Page 1

RNI No: APTEL/2003/10076 Postal Reg No: HD/1152/2011-13

July 2012 issue 07 VOL 09

20

ileana’s Cine journey etios liva

{≤©e⁄&é kÕºsYVü≤+{` Chit chat with Mehar Ramesh

E˝≤sTT CÀwt

allu arjun

‘Ó\T>∑T ‘Ós¡ô|’ ø=‘·Ô yÓ\T>∑T

ø£sêÔ˝` düT<Ûä Áb¥&Éø£åHé‡


Sumant raj arigela


wanted business development officers For more information call: Ravindra - Director (Business Development)

98490 13340, 95054 80291

ravindra@karthikme.com, ravindratalluri19@gmail.com


If you do not hope, you will not find what is beyond your hopes. Murali Mohan Ravi Credits: Editor in Chief

:

Murali Mohan Ravi

Executive Editor

:

Wahed. A

Head-Creative

:

Suresh Kumar CH

Visualizer / Layouts

:

SS Digwijesh

Photography

:

YSN Murthy, Rajesh Mindi

Stylist & Fashion Designer

:

Varsha Patvari

Publication Consultant

:

Raghurama Raju Kalidindi

Marketed By

:

Kaarthik Media & Entertainment

Distributed By

:

Times Agencies

For Advertisement Enquires Call : +91 8008826444

Media Partners: Follw Us On : facebook.com/tollywoodmag twitter.com/tollywoodmag email: editor@tollywoodmag.com www.tollywoodmag.com

subscription 1 year (12 issues) : Rs 200

2 Year ( 24 issues) : Rs 380

Name:_______________________________________________________________________ Address: _____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ City: ____________________________ Pin:________________________________________ Phone Number: ___________________Email Id:_____________________________________ Please find enclosed cheque/dd no: _________________________ Date: ________________ IN favoUr of : Kaarthik Media & Entertainment Mailing Address: KAARTHIK MEDIA & ENTERTAINMENT, HOUSE NO: 1-65/2/A/46, PLOT NO: 46 CYBER HILLS, GUTTALA BEGUMPET,, NEAR KAVURI HILLS HYDERABAD - 500 081. Ph: 040 6455 3444 Terms & Conditions 1. Rates are valid for Hyderabad only. For delivery to other parts of Andhra Pradesh add Rs 40 per 12 issues, Rs 80 for 24 issues. 2. Kaarthik Media & Entertainment is not responsible for postal delays or delivery failures. 3. Subscriptions are not refundable. 4. All disputes are subject to the exclusive jurisdiction of competent courts in Hyderabad only.

talent

wanna be featured

in

send your details and portfolio to editor@tollywoodmag.com

Edited, Printed, Published and Owned by Murali Mohan Ravi, Flat # 410, D-Block, Keerthi Apartments, Yellareddyguda, Hyderabad – 500073 and Printed at Kala Jyothi Process Pvt Ltd, 1-1-60/5, RTC X Roads, Hyderabad – 500020 Designed at Kaarthik Media & Entertainment, HOUSE NO: 1-65/2/A/46, PLOT NO: 46, CYBER HILLS, GUTTALA BEGUMPET, NEAR KAVURI HILLS HYDERABAD - 500 081 . All rights are reserved. Republishing in whole or part without written permission is prohibited. TOLLYWOOD takes no responsibility for unsolicited photographs or material. All photographs, unless otherwise indicated, are used for illustrative purposes only. PUBLISHED FOR THE MONTH OF JULY 2012 – VOLUME 9 ISUUE 07, RNI No: APTEL/2003/10076 Postal Reg No: HD/1152/2011-13

6

- JULY 2012


pg. 34

pg. 44

<< July

pg. 22

10 20 21 22 21. 23 24 25 26 28 34 36 38

8

pg. 58 pg. 23 {≤©e⁄&é q÷´dt ‘Ó\T>∑T dæìe÷ $X‚cÕ\T {≤©e⁄&é ]eP´ ø£<∏ë>∑eTq+ eT+<ä–+∫q Áù|eT |üesY #·÷|üì n~ÛHêj·T≈£î&ÉT ø£esY k˛ºØ E˝…’˝À E˝≤sTT {≤©e⁄&é Á|æeP´ wüO{Ï+>˘ |üP]Ô #˚düT≈£îqï <˚e⁄&ÉT #˚dæq eTqTwüß´\T. {≤©e⁄&é mø˘‡≈£L¢dæyé n+<ë\ sêø£ådæ ø√©e⁄&é q÷´dt ‘·$Tfi¯ dæìe÷ $X‚cÕ\T u≤©e⁄&é q÷´dt Væ≤+B dæìe÷ $X‚cÕ\T Vü‰©e⁄&é q÷´dt Ç+^¢wüß dæìe÷ $X‚cÕ\T {≤©e⁄&é mø˘‡≈£L¢dæyé {≤©e⁄&é kÕºsYVü≤+{Ÿ˝À ø=‘·Ô {≤˝…+{Ÿ CÀwt {≤©e⁄&é m≈£L¢‡dæyé sêRø+<äT eTÚ∞ Ç+≥s¡÷«´ {≤©e⁄&é ∫{Ÿ#ê{Ÿ yÓTVü≤sY s¡y˚Twt Vü‰©e⁄&é Vü‰{Ÿ mHé ôd’Œd” >±]®j·Tdt n+&é >±¢eTs¡dt >±fiŸ Ç*j·÷q

- JULY 2012

2012

Contents

44 47 48 50 52 55 56 58 60 61 62 63 64 65 66

pg. 26

pg. 25

{≤©e⁄&é mø˘‡≈£L¢dæyé ‘Ó\T>∑T ‘Ós¡ô|’ ø=‘·Ô yÓ\T>∑T {≤©e⁄&é ˝§πøwüHé Væ≤eT–] n+<ë\ q+<äqeq+ HÓ’ì‘ê˝Ÿ {≤©e⁄&é mø˘‡≈£L¢dæyé W‘ê‡Væ≤ø£ ø£fi≤ø±s¡T\≈£î Ä\+ãq ... ˝≤eTø±Hé {≤©e⁄&é bòÕ´wüHé {≤©e⁄&é 24 Áø±|òtº‡ nã<ë›ìï ì»+˝≤ q$Tà+∫q yê&˚ eT+∫ Ä]ºdtº ôdø˘‡ n+&é ôd’ø±\J ø£<∏ä >±¢eTsY ˝Àø£+ {≤©e⁄&é ]yÓ’+&é Ç*j·÷q {≤©e⁄&é ÁfÒ&é¬>’&é {≤©e⁄&é {≤|t f…Hé f…©e⁄&é {ÏÄsY|”\ ‹s¡ø±dü {≤©e⁄&é ã÷´{° {Ï|t‡ esê¸ø±\+˝À #·s¡à dü+s¡ø£åD {≤©e⁄&é øÏ«CŸ {≤©e⁄&é yÓTÆ #êsTTdt {≤©e⁄&é &Ó’Ø


NEWS HAPPENINGS

LIFE style HOT SPICY CHIT CHAT PA

RAZZI

BEAUTY t ps BEHIND THE WOODS LOCAT ON

<äu≤CŸ fi¯+b˝ÀÕjYVæT≤+B uÛ≤eT |æj·÷ fash on

s¡+>∑+ ∫Á‘·+‘√ ‘Ó\T>∑T Áù|ø£å≈£î\≈£î |ü]#·j·TyÓTÆq yÓ÷&É˝Ÿ |æj·÷ u≤CŸbÕjYT Ç|ü⁄Œ&ÉT <äfi¯+˝À q{Ï+#·uÀ‘√+~. ÄyÓT≈£î Ç~ ¬s+&Ée ‘Ó\T>∑T ∫Á‘·+. JeHé¬s&ç¶ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔqï á ∫Á‘·+˝À kÕ+Á|ü<ësTTø£ ≈£î≥T+u≤ìøÏ #Ó+~q ne÷àsTT>± ÄyÓT q{ÏdüTÔ+~. ÄyÓT‘√ bÕ≥T qMHé#·+Á<ä, øÏXÀsY\T q{ÏdüTÔHêïs¡T. eTeT÷à‘Y MT&çj·÷ n+&é m+≥sYf…ÆHéyÓT+{Ÿ u≤´qsYô|’ düTeT+‘Y ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ á ∫Á‘êìï ì]àdüTÔHêïs¡T.

2

TICKET TOLLYWOOD sex psychology top N GHT Life

Ä>∑wüߺ˝À wæ]¶ kÕsTT Ä&çjÓ÷ Ä$wüÿs¡D

nøÏÿH˚ì Hê>±s¡GUIDE T®q q{ÏdüTÔqï uÛÑøÏÔÁ|ü<Ûëq ∫Á‘·+ wæ]¶kÕsTT Ä&çjÓ÷ Ä$wüÿs¡D Ä>∑wüߺ 2e ‘˚Bq trade Ksê¬s’+~. m+.m+.ø°s¡yêDÏ á ∫Á‘êìøÏ dü+^‘·+ düeT≈£LsêÃs¡T. Hê>±s¡T®q q{Ï+∫q nqïeTj·T´, lsêeT<ëdüT ∫Á‘ê\≈£î <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫q sê|òüTy˚+Á<äsêe⁄ wæ]¶kÕsTT ∫Á‘êìøÏ ≈£L&Ü <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔHêïs¡T. ôdô|º+ãsY 6e ‘˚Bq á ∫Á‘·+ $&ÉT<ä\ #˚kÕÔs¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~.

My CHOICE 10

QUIZ

- JULY 2012

} ø=&É‘êsê.. ñ*øÏÿ|ü&É‘êsê˝À ô|ò’≥T¢ ø=&ÉT‘·Tqï u≤\ø£èwüí } ø=&É‘êsê ... ñ*øÏÿ|ü&É‘êsê˝À eT+#·T eTH√CŸ≈£îe÷sY ø£<∏ëHêj·T≈£î&ÉT. u≤\ø£èwüí ≈£L&Ü Ç+<äT˝À ˇø£ ø°\ø£bÕÁ‘· b˛wædüTÔHêïs¡T. eT+#·T \ø°åàÁ|üdüqï ì]àdüTÔqï á ∫Á‘êìøÏ X‚KsY sêE <äs¡Ù≈£î&ÉT. Bøå±ùd<∏é, |ü+∫uÀsê ø£<∏ëHêsTTø£\T>± q{ÏdüTÔHêïs¡T. eT+#·T \ø°åàÁ|üdüqï ˇø£ ø°\ø£bÕÁ‘· b˛wædüTÔHêïs¡T. eT+#·T eTH√CŸ eT+∫ q≥T&˚ ø±<äT, eT+∫ düº+{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY ≈£L&Ü. $TdüºsY q÷ø£j·T´˝À ô|ò’{Ÿ‡ nìï Äj·TH˚ düeT≈£LsêÃ&ÉT. } ø=&É‘êsê ñ*øÏÿ|ü&É‘êsê˝À ≈£L&Ü u≤\j·T´ Ç+Á≥&Éø£åHé ô|ò’{ŸøÏ Äj·TH˚ düº+{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY.

j·TT<ä∆Ms¡T&ÉT u≤\ø£èwüí

lsêeTsê»´+˝À sêeT#·+Á<äT&ç>± q{Ï+∫q u≤\ø£èwüí ‘·q q÷s¡e ∫Á‘·+˝À j·TT<ä∆Ms¡T&ç>± q{ÏdüTÔqï≥T¢ yês¡Ô. á ∫Á‘·+ Áø°düTÔ|üPs¡«+ 1700 ø±˝≤ìøÏ #Ó+~q ø£<∏ë+X¯+‘√ ì]àdüTÔqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. <ë<ë|ü⁄ 30 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\‘√ ì]àdüTÔqï á ∫Á‘êìøÏ ≈£L&Ü lsêeTsê»´+ ì]à+∫q j·T\eT+∫* kÕsTTu≤ã ìsêà‘· nì ‘Ó\Tk˛Ô+~. #·]Á‘·˝À eTs¡T>∑Tq |ü&çb˛sTTq ˇø£ >=|üŒ sêE >∑T]+∫q ø£<∏ä‘√ ì]àdüTÔqï á ∫Á‘êìøÏ ≈£L&Ü sê|òüTy˚+Á<äsêe⁄ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤kÕÔs¡ì, u≤\ø£èwüí düs¡düq qj·Tq‘ês¡ q{ÏkÕÔs¡ì yês¡Ô.


düT˙˝Ÿ nø£å »+≥>± yÓ≥ºjYT ‘Ó\T>∑T es¡¸Hé

yÓ≥ºjYT ‘·$Tfi¯∫Á‘·+ ‘Ó\T>∑T Øy˚Tø˘˝À düT˙˝Ÿ düs¡düq ∫es¡≈£î nø£åqT V”≤s√sTTHé>± Ksês¡T #˚XÊs¡T. Hê>∑#Ó’‘·q´ düs¡düq Vü≤ì‡ø£ q{Ïk˛Ô+~. á ∫Á‘·+ Øy˚Tø˘ Vü≤≈£îÿ\T u…\¢+ø=+&É düTπswt dü«+‘·+ #˚düT≈£îHêïs¡T. ø=+#Ó+ Çwüº+ ø=+#Ó+ ø£wüº+ &Ó’¬sø£ºsY &Ü* <äs¡Ùø£‘·«+˝À á ∫Á‘·+ ‘·«s¡˝À ôd{Ÿ‡øÏ yÓfi¯fluÀ‘√+~. ø£+BØ>∑ ∫Á‘·+‘√ n+<ä]˙ Äø£≥Tº≈£îqï nø£å á ∫Á‘·+˝À eTs√kÕ] ‘·q Á|ü‹uÛÑ #·÷|ü⁄‘·T+<äì Ä•düTÔHêïs¡T.

<äs¡Ù≈£î\ eT<Ûä´ b˛{°

á y˚dü$ ô|<ä› V”≤s√\T sêyéT#·s¡DY, pìj·TsY mHé{°ÄsY, |üeHéø£fi≤´DY\ eT<Ûä´ b˛{≤b˛{°>± q&ç∫+~. s¡#·Ã, <äeTTà, >∑ã“sYdæ+>˘ ∫Á‘ê\‘√ á eTT>∑TZs¡T V”≤s√\T dü¬ø‡dt kÕ~Û+#ês¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT E˝…’˝À <äs¡Ù≈£î\ eT<Ûä´ b˛{° ø£qã&ÉT‘√+~. sê»eTÚ[ á>∑ E˝…’ 6q $&ÉT<ä\ ø±uÀ‘√+~. Á‹$Áø£yéT lìyêdt ∫Á‘·+ E˝≤sTT ≈£L&Ü E˝…’ 6q $&ÉT<ä\ ø±e\dæ+~, Ç|ü⁄Œ&ÉT á ∫Á‘êìï E˝…’ ¬s+&Ée ˝Ò<ë eT÷&Ée yêsêìøÏ yêsTT<ë y˚düTÔHêïs¡T. |üP]»>∑Hêï<∏é <˚e⁄&ÉT #˚dæq eTqTwüß´\T ≈£L&Ü E˝…’˝ÀH˚ $&ÉT<ä\≈£î dæ<ä∆+>± ñ+~. á ∫Á‘ê˝À¢ ñqï V”≤s√\ ø£Hêï <äs¡Ù≈£î\ eT<Ûä´ b˛{° E˝…’˝À m≈£îÿe ÄdüøÏÔø£s¡+>± e÷s¡T‘√+~.

eT+#·T $wüßí nôd+;¢ sö&û

‘=+uÛÑj·T´e <äXÊã›+˝À dü÷|üsY Væ≤{Ÿ ∫Á‘·+ nôd+;¢sö&û Ç|ü⁄Œ&ÉT eT∞fl ‘Ós¡¬øø£ÿqT+~. yÓ÷Vü≤Héu≤ãT, ~e´uÛ≤s¡‹ »+≥>± e∫Ãq nôd+;¢ sö&ç dü+#·\q+ düèwæº+∫q ∫Á‘·+. _.>√bÕ˝Ÿ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫q sê»ø°j·T e´+>∑´ ∫Á‘·+>± Á|üX¯+dü\T n+<äT≈£î+~. Ç|ü⁄Œ&ÉT eT∞fl eT+#·T$wüßí nôd+;¢ sö&û>± eTT+<äT≈£î sêuÀ‘·THêï&ÉT. á ∫Á‘êìøÏ mes¡T <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤kÕÔs¡qï~ Ç+ø± düŒwüº+ ø±˝Ò<äT.

‘êsê#Í<ä] Msêy˚X¯+

ôdø˘‡ kÕÿ+&É˝Ÿ‘√ ‘Ó\T>∑T<˚XÊìï ˇø£ÿ ≈£î<äT|ü⁄ ≈£î~|æq ‘êsê#Í<ä] ¬s+&ÉT HÓ\\T C…’˝À¢ ñ+&ç Ç{°e˝Ò u…sTT\Tô|’ ãj·T≥≈£î e∫Ã+~. ãj·T≥≈£î sê>±H˚ ˇø£ {ÏM #êq˝Ÿ‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ˇø£ m+.|”, ø=+<äs¡T b˛©düT n~Ûø±s¡T\T ‘·q |ü≥¢ nqT∫‘·+>± e´eVü≤]+#ês¡ì u≤+ãT˝≤+{Ï yês¡Ô\T ù|*Ã+~. Hês=ÿ{Ïø˘‡‘√ düVü‰ m˝≤+{Ï |üØø£å\¬ø’Hê dæ<ä∆y˚Tqì, ‘·q≈£î uÛÑÁ<ä‘· ø£*ŒùdÔ yês¡+<ä] >∑T]+∫ ‘êqT ãj·T≥ô|&É‘êqì, ‘·q <ä>∑Zs¡ Ä&çjÓ÷ M&çjÓ÷ kÕøå±´\T ¬s&û>± ñHêïj·Tì ‘Ó*|æ+~. ‘êsê#Í<ä] y˚düTÔqï u≤+ãT me] HÓ‹Ôq ù|\T‘·T+<√ y˚∫ #·÷<ë›+.

ø£èwüßí&ÉT düs¡düq n_Ûqj·T

n_Ûqj·T ôdø£+&é ©&é, πø¬sø£ºsY bÕÁ‘·\ qT+∫ ©&é bÕÁ‘·\≈£î m~–+~. #·+Á<äT&ÉT dæìe÷˝À n_Ûqj·T V”≤s√sTTHé>± q{Ïk˛Ô+~. V”≤s√>± ø£èwüßí&ÉT q{ÏdüTÔHêï&ÉT. #Ó${Ï, eT÷>∑ düeTdü´\Tqï n_Ûqj·T dæìe÷˝À¢ á kÕúsTTøÏ #˚s¡Tø√e&É+ $X‚wü+. dæìe÷˝À¢ ÄyÓT b˛wædüTÔqï bÕÁ‘·\T e÷{≤¢&˚, $q>∑*π> bÕÁ‘·˝Ò nqï~ >∑eTì+#ê*. <äeTTà dæìe÷˝À mHé{°ÄsY k˛<ä]>±qT, X¯+uÛÀ •eX¯+uÛÀ ∫Á‘·+˝ÀqT q{Ï+∫q n_Ûqj·T Ç|ü⁄Œ&ÉT #·+Á<äT&ÉT˝À ‘·q q≥HêbÕ≥yêìï Á|ü<ä]Ù+#·qT+~. - JULY 2012 11


NEWS HAPPENINGS

LIFE style

In association with

HOT SPICY CHIT CHAT PA

RAZZI

BEAUTY t ps BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psychology eTs√kÕ] ∫s¡T ‘Ós¡+π>Á≥+!

ñ|ü mìïø£\ |òü*‘ê\T #·÷ùdÔ ∫s¡+J$øÏ sê»ø°j·÷˝À¢ #·T¬øÿ<äTs¡T ‘·|üŒ&É+ ˝Ò<äì ns¡∆+ ne⁄‘√+~. ∫s¡+J$ ≈£L&Ü Çø£ sê»ø°j·÷\ qT+∫ ø=+‘·düeTj·T+ $ÁXÊ+‹ rdüT≈£îì ‘·q 150e ∫Á‘·+ |üP]Ô #˚düT≈£îH˚ Á|üj·T‘êï\T #˚j·÷\ì uÛ≤$düTÔqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. yÓT>±kÕºsY n_Ûe÷qT\T ≈£L&Ü Ç<˚ ø√s¡T‘·THêïs¡T. {≤©e⁄&é˝À HÓ+ãsYeHé kÕ∆q+ ∫s¡+J$ yÓ[flq ‘·sê«‘· U≤∞>± ñ+<äì uÛ≤$düTÔHêïs¡T. eTs√kÕ] ∫s¡+J$ dæìe÷ s¡+>∑+˝ÀøÏ Á|üy˚•ùdÔ j·TTeV”≤s√\T Äj·Tq‘√ b˛{°|ü&É˝Òs¡ì, eT∞fl Äj·TH˚ HÓ+ãsYeHé ne⁄‘ê&Éì qeTTà‘·THêïs¡T.

top

N GHT Life

trade GUIDE My CHOICE 12

QUIZ

- JULY 2012

$Tdt {≤©e⁄&é yÓT>± kÕºsYVü≤+{Ÿ MTπs V”≤s√sTTHé... qeTàq+≥sê... CÀ≈£î˝Òj·Te<äT› n+{≤sê? dæ˙‘ês¡>± e÷s¡&ÜìøÏ ø±s¡T\ø£ÿπs¢<äT.. ≈£îÁs¡ø±s¡TqT yÓÁ¬s‹Ô+#˚ CÀs¡T ø±yê*. n<ä›+ ≈£L&Ü ndü÷j·T|ü&˚ n+<ä+... ô|<ä$ $s¡T|ü⁄˝À düyÓ÷àVü≤HêÁdüÔ+... yêyé nì|æ+#˚ ej·÷´s¡+... zs¡ø£+{Ï dæ+>±s¡+... nyê≈£îÿ #˚ùd n_Ûqj·T+ MT≈£îHêïj·÷? dæìe÷ #êqT‡ MT Ç+{Ï ø±*+>˘u…˝Ÿ ø=&ÉT‘√+~.. _õHÓdte÷´Hé ˝≤+{Ï yÓT>±Væ≤{Ÿ dæìe÷\‘√ ‘Ó\T>∑T dæ˙|ü]ÁX¯eT˝À me]ø° n+<äì •Ksê\T n~Ûs√Væ≤+∫q ÄsY.ÄsY.eT÷My˚Tø£sY‡ ø=‘·Ô dæìe÷˝À MTπs V”≤s√sTTHé ø±e#·TÃ. {≤©e⁄&é |òæ˝Ÿà n+&é ˝…’|òtdüºsTT˝Ÿ e÷´>∑C…’Hé‘√ ø£*dæ ÄsY.ÄsY.eT÷My˚Tø£sY‡, 92.7 _>˘ m|òt.myéT, {Ï.$.5, á {Ï$ dü+düú\T Á|ü‹cÕ˜‘·àø£+>± n‘·´+‘· uÛ≤ØkÕúsTT˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï n~«rj·T n+<ë\ b˛{° ... eTVü‰ kÕºsYVü≤+{Ÿ ... $Tdt {≤©e⁄&é˝À bÕ˝§Zq+&ç. n+<ä+ n_Ûqj·÷\ düy˚Tàfi¯q+ $Tdt {≤©e⁄&é b˛{°˝À bÕ˝§Zì kÂ+<äs¡´+‘√ bÕ≥T MT˝À ñqï q≥Hê#ê‘·Tsê´ìï ìs¡÷|æ+#·Tø√+&ç. ‘êsêeTDÏ>± dæ˙>∑>∑q+˝À qe⁄«\ yÓ\T>∑T\T ì+|ü+&ç. ÄdüøÏÔ ñqïyês¡T eT]ìï $esê\≈£î dü+Á|ü~+#·+&ç email: ms.tollywood@gmail.com mobile: 8008819333

‹s¡T|ü‹, #ÓÓHÓ’ï, $»j·Tyê&É, yÓ’C≤>˘, ôV’≤<äsêu≤<é \˝À Ä&çwüHé‡ »s¡>∑uÀ‘·THêïsTT.


NEWS HAPPENINGS

LIFE style HOT SPICY CHIT CHAT PA

RAZZI

BEAUTY t ps BEHIND THE WOODS

eT\T¢ ø±<äT ø£\÷¢

LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psychology top

‘Ó\T>∑T ø£Vü‰˙˝À nq÷wüÿ u≤©e⁄&é˝À ô|<ä› ∫Á‘ê\≈£î eT+∫ b˛{° Ç∫Ãq ø£Vü‰˙ ∫Á‘·+ Ç|ü⁄Œ&ÉT ‘Ó\T>∑T ‘·$Tfi¯ uÛ≤wü˝À¢ ≈£L&Ü sêuÀ‘√+~. Væ≤+B˝À C≤rj·T ñ‘·ÔeTq{Ï $<ë´u≤\Hé q{Ï+#ês¡T. ‘Ó\T>∑T ø£Vü‰˙˝À nq÷wüÿ q{ÏdüTÔ+~. ˇø£ mHêï¬s’ >∑s¡“¤e‹ eTVæ≤fi¯ ø£ì|æ+#·≈£î+&Ü b˛sTTq ‘·q uÛÑs¡Ô ø√dü+ #˚ùd nH˚«wüDÒ á ∫Á‘·+˝À ø£<∏ä. ‘·«s¡˝ÀH˚ ‘Ó\T>∑T˝À á ∫Á‘·+ sêuÀ‘√+~.

N GHT Life

trade GUIDE My CHOICE 14

QUIZ

- JULY 2012

eT\j·÷fi¯+˝À n\÷¢ ns¡T®Hé≈£î >=|üŒ bòÕ˝ÀsTT+>˘ ñ+~. n\÷¢ns¡T®Hé ∫Á‘ê\˙ï eT\e÷fi¯+ &É_“+>˘ ne⁄‘êsTT. nø£ÿ&ç ô|<ä› V”≤s√\‘√ b˛{° |ü&É‘êsTT. e÷*¢e⁄&é˝À n\÷¢ ns¡T®Hé≈£î ñqï bòÕ˝ÀsTT+>˘ e\¢H˚ Äj·TqTï #ê˝≤ eT+~ eT\T¢ ns¡T®Hé n+{≤s¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT á eT\÷¢ ns¡T®Hé ø±©e⁄&é˝À ≈£L&Ü ø±\Tô|{Ϻ ø£\T¢ ns¡T®Hé ne‘ês¡+ m‘·ÔuÀ‘·THêï&ÉT. ôd˝≤« sê|òüTeHé e+{Ï <äs¡Ù≈£î\‘√ á $wüj·TyÓTÆ n\÷¢ ns¡T®Hé e÷{≤¢&ÉT‘·THêï&ÉT. n\÷¢ •Øwt ‘Ó\T>∑T ‘·$Tfi¯ uÛ≤wü˝À¢ >ös¡e+ ∫Á‘·+ <ë«sê s¡+>∑ Á|üy˚X¯+ #˚düTÔqï $wüj·T+ eTq≈£î ‘Ó*dæ+<˚.

d”‘·eTà yêøÏ{À¢ Á|üø±wtsêCŸ

d”‘·eTà yêøÏ{À¢ dæ]eT˝…¢ #Ó≥Tº ∫Á‘·+˝À q{Ï+#·&ÜìøÏ ˇ|ü⁄Œ≈£îqï Á|üø±wtsêCŸ ‘·sê«‘· ìsêà‘· ~˝ŸsêE‘√ $uÛÒ<ë\ e\¢ Ä ∫Á‘·+ qT+∫ ‘·|ü⁄Œ≈£îHêïs¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT eT∞fl Äj·Tq d”‘·eTà yêøÏ{À¢øÏ e#˚ÃXÊs¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~. #ê˝≤ eT+~ q#·Ã#Ó|æŒq ‘·sê«‘· eTùV≤wtu≤ãT, yÓ+ø£fÒwt\≈£î ‘·+Á&ç bÕÁ‘· #˚j·T&ÜìøÏ Á|üø±wtsêCŸ ˇ|ü⁄Œ≈£îHêïs¡T. á ∫Á‘·+˝À düeT+‘·, n+»© V”≤s√sTTqT¢>± q{ÏdüTÔHêïs¡T. Á|üø±wtsêCŸ düs¡düq »j·TdüT<Ûä q{ÏdüTÔHêïs¡T. ôdô|º+ãsY˝À ∫Á‘·+ $&ÉT<ä\≈£î düHêïVü‰\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT.


&˚$&é _˝≤¢ô|’ X¯≈£îì Ä~Ûø£´+

á ¬s+&ÉT ∫Á‘ê\T &É_“+>˘ ∫Á‘ê˝Ò. X¯≈£îì˝À ø±]Ô q{ÏùdÔ, &˚$&é _˝≤¢˝À nõ‘Y q{Ï+#ê&ÉT. _˝≤¢≈£î &˚$&é _\¢ Á|”¬ø«˝Ÿ. >=|üŒ $Ee˝Ÿ‡‘√ uÛ≤Ø ã&Ó®{Ÿ‘√ ì]à+∫q á ∫Á‘·+ ]©CŸ≈£î eTT+<äT ô|<ä›>± ÄdüøÏÔ ø£*–+#·&É+ ˝Ò<äT. ø±>± ø±ØÔ q{Ï+∫q X¯≈£îì ∫Á‘êìï u…\¢+ø=+&É düTπswt uÛ≤ØkÕúsTT˝À $&ÉT<ä\≈£î dæ<ä∆+>± ñHêïs¡T. n|ü⁄Œ&˚ X¯≈£îì Á|”]©CŸ >=|üŒ ÄdüøÏÔ ø£*–k˛Ô+~. á ∫Á‘·+ Ä&çjÓ÷ Ä$wüÿs¡D Á|ü‘˚´ø£+>± @sêŒ≥T #˚j·T&É+ <ë«sê X¯≈£îì $&ÉT<ä\ |ü≥¢ ÄdüøÏÔ düèwæº+#·&É+˝À dü|òü\eTj·÷´s¡T.

‘Ó\T>∑T˝À »j·T+ s¡$ ø=‘·Ô dæìe÷

dæìªe÷µ nyês¡T¶\ |ü+&ÉT>∑

Ç|ü⁄Œ&ÉT ‘·$Tfi¯+˝À dæìe÷\T ¬s+&ÉT uÛ≤wü˝À¢ $&ÉT<ä\e⁄‘·THêïsTT. Á|üeTTK ‘·$Tfi¯ V”≤s√ »j·T+ s¡$ ø=‘·Ô dæìe÷ ì$T]+<äT ì˝Ÿ ‘Ó\T>∑T˝À ≈£L&Ü $&ÉT<ä\ #˚düTÔHêïs¡T. düeTT‹sêø±ì <äs¡Ùø£‘·«+˝À edüTÔqï á dæìe÷≈£î lìyêdüHé ìsêà‘·. neT˝≤bÕ˝Ÿ V”≤s√sTTHé>± ôV’≤<äsêu≤<é˝À dæì ªe÷µ nyês¡T¶\ Á|ü<ëH√‘·‡e+ yÓ’uÛÑe+>± »]–+~. ø£eT˝ŸVü≤düHé eTTK´n‹~∏>± q{ÏdüTÔqï á dæìe÷qT ‘Ó\T>∑T Áù|ø£å≈£î\T m+‘·>± Ä<ä]kÕÔs√ bÕ˝§Zqï á nyês¡T¶ ñ‘·‡e+˝À πø. sê|òüTy˚+Á<äsêe⁄≈£î ˝…’|òtf…ÆyéT nNyéyÓT+{Ÿ nyês¡T¶ Ç#êÃs¡T. <ä÷≈£î&ÉT˝À kÕ{Ï˝Òì Á|ü‹uÛÑ #·÷|æq eTùV≤wtu≤ãT≈£î ñ‘·ÔeT q≥T&ÉT nyês¡T¶ \_Û+∫+~. <ä÷≈£î&ÉT y˚∫#·÷<ë›+. dæìe÷ yÓTT‘·Ô+ mì$T~ nyês¡T¶\T ¬ø’edü+ #˚düT≈£î+~. kÕ<Ûës¡D+>± nyês¡T¶ ø±s¡´Áø£e÷\≈£î <ä÷s¡+>± ñ+&˚ eTVü‰wtu≤ãT dü«j·T+>± Vü‰»¬s’ n+<ä]˙ ÄX¯Ãs¡´|ü]#ê&ÉT.

ˇø£ ÿ&çH˚ n+≥Tqï Hêsê s√Væ≤‘Y lìyêdü sê>∑ <äs¡Ùø£‘·«+˝À dæ.$.¬s&ç¶ ì]àdüTÔqï ˇø£ÿ&çH˚ ∫Á‘·+˝À Hêsê s√Væ≤‘Y, ì‘ê´MTqHé »+≥>± q{ÏdüTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{ÏøÏ ¬s+&ÉT ôw&É÷´˝Ÿ‡ |üP]Ô #˚düT≈£îqï á ∫Á‘·+ \yé j·÷ø£åHé Á|ü<Ûëq+>± ñqï bòÕ$T© m+≥sYf…ÆqsY. Ç+{Ï*¢bÕ~ Äq+~+#˚˝≤ á ∫Á‘êìï ì]àdüTÔqï≥T¢ <äs¡Ù≈£î&ÉT lìyêdü sê>∑ nHêïs¡T. kÕsTT≈£îe÷sY á ∫Á‘·+˝À ˇø£ ø°\ø£bÕÁ‘· b˛wædüTÔHêïs¡T. #·+Á<äyÓ÷Vü≤Hé, ø√≥lìyêdüsêe⁄, Hê>∑u≤ãT, ÁãVü‰àq+<ä+, n©, dü‘·´ø£èwüíHé ‘·~‘·s¡T\T Ç+<äT˝À q{ÏdüTÔHêïs¡T.

Hê˙øÏ ‘·$Tfi¯+˝À nyês¡T¶ >ö‘·yéT MTqHé rdæq yÓ|üŒyéT ‘·$Tfi¯ ∫Á‘·+˝À Hê˙ q{Ï+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. Hê˙øÏ Ç<˚

‘=* ‘·$Tfi¯ ∫Á‘·+. á ∫Á‘·+ ‘Ó\T>∑T˝À ôd>∑ ù|s¡T‘√ $&ÉT<ä\sTT´+~. á ∫Á‘·+ u≤ø±‡|ò”düT e<ä› $»j·÷\T kÕ~Û+#·˝Ò<äT ø±ì $eTs¡Ù≈£î\ Á|üX¯+dü\T n+<äT≈£î+~. yÓ|üŒyéT ∫Á‘·+˝À Hê˙ q≥q≈£î >±qT ñ‘·ÔeT q≥T&ç nyês¡T¶ \_Û+∫+~. #ÓqïjYT˝À »]–q kÕºsY $»jYT nyês¡T¶ ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·TqTï ñ‘·ÔeTq≥T&ç>± dü‘·ÿ]+#ês¡T. E˝…’˝À $&ÉT<ä\ ø±uÀ‘·Tqï á>∑ ∫Á‘·+‘√ ‘·q≈£î eT+∫ >∑T]Ô+|ü⁄ \_ÛdüTÔ+<äì Hê˙ Ä•düTÔHêï&ÉT. Hê˙ q{Ï+∫q >ö‘·yéT MTqHé ø=‘·Ô ∫Á‘·+ m{À yÓ[flb˛sTT+~ eTqdüT, ø£èwüíe+• ø=‘·Ô ∫Á‘·+ ô|’kÕ ≈£L&Ü á dü+e‘·‡s¡y˚T $&ÉT<ä\ ø±uÀ‘·THêïsTT. - JULY 2012 15


NEWS HAPPENINGS

LIFE style HOT SPICY CHIT CHAT

ôd{Ÿ‡ô|’ sê+u≤ãT E˝… ’ 6q edü T Ô q ï á>∑ BEAUTY t ps PA

RAZZI

Á|üeTTK <äs¡Ù≈£î&ÉT j·Tdt. j·Tdt. sê»eTÚ[ Á|ü‹cÕ˜‘·àø£ ∫Á‘·+, n<äT“¤‘· Á>±|òæø˘‡‘√ edüTÔqï á>∑ E˝…’ 6q $&ÉT<ä\≈£î eTTkÕÔãe⁄‘√+~. ‘Ó\T>∑T, ‘·$Tfi¯, eT\j·÷fi¯ uÛ≤wü˝À¢ á ∫Á‘êìï ˇπøkÕ] $&ÉT<ä\ #˚j·T&ÜìøÏ düHêïVü‰\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. á>∑ $&ÉT<ä\ #ê˝≤ ø±\+>± yêsTT<ë |ü&ÉT‘·÷ e∫Ã+~. ‘Ó\T>∑T es¡¸HéqT kÕsTT ø√Ás¡bÕ{Ï ì]àdüTÔ+fÒ, |æ$|æ dæìe÷dt ‘·$Tfi¯es¡¸Hé ªHêHé áµ ì]àk˛Ô+~. eT\j·÷fi¯+˝À á dæìe÷ á#ê ù|s¡T‘√ ek˛Ô+~. á>∑ ∫Á‘·+˝À 2234 $m|òtmø˘‡ cÕ{Ÿ‡ ñHêïsTT. kÕ+πø‹ø£+>± á ∫Á‘· ìsêàD+ ˇø£ düyê\T e+{Ï~. sê»eTÚ[ rdæq eT>∑BÛs¡ ∫Á‘·+˝À 890 $m|òtmø˘‡ cÕ{Ÿ‡ ñHêïsTT. á Á>±|òæø˘‡ esYÿ ‘·«s¡˝À |üP]Ô ø±qT+<äì, E˝…’ 6 Hê{ÏøÏ $&ÉT<ä\≈£î dæ<ä∆eTe⁄‘·T+<äì n+≥THêïs¡T.

BEHIND THE WOODS

|üesYkÕºsY |üeHé ø£fi≤´DY ø=‘·Ô dæìe÷ >∑+>∑‘√ sê+u≤ãT pHé 15q ÁbÕs¡+uÛÑeTsTT´+~. |üeHéø£˝≤´DY, V”≤s√sTTHé ‘·eTHêï\ô|’ <äs¡Ù≈£î&ÉT |üP] »>∑Hêï<∏é ø=ìï d”qT¢ ∫Árø£]+#ês¡T. Á|üø±wtsêCŸ $\Hé>± q{ÏdüTÔqï á ∫Á‘·+˝À |üeHéø£˝≤´DY ]b˛s¡ºsY>± q{ÏdüTÔHêï&ÉT. XÊ´yéT ¬ø. Hêj·TT&ÉT ¬øyÓTsê u≤<Ûä´‘·\T ìs¡«]ÔdüTÔqï á ∫Á‘êìï nø√ºãsY 18q $&ÉT<ä\ #˚düTÔqï≥T¢ &Ó’¬sø£ºsY m|ü⁄Œ&√ Á|üø£{Ï+#ês¡T.

LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psychology

H√ ◊≥yéT kÕ+>˘‡

top Nb˛©dü GHT T bÕÁLife ‘·˝À ñ<äjYTøÏs¡DY

lsêyéT ∫Á‘·+˝À b˛©düT bÕÁ‘·˝À ø£ì|æ+∫q ñ<äjYTøÏs¡DY Ç|ü⁄Œ&ÉT eTs√kÕ] b˛©düT bÕÁ‘·˝À ‘·q ø=‘·Ô ∫Á‘·+˝À <äs¡Ùq$TdüTÔHêïs¡T. u≤˝≤J mHé.kÕsTT <äs¡Ùø£‘·«+˝À edüTÔqï á ∫Á‘·+˝À á s√E˝À¢ q{Ï+∫q πswüà V”≤s√sTTHé>± q{Ïk˛Ô+~. \yé j·÷ø£åHé m+≥sYf…ÆHéyÓT+{Ÿ Á|ü<Ûëq+>± ì]àdüTÔqï á ∫Á‘·+˝À Hê–˙&ÉT, #·\|ü‹sêe⁄, myÓTàdtHêsêj·TD ‘·~‘·s¡T\T q{ÏdüTÔHêïs¡T.

trade GUIDE My CHOICE 16

QUIZ

- JULY 2012

_˝≤¢ 2 dæìe÷˝À ◊≥yéT kÕ+>˘ #˚j·T&ÜìøÏ qj·Tq‘ês¡ düùd$Tsê nì ìsêø£]+∫+~. Ç+&ÉÁd”º˝À ì\<=≈£îÿ≈£îqï qj·Tq‘ês¡ Ç|ü⁄Œ&ÉT #ê˝≤ Ä∫‘·÷∫ dæìe÷\T ˇ|ü⁄Œ≈£î+{À+~. nõ‘Y nsê«, sêHê <ä>∑TZu≤{Ï, Hê>±s¡T®q, >√|æ#·+<é\‘√ ∫Á‘ê\T ˇ|ü⁄Œ≈£îqï qj·Tq‘ês¡ Ç+&ÉÁd”º˝À ‘·q<Ó’q Á|ü‘˚´ø£ kÕ∆q+ kÕ~Û+#·T≈£îH˚ Á|üj·T‘êï˝À¢ ñ+~.


neT\‘√ #˚‘·T\T ø£*|æq Á‹wü ô|+|ü⁄&ÉT »+‘·Te⁄\+fÒ Á‹wü≈£î #Ó|üŒsêì Áù|eT. á $wüj·T+˝À neT\≈£î m+‘· ÄdüøÏÔ ñ+<√ Á|ü‘˚´ø£+>± #Ó|üŒqø£ÿπs¢<äT. Ç|ü⁄Œ&ÉT M]<ä›s¡T ã÷¢Áø±dt‘√ #˚‘·T\T ø£*bÕs¡T. #ÓqïjYT˝À ã÷¢Áø±dt ôw\ºsY˝À ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq yÓTT<ä{Ï VüA´eTHé m&ÉT´πøwüHé ôd+≥sY˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. »+‘·Te⁄\≈£î Ç\T¢ Çe«+&ç, Á;&ç+>˘ yê´bÕsêìøÏ <ä÷s¡+>± ñ+&É+&ç nqï dü+<˚X¯+‘√ M]<ä›s¡T »+‘·Te⁄\qT ø±bÕ&ܶìøÏ Á|üj·T‘êï\T #˚düTÔHêïs¡T.

d”eTùV≤wt‘u·e≤ãT,TàyÓyêøÏ {À¢ dæ]eT˝…¢ #Ó≥Tº #ê˝≤ dæ+|ü⁄˝Ÿ +ø£fÒwt\T q{ÏdüTÔqï d”‘·eTà yêøÏ{À¢ dæ]eT˝…¢ #Ó≥Tº dæìe÷≈£î {≤´>˘˝…’Hé ∫es¡≈£î Ksê¬s’+~.

dæ+|ü⁄˝Ÿ n+&é ã÷´{Ï|òü⁄˝Ÿ {≤´>˘˝…’Hé‘√ d”‘·eTà yêøÏ{À¢ dæ]eT˝…¢ #Ó≥Tº ‘·«s¡˝À sêuÀ‘√+~. sêyÓ÷õ |òæ˝Ÿà dæ{°˝À á dæìe÷ ø√dü+ |ü‘˚´ø£+>± ôd{Ÿ y˚XÊs¡T. ‘Ó\T>∑T<äq+ Á|ü‹_+_+#˚ $<Ûä+>± ì]àdüTÔqï á ∫Á‘·+ bÕ≥ HÓ{Ÿ˝À dü+#·\q+ düèwæºk˛Ô+~. »j·TdüT<Ûä, Á|üø±wtsêCŸ, düeT+‘ê, ÁãVü‰àq+<ä+ ‘·~‘·s¡T\T q{ÏdüTÔqï á ∫Á‘êìøÏ bÕ≥\T dæ]yÓHÓï\ sêj·T>±, eT÷´õø˘ $TøÏÿ CÒ. y˚Tj·TsY n+~düTÔHêïs¡T.

Invest on sandalwood farms @ per sq.yard dæúsêdæú‘√ bÕ≥T uÛÑ$wü´‘Y ôd≈£L´]{Ï n˝≤R> }Væ≤+#·ì Ä<ëj·T+ b¥+<äe#·TÃ. qeTàø£yÓTÆq Ä˝À#·q.

Rs. 250

ÁãVü‰àq+<ä+ õ˝Ò;

sêyéT#·s¡DY, $$ $Hêj·Tø˘ ø±+_H˚wüHé˝À ‘·«s¡˝À ø=‘·Ô ∫Á‘·+ sêuÀ‘√+~. á ∫Á‘·+˝À ÁãVü‰àq+<ä+ õ˝Ò; πø¬sø£ºsY b˛wædüTÔHêï&ÉT. sêyéT#·s¡DY ~«bÕÁ‘ê_Ûqj·T+ #˚düTÔqï á ∫Á‘·+ ø±yÓT&ç j·÷ø£åHé m+≥sYf…ÆqsY. bòÕø£åHé H˚|ü<∏ä´+˝À kÕπ> ø£<∏ë+X¯+‘√ á ∫Á‘êìï ì]àdüTÔHêïs¡T. ø±»˝Ÿ, neT˝≤ bÕ˝Ÿ ©&é bÕÁ‘·\T b˛wædüTÔHêïs¡T.

contact 8498846776 9550208366

- JULY 2012 17


audio LAUNCHEs

NEWS HAPPENINGS

LIFE style HOT SPICY CHIT CHAT

n+<ë\ sêø£ådæ Ä&çjÓ÷ $&ÉT<ä\ ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£èwüíe+•, sê»eTÚ[, &Üø£ºsY sêe÷Hêj·TT&ÉT, ø°s¡yêD°, ‘·~‘·s¡T\T.

Ä˝` <ä u…dtº Ä&çjÓ÷ $&ÉT<ä\ ø±s¡´Áø£eT+˝À, &Üø£ºsY <ëdü]Hêsêj·TD sêe⁄, &Üø£ºsY sêe÷Hêj·TT&ÉT, #·Áø£e]Ô, lø±+‘Y ‘·~‘·s¡T\T.

PA

RAZZI

BEAUTY t ps BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

u≤>∑´ q>∑s¡+ Ä&çjÓ÷ $&ÉT<ä\ ø±s¡´Áø£eT+˝À ∫Á‘·+ j·T÷ì{` düuÛÑT´\T.

&˚$&é _˝≤¢ Ä&çjÓ÷ $&ÉT<ä\ ø±s¡´Áø£eT+˝À &Üø£ºsY sêe÷Hêj·TT&ÉT, n∫ìs&ç¶, ‘·~‘·s¡T\T

2

TICKET TOLLYWOOD sex psychology top N GHT Life trade GUIDE ø£èwüí \yé‡ ^‘ê Ä&çjÓ÷ $&ÉT<ä\ ø±s¡´Áø£eT+˝À ∫Á‘·+ j·T÷ì{` düuÛÑT´\T

My CHOICE 18

QUIZ

- JULY 2012

‘·÷˙>± ‘·÷˙>± ∫Á‘·+ Ä&çjÓ÷ $&ÉT<ä\ ø±s¡´Áø£eT+˝À düTRswt u≤ãT, ~˝` sêE, ∫Á‘·+ j·T÷ì{` düuÛÑT´\T


movie LAUNCHEs 50%\yé ∫Á‘·+ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e ø±s¡´Áø£eT+˝À ∫Á‘·+ j·T÷ì{` düuÛÑT´\T

m+<äTø£+fÒ Áù|eT+≥ dü¬ø‡dt MT{` ø±s¡´Áø£eT+˝À V”≤s√ sêyéT ‘·~‘·s¡T\T

@+ u≤ãT \&ÉT¶ø±yê˝≤ ∫Á‘·+ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e ø±s¡´Áø£eT+˝À •yêõ, @$ j·Tdt, u≤düÿs¡ ã≥¢ ‘·~‘·s¡T\T

øÏ{Ϻ>±&ÉT ∫Á‘·+ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e ø±s¡´Áø£eT+˝À ∫Á‘·+ j·T÷ì{` düuÛÑT´\T

ˇø£ s=e÷+{Ïø˘ Á¬ø’yéT ø£<∏ä ∫Á‘·+ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e ø±s¡´Áø£eT+˝À ∫Á‘·+ j·T÷ì{` düuÛÑT´\T

\ø°ÿ ∫Á‘·+ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e ø±s¡´Áø£eT+˝À lø±+‘Y, #·\|ü‹sêe⁄, ÁãVü‰àq+<ä+, $ $ $Hêj·Tø˘ ‘·~‘·s¡T\T. düVü≤ÁkÕ ∫Á‘·+ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e ø±s¡´Áø£eT+˝À &Üø£ºsY sêe÷Hêj·TT&ÉT ‘·~‘·s¡T\T.

- JULY 2012 19


EXCLUS VE

ø£<∏ë>∑eTq+ eT+<ä–+∫q Áù|eT q{°q≥T\T : sêyéT, ‘·eTHêï &Ó’¬sø£ºsY : ø£s¡TD≤ø£s¡Hé ìsêà‘· : Ádüe+‹ s¡$øÏc˛sY

ø£<∏ä : &çÁ^ #·<äTe⁄‘·Tqï ø£èwüí (sêyéT) ìs¡Tù|<ä ≈£î≥T+u≤ìøÏ #Ó+~q lì~Û (‘·eTHêï) Áù|eT˝À |ü&É‘ê&ÉT. ≈£î≥T+ã+˝À Ä]∆ø£düeTdü´\ e\¢ lì~Û ‘·q Áù|eTqT #Ó|üŒ<äT. ˇø£ ãdüT‡ j·÷øχ&Ó+{À¢ M]<ä›s¡T eTs¡DÏkÕÔs¡T. Ç~ 1980˝À »s¡T>∑T‘·T+~. ‘·sê«‘· 2012˝À lì~Û bÕ´]dt˝À eT∞fl »ìàdüTÔ+~. bÕ´]dt˝À Ádüe+‹ nqï ù|s¡T‘√ |ü⁄qs¡®qà m‘·TÔ‘·T+~. Ádüe+‹ (‘·eTHêï) ˇø£ Ç+&çj·THé m+ãd” n~Ûø±] ≈£îe÷¬sÔ, ˇø£ yÓT&çø£˝Ÿ dü÷º&Ó+{Ÿ. ÄyÓT ‘·+Á&ç Ç+&çj·THé m+ãd” n~Ûø±] &çπø (]wæ) øÏ ôd≈£L´]{° n~Ûø±]. Çø£ÿ&É Ç+&çj·÷˝À ø£èwüí ≈£L&Ü ˇø£ ∫qï yê´bÕ] ≈£îe÷s¡T&ÉT sêyéT>± |ü⁄qs¡®qà m‘·TÔ‘ê&ÉT. sêyéT n\¢] uÛÑ]+#·˝Òø£ n‘·&çì bÕ´]dt |ü+ù|kÕÔ&ÉT. nø£ÿ&É sêyéT Ádüe+‹ ø£\TdüT≈£î+{≤s¡T. ø=ìï dü+|òüT≥q\ ‘·sê«‘· sêyéT ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì ÄdüT|üÁ‹ ◊dæj·TT˝À Ádüe+‹ì #·÷kÕÔ&ÉT. bÕ´]dt˝À sêyéT #·÷dæq Ádüe+‹ mes¡T? Çø£ÿ&É ø£ì|ædüTÔqï Ádüe+‹ mes¡T? ìC≤ìøÏ ÄyÓT Ádüe+‹ Ä‘·à sêyéT≈£î nø£ÿ&É ø£qã&ç+~. mes¡T ÄyÓTqT á dæú‹øÏ #˚sêÃs¡T? yê]<ä›s¡T >∑‘· »qà˝À Áù|$T≈£î\qï~ m˝≤ ‘Ó\TdüT≈£î+{≤s¡T? sêyéT ÄyÓTqT

20

- JULY 2012

m˝≤ ø±bÕ&ÉT‘ê&ÉT nqï~ yÓ+&ç‘Ós¡ô|’ #·÷&Ü*‡+<˚.

|üsꌤ¬sàHé‡ : eTs¡DÏ+#·ø£ eTT+<˚ Ä‘·à X¯Øs¡+ qT+∫ ãj·T≥≈£î e∫à m˝≤ ø£ì|æ+∫+<√ &Ó’¬sø£ºsY #ÓbÕŒ*. ø£<∏ë>∑eTq+˝À y˚>∑+ ñqï≥¢sTT‘˚ Ç˝≤+{Ï ˝ÀbÕ\qT mes¡÷ |ü{Ϻ+#·Tø√s¡T. ø±ì #ê˝≤ k˛¢>± ø£<∏ä q&ÉTdüTÔ+~. |ü+#Y ˝Òì &Ó’˝≤>∑T\T $düT>∑ì|ækÕÔsTT. ø±ì, Ä+Á&É÷ dæìe÷{ÀÁ>∑|ò”˝À e÷´õø˘ #˚XÊ&ÉT. >=|üŒ $Ee˝Ÿ‡‘√ Ád”ÿHéqT Äø£s¡¸D°j·T+>± e÷πsÃXÊ&ÉT. ø£<Ûë|üs¡+>± #·÷ùdÔ mqØ®kÕºsY>± ù|s¡Tqï lsêyéT mqØ®ì |üP]Ô>± yê&ÉT≈£îH˚ d”qT¢ Ç+<äT˝À ˝Òe⁄. ø£˙dü+ bÕ≥˝À¢ ≈£L&Ü Äj·Tq &Ü´ì‡+>˘ {≤˝…+{ŸqT |üP]Ô>± yê&ÉTø√˝Ò<Tä . sêyéT á dæìe÷˝À #ê˝≤ düsº TT*wt>± ø£qã&çq Äj·Tq mqØ®ì yê&ÉT≈£îH˚ kÕúsTT˝À Ád”ÿ|tº ˝Ò<äT. ‘·eTHêï n+<ä+ eT+Á‘·eTT>∑T∆\T #˚ùd˝≤ ñ+~. &Ü]¢+>˘ e+{Ï dæìe÷ n+~+∫q ø£s¡TD≤ø£s¡Hé ákÕ] Ä e÷´õø˘ #˚j·T˝Òø£b˛j·÷s¡T


|üesY#·÷|üì n~ÛHêj·T≈£î&Éî

T

q{°q≥T\T : q+<äeT÷] u≤\ø£èwüí, dü˝Àì, \ø°åàsêjYT &Ó’¬sø£ºsY : |üs¡T#·÷] eTTs¡[ dü+^‘·+ : ø£˝≤´D° e÷*ø˘

ø£<∏ä : Vü≤Øwt#·+Á<ä Á|ükÕ<é (u≤\ø£èwüí) ãT˝…¢{Ÿ ‘·–* eTs¡DÏ+∫q cÕ{Ÿ‘√ ∫Á‘·+ yÓTT<ä\e⁄‘·T+~. |ü~ùV≤H˚fi¯¢ ‘·sê«‘· u≤; (u≤\ø£èwüí) ø±+Á{≤ø˘º øÏ\¢sY>± ø£qã&É‘ê&ÉT. nHê´j·÷ìï düVæ≤+#·˝Òì eTqdüÔ‘·«+. sêeTø£èwüí Á|ükÕ<é (u≤\ø£èwüí)qT #·+ù| ø±+Á{≤ø˘º u≤; rdüT≈£î+{≤&ÉT. sêeTø£èwüíÁ|ükÕ<é sêj·T\d”eT˝À |ü<äø=+&ÉT ìjÓ÷»ø£esêZ˝qT bÕ*düTÔqï e´øÏÔ. sêj·T\d”eT≈£î ãj·T\T<˚πs eTT+<˚ u≤;øÏ sêeTø£èwüí Á|ükÕ<é ‘·q ‘·+Á&ç nì, ∫qï|ü⁄Œ&˚ ‘êqT ≈£î≥T+ã+ qT+∫ <ä÷s¡eTj·÷´qì ‘Ó\TdüT≈£î+{≤&ÉT. ¬s’˝À¢ u≤;øÏ ‘·q eTs¡<ä\T B|æÔ (dü˝Àì) ø£\TdüTÔ+~. Ç|ü⁄Œ&ÉT ‘·q ≈£î≥T+u≤ìï (»j·TdüT<Ûä, düTø£q´, s¡|òüTT, \ø°åàsêjYT)\qT sê»ø°j·T Á|ü‘·´s¡T∆\T, >∑T+&Ü\T, n$˙‹ b˛©düT n~Ûø±s¡T\ qT+∫ ø±bÕ&ɶ+ u≤; ø£s¡Ôe´+>± e÷s¡T‘·T+~. á Áø£eT+˝À Vü≤Øwt #·+Á<äÁ|ükÕ<é≈£î dü+ã+~Û+∫q |üesY|òü⁄˝Ÿ bòÕ¢wtu≤´ø˘ eTq eTT+<äT≈£î edüTÔ+~. Äj·Tq sêj·T\d”eT˝À bòÕø£åHéqT s¡÷|ü⁄e÷|æ nø£ÿ&ç Á|ü»\ nuÛÑT´qï‹øÏ bÕ≥T|ü&ܶ&ÉT. u≤;, sêeTø£èwüíÁ|ükÕ<é\T ø£*dæ Vü≤]X¯Ã+Á<äÁ|ükÕ<é ÁbÕs¡+_Û+∫q |üìì m˝≤ eTT+<äT≈£î rdüT¬øfi¯‘ês¡qï~ ∫Á‘·+˝À #·÷&Ü*.

|üsꌤ¬sàHé‡ : ã\yÓTÆq bÕÁ‘·˝À¢ u≤\ø£èwüí ‘·q Á|ü‹uÛÑ Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. á dæìe÷ yÓTT‘·Ô+ u≤\ø£èwüí eHée÷´Hé c˛. u≤; bÕÁ‘·˝À e÷&ÉsYï>± ø£qã&ɶ+, \ø°åàsêjYT‘√ Hê{Ï>± e÷{≤¢&ɶ+, ø±>± ¬s+&Ée bÕÁ‘· sêeTø£èwüí Á|ükÕ<é #ê˝≤ |üesY|òü⁄˝Ÿ bÕÁ‘·. yÓTT‘·Ô+ dæìe÷ á bÕÁ‘· #·TfÒº ‹s¡T>∑T‘·T+~. Çø£ eT÷&Ée bÕÁ‘· Vü≤]X¯Ã+Á<äÁ|ükÕ<é bÕÁ‘· eTq≈£î mHé.{°.ÄsYqT >∑Ts¡TÔ #˚düTÔ+~. u≤\ø£èwüí düs¡düq \ø°åàsêjYT ‘·q n+<ä#·+<ë\‘√ Áù|ø£å≈£î\qT Äø£]¸düTÔ+~. »j·TdüT<Ûä á ∫Á‘·+˝À Äø£≥Tº≈£îHêïs¡T. ÁãVü‰àq+<ä+ ø±yÓT&û u≤>∑T+~. |üs¡T#·÷] eTTs¡∞ Ádæÿ|tº˝À V”≤s√qT m˝…y˚{Ÿ #˚j·T&Üìπø m≈£îÿe ÁbÕeTTK´+ Ç#êÃs¡T. ø£<∏ä #Ó|æŒq rs¡T ã\+>± ˝Ò<äT. düTπs+<äsY ¬s&ç¶ dæìe÷{ÀÁ>∑|ò”øÏ ≈£L&Ü m≈£îÿe e÷s¡Tÿ\T Çe«˝Ò+. ø£˝≤´DÏ e÷*ø˘ bÕ≥\≈£î Ç∫Ãq eT÷´õø˘ ø£Hêï u≤´ø˘Á>ö+&é k˛ÿs¡T u≤>± #˚XÊ&ÉT. u≤\ø£èwüí Çy˚TCŸqT, |üesY|òü⁄˝Ÿ q≥T&ç>± Äj·Tq˝À ñqï X¯øÏÔkÕeTsêú´\ qT |üP]Ô>± yê&ÉTø√e&É+˝À <äs¡Ù≈£î&ÉT $|òü\eTj·÷´&ÉH˚ #ÓbÕŒ*. {≤©e⁄&é rs¡TŒ : eT+∫ ø£<∏ä .. |üdü˝Òì ø£<∏ë>∑eTq+. - JULY 2012 21


LIFE style HOT SPICY CHIT CHAT PA

RAZZI

BEAUTY t ps BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD

E˝…’˝À E˝≤sTT

düºsTT*wt eT÷M, ø±yÓT&û‘√ ø£&ÉT|ü⁄u≤“ q$«+#˚ ∫Á‘·+. |üP]ÔkÕúsTT m+≥sYf…ÆHéyÓT+{Ÿ. düºsTT*wt kÕºsY n\÷¢ ns¡T®Hé, n+<ë\ ‘ês¡ Ç*j·÷Hê\‘√ Á‹$Áø£yéT lìyêdt ø±yÓT&û m+≥sYf…ÆqsY>± E˝≤sTT E˝…’˝À sêuÀ‘√+~. <˚$lÁ|ükÕ<é eT÷´õø˘ eTs√ >=|üŒ Äø£s¡¸D. á ∫Á‘·+˝À ns¡T®Hé ˇø£ ÄdüøÏÔø£s¡yÓTÆq bÕÁ‘· b˛wædüTÔHêïs¡T. |üì #˚ùdÔ J$‘·+˝À eTC≤ ñ+&É<äì uÛ≤$+#˚ πø¬sø£ºsY J$‘·+ ‘·sê«‘· nH˚ø£ eT\T|ü⁄\T ‹s¡T>∑T‘·T+~. á ∫Á‘·+˝À sêCÒ+Á<äÁ|ükÕ<é, k˛q÷dü÷<é\T ø°\ø£bÕÁ‘·\T b˛wædüTÔHêïs¡T. ÁãVü‰àq+<ä+, ‘·ì¬øfi¯fl uÛÑs¡DÏ, myÓTàdt Hêsêj·TD, <Ûäs¡àes¡|ü⁄, ÁãVü‰àJ, sêe⁄s¡y˚Twt\T Ç‘·s¡ bÕÁ‘·\T b˛wædüTÔHêïs¡T. ∫Á‘·+˝À V”≤s√ J$‘·+˝À e#˚à eT\T|ü⁄\≈£î eTTK´+>± sêCÒ+Á<äÁ|ükÕ<é, k˛q÷dü÷<é\ bÕÁ‘·\T ø±s¡D+. m˝≤+{Ï eT\T|ü⁄\T m+‘· ÄdüøøÔÏ s£ +¡ >± #√≥T #˚dTü ≈£î+{≤j·Tqï~ ∫Á‘·+˝À #·÷&Ü*‡+<˚. K˝ÒC≤ bòÕ¢|üsTTq ‘·sê«‘· Á‹$Áø£yéT lìyêdt Væ≤{Ÿ ø√dü+ m<äTs¡T #·÷düTÔHêïs¡T. Ç*j·÷Hê, ÁãVü‰àq+<ä+\ eT<Ûä´ ÄdüøÏÔø£s¡yÓTÆq düìïy˚XÊ\T, ns¡T®Hé ø±yÓT&û Áù|ø£å≈£î\qT ÄX¯Ãsê´ìøÏ >∑T]#˚kÕÔsTT. ns¡T®Hé, Ç*j·÷Hê »+≥, Á‹$Áø£yéT &Ó˝’ ≤>∑T\T n+<ä]˙ Äø£≥Tº≈î£ +{≤j·Tì ìsêà‘·\T Ä•düTHÔ êïs¡T. u≤´qsY : Vü‰]ø£ Vü‰dæ‡Hé ÁøÏj˚TwüHé‡ q{°q≥T\T : n\÷¢ ns¡T®Hé, Ç*j·÷Hê <äs¡Ùø£‘·«+ : Á‹$Áø£yéT lìyêdt ìsêà‘· : <ëqj·T´ &ç$$ eT÷´õø˘ : <˚$l Á|ükÕ<é

previews sex psychology top N GHT Life

wüO{Ï+GUIDE >˘ |üP]Ô #˚düT≈£îqï <˚e⁄&ÉT #˚dæq eTqTwüß´\T trade <˚e⁄&ÉT #˚dæq eTqTwüß´\T ù|s¡T‘√ |üP] »>∑Hêï<∏é e÷dt eTVü‰sêC≤ s¡$‘˚»‘√ dæìe÷ rdüTÔqï|ü⁄Œ&˚ á dæìe÷ >=|üŒ ÄdüøÏÔ düèwæº+∫+~. >∑‘·+˝À e∫Ãq <˚e⁄&ÉT #˚dæq eTqTwüß´\T dæìe÷≈£î, á dæìe÷≈£î b˛*ø£ ˝Ò<äT. Ç~ ø=‘·Ô ø£<∏ä. u≤´+ø±ø˘˝À dæìe÷ wüO{Ï+>˘ m≈£îÿe>± »]–+~. <˚e⁄&ÉT ñHêï&Éì ì»+>± q$Tà‘˚H˚ á dæìe÷ #·÷&É+&Éqï dü+<˚X¯+‘√ ∫Á‘·+ yÓTT<ä\e⁄‘·T+~. á dæìe÷ e+<äXÊ‘·+ m+≥sYf…ÆqsY nì |üP] »>∑Hêï<∏é nHêïs¡T. ∫Á‘·+˝Àì Á|ü<ÛëqbÕÁ‘·\‘√ <˚e⁄&ÉT dü+ã+<Ûë\T ø£*– ñ+{≤&ÉT. ˝À>√ Á|üø±s¡+ Ä <˚e⁄&ÉT ˝≤sY¶ u≤˝≤J. Ç+<äT˝À Á|üø±wtsêCŸ ˇø£ eTTK´yÓTÆq bÕÁ‘· b˛wædüTÔHêï&ÉT. ÁãVü‰àq+<ä+, n©, myÓTàdt Hêsêj·TD, ø√yÓ’ düs¡fi¯ ø±yÓT&û |ü+&ç+#ês¡T. düTãT“sêE ø°\ø£bÕÁ‘· b˛wædüTÔHêï&ÉT. |òæwt yÓ+ø£{Ÿ, CÀ´‹sêHê ‘·~‘·s¡T\T q{ÏdüTÔHêïs¡T. eT÷´õø˘ s¡|òüTT≈£î+#Ó n+~+#·>±, XÊ´yéT πø. Hêj·TT&ÉT ¬øyÓTsê bò˛ø£dt #˚XÊs¡T. ]\j·THé‡ m+≥sYf…ÆHéyÓT+{Ÿ düeT]ŒdüTÔqï ∫Á‘·+ <˚e⁄&ÉT #˚dæq eTqTwüß´\T. Ç≥T¢ ÁXÊeD° düTÁãVü≤àD´+, Ç&çj·T{Ÿ, ne÷àHêqï z ‘·$Tfi¯ ne÷àsTT, H˚ì+‘˚ ∫Á‘ê\ ‘·sê«‘· á ø±+_H˚wüHé‘√ edüTÔqï eTs√ ∫Á‘·+ <˚e⁄&ÉT #˚dæq eTqTwüß´\T. #Û·Á‘·|ü‹ Á|ükÕ<é ì]àdüTÔqï á dæìe÷ wüO{Ï+>˘ |üPs¡ÔsTT´+~. b˛dtº Ábı&Éø£åHé |üqT\T y˚>∑+>± »s¡T>∑T‘·THêïsTT. Ä&çjÓ÷ $&ÉT<ä\≈£î pHé 22q ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì •\Œø£fi≤y˚~ø£ πø+Á<ä+. E˝…’ ~«‹j·÷s¡∆+˝À dæìe÷ $&ÉT<ä\≈£î düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïs¡T.

My CHOICE QUIZ

COMPETET ON 22

d ary

- JULY 2012


yêsêVæ≤ #·\q∫Á‘·+

Áb¥&É÷´düsY: kÕsTT ø=Ás¡bÕ{Ï, &Ó’¬sø£ºsY: Vü≤qT, eT÷´õø˘ &Ó’¬sø£ºsY: s¡<ÛäHé, q{Ïq≥T\T: qMHé, sêVüQ˝`, ˝≤eD´, ø£fi¯: sêeTø£èwüí, *]ø˘‡: sêRø+<äT eTÚ[, ø£èwüíø±+‘Y, e•wü˜ X¯s¡à, \ø°åà uÛÑ÷bÕ˝`

Áù|ø£å≈£î\qT Äø£≥Tºø√uÀ‘·Tqï n+<ë\ sêø£ådæ Áù|ø£å≈£î\qT eT+Á‘·eTT>∑T›\T #˚j·TuÀ‘·Tqï dæìe÷ n+<ë\ sêø£ådæ. n<äT“¤‘·yÓTÆq ø£<∏ä, n+<äyÓTÆq ∫Árø£s¡D, eT<ÛTä s¡yTÓ qÆ dü+^‘·+, #·÷&É#ø· ÿ£ ì q{°q≥T\‘√ Áù|ø£≈å î£ \ qT Vü≤è<äj·÷\T ¬>\T#·T≈£îqï dæìe÷ Ç~. nìï+{ÏøÏ $T+∫ n+<ë\ sêø£ådæ ìsêà‘· ìsêàD+ $wüj·T+˝À #·÷|æ+∫q ÁX¯<ä∆. ‘·*¢˝≤, ‘·+Á&ç˝≤, ùdïVæ≤‘·T&ç˝≤, ‘êH˚ Áù|ø£å≈£î&ç˝≤ ì*∫ Äj·Tq ìsêàD≤ìøÏ ø=‘·Ô ìs¡«#·q+ Ç#êÃs¡T. ndü \ T n+<ë\ sêø£ å d æ @$T{Ï ? Ç~ e÷eT÷\T Áù|eTø£<∏˚Hê? Äq+<ä+>± eTT–ùd Áù|eTø£<∏ë? ˝Òø£ $cÕ<ä+>± eTT–ùd Á{≤»&ûHê? mø£ÿ&É $Hêï eTq≈£î n+<ë\ sêø£då æ bÕ≥\ >∑T]+#˚ #·sá $qã&ÉT‘√+~. ìC≤ìøÏ n+<ë\ sêø£ådæ dæìe÷ dü+^‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT mìï dæìe÷\T #˚XÊ&Éqï~ eTTK´+ø±<äT, m+‘· nqTuÛÑe+ ñ+<äqï~ eTTK´+ ø±<äT, {≤˝…+{Ÿ ñ+<ë ˝Ò<ë nqï<˚ eTTK´+>± uÛ≤$+∫ neø±XÊ\T Ç∫à $»j·T+ kÕ~Û+#ês¡T. <ä s ¡ Ù ≈£ î &É T #Ó | æ Œ q dü ì ïy˚ X Ê\qT #Ó | æ Œ q≥T¢ > ± e÷Á‘·y˚T ø±<äT, n+‘·≈£î |ü~¬s≥T¢ >=|üŒ>± rj·T&É+

#Ûêj·÷Á>∑Vü≤≈£î&ç HÓ’|ü⁄D≤´ìøÏ ì<äs¡Ùq+. á ∫Á‘êìøÏ #Ûêj·÷Á>±Vü≤≈£î&ÉT ø=‘·Ôyê¬s’Hê, Ç~ yÓTT<ä{Ï dæìe÷ nsTTHê m+‘√ nqTuÛÑe+ ñqï dæìe÷{ÀÁ>∑|òüsY˝≤ <äèXÊ´\qT ø¬ yÓTsê˝À ã+~Û+#ês¡T. Á|ü‹ Áf…\Æ sY˝À Äj·Tq >=|üa‘·q+ ‘Ó\TdüTÔ+~.

ø=‘·Ô|ü⁄+‘·\T ‘=øÏÿ+#˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔHêïs¡T. q{°q≥T\ ¬seTT´qπswüHé≈£î 10 XÊ‘·+ Ks¡Tà ô|&ç‘˚ dæìe÷ ìsêàD≤ìøÏ 90 XÊ‘·+ Ks¡Tà ô|{≤ºs¡T. dæìe÷ n+fÒ ÁbÕD+ nì #Ó|üŒ&ÜìøÏ Ç+‘·ø£Hêï Ç+πø+ ø±yê*. á ìsêà‘· eT¬s+‘√ eT+~øÏ neø±XÊ\T Ç#˚à eT]ìï ∫Á‘ê\T ì]à+#ê\ì ø√s¡T≈£î+<ë+.

ÄsYº $wüj·T+˝ÀqT Ç+‘˚. ø=‘·Ôyêπs nsTTHê ÄsYº esYÿ >=|üŒ >=|üŒ dæìe÷\T #˚dæq nqTuÛÑeE„\ ÄsYº esYÿ˝≤ q{°q≥T\ $wüj·÷ìøÏ eùdÔ ˇø£ÿ]øÏ ≈£L&Ü Ç+‘·≈£î ñ+~. eTT+<äT dæìe÷˝À q{Ï+∫q nqTuÛÑe+ ˝Ò<äT. sê yÓT{°] j·T˝Ÿ rdüT≈£îì n+<äyÓTÆq u§eTà ‘·j·÷s¡T #˚j·T&ÉeT+fÒ bÕ≥\ $wüj·÷ìøÏ eùdÔ dæìe÷≈£î bÕ≥\T sêdæì Ç<˚. á dæìe÷ $&ÉT<ä\ ‘·sê«‘· á q{°q≥T\T ‘Ó\T>∑T yêfi¯fl+‘ê ø=‘·Ôyêfi‚fl. n<äT“¤‘·yÓTÆq uÛ≤yê\ es¡¸+˝À dæìe÷qT ˇø£ πs+CŸ≈£î rdüT¬øfi¯‘ês¡qe#·TÃ. Áù|ø£å≈£î\qT ‘·&çù|XÊs¡T. eTTK´+>± eTqdüT|ü*πø bÕ≥ $qïyêfi¯fl≈£î Áù|eT m+‘· >=|üŒ<√ ns¡∆+ ne⁄‘·T+~. ∫e]>± <äs¡Ù≈£î&ç $wüj·÷ìøÏ eùdÔ ø£wüºeT+‘ê <Ûës¡b˛ùdÔ eT+∫ dæìe÷ edüTÔ+<äq&ÜìøÏ ì<äs¡Ùq+>± ø£ì|ækÕÔs¡T. ìsêà‘· $wüj·÷ìøÏ eùdÔ ˝≤uÛ≤\T ekÕÔjÓ÷ ˝Ò<√ ˇø£ eT+∫ dæìe÷ rj·T&ÜìøÏ Äj·Tq m+‘· m|òüs¡Tº nqï~ |ü{Ϻ+#·Tø√≈£î+&Ü ‘Ó\T>∑T Ç+&ÉÁd”º˝À ˇø£ ô|{≤ºs√ á dæìe÷ #·÷ùdÔ ns¡∆+ ne⁄‘·T+~. á >=|üŒ dæìe÷≈£î lø±s¡+ #·T{≤ºs¡T. á dæìe÷˝À ∫Á‘·+˝À kÕ+πø‹ø£ ì|ü⁄DT\‘√ düV‰ü n+<äs÷¡ ø=‘·yÔ êπs. ˝≤uÛ≤\ >∑T]+∫ Ä˝À∫+#·≈£î+&Ü ¬s+&Ée dæìe÷ ø=‘·Ôyê]‘√ >=|üŒ ∫Á‘êìï ì]à+∫q |òüTq‘· á ∫Á‘· Á|üø£{Ï+#ês¡T. n~ ôV’≤ã&Ó®{Ÿ dæìe÷. ô|’>± ø=‘·Ôyêfi¯fl‘√ ìsêà‘·\πø <äøÏÿ+~. #˚düTÔHêïs¡T. dæìe÷ neTà&É+ ø£wüºeTe⁄‘·T+<˚yÓ÷ nqï uÛÑj·Tdü+<˚Vü‰\T ˝Ò≈£î+&Ü <ÛÓ’s¡´+>± ‘Ó\T>∑T dæìe÷qT - JULY 2012 23


NEWS HAPPENINGS

Kollywood

LIFE style HOT SPICY CHIT CHAT RAZZI

PA

BEAUTY t ps BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

2 düeT+‘·

H√.. H√.. n+≥Tqï TICKET TOLLYWOOD Ç{°e\ X¯+ø£sY <äs¡Ùø£‘·«+˝À ˇø£ ∫Á‘êìøÏ ôd’Hé sexdü#˚edT+‘· æ+~. ‘·psychology q ∫Á‘·+ |üPs¡Ôj˚T´ es¡≈£î ø=‘·Ô ∫Á‘ê\T @M

ˇ|ü⁄Œø√e<ä›ì X¯+ø£sY ø√sês¡+≥. düeT+‘· ≈£L&Ü n+<äT≈£î ˇ|ü⁄Œ≈£îqï≥T¢ yês¡Ô. á ∫Á‘·+˝À dü÷|üsYkÕºsY $Áø£yéT q{ÏdüTÔHêïs¡T. m\ø£åHé ø£MTwüHé ø£<∏ë+X¯+>± s¡÷bı+<äT‘·Tqï á ∫Á‘êìøÏ @.ÄsY.s¡Vü‰àHé dü+^‘·+ n+~düTÔHêïs¡T.

top

N GHT Life trade GUIDE My CHOICE 24

QUIZ

- JULY 2012

Ms¡ V”≤s√sTTqT¢ V” ≤ s√˝Ò ø±<ä T V” ≤ s√sTTqT¢ ≈£ L &Ü

Ms√∫‘· + >± dü º + {Ÿ d” q T\T &É ÷ |ü ⁄ \T ˝Ò≈£î+&Ü #˚ùddüTÔHêïs¡T. &Ó’¬sø£ºs¡T¢ &É÷|ü⁄qT ô|&É<ëeTqï ˇ|ü⁄Œø√e&É+ ˝Ò<äT. Ç{°e\ nq÷wüÿ ˇø£ d”qT˝À s¡ìï+>˘ Á≥sTTHé qT+∫ <ä÷øÏ n+<ä]˙ ÄX¯Ãs¡´#·øÏ‘·T*ï #˚dæ+~. u≤&éu≤jYT‡ ∫Á‘·+˝À ø±]Ô düs¡düq q{ÏdTü qÔ ï nq÷wüÿ ˇø£ d”qT˝À s¬ \’ Tô|’ qT+∫ |üs¡T¬>&ÉT‘·÷, ôV≤©ø±|üºsY˝À yÓ+{≤&ÉT‘·Tqï >∑ T +&Ü\ qT+∫ ‘· | æ Œ +#· T ø√e&ÜìøÏ ¬s’\Tô|’ qT+∫ <ä÷πø d”qT˝À q{Ï+∫+~. k˛¢>± yÓfi¯ó‘·Tqï ¬s’\T ô|’qT+∫ <ä÷ø£&Éy˚T nsTTHê #ê˝≤ ]düTÿ‘√ ≈£L&çq cÕ{Ÿ˝À ÄyÓT &É÷|ü⁄ ˝Ò≈£î+&Ü q{Ï+∫ n+<ä]˙ ÄX¯Ãs¡´#·øÏ‘·T*ï #˚dæ+~.

&Û&Û©ç ¢ É©u…*¢ ¢ ‘·u…$Tfi¯*Øy˚¢ Øy˚ T ø˘ ˝ À Äs¡ ´ Tø˘ ôd{≤ºjTY ˝À Äs¡´ q{ÏdTü HÔ êï&ÉT. $X‚wyü T˚ eT+fÒ, ã÷&ç<ä s¡+>∑T ø£fió¯ flqï

Äs¡´ á ∫Á‘·+˝À q\¢ø£fi¯fl‘√ ø£ì|ækÕÔ&ÉT. dü+‘êq+, Áù|+J, n+»©, Vü≤ì‡ø£\T q{ÏdüTÔqï á ∫Á‘êìøÏ <äs¡Ù≈£î&ÉT ÄsY. ø£qïHé. j·TT{Ï$ yÓ÷wüHé |æø£ÃsY‡ á ∫Á‘êìï ì]àk˛Ô+~. á ∫Á‘êìøÏ ÄMTsYU≤Hé qT+∫ Øy˚Tø˘ Vü≤≈£îÿ\qT j·TT{°$ yÓ÷wüHé |æø£ÃsY‡ ø=qT≈£îÿ+~. j·Tdt.j·Tdt.‘·eTHé dü+^‘·+ n+~düTÔqï á ∫Á‘êìøÏ dæqe÷{ÀÁ>±|òüsY |æ.õ.eTT‘·Ôj·T´.

ˇ*+|æø˝‡˘ À Çfi¯jT· sêC≤ bÕ≥

Çfi¯j·TsêC≤ dü+^‘·+ >∑T]+∫ Á|ü‘˚´ø£+>± #Ó|üŒqø£ÿπs¢<äT. Ç{°e\ Äj·Tq dü+^‘·+ düeT≈£L]Ãq bÕ≥ ªªq+‘·Hé >=|üŒ+<ë q\¢eTT‘·TÔ ô|s¡+<äµµ >=|üŒ Væ≤≥ºsTT´+~. ø£eT˝ŸVü≤düHé ∫Á‘·+ sêyéT\ø£åàDY ∫Á‘·+˝Àì bÕ≥ Ç~. á bÕ≥ Ç|ü⁄Œ&ÉT \+&ÉHé ˇ*+|æø˘‡ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e+˝À Á|ükÕs¡+ ø±qT+~. ø±eTHé yÓ˝ŸÔ π>yéT‡˝À @.ÄsY.s¡Vü‰àHé dü+^‘·+ Äø±XÊqï+{Ï‘˚ Ç|ü⁄Œ&ÉT Çfi¯j·TsêC≤ ˇ*+|æø˘‡˝À ‘·q Á|ü‹uÛÑ #ê{Ï #ÓbÕŒs¡T.


Bollywood

u≤©e⁄&é˝À ñs¡ø£˝…‘·TÔ‘·Tqï ø=‘·Ô {≤˝…+{Ÿ

yÓTT<ä≥ $ø°ÿ &√qsY˝À Äj·TTcÕàHé KTsêHê, ‘·sê«‘· ÇwtÿC≤<˚˝À ns¡T®Hé ø£|üPsY es¡Tdü>± u≤©e⁄&é˝À ô|<ä› V”≤s√\≈£î b˛{° Ç#˚à dü‘êÔ #ê{Ï #ÓbÕŒs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ ø£s¡DYCÀVü≤sY ≈£L&Ü ‘·q ∫Á‘ê˝À¢ ø=‘·Ô V”≤s√\T dæ<ë∆s¡ú eT˝ÀΩÁ‘·, es¡TDY <ÛëeHé\qT |ü]#·j·T+ #˚j·TuÀ‘·THêï&ÉT. Ç+ø√ yÓ’|ü⁄ Äwæø° 2 ∫Á‘·+ <ë«sê Ä~‘·´sêjYT ø£|üPsY eTs√kÕ] ‘·q n<äècÕºìï |üØøÏå+#·Tø√&ÜìøÏ dæ<ä∆+>± ñHêï&ÉT. <ë<ë|ü⁄ |ü~eT+~ ø=‘·Ô V”≤s√\T u≤©e⁄&é˝À ‘·eT Á|ü‹uÛÑ #·÷|ü&ÜìøÏ ñs¡ø£˝…‘·TÔ‘·THêïs¡T. Ç+<äT˝À ◊<äT>∑Ts¡T Äj·TTcÕàHé, ns¡T®Hé, dæ<ë∆s¡ú, es¡TDY, Ä~‘·´\ ù|s¡T¢ m≈£îÿe>± $qã&ÉT‘·THêïsTT. M]˝À mes¡T m≈£îÿe ø±\+ ì\ã&É‘ês√ y˚∫ #·÷&Ü*.

eTs√kÕ] ‘Ós¡ô|’ l<˚$ <ë<ë|ü⁄ |ü~ùV≤qT dü+e‘·‡sê\ ‘·sê«‘· n+<ë\ ‘ês¡ l<˚$ eTs√kÕ] ‘Ós¡ô|’ ø£ì|æk˛Ô+~.

Ç+^¢wt $+^¢wt ù|s¡T‘√ edüTÔqï Væ≤+B ∫Á‘·+˝À ÄyÓT q{Ïk˛Ô+~. Ç{°e\ $&ÉT<ä˝…’q Á≥sTT\sY >=|üŒ dü+#·\q+ düèwæ+º ∫+~. ‘Ósô¡ |’ l<˚$ e÷´õø˘ eTs√kÕ] #·÷&ܶìøÏ n+<äs÷¡ ñ‘·T‡ø£‘·‘√ ñHêïs¡T. ‘·q uÛÑs¡ÔqT dü+‘√wüô|≥º&ÜìøÏ Ç+^¢wt d”ŒøÏ+>˘ ø√s¡T‡˝À #˚]q ˇø£ >∑èVæ≤DÏ bÕÁ‘·˝À l<˚$ q{ÏdüTÔqï á dæìe÷ >ö] wæ+&˚ <äs¡Ùø£‘·«+˝À ek˛Ô+~. ÄyÓT uÛÑs¡Ô ÄsY.u≤*ÿ á dæìe÷≈£î ìsêà‘·. yÓTVü≤~ HÓuÀ“, Ä~˝Ÿ VüQùd‡Hé, Á|æj·÷ Äq+<é\T Ç+<äT˝À q{ÏdüTÔHêïs¡T. n$T‘êuŸ ã#·ÃHé ˇø£ ø°\ø£bÕÁ‘·˝À ø£ì|æ+#·&É+ $X‚wü+.

ô|òsêØøÏ düyê]

ô|òsêØøÏ düyêØ nqT≈£îqï+‘· y˚>∑+>± <Í&ÉT rj·T&É+ ˝Ò<äT. q‘·Ôq&Éπø q&ÉTk˛Ô+~. z|üì+>˘ s√Eq ô|<ä›>± Áù|ø£å≈£î\T ˝Òs¡T. á dæìe÷ |ü_¢dæ{° ≈£L&Ü eTÚ‘Y |ü_¢dæ{°>±H˚ ñqï+<äTe\¢ z|üì+>˘ s√Eq ô|<ä› ø£˝…ø£åqT¢ ekÕÔj·Tì Ä•+#·&É+ ≈£L&Ü »s¡>∑˝Ò<äT. nqT≈£îqïfÒ¢ s√E\T >∑&ÉTdüTÔqï ø=~› Áù|ø£å≈£î\ dü+K´ ô|]–+~. yÓTT<ä{Ï yês¡+˝À 12 ø√≥¢ _õHÓdt‘√ ì\<=≈£îÿ≈£î+~. eTs√yÓ’|ü⁄ sö&û sê<∏√&é‘√ b˛{° ñ+&É&É+ e\¢ ô|òsêØøÏ düyêØøÏ ø=~›>± ø£cÕº\T ‘·|üŒ&É+ ˝Ò<äT.

Äsê<Ûä´‘√ ◊X¯«s¡´

ø=‘·Ô>± ‘·\¢sTTq ◊X¯«s¡´ Ç|ü⁄Œ&ÉT ‘·q yÓTT<ä{Ï ÁbÕ<Ûëq´‘· ≈£î≥T+u≤ìπø ÇkÕÔqì n+≥T+~. eT+∫ ø£<∏ä, eT+∫ bÕÁ‘· \_ÛùdÔ eT∞fl ‘Ós¡ô|’ ø£qã&É&ÜìøÏ nuÛÑ´+‘·s¡+ ˝Ò<äì #Ó|æŒ+~. m+õ*Hê CÀ©‘√ bÕ≥T u…dtº eT<äsY>± ÄHé˝…’Hé b˛˝Ÿ˝À m+|æ¬ø’q ◊X¯«s¡´ ø=‘·Ô>± ‘·\T¢\sTTq yê]øÏ ø=ìï dü\Vü‰\T dü÷#·q\T ≈£L&Ü Ç∫Ã+~. e÷‘·è‘·«+ nH˚~ n+<äyÓTÆq nqTuÛÑe+>± ù|s=ÿ+≥÷ ‘·*¢>± e÷]q ‘·sê«‘· J$‘·y˚T e÷] b˛‘·T+<äì #Ó|æŒ+~.

- JULY 2012 25


NEWS HAPPENINGS

Hollywood

LIFE style HOT SPICY CHIT CHAT RAZZI

PA

BEAUTY t ps

_>˘u≤dt˝À øÏyéT ø£sê›wæj·THé

BEHIND THE WOODS dü+#·\Hê‘·àø£ ]j·÷*{° c˛ _>˘u≤dt Äs¡e d”»Hé˝À Vü‰©e⁄&é kÕºsY øÏyéT ø£sê›wæj·THéqT Á|üy˚X¯ô|{≤º\ì ìsê«Vü≤≈£î\T

Ä˝À∫düTÔHêïs¡T. m+&ÉsYe÷˝Ÿ Ç+&çj·÷ dæÇz B|üø˘<ÛësY á $wüj·TyÓTÆ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘êeTT #ê˝≤ eT+~ n+‘·sê®rj·T ôd\ Áã{°\qT á c˛ ø√dü+ e÷{≤¢&ÜeTì nHêïs¡T. ø±ì Äj·Tq me] ù|s¡T¢ ≈£L&Ü Ç|ü⁄Œ&˚ ãj·T≥ô|≥º&É+ ˝Ò<äT. ø±ì øÏyéT ø£sê›wæj·THéqT _>˘u≤dt˝À #·÷|æùdÔ Ç+&çj·÷ Áù|ø£å≈£î\T m˝≤ ]j·÷ø˘º ne⁄‘ês¡qï~ y˚∫ #·÷&Ü*. Ç+&çj·THé øÏ#ÓHé >∑T]+∫, Ç+&çj·÷ e+≥ø±\ >∑T]+∫ ÄyÓT Ç{°e\ #˚dæq yê´K´\ ‘·sê«‘· øÏyéTqT uÛ≤s¡‘· Áù|ø£å≈£î\T m˝≤ #·÷kÕÔs√ y˚∫ #·÷&Ü*‡+<˚.

LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psychology top NÄwü GHT ºHé ≈£î#·Life sY≈£î &ÉãT“ düeTdü´ ø±<äT

Vü‰©e⁄&é V”≤s√ ÄwüºHé ≈£î#·sY Ç{°e\ kÕºsYº n|t f…ø±ï\J ø£+|ü˙˝À ô|≥Tºã&ç ô|{≤º&ÉT. qcÕº\T e∫ÃHê ô|<ä>› ± |ü{+ºÏ #·Tø√qì eTT+<˚ #Óù|ŒXÊ&ÉT. Á|ü»\≈£î dü+‘√wü+ ø£*–+#·&yÉ T˚ ‘·q <Û´˚ j·TeTì Á|üø{£ +Ï #ê&ÉT. 34 dü+e‘·‡sê\ á Vü‰©e⁄&é V”≤s√ H˚qT Çø£ÿ&É ô|≥Tºã&ç ô|{Ϻ &ÉãT“ dü+bÕ~+#·˝Òø£b˛e#·TÃ, ø±ì Á|ü»\≈£î Äq+<ä+, dü+‘√wü+, Äs√>∑´+ n+~+#·&É+ ‘·|üŒø£ »s¡T>∑T‘·T+~. f…ø±ï\J dü+düú á |üì #˚düTÔ+<äì qeTTà‘·THêïqT nHêï&ÉT. ÄwüºHé dæìe÷˝À¢ ‘·q bÕÁ‘· |ü≥¢ m+‘· ìs¡¢ø£å´+>± ñ+{≤&√ ‘·q &ÉãT“ |ü≥¢ ≈£L&Ü n+‘˚ ìs¡¢ø£å´+>± ñ+{≤&Éì ø=+<äs¡T yê´K´ì+#ês¡T.

trade GUIDE My CHOICE 26

QUIZ

- JULY 2012

Á|æHÓ‡dt &Éj·÷Hê‘√ |üì#˚j·÷\qï ø√]ø£ rs¡˝Ò<äT

Vü‰©e⁄&é Á|üeTTK &Ó’¬sø£ºsY }&ç n˝…Hé Á|æHÓ‡dt &Éj·÷Hê‘√ ˇø£ dæìe÷ rj·÷\qT≈£îHêï&ÉT, ø±ì Ä ø√]ø£ rs¡˝Ò<äì #Ó|ü⁄Œ≈£îHêï&ÉT. Vü‰©e⁄&é Á|üeTTK V”≤s√\+<ä]‘√qT dæìe÷\T rdæq á 78 dü+e‘·‡sê\ &Ó’¬sø£ºsY MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ &Éj·÷Hê‘√ dæìe÷ rj·÷\ qT≈£îqï≥T¢ #ÓbÕŒ&ÉT. ø±ì Ä dæìe÷ ù|πs$T{À ãj·T≥ô|≥º˝Ò<äT. &Éj·÷Hê‘√ dæìe÷ rj·T&ÉeT+fÒ, ÄyÓTqT V”≤s√sTTHé>± ô|{Ϻ dæìe÷ rj·T&É+ ø±<äT, ‘·q ˇø£ dæìe÷˝À ÄyÓTqT #·÷|æ+#ê\qT≈£îHêï&ÉT.

Ç+&çj·÷ edüTÔqï &Ó’ Vü‰sY¶ V”≤s√

&Ó’ Vü‰sY¶ V”≤s√ Áã÷dt $˝Ÿ‡ ôdô|º+ãsY˝À Ç+&çj·÷ sêqTHêï&ÉT. yÓTT<ä≥ &Ûç©¢ dü+<ä]Ù+∫ nø£ÿ&É ø=ìï MT{Ï+>∑T˝À¢ bÕ˝§Zq&Éy˚T ø±<äT, sêqTqï ‘·q dæìe÷≈£î nedüs¡yÓTÆq ø=ìï d”qT¢ ≈£L&Ü wüO{Ÿ #˚kÕÔ&Éì ‘Ó\TdüTÔ+~. Ä yÓ+≥H˚ C…’|üPsY≈£î yÓfi¯‘ê&ÉT. &Ûç©¢ C…’|üPsY\T ‘·|üŒ eTs√ q>∑sêìï n‘·qT dü+<ä]Ù+#˚ ø±s¡´Áø£eT+ @B ˝Ò<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~.


B RTHDAYS EXCLUS VE LittleStar

{≤©e⁄&é kÕºsY Vü≤+{Ÿ˝À ø=‘·Ô {≤˝…+{Ÿ CÀwt ôV≤’ <äsêu≤<é, pHé 17 :ø=‘·{Ô ≤˝…+{ŸqT Áb˛‘·‡Væ≤+#·&ÜìøÏ {≤©e⁄&é |üÁ‹ø£ j·T»e÷ì eTTs¡[ #˚düTÔqï Á|üj·T‘êï\T Á|üX+¯ dæ+#·<>ä eZ∑ ì Á|üeTTK <äsÙ¡ ≈£î&ÉT, dü+^‘· Á|ü|+ü #·+˝À ‘·q<Ó’q eTTÁ<ä y˚dæq dü+^‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT ÄsY.|æ.|ü{≤ïj·Tø˘ ø=ìj·÷&Üs¡T. Etios Liva {≤©e⁄&é kÕºsYVü≤+{Ÿ ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|ü‘´˚ ø£ n‹~Û>± Vü‰»¬sq’ ÄsY.|æ.|ü{≤ïj·Tø˘ á dü+<äs¡“¤+>± e÷{≤¢&ÉT‘·÷ H˚{Ï j·TTer j·TTe≈£î˝À¢ #ê˝≤ >=|ü Œ {≤˝… + {Ÿ ñ+<ä ì , <ëìï yÓ ~ øÏ r ùdÔ ÄDÏeTT‘ê´\ e+{Ï q{°q≥T\T <=s¡T≈£î‘ês¡ì, Etios Liva {≤©e⁄&é kÕºsYVü≤+{Ÿ <ë«sê n˝≤+{Ï Á|üj·T‘·ï+ »s¡>∑&É+ m+‘Ó’Hê n_Ûq+~+#·<ä>∑Z $wüj·TeTHêïs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì p_© ]&é® ôVA≥˝À¢ sê<Ûëø£èwüí ≥jÓ÷{≤ kÕŒq‡sY #˚dqæ Etios Liva {≤©e⁄&é kÕºsVY ≤ü +{Ÿ ø±s¡´Áø£eT+˝À á s√E ñ<äj·T+ yÓ’uÛÑy√ù|‘·+>± ÁbÕs¡ + uÛ Ñ e TsTT´+~. á ø±s¡ ´ Áø£ e ÷ìï sê<Û ë ø£ è wü í ≥jÓ÷{≤‘√ bÕ≥T {Ï.$. 5, 92.7 _>˘ m|òt.myéT., ø±]Ôø˘ MT&çj÷· n+&é m+≥sYfHÆ… yé TÓ +{Ÿ, á{Ÿ, d”|¢ ,t Á&ç+ø˘ eT÷Mdt\T dü+j·TTø£Ô+>± ìs¡«Væ≤+#êsTT. E_© ]&é® ôVA≥˝Ÿ ôVAdæ+º >˘ bÕs¡qº sY>± e´eVü≤]+∫+~. q÷´C…Hé ôV≤s¡“˝Ÿ‡ dü+düú düeT]Œ+∫q á ø±s¡´Áø£eT+˝À ñ‘ê‡Vü≤+ ñs¡ø£˝…‘˚Ô 200 eT+~ j·TTer j·TTe≈£î\T ‘·eT ù|s¡T¢ qyÓ÷<äT #˚düT≈£îHêïs¡T. ÁbÕ<∏ä$Tø£ Ád”ÿì+>˘˝À 60 eT+~

28

- JULY 2012

m+|æø£ ø±>±, |üsꌤ¬sàHé‡ |ü]o\q˝À 20 eT+~ì m+|æø£ ¬s+&ÉT $&É‘·\T>± Ád”ÿì+>˘ »]–+~. yÓTT<ä{Ï $&É‘· #˚XÊs¡T. ¬s+&Ée $&É‘· Ád”ÿì+>˘ {≤©e⁄&é ø±sê´\j·T+˝À Hê´j·Tìπs‘í \· T>± ìsêà‘·, <äsÙ¡ ≈£îsê\T d”e÷ n»Vü≤s¡TB›H,é »]–+~ á Ád”ÿì+>˘ ˝À Äs¡T>∑Ts¡T m+|æø£j·÷´s¡T. <äs¡Ù≈£î&ÉT Á‹|ü⁄s¡H˚ì es¡Á|ükÕ<é (∫{Ϻ), <äs¡Ù≈£î&ÉT _.$.$. #Í<ä], bòÕ´wüHé bò˛{ÀÁ>±|òsü Y X¯s‘¡ Y XË{\ºÏ T e´eVü≤]+#·>±, E_© ]&é® ôVA≥˝À¢ ◊<äe n+‘·düTÔ˝À ñ‘ê‡Vü≤+ eT<Ûë´Vü≤ï+ qT+∫ »]–q ¬s+&Ée $&É‘· Ád”ÿì+>˘˝À bı>∑ ñs¡ø£˝…‹Ô+~. W‘ê‡Væ≤ø£ q{°q≥T\T $$<Ûä düìïy˚XÊ˝À¢ dæìe÷ j·T÷ì{Ÿ düuÛÑT´\T &Ó’¬sø£ºsY X¯+ø£sY e÷sêÔ+&é, qes¡kÕ\qT n_ÛqsTTdü÷Ô neø±X¯+ <=]øÏ‘˚ ‘êeTT q≥T&É T s¡ D BÛ s Y ‘ √ bÕ≥T <ä s ¡ Ù ≈£ î &É T Äq+<é s ¡ + >± me]ø° rdæb˛eTì ìs¡÷|æ+#·T≈£îHêïs¡T. &ÜqT‡\‘√ Hê´j·Tìπsí‘·\T>± e´eVü≤]+#ês¡T. ñÁs¡÷‘·\÷bÕs¡T. j·TTes¡ø£Ô+ |üs¡efi¯ófl ‘=πøÿ ø=‘·Ô {≤˝…+{Ÿ b˛f…‹Ô+~. {≤©e⁄&é |üÁ‹ø£ Ç∫Ãq ˇø£ÿ á ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|ü‘˚´ø£ n‹~∏>± Vü‰»¬s’q V”≤s√ qeB|t |æ\T|ü⁄ $qï yÓ+≥H˚ m|üŒ{Ï qT+#√ neø±X¯+ ø√dü+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ dæìe÷ |ü]ÁX¯eT˝À n&ÉT>∑Tô|{≤º\qï ‘·|üq m<äTs¡T#·÷düTqÔ ï W‘ê‡Væ≤ø£ q{°q≥T\T Äq+<√‘ê‡Vü‰\‘√ ñqïyê]øÏ, eTTK´+>± dæìe÷≈£î dü+ã+~Û+∫ m˝≤+{Ï ‘·eT ˝Àì ø£fi≤øöX¯˝≤ìï #ê{Ï #ÓbÕŒs¡T. ø=‘·Ô {≤˝…+{ŸqT u≤´ø˘Á>ö+&é ˝Òì yê]øÏ Ç˝≤+{Ï y˚~ø£\ <ë«sê neø±X¯+ Áb˛‘·‡Væ≤+#·&ÜìøÏ {Ϭø{Ÿ ≥T {≤©e⁄&é ˝≤+{Ï o]¸ø£\T ø£*Œ+#·&É+ m+‘Ó’Hê n_Ûq+~+#·<ä>∑Z $wüj·TeTHêïs¡T. ìs¡«Væ≤düTÔqï {≤©e⁄&é |üÁ‹ø£, W‘ê‡Væ≤≈£î\≈£î ‘·eT ø=‘·Ôyê]øÏ neø±XÊ\T ø£*Œ+#˚ Ç˝≤+{Ï ø±s¡´Áø£e÷\T Á|ü ‹ uÛ ≤ bÕ≥yê\T ìs¡ ÷ |æ + #· T ≈£ î H˚ y˚ ~ ø£ q T ≈£ L &Ü ìs¡«Væ≤düTÔqï+<äT≈£î {≤©e⁄&é |üÁ‹ø£qT n_Ûq+~+#ês¡T. ø£*Œ+#ê\qT≈£î+~. m˝≤+{Ï ]õÁùdºwüHé |ò”E ˝Ò≈£î+&Ü ˇø£ kÕºsY ôVA≥˝À¢ W‘ê‡Væ≤ø£ q{°q≥T\T ‘Ó\T>∑T dæìe÷ ñ‘ê‡Vü ≤ +>±, ñ˝≤¢ d ü + >± y˚ ~ ø£ ô |’ e÷{≤¢ & É T ‘· ÷ Á|üeTTKT\ eTT+<äT ‘·eT˝À <ë– ñqï X¯øÏÔkÕeTsêú´\T ø±s¡ ´ Áø£ e ÷ìøÏ j· ÷ +ø£ ] +>˘ u≤<Û ä ´ ‘· \ T Á|æ j · ÷ +ø£ Á|ü<ä]Ù+#˚ neø±X¯+ ø£*Œ+∫+~. á neø±XÊìï ìs¡ « Væ ≤ +#· > ±, dæ ì e÷ s¡ + >±ìøÏ #˚ ‘ · H Ó ’ q ùde\+ n+~|ü⁄#·TÃø√e&ÜìøÏ ô|<ä› dü+K´˝À ‘·s¡* e∫Ãq ~+#ê\qï ‘·|üq ñqï Vü≤ØwtHê>˘ ‘·~‘·s¡T\T ø√Ä]¶H˚wüHé j·TTe‘·sêìï #·÷ùdÔ ‘Ó\T>∑T Hê≥ ø£fi≤eT‘·*ø¢ Ï ˙sê»Hê\T e´eVü‰sê\qT #·Ts¡T>±Z #·÷düTÔ ø±s¡´Áø£eT+ »j·TÁ|ü<ä+ |ü*πø yês¡T m+<äs¡THêïs√ ns¡∆+ ne⁄‘·T+~. ø±e&ÜìøÏ düVü≤ø£]+#ês¡T.


- JULY 2012 29


B RTHDAYS EXCLUS VE LittleStar

Finalists

Naveen

kavya

30

- JULY 2012


Photographer sarat shetty stylist sandy makeup sumant raj arigela location suresh studio

chamundeswari

ravi teja - JULY 2012 31


B RTHDAYS EXCLUS VE LittleStar

alekya

32

- JULY 2012

naren


{≤©e⁄&é kÕºsYVü≤+{` ˝À ô|ò’q*dtº\ n_ÛÁbÕj·÷\T Áø±+‹≈£îe÷sY

lyÓ÷Vü≤Hé

{≤©e⁄&é kÕº s Y V ü ≤ +{Ÿ >∑ T ]+∫ m|ò t . myéT πs&çjÓ÷˝À $ì #ê˝≤ mø£‡sTT{Ÿ nj·÷´qT. ôd˝…ø˘º nj·÷´ø£ Ç+ø± Vü‰´|”>± ñ+~. H˚ì|üŒ{Ï es¡≈£î ◊<ës¡T Ä&çwüHé‡øÏ yÓfi≤flqT. nìï+{À¢qT Ç~ u…dtº Ä&çwüHé. e÷≈£î dæìe÷ Ä|òüsY ≈£L&Ü e∫Ã+~. #ê˝≤ Äq+<ä+>± ñ+~. á neø±X¯+ Ç∫Ãq {≤©e⁄&é e÷´>∑C…’HéøÏ #ê˝≤ #ê˝≤ ø£è‘·»„‘·\T.

yÓ ’ C ≤>˘ qT+∫ e#êÃqT. {≤©e⁄&é kÕº s Y V ü ≤ +{Ÿ #ê˝≤ >=|ü Œ >± »]–+~. Ç˝≤+{Ï ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ e\¢ Ç+&ÉÁd”º˝ÀøÏ sêyê\ì Ádüº>∑T˝Ÿ #˚düTÔqï yê]øÏ #ê˝≤ y˚T\T #˚düTÔHêïs¡T. Çø£ÿ&É ôd˝…ø˘º ne«&É+ #ê˝≤ Vü‰´|”>± ñ+~. Hê≈£î ¬s+&ÉT dæìe÷˝À¢ neø±XÊ\T ñHêïsTT. Ç+ø± Á|üjT· ‘êï˝À¢ ñHêïqT. Hêø° neø±X¯+ Ç∫Ãq {≤©e⁄&é≈£î #ê˝≤ ø£è‘·»„‘·\T

nqT¸

n˝ÒK´

{≤˝… + {Ÿ ñqï ø=‘· Ô y êfi¯ fl ì >∑ T ]Ô + ∫ yê]ì |ü]#·j·T+ #˚j·T&É+ #ê˝≤ eT+∫ $wüjT· +. Ç˝≤+{Ï neø±X¯+ Ç∫Ãq+<äT≈£î #ê˝≤ ø£è‘·»„‘·\T. Çø£ÿ&É ôd˝…ø˘º ø±e&É+ n<äèwüº+>± uÛ≤$düTÔHêïqT. #ê˝≤ Vü‰´|”>± ñ+~.

ø=‘·Ôyêfi¯flqT m+ø£πsCŸ #˚düTÔqï {≤©e⁄&é e÷´>∑ C … ’ H é ≈ £ î #ê˝≤ <∏ ë +ø˘ ‡ . #ê˝≤ eT+~ ø=‘· Ô > ± Ç+&É Á d” º ˝ À sêyê\ì Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡T. n˝≤+{Ïyêfi¯ófl ‘·eT {≤˝…+{Ÿ ìs¡÷|æ+#·T≈£îH˚ eT+∫ y˚~ø£ Çø£ÿ&É <=]øÏ+~. ù|òdtãTø˘˝À #·÷dæ Çø£ÿ&çøÏ e#êÃ+. #ê˝≤ Vü‰´|”>± ñ+~.

πø‘·Hé j·÷ø£ºs¡e⁄<ëeTì eTVü‰sêÁwüº c˛˝≤|üPsY qT+∫ ôV’≤<äsêu≤<é e#êÃqT. {≤©e⁄&é kÕº s Y V ü ≤ +{Ÿ >∑ T ]+∫ ‘Ó * dæ Çø£ ÿ &É bÕ]ºdùæ |{Ÿ #˚XÊqT. #ê˝≤ >=|üŒ>± #˚XÊs¡T. Çø£ÿ&É bÕ]ºdæù|{Ÿ #˚dæq ‘·sê«‘· Hê≈£î ‘Ó*j·T≈£î+&ÜH˚ ˇø£ ø±ìŒ¤&ÓHé‡ e∫Ã+~. Hê≈£î #ê˝≤ Äq+<ä+>± ñ+~.

qπsHé j·÷<äyé H˚qT s¬ +&˚fifl¯ qT+∫ ôV≤’ <äsêu≤<é˝À Á|ükÕ<é Ábı&Éø£åHé‡ yê] eT÷M ˇø£{Ï #˚XÊqT. {≤©e⁄&é kÕºsVY ≤ü +{Ÿ #ê˝≤ u≤>± »]–+~. Çø£ÿ&É bÕ]ºdæù|{Ÿ #˚j·T&É+ #ê˝≤ Vü‰´|”>± ñ+~.

s¡$‘˚» H˚qT _{Ÿ‡|æ˝≤˙˝À #·~$ ôV’≤<äsêu≤<é˝À ñ<√´>∑+ #˚düTÔHêïqT. {≤©e⁄&é kÕºsYVü≤+{Ÿ m&É«s¡ºsTTCŸyÓT+{Ÿ ù|òdtãTø˘˝À #·÷XÊqT. Ä&çwüHé‡ #ê˝≤ Ábıô|òwüq˝Ÿ>± #ê˝≤ u≤>± »]>±sTT. Çø£ÿ&É ôd˝…ø˘º ø±e&É+ #ê˝≤ Äq+<ä+>± ñ+~. {≤©e⁄&é≈£î ø£è‘·»„‘·\T

#êeTT+&˚X¯«] Ç+&É Á d” º ˝ ÀøÏ sêyê\+fÒ Á|ò ü + &é ‡ ñ+&Ü*. düb˛s¡Tº ñ+&Ü*. n˝≤+{Ï$ @M ˝Òø£b˛sTTHê {≤©e⁄&é kÕºsYVü≤+{Ÿ <ë«sê ø=‘·Ôyê] {≤˝…+{ŸqT |ü]#·j·T+ #˚j·T&É+ #ê˝≤ Äq+<ä+>± ñ+~. Çø£ÿ&É bÕ]ºdæù|{Ÿ #˚dæq+<äT≈£î #ê˝≤ dü+‘√wü+>± ñ+~. H˚qT @\÷s¡T qT+∫ e#êÃqT. Hê≈£î Ç˝≤+{Ï neø±X¯+ ø£*Œ+∫q+<äT≈£î Ç+ø√kÕ] <∏ë+ø˘‡

bÕs¡«rX¯+ H˚qT Ç{°e\ ˇø£ dæìe÷ #˚XÊqT. {≤©e⁄&é kÕºsYVü≤+{Ÿ >∑T]+∫ ù|òdtãTø˘˝À #·÷XÊqT. Ä&ç w ü H é ø Ï e#êÃqT. Ç~ ˇø£ eT+∫ mø˘‡|”]j·THé‡ Bìe\¢ ¬øyÓTsê |òæj·TsY b˛‘·T+~. ø=‘·yÔ ê] {≤˝…+{Ÿ ìs¡÷|æ+#·T≈£îH˚ neø±X¯+ <=s¡≈î£ ‘·T+~. Ç˝≤+{Ï neø±X¯+ Ç∫Ãq+<äT≈£î #ê˝≤ <∏ë+ø˘‡.

- JULY 2012 33


B RTHDAYS EXCLUS VE

‘Ó\T>∑T dæìe÷˝À ø=‘·Ô ø£\+ .. yÓTT<ä{Ï bÕ≥‘√H˚ dü+#·\q+

sêπø+<äT eTÚ[ 34

- JULY 2012


n+<ë\ sêø£ådæ‘√ yÓTT<ä{Ï n&ÉT>∑T y˚XÊs¡T. yÓTT<ä{Ï #˚kÕÔqT. ‘·sê«‘· <äX¯>± eT÷´õø˘ ø£+b˛CŸ #˚j·T&É+ bÕ≥‘√H˚ yê¬syê« nì|æ+#·T≈£îHêïs¡T. MT |ò”*+>˘‡ nqï~ eTqdüT˝À ñ+~ ø±ì eTT+<äT eT÷´õø˘, *]ø˘‡ ˇø£ dæìe÷ $&ÉT<ä˝…’‘˚ V”≤s√, &Ó’¬sø£ºsY, eT÷´õø˘ &Ó’¬sø£ºsY á ¬s+{Ïô|’ eT+∫ |ü≥Tº e∫Ãq ‘·sê«‘˚ ø£+b˛õ+>˘˝À n+<ä]ø° ù|s¡T edüTÔ+~. ø±ì bÕ≥\ s¡#·sTT‘· ù|s¡T >∑T]+∫ #Ó|üŒ+&ç ». Ç˝≤+{Ï neø±XÊìï Ç∫Ãq+<äT≈£î <˚e⁄&çøÏ ø£è‘·»‘„ \· T. ~>±\qT≈£î+≥THêïqT. $qã&É<äT. n˝≤π> Hê ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î #ê˝≤ s¡TD|ü&ç ñHêïqT. eTTK´+>± Hê≈£î uÛ≤wüô|’ |ü≥Tº e#˚Ã˝≤ #˚dæq Hêqï >±]øÏ, nqïj·T´≈£î, Hê ‘Ó\T>∑T {°#·s¡¢≈£î H˚qT #ê˝≤ s¡TD|ü&ç ñHêïqT. n˝≤π> bÕ≥qT H˚qT bÕ&É>∑*π> Áb˛‘ê‡Vü‰ìï, Ä dü+^‘· |ü]C≤„Hêìï Hê≈£î Ç∫Ãq eT÷´õø˘ {°#·sY Hê>∑eTDÏ >±]øÏ <Ûäq´yê<ë\T. Á|üdüTÔ‘·+ \+&ÉHé˝À ñHêïsê$&É. Ä$&É ˝Òø£b˛‘˚ Hê≈£î Ä bÕ≥ bÕ&˚ neø±X¯+ e#˚Ã~ ø±<äT. H˚qT sêj·T>∑\qì u≤>± Áb˛‘·‡Væ≤+∫ sêsTT+#·T≈£îqï Vü≤q÷ nqïj·T´≈£î, #ê˝≤ <∏ë+ø˘‡ #Ó|ü⁄Œ≈£î+≥THêïqT. qqTï Mfi¯fl+<ä]ø° |ü]#·j·T+ á dæìe÷ eT÷´õø˘ &Ó’¬sø£ºsY, s¡‘·Hé nqïj·T´≈£î H˚qT #ê˝≤ s¡TD|ü&ç ñHêïqT.

n+<ë\ sêø£ådæ dæìe÷˝À MT nqTuÛÑyê\T #Ó|üŒ+&ç

MT ñ<˚›X¯´+˝À ø£$‘· n+fÒ @$T{Ï?

ø£ $ ‘· ≈ £ î #Û · + <ä d ü T ‡‘√, n\+ø±sê\‘√, Á>±eTsY ‘ √ |üì˝Ò<äT. eT~ì m<äqT ø£*ù|~ @<Ó’Hê n~ ø£$‘˚. n\¢kÕì ô|<ä›q >±s¡T ø£]ƒqyÓTÆq #Û·+<ädüT‡‘√ sêdæq ø£$‘·\T $Hêï ñ‘ê‡Vü≤+ edüTÔ+~. bÕ≥qT e÷≥˝≤¢ sêj·T>∑*–q ÄÁ‘˚j·T >±] ø£$‘·\T $Hêï MT≈£î n<˚ ñ‘ê‡Vü≤+ edüTÔ+~. eTq≈£î ø£*π> nqTuÛÑ÷‹ì ã{Ϻ ø£$‘· m˝≤+{Ï<√ ‘Ó\TdüTÔ+~.

BìøÏ Hê n_Û Á bÕj· T + @eT+fÒ , Ä&ç j Ó ÷ ˝≤+#Y »s¡T>∑T‘·Tqï|ü⁄Œ&ÉT dæìe÷˝À bÕ≥\T bÕ&çq yêfi¯ófl, eT÷´õø˘ &Ó ’ ¬ s ø£ º s ¡ T ñ+{≤s¡ T , ø±ì á bÕ≥\T sêdæ+~ |òü˝≤Hê yêfi¯flì bÕ≥\ s¡#·sTT‘·qT ùdºCŸô|’øÏ ÄVü‰«ì+∫ |ü]#·j·T+ #˚j·T&É+ ñ+&É<äT. eTTK´+>± ø=‘·Ô bÕ≥\ s¡#·sTT‘· nsTTq|ü⁄Œ&ÉT Ç˝≤ |ü]#·j·T+ #˚ùdÔ n‘·ì uÛÑ$wü´‘·TÔ≈£î ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+~. n˝≤ #˚ùdÔ u≤>∑T+≥T+~. Ç˝≤ »]–‘˚ bÕ≥\ s¡#·sTT‘·≈£î ≈£L&Ü nedüs¡yÓTÆq >∑T]Ô+|ü⁄ \_ÛdüTÔ+~.

n+<ë\ sêø£ å d æ ˝ À eTqdü T |ü * π ø bÕ≥˝À eTqdü T bÕ≥\ s¡#·sTT‘·\≈£î #ê˝≤ dü+<äsꓤ˝À¢ bÕ]‘√wæø±\T Ç˝≤ m+<äT≈£î |ü*øÏ+~? n+‘· $cÕ<ä+>±, n+<ä]˙ ≈£L&Ü \_Û+#·&+É ˝Ò<Tä . á $wüjT· yÓTÆ MTs¡T @eT+{≤s¡T? Äø£≥Tº≈£îH˚˝≤ sêXÊs¡T. eTq≈£î bıs¡T>∑Tq ñqï Ç+&ÉÁd”º˝À bÕ≥\ s¡#·sTT‘·≈£î Ç~ $cÕ<ä^‘·+ nqT≈£î+≥THêïs¡T. ø±ì Ç~ Áù|eT≈£î dü+ã+~Û+∫q eT<Ûä´düúdæú‹ ñqï bÕ≥. >∑T+&Ó˝À e´<∏äqT ø±˝Òà eT+fÒ Áù|eT, s¡–*q ôd>∑\qT Äs¡TŒq~ á Áù|eT nq&É+˝À Ä ‘·≥düuú ≤Û ey˚T ñ+~ ø±ì bÕõ{Ïyé ˝Ò<ë HÓ– {Ïyé uÛ≤yê\T ˝Òe⁄. u≤<Ûä˝À ñqïyêfi¯ófl $Hêï, Äq+<ä+>± ñqïyêfi¯ófl $Hêï n+<ä]ø° ÄVü‰¢<ä+ Ç#˚Ã˝≤ ‘·≥düúyÓTÆq bÕ≥. á bÕ≥ sêj·T&ÜìøÏ |üs¡‡q˝Ÿ mø˘‡|”]j·TqT‡\T @M ˝Òe⁄. eTq+<äs¡+ neTà <ä>∑Zs¡, ùdïVæ≤‘·T\ <ä>∑Zs¡, ‘√ãT≥Tºe⁄\ <ä>sZ∑ ¡ |ò\” j˚T´ Áù|y˚T Bì yÓqTø£ ñ+~ n+‘˚.

á dæìe÷‘√ H˚qT ˇø£ dü+e‘·‡s¡+ Á{≤yÓ˝Ÿ #˚XÊqT. &Ós¬’ ø£sº ‘Y √ eT÷´õø˘ &Ós¬’ ø£sº Y m|ü⁄Œ&ÉT ø£*XÊs√ n|üŒ{Ï qT+#˚ H˚qT ≈£L&Ü &Ó’¬sø£ºsY >±]øÏ |ü]#·j·T+ nj·÷´qT. H˚qT sêdæq bÕ≥\T $ì|æ+#êqT. s¡‘·Hé sêdæq ≥÷´q¢≈£î H˚H˚ ÁkÕÿ#Y sêdæ bÕ&ÜqT. Ç|ü⁄Œ&ÉT MTs¡T $+≥Tqï Á|ü‹ ˇø£ÿ bÕ≥ $wüj·T+˝À H˚qT ÁkÕÿ#Y ˝…yÓ˝Ÿ qT+∫ |üì#˚XÊqT. eT÷´õø˘ >∑T]+∫, *]ø˘‡ >∑T]+∫ H˚s¡TÃø√e&ÜìøÏ á nqTuÛÑe+ Hê≈£î m+‘√ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ç+~. *]ø˘ m˝≤ sêj·÷\qï~ á dæìe÷˝ÀH˚ H˚s¡TÃ≈£îHêïqT. ÁkÕÿ#Y˝ÀH˚ m˝≤ bÕ&ç‘˚ Ç+Áô|dt ne⁄‘ês¡qï~ ‘Ó\TdüT≈£îHêïqT. MTs¡T sêdüT≈£îqï yê{Ï˝À MT ù|òeπs{Ÿ ˝…’Hé @~? ÁkÕÿ#Y˝À Ç+Áô|dt #˚j·T>∑*–‘˚ yÓTsTTHé Á{≤ø˘ sêe&ÜìøÏ eTqdüT |ü*πø˝À nìï ˝…’qT¢... eTTK´+>± ø±{Ï˝À ø±\<äT ‘·T~˝Òì á Áù|eT, »qàH˚ ø√s¡<äT nyÓTàs¡>∑<äT á Áù|eT. #êqT‡\T m≈£îÿe>± ñ+{≤sTT. á ˝…’qT¢ #ê˝≤ u≤>± Çwüº+.

#ê˝≤ $\Te ÇkÕÔs¡T. eT÷´õø˘ &Ó’¬sø£ºsY ø£Hêï m≈£îÿe>± >ös¡$kÕÔs¡T. n˝≤+{Ï |ü]dæú‹ Çø£ÿ&É ≈£L&Ü sêyê*. bÕ≥\ s¡#·sTT‘·≈£î >∑T]Ô+|ü⁄ >ös¡yê\T \_Û+#ê*. bÕ≥\ s¡#·sTT‘·\≈£î Áb˛‘ê‡Vü≤+ ñ+&Ü*. Á|ü‹|òü\+ ñ+&Ü*. bÕ]‘√wæø£+ ñ+&Ü*.

MT nqïj·T´ >∑T]+∫ #Ó|üŒ+&ç. Äj·Tq≈£î ndæôdº+{Ÿ>± #˚düTÔHêïs¡T ø£<ë

nqïj·T´ &É_“+>˘ Ä]ºdüTº>± ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T, &É_“+>˘ ¬s’≥sY>± ù|s¡T‘Ó#·TÃ≈£îHêïs¡T. n˝≤π> ‘Ó\T>∑T ÁdüºsTT{Ÿ dæìe÷≈£î ≈£L&Ü dü+uÛ≤wüD\T Ç#êÃs¡T. ø=ìï sêuÀj˚T dæìe÷\≈£î ≈£L&Ü sêdüTÔHêïs¡T. |üs¡‡q˝Ÿ>± nqïj·T´ &Ó’¬sø£ºsY nyê«\ì Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡T.

ø°s¡yêDÏ >±s¡T MT≈£î >=|üŒ ø±+|æ¢yÓT+{Ÿ Ç#êÃs¡T. n|ü⁄Œ&ÉT MT ù|òeπs{Ÿ eT÷´õø˘ &Ó’¬sø£ºsY MTs¡ T Ç+&É Á d ” º ˝ À |ü P ]Ô kÕú s TT˝À e#êà s ¡ T . Ä˝Ÿ ~ u… d t º #ê˝≤ eT+~ ñHêïs¡T. n+<ä]˝À Hê≈£î u≤>± q∫Ãq MT |ò”*+>˘ @$T{Ï? eTTK´+>± yÓHÓï\ ø£+{Ï e+{Ï >=|üŒ eT÷MøÏ ≈£L&Ü sêdæq≥T¢Hêïs¡T. ùV≤eT#·+Á<ä‘√ MT &Ó’¬sø£ºsY Çfi¯j·TsêC≤ s¡#·sTT‘· ø=&ÉT≈£î>± m˝≤ |ò”\j·÷´s¡T? Hê≈£î ∫qï|üŒ{Ï qT+∫ _>˘ ÇHédæŒπswüHé Ç<ä›s¡T eT÷´õø˘ nqTuÛÑe+ >∑T]+∫ #Ó|üŒ+&ç. &Ó’¬sø£ºs¡T¢. ˇø£s¡T Çfi¯j·TsêC≤>±s¡T, ¬s+&Ée yês¡T ø°s¡yêDÏ *]ø˘‡ neø±X¯+ Ç∫Ãq e´øÏÔ ùV≤eT#·+Á<ä>±πs. Äj·Tq≈£î MT≈£î u≤>± q∫Ãq >±j·T≈£î&ÉT >±s¡T. yê[fl<ä›s¡T πøe\+ bÕ≥\≈£î eT÷´õø˘ Çe«&Éy˚T ø±<äT, n<äT“¤‘y· TÓ qÆ u≤´ø˘Á>ö+&é k˛ÿsY Çe«>∑\s¡T. ø°sy¡ êDÏ >±] ø£åD+ ø£åD+ dæìe÷ e+<äkÕs¡T¢ #·÷dæ ñ+{≤qT. Äj·Tq+fÒ Hê≈£î #ê˝≤ n_Ûe÷q+. n˝≤+{Ï e´øÏÔ ùdºCŸô|’ ñqï|ü⁄Œ&ÉT H˚qT Vü≤q÷qT m˝≤¬>’Hê |ü]#·j·T+ #˚j·Tyê nì n&ÉT>∑T‘·Tqï|ü⁄Œ&˚ á ˝À>± Äj·TH˚ qqTï ùdºCŸô|’ |æ*∫ qTe⁄« u≤>± sêXÊe⁄, u≤>± bÕ&Üeì n+≥÷ MT Hêqï>±s¡T #ê˝≤ n<äèwüºe+‘·T\T nì düuÛ≤eTTK+>± n+≥Tqï|ü⁄Œ&ÉT Hê Äq+<ëìøÏ Vü≤<˚›˝Ò<äT. Hê yÓTÆ+&é ˇø£ÿkÕ] u≤¢+ø˘ nsTTq+‘· Äq+<ä+. H˚qT BqTï+∫ ø√\ Tø√e&ÜìøÏ ¬s&ÉT ìeTTcÕ\T |ü{Ϻ+~.

ˇø£ sêø˘u≤´+&é ñ+~. Äj·TqTï H˚qT eTÁ<ëdüT˝À ø£*dæq|ü⁄Œ&ÉT ‘·$Tfi¯+˝À *]ø˘ sêkÕqT. ‘·$Tfi¯+˝À sêXÊs¡T, ‘Ó\T>∑T˝À ≈£L&Ü sêj·T>∑\sê n+fÒ Hê≈£î ‘Ó\Tπ> u≤>± e#·ÃHêïqT. düπs sêj·T+&Éì ¬s+&ÉT ≥÷´Hé‡ Ç#êÃs¡T. yê{ÏøÏ sêXÊqT. ˇø£{Ï \yé kÕ+>˘. ¬s+&Ée~ e÷dt kÕ+>˘. á ¬s+&ÉT ø±ø£ Ä˝Ÿ~u…dtº nqï f…Æ{Ï˝Ÿ Á{≤ø˘ MT<ä sêj·÷*‡q kÕ+>˘. n˝≤ sêdæq eT÷&ÉT \ø°ÿ>± z.πø nj·÷´sTT. C….&ç. #·Áø£e]Ô>±s¡T ≈£L&Ü yÓT#·TÃ≈£îHêïs¡T. Äj·Tq≈£î #ê˝≤ ø£è‘·»„‘·\T

Çø£ÿ&É e÷Á‘·+ Ç<ä›] ù|s¡T¢ #ÓbÕŒ*. |òüT+≥kÕ\ >±s¡T, mdæŒ u≤\düTÁãVü≤àD´+ >±s¡T

MT ñ<˚›X¯´+˝À dü+^‘·+ n+fÒ @$T{Ï?

|üX¯óe⁄\T, •X¯óe⁄\‘√ düVü‰ n+<ä]˙ ÄVü‰¢<ä|ü]#˚ @¬ø’ø£ düŒ+<äq, nqTuÛÑ÷‹ n~. n˝≤+{Ï dü+^‘·+‘√ ø£*dæ Á|üj·÷D+ #˚düTÔqï+<äT≈£î dü+‘√wü+>± ñ+~.

MT Hêqï>±s¡T Ç∫Ãq dü\Vü‰\T @eTHêï ñHêïj·÷?

e+<äkÕs¡T¢ sêdæHê, Á|ü‹ kÕ] yÓTT<ä{Ï kÕ] sêdüTÔqï

Á|üdüTÔ‘·+ Ç+&ÉÁd”º˝À bÕ≥\ s¡#·sTT‘·\ |ü]dæú‹ m˝≤ ñ‘ê‡Vü≤+‘√ sêùdÔH˚ Çø£ÿ&É ì\ã&É>∑\eHêïs¡T. Çø£ÿ&É ñ+~? ì\<=≈£îÿø√yê\+fÒ düVü≤q+, zs¡TŒ, H˚s¡TŒ eT÷&ÉT

MTs¡T sêdüTÔHêïs¡T, bÕ&ÉT‘·THêïs¡T, uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À m˝≤ ìs=àVü≤e÷≥+>± #ÓbÕŒ\+fÒ ‘Ó\T>∑T˝À ‘Ó\T>∑T bÕ≥\T ñ+&Ü\ì #ÓbÕŒs¡T. ‘·≈£îÿyÓ’b˛j·÷sTT. Ç+^¢wüß, Væ≤+B, ñs¡÷› |ü<ë\T ø£*|æ ôd{Ï\e⁄‘ês¡T? eT÷´õø˘ H˚s¡TÃ≈£î+≥Tqï|ü⁄Œ&ÉT bÕ≥\T sêj·T>∑\qì sêùd bÕ≥˝Ò $ì|ædüTÔHêïsTT. H˚qT |üP]Ô>± dü«#·Ã¤yÓTÆq {≤©e⁄&é >∑T]+∫ #Ó|üŒ+&ç. Hê≈£î ‘Ó*j·T<äT. ÁkÕÿ#Y˝À Á|üj·T‹ïdüTÔqï|ü⁄Œ&ÉT e÷Á‘·y˚T ‘Ó*dæ+~. u≤>±H˚ sêkÕÔeì #ê˝≤ eT+~ Áb˛‘·‡Væ≤+#ês¡T. n+fÒ eT÷´õø˘ô|’H˚ Hê <äèwæº yÓTT<ä≥ ñ+~ ø±ì *]ø˘‡ ô|’ ø±<äT. kÕVæ≤‘·´+ ≈£L&Ü ø£*ùdÔ dü+^‘·+ eT]+‘· u≤>∑T+≥T+<äqT≈£îHêïqT. n+<äTe\¢ á s¬ +&ç+{Ïì kÕ<Ûqä

¬s+&ÉT ‘Ó\T>∑T bÕ≥\T sêXÊqì >∑s¡«+>± #Ó|ü⁄Œø√>∑\qT. {≤©e⁄&é #ê˝≤ q∫Ã+~. Ä]ºø£˝Ÿ‡ #ê˝≤ u≤>± ñHêïsTT. n+<ë\sêø£ådæ˝À sêXÊqT. á bÕ≥˝À¢ mø£ÿ&Ü |üs¡uÛ≤cÕ #ê˝≤ Äø£s¡¸D°j·T+>± ñ+~. Ç+<äT˝À Ç+≥s¡÷«´ n+fÒ |ü<ë\T ˝Òe⁄. |üs¡uÛ≤cÕ |ü<ë\T sêe#·TÃ, Áf…+&û>± #ê˝≤ dü+‘√wü+>± ñ+~. ñ+&Ée#·TÃ, ø±ì ø=ìï dü+<äsꓤ˝À¢ dü«#·Ã¤yÓTÆq ‘Ó\Tπ> u≤>∑T+≥T+~. - JULY 2012 35


HOT SPICY CHIT CHAT

‘·q≈£î q#˚Ã˝≤ ... n+<äs¡T yÓT#˚Ã˝≤ BEAUTY t ps dæìe÷ rj·T&Éy˚T &Ó’¬sø£åHé PA

RAZZI

mehar ramesh BEHIND THE WOODS LOCAT ON

ø£+Ár dæìe÷‘√ ‘·q dü‘êÔ #ê{Ï, _˝≤¢ dæìe÷‘√ ø£˝…ø£åq¢ es¡¸+ ≈£î]|æ+∫, X¯øÏÔ dæìe÷‘√ dæìe÷ ìsêàD≤ìï ø=‘·Ô eT\T|ü⁄\T ‹|æŒq <äsÙ¡ ≈î£ &ÉT yÓTVü≤sY s¡yT˚ wt. yÓT>±kÕºsY ∫s¡+J$‘√ düìïV≤æ ‘· ã+<ÛTä ‘·«+ ñqï|Œü {Ïø,° ndædô +º {Ÿ &Ós¬’ ø£sº >Y ± Ç+&ÉÁd˝º” ÀøÏ e∫Ã, ‘·q dü«X¯øon ÏÔ‘√ Væ≤{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY kÕ∆sTTøÏ m~– {≤©e⁄&é˝À ‘·q<Ó’q düºsTT˝Ÿ ñqï yÓTVü≤sY s¡y˚Twt‘√ e÷ Á|ü‹ì~Û Vü≤Øwt ÇcÕº>√wæ˜. fash

2

{≤©e⁄&é˝À MTøÏwüºyÓTÆq j·÷ø£ºsY MT dæ˙ ¬øØsY m˝≤ kÕºs¡ºsTT´+~? TICKET dü÷ÿ\T ˝…’|òt qT+∫ dæìe÷\TTOLLYWOOD m≈£îÿe>± #·÷ùdyê&çì. ∫s¡+J$ >±s¡T. ∫s¡+J$>±] dæìe÷˝…‘’ ˚ j·÷uÛ’… ns¡y’Ó kÕs¡T¢ #·÷ùdyê&çì. ø=+‘·ø±\+ uÀ‘·‡yêHê˝À C≤uŸ #˚XÊqT. ø±ì Hê≈£î dæìe÷\ MT<˚ Ç+Á≥düTº ñ+&˚~. ñ<√´>∑+ e~˝Òdæ $»j·Tyê&É e∫à dü÷ïø£sY fÒãT˝Ÿ‡ ‘·j·÷s¡T #˚ùd ø£+|ü˙ ô|{≤ºqT. dæìe÷\ MT<ä Ç+Á≥düTº‘√ ôV’≤<äsêu≤<é e#êÃqT. ãÁB dæìe÷ n|ü⁄Œ&ÉT |üeHé ø£fi≤´DY >±] <ë«sê |üP]»>∑Hêï<∏é>±]‘√ |ü]#·j·TeTsTT´+~. |üPØ >±]‘√ u≤N dæìe÷≈£î |üì#˚XÊqT. á&çj·T{Ÿ dæìe÷ es¡≈£î Äj·Tq‘√H˚ |üì#˚XÊqT. eTùV≤wtu≤ãT dæìe÷ u≤;˝À ≈£L&Ü |üì#˚XÊqT. n+<äT˝À ˇø£ bÕÁ‘· ≈£L&Ü b˛wæ+#êqT. Ä ‘·sê«‘· b˛øÏ], <˚X¯eTT<äTs¡T dæìe÷\≈£î Ád”ÿ|tº nk˛dæj˚T{Ÿ>± Äj·Tq‘√ |üì#˚XÊqT. &Ó’¬sø£åHé &çbÕs¡TºyÓT+≥T˝À ≈£L&Ü Äj·Tq <ä>∑Zπs #˚XÊqT.

MT≈£î ÇwüºyÓTÆq ˝§πøwüHé?

\<ë›UŸ Hê≈£î u≤>± q∫Ãq ˝§πøwüHé. Ç+&çj·÷˝À ã÷´{Ï|òü⁄˝Ÿ ˝§πøwüHé. dæìe÷ wüO{Ï+>˘ #˚j·T&ÜìøÏ m+<äT≈£î Çwüº+? #ê˝≤ ≥|òt ˝§πøwüHé. Äøχ»Hé ‘·≈£îÿe ñ+≥T+~. #ê˝≤ n+‘·≈£î eTT+<Ó|ü⁄Œ&ÉT n˝≤+{Ï j·÷ø£ºsYì #·÷&É˝Ò<äT Ks¡TÑ√ ≈£L&çq wüO{Ï+>˘ ne⁄‘·T+~. ø£oàsY ≈£L&Ü #ê˝≤ ø±ã{Ϻ. u≤>∑T+≥T+~.

sex psychology top

N GHT Life

MT øÏwüºyÓTÆq &Ó’¬sø£ºsY

MT ù|òeπs{Ÿ |òü⁄&é

eTq {≤©e⁄&é˝À..

ù|òeπs{Ÿ Á&ç+ø˘

m+<äTø£ì?

_˝≤¢ #ê˝≤ eT+~øÏ q∫ÃHê n+‘·>± dü¬ø‡dt ø±˝Ò<äì #ê˝≤ eT+~ nqT≈£îHêïs¡T. MT <äèwæº˝À ø£+Ár Væ≤{≤º. _˝≤¢ Væ≤{≤¢

X¯+ø£sY

sê|òüTy˚+Á<äsêe⁄>±s¡T.

Äj·Tq dæìe÷ #·÷ùdÔ {Ϭøÿ≥Tº≈£î ô|{Ϻq Ks¡TÃ, |ü&çq ÁX¯eT n+‘ê eT]∫b˛‘ê+. {À≥˝Ÿ m+≥sYf…ÆHéyÓT+{Ÿ Ç+&ÉdÁ ˝º” À MT≈£î u≤>± m+ø£sπ CŸ #˚dqæ yê¬se«s¡T? ñ+≥T+~. ∫qï|üŒ{Ï qT+∫ Äj·Tq dæìe÷\+fÒ Hê≈£î |üPØ »>∑Hêï<∏é >±s¡T. Äj·Tq e˝Ò¢ á ùdºCŸ˝À ñHêïqT. Çwüº+. n|üŒ{Ï qT+∫ Ç|üŒ{Ï sêeT<ëdüT, nqïeTj·T´‘√ düVü‰ nìï dæìe÷\T Hê≈£î Çwüºy˚T. Äj·Tq dæìe÷˝À¢ ø£+Ár‘√ |üì#˚dæq nqTuÛÑyê\T #Ó|üŒ+&ç kÕ+>˘‡, V”≤s√sTT»+ n˙ï Çwüºy˚T. Äj·Tq rdæq ø£+Ár ø£Hêï eTT+<äT H˚qT ¬s+&ÉT ø£qï&É dæìe÷\î &Ó’¬sø˘º uÛÑøÏÔ∫Á‘ê\T ø±ì, |òüTsêHêyÓTT>∑T&ÉT ˝≤+{Ï ∫Á‘ê\T ø±ì #˚XÊqT, Ms¡ø£qï&çj·THé, n»jYT, Ä ‘·sê«‘· b˛øÏ] n˙ï Hê≈£î Çwüºy˚T. Äj·Tq dæìe÷ rùd |ü<ä∆‹, Äj·Tq Ádæÿ|tº ≈£î |üì#˚XÊqT. ◊&çj·÷\T n˙ï Çwüºy˚T.

trade GUIDE My CHOICE

ø£+Ár ‘·sê«‘· Ç+&ÉÁd”º˝À m˝≤+{Ï >ös¡e+ QUIZ \_Û+∫+~?

Äj·Tq MT≈£î ÇHédæŒπswüHê?

HêHéyÓCŸ Çwüº+. |ü#·Ãfi¯ófl Çwüº+. Ä+Á<Ûë e+≥ø±\T Çwüº+. Ä˝≤ÿVü‰˝Ÿ ø±<äT.. p´dt @<Ó’Hê Çwüºy˚T

ø£+Ár, _˝≤¢ ¬s+&ÉT ø£eT]¸j·T˝Ÿ>± Væ≤{Ÿ. >∑T+≥÷s¡T˝À Á|üuÛ≤dt Vü≤j·T´dtº ø£˝…ø£åHé n|üŒ{Ï es¡≈£î ˇø£ ø√{Ï 36 \ø£å\T. _˝≤¢ ¬s+&ÉT ø√≥¢ |ü~ \ø£å\T ø£˝…ø£åHé‡ kÕ~Û+∫+~. ø£+Ár ˇø£ ø√{Ï 70 \ø£å\ es¡≈£î edü÷\T #˚dæ+~. Ábı&É÷´düsY‡øÏ, ãj·T´sY‡øÏ, &çÁd”ºã÷´≥s¡¢≈£î ˝≤uÛÑ+ eùdÔ Ä dæìe÷ dü÷|üsYVæ≤{Ÿ. V”≤s√ Á|üuÛ≤dt e÷¬sÿ{Ÿì _˝≤¢ dæìe÷ eT]+‘· ô|+∫~.

Á|üuÛ≤dt‘√ _˝≤¢˝À |üì#˚XÊs¡T. Á|üuÛ≤dt >±]

ÇHédæŒπswüHé nì ø±<äT, Äj·Tq dæìe÷\T Çwüº+. >∑T]+∫ #Ó|üŒ+&ç n+‘·≈£î eTT+<äT, Ä ‘·sê«‘· ˇπø˝≤ ñ+~. ø£+Ár ‘·sê«‘· ÇHédæŒπswüHé n+fÒ X¯+ø£sY, Ç+ø=ø£s¡T |üP] »>∑Hêï<∏é. Á|üuÛ≤dt _˝≤¢ dæìe÷qT Hê ø√]ø£ y˚Ts¡≈£î #˚XÊs¡T. Ä _˝≤¢ e∫Ã+~. n<˚ >ös¡e+. X¯+ø£sY ÇHédæŒπswüHé‘√ e#êÃqT. |üPØ»>∑Hêï<∏é>±] dæìe÷≈£î ø£èwüí+sêE >±s¡T Ábı&É÷´düsY. Äj·Tq #ê˝≤ düºsTT˝Ÿ Çwüº+. ùdïVü≤+>± ñ+&˚yês¡T. y˚T$T<ä›s¡+ ø£*dæ |üì#˚j·T&É+, PHOTOGRAPHER #ê˝≤ Vü‰´|”>± nì|æ∫Ã+~. Ravi Nalli

COMPETET ON d ary 36

- JULY 2012


h Á|”f…ÆyéT˝À @+ #˚düTÔ+{≤s¡T?

Á|ò”f…ÆyéT mø£ÿ&ÉT+≥T+~? dæìe÷≈£î dü+ã+~Û+∫q @<√ ˇø£ |üì q&ÉTdü÷ÔH˚ ñ+≥T+~.

dü¬ø‡dt|òü⁄˝Ÿ &Ó’¬sø£ºs¡T>± MT≈£î bòÕ´$T©˝À düb˛s¡Tº m≈£îÿe>± me]#êÃs¡T? Hê uÛ≤s¡´ Hê≈£î #ê˝≤ düb˛s¡Tº #˚dæ+~. H˚qT ñ<√´>∑+ #˚XÊqT. e÷H˚XÊqT. y˚π s |üqT\T #˚XÊqT. e÷ ne÷àsTT |ü⁄{Ϻq ‘·sê«‘· H˚qT ndæôdº+{Ÿ &Ó’¬sø£ºs¡T>± C≤sTTqj·÷´qT. kÕ<Ûës¡D+>± n+<äs¡÷ #ê˝≤ eTT+<˚ Ç+&ÉÁd”ºøÏ ekÕÔs¡T. H˚H˚+ #˚dæHê Hê uÛ≤s¡´ m|ü⁄Œ&ÉT @MT nq˝Ò<äT. H˚qT ndæôdº+{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY kÕúsTT qT+∫ yÓTT<ä\Tô|&ÉT‘·THêï Hê uÛ≤s¡´ @MT #Ó|üŒ˝Ò<äT.

X¯øÏÔ MT ¬øØsYøÏ m+‘· X¯øÏÔ Ç∫Ã+~?

- ø±]Ôø˘

X¯ø°Ô Hê ¬øØsY˝À ˇø£ u…dtº y˚TøÏ+>˘ dæìe÷. eTq ø£fi¯ófl #·÷ùd~ qeTà˝Òq+‘·, Á>±|òæø±‡, ]j·÷˝≤ nì #Ó|üŒ˝Òq+‘· kÕúsTT˝À #˚XÊ+. X¯øÏÔ kÕºs¡ºsTTq|ü⁄Œ&ÉT ñqï ø£<∏ä y˚s¡T. kÕºs¡ºsTTq ‘·sê«‘· k˛wæjÓ÷ bòÕ+≥d” ô|&ç‘˚ u≤>∑T+≥T+<äqï~ Ábı&É÷´düsY ◊&çj·÷. Hê≈£î ≈£L&Ü Ä ◊&çj·÷ q∫Ã+~. X¯øÏÔ dæìe÷ e÷~]>± n+‘· m|òüs¡Tº‘√ rdæq dæìe÷\T Ç+&ÉÁd”º˝À ¬s+&√ eT÷&√ ñ+{≤sTT. Ks¡TÑ√ bÕ≥T, $|üØ‘·yÓTÆq ÁX¯eT |ü&ܶ+. <ë<ë|ü⁄ eT÷&ÉT e+<ä\eT+~ |üì#˚XÊs¡T. Ä dæìe÷ <ë«sê @+ #˚jT· ≈£L&É<√ ‘Ó\TdüT≈£îHêï+. eT+∫ - JULY 2012 37


HOT SPICY CHIT CHAT PA RAZZI Ábı&Éø£åHé ø±«*{°dt‘√ rdæq dæìe÷. ◊&çj·÷ ô|òsTT\

sTT´+~. |òüdtº Ä|òt u≤>∑T+~. |òüdtº Ä|òt mø˘‡Á{≤ Ä]¶qØ>± e∫Ã+~. ôdø£+&é Ä|òt b˛sTT+~. eTTK´+>± k˛wæjÓ÷ bòÕ+≥d” ô|≥º&+É <Óã“rdæ+~. X¯øÔÏ y˚TøÏ+>˘˝À ≈£î+uÛyÑ T˚ fi¯ ø√{Ï ns¡yÓ’\ø£å\‘√ wüO{Ÿ #˚XÊ+. ≈£î+uÛÑy˚Tfi≤˝À wüO{Ÿ #˚dæq cÕ{Ÿ‡, ‘·sê«‘· Ä]ºdüTº\‘√ wüO{Ÿ #˚dæq cÕ{Ÿ‡ ø£\ T|ü&É+ #ê˝≤ ø£wüº|ü&ܶ+. n˝≤π> áõ|ü⁄º˝À wüO{Ï+>˘ ìs¡«Væ≤+#·&+É . Ç+&çj÷· ˝À ≥ô|dò ºt ˝§πøwüHé \<ë›ø˘ wüO{Ÿ #˚XÊ+. s¡Twæπøwt, Vü≤+|”\˝À wüO{Ÿ #˚XÊ+. ÄsYºesYÿ $wüj·T+˝À #ê˝≤ ø£wüº|ü&ܶ+. X¯øÏÔ k˛ºØ ô|òsTT\÷´sY, f…øÏïø˘, y˚TøÏ+>˘˝À dü¬ø‡dt.

BEAUTY t ps

ô|<ä› &Ó’¬sø£ºsY‡ sêe&É+, nø£ÿ&ÉTqï yê]øÏ dü\Vü‰\T Çe«&É+ e+{Ï$ #˚ùdÔ ndæôdº+{Ÿ‡>± e∫Ãqyês¡T eT+∫ &Ó’¬sø£ºsY‡>± e÷s¡&ÜìøÏ ‘√&ÉŒ&çq yês¡e⁄‘ês¡T. f…øÏïø˘ ˇø£ÿfÒ dü]b˛<äT, m˝≤ Á|ü»+{Ÿ #˚j·÷˝À ‘Ó*j·÷*. Çe˙ï H˚πsŒ bÕ¢{ŸbòÕ+ nedüs¡+. á Ä˝À#·q ì e÷ &Ó’¬sø£ºsY‡ n+<äs¡+ ø£*dæ neT\T #˚j·TuÀ‘·THêï+.

BEHIND THE WOODS dæ ì e÷ ã&Ó ® { Ÿ ≈ £ î ‘· – q e÷¬ s ÿ{Ÿ ñ+<ë? LOCAT ON

mHé{°ÄsYøÏ MT≈£î eT<Ûä´ m˝≤+{Ï ]˝ÒwüHé ñ+~?

fash on

ø£+Ár dæìe÷ #˚XÊ+. •ø£Ô dæìe÷ #˚XÊ+. Äj·Tq‘√ Ábıô|òwüq˝Ÿ ]˝ÒwüHé e÷Á‘·y˚T ø±<äT, eT+∫ ùdïVü≤+ ≈£L&Ü ñ+~. Äj·Tq Hê‘√ #ê˝≤ ùdïVü≤+>± ñ+{≤s¡T. uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À ≈£L&Ü Äj·TqTï m*y˚{Ÿ #˚ùd˝≤ dæìe÷\T #˚j·÷\ì ñ+~.

2

q\uÛ…’ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ es¡≈£î dæìe÷ V”≤s√ MT<ä ô|&ÉT‘·T+fÒ n$ ø£˝…ø˘º ne⁄‘êj·Tqï qeTàø£+ m+‘·es¡≈£î ñ+~.

&çõ≥˝Ÿ |òæ˝Ÿà y˚TøÏ+>˘ eT+∫<ë ø±<ë?

&çõ≥˝Ÿ Ç|ü⁄Œ&=k˛Ô+~. ø=ìï ˝ÀbÕ\THêïsTT. n$ ≈£L&Ü Çø£ eTT+<äT ñ+&Ée⁄. |òüP´#·sY n+‘ê &çõ≥˝Ÿ<˚. |òæ˝Ÿà nqï~ ñ+&É<Tä . eTs√ s¬ +&˚fifl¯ ˝À |ò˝æ Ÿà ñ+&É<Tä . &çõ≥˝Ÿ m˝≤ ñHêï <ëìøÏ m&Ü|tº nyê«*. <ëìï m+‘· u≤>± ñ|üjÓ÷–+#·Tø√>∑\yÓ÷ #·÷&Ü*.

cÕ&√ |òæ˝Ÿà >∑T]+∫ #Ó|üŒ+&ç

cÕ&√ nH˚~ j·÷ø£åHé m+≥sYf…ÆqsY. yÓ+ø£fÒwt >±]ì Ø &çdüÿesY #˚ùd dæìe÷. ø£<∏ä˝À kÕ<Ûës¡D+>± ñ+&˚ ˝ÀbÕ\T @M ˝Ò≈£î+&Ü #·÷düT≈£îH˚ dæìe÷. j·÷ø£åHé, _˝≤¢ dæìe÷ rùdÔH˚ ø£<ë <ëìï m+‘·≈£î ny˚Tà~ m+≥sYf…ÆHéyÓT+{Ÿ, ôd+{ÏyÓT+{Ÿ n˙ï ñqï dæìe÷ Ç~. ‘Ó\TdüTÔ+~. #ê˝≤ dæìe÷\T ø=qï <Ûäs¡ ø£Hêï m≈£îÿe <Ûäs¡≈£î ne÷às¡T. Ç<ä+‘ê nH˚ø£ $wüj·÷\ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç MT Á&ûyéT ø±HÓ‡|tº @<äHêï ñ+<ë? ñ+≥T+~. kÕºsYyê\÷´ nH˚~ eTTK´+. ø±ã{Ϻ Ks¡Tà u≤©e⁄&é dæìe÷ #˚j·÷\qT≈£î+≥THêïqT. <ëìøÏ #˚j·T&É+ ‘·|üŒ<äT. ø£<∏ä u≤>∑T+&Ü*. n|ü⁄Œ&ÉT &ÉãT“\T dü+ã+~Û+∫q Á>ö+&é esYÿ »s¡T>∑T‘√+~ ≈£L&Ü n˝≤π> ekÕÔsTT. $T–*q Ç+&ÉÁd”º˝À¢ e÷~]>± dæìe÷ Ç+&ÉÁd”º˝À »s¡>∑<äT. Çø£ÿ&É ô|{Ϻq ô|≥Tºã&çô|’ |ò ü ˝ ≤Hê V” ≤ s√‘√ #˚ d æ rsê\ì me] ˝≤uÛ≤\T j·÷uÛ…’s√E˝À¢ e#˚ÃkÕÔsTT. á |ü]dæú‹ y˚πs >∑T]+#·sTTHê nqT≈£î+≥THêïsê? Ç+&ÉÁd”º˝À ñ+&É<äT>±. Øy˚Tø˘ ¬s’{Ÿ‡ ø√{Ï ø√{Ïqïs¡≈£î n+<ä]‘√ #˚j·÷\qT≈£î+≥THêïqT. neTTà‘·THêï+. dæìe÷ u≤>± rj·÷* n+‘˚.. <ëìøÏ cÕsYº ø£{Ÿ ˝Ò<äT. MT bòÕ´$T© u≤´ø˘Á>ö+&é >∑T]+∫ #Ó|üŒ+&ç ne÷à Hêqï Ç<ä › s ¡ ÷ ˝Ò s ¡ T , e÷ ã+<Û ä T e⁄\+‘ê <ä÷≈£î&ÉT, _õHÓdte÷´Hé, >∑ã“sYdæ+>˘ dæìe÷\ &çbÕs¡TºyÓT+{Ÿ˝ÀH˚ m≈£îÿe>± ñHêïs¡T.

TICKET TOLLYWOOD MT dæìe÷ ¬øØsY˝À MT¬ø<äT¬s’q eT+∫ #Ó&ÉT\ >∑T]+∫ #Ó|üŒ+&ç

H˚qT &Ó’¬sø£ºsY nyê«\ì e∫à |üPØ »>∑Hêï<∏é >±] <ä>∑Zs¡ #˚s¡&É+ nqï<˚ n*º y˚T{Ÿ eT+∫. Ä Ä˝À#·q e∫à sex psychology Äj·Tq <ä>∑Zs¡ #˚s¡&Éy˚T H˚qT #˚dæq >=|üŒ |üì. #Ó&ÉT n+≥÷ @B ˝Ò<äT.

Ç+&ÉÁd”º˝À Ç|ü⁄Œ&ÉT ñqï |ü]dæú‘·T\ >∑T]+∫ MT top n_ÛÁbÕj·T+ #Ó|üŒ+&ç.

qqTï me¬s’Hê n&ç–‘˚ Ád”ÿ|tº˝À H˚qT #ê˝≤ eT+~øÏ düVü‰j·T+ #˚kÕÔqT. H˚H˚eTqT≈£î+≥THêïq+fÒ, ô|<ä› ô|<ä› &Ó’¬sø£ºs¡T¢ $$ $Hêj·Tø˘, |üPØ»>∑Hêï<∏é, sê»eTÚ[, lqTyÓ’≥¢, X‚KsY ø£eTTà\ Ç˝≤ z |ü~eT+~ &Ó’¬sø£ºs¡¢ {°eTT Hê ø£<∏äqT »&ç® #˚dæ, dæìe÷ e∫Ãq ‘·sê«‘· Ç~˝≤ #˚ùdÔ u≤>∑T+&˚<äì #Ó|üŒ&É+ ø±≈£î+&Ü, dæìe÷ rj·Tø£eTT+<˚ ø±e\dæq dü\Vü‰dü÷#·q\T n+~ùdÔ yê] mø˘‡|”]j·TH金√ Ç∫Ãq dü\Vü‰\‘√ dæìe÷ Ms¡˝…yÓ˝À¢ ñ+≥T+~. n˝≤ n+<äs¡÷ dæìe÷\ $wüj·T+˝À eTT+<˚ ˇø£ ]eP´ #˚düT≈£îH˚ @sêŒ≥T ñ+fÒ u≤>∑T+≥T+~. Ç˝≤ ‘·$Tfi¯+˝À »s¡T>∑T‘·+<ä+≥.

N GHT Life

trade GUIDE My CHOICE

Ç+&ÉÁd”º˝À ñqï ø£+&ûwüHé‡ >∑T]+∫ #Ó|üŒ+&ç

&Ó’¬sø£ºsY nyê«\ì e∫Ãq ndæôdº+{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY‡øÏ düs¡sTTq QUIZ bÕ¢{ŸbòÕ+ ˝Ò<äT. á $wüj·TyÓTÆ Ä˝À∫+#ê*. &Ó’¬sø£ºsY‡

&˚ ˝≤+{Ï ø±s¡´Áø£e÷\T @esTTHê #˚dæ, ø=+‘· |òü+&é ø£˝…ø˘º #˚dæ, ndæôdº+{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY‡>± e#˚à yê]øÏ ø±e\dæq dü<äTbÕj·÷\T, ˝…’ÁãØ e¬>’sê dü<äTbÕj·÷\ìï+{Ï‘√ ˇø£ πø+Á<ä+ ì]à+#ê*. nø£ÿ&É yê]øÏ esYÿcÕ|ü⁄\ e+{Ï$ ìs¡«Væ≤+∫ ø±e\dæq •ø£åD \_Û+#˚˝≤ #·÷&Ü*. nø£ÿ&É

COMPETET ON d ary 38

- JULY 2012

‘· s ê«‘· {≤©e⁄&é Á > ±|ò t #ê˝≤ ô | ]–+~. |òüP´#·sY m˝≤ ñ+≥T+<ä+{≤s¡T? |üeHé ø£˝≤´DY>±]˝À MT≈£î q∫Ãq dô Œwü˝Ÿ ø±«*{° Ç|ü ⁄ Œ&É T |ü ] dæ ú ‹ e÷]+~. e+<ä s √E\ qT+∫ j·÷uÛ…’s√E\≈£î ‘·sê«‘· yêsê\≈£î e#˚ÃXÊ+. mìï ~Û j ˚ T ≥s¡ ¢ ˝ À ]©CŸ #˚ d ü T Ô H êï+ nH˚ ~ eTTK´+>± e÷]+~. eTs√ dü+e‘·‡s¡+˝ÀH˚ |ü]dæú‹ e÷]b˛‘·T+~. j·÷uÛs’… √E\ es¡≈î£ Ä&˚ |ü]dæ‹ú ñ+&É<Tä . ˇø£ dæìe÷≈£î eTs√ dæìe÷≈£î ¬s+&ÉT yêsê\T >±´|t ñ+fÒ #ê\T nH˚ |ü]dæú‹ e#˚ÃdüTÔ+~.

eT÷M &Ó’¬sø£åHé n+fÒ MT ìs¡«#·q+ #Ó|üŒ+&ç

Äj·Tq {≤|t≥T u≤≥yéT ôdŒwü˝Ÿ. H˚qT dæìe÷˝À¢øÏ sêø£eTT+<äT qT+∫, Hê ∫qï|üŒ{Ï qT+∫ Äj·Tq Hê≈£î V”≤s√.

MT $<ë´s¡Ω‘·\T

H˚qT dæ$˝Ÿ Ç+»˙]+>˘ &ç|ü¢e÷ #˚XÊqT. #ê˝≤ Ád”º≈£îº ø±˝Òõ˝À #·~yêqT. ‘·sê«‘· Ç+»˙]+>˘ &çÁ^ #˚j·Te\ dæ+~. ø±ì C≤uŸ e∫Ã+~. #˚]b˛j·÷qT

&Ó’¬sø£åHé n+fÒ k˛ºØ f…*¢+>˘. ˇø£ dü+|òüT≥qqT ˇø=ÿø£ÿs¡T bÕ‘·&Ó’¬sø£ºs¡¢˝À MT≈£î q∫Ãq &Ó’¬sø£ºsY ˇø√ÿ $<Ûä+>± #ÓãT‘ês¡T. &Ó’¬sø£åHé n+fÒ ø£<∏ä #Ó|üŒ&É+. #ê˝≤ eT+~ ñHêïs¡T. #·Áø£bÕDÏ>±s¡T, u≤|ü⁄>±s¡T, ˇø£ k˛ºØì Hê≈£î q#˚Ã˝≤ rj·T&É+, #ê˝≤ eT+~øÏ »+<ë´\>±s¡T.. ô|<ä› *düTº ñ+~. yÓT#˚Ã˝≤ #˚j·T&É+. Ç~ &Ó’¬sø£åHé.

MT k˛ºØ\ >∑T]+∫ |ò”&éu≤´ø˘ mes¡T ÇkÕÔs¡T?

Hê ndæôd+º {Ÿ &Ós¬’ ø£sº T¡ ,¢ Ä]ºdTü \º T ˇ|üHé &çdÿü wüH.é ◊&çj÷· Hê~ ñ+≥T+~. ¬s’≥sY ˇ|æìj·THé. Ábı&É÷´düsY, V”≤s√ ˇ|æìj·TqT¢ ñ+{≤sTT. ◊&çj·÷ Ábı&É÷´düsYøÏ q#·Ã&É+ Ç+bÕ¬sº+{Ÿ, &Ó’¬sø£ºsY≈£î q#·Ã&É+, V”≤s√øÏ q#·Ã&É+ Ç+bÕ¬sº+{Ÿ. á ˇ|”ìj·Tq¢˝À q∫Ãq yê{Ïì rdüT≈£îì e÷s¡TŒ\T #˚düTø√e&É+ »s¡T>∑T‘·T+~.

|ò ü P ´#· s Y ˝ À Á b ı&É ø £ å H é #˚ k ÕÔ s ê? #˚ ù d Ô {≤©e⁄&é˝ÀHê, u≤©e⁄&é˝ÀHê?

{≤©e⁄&é ˝ÀH˚ kÕºsYº #˚kÕÔqT. Hê ndæôdº+{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY‡˝À u≤>± kÕŒsYÿ ñqïyê]‘√ #˚sTTkÕÔqT.

ø=‘·Ô>± Ç+&ÉÁd”º˝À edüTÔqï yê]øÏ MT]#˚à dü\Vü‰

ø£wüº|ü&ç |üì#˚j·÷*. m|ü⁄Œ&ÉT |üì˝ÀH˚ ñ+&Ü*. n<˚ dü¬ø‡dt eT+Á‘·+.

-Vü≤Øwt


HOT SPICY CHIT CHAT PA

RAZZI

BEAUTY t ps BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psychology top N GHT Life trade GUIDE My CHOICE 40

QUIZ

- JULY 2012

Il

orgeous & glamour girl

LIFE style


leana - JULY 2012 41


LIFE style HOT SPICY CHIT CHAT PA

RAZZI

BEAUTY t ps BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD

supriya sex psychology top

N GHT Life

trade GUIDE

My CHOICE 42

QUIZ

- JULY 2012


a

- JULY 2012 43


B RTHDAYS EXCLUS VE

‘Ó \ T>∑ T ‘Ó s ¡ ô | ’ ø=‘· Ô y Ó \ T>∑ T ! LittleStar {≤©e⁄&é˝À ø=‘·Ô˙s¡T |üs¡efi¯ófl ‘=≈£îÿ‘√+~. dü]ø=‘·Ô ñ‘ê‡Vü≤+, ñ‘˚Ô»+‘√ es¡<ä>√<ëe]˝≤ ñ<Ûäè‘·+>± <ä÷düT≈£î edüTÔqï ø=‘·Ô˙s¡T ... ø£sêÔ˝Ÿ düT<Ûë Ábı&Éø£åHé‡ |üP\»\T¢>±, qe⁄«\ Vü≤]$\T¢>± edüTÔqï ª @Á|æ˝Ÿ |òüP˝Ÿµ dæìe÷ ‘Ó\T>∑T Áù|ø£å≈£î\≈£î Vü‰sTT>=*ù| ˇø£ #·ø£ÿì nqTuÛÑ÷‹. Ç~ ‘Ó\T>∑T dæìe÷‘Ós¡ô|’ dü]ø=‘·Ô s¡+>∑T\ »\T¢ .. ÄVü‰¢<ä+, Äq+<ä+, n+<äyÓTÆq $H√<ë\ düy˚Tàfi¯q+ ... yÓTT≈£îÿy√ì Bø£å, #Ó≈£îÿ#Ó<äs¡ì dü+ø£\Œ+, |ü≥Tºdü&É\ì ìã<䛑·, n\Tô|s¡>∑ì Á|üj·T‘·ï+, sêJ˝Òì n+øÏ‘·uÛ≤e+ ... nìï ø£*ùdÔ ø£sêÔ˝Ÿ düT<Ûë Ábı&Éø£åHé {°yéT : d”e÷ n»Vü≤s¡TB›Hé, õ.j·T˝Ÿ.lìyêdt, &Ü. lø±+‘Y nj·T´+>±sY.

d”

e÷ n»Vü≤s¡TB›Hé :nyÓT]ø±˝À eT÷&ÉT <äXÊu≤∆\T d”ìj·TsY y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ ø£q‡˝…º+{Ÿ>± |üì#˚dæq y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ mø˘‡|üsYº. ø±ì Á|üeè‹Ô n_Ûqj·T+. $H√<ëìï |ü+∫ô|≥º&É+. n+<äTπø Ç+&çj·÷ ‹]– sê>±H˚ n≥T Hê≥ø£s+¡ >∑+˝ÀqT, Ç≥T dæìe÷ s¡+>∑+˝ÀqT ‘·q<Óq’ eTTÁ<ä y˚ùd Á|üj·T‘êï\T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. õ.j· T ˝Ÿ . lìyêdt : _õHÓ d t q T ˇø£ dü y ê\T>± rdü T ≈£ î ì ÁbÕs¡ + _Û + ∫q Á|ü ‹ |ü ì ì »j· T Á|ü < ä + >± eTT–+#·&Éy˚T n\yê≥T>± #˚düT≈£îqï j·TTeyê´bÕ]. j· ÷ <∏ ä è ∫ä ø £ + >± dæ ì e÷s¡ + >∑ + ˝ÀøÏ e∫ÃHê dæ ì e÷ ìsêàD≤ìï Á|üD≤[ø±ã<ä›+>± #˚|ü&ç‘˚ $»j·÷\ u≤≥q yÓTÆ\Tsêfi¯ófl <ë≥≥+ ô|<ä› ø£wüº+ ø±<äì <äè&ÛÉ+>± qy˚Tà m+≥sYÁ|üsTTqT´sY. &Ü.lø±+‘Y nj·T´+>±sY : eè‹Ô yÓ’<ä´+. Á|üeè‹Ô dæìe÷. |ü≥Tº|ü≥ºsê<äT, |ü{Ϻ$&ÉTesê<äT, |ü{Ϻ $&ÉT#·T≥ ø£Hêï |ü&ç#·#·TÃ≥~ y˚T\T nqï y˚eTq e÷≥\≈£î ì\TyÓ‘·TÔ ì<äs¡Ùq+. dæìe÷ |ü≥¢ ‘·|üq .. ñHêà<ä+ kÕúsTTøÏ #˚]‘˚ ñ‘·ÔyÓ÷‘·ÔeT dæìe÷\T ÁbÕD+ b˛düT≈£î+{≤sTT. n˝≤+{Ï ñHêà<ä+, ñ‘˚Ô»+ bı+–bı]˝Ò j·TTe<äs¡Ù≈£î&ÉT. 44

- JULY 2012


&Ó’¬sø£åHé &çbÕs¡TºyÓT+≥T˝À n+<äs¡÷ $T*≥Ø ø£eT+&√\ e÷~]>± j·T÷ìbòÕyéT <Ûä]+∫ ñ+&É&É+ ø£sêÔ˝Ÿ Ábı&Éø£åHé‡ Á|ü‘˚´ø£‘·. ø£sêÔ˝Ÿ düT<Ûë Ábı&Éø£åHé‡ Ä|ò”düT˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|≥º>±H˚ yÓTT<ä≥ Hê≈£î ø£qã&ç+~. ˇø£ ˝≤´|t{≤|t eTT+<äT ≈£Ls¡TÃì |üì#˚düT≈£î+≥Tqï eTT>∑∆eT+<ës¡+ ˝≤+{Ï {°H˚CŸ ne÷àsTT. dæìe÷˝Àì Á|ü‹ cÕ{ŸqT ‘·q }Vü≤˝À¢ ˇø£ s¡÷|ü+ Ç∫à u§eTà\T>± y˚dü÷Ô k˛ºØ uÀs¡T¶ ‘·j·÷s¡T #˚düTÔqï Ä ne÷àsTT ù|s¡T düTy˚Tsê n»Vü≤s¡TB›Hé. á $<Ûä+>± dæìe÷≈£î k˛ºØ uÀs¡T¶ y˚j·÷\+fÒ ø=ìï y˚\ u§eTà\T y˚j·Te\dæ ñ+≥T+~. ø£sêÔ˝Ÿ Ábı&Éø£åHé‡ ‘·eT |üìì m˝≤ ˇø£ ‘·|üdüT‡>± #˚düTÔHêïs√ Ä ne÷àsTTì #·÷ùdÔ ns¡∆+ nsTT´+~. H˚qT yÓ[flq s√EH˚ Ä ne÷àsTT ÁX¯eT≈£î >∑T]Ô+|ü⁄>± ÄyÓTqT &Ó’¬sø£åHé &çbÕs¡TºyÓT+≥T˝À ndæôdº+{Ÿ &Ó’¬sø£ºs¡T>± rdüT≈£î+≥THêïs¡T. Çø£ ÿ &É MT≈£ î Ç+ø√ $wü j · T + #Ó b ÕŒ*. &Ó ’ ¬ s ø£ å H é &çbÕs¡TºyÓT+≥T˝À n+<äs¡÷ $T*≥Ø ø£eT+&√\ e÷~]>± j·T÷ìbòÕyéT <Ûä]+∫ ñ+&É&É+ ø£sêÔ˝Ÿ Ábı&Éø£åHé‡ Á|ü‘˚´ø£‘·. &Ó’¬sø£ºs¡TqT »qs¡˝Ÿ n+{≤s¡T. nk˛dæj˚T{Ÿ &Ó’¬sø£ºs¡TqT e÷s¡¸˝Ÿ n+{≤s¡T. ndæôdº+{Ÿ &Ó’¬sø£ºs¡TqT |ò”˝Ÿ¶ e÷s¡¸˝Ÿ n+{≤s¡T. n+<äs¡÷ ˇπø$<ÛäyÓTÆq j·T÷ìbòÕyéT <Ûä]kÕÔs¡T. ˇπø$<ÛäyÓTÆq ø±´|t ô|≥Tº≈£î+{≤s¡T. j·T÷ìbòÕyéTô|’ ñqï dü«dæÔø˘ >∑Ts¡TÔ.. Ç~ X¯óuÛÑ+ ˝≤uÛÑ+ ø£\>±\qï ∫Vü≤ï+ &Ó’¬sø£åHé &çbÕs¡TºyÓT+≥T˝À Á|ü‹ˇø£ÿ] j·T÷ìbòÕyéTô|’ ñ+≥T+~. »qs¡˝Ÿ>± &Ó’¬sø£ºs¡T>±s¡T ms¡T|ü⁄ dü«dæÔø˘ <Ûä]ùdÔ, e÷s¡¸˝Ÿ ˙\+ dü«dæÔø˘, |ò”˝Ÿ¶e÷s¡¸˝Ÿ‡ n+fÒ ndæôdº+{Ÿ &Ó’¬sø£ºs¡T¢ Ä≈£î|ü#·Ã dü«dæÔø˘ <Ûä]kÕÔs¡T. dæìe÷ ìsêàD+˝À n‘·´+‘· ø£wüº|ü&˚ ndæôdº+{Ÿ &Ó’¬sø£ºs¡T≈£î ˇø£ >ös¡eÁ|ü<äyÓTÆq ôVA<ë Ç∫Ãq Ábı&Éø£åHé Vü≤Ödt Ç<=ø£ÿfÒqì #ÓbÕŒ*. Çø£ÿ&É n+‘ê $T*≥Ø Áø£eT•ø£åD ø£qã&ÉT‘·T+~. dæìe÷ ìsêàD≤ìøÏ ø=‘·Ô ns¡ú+, ø=‘·Ô ìs¡«#·q+, dü]ø=‘·Ô s¡÷|ü+, $q÷‘·ï e´eVü‰s¡XË’*ì Çø£ÿ&É #·÷&Ée#·TÃ. ndæôdº+{Ÿ &Ó’¬sø£ºs¡T>± n+fÒ |ò”˝Ÿ¶e÷s¡¸˝Ÿ>± rdüT≈£îqï düTy˚Tsê n»Vü≤s¡TB›Hé≈£î j·T÷ìbòÕyéT Ç∫à {°eTT˝À rdüTø√e&É+ »]–+~. ÄyÓT eTs√ Ç<ä›s¡T |ò”˝Ÿ¶ e÷s¡¸˝Ÿ‡‘√ ø£ * dæ dæ ì e÷ ìsêàD+˝À ùde\+~kÕÔ s ¡ T . ì»+ #ÓbÕŒ\+fÒ y˚˝≤~ u§eTà˝Òdü÷Ô Á|ü‹cÕ{ŸqT ù||üs¡Tô|’ Á|ü ‹ _+_dü T Ô q ï ÄyÓ T $T–*q yê] ø£ H êï m≈£ î ÿe ø£wüº|ü&ÉT‘·T+<ä+fÒ ‘·|ü⁄Œ˝Ò<äT.

{≤©e⁄&é kÕºsYVü≤+{Ÿ˝À »&ç®>± e∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT d”e÷ n»Vü ≤ s¡ T B› H é ‘ √ yÓ T T<ä ≥ e÷{≤¢ & ˚ neø±X¯ + <=] øÏ+~. eT÷&ÉT <äXÊu≤∆\T>± ÄyÓT nyÓT]ø±˝À ñHêïs¡T. Ç+&çj·÷≈£î ‹]– e∫Ãq ‘·sê«‘· ≈£L&Ü d”ìj·TsY y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ ø£q‡˝…º+{Ÿ>± #ê˝≤ _õ>± ñ+≥THêïs¡T. nyÓT]ø±˝À {Ïm+◊, j·T÷ìe]Ù{° Ä|òt f…ø±‡dt\≈£î y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ ø£q‡˝…º+{Ÿ>± #˚XÊs¡T. ÄyÓT ‘·q >∑T]+∫ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·q≈£î n_Ûqj·T+ |ü≥¢ ∫qï|üŒ{Ï qT+∫ #ê˝≤ ÄdüøÏÔ ñ+&˚<äì #ÓbÕŒs¡T. á ÄdüøÏÔ ‘·q qs¡qsê˝À¢ s¡ø£Ô+˝≤ Á|üeVæ≤+#˚<äì n+≥÷, |ü~ùV≤&˚fi¯fl ej·TdüT˝À ‘êqT ]j·T˝Ÿ #Û·eTàø˘#Û·˝À¢>± ñ+&˚<ëqïì Vü‰sTT>± qyê«s¡T. j·Tdt. Ä ñ‘ê‡Vü≤+, Ä ñs¡e&ç Ç|üŒ{Ïø° ÄyÓT˝À |üse¡ fi¯ófl ‘=≈£îÿ‘·THêïsTT. ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\ ˇ‹Ô&ç e\¢ n|üŒ{À¢ ‘êqT n_Ûqj·T+ yÓ’|ü⁄ yÓfi¯fl˝Òø£b˛j·÷qì, mø£&É$Tø˘>± #·<äTe⁄, ñ<√´>∑+ nyÓT]ø± yÓ[flb˛e&É+ »]>±j·Tì, eTT|üŒsTT dü+e‘·‡sê\T nyÓT]ø±˝À ñ+&ç Ç+&çj·÷≈£î e∫Ãq ‘·sê«‘· ‘·q˝À m|üŒ{Ï qT+#√ ñqï ø£fi≤‘·èwüíqT rs¡ T Ã≈£ î H˚ Á|ü j · T ‘êï\T ÁbÕs¡ + _Û + #êqHêïs¡ T . á Á|üj·T‘êï˝À¢ uÛ≤>∑+>±H˚ ø£sêÔ˝Ÿ Ábı&Éø£åHé‡ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. 2010˝À á dü+düú ÁbÕs¡+uÛeÑ TsTT´+~. Ä ‘·sê«‘· eT÷&ÉT n+‘·sê®rj·T kÕúsTT Hê≥ø±\‘√ Á|ü|+ü #·+˝À Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ ù|s¡T e÷s¡TyÓ÷π>˝≤ #˚XÊs¡T. q÷´j·÷sYÿ˝Àì Áu≤&éy˚ ÄVü‰«q+‘√ nø£ÿ&É Á|ü<ä]Ù+∫ n+<ä] yÓT|ü⁄Œ bı+<ës¡T. á ãè+<ä+ Á|ü<ä]Ù+∫q ¬s+&Ée Hê≥ø£+, VüQ áCŸ mÁ|òüsTT&é Ä|t eØ®ìj·÷ }˝ŸŒ¤ Hê≥ø±ìøÏ Çfi¯j·TsêC≤ dü+^‘·+ n+~+#ês¡T. n+<äs¡÷ uÛ≤s¡rj·T q≥T\‘√ á Hê≥ø±ìï Á|ü<ä]Ù+#·&É+ Ç<˚ yÓTT<ä{ÏkÕ]. ô|’>± á Hê≥ø±ìøÏ ˇø£ uÛ≤s¡rj·T dü+^‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT dü+^‘êìï n+~+#·&É+ ≈£L&Ü n<˚ yÓTT<ä{ÏkÕ]. s¡M+Á<äuÛ≤s¡‹˝À á Hê≥ø£ Á|ü<äs¡Ùq »]–q|ü⁄Œ&ÉT \ø°åà Á|üdüqï eT+#·T Áù|ø£å≈£î\≈£î Bìï |ü]#·j·T+ #˚XÊs¡T. d”e÷ n»Vü≤s¡TB›Hé, &Ü.lø±+‘Y nj·T´+>±sY, ø£eT˝Ÿ ø±eTsêE, düTy˚Tsê n»Vü≤s¡TB›Hé\ n_Ûqj·T+ Áù|ø£å≈£î\qT eT+Á‘·eTT>∑T›\T #˚dæ+~. Ç+‘·≈£î eTT+<äT á ãè+<ä+ ªª~ Ád”º{Ÿ ø±sY H˚yéT¶ &çC…’sYµµ Hê≥ø±ìï ≈£L&Ü Ç<˚kÕúsTT˝À Á|ü<ä]Ù+∫ n+<ä] Á|üX¯+dü\T bı+<ës¡T.

á $wüj·TyÓTÆ d”e÷ n»Vü≤s¡TB›Hé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Çø£ÿ&çøÏ e∫Ãq ‘·sê«‘· &Ü.lø±+‘Y nj·T´+>±sY e+{Ï <äs¡Ù≈£î&ÉT \_Û+#·&É+ ‘·q n<äèwüºeTì Hê\T>∑T uÛ≤wü˝À¢ |ü≥Tº ñqï lø±+‘Y n≥T Hê≥ø£s¡+>∑+˝ÀqT, Ç≥T dæìe÷ s¡+>∑+˝ÀqT eT+∫ ÁbÕMD´+ ñqï <äs¡Ù≈£î&Éì, Äj·Tq Hêj·Tø£‘·«+˝À ø£sêÔ˝Ÿ Ábı&Éø£åHé‡ n≥T ~Ûj˚T≥sY s¡ + >∑ + ˝ÀqT, Ç≥T dæ ì e÷ s¡ + >∑ + ˝ÀqT ‘· q <Ó ’ q Á|ü‘˚´ø£eTTÁ<ä y˚düTÔ+<äì Ä‘·à$XÊ«dü+‘√ #ÓbÕŒs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± s¡y˚Twt Á|ükÕ<é>±s¡T ‘·q≈£î yÓT+≥sY>± #ê˝≤ düVü‰j·T+ #˚XÊs¡ì ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. $∫Á‘·y˚TeT+fÒ, VüA áCŸ mÁ|òüsTT&é Ä|òt eØ®ìj·÷ }˝ŸŒ¤˝À e÷sêÔ bÕÁ‘·qT n~«rj·T+>± b˛wæ+∫q d”e÷ n»Vü≤s¡TB›Hé, n+‘·≈£îeTT+<äT Ád”º{Ÿ ø±sY H˚yéT¶ &çC…’sY˝À ‘·q Á|ü‹uÛÑ #ê{Ï #Ó|æŒq d”e÷ n»Vü≤s¡TB›Hé Ç|ü⁄Œ&ÉT ‘êqT düVü≤ ìsêà‘·>± rdüTÔqï @Á|æ˝Ÿ |òüP˝Ÿ ∫Á‘·+˝À @<Ó’Hê ∫qï bÕÁ‘· ñ+fÒ Çe«eTì &Ó’¬sø£ºsY &Ü.lø±+‘Y nj·T´+>±sYì n&É>∑&É+, Äj·Tq Ä˝À∫kÕÔqì #Ó|Œü &É+. @˙y˚.. d”e÷≈£î ˇø£ bÕÁ‘· á dæìe÷˝À ñ+<äì &Ó’¬sø£ºsY ‘·sê«‘· qe⁄«‘·÷ #ÓbÕŒs¡T. Ç+≥s¡÷«´ ø√dü+ nø£ÿ&çøÏ yÓ[flq|ü⁄Œ&ÉT yÓTT<ä≥ qqTï ø£*dæ+~ @Á|æ˝Ÿ |òüP˝Ÿ ìsêà‘·˝À¢ ˇø£¬s’q õ.j·T˝Ÿ. lìyêdt . Äj· T q‘√ e÷{≤¢ & É T ‘· ÷ MT≈£ î dæ ì e÷ ìsêàD+ |ü≥¢ ÄdüøÏÔ m+<äT≈£î ø£*–+<ä+fÒ, Äj·Tq qe⁄«‘·÷ m˝Ÿπøõ˝À |æ\¢yê&çì y˚ùdÔ, @&ÉTdü÷Ô nsTTHê dü÷ÿ\T≈£î yÓfi¯‘ê&ÉT, #·<äTe⁄ e÷q˝Ò&ÉT ø£<ë.. n˝≤π> á dæìe÷ dü÷ÿ˝À¢ qH=ïø£s¡T bÕπsXÊs¡T. Çø£ H˚qT Ç+<äT˝À $<ë´uÛ≤´dü+ #˚j·T≈£î+&Ü m˝≤ e~*ô|&É‘êqT nHêïs¡T. Ç+»˙]+>˘ &ç|¢eü ÷ ñqï lìyêdt ‘·q >∑T]+∫ #ÓãT‘·÷ ‘·eT ≈£î≥T+ã+˝À mes¡÷ yê´bÕs¡s¡+>∑+˝À ˝Òs¡ì, n+<äs¡÷ ñ<√´>∑T˝Òqì nHêïs¡T. nsTTHê ‘êqT ]dtÿ rdüT≈£î+≥÷ yê´bÕs¡s¡+>∑+˝À e∫à ‘·+Á&ç>±] ù|s¡ düT<Ûë mq*{Ïø£˝Ÿ‡ dü+düúqT ÁbÕs¡+_Û+#êqì ˇø£ Á|üD≤[ø£ Á|üø±s¡+ |üì#˚dæ yê´bÕs¡+˝À ì\<=≈£îÿ≈£îHêïqì nHêïs¡T. ‘·q ùdïVæ≤‘·T&ÉT, ˇø£|üŒ{Ï ‘·q düVü≤ ñ<√´– ˇø£ s ¡ T e∫à dæ ì e÷ r<ë› + n+fÒ , n‘· ì ø√dü + n‘·&çì Áb˛‘·‡Væ≤+#·&ÜìøÏ ˇø£ dæìe÷≈£î ô|≥Tºã&ç ô|≥º&É+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ‘·+Á&ç>±] ù|s¡T‘√ düT<Ûë m+≥sYf…ÆHéyÓT+{Ÿ‡ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ø±ì dæìe÷ ìsêàD+ ˇ&ç<äT&ÉT≈£î\‘√ kÕ>∑&É+, Á|üD≤[ø£ ˝Ò≈£î+&Ü - JULY 2012 45


B RTHDAYS EXCLUS VE LittleStar

q&Ée&É+ #·÷dæ, j·÷uÛ…’XÊ‘·+ dæìe÷ eTT–dæq ‘·sê«‘· lìyêdt dü«j·T+>± dæìe÷ ìsêàD≤ìï ‘·q #˚‘·T˝À¢ rdüT≈£îHêïs¡T. @ yê´bÕs¡yÓTÆHê Á|üD≤[ø±ã<ä›+>± #˚ùdÔ |òü*‘ê\T ñ+{≤j·Tì qy˚Tà lìyêdt Ä dæìe÷ m˝≤ nsTTHê |üP]Ô #˚j·÷\qT≈£îHêïs¡T. ∫es¡≈£î Ä dæìe÷ ªªu≤\sêE Ä&ç u≤eTà]›µµ |üPs¡ÔsTT´+~. ø±ì Ä]∆ø£+>± á dæìe÷ e\¢ m<äTs¡T<Óã“˝Ò ‘·–˝≤sTT. nsTTHê Äj·Tq ìs¡T‘ê‡Vü≤|ü&É˝Ò<äT. n|ü»j·T+ $»j·÷ìøÏ ‘=*yÓT≥Tº nì qy˚Tà e´øÏÔ ø±ã{Ϻ yê´bÕs¡s¡+>∑+˝À ‘êqT m˝≤ m~>±s√, n<˚$<Ûä+>± ø£wüº|ü&ç‘˚ dæìe÷s¡+>∑+˝À ≈£L&Ü $»j·÷\T qyÓ÷<äT #˚j·Te#·Ãì qe÷às¡T. yÓTT<ä{Ï dæìe÷‘√ @+ #˚j·T≈£L&É<√ ‘Ó*dæ+~ ø±ã{Ϻ eT∞fl Ä ‘·|ü⁄Œ\T #˚j·T≈£î+&Ü ø=‘·Ô Ábı&Éø£åHé ÁbÕs¡+_Û+#ê\ qT≈£îHêïs¡T. n|ü⁄Œ&˚ lø±+‘Y nj·T´+>±sY‘√ |ü]#·j·T+ nsTT´+~. n|üŒ{Ïπø d”e÷ n»Vü≤s¡TB›Hé, lø±+‘Y nj·T´+>±sY\T VüQáCŸ mÁ|òüsTT&é Ä|òt eØ®ìj·÷ }˝ŸŒ¤ e+{Ï Hê≥ø£+‘√ ‘·eT Á|ü‘´˚ ø£‘· #ê{Ï #ÓbÕŒs¡T. lø±+‘Y‘√ |ü]#·j·T+ nsTTq ‘·sê«‘· d”e÷ n»Vü≤s¡TB›Hé ≈£L&Ü düV≤ü ìsêà‘·>± e#êÃs¡T. Ç+πøeTT+~ ‘·|qü , n+øÏ‘u· ≤Û e+, |ü≥Tº<ä\ ñqï {°+ ¬s&û nsTT´+~. yÓ+≥H˚ @Á|æ˝Ÿ |òüP˝Ÿ dæìe÷≈£î lø±s¡+ #·T{≤ºs¡T. á Ç<ä›s¡T ìsêà‘·\ >∑T]+∫ #Ó|æŒq ‘·sê«‘· eTq+ e÷{≤¢&ÉTø√e\dæq ø°\ø£e´øÏÔ &Ü. lø±+‘Y nj·T´+>±sY. me]ø√ q#˚Ã˝≤ ø±<äT, eTq≈£î q#˚Ã˝≤ |üì#˚j·÷\ì qy˚Tà e´øÏÔ. yÓT&çdæHé #·~$Hê dæìe÷\ |ü≥¢ ÄdüøÏÔ‘√ á s¡+>∑+˝À mìï ø£cÕº\T m<äT¬s’Hê eT&ÉeT‹|üŒì 46

- JULY 2012

yÓTT+&ç‘·q+‘√ ø=qkÕ>∑T‘·Tqï e´øÏÔ. mes¡T @+ #Ó|æŒHê ‘êqT q$Tà+<˚ #˚ùd e´øÏÔ. dæìe÷ |ü≥¢ ‘·|üq ñHêà<ä+ kÕúsTTøÏ #˚]‘˚ <ëìøÏ ì\TyÓ‘·TÔ ñ<ëVü≤s¡D &Ü.lø±+‘Y nj·T´+>±sY. ìÁ<ä˝Ò∫+~ yÓTT<ä\T ìÁ<äb˛j˚T es¡≈£î Äj·Tq eTqdüT˝À ñ+&˚~ dæìe÷. ìÁ<ä˝À ≈£L&Ü ø£\˝À¢ Á|üeVæ≤+#˚~ dæìe÷. ‘·+Á&ç ø√]ø£ô|’ yÓT&çdæHé #·~$Hê dæìe÷|ü≥¢ ‘·|üq Äj·TqTï dæìe÷ rùd˝≤ Áb˛‘·‡Væ≤+∫+~. ∫qï|üŒ{Ï qT+∫ Hêqï ‘·q≈£î ø±¢dæø£˝Ÿ dæìe÷ ø£<∏ä\T #Óù|Œyês¡ì Ä$<Ûä+>± ‘·q˝À dæìe÷ |ü≥¢ ˇø£ $<Ûyä TÓ qÆ Äsê<ÛHä êuÛ≤e+ @s¡Œ&ç+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. dæìe÷ >∑T]+∫ ‘Ó\TdüTø√e&ÜìøÏ j·Tdt.ns¡TDY≈£îe÷sY e<ä› ndæôdº+{Ÿ>± #˚sêqì #ÓãT‘·÷, n+‘·≈£î eTT+<äT &Üø£ºs¡T>±s¡T nì |æ*∫qyêfi¯ófl Ä ‘·sê«‘· nπsjYT ˇπsjYT nì |æ\Te&É+‘√ #ê˝≤ yêdüÔyê\T ns¡∆eTj·÷´j·Tì nHêïs¡T. ø±ì eTT+<˚ #Ó|æŒq≥T¢ |ü≥Tº|ü{Ϻq ‘·sê«‘· |ü { Ï º $ &É T e&É + ø£ H êï |ü & ç # êe&É + y˚ T \ì uÛ ≤ $+#˚ e´øÏÔ ø±ã{Ϻ |ü≥Tº e<ä˝Ò¢<äT. ‘·ì¬øfi¯fl >±] e<ä› •wü´] ø£+ #˚XÊs¡T. sêCÒ+Á<äÁ|ükÕ<é <ä>∑Zs¡ •wü´]ø£+ #˚XÊs¡T. n+Áπ>CŸ dæìe÷˝À nk˛dæj˚T{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY>± |üì#˚XÊs¡T. ∫qï bÕÁ‘· b˛wæ+#ês¡T. dü«j·T+>± dæìe÷ rj·T&ÜìøÏ ~– #˚‘·T\T ø±\TÃ≈£îHêïs¡T. u≤´+≈£î møöÿ+≥T¢ U≤∞ nsTTb˛j·÷sTT. yêVü≤Hê\T ny˚Tàj·Te\dæ e∫Ã+~. #ê˝≤ eT+~ <ä÷s¡eTj·÷´s¡T. ‘·ì¬øfi¯fl uÛÑs¡DÏ >±] e<ä› ¬s+&ÉT \|òüTT∫Á‘ê\≈£î •wü´]ø£+ #˚dæ #ê˝≤ H˚s¡TÃ≈£îHêïs¡T. Ä ‘·sê«‘· d”e÷ n»Vü≤s¡TB›Hé‘√ |ü]#·j·TyÓTÆ+~. ‘·q≈£î Hê≥ø±˝À¢ ô|<ä›>± nqTuÛÑe+ ˝Ò<äì, dü÷ÿ˝À¢ ≈£L&Ü Hê≥ø±˝À¢ q{Ï+#·˝<Ò ìä n+≥÷ n˝≤+{Ï~ Ád”{º Ÿ ø±sY H˚yTé ¶

&çC…’sY Hê≥ø£+˝À V”≤s√sTTHé uÛÑ÷$Tø± #êyê¢ ø±>± ‘êqT V”≤s√>± Hê≥ø£+ y˚XÊeTì #ÓbÕŒs¡T. Ä ‘·sê«‘· VüQ áCŸ mÁ|òüsTT&é Ä|òt eØ®ìj·÷ Hê≥ø£+. d”e÷ n»Vü≤s¡TB›Hé‘√ ø£*dæ á ãè+<ä+ ø£sêÔ˝Ÿ Ábı&Éø£åHé‡ ù|]≥ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ù|s¡T Á|ü|ü+#·+˝À e÷s¡TyÓ÷π>˝≤ #˚dæ+~. ˇø£ dæìe÷‘√ <Óã“‹Hêï |ü≥Tºe<ä\≈£î+&Ü eTs√ dæìe÷ rj·÷\qï <äè&ÛÉìX¯Ãj·T+‘√ ñqï õ.j·T˝Ÿ. lìyêdt‘√ |ü]#·j·T+ ø±e&É+‘√ dæìe÷ ìsêàD≤ìøÏ lø±s¡+ #·T{≤ºs¡T. @Á|æ˝Ÿ |òüP˝Ÿ dæìe÷ ø£<∏ä dæ<ä∆eTsTT´+~. dæ ì e÷ >∑ T ]+∫ #Ó ã T‘· ÷ Ç~ k˛wæ j Ó ÷ bò Õ +≥d” dæ ì e÷ nì, ˇø£ nã‡sY ¶ ø±yÓ T &û nì lø±+‘Y #ÓbÕŒs¡T. »>∑|ü‹u≤ãT, uÛÑ÷$Tø± #êyê¢, >∑T\¸HéÁ>√esY\T á dæìe÷˝À q{ÏdüTÔHêïs¡ì, ø=‘·Ô V”≤s√ s¡DB∏sYqT mqTï≈£îHêïeTì, Ç+ø± V”≤s√sTTHé mes¡qï~ Ksês¡T ø±˝Ò<äì #ÓbÕŒs¡T. &Ü ã+{Ï, n˝≤ÿ\T á dæìe÷˝À bÕ≥\T bÕ&ÉT‘·THêïs¡ì, ÁX‚j·÷ >√kÕ«˝Ÿ, ¬ø’˝≤wtUÒsY\‘√ ≈£L&Ü bÕ&ç+#˚ Ä˝À#·q ñ+<äì #ÓbÕŒs¡T. õ.j·T˝Ÿ.lìyêdt, d”e÷ n»Vü≤s¡TB›Hé\T ìsêà‘·\T>± E˝…’ 9e ‘˚B qT+∫ á dæìe÷ wüO{Ï+>˘ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qT+~. q\uÛ…’ ◊<äT s√E˝À¢>± wüO{Ï+>˘ eTT–+#ê\ì uÛ≤$düTHÔ êïs¡T. Ç+ø√ $wüjT· y˚TeT+fÒ á dæìe÷ ìsêàD+ eTT–dæq yÓ+≥H˚ eTs√ dæìe÷≈£î ≈£L&Ü dæ<+∆ä >± |ü⁄Hêïs¡T. eT>˘|òæs¡‘Y ù|]≥ Væ≤+B dæìe÷≈£î düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïs¡T. ˝…≥CŸ ùd Ä˝Ÿ~ u…dtº.

-yêVæ≤<é


BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psychology top Væ≤eT–] n+<ë\ q+<äqeq+

HÓì’ ‘ê˝Ÿ

N GHT Life

trade GUIDE

nainital ≈£î

My CHOICE

e÷Hé ø=+&ÉÁbÕ+‘·+˝À Væ≤e÷\j·÷\ eTT+–≥ ñqï HÓ’ì‘ê˝Ÿ dü+<äs¡Ù≈£î\qT eT+Á‘·eTT>∑T›\T #˚ùd ≥÷]dtº ÁbÕ+‘·+. Ç~ ˇø£ düs√es¡ ÁbÕ+‘·+. düÿ+<Ûä|ü⁄sêD+˝À Á‹s¡Twæ düs√esY>± ù|s=ÿqã&ç+~. eTT>∑TZs¡T s¡Twüß\T ÄÁ‹, |ü⁄\düÔ´, |ü⁄˝≤Vü≤\T rs¡új·÷Á‘·≈£î yÓfi¯ó‘·÷ Çø£ÿ&É HÓ’ì‘ê˝Ÿ˝À <ä|æŒø£ rs¡TÃø√e&ÜìøÏ Ä>±s¡+≥. ø±ì ˙fi¯ófl ø£qã&Éø£b˛j˚Tdü]øÏ ˇø£ ∫qï >∑T+≥ ‘·$« {Ïu…{Ÿ˝Àì e÷qdü düs√es¡+ ˙fi¯fl˝À ø=+‘· ˙{Ïì Çø£ÿ&çøÏ ‘·s¡*+#ês¡+≥. Ä $<Ûä+>± HÓ’ì‘ê˝Ÿ Á|üdæ<ä∆ düs¡düT‡ @s¡Œ&ç+~. eT<Ûä´˝À düs¡düT‡ #·T≥÷º Á|üø£è‹ XÀuÛÑ‘√ n\sêπs n≥M dü+|ü<ä. Çø£ÿ&É 1839˝À Á_{°wt yê´bÕ] u≤s¡Hé e∫à dæ∆s¡|ü&ܶ&ÉT. Ä ‘·sê«‘· HÓeTà~>± |ü≥ºD+ @s¡Œ&ç+~. Á|üø£è‹‘·*¢øÏ düìïVæ≤‘·+>± ìedæ+#ê\+fÒ HÓ’ì‘ê˝Ÿ˝À J$+#ê\ì n+{≤s¡T.

QUIZ

#·#·÷÷&É<&Éä>∑Z$<. >∑ä–es¡qïsY VüÁ|≤Ödtü<, >∑˚XTj·Ê\T : Á|üdæ<ä∆ düs¡düT‡ HÓ’˙˝Òø˘, Á|üdæ<ä∆ •Ks¡+ HÓ’Hê |”ø˘, ˝≤+&é‡ m+&é, {Ï|òæHé{≤|t, k˛ïeP´, Çø√ πøyé >±s¡¶Hé, bÕ+>±{Ÿ ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\T ÷H√ Væ≤˝Ÿ‡, u≤sê ãC≤sY, ~ e÷˝Ÿ, Áf…øÏÿ+>˘, ôdsTT+{Ÿ C≤Hé ÇHé ~ $\¶sYHÓdt #·]Ã, ÄÁkÕºq$Tø£˝Ÿ nã®πs«≥Ø, HÓ’ì‘ê˝Ÿ p, Äs¡_+<√

COMPETET ON ÄÁX¯yéT, uÀ{ŸVü≤Ödt ø£¢uŸ, HÓ’Hê<˚M f…+|ü⁄˝Ÿ, bÕsê>∑¢sTT&ç+>˘ dÁ{ary ≤Hé‡b˛sYº B RTHDAYS EXCLUS VE

HÓ’ì‘ê˝Ÿ qT+∫ 71 øÏ.MT. <ä÷s¡+˝À |ü+‘Yq>∑sY msTTsYb˛s¡Tº yê‘êes¡D+ : dü+e‘·‡s¡+˝À @ ø±\+˝À yêj·TT ñ+~. Çø£ÿ&ç qT+∫ &Ûç©¢ Ç+≥πsïwüq˝Ÿ msTTsYb˛s¡Tº≈£î nsTTHê ≥÷]düTº\qT Äø£]¸+#˚ ÁbÕ+‘·+ HÓ’ì‘ê˝Ÿ. e÷s¡Z+ $e÷qdüØ«düT\T ñHêïsTT. msTTsYb˛s¡Tº qT+∫ HÓ’ì‘ê˝Ÿ≈£î {≤ø°‡\T q&ÉTkÕÔsTT. <ë<ë|ü⁄ 1500 s¡÷bÕj·T\T. y˚dü$ ø±\+ Çø£ÿ&É #ê˝≤ Vü‰sTT>± ñ+≥T+~. rdüT≈£î+{≤s¡T. f…+|üπs#·sY 27 &çÁ^\ ôd*‡j·Tdt <ë≥<äT. #·*ø±\+˝À ø±<∏√Z&ÜyéT HÓ’ì‘ê˝Ÿ≈£î <ä>∑Zs¡>± ñqï ¬s’˝Ò«ùdºwüHé. HÓ’ì‘ê˝Ÿ düTHêï &çÁ^\≈£î f…+|üπs#·sY |ü&çb˛‘·T+~. #·*ø±\+˝À ¬s’\T qT+∫ 35 øÏ.MT <ä÷s¡+˝À ñ+≥T+~. Çø£ÿ&ç qT+∫ \ø√ï, e÷s¡Z+ ãπs©, ÄÁ>±\≈£î ¬s’fi¯ófl q&ÉTkÕÔsTT. ø±<∏√Z&ÜyéT qT+∫ HÓ’ì‘ê˝Ÿ≈£î uÛ≤Ø>± eT+#·T≈£îs¡e&É+ kÕ<Ûës¡D+. s¡T‘·T|üeHê\T #ê˝≤ ã\V”≤q+>± ñ+{≤sTT. esê¸\T ‘·≈£îÿe. {≤ø°‡ ù|òsY 600 s¡÷bÕj·T\T ne⁄‘·T+~. _¢ø˘ Á{≤Hé‡b˛s¡Tº ãdüT‡\ <ë«sê HÓ’ì‘ê˝Ÿ≈£î #˚s¡Tø√e#·TÃ. nÁ{≤ø£åHé : Çø£ÿ&É <ädüsê ñ‘·‡yê\T ø£qTï\|ü+&ÉT>±Z ‘=$Tà~ s√E\ s√&ÉT¶ ù&Ûd空{¢,Ÿ |ün˝Ààsê, sêD°UÒ‘Y, ãÁBHê<∏é\ qT+∫ &û\ø˘‡, ôdMT &û\ø˘‡, bÕ≥T »s¡T>∑T‘êsTT. e÷s¡Z+ \>∑®Ø ãdüT‡\T q&É TkÕÔsTT. - JULY 2012 47


B RTHDAYS EXCLUS VE

W‘ê‡Væ≤ø£ ø£fi≤ø±s¡T\≈£î Ä\+ãq ˇ ø£ eT+∫ Á|ü<sä Ù¡ q Çyê«\ì ñ‘ê‡Vü≤|ü&TÉ ‘·THêïsê? MT˝À ñqï Á|ü‹uÛÑqT |ü~eT+~øÏ #·÷|æ+#ê\qï ø√]ø£ ñ+<ë? ø±ì düs¡sTTq y˚~ø£ <=s¡ø£&É+ ˝Ò<äì u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêïsê? MTø√düy˚T ñ+~ ôV’≤<äsêu≤<é˝À ˝≤eTø±Hé. W‘ê‡Væ≤ø£ ø£fi≤ø±s¡T\≈£î ˇø£ >=|üŒ y˚~ø£>± neø±XÊ\T ø£*Œk˛Ô+~ \eTø±Hé zô|Hé ø£\Ãs¡˝Ÿ ôd+≥sY. ù|s¡T≈£î ‘·–qfÒ¢ ôV’≤<äsêu≤<é ã+C≤sêVæ≤˝Ÿ‡˝Àì ˝≤eTø±Hé, ˇø£ Vü≤<äT›˝Ò¢ì >∑èVü≤d”eT.. Çø£ÿ&É≈£î me¬s’Hê sêe#·TÃ. ‘·eT Á|ü<äs¡Ùq\T @sêŒ≥T #˚düTø√e#·TÃ. á ôd+≥sY y˚TH˚»sY n_Ûqyé‘√ e÷ Á|ü‹ì~Û ÇcÕº>√wæ˜.

˝≤eTø±Hé m|ü⁄Œ&ÉT m˝≤ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T?

Ç~ ˝≤eTø±Hé zô|Hé ø£\Ãs¡˝Ÿ ôd+≥sY. Çø£ÿ&É me¬s’Hê ñ+~. nÁ|òü|òt |òüsêΩHé, VüQyÓTÆsê\T Ç~ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. sêe#·TÃ. m+‘·ùd|ü⁄ ñ+&Ü\qï Ä+ø£å\T @M ˝Òe⁄. @<√ yê[fl<ä›s¡T BìøÏ Á≥d”º\T, yê]‘√ bÕ≥T eTs√ Ç<ä›s¡T ˇø£{Ï Äs¡s¶ Y #˚j÷· \qï ø£+&ûwqü T¢ ˝Òe⁄. Ç+&ÉÁd”˝º À Ádü>º T∑ ˝Ÿ #˚düTÔqïyêfi¯ófl Çø£ÿ&çøÏ e∫à |üì#˚düT≈£î+≥÷ ñ+{≤s¡T. Ç~ yÓ’ô|ò’ Vü‰{ŸkÕŒ{Ÿ ø±ã{Ϻ e∫Ãq yê]øÏ Ç+≥¬sï{Ÿ dü<äTbÕj·T+ \_ÛdüTÔ+~. Ks¡Tà uÛÑ]+#·˝Òì Ä]ºdüTº\T Çø£ÿ&çøÏ e∫à ‘·eT Á|ü<äs¡Ùq\T Çe«e#·TÃ. Çø£ÿ&É zô|Hé msTTsY~Ûj˚T≥sY ñ+~. ùdºõ ñ+~. 125eT+~ ≈£Ls¡TÃì #·÷ùd neø±X¯+ ñ+~. ˝…’{Ÿ‡ eT÷´õø˘ Ç+ø± m˝≤+{Ï f…øÏïø£˝Ÿ düb˛s¡Tº ø±yê\qï Çø£ÿ&É \_ÛdüTÔ+~. Çø£ÿ&É @<äHêï Á|ü<äs¡Ùq≈£î Äs¡ZHÓ’»sY‡ e∫à Á|ò”>± #˚düTÔHêïeT+fÒ y˚TeTT ≈£L&Ü á dü<äTbÕj·÷\ìï Á|ò”>±H˚ ÇkÕÔ+. ˇø£y˚fi¯ j·÷uÛ…’s¡÷bÕj·T\T {Ϭøÿ≥Tº ô|≥Tº≈£î+fÒ y˚TeTT 500 #ê]® #˚kÕÔ+. 100 s¡÷bÕj·T\T {Ïø¬ ÿ≥Tº ô|≥Tº≈î£ +fÒ y˚TeTT 1000 s¡÷bÕj·T\T #ê]® #˚kÕÔ+. e+<ä s¡÷bÕj·T\≈£î $T+∫ {Ïø¬ ÿ≥Tº ô|≥Tºø√e&ÜìøÏ neø±X¯+ ˝Ò<Tä . Çø£ÿ&çøÏ ~ÛjT˚ ≥sY |üsꌤs¡àsY‡ ekÕÔs¡T. &ÜHé‡ áyÓ+{Ÿ‡ ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ ekÕÔs¡T. eT÷´õø£˝Ÿ áyÓ+{Ÿ‡ #˚j·T&ÜìøÏ edüTÔ+{≤s¡T. mHéJz\T ‘·eT |üìøÏ dü+ã+~Û+∫q áyÓ+{Ÿ #˚düT ø√yê\qï Çø£ÿ&É #˚düTø√e#·TÃ. &Ü≈£î´yÓT+≥Ø\T rùd yê]øÏ, cÕsYº|òæ*yéT\T rùdyê]øÏ Ç~ ˇø£ eT+∫ ùdºCŸ. Çø£ÿ&É m≈£îÿe>± Ç˝≤+{Ï ø±s¡´Áø£e÷˝Ò »s¡T>∑T‘·T+{≤sTT. á y˚~ø£ ì]à+#·&ÜìøÏ ø±s¡D+ Mfi¯fl+<ä]øÏ dü<Tä bÕj·÷\T ø£*Œ+#·&Üìπø.

˝≤eTø±Hé 2010 e÷]Ã˝À ÁbÕs¡+_Û+#·&É+ »]–+~. á ÁbÕ|üغ nÁwü|òt |òüsêΩHé Äj·Tq uÛ≤s¡´ VüQyÓTÆsê\≈£î #Ó+~q ÄdæÔ. Ç˝≤+{Ï ˇø£ y˚~ø£ ÁbÕs¡+_Û+#ê\qï Ä˝À#·q nÁwü|òt>±]øÏ m|üŒ{Ï qT+#√ ñ+~. Çø£ÿ&É #ê˝≤ eT+~ ∫qï ∫qï Ä]ºdüTº\T e∫à |üsꌤ¬sàHé‡ Çdü÷Ô ñ+{≤s¡T. ∫qï ∫qï Ä]ºdüTº\≈£î ˇø£ bÕ¢{ŸbòÕyéT Çyê«\qï eT+∫ Ä˝À#·q‘√ Äj·Tq Ç~ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. Ç~ ÁbÕs¡+_Û+∫ Ç|üŒ{ÏøÏ ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\T >∑&ç∫b˛j·÷sTT. Ç˝≤+{Ï y˚~ø£, ˇø£ bÕ¢{ŸbòÕyéT m+<äT≈£î n+fÒ, #ê˝≤ eT+~ s¡M+Á<äu≤Û s¡‹, •\Œø£fi≤y˚~ø£, uÛ≤s¡rj·T $<ë´uÛeÑ Hé e+{Ï yê{ÏøÏ yÓ[fl nø£ÿ&É |üsꌤ¬sàHé‡ Çe«e#·TÃ, ø±ì nø£ÿ&É Ks¡Tà #ê\ m≈£îÿe>± ñ+≥T+~. ô|’>± ùd|ò”º &çbÕõ≥T¢ ≈£L&Ü ø£{≤º*‡ ñ+≥T+~. Çø£ÿ&É n˝≤+{Ï Ks¡TÃ\T Ç~ q>∑s¡+˝À eT+∫ ˝§πøwüHé˝À ñqï+<äTe\¢ Äs¡ZHÓ’»sY‡ ˝Òe⁄. Çø£ÿ&É me]¬ø’Hê ‘·\T|ü⁄\T ‘Ó]#˚ ñ+{≤sTT. Çø£ÿ&É≈£î sêe&ÜìøÏ, Áù|ø£å≈£î\T sêe&ÜìøÏ ≈£L&Ü M\T>± 48

- JULY 2012


Á≥d”º\T ≈£L&Ü ñHêïs¡T. ˇø±j·Tq _CÒe÷<∏äT´. áj·Tq q÷´j·÷sYÿ˝À Ábıô|òdüsY. eTs=ø£s¡T Ç˝≤Væ≤|ü⁄Ô˝≤¢. áyÓT m–®≈£L´{Ïyé Ábı&É÷´düsY. Hêπ>wt≈£î≈£îq÷sY >±] dæìe÷\T Ábı&É÷´dt #˚düTÔ+{≤s¡T. áyÓT nÁwü|òt |òüsêΩHé <ä+|ü‘·T\≈£î ã+<ÛäTe⁄ ≈£L&Ü. Mfi¯ófl q\T>∑Ts¡T ø£*dæ Ç+&ÉÁd”º˝À ø=‘·Ô>± e#˚Ãyê]øÏ düVü‰j·T+ #˚j·T&ÜìøÏ, yê]øÏ neø±X¯+ ø£*Œ+#·&ÜìøÏ á bÕ¢{ŸbòÕ+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T.

BìøÏ ¬skÕŒHé‡ m˝≤ e∫Ã+~?

Ç~ ôd˝Ÿ Œ ¤ dü ô dº s TTqãT˝Ÿ > ± q&É T bÕ\qï bÕ¢ H é ‘ √ ÁbÕs¡+uÛÑeTsTT´+~. ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À nìï Ks¡TÃ\T nÁwü|t |òüsêàHé, VüQyÓTÆsê˝Ò ô|≥Tº≈£îHêïs¡T. ‘·sê«‘· ˇø£ πøô|ò fÒ]j·÷ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. yÓTT<ä≥ Äπs&ÉT HÓ\\T »q+ n+‘·>± sê˝Ò<äT. yÓTT<ä{À¢ yêsê+‘·+˝ÀH˚ e#˚Ãyês¡T. HÓeTà~ HÓeTà~>± »q+ sêe&É+ yÓTT<ä\sTT´+~. Ç|ü⁄Œ&ÉT Á|ü‹s√E bı<äT›{Ï qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ es¡≈£î #ê˝≤ s¡wt>± ñ+≥T+~. Çø£ÿ&É ¬øô|òfÒ]j·÷˝À #êjYT, düyÓ÷kÕ˝Ò ø±≈£î+&Ü uÛÀ»q+ ≈£L&Ü ñ+≥T+~. ø±ã{Ϻ <ëì e\¢ e#˚à Ä<ëj·÷ìï á bÕ¢{ŸbòÕ+ q&É|ü&ÜìøÏ ñ|üjÓ÷–düTÔHêï+. Ä˝≤ÿVü‰˝Ÿ Á&ç+≈£î˝ÒM ñ+&Ée⁄. Á|ü»\T Bìï ˇø£ kÕ+düèÿ‹ø£ πø+Á<ä+>± >∑T]Ô+∫ edüTÔHêïs¡T. #ê˝≤ áyÓ+{Ÿ‡ »s¡T>∑T‘·T+{≤sTT. ˝≤eTø±Hé ø£\Ãs¡˝Ÿ ôd+≥sY ù|òdtãTø˘˝À 4000 ø£Hêï m≈£îÿe eT+~ ñHêïs¡T. áyÓ+{Ÿ‡ @$T ñHêï n+<äT˝À b˛dtº #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. mdtmyéTmdt\ <ë«sê <ë<ë|ü⁄ 3000 eT+~øÏ mdtmyéTmdt\T ≈£L&Ü yÓfi¯ó‘·T+{≤sTT.

Ç~ yÓTT‘·Ô+ mes¡T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T?

ñ+~ ø±ã{Ϻ yÓTT<ä{À¢ ~Ûj˚T≥sY |üsꌤs¡às¡T¢ m≈£îÿe>± ¬s>∑T´\sY>± e#˚à ~Ûj˚T≥sY Á>∑÷|ü⁄\T @$? e#˚Ãyês¡T, ‘·sê«‘· y√ø£˝Ÿ Ä]ºdüTº\T, &ÜHé‡ Áb˛Á>±eTT\T düeTVü‰sê, dü÷Á‘·<ÛësY, ñ&ÜHé, yÓTÆ ~Ûj˚T≥sY ¬øù|ò, #˚j·T&ÜìøÏ ≈£L&Ü sêe&É+ yÓTT<ä˝…’+~. ìwüß+_‘·, Á&ÜeTHêHé, Ç+ø± #ê˝≤ Á>∑÷|ü⁄\T Ç˝≤+{Ï$ Çø£ÿ&É≈£î edüTÔ+{≤sTT.

Á≥d”º\≈£î |òæ*yéT ˝Ò<ë ~Ûj˚T≥sY u≤´ø˘ Á>ö+&é ñ+<ë? wüO{Ï+>∑T\≈£î ≈£L&Ü ÇdüTÔ+{≤sê? yêfi¯fl≈£î dü«+‘· ¬øØsY ñ+~. düe÷»+ ø√dü+ Ç˝≤+{Ï y˚~ø£ ˇø£{Ï kÕú|æ+∫ ø=‘·Ôyê]øÏ düVü‰j·T|ü&Ü\qï Ä˝À#·q‘√ eTT+<äT≈£î e#êÃs¡T. _E>±s¡T q÷´j·÷sYÿ˝À $<ë´y˚‘·Ô. á ù|¢dtøÏ m˝≤+{Ï πø¬sø£ºsY Çyê«\qï düŒwüºyÓTÆq Ä˝À#·q Äj·Tq≈£î ñ+~. n˝≤π> Ç˝≤Væ≤|ü⁄Ô˝≤¢ m|üŒ{Ï qT+#√ Hêπ>wt ≈£î≈£îq÷sY >±]‘√ dæìe÷˝À¢ ñHêïs¡T. nÁwü|òt |òüsêàHé >±s¡T m\Áø±ºìø˘‡ n+&é m\ÁøϺø£˝Ÿ‡˝À ]düsYà mq*dtº>±qT, eT+∫ yêDÏ»´y˚‘·Ô>±qT Äj·Tq≈£î dü«+‘· ¬øØsY ñ+~. Äj·Tq ˇø£ ôd’+{ÏdüTº. |üP]Ô>± f…øÏïø£˝Ÿ u≤´ø˘Á>ö+&é. Mfi‚fl ø±<äT Çø£ÿ&É 16 eT+~ ≈£î´πs≥sY‡ ñHêïs¡T. Mfi¯fl+‘ê ‘·eT ‘·eT s¡+>±˝À¢ ìcÕí‘·T\T. ~Ûj˚T≥sY≈£î dü+ã+~Û+∫ ôV’≤<äsêu≤<é j·T÷ìe]Ù{Ï Ábıô|òdüsY uÛ≤düÿsY •yê\ÿsY #·÷kÕÔs¡T. ~Ûj˚T≥sY |üsꌤ¬sàHé‡ ø√dü+ me¬s’Hê eùdÔ yê] Á|ü‹bÕ<äq Äj·Tq e<ä›≈£î |ü+|ü&É+, Äj·Tq #·÷dæ nuÛÑ´+‘·sê\T ˝ÒeqT≈£î+fÒ z.πø. #˚kÕÔs¡T. n˝≤π> |òæ˝Ÿà Ád”ÿì+>˘ eùdÔ qs¡dæ+>∑sêe⁄>±s¡T ñHêïs¡T. Äj·Tq yê{Ïì z.πø. #˚j÷· *‡ ñ+≥T+~. Ç˝≤ 16 eT+~ ≈£L´πs≥sY‡ ñHêïs¡T. me] |ü]~Û˝À áyÓ+{Ÿ ñ+fÒ yê] ÄyÓ÷<ä+ rdüTø√e&É+ »s¡T>∑T‘·T+~.

Ç~es¡≈£î Ç#˚Ãyêfi¯fl+. á ù|¢dt bı<äT›≥ |ü~ qT+∫ sêÁ‹ |ü~ es¡≈£î e÷Á‘·y˚T zô|Hé ñ+≥T+~. ‘·sê«‘· eT÷ùdkÕÔ + . dæ ì e÷ wü O {Ï + >∑ T \≈£ î Çe«&É + e\¢ ø=ìï düeTdü´\T sêe&É+‘√ Çe«&É+ e÷H˚XÊ+. Çø£ÿ&É k˛eTyês¡+ Vü‰*&˚.

|òüP´#·sY bÕ¢qT˝ÒeTHêï ñHêïj·÷?

ø=‘·Ô ùdºCŸ ˇø£{Ï ø£fÒº bÕ¢qT+~. Ç+ø± mø˘‡bÕq¸Hé bÕ¢qT\T ñHêïsTT.

|üs¡‡q˝Ÿ>± MT¬s˝≤ |ò”\e⁄‘·THêïs¡T?

H˚qT y˚TH˚»sY>± dü+e‘·‡s¡+ qT+∫ ñHêïqT. H˚qT &Ó˝Ÿ˝À C≤uŸ e÷H˚dæ ~ÛjT˚ ≥sY #˚ùdyê&çì. Çø£ÿ&É Ç+‘·≈î£ eTT+<äT ñqï y˚TH˚»sY ‘êqT e÷H˚dü÷Ô Çø£ÿ&É #˚j·TeTHêï&ÉT. H˚qT ~Ûj˚T≥sY ÄdüøÏÔ ñqïyê&çì ø±ã{Ϻ #˚kÕÔqHêïqT. Ç˝≤+{Ï ˇø£ eT+∫|üì˝À uÛ≤>∑+ ø±e&É+ Hê≈£î #ê˝≤ Äq+<ä+>± ñ+~. n+<äsT¡ W‘ê‡Væ≤≈£î˝≤¢H˚ H˚qT ≈£L&Ü ˇø£ W‘ê‡Væ≤ø£ q≥T&˚ï. Çø£ÿ&É #ê˝≤ eT+~ì ø£\Te>∑*>±qT. #ê˝≤ H˚s¡TÃ≈£îHêïqT.

ø=+‘·eT+~ ø£fi≤ø±s¡T\T Ç‘·s¡T\≈£î H˚s¡Œ&ÜìøÏ W‘ê‡ V æ ≤ ≈£ î \≈£ î Çø£ ÿ &É m˝≤+{Ï dü b ˛s¡ T º á ù|¢dt yê&ÉTø√e#êÃ? \_ÛdüTÔ+~? Væ ≤ +<ä ÷ kÕÔ ˙ , ø£ s êï≥ø£ dü + ^‘ê\T H˚ π s Œ ø±¢ d ü T \T

á πø+Á<ä+ q&ÉTdüTÔ+<ä+fÒ nÁwü|òt |òüsêΩHé, VüQyÓTÆsê $T– *q Ç<ä›s¡T Á≥d”º˝Ò. yêfi‚fl BìøÏ |üP]Ô düb˛s¡Tº ÇdüTÔHêïs¡T. Çø£ÿ&É πøe\+ Ä]ºdüTº˝Ò ø±<äT, W‘ê‡Væ≤ø£ yê´bÕs¡y˚‘·Ô\T n˝≤+{Ïy˚ Çø£ÿ&É »s¡T>∑T‘·THêïsTT. eT+>∑fi¯yês¡+, Çø£ÿ&É me]¬ø’Hê áyÓ+{Ÿ‡ #˚düTø√e&ÜìøÏ neø±X¯+ ≈£L&Ü edüTÔ+{≤s¡T. Á|ü‹ ¬s+&Ée X¯ìyês¡+ bı<äT›≥ In lane Adjacent to CBay, Opposite GVKOne  Road No 1, Banjara Hills, Hyderabad, Andhra Pradesh 09642731329, n_Ûqyé, ˝≤eTø±Hé ekÕÔs¡T. <ë<ë|ü⁄ mquÛ…’eT+~ düe÷y˚X¯yÓTÆ $$<Ûä |ü] ÁX¯eT\T, yê´bÕsê\T m˝≤ ÁbÕs¡+_Û+#ê*. n+<äT˝À ø£ w ü º q cÕº ˝ Ò $ T{Ï #· ] Ã+#· T ≈£ î +{≤s¡ T . Á|ü » +fÒ w ü H é ‡ ÇdüTÔ+{≤s¡T. f…ø±ï\J >∑T]+∫ e÷{≤¢&ÉT≈£î+{≤s¡T. nqTuÛÑe+ ñqïyêfi¯fl dü\Vü‰\T \_ÛdüTÔ+{≤sTT. ~Ûj˚T≥sY, dæìe÷, _õHÓdt @ s¡+>±ìøÏ dü+ã+~Û+#·sTTHê Çø£ÿ&É≈£î #ê˝≤ eT+~ edüTÔ+{≤s¡T ø±ã{Ϻ yê]‘√ |ü]#·j·÷\T ô|s¡T>∑T‘êsTT. ø=‘·Ô $wüj·÷\T ‘Ó\TkÕÔsTT.

MT e<ä› møÏ«|tyÓT+{Ÿ @eTT+~?

e÷ e<ä› ˝…’{Ÿ‡ ñHêïsTT. ~Ûj˚T≥sY≈£î ø±e\dæq ˝…’{Ÿ‡, d”Œø£s‡Y , ø£Hké ˛˝Ÿ ôd≥|t, ÁbıC…øsº£ ,Y yÓT≈Æ î£ \T n˙ï ñHêïsTT. á møÏ«|tyÓT+{Ÿ≈£î #ê]®\T @MT ñ+&Ée⁄.

>∑Ts¡Tyês¡+ Væ≤+<ä÷kÕÔ˙ dü+^‘·+, ãT<Ûyä ês¡+, X¯óÁø£yês¡+ ø£sêï≥ø£ dü+^‘·+ ø±¢düT\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT.

yêfi¯ófl m+‘· #Ó*¢+#ê*‡ ñ+≥T+~.

n~ yêfi¯ófl ‘·eT <ä>∑Zs¡ H˚s¡TÃ≈£îH˚yê] e<ä› m+‘· |ò”E edü÷\T #˚düTÔHêïs¡qï<ëìï ã{Ϻ ñ+≥T+~. Ä |ò”E\T ≈£L&Ü m≈£îÿe>± ñ+fÒ y˚T+ ˇ|ü⁄Œø√+. HÓ\≈£î ¬s+&ÉT eT÷&ÉT y˚\T |ò”E\T rdüT≈£îH˚<äsTT‘˚ Çø£ÿ&É neø±X¯+ ˝Ò<äT. HÓ\≈£î ¬s+&ÉT eT÷&ÉT e+<ä\T>± ‘·≈£îÿe |ò”E ñ+fÒH˚ Çø£ÿ&É neø±X¯+ ñ+≥T+~. y˚T+ yêfi¯fl <ä>∑Zs¡≈£î m+‘·eT+~ dü÷º&Ó+{Ÿ‡ edüTÔHêïs¡qï<ëìï ã{Ϻ #ê]® #˚kÕÔ+. m+‘ÓH’ ê yÓsTT´ s¡÷bÕj·T\≈£î $T+∫ #ê]® #˚jT· +.

{≤*e⁄&é bÕsƒ¡≈£î\≈£î MTs¡T ˝≤eTø±Hé >∑T]+∫ Ç+πø+ #ÓbÕŒ\qT≈£î+≥THêïs¡T? {≤©e⁄&é bÕsƒ≈¡ î£ ˝À¢ W‘ê‡Væ≤≈£î˝…es¬ H’ ê düsπ Çø£ÿ&É≈î£ e∫à á ù|¢dt #·÷&É+&ç. Bì <ë«sê Á|üjÓ÷»q+ bı+<ä+&ç.

- JULY 2012 49


fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psychology top N GHT Life trade GUIDE My CHOICE QUIZ COMPETET ON d ary B RTHDAYS EXCLUS VE LittleStar 50

- JULY 2012

Ram charan wedding celebration

LOCAT ON


Ram charan wedding celebrations yê{Ïø£Hé Á|üj·÷DyÓTÆq sêyéT#·s¡DY ñbÕdüq »+≥

ø=‘·Ô>± ô|fi¯flsTTq sêyéT#·s¡DY ñbÕdüq yê{Ïø£Hé dæ{°˝Àì ôdsTT+{Ÿ |”≥sY‡ #·]à dü+<ä]Ù+#ês¡T. ô|fi¯flsTTq ‘·sê«‘· á »+≥ ‹s¡T|ü‹ dü+<ä]Ù+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. eT÷&ÉT s√E\ ÁøÏ‘·+ ‹s¡T|ü‹, Ç|ü⁄Œ&ÉT yê{Ïø£Hé dæ{° <∏ë+≈£L´ >±&é n+≥÷ sêyéT#·s¡DY {Ï«≥ºsY˝À ‘Ó*bÕ&ÉT. ‘·«s¡˝ÀH˚ nø£ÿ&ç qT+∫ ‹]– e∫à sêyéT#·s¡DY ‘·q ø=‘·Ô ∫Á‘·+ wüO{Ï+>˘˝À bÕ˝§Z+{≤s¡ì ‘Ó\Tk˛ Ô+~. $$ $Hêj·Tø˘ <äs¡Ùø£‘·«+˝À ì]àdüTÔqï ∫Á‘·+‘√ bÕ≥T, ¬s+&ÉT uÛ≤wü˝À¢ rdüTÔqï »+JsY wüO{Ï+>˘˝À ≈£L&Ü sêyéT#·s¡DY bÕ˝§Zqe\dæ ñ+~. - JULY 2012 51


nã<ë›ìï ì»+˝≤ q$Tà+∫q yê&˚ eT+∫ Ä]ºdtº

á&çj·T{Ÿ‘√ ‘Ós¡+π>Á≥+ #˚dæq lìyêdü¬s&ç¶ ‘·q ø±yÓT&û‘√ ‘Ó\T>∑T Áù|ø£å≈£î\qT ø£&ÉT|ü⁄u≤“ q$«düTÔHêïs¡T. qe⁄« q$«+#·T n+≥÷ n+<ä]ø° Vü‰sTT |ü+#·T‘·÷, qe⁄«\ es¡<ä˝À eTT+#Ó‘·TÔ‘·THêï lìyêdü¬s&綑√ eTT#·Ã≥T¢. 52

- JULY 2012


lìyêdü ¬s&ç¶>±s¡T MTs¡T dæìs¡+>∑ Á|üy˚X¯+ m˝≤ #˚XÊs¡T?

ã‘·T≈£î‘ê&Éì Vü‰´|” |ò”\j·÷´&É+≥. Ç|ü⁄Œ&ÉT Hê‘√ ñ+≥÷ Hê dæìe÷\T #·÷dæ m+C≤jYT #˚düTÔHêïs¡T.

ìC≤ìøÏ Hê˝À q≥T&ÉT ñHêï&Éì #Ó|æŒ+~ Hê Á|òü+&é‡. yêfi‚fl Hê≈£î Ç~sê ˙ s¡÷{Ÿ nì #·÷|æ+#ês¡T. Hê≈£î ô|<ä›>± #·<äTe⁄ nã“˝Ò<äT. Hê≈£î #·<äTe⁄ MT<ä Ç+Á≥dtº ˝Ò<äT. j·÷øϺ+>˘, $T$TÁø° Ç$ #˚dü÷Ô ñ+fÒ Á|òü+&˚‡ Ç+&ÉÁd”ºøÏ Á≥jYT #˚jYTsê nì |ü+|æ+#ês¡T. eT÷&ÉT Hê\T>∑T HÓ\\T Á≥jYT #˚<ë›eTì e#êÃqT ø±ì Çø£ÿ&çøÏ e∫Ãq ‘·sê«‘· ‘Ó*dæ+~ m+‘· ø£wüºyÓ÷? eT∞fl #·<äTe⁄ e+ø£ u…≥Tº≈£îì m˝Ÿm˝Ÿ; #·<äTe⁄‘êqì Ç+{À¢ #Ó|æŒ Çø£ÿ&˚ ñHêïqT. ø±˝Òõ˝À C≤sTTqe«&ÜìøÏ yÓfi≤fl, m>±®yéT |ò”CŸ ø£≥º&ÜìøÏ yÓfi≤fl n+‘˚ eT∞fl yÓfi¯fl˝Ò<äT. {°.M˝À¢ Á≥jYT #˚dü÷Ô ñ+&çb˛j·÷qT.

MTs¡T Ç+&ÉÁd”ºøÏ e#êÃø£ MT≈£î u≤>± düb˛s¡Tº Ç∫Ãq yêfiËfles¡T?

$TeTà*ï Áb˛‘·‡Væ≤+∫q Áô|ò+&é‡ ù|s¡T¢ #ÓãT‘êsê?

MT ù|òeπs{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY mes¡T?

<ÛäqT+»jYT, kÕsê, ^‘ê, qMHé Mfi¯ófl. n|üŒ{À¢ u≤ã÷yÓ÷Vü≤Hé >±s¡T eT+∫ ù|òyéT. u≤ã÷yÓ÷Vü≤Hé Ä]ºdüºsTT‘˚ qTe⁄« ne«˝Òyê nì |ü+|æ+#ês¡T. Çø£ÿ&çøÏ e#êÃø£ m+‘· ø£wüºyÓ÷ ‘Ó*dæ+~. u≤´&é\ø˘ @+≥+fÒ, e∫Ãq dü+e‘·‡s¡+˝ÀH˚ j·÷øχ&Ó+≥sTT´+~. <ë+‘√ Hê Á≥j·T˝Ÿ‡ <Óã“‹HêïsTT. m˝Ÿm˝Ÿ; ≈£L&Ü b˛sTT+~. Çø£ |òüP´#·sY bÕ¢H˚¢$T{≤ nqï Ä˝À#·q˝À |ü&ܶqT. ˇø£ $wüj·T+ @+≥+fÒ Ç+{À¢ ô|<ä›yêfi¯ófl _õHÓdt #˚kÕÔeT+fÒ ˇ|ü⁄Œø√s¡T ø±ì #·<Tä e⁄≈£î+{≤eT+fÒ ˇ|ü⁄Œ≈£î+{≤s¡T, ø±ã{Ϻ H˚qT {°#s· ‡Y Á≥sTTì+>˘ #˚kÕÔqì eT∞fl ôV’≤<äsêu≤<é e#êÃ. j·÷øχ&Ó+{Ÿ nsTTq ‘·sê«‘· Ç+&ÉÁd”øº Ï H˚qT ˇø£ dü+e‘·‡s¡+ <ä÷s¡+>± ñ+&É&+É ‘√ ø=+‘·eT+~øÏ Hê ˝À≥T ‘Ó*dæ+~. n|ü⁄Œ&ÉT dæ{° πøãT˝Ÿ #·Áø£e]Ô>±s¡T s¡eTàì ˇø£ Áb˛Á>±yéT Ç#êÃs¡T. |òüHé{≤ìø˘ nì Áb˛Á>±yéT. Ä Áb˛Á>±yéT u≤>± øÏ¢ø£ÿsTT´+~. <ëì πs{Ï+>˘‡ #·÷dæ C…$T˙yêfi¯ófl qe⁄« q$«+#·T nì Áb˛Á>±yéT ô|{≤ºs¡T. á Áb˛Á>±yéT H˚qT 80 m|æk˛&é‡ #˚XÊqT. Ä f…ÆeTT˝ÀH˚ Hê≈£î s¡|òüTT>±s¡T, sêeT*+>∑j·T´>±s¡T |ü]#·j·TyÓTÆ »>∑Hé>±]ì |ü]#·j·T+ #˚XÊs¡T. Äj·Tq á&çj·T{Ÿ˝À neø±X¯+ ÇkÕÔqHêïs¡T. á&çj·T{Ÿ Ä|òüsY sêe&É+‘√ C…$T˙˝À qe⁄« q$«+#·T e÷H˚XÊqT. á&çj·T{Ÿ Hê≈£î ÁuÒø˘. »>∑Hé >±] |ü⁄D´e÷ nì Ä ÁuÒø˘ <=]øÏ+~. Ä ‘·sê«‘· yÓqøÏÿ ‹]– #·÷&É˝Ò<äT. lqTyÓ’≥¢>±s¡T, ‘˚»>±s¡T Ç˝≤ es¡Tdü>± dæìe÷\T Ç#êÃs¡T. n˝≤ Á|ü‹dü+e‘·‡s¡+ @<√ ˇø£ Væ≤{Ÿ dæìe÷ <=s¡T≈£î‘·÷ e∫Ã+~. n˝≤ Á|üdüTÔ‘êìøÏ eTq <äTø±D+ u≤>±H˚ q&ÉTk˛Ô+~.

MT~ @ }s¡T?

H˚qT {°.M˝À¢ ñqï|ü⁄Œ&ÉT Ä]ºdºt Á|üB|t>±s¡T Äj·Tq #ê˝≤ neø±XÊ\T Ç#êÃs¡T. $T–*+<ä+‘ê dü«j·T+ø£èùw. Ç+&ÉÁd”º˝À øÏ¢ø£ÿyê«\+fÒ eTq*ï eTq+ düb˛s¡Tº #˚düT≈£îH˚ <äeTTà &ÉãT“ eTq<ä>∑Zs¡ ñ+&Ü*. ˝Òøb£ ˛‘˚ me¬sH’ ê Ç+&ÉÁd”˝º À ô|<äk› ÕúsTT˝À ñqï >±&ébÕò <äsY ñ+&Ü*. Çy˚M eTq≈£î ˝Òe⁄. ø±ã{Ϻ dü«+‘· {≤˝…+{Ÿ MT<˚ ø=≥Tº≈£îe#êÃqT. Hê≈£î neø±XÊ\T Ç∫Ãqyêfi¯fl+<ä]øÏ <∏ë+ø˘‡ #ÓbÕŒ*. |üPØ »>∑Hêï<∏é>±s¡T.

MTs¡T Ç+ø± me] &Ó’¬sø£åHé˝À #˚j·÷\ qT≈£î+≥THêïs¡T?

sê|òüTy˚+Á<äsêe⁄>±] &Ó’¬sø£åHé˝À #˚j·T˝Ò<äT. Äj·Tq &Ó’¬sø£åHé˝À m|üŒ{Ϭø’Hê #˚j·÷\qT≈£î+≥THêïqT. Äj·Tq fÒøÏ+>˘ø±ì, Äj·Tq kÕ+>˘‡ ø±ì #ê˝≤ Çwüº+. @ |òü+ø£åHé˝À ø£*dæHê #ê˝≤ nbÕ´j·T+>± e÷{≤¢&ÉT‘ês¡T. Äj·Tq &Ó’¬sø£åHé˝À #˚j·÷\qï ø√]ø£ ñ+~.

MT≈£î ÇHédæŒπswüHé Ç∫Ãq ø£y˚T&çj·THé mes¡T?

ÇHédæŒπswüHé n+≥÷ @MT ˝Ò<ä+&ç. H˚qT KeTà+˝À ñqï|ü⁄Œ&˚ Hê ôd’øÏ˝Ÿ MT<ä #êØ¢#ê|æ¢Hé u§eTà y˚sTT+#·T≈£îHêï. n+<äs¡÷ yê&ÓeÁ&Ü nì n&çπ>yês¡T. Äj·Tq #êØ¢#ê|æ¢Hé nì #Óù|Œyê&çì. zôVA Äj·Tq uÛ˝Ñ Ò q$«kÕÔ&˚ nH˚yêfi¯ófl. H˚qT ≈£L&Ü #·÷&É>±H˚ ‘Ó*ùd˝≤ Ä u§eTà y˚sTT+#·˝Ò<äT. ø±düÔ ùw&é>± |ü]o\q>± #·÷ùdÔ ø±ì Ä u§eTà #êØ¢ #ê|æ¢Hé nì ‘Ó*j·T<äT n˝≤ y˚sTT+#êqT. H˚qT #·<äTe⁄≈£îH˚ s√E˝À¢ ÄVü‰ Hê ô|fi¯fl+≥ #·÷dæ ÁãVü‰àq+<ä+>±] j·÷ø£åHé m˝≤+{Ï<˝ä ≤ #˚dæ #·÷|æ+#êqT. sπ \+– >±s¡T, s¡eTD≤¬s&ç>¶ ±s¡T Ç˝≤ ø±yÓT&û n+fÒ Hê≈£î #ê˝≤ Çwüº+. H˚qT j·÷+ø£]+>˘ #˚ùd≥|ü⁄Œ&ÉT sêCÒ+Á<äÁ|ükÕ<é>±]ì eTø°ÿøÏ eTø°ÿ nqTø£]+#˚yê&çì ø±yê\ì. á&çjT· {Ÿ Væ≤≥ºsTTq ‘·sê«‘· H˚qT Hê dü«+‘· düsº TT˝À¢ yÓfió¯ ‘·THêïqT. Ç|ü⁄Œ&ÉT ≈£L&Ü #ê˝≤ eT+~ sêCÒ+Á<äÁ|ükÕ<é >±] f…Æ$T+>˘ ˙˝À ñ+~ n+{≤s¡T.

I love my daughter

alot

MT ù|òeπs{Ÿ V”≤s√, V”≤s√sTTqT¢ mes¡T?

e÷~ KeTà+. KeTà+˝ÀH˚ #· ~ yêqT. f… H é Ô ø ±¢ d t |ü P s¡ Ô j ˚ T ´ dü]øÏ @&Óì$T~ dü÷ÿ˝Ÿ‡ e÷sêqT. Hê n\¢]øÏ dü÷ÿ\T yêfi¯ófl #·<äTe⁄≈£îH˚ s√E˝À¢ dü÷|üsYkÕºsY ø£èwüí >±s¡Hêï, l<˚$ >±s¡Hêï |ü&ç #·#˚Ãyêfi¯fl+. |ü+|æ+#˚ùdyêfi¯ófl.

MT Hêqï>±s¡T @+ #˚kÕÔs¡T?

Äj·Tq Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´–. e÷ neTà eTeTà*ï ø£ìô|≥Tº≈£îì ñ+&˚~. Ä$&É ãôd‡øÏÿ‘˚ Ä|òt {Ϭøÿ≥Tº ø=&É‘ês¡T. #ê˝≤ ∫qï>± ñ+≥T+~. ø±ì #ê˝≤ ÁkÕº+>˘. Ç|üŒ{Ïø° Hê≈£î neTà+fÒ uÛÑj·Ty˚T, nqïj·T´+fÒ uÛÑj·Ty˚T. Hêqï yê\+≥Ø ]f…Ƭsà+{Ÿ rdüT≈£îì Áã<äsY≈£î C≤uŸ Ç#êÃs¡T. Hêqï ≈£L&Ü ùdºõ\ô|’ Hê≥ø±\T y˚ùdyês¡+≥. ¬s+&ÉT Hê≥ø±\T y˚kÕs¡+≥. ‘·sê«‘· #·<Tä e⁄ eTTK´eTì e÷H˚XÊs¡T. &çÁ^˝À H˚qT ¬s+&ÉT nyês¡T¶\T rdüT≈£îì eùdÔ <˚ìøÏ e#êÃj·Tì n&ç>±s¡T. H˚qT ˇø£{Ï yÓTÆyéTøÏ e∫Ã+~ nHêï. n+fÒ @+{Ï.. #˚dæ #·÷|æ+#·T nHêïs¡T. #˚dæ #·÷|æ+#ê? n|ü⁄Œ&Üj·Tq M&Ó˝≤¬>’Hê y˚cÕ˝ÒdüT≈£î

#ê˝≤ eT+~ ø£y˚T&çj·TqT¢ V”≤s√>± #˚düTÔHêïs¡T. MT≈£Lÿ&Ü Ä Ä˝À#·q ñ+<ë?

n˝≤+{Ï #êqT‡\T ø=ìï e#êÃj·T+&ç. ø±ì düã®≈£îº˝À¢ ã\+ ˝Ò<äì|æ+∫+~. nqedüs¡+>± qwüºb˛e<ä›ì yêfi¯fløÏ q#·Ã#ÓbÕŒqT. düã®≈£îº u≤>∑T+fÒ V”≤s√ ÇkÕÔeT+fÒ m+<äT≈£î #˚j·TeT+&ç. ø±ì V”≤s√ #˚dæ Js√ ne«≈£L&É<äì nqT≈£îHêïqT.

õyéT¬øfi¯ó‘·THêïs¡T.. dæø˘‡bÕ´ø˘ ◊&çj·÷ ñ+<ë?

n\+{Ï<˚MT ˝Ò<äT. ˇø£kÕ] ôd\÷Hé ¬ø[‘˚ yê&ÉT kÕsY mø£‡sYôd’CŸ #˚jT· +&ç nHêï&ÉT. eTq u≤&û Ç˝≤ ñ+<ë Bìï ø±düÔ e÷s¡TÃ≈£î+<ë+ - JULY 2012 53


my sweet

family

nì õyéT ¬øfi¯ó‘·THêï. n+‘˚ø±ì dæø˘‡bÕ´ø± bÕ&Ü.. bÕ´+≥T≈£îHêïsTT dæø˘‡ bÕ´ø˘\T, u≤&ûøÏ ˝Òe⁄. $<˚XÊ˝À¢ u≤>± ÇwüºyÓTÆq ù|¢dt dæ&çï. Ç+&çj·÷˝À u≤>± ÇwüºyÓTÆq ù|¢dt ≈£î\T¢eTHê*.

MT≈£î u≤>± q∫Ãq ˝§πøwüHé @~?

MT≈£î ù|òeπs{Ÿ &Ó’˝≤>˘ @~?

&Ü]¢+>˘ eT÷M˝À MT mø˘‡|”]j·THé‡

á&çj·T{Ÿ˝À ã÷dtº nqï &Ó’˝≤>˘. qqTï #·÷&É>±H˚ Ç|üŒ{Ïø° ã÷dtº n+{≤s¡T. Á|üuÛ≤dt>±s¡T #ê˝≤ eT+∫ eTìwæ. #ê˝≤ HÓeTà<ädüTÔ&ÉT. ø±ì ¬øyÓTsê eTT+<äT≈£î sê>±H˚ H˚qT qe⁄«≈£î+≥T+{≤qT. qqTï #·÷&É>±H˚ ∫qï |æ\¢\T ≈£L&Ü ˇπsjYT M&ÉTsê.. $X¯«s¡÷|ü+ #·÷|ækÕÔ&ÉT. #ê˝≤ kÂeTT´&ÉT. ì»+>± ¬sã˝ŸkÕºsY n+≥THêïs¡+fÒ.. H˚qT yêfi¯fløÏ <ä>∑Zs¡j·÷´qqï e÷≥. M&ÉT ã÷dtºsê n+≥THêïs¡+fÒ H˚qT yêfi¯fløÏ #ê˝≤ <ä>∑Zs¡j·÷´qH˚>±. #ê˝≤ Vü‰´|”>± ñ+≥T+~. H˚ì+‘· es¡≈£î Hê˙‘√ #˚j·T˝Ò<äT. Hê˙ dæìe÷ &Ûû˝À ndæôdº+{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY>± #˚XÊqT ø±ì j·÷øÏ+º >˘ #˚jT· ˝Ò<Tä . n+<äØï m+ø£sπ CŸ #˚ùd dü«uÛ≤e+ Hê˙~. Äj·Tq‘√ #˚j÷· \ì ñ+~. #˚kÕÔ ø±ì Ç|ü⁄Œ&˚ ø±<äT. á <äTø±D+ u≤>±H˚ q&ÉTdüTÔ+~ ø±ã{Ϻ Ç~ eT÷ùddæ Ç+ø√ <äTø±D+ ô|≥Tºø√e&É+ eT+∫~ ø±<äT.

j·T+>˘ V”≤s√dt˝À me]‘√ |üì #˚j·÷\qT≈£î+≥THêïs¡T?

&Ó’¬sø£åHé˝ÀøÏ e#˚Ã Ä˝À#·q @eTHêï ñ+<ë?

¬s+&ÉT #˚j·Te#·TÃ>±. j·÷øϺ+>˘ #˚dü÷Ô &Ó’¬sø£åHé ≈£L&Ü #˚j·Te#·TÃ>±? n˝≤+{Ï Ä˝À#·q ˝Ò<äT. @<√ ˇø£fÒ ø±HédüHéÁfÒ{Ÿ #˚ùd n\yê≥T Hê~.

MTs¡T #ê˝≤ eT+~ì q$«düTÔ ñ+{≤s¡T. $TeTà*ï u≤>± q$«+∫+~ mes¡T? #êØ¢ #ê|æ¢Hé.

]j·T˝Ÿ˝…’|òt˝À #˚dæq ∫*|æ |üqT\T ≈£L&Ü ñHêïj·÷?

#Ó|üŒ&ÜìøÏ yÓTTVü≤e÷≥+ @eTT+~. düs¡<ë>± Ç<ä›s¡T eTT>∑TZs¡T ne÷àsTT\ yÓ+≥|ü&çq dü+<äsꓤ\THêïsTT. d”]j·Tdt>± ˇø£e÷àsTTì \yé #˚XÊqT ≈£L&Ü. ø±ì Ä ne÷àsTT ˇø£kÕ] ìqTï qTe⁄« #·÷düTø√ n+~. #·<äTe⁄≈£îH˚ s√E˝À¢H˚ Ç<ä›s¡T eTT>∑TZs¡T Áù|$T≈£î\ f…øÏïø£˝Ÿ>± mìï e÷s¡TŒ\T e∫ÃHê, &çõ≥˝Ÿ f…ø±ï\J e∫ÃHê Ä]ºdüTº #˚j·Te\dæq |üì »+≥*ï bÕ]b˛sTT ô|[flfi¯ófl #˚düT≈£îH˚˝≤ #˚XÊ+. ˇø£ÿfÒ. @ ¬øyÓTsê eTT+<äsTTHê j·÷øϺ+>˘ ˇø£ÿfÒ. ø±ø£b˛‘˚ &çõ≥˝Ÿ e∫Ãq ‘·sê«‘· j·T+>˘ ø£y˚T&çj·Tq¢≈£î, ø=‘·Ôyê]øÏ neø±XÊ\T m≈£îÿej·÷´sTT. ˇø£|ü⁄Œ&ÉT e+<äs√E\T, q÷≥j·÷uÛ…’s√E\T dæìe÷\T q&ç#˚$. Ç|ü⁄Œ&É~ ˝Ò<äT. Hê\T>∑T yêsê\T q&çùdÔ Ç~ nã<ä›+. ˇø£ nã<ë›ìï ì»+˝≤ q$Tà+#˚yê&ÉT eT+∫ Ä]ºdtº. dü÷|üsYVæ≤{Ÿ. Ç|ü⁄Œ&ÉT ø=‘·Ôyêfi¯fl≈£î neø±XÊ\T ô|]>±sTT. Ç+&ÉÁd”º #ê˝≤ u≤>∑T+~.

Á|üdüTÔ‘·+ Ç+&ÉÁd”º˝À @eTHêï e÷s¡TŒ\T sêyê\qT≈£î+≥THêïsê?

j·÷øϺ+>˘øÏ MT]#˚à ìs¡«#·q+

TÔ˝À m˝≤+{Ï bÕÁ‘· #˚j·÷\ì ñ+~? Ç+&ÉÁd”º˝À MT≈£î ø√¢CŸ Á ô|ò+&é‡ mes¡T? MT≈£î s√˝Ÿ yÓ÷&É˝Ÿ‡ uÛHê¬øÑ$|üwüŒ{Ï´‘·qT+#√ d”]j·Tdt bÕÁ‘·\T, $\ì»+ #˚j·÷\ì ñ+~. HÓ–{Ïyé f…Æ|t πø¬sø£ºsY mes¡T? #˚j·÷\ì ñ+~. n© >±s¡T s√˝Ÿe÷&É\+&ç. Äj·Tq _ùV≤$j·TsY, Äj·Tq eT+∫‘·q+ Çe˙ï mes¡ïsTTHê Äø£≥Tº≈£î+{≤sTT. Äj·Tq ‘·q bòÕ<äsY ù|s¡T MT<ä ø=ìï ùdyêø±s¡´Áø£e÷\≈£î Ks¡Tà Ǒ·s¡ uÛ≤wü˝À¢ MT≈£î ÇwüºyÓTÆq V”≤s√? #˚dü÷Ô ñ+{≤&ÉT. @ }s¡T yÓ[flHê n©øÏ Ä }]˝À ùdïVæ≤‘·T\T ñ+{≤s¡T. n©

‘·$Tfi¯+˝À s¡»˙ø±+‘Y >±]ì ˇø£kÕ] ø£*XÊqT. n+‘· ô|<ä› kÕºs¡sTTHê Äj·Tq #ê˝≤ $wüj·T+˝À Á|ü‹ˇø£ÿfi¯ófl Á|ü‘˚´ø£+>± Ä˝À∫düTÔ ñ+{≤s¡T. Hê≈£î »>∑Hé>±s¡T ÁuÒø˘ Ç#êÃs¡T. dæ+|ü⁄˝Ÿ>± ñ+{≤s¡T. Äj·Tq‘√ j·÷øϺ+>˘ #˚j·÷\ì ñ+~. Væ≤+B˝À Vü≤è‹«ø˘ n+fÒ »>∑Hé>±] Á|ü‹dæìe÷˝À n© ñ+{≤s¡T. Äj·Tq˝À ñqï eT+∫‘·q+ Äj·Tq≈£î #ê˝≤ #ê˝≤ Çwüº+. Äj·Tq‘√ ø£\yê\ì ø√]ø£. l<˚$ >±]‘√ bò˛{À ~>±\ìq ø√]ø£ ñ+&˚~ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+~. n˝≤ n© Hê≈£î s√˝Ÿe÷&É˝Ÿ. Çø£ ø√¢CŸ Á|òü+&é‡ n+fÒ ∫Á‘·+ n~ á eT<Û˚´ r]+~ lqT, yÓHÓï\ øÏXÀsY.. s¡$‘˚» >±]‘√, mHé.{°.ÄsY >±]‘√ ≈£L&Ü ø√¢CŸ>± ñ+&˚yê&çì. ã˙ï>±s¡T ≈£L&Ü ø√¢CŸ>± ñ+&˚yês¡T. me¬s’Hê #ê˝≤ ø√¢CŸ>± ñ+{≤s¡T. ˇø£|ü⁄Œ&ÉT e÷ Ç+{À¢ yêfi¯ófl Hê‘√ ã≥º\ø=≥Tº ô|{Ϻ+#ê\ì nqT≈£îHêïs¡T. ø±ì Ç+&ÉÁd”º˝À Á|üj·T‘êï\T ÁbÕs¡+_Û+∫q|ü⁄Œ&ÉT nqT≈£îHêïqT. @~ @yÓTÆHê düπs Çø£ÿ&ç e÷ neTà #˚ùd |ü#·Ãfi¯ófl. |ü#·Ãfi¯ófl e÷H˚j·TeTì #ê˝≤ eT+~ #ÓãT‘ês¡T ø±ì yêfi¯ófl qT+∫ yÓfi¯fl≈£L&É<äqT≈£îHêïqT. Çø£ÿ&É @<√ ˇø£ |üì #˚dü÷Ô ñ+&Ü˝Ò ø±ì, Ç+&ÉÁd”º e~* #Ó|æŒ+~ $q&É+ e÷H˚kÕÔqT. Ç+{À¢ #˚ùd |òü⁄&˚¶ Çwüº+. wüO{Ï+>∑T˝À¢ neø±X¯+ ñ+fÒ yÓfi¯¢≈£L&É<äì &çôd’&é nsTTb˛j·÷. n+fÒ q≥T&çì ø±ø£b˛‘˚ Ç+&ÉÁd”º˝ÀH˚ ˝…’{Ÿe÷´Hé>±H√, ÁãVü‰àq+<ä+ >±] Ç+{Ï qT+∫ e#˚à |òü⁄&é #ê˝≤ u≤>∑T+≥T+~. ndæôdº+{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY>±H√ @<√ ˇø£˝≤ ñ+&˚yê&çì.

lìyêdü ¬s&ç¶ q≥T&ÉT ø±ø£b˛‘˚ @yÓTÆ ñ+&˚yê&ÉT?

MTs¡T u≤>± Çwüº|ü&˚ |òü⁄&é

54

- JULY 2012

-Vü≤Øwt


2 sex psychology

Dr. S. Balaram Babu

MBBS, MHS, FHM, ABS (USA), SSM (Oxford, UK) Certified Sex Therapist (Florida, USA) American Board Certified Cl.Sexologist Consultant: Image Hospitals, Ameerpet, Hyderabad Ph: +91 9052433109

top N GHT Life trade GUIDE My CHOICE

Hê Á|òü+&é ˇø£&ÉT Ç{°e\ ˇø£ y˚X¯´ <ä>∑Zs¡≈£î yÓfi≤fl&ÉT. ‘êqT n˝≤ #˚XÊqT, Ç˝≤ #˚XÊqT, m+‘√ Äq+<ëìï bı+<ëqT nì #ÓãT‘·T+fÒ Hê≈£Lÿ&Ü dô ø‡˘ ø√]ø£\T ø£\T>∑T‘·THêïsTT. |ô [fl #˚düT≈£î+<ëeT+fÒ H˚ì+ø± dæ{Ï˝Ÿ ø±˝Ò<äT. y˚X¯´\ e<ä›≈£î yÓfi¯fl&É+ eT+∫<˚Hê? Bìe\¢ qcÕº\THêïj·÷? @+ #˚j·÷˝À Hê≈£î ns¡∆+ ø±e&É+ ˝Ò<äT. ø√]ø£\T rsê\+fÒ @+ #˚j·÷*? H˚qT #ê˝≤ &çdüºsY‡>± ñHêïqT. dü>∑+ f…ÆeTT á Ä˝À#·q˝À¢H˚ dü]b˛‘√+~. BìøÏ |ü]cÕÿs¡+ @$T{Ï?

QUIZ

j·Tdt.πø., ôV’≤<äsêu≤<é MTs¡T sêdæq ˝…≥sY˝À Hê≈£î #ê˝≤ q∫Ãq $wüj·T+ ... ªªôd{Ï˝Ÿ ø±˝Ò<äT ø±ã{Ϙ ô|[fl #˚düTø√e &ÜìøÏ Çwüº |ü&ɶ+ ˝Ò<äTµµ nqï~. MTs¡T #ê˝≤ u≤<Ûä´‘ê j·TT‘·+>± ñ+{≤s¡ì Bì e\¢ Hê≈£î ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç+‘· u≤<Ûä´‘·>± Ä˝À∫+#˚ MTs¡T y˚X¯´ e<ä›≈£î yÓ[fl, ˇø£ ◊<äTìeTTcÕ\T dü+‘·è|æÔ ø√dü+ u≤<Ûä´‘·\qT $düà]+#·&É+, HêHê s¡ø±˝…q’ düTKyê´<ÛTä \qT n+{Ï+#·Tø√e&É+, ˝Òøb£ ˛‘˚ ‘·|⁄ü Œ #˚XÊqqï –©º |ò”*+>˘≈£î ˝Àqe«&É+ nqï~ m+‘·es¡≈£î düããT? Ç~ nedüs¡e÷? MTπs Ä˝À∫+#·Tø√+&ç. ej·TdüT˝À ñqï|ü⁄Œ&ÉT me]¬ø’Hê düπs ø√]ø£\T #ê˝≤ m≈£ î ÿe>± ñ+{≤sTT. ô|[fl ø±ø£ b ˛‘˚ , uÛ ≤ >∑ k Õ«$T ˝Òø£b˛‘˚ Ä ø√]ø£\T &çdüºsY“ #˚ùd kÕúsTT˝À ñ+{≤sTT. Ä düeTj·T+˝À Ä f…q¸Hé qT+∫ ]©|òt bı+<ä&ÜìøÏ ñqï @¬ø’ø£ |ü<ä∆‹ dü«j·T+ dü+‘·è|æÔ. Ç+^¢wüß˝À BH˚ï e÷düsº uY wÒ Hü é nì n+{≤s¡T. yêsêìøÏ eT÷&ÉT kÕs¡T¢ n+fÒ s√E $&ç∫ s√E dü«j·T+ dü+‘·è|æÔ ˝Ò<ë e÷düºsYuÒwüHé ˝Ò<ë Vü≤düÔÁ|üjÓ÷>∑+ #˚düT≈£î+fÒ MT≈£î ôd≈£î‡e˝Ÿ ø√] ø£\ e\¢ e∫Ãq f…q¸Hé qT+∫ ]©|òt <=s¡T≈£î‘·T+~. MT eTqdüTì MT Ábıô|òwüHé MT<ä, #·<äTe⁄ MT<ä \>∑ï+ #˚j·T >∑\T>∑T‘ês¡T. me]ø° m≥Te+{Ï Vü‰ì ø£\T>∑<äT. M\ sTTq+‘· ‘·«s¡>± MTs¡T J$‘·+˝À ôd{Ï˝,’… ô|[fl #˚dTü ≈£îì düTK+>± ñ+&É&ÜìøÏ Á|üj·T‹ï+#·+&ç. n+‘˚ø±ì y˚X¯´\ e<ä›≈£î yÓ[fl düTKyê´<ÛäT\T ø=ì‘Ó#·TÃø√e<äT›.

Hê≈£î dæ>∑¬s≥T¢, eT+<äT n\yê≥T. düTe÷s¡T ˇø£ 20 dü+e‘·‡sê\ qT+∫ á n\yê≥T ñ+~. ôdø˘‡ì m+‘√ m+C≤jYT #˚kÕÔqT H˚qT. Ç|ü⁄Œ&TÉ Hê ej·TdüT 45 dü+e‘·s‡ ê\T. >∑‘· ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\T>± H˚qT ôdø˘‡˝À dü+|üPs¡í+>± bÕ˝§Zq˝Òø£b˛‘·THêïqT. n+<äTe\¢ #ê˝≤ Ä+<√fi¯q>± ñ+~. ø±s¡D≤\T @$T{À ns¡∆+ ø±e&É+ ˝Ò<äT. Ç~ ej·TdüT e\¢ e∫Ã+<ë? dæ>∑¬s{Ÿ e\¢ e∫Ã+<ë? ndü\T m+<äT≈£î Ç˝≤ »s¡T>∑T‘√+~? j·Tdt.πø.$.j·Tdt., eTVü≤ã÷uŸq>∑sY düVü≤»+>± eT<Ûä´ej·TdüT≈£î e∫Ãq ‘·sê«‘· Ä&Éyê]˝À yÓTH√bÕCŸ nH˚~ m˝≤ edüTÔ+<√ n<˚$<Ûä+>± eT>∑ yê]˝À ≈£L&Ü, düTe÷s¡T MT ej·TdüT eT>∑yê]˝À Ä+Á&√bÕCŸ nH˚ düeTdü´ edüTÔ+~. Ç~ düVü≤»+>± ej·TdüT‘√ bÕ≥T e#˚à düeTdü´. f…k˛ºdæºsêHé nH˚ Vü‰s√àHé ‘·–Zb˛e&É+ e\¢ á düeTdü´ sêe&É+ yÓTT<ä\e⁄‘·T+~. ¬s+&Ée ø±s¡D+, MT≈£î u≤>± dæ>∑¬s≥T¢, Ä˝≤ÿVü‰˝Ÿ ‘êπ> n\yê≥T ñ+<äì sêXÊs¡T. n~≈£L&Ü 20 dü+e‘·‡sê\ T>± ñqï n\yê≥T. dæ>∑¬s≥T¢, Ä˝≤ÿVü‰˝Ÿ m≈£îÿe>± rdüTø√e&É+ e\¢ ôdø˘‡ kÕeTs¡´ú + ‘·>T∑ ‘Z T· +<äì XÊÁd”j Ô T· +>± ìs¡÷|æ+#·ã&ç+~. eTTK´+>± bı>±≈£î˝À ñ+&˚ ìø√{ÏHé nH˚ |ü<ës¡∆+ eTq X¯Øs¡+˝À ñ+&˚ nìï s¡ø£ÔHêfi≤˝À¢ #Ó&ÉTÁ|üuÛ≤e+ y˚düTÔ+~. |ü⁄s¡TcÕ+>∑+ ˝À|ü\ ñ+&˚ |æHÓ’˝Ÿ Äs¡ºØdt nqã&˚ s¡ø£ÔHêfi≤˝À¢ ñ+&˚ m+&√B∏*j·T+ nqã&˚ |ü\Ãì bıs¡qT n~ <Óã“rdüTÔ+~. n+<äTe\¢ nø£ÿ&É s¡ø£ÔÁ|üdüs¡D <Óã“‹+≥T+~. á $<Ûä+>± n+>∑+˝À s¡ø£ÔÁ|üdüs¡D <Óã“‹H˚˝≤ á ìø√{ÏHé #˚düTÔ+~. <ëìe\¢ ôd≈£î‡ kÕeTs¡ú´+ ‘·–Zb˛‘·T+~. Ä˝≤ÿVü‰˝Ÿ ≈£L&Ü Ç<˚ kÕúsTT˝À ôd≈£î‡ kÕeTs¡ú´+ô|’ <äTÁwüŒuÛ≤e+ #·÷|ædüTÔ+~. MT]|ü⁄Œ&ÉT #˚j·Te\dæq |üqT\T eTTK´+>± eT÷&ÉT. ˇø£{Ï, Ä˝≤ÿVü‰˝Ÿ u≤>± ‘·–Z+#ê*. dæ>∑¬s{Ÿ |üP]Ô>± e÷H˚j·T&É+. ‘·sê«‘· MT˝À f…k˛ºôdºsêHé ˝Ò<ë Ç‘·s¡ Vü‰s√àHé ˝ÀbÕ\T ˝Òø£ Ç+πøyÓTÆHê ˝ÀbÕ\T ej·TdüT‘√ bÕ≥T ‘·˝…‘êÔj˚TyÓ÷ ‘Ó\TdüTø√&ÜìøÏ ôdø±‡\õdtºì dü+Á|ü~+#·+&ç. yês¡T |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+∫ MT düeTdü´qT rs¡TkÕÔs¡T.

COMPETET ON d ary B RTHDAYS EXCLUS VE

á eT<Ûä´H˚ H˚qT u≤>± Á&ç+ø˘ #˚dæ y˚X¯´ <ä>∑Zs¡≈£î yÓfi≤flqT. Ä eT‘·TÔ˝À @+ #˚düTÔHêïH√ ‘Ó*j·T≈£î+&Ü, m˝≤ |ü&ç‘˚ n˝≤, H√{Ï‘√ |üì#˚XÊqT. Ä eTs¡Tdü{Ï s√E qT+∫ >=+‘·T˝À ÇHéô|òø£åHé e∫à #ê˝≤ Çã“+~>± ñ+~. Hê uÛ≤s¡´ <ä>∑Zs¡≈£î yÓfi≤fl\+fÒ #ê˝≤ uÛÑj·Ty˚Tk˛Ô+~. –©º>± ≈£L&Ü ñ+~. Hê≈£î e∫Ãq ÇHéô|òø£åHéì Hê uÛ≤s¡´øÏ ≈£L&Ü n+{ÏkÕÔqqï uÛÑj·T+ ñ+~. me]‘√qT #Ó|üŒ˝Òø£ &çÁ|üwüHéøÏ >∑Ts¡e⁄‘·THêïqT. #·∫Ãb˛yê\ì|æk˛Ô+~. düeTdü´≈£î |ü]cÕÿs¡+ #Ó|üŒ+&ç.

mHé.$.j·THé., $»j·Tyê&É y˚X¯´ <ä>∑Zs¡≈£î yÓfi¯fl&Éy˚T ‘·|ü⁄Œ. Ä˝≤ÿVü‰˝Ÿ ùd$+∫ yÓfi¯fl&É+ Ç+ø± ô|<ä› ‘·|ü⁄Œ. Ä˝≤ÿVü‰˝Ÿ e\¢ MTπs+ #˚düTÔHêïs√ MTπø ‘Ó*j·T<äT. ndü\T ø£+&√yéT y˚düT≈£îHêïs√ ˝Ò<√ ≈£L&Ü eT]∫b˛sTT ôdø˘‡ #˚XÊs¡T. Ç+‘˚ø±<äT, zs¡˝Ÿ ôdø˘‡ ≈£L&Ü #˚XÊs¡T. ÄyÓT≈£î @eTsTTHê düTKyê´<ÛäT\T ñ+fÒ n$ MT≈£î n+≥T≈£îì ñ+&Ée#·TÃ. \ø£åD≤\qT ã{Ϻ #·÷ùdÔ MT≈£î dæ|òæ*dt ˝Ò<ë >∑H√]j·÷ e∫à ñ+&Ée#·Ãì Hê≈£î nì|æk˛Ô+~. kÕ<Ûës¡DyÓTÆq ádtº ÇHéô|òø£åHé ≈£L&Ü e∫à ñ+&Ée#·TÃ. Bìï ø±´+&ç&Ü n+{≤s¡T. Á|üdüTÔ‘· ø±\+˝À #ê˝≤ Ä<ÛäTìø£yÓTÆq yÓ’<ä´+ n+<äTu≤≥T˝À ñ+~. eT+∫ eT+<äT\T, {≤´u…¢≥T¢ <=s¡T≈£î‘·THêïsTT. MTs¡T yÓ+≥H˚ dæ|òæ*dt≈£î dü+ã+~Û+∫q, >∑H√]j·÷≈£î dü+ã+~Û+∫q |üØø£å\T #˚sTT+#·Tø√+&ç. yê{Ï‘√ bÕ≥T ôV≤#Y◊$ msTT&é‡≈£î dü+ã+~Û+∫q &çmHé@ |ædæÄsY |üØø£å ≈£L&Ü #˚sTT+#·Tø√+&ç. Çe˙ï ≈£L&Ü &Üø£sº T¡ |üs´¡ y˚øDå£ ˝À #˚sTT+#·Tø√yê*. n|ü⁄Œ&˚ dü]>±Z dü+|üPs¡í+>± ∫øÏ‘·‡ #˚sTT+#·T≈£îì Äs√>∑´+ u≤>∑T #˚düTø√e#·TÃ. eT∞fl MT uÛ≤>∑kÕ«$T‘√ düTKe+‘·yÓTÆq J$‘·+ >∑&É|ü&ÜìøÏ neø±X¯+ ñ+≥T+~. Ç+ø± Ä\dü´+ #˚j·Te<äT›. yÓ+≥H˚ &Üø£sº T¡ ≈£î #·÷|æ+#·T≈£îì yÓ<’ ´ä + #˚sTT+#·Tø√+&ç. ∫øÏ‘‡· |üPs¡Ôj˚T´es¡≈£î MT uÛ≤s¡´‘√ ôd≈£î‡ |üP]Ô>± e÷H˚j·÷*. Ç~ MT J$‘·+˝À ˇø£ >∑TDbÕsƒ+¡ >± rdüTø√+&ç. Ç˝≤+{Ï ‘·|ü⁄Œ eT∞fl #˚j·T≈£î+&Ü ñ+fÒ #ê˝≤ eT+∫~.

Send your Questions to

dr.balaram@tollywoodmag.com

- JULY 2012 55


>±¢eTsY ˝Àø£+

B RTHDAYS EXCLUS VE LittleStar

yÓ÷

&É*+>˘˝À ø±\Tô|{≤º\qï~ Hê≈£î m|üŒ{Ï qT+#√ ñqï ø£\. >±¢eTsY Á|ü|ü+#·+˝À n&ÉT>∑Tô|≥º&É+ me]øÏ Çwüº+ ñ+&É<äT. H˚qT ≈£L&Ü sê+|tô|’ q&Éyê\qT≈£îHêïqT. sê+|tô|’ q&çùdÔ Ä ‘·sê«‘· yÓ+&ç‘sÓ ô¡ |’ yÓ*–b˛j˚T neø±XÊ\T ≈£L&Ü sêe#·TÃ. ø±ì yÓ÷&É*+>˘ ø√dü+ H˚qT #˚dæq Á|üj·T‘êï˝À¢ Hê≈£î m<äT¬s’q |”&Éø£\˝≤+{Ï nqTuÛÑyêìï mqï{Ïø° eT]∫b˛˝ÒqT. Ä dü+|òüT≥q ‘·sê«‘· H˚qT yÓ÷&É*+>˘˝ÀøÏ sêyê\+fÒH˚ uÛ Ñ j · T |ü & ܶ q T. ø±ì ˇø£ yÓ ÷ &É ˝ Ÿ > ± e÷sê\qï~ Hê ø£\. Ä ø£\qT n˝≤π> e~˝Òj·T&Ée÷? m+‘· uÛÑj·T+ø£s¡yÓTÆq nqTuÛÑyê\T m<äT¬s’Hê düπs b˛sê&Ü\H˚ ìs¡ísTT+#·T≈£îHêïqT. ndü\T @+ »]–+<√ MT≈£î #Ó|üŒH˚ ˝Ò<äT ø£<ë.. düπs $q+&ç.

-õ$ #·Áø£e]Ô

&Ûç©¢˝À #ê˝≤ bòÕ´wüHé Mø˘‡ »s¡T>∑T‘·T+{≤sTT. H˚qT Hê Á|òü+&é‘√ ø£*dæ n˝≤+{Ï ˇø£ bòÕ´wüHé Mø˘≈£î yÓfi≤flqT. Hê Á|òü+&é ˇø£ »s¡ï*düTº. nø£ÿ&çøÏ yÓ[‘˚ bòÕ´wüHé Á|ü|ü+#·+˝À #ê˝≤ eT+~‘√ |ü]#·j·÷\T ô|s¡T>∑T‘êsTT ø±ã{Ϻ yÓ÷&É˝Ÿ>± Hê ¬øØsY ÁbÕs¡+_Û+#·&ÜìøÏ eT+∫<äì ÄyÓT dü\Vü‰ Ç∫Ã+~. nø£ÿ&çøÏ yÓ[flq ‘·sê«‘· H˚qT ≈£L&Ü Ä sê´+|tô|’ q&ÉTdüTÔqïfÒ¢ ø£\˝À¢ ‘˚*b˛j·÷qT. ˇø£ c˛ |üPs¡ÔsTTq ‘·sê«‘· Hê <ä>∑Zs¡≈£î mes√ j·TTe≈£î&ÉT e#êÃ&ÉT. MTs¡T ≈£L&Ü yÓ÷&É˝Ÿ nqT≈£î+{≤qT. sê´+|t

56

- JULY 2012


q&ÉTdüTÔHêïsê nq&ç>±&ÉT. nuÒ“ .. ˝Ò<äT.. H˚qT yÓ÷&É˝Ÿ nyê«\ qT≈£î+≥THêïqT.. nì »yêãT #ÓbÕŒqT. ø±ì n‘·qT Hê‘√ e÷≥\T ø£\T|ü⁄‘·÷ @<√ #ÓãT‘·÷ b˛j·÷&ÉT. ø=+‘· ùd|ü{Ï ‘·sê«‘· n‘·qT Hê≈£î ‘·q ø±s¡T¶ Ç#êÃ&ÉT. n‘·ìøÏ dü«+‘· u§{°ø˘ ñ+~. #ê˝≤ eT+~ &çC…’qs¡¢‘√ |ü]#·j·÷\T ñHêïsTT. ªªπs|ü⁄ ˇø£kÕ] ø£\e+&ç.. eTq+ ø£*dæ |üì#˚j·Te#·Tõµ nHêï&ÉT. nqTø√ì neø±X¯+ Hê #˚‹øÏ <=] øÏ+<äqT≈£îHêïqT. eTsêï&ÉT H˚qT n<˚ ôVA≥˝Ÿ≈£î yÓfi≤flqT ø±ì, bòÕ´wüHé c˛\T »s¡T>∑T‘·Tqï y˚~ø£ e<ä›≈£î yÓfi¯fl˝Ò<äT, ‹qï>± n‘·qT ñ+≥Tqï s¡÷eTT≈£î yÓfi≤flqT. n‘·qT e∫à ø£\eeTHêï&ÉT ø£<ë.. n‘·ìøÏ #ê˝≤ eT+~ &çC…’qs¡T¢ ‘Ó\TdüT. bòÕ´wüHé Á|ü|ü+#·+˝À #ê˝≤ |ü]#·j·÷\T ñHêïsTT. ˇø£ÿkÕ] H˚qT sê´+|tô|’ q&çùdÔ Hê n<äèwüº+ e÷]b˛e#·TÃ. yÓ÷&É˝Ÿ>± ì\<=≈£îÿ≈£î+fÒ, dæìe÷ neø±XÊ\T ≈£L&Ü sêe#·TÃ. H˚qT ø£\˝À¢ ‘˚*b˛‘·THêïqT. Hê eTTK+ dü+‘√wü+‘√ eT]+‘· yÓT] dæb˛‘·T+~. Hê ô|<ë\ô|’ qe⁄« yÓ*–b˛‘·T+~. ø±ì Ä s¡÷eTT˝ÀøÏ yÓ[flq ‘·sê«‘· Hê J$‘·+˝À ô|<ä› cÕø˘øÏ >∑Ts¡j·÷´qT. nø£ÿ&É eTs√ Ç<ä›s¡T ñHêïs¡T. Hê≈£î ø±s¡T¶ Ç∫Ãq j·TTe≈£î&ÉT ≈£L&Ü ñHêï&ÉT. qqTï #·÷&É>±H˚ HêyÓ’|ü⁄ e#êÃ&ÉT. ‘·q #˚‘·T\T Hê uÛÑTC≤\ô|’ y˚dæ qTe⁄« #ê˝≤ u≤>∑THêïyé.. ø±düÔ sê´+|tô|’ m˝≤ q&ÉTkÕÔy√ Çø£ÿ&É q&ç∫ #·÷|æ+#·T nHêï&ÉT. H˚qT ø±düÔ $∫Á‘·+>± #·÷XÊqT. n‘·qT Ç+ø±düÔ n&Ü«Hé‡ nj·÷´&ÉT. yÓ÷&É˝Ÿ ø±yê\+fÒ ôdø°‡ u≤&û ñ+&Ü\ì, _øÏ˙‘√ ≈£L&Ü q&ç∫ #·÷|æ+#ê\ì. nø£ÿ&É ñqï ‘·q Á|òü+&é‡ bòÕ´wüHé Á|ü|ü+#·+˝À ô|<ä› |ü]#·j·÷\T ñqïyêfi¯flì nHêï&ÉT. ø±ã{Ϻ H˚qT _øÏ˙ ˝≤+{Ï ˝À <äTdüTÔ\‘√ yê] eTT+<äT q&ç∫ Hê yÓ÷&É*+>˘ dæÿ˝Ÿ‡ #·÷|æ+#ê\ Hêï&ÉT. Ç<ä+‘ê e÷eT÷˝Ò nì ≈£L&Ü nHêï&ÉT. ø√|ü+‘√ Hê eTTK+ CÒe⁄]+∫+~. ø±ì @B #˚j·T˝Òì |ü]dæú‹. nø£ÿ&ç qT+∫ ãj·T≥|ü&Ü\qT≈£îHêïqT. Hê≈£î ø±düÔ f…ÆeTT ø±yê\ì, πs|ü⁄ ekÕÔqì m˝≤>√˝≤ ãj·T≥|ü&ç e#˚ÃXÊqT. á dü+|òüT≥q‘√ yÓ÷&É*+>˘ eT]∫b˛sTT Ç+πøeTHêï #˚j·T&É+ eT+∫<äì|æ+∫+~. ø±ì qqTï n+‘·>± nee÷ì+∫q yê&çì e~˝Òj·T&Ée÷? H˚qT Çwü|º &ü ˚ s¡+>±ìï yê&ç˝≤+{Ï eTè>±\≈£î uÛj Ñ T· |ü&ç <ä÷s¡+ ø±e&Ée÷? »]–+<ä+‘ê Hê »s¡ï*düTº Á|òü+&éøÏ #ÓbÕŒqT. ÄyÓT πs|ü⁄ ≈£L&Ü yê&ç s¡÷eTT≈£î yÓfi¯ófl uÛÑj·T+ ˝Ò<ä+~. eTsêï&ÉT yê&ç s¡÷eTT˝À n<˚ |ü]dæú‹. Ä eTT>∑TZs¡T ≈£Ls¡TÃì ñHêïs¡T. H˚qT sê>±H˚ yê&ÉT ˝Ò∫ Hê <ä>∑Zs¡≈£î e#êÃ&ÉT. Ç|ü⁄Œ&ÉT eTqdüT e÷s¡TÃ≈£îHêïeqïe÷≥. Çø£ÿ&É ì\ã&Ü\+fÒ Çe˙ï #˚j·÷*. ‘·|üŒ<äT. n|ü⁄Œ&˚ neø±XÊ\T ekÕÔsTT. n+≥÷ Á|ò”>± e÷{≤¢&˚düTÔHêï&ÉT. @+ ø±yê˝À &Ó’¬s≈£îº>± n&É>∑eTHêïqT. yê&ÉT ≈£L&Ü dæ>∑TZ˝Ò≈£î+&Ü n&çπ>XÊ&ÉT. yê&ç‘√ bÕ≥T ñqïyêfi¯ófl ‘êeTT ≈£L&Ü ñHêïeTì n+≥THêïs¡T. á ˝À>± s¡÷eTT ø±*+>˘u…˝Ÿ yÓ÷–+~. H˚H˚ ‘·\T|ü⁄ ‘Ó]#êqT. Hê »s¡ï*düTº Á|òü+&é nø£ÿ&É ì\ã&ç ñ+~. yÓTT‘·Ô+ á e´eVü‰s¡eT+‘ê Væ≤&Ó¶Hé ¬øyÓTsê˝À ]ø±sY¶ nsTT´+~. qqTï nee÷ì+∫qyê&ç ø Ï dü s ¡ s TTq ãT~∆ #Ó b ÕŒqT. eTs√ $wüj·Ty˚TeT+fÒ, á e´eVü‰s¡eT+‘ê MT&çj·÷˝À sêe&É+‘√ Hê <ÛÓ’sê´ìï #ê˝≤ eT+~ yÓT#·TÃ≈£îHêïs¡T. Hê≈£î yÓ÷&É*+>˘ neø±X¯+ sêe&ÜìøÏ á dü+|òüT≥q |üs√ø£å+>± ø±s¡DyÓTÆ+~. - JULY 2012 57


B RTHDAYS EXCLUS VE

s¡÷|ü+ n|ü⁄s¡÷|ü+ ... n_Ûqj·T+ n~«rj·T+

ileana's cine Journey

Ç*j·÷Hê ‘Ó\T>∑Tyê] eT~˝À dæ∆s¡|ü&çb˛sTTq n+<ë\ ‘ês¡. <˚e<ëdüT dæìe÷ qT+∫ yÓTTqï{Ï H˚qT Hê sêø£ådæ dæìe÷ es¡≈£î ‘Ó\T>∑T Áù|ø£å≈£î\ eTqdüT˝À¢ #Ós¡>∑ì eTTÁ<ä y˚dæq n_Ûqj·T+ ÄyÓT dü«+‘·+. Vü‰sTT>=*ù| ∫s¡Tqe⁄«, eT‘·TÔ>=*ù| n+<ë\ Ç*j·÷Hê dæìÁ|ükÕúq+ MT ø√dü+:

58

- JULY 2012


2007 : eTTHêï dæìe÷˝À ì~Û>± Á|üuÛ≤dt düs¡düq ¬s∫Ãb˛ dæìe÷˝À ø£èwüíy˚DÏ>± ì‹Hé düs¡düq q{Ï+∫+~. q{Ï+∫+~. e+• ô|’&ç|ü*¢ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫q á õ.$.s¡eTD ì]à+∫q á ∫Á‘êìøÏ |üs¡T#·÷] eTTs¡[ dæìe÷≈£î ~˝ŸsêE ìsêà‘·. y˚T 2e ‘˚Bq $&ÉT<ä\ <äs¡Ù≈£î&ÉT. ôdô|º+ãsY 25q $&ÉT<ä\sTT´+~. sTT´+~. dü©yéT dæìe÷˝À dü‘·´e‹>± $wüßíeT+#·T düs¡düq Ä≥ dæìe÷˝À dü‘·´>± dæ<ë∆s¡ú düs¡düq q{Ï+∫+~. q{Ï+∫+~. yÓ÷Vü≤Héu≤ãT ì]à+∫q á ∫Á‘êìøÏ $.mHé. Ä~‘·´ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫q á dæìe÷≈£î yÓ’$j·Tdt #Í<ä] <äs¡Ù≈£î&ÉT. &çôd+ãsY 11q $&ÉT<ä\ b˛øÏ] ∫Á‘·+˝À eTùV≤wtu≤ãT düs¡düq q{Ï+∫+~. myÓTàdt sêE ìsêà‘·. y˚T 9e ‘˚Bq $&ÉT<ä\sTT´+~. sTT´+~. |üP] »>∑Hêï<∏é d”«j·T<äs¡Ùø£‘·«+˝À ì]à+∫q á 2008 : »˝≤‡ dæìe÷˝À uÛ≤>∑´eT‹>± |üeHé ø£fi≤´DY 2011 : X¯øÏÔ dæìe÷˝À pìj·TsY mHé{°ÄsY düs¡düq dæìe÷ @Á|æ˝Ÿ 28q $&ÉT<ä˝…’ dü÷|üsYVæ≤≥ºsTT´+~. düs¡düq q{Ï+∫+~. dü+‘√wü+ ñ‘·ÔeT q{Ï nyês¡T¶, ◊X¯«s¡´>± q{Ï+∫+~. n•«ì<ä‘Y ì]à+∫q á C≤<ä÷ dæìe÷˝À s¡$ø£èwüí düs¡düq ‘·eTHêï‘√ bÕ≥T |òæ˝Ÿàù|òsY ñ‘·ÔeT ‘Ó\T>∑T q{Ï nyês¡T¶\T \_Û+#êsTT. dæìe÷≈£î yÓTVü≤sY s¡y˚Twt <äs¡Ù≈£î&ÉT. @Á|æ˝Ÿ 1q q{Ï+∫+~. @.@+. s¡‘·ï+ ì]à+∫q á dæìe÷≈£î Á‹$Áø£yéT lìyêdt <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫q á dæìe÷≈£î $&ÉT<ä\sTT´+~. @.m+.CÀ´‹ø£èwüí <äs¡Ù≈£î&ÉT. pHé 7q $&ÉT<ä\ n\T¢ ns¡$+<é ìsêà‘·. @Á|æ˝Ÿ 2q $&ÉT<ä\sTT´+~. sTT´+~. H˚qT Hê sêø£ådæ dæìe÷˝À sêHê <ä>∑TZu≤{Ï‘√ uÛÑ˝Ò<=+>∑\T dæìe÷˝À ‘·s¡TDY düs¡düq q{Ï+∫+~. q{Ï+∫+~. |üP]»>∑Hêï<∏é <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫q á K‘·sêïø˘ dæìe÷˝À qø£åÁ‘·>± q{Ï+∫+~. s¡$‘˚» u…\¢+ø=+&É düTπswt ì]à+∫q á dæìe÷≈£î dæìe÷≈£î q\¢eT\T|ü⁄ ãTõ® ìsêà‘·. @Á|æ˝Ÿ 29q V”≤s√>± q{Ï+∫q á dæìe÷ <äs¡Ùø£‘·«+ neTà $»j·TuÛ≤düÿsY <äs¡Ù≈£î&ÉT. @Á|æ˝Ÿ 11q $&ÉT<ä\ $&ÉT<ä\sTT´+~. sê»X‚KsY, ìsêà‘· _.$.j·Tdt.mHé.Á|ükÕ<é. &çôd+ãsY sTT´+~. 14q $&ÉT<ä\sTT´+~. 2012 : E˝≤sTT dæìe÷˝À n\÷¢ ns¡T®Hé düs¡düq 2009 : øÏø˘ dæìe÷˝À HÓ’Hê>± s¡$‘˚» düs¡düq q{Ï+∫+~. $&ÉT<ä\≈£î dæ<ä∆+>± ñqï ∫Á‘·+ sêœ dæìe÷˝À Á‹|ü⁄s¡>± pìj·TsY mHé{°ÄsY düs¡düq q{Ï+∫+~. yÓ+ø£{Ÿ ì]à+∫q á dæìe÷≈£î düTπs+<äs¡ q{Ï+∫+~. ¬ø.m˝Ÿ. Hêsêj·TD, j·Tdt.>√bÕ\¬s&ç¶ ¬s&ç¶ <äs¡Ù≈£î&ÉT. y˚T 8q $&ÉT<ä\sTT´+~. 2012 : <˚e⁄&ÉT #˚dæq eTqTwüß´\T dæìe÷ ì]à+∫q á dæìe÷≈£î ø£èwüíe+• <äs¡Ù≈£î&ÉT. &çôd+ãsY ìsêàD+˝À ñ+~. 22q $&ÉT<ä˝…’q á dæìe÷ dü÷|üsYVæ≤≥ºsTT´+~. 2006 : <˚e<ëdüT ∫Á‘·+‘√ dæìe÷s¡+π>Á≥+ #˚dæq Ç*j·÷Hê yÓTT<ä{Ï dæìe÷˝ÀH˚ u…dtº |òæy˚T˝Ÿ &çã{Ÿ>± |òæ˝Ÿàù|òsY nyês¡T¶ kÕ~Û+∫+~. yÓ’$j·Tdt #Í<ä] dü«j·T<äs¡Ùø£‘·«+˝À ì]à+∫q á dæìe÷˝À sêyéT düs¡düq Ç*j·÷Hê q{Ï+∫+~. »qe] 11q á dæìe÷ $&ÉT<ä\sTT´+~.

- JULY 2012 59


trade GUIDE My CHOICE QUIZ COMPETET ON d ary B RTHDAYS EXCLUS VE >∑ã“sYdæ+>˘ edü÷fi¯fl es¡¸+

n~ÛHêj·T≈£î&ÉT edü÷fi¯ófl

LittleStar

n~ÛHêj·T≈£î&ÉT zô|ì+>˘‡ nqT≈£îqïkÕúsTT˝À ñHêïsTT. dæ+–˝Ÿ Ád”ÿHé ~Ûj˚T≥s¡¢˝À 70 XÊ‘·+ qT+∫ 100 XÊ‘·+ {Ϭøÿ≥T¢ neTTà&ÉTb˛‘·THêïsTT. eT©ºô|¢¬ø‡dt˝À 50 qT+∫ 75 XÊ‘·+ {Ϭøÿ≥T¢ neTTà&ÉTb˛‘·THêïsTT. ]©C…’q yÓTT<ä{Ï s√EH˚ <ë<ë|ü⁄ 7.2 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T edü÷\T #˚dæ+~. ø±ì ‘·sê«‹ s√E X¯ìyês¡+ edü÷fi¯ófl 15 XÊ‘·+ ‘·>±Zj·Tì ‘Ó\Tk˛Ô+~. ¬s+&Ée s√Eq 5.9 ø√≥¢ edü÷fi¯ófl kÕ~Û+∫+~. Ä~yês¡+ edü÷fi¯ófl 25 XÊ‘·+ ô|s¡>∑&É+‘√ 7.4 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T edü÷\T #˚dæ+~.

πøe\+ ¬s+&ÉT yêsê˝À¢ >∑ã“sYdü+>˘ j·÷uÛ…’ø√≥¢ yÓTÆ\TsêsTTì <ë{Ï+~. eT÷&ÉT yêsê˝À¢ 59 ø√≥¢≈£î #˚s¡T≈£î+~. ø£˝…ø£åq¢ $esê\T #·÷ùdÔ ìC≤yéT 15 ø√≥T¢, yÓ’C≤>˘ 3.91 ø√≥T¢, ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] 3.91 ø√≥T¢, |ü•ÃeT >√<ëe] 3.90 ø√≥T¢, ø£èwüí 3.09 ø√≥T¢, >∑T+≥÷s¡T 4.18 ø√≥T¢, HÓ\÷¢s¡T 2.05 ø√≥T¢, d”&Ó&é 8.15 ø√≥T¢ edü÷\T #˚dæ+~. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À yÓTT<ä{Ï eT÷&ÉTyêsê\ ø£˝…ø£åqT¢ 42.83 ø√≥T¢. ø£sêï≥ø£ 3.5 ø√≥T¢, <˚X¯+˝Àì $T>∑‘êÁbÕ+‘ê\T 2.2 ø√≥T¢, ze]‡dt 10.5 ø√≥T¢. Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± yÓTT<ä{Ï eT÷&ÉT yêsê\ ø£˝… ø£åqT¢ 59.03 ø√≥T¢.

<äTeTTà πs|ü⁄‘·Tqï <äeTTà

pHé 15 Hê{ÏøÏ pìj·TsY mHé{°ÄsY <äeTTà 50s√E\T |üP]Ô #˚düT≈£î+~. 25 &Ó’¬sø˘º πø+Á<ë\˝À 50 s√E\T |üP]Ô #˚düT≈£î+~. es¡˝Ÿ¶ yÓ’&é u≤ø˘‡ Ä|ò”düT 34.50 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T edü÷\T #˚dæ+~. ìC≤yéT @]j·÷˝À 7.90 ø√≥T¢, yÓ’C≤>˘ ÁbÕ+‘·+˝À 3.04 ø√≥T¢, ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢˝À 2.08 ø√≥T¢, |ü•ÃeT>√<ëe] õ˝≤¢˝À 1.86 ø√≥T¢, ø£ècÕí˝À 2.30 ø√≥T¢, >∑T+≥÷s¡T˝À 3.92 ø√≥T¢, HÓ\÷¢s¡T 1.60 ø√≥T¢, d”&Ó&é 6.30 ø√≥T¢. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 50 s√E\ edü÷\T 29 ø√≥T¢. ø£sêï≥ø£˝À 3.10 ø√≥T¢, $T–*q uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À 0.60 ø√≥T¢, ze؇dt 1.80ø√≥T¢. Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± 34.50 ø√≥T¢ kÕ~Û+∫+~.

60

- JULY 2012


top top 10 audio

N GHT Life trade GUIDE

01

JULAYI

02

GABBAR SINGH

My CHOICE QUIZ

03

DEVUDU CHESINA MANUSHULU

04

EEGA

05

06

ANDALA RAKSHASI

6-3-2, Ground Floor, Ashoka Metropolitan Mall, Road No.1, Banjara Hills, Hyderabad-500034.. Ph.040-66820274/75 Website : www.musicworld.in

d ary B RTHDAYS top 10 vEDio EXCLUS VE UU KODATHARA ULIKKI PADATHARA

SAKUNI

( A Division of Spencer's Retail Ltd.)

COMPETET ON 07

6-3-609/10/A, Ist Floor, Anand Nagar, Opp:Apollo Pharmacy, Khairtabad, Hyderabad - 500 004. Ph.040-66842765, Cell : 99853 33399 E-mail : venugopal.meduri@spencersretail.com Website: www.musicworld.in

08

TUNEEGA TUNEEGA

09

DHAMMU

10

BILLA 2

01

BUSINESSMAN

02

DOOKUDU

OOSARAVELLI

LittleStar 03

SRI RAMARAJYAM

04

PILLA ZAMINDAR

05

SOLO

06

07

VEDAM

08

NIPPU

09

PULI VETA

10

NENU NA RAKSHASI - JULY 2012 61


TRP @

#êq˝Ÿ≈£î m+‘· Á|üC≤<äs¡D ñ+~. @ {°.M. ø±s¡´Áø£e÷ìï Á|ü»\T m≈£îÿe>± #·÷düTÔHêïs¡qï~ ‘Ó \ Tdü T ø√e&ÜìøÏ Ç|ü ⁄ Œ&É T ñ|ü j Ó ÷ –dü T Ô q ï ø=\e÷q+ {Ï.ÄsY.|æ. á ø=\e÷q+ Ä<Ûës¡+>±H˚ @ {°.M.ø±s¡´Áø£eT+ m≈£îÿe »Hê<äs¡D bı+<äT‘·T+<√ ‘Ó\TdüTø√>∑\+. n˝≤π> yêDÏ»´ Á|üø£≥q\T Ç#˚Ãyês¡T ≈£L&Ü á ø=\e÷q+ Ä<Ûës¡+>±H˚ ‘·eT Á|üø£≥q\T ÇdüT+Ô {≤s¡T. Ç+&çjT· Hé f…*$»Hé Ä&çjT· Hé‡ yÓTwüsyY TÓ +{Ÿ dü+düú á ˝…ø£ÿ\T rdüTÔ+~. á πs{Ï+>˘‡qT {≤yéT πs{Ï+>˘‡ n+{≤s¡T. Á|ü‹ {Ï.M. #êq˝Ÿ á {≤yéT πs{Ï+>˘‡ yÓ+≥H˚ |üs¡T>∑T\T rdüTÔ+~. Á|ü‹ ø±s¡´Áø£eT+ á {≤yéT πs{Ï+>˘‡ m˝≤ ñHêïjÓ÷ #·÷düT≈£î+≥T+~.

{≤yéT πs{Ï+>˘‡ ˝…ø£ÿy˚j·T&ÜìøÏ á dü+düú nqTdü]+#˚ |ü<ä∆‹ @+{À ‘Ó\TdüTø√e&É+ ≈£L&Ü nedüs¡+. ˇø£ q>∑s¡+˝À Á|ü»\T @ ø±s¡´Áø£e÷\T m≈£îÿe>± #·÷düTÔHêïs√ ‘Ó\TdüTø√e&ÜìøÏ Ä q>∑s¡+˝Àì ø=ìï Çfi¯fl˝À¢ |”|ü⁄˝Ÿ‡ MT≥sY nH˚ |ü]ø£sêìï neTs¡TÑês¡T. á |ü]ø£s¡+˝À Ä Ç+{Ï yês¡T @ ø±s¡´Áø£e÷\T #·÷XÊs¡T, e¬>’sê $esê\T qyÓ÷<äe⁄‘êsTT. ø±ì Çø£ÿ&√ ‹s¡ø±düT ñ+~. πøãT˝Ÿ Ä|üπs≥s¡T¢ Á|ò”¬ø«˙‡ e÷]Ñ˚ ˝…ø£ÿ\T >∑+<äs¡>√fi¯+ ne⁄‘êsTT. Ç|ü⁄Œ&ÉT ø=‘·Ô>± eTs√ f…øÏïø˘ e∫Ã+~. |”|ü⁄˝Ÿ‡MT≥sY πøe\+ &Ü{≤ qyÓ÷<äT #˚j·T&É+ e÷Á‘·y˚T ø±ø£, Áù|ø£≈å î£ \T #·÷dæq ø±s¡´Áø£eT+ u§eTà ≈£L&Ü qyÓ÷<äT #˚düTÔ+~. Ç~ ø±düÔ Ä<Ûës¡|ü&É<ä–q f…øÏïø˘ ø±ì á {Ï.ÄsY.|æ. sπ {Ï+>∑T\T qeTà<ä>yZ∑ H˚ ê nqï~ Á|üXï¯ . qeTà&É+ ø£wüºy˚T nqï~ »yêãT. m+<äTø£+fÒ \ø£å˝≤~ »HêuÛ≤ ñqï q>∑sê˝À¢ ≈£L&Ü øπ e\+ ø=ìï e+<ä\ Çfi¯fl≈£î $T+∫ |”|ü⁄˝Ÿ‡ MT≥s¡T¢ ˝Òe⁄. ¬s+&Ée ø±s¡D+ @eT+fÒ Ç+‘· ô|<ä› uÛ≤s¡‘<· X˚ ¯+˝À øπ e\+ ‘=$Tà~ sêÁcÕº˝À¢ì ô|<ä› q>∑sê˝À¢H˚ á MT≥s¡T¢ ñHêïsTT. ø±ã{Ϻ C≤rj·TkÕúsTT˝À {≤yéT πs{Ï+>˘qT m+‘·es¡≈£î qe÷à˝À Ä˝À∫+#·+&ç.∫qï 62

- JULY 2012

‹s¡ø±düT\T

∫qï |ü≥ºD≤\T, Á>±e÷˝À¢ Á|ü»\T {Ï.$. #·÷dæHê n~ ñ+&˚$. M{Ïì Ç|ü⁄Œ&ÉT 450≈£î ô|+#·T‘·THêïs¡T. n+fÒ á πs{Ï+>∑T\ ˝…ø£ÿ˝À¢øÏ sê<äT. ô|’>± dü+|üqï ≈£î≥T+u≤\ 450 Çfi¯fl˝À¢ @ {°.M. ø±s¡´Áø£e÷\T #·÷düTÔ+{≤s√ qT á πs{Ï+>∑T˝À¢ rdüTø√s¡T. yÓTT‘·Ô+ eTT+ãsTT ny˚ ø±s¡´Áø£e÷\T #·÷düTÔ+<äì eTq+ ns¡∆+ #˚düTø√yê*. n˝≤π> &Ûç©¢˝À Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 355 ø±ã{Ϻ á πs{Ï+>∑T\qT ã{Ϻ Á|ü»\T @ ø±s¡´Áø£e÷\T |”|ü⁄˝Ÿ MT≥s¡T¢ ñ+&˚$ Ç|ü⁄Œ&ÉT 425≈£î ô|+#·T‘·THêïs¡T. #·÷düTÔHêïs√, düe÷»+˝Àì $$<Ûä esêZ\T m˝≤+{Ï ø√˝Ÿø£‘ê˝À 265 |”|ü⁄˝Ÿ MT≥s¡T¢, #ÓqïjYT, u…+>∑Tfi¯Ss¡T, ø±s¡´Áø£e÷\T #·÷düTÔHêïjÓ÷ ‘Ó\TdüTø√e&É+ nqï~ ôV’≤<äsêu≤<é\˝À Á|ü‹#√≥ 255 |”|ü⁄˝Ÿ MT≥s¡¢‘√ kÕ<Û´ä |ü&˚ $wüjT· + ø±<äT. q>∑sê\T, |ü≥D º ≤\T, Á>±eT˝À¢ì |üìø±ì#˚ÃdüTÔHêïs¡T. $$<Ûä esêZ\ Á|ü»\+<äs¡T m˝≤+{Ï ø±s¡´Áø£e÷\T #·÷düTÔHêïs√ $X‚¢wæ+∫ #Óù|Œ ˝…ø£ÿ\T ø±$$. Çø£ ÿ &É >∑ e Tì+#· e \dæ q eTs√ $wü j · T y˚ T eT+fÒ , Çfi¯fl˝À¢ ñ+&˚ f…*$»Hé\˝À #·÷ùd ø±s¡´Áø£e÷˝Ò á ø£˙dü+ @ q>∑sê˝À¢ á MT≥s¡T¢ ñHêïjÓ÷ n$ ≈£L&Ü ˝…ø£ÿ˝À¢øÏ ekÕÔsTT. ¬skÕº¬s+≥T¢ ‘·~‘·s¡ Á|ü<˚XÊ˝À¢ #·÷ùd ˝…øÿ£ ≈£î ø=H˚ï ñHêïsTT. ñ<ëVü≤s¡D≈£î 2013 ∫e] Hê{ÏøÏ ø±s¡´Áø£e÷\T Ç+<äT˝ÀøÏ sêe⁄. \ø£å ø£Hêï ‘·≈£îÿe {≤yéT dü+düú eTs√ 2000 MT≥s¡T¢ m≈£îÿe>± ô|{≤º\ »HêuÛ≤ ñqï |ü≥ºD≤˝À¢ Á|ü»\T m+‘· ùd|ü⁄ f…*$»Hé qT≈£î+≥T+<ä+≥. <˚X+¯ ˝À 1470\ø£\å Çfi¯fl˝À¢ f…*$»qT¢ #·÷dæHê á ˝…ø£ÿ˝À¢øÏ sês¡T. <˚X¯+˝Àì Äs¡T yÓTÁ{À ñHêïsTT. Ç+‘· ô|<ä› »HêuÛ≤ f…*$»Hé #·÷düTÔ+fÒ {≤yéT q>∑sê\T Á|ü<Ûëq+>± á ˝…ø£ÿ˝À¢øÏ rdüT≈£î+{≤s¡T. Ä rdüT≈£î+≥Tqï ˝…ø£ÿ˝À¢ XÊ+|ü⁄˝Ÿ ôd’E #ê˝≤ #ê˝≤ ∫qï~. ‘·sê«‘· |ü~ \ø£å\ ø£Hêï m≈£îÿe »HêuÛ≤ ñqï q>∑sê\ Á|üdTü ‘Ô +· 167 q>∑sê\T, |ü≥Dº ≤˝À¢ øπ e\+ 8100 MT≥s¡T¢ qT ~«rj·TkÕúsTT˝À rdüT≈£î+{≤s¡T. \ø£å ø£Hêï m≈£îÿe ñHêïsTT. n+fÒ πøe\+ 8100 ≈£î≥T+u≤\T f…*$»Hé |ü~\ø£å\ ø£Hêï ‘·≈£îÿe »HêuÛ≤ ñqï |ü≥ºD≤\qT ø±s¡´Áø£e÷\T @$ #·÷düTÔHêïjÓ÷ <ëì Ä<Ûës¡+>± ‘·èrj·TkÕúsTT˝À rdüT≈£î+{≤s¡T. yÓTT‘·Ô+ uÛ≤s¡‘·<˚X¯+ Á|ü»\T f…*$»Hé˝À @ ø±s¡´Áø£e÷\T #·÷düTÔHêïs√ #Óù|ŒdüTÔHêïs¡T. Ç~ Vü‰kÕ´düŒ<ä+>± ˝Ò<ë? Ä+Á<Û ä Á |ü < ˚ X Ÿ ˝ À yÓ T T‘· Ô + 13 |ü ≥ º D ≤˝À¢ {≤yé T {≤yéT dü+düú 2013 Hê{ÏøÏ 225 |ü≥ºD≤\T q>∑sê˝À¢ πø+Á<ë\THêïsTT. Çø£ÿ&É e÷Á‘·y˚T {Ï.M. ø±s¡´Áø£e÷\T yÓTT‘·Ô+ 10 y˚\ MT≥s¡T¢ ô|&É‘êeT+{À+~. n+fÒ eTs√ mes¡T #·÷düTHÔ êïs¡qï~ ˝…øÿ£ \T rkÕÔsT¡ . $T–*q ÁbÕ+‘ê\T ¬s+&ÉTy˚\ MT≥s¡T¢ ô|+#·&É+ #˚k˛Ô+~. <˚X¯+˝Àì Á>±MTD ˝…ø£ÿ˝À¢ ñ+&Ée⁄. M{Ï˝ÀqT πøe\+ ôV’≤<äsêu≤<é ˇø£ÿfÒ ÁbÕ+‘ê˝À¢ <ë<ë|ü⁄ 150 \ø£å\ f…*$»Hé ≈£î≥T+u≤\T eTTK´yÓTÆq~. $T–*qe˙ï ¬s+&ÉekÕúsTT˝ÀøÏ e÷Á‘·y˚T @ ø±s¡´Áø£e÷\T #·÷düTÔHêïjÓ÷ á MT≥s¡T¢ ˝…ø£ÿô|≥ºe⁄. ekÕÔsTT. {≤yéT ˝…ø£ÿ\ Ä<Ûës¡+>±H˚ {Ï.M˝À¢ yêDÏ»´ Á|üø£≥q\T ekÕÔsTT ø±ã{Ϻ ˇø£ ˝…ø£ÿ Á|üø±s¡+ ˇø£ |”|ü⁄˝Ÿ MT≥sY ø√{≤¢~ »HêuÛ≤ ñqï <˚X+¯ ˝À øπ e\+ ø=ìï e+<ä\ Çfi¯fl˝À¢ <ë<ë|ü⁄ ˇø£ ø√{Ï s¡÷bÕj·T\ yêDÏ»´ Á|üø£≥q\qT @ ø±s¡´Áø£e÷\T #·÷düTÔHêïs√ XÊ+|ü⁄˝Ÿ düπs«˝≤ #˚dæ ny˚ Á|üuÛ≤$‘·+ #˚düTÔ+~. ø±s¡´Áø£e÷\T yÓTT‘·Ô+ <˚X¯+ #·÷düTÔ+<äì #Ó|üŒ&É+, <ëì Ä<Ûës¡+>± yêDÏ»´ Á|üø£≥q\T Çe«&É+ »s¡T>∑T‘√+~. á eTT+ãsTT ˝≤+{Ï eTVü‰q>∑s¡+˝À 312 |”|ü⁄˝Ÿ MT≥s¡T¢ ˝…ø£ÿ\qT qeTà>∑\e÷?


PA

RAZZI

BEAUTY t ps BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psychology top N GHT Life trade GUIDE My CHOICE QUIZ COMPETET ON d ary B RTHDAYS

esê¸ø±\+˝À kÂ+<äs¡´+

bÕ<ë\T esê¸ø±\+˝À $T>∑‘ê ø±˝≤\ ø£Hêï #·s¡à dü+s¡ø£åD≈£î m≈£îÿe>± C≤Á>∑‘·Ô\T

rdüTø√e\dæ ñ+≥T+~. eTTK´+>± bÕ<ë\ dü+s¡øDå£ $wüjT· +˝À eT]+‘· C≤Á>∑‘·Ô>± ñ+&Ü*. esê¸ø±\+˝À m+‘· ‘·&Ée≈£L&É<äT nqT≈£îHêï ≈£î<äs¡<äT. ‘·&Ée&É+ ‘·|üŒ<äT. n+<äTe\¢ M\sTTq+‘· es¡≈£î wüOdt yê&É≈£î+&Ü ñ+fÒ eT+∫~. dæ¢|üŒsY‡ yÓ÷&É˝Ÿ #Ó|ü⁄Œ\T y˚düTø√e&É+ e\¢ ñ|üjÓ÷>∑+ ñ+≥T+~. esê¸ø±\+˝À ‘·&çdæ e#êÃø£ X¯óÁuÛÑyÓTÆq ˙fi¯fl‘√ ø±fi¯flqT ø£&ç– Äs¡u…≥Tºø√yê*. áø±\+˝À y˚fi¯fl dü+<äT˝À¢ |òü+>∑˝Ÿ ÇHéô|øò Hå£ ‡é m≈£îÿe>± edüT+Ô {≤sTT ø±ã{Ϻ ‘·T&ÉT#·T≈£îHêïø£ j·÷+{° |ò+ü >∑˝Ÿ bÂ&És¡T yê&Ü*. >√fi¯ófl bı&Ée⁄>± ñ+fÒ eT{Ϻ #˚] <ëìe\¢ ÇHéô|òø£åHé e#˚à neø±X¯+ ñ+≥T+~ ø±ã{Ϻ yê{Ïì ø£‹Ô]+#·T≈£î+≥÷ ñ+&Ü*.

ôE≥Tº V≤sTTsY ‘·&çXÊø£ bı&ç>± Äs¡u…≥Tºø√yê*. á ø±\+˝À M\sTTq+‘·es¡≈£î

q÷HÓ, ôV≤sTTsYôd{Ϻ+>˘ C…˝Ÿ‡, ø£+&ûwüqsY‡ yê&É≈£î+&Ü ñ+fÒ eT+∫~. yê{Ïì yê&çq ‘·sê«‘· ‘·\ m|ü⁄Œ&Ó’Hê ‘·&çùdÔ K∫Ñ·+>± j·÷+{Ï &Ü+Á&É|òt cÕ+|üP‘√ ‘·\kÕïq+ #˚j·÷*. ‘·&ç Äsêø£ E≥Tº ∫{Ï¢q≥Tº ø£ì|æùdÔ dæs¡yéT yê&ÉTø√e#·TÃ.

dæá ø±\+˝À ÿHé πø|ò+üsY>∑˝Ÿ ÇHéô|øò Hå£ ‡é m≈£îÿe>± edüT+Ô {≤sTT ø±ã{Ϻ düTìï‘·yTÓ qÆ

#√≥¢ e÷sTTX¯Ã¬s’»sY yê&É≈£î+&Ü ñ+fÒ eT+∫~. kÕïq+ #˚dæq ‘·sê«‘· e÷sTTX¯Ã¬s’»sY ã<äT\T j·÷+{Ï |òü+>∑˝Ÿ bÂ&És¡T¢ yê&É&É+ eT+∫~. esê¸ø±\+˝À ø±düà{Ïø‡˘ m˝≤ yê&Ü˝À j·TTer j·TTe≈£î\T ‘Ó\TdüTø√e&É+ #ê˝≤ nedüs¡+. á ø±\+˝À ø±düà{Ïø˘‡ m+‘· ‘·≈£îÿe>± yê&ç‘˚ n+‘· eT+∫~. ˇø£y˚fi¯ ø±düà{Ïø˘‡ yê&çq≥¢sTT‘˚ n$ yê≥sY Á|üP|òt ñ+&Ü*. Ç|ü⁄Œ&ÉT mø±«dt uÒdt ñqï e÷sTTX¯Ã¬s’»sY, bòÂ+&˚wüHé‡, ø±+bÕø˘ bÂ&És¡T¢ e÷¬sÿ{Ÿ˝À <=s¡T≈£î‘·THêïsTT yê{Ïì yê&Ü*. dæ+|ü⁄˝Ÿ>± y˚Tø£|t m˝≤ ñ+&Ü\+fÒ, ø°q‡sY, {ÀqsY, yê≥sY Á|òPü |òt ø±+bÕø˘ bÂ&És¡T, yê≥sY Á|üP|òt ◊ ˝…’qsY e÷Á‘·y˚T yê&Ü*. n+‘·≈£î $T+∫ á ø±\+˝À ø±düà{Ïø˘‡ yê&É≈£î+&Ü ñ+fÒ eT+∫~. á C≤Á>∑‘·Ô\T nìï rdüT≈£îHêï |òü+>∑˝Ÿ ÇHéô|òø£åHé‡ eùdÔ MT <ä>∑Zs¡ ñqï &Üø£ºsYqT dü+Á|ü~+#·&É+ eT+∫~. e÷¬sÿ{Ÿ˝À <=]πø e÷eT÷\T Áø°eTT˝À¢ ôdºsêsTT&é‡ m≈£îÿe>± ñ+{≤sTT. ø±ã{Ϻ dü«+‘· yÓ’<ä´+ #˚j·T≈£î+&Ü ñ+fÒ eT+∫~.

&Ü. |æ. ñcÕ, m+._._.j·Tdt. &ç.&ç.

&Ós¡à{Àø±kÕà\õdtº düeTì« dæÿHé øÏ¢qø˘ $»j·Tq>∑sY ø±\˙, ôV’≤<äsêu≤<é

- JULY 2012 63


My CHOICE QUIZ 1

3 2

COMPETET ON d ary B RTHDAYS EXCLUS VE

4

5

#Ó|üŒ+&ç #·÷<ë›+!

LittleStar 1. á düìïy˚X¯+ @ ∫Á‘·+˝Àì~? 2. á &Ó’¬sø£ºsY ù|πs+{Ï? 3. á V”≤s√sTTHé mes√ #Ó|ü⁄aø√+&ç? 4. meØ >±j·Tì? 5. á V”≤s√ mes¡T?

< q u i z & c o m p E t i t i o n > < q u i z & c o m p E t i t i o n >

(

Quiz $CÒ‘·\T pHé dü+∫ø£ ª#Ó|üŒ+&ç #·÷<ë›+!µ $CÒ‘· HêR>X¯«sêe⁄, n~˝≤u≤<é

>>> ‘·eTHêï &ÜHé‡ #·÷dæ sêyéT @eT+≥THêï&ÉT e÷≈£î u…dtº &Ó’˝≤>˘ sêdæ |ü+|ü+&ç.. –|òtº bÕ´ø˘ n+<äTø√+&ç. <<< 64

- JULY 2012

Address: Kaarthik Media & Entertainment HOUSE NO: 1-65/2/A/46, PLOT NO: 46, CYBER HILLS, GUTTALA BEGUMPET,, NEAR KAVURI HILLS HYDERABAD - 500 081, email: editor@tollywoodmag.com

pHé dü+∫ø£ &Ó’˝≤>˘ ø±+f…dtº˝À m+|æø£sTTq ñ‘·ÔeT ø±´|ü¸Hé

nu≤“ #ê˝≤ eTT<=›düTÔHêïe⁄? $CÒ‘· :

|ü⁄˝≤¢sêe⁄, ôV’≤<äsêu≤<é


trade GUIDE My CHOICE

î ‘Ó\|ü+&ç, ˇø£ dü+e‘·‡s¡+ es¡¸+˝À ‘·&ç∫q uÛ≤eT\˝À MT≈£î q∫Ãqyês¡T e÷≈£ {≤©e⁄&é düu`Ádæÿ|ü¸Hé ¬>\T#·Tø√+&ç.

d ary B RTHDAYS EXCLUS VE

pHé dü+∫ø£ $CÒ‘·

COMPETET ON

¬sVü≤e÷Hé, Vü≤qTeTø=+&É

QUIZ

LittleStar

Address: Kaarthik Media & Entertainment HOUSE NO: 1-65/2/A/46, PLOT NO: 46, CYBER HILLS, GUTTALA BEGUMPET,, NEAR KAVURI HILLS HYDERABAD - 500 081, email: editor@tollywoodmag.com

- JULY 2012 65


july birthdays

d ary B RTHDAYS 01 02VE EXCLUS 04

05

LittleStar 07 08

66

03 06 09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

- JULY 2012

dü+^‘· ø£fi≤ì~Û, >±qø£fi≤uÛÑ÷wüD, >±q>∑+<Ûäs¡«, >±j·Tø£•U≤eTDÏ, dü+^‘·ø£fi≤ düs¡dü«‹ |ü<äà$uÛÑ÷wüDY eT+>∑fi¯+|ü*¢ u≤\eTTs¡∞ ø£èwüí e+{Ï eTVü‰qTuÛ≤e⁄&ÉT »ìà+∫q HÓ\ E˝…’ HÓ\. Äj·Tq ø£sêï≥ø£ dü+^‘·+˝À kÕ{Ï˝Òì y˚T{Ï. ø£$, dü«s¡ø£s¡Ô, >±j·T≈£î&ç>± C≤rj·T, n+‘·sê®rj·TkÕúsTT >∑T]Ô+|ü⁄ |ü+<ës¡T. $X¯«q≥#·Áø£e]Ô j·Td”«s¡+>±sêe⁄ »j·T+‹ á HÓ\˝ÀH˚ ñ+~. dü+^‘· dü«sê\‘√ Áù|ø£å≈£î\qT eT+Á‘·eTT>∑T›\T #˚düTÔqï ø°s¡yêDÏ |ü⁄{Ϻqs√E á HÓ\˝ÀH˚ ñ+~. <äs¡Ùø£‘ê«ìï ø=‘·Ô |ü⁄+‘·\T ‘=øÏÿ+∫q ¬ø.u≤\#·+<äsY |ü⁄{Ϻ+~ á HÓ\˝ÀH˚. á HÓ\ {≤©e⁄&é≈£î m+‘· Á|üeTTKyÓTÆq<√ #·÷<ë›+ 1 Tatineni prakash rao A.kodanda rami reddy 3 S.V.R. 4 Kiravani S.Gopal reddy 5 Kalyan ram 6 M bala muralikrishna 8 Revathi 9 K.Bala chandar 10 Kota srinivas rao 11 C.S.R Sravanthi ravi kishore 12 Dhavala Mallik 14 Raviraja peenisetti Tanikella Bharani 16 kathrina kaif 18 S.V.R. soundarya 19 Rajendra prasad 21 Madhu shalini 23 Kodi ramakrishna 24 B.Gopal 25 Kaikala satyanarayana 27 sai kumar 28 Krishna vamsi 29 C.Narayana reddy 31 sarath babu Allu Ramalingaiah

Director, Vardhanthi Director, Birthday jayanthi Music Director, Birthday Cinematographer, Birthday Actor, Birthday classical singer, Birthday Actress, Birthday Director, Birthday Actor, Birthday Actor, jayanthi Producer, Birthday Director, Birthday Director, Birthday Actor, Birthday Actress, Birthday Vardhanthi Actress, jayanthi Actor, Birthday Actress, Birthday Director, Birthday Director, Birthday Actor, Birthday Actor, Birthday Director, Birthday Writer, Birthday Actor, Birthday ActoR, Vardhanthi

dües¡D: pHé dü+∫ø£ &Ó’Ø˝À dæìe÷{ÀÁ>∑|òüsY j·Tdt. >√bÕ\¬s&ç¶ nì b¥s¡bÕ≥Tq n#·Tà nsTT´+~. Áb¥&É÷´düsY j·Tdt. >√bÕ\¬s&ç¶ nì #·<äe>∑\s¡T. »]–q b¥s¡bÕ≥T≈£î ∫+‹düTÔHêï+.

31


If suffering brought wisdom, the dentist's office would be full of luminous ideas. You Dit it!

By getting your teeth checked on a regular basis, you can decrease the chances of having cavities and work done to repair your teeth.

5 Reasons to visit

1. Excellent oral Diagnostic. 2. Ultra Modern Hygienic. 3. 98% Patients join with us. 4. A family & Friendly relationship. 5. Q3 Service(Qualify - Quickly - Quality)

Dental Guard makes teeth strong & shiny

Now @

NOW @ Himayathnagar Nizampet X-Roads

www.positivedental.com

Advanced Oral Clinic

SBI, Kavuri Hills, Hyd - 83. : Opp: Madhapur 040 64531002, 9248041001 HIG, MRO lane, Dharmareddy Colony, : 203, K.P.H.B. Hyd - 72. 040 -23151103, 9290901003 Leela Nilayam, Behind RTC Bus Stop, : 22/A, S.R.Nagar Hyd - 38. 040 23700103, 9391116660 X-Roads Opp: Minarva Coffee Shop,1st floor, Zee Himayathnagar : Nizampet Nizampet 9246211006 Plaza, Hyd - 29.040 - 66781002, 9246211006

92480 41001


Tollywood Magazine July - 2012  

Tollywood Magazine July - 2012

Tollywood Magazine July - 2012  

Tollywood Magazine July - 2012

Advertisement