Page 1

RNI No: APTEL/2003/10076 Postal Reg No: HD/1152/2011-13

j· T dt . >√bÕ˝` ¬ s &ç ¶ 24 CRAFTS

DEC ISSUE 12 2011 VOL 08

` 20

PAWAN POWER PACK PERFORMANCE IN

PANJAA

s¡$‘˚» ì|ü⁄a

Á|üuÛ≤dt dæ˙ »Øï

eTT<äT›˝§*Rø eTT<äT›>∑TeTà

ùdïVü≤

|ü+C≤ |üesY #·÷|üqTqï

|üeHé ø£fi≤´DY


"THE MORE YOU DREAM THE FURTHER YOU SUCCEED" - Murali Mohan Ravi Editor in Chief : Executive Editor : Assosiate Editor : Creatives : Business Head : Business Development Manager : Photography : Stylist & Fashion Designer : Publication Consultant : Marketing By : Distributed By :

Murali Mohan Ravi Wahed Abdul Madhavii Rayyapati SS Digvijesh V. Vishwaanathan Srinivas Chebolu Rajesh Mindi Varsha Patvari Raghurama Raju Kalidindi Kaarthik Media & Entertainment Times Agencies

FOR ADVERTISEMENT ENQUIRES CALL : +91 8008826444 Media Partners: Follw Us On :

facebook.com/tollywoodmag

twitter.com/tollywoodmag

email: editor@tollywoodmag.com www.tollywoodmag.com

subscription 1 year (12 issues) : Rs 200

2 Year ( 24 issues) : Rs 380

Name:_______________________________________________________________________ Address: _____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ City: ____________________________ Pin:________________________________________ Phone Number: ___________________Email Id:_____________________________________ Please find enclosed cheque/dd no: _________________________ Date: ________________ IN FAVOR OF : KAARTHIK MEDIA & ENTERTAINMENT Mailing Address: Kaarthik Media & Entertainment, Plot No: 445/2 Road No 20, Jubilee Hills, Hyderabad – 500034 Ph: 040 6455 3444 Terms & Conditions 1. Rates are valid for Hyderabad only. For delivery to other parts of Andhra Pradesh add Rs 40 per 12 issues, Rs 80 for 24 issues. 2. Kaarthik Media & Entertainment is not responsible for postal delays or delivery failures. 3. Subscriptions are not refundable. 4. All disputes are subject to the exclusive jurisdiction of competent courts in Hyderabad only.

GOT TALENT

WANNA BE FEATURED IN

SEND your DETAILS and PORTFOLIO to editor@tollywoodmag.com

Edited, Printed, Published and Owned by Murali Mohan Ravi, Flat # 410, D-Block, Keerthi Apartments, Yellareddyguda, Hyderabad – 500073 and Printed at Kala Jyothi Process Pvt Ltd, 1-1-60/5, RTC X Roads, Hyderabad – 500020 Designed at Kaarthik Media & Entertainment, Plot No: 445/2 Road No 20, Jubilee Hills, Hyderabad – 500033, All rights are reserved. Republishing in whole or part without written permission is prohibited. TOLLYWOOD takes no responsibility for unsolicited photographs or material. All photographs, unless otherwise indicated, are used for illustrative purposes only. PUBLISHED FOR THE MONTH OF DECEMBER 2011 – VOLUME 8 ISUUE 12, RNI No: APTEL/2003/10076 Postal Reg No: HD/1152/2011-13

4

- DECEMBER 2011


PAWAN POWER PACK PERFORMANCE IN

PANJAA < >08 {≤©e⁄&é

36

q÷´dt

>18

dü+Áø±+‹ ø±qTø£>±

>20

{≤©e⁄&é ]eP´

düTeT<ÛäTs¡ <äèX¯´ø±e´+ ªlsêeTsê»´+µ, k˛ k˛>± ªk˛˝Àµ Á|æeP´

>23 ø=©e⁄&é

q÷´dt

u…»yê&É, yÓHÓï\ 1.5 ‘·$Tfi¯ dæìe÷ $X‚cÕ\T >24 u≤©e⁄&é

q÷´dt

Væ≤+B dæìe÷ $X‚cÕ\T >25 Vü‰©e⁄&é

q÷´dt

>30 Vü‰{`

n+&é ôd’adæ

eTT<äT›˝§*πø eTT<äT›>∑TeTà -ùdïVü≤ n+<ë\ Vü≤]$\T¢ Äq+<ë\ |üP»\T¢ -eT<ÛäT]eT >34

ã÷´{° {Ï|t‡

>36

{≤©e⁄&é ø£esYk˛º]

Ç+^¢wt dæìe÷ $X‚cÕ\T

ø√eT\yÓTÆq ≈£îs¡T\ k˛j·T>∑+

>26

24 Áø±|òtº‡

>29

{≤©e⁄&é mø˘‡≈£L¢õyé

|ü+C≤ |üesY #·÷|üqTqï |üeHéø£fi≤´DY >39 _ôV’≤+&é <ä ñ&é‡

e÷´Hé _ôV’≤+&é áCŸ <ä yÓTsTTHé -mdt.>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ Ç+≥s¡÷«´ <äs¡Ù≈£î&çøÏ yê´bÕs¡+ >∑T]+∫ ‘Ó*düT+&Ü*- eT<ÛäTs¡ l<ÛäsY¬s&ç¶

DEC 2011 6

- DECEMBER 2011

{Ϭøÿ{Ÿ ≥T {≤©e⁄&é

>48

∫{Ÿ#ê{Ÿ

>52

ôdø˘‡ n+&é ôd’ø±\õ

>58

mø˘‡≈£L¢õyé

>60

]yÓ’+&é

nqTuÛÑ÷‹øÏ düŒ+<äH˚ ø£$‘·«+yÓHÓï\ø£+{Ï

ªì|üµ

>21 {≤©e⁄&é

>46

Áô|òwt {≤˝…+{Ÿ |ü]#·j·T y˚~ø£

‘Ó\T>∑T dæìe÷ $X‚cÕ\T

>40 {≤©e⁄&é

Åd”Ô\˝À ôdø˘‡ ndü+‘·è|æÔ >54 HÓ’{Ÿ ˝…’|òt >56 ÁfÒ&é¬>’&é >57 {≤|t 10

u§&ÉT¶ #·÷&ÉT u§&ɶ+<ä+ #·÷&ÉT Á|üuÛ≤dt dæ˙ »Øï

˝§πøwüHé

düT>∑+<Ûä eTH√Vü≤s¡yÓTÆq Væ≤˝Ÿ ùdºwüHé-Vü‰sY‡© Væ≤˝Ÿ‡ >42 bòÕ´wüHé

contents

>62 f…©e⁄&é

$ø£è‘· |ü+<∏ë˝À kÕ>∑T‘·Tqï ]j·÷*{° c˛dt >64 øÏ«CŸ

>65

yÓTÆ #ÛêsTTdt

>66

&Ó’Ø

y˚Tì $s¡T|ü⁄\‘√ eT‘ÓÔøÏÿdüTÔqï eTT<äT›>∑TeTà\T


Dr.Rahmi shetty

Cosmetic physician ( also known as Bollywood doctor )


NEWS HAPPENINGS

LIFE style HOT SPICY CHIT CHAT

eTeT‘·PA ô|[flRAZZI u≤C≤\T

ªªÄø£˝ÒùdÔ nqï+ ô|&É‘ê... n*kıùdÔ ÄsTT˝Ÿ ô|&É‘ê...µµ n+≥÷ Ä+Á<Ûä<˚XÊìï ‘·q >±q e÷<ÛäTs¡´+‘√ ñÁs¡÷‘·\÷–+∫q eTeT‘· ô|[fl≈£L‘·Ts¡T ø±uÀ‘√+~. es¡T&ÉT Á|üJ‘Y eTeT‘· u≤\´ ùdïVæ≤‘·T&ÉT, <ä÷s¡|⁄ü ã+<ÛTä e⁄. 11.11.11q M] ì•Ã‘ês¡ú+ ø=∫Ã˝À Á|ü J ‘Y Á|ü ‘ ˚ ´ ø£ + >± ø£ { Ï º ∫ Ãq ã+>±¢ ˝ À »]–+~. ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T, ùdïVæ≤‘·T\ eT<Ûä´ ÄVü‰¢<äø£s¡+>± »]–q á y˚&ÉTø£˝À &çôd+ãsY 28q $yêVü≤+ #˚j·÷\ì ô|<ä›\T düTeTTVüAs¡Ô+ ìs¡ísTT+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ‘·$Tfi¯+˝À $XÊ˝Ÿ, ns¡TDY $»jYT\‘√ dæìe÷\T #˚düTÔqï eTeT‘· ô|[fl dæìe÷\ øÏ n&ÉT¶ ø±<ä+{À+~. Ábıô|òwüq˝Ÿ ˝…’|òtøÏ |ü s ¡ ‡ q˝Ÿ ˝… ’ | ò t ø Ï eTT&ç ô |≥º e <ä › + {À+B eTT<äT›>∑TeTà. eT]+πø+... Ä˝Ÿ <ä u…dtº eTeT‘ê....!

|üs¡Tyê\ k˛j·T>∑+ ‘ê|æ‡ u≤©e⁄&é Áù|ø£å≈£î\ eTqdüT <√#·Tø√&ÜìøÏ s¡+>∑+ dæ<ä∆yÓTÆ+~. Á|üeTTK u≤©e⁄&é <äs¡Ù≈£î&ÉT &˚$&é <ÛëeHé 1981˝À e∫Ãq ª#·ùwà u≤<ä÷sYµ ∫Á‘êìï n<˚ ù|s¡T‘√ Øy˚Tø˘ #˚j·TqTHêïs¡T. dæ<ë›sYú, n© C≤|ò ü s Y , ‘ê|æ ‡ \T Á|ü < Û ë q bÕÁ‘· \ T b˛wæ d ü T Ô q ï á ∫Á‘· + wü O {Ï + >˘ Ç{° e ˝Ò ÁbÕs¡ + uÛ Ñ y Ó T Æ + ~. nsTT‘˚ s¡ $ ‘˚ » ‘√ z ‘Ó\T>∑T ∫Á‘·+ wüO{Ï+>˘˝À _J>± e⁄qï ‘ê|æ‡ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡yêìøÏ Vü‰»s¡T ø±˝Òø£b˛sTT+~. ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡yêìøÏ Vü‰»¬s’q dæ<ë›sYú ≈£L&Ü ªz yÓTÆ Áô|ò+&éµ Á|üyÓ÷wüHé˝À _J>± e⁄Hêï&Éì düe÷#ês¡+.

BEAUTY t ps

u≤©e⁄&é ‘Ós¡ô|’ BEHIND THE WOODS ‘ê|æ‡ LOCAT ON fash on

ô|[flTICKET ø£fi¯ 2TOLLYWOOD e#˚Ãsex dæ+<˚psycology u≤˝≤! C…˙*j·÷øÏ ô|[fl ø£fi¯ e#˚Ãdæ+~. πø_HÓ{Ÿ $TìdüºsY $˝≤dtsêyé <˚XŸeTTUŸ ≈£îe÷s¡T&ÉT Á|üeTTK Væ≤+B q≥T&ÉT ]‘˚ w t <˚ X Ÿ e TTUŸ ‘ √ C… ˙ *j· ÷ $yêVü ≤ + Ksê¬ s ’ + ~. M]<ä›s¡÷ yê] yÓTT<ä{Ï dæìe÷ ª‘·TCÒ y˚TØ ø£düyéTµ qT+∫ Áù|$T+#·T≈£î+≥THêïs¡T. Çs¡TyÓ’|ü⁄˝ ô|<ä›\T ÄyÓ÷<ä+ ‘Ó\|ü&É+‘√ 2012 |òæÁãe]˝À C…˙ï ø£fi≤´D+ »s¡>∑qT+~. n+<äTe\¢H˚ ]‘˚w,t C…˙ï\T ˇ|ü≈£îqï dæìe÷\T ‘·«s¡‘«· s¡>± |üP]Ô#˚düTÔHêïs¡≥. M] $yêVü≤+ eTsêsƒê kÕ+Á|ü<ëj·T |ü<ä∆‹˝À $yêVü≤+ »s¡>∑qT+<äì ‘Ó*dæ+~. s√eTHé πø<∏ä*ø˘ ≈£î≥T+u≤ìøÏ #Ó+~q C…˙*j·÷ eTsê؃ e<ÛäTe⁄>± eTTkÕÔ ãeqT+~. dü+Á|ü<ëj·Tã<ä∆+>±, ndü\T dædü˝…’q eTsê؃ ô|[¢≈£L‘·Ts¡T>± eTTkÕÔãj˚T´+<äT≈£î C…˙*j·÷ ÄdüøÏÔ #·÷|æk˛Ô+<äì düìïVæ≤‘· esêZ\ düe÷#ês¡+. Ç|üŒ{ÏqT+#˚ n‹Ô+{Ïyê]øÏ nD≈£îe ø£*–q ø√&É\e⁄‘·T+<äqïe÷≥ eTq C…˙ï.

top

N GHT Life

trade GUIDE My CHOICE

8

- DECEMBER 2011 QUIZ

ùdïVü≤ Á|üdüqï+ ø±uÀ‘√+~ eT÷&ÉTeTTfi¯fl ã+<Ûä+

#· ÷ |ü s ¡ T \qT Äø£ ≥ Tº ≈ £ î H˚ s¡ ÷ |ü + ‘√, n+‘· ø £ + fÒ n+<äyÓTÆq qe⁄«‘√ n\]+#˚ ôdàÌ˝Ÿ ø°«Hé ùdïVü≤ ‘·«s¡˝À ô|[fl≈£L‘·Ts¡T ø±qT+~. ‘·$Tfi¯ V”≤s√ Á|üdüqï es¡T&ÉT. á $wüj·÷ìï Á|üdüqï <ÛäèMø£]+#ê&ÉT. ùdïVü≤, Á|üdüqï\T ªn#·ÃeTT+&ÉT n#·ÃeTT+&ÉTµ ∫Á‘·+˝À CÀ&û>± q{Ï+#ês¡T. n|ü&˚ yê[fl<ä›] eT<Ûä´ ¬ø$TÅd”º q&ÉTk˛Ô+<äì MT&çj·÷˝À yês¡Ô\T e∫ÃHê ˝Ò<äì K+&ç+∫q ùdïVü≤, Á|üdüqï\T ‘·«s¡˝À ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\ ÄyÓ÷<ä+‘√ ˇø£ÿ≥e«qTHêïs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À Á|üdüqï e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ç+ø± m+π>CŸyÓT+{Ÿ &˚{Ÿ |òæø˘‡ ø±˝Ò<äì, ô|<ä›\ Äosê«<ä+‘√H˚ ˇø£ÿ≥e⁄‘·THêïeT˙ #ÓbÕŒs¡T. ùdïVü≤-Á|üdüqï\ eT÷&ÉT eTTfi¯fl ã+<Ûä+ q÷πsfi¯fl nqTã+<Ûä+ ø±yê˝ì Ä•<ë›+.

<äs¡Ù≈£î&ç>± e÷]q ìsêà‘· ª‘·÷˙>∑ ‘·÷˙>±µ ªˇø£ ÿ &É T µ, ªqTy=«kÕÔ q +fÒ H˚H=<ä+› {≤Hêµ, ªes¡¸+µ ˝≤+{Ï mH√ï $»j·Te+‘·yTÓ qÆ ∫Á‘ê\qT ì]à+∫q dü+Áø±+‹ sêE m+.mdt.sêE <äs¡Ù≈£î&ç>± ¬s+&√ Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔHêïs¡T. Äj·Tq ≈£îe÷s¡T&ÉT V”≤s√>± ª‘·÷˙>∑ ‘·÷˙>±µ ∫Á‘êìøÏ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔHêïs¡T. á ∫Á‘êìøÏ e÷>∑+{Ï u≤ãT ≈£îe÷s¡T&ÉT sêyéT#·+Á<äHé ìsêà‘·. |ü~à˙ ÄsYº‡ |ü‘êø£+ô|’ ì]àdüTÔHêïs¡T. á ∫Á‘· $esê\qT ‘Ó*j·T|üs¡#·≈£î+&Ü ˝À Ábıô|ò’˝Ÿ yÓTsTT+f…sTTHé #˚düTÔHêïs¡T. ‘·«s¡˝À ˝À>√ $&ÉT<ä\ #˚j·TqTHêïs¡ì düe÷#ês¡+.


Áª|yüuês¡Û≤dt~-Ûµ ø=s¡{≤\

»>∑|ü‹u≤ãT ªπøåÁ‘·+µ

»>∑|ü‹u≤ãT, Á|æj·TeTDÏ\T Hêj·Tø± HêsTTø£\T>± s¡÷|ü⁄~<äT›≈£î+{Àqï ∫Á‘·+ ªπøåÁ‘·+µ. ªøÏø˘µ XÊ´yéT eTs√ ø£<∏ëHêj·T≈£î&ç>± q{ÏdüTÔqï á ∫Á‘·+˝À »>∑|ü‹u≤ãT Ms¡ qs¡dæ+Vü≤ sêj·T\T>± q{ÏdTü +Ô &É>± Á|æjT· eTDÏ Hê>∑ô|+#·\eTà bÕÁ‘·˝À q{Ïk˛Ô+~. sêj·T\d”eT≈£î #Ó+~q ø=ìï j·T<ës¡ú dü+|òTü ≥q\ Ä<Ûës¡+>± á ∫Á‘·+ s¡÷|ü⁄~<äT≈› î£ +{À+~. Á|æjT· eTDÏ &É÷´jÓT˝Ÿ s√˝Ÿ b˛wædüTÔ+&É>± Hê>∑ô|+#·\eTà bÕÁ‘· ªns¡T+<Û䋵˝À CÒC…eTà bÕÁ‘·qT >∑Ts¡TÔ≈£î‘ÓdüTÔ+<ä+≥THêïs¡T. ‘·«s¡˝À Ä&çjÓ÷ $&ÉT<ä\≈£î düqï<ä∆eTe⁄‘√qï á ∫Á‘·+˝À »>∑|ü‹u≤ãT ø=‘·Ô ‘·s¡Vü‰ bÕÁ‘·˝À dü]ø=‘·Ô>± e⁄+&˚ ÄVü‰s¡´+‘√ n_Ûe÷qT\qT n\]+#·qTHêïs¡T.

j·T+>˘ ¬sã˝ŸkÕºsY Á|üuÛ≤dt-ø=s¡{≤\ •e\ ø±+_H˚wüHé˝À z ∫Á‘·+ s¡÷|ü⁄~<äT›≈£î+{Àqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚ ìsêà‘·\T Ç{°e\ á ∫Á‘êìøÏ ªyês¡~Ûµ nH˚ f…Æ{Ï˝ŸqT ]õdüºsY #˚XÊs¡ì düe÷#ês¡+. j·TT.$. ÁøÏj˚TwüHé‡ |ü‘êø£+ô|’ nqTwüÿ, ]#ê >∑+>√bÕ<Ûë´j·T\T ø£<∏ëHêsTT ø£\T>± wüO{Ï+>˘ »s¡T|ü⁄≈£î+≥Tqï á ∫Á‘êìøÏ <˚$lÁ|ükÕ<é dü+^‘êìï düeT≈£Ls¡TdüTHÔ êïs¡T. ø=s¡{≤\ •e≈£î <äsÙ¡ ≈£î&ç>± Ç~ ‘=* ∫Á‘·+. düø¬ ‡dt|⁄üò ˝Ÿ ∫Á‘ê\ &Ó’˝≤>˘ ¬s’≥sY>± eTqïq\+<äT≈£îqï •e á ∫Á‘·+‘√ <äs¡Ù≈£î&ç>± ‘·q dü‘êÔì ìs¡÷|æ+#·Tø√qTHêï&ÉT. ªyês¡~Ûµ f…Æ{Ï˝Ÿ z¬ø nsTT‘˚ •e ‘·q <äs¡Ùø£ ¬øØsYøÏ ªyês¡~Ûµ y˚düT≈£îqïfÒ¢. u…kÕº|òt \ø˘ •e.

m.ÄsY.¬sVü≤e÷Hé≈£î ns¡T<Ó’q >ös¡e+ Á|ü|ü+#·+ yÓT∫Ãq dü«s¡ e÷+Á‹≈£î&ÉT m.ÄsY.¬sVü≤e÷Hé≈£î ns¡T<Ó’q >ös¡e+ <äø£ÿqT+~. &çôd+ãsY 7 qT+∫ 14 es¡≈£î »s¡>∑qTqï <äTu≤jYT Ç+≥πsïwüq˝Ÿ |òæ˝Ÿà ô|òdæºe˝Ÿ˝À ˝…’|òt f…ÆyéT nNyéyÓT+{Ÿ nyês¡T¶qT n+<äTø√qTHêïs¡T. n‹ |æqï ej·TdüT˝À á nyês¡T¶ n+<äT≈£î+≥Tqï yÓTT≥º yÓTT<ä{Ï dü+^‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT @.ÄsY.¬sVü≤e÷Hé. >∑‘·+˝À dæ˙ |ü]ÁX¯eT≈£î #˚dæq nbÕs¡yÓTÆq ùde≈£î >±qT n$T‘êuŸ ã#·ÃHé, cÕs¡÷UŸU≤Hé, j·÷wt#√ÁbÕ, düTuÛ≤wt|òü÷jYT\≈£î á >ös¡e+ <äøÏÿ+~. Ç+‘·{Ï Á|ü‹cÕº‘à· ø£yTÓ qÆ nyês¡Tq¶ T n+<äTø√qTqï m.ÄsY.s¬ Vü≤e÷Hé <äøDåÏ ≤~øÏ #Ó+~q yê&Ée≥+ n+<ä]ø° >∑s«¡ ø±s¡D+.

eTùV≤wt‘√ »‘·ø£≥ºqTqï ‘·eTHêï

ª100% \yéµ ∫Á‘·+˝À u≤eqT n$T‘·+>± Áù|$T+#˚ eTs¡<ä*>±, Ä‘·à$XÊ«dü+‘√ bÕ≥T ‘Ó*$‘˚≥\T yÓT+&ÉT>± e⁄qï eì‘·>± ‘·eTHêï bÕÁ‘·qT r]Ã~<ë›s¡T düT≈£îe÷sY. ª<ä{°CŸ eTVü‰\ø°Îµ n+≥÷ Áù|ø£å≈£î*ï ≈£L&Ü Äø£≥Tºø=+~ ‘·eTHêï. eTs√kÕ] á eTVü‰\ø°ÎH˚ V”≤s√sTTHé>± m+|æø£ #˚düT≈£îHêïs¡T düT≈£îe÷sY. eTùV≤wtu≤ãT-düT≈£îe÷sY ø£\sTTø£˝À z ∫Á‘·+ s¡÷|ü⁄~<äT›ø√qT+~. ø£<∏ëHêsTTø£ bÕÁ‘· ‘·eTHêïøÏ <äøÏÿ+~. Á|üdüTÔ‘·+ ª_õHÓdty˚THéµ wüO{Ï+>˘˝À _J>± e⁄qï eTùV≤wtu≤ãT Ç~ |üP]Ôø±>±H˚ düT≈£îe÷sY ∫Á‘·+˝À q{ÏkÕÔs¡T. 14 Ø˝Ÿ‡ m+≥sYf…ÆHéyÓT+{Ÿ‡ dü+düú á ∫Á‘êìï ì]àk˛Ô+~.

e÷]Ã˝À yê\qTqï ªá>∑µ ø£<ä∏ @<ÓH’ ê, ø£<ë∏ Hêj·T≈£î&ÉT me¬sH’ ê uÛ≤y√<˚«>±\÷, b˛sê≥ düìïy˚XÊ\÷ ‘Ósø¬¡ øÏÿ+#·&+É ˝À Äj·Tq≈£î Äj·TH˚ kÕ{Ï nsTTq <äs¡Ù≈£î&ÉT mdt.mdt.sê»eTÚ[. ákÕ] Äj·Tq ªá>∑µ ø£<∏äqT #Ó|üŒuÀ‘·THêïs¡T. Hêì, düeT+‘· »+≥>± q{ÏdüTÔqï á ∫Á‘·+˝À ø£qï&É q≥T&ÉT düTB|t ø°\ø£ bÕÁ‘·<Ûë]. á ∫Á‘êìï e#˚à @&Ü~ e÷]Ã˝À $&ÉT<ä\ #˚j·T&ÜìøÏ düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïs¡T. <ë<ë|ü⁄>± ∫Árø£s¡D ∫e] <äX¯≈£î #˚s¡Tø=+~. kÕ+πø‹ø£+>± ñqï‘· kÕúsTT˝À e⁄+&˚ ∫Á‘·$T~. $Ee˝Ÿ mô|òø˘º‡ $wüj·T+˝À Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<ä∆ ô|{≤º+. n+<äTe\¢H˚ b˛dtº Ábı&Éø£åHé ø±s¡´Áø£e÷\≈£î m≈£îÿe düeTj·T+ πø{≤sTT+#ê+. ‘Ó\T>∑T, ‘·$Tfi¯ uÛ≤wü˝À¢ ˇπøkÕ] $&ÉT<ä\ #˚kÕÔeT+≥THêïs¡T sê»eTÚ[.

- DECEMBER 2011 9


NEWS HAPPENINGS

LIFE style HOT SPICY CHIT CHAT

Á|ü»\ eTìw” ªn~ÛHêj·T≈£î&ÉTµ

PA

RAZZI

BEAUTY t ps

BEHIND THE WOODS

eTs√kÕ] ªdü+‘√wü+µ ø±+_H˚wüHé nøÏÿH˚ì Hê>±s¡T®q ¬øØsY˝À ªdü+‘√wü+µ ˝≤+{Ï Væ≤{Ÿ ì∫Ãq <äX¯s¡<∏é-Hê>±s¡T®q ø±+_H˚wüHé˝À z ∫Á‘·+ s¡÷|ü⁄~<äT›ø√qT+~. <ë<ë|ü⁄ ‘=$Tà~ dü+e‘·‡sê\ ‘· s ê«‘· eTs¡ ˝ ≤ M]<ä › ] ø±+_H˚ w ü H é ]|” { Ÿ ne⁄‘· T +&É > ± á ∫Á‘êìï ø±e÷øÏå eT÷Mdt |ü‘êø£+ô|’ &ç.•eÁ|ükÕ<é¬s&ç¶ ì]à+#·qTHêïs¡T. |üP]Ô kÕúsTT m+≥sYf…ÆqsY>± ‘Ós¡¬øø£ÿqTqï á ∫Á‘·+ $esê\T ‘·«s¡˝À Á|üø£{Ï+#·qTHêïs¡T. ˇø£ Çy˚TCŸøÏ |ü]$T‘·+ ø±≈£î+&Ü Ç≥T kÕ+|òæTø£, #ê]Á‘·ø£ bÕÁ‘·\qT b˛wæ+∫ yÓT|æŒ+∫q q≥T&ÉT nøÏÿH˚ì Hê>±s¡T®q. Á|üdüTÔ‘·+ áj·Tq q{ÏdüTÔqï ªsê»qïµ |üP]Ôø±>±H˚, ¬ø.sê|òüTy˚+Á<äsêe⁄ <äs¡Ùø£‘·«+˝À ªwæض kÕsTTµ˝À q{Ï+#·qTHêïs¡T.

zfÒ¢dæ ¬>*|æ+#·&ÜìøÏ »q+ ø±yê*. ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À¢ H˚‘·\ ø√dü+ #·|üŒ≥T¢ ø=≥º&ÜìøÏ »q+ ø±yê*. Ç+‘ê #˚ùdÔ- z _sê´˙ bı≥¢yÓ÷, eT<ä´yÓ÷ ms¡y˚dæ #˚‘·T\T <äT\T|ü⁄≈£î+{≤s¡T. Hê\T>∑T kÕqTuÛÑ÷‹ e÷≥\T #Ó|æŒ eTeT... nì|ækÕÔs¡T. eT] ì»yÓTÆq Hêj·T≈£î&ç˙, Á|ü»\ø√dü+ bÕ≥T|ü&˚ e´øÏÔ˙ #·÷&É˝Òe÷? á Á|üX¯ï\≈£î düe÷<Ûëq+ e÷ dæìe÷˝À e⁄+≥T+<ä+≥THêïs¡T ªn~ÛHêj·T≈£î&ÉTµ <äs¡Ù≈£î&ÉT |üs¡T#·÷] eTTs¡[. á ∫Á‘·+˝À u≤\ø£èwüí eT÷&ÉT bÕÁ‘·˝À¢ q{ÏkÕÔs¡T. \ø°ÎsêjYT, dü˝Àì\T ø£<∏ëHêsTTø£\T. Äj·Tq eT÷&ÉT bÕÁ‘·\T n<äT“¤‘·+>± b˛wæ+#ês¡T. eTTK´+>± ô|<ë›j·Tq bÕÁ‘· n+<äØï Ä≈£≥Tº≈£îH˚ $<Ûä+>± e⁄+≥T+<ä+≥THêïs¡T ìsêà‘· m+.m˝Ÿ.|ü<äà≈£îe÷sY #Í<ä]. sê»ø°jT· H˚|<ü ´ä∏ + e⁄+≥÷ ≈£î≥T+ã ã+<Ûë\≈£L #√≥T+&˚ $<Û+ä >± edüTqÔ ï á ∫Á‘êìï dü+Áø±+‹øÏ Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äT≈£î rdüT≈£îsêyê\ì düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïs¡T.

LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD

‘√≥ ø£èwüí

sex psycology Vü≤sƒêqàs¡ D+

eTT|ü Œ sTT dü + e‘· ‡ sê\≈£ î ô|’ > ± ‘Ó \ T>∑ T dæ ì e÷ |ü ] ÁX¯ e T˝À ùV≤e÷ùV≤MT\T>± ù|s=+~q <ëdü ] Hêsêj·TDsêe⁄, ø√<ä+&Ésê$T¬s&ç¶, _.>√bÕ˝Ÿ, ø√&ç sêeTø£èwüí, mdt.mdt.sê»eTÚ[, $.$.$Hêj·Tø˘ ˝≤+{Ï <äs¡Ù≈£î\ <ä>∑Zs¡ ndæôdº+{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY>± yÓTT<ä˝…’ ø√-Ä]¶H˚≥sY>±, ø√-&Ó’¬sø£ºsY>± |üì#˚dæq ‘√≥ ø£èwüí Vü≤sƒê‘·TÔ>± eTs¡DÏ+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘·+ $.$.$Hêj·Tø˘, sêyéT#·s¡DY‘√ #˚düTÔqï dæìe÷≈£î NÛ|òt ø√-&Ó’¬sø£ºsY u≤<Ûä´‘·\T ìs¡«Væ≤düTÔqï áj·Tq Ä dæìe÷ ÁbÕs¡+uÛÑ+ s√EH˚ rÁe nHês√>±´ìøÏ >∑Ts¡j·÷´s¡T. Hê\T>∑T s√E\T eTè‘·T´e⁄‘√ b˛sê&ç ‘·T~ XÊ«dü $&ç#ês¡T. ‘√≥ ø£èwü≈í î£ &çÁ^, Ç+≥sY ôdø£+&çjT· sY\T #·<Tä e⁄‘·Tqï Ç<äs› T¡ ne÷àsTT\T e⁄Hêïs¡T. Äj·Tq eTè‹øÏ dæ˙ |ü]ÁX¯eT ~Á>±“¤+‹ì e´ø£Ô+ #˚dæ+~. <äs¡Ù≈£î&ÉT $.$.$Hêj·Tø˘ nÁX¯ó qj·THê\‘√ Äj·Tq n+‹eTj·÷Á‘·˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. Äj·Tq Ä‘·à≈£î XÊ+‹ ø£\>±\ì ÁbÕ]údü÷Ô Äj·Tq ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\≈£î Á|ü>±&ÛÉ kÕqTuÛÑ÷‹ì e´ø£Ô|üs¡Tk˛Ô+~ {≤©e⁄&é.

top

N GHT Life

trade GUIDE My CHOICE

10

- DECEMBER 2011 QUIZ

‘·q ]ø±s¡T¶qT ‘êH˚ ã<ä›\T ø=≥ºqTqï sê»eTÚ[

ªá>∑µ ‘·sê«‘· Á|üuÛ≤dt-sê»eTÚ[ ø±+_H˚wüH√¢ z ∫Á‘·+ s¡÷bı+<äqTqï<äH˚ $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. ¬ø.sê|òüTy˚+Á<äsêe⁄ düeTs¡ŒD˝À XÀuÛÑT j·÷s¡¢>∑&ɶ, Á|ükÕ<é <˚$H˚ì\T dü+j·TTø£Ô+>± ì]àdüTÔHêïs¡T. Á|üuÛ≤dt‘√ rj·TuÀj˚T dæìe÷≈£î dü+ã+~Û+∫q |üì yÓTT<ä˝…’+~. Ç~ Væ≤kÕº]ø£˝≤ C≤q|ü<äe÷ ˝Òø£ bÂsêDÏø£e÷ nH˚~ düŒwüº+>± #Ó|üŒ˝ÒqT. Ç~ |üP]ÔkÕúsTT bòÕ+≥d” ∫Á‘·+ nì e÷Á‘·+ #Ó|üŒ>∑\qT. #ê˝≤eT+~ nqT≈£î+≥Tqï≥Tº ª$XÊ«$TÁ‘·µ ø±<äT. nsTT‘˚ ø£<∏ä >∑T]+∫ Ç|ü&˚ #Ó|üŒqT. ôdô|º+ãsY˝À ôd{Ÿ‡≈£î yÓfió¯ ‘·T+<ä˙, á ∫Á‘êìøÏ ªeT>∑BsÛ µ¡ ø£+fÒ m≈£îÿe Ks¡Tà ne⁄‘·T+<ä+≥THêïs¡T sê»eTÚ[. á dæìe÷‘√ sê»eTÚ[ ‘·q uÛ≤Ø ã&Ó®{Ÿ ]ø±s¡T¶qT ‘êH˚ ã<ä›\T ø=≥ºqTHêïs¡T.


n~Ûø£ ãs¡Te⁄, dü÷ú\ø±j·T+‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêïsê? >∑T+&Ó»ãT“\T, ôV’≤|üsYf…q¸Hé, #·¬øÿs¡yê´~Û, ø±´q‡sY yê´<ÛäT\≈£î uÛÑj·T|ü&ÉT‘·THêïsê?

∫+‘Ó+<äT≈£î...! *yé˝…’|òt MT #Ó+‘· ñ+&É>±...! n~Ûø£ ãs¡Te⁄qT düT\Te⁄>± ‘·–Z+#·Tø√+&ç... Äj·TT: Á|üe÷D≤ìï ô|+#·Tø√+&ç

e÷s¡T‘·Tqï JeqXË*’ , ÄVü‰s¡ e´eVü‰sê˝À¢ e÷s¡TŒ\T... }ãø±j·÷ìøÏ ø±s¡DeTe⁄‘·THêïsTT. }ãø±j·T+ e⁄+<ä+fÒ >∑T+&Ó»ãT“\T, #·¬øÿs¡yê´~Û, s¡ø£Ôb˛≥T, πøq‡sY e#˚à neø±XÊ\ qT ÄVü‰«ì+∫qfÒ¢. M{ÏøÏ yÓ÷ø±fi¯fl H=|ü\T, Äj·÷dü+ ˝≤+{Ï$ ‘√&Ée⁄‘êsTT. ∫qï ej·TdüT˝ÀH˚ eè<ë∆|ü´ #Ûêj·T\T #·T≥TºeTT&É‘êsTT. j·÷uÛ…’ dü+e‘·‡sê\T e∫ÃHê düqï>± Hêp≈£î>± m‘·TÔ≈£î ‘·–q ãs¡Te⁄‘√ e⁄+fÒ ej·TdüT≈£î ø£+fÒ ‘·≈£îÿe>± ø£ì|ækÕÔs¡T. n<˚ Çs¡yÓ’ ◊<äT dü+e‘·‡sê\πø n~Ûø£ ãs¡Te⁄‘√ q\uÛ…’ dü+e‘·‡sê\ yê]˝≤ ø£qã&É‘ês¡T. #ÛêsTTdt MT<˚! M≥ìï{Ïø£+fÒ eTTK´yÓTÆq~ Äs√>∑´+. Äs√>±´ìï |ü]s¡øÏå+#·T≈£î+fÒ J$‘·+˝À nìï $»j·÷\T düT\uÛÑ+>± n+<äT‘êsTT.

OUR SPECIALTIES

• COSMETIC DERMATOLOGY • COSMETIC DENTAL • STRESS MANAGEMENT & COUNSELING • DIETETIC & CLINICAL NUTRITION • CARDIOLOGY • GYNAECOLOGY • ORTHOPAEDICS • ENT • MAXILLO-FACIAL SURGERY • PLASTIC SURGERY • PAIN MANAGEMENT • LAB & DIAGNOSTIC SERVICES • BARIATRICS (OBESITY MANAGEMENT) • ADVANCED LAPAROSCOPIC SURGERY

uÒ]j·÷Á{Ïø˘ düs¡®Ø <ë«sê Hê\T>∑T HÓ\˝À¢ 40 πøJ\T ‘·π>Z neø±X¯+ uÒ]j·÷Á{Ïø˘ düs¡®Ø ◊<äT $<Ûë\T>± e⁄+≥T+~: >±´Ådæºø˘ u≤´+&ç+>˘ >±´Ådæºø˘ d”¢yé Øôdø£åHé >±´Ådæºø˘ u…’kÕdt >±´Ådæºø˘ u…\÷Hé >±´Ådæºø˘ Ç+Á_πøwüHé MT u≤&û e÷dt Ç+&Óø˘‡ 37 ø£+fÒ m≈£îÿe e⁄+<ë? nsTT‘˚ Á|üe÷<ä+ $TeTà*ï #·T≥TºeTT&ÉT‘√+<äqïe÷fÒ! u≤&û e÷dt Ç+&Óø˘‡ 32 ø£+fÒ m≈£îÿe e⁄+<ë? nsTT‘˚ MTs¡T n~Ûø£ s¡ø£Ôb˛≥T, f…Æ|t 2 &Éj·Tu…{Ïdt ˝≤+{Ï }ãø±j·T dü+ã+~Û‘· yê´<ÛäT\≈£î <ä>∑Zs¡e⁄‘·TqïfÒ¢! á Á|üe÷<ëìï ìyê]+#·Tø√e{≤ìøÏ e÷ *yé ˝…’|òt MT≈£î ùdïVü≤ Vü≤düÔ+ n+~k˛Ô+~. uÒ]j·÷Á{Ïø˘ düs¡®Ø n+fÒ uÛÑj·T|ü&Ée\dæq nedüs¡+ ˝Ò<äT. ˇø£ÿkÕ] øöì‡*+>˘ rdüTø√+&ç.. $esê\T ‘Ó\TdüTø√+&ç.. ãs¡Te⁄ ‘·–Z+#·Tø√+&ç.. ãs¡Te⁄ ‘·–Zq ‘·sê«‘· ≈£L&Ü MT ôV≤˝ŸÔì y˚T+ |ü]s¡øÏåkÕÔ+. nqTø£åD+ MTø£+<äTu≤≥T˝À e⁄+≥÷ MT düeTdü´\≈£î dü¬s’q |ü]cÕÿsêìï dü÷∫kÕÔ+. ‘·–Zq ãs¡Te⁄ ô|s¡>∑≈£î+&Ü e⁄+&˚+<äT≈£î düVü≤ø£]kÕÔ+...

Ç+¬ø+<äT≈£î Ä\dü´+... ø±\+ #ê˝≤ $\TyÓ’+~... n+‘·ø£+fÒ $\TyÓ’+~ MT Äs√>∑´+.. MT Äs√>±´ìï |ü]s¡øÏå+#·{≤ìπø y˚TeTTHêï+...

Plot No 729, Jubilee Hills, Road No 36, Hyderabad -500 033.

Call for Enquires: 91777 34350 www.livlifehospitals.com


NEWS HAPPENINGS

LIFE style HOT SPICY CHIT CHAT PA

¬s+&ÉT RAZZI

ÁbÕC…ø˘º‡‘√ BEAUTY _J t ps_J mHé.{Ï.ÄsY. pìj·TsY m˙ºÄsY, Á‹$Áø£yéT ø±+_H˚wüH√¢ z bòÕ´$T© m+≥sYf…ÆqsY

sêHê‘√ nqTwüÿ s=e÷Hé‡...?

ª©&ÉsµY >± ‘Ós+¡ >π Á≥+ #˚dqæ {≤˝Ÿ Vü‰´+&édyü Té V”≤s√ sêHê. yÓTT<ä{Ï dæìe÷‘√ ø±¢d,t e÷dt Áù|ø£≈å î£ \ eTqdüTqT <√#·T≈£îqï á j·TTe V”≤s√≈£î ¬s+&Ée dæìe÷ ªH˚q÷ Hê sêø£ådæµ ìsêX¯|ü]∫+~. ‘Ó\T>∑T‘√ bÕ≥T u≤©e⁄&é˝À ≈£L&Ü es¡Tdü dæìe÷\‘√ _J>± e⁄qï sêHê ‘·<äT|ü] ∫Á‘·+ ªø£èwüí+ e+<˚ »>∑<äTZs¡TyéTµ. ÁøÏwt C≤>∑s¡¢eT÷&ç <äs¡Ù≈£î&ÉT. |òüdtº Áù|òyéT |ü‘êø£+ô|’ C≤>∑s¡¢eT÷&ç kÕsTTu≤ãT ìsêà‘·. &çôd+ãsY 14q eTTVüAs¡Ô+ »s¡T|ü⁄ø√qTqï á ∫Á‘·+˝À sêHê düs¡düq nqTwüÿ q{Ï+#·qT+<äH˚ yês¡Ô $ì|æk˛Ô+~. sêHê Á|üdüTÔ‘·+ ‘Ó\T>∑T˝À ªHê Çwüº+µ, Væ≤+B˝À ª&çbÕsYºyÓT+{Ÿµ\‘√ _J>± e⁄Hêïs¡T.

BEHIND THE WOODS

sêuÀ‘·T+~. <äTsêZ ÄsYº‡ |ü‘êø£+ô|’ s¡÷|ü⁄~<äT›ø√qTqï á ∫Á‘êìøÏ e÷≥\ e÷+Á‹≈£î&ÉT Á‹$Áø£yéT lìyêdt <äs¡Ù≈£î&ÉT. >∑‘·+˝À m˙ºÄsY <äTsêZ ÄsYº‡ |ü‘êø£+ô|’ ø£èwüíe+o <äs¡Ùø£‘·«+˝À ªsêU°µ ∫Á‘·+ #˚XÊs¡T. Ä düeTj·T+˝À ìsêà‘·\T ¬ø.m˝Ÿ.Hêsêj·TD, mdt.>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶\T ‘·eT uÒqsY˝À eTs√ dæìe÷ #˚j·TeTì n&ç>±s¡≥. nsTT‘˚ m˙ºÄsY es¡Tdü>± ∫Á‘ê\T #˚düTÔ+&É≥+‘√ ≈£î<äs¡˝Ò<äT. ÇHêïfi¯fløÏ m˙ºÄsY ‘·eT uÒqsY˝À dæìe÷ #˚düTÔqï+<äT≈£î ìsêà‘·\T KTw” KTw”>± e⁄Hêïs¡T. á dæìe÷‘√ Á‹$Áø£yéT‘√ dæìe÷ #˚j·÷\qï m˙ºÄsY ø√]ø£ ≈£L&Ü rs¡uÀ‘√+~. Á|üdüTÔ‘·+ m˙ºÄsY uÀj·TbÕ{Ï lqT <äs¡Ùø£‘·«+˝À ª<äeTTൠ∫Á‘·+ #˚düTÔ+&É>±, ‘·sê«‘· lqT yÓ’≥¢ <äs¡Ùø£‘·«+˝À ‘Ós¡¬øπøÿ e÷|òæj·÷ ∫Á‘·+ yÓTT<ä\e⁄‘·T+~. á ∫Á‘·+‘√ bÕ≥T>± Á‹$Áø£yéT dæìe÷ ≈£L&Ü #˚kÕÔs¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~.

LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psycology top N GHT Life

ì•Ã‘ês¡ú+˝À dü+<ä&ç #˚&çôd+ãsYj·T1qqTqï _>˘ _ ø£<∏ëHêj·T≈£î&ÉT sêyéT#·s¡DY ‘˚CŸ,

ñbÕdü q ø±$TH˚ ì \ ì•Ã‘ês¡ ú + »s¡ > ∑ q Tqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. dæ˙ sê»ø°j·T s¡+>±\≈£î #Ó+~q n‹s¡<∏ä, eTVü‰s¡<∏äT\T Vü‰»s¡Tø±qTqï á y˚&ÉTø£≈£î >√˝§ÿ+&É ]kÕsYº y˚~ø£ ø±qT+~. á y˚&ÉTø£˝À _>˘ _ n$T‘êuŸ ã#·ÃHé dü+<ä&ç #˚j·TqTHêïs¡T. yÓT>±kÕºsY ∫s¡+J$ ÄVü‰«Hêìï eTìï+∫q _>˘ _ ì•Ã‘ês¡ú y˚&ÉTø£≈£î ‘·|üŒ≈£î+&Ü Vü‰»s¡e⁄‘êqì e÷{Ï#êÃs¡ì düìïVæ≤‘· esêZ\ düe÷#ês¡+. yÓT>±kÕºsY Ç+≥ _>˘ _ dü+<ä&˚ dü+<ä&ç... MøÏå+#˚ yê]øÏ ø£qTï\≈£î |üdü+<äT.

trade GUIDE My CHOICE 12

- DECEMBER 2011 QUIZ

ìsêà‘·>± e÷s¡qTqï n\¢] qπswt

qe⁄«\ q≥sêE n\¢] qπswtì ‘·«s¡˝À ìsêà‘·>± #·÷&Ée#·TÃ. Äj·Tq ‘·+Á&ç Ç.$.$.dü‘·´Hêsêj·TD #·ìb˛sTTq ‘·sê«‘· Äj·Tq uÒqsY Ç.$.$. dæìe÷ eT÷\|ü & ç + <ä ˙ , Çø£ Ä uÒ q sY ˝ À dæ ì e÷\T sêy˚y÷Ó qqï n_Ûe÷qT\ dü+<˚V‰ü \qT |ü{≤|ü+#·\T #˚dü÷Ô, e÷ Hêqï >±s¡T kÕú|æ+∫q uÒqsYô|’ H˚qT dæìe÷\T rkÕÔq+≥÷ ùdº{ŸyÓT+{Ï#êÃs¡T qπswt. Ç|ü&ÉT es¡Tdü>± ‘·$Tfi¯, ‘Ó\T>∑T dæìe÷\‘√ _J>± e⁄qï n\¢] qπswtì 2012˝À ìsêà‘·>± #·÷&Ée#·TÃH˚yÓ÷! ‘·+Á&ç yês¡dü‘ê«ìï |ü⁄DÏøÏ |ü⁄#·TÃø=ì ø±yÓT&û dæìe÷\T ì]àkÕÔ&√... j·÷ø£åHé dæìe÷\T rkÕÔ&√ #·÷&Ü* eT].

{≤©e⁄&é ¬s’≥sY≈£î u≤©e⁄&é ¬s&éø±¬sŒ{Ÿ

$»j·Te+‘·yÓTÆq mH√ï ∫Á‘ê\≈£î ø£<∏ä, Åd”ÿHéù|¢\qT n+~+∫q s¡#·sTT‘· ø√q yÓ+ø£{Ÿ HÓeTà~>± u≤©e⁄&é˝À kÕúHêìï düTdæús¡+ #˚düT≈£î+≥THêï&Éì|æk˛Ô+~. ª&Ûûµ Øy˚Tø˘˝À lVü≤] bÕÁ‘· b˛wædüTÔqï dü+»jYT<ä‘YøÏ ø√q sêdæq Ådæÿ|ü⁄º u≤>± q#·Ã&É+‘√ Äj·Tq uÛ≤s¡´ e÷q´‘· ì]à+#·qTqï ∫Á‘êìøÏ ø√q yÓ+ø£{ŸqT Ådæÿ|ü⁄º sêj·TeTì n&ç>±&É≥ dü+»jYT<ä‘Y. á ∫Á‘·+˝À Äj·TH˚ Á|ü<Ûëq bÕÁ‘· b˛wæ+#·qTHêïs¡≥. dü+»jYT<ä‘Y≈£î á ∫Á‘·+ eTs√ ª<äu≤+>˘µ ne⁄‘·T+<ä+≥THêïsTT u≤©e⁄&é esêZ\T.


n+‘· sê®rj·T |òæ˝Ÿà ô|òdæºe˝Ÿ˝À ªlsêeTsê»´+µ u≤|ü⁄ <äsÙ¡ ø£‘«· +˝À u≤\ø£èwüí q{Ï+∫q <äèX¯´ø±e´+ ªlsêeTsê»´+µ Ç{°e\ $&ÉT<ä˝’… $Ee˝Ÿ |òd” >ºt ± dü+#·\q

d”‘·eTà yêøÏ{À¢ nqTwüÿ

yÓ + ø£ f Ò w t , eTùV≤wt u ≤ãT Á|ü < Û ë q bÕÁ‘· < Û ë s¡ T \T>± ì]à‘·eTe⁄‘√qï ∫Á‘·+ ªd”‘·eTà yêøÏ{À¢ dæ]eT˝…¢ #Ó≥Tºµ. M]<ä›s¡÷ nqï<äeTTà\T>± q{Ïk˛Ôqï á ∫Á‘êìøÏ lø±+‘Y n&ܶ\ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔHêïs¡T. ~˝Ÿ sêE ì]àk˛Ôqï á ∫Á‘·+˝À eTùV≤wt düs¡düq düeT+‘· ø£<∏ëHêsTTø£>± q{Ï+#·qT+~. Çø£ yÓ+ø£fÒwt düs¡düq q{Ï+#˚ HêsTTø£ ≈£L&Ü <ë<ë|ü⁄>± Ksê¬s’qfÒ¢q+≥THêïs¡T. á bÕÁ‘·≈£î ‘=\T‘· Á‹wü, ùdïVü≤ ‘·~‘·s¡T\ ù|s¡T¢ $ì|æ+#êsTT. nsTT‘˚ Ä kÕúq+ nqTwüÿ≈£î <äøÏÿq≥T¢ $X¯«dü˙j·T düe÷#ês¡+. Á|üø±wtsêCŸ ‘·+Á&ç bÕÁ‘· b˛wædüTÔqï á ∫Á‘êìøÏ $Tø°ÿ C….y˚Tj·TsY dü«sê\T düeT≈£Ls¡TdüTÔHêïs¡T.

V”≤s√>± ø£èwüí n\T¢&ÉT

dü÷|üsYkÕºsY ø£èwüí ≈£î≥T+ã+ qT+∫ eTs√ V”≤s√ ‘Ó\T>∑T ‘Ós¡≈£î |ü]#·j·T+ ø±qTHêï&ÉT. $esê˝À¢øÏ yÓ[‘˚ dü÷|üsYkÕºsY ø£èwüí ∫qï≈£îe÷¬sÔ uÛÑs¡Ô düTBÛsY dü÷|üsY>∑T&é |òæ*+dt |ü‘êø£+ô|’ ‘ê‹H˚ì •e <äs¡Ùø£‘·«+˝À ªmdtm+mdtµ (•e eTqdüT˝À X¯è‹) ∫Á‘·+ <ë«sê V”≤s√>± |ü]#·j·TeTe⁄‘·THêï&ÉT. düTBÛsY HÓ + .1 u≤´&ç à +≥Hé kÕº s Y . |ü⁄˝…¢\ >√|æ#·+<é‘√ &ÉãT˝Ÿ‡ bÕs¡ºqsY>± ≈£L&Ü Ä&ç mH√ï yÓT&É˝Ÿ‡qT ¬>\T#·T≈£îHêï&ÉT. #·÷|üs¡T\qT Äø£]¸+#˚ es¡ÃdüT‡‘√, eT+∫ |üs¡‡Hê*{°‘√ e⁄qï á V”≤s√ ‘Ó\T>∑T ‘Ós¡≈£î <=]øÏq eTs√ qe j·TTe V”≤s√ nì #Ó|üŒe#·TÃ.

$»j·T+ kÕ~Û+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚ Ç|ü&ÉT eTs√ X¯óuÛÑyês¡Ô q+~+∫+B ∫Á‘·+. á ∫Á‘·+ n+‘·sê®rj·T |òæ˝Ÿà ô|òdæºe˝Ÿ≈£î m+|æø£ #˚j·Tã&ç+<äH˚ $wüj·÷ìï ∫Á‘· ìsêà‘· j·T\eT+∫* kÕsTTu≤ãT dü«j·T+>± yÓ\¢&ç+#ês¡T. düTBs¡È ø±\+ ‘·sê«‘· ˇø£ uÛ≤s¡rj·T bÂsêDÏø£ ∫Á‘·+ n+‘·sê®rj·T |òæ˝Ÿà ô|òdæºe˝Ÿ˝À Á|ü<ä]Ù+#·ã&ÉqT+&É≥+ ‘Ó\T>∑T #·\q ∫Á‘· |ü]ÁX¯eT≈£î >∑s¡«ø±s¡D+.

eTT>∑TZs¡T eTT<äT›>∑TeTà\‘√ eTù V≤wt s=e÷Hé‡ mH√ï $»j· T e+‘· y Ó T Æ q ∫Á‘ê\qT n+~+∫q

yÓ’»j·T+r eT÷Mdt dü+düú eTùV≤wtu≤ãT‘√ z ∫Á‘· + #˚ j · T qT+~. nX¯ « ˙<ä ‘ Y ì]àdü T Ô q ï á ∫Á‘·+˝À eTùV≤wt düs¡düq eTT>∑TZs¡T ø£<∏ëHêsTTø£\T q{Ï+#·qTHêïs¡T. 2012 Ä>∑düTº 9q ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTqï á ∫Á‘êìøÏ ø°s¡yêDÏ dü«s¡ø£s¡Ô. ª<ä÷≈£î&ÉTµ dü ¬ ø ‡dt ‘ √ <ä ÷ dü T ≈£ î b˛‘· T qï eTùV≤wt Á|ü d ü T Ô ‘ · + ª_õHÓdty˚THéµ wüO{Ï+>˘˝À _J>± e⁄Hêï&ÉT. Bì ‘·s¡Tyê‘· düT≈£îe÷sY‘√ 14 Ø˝Ÿ‡ m+≥sYf…ÆHéyÓT+{Ÿ‡ ∫Á‘·+, yÓ+ø£fÒwt ø±+_H˚wüHé˝À ~˝Ÿ sêE uÒqsY˝À ªd”‘·eTà yêøÏ{À¢ dæ]eT˝…¢ #Ó≥Tºµ ∫Á‘ê\THêïsTT. >∑‘+· ˝À nX¯«˙<ä‘Y eTùV≤wtu≤ãT‘√ ªsê»≈£îe÷s¡T&ÉTµ, ªôd’ì≈£î&ÉTµ ∫Á‘ê\qT ì]à+#ês¡T.

bÕ≥\ $&ÉT<ä\˝À ª_õHÓdty˚THéµ

ªb˛øÏ]µ ˝≤+{Ï Væ≤{Ÿì∫Ãq eTùV≤wt-|üP] »>∑Hêï<∏é\ ø£\sTTø£˝À uÛ≤Ø n+#·Hê\‘√ s¡÷bı+<äT‘·Tqï ∫Á‘·+ _õHÓdty˚THé. ø±»˝Ÿ n>∑sê«˝Ÿ ø£<∏ëHêsTTø£. <∏äeTHé dü«sê\T düeT≈£L]Ãq á ∫Á‘·+ Ä&çjÓ÷ $&ÉT<ä\ &çôd+ãsY 23q »s¡>∑qT+~. ‘Ó\T>∑T, ‘·$Tfi¯, eT\j·÷fi¯+˝˝À $&ÉT<ä\ ø±qTqï á ∫Á‘·+ bÕ≥\T ≈£L&Ü ‘Ó\T>∑T‘√ bÕ≥T>± ‘·$Tfi¯, eT\j·÷fi¯ uÛ≤wü˝À¢ ≈£L&Ü $&ÉT<ä\ #˚j·TqT+&É≥+ $X‚wü+. »qe] 11, 2012q Á|ü|+ü #·yê´|ü+Ô >± ]©CŸ≈î£ eTTkÕÔãe⁄‘√qï ª_õHÓdyt T˚ Héµ ø£<ä∏ eTT+ãsTT e÷|òj æ ÷· u≤´ø˘Á&Ü|t˝À ø=qkÕ>∑T‘·T+~. |òdü ºt Åf\Æ… sY #·÷dæq yês¡T ∫Á‘·+ n<äT“¤‘+· >± e∫Ã+<ä˙ ªb˛øÏ]µì ;{Ÿ #˚dTü +Ô <äì n+≥THêïs¡T. yÓsTT{Ÿ n+&é d”.

- DECEMBER 2011 13


NEWS HAPPENINGS

LIFE style

m|ü  &É ÷ wü O {Ï + >˘ \ ‘√ _J>± e⁄+&˚ eTq yÓ+&ç‘Ós¡ uÛ≤eT\T n|ü&É|ü&ÉT bòÕ´wüHé c˛˝À¢ ‘· fi ¯ ó ≈£ î ÿeT+≥T+{≤s¡ T . n˝≤π > yêfi¯ ó fl Áu≤+&é n+u≤dæ&ÉsY\T>± |üì#˚ùd Áb˛&Éø˘º‡ ø√dü+ sê´+|t MT<ä q&Ée≥eT÷ e÷eT÷˝Ò. ø±˙ ìcÕ ø£fi¯fl Á‹wü ‘·q ø√¢CŸ Áô|ò+&é, bòÕ´wüHé &çC…’qsY dæ&ûï ôd’&ÓHé ø√dü+ sê´+|tyêø˘ #˚dæ+<ä≥. #ÓHÓ’ï˝À ìs¡«Væ≤+∫q á bòÕ´wüHé c˛˝À ÅdŒæ +>˘ düeTàsY ø£˝ø… Hå£ ‡é ì <Û]ä +∫ ôVQj·T\T b˛sTT+<ä≥ á #ÓHÓ’ï k˛j·T>∑+. dæ&ûï ≈£L&Ü ‘·q u…dtº Áô|ò+&é ø√dü+ C≤¬s®{Ÿ yÓ’{Ÿ Á&Édt, Áu…’&É˝Ÿ >öHé ‘·~‘·s¡ ø£˝…ø£åHé‡ì Á|ü‘˚´ø£+>± &çC…’Hé #˚dæ+<ä≥. M{Ïì <Ûä]+∫ Á‹wü ø±´{Ÿ yêø˘ #˚dæ c˛ {≤|üsY>± ì*∫+<ä≥. á $wüj·TyÓTÆ Á‹wü e÷{≤¢&ÉT‘·÷ #ê˝≤s√E\ ‘·s¡Tyê‘· sê´+|tyêø˘ #˚dqæ +<äT≈£î Äq+<ä+>± e⁄+~. Hê ùdïVæ≤‘·Tsê* ø√dü+ á c˛˝À bÕ˝§ZHêïqT. s={°H≈é î£ _Ûqï+>± n|ü&É|ü &ÉT Ç˝≤ #˚düTÔ+{≤ n+~ á eTT<äT›>∑TeTà.

HOT SPICY

n|ü&É|ü&ÉT H˚ì+‘˚

CHIT CHAT PA

RAZZI

BEAUTY t ps BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

2

Hê>±s¡T®q ø=‘·Ô ne‘ês¡+

◊|æm˝Ÿ ‘·sV¡ ‰ü ˝À yÓ÷{≤sY k˛ŒsY‡º áyÓ+{Ÿ˝À Á|ü‹cÕº‘à· ø£+>± ìs¡«Væ≤+#·qTqï ◊1 dü÷|üsY dæØdt {Às¡ïyÓT+{Ÿ˝À ôV’≤<äsêu≤<é ÁbòÕ+#Ó’Jì V”≤s√ Hê>±s¡T®q kı+‘·+ #˚düT≈£îHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø eTT+u…’ »≥Tº u≤©e⁄&é V”≤s√ cÕs¡÷UŸ kı+‘·+ #˚düTø√>±, &Ûç©¢ »≥TºqT y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ >∑Ts¡T n]+<äyéT #Í<äT], u…+>∑fi¯Ss¡T »≥TºqT |æ|üŒsYyÓT+{Ÿ ôVA≥˝Ÿ‡ e´ekÕú|ü≈£î&ÉT ns¡T®Hé ã©® #˚õøÏÿ+#·T≈£îHêïs¡T. e#˚à @&Ü~ »qe]˝À ìs¡«Væ≤+#·qTqï á {Às¡ïyÓT+{Ÿ ø√dü+ 9 Á|ü<Ûëq q>∑sê\ qT+∫ ÁbòÕ+#Ó’J\qT m+|æø£ #˚düTÔHêïs¡T. ¬s+&ÉT $T*j·Tq¢ nyÓT]ø± &Ü\s¡¢ (s¡÷.10 ø√≥¢ 45 \ø£å\) Åô|’CŸ eT˙ ø√dü+ »]π> á áyÓ+{Ÿ ‘=* πsdt uÛ≤s¡‘Y˝À »s¡T>∑T‘·T+&É>± $T>∑‘ê πsdt\T j·T÷@á, eT˝Òdæj·÷, ãÁôV≤sTTHé, ø£‘êsY\˝À e⁄+{≤sTT.

TICKET TOLLYWOOD

Á~∏*¢+sex >˘ psycology mø˘‡|”top ]j·THé‡

Væ≤+B ∫Á‘·+˝À q{Ï+#·≥+ #ê˝≤ Á~∏˝Ÿ>± e⁄+<ä+{À+~ eT+#·T \ø°ÎÁ|üdüqï. Á|üeTTK <äs¡Ù≈£î&ÉT sêyéT>√bÕ˝Ÿes¡à <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔqï ª&çbÕsYºyÓT+{Ÿµ˝À dü+»jYT<ä‘Y uÛ≤s¡´ bÕÁ‘·˝À q{Ïk˛Ô+~. á dü+<äs¡“¤+>± e÷{≤¢&ÉT‘·÷ es¡à <äs¡Ùø£‘·«+˝À q{Ï+#·≥+ Äq+<ä+>± e⁄+<äì, ‘·q≈£î Ç∫Ãq bÕÁ‘·≈£î Hê´j·T+ #˚XÊqH˚ nqT≈£î+≥THêï˙ #Ó|üPÔ dü+»jYT<ä‘Y #ê˝≤ ≈£L˝Ÿ>± dæ+|ü⁄˝Ÿ>± e⁄+{≤s¡T. Çø£ _>˘ _ n$T‘êuŸ ˝…C…+&é n+{À+~. á ∫Á‘·+˝À es¡à ‘·q bÕÁ‘·≈£î ‘·q #˚‘˚ &É_“+>˘ #Ó|æŒ+#ês¡˙, á ∫Á‘·+˝À #˚j·Tø£eTT+<äT Væ≤+B e÷{≤¢&É≥+ dü]>± sê<ä˙, ø±˙ j·÷dü ˝Ò≈£î+&Ü #·ø£ÿ>± &É_“+>˘ #ÓbÕŒqì eTT]dæb˛‘√+B eTT<äT›>∑TeTà. ÄyÓT u≤©e⁄&é m+Á{° $»j·Te+‘·eTyê«\ì ø√s¡T≈£î+<ë+.

N GHT Life

trade GUIDE My CHOICE

14

- DECEMBER 2011 QUIZ

$Áø£yéT ªM&ç+‘˚µ

ªn|ü]∫‘·T&ÉTµ ∫Á‘·+ <ë«sê ‘Ó\T>∑T Áù|ø£≈å î£ \≈£î <ä>∑Z¬s’q $Áø£yéT ‘êC≤>± q{ÏdüTÔqï ‘·$Tfi¯ ∫Á‘·+ ªsê»|ü≥ºjYTµ. á ∫Á‘êìï ªM&ç+‘˚µ (u…’ ãsYÔ) ù|s¡T‘√ $&ÉT<ä\ #˚jT· qTHêïs¡T. Á|ü‹cÕº‘à· ø£+>± uÛ≤Ø ã&Ó®{Ÿ‘√ ì]à‘·eTe⁄‘√qï á ∫Á‘·+˝À $Áø£yéT $$<Ûä ¬>≥|t\˝À ø£ì|æ+#·qTHêïs¡T. á ∫Á‘·+˝À ˇø£ bÕ≥ ø√dü+ Hê\T>∑T ø√≥T¢ Ks¡Tà #˚XÊs¡T. Bøå±ùd<∏é ø£<∏ëHêsTTø£>± q{ÏdüTÔqï á ∫Á‘·+˝À dü˝Àì z ◊≥yéT kÕ+>˘ #˚düTÔ+&É>± Á•j·T, Øe÷ùdHé\T n‹~∏ bÕÁ‘·˝À¢ ø£qT$+<äT #˚ j · T qTHêïs¡ T . &ç ô d+ãsY 16q ‘Ó \ T>∑ T , ‘·$Tfi¯ uÛ≤wü˝À¢ ˇπøkÕ] $&ÉT<ä\ #˚ùd+<äT≈£î düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïs¡≥. ªn|ü]∫‘·T&ÉTµ ‘·sê«‘· ‘Ó\T>∑T˝À nqTyê<äyÓTÆq @ ∫Á‘·eT÷ $Áø£yéT≈£î dü¬s’q ÁuÒø˘ ìe«˝Ò<äT. <ë+‘√ á ∫Á‘·+ô|’ ø√{Ï ÄX¯\T ô|≥Tº≈£îHêïs¡≥ $Áø£yéT.


NEWS HAPPENINGS

LIFE style HOT SPICY

ªu≤´#Y\sY‡ 2µ Ä&çjÓ÷ $&ÉT<ä\ ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘·e÷à¬s&ç¶ uÛÑs¡<ë«», eT©º &Ó’yÓTq¸q˝Ÿ yêdüT, C≤ø°sY ‘·~‘·s¡T\T

CHIT CHAT PA

ªkÕ«$T ì‘ê´q+<äµ Ä&çjÓ÷ $&ÉT<ä\ ø±s¡´Áø£eT+˝À ø√≥ lìyêdüsêe⁄, ‘·e÷à¬s&ç¶ uÛÑs¡<ë«», eT<äHé |üfÒ˝Ÿ, CÀ´‹Á|ükÕ<é, Á|ükÕ<é ‘·~‘·s¡T\T

RAZZI

BEAUTY t ps BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

ª\yéø±˝ÒCŸµ Ä&çjÓ÷ $&ÉT<ä\ ø±s¡´Áø£eT+˝À m+.»j·Tdæ+Vü≤¬s&ç¶, s¡$es¡à ‘·~‘·s¡T\T

2

ªπøåÁ‘·+µ Ä&çjÓ÷ $&ÉT<ä\ ø±s¡´Áø£eT+˝À »>∑|ü‹u≤ãT, Á|æj·TeTDÏ, |üs¡T#·÷] >√bÕ\ø£èwüí, ‘ês¡ø£s¡‘·ï, u…\¢+ø=+&É düTπswt ‘·~‘·s¡T\T

TICKET TOLLYWOOD sex psycology top N GHT Life

ªkÕøÏåµ Ä&çjÓ÷ $&ÉT<ä\ ø±s¡´Áø£eT+˝À ãTø£ÿdüeTTÁ<ä+ lìyêdü¬s&ç¶, ‘·e÷à¬s&ç¶ uÛÑs¡<ë«», sêC≤, b˛kÕì ‘·~‘·s¡T\T

trade GUIDE My CHOICE

ªsêCÒ+Á<äµ Ä&çjÓ÷ $&ÉT<ä\ ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓT>±kÕºsY ∫s¡+J$, &Üø£ºsY &ç.sêe÷Hêj·TT&ÉT, ø√{Ï, &Üø£ºsY Vü≤s¡Hê<∏é bı*#Ós¡¢, >öØ |ü+&ç{Ÿ ‘·~‘·s¡T\T 16

- DECEMBER 2011 QUIZ

ªsêe÷#ê]µ Ä&çjÓ÷ $&ÉT<ä\ ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘·e÷à¬s&ç¶ uÛÑs¡<ë«», u≤\j·T´, yÓ+ø£≥ XÊ´yéTÁ|ükÕ<é, $»j·TuÛ≤düÿsY, y˚DT, n©, ;Û$TH˚ì lìyêdüsêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T


sêyéT#·s¡DY q÷‘·q ∫Á‘· ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓT>±kÕºsY ∫s¡+J$, düTπsK, sêyéT#·s¡DY, ¬ø.sê|òüTy˚+Á<äsêe⁄, $.$.$Hêj·Tø˘, n\T¢ ns¡$+<é, n\T¢ ns¡T®Hé, &ç.$.$.<ëqj·T´ ‘·~‘·s¡T\T n\T¢ ns¡T®Hé-Á‹$Áø£yéT\ ∫Á‘·+ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e ø±s¡´Áø£eT+˝À ¬ø.j·Tdt.sêe÷sêe⁄, _.$.mdt.mHé.Á|ükÕ<é, ¬ø.sê|òüTy˚+Á<äsêe⁄, n\T¢ ns¡T®Hé, Á‹$Áø£yéT lìyêdt, $.$.$Hêj·Tø˘, &ç.$.$.<ëqj·T´ ‘·~‘·s¡T\T

ªá s√E˝À¢µ eT÷M ˝À>√ ˝≤+#Y ø±s¡´Áø£eT+˝À ¬ø.n∫ìs&ç¶, _.m.sêE, lqT, e÷s¡T‹, s¡wæà ‘·~‘·s¡T\T

ª∫>∑Tsê≈£îµ eTTVüAs¡Ô+ cÕ{Ÿ≈£î ø±¢|t ø=&ÉT‘·Tqï ‘·e÷à¬s&ç¶ uÛÑs¡<ë«»

sêJyé ø£qø±\ ø=‘·Ô ∫Á‘·+ eTTVüAs¡Ô ø±s¡´Áø£eT+˝À düT$T‘Y ns√sê, ø£èwüßí&ÉT, b˛kÕì ‘·~‘·s¡T\T

1+3=3 wüO{Ï+>˘ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e ø±s¡´Áø£eT+ q$T‘· ø=‘·Ô ∫Á‘·+ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e ø±s¡´Áø£eT+˝À &Üø£ºsY &ç.sêe÷Hêj·TT&ÉT, kÕ>∑sY, q$T‘· ‘·~‘·s¡T\T

- DECEMBER 2011 17


NEWS HAPPENINGS

LIFE style HOT SPICY CHIT CHAT

MASS MAHARAJA PA

RAZZI

BEAUTY t ps

BEHIND THE WOODS

dü+Áø±+‹ ø±qTø£>±

LOCAT ON fash on

2

s¡$‘˚C ø£<∏ëHêj·T≈£î&ÉT>± >∑TDX‚KsY <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+<äT‘·Tqï ∫Á‘·+ ªì|üµ. á ∫Á‘êìï u§eTà]\T¢ |ü‘êø£+ô|’ yÓ’$j·Tdt.#Í<ä] ì]àdüTÔHêïs¡T. á ∫Á‘·+ dü+Áø±+‹øÏ ø±qTø£>± »qe] 13q $&ÉT<ä\ ø±qT+~. ˇø£ <äs¡Ù≈£î&ÉT eTs√ <äs¡Ù≈£î&ç <äs¡Ùø£‘·«+˝À z dæìe÷qT ì]à+#·&É+ $X‚wü+. ø±>± á ∫Á‘·+˝Àì $X‚cÕ\ >∑T]+∫ yÓ’$j·Tdt #Í<ä] e÷{≤¢&ÉT‘·÷... ∫e] ôw&É÷´˝Ÿ &çôd+ãsY 20 es¡≈£î »s¡T>∑T‘·T+~. Á|üdüTÔ‘·+ ìsêàD≤q+‘·s¡ ø±s¡´Áø£e÷\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. dæìe÷˝Àì $X‚cÕ\ >∑T]+∫ #Ó|Œü e\dæ eùdÔ s¡$‘˚» |üs+¡ >± ñ+&˚ m+≥sYf…ÆHéyÓT+{Ÿ‘√ bÕ≥T ÁãVü‰àq+<ä+ ø±yÓT&û dæìe÷≈£î ôV’≤˝…{Ÿ>± ì\TdüTÔ+~. q≥T&ç>± sêCÒ+Á<äÁ|ükÕ<é >±]øÏ ñqï kÕúsTT Ç+ø± ô|s¡T>∑T‘·T+~. Äj·Tq ø±´¬sø£s¬º C’ wÒ Hü ˝é Àì VüA+<ë‘·q+ á ∫Á‘êìøÏ Á|ü‘˚´ø£ Äø£s¡¸D>± ì\TdüTÔ+~. bı&ÉT>∑T ø±fi¯fl düT+<ä] Bøå±ùd<∏é ‘·q n+<ä#·+<ë\‘√ j·T÷‘Yì n\]düTÔ+~. >∑TDX‚KsY ∫Á‘ê˝À¢ ñ+&˚ ø£<∏ëã\+, kÕ+πø‹ø£ $\Te\T á ∫Á‘êìï ô|<ä› πs+CŸ≈£î rdüT≈£îyÓfi¯‘êsTT. kÕsTT<∏äeTHé Ç∫Ãq n<äT“¤‘·yÓTÆq Äs¡T ô||”Œ kÕ+>Ÿ‡‘√ á ∫Á‘·+ dü+Áø±+‹ ø±qTø£>± e∫à Áù|ø£å≈£î\qT Äø£≥Tº≈£î+≥T+<äH˚ |üP]Ô $XÊ«dü+ Hê≈£î+~ nHêïs¡T.

TICKET TOLLYWOOD sex psycology top N GHT Life trade GUIDE My CHOICE 18

- DECEMBER 2011 QUIZ

ªì|üµ

s¡$‘˚», Bøå±ùd<∏é, sêCÒ+Á<äÁ|ükÕ<é, ÁãVü‰àq+<ä+, ø£èwüßí&ÉT, <Ûäs¡àes¡|ü⁄ düTÁãVü≤àD´+, eTT≈£î˝Ÿ<˚yé, ÁãVü‰àõ, düTÁ|”‘Y ‘·~‘·s¡T\T eTTK´ bÕÁ‘·\T b˛wædüTÔqï á dæìe÷≈£î e÷≥\T : Ä≈£î\ •e, l<ÛäsY |”düq, dü+^‘·+: <∏äeTHé, dæìe÷{ÀÁ>∑|òæ : düπs«wt eTTsê], ÄsYº: Äq+<ékÕsTT, m&ç{Ï+>Ÿ: >ö‘·+sêE, ô|ò’{Ÿ‡ : ø£q˝Ÿ ø£DíHé, &ÜHé‡ : sêEdüT+<äs¡+, ãè+<ä, >∑DÒwt ‘·s¡TbÕjYT— düeTs¡ŒD : j·T\eT+∫* ^‘·, ìsêà‘· : yÓ’$mdt #Í<ä], ø£<∏ä-Åd”ÿHéù|¢-<äs¡Ùø£‘·«+ : >∑TDX‚KsY.


World's First Fully Automated

PRESCHOOL & 24 Hour Care

FOOD • CCTV SURVEILLANCE • TRANSPORT • DRAWING & PAINTING • ART & CRAFT • WESTERN MUSIC • WESTERN DANCE • MARTIAL ARTS • SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE • CLASSICAL MUSIC (FLUTE)

ADMISSION ENQUIRY Branch Address:

m : +91 80960 00022 / 9849 779 296 e : kukatpally@esperanzacorporate.com kukat.support@esperanzacorporate.com

Plot no. 287, MIG - 2, IX Phase, KPHB, Near Malasian Town Ship Circle, Kukatpally - 500 072, India. M: +91 9849 779 296, T: 040 4006 2828


EXCLUS VE

»ø°j·T ≈£î≥T+ã+ qT+∫ e∫Ãq q≥T&ÉT Hêsê s√Væ≤‘Y. ªu≤D+µ e+{Ï Á|üjÓ÷>±‘·àø£ ∫Á‘·+ <ë«sê |ü]#·j·TyÓTÆq á j·TTe V”≤s√ ‘·q˝À eT+∫ q≥T&ÉTHêï&Éì Ä ∫Á‘·+ <ë«sê ìs¡÷|æ+#·T≈£îHêï&ÉT. ‘·q ¬s+&√ Á|üj·T‘·ï+>± \yé, bòÕ´$T© m+≥sYf…ÆqsYì m+|æø£ #˚düTø=ì #˚dæq ∫Á‘·+ ªk˛˝Àµ. ø£<∏ä : >ö‘·yTé (Hêsê s√Væ≤‘Y) z nHê<Û.ä dü«X¯ø‘ÔÏ √ m~– kÕ|òyºt s˚ Y ñ<√´>∑+ #˚dTü +Ô {≤&ÉT. ‘·qT nHê<Ûä ø±ã{Ϻ ñeTà&ç ≈£î≥T+ã+˝Àì ne÷àsTTì #˚düT≈£î+fÒ ô|<ä› bòÕ´$T© @s¡Œ&ÉT‘·T+<äì Ä ~X¯>± Á|üj·T‘êï\T ø=qkÕ–düTÔ+{≤&ÉT. b˛düTº Á>±&ÉT´j˚TwüHé #˚düTÔqï &Üø£ºsY yÓ’wüº$ (ìcÕ n>∑sê«˝Ÿ)‘√ n‘·ìøÏ |ü]#·j·T+ @s¡Œ&ÉT‘·T+~. u§_“*øÏ #Ó+~q s¡|òüTT|ü‹Hêj·TT&ÉT (Á|üø±wtsêCŸ) ≈£îe÷¬sÔ á yÓ’wüí$. yêfi¯fl~ ô|<ä› ≈£î≥T+ã+. <ë+‘√ yÓ’wüí$ì Äø£≥Tºø√e&ÜìøÏ Á|üj·T‘êï\T ÁbÕs¡+_ÛkÕÔ&ÉT >ö‘·yéT. HÓeTà~>± >ö‘·yéT |ü≥¢ Äø£]¸‘·Tsê\e⁄‘·T+~ yÓ’wüí$. nsTT‘˚ yÓ’wüí$ ‘·+Á&ç nHê<ÛäøÏ∫à ô|[fl #˚j·T&ÜìøÏ Çwüº|ü&É&ÉT. n+<äT≈£î n‘·ìø√ bòÕ¢wt u≤´ø˘ e⁄+≥T+~. ≈£î≥T+ã+ nqTeT‹‘√H˚ ô|[fl #˚dTü ø√yê\qï~ >ö‘·yTé |ü⁄ u§eTà n+fÒH˚ n_Ûe÷qT\T Ä˝À#·q. >ö‘·yTé Áù|eTqT ‘ê´>∑+ #˚kÕÔ&Ü? nãT“s¡+>± #·÷kÕÔsT¡ . n≥Te+{Ï~ s¡|òüTT|ü‹Hêj·TT&ÉT yê]<ä›] Áù|eTqT ns¡ú+ Äj· T q <ä s ¡ Ù ø£ ‘ · « +˝À dæ ì e÷ n+fÒ #˚dTü ø=ì Äos¡«~kÕÔ&Ü? nqï~ yÓ+&ç‘sÓ ô¡ |’ m|ü&Ó|ü&Ü nì m<äTs¡T#·÷ùd Áù|ø£å≈£î\ #·÷&Ü*‡+<˚... dü+K´≈£î ˝…ø£ÿ˝Ò<äT. Çø£ sêe÷j·TD≤ìï $X‚w¢ Dü : dæìe÷ |òkü Õº|˝tò À Ådÿ” Héù|¢ u≤>∑T+~. Ä$wü ÿ ]+#· & É e T+fÒ u≤|ü ⁄ s¡ e TD\ ôdø£ + &Ü|ò t ˝ À Ä ù|ò ¢ e sY $Tdü ‡ sTT+~. ‘·sê«‘˚ eT¬se¬s’Hê nì #Ó|üø√yê*‡+<˚. |ü s ¡ X ¯ ó sêyé T m+|æ ø £ #˚ d ü T ≈£ î qï ø£ < ∏ ä sêe÷j·TD≤ìï $Hêï, ø£Hêï ø£eT˙j·Ty˚T. u≤>∑T+~ ø±ì á dæìe÷ #·÷düTÔ+fÒ ˇø√ÿ ÄVü‰ ¢ <ä y ˚ T . ªlsêeTsê»´+µqT áHê{Ï düìïy˚XÊìøÏ ˇø√ÿ dæìe÷ >∑Ts¡T≈Ô î£ edüT+Ô ~. ‘·sêìøÏ |ü]#·jT· + #˚ùd ãèVü≤‘·sÔ ¡ u≤<Û´ä ‘·qT <äs¡Ù≈£î&ÉT ‘·q |üìì ‘·qT düÁø£eT+>± eTs√e÷s¡T ìs¡«Væ≤+#ês¡T u≤|ü⁄-s¡eTD\T. ìs¡«]Ô+#ê&ÉT. á ∫Á‘êìøÏ Á|ü<Ûëqã\+ e÷≥\T. ôdø£+&Ü|òt˝À kÕπ> bòÕ´$T© ø£<∏ä : sêeD dü+Vü‰s¡+ ‘·sê«‘· d”‘êsêeTT\T Á&Üe÷øÏ e÷≥˝Ò |ü≥Tºì#êÃsTT. njÓ÷<Ûä´øÏ ‹]– e∫Ãq |òüT≥º+‘√ dæìe÷ Äs¡+uÛÑeTe⁄‘·T+~. njÓ÷<Ûä´≈£î sêE>± q{°q≥T\ ô|sYbòÕ¬sàHé‡ $wüj·÷ìø=ùdÔ sêeTT&ç ø Ï |ü ≥ º + ø£ ≥ º & É + ‘√ Á|ü » \T ªu≤D+µ‘√ b˛\TÃ≈£î+fÒ q≥Hê |üs¡+>± dü+‘√wü+>± e⁄+{≤s¡T. Ä düeTj·T+˝À d”‘· Hêsê s√Væ≤‘Y˝À ø=+#Ó+ |ü]DÏ‹ e∫Ã+~. >∑s¡“¤+ <ë\TÑ·T+~. Ä $X‚cÕìï njÓ÷<Ûä´ &ÜHé‡, j·÷ø£åHé, ø±yÓT&û |ü+#Y, ôd+{ÏyÓT+{Ÿ Á|ü » \T z y˚ & É T ø£ ˝ ≤ #˚ d ü T ≈£ î +{≤s¡ T . Ç˝≤ nìï s¡kÕ\T #·ø£ÿ>±H˚ b˛wæ+#·{≤ìøÏ d”‘·qT |ü⁄{Ϻ+{ÏøÏ rdüT≈£îyÓfi¯fl&ÜìøÏ »qø£ Á|üjT· ‘·ï+ #˚XÊ&ÉT. Á|üø±wtsêCŸ, »j·TdüT<Û\ä myÓ÷wüq˝Ÿ düìïy˚XÊ\T ∫Á‘êìøÏ ÁbÕD+ eTVü‰sêE dürdüy˚T‘·+>± ekÕÔs¡T. ø±˙ d”‘· uÛÑs¡Ô‘√H˚ e⁄+{≤qì #Ó|üŒ&É+‘√ ÄyÓT n;Ûwüº+ y˚Ts¡≈£î ‹]– yÓfi¯‘ês¡T. y˚>∑T\ b˛XÊsTT. n©, kÕj·÷õ wæ+&˚\ bÕÁ‘·\T <ë«sê sêeTsê»´+˝À z #êø£* d”‘· MT<ä ì+<ës√|üD #˚XÊ&Éì $qï sêeTT&ÉT d”‘·qT n&Ée⁄\≈£î |ü+|ækÕÔ&ÉT. nø£ÿ&É yê©àøÏ u≤>∑THêïsTT. lìyêdüs¬ &ç¶ ø±yÓT&û u≤>∑T+~. ÄÁX¯eT+ #˚]q d”‘· \e≈£îX¯ó\≈£î »qàìe«≥+, j·÷>±XÊ«ìï \e≈£îX¯ó\T ã+~Û+#·≥+... sêeTT&ÉT sêe≥+, d”‘· <ë«sê |òükÕº|òt ø±yÓT&û>± kÕ>∑&É+‘√ ]©|òt>± \e≈£îX¯ó\T ‘·q ≈£îe÷s¡T\ì ‘Ó\TdüTø√e≥+... yê]øÏ j·TTesê» |ü{≤º_Ûùwø£+ #˚dæ ‘êqT yÓ’≈£î+sƒêìπø>∑≥+ e+{Ï ‘Ó*dæq nì|æ d ü T Ô + ~. ôdø£ + &Ü|ò t myÓ ÷ wü H é ‡ ‘√ düìïy˚XÊ\H˚ u≤|ü⁄ eTs√kÕ] ‘Ós¡ô|’ #·÷|æ+#ês¡T. ø=+#Ó + kÕ>∑ B dæ q ≥T¢ nì|æ d ü T Ô + ~. $X‚¢wüD : ‘Ó*dæq ø£<˚∏ nsTTHê Ä düT+<äs¡ <äèX¯´ ø±yê´ìï u≤|ü⁄ ‘Ósø¬¡ øÏÿ+∫q $<Ûëq+ quÛ÷Ñ ‘√ quÛ$Ñ wü´‹. Äj·Tq ô|sTT+{Ï+>˘\ ø£¢sTTe÷ø˘‡øÏ e#˚Ãdü]øÏ |ü⁄+E≈£î+≥T+~. ˝≤>±H˚ Á|ü‹ ˇø£ÿ Áù|òyéT ˇø£ ô|sTT+{Ï+>˘˝≤ ∫Árø£]+#ês¡T. ø£<∏äqT dæ+|ü⁄˝Ÿ>± ‘Ós¡¬øøÏÿ+∫q yÓ’q+ u≤>∑T+~. &Ó’˝≤>∑T\T m≈£îÿe V” ≤ s√ V” ≤ s√sTTq¢ q≥q eT]ø=+#Ó + Á>±+~Ûø±ìøÏ b˛≈£î+&Ü ‘˚*¬ø’q ‘Ó\T>∑T uÛ≤wü˝À e⁄+&É≥+ á ∫Á‘êìøÏ |ü¢dt bÕsTT+{Ÿ. á dæìe÷ #·÷düTÔqï+‘·ùd|üP \e≈£îX¯ u≤>∑T+fÒ dæìe÷ Ç+ø± u≤>∑T+&˚~. n˝≤π> ∫Á‘·+ #·÷dæqfÒ¢ e⁄+≥T+~. ø£eT]¸j·T˝Ÿ ∫Á‘ê\ q&ÉTeT ø£fi≤‘·àø£ $\Te\‘√ s={°Hé≈£î _Ûqï+>± s¡÷bı+~q á ∫Á‘êìøÏ ôdø£+&Ü|òt Åd”ÿHéù|¢ $wüj·T+˝À ≈£L&Ü ÁX¯<ä∆ eTTfi¯¢|üP&ç yÓ+ø£≥ s¡eTD Åd”ÿHéù|¢ |üPe⁄øÏ ‘ê$ n_“q≥¢sTT+~. <ëìøÏ ‘√&ÉT Çfi¯j·TsêC≤ düTeT<ÛäTs¡ dü+^‘·+. ø±ø£b˛‘˚ rdüT≈£î+fÒ u≤>∑T+&˚~. nsTT‘˚ mø£ÿ&Ü ªlsêeTsê»´+µ nq>±H˚ sêeTT&ÉT |ü]bÕ*+∫q sê»´+ m˝≤ e⁄+&˚<√ #·÷|ækÕÔs¡qT≈£îqï Áù|ø£å≈£î\≈£î ìsêX‚ $T>∑T\T‘·T+~. ndüuÛÑ´‘·≈£î ‘êe⁄˝Ò≈£î+&Ü e⁄+&É&É+‘√ eTTK´+>± u≤\ø£èwüí≈£î Vü‰´{≤‡|òt #ÓbÕŒ*. sêeTT&ç bÕÁ‘·qT Äj·Tq n<äT“¤‘·+>± b˛wæ+#ês¡T. nsTT‘˚ m≈£îÿe XÊ‘·+ e÷s¡Tÿ\T bòÕ´$T© Ä&çj·THé‡ eTqdüT <√#·T≈£îH˚ neø±X¯eTT+~. yê] yÓT|ü bı+~‘˚ qj·Tq‘ês¡≈£î |ü&É‘êsTT. d”‘· bÕÁ‘·˝À ˇ~›ø£>± ˇ~–b˛sTT+~. ÄyÓT ¬øØsY˝À Ç<=ø£ >=|üŒ bÕÁ‘·. eTTK+˝À |ü$Á‘·‘·, ø£eT]¸j·T˝Ÿ>± Væ≤{Ÿ kÕ~Û+∫qfÒ¢. myÓ÷wüqT¢ u≤>± |ü*ø±sTT. yê©àøÏ>± nøÏÿH˚ì, \ø£åàDT&ç>± lø±+‘Y\T bÕÁ‘√∫‘·+>± dü]b˛j·÷s¡T. uÛÑ÷<˚$>± s√C≤ bÕÁ‘· ∫qï<˚ nsTTHê Ä bÕÁ‘·≈£î ø£¬sø˘º>± dü]b˛sTT+~. \e≈£îX¯ bÕÁ‘·<Ûës¡T˝…’q |æ\¢\T, u≤\ Ä+»H˚j·TT&ç>± q{Ï+∫q u≤\ q{°q≥T\T : Hêsê s√Væ≤‘Y, ìcÕ n>∑sê«˝Ÿ, q≥T&ÉT n<äT“¤‘·yÓTÆq q≥qqT Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. $T–*q q{°q≥T\+‘ê bÕÁ‘·\ |ü]<∏äT\ y˚Ts¡≈£î #·ø£ÿì q≥qqT Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. »j·TdüT<Ûä, Á|üø±wtsêCŸ, kÕj·÷õ wæ+&˚ q{°q≥T\T : u≤\ø£èwüí, qj·Tq‘ês¡, nøÏÿH˚ì Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, lø±+‘Y ‘·~‘·s¡T\T. kÕ+πø‹ø£ ì|ü⁄DT\T : dü+^‘·+-eTDÏX¯s¡à, ìsêà‘·-lìyêdt, <äs¡Ùø£‘·«+-|üs¡X¯ósêyéT kÕ+πø‹ø£ ì|ü⁄DT\T : s¡#·q-eTTfi¯¢|üP&ç yÓ+ø£≥s¡eTD, dü+^‘·+-Çfi¯j·TsêC≤, dæìe÷{ÀÁ>∑|òæ-|æ.ÄsY.¬ø.sêE, ìsêà‘·-j·T\ $&ÉT<ä\ : qe+ãsY 25, 2011 eT+∫* kÕsTTu≤ãT, <äs¡Ùø£‘·«+-u≤|ü⁄ $&ÉT<ä\ : qe+ãsY 17, 2011

k˛..k˛..>± k˛˝À

u≤

düTeT<ÛäTs¡ <äèX¯´ ø±e´+ lsêeTsê»´+

20

- DECEMBER 2011


LIFE style HOT SPICY CHIT CHAT PA

RAZZI

&çsêqTqï ôd+ãsYªu…1q »yê&ɵ

Hê>∑#Ó’‘·q´ ø£<∏ëHêj·T≈£î&ÉT>± e+~‘· ø√H˚s¡T düeTs¡ŒD˝À ÁX‚j·T Ábı&Éø£åHé‡ |ü‘êø£+ô|’ s¡÷bı+~+∫q ∫Á‘·+ ªu…»yê&ɵ. $y˚ø˘ø£èwüí <äs¡Ù≈£î&ÉT. sêyéT>√bÕ˝Ÿes¡à, øÏs¡DY≈£îe÷sY ø√H˚s¡T ìsêà‘·\T. yÓTT<ä{ÏkÕ]>± ◊<äT>∑Ts¡T dü+^‘· <äs¡Ù≈£î\T |üì#˚dæq á ∫Á‘·+ &çôd+ãsY 1q $&ÉT<ä\ ø±qT+~. Hê>∑#Ó’‘·q´ mq]®{Ïø˘ |üesY bÕ´ø˘ V”≤s√>± ø£ì|ækÕÔ&É+≥Tqï á ∫Á‘·+˝À Hê>∑#Ó’‘·q´ düs¡düq neT˝≤bÕ˝Ÿ ø£<∏ëHêsTTø£. á ∫Á‘êìø°, Hê>±s¡T®q V”≤s√>± q{Ï+∫q ª•eµø° m˝≤+{Ï dü+ã+<ÛäeT÷ ˝Ò<ä+≥THêï&ÉT <äs¡Ù≈£î&ÉT $y˚ø˘ø£èwüí.

BEAUTY t ps BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psycology top N GHT Life trade GUIDE

Væ≤˝ÒMy]CHOICE j·Tdt m+≥sYf…ÆqsY yÓHÓï\ 1.5

>∑‘·+˝À <˚e ø£{≤º <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫q ªyÓHÓï\µ ∫Á‘êìøÏ d”¬ø«˝Ÿ>± yÓHÓï\ øÏc˛sY s¡÷bı+~düTÔqï ∫Á‘·+ ªyÓHÓï\ 1.5µ. yÓHÓï\ ˝Àì ø=ìï bÕÁ‘·\qT rdüTø=ì n\ T¢≈£îqï ø£<∏˚ á ∫Á‘·+. Ä bÕÁ‘·\‘√ eTT&ç|ü&çq eT]ø=ìï bÕÁ‘·\T, yê{Ï rs¡T‘ÓqTï\T, yê] Á|üj·÷D+, yês¡T m<äTs=ÿH˚ |ü]dæú‘·T\T nìï+{Ï˙ ø£\T|ü⁄‘·÷ ø£&ÉT|ü⁄ã“ q$«+#˚ ø±yÓT&û $T[‘·yÓTÆ e⁄+≥T+~. ‘·«s¡˝À Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äT≈£î sêqTqï á ∫Á‘·+ <ë«sê yÓHÓï\ øÏc˛sY yÓTT<ä{ÏkÕ]>± <äs¡Ù≈£î&ç>± |ü]#·j·TeTe⁄‘·THêïs¡T. \yé + ˝≤|òt - ˝≤õø˘ n_Ûe÷qT*ï y˚Tõø˘ #˚düTÔ+<ä+≥THêïsêj·Tq.

QUIZ

COMPETET ON d ary

- DECEMBER 2011 21


NEWS HAPPENINGS

n$T‘êuŸqT ø£\es¡|]ü ∫q bÕ≥

ˇø£ ‘·$TfiŸ kÕ+>˘ _>˘ _ n$T‘êuŸ ã#·ÃHé Vü≤è<äj·÷ìï ¬>\T#·T≈£î+~. Ç~ ì»+>± ì»+. <äs¡Ù≈£î&ÉT ôd\«sê|òüTeHé ‘·eTTà&ç>±, n\Hê{Ï <äs¡Ù≈£î&ÉT ø£dü÷Ô] sêC≤ ≈£îe÷s¡T&ç>± ‘Ós¡+π>Á≥+ #˚dæq <ÛäqTwtì #·÷dæq yês¡T M&˚+{Ï Ç˝≤ e⁄Hêï&ÉT? ãø£ÿ|ü\#·>± M&˚+ V”≤s√sê? nqT≈£îHêïs¡T. ø=+<äs¡T yÓqTø£ nqT≈£î+fÒ eT]ø=+<äs¡T yÓTTK+MT<˚ nqïyês¡÷ e⁄Hêïs¡T. nsTT‘˚ yÓTT<ä{Ï dæìe÷‘√H˚ ‘·q dü‘êÔ ìs¡÷|æ+#·T≈£îqï <ÛäqTwt q$«qyê]øÏ ‘·q {≤˝…+{Ÿ‘√ düe÷<Ûëq+ #Ó|üPÔ eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘·THêï&ÉT. ‘êqT V”≤s√>± q{ÏdüTÔqï ªeTj·Tø£ÿyéT mqïµ ∫Á‘êìøÏ eT÷&ÉT bÕ≥\T sêdæ *]dædtº>± $eTs¡Ù≈£î\ Á|üX¯+dü\T n+<äT≈£îHêï&ÉT. ‘êC≤>± uÛ≤s¡´ ◊X¯«s¡´ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔqï ª3µ ∫Á‘·+˝À V”≤s√>± q{Ïdü÷Ô eT÷&ÉT bÕ≥\T sêj·T≥y˚T ø±ø£ ªyÓ’ ~dt ø=\yÓ] ø=\yÓ] &çµ nH˚ bÕ≥qT dü«j·T+>± bÕ&Ü&ÉT. á bÕ≥qT $qï _>˘ _ á <äXÊã›+˝À Ç˝≤+{Ï bÕ≥ sê˝Ò<äì øÏ‘ê_#êÃs¡T. dü÷|üsYkÕºsY s¡»˙ø±+‘Y≈£î ‘·–q n\T¢&˚ <=]ø±&ÉT ø£<ä÷! Ä˝Ÿ <ä u…dtº <ÛäqTwt.

LIFE style

HOT SPICY CHIT CHAT PA

RAZZI

BEAUTY t ps BEHIND THE WOODS LOCAT ON

≈£L‘·Ts¡T <äs¡Ùø£‘·«+˝À ‘·+Á&ç

nHês√>∑´+ qT+∫ ãj·T≥|ü&ç ø√\T≈£îqï dü÷|üsYkÕºsY s¡»˙ø±+‘Y ≈£îe÷¬sÔ kÂ+<äsê´ <ÛäqTwt <äs¡Ùø£‘·«+˝À z dæìe÷ #˚j·TqTHêïs¡T. ‘·«s¡˝À wüO{Ï+>˘ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTqï á ∫Á‘·+ ù|s¡T ªø√#Y n<äj·THéµ. Á|üdüTÔ‘·+ ◊X¯«s¡´ uÛÑs¡Ô <ÛäqTwt V”≤s√>± ª3µ ∫Á‘êìøÏ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔHêïs¡T. Ç~ |üP]Ô ø±>±H˚ s¡»˙ø±+‘Y ∫Á‘·+ ôd{Ÿ‡ MT<ä≈£î yÓfi¯ó‘·T+~. @ø£ø±\+˝À ‘·+Á&çì, uÛÑs¡Ôì &Ó’¬sø˘º #˚j·T&É+ Á~∏*¢+>˘ mø˘‡|”]j·THé‡ ø£<ä÷!

fash on

Á ‹ wü ne⁄ { Ÿ Á • j· T ÇHé TICKET2TOLLYWOOD V”≤s√sTTHé <=]øÏ+<√#Y

sex psycology m≥ºπø\≈£î ø£eT˝ŸVü‰düHé ª$X¯«s¡÷|ü+µ ∫Á‘êìøÏ V”≤s√sTTHé top N GHT Life

<=]øÏ+~. eTT+<äT>± k˛HêøÏådæHêΩ... ‘·sê«‘· $<ë´u≤\Hé... Ä ‘·sê«‘· düMTsê¬s&ç¶... Ç˝≤ ø£eT˝ŸVü‰düHé ª$X¯«s¡÷|ü+µ ∫Á‘·+˝À V”≤s√sTTq¢ *düTº ô|s¡T>∑T‘·÷ e∫Ã+~. ∫e]øÏ Ä neø±XÊìï |ü P C≤≈£ î e÷sY nH˚ mHé Ä sY ◊ eTT<ä T › > ∑ T eTà <äøÏÿ+#·T≈£î+~. á ù|πs+{À ø=‘·Ô>± e⁄+~... meØ |üPC≤≈£îe÷sY nH˚ &Í{Ÿ m+<äT≈£î? q÷´j·÷sYÿ≈£î #Ó+~q á k˛j·T>±\ düT≈£îe÷] $Tdt Ç+&çj·÷ j·TT.mdt.m.>± m+|æ¬ø’+~. Hê≥ø±\‘√ |ü]#·j·T+ e⁄qï |üPC≤qT ùdºJô|’ >∑T]Ô+#ê&É≥ ø£eT˝Ÿ. yÓ+≥H˚ ‘·q dæìe÷≈£î V”≤s√sTTHé <=]øÏ+<äqT≈£îHêï&ÉT. ø£eT˝Ÿ düsd¡ qü Ä|òsü Y e∫Ãq+<äT≈£î |üPC≤ m–] >∑+‘˚dæ Ç~ ‘·q |üPs¡«»qà düTø£è‘·eT+{À+~ eTT<äT› eTT<äT›>±. u…kÕº|òt \ø˘ |üPC≤..!

trade GUIDE My CHOICE 22

- DECEMBER 2011 QUIZ

eT\j·÷fi¯+˝À |üèBÛ«sêCŸ ø£<∏ëHêj·T≈£î&ÉT>± Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± ì]à+#·ã&ÉT‘√qï ∫Á‘·+ ªV”≤s√µ. á ∫Á‘·+˝À ø£<∏ëHêsTTø£>± Á‹wüqT m+|æø£ #˚düT≈£îHêïs¡T. nsTT‘˚ ‘·$Tfi¯+˝À $XÊ˝Ÿ düs¡düq Á‹wü #˚dTü qÔ ï ªdüeTs¡Hµé ≈£î á ∫Á‘êìøÏ &˚{Ÿ‡ m&Ód® ºt #˚j·T˝Òqì Á‹wü #˚‘·T˝…‘˚Ôj·T&É+‘√ yÓqTyÓ+≥H˚ <äs¡Ù≈£î&ÉT Ä kÕúq+˝À Á•j·TqT rdüT≈£îHêï&É≥. yÓTT<ä{ÏkÕ]>± $XÊ˝Ÿ düs¡düq q{ÏdüTÔqï Á‹wü ôdø£+&é ôw&É÷´˝Ÿ ø√dü+ u≤´+ø±ø˘ yÓ[¢+<ä≥. Á‹wü á dæìe÷ qT+∫ ‘·|üø√e&É+ Á•j·T≈£î ˝≤_Û+∫+~.


_>˘ _ Ç+≥ uÒ{° ã#·ÃHé dü+<ä&ç

nãT“s¡|ü]#˚ n+<ëìø°... Á|ü|ü+#· kÂ+<äsê´ìø° ì\TyÓ‘·TÔ ì<äs¡Ùq+>± ì*∫q ◊X¯«sê´sêjYT... ì»J$‘·+˝À eTs√ ø=‘·Ô bÕÁ‘·˝ÀøÏ Á|üy˚•+∫+~. z |ü+&É+{Ï bÕ|ü≈£î, |ü>∑&Ü\ u§eTà≈£î, n|üs¡+õ ø=eTà≈£î »qàì∫Ã+~. ã#·ÃHé\ Ç+≥ \øÏÎ |ü⁄{Ϻ+~. eTT+ãsTT˝Àì ôdyÓHéVæ≤˝Ÿ‡ Vü‰dæŒ≥˝Ÿ˝À qe+ãsY 16 ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ 10.40 ì$TcÕ\≈£î ◊X¯«sê´sêjYT |ü+&É+{Ï Ä&É|æ\¢≈£î »qàì∫Ã+~. ñ<äj·T+ Hê\T>∑T >∑+≥\≈£î H=|ü\T ÁbÕs¡+uÛÑeTe>± Äs¡T>∑+≥\ ‘·sê«‘· düTKÁ|üdeü + nsTT+~. kÕ<Ûës¡D Á|üdeü y˚Tqì ÄdüŒÁ‹ esêZ\T yÓ\¢&ç+#êsTT. n$T‘êuŸã#·ÃHé, n_Ûùwø˘ã#·ÃHé\ Äq+<ëìøÏ n+‘·T˝Ò<äT. eTqesê\T n#·Ã+ ◊X¯«s¡´˝≤ e⁄+<äì, bÕ|ü ø£fi¯ófl ≈£L&Ü n˝≤π> e⁄Hêïj·Tì, ‘ê‘· qj·÷´qH˚ Äq+<ëìï dü+|üPs¡í+>± nqTuÛÑ$düTÔHêïqì {Ï«≥ºsY˝À ù|s=ÿHêïs¡T _>˘_. eTqesê*ì n|ü⁄s¡÷|ü+>± Ç+{ÏøÏ rdüT≈£îe∫Ãq ‘ê‘· _>˘_ uÒ{° _ bò˛{À\T ]©CŸ #Ój·T´eTì n~ |üP]Ô>± ‘·eT e´øÏÔ>∑‘· $wüj·TeTì #ÓbÕŒs¡T. ‘·q ≈£L‘·T] ù|s¡T ªmµ ‘√ ÁbÕs¡+uÛÑeTyê«\ì, me¬s’Hê ù|s¡T dü÷∫+#·e#·Ãì n_Ûùwø˘ ã#·ÃHé {Ï«≥ºsY˝À ‘Ó*bÕs¡T.

nX¯ó‘√wt n<äèwüº+

ªCÀ<Ûë nø£“sYµ ˝≤+{Ï #ê]Á‘·ø£ <äèX¯´ ø±yê´ìï u≤©e⁄&é ‘Ós¡¬øøÏÿ+∫q <äs¡Ù≈£î&ÉT nX¯ó‘√wt >√yê]ø£sY. sê»|ü⁄Á‘· sêDÏ CÀ<Ûë>± ◊X¯«sê´sêjYTì n<äT“¤‘+· >± &Ós¬’ ø˘º #˚dqæ áj·Tq ‘·sT¡ yê‘· n_Ûùwø˘ã#·ÃHé‘√ ªUÒ˝Ò Vü≤yéT C≤Hé ùdµ nH˚ dü+<˚XÊ‘·àø£ ∫Á‘êìï #˚XÊs¡T. Ç|ü&ÉT ‘êC≤>± _>˘ _ n$T‘êuŸ‘√ z Á~∏\¢sY eT÷MøÏ lø±s¡+ #·T{≤ºs¡T. 2012˝À wüO{Ï+>˘ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qT+~. Ç~ nX¯ó‘√wtøÏ |ü{Ϻq n<äèwüºy˚Tq+≥THêïsTT u≤©e⁄&é esêZ\T. á yês¡Ô≈£î nX¯ó‘√wt düŒ+~dü÷Ô á dæìe÷˝À Ç<ä›s¡T &çf…øϺyé\T ø£*dæ z πødtqT kÕ˝Ÿ« #˚kÕÔs¡T. Ç+ø√ &çf…øϺyé bÕÁ‘·≈£î q≥T&çï m+|æø£ #˚j·÷*‡ e⁄+~. á ∫Á‘·+ m|ü&Ó|ü&ÉT ôd{Ÿ‡ MT<ä≈£î yÓfi¯óÔ+<ë nì ñ‘·ÿ+sƒ¡‘√ m<äTs¡T#·÷düTÔHêïqT nHêïs¡T. eT] _>˘ _ì &Ó’¬sø˘º #˚j·T≥+ ø£<ë! Ä e÷Á‘·+ ñ‘·ÿ+sƒ¡ e⁄+&É<ë eT]!

j·TTìôd|òt Áu≤+&é n+u≤dæ&ÉsY ÄMTsYU≤Hé u≤©e⁄&é $TdüºsY |üsYô|òø˘º ÄMTsYU≤Hé j· T Tìôd|ò t Áu≤+&é n+u≤dæ & É s Y > ± m+|æ ø £ j · ÷ ´s¡ T . ◊ø£ ´ sê»´ dü $ T‹øÏ dü + ã+~Û + ∫q j· T Tìôd|ò t |æ \ ¢ \ Vü ≤ ≈£ î ÿ\‘√ bÕ≥T yê] bÂwæ º ø ±Vü ‰ s¡ n+XÊ\ô|’ Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± Á|ü#êsêìï ìs¡«Væ≤k˛Ô+~. á ø±s¡´Áø£eT+ ø√dü+ $$<Ûä <˚XÊ\ qT+∫ ôd\Á_{°\qT m+|æø£ #˚dTü +Ô &É>± uÛ≤s¡‘˝Y À Áu≤+&é n+u≤dæ&sÉ >Y ± ÄMTsYU≤HéqT m+|æø£ #˚XÊs¡T. ‘·«s¡˝À n~Û ø ±]ø£ + >± j· T Tìôd|ò t u≤<Û ä ´ ‘· \ T #˚|ü≥ºqTHêïs¡T.

n»jYT <˚yé>∑HéøÏ f…Æ{Ï˝Ÿ Ç∫Ãq nø£åjYT

n»jYT <˚yé>∑Hé, k˛HêøÏådæHêΩ Hêj·Tø± HêsTTø£\T>± s¡÷|ü⁄~<äT›ø√qTqï ∫Á‘·+ ªdüHêï|òt düsê›sYµ. Væ≤{Ÿ ∫Á‘ê\ <äs¡Ù≈£î&ÉT mdt.mdt.sê»eTÚ[ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫q ªeTsê´<ä sêeTqïµ≈£î Øy˚Tø˘>± edüTÔqï á ∫Á‘·+˝À dü+»jYT<ä‘Y z ø°\ø£ bÕÁ‘·˝À ø£ì|æ+#·qTHêïs¡T. ‘êC≤>± dü+»jYT<ä‘Y≈£î CÀ&û>± pV”≤#êyê¢qT ≈£L&Ü rdüT≈£îHêïs¡T. nsTT‘˚ M] bÕÁ‘·\ rs¡T ‘ÓqTï˝Ò$T{À ‘Ó*j·T|üs#¡ ˝· <Ò Tä . >∑‘+· ˝À nø£j å TY ≈£îe÷sY á f…{Æ ˝Ï ŸqT ] õdüºsY #˚düT≈£îHêïs¡T. nsTT‘˚ ‘·q ∫Á‘êìøÏ á ù|s¡T dü]>±Z dü]b˛‘·T+<äì n»jYT ø√s¡&É+‘√ nø£åjYT Ç#˚ÃXÊs¡T. n•«ì BÛsY <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+#·qTqï á ∫Á‘·+ e#˚à @&Ü~ qe+ãsY˝À $&ÉT<ä\ #˚ùd˝≤ Á|üD≤[ø£\T dæ<ä∆+ #˚düTÔHêïs¡≥.

Á|æj·÷+ø£

ø=‘·Ô ne‘ês¡+

u≤©e⁄&é düT+<ä] Á|æj·÷+ø£ #√ÁbÕ >±j·Tì>± ø=‘·Ô ne‘ês¡+˝À ø£ì|æ+#·qT+~. á |üs¡Tyê\ k˛j·T>∑+ ‘·q yÓTT<ä{Ï Ä\“yéTqT ˝≤dt @+C…˝Ÿ‡˝À ]ø±sY¶ #˚dæ+~. ô|òsêï+&√ >±]uÒ, |”{Ÿ yÓ+{Ÿ‡, kÕyéT yê≥sY‡ ˝≤+{Ï n+‘·sê®rj·T kÕúsTT kÕ+πø‹ø£ ì|ü⁄DT\ Ä<Ûä«s¡´+˝À Ä\“yéT ]ø±]¶+>˘ »]–+~. Bìø√dü+ Á|æj·÷+ø£ ˝≤dt @+C…˝Ÿ‡ HÓ\s√E\T ôdŒ+&é #˚dæ+~. yÓTT<ä{ÏkÕ] bÕ≥\ Ä\“yéT #˚j·T&É+ HÓs¡«dt>± nì|æ+∫Hê ~>∑›s¡Ù≈£î\T, y˚T<Ûëe⁄\ eT<Ûä´ Hê bÕ≥\T ]ø±sY¶ #˚j·T&É+ Á~∏*¢+>˘ mø˘‡|”]j·THé‡ n+{À+~ Á|æj÷· +ø£. ‘·«s¡˝À Á|ü|+ü #·yê´|ü+Ô >± ]©CŸ #˚j·TqTqï á Ä\“yéT Á|æj·÷+ø£ ø=‘·Ô ne‘êsêìï $»j·Te+‘·+ #˚düTÔ+<√? ˝Ò<√? #·÷&Ü*. @<˚yÓTÆHê Ä˝Ÿ <ä u…dtº Á|æj·÷+ø£.

- DECEMBER 2011 23


NEWS HAPPENINGS

Ç+&çj·÷˝À Vü‰©e⁄&é dü÷|üsYkÕºsY

Vü‰©e⁄&é dü÷|üsYkÕºsY {≤yéT Á≈£LsTTCŸ &çôd+ãsY 2q Ç+&çj·÷ sêqTHêïs¡T. Äj·Tq q{Ï+∫q ‘êC≤ ∫Á‘·+ $TwüHé Ç+bÕõãT˝Ÿ 4->√dtº Áb˛{Àø±˝Ÿ ∫Á‘ê\ Á|üyÓ÷wüHé ø√dü+ edüTÔHêïs¡ì düe÷#ês¡+. á ∫Á‘·+˝À u≤©e⁄&é V”≤s√ nì˝Ÿø£|üPsY ≈£L&Ü q{Ï+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. {≤yéT Á≈£LsTTCŸ Ç+&çj·÷ sêqTHêïs¡H˚ yês¡ÔqT dü«j·T+>± nì˝Ÿ≈£|üPsY MT&çj·÷≈£î yÓ\¢&ç+#ês¡T. Ç+&çj·÷˝À e⁄qï ‘·q n_Ûe÷qT\qT Åd”ÿì+>˘ ì$T‘·Ô+ ø£*ùd+<äT≈£î edüTÔHêïs¡ì nì˝Ÿø£|üPsY #ÓbÕŒs¡T. $TwüHé Ç+bÕõãT˝Ÿ 4 ∫Á‘·+ Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± &çôd+ãsY 21˝À $&ÉT<ä\ ø±qT+~. á dæìe÷ $&ÉT<ä\≈£î ¬s+&ÉTyêsê\ eTT+<ä T dü T e÷s¡ T 1500 eT+~ n_Û e ÷qT\T {≤yé T Á≈£LsTTCŸ‘√ ø£*dæ dæìe÷ì MøÏå+#˚ neø±X¯+ e⁄+~. BìøÏ n_Ûe÷qT\T #˚j÷· *‡+<ä˝≤¢ ˇø£ÿfÒ. {≤yéT Á≈£LsTTCŸøÏ #Ó+~q ø=ìï Á|üX¯ï\≈£î düe÷<ÛëHê\‘√ bÕ≥T $TwüHé Ç+bÕõãT˝Ÿ 4 ˝À ø=ìï Á|üX¯ï\≈£î düe÷<ÛëHê\T #ÓbÕŒ*‡ e⁄+≥T+~.

LIFE style

HOT SPICY CHIT CHAT PA

RAZZI

BEAUTY t ps

nyês¡T¶ q+<äT≈£îqï ôdø°‡ dæ+>∑sY

nyÓT]ø£Hé q{Ï, dæ+>∑sY C…ìï|òüsY ˝Àô|CŸqT n‘·T´qï‘· |ü⁄s¡kÕÿs¡+ e]+∫+~. nyÓT]ø£Hé eT÷´õø˘ nyês¡T¶‡ 2011øÏ >±qT ˝≤{ÏHé eT÷´õø˘ Ä]ºdtº nyês¡T¶qT bı+~+~. nyês¡T¶ rdüTø√e&ÜìøÏ e∫Ãq á 42 dü+e‘·‡sê\ »e«ìì #·÷dæ &É+¬>’ b˛j·÷s¡≥ ÄVüQ‘·T\T. |ü\Ãì düTìï‘·yÓTÆq ˝Òdt‘√ #˚dæq q\T|ü⁄ >öqT <Ûä]+∫ ø£˙ ø£ì|æ+#·≈£î+&Ü ˇ+|ü⁄kı+|ü⁄\qT Á|ü<ä]ÙdüTÔ+fÒ |üsYô|òø˘º>± e⁄qï ÄyÓT |òæ>∑sY #·÷dæ ‘·]+#ês¡≥. n+‘˚ø±≈£î+&Ü Ä y˚&ÉTø£˝À n‘·´<äT“¤‘·+>± bÕ≥ bÕ&ÉT‘·÷ q]Ô+∫ #·÷|üs¡T\qT ø£{Ϻ|ü&˚dæ+<ä≥ á ôdø°‡ uÛ≤eT. á ôdø°‡ eTT<äT›>∑TeTà &Ü´Hé‡ #·÷dæ yÓTÆeTs¡∫b˛sTTq ÄVüQ‘·T˝À¢ C…ìï|òüsY e÷J uÛÑs¡Ô e÷sYÿ Ä+{Àì ≈£L&Ü e⁄+&É≥+ $X‚wü+.

BEHIND THE WOODS

ô|[flfi¯LOCAT ófl-ô|{≤≈£ î \T ON

Vü‰©e⁄&é˝À ô|[fl #˚düTø√e&É+ $&çb˛e&É+ düs¡« kÕ<Ûës¡Dy˚T nsTTHê πøe\+ 72 s√E\ $yêVü≤ J$‘êìøÏ eTT–+|ü⁄ |ü*øÏ+<√ eTT<äT›>∑TeTà. yÓ÷&É˝Ÿ, q{Ï, _õHÓdt ñeTHé>± ãVüQ bÕÁ‘·\T b˛wædüTÔqï øÏyéT ø£s¡›wæj·THé nH˚ á ã÷´{° 2011 Ä>∑düTº 20q mHé_m ù|¢j·TsY ÁøÏdt Vü≤+Á|òædtqT ô|fi≤fl&ç+~. |ü≥TºeTì 72 s√E\T ø±ø£eTT+<˚ $&Ü≈£î\T ø±yê\ì ø√s¡Tº¬øøÏÿ+~. n‘·qT ‘·qqT ìs¡¢ø£å´+ #˚düTÔHêï&Éì, nee÷q |üs¡TdüTÔHêï&ÉH˚~ ÄyÓT Äs√|üD. ø£s¡›wæj·THé |òü≈£îÔ Ç˝≤¢*>± ‘·qqT ø£+Á{À˝Ÿ #˚düTÔ+<äH˚~ n‘·ì yê<äq. me] yê<äq\T m˝≤ e⁄Hêï πøe\+ 72 s√E˝À¢ $&Ü≈£î\T rdüT≈£îqï »+≥>± e÷Á‘·+ ù|s¡T bı+<ës¡T. Ç~˝≤ e⁄+fÒ nyÓT]ø£Hé q{Ï &ÓMT eT÷sY~ eTs√ ø£<∏ä. Ç|üŒ{Ïπø ¬s+&ÉT ô|[flfi¯ófl ô|{≤≈£î˝…’q ‘·sê«‘· #˚düT≈£îqï eT÷&√ ô|[fl ≈£L&Ü Ä <ëπs |ü{Ϻ+~. ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\ &˚{Ï+>˘ ‘·sê«‘· 2005 ôdô|º+ãsY 24q q≥T&ÉT ÄwüºHé ≈£î#·sYqT ô|fi≤fl&çq á q{Ï qe+ãsY 17q ÄwüºHé‘√ $&çb˛‘·THêïqì ùdº{ŸyÓT+{Ÿ Ç∫Ã+~. <ëìøÏ ø±s¡D+ n‘·qT ‘·qqT N{Ï+>˘ #˚XÊ&Éì #Ób˛Ô+~. ãVüQ $∫Á‘·+ á ô|[flfi¯ófl ô|{≤≈£î\T.

fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psycology top N GHT Life

u≤jYTÁô|ò+&é ø√dü+ bÕ≥T¢

j·÷øϺ$dtº, ø£yÓT&çj·THé C…˙ï yÓTø˘ ø±]Ô u≤jYTÁô|ò+&é ø√dü+ |ü&Ésêì bÕ≥T¢ |ü&ÉT‘√+~. k˛ŒsYº‡ @C…+{Ÿ bÕ˝Ÿ ÁøÏbÕ˝≤ÿ qT+∫ $&çb˛sTTq ‘·sê«‘· ø=‘·Ô u≤jYTÁô|ò+&é ø√dü + y˚ { ≤&É T ‘√+~. Bìø√dü + ÄHé ˝ … ’ H é &˚ { Ï + >˘ yÓuŸôd’{Ÿ‡‘√ ˇ|üŒ+<ä+ ≈£î<äTs¡TÃ≈£îqï á ôdø°‡ uÛ≤eT ‘·q≈£î u≤jYTÁô|ò+&é>± e⁄+&˚ e´øÏÔ 35 qT+∫ 48 dü+e‘·‡sê\ ej·TdüT e⁄+&Ü\ì, n‘·ìøÏ ô|<ä› H√s¡THêï, ã≥º‘·\ e⁄Hêï z¬ø n+{À+~. ø±ø£b˛‘˚ n‘·ìøÏ ñ<√´>∑+ e÷Á‘·+ ø£+|ü\‡Ø n+≥. ‘·q n_Ûs¡T#·T\≈£î ‘·>∑Z≥T¢ e⁄+&ç ‘·q≈£î Äø£˝dÒ qæ |ü&ÉT &çqïsY, Á&ç+ø˘ ‘Ó∫Ãô|fÒº $<Û+ä >± e⁄+&Ü\≥. B+‘√ áyÓTqT kı+‘·+ #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î 35 qT+∫ 48 eT<Û´ä ej·TdüT e⁄qï e´≈£î\Ô T b˛{°|&ü TÉ ‘·THêïs¡≥. yês¡+<ä] ø° u…kÕº|òt \ø˘ #Ó|ü⁄<ëe÷!

trade GUIDE

Vü‰©e⁄&é˝À _˝Ÿ ø±+&ÉHé <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫q ª~ {Ï«˝…’{Ÿ kÕ>± : ÁuÒøÏ+>˘ &ÜHé bÕsYº-1µ ∫Á‘·+ ns¡T<Ó’q ]ø±s¡T¶qT kı+‘·+ ø=‘·Ô ]ø±s¡T¶\qT #˚düTø√qT+~. fÒ\sY ˝≤+≥sY, –˝Ÿ ã]à+>˘Vü‰yéT, _©¢ ãsYÿ, kÕsê ø±¢sYÿ ‘·~‘·s¡T\T Á|ü<Ûëq bÕÁ‘·\T b˛wæ+∫q á düèwæºk˛Ôqï ∫Á‘·+

My CHOICE

∫Á‘·+ u≤ø±‡|ò”düT e<ä› n‘·´~Ûø£ yÓTT‘êÔìï edü÷\T #˚dæq ∫Á‘·+>± dü+#·\q $»j·÷ìï kÕ~Û+∫+~. Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± yÓTT<ä{Ï yês¡+ 332 $T*j·THé &Ü\s¡T¢ (1,660 ø√≥T¢) ø£˝…ø£åqT¢ kÕ~Û+∫ ø=‘·Ô ]ø±s¡T¶\ ~X¯>± <ä÷düT≈£îb˛‘·T+~. 24

- DECEMBER 2011 QUIZ


e÷´Hé _ôV’≤+&é áCŸ <ä yÓTsTTHé-mdt.>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ e÷ s¡ÿdt u≤fÒ¢ yês¡dü‘ê«ìï |ü⁄DÏøÏ|ü⁄#·TÃø=ì $T#Ó˝Ÿ ¬øyÓTsê‘√ |üì#˚dæq eT÷&√ ‘·s¡+ dæìe÷{ÀÁ>±|òüsY $.mdt.ÄsY.kÕ«$T. Äj·Tq nqT+>∑T •wüß´&ÉT>± $T#Ó˝Ÿ ¬øyÓTsê qT+∫ áHê{Ï ¬s&é ¬øyÓTsê es¡≈£î n‘ê´<ÛäTìø£ kÕ+πø‹ø£ |ü]C≤„Hêìï n+~|ü⁄#·TÃø=ì Áf… + &é q T nqTdü ] +∫ Á|ü j · ÷ D+ ø=qkÕ–dü T Ô q ï dæìe÷{ÀÁ>±|òüsY mdt.>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶. ‘Ó\T>∑T #·\q ∫Á‘· #·] Á‘·˝À dü]ø=‘·Ô Áf…+&é≈£î }|æs¡T\÷~q sêyéT>√bÕ˝Ÿes¡à ª•eµ dæìe÷≈£î dæìe÷{ÀÁ>±|òüsY>± e´eVü≤]+#·&É+ áj·Tq |üì‘·HêìøÏ ì<äs¡Ùq+. ‘=*‘·s¡+ q{°q≥T\ qT+∫ á ‘·s¡+ q{°q≥T\ es¡≈£î ‘·q #Ûêj·÷Á>∑Vü≤D+‘√ n+<ä+>± ‘Ós¡¬øøÏÿ+∫q áj·Tq e÷s¡T‘·Tqï f…ø±ï\ Jì ìs¡«∫dü÷Ô @ f…ø±ï\J nsTTHê Hê <äèwæº˝À eTìwæ yÓT<ä&ÉT ‘·s¡Tyê‘˚ n+{≤s¡T. kÕ+πø‹ø£ ì|ü⁄DTì>± |üP]Ô dü+‘·è|æÔì#˚à dæìe÷ Ç+‘·es¡≈£L #Ój·T´˝Ò<ä+≥Tqï >√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ >±]‘√ ø±ùd|ü⁄....

MTs¡T mìï dæìe÷\≈£î dæìe÷{ÀÁ>±|òüsY>± |üì#˚XÊs¡T?

1968˝À nÁô|+{°d>t ± #˚sêqT. 1979˝À yÓTT<ä{Ï dæìe÷ #˚XÊqT. Ç+&ÉÅd”ºøÏ e∫à <ë<ë|ü⁄ 32 dü+e‘·‡sê˝…’+~.

ˇø£ kÕ+πø‹ø£ ì|ü⁄DTì>± Á|ü‹ ∫Á‘êìï Áù|$TkÕÔ. Áù|$T+#·øb£ ˛‘˚ dæìe÷ #˚jT· ˝Ò+. Á|ü‹ dæìe÷ qT+∫ @<√ ˇø£{Ï H˚sT¡ Ã≈£î+≥÷H˚ e⁄+{≤qT.. dæìe÷ |üPs¡j Ô ÷· ´ø£ ø=ìï düìïy˚XÊ\T #·÷ùdÔ ‘·è|æÔ ø£\T>∑T‘·T+~, ø=ìï düìïy˚XÊ\T #·÷ùdÔ eT]+‘· u≤>± #˚dæ e⁄+&Ü*‡+<äì|ædüTÔ+~. Á|ü‹ dæìe÷ yÓTT<ä{Ï dæìe÷˝≤π> e⁄+≥T+~. #·ìb˛j˚Tes¡≈£L H˚s¡TÃ≈£îH˚ Áø£eT+ ø=qkÕ>∑T‘·÷H˚ e⁄+≥T+~. Ç+ø£ Çwüº+ nH˚<ëìø£+fÒ e÷s¡T‘·Tqï Áf…+&éì nqTdü]+∫ |üP]Ô>± ‘·è|æÔ m˝≤ ø£\T>∑T‘·T+~! b˛e&É+ n+fÒ u≤>∑T+≥T+~. ø±˝≤qT>∑TD+>± f…ø±ï\J e÷s¡T‘·÷ e⁄+~. Hê ¬øØsY˝À Hê\T>∑T ¬øyÓTsê\‘√ dæìe÷{ÀÁ>±|òüsY>± MTs¡T yê&çq ø=‘·Ô f…øÏïø˘ @ |üì#˚XÊqT. Hê ¬øØsY $T#Ó˝Ÿ ¬øyÓTsê‘√ yÓTT<ä˝…’+~. yÓTÆHê e⁄+<ë? ‘·sê«‘· j·÷]ô|ò¢ø˘‡. j·÷]ô|ò¢ø˘‡˝À 3 Áπ>&çj˚TwüHé‡- j·÷] Hê kı+‘·+>± ø£ìô|{Ϻ+<˚+ ˝Ò<äT. Á|ü‹B @<√ ˇø£ 2, j·÷] 2dæ, j·÷] 2dæ_$, j·÷] 435. Ç|ü&ÉT ÇHédæŒπswüHé‘√H˚ #˚j·T&É+ »]–+~. ñ<ëVü≤s¡D≈£î ª•eµ &çõ≥˝Ÿ e∫Ã+~. &çõ≥˝Ÿ˝À #ê˝≤ e⁄HêïsTT. yÓTT˙ïeT<Û´ä dæìe÷ #˚dæq|ü&ÉT Ådæÿ|tº #·÷dæ ª>±&é bòÕ<äsYµ dæìe÷˝À ¬s&é˝À yÓ÷Vü≤Héu≤ãT >±s¡u≤“sTT $wüßí‘√ ªekÕÔ&ÉT Hê ˇø£ eT÷&é ÁøÏj˚T{Ÿ #˚j·T&ÜìøÏ ˇø£ f…øÏïø˘ yê&Üs¡T. Ä sêEµ dæìe÷ #˚XÊqT. f…øÏïø˘ Çø£ÿ&É yê&ç‘˚ u≤>∑T+≥T+<äH˚ ñ<˚›X¯´+‘√ yê&É&É+ »]–+~.

MTs¡T Ç+&ÉÅd”ºøÏ e∫à Çìï dü+e‘·‡sê˝…’+~ ø£<ë. MT ¬øØsY ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À e⁄qï ¬øyÓTsê\ <ä>∑Zs¡qT+&ç Ç|üŒ{Ï ¬s&é ¬øyÓTsê es¡≈£î #ê˝≤ ¬øyÓTsê\‘√ MT kÕVü≤#·s¡´+ ø=qkÕ>∑T‘·÷H˚ e⁄+~. ÁbÕøϺø£˝Ÿ>± MT≈£î @ ¬øyÓTsê n+fÒ Çwüº+? @ ¬øyÓTsê ø£+|òüs¡ºãT˝Ÿ nqT≈£î+≥THêïs¡T?

yÓTT‘·Ô+ 120 dæìe÷\T #˚XÊqT. n+<äT˝À m≈£îÿe XÊ‘·+ á eT<Ûä´ 5&ç ¬øyÓTsê e∫Ã+<äqT≈£î+{≤qT? ‘Ó\T>∑T dæìe÷˝Ò. Væ≤+B˝À 12 dæìe÷\T, ‘·$Tfi¯+˝À n~ dæº˝Ÿ ¬øyÓTsê˝≤π> e⁄+≥T+~. <ë+{À¢ n&Ü«+fÒCŸ ˇø£ dæìe÷, ø£qï&É+˝À ˇø£ dæìe÷ #˚XÊqT. @+≥+fÒ eTq s¬ >∑T´\sY ø¬ yÓTsê ô|≥º˝ìÒ dü˝ú ≤¢˝À¢ ≈£L&Ü á ¬øyÓTsê ô|≥ºe#·TÃ. á ¬øyÓTsê‘√ j·÷ø£åHé d”¬ø«Hé‡\T u≤>± MTs¡T Ç+&ÉÅd”º˝ÀøÏ m˝≤ e#êÃs¡T? MT dæ˙ »Øï rjÓTT#·TÃ. ø±«*{° $wüj·÷ìø=ùdÔ Hê z≥T |òæ˝Ÿàπø. ø±˙ m˝≤ yÓTT<ä˝…’+~? eT÷&ÉT Hê\T>∑T dü+e‘·‡sê˝À¢ &çõ≥˝Ÿ &Ü$TH˚{Ÿ #˚dTü +Ô ~. e÷ Hêqï>±s¡T dæ˙ Ç+&ÉÅd”º˝ÀH˚ e⁄+&˚yês¡T. yÓ≥s¡Hé dü+<˚Vü≤y˚T ˝Ò<äT. |òüP´#·sY˝À |òæ˝Ÿà nH˚~ e⁄+&É<äT. n+‘ê dæìe÷{ÀÁ>±|òüsY dæ.Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ >±s¡T e÷ Hêqï>±s¡T &çõ≥˝Ÿ j·TT>∑y˚T. eT+∫ Áô|+ò &é‡. Hê mdt.mdt.m˝Ÿ.dæ. |üØø£\å T nsTTb˛sTTq ‘·sê«‘· Hê m&ÉT´πøwüHé n+‘· u≤>± ˝Ò<äì Hêqï>±s¡T ˇø£y˚fi¯ MT≈£î #ÛêsTTdt ÇùdÔ |òæ˝Ÿà Á|æ|òüsY #˚kÕÔsê? Hêπ>X¯«s¡sêe⁄>±] <ä>∑Zs¡ nÁô|+{°dt>± C≤sTTHé #˚XÊs¡T. &çõ≥˝≤? n˝≤ Ç+&ÉÅd”º˝ÀøÏ sêe&É+ »]–+~. &çõ≥˝Ÿ >±ì |òæ˝Ÿà>±ì @<Ó’Hê yÓTw”Hé eTTK´+ø±<äT. Áu…sTTHé eTTK´+. @<ÓH’ ê e÷´Hé _ôV≤’ +&é áCŸ <ä yÓTsTTHé. MT yÓTT<ä{Ï dæìe÷ @ dü+e‘·‡s¡+˝À #˚XÊs¡T? Ç~ Hê qeTàø£+. 26

- DECEMBER 2011

dæìe÷{ÀÁ>±|òüsY>± MT ¬øØsY˝À MTs¡T bı+~q eT<ÛäTsêqTuÛÑ÷‘·T\ >∑T]+∫ #Ó|üŒ+&ç?

‘Ó\T>∑T dæ˙ #·]Á‘·˝À dü]ø=‘·Ô Áf…+&éqT düèwæº+∫q ª•eµ≈£î |üì#˚dæq MTs¡T ‘·sê«‘· n˝≤+{Ï dæìe÷\T m+<äT≈£î #˚j·T˝Ò<äT?

dæìe÷{ÀÁ>±|òüsYøÏ ˇø£ eT+∫ Ådæÿ|ü⁄º, ˇø£ eT+∫ $Ee˝Ÿ ôdHé‡ e⁄qï <äs¡Ù≈£î&ÉT <=s¡ø£&É+ nH˚~ n<äèwüº+. ª•eµ ‘·s¡Tyê‘· ªø£åD ø£åD+µ <ëì ‘·s¡Tyê‘· ªlsêeT<ëdüTµ Çe˙ï &ç|òü¬s+{Ÿ dæìe÷˝Ò. n˝≤+{Ï &Ó’¬sø£ºs¡T¢ <=]øÏ‘˚ &ç|òü¬s+{Ÿ dæìe÷\T ekÕÔsTT.

dæìe÷{ÀÁ>∑|òæ H˚s¡TÃø=H˚ yêfi¯fl≈£î ø±e\dæq uÒdæø˘ ø±«*{° @$T{Ï? m˝≤+{Ï \ø£åD≤\T+&Ü\+{≤s¡T?

yÓTT<ä≥ $Ee˝Ÿ ôdHé‡ e⁄+&Ü*. $Ee˝Ÿ ÁøÏj˚T{Ï${°


ˇø£ kÕ+πø‹ø£ ì|ü⁄DTì>± Á|ü‹ ∫Á‘êìï Áù|$TkÕÔ. Áù|$T+#·ø£b˛‘˚ dæìe÷ #˚j·T˝Ò+. Á|ü‹ dæìe÷ qT+∫ @<√ ˇø£{Ï H˚s¡TÃ≈£î+≥÷H˚ e⁄+{≤qT.. e⁄+&Ü*. ˇø£ &Ó’¬sø£ºsY ˇø£ d”Hé #Óù|Ô n‘·qT ôd\T´ ˝≤sTT&éMT<ä m˝≤ Áô|C…+{Ÿ #˚j·÷\qT≈£î+≥THêï&√ ‘Ó\TdüTÔ+~. <ëìï eTq+ Ç+Á|üyÓ’CŸ #˚dæ Ç+ø± u…≥sY>± m˝≤ Áô|C…+{Ÿ #˚j·÷\qï~ ‘Ó*dæ e⁄+&Ü*. n~ Á|ü<Ûëq+>± e⁄+&Ü*‡q \ø£åD+.

m|ü&Ó’Hê MT <äs¡Ù≈£î&ÉT #Ó|æŒ+~ q#·Ãø£b˛‘˚ MTπsyÓTÆHê düC…wüHé‡ Ç∫Ãq dü+<äsꓤ\THêïj·÷?

yÓTT˙ï eT<Ûä´ ªlsêeTsê»´+µ #·÷XÊqT. dæìe÷{ÀÁ>±|òüsY mes¡÷ ˝Òs¡+&ç. BìøÏ ø±s¡D+ ≈£L&Ü @+ ˝Ò<äT. sêE >±s¡T #ê˝≤ u≤>± #˚XÊs¡T. dæìe÷{ÀÁ>∑|ò”˝À ≈£L&Ü ¬s+&ÉT eT÷&ÉT Áu≤+#Y\T+{≤sTT. Vü‰|òt;{Ÿ dæìe÷\T #˚ùdyês¡T ø=+<ä¬s’‘˚, j·÷&é‡ #˚ùdÔ Hê ¬øØsY˝À Ç~ #˚j·T˝Òø£b˛j·÷qH˚ m≈£îÿe &ÉãT“˝§kÕÔj·TqT≈£îH˚ yês¡T ø=+<äs¡T, ø£eT]¸j·T˝Ÿ ndü+‘·è|æÔ @<Ó’Hê e⁄+<ë? dæìe÷\T #˚ùdÔ m≈£îÿe &ÉãT“˝§kÕÔj·TqT≈£îH˚ yês¡T @+ ˝Ò<ä+&ç. ªHê Ä{ÀÁ>±|òt d”«{Ÿ yÓTeTØdtµ nì z ø=+<äs¡T, nyês¡T¶\T, ù|s¡T e#˚à dæìe÷\T #˚j·÷\ dæìe÷ &Ó’¬sø˘º #˚XÊqT. n~ Ä•+∫q+‘· u≤>± Ä&É˝Ò<äT. qT≈£îH˚ yês¡T ø=+<äs¡T. @<Ó’Hê yÓTT<ä≥ eTq+ m+#·T≈£îH˚ eT+∫ Ådÿæ |ü⁄‘º √ Ç+ø√ dæìe÷ #˚dæ $»j·Te+‘·+ #˚j÷· \ <ëìïã{Ϻ e⁄+≥T+~. yÓTT<äfÒ H˚qT Ä Vü‰|òt;{Ÿ dæìe÷\T qT≈£î+≥THêïqT. m+#·Tø=ì e⁄+fÒ @<√ ˇø£ dæìe÷øÏ nyês¡T¶ e#˚Ã<˚yÓ÷! ø±ì H˚qT ø£eT]¸j·T˝Ÿ dæìe÷\ yÓ’ù| yÓTT>∑TZ #·÷|ü&É+ Ä dæìe÷ m|ü&ÉT e⁄+&=#·TÃ? eTT+<äT eT+∫ Ådæÿ|ü⁄º <=s¡ø±*. <ëìø√düy˚T yÓ‘·T≈£î˝≤≥. e\¢ nyês¡T¶ sê˝Ò<äqT≈£î+{≤qT. Ådæÿ|ü⁄º <=]øÏ‘˚ ‘·|üŒ≈£î+&Ü #˚kÕÔqT.

kÕúsTTøÏ #˚s¡Tø√˝Òø£b˛j·÷eT+{≤s¡T?

<äs¡Ù≈£î&ÉH˚ yê&ÉT ¬øô|ºHé. Áu…sTTHé Äj·Tq~. Äj·Tq≈£î @$T ø±yê\qï~ Äj·Tq≈£î ‘Ó\TdüT. Ä Ådæÿ|ü⁄º≈£î ø±e\ dæq nìï Áø±|òtº‡ >∑T]+∫ Äj·Tq ‘Ó\TdüTø=H˚ dæìe÷ yÓTT<ä\Tô|&É‘ê&ÉT. n≥Te+≥|ü&ÉT Äj·Tq≈£î ôV≤˝ŸŒ #˚j·T&É+ ø£¬sø˘º ø±ì düC…wüHé‡ Çe«&É+ ø£¬sø˘º ø±<äT. ø±ø£b˛‘˚ Ç~ Ç˝≤ e⁄+fÒ ≈£L&Ü u≤>∑T+≥T+~ nì Ç|üŒ{Ïes¡≈£î @ <äs¡Ù≈£î&ç‘√ m≈£îÿe dæìe÷\T #Ó|æŒ n~ m˝≤ nH˚~ eTq+ #·÷|æ+∫ Äj·Tìï ø£ì«Hé‡ #˚XÊs¡T? MT ¬øØsY˝À MTs¡+<äT≈£îqï u…dtº nÁ|”dæj˚TwüHé #˚j·T>∑*–‘˚ u≤>∑T+≥T+~. »+<Ûë´\‘√ z 11 dæìe÷\T #˚XÊqT. _.>√bÕ˝Ÿ>±]‘√ >∑T]+∫ #Ó|üŒ+&ç? 6 dæìe÷\T #˚XÊqT. sê|òTü y˚+Á<äsêe⁄>±]‘√ 5 dæìe÷\T H˚ q T $.mdt . ÄsY . kÕ«$T >±] <ä > ∑ Z s ¡ ndæ ô dº + {Ÿ > ± Ç|ü&ÉT f…ø±ï\J m≈£îÿee&É+ e\¢ Áù|ø£å≈£î\≈£î #˚XÊqT. n+<ä]‘√ dæìe÷\T #˚XÊqT >±ì Á|ü‘˚´ø£+>± |ü ì #˚ X ÊqT. Äj· T q qqTï ‘· q k˛<ä s ¡ T &ç ˝ ≤>± dæìe÷ MT<ä ÄdüøÏÔ ‘·>∑TZ‘·T+<äH˚ yê<äq MTs¡T ˇø£]‘√ nì #Ó|üŒ˝ÒqT. #·÷ùdyês¡T. Äj·Tq ø±s√¢H˚ rdüTø=#˚Ãyês¡T. Äj·Tq @ø°uÛÑ$kÕÔsê? πø]j·TsY˝ÀH˚ uÛÀ»q+ #˚ùdyê&çì. qqTï eTs¡\ Ç+{Ï eTq+ ˇø£ dæìe÷ #·÷düTÔqï|ü&ÉT nã“ á cÕ{Ÿ MT ¬øØsY˝À $Ee˝Ÿ>± |üP]Ô XÊ{ÏdtbòÕ´ø£åHéqT <ä>∑Zs¡ ~>∑u…fÒºyês¡T. #·÷ùdyês¡+<äs¡÷ qqTï Äj·Tq uÛ Ñ ˝ Ò rXÊπ s ? bò ˛ {ÀÁ>∑ | ò æ dü ÷ |ü s Y “ >± e⁄+<˚ ? nì Ç∫Ãq dæìe÷ @$T{Ï? ‘·eTTà&ÉH˚ nqT≈£îH˚yês¡T. Äj·Tq qHÓï+<äT≈£î n+‘·>± nqTø√≈£L&É<äT. dæìe÷˝À ©qyÓTÆb˛sTT ÄkÕ+‘·+ #·÷dæ Ç|üŒ{Ïes¡≈£î |üP]Ô XÊ{ÏdtbòÕ´ø£åHé @B Çe«˝Ò<äT. f… n_Ûe÷ì+#˚yês√ Hê≈£î ‘Ó*j·T<äT. H˚qT dæìe÷{ÀÁ>±|òsü Y ãj·T≥≈£î e∫Ãq ‘·sê«‘· yê{Ï >∑T]+∫ e÷{≤¢&ÉTø√yê*. ø°ïwæj·TqT¢ me¬s’Hê düπs Ç~ Hê≈£î XÊ{ÏdtbòÕ´ø£åHé Ç∫Ã+B nsTTq ‘·sê«‘· #˚dqæ yÓTT<ä{Ï dæìe÷øÏ ]eP´ sêdæqyêfi¯ófl #·÷düTÔqï|ü&˚ nqT≈£î+fÒ Ä dæìe÷ ô|òsTT\÷´sY øÏ+<äπø nì nqTø√˝Òs¡T. Ç+ø± u…{sY>± #˚dæ e⁄+fÒ u≤>∑T+&˚<äH˚ nìï Áø±|òtº‡ u≤>∑THêïsTT >±ì dæìe÷{ÀÁ>∑|òæ u≤>±˝Ò<äì edüTÔ+~. m+<äTø£+fÒ ˇø£ ø£<∏äì &Ü$TH˚{Ÿ #˚ùd≥≥Tº>± nqT≈£î+{≤s¡T. n˝≤ nqT≈£îqï|ü&˚ eTs√ dæìe÷øÏ sêXÊs¡ T . <ë+‘√ Ç+ø£ H˚ q T dæ ì e÷{ÀÁ>±|ò ü s Y ì f…ø±ï\J e⁄+&É≈£L&É<äT. n+<äT˝À Ç$T&çb˛yê*. @B e÷–®eTyéT m|òüsYº ô|≥º>∑\T>∑T‘ês¡T. Hê $wüj·÷ìø=ùdÔ ø±˝ÒqqTø=ì eT∞fl $.mdt.ÄsY.kÕ«$T >±] <ä>∑Zs¡πø ø£<∏äì &Ü$TH˚{Ÿ #˚j·T≈£L&É<äT. yÓ fi ¯ < ëeTqT≈£ î +≥T+&É > ± eT∞fl ˇø£ ∫qï dæ ì e÷ ªø£åD ø£åD+µ u≤>± #˚XÊqì|æ+∫+~. sêe≥+ »]–+~. ªeTT<ä›eT+<ës¡+µ ∫Á‘·+ eT÷&√<√, MTs¡T ìsêà‘·>± uÛ≤>∑kÕ«eT´+‘√ dæìe÷\T Ç|üŒ{Ïes¡≈£î dü¬s’q ˝§πøwüHé <=s¡ø£ÿ Çã“+~|ü&ɶ Hê\T>√<√ nqT≈£î+{≤qT. Ä dæìe÷ #·÷dæ e÷ #˚XÊs¡T ø£<ë! |üP]Ô kÕúsTT ìsêà‘·>± m|ü&ÉT dü+<äsꓤ˝ÒyÓTÆHê e⁄Hêïj·÷? >∑Ts¡Te⁄>±s¡T kÕ«$T>±s¡T #ê˝≤ u≤>± #˚XÊe⁄ ¬s&û¶ nì, e÷s¡‘ês¡T? n≥Te+{Ï dü+<äsꓤ\T #ê˝≤H˚ e⁄HêïsTT. Á|ü‹ wüO{Ï+>˘ Ç+ø± u≤>± #ÓsTT´ nì qqTï nÁ|”wæj˚T{Ÿ #˚XÊs¡T. n~ Ç|üŒ{Ïes¡≈£î ¬ø.m˝Ÿ.Hêsêj·TD>±] uÛ≤>∑kÕ«eT´+˝À düeTj·T+˝Àq÷ #ê˝≤ ‘·s¡®q uÛÑs¡®q\T |ü&ÉT‘·÷ e⁄+{≤+. Hê ¬øØsY˝ÀH˚ u…dtº nÁ|”dæj˚TwüHé. @&ÉT dæìe÷\T #˚XÊqT. ì»+ #ÓbÕŒ\+fÒ y˚T$T<ä›s¡+ ˇø√ÿkÕ] eTq≈£ î ‘Ó * j· T ≈£ î +&ÜH˚ ~ u… d t º nH˚ ~ ˇø£fÒ. e÷ Ç<ä›] y˚yé˝…+>˘Ô ˇø£fÒ. n˝≤+≥|ü&ÉT $&ç>± <=s¡T≈£î‘·÷ e⁄+{≤sTT. Ä ù|¢dtøÏ yÓ[fl ¬øyÓTsê ô|≥º>±H˚ MTs¡T á ej·TdüT˝À ≈£L&Ü Ç+‘· >±¢eTsY>± m+<äT≈£î #˚j·÷*. eTq≈£î ø±e\dæq eP´ <=s¡T≈£î‘·T+~. ˇø√ÿkÕ] m+‘· e⁄+&É{≤ìøÏ ø±s¡Dy˚T+{À #ÓbÕÔsê? 24 >∑+≥\T dæìe÷{ÀÁ>±|òüsY>± Ç+&ÉÅd”º˝À |üì#˚dü÷ÔH˚ ø£wüº|ü&ܶ <=s¡ø£<äT. á eT<Ûä´ ø±\+˝À MTs¡T ø=‘·Ô dæìe÷˝ÒMT e⁄+&Ü\H˚~ Hê bÕ´wüHé. Ä bÕ´wüHé ø£+{Ïq÷´ ne⁄‘·T+~ #˚dæq≥Tº ˝Òs¡T? ø±s¡Dy˚TyÓTÆHê e⁄+<ë? ø±ãfÒº H˚ì˝≤ e⁄+&É>∑\T>∑T‘·THêïqT. n<˚ ø±s¡D+. á eT<Ûä´ e∫Ãq dæìe÷˝À¢ dæìe÷{ÀÁ>∑|òæ ˝Ò < ä + &ç #˚ d ü T Ô H êïqT. ø±ø£ b ˛‘˚ Ç+‘· ≈ £ î eTT+<ä T |üs¡+>± u≤>± q∫Ãq dæìe÷ @~? dü+e‘·‡sêìøÏ eT÷&ÉT dæìe÷\T #˚ùdyê&çì. Ç|ü&ÉT ªôdyÓHéÔ ôdH釵. Ä dæìe÷˝À dæìe÷{ÀÁ>∑|òæ #ê˝≤ ª{≤©e⁄&éµ y˚T>∑C…’Hé >∑T]+∫ MT n_ÛÁbÕj·T+ Áø£eT+>± ‘·–Z+#·Tø=ì dü+e‘·‡sêìøÏ ˇø£ÿ dæìe÷ u≤>∑T+~. #Ó|üŒ+&ç? #˚düTÔHêïqT. #ê˝≤ s√E\ ‘·sê«‘· ‘Ó\T>∑T˝À ª{≤©e⁄&éµ ˝≤+{Ï á »qπswüHé j·T+>˘ dæìe÷{ÀÁ>±|òüsY‡˝À MT≈£î y˚T>∑C…’Hé sêe&É+ X¯óuÛÑdü÷#·ø£+. Ç+ø± eT+∫ eT+∫ ‘Ó\T>∑T dæ˙ |ü]ÁX¯eT˝À C≤rj·TkÕúsTT˝À |ò”#·sY‡‘√ u≤>± sêyê*. eT+∫ dü¬ø‡dtqT kÕ~Û+#ê\ì q∫Ãq dæìe÷{ÀÁ>±|òüsY? ñ‘·ÔeT dæìe÷{ÀÁ>±|òüsY nyês¡T¶ rdüT≈£îqï ø=‘·Ô>± e#˚Ãyêfi¯ófl #ê˝≤eT+~ #ê˝≤ u≤>± #˚düTÔHêïs¡T. eTqdü÷Œ¤]Ô>± X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó\T|ü⁄‘·THêïqT.

yê¬se¬s’Hê e⁄Hêïsê? ˝Òø£b˛‘˚ m+<äT≈£î Ä

- DECEMBER 2011 27


satish

B RTHDAYS EXCLUS VE

COMING

WITH SOULFUL ACTION 28

- DECEMBER 2011

SATISH


<äs¡Ù≈£î&çøÏ yê´bÕs¡+ >∑T]+∫ ‘Ó*düT+&Ü*

eT<ÛäTs¡ l<ÛäsY¬s&ç¶

ìe÷˝À¢øÏ sêyê\ì nì|æ+∫Hê ≈£L&Ü #· < ä T e⁄ø=ì ñ<√´>∑ + #˚ d ü ÷ Ô yÓ T \¢ > ± dæìe÷ yê´bÕs¡ s¡+>∑+˝ÀøÏ Á|üy˚•+∫ ‘·s¡Tyê‘· <äs¡Ù≈£î&ç>± e÷] ¬s+&Ée dæìe÷‘√H˚ n+<ä] eTqïq\T bı+<ä T ‘· T qï $<ë´e+‘· T &É T , yê´bÕs¡y˚‘·Ô nsTTq <äs¡Ù≈£î&ÉT eT<ÛäTs¡ l<ÛäsY¬s&ç¶. H˚&ÉT dæìe÷ e⁄qï |ü]dæú‘·T˝À¢ <äs¡Ù≈£î&ÉH˚yê&çøÏ yê´bÕs¡ + >∑ T ]+∫ ≈£ L &Ü ‘Ó* dæ e⁄+&É ≥ + eTTK´+ n+≥Tqï áj·Tq n+‘ê ø=‘·Ôyê]‘√ s¡÷bŸ+~+∫q ªùdïVü≤^‘·+µ dæìe÷‘√ <äs¡Ù≈£î&ç>± e÷] Ç|ü&ÉT ‘êC≤>± ªÇ{Ÿ‡ yÓTÆ \yék˛º]µ n+≥÷ Áù|ø£å≈£î\qT yÓTÆeT]|æ+|üCÒXÊs¡T... Ä dæìe÷ >∑T]+∫, Äj·Tq dæ˙ Jeq |üj·Tq+ >∑T]+∫ Äj·Tq e÷≥˝À¢H˚....

ª•eµ $&ÉT<ä˝…’+~. n~ #·÷dæq ‘·s¡Tyê‘· dæìe÷ |ü]ÁX¯eT˝ÀøÏ yÓ[fl &Ó’¬sø£ºsYqT ø±yê\ì|æ+∫+~.

2009˝À <äs¡Ùø£‘·«+ #˚j·T>∑\qH˚ qeTàø£+ e∫à n|üŒ{Ïes¡≈£î #˚düTÔqï ñ<√´>∑+ e~˝Òdæ \>∑&ÉbÕ{Ï l<ÛäsY>±]øÏ ø£<∏ä #ÓbÕŒqT. n~ z¬ø nsTT+~. ‘·s¡Tyê‘· n~ ø±düÔ Ä\dü´+ nsTT+~. Hê ‘=* ∫Á‘·+ ªùdïVü≤^‘·+µ $&ÉT<ä˝…’ ø±düÔ eT+∫ ù|s¡T e∫Ã+~. <ëì ‘·sê«‘· á ∫Á‘· ìsêà‘· |ü]#·j·TyÓTÆ eT÷&ÉT dæìe÷\T Hê‘√ rkÕÔqì &û˝Ÿ e÷{≤¢&Üs¡T. ªÇ{Ÿ‡ yÓTÆ \yék˛º]µ $&ÉT<ä˝…’q ‘·s¡Tyê‘· dæ˙ $eTs¡Ù≈£î\T dæìe÷ @e÷Á‘·+ u≤>±˝Ò<äì sêXÊs¡T. nsTT‘˚ ¬s+&Ée yês¡+ dæìe÷ |æø£|t n+<äT≈£î+~. eT÷&Ée yês¡+ e#˚Ã|üŒ{ÏøÏ n<˚ dæìe÷ 50 Á|æ+≥T¢ ô|+#·e\ MT H˚|ü<∏ä´+, dæìe÷ s¡+>∑ Á|üy˚X¯+ m˝≤ »]–+<√ dæ e∫Ã+~. Ç|ü&ÉT dæìe÷ #·ø£ÿ>± Ä&ÉT‘√+~. #ÓbÕÔsê? e÷~ es¡+>∑˝Ÿ. nø£ÿ&˚ Ç+»˙]+>˘ es¡≈£L Á|üdüTÔ‘·+ ø√≥T¢ ô|{Ϻ rdæq kÕºsY‡ dæìe÷˝Ò dü]>±Z #·<äTe⁄≈£îHêïqT. <ëì ‘·s¡Tyê‘· eTÁ<ëdüT˝À #·÷&É≥+ ˝Ò<äT. n˝≤+{Ï~ n+‘ê ø=‘·Ôyê]ì ô|{Ϻ ◊◊{Ï˝À m+f…ø˘ #˚XÊqT.{Ïdæmdt, ÇH√Œ¤dædt, dæìe÷ rj·T&É+ yÓqø£ MT <ÛÓ’s¡´+ @$T{Ï? $Áb˛ø£+ô|˙˝À¢ |üì#˚dü÷Ô k‘êÁ|òæø±, dæ«≥®sê¢+&é, HêMT<ä Hê≈£î qeTàø£+ m≈£îÿe. H˚qT @ |üì #˚dHæ ê nyÓ T ]ø± <˚ X Ê\T ‹s¡ T >∑ T ‘· T +&˚ y ê&ç ì . ˇø£ Á|üD≤[ø±ã<ä+∆ >± qwü+º »s¡>≈∑ î£ +&Ü e⁄+&˚≥T¢ ø±yê*‡q+‘· es¡≈£î @sêŒ≥T #˚düTø=ì dæìe÷ bÕ¢Hé #˚düT≈£î+{≤qT. ô|<ä› V”≤s√\≈£î yÓ[fl ø£<∏ä s¡+>∑+˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|{≤ºqT. #Ó|ü⁄<ëeT+fÒ nqTuÛÑe+ >∑T]+∫ n&ÉT>∑T‘ês¡T. n+<äTø£H˚ Hê≈£îqï <ë+{À¢ ø=‘·Ôyêfi¯fl‘√H˚ Ç~ |ü]ÁX¯eT˝ÀøÏ sêø£eTTqT|ü⁄ Hê≈£î Çø£ÿ&É mes¡÷ |òü˝≤Hê eT<ÛäTsê l<ÛäsY Áu≤+&é nì ÁøÏj˚T{Ÿ |ü]#·j·T+ ˝Òs¡T. sêyéT>√bÕ˝Ÿes¡à J$‘· #·] #˚ j · ÷ \ì|æ + ∫+~. <ëìø£ q T>∑ T D+>± n˙ï Á‘· #·~$‘˚ n+<äT˝À Äj·Tq M&çjÓ÷ πøôd{Ÿ‡ #·ø£ÿ>± bÕ¢Hé #˚düT≈£îHêïqT. n+<äT˝À ø=+‘· cÕ|ü ⁄ ô|≥Tº ≈ £ î ì e#êÃ&É ì ‘Ó * dæ + ~. H˚ q T $»j·÷ìï kÕ~Û+#·>∑\qH˚ qeTàø£+ ≈£î~]+~. ≈£L&Ü n˝≤+{Ï Á|üj·T‘·ï+ #˚j·÷\H˚ ñ<˚›X¯´+‘√ eT<ÛäTs¡ Ä&çjÓ÷ ]ø±]¶+>˘ ø£+ô|˙ì kÕú|æ+#êqT. MTs¡T rdæq ªÇ{Ÿ‡ yÓTÆ \yék˛º]µ dæìe÷ ø£<∏äMT<ä <ë+‘√bÕ≥T ªdæ˙kÕºsYµ nH˚ dæìe÷ |üÁ‹ø£qT qeTàø£+‘√ rXÊsê? MTMT<ä MT≈£îqï qeTàø£+‘√ ≈£L&Ü rdüT≈£îHêïqT. Ç|ü&ÉT Hê ø£+ô|˙ eTq rXÊsê? sêh+˝Àì Ä&çjÓ÷ ø£+ô|˙˝À¢ ¬s+&Ée kÕúq+˝À H˚qT ø£<∏äqT nqT≈£îqï|ü&ÉT ã&Ó®{Ÿ ø£+fÒHê≈£îqï e⁄+~. yê´bÕs¡ <Û√s¡DìÏ qeTTà≈£îHêïqT. <äsÙ¡ ≈£î&ÉHy˚ ê&çøÏ H˚ & É T e⁄qï |ü ] dæ ú ‘ · T ˝À¢ {≤˝… + {Ÿ ‘ √ bÕ≥T dæìe÷ |ü]ÁX¯eT˝ÀøÏ sêyê\ì m|ü&Éì|æ+∫+~? yê´bÕs¡ + m˝≤ #˚ j · ÷ \qï~ ≈£ L &Ü ‘Ó * dæ Äs¡e ‘·s¡>∑‹ #·<äTe⁄‘·Tqï|ü&ÉT ∫s¡+J$ e⁄+&Ü*. <äs¡Ù≈£î&ç>± ìsêà‘· <ä>∑Zs¡≈£î yÓ[flq >±s¡T q{Ï+∫q ªn_Û˝≤wüµ dæìe÷ #·÷kÕqT. Ä ‘· s ¡ T yê‘· dæ ì e÷ rj· T &É + ‘√ bÕ≥T m˝≤ dæìe÷˝À ªã+r #˚eT+rµ bÕ≥˝À yÓ+≥ yÓ+≥H˚ Á|üyÓ÷{Ÿ #˚kÕÔeTH˚ <ëì‘√ bÕ≥T Bìï m˝≤ Á&ÉdüT‡\T e÷s¡T‘·T+{≤sTT. n|ü&ÉT ø£*–+~ yê´bÕs¡+ ≈£L&Ü #˚j·Te#·Tà nH˚ Ä˝À#·q ≈£L&Ü Hê≈£î dæìe÷˝À¢øÏ yÓ[¢ @<√ #˚j·÷\H˚ Ä˝À#·q. #Ó|üŒ>∑\>±*. á dæìe÷ $wüj·T+ rdüT≈£î+fÒ Ç+≥sY |üPs¡ÔsTT m+ôd{Ÿ #˚düTÔqï düeTj·T+˝À ìsêà‘· HêMT<ä e~˝Òdæ yÓfi≤fls¡T. <äs¡Ù≈£î&ÉH˚yê&ÉT

MADHURA SRIDHAR REDDY

ìsêà‘· |üø£ÿq ∫e]es¡≈£î ì\ã&Ü*. Á|üdüTÔ‘·+ ˇø£ÿ ÁøÏjT˚ {Ï${° e÷Á‘·yT˚ e⁄+fÒ dü]b˛<äT. n+<äTe\¢ H˚qT dæìe÷ ø√dü+ b˛sê&ÉT‘·THêïqT. á dæìe÷πø ø±<äT. Çø£eTT+<äT rj·TuÀj˚T dæìe÷\≈£î ≈£L&Ü Ç˝≤+{Ï ø£$T{ŸyÓT+{Ÿ‘√H˚ #˚kÕÔqT. eTDÏs¡‘·ï+, sêyéT>√bÕ˝Ÿes¡à\T ≈£L&Ü Ç˝≤+{Ï |ü<ä∆‹H˚ bÕ{ÏkÕÔs¡T. <äs¡Ù≈£î&ç>± MTs¡+<äT≈£îqï n_Ûq+<äq >∑T]+∫ #Ó|üŒ+&ç? á dæìe÷ wüO{Ï+>˘ »s¡T>∑T‘·Tqï|ü&ÉT »j·TdüT<Ûä >±s¡T ˙ e]ÿ+>˘ ôdºÌ˝Ÿ #·÷düTÔ+fÒ eTDÏs¡‘·ï+‘√ #˚dæq≥¢ì|æ+∫+~. Hê≈£î Ä s√E\T >∑Ts¡TÔ≈£î e#êÃsTT nì #Ó|æŒq|ü⁄&ÉT H˚qT #ê˝≤ Äq+<ä|ü&ܶqT.

- ã‘·TÔ\ Á|ükÕ<é - DECEMBER 2011 29


LIFE style HOT SPICY CHIT CHAT RAZZI

PA

BEAUTY t ps BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psycology top N GHT Life > Sneha

trade GUIDE

Hê #·s¡à+ Ç+‘· qTqT|ü⁄>± e⁄+&É{≤ìøÏ eTTK´ ø±s¡D+ jÓ÷>∑. s√E jÓ÷>± #˚kÕÔqT. dü÷s¡´ qeTkÕÿs¡+ #˚kÕÔqT. <ëìe\¢ #·sêàìøÏ MyyÓCHOICE Ts¡T|ü⁄ edüTÔ+~. dü÷s¡´qeTkÕÿs¡+ #˚dæq yÓ+≥H˚ #·s¡à+ #·÷düT≈£î+fÒ |æ+øÏwt>± >√¢sTTwt>± e⁄+≥T+~. m≈£îÿeXÊ‘·+ Á|òüP{Ÿ‡, p´dt\T rdüT≈£î+{≤qT. Áô|òwt yÓõ≥ãT˝Ÿ‡, Á|òüP{Ÿ‡ rdüTø√e≥+ e\¢ #·s¡à+ QUIZ ì>±]+|ü⁄qT dü+‘·]+#·T≈£î+≥T+~.

COMPETET ON

30

d ary B RTHDAYS EXCLUS VE - DECEMBER 2011


s√Es√Eø° Hê yêÁs√¶uŸ ô|s¡T>∑T‘·÷H˚ e⁄+~. ˇø£kÕ] y˚düT≈£îqï Á&Édt ¬s+&√kÕ] y˚düTø√qT. Ns¡\T, dü˝≤«sY ø£MTCŸ\T m≈£îÿe>± e⁄HêïsTT. Á&Édt ø=H˚≥|ü&ÉT yÓT{°]j·T˝Ÿ HêD´‘· #·÷dæ ø=+{≤qT. > Sneha

yÓÅdüºHé W{Ÿ|òæ{Ÿ‡˝À eTT<äT›˝§*πø eTT<äT›>∑TeTà

ùdïVü≤

l\+ø£ #ê˝≤ u≤>∑T+≥T+~. nø£ÿ&ç Á|ü<˚XÊ\T Á|üø£è‹øÏ Ä\yê\yÓTÆ e⁄+{≤sTT. πøs¡fi¯ ≈£L&Ü q#·TÑ·T+~. nsTT‘˚ πøs¡fi¯˝À m≈£îÿe Á|ü<˚XÊ\T #·÷&É˝Òø£b˛j·÷qT.

- DECEMBER 2011 31


LIFE style HOT SPICY CHIT CHAT PA

RAZZI

BEAUTY t ps BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psycology n+<ë\ Vü≤]$\T¢ Äq+<ë\ |üP»\T¢

eT<ÛäT]eT top

N GHT Life

trade GUIDE

My CHOICE QUIZ COMPETET ON

32

d ary B RTHDAYS EXCLUS VE - DECEMBER 2011


>

eT<ÛäT]eT MT≈£î ‘Ó\TkÕ! H˚qT #ê˝ u≤>± bÕ&É‘êqT, ∫qï|üa{ÏqT+∫ e÷ neTà >∑»˝`‡ H˚sêas¡T, ø£<∏äø˘ ≈£L&Ü H˚s¡TÃ≈£îHêïq+&√jYT!

- DECEMBER 2011 33


PA

RAZZI

BEAUTY t ps BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psycology top

ø√eT\yÓTÆq

≈£ î s¡ T \ k˛j· T >∑ + ì N GHT Life

>∑ì>∑˝≤&˚ q\¢ì bı&Éyq’Ó ˇ‘ÓqÔ’ ≈£îs¡T\T ø±yê\ì ø√s¡Tø√ì n‹e\T ns¡T<äT>± e⁄+{≤s¡T. ˇ‘ÓqÌÔ yê\T»&É˝À |üP\T ‘·Ts¡TeTTø=qï u≤|ü⁄ u§eTà˝≤ e⁄+&Ü\qT≈£î+{≤s¡+<äs÷¡ . ˇø£ÿ Ä&Éyê]πø ø±<äT eT>∑yê¬s’Hê n+<äyÓTÆq Áø±|òt‘√ VüQ+<ë>± e⁄+&Ü\ì ø√s¡T≈£î+{≤s¡T. Ä&Éyê¬s’Hê, eT>∑yê¬s’Hê e÷qe X¯Øs¡+˝À πøXÊ\≈£î e⁄+&˚ ÁbÕ<Ûëq´‘· m≈£îÿe. ø±˙ m≈£îÿe XÊ‘·+ eT+~ m<äTs=ÿH˚ düeTdü´ ≈£L&Ü πøXÊ\<˚ ø±e&Éy˚T $X‚wü+. |ü≥Tº≈£î#·TÃ˝≤ ì>∑ì>∑˝≤&ÉT‘·÷ e⁄+&˚ πøXÊ\T ø±yê\ì Á|ü‹yê]ø° e⁄+≥T+~. H˚{Ï ø±\+˝À m+&É y˚&ç$T, yê‘êes¡D ø±\Twü´+‘√ bÕ≥T e÷qdæø£, XÊØs¡ø£ düeTdü´\T ≈£L&Ü E≥Tº sê\&ÜìøÏ, ‘Ó\¢ã&É&ÜìøÏ, Je+ ˝Ò≈£î+&Ü ìØ®e+>± e⁄+&É{≤ìøÏ ø±s¡DeTe⁄‘·T+{≤sTT. á düeTdü´\T ñ‘·ŒqïeTj˚T´ yÓTT<ä{Ï <äX¯˝ÀH˚ >∑T]Ô+∫ dü¬s’q Á{°{ŸyÓT+{Ÿ rdüT≈£î+fÒ düeTdü´\T r] ì>∑ì>∑˝≤&˚ |ü#·TÃ≈£î≥Tº˝≤+{Ï E≥Tº kı+‘·eTe⁄‘·T+~.

trade GUIDE My CHOICE

πøyêsêìøÏ X¯ dü¬s+&ÉQUIZ eT eT÷&É TdüT ´kÕs¡\TT¢ ‘·\sê≈£ î+&Ü e⁄+&Ü\+fÒ rdüTø√e\dæq ø=ìï C≤Á>∑‘·Ô\T kÕïq+ #˚ùdÔ dü]b˛‘·T+~. m≈£îÿekÕs¡T¢ #˚j·T≥+ e\¢ E≥Tº Je s¡Væ≤‘·+>± e÷s¡T‘·T+~. cÕ+|üP yê&˚yês¡T m+|æø£ #˚düT≈£îH˚

• • cÕ+|üP ‘·eT E≥Tº≈£î dü]b˛‘·T+<ë ˝Ò<ë nqï~ #·÷düTø=ì yê&Ü*. cÕ+|üP u≤{Ï˝Ÿô|’ n+<äT˝À yê&çq edüTÔe⁄\qT #·÷dæ rdüTø√yê*. • ‘·\ <äTe⁄«ø=H˚≥|ü&ÉT HÓeTà~>± düTìï‘·+>± <äTe⁄«ø√yê*. m˝≤ |ü&ç‘˚ n˝≤ <äTe⁄«≈£î+fÒ E≥Tº ‘Ó–b˛j˚T Á|üe÷<ä+ e⁄+≥T+~.• kÕÿ˝ŸŒ düeTdü´˝À¢ eTTK´yÓTÆq~ &Ü+Á&É|òt. Ç<√ kÕ<Ûës¡D düeTdü´. kÕÿ˝ŸŒ õ&ÉT¶>± e⁄+fÒ #·T+Á&ÉT ô|s¡T>∑T‘·T+~. kÕÿ˝ŸŒqT bı&ç>± e⁄+#·Tø√e≥+ nedüs¡+. Bì‘√bÕ≥T>± &Ü+Á&É|òt Á{°{ŸyÓT+{Ÿ rdüTø√yê*. • #·T+Á&ÉT ‘·≈£îÿe>± e⁄+fÒ ¬s>∑T´\ sY cÕ+|üP‘√ ‘·s¡#·÷ ‘·\kÕïq+ #˚ùdÔ dü]b˛‘·T+~. #·T+Á&ÉT m≈£îÿe>± e⁄+fÒ j·÷+{Ï &Ü+Á&É|òt cÕ+|üP\T ñ|üjÓ÷–+#ê*. #ê˝≤ m≈£îÿe>± e⁄qï dü+<äsꓤ˝À¢ j·÷+{Ï &Ü+Á&É|òt ˝ÀwüqT¢ sêÁ‹|üP≥ ‘·\≈£î |ü{Ϻ+∫ ñ<äj·T+ ‘·\kÕïq+ #˚j·÷*. • cÕ+|üP #˚dæq Á|ü‹kÕØ eT+∫ ø£+&çwüqsYqT ñ|üjÓ÷–+#·&É+ eT+∫~. cÕ+|üP qTs¡>∑ e\¢ bı&çu≤] b˛sTTq kÕÿ˝ŸŒ≈£î ø£+&çwüqsY e÷sTTX¯Ã¬s’»sY˝≤ |üì#˚düTÔ+~. • E≥Tº ∫es¡T¢ ∫≥¢&É+ nH˚~ kÕ<Ûës¡D+>± ø£q|ü&˚ düeTdü´. á düeTdü´≈£î |ü]cÕÿs¡+ ∫{Ï¢q ∫es¡T¢ ø£{Ÿ #˚düTø√e&Éy˚T. • ôV≤˝…à{Ÿ, ø±´|t ô|≥Tºø√e&É+ e\¢ E≥Tº }&çb˛‘·T+<äH˚~ nb˛Vü≤ e÷Á‘·y˚T. ôV≤˝…à{Ÿ ø±˙, ø±´|t ø±˙ _>∑T‘·T>± e⁄qï|ü&ÉT e÷Á‘·y˚T •s√C≤\≈£î Vü‰ì ø£\T>∑T‘·T+~. ôV≤˝…à≥T¢, ø±´|t\T ˇø£]$ ˇø£s¡T yê&É≥+ e\¢ |òü+>∑˝Ÿ, u≤ø°º]j·T˝Ÿ ÇHéô|òø£åHé‡ e∫à E≥Tº sê˝Ò neø±XÊ\T m≈£îÿe. • eTq+ ‹H˚ ÄVü‰s¡+ •s√C≤\ ô|’ Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü⁄‘·T+~. düeT‘Í\´ ÄVü‰s¡+ •s√C≤\qT eè~∆ #˚düTÔ+~. ‘êC≤ |ü+&ÉT¢, ≈£Ls¡>±j·T\T, Ä≈£î≈£Ls¡\T, q{Ÿ‡ •s√C≤\ eè~∆˝À eTTK´ bÕÁ‘·qT b˛wækÕÔsTT. _ Á>∑÷|t $≥$THé‡ ≈£îs¡T\≈£î düVü≤» b˛wüDìdü÷Ô yÓTT<äfi¯fl qT+&ç ∫es¡¢es¡≈£î X¯øÏÔe+‘·+ #˚dæ ì>∑ì>∑˝≤&˚ πøX¯ dü+|ü<äìkÕÔsTT. • kÕÿ˝ŸŒì ã{Ϻ ‘·\≈£î y˚düT≈£îH˚ s¡+>∑TqT ôd\ø˘º #˚düTø√yê*. bÕ´¬ø{Ÿô|’q n+<äT˝À yê&çq |ü<ësêú\qT #·÷düTø√yê*. nyÓ÷àìj·÷ ˝Òì s¡+>∑TqT m+|æø£ #˚düT≈£î+fÒ eT+∫~. bÕ´¬ø{Ÿô|’q sêdæq ÇHéÅdüºø£åHéqT, yê&˚ |ü<ä∆‹ì nqTdü]+∫ yê&Ü*. ‘Ó*j·Tø£b˛‘˚ nqTuÛÑeE„\qT n&ç– ‘Ó\TdüTø√yê*. • |ü]à+>˘, ÅôdºsTT≥ì+>˘ #˚sTT+#·Tø√e≥+ eT+∫~ ø±<äT. eè‹ÔØ‘ê´ #˚sTT+#·Tø√e\dæ eùdÔ ‘·>∑T C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√yê*. nqTuÛÑeE„\ |üs¡´y˚ø£åD˝À #˚sTT+#·Tø√yê*. • •s√C≤\ düeTdü´\≈£î eTq≈£î ‘√∫q yÓ’<ä´+ #˚düTø√e≥+ eT+∫~ ø±<äT. nqTuÛÑeE„\ dü\Vü‰\qT rdüTø√e≥+ eT+∫~. • Ç+{À¢H˚ ô|s¡T>∑T, ìeTàø±j·T, ñdæ] ˝≤+{Ï |ü<ësêú\‘√ •s√C≤\T

COMPETET ON d ary B RTHDAYS EXCLUS VE

á C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£î+fÒ MT •s√C≤\T |ü≥Tº≈£î#·TÃ˝≤>± ø√eT\+>±, Äs√>∑´+‘√ ì>∑ì>∑˝≤&ÉT‘·÷ <äè&ÛÉ+>± n+<ä+>± ‘·j·÷s¡e⁄‘êsTT. düeTdü´ rÁe‘· m≈£îÿe>± e⁄+&ç Á{°{ŸyÓT+{Ÿ nedüs¡yÓTÆ‘˚ e÷ m˝…’{Ÿ ôV≤sTTsY dü÷º&çjÓ÷qT dü+Á|ü~+#·+&ç. nqTuÛÑeE„˝…’q &Üø£ºs¡¢ |üs¡´y˚ø£åD˝À Á{°{ŸyÓT+{Ÿ »s¡T>∑T‘·T+~. $esê\≈£î, Á{°{ŸyÓT+{Ÿ |ü<ä∆‘·T\qT ‘Ó\TdüTø√e&ÜìøÏ <ä>∑Zs¡˝À e⁄qï e÷ m˝…’{Ÿ ôV≤sTTsY dü÷º&çjÓ÷qT dü+<ä]Ù+#·+&ç. e÷ bò˛Hé : 040-66667171, 8008009090 eT]ìï $esê\≈£î www.elitehairstudio.in #·÷&É+&ç. 34

- DECEMBER 2011


B RTHDAYS EXCLUS VE

ª||üüe+HéC≤µø£fi≤´DY |üesY #·÷|üqTqï

36

- DECEMBER 2011


ˇø£ ìã<ä∆‘·, ˇø£ düŒwüº‘·, z K∫Ñ·‘·«+, nìï+{Ïø° $T+∫ Áø£eT•ø£åD, e÷qe‘· Äj·Tq ∫s¡THêe÷\T.

Ä

j·Tìï #·÷&É>±H˚ á e´øÏÔ me]‘√ e÷{≤¢&É&ÉT ø±yÓ÷düT nì|ædüTÔ+~. Äj·Tq‘√ e÷{≤¢&ç‘˚ Äj·TH√ |ü⁄düÔø£ uÛ≤+&Ü>±s¡eTì ns¡úeTe⁄‘·T+~. Äj·Tq >∑T]+∫ ‘Ó*j·Tì yês¡T @eTqT≈£îHêï ‘Ó*dæq yês¡T e÷Á‘·+ Äj·Tq #˚sTT $&Ées¡T nqï~ nø£ås¡ dü‘·´+. Çy˚ø±ø£ øÏø˘ u≤øχ+>˘ ˝≤+{Ï e÷s¡¸˝Ÿ ÄsYº‡˝Àq÷, &Ü´Hé‡ ˝Àq÷ ÁbÕMD´+ e⁄+~. Çìï \ø£åD≤\Tqï á e´øÏÔ z dæìe÷ V”≤s√. dæìe÷ yêfi¯fløÏ Ç~ kÕ<Ûä´e÷? n+fÒ kÕ<Ûä´y˚T. n+<äT≈£î Á|ü‘·´ø£å ì<äs¡Ùq+ Äj·TH˚. Ç<ä+‘ê Äj·Tq dü«j·T+ø£èwæ. yÓT>±kÕºsY ∫s¡+J$ ‘·eTTà&ç>± dæ˙ s¡+>∑ Á|üy˚X¯+ #˚dæq |üeHéø£fi≤´DY n≥T ‘·sê«‘· dü«X¯øÏÔ‘√ ‘·q ¬øØsY≈£î yÓTs¡T>∑T\T ~<äT›≈£îHêïs¡T. |üesYkÕºsY>± ù|s=+<ës¡T. @ dæìe÷ nsTTHê 100% m|òüsYº ô|{Ϻ #˚kÕÔ... n~ bòÕ¢|t nsTT‘˚ Hê ‘·|ü ø±<äT. Á|ü‹ dæìe÷≈£î yÓTT<ä{Ï dæìe÷˝≤π> |üì#˚kÕÔq+{≤sêj·Tq.

@ dæìe÷ nsTTHê 100% m|òüsYº ô|{Ϻ #˚kÕÔ... n~ bòÕ¢|t nsTT‘˚ Hê ‘·|ü ø±<äT. Á|ü‹ dæìe÷≈£î yÓTT<ä{Ï dæìe÷˝≤π> |üì#˚kÕ

dæìe÷˝À ‘·q |üesY #·÷|æ+#·qTHêïs¡+≥THêïs¡+fÒ Ç~ dü+‘√wü •eHé <ä>∑Zs¡ ndæôdº+{Ÿ>± |üì#˚dæq áj·Tq j·÷ø£åHé ∫Á‘·+ nH˚~ düŒwüºeTe⁄‘√+~. 2003˝À dæ˙ |ü]ÁX¯eT˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|{≤ºs¡T. ‘Ó\T>∑T˝À s¡$u≤ãT ªn\¢]µ Øy˚Tø˘ ª≈£îs¡T+ãTµ‘√ n‘·ì dæ˙ Á|ükÕúq+ á ∫Á‘·+˝À |üeHéø£fi≤´DY mqï&É÷ ˝Òì $<Ûä+>± dæìe÷ yÓTT<ä˝…’+~. ‘·s¡Tyê‘· Äj·Tq <äs¡Ùø£‘·«+˝À e∫Ãq ÄkÕ+‘·+ >∑&ɶ+‘√ ø£ì|æ+#·≥y˚T ø±ø£ Á|ü‹ ∫qï n]+‘·yéT n]j·÷eT\yéTµ, |ü{Ϻj·÷fiŸ, _˝≤¢ ∫Á‘ê\T $wüj·T+˝Àq÷ Á|ü‘˚´ø£‘·qT #·÷bÕs¡T. Äj·Tq <Ûä]+#˚ m+‘·{Ï |òüTq$»j·÷ìï kÕ~Û+#êjÓ÷ ‘Ó*dæ+<˚. Äj·Tq ø±dü÷º´yéT‡, y˚düT≈£îH˚ j·÷¬ø‡düØdt, yê&˚ yÓ|üHé‡ Ç˝≤ Á|ü‹ s¡÷bı+~+∫q dæìe÷˝À¢ ª_˝≤¢µ ‘·|üŒ n˙ï ‘Ó\T>∑T˝ÀøÏ ∫qï $wüj·T+˝Àq÷ Á|ü‘˚´ø£ C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£îHêïs¡T. á nqTe~+#·ã&ܶsTT. eTDÏs¡‘·ï+ s¡÷bı+~+∫q ªn+»*µ ∫Á‘·+˝À Äj·Tq bÕÁ‘· Ç|üŒ{Ïes¡≈£L #˚j·Tì $<Ûä+>± ∫Á‘·+˝À $wüßíes¡∆Hé u≤\q≥T&ç>± q{Ï+#ês¡T. n+‘·{Ï Á|ü‘˚´ø£ ‘·s¡Vü‰˝À ñ+≥T+~. eTT+<Óqï&É÷ #·÷&Éì Á|ü‹uÛ≤e+‘·T&Óq’ <äsÙ¡ ≈£î&ÉT á dæìe÷qT s¡÷bı+~+#·&+É ôdºÌ˝Ÿ‘√, mH√ï Á|ü‘˚´ø£‘·\‘√ ôdºÌ*wt j·÷ø£åHé m+≥sY ≈£L&Ü á ∫Á‘êìøÏ |ü¢dt bÕsTT+fÒ. f…ÆqsY>± s¡÷bı+<äT‘√+~ ª|ü+C≤µ. Çø£ |üeHé n+fÒH˚ |üesY, eT] |üesY n+fÒ j·÷ø£Hå é ≈£L&Ü |üeHé dæ˙ J$‘·+ ÁbÕs¡+_Û+∫ |ü~ùV≤qT dü+e‘·‡sê\T e⁄+&Ü* ø£<ë! á ∫Á‘êìøÏ j·÷ø£åHé düeT≈£Ls¡Tk˛Ô+~ ne⁄‘·Tqï dü+<äs¡“¤+>± á ∫Á‘·+ Äj·Tq≈£î Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq ù|òeTdt u≤©e⁄&é j·÷ø£åHé <äs¡Ù≈£î&ÉT XÊ´yéTøöX¯˝Ÿ.

panjaa |üeHé ø£fi≤´DY n_Ûe÷qT\‘√ bÕ≥T n+<äs¡÷ ÄdüøÏÔ>± m<äTs¡T#·÷düTÔqï ∫Á‘·+ ª|ü+C≤µ. Ç{°e* ø±\+˝À ªª|üeHé n+fÒH˚ |üesY. |ü+C≤˝À ñ+&˚~ ≈£L&Ü |üeπsµµ nqï &Ó’˝≤>∑T n+‘·sê®\+˝À sê»´+ #˚k˛Ô+~. á &Ó’˝≤>∑T ª|ü+C≤µ ∫Á‘·+˝Àì~. dæìe÷ ø£<∏ä Ç|üŒ{Ïes¡≈£î ]M˝Ÿ #˚jT· ø£b˛sTTHê, ø√˝Ÿø‘£ ê u≤´ø˘Á&Ü|t˝À kÕπ> e÷|òj æ ÷· ≈£î dü+ã+~Û+∫q ø£<∏ä nì ‘Ó\Tk˛Ô+~. |üeHéø£fi≤´DY á

dæìe÷ ne⁄‘·T+~. Ç~ n‘·ì ¬ø]j·TsY˝À 15e dæìe÷. dæìe÷\ »j·÷|ü»j·÷\T ≈£L&Ü düeT+>± ñHêïsTT. nsTT‘˚ ˇø£ $»j·T+ ‘·sT¡ yê‘· n|ü»j·T+ eT∞fl $»j·T+ me] ¬ø]j·TsY˝À nsTTHê wüsê e÷eT÷˝Ò. á s¡ø£+>± ≈£L&Ü á dæìe÷≈£î eT+∫ ÁπøCŸ @s¡Œ&ç+~.

‘Ó\T>∑T˝À Äj·TqøÏ~ yÓTT<ä{Ï ∫Á‘·+. ÁøÏwt, yÓTÆ H˚yéT áCŸ U≤Hé, nXÀø£, |òæC≤, \ø£å´, &ÜHé, z+ XÊ+‹ z+, Ár Ç&çj·T{Ÿ‡, sêeHé, \|òü+π> |ü]+<˚, yÓTÆ Áô|ò+&é |æ+{À dü¢yéT &Ü>˘ $T*j·T˙sY... e+{Ï mH√ï u≤©e⁄&é ∫Á‘ê\≈£î, ø=ìï Vü‰©e⁄&é ∫Á‘ê\≈£î j·÷ø£åHéqT düeT≈£L]Ãq áj·Tq <äs¡Ùø£‘·«+˝À j·÷ø£åHé düìïy˚XÊ\T m+‘√ Á|ü‘˚´ø£+>± n‘·T´qï‘· kÕúsTT kÕ+πø‹ø£ ì|ü⁄DT\T |üì#˚düTÔqï á e⁄+&ç á ∫Á‘êìøÏ ôV’≤˝…’{Ÿ ne⁄‘êj·Tq&É+˝À m˝≤+{Ï ∫Á‘êìøÏ <äs¡Ù≈£î&ÉT $wüßíes¡∆Hé z ô|<ä› môd{Ÿ>± #ÓbÕŒ*. dü+<˚Vü≤eT÷ ˝Ò<äT. j·÷ø£åHé m|æk˛&é‡ #ê˝≤ düVü≤»+>± - DECEMBER 2011 37


B RTHDAYS EXCLUS VE ì»+>± z e´øÏÔ ø=+<ä]‘√ ‘·\|ü&ç‘˚ m˝≤ ñ+≥T+<√ n˝≤π> ñ+{≤sTT. j·÷ø£åHé m|æk˛&金√ bÕ≥T dæìe÷˝À yê&˚ yÓ|üHé‡≈£L&Ü Á|ü‘˚´ø£+>± ø£ì|æ+#˚ $<Ûä+>± bÕ¢Hé #˚XÊs¡T. bÕÁ‘· ∫Á‘·D ≈£L&Ü |üeHéø£fi≤´DY ì»J$‘·+˝À Äj·Tq Jeq XË’*øÏ <ä>∑Zs¡>± ñ+&˚ $<Ûä+>± ñ+≥T+~. Äj·Tq n_Ûs¡T∫øÏ ‘·>∑Z $<Ûä+>± dæìe÷ ø£<∏ä ≈£î~]+~.

|”≥ y˚dü÷Ô kÕ>∑T‘·T+<äì #Ó|ü⁄ÔHêïs¡T. ôdºÌ*wt j·÷ø£åHé m+≥sYf…ÆqsY>± s¡÷bı+~q á ∫Á‘·+ Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± &çôd+ãsY 9q $&ÉT<ä\ ø±qTqï~. Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± ñqï |üeHéø£fi≤´DY n_Ûe÷qT\≈£î o‘êø±\ ãVüQeT‹ nì #Ó|üŒe#·TÃ.

|üeHé ø£fi≤´DY, kÕsê CÒHé &Éj·÷Hé, n+»© ˝≤yêìj·÷, C≤ø° Á cÕ|ò t , n‘· T ˝Ÿ ≈£ î \ø£ ] í , ÁãVü ‰ àq+<ä + , n©, düTã“sêE, n&É$ X‚wüß, s¡TTò≤˙‡, ‘·ì¬øfi¯fl uÛÑs¡DÏ, |üs¡T#·÷] yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, dü+|ü‘Y\T Á|ü<Ûëq bÕÁ‘·\T b˛wæ+∫q á ∫Á‘êìøÏ dü+^‘·+-j·TTeHé X¯+ø£sY sêC≤, dæìe÷{ÀÁ>±|òüsY-|æ.mdt.$H√<é, m&ç≥sY-m. lø£s¡Á|ükÕ<é, j·÷ø£åHé ø=]jÓ÷Á>±|òüsY-XÊ´yéT øöX¯˝Ÿ, ÄsYº-düT˙˝Ÿu≤ãT, Åd”ÿHéù|¢-sêVüQ˝Ÿ ø√&Ü, &Ó’˝≤>˘‡-s¡$ nã÷“], ôdºÌ*+>˘-nq÷es¡∆Hé, ìsêà‘·\T : ˙*eT Çfi¯j·TsêC≤ yês¡düT&ÉT j·TTeHé X¯+ø£sYsêC≤ á ∫Á‘êìøÏ ‹s¡TeT\XË{Ϻ, qπ>wt eTT+‘·, XÀuÛÑT j·÷s¡¢>∑&É›, Á|ükÕ<é dü+^‘êqï+~+#ês¡T. á eT<Û˚´ Ä&çjÓ÷ $&ÉT<ä\ <˚$H˚ì, ø£<∏ä, <äs¡Ùø£‘·«+-$wüßíes¡∆Hé. »s¡>∑≥+‘√ bÕ≥\T ãVüQfi¯ Áù|ø£åø±<äs¡D bı+<ësTT. ∫Árø£s¡D ≈£L&Ü n+‘˚ u≤>∑T+≥T+<äì #Ó|ü⁄ÔHêïs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü á ∫Á‘·+ <ë«sê |üesYkÕºsY |üeHé ø£fi≤´DY >∑fi¯+ eTs√kÕ] MqT\$+<äT #˚j·TqT+~. nã÷“] s¡$ n+~+∫q &Ó’˝≤>∑T\T |üesYkÕºsY n+‘·{Ï |üesY|òü⁄˝Ÿ>± e⁄+{≤sTT.

#Ûêj·÷Á>±Vü≤≈£îì $wüj·÷ìø=ùdÔ ‘·$Tfi¯ ∫Á‘·+ ª]<∏äyéTµ‘√ ø¬ ØsYqT yÓTT<ä\Tô|{Ïqº |æ.mdt.$H√<é ‘·sT¡ yê‘· ‘·$Tfi¯+˝À ªn|üµ, Væ≤+B˝À ªbÕ´sY WsY yÓTTVü≤ã“‘Y, eTTkÕ|òæsY, ÁôdºÌø£sY, rdt e÷sY U≤Hé, s¡ø£Ô#·]Á‘· e+{Ï ∫Á‘ê\≈£î n‘·´<äT“¤‘·+>± #Ûêj·÷Á>∑Vü≤D+ #˚XÊs¡T. áj·Tq #˚‹˝À ¬øyÓTsê n+<äyÓTÆq ˝§πøwüq¢qT ∫Árø£]+∫ ∫Á‘êìøÏ n<äq|ü⁄ n+<ëìï #˚≈£L]Ã+~.

Çìï Á|ü‘˚´ø£‘·\Tqï á ∫Á‘·+˝À |üeHé düs¡düq $Tdt Ç+&çj·÷ 2007 kÕsêCÒHé &Éj·÷dt, øÏ+>˘ |òæwüsY yÓ÷&É˝Ÿ n+»© ˝≤yêìj·÷\T s=e÷Hé‡ #˚j·TqTHêïs¡T. ‘·eT ˇ+|ü⁄kı+|ü⁄\ ej·÷´sê\‘√ Áù|ø£å≈£î\qT yÓTÆeTs¡|æ+|ü CÒj·TqTHêïs¡T. u≤©e⁄&é q≥T&ÉT C≤ø°ÁcÕ|òt ø°\ø£ bÕÁ‘· b˛wædüTÔ+&É>± n&É$ X‚wüß bÕÁ‘· Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq<ä˙ Ä bÕÁ‘· ∫Á‘êìøÏ ø°\ø£eTì ‘Ó\Tk˛Ô+~. ∫qï, ô|<ä› ‘˚&Ü ˝Ò≈£î+&Ü Á|ü‹ ˇø£ÿ bÕÁ‘·øÏ ÁbÕ<Ûëq´+ e⁄+&É≥y˚T á ∫Á‘·+ Á|ü‘˚´ø£‘·. dæìe÷ wüO{Ï+>˘ <ë<ë|ü⁄ j·÷uÛ…’ XÊ‘·+ ø√˝Ÿø£‘ê˝Àì W{Ÿ & √sY ˝ À ∫Árø£ ] +#ês¡ T . n˝≤π > ‘· $ Tfi¯ H ê&É T , bı˝≤¢∫Ã, ø±¬s’≈£î&ç, yê>∑eTHé, ÄsYm|òtdæ\˝À dæìe÷qT ∫Árø£ ] +#ês¡ T . bÕ≥\T Ç{° e \ $&É T <ä ˝ … ’ #· ø £ ÿ {Ï Áù|ø£øå ±<äsD¡ bı+<äT‘·THêïsTT. bÕ≥\T $+fÒ Ç$ j·÷ø£Hå é dæìe÷˝Àì bÕ≥˝≤¢ nì|æ+#·e⁄. n+‘·{Ï yÓT˝À&çj·Tdt>± dü+<äsꓤqT kÕs¡+>± bÕ≥\T ø£<˝ä∏ À $T[‘·eTj˚T´ $<Û+ä >± ñHêïsTT.

panjaa

Äsêÿ MT&ç j · ÷ ÁøÏ j ˚ T wü H é ‡ , dü + |ò ü T $TÁ‘· ÄsY º ‡ \T dü+j·TTø£Ô+>± ì]àdüTÔqï á ∫Á‘êìøÏ ˙*eT ‹s¡TeT\ XË{Ϻ, qπ>wt eTT+‘·, XÀuÛÑT j·÷s¡¢>∑&ɶ, Á|ükÕ<é <˚$H˚ì\T ìsêà‘·\T. Ms¡T Ks¡TÃ≈£î yÓqTø±&É≈£î+&Ü ø±«*{°øÏ ÁbÕ<Ûëq´$Tdü÷Ô á dæìe÷qT ì]à+#êeTì, á ∫Á‘·+ <ë«sê ‘·eT uÒqsY≈£î eT+∫ ù|s¡T edüTÔ+<äì #Ó|ü⁄ÔHêïs¡T. ∫Á‘· ø£<∏ä mes¡÷ }Væ≤+#·˝Òì $<Ûä+>± ∫Á‘· $∫Á‘·yÓTÆq eT\T|ü⁄\‘√ kÕ>∑T‘·÷ m+≥sYf…ÆHéyÓT+{Ÿ≈£î ≈£L&Ü ô|<ä› - ã‘·TÔ\ Á|ükÕ<é 38

- DECEMBER 2011


BEAUTY t ps BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psycology top

yÓHÓï\ 1.5 ÄHé ˝§RøwüHé

N GHT Life trade GUIDE My CHOICE QUIZ COMPETET ON d ary B RTHDAYS EXCLUS VE

|üP\ s¡+>∑&ÉT

ÄHé ˝§RøwüHé

- DECEMBER 2011 39


BEHIND THE WOODS LOCAT ON

düeTH√Vü T>∑2≤+s¡y<ÛÓTÆq ä

fash on

TICKET TOLLYWOOD

Væ≤˝Ÿ ùdºwüHé

sex psycology

VüÄ ‰sY‡© Væ≤˝Ÿ‡

top

N GHT Life

+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ yêdüT\≈£î n+<äTu≤≥T˝À e⁄qï $Vü‰s¡ Á|ü<˚X¯+ Vü‰sY‡©Væ≤˝Ÿ‡. Á_{Ïwt yê] |ü]bÕ\q˝À ø£&É|ü õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY &ÉãT¢´.&ç.Vü‰sY‡© y˚dü$ m+&É y˚&ç$TøÏ ‘·≥Tºø√˝Òø£ á Væ≤˝Ÿ ùdºwüHé˝À $ÁXÊ+‹ rdüT≈£îH˚yês¡≥. n˝≤ Äj·Tq ù|]≥ Vü‰sY‡©Væ≤˝Ÿ‡>± Á|üdæ~∆ #Ó+~+~.

trade GUIDE

düeTTÁ<ä eT{≤ºìøÏ 1,265 MT≥s¡¢ m‘·TÔq Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ≈£î <äøÏåD|ü⁄ n+#·Tq düT+<äs¡+>± HÓ\ø=ì e⁄qï Á|ü<˚X¯+ Vü‰sY‡©Væ≤˝Ÿ‡. Çø£ÿ&ç Á|üø£è‹ k˛j·T>∑+ es¡íHêr‘·+. Çø£ÿ&ç »\bÕ‘ê\ ˇj·÷´sêìï ˇø£kÕ] #·÷ùdÔ eT∞fl eT∞fl #·÷&Ü\ì ø√]ø£ ø£\T>∑T‘·T+~. dü+|ü+– |üP\ düTeT<ÛäTs¡ |ü]eTfi≤\T |ü\ø£]düTÔ+fÒ m≥T #·÷dæHê m‘ÓÔÌq j·T÷ø£*|üºdt eèøå±\T >∑+;Ûs¡+>± ‘·\\÷|ü⁄‘·÷ e⁄+{≤sTT. Äø±X¯+ #˚‹ø£+<äT‘·T+<ë, y˚T|òü÷\‘√ Ä&ÉT≈£î+<ëe÷ nqï≥Tº+≥T+~ Vü‰sY‡©Væ≤˝Ÿ‡˝À Äø±XÊìï #·÷düTÔ+fÒ. m‘ÓÔÌq |üs¡«‘· ÁX‚DT\‘√ HÓ\ø=ì e⁄qï á ÁbÕ+‘·+˝À ns¡T<Ó’q |ü⁄wüŒC≤‘·T\T nH˚ø£+. Ç$ø±ø£ >∑+<Ûä|ü⁄ #Ó≥T¢, d”ø±ø±jYT, Ø{≤, ;&û Ä≈£î\T, ñdæ], _s¡+õ Ä≈£î, ã÷¢>∑yéT, ¬s&é kÕ+&ÉsY‡, yÓ<äTs¡T‘√ bÕ≥T yÓTT>∑*|üP\ |ü]eTfi≤ìï ÄkÕ«~+#·e#·TÃ. Çø£ÿ&ç Á|üø£è‹ kÂ+<äs¡´+ }Vü≤ø£+<ä<äT. mø£ÿ&É #·÷dæHê düT+<äs¡yÓTÆq ˝Àj·T\T, |ü#·Ãì ‹yêN |ü]∫q≥T¢qï |ü∫Ãø£ ãj·Tfi¯ófl ø£qT$+<äT #˚kÕÔsTT. Çø£ÿ&É #Ó+#·T C≤‘·T\yês¡T ìedædüTÔ+{≤s¡T. Ms¡T ns¡T<Ó’q |ü⁄+>∑q÷s¡T Äe⁄*ï ô|+#·T‘·T+{≤s¡T. M{ÏøÏ bÕ\ eè~∆ m≈£îÿe. nìï{Ïø£+fÒ m≈£îÿe bÕ\T Çe«≥+ $X‚wü+. mH√ï dæìe÷ wüO{Ï+>∑T\≈£î á Á|ü<˚X¯+ y˚~¬ø’+~. ªMT ÁX‚jÓ÷_Û˝≤wæµ ∫Á‘·+ ¬ø¢Ìe÷ø˘‡ düìïy˚X¯+ Çø£ÿ&˚ ∫Árø£]+#ês¡T.

My CHOICE QUIZ

COMPETET ON

÷T<Ó’q&É»+‘·<ä–Te⁄\qT q Á|#·÷ü<&Ée˚X#·TÊ\T : ns¡T<Ó’q |ü⁄wüŒC≤‘·T\T, m\T>∑Tã+≥T¢, n&É$ ≈£îø£ÿ\T, n&É$ ø√fi¯ófl, kÕ+ãsY‡, bÕ+<∏äsY‡ ˝≤+{Ï d#·ns¡ary Ã. 150 dü+e‘·‡sê\ ej·TdüTqï ªø£fi≤´Dϵ ù|s¡Tqï j·T÷ø£*|üºdt #Ó≥TºqT ‘·|üŒ≈£î+&Ü <ä]Ù+#ê*. Bì‘√ bÕ≥T ns¡T<Óq’ »ø£s+¡ <ä, n\¢eT+<ä, >∑T˝ŸyTÓ TVü≤sY C≤‹ #Ó≥q¢ T #·÷&Ée#·TÃ. õ&ÉT¶ ø£èwüeí T÷]Ô bòÂ+&˚wHü é yês¡T kÕú|+æ ∫q ]w”yê© dü÷ÿ\T T|ü+˝ÀH˚ e⁄+&É≥+‘√ <ëìï dü+<ä]Ù+#·e#·TÃ. #·÷&É<ä>∑Z n‹ eTTK´yÓTÆq Á|ü<˚X¯+ eT\¢eTà >∑T&ç. á >∑T&ç #ê˝≤ |ü⁄sê‘·qyÓTÆq~. BdüÁ|Mü‘RTHDAYS ˚´ø£yÓTÆq~. Çø£ÿ&ç #Ó+#·T\T ô|+#˚ |ü⁄+>∑q÷s¡T Äe⁄\qT ‘·|üŒ≈£î+&Ü #·÷&Ü*. Çø£ÿ&çøÏ 87 øÏ.MT. <ä÷s¡+˝À e⁄qï øö+&çq´ yÓ’˝Ÿ¶ ˝…’|òt kÕ´+≈£îÃØ eTTK´yÓTÆq~. Bì˝À @qT>∑T\T, õ+ø£\T, kÕ+ãsY, b˛s¡Tÿô|’Hé, n&É$ |ü+~, n&É$ |æ*¢, ‘√&˚fi¯ófl, m\T>∑Tã+≥T¢, n&É$ ø√&ç, EXCLUS VEbÕ≥T n©“õj·÷, eTÁ], >∑+<Ûä+ #Ó≥T¢, n‘·´~Ûø£ C≤‘·T\ |üP\ #Ó≥T¢ #·÷&Ée#·TÃ. |” ø√fi¯ófl e¬>’sê »+‘·Te⁄\‘√ Á{≤Hé‡b˛sYº yêj·TTe÷s¡Z+ Vü‰sY‡©Væ≤˝Ÿ‡ qT+&ç 160 øÏ.MT. <ä÷s¡+˝À ‹s¡T|ü‹ $e÷HêÁX¯j·T+, 165 øÏ.MT. <ä÷s¡+˝À u…+>∑fi¯Ss¡T $e÷HêÁX¯j·T+ e⁄HêïsTT. ¬s’\T e÷s¡Z+ eT<äq|ü*¢ s√&é ¬s’˝Ò«ùdºwüHé Vü‰sY‡©Væ≤˝Ÿ‡≈£î düMTbÕq e⁄+~. á ¬s’˝Ò«ùdºwüHé eT<äq|ü*¢ qT+&ç 13 øÏ.MT. Vü‰sY‡©Væ≤˝Ÿ‡≈£î 43 øÏ.MT. <ä÷s¡+˝À e⁄+~. s√&ÉT¶ e÷s¡Z+ eT<äq|ü*¢, ‹s¡T|ü‹\ qT+&ç Vü‰sY‡©Væ≤˝Ÿ‡≈£î ãdt kÂø£s¡´+ e⁄+~. Ç$ø±ø£ {≤ø°‡\T ≈£L&Ü ‹s¡T>∑T‘·÷ e⁄+{≤sTT.

40

- DECEMBER 2011

yê‘êes¡D+

nìï ø±˝≤˝À¢q÷ #·\¢>± e⁄+&˚ Væ≤˝Ÿ ùdºwüHé. <ä]Ù+#·{≤ìøÏ ‘·–q ø±\+ : nìï ø±˝≤˝À¢q÷ nqTyÓ’q $Vü‰s¡ Á|ü<˚X¯+. Á|ü‘˚´øÏ+∫ y˚dü$ $&ç~øÏ nqT≈£L\+. yê&ÉTø£ uÛ≤wü\T : ‘Ó\T>∑T, ø£qï&É.

edü‹ kÂø£s¡´+

Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ≥÷]»yéT yê] >∑es¡ïsY‡ ã+>±¢, ∫‘·÷Ôs¡T ø√Ä|üπs{Ïyé kıôd’{°yê] ¬>dtº Vü≤Ödt e⁄HêïsTT. Vü≤]‘· Væ≤˝Ÿ ]kÕsYº s¡T.800 qT+∫ s¡T.2500 es¡≈£î bò˛Hé‡ : 08571 279323/24, ôd˝Ÿ : 9440272241.


B RTHDAYS EXCLUS VE

u≤ u≤|ü⁄ >±] Ä˝À#·q\≈£î Á|ü‹s¡÷|üy˚T ªlsêeTsê»´+µ ôd{Ÿ‡

øÏs¡DY ≈£îe÷sY

|ü⁄ <äs¡Ùø£‘·«+˝À u≤\ø£èwüí lsêeT#·+Á<äT&ç>± s¡÷|ü⁄~<äT›≈£îqï düTeT<ÛäTs¡ <äèX¯´ ø±e´+ ªlsêeTsê»´+µ. á ∫Á‘·+ Ç{°e\ $&ÉT<ä˝…’ |ü+&ç‘·, bÕeTs¡T\ Á|üX¯+dü\T n+<äT≈£î+≥Tqï $wüj·T+ $~‘·y˚T. n˝Hê{Ï sê» <äsê“s¡T, eT+~sê\T ø£fi≤‘·àø£‘· e⁄{Ï|º &ü ˝˚ ≤ s¡÷|ü⁄~~›q Ä ø£fi≤<äsÙ¡ ≈£î&Óesê! nqï Á|üXï¯ ∫Á‘·+ #·÷dæq n+<ä] eT~˝À yÓT<ä\ø£ e÷q<äT. n‘·HÓes√ ø±<äT... Á|ü‹cÕº‘·àø£yÓTÆq ªs√uÀµ, ª•yêJµ ˝≤+{Ï ∫Á‘ê\≈£î ndæôd+º {Ÿ ÄsYº &Ós¬’ ø£sº >Y ± |üì#˚dqæ øÏsD ¡ ≈Y î£ e÷sY. á ∫Á‘·+‘√ |üP]ÔkÕúsTT ÄsYº &Ó’¬sø£ºsY>± ‘=* n&ÉT>∑T y˚XÊs¡T. yÓTT<ä{Ï dæìe÷ dü¬ø‡dt |ü≥¢ Äq+<ä+ e´ø£Ô+ #˚dü÷Ô...

MT H˚|ü<∏ä´+ >∑T]+∫ #Ó|üŒ+&ç? dæìe÷˝À¢øÏ m˝≤ e#êÃs¡T?

yÓ+ø£fÒX¯«sê j·T÷ìe]‡{°˝À Ä]ÿf…ø£ÃsY˝À &çÁ^ |üP]Ô#˚XÊqT. ‘·sê«‘· |òæ*+dü÷ÿ˝Ÿ˝À ø√sY‡ |üP]Ô#˚dæ ÄsY.m|òt.dæ.˝À e÷j·÷ &çbÕsYºyÓT+{Ÿ˝À ÄsYº &Ó’¬sø£åHé #˚XÊqT. 2001 qT+∫ 2011 es¡≈î£ nø£ÿ&É |üì#˚XÊqT. uÛ≤düÿsYsêC≤ e<ä› ªe÷ Hêqï≈£î ô|[flµøÏ ndæôd+º {Ÿ ÄsYº &Ó’¬sø£ºsY>±, n˝≤π> ñeTsY≈£îe÷sY >±] e<ä› ø=ìï Væ≤+B dæìe÷\≈£î |üì#˚XÊqT. Äj·Tq Áf…&çwüHéì yÓ÷&És¡Hé>± yê&É‘ês¡T. Hêô|’ Äj·Tq Á|üuÛ≤e+ #ê˝≤ e⁄+~. Ä Áø£eT+˝À ÄsY.m|òt.dæ.˝À wüO{Ï+>˘ »s¡T|ü⁄≈£îqï ª•yêJµ, ªs√uÀµ dæìe÷\≈£î ‘√≥ ‘·s¡DÏ, kÕãTdæ]˝Ÿ <ä>∑Zs¡ ≈£L&Ü ndæôdº+{Ÿ ÄsYº &Ó’¬sø£ºsY>± |üì#˚XÊqT. Ä nqTuÛÑe+ á ∫Á‘·+ #˚j·T{≤ìøÏ ‘√&ÉŒ&ç+~.

á neø±X¯+ m˝≤ e∫Ã+~?

u≤|ü⁄>±]‘√ >∑‘·+˝À uÛ≤>∑e‘·+ #˚XÊqT. nø£ÿ&É ôd{Ÿ‡ &çC…’Hé #˚düTÔ+fÒ #·÷dæq u≤|ü⁄>±s¡T á neø±X¯+ Ç#êÃs¡T. ôd{Ÿ≈î£ dü+ã+~Û+∫q Á&ÜsTT+>˘‡ #·÷|æ+∫ qqTï #˚jT· eTHêïs¡T.

yÓTT<ä≥ @ ôd{Ÿ‡ y˚XÊs¡T? @ yÓT{°]j·T˝Ÿ yê&Üs√ $e]kÕÔsê?

Bìø√dü+ yÓTT<ä≥>± sê»<Ûëì ôd{Ÿ y˚XÊqT. ¬s+&Ée~ |üPC≤eT+~s¡+, eT÷&Ée~ øödü\´ eT+~s¡+, Hê\Ze~ X¯j·Tq eT+~s¡+. á dæìe÷˝Àì |üs¡í≈£î{°s¡+ ôd{ŸqT s¡M+<äsY>±s¡T y˚XÊs¡T. Hê |üì‘·q+ #·÷dæ u≤|ü⁄>±s¡T yÓT#·TÃ≈£îHêïs¡T. u≤|ü⁄>±] Ä˝À#·q\≈£î nqT>∑TD+>± ôd{Ÿ‡qT ì]à+#·&É+ »]–+~. ôd{Ÿ‡ u≤>± sêe&ÜìøÏ yÓT{≤*ø˘ ≈£L&Ü yê&É≥+ »]–+~. á dæìe÷≈£î dæ.õ.esYÿ ø±≈£î+&Ü ôd{Ÿ‡ es¡πø Hê\T>∑T ø√≥T¢ Ks¡ÃsTT+~. <ë<ë|ü⁄ 500\ eT+~ 90 s√E\ bÕ≥T sêÁ‹+ãefi¯ófl ø£wüº|ü&ç |üì#˚XÊs¡T.

ne>±Vü≤q ø√dü+ m˝≤+{Ï ôVA+esYÿ #˚XÊs¡T?

<ëq Ms¡ X¯Ss¡ ø£s¡í, u≤|ü⁄ >±] dü+|üPs¡í sêe÷j·TD+ ˝≤+{Ï dæìe÷\qT #·÷XÊqT. u≤|ü⁄ >±] Ådæÿ|ü⁄º #·÷ùdÔ ˇø£ ◊&çj·÷ edüTÔ+~. Äj·Tq k˛ºØ uÀsY¶ ‘·j·÷s¡T #˚düT≈£î+{≤s¡T ø±ã{Ϻ @+ #˚j·÷\H˚~ eTT+<˚ ‘Ó\TdüTÔ+~. ÄsYº˝À Äj·TqTï $T+∫q yês¡T ˝Òs¡T. n˝≤+{Ï yê]‘√ |üì#˚j·T&É+ #ê˝≤ Äq+<ä+>± e⁄+~. Äj·Tq‘√ |üì#˚düTÔqï|ü&ÉT Äj·Tq≈£î q#·TÑ·T+<ë ˝Ò<ë nH˚ uÛÑj·T+ e⁄+&˚~. dæìe÷ ôd{Ÿ‡qT u≤\ø£èwüí>±]øÏ eTT+<˚ $e]+#ê+. Äj·Tq #·÷dæ u≤>∑T+<äì yÓT#·TÃ≈£îHêïs¡T. á dæìe÷ $&ÉT<ä\ ø±>±H˚ Hê ‘√{Ï ÄsYº &Ó’¬sø£ºsY‡ qqTï n_Ûq+~+#ês¡T.

Á|üdüTÔ‘·+ @+ dæìe÷\T #˚düTÔHêïs¡T?

j·THé.{Ï.ÄsY. ÄsYº‡˝À ø£fi≤´DYsêyéT Ár&ç dæìe÷ #˚düTÔHêïqT. düTπswtø£èwüí >±] ñù|+Á<ä dæìe÷ #˚düTÔHêïqT. n+<äT˝À ≈£L&Ü ôd{Ÿ‡ esYÿ≈£î ÁbÕ<Ûëq´‘· e⁄+~.

- DECEMBER 2011 41


LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psycology top N GHT Life trade GUIDE My CHOICE

yÓT∫Ãq <äTdüTÔ˝À¢ yÓT>±kÕºsY düºsTT˝Ÿ - ∫s¡+J$

QUIZ

#·ø£ÿqeTà ∫øÏÿHê n+<äy˚T - _+<äTe÷<Ûä$

Ä≈£î|ü#·Ã Á&ÉdüT‡˝À ns¡$]dæq VüQ+<ë‘·q+ - »j·TdüT<Ûä

Fashion COMPETET ON d ary B RTHDAYS EXCLUS VE

kı>∑ôd’q <äTdüTÔ˝À¢ Á|ü|ü+#· eTH√Vü≤] - yêdüTøÏ düT+ø£e*¢ 42

- DECEMBER 2011

∫s¡T <äs¡Vü‰dü+‘√ dæ>∑TZ|ü&ÉT‘·Tqï ªyÓTT>∑T&ÉT- >√|”#·+<é

ndü÷j·T |ü⁄{Ϻ+#˚ kÂ+<äs¡´ ùV≤\ - ôd˝Ÿ


yÓ÷Á&ÉHé \Tø˘‡˝À sêeT sê»dü+ - u≤\ø£èwüí

eTT>∑∆eTH√Vü≤s¡ bÕ] C≤‘·+ - \ø°åà eT+#·T

bı+~¬ø’q <äTdüTÔ˝À¢ n+<äyÓTÆq >∑T˝≤; k˛j·T>∑+ - ‘ê|”‡

kÕ<ëd”<ë n+<ë\ Vü≤]$\T¢ - kÂeT´

eT+<äVü‰dü eTH√Vü≤s¡T&ÉT ñ<äjYTøÏs¡DY

|üs¡efi¯ófl ‘=πøÿ |üs¡Te+ ìcÕ n>∑sê«˝Ÿ

ôdºÌ*wt \Tø˘‡- lVü≤]

u≤¢ø˘ n+&é yÓ’{Ÿ˝À uÛ≤Ø n+<ë\T - q$T‘· - DECEMBER 2011 43


LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psycology top N GHT Life trade GUIDE Myns¡CHOICE $]dæq n+<ë\T Vü≤]Á|æj·T

QUIZ

dü+Á|ü<ëj·T kÂ+<äs¡´+ Á|üdüqï ˝≤*‘·´+ - düeT+‘·

u≤¢ø˘ Á&ÓdüT‡˝À ∫s¡Tqe⁄«\ $s¡C≤õ - n+»*

ôVQj·T˝§*πø ˙\ ˝≤eD´+ - bÕj·T˝Ÿ |òüTÀwt

ø±´Ee˝Ÿ y˚sY˝À $ø£dæ+∫q ªn\¢]µ - n\¢] qπswt

COMPETET ON d ary B RTHDAYS EXCLUS VE

|ü#·Ãì Á|üø£è‹˝À |üs¡Tyê\ bı<ä]\T¢ - bÕeì ¬s&ç¶

44

- DECEMBER 2011


Launch your career in acting and directing. Short-term and PG courses in all aspects of filmmaking Akkineni Nageshwara Rao Chairman, ISFM

For more info SMS ISFM to 56161

Kurt Inderbitzin Hollywood producer, director CEO, ISFM

Nagarjuna Superstar of the South President, ISFM

Kamal Hassan Mani Ratnam National Award winning director Academic Advisor, Direction Course

National Award winning actor Academic Advisor, ISFM

Guaranteed auditions with Annapurna Studios! Find us at Annapurna Studios, Road No. 2, Banjara Hills Hyderabad 040 4914 1234 info@isfm.edu.in www.isfm.edu.in SMS ISFM to 56161


fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psycology top N GHT Life trade GUIDE My CHOICE

ASH

QUIZ COMPETET ON d ary B RTHDAYS EXCLUS VE

HANIKA

46

- DECEMBER 2011


RADHIKA GOT TALENT? WANT TO BE FEATURED? SEND YOUR DETAILS & PORTFOLIO TO editor@tollywoodmag.com

KIRTI

MEENU - DECEMBER 2011 47


HOT SPICY CHIT CHAT PA

RAZZI

n+≥÷ MTs¡T sêdæq bÕ≥˝À e÷≥H˚ f…Æ{Ï˝Ÿ>± ª∫s¡Tqe⁄«\ es¡$TkÕÔyêµ ∫Á‘·+ rXÊs¡T? ndü\T Ä bÕ≥≈£î Áù|s¡D @$T{Ï? MT d”«j·÷qTuÛÑee÷? me] nqTuÛÑyêHÓ’ïHê #·÷dæ sêXÊsê? Ç+‘· eT+∫ bÕ≥ m˝≤ sêj·T>∑*>±s¡T?

Áù|eT $|òü\yÓTÆ+<ë? n+<äTπø BEAUTY t ps MT¬n+‘·se]HÓ{Ï ’HÄÅs¡ê Áù|›‘$T+#êsê? ·‘√ sêj·T>∑*>±sê! nì #ê˝≤eT+~

n&ÉT>∑T‘·T+{≤s¡T. es¡¸+ MT<ä bÕ≥ sêj·÷\+fÒ es¡¸+˝À ‘·&ÉTdü÷Ô sêj·Tø£ÿπs¢<äT. es¡¸+˝À ‘·&çùdÔ m˝≤e⁄+≥T+<äì nqTuÛÑ÷‹ #Ó+~‘˚ #ê\T. nqTuÛÑ÷‹øÏ düŒ+<äH˚ ø£$‘·«+. Á|ürB Á|ü‘·´ø£å+>± nqTuÛÑ$+#·qø£ÿπs¢<äT. nqTuÛÑ$+∫q Á|ü‹yêfi¯ófl sêj·T˝Òs¡T. ˇø£ ø£$øÏ ø£$‘ê«ìï sêj·÷\+fÒ d”«j·÷qTuÛÑe+ nedüs¡+˝Ò<äT. ø£$ uÛ≤eq\‘√ Áù|s¡D bı+<äT‘ê&ÉT... nqTuÛÑ÷‹ #Ó+<äT‘ê&ÉT. Hê $wüj·T+˝À H˚qT J$‘·+˝À me]˙ Áù|$T+#·˝Ò<äT. ô|fi¯flsTTq ‘·sê«‘· >∑‘· eTT|üŒsTT dü+e‘·‡sê\T>± Hê uÛ≤s¡´qT Áù|$T+#·{≤ìøÏ Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔHêïqT. ø±ã{Ϻ Bìø°

BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

yÓ H Ó ï \ ø£ + { Ï Ï ø ‹ .... uÛÑ÷ 2

TICKET TOLLYWOOD sex psycology

nqTtop<äH˚ ø£$‘·«+ düŒ+N GHT Life trade GUIDE My CHOICE

Ä

QUIZ

<ëìø° dü+ã+<Ûä+ ˝Ò<äT. Ç~ ˇø£ÿ Áù|eT $wü j · T +˝ÀH˚ ø±<ä T ... @ $wüj·T+˝ÀHÓ’Hê Ç˝≤π> e⁄+≥T+~. ñ<ëVü≤s¡DøÏ ˇø£ V”≤s√ ‘·*ì¢ ø√˝ÀŒsTTq düìïy˚X+¯ ˝À e#˚à bÕ≥ sêj·÷\+fÒ ‘·*¢ì ø√˝ÀŒsTTq düeTj·T+˝ÀH˚ sêj·÷\H˚eTT+~. ªe÷ eP] eTVü≤sêEµ dæìe÷˝À ªªne÷à qTy=«ø£ÿkÕ] ã‘·ø±\e÷à... Hê >∑T+&Ó #ê≥T u≤<Ûäì #ÓbÕŒ\e÷à... qTe⁄« ˝Òeqï~ ø£\ø±yê\e÷à... á ø£+{ÏbÕ|ü s¬ |üŒ ˝Ò≈£ e⁄+&É˝<Ò eä ÷൵ nH˚ bÕ≥ sêXÊqT. n~ dæìe÷˝À ns¡T®Hé yêfi¯fl eT<äsY #·ìb˛sTTq|ü&ÉT bÕ&˚ bÕ≥. Ä bÕ≥‘√ bÕ≥T dæìe÷≈£L&Ü Væ≤{Ÿ nsTT´+~. e+<äs√E\T Ä&ç+~. Ä bÕ≥ sêùd≥|ü&ÉT Ä bÕ≥ ‘ê\÷≈£î nqTuÛ÷Ñ ‹ Hê≈£î ‘Ó*j·T˝Ò<Tä . dæ#T· ´j˚TwüHé |üs¡+>± sêXÊqT. ì»+>± e÷ eT<äsY #·ìb˛sTTq|ü&ÉT yÓ[fl neTà |üø£ÿq ≈£Ls¡TÃ+fÒ Hêø± bÕ≥ >∑Ts¡TÔ≈£î e∫Ã+~. H˚qT eTÁ<ëdüT qT+&ç HÓ\÷¢s¡T yÓfi‚fles¡≈£î e÷ neTà ã‹≈£î+fÒ u≤>∑T+&˚~ ø£<ë nì|æ+∫+~. ì»+>± #·ìb˛sTTqyêfi¯ófl m˝≤ ã‘·T≈£î‘ês¡T? ø±ø£b˛‘˚ Ä u≤<Ûä eTq*ï Ä $<Ûä+>± Ä˝À∫+|üCÒdüTÔ+~. Ä ø£åD+˝À H˚qT sêdæq bÕfÒ Hê≈£î >∑Ts=Ô∫Ã+~. Ä $<Ûä+>± ì» J$‘êìø° dæìe÷ø° dü+ã+<Ûä+ e⁄+&É<äT. ø±ø£b˛‘˚ Ä dü+<äs¡“¤+ e∫Ãq|ü&ÉT Ä bÕ≥ì nq«sTT+#·T≈£î+{≤+.

j·Tq ø£\+ qT+&ç C≤\Tyê]q Á|ü‹ nø£ås¡+ ˇø£ ø±e´+. Á|ü‹ |ü<ä+ ns¡úe+‘·+. Á|ü‹ yêø£´+ J$‘· dü‘·´+... Ç˝≤ #Ó|ü≈£î+≥÷ b˛‘˚ Äj·Tq sêdæq Á|ü‹ bÕ≥ z n<äT“¤‘·+. ªª∫s¡Tqe⁄«\ es¡$TkÕÔyê ∫‹qT+&ç ã‹ø=kÕÔqT... eTs¡T»qà≈£î ø£s¡TDÏkÕÔyê á ø£åDy˚T eTs¡DÏkÕÔqTµµ n+≥÷ ˇø£ Áù|$T≈£î&ç Vü≤è<äj·÷+‘·sêfi≤\ y˚<äqqT, Áù|eTqT nqTuÛÑ÷‹ #Ó+~ sêdæq ø£$, e÷≥\ e÷+Á‹≈£î&ÉT yÓHïÓ \ø£+{Ï. &É_“+>˘ dæìe÷\≈£î ∫s¡THêe÷ Äj·Tq. Áù|ø£å≈£î&çøÏ uÛ≤cÕuÛÒ<ä+ ˝Ò<äT. eT+∫ dæìe÷ nsTT‘˚ #ê\T. &É_“+>˘ dæìe÷ nsTTHê, ÅôdºsTT{Ÿ dæìe÷ MTs¡T m≈£îÿe XÊ‘·+ &É_“+>˘ dæìe÷\πø sêdüTÔ+{≤s¡T? nsTTHê Hêø=ø£fÒ. Hê≈£î Ç∫Ãq |üìì düÁø£eT+>± |üP]Ô ÅôdºsTT{Ÿ dæìe÷\øÏ sêj·Tø£b˛e&ÜìøÏ ø±s¡D≤˝Ò+{Ï? #˚j·T≥y˚T Hê &É÷´{° n+≥Tqï yÓHÓï\ø£+{Ï‘√ ∫{Ÿ #ê{Ÿ. m+<äTe\¢ &É_“+>˘ dæìe÷\≈£î ÁbÕ<Ûëq´‘· ÇdüTÔHêïs√

COMPETET ON

d ary B RTHDAYS EXCLUS VE ªª∫s¡Tqe⁄«\ es¡$TkÕÔyê ∫‹qT+&ç ã‹ø=kÕÔqT.... eTs¡T»qà≈£î ø£s¡TDÏkÕÔyê á ø£åDy˚T eTs¡DÏkÕÔqTµµ 48

- DECEMBER 2011

‘Ó\TdüTø√e#êÃ?

H˚qT sêj·Tø£b˛e&Éy˚TMT ˝Ò<äT. yêfi¯ófl sêsTT+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äT. &É_“+>˘ dæìe÷\T Væ≤{Ÿ ne⁄‘·T+&É≥+‘√ &É_“+>˘

dæìe÷ nq>±H˚ Hê <ä>sZ∑ ≈¡ î£ e∫à sêsTT+#·T≈£î+≥T+{≤s¡T. n$ sêdüTHÔ êïs¡T ø£<ë nì Mfi¯ófl myêsTT&é #˚dæ e⁄+&=#·TÃ. uÒdæø˘>± mes¡T e∫à @ |üì Ç∫ÃHê #˚j·T&É+ Hê HÓ’»+. ÅôdºsTT{Ÿ dæìe÷\T ≈£L&Ü sêdüTÔHêïqT. yÓTT˙ï eT<Ûä´ ª&ÜHé oqTµøÏ sêXÊqT. ªsêe÷#ê]µøÏ sêXÊqT. Á|üdüTÔ‘·+ ª&ÛÉeTs¡Tø£+µøÏ sêdüTÔHêïqT. Ç˝≤ m|ü&ÉT mes¡T e∫à @ |üì Ç∫ÃHê |òæìwt #˚dæ Çe«&Éy˚T Hê &É÷´{°. n+‘˚>±ì &É_“+>˘ dæìe÷˝Ò sêj·÷\H˚ s¡÷˝Ÿ @+ ô|≥Tºø√˝Ò<äT.

Ç|ü&ÉT Ç+&ÉÅd”º ôV’≤<äsêu≤<é˝À ôd{Ï\sTT+~ ø£<ë! MTs¡T eTÁ<ëdüT qT+&ç |üP]Ô>± ôV’≤<äsêu≤<é˝À ôd{Ï\j˚T´ ñ<˚›X¯+ e⁄+<ë?

Ç|ü&ÉT H˚qT MT‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·T+~ ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì Hê kı+‘· bòÕ¢{Ÿ˝ÀH˚. ø±ã{Ϻ H˚qT ôV’≤<äsêu≤BH˚. ø±ø£b˛‘˚ &É_“+>˘ dæìe÷˝≈£î ≈£L&Ü sêkÕÔqT ø±ã{Ϻ nø£ÿ&É ≈£L&Ü e⁄+{≤qT. ôV’≤<äsêu≤<é˝À m≈£îÿe &É_“+>˘ dæìe÷\≈£î sêdæq e´øÏÔì H˚H˚ nì >∑s¡«+>± #Ó|üø√ >∑\qT. ø±ã{Ϻ Çø£ÿ&É neø±X¯eTT+fÒ Çø£ÿ&É #˚kÕÔqT. nø£ÿ&É neø±X¯eTT+fÒ nø£ÿ&É #˚kÕÔqT. ø±ø£b˛‘˚ Hê bòÕ´$T© eTÁ<ëdüT˝À e⁄+≥T+~ ø±ã{Ϻ nø£ÿ&Ü Çø£ÿ&Ü e⁄+≥T+{≤qT.

MT ≈£î≥T+ã H˚|ü<∏ä´+ >∑T]+∫ #Ó|üŒ+&ç? ndü\T bÕ≥ sêj·÷\qï Ä˝À#·q m|ü&ÉT e∫Ã+~?

e÷~ HÓ\÷¢s¡T. e÷ Hêqï>±]øÏ j·÷uÛÑj·T´e dü+e‘·‡s¡+ e#êÃø£ H˚qT |ü⁄{≤ºqT. Äj·Tq nøÏÿH˚ì Hêπ>X¯«s¡sêe⁄>±] ì ‘Ós¡≈£î |ü]#·j·T+ #˚dæq Á|ü‹uÛ≤ Ábı&Éø£åH釽À NÛ|òt>± e⁄+&˚yês¡T. ã\sêeTj·T´>±]øÏ u…dtº Áô|ò+&é ø±ã{Ϻ Äj·Tìï Á|ü‹uÛ≤ ø√fÒX¯«s¡sêe⁄ >±s¡H˚ nH˚yês¡T. yÓHÓï\ ø£+{Ï ø√fÒX¯«s¡sêe⁄>±s¡+fÒ ‘Ó*ùd~ ø±<äT. Äj·Tq ù|s¡T ªu§_“* j·TT<ä∆+µ f…Æ{Ï˝Ÿ‡˝À #·÷dæ m|üŒ{Ϭø’Hê Hê ù|s¡T Ç˝≤ #·÷düTø√yê\ì nqT≈£îHêïqT. ø±˙ n~ m˝≤>√ ‘Ó*j·T<äT. ø±ø£b˛‘˚ Hê≈£î |üHÓï+&ÉT |ü<äeT÷&ÉT dü+e‘·‡sê\Tqï|üŒ{Ï qT+&ç ø£$‘·«+ sêj·÷\H˚ ø√]ø£ e⁄+&˚~. e÷~ |ü+&ç‘· ≈£î≥T+ã+ ø±<äT. e÷ Ç+{À¢ mes¡÷ ø£e⁄\T ˝Òs¡T. e÷ Ç+{À¢ ˝…’ÁãØ˝ÒMT ˝Òe⁄. e÷ ≈£î≥T+ã+˝À H˚qT yÓTT<ä{Ï Á>±&ÉT´j˚T{Ÿì. e÷ neTà>±s¡T neTàyê]MT<ä bÕ≥˝Òy√ ø=ìï sêXÊs¡ì $HêïqT. ãVüQXÊ Hê≈£î ÄyÓT qT+&˚ ø£$‘·«+ n_“+<˚yÓ÷ eT]. Ä ej·TdüT˝ÀH˚ #Û·+<√ã<ä∆+>± Ä≥yÓ\~, ‘˚≥^‹\˝À ø=ìï X¯‘·ø±\T sêXÊqT. ‘·sê«‘· ø£+<ä |ü<ë´\T, \*‘ê X¯‘·ø£+ sêXÊqT.

MT yÓTT<ä{Ï bÕ≥ @ dæìe÷øÏ sêXÊs¡T?

n˝≤ |ü<ë´\ qT+∫ π>j·T ø£$‘·«+, e#·q ø£$‘·«+, bÕ≥ sêj· T &É + yÓ T T<ä \ Tô|{≤º q T. H˚ q T ø£ $ ‘· « + sêj·T≥+ yÓTT<ä\T ô|{Ϻq|üŒ{ÏqT+&ç dæìe÷H˚ Hê >√˝Ÿ. $»j·T∫Á‘·˝À Hêsêj·TD¬s&ç¶ >±] Ç+≥s¡÷«´ #·÷dæ m|üŒ{Ϭø’Hê Hê Ç+≥s¡÷«´≈£L&Ü $»j·T∫Á‘·˝À sêyê* nqT≈£îH˚yê&çì. n˝≤π> H˚qT dæìe÷˝À¢øÏ e∫Ãq ‘·sê«‘· $»j·T∫Á‘· ø√¢CŸ#˚ùd eTT+<äT Hê Ç+≥s¡÷«´ $»j·T∫Á‘·˝À e∫Ã+~. nqTø√≈£ î +&Ü &Üø£ º s Y Á|ü u Û ≤ ø£ s Y ¬ s &ç ¶ > ±] |ü ] #· j · T +


HOT SPICY CHIT CHAT nsTT+~. Äj·Tq ô|<ä› Ä]ºdüTº. ø£<∏ä≈£î&ÉT. Äj·TqøÏ Hê bÕ≥\T #·÷|æùdÔ ≥÷´Hé≈£î sêkÕÔsê? nì n&ç>±s¡T. sêkÕÔqì #Ó|æ‘˚ ªlsêeT#·+Á<äT&ÉTµ dæìe÷˝À ˇø£ ˝≤*bÕ≥ sêùd neø±X¯+ Ç#êÃs¡T. düTC≤‘·, $»j·TXÊ+‹ Ç<ä›s¡T ‘·\T¢\T ˇø£ _&ɶ≈£î bÕ&˚ CÀ\ bÕ≥ ª∫ìï ∫ìï ø£qïj·T´≈£î yÓHÓï\ CÀ\ dæs¡T˝…’ e÷ Ç+≥ yÓ\dæq yê&ܵ. _.uÛ≤düÿs¡sêe⁄ >±s¡T <äs¡Ù≈£î&ÉT. Á|üuÛ≤ø£s¡¬s&ç¶>±s¡T, kÕs¡~∏>±s¡T neø±X¯$T#êÃs¡T. dü‘·´+>±s¡T eT÷´õø˘. düTo\ >±s¡T, ∫Á‘· >±s¡T bÕ&Üs¡T. ∫Á‘· >±]ø£~ ‘Ó\T>∑T˝À eT÷&√ bÕ{À, Hê\T>√ bÕ{À nqT≈£î+{≤qT. á dæìe÷ 1986 ôdô|+º ãsY 16q sêXÊqT. á ôdô|+º ãsY 16øÏ 25 dü+e‘·‡sê\T ø£+|”¢{Ÿ nsTT+~. Ç~ Hê≈£î dæ\«sY p;¢ Çj·TsY.

PA

RAZZI

BEAUTY t ps

Ç˝≤ ˇø£ |ü⁄düÔø£+ sêXÊqT. n~ Á|æ+{Ï+>˘˝À e⁄+~. &É_“+>˘ dæìe÷\T ‘·≈£îÿe Ks¡TÃ˝À nsTTb˛‘êsTT? ÇHêïfi¯ófl>± H˚qT sêdæq ø£$‘·\˙ï ø£*|æ ª<ÛäqTwüº+ø±s¡+µ ÅôdºsTT{Ÿ dæìe÷\+fÒ uÛ≤Ø ã&Ó®{Ÿ‘√ rkÕÔs¡T ø£<ë? nH˚ ˇø£ ø£$‘ê dü+ø£\q+>± sêuÀ‘√+~. n<˚+ ˝Ò<äT. Ç|ü&ÉT &É_“+>˘ dæìe÷ ¬s’{Ÿ‡ n˙ï ô|]– b˛j·÷sTT. ã&Ó®{Ÿ $wüj·T+˝À ÅôdºsTT{Ÿ dæìe÷\≈£î yÓHÓï\ø£+{Ï >±H˚ MTs¡T düT|ü]∫‘·T\T... ndü\T b˛{° |ü&ÉT‘·THêïsTT. n+<äTπø uÛ≤Ø ã&Ó®{Ÿ‘√ rdæq MT |üP]Ô ù|πs+{Ï kÕsY? &É_“+>˘ dæìe÷\≈£î n&ɶ+ |ü&çHê |üsê«˝Ò<äT >±ì z 50 Hê ù|s¡T yÓHÓï\ø£+{Ï sêCÒX¯«s¡ Á|ükÕ<é. Hê ù|s¡T H˚H˚ Á|æ+≥¢‘√ ]©»j˚T´ ∫qï &É_“+>˘ dæìe÷\qT e~˝ÒùdÔ eT]Ãb˛j·÷qT. u≤>∑T+≥T+<äH˚~ Hê n_ÛÁbÕj·T+.

BEHIND THE WOODS Ç|ü&ÉT ‘Ó\T>∑T bÕ≥\ Áf…+&é e÷]b˛sTT+~. Ç{°e\ LOCAT ON

$&ÉT<ä˝…’q dæìe÷˝Ò rdüT≈£î+fÒ ªz yÓTÆ Áô|ò+&éµ, ªÇ{Ÿ‡ yÓTÆ \yék˛º]µ Ç˝≤... Ç+^¢wüß |ü<ë˝Ò f…Æ{Ï˝Ÿ‡>± e⁄+≥THêïsTT. á Áf…+&éqT ìs¡«∫+#·+&ç? á Áf…+&é≈£î ‘·–q≥T¢ $TeTà*ï MTs¡T e÷s¡TÃ≈£îHêïsê?

Ç|ü&ÉT edüTÔqï ø=‘·Ô ø=‘·Ô π>j·T s¡#·sTT‘·\ bÕ≥\T $+≥T+fÒ, MT¬ø˝≤+{Ï Áf…+&é ø£ì|ædüTÔ+~?

sex psycology #ê˝≤ sêXÊqT

H˚qT Ç+&ÉÅd”ºøÏ e∫Ãq|ü&ÉT ø=‘·Ôyê&çH˚ ø£<ë! Ç+&ÉÅd”ºøÏ e#êÃs¡+fÒ yêfi¯fl˝À {≤˝…+{Ÿ e⁄+fÒH˚ ekÕÔs¡T. ø±ã{Ϻ {≤˝…+{Ÿ mø£ÿ&ÉTHêï ô|ø’ Ï sêyê*‡+<˚. ø=‘·˙Ô s¡T sêyê*‡+<˚. {≤˝…+{Ÿ e⁄qïyêfi¯flì H˚HÓ|ü&É÷ ÄVü‰«ìkÕÔqT. Hê{Ï düeTTÁ<ë\ >±] <ä>∑Zs¡Tï+∫ áHê{Ï q÷‘·q s¡#·sTT‘·\ es¡≈£î yês¡T sêdæq eT+∫ bÕ≥\≈£î H˚qT n_Ûe÷ìì. Hê≈£î Á|ü‘˚´ø£+>± ÄÁ‘˚j·T >±s¡T, y˚≥÷] >±s¡T n+fÒ n_Ûe÷q+. Ç|ü&ÉT e#˚à ø=‘·Ô s¡#·sTT‘·\T n<äT“¤‘·+>± sêdüTÔHêïs¡T. n+<äT˝À m≥Te+{Ï dü+<˚Vü≤eT÷ ˝Ò<äT. |ü] ÁX¯eT eT+∫ {≤˝…+{Ÿ e⁄qïyêfi¯flì kÕ«>∑‹düTÔ+~. yêfi¯ófl Ç+ø± eT+∫ bÕ≥\T sêj·T{≤ìøÏ ‘·–q dü+<äs¡“¤+ <=] øÏ‘˚ yêfi¯ófl @ ˝…e˝Ÿ˝À sêkÕÔs√ ‘Ó\TdüTÔ+~.

top

MT¬ø|ü&Ó’Hê Ä bÕ≥ H˚qT sêdæ e⁄+fÒ u≤>∑T+&˚<˚? sêj·T˝Òø£b˛j·÷H˚? nì nì|æ+∫+<ë?

fash on

Ç|ü&ÉT #Ó|æ‘˚ n‹X¯jÓ÷øÏÔ>± e⁄+≥T+~ >±ì j·Tdt.|æ. u≤\düTÁãVü≤àD´+ >±]øÏ H˚qT Msê_Ûe÷ìì. ùdº{Ÿ u≤´+ø˘˝À |üì#˚ùd≥|ü&ÉT y˚T+ Hê≥ø±˝≤&˚yêfi¯fl+. yê{Ïì &Ó’¬sø˘º #˚ùd yÓ’.ø±y˚TX¯«s¡sêe⁄>±s¡T u≤\T >±]øÏ Ä|üÔ$TÁ‘·T\T. u≤\T>±] H=ø£kÕ] |ü]#·j·T+ #˚j·TeTì Äj·Tìï n&ç>±qT. á˝À|ü⁄ á neø±X¯+ sêe&É+‘√ m≥÷ dæìe÷˝À¢øÏ ‘=* n&ÉT>∑T y˚XÊ&ÉT ø£<ë Ç‘·ìï rdüT¬ø[fl u≤\÷øÏ |ü]#·j·T+ #˚ùdÔ n‘·ì <ë«sê Ç‘·qT ô|’¬ø<ä>∑>∑\&Éqï qeTàø£+‘√ ø±y˚TX¯«s¡sêe⁄>±s¡T qqTï u≤\T >±]øÏ |ü]#·j·T+ #˚XÊs¡T. u≤\T >±s¡T Hê bÕ≥\˙ï #·÷dæ #·~$, Hê≈£î #·Áø£e]Ô >±]ì |ü]#·j·T+ #˚dæ #ê˝≤ ôV≤˝ŸŒ #˚XÊs¡T. H˚ì˝≤ á s√E á kÕúsTT˝À e⁄Hêïq+fÒ eT<äsY, bòÕ<äsY, >±&é bòÕ<äsY, yê{Ÿ Hê{Ÿ n˙ï j·Tdt.|æ. u≤\düTÁãVü≤àD´+>±πs. Äj·Tq ˝Òø£b˛‘˚ H˚qT ˝ÒqT. ø√<ä+&ÉbÕDÏ >±s¡T Äj·Tq¬ø+‘· #˚XÊs√ Hê≈£î Äj·Tq n+‘· #˚XÊs¡T. H˚qT ì\ã&˚ es¡≈£î Hê yÓqï+{Ï qqTï q&ç|æ+#ês¡T.

2

ˇø£|ü&ÉT kÕ+|òæTø£+‘√ bÕ≥T bÂsêDÏø±\T, C≤q|ü<ë\T ≈£L&Ü e#˚Ã$. Ç|ü&ÉT k˛wü˝Ÿ eT÷Mdt m≈£îÿej·÷´sTT. dæìe÷\ Áf…+&é ≈£L&Ü e÷]+~. Bìïã{Ϻ Ä˝À∫ùdÔ øπ e\+ ø£e⁄˝Ò ø±<äT. Ä]ºdTü \º T >±ì, f…øï° wæjT· qT¢ me¬sH’ ê >±ì Áf…+&é≈£î ‘·>∑Z≥Tº eTq*ï eTq+ n|t&˚{Ÿ #˚düTø√yê*. ˝Òø£b˛‘˚ Ç+&ÉÅd”º˝À »Øï #˚j·T˝Ò+.

TICKET TOLLYWOOD

N GHT Life

trade GUIDE

m≈£îÿeXÊ‘·+ MT bÕ≥\T u≤\T >±πs bÕ&çq≥T¢Hêïs¡T?

n|üŒ{À¢ nìï bÕ≥\T Äj·TH˚ bÕ&˚yês¡T. Hê bÕ≥\T Äj· T q bÕ&É & É + Hê n<ä è wü º + . Äj· T q‘√ bÕ≥T |æ.düTo\, j·Tdt.C≤qøÏ ˝≤+{Ï dæ+>∑sY‡ <ä>∑Zs¡Tï+∫ á »qπswüHé˝Àì ùV≤eT#·+Á<ä ˝≤+{Ï dæ+>∑sY‡ es¡≈£î Hê bÕ≥\T bÕ&ÉT‘·THêïs¡T. n˝≤π> n\Hê{Ï eT÷´õø˘ &Ó’¬sø£ºsY‡ qT+∫ áHê{Ï j·T+>˘ »qπswüHé eT÷´õø˘ &Ó’¬sø£ºsY‡ es¡≈£î n+<ä]‘√ ø£*dæ |üì#˚ùd neø±X¯+ sêe&É+ Hê n<äèwü+º >± uÛ≤$düTÔHêïqT.

My CHOICE QUIZ

MTs¡T Ç+^¢wt *]ø˘‡ ñ|üjÓ÷–+∫ sêdæq bÕ≥ >∑T]+∫ #Ó|üŒ+&ç? áHê&ÉT &É_“+>˘ dæìe÷\T ÅôdºsTT{Ÿ ‘Ó\T>∑T dæìe÷\qT n~Û>∑$TdüTÔHêïsTT. Ç+<äT˝À m≥Te+{Ï dü+<˚Vü≤eT÷ ˝Ò<äT. Ç{°e\ $&ÉT<ä˝…’q ªs√uÀµ, ªs¡+>∑+µ, n+‘·≈£îeTT+<äT $&ÉT<ä˝…’q ª>∑õìµ ˝≤+{Ï dæìe÷\T BìøÏ ì<äs¡Ùq+. Ç{°e\ |òæ˝Ÿà #Ûê+ãsY yês¡T |ü+&É>∑ HÓ\˝À¢ &É_“+>˘ dæìe÷\T $&ÉT<ä\ #˚j·T≈£L&É<äH˚ ìs¡íj·÷ìï rdüT≈£îHêïs¡T? Bìe\¢ Á|üjÓ÷»qeTT+≥T+<ë? Bìô|’q MT ø±yÓT+{Ÿ?

n˝≤ H˚HÓ|ü&É÷ nqTø√qT. m+<äTø£+fÒ eTq+ ‹H˚ _j·T´|ü⁄ –+»MT<ä eTqù|s¡T sêdæ e⁄+≥T+~. n˝≤π> eTq+ sêj·T>∑*–q bÕ≥ nsTT‘˚ n~ eTqπø edüTÔ+~. n˝≤+≥|ü&ÉT eTq≈£î n~ sê˝Ò<˚ nqTø√e&É+ eT+∫~ ø±<äT. n~ &É_“+>˘ ø±y=#·TÃ, ÅôdºsTT{Ÿ ø±y=#·TÃ. eTqø=∫Ãq bÕ≥≈£î eTq+ m+‘·es¡≈£î Hê´j·T+ #˚XÊeTì ÅôdºsTT{Ÿ dæìe÷? &É_“+>˘ dæìe÷? nH˚~ Ç+&ÉÅd”º #·÷düTø√yê* >±ì n~ eTq+ sêj·T˝Òø£b˛j·÷y˚T nì esêZ\ e÷≥. Áù|ø£å≈£î&çøÏ ny˚MT |ü≥ºe⁄. dæìe÷ u≤<Ûä|ü&É≥+ n$y˚ø£+. u≤>∑T+<ë? ˝Ò<ë? n<˚ ø±yê*. yê]øÏ ø±e\dæq m+≥sY f…ÆHéyÓT+{Ÿ e⁄+<ë? ˝Ò<ë? eT+∫ dæìe÷Hê? ø±<ë? {≤©e⁄&é bÕsƒ¡≈£î\≈£î MTs¡T @+ #ÓbÕÔs¡T? Çy˚ Áù|ø£å≈£î\≈£î ø±yê*‡+~. @ eT+∫ dæìe÷ Ä&É˝Ò<äT ¬s>∑T´\sY bÕ´Á≥Hé˝À ø±≈£î+&Ü &ç|òü¬s+{Ÿ>± e÷´>∑C…’Hé ‘Ó\T>∑T˝À. ª<ä÷≈£î&ÉTµ Ä&É˝Ò<ë! ªn‘·&ÉTµ Ä&É˝Ò<ë! rdüTø=düTÔHêïs¡H˚ $wüj·T+ f…Æ{Ï˝Ÿ ù|õ #·÷ùdÔH˚ ‘Ó*dæ+~. ªb˛øÏ]µ Ä&É˝Ò<ë! eTq+ eT+∫ dæìe÷\T rdæq|ü&ÉT ˝À|ü\Tqï nø£åsê\ ôd\ø£åHé <ä>∑Zs¡Tï+∫ e÷´>∑C…’Hé˝À Áù|ø£å≈£î\T Ä<ä]düTÔHêïs¡T ø£<ë! n˝≤+≥|ü&ÉT eTq+ ø£+f…+{Ÿ ≈£L&Ü $_Ûqï+>± e⁄+~. Ç˝≤+{Ï e÷´>∑C…’HéqT eT+∫ dæìe÷\T ‹j·T´{≤ìøÏ Á|üj·T‹ï+#ê˝Ò ‘·|üŒ rdüTø=düTÔqï+<äT≈£î <Ûäq´yê<ë\T. ø=‘·Ôyêfi¯flqT m+ø£πsCŸ n<˚<√ dæìe÷ e∫à eTq*ï &Ü$TH˚{Ÿ #˚düTÔHêïs¡ì n$ #˚j·T≥+˝À MTs¡T eTT+<äT≈£î b˛‘·÷ e÷´>∑C…’Héì ≈£L&Ü Äù|j·TeTq&É+ ø£¬sø˘º ø±<äT. Áù|ø£å≈£î&çøÏ uÛ≤cÕuÛÒ<ä+ ˝Ò<äT. eTT+<äT≈£î rdüT¬øfi≤fl\ì eTqdü÷Œ¤]Ô>± ø√s¡T≈£î+≥THêïqT. yêfi¯fl‘√ b˛{°|ü&ç yêfi¯fl≈£î $T+∫q eT+∫ dæìe÷\T ‹j·T´{≤ìøÏ Á|üj·T‹ï+#ê*. Áù|ø£å≈£î&çøÏ ˝Òì uÛ≤cÕ uÛÒ<ä+ eTq¬ø+<äT≈£î+&Ü*.

COMPETET ON

MTs¡T |ü⁄düÔø±˝ÒyÓTÆHê sêXÊsê?

ªñc˛<äj·T+ Ä|ü˝ÒeTTµ nì ø£$‘ê dü+|ü⁄≥+ sêXÊqT. ¬s+&ÉT Hê≥ø±\T sêXÊqT. ª\Vü≤]µ nì ø±e´+ sêXÊqT. ˇø£ |ü\¢$, nqT|ü\¢$... nqT|ü\¢$øÏ 200 #·s¡D≤\T

d ary B RTHDAYS ÅôdºsTT{Ÿ dæìe÷? &É_“+>˘ dæìe÷? nH˚~ Ç+&ÉÅd”º esêZ\ e÷≥. Áù|ø£å≈£î&çøÏ ny˚MT |ü≥ºe⁄. dæìe÷ u≤>∑T+<ë? ˝Ò<ë? n<˚ ø±yê*. yê]øÏ ø±e\dæq m+≥sYf…ÆHéyÓT+{Ÿ e⁄+<ë? ˝Ò<ë? eT+∫ dæìe÷Hê? ø±<ë? Çy˚ Áù|EXCLUS ø£å≈£î\≈£î ø±yê*‡+VE ~. 50

- DECEMBER 2011


for FILM PUBLICITY

Posters, Flex Design, hoardings, CD Covers, Inlay Cards

BUSINESS COLLATERAL

Brochures, Catalogs, Marketing and Promo Kits, Invitations, Logos

040 6455 3444

Ravindra : 98490 13340 Ramana: 99089 40800

IMMADISETTY ANANTHAM TRADING Co

for ONE STOP ENTERTAINMENT

94404 07789

www.freemangooes.com

Wholesale Fireworks & Rakhee Dealers

WANTED MARKETING & SALES EXECUTIVES

call 040 6455 3444

Comprehensive & Trusted Security Solutions

98480 56999

>±´dt ùd|òt ‘√ MT Ç\T¢ düTs¡øÏå‘·+

• y˚T»sY >±´dt ©ø˘ nsTTq|ü⁄aI&ÉT ‘·ø£åDy˚T >±´dt düs¡|òüsê Ä|æy˚düTÔ+~. • n‹ ∫qï >±´dt ©ø˘qT ≈£L&Ü ‘Ó\TdüT≈£îH˚ neø±X¯eTT • dæ*+&ÉsY >±´dt ˝…yÓ˝`qT dü÷∫düTÔ+~ • >±´dtì Ä<ë #˚düTÔ+~ • An ISO 9001:2008 Company Certificate • 25-30 years of life bò˛Hé HÓ+. 9849013340 #˚j·T+&ç

Private Banking & Wealth Advisors 91606 66016

uÛ≤Ø ø±j·Te÷? ãs¡Te⁄ ‘·>±Z˝≤?

ram the associates

architecture, interiors, project management

+91 99630 02345 +86 13434899821

PreSchool & Day Care @ KUKATPALLY 80960 00022

40 πøJ\T ‘·π>Z neø±X¯+

91777 34350

Civil Works, Water Proofing & Paint work

99081 94095 040 65139927

BOOK YOUR CLASSIFIEDS IN Dance School

Specialised in Free style,westren, Bollywood, Hip-hop Dance and Gymnastics. The Gymnastic Masters are Grand Masters in the Andhra Pradesh. They have been training to all the film stars

98499 68934

uÒ]j·÷Á{Ïø˘ düs¡®Ø <ë«sê Hê\T>∑T HÓ\˝À¢

SREE MAHALAKSHMI

MT Ç\T¢ wüO{Ï+>˘\≈£î nqTe⁄>± e⁄+<ë? • MT ¬>dtºVü≤Ödt dæìe÷˝À¢ MTs¡T #·÷ùd ˝§πøwüHé≈£î dü]b˛\T‘·T+<ë? • MTs¡T Ä]ºdüTº ø√-Ä]¶H˚≥sê‡ • Á{≤yÓ˝Ÿ {Ϭø{Ÿ‡, &Ü´Hé‡ dü÷º&çjÓ÷dt • u≤´+¬ø«{Ÿ Vü‰˝Ÿ‡, ø±dü÷º´yéT‡ • ]ø±]¶+>˘ dü÷º&çjÓ÷, ¬øyÓTsê

ª{≤©e⁄&éµ

M{Ï˝À @$ MT <ä>∑Zs¡THêï... ˝À Á|üø£≥q Çe«+&ç dæ˙ |ü]ÁX¯eT≈£î #˚s¡T‘·T+~ MT dü+<˚X¯+

@ Rs799

call 7799554747

>∑eTìø£

ø±¢dæô|ò’&é‡ Á|üø£≥q\≈£î Á|ü‹düa+~+#˚ eTT+<äT ‘·–q Ø‹˝À ≈£åîDí+>± $#ê]+#·Tø√e\dæ+~>± bÕsF¡≈£î\≈£î dü÷∫+#·≥yÓTÆq~. Á|üø£≥q<ës¡T #ÓãT‘·Tqï ˝Ò<ë #˚düT≈£î+≥Tqï ¬ø’¢sTTeTT\‘√ á e÷dü |üÁ‹ø£≈£î @ $<ÛäyÓTÆq dü+ã+<Ûä+ ˝Ò<äT.

KINGS GROUPS

BODY GUARDS & BOUNCERS SERVICES

98852 23323


2

TICKET TOLLYWOOD sex psycology top

by Dr. Bala Ram Babu. S MBBS., MHS, FHM, ABS (USA). SSM (Oxford. UK) Consultat Sexual Medicine & Clinical Sexology at IMAGE HOSPITALS

N GHT Life trade GUIDE

Åd”Ô\ôdø˘‡˝À ndü+‘·è|æÔ My CHOICE QUIZ

COMPETET ON

Åd”Ô |ü⁄s¡Twüß\T X¯è+>±s¡+˝À bÕ˝§Zq&ÜìøÏ ø±s¡D≤\T eT÷&ÉT. ˇø£{Ï ]ÁøÏj˚TwüHé. ¬s+&Ée~ Á|üÁøÏj˚TwüHé, eT÷&Ée~ ]˝ÒwüHéwæ|t. #ê˝≤eT+~ <ä+|ü‘·T\T |æ\¢\Tø£*–q ‘·s¡Tyê‘· X¯è+>±s¡+ MT<ä m≈£îÿe>± <Ûë´dü ô|≥ºs¡T. ø±˙ Bìe\¢ Åd”Ô\˝À eTTK´+>± X¯è+>±s¡+ |ü≥¢ ndü+‘·è|æÔ ø£\>∑≥+ »s¡T>∑T‘·T+~. <ëìe\¢ ∫ø±≈£î, ø√|ü+ ø£\T>∑T‘·T+≥T+~. uÛÑs¡Ô Ç+‘·≈£îeTT+<äT ˝≤>± ‘·q‘√ ôdø˘‡ #˚j·Tø£b˛e&ÜìøÏ ø±s¡D≤\T #ê˝≤ $<Ûë\T>± } Væ≤+#·T≈£î+{≤s¡T. |æ\\¢ T ø£*–q ‘·sT¡ yê‘· uÛsÑ Ô¡ y˚sπ ÅdÔ” |ü≥¢ Äø£]¸‘T· &Ée⁄‘·THêï&Éì, ‘·qô|’ Áù|eT düqï–*¢+<äì uÛ≤$kÕÔs¡T. Bìe\¢ e÷qdæø£ e´<Ûä≈£î ˝ÀHÓ’, uÛÑs¡Ô≈£î H˚s¡T>± #Ó|üŒ˝Òø£ |æ\¢\MT<ä ∫ø±≈£î, uÛÑs¡Ôô|’ s¡Tdüs¡Tdü˝≤&É≥+, n‘·Ôe÷eT\‘√ ‘·>∑Te⁄ ô|≥Tºø√e&É+ ˝≤+{Ï #·s¡´\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·T+{≤s¡T. uÛÑs¡ÔqT nf…q¸Hé d”øÏ+>˘ #˚düTÔ+{≤s¡T. ìC≤ìøÏ ¬s>∑T´\sY>± X¯è+>±s¡+ #˚ùdyê]øÏ mH√ï ˝≤uÛ≤\T e⁄+{≤sTT. X¯è+>±s¡+ #˚ùd≥|ü&ÉT m+&Ü]Œ¤Hé‡ nH˚ s¡kÕj·Tq |ü<ës¡ú+ ñ‘·Œ‹Ô nsTT eTqdüT, X¯Øs¡+ ‘˚*ø£ |ü&É{≤ìøÏ ñ|üø£]kÕÔsTT. Äø°‡{ÀdæHé nH˚ Vü‰s√àqT uÛ≤eÁbÕ|æÔ ø£*π> düeTj·T+˝À Ç<ä›]˝Àq÷ ñ‘·Œ‹Ô ne⁄‘·T+~. Ç<˚ Vü‰s√àHé ‘·*¢ _&É≈¶ î£ bÕ*#˚à düeTj·T+˝Àq÷ ñ‘·Œ‹Ô ne⁄‘·T+~. Bìe\¢ nqTã+<Û+ä , ÄbÕ´j·T‘· ô|s¡T>∑T‘·T+~. ôdø˘‡ #˚j·T&É+e\¢ nqTã+<Ûä+, ÄbÕ´j·T‘·\T ã\|ü&É‘êsTT.

d ary B RTHDAYS EXCLUS VE

Hê≈£î ô|fiËflÌ ◊<äT dü+e‘·‡sê\sTT+~. Ç{°e\ oÁ|òüT düÿ\q düeTdü´‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêïqT. BìøÏ |ü]cÕÿs¡+ #Ó|ü⁄‘êsê? ». oÁ|òüTdüÿ\q düeTdü´ nH˚~ ¬s+&Ée n‹ kÕ<Ûës¡D düeTdü´. yÓTT<ä{Ï~ n+>∑düú+uÛÑq ˝À|ü+. á eT<Ûä´ »]–q |ü]XÀ<Ûäq\ Á|üø±s¡+ eTT|üŒsTT X¯è≤‘·+ eT+~ eT>∑yês¡T á düeTdü´\‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêïs¡T. BìøÏ ø±s¡D≤\T nH˚ø£+. ô|fi¯flsTT |æ\¢\T ø£*–q yê]˝À á düeTdü´ m≈£îÿe #·÷düTÔHêï+. u…&és¡÷yéT˝À @ø±+‘·+ ˝Òø£b˛‘˚ ø£∫Ñ·+>± oÁ|òüTdüÿ\q düeTdü´ edüTÔ+~. me¬s’Hê #·÷kÕÔs¡H˚ Ä˝À#·q‘√ á düeTdü´ edüTÔ+~. X¯è+>±s¡+ »]ù|düeTj·T+˝À |æ\¢\T >∑~˝À ˝Ò≈£î+&Ü #·÷düTø√+&ç. BìøÏ eTs√ ø±s¡D+ <∏Ó’sêsTT&é ˝À|ü+ ≈£L&Ü ø±e#·TÃ. Ç+ø± Áb˛ùdº{Ÿ Á>∑+~Û, eT÷Á‘· dü+ã+<Ûä yê´<ÛäT\T Ç‘·s¡Á‘ê ø±s¡D≤\T ø±e#·TÃ. á düeTdü´≈£î eT+∫ ∫øÏ‘ê‡ $<ÛëHê\T H˚&ÉT n+<äTu≤≥T˝À e⁄HêïsTT. |ü\T eT+<äT\T <=s¡T≈£î‘·THêïsTT. <ë+‘√bÕ≥T ôdø˘‡ <∏Ós¡|” $<Ûëq+ <ë«sê ≈£L&Ü |ü]cÕÿs¡+ bı+<äe#·TÃ. ˙* ∫Á‘ê˝À¢ ns¡>∑+≥ ùd|ü⁄ ôdø˘‡ #˚düTÔ+{≤s¡T. n<Ó˝≤ kÕ<Ûä´+? eTq dæìe÷˝À¢ V”≤s√ V”≤s√sTTqT¢ ◊<äT ì$TcÕ\ bÕ≥ø√dü+ yês¡+ |ü~s√E\T ø£wüº|ü&É‘ês¡T. s√E≈£î 8 >∑+≥\T wüO{Ï+>˘ #˚dæ eTq≈£î ˇπøkÕ] Ä bÕ≥+‘ê rXÊs¡H˚˝≤ #˚kÕÔs¡T. ˙*∫Á‘ê\ qT ≈£L&Ü n˝≤+{Ï |ü<ä∆‹˝ÀH˚ ∫Árø£]+∫ ˇπøkÕ] »]–q≥T¢ 52

- DECEMBER 2011

Ç~ XÊÅd”Ôj·T+>± ìsê∆s¡D nsTT+~. Åd”Ô\˝À ndü+‘·è|æÔ ø£\>∑&ÜìøÏ yê] uÛÑs¡Ô˝À e⁄+&˚ ˝…’+–ø£ n+>∑düú+uÛÑq, oÁ|òüTdüÿ\q+ ˝≤+{Ï ˝ÀbÕ\T ≈£L&Ü ø±s¡D+ ø±e#·TÃ. dü¬s’q $<Ûä+>± uÛÑs¡Ô s¡‹øÏ eTT+<äT bò˛sYù|¢ #˚j·T≈£î+&Ü n+>∑Á|üy˚X¯+ #˚ùdÔ rÁeyÓTÆq ndü+‘·è|æÔ ø£\T>∑T‘·T+~. uÛÑs¡Ô kÕ«s¡ú|üs¡T&ÉT nH˚ uÛ≤eq ø£\T>∑T‘·T+~. øÏ¢{À]dt MT<ä ˇ]|æ&ç ø£\T>∑≈£î+&Ü $TwüqØ bıõwüHé˝À ôdø˘‡ #˚ùdÔ dü¬s’q $<Ûä+>± ‘·è|æÔ ø£\T>∑<äT. Åd”Ô\T ô|’qT+&˚ uÛÑ+–eT˝À m≈£îÿe dü+‘·è|æÔ ø£\T>∑T‘·T+~. Ç~ ø±≈£î+&Ü uÛ≤s¡´qT uÛÑs¡Ô y˚*‘√ ø±ì H√{Ï‘√ ø±ì Áù|πsù|D #˚ùdÔ uÛ≤s¡´≈£î m+‘√ ‘·è|æÔ ø£\T>∑T‘·T+~. $<˚XÊ˝À¢ Ç<˚ $<Ûä+>± Áù|πs|æ+#·Tø=ì ôdø˘‡˝À dü«s¡ZdüTU≤\T bı+<äT‘·T+{≤s¡T. eTq <˚X¯+˝À ôdø˘‡ nH˚~ ‘·|ü nH˚ uÛ≤eq‘√ e⁄+&É&É+e\¢ dü]>± düTK|ü&É≥+ ˝Ò<äT. ¬s>∑T´\ sY>± ôdø˘‡ #˚ùdyê] Äs√>∑´+ #ê˝≤ u≤>∑T+≥T+<äì ìs¡÷|æ+#·ã&ç+~. ø±ã{Ϻ Åd”Ô\˝À e⁄+&˚ ôd≈£î‡e˝Ÿ ndü+‘·è|ü⁄\Ô qT uÛsÑ Ô¡ >∑T]Ô+∫ <ëìøÏ nqT>∑TD+>± yê]ì ‘·è|æ|Ô sü #¡ &· ÜìøÏ Á|üj·T‹ïùdÔ Ç<ä›] J$‘·+ düTKeTj·T+>± e⁄+≥T+~.

ÁuÛÑ$T+|ü|ü#˚kÕÔs¡T. n+‘·ùd|ü⁄ ôdø˘‡ #˚j·T&É+ kÕ<Ûä´+ ø±<äT. ø±˙ ôdø˘‡ <∏Ós¡|” <ë«sê, mø£‡sYôd’E\ <ë«sê e÷eT÷\Tø£+fÒ düeTj·÷ìï ô|+#·e#·TÃ. ‘·<ë«sê MTs¡÷, MT uÛ≤s¡´ n<äT“¤‘·+>± ôdø˘‡˝À bÕ˝§Zqe#·TÃ. ôdø˘‡˝À bÕ˝§Zq&ÜìøÏ |ü>∑\T eT+∫<ë? sêÁ‹ eT+∫<ë? @ düeTj·T+˝À bÕ˝§Z+fÒ m≈£îÿe ‘·è|æÔ ø£\T>∑T‘·T+~? ôdø˘‡˝À bÕ˝§Zq&ÜìøÏ düeTj·TbÕ\q ˝Ò<äT. ˇø√ÿ »+≥≈£î ˇø√ÿ düeTj·T+˝À eT÷&é edüTÔ+~. ôdø˘‡˝À bÕ˝§Z+{≤s¡T. ôdø˘‡˝À yÓTTHê≥˙ ø£\>∑≈£î+&Ü e⁄+&Ü\+fÒ u…&és¡÷yéT˝ÀH˚ ø±≈£î+&Ü øÏ#ÓHé˝ÀH√, ø±s¡T˝ÀH√ mø£ÿ&É @ø±+‘·+ <=]øÏ‘˚ nø£ÿ&É Á|üj·T‹ï+#·+&ç. s¡ø£s¡ø±\ uÛÑ+–eT\T H˚s¡TÃø√+&ç. Ç<ä›s¡÷ ø£*dæ s=e÷+{Ïø˘>± u≤‘Ys¡÷yéT˝À kÕïq+ #˚j·T+&ç. Bìe\¢ m≈£îÿe ‘·è|æÔ ø£\>∑&ÜìøÏ neø±X¯+ e⁄+≥T+~.

qwüº+ nqT≈£îH˚yês¡T. Bìe\¢ m˝≤+{Ï <äTwüŒ¤*‘ê\T ø£\>∑e⁄. ô|[fl#˚düTø=ì uÛ≤s¡´qT dü+‘·è|æÔ ô|≥º+&ç. n~ ø±≈£î+&Ü y˚πs düeTdü´\T n+>∑düú+uÛÑq, oÁ|òüTdüÿ\Hê\T ˝Ò≈£î+&Ü ñ+fÒ MTs¡T ô|[fløÏ ns¡TΩ˝Ò.

Hê ej·TdüT 22 dü+e‘·‡sê\T. ‘·«s¡˝À ô|[fl #˚düTø√uÀ‘·THêïqT. Hê≈£î ôdø˘‡ nqTuÛÑe+ ˝Ò<äT. n+<äTe\¢Hê≈£î ô|[fl n+fÒ uÛÑj·T+>± e⁄+~. @+ #˚j·TeT+{≤s¡T? Åd”Ô\≈£î ôdø˘‡|ü≥¢ uÛÑj·T+ ø£\>∑&ÉeTH˚~ #ê˝≤ kÕ<Ûës¡D+. ùdïVæ≤‘·T\ qT+&ç >±ì $T–*q ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\ qT+&ç $qï nb˛Vü≤\ e\¢ ôdø˘‡ uÛÑj·÷qø£yÓTÆ+~, ‘=* ø£\sTTø£˝À s¡ø£Ô+ edüTÔ+~, jÓ÷ì ∫]–b˛‘·T+<äH˚ uÛÑj·÷ìøÏ ˝Àqe⁄‘ês¡T. eTqTwüß\≈£î X¯è+>±s¡+ nH˚~ düV≤ü »yÓTqÆ Äq+<äøs£ y¡ TÓ qÆ #·s´¡ . ô|[fl ‘·s¡Tyê‘· ôdø˘‡ nH˚~ ‘·|üŒìdü]. yÓTT<ä{ÏsêÁ‹ #ê˝≤eT+~ yÓC…’ìdteTdt nH˚ yê´~ÛøÏ ˝Àqe⁄‘ês¡T. Ç~ πøe\+ e÷qdæø£ Hê ej·TdüT 25 dü+e‘·‡sê\T. >∑‘· ø=ìï dü+e‘·‡sê\T>± düeTdü´ e÷Á‘·y˚T. jÓ÷ì ø£+&Ésê\T eTT&ÉT#·T≈£î b˛sTT Vü≤düÔÁ|üjÓ÷>∑+ #˚düT≈£î+≥THêïqT. H˚qT ô|[fl #˚düTø√e&ÜìøÏ $|üØ‘·yÓTÆq Ä+<√fi¯q‘√ uÛÑs¡ÔqT ‘√dæ y˚kÕÔs¡T. Ç~ düVü≤»+>± |üìøÏ ekÕÔHê? »]π> |ü]D≤eT+. BìøÏ XÊÅd”Ôj·TyÓTÆq ôdø˘‡ m&ÉT´πøwüHé nedüs¡+. Vü≤düÔÁ|üjÓ÷>∑+ nH˚~ Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± XÊÅd”Ôj·T+>± m≈£îÿe <ä>∑Zs¡˝Àe⁄+&˚ ôdø˘‡ ôdŒwü*düTº\qT dü+Á|ü~ùdÔ eT+∫~. XÊ‘·+ eT>∑yês¡T Vü≤düÔ Á|üjÓ÷>∑+ #˚düT≈£î+≥Tqï≥T¢ ìsê∆s¡D nsTT+~. 1970e dü+e‘·‡sêìøÏ eTT+<äT yÓ’<äT´\T Bìe\¢


HAPPY

MARRIAGE CLINIC (SUPER SPECIALTY CENTRE IN SEXUAL MEDICINE)

MOST ADVANCED & SCIENTIFIC TREATMENTS FOR:

• Impotence/Erectile Dysfunction (n+>∑ düú+ãq ˝ÀbÕ\T) • Premature Ejaculation (oÁ>∑ düÿ\qeTT) • Childless Couples (|æ\¢\T ø£\>∑&É+ ˝À düeTdü´\T) • Premarital Screening and Counseling (ô|[¢øÏ eTT+<äT - ôdø˘‡ ˝ÀbÕ\ |ü]cÕÿsê\T)

• Sex Therapy (ôdø˘‡ <∏Ós¡|æ) • Masturbation Concerns (Vü≤düÔ Á|üjÓ÷>∑+ e\q ø£*R> Ä+<√fi¯q) • Diabetes and Sex Problems (wüß>∑sY yê´~ e\q ø£*R> ôdø˘‡ Mø˘HÓdt) • All Types of Sexual Dysfunctions for Males and Females (Ád”Ô eT]j·TT |ü⁄s¡Twüß\˝À nìï s¡ø±\ ôdø˘‡ düeTdü´\T)

CONSULTATION: IMAGE SUPER SPECIALTY HOSPITALS Besides Chermas, Ameerpet (11-2 Pm Mon-Sat) Ph:90528 10000, 040 44660000

BHADRA CLINICS Street No 4, KPHB, Lane Besides Remedy Hospitals, Kukatpally (5-8 PM: Mon-Sat) Ph: 040 4241 7050; 90524 33109

JAYABHUSHAN HOSPITALS Mehdipatnam Main Road, Hyderabad (9 Am- 11 Am)

for more details: WWW.SEXDOCTOR.CO.IN

Chief Consultant:

Dr. S. BALA RAM BABU

MBBS, MHS, FHM, ABS (USA), SSM (OXFORD, UK) (American Board Certified & Trained at Oxford University, UK)


top N GHT Life

<NITE LIFE> <NITE LIFE> <NITE LIFE> <NI

trade GUIDE My CHOICE QUIZ COMPETET ON d ary B RTHDAYS EXCLUS VE

54

- DECEMBER 2011


ITE LIFE> <NITE LIFE> <NITE LIFE> <NITE LIFE> <NITE LIFE>

- DECEMBER 2011 55


N GHT Life trade GUIDE My CHOICE QUIZ COMPETET ON

ªlsêeTsê»´+µ

ñ‘·Ôsê+Á<Ûä õ˝≤¢˝À¢ uÛÑs¡‘Y |æø£ÃsY‡ <ë«sê $&É T <ä ˝ … ’ n<ä T “¤ ‘ · <ä è X¯ ´ø±e´+>± n+<ä] Á|üX¯+dü\÷ bı+<äT‘√+~. ªôdyÓ+‘Y ôdH釵 ñ‘·Ôsê+Á<Ûä õ˝≤¢˝À¢ ø±y˚TX¯«] dæìe÷dt <ë«sê $&ÉT<ä˝…’ $»j·Te+‘·+>± q&ÉTk˛Ô+~. nìï nìï ôd+≥s¡ ¢ ˝ Àq÷ Ç|üŒ{Ïπø #ê˝≤ ÅkÕº+>˘>± e⁄+<äì _õHÓdt ôd+≥s¡¢˝À dü÷|üsY ¬skÕŒH金√ πøe\+ 17 s√E\πø 2 ø√≥T¢ô|’>± Á>±dt edü÷\T #˚dæ <ä÷düT≈£îb˛‘√+<äì n&ç à ìÅ ù dº { Ï y é ø√fÒ X ¯ « s¡ sêe⁄ nHêïs¡T. ø±yÓTX¯«] dæìe÷dt y˚TH˚õ+>˘ bÕs¡ºqsY ù|s¡¢ kÕ+ãeT÷]Ô #ÓbÕŒs¡T.

d ary RTHDAYS ªôdyÓHéÔôdH釵 ñ‘·ÔsB ê+Á<Ûä õ˝≤¢ ˝À¢ ø±y˚TX¯«] dæìe÷dt <ë«sê $&ÉT<ä˝…’q nìï ôd+≥s¡¢˝À 25 s√E\T nsTTHê ø£˝…ø£åH釽À ¬s{Ϻ+|ü⁄ ùwsY‡ sêe≥+ $X‚wü+. ns¡ú X¯‘·~H√‘·‡yêìøÏ #˚s¡Te˝À e⁄+<äì ø±y˚TX¯«] dæìe÷dt y˚TH˚õ+>˘ bÕs¡ºqsYEXCLUS ù|s¡¢ kÕ+ãeT÷]Ô nHêïs¡TVE . ªÇ{Ÿ‡ yÓTÆ \yék˛º]µ ñ‘·Ôsê+Á<Ûä õ˝≤¢˝À¢ Äs¡´Hé MT&çj·÷ <ë«sê $&ÉT<ä˝…’ ô|<ä›πs+CŸ˝À dü¬ø‡dt U≤j·TeTì y˚dæq 5 ~∏j˚T≥s¡¢˝À n<äT“¤‘· ¬skÕŒHé‡ ek˛Ô+<äì Äs¡´Hé MT&çj·÷ s¡eTD ‘Ó*bÕs¡T.

ªlsêeTsê»´+µ >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢˝Àì 19 πø+Á<ë\˝À πøe\+ 4 s√E\≈£î 52 \ø£å\T ùwsY ø£˝…ø˘º #˚dæ $»j·T|ü<∏ä+˝À q&ÉTk˛Ô+<äì ∫Á‘· |ü+|æD°<ës¡T\T j·÷s¡¢>∑&ɶ sêeTT\T ‘Ó*bÕs¡T. >∑T+≥÷s¡T {ÖHé˝À 5 ~∏j˚T≥s¡¢˝À á ∫Á‘·+ ]©CŸ ø±>±, Áù|ø£å≈£î\ s¡B› ø±s¡D+>± yÓTT<ä{Ïs√E n|üŒ{Ïø£|ü&ÉT eTs√ ¬s+&ÉT ~∏j˚T≥s¡T¢ |òæø˘‡ #˚XÊs¡T. ªlsêeTsê»´+µ ∫Á‘êìøÏ ≈£î≥T+ã düy˚T‘·+>± Áù|ø£å≈£î\T ‘·s¡* edüTÔHêïs¡T. m|ü&É÷ dæìe÷\T #·÷&Éìyês¡T ≈£L&Ü á dæìe÷≈£î sêe&É+ $X‚wüeTì á ∫Á‘· >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ |ü+|æD°<ës¡T\T j·÷s¡¢>∑&ɶ sêeTT\T ‘Ó*bÕs¡T.

ªyÓTT>∑T&ÉTµ ª<ä÷≈£î&ÉTµ

ñ‘·Ôsê+Á<Ûä õ˝≤¢˝À¢ >±j·TÁr<˚$ |òæ*yéT‡ <ë«sê $&ÉT<ä˝…’ &Ó’¬sø˘º>± 28 πø+Á<ë˝À¢ ns¡ú X¯‘·~H√‘·‡e+ »s¡T|ü⁄≈£îì X¯‘·~H√‘·‡yêìøÏ |üs¡T>∑T\T rk˛Ô+~. eTùV≤wtu≤ãT ¬øØsY˝À _¬>Zdtº Væ≤{Ÿ kÕ~Û+∫ dü]ø=‘·Ô ]ø±s¡T¶ düèwæº+∫+<äì >±j· T Ár<˚ $ |ò æ * +dt ÁbıÁ|ü s TT≥sY ã‘· T Ô \ dü‘·´Hêsêj·TD (dürwt) nHêïs¡T.

ª<ä÷≈£î&ÉTµ

ñ‘·Ôsê+Á<Ûä õ˝≤¢˝À¢ >±j·TÁr<˚$ |òæ*yéT‡ <ë«sê $&ÉT<ä˝…’ >∑‘· eTùV≤wtu≤ãT ∫Á‘ê\ qT Áø±dt #˚dæ 2011 dü+e‘·‡s¡+˝À _¬>Zdtº Væ≤{Ÿ kÕ~Û+∫ X¯s¡y˚>∑+>± X¯‘·~H√‘·‡yêìøÏ |üs¡T>∑T\T rdüTÔ+<äì >±j·TÁ‹ <˚$ |òæ*yéT‡ ÁbıÁ|üsTT≥sY ã‘·TÔ\ dü‘·´Hêsêj·TD (dürwt) nHêïs¡T. ª<ä÷≈£î&ÉTµ >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢˝À 19 ~∏j˚T≥s¡¢˝À ns¡ ú X ¯ ‘ · ~ H√‘· ‡ e+ »s¡ T |ü ⁄ ø√>±, ˝Ò { Ÿ s ¡ H é ˝ À u≤|ü≥¢˝À 50 s√E\T |üP]Ô#˚düTø=ì {À≥˝Ÿ>± õ˝≤¢˝À 20 ~∏j˚T≥s¡¢˝À 50 s√E\T Ä&çq |òüTq‘·qT <äøÏÿ+#·T≈£î+~. 56

- DECEMBER 2011

ñ‘·Ôsê+Á<Ûä õ˝≤¢˝À¢ uÛÑs¡‘Y |æø£ÃsY‡ <ë«sê $&ÉT<ä˝…’ $»j·Te+‘·+>± eT÷&Éeyês¡+ Á|ü<ä]Ù+|üã&ÉT‘·T+~. ª|æ\¢ »MT+<ësYµ 37e s√E yÓ’C≤>˘ $-e÷´ø˘‡ ªz yÓTÆ Áô|ò+&éµ ñ‘·Ôsê+Á<Ûä õ˝≤¢˝À l y˚+ø£fÒX¯«sê |òæ*+dt <ë«sê 17,96,272 Á>±dt edü÷\T #˚dæ+<äì ~∏j˚T≥sY $&ÉT<ä˝…’+~. yÓTT<ä{Ïs√CÒ |ü~yêsê\ {≤ø˘ e∫Ã+<äì l y˚+ø£fÒX¯«s¡ y˚TH˚»sY õ.dü‘·´Hêsêj·TD nHêïs¡T. |òæ*+dt y˚TH˚»sY eT÷\÷Œ] lìyêdüsêe⁄ nHêïs¡T. n˝≤π> nìï ~∏j˚T≥s¡¢˝À eT÷&Ées√E |òü⁄˝Ÿ ø£+{Ïq÷´ ne&É+ $X‚wü+. yÓ’C≤>˘ $e÷´ø˘‡-1˝À ªyÓTT>∑T&ÉTµ |ü~ s√E\≈£î 9,26,861 Á>±dt . $e÷´ø˘ ‡ -2˝À ªz yÓ T Æ ªz yÓTÆ Áô|ò+&éµ ñ‘·Ôsê+Á<Ûä õ˝≤¢˝À¢ l y˚+ø£fÒX¯«s¡ |òæ*yéT‡ <ë«sê Áô|ò+&éµ eT÷&ÉT s√E\≈£î 1,25,172 Á>±dt, $&ÉT<ä˝…’} yÓTT<ä{Ï s√CÒ dü÷|üsY {≤ø˘ sêe&É+, n˝≤π> nìï $e÷´ø˘‡-3˝À ª|æ\¢ »MT+<ësYµ eT÷&ÉT s√E\≈£î ôd+≥s¡¢˝À |òü⁄˝Ÿ‡ ne⁄‘·÷ 12 ôd+≥s¡¢˝À Ç+ø± ø£+{Ïq÷´ Vü≤Ödt|òü⁄˝Ÿ‡ 65,160 Á>±dt edü÷\T #˚dæ $»j·Te+‘·+>± ne≥+ $X‚wü+. yÓTT<ä{Ï yês¡+ 7 s√E\≈£î 52 \ø£å\ ùwsY edü÷\T Á|ü<ä]Ù+|üã&ÉT‘·THêïj·Tì _õHÓdt m&çàìÅùd{Ïyé, #˚dæ <ä÷düT≈£îb˛‘·T+<äì l y˚+ø£fÒX¯«s¡ |òæ*yéT‡ y˚TH˚»sY eT÷\÷Œ] $.$.$Hêj·Tø˘ k˛<äsT¡ &ÉT $»jYT≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. lìyêdüsêe⁄ nHêïs¡T. ªqT$«˝≤µ ñ‘·Ôsê+Á<Ûä õ˝≤¢˝À¢ eTj·T÷] |òæ*+dt <ë«sê $&ÉT<ä˝…’ 11 s√E\≈£î 27,25,622 s¡÷bÕj·T\ Á>±dt edü÷\T #˚dæ $»j·Te+‘·+>± q&ÉTk˛Ô+<äì eTj·T÷] |òæ*+dt y˚TH˚»sY øÏc˛sY≈£îe÷sY #Í<ä] nHêïs¡T. ªqT$«˝≤µ ñ‘·Ôsê+Á<Ûä õ˝≤¢˝À¢ eTj·T÷] |òæ*yéT‡ <ë«sê $&ÉT<ä˝…’ yÓ¬s’{° ∫Á‘·+>± Áù|ø£å≈£î\ eTqïq\qT n+<äT≈£î+{À+~. 16 s√E\≈£î 32,54,215 Á>±dt edü÷\T #˚dæ <ä÷düT≈£îb˛‘·T+<äì eTj·T÷] |òæ*yéT‡ y˚TH˚»sY øÏc˛sY ≈£îe÷sY #Í<ä] nHêïs¡T.


sex psycology top

top 10 AUDIO

N GHT Life trade GUIDE 01

02

My CHOICE PANJA

DHOOKUDU

QUIZ 03

COMPETET ON SRI RAMARAJYAM

04

OH MY FRIEND

6-3-609/10/A, Ist Floor, Anand Nagar, Opp:Apollo Pharmacy, Khairtabad, Hyderabad - 500 004. Ph.040-66842765, Cell : 99853 33399 E-mail : venugopal.meduri@spencersretail.com Website: www.musicworld.in

05

d ary B RTHDAYS EXCLUS VE 07

SOLO

08

JOURNEY

06

BEJAWADA

( A Division of Spencer's Retail Ltd.) 6-3-2, Ground Floor, Ashoka Metropolitan Mall, Road No.1, Banjara Hills, Hyderabad-500034.. Ph.040-66820274/75 Website : www.musicworld.in

7TH SENSE

09

NUVVILA

10

OOSARAVELLI

01

DHADA

02

100% LOVE

top 10 VIDEO

03

BADREENATH

04

MR PERFECT

05

RANGAM

06

MANMADHA BAANAM

07

MIRAPAKAY

08

ALA MODALANADI

09

TEENMAAR

10

ROBO - DECEMBER 2011 57


B RTHDAYS EXCLUS VE

u§&ÉT¶ #·÷&ÉT u§&ɶ+<ä+ #·÷&ÉT

eT&çdüHêïø£ ≈£î•+‘· ø£fi≤b˛wüD ñ+&Ü*. n<˚ ªHêyÓ˝Ÿµ{°... X¯è+>±sêìøÏ ˇ&ÉT¶, <äs¡Ù≈£î\ øÏ |òü⁄&ÉT¶, neTà&çøÏ u§&ÉT¶, u§&ÉT¶ #·T≥÷º {≤≥÷\T ˇ∫ÃHê, u§&ÉT¶øÏ ]+>∑T\T ‘=&ç–Hê, u…©¢ &ÜqT‡\T Ä&çHê.. @~#˚dæHê u§&ÉT¶πø #Ó*¢+~. Çyê*º s√Eq n<√ e÷¬sÿ{Ï+>˘ Áf…+&é ôd≥ºsY. Hê_Ûø+Ï <ä Ns¡ø≥£ Tº- qT<äT{Ïô|q’ HêeT+ u§≥Tº n+‘ê e÷eT÷˝Ò.. á bÁ ı&Éøº˘ ~q ~ªHê_Ûeè~∆µ #Ó+<ë*.. ªHêyÓ˝Ÿ uÒdtµ ø±yê*...

58

- DECEMBER 2011


q

K•K |üs¡´+‘·+ |ü]o*+∫q≥¢sTT‘˚ ªd”{° dæ]– b˛~›µ nqï≥T¢ yÓqTï #·÷|æ+#·≥+˝Àq÷ me«s¡÷ ø±+Á|üyÓTÆCŸ ne«≥+˝Ò<äT. yÓqï+fÒ ns¡úeTsTT´+~>±! u≤´ø˘ ã÷´{° ø±<äT ø±<äT ªuÒdt ã÷´{°µ nHê˝ÒyÓ÷! nø£ÿ&Ü {≤≥÷˝Ò. nø£ÿ&Ü &çC…’qsY n+&ÉsYy˚πs¢, eTs¡ø£ÿ&Ü ª>∑&çj·÷s¡+ eTT˝Ò¢!!µ Á|ü<äs¡ÙHêÅkÕÔ\T. düs¡T›≈£îqï+‘· ùd|ü⁄ |ü≥º<äT, Ä ≈£îs¡#· #=ø±ÿ ô|’¬øø£ÿ{≤ìøÏ, øÏøÏÿe«{≤ìøÏ. ªdæ>∑TZ <ë#·T≈£î+<äT≈£î, ôd’qT eTTø£ÿ H˚<äTµ nì mes¡÷ u≤<Ûä|ü&Ü*‡q |üì˝Ò<äT. ìsêà‘·\≈£î ã≥º\ Ks¡÷à ˝Ò<äT.. n+‘ê Ä<ë.. Ä<ë.. (Ä<ëH˚>±) |òæ|ò”º.. |òæ|ò”º. eTq uÛ≤>∑´q>∑s¡+ ;#Y y˚T (n<˚ uÛ≤jYT q&çu§&ÉT¶q) @ düeTTÁ<ä+ ˝Ò≈£îHêï ;#Y yê©u≤˝Ÿ Ä&çq|ü&ÉT ˝Ò+~, @+! y˚TeTT JqT‡ C≤]ùdÔ ‘·bÕŒ n+{≤πsyÓ÷ ì»y˚T>± |æ˙ï! Ä s√‘·ø£Hêï á ø√‘· qj·Ty˚>±!! @e+{≤yé!!

‘·≥ºãfÒº nH˚ø£ @fi¯fl>± u§&ÉT¶ |üP»\T— u§&ÉT¶ Á|ükÕ<ë\T n+~düTÔHêïs¡T. »q+ ≈£L&Ü Ä |üP»*ï #·÷dæ ‘·] düTÔHêïs¡T. @ |ü⁄≥º˝À @ bÕeTT ñ+<√ nqï≥T¢.. @ Á<ëø£å @ u§&ÉT¶ qT+&ç sê*+<√, @ dü+Á‘ê @ bı≥ºMT<ä <=]¢+<√— @ |ü⁄e⁄« @ u§&ÉT¶ #=≥º˝À <ä÷s¡qT+<√ nì »q+ ÄX¯>± m<äTs¡T#·÷dü÷Ô ñHêïs¡T. Ç|ü&ÉT u§&ÉT¶ø√ ]+>∑T ≈£L&Ü ‘√&ÉsTT+<ä+&√jYT. u§&ÉT¶ ~ ôd+≥sY Ä|òt mÁ{≤ø£åHé— u§&˚¶ Hê ÁbÕD+— HêHêï Hê≈£î u§&ÉT¶ ø±yê*— u§&ÉT¶ u≤;®- M&çøÏ u§&ɶ+fÒ m\Ø® ˝≤+{Ï ∫Á‘ê\T $&ÉT<ä˝…’Hê u§&ɶ+‘· ø£fi‚fldüT≈£îì #·÷kÕÔs¡T »q+. eTq+ ‹H˚ >±¬s\øÏ u§&ÉT¶øÏ #ê˝≤ <ä–Zs¡ dü+ã+<Ûä+ ñ+&ÉãfÒº @ ø=‘·Ô u§&ÉT¶ e÷¬sÿ{À¢ø√, ‘Ós¡MT<äø√ e∫ÃHê >±¬s\ øÏ –sêø° ô|s¡T>∑T‘·T+~. m+‘·{Ï KØ<Ó’q Ns¡¬ø’Hê $\Te u§&ÉT¶ ãfÒº. m+‘·{Ï øÏ¢wüºyÓTÆq |üì »]–b˛yê\Hêï u§&ÉT¶ Á|ü < ä ] ÙùdÔ dü ] . u§&É T ¶ ˝ Àì ì>∑ ÷ &Û É s¡ V ü ≤ kÕ´\qT ‘Ó\TdüT≈£îHêï+ ø£<ë Çø£ yê{Ï s¡ø£eTT\qT |ü]o*+#Ó<ä+. u≤qbı≥º\øÏ u§&ÉT¶ z ~wæº #·Tø£ÿ— u§&ÉT¶ m+‘· ˝À|ü*øÏ ñ+fÒ n+‘· n<äèwüº+ n≥— ø=ìï u§&ÉT¢ ñHêï ˝Òq≥T¢ ñ+{≤sTT— ø=ìï πs–|ü+&ÉT –+»˝≤¢ u…’≥ø=∫à ñ+{≤sTT— ø=ìï u§&ÉT¢ düqï ^‘·˝≤ ñ+{≤sTT— #ê˝≤eT+~ #ê˝≤ s¡ø±˝…’q u§&É¢qT ùw|t #˚sTT+#·T≈£îì ‘·eT n+<ëìï eT]+‘· ô|+#˚ d ü T ≈£ î +≥÷ ñ+{≤s¡ T . Ç$ ªu§&√¶ µ <ë#·Tø√+&ç. me]ø° #Ó|üŒø£+&˚+!

e÷≈£î ‘Ó*j·Tyê... Ç+‘· u§&√¶bÕU≤´q+ e÷¬ø+<äT≈£î ø±düÔ {≤|æø˘ e÷s¡Ã+&ç. u§&√¢ CÀØ>∑˝≤ n+{≤sê!! Hê≈£î eT≥T≈£î Äq+<äe÷ bÕ&Ü. ø£#·Ã m≈£îÿyÓ’ ÇìïkÕs¡T¢ sêXÊqT>±˙... BìøÏ ø±s¡D+ ˝Òøb£ ˛˝Ò<Tä . Åd\Ô” øπ Ä˝Ÿ s¬ {’ Ÿ‡ ]»sY«&é nqï~ eT]Ãb˛sTT Ç|ü&ÉT eT>∑eTVü‰sêE\T, eT] eTTK´+>± dæìe÷ V”≤s√\÷ u§&ÉT¶ Á|ü<ä]Ù+#·≥+ yÓTT<ä˝…{≤ºs¡T. nø±s¡D+>± {°wüsYº ô|’¬ø‹Ô @&Ée≥+, #=ø±ÿ ˇø£ ôd’&ÉT m‹Ô ø=s¡ø£≥+, #=ø±ÿ <äT*|æ <äT*|æ ˙ õeTà&É ˝≤+{Ï XÊbÕ\T ô|≥º≥+, u§&ÉT¶ øÏ+<ä≈£î bÕ´+{Ÿ\qT y˚düT≈£î ‹s¡>∑≥+.. Ç˝≤ mø£ÿ&É |ü&ç‘˚ nø£ÿ&É nedüs¡+ ñHêï ˝Ò≈£îHêï yê] bı≥º, u§&ÉT¶ Á|ü<ä]Ù+∫ bÕπsdüTÔHêïs¡T. MT]+ø± >∑eTì+#·˝Ò<ë! uÛÑ˝Òyês¡+&û! ákÕ] eT]Ãb˛≈£î+&Ü >∑eTì+#·+&ç. Ç~ eTØ $&É÷¶s¡+ ˇ~Hê.. eTq+ Bìï Ä|üø£b˛‘˚ Äqø£ eTqπø b˛{° ˇ#˚Ã˝≤>∑THêïs¡÷.. ne÷à!!

q$«Hê @&çÃHê ø£˙ïfi‚fl ekÕÔsTT nqï≥T¢ ì\T#·THêï, ≈£Ls¡TÃHêï, |ü]¬>‹ÔHê ø£~˝Ò~, }π>~ eTq u§&˚¶. ø£*düT+&˚B n<˚. me]øÏyê«*‡q kÕ<Ûäq+ yê]øÏyê«* ø£<ë! n+<äTπø eTq+ #·÷ùd bÕ≥˝À¢ mø˘‡Á{≤\+‘ê ôd’.. n+fÒ ôd’..ôd’..ôd’.. n+≥÷ ˇø£{ÏøÏ |ü~kÕs¡T¢ u§&ÉT¶ ‹|ü‘ês¡T. ¬øyÓTsê ø£fi¯ófl yê{Ïì ø√¢»|t˝À ô|{Ϻ ~∏j˚T≥s√¢ bòÕ´qT‡, @.d”\T eTs¡~ dü÷dæ.. dü÷dæqø=B›.. yê{Ï#T· ≥÷º ô|+&ÉT´\yéT >±¢dt ‹|ü‘ês¡T. eTq ø£fifl¯ #·T≥÷º Ç|ü&ÉT Mø£å≈£î\øÏ Ä|ü¸Hé ô|]–+~. Ä&É ˝Ò&ûdt ≈£L&Ü dü÷&ÉãT<˚›düTÔ+~ nì eT÷&ÉTkÕs¡T¢ nHê*>±.. n~ eTq u§&ÉT¢ ‹s¡T>∑T‘·T+{≤j·Tqï e÷≥- ns¡ú+ #˚düTø√s¡÷!! u≤Vü‰≥+>± ø±yÓT+{Ÿ #˚düTø√e#·TÃ. yê&ç u§#·Tà bı≥º ÄqyêsTTr. ‘Ó\T>∑T≈£î C≤rj·T kÕúsTT˝À ÁbÕNquÛ≤wü>± >∑T]Ô+|ü⁄ e∫Ãq+<äT≈£î eTq &É÷´{° ≈£L&Üq÷.. MTyês¡T n*>±sê? u§&ÉT¶ ø£ì|æ+#˚˝≤ Ns¡#Ó+>∑T _–+∫ eT<Ûä´˝À Ä u§&ÉT¶ m+‘· u≤>∑T+<√!! M&çø£dü\T u§&˚¶ n≥÷ Ç≥÷ ‹s¡>∑+&ç. MT u≤jYTÁô|ò+&é ø±yê*‡q –|òtº ˝Ò<äT>±˙ m˝≤ }|ü⁄‘·THêï&√ #·÷&ÉT— Hê≈£î dü˝≤àHé &˚]+>˘.. &Ü´wæ+>˘.. &Óì’ $Tø˘ V”≤s√(sTTqT)\÷ s¬ ∫Ãb˛+&çø£ ø=ìe«≥+ ˝Ò<ë? ◊‘˚ Ä düÿsYº MT<ä z ≈£îs¡#· {°wüsYº ‘·– u§&ɶ+fÒ #ê˝≤ Çdt≥+— @+! MT¬s’‘˚ Çìï s√E\÷ Ä |æ#·Ã |æ#·Ã>±.. me«πseTHêïq÷... ‘√&ÉTsê≈£îHêïq÷... *+∫ <ëìï Á|ü<ä]Ù+#·+&ç. u§&ÉT¶MT<ä ˇfÒºdæ #ÓãT‘·THêï |üfi¯ófl á |üfi¯ófl |ü&ÉT‘·T+fÒ #=>∑ø±s¡Tdü÷Ô #·÷&É>± ˝Ò+~ y˚T+.. y˚T+ nqT≈£î+fÒ ‘·bÕŒ— MTø√ s¡÷\÷, e÷ø√ s¡÷˝≤ e+≥]>±H˚ b˛sê&ÓsTTsê.. b˛sê!! nì ªbÕ&Ü\ì e⁄+~µ. Çe˙ï uÛÑ˝Ò>± es¡ÿe⁄{Ÿ ne⁄‘êsTT. ndü\T V”≤s√\ u§&É÷¢ #·÷|æ+#ê\ì Ä˝À#·q e∫Ãq f…+‘Y ø±¢dt ne÷àsTT ø£&ÉT|ü⁄‘√ ã&çøÏ Vü‰»s¡Tø±>± ô|<ë›j·Tq u§&ÉT¶øÏ <äDí+ ô|{≤º* n˙ nqT≈£î+{≤s¡T>±... ˝Òì~, #·÷dæ Ä<ä]+#·>± ˝Òì~, »Hêø£s¡¸D ø±yê* ø±˙ eT&ç>∑≥Tº≈£î ≈£Ls√ÃeT+fÒ ≈£î<äTs¡T<ë›.. ndü˝Ò ñ|üø±s¡+ @<Ó’Hê n‹ ˝Ò≈£î+&Ü ñ+fÒ u≤>∑T+≥T+~. eTq+ ‹H˚yêfi¯fl+ n+{≤s¡T(sê) dü¬s¢+&ç MT Çwüº+ MT~ eT]. n‹>±q÷ Ä˝À∫+#·≈£L&É<äT. @e⁄+~˝Ò u§&˚¶>± nqï≥T¢ ndü\T ~>∑C≤]q+‘· es¡≈L£ ø±<äT ø±<äT ~>∑C≤s¡TÃ≈£îqï+‘· ñ+fÒ e÷´≥sY e÷eT÷\T>± ñ+&˚~. ø±ø£b˛‘˚ Ä&É es¡≈£L #ê\T>±˙ Çø£ ~+|üø£+&˚! nsTTHê ªªmø˘‡b˛õ+>˘ u§&Éq¢ T n‹>± #·÷|æ+∫ Ä˝À#·q*ï |üøÿ£ ‘√e |ü{+ºÏ #·ã{Ϻ ñ+&É>∑- mø˘‡|”]j·THé‡ m+<äT≈£î?- ôdø£‡|”Œ˝Ÿ ñ+&É>∑.. eT>∑ u§&ÉT¢ ø£ì|æ+#·>±H˚ ˇfi¯ófl eT+&ç+~. n<˚<√ &ç+|ü⁄˝Ÿ ùwø˘dæŒj·TsY m+<äT≈£î!!µµ #·÷&É #·÷&É s¡T#·T\ C≤&Éy˚s¡T. ∫Hé, s√J *|t‡ nqï≥T¢ ø√¢»|t˝À #·÷|ædüTÔ+fÒ ø£+|üs¡+‘√ eTC≤ø£s√ yÓTÆdüe÷à!! bÕ≥T, »&ÉT|ü⁄ »«s¡+ ek˛Ô+~. ns¡ú+ #˚düTø√+&ç! s√‘·>± ñ+<ä+&û n+≥THêïqT. nqï≥T¢ e÷≥˝À¢ |ü&ç dæìe÷˝À¢ u§&ÉT¶ #·÷|æ+#·ø£b˛‘˚! n~ H˚s¡+, |òüTÀs¡+. eT]Ãb˛j·÷.. ákÕ] u≤>± >∑eTì+∫ #·÷&É+&˚+! @ ndü\T u§&ÉT¶ Á|ü<äs¡Ùq ˝Òì dæìe÷ ñ+&ÉH˚ ñ+&É<äT nì y√ ˇ~Hê.. ˇø√ÿkÕ] #·÷d” #·÷d” n\yêf…Æb˛‘˚ u≤H˚ u§&É÷¶&Éì |æ\¢\≈£L ‘Ó\TdüT. eTìwæ |ü⁄≥Tºø£≈£î eT÷\ e⁄+≥~.. MT u≤u≤jYT C…bÕŒ&ÉT. ˇkÕÔqe÷à.. bÕ≥˝§#˚à düú+uÛÑ+ u§&ÉT¶- u§&√¶.. u§&ɶdü´... u§&ɶVü‰!!! nì u≤>± @fi¯sTT+~! ‘Ó*dæq yê]˝À Ä<äT´\T- >∑&ɶ+ HÓ]dæHê ‘·\|ü⁄\T HÓs¡eì ô|<ë›j·Tq(øÏ) ‘·fi¯ó≈£îÿq Ç≥Te+{Ï Ä˝À#·q - DECEMBER 2011 59


B RTHDAYS EXCLUS VE

sê»dü+ e⁄{Ϻ|ü&˚ Äs¡&ÉT>∑T\ $>∑ÁVü≤+... eT>∑{Ï$Tì #êfÒ ÄVü‰s¡´+ yÓs¡dæ ‘Ó\T>∑T dæ˙ |ü]X¯ÁeT ª&Ü]¢+>µt

Á|üuÛ≤dt

dæ˙ Jeq |üj·Tq+ 2002dæ.(|üáX¯ «sY) »j·T+‘Y 2004 (es¡¸+) XÀuÛÑHé 2005 (#·Áø£+) ÁøÏj˚T{Ïyé 2006 (bÂs¡í$T) qè‘· ´ s êì® <ä s ¡ Ù ø£ ‘ · « +˝À <ä s ¡ Ù ø£ ‘ · « + eVæ ≤ +∫q <ä s ¡ Ù ≈£ î &É T ø£ è wü í e +o <ä s ¡ Ù ≈£ î &É T Á|ü u Û Ñ T <˚ y ê Á|ü u Û ≤ dt ‘Ó s ¡ + π > Á≥+ #˚ d æ q ªáX¯ « sY µ ∫Á‘· + 2002 qe+ãsY 11q $&ÉT<ä˝…’+~. á ∫Á‘·+˝À Á|üuÛ≤dt düs¡düq l<˚$ »+≥>± q{Ï+#ês¡T. ìqï{Ï‘·s¡+ ø£ < ∏ ë HêsTTø£ π s e‹ Á|ü < Û ë q bÕÁ‘· ˝ À q{Ï+#ês¡T. •eø£èwüí Á|üuÛ≤dt ‘·+Á&ç bÕÁ‘· b˛wæ+#ês¡T.

ªes¡ ¸ +µ 2004 »qe] 14q dü+Áø±+‹ ø±qTø£>± $&É T <ä ˝ … ’ + ~. Á|ü u Û ≤ dt dü s ¡ d ü q Á‹wü ø£ è wü í H é ø£ < ∏ ë HêsTTø£ > ± q{Ï+#·>± Á|ü‹Hêj·T≈£î&ç bÕÁ‘· >√|æ#·+<é b˛wæ+#ês¡T. Á|üø±wtsêCŸ eTs√ Á|ü<Ûëq bÕÁ‘· ˝ À q{Ï + #ês¡ T . <˚ $ lÁ|ü k Õ<é dü+^‘êqï+~+∫q á ∫Á‘·+˝Àì bÕ≥\T Ç|üŒ{Ïø° MqT\$+<äT #˚dü÷ÔH˚ e⁄HêïsTT. m+.mdt . sêE ì]à+∫q á ∫Á‘· + dü T π s wt ø £ è wü í <ä s ¡ Ù ø£ ‘ · « + ‘·$Tfi¯+˝À ªeTfiË’µ ù|]≥ »j·T+ s¡$, ¡ Y Hêj·Tø± HêsTTø£\T>± Øy˚Tø˘ eVæ ≤ +∫q ªsê|ò ü T y˚ + Á<ä µ Á•j·÷ X¯sD ø±ã&ç + ~. 2003 e÷]à 28q $&ÉT<ä˝…’+~. á ∫Á‘·+˝À _.>√bÕ˝Ÿ Á|üuÛ≤dt düs¡düq X‚«‘ê n>∑sê«˝Ÿ, nqT¸ <ä s ¡ Ù ø£ ‘ · « + eVæ ≤+∫q á ø£<∏ëHêsTTø£\T>± q{Ï+#ês¡T. eTDÏX¯s¡à ∫Á‘· + 2004 y˚T 21q dü + ^‘êqï+~+∫q á ∫Á‘· + ˝À $&É T <ä ˝ … ’ + ~. Á|ü u Û ≤ dt eTTs¡ ∞ yÓ ÷ Vü ≤ Hé , Á|ü u Û Ñ , ÁãVü ‰ àq+<ä + dü s ¡ d ü q Ä]Ô n>∑ s ê«˝Ÿ Á|ü<Ûëq bÕÁ‘·<Ûës¡T\T.Á|üuÛ≤dt ‘·+Á&ç bÕÁ‘· ø£<∏ëHêsTTø£>± q{Ï+∫+~. b˛wæ+#ês¡T.

2003 (sê|òüTy˚+Á<ä)

(n&É$sêeTT&ÉT)

<ä s ¡ Ù ø£ ‘ · « + eVæ ≤ +∫q <ä s ¡ Ù ø£ ‘ · « + eVæ ≤ +∫q á ∫Á‘·+ 2005 e÷]à á ∫Á‘·+ 2006 @Á|æ˝Ÿ 25q $&ÉT<ä˝…’+~. n•Hé, 20q $&ÉT<ä˝…’+~. Á|üuÛ≤dt #Ûê]à\T ø£<∏ëHêsTTø£\T>± q{Ï+#ês¡T. düs¡düq Á‹wü, #Ûê]à ø£<∏ëHêsTTø£\T>± Á|ü ø ±wt s êCŸ , }s¡ « • eTTK´ bÕÁ‘· \ T q{Ï + ∫q á ∫Á‘· + ˝À sêVü Q ˝Ÿ < ˚ y é b˛wæ+#ês¡T. Á|ü‹Hêj·T≈£î&ç bÕÁ‘· b˛wæ+#ês¡T. Á‹wü, Á|üuÛ≤dt\T ªes¡¸+µ ‘·s¡Tyê‘· ¬s+&√kÕ] Væ≤{Ÿ ∫Á‘ê\ <äs¡Ù≈£î&ÉT »+≥>± q{Ï+#ês¡T. dæ+<ÛäT‘·T˝≤ì eTTK´ m d t . m d t . s ê » e T Ú [ uÛÑ÷$Tø£ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. <˚$lÁ|ükÕ<é <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫q á dü+^‘· <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+#ês¡T. ∫Á‘·+ 2005 ôdô|º+ãsY, 29q $&ÉT<ä˝…’+~. Á|üuÛ≤dt düs¡düq Á•j·T ø£<∏ëHêsTTø£>± $.$.$Hêj·Tø˘ <äs¡Ùø£‘·«+ q{Ï + #· > ± ìqï{Ï ‘· s ¡ + V” ≤ s√sTTHé eVæ≤+∫q á ∫Á‘·+ 2007 uÛ≤qTÁ|æj·T Á|üuÛ≤dt ‘·*¢>± q{Ï+#ês¡T. »qe] 14q dü + Áø±‹ Á|ü B |t sêe‘Y Á|ü ‹ Hêj· T ≈£ î &ç bÕÁ‘· ø±qTø£ > ± $&É T <ä ˝ … ’ + ~. b˛wæ+#ês¡T. dü+#·\q $»j·T+ kÕ~Û+∫q qj·Tq‘ês¡ ø£<∏ëHêsTTø£. á ∫Á‘êìï eT\j·÷fi¯+˝À ª#Û·Á‘·|ü‹µ>± s¡eTD >√>∑T\ dü+^‘êqï+~+#ês¡T. n<˚ ù|s¡T‘√q÷, Væ≤+B˝À ªVüQ≈£îeT‘Y ø° »+>˘µ ù|]≥ nqTe~+#·ã&ç+~.

(#Û·Á‘·|ü‹)

2007

(jÓ÷–)

Courtesy: DarlingPrabhas.com – No 1 Prabhas fans site. Visit DarlingPrabhas.com and join the group at: facebook.com/groups/machoprabhas

60

- DECEMBER 2011


»dü+ e⁄{Ϻ|ü&˚ s¡÷|ü+, eT>∑{Ï$Tì #êfÒ ÄVü‰s¡´+‘√ Äs¡&ÉT>∑T\ ÄC≤qTu≤VüQ&ÉT Á|üuÛ≤dt. ¬sã˝ŸkÕºsY ø£èwüí+sêE yês¡düT&ç>± ªáX¯«sYµ‘√ dæ˙ s¡+>∑ Á|üy˚X¯+ #˚dæq Äj·Tq q≥q˝À ‘·qø£+≥÷ z Á|ü‘˚´ø£‘·qT düèwæº+#·Tø=ì dæ˙ $˙˝≤ø±X¯+˝À ª#Û·Á‘·|ü‹µ˝≤ <ä÷düT≈£îb˛‘·THêï&ÉT. ª_˝≤¢µ ˝≤+{Ï j·÷ø£åHé dæìe÷\πø |ü]$T‘·+ ø±≈£î+&Ü ª#·Áø£+µ ˝≤+{Ï q≥q≈£î ÁbÕ<Ûëq´eTTqï bÕÁ‘·˝À¢q÷, ª&Ü]¢+>˘µ ∫Á‘·+ ˝≤+{Ï Áù|eT ø£<∏ë ∫Á‘ê˝À¢q÷ ‘·q≈£î ‘êH˚ kÕ{Ï nì|æ+#·Tø=qï Á|üuÛ≤dt dæ˙ »Øï {≤©e⁄&é bÕsƒ¡≈£î\ ø√dü+....

(eTTHêï) e+o ô|’&ç|ü*¢ <äs¡Ùø£‘·«+

eVæ ≤ +∫q á ∫Á‘· + 2007 y˚T 2q $&ÉT<ä˝+’… ~. Ç*j·÷Hê ø£<∏ëHêsTTø£>± q{Ï+∫q á ∫Á‘êìï ~˝Ÿ sêE ì]à+#ês¡T.

2008|üP] (ãTõ® > ±&É T ) »>∑Hêï<∏é <äs¡Ùø£‘·«+

eVæ≤+∫q á ∫Á‘·+ 2008 y˚ T 23q $&É T <ä ˝ … ’ + ~. Á|ü u Û ≤ dt dü s ¡ d ü q Á‹wü eT÷&√kÕ] V” ≤ s√sTTHé > ± q{Ï + #· > ± ¬ø.j·Tdt.sêe÷sêe⁄ ì]à+#ês¡T. dü+»q eTs√ ø£<∏ëHêsTTø£>± q{Ï+∫+~. ø£˝… ø£åHé øÏ+>˘ &Üø£ºsY yÓ÷Vü≤Héu≤ãT Á|ü<Ûëq bÕÁ‘· b˛wæ + #ês¡ T . ø±>± á ∫Á‘· + ª≈£îeTs¡Hé s¡»ì s¡dæ>∑Héµ ù|]≥ ‘·$Tfi¯+˝À nqTe~+#·ã&ç+~.

2009<äs(_˝≤¢ ) yÓTVü≤sY s¡yT˚ wt ¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫q á

nõ‘Y q{Ï+∫>± 2007˝À $&ÉT<ä˝…’q ª_˝≤¢µ≈£î ‘Ó\T>∑T Øy˚Tø˘ á ∫Á‘·+. nqTwüÿ, q$T‘·\T ø£<∏ëHêsTTø£\T>± q{Ï+∫q á ∫Á‘êìï ¬sã˝ŸkÕºsY ø£èwüí+sêE ‘·q kı+‘· uÒqsY >√|æø£ècÕí eT÷Mdt˝À ì]à+#ês¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü á ∫Á‘·+˝À Á|ü<Ûëq bÕÁ‘· ≈£L&Ü b˛wæ+#ês¡T.

(@ø˘ ìs¡+»Hé) |üP] »>∑Hêï<∏é

<äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫q á ∫Á‘· + 2009 nø√º ã sY 29q $&ÉT<ä˝…’+~. u≤©e⁄&é uÛ≤eT ø£+>∑Hê s¡ H Í‘Y ø£ < ∏ ë HêsTTø£ > ± q{Ï + ∫+~. Ä~‘· ´ sêyé T ìsêà‘· . eTT≈£ î ˝Ÿ < ˚ y é , k˛q÷dü÷<é\T Á|ü<Ûëq bÕÁ‘·˝À¢ q{Ï+∫q á ∫Á‘êìøÏ u≤´+ø±ø˘, dæ«≥®sê¢+&é\˝À ¬ø¢Ìe÷ø˘‡ düìïy˚XÊ\T ∫Árø£]+#ês¡T.

2 0 1 0m.ø£s(¡TD≤ø£& Üs¡H]é <ä¢ +s¡Ùø£>‘·«˘ )+

∫Á‘êìøÏ @.ÄsY.¬sVü≤e÷Hé y˚Tq\T¢&ÉT õ.$.Á|üø±wt ≈£îe÷sY dü+^‘êqï+~+#ês¡T. Á|üeTTK ‘·$Tfi¯ q≥T&ÉT Á|üuÛÑT Á|üuÛ≤dt ‘·+Á&ç>± Á|ü<Ûëq bÕÁ‘· b˛wæ+#ês¡T. $eTs¡Ù≈£î\ Á|üX+¯ dü\q+<äT≈£îqï á ∫Á‘·+ u≤ø±‡|ò”düT ]ø±s¡T¶\qT ‹s¡>∑sêdæ+~.

2011 <ä($Tdü ºsY |üsYô|òø˘º) X ¯ s ¡ < ∏ é ¬ ø . <ä s ¡ Ù ø£ ‘ · « +

eVæ≤+∫q á ∫Á‘·+ 2011 @Á|æ˝Ÿ 22q $&ÉT<ä˝…’+~. Á|üuÛ≤dt düs¡düq ¬s+&√kÕ] ø±»˝Ÿ n>∑sê«˝Ÿ »‘·ø£{Ϻq á ∫Á‘·+˝À ‘ê|æ ‡ eTs√ ø£ < ∏ ë HêsTTø£ bÕÁ‘· b˛wæ+∫+~. eTTs¡∞yÓ÷Vü≤Hé, Á|üø±wtsêCŸ, ø£fi≤‘·|üdæ« ¬ø.$X¯«Hê<∏é\T Á|ü<Ûëq bÕÁ‘·\T b˛wæ+#ês¡T. ~˝Ÿ sêE ìsêà‘·. nã÷“] s¡ $ ø£ < ∏ ä q T n+~+∫q á ∫Á‘êìøÏ <˚$lÁ|ükÕ<é dü«s¡ø£\Œq #˚XÊs¡T.

s¬ ã˝Ÿ

eVæ≤+∫q á ∫Á‘·+ 2010 qè‘·´ <äsÙ¡ ≈£î&ÉT ˝≤¬sHé‡ sê|òTü y˚+Á<ä @Á|æ ˝ Ÿ 23q $&É T <ä ˝ … ’ + ~. <ä s ¡ Ù ø£ ‘ · « + eVæ≤düTÔqï á ∫Á‘·+˝À Á|üuÛ≤dt ∫Á‘·+ 2009 @Á|æ˝Ÿ˝À Á|ü u Û ≤ dt dü s ¡ d ü q ø±»˝Ÿ dü s ¡ d ü q ‘· eTHêï, Bøå±ùd<∏é\T »+≥>± $&ÉT<ä˝…’+~. ‘·$Tfi¯+˝À n>∑sê«˝Ÿ ø£<∏ëHêsTTø£>± q{Ï+∫q á q{ÏdüTÔHêïs¡T. - DECEMBER 2011 61


$ø£è‘· |ü+<∏ë˝À kÕ>∑T‘·Tqï

]j·÷*{°

c˛dt |æ

ˇø£|ü&ÉT f…*$»Hé ˇø£ düe÷#ês¡ e÷<Ûä´eT+>± e⁄+&˚~. Ç|ü&ÉT m+≥sYf…ÆHéyÓT+{Ÿ #Ûêq˝Ÿ‡ Çã“&çeTTã“&ç>± ô|]–b˛j·÷sTT. <ëì‘√bÕ≥T ns¡ú+|üs¡ú+˝Òì Áb˛Á>±eTT\T m≈£îÿyÓ’b˛j·÷sTT. ˇø£|ü&ÉT @+ sêeTj·÷´! Bs¡È+>± Ä˝À∫düTÔHêïe⁄!! n+fÒ @MT˝Ò<äT e÷ Ç+{ÏøÏ ô|’ø£|ü <˚ì‘√ y˚<ë›e÷ nì.. n+≥÷ kÕπ> eTq yê´bÕs¡ Á|üø£≥q\T |æ\¢\ qT+&ç ô|<ä›\ es¡≈£L düe÷#êsêìï #˚s¡y˚j·T≥+˝À düŒwüº‘· ø√˝ÀŒ≈£î+&Ü kÕπ>$. H˚&ÉT Á|ü‹ $wüj·T+˝Àq÷ eTq+ eTq |æ\¢*ï ô|+#·T‘·THêïe÷? ˝Òø£ ‘·T+#·T‘·THêïe÷? nqï≥T¢ ‘·j·÷s¡T #˚düTÔHêï+. Ç~ ˇø£ s¡ø£+>± ∫qï |æ\¢\ eTqdüT‡\øÏ eTq Á|üø£≥q\T dü+~Û+#˚ $wüu≤D≤˝Ò. yê´bÕs¡ Á|üø£≥q\øÏ |æ\¢\T ø°\Tu§eTà\T-ø±<äT ø±<äT.. ø°\ø£ yê´bÕs¡ edüTÔe⁄\sTTb˛‘·THêïs¡T.

\¢\‘√ Ä&ÉT‘·÷.. bÕ&ÉT‘·÷ n+≥÷H˚ bÕ≥\ b˛{°\øÏ #Ûêqfi¯fl˝ÀøÏ ˝≤– |ü Ø ø£ å \ THêï ˇ+{À¢ q\‘· > ± e⁄Hêï.. X¯øÏÔøÏ$T+∫ bÕ&É˝Ò≈£îHêï dæ<ä∆+ #˚ùddæ- ãT*¢‘Ós¡ MT<ä @&ç|æ+#˚dæ, ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T »&û®\ MT<ä m<äTs¡T ‹]–.. HêHê j·÷^ #˚ùddüTÔHêïπs! Çe˙ï n+‘· nedüs¡e÷! •ø£å y˚ùdÔ me] MT<Ój·÷´*. ìsê«Vü ≤ ≈£ î \ MT<ë? ‘· * ¢ < ä + Á&É T \ MT<ë? yê´bÕs¡+ ô|+#·T≈£îH˚+<äT≈£î ñs¡ø£\T y˚ùd kÕŒq‡sY @»+{Ÿ‡ MT<ë? >±¢eTs¡dt>± ø£ì|æ+#˚j·÷\H˚ ‘ê|üÁ‘·j·T+˝À Ä |æ\¢\øÏ y˚ùd eg<Ûës¡D nkÕ<Ûës¡D+>±, ndüÔe´düÔ+>±, n>∑eT´>√#·s¡+>± ‘·j·÷s¡e⁄‘√+~. ô|’ô|#·Tà uÀ\¶+‘· y˚Tø£|ü\T, *|tdæº≈£îÿ\T- n~ kÕ+Á|ü<ëj·T eg<Ûës¡D√ ˝Òø£ m≥÷ ø±ì y˚wüyÓ÷ ns¡ú+ ø±<äT. |æ\¢\T ej·TdüT≈£î ‘·>∑Z bÕ≥\T bÕ&ç‘˚ n+<ä+-#·+<ä+— ns¡ú+-|üs¡e÷s¡ú+. n˝≤ ø±≈£î+&Ü Hê ø=\‘·\T #·÷&ÉT— Hê≈£î eT÷&=∫Ã+~— |üHÓï+&√ @fÒ |ü$T≥ C≤sêÃq÷ ˝≤+{Ï$ bÕ&çdüTÔ+fÒ $ì á\\T y˚ùd Ä&çj·TqT‡... X¯uÛ≤wt nH˚ »&û®\T..

e⁄+≥T+~. Ä Áb˛Á>±eTT˝À Çø£ &Ü´qT‡\ $wüj·÷ìø=ùdÔ ]ø±]¶+>˘ &Ü´qT‡\ø£Hêï n<Ûë«qï+>± e⁄+≥THêïsTT. ndü\T Ç˝≤+{Ï Áb˛Á>±eTT\qT {ÏÄsY|æ πs{Ï+>∑T\ø√düy˚T #˚düTÔHêïs¡ì düŒwüºeTe⁄‘·T+~. ø£˙dü+ Ä Áb˛Á>±eTTì »&é® #˚ùd »&û®˝…’Hê á $wüj·T+˝À ø±düÔ ÁX¯<ä∆ eVæ≤ùdÔ u≤>∑T+≥T+<˚yÓ÷! eTs=ø£ #Ûêq˝Ÿ˝À n<˚<√-3 n+≥÷ ˇø£ &Ü´Hé‡ Áb˛Á>±yéT. Ä Áb˛Á>±+ »&ç®˝À¢ ˇø£πsyÓ÷ ª◊ \yé j·TTµ n+≥÷ eTT<äT\› es¡¸+ ≈£î]|æ+#·≥+, $T–*q yês¡T <ëìøÏ #·|üŒ≥T¢ ø=≥º≥+ dü<äs¡T j·÷+ø£s¡T, Ábı&É÷´düsY $∫Á‘·yÓTÆq yê#·ø£+‘√ yê´U≤´ì+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+~. Ç+‘·es¡≈î£ z¬ø. ø±ø£b˛‘˚ Ä c˛˝À bÕ˝§ZH˚ &ÜHé‡ e÷düsº ‡Y yêfi¯flH˚ yÓT+≥sY‡ nì ≈£L&Ü n+{≤s¡ì #Ó|ü⁄Ô+{≤s¡T. yês¡T ˇø£]MT<ä ˇø£s¡T ô|<ä›ô|<ä›>± ns¡T#·Tø√e≥+, yê] øÏ ‘√&ÉT »&ç®\T ns¡e≥+, ø£+≈£L¢»Hé>± Ä c˛ ôVAdtº #˚ùd j·÷+ø£sY ø£yTé Ábı&É÷´düsY nH˚ >¬ ≥e⁄{Ÿ\T #·÷düT+Ô fÒ m+<äTøÏ˝≤+{Ï |ò”≥T¢ #˚düTÔHêïs√ ns¡ú+ø±<äT. Ä &Ü´Hé‡ c˛\øÏ, Ä bÕ≥\ ø±s¡´Áø£e÷\øÏ yÓ÷dtº ¬sôdŒ¬øº&é dæ+>∑sY‡, &Ü´Hé‡ e÷düºsY‡, ¬s’≥sY‡, q{°q≥T\T »&û®\T. Ms¡T m˝≤ ˇ|üø=ì Vü‰»sö‘ês¡qï~ yê] $»„‘·πø e~˝Òj·÷*‡q $wüj·T+. Bìø£Hêï mø£ÿ&√ bı≥ºø√dü+ »]π> ]ø±]¶+>˘ &Ü´qT‡\T #·÷|æ+#˚ùdÔ qj·T+ ø£<ë! n~ ‘·|ü. Ä ‘·|ü #˚ùdÔ ˝≤؃\T s¡TTò[|ækÕÔs¡T. Ç~ ˇ|ü.

n+≥÷ #Ûêq˝Ÿ‡ e÷πsÃkÕÔ+. n˝≤π> ‘ê´>∑sêj·T ø£è‘·T\T, nqïe÷#ês¡´ ø°s¡Ôq\T, ø£sêí≥ø£ dü+^‘·+ ˝≤+{Ï$ $ì|æ+∫Hê eT÷´õø˘ ø±¢ôddt ù|]≥ @<√ ªyêøÏ+>˘µøÏ yÓ[flq≥T¢ yÓ[fl edüTÔ+{≤+. Çy˚MT e<ä›qTø√ø£b˛e≥+ ø=+#Ó+ Vü≤eTàj·T´.. nqT≈£îH˚ dü+>∑‘˚ eT]. ø±ø£b˛‘˚ |æ\¢˝ÀÔ mø˘‡|ü]yÓT+≥˝Ÿ &Ü´Hé‡\T— |òüP´»Hé eT÷´õø˘ MT<ä Á|üj÷Ó >±\÷ #˚sTTùdÔ Wsê! nì|æ+#·e#·Tà ø£<ë.. ñVüA.. e÷≈£î ¬ø’|ü⁄ bÕ≥˝Ò ø±yê* n+≥THêïs¡T. <˚ì¬ø’Hê Vü≤<äT› eTTK´+- Á|ü‹ ˇø£ÿ]ø° Vü≤<äT›<ë{Ï e´eVü≤]+#·≥+, Vü≤<äT› MT] Á|üe]Ô+#·≥+, ø£≥Tºu≤≥¢eT<Û´ä ø=≥Tº$T{≤º&çb˛e≥+ ø£Hêï düT\uÛÑyÓTÆq |üì- n+<äTπø ø=~›>± f…+|üsY \÷CŸ ◊Hê... ø±düÔ ø√|ü+ ô|]–Hê.. n\ y√ø£>± |ü*øπ $, n‹ düTHêj·÷dü+>± ô|–˝Ò$ Ä e÷≥˝Ò..! ø±˙ Vü≤<äT›\T+&É≥+ e\¢ n$ ãj·T≥|ü&Ée⁄. n~ nìï dü+<äsꓤ\≈£î e]ÔdüTÔ+~. Ä e÷Á‘·+ Ä˝À∫+#·T≈£îì ns¡+ú #˚dTü ø√>∑\ Ç+–‘·C≤„q+ e⁄+fÒ ø±s¡´Áø£e÷\T #·÷&ÉeTT#·Ã≥>±, $qkı+|ü⁄>± e⁄+&˚+<äT≈£î neø±XÊ\T yÓT+&ÉT. @<Ó’Hê #Ó*¢b˛‘·T+~ nqT≈£î+fÒ n~ $H√<ä+ ù|]≥ »]π> ndüV≤ü ´ e´eVü‰s¡yT˚ .

Ç$ ˇ¬ø‘·sÔ TT‘˚.. |æ\\¢ ‘√ ªÄ≥µ n+≥÷ >∑+‘·T˝ÒsTT+#·≥+(Çø£ÿ&É) ø=+&=ø£#√ ‘Ó‘’ ø· ÿ£ ˝≤&çq yês¡+‘ê »&û\® T. eTs=ø£ ø=‘·Ô b˛ø£&É\T, Á|üjÓ÷>±\T, $<˚o #ÛêHÓfi¯fl rs¡Tì &Ü´Hé‡ Áb˛Á>±eTTøÏ j·÷+ø£]+>˘ #˚ùd j·÷+ø£sY $∫Á‘· dü + Á|ü < ëj· T qè‘ê´\T ø£ < ∏ ä ø ˘ , ø£ < ∏ ë ø£ [ , eTDÏ | ü ⁄ ], nqTø£]+#ê\H˚ Á|üj·T‘êï\÷ n˙ï ø£*dæ düèwæº+#·ã&˚ eg<Ûës¡D‘√, ãVüQ $∫Á‘·yÓTÆq Vü‰euÛ≤yê\‘√ uÛ≤wüqT uÛÑs¡‘·Hê≥´+ Çe˙ï @Hê&√ n≥¬øøÏÿb˛j·÷sTT- Ç$ ô|’‘·´ Á|üø√bÕ\≈£î #·s¡eT^‘·+ bÕ&Ü*. K÷˙ #˚dü÷Ô nqedüs¡+>± qe⁄«‘·÷, uÛÀs¡TeTì @&˚Ãdü÷Ô mø£ÿ&√ C≤rj·T #Ûêq˝Ÿ‡˝À ‘·fi¯ó≈£îÿeTHêï... u≤uÀjYT 62

- DECEMBER 2011


ªVü‰´|”&˚dtµ ‘Ó\T>∑T ‘Ós¡ô|’øÏ yÓTs¡T|ü⁄˝≤ <ä÷düTø=∫Ãq V”≤s√

LETTERS TO THE EDITOR

ìœ˝Ÿ. Ä dæìe÷ ‘·sê«‘· ªn+øÏ‘Y |ü\¢$ n+&é Áô|ò+&釵, ªj·TTe‘·µ, ªø£fi≤esY øÏ+>˘µ, ªz+ XÊ+‹µ, ªÄ\dü´+ neTè‘·+µ ˝≤+{Ï dæìe÷\‘√ yÓ+&ç‘Ós¡ô|’ ì\<=≈£îÿ≈£î+≥Tqï ìœ˝Ÿ ‘êC≤>± #˚düTÔqï ∫Á‘·+ ªM&ÉT ‘˚&ܵ. nsTT‘˚ á j·TTe V”≤s√ Ç{°e\ eT<ä´+ ùd$+∫ Å&Ó’$+>˘ #˚dæq πødüT˝À b˛©düT\≈£î |ü≥Tºã&ܶ&ÉT. q>∑s¡+˝À m≈£îÿyÓ’q j·÷øχ&Ó+≥¢ <äècÕº´ j·÷øχ&Ó+≥¢≈£î eT÷\ø±s¡D+ eT<ä´+ eT‘·TÔ˝À yêVü≤Hê\T q&É|ü&É+ ˇø£ ø±s¡DeTì >∑T]Ô+∫q b˛©düT\T eTTeTàs¡+>± ‘·ìU°\T #˚|ü{≤ºs¡T. á Áø£eT+˝À 11.11.11 ns¡úsêÁ‹ ìœ˝Ÿ b˛©düT\≈£î |ü≥Tº|ü&É≥+ »]–+~. ìœ˝Ÿ≈£î ø√s¡Tº dü+e‘·‡s¡+ bÕ≥T n‘·ì Å&Ó’$+>˘ ˝…’ôdqT‡qT düôdŒ+&é #˚j·T≥+‘√ bÕ≥T, s¡÷.2600 »]e÷Hê $~Û+∫+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À ø√s¡Tº rs¡TŒô|’ düŒ+~+∫q ìœ˝Ÿ- ‘·qT ‘·|ü#˚XÊqì, ø√s¡Tº Ä<˚XÊ\ qT •s¡kÕ eVæ≤kÕÔqì, dü+e‘·‡s¡+ bÕ≥T Å&Ó’$+>˘≈£î <ä÷s¡+>± e⁄+≥÷ •ø£åqT nqTuÛÑ$kÕÔqì ‘Ó*bÕs¡T. q≥T&ç>±, u≤<Ûä´‘·>∑\ bÂs¡T&ç>±, kÕ{Ï j·TTe‘·≈£î Ä<äs¡Ù+>± e⁄+&Ü*‡q ‘êqT ‘ê– Å&Ó’yé #˚dæq+<äT≈£î dæ>∑TZ|ü&ÉT‘·THêïqì, Ç|üŒ{Ï qT+∫ eT<ä´+ ùd$+#·&É+ e÷H˚kÕÔqì #Ó|üŒ&É+ $X‚wü+. n+‘˚ø±≈£î+&Ü j·TTe‘·qT eT+∫ e÷s¡Z+˝À q&ç|æ+#˚ ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ #·Ts¡T≈£î>± bÕ˝§Z+{≤qì, eT<ä´+ e÷ìŒ+#˚+<äT≈£î ‘·q e+‘·T düVü≤ø±s¡+ n+~kÕÔqì, eT<ä´+ ùd$+∫ yêVü≤Hê\T q&É|ü≈£î+&Ü ìs¡«Væ≤+#˚ ø±s¡´Áø£e÷\ Á|ü#ês¡+˝À bÕ˝§Z+{≤qì #ÓbÕŒs¡T. eTT+<äT ‘·|ü #˚j·T&É+... Ä ‘·sê«‘· ]j·T˝…’CŸ nsTT Ä ‘·|üqT eTs=ø£s¡T #˚j·T≈£î+&Ü n&ÉT¶|ü&É&É+... ì»+>± M&ÉT eT+∫ ‘˚&Ü >±&ÉT.

dæìe÷ ˝Àø£+˝À s¡+>∑T s¡+>∑T\ |üÁ‹ø£ ª{≤©e⁄&éµ. H˚{Ï |üÁ‹ø±˝Àø£+˝À nìï |üÁ‹ø£\qT ‘·\<äH˚ï |üÁ‹ø£ ª{≤©e⁄&éµ. {≤©e⁄&é q÷´dt, ]eP´, Á|æeP´, ˝§πøwüHé, {≤|t-10, ôdø˘‡ n+&é ôdø’ ±\J j·TTe‘·≈î£ e÷s¡<Z sä Ù¡ ø£+>± e⁄HêïsTT.

ø±fi¯Vü≤dæÔ yÓ+ø£≥ X‚wü–]sêe⁄, @.¬ø.q>∑sY, HÓ\÷¢s¡T.

Hê>∑ # Ó ’ ‘ · q ´ eTTK ∫Á‘· + ‘√ e∫Ãq ª{≤©e⁄&é µ qe+ãsY d ü + ∫ø£ #· ÷ &É eTT#· à ≥>± e⁄+~. eT+∫ ø±«*{°‘√ n+~düTÔHêïs¡T. Bìï˝≤π> ø£+{Ïq÷´ #˚j·T+&ç. á |üÁ‹ø£ |òæ˝Ÿàù|òsYqT >∑Ts¡TÔ≈£î ‘Ók˛Ô+~. ∫{Ÿ#ê{Ÿ˝À ø£èwüíe+o Ç+≥s¡÷«´ u≤>∑T+~. ndæà‘êdü÷<é bò˛{À\T e÷s¡«˝…dt>± e⁄HêïsTT. bòÕ´wüHé˝À V”≤s√, V”≤s√sTTHé\T dü÷|üsY>± e⁄Hêïs¡T. ø±ø£b˛‘˚ yêfi¯¢ bò˛{À\ ÁøÏ+<ä ù|s¡T¢ y˚ùdÔ u≤e⁄+≥T+~.

{Ï.sê+Á|ükÕ<é, H˚‘êJ q>∑sY, Ábı<äT›≥÷s¡T


My CHOICE QUIZ 1

COMPETET ON 2

3

d ary B RTHDAYS EXCLUS VE 4

5

#Ó|üŒ+&ç #·÷<ë›+! 1. á ∫*|æ ø£fi¯fl ∫qï~ mes¡T? 2. meØ n+<ä>±&ÉT? 3. q\¢ ø£fi¯¢CÀ&ÉT˝À+∫ rø£åD+>± #·÷düTÔqï<Óes¡T? 4. á düìïy˚X¯+ @ ∫Á‘·+˝Àì~? 5. áj·TH=ø£ dæìe÷{ÀÁ>±|òüsY. áj·Tq ù|πs$T{À #Ó|üø√+&ç?

Quiz (

< Q U I Z & CO M P I TAT I O N > < Q U I Z & CO M P I TAT I O N >

$CÒ‘·\T

qe+ãsY dü+∫ø£ ª#Ó|üŒ+&ç #·÷<ë›+!µ $CÒ‘· ¬ø.n_Ûõ‘Y, $»j·Tyê&É qe+ãsY dü+∫ø£ &Ó’˝≤>˘ ø±+f…dtº˝À m+|æø£sTTq ñ‘·ÔeT ø±´|ü¸Hé

>>> #ê¬ø¢{Ÿ ‹+≥Tqï á uÛ≤eT >√|”#·+<éì @+ #Ó|æŒ q$«k˛Ô+<√...!? e÷≈£î u…dtº &Ó’˝≤>˘ sêdæ |ü+|ü+&ç.. –|òtº bÕ´ø˘ n+<äTø√+&ç. <<< 64

- DECEMBER 2011

˝Òeee÷à ‘·©¢...e÷ Ä$&É #·÷ùdÔ ø=+|ü eTTqT>∑T‘·T+~. $CÒ‘· :

$.sêC≤sê+, ø£&É|ü Address: KAARTHIK MEDIA & ENTERTAINMENT Plot No: 445/2 Road No 20, Jubilee Hills, Hyderabad – 500033, email: editor@tollywoodmag.com


trade GUIDE My CHOICE QUIZ COMPETET ON d ary B RTHDAYS EXCLUS VE

y˚Tì $s¡T|ü⁄\‘√ eT‘ÓÔøÏÿdüTÔqï eTT<äT›>∑TeTà\T

!

eT‘ÓÔøÏÿdüTÔqï á eTT<äT›>∑TeTà˝À¢ MT≈£î q∫Ãq eT>∑Te mes√ e÷≈£î sêj·T+&ç. --------------------------------------------------

ˇø£ dü+e‘·‡s¡+ {≤©e⁄&é düu`Ádæÿ|ü¸Hé ¬>\T#·Tø√+&ç.

Address: KAARTHIK MEDIA & ENTERTAINMENT Plot No: 445/2 Road No 20, Jubilee Hills, Hyderabad – 500033 email: editor@tollywoodmag.com

qe+ãsY dü+∫ø£ $CÒ‘·: ¬ø.s¡M+Á<äu≤ãT q÷õM&ÉT, ø£ècÕíõ˝≤¢. - DECEMBER 2011 65


COMPETET ON d ary B RTHDAYS &çôd+ãsY HÓ\ Á|ü‘˚´ø£‘· MT≈£î ‘Ó\TkÕ? eTVü‰q{Ï kÕ$Á‹, Á|üU≤´‘· ∫Á‘·ø±s¡T&ÉT, <äs¡Ù≈£î&ÉT u≤|ü⁄, dü÷|üsYkÕºsY s¡»˙ø±+‘Y, düVü≤»q{Ï »j·TdüT<Ûä\T |ü⁄{Ϻ+~ á HÓ\˝ÀH˚. EXCLUS VE DECEMBER ô|’q Á|ükÕÔ$+∫q yêπs ø±≈£î+&Ü á HÓ\˝À m+‘√eT+~ eTVü‰qTuÛ≤e⁄\T »ìà+#ês¡T. yês¡+<ä]ø° »qà~q

DIARY

01

X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T. e÷qyê[ø√dü+ ‘·q J$‘êìï ‘ê´>∑+#˚dæq @düTÁ|üuÛÑTe⁄ »ìà+∫+~ á HÓ\˝ÀH˚. á HÓ\˝À $&ÉT<ä\ j˚T´ ô|<ä› ∫Á‘ê\‘√ HÓ\ eTT+<äT>±H˚ &çôd+ãs¡T≈£î dü+Áø±+‹ XÀuÛÑ e∫Ã+<äì #Ó|üŒe#·TÃ.

02

B.Nagi Reddy (actress) jayanthi

07

Savitri

(actor) jayanthi

Devivara prasad

12

08 13

(actor)

Nutan prasad P.Babu Rao(producer)

17

Venkatesh (actor) D.V.S.Raju (producer) Lakshmi (actress)

18

Sneha Ullal (actress)

Suryakantham (actress) vardhanthi

Jaya Sudha (actress)

21

22

Tamanna

Jayamalini

Madhavapeddi Satyam vardhanthi

23

26

27

B.Narasinga rao (actor) director Savitri (actress) vardanthi

09 14

Narra venkateswara rao (actor) vardanthi

- DECEMBER 2011

Samira Reddy (actress)

19

15 Bapu (director)

20

24

25

(actress, producter)

Suhasini (actress) Nagma (actress)

Suresh Babu (producer) C.Krishnaveni (actress, producter) vardhanthi

28

10 Sujatha (actress)

Bhanumathi

(actress)

05

(Singer) jayanthi

Rajinikanth (actor)

66

Ghantasala

(producer) vardhanthi

L.R.Eswari (singer)

(producer)

(actress)

T.Trivikrama rao

Silk smitha

06

16

04

(producer) jayanthi

Shavukaru janaki(actor)

11

03

29

kamalakara kameswara rao jayanthi

Pingali (actor) jayanthi

30 vishnuvardhan (actor) vardanthi

chittoor Nagaiah (actor) vardanthi


If suffering brought wisdom, the dentist's office would be full of luminous ideas. You Dit it!

By getting your teeth checked on a regular basis, you can decrease the chances of having cavities and work done to repair your teeth.

5 Reasons to visit

1. Excellent oral Diagnostic. 2. Ultra Modern Hygienic. 3. 98% Patients join with us. 4. A family & Friendly relationship. 5. Q3 Service(Qualify - Quickly - Quality)

Dental Guard makes teeth strong & shiny

Now @ Himayathnagar www.positivedental.com

Advanced Oral Clinic

SBI, Kavuri Hills, Hyd - 83. : Opp: Madhapur 040 64531002, 9248041001 HIG, MRO lane, Dharmareddy Colony, : 203, K.P.H.B. Hyd - 72. 040 -23151103, 9290901003 Leela Nilayam, Behind RTC Bus Stop, : 22/A, S.R.Nagar Hyd - 38. 040 23700103, 9391116660 Opp: Minarva Coffee Shop,1st floor, Zee Himayathnagar : Plaza, Hyd - 29.040 - 66781002, 9246211006

92480 41001


Tollywood Magazine December - 2011  

Tollywood Magazine December - 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you