês¡ T ¶ ek˛Ô+<ä+fÒ me]¬ø’Hê Äq+<äy˚T ø£<ë! H˚qT <ëìøÏ $TqVü‰sTT+|ü⁄ @MT ø±<äT. n˝≤ ˝À|ü˝À¢|ü\ #ê˝≤ dü+ãs¡|ü&ÜïqT. nsTT‘˚ eTqdüT˝À z eT÷\ @<√ ∫qï nqTe÷q+ |”≈£î‘êH˚ e⁄+&ç+~. düπs nyês¡T¶ e∫Ãq $wüj·T+ Ç+{À¢ Ä&√fi¯fl≈£î ≈£L&Ü #Ó|Œü ˝Ò<Tä . n+‘˚ø±<äT... ˇø£yfi˚ ¯ á nyês¡T¶ Hê≈£î Çe«ø£b˛‘˚? nH˚ X¯+ø£‘√ nyês¡T\¶ T Ç#˚à e´øÏ‘Ô √ e÷{≤¢&˚ #·qTe⁄qï ˇø£]<ä›]øÏ á $wüj·T+ #ÓbÕŒqT. eTT+<äT C≤Á>∑‘·Ô #·s¡´ nqïe÷≥. 28

- OCTOBER 2011

Hêø£+fÒ eTT+<äT Hê $TÁ‘·TìøÏ ñ‘·ÔeT bò˛{À »s¡ï*düTº nyês¡T¶ Ç#êÃs¡T. <ëì ‘· s ¡ T yê‘· Hê ù|s¡ T |æ * #ês¡ T . H˚ q T ej· ÷ ´sê\T |ü & É ‘ ê Hê≈£ î +&˚ u§»® m≈£îÿe>± ø£q|ü&É≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô|ü&É‘ê ùdºõ MT~øÏ yÓ[fl nyês¡T¶ rdüT≈£î+{Ï. Ä nyês¡T¶qT Hê≈£î Ä ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ j·÷&é‡ kÕŒq‡sY #˚dæq yê] #˚‘·T\ MT<äT>± Ç|æŒ+#ês¡T. n|üŒ{ÏøÏ Ç+ø± ô|<ä›>± »q+ sê˝Ò<äT. @<Ó’‘˚H˚$T nyês¡T¶ Ç#êÃs¡T. z w”\T¶ (C≤„|æø£), u§πø (|üP\>∑T‹Ô) #˚‹˝À ô|{≤ºs¡T. n$ Hê≈£î n+<äCÒdæq yê]øÏ MTs¡T #ê˝≤ eT+∫ |üì #˚dæHês¡T nì ùwø˘ Vü‰´+&é Ç∫à w” \ T¶ rdü T ≈£ î ì

Hê≈£L e∫Ã+<√.... nyêsY¶ #Y!?

ÁøÏ+~øÏ ~>±H√ ˝Ò<√ ˇø£ & É T e∫Ã Ä w”\T¶ nø£ÿ&˚ Ç ∫ à sêyê* nyês¡T¶\T nHêï&É T d”]j·Tdt>±. Ç#˚à ÄkÕ$T e∫à w” \ T¶ Hê≈£ î ø±<ë! nì n+fÒ nyês¡T¶ Ç # ˚ à ªu≤>± ø£esY #ÓjYT! e÷≈£î ≈£L&Ü z ø±|” n<˚yÓ÷ ‘Ó*j·T<äT... w”\T¶ nø£ÿ&˚ Ç∫à s√E sêH˚ e∫Ã+~. Hê ø=&É T ≈£ î qT |ü+|ü⁄µ nì #Ó|‘æ ˚ nyês¡T¶ ÇdüTHÔ êï&ÉT ø£<ë! sêyê\ì #˚‹˝À~ ˝≤≈£îÿì yÓ[flb˛j·÷&ÉT. yÓ + ≥ô|≥Tº ≈ £ î ì nyês¡ T ¶ \ |ò ü + ø£ å H é ≈ £ î nì n˝≤π> |ü+|ü⁄‘êqT nì ‘·\ }|æ‹. yÓfi≤flqT. n~ H=y=f…˝Ÿ nH˚ qø£åÁ‘· ªMT≈£î nyês¡T¶ eTT+<˚ ÇkÕÔ+. m+<äTø£+fÒ |üP\>∑T‹Ô |ü≥Tºø=ì }|ü⁄≈£î+{≤ Hê ôVA≥˝Ÿ. e÷eT÷\T>± nø£ÿ&É @<Ó’Hê MT&çj·÷ nyês¡T¶\T eTT+<äT>± ÇùdÔ MT ˝≤´|t { ≤|t <ä > ∑ Z ] øÏ e#êÃqT. nø£ ÿ &˚ Áô|dtMT{Ÿ\≈£î b˛‘˚ dæ+Vü≤<ë«s¡+ <ä>∑Zπs |üìøÏ Ä≥+ø£+ ≈£L&Ü ñ+&É<äT ø£<ëµ nì e⁄qï Hê ø=&ÉT≈£î ª&Ü&û w”\T¶ eTq≈£î Hê u…’ø˘ bÕsYÿ #˚dæ b˛j˚Tyê&çì. nyês¡T¶ nyês¡T¶\T Ç#˚à ÄkÕ$T #Ó|æŒHê&ÉT. düπs Çe«sê?µ nì n&ç–‘˚ ª‘·s¡Tyê‘· Ç+{ÏøÏ n+<äT≈£îH˚ s√E bÕdt\T #˚‘· |ü≥Tºø√ì nyês¡T¶ n+<äT≈£î+{≤+ >∑<ë m|ü&ç∫ÃHê |ü+|ækÕÔsT¡ ˝Òµ nì yê&çì XÊ+‘· |ü]#êqT. b˛‘˚... nø£ÿ&É ‘Ó\T>∑T sêì ôd≈£L´]{° ˇø£fÒ ø£<ë nì nqT≈£îHêïqT. dü+ãs¡|ü&É‘ê Áb˛Á>±yéT nj˚T´+‘· es¡≈£î dæã“+~ Ä ôVA≥˝Ÿ #·T≥÷º Á|ü<äøÏåD\T ≈£Ls√Ãì Ä ø±s¡´Áø£eTeT+‘ê f…Æ|t#˚dæ #˚sTT+#ês¡T. m˝≤>√˝≤ bÕdtqT p|æ nyês¡T¶\T rdüT≈£îH˚ s√Eq ñ<äj·÷H˚ï Ç+{ÏøÏ #˚πsdü]øÏ sêÁ‹ ˇø£{Ïqïs¡sTT+~. ôd≈£L´]{° yê] #˚‹˝À qT+&ç ãj·T≥|ü&ç, ‘· \ ≈£ î , MTkÕ\≈£ î >±]ïj· T sY s¡ + >∑ T uÖq‡sY\ #Ós¡˝À |ü&ç, yê] qT+&ç ≈£L&Ü y˚ s TT+#· T ≈£ î +{Ï . n~ y˚ s TT+#· T ≈£ î H˚ ‘Ó˝≤¢]Hêø£ e÷sê®\ e÷<Ûä´eT+ (yÓuŸôd’{Ÿ) ‘·|æŒ+#·T≈£îì ˝À|ü\øÏ #˚s¡T≈£îì }|æ] dü e Tj· T +˝À u≤s¡ “ sY yÓ ’ | ü ⁄ #· ÷ dü ÷ Ô \˝À Hê bò ˛ {À eùdÔ eTTK|ü ⁄ dü Ô ø £ + |”\TÃ≈£îì Hê eè‹Ô <Ûäs¡à+ ìs¡«]Ô+#·&ÜìøÏ Ç‘· ì øÏ ‘Ó * j· T <ä T H˚ q T ás√E (ù|òdtãTø˘)˝À n+<äs¡÷ dü÷&Ü\ì ô|&ç‹. nyês¡T¶ n+<äT≈£î+≥THêïqì. {°M˝À¢ |üPqT≈£îHêïqT. H˚qT nyês¡T¶ rdüT≈£îH˚~ Ç‘·qT #·÷dæ #ê˝≤eT+~ Hê ÁX‚jÓ÷_Û˝≤wüß\T... H˚qT


sêdæq$ #·~$q yêfi¯ófl, #·<äTe⁄‘·Tqï yêfi¯ófl Hê≈£î X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T #ÓbÕŒs¡T. ø=+<ä¬s’‘˚ ˇø£&ÉT>∑T eTT+<äT≈£î y˚dæ ª˙≈£î á nyês¡T¶ Çe«&É+e\¢ nyês¡T¶πø >ös¡e+ e∫Ã+~µ nH˚ e÷≥\T ≈£L&Ü nHêïs¡T. n$ $qï|ü  &É T , #· ~ $q|ü  &É T Hê yê´eVü‰]ø£ uÛ≤wü˝À(ø£&ÉT|ü⁄˝À ø±*q|ü⁄&˚ ndü\T uÛ≤wü ãj·T≥≈£î edüTÔ+~ n+{≤s¡T ø£<ë) ªzj·Te÷à H˚qT >∑÷&Ü ˇø£ÿ s¡e« ‘·÷ø£yÓTÆq yêH˚ï... yêø£fi¯fl>∑\ »s¡ï*düTºH˚µ nqT≈£îHêïqT. ‘·s¡Tyê‘· ¬s+&ÉT s√E\≈£î Ä nyês¡T¶\T Ç∫Ãq ÄkÕ$T |üÁ‹ø£˝ÀH˚ q\T>∑ T ]‘√ bÕ≥T Hê bò ˛ {À ≈£ L &Ü e∫Ã+~. Çø£ ÿ &É Ç+ø√ $wü j · T + #Ó | ü Œ &É + eTs¡ ∫ b˛j· ÷ qT. nyês¡ T ¶ rdü T ≈£ î qï ‘Ó\¢yê] Hê ø=&ÉT≈£î yêfi¯fleTà≈£î, yêfi¯fl

#Ó ˝ … ¢ * øÏ &Ü&û ø Ï nyês¡ T ¶ Ç∫ÃHês¡ ì #Ó b ÕŒ&É T . Çø£ nø£ ÿ &É qT+&ç Ç+{À¢ ∫qïbÕ{Ï j·TT<ä∆+ yÓTT<ä˝…’+~. Hê uÛ≤s¡´ ˙≈£î nyês¡T¶ e∫Ãq dü+>∑‹ Hê¬ø+<äT≈£î #Ó|üŒ˝Ò<äT. n+<äs¡+ nyês¡T¶ |òü+ø£åHé≈£î b˛j˚Tyêfi¯fl+ ø£<ë n+~. Ä nyês¡T¶ rdüT≈£îH˚<ëø± Hêπø ‘Ó*j·T<äT. n+‘˚ø±<äT Ä nyês¡T\¶ |ò+ü ø£Hå ≈é î£ u…ø’ M˘ T<ä yÓfi≤fl\+fÒ kÕ<Ûä´|ü&É<äT. Ç<ä›s¡T |æ\¢\T e÷ n+‘· yês¡j·÷´s¡T. q\T>∑Ts¡+ ø±s¡T rdüTø=ì b˛‘˚ ø£∫Ñ·+>± yÓsTT´ s¡÷bÕj·T\T ø±yê*. <ë+‘√bÕ≥T ãj·T≥ uÛÀ»q+ #Ój·÷´*. <ëìøÏ ø£˙dü+ ◊<äT e+<ä\T ne⁄‘êsTT. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü... Çø£ ÿ &É ˇø£ ÿ s¡ e « e÷+&É * ø£ + |ü \ T≈£î‘ê+~... Ä|ü⁄ø√˝Òø£ b˛‘ê+&É... e÷ Ç+{≤j·Tq ô|<ä› »s¡ï*düTº nì Ç+{Ï

|üø£ÿ\ yêfi¯fl≈£î XË | ü  ≈£ î H˚ Hê ô|+&Ü¢+... e÷ Hêj· T q d”ìj·TsY »s¡ï*düTº, e÷ Hêj·Tq≈£î d æ ì e ÷ j·÷ø£ºs¡T¢, &Ó’¬sø£ºs¡T¢ n+<äs¡÷ ‘Ó\TdüT nì ÁuÛ Ñ e T˝À¢ ã‘· T ≈£ î ‘êHÓ ï Hêyêfi¯ fl eTT+<äT @<äHêï •qï Çã“+~ ø£*–Hê yÓ T Tø£ + p|ü ˝ Ò ø £ b ˛‘êqT. n+<ä T ø£ ì yêfi¯flqT rdüø£b˛˝Ò<äT. n+‘· yÓTTãT“˝À Ç+{ÏøÏ ˇø£ÿ&çì sê˝Òø£ ‘√&ÉT+{≤&Éì Hê ø=&ÉT≈£îqT rdüTø√ìb˛‹.

w”\T¶ rdüT≈£îì ÁøÏ+~øÏ ~>±H√ ˝Ò<√ ˇø£&ÉT e∫Ã Ä w”\T¶ nø£ÿ&˚ Ç∫à sêyê* nHêï&ÉT d”]j·Tdt>±.

q&ç∫+~ q&ç∫q≥T¢>± ø±≈£î+&Ü ø±düÔ e÷]à Á|ükÕs¡+ #˚düTÔqï≥T¢ ø±s¡´Áø£eT+ ÁbÕs¡ + uÛ Ñ + ˝ÀH˚ ne>∑ ‘ · y Ó T Æ + ~. Hê≈£ î nyês¡T¶ Ç#˚Ã~ eTT+<˚ edüTÔ+<äì me«]ø° #Ó|üŒø£b˛e&É+‘√` eT<Ûä´˝À ˝Òø£b˛‘˚ ∫es√¢ #· ÷ |æ k ÕÔ s ¡ T ˝Ò nqT≈£ î HêïqT. Hê˝≤>± n+<äs¡÷ |üø£ÿ #Ûêq˝Ÿ‡˝À X¯ìyês¡+ |üP≥ Åô|’yéT f…ÆyéT˝À e#˚à dæìe÷\qT ≈£L&Ü #·÷&É≈£î+&Ü $$<Ûä s¡ø±\ Áb˛&É≈£îº\ düπs nyês¡T¶ rdüTø√e&É+, n+<ä] n_ j·÷&é\qT ≈£L&Ü e<ä\≈£î+&Ü mø£ÿ&É $Tdt Ûq+<äq\T nsTTb˛sTTq ‘·s¡Tyê‘· Ä ne⁄‘êyÓ÷ nì ÄdüøÏÔ>± m<äTs¡T#·÷dü÷Ô Áb˛Á>±yéT z {°$ #Ûêq˝Ÿ yêfi¯ófl ]ø±s¡T¶ ≈£Ls¡TÃHêïs¡T. #˚dæ ˇø£ yês¡+ ‘·s¡Tyê‘· yêsê+‘·+˝À Á|ükÕs¡+ #˚kÕÔeTì nHêïs¡T. n+‘·es¡≈£î e÷ Ç+{Ï zqsY ≈£L&Ü dæìe÷ |òü+ø£åHé u≤>∑ T +~. Hê≈£ î nyês¡ T ¶ e∫Ãq ø£<ë... #·÷&ܶìøÏ ñ‘ê‡Vü≤|ü&ÉT‘·THêï&ÉT. $wüj·T+ nqï<äeTTà\≈£î, nø£ÿ#Ó˝…¢fi¯¢≈£î, nB ø±≈£î+&Ü á eT<Ûä´H˚ eT÷&ÉT HÓ\\ ã+<ÛäTe⁄\≈£î, ùdïVæ≤‘·T\≈£î n+<ä]ø° ÁøÏ‘·+ á ø=‘·Ô Ç+{À¢ n<Ó›≈£î ~>±qT. ‘Ó*dæ+~. Hê≈£î ñ<√´>∑$T∫Ãq u≤dt düø±\+˝À J‘· + Çe«&É + ‘√ n<Ó › ≈£ L &Ü H˚ q T Hê uÛ≤s¡´≈£î HêMT<ä ø=+#Ó+ ø√|ü+ e⁄Hêï düø±\+˝À #Ó*¢düTÔHêïqT ø±ã{Ϻ HêMT<ä ≈£L&Ü Çs¡T>∑T bıs¡T>∑T yêfi¯fl≈£î, yêfi¯fle÷à n‘·ìøÏ n+‘√ Ç+‘√ >ös¡e+ e⁄+~. yêfi¯fl≈£î, nø£ÿ#Ó˝…¢fi¯fl≈£î, mø£ÿ&Óø£ÿ&É e⁄+&˚ n+<äTe\q n‘·qT Hê≈£î >ös¡e+ Çdü÷Ô yêfi¯fl+<ä]ø° #Ó|æŒ+~. á ø±s¡´Áø£e÷ìï eT+<ä T ùd$dü T Ô H êï&É T . e÷eT÷\T>± Á|ükÕs¡+ #˚ùd {°$ #Ûêq˝Ÿ yêfi¯ófl dæìe÷ nsTT‘˚ ¬s+{Ÿ ˝Ò{Ÿ>± ÇùdÔ Ç+{Ï zqsY≈£î V”≤s√sTTqT¢ y˚dæq &ÜHé‡\qT, V”≤s√\T eTq+ qeTkÕÿs¡+ ô|{≤º*. eTq+ ¬s+{Ÿ e÷{≤¢&çq e÷≥\qT j·÷&釽À y˚dæ ø£¬sø˘º>± ÇùdÔ n‘·qT eTq≈£î qeTkÕÿs¡+ ‘·«s¡˝À... ‘·«s¡˝À nì #Ó|ü⁄‘ê+&ç]. ô|&É‘ê&ÉT. Á|üdüTÔ‘·+ Hê |ü]dæú‹ ø±düÔ >ös¡e+>±H˚ ñ+~. Ä s√E sêH˚ e∫Ã+~. Hê≈£î nyês¡T¶ e∫Ã+<äì ‘Ó*dæq yês¡+<äs¡÷ Äs√E ∫¬øHé Ç+{Ï zqsY |üfi¯fl ÁøÏ+<ä q*– X¯ìyês¡+ ø±e&É+‘√ {°$\ eTT+<äT b˛‘√+~. dæìe÷ |ü]ÁX¯eT MT<ä ô|<ä›>± ≈£Ls¡TÃHêïs¡T. H˚qT ≈£L&Ü (e÷+&É*ø£+) ne>±Vü≤q ˝Òø£b˛sTTHê n‘·ìøÏ ‘Ó*dæq ªHê Ç|æ] dü÷p®sê sêeTø±ÿµ nHÓï≥T¢ $wüj·÷\T #Ó|ü⁄‘·THêï&ÉT. ˇø£kÕ] yêfi¯fl e÷ Ç+{Ï zqsYqT |æ*∫ z Vü‰|òt eT+<äT ã+<ÛäTe⁄\ Ç+{ÏøÏ z dæìe÷ q≥T&ÉT ‘Ó|æŒ∫à {°$ eTT+<äT ≈£L#·TÃ+{Ï$T. Hê e#êÃ&Éì, n‘·&çì #·÷XÊqì, n‘·ìøÏ uÛ≤sê´|æ\¢\T e÷ n‘·Ô>±]+{ÏøÏ yÓfi≤fls¡T. dæ ì e÷ >∑ T ]+∫ ‘Ó * dæ q $wü j · ÷ \T nø£ÿ&É≈L£ &Ü yêfi¯ófl nyês¡T\¶ ø±s¡´Áø£e÷ìï #Ó|ü⁄‘·THêï&ÉT. dü>∑+ |òü+ø£åHé nsTT+~. Á|ü # ês¡ + #˚ ù d {° $ #Û ê q˝Ÿ eTT+<ä T j·÷&é\T Á|üyêVü≤+˝≤ y˚düTÔHêïs¡T. yê{Ï ≈£Ls¡TÃì e⁄+&ÜeTì bò˛Hé #˚dæ #Ó|æŒHês¡T. eT<Ûä´˝À ˇø√ÿ nyês¡T¶ #·÷|ædüTÔHêïs¡T. Hê≈£î |ü]#·j·T+ e⁄qï yêfi¯fl+<äs¡÷ {°$ #·÷düTÔHêï+... ˙≈£î nyês¡T¶ Ç∫Ã+~ Hê≈£î ˇø£ |üø£ÿ uÛÑj·T+>±H˚ e⁄+~. ˇø£y˚fi¯ Á|ükÕs¡+ nj˚T´ #Ûêq˝ŸH˚ #·÷düTÔHêï+ nì e÷≈£î Ç∫Ãq nyês¡T¶\T #·÷|üø£b˛‘˚? dü+øÏå|üÔ dü+<˚XÊ\T |ü+bÕs¡T. nH˚ u… + >∑ yÓ T T<ä ˝ … ’ + ~. m+<ä T ø£ + fÒ nø£ÿ&É »]–q ndü\T Áb˛Á>±yéTqT m+‘√ nyês¡ T ¶ \ T Ç∫Ãq s√E ø±s¡ ´ Áø£ e T+ #·ø£ÿ>± m&ç{Ï+>˘ #˚dæ #·÷ùdyê]øÏ uÀsY eTT+<ä T y˚ d æ q &ÜHé ‡ \T, bÕ≥\T ø=≥º≈£î+&Ü <ëìï bÕ¢Hé #˚XÊs¡T. n˝≤π>

»]–‘˚ ‘·|üŒ≈£î+&Ü @ Çy˚TCŸ ˝Òì Hê≈£î Ç∫Ãq nyês¡T¶\T #·÷|æ+#·ø£b˛e#·TÃ. <ëìøÏ ã\yÓ T Æ q ø±s¡ D + @$T≥+fÒ Hê≈£î Ç∫Ãq yês¡T ≈£L&Ü dæìe÷ |ü] ÁX¯eT≈£î m˝≤+{Ï dü+ã+<Ûä+ ˝Òì e´≈£îÔ\T. á MTe÷+dü Ç˝≤ ø=qkÕ>∑T‘·T+&É>±` m˝≤¬>’Hê nyês¡T¶ Ç#êÃs¡Tø£<ë! y˚j·T&É+ ø£˙dü <Ûäs¡à+... nì uÛ≤$+∫ ‘·|üŒ≈£î+&Ü y˚ k ÕÔ s ¡ T ˝Ò nH˚ qeTàø£ + eTs√|ü ø £ ÿ . n+<ä]˙ y˚~ø£\ MT<ä #·÷ùd H˚qT qqTï H˚qT {°$˝À #·÷düT≈£î+<ëeTì ÄX¯|&ü ܶqT. H˚qT y˚~ø£ m≈£îÿ‘·T+fÒ m˝≤ e⁄+{≤H√ #·÷düT≈£î+<ëeTH˚ ø√]ø£ ô|]–+~. á e÷qdæ ø £ dü + |ò ü T s¡ ¸ D eT<Û ä ´ q\ T>∑ T ‘· T +&É > ±H˚ ø±s¡ ´ Áø£ e T+ |ü P ]Ô ø±e∫Ã+~. ø±s¡´Áø£eT+˝À ñ‘·ÔeT q≥T&ÉT nyês¡T¶ rdüT≈£îqï V”≤s√ e÷{≤¢&Üs¡T. Äj·Tq e÷{≤¢&É>±H˚ j·÷+ø£sY Áb˛Á>±yéT nsTTb˛sTT+<ä ì eTT–+∫+~. e÷ Ç+{Ï zqsY ≈£L&Ü ∫e] ô|>∑TZ y˚XÊ&ÉT. $T–*q ∫¬øHé eTTø£ÿ\T $T+– eT÷‹ ‘·T&ÉT#·T≈£îHêï&ÉT. Ç+‘·˝À Hê bò˛Hé\T ¬s+&É÷ yÓ÷>∑&É+ yÓTT<ä˝…{≤ºsTT. ndü˝Ò H˚ q T nyês¡ T ¶ rdü T ≈£ î qï <ä è XÊ´ìï #·÷|æ+#·˝Ò<äH˚ Ä‘·àq÷´q‘·‘√ e⁄HêïqT. Hê ¬ s +&É T bò ˛ Hé \ >=+‘· T H=ø±ÿqT. bÕ|ü + ... n$ #· | ü  &É T #˚ j · T ≈£ î +&Ü e⁄+&çb˛j·÷sTT. eT+<ÓøÏÿq e÷ Ç+{Ï zqsY HêyÓ ’ | ü ⁄ C≤*>± #· ÷ dü ÷ Ô ` dü π s Ç˝≤+{Ï$ »s¡T>∑T‘·T+{≤j·Tqï≥T¢ eTTK+ ô|{≤º&ÉT. n+‘·ø£+fÒ @MT nq˝Ò&ÉT. m+<äTø£+fÒ n‘·qT ‘ê–q eT+<äT... ‹qï ∫¬øHé ¬s+&É÷ Hê$ ø±ã{Ϻ. n|ü  &É T Hê |ü ] dæ ú ‹ Áù|$T+∫q ne÷àsTT eTT+<äT »]–q nee÷q+ ø£Hêï m≈£îÿe>± nì|æ+∫+~. >∑T+&Ó <äVæ≤+#·T≈£îb˛sTT+~. {°$ ô|’q >√&É≈£î #˚s¡–\ã&ç e⁄qï yês¡+ ÁøÏ+<ä{Ï u§πø qqTï yÓøÏÿ]+∫q≥T¢ nì|æ+∫ <ëìï rdæ #Ó‘·ÔãT≥º˝À $dæπsdæ ø=+‘· ñ|üX¯eTq+ bı+<ëqT. n˝≤ dü+‘√wü+ ÇdüT+Ô <äqT≈£îqï nyês¡T¶ ª$cÕ<ä+µ $T–*Ã+~.

- OCTOBER 2011 29


LIFE style HOT SPICY CHIT CHAT PA

RAZZI

BEAUTY t ps BEHIND THE WOODS Makeup: Durga Babu

LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psycology top

Photographer: Rajesh Mindi (www.aestheticframes.com), Costumes: Samira D’Cruz, Ileana Botique, Location:

N GHT Life

30

trade GUIDE My CHOICE QUIZ COMPETET ON d ary B RTHDAYS EXCLUS VE

n_Ûqe l<˚$ n+<ä + + n_Ûqj· T + = Vü≤]|æÁj·T

- OCTOBER 2011


Vü≤]Á|æj·T.. ‘Ó\T>∑T Áù|ø£å≈£î\≈£î düT|ü]∫‘·yÓTÆq ù|]~. ne÷j·Tø£+>±, ns¡$]dæq eTT<ä›eT+<ës¡+˝≤, |ü<äVü‰s¡D≤\ ‘Ó\ T>∑e÷àsTT˝≤ ø£ì|æ+#˚ á ø£qï&É ø£\ø£+] ƒì ‘Ós¡ô|’ #·÷ùdÔ ˇø£|üŒ{Ï l<˚$ >∑Ts¡TÔ≈£î edüTÔ+~. nqTø√≈£î+&Ü ø£<ÛëHêsTTø£>± e÷]q Vü≤]Á|æj·T Ç|ü⁄Œ&ÉT Hê\T>∑T uÛ≤wü˝À¢ _J_J ... Äs¡uÀdæq yÓHÓï˝À¢ $s¡>∑ã÷dæq düqïC≤õ˝≤+{Ï Ç{°e\ ôV’≤<äsêu≤<é e∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT Vü≤]Á|æj·T ª{≤©e⁄&鵑√ e÷{≤¢&Üs¡T. ÄyÓT n_ÛÁbÕj·÷\qT, eTH√uÛ≤yê\qT Áù|ø£å≈£î\ ø√dü+ Çø£ÿ&É n+~düTÔHêï+.

H˚qT @ bÕÁ‘·˝À q{Ï+∫Hê.. Ä bÕÁ‘·≈£î Je+ b˛ùd Á|üj·T‘·ï+ #˚kÕÔqT. Hê≈£î e+<äXÊ‘·+ dü+‘·è|æÔ Ç∫Ãq dæìe÷ n+≥÷ @B ˝Ò<äT. Á|ü‹ bÕÁ‘· $wüj·T+˝ÀqT Ç+ø±düÔ u≤>± #˚jÓTT#˚ÃyÓ÷ nqï Ä˝À#·q eTqdüT˝À ñ+≥÷H˚ ñ+≥T+~.

- OCTOBER 2011 31


LIFE style HOT SPICY CHIT CHAT PA

RAZZI

BEAUTY t ps BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psycology top N GHT Life trade GUIDE My CHOICE QUIZ COMPETET ON d ary B RTHDAYS EXCLUS VE

32

- OCTOBER 2011

Hê yÓTT<ä{Ï dæìe÷ ‘·T\T uÛ≤wü˝À e∫Ãq ªuÀ~µ. n|ü⁄Œ&ÉT Hê ej·TdüT »dtº |ü<äVü‰πsfi¯ófl. e÷~ kÕ+Á|ü<ësTTø£ ≈£î≥T+ã+, e÷ neTà, nqïj·T´ Ç∫Ãq düb˛s¡Tº‘√ H˚qT dæìe÷˝À¢øÏ sê>∑*>±qT. ‘Ó\T>∑T˝À yÓTT<ä{Ï neø±X¯+ uÛÑ÷$Tø£ >±s¡T bò˛Hé #˚dæ Ç#êÃs¡T. n˝≤ ‘·øÏ≥.. ‘·øÏ≥˝À q{Ï+#êqT.


Hê≈£î >∑TÁs¡|ü⁄ kÕ«Ø #ê˝≤ Çwüº+. Ç|ü⁄Œ&É+fÒ ø±s¡T¢ ñHêïsTT. ø±ì uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À ô|Á{À\T nsTTb˛‘˚, ô|Á{À\T <Ûäs¡\T u≤>± ô|]–b˛‘˚ ø£HÓ«j·THé‡≈£î Çã“+<˚>±... n+<äTe\¢ >∑TÁs¡|ü⁄kÕ«Ø H˚s¡TÃø√e&É+ m+‘Ó’Hê nedüs¡eT+{≤qT. s√E≈£î >∑+≥qïs¡ qT+∫ ¬s+&ÉT >∑+≥\T mø£‡sYôd’CŸ #˚kÕÔqT. wüO{Ï+>˘ ñ+fÒ 45 ìeTTcÕ\T Áf…&é$T˝Ÿ #˚kÕÔqT.

Hê uÛÑs¡Ô m˝≤ ñ+&Ü\qT≈£î+{≤H√ #Ó|üŒeT+≥÷ #ê˝≤ eT+~ n&ç>±s¡T. Äq‡sY #ê˝≤ dæ+|ü⁄˝Ÿ. >∑T&é\TøÏ+>˘ ñ+&Ü*. eT+∫yê&Ó’ ñ+&Ü*. Hê uÛ≤yê\T, |ò”*+>˘‡ì ns¡∆+ #˚düT≈£îH˚yê&Ó’ ñ+&Ü*. qqTï >ös¡$+#˚yê&Ó’ ñ+&Ü*. Hê |ü≥¢ ÁX¯<ä∆#·÷ù|yê&Ó’ ñ+&Ü*... Hê≈£î ‘=*#·÷|ü⁄˝À Áù|eTô|’ qeTàø£+ ˝Ò<äT.

Hê≈£î ÇwüºyÓTÆq Á&Édt @+≥+fÒ... JHé‡, {≤|t, e÷eT÷\T #·|üŒ˝Ÿ‡.. dæ+|ü⁄˝Ÿ>± Ç˝≤+{Ï Á&Édt n+fÒH˚ Çwüº+. Hê≈£î ÇwüºyÓTÆq |ü+&ÉT>∑˝Ò+≥+fÒ.. nìï |ü+&ÉT>∑\T.. m+<äTø£+fÒ |ü+&ÉT>∑ eùdÔ d”«{Ÿ‡ <=s¡T≈£î‘êsTT>±.. y˚T+ yÓTTqï es¡eTVü‰\ø°åà |ü+&ÉT>∑ #ê˝≤ u≤>± #˚düT≈£îHêï+. Hê≈£î d”«{Ÿ‡ #ê˝≤ Çwüº+. &Ó’{Ï+>˘ e¬>’sê @MT ô|≥Tºø√qT. Hê≈£î q∫Ñ˚ ‹H˚kÕÔqT.

- OCTOBER 2011 33


LIFE style HOT SPICY CHIT CHAT PA

RAZZI

BEAUTY t ps BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psycology top N GHT Life trade GUIDE My CHOICE QUIZ COMPETET ON d ary B RTHDAYS EXCLUS VE

34

- OCTOBER 2011

Hê≈£î e∫Ãq >=|üŒ ø±+|æ¢yÓT+fÒ+≥+fÒ... ˇø£kÕ] jÓ÷>∑sêCŸ uÛÑ{Ÿ >±s¡T u…+>∑Tfi¯Ss¡T f…ÆyéT‡≈£î Ç∫Ãq Ç+≥s¡÷«´˝À Hê q≥q yÓT#·TÃ≈£î+≥÷, qqTï bı>∑T&ÉT‘·÷.. ªn_Ûqe l<˚$µ nHêïs¡T. Ç~ Hê≈£î #ê˝≤ >=|üŒ ø±+|æ¢yÓT+{Ÿ


NEW INNOVATION

EXCHANGE OFFER

• y˚T»sY >±´dt ©ø˘ nsTTq|ü⁄aI&ÉT ‘·ø£åDy˚T >±´dt düs¡|òüsê Ä|æy˚düTÔ+~. • n‹ ∫qï >±´dt ©ø˘qT ≈£L&Ü ‘Ó\TdüT≈£îH˚ neø±X¯eTT • dæ*+&ÉsY >±´dt ˝…yÓ˝`qT dü÷∫düTÔ+~ • >±´dtì Ä<ë #˚düTÔ+~

• An ISO 9001:2008 Company Certificate • 25-30 years of life

GAS SAFE INDIA eT]ìï $esê\≈£î / Demo ø=s¡≈£î dü+Á|ü~+#·+&ç, e÷ nÁ&Édt eT]j·TT bò˛Hé HÓ+. 9849013340, 040 64541500 #˚j·T+&ç

>±´dt‘√ MT J$≥+ düTKe+‘·+... >±´dt ùd|òt ‘√ MT ≈£î≥T+ã+ düTs¡øÏå‘·+...


B RTHDAYS EXCLUS VE

á

$»j· T <ä X ¯ $ TøÏ }dü s ¡ y Ó * ¢ #ê˝≤ dü+‘√wædüTÔ+~.m+<äTø£+fÒ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î }düs¡yÓ*¢ì yÓ÷dü>±fi¯fl‘√, ≈£îj·TT≈£îÔ\T |üH˚ï yê]øÏ ñ<ëVü≤s¡D>± yê&ÉT≈£î+≥÷ edüTÔHêïs¡T. á $»j·T<äX¯$T qT+&ç }düs¡yÓ*¢ nH˚ |ü<ëìøÏ ns¡ú+ e÷s¡T‘·T+~. <ëìøÏ ø±s¡D+ j·THé.{Ï. ÄsY ø£<∏ëHêj·T≈£î&ç>± düTπs+<äsY ¬s&ç¶ <äs¡Ù≈£î&ç>± n+<ë\ HêsTTø£ ‘·eTHêï Á|ü<Ûëq ø£<∏ëHêsTTø£>± s¡÷bı+~q }düs¡yÓ*¢ dæìe÷ $&ÉT<ä\ ø±e&Éy˚T.á dæìe÷≈£î }düs¡yÓ*¢ ù|s¡T≈£î z ø=‘·Ô uÛ≤wü´+ #Ó|ü⁄‘·THêï&ÉT <äs¡Ù≈£î&ÉT düTπs+<äsY ¬s&ç¶. eø£ÿ+‘·+ e+o ø£<∏äqT n+~+∫q á dæìe÷≈£î ªøÏø˘µ dæìe÷≈£î |üì #˚dæq Á|ü<Ûëq j·T÷ì{Ÿ |üì#˚XÊs¡T. n˝≤π> á dæìe÷qT 36

- OCTOBER 2011

ø=‘·Ôs¡+>∑T\ ª}düs¡yÓ*¢µ dü]ø=‘·Ô j·÷ø£åHé dü+#·\q+

es¡dü $»j·÷\ ìsêà‘·>± ù|s¡T bı+~q _.$.j·Tdt.j·THé Á|ükÕ<é l yÓ+ø£fÒX¯«sê dæ˙ ∫Á‘· |ü‘êø£+ô|’ ì]àdüTÔHêïs¡T. á dæìe÷ô|’ Ç≥T Áù|ø£å≈£î\˝À n≥T #·\q ∫Á‘· |ü] ÁX¯eT˝Àq÷ mH√ï n+#·Hê\T ñHêïsTT.

|ü \ Ts¡ ø ±\T>± e÷{≤¢ & ç ‘ ˚ yê]ì }dü s ¡ y Ó * ¢ ˝≤>± s¡+>∑T\T e÷s¡TkÕÔ&ÉT nì n+{≤s¡T.|ü\T s¡ø±\T>± e÷πs eTqdüú‘·«+ ñqï yêfi¯flqT }düs¡yÓ*¢‘√ b˛\TkÕÔs¡T á dæìe÷ ø£<∏ä $wüj·÷ìøÏ eùdÔ ˇø£ ô|<ä› V”≤s√ q{Ï+∫q dæìe÷≈£î }düs¡yÓ*¢ nH˚ f…Æ{Ï˝Ÿ ô|≥º&É+ kÕVü≤dü+‘√ }düs¡yÓ*¢ n+fÒ ... ≈£L&ÉT≈£î+~. m+<äTø£+fÒ Ç|ü&ÉT edüTÔqï nÁ>∑ dæìe÷\ }düs¡yÓ[fl s¡+>∑T\T e÷s¡TdüTÔ+≥T+~. n~ >=|üŒ qT ˇø£kÕ] #·÷ùdÔ ñ<ëVü≤s¡D≈£î Ç{°e\ u≤\j·T´ $wüj·T+>± #Ó|üø√s¡T. me¬s’Hê sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T q{Ï+∫q dæìe÷≈£î ªdæ+Vü≤µ nH˚ f…Æ{Ï˝Ÿ ô|{≤ºs¡T. }


}]düTÔqï

düsy¡ *Ó ¢ ∫Á‘· ø£<ë∏ Hêj·T≈£î&ÉT j·THé.{Ï.ÄsY.>∑‘· dæìe÷\˙ï <ë<ë|ü⁄ Ms√∫‘· f…Æ{Ï˝Ÿ‡ ô|{≤ºs¡T. á dæìe÷ $wüj·÷ìøÏ e#˚Ã|üŒ{ÏøÏ <äs¡Ù≈£î&ÉT düTπs+<äsY ¬s&ç¶ f…Æ{Ï˝Ÿ $wüj·T+˝À kÕVü≤dü+ #˚XÊ&ÉH˚ #ÓbÕŒ*.

m˝≤ e÷s¡TdüTÔ+<√...á dæìe÷˝Àì ø£<∏ëHêj·T≈£î&ÉT ‘· q Çã“+<ä T \qT n~Û > ∑ $ T+#· & ÜìøÏ ˇø√ÿ m‘· T Ô y˚ d ü ÷ Ô eTT+<ä T ≈£ î yÓ fi ¯ ó ‘· T +{≤&É T µµ nì }dü s ¡ y Ó * ¢ s¡+>∑T\≈£L dæìe÷˝À ø£<∏ëHêj·T≈£î&ç m‘·TÔ\≈£î eTT&ç ô|{Ϻ eTTø±ÔsTT+#ês¡T. Ç+<äT˝À }düs¡yÓ*¢ ì bÕõ{Ïyé>± }düs¡yÓ*¢ nH˚ <ëìøÏ nsêúìï ∫Á‘· ^‘· s¡#·sTT‘· #·÷|ædüTÔHêïs¡T nH˚<ëìï Áù|ø£å≈£î\≈£î #˚s¡y˚XÊs¡qï e÷≥. Ä&çjÓ÷ $&ÉT<ä\ ø±s¡´Áø£eT+˝À #Ó|ü⁄‘·÷ Ç˝≤ nHêïs¡T. ªª}dü s ¡ y Ó [ fl dü e Tj· ÷ qT ≈£ L \+>± s¡ + >∑ T \T dæìe÷ ìsêàD $X‚cÕ\T... e÷s¡TdüTÔ+≥T+~. n~ ‘·q Ä‘·à s¡ø£åD ø√dü+ n˝≤ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î Hê\T>∑T dæìe÷\≈£î düTπs+<äsY ¬s&ç¶ #˚düTÔ+≥T+~. n+<äTe\¢ }düs¡ yÓ*¢ ù|s¡TqT s¡ø£ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤ùdÔ ¬s+&ÉT dæìe÷\T $»j·Te+‘·+ s¡ø±\ m‘·TÔ\T y˚ùd yê]‘√ b˛\TkÕÔs¡T. nsTT‘˚ á nj·÷´sTT. ‘=* dæìe÷ ªn‘·H=ø£ÿ&˚µ Hê\T>∑e dæìe÷ dæìe÷$wüj·÷ìøÏ e#˚à dü]øÏ }düs¡yÓ*¢ s¡+>∑T\T ªøÏø˘µ \T eT+∫ $»j·÷ìï kÕ~Û+#êsTT. eT<Ûä´˝À ¬s+&ÉT

dæìe÷\T ªnXÀø˘µ ªn~∏‹µ dæìe÷\T nqT≈£îqï+‘· |òü*‘ê\qT Çe«˝Ò<äT. düTπs+<äsY ¬s&ç¶øÏ Ç~ ◊<äe dæìe÷. j·THé.{Ï.ÄsY. ‘√ >∑‘·+˝À rdæq nXÀø˘ dæìe÷ ô|<ä› $»j·÷ìï kÕ~Û+#·˝Ò<äT.<ë+‘√ á dæìe÷ nsTTHê u≤>± rdæ Væ≤{Ÿ #˚j·÷\H˚ ‘·|üq‘√ düTπs+<äsY ¬s&ç¶ á dæìe÷≈£î nôVAsêÁ‘·T\T ÁX¯$Tdü÷Ô |üì #˚XÊs¡T.n+‘˚ ø±≈£î+&Ü dæìe÷ $&ÉT<ä\≈£î eTT+<˚ á dæìe÷ >∑T]+∫ m≈£îÿe>± #Ó|üŒ&ÜìøÏ ≈£L&Ü Çwüº|ü&ɶ+˝Ò<äT.<ëìøÏ ø±s¡D+ zesY |ü_¢dæ{° nsTT‘˚ ø£wüºeTì C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£îHêïs¡T. ªnXÀø˘µ dæìe÷ }Væ≤+∫q+‘·+>± m+<äT≈£î |òü*‘ê\qT Çe«˝Ò<äT nH˚ <ëìï |üP]Ô>± düº&û #˚dæ n+<äT˝À m≈£îÿe yÓ÷‘ê<äT˝À ñqï ej·T˝…Hé‡ ˝Ò≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô |ü&É≥+‘√ - OCTOBER 2011 37


B RTHDAYS EXCLUS VE

bÕ≥T ø£<∏ä˝À ø=‘·Ô<äq+ ñ+&˚≥T¢ #·÷düT≈£îHêï&Éì ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± düTπs+<äsY ¬s&ç¶ øÏ ø£<∏ä\ qT n+~+#˚ eø£ÿ+‘·+ e+o á dæìe÷≈£î #·ø£ÿ{Ï ø£<∏äqT Ç#êÃ&Éì #Ó|ü≈£î+≥THêïs¡T.

dü¬ø‡dt|òü⁄˝Ÿ ø±+_H˚wüHé‡

á dæìe÷˝À n˙ïdüø¬ ‡dt |ò⁄ü ˝Ÿ ø±+_H˚wHü ˝é .Ò . j·THé.{Ï.ÄsY düs¡düq á eT<Ûä´ es¡Tdü $»j·÷\‘√ <ä÷düT≈£îyÓfi¯ó‘·Tqï ‘·eTHêï ø£<∏ëHêsTTø£>± q{Ï+∫+~. yê]<ä›] eT<Ûä´ ñ+&˚ d”qT¢ j·TTe‘·s¡+ Áù|ø£å≈£î\qT ‘·|üŒ≈£î+&Ü –*–+‘·\T ô|&É‘êsTT. n˝≤π> ªãè+<ëeq+µ ∫Á‘êìøÏ dü+uÛ≤wüD\T sêdæq ø=s¡{≤\ •e á dæìe÷≈£î sêdüTHÔ êïs¡T. ªsêFµ ˝≤+{Ï $»j·Te+‘·yÓTÆq dæìe÷≈£î dü+^‘êìï n+~+∫q <˚$l Á|ükÕ<é á dæìe÷≈£î dü+^‘êìï düeT≈£LsêÃs¡T. n˝≤π> es¡Tdü $»j·÷\‘√ ø=qkÕ>∑T‘·Tqï ª#Û·Á‘·|ü‹µ Á|ükÕ<é á dæìe÷qT ì]àdüTÔHêïs¡T. á dæìe÷ <ë«sê Á|üU≤´‘· yÓ÷&É˝Ÿ $<äT´‘Y C≤e÷´˝Ÿ, sê+>√bÕ˝Ÿ es¡à ªbòÕø£ºØµ ù|ò+ Ä~«ø˘ eTVü‰»Hé\T ‘Ó\T>∑T ‘Ós¡≈£î |ü]#·j·T+ ne⁄‘·THêïs¡T. Ç˝≤ mH√ï s¡+>∑T\T á }düs¡yÓ*¢ ˝À ñHêïsTT. 38

- OCTOBER 2011

m‘·TÔ≈£î ô|’ m‘·TÔ\‘√ ™‘·ÿ+sF¡qT ô|+#˚ eT\T|ü⁄\T pìj·TsY j·THé {Ï ÄsY q≥ #ê‘·Ts¡´+ kÕ~Û+∫q ¬>\T|ü⁄\T ádæ ì e÷qT Ks¡ T Ã≈£ î yÓ q ø±&É ≈ £ î +&Ü ìsêà‘· s¡ ÷ bı+~+#êqì ìsêà‘· Á|ü k Õ<é Á|ü ø £ { Ï + #ês¡ T . dæìe÷˝Àì ¬s+&ÉT bÕ≥\qT dæ«≥®sY˝≤´+&é, Ç≥©, Ábò Õ Hé ‡ \˝À j· T ˙º Ä sY . ‘· e THêï\ô|’ ∫Árø£ ] +#ês¡ T . $T–*q bÕ≥\qT sêyÓ÷J |òæ*+dæ{° ˝À z bÕ≥qT , Hêqø˘sêyéT>∑÷&Ü sêe÷Hêj·TT&ÉT dæ˙ $˝ÒCŸ˝À y˚dæq Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq ôd{Ÿ˝À z bÕ≥qT ∫Árø£]+#ês¡T. nìï yê´bÕsê‘·àø£ n+XÊ\‘√ s¡÷bı+~q á dæìe÷ e÷ uÒqsY≈£î j·THé.{Ï.ÄsY.≈£î eT+∫ ù|s¡T ‘Ó∫à ô|&ÉT‘·T+<äH˚ uÛÑs√kÕqT ìsêà‘· e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. n˝≤π> á dæìe÷˝À¢ ø£<∏ë |üs¡+>± me«s¡÷ }Væ≤+#·ì eT\T|ü⁄‘·T ñ+{≤sTT. n$ eTT+<äT #Ó|üŒ&É+ ø£+fÒ ‘Ós¡ô|’ #·÷ùdÔH˚ u≤>∑T+≥T+~ ø±ã{Ϻ y˚TeTT eTT+<äT>± @MT #Ó|üŒ<ä\#·Tø√˝Ò<äT. á dæìe÷ $»j·T<äX¯$T ø±qTø£>± Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± nø√ºãsY 6 q $&ÉT<ä\ ne⁄‘√+~. á dæìe÷qT ÄsY. ÄsY.|òæ*+ &çÁdæºã÷´≥sY‡ dü+düú $&ÉT<ä\ #˚k˛Ô+~ nì ‘Ó*bÕs¡T.

á dæìe÷ bÕ≥\T Ç|üŒ{Ïπø $&ÉT<ä˝…’ e÷¬sÿ{Ÿ˝À e÷s¡T ÁyÓ÷>∑T‘·THêïsTT. eT÷´õø˘ es¡˝Ÿ¶˝À {≤|t f…Hé dæìe÷˝À¢ á dæìe÷ bÕ≥\T Vü≤˝Ÿ#·˝Ÿ #˚düTÔHêïsTT. j· T Hé . {Ï . ÄsY . ‘· e THêï, Á|ü ø ±wt s êCŸ, øÏ ø ˘ XÊ´yéT,‘·ì¬øfi¯fluÛÑs¡DÏ, eTTs¡∞ X¯s¡à, $<äT‘Y C≤e÷´˝Ÿ, ¬sVü≤e÷Hé, »j·TÁ|üø±wt¬s&ç¶, s¡|òüTTu≤ãT, u…qØ®,m+.j·Tdt. Hêsêj·TD, bÕj·T˝Ÿ|òüTÀwt, n~«ø˘ eTVü‰»Hé, õ.$, n»jYT,ÄVüQ‹Á|ükÕ<é, <äTyê«dæ yÓ÷Vü≤Hé, ø±s¡TeT+∫ s¡|òüTT ‘·~‘·s¡T\T q{Ï+#ês¡T. dæìe÷≈£î ø£<∏ä: eø£ÿ+‘·+ e+•, e÷≥\T: ø=s¡{≤\ •e, dü+^‘·+: <˚$lÁ|ükÕ<é, bÕ≥\T: sêeTCÀ>∑j·T´ XÊÁdæÔ, nq+‘YlsêyéT, #·+Á<äuÀdt, bò˛{ÀÁ>∑|òæ: s¡dü÷˝Ÿ m˝À¢sY, ÄsYº: j·THé. s¡M+<äsY, düeTs¡ŒD: _.u≤|æ˙&ÉT, ìsêà‘·: _.$j·Tdtj·THé Á|ükÕ<é, Ád”ÿHéù|¢, <äs¡Ùø£‘·«+: düTπs+<äsY ¬s&ç¶.|æ.


BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psycology top

ø±oàsY Ä|òt ~ k‘Y ≈£LsYZ (ø=&É>∑T) N GHT Life

trade GUIDE My CHOICE QUIZ

COMPETET ON d ary B RTHDAYS EXCLUS VE

dü+øÏå|üÔ+>±...

yê‘êes¡D+ : &çôd+ãsY qT+&ç |òæÁãe] es¡≈£î 15-20c, ø£ìwüº ñc˛íÁ>∑‘· 90c, y˚dü$˝À ø=~›>± y˚&ç>± (25-35c) e⁄+≥T+~. <ä]Ù+#·{≤ìøÏ ‘·–q ø±\+ : ôdô|º+ãsY`e÷]à <Ûä]+#·‘·–q$ : y˚dü$˝À q÷\T <äTdüTÔ\T, #·*ø±\+˝À ñìï <äTdüTÔ\T yê&ÉTø£ uÛ≤wü\T : Ç+^¢wüß, ø£qï&É

ø=&É>∑T

(ˇø£|ü&ÉT ≈£LsYZ>± Á|üdæ~∆)qT <ä]Ù+∫q j·÷Á‹≈£î\T á Á|ü<˚XÊìï #·÷dæ eT+Á‘·eTT>∑T∆˝…’ ø±oàsY Ä|òt ~ k‘Y ˝Òø£ <äøÏåD ø±oàsY nì |æ\TdüTÔ+{≤s¡T. n+<äyÓTÆq á ø=+&É ÁbÕ+‘·+ <ë<ë|ü⁄ 3000 qT+&ç 4000 n&ÉT>∑T\ m‘·TÔ˝À e⁄+≥T+~. n‹ m‘ÓÔÌq Çø£ÿ&ç |üs¡«‘·ÁX‚DÏ 6000 n&ÉT>∑T\ m‘·TÔ˝À e⁄+≥T+~. |ü#·Ãì n&Ée⁄\‘√, Ç+ø± |ü#·Ãì ø±|ò” mùdº{Ÿ‡‘√, ˝Ò‘· |ü#·Ãì bı˝≤\‘√ á |ü≥ºD+ ø£qT$+<äT #˚düTÔ+~. ø=&É>∑T ø±|ò” #Ó≥¢≈£î ˙&É nedüs¡+ ø±ã{Ϻ Ç$ <ë<ë|ü⁄ n&É$ n+#·Tq ô|+#·T‘·T+{≤s¡T. ø±|ò”‘√ bÕ≥T ø=ìï eTkÕ˝≤ ~qTdüT\qT ≈£L&Ü Çø£ÿ&É ô|+#·T‘·T+{≤s¡T. ø=&É>∑T Á|ü»\T n&É$ ‘Ó>∑\≈£î #Ó+~q yês¡e≥+ #˚‘· á Á|ü<˚X¯+˝À ìedæ+#·{≤ìøÏ yê]øÏ m≥Te+{Ï uÛÑj·TeT÷ e⁄+&É<äT. á n&Ée⁄\˝À ìedæ+#·{≤ìøÏ {Ï|üdüT˝≤ÔHé |ü]bÕ\q˝À ø±ì, Á_{Ïwtyê] |ü]bÕ\q˝À ø±ì Ms¡T m≥Te+{Ï ˇ&ç<äT&ÉT≈£î\≈£î ˝ÀqT ø±˝Ò<äT. Ä ‘Ó>∑\≈£î #Ó+~q yês¡e≥+ #˚‘· M]øÏ m≥Te+{ÏnqTeT‹ ˝Ò≈£î+&Ü ‘·TbÕ≈£î\qT yÓ+≥ô|≥Tºø=ì ‹]π> ùd«#·Ã¤qT Á|üuÛÑT‘·«+ ø£*ŒdüTÔ+~.

{≤ÁHé‡b˛sYº: yêj·TT e÷s¡Z+ ø√j·T+ã‘·÷ÔsY, u…+>∑fi¯SsY n‹ <ä>∑Zs¡˝À e⁄qï $e÷HêX¯Áj·÷\T. ¬s’\T e÷s¡Z+ yÓT≥Tº bÕ\j·TyéT ˝Ò<ë }{°, yÓTÆdü÷sY <ä>∑Zs¡˝À e⁄qï ¬s’˝Ò«ùdºwüqT¢.

s√&ÉT¶ e÷s¡Z+ Çø£ÿ&ç |üÁj·÷DeT+‘ê s√&ÉT¶ e÷s¡Z+ <ë«sêH˚ »s¡T>∑T‘·T+~. ø=&É>∑T˝À ø±ì ˙˝Ÿ–]˝À ø±ì y˚πs s¡yêD≤ kÂø£sê´ìøÏ neø±X¯+ ˝Ò<äT. ãdüT‡\T <=s¡T≈£î‘êsTT ø±ì @<Ó’Hê yêVü≤Hêìï n<Ó›≈£î rdüT≈£î+fÒ m≥Te+{Ï Çã“+~ e⁄+&É<äT.

#·÷&É<ä–q Á|ü<˚XÊ\T

‘·\ø±y˚] : ø±y˚] q~ »qàkÕúq$T~. eT~¬ø] qT+&ç 45 øÏ.MT. <ä÷s¡+˝À e⁄+≥T+~. nø√ºãsY e÷dü+˝À ‘·T\ dü+Áø£eTD s√Eq y˚\eT+~ uÛÑ≈£îÔ\T ˇø£ ∫qï u≤$ qT+&ç ãT&É>∑\T sêe≥+ #·÷&É{≤ìøÏ ‘·s¡* edü÷Ô+{≤s¡T. Ç~ ø±y˚] <˚$ <äs¡ÙqeTì Á|ü»\ qeTàø£+. Çø£ÿ&É kÕïq+ #˚ùdÔ Bs¡Èø±\ Äj·TTsês√>±´\T, eTqXÊÙ+‹ ø£\T>∑T‘êj·Tì Á|ü»\ qeTàø£+. • eT~¬ø] ˝Òø£ e÷]πø] : ø=&É>∑T õ˝≤¢øÏ sê»<Ûëì nsTTq á n+<äyÓTÆq Væ≤˝Ÿ ùdºwüHé düeTTÁ<ä eT{≤ºìøÏ 1,525 MT m‘·TÔ˝À e⁄+~. e÷~πø]˝Àì ø√≥ #ê˝≤ Á|üdæ<ä∆yÓTÆq~. mH√ï j·TT<ë∆\≈£î kÕøÏå>± ì*∫+~. 19e X¯‘êu≤›ìøÏ #Ó+~q á ø√≥ >√&É\ô|’ ì\ã&ç e÷~πø] n+<ë\ qT #·÷&Ée#·TÃ. • ñ‘·Ôs¡ ≈£LsYZ ø£¢uŸ : <ë<ë|ü⁄ e+<ä dü+e‘·‡sê\ #·]Á‘· ø£*Zq á ø£¢uŸqT á eT<Ûä´q |ü⁄q]ï]à+#ês¡T. BìøÏ <ä>∑Zs√¢H˚ >√˝ŸŒ¤ ø√sY‡ e⁄+~. • nuÒ bòÕ˝Ÿ‡ : e÷~πø] qT+&ç mì$T~ øÏ.MT. <ä÷s¡+˝À e⁄qï á bòÕ˝Ÿ‡ |üs¡´≥≈£î\qT Äø£]¸+#·≥y˚T ø±≈£î+&Ü eT+∫ dæìe÷ wüO{Ï+>˘ kÕŒ{Ÿ>± ≈£L&Ü Á|üdæ~∆ #Ó+~+~. y˚dü$˝À ≈£L&Ü á bòÕ˝Ÿ‡ ˙{Ï‘√ ì+&ç e⁄+{≤sTT. • e÷~πø] (˝Òø£) yÓTsYø±sê : ø=&É>∑T õ˝≤¢ sê»<Ûëì nsTTq á n+<äyÓTÆq ø=+&É ÁbÕ+‘·+ düeTTÁ<ä eT{≤ºìø£+fÒ 1,525 MT m‘·TÔ˝À e⁄+~. e÷~πø]˝Àì ø√≥ #ê˝≤ Á|üdæ<ä∆yÓTÆq~. á Á|ü<˚X¯+ >∑‘·+˝À mH√ï j·TT<ë∆\qT #·$#·÷dæ+~.

edü‹ kÂø£s¡´+:

Äs¡+CŸ ø£+Á{° ]kÕsYº, ø£s¡&ç>√&ÉT b˛dtº, s¡T. 5500-6100 ôVA≥˝Ÿ ≈£LsYZ Ç+≥πsïwüq˝Ÿ, ø±HÓ«+{Ÿ s√&é, eT&ç¬ø], s¡T. 1800-3100 ôVA≥˝Ÿ ø±y˚], yÓTsTTHé ãkÕº+&é, s¡T. 200-500 $Hêj·Tø£ ˝≤&é®, yÓTsTTHé ãkÕº+&é, s¡T. 200-400 ¬ssTTHé bòÕ¬sdtº ]Á{°{Ÿ, e÷&ç¬ø], >∑*¢uÒ&é, s¡T. 1000-1500 40

- OCTOBER 2011


LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psycology top

bòÕ´wüHé by Samira D'Cruz Ileana2011 Boutique

N GHT Life trade GUIDE

! "#$%&#'()'*+,$-+'!./-01

My CHOICE

WWW.ILEANAS.IN

!"#$%&"'()*++,,,-

--./0.-0,,,-12/3241,"5

QUIZ COMPETET ON d ary B RTHDAYS EXCLUS VE j·T+>˘ ≠ &Ó’q$Tø˘ -n\T¢ ns¡T®Hé

#·÷|ü⁄˝À¢H˚ dæ+>±s¡+ -‘ê|”‡ 42

- OCTOBER 2011

bòÕ´wüHé Á|ü|ü+#·+˝À dæ˙‘ês¡\ yÓTs¡T|ü⁄\T ª{≤©e⁄&éµ bÕsF¡≈£î\≈£î n+~k˛Ô+~ dü]ø=‘·Ô bòÕ´wüHé Áf…+&é k˘>∑düT\T

<äs¡Vü‰kÕ\ »e«ì -ìcÕ+‹

øÏÁj˚T{Ïyé ø£{`‡ -sê»yÓ÷∞

j·÷+^Á j·T+>˘ V”≤s√ -sêyéT #·s¡DY ‘˚»


∫s¡T qe⁄«\ n\¢] -|üÁDÏ‘·

ø£$«+#˚ j·Te«q+ -‹Áwü

‘Ó\T>∑T dæ˙ ‘˚»+

ì\TyÓ‘·TÔ ˝≤eD´+ -X¯è‹ Vü≤düHé

ns¡ qe⁄«\ -‘·eTHêï

yê\T #·÷|ü⁄\ s¡eTDÏ -s¡≈£î˝` |”Á‘Y dæ+>˘ - OCTOBER 2011 43


LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psycology top N GHT Life trade GUIDE My CHOICE QUIZ COMPETET ON d ary B RTHDAYS EXCLUS VE $s¡ã÷dæq kÂ+<äs¡´+ -ìUÏ‘· Hêsêj·TDY

|æÁ{° \Tø˘ -]‹ø£ 44

- OCTOBER 2011

j·T÷‘Y|òü⁄˝` \Tø˘‡ -Hêsê s√Væ≤‘Y

ns¡$]dæq n+<ä+ -~e´

#ê]à+>˘ ÇH√ïôdHé‡ -kÕsê CÒHé &çj·÷dt

Vü‰´+&édüyéT <∏ä+&ÉsY - sêD≤


düºì+>˘ ã÷´{° -k˛ìj·÷

#·÷|ü⁄\ qj·T>±s¡+ -$j·T˝≤ sêeTHé

q\¢ì ≈£îs¡T\˝À $]dæq C≤_* -y˚~ø£

n+<ë\ eT+<ës¡+ -y˚<ä

j·T÷‘Y |òü⁄˝` <ä÷≈£î&ÉT -eTùV≤wt

Hê{° d”«{° bÕØÃ uÀsê - OCTOBER 2011 45


LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psycology top N GHT Life trade GUIDE My CHOICE QUIZ COMPETET ON d ary B RTHDAYS EXCLUS VE uÀ˝`¶ \Tø˘‡ ã÷´{° -

bòÕdtº n+&é |òüP´]j·Tdt >√|”#·+<é 46

- OCTOBER 2011

düºsTT*wt j·T÷‘Y - Jyê

ìcÕ ø£fi¯fl ™wüdüT‡ - nìwt dæ+>˘

‘ês¡\˝À #·+<äTÁ&ÉT -Hê>±s¡T®q


24 Áø±|òü⁄º\≈£î düeTq«j·T ø£s¡Ô Ábı&Éø£åHé y˚TH˚»sY

Ábı

&Éø£åHé y˚TH˚»sY dæìe÷ $&ÉT<ä\ es¡≈£î ìsêà‘·‘√ e⁄+{≤&ÉT. dæìe÷ |ü] ÁX¯eT˝Àì nìï Áø±|òü⁄º\≈£î düeTj·T |ü]~∏ e⁄+≥T+~. Áb¥&Éø£åHé y˚TH˚»sY ≈£î ‘·|üa. dæìe÷ rj·÷\ì e∫Ãq ìsêà‘· ≈ £ î eTT+<ä T >± ø±e\dæ + ~` ˇø£ Ábı&Éø£åHé y˚TH˚»sY. ndü\T Ábı&Éø£åHé y˚TH˚»sY ñ<√´>∑ u≤<Ûä´‘·\T @$T{Ï? n‘·H˚+ #˚düTÔ+{≤&ÉT? dæìe÷ ìsêàD+˝À n‘·ì bÕÁ‘· m+‘·? nH˚ $wüj·÷\qT d”ìj·TsY Ábı&Éø£åHé y˚TH˚»sY |òüT+{≤ lìyêdt e÷≥˝À¢ ‘Ó\TdüT≈£î+<ë+. k¥+‘· }s¡T $»j·Tyê&É. @◊j·T+Ç #˚j·T&É+ø√dü+ eTÁ<ëdüT yÓfi≤flqT. nø£ÿ&É dæìe÷ s¡+>∑+MT<ä ÄdüøÏÔ ô|]–+~. ÄdüøøÔÏ Ï ‘√&ÉT>± neø±X¯+ ≈£L&Ü sêe&É+‘√ #·<äTe⁄ n≥¬øøÏÿ+~.

Ä]ºdüTº ne⁄<ëeTì ‘=* n&ÉT>∑T...

yÓTT<ä≥ Ä]ºdüTº ne⁄<ëeTì e\¢uÛÑH˚ì »Hês¡›Hé >±] n_Û q j· T Ä]º d ü T º nø±&É M T˝À yÓ T +ãsY > ± C≤sTTqsTT, Ä]º d ü T º > ± sêDÏ + #ê\+fÒ ø£ w ü º e Tì ‘Ó\TdüTø=HêïqT. HÓeTà~>± yê] Ä|ò”dt˝ÀH˚ y˚TH˚»sY>± C≤sTTqj·÷´qT. á Áø£eT+˝À dæìe÷ |ü]ÁX¯eT˝À ø° b˛dtº Ábı&Éø£åHé y˚TH˚»sY nì ‘Ó\TdüT≈£îHêïqT. yÓTT<ä≥ $»j·Tu≤|æ˙&ÉT >±] ª<=+>∑ø√fi¯óflµ dæìe÷≈£î y˚TH˚»sY>± |üì#˚XÊqT. ‘·s¡Tyê‘· ªeTT‘·´eT+‘·eTT<äT›µ, ªôV’≤ôV’≤ Hêj·Tø±µ, sêCÒ+Á<äÁ|ükÕ<é >±] ª|üP\s¡+>∑&ÉTµ ∫Á‘êìøÏ |üì#˚XÊqT. <ëì ‘·s¡Tyê‘· Ábı&Éø£åHé y˚TH˚»sY>± <ë<ë|ü⁄ 25 dæìe÷\T #˚XÊqT. n+<äT˝À ª>±´+>˘©&ÉsY, dü÷s¡´ ◊|æ m dt , ñ<ä ´ eT+, n˝… > ±® + &É s Y , C… ’ Á ‘· j · ÷ Á‘· , dü÷ºesYº|ü⁄s¡+ <=+>∑\T, Ä©u≤u≤ n<äT“¤‘·B|ü+, n≈£îÿ+ã≈£îÿ+, ‘√&ÉT<=+>∑\T, $<Ûë‘·, nbÕŒsêe⁄ Å&Ó ’ $ +>˘ dü ÷ ÿ˝Ÿ , ˝… ’ | ò t ˝ À yÓ ’ | t , $wü ß í , Çs¡ T –\T¢ bıs¡T–\T¢µ \T e⁄HêïsTT. ˇø£ dæìe÷ ø√düeTì ôV’≤<äsêu≤<é≈£î e#êÃqT. Ä dæìe÷ nsTTb˛sTTq ‘·s¡Tyê‘· ‹]– eTÁ<ëdüT yÓfi¯<ëeTì nqT≈£î+≥÷ e⁄+&É>± u…\¢+ø=+&É düTπswt ø£ì|æ+∫ πs\+– qs¡dæ+Vü‰sêe⁄ dæìe÷ ªÇs¡T–\T¢ bıs¡T–\T¢µ≈£î #ÛêqT‡ Ç|æŒ+#ês¡T.

dæìe÷ ìsêàD+˝À Ábı&Éø£åHé y˚TH˚»sY~ ø°\ø£bÕÁ‘·. ˇø£s¡ø£+>± #ÓbÕŒ\+fÒ ã+&çøÏ Çs¡TdüT m˝≤>√ ˇø£ dæìe÷ ì]à+#ê\+fÒ Ábı&Éø£åHé y˚TH˚»sY ≈£L&Ü n˝≤>∑qïe÷≥. &ÉãT“ ô|{Ϻ dæìe÷ rùd ìsêà‘·≈£î ˇø£ dæìe÷ rj·T&ÜìøÏ nedüs¡eTj˚T´ Á|ü‹ ∫qï $wüj·÷ìï #·÷düT≈£îH˚ ø±s¡´ìsê«Vü≤≈£î&ÉT Ábı&Éø£åHé y˚TH˚»sY.

ne⁄‘·T+<äì $»j·Tu≤|æ˙&ÉT >±]‘√ #Óù|Ô... ªª˙ #˚‘· dæìe÷ ìsêàD+˝À Ábı&Éø£åHé m–®≈£L´{Ïyé nedüs¡+. ne⁄‘·T+<ë ˝Ò<ë?µµ nHêïs¡T. n‘· ì ï rdü T ≈£ î +fÒ nìï XÊK\ yê] e<ä › ≈ £ î rdüT≈£îyÓfi¯fl&Éy˚T ø±≈£î+&Ü dæìe÷ m˝≤ rj·÷\H˚~ <ëìï #Û ê ˝… + õ+>˘ > ± rdü T ≈£ î HêïqT. ÇÁøÏ X Ê{Ÿ $es¡+>± #ÓbÕÔ&ÉT. dæìe÷≈£î dü+ã+~Û+∫q Ä]ºdüTº\ |æ.ÄsY.z.qT |ü≥Tºø=ì ∫s¡+J$ >±] wüO{Ï+>˘ nì qT, 24 XÊK\qT ˇø£#√≥ #˚]à wüO{Ï+>˘ düC≤e⁄>± #Ó|æŒ ]¬ø«dtº #˚dæ <ëì kÕ~Û+#ê+. u≤|æ˙&ÉT >±s¡T »]π>˝≤ #·÷düT≈£î+{≤&ÉT. @ düeTdü´ e∫ÃHê ∫{Ϭø˝À nø£ÿ&É wüO{Ï+>˘ #˚sTT+#·>∑*–‘˚ eT∞fl Ä|ò”düT≈£î sê |ü]wüÿ]+#·&É+. Ä]ºdüTº\‘√ düVü‰ n+<ä]ø° yêVü≤Hê\T ˝Ò≈£î+fÒ nø£ÿ&çqT+&ç n˝≤π> Ç+{ÏøÏ yÓ[flb˛ nHêïs¡T. |ü+|æ+#·&É+, <ä÷s¡ÁbÕ+‘ê\¬ø’‘˚ yê]øÏ ¬s’\T, $e÷q Hê≈£î ø±düÔ u≤<Ûä ø£*–+~. m+‘√ ø£wüº|ü&ç |üì#˚ùdÔ {Ϭø{Ÿ‡ @sêŒ≥T #˚j·T&É+. dæìe÷ wüO{Ï+>˘≈£î @~ Hê≈£î >∑T]Ô+|ü⁄ sê˝Ò<˚ nì. n|ü&É|ü&ÉT n˝≤+{Ï nedüs¡yÓTÆ‘˚ n~ düeT≈£Ls¡Ã&É+ Ábı&Éø£åHé y˚TH˚»sY #Ûê˝…+õ+>˘ |üqT\T #˚j·÷*‡ e⁄+≥T+~. $<ÛäT\T. ñ<äj·T+ Hê\T>∑T >∑+≥\πø dæìe÷ wüO{Ï+>˘ »]π> Á|ü<˚XÊìøÏ yÓ[fl...wüO{Ï+>˘ @sêŒ≥T¢ n˙ï Á|ü‹ $uÛ≤>±ìøÏ 8 >∑+≥\T ø±©¸{Ÿ‡ e⁄+≥T+~. n˝≤π> |üs¡´y˚øÏå+∫ wüO{Ï+>˘ |üPs¡ÔsTTq ‘·s¡Tyê‘· n+<ä]˙ ôdø£+&é dü+&˚ ôd\e⁄ ≈£L&Ü e⁄+≥T+~. Ábı&Éø£åHé yê] yê] >∑eT´kÕúHê\≈£î yÓ[fl ∫es¡>± Ç+{ÏøÏ y˚TH˚»sY≈£î f…ÆyéT *$T{Ÿ e⁄+&É<äT. @ f…ÆyéT˝ÀHÓ’Hê ìsêà‘·≈£î n+<äTu≤≥T˝À e⁄+&Ü*‡+<˚. dæìe÷ #˚s¡T≈£îH˚ e´øÏÔ Ábı&Éø£åHé y˚TH˚»sY. wüO{Ï+>˘≈£î ˇø£ÿ s√E eTT+<äT m–®≈£L´{Ÿ #˚j·Te\ dæìe÷ ÁbÕs¡+uÛ+Ñ qT+&ç ~∏jT˚ ≥sY≈î£ Á|æ+{Ÿ‡ yÓfifl‚ es¡≈î£ dæ e⁄+≥T+~ ø±ã{Ϻ Ç~ ˇø£ f…Æ+ n+≥÷ ˝Òì Ábı&Éø£åHé y˚TH˚»sY nedüs¡+ e⁄+≥T+~. n‘·H=ø£ÿ&˚ ñ<√´>∑+. eT+∫ »]–Hê #Ó&ÉT»]–Hê yÓ+≥H˚ |æ*∫ ìsêà‘·‘√ ∫e]es¡≈£î e⁄+&˚~. dæìe÷ ìsêàD+˝À n&ÉT>∑T‘ês¡T. Á|ü‹ ∫qï Çã“+~ì |ü]wüÿ]+#ê*‡ Á|ü‹ ˇø£ÿ Áø±|òtº≈£î düeTj·T bÕ\q ñ+≥T+~. ˇø£ÿ e⁄+≥T+~. Ábı&Éø£åHé $uÛ≤>±ìøÏ ‘·|üŒ. Ábı&Éø£åHé y˚TH˚»sY~ 24 >∑+≥\ ñ<√´>∑+. dæìe÷ Ábı&Éø£åHé nH˚ ≈£î≥T+ã+˝À #˚‹ì+&Ü |üì ñ+fÒ ≈£L&Ü ø£wüºy˚T.≈£î≥T+ã J$‘·+ ‘·*˝¢ ≤+{Ï bÕÁ‘·. ìsêà‘· &ÉãT“\T rdüT≈£îì e#˚à ‘·+Á&ç $Tdt ø±e\dæ ñ+≥T+~. H˚qT ôV’≤<äsêu≤<é≈£î e∫à nsTT‘˚ <ëìï <˚ìøÏ m+‘· Ks¡Tà #˚j÷· ˝À n+‘·H˚ Ks¡Tà Ábı&Éø£åHé y˚TH˚»sY>± #ê˝≤ _J>± ñHêïqT. Hê≈£î ˇø£ #˚ùd ‘·*¢ Ábı&Éø£åHé y˚TH˚»sY nqïe÷≥. q{°q≥T\≈£î bÕ|ü |ü⁄{Ϻ+~. ÄyÓT≈£î @&Ü~qïs¡ e∫Ã+~. n|üŒ{Ï Áb˛Á>±yéT #Ó|Œü &É+ <ä>sZ∑ q¡ T+&ç dæìe÷ wüO{Ï+>˘≈î£ @~ es¡≈£î ÄyÓT ìÁ<ä ˝Òeø£eTT+<˚ &É÷´{°øÏ yÓfi‚flyê&çì. ø±yê˝À n~ düeT≈£Lπsà u≤<Ûä´‘· Ábı&Éø£åHé y˚TH˚»sY~. H˚qT e#˚Ã|üŒ{Ïø° bÕ|ü ìÁ<äb˛‘·÷ñ+&˚~. á ˝À|ü⁄ ˇø√ÿkÕ] m+‘√ #Ûê˝…+õ+>˘>± ñ+≥T+~. Ábı&Éø£åHé ôdø£+&é dü+&˚\T ôd\e⁄>± Á|üø£{Ï+#˚ s¡÷˝Ÿ e∫Ã+~. y˚TH˚»sY |üì #˚j·T&É+ ˇø£ ø£‹Ô MT<ä kÕeTT˝≤+{Ï~. z ôdø£+&é dü+&˚ Ç+{Ï e<ä›H˚ ñHêïqT. bÕ|üqT <ä>∑Z] øÏ rdüT≈£î+<ëeTqT≈£î+fÒ |ü]#·j·T+ ˝Òì e´øÏÔì #·÷dæ nìïñ<˚«>±\≈£î <ä÷s¡+>± ñ+&Ü*. q≥T¢>± uÛÑj·T|ü&ç+~. n|ü&ÉT #Ó|æŒ+~ e÷ Ä$&É ˇø√ÿkÕ] dæìe÷ wüO{Ï+>˘\≈£î |ü]àwüHé‡ <=s¡ø£&É+ MTs¡T ‘êqT ìÁ<äb˛sTTq ‘·s¡Tyê‘· Ç+{ÏøÏ e∫à ìÁ<ä ø£wüºeTe⁄‘·T+≥T+~. n˝≤+{Ï düeTj·T+˝À y˚TH˚»sY ˝Òeø£ eTT+<˚ ãj·T≥≈£î yÓfi¯‘ês¡T ø£<ë n+<äTø£ì d”ìj·÷]{Ï Á|ü‹uÛÑ |üìøÏedüT+Ô ~. ˇø£kÕ] ª>±´+>˘©&ÉsµY MTs¡T bÕ|ü≈î£ |ü]#·jT· + ˝Ò<Tä nì. n|ü&ÉT ns¡yú TÓ +Æ ~ wü O {Ï + >˘ »s¡ T >∑ T ‘· T qï|ü  &É T ÇÁøÏ X Ê{Ÿ ˝ À bÕ≥ Hê≈£î |üì e‹Ô&ç e\¢ ≈£î≥T+ã J$‘êìøÏ m˝≤ ∫Árø£]<ë›eTì $»j·T u≤|æ˙&ÉT >±s¡T ˇø£s√E <ä÷s¡eTÚ‘·THêïyÓ÷ nì n˝≤ á Ábı&Éø£åHé y˚TH˚»sY eTT+<äT #ÓbÕŒs¡T. e÷eT÷\T>± nø£ÿ&É wüO{Ï+>˘ $<ÛTä \T ñ+{≤sTT. á eè‹Ô˝À ≈£L&Ü nìï#√≥¢ ñqïfÒ¢ #˚j·÷\+fÒ ¬s+&ÉT eT÷&ÉT s√E\ eTT+<äT yê]ì Çø£ÿ&É ≈£L&Ü ñ+{≤sTT. ø£*dæ ˝…≥sY, &ç.&ç. ÇùdÔ |ü]àwüHé ÇkÕÔs¡T. n˝≤+{Ï~ ˇø£s√E eTT+<äT #ÓbÕas¡T. Ç<˚+{Ï? Ç~ m˝≤

24 Áø±|òü⁄º\≈£î düeTq«j·T ø£s¡Ô

- OCTOBER 2011 47


fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psycology top N GHT Life

MT &Ó’˝≤>∑T˝À¢ |ü+#Y ™+<ë? MT j·÷ø£åHé˝À <äeTTà+<ë? ôdº|ü⁄a\‘√ yÓT|æa+#˚ dü‘êÔ ™+<ë? #·÷|ü⁄\‘√ ø£fÒºùd s¡÷|ü+ ™+<ë? {≤©e⁄&é ¬s’˝…ø±ÿ\qï ø√]ø£ ™+<ë? ª{≤©e⁄ & é µ MTø± neø±X¯+ ÇdüTÔ+~. MT $esê\T, bò˛{À e÷≈£î |ü+|ü+&ç.

trade GUIDE

Vü≤sê¸

My CHOICE QUIZ COMPETET ON d ary B RTHDAYS EXCLUS VE

#ê+~ì

õHê˝` bÕ+&˚

48

- OCTOBER 2011

GOT TALENT? WANT TO BE FEATURED SEND YOUR DETAILS & PORTFOLIO TO editor@tollywoodmag.com


Launch your career in acting and directing. Short-term and PG courses in all aspects of filmmaking Akkineni Nageshwara Rao Chairman, ISFM

For more info SMS ISFM to 56161

Kurt Inderbitzin Hollywood producer, director CEO, ISFM

Nagarjuna Superstar of the South President, ISFM

Kamal Hassan Mani Ratnam National Award winning director Academic Advisor, Direction Course

National Award winning actor Academic Advisor, ISFM

Guaranteed auditions with Annapurna Studios! Find us at Annapurna Studios, Road No. 2, Banjara Hills Hyderabad 040 4914 1234 info@isfm.edu.in www.isfm.edu.in SMS ISFM to 56161 - OCTOBER 2011


fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psycology top N GHT Life

e÷˝≤

trade GUIDE

|üeMyHé CHOICE lsêyéT QUIZ

COMPETET ON

dü«|æïø£

d ary B RTHDAYS EXCLUS VE

kÕ~ø˘

50

- OCTOBER 2011

k˛qT

GOT TALENT? WANT TO BE FEATURED SEND YOUR DETAILS & PORTFOLIO TO editor@tollywoodmag.com


BEAUTY t ps BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psycology top

sê»qï ÄHé ˝§RøwtHé ôd{` ˝À Hê>±s¡T®q sê»eTÚ[ <äs¡Ù≈£î&ÉT $»j˚T+Á<ä Á|ükÕ<é

N GHT Life trade GUIDE My CHOICE QUIZ COMPETET ON d ary B RTHDAYS {` ˝À <äs¡Ù≈£î&ÉT u≤|ü⁄, q≥ kÕÁe÷{` nøÏEXCLUS ÿH˚ì - eT÷´õø˘ VE ]ø±]¶+>˘ #˚sTTdüTÔqï Çfi¯j·TsêC≤

lsêeT sê»´+ ÄHé ˝ÀRøwüHé ôd

- OCTOBER 2011 51


2

TICKET TOLLYWOOD sex psycology top

n<äT“¤‘·yÓTÆq ôdø˘‡ ø√dü+ @$T #Ój·÷´*?

X¯è+>±s¡ ñÁ‘˚Œs¡Nø±\T (nÁbò˛&çLife j·÷ø˘‡) nH˚$ #ê˝≤ GHT ø±\+ qT+&ç m+‘√ eT+~ Äø£]¸düTÔHêïsTT. |üPs¡«ø±\+ sêE\≈£î nH˚ø£ eT+~ uÛ≤s¡´\T ñ+&˚yês¡T. yê]ì GUIDE dü+‘·è|æÔ |üs¡#·&É+trade ø√dü+ sêE\T nH˚ø£ s¡ø±\ X¯è+>±s¡ ñÁ‘˚Œs¡ø±\T yê&˚yês¡T. yê{Ï˝À eTTK´+>± K&ÉZeTè>∑+ ø=eTTà‘√ ‘·j·÷My s¡T#˚dæqCHOICE |ü<ës¡ú+, |ü⁄* eèwüD≤\‘√ ‘·j·÷s¡T #˚dæq Wwü<Ûä+, nX¯«>∑+<Ûä+, õHédæ+ø˘ nH˚ #Ó’˙dt QUIZ yÓTTø£ÿ. düù|òsY eTTdæ ¢ ‘√ bÕ≥T }s¡|æ#·TÃø£ ˝ÒVü≤´+‘√ ‘·j·÷s¡T #˚dæq eT+<äT\T. kÕŒìwt ô|ò¢Ì qT+&ç e#˚à s¡kÕj·Tq+ Ç˝≤+{Ï $ yê&˚yês¡T. <ëì‘√ON bÕ≥T bÕ‘· COMPETET dæìe÷˝À¢ Ç<ä›s¡T uÛ≤s¡´\T ñqï dæìe÷˝À¢ eTTq>∑ø±j·T |ü⁄\TdüT, |ü∫à ñ*¢ Õj·T\T yê&˚yês¡T. nsTT‘˚ yê{Ï˝À dbary <˚ì˝À ≈£L&Ü XÊÁd”Ôj·T‘· ˝Ò<äT.

|ü<ësêú\T) á ‘·s¡Vü‰ e÷<äø£ Á<äyê´\qT 1970 \˝À &çk˛ÿ bÕغ˝À¢ yê&˚yês¡T. <ëìï ªbÕ|üsY‡µ nì |æ*#˚yês¡T. Ç$ yê&É≥+e\¢ Ä&Éyê]˝Àq÷ eT>∑yê]˝Àq÷ ø£+&Ésê˝À¢ ˇø£˝≤+{Ï Äq+<ä+ ø£*– uÛ≤eÁbÕ|æÔì bı+<äT‘ês¡T. Çe˙ï ìùw~Û+|üã&ɶ Wwü<Ûë\T. Bìe\¢ qwüºy˚Tø±ì ˝≤uÛÑ+˝Ò<äT. Ç$ m˝≤+{Ï |ü]dæú‘·T˝À¢ yê&É≈£L&É<äT. XÊÁd”Ôj·T+>± X¯è+>±s¡+˝À Äq+<ä+ bı+<ä&ÜìøÏ ô|’q #Ó|Œæ qy˚MT nedüs+¡ ˝Ò<Tä .ndü\T ø±e\dæ+~ eT>∑yê]˝À f…k˛ºdæºsêHé nH˚ Vü‰s√àHé ñ‘·Œ‹Ô ø±yê*.

dü¬s’q X¯è+>±s¡+ nqTuÛÑ$+#·&ÜìøÏ ø±e\ dæq eTTK´yÓTÆq$ ø=ìï ñHêïsTT.

ny˚$T≥+fÒ eTqdüT, X¯Øs¡+ Äs√>∑´+>± ñ+#·Tø√yê*. wüß>∑sY, _.|æ., ø=˝…ÁkÕº˝Ÿ ø£+Á{À˝Ÿ˝À ñ+#·Tø√yê*. B RTHDAYS yê´j· ÷ eT+ #˚ d æ X¯ Ø sêìï |ò æ { Ÿ > ± ñ+#· T ø√yê*. u…&és¡÷+˝À @ø±+‘·+ ñ+&˚˝≤ #·÷düTø√yê*. u…&és¡÷yéT Á|üdüTÔ‘·+ X¯è+>±s¡ ñÁ‘˚ Œ s¡ ø ±\T>± yê&É ã &É T ‘· T qï$ EXCLUS VE @$T≥+fÒ . . e÷<ä ø £ Á<ä y ê´\T (ø=¬ ø ’ H é , e÷]Œ¤ H é , ÄVü ‰ ¢ < ä ø £ s ¡ + >± ñ+&É { ≤ìøÏ ô|sY | ò ü P ´yé T \T yê&ç ‘ ˚ ÁuÖHéwüß>∑sY, ôV≤sêsTTHé, n˝≤ÿsTT˝Ÿ HÓ’ÁfÒ&é‡ ‘·~‘·s¡ eT+∫~. u…&és¡÷+˝ÀøÏ yÓfi‚fleTT+<äT nqTyÓ’q, n+<äyÓTÆq

Hê ej·TdüT 48 dü+e‘·‡sê\T. ô|fi¯flsTT 28 dü+e‘·‡sê\T nsTT+~. Á|üdüTÔ‘·+ s¡T‘·TÁkÕe+ Ä– b˛sTT+~. H˚qT eTTqT|ü{Ï ˝≤>± X¯è+>±s¡+˝À ‘·è|æÔ bı+<ä>∑\Hê? ˇø£ ej·TdüT e∫Ãq ‘·s¡Tyê‘· Ád”Ô\˝À s¡T‘·TÁkÕe+ Ä– b˛e&É+ kÕ<Ûës¡D $wüj·T+. X¯è+>±s¡+ e\¢ uÛ≤sê´uÛÑs¡Ô˝À¢ ˇø£]ô|’ ˇø£]øÏ Áù|e÷qTsê>±\T @s¡Œ&É‘êsTT. <ëì‘√bÕ≥T |æ\¢\T |ü⁄&É‘ês¡T. nsTT‘˚ s¡T‘·TÁkÕe+ Ä–b˛e&É+ e\¢ |æ\¢\T |ü⁄≥ºs¡T. ø±ì X¯è+>±sêìøÏ m˝≤+{Ï Ä≥+ø£+ @s¡Œ&É<äT. MTs¡T m|üŒ{Ï˝≤π> X¯è+>±s¡+˝À ‘·è|æÔ bı+<äe#·TÃ.

sêÁ‹ <äTdüTÔ\T <Ûä]+#ê*. |ü&Éø£>∑~˝À @ø±+‘·+>± ñ+&˚˝≤ #·÷düTø√yê*. bò˛Hé, {Ï.$., |æ\¢\T ˝Ò≈£î+&Ü #·÷düTø√yê*. X¯Øs¡+ qT+&ç <äTs¡+Z <Û+ä sê≈£î+&Ü X¯óÁuÛ+Ñ >± kÕïq+ #˚j·÷*. n˝≤π> H√{Ï <äTsê«düq ˝Ò≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô |ü&Ü*. eTqdüT Á|üXÊ+‘·+>± ñ+#·Tø√e&É+‘√ bÕ≥T yÓT&çfÒwüHé, Á;‹+>˘ mø£‡sYôd’E\T #˚j·T&É+ e\¢ #·ø£ÿ{Ï X¯è+>±sêìï nqTuÛÑ$+#·e#·TÃ. sêÁ‹ |üP≥ X¯è+>±sêìøÏ eTT+<äT $T‘êVü‰s¡+ rdüTø√e&É+‘√ bÕ≥T ÄVü‰s¡+˝À e÷+kÕVü‰s¡+, eTkÕ˝≤\T ˝Ò≈£î+&Ü #·÷düTø√yê*. M≥ìï{Ï‘√ bÕ≥T uÛ≤sê´uÛÑs¡Ô\ eT<Ûä´ ˇø£]ô|’ ˇø£] øÏ nqTsê>∑+, qeTàø£+ eTTK´+. n˝≤π> M˝…’q+‘·>± u…&és¡÷+˝À ãj·T{Ï $wüj·÷\T dü+uÛ≤wæ+#·≈£î+&Ü ñ+fÒ eT+∫~. n˝≤π> H˚qT m˝≤ #˚dTü HÔ êïqT nH˚<ëìô|’ eTqdüT \>∑ï+ #˚j·T≈£î+&Ü uÛ≤>∑kÕ«$Tì ‘·è|æÔô|≥º&É+ô|’ eTqdüT ô|{≤º*. Á|ü‹s√p u…&és¡÷yéT˝ÀH˚ ø±≈£î+&Ü M\Tì ã{Ϻ e+≥>∑~˝À ø±ì, >±¬s¶Hé˝À ø±ì, Vü‰\T˝À k˛bòÕô|’ >±ì X¯è+>±s¡+˝À bÕ˝§Z+fÒ <ëìe\¢ q÷‘·H√‘˚Ô»+ ø£\T>∑T‘·T+~.

Hê ej·TdüT 27 dü+‘·‡sê\T. Hê≈£î Vü≤düÔ Á|üjÓ÷>∑+ n\yê≥T ñ+~. nsTT‘˚ Hê ;sê®˝À¢ ˇø£{Ï ∫qï>±, ˇø£{Ï ô|<ä›>± e⁄+~. H˚qT $yêVü≤+ #˚düT≈£î+fÒ m˝≤+{Ï düeTdü´\T ñ+&Éyê? eèwüD≤˝À¢ ˇø£{Ï ô|<ä›~>±q÷, ˇø£{Ï ∫qï~>±q÷ ñ+&É≥+ düVü≤»+. <ëìe\¢ >±ì, n+>∑+ ˇø£ yÓ’|ü⁄≈£î e+– ñ+&É≥+ ≈£L&Ü düVü≤»y˚T. Çø£ Vü≤düÔÁ|üjÓ÷>∑+ e\¢ m˝≤{Ï qwüº+˝Ò<äT. MTs¡T Äq+<ä+>± ô|[fl #˚düTø√e#·TÃ.

ôdø˘‡ ã÷düºsY by Dr. Bala Ram Babu. S MBBS., MHS, FHM, ABS (USA). SSM (Oxford. UK) Consultat Sexual Medicine & Clinical Sexology at IMAGE HOSPITALS 52

- OCTOBER 2011


HAPPY MARRIAGE CLINIC

(SUPER SPECIALTY CENTRE IN SEXUAL MEDICINE)

MOST ADVANCED & SCIENTIFIC TREATMENTS FOR: • Impotence/Erectile Dysfunction • Premature Ejaculation • Childless Couples • Premarital Screening and Counseling,

• Sex Therapy • Masturbation Concerns, • Diabetes and Sex Problems, • All Types of Sexual Dysfunctions for Males and Females

CONSULTATION: IMAGE SUPER SPECIALTY HOSPITALS

Besides Chermas, Ameerpet Ph:90528 10000, 040 44660000 (11-2 Pm Mon-Sat)

BHADRA CLINICS

Street No 4, KPHB, Lane Besides Remedy Hospitals, Kukatpally (5-8 PM: Mon-Sat) Ph: 040 4241 7050; 040 6464 1010

for more details: WWW.SEXDOCTOR.CO.IN

Chief Consultant:

Dr. S. BALA RAM BABU

MBBS, MHS, FHM, ABS (USA), SSM (OXFORD, UK) (American Board Certified & Trained at Oxford University, UK)


top N GHT Life trade GUIDE My CHOICE QUIZ COMPETET ON d ary B RTHDAYS EXCLUS VE

54

- OCTOBER 2011


- OCTOBER 2011 55


top N GHT Life trade GUIDE My CHOICE QUIZ COMPETET ON d ary B RTHDAYS EXCLUS VE

56

- OCTOBER 2011


- OCTOBER 2011 57


B RTHDAYS EXCLUS VE

&Ó’˝≤>∑T˝À¢

&Üwæ+>˘ |ü+#Y n_Ûqj·T+˝À sê»dü+

|æÁHé‡ dæ˙ »Øï 58

- OCTOBER 2011


sê»≈£îe÷s¡T&ÉT :

πø. sê|òüTy˚+Á<äsêe⁄ <äs¡Ùø£‘·«+˝À 1999 pHé 28q $&ÉT<ä˝…’q sê»≈£îe÷s¡T&ÉT Á|æHé‡ eTùV≤wt yÓTT<ä{Ï ∫Á‘·+. eTùV≤wtu≤ãT düs¡düq Á|”rõ+{≤ q{Ï+#ês¡T. eTùV≤wtu≤ãT ‘·+Á&ç>± V”≤s√ ø£èwüí n‹~∏ bÕÁ‘·˝À ø£qã&ܶs¡T.

j·TTesêE :

yÓ’.$.j·Tdt. #Í<ä], ∫+‘·|ü*¢ s¡eTD <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫q á ∫Á‘êìøÏ ã÷s¡T>∑T|ü*¢ •esêeTø£èwüí Ábı&É÷´düsY. 2000 @Á|æ˝Ÿ 14q $&ÉT<ä˝…’q á ∫Á‘·+˝À eTùV≤wt düs¡düq dæÁe÷Hé, kÕø°å •yêq+<é q{Ï+#ês¡T.

e+• :

_ >√bÕ˝Ÿ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫q á ∫Á‘êìøÏ õ. Ä~X‚wü–]sêe⁄ ìsêà‘·. eTùV≤wtu≤ãT düs¡düq á ∫Á‘·+˝À qÁeT‘ê •s√<äÿsY q{Ï+#ês¡T. 2004 nø√ºãsY 4q á ∫Á‘·+ $&ÉT<ä˝…’+~. qÁeT‘ê •s√<äÿsYqT ‘·sê«‘· eTùV≤wtu≤ãT $yêVü≤e÷&Üs¡T.

eTTsê] :

ø£èwüíe+• <äs¡Ùø£‘·«+˝À mHé. <˚MÁ|ükÕ<é, sêeT*+π>X¯«s¡sêe⁄\T ì]à+∫q á ∫Á‘·+˝À eTùV≤wt düs¡düq k˛Hê© _+Á<˚ q{Ï+#ês¡T. 2001 |òæÁãe] 17q á ∫Á‘·+ $&ÉT<ä˝…’+~.

≥ø£ÿ]<=+>∑ :

»j·T+‘Y dæ.|üsê+CÒ d”«j·T <äs¡Ùø£‘·«+˝À ì]à+∫q á dæìe÷ 2002 »qe] 12q $&ÉT<ä˝…’+~. _bÕcÕãdüT, *kÕπs\T á ∫Á‘·+˝À eTùV≤wtu≤ãT düs¡düq q{Ï+#ês¡T. á dæìe÷ ‘·sê«‘· Væ≤+B˝À &ÉuŸ nsTT´+~. V”≤s√ ø£èwüí øöuÀjYT>± nH˚ø£ dæìe÷˝À¢ q{Ï+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. Á|æHé‡ eTùV≤wtu≤ãT ‘·+Á&çì ‘·\|ædü÷Ô øöuÀjYT>± q{Ï+∫q dæìe÷ Ç~.

u≤_ :

πø. ø£èwüíyÓ÷Vü≤Hé ìsêà‘·>± ÄsY.πø.nk˛dæj˚T{Ÿ‡

u≤´qsYô|’ ì]à+∫q á ∫Á‘êìøÏ <äs¡Ù≈£î&ÉT XÀuÛÑHé. eTùV≤wtu≤ãT düs¡düq á ∫Á‘·+˝À Ä]Ô n>∑sê«˝Ÿ q{Ï+#ês¡T. á ∫Á‘·+ 2002 nø√ºãsY 31q $&ÉT<ä˝…’+~.

ˇø£ÿ&ÉT :

myÓTàdt sêE ì]à+∫q á ∫Á‘êìøÏ >∑TDX‚Ks¡ <äs¡Ù≈£î&ÉT. eTùV≤wt düs¡düq uÛÑ÷$Tø£ #êyê¢ q{Ï+∫q á ∫Á‘·+ 2003 »qe] 15q $&ÉT<ä˝…’+~. ‘·$Tfi¯, ˇ]j·÷ uÛ≤wü˝À¢ á ∫Á‘êìï Øy˚Tø˘ #˚XÊs¡T.

ì»+ :

‘˚» d”«j·T <äs¡Ùø£‘·«+˝À ì]à+∫q á dæìe÷ 2003 y˚T 23q $&ÉT<ä˝…’+~. eTùV≤wtu≤ãT düs¡düq s¡øÏå‘· q{Ï+#ês¡T. á dæìe÷˝À eTùV≤wtu≤ãT u…dtº j·÷ø£ºsY nyês¡T¶ bı+<ës¡T. Væ≤+B˝ÀqT, ˇ] j·÷˝ÀqT á ∫Á‘·+ Øy˚Tø˘ nsTT´+~.

Hêì :

j·Tdt.CÒ dü÷s¡´ <äs¡«ø£‘·«+˝À |òüT≥ºeTH˚ì eT+E\ ì] à+∫q á ∫Á‘·+˝À eTùV≤wtu≤ãT düs¡düq n$TcÕ|üfÒ˝Ÿ, <˚ej·÷ì q{Ï+#ês¡T. 2004 y˚T 14q $&ÉT<ä˝…’q á ∫Á‘·+ ‘·$Tfi¯ ‘Ó\T>∑T u≤cÕ˝À¢ ˇπøkÕ] ìsêàD+ »]–+~.

ns¡T®Hé :

>∑TDX‚Ks¡ <äs¡Ùø£‘·«+˝À õ.s¡y˚Twtu≤ãT ì]à+∫q á ∫Á‘·+˝À eTùV≤wt düs¡düq ÁX‚j·T X¯s¡DY, ø°ØÔ¬s&ç¶ q{Ï+#ês¡T. 2004 Ä>∑wüߺ 18q $&ÉT<ä˝…’q á dæìe÷ eT\j·÷fi¯+, Væ≤+B, ‘·$Tfi¯ uÛ≤wü˝À¢ <äuŸ nsTT´+~.

n‘·&ÉT :

Á‹$Áø£yéT lìyêdt <äs¡Ùø£‘·«+˝À »j·TuÛÒ] øÏXÀsY, eTTs¡∞yÓ÷Vü≤Hé\T ì]à+∫q á ∫Á‘·+˝À eTùV≤wt u≤ãT düs¡düq Á‹wü q{Ï+#ês¡T. 2005 Ä>∑wüߺ 10q $&ÉT<ä˝…’q á ∫Á‘·+ ‘·sê«‘· ‘·$Tfi¯, eT\j·÷fi¯ uÛ≤wü˝À¢ &ÉuŸ nsTT´+~. Væ≤+B˝À Øy˚Tø˘ #˚XÊs¡T. á ∫Á‘êìøÏ q+~ nyês¡T¶, |òæ˝Ÿàù|òsY

nyês¡T¶, dü+‘√wü+ nyês¡T¶\T \_ Û+#êsTT.

b˛øÏ] :

|üP] »>∑Hêï<∏é d”«j·T<äs¡Ùø£‘·«+˝À ì]à+∫q á dæìe÷˝À Ç*j·÷Hê &ç Á≈£LCŸ eTùV≤wt u≤ãT düs¡düq q{Ï+#ês¡T. 2005 @Á|æ˝Ÿ 28q $&ÉT<ä˝…’Wq b˛øÏ] dæìe÷ q+~ nyês¡T¶, |òæ˝Ÿàù|òsY, dü+‘√wü+ nyês¡T¶\T kÕ~Û+∫+~. ‘·$Tfi¯, Væ≤+B, ø£qï&É uÛ≤wü˝À¢ Øy˚Tø˘ nsTTq á dæìe÷ <äTu≤jYT˝À »]–q n+‘·sê®rj·T #·\q∫Á‘√‘·‡e+˝À Á|üX¯+dü\T bı+~+~.

ôd’ì≈£î&ÉT :

>∑TDX‚Ks¡ <äs¡Ùø£‘·«+˝À myÓTàdt sêE, dæ. dü«|üï<ä‘Y ì]à+∫q á ∫Á‘·+˝À eTùV≤wt düs¡düq Á‹wü q{Ï+#ês¡T. 2006 nø√ºãsY 21q $&ÉT<ä˝…’q á ∫Á‘·+ ‘·$Tfi¯, eT\j·÷fi¯ uÛ≤wü˝À¢ &ÉuŸ nsTT´+~.

u≤\q≥T&ç>± Á|æHé‡ eTùV≤wt q{Ï+∫q ∫Á‘ê\T ˙&É : 1979 b˛sê≥+ : 1983 &çôd+ãsY 9 X¯+U≤sêe+ : 1987 E˝…’ 16 ãC≤s¡T sö&ç : 1988 Ä>∑wüߺ 26 eTT>∑TZs¡T ø=&ÉT≈£î\T : 1988 nø√ºãsY 20 >∑÷&ÛÉ#ê] 117 : 1989 @Á|æ˝Ÿ 22 ø=&ÉT≈£î ~~›q ø±|ü⁄s¡+ : 1989 ôdô|º+ãsY 21 nHêï‘·eTTà&ÉT : 1990 E˝…’ 27 u≤\#·+Á<äT&ÉT : 1995 ôdô|º+ãsY 21

Äs¡T q+~ nyês¡T¶\T ñ‘·ÔeTq≥T&ç>± ¬s+&ÉT q+~ nyês¡T¶\T u…dtº y˚T˝Ÿ &çã{Ÿ ˇø£ q+~ nyês¡T¶ eT÷&ÉT ôdŒwü˝Ÿ p´Ø nyês¡T¶\T

n‹~∏ :

düTπs+Á<ä¬s&ç¶ <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡y˚Twtu≤ãT ì]à+∫q á ∫Á‘·+˝À neTè‘êsêe⁄ eTùV≤wt düs¡düq q{Ï+#ês¡T. 2007 nø√ºãsY 18q $&ÉT<ä˝…’q á ∫Á‘·+ ‘·$Tfi¯+˝À &É_“+>˘ nsTT´+~.

K˝ÒC≤:

Á‹$Áø£+ lìyêdt <äs¡Ùø£‘·«+˝À •+>∑qeT\ s¡y˚Twt, dæ.ø£˝≤´DY, j·Tdt.dü‘·´sêeTeT÷]Ô ì]à+∫q á ∫Á‘·+˝À eTùV≤wt düs¡düq nq÷cÕÿ ôw{Ϻ q{Ï+#ês¡T. 2010 nø√ºãsY 7q $&ÉT<ä˝…’q á ∫Á‘·+ |òæ˝Ÿàù|òsY nyês¡T¶ kÕ~Û+∫+~.

<ä÷≈£î&ÉT :

lqTyÓ’≥¢ <äs¡Ùø£‘·«+˝À sêyéT Ä#·+≥, nì˝Ÿ düT+ø£s¡ ì]à+∫q á ∫Á‘·+˝À düeT+‘ê eTùV≤wt düs¡düq q{Ï+#ês¡T. 2011 ôdô|º+ãsY 23q $&ÉT<ä˝…’+~.

- OCTOBER 2011 59


N GHT Life trade GUIDE My CHOICE QUIZ COMPETET ON d ary B RTHDAYS EXCLUS VE

ªø±+#·qµ ñ‘· Ô s ê+Á<Û ä õ˝≤¢˝À¢ l y˚+ø£fÒX¯«s¡ |òæ˝Ÿà‡ <ë«sê $&ÉT<ä˝…’ $»j·Te+‘·+>± q&ÉTdü÷Ô 57 s√E\≈£î 1,42,00,000 ùwsY edü÷\T #˚dæ+<äì l y˚ + ø£ f Ò X ¯ « s¡ |ò æ * yé T ‡ y˚ T H˚ » sY eT÷\÷Œ] lìyêdüsêe⁄ nHêïs¡T.

eTùV≤wtu≤ãT ª<ä÷≈£î&ÉTµ es¡˝Ÿ¶yÓ’&é>± dü÷|üsYVæ≤{Ÿ {≤ø˘ ‘Ó#·TÃø√+~ e⁄+~. yÓTT<ä{Ï s√E 12 ø√≥¢ 56 \ø£å\T Á>±dt ø£˝…ø˘º #˚j·T>±, 10 ø√≥¢ 11 \ø£å\T ùwsYkÕ~Û+∫+~. |òüdtº &˚ ø£˝…ø£åH釽À Ç+&ÉÅd”º ]ø±s¡T¶ düèwæº+∫+~. ª<ä÷≈£î&ÉTµ Á|ü<ä]Ù+|üã&ÉT‘·Tqï nìï ~∏j˚T≥sY‡ Vü≤Ödt |òü⁄˝Ÿ ne⁄‘·THêïsTT. Ç+&ÉÅd”º˝Àì nìï ]ø±s¡T¶\qT n~Û>∑$T+#˚ ~X¯>± ª<ä÷≈£î&ÉTµ <ä÷düT≈£îb˛‘√+~. Ç+‘· dü÷|üsYVæ≤{Ÿ ∫Á‘êìï e÷≈£î n+~+∫q dü÷|üsYkÕºsY eTùV≤wt>±]øÏ, <äs¡Ù≈£î\T lqTyÓ’≥¢ >±]øÏ, á ∫Á‘êìï Ä<ä]düTÔqï Áù|ø£å≈£î\≈£î, ø£èwüí, eTùV≤wt n_Ûe÷qT\≈£î e÷ <Ûäq´yê<ë\T n+≥THêïs¡T ìsêà‘·\T sêyéT Ä#·+≥, >√|”#·+<é Ä#·+≥, nì˝Ÿ düT+ø£s¡\T. ªHê ù|s¡T •eµ ñ‘· Ô s ê+Á<Û ä õ˝≤¢ ˝ À¢ kÕsTT dæ ] |æø£ÃsY‡ <ë«sê $&ÉT<ä˝…’ $»j·Te+‘·+>± Á|ü<ä] Ù+|üã&ÉT‘√+~. ns¡ú X¯‘·~H√‘·‡yêìøÏ #˚s¡Te>± |ü s ¡ T >∑ T \T rk˛Ô + <ä ì _õHÓ d t n&ç à ìÅùdº { Ï y é ø√fÒX¯«s¡sêe⁄ nHêïs¡T.

ªeTT>∑TZs¡Tµ ñ‘·Ôsê+Á<Ûä õ˝≤¢˝À¢ düTπswt eT÷Mdt <ë«sê $&ÉT<ä˝…’ 14 s√E\≈£î 9,31,479 ùwsY edü÷\T ªø£+~Ø>∑µ ñ‘·Ôsê+Á<Ûä õ˝≤¢˝À |æ.ÄsY.|æø£ÃsY‡ <ë«sê $&ÉT<ä˝…’ n<äT“¤‘·+>± $»j·T+ kÕ~Û+∫ 6e yês¡+ 24 ~∏j˚T≥sY‡˝À #˚dæ+~. Á|ü<ä]Ù+#·ã&ÉT‘·÷ ‘=* Á|üj·T‘·ï+˝ÀH˚ ‘·eT dü+düú <ë«sê dü÷|üsYVæ≤{Ÿ kÕ~Û+∫+<äì, Äq+<ä+>± e⁄+<äì |æ.ÄsY.|æø£ÃsY‡ n~ÛH˚‘· |æ.s¡+>∑Hê<∏ä+ nHêïs¡T. n˝≤π> V”≤s√ sêyéT ¬øØsY˝À _¬>Zdtº Væ≤{Ÿ ∫Á‘·+>± ì*∫+<äì, ñ‘·Ôsê+Á<Ûäõ˝≤¢˝À 34 ª¬øs¡≥+µ ñ‘·Ôsê+Á<Ûä õ˝≤¢˝À¢ eT]j·TT ádtº, yÓdtº, s√ˆˆ 1,97,03,207 ùws¡T edü÷\T #˚dæ <ä÷düT≈£îb˛‘·T+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ø£ècÕí, l kÕsTT\ø°Î |òæ*yéT‡ <ë«sê $&ÉT<ä˝…’q s√EqT+∫ s√E s√Eø° ¬s{Ϻ+|ü⁄ ùwsY‡ sêe&É+ $.e÷´ø˘‡`2˝À ªø£+~Ø>∑µ 37 s√E\ Á>±dt 13,83,360 Äq+<ä + >± e⁄+<ä ì l kÕsTT\ø° Î |ò æ * +dt yÓ’C≤>˘ $.e÷ø˘‡`1˝À ª>±´+ã¢sYµ 1 s√EøÏ 1,14,744 ÁbıÁ|üsTT≥sY |æ.mdt.|üeHé≈£îe÷sY nHêïs¡T. Á>±dt , $.e÷´ø˘ ‡ 2˝À ªø£ + ~Ø>∑ µ 29 s√E\≈£ î 11,20,618 Á>±dt, $.e÷´ø˘‡`3˝À ªs¡+>∑+µ 88 s√E\≈£ î s¡ ÷ .19,51,948 Á>±dt edü ÷ \T #˚ d æ $.e÷´ø˘‡3˝À ªs¡+>∑+µ 96 s√E\ 20,28,236 $»j· T e+‘· + >± Á|ü < ä ] Ù+|ü ã &É T ‘√+<ä ì _õHÓ d t edü÷\T #˚dæ $»j·Te+‘·+>± Á|ü<]ä Ù+|üã&ÉT‘√+<äì m&çàìÅùdº≥sY $»jYT≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. _õHÓdt m&çàìÅùdº≥sY, $.$.$Hêj·Tø˘ k˛<äs¡T&ÉT $»jYT≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. yÓ’C≤>˘˝À $.e÷´ø˘‡1˝À ª>±´+ã¢sYµ 9 s√E\ Á>±dt 05,71,654 60

- OCTOBER 2011


sex psycology top N GHT Life trade GUIDE TOP 10 My CHOICE

MUSIC QUIZ

1 }düs¡yÓ*¢ 2 <ä÷≈£î&ÉT COMPETET ON 3 lsêeT sê»´+ d ary 4 <ä&É B RTHDAYS EXCLUS VE 5 b˛s¡T ‘Ó\+>±D≤ 6 ø£+~Ø>∑ 7 Hêù|s¡T •e 8 s¡ø£å≈£î&ÉT 9 100% \yé 10 ãÁ~Hê<∏é

top

6-3-609/10/A, Ist Floor, Anand Nagar, Opp:Apollo Pharmacy, Khairtabad, Hyderabad - 500 004. Ph.040-66842765, Cell : 99853 33399 E-mail : venugopal.meduri@spencersretail.com Website: www.musicworld.in

( A Division of Spencer's Retail Ltd.) 6-3-2, Ground Floor, Ashoka Metropolitan Mall, Road No.1, Banjara Hills, Hyderabad-500034.. Ph.040-66820274/75 Website : www.musicworld.in

TOP 10

MOVIES

1 $TwüºsY |ü¬saIø˘º 2 s¡+>∑+ 3 rHée÷sY 4 $Ts¡|üø±j·T 5 nq>∑q>± ˇø£ BÛs¡T&ÉT 6 n˝≤ yÓTT<ä˝…’+~ 7 X¯øÏÔ 8 nVü≤Hê ô|fi¯¢+≥ 9 ø° 10 Hê>∑e*¢ - OCTOBER 2011 61


b¥]–+{Ï ne÷àsTT˝≤

Ç+{Ï+{≤ düT|ü]∫‘·yÓTÆq

l\‘·

MT Vü‰;dt @$T{Ï?

&ÜHé‡ #˚j·T&É+, eT÷´õø˘ $q&É+, {°$ #·÷&É≥+, bÕ‘· dæìe÷\T #·÷&É≥+, Á&ÜsTT+>˘ y˚j·T≥+.

MT≈£î ÇwüºyÓTÆq s¡+>∑T? ‘Ó\T|ü⁄, q\T|ü⁄, |æ+ø˘ n+‘·:|ü⁄s¡+ d”]j·T˝Ÿ˝À |æ∫Ã<ëì bÕÁ‘· n<äT“¤‘·+>± n+‘˚ Çwüº+. b˛wæ+∫q {Ï.$.q{Ï l\‘· 2010 q+~ nes¡T¶qT n+<äT≈£î+~. |ü\T d”]j·T˝Ÿ‡˝À Á|ü<Ûëq bÕÁ‘·˝À¢ q{ÏdüTÔqï Vü‰*&˚ kÕŒ{Ÿ? }{Ï n+fÒ Çwüº+. dæ«≥®sY˝≤´+&é nHêï l\‘·‘√ {≤©e⁄&é e÷{≤ eT+‹. ≈£L&Ü Çwüºy˚T. MT dü«+‘· }πs~? e÷~

ôV’ ≤ <ä s êu≤<é . Hêqï Ç~ MT ‘=* nyêsê¶? ne⁄qT Ç~ Hê ‘=* nyês¡T.¶ >±s¡T ø£Ø+q>∑sY qT+&ç 35 dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ e∫à n+‘·:|ü⁄s¡+ d”]j·T˝Ÿ≈£î e∫Ã+~. n+<äT˝À Hê bÕÁ‘·≈£î ôV’≤<äsêu≤<é˝À ôd{Ï˝Ÿ nj·÷´s¡T. H˚qT Çø£ÿ&˚ |ü⁄{Ϻ ø=+‘· ø±\+ |æ∫à |ü&ÉT‘·T+~. Ä bÕÁ‘·˝À q≥q≈£î á ô|]>±qT.Á|üdüTÔ‘·+ ∫ø£ÿ&É|ü*¢˝À ñ+≥THêïeTT. nyês¡T¶ e∫Ã+~.

m+‘· es¡≈î£ #·<Tä e⁄≈£îHêïsT¡ ? _.ø±yéT #·~yêqT. MT≈£î m˝≤+{Ï bÕÁ‘·\T #˚j·÷\H˚ ø√]ø£ <ëì ‘·s¡Tyê‘· d”]j·T˝Ÿ‡˝À neø±XÊ\T sêe&É+‘√. ô|’ ñ+~? >∑‘+· ˝À >∑T&ç¶ bÕÁ‘·, |æ∫ÃbÕÁ‘· #˚j÷· \H˚ ø√]≈£

#·<äTe⁄\T #·<äe˝Òø£b˛j·÷qT. &ç. $. dü‘·´≈£îe÷sY e<ä› ñ+&˚~. Ç|ü&ÉT e÷Á‘·+ #·<äTe⁄˝Òì |ü˝…¢≥÷] ne÷àsTT ≈£L∫|üP&ç &ÜHé‡ H˚s¡TÃ≈£îHêïqT. bÕÁ‘· #˚j·÷\ì ñ+~.

d” ] j· T ˝Ÿ ‡ ˝ À q{Ï + #˚ neø±X¯ + m˝≤ dæìe÷˝À¢ MT≈£î Çwüyº TÓ qÆ V”≤s√sTTHé mes¡T? e∫Ã+~? ≈£L∫|üP&ç Hê≥´+ H˚s¡TÃ≈£îHêïqT. n|üŒ{Ï ‘·s¡+ yês¡T kÕ$Á‹. ÄyÓT ‘·s¡Tyê‘· l<˚$ n+fÒ

<ä÷s¡<äs¡ÙHé˝À ˇø£ u≤´˝Ò #˚j·T&ÜìøÏ yÓ[‘˚ nø£ÿ&É qqTï Hê≈£î eTVü‰ Çwüº+. sƒê>∑÷sY nH˚ Äj·Tq #·÷XÊs¡T.Äj·Tq |ü\T #ÛêHÓ˝Ÿ‡˝À Áb˛Á>±yéT ÇHé#êsY®>± |üì #˚ùdyê&ÉT. Äj·Tq <ë«sê H˚qT dæ ì e÷˝À¢ q{Ï + #˚ neø±X¯ + sê˝Ò < ë? á s¡+>∑+˝ÀøÏ e#êÃqT. e∫Ã+~. ‘=* Hêfi¯fl˝À dæìe÷˝À V”≤s√sTTHé>± #˚j·TeTì n&ç>±s¡T. nsTT‘˚ d”]j·T˝Ÿ‡˝À _J>± ñ+&É≥+ e\¢ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î mìï d”]j·T˝Ÿ‡ #˚XÊs¡T? Ç|üŒ{Ï dæìe÷˝À¢#˚j·T˝Ò<äT. Ç|üŒ{Ïø° dæìe÷ neø±XÊ\T edü÷ÔH˚ es¡≈£î #ê˝≤H˚ #˚XÊqT. n+‘·:|ü⁄s¡+, |ü<äàeP´Vü≤+, ñ+{≤sTT. ã+<Ûä+, Ä&É|æ\¢, Hê‹#·sê$T, Á|üdüTÔ‘·+ >√]+{≤≈£î d”] j·T˝Ÿ‡ #˚düTÔHêïqT. eTs√ ¬s+&ÉT d”]j·T˝Ÿ‡ #˚j·T&ÜìøÏ MT≈£î ô|fi¯flsTT+<ë? ø±˝Ò<äT. ˇ|ü≈£îHêïqT.

m˝≤+{Ï uÛ Ñ s ¡ Ô ø±yê\qT≈£ î +≥THêï s ¡ T ? qqTï u≤>± ns¡ú+ #˚düT≈£îH˚ e´øÏÔ uÛÑs¡Ô>± sêyê\ì

• nyês¡T¶\T q{° q≥T\≈£î {≤ìø˘˝≤>± |üì#˚kÕÔsTT ø√s¡T≈£î+≥THêïqT. • qqTï ns¡∆+ #˚düT≈£îH˚ e´øÏÔ uÛÑs¡Ô ø±yê\qT≈£î+{≤qT nyês¡T¶ e∫Ãq+<äT≈£î m˝≤ |ò”\e⁄‘·THêïs¡T? • d”]j·T˝Ÿ‡˝À _J>± ñ+&É&É+ e\¢ dæìe÷˝À¢ #ê˝≤ nq+<ä+>± ñ+~. á nyês¡T¶ q{Ï>± Hê u≤<Û´ä ‘·qT #˚j·T˝Òø£b˛j·÷qT ô|+∫+~. Ç˝≤+{Ï nyês¡T¶\T q{° q≥T\≈£î {≤ìø˘˝≤>± |üì #˚kÕÔsTT.

62

- OCTOBER 2011

q+~ {°.M. |òæ˝Ÿà nyês¡T¶\T 2010

ñ‘·ÔeT f…©|òæ˝Ÿà : z+ø±s¡+ ñ‘·eÔ T {°.M. |ò# ” s· Y : ã‘·T≈£î »{≤ÿã+&ç ñ‘·ÔeT yÓT>± d”]j·T˝Ÿ : |ü+#·‘·+Á‘· ñ‘·ÔeT &Ó’© d”]j·T˝Ÿ : |ü⁄‘·Ô&ç u§eTà ñ‘·ÔeT {Ï.M ∫Á\¶Hé |òæ˝Ÿà : ô|<ä›*ï ~~›q |æ\¢\T ñ‘·eÔ T {°.M. &Ü≈£î´yÓT+≥Ø : e÷s¡<Z ]ä Ù ñ‘·ÔeT &Ó’¬sø£ºsY : m+. sê<Ûëø£èwüí ñ‘· Ô e T ©&ç + >˘ q≥T&ç ø Ï n#· T ´‘Y nyês¡T¶ : j·T+. $H√<éu≤˝≤ ñ‘·ÔeT q{Ï : l\‘· ñ‘·ÔeT düVü‰j·T q≥T&ÉT : u…qØ® ñ‘·ÔeT düVü‰j·T q{Ï : øÏHÓïs¡ ñ‘·ÔeT Vü‰dü´q≥T&ÉT : #·\|ü‹sêE ñ‘·ÔeT $\Hé : n$Hêwt ñ‘·ÔeT u≤\q≥T&ÉT : e÷düºsY ø£eT˝Ÿ ñ‘·ÔeT u≤\q{Ï : uÒ; n˙ï ñ‘·ÔeT Ád”ÿHéù|¢ : kÕsTTe÷<Ûäyé ñ‘·ÔeT ø£<∏ës¡#·sTT‘· : ø=eTàHê|ü*¢ >∑D|ü‹sêe⁄ ñ‘·ÔeT e÷≥\ s¡#·sTT‘· : dü+J$ ñ‘·ÔeT bÕ≥\ s¡#·sTT‘· : eqe÷* ñ‘·ÔeT dæìe÷{ÀÁ>∑|òæ : z+ Á|üø±wt ñ‘· Ô e T dü + ^‘· <ä s ¡ Ù ≈£ î &É T : e+<˚e÷‘·s¡+ lìyêdt ñ‘·ÔeT H˚|ü<∏ä´ >±j·T≈£î&ÉT : ã+{Ï ñ‘·ÔeT H˚|ü<∏ä´ >±j·Tì : düT˙‘·


LETTERS TO THE EDITOR

uÖq‡s¡¢ zesY j·÷øϺ+>˘

á eT<Ûä´ø±\+˝À @<Ó’Hê dæìe÷≈£î dü+ã+~Û+∫q y˚&ÉTø£ »]–‘˚ nø£ÿ&É uÖq‡sY‡ Á|ü‘·´ø£åeTÚ‘·THêïs¡T. uÖq‡sY‡ n+fÒ mes¡T? yês¡T @$T #˚düTÔ+{≤s¡T? nH˚ $wüj·÷ìï eTT+<äT>± #·]Ã+#·T≈£î+fÒ... @<Ó’Hê dæìe÷≈£î dü+ã+~Û+∫q ô|<ä› y˚&ÉTø£ »]–‘˚... nø£ÿ&çøÏ e#˚à dæìe÷ ‘ês¡\ n_Ûe÷qT\T ‘·eT n_Ûe÷q ‘ês¡\qT ‘êø±\ì, yê]‘√ e÷{≤¢&Ü\ì m>∑ã&ÉT‘·T+{≤s¡T. n˝≤+{Ï düeTj·T+˝À n_Ûe÷qT\T <ä>∑Zs¡≈£î sê≈£î+&Ü #·÷düT≈£îH˚+<äT≈£î uÖq‡s¡¢qT |æ*|ækÕÔs¡T. dæìe÷ ‘ês¡\T ø±s¡T ~– y˚~ø£ <ä>∑Zs¡≈£î rdüTø=#˚à u≤<Ûä´‘· yê]<˚. y˚&ÉTø£ nsTTb˛j˚T es¡≈£î yê] yÓqï+fÒ e⁄+&ç yê]øÏ s¡ø£åD ø£*Œ+∫ ø±s¡T møÏÿkÕÔs¡T. á |üì#˚ùdyê]ì uÖq‡s¡T¢ n+{≤s¡T. sêÁ‹|üP≥ »]π> dæìe÷ y˚&ÉTø£\qT ø£esY #˚j·T&ÜìøÏ yÓ[flq »s¡ï*düTº\≈£î Ms¡T ô|<ä› ‘·\H=|æŒ>± |ü] D$T+#ês¡T. H√s¡T ‘Ó]ùdÔ ã÷‘·T\T... ˝Ò<ä+fÒ #˚sTT #˚düTø√e&É+. dü<äs¡T ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ dü+ã+~Û+∫q bÕdüT\T e⁄Hêï ≈£L&Ü yê{Ïì |üø£ÿq ô|{Ϻ »s¡ï*düTº>± MT >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶\T #·÷|æ+#·+&Éì <äTs¡TdüT>± Á|üe]ÔdüTÔ+{≤s¡T. Á|ü‹ y˚&ÉTø£˝Àq÷ uÖq‡s¡¢~ Ç<˚ rs¡T. MT&çj·÷ yês¡T ø£<ë nH˚ ø£˙dü >ös¡e+ ≈£L&Ü Çe«≈£î+&Ü yê] ÇwüºyÓTT∫Ãq≥T¢ C…’\T˝À e⁄qï ÁøÏ$Tq˝Ÿ U…’B\‘√ b˛©düT\T Á|üe]Ô+#˚ $<Ûä+>± Á|üe]ÔdüTÔ+{≤s¡T. á uÖq‡s¡¢ e\¢ ˇø£ÿ MT&çj·÷ yêπs ø±<äT. dæìe÷ |ü]

n<äs¡ôVA

ÁX¯eT˝À e⁄+&˚ m+‘√eT+~ Ç˝≤+{Ï ø±s¡´Áø£e÷\≈£î e∫à yê] #˚‹˝À uÛÑ+>∑|ü&ɶ dü+<äsꓤ\T e⁄HêïsTT. Á|üdüTÔ‘·+ ô|<ä› ìsêà‘·>± ø=qkÕ>∑T‘·Tqï z e´øÏÔ z ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eùdÔ π>≥T e<ä› n‘·ìï ˝≤– |üø£ÿ≈£î HÓ{≤ºs¡T. ndü\T $wüj·÷ìøÏ eùdÔ Ç{°e\ »]–q z dæìe÷ X¯‘·~H√‘·‡e y˚&ÉTø£˝À z #Ûêq˝Ÿ ]b˛s¡ºsY ‘·q≈£î πø{≤sTT+∫q d”≥T˝À ≈£Ls¡TÃì ‘·eT ¬øyÓTsêyÓTHé e<ä › ≈ £ î yÓ [ fl @<√ dü ÷ ∫+∫ ‹]– ‘· q d” ≥ T e<ä›≈£î #˚s¡T≈£î+≥T+&É>±, nø£ÿ&˚ ì\TÃì e⁄qï z uÖq‡sY Ä ]b˛s¡ºsY ø±\sY |ü≥Tº≈£îì ã÷‘·T\T ‹{≤º&ÉT. Ç~ >∑eTì+∫q düVü≤#·s¡ »s¡ï*düTº\T (M]‘√ m+‘√ø±\+>± $dæ–b˛sTT e⁄+&É≥+‘√) á nø£è‘ê´ìï >∑eTì+∫ ˇø£ÿkÕ]>± Ä uÖq‡sY MT<ä|ü&ç ∫‘·ø£ u≤<ës¡T. <ë+‘√ Ä uÖq‡sY bÕ]b˛j·÷&ÉT. <ëì ‘·s¡Tyê‘· Ä ø±s¡´Áø£eT+˝À MT&çj·÷ yÓTT‘·Ô+ ãj·T≥≈£î e∫à uÖq‡s¡T¢ Ä&ç{À]j·T+˝À e⁄+fÒ ‘êeTT ˝À|ü*øÏ sêeTì ;Ûwæà+#·T≈£î ≈£Ls√Ãe&É+‘√ ø±s¡´Áø£eT ìsê«Vü≤≈£î\T uÖq‡s¡¢qT ãj·T≥≈£î |ü+|æ MT&çj·÷qT XÊ+‹+|üCÒXÊs¡T. á $wüj·TyÓTÆ |ü\T |òæ*+ »s¡ï*düTº dü+|òü÷\T eT+&ç|ü&ܶsTT. Ç|üŒ{Ϭø’Hê MT&çj·÷qT... Ç≥T dæìe÷ yêfi¯flqT Çã“+<äT\≈£î >∑T]#˚düTÔqï uÖq‡s¡¢ $wüj·T+˝À... dæ ì e÷ y˚ & É T ø£ \ T ìs¡ « Væ ≤ +#˚ yês¡ T C≤Á>∑ ‘ · Ô \ T rdüTø√e\dæq nedüs¡+ m+‘Ó’Hê e⁄+~.

WANTED

‘Ó\T>∑T ∫Á‘· |ü]ÁX¯eT≈£î eTs√ dü«s¡íj·TT>±ìï rdüT≈£î edüTÔqï n‘·´<äT“¤‘· ‘Ó\T>∑T |ò˝æ Ÿà y˚T>∑CH’… é ªª{≤©e⁄&éµµ düsê«+>∑ düT+<äs+¡ >± eTTkÕÔu…’ Á|ü‹ Áù|ø£å≈£î&çøÏ ø£qT$+<äT #˚düTÔ+~. e÷ n_Ûe÷q q{°q≥T\ bò˛{À\T eTeTà*ï eT+Á‘·eTT>∑T›*ï #˚düTÔHêïsTT. {≤©e⁄&é, ø±©e⁄&é, u≤©e⁄&é, Vü‰©e⁄&é dæìe÷\ ø£ãTs¡T¢ eTeTà*ï ñøÏÿ] _øÏÿ] #˚dü÷Ô q÷‘·q ñ‘ê‡Vü‰ìï ø£*ZdüTÔHêïsTT. Ä~‹ Ä>∑sê«˝Ÿ bò˛{À Ä\“yéT, yÓHÓï\ øÏc˛sY >∑T]+∫q düe÷#ês¡+ ÄdüøÏÔ ø£s¡+>± ñ+~. n˙ï n+XÊ\T n<äs¡ôVA nH˚ $<Ûä+>± ñHêïsTT. ñqï‘· Á|üe÷D≤\‘√ |ü⁄düÔø±ìï rdüT≈£îì edüTÔqï m&ç≥sY≈£î dæã“+~øÏ Vü≤è<äj·T |üPs¡«ø£ n_Ûq+<äq\T.

Contact: KAARTHIK MEDIA & ENTERTAINMENT Plot No: 445/2 Road No 20, Jubilee Hills, Hyderabad – 500034 Ph: 040 6455 3444, email: editor@tollywoodmag.com

>∑T–Z\+ lVü≤], y˚≥bÕ˝…+. e+&ÉsY|òü⁄˝`

<ë#·T≈£îH˚ |üÁ‹ø£

{≤©e⁄&é e÷dü |üÁ‹ø£ q{°q≥T\ eTTK ∫Á‘ê\‘√ e∫Ãq ôdô|º+ãsY dü+∫ø£ e+&ÉsY |òü⁄˝Ÿ>± ñ+&ç bÕsƒ¡≈£î\qT ø£qT$+<äT #˚dæ+~. ÁãV”≤à‘√ ∫{Ÿ #ê{Ÿ n<äTsY‡. |üÁ‹ø£˝Àì o]¸ø£\T u≤>± q#êÃsTT. |üÁ‹ø£ #ê˝≤ >=|üŒ HêD´‘·‘√ bÕsƒ¡≈£î\≈£î n+<äTu≤f…Æq <Ûäs¡‘√ #ê˝≤ u≤>± ñ+~. sêuÀj˚T dü+∫ø£qT+&ç bÕsƒ¡≈£î\T bÕ˝§ZH˚ |ü\T o]¸ø£\T ô|≥º>∑\s¡T.

eT>∑T\÷] düT<Ûëø£sYsêe⁄ #Í<ä] ‘ÓHê*.

MARKETING & SALES EXECUTIVES in HYDERABAD,THIRUPATHI, VIZAG & VIJAYAWADA

for

www.tollywoodmag.com, +

91 8008826444

‘Ó\T>∑T dæìe÷ $X‚cÕ\‘√ bÕ≥T |ü\T uÛ≤wü\ dæìe÷\ $X‚cÕ\qT ‘ês¡\ n+<äyÓTÆq bò˛{À\‘√ |üÁ‹ø£ düsê«+>∑ düT+<äs¡+>± ñ+~. |üÁ‹ø£ <Ûäs¡ ≈£L&Ü bÕsƒ¡≈£î\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+~. ˇø£ bò˛{À n\“yéT˝≤>± |üÁ‹ø£qT <ë#·Tø√yê\H˚ $<Ûä+>± ñ+~. ôdô|º+ãsY dü+∫ø£˝À e∫Ãq o]Ùø£\‘√ Ç+ø± |ü\T n+XÊ\T ñ+{≤j·Tì Ä•düTÔHêïqT. ‘Ó\T>∑T |üÁ‹ø± Á|ü|ü+#·+˝À á |üÁ‹ø£ z yÓ\T>∑T yÓ\>±\ì ø√s¡T+≥THêïqT.

‘·yê« zãT˝Ÿ ¬s&ç¶ yÓTÆ<äT≈£Ls¡T.

- OCTOBER 2011 63


My CHOICE QUIZ COMPETET ON d ary B RTHDAYS EXCLUS VE

1

3

2 4

#Ó|üa+&ç #·÷<ë›+ !

5

1. ¬ø’|ü⁄ø£fi¯fl uÛ≤eT mes¡T? 2. Çfi¯j·TsêC≤ dü+^‘·+ düeT≈£L]Ãq ø=‘·Ô ‘Ó\T>∑T dæìe÷ @~? 3. q\¢eT\ ãTõ® Áb˘&É÷´dt #˚düTÔqï eT÷M @~? 4. á dæº˝` @ dæìe÷˝À~? 5. |üPØ »>∑Hêï<Ûé &Ó’¬sø˘º #˚düTÔqï eT÷M @~? Address: KAARTHIK MEDIA & ENTERTAINMENT Plot No: 445/2 Road No 20, Jubilee Hills, Hyderabad – 500033, email: editor@tollywoodmag.com

>>> sêyéT >∑Tdü>∑Tdü>± @eTHêï&√ Vü≤ì‡ø£ eTTdæeTTdæ qe⁄«\T qe⁄«‘·T+~ á bò˛{À˝À yêfi‚fl+ e÷{≤¢&ÉT≈£î+≥THêïs√ e÷≈£î sêdæ |ü+|ü+&ç. u…dtº &Ó’˝≤>˘ sêdæ –|òtºbÕ´ø˘ n+<äTø√+&ç.

<<<

$CÒ‘·\T ôdô|º+ãsY dü+∫ø£ ª#Ó|üa+&ç #·÷<ë›+ !µ $CÒ‘·:

Hêsêj·TDsêe⁄

U…’s¡‘êu≤<é, ôV’≤<äsêu≤<é ôdô|º+ãsY dü+∫ø£ &Ó’˝≤>˘ ø±+f…dtº ˝À m+|æø£sTTq ™‘·ÔeT ø±´|ü¸Hé: Hê>∑#Ó’‘·q´: {À|” ô|≥Tº≈£î+fÒ qTe⁄« ã˝Ò n+<ä+>± ™Hêïe⁄ ˙ n+<ä+‘√ Hê≈£î {À|” ô|{≤ºe⁄. $CÒ‘·: sêCÒwt, dæøÏ+Á<ëu≤<é Address: KAARTHIK MEDIA & ENTERTAINMENT Plot No: 445/2 Road No 20, Jubilee Hills, Hyderabad – 500033, email: editor@tollywoodmag.com

64

- OCTOBER 2011


trade GUIDE My CHOICE QUIZ COMPETET ON d ary B RTHDAYS EXCLUS VE

Ns¡ ø£≥Tº˝À ≈£î+<äq|ü⁄ u§eTà\T kÕ+Á|ü<ësTTø£ <äTdüTÔ˝À¢ yÓT]ùd <ädüsê k˘>∑düT\T. á

!

|ü˝…¢|ü≥Tº n+<ë˝À¢ MT≈£î q∫Ãq düT+<ä] mes√ e÷≈£î sêj·T+&ç. --------------------------------------------------

ˇø£ dü+e‘·‡s¡+ {≤©e⁄&é düu`Ádæÿ|ü¸Hé ¬>\T#·Tø√+&ç. Address: KAARTHIK MEDIA & ENTERTAINMENT Plot No: 445/2 Road No 20, Jubilee Hills, Hyderabad – 500033 email: editor@tollywoodmag.com

ôdô|º+ãsY dü+∫ø£ $CÒ‘·: {Ï.sê+Á|ükÕ<é, Áb˘<äT›≥÷s¡T, ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢. - OCTOBER 2011 65


COMPETET ON d ary B RTHDAYS happy EXCLUS birthdayVE

nø√ºãsY HÓ\≈£î z Á|ü‘˚´‘· e⁄+~. ‘Ó\T>∑T dæìe÷ |æ‘êeTVüQ&ÉT s¡|òüTT|ü‹ yÓ+ø£j·T´ »j·T+‹‘√ bÕ≥T Hê{Ï‘·s¡+ Vü‰dü´ q≥T\T n\T¢ sêeT*+>∑j·T´, sê»u≤ãT\T |ü⁄{Ϻ+~... q≥q≈£î ô|≥ºì ø√≥ nsTTq ø√≥ lìyêdüsêe⁄ |ü⁄{Ϻ+~ á HÓ\˝ÀH˚ ø±e&É+ $X‚wü+. ô|’q Á|ükÕÔ$+∫q yêπs ø±≈£î+&Ü á HÓ\˝À m+‘√eT+~ eTVü‰qTuÛ≤e⁄\T »ìà+#ês¡T. yês¡+<ä]øÏ »qà~q X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T. <ädüsê, BbÕe[ ˝≤+{Ï ô|<ä› |ü+&ÉT>∑\T... Ä dü+<äs¡“¤+>± $&ÉT<ä\j˚T´ ô|<ä› ∫Á‘ê\T, ˇø£ s¡ø£+>± #ÓbÕŒ\+fÒ ‘Ó\T>∑T dæìe÷ |ü]ÁX¯eT≈£î ≈£L&Ü z |ü+&ÉT>∑˝≤+{Ï HÓ\>± á HÓ\qT #Ó|üŒe#·TÃ.

01

04

06

07

08

ALLU RAMALINGAIAH jayanthi

SWETHA TIWARI birthday

C.PULLAIAH Vardhanthi

KOTA SRINIVAS RAO birthday

PAKETI SHIVARAM jayanthi

09

10

10

10

10

V.V.VINAYAK  

birthday

ALI

birthday

RAGHU BABU

birthday

S.S.RAJA MOULI birthday

11

15

18

AMITABACHAN birthday

RAGHUPATI VENKAIAH jayanthi

JYOTIKA

26

28

29

29

SURYAKANTAM jayanthi

KRUTI KARBANDA birthday

NAGABABU

ASIN 66

birthday

- OCTOBER 2011

20

birthday

RAJABABU

SANJJANAA

birthday

23

jayanthi

PRABHAS

birthday

29

birthday

HARI PRIYA

birthday


Tollywood Magazine October - 2011  
Tollywood Magazine October - 2011  

Tollywood Magazine October - 2011

Advertisement