Page 1

¿ WHAT DOES THE MOON TASTE LIKE ?

¿A QUE SABE A LÚA?


W H AT D O E S T H E M O O N T AS T E L I K E ? ( M ic h a e l G re g n ie c )

¿A Q U E SA B E A LÚA? (M ic h a e l G r e jn ie c )

T h ere w as a lo t o f tim e th at th e an im als w ere w o n d erin g to w h at th e m o o n tasted lik e. It w as sw eet o r salty? A t n igh t, th ey lo o ked an xio u s at th e sk y. T h ey stretch th e n eck , th e legs an d th e arm s tryin g to catch h er. It w as im p o ssib le!! A n d ev en the b iggest an im al co u ld n’t to u ch it. O n e d ay, th e sm all to rto ise d ecides to clim b to th e h ighest m o u n tain to b e ab le to arriv e to th e m o o n . F ro m th ere ab o v e u p th e m o o n w as m o re n earb y b u t it w asn ’t en o u gh , an d th e to rto ise co u ld n ’t to u ch it. T h en sh e called to th e elep h an t. “ I f y o u r i s e t o m y b a c k i t ’s p o s s i b le t h a t w e a r r i v e t o h e r .” T h e m o o n th o u gh t th at it w as a gam e. A n d w h en th e eleph an t ap p ro ach ed h er, sh e m o v ed aw ay a b it, an d lik e th e elep h an t co u ld n ’t

H a b ía m o ito te m p o q u e o s a n im a is a n d a b a n a m a tin a r a q u e s a b ía a lú a . ¿ E ra d o c e o u s a lg a d a ? S ó q u e ría n p ro b a r u n a n a c o p e q u e n o . P o la s n o ite s , m ira b a n a n s io s o s p a ra o ceo. E s ta rric á b a n s e e e s tira b a n o p e s c o z o , a s p e rn a s e o s b ra z o s , te n ta n d o c o lle la . E ra to d o e n b a ld e , e m e s m o o a n im a l m a is g ra n d e n o n fo i q u e n d e to c a la . U n b o d ía , a p e q u e n a ta rta ru g a d e c id iu s u b ir á m o n ta ñ a m á is a lta p a ra a s í p o d e r c h e g a r á lú a . D e s d e a lá a rrib a , a lú a e s ta b a m a is p re to ; p e ro , a ín d a a s í, a ta rta ru g a n o n p u id o to c a la . E n tó n , c h a m o u p o lo e le fa n te . “ Se subes e n rib a do m eu lo m b o , s e g u ro que lle a c h e g a m o s á lú a ” . P e ro a lú a p e n s o u q u e se tra ta b a d u n x o g o . E , c o n fo rm e o e le fa n te s e a c h e g a b a , e la a rre d o u s e u n pouco. C o m o o e le fa n te n o n p u id o to c a r


to u c h th e m o o n , h e w en t to c a ll th e g ira ffe . “ I f y o u ris e to m y lo in , p ro b a b ly w e re a c h it.” a p p ro a c h e d h e r, sh e m o v e d a w a y a b it, a n d lik e th e e le p h a n t c o u ld n ’t to u c h th e m o o n , h e w en t to c a ll th e g ira ffe . “ I f y o u ris e to m y lo in , p ro b a b ly w e re a c h it.” B u t w h e n th e m o o n sa w th e g ira ffe , sh e w e n t u p a b it m o re a n d th e g ira ffe , in sp ite o f stre tc h in g th e n e c k , n e ith e r sh e re ac h e d th e m o o n . A n d sh e c a lle d to th e z e b ra . “If y o u p u t o v e r m e , m ay b e w e a rriv e d c lo s e ly h e r.” T h e m o o n lik e d th e g a m e a n d w e n t u p a b it m o re a g a in . T h e z e b ra stra in e d v e ry m u c h b u t sh e c o u ld n ’t to u c h th e m o o n a n d sh e c a lle d th e lio n . “ I f y o u ris e to m y lo in , p ro b a b ly w e a rriv e d to th e m o o n .” A n d w h e n th e m o o n sa w th e lio n , sh e se p a ra te d a n o th e r little . N e ith e r th is tim e th e y a c h ie v e d th e m o o n a n d th e y c a lle d to th e fo x .

á lúa, foi cham ar pola jirafa. “ Se t e s u b e s n o m e u lo m b o , c o n s e g u iré m o lo , s e g u r o ” . A o ver á xirafa, a lúa subiu algo m ais. E a xirafa, m alia estira-lo pescozo, tam pouco acadou o seu propósito. E cham ou pola cebra. “ Se s u b e s e n rib a d o m e u lo m b o , a o m e llo r p o d e m o s c o lle la ” ; díxolle. A cebra subiu enriba da xirafa, e esforzouse m oito, m oito, pero a lúa colléralle gusto ao xogo e volveu subir outro chisco. A cebra tam pouco puido tocar á lúa. E cham ou polo león. “ Se s u b e s e n rib a d o m e u lo m b o , s e g u ro q u e a c o lle m o s ” C ando avistou ó león, a lúa apartouse de novo, un anaco. E ntón o león cham ou pola raposa.


“ I f y o u r i s e t o m y l o i n , w e ’l l g e t it, s u re , s a id th e lio n .” W h e n th e m o o n sa w th e fo x , sh e w e n t u p a b it a g a in . It w a s n e c e ssa ry v e ry little to a rriv e , b u t th e y w e re n ’t e n o u g h . A n d th e fo x c a lle d to th e m o n k e y . “ I t ’s s u r e t h a t w e ’l l g e t i t t h i s tim e . C o m e o n ! R is e o n m e .” T h e m o o n sa w th e m o n k e y a n d m o v e d a w ay a ga in . T h e m o n k e y a lre a d y c o u ld sm e ll h e r, b u t h e ca n ’t to u c h h e r. A n d h e c a lle d th e m o u se . “ R is e to m y lo in . Y o u w ill s e e , w e ’l l g e t i t . ” T h e m o o n sa w th e m o u se a n d th o u g h t: “ T h is s m a ll a n im a l w ill n o t b e a b le to c a tc h m e .” A n d lik e th e m o o n w a s sta rtin g g e ttin g b o re d w ith th e ga m e , sh e re m a in e d w h e re sh e w a s. T h e n th e m o u se to u p o v e r th e to rto ise , o v e r th e e le p h a n t, o v e r th e g ira ffe , o v e r th e z eb ra , o v e r th e lio n , o v e r th e fo x , o v e r th e m onkey and… Ñ A M …

“ Se g u ro q u e e s ta v e z s í q u e o c o n s e g u im o s . Sú b e te a o m e u lo m b o , a xiñ a ” . T a m p o u c o e sta v e z c o n se g u iro n o s a n im a is to c a r a lú a ; a sí q u e a ra p o sa c h a m o u p o lo m o n o . “ Se g u ro que a g o ra o c o n s e g u im o s . Va m o s , sube e n rib a d e m in ” . A lú a , a o v e r a o m o n o , c o m e n z o u a e sv a e c e rse m á is e m á is. E iso q u e o s a n im a is e sta b a n a g o ra ta n c e rc a , q u e , o m o n o , x a p o d ía a ta c h e ira la . P e ro d e to c a la , N IN FALAR. E n tó n , o m o n o c h a m o u p o lo ra to . “ S u b e e n rib a d o m e u lo m b o . E s ta v e z c o n s e g u iré m o lo , xa o v e rá s ” . A lú a , a o v e r a o ra tiñ o p e n so u : “ B a h , s e g u ro q u e u n a n im a l ta n p e q u e rre c h o n o n m e a lc a n z a ” A d e m a is, x a e m p e z a b a a e sta r u n p o u c o a b u rrid a d e a q u e l x o g o , e q u e d o u se o n d e e sta b a . E n tó n , o ra tiñ o su b iu p o r e n rib a d a ta rta ru g a , d o e le fa n te , d a x ira fa , d a c e b ra , d o le ó n , d a ra p o sa , d o m o n o , e ...Ñ A M …


Of the toothed one, he started a chunk of the moon. He savoured it, and late he was given a bite to the monkey, to the fox, to the lion, to the zebra, to the giraffe, to the elephant, to the tortoise. And, then the moon tasted like one thing the animals loved the most. This night, they slept all together. The fish, that saw everything, didn’t understand anything and he said: “So m u c h e ffo rt to arriv e to th e m o o n , th e re in th e s ky ! T h e y w o n ’t s e e th at h e re d o w n , in th e w ate r, th e re is o n e m o re n e arb y ?” And the fish gave a morsel to her. “Aaaggg!! What a disgusting taste!” The things we get easily, they aren’t so satisfactory as those who get by effort. With cooperation and effort we can get everything, even the moon.

pegoulle un mordisquiño á lúa. Despois, deulle un bocado a cada un dos animais que lle axudaran a consegui-lo seu propósito. E a lúa sóubolle talmente a aquilo que mais lles gustaba a cada un deles. Aquela noite, durmiron todos moi xuntiños. O peixe, que o vira todo dende o mar, non entendía nada, e pensou: “ Va ic h e b o a ! T a n to e s f o rzo p a ra c o lle r a lú a a lá a rrib a , n o c e o . ¿E q u e n o n v e n q u e a q u í a b a ixo , n a a u g a , h a i u n h a m o ito m á is p re tiñ o ?” E o peixe pegoulle unha dentada á lúa, pero PUAGGGGG…Esta vez sóubolle a raios. ¿E sabedes por que? Porque as cousas que se consiguen sen traballo, non saben igual. Con esforzo e colaboración, poderedes conseguir calquera cousa que vos propoñades, incluso A LÚA.


Conto de Michael Gregniec, contado o 29-10-08

Profile for toleo porler

A que sabe a lúa  

Contaconto celebrado no CEIP Amaro Refojo en outubro de 2008

A que sabe a lúa  

Contaconto celebrado no CEIP Amaro Refojo en outubro de 2008

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded