Page 64

My CHOICE QUIZ COMPETET ON d ary B RTHDAYS EXCLUS VE

1

3

2 4

#Ó|üa+&ç #·÷<ë›+ !

5

1. dæ<ë›s¡ú ‘√ ~˝`sêE dæìe÷ ù|s¡T? 2. Ç‘·ì ù|s¡T @$T{Ï? 3. düeT+‘· eTùV≤wt u≤ãT‘√ q{ÏdüTÔq dæìe÷ ù|s¡T? 4. á dæº˝` @ ∫Á‘·+˝À~? 5. düT≈£îe÷sY <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫q ˝Òf…dtº dæìe÷? Address: KAARTHIK MEDIA & ENTERTAINMENT Plot No: 445/2 Road No 20, Jubilee Hills, Hyderabad – 500033, email: editor@tollywoodmag.com

>>> Hê>∑#Ó’‘·q´ @+ e÷j·T#˚kÕ&√... ø±»˝` dæ>∑TZ\ yÓTT>∑ZsTT´+~.

á bò˛{À˝À yêfi‚fl+ e÷{≤¢&ÉT≈£î+≥THêïs√ e÷≈£î sêdæ |ü+|ü+&ç. u…dtº &Ó’˝≤>˘ sêdæ –|òtºbÕ´ø˘ n+<äTø√+&ç.

<<<

Address: KAARTHIK MEDIA & ENTERTAINMENT Plot No: 445/2 Road No 20, Jubilee Hills, Hyderabad – 500033, email: editor@tollywoodmag.com

64

- SEPTEMBER 2011

Tollywood Magazine September - 2011  

Tollywood Magazine September - 2011

Tollywood Magazine September - 2011  

Tollywood Magazine September - 2011

Advertisement