Page 19

u≤©e⁄&é

wüMTàø£|üPsY

øÏ(21+nø√º>˘ãsYÄ|ò t s√eTHé‡ 1931 - 14 Ä>∑wüߺ 2011) j·÷VüA n+≥÷ n\]+∫q »+^¢ Çø£ ˝Òs¡T wüMTàø£|üPsY>± u≤©e⁄&éqT <äXÊu≤›\T XÊdæ+∫q wü+ùwsY sêC`ø£|üPsY Ä>∑wüߺ 14, 20I11q ø£qTïeT÷XÊs¡T. »+^¢ dæìe÷˝À j·÷VüA n+≥÷ m+≥sYf…ÆHéyÓT+{`≈£î ø=‘·Ô uÛ≤wü H˚]aq wüMTàø£|üPsY. 1959 ‘·sê«‹ qT+∫ 1970 <äX¯ø£+ es¡≈£î u≤©e⁄&éô|’ sê»´+ #˚XÊs¡T. 1961˝À e∫Ãq »+^¢ dæìe÷‘√ Äj·Tq Çy˚TC` ‘êsêkÕúsTTøÏ #˚s¡T≈£î+~. Äj·Tq V”≤s√>± q{Ï+∫q ÄK] dæìe÷ 1971˝À e∫Ãq n+<ëC`. Væ≤+B dæìe÷ ‘Ós¡ô|’ #Ós¡>∑ì eTTÁ<äy˚dæq wüMTàø£|üPsY ˝Òì ˝À≥T |üP]+#·˝Òì~. wüMTàø£|üPsY .. ˙≈£î CÀVü‰s¡T¢.

u≤´&ée÷´Hé Ä|òt u≤©e⁄&é

◊j·÷yéT ø£˝≤yéT dæìe÷ <ë«sê C≤rj·T nyês¡T¶ kÕ~Û+∫q >∑T\¸Hé Á>√esY Ç|ü⁄a&ÉT Vü‰©e⁄&é ‘Ós¡¬øø£ÿqTHêï&ÉT. Áô|ò+#Y <äs¡Ùø£&ÉT rdüTÔqï &ÓdüaRs{` m+&ûesY‡ dæìe÷˝À <ë<ë uÛÑ>∑yêHé>± kÕ‹«ø£ bÕÁ‘· b˛wædüTÔHêï&ÉT. u≤´&ée÷´Hé ˇø£ u≤u≤>± ø£ì|æ+#·&É+ $X‚wüy˚T

<ä&É<ä&É˝≤&çdüTÔqï <äu≤+>˘ dü˝≤àHé

<äu≤+>˘‘√ j·÷ø£åHé V”≤s√ dü˝≤àHé U≤Hé Çy˚TC` Væ≤e÷\j·÷\ m‘·TÔ≈£î m~–b˛sTT+~. <äu≤+>˘ 2 rj·÷\ì á ø£+&É\Ms¡T&ÉT uÛ≤$düTÔqï≥T¢, Ä dæìe÷ Ádæÿ|ü⁄º ‘êH˚ sêdüT≈£î+≥Tqï≥T¢ yês¡Ô\T e#êÃsTT. ø±ì dü˝≤àHé á yês¡Ô\qT K+&ç+#ê&ÉT.Ád”ÿ|ü⁄º\T sêùd|üì ‘·q k˛<äs¡T&ÉT nsê“C` u≤>± #˚kÕÔ&Éì nHêï&ÉT. n+fÒ yÓTT‘êÔìøÏ Ç<ä›s¡T U≤Hé\˝À mes√ ˇø£s¡T <äu≤+>˘ 2 ¬s&û #˚düTÔHêïs¡T.

u≤©e⁄&é u…*¢&Üq‡sY ø£Á‹Hê

w”˝≤ ø° »yê˙ bÕ≥˝À ø£Á‹Hê u…*¢&ÜH金√ n<äs¡>=fÒºdæ+~. u≤©e⁄&é˝À u…©¢&ÜHé‡ #˚j·T>∑*–q ˇRø ˇø£ÿ V”≤s√sTTHé ø£Á‹Hê. á bÕ≥˝À u…©¢&ÜHé‡ #˚j·T&ÜìøÏ Á|üeTTK u…©¢&Üq‡sY yÓs√ìø± &çkÂC≤ e<ä› ÄyÓT u…©¢&ÜHé‡ H˚s¡TÃ≈£î+~. ø£Á‹Hê ˇø£ eT+∫ dü÷º&Ó+{`>± #ê˝≤ ø£wüº|ü&ç ‘·«s¡>±H˚ u…©¢&ÜHé‡ H˚RsÃdüT≈£î+<äì >∑Ts¡Te⁄ &çkÂC≤ b¥– &˚k˛Ô+~.

- SEPTEMBER 2011 19

Tollywood Magazine September - 2011  

Tollywood Magazine September - 2011

Tollywood Magazine September - 2011  

Tollywood Magazine September - 2011

Advertisement