Page 17

LIFE style HOT SPICY CHIT CHAT PA

RAZZI

ã≤\j·T´..ªÁosêeTsê»´+µ

BEAUTY t ps

u≤\j·T´ ÁosêeTT&ÉBEHIND T>±...qj·Tq‘ês¡THE d”‘·>± u≤|ü ⁄ <äs¡Ùø£‘·«+˝À ‘Ós¡¬ø≈£îÿ‘·Tqï ∫Á‘·+ ÁosêeTsê»´+.á dæìe÷˝À yê©àøÏ bÕÁ‘·˝À &Ü.nøÏÿH˚ì Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ q{ÏdüTÔ+&É&É+ WOODS $X‚wüyÓTÆ‘˚...n+<ë\‘ês¡ qj·Tq‘ês¡ ÄK] ∫Á‘·+ ªÁosêeTsê»´+µ ø±e&É+ eTs√ $X‚wü+. n˝≤π> á dæìe÷˝Àì $T–*q bÕÁ‘·\ $wüj·÷ìøÏ eùdÔ.. \ø£åàDT&ÉT>± Áoø±+‘Y, uÛÑs¡‘·T&ÉT>± kÕsTT≈£îLOCAT e÷sY q{ÏdüTÔHON êïs¡T. Ç{°e\ sêyÓ÷J|òæ*+ dæ{°˝À »]–q ôw&É÷´˝Ÿ‘√ wüO{Ï+>˘ |üP]Ô#˚düT≈£î+~. Á|üdüTÔ‘·+ ìsêàD≤q+‘·s¡ ø±s¡´Áø£e÷\T »s¡T|ü⁄≈£î+{À+~. Ä>∑wüߺ 15q Ä&çjÓ÷qT, <ädüsê ø±qTø£>± ôdô|º+ãsY˝À dæìe÷ì ]©CŸ #˚j·T&ÜìøÏ düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïs¡T. u≤\j·T´ u≤|ü⁄\ ø±+_H˚wüHé˝À edüTÔqï ªÁosêeTsê»´+µ dæìe÷ô|’ n+<ä]˝À eT+∫ n+#·Hê\T ñHêïsTT. eT] <ädüsê b˛{°˝À n+<äØï n\]+∫ $»j·T+ kÕ~ÛkÕÔ&Éì Ä•<ë›+.

fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psycology

eTTkÕÔãtope⁄‘·Tqï ªªyÓTT>∑T&ÉTµµ

GHT Life j·÷+Á^ j·T+>˘ V”≤N s√ >√|” #·+<é ø=‘· Ô dæìe÷ ªªyÓTT>∑T&ÉTµµ ‘·«s¡˝À sêqTHêï&ÉT. >√|”#·+<é düs¡düq ‘ê|”‡ q{ÏdüTÔqï á dæìe÷≈£î ø£èwüíe+• <äs¡Ù≈£î&ÉT. q\¢eT\|ü⁄ ãTõ® ì]àdüTÔqï GUIDE á dæìe÷˝À $X‚wtrade üy˚TeT+fÒ ø±»˝` n>∑sê«˝` ¬>dtº n|æaj·T¬sHé‡. ø±»˝`≈£î ÁuÒø˘ Ç∫Ã+~ ø£èwüíe+oj˚T. Ä ø£è‘·»„‘·‘√H˚ ÄyÓT ¬>dtº n|æaj·T¬sHé‡≈£î ˇ|ü⁄a≈£îì ™+&Ée#·TÃ. ≈£î≥T+ãø£<∏ë ∫Á‘·+>± s¡÷b¥+<äMy T‘·Tqï CHOICE á ∫Á‘·+ dü+kÕs¡+˝À yÓTT>∑T&ç u≤<ä´‘·\qT ‘Ó*j·TCÒùd dü+<˚XÊ‘·àø£ ∫Á‘·+. ‘ê|”‡‘√ bÕ≥T ÁX¯<ë∆<ëdt q{Ïk˛Ô+~. &Ü. sêCÒ+Á<äÁ|ükÕ<é á dæìe÷˝À ˇø£ Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq bÕÁ‘·QUIZ ˝À ø£ì|ækÕÔs¡T. 70 XÊ‘·+ ìsêàD+ |üPs¡ÔsTTq á dæìe÷ ôdô|º+ãs¡T˝À $&ÉT<ä\ ne⁄‘√+~. COMPETET ON d ary B RTHDAYS EXCLUS VE

H√s¡÷]düTÔqï ªeT&É‘·ø±C≤µ

qe⁄«\ V”≤s√ n\¢] qRswt dü]ø=‘·Ô ∫Á‘·+ eT&É‘·ø±C≤ wüO{Ï+>˘ X¯s¡y˚>∑+>± q&ÉTk˛Ô+~. RøX¯q|ü*¢ sê<ÛëyÓ÷Vü≤Hé ì]àdüTÔqï á ∫Á‘êìøÏ ø=‘·Ô <äs¡Ù≈£î&ÉT dü‘·´Hêsêj·TD sêE yÓT>±bò˛Hé |ü≥Tº≈£î+≥THêïs¡T. n\¢] qRswt dæìe÷ n+fÒ $∫Á‘·yÓTÆq ù|s¡T U≤j·T+. ‘={Ϻ>±´+>˘, uÒ¢&é u≤;® e+{Ï f…Æ{Ï˝`‡≈£î Ç|ü⁄a&ÉT eT&É‘·ø±C≤ ‘√&ÉsTT´+~. qRswt düs¡düq ùdïVü≤ ™˝≤¢˝` q{ÏdüTÔqï á dæìe÷˝À ø±yÓT&û, s√e÷+{Ïø˘ Á&Üe÷ eTdüTÔ>± ™+{≤j·Tì #Óù|ajÓTT#·TÃ. ìsêàD+ <ë<ë|ü⁄ |üPs¡Ôj˚T´<äX¯˝À ™qï á dæìe÷ ôdô|º+ãs¡T 11q $&ÉT<ä\≈£î dæ<ä∆eTe⁄‘√+~. - SEPTEMBER 2011 17

Tollywood Magazine September - 2011  

Tollywood Magazine September - 2011

Tollywood Magazine September - 2011  

Tollywood Magazine September - 2011

Advertisement