Page 1

| Postal Reg No: HD/1152/2011-13 OCTOBER 2013 RNI No: APTEL/2003/10076

OCTOBER 2013 issue 10 VOL 10

/tollywood /tollywood

Hot Beauty

Haripriya Exclusive

ø£<∏ä*ï ]|”{` #˚j·TqT

dæ+^‘·+ lìyêdüsêe⁄ eT∞¢ q{ÏkÕÔ

Äs¡&ÉT>∑T\ ãT˝…¢≥Tº

eT<ÛäTu≤\ <ä{°C` |üesY kÕºsY

PAWAN KALYAN


Winning is the only.....

Answer

Murali Mohan Ravi

talent

Credits: Editor in Chief Associate Editor Executive Editor Visualizer / Layouts Marketing Manager Marketing & P.R Web Designer Publication Consultant Marketed By Distributed By

: : : : : : : : : :

wanna be featured in

Murali Mohan Ravi Srinivasaa Rao R Madhavii Rayyapati Chandra Sekhar Chennamsetty Obulareddy Mounika S Moulali Deshamoni Raghurama Raju Kalidindi Kaarthik Media & Entertainment Times Agencies

For Advertisement Enquires Call : +91 8008819333 Media Partners:

Online :

Prashmax.com

Follw Us On :

/tollywood /tollywood /tollywoodtube /company/tollywood | instagram/tollywood email: editor@tollywoodmag.com I www.tollywood.net

subscription 1 year (12 issues) : Rs 250

2 Year ( 24 issues) : Rs 475

Name:_______________________________________________________________________ Address: _____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ City: ____________________________ Pin:________________________________________ Phone Number: ___________________Email Id:_____________________________________ Please find enclosed cheque/dd no: _________________________ Date: ________________ IN favoUr of : Kaarthik Media & Entertainment Mailing Address: KAARTHIK MEDIA & ENTERTAINMENT, HOUSE NO: 1-65/2/A/46, PLOT NO: 46 CYBER HILLS, GUTTALA BEGUMPET,, NEAR KAVURI HILLS HYDERABAD- 500 081. Ph: 040 6455 3444 Terms & Conditions 1. Rates are valid for Hyderabad only. For delivery to other parts of Andhra Pradesh add Rs 40 per 12 issues, Rs 80 for 24 issues. 2. Kaarthik Media & Entertainment is not responsible for postal delays or delivery failures. 3. Subscriptions are not refundable. 4. All disputes are subject to the exclusive jurisdiction of competent courts in Hyderabad only.

send your details and portfolio to editor@tollywoodmag.com

tollywood.net /tollywoodtube /company/tollywood

/tollywood /tollywood

Edited, Printed, Published and Owned by Murali Mohan Ravi, Flat # 410, D-Block, Keerthi Apartments, Yellareddyguda, Hyderabad – 500073 and Printed at Kala Jyothi Process Pvt Ltd, 1-1-60/5, RTC X Roads, Hyderabad – 500020 Designed at Kaarthik Media & Entertainment, HOUSE NO: 1-65/2/A/46, PLOT NO: 46, CYBER HILLS, GUTTALA BEGUMPET, NEAR KAVURI HILLS HYDERABAD- 500 081 . All rights are reserved. Republishing in whole or part without written permission is prohibited. TOLLYWOOD takes no responsibility for unsolicited photographs or material. All photographs, unless otherwise indicated, are used for illustrative purposes only. PUBLISHED FOR THE MONTH OF OCTOber 2013 – VOLUME 10, ISUUE 10, RNI No: APTEL/2003/10076 | Postal Reg No: HD/1152/2011-13

6

- OCTOBER 2013


Dr. M. Ravi Babu, M.D.D.V.

Dermatologist, Venereologist, Cosmetic & Aesthetic Surgeon, Sexologist Member of Association of Cutaneous Surgeons of India Member of F.U.E Hair Transplantation Forum Member of Indian Association for Sexology

Dr. P. Syamala, M.B.B.S.

www.drraviskincity.com

Cosmetologist

Itâ&#x20AC;&#x2122;s Your Body, be selective! Choose Liposelection only by Vaser for Weight Redection Figure Correction Body Shaping Breast Reduction Breast Augmentations

Cosmetic Dermatology Mesotherapy l Botox & Fillers l Anti Ageing l Pain Less, Laser Hair Removel l Chemical Peels l nonInvasive Body Contouring l Stretch Marks l NonInvasive Face Lift l Derma Rollers l Removal of Warts/ Moles l Puva Therapy l Microdermabrasion l Tattoo Removal l Stem cell Therapy for Hair Fall control

Cosmetic Dermatology

Ance/Acne Scars l Vitiligo & Psoriasis l Melasma l Birth Marks l Dandruff/Hair-fall l All Skin, Hair & Nail Diseases

Say Bye to Baldnes No Scar No Suture No Pain

Advanced F.U.E. Hair Transplantation

Sexual Problems Erectile Dysfunction Impotence Premature Ejaculation Loss of Libido

Infertility Sex Counselling HIV Treatment Sexually Transmitted Diseases

JUBILEE HILLS: Plot No. 1196/B, Road No. 59, Behind Chutneys Restaurant, Near Peddamma Temple, Hyderabad. Ph: 040-64610345 KUKATPALLY : #202, Punnami Plaza, Behind Remedy Hospital, Road No.4, K.P.H.B, Hyderabad. Ph: 040-65555678, 9177755552. AMEERPET: # 101, Ameer Estate, Beside ICICI Bank, S.R. Nagar Bus stop, Hyderabad. Ph: 040-68888678. E-mail: drraviskincity@gmail.com Vaser Liposelection | Hair Transplantation | Bariatric Surgeries | Laser Treatments | All Type of Skin Diseases | Sexual Problems


pg

51 pg. 46

pg. 48

<<

SEPTEMBER

2013

Contents pg. 46

pg. 44 10 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 8

{≤©e⁄&é q÷´dt Áô|dtMT{Ÿ‡ Ä&çjÓ÷ ˝≤+#Y eT÷M ˝≤+#Y eTkÕ˝≤ Á|æeP´ n‘êÔ]+{ÏøÏ <ëRs~ ]eP´ b˛≥T>±&ÉT ]eP´ ø√©e⁄&é u≤©e⁄&é Vü‰©e⁄&é ‘·e÷à¬s&ç¶ ø£èwüíeT÷]Ô ˝§RøwüHé eT<ÛäTu≤\ Ç+≥s¡÷«´ - OCTOBER 2013

pg. 56 45 46 48 49 51 56 57 58 58 60 62 64 65 66

<ädüsê d”»Hé yÓTT<ä˝…’+~ <ä{°C` |üesYkÕºsY dæ+^‘·+ lìyêdüsêe⁄ Ç+≥s¡÷«´ eTùV≤wt ™|ü⁄a≥÷] Ç+≥s¡÷«´ Vü≤]Á|æj·T Vü‰{` s¡|òüTsêyéT Ç+≥s¡÷«´ ã÷´{° es¡˝`¶ q÷´eTsê\J {≤©e⁄&é bòÕ´wüHé ôdø˘‡ ≠ ôd’ø±\J {Ϭø{Ÿ ≥÷ {≤©e⁄&é ÁfÒ&é q÷´dt øÏ«CŸ {≤©e⁄&é ãsYÔ&˚dt

pg. 49


NEWS HAPPENINGS

{≤¬sZ{Ÿ #˚j·Tø£+&ç?

uÛ≤jYT ¬s&û ne⁄‘·THêï&ÉT

‘Ó\+>±D n+X¯+‘√ sêÁwüº+˝Àì |ü]dæú‘·T\T #ê˝≤ <ës¡TD+>± ‘·j·÷s¡j·÷´sTT. n|üŒ{À¢ ‘Ó\+>±D n+X¯+>±˙, á eT<Ûä´ sêÁwüº $uÛÑ»q H˚|ü<∏ä´+ ø±˙, sêÁwüº+˝À @ Ä+<√fi¯q »]–Hê n+<äs¡÷ dæ˙s¡+>∑+ô|’ $s¡T#·T≈£î |ü&ÉT‘·THêïs¡T. Ç‘·s¡ yê´bÕsê\˙ï u≤>±H˚ kÕ>∑T‘·THêïsTT. ø±˙ dæìe÷\ |ü]dæú‹ e÷Á‘·+ <ës¡TD+>± ñ+~. ñ<ää´e÷\ e\¢ dæìe÷ |ü]ÁX¯eT rÁe+>± qwüºb˛‘·T+~. ìsêà‘·\T, &çÁdæºã÷´≥s¡T¢, m–®_≥s¡T¢ m≈£îÿe>± qwüºb˛‘·THêïs¡T. <ëìe\¢ dæìe÷\ ìsêàD+ ≈£L&Ü ‘·π>Z Á|üe÷<ä+ ñ+~. n<˚ ø£qTø£ »]–‘˚ m+‘√ eT+~ ñbÕ~Ûì ø√˝ÀŒ‘ês¡T. ñ<ä´eT+ <˚ìø√dü+ nsTTHê ø±ì dæìe÷ì {≤¬sZ{Ÿ #˚j·Tø£+&ç nì n+≥THêïs¡T Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ #·\q∫Á‘· yêDÏ»´ eT+&É* n<Ûä´≈£åî&ÉT m˙« Á|ükÕ<é. Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷- qe+ãsY 14 qT+∫ 20 es¡≈£î n+‘·sê®rj·T u≤\\ #·\q ∫Á‘√‘·‡yê\T »s¡>∑qTHêïsTT. Ç$ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ Ä<Ûä«s¡´+˝À »]π>y˚ nsTTq|üŒ{Ïø° dæ˙ dü+|òü÷\˙ï Ç+<äT˝À uÛ≤>∑kÕ«eT´+ ø±yê\ì ìs¡ísTT+#·T≈£îHêïsTT. Çø£, #ÓqïjYT˝À »s¡>∑qTqï e+<˚fi¯¢ dæìe÷ y˚&ÉTø£ $wüj·÷ìø=ùdÔ.. Ä y˚&ÉTø£˝À bÕ˝§ZHê˝≤, e<ë› nH˚~ me]øÏ yês¡T ìs¡ísTT+#·Tø√yê*. ∫qï dæìe÷\ >∑T]+∫ #ÓãT‘·÷ ~∏Ûj˚T≥s¡¢˝À ◊<√ Ä≥≈£î nqTeT‹+∫, ˇø£ Ä≥ ∫qï dæìe÷øÏ πø{≤sTT+#ê\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìï ø√sê+. n˝≤π> ∫qï dæìe÷\qT 150 Ád”ÿq¢≈£î ô|+#ê\ì ø√sê+. M{ÏøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ kÕqT≈£L\+>±H˚ düŒ+~k˛Ô+~. Ç+ø± Jy√ sêyê*‡q nedüs¡+ ñ+~ nì #ÓbÕŒsêj·Tq.

LIFE style

HOT SPICY CHIT CHAT PA

RAZZI

BEAUTY t ps

Ms¡uÛÑÁ<ä+ <äs¡Ùø£‘·«+˝À ?

BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psychology top es¡Tdü |üsê»j·÷\T |ü\ø£]+∫Hê ‘·q d”Œ&é‘√ dæìe÷\T #˚dü÷Ô Øôd+{Ÿ>± ªã\T

|ü⁄µ‘√ u≤ø±‡|ò”dt e<ä› ‘·q dü‘êÔqT #·÷|æ+∫q s¡$‘˚» es¡Tdü>± dæìe÷\T #˚j·T&ÜìøÏ ¬s&û nj·÷´&ÉT. ø£<∏ë s¡#·sTT‘· u≤;ì <äs¡Ù≈£îì>± |ü]#·j·T+ #˚dü÷Ô z ∫Á‘·+ #˚düTÔqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. á dæìe÷‘√ bÕ≥T eTs√ ÁπøJ ÁbÕC…ø˘º≈£î ≈£L&Ü s¡$‘˚» Á^Hé dæ>∑ï˝Ÿ Ç∫Ãq≥T¢ düe÷#ês¡+. á ∫Á‘êìøÏ ªnVü≤ Hê ô|fi¯¢+≥µ, ª|üP\s¡+>∑&ÉTµ e+{Ï es¡Tdü Væ≤{Ÿ\T n+~+∫q <äs¡Ù≈£î&ÉT Ms¡uÛÑÁ<ä+ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤kÕÔ&Éì düe÷#ês¡+. Ms¡uÛÑÁ<ä+ ‘êC≤>± Hê>±s¡T®q V”≤s√>± q{ÏdüTÔqï ªuÛ≤jYTµ ∫Á‘êìï s¡÷bı+~düTÔHêï&ÉT. Á|üdüTÔ‘·+ s¡$‘˚» ø√dü+ z ø£<∏äqT ≈£L&Ü dæ<ä∆+ #˚düT≈£îHêï&Éì ‘Ó\Tk˛Ô+~. j·÷ø£åHé m+≥sYf…ÆqsY>± s¡÷bı+<˚ á ∫Á‘êìøÏ dü+ã+~Û+∫q |üP]Ô $esê\T ‘·«s¡˝À yÓ\¢&çø±qTHêïj·Tì, á ∫Á‘êìï z Á|üeTTK ìsêà‘· ì]àkÕÔ&Éì |òæ*+q>∑sY {≤ø˘.

N GHT Life

trade GUIDE My CHOICE 10

QUIZ

- OCTOBER 2013

øÏ+>˘ Hê>±s¡T®q V”≤s√>± ªnVü‰ Hê ô|fi¯fl+{≤µ, ª|üP\s¡+>∑&ÉTµ ∫Á‘ê\ <äs¡Ù≈£î&ÉT

Ms¡uÛÑÁ<äyéT <äs¡Ùø£‘·«+˝À nqï|üPsêí dü÷º&çjÓ÷dt, ]\j·THé‡ m+≥sYf…ÆHéyÓT+{Ÿ‡ dü+j·TTø£Ô düeTs¡ŒD˝À s¡÷bı+<äT‘·Tqï ªuÛ≤jYTµ ∫Á‘·+ wüO{Ï+>˘ |üPs¡ÔsTT+~. Ç{°e\ nqï|üPs¡í dü÷º&çjÓ÷˝À y˚dæq sê»kÕúHé ôd{Ÿ˝À ∫e] bÕ≥qT Hê>±s¡T®q, ]#ê \ô|’ ∫Árø£]+#·&É+‘√ wüO{Ï+>˘ |üPs¡ÔsTT+~. Ç|üŒ{Ïπø $&ÉT<ä\sTTq ªuÛ≤jYTµ |òüdtº\Tø˘, {°»sY≈£î n<äT“¤‘·yÓTÆq ¬skÕŒHé‡ ek˛Ô+<äì, eTTK´+>± Hê>±s¡T®q &Ó’˝≤>˘‡≈£î #ê˝≤ eT+∫ ¬skÕŒHé‡ e∫Ã+<äì, Áù|ø£å≈£î\ Hê>±s¡T®q n_Ûe÷qT\ n+#·Hê\≈£î ‘·>∑Z≥T¢>±H˚ á dæìe÷ ô|<ä› πs+CŸ˝À ñ+≥T+<äì, ‘·|üŒ≈£î+&Ü ‘·q≈£î Vü‰´Á{Ïø˘ eT÷M>± ì\TdüTÔ+<äì, Á|üdüTÔ‘·+ b˛dtº Ábı&Éø£åHé ø±s¡´Áø£e÷\T ≈£L&Ü »s¡T|ü⁄‘·THêïeTì, ‘·«s¡˝À Ä&çjÓ÷ $&ÉT<ä\ #˚dæ, ‘·«s¡˝ÀH˚ ∫Á‘êìï $&ÉT<ä\ #˚kÕÔeTì <äs¡Ù≈£î&ÉT Ms¡uÛÑÁ<ä+ ‘Ó*j·T#˚kÕs¡T.


NEWS HAPPENINGS

yês¡düT&=düTÔHêï&ÉT ?

LIFE style HOT SPICY CHIT CHAT PA

RAZZI

BEAUTY t ps BEHIND THE WOODS

Øôd+{Ÿ>± b˛≥T>±&ç ∫Á‘·+‘√ eT+∫ Væ≤{ŸqT n+<äT≈£îqï eT+#·T eTH√CŸ V”≤s√>±

eTs√ ∫Á‘êìøÏ düHêïVü‰\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. n|üŒ{À¢ yÓ÷Vü≤Héu≤ãT ø¬ ØsY˝À ì*∫b˛sTTq ªô|<äsêj·TT&ÉTµ f…Æ{Ï˝Ÿ‘√ á ∫Á‘·+ sêqT+~. á ∫Á‘êìï m˝À¢ |òü¢esY‡ |ü‘êø£+ô|’ s¡y˚Twt |ü⁄bÕŒ\ ì]à+#·&ÜìøÏ düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïs¡T. ªøÏø˘µ ù|ò+ düT¬Rs+<äsY ¬s&ç¶ <ä>∑Zs¡ nk˛dæj˚T{Ÿ>± |üì#˚dæq |æ.kÕ>∑sY <äs¡Ùø£‘·«+˝À ∫Á‘·+ s¡÷bı+<äT‘·T+~. á ∫Á‘êìøÏ ªdüHêï|òt ô|<äsêj·TT&ÉTµ nH˚ f…Æ{Ï˝ŸqT Ksês¡T #˚XÊs¡T. Vü‰©e⁄&é˝À yÓ÷wüHé |æø£ÃsY Çìdæº≥÷´{Ÿ˝À <äs¡Ùø£‘·«+˝À •ø£åD bı+~, Vü‰©e⁄&é˝À ª&ÜsYÿ |ò”˝Ÿ¶‡µ ∫Á‘êìøÏ ndæôdº+{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY>± |üì#˚dæ, ‘Ó\T>∑T˝À ªøÏø˘µ düTπs+<äsY¬s&ç¶ e<ä› |ü\T ∫Á‘ê\≈£î nk˛dæj˚T{Ÿ>± |üì#˚dæq |æ.kÕ>∑sYì á ∫Á‘·+ <ë«sê <äs¡Ù≈£î&ç>± |ü]#·j·T+ #˚düTÔHêï+. eTH√CŸ‘√ ì]àdüTÔqï á ∫Á‘·+ nø√ºãsY˝À ÁbÕs¡+uÛÑ+ ne⁄‘·T+~. á ∫Á‘êìøÏ dü+ã+~Û+∫q Ç‘·s¡ $esê\T ‘·«s¡˝ÀH˚ ‘Ó*j·TCÒkÕÔ+ nì ìsêà‘· s¡y˚Twt |ü⁄bÕŒ˝ ‘Ó*bÕs¡T.

»>∑‘YC…+Á‹ mes¡T ?

LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psychology

düeT+‘· >∑Tdü‡?

top

k‘Y˝À V”≤s√j·THé>± eT+∫ bòÕ˝ÀsTT+>˘ dü+bÕ~+#·T≈£îqï Vü‰{Ÿã÷´{° >∑sY¢ düeT+‘·

ô|’ Ç|ü⁄Œ&ÉT s¡ø£s¡ø±\ yês¡Ô\T $ì|ædüTÔHêïsTT. Á|üdüTÔ‘·+ |üesYkÕºsY |üeHé ø£fi≤´DY düs¡düq ªn‘êÔ]+{ÏøÏ <ëπs~µ ∫Á‘·+˝À q{Ï+∫q á uÛ≤eT Ç|ü⁄Œ&ÉT ø√©e⁄&é˝À ôd{Ï˝Ÿ nyê«\ì ‘Ó>∑ Á|üj·T‘êï\T #˚düTÔ+~. ‘Ó\T>∑T˝À Ä∫ ‘·÷∫ dæìe÷˝À¢ q{ÏdüTÔqï á neTà&ÉT _øÏì y˚düTÔ+<äH˚ $wüj·T+ô|’ yês¡Ô\T sêe&É+‘√ MT&çj·÷ô|’ ô|ò’sY nsTT´+~. Ç+‘·ø° ndü\T$wüj·T+ @$T≥+fÒ m˙ºÄsY V”≤s√>± ªø£+~Ø>∑µ ù|ò+ dü+‘√wt lìyêdt <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+<˚ ªs¡uÛÑdüµ ∫Á‘·+˝À düeT+‘· q{ÏdüTÔqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. á ∫Á‘·+˝À düeT+‘· _øÏ˙ y˚düTø√e&ÜìøÏ zπø #Ó|æŒ+<äì MT&çj·÷˝À yês¡Ô\T sêe&É+‘√ ô|ò’sY nsTT´+~. H˚qT @ dæìe÷˝À _øÏ˙ y˚j·T&É+ ˝Ò<äT Ç˝≤+{Ï yês¡Ô\ qT qyÓTTà<ä›+≥÷ {Ï«≥ºsY˝À ù|s=ÿ+~.

N GHT Life

trade GUIDE My CHOICE 12

QUIZ

- OCTOBER 2013

20 @fi¯fl ≈£îÁsê&çøÏ e+<ä\ ø√≥T¢ &ÉãT“ <=]øÏ‘˚ n‘·H˚+ #˚XÊ&ÉT? <ëìe\¢ m≥Te+{Ï ø£cÕº\qT m<äTs=ÿHêï&ÉT nH˚ ø£<ë∏ +X¯+‘√ s¡÷bı+<äT‘·Tqï ∫Á‘·+ »>∑‘CY +… Á‹. e÷´˙¢ kÕºsY »>∑|ü‹u≤ãT V”≤s√>±, &Üø£ºsY sêyéT Ábı&Éø£åHé‡ |ü‘êø£+ô|’ $»jYT Ä~sêCŸ <äs¡Ùø£‘·«+˝À &Üø£ºsY sêyéT<ëdüT ì]àdüTÔqï ∫Á‘·$T~. s={°Hé ∫Á‘ê\≈£î _Ûqï+>± s¡÷bı+~q á ∫Á‘·+ ø=ìï e+<ä\ ø√≥¢ q\¢<Ûäq+ #·T≥÷º ‹s¡T>∑T‘·÷ Áù|ø£å≈£î\qT ÄX¯Ãs¡´|ü]#˚ $<Ûä+>± ñ+≥T+~. sê»ø°j·T H˚|ü<∏ä´+˝À kÕπ> nH˚ø£ eT\T|ü⁄\‘√ s¡÷bı+~q á ∫Á‘·+ eT+∫ dü+<˚X¯+ n+~+#˚ $<Ûä+>± ñ+≥T+~. nìïs¡ø±\ ø£eT]¸j·T˝Ÿ n+XÊ\‘√ á ∫Á‘·+ s¡÷bı+~+~. z 20 @fi¯fl ≈£îÁsê&çøÏ e+<ä\ ø√≥T¢ &ÉãT“ <=]øÏ‘˚ n‘·H˚+ #˚XÊ&ÉT? m≥Te+{Ï ø£cÕº\qT m<äTs=ÿHêï&ÉT nH˚ ø£<∏ë+X¯+‘√ s¡÷bı+~+#êeTì, ‘·«s¡˝À $&ÉT<ä\≈£î düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïs¡T.


NEWS HAPPENINGS

CÀs¡Tô|+#ê&ÉT! LIFE style HOT SPICY CHIT CHAT á eT<Û˚´ ª‘·&ÜU≤µ dæìe÷ Væ≤{Ÿ‘√ n≥T e÷dt V”≤s√>± ≈£L&Ü eT+∫ >∑T]Ô+|ü⁄ RAZZI PA

‘Ó#·TÃ≈£îqï Hê>∑#Ó’‘·q´ Á|üdüTÔ‘·+ d”Œ&é u≤>± ô|+#ê&ÉT. es¡Tdü>± dæìe÷\T #˚j·T&ÜìøÏ bÕ¢Hé #˚düT≈£î+≥THêï&ÉT. Á|üdüTÔ‘·+ ªÄ{Àq>∑sY dü÷s¡´µ, ªeTq+µ ∫Á‘ê\˝À q{ÏdüTÔqï #Ó’‘·T ‘êC≤>± ªk˛˝Àµ ∫Á‘êìï s¡÷bı+~+∫q |üs¡X¯ósê+ <äs¡Ùø£‘·«+˝À z ÁbÕC…ø˘º z¬ø #˚kÕ&ÉT. Á|üdüTÔ‘·+ á ∫Á‘êìøÏ dü+ã+~Û+∫q Ádæÿ|tºesYÿ »s¡T>∑T‘·T+~. ‘·«s¡˝ÀH˚ á ∫Á‘·+ ôd{Ÿ‡ô|’øÏ sêqT+~. á ∫Á‘êìøÏ ªX¯Sq´+µ nH˚ f…Æ{Ï˝Ÿ nqT≈£î+≥THêïs¡ì ‘Ó\T k˛Ô+~. Ç~˝≤ ñ+&É>± ‘êC≤>± ø£qï&É˝À Væ≤≥ºsTTq ª>∑÷^¢µ ∫Á‘êìï ‘Ó\T>∑T˝À Øy˚Tø˘ #˚düTÔHêïs¡T. á ∫Á‘·+˝À ≈£L&Ü Hê>∑#Ó’‘·q´ q{ÏkÕÔ&É≥. á ∫Á‘êìï z Á|üeTTK ìsêà‘· ì]à+#·&ÜìøÏ düHêïVü‰\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. á dæìe÷≈£î dü+ã+~Û+∫q eT]ìï $esê\T ‘·«s¡˝À yÓ\¢&ç ø±qTHêïsTT.

BEAUTY t ps

BEHIND THE WOODS LOCAT ON

{≤¬sZ{Ÿ #˚dæ+<ë?

fash on

2

á s¡ ø £ + >± á bÕ|ü ¬ s ∫Ãb˛e&É +

#·÷düTÔ+fÒ ì»y˚T nì|ædü÷Ô+~. ndü˝Ò TICKET TOLLYWOOD es¡ à dæ ì e÷˝À V” ≤ s√sTTHé n+fÒ Ä

e÷Á‘·+ Ç~ ñ+&Ü*. ndü\T $wüj·T+ @$T≥+fÒ sêyéT>√bÕ˝Ÿ es¡à ‘êC≤ ∫Á‘·+ ªdü‘·´2µ <ë«sê V”≤s√sTTHé>± |ü]#·j·T+ ne⁄‘·Tqï nHÓ’ø± k˛B dæìe÷˝À¢ ôd{Ï\ yê«\ì >∑{Ϻ>±H˚ Á|üj·T‘êï\T #˚düTÔ+~. eTTK´+>± k‘Yô|’ ø£H˚ïdæq á neTà&ÉT ªdü‘·´2µ ∫Á‘·+˝À ¬s∫Ãb˛sTT n+<ë\T Äs¡uÀdæ+~. á dæìe÷˝À¢ì bÕ≥˝À¢ ‘·&çdæq n+<ë\‘√ ‘Ó>∑¬s∫Ãb˛sTT+~. nsTT‘˚ ªdü‘·´ 2µ dæìe÷˝ÀH˚ ø±≈£î+&Ü ªeT÷&釵 nH˚ ù|s¡T‘√ s¡÷bé+~q Á|ü#ês¡ M&çjÓ÷˝À¢ eT]+‘· ¬s∫Ãb˛sTT+~. ‘·q Vü‰euÛ≤yê\‘√ ≈£îÁsêfi¯fl≈£î |æ#ÓÃøÏÿ+∫+~. ªeT÷&釵 M&çjÓ÷˝À á bÕ|ü X¯Øs¡ uÛ≤wü, ˇ+|ü⁄ kı+|ü⁄\T ‘Ó>∑ cÕøÏdüTÔHêïj·Tì á <Óã“‘√ á uÛ≤eT k‘Y˝À ôd{Ï˝Ÿ ne«&É+ U≤j·T+ n+≥THêïs¡T dæ˙ »Hê\T.

sex psychology top N GHT Life trade GUIDE My CHOICE 14

QUIZ

- OCTOBER 2013

<ëìøÏ d”¬ø«˝Ÿ sêqT+<ë ?

Á|üdüTÔ‘·+ ªdæ+Vü‰µ e+{Ï dü+#·\q ∫Á‘êìï n+~+∫q uÀj·TbÕ{Ï ÁoqT <äs¡Ùø£‘·«+˝À

u≤\ø£èwüí q{ÏdüTÔqï ˝…C…+&é (e]ÿ+>˘ f…Æ{Ï˝Ÿ) ∫Á‘·+ wüO{Ï+>˘ »s¡T>∑T‘·T+~. á dæìe÷ ‘·s¡Tyê‘· u≤\ø£èwüí V”≤s√>± eTs√ dæìe÷≈£î düHêïVü‰\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. u≤\ø£èwüí≈£î >∑‘·+˝À ªÄ~‘·´ 369µ e+{Ï n<äT“I‘· ∫Á‘êìï s¡÷bı+~+∫q dæ+^‘·+ Áoìyêdüsêe⁄ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+#·qTHêï&ÉT. n|üŒ{À¢ e∫Ãq ªÄ~‘·´ 369µ ∫Á‘·+ n+<ä]øÏ ÄX¯Ãs¡´+ ø£*–+∫+~. eT÷&ÉT ø±˝≤\ eT<Ûä´ »]π> dü]ø=‘·Ô ø£<∏ä‘√ e∫Ãq á ∫Á‘êìøÏ d”¬ø«˝Ÿ sêqTqï<ä+≥÷ edüTÔHêï yês¡Ô\qT ì»eTì ‘Ó*j·T#˚kÕs¡T <äs¡Ù≈£î\T dæ+^‘·+ Áoìyêdü sêe⁄. Á|üdüTÔ‘·+ á dæìe÷ ø√dü+ ø£<∏äqT dæ<ä∆+ #˚düTÔHêïeT˙, nsTT‘˚ BìøÏ Ç+ø±düÔ düeTj·T+ |ü&ÉT‘·T+<ä˙ Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. Ç|üŒ{Ïπø á dæìe÷≈£î ªÄ~‘·´ 999µ nH˚ f…Æ{Ï˝Ÿ ô|&ÉT‘·Tqï≥T¢ yês¡Ô\T edüTÔHêïj·Tì, Ç+ø± f…Æ{Ï˝Ÿ $wüj·T+ @B nqTø√˝Ò<äì, BìøÏ dü+ã+~Û+∫q $esê\T düeTj·T+ e∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT ‘Ó*j·TCÒkÕÔqì ‘Ó*bÕs¡T.


NEWS HAPPENINGS

Á{≤ø˘ e÷]Ã+~? LIFE style HOT SPICY CHIT CHAT PA

RAZZI

BEAUTY t ps BEHIND THE WOODS LOCAT ON

150e ∫Á‘·+ n|ü⁄Œ&˚ÓHê ?

sex psychology

Á|üdüTÔ‘·+ yÓT>±kÕºsY ∫s¡+J$ eT∞fl dæìe÷˝À¢ q{ÏkÕÔ&Éì #ê˝≤ ø±\+>± yês¡Ô\T edüTÔqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT Äj·Tq q{Ï+#˚ dæìe÷ yêsTT<ë |ü&ÉT‘·÷H˚ ñ+~. nsTT‘˚ ˝…fÒdtº>± ∫s¡+J$ dæìe÷ n+X¯+ eTs√kÕ] ‘Ós¡ô|’ø=∫Ã+~. ∫s¡+J$ Ø m+Á{° ÇdüTÔHêï&Ü n+fÒ ne⁄qH˚ n+≥THêïsTT |òæ*+q>∑sY esêZ\T. nsTT‘˚ ákÕ] πøe\+ Äj·Tq rj·TuÀj˚T 150e dæìe÷ ø√düy˚T ø±≈£î+&Ü Çø£ô|’ ø£+{ÏqT´edt>± dæìe÷˝À¢ q{Ï+#ê\ì ìs¡ísTT+#·T≈£îHêï&É≥. ∫s¡T 150 e dæìe÷ Á|ü‹cÕ˜‘·àø£+>± ‘Ós¡¬øøÏÿ+#˚˝≤ bÕ¢Hé #˚düTÔHêïs¡T. á ∫Á‘êìï Äj·Tq ‘·qj·TT&ÉT sê+#·s¡DY ì]àkÕÔ&É≥. á dæìe÷‘√ bÕ≥T ˇø£ |üø£ÿ V”≤s√>± dæìe÷\T #˚dü÷ÔH˚, eTs√yÓ’|ü⁄ eTTK´ ÁbÕÁ‘·˝À¢ ≈£L&Ü q{Ï+#ê\ì ∫s¡+J$ nqT≈£î+≥THêïs¡ì {≤ø˘ $ì|ædüTÔ+~. Äj·Tq #˚ùd ‘·q 150e dæìe÷ e÷Á‘·+ 2014 mìïø£\ ‘·sê«‘·H˚ ñ+≥T+<äì düe÷#ês¡+. eT] BìøÏ dü+ã+~Û+∫q eT]ìï $esê\T ‘Ó*j·÷\+fÒ Ç+ø=ìï s√E\T y˚∫ #·÷&Ü*‡+<˚.

top á eT<Ûä´ ◊f…+kÕ+>˘‡≈£î $|üØ‘·eTsTTq bòÕ˝ÀsTT+>˘ @s¡Œ&ç+~. m+<äTø£+fÒ ÁπøJ

ìsêàD s¡+>∑+˝ÀøÏ

fash on

2

TICKET TOLLYWOOD

V”≤s√sTTHé‡ n+<äs¡÷ á bÕ≥˝À¢ bÕ˝§Zq&Éy˚T Ç+<äT≈£î ø±s¡D+. nsTT‘˚ bÕ|ü⁄\sY V”≤s√sTTH˚‡ ø±<äT V”≤s√sTTHé>± ¬øØsY ù|ò&Ée⁄{Ÿ nsTTq yês¡T≈£L&Ü Ç|ü⁄Œ&ÉT Ç<˚ u≤≥ |ü&ÉT‘·THêïs¡T. ˝Òf…dtº>± á ◊≥+ bÕ|ü\ *dtº˝À dü<ë ≈£L&Ü #˚]b˛sTT+~. $XÊ˝Ÿ V”≤s√>± q{ÏdüTÔqï ªeT<ä >∑<ä s껵 ( ‘Ó\T>∑T˝À m˙ºÄsY ) nH˚ ∫Á‘·+ s¡÷bé+~+~. á ∫Á‘·+˝À dü<ë ◊≥+ kÕ+>˘ #˚dæ+~. nsTT‘˚ Ä ◊≥+ kÕ+>˘ #ê˝≤ Vü‰{Ÿ Vü‰{Ÿ>± ñ+<äì, j·T÷‘Yì u≤>± mÁ{≤ø˘º #˚düTÔ+<äì #Ó|ü⁄ÔHêïs¡T. ª»j·T+µ dæìe÷‘√ eT+∫ ÁπøJ V”≤s√sTTHé>± >∑T]Ô+|ü⁄ bı+~q dü<ë≈£î Ä ‘·s¡Tyê‘· es¡Tdü $»j·÷\T e]+#êsTT. nsTT‘˚ $Áø£+ V”≤s√>± e∫Ãq ªn|ü]∫‘·T&ÉTµ dæìe÷ ‘·s¡Tyê‘· ÄyÓT ¬øØsY |üP]Ô>± &É˝Ÿ nsTT+~. Ä ‘·s¡Tyê‘· mìï dæìe÷\T #˚dæHê ÄyÓT≈£î dü¬s’q $»j·÷ìï n+~e«˝Òø£ b˛j·÷sTT. Ç|ü⁄Œ&ÉT ◊≥+ kÕ+>˘‘√ eT∞¢ ‘·q ¬øØsYì >±&ç˝À |ü&˚j·÷\ì Áf…Æ #˚düTÔ+~.

N GHT Life

trade GUIDE My CHOICE 16

QUIZ

- OCTOBER 2013

ªÄs¡´µ dæìe÷‘√ ˇø£ÿkÕ]>± |ü]ÁX¯eT <äèwæºì Äø£]¸+∫ <äs¡Ù≈£î&ç>± eT+∫ >∑T]Ô+|ü⁄ ‘Ó#·TÃ≈£îqï düT≈£îe÷sY ìsêà‘·>± e÷s¡&ÜìøÏ düHêïVü‰\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. Á|üdüTÔ‘·+ eTùV≤wtu≤ãT‘√ düT≈£îe÷sY s¡÷bı+~düTÔqï ª1µ (H˚H=ø£ÿ&çH˚) ∫Á‘·+ X¯s¡y˚>∑+>± wüO{Ï+>˘ »s¡T|ü⁄≈£î+{À+~. á ∫Á‘·+ ‘·s¡Tyê‘· ‘·qT ìsêà‘·>± ÁbÕs¡+_Û+#˚ ∫Á‘·+ ñ+≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. nsTT‘˚ ‘·qe<ä› düVü‰j·T <äs¡Ù≈£î\T>± e⁄qï yê]ì Áb˛‘·‡Væ≤+#·&Üìπø á düT≈£îe÷sY‡ m+≥sYf…ÆHéyÓT+{Ÿ Áô|’.*$Tf…&é nH˚ dü+düúqT kÕú|ædüTÔHêïqì, Á|üdüTÔ‘·+ Ç+&ÉÁd”º˝À eT+∫ {≤˝…+{Ÿ ñ+<äì <ëìï Áb˛‘·‡Væ≤+#ê\H˚ á ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïqì, $_ÛqïyÓTÆq ø£<∏ä\‘√ dü]ø=‘·Ô {≤˝…+{ŸqT |ü]#·j·T+ #˚j·T&ÜìøÏ, eTTK´+>± ∫qï dæìe÷\qT Áb˛‘·‡Væ≤+#·&ÜìøÏ á ÁbÕC…ø˘º #˚|ü&ÉT‘·THêïqì #Ó|ü⁄ÔHêïs¡T. á ∫Á‘ê\≈£î dü+ã+~Û+∫q $esê\T ‘·«s¡˝À yÓ\¢&çø±qTHêïsTT.


NEWS HAPPENINGS

#·s¡DY≈£î øÏø˘ ÇkÕÔ&Ü!

|üPq+ ◊f…+ kÕ+>˘ ?

Ç{°e˝Ò ª»+JsYµ‘√ u≤©e⁄&é˝ÀøÏ m+Á{° Ç∫Ãq sêyéT #·s¡DY á eT<Ûä´ es¡Tdü>± dæìe÷\T #˚dü÷Ô _J>± ñHêï&ÉT. Ç|üŒ{Ïπø ªme&ÉTµ ∫Á‘·+ $&ÉT<ä\≈£î ¬s&û>± ñ+~. á <ädüsê ø±qTø£>± edüTÔqï á ∫Á‘·+ ‘·sT¡ yê‘· Ç|üŒ{Ïøπ eTs√ s¬ +&ÉT dæìe÷\≈£î ø£$T{Ÿ nj·÷´&ÉT. ‘êC≤>± ªøÏø˘µ ∫Á‘·+ <äs¡Ù≈£î&ÉT düT¬Rs+<äsY ¬s&ç¶, <äs¡Ùø£‘·«+˝À z dæìe÷ #˚dTü HÔ êï&Éì düe÷#ês¡+. düTsR¬ +<äsY ¬s&ç¶ Á|üdüTÔ‘·+ n\T¢ ns¡T®Hé V”≤s√>± ªπsdüT>∑TÁs¡+µ ∫Á‘êìï s¡÷bı+~düTÔHêï&ÉT. Ç|ü Œ {Ï π ø #· s ¡ D Y ‘ √ dü + Á|ü ~ +|ü ⁄ \T »s¡T|ü⁄‘·THêï&Éì, ªπsdüT>∑TÁs¡+µ ‘·s¡Tyê‘· á ∫Á‘· + ñ+≥T+<ä ì {≤©e⁄&é ˝ À $ì|ædTü +Ô ~. á ∫Á‘·+ ‘·«s¡˝ÀH˚ ôd{Ÿ‡ô|ø’ Ï sêqTqï≥Tº düe÷#ês¡+.

LIFE style

HOT SPICY CHIT CHAT PA

RAZZI

BEAUTY t ps

eTs√ ñ<ä´eT dæìe÷ ?

BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psychology sêÁwüº+˝À m˝≤+{Ï |ü]D≤e÷\T e∫ÃHê n$ dæìe÷H˚ {≤¬sZ{Ÿ #˚düTÔHêïsTT. á top eT<Ûä´ ø±\+˝À ‘Ó\+>±D≤ ñ<ä´eT H˚|ü<∏ä´+˝À mHé X¯+ø£sY <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫q ªC…’

uÀ˝À ‘Ó\+>±D≤µ nH˚ dæìe÷qT s¡÷bı+~q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. á dæìe÷ ñ<ä´eT+ ô|’ ≈£L&Ü #ê˝≤ Á|üuÛ≤e+ #·÷|æ+<äH˚ #ÓbÕŒ*. Ç|ü⁄Œ&ÉT n<˚ dü÷Œ¤]Ô‘√ d”e÷+Á<Ûä˝À »s¡T>∑‘·Tqï düyÓTÆø±´+Á<Ûä ñ<ä´eT H˚|ü<∏ä´+˝À ªC…’ uÀ˝À düyÓTÆø±´+Á<Ûäµ ù|s¡T‘√ z ∫Á‘·+ s¡÷bı+<äT‘√+~. Ç{°e˝Ò á ∫Á‘·+ ôV≤’ <äsêu≤<é˝À ÁbÕs¡+uÛyÑ TÓ +Æ ~. >∑‘+· ˝À Á|üC≤sê»´+ bÕغ˝À eTVæ≤fi≤ $uÛ≤>∑+ n<Ûä´≈£åîsê*>± e´eVü≤]+∫q XÀuÛ≤sêDÏ Á|ü<Ûëq bÕÁ‘·˝À q{Ï+#·&É+ $X‚wü+. eTVü‰ eT÷M y˚Tø£sY‡ |ü‘êø£+ô|’ |üP&ç yÓ+ø£≥sêe⁄ ì]à+#˚ á ∫Á‘êìøÏ \ø£åàDY |üP&ç <äs¡Ù≈£î&ÉT. nø√ºãsY 2q wüO{Ï+>˘ ÁbÕs¡+_Û+#·qTqï≥T¢ <äs¡Ùø£ ìsêà‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. á ∫Á‘êìï Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ne‘·s¡D ~H√‘·‡e+ s√Eq n+fÒ qe+ãsY 1 q $&ÉT<ä\ #˚j·T&ÜìøÏ düHêïVü‰\T #˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T.

N GHT Life

trade GUIDE My CHOICE 18

QUIZ

- OCTOBER 2013

{≤|t˝…dt b˛E\‘√ dü+#·\Hê\T ÁøÏj˚T{Ÿ #˚ùd Vü‰{Ÿ uÛ≤eT |üPqyéT bÕ+&˚ @~ #˚dæHê

dü+#·\q+>± e÷s¡T‘·T+~. ‘êC≤>± á bÕ|ü z ‘Ó\T>∑T dæìe÷˝À q{ÏdüTÔHêïq+≥÷ z q÷´dt e~*+~. nsTT‘˚ ÄyÓT q{Ï+#·uÀj˚T dæìe÷ @$T≥H˚~ e÷Á‘·+ Á|üdüTÔ‘êìøÏ düôdŒHé‡ n+{À+~. |òæ*+q>∑sY düe÷#ês¡+ Á|üø±s¡+ áyÓT u≤\ø£èwüí V”≤s√>± q{ÏdüTÔqï ª˝…C…+&éµ (e]ÿ+>˘ f…Æ{Ï˝Ÿ) dæìe÷˝À ◊≥+ kÕ+>˘ #˚düTÔ+<äì ‘Ó\TdüTÔ+~. u≤©e⁄&é˝À Vü‰{Ÿ Çy˚TCŸqT ÁøÏj˚T{Ÿ #˚düT≈£îqï |üPqyéT bÕ+&˚ ªqcÕµ ∫Á‘·+˝À q{Ï+∫ eT+∫ ÁπøCŸ dü+bÕ~+#·T≈£î+~. nsTT‘˚ Ä dæìe÷ nqT≈£îqï+‘·>± dü¬ø‡dt ø±ø£b˛e&É+‘√ Á|üdüTÔ‘·+ u≤©e⁄&é˝À neø±XÊ\T ˝Òe⁄. <ë+‘√ á eTT<äT›>∑TeTà Ç‘·s¡ uÛ≤wü˝À¢ dæìe÷\T #˚j·÷\ì ìs¡ísTT+#·T≈£î+~. eT] u≤\j·T´ dæìe÷˝Àì bÕ≥‘√ |üPqyéT {≤©e⁄&é˝À bÕ>± y˚düTÔ+<ë ˝Ò<ë nH˚~ ‘Ó\TdüTø√yê*.


NEWS HAPPENINGS

j·T÷‘Y|òü⁄˝Ÿ V”≤s√>±... LIFE style HOT SPICY CHIT CHAT PA

RAZZI

BEAUTY t ps BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

Ç{°e\ ªn*j·÷dt C≤qøϵ ∫Á‘·+‘√ V”≤s√>± |ü]#·j·TyÓTÆq yÓ+ø£{Ÿ sêVüQ˝Ÿ

2

ø£<∏ëHêj·T≈£î&ç>± eTs√ dæìe÷ s¡÷bı+<äT‘√+~. Áo dü‘·´Hê<∏ä eT÷My˚Tø£sY‡ |ü‘êø£+ô|’

s¡÷bı+<äT‘·Tqï á ∫Á‘êìøÏ j·Tdt.j·Tdt.ø£èwüí <äs¡Ù≈£î&ÉT. yÓÆ.j·Tdt.¬s&ç¶ ìsêà‘·. Ç{°e˝Ò TICKET TOLLYWOOD

á ∫Á‘·+ ø√dü+ bÕ≥\qT ≈£L&Ü ]ø±sY¶ #˚XÊs¡T. ôdô|º+ãsY 25 qT+∫ ¬s>∑T´\sY wüO{Ï+>˘ »s¡T>∑T‘·Tqï á ∫Á‘·+ j·T÷‘Y|òü⁄˝Ÿ bòÕ´$T© m+≥sYf…ÆqsY>± ‘Ós¡¬ø≈£îÿ‘·T+<äì, yÓ+ø£{Ÿ sêVüQ˝Ÿ≈£î á ∫Á‘·+‘√ j·T÷‘Y|òü⁄˝Ÿ V”≤s√>± eT+∫ >∑T]Ô+|ü⁄ edüTÔ+<äì <äs¡Ù≈£î&ÉT ‘Ó*bÕs¡T.

sex psychology

ìsêà‘·>±!

top

f…dtº>± ªu≤´ø˘u…+#Y dü÷º&Ó+{Ÿµ ∫Á‘êìï s¡÷bı+~+∫q <äs¡Ù≈£î&ÉT eT<ÛäTs¡ Áo<ÛäsY N˝Òìsêà‘· GHT >± z ∫Á‘êìïLife ì]à+#˚+<äT≈£î düHêïVü‰\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. wæ]¶kÕsTT ø£+u…ÆHé‡

|ü‘êø£+ô|’ &Ü. j·T+.$.¬ø. ¬s&綑√ ø£*dæ eT<ÛäTs¡ l<ÛäsY ª ˝Ò&ûdt n+&é C…+{Ï˝ŸyÓTHéµ nH˚ ∫Á‘êìï ì]àdüTÔHêïs¡T. á ∫Á‘·+ <ë«sê Áo<ÛäsY e<ä› <äs¡Ùø£‘·« XÊK˝À |üì#˚dæq |æ._. eT+EHê<∏é <äs¡Ù≈£îì>± |ü]#·j·TeTe⁄‘·THêïs¡T. nø√ºãsY˝À á ∫Á‘·+ wüO{Ï+>˘ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qT+~. q{°q≥T\qT ‘·«s¡˝À m+|æø£#˚j·TqTHêïs¡T. f…ø±ï\Jì kÕ«s¡ú+ ø√dü+ ‘·|ü⁄Œ<ë]˝À ñ|üjÓ÷–ùdÔ e#˚à |ü]D≤e÷\T @$T{Ï? nH˚ ÄdüøÏÔø£s¡ n+X¯+‘√ á ∫Á‘·+ ñ+≥T+<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~.

trade GUIDE My CHOICE 20

QUIZ

- OCTOBER 2013

|òü÷≥T ô|+#·T‘√+~?

ªd”eT≥bÕø±jYTµ ∫Á‘·+‘√ {≤©e⁄&é˝ÀøÏ m+Á{° Ç∫Ãq |üPs¡í Ä dæìe÷ô|’ mH√ï ÄX¯\

qT ô|+#·T≈£î+~. {≤©e⁄&é˝À {≤|t V”≤s√sTTHé>± ì\<=≈£îÿø√yê\ì ‘Ó>∑ Áf…Æ #˚dæ+~. Ä dæìe÷ á neTà&çøÏ düs¬ q’ >∑T]Ô+|ü⁄ rdüT≈£îsê˝Ò<Tä dü]ø£<ë Ä dæìe÷ ‘·sT¡ yê‘· s¡$u≤ãT <äs¡Ùø£‘·«+˝À ªne⁄qTµ ∫Á‘·+˝À q{Ï+∫+~. Á|üdüTÔ‘·+ ˇø£{Ï, ¬s+&ÉT ∫Á‘ê˝À¢ q{ÏdüTÔqï |üPs¡í Ç|ü⁄Œ&ÉT V”≤s√sTTHé>± ì\<=≈£îÿø√yê\ì ‘Ó>∑ Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔ+~. n+<äTπø Çø£ô|’ n+<ë\T Äs¡uÀj·T&ÜìøÏ ¬s&û ne⁄‘·T+~. Á|üdüTÔ‘·+ düTBÛsYu≤ãT V”≤s√>± q{ÏdüTÔqï ªe÷j·T<ë] eT*¢>±&ÉTµ ∫Á‘·+˝À V”≤s√sTTHé>± m+|æ¬ø’+~. Çø£ô|’ mø˘‡b˛õ+>˘øÏ k˛ÿ|t ñqï bÕÁ‘·˝À¢ ≈£L&Ü q{ÏkÕÔqì #Ó|ü⁄Ô+~. ‘Ós¡ô|’ |ü<ä∆‹>± q{ÏùdÔ ˝≤uÛÑ+ ˝Ò<äì, n+<äTπø mø˘‡b˛õ+>˘ #˚j·T&ÜìøÏ ¬s&û nsTTq≥T¢ düe÷#ês¡+. eT] á bÕ|ü Ç˝≤ ø£$T{Ÿ ne&É+‘√ {≤©e⁄&é˝À ì\<=≈£îÿø√e&É+ >±´s¡+{° n+≥THêïs¡T dæ˙»Hê\T.


NEWS HAPPENINGS

eTs√ CÀ&ç>± ! LIFE style HOT SPICY CHIT CHAT PA

RAZZI

BEAUTY t ps

ákÕ] uÛÑ≈£îÔ&ç>±...? uÛÑø£Ô ø£qï|üŒ ‘Ó\T>∑T dæìe÷ #·]Á‘·˝À eT+∫ >∑T]Ô+|ü⁄ dü+bÕ~+#·T≈£îqï ∫Á‘·+. á ø£qï|üŒ ø£<∏ä‘√ ‘Ó\T>∑T˝À s¡÷bı+~q ¬s+&ÉT ∫Á‘ê\T ≈£L&Ü dü÷|üsYVæ≤{Ÿ>± ì*#êsTT. nsTT‘˚ Ç|ü⁄Œ&ÉT eTs√kÕ] á ∫Á‘·+ ‘Ós¡ô|’øÏ sêqTqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. ø£yÓT&çj·THé qT+&ç V”≤s√>± e÷]q düT˙˝Ÿ ø£qï|üŒ>± ø£ì|æ+#˚+<äT≈£î düHêïVü‰\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. ø£qï|üŒ>± >∑‘·+˝À ø£qï&É ø£+؃s¡e sêCŸ≈£îe÷sY, ¬sã˝ŸkÕºsY ø£èwüí+sêE\T b˛wæ+∫q á bÕÁ‘·˝À ákÕ] düT˙˝Ÿ ø£ì|æ+#·&É+ $X‚wü+. á ∫Á‘êìøÏ Ç{°e˝Ò ª$T<∏äTq+µ ˝≤+{Ï eT+∫ ∫Á‘êìï n+~+∫q q≥T&ÉT ‘·ì¬øfi¯¢ uÛÑs¡DÏ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤kÕÔs¡ì düe÷#ês¡+. eT] á dæìe÷≈£î dü+ã+~Û+∫q $esê\T ‘·«s¡˝À yÓ\¢&çø±qTHêïsTT.

$T˝Ÿÿ ã÷´{° CÀs¡T

BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psychology top ªdæ+Vü‰µ e+{Ï u≤¢øu˘ ≤düsº Y Væ≤{Ÿ ‘·sT¡ yê‘· q+<äeT÷] u≤\ø£èwüí V”≤s√>± uÀj·TbÕ{Ï ÁoqT <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+<äT‘·Tqï ∫Á‘·+ wüO{Ï+>˘ Á|üdüTÔ‘·+ ôV’≤<äsêu≤<é˝À »s¡T>∑T‘·T+~. nsTT‘˚ á ∫Á‘·+˝À Ç|üŒ{Ïπø z V”≤s√sTTHé>± k˛q˝Ÿ #ÍVü‰Hé m+|æø£sTTq dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚ eTs√ V”≤s√sTTHé>± mes¡T q{ÏkÕÔs¡qï #·s¡Ã≈£î ‘Ós¡|ü&ç+~. á ∫Á‘·+˝Àì eTs√ V”≤s√sTTHé bÕÁ‘· ø√dü+ sê~Ûø± Äù|º m+|æ¬øÆ+~. sêyéT>√bÕ˝Ÿ es¡à <äs¡Ùø£‘·«+˝À e∫Ãq ªs¡ø£Ô #·]Á‘·µ ∫Á‘·+˝À q{Ï+∫q sê~Ûø£ ‘Ó\T>∑T Áù|ø£å≈£î\≈£î düT|ü]∫‘·yT˚ . q≥q≈£î ÁbÕ<Ûëq´+ ñqï bÕÁ‘·˝À ÄyÓT q{ÏdTü +Ô <äì, Á|üdTü ‘Ô +· ôV≤’ <äsêu≤<é |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ wüO{Ï+>˘ »s¡T>∑T‘√+<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~. ªdæ+Vü‰µ ∫Á‘êì ø£Hêï ô|<ä› Væ≤{Ÿø={≤º\H˚ Á|üj·T‘·ï+˝À á ∫Á‘êìï s¡÷bı+~düTÔHêïs¡T. á dæìe÷‘√ {≤©e⁄&é˝À V”≤s√sTTHé>± ì\<=≈£îÿø√e#·ÃH˚ ÄX¯‘√ ñ+<ä≥ sê~Ûø£.

N GHT Life

trade GUIDE My CHOICE 22

QUIZ

- OCTOBER 2013

Á|üdüTÔ‘·+ {≤©e⁄&é‘√ bÕ≥T u≤©e⁄&é˝À ≈£L&Ü eT+∫ ÁπøCŸ dü+bÕ~+#·T≈£îqï ‘·eTHêï Ç|ü⁄Œ&ÉT es¡Tdü dæìe÷\‘√ _J>± ñ+~. Á|üdüTÔ‘·+ u≤©e⁄&é˝À ¬s+&ÉT dæìe÷\T #˚düTÔH˚ ‘Ó\T>∑T˝À n+<äs¡÷ ÄX¯Ãs¡´b˛j˚T˝≤ es¡Tdü neø±XÊ\qT kı+‘·+ #˚düT≈£î+{À+~. Ç|ü⁄Œ&ÉT es¡Tdü>± eTs√ ¬s+&ÉT ∫Á‘ê˝À¢ V”≤s√sTTHé>± zπø nsTT´+~. s¡$‘˚» V”≤s√>± s¡÷bı+<˚ dæìe÷˝À ø£<∏ëHêsTTø£>± ‘·eTHêïqT rdüT≈£îqï≥T¢ düe÷#ês¡+. nsTT‘˚ á dæìe÷˝À eTs√ V”≤s√sTTHé ≈£L&Ü ñ+≥T+<ä≥. Bì‘√ bÕ≥T Ms¡uÛÑÁ<ä+ <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡$‘˚» q{Ï+#˚ eTs√ dæìe÷˝Àq÷ ‘·eTHêïH˚ m+|æø£#˚kÕs¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~. B+‘√bÕ≥T eTùV≤wtu≤ãT ªÄ>∑&ÉTµ˝À ≈£L&Ü ‘·eTHêï V”≤s√sTTHé>± q{ÏdüTÔqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. eTs√ ¬s+&ÉT ô|<ä› ÁbÕC…ø˘º‡ ≈£L&Ü ñqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. eT] á @&Ü<ä+‘ê ‘·eTHêï &Ó’Ø U≤©˝Ò<äì düe÷#ês¡+.


NEWS HAPPENINGS

dæø˘‡ bÕ´ø˘ ø√dü+ ?

LIFE style HOT SPICY CHIT CHAT

Á|üdüTÔ‘·+ eTs√ {≤©e⁄&é V”≤s√ dæø˘‡ bÕ´ø˘ ø√dü+ düHêïVü‰\T #˚düTÔHêï&ÉT. Ç|üŒ{Ïπø á

BEHIND THE WOODS

ø£¢uŸ˝À #˚]q ‘Ó\T>∑T V”≤s√\T #ê˝≤eT+<˚ ñHêïs¡T. ª<˚ì¬ø’Hê ¬s&ûµ‘√ eT∞¢ bòÕyéT˝ÀøÏ e∫Ãq eT+#·T $wüßí ákÕ] Á|ü‘˚´ø£+>± ø£ì|æ+#˚+<äT≈£î bÕ¢Hé #˚düTÔHêï&ÉT. dæø˘‡ bÕ´ø˘ ø√dü+ >∑‘· ø=ìï s√E\T>± Á|ü‘˚´ø£+>± Áf…Æì+>˘ rdüT≈£î+≥THêï&Éì ‘Ó*dæ+~. ‘·«s¡˝ÀH˚ dæø˘‡ bÕ´ø˘ ‘√ ø£ì|æ+#·&ÜìøÏ ¬s&û ne⁄‘·THêï&ÉT. nsTT‘˚ áj·Tq dæø˘‡ bÕ´ø˘ #˚ùd~ z ÁπøJ &Ó’¬sø£ºsY dæìe÷ ø√dü+ nì düe÷#ês¡+. Ç|üŒ{Ïπø Ä &Ó’¬sø£ºsY $wüßí‘√ #·s¡Ã\T »]bÕ&Éì |òæ*+q>∑sY {≤ø˘. Á|üdüTÔ‘·+ eT+#·T $wüßí V”≤s√>± Ms¡Tb˛≥¢ <äs¡«ø£‘·«+˝À s¡÷bı+<äT‘√qï ª<ä÷düT¬øfi≤Ôµ ∫Á‘·+˝À q{ÏdüTÔHêï&ÉT. á ∫Á‘·+ø√dü+ $wüßí j·÷ø£åHé düìïy˚XÊ˝À¢ &É÷|t˝Ò≈£î+&Ü q{Ï+∫ n+<äØï n<äs¡>=&ÉT‘·THêï&Éì ‘Ó*dæ+~. á ∫Á‘·+˝À V”≤s√sTTHé>± ªn+<ë\ sêø£ådæµ ù|ò+ ˝≤eD´ Á‹bÕ]ƒ V”≤s√sTTHé>± q{ÏdüTÔ+~. á ∫Á‘êìï <ädüsê ø±qTø£>± $&ÉT<ä\ #˚j·T&ÜìøÏ düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïs¡T.

LOCAT ON

ô|[flô|’ qeTàø£+˝Ò<ä≥?

PA

RAZZI

BEAUTY t ps

fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psychology

CÀs¡T ô|+∫+~ ?

top

Ø »>∑Hêï<∏é <äsLife ¡Ùø£‘·«+˝À e∫Ãq ª<˚X¯eTT<äTs¡Tµ ∫Á‘·+‘√ {≤©e⁄&é˝ÀøÏ m+≥s¡sTTq NVü|ü≤Pì‡ø£GHT á eT<Û´ä ø=+#Ó+ yÓqø£ã&ç+~. nsTT‘˚ n≥T ‘·$Tfi¯+˝Àq÷ V”≤s√sTTHé>± eT+∫

}|ü⁄MT<äTqï á neTà&çøÏ ‘Ó\T>∑T˝À ª<˚ì¬ø’Hê ¬s&ûµ ∫Á‘·+‘√ eT∞¢ ¬øØsY }|ü+<äT≈£î+~. u§<äT›>± ñqï Vü≤ì‡ø£ Ç|ü⁄Œ&ÉT #ê˝≤ düqïã&ç ø£‹Ô˝≤ ‘·j·÷s¡sTT+~. Ç|üŒ{Ïπø ‘Ó\T >∑T˝À eT÷&ÉT ∫Á‘ê˝À¢ q{ÏdüTÔqï Vü≤ì‡ø£ eT]ìï ∫Á‘ê˝À¢ q{Ï+#˚+<äT≈£î ¬s&û nsTT+~. <ë<ë|ü⁄ ns¡&É»qT dæìe÷˝À¢ V”≤s√sTTHé>± zπø nsTTq≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. ˝Òf…dtº>± s¡$‘˚» V”≤s√>± ‘·«s¡˝À ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±uÀj˚T ∫Á‘·+˝À Vü≤ì‡ø£qT V”≤s√sTTHé>± m+|æø£ #˚kÕs¡T. á ∫Á‘êìï <äs¡Ù≈£î&ÉT yÓ’Mmdt #Í<ä] ì]àdüTÔHêïs¡T.

trade GUIDE My CHOICE 24

QUIZ

- OCTOBER 2013

s√ Es√E≈£ î

uÛ ≤ s¡ r j· T dü + dü ÿ è‹ ∫qïuÀ‘·T+~. eTTK´+>± bÕXÊÑ·´ ø£\ ÃsY Á|ü u Û ≤ e+ e\¢ j· T Te‘· ô|&É < ë]˝À ∫≈£îÿ≈£î+{À+~. n˝≤π> ø=+<äs¡T ôd\Á_{°\T ≈£L&Ü Ç<˚ e÷sêZìï bòÕ˝À ne⁄‘·THêïs¡T. eTTK´+>± ø=+<ä ] øÏ $yêVü ≤ e´edü ú ô |’ qeTàø£+ b˛‘√+<ä+≥THêïs¡T. á s√E˝À¢ ô|[¢fi¯¢ø£Hêï $&Ü≈£î˝Ò m≈£îÿee⁄‘·THêïj·Tì |ò”\e⁄‘·THêïs¡T. ø£\ø±\+ ø£*düT+&˚ XÊX¯«‘· ã+<Ûë\ø£Hêï, ‘ê‘êÿ*ø£ ã+<ÛäT‘ê«˝Ò u…≥sY nqT≈£î+≥THêïs¡T. ˝Òf…dtº>± Ç˝≤+{Ï ø£\ Ãs¡+fÒ u≤>± Çwüº|ü&ÉT‘·T+~ l \+ø£ ã÷´{° C≤¬ø«*Hé ô|òsêï+&ÓCŸ. uÛ≤s¡rj·T $yêVü≤ e´edüúô|’ áyÓT n_ÛÁbÕj·T+ >∑T]+∫ n&ç–q yê]øÏ cÕøÏ∫Ã+~. ‘·q≈£î ô|[¢ô|’ ÄdüøÏÔ ˝Ò<äì ‘˚*Ã#Ó|æŒ+~. m≈£îÿeø±\+ ˇRø s¡ø£+>± ñ+&˚ ã+<ÛäT‘ê«\ø£Hêï cÕsYº ]˝ÒwüHé‡πø ‘·q z≥ì ‘˚*à #Ó|æŒ+~. nsTT‘˚ |æ\¢\T m˝≤ nqï Á|üX¯ï≈£î |æ\¢\T |ü⁄{≤º\+fÒ ô|[fl#˚düTø√yê˝≤ nì m<äTs¡T Á|üX¯ï y˚düTÔ+~. <ëìô|’ düŒ+~dü÷Ô ô|[¢ #˚düT≈£î+{≤H√ ˝Ò<√ ø±˙ ø£∫Ñ·+>± |æ \ ¢ * ï ø£ + {≤qT nì ‘· & É T eTTø√≈£ î +&Ü #Ó|æŒ+~. eTØ Ç+‘·˝≤ cÕøÏ#˚Ãdü]øÏ n+<äs¡÷ ôd’˝…+{Ÿ nsTTb˛j·÷s¡T.


No False commitments... Just 100% satisfying results

Indias largest chain of Hair Transplant Centers

Revolutionary Adhi Technique Originated in India, Adopted Worldwide Over 1000 Doctors trained across the globe Over 10,000 sucessfull Transplants done

Cut - Less Stitch - Less Pain - Less Scar - Less

ISO 900:2008

Hair restoration for everybody

Hair Transplantation

Is Much More Than A Medical Procedure It Is An Art. The most important requirement for a truly successful hair transplant is an experienced physician who specializes in medical hair replacement.

adhi

At ADHI- India,we have over 50 IACSAM & IAFUES certified hair transplant surgeons with an experience of over 10,000 successful hair transplant surgeries,which will Ensure you the most natural and satisfying results.

NDIA

TM

www.adhi-india.net contact@adhi-india.net

With over 10,000 successful hair transplants, ADHI-India is now the leader in hair transplant sector in india. Because of our exclusive, unprecedented & dedicated worki in hair replacement surgeries, not only we perform best transplants, but also at best price at highest satisfaction.

ISO 9001:2008

Laun er f f O ching

Consultation

F re e

Pune - Mumbai - Delhi - Hyderabad - Bangalore - Chennai Hyderabad: Contact @ Unit number 7, 2nd floor, Empire square, 36 road, 040-65943444 / 65943555. Jubilee hills, Hyderabad.India 09618673342 / 09618673352 / 09052065668. Head Office @

510-Lunkad Skymax, Datta Mandir Chowk, Viman Nagar, Pune - 411014. Maharashtra, India.

Contact us @

+91- 9561203277 / 9561047277 020-65221001


NEWS HAPPENINGS

n+‘·sê®rj·T |ü⁄s¡kÕÿsêìøÏ

yÓ+&ç‘Ós¡ô|’ q(Áõ)j·÷ n+<ä+?

ÇHé <ä H˚yéT Ä|òt ãT<ä∆ ù|òyéT sêCÒwt ≥#Y ]esY <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+~q ªHê ã+>±s¡T ‘·*¢µ ∫Á‘·+ Á{Ïì≥Ï Ç+≥πsïwüq˝Ÿ |òæ*+ ô|òdæºe˝Ÿ˝À ñ‘·ÔeT #·\q∫Á‘·+>± m+|æ¬ø’+~. n+»* bÕ{Ïø˘, dæ~∆ø˘ eTTK´‘ês¡\T>± m+.mdt.sêCÒwt á ∫Á‘êìï ì]à+#ês¡T. á dæìe÷ VüA´eTHé Á{≤|òæøÏ+>˘ H˚|ü<∏ä´+˝À ñ+≥T+<äì, <ë<ë|ü⁄ 23 @fi¯¢ ‘·sê«‘· z ‘Ó\T>∑T dæìe÷≈£î Á{Ïì{Ï Ç+≥πsïwüq˝Ÿ |òæ˝Ÿà ô|òdæºe˝Ÿ˝À >∑T]Ô+|ü⁄ <äøÏÿq+<äT≈£î #ê˝≤ Äq+<ä+>± ñ+<äì, á ∫Á‘êìï Ç‘·s¡ ∫Á‘√‘·‡yê\˝À ≈£L&Ü b˛{ÏøÏ |ü+|ædüTÔqï≥Tº ∫Á‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT sêCÒwt ≥#Y ]esY ‘Ó*bÕs¡T.

LIFE style

HOT SPICY

k˛ìj·÷ ◊f…+kÕ+>˘ ?

CHIT CHAT PA

RAZZI

BEAUTY t ps BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psychology Á|üdüTÔ‘·+ mø£ÿ&É #·÷dæHê düeT+‘· Vü≤yêH˚ ø=qkÕ>∑T‘·T+~. k‘Y˝À #ê˝≤ dæìe÷˝À¢

top 7J. ãè+<ëeq ø±\˙ ∫Á‘·+‘√ V”≤s√sTTHé>± |ü]#·j·TyÓTÆ Ä ‘·s¡Tyê‘· eTT+∫ ÁπøCŸ

·TÃ≈£îqï k˛ìj·÷Life n>∑sê«˝Ÿ ‘·s¡Tyê‘· ô|\«sê|òüTeHéqT ô|[¢#˚düTø=ì $&çb˛sTTq N‘Ódü+#GHT >∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚ á eT<Ûä´ dæìe÷\ô|’ m≈£îÿe <äèwæºkÕ]düTÔqï k˛ìj·÷

Á|üdüTÔ‘·+ ◊≥+kÕ+>˘‡ô|’ u≤>± <äèwæºô|{Ϻ+~. n≥T ‘·$Tfi¯+˝Àq÷, Ç≥T ‘Ó\T>∑T˝À eT]ìï dæìe÷\T #˚j·÷\ì Á|üj·T‘êï\T kÕ–düTÔqï á uÛ≤eT mø˘‡b˛õ+>˘≈£î ôd’ n+≥T+~. ‘·$Tfi¯+˝À ]j·T˝Ÿ ˝…’|òt V”≤s√sTTHé ø£<∏ä‘√ z ∫Á‘·+˝À q{Ï+∫+~. Á|üdüTÔ‘·+ ‘Ó\T>∑T˝À ªne÷àHêqï }¬s[‘˚µ ∫Á‘·+˝À Vü‰{Ÿ Vü‰{Ÿ>± ◊≥+kÕ+>˘˝À ø£ì|æ+∫+<äì á bÕ≥‘√ á neTà&ÉT ‘Ó\T>∑T˝À ◊f…+>∑sY¢>± >∑T]Ô+|ü⁄ ‘Ó#·TÃø√e&É+ U≤j·T+ n+≥THêïsTT {≤©e⁄&é dæ˙esêZ\T.

trade GUIDE My CHOICE 26

QUIZ

- OCTOBER 2013

q{Ïdü÷Ô _J>± ñqï düeT+‘·≈£î Ç|ü⁄Œ&ÉT >∑{Ϻ b˛{Ï m<äTs¡sTT´+<äH˚ #ÓbÕŒ*. m+<äTø£+{≤sê á eT<Ûä´ V”≤s√sTTHé>± m+≥¬s’q ø=‘·Ôe÷àsTT qÁõj·÷ qüJyéT <ä÷düT≈£îb˛‘·T+~. n+<ëìøÏ n+<ä+, q≥q˝À eT+∫ áC` ø£qãs¡TdüTqÔ ï á ne÷àsTT ø√dü+ <äs¡Ùø£ ìsêà‘·\‘√ bÕ≥T V”≤s√\T ≈£L&Ü m≈£îÿe ÄdüøÏÔ ø£qãs¡#·&É+ $X‚wü+. Ç<ä+‘ê #·÷düTÔ+fÒ |üP]Ô>± düeT+‘·≈£î b˛{° Ç#˚Ã≥≥T¢ ‘·j·÷¬s’+~ qÁõj·÷. ª H˚s¡+µ ∫Á‘·+‘√ á eT\j·÷fi¯ uÛ≤eT ‘·$Tfi¯ ‘Ós¡≈£î |ü]#·j·TyÓTÆ+~. á ne÷àsTTø√dü+ n+<äs¡÷ b˛{° |ü&ÉT‘·T+&É≥+‘√ es¡Tdü neø±XÊ\T e]düTÔHêïsTT. ‘êC≤>± Äs¡´, qj·Tq‘ês¡ »+≥>± q{ÏdüTÔqï ªsêC≤ sêDϵ ∫Á‘·+˝À z ø°\ø£ bÕÁ‘· b˛wæ+∫+~. ˝Òf… dt>º ± kÕºsY V”≤s√ $»jYT dæìe÷˝À V”≤s√sTTHé>± m+|æøs£ TT+~. ìC≤ìøÏ á dæìe÷˝À yÓTT<ä≥ düeT+‘·qT V”≤s√sTTHé>± nqT≈£îHêïs¡T. nsTT‘˚ ÄyÓT ù|¢dt ˝ÀøÏ qÁõj·÷ e∫à #˚]+~. M{Ï‘√ bÕ≥T eTs√ ¬s+&ÉT ô|<ä› ÁbÕC…ø˘º‡˝À ≈£L&Ü qÁõj·÷ m+|æø£sTTq≥Tº ‘Ó*dæ+~. Á|üdüTÔ‘·+ á ne÷àsTT z ‘Ó\T>∑T dæìe÷˝À ≈£L&Ü q{Ï+#·uÀ‘√+<äì, <ëìøÏ dü+ã+~Û+∫q $esê\T ‘·«s¡˝À yÓ\¢&çø±qTHêïj·Tì düe÷#ês¡+.


NEWS HAPPENINGS

ÄsY.$.s¡eTDeT÷]Ô eTè‹

‘Ó\T>∑T dæìe÷ô|’ #Ós¡>∑ì eTTÁ<äy˚dæ, dü+^‘· kÕ>∑s¡+˝À z\˝≤&ç+∫q n_Ûq+<äq,

LIFE style HOT SPICY CHIT CHAT PA

˙sê»q+ ∫Á‘ê\ ìsêà‘· ÄsY.$. s¡eTD eT÷]Ô Ç{°e˝Ò eTè‹#Ó+<ës¡T. n_Ûs¡T∫>∑\ ∫Á‘ê\qT ì]à+∫q Äj·Tq ej·TdüT 76. >∑‘· ø=+‘·ø±\+>± nHês√>∑´+‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·Tqï Äj·Tq ôV’≤<äsêu≤<é˝À z Áô|’y˚{Ÿ ÄdüŒÁ‹˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ eTè‹#Ó+<ës¡T. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ kÕ+düÿè‹ø£ eT+&É* #ÛÓ’s¡àHé>± |üì#˚dæq Äj·Tq Ç{°e\ ªÁo kÕsTT eTVæ≤eTµ ∫Á‘êìï ì]à+#ês¡T. eT+∫ n_Ûs¡T∫>∑\ ìsêà‘·>± >∑T]Ô+|ü⁄ bı+~q ìsêà‘· ÄsY.$.s¡eTDeT÷]Ô ‘Ó\T>∑T ∫Á‘· |ü]ÁX¯eT≈£î <ä÷s¡eTe«&É+ $cÕ<äeTì |ü\Te⁄s¡T dæ˙ Á|üeTTKT\T Äj·Tq eTè‹|ü≥¢ ‘·eT Á|ü>±&ÛÉ dü+‘êbÕìï ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.

mesê ø±≥eTsêj·TT&ÉT ?

RAZZI

BEAUTY t ps BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

düMTsê 2 cÕøÏ∫Ã+~ !

TICKET TOLLYWOOD

Ç{°e˝Ò $&ÉT<ä˝…’q |üeHé ø£fi≤´DY q{Ï+∫q ªn‘êÔ]+{ÏøÏ <ëπs~µ dæìe÷˝Àì bÕ≥\ |ü\¢e⁄\‘√ dæìe÷ f…Æ{Ï˝Ÿ‡ edüTÔqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. n<˚ dæìe÷˝Àì ø±≥eTsêj·TT&Ü nH˚ |ü\¢$‘√ e÷s√ dæìe÷ s¡÷bé+<äqT+~. ªÄ q\T>∑Ts¡Tµ, ªeT<ÛäTe÷dü+µ, ªÇB dü+>∑‹µ e+{Ï ∫Á‘ê\qT s¡÷bı+~+∫q #·+Á<ä dæ<ë›sYú Á|üdüTÔ‘·+ ª@yÓ÷ >∑TÁs¡+ m>∑Tsêe#·Tõ nH˚ ∫Á‘êìï s¡÷bı+~düTHÔ êï&ÉT. düTeT+‘Y, |æ+ø° kÕ$ø£ »+≥>± q{ÏdTü qÔ ï á ∫Á‘·+ ‘·«s¡˝À $&ÉT<ä\≈£î ¬s&û nsTT+~. nsTT‘˚ ‘·«s¡˝ÀH˚ Äj·Tq <äs¡Ùø£‘·«+˝À ªø±≥eTsêj·TT&ܵ ù|s¡ T ‘√ ∫Á‘êìï s¡ ÷ bé + ~+#· & ÜìøÏ dü H êïVü ‰ \T »s¡ T >∑ T ‘· T HêïsTT. j· ÷ ø£ å H é m+≥sYf…ÆqsY>± s¡÷bı+<äqTqï á ∫Á‘·+ &çôd+ãsY˝À ôd{Ÿ‡ô|’øÏ yÓfi¯¢qT+~. nsTT‘˚ á ∫Á‘·+˝À ø±≥eTsêj·TT&ç>± mes¡T q{ÏkÕÔs¡H˚~ düôdŒHé‡.

n|üŒ{À¢ u≤©e⁄&é˝À bÕ|t Ä\“yéT‡˝À q{Ï+∫ n≥Tô|’ V”≤s√sTTHé>± m+≥s¡sTTq düMTsê V”≤s√sTTHé>± eT+∫ >∑T]Ô+ù| ‘Ó#·TÃ≈£î+~. nsTTHê ‘·q≈£î dü¬s’q ø£eT]¸j·T˝Ÿ Væ≤{Ÿ sêø£b˛j˚T≥|üŒ{ÏøÏ dæìe÷˝À¢ neø±XÊ\T ‘·–Zb˛j·÷sTT. nsTT‘˚ m˝≤¬>’Hê eT∞fl dæìe÷˝À¢ q{Ï+#˚+<äT≈£î #ê˝≤H˚ Áf…Æ #˚düTÔ+~. Ç{°e˝Ò sêHê q{Ï+∫q ªø£èwüí+ e+<˚ »>∑<äTZs¡T+µ ∫Á‘·+˝À ◊≥+kÕ+>˘ ≈£L&Ü #˚dæ+~. nsTTHê á neTà&çøÏ neø±XÊ\T sê˝Ò<äT. <ë+‘√ bòÕ´wüHé s¡+>∑+˝ÀøÏ m+≥¬s’+~. ‘êC≤>± u…¢+&ÉsY‡ Áô|’&é bòÕ´wüHé ≥÷sY˝À düMTsê n+<ä]ø° cÕøÏ∫Ã+~. ‘·q<Óq’ ôd˝Ìº À¢ dæÿHé c˛≈£î s¬ &û nsTT+~. Á|üdTü ‘Ô +· á bòÕ´wüHé ≥÷sY˝À düMTsê bò˛{À\T HÓ{Ÿ˝À Vü≤˝Ÿ#·˝Ÿ #˚düTÔHêïsTT. MT&çj·÷ Á|æeP´ ø√dü+ düMTsê ¬s&綑√ bÕ≥T eT˝…’ø± ns√sê U≤Hé, k˛|ò” #Í<ä], H˚Vü‰ <Ûä÷|æj·÷ ‘·~‘·s¡T\T &çC…’qs¡¢ Á&ÓdüT‡\T <Ûä]+∫ Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. düMTsê ø√dü+ &çC…’Hé #˚dæq Á&ÓdüT‡ ÄyÓT n+<ë\qT uÛ≤Ø>± mø˘‡b˛CŸ #˚dTü HÔ êïsTT. á $<Û+ä >± dæìe÷˝À¢ neø±XÊ\ ø√dü+ Áf…Æ #˚dTü qÔ ï≥Tº+~ nì u≤©e⁄&é˝À nqT≈£î+≥THêïs¡T. düMTsê Á|üdüT‘·Ô+ ªHêyéTµ nH˚ Væ≤+B ∫Á‘·+˝À ∫Á‘·|ü]ÁX¯eT˝À ‘Ó\+>±D ø£fi≤ø±s¡T\T $eø£å m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. <ëìï Á|ü•ïdü÷ÔH˚ q{Ïk˛Ô+~. á ∫Á‘·+˝À n»jYT <˚e>∑Hé, uÛÑ÷$Tø£ #êyê¢ q{ÏdüTÔHêïs¡T. B+‘√bÕ≥T ‘Ó\+>±D dü+düÿè‹ì ì\u…≥Tº≈£î+≥÷ eTT+<äT≈£î kÕ>±\H˚ dü+ø£\Œ+‘√ ‘Ó\+>±D ‘·$Tfi¯+˝À ª<Ûäèe q#·Ã‹s¡yéTµ nH˚ ∫Á‘·+˝À q{ÏdüTÔ+~. dü÷s¡´ V”≤s√>± q{ÏdüTÔqï á <äs¡Ù≈£î\ dü+|òüT+ Ç{°e\ @sêŒf…Æ+~. á dü+|òü÷ìøÏ n<ä´≈£åî\T>± <äs¡Ùø£ìsêà‘· n˝≤¢DÏ l<ÛäsY, ñbÕ<Ûä´≈£åî&ç>± Áù|yéTsêCŸ m+|æø£j·÷´s¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ñqï <äs¡Ù≈£î\ dü+|òü÷ìøÏ ∫Á‘êìøÏ >ö‘·+ MTqHé <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔHêï&ÉT. á dü+|òü÷ìï b˛{°>± uÛ≤$+#·&É+˝Ò<äì #ÓbÕŒs¡T.

sex psychology top

N GHT Life

trade GUIDE My CHOICE 28

QUIZ

- OCTOBER 2013

‘Ó\+>±D <äs¡Ù≈£î\ dü+|òüT+


NEWS HAPPENINGS

qj·Tq‘ês¡ _J ôw&É÷´˝Ÿ !

BEHIND THE WOODS

qj·Tq‘ês¡˝À #ê˝≤ e÷s¡TŒ\T e#êÃj·Tì n+≥THêïs¡T dæ˙ »Hê\T. á eT<Ûä´ dæìe÷\+fÒ #ê˝≤ ÄdüøÔÏ ø£qãs¡TdüT+Ô <ä≥. n|üŒ{À¢ wüO{Ï+>˘\≈£î ˝Ò{Ÿ>± sêe&É+. e∫ÃHê wü O {Ï + >˘ >∑ T ]+∫ ø±≈£ î +&Ü y˚ π s $wü j · ÷ \>∑ T ]+∫ m≈£ î ÿe>± Ä˝À∫dü÷Ô+&˚<ä≥. ÄyÓT Ø m+Á{° ‘·sê«‘· es¡Tdü ∫Á‘ê\T #˚dü÷Ô πøe\+ dæìe÷\ ô|’H˚ <äèwæ˜ πø+ÁBø£]düTÔ+<ä≥. ‘êC≤>± s¡÷bı+<äT‘·Tqï ∫Á‘ê˝À¢ qj·Tq‘ês¡ #ê˝≤ ø=‘·Ô>± ø£ì|ædüTÔ+<äì, q≥q˝À ≈£L&Ü eT+∫ &Óe\|tyTÓ +{Ÿ ø£ì|ædTü +Ô <äì dæìe÷ j·T÷ì{Ÿ düuÛÑT´\T n+≥THêïs¡T. n≥T ‘·$Tfi¯+‘√ bÕ≥T ‘Ó\T>∑T˝Àq÷ es¡Tdü>± ∫Á‘ê\T #˚k˛Ô+~. Çø£ ô|[fl >∑T]+∫ Ä˝À∫+#˚ nedüsy¡ T˚ ˝Ò<ìä , n+<äTøπ ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\ô|’ <äèwæº kÕ]+∫+~. nH˚ø£ nHê<∏ä X¯s¡D≤j·÷\≈£î yÓ[¢ ‘·–q kÕj·T+ n+~k˛Ô+<ä≥. πøe\+ Hê Ä‘·àdü+‘·è|æÔ ø√dü+ #˚düTÔqï ø±s¡´Áø£eTeTì, ãj·T≥ Á|ü # ês¡ + #˚ j · T e<ä › ì dü ì ïVæ ≤ ‘· T \‘√ #Ó ã T‘√+<ä ≥ . ø=+|ü B dæ áyÓ T sê»ø° j · ÷ ˝À¢ #˚ s ¡ T ‘· T +<ë nH˚ &Í{Ÿ n+<ä]ø° ø£\T>∑T‘·T+<ä≥. eT] @ |ü⁄≥º˝À @ bÕeTT+<√ me]øÏ ‘Ó\TdüT.

LOCAT ON

|ü]$T‘·T\THêïj·Tì #ÓãT‘√+~

n˝≤+{Ï$ qeTà<ä≥ ! LIFE style HOT SPICY CHIT CHAT PA

RAZZI

BEAUTY t ps

fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psychology ‘Ó \ T>∑ T ˝À V” ≤ s√sTTHé > ± |ü ] #· j · T yÓ T Æ H ê ‘· $ Tfi¯ + ˝ÀH˚ V” ≤ s√sTTHé > ± eT+∫ top >∑T]Ô+|ü⁄ dü+bÕ~+#·T≈£îqï _+<äT e÷<Ûä$ á eT<Ûä´ Áù|eT˝À |ü&ç+<äì #ÓHÓ’ï˝À >∑Tdü>∑Tdü˝≤&ÉT≈£î+≥THêïs¡T. á $wüj·T+ >∑T]+∫ á uÛ≤eT düŒ+~dü÷Ô Ç˝≤+{Ï$ Çø£ÿ&É ø±eTH˚ nì ‘˚Ó*ø£>± ø={ϺbÕπsdæ+~. dæ˙ s¡+>∑+˝À ø£<∏ëHêsTTø£\ $wüj·T+˝À M{Ï yÓ÷‘ê<äT m≈£îÿeì Á|ü‘´˚ ø£+>± #Ó|Œü qø£ÿs¡˝<Ò Tä . ø=+<äs¬ ‘’ ˚ Ç˝≤+{Ï >±dæ|\t ‘√ ø¬ ]j·TsY≈î£ |ü¢dt #˚düT≈£îH˚ yês¡T ñHêïs¡T. nsTT‘˚ ‘·qô|’ e#˚à e<ä+‘·T\qT |ü{Ϻ+#·Tø√q+{À+~ ‘Ó\T>∑T ne÷àsTT. Á|üdTü ‘Ô +· áyÓT ‘·$Tfi¯+˝À $eT˝Ÿ‘√ ø£*dæ s¬ +&ÉT ∫Á‘ê˝À¢ q{Ï+∫+~. <ë+‘√ M]<ä›] eT<Ûä´ mô|ò’sY ñqï≥Tº CÀs¡T>± Á|ü#ês¡+ ≈£L&Ü »s¡T>∑T‘·T+~. nsTT‘˚ ì|ü⁄Œ˝Òì<˚ bé>∑sê<äì eT]ø=+<äs¡T n+≥THêïs¡T. ªÄeø±j·T _sê´˙µ ‘·sê«‘· dæìe÷\T #˚dæHê n$ πøØsY≈£î n+‘·>± ñ|üjÓ÷>∑|ü&É˝Ò<äH˚ #ÓbÕŒ*. <ë+‘√ á uÛ≤eT ø√©e⁄&é˝À n&ÉT>∑T ô|{Ϻ u≤>±H˚ >∑T]Ô+|ü⁄ dü+bÕ~+#·T≈£î+≥T+~.

N GHT Life

trade GUIDE My CHOICE 30

QUIZ

- OCTOBER 2013

‘Ó\T>∑T˝À V”≤s√sTTHé>± eT+∫ bòÕ˝ÀsTT+>˘ dü+bÕ~+#·T≈£îqï ø±»˝Ÿ á eT<Û´ä m≈£îÿe>± dæìe÷\T #˚j·T&É+ ˝Ò<äT. <ëìøÏ ø±s¡D≤\T @yÓ’Hê ™Hêïj·÷ nì n&ç–‘˚ ø±yê\H˚ neø±XÊ\qT e<äT\Tø=+≥T+<äì n+≥THêïs¡T. nsTT‘˚ Ç|ü⁄Œ&ÉTqï b˛{° Á|ü|ü+#·+˝À V”≤s√sTTHé\T >±¢eTsY Á|ü<ä]Ù+#·&É+ nH˚~ ø±eTH˚. nsTT‘˚ @<Ó’Hê eT+∫ neø±X¯+ eùdÔ ø±»˝Ÿ #˚kÕÔqì Ksêø£+&ç>± #Ó|æŒ+<ä≥. Ç+‘·ø° $wüj·T+ @$T≥+fÒ Á|üdüTÔ‘·+ ‘·$Tfi¯+˝À ˇø£ÿ ∫Á‘·+˝ÀH˚ q{ÏdüTÔqï á uÛ≤eT≈£î sêyéT #·s¡DY düs¡düq q{Ï+#·&ÜìøÏ ¬s&û nsTT+<äì, ‘·$Tfi¯+˝À eTs√ neø±X¯+ eùdÔ ‘·qT #˚j·Tqì #Ó|æŒ+<ä≥. z ‘·$Tfi¯ ìsêà‘· ˇø£ dæìe÷˝À q{Ï+#ê\ì n+<äT˝À ‘·|üŒ≈£î+&Ü dæ«yéT dü÷{Ÿ <Ûä]+#ê\ì, Ç+<äTø√dü+ m≈£îÿe bÕ]‘√wæø£+ ÇkÕÔqì nHêï&É≥. <ëìøÏ ø±»˝Ÿ H˚qT dæ«yéT dü÷{Ÿy˚düTø√e&ÜìøÏ ¬s&û>± ˝Òqì, >±¢eTsY bÕÁ‘·\T y˚kÕÔqì, nsTT‘˚ n+<äT˝À ø=ìï |ü]$T‘·T\T+{≤j·Tì, n+‘˚ø±˙ &ÉãT“ ø√dü+ m˝≤¬>’Hê q{Ï+#˚ nedüs¡+ Hê≈£î ˝Ò<äì >∑{Ϻ>±H˚ #Ó|æŒ+<ä≥.


movie launchmovie launch success meet success meet success meet success meet movie press launch meet press meet success meet audio launch

press meet press meet

audio launch

press meet

audio launchaudio launch press meet press meetpress meet press meet press meet press meet press meet

‘Ó\T>∑T dæìe÷ Á|ü>∑‹ |ü⁄düÔø±$wüÿs¡D yÓ˝`ø£yéT ˇu≤e÷ eT÷M Áô|dt MT{`

dü‘·´ 2 Ä&çjÓ÷ ˝≤+#Y _ôdÿ{` eT÷M Ä&çjÓ÷ ˝≤+#Y

b˛≥T>±&ÉT eT÷M dü¬ø‡dt MT{` 32

- OCTOBER 2013

H˚qT Hê Áô|ò+&é‡ eT÷M z|üì+>˘


The new Toyota Camry Hybrid is launched at Radha Krishna Toyota, Sanath Nagar showroom in the presence of Mr. Hariharan ( Territory Manager - Toyota ) , Mr. Mukul Sharma ( VP Operations ) ,Mr Anil Jakkana ( VP - Group Sales ) and Mr Venu gopal ( DGM - Sales & Marketing ). The Same Launch has been done at Yashoda Krishna Toyota, Uppal on 13.9.13 in the presence of Mr Shyam Sunder ( GM - Operations) and Mr Atul Sharma (Sales Manager)

COMBINATION OF PETROL & ELECTRIC: The car combines a newly developed hybrid exclusive 2.5 L Beltless Petrol Engine with an Electric Motor to give a total system power output of 205 PS. With a mileage of 19.16 kmpl* it has one of the best mileage in its segment.


movie launchmovie launch success meet success meet success meet success meet movie press launch meet press meet success meet audio launch

press meet press meet

audio launch

press meet

audio launchaudio launch press meet press meetpress meet press meet press meet press meet press meet

H˚H˚+ ∫qï|æ\¢Hê eT÷M Áô|dtMT{` eTs¡DXÊdüq+ {°»sY ˝≤+#Y

eT+Á‘· 2 eT÷M ˝≤+#Y \+#Y u≤ø˘‡ eT÷M Áô|dtMT{`

ø£MTHê eT÷M dü¬ø‡dt MT{` 34

- OCTOBER 2013

»>∑y˚Te÷j·T eT÷M Ä&çjÓ÷ ˝≤+#Y


success meet success meetsuccess meet success meet movie press launch meet press meet

movie launchmovie launch

success meet audio launch

press meet press meet

audio launch

press meet

audio launchaudio launch press meet press meetpress meet press meet press meet press meet press meet

–¢≥ºsY‡ nø±&ÉMT 4e yê]¸ø√‘·‡e y˚&ÉTø£

sêeTj·÷´ ekÕÔej·÷´ eT÷M Ä&çjÓ÷ ˝≤+#Y

<ä÷düT¬øfi≤Ô eT÷M Áô|dtMT{`

#·+&û eT÷M bÕ¢{Ïq+ &çdtÿ |òü+ø£åHé

u≤´+&é u≤\T eT÷M Áô|dt MT{`

n+‘·≈£î eTT+<äT Ä ‘·s¡Tyê‘· eT÷M bÕ¢{Ïq+ &çdtÿ |òü+ø£åHé - OCTOBER 2013 35


LIFE style HOT SPICY CHIT CHAT RAZZI

PA

BEAUTY t ps BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psychology top N GHT Life trade GUIDE My CHOICE QUIZ COMPETET ON 36

- OCTOBER 2013

d ary

eT©ºkÕºs¡sY eTkÕ˝≤

$ø£ºØ yÓ+ø£fÒwt, j·TTeq≥T&ÉT sêyéT V”≤s√\ T>± Væ≤+B˝À dü÷|üsY Væ≤{Ÿ nsTTq n»jYT <˚ y é > ∑ H é , n_Û ù wø˘ ã#· à Hé \ T q{Ï + ∫q ªuÀ˝Ÿ ã#· à Hé µ ≈£ î Øy˚ T ø˘ > ± s¡ ÷ bı+<ä T ‘· T qï ∫Á‘· + ªeTkÕ˝≤µ. ¬ø.$»j·TuÛ≤düÿsY <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔqï á ∫Á‘êìï Ádüe+‹ s¡$øÏc˛sY, &ç.düTπswtu≤ãT\T ì]àdüTÔHêïs¡T. á ∫Á‘·+˝À yÓ+ø£fÒwt düs¡düq n+»* V” ≤ s√sTTHé > ± q{Ï d ü T Ô+ &É> ±, sêyé T≈£î CÀ&û>± cÕ»Hé |ü<ä+d” »+≥>± q{ÏdüTÔHêïs¡T. <∏äeTHé dü«sê\T düeT≈£Ls¡TdüTÔHêïs¡T. 40 ø√≥¢ uÛ≤Ø ã&Ó®{Ÿ‘√ s¡÷bı+<äT‘·Tqï á eT©ºkÕºs¡sY ∫Á‘êìøÏ Ç|ü Œ {Ï e s¡ ≈ £ L f… Æ { Ï ˝ Ÿ z¬ ø ø±˝Ò < ä T . yÓTT<ä≥ ª>∑s¡+ eTkÕ˝≤µ nì, ‘·s¡Tyê‘· Áø£eT+˝À ª>√˝Ÿe÷˝Ÿµ, ªsêyéT`ã\sêyéTµ, n˙ nqT≈£îHêï Ç|ü&ÉT ªeTkÕ˝≤µ |òæø˘‡ n+≥THêïs¡T. $&ÉT<ä\ düeTj·÷ìøÏ f…Æ{Ï˝Ÿ @~ ø£Hé|òüsYà #˚kÕÔs√ eT]. d”‘·eTà yêøÏ{À¢ dæ]eT˝…¢ #Ó≥Tº ‘·sê«‘· yÓ+ø£fÒwt #˚düTÔqï eTs√ eT©ºkÕºs¡sY á ªeTkÕ˝≤µ. e÷]à 13, 2013q sêe÷Hêj·TT&ÉT dü÷º&çjÓ÷˝À ÁbÕs¡ + uÛ Ñ y Ó T Æ q á ∫Á‘· + |ò ü d t º ôw&É ÷ ´˝Ÿ ˝ À ôV’≤<äsêu≤<é˝À ø=ìï düìïy˚XÊ\T ∫Árø£]+∫q ‘·s¡Tyê‘· u…+>∑fi¯Ss¡T˝À eT]ø=ìï düìïy˚XÊ\T ∫Árø£]+#ês¡T. u…+>∑fi¯Ss¡T ôw&É÷´˝Ÿ˝À V”≤s√sTTHé n+»* bÕ˝§ZHê*‡ e⁄+&É>±, Vü≤sƒê‘·TÔ>± ÄyÓT n<ä è X¯ ´ eTe≥+ e\¢ |ü + #· > ∑ ì wü O {Ï + >˘ ˝ À j·T÷ì{Ÿ‘√ C≤sTTHé nsTT+~. |ü+#·>ì∑ ˝À wüO{Ï+>˘ »s¡T>∑T‘·T+&É>± ªuÀ˝Ÿã#·ÃHéµ <äs¡Ù≈£î&ÉT s√Væ≤‘YXË{Ϻ wüO{Ï+>˘ kÕŒ{ŸøÏ e∫à ∫Á‘·+ dü¬ø‡dt ø±yê\ì j·T÷ì{Ÿ düuTÑÛ ´\≈£î X¯óuÛ≤ø±+ø£\å +~+#ês¡T. ‘·sê«‘· sêyÓ÷J |òæ˝Ÿà dæ{°˝À yÓ+ø£fÒwt, sêyéT\ eT<Ûä´ e#˚à ø=ìï düìïy˚XÊ\T ∫Árø£]+#ês¡T. sêyéT, cÕ»Hé |ü<ä+d”\ eT<Ûä´ z bÕ≥qT <∏ëjYT˝≤+&é˝À rXÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± sêyéT <∏ëjYT u≤øχ+>˘ Á|üÁøÏj·T˝Àì yÓTfi¯≈î£ e\qT H˚sT¡ Ã≈£îHêï&Éì düe÷#ês¡+. yÓ+ø£fwÒ ,t n+»*\ eT<Ûä´ e#˚à bÕ≥qT »bÕHé˝À ∫Árø£] kÕÔs¡ì düe÷#ês¡+. <∏äeTHé n+~+∫q Ä&çjÓ÷ Ä>∑düTº˝ÀH˚ $&ÉT<ä\ ø±e\dæ e⁄+&É>±, n~ yêsTT<ë |ü&ç+~. ‘·«s¡˝À Ä&çjÓ÷ $&ÉT<ä\ #˚dæ ∫Á‘êìï qe+ãsY˝À Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äT≈£î ‘Ó#˚Ã+<äT≈£î düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïs¡≥. yÓ+ø£fÒwt, sêyéT, n+»*, cÕ»Hé |ü<+ä d”\T Hêj·Tø± HêsTTø£\ T>± q{ÏdTü qÔ ï á ∫Á‘·+˝À »j·TÁ|üø±wts¬ &ç,¶ m+.mdt. Hêsêj·TD, B|üø˘≈£îe÷sY, n©, ÁãVü‰àq+<ä+\T Ç‘·s¡ eTTK´bÕÁ‘·˝À¢ q{ÏdüTÔHêïs¡T. ‘·«s¡˝À $&ÉT<ä\ ø±qTqï á eT©ºkÕºs¡sY eTkÕ˝≤ ∫Á‘·+ Áù|ø£å≈£î\ qT Äø£≥Tºø√yê\ì, $»j·T|ü<∏ëq q&Éyê\ì ø√s¡T≈£î+≥T+~ {≤©e⁄&é.


B RTHDAYS EXCLUS VE LittleStar

$»j·T|ü⁄ s¡Vü≤<ë] n‘êÔ]+{Ï <ë]

|üesYkÕºsY |üeHéø£fi≤´DY. á ù|s¡T $+fÒH˚ ˇ+{À¢ |üesY |üs¡T>∑T\T ô|&ÉT‘·T+~. |üeHé ø£<∏ëHêsTTø£ $wüj·÷ìø=ùdÔ <ë<ë|ü⁄>± |òüdtº Vü‰|òt yÓTT‘·Ô+ Á|üD°‘·<˚ nì #ÓbÕŒ*. ø£fi≤´DY ‘êC≤ ∫Á‘·+ ªn‘êÔ]+{ÏøÏ <ëπs~?µ m|ü&√ Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äT≈£î sêe\dæ+~. Á|üD°‘·øÏ ‘Ó\T>∑T˝À Ç~ eT+∫ Ø m+Á{° ne⁄‘·T+~. ªu≤|ü⁄>±] u§eTൠbÕ≥˝À #ê˝≤ á ∫Á‘·+ $&ÉT<ä\ sêh $uÛÑ»q H˚|ü<∏ä´+˝À »s¡T>∑T‘·Tqï ñ<ä´e÷\e\¢ C≤|ü´+ n+<ä+>± ø£ì|æ+∫+~. |üeHé ø£fi≤´DY‘√ düe÷q+>± q{Ï+#·{≤ìøÏ Á|üj·T‹ï+∫+~. »]–+~. $&ÉT<ä\≈£î eTT+<˚ ô|’s¡d” u≤]q |ü&ç+~. B+‘√ nø√ºãsY˝À <ädüsê ø±qTø£>± ôdø£+&é Vü‰|òt yÓTT<ä{Ï 30 ì$TcÕ\T düeT+‘· q≥q n<äT“¤‘·+. ªìqTï #·÷&É>±H˚µ bÕ≥ $&ÉT<ä\ #˚<ë›eTqT≈£îqï ∫Á‘êìï ôdô|º+ãsY 27q Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äT≈£î rdüTø=#êÃs¡T. ø£∫Ñ·+>± Áù|ø£å≈£î\≈£î $+<äT uÛÀ»q+˝≤>± e⁄+≥T+~. ÄyÓT mø˘‡Áô|wüHé‡ n<äT“¤‘·+. ñ<ä´e÷\ ôd>∑‘√ ø=+‘·ø±\+ C≤|ü´+, ô|’s¡d”e\¢ dæìe÷≈£î qwüº+ »s¡T>∑T‘·T+<˚yÓ÷qqï ªn‘êÔ]+{ÏøÏ <ëπs~µ ∫Á‘·+˝À Á|ü‘˚´ø£‘·˝Ò$T≥H˚ $wüj·÷ìø=ùdÔ |üeHé ø£fi≤´DY nì nb˛Vü≤\≈£î dæìe÷ $&ÉT<ä˝…’ H√{Ï‘√ ø±ø£, dæìe÷‘√ düe÷<Ûëq+ #Ó|æŒ+~. düe÷<Ûëq+ edüTÔ+~. Ç|üŒ{Ïes¡≈£î |üeHéø£fi≤´DY #˚dæq ∫Á‘ê˝À¢ |üeHé |üP]Ô kÕúsTT n‘êÔ]+{ÏøÏ <ë] $»j·T|ü⁄ s¡Vü≤<ës¡ì #Ó|üŒø£H˚ #Ó|æŒ+~. ˝Ò≥T>± e∫ÃHê ˝Òf…dtº>± q≥q á ∫Á‘·+˝À #·÷&É>∑*>±+ nH˚ $wüj·÷ìï >∑Ts¡TÔô|≥Tºø√yê*‡ e⁄+~. ¬ø¢Ìe÷ø˘‡ e#êÃq+≥÷ |üeHé ø£fi≤´DY ‘·q dæìe÷‘√, ‘·q q≥q‘√ Áù|ø£å≈£î\˝À, n_Ûe÷qT\˝À m|æk˛&é |üP]Ô ôd+{ÏyÓT+{Ÿ‘√ ì+&ç e⁄+≥T+~. á m|æk˛&éqT |üeHé ø£fi≤´DY ‘·q mq˝Òì Äq+<ëìï ì+bÕ&ÉT. n‘êÔ]+{ÏøÏ <ëπs~ ∫Á‘· rs¡T ‘ÓqTï\˝ÀøÏ yÓfi¯<ë+.... q≥q‘√ Ä m|æk˛&éì eT]+‘· Á|ü‘˚´ø£+>± n<äT“¤‘·+>± e#˚Ã˝≤ #˚XÊ&ÉT. zesê˝Ÿ>± ø£<∏ä : >ö‘·yéT q+<ë(|üeHé ø£fi≤´DY) $T\Hé˝À ôd{Ï˝…’q bÕ]ÁXÊ$Tø£y˚‘·Ô s¡|òüTTsêyéT ªn‘êÔ]+{ÏøÏ <ëπs~µ $H√<ä+ y˚Tfi¯$+∫q ø°¢Hé bòÕ´$T© m+≥sY f…ÆqsY nì #ÓbıŒ#·TÃ. q+<ë(u§eTHé Çsêì) eTqe&ÉT. uÛ≤Ø yê´bÕs¡ kÕÁe÷C≤´ìøÏ @¬ø’ø£ yês¡düT&ÉT. Áù|ø£å≈£î\ eTqdüT*ï <√#·T≈£îqï n‘·´<äT“¤‘·yÓTÆq c˛ nì ≈£L&Ü #ÓbÕŒ*‡ e⁄+~. J$‘·+˝À n˙ï e⁄Hêï s¡|òüTTsêyéT q+<ë≈£î eTqXÊÙ+‹ ø£s¡TyÍ‘·T+~. BìøÏ ø±s¡D+ kÕ+πø‹ø£ $\Te\T : eTT+<äT>± <˚$lÁ|ükÕ<é dü+^‘·+, u≤´ø˘Á>ö+&é eT÷´õø˘ Äj·Tq ≈£L‘·Ts¡T düTq+<ä(q~j·÷) Äj·Tq qT+∫ <ä÷s¡+>± yÓ[flb˛e&Éy˚T. ÄyÓTqT n<äT“¤‘·+>± e⁄HêïsTT. nìï bÕ≥\T $q&ÜìøÏ m+‘· u≤>∑THêïjÓ÷, bÕ≥\ ∫Árø£s¡D #˚s¡&ÜìøÏ #ê˝≤ Á|üj·T‘êï\T #˚kÕÔ&ÉT s¡|òüTTsê+. |òü*‘·+ ˝Òø£b˛e≥+‘√ ∫e] |üeHé ôdº|t‡‘√ n+‘˚ u≤>∑T+~. |”≥sY ôV≤sTTHé‡ ø£+b˛CŸ #˚dæq j·÷ø£åHé düìïy˚XÊ\T Á|üj·T‘·ï+>± ‘·q ≈£L‘·T]ì ‘·q<ä>∑Z]øÏ #˚s¡ÃeTì eTqe&çì ø√s¡‘ê&ÉT. <ë+‘√ ∫Á‘êìøÏ eT]+‘· eHÓï ‘Ó#êÃsTT. Á|ükÕ<é eT÷¬sfi¯fl dæìe÷{ÀÁ>∑|òæ ø£qT\ $+<äT >ö‘·yéT Ç+&çj·÷ ãj·T˝Ò›s¡‘ê&ÉT. düTq+<äqT ‘·q ‘ê‘· <ä>∑Z]øÏ #˚s¡Ã&Éy˚T n‘·ì \ #˚dæ+~. Á|üMDY |üP&ç m&ç{Ï+>é ÁøÏdtŒ>± e⁄+~. l y˚+ø£fÒX¯«s¡ dæ˙ ∫Á‘· |ü‘êø£ ø£å´+. >ö‘·yéT düTq+<äqT ÄyÓT ‘·+Á&çì ø£\|ü>∑*>±&Ü? düTq+<ä ‘·+Á&ç <ä>∑Zs¡≈£î ìsêàD $\Te\T n<äT“¤‘·+. Ks¡TÃô|{Ϻq Á|ü‹ ô|’kÕ ‘Ós¡MT<ä ø£ì|æ+∫+~. Çø£ #˚]+<ë? düTq+<äqT ÄyÓT ‘·+Á&ç <ä>∑Zs¡≈£î #˚πsà Á|üj·T‘·ï+˝À >ö‘·yéT≈£î m˝≤+{Ï s¡#·sTT‘·>±, <äs¡Ù≈£î&ç>± Á‹$Áø£yéT lìyêdt≈£î q÷{ÏøÏ q÷s¡T e÷s¡Tÿ\T |ü&ܶsTT. Çã“+<äT\T m<äTs¡j·÷´sTT? M≥ìï+{Ï düe÷Vü‰s¡y˚T n‘êÔ]+{ÏøÏ <ëπs~? ∫Á‘·+. q{°q≥T\ Á|ü‹uÛÑ : Ç|üŒ{Ïes¡≈£î |üeHé ø£fi≤´DY q{Ï+∫q ∫Á‘ê˝À¢ Ç~ Äj·Tq q≥q≈£î $X‚¢wüD : $T\Hé˝À |üeHéø£fi≤´DY Ç+Á≥&Éø£åHé‘√ dæìe÷ yÓTT<ä\e⁄‘·T+~. Äs¡&ÉT>∑T\ u…dtº ∫Á‘·+ nì #ÓbıŒ#·TÃ. q{Ï+∫q Á|ü‹ Áù|òyéT˝Àq÷ $H√<ä+ |ü+#ê&ÉT. düeT+‘· ‘·q ãT˝…¢≥Tº kÕ+>é |üPs¡Ôj˚T´≥|üŒ{ÏøÏ |üeHé bÕÁ‘· m˝≤ e⁄+&ÉuÀ‘·T+<√ Áù|ø£å≈£î\≈£î q≥q‘√ ∫Á‘êìøÏ eT]+‘· n+<ëìï ‘Ó∫Ã+~. Á|üD‘° ≈· î£ Ç~ eT+∫ Ø m+Á{° ne⁄‘·T+~. ns¡úeTe⁄‘·T+~. |üeHé ø£fi≤´DY Ç+&çj·÷˝À n&ÉT>∑Tô|{Ϻq|üŒ{ÏqT+&ç $H√<ä+ yÓTT<ä\ ø°\ø£ bÕÁ‘·˝À q{Ï+∫q q~j·÷ ∫Á‘· $»j·÷ìøÏ ‘·q e+‘·T düVü≤ø±sêìï n+~+∫+~. e⁄‘·T+~. Á‹$Áø£yéT >∑‘· ∫Á‘ê\ e÷~]>±H˚ V”≤s√ bÕÁ‘· ∫Á‘·D, bÕÁ‘· ÁbÕ<Ûëq´‘· ÁãVü‰àq+<ä+, n©, m+.mdt.Hêsêj·TD #·ø£ÿ{Ï $H√<ëìï |ü+&ç+#ês¡T. ‘·q bÕÁ‘·≈£î düìïy˚XÊìøÏ, düìïy˚XÊìøÏ ô|s¡T>∑T‘·÷ b˛‘·T+~. Á‹$Áø£yéT lìyêdt ‘·q ns¡úe+‘·yÓTÆq m≈£îÿe ì&ç$ ˝Òø£b˛sTTHê u§eTHé Çsêì #·ø£ÿì q≥qqT Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. Ç‘·s¡ bÕÁ‘·\T |ü+#Y &Ó’˝≤>∑T\‘√ Äø£≥Tº≈£îHêï&ÉT. Á‹$Áø£yéT &Ó’˝≤>∑T\T á ∫Á‘êìøÏ ô|<ä› môd{Ÿ nì b˛wæ+∫q yês¡+‘ê ‘·eT ‘·eT bÕÁ‘· |ü]~∏ y˚Ts¡≈£î #·ø£ÿì q≥qqT Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. #ÓbÕŒ*. Ç{Ÿ‡ f…ÆyéT ≥T bÕغ bÕ≥˝À |üeHé ø£fi≤´DY ôdº|t‡ n~]b˛j·÷sTT. á eT<Ûä´ ø±\+˝À e∫Ãq @ ∫Á‘·+˝Àq÷ Ç˝≤+{Ï ôdº|t‡ #·÷&É˝Ò<äT. |üeHé >∑‘· ∫Á‘ê\ ø£Hêï |ü¢dt bÕsTT+{Ÿ‡ : Á‹$Áø£yéT &Ó’˝≤>∑T\T, <äs¡Ùø£‘·«+, bÕ≥\T, ø±yÓT&ç á ∫Á‘·+˝À |üeHé &Ü´Hé‡ eT÷yéyÓT+{Ÿ‡‘√ n<äs¡>=fÒºXÊ&ÉT. düìïy˚XÊìøÏ düìïy˚XÊìøÏ yÓTÆqdt bÕsTT+{Ÿ‡ : ø=ìï düìïy˚XÊ\T $TqVü‰ ∫Á‘·+˝À HÓ¬>{Ïyé\T @MT ˝Òe⁄. eT<Ûä´ mø£ÿ&Ü ø£+{ÏqT´{° $Tdt ø±˝Ò<äT. n+<äTe˝Ò¢H˚yÓ÷ 2.50 ì$TcÕ\ dæìe÷ mø£ÿ&Ü |ü+#Y˝…’Hé : |üeHé ø£fi≤´DY≈£î eTs√ u≤¢ø˘ãdüºsY $H√<ä+ y˚Tfi¯$+∫q ø°¢Hé bòÕ´$T© m+≥sYf…ÆqsY uÀsY ø=≥º≈£î+&Ü $H√<ä+>± ø=qkÕ–+~. πs{Ï+>˘ : 4/5 - OCTOBER 2013 37


EXCLUS VE

$»j·T u≤e⁄{≤ m>∑πsdæq b˛≥T>±&ÉT

LittleStar

eT+#·T

eTH√CŸ V”≤s√>±, q\T>∑Ts¡T uÛ≤eT\T V”≤s√sTTqT¢>± q{Ï+∫q ∫Á‘·+ ªb˛≥T>±&ÉTµ. ø£qï&É+˝À $»j·Te+‘·yÓTÆq ª>√$+<ëj·TqeT'µ ∫Á‘êìøÏ Øy˚Tø˘>± ì]à+∫q á ∫Á‘êìøÏ ø£qï&É e÷‘·èø£≈£î <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫q |üeHé e&Éj·÷sY <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+#ês¡T. n#·Tà dü+^‘êqï+~+∫q á ∫Á‘êìï \>∑&ÉbÕ{Ï •Øwü, l<ÛäsY \T sêeT\øÏåà dæ˙ ÁøÏj˚TwüHé‡ |ü‘êø£+ô|’ ì]à+#ês¡T. dæìe÷ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq Hê{ÏqT+∫ dæìe÷ô|’ n+#·Hê\T uÛ≤Ø kÕúsTT˝À e⁄HêïsTT. dæìe÷ Ä kÕúsTTì n+<äTø√>∑*–+<ë? b˛≥T>±&ÉT>± eTH√CŸ ìs¡÷|æ+#·T≈£îHêï&Ü? ˝Ò<ë? nqï Á|üX¯ï\≈£î düe÷<Ûëq+ ø±yê\+fÒ dæìe÷ ø£<∏ë ø£e÷MTwüß˝À¢øÏ yÓfi≤fl*‡+<˚. ø£<∏ä : >√$+<äT (eT+#·T eTH√CŸ)øÏ ã‘·ø±\H˚ ø√]ø£ #·∫Ãb˛sTT Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düTø√yê\ì ìX¯ÃsTT+#·Tø=ì #·∫Ãb˛e&ÜìøÏ z ù|¢dt m+#·T≈£î+{≤&ÉT. n<˚ düeTj·÷ìøÏ n<˚ ù|¢dtøÏ yÓ+ø£≥s¡‘·ï+(b˛kÕì ø£èwüíeTTs¡[) ≈£L&Ü #·ìb˛e&Üìπø ekÕÔ&ÉT. Ç<ä›s¡÷ nø£ÿ&É ø£\TdüTø=ì ˇø£]ø=ø£s¡T m+<äT≈£î #·∫Ãb˛yê\qT≈£î+≥THêïs√ #Ó|ü≈£î+{≤s¡T. yÓ+ø£≥s¡‘·ï+ \yé ô|òsTT˝Ÿ ne&É+ e\¢ #·ìb˛yê\qT≈£î+{≤&ÉT. >√$+<äT ≈£L&Ü n<˚ ø±s¡D+‘√ #·ìb˛yê\qT≈£î+≥THêïqì #ÓbÕÔ&ÉT. nsTT‘˚ Çø£ÿ&É z ‘˚&Ü e⁄+≥T+~. >√$+<äTøÏ ˇø£{Ï ø±<äT Hê\T>∑T Áù|eTø£<∏ä\T e⁄+{≤sTT. ˇø√ÿ Áù|eTø£<∏ä #Ó|üŒ&É+ yÓTT<ä\T ô|&É‘ê&ÉT >√$+<äT. yÓTT<ä{Ï Áù|eTø£<∏ä \esY (dæÁe÷Hé øösY eTT+&ç), ¬s+&Ée Áù|eTø£<∏ä \esY eTT+‘êCŸ(kÕøÏå #Í<ä]), eT÷&Ée Áù|eTø£<∏ä \esY ùdºdæ (πs#·˝Ÿ), Hê\T>∑e Áù|eTø£<∏ä \esY y˚TØ(nqTÁ|æj·T) \‘√ Áù|eT ø=qkÕ–+∫Hê @ ˇø£ÿ Áù|eTø£<∏ä˝Àq÷ >√$+<äT dü¬ø‡dt ø±&ÉT. >√$+<äT m+<äT≈£î Ç+‘·eT+~ ne÷àsTT*ï Áù|$T+#ê&ÉT? á Áù|eTø£<∏ä˝À¢ >√$+<˚ yêfi¯flqT e~˝ÒXÊ&Ü? ˝Òø£ yêfi‚fl >√$+<äTqT e<ä›qT≈£îHêïsê? ndü˝…+<äT≈£î >√$+<äT Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düTø√yê\qT≈£îHêï&ÉT? nH˚~ ∫Á‘· ø£<∏ä. $X‚w¢ Dü : eTH√CŸ ∫Á‘êìï ‘·q uÛTÑ C≤\MT<ä y˚dTü ≈£î q&ç|+æ #ê&ÉT. eTH√CŸ &Ó˝’ ≤>˘ &Ó*eØ, mø˘‡Áô|wüHé‡ n<äT“¤‘·+>± e⁄HêïsTT. b˛kÕì ø£èwüíeTTs¡[ n|ü&É|ü&ÉT ø£ì|æ+∫Hê, ø£q|ü&çq+‘·ùd|ü⁄ ‘·q Vü‰euÛ≤yê\T, &Ó’˝≤>˘ &Ó*eØ‘√ $|üØ‘·+>± q$«+#ê&ÉT.

eTH√CŸ, b˛kÕì ø±+_H˚wüHé düìïy˚XÊ\T ø£&ÉT|ü⁄u≤“ q$«kÕÔsTT. eTH√CŸ #˚dæq ]d”ÿ ô|ò’{Ÿ‡ Äø£≥Tº≈£î+{≤sTT. q\T>∑Ts¡T V”≤s√sTTq¢$ n˝≤ e∫Ã Ç˝≤ b˛j˚T bÕÁ‘·˝Ò. kÕøÏå #Í<ä] ‘·q q≥q‘√q÷, n+<ä+‘√q÷ Äø£≥Tº≈£î+~. nqTÁ|æj·T |üsê«˝Ò<äì|æ+∫+~. dæÁeTHé øösY n+‘· u≤>±˝Ò<äT. Ç+^¢wt ã÷´{° πs#·˝Ÿ ‘·q n+<ë\ Äs¡uÀ‘·‘√ Áù|ø£å≈£î*ï Äø£≥Tº≈£î+≥T+~. n©, s¡|òüTTu≤ãT\T ø£ì|æ+∫+~ ø=~›ùdù| nsTTHê Äø£≥Tº≈£îH˚ $<Ûä+>± q≥qqT Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. |òüdtº Vü‰|òt y˚>∑+>± q&ÉTdüTÔ+~. |üP]Ô m+≥sYfHÆ… yé TÓ +{Ÿ‘√ n\]düT+Ô ~. ôdø£+&Ü|òt ø±düÔ k˛¢>± kÕ–q≥T¢ nì|ædTü +Ô ~. |òdü ºt Vü‰|ò‘t √ b˛\TÃ≈£î+fÒ m+≥sYf…ÆHéyÓT+{Ÿ ≈£L&Ü ‘·≈£îÿyÓ’+~. ¬ø¢Ìe÷ø˘‡ s={°Hé>± e⁄+<äì|ædüTÔ+~. kÕ+πø‹ø£ $\Te\T: <äs¡Ùø£‘·«+ u≤>∑T+~. dæìe÷{ÀÁ>±|òüsY lø±+‘Y >∑T]+∫ m+‘· #Ó|ü≈£îHêï ‘·≈£îÿy˚. dæìe÷ n+‘· u≤>± sêe{≤ìøÏ Äj·TH˚ ø±s¡D+. n#·Tà n+~+∫q dü+^‘·+ n<äT“¤‘·+>± e⁄+~. bÕ≥\T $q{≤ìøÏ m+‘· u≤>∑THêïjÓ÷, dæìe÷˝À ≈£L&Ü n+‘˚ u≤>± ∫Árø£]+#ês¡T. ª<˚e‘·µ, ªbÕ´sY y˚T |ü&çb˛j·÷y˚Tµ, ªãTõ®|æ\¢µ bÕ≥\T Äø£≥Tº≈£îH˚ $<Ûä+>± ∫Árø£]+#ês¡T. ãTõ®|æ\¢ bÕ≥ yÓTT‘·Ô+ ˙{Ï˝À ∫Árø£]+#·≥+‘√ ø=‘·Ô>± e⁄+~. eTH√CŸ bÕ&çq bÕ≥ ªbÕ´sYy˚T |ü&çb˛j·÷y˚Tµ ≈£L&Ü u≤>∑T+~. m&ç{Ï+>˘ ÁøÏdtŒ>± e⁄+~. u≤´ø˘Á>ö+&é eT÷´õø˘ ≈£L&Ü u≤>∑T+~. V”≤s√sTTq¢ &Ó’˝≤>˘ &Ó*eØ $wüj·T+˝À eT]ø±düÔ C≤Á>∑‘·Ô rdüTø=ì e⁄+fÒ Ç+ø± u≤>∑T+&˚~. |üeHé e&Éj·÷sY <äs¡Ùø£‘·«+ #Ó|üø√<ä–q≥T¢>± e⁄+~. ø£<∏ä >∑T]+∫ ô|<ä›>± #Ó|üø√e{≤ìøÏ @+ ˝Ò<äT. &Ó’˝≤>˘‡ u≤>∑THêïsTT. Åd”ÿHéù|¢ u≤>∑T+~. ìsêàD $\Te\T n<äT“¤‘·+>± e⁄HêïsTT. Ks¡TÃô|{Ϻq Á|ü‹ ô|’kÕ Åd”ÿHé MT<ä ø£ì|æ+∫+~. ìsêà‘·\T •ØcÕ, l<ÛäsY\T ∫Á‘êìï ø±+Á|üyÓTÆCŸ ø±≈£î+&Ü rXÊs¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~. ôdø£+&Ü|òt $wüj·T+˝À |üeHé ÁX¯<ä∆ rdüTø√e\ dæ+~. |ü¢dt bÕsTT+{Ÿ‡ : |òüdtº Vü‰|òt, bÕ≥\ ∫Árø£s¡D, n#·Tà dü+^‘·+, dæìe÷{ÀÁ>∑|òæ yÓTÆqdt bÕsTT+{Ÿ‡ : ôdø£+&é Vü‰|òt, ¬ø¢Ìe÷ø˘‡ |ü+#Y˝…’Hé : eTH√CŸ b˛≥T>±&Éì ìs¡÷|æ+#·T≈£îHêï&ÉT.

πs{Ï+>˘ : 3/5 38

- OCTOBER 2013


NEWS HAPPENINGS

Kollywood

#ê˝≤ _J? LIFE style HOT SPICY CHIT CHAT PA

RAZZI

BEAUTY t ps n≥T {≤|t˝…dt b˛E\‘√q÷, Ç≥T dü+#·\Hê‘·àø£ ø±yÓT+{Ÿ‡‘√ m|ü⁄Œ&É÷ dü+#·\Hê\T

BEHIND THE WOODS

düèwæº+#˚ MD≤ e÷*ø˘ Ç|ü⁄Œ&ÉT |”ø£˝À‘·T Áù|eT˝À |ü&çb˛sTT+<äì u≤©e⁄&é »Hê\T >∑Tdü>∑Tdü˝≤&ÉT≈£î+≥THêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ á neTà&ÉT z _õHÓdtyÓTHé‘√ #Ó≥º|ü{≤º˝ÒdüT≈£îì ‹s¡T>∑T‘√+<ä≥. Ç|üŒ{Ïπø Ç<ä›s¡T eTT>∑TZs¡T u≤jYTÁô|ò+&é‡ì e÷πsÃdæq á Vü‰{Ÿ uÛ≤eT á kÕ] ˇø£ e´øÏÔ‘√ #ê˝≤ s√E\T>± ‹s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*dæ+~. nsTT‘˚ á bÕøÏkÕÔ˙ uÛ≤eT Áù|$TdüTÔqï e´øÏÔ Hêπs« <˚XÊìøÏ #Ó+~q z ã&Ü bÕ]ÁXÊ$Tø£y˚‘·Ôì ‘Ó*dæ+~. _>˘ u≤dt {°M c˛˝À q{Ï+∫q|ü⁄Œ&ÉT ndæà‘Y |üfÒ˝Ÿ‘√, n+‘·≈£î eTT+<äT bÕøÏkÕÔHé ÁøϬø≥sY eTVü≤à<é j·T÷dü|‘tò √ á eTT<äT>› T∑ eTà ø=Hêïfi¯ó¢ Áù|e÷j·TD+ kÕ–+∫q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. Ç|ü⁄&ÉT Hêπs«≈£î #Ó+~q ùwø˘ ñeTsY |òüs¡÷ø˘ »VüAsY nH˚ e´øÏÔ‘√ ‹s¡T>∑T‘·Tqï MD≤ Ç‘·ìì ô|[fl #˚düT≈£îH˚ Ä˝À#·q˝À ñqï≥Tº ‘Ó\TdüTÔ+~. z |üø£ÿ Áù|eT˝À eTTì–‘˚\T‘·THêï ≈£L&Ü eTs√yÓ’|ü⁄ ¬øØsYì u≤>±H˚ bÕ¢Hé#˚düT≈£î+≥T+~.

LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD

b˛≥T>±&ç ‘·&˚ ! sex psychology ˝Ò f…dtº>±

eT+#· T eTH√CŸ V” ≤ s√>± |ü e Hé e&ç j · ÷ sY <ä s ¡ Ù ø£ ‘ · « +˝À e∫à eT+∫ $»j·T+ kÕ~+∫q ªb˛≥T>±&ÉTµ Ç|ü⁄Œ&ÉT ‘·$Tfi¯+˝À ¬s&û ne⁄‘·THêï&ÉT. ‘Ó\T>∑T˝À á ∫Á‘êìï ì]à+∫q ˝≤sY‡ø√ m+≥sYfHÆ… yé TÓ +{Ÿ dü+düú á ∫Á‘êìï ≈£L&Ü ì]àdüTÔ+~. ªb˛≥T>±&ÉTµ dæìe÷˝À z bÕ≥bÕ&çq •+ãT á ∫Á‘·+˝À V”≤s√>± q{Ï k ÕÔ & É ì dü e ÷#ês¡ + . nsTT‘˚ á ∫Á‘êìï ‘·$Tfi¯+˝À #˚s¡Hé <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+<äT‘·T+~. á dæìe÷˝À b˛kÕì q{Ï + ∫q ø° \ ø£ b ÕÁ‘· ˝ À dü + ‘êq+ q{ÏkÕÔ&ìÉ , á dæìe÷ ‘·«s¡˝ÀH˚ ôd{Ÿ‡ô|ø’ Ï edüTÔ+<äì düe÷#ês¡+.

top

N GHT Life

trade GUIDE My CHOICE QUIZ

u≤©e⁄&é˝ÀøÏ ?

k‘Y V”≤s√sTTHé‡ u≤©e⁄&é ô|’ #ê˝≤ ÄdüøÏÔ #·÷|ædüTÔHêïs¡T. u≤©e⁄&é nsTT‘˚ Ç+≥Rsïwüq˝Ÿ >∑T]Ô+|ü⁄‘√bÕ≥T u≤>± dü+bÕ~+#·Tø√e#·ÃH˚ ÄX¯‘√ Á|üdüTÔ‘·+ k‘YqT+&ç e\dü\T ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. V”≤s√sTTH˚‡ø±<äT V”≤s√\T ≈£L&Ü Ç|ü⁄Œ&ÉT n<˚ |üì #˚dTü HÔ êïs¡T. ˝Òfd… >ºt ± eTs√ eTT<äT>› T∑ eTà u≤©e⁄&é˝ÀøÏ m+Á{° Çe«&ÜìøÏ s¬ &û nsTT´+~. ªyÓTÆHêµ ∫Á‘·+‘√ k‘Y˝À V”≤s√sTTHé>± eT+∫ >∑T]Ô+|ü⁄ dü+bÕ~+#·T≈£îqï neT˝≤bÕ˝Ÿ u≤©e⁄&é˝À q{Ï+#˚+<äT≈£î s¡+>∑+ dæ<ä∆+ nsTT+~. ‘Ó\T>∑T˝À Væ≤{Ÿ nsTTq ªsƒê>∑÷sYµ ∫Á‘êìøÏ Øy˚Tø˘>± s¡÷bı+<äT‘·Tqï ª>∑ã“sYµ ∫Á‘·+˝À nø£j å TY ≈£îe÷sY düs¡düq neT˝≤bÕ˝Ÿ V”≤s√sTTHé>± zπø nsTT+~. á ∫Á‘êìï u≤©e⁄&é˝À &Ó’¬sø˘º #˚düTÔ+~ ‘Ó\T>∑T <äs¡Ù≈£î&ÉT ÁøÏwt. Ç|üŒ{Ïπø á dæìe÷˝À ‘·eTHêï q{ÏdüTÔ+<äì {≤ø˘‡ $ì|æ+#êsTT. u≤©e⁄&é˝À bÕ>± y˚j·÷\ì ‘Ó>∑ Äsê≥|ü&ÉT‘·Tqï neT˝≤ eT] á dæìe÷‘√ m˝≤ ôd{Ï˝Ÿ ne⁄‘·T+<√ #·÷&Ü*. - OCTOBER 2013 39


NEWS HAPPENINGS

Bollywood

]ø±sY¶ ÁøÏj˚T{Ÿ #˚kÕÔs¡≥ ?

kÕ<Ûës¡D+>± dæìe÷\T Áf…+&éqT bòÕ˝À ne⁄‘·T+{≤sTT. mø˘‡b˛õ+>˘ ø±˙j·T+&ç, eTT<ä T › dü ì ïy˚ X Ê\T ø±˙j· T +&ç . á eT<Ûä´ *|t˝≤ø˘ düìïy˚XÊ\T ø±eTHé>± Á|ü ‹ dæ ì e÷˝À ô|&É T ‘· T Hêïs¡ T . *|t ˝ ≤ø˘ d” q T¢ ñ+fÒ Ä dæ ì e÷≈£ î bÕ|ü⁄˝≤]{°Ï u≤>± edüTÔ+<äì <ë+‘√ á dæìe÷ dü÷|üsYVæ≤{Ÿ ne⁄‘·T+<äqï >±´s¡ + {° ‘ √ dæ ì e÷\T rdü T Ô H êïs¡ T . *|t˝≤ø˘≈£î n+‘·>± bÕ|ü⁄˝≤]{° e#˚Ãdæq s√E*$. nsTT‘˚ á eTT<äT› düìïy˚XÊ\T ø=ìï ø£ å D ≤\bÕ≥T ñ+&É & É + nH˚ ~ ø±eTHé. ø±˙ á eTT<äT› düìïy˚XÊìï ] ø±sYk¶ ÕúsTT˝À rj·÷\ì dæìe÷ #˚dTü HÔ êï&ÉT |” ¬ ø ∫Á‘· <ä s ¡ Ù ≈£ î &É T . Ç|ü Œ {Ï e s¡ ≈ £ L Ç+&ç j · T Hé Ád” ÿ Hé MT<ä sêq≥Te+{Ï uÛ≤Ø ì&ç$‘√ á eTT<äT›d”qT rkÕÔs¡≥. Ç+‘·ø° á eTT<äT› düìïy˚XÊ\T me]‘√H√ ‘Ó\TkÕ? Á|üeTTK V”≤s√ nMTsY U≤Hé, nqTcÕÿ X¯s¡à\T á eTT<äT›düìïy˚XÊìï |ü+&ç+#·qTHêïs¡T. Ä eT<Ûä´ ªÁr Ç&çj·T{Ÿ‡µ dæìe÷qT s¡÷bı+~+∫q sêCŸ≈£îe÷sY Væ≤sêD° <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+<äT‘·Tqï ª|”πøµ dæìe÷˝À á uÛ≤Ø øÏdæ‡+>˘ d”Hé

LIFE style

HOT SPICY CHIT CHAT PA

RAZZI

BEAUTY t ps

ñ+≥T+<ä ≥ . á eTT<ä T › d” H é ø=ìï ì$TcÕ\bÕ≥T ñ+≥T+<äì, Ç|üŒ{Ïes¡≈L£ Ç+‘·ùd|ü⁄ @ dæìe÷˝À ñ+&É<äì, á düìïy˚X¯+ ≈£L&Ü ‘·|üŒ≈£î+&Ü ]ø±s¡T¶ ÁøÏjT˚ {Ÿ #˚dTü +Ô <äqï qeTàø£+‘√ ñHêïs¡T á j·T÷ì{Ÿ düuÛÑT´\T. >∑‘·+˝À nMTsY ªsêC≤ Væ≤+<äTkÕÔ˙µ ∫Á‘·+˝À ø£]cÕà ø£|üPsY‘√ #ê˝≤ ùd|ü⁄ eTT<äT›d”Hé ˝À bÕ˝§Zì dü+#·\ q+ ÁøÏj˚T{Ÿ #˚kÕ&ÉT. eT] á d”Hé˝À nqTwü ÿ X¯ s ¡ à ‘√ m˝≤ ñ+≥T+<√ nì n+<äs¡÷ ÄdüøÏÔ>± m<äTs¡T#·÷düTÔHêïs¡T.

BEHIND THE WOODS LOCAT ON

◊≥+ kÕ+>˘ ‡ ô | ’ . . fash on |ü⁄ TICKET2TOLLYWOOD

e⁄«\$Tàq #√fÒ ø£f…º\eTà&É+ n+fÒ Ç<˚H˚yÓ÷.... á $wüj·T+˝À e÷<ÛäTØì #·÷ùdÔ n˝≤π> nì|ædTü +Ô ~. ª~˝Ÿµ dæìe÷˝À V”≤s√sTTHé>± q{Ï+∫ eT+∫ bòÕ˝ÀsTT+>˘ dü + bÕ~+#· T ≈£ î qï e÷<Û ä T Ø BøÏ å ‘ Y Ä ‘·sT¡ yê‘· V”≤s√sTTHé>± <äXÊu≤›ìøÏ ô|>’ ± z yÓ\T>∑T yÓ*–+~. Ç|ü⁄a&ÉT ª~˝`µ dæìe÷qT ~˝`-2>± Øy˚Tø˘ #˚düTÔHêïs¡T. Ä dæìe÷˝À e÷<ÛäT] ◊≥+kÕ+>˘ #˚düTÔ+&É&É+ $X‚wü+. Ç{° e ˝Ò ªj˚ T »yê˙ ôV’ ≤ ~yê˙µ˝À q{Ï+∫ u≤©e⁄&é˝À ôdø£+&é Çìï+>˘‡ ÁbÕs¡+_Û+∫q e÷<ÛäTØ BøÏå‘Y ‘êC≤>± ◊f… + kÕ+>˘ ‡ ô|’ <ä è wæ º ô|{Ï º q ≥Tº + ~. m+<äTø£+fÒ u≤©e⁄&é˝À ◊≥+kÕ+>˘‡≈£îqï ÁπøCŸ m˝≤+{Ï<√ n+<ä]ø° ‘Ó\TdüT. ˝Òf… dtº>± eTs√ ◊≥+kÕ+>˘˝À q{Ï+#˚+<äT≈£î ≈£L&Ü ¬s&û nsTT+~. ‘·«s¡˝ÀH˚ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTqï á dæìe÷˝À ◊f…+>∑s>¢Y ± e÷<ÛTä Ø m˝≤ n\]düTÔ+<√ #·÷&Ü*.

sex psychology top

N GHT Life

trade GUIDE My CHOICE

40

QUIZ

- OCTOBER 2013

Áù|e÷j·TD+ !

˝Òf…dtº>± ª#ÓHÓ’ï mø˘‡Áô|dtµ ∫Á‘·+‘√ eT+∫ }|ü⁄MT<äTqï B|æø± |ü<äTø=H˚≈£î Ç{°e˝Ò Vü‰©e⁄&é dæìe÷˝À neø±X¯+≈£L&Ü e∫Ã+~. nsTT‘˚ Çø£ÿ&É #˚düTÔqï dæìe÷\ ø£$T{ŸyÓT+{Ÿ\ e\¢ Ä neø±XÊìï e<äT\Tø=+<äì ‘Ó\TdüTÔ+~. á neTà&ç Áù|e÷j·TD+ >∑T]+∫ u≤©e⁄&é »Hê\T >∑Tdü>∑Tdü˝≤&ÉT≈£î+≥THêïs¡T. á u…+>∑fi¯Ss¡T ã÷´{° B|æø± |ü<Tä ø=H˚,Ó s¡DY MsY dæ+>˘\ eT<Û´ä Áù|e÷j·TD+ CÀs¡T>±H˚ kÕ>∑T‘√+<äH˚ yês¡Ô\T CÀs¡T>± wæø±s¡T #˚düTÔHêïsTT. Á|üdüTÔ‘·+ B|æø±, s¡DY MsY\T ø£\dæ dü+»jYT ©˝≤ uÛÑHꇩ s¡÷bı+~düTÔqï ªsêyéT ©˝≤µ ∫Á‘·+˝À q{ÏdüTÔHêïs¡T. Ç{°e˝Ò B|æø±, s¡DY MsY\ô|’ Vü‰{Ÿ Vü‰{Ÿ>± \yé d”q¢qT wüO{Ÿ #˚kÕs¡ì, Bì˝À Ç<ä›s¡T ¬s∫Ãb˛sTT q{Ï+#ês¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç~ Ç|ü⁄a&ÉT u≤©e⁄&é˝À ôdHÓ‡wüq˝Ÿ {≤|æø˘>± e÷]+~. nsTT‘˚ á $wüj·T+ ô|’ Ç≥T B|æø£ ø±˙, n≥T s¡DYMsY ø±˙ düŒ+~+#·ø£ b˛e&É+‘√ á e´eVü‰s¡+ ì»y˚Tqì ‘Ó\Tk˛Ô+~. ‘·«s¡˝ÀH˚ z ‘Ó\T>∑T dæìe÷˝À z Á|üeTTK V”≤s√ düs¡düq q{Ï+#˚+<äT≈£î düHêïVü‰\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT.


Hollywood

Vü‰©e⁄&é˝ÀøÏ n+<ë\ ‘ês¡?

á eT<Ûä´ e∫Ãq ªÇ+–¢wt $+–¢wtµ ∫Á‘·+‘√ eT∞¢ u≤©e⁄&é ˝ÀøÏ

Ø m+Á{° Ç∫Ãq Áo<˚$ ôdø£+&é Çìï+>˘‡˝Àq÷ ‘·q<Ó’q Çy˚TCŸì dü+bÕ~+#·T≈£î+~. Øôd+{Ÿ>± l<˚$ Vü‰©e⁄&é˝ÀøÏ m+≥s¡e⁄‘·Tqï≥Tº u≤©e⁄&é˝À yês¡Ô˝§düTÔHêïsTT. ‘·«s¡˝À ÄyÓT Á|üeTTK Vü‰©e⁄&é q{Ï e÷Ø¢ Ád”º|t‡‘√ ø£*dæ z Vü‰©e⁄&é ∫Á‘·+˝À q{Ï+#·uÀ‘√+<äì, ªøöu≤jYT‡ n+&é Ç+&çj·TH釵 nH˚ f…Æ{Ï˝Ÿ‘√ á ∫Á‘·+ ‘Ós¡¬ø≈£îÿ‘√+<äì düe÷#ês¡+. á ∫Á‘êìï Á|üeTTK Vü‰©e⁄&é ìsêà‘·\T ì]àkÕÔs¡ì ‘Ó*dæ+~. nsTT‘˚ Ç<ä›s¡T n+<ë\ V”≤s√sTTHé\T ˇπø dæìe÷˝À ø£*dæ q{ÏdüTÔ+&É&É+ Ç|ü⁄Œ&ÉT dæ˙esêZ˝À¢ #·s¡Ã˙j·÷+X¯+>± e÷]+~. á dæìe÷≈£î dü+ã+~Û+∫q |üP]Ô $esê\T ‘·«s¡˝À yÓ\¢&çø±qTHêïsTT.

eTs√ n&ÉT>∑T eTT+<äT≈£î

cÕøÏ∫Ã+~...! Á|üø±wt sêCŸ á ù|s¡T ‘Ó*j·Tì dæìe÷ Áù|$T≈£î&ÉT ñ+&É&É+fÒ n‹X¯jÓ÷øÏÔ ø±<äT. k‘Y ˝À {≤|t yÓ÷dtº j·÷ø£ºsY>± >∑T]Ô+|ü⁄ bı+~q Á|üø±wt sêCŸ n≥T u≤©e⁄&é˝À ≈£L&Ü q≥T&ç>± ‘·q<Ó’q >∑T]Ô+|ü⁄ ‘Ó#·TÃ≈£îHêï&ÉT. Ç|ü⁄Œ&ÉT eTs√ eTT+<ä&ÉT>∑T y˚j·T&ÜìøÏ ¬s&û nj·÷´&ÉT. ne⁄qT Vü‰©e⁄&é ˝À q{Ï+#·&ÜìøÏ Á|üø±wt sêCŸ ¬s&û ne⁄‘·THêï&ÉT. ákÕ] ˇø£ ∫Á‘·yT˚ ø±<äT @ø£+>± s¬ +&ÉT ∫Á‘ê˝À¢ q{Ï+#˚+<äT≈£î düHêïVü‰\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. á ¬s+&ÉT dæìe÷\˝À ˇø£{Ï Á|üeTTK <äs¡Ù≈£î&ÉT d”ºyÓHé d”Œ˝Ÿ ãsYZ <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡Tbı+<äqTqï dæìe÷. eTs=ø£{Ï z Á|üeTTK qe\ Ä<Ûës¡+>± s¡÷bı+<äT‘·Tqï dæìe÷ nì ‘Ó*dæ+~. Ç|üŒ{Ïπø d”Œ˝Ÿ ãsYZ Á|üø±wt sêCŸ ‘√ á dæìe÷ >∑T]+∫ #ÓbÕŒ&Éì düe÷#ês¡+. Á|üø±wt sêCŸ q≥T&ç>± Ç|üŒ{Ïπø C≤rj·T kÕúsTT˝À mH√ï nyês¡T¶\T n+<äT≈£îHêï&ÉT. eT] á dæìe÷ ‘√ Vü‰©e⁄&é ˝À≈£L&Ü ‘·q<Ó’q >∑T]Ô+|ü⁄qT kÕ~ÛkÕÔ&Éì y˚πs #ÓbÕŒ*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äqT≈£î+{≤.

Vü‰©e⁄&é Vü‰{Ÿ ã÷´{° Äùw¢ Á^Hé n+<ä]ø° cÕøÏ∫Ã+~. Ç+‘·ø° ndü\T $wüj·T+ @$T≥+fÒ á neTà&ÉT ˝Òf…dtº>± q{ÏdüTÔqï ªùdºf…Hé ◊˝≤+&é düeTàsYµ ∫Á‘·+ø√dü+ {≤|t˝…dt>± q{Ï+∫+<ä≥. ˇø£ d”Hé˝À düHéu≤‹+>˘ #˚j·÷*‡ e⁄+&É&É+‘√ n+<äT˝À ôdMTq÷´&é>± q{Ï+#ê\ì <äs¡Ù≈£î&ÉT #ÓbÕŒ&É≥ <ëìøÏ düπsqqï á neTà&ÉT düHé u≤‹+>˘ d”Hé˝À ì»+>±H˚ n+<ë\T Äs¡uÀdæ+<äì düe÷#ês¡+. 26 @fi¯¢ ej·TdüTqï á Vü‰{Ÿ uÛ≤eT |ü\Ã{Ï _øÏ˙ <Ûä]+∫ {≤|t ˝…dt>± ø£ì|æ+∫+<ä≥. ‘·q‘√{Ï q≥T\T ñHêï ≈£L&Ü @ dü+ø√#·+ ˝Ò≈£î+&Ü q{Ï+∫+~. <ë+‘√ j·T÷ì{Ÿ düuÛÑT´\T cÕø£j·÷´s¡≥. ˝…’|òt >±sY¶‡>± ñ<√´>±\T #˚j·÷\qT≈£îH˚ ùdïVæ≤‘·T\ ø£<∏ä‘√ s¡÷bı+<äT‘·Tqï á ∫Á‘·+˝À á uÛ≤eT Ç˝≤ V”≤f…øÏÿ+#·&É+‘√ á dæìe÷ô|’ j·T÷ì{Ÿ esêZ\‘√bÕ≥T n+<äs¡÷ #ê˝≤ ôVA|t‡ ô|≥Tº≈£îHêïs¡≥. eT] á Á^Hé bÕ|ü m˝≤ n\]düTÔ+<√ #·÷&Ü*. - OCTOBER 2013 41


B RTHDAYS EXCLUS VE

n\Tô|s¡T>∑ì jÓ÷<ÛäT&çøÏ nø£ås¡ ìyê[

‘·e÷à¬s&ç¶ ø£èwüíeT÷]Ô. 93 dü+e‘·‡sê\ ej·TdüT˝À ≈£L&Ü ø£fi≤ø±s¡T\, ø±\˙yêdüT\

dü+πøåeT+, #·+Á&É sêCÒX¯«s¡sêe⁄ ù|s¡TMT<ä q&É|üã&ÉT‘·Tqï eè<ë∆ÁX¯eT ìs¡«Vü≤D e+{Ï mH√ï Á|üC≤Væ≤‘· ø±s¡´Áø£e÷\≈£î dü÷Á‘·<Ûë], bÕÁ‘·<Ûë]. ø=ìï <äXÊu≤›\T yÓq≈£îÿ yÓ[‘˚... ø£ècÕíõ˝≤¢ >∑T&çyê&É ‘ê\÷ø± eTT~H˚|ü*¢ düMT|ü+˝Àì ∫q bÕ\|üÁs¡T˝À 1920 nø√ºãs¡T 4e ‘˚Bq ‘·e÷à¬s&ç¶ yÓ+ø£{≤Á~, kÂuÛ≤>∑´eTà\≈£î »ìà+#ês¡T ø£èwüíeT÷]Ô. 9e @≥H˚ bıs¡T>∑÷]øÏ e∫Ãq eTVü‰‘êà>±+BÛì #·÷dæ Äj·Tq #Ó|æŒq e÷≥\≈£î Á|üuÛ≤$‘·yÓTÆ ÄHê{Ï qT+&ç ∫e] ø£åD+ es¡≈£î K<ä›s¡T e÷Á‘·y˚T <Ûä]+#ês¡T ø£èwüíeT÷]Ô. M] k˛<äs¡T&ÉT ‘·e÷à¬s&ç¶ dü‘·´Hêsêj·TD ø£eT÷´ìdüTº bÕغ˝À e⁄+&É≥+, Ä bÕغ uÛ≤eC≤˝≤ìøÏ Äø£]¸‘T· ˝…’ ø£èwüeí T÷]Ô ≈£L&Ü ø£eT÷´ìdüTº bÕغ düuTÑÛ ´ì>± #˚] dü«‘·+Á‘· uÛ≤s¡‘Y nH˚ Áyê‘· |üÁ‹ø£ Á|ü‹ì #·T≥Tº|üø£ÿ\ Á>±e÷\˝À sêÁ‹|üP≥ |ü+|æD° #˚ùdyês¡T. 1942˝À øÏ«{Ÿ Ç+&çj·÷ ñ<ä´eT düeTj·T+˝À k˛<äs¡T&ÉT ‘·e÷à¬s&ç¶ dü‘·´Hêsêj·TDqT, Äj·Tq düVü≤#·s¡T\qT Á_{Ïwt Á|üuÛÑT‘·«+ n¬sdüTº #˚dæq <ä]$T˝≤ ø=Hêïfi¯ófl s¡Vü≤dü´ J$‘·+ >∑&çbÕs¡T. Ä düeTj·T+˝ÀH˚ e÷\|ü˝…¢\≈£î yÓ[fl yê]‘√ düVü≤|ü+øÏÔ uÛÀ»Hê\T #˚XÊs¡T. Ä s√E˝À¢ >∑T&çyê&É˝À e⁄qï ø£fi≤e+‘·T\ ≈£î≥T+u≤\ JeqXË’*˝À e÷s¡TŒ rdüT≈£îe∫Ãq yê]˝À ‘·e÷à¬s&ç¶ ø£èwüíeT÷]Ô ˇø£s¡T. 1945˝À >∑T&çyê&É˝À ø£eT÷´ìdüTº bÕغ ‘ê\÷ø± ø£$T{° düuÛÑT´ì>± e⁄qï ø£èwüíeT÷]Ô ‘·eT Hêj·T≈£î˝…’q ø=+&É|ü*¢ d”‘êsêeTj·T´, kÕqTuÛÑ÷‹|üs¡T\T Á|üeTTK Hê´j·Tyê~ Á‹|ü⁄s¡H˚ì ø±o$X¯«Hê<∏ä+>±] Áb˛‘ê‡Vü≤+‘√ Ä s√E˝À¢H˚ ø£èwüíy˚DeTàqT $‘·+‘·T $yêVü≤+ #˚dTü ≈£îHêïs¡T. 1948˝À ø£eT÷´ìdüTº bÕغô|’ b˛©düT\ ìs¡“+<Û+ä ô|]– q|ü&ÉT ≈£î≥T+u≤ìï $&ç∫ s¡Vü≤dü´ Jeq+ >∑&É|üe\dæ e∫Ã+~. 1950 Ä>∑düTº HÓ\˝À ˇø£ Vü≤]»qyê&É˝À e⁄qï ø£èwüíeT÷]Ôì b˛©düT\T n¬sdüTº #˚XÊs¡T. ÄHê&ÉT |üfi¯ìj·T|üŒHé nH˚ Á_{°wüß b˛©düT n~Ûø±] Äj·Tìï ø±Hédü+ÁfÒwüHé ø±´+|ü⁄˝À eT÷&ÉT HÓ\\T e⁄+∫ ∫Á‘·Væ≤+dü\T ô|{≤ºs¡T. ‘·sê«‘· ø±´+|ü⁄ e÷]à ã+<äs¡T |ü+|æ+#ês¡T. n|üŒ{À¢ nø£ÿ&ÉTqï dæ.◊. sêeT#·+Á<äeT÷]Ô ø£èwüíeT÷]Ôì m+‘·>±H√ Væ≤+dæ+#ê&ÉT. düVü≤#·s¡T\ ÄqTbÕqT\T #Ó|üŒeTì ø=&ç‘˚ Äj·Tq #˚sTT $]–+~. ˇfi¯fl+‘ê rÁe >±j·÷\j·÷´sTT. n|ü&ÉT ø±´+|t≈£î e∫Ãq b˛©dt Ä|ò”düsY |üfi¯ìj·T|üŒHé ‘·e÷à¬s&ç¶ì #·÷dæ ªª$TdüºsY sêeT#·+Á<äeT÷ØÔ ø£èwüíeT÷]Ôì m+<äT≈£î ø={≤ºe⁄. H˚qT Äj·TqTï n¬sdüTº #˚dæ+~ eTs√ q\T>∑T]‘√ ø£*|æ mHéøö+≥sY #˚j·T&ÜìøÏ. Ç|ü&ÉT #·+ù|ùdÔ b˛düTºe÷s¡º+˝À Ä >±j·÷\ dü+>∑‹ ãj·T≥|ü&ÉT‘·T+~ nHêï&É≥. Ä dæ.◊. ø£èwüíeT÷]Ôì >±j·T|üs¡#·ø£b˛sTT e⁄+fÒ mHéøö+≥sY nsTTb˛j˚Tyêπs. Ä ‘·sê«‘· ø£eT÷´ìdüTº bÕغ ‘·q $<ÛëHêìï e÷s¡TÃø√e&É+‘√ Äj·Tq $&ÉT<ä\j·÷´s¡T. 1950 qe+ãs¡T˝À >±j·÷\‘√H˚ eTÁ<ëdüT yÓ[flq Äj·Tq n|üŒ{Ïπø nø£ÿ&É e⁄qï Á|üC≤ Hê≥´eT+&É*øÏ #Ó+~q $TÁ‘·ãè+<ä+ düVü≤ø±s¡+‘√ dæ˙ Á|üeTTKT\ |æ\\¢ ≈£î ≥÷´wüqT¢ #Óù|Œyês¡T. ‘·sê«‘· Ábı&ÉøHå£ é m–®≈L£ ´{Ïy>é ± |üì#˚d,æ kÕs¡B∏ dü÷º&çjÓ÷ kÕú|æ+∫q|ü&ÉT <ëì Ábı&Éø£åHé |üqT\qT |üs¡´y˚øÏådü÷Ô, HÓeTà~>± ‘·qøÏwüºyÓTÆq s¡M+Á<äHê<∏é sƒê>∑÷sY ù|]≥ s¡M+Á<ä ÄsYº Ábı&Éø£åHé‡ kÕú|æ+∫ \øå±~Ûø±], »MT+<ësY, ã+>±s¡T >±E\T, <Ûäs¡à<ë‘·, &Üø£ºsY u≤ãT ˝≤+{Ï n<äT“¤‘·yÓTÆq 11 ∫Á‘ê\qT ì]à+#ês¡T. dæ˙ ìsêàD+ ‘·eT #˚‘·T\T <ë{Ï b˛sTT+<äqï $wüj·÷ìï Á>∑Væ≤+∫ ìsêàDs¡+>∑+ qT+∫ dü«#·Ã¤+<ä+>± ‘·|ü≈£îHêïs¡T. Ábı&Éø£åHé m–®≈£L´{Ïyé>± |üì#˚ùd≥|ü&ÉT ≈£L&Ü mø˘‡Á{≤ Ä]ºdüTº\ ù|yÓT+≥¢qT mø˘‡Á{≤\ dü|ü¢j·TsY‘√ dü+ã+<Ûä+ ˝Ò≈£î+&Ü Ç|æŒ+#˚ @sêŒ≥T #˚dæ ‘·q ñ<ä´eT dü÷Œ¤]Ôì Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. kÕs¡B∏˝À e⁄qï|ü&ÉT ªs√E\T e÷sêsTTµ ∫Á‘·+ <ë«sê eV”≤<ë ¬sVü≤e÷Hé qT ‘Ós¡≈£î |ü]#·j·T+ #˚dæq |òüTq‘· Äj·Tq<˚. Ä ‘·sê«‘· ÄyÓT u≤©e⁄&é ∫Á‘· s¡+>∑+˝À Á|üeTTK V”≤s√sTTHé>± s¡÷|ü⁄~<äT›ø√e+ ‘Ó*dæq $wüj·Ty˚T. n|üŒ{À¢ ˇø£ Á|üeTTK ø£<ë∏ Hêj·T≈£î&ÉT Äj·Tq ∫Á‘·+˝À V”≤s√>± q{ÏùdÔ Äj·Tq≈£î Çe«e\ dæq ¬seTT´qπswüHé Çe«˝Òì |ü]dæú‘·T˝À¢ <ëìøÏ ã<äT\T>± Äj·Tq≈£î ‘·q Ç+{ÏH˚ sêdæ Ç#êÃsêj·Tq. Ç˝≤ #˚XÊs¡≥>±! nì Äj·TqTï n&ç–‘˚ ªªmes¡T #ÓbÕŒs¡T MT≈£î, Äj·Tq≈£î

LittleStar

42

- OCTOBER 2013

Çe«e\dæq &ÉãT“≈£î Á|ü‹|òü\+>± H˚qT Ä Ç+{Ïì Ç#êÃqT. Ç<˚+ ô|<ä› $wüj·T+ ø±<äT. <ëìï eT]Ãbı+&ç nq≥+ Äj·Tq Ä‘êà_Ûe÷HêìøÏ ì<äs¡Ùq+>± #Ó|üø√e#·TÃ. M] Ç<ä›s¡T ≈£îe÷s¡T˝À¢ ô|<ä› ≈£îe÷s¡T&ÉT ˝…ìHéu≤ãT ø£èwüíeT÷]Ô ì]à+∫q ø=ìï ∫Á‘ê\≈£î <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+#ês¡T. ∫qï ej·TdüT˝ÀH˚ eTs¡DÏ+#ês¡T. ¬s+&√ ≈£îe÷s¡T&ÉT ‘·e÷à¬s&ç¶ uÛÑs¡<ë«» ìsêà‘·>±, <äs¡Ù≈£î&ÉT>± e⁄+≥÷H˚ dæ˙ ø±]à≈£î\ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]dü÷Ô ‘·q e+‘·T ùde #˚düTÔHêïs¡T. 1960˝À @s¡Œ&çq Hê>±s¡T®q q>∑sY dü+πøåeT dü+düú≈£î e´ekÕú|üø£ n<Ûä´≈£åî&ç>± Bs¡Èø±\+>± e⁄+&É≥+ Äj·Tq J$‘·+˝À düTesêíø£åsê\‘√ *œ+#·Tø√<ä>∑Z $wüj·TeT+{≤sêj·Tq. nø£ÿ&˚ e÷‘·èuÛ≤cÕ dü$T‹ì kÕú|æ+#ês¡T. ‘Ó\T>∑T |ü≥¢ eTeTø±s¡+‘√ <ëì yê´|æÔ ø√dü+ ùde #˚ùd uÛ≤>∑´+ \_Û+∫+<äì dü+‘√wü|ü&ܶs¡T. 2007˝À sêh Á|üuÛÑT‘·«+ Äj·TqTï >∑T]Ô+∫+~. s¡|òüTT|ü‹ yÓ+ø£j·T´ nyês¡T¶ Äj·TqøÏ∫Ã Ä nyês¡T¶πø eHÓï ‘Ó∫Ã+~. Ä dü+<äs¡“¤+˝À á nyês¡T¶ MT≈£î m|ü&√ Çe«e\dæ+<äì n+fÒ ªª@yÓ÷ Hê≈£î ì»+>± á nyês¡T¶ n+<äT≈£îH˚+‘· ns¡Ω‘· e⁄+<√ ˝Ò<√µµ nq≥+ Äj·Tq ìsê&É+ãs¡‘·≈£î, ìã<ä∆‘·≈£î ì<äs¡Ùq+. nB Äj·Tq dæú‘·Á|ü»„‘·. ∫e]<äX¯˝À ø£eT÷´ìdüTº bÕغ˝Àq÷, ãj·T≥ e⁄qïyê]ø√dü+ eè<ë∆|ü´ edü‹ >∑èVü≤+ @ sêŒ≥T #˚ùdÔ u≤>∑T+≥T+<äH˚ Ä˝À#·q≈£î Á|ü‹s¡÷|üyÓTÆq #·+Á&É sêCÒX¯«s¡sêe⁄ bòÂ+&˚wüHé˝À e⁄+≥÷, ìs¡«Vü≤D u≤<Ûä´‘·\T ≈£L&Ü ìs¡«Væ≤+#ês¡T. #·ìb˛j˚Tes¡≈£L ≈£L&Ü m+‘√ ñ‘ê‡Vü≤+‘√ düeT düe÷» ìsêàDy˚T ‘·q ø£\ nì #Ó|æŒq ‘·e÷à¬s&ç¶ ø£èwüíeT÷]Ô e+{Ï ˝…C…+&é≈£î {≤©e⁄&é n+~düTÔqï nø£ås¡ düTe÷*$. - ã‘·TÔ\ Á|ükÕ<é


BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

|üs¡efi¯ófl ‘=≈£îÿ‘·Tqï Á|üø£è‹ n+<ë\ q&ÉTeT Ä~<ä+|ü‘·T\T

2

TICKET TOLLYWOOD sex psychology top N GHT Life trade GUIDE

uÛ…’s¡eø√q á ù|s¡T $+fÒ eTVü‰•esêÁ‹, ø±ØÔø£ bÂs¡í$T |üs¡«~Hê\T >∑Ts=ÔkÕÔsTT ‘Ó*dæq yê]øÏ.

‘Ó*j·Tìyês¡T á uÛ…’s¡eø√q mø£ÿ&√ ‘Ó\TdüTø√yê\qTø√e&É+ düVü≤»+. Ç~ mø£ÿ&√ ˝Ò<äT eTq sêh+˝Àì Á|üø±X¯+, HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢\ dü]Vü≤<äT›˝Àì <ä≥ºyÓTÆq n≥M ÁbÕ+‘·+˝À e⁄+~. #·T≥÷ºsê |üs¡T#·T≈£îqï |ü#·Ã<äq+‘√ ì+&çq ø=+&Ü ø√q\÷, >∑\>∑\bÕπs »\bÕ‘ê\T, Ä ˙{Ï‘√ @s¡Œ&ɶ ôd\j˚Ts¡T¢, M≥ìï+{Ï eT<Ûä´ HÓ\ø=ì e⁄qï >∑TVü‰\j·÷\÷. dü÷ú\+>± uÛ…’s¡eø√q s¡÷|ü⁄πsK\T Ç$. m+‘· #·÷dæHê ‘·ì$rs¡ì Á|üø£è‹ |üs¡efi¯ófl, Hêø√düy˚T e#êÃs¡+≥÷ |ü\ø£]+#˚ Ä<Ûë´‹àø£‘·, M#˚ >±* ôd’‘·+ z+ qeT'•yêj·T nì »|ædüTÔqï≥T¢ nì|ædüTÔ+≥T+~. Çø£ÿ&ç eTH√Vü≤s¡yÓTÆq Á|üø£è‹øÏ |üs¡e•+∫q Ä~<ä+|ü‘·T\T neTs¡Hê<∏é ˝Àì •e*+>±ìï b˛*q *+>±ìï Çø£ÿ&É e~* yÓfi≤fls¡ì bÂsêDÏø£ >±<∏ä\T #Ó|ü⁄ÔHêïsTT. düTe÷s¡T 250 #·<äs¡|ü⁄ n&ÉT>∑T\ $d”Ôs¡í+˝À yê´|æ+∫ e⁄qï á q\¢eT\ ns¡D´+˝À n&ÉT>∑&ÉT>∑THê <˚e‘ê s¡÷bÕ\T ø£ì|ædü÷Ô e⁄+{≤sTT. eTTK´+>± ˇπø ø=+&É˝À #ÓøÏÿq mì$T~ Ä\j·÷\T #ÓøÏÿq yÓ’q+ nãT“s¡|üs¡TdüTÔ+~. Çø£ÿ&ç <äTsêZ+ã Ä\j·T+˝À neTàyê]øÏ z $X‚wü+ e⁄+~. ø±ØÔø£ bÂs¡í$T s√Eq #·+Á<äøÏs¡D≤\T neTàyê] MT<ä Á|üdü]+#·≥+ $X‚wü+. á $X‚cÕìï <ä]Ù+∫ |ü⁄˙‘·T\e{≤ìøÏ uÛÑ≈£îÔ\T ‘·+&√|ü‘·+&Ü\ T>± $#˚Ãdæ ø£qTï\ |ü+&ÉTe⁄>± neTàyê]ì <ä]Ù+#·T≈£î+{≤s¡T. Çø£ÿ&ç mì$T~ Ä\j·÷\qT @ ø£ø±\+˝À <ä]Ù+#˚ kÂ\uÛÑ´+ e⁄+~. mì$T~ >∑TVü‰\j·÷\˝À 7 ‘·÷s¡TŒ ~X¯>± e⁄+fÒ, ˇø£{Ï e÷Á‘·+ e⁄‘·Ôs¡ ~X¯>± e⁄+≥T+~. á >∑TVü‰\j·÷\ìï+{Ï˝Àq÷ >∑sꓤ\j·÷\÷, es¡+&Ü\÷, düÔ+uÛ≤\÷ n˙ï ø=+&Ésê‹‘√H˚ eT*#ês¡T, πøe\+ •e*+>∑+ e÷Á‘·y˚T Á>±HÓ’{Ÿ sêsTT‘√ #ÓøÏÿ+∫ e⁄+&É≥+ ø£qã&ÉT‘·T+~. á >∑TVü‰\j·÷˝À¢ HÓ\ø=qï Á|ü<Ûëq <Ó’e+ uÛÑπsZX¯«s¡T&ÉT. á πøåÁ‘êìøÏ bÕ\≈£î&ÉT uÛ…’s¡e⁄&ÉT. Äj·Tq ù|s¡TMT<˚ á ÁbÕ+‘êìï uÛ…’s¡eø√q nì |æ\TkÕÔs¡T. á >∑TVü≤\≈£î bÂsêDÏø£, #ê]Á‘·ø£ ÁbÕX¯düÔ´+ e⁄+~. Çø£ÿ&É n&ÉT>∑&ÉT>∑THê |ü\¢e⁄\ •\Œ ø£fi¯ <äs¡Ùq$TdüTÔ+~. á ÁbÕ+‘êìï ø±\uÛ…’s¡e⁄&ÉT nH˚ #·Áø£e]Ô |ü]bÕ*+#ê&Éì n+<äTπø á ÁbÕ+‘êìøÏ uÛ…’s¡eø√q nH˚ ù|s¡T e∫Ã+<äì ≈£L&Ü #ÓbÕÔs¡T. <ëìøÏ kÕø£å´+>± #·T≥÷º ø√≥\ Äqyêfi¯ófl ø£ì|ækÕÔsTT. á >∑TVü‰\j·÷\‘√ bÕ≥T #·T≥Tº|üø£ÿ\ e⁄qï qBq<ë\qT, ôd\j˚Ts¡¢qT, |üs¡«‘· kÕqTe⁄*ï #·÷&=#·TÃ. mø£ÿ&É #·÷dæq |ü#·Ãì Á|üø£è‹ s¡eTD°j·T‘· #·÷|ü⁄*ï ‹|üø√ìe«<äT. nsTT‘˚ n≥M ÁbÕ+‘·+ ø±e≥+‘√ ø±*q&Éø£q #·÷&Ée\dæ edüTÔ+~. s¡eTD°j·T Á|üø£è‹ <äèXÊ´\‘√q÷, #ê] Á‘·ø£ dü+|ü<ä‘√q÷ n\sêπs á uÛ…’s¡eø√qqT n_Ûeè~∆ #˚ùdÔ n<äT“¤‘·yÓTÆq |üsê´≥ø£ düú\+>± s¡÷|ü⁄~<äT›≈£î+≥T+<äq≥+˝À n‹X¯jÓ÷øÏÔ ˝Ò<äT.

My CHOICE QUIZ

COMPETET ON d ary B RTHDAYS EXCLUS VE

#·÷&Ée\dæq Á|ü<˚XÊ\T : »\bÕ‘ê\T, >∑T+&Ü\T, <√HÓ\T, >∑TVü‰\j·÷\÷, |ü#·Ãì Á|üø£è‹, n&É$|üP\ k˛j·T>±\T, n&É$ n+<ë\T edü‹ kÂø£s¡´+ : Çø£ÿ&É z ¬>dtº Vü≤Ödt e⁄+~ ø±ì kÂø£sê´\T ‘·≈£îÿe, n+ães¡+ ø=‘·Ô|ü*¢˝À ãdü #˚j·Te#·TÃ. Çø£ÿ&É kÂø£sê´\T ‘·≈£îÿe ø£qTø£ ìsê«Vü≤≈£î\T ì‘ê´qï<ëq+ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. á nqï Á|ükÕ<ëìï d”«ø£]+#·e#·TÃ. Á|üj·÷D+ : Á|üø±X¯+ õ˝≤¢ n+ães¡+ ø=‘·Ô|ü*¢ es¡≈£î #˚s¡T≈£î+fÒ nø£ÿ&ç qT+&ç uÛs’… e¡ ø√q≈£î sêÁ‹ |ü~ >∑+≥\ es¡≈î£ ãdüT‡ kÂø£s´¡ + e⁄+~. ˇ+>√\T es¡≈£î ¬s’\T, ãdüT‡ kÂø£s¡´+ e⁄+~. nø£ÿ&ç qT+∫ n+ães¡+ ø=‘·Ô|ü*¢øÏ ãdüT‡ <ë«sê>±ì Åô|y’ ≥ ˚ T yêVü≤Hê\ <ë«sê >±ì s√&ÉT¶ e÷s¡+Z ˝À yÓfi¯fle#·TÃ. e÷{≤¢&˚ uÛ≤wü\T : ‘Ó\T>∑T - OCTOBER 2013 43


B RTHDAYS EXCLUS VE LittleStar

44

- OCTOBER 2013

<ä{Ÿ áCŸ

|üesY kÕºsY Äs¡T n+>∑Tfi≤\ ãT˝…¢{Ÿ Äs¡&ÉT>∑T\ eTìwæì #·+|ü⁄‘·T+~. n˝≤+{Ï~ Äs¡&ÉT>∑T\Tqï eTìwæ Ç+πø+ #Ój·÷´* nì z &Ó’˝≤>˘ ñ+~. á &Ó’˝≤>˘ ≈£î Vü≤+Á&Ó&é |ü¬s‡+{Ÿ j·÷|tº nsTTq |üeπs |üeHé ø£fi≤´DY. |üesY kÕºsY Ä ù|s¡T˝ÀH˚ |üesY @$T{À ‘Ó\TdüTÔ+~. yÓT>±kÕºsY ‘·eTTà&ç>± ‘Ó\T>∑T ‘Ós¡≈£î |ü]#·j·TyÓTÆHê n~ ‘=* dæìe÷ es¡πø nqï~ n+<ä]ø° ‘Ó*dæq dü‘·´y˚T. #Ó≥Tº ù|s¡T #Ó|æŒ ø±j·T\eTTà≈£îqï+‘· e÷Á‘êq n$ m≈£îÿe s√E\T neTà˝Òs¡T ø±ã{Ϻ n˝≤+{Ï Çy˚TCŸ‘√ m+Á{° Ç∫ÃHê n~ πøe\+ |ü]#·j·T dæìe÷ es¡πø nqï~ ì»+. Ä ‘·s¡Tyê‘˚ ndü\T {≤˝…+{Ÿ ãj·T≥ |ü&˚~. |üeHé ø£fi≤´DY ‘=* ∫Á‘·+ ªnø£ÿ&É ne÷àsTT Çø£ÿ&É nu≤“sTTµ. Ç.$.$ dü‘´· Hêsêj·TD <äsÙ¡ ø£‘«· + ˝À s¡÷bı+~q á ∫Á‘·+‘√ |ü]#·j·TyÓTÆHê, ‘·s¡Tyê‘· ¬s+&Ée dæìe÷ ªdüTkÕ«>∑‘·+µ ∫Á‘·+ |üesY kÕºsY |üesY @$T{À #·÷|æ+∫+~. Ä dæìe÷ ‘·s¡Tyê‘· ª‘=* Áù|eTµ dæìe÷‘√ |üesY kÕºsY Çy˚TCŸ ≈£îqï ndü\T |üesY ‘Ó*dæ+~. Ä dæìe÷ ‘·sT¡ yê‘· |üeHé j·T÷‘Y ◊ø±Hé>± e÷]b˛j·÷&ÉT. V”≤s√≈£î bòÕ´Hé‡ ñ+&É&É+ düVü≤»+ ø±˙ Ä V”≤s√ e´øÏÔ‘ê«ìøÏ ≈£L&Ü bòÕ´Hé‡ ñHêïs¡+fÒ n~ πøe\+ |üeHé ˇø£ÿ&çπø kÕ<Ûä´+ nsTT´+~. kÕ<Ûës¡D+>± dæìe÷ nqï ‘·s¡Tyê‘· Væ≤{Ÿ‡, bòÕ¢|t‡ nH˚$ ø±eTHé, nsTT‘˚ Væ≤{Ÿ e∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT bı+–b˛e&É+, bòÕ¢|t e∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT ≈£î+–b˛e&É+ á |üesYkÕºsY≈£î ‘Ó*j·Tì $wüj·T+. ‘·q |üH˚$T{À n~ #˚düT≈£î+≥÷ yÓfi¯fl&Éy˚T n‘·ìøÏ ‘Ó*dæ+~. Ç{°Ïe˝Ò $&ÉT<ä˝…’q |üesY kÕºsY ∫Á‘·+ ªn‘êÔ]+{ÏøÏ <ëπs~µ $&ÉT<ä\≈£î eTT+<˚ ô|’s¡d” d”&û\T ãj·T{ÏøÏ e#êÃj·T+fÒ ì»+>± ô|’s¡d” @ kÕúsTT˝À bÕ‘·T≈£îb˛sTT+<√ ns¡∆+ #˚düTø√e#·TÃ. kÕ<Ûës¡D+>± ˇø£ dæìe÷ ]©CŸ nsTT‘˚ Ä yÓTT<ä{Ï c˛ nsTTb˛sTTq ‘·s¡Tyê‘· ô|’s¡d” d”&û\T ãj·T{ÏøÏ sêe&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. ø±˙ ˇø£ ô|<ä› V”≤s√ dæìe÷ n+<äT˝À uÛ≤Ø ã&Ó®{Ÿ‘√ s¡÷bé+~q dæìe÷ $&ÉT<ä\≈£î eTT+<˚ Ç˝≤ ô|’s¡d” u≤]q |ü&É≥eTH˚~ Ç<˚ yÓTT<ä{Ï kÕ]. á ô|’s¡d” <Óã“≈£î á dæìe÷qT nqT≈£îqï s√Eø£Hêï eTT+<˚ $&ÉT<ä\ #˚kÕs¡T. nsTT‘˚ á $wüj·T+˝À |üesY kÕºsY eTs√ kÕ] ‘·q dü‘êÔ #·÷|æ+#ê&ÉT. dæìe÷ $&ÉT<ä\≈£î eTT+<äT s√E Á|ü‘˚´ø£ Ä≥\T y˚j·T&É+ nH˚~ ø±eTHé. Ä {Ϭø{Ÿ‡ ø√dü+ n_Ûe÷qT\T, Áù|ø£å≈£î\T ≈£L´ ø£{≤ºs¡T. u…ì|òæ{Ÿ c˛ {Ϭø{Ÿ‡ Vü‰{Ÿ πøø˘˝≤ neTTà&Éj·÷´sTT. á dæìe÷ $&ÉT<ä˝…’ dü÷|üsY &É÷|üsY Væ≤{Ÿ {≤ø˘qT kı+‘·+ #˚düT≈£î+~. ˇø£ yÓ’|ü⁄ ô|’s¡d” d”&û\T #·÷düTÔHêï ≈£L&Ü á dæìe÷ ô|’ ÁπøCŸ ‘·>∑Zø£ b˛e&É+ |üeHé ø£fi≤´DY Çy˚TCŸøÏ ‘êsêÿD+. Çø£ |üeHé ø£fi≤´DY dæìe÷\T $_Ûqï+>± }<ääs¡>=fÒº˝≤ ñ+&É≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô |ü&É‘ê&ÉT. ˇπø e´øÏÔ es¡Tdü>± e+<ä eT+~ì q]¬øj·T´&É+, ˝Ò<ë $\Hé‡ nj·TT<Ûë\‘√ edüTÔHêï V”≤s√ <Ûäs¡àj·TT<ä∆+ (n+fÒ #˚‹˝À ø£Ás√, ø£‘√Ô ñqï ≈£L&Ü |ü&˚dæ ô|ò’{Ÿ #˚j·T&É+) #˚j·T&É+ |üeHé≈£î Çwüº+ ˝Òì |üì. ˇø£ kÕe÷q´ eTìwæ Ç˝≤+{Ï dü+|òüT≥q˝À m˝≤ Ä˝À∫kÕÔ&√ n˝≤ n˝À∫+∫ ô|ò’{Ÿ #˚j·T>∑\&ÉT. ‘·q dæìe÷\T ‘·q n_Ûe÷qT\πø ø±≈£î+&Ü n+<ä]ø°Ï q#·Ã&ÜìøÏ ø±s¡D+ Ç<˚ ø±e#·TÃ. ‘·q dæìe÷ ô|s’ d¡ ø” Ï >∑Ts¡sTT‘˚ ìsêà‘· >∑T]+∫ Ä˝À∫+∫ ‘·qT rdüT≈£îqï bÕ]‘√wæø±ìï ‹]– Ç#˚Ãj·T&ÉeT+fÒ e÷eT÷\T $wüj·T+ ø±<äT. |üeHé ø£fi≤´DY q{Ï+∫q á ∫Á‘·+ bòÕ$T© m+≥sYfqÆ… sY>± n\]dü÷Ô |ü~s√E\ eTT+<˚ <ädüsê |ü+&É>∑qT ‘Ó∫Ã+<äì y˚πs #ÓbÕŒ˝≤...!


B RTHDAYS EXCLUS VE

e+<˚fi¯fl y˚&ÉTø£˝≤ ... LittleStar

uÛ≤s¡‘· <˚X¯+˝À dæìe÷|ü⁄{Ϻ e+<˚fi¯ófl |üPs¡ÔsTTq dü+<äs¡“¤+>± <äøÏåD uÛ≤s¡‘· #·\q∫Á‘· |ü]ÁX¯eT Ç{°e\ y˚&ÉTø£\qT ìs¡«Væ≤+∫+~. uÛ≤s¡rj·T dæìe÷ y˚&ÉTø£\qT |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#êeTì #ÓãT‘·Tqï eTq ìsê«Vü≤≈£î\ &√\¢‘·q+ ãj·T≥|ü&ç+~. #ÓqïjYT˝Àì HÓÁVüA ùdº&çj·T+˝À ôdô|º+ãsY 21 qT+∫ 24es¡≈£î ìs¡«Væ≤+∫q y˚&ÉTø£˝À¢ ø=ìï n|üXè¯ ‘·T\T #√≥T#˚dTü ≈£îHêïsTT. á y˚&TÉ ø£˝À¢ {≤©e⁄&é, ø√©e⁄&é, e÷©e⁄&é kÕ+&É˝Ÿe⁄&é ∫Á‘·d”eT\≈£î #Ó+~q |ü\Te⁄s¡T Á|üeTTKT\T bÕ˝ÀZHêïs¡T. nsTT‘˚ á y˚&ÉTø£˝À¢ ‘Ó\T>∑T dæìe÷ |ü]ÁX¯eT ‘·q dü+düÿè‹ì ø±bÕ&É≥+˝À |üP]Ô>± $|òü\yÓTÆ+<äì #ÓbÕŒ*. nsTT‘˚ q+ãsY‡ |üs¡+>± ø±≈£î+&Ü C≤rj·T, n+‘·sê®rj·T nyês¡T¶\ |ü]~Û˝ÀøÏ ‘Ó\T>∑T dæìe÷ #˚s¡ø£b˛e&É+ |ü≥¢ |ü\Te⁄s¡T Á|üeTTKT\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚j·T&É+ $X‚wü+. á y˚&ÉTø£\ dü+<äs¡“+>± #ê˝≤ eT+~ ‘Ó\T>∑T yê]øÏ nee÷q+ ø£*–+~. nsTT‘˚ á e+<˚fi¯¢ y˚&ÉTø£\ $wüj·T+˝À ø=+<äs¡T $yê<ë\T düèwæº+#·&ÜìøÏ |üPqT≈£îHêïs¡ì, Ç˝≤+{Ï ô|<ä› ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ ∫qï ∫qï ‘·|ü⁄Œ\T <=s¡¢&É+ düVü≤»eTì, Ç˝≤+{Ï y˚&ÉTø£˝À¢ ø=+<äs¡T ø±yê\ì bÕ˝§Zqø£b˛e&É+ yê] <äTs¡<äèwüºeTì dæ ø£fi≤´DY #Ó|üŒ&É+ $X‚wü+. n˝≤π> ‘Ós¡ô|’ Á|ü<ä]Ù+∫q ôd’¢&É¢ Á|ü<äs¡Ùq˝À <ë<ë kÕôV≤uŸ bòÕ˝Òÿ nH˚ ù|s¡TqT øÏ+<ä sêdæ bòı{À e÷Á‘·+ ÄsYJ {ÀØï nH˚ eTs√ dæ˙ Á|üeTTKT&ç bòı{À y˚j·T&É+ n+<ä]ø° ÄX¯Ãsê´ìï ø£*–+<ä∫+~. 35 @fi¯ó¢>± ‘Ó\T>∑T dæ˙ s¡+>∑+˝À ñ+≥÷ 135 ∫Á‘ê˝À¢ V”≤s√sTTHé>±, 150 ∫Á‘ê˝À¢ ø±´¬sø£ºsY Ä]ºdüTº>± q{Ï+∫, V”≤s√sTTHé>± Á|üeTTK V”≤s√\+<ä] düs¡düHê ˇø£|ü⁄Œ&ÉT q{Ï+∫q ø£$‘· ˝≤+{Ï dæ˙j·TsY q{Ï á y˚&ÉTø£\≈£î ‘·qqT |æ\eq+<äT≈£î <ä÷s¡+>± e⁄+#·&É+ #ê˝≤ u≤<Ûä ø£*–+<äì d”ìj·TsY q{Ï ø£$‘· Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. d”ìj·TsY q≥T\T &Ü.nøÏÿH˚ì Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, eT\j·÷fi¯ q≥T&ÉT eT<ÛäT »qà~q y˚&ÉTø£\T ø£qTï\ |ü+&ÉTe>± »]>±sTT. á e+<˚fi¯¢ y˚&ÉTø£˝À nøÏÿH˚ìøÏ ns¡T<Ó’q >ös¡e+ \_ +Û ∫+~. ‘·q 90@fi¯¢ »qà~H√‘·‡yêìï |òTü q+>± »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± ø=+<äsT¡ dæ˙ Á|üeTTKT\≈£î ñ<˚›X¯|üPs¡«ø£+>±H˚ ÄVü‰«Hê\qT Ä\dü´+>± |ü+|æq≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ‘Ó\T>∑T dæ˙ |ü]ÁX¯eT y˚&ÉTø£˝À¢ ø£˙dü+ ‘Ó\T>∑T‘·*¢ ^‘·+>±ì, ÁbÕs¡úHê ^‘êìï ôd’‘·+ Á|ü<ä]Ù+#·˝Ò<äT. ÄVü‰«ì‘·T˝À¢ ¬ø.$X¯«Hê<∏é, ¬ø.sê|òüTy˚+Á<äsêe⁄ ‘·~‘·s¡ dæ˙ Á|üeTTKT\

qT $düà]+∫ ‘·$Tfi¯ <äs¡Ù≈£î\T ¬ø.u≤\#·+<äsYqT Á|ü<∏äeT+>± düHêàì+#·&É+ô|’ q≥T\T, ìsêà‘·, <äs¡Ù≈£î\T ÄsY.Hêsêj·TDeT÷]Ô nuÛÑ´+‘·s¡+ ˝ÒeHÓ‘êÔs¡T. ô|<ä›\+<äs¡÷ ø£*dæ ã\e+‘·+>± Äj·TqTï ùdºJô|’qT+&ç ~+ù|kÕs¡T. á y˚&ÉTø£\ ìsê«Vü≤≈£î\ rs¡T‘√ <ëdü] Hêsêj·TD sêe⁄, $»j·Tìs¡à\, ÁãVü‰àq+<ä+ ‘·~‘·s¡T\T sêÁwüº|ü‹ düHêàHêìøÏ Vü‰»s¡Tø±ø£b˛e&É+ $X‚wü+. uÛ≤s¡rj·T dæìe÷ y˚&ÉTø£\ eTT–+|ü⁄ düuÛÑ˝À ‘Ó\T>∑T dæ˙ |ü]ÁX¯eT≈£î nqT≈£îqï kÕúsTT˝À >ös¡e+ <äø£ÿ˝Ò<äì, ‘Ó\T>∑T ∫Á‘· |ü]ÁX¯eT˝À m+‘√ eT+~ Á|üeTTKT\THêï yê]ì >∑T]Ô+#·≈£î+&ÜH˚ ø±s¡´Áø£eT+ »]–+<äì Äs√|æ+#ês¡T. eTs√kÕ¬s’Hê Ç˝≤+{Ï bıs¡bÕ≥T¢ »s¡>∑≈£î+&Ü Á|üD≤[ø£qT s¡÷bı+~+#ê\ì ø√sês¡T dæ˙ ìsêà‘· n+_ø± ø£èwüí. X¯‘ê_› ñ‘·‡yê˝À¢ ‘Ó\T>∑T dæ˙ |ü]ÁX¯eT≈£î rÁe nee÷q+ »]–+<äì Á|üeTTK ìsêà‘· ø±Á≥>∑&ɶ eTTsê] Äs√|æ+#ês¡T. ndü\T d”ìj·T¬s¢e]˙ á ñ‘·‡yêìøÏ |æ\e˝Ò<äì, yÓ[¢qyê]øÏ ≈£L&Ü ‘·–q >ös¡e+ Çe«˝Ò<äì Äj·Tq nHêïs¡T. dü+^‘· <äs¡Ù≈£î&ç>± 40øÏ ô|’>± ∫Á‘ê\≈£î dü+^‘êìï n+~+∫, <äs¡Ù≈£î&ç>± eT÷&ÉT dæìe÷\≈£î <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫q ÄØŒ |ü{≤ïj·Tø˘ á y˚&ÉTø£\≈£î ‘·qqT |æ\eø£b˛e&É+ ô|’ #ê˝≤ |òü÷≥T>± düŒ+~+#ês¡T. Hê\T>∑T s√E\ bÕ≥T »]–q á dü+ãsê\T eTT–XÊsTT. uÛ≤s¡rj·T dæìe÷ X¯‘· edü+‘ê\ y˚&ÉTø£˝À¢ uÛ≤>∑+>± eT\j·÷fi¯ dæ˙ |ü]ÁX¯eT ø±s¡´Áø£e÷\T eT+>∑fi¯yês¡+ dü+Á|ü<ëj·Tã<ä∆+>± kÕ>±sTT. eTfi¯j·÷\ |ü]ÁX¯eT≈£î dü+ã+~+∫q Á|üeTTKT\+‘ê ‘·eT ‘·eT dü+düè‹, kÕ+ÁbÕ<ëj·÷\‘√ á y˚&ÉTø£˝À¢ bÕ˝ÀZHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T dæìe÷ |ü]ÁX¯eT kÕ+πø‹ø£+>± eTT+<ä&ÉT>∑T y˚dæHê dü+düÿè‹, dü+Á|ü<ëj·÷\qT ø±bÕ&É≥+˝À |üP]Ô>± <ë] ‘·|æŒ+<äì, eT÷ø° qT+&ç n+#·\+#Ó\T>± dæìe÷ m~–+<äì ‘=*Hêfi¯¢˝À #ê˝≤ eT+∫ ∫Á‘ê\T e#êÃj·Tì, sêqT sêqT ‘Ó\T>∑T dü+düÿè‹, dü+Á|ü<ëj·÷\≈£î ‹˝À<äø±*düTÔHêïs¡ì dæìe÷{ÀÁ>∑|ò” eT+Á‹ &ûπø ns¡TD $eT]Ù+#·&É+ $X‚wü+. ‘Ó\T>∑T dæ˙ yÓ\T>∑T\qT Á|ü»«*+|ü #˚dæq eTVü‰eTVüQ\qT düà]+#·Tø√≈£î+&ÜH˚ á ø±s¡´Áø£e÷\ qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Ç˝≤+{Ï |ü]dæú‘·T˝À¢ á y˚&ÉTø£\qT ìs¡«Væ≤+#·&É+ m+<äTø£ì ø=+<äs¡+≥THêïs¡T.

- OCTOBER 2013 45


LittleStar

ø£<∏ä*ï ]|”{Ÿ #˚j·T&É+ HêøÏwüº+ ñ+&É<äT.

- dæ+^‘·+ lìyêdüsêe⁄ ‘Ó\T>∑T dæìe÷ #·]Á‘·˝À dæ+^‘·+ lìyêdüsêe⁄~ z Á|ü‘˚´ø£ XË’*. e÷≥\T ˝Ò≈£î+&Ü n<äT“I‘ê\T Ä$wüÿ]+#·&É+˝Àq÷, ‘·q<Ó’q ø±yÓT&û‘√ n+<ä]ì q$«+#·&É+˝Àq÷, Á|üjÓ÷>±‘·àø£ ∫Á‘ê\T #˚dæ Ä&çj·THé‡qT Äø£≥Tº≈£îH˚˝≤ #˚ùd H˚s¡Œ] Äj·Tq. ø£eT˝Ÿ Vü‰düHé‘√ rdæq ª|ü⁄wüŒø£ $e÷q+µ Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± n+<ä]˙ n\]+∫+~. Äj·Tq rdæq ∫Á‘ê\T ‘·≈£îÿy˚ nsTTHê n$ n+<ä]øÏ q#êÃsTT. ªkıyÓTTàø£&ç~-k˛ø=ø£&ç~µ, ªyÓTÆπø˝Ÿ eT<äq ø±eTsêEµ, ªeTj·T÷]µ, ªuÛ…’s¡eB«|ü+µ, ªÄ~‘·´ 369µ. Ç˝≤ <˚ìø£<˚ $_ÛqïyÓTÆq ∫Á‘ê\qT s¡÷bé+~+∫q Á|ü‹uÛ≤ o*. ÁøÏj˚T{Ï${°øÏ ej·TdüT n&ÉT¶ ø±<äì Ç+ø± #Ó|üŒø£H˚ #ÓãT‘·THêïsêj·Tq. ej·TdüT 80 <ë≥T‘·THêï |òæ*+ y˚TøÏ+>˘ $wüj·T+˝À m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT n|t ≥T &˚{`>± ñ+{≤sêj·Tq. ø=+‘· $sêeT+ ‘·sê«‘· ‘êC≤>± ªyÓ˝Ÿø£yéT ˇu≤e÷µ ∫Á‘êìï s¡÷bı+~+∫q dæ+^‘·+ lìyêdüsêe⁄‘√ {≤©e⁄&é ∫{Ÿ#ê{Ÿ. Ç+‘·ø° ˇu≤e÷ mes¡T? <ëì ø£<∏˚$T{Ï? ø£<∏ä >∑T]+∫ eTT+<äT>±H˚ #Ó|ü⁄Œ≈£î+fÒ Á~∏˝Ÿ @eTT+≥T+~. ø±ã{Ϻ ø£<∏ä >∑T]+∫ ø±≈£î+&Ü á dæìe÷ Á|ü‘˚´ø£‘·\T @$T{À #ÓãT‘êqT. Á|ü‘˚´ø£‘· ˝Òø£b˛‘˚ H˚qT ndü\T dæìe÷\T rj·TqT. Ç|üŒ{Ïes¡≈£L mH√ï C≤qsY\˝À dæìe÷\T rkÕqT. @ C≤qsY˝À rdæHê ø±yÓT&ûπø Hê nÁ>∑‘ê+ã÷\+. ø±˙ yÓTT<ä{ÏkÕ]>± á dæìe÷˝À e÷Á‘·+ myÓ÷wüHéøÏ n~Ûø£ ÁbÕ<Ûëq´‘· ñ+≥T+~. ôd+{ÏyÓT+{ŸqT m|ü⁄Œ&É÷ ≈£L&Ü Áù|ø£å≈£î\T Ä<ä]kÕÔs¡ì Ç|üŒ{Ïø° Áù|ø£å≈£î\T ìs¡÷|ædü÷ÔH˚ ñHêïs¡T. ø±ã{Ϻ á dæìe÷ ≈£L&Ü ‘·|üŒ≈£î+&Ü Væ≤{Ÿ ne⁄‘·T+<äì qeTTà‘·THêïqT. kÕ<Ûës¡D+>± MT dæìe÷˝À¢ m|ü⁄Œ&É÷ ø=‘·Ô<äq+ ñ+≥T+~, <ëì>∑T]+∫? m|ü⁄Œ&ÉT @~ #˚dæHê ø=‘·Ô>± ñ+&Ü\ì Á|üj·T‹ïkÕÔqT. ìs¡+‘·s¡+ nH˚«wæ+#·&Éy˚T Hê |üì. ˇø£kÕ] e∫Ãq ø£<∏ä*ï ]|”{Ÿ #˚j·T&É+ n+fÒ Hêø£dü‡\T q#·Ã<äT. H˚qT rdæq Á|ü‹ dæìe÷ <˚ìø£<˚ $_Ûqï+. yê{Ï˝≤π> á ªyÓ˝Ÿø£yéT ˇu≤e÷µ ≈£L&Ü. z j·T<ës¡ú dü+|òüT≥q Ä<Ûës¡+>± á ø£<∏ä ¬s&û #˚kÕ. Ç|ü⁄Œ&=düTÔqï dæìe÷\>∑T]+∫? Ç|ü⁄Œ&ÉT #ê˝≤ eT+~ ø=‘·Ô <äs¡Ù≈£î\T #ê˝≤ eT+∫ dæìe÷\T rdüTÔHêïs¡T. nsTT‘˚ ø£eT]¸j·T˝Ÿ ∫Á‘ê\˙ï bòÕs¡Tà˝≤\T n+≥THêïs¡T. ø±˙ bòÕs¡Tà\‘√H˚ ø£eT]¸j·T˝Ÿ ∫Á‘ê\ì rdüTÔHêïs¡T. @ dæìe÷¬ø[¢Hê n<˚ ø£<∏ä, ny˚ &ÜqT‡\T ñ+&É&É+‘√ dæìe÷\ $»j·÷\ XÊ‘·+ |ü~øÏ |ü&çb˛sTT+~. @<Ó’Hê düπs Áù|ø£å≈£î\T Ä<ä]+#ê\+fÒ dü]ø=‘·Ô>± Ä˝À∫+∫ ø=‘·Ô ∫Á‘êìï n+~ùdÔ ‘·|üŒø£ $»j·T+ kÕ~Û+#·e#·Ãqï qeTàø£+‘√ ∫Á‘êìï rùdÔ u≤>∑T+≥T+~. á dæìe÷≈£î dü+^‘·+ ≈£L&Ü MTπs #˚kÕs¡T ø±s¡D+? ø±s¡D+ n+≥÷ @MT˝Ò<äT. H˚qT Ç|ü⁄Œ&ÉT dü+^‘· <äs¡Ù≈£î&ç>± e÷s¡&Éy˚T+{Ï? ø£qï&É+˝À 46

- OCTOBER 2013

m|ü⁄Œ&√ eT÷´õø˘ &Ó¬s’ø£åHé #˚XÊ. dü+^‘· <äs¡Ù≈£îì>± Hê ‘=* ∫Á‘·+ ø£qï&É ø£+؃s¡e sêCŸ≈£îe÷sY~. Ä ‘·sê«‘· nø£ÿ&˚ ¬s+&ÉT dæìe÷\≈£î dü+^‘·+ n+~+#ê. ìC≤ìøÏ á á ø£<∏ä sêdüT≈£îqï|ü⁄Œ&˚ Hê≈£î bÕ≥\‘√ bÕ≥T dü«sê\T ≈£L&Ü |ü⁄fÒºXÊsTT. u≤\ø£èwüí‘√ ªÄ~‘·´ 999µ rkÕÔqHêïs¡T ø£<ë, eT] Ä dæìe÷ m|ü⁄Œ&ÉT ? u≤\ø£èwüí‘√ H˚qT #˚ùd dæìe÷ ñ+≥T+~. Á|üdüTÔ‘·+ u≤\ø£èwüí dæìe÷\‘√ _J>± ñHêïs¡ T . n˝≤π > H˚ q T ≈£ L &Ü _J>±H˚ ñHêïqT. <ëìøÏ dü + ã+~Û + ∫q ø£ < ∏ ä ‘·j·÷s¡e⁄‘·T+~. n˙ï ≈£î~]‘˚ ‘·«s¡˝ÀH˚ Ä dæìe÷ ôd{Ÿ‡ô|’øÏ edüTÔ+~. n|üŒ{Ï Ä~‘·´ 369 ˝À˝≤ Ç+<äT˝À ≈£L&Ü f…ÆyéT yÓTw”Hé ñ+≥T+~. nsTT‘˚ Ç~ #ê˝≤ ø=‘·Ô>± ñ+≥T+~. Ä dæìe÷≈£î á dæìe÷≈£î #ê˝≤ e´‘ê´dü+ ñ+≥T+~. á dæìe÷≈£î ªÄ~‘·´ 999µ nH˚ f…Æ{Ï˝Ÿ ô|’ Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘·T+~. BìøÏ dü+ã+~Û+∫q $esê\T f…ÆyéT e∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT ‘Ó*j·TCÒkÕÔ+. á eT<Ûä´ q≥T&ç>± ≈£L&Ü #˚dü÷ÔHêïs¡T? ne⁄qT. Hê≈£î q∫Ãq bÕÁ‘· nì|æùdÔ q{ÏdüTÔHêïqT. Ç{°e˝Ò ª∫ìï ∫ìï ÄX¯µ ∫Á‘·+˝À q{Ï+#êqT. Á|üdüTÔ‘·+ ø£eT˝ŸVü‰düHé ≈£L&Ü ‘·q kı+‘· dæìe÷˝À z bÕÁ‘· #˚j·TeTì n&ç>±&ÉT. Ä bÕÁ‘· >∑T]+∫ ‘Ó\TdüT≈£îqï ‘·s¡Tyê‘· Ä˝À∫kÕÔ. MT ‘·s¡Tyê‹ ÁbÕC…ø˘º‡ @$T{Ï? Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚ Ç|üŒ{Ïes¡≈£L sêì Á|üjÓ÷>∑+ #˚j·TuÀ‘·THêïqT. n+fÒ n~ Á|” ]ø±¬s¶&é eT÷M. dæìe÷≈£î dü+ã+~Û+∫q ]ø±]¶+>˘, Ø-]ø±]¶+>˘, &É_“+>˘.. n+XÊ\˙ï eTT+<˚ #˚jT· &É+ »s¡T>∑T‘·T+~. Ä ‘·sê«‘· wüO{Ï+>˘ »s¡T|ü⁄‘ê+. |ü⁄wüŒø£$e÷q+ dæìe÷ ‘·sê«‘· H˚qT #˚j·TuÀ‘·Tqï uÛ≤Ø Á|üjÓ÷>∑+ Ç~. Á|üeTTK q{°q≥T\‘√H˚ á dæìe÷ rkÕÔqT. ‘Ó\T>∑T‘√ bÕ≥T ‘·$Tfi¯, Væ≤+B uÛ≤wü˝À¢ dæìe÷ ñ+≥T+~. yÓ˝Ÿø£yéT ˇu≤e÷ ì]à+∫q XÊ+&ç˝Ÿe⁄&é MT&çj·÷ |ü‘êø£+ô|’H˚ á dæìe÷ ìsêàD+ ñ+≥T+~. -l


B RTHDAYS EXCLUS VE LittleStar

Ç|ü&ÉT e÷qe dü+u+<Ûë\˙ï πøe\+ &ÉãT“#·TfÒº ‹s¡T>∑T‘·THêïsTT

- eTùV≤wt ñ|ü≥÷] Ç|ü⁄Œ&ÉTqï |ü]dæ‘ú T· ˝À¢ e÷qe dü+u+<Ûë\˙ï øπ e\+ &ÉãT“#T· fÒº ‹s¡T>∑T‘·THêïsTT. n<˚ y˚TeTT #·]ÃdüTÔqï n+X¯+. &ÉãT“ eTq J$‘ê˝À¢ m˝≤+{Ï e÷s¡TŒ\T ‘ÓdüTÔ+~. áJ eT˙ ø√dü+ eTqTwüß\T m˝≤ ~>∑C≤s¡T‘·THêïs¡H˚ ø£<∏ä‘√ á ∫Á‘·+ s¡÷bı+~+#ê+ n+≥THêïs¡T j·TTe <äs¡Ù≈£î&ÉT eTùV≤wt ñ|ü⁄Œ≥÷]. dæìe÷ô|’ ñqï ÄdüøÏÔ‘√ <äs¡Ùø£‘·« XÊK˝À #˚] Ä ‘·s¡Tyê‘· #ê˝≤ ∫Á‘ê\≈£î |üì#˚dæ ª»>∑yT˚ e÷j·Tµ ∫Á‘+· ‘√ <äsÙ¡ ≈£î&ç>± |ü]#·jT· + ne⁄‘·THêïs¡T eTùV≤wt ñ|ü≥÷]. á dæìe÷ >∑T]+∫ {≤©e⁄&é Ç+≥s¡÷«´... MT >∑T]+∫, ndü\T dæìe÷˝À¢øÏ m˝≤ m+≥s¡j·÷´s¡T ? e÷~ >∑T+≥÷s¡Tõ˝≤¢˝Àì C§qï\>∑&ɶ. H˚qT qs¡düsêe⁄ù|≥˝À #·<äTe⁄≈£îHêïqT. ∫qï|üŒ{ÏqT+&ç dæìe÷\+fÒ Hê≈£î #ê˝≤ Çwüº+. ∫qï|ü⁄Œ&ÉT e÷ Ç+{ÏeTT+<˚ ‘Ós¡\T ø£{Ϻ dæìe÷\T Ä&ç+#˚yês¡T. n˝≤ dæìe÷\+fÒ #ê˝≤ ÄdüøÏÔ @s¡Œ&ç+~. n˝≤π> #·<äTe⁄≈£îH˚ f…Æ+˝À ø±˝ÒJ m>=Z{Ϻ eTØ dæìe÷\≈£î yÓfi‚flyêfi¯fl+. Ä ‘·s¡Tyê‘· ‘Ó*dæq e÷ ã+<ÛäTe⁄ <ë«sê <äs¡Ù≈£î&ÉT ;ÛeTH˚ì Áoìyêdüsêe⁄ <ä>∑Zs¡ ndæôdº+{Ÿ>± C≤sTTHé nj·÷´qT. n|ü&ÉT nj·Tq ªdüTÁ|üuÛ≤‘·+µ dæìe÷ #˚düTÔHêïs¡T. Ä ‘·s¡Tyê‘· Äj·Tq <ä>∑Zs¡ ¬s+&ÉTeT÷&ÉT dæìe÷\≈£î |üì#˚kÕqT. Ä ‘·s¡Tyê‘· dü÷s¡´ eT÷Mdt˝À C≤sTTHé nj·÷´qT. nø£ÿ&É ªs¡Héµ dæìe÷≈£î |üì #˚XÊqT. ‘·s¡Tyê‘· s¡y˚Twtes¡à >±] <ä>∑Zs¡ ªˇø£ }]˝Àµ dæìe÷ qT+&ç ª¬s’&éµ, ªMs¡µ dæìe÷\≈£î |üì#˚XÊqT. eT] á dæìe÷ m˝≤ esöÿ{Ÿ nsTT´+~ ? H˚qT á ø£<∏äqT #ê˝≤eT+~ ìsêà‘·\≈£î #ÓbÕŒqT. á ø£<∏ä $ì z ìsêà‘· ¬s&û nj·÷´&ÉT ≈£L&Ü! ø±ì Ç~ eT©ºkÕºs¡sY ø±e&É+‘√ #˚j·T&ÜìøÏ mes¡÷ eTT+<äT≈£î sê˝Ò<äT. n˝≤ #ê˝≤kÕs¡T¢ Áf…Æ #˚XÊqT. Ä ‘·s¡Tyê‘· e÷ Áã<äsY á ø£<∏ä $Hêïs¡T. nj·Tq ∫\ø£\÷] ù|≥˝À _\¶sY, ]j·T˝Ÿ mùdº{Ÿ _õHÓdt\T #˚düTÔ+{≤s¡T. á ø£<∏ä u≤>∑T+~ ø±ã{Ϻ eTqy˚T #˚<ë›+ nì #Ó|üŒ&É+‘√ Ç˝≤ ôd{Ÿ‡ ô|’øÏ e∫Ã+~.

Ç+‘·ø° ø±HÓ‡|tº @$T{Ï? Ç~ e÷qe dü+ã+<Ûë\ >∑T]+∫ ñ+≥T+~. á s√E &ÉãT“ eTq J$‘ê˝À¢ m˝≤+{Ï e÷s¡TŒ\T rdüTø=düT+Ô <äH~˚ #·÷|ædTü HÔ êï+. á ø£<≈ä∏ î£ z ∫qï ÇHédŒæ sπ wüHé ñ+~. ˇø£s√E ù||üs√¢ #·÷dæq ∫qï q÷´dt‘√ ÇHéôdŒÌsY nsTT á ø£<∏äqT ¬s&û #˚düT≈£îHêïqT. eTq≈£î ¬s>∑T´\sY>± nedüsê\T rs¡T‘·THêï ≈£L&Ü áJ eT˙ ø√dü+ m˝≤+{Ï <ës¡TD≤ì¬ø’Hê ˇ&ç>∑&ÉT‘·THêï+ nH˚<˚ á ø£<∏ä. z eTT>∑TZs¡T j·TTe≈£î\T áJ eT˙ ø√dü+ @$T #˚kÕs¡T. Á¬ø’yéT˝ÀøÏ m˝≤ ÇHê«˝Ÿ« nj·÷´s¡T nH˚~ á dæìe÷. V”≤s√ V”≤s√sTTHé‡ >∑T]+∫? Ç+<äT˝À eTT>∑TZs¡T V”≤s√\T ñ+{≤s¡T. •eu≤˝≤J, dæ<äT›, Áø±+‹. Ç+<äT˝À •eu≤˝≤J kÕ|òtºy˚sY ñ<√´–, eT+∫ J‘·+, J$‘·+˝À n˙ï ñHêï≈£L&Ü áJ eT˙ ø√dü+ bÕ≈£î˝≤&˚ bÕÁ‘·˝À ø£ìdækÕÔ&ÉT. n˝≤π> Áø±+‹ ø±ìùdºãT˝Ÿ>± q{Ï+#ê&ÉT, dæ<äT› ≈£L&Ü eT+∫ ø±´¬sø£ºsY˝À ø£ìdækÕÔ&ÉT. Çø£ V”≤s√sTTHé‡ >∑T]+∫ #ÓbÕŒ\+fÒ Ç+<äT˝À eTT>∑TZs¡T V”≤s√sTTHé‡ ñHêïs¡T. ˇø£ V”≤s√sTTHé ∫qàsTT. ‘·qT ªm˝Ÿ._.&ÉãT´ ¢µ, ª\M¢µ ∫Á‘ê˝À¢ q{Ï+∫+~. eTs√ V”≤s√sTTHé >∑»˝Ÿ #ê˝≤ nÁ˝≤º yÓ÷&És¡Hé ne÷àsTT>± ø£ì|ædüTÔ+~. eTs√ V”≤s√sTTHé ‘·qT Áf…&wç qü ˝Ÿ ne÷àsTT>± ø£ì|ædTü +Ô ~. n+<äs÷¡ #ê˝≤ u≤>± #˚kÕs¡T. $T>∑‘ê bÕÁ‘·\ >∑T]+∫? Ç+<äT˝À ˇø£ eTTK´bÕÁ‘·˝À düTπswt>±s¡T ø£ì|ækÕÔs¡T. Ä ø±´¬sø£ºsY ø=+#Ó+ ø±yÓT&û>± ñ+≥T+~. n˝≤π> $H√<é≈£îe÷sY $\Hé>± q{Ï+#ês¡T. $T>∑‘ê bÕÁ‘·˝À¢ »j·TÁ|üø±wt¬s&ç¶, #·+{Ï.... Ç˝≤ #ê˝≤eT+~ q{°q≥T\THêïs¡T. f…øÏïø£˝Ÿ ôV’≤˝…’…{Ÿ‡ @$T{Ï? á dæìe÷≈£î yÓTsTTHé ôV≤’ ˝…{’ Ÿ eT÷´õø˘ nì #ÓbÕŒ*. düT˙˝Ÿ ø£X´¯ |t n+~+∫q eT÷´õø˘ eT+∫ Væ≤{Ÿ nsTT´+~. Ä&çj÷Ó ≈£î eT+∫ s¬ kÕŒHé‡ e∫Ã+~. n˝≤π> bò˛{ÀÁ>∑|,”ò m&ç{+Ï >˘ eTØ eTTK´+>± Ád”ÿHéù|¢ #ê˝≤ mø£‡˝…+{Ÿ>± ñ+≥T+~. mø£ÿ&É ≈£L&Ü uÀsY nì|æ+#·<äT. Áb˛Á¬>dt >∑T]+∫... $&ÉT<ä\ m|üŒ&ÉT... _õHÓdt ¬skÕŒHé‡ m˝≤ ñ+~ ? Á|üdüTÔ‘·+ nìï ø±s¡´Áø£e÷\T |üPs¡Ôj·÷´sTT. ôdHê‡sY ≈£L&Ü nsTTb˛sTT+~. ‘·«s¡˝ÀH˚ $T>∑‘ê ø±s¡´Áø£e÷\T |üP]Ô #˚dæ ∫Á‘êìï nø√ºãsY eT÷&Ée yês¡+˝À $&ÉT<ä\≈£î bÕ¢Hé #˚düTÔHêï+. á Ä&çjÓ÷‘√ dæìe÷ô|’ eT+∫ ôV’≤|t ÁøÏj˚T{Ÿ nsTT+~. Á|üdüTÔ‘·+ _õHÓdt |üs¡+>± #ê˝≤ eT+∫ ¬skÕŒHé‡ edüTÔ+~. ‘·|üŒ≈£î+&Ü á dæìe÷ Væ≤{Ÿ ne⁄‘·T+<äqï ø±ìŒ¤&ÓHé‡ ñ+~. eT] MT HÓø˘‡º ÁbÕC…ø˘º‡ >∑T]+∫ ? Á|üdüTÔ‘·+ ‘·s¡Tyê‹ dæìe÷≈£î dü+ã+~Û+∫q ø£<∏ä ¬s&û>± ñ+~. á ∫Á‘êìï z ÁπøJ V”≤s√‘√ bÕ¢Hé #˚düTÔHêïqT. <ëìøÏ dü+ã+~Û+∫q $esê\T ‘·«s¡˝ÀH˚ ‘Ó*j·T#˚kÕÔqT. MT ˝…’|òt >√˝Ÿ >∑T]+∫ ? <äs¡Ù≈£î&ç>± eT+∫ >∑T]Ô+|ü⁄ dü+bÕ~+#·Tø√yê*. n<˚ Hê >√˝Ÿ. - OCTOBER 2013 47


HOT SPICY CHIT CHAT RAZZI

PA

BEAUTY t ps BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psychology top N GHT Life trade GUIDE My CHOICE

#ê˝≤ >±´|t ‘·s¡Tyê‘· eT∞fl ‘Ó\T>∑T˝À Ø m+Á{° Çyê«\ì m+<äTø£ì|æ+∫+~ ? á dæìe÷˝À q{Ï+#·&ÜìøÏ #ê˝≤ ø±s¡D≤\T ñHêïsTT. H˚qT eT∞fl dæìe÷˝À¢øÏ sêyê\ì ìs¡íj·T+ rdüT≈£îqï ‘·s¡Tyê‘· eTT+<äT>± á ∫Á‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT yÓ÷Vü≤qø£èwüí>±s¡T Hê <ä>∑Z] øÏ e∫à z ø£<∏ä ñ+~ $q+&ç q∫Ñ˚H˚ #˚j·T+&ç nì n&ç>±s¡T. düπs nì ø£<∏ä $HêïqT. Hê≈£î á ø£<∏ä #ê˝≤ u≤>± q∫Ã+~. <ë+‘√bÕ≥T Ç+<äT˝À Hê ø±´¬sø£ºsY Hê˝≤π> ñqï+<äTe\¢ #˚j·T&É+ »]–+~. q{Ï>± eT+∫ ÁπøCŸ˝À ñqï|ü⁄Œ&˚ dæìe÷\≈£î <ä÷s¡eTj·÷´s¡T ø±s¡D+? eT] Ç|ü⁄Œ&ÉT Ø m+Á{° Çe«&É+‘√ m˝≤ |ò”\e⁄‘·THêïs¡T? dæìe÷\T #˚düTÔqï f…Æ+˝ÀH˚ ø±yê\ì dæìe÷\≈£î <ä÷s¡+ ø±˝Ò<äT. ø=ìï |ü]dæú‘·T\ Á|üuÛ≤e+ e\¢ n˝≤ #˚j·÷*‡ sêe&É+ »]–+~. nsTT‘˚ eT∞¢ sêe&É+‘√ n+<äs¡÷ d”ìj·TsY q{Ï n+≥T+fÒ #ê˝≤ ÄX¯Ãs¡´+>± e⁄+~. ndü\T eT∞¢ ‘Ó\T>∑T˝À q{ÏkÕÔqì

QUIZ

COMPETET ON

48

d ary

- OCTOBER 2013

eT∞fl q{ÏkÕÔ? ªs√C≤µ dæìe÷ Ç|üŒ{Ïø°Ï n+<ä]øÏ >∑Ts¡TÔ+&˚ ñ+≥T+~. eTDÏs¡‘·ï+ <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+~q á ∫Á‘·+‘√ V”≤s√sTTHé>± m+≥¬s’q eT<ÛäTu≤\ á ∫Á‘·+ ‘·s¡Tyê‘· #ê˝≤ ∫Á‘ê˝À¢ V”≤s√sTTHé>± q{Ï+∫ eT+∫ bÕ|ü⁄˝≤] {°Ï dü+bÕ~+#·T≈£î+~. >∑‘·ø=ìïs√E\T>± dæìe÷\≈£î <ä÷s¡+>± ñqï eT<ÛäTu≤\ dæìe÷˝À¢øÏ Ø m+Á{° Ç∫Ã+~. düTeT+‘Y n•«Hé V”≤s√>± s¡÷bé+~q ªn+‘·≈£îeTT+<äT Ä ‘·s¡Tyê‘· µ ∫Á‘·+˝À q{Ï+∫ eT∞fl ‘·q+fÒ @$T{À Á|üPyé #˚düTø√e&ÜìøÏ ¬s&û nsTT+~. á dæìe÷˝À q{Ï+∫q áyÓT ‘√ {≤©e⁄&é ø£ãTs¡T¢.. m|ü⁄Œ&É÷ nqTø√˝Ò<äT. 15@fi¯fl ‘·s¡Tyê‘· eT∞¢ á ∫Á‘·+˝À q{Ï+∫q+<äT≈£î >∑s¡«+>± ñ+~. Hê≈£î Ç<=ø£ eT+∫ Ø m+Á{°>± uÛ≤$düTÔHêïqT. eT] MT uÛÑ$wü´‘Y Á|üD≤[ø£\T @$T{Ï? q{Ï>± dæìe÷ s¡+>∑+˝À ôd{Ï˝Ÿ nyê«\ì ñ+~. ‘·«s¡˝ÀH˚ kı+‘·+>± z Ábı&Éø£åHé Vü≤Ödt yÓTT<ä\Tô|{Ϻ dæìe÷\T rj·÷\ì e⁄+~. n˝≤π> <äs¡Ùø£‘·«+ #˚j·÷\H˚ Ä˝À#·q ≈£L&Ü ñ+~. neø±X¯+ eùdÔ ‘·|üŒ≈£î+&Ü ‘·$Tfi¯, ‘Ó\T>∑T ∫Á‘ê˝À¢ q{ÏkÕÔqT. m˝≤+{Ï bÕÁ‘·\T #˚j·÷\ì ñ+~? Ç|ü⁄Œ&ÉT n˙ï ‘·*¢bÕÁ‘·˝Ò edüTÔHêïsTT. eT+∫ bÕÁ‘·\T #˚j·÷\ì ñ+~. eTTK´+>± HÓ¬>{Ïyé s√˝Ÿ‡ y˚j·T&É+ #ê˝≤ Çwüº+. eTDÏs¡‘·ï+ Hê‘√ eTs√ ∫Á‘êìï #˚kÕÔqì e÷≥ Ç#êÃs¡T. Äj·Tq <äsÙ¡ ø£‘«· +˝À ªs√C≤2µ ∫Á‘·+ s¡÷bı+<ë\ì, n+<äT˝À H˚H˚ V”≤s√sTTHé>± q{Ï+#ê\ì ñ+~.


CHIT CHAT PA

RAZZI

BEAUTY t ps BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psychology top N GHT Life trade GUIDE

Hot Beauty

HOT SPICY

HARI PRIYA

LIFE style

My CHOICE - OCTOBER 2013 49

QUIZ


LIFE style HOT SPICY CHIT CHAT RAZZI

PA

BEAUTY t ps BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psychology top N GHT Life trade GUIDE My CHOICE 50

- OCTOBER 2013

QUIZ


Hot Beauty

- OCTOBER 2013 51


LIFE style HOT SPICY CHIT CHAT RAZZI

PA

BEAUTY t ps BEHIND THE WOODS LOCAT ON

2

TICKET TOLLYWOOD sex psychology top N GHT Life trade GUIDE My CHOICE 52

- OCTOBER 2013

QUIZ

Hot Beauty

fash on


- OCTOBER 2013 53


B RTHDAYS EXCLUS VE LittleStar

Ç|ü⁄Œ&ÉT |üÁ‹ø± s¡+>±ìøÏ Áb˛‘ê‡Vü≤+ ñ+&É&É+ ˝Ò<äT

- s¡|òüTTsêyéT MT >∑T]+∫, MTs¡T |üÁ‹ø± s¡+>∑+˝ÀøÏ m˝≤ e#êÃs¡T ? H˚qT Á>±&ÉT´j˚TwüHé |üPs¡ÔsTTq ‘·s¡Tyê‘· 1984˝À |üÁ‹ø± s¡+>±ìøÏ sêe&É+ »]–+~. yÓTT<ä≥ ñ<äj·T+ ~q|üÁ‹ø£ $»j·Tyê&É m&çwüHé˝À düs¡T´ÿ˝ÒwüHé &çbÕsYºyÓT+{Ÿ˝À C≤sTTHé nj·÷´qT. Ä ‘·s¡Tyê‘· nø£ÿ&˚ ndæôdº+{Ÿ y˚TH˚»sY>± Á|üyÓ÷wüHé n+<äT≈£îì 1995 es¡≈£î |üì#˚kÕqT. $»j·Tyê&É˝À b˛dæº+>˘ nsTTHê ‘·s¡Tyê‘· ‹s¡T|ü‹øÏ Á{≤Hé‡|òüsY nsTT+~. nø£ÿ&É ≈£L&Ü ø=ìïs√E\T |üìü #˚kÕqT. ‘·sT¡ yê‘· 1995˝À m+bÕ¢jTY yÓT+{Ÿ ÇqŒ¤syY T˚ wüHé nH˚ Ç+^¢wt Mø°¢˝À d”æìj·TsY y˚TH˚»sY>± #˚kÕqT. 2003˝À nb˛˝À Vü‰dæŒ≥˝Ÿ˝À N|òt y˚TH˚»sY Ä|üπswüHé‡ (dæ.myéT.z)>± #˚kÕqT. ‘·s¡Tyê‘· 2007 qT+&ç 2011 es¡≈£î ôV’≤<äsêu≤<é $Ts¡ÁsY˝À õ.myéT>± ≈£L&Ü #˚kÕqT. nsTT‘˚ ñ<äj·T+ |üÁ‹ø£ eT÷dæy˚ùd düeTj·T+˝À #ê˝≤ Ádüº>∑T˝Ÿ‡ ù|òdt #˚kÕqT. Ä f…Æ+˝ÀH˚ á |üÁ‹ø£\≈£î dü+ã+~Û+∫q ÄsY.mHé.◊, &ç.m.$.|æ, @._.dæ\≈£î dü+ã+~Û+∫q ø±s¡´Áø£e÷\T #·÷ùdyê&çì. Bìì 1995˝ÀH˚ ˇø£ |òüsYà˝≤ ÁbÕs¡+_Û+#êqT. Ä f…Æ+˝À H˚qT <ë<ë|ü⁄ 150 eT+~ |ü_¢wüsY‡ <ä>∑Zs¡≈£î ‹]>±qT ø±ì mes¡T esYÿ Çe«˝Ò<äT. nsTT‘˚ 1995˝À ÄsY.mHé.◊ <ë«sê z πødtqT &û˝Ÿ #˚dæ dü¬ø‡dt nsTTq ‘·s¡Tyê‘· Hê≈£î eT+∫ >∑T]Ô+|ü⁄ \_Û+∫+~. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î H˚qT Ç+<äT˝À 2000 ≈£î ô|’>± πødüT\T &û˝Ÿ #˚kÕqT. Ç|ü⁄Œ&ÉT |üÁ‹ø£ s¡+>∑+˝À m˝≤+{Ï e÷s¡TŒ\T edüTÔHêïsTT? ø=‘·Ô>± |üÁ‹ø£ kÕú|æ+#ê\ qT≈£îH˚ yê]øÏ m˝≤+{Ï neø±XÊ\THêïsTT ? ìC≤ìøÏ ø=‘·Ô>± |üÁ‹ø±s¡+>∑+˝À q÷‘·q+>± |üÁ‹ø£qT ÁbÕs¡+_Û+#ê\qT≈£îH˚ yêfi¯fl≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ qT+&ç m˝≤+{Ï düb˛sYº ˝Ò<äT. <ëìe\¢ yê]øÏ Ä<ëj·T|üs¡+>± m˝≤+{Ï m+ø£sπ CŸyTÓ +{Ÿ ˝Ò<Tä . ø±ã{Ϻ Mfi¯ófl øπ e\+ ùd˝Ÿ‡, j·÷&é s¬ eT÷´qπswüHé ô|H’ ˚ Ä<Ûës¡|&ü Ü*‡ ñ+≥T+~. n|üŒ{À¢ ù||üsY ˝À e#˚à yês¡Ô\ e\¢ Á|ü»˝À¢ e÷s¡TŒ rdüT≈£îsêyê\H˚ ‘·|üq ñ+&˚~. nsTT‘˚ Ç|ü⁄Œ&ÉT ø±+|æ{w° Hü é m≈£îÿesTT+~ ø±ã{Ï,º ø£eT]¸jT· ˝Ÿ>± Ä˝À∫+#·&+É e\¢ yêfi¯¢≈£î j·÷&é Çe«ì yêfi¯flô|’ø±ì, ˝Ò<ë ø±+|æ{°≥sY >∑T]+∫ HÓ–{Ïyé>± sêj·T&ÉyÓ÷ ˝Ò<ë yêfi¯fl≈£î dü+ã+~Û+∫q q÷´dt ndü\T y˚j·Tø£b˛e&ÉyÓ÷ #˚düTÔHêïs¡T. Bìe\¢ ndü\T eTq+ Á|ü»\≈£î @$T #˚dTü HÔ êï+ nH˚~ eTs¡∫b˛sTT Mfi¯fl≈£î q∫Ã+~ e÷Á‘·yT˚ ne⁄{Ÿ|⁄ü {Ÿ 54

- OCTOBER 2013

Çe«&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. <ëìe\¢ Á|ü»\≈£î ≈£L&Ü Mfi¯fl>∑T]+∫ ‘Ó*dæb˛sTT+~. ø±ã{Ϻ Ä q÷´dt ≈£î n+‘·>± Ç+Áô|dt ø±˝Òø£b˛‘·THêïs¡T. eTqsêÁwüº+˝À Ç|üŒ{Ïes¡≈£î |üÁ‹ø£\≈£î dü+ã+~Û+∫q mìï f…Æ{Ï˝Ÿ ñHêïj·T+{≤s¡T ? Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ˝À Ç|üŒ{Ïes¡≈£î <ë<ë|ü⁄ @&ÉTy˚\ f…Æ{Ï˝Ÿ‡ nô|’¢ #˚j·Tã&ç ñHêïsTT, n+<äT˝À Äs¡Ty˚\ f…Æ{Ï˝Ÿ‡ e÷Á‘·y˚T ]õdüºsY #˚j·Tã&ܶsTT. ]õdüºsY #˚j·T≈£î+&Ü Ç+ø± ø=ìï |üÁ‹ø£\÷ s¡Hé ne⁄‘·THêïsTT. nsY.mHé.◊˝À m˝≤+{Ï |ü]D≤e÷\T ñHêïsTT <ëì >∑T]+∫ ? Á|üdüTÔ‘·+ á nsY.mHé.◊˝À Ç|ü⁄Œ&ÉT cÕsYº f…Æ{Ï˝Ÿ‡≈£î eT+∫ bòÕ˝ÀsTT+>é ñ+~. nsTT‘˚ Ç|üŒ{Ïø° ≈£L&Ü á nsY.mHé.◊˝À Ç+ø± Á_{Ïwt ø±\+ Hê{Ï |ü<ä∆‘·T˝Ò ñHêïsTT. n+fÒ n|üŒ{À¢ yêfi¯ófl ô|{Ϻq s¡÷˝Ÿ‡ Ç+ø± eTq+ bòÕ˝À ne⁄‘·THêï+. á nsY.nHé.◊øÏ dü+ã+~Û+∫q Ä|ò”düT ˇø£ÿfÒ ñ+~. n~ ≈£L&Ü &Ûç©¢ ˝ÀH˚ ñ+~. ˇø£ f…Æ{Ï˝Ÿ rdüT≈£îqï ‘·s¡Tyê‘· eT∞fl n<˚ f…Æ{Ï˝Ÿ‘√ y˚πsyêfi¯ófl yê&ÉT≈£îH˚ neø±X¯+ ñ+<ä+{≤sê ? n˝≤+{Ï neø±X¯ + ˝Ò < ä T m+<ä T ø£ + fÒ nsY . mHé . ◊ nH˚ ~ Á|æ + {Ÿ MT&ç j · ÷ ≈£ î dü+ã+~Û+∫+~. Bì˝À eTq+ ˇø£ÿkÕ] ˇø£ f…Æ{Ï˝ŸqT ]õdüºsY #˚dæq ‘·s¡Tyê‘· Ä f…Æ{Ï˝Ÿ y˚πsyêfi¯ófl yê&˚Ó neø±X¯+ ˝Ò<äT. ˇø£y˚fi¯ Ä f…Æ{Ï˝Ÿ yêπs Ç‘·s¡T\≈£î Á{≤Hé‡|òüsY #˚j·T&ÉyÓ÷ ˝Ò<ë ny˚Tàj·T&ÉyÓ÷ #ÓjÓTT´#·TÃ. nsTT‘˚ Á|üj·TsY s¡÷˝Ÿ‡ Á|üø±s¡+ ˇø£kÕ] ñqï f…Æ{Ï˝ŸqT y˚πs MT&çj·÷˝À ø±ì y˚πs $<Ûä+>± ø±˙ yê&˚ neø±X¯+ ˝Ò<äT. |üÁ‹ø± s¡+>∑+˝À ÇH˚ïfi¯fl qT+&ç ñ+≥THêïs¡T, eT] {≤©e⁄&é |üÁ‹ø£ô|’ MT n_ÛÁbÕj·T+ ? {≤©e⁄&é |üÁ‹ø£ #ê˝≤ n<äT“I‘·+>± ñ+≥T+~. eTTK´+>± ‘Ó\T>∑T˝À Ç˝≤+{Ï ø±«*{°‘√ Ç|üŒ{Ï es¡≈£L @ |üÁ‹ø£ sê˝Ò<äT. n˝≤π> ø£+f…+{Ÿ ≈£L&Ü u≤>∑T+≥T+~. nsTT‘˚ Hê<√ ∫qï n&Ó’«CŸ. n<˚$T≥+fÒ Ç~ eT+r¢ e÷´>∑C…’Hé ø±ã{Ϻ yês¡Ô\T ø=+‘· bÕ‘·>± nì|ækÕÔsTT. á q÷´dt m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT yÓuŸôd’≥¢˝Àq÷, &Ó’© ù||üsY‡ ˝À e#˚ÃdüTÔHêïsTT ø±ã{Ϻ Ä q÷´dt Ç+ø± ø=‘·Ô>± Á|üC…+{Ÿ #˚ùdÔ Ç+ø± u≤>∑T+≥T+~. eTTK´+>± MTs¡T |üÁ‹ø£ $wüj·T+˝À #ê˝≤ eT+∫ ø±«*{° yÓTsTTHéf…sTTHé #˚düTÔHêïs¡T.


s¡|òüTTsêeT sêE ø£*~+&ç, MT&çj·÷ ø£q‡˝`f…+{` yê] |ü⁄Á‹ø£ X‚«‘· Á|æj·T, ™<äjYT\ $yêVü≤ dü+<Ûäs¡“I+>± e<Ûä÷es¡T\ qT Äos¡«~düTÔqï Á|üeTTK ìsêà‘·, dü+‘√wü+ yês¡|üÁ‹ø£ |ü_¢wüsY düTRswt ø=+&˚{Ï >±s¡T. lø±+‘Y n&ܶ\ (d”‘·eTà yêøÏ{À¢ dæ]eT˝…¢ |ü⁄e⁄«) &Ó’¬sø£ºsY, Ä]ºdtº \‘·l. - OCTOBER 2013 55


X¯Á‘·T‘·«+ ô|+#˚ <äTs¡<äèwüº dü+K´\T

>∑‘· yês¡+˝À dü+U≤´XÊÁdü+Ô n+fÒ @+{Ï <ëì Á|üu≤Û e+ Á>∑V≤ü dæ‘ú T· \T yê{Ï $esê\T ‘Ó\TdüT≈£îHêï+. ø=ìï s¡ø±\ dü+K´\T m+‘·{Ï e÷s¡DôVAe÷ìï düèwæºkÕÔjÓ÷ Ä dü+K´\T eTq sêÁcÕº\ô|’ m˝≤+{Ï Á|üuÛ≤yêìï >∑T] #˚kÕÔjÓ÷ ø=~›bÕ{Ï $es¡D‘√ ‘Ó\TdüT≈£î+<ë+. eTq ù|s¡¢˝À yÓTT<ä{Ï nø£åsê\ nsêúìï >∑T]+∫ ‘Ó\TdüT≈£î+<ë+. eTq ù|s¡T˝À yÓTT<ä≥ “B” nqT á nø£ås¡+ e⁄+fÒ Ç~ Ä‘·àX¯øÏÔøÏ Ä≥|ü≥Tº. ø£\ŒHê X¯øÏÔ ô|+bé+~+#˚ nø£ås¡+. |ü\Te⁄]øÏ y˚T\T #˚j·T>∑\<äT. Ä<Ûë´‹àø£ J$‘·+˝À ÄdüøÏÔ m≈£îÿe>± e⁄+≥T+~. >=|üŒ ìsê«Vü≤D≤ düeTs¡T∆\T. eT+∫ Ä˝À#·q <äèø£Œ<∏ä+ ø£\yês¡T. Ms¡T XÊ+‘· eTqdüTÿ\T ø±ã{Ϻ ‘·eT X¯≈£îÔ\qT eè<Ûë #˚j·Tø£ C≤Á>∑‘·Ô>± yê&ÉT‘ês¡T. ø£≥º&ÉeTT\T ì]à+#·T≥˝À n<äT“I‘·yÓTÆq H˚s¡Œs¡T\T. eTqdüT‡q‘√#˚ uÛ≤yê_ÛÁbÕj·÷\qT ãj·T≥ô|&É‘ês¡T. (Ms¡T ‘·eT ‘Ó*$ ‘˚≥\ qT eT+∫ e÷s¡Z+˝À e⁄|üjÓ÷–+#·ø£b˛‘˚ nqedüs¡+>± Ç‘·s¡T\‘√ >=&Ée |ü&ÉT‘·÷ düeTdü´\qT düèwæºdü÷Ô Äq+~kÕÔs¡T. $»j·÷ìøÏ <√Vü≤<ä|ü&˚ dü+K´ nì #Ó|üŒe#·TÃ. eTq+ eTq |üø£ÿ sêÁcÕº\qT ˇø£ÿkÕ] >∑eTìùdÔ yê{Ï ù|s¡T˝À e⁄+&˚ n+¬ø\qT >∑eTìùdÔ Ç+‘·{Ï <ës¡TD≤\T e⁄Hêïj·÷ nì nqT≈£î+{≤+. yê{Ï >∑T]+∫ m+<äT≈£î á $es¡D n+fÒ Ä q>∑sê\˝À »]–q dü+#·\Hê‘·àø£ dü+|òüT≥q\T eTπs q>∑sê\˝À »s¡>∑˝Ò<äì K∫Ñ·+>± #Ó|üŒe#·TÃ. yê{Ï ù|s¡¢˝À Çã“+~ø£s¡yÓTÆq dü+K´ nq>± 18e dü+K´ sêe&É+ >∑eTì+#·e#·TÃ. á dü+K´ eTq q>∑sê\˝À #ê˝≤ yê{ÏøÏ e⁄+~. á dü+K´ m˝≤+{Ï j·TT<Û∆ä Áø°&qÉ T düèwædº Tü +Ô <√ ∫qï ñ<ëVü≤s¡D‘√ >∑eTì<ë›+. eTT+<äT>± eTVü‰q>∑s¡yÓTÆq u§+u≤sTT >∑T]+∫ ‘Ó\TdüT≈£î+<ë+. 1) u§+u≤sTT: á q>∑s¡+ >∑T]+∫ y˚πs #Ó|üŒø£ÿπs¢<äT. $|üØ‘· »HêuÛ≤‘√ s¡B›>± e⁄+&˚ á q>∑s¡+ m˝≤+{Ï Ä]úø£, sê»ø°j·T, HÓ’‹ø£ eT]j·TT kÕe÷õø£ n_Ûeè~∆ ìs¡«Væ≤düTÔ+<√ eTq n+<ä]ø° ‘Ó\TdüT. >∑‘· ø=+‘·ø±\+>± Bì <äTdæú‹ >∑T]+N ‘Ó\TdüT. n\¢s¡¢‘√ e÷s¡T ÁyÓ÷–q á q>∑sêìøÏ u§+u≤sTT nqï ù|s¡TqT ‘=\–+∫. eTT+ãsTT nì ø=‘·Ô ù|s¡T ô|{≤ºsT¡ . Ç~ 18e HÓ+ãs¡T >∑\ dü+K´>± #Ó|Œü e#·TÃ. á dü+K´ eTìwæ ù|s¡T˝À ™Hêï, q>∑sê\ ù|s¡T˝À ™Hêï Çã“+<äT\ qT düèwæºdüTÔ+~. á eT<Ûä´ »]–q e÷s¡D≤ôVAe÷\ >∑T]+∫ y˚πs #Ó|üŒø£ÿπs¢<äT. á dü+K´ Á|üuÛ≤e+ eTT+ãsTT q>∑s¡+ô|’ m+‘·>±H√ e⁄+~. <äTwüº X¯≈£îÔ\T >∑\~. yÓ[flq #√≥¢ nqedüs¡ X¯Á‘·T‘·«+ ô|s¡T>∑T‘·T+~. |üs√ø£å X¯Á‘·Te⁄\ e\q m|ü⁄Œ&ÉT @eTe⁄‘·T+<√qì uÛÑj·TÁuÛ≤+‘·T\‘√ n\¢s¡¢‘√ <ä<ä∆]\T¢‘·Tqï á dü+K´ s¡ø£ÔbÕ‘êìøÏ ì\j·TyÓTqÆ <äTs¡<èä wüº dü+K´>± #Ó|Œü e#·TÃ. m|ü⁄Œ&É÷ yês¡˝Ô À¢H˚ e⁄+&˚ á q>∑s¡+ ø=~› e÷]Œ&ç e\¢ eTq <˚X¯+˝À n‘·´+‘· eTVü≤‘·Ôs¡yÓTÆq 56

- OCTOBER 2013

q>∑s¡+>± e÷s¡Ãe#·TÃ. eTT+u≤<˚$ (neTàyê]) ø£èbÕ ø£{≤øå±\T eTq+ |ü⁄wüÿ\+>± bı+<äe#·TÃ. nsTT‘˚ düeTdü´øÏ ‘·–q #·ø£ÿì |ü]cÕÿs¡+ yÓ<äTø√ÿe&É+ nH˚~ Çø£ÿ&É eTTK´yÓTÆq $wüj·T+. eTs=ø£ q>∑sêìï ñ<ëVü≤s¡D\‘√ rdüT≈£î+<ë+. sêuÀj˚T dü+∫ø£˝À.........


E≥Tº düeTdü´\T ‘·–Z+#·Tø√+&ç˝≤ kÕ<Ûës¡D+>± E≥Tº düeTdü´\‘√ u≤<Ûä |ü&˚yês¡T #ê˝≤ eT+<˚ ñ+{≤s¡T. Ç+<äT˝À s¡øs£ ø¡ ±˝…q’ düeTdü´\T ñ+{≤sTT. E≥Tº sê\&É+, E≥Tº ‘Ó–b˛e&É+, ‘Ó\¢ E≥Tº n~Ûø£+>± sêe&É+, #·T+Á&ÉT düeTdü´\T, <äTs¡<ä Ç˝≤+{Ï s¡ø£s¡ø±\ düeTdü´\‘√ u≤<Ûä |ü&˚yês¡THêïs¡T. M{Ïì ìj·T+Á‹+#·&É+ ø√dü+ s¡ø£s¡ø±\ Á|üjÓ÷>±\ì, eT+<äT\T ˝Ò<ë q÷HÓ\T yê&ç ñ+{≤s¡T. nsTTHê á düeTdü´\T ‘·>∑Z≈£î+&Ü n˝≤π> ñ+&ç eTq≈£î eT]+‘· ∫ø±≈£î ‘Ó|æŒkÕÔsTT. eT] á E≥Tº düeTdü´\ qT+&ç $eTTøÏÔ ˝Ò<ë n+fÒ ‘·|üŒ≈£î+&Ü ñ+≥T+~. eT] Ä |ü]cÕÿsê\T, E≥Tº düeTdü´\ >∑T]+∫ ‘Ó\TdüT≈£î+<ë+. kÕ<Ûës¡D+>± eTq+ mìï C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø=Hêï ≈£L&Ü E≥Tº bı&ç u≤]q≥T¢, m+&çq≥T¢ ìØ®e+>± ñqï≥ºì|æùdÔ ‘·|üŒì dü]>± C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√yê*. E≥Tº bı&çu≤s¡&ÜìøÏ ø±\Twü´+, yê≥sY ≈£L&Ü eTTK´ ø±s¡D+ ø±e#·TÃ. ø±ã{Ϻ bı&ç E≥TºqT e~*+#·Tø√e&ÜìøÏ, bı&ç E≥TºqT düTìï‘·+>±, qTqT|ü⁄>± e÷s¡TÃø√e&ÜìøÏ n<äq|ü⁄ C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√yê*. <ë+‘√ E≥Tºsê˝Ò düeTdü´\T, ôV≤sTTsY ÁuÒπøCŸ e+{Ï düeTdü´\T ñ+&Ée⁄. bı&Éyê{Ï πøXÊ\T ñqï yê]˝À kÕ<Ûës¡D+>± m<äTs¡j˚T´ düeTdü´ bı&ç E≥Tº. bı&Ée⁄ E≥Tº ñqï yê]˝À E≥Tº bı&çu≤s¡&É+‘√bÕ≥T ‘·\ MT<ä ôV≤sTTsY ‘Ó– b˛e&É+, ˝Ò<ë &Ü´y˚TCŸ nsTT´, |ü\Ã>± ne«&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. Á&Ó’ ôV≤sTTsY düeTdü´ ñqïyês¡T, πøXÊ\≈£î ‘·«s¡>± Ç+πø H˚#·Ts¡˝Ÿ ÄsTT˝Ÿ‡ qT rdüTø√yê*. n˝≤π> dü¬s’q H˚#·Ts¡˝Ÿ ôV≤sTTsY cÕ+|ü⁄qT ≈£L&Ü ñ|üjÓ÷–+#·&É+ e\¢ E≥Tº eT÷˝≤\ qT+&ç b˛wüD \_Û+∫ bı&çu≤s¡&Üìï ‘·–ZkÕÔsTT. kÕ<Ûës¡D |ü<ä∆‘·T\qT bÕ{Ï+#·&É+ e\¢ ≈£L&Ü MT bı&ç E≥TºqT ‘·–Z+#·Tø√e#·TÃ. á Á&Ó’ ôV≤sTTsYì ‘·–Z+∫ MT E≥Tº eT]+‘· n+<ä+>± ‘·j·÷s¡yê«\+fÒ @+ #˚j·÷*? m˝≤+{Ï |ü<ä∆‘·T\qT ñ|üjÓ÷–+#ê˝À, ¬s>∑T´\sY>± eTq Ç+{Ï˝À yê&˚ yê{Ï‘√H˚ á düeTdü´\ qT+&ç m˝≤ ãj·T≥|ü&Ü˝À Ç|ü⁄Œ&ÉT ‘Ó\TdüT≈£î+<ë+. bı&ç E≥TºqT ìs¡÷à*+#·&ÜìøÏ ‘·\kÕïq+ #˚dæq ‘·s¡Tyê‘· Hê#·Ts¡˝Ÿ ø£+&çwüqsYqT nô|’¢ #Ój·÷´*. <ëì ø√dü+ eTjÓ÷HÓ’CŸqT nô|’¢ #˚j·T&É+ e\¢ E≥Tº kÕ|òtº >±, dü÷à‘Y>± ‘·j·÷s¡e⁄‘·T+~. ˇø£ fÒãT˝Ÿ dü÷ŒHé eTjÓ÷HÓ’CŸqT E≥Tº≈£î eTkÕCŸ #˚dæ, |ü~ ìeTTcÕ\T n˝≤π> ñ+∫ ‘·sê«‘· #·\¢{Ï ˙{Ï‘√ ø£&É>±*. n˝≤π> á bı&ç E≥Tº ñqï|ü⁄Œ&ÉT ‘·|üŒ≈£î+&Ü Hê#·Ts¡˝Ÿ cÕ+|ü⁄qT yê&É&É+ #ê˝≤ nedüs¡+. <ëìe\¢ mH√ï Á|üjÓ÷»Hê\T e⁄+{≤sTT. eTTK´+>± H˚#·Ts¡˝Ÿ cÕ+|ü⁄ n+fÒ oø±ø±jYT yê&É&É+ #ê˝≤ ñ‘·ÔeTyÓTÆq |ü<ä∆‹. Ç~ yê&É&É+ e\¢ MT E≥TºqT dü÷à‘Y>±, dæ©ÿ>± #˚dæ n+<ä+>± ñ+#·T‘·T+~. Ç+<äT˝À eTs√ |ü<ä∆‹ ≈£L&Ü ñ+~ n<˚ Hê#·Ts¡˝Ÿ s¡÷{Ÿ πøsY Bì˝À bı&ç E≥Tº düeTdü´ ñqï|ü⁄Œ&ÉT eTTK´+>± E≥Tº eT÷˝≤\ ø=s¡≈£î Á|ü‘˚´ø£+>± #ê˝≤ πøsY rdüTø√yê*. Bìø√dü+ ñ*¢bÕj·T s¡kÕìï ‘·\ e÷&ÉT uÛ≤>±ìøÏ u≤>± |ü{Ϻ+#ê*. á ñ*¢bÕj·T s¡dü+ ø=‘·Ô E≥Tº eT]+‘· ã\+>± ô|s¡>&∑ ÜìøÏ ñ|üj÷Ó >∑|&ü TÉ ‘·T+~. E≥Tº ∫es¡T¢ ∫≥¢&Üìï n]ø£{≤º\+fÒ bı&Éyê{Ï E≥Tº ñqï yês¡T kÕ<Ûës¡D+>± m<äTs=ÿH˚ düeTdü´ E≥Tº ∫es¡T¢ |ü>∑\&É+. á bı&ç E≥Tº e\¢ E≥Tº ∫≥¢&É+ nH˚~ #ê˝≤ düVü≤»+>± »s¡T>∑T‘·T+~. ø±ã{Ϻ E≥Tº ‘·&ç>± ñqï|ü⁄Œ&ÉT <äTyÓ«q‘√ ‘·\<äTe«&Üìï ìyê]+#ê*. E≥Tº ∫≥¢&Üìï ìs√~Û+#·&ÜìøÏ Ç~ dü¬s’q |ü<䛋. á bı&ç E≥Tº ø±s¡D+>± E≥Tº #ê˝≤ s¡|òt>± ‘·j·÷s¡e⁄‘·T+~. á s¡|òt ôV≤sTTsYqT dü÷à‘Y >± ñ+#·Tø√e&ÜìøÏ ≥yÓ÷{À p´dt #ê˝≤ u≤>± |üdæ#˚düTÔ+~. ≥yÓ÷{≤ p´dtqT E≥Tºô|’ nô|’¢ #˚dæ 15ìeTTcÕ\T ñ+&Éìyê«*. Ä ‘·Ts¡Tyê‘· <ëìì >√s¡TyÓ#·Ãì ˙{Ï‘√ X¯óÁuÛÑ+ #˚düTø√yê*. yês¡+˝À ¬s+&ÉT kÕs¡T¢ ≥yÓ÷{≤ p´dtì Á|üjÓ÷–+#·&É+ e\¢ s¡|òt ôV≤sTTsY dü÷à‘Y>± e÷s¡T‘·T+~. ˝Ò<ë MT E≥Tº≈£î ôV≤sTTsY bÕ´ø˘ #ê˝≤ Äs√>∑´ø£s¡+. ø±ã{Ϻ MT E≥Tº≈£î Á|òüP{Ÿ ôV≤sTTsY bÕ´ø˘qT yê&É+&ç. eTTK´+>± ÁkÕºu…ÁØ |ü+&É¢≈£î ø=ìï s√C≤|ü⁄e⁄« πsø£\qT $Tø˘‡ #˚dæ yÓT‘·Ô>± ù|dtº #˚dæ, ‘·\≈£î bÕ´ø˘ ˝≤ y˚düTø=ì ns¡>∑+≥ ‘·sê«‘· ‘·\kÕïq+ #˚düTø√yê*. Ç˝≤ #˚j·T&É+ e\¢ eT+∫ |òü*‘·+ ñ+≥T+~. n˝≤π> bÕ\e\q ≈£L&Ü E≥Tº düeTdü´\T ‘·–Zb˛‘êsTT. m˝≤>∑+{≤sê ‘·\≈£î bÕX¯Ã¬s’CŸ¶ $T˝Ÿÿ cÕ+|ü⁄‘√ kÕïq+ #˚j·T&É+ e\¢ πøXÊ\T qTqï>±, eT]j·T÷ dü÷à‘Y>± ‘·j·÷s¡e⁄‘êsTT. ø±ã{Ϻ yêsêìø=ø£kÕ] bÕ\‘√ πøXÊ\ qT X¯óÁuÛÑ+ #˚düTø√yê*. n˝≤π> á Á&Ó’ ôV≤sTTsY qT ìyê]+#·&É+ ø√dü+ >√s¡TyÓ#·Ãì ø=ã“] q÷HÓ eT]j·TT Ä*yé ÄsTT˝Ÿ e+{Ï$ #ê˝≤ n<äT“¤‘·+>± |üì#˚kÕÔsTT. á q÷HÓ\‘√ ‘·\≈£î eTkÕCŸ #˚dæq ˇø£ >∑+≥ ‘·sê«‘· ‘·\kÕïq+ #˚j·÷*. Ç˝≤ ¬s>∑T´\sY >± #˚j·T&É+ e\¢ MT πøXÊ\T ô|s¡>∑&É+˝À eT+∫ |ü]D≤eT+ ø£ì|ædüTÔ+~.

eT]ìï &Ó’{Ÿ|òü⁄&é‡ >∑T]+∫ e#˚à dü+∫ø£˝À.. - OCTOBER 2013 57


LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psychology top N GHT Life trade GUIDE My CHOICE QUIZ

n o i h s a F

COMPETET ON d ary B RTHDAYS EXCLUS VE

58

- OCTOBER 2013


- OCTOBER 2013 59


2 sex psychology top N GHT Life trade GUIDE My CHOICE m+.¬ø., e÷#·s¡¢ &Üø£ºsY >±s¡÷, Hêej·TdüT 35. Hê≈£î ô|fi¯flsTT ◊<äT dü+e‘·‡sê\e⁄‘·T+~. Ç|üŒ{Ïes¡≈£L |æ\\¢ T ø£\>∑˝<Ò Tä . s¬ >∑T´\sY>± y˚TeTT ôdø˘‡˝À bÕ˝§Z+{≤+. |æ\\¢ T ø£\>±\+fÒ Ms¡´ø£D≤\T nedüse¡ ÷? Ms¡´ø£D≤\T @ kÕúsTT˝À ñ+&Ü*? ndü\T |æ\\¢ T ø£\>±\+fÒ @$T #˚j÷· *? <äj·T#˚dæ Hê düeTdü´≈£î |ü]cÕÿs¡+ #Ó|üŒ+&ç? kÕ<Ûës¡D+>± >∑s¡“¤+ sêø£b˛e&ÜìøÏ Åd”Ô\T m+‘· ø±s¡DyÓ÷ |ü⁄s¡Twüß\T ≈£L&Ü n+‘˚ ø±s¡DeTe⁄‘ês¡T. ìC≤ìøÏ Ms¡´+˝À m˝≤+{Ï ø£<ä*ø£\T ñHêïsTT. Ms¡´+ ∫ø£ÿ>± ñ+<ë? |ü\#·>± ñ+<ë? nH˚~ ø±s¡D+ ø±<äT. nsTT‘˚ eTq+ düÿ*+#˚ Ms¡´+˝À <ë<ë|ü⁄ ns¡yÓ’ qT+&ç q÷{ Çs¡yÓ’ $T*j·Tq¢ ø£D≤\T ñ+{≤sTT. kÕ<Ûës¡D+>± eTq+ düÿ*+#˚ Ms¡´+ ¬s+&ÉT qT+&ç ◊<äT $T©¢ ©≥s¡T¢ ñ+≥T+~. <ëì˝À ns¡yÓ’ qT+&ç q÷≥ Çs¡yÓ’ $T*j·Tq¢ Ms¡´ ø£D≤\T ñ+{≤sTT. ˝Ò<ë <ëìø£Hêï m≈£îÿe ≈£L&Ü ñ+&=#·TÃ. n$ m+‘· yÓ÷‘ê<äT˝À ñ+{≤sTT nH˚~ f…dtº #˚sTT+#·&É+ <ë«sê ‘Ó\TdüTø√yê*. Ms¡´ ø£D≤\ Äø±sêìï ã{Ϻ ≈£L&Ü |ü⁄fÒº _&ɶ s¡÷|ü+ Ä<Ûës¡|ü&ÉT‘·T+~. |ü⁄fÒº uÒ_ #·ø£ÿì s¡÷|ü+‘√ |ü⁄{≤º\+fÒ Ms¡´ø£D≤\˝À #·ø£ÿ{Ï s¡÷|ü+ ñ+&Ü*. nsTT‘˚ Ms¡´ ø£D≤\T @ kÕúsTT˝À, m˝≤+{Ï |ü]dæ‘ú T· ˝À¢ ñHêïj·TH˚~ ‘Ó\TdüTø√yê*. s¬ +&ÉT $T©¢ ©≥sY\ Ms¡´+˝À ns¡y˝’Ó À, ø£˙dü+ q\uÛ…’ XÊ‘·+ Ms¡´ ø£D≤˝À¢ #·\q+ ñHêï ≈£L&Ü |æ\¢\T ø£*π> neø±X¯+ ñ+~. Ms¡´ø£D≤\T m˝≤ ñHêïsTT? Ms¡´ ø£D≤\T ‘·≈£îÿe>± ñ‘·Œ‹Ô ne⁄‘·Tqï yê]˝À düeTdü´\T ñqï≥Tº ‘Ó\TdüTø√yê* ø±ã{Ϻ <ëìï &Üø£ºsY <ë«sê f…dtº #˚sTT+#·Tø√e&É+ e\q á düeTdü´ qT+&ç ãj·T≥|ü&ç, >∑s¡“¤+ bı+<˚ neø±X¯+ ñ+≥T+~. n˝≤ ø±≈£î+&Ü Åd”Ô\˝À n+&Éä+ $&ÉT<ä˝…’q düeTj·T+˝À ø±≈£î+&Ü y˚πs düeTj·T+˝À ôdø˘‡˝À bÕ˝§ZHêï ≈£L&Ü >∑s¡“¤+ e#˚à neø±X¯+ ˝Ò<äT. ø±ã{Ϻ á $wüj·T+˝À MTs¡T &Üø£ºsYqT dü+Á|ü~+∫ MT düeTdü´≈£î |ü]cÕÿs¡+ bı+<ä+&ç. mHé. $.j·Tdt., $»j·Tq>∑s¡+. &Üø£ºsY >±s¡T, Hê ej·TdüT 32. Hê≈£î eT+<äT dæ>∑¬s{Ÿ ‘êπ> n\yê≥T m≈£îÿe>± ñ+~. Hê≈£î ô|fi¯flsTT ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\sTT+~. Ç|üŒ{Ïes¡≈£L |æ\¢\T ø£\>∑ ˝Ò<äT. HêπøyÓ÷ |æ\¢\T ø±yê\ì ñ+~. <äj·T#˚dæ Hê düeTdü´≈£î |ü]cÕÿs¡+ #Ó|üŒ+&ç ? kÕ<Ûës¡D+>± #ê˝≤eT+~ |ü⁄s¡Twüß\˝À Á&ç+øÏ+>é nH˚~ ø±eTHé>± ñ+≥T+~. nsTT‘˚ MTs¡T eTØ m≈£îÿe>± ñ+<ä+≥THêïs¡T. Á&ç+øÏ+>é n\yê≥T ñ+&É&+É e\¢ Ms¡´ ø£D≤\T ‘·>π Z neø±X¯+ ñ+≥T+~. n+‘˚ø±≈£î+&Ü MT˝À Vü‰s√àHé‡ ˝À|ü+ e\q ≈£L&Ü Ms¡´ ø£D≤\ ˝À|ü+ ñ+&=#·TÃ. ø±u{Ϻ MT˝À Ms¡´ø£D≤\ |üs¡‡+fÒõ m˝≤ ñ+<√ ‘Ó\TdüTø√yê*. Ä ‘·s¡Tyê‘· BìøÏ dü¬s’q Á{°{ŸyÓT+{Ÿ rdüTø√yê*. eTTK´+>± Ç˝≤+{Ï k˛àøÏ+>é, Á&ç+øÏ+>é n\yê≥T¢ e÷qTø√e&É+ eT+∫~. eTT+<äT düeTdü´ MT˝À ñ+<ë, ˝Ò<ë MT uÛ≤s¡´˝À ñ+<ë nH˚ $wüj·T+ ‘Ó\TdüTø√yê*. ‘·|üŒ≈£î+&Ü MT‘√bÕ≥T MT uÛ≤s¡´qT ≈£L&Ü &Üø£ºsY <ä>∑Z]øÏ rdüT≈£îyÓ[¢ Ç<ä›s¡÷ |üØø£å #˚sTT+#·Tø√e&É+ nedüs¡+. <ëìe\¢ ndü\T düeTdü´ @$T≥H˚ $wüj·T+ ‘Ó\TdüTÔ+~. n|ü⁄Œ&ÉT MT düeTdü´qT áJ>± |ü]wüÿ]+#·e#·TÃ.

QUIZ

COMPETET ON d ary B RTHDAYS EXCLUS VE LittleStar

60

- OCTOBER 2013

k˛àøÏ+>˘, Á&ç+øÏ+>˘ n\yê≥T+fÒ Vü≤s√àHé‡ ‘·–Zb˛‘êj·÷? ¬ø.$.ÄsY., ìC≤e÷u≤<é &Üø£ºsY >±s¡T, Hêej·TdüT Çs¡yÓ’ Hê\T>∑T. Hê≈£î ô|fi¯flsTT Äs¡THÓ\\T ne⁄‘·T+~. Ç|üŒ{Ïes¡≈£L n+>∑Á|üy˚X¯+ »s¡>∑˝Ò<äT. e÷ nj·Tq‘√ ôdø˘‡˝À bÕ˝§Zqï Á|ürkÕ] n+>∑Á|üy˚X¯+ »s¡>∑&É+ ˝Ò<äT. m+‘· Áf…Æ #˚düTÔHêï |òü*‘·+ ˝Òø£b˛sTT+~. Ä Á|üj·T‘·ï+˝À e÷ yê]øÏ ‘=+<äs¡>± ne⁄{Ÿ nsTTb˛‘·T+~. <ëìe\¢ Äj·Tq ôdø˘‡ #˚j·T˝Òø£ ìÁ<äb˛‘·THêïs¡T. <ëìe\¢ Hê≈£î #ê˝≤ Çã“+~>± ñ+~. #ê˝≤ u≤<Û>ä ± ≈£L&Ü ñ+≥T+~. <äj·T#˚dæ Hê düeTdü´≈£î |ü]cÕÿs¡+ #Ó|üŒ+&ç ? MT düeTdü´ $HêïqT. Ç~ #ê˝≤eT+~øÏ »s¡T>∑T‘·T+~. m+<äTø£+fÒ MT≈£îqï düeTdü´ @$T≥+fÒ, MT≈£î ôdø˘‡e\¢ uÛj Ñ T· + ø£\>∑&+É ø±˙, ˝Ò<ë ôdø˘‡ô|’ Ç+Áf…dºt ø£\>∑ø£ b˛e&É+ e\¢ Ç˝≤+{Ï |ò”*+>é ø£\T>∑T‘·T+~. nBø±≈£î+&Ü MT yÓC…’Hê ˝À|ü* bıs¡˝À¢ yê´ø√#·+ »s¡>ø∑ b£ ˛e&É+ e\¢ yÓCH’… ê os¡¸+ <ä>sZ∑ >¡ ± ñ+&É&+É e\¢ ≈£L&Ü Ç˝≤ »s¡T>∑T‘·T+~. n˝≤π> MTyê]˝À ≈£L&Ü ø=‘·Ô>± ô|fi¯flsTT Ç˝≤ n+>∑Á|üy˚X¯+ »s¡>∑˝Ò<äH˚ |ò”*+>é ñ+&É&É+e\¢ ≈£L&Ü ‘·è|æÔ>± bÕ˝§Zq˝Òø£b˛e#·TÃ. BìøÏ |ü]cÕÿs¡+ MT Ç<ä›] eT<Ûä´ eT÷´#·Te˝Ÿ ne>±Vü≤q nedüs¡+. ˇø£y˚fi¯ MT düeTdü´ Ç˝≤π> ñ+fÒ e÷¬sÿ{Ÿ˝À ñCÒ$j·÷ yÓC…’Hê C…˝Ÿ <=s¡T≈£î‘·T+~. MTs¡T Ä \÷Á_¬ø+{Ÿ‡ì yÓC…’Hê˝ÀøÏ nô|¢Ì #˚düTø=ì Ä ‘·s¡Tyê‘· ôdø˘‡˝À bÕ˝§ZHê*. MT≈£îqï düeTdü´qT yÓC…’Hêdt eTdtº &çdüŒ]¸j·THé n+{≤+. n˝≤π> ôdø˘‡˝À bÕ˝§ZH˚ eTT+<äT bò˛sYù|¢ #˚düTø√e&É+e\¢ u≤&û˝À #·\Hê\T ø£\T>∑T‘êsTT. <ëìe\¢ yÓC…’Hê˝À #·\Hê\T ø£*– n+>∑ Á|üy˚XÊìøÏ nqTe⁄>± ñ+≥T+~. ˇø£y˚fi¯ n˝≤ ø±ì |üø£å+˝À ‘·|üŒ≈£î+&Ü &Üø£ºsYqT dü+Á|ü~+∫ MT düeTdü´≈£î |ü]cÕÿs¡+ bı+<äe#·TÃ. _.ÄsY., >∑T+‘·ø£˝Ÿ &Üø£ºsY>±s¡T Hê düeTdü´qT me]‘√ #Ó|ü⁄Œø√˝Òø£ #ê˝≤ dü‘·eT‘·eTe⁄‘·THêïqT. Hê ej·TdüT eTTô|’Œ. Hê≈£î á eT<Û˚´ ô|fi¯¢sTT+~. ìC≤ìøÏ Hê≈£î ô|[fl #˚düTø√e&É+ Çwüº+˝Ò<äT. ø±ì Ç+{À¢yêfi¯fl ã\e+‘·+ MT<ä ô|[fl #˚düT≈£îHêïqT. H˚qT ô|[fløÏ eTT+<äT ˇø£ nu≤“sTT‘√ ôdø˘‡˝À bÕ˝§ZH˚yê&çì. <ë+‘√ Hê uÛ≤s¡´‘√ ôdø˘‡˝À bÕ˝§ZHê\+fÒ Ç+Áf…dtº ø£\>∑&É+ ˝Ò<äT. #ê˝≤ uÛÑj·T+>±, uÛ≤<Ûä>± ñ+~. <äj·T#˚dæ Hê düeTdü´≈£î |ü]cÕÿs¡+ #Ó|üŒ+&ç? MT düeTdü´ Hê≈£î ns¡ú+ nsTT+~. ô|[fløÏ eTT+<äT MTs¡T eTs√ e´øÏÔ‘√ ôdø˘‡˝À bÕ˝§ZHêïs¡+≥THêïs¡T. kÕ<Ûës¡D+>± eT>∑yê]˝À ôdø˘‡ ø√]ø£\qT n<äT|ü⁄ #˚düTø√e&ÜìøÏ Vü≤düÔ Á|üjÓ÷>∑+ #˚düTø√e&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. n˝≤π> ø=+‘·eT+~ eT>∑yês¡T eTTK´+>± Vü‰düº˝Ÿ˝À ñ+&˚yês¡T Ç˝≤ Vü≤ÀyÓ÷ ôd≈£î‡e˝Ÿ≈£î nÁ{≤ø˘º ne⁄‘·T+{≤s¡T. Ç˝≤ ôVAyÓ÷ ôd≈£î‡e˝Ÿ‡>± ñqï|ü⁄Œ&ÉT Ád”Ô\‘√ ôdø˘‡ #˚ùd+<äT≈£î ÄdüøÏÔ ø£\>∑<äT. MTs¡T ô|[fløÏ eTT+<˚ øöì‡*+>é rdüTø√yê*‡+~. á düeTdü´ qT+&ç MTs¡T ãj·T≥|ü&Ü\+fÒ eTTK´+>± MT Ä˝À#·q˝À e÷s¡TŒ sêyê*. Á|üdüTÔ‘·+ e÷¬sÿ{Ÿ˝À j·÷+{Ï &çÁô|wüHé yÓT&çdæHé‡ n+<äTu≤≥T˝À e⁄HêïsTT. yê{Ïì yê&É&É+e\¢, n$ MT˝À ôdø˘‡ô|’ eT÷&éqT ô|+#˚˝≤ #˚kÕÔsTT. <ëìe\¢ MT Ä˝À#·q˝À e÷s¡TŒ e#˚à neø±X¯+ ñ+~. n$ yê&É&É+ e\¢ MTs¡T Vü‰sTT>± MT uÛ≤s¡´‘√ ôdø˘‡˝À bÕ˝§Zqe#·TÃ. ˇø£y˚fi¯ Ç˝≤≈£L&Ü MT˝À e÷s¡TŒ ø£\>∑≈£î+fÒ yÓ+≥H˚ &Üø£ºsYqT dü+Á|ü~ùdÔ #·ø£ÿì |ü]cÕÿs¡+ bı+<äT‘ês¡T. Ç+ø± &Üø£ºsY <ä>∑Zs¡ øöì‡*+>é nedüs¡+.


n+>∑ |ü]e÷D+ |ô +#·T≈£îH˚+<äT≈£î neø±X¯+ ñ+<ë? kÕ<Ûës¡D+>± #ê˝≤eT+~ eT>∑yê]˝À n+>±ìøÏ dü+ã+~Û+∫q düeTdü´\T ñqï≥Tº nì|ækÕÔsTT. n+<äT˝À eTTK´+>± n+>∑ |ü]e÷D+ ∫qï>± ñ+<äH~˚ ndü\T düeTdü´. n+>∑ |ü]e÷D+ ô|+#·T≈£îH˚ M\T+<ë n+≥÷ #ê˝≤eT+~ n&ÉT>∑T‘·T+{≤s¡T. ìC≤ìøÏ n+>∑ |ü]e÷D+ nH˚~ ˇø=ÿø£ÿ]øÏ ˇø√ÿ˝≤ ñ+≥T+~. n+fÒ n~ Äj·÷ eTqTwüß\ XÊØs¡ø£ <ës¡T&ÛÜ´ìï ã{Ϻ ˝Ò<ë, Ä e´øÏÔøÏ dü+ã+~Û+∫q JHé‡qT ã{Ϻ á ôd’CŸ nH˚~ Ä<Ûës¡|ü&ÉT‘·T+~. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü á n+>∑+˝Àì ø£+&Ésê\ |ü] e÷D+˝À ≈£L&Ü ‘˚&Ü\T+&É&É+ e\¢ n~ yê]˝À ô|]π> neø±X¯+ ñ+~. nsTT‘˚ á $wüj·T+˝À #ê˝≤eT+~ eT>∑yê]øÏ n+>∑+ ∫qï>± ñ+fÒ <ëìe\¢ ‘·q bÕsYºqsYqT ‘·è|æÔ|üs¡#·˝Òy˚TyÓ÷ nqï ~>∑T\Te\¢ yêfi¯ófl n˝≤ n+>∑+ ôd’CŸ >∑T]+∫ Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·T+{≤s¡T. nsTT‘˚ kÕ<Ûës¡D+>± eTVæ≤fi¯˝À¢ yÓC…’Hê ˝À|ü*øÏ Á|üy˚•+#˚ uÛ≤>∑+ πøe\+ ¬s+&É+>∑Tfi≤\T e÷Á‘·y˚T ñ+≥T+~. yÓC…’Hê˝ÀøÏ n+>∑ Á|üy˚X¯+ ¬s+&É+>∑Tfi≤\T »]–‘˚ kÕ<Ûës¡D+>± Ád”Ô\≈£î dü+‘·è|æÔ ø£\T>∑T‘·T+~. n+fÒ yÓC…’Hê˝À πøe\+ ¬s+&ÉT Ç+#Y\ es¡πø n+>∑ Á|üy˚XÊìøÏ M\T>± ñ+≥T+<äqïe÷≥. ø±ã{Ϻ n+>∑+ ô|<ä›>± ñ+&Ü\qï |ò”*+>é nedüs¡+ ˝Ò<äT. nsTTHê ≈£L&Ü ø=+<ä] eT>∑yêfi¯fl˝À Hê n+>∑+ #ê˝≤ ∫qï>± ñ+~, <ëìe\¢ ôdø˘‡˝À ‘·è|æÔ bı+<ä˝ÒH˚yÓ÷ nH˚ uÛÑj·T+ ñ+≥T+~. nBø±≈£î+&Ü e÷ Áô|ò+&é n+>∑+ #·÷XÊqT n‘·&ç~ n˝≤ e⁄+~. HêπøyÓ÷ ∫qï>± e⁄+~ nH˚ uÛ≤e+ Ç+ø± m≈£îÿe>± ø£\T>∑T‘·T+~. <ëìe\¢ Ç˝≤+{Ï düeTdü´\T edüTÔ+{≤sTT. nsTT‘˚ ôdø˘‡˝À bÕ˝§Zqï|ü⁄Œ&ÉT n+>∑ Á|üy˚X¯+ Ç+ø± ˝À|ü* yÓ[‘˚ u≤>∑T+≥T+~ nH˚ Ä˝À#·q ø£\>∑&É+ düVü≤»+. eTTK´+>± ˝Ò&ûdt˝À y˚XÊ´eè‹Ô˝À ñqïyêfi¯fl≈£î á yÓC…’Hê ô|<ä›>± ñ+≥T+~. m+<äTø£+fÒ yêfi¯ófl m≈£îÿeeT+~ eT>∑yê]‘√ ôdø˘‡˝À bÕ˝§Z+{≤s¡T ø±ã{Ϻ yÓC…’Hê˝À kÕπ>>∑TD+ ø£ì|ædüTÔ+~. $T>∑‘êyêfi¯fl˝À kÕ<Ûës¡D+>±H˚ ñ+≥T+~. nsTT‘˚ eT>∑yêfi¯fl˝À n‘·ì m‘·TÔqT ã{Ϻ, n‘·ì XÊØs¡ø£ Äø£è‹ì ã{Ï≈º L£ &Ü ô|ìdt ô|s¡>&∑ +É düV≤ü »+. ìC≤ìøÏ ôdø˘‡˝À dü+‘·è|æÔ bı+<ë\+fÒ á n+>∑+ ôd’CŸ nH˚~ ô|<ä› $wüj·T+ ø±H˚ø±<äT. kÕ<Ûës¡D+>± Á|ü‹ eT>∑yê&ÉT ‘·q n+>∑+ ô|<ä›>± ñ+&Ü\ì ÄX¯|ü&É&É+ ø±eTHé. nsTT‘˚ n+>∑+˝À ø£+&Ésê\ yê´ø√#·+ »]–q|ü⁄Œ&ÉT kÕ<Ûës¡D+>± n+>∑+ ô|<ä›<äe&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. á ô|ìdt ôd’CŸ nH˚~ m˝≤ ñ+&Ü\+fÒ ø=+<ä]˝À ø£+&Ésê\T yÓT‘·Ô>± ñqï|ü⁄Œ&ÉT, n~ m+‘· ∫qï>± ñHêï ≈£L&Ü kÕ>∑ø£b˛e&É+ nH˚~ »s¡T>∑T‘·T+~. ôdø˘‡˝À bÕ˝§Zqï|ü⁄Œ&ÉT ≈£L&Ü ø=+<ä]øÏ n+>∑ |ü]e÷D+ kÕ<Ûës¡D+>± ˇπø˝≤ ñ+≥T+~. nsTT‘˚ ø=+<ä]øÏ ôd’CŸ˝À ‘˚&Ü ø£ì|ædüTÔ+~. n+fÒ eTìwæ˝À ôdø˘‡ ø√] ø£\T ø£*–q|ü⁄Œ&ÉT n+>∑+ yê´ø√∫+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. Ç˝≤ ø±ì |üø£å+˝À n‘·ì˝À @<√ ÁbÕã¢+ ñ+<äì >∑T]Ô+#ê*. nsTT‘˚ ôdø˘‡˝À bÕ˝§ZH˚ düeTj·T+˝À n+>∑+ >∑{Ϻ|ü&É≥+ »s¡>∑ø£b˛‘˚ n+>∑+ yÓC…’Hê˝ÀøÏ Á|üy˚•+#·<äT. ˇø£y˚fi¯ n+>∑+ >∑{Ϻ|ü&ܶ ≈£L&Ü n+>∑ πøe\+ ¬s+&ÉT n+>∑Tfi≤˝Ò yÓC…’Hê˝ÀøÏ Á|üy˚•düTÔ+~. ˇø£y˚fi¯ nìïs¡ø±\ T>± eT>∑yês¡T |üsôY |øò >º˘ ± ñHêï≈£L&Ü yÓCH’… ê˝ÀøÏ n+>∑Á|üyX˚ +¯ »s¡>q∑ ≥ºsTT‘˚ n|ü⁄Œ&ÉT Ä düeTdü´ Ád”Ô\˝À ñ+≥T+~. Ád”Ô\˝À Ç˝≤+{Ï düeTdü´qT ôd≈£î‡e˝Ÿ nsö»˝Ÿ Ä+&é ô|]‡ôdº+{Ÿ ôd≈£î‡e˝Ÿ nsö»˝Ÿ dæ+Á&√yéT n+{≤s¡T. Ç˝≤+{Ï düeTdü´\Tqï|ü⁄Œ&ÉT

&Üø£ºsYqT dü+Á|ü~+∫ dü]#˚düTø√e#·TÃ. nsTT‘˚ á eT<Ûä´ #ê˝≤ Á|üø£≥q\T edüTÔHêïsTT. n+>∑+ ¬s+&É+>∑Tfi≤\T ô|+#·Tø√e#·TÃ, ˝Ò<ë eT÷&É+>∑Tfi≤\T ô|+#·Tø√e#·Tà e÷ eT+<äT\T yê&ç nì s¡ø£s¡ø±\ Á|üø£≥q\T edüTÔ+&É&É+‘√ »Hê\T n+>±ìï ô|+#·Tø√yê\ì Ä eT+<äT\T yê&ç #ê˝≤ Çã“+<äT\T ‘Ó#·TÃ≈£î+≥THêïs¡T. kÕ<Ûës¡D+>± n+>∑+ e+ø£s¡>± ñHêï, ˝Ò<ë @<Ó’Hê düeTdü´ ñqï|ü⁄Œ&ÉT yÓT&çdæHé‡ yê&ç dü]#˚düT≈£îH˚+<äT≈£î eT+<äT\THêïsTT. n˝≤π> n+>∑+ >∑{Ϻ|ü&É{≤ìøÏ ≈£L&Ü eT+<äT\T ˝Ò<ë düs¡®Ø\ <ë«sê dü]#˚düT≈£îH˚ M\T+~. n˝≤π> n+>∑+˝À ñ+&˚ m˝≤+{Ï düeTdü´˝…’Hê yê{Ïì dü]#˚düTø√e#·TÃ. n+‘˚ø±ì n+>∑+ ôdC’ ŸqT ô|+#·T≈£îH˚ M\T ˝Ò<Tä . ôdø˘‡˝À ‘·è|æÔ bı+<ë\+fÒ bÕs¡qº sY\ Ç<ä›] eT<Ûä´ eT+∫ ne>±Vü≤q ñ+&Ü*. ôdø˘‡˝À bÕ˝§ZH˚ eTT+<äT bò˛sYù|¢ ˝≤+{Ï$ #˚j·T&É+e\¢ ‘·|üŒ≈£î+&Ü Ç<ä›]ø° eT+∫ dü+‘·è|æÔ \_ÛdüTÔ+~.

ôdø˘‡˝À bÕ˝§Zq&É+ e\¢ mìï ñ|üjÓ÷>±\T ñHêïjÓ÷ ‘Ó\TkÕ...! 1. ¬s>∑T´\sY>± ôdø˘‡˝À bÕ˝§Zq&É+ ˇuÒdæ{°ì <ä÷s¡+ #˚düTÔ+~. eTìwæ˝À ô|]π> n~Ûø£ ø=e⁄«qT ø£]–+#·&É+˝À Ç~ #ê˝≤ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+~. Bìe\¢ u≤&û˝À nqedüs¡ ø=e⁄« <ä]#˚s¡<äT. 2.¬s>∑T´\sY>± ôdø˘‡ #˚j·T&É+e\¢ eTq˝À #ê˝≤ düeTdü´\T <ä÷s¡+ ne⁄‘êsTT. eTTK´+>± ‘·\H=|æŒøÏ ôdø˘‡ #ê˝≤ eT+∫ eT+<äT˝≤ |üì#˚düTÔ+~. 3. ôdø˘‡ nH˚~ Á|ü‹ J$øÏ nedüs¡yÓTÆq ÁøÏj·T. Bìe\¢ Ä J$øÏ dü+u+~Û+∫q Je|ü]D≤eT ÁøÏj·T »s¡T>∑T‘·T+~. 4. ôdø˘‡˝À bÕ˝§Zq&É+ e\¢ eT+∫ ìÁ<ä|ü&ÉT‘·T+~. m˝≤+{Ï ìÁ<ä+fÒ kÕ<Ûës¡D+>± ìÁ<ä|ü≥ºì yêfi¯ófl y˚düT≈£îH˚ ìÁ<äe÷Á‘·≈£î Ç~ |ü~¬s≥T¢ m≈£îÿe>± |üì#˚düTÔ+~. 5. eTT<äT›e\¢ ø£*π> ˝≤uÛ≤\T #ê˝≤H˚ ñHêïsTT. eTTK´+>± *|tøÏdt #˚j·T&É+ e\¢ Ç<ä›]˝À ñ+&˚ |ü+{Ï düeTdü´\T #ê˝≤es¡≈£î ‘·–Zb˛‘êj·T≥. m+<äTø£+fÒ H√{Ï˝À ñ+&˚ ˝≤˝≤»\+˝À ˇø£s¡ø£yÓTÆq Äe÷¢\T ñ+&É&É+ e\¢ n$ Á{≤Hé‡|òüsY ne⁄‘êsTT. <ëìe\¢ Ç<ä›]˝À |ü+{Ï düeTdü´\T <ä÷s¡eTj˚T´ ÄkÕÿs¡+ ñ+~. 6.¬s>∑T´\sY>± ôdø˘‡ #˚j·T&É+e\¢ u≤&û˝À m≈£îÿe>± Vü‰s√àHé‡ $&ÉT<ä˝…’, <ëìe\¢ X¯Øs¡+˝À düTyêdüq\T yÓ\Te&É‘êsTT. 7.u≤>± &çÁô|wüHé˝À ñqïyê]øÏ ôdø˘‡ nH˚~ #ê˝≤ eT+∫ eT+<äT. yê]ì &çÁô|wüHé qT+&ç yÓ+≥H˚ n~ <ä÷s¡+ #˚düTÔ+~. 8. ¬s>∑T´\sY>± ôdø˘‡˝À bÕ˝§Z+≥Tqï|ü⁄Œ&ÉT ¬s>∑T´\sY>± ˇπø s¡ø£yÓTÆq uÛÑ+–eT˝À ø±≈£î+&Ü ø=‘·Ô |ü<ä∆‘·T\˝À ôdø˘‡˝À bÕ˝§Z+fÒ ‘·|üŒ≈£î+&Ü MTs¡T eT]+‘· eT+∫ nqTuÛÑ÷‹ #Ó+<äT‘ês¡T.

Dr. M. RAVI BABU

Dermatologist, Venereologist, Cosmetic & Aesthetic Surgeon, Sexologist Member of Association of Cutaneous Surgeons of India Member of F.U.E. Hair Transplantation Forum Member of Indian Association for Sexology Consultant: Jubilee Hills, Plot No.1196/B, Road No.59, Behind Chutneys Restaturant, Near Peddamma Temple, Hyderabad. Ph: +91 9502 94 94 94, email: drraviskincity@gmail.com - OCTOBER 2013 61


fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psychology top N GHT Life trade GUIDE My CHOICE QUIZ COMPETET ON d ary B RTHDAYS EXCLUS VE MADHURI

LittleStar 62

- OCTOBER 2013


N

SANA KHA

talent contact us for portfolio's and featured in TICKET 2 TOLLYWOOD m: +91 8008819333 e: editor@tollywoodmag.com

- OCTOBER 2013 63


N GHT Life trade GUIDE My CHOICE QUIZ COMPETET ON d ary B RTHDAYS EXCLUS VE

n&ܶ... ñ‘·sÔ ê+Á<äÛ õ˝≤¢˝À¢ >±j·T‹Á <˚$ |ò*æ yéT‡ <ë«sê $»j·Te+‘·+>± 4e yês¡+˝ÀøÏ <ä÷düT≈£îb˛‘√+~. düTcÕ+‘Y >∑‘· ¬s+&ÉT ∫Á‘ê\ ø£+fÒ á ∫Á‘·+ ø£˝…ø£åH釽À dü]ø=‘·Ô ]ø±s¡T¶ HÓ\ø=\TŒ‘·T+~. á ∫Á‘·+ nìï @]j·÷˝À¢ ø£˝…ø£åHé‡ u≤>∑THêïsTT.

LittleStar

|üeHéø£fi≤´DY q{Ï+∫q n‘êÔ]+{ÏøÏ <ëRs~ ∫Á‘·+ ñ‘·Ôsê+Á<Ûä õ˝≤¢˝‘√ bÕ≥T |Á |ü +ü #·yê´|ü+Ô >± m≈£îÿe ~∏jT˚ ≥s¡˝¢ À $&ÉT<ä˝’… dü+#·\q+ düèwædº Tü +Ô ~. á ∫Á‘+· ˇø£ÿ s√E ø£˝…ø£åHé‡ 9.56 ø√≥¢≈£î ô|’>± edü÷\T #˚dæ+~.

<äfi¯+ ñ‘·Ôsê+Á<Ûä õ˝≤¢˝À¢ l yÓ+ø£fÒX¯«s¡ |òæ*yéT‡ <ë«sê $»j·Te+‘·+>± q&ÉTdüTÔ+~. nìï ôd+≥s¡¢˝À Ç|üa{Ïø° eT+∫ ø£˝…ø£åHé‡ kÕ~Û+∫+~.

‘·TbòÕHé ñ‘·Ôsê+Á<Ûä õ˝≤¢˝À¢ uÛ≤ØkÕúsTT˝À $&ÉT<ä˝…’ eT+∫ edü÷fi¯ó¢ sêã≥Tº≈î£ +~. Væ≤+B‘√ bÕ≥T ‘Ó\T>∑T˝À $&ÉT<ä˝q’… á ∫Á‘·+ Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± ¬s+&ÉT yêsê\≈£î 48ø√≥¢≈£î ô|’>± edü÷fi¯ó¢ kÕ~Û+#·&É+ $X‚wü+.

n+‘·≈£î eTT+<äT Ä ‘·s¡Tyê‘· ∫Á‘·+ nìï @]j·÷\˝À eT+∫ edü÷fi¯ó¢ sêã{Ϻ+~. eTTK´+>± bòÕ´$T© Ä&çj·THé‡ nÁ{≤ø˘º #˚dæq ∫Á‘·+.

64

- OCTOBER 2013

b˛≥T>±&ÉT ñ‘·Ôsê+Á<Ûä õ˝≤¢\‘√bÕ≥T Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± n‘·´~Ûø£ ~∏j˚T≥s¡¢˝À $&ÉT<ä˝…’ eTH√C` >∑‘· ∫Á‘ê\ ø£Hêï _Ûqï+>± m≈£îÿe edü÷fi¯ó¢ kÕ~Û+∫+~. es¡˝`¶yÓ’&é>± á ∫Á‘·+ 3yêsê\≈£î eTTô|ò’ ø√≥¢≈£î ô|’>± edü÷fi¯ó¢ kÕ~Û+∫+~.


My CHOICE QUIZ COMPETET ON d ary B RTHDAYS EXCLUS VE 01

LittleStar

02

#Ó|ü⁄aø√+&ç #·÷<ë›+!

03 04

05

#Ó|üø√+&ç #·÷<ë›+ 1. áyÓT ôdawü˝` kÕ+>˘ #˚dæq ∫Á‘·y˚T$T{Ï ? 2. á dæº˝` @ ∫Á‘·+˝Àì~ ? 3. á bòé{À≈£î ø±yÓT+{` sêj·T+&ç ? 4. á V”≤s√sTTHé ù|s¡T @$T{Ï ? 5. á ∫Á‘êìøÏ <äs¡Ù≈£î&ÉT mes¡T ?

ôdô|º+ãsY HÓ\ $CÒ‘· uÛÑs¡DÏ, #ÓHÓ’ï

MT düe÷<ÛëHê\T e÷≈£î sêdæ |ü+|ü+&ç ˇø£ dü+e‘·‡s¡+ {≤©e⁄&é düuÁ`dæÿ|ü¸Hé ¬>\T#·Tø√+&ç. Address: Kaarthik Media & Entertainment HOUSE NO: 1-65/2/A/46, PLOT NO: 46, CYBER HILLS, GUTTALA BEGUMPET,, NEAR KAVURI HILLS HYDERABAD - 500 081, email: editor@tollywoodmag.com

57 - OCTOBER 2013 65


d ary B RTHDAYS EXCLUS VE 01

ACTOR

OCTOBER birthdays

02

03

ALLU RAMALINGAYYA

ACTOR

04

05

06

SATYA RAJ

LittleStar 07

08

13

14

ACTRESS MANJULA G

ACTREES

09

SINGER

10

S P SAILAJA

15

ALI

16

SANGHAVI

19

ACTOR

20

25

SINGER MANO

01 SIVAJI GANESHAN 03 T RAJENDAR 10 SS RAJAMOULI RAGHU BABU 66

- OCTOBER 2013

ACTOR

12

AMITABH BACHAN

17

ACTREES

22

27

SNEHA

18

23

ACTOR

24

PRABHAS

28

ACTREES

SURYAKANTHAM

ACTREES

ACTREES JYOTHIKA

LAYA

BHAVYA

26

ACTREES

11

HEMA MALINI

21

SUNNY DEOL

ACTOR

29

ACTOR

ACTREES LAILA

30

NAGA BABU

ACTOR 26 ASIN ACTRESS ACTOR 29 REEMA SEN ACTRESS DIRECTOR & PRODUCER KRITHI KARBANDHA ACTRESS ACTOR uÛ≤s¡rj·T dæ˙ |ü]ÁX¯eT >∑]«+#·<ä>∑Z eTVü‰q≥T\T n$T‘êu` ã#·ÃHé, •yêJ >∑DÒwüHé, n\T¢sêeT*+>∑j·T´, dü÷s¡´ø±+‘·+, n©, <äs¡Ù≈£î&ÉT sê»eTÚ[, Á|üuÛ≤dt Ç+ø± m+<äs√ eTVü‰qTuÛ≤e⁄\T á HÓ\˝ÀH˚ |ü⁄{≤ºs¡T. Ms¡+<ä]ø° {≤©e⁄&é e÷´>∑C…’Hé X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*j·TCÒdüTÔ+~.


70

- OCTOBER 2013


Tollywood Magazine October - 2013  
Tollywood Magazine October - 2013  

Tollywood Magazine October - 2013

Advertisement