Page 1

RNI No: APTEL/2003/10076 Postal Reg No: HD/1152/2011`13

february 2013 issue 02 VOL 10

/tollywood /tollywood

|üeHé ø£fi≤´DY‘√ ˝…ø£ÿ\T e÷]b˛‘êsTT!

Exclusive interviews

> eTDÏs¡‘·ï+ > @.ÄsY.¬sVü≤e÷Hé > düeT+‘· > lø±+‘Y n&ܶ\ > |òæwtyÓ+ø£{Ÿ > MD≤bÕDÏ

nyês¡T¶\ Īy˚X¯´µeTT Special Story

kriti kharbanda & Exclusive Photo Shoot


Every artist was first an amateur. Murali Mohan Ravi

Credits:

Editor in Chief Executive Editor Head`Creative Visualizer / Layouts Marketing Manager Publication Consultant Marketed By Distributed By

: Murali Mohan Ravi : Vijayanand Keetha : Suresh Kumar CH : SS Digwijesh : Obulareddy : Raghurama Raju Kalidindi : Kaarthik Media & Entertainment : Times Agencies

For Advertisement Enquires Call : +91 8008819333, 8008085333 Media Partners:

Online Partner:

Follw Us On :

facebook.com/tollywood twitter.com/tollywood youtube.com/tollywoodtube email: editor@tollywoodmag.com I www.tollywood.net

subscription 1 year (12 issues) : Rs 250

2 Year ( 24 issues) : Rs 475

Name:_______________________________________________________________________ Address: _____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ City: ____________________________ Pin:________________________________________ Phone Number: ___________________Email Id:_____________________________________ Please find enclosed cheque/dd no: _________________________ Date: ________________ IN favoUr of : Kaarthik Media & Entertainment Mailing Address: KAARTHIK MEDIA & ENTERTAINMENT, HOUSE NO: 1`65/2/A/46, PLOT NO: 46 CYBER HILLS, GUTTALA BEGUMPET,, NEAR KAVURI HILLS HYDERABAD- 500 081. Ph: 040 6455 3444 Terms & Conditions 1. Rates are valid for Hyderabad only. For delivery to other parts of Andhra Pradesh add Rs 40 per 12 issues, Rs 80 for 24 issues. 2. Kaarthik Media & Entertainment is not responsible for postal delays or delivery failures. 3. Subscriptions are not refundable. 4. All disputes are subject to the exclusive jurisdiction of competent courts in Hyderabad only.

talent

wanna be featured

in

send your details and portfolio to editor@tollywoodmag.com

Edited, Printed, Published and Owned by Murali Mohan Ravi, Flat # 410, D`Block, Keerthi Apartments, Yellareddyguda, Hyderabad – 500073 and Printed at Kala Jyothi Process Pvt Ltd, 1`1`60/5, RTC X Roads, Hyderabad – 500020 Designed at Kaarthik Media & Entertainment, HOUSE NO: 1`65/2/A/46, PLOT NO: 46, CYBER HILLS, GUTTALA BEGUMPET, NEAR KAVURI HILLS HYDERABAD- 500 081 . All rights are reserved. Republishing in whole or part without written permission is prohibited. TOLLYWOOD takes no responsibility for unsolicited photographs or material. All photographs, unless otherwise indicated, are used for illustrative purposes only. PUBLISHED FOR THE MONTH OF february 2013 – VOLUME 10 ISUUE 02, RNI No: APTEL/2003/10076 Postal Reg No: HD/1152/2011`13

6

- february 2013


pg

44 pg. 34

pg. 60

<<

February

2013

Contents

pg. 62 pg. 54 10. 24. 25. 26. 27. 28. 30. 31. 32. 34. 37. 38. 39.

{≤©e⁄&é q÷´dt Ä&çjÓ÷ ˝≤+#ÛY eT÷M zô|ì+>˘‡ dæìe÷ ]eP«´ - d”‘·eTà yêøÏ{À¢ dæ]eT˝…¢ #Ó≥Tº dæìe÷ ]eP«´ - Hêj·Tø˘ dæìe÷ ]eP«´ - $X¯«s¡÷|ü+ ø√©e⁄&é q÷´dt u≤©e⁄&é q÷´dt Vü‰©e⁄&é q÷´dt V”≤s√sTTHé düeT+‘· ∫{Ÿ #ê{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY eTDÏs¡‘·ï+ Ç+≥s¡÷«´ Á|æeP«´ - |òæÁãe]˝À dæìe÷\ dü+<ä&ç <äs¡Ù≈£î&ÉT lø±+‘Y n&ܶ\ eTH√uÛ≤yê\T

8

- february 2013

pg. 37

pg. 40 40. 42. 43. 44. 52. 54. 56. 57. 58. 60. 62. 64. 66.

ôdŒwü˝Ÿ k˛ºØ - j·TeTT+&É! qeT¨ j·TeT kÕ+düÿè‹ø£ yÓ’uÛÑe+ nø£ås¡<ÛëeT+ dü+^‘· e÷+Á‹≈£î&ÉT @.ÄsY.¬sVü≤e÷Hé Ç+≥s¡÷«´ ø£è‹ ø£s¡“+<ë mø˘‡≈£L¢õyé bòı{ÀwüO{Ÿ - Ç+≥s¡÷«´ q≥T&ÉT |òæwt yÓ+ø£{Ÿ‘√ ø±ùd|ü⁄ mø˘‡≈£L¢õyé k˛ºØ - nyês¡T¶ Äy˚X¯´eTT 24 Áø±|òtº‡ dü+^‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT MD≤bÕDÏ‘√.... cÕsYº |òæ˝Ÿà &Ó’¬sø£ºsY - $H√<é - ˇø£ eTs¡D+ ]yÓ’+&é V”≤s√ Hêì bòÕ´wüHé {Ϭø{Ÿ ≥T {≤©e⁄&é - »sê, düT˙‘ê sêHê ôdø˘‡ n+&é ôd’ø±\J {≤©e⁄&é &Ó’Ø


NEWS HAPPENINGS

LIFE style HOT SPICY

j·÷ø£åHé V”≤s√>± ñ<äjYT øÏs¡DY

CHIT CHAT PA

RAZZI

BEAUTY t ps BEHIND THE WOODS

&Û ç © ¢ >±´+>˘ π s |t u≤~Û ‘ · T sê*>± LOCAT #Ûê]à? ON

ñ<äjYTøÏs¡DY, πswüà »+≥>± u≤˝≤J mHé.kÕsTT <äs¡Ùø£‘·«+˝À eT©º&Ó’eTq¸Hé‡ düeTs¡ŒD˝À ô|ò’yékÕºsY m+≥sYf…ÆHéyÓT+{Ÿ‡ |ü‘êø£+ô|’ ‘˚fi¯¢ s¡y˚Twt, mHé.dæ.ôV≤#Y. sêCÒwt ì]àdüTÔqï ∫Á‘·+ C…’ lsêyéT. wüO{Ï+>˘ bÕsYº |üP]Ô #˚düT≈£îqï á ∫Á‘·+ Á|üdüTÔ‘·+ ìsêàD≤+‘·s¡ ø±s¡´Áø£e÷\T »s¡T|ü⁄≈£î+{À+~. dü+Áø±+‹ s√Eq á dæìe÷ |òüdtº {°»sYqT Ç{°e˝Ò $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ñ<äjYT øÏs¡DY e÷{≤¢&ÉT‘·÷... Ç|üŒ{Ïes¡≈£L n˙ï \esYu≤jYT bÕÁ‘·˝Ò #˚XÊqT. Ç+<äT˝À ‘=*kÕ]>± j·÷ø£åHé V”≤s√>± ø=‘·Ô u≤D°˝À ø£ì|æ+#·uÀ‘·THêï. Hê ¬øØsY eT∞¢ eT\T|ü⁄ ‹s¡T>∑T‘·T+~. nì ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ñ<äjYT øÏs¡DYøÏ~ ôdø£+&é Çìï+>˘‡ ˝≤+{Ï dæìe÷ nì ìsêà‘· eT©º&Ó’yÓTq¸Hé yêdüT ‘Ó*bÕs¡T. |òæÁãe] yÓTT<ä{Ïyês¡+˝À bÕ≥*ï, ÄK] yês¡+˝À ∫Á‘êìï $&ÉT<ä\ #˚j·T&ÜìøÏ düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïs¡T. Vü≤Øwt ø£˝≤´DY, Ä~‘·´ $TqHé, #·\|ü‹sêe⁄, myÓTàdt Hêsêj·TD Ä©, u…qØ® ‘·~‘·s¡T\T q{Ï+#ês¡T. &Üπø dü+^‘·eT+~+#ês¡T.

&Ûç©¢ >±´+>˘ πs|t <äTs¡È≥q H˚|ü<∏ä´+˝À z ∫Á‘êìï s¡÷bı+~+#˚+<äT≈£î <äs¡Ù≈£î&ÉT n˝≤¢DÏ l<ÛäsY düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T, Væ≤+B uÛ≤wü˝À¢ á ∫Á‘êìï #·<ä\yê&É lìyêdüsêe⁄ ì]à+#·qTHêïs¡ì düe÷#ês¡+. nsTT‘˚ u≤~Û‘·Tsê* bÕÁ‘·˝À #Ûê]à q{Ï+#˚ neø±X¯eTT+<äì |òæ*+q>∑sY esêZ\+≥THêïsTT. nqTø√≈£î+&Ü ˇø£s√E, eT+Á‘·+, eT+>∑fi¯ e+{Ï V”≤s√sTTHé z]jÓT+f…&é ∫Á‘ê˝À¢ q{Ï+∫q #Ûê]àøÏ $T+∫ ù|s=∫Ã+~. $eTs¡Ù≈£î\ Á|üX¯+dü\+<äT≈£î+~. n+<äTπø á bÕÁ‘·≈£î #ÛêØà Hê´j·T+ #˚düTÔ+<äì <äs¡Ùø£ ìsêà‘·\T uÛ≤$düTÔHêïs¡≥. &Ó’¬sø£ºsY n˝≤¢DÏ l<ÛäsY á <äTs¡È≥q≈£î dü+ã+~Û+∫q |üP]Ô $esê*ï ùdø£]+#˚ |üì˝À _J>± ñHêïs¡≥. nsTT‘˚ á ∫Á‘·+˝À #ÛêØà q{ÏdüTÔ+<ë? ˝Ò<ë? nH˚~ ‘Ó*j·÷\+fÒ eT] ø=~›ø±\+ m<äTs¡T#·÷&Éø£ ‘·|üŒ<äT.

fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psychology

ìsêà‘·>± sêC≤s¡M+Á<ä Hêì >±Á ‘ · < ëq+ |ü\T ∫Á‘ê˝À¢ ø±´¬sø£ºsY q≥T&ç>±, $\Hé>± q{Ï+∫q sêC≤ s¡M+Á<ä Ç|ü&ÉT {≤©e⁄&é˝À eT+∫ bòÕyéT˝À ñqï V”≤s√

top N GHT Life trade GUIDE My CHOICE 10

QUIZ

- february 2013

Hêì. áj·Tq z dæìe÷≈£î >±Á‘·<ëq+ #˚dæ Á|ü‘˚´ø£ Äø£s¡¸D>± ì*#ês¡T. &ç |òüsY <√|æ&ç nH˚ ∫Á‘êìøÏ Äj·Tq yêsTTdt zesY Ç#êÃs¡T. >∑‘·+˝Àq÷ ã&Ü V”≤s√\T bÕÁ‘·©ï, ø£<∏ä˙ |ü]#·j·T+ #˚dü÷Ô >±Á‘êìï n+~+#ês¡T. Ç|ü&ÉT M] C≤_‘ê˝À Hêì ≈£L&Ü #˚]qf…̺+~. ø£<∏ä ‘·e÷cÕ>± kÕ–b˛‘·T+<ä≥. n+<ä T π ø Hêì yêsTTdt zesY #Ó ù |Œ+<ä T ≈£ î n+^ø£ ] +#ê&É ≥ . á ∫Á‘êìøÏ dæ s êCŸ ø£ \ ¢ <äs¡Ù≈£î&ÉT. sêCŸ ì&çyÓ÷s¡T, &ç.¬ø.ø£èwüí ìsêà‘·\T. |òæÁãe] 14q á dæìe÷ Áù|ø£å≈£î\eTT+<äT≈£î sêqT+~.

ìsêà‘·>± e÷sê&ÉT. ‘·q ‘=* Á|üj·T‘·ï+>± }|æ] nH˚ ∫Á‘êìï s¡÷bı+~düTÔHêïs¡T. ¬ssTTHé uÀ Ø˝Ÿ‡ |ü‘êø£+ô|’ X‚wü–], düTs¡_Û »+≥>± á ∫Á‘êìï ì]àdüTÔHêïs¡T. m&É«sY¶ ô|¬sCŸ <äs¡Ù≈£î&ç>± |ü]#·j·TeTÚ‘·THêï&ÉT. dæìe÷ wüO{Ï+>˘ |üP]Ô #˚düTø=ì Á|üdüTÔ‘·+ ìsêàD≤+‘·s¡ ø±s¡´Áø£e÷\T »s¡T|ü⁄≈£î+{À+~. $_ÛqïyÓTÆq Vü‰Ás¡sY ø£<∏ë+X¯+‘√ ‘Ós¡¬øøÏÿ+#ês¡T. ø=‘·Ô>± ô|fiËÌ¢q z »+≥ Vü‰˙eT÷Hé ø√dü+ ˇø£ bòÕsYà Vü≤ÖdtøÏ yÓfi¯‘ês¡T nø£ÿ&É yê]øÏ m<äT¬s’q nqTuÛÑyê˝Ò+{Ï nH˚~ á ∫Á‘· ø£<∏ä.


NEWS HAPPENINGS

LIFE style

Vü‰©e⁄&é kÕúsTT˝À ns¡$+<é2 HOT SPICY m |òæ˝Ÿà u…’ ns¡$+<é e+{Ï dü÷|üsY Væ≤{Ÿ ∫Á‘êìï Áù|ø£å≈£î\≈£î n+~+∫q &Ó’¬sø£ºsY X‚KsY dü÷]. áj·Tq <äs¡Ùø£‘·«+˝À ‘Ós¡¬øøÏÿq eTs√ ∫Á‘·+ ns¡$+<é 2. á s√E˝À¢ ù|ò+ l V”≤s√>± q{Ï+#ê&ÉT. l $»j·TuÛÒ] Ábı&Éø£åHé‡ |ü‘êø£+ô|’ düôdŒHé‡ Á~∏\¢sY>± ns¡$+<é2 ∫Á‘êìï ‘Ós¡¬øøÏÿ+#ês¡T. Ç{°e˝Ò Ä&çjÓ÷ Ä$wüÿs¡D »s¡T|ü⁄ø=qï á ∫Á‘êìï |òæÁãe]˝À $&ÉT<ä\ #˚ùd+<äT≈£î dæ<ä∆+ #˚düTÔHêïs¡T. $»jYT ≈£Lsê≈£î\ dü+^‘·eT+~+#ês¡T. m |òæ˝Ÿà u…’ ns¡$+<é Áù|ø£å≈£î\≈£î m+‘·{Ï Á~∏˝Ÿ ø£*–+∫+<√ n+‘·≈£î eT÷&ç+‘·\T á ns¡$+<é2 Áù|ø£å≈£î\qT s¡+õ+|ü CÒdüTÔ+<äì <äs¡Ù≈£î&ÉT #ÓãT‘·THêï&ÉT. y˚TøÏ+>˘ |üs¡+>± Vü‰©e⁄&é kÕúsTT˝À á ∫Á‘êìï ì]à+#êeTì ìsêà‘·\T õ.|òüDÏ+Á<ä, $»jYT #Í<ä] #ÓãT‘·THêïs¡T. e÷<Ûä$ \‘·, n&√ìø£, ø£eT˝Ÿ ø±eTsêE, nedüsê\ lìyêdt, u…qØ®, dü÷s¡´, l˝ÒK Ç+<äT˝À eTTK´bÕÁ‘·\T b˛wæ+#ês¡T.

CHIT CHAT PA

RAZZI

BEAUTY t ps

BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

2

TICKET Áù|$T≈£î\TOLLYWOOD s√Eq 3õ \yé

¬øØsY˝ÀH˚ ôdH˚‡wüq˝Ÿ dæìe÷ ne⁄‘·T+~-m˙ºj·÷sY

m˙ºj·÷sY, lqTyÓ’≥¢ ø±+_H˚wüHé˝À •eu≤ãT ã+&É¢ düeTs¡ŒD˝À |üs¡y˚TX¯«s¡ ÄsYº Ábı&Éø£åHé‡ |ü‘êø£+ô|’ nÁ>∑ìsêà‘· ã+&É¢ >∑DÒwt ì]àdüTÔqï uÛ≤Ø ∫Á‘·+ u≤<écÕ. á ∫Á‘êìï düeTàsY ôdŒwü˝Ÿ>± @Á|æ˝Ÿ 5q ]©CŸ #˚j·T&ÜìøÏ ìsêà‘· düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïs¡T. á ∫Á‘·+˝À ‘·qqT Áù|ø£å≈£î\T, n_Ûe÷qT\T m˝≤ #·÷&Ü\qT≈£î+≥THêïs√ nìï n+XÊ\T Ç+<äT˝À ñ+{≤j·Tì m˙ºj·÷sY #ÓãT‘·THêï&ÉT. ‘·q ¬øØsY˝ÀH˚ ôdH˚‡wüq˝Ÿ eT÷M ne⁄‘·T+<äH˚ BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêï&ÉT. u≤<écÕ˝À m˙ºj·÷sYqT ø=‘·Ô>± #·÷|æ+#˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔHêï&ÉT <äs¡Ù≈£î&ÉT lqTyÓ’≥¢. e÷]à 10q Ä&çjÓ÷ |òü+ø£åHé Á>±+&é>± #˚ùd+<äT≈£î ìsêà‘· ã+&É¢ >∑DÒwt @sêŒ≥T¢ #˚düTÔHêïs¡T. m˙ºj·÷sY düs¡düq ø±»˝Ÿ V”≤s√sTTHé>± q{Ïk˛Ô+~. ‘·eTHé á∫Á‘êìøÏ dü+^‘·eT+~düTÔHêï&ÉT.

26eT+~ ø=‘·Ô ‘ês¡*ï |ü]#·j·T+ #˚dü÷Ô ôd’ÿsY Ç+&çj·÷ dü÷º&çjÓ÷dt dü+düú ì]àdüTÔqï ∫Á‘·+ 3õ \yé. |òæÁãe] 14 $&ÉT<ä\ nH˚~ ñ|üo]¸ø£. >√es¡úHé ÁøÏwüí <äs¡Ù≈£î&ÉT. Á|ü‘ê|t ø√\>∑≥¢ ìsêà‘·. ìsêà‘· ∫Á‘· $X‚cÕ\T ‘Ó*j·TCÒdü÷Ô.. Ç{°e\ $&ÉT<ä\ #˚dæq {°»sY≈£î nìï esêZ˝À¢ $X‚wü düŒ+<äq \_Û+∫+~. eTTK´+>± j·TTe‘·, eTVæ≤fi¯\T MøÏå+#·&É+ <ë«sê m≈£îÿe Á|ü#ês¡+ \_Û+∫+~. Á|üdüTÔ‘·+ ìsêàD≤+‘·s¡ ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ uÛ≤>∑+>± Ø]ø±]¶+>˘ »s¡T>∑T‘√+~. qe‘·s¡+ Áù|eT ø£<∏ë ∫Á‘·$T~. Áù|$T≈£î\ s√E ø±qTø£>± |òæÁãe] 14q dæìe÷ $&ÉT<ä\ #˚j·TuÀ‘·THêïeTì <äs¡Ù≈£î&ÉT ‘Ó*bÕs¡T. H˚{Ï j·TTe‘·s¡+ eTH√uÛ≤yê*ï Á|ü‹_+_+#˚ ∫Á‘·+˝À q{Ï+#·&É+ Äq+<ä+>± ñ+<äì ø£<∏ëHêsTTø£ &ÓuÀsê Äq+<ä+ e´ø£Ô+ #˚dæ+~. sêe⁄ s¡y˚Twt, n+ã{Ï lqT ‘·~‘·s¡T\T Ç+<äT˝À q{Ï+#ês¡T. X‚KsY #·+Á<ä á ∫Á‘êìøÏ dü+^‘·eT+~+#ês¡T.

sex psychology top

N GHT Life

\esY mes¡ T ? Væ≤{Ÿ ∫Á‘ê\‘√ <ä÷düT¬øfi¯óÔqï ìsêà‘· ~˝ŸsêE \esY ù|s¡T‘√ z dæìe÷ ì]à+#·qTHêï&ÉT. l yÓ+ø£fÒX¯«s¡ ÁøÏj˚TwüHé‡

u≤´qsY˝À ì]à+#˚GUIDE á ∫Á‘êìøÏ yêdüTes¡à <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤kÕÔs¡T. á Áù|eT ø£<∏ë ∫Á‘·+˝À Á|üeTTK V”≤s√ q{ÏkÕÔs¡ì trade ìsêà‘· Á|üø£{Ï+#ê&ÉT. Ádæÿ|tº |üqT\T Ç|üŒ{Ïπø |üP]Ô #˚XÊs¡T. ‘·«s¡˝ÀH˚ á dæìe÷ ôd{Ÿ‡ $T~¬øfi¯óÔ+~. Ç+‘·≈£L á ∫Á‘·+˝À q{Ï+#˚ \esY u≤jYT mes¡H˚ ÄdüøÏÔ HÓ\ø=+~.

My CHOICE 12

QUIZ

- february 2013


NEWS HAPPENINGS

LIFE style HOT SPICY

{≤©e⁄&é |ü<ëà\T

CHIT CHAT PA

RAZZI

BEAUTY t ps BEHIND THE WOODS

|ü<àä u÷ÑÛ wüDT&çøÏ ∫s¡+J$, n\T¢ ns¡$+<é n_Ûq+<äq\T

LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psychology top yÓT>± bòÕ´$T©˝À ¬sJHê

∫s¡ + J$ y˚ T q\T¢ & É T kÕsTT<Û ä s ¡ y é T ‘˚ » V” ≤ s√>± ^‘ê ÄsY º ‡ u≤´qsY ˝ À z dæ ì e÷ ‘Ó s ¡ ¬ ø ø£ ÿ qTqï $wü j · T + ‘Ó * dæ + <˚ . m.mdt . s¡ $ ≈£ î e÷sY #Í<ä ] á ∫Á‘êìøÏ <äs¡Ù≈£î&ÉT. ãìï yêdüT, Vü≤]¸<é\T dü+j·TTø£Ô+>± ^‘ê ÄsYº‡ |ü‘êø£+ô|’ ì]àdüTÔHêïs¡T. n\T¢ ns¡$+<é á ∫Á‘êìøÏ düeTs¡Œ≈£î&ÉT. mdt.$.dæ. dæìe÷ ìsêàD+. j·T÷‘Y |òü⁄˝Ÿ m+≥sYf…ÆqsY>± ‘Ós¡¬øø£ÿqTqï á dæìe÷˝À kÕsTT <Ûäs¡yéT ‘˚»øÏ CÀ&û>± πsJHê m+|æø£sTT´+~. >∑‘·+˝À mdtm+mdt, s={°Hé \yé k˛ºØ dæìe÷˝À¢ V”≤s√sTTHé>± q{Ï+∫+B ø£qï&É ã÷´{°. ^‘ê ÄsY‡º u≤´qsY˝À ‘Ósø¬¡ ø£ÿqTqï á dæìe÷‘√ s¬ JHê <äX¯ ≈£î&Ü ‹s¡>q∑ T+<äì <äsÙ¡ ø£ìsêà‘·\T n+≥THêïs¡T. ø£<∏ä n+‘ê ¬sJHê #·TfÒº ‹s¡T>∑T‘·T+<ä≥.

N GHT Life

trade GUIDE My CHOICE 14

QUIZ

- february 2013

•+ãT, nìs¡T<∏é ‘Ó\T>∑TbÕ≥... ø=\yÓ] bÕ≥‘√ <˚X¯yê´|üÔ+>± bÕ|ü⁄˝≤]{° dü+bÕ~+#·T≈£îqï j·TTe dü+^‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT nìs¡T<Ûé ‘êC≤>± eT<ÛäTs¡ l<ÛäsY <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+<äT‘·Tqï u≤´ø˘ u…+#Y dü÷º&Ó+{Ÿ ∫Á‘·+˝À f…Æ{Ï˝Ÿ ^‘êìï Ä\|æ+#ês¡T. B+‘√ bÕ≥T á ∫Á‘·+˝À ‘·$Tfi¯ nÁ>∑q≥T&ÉT •+ãT eTs√ VüQcÕ¬s’q ^‘êìï Ä\|æ+∫q≥T¢ <äs¡Ù≈£î&ÉT eT<ÛäTs¡ l<ÛäsY ‘Ó*bÕs¡T. ùdïVü≤^‘·+, Ç{Ÿ‡ yÓTÆ \yék˛ºØ ∫Á‘ê\ ‘·sê«‘· Äj·Tq <äs¡Ùø£‘·«+˝À ‘Ós¡¬ø≈£îÿ‘·Tqï á ∫Á‘êìï wæ]&û kÕsTT ø£+u…’Hé‡ |ü‘êø£+ô|’ myéT.$.¬ø.¬s&ç¶ ì]àdüTÔHêïs¡T. eTVü≤‘Y sê|òüTy˚+Á<ä, |æj·÷ u≤CŸbÕjYT, ns¡Ãq ø£$ Hêj·Tø±HêsTTø£\T>± q{ÏdüTÔHêïs¡T. ø±˝ÒJ J$‘·+˝À n&ÉT>∑Tô|{Ϻq z $<ë´]ú ‘·q yÓ’|òü˝≤´\ìï+{Ï˙ ∫s¡Tqe⁄«‘√ n~Û>∑$T+∫ J$‘·+˝À $»j·T|ü<∏ä+˝ÀøÏ m˝≤ n&ÉT>∑Tô|{≤º&Éqï<˚ á ∫Á‘· ø£<∏ë+X¯+. düT˙˝Ÿ ø£X¯´|t dü+^‘·eT+~düTÔHêïs¡T.


NEWS HAPPENINGS

LIFE style HOT SPICY CHIT CHAT PA

Á | ü e TTK >±j· T ì mdt . C≤qøÏ ‘· q ≈£ î Á | ü ø £ { Ï + ∫q |ü < ä à uÛ Ñ ÷ wü D Y |ü ≥ ¢ rÁe ndü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ‘·q ø£èwæì >∑T]Ô+#·<ä\TÃ≈£î+fÒ uÛ≤s¡‘·s¡‘·ï Çyê«\ì, |ü<äàuÛÑ÷wüDY nø£ÿπs¢<äì ‹s¡düÿ]+#ês¡T.

RAZZI

BEAUTY t ps BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

2«• <=]øÏ+~ }s¡ sex psychology TICKET TOLLYWOOD

|üeHéø£fi≤´DY |ü⁄* dæìe÷‘√ yÓ+&ç ‘Ós¡ô|’ dü+<ä&ç #˚dæq Vü‰{Ÿ ã÷´{° ìøÏcÕ |üfÒ˝Ÿ. Ä ‘·sê«‘· á neTà&çøÏ dü¬s’q #ÛêqT‡\T <äø£ÿ˝Ò<äT. n+<äTπø ø£qï&É ∫Á‘·d”eT˝À Vü≤˝Ÿ#·˝Ÿ #˚dæ+~. ø=+‘· >±´|t rdüTø=ì eT∞¢ {≤©e⁄&é˝À bÕ>± y˚j·÷\ì bÕ¢Hé #˚k˛Ô+~. ø£fi≤´DYsêyéT V”≤s√>± q{ÏdüTÔqï zyéT nH˚ Ár&ç ∫Á‘·+˝À z V”≤s√sTTHé>± q{Ïk˛Ô+~. Ç~˝≤ ñ+fÒ eTs√ uÛ≤Ø ∫Á‘·+˝À q{Ï+#˚ neø±X¯+ <äøÏÿ+#·T≈£î+~. myéT.mdt.sêE d”«j·T <äs¡Ùø£‘·«+˝À ‘Ós¡¬øø£ÿqTqï s¡yéT (s¡+uÛÑ, }s¡«•, y˚Tqø£) ∫Á‘·+˝À ìøÏcÕ kÕúq+ dü+bÕ~+∫+~. Ç+<äT˝À eTT#·Ã≥>± eTT>∑TZs¡T uÛ≤eT\T dü+<ä&ç #˚j·TqTHêïs¡T. s¡+uÛÑ bÕÁ‘· Á‹wü≈£î <äøÏÿ+~. ìøÏcÕ }s¡«•>± <äs¡Ùq$Tj·TuÀ‘√+~. y˚Tqø£>± |üPs¡í ø£ì|æ+#·qT+~. á ∫Á‘êìøÏ <˚$lÁ|ükÕ<é dü+^‘·+ n+~düTÔHêïs¡T.

top

N GHT Life

trade GUIDE My CHOICE 16

QUIZ

- february 2013

ø£èwüí#Ó’‘·q´ <äs¡Ùø£‘·«+˝À Hêsê s√Væ≤‘Y

ãè+<ëeq+, Çwtÿ, z yÓTÆ Áô|ò+&é, k˛˝À, |æ\¢»$T+<ësY ‘·~‘·s¡ ∫Á‘ê\‘√ ^‘·s¡#·sTT‘·>± ù|s¡T ‘Ó#·TÃ≈£îqï j·TTe π>j·T s¡#·sTT‘· ø£èwüí #Ó’‘·q´. Ç|üŒ{Ïes¡≈£î 180øÏ ô|’>± bÕ≥\T s¡∫+∫ Á|üdüTÔ‘·+ me&ÉT, u≤<écÕ, Á^≈£îMs¡T&ÉT, kÕ«$Tsêsê, >∑T+&Ó C≤] >∑\¢+‘·sTT´+<˚, $Áø£yéT &˚$&é e+{Ï ÁπøJ ∫Á‘ê\≈£î bÕ≥\T n+~+∫q ø£èwüí#Ó’‘·q´ <äs¡Ùø£‘·«+˝À z ∫Á‘·+ s¡÷bı+<äuÀ‘√+~. ìœ˝Ÿ‘√ M&ÉT‘˚&Ü ∫Á‘êìï ì]à+∫ Á|üdüTÔ‘·+ ìœ˝Ÿ, kÕ«‹\‘√ kÕ«$Tsêsê ∫Á‘êìï ì]à+∫q j·TTe ìsêà‘· #·ÁøÏ ∫>∑Ts¡TbÕ{Ï \ø°Î qs¡dæ+Vü≤ m+≥sYf…ÆHéyÓT+{Ÿ‡ |ü‘êø£+ô|’ á ∫Á‘êìï ì]à+#·uÀ‘·THêïs¡T. |üø±ÿ ø£eT]¸j·T˝Ÿ n+XÊ\‘√ s¡÷bı+<äqTqï á ∫Á‘·+ y˚dü$˝À ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qT+~. á ∫Á‘êìøÏ dü+^‘·+ dü˙ï n+~düTÔHêïs¡T.


uÛ≤jYTø√ #·Tsê*j·÷

Áu…õ˝Ÿ qT+∫ ~>∑TeT‹ #˚düT≈£îqï X¯è+>±s¡ ‘ês¡ q<∏ë*j·÷ øösY. es¡à &çbÕsYºyÓT+{Ÿ dæìe÷‘√ dü+<ä&ç #˚dæ+~. Ä dæìe÷‘√ yês¡Ô˝À¢ u≤>± Hêì+~. {≤©e⁄&é˝À <äfi¯+ nH˚ ∫Á‘·+˝À Á|ü‘˚´ø£ ^‘·+˝À q]Ô+∫+~. Ç|ü&ÉT á q<∏ë*j·÷ uÛ≤jYT eTqdüT #·Tsê*j·÷. ne⁄qT Hê>±s¡T®q uÛ≤jYT dæìe÷˝À z ôdŒwü˝Ÿ kÕ+>˘ #˚dæ+~. Hê>˘‘√ Ä&çbÕ&ç Vü≤˝Ÿ#·˝Ÿ #˚dæ+<ä≥. M]<ä›] eT<Ûä´ e#˚à Á|ü‘´˚ ø£ ^‘êìï Ç{°e˝Ò u≤´+ø±ø˘˝À ∫Árø£]+#ês¡T. <˚$l Á|ükÕ<é á ∫Á‘êìøÏ dü+^‘·eT+~düTÔHêï&ÉT. øÏøÏÿ#˚à ◊≥yéT kÕ+>˘‡ ø£+b˛CŸ #˚j·T&É+˝À <˚M HÓ+ãsY eHé. nqï|üPs¡í dü÷º&çjÓ÷dt ì]àdüTÔqï á ∫Á‘êìøÏ Ms¡uÛÑÁ<äyéT #Í<ä] <äs¡Ù≈£î&ÉT.

ø£‹Ô |ü{Ϻq ø±+‘·

|üPØ »>∑Hêï<∏é <äs¡Ùø£‘·«+˝À n\T¢ ns¡T®Hé V”≤s√>± ‘Ós¡¬ø≈£îÿ‘·Tqï ∫Á‘·+ Ç<ä›s¡e÷àsTT\‘√. neT˝≤ bÕ˝Ÿ, πø<∏äØHé ø£<∏ëHêsTTø£\T. ã+&É¢ >∑DÒwt ìsêà‘·. u≤´+ø±ø˘˝Àì <ä≥ºyÓTÆq n&Ée⁄˝À¢ Ç{°e˝Ò z ôw&É÷´˝Ÿ |üP]Ô #˚XÊs¡T. Ç<ä›s¡T ø£<∏ëHêsTTø£\‘√ q{Ï+#·&É+ n\T¢ ns¡T®HéøÏ Ç<˚ ‘=*kÕ]. nqï≥Tº á dæìe÷ ø√dü+ neT˝≤ bÕ˝Ÿ e÷s¡¸˝Ÿ ÄsYº‡ ôd’‘·+ H˚s¡TÃø=+~. u≤´+ø±ø˘˝À ÄyÓTô|’ b˛sê≥ düìïy˚XÊ\T ∫Árø£]+#ês¡T. <˚$l Á|ükÕ<é á ∫Á‘êìøÏ dü+^‘·eT+~düTÔHêïs¡T.

düeTàsY ø±qTø£>± πsjYT _.»j·T <äs¡Ùø£‘·«+˝À.....

#·+{Ï>±&ÉT, Áù|$T≈£î\T, >∑T+&ÉeTà>±] eTqe&ÉT, düyê˝Ÿ e+{Ï ∫Á‘ê*ï s¡÷bı+~+∫ <äs¡Ù≈£îsê*>± eT+∫ ù|s¡T ‘Ó#·TÃ≈£îqï eTVæ≤fi≤ <äs¡Ù≈£îsê\T _.»j·T. Ç{°e˝Ò ‘·q <äs¡Ùø£‘·«+˝À Ä~ V”≤s√>± ‘Ós¡¬øøÏÿ+∫q \yé© ∫Á‘êìøÏ eT+∫ Á|üX¯+dü\T <äøÏÿ+#·T≈£î+~. Ç<˚ ñ‘ê‡Vü≤+‘√ ‘·q ‘·sê«‹ dæìe÷ ø√dü+ düHêïVü‰\T #˚düT≈£î+≥THêïs¡T. z Á|üeTTK V”≤s√ ø√dü+ ø£<∏ä ‘·j·÷s¡T #˚ùd |üì˝À Á|üdüTÔ‘·+ _J>± ñ+~. á ∫Á‘êìøÏ dü+ã+~Û+∫q |üP]Ô $esê\T ‘·«s¡˝ÀH˚ ‘Ó*j·TCÒkÕÔeTì _.»j·T #ÓãT‘·THêïs¡T.

<äs¡Ùø£ ìsêà‘· yÓ’$mdt #Í<ä] yÓT>±kÕºsY ∫s¡ + J$ y˚ T q\T¢ & É T kÕsTT <Û ä s ¡ y é T ‘˚ » qT V” ≤ s√>± |ü ] #· j · T + #˚ d ü T Ô q ï ∫Á‘· + π s jY T . eT÷´õø£ ˝ Ÿ s=e÷+{Ï ø ˘ m+≥sYf…ÆqsY>± r]Ã~<ë›s¡T. á ∫Á‘êìï nyÓT]ø±, yÓdæº+&ûdt, u≤´+ø±ø˘ Ç+&çj·÷˝À ∫Árø£]+#ês¡T. <ë<ë|ü⁄ ‘=+uÛ…’ XÊ‘·+ ∫Árø£s¡D |üP¬sÌÔ+~. ¬s+&ÉT bÕ≥\T, ˇø£ j·÷ø£åHé m|æk˛&é ∫Árø£]+#ê*‡ ñ+~. e÷]à ∫e] yês¡+˝À á ∫Á‘êìï $&ÉT<ä\ #˚j·TqTHêïs¡T. Á|üeTTK Væ≤+B q{Ï wüu≤Hê ÄJà y˚Tqø√&É\T düj·÷$T UÒsY yÓTsTTHé V”≤s√sTTHé>± q{Ïk˛Ô+~. Vü‰{Ÿ >±fiŸ ÁX¯<ë∆<ëdt eTs√ V”≤s√sTTHé>± ø°\ø£bÕÁ‘· b˛wæk˛Ô+~. #·ÁøÏ á ∫Á‘êìøÏ dü+^‘·eT+~düTÔHêï&ÉT.


NEWS HAPPENINGS

LIFE style HOT SPICY CHIT CHAT PA

RAZZI

u≤´+ø±ø˘˝À ¬øe⁄«πøø£

BEAUTY t ps uÒ¢&éu≤;® ∫Á‘·+ ‘·sê«‘· n\¢] qπswt, <˚MÁ|ükÕ<é ø±+_H˚wüHé˝À s¡÷bı+<äT‘·Tqï ∫Á‘·+ ¬øe⁄«πøø£. wü]à\ e÷+Á<˚ ø£<∏ëHêsTTø£. C≤Vü≤ï$ Ábı&Éø£åHé‡ |ü‘êø£+ô|’ ˙*eT

düeTs¡ŒD˝À u§|üŒq #·+Á<äX‚KsY á ∫Á‘êìï ì]àdüTÔHêïs¡T. Ç{°e˝Ò ôV’≤<äsêu≤<é |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ zôw&É÷´˝Ÿ |üP]Ô #˚XÊs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ á ∫Á‘· wüO{Ï+>˘ u≤´+ø±ø˘˝Àì |ü\T düT+<äs¡yÓTÆq Á|ü<˚XÊ˝À¢ y˚T»sY ôw&É÷´˝Ÿ »s¡T>∑T‘√+~. |òæÁãe] 24es¡≈£î »]π> á ôw&É÷´˝Ÿ˝À ¬s+&ÉT bÕ≥\‘√ bÕ≥T ø°\ø£ düìïy˚XÊ\T ∫Árø£]kÕÔs¡T. e÷]Ã˝À ôV’≤<äsêu≤<é˝À »]π> ∫e] ôw&É÷´˝Ÿ‘√ ∫Árø£s¡D |üPs¡Ôe⁄‘·T+~.

BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psychology top

•yêJ <=s¡ ø £ & É T N GHT Life

dæ+^‘·+ dæìe÷ nH˚ø£ Á|üjÓ÷>±‘·àø£ ∫Á‘ê\≈£î <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫q dæ+^‘·+ lìyêdüsêe⁄

<äs¡Ùø£‘·«+˝À eTs√ $_ÛqïyÓTÆq ∫Á‘·+ ‘·«s¡˝À ‘Ós¡¬øø£ÿuÀ‘√+~. XÊ+&ç˝Ÿe⁄&é $T&çj·÷ |ü‘êø£+ô|’ leT‹ uÛ≤s¡‹ düeTs¡ŒD˝À uÛ≤s¡rø£èwüí á ∫Á‘êìï ì]àdüTÔHêïs¡T. ø£<∏ä, ø£<∏äHê\≈£î nqT>∑TD+>± ‘·q≈£î q∫Ãq q{°q≥T\qT m+|æø£ #˚düTø=ì ∫Á‘ê\T rj·T&É+ dæ+^‘·+ Á|ü‘˚´ø£‘·. nsTT‘˚ ákÕ] Äj·Tq Ç+ø=+#Ó+ _Ûqï+>± <˚X¯+˝ÀH˚ ø±≈£î+&Ü $<˚XÊ˝À¢ ≈£L&Ü |üs¡´{Ï+∫ ‘·q ø£<∏ä≈£î ‘·>∑Z $<˚o q{°q≥T\qT m+|æø£ #˚düTø√e&É+ $X‚wü+. eTT+u…’, bÕ+&ç#˚Ã] e+{Ï ÁbÕ+‘ê\qT |üs¡´{Ï+∫ ø=+‘·eT+~ q{°q≥T*ï m+|æø£ #˚XÊs¡T. n˝≤π> \+&ÉHé≈£î yÓ[¢ ˇø£ bòÕ´$T©ì m+|æø£ #˚XÊs¡T. πs#·˝Ÿ nH˚ ne÷àsTT dü«‘·Vü‰>± dæ+>∑sY. u≤©e⁄&é˝À dü˝≤àHé U≤Hé, cÕs¡÷UŸ U≤Hé ∫Á‘ê˝À¢ q{Ï+∫+~. ø°\ø£yÓTÆq V”≤s√ ø√dü+ 1000 eT+~ es¡≈£î q≥T\ Ä&çwüHé‡ rdüTø√yê*‡ e∫Ã+~. Ç+–¢wt ~∏j˚T≥sY ÄsYº‡≈£î #Ó+~q yÓTÆyéT Ä]ºdtº dü+JyéqT V”≤s√>± m+|æø£#˚XÊs¡T. n‘·qT ôV’≤<äsêu≤<é≈£î #Ó+~qyê&˚. á dæìe÷˝À V”≤s√sTTHé>± n#·Ã ‘Ó\T>∑e÷àsTTì rdüTø√qTHêïs¡T. |òæÁãe] 3q ádæìe÷ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qT+~.

leT‹ #·+Á<äø£fi¯ düeTs¡ŒD˝À #·+Á<äø£fi¯ ÄsYº‡ ÁøÏj˚TwüHé‡ |ü‘êø£+ô|’ Ábı&Éø£åHé‡ HÓ+.1>± s¡÷bı+<äT‘·Tqï ∫Á‘·+ <=s¡ø£&ÉT. eTTì¬s&ç¶ düVü≤ìsêà‘·. Á|üeTTK V”≤s√ •yêõ f…Æ{Ï˝Ÿ bÕÁ‘· b˛wædüTÔqï á ∫Á‘êìï es¡Á|ükÕ<é <äs¡Ùø£‘·«+˝À e÷düºsY ÄsY.j·TT.lsêyéT n»jYT ì]àdüTÔHêïs¡T. •yêJ düsd¡ qü >±j·TÁ‹ V”≤s√sTTHé>± q{ÏdTü qÔ ï á j·÷ø£Hå é m+≥sYfqÆ… sY ∫e] ôw&É÷´˝Ÿ Ç{°e\ ôV≤’ <äsêu≤<é˝À yÓTT<ä˝…’+~. düTeTHé, n»jYT‘√ bÕ≥T Ç‘·s¡ dæ˙ Á|üeTTKT\T Ç+<äT˝À q{ÏdüTÔHêïs¡T. |òæÁãe]˝À Ä&çjÓ÷ $&ÉT<ä\ #˚dæ e÷]Ã˝À $&ÉT<ä\ #˚ùd+<äT≈£î düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïs¡T.

trade GUIDE My CHOICE 18

QUIZ

- february 2013


NEWS HAPPENINGS

LIFE style HOT SPICY CHIT CHAT PA

RAZZI

^Á≈£îMs¡T&ÉT>± Hê>±s¡T®q

BEAUTY ps øÏ+>˘ Hê>±s¡T®q V”≤s√>± t ø±e÷øÏ å eT÷Mdt |ü‘êø£+ô|’ n\¢] n\T¢&ÉT, d”‘êsêeTsêE, H˚qTHêïqT, øÏ+>˘ e+{Ï dü÷|üsY Væ≤{Ÿ ∫Á‘ê\qT ì]à+∫q nÁ>∑ìsêà‘· &ç.•eÁ|ükÕ<é ¬s&ç¶.

Ç|ü&Üj·Tq Hê>±s¡T®q V”≤s√>± ì]àdüTÔqï ‘êC≤ ∫Á‘êìøÏ Á^≈£îMs¡T&ÉT nH˚ f…Æ{Ï˝Ÿ ø£Hé|òüsYà #˚XÊs¡T. Ç+<äT˝À Hê>±s¡T®q düs¡düq qj·Tq‘ês¡ q{Ïk˛Ô+~. á ∫Á‘· wüO{Ï+>˘ 90XÊ‘·+ |üPs¡ÔsTT+~. Hê>±s¡T®q‘√ dü+‘√wü+ e+{Ï dü÷|üsYVæ≤{Ÿ ∫Á‘êìøÏ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫q <äX¯s¡<∏é Á^≈£îMs¡T&ÉT ∫Á‘êìï eT+∫ bòÕ´$T© m+≥sYf…ÆqsY>± s¡÷bı+~düTÔHêïs¡T. nyÓT]ø±˝ÀH˚ |ü⁄{Ϻ ô|]–q mHéÄsY◊>± Hê>˘ q{ÏdüTÔHêïs¡T. ‘·eTHé á ∫Á‘êìøÏ dü+^‘·eT+~düTÔHêïs¡T.

BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psychology top

eTùV≤wt Ä>∑&ÉT ?

<ä÷≈£î&ÉT ‘·sê«‘· eTùV≤wt, lqT yÓ’≥¢ <äs¡Ùø£‘·«+˝À z dæìe÷ ‘Ós¡¬øø£ÿqTqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. á dæìe÷øÏ Ä>∑&ÉT nH˚ f…Æ{Ï˝Ÿ |ü]o*düTÔHêïs¡ì düe÷#ês¡+.2011˝À e∫Ãq <ä÷≈£î&ÉT eTùV≤wt ¬øØsY˝ÀH˚ _¬>Zdtº Væ≤{Ÿ >± ì*∫+~. Ä dæìe÷ qT+∫ Ç|üŒ{Ï<ëø± eTùV≤wt Á|üuÛÑ+»q+ ø=qkÕ>∑T‘·÷H˚ ñ+~. Ç|ü&ÉT eT∞¢ <ä÷≈£î&ÉT ø±+_H˚wüHé˝À dæìe÷ ‘Ós¡¬ø≈£îÿ‘√+<ä+fÒ Ä dæìe÷ ô|’ uÛ≤Ø n+#·Hê\T HÓ\ø=q≈£î+&Ü m˝≤ ñ+≥T+~. Á|üdüTÔ‘·+ lqTyÓ’≥¢ u≤<écÕ dæìe÷ pìj·TsY m˙ºj·÷sY‘√ ‘Ós¡¬øøÏÿdüTÔHêï&ÉT. eTùV≤wt düT≈£îe÷sY ø±+_H˚wüHé˝À z dæìe÷ ‘Ós¡¬ø≈£îÿ‘√+~. á ¬s+&ÉT ÁbÕC…ø˘º‡ ‘·sê«‘· Ä>∑&ÉT ôd{Ÿ‡ô|ø’ Ï edüT+Ô ~. nsTT‘˚ á f…{Æ ˝Ï Ÿ $wüjT· yÓTÆ Ç+ø± ø£qŒ¤sπ àwüHé sêyê*‡ ñ+~.

N GHT Life

trade GUIDE My CHOICE 20

QUIZ

- february 2013

b˛øÏ]ì ≥b˛Ø #˚kÕÔ&Ü?

eTùV≤wtì b˛øÏ]>± #·÷|æ+∫ ‘Ó\T>∑T dæìe÷ ]ø±sY¶‡ì ÁuÒø˘ #˚dæq |üP] »>∑Hêï<∏é ‘·«s¡˝À eTs√kÕ] u≤¢ø˘ãdüºsY≈£î ¬s&û nsTTb˛‘·THêï&ÉT. |üs¡y˚TX¯«s¡ ÄsYº‡ u≤´qsYô|’ á uÛ≤Ø eT÷Mì ã+&É¢ >∑DÒwt ì]à+#·uÀ‘·THêï&ÉT. Øôd+{Ÿ>± |üeHéì ≥b˛] b˛©dt>± #·÷|æ+∫ >∑ã“sYdæ+>˘‘√ Ç+&ÉÅd”º Væ≤{Ÿ ø={Ϻq ã+&É¢ >∑DÒwt á eT÷M ø√dü+ |òæ*+ #Ûê+ãsY˝À ≥b˛] nH˚ f…Æ{Ï˝Ÿì ]õwüºsY #˚sTT+#ê&ÉT. Ç<˚ f…Æ{Ï˝Ÿì ø£Hé|òüsYà #˚j·TuÀ‘·THêïs¡ì ≈£L&Ü ‘Ó*dæ+~. Á|üdüTÔ‘·+ n\T¢ ns¡T®Hé‘√ Ç<ä›s¡e÷àsTT\‘√ dæìe÷qT &Ó’¬sø˘º #˚düTÔqï |üPØ »>∑Hêï<∏é á dæìe÷ ‘·sê«‘· eTùV≤wt‘√ ã+&É¢ >∑DÒwt ì]à+#·uÀj˚T ≥b˛]˝À q{ÏkÕÔ&Éì ∫Á‘· esêZ\ düe÷#ês¡+. eTùV≤wt |üPØ »>∑Hêï<∏é\ ø±+_H˚wüHé˝À á eT<Ûä´ _õHÓdty˚THé dæìe÷ e∫Ãq dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚.


$wüßí‘√ ˝≤eD´

<˚ì¬ø’Hê ¬s&û‘√ eT+∫ $»j·÷ìï <äøÏÿ+#·Tø=ì eT* ∫Á‘êìøÏ düqï<äe∆ Te⁄‘·THêï&ÉT V”≤s√ eT+#·T $wüß.í 24 Áù|yò Té ‡ dü+düú ì]à+#˚ á ∫Á‘êìøÏ Ms¡T bı≥¢ <äsÙ¡ ø£‘«· + eVæ≤kÕÔsT¡ . yÓ÷Vü≤Héu≤ãT ìsêà‘·. |òÁæ ãe] 15 qT+∫ ∫Árø£sD¡ yÓTT<ä\ e⁄‘·T+~. ˝≤eD´ Á‹bÕ؃ì ø£<∏ëHêsTTø£>± m+#·Tø=qï≥Tº düe÷#ês¡+. Ç{°e˝Ò n+<ë\ sêø£ådæ ∫Á‘·+˝À ˝≤eD´ n+<ä]˙ yÓT|æŒ+∫+~. |üP]Ô $H√<ë‘·àø£+>± á ∫Á‘êìï s¡÷bı+~+#·qTHêïs¡T.

n_Ûe÷qT\≈£î »˝≤‡H˚... |üeHé ø£fi≤´DY, Á‹$Áø£yéT ø±+_H˚wüHé˝À ‘Ós¡¬øø£ÿqTqï ∫Á‘· wüO{Ï+>˘ ôV’≤<äsêu≤<é˝À X¯s¡y˚>∑+>± »s¡T>∑T‘√+~. M]<ä›] ø£\sTTø£˝À edüTÔqï á dæìe÷ô|’ uÛ≤Ø n+#·Hê\ THêïsTT. Á‹$Áø£yéT »˝≤‡˝À dü+»jYT kÕVüA>± |üeHé q≥q Áù|ø£å≈£î*ï $X‚wü+>± Äø£≥Tº≈£î+~. |üP]ÔkÕúsTT $H√<ë‘·àø£+>± ‘Ós¡¬øøÏÿdüTÔqï á ‘êC≤ ∫Á‘êìï l yÓ + ø£ f Ò X ¯ « s¡ dæ ˙ ∫Á‘· Ç+&ç j · ÷ Åô|’ . * u≤´qsY ô |’ _$mdtmHé Á|ükÕ<é ì]àdüTÔHêïs¡T. düeT+‘·, Á|üD°‘· Ç+<äT˝À ø£<∏ëHêsTTø£\T. ‘·«s¡˝À ôdŒsTTHé˝À ø°\ø£ düìïy˚XÊ\T, bÕ≥\T ‘Ós¡¬øøÏÿkÕÔs¡T. mø£ÿe uÛ≤>∑+ nø£ÿ&˚ ∫Árø£]kÕÔs¡T. <˚$l Á|ükÕ<é á ∫Á‘êìøÏ dü+^‘·eT+~düTÔHêï&ÉT. uÛÀ>∑e*¢ u≤|æ˙&ÉT, ]\j·THé‡ m+≥sYf…ÆHéyÓT+{Ÿ‡ düVü≤ìsêà‘·\T>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡T.

‘ê‘· bÕ≥\‘√ ‘ês¡ø£s¡‘·ï

‘ês¡ø£s¡‘·ï ø£<∏ëHêj·T≈£î&ç>± q{ÏdüTÔqï ∫Á‘·+ n˝…>±®+&ÉsY. á dæìe÷ ø√dü+ z Á|üj÷Ó >∑+ #˚dTü HÔ êïs¡T. q+<äeT÷] ‘ês¡øs£ êe÷sêe⁄ q{Ï+∫q dæìe÷ ù|s¡¢‘√ z bÕ≥qT ø£+b˛CŸ #˚düTÔHêïs¡T. ‘ê‘·j·T´ q{Ï+∫q dæìe÷\ ù|s¡¢qT rdüTø=ì n*¢q bÕ≥ #ê˝≤ ‘·e÷cÕ>± ñ+≥T+<äì ‘ês¡ø£s¡‘·ï #ÓãT‘·THêï&ÉT. ø√eT˝Ÿ s¡a≤ Ç+<äT˝À ø£<∏äHêsTTø£>± q{Ïk˛Ô+~. sêC≤¬s&ç¶ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔHêïs¡T. b˛#· \ø°Îø±+‘·¬s&ç¶ ìsêà‘·.

- february 2013 21


NEWS HAPPENINGS

LIFE style HOT SPICY

<<<<<<< |òæÁãe] 8q $T]Ã

&Ü]¢+>˘, $TdüºsY |üsYô|òø˘º e+{Ï dü÷|üsY Væ≤{Ÿ ∫Á‘ê\‘√ }|ü⁄ $T<äTqï V”≤s√ Á|üuÛ≤dt. á j·T+>˘ ¬sã˝ŸkÕºsY q{Ï+∫q $T]à |òæÁãe] 8q Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± $&ÉT<ä\ ø±qT+~. >±¢eTsY ø°«Hé‡ nqTwüÿ, ]#ê >∑+>√bÕ<Ûë´j·T V”≤s√sTTHé‡>± q{Ï+#ês¡T. Á|üeTTK s¡#s· TT‘· ø=s¡ { ≤\ •e <ä s ¡ Ù ≈£ î &ç > ± |ü ] #· j · T + ø±qTHêï&ÉT. j·TT.$.ÁøÏj˚TwüHé‡ |ü‘êø£+ô|’ $.e+oø£ècÕí¬s&ç¶, Á|üyÓ÷<é dü+j·TTø£Ô+>± á ∫Á‘êìï ì]àdüTÔHêïs¡T. eT÷´õø˘ &Ó$˝Ÿ <˚$lÁ|ükÕ<é dü+^‘·eT+~+∫q á ∫Á‘· bÕ≥\T }ù|düTÔHêïsTT.

CHIT CHAT PA

RAZZI

BEAUTY t ps BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psychology top N GHT Life |òæÁãe]˝ÀH˚ Á|üuÛÑT<˚yê @;d”&û <<<<<<

øÏc˛sY ≈£îe÷sY Ábı&Éø£åHé‡, j·T÷{°M düeTs¡ŒD˝À ‘Ós¡¬øøÏÿdüTÔqï ∫Á‘·+ Á|üuÛÑT<˚yê @;d”&û. |æ.øÏc˛sY ìsêà‘·. ¬syÓ÷ &çkÂC≤ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+#ês¡T. Á|üuÛÑT<˚yê, >∑DÒwt Ä#ês¡´ eTTK´bÕÁ‘·\T b˛wæ+#ês¡T. eTq <˚X¯+˝À ‘=* 3&û &Ü´Hé‡ ∫Á‘·$T~. Á|üuÛÑT<˚yê Ç+<äT˝À |òü⁄˝Ÿ ˝…+>˘Ô ø±´¬sø£ºsY #˚düTÔHêï&Éì ìsêà‘·\T #ÓãT‘·THêïs¡T. n‹~∏ bÕÁ‘· #˚düTÔHêï&Éì ø=+<äs¡T |ü⁄ø±s¡T¢ |ü⁄{Ϻ+#ês¡ì yê{Ïì qyÓTTà<ä›ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. |òæÁãe] 8q á ∫Á‘êìï $&ÉT<ä\ #˚ùd+<äT≈£î düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïs¡T. ø°s¡yêDÏ y˚˝Ÿ ]ø±sY¶‡ <ë«sê bÕ≥\T $&ÉT<ä\ #˚j·TqTHêïs¡T. 3&û˝À Á|ü<ä]Ù+#˚ M\Tø±ì #√≥ 2&û˝À $&ÉT<ä\ #˚j·TqTHêïs¡T.

trade GUIDE My CHOICE 22

QUIZ

- february 2013

&Ûç©¢ |òüT≥qô|’ Hêsêj·TDeT÷]Ô dæìe÷ <˚ X ¯ sê»<Û ë ì &Û ç © ¢ ˝ À z j· T Te‹ô|’ »]–q |òüT≥qH˚ Ç‹eè‘·Ô+>± rdüTø=ì n‘ê´#ês¡+ nH˚ ∫Á‘êìï ì]à+#·qTqï≥T¢ ÄsY.Hêsêj·TDeT÷]Ô ‘Ó*bÕs¡T. n‘·T´qï‘· uÛÑÁ<ä‘ê Á|üe÷D≤\T ñ+&˚ #√fÒ Åd”Ô\≈£î s¡ø£åD ø£s¡yÓ’+~ì.... Ä |òüT≥qô|’ <˚X¯yê´|üÔ+>± #Ó’‘·q´+ ‘Ó∫Ãq j·TTe‘· X¯øÏÔ m˝≤+{Ï<√ n‘ê´#ês¡ + ∫Á‘· + ˝À #· ÷ |æ k ÕÔ q ì Hêsêj·TDeT÷]Ô #ÓbÕŒs¡T. kÕe÷õø£ #Ó‘’ q· ´+ ø£*–+#˚ nH˚ø£ dæìe÷\T ì]à+∫Hê... Hê≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ m˝≤+{Ï nyês¡T¶\T sê˝Ò<äT. nsTT‘˚ Hê ∫Á‘ê*ï Ä<ä]+#˚ Á|ü»\ n+&É<ä+&É˝Ò Hê≈£î nyês¡T¶\T ]yês¡T¶\T nì Äj·Tq nHêïs¡T.


e÷]Ã 27q cÕ&√

j·T÷ôd’ÿ«sY eT÷Mdt *$Tf…&é ì]àdüTÔqï ∫Á‘·+ cÕ&√. yÓ+ø£fÒwt, ‘ê|”‡, lø±+‘Y, eT<ÛäT]eT eTTK´bÕÁ‘·\T b˛wæ+#ês¡T. yÓTôV≤sY s¡y˚Twt <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔHêïs¡T. |üs¡T#·÷] øÏØ{Ï düeTs¡ŒD˝À |üs¡T#·÷] •esêyéT Á|ükÕ<é ì]àdüTÔHêïs¡T. Ç+<äT˝À yÓ+ø°ì ø=‘·Ô>± #·÷|æ+#˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔHêï&ÉT <äs¡Ù≈£î&ÉT. Ç|üŒ{Ïπø á ∫Á‘· dæº˝Ÿ‡, Åf…Æ\sY‡ Äø£≥Tº≈£îHêïsTT. d”‘·eTà ‘·sê«‘· |üP]Ô $_Ûqï+>± Ç+<äT˝À yÓ+ø° ø£ì|æ+#·qTHêïs¡T. e÷]à yÓTT<ä{Ï yês¡+˝À Ä&çjÓ÷ ]©CŸ #˚ùd+<äT≈£î ìsêà‘·\T düHêïVü‰\T #˚düT≈£î+≥THêïs¡T. e÷]à 27q á ∫Á‘êìï $&ÉT<ä\ #˚j·TqTqï≥Tº V”≤s√ yÓ+ø£fÒwt #ÓbÕŒs¡T. lø±+‘Y Ç+<äT˝À b˛©dt Ä|ò”düsY>± q{ÏdüTÔHêï&ÉT. V”≤s√ Ç+Á≥&Éø£åHé Áf…+&é ôd≥ºsY ne⁄‘·T+<äì <äs¡Ù≈£î&ÉT yÓTôV≤sY #ÓãT‘·THêï&ÉT. á ∫Á‘êìøÏ ‘·eTHé dü«sê\+~düTÔHêï&ÉT.

<∏ëjYT düT+<ä]‘√ düTeT+‘Y

düTeT+‘Y V”≤s√>± #·+Á<ädæ<ë∆sYú <äs¡Ùø£‘·«+˝À z ∫Á‘·+ s¡÷bı+<äqTqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. á∫Á‘êìøÏ @yÓ÷ >∑TÁs¡+ m>∑sêe#·Tà nH˚ f…Æ{Ï˝Ÿ ô|{≤ºs¡T. düTeT+‘Y düs¡düq q{Ï+#˚ V”≤s√sTTHéqT Ksês¡T #˚XÊs¡T. <∏ëjYT düT+<ä] |æ+ø° dü$ø£qT á dæìe÷‘√ {≤©e⁄&éøÏ V”≤s√sTTHé>± |ü]#·j·T+ #˚düTÔHêïs¡T. s¡#·sTT‘·, <äs¡Ù≈£î&ÉT eT<äHé Äq\T>∑Ts¡T |òæ*yéT‡ |ü‘êø£+ô|’ á dæìe÷ ì] à+#·qTHêïs¡T. ø°s¡yêDÏ á ∫Á‘êìøÏ dü«s¡ø£s¡Ô. sê»eTÚ[ eTsê´<äsêeTqï≈£î ø£<∏ä n+~+∫, á>∑≈£î Ádæÿ|tº &Üø£ºsY>± |üì#˚dæq ø±+∫ á dæìe÷≈£î ø£<∏ä, Ád”ÿHéù|¢ n+~düTÔHêïs¡T. |òæÁãe] 22qT+∫ á ∫Á‘· ¬s>∑T´\sY wüO{Ï+>˘ ÁbÕs¡+uÛÑeTÚ‘·T+~. dü>∑+ Ç+&çj·÷˝À, dü>∑+ nyÓT]ø±˝À ø£<∏ä »s¡T>∑T‘·T+~. nyÓT]ø±˝À ìyêdüeTT+≥Tqï ‘Ó\T>∑T yê]øÏ Ç+<äT˝À q{Ï+#˚ neø±X¯+ ø£*Œ+#·qTqï≥Tº <äs¡Ù≈£î&ÉT #·+Á<ädæ<ë∆sYú ‘Ó*bÕs¡T.

¬s>∑T´\sY wüO{Ï+>˘˝À n+>∑T∞ø£

Á|æj·TeTDÏ, B|üø˘ »+≥>± q{ÏdüTÔqï ∫Á‘·+ n+>∑T∞ø£. Á|üeTTK ìsêà‘· ¬ø.$$. dü‘·´Hêsêj·TD düeTs¡ŒD˝À l X¯+KT#·Áø£ |ò*æ +dt |ü‘êø£+ô|’ Áù|yéT Äs¡´Hé <äsÙ¡ ø£‘«· +˝À ø√{Ï ‘·÷eTT\, dæ.ôV≤#Y.sê+u≤ãT ì]àdüTHÔ êïs¡T. sêyÓ÷J |òæ*+ dæ{°˝À y˚dæq bÕ´˝…dt ôd{Ÿ˝À ¬s>∑T´\sY wüO{Ï+>˘ »s¡T>∑T‘√+~. B|üø˘, Á|æj·TeTDÏ, e÷düºsY n»jYT\≈£î dü+ã+~Û+∫q ø=ìï ø°\ø£ düìïy˚XÊ*ï Çø£ÿ&É ∫Árø£]düTÔHêïs¡T. |òæÁãe] ¬s+&√ yês¡+˝À ÁbÕs¡+uÛÑeTj˚T´ ¬s+&√ ôw&É÷´˝Ÿ ‹s¡T|ü‹ dü$T|ü+˝Àì #·+Á<ä–] ø√≥˝À »s¡T>∑T‘·T+~. $Hêj·T≈£î&ÉT ù|ò+ XÊyéT Á|üdüHé á ∫Á‘êìøÏ dü+^‘·eT+~düTÔHêï&ÉT. - february 2013 23


NEWS HAPPENINGS audio launchaudio launch audio launchaudio launch

audio launchaudio launch audio launch audio launch audio launch

LIFE style HOT SPICY CHIT CHAT ø£&É* Ä&çjÓ÷ ˝≤+#Y PA

RAZZI

ˇ+>√\T –‘·Ô Ä&çjÓ÷ y˚&ÉTø£

BEAUTY t ps BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

¬ø$TÁd”º Ä&çjÓ÷ ˝≤+#Y

2

TICKET TOLLYWOOD

mjYT Ä&çjÓ÷ ˝≤+#Y

sex psychology top N GHT Life kÕ«$T sêsê Ä&çjÓ÷ $&ÉT<ä\ trade GUIDE

My CHOICE 24

QUIZ

- february 2013

ø£\sY ôV≤#Y dü÷º&çjÓ÷ ˝≤+#Y


movie launchmovie launch movie launchmovie launch

movie launchmovie launch movie launch movie launch movie launch movie launch

movie launchmovie launch

movie launch

movie launch

movie launch

Ä ◊<äT>∑Ts¡T eT÷M ˝≤+#Y u≤´ø˘ u…+#Y dü÷º&Ó+{` Áf…Æ\sY ˝≤+#Y

Hêsês√Væ≤‘Y q÷´ eT÷M ˝≤+#Y

ã\T|ü⁄ Áf…Æ\sY ˝≤+#Y

ô|*¢ |ü⁄düÔø£+ Áô|dt MT{` e+o ø=‘·Ô dæìe÷ z|ædæ+>˘

- february 2013 25


EXCLUS VE

d”‘·eTà yêøÏ{À¢ dæ]eT˝…¢ #Ó≥Tº ≈£î

≥T+ã e´edüú #ê˝≤ >=|üŒ~. m+‘· >=|üŒ<ä+fÒ z n+<äyÓTÆq düe÷C≤˙ï, z Ä<äs¡Ùe+‘·yÓTÆq <˚XÊ˙ï n+~+#˚≥+‘· >=|üŒ~. neTà, Hêqï, ‘·eTTà&ÉT, u≤e÷à á nqTuÛÑyê\qT s¡T∫ #·÷dæq ø£+{ÏøÏ á ˝Àø£+ eTs√ ø√D+˝À ø£ì|ædüTÔ+~. <äTs¡<äèwüº+ @$T≥+fÒ.. dæìe÷ ø£<∏ä\T e÷Á‘·+ ≈£î≥T+u≤\≈£î <ä÷s¡+>±..mø£ÿ&√ nHê<Ûä •X¯óe⁄˝≤¢ |ü⁄&ÉT‘·T+{≤sTT. eTq dæìe÷˝À¢ n˙ï ñ+{≤sTT. ≈£î≥T+ã+ ‘·|üŒ. ø£<∏ëHêj·T≈£î&ÉT yÓÁ] yÓTTÁ] y˚cÕ\T y˚dTü +Ô fÒ... eVü‰«... eVü‰«... nq&ÜìøÏ |ü˙ bÕ{≤ ˝Òì ùdïVæ≤‘·T\ ãè+<ä+.. Ä&ç bÕ&É{≤ìøÏ z ø£<ë∏ HêsTTø£... ∫‘·>=Z{Ϻ+#·T ø√e&ÜìøÏ z Á|ü‹Hêj·T≈£î&ÉT.. Ç˝≤ eTq ø£<∏ä˝À¢ Á|ü‹ ˇø£ÿ]ø° yê{≤\T+{≤sTT. ne÷àHêqï\≈£î $TqVü‰. ø£<∏ëHêj·T≈£î&çø° z ≈£î≥T+ã+ ñ+≥T+~. n‘·q÷ nqTã+<Ûë\≈£î, ÄbÕ´j·T‘·\≈£î ˝§+–b˛‘ê&ÉT. uÛ≤y√<˚«>±\T n‘·ì‘√ ≈£L&Ü Ä&ÉT≈£î+≥÷ ñ+{≤sTT. n‘·ì J$‘·+ ≈£î≥T+ã e´edüú‘√ dü+|üPs¡í+>± eTT&ç|ü&ç ñ+≥T+~. nì.. Ä˝À∫+∫q|ü&ÉT e÷Á‘·y˚T d”‘·eTà yêøÏ{À¢ dæ]eT˝…¢ #Ó≥Tº ˝≤+{Ï ø£<∏ä\T |ü⁄&ÉT‘·T+{≤sTT. ø£<∏˚+{Ï? n+<äs¡÷ eT+#√˝Ò¢ nqTø√e&ÜìøÏ m<äT¬s’q Á|ür e´øÏÔ˙ ∫s¡Tqe⁄«‘√ |ü\ø£]+#·&ÜìøÏ m+‘· >=|üŒ dü+kÕÿs¡+ ñ+&Ü*. n~ |ü⁄wüÿ\+>± ñqï z eT+∫ Hêqï (Á|üø±wt sêCŸ), Ç\÷¢, dü+kÕs¡+, |æ\¢\÷ nì nqTø£åD+ Äsê≥|ü&˚ z neTà (»j·TdüT<Ûä), yÓTT+&ç‘·q+, eTT≈£îÿdü÷{Ï‘·q+‘√ mø£ÿ&Ü dæús¡+>± ñ<√´>∑+ #˚j·Tì ô|<√›&TÉ (yÓ+ø£fwÒ )t , e÷≥\‘√H˚ ã÷¬s\T e+&˚ùd ∫H√ï&ÉT (eTùV≤wt u≤ãT), á nqï<äeTTà\≈£î eTT<äT›\ #Ó˝…¢\T (n_Ûqj·T) Ä Ç+{À¢ m|ü&É÷ #Ó+>∑T #Ó+>∑TeT+≥÷ dü+<ä&ç #˚ùd d”‘·eTà (n+»*).... Ms¡+<ä] ø£<∏ä Ç~. ã+<ÛäTe⁄\ ne÷àsTT ∫qï|üŒ{Ï qT+N ô|<√›&ç uÛ≤s¡´>±H˚ #·˝≤eTDÏ ne⁄‘·T+~. ô|<√›&É÷, d”‘·eTà ô|[¢ #˚düT≈£î+fÒ #·÷&Ü\ì }] yêfi¯¢+<ä] ÄX¯. eTs√ yÓ’|ü⁄ ∫H√ï&ÉT 26

- february 2013

≈£L&Ü Áù|eT˝À |ü&É‘ê&ÉT. Ä ne÷àsTT mes√ ø±<äT. $»j·Tyê&É˝À ñ+&˚ e÷ej·T´ (sêe⁄ s¡y˚Twt) ≈£L‘·Tπs. Äj·Tq≈£î á ≈£î≥T+ã+ n+fÒ ndü‡\T –≥º<äT. &ÉãT“ m˝≤ dü+bÕ~+#ê˝À m˝≤ ã‘·ø±˝À ‘Ó*j·T<äT. jÓ÷>∑´‘· ˝Òì yêfi¯ó¢ nH˚ z eTTÁ<ä y˚kÕÔ&ÉT. n+<äTπø ô|<√›&çøÏ ≈£L&Ü $»j·Tyê&É ã+<ÛäTe⁄\+fÒ ø√|ü+. nqTø√≈£î+&Ü Ä sTT+{Ï qT+#˚ #Ó˝≤¢sTTøÏ z dü+ã+<Ûä+ edüTÔ+~. ô|<√›&çøÏ Çwüº+ ˝Òø£b˛sTTHê Ç+{À¢ yêfi¯¢+<ä]ø° q∫Ã+<äì ˇ|ü≈£î+{≤s¡T. ô|[¢˝À ‘·qøÏ »]–q nee÷Hê˙ï düVæ≤kÕÔ&ÉT. ªd”‘·ô|’ $T¬ø+‘· u≤<Ûä´‘· ñ+<√ e÷≈£L n+‘˚ ñ+~. u≤<Ûä´‘· ˝Òì ô|<√›&çøÏ Ç∫à ø£≥ºu…≥º˝Ò+. eT+∫ dü+ã+<Ûä+ #·÷dæ y˚Ty˚T ô|[¢ #˚kÕÔ+ª... n+≥÷ $»j·Tyê&É e÷ej·T´ n&ÉT¶ |ü&É‘ê&ÉT. Ä ‘·sê«‘· »]–q |ü]D≤e÷˝Ò+{Ï? d”‘· ô|<√›&ç uÛ≤s¡´ nsTT´+<ë? ˝Ò<ë? ô|<√›&ÉT u≤<Ûä´‘· m|ü&ÉT ‘Ó\TdüT≈£îHêï&ÉT? ‘·eTTà&ç Áù|eT ø£<∏ä @eTsTT´+~? á dü+>∑‘·T\ düe÷Vü‰s¡y˚T d”‘·eTà yêøÏ{À¢ dæ]eT˝…¢ #Ó≥Tº ∫Á‘·+. dü$Tø£å d”‘·eTà yêøÏ{À¢ dæ]eT˝…¢ #Ó≥Tº. Ç+‘· #·ø£ÿ{Ï ù|s¡T z ‘Ó\T>∑T dæìe÷øÏ ô|≥º&É+ á eT<Ûä´ ø±\+˝À Ç<˚ ‘=*kÕ]. á $wü j · T +˝À <ä s ¡ Ù ø£ ìsêà‘· \ n_Ûs¡T∫ì yÓT#·TÃø√yê*. Ç<=ø£ÿfÒ ø±<äT n&ÉT>∑&ÉT>∑THê yêDÏ»´ dü÷Á‘ê\≈£î m<äTØ<äT‘·÷H˚ q&ç∫+B ∫Á‘·+. e÷dt, j·÷ø£åHé á #·Á≥+˝À ‘Ó\T>∑T dæìe÷ –Ás¡Tq ‹s¡T>∑T‘√+~. ù|s¡Tqï V”≤s√ dæìe÷ n+fÒ ø£<∏ä >∑T]+∫ ô|<ä>› ± Ä˝À∫+#˚ nedüs+¡ ˝Ò<Tä . Çìï düìïy˚XÊ\ ‘·sê«‘· z bÕ≥, yÓ+≥H˚ z b˛sê≥ <äèX¯´+ nH˚ ø=\‘·\‘√ ñ+&Ü*. nsTT‘˚ á dæìe÷øÏ e÷Á‘·+ Ä ˝…ø±ÿ |üÁ‘ê\ qT @e÷Á‘·+ |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äT. yÓ+ø£fÒwt, eTùV≤wtu≤ãT nH˚ Ç<ä›s¡T ù|s¡Tqï ø£<∏ëHêj·T≈£î\qT πøe\+ ¬s+&ÉT bÕÁ‘·\T>± e÷]à yêfi¯¢ n_Ûe÷qT\q÷ @e÷sêÃ&ÉT <äs¡Ù≈£î&ÉT. Ä Ç<ä›s¡÷ ø£<∏ä≈£î |üP]Ô>± ˝§+–b˛e&É+

eTT#·ÃfÒdæ+~. dæìe÷ yÓTT‘·Ô+ yê]<ä›s¡÷ ∫H√ï&ÉT, ô|<√›&ÉT>±H˚ ø£ì|ækÕÔs¡T. J$‘·+ nH˚ ø£<∏ä˝À >=|üŒ eT\ T|ü⁄\T, Hê≥ø°j·T‘· e⁄+&Ée⁄. á dæìe÷ ≈£L&Ü n+‘˚. #Ó|ü≈£îH˚+‘· ø£<∏˚$T ø±<äT. πøe\+ ø=ìï dü+|òüT≥q\ düe÷Vü‰s¡+. J$‘·+˝À Ç<ä›s¡T nqï<äeTTà\ì yê] |üøÏÿ+{À¢ ≈£Ls=Ãì >∑eTìdüTÔqï≥Tº e⁄+≥T+~. yÓ+ø£fÒwt, eTùV≤wt\ eT<Ûä´ <äs¡Ù≈£î&ÉT n*¢q düìïy˚XÊ˝Ò á ∫Á‘êìøÏ ÁbÕD≤<Ûës¡+. kÕ<Ûës¡D+>± dü+uÛ≤wüD˝À¢ |òü÷&É‘· ø√dü+ Hê≥ø°j·T‘· CÀ&çdüTÔ+{≤s¡T. nsTT‘˚ á d”‘·eTàqT á $wüj·T+˝Àq÷ $TqVü‰sTT+#ê*. Çø£ÿ&É ≈£L&Ü düVü≤»‘ê«ìøÏ ô|<ä› |”≥ y˚XÊs¡T. |ü#·Ãì |ü+≥ bı˝≤\T, #·T≥÷º ø=ã“] #Ó≥÷¢, |æ\¢ ø±\Te\÷, eT+&ÉTyê Ç\÷¢... Ç˝≤ #·ø£ÿì |ü˝…¢ yê‘êes¡D+ Á|ü‹ düìïy˚X¯+˝Àq÷ Á|ü‹_+_dü÷Ô ñ+≥T+~. dü+uÛ≤wüD\˙ï ‘·÷s¡TŒ >√<ëe] j·÷dü‘√ kÕπ>y˚. dæìe÷ n+‘ê ‘·÷.>√ j·÷dü‘√H˚ q&ç|æ+#·&É+ ns¡T<Ó’q $wüj·Ty˚T. Ä e÷<ÛäTs¡´+ ‘Ó*dæq yêfi¯ó¢...‘·|üŒ≈£î+&Ü ÄkÕ«~kÕÔs¡T. ‘Ó*j·Tì yêfi¯¢≈£î ø=‘·Ô s¡T∫ |ü]#·j·T+ #˚dæqfÒº. ≈£î≥T+ã+ u≤>∑T+fÒ düe÷»+ u≤>∑T+≥T+~. düe÷»+ u≤>∑T+fÒ <˚X¯+ u≤>∑T+≥T+~.. nH˚ $XÊ\ <äèø£Œ<∏ä+‘√ n\T¢≈£îqï ø£<∏ä Ç~. m<ä>∑&É+ n+fÒ &ÉãT“ dü+bÕ~+∫ ÄdüTÔ\T ≈£L&Éu…≥º&É+ ø±<äT. q\ T>∑Ts¡T eT+∫ eTqwüß\ eTqdüT‡˝À #√≥T <äøÿÏ +#·Tø√e&É+ nH˚ $wüjT· + n+‘·Øq¢ +>± #Ó|Œü &É+˝À <äsÙ¡ ≈£î&ÉT $»j·T+ kÕ~Û+#ê&ÉT. ø=ìï ˝ÀbÕ\÷ ˝Òøb£ ˛˝Ò<Tä . d”‘e· Tà...bÕÁ‘·ô|’ eT]+‘· ø£düs¡‘·TÔ #˚j·÷*‡+~. á ø£<∏ä ø°\ø£ eT\T|ü⁄ ‹s¡>∑&ÜìøÏ d”‘· ø±s¡DyÓTÆ‘˚ d”‘·eTà yêøÏ{À¢ nH˚ ù|s¡TøÏ kÕs¡›ø£‘· #˚≈£Lπs~. á dæìe÷˝À nqedüs¡yÓTÆq bÕÁ‘· ñ+~ n+fÒ n~ s¡$u≤ãT<˚. Ä bÕÁ‘·≈£î n+>∑yÓ’ø£\´+ n+≥>∑{Ϻ <äs¡Ù≈£î&ÉT @+ kÕ~Û+#ê&√ Äj·Tqπø ‘Ó*j·÷*. sêe⁄s¡y˚Twt e÷]b˛sTT ‘·q ‘·|ü ‘Ó\TdüT≈£îH˚ düìïy˚X¯+ ã\+>± ˝Ò<äT.


ˇπø {Ϭø{Ÿô|’ |ü~ dæìe÷\ Hêj·Tø˘ á s√E˝À¢ ø£<∏ä nH˚ ÁãVü≤à|ü<ës¡ú+ >∑T]+∫ mes¡÷ Ä˝À∫+#·&É+ ˝Ò<äT. ¬s+&ÉTqïs¡ >∑+≥\ bÕ≥T Áù|ø£å≈£î&çì ≈£Ls√Ãu…≥º&É+ ô|’H˚ <äèwæºô|&ÉT‘·THêïs¡T. á dü÷Árø£s¡DqT qj·÷ <äs¡Ù≈£î\T u≤>±H˚ e+≥|ü{Ϻ+#·T≈£îHêïs¡T. ø=‘·Ô ø£<∏ä e+&˚ ‘ê|üÁ‘·jT· +˝À ‘·|ü \T #˚jT· &É+ ø£+fÒ...<ëì CÀ*øÏ yÓfi¯¢ø£b˛e&É+ u…≥sY nH˚ ìs¡íj·÷ìøÏ e#˚ÃXÊs¡T. @j˚T dæìe÷˝À¢ @j˚T n+XÊ\T øÏ¢ø˘ nj·÷´jÓ÷ zkÕ] >∑Ts¡TÔ ‘Ó#·TÃø=ì.. Ä ø=\‘·\‘√ ø£<∏ä ≈£îfÒºdüTÔHêïs¡T. á <ë]˝À ‘·j·÷¬s’q eTs√ e÷dt eTkÕ˝≤ dæìe÷H˚ Hêj·Tø˘. yÓT>± n_Ûe÷qT*ï nìï $<Ûë˝≤ dü+‘·è|æÔ|üs¡#˚ øÏ≥T≈£î ‘Ó\TdüTø=qï <äs¡Ù≈£î&ÉT $Hêj·Tø˘. eTs√kÕ] n<˚ <ë]˝À yÓ[¢ bòÕ´Hé‡ n_Ûs¡T#·T\≈£î dü]|ü&˚ dæìe÷>± Hêj·Tø˘ì dæ<ä∆+ #˚XÊ&ÉT. á dü+Áø±+‹øÏ Hê\T>∑T s√E\ eTT+<˚ dü+<ä&ç #˚j·T&Üìø=∫Ãq á dæìe÷ m˝≤ ñ+~? me¬s˝≤ #˚XÊs¡T?

ø£<∏ä˝ÀøÏ yÓfi‚Ô ôV’≤<äsêu≤<é˝À #ÓÁ] (sêyéT #·s¡DY) z kÕ|òtºy˚sY ñ<√´>∑+ #˚düTø=+≥÷ J$‘êìï Vü‰sTT>± >∑&çù|düTÔ+{≤&ÉT. õ˝Ò; e÷ej·T´ (ÁãVü‰àq+<ä+) #˚dæq |üì e\¢ ˝Àø£˝Ÿ &ÜHé >∑+&ç u≤;® (sêVüQ˝Ÿ<˚yé) øÏ n_Ûe÷ì>± Ä Ç+{À¢ m+Á{° ÇkÕÔ&ÉT. nø£ÿ&É u≤;® #Ó˝…¢*ï (ø±»˝Ÿ) #·÷dæ eTqdüT bÕπ s dü T ø=+{≤&É T . Ä ‘· s ê«‘· Ç<ä › s ¡ ÷ Áù|eT bÕ≥\T bÕ&É T ø=+≥T+{≤s¡ T . á e´eVü‰s¡+ ‘Ó*dæ u≤;®..#ÓÁØì u…~]+#·&ÜìøÏ yÓfi≤Ô&ÉT. nø£ÿ&É #ÓÁØ z b˛©düT n~Ûø±]ì Vü≤‘·e÷s¡Ã&É+ ø£fi≤¢sê #·÷dæ cÕø£e⁄‘ê&ÉT. eTs√yÓ’|ü⁄ ø√˝Ÿø£‘ê˝À »]–q z eTs¡¶sY #Û˚~+#˚ Áø£eT+˝À $#ês¡D≤~Ûø±] (Ä•wt $<ë´]ú) ôV’≤<äsêu≤<é ekÕÔ&ÉT. ø√˝Ÿø£‘ê˝À Vü≤‘·´\T #˚dæ+~ #ÓÁØH˚ nH˚ ÁbÕ<∏ä$Tø£ ìsê›s¡D≈£î ekÕÔ&ÉT. |ü≥Tºø=+<ëeTH˚˝À>± #ÓÁØ ø=˝Ÿø£‘ê yÓfi≤Ô&ÉT. b˛©düT\T ≈£L&Ü nø£ ÿ &ç π ø #˚ s ¡ ‘ ês¡ T . eTVü ‰ ≈£ î +uÛ Ñ y ˚ T fi≤˝À ø=ìï ìC≤\T ãj·T≥|ü&É‘êsTT. Ç+‘·ø° á Vü≤‘·´\T #˚k˛Ô+~ mes¡T? #ÓÁØHê ˝Ò<ä+fÒ eTs=ø£sê? á $wüj·÷\T ‘Ós¡ô|’ #·÷dæ ‘Ó\TdüTø√yê*‡+<˚. dü$Tø£å |òü≈£îÔ ø£eT]¸j·T˝Ÿ ø£<∏ä Ç~. nsTT‘˚ Ç+≥¬s«˝Ÿ u≤´+>˘ á ø£<∏ä≈£î ø=‘·Ô s¡÷|ü⁄ rdüTø=∫Ã+~. ‘Ós¡ô|’ ø=ìï düìïy˚XÊ\T dæ+Vü‰Á~, sêeTT&ÉT ;ÛeTT&ÉT, n<äTsY‡, ø£èwüí,

•yêJ, dæ+Vü‰#·\+, eTqà<∏ä\qT >∑Ts¡TÔ #˚dTü +Ô {≤sTT. á düìïy˚X+¯ |ò˝ü ≤Hê dæìe÷˝À ñ+~ ø£<ë nì Áù|ø£å≈£î&ÉT ‘·q˝À ‘êH˚ #·] Ã+#·Tø√e&É+ yÓTT<ä\T ô|&É‘ê&ÉT. nsTT‘˚ á kÕ<ë d”<ë ø£<≈ä∏ î£ $Hêj·Tø˘ #˚dqæ Á{°{ŸyTÓ +{Ÿ, #·s¡DY kÕº$THê, Ä≈£î\ •e n+~+∫q dü+uÛ≤wüD\÷ Ädüsê>± ì*#êsTT. eTTK´+>± bò Õ ¢ w t u ≤´ø˘ ø Ï dü + ã+~Û + ∫q dü ì ïy˚ X Ê\T $Hêj·Tø˘ ‘·q<Ó’q XË’*˝À r]Ã~<ë›&ÉT. d”] j· T dt q≥T\T>± ø£ ì |æ + #˚ y ês¡ + ‘ê á dæìe÷˝À $H√<ä+ |ü+#·&É+ ø=düyÓTs¡T|ü⁄. eTTK´+>± b˛kÕì, »j· T Á|ü ø ±wt ¬ s &ç ¶ ô |’ ∫Árø£]+∫q düìïy˚XÊ\T Äø£≥Tº≈£î+{≤sTT. ~«‹j·÷s¡ú+ ãs¡Te⁄ u≤<Ûä´‘·\T yÓ÷dæ+~ ˇø£s¡ø£+>± Mfi‚¢. #·s¡DY m|üŒ{≤¢H˚ #·˝≤ø°>± #˚XÊ&ÉT. ¬s+&√ bÕÁ‘· dæ<ë›sYú Hêj·Tø˘ ˝À VüQ+<ë>± ø£ì|æ+#ê&ÉT. ¬s+&ÉT bÕÁ‘·˝À¢q÷ ÄVü‰s¡´|üs¡+>± e÷s¡TŒ˝Ò$T ñ+&Ée⁄. ‘·eTHé n+~+∫q z e÷~] u≤D°\T ≈£L&Ü n¨ nì|æ+#˚˝≤ ø£ì|æ+#êj·T+fÒ n<ä+‘ê #·s¡DY &Ü´ì‡+>˘ {≤˝…+{Ÿ e˝Ò¢. nsTT‘˚ nedüs¡+ nsTTq<ëìø° ø±ì<ëìø° ‘·+Á&çì nqTø£]+#·&É+ ø±düÔ Çã“+~>± nì|ædTü +Ô ~. Ç<äs› T¡ ø£<ë∏ HêsTTø£\ THêï #˚dæ+<˚$T ˝Ò<äT. ñqï+‘·˝À ø±»˝Ÿ qj·T+. neT˝≤bÕ˝ŸøÏ @ e÷Á‘·+ neø±X¯+ Çe«˝Ò<äT. õ˝Ò;>± ‘=* dü>∑+˝À qe⁄«\T |ü+&ç+#ê&ÉT ÁãVü‰àq+<ä+. kÕ+πø‹ø£+>± #√{≤ ¬ ø yÓ T sê |ü ì ‘· q + u≤>∑ T +~. bÕ≥\T ∫Árø£]+∫q $<Ûëq+, ˝§πøwüqT¢ Äø£ ≥ Tº ø =+{≤sTT. X¯ ó uÛ Ñ ˝ Ò ø £ sêdü T ø=qï bÕ≥˝Àì e÷<ÛäTsê´ìï Ø$Tø˘‡‘√ #Ó&É>={Ϻq bÕ|ü+ yÓ÷dæq ‘·eTHé ÄsY.ÄsY ‘√ ø±düÔ ñ|ü X ¯ e Tq+ ø£ * –+#ê&É T . Ä≈£ î \ •e dü+uÛ≤wüD˝À¢ |ü+#Y\T u≤>± ù|˝≤sTT. yÓTT‘êÔìøÏ ùd|òt π>yéT Ä&˚dæq eTs√ dæìe÷ Ç~. yÓT>± bòÕ´Hé‡ì <äèwæº˝À ô|≥Tºø=ì dü ì ïy˚ X Ê\T s¡ ÷ bı+~+#ês¡ H ˚ dü + >∑ ‹ n&ÉT>∑&ÉT>∑THê ns¡úeTÚ‘·÷H˚ ñ+≥T+~. Ä y˚Ts¡≈£î á dæìe÷ $»j·T+ kÕ~Û+∫qfÒº. nsTT‘˚ ø£<∏ä, ø£<∏äHê˝À¢ ø±düÔ ÁX¯<ä∆ rdüTø=+fÒ Ç+ø± u≤>∑T+&˚~. ‘·q dæìe÷\ Á|üuÛ≤e+ qT+∫ $Hêj·Tø˘ m|ü&ÉT ãj·T≥|ü&É‘ê&√ #·÷&Ü*. ø±\πøbå ÕìøÏ &Û√ø± ˝Òì dæìe÷ Ç~. nsTT‘˚ sƒê>∑÷sY kÕúsTT dæìe÷ #·÷&Ü*.. nì }Væ≤+#·Tø=ì ~∏j˚T≥s√¢ n&ÉT>∑T ô|&ç‘˚ e÷Á‘·+ ìsêX¯ ‘·|üŒ<äT. - february 2013 27


EXCLUS VE LittleStar

ø£eT˝Ÿ #˚dæq eTs√ kÕVü≤dü+

$X¯ « s¡ ÷ |ü + $T >∑‘ê yê]˝≤ Ä˝À∫+#·ø£b˛e&É+ ø£eT˝Ÿ Vü‰düHé kÕ~Û+∫q $»j·÷\≈£î eT÷\ ø±s¡D+. n‘·ìï ∫Á‘·d”eT˝À z Á|ü‘˚´ø£ e´øÏÔ>± ø°]Ô+#·&ÜìøÏ ø±s¡D+ n<˚. düè»q, yê´bÕs¡+ düy˚Tàfi¯qy˚T dæìe÷ nì qy˚Tà |ü]ÁX¯eT˝À... düè»q, Á|üjÓ÷>∑+ y˚Tfi¯$+∫ yê´bÕs¡+ #˚j·T>∑*π> BÛXÊ*. ∫Á‘· s¡÷|üø£s¡Ô\≈£î n+<äq+‘· m‘·TÔ˝À n‘·ì Ä˝À#·q\T ñ+{≤sTT. $X¯«s¡÷|ü+ $wüj·T+˝Àq÷ ø£eT˝Ÿ n<˚ <ë]˝À yÓfi≤¢&ÉT. rÁeyê<ä+ nH˚ düu…®≈£îºì z ø=‘·Ô ø√D+˝À Áù|ø£å≈£î\≈£î |ü]#·j·T+ #˚XÊ&ÉT. JVü‰B\ J$‘ê˙ï, yê] #·T≥÷º e⁄+&˚ yê‘êes¡D≤ìï Ç~ es¡≈£î @ <äs¡Ù≈£î&É÷ #·÷|æ+#·ì

28

- february 2013

$<Ûä+>± ø£fi¯¢≈£î ø£{≤º&ÉT. n&ÉT>∑&ÉT>∑THê $yê<ë\ düT&ç>∑T+&Ü\qT <ë≥T≈£î+≥÷ e∫Ãq $X¯«s¡÷|ü+ dæìe÷˝À @eTT+~? ø£eT˝Ÿ ‘·q $X¯«s¡÷|ü+ @ kÕúsTT˝À #·÷|æ+#ê&ÉT? á $wüj·÷\ ø√dü+ dü$Tø£å ˝ÀøÏ yÓfi≤¢*‡+<˚. ndü\T ø£<∏ä q÷´j·÷sYÿ q>∑s¡+˝À ìedæ+#˚ $X¯«Hê<∏é (ø£eT˝Ÿ) z &ÜHé‡ e÷düºsY. n‘·ì˝À ne÷àsTT \ø£Då ≤\T düŒwü+º >± ø£ì|ædTü +Ô {≤sTT. n+<äTøπ uÛ≤s¡´ ìs¡T|üeT (|üPC≤) ‘·q u≤dt B|üø˘øÏ <ä>∑Zs¡ ne⁄‘·T+~. uÛÑs¡Ô qT+∫ $&çb˛e&ÜìøÏ ‘·–q ø±s¡D+ ø√dü+ nH˚«wædüTÔ+~. n+<äTπø uÛÑs¡Ô s¡Vü≤kÕ´\qT ‘Ó\TdüTø√e&ÜìøÏ z >∑÷&ÛÉ#ê]ì ìj·T$TdüTÔ+~. $X¯«Hê<∏é Væ≤+<äTe⁄ ø±<äT z eTTdæ+¢ nH˚ $wüjT· + ø£ìô|&É‘ê&ÉT Ä >∑÷&Û#É ê]. á˝À>± z rÁeyê<ä eTTsƒê #˚‹øÏ ∫øÏÿ #·ìb˛‘ê&ÉT. n<˚ eTTsƒê $X¯«Hê<∏é, ìs¡T|üeT, B|üø˘\qT øÏ&Üï|t #˚dæ z s¡Vü≤dü´ Á|ü<˚XÊìøÏ rdüT≈£î yÓfi¯óÔ+~. nø£ÿ&É $X¯«Hê<∏é >∑T]+∫ ˇø=ÿø£ÿ ì»+ ãj·T≥ |ü&ÉT‘·T+~. $X¯«Hê<∏é ndü\T ù|πs$T{Ï? ‘·qT mø£ÿ&ç qT+∫ e#êÃ&ÉT? rÁeyê<äT\≈£î n‘·ìøÏ dü+ã+<Ûä+ @$T{Ï? nH˚ $wüj·÷\qT ‘Ó\TdüTø√yê\+fÒ dæìe÷ #·÷&Ü*‡+<˚. dü$Tø£å rÁeyê<ä+ nH˚ düu…®ø˘ºì eTT≥Tºø√e&É+ n+fÒ ì|ü‘√ #Ó\>±≥+ Ä&çqfÒº. m+<äTø£+fÒ @ e÷Á‘·+ u≤´˝…Hé‡ ‘·|æŒHê eTTdæ¢+ e´‹πsøÏ! nH˚ eTTÁ<ä |ü&çb˛‘·T+~. ô|’>± eTDÏs¡‘·ï+ á rÁeyê<ëìï H˚|ü<∏ä´+>± #˚düTø=ì #ê˝≤ dæìe÷˝Ò rùdXÊs¡T. n+<äT˝Àì eTs√ bÕsê«Ùìï yÓ<äø£&É+ me] eTH√uÛ≤yê\q÷ øÏ+#·|ü]#·≈£î+&Ü #·÷|æ+#·&É+ ø£‹Ô $T<ä kÕy˚T. nsTT‘˚ á Á|üe÷<äø£s¡yÓTÆq Á|üj·÷D≤ìï ø£eT˝Ÿ ˇøÏ+‘· $»j·Te+‘·+>± |üP]Ô #˚XÊ&ÉT. Ä|òüZìkÕÔHé, ø±ã÷˝Ÿ yê‘êes¡D≤ìï ø£eT˝Ÿ ‘Ós¡ô|’øÏ rdüTø=∫Ãq $<Ûëq+ Á|üX¯+dü˙j·T+. Ç|üŒ{Ïes¡≈£L n˝≤+{Ï u≤´ø˘Á>ö+&é ‘Ós¡ô|’ #·÷&É˝Ò<äT. $X¯«Hê<∏é ˝Àì V”≤s√ì ‘=*kÕ] ãj·T≥≈£î rdüTø=∫Ãq düìïy˚XÊìøÏ ≈£L&Ü ø£eT˝Ÿ #ê˝≤ #·ø£ÿ>± uÛ≤y√<˚«>±\qT $T[‘·+ #˚j·T>∑*>±&ÉT. eTTK´+>± Ä|òüZìkÕÔHé ˝Àì |æ\¢\T &Üø£ºsY ø±yê\ì #Ó|üŒ&É+... z nyÓT]ø£Hé &Üø£ºsY #·ìb˛j˚T <äèX¯´+, u≤<Ûä‘√ eT÷\T>∑T‘·Tqï >∑TÁsêìï |ædüº˝Ÿ‘√ ø±*à $eTTøÏÔ #˚dæq düìïy˚X¯+... Ç˝≤ #Ó|ü≈£î+≥÷ b˛‘˚ #ê˝≤ düìïy˚XÊ\T Vü≤è<äj·÷ìï Á<ä$+|üCÒkÕÔsTT. ø£$T+>˘ dü÷Hé.... ø£eT˝Ÿ q≥T&ç>±, <äs¡Ù≈£î&ç>± $X¯«s¡÷|ü+ #·÷|æ+#ê&ÉH˚ #ÓbÕŒ*. ˇø£ <äX¯˝À ø£eT˝Ÿ˝Àì <äs¡Ù≈£î&ÉT q≥T&çì &Ü$TH˚{Ÿ #˚kÕÔ&ÉT ≈£L&Ü. V”≤s√sTTqT¢ ø±düÔ n‹ #˚dæHê...$T>∑‘ê bÕÁ‘·<Ûës¡T\T ‘·eT |ü]~Û y˚Ts¡≈£î #·ø£ÿì q≥q ø£qã]#ês¡T. kÕ+πø‹ø£+>± #ê˝≤ ñqï‘· kÕúsTT˝À ñ+~. ¬øyÓTsê |üì‘·q+ Vü‰©e⁄&é dæìe÷\qT >∑Ts¡T≈Ô î£ ‘ÓdTü +Ô ~. Ád”ÿHéù|¢ $wüjT· +˝Àq÷ Ç+–¢wt dæìe÷\ Á|üu≤Û e+ ñ+~. nsTT‘˚ ø£eT˝Ÿ ‘·q ‘Ó*$‘˚≥\˙ï #·÷|æ+∫ á dæìe÷ rXÊ&ÉT. nìï ‘Ó*$‘˚≥\T Áù|ø£å≈£î&çø° ˝Òø£b˛‘˚ á dæìe÷ bòÕ˝À ne«&É+ ø£wüº+. ø£eT˝Ÿ‘√ bÕfÒ |üs¡T>∑T\T ô|&ç‘˚... Äj·Tq uÛ≤yê\qT ns¡ú+ #˚düT≈£îH˚ M\T ∫≈£îÿ‘·T+~. ø£eT˝Ÿ $X¯«Hê<∏é>± m+<äT≈£î q{Ï+#ê*‡ e∫Ã+~? ìs¡T|üeT ‘·|ü<ë] |ü&ÉT‘·THêï m+<äT≈£î #·÷dü÷Ô e⁄+&ç b˛j·÷&ÉT? nH˚ $wüj·÷\ô|’ ø±¢]{° ˝Ò<äT. ô|’>± |ü‘êø£ düìïy˚XÊ\T ≈£L&Ü Vü≤&Ü$&ç>± eTT–+#ê&ÉT. $\Hé bÕÁ‘· Ç+ø± ã‹πø e⁄+≥T+~. $X¯«s¡÷|ü+ 2 ø√dü+ ø£eT˝Ÿ y˚dæq m‘·TÔ>∑&É Ç~. ø£$T+>˘ dü÷Hé ÇHé Ç+&çj·÷... $X¯«s¡÷|ü+2 nì X¯óuÛÑ+ ø±sY¶ y˚XÊ&ÉT. ø=ìï yÓTÆqdt\qT |üø£ÿqu…&ç‘˚.. j·÷ø£åHé Á~∏\¢sY\qT, ø£eT˝Ÿ XË’*˙ Çwüº|ü&˚yê]øÏ á dæìe÷ ‘·|üŒ≈£î+&Ü q#·TÑ·T+~.


                                   


NEWS HAPPENINGS

Kollywood

LIFE style HOT SPICY CHIT CHAT PA

RAZZI

BEAUTY t ps BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

ø£eT˝ŸVü‰düHé≈£î yÓT+≥˝Ò

ø£eT˝ŸVü‰düHé‘√ >∑‘·+˝À ªdür ©˝≤e‹µ dæìe÷ì &Ó’¬sø˘º #˚dæq Á|üeTTK ‘·$Tfi¯ <äs¡Ù≈£î&ÉT u≤\T eTùV≤+Á<ä ø£eT˝ŸVü‰düHé≈£î yÓT+≥\T+~ n+≥÷ n+<ä]˙ ÄX¯Ãs¡´|ü]#ê&ÉT. nsTT‘˚ n~ ø£eT˝Ÿì øÏ+#·|üs¡#·&É+ø√dü+ u≤\T eTùV≤+Á<ä Ä yê´K´\T #˚j·T˝Ò<ä≥. ndü\T $wüj·T+ @+≥+fÒ ª$X¯«s¡÷|ü+µ dæìe÷ Á|ü‘˚´ø£+>± ø£eT˝Ÿ Á|ü<äs¡ÙqqT #ÓHÓ’ï˝À @sêŒ≥T #˚XÊ&ÉT. c˛ ‘·sê«‘· u≤\T eTùV≤+Á<ä ø£eT˝Ÿì ñ<˚›•+∫ ô|’ $<Ûä+>± yê´K´\T #˚XÊ&ÉT. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü dæìe÷ #·÷dæq ‘·sê«‘· ø£eT˝Ÿ ‘·$Tfi¯ó&ÉsTTq+<äT≈£î #ê˝≤ >∑s¡«+>± ñ+~. ø£eT˝Ÿ dæìe÷ n$T‘·+>± Çwüº|ü&˚ e´øÏÔ nì ø£eT˝Ÿì n_Ûq+~+#ê&ÉT.

2

TICKET TOLLYWOOD

n_Ûe÷qT\≈£î s¡»˙ ne˙ïpsychology e{Ϻ s¡÷eTπs‡-qj·Tq‘ês¡ M&çjÓ÷ dü+<˚X¯+ sex nõ‘Y Vü≤s√>± $wüßíes¡úHé &Ó’¬sø˘º #˚dæq j·÷ø£åHé m+≥sYf…ÆqsY ª_˝≤¢µ. nõ‘Y &ÜHé>± q{Ï+∫q á eT÷M˝À qj·Tq‘ês¡ ôd+≥sê|òt mÁ{≤ø£åHé>± ì*∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. á dæìe÷≈£î eTT+<äT mø˘‡b˛õ+>˘ $wüj·T+˝À Ä∫ ‘·÷∫ n&ÉT>∑T˝Òdæq á πøs¡fi¯≈£î{Ϻ ª_˝≤¢µ ìsêà‘·\T uÛ≤Ø kÕúsTT˝À ¬seTT´qπswüHé Çe«&É+‘√ ø±´¬sø£ºsY &çe÷+&é y˚Ts¡≈£î _øÏ˙˝À <äs¡Ùq$T∫à n+<ä]ì Wsê nì|æ+∫ ‘·q Vü‰{Ÿ n+<ë\‘√ ª_˝≤¢µ dü¬ø‡dt≈£î ø±s¡DyÓTÆ+~. á dæìe÷ ‘·sê«‘· eT∞¢ nõ‘Y, $wüßíes¡úHé\ ø±+_H˚wüHé˝À edüTÔqï ‘êC≤ dæìe÷˝À qj·Tq‘ês¡ q{Ïk˛Ô+~. á dæìe÷˝Àq÷ qj·Tq‘ês¡ eT]+‘· >±¢eTsY>± ø£ì|æ+#·uÀ‘√+<äì, n+‘˚ ø±≈£î+&Ü ª_˝≤¢µ˝À _øÏ˙˝À yÓT]düq≥Tº>±H˚ á dæìe÷˝Àq÷ qj·Tq eTs√kÕ] _øÏ˙ <Ûä]+∫ ‘·q n+<ë\ $+<äT #˚j·TuÀ‘√+<äì Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘√+~. nsTT‘˚ á yês¡Ô˝À¢ m˝≤+{Ï yêdüÔe+ ˝Ò<äì, H˚qT á dæìe÷˝À eTs√kÕ] _øÏ˙˝À ø£ì|æ+#·uÀ‘·THêïì s¡÷eTsY\T $ì|ædüTÔHêïsTT. á dæìe÷˝ÀH˚ ø±<äT eTπs dæìe÷˝Àq÷ Çø£ô|’ _øÏ˙˝À ø£ì|æ+#˚ Á|üdüπøÔ˝Ò<äì qj·Tq‘ês¡ Ksêø£+&û>± #Óù|Œk˛Ô+~.

top

N GHT Life

trade GUIDE My CHOICE 30

QUIZ

- february 2013

ø±ØÔø£ V”≤s√sTTHé>± uÛ≤s¡rsêC≤ s¡÷bı+~düTqÔ ï Áù|eTø£<ë∏ ∫Á‘·+ ªnqïø=+&çjT· + ø√&çMs¡qyéTµ. á dæìe÷ Ä&çjÓ÷ $&ÉT<ä\ ø±s¡´Áø£eT+ eT<ÛäT¬s’˝Àì ¬s’˝Ò« Á>ö+&釽À uÛ≤Ø kÕúsTT˝À ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|üeTTK <äs¡Ù≈£î\T eTDÏs¡‘·ï+, u≤\T eTùV≤+Á<ä, eTùV≤+Á<äHé\‘√ bÕ≥T e÷Ák˛º Çfi¯j·TsêC≤ e+{Ï ∫Á‘· Á|üeTTKT\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T. M]‘√ bÕ≥T á ø±s¡´Áø£eT+˝À dü÷|üsYkÕºsY s¡»˙ø±+‘Y ≈£L&Ü bÕ˝§ZHê*‡e⁄+~. nsTT‘˚ ø=ìï ø±s¡D≤\ e\¢ s¡»˙ø±+‘Y bÕ˝§Zq˝Òø£b˛j·÷&ÉT. ø±˙ á Ä&çjÓ÷ |òü+ø£åHé˝À eT<ÛäT¬s’ n_Ûe÷qT\qT ñ‘ê‡Vü≤|üs¡Tdü÷Ô s¡»˙ #˚dæq Á|üdü+>±ìï M&çjÓ÷ <ë«sê Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘·qT <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫q ª16 ej·T~ì˝Òµ (|ü<äVü‰πsfi¯¢ ej·TdüT) dæìe÷˝À q{Ï+∫q ø£eT˝ŸVü‰düHé, s¡»˙ø±+‘Y, l<˚$ á y˚&ÉTø£≈£î ÄVü‰«ì+#ê\ì uÛ≤s¡rsêC≤ eTT+<äT bÕ¢Hé #˚düT≈£îHêï&É≥. nsTT‘˚ yês¡+<äs¡÷ y˚πs ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ _J>± e⁄+&É≥+ e\¢ yÓ≥s¡Hé V”≤s√sTTHé‡ sê<Ûä, sê~Ûø£\‘√ bÕ≥T X¯s¡‘Y≈£îe÷sY, dü‘·´sêCŸ, >ö‘·yéT MTqHé, e&çy˚\T ‘·~‘·s¡T\T á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.


Bollywood

~>∑+ãs¡T\‘√ ~>∑+ã]!

Ç+&çj÷· es¡˝Ÿ¶ ø£|t kÕ~ÛùdÔ ã≥º\T ˝Ò≈î£ +&Ü ùd&º j ç T· + n+‘ê ‹s¡T>∑T‘êqì dü+#·\q+ düèwæº+∫ ˇø£ÿkÕ]>± yês¡Ô˝À¢ ¬øøÏÿq yÓ÷&É˝Ÿ |üPqyéTbÕ+&˚. |ü_¢dæ{° ø√dü+ m+‘· es¡¬ø’Hê...@+ #˚j·T&Üì¬ø’Hê ‘Ó–+#˚ á ôdø°‡˝Ò&û s¡ø£s¡ø±\ |ü_¢dæ{° düº+{Ÿ\‘√ »Hêìï Äø£]¸+#·&ÜìøÏ HêHêbÕ≥÷¢ |ü&ÉT‘·÷ e⁄+≥T+~. Á|üdüTÔ‘·+ ªqcÕµ nH˚ Væ≤+B dæìe÷‘√ V”≤s√sTTHé>± u≤©e⁄&é s¡+>∑Á|üy˚X¯+ #˚k˛Ô+~. Ç{°e\ ≈£î+uÛÑy˚Tfi≤≈£î yÓ[¢q á ôdø°‡ ˝Ò&û ~>∑+ãs¡T˝…’q Hê>∑ kÕ<ÛäTe⁄\ <ä>∑Z]øÏ yÓ[¢ yê]‘√ ø=+‘· düeTj·÷ìï >∑&ç|æ dü+#·\q+ düèwæº+∫+~. ≈£î+uÛÑy˚Tfi≤˝À Hê>∑kÕ<ÛäTe⁄\ <ä>∑Z]øÏ e÷eT÷\ T>± eT>∑yêπs yÓfi¯¢&ÜìøÏ uÛÑj·T|ü&ÉT‘·T+{≤s¡≥. n˝≤+{Ï~ yê] <ä>∑Z] øÏ yÓ[¢ yê]‘√ e÷{≤¢&ç bò˛{À\≈£î |üPqyéT bò˛õe«&É+ Vü‰{Ÿ {≤|æø˘>± e÷]+~. e÷eT÷\T>±H˚ |ü_¢dæ{° |æ∫à e⁄qï |üPqyéT ‘·qT q{ÏdüTÔqï ‘=* dæìe÷ $&ÉT<ä\ ‘·sê«‘· eT¬sìï $∫Á‘ê\T #˚düTÔ+<√qì u≤©e⁄&é esêZ\T uÛÑj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡≥.

uÛÑj·Tô|&ÉT‘·Tqï ôw]¢Hé #√ÁbÕ

>∑‘· ø=H˚ïfi¯ó¢>± ‘·q {≤˝…+{Ÿì(m˝≤+{Ï nuÛÑ´+‘·s¡+ ˝Ò≈£î+&Ü mø˘‡b˛õ+>˘ #˚j·T>∑\) me¬s’Hê >∑T]Ô+#·ø£b˛‘êsê nì m<äTs¡T #·÷dæq Vü‰{Ÿ ôdø˘‡u≤+uŸ ôw]¢Hé #√ÁbÕ. {Ï«≥ººsY˝À #ÛêHé‡ <=]øÏq|ü⁄Œ&É˝≤¢ ‘·q q÷´&é bò˛{À\‘√ bòÕ˝ÀesY‡ì >∑T≥ø£˝ÒsTT+∫q á ôdø°‡˝Ò&û nqï≥Tº>±H˚ uÛ≤Ø Ä|òüsYì, ‘·q {≤˝…+{Ÿì |üP]Ô>± #·÷|æ+#˚ #ÛêHé‡ì |üfÒºdæ+~. Á|üdüTÔ‘·+ ôw]¢Hé #√ÁbÕ q{ÏdüTÔqï s=e÷+{Ïø˘ |òæ˝Ÿà ªø±eTdü÷Á‘·3&çµ. á dæìe÷≈£î dü+ã+~Û+∫q bò˛{ÀwüO{Ÿ |òæø˘‡‘√ {Ï«≥ºsY˝À ô|<ä› ‘·TbòÕHéH˚ düèwæº+∫q ôw]¢Hé Øôd+{Ÿ>± á eT÷M {°»sY˝À eHé $Tì{Ÿ M&çjÓ÷˝À {≤|t˝…dt>± <äs¡Ùq$T∫à düTHêMT düèwæº#˚k˛Ô+~. Á|üdüTÔ‘·+ ôw]¢Hé q{Ï+∫q ªø±eTdü÷Á‘·3&ûµ {°»sY u≤©e⁄&é˝À dü+#·\q+ düèwæºk˛Ô+~. á dæìe÷≈£î dü+ã+~Û+∫q \yé y˚TøÏ+>˘ d”Hé\˝À ôw]¢Hé #˚‘· ø=‘·Ô {Ï|t‡ #Ó|æŒ+#·uÀ‘·THêïs¡≥. á {°»sY˝À ôw]¢Hé {≤|t˝…dt>± #˚dæq $Hê´kÕ\T #·÷dæq yês¡+‘ê {°»sY˝ÀH˚ á πs+CŸ˝À ¬s∫Ãb˛‘˚ Çø£ dæìe÷˝À ôw]¢Hé @πs+CŸ˝À ¬s∫Ãb˛sTT+<√ ‘·\T#·T≈£î+fÒH˚ uÛÑj·Ty˚Tk˛Ô+<äì eTT+u…’ dæ˙ Á|æj·TT\T #ÓãT‘·THêïs¡≥. e÷eT÷\T bò˛{À wüO{Ÿ\‘√H˚ eT‹b˛>={Ϻq á ôdø°‡ düT+<ä] $X¯«s¡÷|ü+ #·÷&Ü\+fÒ á @&Ü~ ∫e] es¡≈£î y˚∫ #·÷&Éø£ ‘·|üŒ<äT.

Ä ˇø£ÿ{° ≈£î<äs¡<äT n+≥Tqï ôd’|òt Ä©U≤Hé ôd’|òt n©U≤Hé, ø£ØHê ø£|üPsY\ eT<Ûä´ ø=H˚ïfi¯ófl>± kÕ–q \yék˛ºØøÏ >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ yê] ô|[¢‘√ ÁuÒø˘|ü&çq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. ¬s+&˚fi¯¢ bÕ≥T yês¡Ô˝À¢ ì*∫ u≤©e⁄&é˝À Væ≤{Ÿ {≤|æø˘>± e÷]q á »+≥ eT∞¢ ‘Ós¡ô|’ ø£ì|æ+#·˝ÒeT+{À+~. $esê˝À¢øÏ yÓ[‘˚..>∑‘·+˝À M]<ä›s¡T ø£*dæ q{Ï+∫q dæìe÷˝À Vü‰{Ÿ s=e÷+{Ïø˘ d”Hé\˝À ø£ì|æ+#ês¡T. nsTT‘˚ ô|fi¯¢sTTb˛sTT+~ ø±ã{Ϻ Çø£ MT<ä≥ Ç<ä›s¡T ø£©dæ q{Ï+#· ≈£L&É<äì ôd’|òt >∑{>ºÏ ± ìs¡sí TT+#·T≈£îHêï&Éì eTT+u…’ esêZ\T #ÓãT‘·THêïsTT. á $wüjT· + >∑T]+∫ Ç{°e\ z f…*$»Hé øÏ∫Ãq Ç+≥s¡÷«´˝À ôd’|òt e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ªø£ØHê‘√ ø£*dæ q{Ï+#ê\ì Á|üdüTÔ‘·+ H˚qT ø√s¡Tø√e&É+ ˝Ò<äT. m+<äT ø£+fÒ ô|[¢øÏ eTT+<äT e÷ Ç<ä›]ô|’ #˚dæq d”Hé‡ |üø±ÿ e∫Ãq≥Tº ô|[¢ ‘·sê«‘· sêe⁄. m+<äTø£+fÒ Ç<ä›] eT<Ûä´ Ä d”]j·Tdt HÓdt e⁄+&É<äT. Ä |ò”˝Ÿ e⁄+&É<äT. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü y˚TeTT ØfÒø˘\T rdüTø√e&É+ e\¢ ìsêà‘·πø &˚+»sY. H˚qT q{Ï+∫q ªπsdt2µ˝À q{ÏkÕÔqì ø£ØHê |ü≥Tºã{Ϻ+~. nsTT‘˚ <ëìøÏ H˚H˚ n+^ø£]+#·˝Ò<äT. Ä ‘·sê«‘· H˚qT m+<äT≈£î ]C…ø˘º #˚XÊH√ ø£ØHê ‘Ó\TdüT≈£î+~. uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À Ç<ä›s¡+ ø£*dæ q{Ï+#·≈£L&É<äì ìs¡ísTT+#·T≈£îHêï+µ nì ‘Ó*bÕ&ÉT ôd’|òt. - february 2013 31


NEWS HAPPENINGS

Hollywood

ÁuÒø£|t \yé k˛ºØ

Vü ‰ ©e⁄&é dæ ì e÷˝À¢ {Ï « ˝… ’ { Ÿ d” ¬ ø «˝Ÿ ‡ #· ÷ dæ q Áù|ø£ å ≈ £ î \≈£ î Ç+<äT˝À CÀ&û>± q{Ï+∫q sêãsYº |”≥s¡‡Hé, ÁøÏwæºHé dæºesYº\ \yé k ˛º Ø >∑ T ]+∫ ‘Ó * ùd e⁄+≥T+~. á dæ ì e÷ d” ¬ ø «˝Ÿ ‡ ‘·s¡Vü‰˝ÀH˚ M]<ä›] Áù|e÷j·TD+ ≈£L&Ü d”]j·T˝Ÿ˝≤ >∑‘· ø=ìï dü+e‘·‡sê\T>± kÕ>∑T‘·÷H˚ e⁄+~. {Ï«˝…’{Ÿ dæìe÷\ dæØdt˝À uÛ≤>∑+>± ˝≤dtº Çj·TsY $&ÉT<ä˝…’q ª<ä {Ï«˝…’{Ÿ kÕ>∑-ÁuÒøÏ+>˘ &ÍHé bÕsYº2µ dæìe÷ eT+∫ $»j·T+ kÕ~Û+∫+~. ÁøÏwæºq dæºesYº‘√ >∑‘· ø=+‘· ø±\+>± Áù|e÷j·TD≤ìï ø=qkÕ–düTÔqï sêãsYº ‘·«s¡˝À ÄyÓT‘√ ÁuÒø£|t #˚düTø√uÀ‘·THêï&Éì, n‘·ìøÏ<˚ dü¬s’q düeTj·TeTì n‘·ì düìïVæ≤‘·T\T, Vü‰©e⁄&é esêZ˝À¢ $ì|æk˛Ô+~. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü Hê\Tπ>fi¯ó¢>± s¡Vü≤dü´+>± kÕ–düTÔqï M] ã+<ÛëìøÏ ‘Ós¡|ü&ÉqT+<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç{°e\ M]<ä›]øÏ z ∫qï $wüj·T+˝À eTqdüŒs¡∆\T ‘·˝…‘êÔj·Tì Äy˚ ∫ìøÏ ∫ìøÏ M]<ä›] Áù|eT ÁuÒø£|t≈£î <ë]rXÊj·Tì ‘Ó\Tk˛Ô+~. nsTT‘˚ ø=+‘· eT+~ e÷Á‘·+ sêãsYº n+‘· áJ>± ÁøÏwæºHê dæºesYºì $&ç∫ô|≥º˝Ò&Éì M]<ä›] eT<Ûä´ eTqdüŒs¡ú\T #√≥T #˚düT≈£îHêï n$ ‘ê‘êÿ*ø£y˚Tqì #ÓãT‘·THêïs¡T.

LIFE style HOT SPICY CHIT CHAT PA

RAZZI

BEAUTY t ps BEHIND THE WOODS LOCAT ON

‘˚&Ü ‘Ó*dæ+~

fash on

2

es¡˝Ÿ¶ ù|òeTdt dæ+>∑sY, j·÷ø£ºsY C…˙ï|òüsY ˝Àô|CŸ≈£î ‘·q ø£e\ |æ\¢\ <ë«sê *+>∑‘·« uÛÒ<ä+ >∑T]+∫ düŒwüº+>± ‘Ó*dæ+<ä≥. Ád”Ô, |ü⁄s¡Twüß˝À¢ ‘˚&Ü˝…+<äT≈£îHêïjÓ÷ Ä d”Á¬ø{Ÿ @+{À á bÕ|t dæ+>∑sY≈£î ‘Ó*dæb˛sTT+<äì #ÓãT‘√+~. Ç{°e\ C…˙‡|òüsY ˝Àù|CŸ≈£î ø£e\ |æ\¢\T »ìà+#ês¡T. n+<äT˝À ˇø£s¡T u≤ãT, eTs=ø£s¡T bÕ|ü. ø=&ÉT≈£î e÷´ø˘‡, ≈£L‘·Ts¡T m$Tà. uÛÑs¡Ô e÷sYÿ Ä+<∏√˙. 43 @fi¯¢ á ôdø°‡ ˝Ò&û C…˙ï |òüsY ˝Àù|CŸ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ªÁd”Ô |ü⁄s¡Twüß˝À¢ e⁄qï ‘˚&ÜqT Hê Ç<ä›s¡T |æ\¢\ <ë«sê ‘Ó\TdüT≈£îHêïqT. Ä ‘˚&Ü\T @+{À Hê˝≤ Ç<ä›s¡T ø£e\ |æ\¢\T e⁄qï yêfi¯¢Rø ø=+<ä]πø ‘Ó\TdüTÔ+~. ô|’>± ˇø£ bÕ|ü, ˇø£ u≤ãT e⁄qï yêfi¯¢πø ‘Ó\TdüTÔ+~. Á|üdüTÔ‘·+ dæ+>∑sY>± Hê ¬øØsY kÕ|ò”>± kÕ–b˛‘√+~. Ä Äq+<ëìï Hê |æ\¢\T eT]+‘· ¬s{Ϻ+|ü⁄ #˚düTÔHêïs¡T nì #ÓãT‘√+<ä≥ á ôdø°‡ dæ+>∑sY.

TICKET TOLLYWOOD sex psychology top

N GHT Life trade GUIDE My CHOICE 32

QUIZ

- february 2013

ªf…]àH˚≥sY5µøÏ Ádæÿ|tº ¬s&û!

nsêï˝Ÿ¶ kÕÿsY®HÓ>∑ZsY q{Ï+∫q ªf…]àH˚≥sYµ dæØdt dæìe÷\≈£î es¡˝Ÿ¶yÓ’&é>± eT+∫ ÁπøCŸ e⁄qï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. f…]àH˚≥sY dæìe÷\ dæØdt˝À uÛ≤>∑+>± ‘·«s¡˝À ªf…]àH˚≥sY5µ sêuÀ‘√+~. á eT÷MøÏ dü+ã+~Û+∫q Ád”ÿ|tº esYÿ á @&Ü~ |üP]Ô #˚j·TuÀ‘·THêïs¡T. 5e yÓs¡¸Hé eT]+‘· düsYÁô|’õ+>˘ e⁄+&Ü\qï Ä˝À#·q‘√ ìsêà‘·\T Bì ø√dü+ ø±«*{° |üs¡+>± #ê˝≤ C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£î+≥THêïs¡≥. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü á eT÷M Ádæÿ|tº esYÿ eT]+‘· ø±«*{°>± sêe&É+ ø√dü+ ù|s¡Tbı+~q s¬ ≥ ’ sY\qT m+|æø£ #˚dæ yê]‘√ á dæìe÷ Ádæÿ|tìº dæ<+∆ä #˚sTT+#·uÀ‘·THêïqì ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç+<äT˝À 63@fi¯¢ nsêï˝Ÿ¶ kÕÿsY®HÓ>∑ZsY V”≤s√>± q{ÏkÕÔ&ÉT. Ád”ÿ|tº |üPs¡ÔsTTq ‘·sê«‘· á dæìe÷ ôd{Ÿ‡ô|’ ¬øfi¯ó‘·T+~. >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ ªmø˘‡ô|+&ÉãT˝Ÿ‡µ‘√ Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äT ø=∫Ãq nsêï˝Ÿ¶ á @&Ü~ ª<ä ˝≤dtº kÕº+&éµ dæìe÷‘√ eTs√kÕ] |ü\ø£]+#·uÀ‘·THêï&ÉT. nsêï˝Ÿ¶ì eT∞¢ f…]àH˚≥sY>± #·÷&Ü\+fÒ 2015 es¡≈£î y˚∫ #·÷&Ü*‡+<˚qì Vü‰©e⁄&é düe÷#ês¡+. ªf…]àH˚≥sY5µ dæìe÷≈£î dü+ã+~Û+∫q $esê\qT Ç{°e\ z {°M #ÛêHÓ˝Ÿ øÏ∫Ãq Ç+≥s¡÷«´˝À nsêï&é kÕÿsY®HÓ>∑ZsY u…’≥ô|{≤º&ÉT.


now

@ KOTHUR

just

Near Procter & Gamble and Johnson & Johnson India

Rs 3000 per sq. yd. Location Advantages:

Out of HADA • Pure Residential Zone -1 • Adjacent to NH-44 Hyderabad - Bangalore Express High Way • International Airport is just 10 mts drive • Near up-coming software phonics • Near Kothur MMTS and Cargo Terminals • Textile park and Jewel park is neary by • Near Outer ring road

Scheme Details: Rs. 3000/- per sq. yard X 150 sq.yards Rs. 4,50,000 • Plot Reservation Amount Rs. 1,00,000 • EMI Rs. 35,000/- Inst. x 10 months Rs. 3,50,000

pay Rs.200 extra per sq.yd. and get premium plots - to know more details

Call: 9652817272, 8688475577


HOT SPICY CHIT CHAT PA

RAZZI

BEAUTY t ps BEHIND THE WOODS

samantha

LOCAT ON

H˚qT &çe÷+&é #˚j·T˝Ò<äT

fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psychology top

N GHT Life

trade GUIDE My CHOICE QUIZ

COMPETET ON d ary 34

- february 2013


ªÇ|ü&ÉT H˚qTqï bıõwüHé f…+|üs¡Ø. á kÕúsTT ¬s+&ÉT, eT÷&˚fi¯ó¢ ñ+&=#·TÃ. eT+∫ bıõwüHé˝À ñ+&É>±H˚ ]f…ÆsY ne⁄‘êq+{À+~... j·TTe Vü≤è<äj·÷*ï ø=\¢>={Ϻq düeT+‘·. ‘êqT nyês¡T¶\ ø√dü+ |üì#˚j·Tqì...‘Ó\T>∑T ∫Á‘· |ü]ÁX¯eTπø ‘=* ÁbÕ<Ûëq´eT+{À+~. d”‘·eTà yêøÏ{À¢ dæ]eT˝…¢ #Ó≥Tº dæìe÷ dü¬ø‡dtqT m+C≤jYT #˚düTÔqï düeT+‘·qT {≤©e⁄&é e÷´>∑C…’Hé |ü\ø£]+∫+~... Ä $X‚cÕ\T...

d”‘·eTà yêøÏ{À¢ dæ]eT˝…¢ #Ó≥Tº dæìe÷ $&ÉT<ä˝…’ dü¬ø‡dt kÕ~Û+∫+~. á dæìe÷ $»j·T+ m˝≤+{Ï ‘·è|æÔì∫Ã+~?

#ê˝≤ s√E\ ‘·sê«‘· ‘Ó\T>∑T˝À e∫Ãq bòÕ´$T© m+≥sYf…ÆqsY ∫Á‘·$T~. yÓTT<ä≥ ~˝Ÿ sêE >±]øÏ, V”≤s√\≈£î <∏ë+ø˘‡ #ÓbÕŒ* m+<äTø£+fÒ yêfi¯ó¢ #ê˝≤ ]dtÿ rdüT≈£îHêïs¡T. yÓ+ø£fÒwt, eTùV≤wtu≤ãT ˝≤+{Ï V”≤s√\Tqï|ü&ÉT ˇø£ j·÷ø£åHé m+≥sYf…ÆqsY dæìe÷ rjÓTT#·TÃ. ø±˙ ]dtÿ #˚dæ Ç˝≤+{Ï düu…®ø˘º‘√ dæìe÷ rdæq+<äT≈£î ~˝ŸsêEqT n_Ûq+~+#ê*.

$Te˝Ò¢ á dæìe÷ ˝Ò≥sTT´+<äH˚ ø±yÓT+{Ÿ‡ $ì|ædüTÔHêïsTT. ì»y˚THê?

n~‘·|ü. pHé, E˝…’ HÓ\\T H˚qT eTDÏs¡‘·ï+ ø£&É* dæìe÷ ø√dü+ ø±©¸{Ÿ‡ Ç#êÃqT. n+&Ée÷Hé˝À wüO{Ï+>˘ #˚j·÷*‡ ñ+~. Äf…Æ+˝À H˚qT d”‘·eTà ∫Á‘êìøÏ &˚{Ÿ‡ Çe«˝Ò<äT. pHé˝À H˚qT nHês√>±´ìøÏ >∑Ts¡j·÷´qT. n+<äTπø ø£&É˝Ÿ ÁbÕC…ø˘º qT+∫ ‘·|ü≈£îHêï. y˚πs ÁbÕC…≈£îº\≈£î H˚qT Çã“+~ ø£*–+#·˝Ò<äT. n|ü&˚ X¯+ø£sY dæìe÷ ≈£L&Ü e<äT\Tø√yê*‡ e∫Ã+~. Ädæìe÷\T e<äT\T≈£îqï+<äT≈£î Hê≈£î u≤<Ûä>± @+ ˝Ò<äT. m+<äTø£+fÒ Hê≈£î sêdæô|≥Tº+fÒ H˚qT #˚kÕÔqT. H˚qT eT+∫ bıõwüHé˝ÀH˚ ñHêïqT. á f…Æ+˝À Ç+ø± ø±yê\ì n&É>∑&É+ ≥÷eT#Y ne⁄‘·T+~.

lø±+‘Y n&ܶ\ d”‘·eTà ø£<∏ä #Ó|æŒq|ü&ÉT $Ts¡T m˝≤ |ò”\j·÷´s¡T?

ø£<∏ä #Ó|æŒq ◊<äT ì$TcÕ˝À¢H˚ dæìe÷ #˚kÕÔqì #ÓbÕŒqT. H˚qT V”≤s√\ ø£+fÒ &Ó’¬sø£ºsYì ãfÒº dæìe÷ ˇ|ü≈£î+{≤qT. m+<äTø£+fÒ dæìe÷ yÓTT‘·Ô+ Äj·Tq #˚‘·T˝À¢H˚ ñ+≥T+~. lø±+‘Y ø£<∏ä #Ó|æŒq|ü&˚ Hê≈£î nì|æ+∫+~. Ç~ eT+∫ dæìe÷ ne⁄‘·T+<äì.

eTùV≤wt‘√ q{Ï+∫q|ü&ÉT uÛÑj·T|ü&ܶsê?

<ä÷≈£î&ÉT ‘·sê«‘· eT∞¢ eTùV≤wt‘√ dæìe÷ nq>±H˚ ø±düÔ ø±+>±s¡T |ü&ܶ. ø±˙ H˚qT d”‘·eTà dæìe÷˝À q{Ï+∫qq|ü&ÉT #ê˝≤ ø£+|òüsYº>± |ò”\j·÷´qT. <ä÷≈£î&ÉT #˚dæq|ü&ÉT e÷Á‘·+ dü÷|üsYkÕºsY nH˚ uÛÑj·T+ ñ+&˚~. ø±˙ á dæìe÷‘√ ø±düÔ u…s¡T≈£î‘·q+ b˛sTT+~.

eTùV≤wt $T≈£î @y√ dü\Vü‰*#êÃs¡ì á eT<Ûä´ Ä&çjÓ÷ |òü+ø£åHé˝À #ÓbÕŒs¡T. @+ #ÓbÕŒπs+{Ï?

<ä÷≈£î&ÉT dæìe÷ düeTj·T+˝À eT+∫ dü\Vü‰ Ç#êÃs¡T. Ç|ü&ÉT H˚qT n<˚ bòÕ˝À ne⁄‘·THêï. Á|ü‹ dæìe÷ì yÓTT<ä{Ï dæìe÷>±H˚ #˚dTü ≈£î+≥THêï. Äs¡T dæìe÷\T #˚XÊqT. ø±´¬sø£ºsY m˝≤ ñ+&Ü˝À ‘Ó\TdüT. ¬øyÓTsê eTT+<äT m˝≤ q{Ï+#ê˝À ‘Ó\TdüT. H˚qT kÕºsYì HêøÏìï Væ≤{Ÿ‡ ñHêïj·Tì #˚ùdÔ q{Ï+#·˝ÒqT. Äs√¬>Hé‡ edüTÔ+~.

yÓ+ø£fÒwt >±s¡T ôd{À¢ m˝≤ ñ+{≤s¡T?

H˚qT yÓ+ø£fÒwt >±]‘√ ◊<äT s√E\T |üì#˚XÊqT. #ê˝≤ d”«{Ÿ n+&é ø±yéT>± ñ+{≤s¡T. Äj·Tq |üì Äj·Tq #˚düT≈£î+≥T+{≤s¡T. ]j·T˝Ÿ˝…’|òt˝À m˝≤ ñ+≥s√ ôd{Ÿ‡˝Àq÷ n˝≤π> ñ+{≤s¡T.

d”‘·eTà yêøÏ{À¢ dæìe÷ mø£ÿ&É #·÷XÊs¡T?

dæ˙e÷ø˘‡˝À #·÷XÊqT. Hê mø˘‡ô|πøºwüHé‡ ø£+fÒ #ê˝≤ u≤>∑T+~. 50 dü+e‘·‡sê\ Ä+{° |üø£ÿq ≈£L#=ì eTùV≤wtu≤ãTqT ‘Ó>∑ bı–&˚dæ+~. d”«{Ÿ ø±yÓT+{Ÿ‡ #˚dæ+~. yÓ+≥H˚ qÁeT‘·≈£î yÓTùdCŸ #˚XÊ.

dæìe÷ #·÷düTÔqï|ü&ÉT @&ÜÃsê?

H˚qT ]j·T˝Ÿ ˝…’|òt˝À @&ÉeqT. ø±˙ uÛÑÁ<ë#·\+ d”Hé˝À e÷Á‘·+ myÓ÷wüq˝Ÿ>± |ò”\j·÷´qT.

∫qàsTT &É_“+>˘ m+‘·es¡≈£î |ü¢dt nsTT´+~?

∫qàsTT #ê˝≤ u≤>± &É_“+>˘ #Ó|æŒ+~. ‘·q yêsTTdt uÒdt>± Vü≤d”ÿ>± ñ+≥T+~. ø±˙ á dæìe÷ ø√dü+ u≤>± Vü‰sY¶ esYÿ #˚dæ ã;¢HÓdt rdüTø=∫Ã+~. Ä ne÷àsTTøÏ <∏ë+ø˘‡ #ÓbÕŒ*. Hê≈£î m+‘·eT+~ bòÕ´Hé‡ ñHêïs√ ∫qàsTTøÏ ≈£L&Ü n_Ûe÷qT\THêïs¡T. H˚qT &É_“+>˘ yÓTT<ä\Tô|&ç‘˚ yêfi¯ó¢ Vü≤sY¶ ne⁄‘ês¡T.

ø±´¬sø£ºs¡T¢ ˇø£]øÏ m≈£îÿe, ˇø£]øÏ ‘·≈£îÿe nH˚ ø£+ô|Ì¢+{Ÿ‡ @eTHêï e#êÃj·÷?

dæìe÷˝À ô|<ä› V”≤s√\T, d”ìj·TsY Ä]ºdüTº\THêï ‘·≈£îÿe, m≈£îÿe nì me«s¡÷ |ò”˝Ÿ ø±˝Ò<äT. me] bÕÁ‘·\≈£î ‘·>∑Z≥Tº yês¡T e´eVü≤]+#ês¡T. n+<äs¡÷ ‘·eT ø±´¬sø£ºs¡¢qT Çwüº|ü&ç #˚XÊs¡T. me] qT+∫ ≈£L&Ü ø£+ô|Ì¢+{Ÿ‡ ˝Òe⁄.

d”‘· bÕÁ‘· m˝≤ nì|æ+∫+~?

n+»* q{Ï+∫q yÓTT<ä{Ï ‘·$Tfi¯ ∫Á‘·+ #·÷XÊqT. Ä dæìe÷ #·÷dæq|ü&ÉT cÕø˘ nj·÷´qT. n+<äT˝À ÄyÓT q≥q Hê≈£î #ê˝≤ u≤>± q∫Ã+~. #ê˝≤ Vü‰sY¶ esYÿ #˚dæ q{Ï+∫+<äì ns¡úyÓTÆ+~. Ä dæìe÷ m&Ü]˝À wüO{Ÿ #˚XÊs¡T. Hê |òüdtº dæìe÷‘√ b˛*Ñ˚ n+»* q≥qπø m≈£îÿe e÷s¡Tÿ\T |ü&É‘êsTT. {≤©e⁄&é˝À V”≤s√sTTHé‡ ‘·≈£îÿe. Ç|ü&ÉT n+»*‘√ ø=+‘· ø=s¡‘· rs¡T‘·T+~. d”‘·>± #ê˝≤ ≈£L´{Ÿ>± q{Ï+∫+~.

$Ts¡T q{Ï+∫q ∫Á‘ê\T es¡Tdü>± $»j·Te+‘·+ ne⁄‘·THêïsTT. k˛ HÓ+ãsYeHé $TπsHê Ç|ü&ÉT?

e#˚Ãyês¡+ eTs√ dæìe÷ Væ≤{Ÿ ne⁄‘·T+~. Ä dæìe÷ V”≤s√sTTHéqT ≈£L&Ü Ç<˚ Á|üX¯ï n&ç– #·÷&É+&ç. Ä ne÷àsTT @+ #ÓãT‘·T+<√ ‘Ó\TdüTø√+&ç. eHé, ≥÷, Ár nH˚ yê{Ïì ◊ &√+{Ÿ πøsY. H˚qT me]‘√q÷ b˛\TÃø√qT. Á|üdüTÔ‘·+ #ê˝≤ Vü‰´|”>± ñHêïqT. - february 2013 35


B RTHDAYS EXCLUS VE eTùV≤wt u≤ãT~ $T~ Væ≤{Ÿ ô|sTTsY nH˚ ø±+|æ¢yÓT+{Ÿ‡ edüTÔHêïsTT. n˝≤+{Ï$ $qï|ü&ÉT bı+–b˛‘êsê?

y˚T$T<ä›s¡+ ø£*dæ q{Ï+∫q ¬s+&ÉT ∫Á‘ê\T |òüTq$»j·T+ kÕ~Û+#êsTT. ˇπø V”≤s√‘√ ¬s+&ÉT dü÷|üsY Væ≤{Ÿ‡ sêe&É+ dü+‘√wæ+#˚ $wüj·T+. eTùV≤wt‘√ ø£*dæ eT∞¢ |üì#˚kÕÔqì Ä•düTÔHêï.

$T f…Æ+ Ç|ü&ÉT u≤>± q&ÉTdüTÔqï≥Tº+~?

LittleStar

\ø˘, &Ódæº˙ ¬s+&ç+{Ï˙ ¬s+&ÉT #˚‘·T\‘√ ˇ&çdæ |ü≥Tº≈£îHêï. á>∑ ∫Á‘·+˝À _+<äT ø±´¬sø£ºsY, m{À yÓ[¢b˛sTT+~ eTqdüT˝Àì ì‘·´ bÕÁ‘·.. Ç˝≤ ˇπø dü+e‘·‡s¡+ <=s¡ø£&É+ n<äèwüºy˚T. Ç+&ÉÅd”º˝À n+<ä+>± ñqïyêfi¯ó¢, u≤>± ø£wüº|ü&˚yêfi¯ó¢ #ê˝≤eT+<˚ ñHêïs¡T. nsTT‘˚ ¬s+&ÉT eT+∫ bÕÁ‘·\T ˇπøkÕ] Hê≈£î <=s¡ø£&É+ n<äèwüº+. Ç‘·s¡ s¡+>±˝À¢ m<äT>∑T<ä\ yÓT\¢>± ñ+≥T+~. ø±˙ |òæ˝Ÿà Ç+&ÉÅd”º˝À ˇø£ÿ Væ≤{Ÿ‘√ mø£ÿ&çø√ yÓfi§¢#·TÃ. n~ \≈£îÿ+fÒ e÷Á‘·y˚T e]düTÔ+~.

‘Ó\T>∑T u≤>± e÷{≤¢&ÉT‘·THêïs¡T. {≤©e⁄&éøÏ $T]#˚à ÁbÕ<Ûëq´+?

Hê≈£î {≤©e⁄&é u≤>± q∫Ã+~. H˚qT #ê˝≤ ø£+|òüsYº>± ñ+&É>∑\qT. n+<äTπø ôV’≤<äsêu≤<é˝ÀH˚ ñ+≥THêï. Çø£ÿ&˚ ôd{Ï˝Ÿ nj·÷´qT. wüO{Ï+>˘ #ê˝≤ ÄVü‰¢<ä+>± nì|ædüTÔ+~. Çø£ÿ&É z q{ÏøÏ Ç#˚à >ös¡e+ eTπs |òæ˝Ÿà Ç+&ÉÅd”º˝Àq÷ H˚qT #·÷&É˝Ò<äT. n+<äTπø Hê ‘=* ÁbÕ<Ûëq´+ ‘Ó\T>∑T ∫Á‘· |ü]ÁX¯eTπø. ‘·$Tfi¯ $T&çj·÷≈£î ≈£L&Ü H˚qT Ç<˚ $wüj·T+ #ÓbÕŒqT. u≤©e⁄&é≈£î yÓfi‚¢ ñ<˚›X¯´+ Hê≈£î ˝Ò<äT. H˚qT ‘Ó\T>∑T ∫Á‘· |ü]ÁX¯eT≈£î e∫à ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\T <ë{Ï+~. ìsêà‘·\T &ÉãT“*düTÔqï|ü&ÉT ‘Ó\T>∑T H˚s¡TÃø√yê* ø£<ä+&û. (qe⁄«‘·÷)

Ç|üŒ{Ïes¡≈£î q{Ï+∫q bÕÁ‘·˝À¢ $T u…dtº ô|sYbòÕ¬sàHé‡ @~?

H˚qT @ bÕÁ‘· #˚dæHê Ç+ø± u…≥sY>± #˚j·÷*‡+<äì nqT≈£î+{≤qT. Hê≈£î H˚H˚ _¬>Zdtº ÁøÏ{Ïø˘ì. #ê˝≤ eT+~ u≤>± q{Ï+#êeì #Ó|æŒHê H˚qT qeTàqT. m{À yÓ[¢b˛sTT+~ ∫Á‘·+˝Àì ì‘·´ bÕÁ‘˚ Ç|üŒ{Ïes¡≈£î Hê u…dtº ô|sYbòÕ¬sàHé‡. Ä bÕÁ‘·≈£î |üP]Ô Hê´j·T+ #˚XÊqì|æ+∫+~. @+ e÷j·T #˚XÊy˚ bÕÁ‘·˝Àì C…d”‡ bÕÁ‘· Hêø£dü‡\T q#·Ã˝Ò<äT.

$Ts¡T q{Ï+#·uÀj˚T ‘·sê«‹ ∫Á‘ê\ >∑T]+∫...

Hêø√ ôd+{ÏyÓT+{Ÿ ñ+~. ø=‘·Ô dæìe÷ |òüdtº &˚ wüO{Ï+>˘≈£î yÓ[¢q ‘·sê«‘˚ Ä dæìe÷ >∑T]+∫ e÷{≤¢&ÉT‘êqT. Ç|üŒ{Ïes¡≈£î ˇ|ü≈£îqï dæìe÷\˙ï |üP]Ô #˚XÊqT. e#˚ÃHÓ\ »ãs¡›dtÔ ]©CŸ ñ+~. Ç|üŒ{Ïes¡≈£î Hê\T>∑T ‘Ó\T>∑T dæìe÷\T ˇ|ü≈£îHêï.

q+~ì¬s&綑√ e]ÿ+>˘ mø˘‡|”]jÓTHé‡ m˝≤ ñ+~?

ÄyÓT πøe\+ &Ó’¬sø£ºsY e÷Á‘·y˚T ø±<äT. Hê≈£î k˛<ä]‘√ düe÷q+. w” áCŸ yÓØ >∑T&é VüA´eTHé ;sTT+>˘. »ãs¡›dtÔ dæìe÷ $»j·T+ kÕ~ÛdüTÔ+<äH˚ qeTàø£+ Hê≈£î #ê˝≤ ñ+~. dæìe÷ #ê˝≤ |òü˙ï>± ñ+≥T+~. q+~˙ ¬s&ç¶ m+‘· düs¡<ë>± ñ+≥T+<√... dæìe÷ ≈£L&Ü n˝≤π> ñ+≥T+~.

V”≤s√ dæ<ë∆s¡ú >∑T]+∫...

Hê≈£î á dæìe÷‘√ dæ<ë∆s¡ú eT+∫ ùdïVæ≤‘·T&Éj·÷´&ÉT. <˚ì >∑T]+#Ó’Hê e÷{≤¢&É>∑\&ÉT. Ç+f…*C…+{Ÿ |üs¡‡Hé.

u…\¢+ø=+&É düTπswt ‘·qj·TT&ç‘√ CÀ&û ø£&ÉT‘·THêïs¡T. ø=‘·Ô V”≤s√ ø±ã{Ϻ... ¬seT÷´qπswüHé m≈£îÿe &çe÷+&é #˚XÊs¡H˚ Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘√+~?

n˝≤+{Ï<˚$T ˝Ò<äT. H˚qT e÷eT÷\T>± m+‘· rdüT≈£î+≥THêïH√ n+‘˚ rdüT≈£î+≥THêï. &çe÷+&é #˚j·T&É+ ˝≤+{Ïy˚$T ˝Òe⁄. Hê≈£î u…\¢+ø=+&É düTπswt >±s¡+fÒ Á|ü‘˚´ø£ n_Ûe÷q+. Hê Äs√>∑´+ u≤>± ˝Òq|ü&ÉT #ê˝≤ πøsY rdüT≈£îHêïs¡T. #ê˝≤ ôV≤˝ŸŒ #˚XÊs¡T. $Hêj·Tø˘ >±s¡T &Ó’¬sø˘º #˚düTÔHêïs¡T. düTπswt >±]ø√düy˚T H˚qT á dæìe÷ #˚düTÔHêï. m+<äTø£+fÒ Äj·Tq #ê˝≤ eT+∫ e´øÏÔ.

m{À yÓ[¢b˛sTT+~ eTqdüT ∫Á‘êìøÏ nyês¡T¶˝§kÕÔj·Tì uÛ≤$düTÔHêïsê?

H˚qT nyês¡T¶*ï qeTàqT. <ëìøÏ ø±s¡D+ ≈£î&Ü ñ+~. nyês¡T¶\ ø√dü+ |üì#˚ùdÔ bÕÁ‘·\≈£î Hê´j·T+ #˚j·T˝Ò+. yÓTÆ+&é˝À nyês¡T¶ kÕ~Û+#ê\ H˚ <äèw溑√H˚ |üì#˚j·÷*‡ ñ+≥T+~. n+<äTπø H˚qT Äyês¡T¶ |òü+ø£åHé‡≈£î ≈£L&Ü yÓfi¯¢qT. V”≤s√sTTHé J$‘·+ f…+|üs¡Ø nì Hê≈£î ‘Ó\TdüT. Ç|ü&ÉT H˚qTqï bıõwüHé ≈£L&Ü f…+|üs¡Ø. ¬s+&ÉT, eT÷&˚fi¯ó¢ e÷Á‘·y˚T ñ+&=#·TÃ. H˚qT eT+∫ bıõwüHé˝À ñqï|ü&˚ Ç+&ÉÅd”º e~* yÓfi≤ÔqT. Çø£ qTe⁄« yÓfi§¢#·Tà nì me¬s’Hê nH˚ es¡≈£î ñ+&ÉqT. Hê |üì H˚qT |üP]Ô #˚dæ yÓfi≤ÔqT. nyês¡T¶\ ø√dü+ |üì#˚ùdÔ, ù|ò+, |ü_¢dæ{° ø±yê\ ì|ædüTÔ+~. Hê>∑T]+∫ s√p ù||üs√¢ sêyê\ì ø√s¡Tø√qT.

eTVæ≤fi≤ ÁbÕ<Ûëq´+ ñqï ∫Á‘·+˝À q{Ï+#ê\qT+<ë?

ns¡T+<Ûä‹ ˝≤+{Ï dæìe÷ nsTT‘˚ H˚qT #˚j·T˝ÒqT. nsTT‘˚ Hê <ä>∑Z]øÏ Ç|üŒ{Ïes¡≈£î ˝Ò&û z]jÓT+f…&é ø£<∏ä\T sê˝Ò<äT. e∫Ãq|ü&ÉT Ä˝À∫kÕÔ. Ç|ü&ÉT #˚düTÔqïe˙ï eT+∫ ÁbÕC…≈£îº˝Ò. H˚qT <äs¡Ù≈£î*ï qeTTà‘ê. ø=‘·Ô &Ó’¬sø£º¬s’Hê düπs q{Ï+#·&ÜìøÏ dæ<ä∆+.

$»j·÷q+<é.ø°‘· 36

- february 2013


<äøÏåD≤~ dæìe÷˝À¢H˚ ø±<äT. uÛ≤s¡rj·T dæìe÷ #·]Á‘· sêdæHê Ä |ü⁄düÔø£+˝À z ù|Jì eTDÏs¡‘·ï+ ø√dü+ πø{≤sTT+#ê*‡+<˚. ¬sVü≤e÷Hé e÷≥˝À¢ #ÓbÕŒ\+fÒ eTDÏs¡‘·ï+ >±s¡T ÄsYº dæìe÷\≈£î ø£eT]¸j·T˝Ÿ Vü≤+>∑T\qT n<äT›‘ês¡T. ì»y˚T. düTìï‘·yÓTÆq $wüj·÷\qT n+‘˚ Á>±+&é>± ‘Ós¡$T<ä Ä$wüÿ]+∫ ÄyÓ÷<ä+ bı+<ä>∑\ <äs¡Ù≈£î&ÉT eTDÏs¡‘·ï+. ‘êC≤>± ø£&É* n+≥÷ Áù|eT ø£<∏ä‘√ eTT+<äTø=düTÔHêïs¡T. ‘·s¡#·÷ Ç+≥s¡÷«´\T Çe«&ÜìøÏ @eTT+{≤sTT? Á|ükÕÔ$+∫q $wüj·÷H˚ï mìïkÕs¡T¢ #ÓbÕŒ*? ny˚ Á|üX¯ï\≈£î düe÷<ÛëHê\qT |ü⁄qsêeè‘·+ #˚j·T&É+ Hê≈£î q#·Ã<äT. nì ‘·q n_ÛÁbÕj·÷ìï ìø£ÿ∫Ã>± #ÓãT‘·Tqï eTDÏs¡‘·ï+ eTqdüT˝Àì e÷≥\T $Tø√dü+.

‘·q >∑T]+#˚ m+<äT≈£î ÄsêrkÕÔs¡T?

eTDÏs¡‘·ï+

|æ*|æ+#êqT. Ç+‘·≈£îeTT+<äT #Ó|æŒq≥T¢ ø±´¬sø£ºsY n‘·ìï eTìwæ Ä˝À#·q\T Ä>∑e⁄ ø£<ë. eTqdüT≈£î q∫Ãq $wüj·÷\ yÓ’|ü⁄ m|ü&É÷ |üs¡T>∑T\T rdü÷Ô ñ+{≤sTT. Hê Åf…Æ\sY #·÷&É+&ç $Tπø ‘Ó\TdüTÔ+~. dæìe÷ $&ÉT<ä\ &çe÷+&é #˚dæ+~. eT~ dæìe÷ >∑T]+∫ Ä˝À∫düTÔ+~. eTqøÏ πs|ü⁄ nH˚~ ø±ø£eTT+<˚ Ä dæìe÷ >∑T]+∫ Á|ü‘˚´ø£+>± H˚H˚+ $T dæ ì e÷˝À¢ dü e TTÁ < ëìøÏ m|ü  &É ÷ ñ+<√ ˝Ò<√ ‘Ó*j·T<äT. ø±˙ eTq Ä˝À#·q\T e÷Á‘·+ #Ó|üŒ>∑\qT. Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq kÕúq+ ñ+≥T+~. ákÕ] $T m|ü&É÷ πs|ü{Ï >∑T]+#˚ ñ+{≤sTT. e÷qe HÓ’»+ n+‘˚.

ø£&É* Á|ü‘˚´ø£‘·˝Ò+{Ï?

$T Á|ükÕúHêìï ‘·\#·T≈£î+fÒ @ eTì|ædüTÔ+~?

dæìe÷ ù|πs n<˚ nsTT+~ ø£<ë. | Á ‘ü ´˚ ø£+>± ¬sVü≤e÷Hé ø±+_H˚wüHéqT |ü⁄qsêeè‘·+ @+ #·÷|æ+#·uÀ‘·THêïs¡T? á dæìe÷ C≤\] ≈£îÁsê&ç #·T≥÷º ‹s¡T>∑T‘·T+~. n+<äTπø #˚j·T&ÜìøÏ Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq ø£&É* nH˚ f…Æ{Ï˝Ÿ j·÷|tº nì ô|{≤º+. ø±s¡D≤\THêïj·÷?

H˚HÓ|ü&É÷ eTT–dæq ø£åD≤\ >∑T]+∫ Ä˝À∫+#·qT. ì»+ #ÓbÕŒ\+fÒ dæìe÷˝À¢øÏ ìqïyÓTTqïH˚ e∫Ãq≥Tº+~. H˚ q T dæ ì e÷ eTìwæ ì . me¬ s ’ H ê dæ ì e÷ >∑ T ]+∫ e÷{≤¢&ç‘˚ m+‘·ùdô|’Hê e÷{≤¢&ÉT‘êqT. dæìe÷ >∑T]+∫ n|ü&Ó|ü&√ ^‘ê+»* rXÊs¡T. $e]kÕÔqT. #·]ÃkÕÔqT. nedüsy¡ TÓ ‘Æ ˚ yê~kÕÔqT. Hê >∑T]+∫ ‘·sê«‘· ‘Ó\T>∑T dæìe÷\≈£î Ä˝À∫+#·&É+ ø£Hêï, dæìe÷ >∑T]+∫ Ä˝À∫+#·&É+˝À <ä÷s¡eTj·÷´¬s+<äTø£ì? H˚qT ‘Ó\T>∑T dæìe÷\≈£î <ä÷s¡+>± yÓfi≤¢\ì m|ü&É÷ Hê≈£î Äq+<ä+ ñ+≥T+~. nqTø√˝Ò<äT. n˝≤ mes¡÷ uÛ≤$+#·e<äT›. H˚H˚+ dæìe÷ $Ts¡&ç–‘˚ &˚≥T¢ Çe«&ÜìøÏ m+‘√eT+~ #˚dHæ ê ‘·$Tfi¯+˝À m˝≤ $&ÉT<ä\ #˚dTü HÔ êïH√, Çø£ÿ&É ≈£L&Ü kÕºs¡T¢ ≈£L´˝À ñ+{≤s¡T. eT] ø=‘·Ôyêfi¯¢‘√ n˝≤π> $&ÉT<ä\ #˚düTÔHêïqT.

ø£&É*ì rj·T&ÜìøÏ ø±s¡D+?

H˚HÓ|ü&É÷ kÕºs¡¢ ø√dü+ yÓ+|üsê¢&É˝Ò<äT. Hê≈£î yÓTT<ä{Ï qT+N ø£<∏˚ Á|ü<Ûëq+. Hê ø£<∏ä≈£î mes¡T dü]b˛‘ês¡ì|æùdÔ yê]‘√H˚ ôd{Ÿ‡ $T<ä≈£î yÓfi≤ÔqT. Hê eT~˝À |ü⁄{Ϻq Ä˝À#·q>±˙, H˚qT ù||üs¡T $T<ä sêdæq $wüj·÷ìï >±˙.... dü¬s’q q{°q≥T\‘√ ‘Ós¡$T<ä Ä$wüÿ]ùdÔH˚ n~ dü+|üPs¡yí TÓ qÆ dæìe÷ ne⁄‘·T+~. ø£&*É øÏ ø=‘·Ô q{°q≥T\T ø±yê\ì|æ+∫+~. >ö‘·yéT ø±]Ôø˘, ‘·T\dæ Hêj·TsY, ns¡$+<é kÕ«$T, ns¡T®Hé.. ˇø£πs+{Ï Hê bÕÁ‘·\≈£î mes¡T dü]b˛‘ês¡ì|æ+∫+<√ yê]H˚ m+#·T≈£îHêïqT.

$T dæìe÷ m˝≤ ñ+&Ü\qT≈£î+{≤s¡T?

H˚qT rdæq Á|ü‹ dæìe÷ Ä&ÉT‘·T+<äì m|ü&É÷ nqTø√qT. Ä&Ü\H˚ rkÕÔqT. Hê dæìe÷\qT ÄsYº dæìe÷\+fÒ ˇ|üø√qT. s=&ɶø=≥Tº&ÉT>± dæìe÷\qT rj·T&É+ Hê≈£î #˚‘·ø±<äT. H˚qT #˚ùd dæìe÷\T ˝≤õø£˝Ÿ>± ñ+&Ü*. ôdì‡ãT˝Ÿ>±,. kÂ+<äsê´‘·àø£+>± ñ+&Ü\ì uÛ≤$kÕÔqT. Hê dæìe÷ me]¬ø’Hê q#·Ãø£b˛‘˚ ø±s¡D≤\T mH√ï ñ+&=#·TÃ. yê{Ï >∑T]+∫ ô|<ä›>± Ä˝À∫+#·qT. dæìe÷ #˚ùd≥|ü&ÉT e÷Á‘·+ dæì‡j·TsY>± #˚kÕÔqT. Ä ‘·sê«‘· <ëì >∑T]+∫ eT]Ãb˛‘êqT.

ns¡$+<ékÕ«$Tì eTs¡˝≤ Ád”ÿHé $T<ä≈£î $Ts¡T ø£<∏ä\T sêùd rs¡T m˝≤ ñ+≥T+~? rdüTø=∫Ãq≥TºHêïs¡T?

á Á|üX¯ï $qï Á|ürkÕØ Hê≈£î ÄX¯Ãs¡´+ ø£\T>∑T‘·T+~. yÓ’s¡eTT‘·TÔ‘√ Ç+ø± z {°yéT‘√ H˚qT |üì#˚düTÔHêïqT. yês¡+<äs¡÷ Hê‘√ m|üŒ{ÏqT+#√ Á{≤yÓ˝Ÿ #˚düTÔqïyêfi¯ó¢. ø±˙ n+<ä] <äèwæº ¬sVü≤e÷Hé $T<˚.

y˚≥÷] >±]‘√ |üì#˚dæq nqTuÛÑ+ m˝≤ ñ+&˚~?

ÇH˚ïfi¯ó¢ ø£*dæ |üì#˚dæq y˚≥÷] >±s¡T ˝Òø£b˛e&É+ u≤<Ûëø£s¡+. y˚≥÷] >±]ì H˚qT u≤>± $Tdt ne⁄‘·THêïqT.

$Ts¡T sêdüT≈£îqï ø£<∏ä\qT ‘Ós¡¬øøÏÿ+#˚ Á ø £ e T+˝À Äj· ÷ e´≈£ î Ô \ qT ø£ \ TdüT≈£î+{≤sê?

n<˚ #˚ùdÔ n+‘˚ ñ+&É<äT. dæìe÷ y˚s¡T. ì»+ y˚s¡T. eTq+ @y√ $wüj·÷\qT |ü]o*+#˚ sêdüT≈£î+{≤+. <ëìï ‘Ós¡¬øøÏÿ+#·&ÜìøÏ Äj·÷ e´≈£îÔ\‘√ yÓ[¢ düeTj·÷ìï >∑&ÉbÕ\qï dæ<ë∆+‘êìï H˚HÓ|ü&É÷ bòÕ˝À ø±qT.

$T dæìe÷˝À¢ düTVü‰dæì>±]øÏ bÕÁ‘·\T sêj·Tsê?

n|ü&Ó|ü&√ H˚qT z dæìe÷˝À q{Ï+#·eT+fÒ ≈£î<äs¡<äì ás√E ñ<ä j · T + ô|ò Ì ¢ { Ÿ ˝ À Á|ü j · ÷ DÏ d ü T Ô q ï|ü  &É T ≈£ L &Ü z #Ó|æŒ+~. n|üŒ{Ï qT+∫ ÄyÓT ø√dü+ bÕÁ‘·\T sêj·T&É+ #·]à bòÕ<äsY bÕÁ‘·≈£î ‘·qT #·ø£ÿ>± dü÷{Ÿ ne⁄‘ês¡ì ¬s+&ÉT k˛ºØ ˝…’Hé\T nqT≈£îHêïqT. bòıHé˝À sêdüT≈£îHêïqT. e÷H˚XÊqT. - february 2013 37


LIFE style

dü+Áø±+‹ yÓ[¢+~ dæ˙ ø±+‹ Ç+ø± ñ+~

HOT SPICY CHIT CHAT PA

RAZZI

|òæÁãe]˝À dæìe÷\ dü+<ä&ç.

BEAUTY t ps

BEHIND THE WOODS LOCAT ON

e∫Ãq Hêj·Tø˘ dü+<ä&ç #˚düTÔHêï&ÉT. d”‘·eTà yêøÏ{À¢ dæ]eT˝…¢ #Ó≥Tº nqTuÛÑ÷‘·T\ düT>∑+<Ûë\qT yÓ<ä»\T¢‘√+~. ns¡&É»qT dæìe÷\≈£î dü]|ü&Ü $H√<ëìï á fash+Áø±‹øÏ ¬s+&˚on |ü+∫ ô|{≤ºsTT. dü+Áø±+‹øÏ ¬s+&˚ dæìe÷˝§#êÃsTT. nH˚ u…+>∑ ˝Ò≈£î+&Ü #˚XÊsTT. Ç|üŒ{Ïø° M{Ï<˚ Vü≤yê. |òæÁãe] e#˚Ãdæ+~. dü+Áø±+‹ XÀuÛÑ.. á HÓ\˝Àq÷

ø£ì|æ+#·qT+~. m+<äTø£+fÒ |ü+&ÉøÏÿ sêyê*‡q dæìe÷\˙ï ø£≥ºø£≥Tºø=ì |òæÁãe]˝À <ä÷düTø=#˚ÃdüTÔHêïjYT. uÛÀ–, ø£qTeT, eTTø£ÿqTeT yÓ[¢b˛sTTHê Ä $H√<ë\≈£î &Û√ø± ˝Ò≈£î+&Ü #˚düTÔHêïjYT. dü+Áø±+‹ dü+ãsê\T ø=qkÕ–+#·&ÜìøÏ edüTÔqï á dæìe÷˝Ò+{Ï? yê{Ïô|’ m˝≤+{Ï n+#·Hê\THêïsTT? z \Tπøÿ<ë›+ s¡+&ç.

2

TICKET TOLLYWOOD

dæ˙ |ü]ÁX¯eT˝À n‹ eTTK´yÓTÆq d”»Hé dü+Áø±+‹. á |ü+&ÉøÏÿ ø£˙dü+ Hê\T¬>’<äT dæìe÷\T sêe&É+ ÄqyêsTTr. ~∏j˚T≥s¡¢˙ï Hêj·Tø˘, d”‘·eTà ÄÁø£$T+#·Tø√e&É+‘√ dü+Áø±+‹ ã]˝À ~>±*‡q dæìe÷\T yÓqøÏÿ yÓfi≤¢sTT. Hêj·Tø˘, d”‘·eTà\ <ä÷≈£î&ÉT ‘·–Zq ‘·sê«‘· ‘·eT |ü+C≤ $<ä\Ã&ÜìøÏ #·÷düTÔHêïsTT. á dæìe÷\≈£î nqTyÓ’q düeTj·T+ |òæÁãe] HÓ\. m+<äTø£+fÒ e÷]Ã˝À eT∞¢ |üØø£å\ Vü≤+>±e÷ yÓTT<ä˝…’b˛‘·T+~. á˝À>± M˝…’qìï dæìe÷\T $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì ìsêà‘·\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T.

sex psychology ˇ+>√\T $T]Ã

eTùV≤wtu≤ãT, yÓ+ø£fÒwt, sêyéT#·s¡DY\‘√ bÕ≥T dü+Áø±+‹øÏ e<ë›eTqT≈£îHêï&ÉT Á|üuÛ≤dt. ø±˙ ≈£î<äπs¢<äT. <ë+‘√ $T]à dæìe÷ |òæÁãe]øÏ e÷]+~. 8e‘˚B á dæìe÷ì $&ÉT<ä\ #˚düTÔHêïs¡T. Á|ü#ês¡ ∫Á‘ê\T, <˚$l n+~+∫q bÕ≥\÷ n_Ûe÷qT\≈£î øÏø˘ møÏÿ+#êsTT. <ë+‘√ $T]Ãô|’ n+#·Hê\T ô|]–b˛j·÷sTT. ¬sã˝Ÿ dæìe÷ Ä•+∫q |òü*‘·+ Çe«ø£b˛sTTHê $T]à e÷¬sÿ{Ÿ e÷Á‘·+ #ê˝≤ |òüTq+>± »]–+<äì düe÷#ês¡+. nqTwüÿ, ]#ê >∑+>√bÕ<Ûë´j·T ø£<∏ëHêsTTø£\T>± q{Ï+∫q á dæìe÷˝À >±¢eTsY |üs¡+>± me¬sìï e÷s¡Tÿ\T <äøÏÿ+#·T≈£î+{≤s√ #·÷&Ü*. ø=s¡{≤\ •e ádæìe÷‘√ <äs¡Ù≈£î&ç>± |ü]#·j·T+ ø±qTHêï&ÉT. |òæÁãe]˝À n+‘·ø£+fÒ eTT+<äT |ü\ø£]+#˚ ø£<∏ëHêj·T≈£î&ÉT sêyéT. Äj·Tq ákÕ] ˇ+>√\T –‘·Ô>± <äs¡Ùq$TdüTÔHêïs¡T. |üø±ÿ e÷dt ø£<∏ä Ç~. ø±¢dt &Ó’¬sø£ºsY>± eTTÁ<ä|ü&çq uÛ≤düÿsY á dæìe÷ì m˝≤ r]Ã~<ë›s√ #·÷&Ü*. Äj·Tq dæìe÷˝À¢ Á|üø±wtsêCŸøÏ eT+∫ bÕÁ‘· |ü&ÉT‘·T+~. á dæìe÷˝Àq÷ Á|üø±wt sêCŸ q≥q Äø£≥Tºø=H˚ neø±X¯+ ñ+~. ø£è‹ ø£s¡“+<äøÏ eT]ìï neø±XÊ\T sêyê\+fÒ ádæìe÷ Væ≤{Ÿ ø±yê*‡+<˚. |òæÁãe] 1q á dæìe÷ Áù|ø£å≈£î\eTT+<äTø=k˛Ô+~.

top

N GHT Life

$TdüºsY eTDÏ s¡‘·ï+ n+<ë\ sêeTT&ÉT, eTsê´<ä sêeTqï, |üP\s¡+>∑&ÉT dæìe÷\‘√ ø£<∏ëHêj·T≈£î&ç>±q÷ z Çy˚TCŸ ‘Ó#·TÃø=Hêïs¡T düT˙˝Ÿ. Äj·Tq dæìe÷ n+fÒ _,dæ trade GUIDE ôd+≥s¡¢˝À $|üØ‘·yÓTÆq ÁπøCŸñ+~. ákÕ] düT˙˝Ÿ $TdüºsY ô|[¢ø=&ÉT≈£î ne‘ês¡+ m‘êÔ&ÉT. ÇcÕ#êyê¢ ø£<∏ëHêsTTø£>± q{Ïk˛Ô+~. düT˙˝Ÿ, ÇcÕ\ CÀ&û |üP\s¡+>∑&ÉT˝À ø£\sY|òü⁄˝Ÿ>± ø£ì|æ+∫+~. ákÕ] ≈£L&Ü á »+≥ yÓT|æŒdüTÔ+<äì <äs¡Ùø£ ìsêà‘·\T qeTàø£+>± #ÓãT‘·THêïs¡T. á ∫Á‘êìøÏ <˚M Á|ükÕ<é <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+#ê&ÉT. ô|[¢ #·T≥÷º q&ç#˚ düTìï‘·yÓTÆq ø£<∏ä Ç~. Væ≤+B ∫Á‘·+ ‘·qT yÓ&é‡ yÓTqT≈£î ‘Ó\T>∑T s¡÷|ü+. düT˙˝Ÿ u≤&û ˝≤+π>«CŸì <äèwæº˝À ô|≥Tºø=ì ø°\ø£yÓTÆq e÷s¡TŒ\T #˚XÊs¡T. n$.. ádæìe÷ $»j·T+˝À m+‘·es¡≈£î düVü‰j·T|ü&É‘êjÓ÷ #·÷&Ü*. <äfi¯+, &û |òüsY <√|æ&ç, ã+>±s¡T ø√{Ïô|≥º e+{Ï dæìe÷\T ≈£L&Ü á HÓ\˝ÀH˚ sêqTHêïsTT. eT÷&É÷ yÓ’$<Ûä´yÓTÆq ø£<∏ë ∫Á‘ê˝Ò. <äfi¯+ qø£‡*»+ H˚|ü<∏ä´+˝À kÕ>∑T‘·T+~. &û|òüsY <√|æ&ç <=+>∑‘·Hê\≈£î dü+ã+~Û+∫q ø£<∏ä. ã+>±s¡T ø√&ç ô|≥º Ŭø’+ ø±yÓT&û. á eT÷&ÉT m˝≤+{Ï nqTuÛÑ÷‹ ø£*–kÕÔjÓ÷ #·÷&Ü*. nqï≥Tº |òæÁãe]˝À eTDÏs¡‘·ï+ e÷j·T #˚j·TqTHêïs¡T. Äj·Tq dæìe÷ ø£&É* yÓTT<ä{Ï yês¡+˝À $&ÉT<ä\ ø±qT+~. sêeDY ‘·sê«‘· Äj·Tq s¡÷bı+~+∫q ∫Á‘·$T<˚. ákÕ] Áù|eTø£<∏äqT m+#·T≈£îHêïs¡T. n+‘·Ø¢q+>± ‘·q |ü+<∏ë˝À z ã\yÓTÆq kÕe÷õø£ düeTdü´qT y˚Tfi¯$+#ês¡T. ø±ØÔø˘ ‘·qj·TT&ÉT >ö‘·yéT ø±ØÔø˘, sê<Ûä ¬s+&√ ≈£îe÷¬sÔ ‘·T\dæ »+≥>± q{Ï+#ês¡T. n+‘˚ ø±<ä+&√jYT...u§+u≤sTT n+<ä>±&ÉT ns¡$+<é kÕ«$T, ns¡T®Hé ø°\ø£ bÕÁ‘·˝À¢ ø£ì|ækÕÔs¡T. Ç|üŒ{Ïπø ¬sVü≤e÷Hé eT÷´õø˘ e÷´õø˘ #˚k˛Ô+~. dü+#·\Hê\≈£î HÓ\yÓ’q eTDÏs¡‘·ï+ dæìe÷˝À ø£&É* @ kÕúq+˝À ì\TdüTÔ+<√ #·÷&Ü*.

My CHOICE QUIZ

COMPETET ON 38

d ary

- february 2013


B RTHDAYS EXCLUS VE

Srikanth Addala anìï{Ï laø° ø±s¡ dDd≤\TA#Ó|h t n a k i r S üŒ˝Ò+ <äs¡Ù≈£î&ÉT lø±+‘Y n&ܶ\

LittleStar

yÓ+ø£fÒwt, eTùV≤wtu≤ãT ˝≤+{Ï Ç<ä›s¡T ô|<ä› V”≤s√\T ø£*dæ q{ÏkÕÔs¡ì me¬s’Hê }Væ≤+#êsê? ø±˙ <äs¡Ù≈£î&ÉT lø±+‘Y n&ܶ\ e÷Á‘·+ ø£\ ø£Hêï&ÉT. Ç<ä›s¡T ô|<ä› V”≤s√\‘√ dæìe÷ rdæ dü¬ø‡dt kÕ~Û+#ê&ÉT. d”‘·eTà yêøÏ{À¢ dæ]eT˝…¢ #Ó≥Tº ∫Á‘·+˝À e÷qe dü+ã+<Ûë\ >∑T]+∫ #·]Ã+∫ Áù|ø£å≈£î&çì Ä˝À∫+|üCÒXÊ&ÉT. á dæìe÷ |òüTq$»j·T+ yÓqø£ Hê\Tπ>fi¯¢ ÁX¯eT <ë>∑T+~. Ä dü+>∑‘·T\T Äj·Tq e÷≥˝À¢H˚....

n+<äs¡÷ eT+#√fi‚¢....

e÷~ πs\+–. n+<äTπø d” ‘ · e Tà... dæ ì e÷ ø£ < ∏ ä nø£ ÿ &˚ q&ç | æ + #ê. eT∞¢ n˝≤+{Ï neø±X¯+ edüTÔ+<√ ˝Ò<√ nì. á ø£<∏ä &Óe\ yé #˚ùd+<äT≈£î j·÷Hê+ yÓfi≤¢qT. j·÷Hê+˝À n~ Hêsêj·TDeT÷]Ô nì Hê ùdïVæ≤‘·T&ÉT ñ+{≤&ÉT. ø=‘·Ô ã+>±s¡T ˝Àø£+ dæìe÷ ø£<∏ä ≈£L&Ü nø£ÿ&˚ sêdüT≈£îHêï. Hê≈£î Ä Á|ü<X˚ +¯ n+fÒ #ê˝≤ Çwü+º . Ç<äs› T¡ ô|<ä› kÕºs‡Y ì m˝≤ ˇ|æŒ+#ês¡ì #ê˝≤eT+~ n&ÉT>∑T‘·THêïs¡T. n~ ˇø£ÿs√E˝À »]–+~ e÷Á‘·+ ø±<äT. ôdº|t u…’ ôdº|t »]– +~. eTT+<äT>± yÓ+ø£fÒwt, düTπswt >±]øÏ ø£<∏ä #ÓbÕŒqT. Ç<ä›s¡T nqï<äeTTà\≈£î ø£<∏ä #Ó|üŒ&É+ H˚qT kÕ~Û+∫q ‘=* $»j· T +. yÓ T T<ä { Ï Á|ü j · T ‘· ï + |ò ü * +∫+~. yÓ+ø£fÒwt >±]øÏ ø£<∏ä u≤>± q∫Ã+~. ≈£î≥T+ã+ u≤>± ˝Òø£b˛‘˚.... düe÷»+ m˝≤ u≤>∑T+≥T+<äH˚ Á|üX¯ï qT+#˚ á ø£<∏ä |ü⁄{Ϻ+~. á ø£<∏ä sêdüTø=ì |üP]Ô #˚j·T&ÜìøÏ yÓTT‘·Ô+ Hê\Tπ>fi¯¢ düeTj·T+ |ü{Ϻ+~. Hê dæìe÷˝À $\qT¢ ˝Òs¡T. eTqdüÔ‘ê«˝Ò Á|ü‹Hêj·Tø£ #Ûêj·T*ï Á|ü‹_+_kÕÔsTT. e÷qe dü+ã+<Ûë\T dü]>±Z ˝Òø£b˛‘˚ m+‘· dü+bÕ~+∫Hê <ä+&Éπ>. n+<äs¡÷ eT+#√fi¯ó¢ nH˚ ø±HÓ‡|t‘º √H˚ á dæìe÷ rXÊqT. yÓ+ø£fwÒ ,t eTùV≤wt u≤ãT V”≤s√\T>± ø±≈£î+&Ü z kÕe÷q´ e´≈£î\Ô T>± á bÕÁ‘·\T b˛wæ+#ês¡T.

uÛÑj·T|ü&ܶs¡T... ø£<∏ä

yÓTT<ä\T ô|{Ϻq|ü&˚ d”‘·eTà yêøÏ{À¢ dæ]eT˝…¢ #Ó≥Tº nH˚ f…Æ{Ï˝Ÿ |òæø£‡j·÷´qT. nsTT‘˚ sêE>±s¡T e÷Á‘·+ f…Æ{Ï˝Ÿ eTØ düTìï‘·+>± ñ+<˚yÓ÷... b˛jÓT{Ïø˘ ne⁄‘·T+<˚y÷Ó nH˚ nqTe÷q+ e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. ø±˙ f…Æ{Ï˝Ÿ˝À >=|üŒ $wüj·T+ ñ+~. Ä $\Te Ç|ü&ÉT ‘Ó©<äT. dæìe÷ $&ÉT<ä˝…’q ‘·sê«‘· ns¡úeTÚ‘·T+<äì dæ]›#Ó|æŒ ˇ|æŒ+#êqT. yÓ+ø£fÒwt >±s¡T f…Æ{Ï˝Ÿ #Ó|üŒ>±H˚ yÓ+≥H˚ zπø #˚XÊs¡T. Ç<ä›s¡T ô|<ä› V”≤s√*ï y˚TH˚CŸ #˚j·T&É+ Hê≈£î ø£wüº+ ø±˝Ò<äT. Ç<ä›s¡T ≈£L&Ü Hê≈£î #ê˝≤

>=|üŒ $\T$#êÃs¡T. ¬s+&√ dæìe÷πø Hê‘√ |üì#˚j·T&É+ eTqdüT˝À ñ+~. Ä qeTàø£+‘√H˚ eTT+<äT¬øfi≤¢qT. Hê n<äèwüº+. Ä Á¬ø&ç{Ÿ Hê~ ø±<äT. ø£<∏ä >=|üŒ‘·q+. dü¬ø‡dt kÕ~Û+#êqT. n+<ä]˙ ˇø£ÿ‘ê{Ï $T<ä q&ç|æ+∫+~ ø£<∏ä e÷Á‘·y˚T. eTqdüŒs¡ú\T ˝Òe⁄... ~˝Ÿ sêE >±]‘√ eTqdüŒs¡∆\T ‘·|üŒ<äT... ô|<ä› kÕºsY‡ ñqï|ü&ÉT... eT+∫ ø£<∏ä ñHêïj·TH˚ e÷≥ nyêdüÔe+. z dæìe÷ rdüTÔqï|ü&ÉT #Ó b ÕŒ\qT≈£ î qï|ü  &É T ... ∫qï ∫qï $wü j · ÷ *ï <äs¡Ù≈£î&çøÏ, ìsêà‘·≈£î eT<Ûä´ |ü\T s¡ø±\ #·s¡Ã\T e~˝Òj·÷*‡ edüTÔ+~. Á|ür <ëìøÏ ø±s¡D≤\T #Ó|üŒ˝Ò+. »s¡T>∑T‘êsTT. y˚T$T<ä›s¡+ nqï<äeTTà\ ˝≤+{Ï yêfi¯¢+. ø£<∏ä eTT+<äT¬øfi≤¢\qï|ü&ÉT ‘·|üŒ<äT. yÓT˝ÀÁ&Üe÷≈£î ô|<√›&ç>± qqTï eT+<ä*+#·&É+˝À, Hê ‘·|ü\T yÓfi<¢¯ \ä TÃø√˝Ò<Tä . n˝≤ yÓfiÔ‚ düV≤ü »‘·«+ <ä÷s¡eTe⁄‘·T+~. m‹Ô #· ÷ ù| Vü ≤ ≈£ î ÿ, n~Û ø ±s¡ + nj· T q≈£ î HêïsTT. ìC≤ìøÏ d”‘·eTà ø£<∏ä eTT–j·T˝Ò<äT. n~ qB Á|üyêVü≤+ ∫H√ï&ç>± n_ÛÁbÕj·÷\T #Óù|Œ #·qTe⁄ Hê≈£î+~. n+‘˚ ˝≤+{Ï~. ÁãVü‰àq+<ä+ d”Hé‡ wüO{Ÿ #˚dæHê... ì&ç$ ‘·|üŒ eTqdüŒs¡ú\T nH˚~ #ê˝≤ ô|<ä›e÷≥. mì$T~ ø±s¡D+‘√H˚ rùdj·÷*‡ e∫Ã+~. Ä düìïy˚XÊ\T dü+e‘·‡sê\T>± Çø£ÿ&˚ ñHêïqT. Hê J$‘· Á|ükÕúq+˝À rùdj· ÷ \H˚ ~ dü $ Twæ º > ± rdü T ≈£ î qï ìs¡ í j · T +. sêE>±]‘√ »]–q Á|üj·÷D+ #ê˝≤ >=|üŒ $wüj·T+>± dæìe÷≈£î qwüº+ sê˝Ò<äT. Vü‰dü´+ ‘·–ZHê...ø£s¡TD #ÓãT‘êqT. á dü+<äs¡“¤+>± H˚H√ $wüj·T+ #ÓbÕŒ\ s¡dü+ ÄkÕ«~düTÔHêïs¡T. y˚T|òü÷\ yÓTs¡T|ü⁄\‘√ bòı{À qT≈£î+≥THêï. rdüTø√e&É+ Hê ÁøÏj˚T{Ï${° e÷Á‘·+ ø±<äT. #ê>∑+{Ï ø√fÒX¯«s¡sêe⁄ >±s¡T Á|üe#·q+ #ÓãT‘·Tqï|ü&ÉT z ákÕ] n˝≤ ø±<äT... d” ‘ · e Tà ∫Á‘· + ø√dü + bÕ|ü n˝≤ #˚dæ+<äì $HêïqT. H˚qT yÓ+≥H˚ ø±øÏHê&É Hê\Tπ>fi¯¢ düeTj·T+ rdüT≈£îHêïqì... ‘·sê«‹ dæìe÷ yÓ[¢ #ê>∑+{Ï >±]ì ø£*dæ dæìe÷˝À yê&ÉT≈£î+{≤eTì ≈£L&Ü n+‘˚ f…Æ+ rdüTø√qT. M˝…’q+‘· ‘·«s¡>± |üP]Ô #ÓbÕŒqT. eT+∫ $wüj·T+ #Ó|üŒ&Üìπø ø±ã{Ϻ düπs #˚kÕÔqT. Ä Hê\Tπ>fi¯¢ düeTj·T+˝ÀH˚ ¬s+&ÉT ø£<∏ä\T ¬s&û nHêïs¡T. n~ u≤>± ñ|üjÓ÷>∑|ü&ç+~. eTùV≤wt u≤ãT #˚düT≈£îHêïqT. e÷qe dü+ã+<Ûë\≈£î dü+ã+~Û+∫q >±s¡T e÷{≤¢&çq >√<ëe] j·÷dü n+<ä]ø° u≤>± eTs√ bÕsêÙ«ìï Ç+<äT˝À #·÷|ækÕÔqT. #ê˝≤eT+~ q∫Ã+~. ø£<∏ä #Ó|æŒq|ü&ÉT H˚qT m˝≤ e÷{≤¢&ÜH√ ìsêà‘·\T dü+Á|ü~düTÔHêïs¡T. me]‘√ dæìe÷ #˚kÕÔqH˚ n˝≤π > dæ ì e÷˝Àq÷ ô|&É < ëeTHêïs¡ T . &É _ “+>˘ $wüjT· + ‘=+<äs√¢H˚ #ÓãT‘êqT. ne˙ï ≈£L&Ü VüA´eTHé #Óù|Œ≥|ü&ÉT Äj·Tq u≤>± m+C≤jYT #˚XÊs¡T. m*yÓT+{Ÿ‡ eTìwæøÏ dü+ã+~Û+∫ Ç+ø√ bÕs¡Ù´+ #·÷|ækÕÔ. d” ‘ · ø√dü + nH˚ « wü D d” ‘ · bÕÁ‘· ø√dü + nH˚«wædüTÔqï|ü&ÉT sêE >±s¡T »Øï dæìe÷ #·÷XÊs¡T. yê] nqTÁ > ∑ V ü ≤ y˚ T ... HêøÏ w ü º y Ó T Æ q q≥T\T n+»* q≥q u≤>± q∫Ã+~. sêE>±s¡ T »Øï md”«s¡+>±sêe⁄, dü÷s¡´ø±+‘·+ bòı{À\T dæìe÷˝À dæìe÷ #·÷&ÉeTHêïs¡T. d”‘· bÕÁ‘·≈£î n+»* ø£¬sø˘º ô|{Ϻ >ös¡yêìï #ê≥T≈£îHêïqT. $•wüº kÕúq+ ø£*Œ+∫ nì|æ+∫ m+|æø£ #˚XÊ+. H˚qT ≈£L&Ü ~«‹j·T$»„+ Hê n_Ûe÷Hêìï #·÷|æ+#·Tø√>∑*>±qT. Hê J$‘·+˝À nH˚ ôd+{ÏyÓT+{ŸøÏ ø±düÔ uÛÑj·T|ü&ܶqT. ø±˙ ø£<∏äqT »s¡T>∑T‘·Tqï dü+|òüT≥\q\T, dü¬ø‡dt\˙ï d”‘êsêeTT\ <äèwæº˝À ñ+#·T≈£î+fÒ ‘·|æŒ+#·Tø√e#·TÃ˝Ò nH˚ BÛe÷ nqTÁ>∑Vü≤y˚T nì uÛ≤$düTÔHêï. - february 2013 39


B RTHDAYS EXCLUS VE LittleStar

j·TeTT+&É! qeT¨ j·TeT:

Yamunda 40

- february 2013


wæjÓ÷ bòÕ+≥d” ø£<∏ä\+fÒ eTq <äs¡Ù≈£î\≈£î m+‹wüºyÓ÷? ‘Ó\T>∑T dæìe÷... bòÕs¡Tà˝≤ u≤≥ |ü{Ϻq|ü&É˝≤¢ ø=‘·Ô<äq+ ø√dü+ bòÕ+≥d” yÓ’|ü⁄ z \T≈£îÿ y˚düTÔ+{≤s¡T. bòÕ+≥d” n+fÒ >∑Ts=Ô#˚Ã~ j·TeTT&ç ø£<∏ä˝Ò. j·TeT˝Àø£+˝À bÕ|ü⁄\ |üì|üfÒº j·TeTT&ç‘√ ø£<∏ë Hêj·T≈£î&ÉT ‘·\|ü&ç‘˚ m˝≤ ñ+≥T+~?. nH˚ Ä˝À#·q #·T≥÷º mH√ï ø£<∏ä\T n\T¢ø=Hêïs¡T. Á|ürkÕØ $H√<ä+ |ü+&ç+#·&É+˝À dü|òü\eTj·÷´s¡T. j·Td”«j·÷sY qT+∫ cÕj·÷J wæ+&˚ es¡≈£L j·TeTT+&Ü... n+≥÷ Vü≤&É˝…‹Ô+∫q yêπs. Ä e÷≥\‘√, yê] #˚‘·\‘√ ø±e*‡q $H√<ä+ |æ+&ÉT≈£îHêïs¡T <äs¡Ù≈£î\T. n+<äTπø <˚yê+‘·≈£î&ÉT qT+∫ qj·÷ j·TeTT&çøÏ yÓTT>∑T&ÉT es¡≈£L j·TeTT&ç ø£<∏ä\T {≤©e⁄&é˝À dü+<ä&ç #˚dü÷ÔH˚ ñHêïsTT. j·TeTT&ç ø£<∏ä m|ü&É÷ ˇπø –] #·T≥÷º ‹s¡T>∑T‘·T+~. uÛÑ÷˝Àø£+˝Àì V”≤s√ Vü≤sƒêDàs¡D+‘√H√, ˝Ò<ä+fÒ ∫Á‘·>∑T|ü⁄Ô&ÉT #˚dæq ‘·|æŒ<ä+ e˝À¢ qs¡ø±ìøÏ yÓfi≤Ô&ÉT. nø£ÿ&É ‘·q ‘Ó*$‘˚≥\‘√ j·TeTT&çì uÀ˝≤Ô ø={Ϻ+∫ eT∞¢ uÛÑ÷˝Àø£+ ekÕÔ&ÉT. n<˚ ø£<∏äì mìïkÕs¡T¢ ‹|挋|æŒ #·÷|æ+∫Hê »q+ Ä<ä]+#ês¡T. ø±s¡D+ j·TeTT&ÉT, qs¡T&ÉT, ∫Á‘·>∑T|ü⁄Ô&ÉT bÕÁ‘·˝À¢ |ü+&ç+∫q $H√<äy˚T. j·TeT>√\ qT+∫ H˚{Ï j·TeT<=+>∑ es¡≈£L n<˚ bòÕs¡Tà˝≤ ø£ì|æ+∫+~. nsTTHê Á|ü‹ dæìe÷ $»j·T|ü<∏ä+ yÓ’|ü⁄ q&ç∫+~. n+<äTπø j·TeT ø£<∏ä\+fÒ {≤©e⁄&éøÏ n+‘· ˝…’øÏ+>∑T.

n<äs¡¨...

j·TeTT&ç bÕÁ‘·≈£î dü÷Œ¤]Ôì∫Ã+~ y˚eT÷] >∑>∑Zj˚T´ nì #ÓbÕŒ*. kÕ$Á‹ Hê≥ø£+˝À Äj·Tq j·TeTT&ç>± ø£ì|æ+#ês¡T. <˚yê+‘·≈£î&ÉT dæìe÷˝À md”«s¡+>±sêe⁄ bÕÁ‘·ì r]Ã~<äT›‘·Tqï|ü&ÉT >∑>∑Zj·T´ Vü‰euÛ≤yê\q÷, y˚wü<Ûës¡Dq÷ <äèwæº˝À ô|≥Tºø=Hêïs¡T.... Ä ∫Á‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT. m˝≤+{Ï bÕÁ‘·HÓ’Hê yÓT|æŒ+#˚ j·Td”«ÄsY j·TeTT&ç>±q÷ n<äs¡¨ nì|æ+#ês¡T. <˚yê+‘·≈£î&ÉT dæìe÷H˚ Ä ‘·sê«‘· j·TeT>√\>± rXÊs¡T. ákÕ] e÷Á‘·+ j·TeT bÕÁ‘· ¬ø’ø±\ dü‘·´Hêsêj·TDøÏ <äøÏÿ+~. j·Td”«ÄsYì #·÷dæq ø£fi¯¢‘√ eTs√ q≥T&çì #·÷&É≥+ ø£wüº+ nì n+{≤s¡T. n˝≤+{Ï~.. j·TeTT&ç>± ¬ø’ø±\ ≈£L&Ü n<˚ kÕúsTT˝À yÓT|æŒ+#ês¡T. j·TeTT&É+fÒ Ç˝≤π> ñ+&Ü* nì Áù|ø£å≈£î\ #˚‘· nì|æ+#ês¡T. Çø£ nø£ÿ&ç qT+∫ ¬ø’ø±\ Vü≤yê ø=qkÕ–+~. {≤©e⁄&é˝À m|ü&ÉT j·TeTT&ç nedüs¡+ e∫ÃHê.. ¬ø’ø±\ j·TeTT+&Ü... n+≥÷ Á|ü‘·´ø£åyÓTÆb˛j˚Tyês¡T. j·TeTT&çøÏ yÓTT>∑T&ÉT, j·TeT©\ dæìe÷˝À¢ Äj·Tq >∑Ts¡TÔ+&çb˛j˚T q≥q Á|ü<ä]Ù+#ês¡T.

$H√<ë\ y˚Tfi¯$+|ü⁄

j·TeTT&ç ø£<∏ä\˙ï $H√<ë‘·àø±˝Ò. <ëì‘√ bÕ≥T Á>±|òæø˘ Vü≤+>∑T\≈£î ô|<ä›|”≥ y˚düTÔHêïs¡T. j·TeTC≤‘·≈£î&ÉT, j·TeT>√\ eT∞¢ yÓTT<ä˝…’+~ dæìe÷\T ø±yê*‡q+‘· $H√<ä+ |ü+∫ô|{≤ºsTT. qj·÷ »e÷Hê˝À mdt.mdt.sê»eTÚ[ eT∞¢ j·TeTT&ç ø£<∏äqT j·TeT<=+>∑˝À #·÷|æ+#ês¡T. á dæìe÷˝À yÓ÷Vü≤Hé u≤ãT j·TeTT&ç>± ø£ì|æùdÔ j·T+>˘j·TeT>± m˙ºj·÷sY eTT]|æ+#ês¡T. j·TeTdüuÛÑ˝À m˙ºj·÷sY #Ó|æŒq m˙ &Í{Ÿ... &Ó’˝≤>˘ n<äTsY‡. dæìe÷ ≈£L&Ü u≤ø±‡|ò”düT <ä>∑Zs¡ |òüTq$»j·÷ìï kÕ~Û+∫ j·TeTT&ç ø£<∏ä\≈£î ‹s¡T>∑T˝Ò<äH˚... $wüj·÷ìï eTs√kÕ] ìs¡÷|æ+∫+~. lø±+‘Y ≈£L&Ü j·TeTT&ç>± yÓT|æŒ+#ê&ÉT. Ä eT<Ûä´ ø√≥ ôd’‘·+ eT>∑sêj·TT&ÉT dæìe÷ø√dü+ j·TeTT+&É nqïyê&˚. n˝≤π> <äs¡Te⁄˝À Á|üuÛÑT, ÁãVü≤à˝Àø£+ ≥T j·TeT˝Àø£+ ej·÷ uÛÑ÷˝Àø£+ ∫Á‘·+˝À »j·TÁ|üø±wt¬s&ç¶ j·TeTT&ç>± ‘·eT Á|ü‘ê|ü+ #·÷|æ+#ês¡T. Ç|ü&ÉT j·TeT¨ j·TeT: ˝À Ä neø±X¯+ lVü≤]øÏ <äøÏÿ+~. j·TeTT&ç bÕÁ‘· n+fÒ X¯Øs¡ kÂwüºe+, >∑+;Ûs¡yÓTÆq >=+‘·T ñ+&Ü*‡+<˚ nqTø=+{≤+. ø±˙ qπswt q{Ï+∫q j·TeTT&çøÏ yÓTT>∑T&ÉT dæìe÷˝À Ä dü÷Á‘ê˙ï |üø£ÿq ô|{≤ºs¡T. yÓ¬s’{° ø√dü+ n\¢] qπswt, cÕj·÷J wæ+&˚ #˚‘· Ä y˚wü+ y˚sTT+#ês¡T. n+‘˚ø±<äT... ‘ês¡ø£s¡‘·ï ôd’‘·+ H˚qT #ê˝≤ e¬sdtº ∫Á‘·+ ø√dü+ j·TeTT&ç y˚wü+ ø£{≤ºs¡T. á eT<Û˚´ j·TeTT&ÉT edüTÔHêï&ÉH˚ dæìe÷ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. Ç+<äT˝À $H√<é≈£îe÷sY j·TeTT&ÉT. j·TeT ø£<∏ä n+fÒ $TìeTyéT >±´¬s+{° dæìe÷ ne⁄‘·T+<äH˚ qeTàø£+ ñ+~. Ç|üŒ{Ïes¡≈£î j·TeTT&ç dæìe÷\˙ï ìsêà‘·\≈£î ø±düT\ es¡¸+ ≈£î]|æ+#êsTT. Çø£ eTT+<ä÷.. Ä dæìe÷\T Ç˝≤+{Ï |òü*‘ê\H˚ |ü⁄qsêeè‘·+ #˚j·÷*. ø±ø£b˛‘˚ bÂsêDÏø£ bÕÁ‘·*ï r]Ã~<˚›≥|ü&ÉT s¡#·sTT‘·\T ø±düÔ dü+j·TeTq+ bÕ{Ï+#ê*. $H√<ä+ ù|]≥ m˝≤ |ü&ç‘˚ n˝≤ r]Ã~~›‘˚ nuÛ≤düTbÕ\T ø±e&É+ U≤j·T+. |ü⁄sêD≤\ô|’ >ös¡e+ ø£\>±* ‘·|üŒ.. @Vü≤´ uÛ≤e+ ô|s¡>∑≈£L&É<äT. á$wüj·T+˝À C≤Á>∑‘·Ô |ü&ç‘˚ eT+∫~.

a - february 2013 41


BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psychology top N GHT Life trade GUIDE

kÕ+Ådüÿ‹ø£ yÓ’uÛÑe+ nø£ås¡<ÛëeT+

My CHOICE QUIZ

COMPETET ON d ary B RTHDAYS EXCLUS VE

uÛ≤

s¡rj·T kÕ+düÿè‹ø£ yÓu’ yÑÛ êìï j·÷e‘Y Á|ü|+ü #êìøÏ #ê{Ï#Ó|æŒq n<äT“¤‘· j·÷Á‘êdüú\+ nø£ås¡<ÛëyéT. $H√<ä, $C≤„q, uÛÑøÏÔ ø£fi≤ uÛ≤+&Ü>±s¡+ nø£ås¡<ÛëyéT. uÛ≤s¡rj·T dü+Á|ü<ëj·T ø£fi≤HÓ|’ ⁄ü D´+ ˇπø#√≥ >∑TeTà]+∫q≥T¢ ø£ì|ædüTÔ+~. uÛ≤s¡‘· sê»<Ûëì q>∑s¡+ &Ûç©¢˝Àì j·TeTTHê qB rsêq ìC≤eTTB›Hé e+‘Óq≈£î ø=~› <ä÷s¡+˝À H√sTT&Ü Áø±dæ+>˘ e<ä› á nø£ås¡<ÛëyéT eT+~sêìï ì]à+#ês¡T. Çø£ÿ&É Ä\j·T+‘√ bÕ≥T kÕàs¡ø£ uÛÑeq+, $<ë´πø+Á<ä+, C≤„q Á|üø±X¯ ì\j·T+ ñHêïsTT. á uÛeÑ Hêìï kÕ«$THêsêj·TD kÕàs¡ø+£ >± ì]à+#·&É+ e\¢ kÕ«$THêsêj·TD nø£ås¡<ÛëyéT nì |æ\TkÕÔs¡T. sê»kÕúHé˝Àì |æ+&É«sê, dæø£+Á<ë |ü≥ºD≤\ qT+∫ ùdø£]+∫q y˚˝≤~ ≥qTï\ >∑T˝≤_s¡+>∑T ÇdüTø£sêfi¯ó¢, bÕ\sêfi¯¢‘√ ‘·j·÷¬s’q á ø£≥º&É+˝À ñ≈£îÿ ndü‡\T yê&Éø£b˛e&É+ $X‚wü+. yÓ’~ø£ XÊg ìã+<Ûäq\ y˚Ts¡≈£î á nø£ås¡<ÛëyéTì eT*#ês¡T. e+<ä mø£sê\ dü\ú +˝À á Äø£så <¡ ëÛ yéT ì]à+#ês¡T. Á|ü<ÛëqyÓTÆq ¬s+&ÉT <ë«sê\≈£î Çs¡TyÓ’|ü⁄˝≤ 208 eT÷s¡TÔ\ Á|ü‹eT\T, 869 eTj·T÷sê\T <äs¡Ùq$TkÕÔsTT. nø£så <¡ ëÛ yéT ìsêàD≤ìï nVü≤à<ëu≤<é yêdüT•Ô *Œ Mπs+Á<ä Á‹y˚~ s¡÷bı+~+#ês¡T. eT+~sêìï 148 bÕ\sê‹ >∑CÒ+Á<äT\T ‘·eT uÛÑTC≤\ô|’ yÓ÷düTÔ+{≤sTT. eT+~s¡+ >∑s¡“¤uÛ≤>∑+˝À 11 n&É T >∑ T \ m‘· T Ô ‘ √ kÕ«$THêsêj· T D ã+>±s¡ + b˛‘· b˛dæq |ü+#·˝ÀVü≤ $Á>∑Vü≤+ <äs¡Ùq$TdüTÔ+~. á eT+~s¡+ ìsêàD≤ìøÏ 5 dü+e‘·‡sê\T |ü{Ϻ+~. <ë<ë|ü⁄ 11y˚\ eT+~ á eT+~s¡ ìsêàD+˝À bÕ\T|ü+#·T≈£îHêïs¡T. ìsêàD≤ìøÏ nsTTq e´j·T+ ¬s+&ÉT e+<ä\ ø√≥T¢. Á|ü<Ûëq eT+~s¡+ |üø£ÿH˚ j·T»„|ü⁄s¡Twt ≈£î+&é nH˚ »˝≤X¯j·T+ ñ+~. B+‘√bÕ≥T Hêsêj·TDY düs√esY n‹ eTTK´yÓTÆq ‘·{≤ø£+. j·TeTTHê qB rsêq ñ+&É&É+ e\¢ Çø£ÿ&ç ñ<ë´qeq+ ≈£L&Ü m+‘√ ÄVü‰¢<äø£s¡+>± ø£ì|ædüTÔ+~. Çø£ÿ&É ñqï eT÷&ÉT Á|ü<äs¡Ùq XÊ\˝À¢ ˙\ø£+sƒY <äs¡ÙHé Á|ü<ÛëqyÓTÆ+~. Ç+<äT˝À kÕ«$THêsêj·TDY 45 ì$TcÕ\ dæìe÷ Á|ü<äs¡Ùq ñ+≥T+~. ¬s+&ÉT ‘·{≤ø±\ #·T≥÷º ì]à+#·ã&çq á eT÷&ÉT Á|ü<äs¡Ùq XÊ\˝À¢ ¬s+&√~ düVü≤C≤q+<ä <äs¡ÙHé. düJe ÁuÛ≤+‹ ø£*–+#˚≥Te+{Ï eT{Ϻ Á|ü‹eT\‘√ #êø£#·ø£´+>± yÓ\T>∑T X¯u≤›\ $ìjÓ÷>∑+‘√ kÕ«$THêsêj·TDY uÛÑ>∑yêHé J$‘êìï nø£ÿ&ç Á|ü<äs¡Ùq Ä$wüÿ]düTÔ+~. eTT&√ Á|ü<äs¡Ùq XÊ\ dü+düÿè‹ $Vü‰sY. uÛÑ÷>∑s¡“¤+˝À @sêŒf…Æq ˇø£ ø£èÁ‹eT q~˝À |ü&Ée˝À Á|üj·÷DÏ+#ê*‡ ñ+≥T+~. |üHÓï+&ÉT ì$TcÕ\ bÕ≥T kÕπ> Ä ÁX¯e´, <äèX¯´ Á|ü<äs¡Ùq }Vü‰˝Àø£+˝ÀøÏ rdüT¬øfi¯óÔ+~. kÕ«$THêsêj·TDY nø£ås¡<ÛëyéT ìsêàD+ #ê˝≤ <Ûäè&ÛÉyÓTÆ+~. m˝≤+{Ï uÛÑ÷ø£+bÕ\HÓ’Hê ‘·≥Tºø=ì yÓsTT´ dü+e‘·‡sê\ bÕ≥T #Ó≈£îÿ#Ó<äs¡≈£î+&Ü eTq>∑\<äT. á |üs¡e÷<äT“¤‘·yÓTÆq nø£ås¡<ÛëyéT uÛ≤s¡rj·T dü+düÿèr, Wqï‘ê´ìï Á|ü‹_+_k˛Ô+~. ÁbÕNq uÛÑeq ìsêàD •\Œ dü+Á|ü<ëj·T+‘√ Ä<ÛäTìø£ kÕ+πø‹ |ü]C≤„q+ $T[‘·yÓTÆ qj·Tq eTH√s¡+»ø£+ ø£*Œk˛Ô+~.

<<<<<<<<<<<<<<< 42

- february 2013


AR RAHMAN

H˚qT ‘Ó\T>∑T˝À dæìe÷ #˚ùdÔ bòÕ¢ù|

AR RAHMAN ø£&É* $wüj·T+ #Ó|üŒ+&ç?

ø£&É* z C≤\] ø£<∏ä. z ÁøÏdæºj·THé bòÕ<äsYøÏ, z C≤\] ≈£îÁsê&çøÏ eT<Ûä´ »]–q ø£<∏ä ø°\ø£+. n+<äTπø á dæìe÷ ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£+>± ø£èwæ #˚XÊqT. Áù|eT bÕ≥\≈£î eTqdüTqT Vü≤‘·TÔ≈£îH˚ u≤D°\T yê&ÜqT. <ë+‘√ bÕ≥T á dæìe÷ ø√dü+ >±ôdŒ˝Ÿ dü+^‘·+, u≤sYø°¢ eT÷´õø˘, ã÷¢dt eT÷´õø˘qT ≈£L&Ü ñ|üjÓ÷–+#êqT. ÁøÏdæºj·THé ≈£îÁsê&ÉT ‘·q≈£î ‘Ó*dæq u≤D°\H˚ yê&ÉT‘ê&Éqï düŒèVü≤‘√ yê&ÜqT.

m|ü&É÷ ø=‘·Ô dü+^‘· ø£fi≤ø±s¡T\ ø√dü+ ÄsêrdüTÔ+{≤s¡T ø£<ë

»

+≥ ÄkÕÿs¡¢‘√ uÛ≤s¡rj·T dü+^‘· |ü‘êø£qT >∑s¡«+>± m>∑πsdæq |òüTq‘· n‘·ì kı+‘·+. yÓTTø£ÿy√ì |ü≥Tº<ä\, n≈£î+]ƒ‘· ÁX¯eT n‘·ìøÏ ø£e#ê\T. n+<äTπøH˚yÓ÷ dü+^‘· kÕ<Ûä≈£î\T Äj·Tq Hêe÷ìï ‘·<˚ø£+>± düà]düTÔ+{≤s¡T. dü÷Œ¤]Ôì bı+<ë\qT≈£îH˚ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ n‘·ìï s√˝Ÿ yÓ÷&É˝Ÿ>± uÛ≤$düTÔ+{≤s¡T. düTdü«sê\ kÕÁe÷»´+˝À eT≈£î≥+ nø£ÿsπ ì¢ eTVü‰sêE>± yÓ\T>∑T‘√qï n˝≤¢ s¡U≤ s¬ Vü≤e÷Hé Ç{°e\ ôV≤’ <äsêu≤<é˝À Vü≤˝Ÿ#˝· Ÿ #˚XÊs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ dü«sê\+~+∫q ø£&É* >∑T]+∫, Äj·Tq uÛÑ$wü´‘Y Á|üD≤[ø£\ >∑T]+∫, ÇcÕºsTTcÕº\ >∑T]+∫ Äj·Tq‘√ e÷{≤eT+r...

eTDÏs¡‘·ï+qT #·÷&É>±H˚ $T≈£î @eTì|ædüTÔ+~? @ ≥÷´Hé >∑Ts¡TÔø=düTÔ+~?

∫ìï ∫ìï ÄX¯. #·÷&É>±H˚ s√C≤ ˝Àì ∫ìï ∫ìï ÄX¯ >∑Ts¡TÔø=düTÔ+~. Ä ‘·sê«‘· neTè‘· dæìe÷˝À bÕ≥\T >∑Ts¡TÔø=kÕÔsTT.

$Ts¡T, eTDÏs¡‘·ï+...Ç<ä›]˝À mes¡T m≈£îÿe ]dtÿ rdüT≈£î+{≤s¡T? Äj·TH˚. >∑Ts¡Te⁄>±s¡T ø£<ë.

eT+∫ ≥÷´q¢qT eTDÏs¡‘·ï+ ø√dü+ <ëdüTÔ+{≤s¡≥ ø£<ë?

eT+∫ {≤˝…+{Ÿ mø£ÿ&ÉTHêï H˚qT >∑T]ÔkÕÔqT. me¬s’Hê ˇø£Rs u≤sYπ>¢ bÕ&û, ø£sêí{Ïø˘ dü+^‘êìï ≈£L&Ü bÕ&Üs¡qTø√+&ç. yÓ+≥H˚ <ä>∑Zs¡≈£î ekÕÔqT. n˝≤+{Ï yês¡T ns¡T<äT>±H˚ ñ+{≤s¡ì Hê uÛ≤eq.

Á|ü‹ Á{≤ø˘˝Àì |òü+≈£îÔ\q÷ >±j·T˙>±j·T≈£î\T Ç<ä›]‘√ bÕ&çkÕÔs¡≥ ø£<ë?

n˝≤ @+ #˚j·T+. ø=ìï dü+<äsꓤ˝À¢ n~ q|üŒ<äT. ø=ìï dæ#·T´y˚wüq˝Ÿ kÕ+>˘øÏ dü] b˛‘·T+~. n˝≤+{Ï$ns¡T<äT>± »s¡T>∑T‘·T+{≤sTT. Á|ü‹ Á{≤ø˘ $wüj·T+˝Àq÷ ø±<äT.

á eT<Ûä´ $T dü«sê\T n+‘·>± Áù|ø£å≈£î*ï Äø£≥Tºø√˝Òø£b˛‘·THêïj·Tqï n|üÁ|ü<∏ä ñ+~. $TπseT+{≤s¡T

nìï dü+<äsꓤ˝À¢q÷ H˚qT eT+∫ dü+^‘êìï Ç#êÃqì n+<äs¡÷ nqTø√yê*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äT. Hê dü+^‘·+ #ê˝≤ es¡≈£î <äs¡Ù≈£î&çì ã{Ϻ ñ+≥T+~. Ç{°e\ »uŸ ‘·ø˘ ôV’≤ C≤Hé ≈£î |üì#˚XÊqT. j·TXŸ#√ÁbÕ e+{Ï ˝…»+&é‘√ #˚XÊqT. bÕ≥\ $wüj·T+˝À Äj·Tqø£+≥÷ z ôd̺˝Ÿ ñ+≥T+~. Hê dü+^‘·+ Ä XË’*˝À ˇ~–b˛e&ÜH˚ï Çwüº|ü&É‘êqT. n+‘· e÷Á‘·+ #˚‘· H˚H√<√ ø±+Á|üyÓTÆCŸ nj·÷´qì me¬s’Hê nqT≈£î+fÒ n~ ‘·|ü.

m˝≤+{Ï <äs¡Ù≈£î\ <ä>∑Zs¡ dü+^‘·+ #˚j·÷\ì ñ+~.

ø¬ .$X¯«Hê<∏,é u≤\#·+<äsY e+{Ï <äsÙ¡ ≈£î\ ø£<˝ä∏ À¢ dü+^‘·+ |ü+&ÉT>∑˝≤ ñ+≥T+~. n˝≤+{Ï <äs¡Ù≈£î\‘√ |üì#˚j·T&É+ e÷qdæø£ Äq+<ëìï ø£*–düTÔ+~.

n˝≤+{Ï<˚$T ñ+&É<äT. Äj·Tq #Ó|æŒq dü+<äsꓤ\≈£î n˝≤ ≥÷´qT¢ ≈£î<äTs¡T‘êsTT. Äj·Tq ø£<∏ä #Óù|Œ XË’*πø u≤D°\T u≤s¡T\T rs¡T‘êsTT. m+‘Ó’Hê Hê≈£î >∑Ts¡Te⁄>±s¡T ø£<ë. $T u≤D°˝À dü÷|ò” dü«sê\qT ne\+_düTÔqï yê]ì >∑eTì+#êsê nqTdüs¡D˝Àq÷ ns¡ú+ ñ+&Ü*. á eT<Ûä´ ø=+‘·eT+~ dü÷|ò” dü«sê\qT ns¡ú+ |üs¡ú+ ‘Ó\T>∑T dæìe÷\qT ns¡T<äT>±H˚ ˇ|ü≈£î+≥THêï¬s+<äT≈£î? ˝Òì e÷≥\‘√ yê&˚düTÔHêïs¡T. n˝≤ yê&=<ä›ì Hê eTq$. @+ |üì #˚dæHê ìã<ä∆‘·‘√ H˚qT ‘Ó\T>∑T˝À ÅôdºsTT{Ÿ dæìe÷\T rùdÔ ne˙ï bòÕ¢|üj·÷´sTT. ~«uÛ≤cÕ ∫Á‘ê\T e´eVü≤]+#ê*. me]wüº+ Á|üø±s¡+ yês¡T dü«sê\T n+~+#·e#·TÃ. ø±˙ @<√ z #˚ùdÔ Væ≤≥ºe⁄‘·THêïsTT. n+<äTπø ÅôdºsTT{Ÿ dæìe÷\T ˇ|üø√yê\+fÒ Ä˝À∫düTÔHêïqT. Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq dü+^‘êìï düŒè•+#˚≥|ü&ÉT á ìj·Te÷ìï bÕ{ÏùdÔ n+<ä]ø° Äq+<ä+>± @<˚yÓTÆ‘˚H˚+ es¡Tdü ~«uÛ≤cÕ ∫Á‘ê\‘√ ‘Ó\T>∑T yê]øÏ ≈£L&Ü <ä>∑Zs¡e⁄‘·Tqï+<äT≈£î ñ+≥T+~. Äq+<ä+>± ñ+~.

Ç쌤ì{° \yé >∑T]+∫ #ÓbÕÔsê $Ts¡T dæìe÷qT ˇ|ü≈£îH˚ eTT+<äT |ü]>∑D˝ÀøÏ rdüT≈£îH˚ n+X¯+ @$T{Ï? <äsÙ¡ ø£ìsêà‘˝· ≤ á eT<Ûä´ H˚qT #˚dæq dæ+–˝Ÿ Ç~. uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À Ç˝≤+{Ï dæ+–˝Ÿ‡ Ç+ø± |ü\Te⁄s¡T ? ø£<∏ë? #˚kÕÔs¡qï qeTàø£+ ñ+~. H˚qT ≈£L&Ü á Áf…+&éqT bòÕ˝À ne⁄‘êqT. H˚qT @ dæìe÷≈£î |üì#˚dæHê ø£<∏ä eTTK´+. ø£<∏ä &çe÷+&é #˚ùd ≥÷´Hé\H˚ ø£&É‘êqT. eT+∫ dü+<äsꓤ\≈£î ‘·|Œü ≈£î+&Ü #·øÿ£ {Ï u≤D°˝Ò ≈£î<äTs¡T‘êsTT. ø£<mä∏ ø£ÿ&É »s¡T>∑T‘·T+<äqï $wüj·÷ìï ≈£L&Ü |ü]>∑D˝ÀøÏ rdüT≈£î+{≤qT.

‘Ó\T>∑T u≤>± e÷{≤¢&ÉT‘ês¡T ø£<ë Hê ‘Ó\T>∑T Hê düTº&çjÓ÷ es¡πø.

- february 2013 43


B RTHDAYS EXCLUS VE

44

- february 2013


Photography

Make Up SubbaRaju Hair Stylist Vijaya

Kriti kharbanda

|üeHé ø£fi≤´DY ñ+fÒ ˝…ø£ÿ\T e÷]b˛‘êsTT

ø£è‹ ø£s¡“+<ë eTTfi¯¢|üP&ç yÓ+ø£≥s¡eTD ªø√‹ ø=eTà∫õøÏ eTTK ∫Á‘·+>± V”≤s√sTTHé u§eTàH˚ y˚j·÷*‡ eùdÔ.... ø£è‹ ø£s¡“+<ë n#·Tà >∑T~›qfÒº dü]b˛‘·T+~. mø£ÿ&√ yÓTT<ä\Tô|fÒº ÄyÓT e÷≥˝À¢ eT¬sH√ï $wüj·÷\T eTT]ô|+>± <=]¢b˛‘êsTT. ÇHêïfi¯ó¢ |üøÏÿ+{Ï |æ\¢>± n\]+∫q á &Ûç©¢ düT+<ä] ‘êC≤>± ˇ+>√\T –‘·Ô‘√ ‘·\|ü&ÉqT+~. á |òü÷≥T $TØà ø£èr ‘√ {≤©e⁄&é Vü‰{Ÿ Ç+≥s¡÷«´....

#ê˝≤ Vü‰´|”>± ø£ì|ædüTÔHêïs¡T. ˇ+>√\T –‘·Ô dü¬ø‡dt #Ûêj·T\T $T eTTK+˝À Ç+‘·ø° $T bÕÁ‘· ù|s¡T @+{Ï? Hê bÕÁ‘· ù|s¡T dü+<Ûä´. ø±˝ÒCŸ Áô|ò+&é‡ n+<äs¡÷ Ä˝≤π> |æ\TkÕÔs¡T. ø±˙ Ç+{À¢ Hê≈£î ø£ì|ædüTÔHêïsTT. á dæìe÷ dü+>∑‘·T˝Ò+{Ï? H˚qT Ç+<äT˝À ø±˝ÒCŸ >∑sY¢>± q{Ï+#êqT. dæìe÷ ˇ+>√\T˝À »s¡T>∑T‘·T+~. >∑T+≥÷s¡T˝Àq÷ ñ+≥T+~. Ç+<äT˝À Hê bÕÁ‘· dü÷|üsY>± ñ+≥T+~. á ˝Àø±ìøÏ <˚e‘·˝≤ |ò”\e⁄‘·T+≥T+~. #ê˝≤ n+<ä+>± ñ+&É&É+‘√ ‘·q≈£î ‘êqT mHêï¬s’>± |ò”\e⁄‘·T+≥T+~. H˚qT á bÕÁ‘·qT n+^ø£]+#·&ÜìøÏ eTT+<äT uÛ≤düÿsY kÕsY y˚πs yê]ì nqT≈£îHêïs¡≥. ø±˙ Hê ø√dü+ πøs¡ø£ºsY˝À ø=ìï e÷s¡TŒ\T #˚dæ ù|s¡T ≈£L&Ü e÷]à ô|{≤ºs¡≥. Ç~ {Ï|æø£˝Ÿ uÛ≤düÿsY dæìe÷ ø±<äT. Äj·Tq ôd̺˝Ÿ ñ+&˚ e÷dt dæìe÷ Ç~. ‘=*kÕ] qqTï Ç˝≤+{Ï bÕÁ‘·˝À »Hê\T #·÷&ÉuÀ‘·THêïs¡T. Ç~ Hê J$‘êìøÏ #ê˝≤ <ä>∑Zs¡>± ñ+&˚ bÕÁ‘·. H˚qT @<Ó’Hê zô|Hé>± e÷{≤¢&É‘êqT. #ê˝≤ W{Ÿ k˛Œ¬øHé |üs¡‡Héì. #ê˝≤ Vü‰HÓdtº>± ñ+{≤. n+<äTe\¢ Hê≈£î á bÕÁ‘· #ê˝≤ ôdŒwü˝Ÿ. Ç|ü&˚ á πøs¡ø£ºsY >∑T]+∫ m≈£îÿe $wüj·÷\T #Ó|üŒ˝ÒqT. m+<äTø£+fÒ Ç+<äT˝À Ç+Á≥&Éø£åHé d”Hé ≈£L&Ü #ê˝≤ yÓ¬s’{°>± ñ+≥T+~. Ç|üŒ{Ï<ëø± mes¡÷ Ç˝≤+{Ï Ç+Á≥&Éø£åHé d”HéqT V”≤s√sTTHé≈£î ô|≥º˝Ò<äT. n~ Hê ¬øØsY˝À ôV’≤˝…’{Ÿ ne⁄‘·T+~. uÛ≤düÿsY Hê≈£î Ä d”Héì #Óù|Œ≥|ü&ÉT >∑{Ϻ>± qe⁄«≈£îHêï. ì» J$‘·+˝À m+‘· {≤yéT u≤jYT>± ñHêï ø=ìï d”Á¬ø{Ÿ>± #˚ùd |üqT\T+{≤sTT. yê{Ïì ãj·T≥≈£î #·÷|æ+#·+. ø±˙ <ëìï Ç+<äT˝À #·÷|æ+#ês¡T. Ç˝≤+{Ï bÕÁ‘·qT ‘Ós¡$T<ä #˚j·T>∑\qT nì m|ü&É÷ nqTø√˝Ò<äT. qqTï ‘Ós¡$T<ä edüTeT‹ ‘·s¡Vü‰ bÕÁ‘·˝À¢H˚ #·÷&É>∑\H˚yÓ÷ nqT≈£îHêï. dæ>∑TZ |ü&ÉT‘·÷, |ü<ä∆‹>± ñ+{≤qqT≈£îHêï. ø±˙ Hêπø ÄX¯Ãs¡´+ ø£*π>˝≤>± á dæìe÷ #˚XÊs¡T. H˚qT m+‘· m+C≤jYT #˚XÊH√ Ád”ÿHé $T<˚ #·÷&Ü*. á dæìe÷ ø√dü+ H˚qT ‘=*kÕ] &ÜHé‡ #˚XÊqT. nB e÷dt bÕ≥≈£î. Áù|yéT s¡øÏå‘Y e÷düºsY Hê‘√ ôdº|ü˝ÒsTT+#ês¡T.

Ç+ø=ø£ ù|s¡T ñ+≥T+~. n~ @$T{Ï? ndü\T ø£<∏ä @$T≥qï~ e÷Á‘·+ düôdŒHé‡. #ê˝≤ |òüHé ø±´¬sø£ºsY.

sêyéT &ÜqT‡\T Çs¡>∑BkÕÔ&ÉT. $TπsyÓ÷ Ç+‘·es¡≈£î &ÜqT‡˝Ò #˚j·T˝Ò<äT ø£<ë....

nyÓ÷à Ä ˇø£ÿ{° n&Éø£ÿ+&ç. &ÜqT‡\T e<ä›ì m+‘· ÁbÕ]ú+#êH√. e÷ Ç<ä›]ø° ø£*|æ eT÷yé yÓT+{Ÿ‡ ô|{§º<ä›ì e÷düºsYqT #ê˝≤ ]¬ø«dtº #˚düT≈£îHêï. |òüdtº s√E ¬s+&ÉT >∑+≥\T #˚XÊ. ø±˙ ¬s+&√ s√E Hê\Tø£ ãj·T≥ô|{Ϻ sö&û˝≤>± &Ü´qT‡\T #˚j·÷*‡ e∫Ã+~. eT÷&√ s√E Hê e\¢ ø±˝Ò<äT. ˇfi¯ó¢ H=|ü\‘√ ˝Òe˝Òø£b˛j·÷. n+‘·≈£î eTT+<äT z eT÷&ÉT s√E\T ÁbÕø°ºdt #˚XÊ+. ÁbÕø°ºdt˝À yÓTT<ä{Ï s√E H˚qT ôd{ŸøÏ yÓfi‚¢ dü]øÏ sêyéT e∫à ] Vü‰s¡‡˝Ÿ‡ #˚düTÔHêï&ÉT. Ä ôdº|ü\T #·÷dæ H˚qT ìsêà‘·≈£î bò˛Hé #˚XÊ. H˚qT yÓfi¯óÔHêï.... sêyéT‘√ #˚j·Tqì #Óù|ŒXÊ. yêfi¯ó¢ qqTï ø£ì«Hé‡ #˚XÊs¡T. sêyéTøÏ 104 »«s¡eTTHêï mqØ® mø£ÿ&Ü |ü&çb˛<äT. ‘·q u≤&û˝À ÅdæŒ+>˘\T+{≤sTT. ‘·qT m|ü&É÷ »+|t #˚dü÷Ô e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ñ+{≤&ÉT. H˚qT ‘·q <ä>∑Z]øÏ yÓ[¢ |”¢CŸ ˙ mqØ®ì ‘·–Z+#·yê... ˙ n+‘·>± H˚qT #˚j·T˝Òø£b˛‘·THêïqì y˚&ÉT≈£îqï dü+<äsꓤ\T ≈£L&Ü ñHêïsTT. y˚T+ Ç<ä›s¡+ ø£*dæ Hê\T>∑T HÓ\\T |üì#˚XÊ+. n‘·qT dü÷|üsY ø√ kÕºsY. n+fÒ Hê <ä>∑Zs¡ u≤>± e÷{≤¢&Ü&Éì e÷Á‘·+ n˝≤ #Ó|üŒfÒ¢<äT. ‘·qT H˚#·Ts¡˝Ÿ>± n+‘˚.

n+fÒ |üeHé ø£fi≤´DY‘√ |üì#˚dæq rHée÷sY mø˘‡|”]j·THé‡ ø£+fÒ ˇ+>√\T –‘·Ô mø˘‡|”] jÓTHé‡ Áπ>{≤?

Äj·Tq y˚s¡T. Äj·Tq‘√ #˚dæq dæìe÷ wüO{Ï+>˘ m≈£îÿe>± u…Hês¡dt˝À »]–+~. &Ûç©¢ - february 2013 45


B RTHDAYS EXCLUS VE

Kriti kharbanda LittleStar msTTsYb˛sYº qT+∫ u…Hês¡dt≈£î yÓfi¯óÔ+&É>± |òü¢sTT{Ÿ Hê\T>∑T >∑+≥\T ˝Ò≥sTT´+~. H˚qT $&ç>± ≈£Ls¡TÃHêïqT. |üeHé>±]‘√ bÕ≥T Äj·Tq u≤&û>±sY¶ ndæôd+º {Ÿ‡ mes√ Ç<äs› T¡ Hêïs¡T. n+‘˚. ø±ùd|ü⁄ qqTï #·÷XÊø£ |üeHé >±s¡T qqTï |æ*∫ ‘·q‘√ ≈£Ls√ÃeTHêïs¡T. nìï >∑+≥\T msTTsYb˛sYº˝À yÓsTT{Ÿ #˚dæ e#êÃe⁄... ˇ+≥]>± ñ+&=<ä›ì dü\Vü‰ Ç#êÃs¡T. ø£fi≤´DY >±s¡T qHÓï|ü&ÉT q÷´ ø£eTsY>± Á{°{Ÿ #˚jT· ˝Ò<Tä . #ê˝≤ øπ ]+>˘>± #·÷düT≈£îH˚yês¡T. Äj·Tq≈£î H˚qT ô|<ä› bòÕ´Héì. Äj·Tìï #·÷dæq ‘=*ø£åD+ z yÓTÆ >±&é |üeHé ø£fi≤´DY nì >∑T+&Ó ø=≥Tºø√e&É+ Hêπø ‘Ó*dæ+<ä+fÒ qeTà+&ç.

sêyéT dæìe÷˝ÒyÓTÆHê #·÷XÊsê?

¬s&û, <˚e<ëdt #·÷XÊ. á dæìe÷ ø√dü+ nì ø±<äT. lqTyÓ’≥¢ ¬s&û #ê˝≤ ô|<ä› Væ≤{Ÿ ø£<ë. n+<äTπø #·÷XÊ. n|ü&ÉT Hê≈£î ‘Ó\T>∑T ‘Ó*j·Tø£b˛sTTHê #·÷XÊqT. H˚qT #·÷dæq ‘=* ‘Ó\T>∑T dæìe÷ u§eTà]\T¢. |ü]ÁX¯eT˝À n&ÉT>∑T ô|{≤ºø£ n+<äs¡÷ ]|òü¬sHé‡\ ø√dü+ u§eTà]\T¢H˚ yê&ÉT‘·THêïs¡T. ndü\T uÛ≤düÿsY>±s¡T Vü‰dæì bÕÁ‘·qT m+‘· #·ø£ÿ>± r]Ã~<ë›s√ ø£<ë. Ä bÕÁ‘· |ü≥¢ Äj·Tq≈£î m+‘· yê‘·‡\´+ ñ+fÒ ‘·q _&ɶ≈£î n<˚ ù|s¡T ô|≥Tº≈£î+{≤s¡T. Ç˝≤+{Ï bÕÁ‘· ˇø£{Ï Hê ¬øØsY˝À |ü&Ü\qT≈£îH˚ <ëìï.

$T]Ãj·÷sY¶˝À wüO{Ï+>˘ #˚XÊs¡T ø£<ë. $TØÑ√ m˝≤ yÓTH˚CŸ #˚XÊs¡T?

<˚e⁄&ç <äj·Te\¢ H˚qT >∑T+≥÷s¡T $T]à j·÷sY¶˝À |üì#˚j·T˝Ò<äT. $T–*q yês¡T nø£ÿ&É #˚XÊs¡T. H˚qT ‘·DT≈£î $T]à j·÷sY¶˝À #˚XÊqT. ‘·T$Tà ‘·T$Tà Hê≈£î bò˛sY bÕø˘‡ e#˚ÃXÊj·Tì|æ+∫+~.

á dæìe÷qT ˇ|üø√e&ÜìøÏ $TπsyÓTÆHê Ä˝À∫+#êsê?

m+<äT≈£î Ä˝À∫+#ê*. Hê≈£î bò˛Hé #˚dæ+~ u§eTà]\T¢ uÛ≤düÿsY. Ä dæìe÷ #·÷XÊø£ @ ne÷àsTT nsTTHê uÛ≤düÿsY qT+∫ bò˛Hé eùdÔ m–] >∑+‘˚düTÔ+~. Vü‰dæì n+‘· Ç+bÕø˘º ÁøÏj˚T{Ÿ #˚dæ+~. dü+<Ûä´ bÕÁ‘· ≈£L&Ü Væ≤düºØ ÁøÏj˚T{Ÿ #˚düTÔ+<äqï qeTàø£+ ñ+~. uÛ≤düÿsY mø˘‡Áô|dæyé |üs¡‡Hé ø±<äT. #ê˝≤ ôd’˝…+{Ÿ. cÕ{Ÿ nj·÷´ø£ uÛ≤düÿsY zπø n+fÒ H˚qT #ê˝≤ Áπ>{Ÿ C≤uŸ #˚dæq≥Tº ˝…ø£ÿ. Hê ‘=* ¬s+&ÉT s√E\T @&ÜÃqT. H˚qT á bÕÁ‘·qT #˚j·T˝ÒH˚yÓ÷ nHêïqT. n|ü&ÉT uÛ≤düÿsY Hê <ä>∑Zs¡≈£î e∫à ø£èr ; ùwyéT˝…dt. ˙˝À ñqï sö&ûì ãj·T≥≈£î rsTT nHêïs¡T. ìC≤ìøÏ H˚qT ¬øyÓTsê yÓqø£ z sö&û˝≤>±H˚ ñ+{≤. n+‘Ó+<äT≈£î zkÕ] bòı{ÀwüO{Ÿ≈£î e∫Ãq|ü&ÉT H˚qT @<˚<√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷H˚ ñHêïqT. n+‘ê e÷{≤¢&ç |üPs¡ÔsTTq ‘·sê«‘· uÛ≤düÿsY qqTï #·÷dæ |üPs¡ÔsTT+<ë e÷{≤¢&É≥+ yêyÓ÷à m+‘· >=‘·e÷à nì nHêïs¡T. ‘=* s√E wüO{Ï+>˘˝À @&çÃq|ü&ÉT qqTï #·÷dæ yêyÓ÷à á ne÷àsTT ndü˝…’q ø£è‹ ø±<äT. m+‘· ‘˚&Ü. ◊dtÁø°yéT\T ‘Ó+&ç, #ê¬ø¢≥T¢ ‘Ó+&ç nì ˇø£fÒ Vü≤&Ü$&ç #˚XÊs¡T. ø±˙ ∫esêK]øÏ Äj·Tq #ê˝≤ Vü‰´|”. ‘·qT Hê‘√ nqï<˚$T≥+fÒ... á bÕÁ‘·˝À q{Ï+#˚j·T&É+ #ê˝≤ áJ nqT≈£î+{≤s¡T. ø±˙ ã;¢ ø±´¬sø£ºsY. #·;“ ø±´¬sø£ºsY #˚j·T&É+ #ê˝≤ ø£wüº+. z yÓ’|ü⁄ ≈£L´{Ÿ>± ñqï≥Tº ø£ì|ædü÷Ô eTs√yÓ’|ü⁄ j·÷{Ï≥÷´&éì ÁbıC…ø˘º #˚j·T&ÉeT+fÒ e÷≥\T ø±<äT. Åf…Æ\sYqT #·÷dæq yês¡T e÷+fÒCŸ kÕ+>˘˝À mø˘‡Áô|wüHé‡ k˛ ≈£L´{Ÿ nì nHêïs¡T. n|ü&ÉT H˚qqT≈£îHêï n~ j·÷{Ï≥÷´&é. ≈£L´{Ÿ ø±<äT nì. e÷+fÒCŸ kÕ+>˘˝À ne÷àsTT q&çùdÔ. nu≤“sTT bòÕ˝À ne⁄‘ê&ÉT. ø±˙ Ç+<äT˝À ø=ìï d”q¢qT #=|æŒ+#ês¡T. #ê˝≤ düs¡<ë>± nì|ædüTÔ+~. H˚qT ø±düÔ ø±yÓT&û ≈£L&Ü Åf…Æ #˚XÊ. n©ì H˚qdü\T eT]Ãb˛qT. 8eT+~ ñ+&˚ d”Hé˝À y˚T$T<ä›s¡+ ø£*dæ #˚XÊ+. eT÷&ÉT ì$TcÕ\ d”HéqT ◊<ës¡T s√E\T ∫Árø£]+#ê*‡ 46

- february 2013

e∫Ã+~. @+ #˚j·TqT. n©>±s¡T #˚ùd ø±yÓT&û #·÷ùdÔ u≤>± qy=«#˚Ã~. n+‘˚ d”Hé ø£{Ÿ. Á|ürkÕØ ø√¢»yéT rùd≥|ü&ÉT qe⁄« e#˚Ãùd~.

Ç|üŒ{Ïπø ø=ìï dæìe÷\T #˚XÊs¡T. nsTTHê nqT≈£îqï+‘· kÕúsTTøÏ yÓfi¯¢˝Òø£b˛j·÷qì @yÓTÆHê u≤<Ûä|ü&ܶsê?

sê+>˘ dæìe÷\T #˚dæ ñ+fÒ u≤<Û|ä &ü <˚ ëH˚ïyÓ÷. ø±˙ n˝≤+{Ïy$˚ T ˝Òe⁄ ø£<ë. #·÷&É+&û... ø£qï&É |ü]ÁX¯eT˝À H˚qT &çe÷+&é #˚ùd kÕúsTT˝ÀH˚ ñHêïqT. &çôd+ãsY˝À z dæìe÷ $&ÉT<ä˝…’+~. dü+Áø±+‹øÏ Hê dæìe÷ >∑˝≤f… $&ÉT<ä˝…’+~. #ê˝≤ ô|<ä› &Ó’¬sø£ºsY #˚XÊs¡T. Äj·Tq ø√dü+ dæìe÷ Ä&ÉT‘·T+<äqT≈£îHêï. ø±˙ Ç+‘· ô|<ä› Væ≤≥ºe⁄‘·T+<√qTø√˝Ò<äT. &çôd+ãsY˝À $&ÉT<ä˝…’q düTÁãeTDÏj·T|ü⁄s¡+ #ê˝≤ ô|<ä› Væ≤≥ºsTT´+~. Çø£ ‘Ó\T>∑T $wüj·÷ìø=ùdÔ Hê\T>∑T s√E\ eTT+<äT es¡≈£î á |ü]ÁX¯eT˝À H˚qT ñqï yÓ÷{Ïyé y˚s¡T. n<˚$T≥ì n&Éø£ÿ+&ç. n~ Hê |üs¡‡q˝Ÿ. H˚qT #Ó|üŒ˝ÒqT. ø±˙ ˇ+>√\T –‘·Ô ˝≤dtº kÕ+>˘ wüO{Ÿ #˚ùd≥|ü&ÉT Hê≈£î Hê>∑T]+∫ #ê˝≤ $wüj·÷\T ‘Ó*kı#êÃsTT. H˚qT n+‘· >=|üŒ>± &ÜHé‡ #˚kÕÔqì Hê≈£î n|ü&˚ ‘Ó\TdüT. >∑‘·+˝À eT÷&ÉT dæìe÷\T #˚XÊqT. ø±˙ @B qqTï Çã“+~ ô|≥º˝Ò<äT. Hê≈£î yÓTÆqdt ø±˝Ò<äT. uÀD° n+‘·>± Ä&É˝Ò<˚yÓ÷ ø±˙ Hê≈£î #ê˝≤ ôdŒwü˝Ÿ. qqTï |ü]ÁX¯eT≈£î |ü]#·j·T+ #˚dæq dæìe÷ Ç~. Ä dæìe÷ e\¢ #ê˝≤ ôdŒwü˝Ÿ |”|ü⁄˝Ÿì ø£\TdüT≈£îHêï. ◊j·÷yéT Áπ>{Ÿ|òü⁄˝Ÿ ≥T s¡eTD, düTeT+‘Y. Ä ‘·sê«‘· edüTeT‹ bÕÁ‘·˝À #˚XÊ. |üeHé‘√ #˚j·T&ÉeT+fÒ e÷eT÷\T $wüj·T+ø±<äT. |üeHé >∑T]+∫ m+‘· #Ó|æŒHê ‘·≈£îÿy˚. qqTï Ç|ü&ÉT #·÷dæHê #ê˝≤ eT+~ edüTeT‹>±H˚ |ü\ ø£]düTÔHêïs¡T. n~ dü÷|üsY. Çø£ $TdüºsY q÷ø£j·T´ $wüj·÷ìø=ùdÔ eTH√CŸ #ê˝≤ eT+∫ Áô|ò+&Éj·÷´&ÉT. ìC≤ìøÏ Hê ¬øØsY ø±düÔ k˛¢>± ñ+<˚yÓ÷>±˙ u≤´&é>± e÷Á‘·+ ˝Ò<äT. ì<ëqy˚T Á|ü<ÛëqeTì H˚qT #ê˝≤ qeTTà‘êqT. Hêπø$T neø±XÊ\T sêø£ ≈£Ls√Ã˝Ò<äT. n+‘Ó+<äT≈£î sêyéT‘√ >∑‘·+˝À ¬s+&ÉT dæìe÷\ ø√dü+ bòı{À wüO{Ÿ ≈£L&Ü #˚XÊ+. |ü\T ø±s¡D≤\ e\¢ Ä ÁbÕC…ø˘º ≈£î<äπs¢<äT. Ä $wüj·T+ me]ø° ‘Ó*j·T<äT. uÀD° ‘·sê«‘· sêyéT‘√ z dæìe÷≈£î ≈£L&Ü dü+‘·ø£+ #˚XÊqT. ø±˙ |üs¡‡q˝Ÿ Ø»Hé e\¢ ‘·|ü≈£îHêïqT. >∑DÒcÕ nì ø£qï&É dæìe÷ |üP»˝À ñ+&É>± uÛ≤düÿsY >±s¡T bò˛Hé #˚XÊs¡T. m<äTs¡T>± ñqï $Hêj·T≈£î&çøÏ <äDí+ ô|≥Tºø=ì ãj·T\T<˚sêqT. bòı{ÀwüO{Ÿ #˚düTÔqï|ü&˚ u≤>± #˚XÊqì ns¡úyÓTÆ+~. ‘·|üŒ≈£î+&Ü bÕõ{Ïyé ]»˝Ÿº edüTÔ+<äqT≈£îHêï. eT+∫ |üìøÏ ‘·|üŒ≈£î+&Ü eT+∫ Á|ü‹|òü\+ edüTÔ+<äqï qeTàø£+ ñ+≥T+~. eT+∫πø »]–+~. Bìe\¢ eT] ø=ìï ô|<ä› Ábı&Éø£åHé‡qT e<äT\T≈£îHêïqT. á ˇø£ÿ dæìe÷ eT÷&ÉT dæìe÷\≈£î düe÷q+ nì|æ+∫+~. n+‘Ó+<äT≈£î ˇ+>√\T –‘·Ô n+^ø£]+#·>±H˚ eTs√ ô|<ä› dæìe÷ e∫Ã+~. ¬s+&√ V”≤s√sTTHé>±. ô|<ä› dæìe÷˝À ¬s+&√ V”≤s√sTTHé>± ñ+&É&É+ ø£Hêï sêyéT |üø£ÿq HêsTTø£>± q{Ï+#·&Éy˚T u≤>± q∫Ã+~. ø±˙ nø£ÿ&É |üeHé ø£fi≤´DY ñ+fÒ ˝…ø£ÿ\T e÷] b˛sTT ñ+&˚$. m+‘Ó’Hê |üeHé ø£fi≤´DY ø£<ë.

ˇø£y˚fi¯ eTùV≤wt u≤ãT nsTT‘˚ ¬s+&√ V”≤s√sTTHé>± q{ÏkÕÔsê?

n+fÒ H˚qT Ç|üŒ{Ï<ëø± eTùV≤wt‘√ q{Ï+#·˝Ò<äT ø£<ë. |òüdtº q{ÏùdÔ #ÓbÕÔqT. H˚qT |üeHé‘√ |üì#˚XÊqT ø±ã{Ϻ n+‘· Ç~>± #Ó|Œü >∑\T>∑T‘·THêïqT. H˚H˚ ø±<äT. @ ne÷àjÓTÆ Hê |üeHé‘√ ôdø£+&é ©&é nsTTHê m–] >∑+‘˚dæ #˚düTÔ+~. n+‘· C…yéT ˝≤+{Ï e´øÏÔ.

|üuŸ ø£\ÃsYqT ÄkÕ«~kÕÔsê....

NÛ... H˚qdü\T n˝≤+{Ï<ëìï ø±H˚ ø±<äT. ìÁ<ä ˝Ò≈£î+fÒ Hê≈£î ø£fi¯¢ øÏ+<ä q\¢{Ï e\j·÷\T


- february 2013 47


B RTHDAYS EXCLUS VE

48

- february 2013


Kriti kharbanda ekÕÔsTT. m{Ϻ |ü]dæ‘ú T· ˝À¢HH’Ó ê |ü~qïs¡≈î£ |ü&øπÉ j·÷*‡+<˚. #˚sTT+#·T≈£î+{≤s¡T. Hê≈£î wüO{Ï+>˘ ñ+fÒ yÓfi≤ÔqT. ˝Ò≈£î+fÒ ˝Ò<äT. ø=ìïkÕs¡T¢ wüO{Ï+>˘ ñHêï #·÷&ܶìøÏ Vü‰;dt @+{À... u≤e⁄+fÒ yÓfi¯¢qT. Hê C≤uŸ y˚s¡T. wüO{Ï+>˘ kÕŒ{Ÿ˝ÀøÏ Hê≈£î {°M #·÷&É≥eT+fÒ Çwüº+. n+<äT˝Àq÷ d”]j·T˝Ÿ‡ e#êÃø£ ≈£L&Ü y˚Tø£|t y˚düTø√qì, Ç+ø√≥ì n+fÒH˚>± u≤>± #·÷kÕÔqT. Çã“+~. e´øÏÔ>∑‘·+>± H˚qT m˝≤ ñ+fÒ me]¬ø+<äT≈£î. dæ+|æ¢dæ{°ì Çwüº|ü&ÉT‘êqT. ø=ìïkÕs¡T¢ #ê˝≤ ô|<ä› bÕغ˝À¢ d”]j·T˝≤‡...z|æø£ m≈£îÿy˚... ≈£L&Ü y˚Tø£|t ˝Ò≈£î+&ÜH˚ ñ+{≤qT. n~ $T&çj·÷ ø£eπsCŸ ne⁄qT. Væ≤+B d”]j·T˝Ÿ‡qT #ê˝≤ ÄdüøÏÔ>± #·÷kÕÔqT. áyÓ+{Ÿ nsTT‘˚ ‘·|üŒ. $T&çj·÷ eùdÔ z q{Ï>± y˚Tø£|t Á&Üe÷ n+fÒ HêøÏwüº+. H˚qT #ê˝≤ s=e÷+{Ïø˘ |üs¡‡Héì. y˚düTø√e&É+ Hê ø£˙dü ø£s¡Ôe´+ nì uÛ≤$kÕÔqT. H˚qT kÕ<Ûës¡D ne÷àsTT˝≤H˚ ñ+{≤qT. Ç+{À¢ qHÓïe¬sH’ ê #·÷ùdÔ #ê˝≤ ÄX¯Ãs¡´b˛‘ês¡T. N|ü⁄s¡Tø£≥º |ü≥Tºø=ì u≤&û es¡ÿe⁄{Ÿ‡ #˚kÕÔsê? }&ÉTdüTÔ+{≤qT. e÷yêfi¯¢ ø√dü+ e+≥ #˚kÕÔqT. e÷ H˚H|Ó ü &ÉT #˚jT· qT. ø±˙ ø=ìï ø£˙dü <Ûsä êà\qT bÕ{ÏkÕÔqT. ne÷àHêqï\T, Hê bòÕ´$T© mes¡÷ qqTï j·÷ø£ºsY>± ì{≤s¡T>± q&Éyê*. e+–b˛sTT q&Ée≈£L&É<äT... e+{Ï Á{°{Ÿ #˚j·Ts¡T. e÷ neTà≈£î u§{°ø˘ ñ+~. H˚qT yÓ[¢ $wüj÷· *ï e÷eT÷\T>±H˚ >∑Ts¡T+Ô #·T≈£î+{≤qT. n+‘˚>±˙ Äs¡¶s¡T¢ rdüT≈£î+{≤qT. n+‘Ó+<äT≈£î msTTsY b˛s¡TºøÏ es¡ ÿ e⁄≥T¢ #˚ j · T qT. ∫|t ‡ qT+N n˙ï ‹+{≤qT. yÓfi≤¢\Hêï |ü_¢ø˘ Á{≤Hé‡b˛s¡TºqT yê&ÉT≈£î+{≤qT. ãdüT‡˝À ˇ+>√\T–‘·Ô b˛düºsY‡˝À qqTï #·÷dæq me¬s’Hê |üø±ÿ yÓfi≤ÔqT. á s√Eø° n+‘˚. Hê≈£î Å&Ó’esY e∫à ~+bÕ\qï Ç+&çj·THé ñyÓTHé n+{≤s¡T. ˇø£y˚fi¯ dæì‡j·TsY>± uÛÒwüC≤\T+&Ée⁄. n˝≤>∑ì Hêπø+ &ÉãT“øÏ ø=s¡‘·ø±<äT. >∑‘· es¡ÿe⁄≥T¢ ÁbÕs¡+_ÛùdÔ #ê˝≤ ô|<ä› ø±+|æ{°wüHé ñ+<äì ◊<˚fi¯ó¢>± ¨+&Ü dæ{° ø±s¡T q&ÉT|ü⁄‘·THêï. n~ |ü<ëï\ ns¡ú+. n˝≤+≥|ü&ÉT #˚kÕÔqT. Ç|ü&ÉT Hê X¯Øs¡ Tπ>fi¯¢ bÕ‘·~. bÕ‘·<Ó’q+‘· e÷Á‘êq H˚qT |üø£ÿq|ü&˚dæ Äø£è‹ Hê≈£î q∫Ã+~. n|òtø√sY‡... ãs¡Te⁄ ‘·>±Z\ì ø=‘·Ô<ëìï ø=qqT. n~ u≤>±H˚ q&ÉTdüTÔ+~ ø£<ë. n+<ä]ø° ñ+≥T+<äqTø√+&ç. <ëìø√dü+ e÷Á‘·+ es¡ÿe⁄≥T¢ Ä&ÉãT“qT @ q>∑\ø√, eTs√<ëìø√ Ks¡Tà ô|{§º#·Tà ø£<ë #˚j·TeT+fÒ Hê e\¢ ø±<äT. πøe\+ ãs¡Te⁄\T ‘·–Z eT+∫ nqT≈£îH˚ eTqdü‘Ô «· + Hê~. n˝≤π> e÷ Ç+{Ï qT+∫ j·÷uÛ’… HÓ+ãs¡¢˝ÀøÏ e#˚Ãj·÷\qï Ä‘·è‘· ≈£L&Ü @$T ˝Ò<äT. ì»+ øÏ˝À$T≥s¡T¢qï msTTsYb˛sYºøÏ ø±s¡T˝À m+<äT¬øfi≤¢*. n+‘· #ÓbÕŒ\+fÒ Hê≈£î HÓ+ãsY π>$T+>˘ $T<ä ô|<ä› ÄdüøÏÔ ≈£L&Ü ô|Á{À˝Ÿ m+<äT≈£î Ks¡Tà #˚j·÷*. ñqï bı\÷´wüHé #ê\ @$T ˝Ò<äT. Çyêfi¯ HÓ+ãsY eHé bıõwüHé˝À ñqïyês¡T ø£ Hê e\¢ eT]+‘· bı\÷´wüHé m+<äT≈£î. n˝≤+{Ïe˙ï πs|ü⁄ ñ+&Éø£b˛e#·TÃ. #ê˝≤eT+~øÏ ÁbÕs¡+uÛÑy˚T Á>±+&é>± #ê˝≤ Ä˝À∫kÕÔqT. ñ+≥T+~. eT]ø=+<ä]øÏ n˝≤ ≈£î<äs¡ø£b˛e#·TÃ. Hê≈£î Á‹wü ‘=* ∫Á‘·+ >∑T]+∫ ‘Ó\TdüT. ‘·eTHêï ‘=* ∫Á‘·+ ôd˝…Á_{° ø£<ë... |ü_¢ø˘˝À ‹]–‘˚ ÁbÕã¢yéT‡ sêyê? m˝≤+{Ï<√ H˚qT #·÷XÊqT. ‘·q≈£î ì\<=≈£îÿø√e&ÜìøÏ >∑Ts¡TÔ|ü&ç‘˚ @+{Ï? q{ÏdüTÔqï|ü&ÉT >∑Ts¡TÔ|ü&É‘ês¡T ø£<ë. @&˚fi¯ó¢ |ü{Ϻ+~. n+<äT˝À ñ+&˚ u≤<Ûä Hê≈£î ‘Ó\TdüT. Ä >∑Ts¡TÔ|ü≥º≈£L&É<äì q{ÏdüTÔHêïe÷ @+{Ï? me¬s’Hê kÕÿsYŒ¤ kÕúsTTøÏ sêe&ÜìøÏ ‘·qT m+‘· ø£wüº|ü&ç+<√ ≈£L&Ü Hê≈£î ø£≥Tº≈£îì, n<ë›\T ô|≥Tº≈£îì ø£ì|æùdÔ nìï ‹|üŒ˝…+<äT≈£î ‘Ó\TdüT. H˚qT |ü]ÁX¯eTøÏ e∫à eT÷&ÉTqïπsfi¯¢sTT´+~. nì|ædüTÔ+~. n+‘Ó+<äT≈£î H˚qT JMπøøÏ yÓ[¢ cÕ|æ+>˘ Ç|üŒ{Ïø° H˚qT eT+∫ kÕúsTT˝ÀH˚ ñHêïqT. H˚qqT≈£îqï #˚kÕÔqT. me¬s’Hê <ä>∑Z]øÏ e∫à $Ts¡T ø£è‹ ø£s¡“¤+<ë kÕúsTTøÏ #˚s¡&ÜìøÏ Ç+ø√ @&˚fi¯ó¢ |ü{ϺHê Hê≈£î zπø. ø£<ë nì n&ç–‘˚ ìø£ÿ∫Ã>± H√ n+{≤qT. mìïkÕs¡T¢ ø±˙ Ç|üŒ{Ïes¡≈£î ˇ+>√\T –‘·Ô Hê u…dtº. ∫e] bÕ≥˝À n&ç–Hê H˚ì#˚à düe÷<Ûëq+ e÷Á‘·+ H√..H√. Ç˝≤ ôdº|ü\T y˚ùdes¡≈£î n+‘· u≤>± |üì#˚kÕÔqì Hê≈£L mH√ïkÕs¡T¢ »]>±sTT. m+<äTø£+fÒ e+<ä eT+~ eT<Ûä´ ‘Ó*j·T<äT. Åf…Æ\sY #·÷ùdes¡≈£î ø£eT]¸j·T˝Ÿ V”≤s√sTTHé>± ñHêï Hê Åô|’ed” Hê≈£î+&Ü\+fÒ Ä nã<ä›+ ‘·|üŒìdü]. n+‘· >=|üŒ>± #˚kÕÔqì Ç+¬øes¡÷ nqTø√ø£b˛e#·TÃ. dæ+|ü⁄˝Ÿ>± ñ+&É≥+ HêøÏwüº+. |üqe÷àsTT sêø£b˛‘˚ Hê e÷dt kÕ+>˘ dæº˝Ÿ‡ #·÷dæq|ü&ÉT z yÓTÆ >±&é Ç~ Ç+{À¢ –HÓï\˙ï H˚H˚ ‘√eTT‘êqT. n+<äT˝À ‘·ù|ŒeTT+~. H˚H˚Hê nqT≈£îHêïqT. #·÷dæq Á|ür ˇø£ÿs¡T ≈£L&Ü z n+{≤qT. n+‘Ó+<äT≈£î ø=+‘·eT+~ nedüs¡eTTHêï yÓTÆ >±&é <ä{°CŸ ø£è‹ nqT≈£î+{≤s¡T. H˚qT á s¡+>∑+˝À ˝Ò≈£îHêï Á|ü‹yês¡+ bÕs¡¢sY¬ø[¢ y˚Tì≈£L´sY, ô|&ç≈£L´sY n&ÉT>∑Tô|{Ϻq|ü&ÉT ø=‘·Ô>± nì|æ+∫+~. ‘·|üŒ≈£î+&Ü

yÓfi‚¢≥|ü&ÉT ≈£L&Ü ø=‘·Ô>±H˚ ñ+≥T+~. ø±˙ ø=‘·Ô>± Ç+ø√ #√≥ Ä&ÉT>∑Tô|&É‘êqT. k˛ nj·÷yéT Væ≤j·TsY ≥T ˝…sYï.

Ç+‘· Äy˚ X ¯ + >± e÷{≤¢ & É T ‘· T Hêïs¡ T . Ç+‘· ≈ £ L m+‘·es¡≈£î #·<äTe⁄≈£îHêïs¡T.? _ø±+ #˚ X ÊqT. EyÓ \ Ø &ç C … ’ ì +>˘ ≈£ L &Ü #˚ X Ê. 15 @fi¯¢ qT+#˚ dü+bÕ~+#·&É+ yÓTT<ä\T ô|{≤ºqT. Hê |üs¡‡q˝Ÿ ˝…’|òt˝À #ê˝≤ nNyéyÓT+{Ÿ‡ ñHêïsTT. H˚HÓø£ÿ&É |üì#˚dæHê Hê #·T≥÷º ñqïyês¡T Hê |üìrs¡TqT yÓT#·TÃ≈£îH˚yês¡T. H˚H˚+ |üì#˚dæHê #ê˝≤ ø£wüº|ü&˚<ëìï. Äø£wüºy˚T qqTï >=|üŒ kÕúq+˝À ì*ù|~. H˚H˚ >=|üŒ n+fÒ yÓ+≥H˚ HÓ+.1 nì ˝…ø£ÿ\T ø£≥ºø£+&ç. H˚qT #˚dæq |üì Hê≈£î Ä‘·àdü+‘·è|æÔ ø£*–ùdÔ #ê\T.

$Ts¡T u≤>± ˇ‹Ô&ç˝À ñ+fÒ @+#˚kÕÔs¡T?

e+≥ #˚kÕÔqT. Á|ü|+ü #·+˝À ˇ‹Ô&ìç <ä÷s¡+ #˚dTü ø√e&ÜìøÏ ñqï >=|üŒ e÷sêZ˝À¢ Ç<=ø£{Ï. ◊ \yé ≥T ≈£îø˘. @<Ó’Hê e+&É>\∑ qT. H˚qT yÓõfÒ]j·THé. ø±˙ e÷ Hêqï, nqïj·T´ HêHé yÓõfÒ]j·THé‡. yê]ø√dü+ e+&ÉT‘êqT. n+<äT≈£î ø±yê*‡q edüTeÔ ⁄\qT H˚H˚ dü«j·T+>± yÓ[¢ ‘Ó#T· Ã≈£î+{≤qT. u…+>∑fi¯Ss¡T˝À y˚T+ ñ+≥Tqï Á|ü<˚X¯+ #ê˝≤ b˛wt>± ñ+≥T+~. n+<äs¡÷ ø±\+ yÓ+≥ |ü]¬>&ÉT‘·T+{≤s¡T. e÷ Ç+{ÏøÏ 200 $T≥s¡¢˝À ñqï dü÷|üsYe÷¬sÿ{ŸøÏ yÓ[¢ Á|ü‹ s√p bÕ\T ≈£L&Ü ‘ÓkÕÔqT. Çø£ÿ&É Ç+ø√ $wüj·T+ #ÓbÕŒ*. m<äT{Ïyês¡T Hê |ü≥¢ düÁø£eT+>± ñ+fÒ H˚qT ≈£L&Ü #ê˝≤ ≈£L˝Ÿ>± ñ+{≤qT. ˝Ò≈£î+fÒ ˝Ò<äT. me¬s’Hê Hê CÀ*øÏ nqedüs¡+>± eùdÔ yê] bÕbÕq yêfi¯ó¢ b˛‘ês¡T˝Ò nì #˚‘·T\T eTT&ÉT#·Tø=ì ≈£Ls√ÃqT. #ê˝≤ y˚>∑+>± ]j·÷ø˘º ne⁄‘êqT. <˚e⁄&ÉT #·÷düT≈£î+{≤&ÉT˝Ò nì e~˝Òj·TqT. <˚e⁄&çøÏ #ê˝≤ |üqT\THêïsTT. Ç+‘· ∫qï $wüj·÷ìï m|ü&ÉT |ü{Ϻ+#·T≈£î+{≤&ÉT. ˇø£y˚fi¯ |ü{Ϻ+#·T≈£îHêï n~ Hê eTTdü*‘·q+˝ÀH˚ rs¡T‘·T+~. n|üŒ{Ï<ëø± yÓsTT{Ÿ #˚j·T&ÉyÓT+<äTø£ì n|üŒ{Ïø£|ü&˚ ‘˚˝ÒÃj·÷\qT≈£î+{≤qT. qHÓïe¬s’Hê u≤<Ûä|ü&ç‘˚ H˚qT ˇ|üø√qT. qHÓïe¬s’Hê {≤s¡ÃsY #˚ùdÔ yÓ+≥H˚ H˚qT {≤s¡ÃsY #˚j·T&É+ yÓTT<ä\Tô|&É‘êqT.

Ç+‘· n+<ëìøÏ ø±s¡Dy˚T+{Ï?

u≤>± ‹+{≤qT. u≤>± ìÁ<äb˛‘êqT. Hê≈£î jÓ÷>± ≥÷ uÀ]+>˘. n˝≤ ≈£î<äTs¡T>± s¬ +&ÉT ì$TcÕ\T ≈£Ls√Ãe&ÜìøÏ H˚qT m+‘√ Çã“+~|ü&‘É êqT. n˝≤+{Ï~ k˛¢.... eT÷´õø˘ - february 2013 49


B RTHDAYS EXCLUS VE

Kriti kharbanda LittleStar ô|{Ϻ... k˛¢>± ≈£Ls=Ãì #˚‘·T\T ø£<äT|ü⁄‘·÷.. HêøÏwüº+ ñ+&É<äT. ì»+>± #˚j·÷*‡ eùdÔ Hê≈£î n+‘· z|æø£ ˝Ò<äT. n˝≤ z |ü⁄düÔø±ìï #ê˝≤ø±\+ #·<äe˝ÒqT. ø±˙ \yék˛ºØ\T õyéT¬øfi≤ÔqT. |òüdtº s√E Vü≤&Ü$&ç>± #˚XÊø£ ˇfi¯ó¢ H=|ü˝§kÕÔsTT. n+‘·{Ï‘√ Äù|kÕÔqT. Çwüº+. H˚qT eT+∫ ø£<∏ä\T sêkÕÔqT. ø=ìï Ádæÿ|ü⁄º\T ≈£L&Ü dæ<ä∆+ #˚XÊ. <äs¡Ùø£‘·«+ #˚j·÷\ e÷ neTà mìïkÕs¡T¢ #Ó|æŒHê ø£<ä\&ÜìøÏ ≈£L&Ü Çwüº|ü&ÉqT. ô|’>± e÷ neTà≈£î q#·ÃC… qï Ä˝À#·q ≈£L&Ü ñ+~. bÕÔqT.

>±dæ|t‡qT m˝≤ ]d”yé #˚düT≈£î+{≤s¡T?

Hê >∑T]+∫ >±dæ|t‡ sêj·T&ÜìøÏ ≈£L&Ü ô|<ä›>± @$T ñ+&Ée⁄. Hê≈£î |ü]ÁX¯eT˝À ô|<ä›>± Áô|ò+&é‡ ≈£L&Ü mes¡÷ ˝Òs¡T. ˇø£ÿeTTø£ÿ˝À #ÓbÕŒ\+fÒ qHÓïes¡÷ ãj·T≥ #·÷&É˝Òs¡T. ù|CŸ Ár˝À H˚HÓ|ü&ÉT ø£ì|æ+#·qT. ˇø£y˚fi¯ ø£ì|æùdÔ @<Ó’Hê edüTÔe⁄qT Á|üyÓ÷{Ÿ #˚j·T&Üìø√, Ç+ø√<ëìø√ ñ+{≤qT. ø±˙ bÕغ\≈£î yÓfi¯¢qT. ˇø£y˚fi¯ bÕغ˝À ø£ì|æ+∫Hê qHÓïes¡÷ >∑Ts¡TÔ|ü≥ºs¡T. E≥Tº≈£î u≤+&é ñ+≥T+~. ¬s>∑T´\sY Á&ÓdüT‡\+fÒ Çwüº+. y˚Tø£|t ñ+&É<äT. H˚qT bòÕ´˙‡ ø±<äT. e÷ Hêqï #ê˝≤ ø£«sTT{Ÿ. ø±˙ H˚qT neTà˝≤>± m≈£îÿe e÷{≤¢&ÉT‘ê. |ü]ÁX¯eT≈£î e#êÃqT ø£<ë. yêfi¯¢qT ø£\yê*. ns¡®+{Ÿ>± Áô|ò+&éwæ|t #˚düTø√yê* nqTø√qT. Ç~ Hê≈£î ø=‘·Ô ù|¢dt. Çø£ÿ&É Hê≈£î ø=+‘·eT+~ Áô|ò+&é‡ e÷Á‘·y˚T ñHêïs¡T. H˚qT Ç|üŒ{Ï<ëø± ø£*dæ+~ ≈£L&Ü #ê˝≤ ‘·≈£îÿeeT+~ì. n+<ä]ï ≈£L&Ü m|ü&√ nyês¡T¶ |òü+ø£åq¢˝À #·÷&É≥y˚T.

◊f…yéT kÕ+>˘‡ #˚kÕÔsê?

yê˝…+f…ÆHé‡ &˚ ek˛Ô+~. >∑‘·+˝À |òæÁãe] 14 nqTuÛÑyê˝ÒyÓTÆHê ñHêïj·÷?

ˇø£ÿfÒ ñ+~. H˚qT ‘=$Tà<√ ‘·s¡>∑‹ #·<äTe⁄‘·THêï. n~ |òæÁãe] |ü<ëï\T>√ ø±<√ >∑Ts¡TÔ˝Ò<äT. .z nu≤“sTT >∑T˝≤_ |ü⁄e⁄« |ü≥Tºø=∫à ìqTï \yé #˚düTÔHêï nHêï&ÉT. n+‘˚. Ä ‘·sê«‘· me«s¡÷ @$T #Ó|üŒ˝Ò<äT. Hê≈£î n˝≤+{Ï mø˘‡|”]jÓTHé‡ ñ+&˚ #ÛêHé‡ ˝Ò<äT. H˚qT dü÷ÿ˝À¢ {≤yéT uÀjYTì. #ê˝≤ eT+~ì #Ó+|ü<Óã“ ø={≤ºqT. *≥s¡©¢ ùV≤{Ÿ |”|ü⁄˝Ÿ. wüOdt rdæ yêfi¯¢ $T<ä $dæπsùd<ëìï. qqï+<äs¡÷ sö&û nì |æ*#˚yês¡T. zkÕ] ˇø£e÷àsTTì ø±|ò”øÏ yÓfi≤›+ s¡eTàì ø±¬sø£ÿeTHêïqT. ‘·qT mø£ÿ>±H˚ E≥Tº|ü≥Tº≈£îì ø={≤ºqT. e÷ ô|qT>∑T˝≤≥≈£î ø√s¡T &√s¡T z|üHÓ’+~. H˚qT øÏ+<ä|ü&ܶqT. ø=ìï ôd+{Ï$T≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À eTs√ ø±s¡T bòÕdtº>± yÓ[¢+~. n~ø±düÔ Ç≥T yÓ[¢ ñ+fÒ... H˚ì|ü&ÉT Ç˝≤ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ñ+&˚<ëìï ø±<äT. Çyê[ºø° qqTï sö&û nì |æ*#˚yês¡T #ê˝≤eT+~ ñHêïs¡T. #·÷&ܶìøÏ n+<ä+>± Ä&É<ëì˝≤ ñ+&˚<ëìï ø±˙, #˚wüº\˙ï sö&û #˚wüº\T #˚ùd<ëìï.

&Ûç©¢˝À »]–q >±´+>˘ πs|t |òüT≥q >∑T]+∫ $q>±H˚ @eTì|æ+∫+~.

H˚qT &Ûç©¢ >∑sY¢ì. $q>±H˚ @&˚ÃXÊqT. Ç˝≤+{Ï$ $+fÒ qqTï ãj·T{Ϭø˝≤ |ü+|ü⁄‘ês¡T. e÷ Ç+{À¢ Hê nqï ñHêïs¡T. yêfi¯ó¢ ne÷àsTT\qT #ê˝≤ >ös¡e+>± #·÷kÕÔsT¡ . n+<äTø£ì eT>±fi¯+¢ <äs÷¡ #Ó&y¶É ês¡ì H˚qq&É+ ˝Ò<Tä . Ä e÷≥ø=ùdÔ nu≤“sTT\qT y˚~+Û #˚ ne÷àsTT\T nÅ˝≤º >±¢eTs¡dt>± ø£ì|ækÕÔsê? #ê˝≤eT+~ ñHêïs¡T. &Ûç©¢ πs|t˝À bı*{Ïø£˝Ÿ>± m+‘· eT+~ ø£HÓø˘º nsTT ñHêïs√? j·Tdt. n|òt ø√sY‡... ˇ+>√\T –‘·Ô #·÷&É+&ç. $Tπø ‘Ó\TdüTÔ+~. Á|üyÓ÷wüq˝Ÿ ø√dü+ ˝Ò≈£î+fÒ á bÕ{Ïπø yê]ì s√&ÉT¶ $T<ä≈£î rdüTø=∫à ø±˝ÒÃùd yês¡T ø£<ë. #˚j·TeT+fÒ Hê e\¢ ø±<äT. ø±˙ Ádæÿ|tº˝À uÛ≤>∑yÓTÆ‘˚ H√ ÁbÕu…¢yéT. Hê es¡≈£î eùdÔ øÏdæ‡+>˘ #˚j·T&ÜìøÏ ÁbÕã¢yéT ˝Ò<äT. øÏdæ‡+>˘ nH˚~ myÓ÷wüHé. Áù|eTqT #Ó|üŒ&ÜìøÏ n<√ |ü<ä∆‹. $Ts¡T bÕ*{Ïø˘‡qT bòÕ˝À ne⁄‘êsê? n+‘˚>±˙ nes¡dü+ ñHêï ˝Ò≈£îHêï #˚j·TeT+fÒ #˚j·TqT. _øÏ˙ y˚düTø=ì q&ÉeeT+fÒ H˚qT y˚dtº nqT≈£î+{≤. ¬s’{Ÿ |üs¡‡HéøÏ z{Ÿ y˚j·TeT+{≤s¡T. n‘·qT ¬s’{À sê+>√ eTq≈£î e÷Á‘·+ Hê e\¢ ø±<äT. m˝≤ ‘Ó\TdüTÔ+~. ‘·|üŒ≈£î+&Ü #˚kÕÔ. n+<äT˝À ‘·ù|ŒeTT+~.

∫qï Á|üX¯ï≈£î #ê+‘ê&É+‘· düe÷<ÛëHê*düTÔHêïs¡T. Ç+‘·≈£î bò˛Hé _\T¢ m+‘=düTÔ+~?

nsTT‘˚ $T]+‘·es¡≈£î zfÒ y˚j·T˝Ò<ë?

nπs... H˚qT bò˛Hé˝À m≈£îÿe>± e÷{≤¢&ÉqT. eTìwæ m<äTs¡T>± ñ+fÒ ‘·|üŒ Hê≈£î e÷≥\T y˚XÊqT. düs¬ q’ e´øÏÔ nì Hê eTqdüT q$Tà+~ ø£qTø£ y˚XÊqT. Ç+&çjT· Hé>± >∑s«¡ |ü&TÉ ‘·THêï. sêe⁄. n+‘Ó+<äT≈£î e÷ neTà‘√ nsTTHê ¬s+&ÉT ì$TcÕ\ ø£Hêï m≈£îÿe e÷{≤¢&É˝ÒqT. ø±˙ bÕ*{Ïø˘‡ >∑T]+∫ dæ>∑TZ|ü&ÉT‘·THêï. kÂB˝À ôd{Ï\yê«\ì ñ+~. nø£ÿ&É ne÷àsTT\ n<˚ H˚qT |üì˝À ñ+fÒ bò˛Hé <ä>∑Zs¡≈£î ≈£L&Ü yÓfi¯¢qT. uÛÑÁ<ä‘· ø£≥Tº~≥º+>± ñ+≥T+~. nø£ÿ&É eTsê´<ä\T ≈£L&Ü m≈£îÿe. Hê >∑T]+∫ H˚qT uÛÑj·T|ü&Éø£b˛e#·TÃ. ø±˙ Ç+{À¢ Hê #Ó˝…¢\T+~. ‘·qT Ä|ò”düT qT+∫ Ç+{ÏøÏ e#˚à es¡≈£î $TeTà*ï #·÷ùdÔ #ê˝≤ düs¡<ë eTìwæ˝≤ ñHêïs¡T. m˝≤+{Ï $wüj·÷\≈£î m≈£îÿe>± Hê≈£î f…q¸H˚. mHêï[¢˝≤ f…q¸Hé‘√ ã‘·ø±*. Ä e÷≥ø=ùdÔ Åd”ÔøÏ Ç+¬øø£ÿ&É s¡ø£åD ñ+~.

n|tôd{Ÿ ne⁄‘·T+{≤s¡T.

Hê‘√ me¬s’Hê nã<ä∆+ #Óù|Ô n|tôd{Ÿ ne⁄‘êqT. n˝≤π> me¬s’Hê u≤<Ûä˝À ñHêïs¡ì ‘Ó*ùdÔ eTT+<äT Hê≈£î ø£˙ïfi¯ó¢ ø±s¡T‘êsTT. |òæõø£˝Ÿ ÁbÕã¢yéT‡ >∑T]+∫ H˚HÓ|ü&É÷ ô|<ä›>± |ü{+ºÏ #·Tø√qT. H˚H$˚ T Ä˝À∫+∫Hê n<ä+‘ê eTqdüT≈£î dü+ã+~Û+#·q<˚ nsTT ñ+≥T+~. n+‘Ó+<äT≈£î... ˇ+>√\T –‘·Ô wüO{Ï+>˘˝À Hê ø±\Tô|’ u…’ø˘ |ü&ç+~. ø±˙ H˚qT @&Ée˝Ò<äT. H=|æŒ>± ñHêï Hê≈£î @&ÉT|ü⁄ sê˝Ò<äT. ø±˙ H˚qT myÓ÷wüHé nsTTHê Åôdºdt |ò”˝Ÿ nsTTHê yÓ+≥H˚ @&˚ÃkÕÔqT. H˚qT #ê˝≤ myÓ÷wüq˝Ÿ |üs¡‡Héì. H˚qT #ê˝≤ @&ÉTkÕÔqT.

|ü⁄düÔø±\T #·~y˚ n\yêfÒyÓTÆHê ñ+<ë? 50

- february 2013

u≤©e⁄&é Á|üj·T‘êï˝ÒyÓTÆHê #˚düTÔHêïsê?

ø=+‘·eT+~ nÁb˛#Y nj·÷´s¡T. z Ábı&Éø£åHé Vü≤ÖdtøÏ dü+‘·ø£+ ≈£L&Ü #˚XÊ. Ä dæìe÷ m|ü&ÉT yÓTT<ä\e⁄‘·T+<√ #·÷&Ü*. ‘·$Tfi¯+˝Àq÷ Ç<˚ |ü]dæú‹. ‘Ó\T>∑T˝À #ê˝≤ dæìe÷\T edüTÔHêïsTT. ˇ+>√\T –‘·Ô $&ÉT<ä\j˚T´ es¡≈£î yÓsTT{Ÿ #˚j·÷\ì|ædüTÔ+~. >∑‘· Äs¡T HÓ\\T>± H˚qT ˇø£ÿ s√E ≈£L&Ü Ç+{À¢ ˝ÒqT. k˛ ø=Hêïfi¯ó¢ ¬sdtº ø±yê*. e÷ ne÷à Hêqï 25e yÓ&ç¶+>˘ j·÷ìes¡ÙØ ek˛Ô+~. k˛ Äôd˝…ÁuÒwüHé eT÷&é˝À ñHêïqT.

$»j·÷q+<é.ø°‘·


- february 2013 51


HOT SPICY CHIT CHAT ª∫Á‘· |ü]ÁXe¯ T $∫Á‘y· TÓ +Æ <äHêï. ø=+‘·eT+~ zesY HÓ{’ Ÿ kÕºs‡Y ◊‘·sT¡ . Ç+ø=+‘·eT+~ |ü<+˚ &ÉT¢ ø£w|ºü &ü ܶ ÁuøÒ ˘ sê<äT. u≤´ø˘Á>ö+&é ˝Ò≈î£ +&É |ò*æ yéT Ç+&ÉdÅ ˝º” ÀøÏ m+≥sY ø±y=<ä›+≥Tqï&ÉT |òæwt yÓ+ø£{Ÿ. $\q¢≈£î øö+≥s¡T¢ y˚j·T&É+˝À |òæwt yÓ+ø£{Ÿ Ä]‘˚sê&ÉT. |ü+#Y |ü&Ü\Hêï... d”Hé |ü+&Ü\Hêï Ç|ü&ÉT |òæwt yÓ+ø£{Ÿ ñ+&Ü*‡+<˚. ‘=&É>=≥Tº ∫Hêï nH˚ &Ó’˝≤>˘‘√ bÕ|ü⁄˝≤]{° kÕ~Û+∫q yÓ+ø£{Ÿ ‘·q >±&é bòÕ<äsY $$.$Hêj·Tø˘ nì >∑s¡«+>± #ÓãT‘ê&ÉT. #˚|ü\eTTà≈£îH˚ yÓ+ø£fÒwt....|òæwt yÓ+ø£{Ÿ>±, øö+≥sY ôdŒwü*dtº>± m˝≤ e÷sê&√...Äj·Tq j·÷dü˝ÀH˚....

PA

RAZZI

bÕ<ë_Ûe+<äq+ t ps BEAUTY Hê >∑T]+∫ H˚qT #Ó|ü≈£îH˚ eTT+<äT &Ó’¬sø£ºsY $$.$Hêj·Tø˘ düsYøÏ bÕ<ë_Ûe+<äHê\T. m+<äTø£+fÒ.... H˚qT $T‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·THêï n+fÒ ø±s¡D+ Äj·TH˚. Äj·Tq Hê≈£î Ä~ dæìe÷˝À

neø±X¯+ Çe«≈£î+fÒ Ç|üŒ{Ïø° #˚|ü\eTTà≈£î+≥÷H˚ ã‘·T≈£î‘·T+&˚yêìï. Hê >∑T]+∫ #ÓbÕŒ\+fÒ ô|<ä›>± @+ ˝Ò<äT. H˚qT |ü⁄{Ϻ+~ >∑+>∑|ü⁄Á‘· dü+|òüT+ uÀj·Tãd”Ô, eTTw”sêu≤<é. e÷ Hêj·Tq »+>∑j·T´~ U…’s¡‘êu≤<é. ø±sêâHê˝À dæyÓT+{Ÿ |üì#˚ùdyê&ÉT, e÷j·TeTà dü≈£îÿu≤sTT~ eTTw”sêu≤<é. #˚|ü\y˚Tà~. Ç<ä›s¡T e÷ø√dü+ #êHê... ø£wüº|ü&ɶs¡T. e÷≈£î eT≥T≈£î ‹+&çøÏ ˝À≥T ˝Ò≈£î+&Ü #·÷düT≈£îqïs¡T. $<ë´q>∑sY˝À qqTï m‘·TÔø=ì #˚|ü\T ny˚Tà~ e÷ neTà. e÷ ã‘·T≈£î\T m+<äTøÏ≥T¢qïeì @&çÃq dü+<äsꓤ\T #êqTqïjYT. H˚qT eTT&√ ø±¢dt es¡≈£î #·~$q. ø=~› ø=~›>∑ #·<äTe⁄‘·. ndæôdº+{Ÿ &Ó’¬sø£ºs¡T¢ d”qT¢ #Ó_‘˚ #˚kÕÔ. &Ó’˝≤>∑T\T >∑Ts¡TÔ ô|≥Tºø=+{≤. Hê≈£î Ádæÿ|tº Ç∫ÃHê... #·~y˚+‘· k˛ÔeT‘· ˝Ò<äT. me¬s’Hê #·~$ $ì|æùdÔ eTqdüT˝À ô|≥Tºø=ì q{ÏkÕÔ. #·<äTe⁄ø√˝Ò<äì #ê˝≤.. |ò”\j˚T´yê&çì. dæìe÷˝À¢øÏ sêø£eTT+<äT H˚qT ≈£L&Ü #˚|ü\$Tàq. Á≥≈£îÿ q&ç|æq.

BEHIND THE WOODS

LOCAT ‘=&É>=≥Tº ∫Hêï ON e÷≈£î V”≤s√ lVü≤s¡qï bÕ‘· |ü]#·j·T+. Ä |ü]#·j·T+‘√ zkÕ] dæìe÷ wüO{Ï+>˘ dü÷<ë›eTì yÓ[¢q. nø£ÿ&É &Ó’¬sø£ºsY #·÷dæ lVü≤] >±´+>˘˝À qqTï ≈£L&Ü ô|{Ϻ+Á&ÉT. Ä dæìe÷

ù|s¡T ˇπsjYT ‘·eTTà&ÉT. Hê |òüdtº dæìe÷≈£î &Ó’˝≤>˘\T ˝Òe⁄. Ä ‘·sê«‘· Hê≈£Lÿ&É dæìe÷\T #˚j·÷\ì|æ+∫+~. ø=ìï bòı{À\T ~– nìï Ä|ò”düT\T ‹]π>yê&çì. n&ɶ>∑T≥º qT+∫ |òæ*+q>∑sYøÏ sêe&ÜìøÏ |üπscÕHé nj˚T´~. yÓkÕŒ ñ+&˚~. ô|Á{À\T b˛düTø√e&ÜìøÏ HêHê Çã“+<äT\T |ü&ܶ. ø±˙ @<√ z dæìe÷˝À eT+∫ y˚wü+ <=s¡T≈£î‘·~˝Ò nH˚ ÄX¯. <ë<ë|ü⁄ |ü<˚+&ÉT¢ ‹]–q. ˇø£kÕ] $Hêj·Tø˘ düsY Ä|ò”düT˝À bòı{À*∫Ãq. n$ #·÷dæ $Hêj·Tø˘ >±s¡T qqTï |æ*|æ+∫ eT+∫ y˚wü+ Ç∫Ã+&ÉT. eTT+<äT ˇø£ÿ &Ó’˝≤>˘ e÷Á‘·y˚T nHêïs¡T. Ä &Ó’˝≤>˘ u≤>± #Ó|æŒq. kÕsYøÏ u≤>± q∫à Hê≈£î &Ó’˝≤>˘‡ ô|+∫ÁqT. ‘=&É>=≥Tº ∫Hêï nH˚ &Ó’˝≤>˘ Hê‘√H˚ #Ó|æŒ+∫+&ÉT. Ä &Ó’˝≤>˘‘√H˚ H˚qT u≤>± ù|òeTdt nsTTq. Ä &Ó’˝≤>˘ e˝Ò¢ H˚ì|ü&ÉT $T eTT+<äT e÷{≤¢&É>∑\T>∑T‘·THêï. n+<äTπø $Hêj·Tø˘ kÕsY Hê ≈£î≥T+ã+ yÓTT‘êÔìøÏ <˚e⁄&ÉT. Hê >±&ébòÕ<äsY. n|ü&ÉT HÓ\≈£î ¬s+&ÉT, eT÷&ÉT y˚\T dü+bÕ~+#·&ÜìøÏ #·Tø£ÿ\T ø£ì|æ+#˚$. Ä~ dæìe÷≈£î |ü~ùV≤qT y˚\T ¬seTT´qπswüHé øÏ+<ä Ç∫ÃÁqT. Hê ø£cÕºìøÏ Á|ü‹|òü\+ <äøÏÿ+<äì|æ+∫+~. ˇø£ÿkÕ]>± |ü~ùV≤qT y˚\T #·÷ùddü]øÏ Äq+<ëìøÏ Vü≤<äT›˝Ò¢e⁄. Ç|ü&ÉT ø±düÔ Ä]úø£+>± ≈£L&Ü ì\<=≈£îÿ≈£îHêï. nπs ñ+&ÉTuÒ @+ düeTCŸ ◊‘· ˝Ò<äT. Ç~ ‘·eTTà&ÉT dæìe÷˝À H˚qT #Ó|æŒq &Ó’˝≤>˘. |üeHé ø£fi≤´DY≈£î ≈£L&Ü H˚q+fÒ u≤>± Çwüº+. ‘·eTTà&ÉT dæìe÷˝À #Ó|æŒq Ä ˇø£ÿ &Ó’˝≤>˘ Hê≈£î eT+∫ ù|s¡T ‘Ó∫Ãô|{Ϻ+~. Ä &Ó’˝≤>˘ |üeHé düsY |ü~ kÕs¡T¢ #˚sTT+∫+&ÉT. ôd{À¢ Ä d”Hé #˚sTTdüTÔ+&ÉT....qe⁄«‘·T+&ÉT. Ç|üŒ{Ïø° qqTï #·÷&É>±H˚ |ü\ø£]kÕÔ&ÉT. e÷ eT<Ûä´ eT+∫ nqTã+<Ûä+ ñ+~. Ä ‘·sê«‘· Hê≈£î #ÓqïπøX¯e¬s&ç¶, ãìï, ~˝Ÿ ∫Á‘ê\T #ê˝≤eT+∫ ù|s¡T ‘Ó∫Ãô|{≤ºsTT. sê»eTÚ[ >±] dæ+Vü‰Á~˝À #˚dæq. Vü≤Øwt X¯+ø£sY >±] eT÷&ÉT dæìe÷˝À¢q÷ q{Ï+∫q. $Ts¡|üø±jYT dæìe÷˝À V”≤s√ s¡$‘˚»‘√ kÕsY nì|ækÕÔ nqïs¡T. nì|æ+∫+Á&ÉT. >∑ã“sY dæ+>˘˝À Hê ø±´¬sø£ºsY eT÷eT÷\T>± ñ+&É<äì eTT+<˚ #Ó|æŒ+&ÉT. bı˝≤∫Ã˝À wüO{Ï+>˘ ñ+fÒ... ô|òÌ¢{Ÿ @dæ qqTï ôV’≤<äsêu≤<é qT+∫ s¡|æŒ+#·T≈£î+&ÉT. eT∞¢ ôV’≤<äsêu≤<é≈£î ô|òÌ¢{Ÿ. H˚q+fÒ Äj·Tq≈£î n+‘· n_Ûe÷q+ á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq≈£î eTqdü÷Œ¤]Ô>± <∏ë+ø˘‡ #ÓbÕŒ*. lqTyÓ’≥¢ >±] dæìe÷\ìï+{À¢ #˚düTÔHêï. <äTu≤jYT oqT qT+∫ Ç|üŒ{Ïes¡≈£î. »j·TÁ|üø±wt ¬s&ç¶, ÁãVü‰àq+<ä+, y˚DTe÷<Ûäyé, Ä©, ø£èwüíuÛÑ>∑yêHé qqTï u≤>± Áb˛‘·‡Væ≤düÔs¡T. Hê >∑T]+∫ Á|ü‘˚´øÏ+∫ &Ó’˝≤>˘‡ ô|{ϺdüÔs¡T.

fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psychology top >∑T]Ô+|ü⁄ ø√düy˚T...

Hê ndü\T ù|s¡T yÓ+ø£fÒwt. Ç+&ÉÅd”º˝À yÓ+ø£{Ÿ\T #ê˝≤ eT+<äTqïs¡T. eTqø£+≥÷ z >∑T]Ô+|ü⁄+&Ü\ì|æ+∫+~. y˚T+ >∑+>∑|ü⁄Á‘·T\+. #˚|ü\y˚Tàyêfi¯¢+. n+<äTπø ù|s¡TøÏ eTT+<äT |òæwt nì ‘·–*+#·T≈£îHêï. qqTï |ü_¢ø˘ >∑Ts¡TÔ|ü&ÉTÔqïs¡T. Hê ù|s¡T #ê˝≤ eT+~øÏ ‘Ó\«ø£b˛sTTHê....qqTï e÷Á‘·+ |ü\ø£]düTÔ+≥s¡T. $\Hé |üø£ÿqT+&ç øö+≥s¡T¢ y˚ùd+<äT≈£î yÓ+ø£{Ÿ nsTT‘˚H˚ u≤>∑T+≥T+<äì &Ó’¬sø£ºs¡T¢ ôd’‘·+ Ä˝À∫düTÔqïs¡T. n+‘˚ø±<äT... Hêø√dü+ ¬s’≥s¡T¢ |ü+#Y &Ó’˝≤>˘‡ sêdüTÔqïs¡T. ‘Ó\+>±D j·÷dü\ &Ó’˝≤>˘‡ #Ó|ü⁄Ô+fÒ ôd{À¢ V”≤s√\T, &Ó’¬sø£ºs¡¢‘√ bÕ≥T n+<äs¡T eTdüTÔ>∑ m+C≤jYT #˚düÔs¡T. $Hêj·Tø˘ düsY <äj·Te\¢ HÓ\≈£î Çs¡yÓ’ s√E\T wüO{Ï+>˘\‘√ _J>± ñ+≥THêï.

N GHT Life ≈£L‘·Ts¡T ô|[¢ #˚j·÷*...

Hê≈£î ô|<ä› ô|<ä› ø±s¡GUIDE ¢˝À ‹s¡>±\ì... n<ë›\ y˚T&É˝À¢ ñ+&Ü\ì ˝Ò<äT. Hê≈£î ˇø£ ≈£L‘·Ts¡T+~. ô|[¢ ≈£î~]+~. y˚T˝À ô|[¢. ‘Ó\T>∑T ø£fi≤eT‘·*¢ì qeTTàø=ì ã‘·T≈£î‘·Tqï+. Hê trade ≈£L‘·T] ô|[¢ ≈£L&Ü ‘Ó\T>∑T ∫Á‘· |ü]ÁX¯eT ô|<ä›\ #˚‘·T\ $T<äT>± »s¡T>∑T‘·T+<äì qeTTà‘·THêï. Hê ≈£L‘·Ts¡T ô|[¢øÏ q\T>∑Ts¡T #˚sTT y˚düÔs¡ì Ä•düTÔqï. z ‘·+Á&ç>± eT+∫>∑ ô|[¢

#˚dæ n‘·Ô>±]+{ÏøÏ |ü+|ü&Éy˚T Ç|ü&ÉT Hê |üì. Ç|ü&ÉT y˚T+ øÏsêsTT Ç+{À¢H˚ ñ+≥Tqï+. e÷ ≈£î≥T+ã+ Hê $T<˚ Ä<Ûës¡|ü&ç ã‘·T≈£î‘·T+~. ˇø£ ∫qï ôdø£+&é Vü‰´+&é ø±s¡T ø=qT≈£îÿHêï. Ç+ø£ ô|’dü*e«˝Ò<äT. Hê≈£î Ç<ä›s¡T ø=&ÉT≈£î\T. n+<äT˝À ∫H√ï&ÉT Áù|eT ˇø£ yÓTÆø£+ nH˚ dæìe÷˝À q{ÏdüTÔ+&ÉT. Hê≈£î $Hêj·Tø˘ >±s¡T m≥¢H√ yê&çì &Ó’¬sø£ºsY #·+<äT n≥¢.

My Ç|ü&ÉT...CHOICE

s¡$‘˚» ã\T|ü⁄, Hê>±s¡T®q uÛ≤jYT, n\¢] qπswt ¬øe⁄«πøø£, düTXÊ+‘Y n&ܶ, ÁãVü‰àq+<ä+ »bòÕŒ Ç˝≤ es¡Tdü>± dæìe÷\T #˚düTÔHêï. C…’ lsê+ ]©CŸ≈£î ¬s&û>± ñ+~. H˚qT ¬seT÷´qπswüHé Ç+‘· ø±yê\ì me«]˙ &çe÷+&é #˚j·TqT. m+‹∫ÃHê rdüT≈£î+{≤. ∫qï dæìe÷, ô|<ä› dæìe÷ nH˚ ‘˚&Ü ˝Ò≈£î+&Ü dæìe÷\T #˚düTÔHêï. Hê≈£Lÿ&Ü yÓTsTTHé $\Hé>± #˚j·÷\ì ñ+≥~. ø±˙ neø±X¯+ sêyê* ø£<ë. n˝≤+{Ï ø±´¬sø£ºsY me¬s’Hê |ü⁄{ϺùdÔ #˚düÔ. ‘Ó\T>∑T ø£fi≤eT‘·*¢ì qeTTà≈£îHêï. Ä kÕúsTTøÏ b˛‘ê nì qeTàø£yÓTÆ‘˚ ñ+~. H˚qT n+<ä]‘√ eT∫>∑T+{≤. Hê <ä>∑Zs¡ ø√≥T¢ ˝Òø£b˛sTTHê.... |ü_¢ø˘˝À ø√≥¢≈£î ‘·>∑Zì ù|s¡T+~. n~ #ê\T.

QUIZ

ˇø£ÿfÒ #ÓbÕÔ... Hê˝≤>∑ #ê˝≤eT+~ dæìe÷˝À¢ |üì#˚j·÷\ì ‹s¡T>∑T‘·T+≥s¡T. yêfi¯¢≈£î H˚H=ø£ÿfÒ #ÓbÕÔ. eT<Ûä´es¡TÔ\ e÷≥\T q$Tà yÓ÷düb˛ø£+&ç. ø£¬sø˘º s¡÷{Ÿ ‘Ó\TdüTø=ì s¡+&ç. m+<äTø£+fÒ H˚qT COMPETET ON |ü<˚fi¯ó¢ ø£wüº|ü&ܶ. {≤˝…+{Ÿ ñ+fÒ m|üŒ{Ϭø’Hê #ÛêqT‡ edüÔ~.

d ary 52

- february 2013


_&ɶ ô|+&ç¢ #˚j·÷\Hêï! |òæwt yÓ+ø£{Ÿ

- february 2013 53


B RTHDAYS EXCLUS VE

nyês¡T¶ Īy˚X¯´µeTT

LittleStar

54

- february 2013


m

+‘·ùd|üP bÕ≥\≈£î, ˇ+|ü⁄kı+|ü⁄\ Á|ü<äs¡Ùq≈£L |ü]$T‘·yÓTÆb˛‘˚ m˝≤? nqT≈£îqï|ü&√ ªeTq≈£L z nyês¡T¶ eùdÔ u≤e⁄DTíµ nì ÄX¯ |ü&çq|ü&√ ø£<∏ëHêsTTø£\≈£î neX¯´eTT >∑Ts=Ô#˚Ã~.... y˚X¯´ bÕÁ‘·˝Ò. ∫Á‘· |ü]ÁX¯eT˝À ¬s&ûyÓT&é bÕÁ‘·\T ø=qTï+{≤jYT. n+fÒ ø=\‘·\‘√ Ç~es¡πø ≈£îfÒºdüT+≥jYT. n~ ‘=&çπ>ùdÔ #ê\qïe÷≥. ø£eT]¸j·T˝Ÿ dæìe÷˝À¢ Ä ø=\‘· bÕ≥\≈£î e÷Á‘·y˚T |ü]$T‘·eTe⁄‘·T+~. düe÷+‘·s¡ dæìe÷ nsTT‘˚ ø£cÕº\÷, ø£˙ïfi¯S¢ y˚dæ ≈£î{≤º*. M{ÏøÏ nyês¡T¶\÷ n+<äT≈£îH˚ M\T+≥T+~. nsTT‘˚ |ü⁄s¡kÕÿsê\÷ >∑Á{≤ ‘·|üŒ≈£î+&Ü sêyê\+fÒ e÷Á‘·+ y˚X¯´ bÕÁ‘·\T <Ûä]+#ê*‡+<˚. ‘Ó\T>∑T dæìe÷ nH˚ ø±<äT. j·÷e‘Y uÛ≤s¡‘· #·\q ∫Á‘· #·]Á‘· ‹s¡π>dæHê y˚X¯´ bÕÁ‘·\≈£î uÛÑ˝Ò &çe÷+&é ñ+≥T+~. {≤|tkÕºsY>± m~–q Á|ü‹ ø£<∏ëHêsTTø± @<√ z dü+<äs¡“¤+˝À Ç˝≤+{Ï bÕÁ‘·\yÓ’|ü⁄ z \Tπøÿj·T&É+ |ü]bÕfÒ. nyês¡T¶\T kÕ~ÛùdÔH˚ dæ˙ J$‘·+ |ü]|üPs¡í+ ne⁄‘·T+<äì uÛ≤$+#˚ uÛ≤eT\T.. ‘·|üŒ≈£î+&Ü y˚X¯´ bÕÁ‘·\ yÓ’|ü⁄ <äèwæº kÕ]düTÔ+{≤s¡T. Ç~ ≈£L&Ü Áf…+&é˝À uÛ≤>∑y˚T. z dæìe÷ Væ≤≥ºsTT‘˚ n<˚ u≤≥˝À eT]ìï y˚X¯´ bÕÁ‘·\T dæ<ä∆yÓTÆb˛‘·T+{≤sTT. Ç|ü&É÷ {≤©e⁄&é ø£<∏ëHêsTTø£\T á‘·s¡Vü‰ bÕÁ‘·\yÓ’|ü⁄ eTqdüT |ü&ܶs¡T. #Ûê]à, Á•j·T\T ≈£L&Ü Ç<˚ <ë]˝À q&ÉTdüTÔHêïs¡T. #Ûê]à, Á•j·T M]<ä›] ¬øØsY Ç|ü&ÉT dü+~>±∆edüú˝À ñ+~. <ë<ë|ü⁄>± ‘Ó\T>∑T Áù|ø£å≈£î\T eT]Ãb˛‘·Tqï ‘·s¡TD+˝À #Ós√ dæìe÷‘√ Áù|ø£å≈£î\qT |ü\ø£]+#·uÀ‘·THêïs¡T. Ç<ä›s¡÷ y˚X¯´ bÕÁ‘·*ï qeTTàø√e&É+ $X‚wü+. #Ûê]à Áù|eT ˇø£ yÓTÆø£+ nH˚ dæìe÷˝À q{Ïk˛Ô+~. n+<äT˝À ÄyÓT ø±˝Ÿ >±fiŸ bÕÁ‘· b˛wæk˛Ô+~. #·+<ä÷ á ∫Á‘êìøÏ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔHêïs¡T. z s¡#·sTT‘·, z >±j·Tì, z y˚X¯´ eT<Ûä´ »]π> ø£<∏ä Ç~. Áù|eT $\TeqT Ç+<äT˝À #·÷|ædüTÔHêïs¡T. #Ûê]à bÕÁ‘·≈£î nyês¡T¶ sêe&É+ U≤j·T+ nì ∫Á‘· j·T÷ì{Ÿ BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚k˛Ô+~. eTs√yÓ’|ü⁄ Á•j·T |ü$Á‘·>± ø£ì|æ+#·qT+~. ù|s¡TøÏ |ü$Á‘˚ nsTTHê...Ç~ ≈£L&Ü z y˚X¯´ ø£<∏˚. »Hês¡∆q eTVü≤]¸ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔHêïs¡T. z kÕ<Ûës¡D eTVæ≤fi¯..sê»ø°j·÷˝À¢ #˚] m˝≤+{Ï dü+#·\Hê\T düèwæºdüTÔ+<√ ‘Ós¡ô|’ #·÷&Ü\+≥THêïs¡T.

eTT+u…’ eT<ÛäTs¡yêDT\T

Væ≤+B d”eT˝Àq÷ á ‘·s¡Vü‰ bÕÁ‘·\T m≈£îÿe>± edüTÔ+{≤sTT. nÁ>∑ ø£<∏ëHêsTTø£\T y˚X¯´\T>± q{Ï+∫ Ä bÕÁ‘·*ï s¡øÏÔ ø£{Ϻ+#ês¡T. sêD° eTTKØ®, ø£ØHêø£|üPsY\T nsTT‘˚ ¬s+&ÉT kÕs¡T¢ yÓ*j·÷* bÕÁ‘·\T b˛wæ+#ês¡T. eT+>∑fiŸ bÕ+&˚, \>± #·THêØ y˚T <ë>˘ dæìe÷˝À¢ sêDÏ y˚X¯´>± ø£ì|æ+∫+~. #·y˚T©, ‘·˝≤wt\˝À ø£ØHê≈£î Ä neø±X¯+ <äøÏÿ+~. #ê+~˙u≤sY˝À ≥ãT, ∫+>±]˝À düTdæà‘êùdHé Ç˝≤π> <äs¡Ùq$T#êÃs¡T. Ms¡+<äs¡÷ n+~+∫q dü÷Œ¤]Ô‘√ eTq {≤©e⁄&é eTT<äT›>∑TeTà\T y˚X¯´ bÕÁ‘·*ï <Ûä]+∫ Äø£≥Tº≈£î+≥THêïs¡T. ø=+‘·eT+~ nyês¡T¶\÷ kı+‘·+ #˚düT≈£îHêïs¡T. y˚<ä+˝À neT˝≤|ü⁄s¡+ düs√»>± nqTwüÿ bÕÁ‘· >∑Ts¡TÔ+&çb˛‘·T+~. bÕ+&ÉTs¡+>∑ eTVü≤‘·à´+ ˝À ≥ãT ≈£L&Ü eT+∫ q≥H˚ Á|ü<ä]Ù+∫+~.

Ä s√E˝À¢q÷....

Ç+ø±düÔ yÓqøÏÿ yÓ[‘˚... y˚X¯´\T>± ø£ì|æ+∫q ø£<∏ëHêsTTø£\ C≤_‘ê #ê˝≤H˚ ø£ì|ædüTÔ+~. u≤\Hê>∑eTà˝À Á|üdæ<ä∆yÓTÆq dü+>∑÷ bÕÁ‘·˝À |ü⁄wüŒe*¢ q{Ï+#ês¡T. áyÓT Á|üeTTK q{Ï πsK ‘·*¢. <˚e<ëdt˝À #·+Á<äeTTœ>± \*‘· >∑Ts¡TÔ+&çb˛j˚T n_Ûqj·÷ìï Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. Çø£ y˚X¯´ bÕÁ‘· nq>±H˚ ∫+‘êeTDÏ düTŒ¤s¡D≈£î edüTÔ+~. Ä dæìe÷˝À uÛ≤qTeT‹ n_Ûqj·T+... á‘·s¡+ q{°eTDT\≈£î z bÕsƒ¡+ ˝≤+{Ï<˚. \øÏÎ(eT˝…¢|ü⁄e⁄«), ø£èwüí≈£îe÷] (|ü⁄qs¡®qà), »j·T+‹(<˚e<ëdt eT∞¢ |ü⁄{≤º&ÉT), sê»düT˝À#·q(‘√&ç ø√&É\T), sê»l(eTqTwüß\T eTeT‘·\T) M] >∑T]+N #Ó|üø√yê*‡+<˚. Äyês¡T¶ bÕÁ‘·\+fÒ &û >±¢eTsY>± ø£ì|æ+#ê*, ø£˙ïfi¯ó¢ ∫*øÏ+#ê*.... nH˚ dü÷Á‘ê*ï |üø£ÿq ô|fÒº$ á ‘·s¡Vü‰ bÕÁ‘·˝Ò. n+<ä+>± ø£ì|ædü÷Ô, ø£$«dü÷Ô...˝À˝À|ü\ $cÕ<ëìï <ë#·Tø=+≥÷ s¡–*b˛j˚T neø±X¯+ Ç˝≤+≥|ü&˚ ø£\T>∑T‘·T+~. p´Ø düuÛÑT´*ï yÓT|æŒ+#˚ dü‘êÔ.. M{Ïπø ñ+~ nq&É+˝À m˝≤+{Ï n‹X¯jÓ÷ø°Ô ˝Ò<äT. nsTT‘˚ πøe\+ y˚X¯´ bÕÁ‘·\ô|’ yÓ÷E‘√H˚ Ç˝≤+{Ï ø£<∏ä\T m+#·Tø=+fÒ e÷Á‘·+ uÀ˝≤Ô |ü&Éø£ ‘·|üŒ<äT. ø£<∏ä˝À |ü≥Tº, bÕÁ‘·˝À dü+|òüTs¡¸D #·÷|æ+∫q|ü&˚ Ç˝≤+{Ï bÕÁ‘·\T s¡øÏÔø£&É‘êsTT. nyês¡T¶\÷ ekÕÔsTT.


Á|ü ø £ ≥ q\≈£ î dü + ^‘· + n+~+#˚ y ê&ç ì . Hê Á|ü‹uÛÑ #·÷dæ uÛÑs¡DÏ>±πs...•eHêπ>X¯«s¡sêe⁄>±] øÏ |ü]#·j·T+#˚XÊs¡T. n˝≤... |ü≥Tºø√+&ç #·÷<ë›+ ˝À Hê≈£î neø±X¯+ e∫Ã+~. s¡eTDeT÷]Ô nH˚ ù|s¡TqT MD≤bÕDÏ>± e÷]Ã+~ ≈£L&Ü uÛÑs¡DÏ>±πs. Ä dæìe÷˝À ìqï<ëø± Vü‰sY¶;≥T @$T≥+B.. nH˚ bÕ≥ Hê¬ø+‘√ >∑T]Ô+|ü⁄ rdüTø=∫Ã+~. Ç|üŒ{Ïø° Ä bÕ≥ >∑Ts¡TÔ#˚dü÷ÔH˚ ñ+{≤s¡T. Ä ‘·sê«‘· qT+∫ uÛÑs¡DÏ>±]‘√ Hê Á|üj·÷D+ ø=qkÕ>∑T‘·÷H˚ ñ+~. Ä≥>∑<äsê •e, ø° yÓTT<ä\Tø=ì uÛÑs¡DÏ>±] Á|ür Á|üjÓ÷>∑+˝Àq÷ Hê≈£L uÛ≤>∑kÕ«eT´+ ñ+<äì #Ó|üŒ&ÜìøÏ >∑s¡«|ü&ÉT‘·THêï.

|ü≥Tºø√+&ç #·÷<ë›+ u≤>±H˚ Ä&ç+~ ø£<ë!

WqT. ø±˙ Ä•+∫q kÕúsTT˝À neø±XÊ\T sê˝Ò<äT. f…ÆyéT bÕdt, Ä˝Ÿ sö+&ÉsY dæìe÷\≈£î |üì#˚XÊ. n+<äT˝Àq÷ eT+∫ u≤D°\THêïsTT. Ä ‘·sê«‘· <˚ekÕúq+ es¡≈£L H˚qT yÓ\T>∑T˝ÀøÏ sê˝Ò<äT. Ä dæìe÷øÏ dü+^‘·+ n+~+#·&É+‘√ bÕ≥T bÕ≥\÷ sêXÊ. Ç|ü&ÉT $T<∏äTq+ dæìe÷‘√ ‘Ó\T>∑Tyê] Vü≤è<äj·÷˝À¢ ø±düÔ #√≥T <äøÏÿ+#·Tø=Hêï.

Á|ür bÕ{≤ ◊f…yéT kÕ+>˘ ˝≤+{Ï<˚

dü+^‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT MD≤bÕDÏ eT+∫ ø£<ä∏ |ü⁄&ç‘˚ eT+∫ düìïy˚XÊ\T n\T¢ø√e#·T.à eT+∫ düìïy˚XÊ\T ñ+fÒ eT+∫ bÕ≥˝§kÕÔsTT. eT+∫ bÕ≥˝§ùdÔ... eT+∫ kÕVæ≤‘·´+ yÓ*¢$s¡TdüTÔ+~. n˝≤+{Ï z eT+∫ ø£<∏ä, eT+∫ dæìe÷, eT+∫ bÕ≥ $T<∏äTq+˝À #·÷XÊ+... $Hêï+. ‘Ós¡ô|’ u≤\T, \ø°Î ‘·eT bÕÁ‘·\T s¡øÏÔ ø£{ϺùdÔ n+<äTø√dü+ ‘·q X¯øÏÔì <Ûës¡b˛XÊs¡T ‘·ì¬øfi¯¢ uÛÑs¡DÏ. ‘Ós¡ yÓqø£ ñ+&ç... ‘·q dü+^‘·+‘√ ø£<∏äqT q&É|ü&É+˝À bÕ\T |ü+#·T≈£îHêïs¡T MD≤bÕDÏ. Ä~ <ä+|ü‘·T˝Ò n_Ûe÷ì+#˚, Äeø±j·T eTq n+<ä]B.. Ç˝≤+{Ï n#·Ã ‘Ó\T>∑T bÕ≥\T $ì|æ+#ês¡T. |ü]ÁX¯eTø=∫à |ü⁄wüÿs¡+ <ë{ÏHê Äj·Tq #˚dæq$ |ü<˚ dæìe÷\T. n<˚$T≥ì n&ç–‘˚ >∑+– >√e⁄ bÕ\T...kÕyÓT‘· >∑Ts¡TÔ#˚kÕÔsêj·Tq. eT+∫ dæìe÷ eT+∫ dü+^‘·+ nH˚ ìHê<ä+‘√ kÕ–b˛‘·Tqï MD≤bÕDÏì |ü\ø£]ùdÔ..

|ü~ùV≤H˚fi¯¢˝À |ü≥TºeTì |ü~ dæìe÷˝Ò #˚XÊs¡T. ø±s¡D+ @$T{Ï? neø±XÊ\T sêø£, ˝Ò<ä+fÒ n&É>∑˝Òø±... H˚qT kÕ<Ûës¡D+>± me] <ä>∑Zsê #=s¡e rdüTø√˝ÒqT. Hê˝≤+{Ï eTqdüÔ‘·«+ ñqïyêfiËÌ¢Hê Hê‘√ #˚s¡‘ês¡T˝Ò...nqTø=+{≤qT. me] <ä>sZ∑ ê neø±XÊ\ ø√dü+ #˚sTT#ê#·˝<Ò Tä . nsTT‘˚ e∫Ãq Á|ü‹ dæìe÷ø° ø£wüº|ü&ç |üì#˚XÊqT.

Ç+‘·ø° ‘·ì¬øfi¯¢ uÛÑs¡DÏ‘√ $T Á|üj·÷D+ m˝≤ yÓTT<ä˝…’+~?

H˚qT eè‹Ô]‘ê´ Hê´j·Tyê~ì. ø±˙ dü+^‘·+ n+fÒ ÁbÕD+. e÷ Hêqï>±s¡T \ø°Îqs¡dæ+Vü≤ XÊÅdæÔ>±] <ä>∑Zs¡ XÊÅd”Ôj·T dü+^‘·+ H˚ s ¡ T Ãø=Hêï. ñ<√´>∑ + ˝À ÇeT&É ˝ Ò ø £ Ç{§#˚ à XÊqT. yêDÏ » ´ 56

- february 2013

$T<∏äTq+ m˝≤+{Ï dü+‘·è|æÔì∫Ã+~?

Ç<√ n#·Ã ‘Ó\T>∑T ∫Á‘·+. #·÷dæq Á|ü‹ ˇø£ÿ] Vü≤è<äj·÷ìø° u≤>± <ä>∑Z¬s’+~. nyÓT]ø±˝À á dæ ì e÷ì Á|ü ‘ ˚ ´ ø£ + >± Á|ü < ä ] Ù+#ês¡ T . dæ ì e÷ |ü P s¡ Ô s TTq yÓ + ≥H˚ n+<ä s ¡ ÷ ˝Ò ∫ ì\ã&ç eTsê´<ä|üPs¡«ø£+>± #·|üŒ≥¢‘√ n_Ûq+~+#ês¡T. Ä düŒ+<äq m|üŒ{Ïø° eT]Ãb˛˝ÒqT. á dæìe÷ ø√dü+ @düT<ëdt >±]‘√ |üì#˚j·T&É+ eTs√ nqTuÛÑe+. Äj·Tq dæìe÷ bÕ≥\T bÕ&É&É+ ˝Ò<äT. ø±˙ á ø£<∏ä q∫à bÕ&É&ÜìøÏ ˇ|üø=Hêïs¡T. n+‘˚ ø±<äT Hê |üì‘·q+ Äj·Tq≈£î m+‘√ q∫Ã+~. á eT<Ûä´ #ÓHÓ’ï yÓ[¢q|ü&ÉT πøe\+ bÕ≥\ >∑T]+#˚ >∑+≥ e÷{≤¢&Üs¡T.

á $»j·T+˝À $T yê{≤ m+‘·?

nH˚ dæìe÷ e∫Ã+~. <ë<ë|ü⁄ yÓsTT´ ~∏j˚T≥s√¢ $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. Ä dæìe÷ >∑T]+∫ m≈£îÿe e÷{≤¢&ÉTø=+≥THêïs¡T. nsTT‘˚ eTq ø£wüº+ mø£ÿ&çø° b˛<äT. nH˚~ Hê qeTàø£+. @<√ s¡÷|ü+˝À Ä |òü*‘·+ ‹]– eTq #˚‹πø n+<äT‘·T+~. ø±ø£b˛‘˚ ø±düÔ eTT+<ä÷ yÓqø±..n+‘˚.

me]ì n&ç–Hê eT+∫ dü+^‘·+ sêe&É+ ˝Ò<äT. n+≥T+{≤s¡T. ndü\T $T <äèwæº˝À eT+∫ dü+^‘·+ n+fÒ @$T{Ï?

#Ó e ⁄\≈£ î Ç+|ü ⁄ >± k˛π ø <˚ eT+∫ dü + ^‘· + . dü+^‘·+ CÀ\ bÕ≥˝≤ ñ+&Ü* ø±˙...n~ $ì ñ*øÏ ÿ |ü & É ≈ £ L &É < ä ì n+≥T+{≤s¡ T @dü T <ëdt . m≈£îÿe eT+~øÏ q#˚Ã<˚ Ç|ü&ÉT eT+∫ dü+^‘·+ nsTTb˛sTT+~. @ bÕ≥ m≈£îÿe eT+~ bÕ&ÉTø=+fÒ n<˚ ñ‘·ÔeT ^‘·+˝≤ #·˝≤eTDÏ ne⁄‘√+~. e÷dt u≤D°\qT ‘·|ü|ü≥º&É+ ˝Ò<äT. n˝≤+{ÏM ø±yê*. Çfi¯j·TsêC≤ nã“˙ rj·Tì <Óã“ ˝≤+{Ï e÷dt ^‘ê\T mìï n+~e«˝Ò < ä T . Ç|ü Œ {Ï ø ° eTq+ bÕ&ÉT≈£î+≥÷H˚ ñHêï+ ø£<ë. Ç~ |ü|ü, Ç~ #ês¡T, Ç~ |ü#·Ã&ç n+≥÷ <˚ì s¡T∫ <ëì<˚. nsTT‘˚ n˙ï ø£*|æ eTT<ä›˝≤ #˚ùdÔ ‹q&Üìπø ø±<äT, #·÷&ܶìø° $ø±s¡+>± ñ+≥T+~. n˝≤+{Ï bÕ≥˝§<äT›.

Á|ü‘˚´ø£ ^‘ê\qT düeT]úkÕÔsê?

yê{Ïì ‘·|ü|ü≥ºe\dæq nedüs¡+ @eTT+<√ Hê≈£î ns¡ú+ ø±e&É+ ˝Ò<äT. á |ü+<∏ë m|üŒ{ÏqT+#√ ñ+~ ø£<ë. Hê <äèwæº˝À Á|ür bÕ{≤ ◊f…yéT kÕ+π>. m+<äTø£+fÒ Á|ür bÕ≥qT dü+^‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT Á|ü‘˚´ø£ <äèw溑√H˚ #·÷&Ü*. Ä dü+<äs¡“¤+ &çe÷+&éøÏ ‘·–q≥Tº n\T¢≈£îb˛yê*.

á‘·s¡+ m˝≤+{Ï ^‘ê\qT Çwüº|ü&ÉT‘√+~?

eT+∫ bÕ≥*ï ‘·|üŒ≈£î+&Ü Ä<ä]kÕÔs¡+&û. Áù|ø£å≈£î\ ìs¡íj·T+ m|ü&É÷ dü¬s’q<˚.

kÕ+πø‹ø£‘· ô|]–b˛sTT+~. Ç<Ó+‘· es¡≈£î

Hê<˚+ ˝Ò<ä+&û. n+‘ê uÛÑs¡DÏ >±]<˚. Äj·Tq≈£î ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘√+~? @+ ø±yê˝À... m˝≤ ø±yê˝À... n˝≤+{Ï dü+^‘·+ m+<äT˝ÀHÓ’Hê eT+N, #Ó&É÷ ¬s+&É÷ ñ+{≤sTT. n+~+#êqT. ø£ + |ü P ´≥sY $C≤„ q >∑ ì . nsTT‘˚ n~ ≈£ L &Ü Á|üe÷<ë\T düèwæºdüTÔ+~. dü+^‘·eT÷ n+<äT≈£î <˚ e kÕú q +, $T<∏ ä T q+... Ç˝≤+{Ï dæ ì e÷\π ø $TqVü‰sTT+|ü⁄ ø±<äT. Ç~ es¡≈£î ˝…’yé ]ø±]¶+>˘ |ü]$T‘·e÷? »]π > ~. –{≤sY , dæ ‘ ês¡ , Vü ‰ s√àìj· T + Ç˝≤ @ e÷Á‘·+ ø±<äT. m+<äTø£+fÒ H˚qT #˚dæq |ü~ nìï yêsTT<ë´\÷ ˇπø #√≥ |ü*πø$. Ç|ü&ÉT dæìe÷˝À¢ n$ s¬ +&ÉT e÷Á‘·yT˚ . nìïs¡ø±\ bÕ≥\÷ n˝≤ ø±<äT. ˇø=ÿø£ÿs¡÷ ˇø√ÿ ø±´ôd{Ÿ ÇkÕÔs¡T. #˚ j · T >∑ \ qT. Ä˝Ÿ sö+&É s Y dæ ì e÷˝À n‘· Ô s ¡ T yê{Ïì n‹øÏ+#·Tø=ì Ç+»˙sY #˚‹˝À ô|&É‘ê+. kÕsTTuÀ...nH˚ bÕ≥ ø£+b˛CŸ #˚XÊ. n+<äT˝À Äj·TH˚yÓ÷ eT]ìï ≈£L‘·\T CÀ&çkÕÔ&ÉT. Çø£ bÕfÒ+ Á|ü‘˚´ø£ ^‘ê\÷ ñHêïsTT. dü+^‘· <äs¡Ù≈£î&ÉHêïø£ $q|ü&ÉT‘·T+~. m˝≤+{Ï dü+<äsꓤì¬ø’Hê bÕ≥ ø£{≤º*. n+<äT≈£î H˚qT ≈£L&Ü dæ<ä∆+. dü+^‘· <äs¡Ù≈£î&ç>± $T<Û˚´j·T+? e∫Ãq Á|ü r neø±XÊ˙ï ñ|ü j Ó ÷ –+#· T ø=ì |ü]ÁX¯eT˝À ø£eT]¸j·T˝Ÿ $»j·÷\πø Ä<äs¡D eTT+<äT≈£î kÕ–b˛e&É+. >∑+–>√e⁄ bÕ\T >∑]f…&Ó’Hê <ä≈£îÿ‘√+~. n+<äT˝À |üì#˚ùd kÕ+πø‹ø£ #ê\T... n+{≤s¡T ø£<ë. n˝≤+{Ï$ Hê U≤‘ê˝À ì|ü⁄DT\πø >∑T]Ô+|ü⁄ \_Ûk˛Ô+~. $TπseT+{≤s¡T? ø=qïsTTHê ñ+&Ü\+‘˚. á e÷≥ nø£åsê˝≤ ì»+. á dü+Áø±+‹øÏ Hêj·Tø˘


eTìwæì eTìwæ |ü{Ϻ+#·Tø√ì düe÷»+ düàXÊq+‘√ düe÷q+

<<<< Director Vinod

ˇø£ eTs¡D+

j·T÷≥÷´uŸ ôdsYÃ˝À \yé cÕsYº |æ*+dt nì ø=&ç‘˚ #ê\T \ø£å˝À¢ M&çjÓ÷\T ø£ì|ækÕÔsTT. ˇø£e÷àsTT bòı{ÀqT ‘·+uŸHÓ’˝Ÿ>± ô|{Ϻ eP´dt ø√dü+ #·ø√s¡ |üøÏå˝≤ m<äTs¡T#·÷düTÔ+{≤s¡T ø=+<äs¡T. ø±˙ $H√<é M]øÏ $_Ûqï+. ‘·q eTqdüT˝Àì uÛ≤yê\T #Óù|Œ+<äTπø \|òüTT ∫Á‘ê\T s¡÷bı+~kÕÔ&ÉT. Ç{°e˝Ò ˇø£ eTs¡D+ nH˚ \|òüTT ∫Á‘·+‘√ eTqeTT+<äTø=∫à eTqy˚T+{À #ÓbÕŒ&ÉT. ø£+|üP´≥sY‘√ ≈£îd”Ô |üfÒº á ≈£îÁsê&ÉT ‘·q \|òüTT∫Á‘ê\ Á|ükÕúHêìï {≤©e⁄&é e÷´>∑C…’Hé‘√ |ü+#·T≈£îHêï&ÉT.

~ >∑T+≥÷s¡T {ÖHé. u≤|ü≥¢ Ç+õ˙]+>˘ ø±˝ÒCŸ˝À Á>±&ÉT´j˚TwüHé #˚XÊqT. Hêqï $XÊ˝≤+Á<Ûä ãTø˘ Vü≤Ödt >∑T+≥÷s¡T Áu≤+#Y y˚TH˚»sY. k˛... |ü⁄düÔø±\T n+<äTu≤≥T˝À ñ+&˚$. u≤>± #·~y˚yê&çì. Bìe\¢ ø=ìï s¡ø±\ uÛ≤yê\T Hê eTqdüT˝À yÓTT<ä\j·÷´sTT. m≈£îÿe>± nuÛÑT´<äj·T uÛ≤yê\T+&˚$. M{Ïì »Hê\≈£î #ÓbÕŒ\ì|æ+#˚~. kÕ<Ûës¡D+>± z q\T>∑Ts¡T ø£*dæq|ü&ÉT e÷Á‘·y˚T M{Ï >∑T]+∫ e÷{≤¢&ÉT≈£î+{≤+. ø=ìï uÛ≤yê\T Á|ü»\≈£î ñ|üjÓ÷>∑|ü&É‘êj·Tì|æ+#˚~. yê{Ïì Á|ü»\≈£î #˚s¡Te #˚j·÷\+fÒ ˇø£ e÷<Ûä´eT+ ø±yê*. cÕsYº |òæ*+dt eT+∫ y˚~ø£ nì uÛ≤$+#êqT. n˝≤ \|òüTT ∫Á‘ê\ô|’ Áù|eT ø£*–+~. ∫qï|üŒ{Ï qT+#˚ ø£$‘·«+, ø£<∏ä\T sêùd n\yê≥T+~. nsTT‘˚ ø£<∏ä\T ø£$‘·\≈£î ˇø£ *$T{Ÿ ñ+≥T+~. ø±˙ dæìe÷ #ê˝≤ X¯øÏÔe+‘·yÓTÆ+~. eTq+ @eTqT≈£î+≥THêïyÓ÷ ø£∫Ñ·+>± #·÷|æ+#·>∑\ X¯øÏÔ ñ+~. ø£fi¯¢≈£î ø£{Ϻq≥Tº #·÷|æ+#=#·TÃ. ns¡ú+ nj˚T´˝≤ #ÓbıŒ#·TÃ. dæìe÷≈£îqï ¬øbÕdæ{Ï n~.

n˝≤ yÓTT<ä˝…’+~.... &Ó’¬sø£ºsY ne⁄‘ê nì Hêqï≈£î #ÓbÕŒqT. Äj·Tq ô|<ä›>± e´‹πsøÏ+#·˝Ò<äT ø±˙.. eTT+<äT #·<äTe⁄ø√. #·<äTe⁄ |üPs¡ÔsTTq ‘·sê«‘· dæìe÷\T #˚düTø√ nHêïs¡T.

HêqïqT qeTàø£+ ø£*–+#ê\ì Ç≥T¢ $T s¡÷bÕsTT nH˚ cÕsYº |òæ*+ rXÊqT. n|ü&ÉT Hê <ä>∑Zs¡ ¬øyÓTsê ≈£L&Ü ˝Ò<äT. bòı{Àdt‘√H˚ ø£<∏ä #ÓbÕŒqT. <ëìøÏ eT+∫ >∑T]Ô+|ü⁄ e∫Ã+~. Ç+≥sY ø±˝ÒCŸ ø±+|æ{°wüH釽À ãVüQeT‘·T\T n+<äT≈£î+~. f…øÏïø£˝Ÿ>± n+‘· u≤>± ˝Òø£b˛sTTHê á nu≤“sTT cÕsYº |òæ*+dt rj·T>∑\&ÉH˚ >∑T]Ô+|ü⁄ e∫Ã+~. ø±˝ÒCŸ˝À ñ+&É>± yÓTT‘·Ô+ ◊<äT cÕsYº |òæ*+dt rXÊqT.

X¯Sq´+ H˚qT Ç|ü&ÉT u…+>∑fi¯Ss¡T {°d”mdt˝À ñ<√´>∑+ #˚düTÔHêïqT. ñ<√´>∑+˝À #˚]q ø=‘·Ô˝À X¯Sq´+ nH˚ \|òüTT ∫Á‘·+ s¡÷bı+~+#êqT. H˚qT @ yê‘êes¡D+˝À ñ+{≤H√

nø£ÿ&˚ ø£<∏ä\T ‘·j·÷s¡T #˚düT≈£î+{≤qT. X¯Sq´+ ≈£L&Ü n+‘˚. kÕ|òtºy˚sY s¡+>∑+˝ÀøÏ e∫Ãq ‘·sê«‘· #˚dæq ÁbÕC…ø˘º Ç~. ø±s=Œπs{Ÿ ø£\ÃsY m˝≤ ñ+<√ Ç+<äT˝À #·÷|æ+#êqT.

ˇø£ eTs¡D+... H˚qT u…+>∑fi¯Ss¡T≈£î e∫Ãq ø=‘·Ô˝À |”J Vü‰düº˝Ÿ˝À ñ+&˚yê&çì. n+fÒ ù|sTT+>˘ ¬>dtº Vü‰düº˝Ÿ‡. ¬s+&ÉT u…&és¡÷eTT\ Ç+{ÏH˚... $uÛÑõ+∫ n<Ó›≈£î ÇdüTÔ+{≤s¡T.

s¡ø£s¡ø±\ ÁbÕ+‘ê\ qT+∫, s¡ø£s¡ø±\ uÛ≤wü\ yêfi¯ó¢, $_Ûqï eTqdüÔ‘ê«\T ø£*–q e´≈£îÔ\T Ä Vü‰düº˝Ÿ‡˝À ñ+{≤s¡T. ˇø£]ø=ø£]øÏ |ü]#·j·÷\T+&Ée⁄. nø£ÿ&çøÏ e∫Ãq ‘·sê«‘· ≈£L&Ü |ü]#·j·÷\T #˚düTø√s¡T. me] _J˝À yêfi¯ó¢+{≤s¡T. ñ+&É&ÜìøÏ ø£*ùd ñ+{≤s¡T. ø±˙ ˇø£]‘√ ˇø£s¡T e÷{≤¢&ÉTø√s¡T. dü+e‘·‡sê\ ‘·s¡ã&ç ñHêï yê] >∑T]+∫ ‘Ó\TdüTø√s¡T. nedüs¡+ |ü&É˝Ò<äì düe÷<Ûëq$TkÕÔs¡T #ê˝≤eT+~. ù|s¡T ‘Ó*j·Tì nu≤“sTT ñπsdüT≈£î+fÒ @+{Ï |ü]dæú‹? nH˚ H˚|ü<∏ä´+ qT+∫ rdüTø=ì ˇø£ eTs¡D+ \|òüTT ∫Á‘êìï s¡÷bı+~+#êqT. düVü‰j·T+ #˚j·Tø£b˛sTTHê... düe÷#ês¡+ ‘Ó\TdüTø√yê\ì #ÓbÕŒqT. eTìwæì eTìwæ |ü{Ϻ+#·Tø√ì düe÷»+ düàXÊq+‘√ düe÷q+ n<˚ ˇø£ eTs¡D+.

Hê≈£î e]Ô+#·e⁄... Áù|eT >∑T]+∫ rdæq cÕsYº|òæ*+dtπø Ä<äs¡D m≈£îÿe>± ñ+~. X¯Sq´+ cÕsYº |òæ*+ rùd≥|üŒ&ÉT uÛÑj·T|ü&ܶqT. ø±˙ H˚qT @<√ ù|ò+ ø√düyÓ÷... &Ó’¬sø£ºsY nyê«\ H√ á cÕsYº |òæ*+dt rj·TfÒ¢<äT. Hê˝À ñqï uÛ≤yê*ï #ÓbÕŒ\qT≈£îHêïqT ø±ã{Ϻ cÕsYº |òæ*+dt rdüTÔHêï. Ä˝À#·q ø£*–‘˚ rkÕÔ. düŒ+<äq ø£*–‘˚ rkÕÔ. »Hê\T Áù|eT, ø±yÓT&û Çwüº|ü&É‘ês¡T ø±ã{Ϻ ny˚ rj·÷\H˚ ìã+<Ûäq\T Hê≈£î e]Ô+#·e⁄. m≈£îÿe eP´dt sêyê\ì ne÷àsTT bòı{Àq÷ ‘·+uŸHÓ’˝Ÿ>± ô|{Ϻ j·T÷≥÷´uŸ˝À n|t˝À&é #˚düTÔ+{≤s¡T. H˚qT n˝≤+{Ï |üqT\T #˚j·TqT. >∑T+≥÷s¡T≈£î #Ó+~q... &Üø£ºsY. bÕ|æH˚ì •eX¯+ø£sY >±] s¡#·q\T X¯Sq´+, eTs¡D+ \|òüTT ∫Á‘ê\≈£î ø=+#Ó+ Áù|s¡D ø£*–+#êsTT. ‘Ó\T>∑T ∫Á‘· |ü]ÁX¯eT˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|{≤º\H˚ ñ+~. ø±˙ Ä]∆ø£+>± ø±düÔ dæús¡|ü&çq ‘·sê«‘· &Ó’¬sø£åHé #˚kÕÔqT. á˝À>± dæìe÷≈£î dü+ã+~Û+∫q eT]ìï $wüj·÷\T ‘Ó\TdüT≈£î+{≤qT. - february 2013 57


COMPETET ON d ary B RTHDAYS EXCLUS VE

#·˝≤ø° Áù|$T≈£î&ÉT, –sêø° ø£<∏ëHêj·T≈£î&ÉT

NANI LittleStar

ø±yÓT&û V”≤s√, j·÷ø£åHé V”≤s√, bòÕ´$T© V”≤s√... Ç˝≤+{Ï eTTÁ<ä\T y˚sTT+#·Tø√e&É+ HêìøÏ ÇwüºeTT+&É<äT. $H√<äyÓTÆHê, uÛ≤y√<˚«>∑yÓTÆHê |ü]|üPs¡í+>± |ü+&ç+∫q|ü&˚ q≥T&çøÏ ù|s=düTÔ+<äì ã\+>± qeTTà‘ê&ÉT. $_ÛqïyÓTÆq bÕÁ‘·\T b˛wædü÷Ô... &Ó’¬sø£ºsY‡ V”≤s√>± ìs¡÷|æ+#·T≈£î+≥Tqï Hêì ãsYÔ&˚ |òæÁãe] 24q. <äs¡Ù≈£î&ÉT nyê«\ì nqTø√≈£î+&Ü V”≤s√ nsTTq Hêì {≤©e⁄&é &Ó’Ø zkÕ] #·÷<ë›+.

2008 Hêì q{Ï+∫q ‘=* ∫Á‘·+ ncÕº#ÓeTà. Ç+Á<ä>∑+{Ï yÓ÷Vü≤qø£èwüí <äs¡Ù≈£î&ÉT. á dæìe÷ dü÷|üsY dü¬ø‡dt ø±e&É+‘√ ∫Á‘· |ü]ÁX¯eT˝À Hêì ù|s¡T e÷s¡TyÓ÷–+~. Ç+<äT˝À sê+u≤ãT, eTùV≤wt bÕÁ‘·˝À¢ düVü≤»+>± q{Ï+∫ Äø£≥Tº≈£îHêï&ÉT. |üøÏÿ+{Ï ≈£îÁsê&çì #·÷düTÔqï |ò”*+>˘ Áù|ø£å≈£î˝À¢ ø£*–+~. ncÕº#ÓeTà ∫Á‘êìøÏ sêyÓ÷àVü≤Hé ìsêà‘·. 2009 Hêì, ‘·˙wt V”≤s√\T>± q{Ï+∫q ∫Á‘·+ ¬s’&é. s¡y˚Twt es¡à <äs¡Ù≈£î&ÉT. u…’ø˘ ø√dü+ Ç<ä›s¡T V”≤s√\ eT<Ûä´ »]π> düìïy˚XÊ\T ôV’≤˝…’{Ÿ>± ñ+{≤sTT. á dæìe÷ ø£eT]¸j·T˝Ÿ dü¬ø‡dt kÕ~Û+∫+~. u…\¢+ø=+&É düTπswt ìsêà‘·. Hêì q≥q˝À |ü]DÏ‹ ø£qã]Ãq ∫Á‘·$T~.

2009 Hêì, e÷<Ûä$\‘· »+≥>± q{Ï+∫q ∫Á‘·+ ùdïVæ≤‘·T&Ü. Ç+<äT˝À Hêì kÕsTT bÕÁ‘· b˛wæ+#ê&ÉT. C…$Tì |òæ˝Ÿà‡ ì]à+∫q á ∫Á‘êìøÏ dü‘·´+ u…\¢+ø=+&É <äs¡Ù≈£î&ÉT. á dæìe÷ u≤ø±‡|ò”dt e<ä› |üsê»j·T+ bı+~+~.

2010 Hêì ¬øØsY˝À #Ó|üø√<ä>∑Z eTs√ ∫Á‘·+ ;Û$T* ø£ã&ç¶ »≥Tº. ‘ê‹H˚ì dü‘·´ <äs¡Ùø£‘·«+˝À ‘Ós¡¬øøÏÿ+∫q á ∫Á‘·+ $eTs¡Ù≈£î\ Á|üX¯+dü\+<äT≈£î+~. X¯s¡D´yÓ÷Vü≤Hé V”≤s√sTTHé>± q{Ï+∫+~. dü÷] bÕÁ‘·˝À Hêì ˇ~–b˛j·÷&ÉT. m˙«Á|ükÕ<é, bÕsêdt C…’Hé á ∫Á‘êìøÏ ìsêà‘·\T. 2011 Hêì ¬øØsYøÏ _>˘ ÁuÒø˘ n˝≤ yÓTT<ä˝…’+~. q+~ì ¬s&ç¶ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫q á dæìe÷ |òüTq$»j·T+ kÕ~Û+∫+~. nìï esêZ\ Áù|ø£å≈£î*ï Äø£≥Tº≈£îqï ∫Á‘·$T~. &Ó’¬sø£ºsY q+~ì >ö‘·yéT bÕÁ‘·qT u≤>± r]Ã~~›+~. á dæìe÷‘√ HêìøÏ bòÕ´Hé bòÕ˝ÀsTT+>˘ u≤>± ô|]–+~. Hêì, ì‘ê´$TqHé eT<Ûä´ ¬ø$TÅd”º u≤>± |ü+&ç+~. ¬ø.m˝Ÿ.<ëyÓ÷<äsY Á|ükÕ<é á ∫Á‘êìøÏ ìsêà‘·. 2011 Hêì {≤©e⁄&é‘√ bÕ≥T ‘·$Tfi¯+˝Àq÷ e÷¬sÿ{Ÿ ô|+#·T≈£îH˚ ~X¯>± n&ÉT>∑T\T y˚dæ+~ yÓ|üŒ+ nH˚ ∫Á‘·+‘√H˚. Á|üeTTK <äs¡Ù≈£î&ÉT >ö‘·yéT $TqHé á ∫Á‘êìøÏ ìsêà‘·. n+»Hê n©U≤Hé &Ó’¬sø£ºsY. á ∫Á‘·+ ‘Ó\T>∑T˝À ôd>∑ ù|s¡T‘√ $&ÉT<ä˝…’+~. á dæìe÷ |üsê»j·T+ bı+~Hê ø±]Ôø˘ bÕÁ‘·˝À q{Ï+∫q HêìøÏ eT+∫ ù|s=∫Ã+~. 2011 ø£eT]¸j·T˝Ÿ ∫Á‘·+˝À e÷qMj·T $\Te\≈£î ÁbÕ<Ûëq´$T∫Ãq ∫Á‘·+ |æ\¢ »$T+<ësY. Hêì ¬øØsYøÏ eTs√ eT\T|ü⁄ |æ\¢»$T+<ësY nì #ÓbıŒ#·TÃ. »j·TsêeTsêE bÕÁ‘·≈£î dü¬s’q Hê´j·T+ #˚XÊ&ÉT. á ∫Á‘·+˝À Hêì ø±yÓT&û ôd’‘·+ |ü+&ç+∫ ôwuÛ≤wt nì|æ+#·T≈£îHêï&ÉT. nXÀø˘ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫q á ∫Á‘êìøÏ &ç.mdt.sêyé ìsêà‘·. Hêì düs¡düq Vü≤] Á|æj·T q{Ï+∫+~.

2012 m+‘√eT+~ V”≤s√\T <äs¡Ùø£ u≤VüQã* sê»eTÚ[ <äs¡Ùø£‘·«+˝À q{Ï+#ê\ì ø√s¡T≈£î+{≤s¡T. Ä ø√]ø£ HêìøÏ á>∑ s¡÷|ü+˝À \_Û+∫+~. sê»eTÚ[ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫q á ∫Á‘·+˝À yÓTsTTHé ©&é˝À q{Ï+∫ ‘·è|æÔ #Ó+<ë&ÉT. ádæìe÷ ‘Ó\T>∑T‘√ bÕ≥T, ‘·$Tfi¯+, Væ≤+B uÛ≤wü˝À¢q÷ $&ÉT<ä\ ø±e&É+‘√ nø£ÿ&ç Áù|ø£å≈£î˝À¢q÷ eT+∫ kÕúq+ dü+bÕ~+#ê&ÉT. Hêì düs¡düq düeT+‘· q{Ï+∫+~. kÕsTT ø=Ás¡bÕ{Ï á ∫Á‘êìøÏ ìsêà‘·. á ∫Á‘·+ |òüTq$»j·T+ kÕ~Û+∫+~. 2012 mìï dæìe÷\T #˚XÊeTqï~ ø±<äT. m+‘· eT+∫ bÕÁ‘·\T <äø±ÿj·Tqï<˚ Ç+bÕ¬sº+{Ÿ. ne⁄qT Hêì ¬øØsY˝À #Ó|üø√<ä>∑Z eTs√ bÕÁ‘· ù|s¡T es¡TDY ø£èwüí. m{À yÓ[¢b˛sTT+~ ∫Á‘·+˝À Hêì b˛wæ+∫q á bÕÁ‘·≈£î yÓT#·TÃø√≈£î+&Ü ñ+&É˝Ò+. ‘·q Vü‰euÛ≤yê˝À¢ m+‘· |ü]D‹ kÕ~Û+#ê&√ uÒØE y˚j·÷\+fÒ á dæìe÷ #·÷&Ü*‡+<˚. Hêì, düeT+‘· eTs√kÕ] ø£*dæ q{Ï+#ês¡T. >ö‘·yéT $TqHé <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫q á ∫Á‘·+ eT+∫ $»j·T+ Ä+<äT≈£î+~.

2013 q≥q˝À sê≥T<˚˝≤\+fÒ &Ó’¬sø£ºsY ø£èwüí+eo ∫Á‘·+˝À q{Ï+#ê*‡+<˚. Hêì Ç|ü&É<˚ |üì˝À ñHêï&ÉT. á ÁøÏj˚T{Ïyé &Ó’¬sø£ºsY <äs¡Ùø£‘·«+˝À ô|’kÕ nH˚ ∫Á‘·+˝À q{ÏdüTÔHêï&ÉT. 2013 ‘·$Tfi¯ Á|üeTTK <äs¡Ù≈£î&ÉT düeTTÁ<äKì <äs¡Ùø£‘·«+‘√ ‘Ós¡¬ø≈£îÿ‘·Tqï ∫Á‘·+ C…+&Ü ô|’ ø£|æsêE. Ç+<äT˝À Hêì $_ÛqïyÓTÆq bÕÁ‘· b˛wædüTÔHêï&ÉT. neT˝≤ bÕ˝Ÿ, y˚T|òüTHê sêCŸ V”≤s√sTTqT¢>± q{ÏdüTÔHêïs¡T. ¬ø.mdt.lìyêdüHé ì]àdüTÔHêïs¡T. 58

- february 2013


- february 2013 59


LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psychology top N GHT Life trade GUIDE My CHOICE

Fashion

QUIZ COMPETET ON d ary B RTHDAYS EXCLUS VE

60

- february 2013


- february 2013 61


fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psychology top N GHT Life trade GUIDE My CHOICE QUIZ COMPETET ON d ary B RTHDAYS EXCLUS VE Sunitha

62

- february 2013


zaara

talent contact us for portfolio's and featured in TICKET 2 TOLLYWOOD m: +91 8008819333 e: editor@tollywoodmag.com - february 2013 63


2 sex psychology top

Dr. S. Balaram Babu

MBBS, MHS, FHM, ABS (USA), SSM (Oxford, UK) Certified Sex Therapist (Florida, USA) American Board Certified Cl.Sexologist Fellow of European Counsel of Sexual Medicine Consultant: Image Hospitals, Ameerpet, Hyderabad Ph: +91 9052433109, email: doct.ram@gmail.com

N GHT Life trade GUIDE My CHOICE

QUIZ e÷ eT<Ûä´ Ç+ø± @+ »s¡>∑˝Ò<äT! Hê ej·TdüT 25 dü+e‘·‡sê\T. ø±˙ Hê˝À j·T÷‘Y˝À ñ+&˚ yÓT#·÷]{° ø£ì|æ+#·fÒ¢<äT. Hê≈£î $TkÕ\T, ¬>&ɶ+ sê˝Ò<äT. Ä&Éyê]øÏ e∫Ãq≥T¢>± eNÃsêq≥Tº q÷q÷>∑T $TkÕ\T e÷Á‘·y˚T ø£ì|ækÕÔsTT. Hê n+>∑+ ≈£ L &Ü #ê˝≤ ∫qï~. eèwü D ≤\T ≈£ L &Ü ∫qï>± ñqï≥Tº nì|ækÕÔsTT. ô|’>± n+>∑+ ≈£L&Ü e+ø£s¡>± ≈£L&Ü ñqï≥Tº ø£ì|ædüTÔ+~. B+‘√ ∫qï|üŒ{Ï qT+∫ Áô|ò+&金√ ø£*dæ ‹s¡>∑˝Òø£b˛j˚Tyê&çì. Çã“+~>± |ò”\ j˚T´yê&çì. qqTï ø=C≤®yê&ÉT nì ≈£L&Ü n+≥THêïs¡T. n+‘˚ ø ±<ä T Hê >=+‘· T ≈£ L &Ü ne÷àsTT˝≤>±H˚ ñ+≥T+~. n+<ä]‘√ bÕ≥T yÓ[¢ eT÷Á‘· $düs¡®q #˚j·T˝ÒqT. dæ>∑TZ|ü&ÉT‘·T+{≤qT. Hê≈£î Ç+{À¢yêfi¯ó¢ ô|[¢ dü+ã+<Ûë\T #·÷düTÔHêïs¡T. ø±˙ Hê≈£î uÛÑj·T+>± ñ+~. Ç|üŒ{Ïes¡≈£î @ eT+<äT\T yê&É˝Ò<äT. @ &Üø£ºsYì ≈£L&Ü dü+Á|ü~+#·˝Ò<äT. f…q¸Hé‘√ #·∫Ãb˛‘·THêïqT. á ø±s¡D+>± E≥Tº ≈£L&Ü $|üØ‘·+>± sê*b˛‘·T+~. ø£fi¯¢øÏ+<ä ^‘·˝§#êÃsTT. ìÁ<ä dü]>±Z |ü≥ºfÒ¢<äT. ñqï n+<äeT+‘ê b˛sTT+~. @+ #˚j·÷˝À ns¡ú+ ø±efÒ¢<äT. BìøÏ |ü]cÕÿs¡eTT+<ë? ˝Òø£ #êy=ø£ÿfÒ e÷s¡Ze÷?

nsTT @<√ $<Ûä+>± ãj·T{ÏøÏ yÓfi¯¢&É+ Çe˙ï ≈£L&Ü f…k˛ºd”ºsêHé‘√ eTT&ç|ü&ç ñqï #·s¡´\T. ø±˙ ø=ìïø±s¡D≤\ e\¢ f…k˛ºd”ºsêHé $&ÉT<ä\ ø±ø£b˛‘˚ á düeTdü´\T ekÕÔsTT. n~ Áu…sTTHé˝À ñ+&˚ ôV’≤b˛<∏ä˝≤eTdt dü]>±Z |üì#˚j·Tø£b˛e&É+, |æ≥÷´≥Ø |üì#˚j·Tø£b˛e&É+, ˝Ò<ë f…d”ºdt dü]>±Z |üì#˚j·Tø£ b˛e&É+ e\¢ ø±e#·TÃ. @~ @yÓTÆHê $Ts¡T ìs¡¢ø£å´+ #˚j·T≈£î+&Ü M˝…’q+‘· ‘·«s¡>± <ä>∑Zs¡˝À ñ+&˚ ôdø±‡\õdtºqT ø±˙ <ä>∑Zs¡˝À ñ+&˚ m+&√Ŭø’Hê\õdüTºqT >±˙ dü+Á|ü~ùdÔ á düeTdü´ qT+∫ ãj·T≥|ü&É>∑\s¡T. ndü\T á Vü‰s√àHé\T m+‘Ó+‘· kÕúsTT˝À $T˝À ñ‘·Œ‹Ô ne⁄‘·THêïsTT, @$ ‘·>±ZjÓ÷ ‘Ó\T düTø=ì Øô|¢dt #˚kÕÔs¡T. <ëìe\¢ ¬>&ɶ+, $TkÕ\T sêe&É + , j· T e«HêìøÏ dü + ã+~Û + ∫q e÷s¡ T Œ\T »s¡T>∑T‘êsTT. Ä\dü´+ #˚j·Tø£+&ç.

COMPETET ON d ary B RTHDAYS EXCLUS VE

$T≈£îqï \ø£åD≤\ Á|üø±s¡+ $T düeTdü´qT ôV’≤b˛>=Hê&ç»+ nH=#·TÃ. Á|ü<Ûëq+>± j·TTe≈£î\T j·Te«q+˝ÀøÏ e∫Ãq ‘·sê«‘· yê]˝À|ü\ f…k˛ºd”ºsêHé nH˚ Vü‰s√àHé f…d”ºdt˝À $&ÉT<ä˝Ö‘·÷ ñ+≥T+~. ø=ìï ø±s¡D≤\ e\¢ X¯Øs¡+˝À $&ÉT<ä\ ø±yê*‡q f…k˛ºd”ºsêHé nH˚ Vü‰s√àHé ñ‘·Œ‹Ô ø±ø£b˛e&É+ e\¢ j·Te«q+˝À sêyê*‡q e÷s¡TŒ\T sêø£b˛e#·TÃ. <ëìï ôdø£+&ÉØ ôd≈£î‡e˝Ÿ ø±´¬sø£ºsY‡ n+{≤+. |ü⁄s¡Twüß˝À¢ >=+‘·T e÷s¡≥+. $TkÕ\T, ¬>&ܶ\T sêe&É+, ìÁ<äeT<Û´ä ˝À n+>∑d+úü uÛHÑ ê\T ø£\>∑&+É , ôd≈£î‡e˝Ÿ Ä˝À#·q\T (bòÕ+≥d”dt n+{≤+) sêe&É+, Ms¡´+ ñ‘·Œ‹Ô 64

- february 2013

ÄsY.¬ø.ôV’≤<äsêu≤<é

yê´j·÷e÷\T ≈£L&Ü #˚kÕÔqT. wüß>∑sY, _|æ e+{Ï yê´<ÛäT\T ≈£L&Ü ˝Òe⁄. $T≈£î+&˚ düeTdü´qT $Ts¡T ø£¬sø˘>º ±H˚ >∑T]Ô+#ês¡T. n+<äT˝À ˇø£{Ï oÁ|òüTdüÿ\q+. n+fÒ ‘=+<äs¡>± Ms¡´+ &çXÊÃ]® ø±e&É+. ¬s+&√~ uÛÑj·T+ e\¢ ø£*–q n+>∑düú+uÛÑq ˝ÀbÕ\T. Bìï ô|sYbòÕ¬sàHé‡ j·÷+¬>Ì®sTT{° n+{≤+. $T≈£î #Ó&ÉT n\yê≥T¢ ˝Òeì... Äs√>∑´+>± ñ+{≤qì #ÓãT‘·THêïs¡T. ø±ã{Ϻ $T˝À Vü‰s√àHé‡ ˝ÀbÕ\T ñ+&É&É+ #ê˝≤ ‘·≈î£ ÿe. $TeTà*ï $Ts¡T ìj·T+Á‹+#·Tø√ø£b˛e&ÜìøÏ ø±s¡D+... ∫qï|üŒ{ÏqT+∫ $T≈£î $Ts¡T>± Msê´ìï ‘=+<äs¡>± ]©CŸ #˚düTø√e&É+ n\yê≥T #˚düT≈£îHêïs¡T. n˝≤π> ‘Ó*j·Tì uÛÑj·T+, @<√ qwüº+ »s¡T>∑T‘·T+<äH˚ <ëì >∑T]+∫ |ü<˚ |ü<˚ Ä˝À∫düTÔHêïs¡T. á düeTdü´\ qT+∫ $Ts¡T ‘=+<äs¡>± uÛÑj·T≥|ü&=#·TÃ. ˇø£{Ï kÕº|t kÕºsYº f…øÏïø˘. >∑‘·+˝À Bì >∑T]+∫ {≤©e⁄&é e÷´>∑C…’Hé˝À $e]+#·T≈£îHêï+. á ôdø˘‡<∏Ós¡|” $<Ûëq+ <ë«sê $Ts¡T ÁbÕø°ºdt #˚ùdÔ m≈£îÿeùd|ü⁄ ôdø˘‡ #˚j·T>∑*π> neø±X¯eTT+~. <ëìe\¢ $T≈£î $T uÛ≤s¡´≈£î dü+‘·è|æÔ ø£\T>∑T‘·T+~. |ò”y˚T˝Ÿ ÄHé {≤|t bıõwüHé e\¢ m≥Te+{Ï qcÕº\T ˝Òe⁄. n+‘˚ø±<äT Åd”Ô\≈£î Ç˝≤ #˚j·T&É+ e\¢ m≈£îÿe dü+‘·è|æÔ ø£\T>∑T‘·T+<äì XÊÅd”Ôj·T+>± ìs¡÷|æ+#·ã&ç+~. uÛÑj·T+, Ä+<√fi¯q ˝Ò≈£î+&Ü $T ôd≈£î‡e˝Ÿ ˝…’|òtì Äq+<äeTj·T+ #˚düTø√+&ç. mdtmdtÄsY◊ nH˚ ø=ìï eT+<äT\T yÓ’<ä´\T |üs¡´y˚ø£åD˝À yê&ç‘˚ á düeTdü´qT+∫ #ê˝≤ ‘·«s¡>± ãj·T≥øÏekÕÔs¡T.

Hê ej·TdüT‡ 32 dü+e‘·‡sê\T. $yêVü≤+ »]– ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê˝…’+~. H˚qT Hê uÛ≤s¡´‘√ ôdø˘‡˝À bÕ˝§Zqï|ü&ÉT #ê˝≤ ‘=+<äs¡>± W{Ÿ nsTT‘√qTHêï. ø=ìï dü+<äsꓤ˝À¢ Hê uÛ≤s¡´ Hê ô|’q ñ+&ç ôdø˘‡ #˚ùdÔ... m≈£îÿe ùd|ü⁄ ôdø˘‡ #˚düTÔqï uÛ≤eq ø£\T>∑T‘√+~. Ç˝≤ ôdø˘‡ #˚ùdÔ Á|üe÷<äø£s¡eTì HêÁô|ò+&é‡ #ÓbÕŒs¡T. <ëìefi¯¢ Ms¡´ø£D≤\T, eèwüD≤\T <Óã“‹+{≤j·Tì #ÓãT‘·THêïs¡T. uÛÑj·T+‘√ Hê≈£î oÁ|òüTdüÿ\q+‘√ bÕ≥T... n+>∑düú+uÛÑq ˝ÀbÕ\T ≈£L&Ü edüTÔHêïsTT. ô|’q H˚qT ñ+&ç ôdø˘‡ #˚ùdÔ ‘=+<äs¡>± W{Ÿ nsTTb˛‘·THêïqT. ÄyÓT Hê ô|’q ñ+&ç ôdø˘‡ #˚ùdÔ... uÛÑj·T+ e\¢ n+>∑düú+uÛÑq ø£\>∑fÒ¢<äT. mHé$, KeTà+ ádüeTdü´≈£î |ü]cÕÿs¡eTT+<ë? Hê˝≤+{Ï yêfi¯ó¢ á Á|ü|ü+#·+˝À ñ+{≤sê? ˝Òø£ H˚H=ø£ÿ&çH˚Hê? Hê≈£î Hê $yêVü≤+ »]– ¬s+&ÉT HÓ\˝…’+~. Hê uÛ≤s¡´ #ê˝≤ Ç‘·s¡Á‘ê #Ó&ÉT n\yê≥T¢ @$T ˝Òe⁄. n|ü&É|ü&ÉT


n+<ä+>± ñ+≥T+~. H˚qT ≈£L&Ü #ê˝≤ <äè&ÛÉ+>± ñ+{≤qT. Çwüº|ü&ç ô|[¢ #˚düT≈£îHêï+. e÷ ‘=* sêÁ‹ ø±fi¯sêÁ‹>± e÷]+~. yÓTT<ä{Ï eT÷&ÉTs√E\T #ê˝≤ |òüTÀs¡+>±, ˙ #ê‹ ˙#·+>± >∑&ç#êsTT. |üP]Ô>± ô|òsTT˝Ÿ nsTT´+~. Hê eTTK+ #·÷|æ+#·Tø√˝Òì |ü] dæú‹ e∫Ã+~. á $wüj·T+ ÄyÓT ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\≈£î #Ó|æŒ+~. yêfi¯¢+<äs¡÷ $|üØ‘·+>± >=&Ée #˚XÊs¡T. qqTï eT>±&ÉT ø±<äT nì nHêïs¡T. á $wüj·T+ }s√¢ yêfi¯¢≈£î ≈£L&Ü ‘Ó*dæ+~. e÷ |üs¡Te⁄ b˛sTT+~. e÷ ne÷à Hêqï\T ≈£L&Ü ‘·˝…‘·TÔø√˝Òì |ü]dæú‹. Hê uÛ≤s¡´ m+‘· n+<ä+>± ñHêï.. ø√]ø£\T ø£\>∑f<¢Ò Tä . $&Ü≈£î\≈£î yÓfió¯ +Ô <˚y÷Ó nì uÛj Ñ T· y˚Tk˛Ô+~. #ê˝≤ ø√|ü+>± ≈£L&Ü ñ+~. #·∫Ãb˛yê\ì|ædüTÔ+~. Hê uÛ≤s¡´qT @<Ó’Hê #˚j·÷\ì|æk˛Ô+~. BìøÏ |ü]cÕÿs¡+ @+{Ï #· ∫ Ãb˛e&Ü\T, #· + |ü ⁄ ø√e&Ü\T dü e Tdü ´ \≈£ î |ü ] cÕÿsê\T ø±<äT. ∫sê≈£î, &çÁô|wüHé˝À ñqï|ü&ÉT HÓ¬>{Ïyé <∏ë{Ÿ‡ ø£\T>∑T‘·T+{≤sTT. ø±˙ï BqTï+∫ ãj·T≥|ü&Ü*. $T≈£îqï düeTdü´qT ôdø˘‡˝…dt e÷´πsC…dt n+{≤s¡T. ô|[¢ »s¡T>∑T‘·T+~ ø±˙ ôdø˘‡ »s¡><∑ Tä . eTq <˚X+¯ ˝À Ç$ #ê˝≤ ø±eTHé>± »]π> $wüj·T+. $T ˇø£ÿ] J$‘·+˝À e÷Á‘·y˚T »s¡T>∑T+<äì nqTø√ø£+&ç. ø±ø£b˛‘˚ uÛ≤sê´ uÛÑs¡Ô\ eT<Ûä´ Hê\T>∑T >√&É\ eT<Ûä´ »]π> $wüj·÷ìï n‘êÔ e÷eT\‘√, ‘·*¢‘·+Á&ÉT\‘√, ã+<ÛäTe⁄\‘√, }s√¢ yêfi¯¢‘√ #Ó|üø=ì J$‘êìï qs¡øÁ£ bÕj·T+ #˚dTü ≈£î+≥THêïs¡T. Bìï n+<ä]‘√ #Ó|üø=ì ˝Òìb˛ì düeTdü´\T düèwæº+#·T≈£î+≥THêïs¡T. $T~ #ê˝≤ ‘˚*ø£ düeTdü´. Bì qT+∫ #ê˝≤ düT\uÛÑ+>± ãj·T≥|ü&=#·TÃ. $Ts¡T ns¡®+≥T>± <ä>∑Zs√¢ ñ+&˚ ôdø±‡\ õdtºì ˝Ò<ë n+Á&Ü\õdtºì dü+Á|ü~+#·+&ç. ]– kÕÿHé |üØø£å\T, |æHêsTT˝Ÿ &Ü|òü¢sY |üØø£å\T, f…k˛ºd”ºsêHé |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+∫ $T eT>∑‘·HêìøÏ dü+ã+~Û+∫q $esê\T sêã&É‘ês¡T. Hê ÁbÕø°ºdt˝À s√p ø£˙dü+ eT÷&ÉT ˝Òø£ Hê\T>∑T πødüT\T Ç˝≤+{Ï$ edüTÔ+{≤sTT. 99XÊ‘·+ eT+~ ¬s+&ÉT HÓ\\ Á{°{ŸyÓT+{Ÿ ‘·sê«‘· ‘·eT yÓ’yêVæ≤ø£ J$‘êìï Äq+<äeTj·T+ #˚dTü ≈£î+≥THêïs¡T. nsTT‘˚ BìøÏ zs¡TŒ+&Ü*. &Üø£ºsY #Ó|æŒq $<Ûä+>± eT+<äT\T yê&Ü*. uÛ≤sê´ uÛÑs¡Ô\ eT<Ûä´ ]˝ÒwüHé wæ|t #Ó&É>=≥Tºø√≈£î+&Ü #·÷düTø√yê*. n˝≤ ˝Òø£b˛‘˚ mìï eT+<äT\T yê&çHê Á|üjÓ÷»q+ ñ+&É<äT.

|æmHé ‘ÓHê*

H˚qT ]– kÕÿHé, ø±yÓs√ïÁ>∑|ò”, &ç◊dæd” e+{Ï |üØø£å\T #˚sTT+#·T≈£îHêïqT. Ä ‘·sê«‘· Ä+Á&Ü\õdtº #Ó|æŒq $<Ûä+>± eT+<äT\˙ï #·ø£ÿ>± yê&ÜqT. ø±˙ Hê düeTdü´ |ü]cÕÿs¡+ ø±˝Ò<äT. Hê uÛ≤s¡´ <ä>∑Z]øÏ yÓ[¢q|ü&ÉT dü¬s’q $<Ûä+>± n+>∑düú+uÛÑHê\T ø£\>∑fÒ¢<äT. <ëìe\¢ Ç<ä›s¡+ ndü+‘·è|æÔ>± ñHêï+. ndü\T Hê≈£î ôdø˘‡ n+fÒH˚ uÛÑj·T+ y˚k˛Ô+~. uÛ≤s¡´≈£î @<√ kÕ≈£î #Ó|æŒ ‘·|æŒ+#·T≈£î+≥THêïqT. eT+<äT\T yê&ç, |üØø£å\T #˚sTT+∫ Ç|üŒ{ÏøÏ Hê\T>∑T HÓ\\T nsTT´+~. m≥Te+{Ï |òü*‘·+ ˝Ò<äT. Á{°{ŸyÓT+{Ÿ ø√dü+ Ç|üŒ{Ïπø q\uÛ…’ qT+∫ j·÷uÛ’… y˚\T Ks¡Tà |ô {≤ºqT. ej·÷>Á ± {≤u…{¢ ‡Ÿ y˚dTü ≈£îHêï düs¬ q’ n+>∑d+úü uÛHÑ ê\T ø£\>∑˝<Ò Tä . H˚qT q|ü⁄+dü≈î£ &çHê? $&Ü≈£î\T ˇø£ÿfÒ e÷s¡eZ ÷? |ü]cÕÿs¡ e÷s¡+Z #Ó|Œü +&ç. ]^ kÕÿHé |üØø£å nH˚~ ìÁ<ä˝À n+>∑düú+uÛÑHê\qT |üØø£å #˚ùd≥Te+{Ï Á|üÁøÏj·T. Ç~ nyÓT]Hé m|òt&ç@ nÁ|üPe˝Ÿ bı+~q |üØø£å. Bì <ë«sê $T≈£î+&˚ düeTdü´ XÊØs¡ø£yÓTÆ+<ë ˝Òø£ e÷qdæø£yÓTÆ+<ë nH˚~ ìsê›s¡D ne⁄‘·T+~. eT÷&ÉT s√E\T es¡Tdü>± á |üØø£å\T #˚kÕÔs¡T. $Ts¡T sêdæq ¬s+&√ s¡ø£yÓTÆq |üØø£å ø±yÓ¬sïCÀÁ>∑|ò” &ç◊dædæ. Ç~ $T n+>±ìøÏ Ç+»ø£åHé Ç∫à <ëì˝À ø£\ sY &Ü|òü¢sY |üØø£å ìs¡«Væ≤+∫ n+>±ìøÏ dü+ã+~Û∫q ã¢&é düs¡Tÿ´˝ÒwüHé, ø£+&Ésê\ |üìrs¡T dü]>±Z ñ+<ë? ˝Ò<ë? ©πøJ @eTHêï ñ+<ë? nH˚ $wüj·÷\T ‘Ó\TdüT≈£î+{≤+. á ¬s+&ÉT |üØø£å\T #ê˝≤ eTTK´yÓTÆq$. mH√ï $<Ûë\T>± eTq≈£î ˝À|ü\ ñ+&˚ düeTdü´\qT ne>±Vü≤q #˚kÕÔsTT. $Ts¡T eT+<äT\T yê&Üs¡ì #ÓbÕŒs¡T. ø±˙ @+ eT+<äT\T yê&Üs¡T? m+‘· yÓ÷‘ê<äT˝À yê&Üs√ sêj·T˝Ò<äT. Vü‰s√àHé‡ ˝ÀbÕ\THêïjÓ÷ ˝Òy√ düŒwüº+>± #Ó|üŒ˝Ò<äT. f… k˛ºd”ºsêHé ˝À|üeTT+fÒ $Ts¡T mìï ej·÷Á>± eT+<äT\T yê&çHê |òü*‘·eTT+&É<äT. HÓ’Á{Ïø˘ Ĭø’‡&é nH˚ n>±´dt ]©CŸ nsTT‘˚H˚ n+>∑düú+uÛÑHê\T »s¡T>∑T‘êsTT. ø±˙ f… k˛ºd”ºsêHé Vü‰s√àHé ˝À|üeTT+fÒ á >±´dt ]©CŸ ø±<äT. Ç˝≤+{Ï yês¡T ej·÷Á>± y˚düT≈£îHêï>±˙ ô|<ä›>± ˝≤uÛÑ+ ñ+&É<äT. @e÷Á‘·+ Ä\dü´+ #˚j·T≈£î+&Ü $T uÛÑs¡Ô‘√ bÕ≥T... yÓ+≥H˚ $T <ä>∑Zs¡Tqï ôdø±‡\õdtº <ä>∑Z]¬ø[¢... dü¬s’q $<Ûä+>± ôdø˘‡ øöì‡*+>˘ #˚sTT+#·Tø√+&ç. Vü‰s√àHé ˝ÀbÕ\T+fÒ dü]#˚sTT+#·Tø√+&ç. n|ü&ÉT e÷Á‘·y˚T ej·÷Á>± |üì#˚düTÔ+~.

m+mdt u…+>∑fi¯Ss¡T

Hê ej·TdüT‡ 25 dü+e‘·‡sê\T. H˚qT dæìe÷ f… ø° ï wæ j · T Hé > ± |ü ì #˚ d ü T Ô H êïqT. Hê≈£ î >∑ ‘ · 15 @ fi¯ó¢>± Vü≤düÔÁ|üjÓ÷>∑+ #˚düT≈£îH˚ n\yê≥T+~. s√E Vü≤düÔÁ|üjÓ÷>∑+ #˚düTø√ø£b˛‘˚ ìÁ<ä|ü≥º<äT. Á|ü‹s√E wü O {Ï + >˘ dü e Tj· T +˝À m+‘√eT+~ n+<ä y Ó T Æ q Å d ” Ô \ qT #· ÷ dü T Ô + {≤qT. s√p mes√ ˇø£ ] ì } Væ≤+#·Tø=ì Vü≤düÔÁ|üjÓ÷>∑+ #˚düT≈£î+{≤qT. á eT<Û˚´ e÷ j·T÷ì{Ÿ˝À ˇø£e÷àsTT‘√ |ü]#·j·TyÓTÆ+~. nyÓT≈£î ô|fi¯¢sTT+~. ø±˙ uÛÑs¡Ô ≥÷s¡¢˝ÀH˚ m≈£îÿe>± ñ+{≤&ÉT. Hêø£+fÒ ÄyÓT ej·TdüT˝À ô|<ä›. uÛÑs¡Ô˝Òì düeTj·T+˝À Ç+{Ïø=∫à dô ø˘‡ #˚jT· eTì ø√]+~. zs√E yÓfi≤¢qT. ø±˙ ÄyÓT m+‘· Áù|πs|æ+∫Hê ≈£L&Ü Hê˝À n+>∑düú+uÛÑq\T ø£\>∑˝Ò<äT. ôdø˘‡ #˚j·T˝Òø£b˛j·÷qT. ÄyÓT #ê˝≤ ø√|üŒ&ç+~. ˙≈£î eT>∑‘·q+ ˝Ò<äì... ô|[¢ #˚düTø√e&É+ <ä+&É>∑.. nì ‹{Ϻ+~. Hê≈£î m+‘√ dæ>∑Zì|æ+∫+~. #·∫Ãb˛yê\ì|æ+∫+~. á $wüj·T+ me«]ø° #ÓbıŒ<ä›ì ø√sêqT. ÄyÓT düπsq+~. s√p Vü≤düÔÁ|üjÓ÷>∑+ #˚düTø√e&É+ e˝Ò¢ Hê≈£î á ˝À|ü+ e∫Ã+<˚yÓ÷.. nH˚ nqTe÷q+ ø£\T>∑T‘√+~. ø±˙ Vü≤düÔÁ|üjÓ÷>∑+ e÷qTø√˝Òø£ b˛‘·THêï. @+ #˚j·÷˝À ns¡ú+ ø±efÒ¢<äT.

eTTK´+>± $T]ø£ÿ&É ns¡ú+ #˚düTø√yê*‡+~ @$T≥+fÒ.... nÁø£ e T dü + ã+<Û ë \T, yê{Ï e\¢ e#˚ à nqsêú \ T. $T≈£î n+>∑+ düú+_Û+#·ø£ b˛e&ÜìøÏ ø±s¡D+.. ôdø˘‡ #˚<ë›eTqT≈£îqï düeTj·T+˝À f…q¸Hé ø£*– ñ+&Ée#·TÃ. <ëH˚ï ô|sYbòÕ¬sàHé‡ j·÷+¬>Ì®sTT{° n+{≤+. Vü≤&Ü$&ç>±, uÛÑj·T+uÛÑj·T+>± ôdø˘‡ #˚ùdyê]øÏ, ‘·eT $T<ä ‘·eT≈£î qeTàø£+ ˝Òì yê]øÏ á düeTdü´ ø£\T>∑T‘·T+~. yê]˝À @ ˝À|ü e T÷ ñ+&É ø £ b ˛e#· T Ã. $T dü e Tdü ´ ≈£ L &Ü n˝≤+{Ï<˚ nì|æk˛Ô+~. eTs√ $wüj·T+... Vü≤düÔÁ|üjÓ÷>∑+ #˚ d ü T ø√e&É + e\¢ $T≈£ î qwü º + »s¡ T >∑ T ‘· T +<ä H ˚ ~ XÊÅd”Ôj·T+>± mø£ÿ&Ü ìsê›s¡D ø±˝Ò<äT. ádüeTdü´≈£î #ê˝≤ ‘˚*¬ø’q |ü]cÕÿs¡eTT+~. $Ts¡T yÓ+≥H˚ ôd≈£î‡e˝Ÿ |òæJwæj·THéì dü+Á|ü~+∫ |üØø£å\T #˚sTT+#·Tø√+&ç. $T~ XÊØs¡ø£+>± ø£*–q ˝À|üe÷? ˝Òø£ e÷qdæø£ ˇ‹Ô&ç e\¢ ø£\T>∑T‘·Tqï ˝À|üe÷? nH˚~ ‘Ó\TdüTÔ+~. Ä ‘·sê«‘· ô|[¢ #˚düTø=ì düTK+>± dü+kÕs¡+ #˚düTø√+&ç. n˝≤ ø±<äì &çÁô|wüHé≈£î ˝ÀqsTT‘˚ $T düeTdü´ Ç+ø± rÁeeTe⁄‘·T+~.

lqT, ôV’≤<äsêu≤<é

- february 2013 65


d ary B RTHDAYS EXCLUS VE 01

february

02

03

04 05 LittleStar

06

66

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

- february 2013

qe⁄«\ &ÜHé ÁãVü‰àq+<ä+, n\Hê{Ï Vü‰dü´q≥T&ÉT düT<Ûëø£sY, ø±´¬sø£ºsY q≥T&ÉT •yêJsêC≤, ø£yÓT&çj·THé qT+∫ V”≤s√>± ≥sYï rdüT≈£îqï düT˙˝Ÿ, V”≤s√\T sê»X‚KsY, düTeT+‘Y, »>∑|ü‹u≤ãT, Hêì, ‘ês¡ø£s¡‘·ï, V”≤s√sTTHé‡ Bøå±ùd<∏é, }]àfi¯, $Tsê C≤dæàHé, dü<ë|òt e+{Ï dæ˙ ‘ês¡\ ãsYÔ&˚ |òæÁãe]˝ÀH˚. n˝≤π> Á|üeTTK <äs¡Ù≈£î\T $X¯«Hê<∏é, >ö‘·yéT $TqHé, ‘˚»‘√bÕ≥T ìsêà‘·\T @m+.s¡‘·ï+, |üPs¡í#·+<äsY sêe⁄ e+{Ï ‘Ó\ T>∑T ∫Á‘· |ü]ÁX¯eT >∑]«+#·<ä>∑Z dæ˙ ~>∑ZC≤\T |ü⁄{Ϻ+~ |òæÁãe]˝ÀH˚. M]‘√ bÕ≥T áHÓ\˝À |ü⁄{Ϻqs√E »s¡T|ü⁄ø√qTqï ‘Ó\T>∑T #·\q ∫Á‘· Á|üeTTKT\+<ä]ø° »qà~q X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T. 1. Brahmanandam sudhakar 4. am rathnam rajashekar urmila 5. maganti babu 8. y vijaya 9. sumanth 12. jagapathi babu 14. Deeksha Seth 15. Meera Jasmine a. purnachander rao 17. Sadhaf sagar 19. k. vishwanath 20. vijaya nirmala 22. teja tarakarathna 24. naani poojabhat 25. gautham menon 26. shivajiraja 28. ravali suneel 29. vinod kumar

actor actor producer actor actress producer actress actor actor actress actress producer actress director director director, actress director actor actor actress director actor actress actor actor

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


5 5 2


Golden opportunity in capital city DTCP approved

at shadnagar

HurRy! Book Now

for Rs

3.45

lakh

Features & Benefits

• Guarded Community • All-round Fencing • 24x7 Security • Provision for Social Infrastructure • Water & electrical Lines • Avenue Plantation • Perfect Vaastu • Property Management Services

Avail Free membership on own clubs across Country For more details Contact: Ravindra - Director (Business Development)

98490 13340, 95054 80291

ravindra@karthikme.com ravindratalluri19@gmail.com


Call Toll Free Hair Helpline

1800-3070-0307 (8am to 8pm)

Vcare Super Speciality Hair Clinic, #8-2-629/K, 1st Floor, Shivalik Plaza, Road No.1, Banjara Hills, Hyderabad - 500034, I Tel : +91 40 -23316708, +91 77 9999 5999 Email : hyderabad@vcarehairimplant.com I www.vcarehairimplant.com

Tollywood Magazine February - 2013  

Tollywood Magazine February - 2013

Tollywood Magazine February - 2013  

Tollywood Magazine February - 2013

Advertisement