Page 1

2009- 2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İZCİLİK FAALİYETLERİ PROGRAMI VE GENEL AÇIKLAMALARI İzcilik çalışmalarının yasal dayanağı: İzcilik çalışmaları 16 Mayıs 1992 gün ve 21230 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları İzcilik Yönetmeliği’” Talimatlar ve ilgili Genelgeler kapsamında yürütülmektedir. İzciliğin amacı: Çocuk ve gençleri; Atatürk ilkelerine bağlı, demokratik, lâik, sosyal ve hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza dek yaşatmayı ve yüceltmeyi kendisine ilke edinmiş, millî ve manevi değerlerimizi benimseyen, koruyan, geliştiren ve güçlendiren, Tanrıya, vatana, kendine ve başkalarına karşı görevlerini bilen iyi insan iyi yurttaş olarak yetiştirmektir. Çocuk ve gençler, izcilik eğitim çalışmalarını aşağıda belirtilen basamaklar da gerçekleştirirler. 1- Küçük İzci Basamağı (küme) : ( 7- 11 yaş gurubu) 2- İzci Basamağı (oymak) : (11- 15 yaş gurubu) 3- Ergin İzci Basamağı (ocak) : (15- 19 yaş gurubu) Daire Başkanlığının izcilik faaliyetleri A- Kamp ve yürüyüşler, B- Kurslar, C- Seminer ve toplantılar, Ç- Topluma hizmet çalışmaları, İZCİ KAMP VE YÜRÜYÜŞLERİ Çocuk ve gençlerin fiziksel, ruhsal, zihinsel ve sosyal gelişimlerine olumlu katkı sağlamak amacıyla, sınıf çalışmalarında öğrendikleri bilgileri açık hava ve doğa şartları içerisinde oba ruhu ile yaparak ve yaşayarak geliştirdikleri, dostluk, kardeşlik, arkadaşlık duygularını ve öz güvenlerini pekiştirdikleri çadır veya tesiste barınmalı olarak yapılan etkinliklerdir. KURSLAR Üniteler için, izciler arasından öbekbaşı, obabaşı, ekipbaşı ile ünite kurmak için gerekli olan; izci lideri, kümebaşı, oymakbaşı, ocakbaşı ve tahta işaretli lider ihtiyacını karşılamak, izci ve izci liderlerine yönelik olarak gelişimin sürekliliğini sağlamak amacı ile düzenlenen etkinliklerdir. SEMİNER VE TOPLANTILAR İzci ve liderlerin gelişim ve verimliliğini sürekli kılmak için bilgi, beceri ve tecrübelerini artırma amaçlı faaliyetlerdir. TOPLUMA HİZMET ÇALIŞMALARI Küçük izci, izci ve özelliklede ergin izcilerin toplum yararına gerçekleştirdiği faaliyetlerdir.


GENEL AÇIKLAMALAR 1- Bakanlığımızın talimat ve genelgesi doğrultusunda kamplara, tescili yapılmış ünitelerin izci ve liderleri katılacaktır. Lider Eğitimcisi, yardımcısı ve tahta işaretli lider ile ilgili faaliyetlerde, daha önce branş kursu görmüş olup branş değiştirmek isteyenlerde, liderlik temel kursu sertifikası zaman aşımından dolayı iptal edilip bu yıl branş kursuna katılmak isteyenlerde ünite çalıştırıyor olma şartı aranmaz. 2- Son başvuru tarihinden sonra yapılacak müracaat ve istekler dikkate alınmayacaktır. 3- Faaliyetlere başvurduğu halde (mazeretsiz olarak) katılmayan ünite liderleri hakkında gerekli soruşturma yapılacaktır. 4- Tüm faaliyetlerde izci ve izci liderleri mutlaka izci üniforması giyecektir. 5- Faaliyetlere eş-çocuk-akraba ve misafir götürülmeyecektir. 6- İzci üniforması ve diğer izcilik malzemelerini üreten veya satan gerçek veya tüzel kişiler, Bakanlığa bağlı Gençlik ve İzcilik Eğitim Tesisleri ile illerde yapılan kamp, kurs, seminer ve benzeri izcilik etkinlikleri sırasında tanıtım veya satış yapabilmek için, Bakanlıktan yazılı izin alacaklardır. Bakanlıktan yazılı izni bulunmayan veya belgesini ibraz edemeyen gerçek ve tüzel kişilere, tesis müdürleri ile kamp, kurs ve seminer yöneticilerince tesis ve kamp alanında satış veya tanıtım izni verilmeyecektir. 7- Bakanlık faaliyetlerine tanıtım ve pazarlama yapan kişiler, kesinlikle izci üniforması giyemeyecek ve faaliyetlere katılmayacaklardır. İZCİLİKLE İLGİLİ OLARAK İL / İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER 1- Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında izcilik etkinlikleri, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin gözetim ve denetimi altında 16 Mayıs 1992 gün ve 21230 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “ Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları İzcilik Yönetmeliği “ ve 11 Aralık 1998 gün ve 23550 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “ Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları İzcilik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik “ İzci Kampları, İzci Lideri Yetiştirme Kursları, İl ve İlçe İzci Kurulu Çalışma Talimatı ile 2009/22 sayılı Genelge hükümleri doğrultusunda yürütmek, 2- Özel ve resmi tüm okullarda en az bir izci ünitesinin açılması sağlanacaktır. 3- İzci ünitelerinin; hafta sonu, yılsonu, mahallî, bölgesel ve millî kamplar ile millî ve mahallî kurtuluş günlerine katılmaları, ağaç dikim kampanyaları ve gezi düzenlemelerini sağlamak, 4- İzci ve izci liderlerinin doğal çevrenin koruması ve küresel ısınma konularında araştırma yapmalarını ve projeler uygulamalarını teşvik etmek, 5- Engelli öğrencilere yönelik olarak izci ünitelerinin kurulmasını sağlamak, 6- İl ve ilçe sınırları içinde bulunan izci evlerinin bakım ve onarımları ile kullanılmayan okul binalarının izci evi olarak kullanıma açılmasını sağlamak, 7- Yeni kurulan üniteler ile önceden kurulmuş ünitelerin tescil işlemlerinin Bakanlıkça belirlenen esaslara göre gerçekleştirilmesini sağlamak, 8- İl ve ilçelerde, izci liderlerinden kurulan Arama Kurtarma İzci Birliklerine (AKİB) donanım temini için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, 9- İzci lideri yetiştirme kurslarında (LTK) başarı gösteren öğretmenlerin izci ünitesi kurmalarını teşvik etmek, 10- Ünitelerinin çalışmalarına rehberlik etmek ve denetimlerini sağlamak. 11- Çocuk ve gençleri; sigara, alkol, uyuşturucu madde bağımlılığı, kumar, şiddet olayları ve benzeri olumsuz davranış ve alışkanlıklardan korunmak için izcilik faaliyetlerine ve çalışmalarına yöneltmek,


12- Ekip başı ve obabaşı kursları açılmasını sağlamak, 13- İzci ve liderlerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi için hizmet içi eğitim kapsamında kurs ve seminerlerin açılmasını sağlamak, 14- İl ve ilçe izci kurulları aracılığı ile topluma hizmet ve sosyal dayanışma kapsamında, valilik veya kaymakamlık onayları ile yoksul kişi ve ailelere yardım için yiyecek, giyecek, ilaç, kitap vb. toplama kampanyaları düzenlemek, 15- İzciliğin tanıtımı ve özendirilmesi için “izci şenlikleri” düzenlemek, 16- İzci liderlerinin toplantılara katılması konusunda gerekli tedbirleri almak, 17- Her yıl 15- 22 Şubat tarihleri arasında Türk ve Dünya İzcilik Düşünce Günü kutlama etkinliklerinin gerçekleştirilmesini sağlamak, 18- Liderlik temel kursu görmüş liderleri, hava ve deniz izci liderliği branş kurslarına katılmaları yönünde teşvik etmek, 19- İl ve ilçe izci kurullarının 2010 yılı izcilik programlarının uygulanması için gerekli tedbirleri almak, 20- Bakanlığın, izcilikle ilgili yıllık programını; ( http://obesid.meb.gov.tr) web sitesinden indirilerek, ünite liderleri ile il/ilçe izci kurul başkanlıklarına duyurulmasını sağlamak, 21- Mahallî kampların bitimini takiben 7gün içinde Bakanlığa rapor sunulmasını sağlamak, 22- İl sınırları içinde gerçekleştirilecek mahallî kamplar ile bu kamplara katılacak izci ve liderler için Valilik veya Kaymakamlık Oluru almak, 23- İl sınırları dışında gerçekleştirilecek mahallî kamplar ile bu Kamplara katılacak izci ve liderler için Valilik Oluru almak, 24- Bölgesel kamplar için Bakanlık Oluru almak. A- BAKANLIK TARAFINDAN DÜZENLENEN MİLLÎ KAMPLAR 1- ÇANAKKALE GEÇİLMEZ 13. İZCİ MİLLÎ KAMPI (Tesiste barınmalı-Tüm branşlar katılacaktır.) a) İller bu kampa 5 kız, 5 erkek izci ve 1 lider olmak üzere toplam 11 kişi ile katılacaktır. b) Kampa katılmak için başvuruda bulunan izcilerin sayısı Bakanlıkça planlanan sayıdan fazla olması halinde, müracaat eden iller arasından Bakanlıkça seçim yapılacaktır. c) Hava, deniz ve çevre ergin izci üniteleri de bu kampa katılmak için başvuru yapabilirler. ç) Görevlendirilen yönetici ve yardımcı personel ile kampa katılan izci ve liderlerin yol ve yevmiyeleri (harcırahları) Bakanlıkça karşılanacaktır. d) Barınma, Çanakkale-İntepe Gençlik ve İzcilik Eğitim Tesisinde olacaktır. e) Kampa katılacak izci ve liderler izcilik malzemelerini, üniformalarını, kep, izci gömleği, yürüyüş fuları, izci kemeri, izci pantolonu, siyah çorap ve siyah renkli iskarpin ayakkabı, kız izciler yandan cepli izci pantolonu getireceklerdir. Ayrıca tüm izciler mevsim şartlarını dikkate alarak kaban, tişört ve yedek giysi bulunduracaklardır. f) Kampa katılacak iller EK- 1 formunu doldurarak en geç 10 Şubat 2010 tarihinde Bakanlıkta olacak şekilde göndereceklerdir. g) Kamp süresi yol hariç 5 (beş ) gündür. 2- ANKARA 2. ULUSAL EGEMENLİK İZCİ MİLLÎ KAMPI (Çadırda barınmalı) a) İller bu kampa 5 kız, 5 erkek izci ve 1 lider olmak üzere toplam 11 kişi ile katılacaktır. b) Kampa katılmak için başvuruda bulunan izcilerin sayısı Bakanlıkça planlanan sayıdan fazla olması halinde, müracaat eden iller arasından Bakanlıkça seçim yapılacaktır. c) Hava, deniz ve çevre ergin izci üniteleri de bu kampa katılmak için başvuru yapabilirler.


ç) Görevlendirilen yönetici ve yardımcı personel ile kampa katılan izci ve liderlerin yol ve yevmiyeleri (harcırahları) Bakanlıkça karşılanacaktır. d) Barınma, Ankara Gazi Atatürk İzci Evi bahçesinde çadırlı olarak yapılacaktır. e) Kampa katılacak izci ve liderler izcilik malzemelerini, üniformalarını, kep, izci gömleği, yürüyüş fuları, izci kemeri, izci pantolonu, siyah çorap ve siyah renkli iskarpin ayakkabı, kız izciler yandan cepli izci pantolonu getireceklerdir. Ayrıca tüm izciler mevsim şartlarını dikkate alarak kaban, tişört ve yedek giysi bulunduracaklardır. f) Kampa katılacak iller EK- 1 formunu doldurarak en geç 20 Mart 2010 tarihinde Bakanlıkta olacak şekilde göndereceklerdir. g) Kamp süresi yol hariç 3 ( üç ) gündür. 3- ATATÜRK’ÜN İZİNDE 30. ERGİN İZCİ MİLLÎ KAMPI (Çadırda barınmalı) a) İller bu kampa 5 kız, 5 erkek ergin izci ve 1 lider olmak üzere toplam 11 kişi ile katılacaktır. b) Kampa katılmak için başvuruda bulunan izcilerin sayısı Bakanlıkça planlanan sayıdan fazla olması halinde, müracaat eden iller arasından Bakanlıkça seçim yapılacaktır. c) Hava, deniz ve çevre ergin izci üniteleri de bu yürüyüşe katılmak için başvuru yapabilirler. ç) Görevlendirilen yönetici ve yardımcı personel ile kampa katılan izci ve liderlerin yol ve yevmiyeleri (harcırahları) Bakanlıkça karşılanacaktır. d) Barınma; Ankara Gazi Atatürk İzci Evi bahçesinde çadırlı olarak yapılacaktır. e) Kampa katılacak izci ve liderler; izcilik malzemelerini, çadır, uyku tulumu, mat ve üniformalarını, kep, izci gömleği, yürüyüş fuları, izci kemeri, izci pantolonu, siyah çorap, siyah iskarpin ayakkabı, kız izciler yandan cepli izci pantolonu getireceklerdir. Ayrıca tşört, yedek giysi ile yağmurda çadırların üzerine örtülebilecek büyüklükte naylon branda bulundurulacaktır. f) Kampa katılacak iller EK- 1 formunu doldurarak en geç 20 Mart 2010 tarihinde Bakanlıkta olacak şekilde göndereceklerdir. g) Kamp süresi yol hariç 3 ( üç ) gündür. 4- TÜRK DİLİNİN BAŞKENTİ KARAMAN ERGİN İZCİ YÜRÜYÜŞÜ (Çadırda barınmalı) Atatürk’ ün Ata Yurdu Taş kale’den Türk Dilinin Başkenti Karamana Ergin İzci Yürüyüşü; Karaman İli, Şehit İsmail Erez İlköğretim Okulu Bahçesinden otobüslerle Taş kale’ye hareket edilecektir. Yürüyüşe ergin izciler katılacaktır. a) Kamp, Karaman İl Millî Eğitim Müdürlüğünün göstereceği bir alanda çadırlı olarak yapılacaktır. Yine ilgililerin belirlediği mesafede yürüyüş gerçekleştirilecektir. b) İller, kampa 5 kız – 5 erkek ergin izci ve 1 lider olmak üzere 11 kişilik gruplarla katılacaktır. c) Kampa katılacak izcilerin yemek bedelleri Karaman Valiliğince karşılanacaktır. ç) Kamp yöneticileri ile izci liderlerinin harcırahları (yol ve yevmiyeleri) Bakanlıkça karşılanacaktır. d) İzcilerin kampa geliş-dönüş yol ücretleri millî eğitim müdürlüklerince (ünite koruyucu kurulları, okul aile birlikleri, il izci kurulları, spor kolları veya sponsor desteği vb.) karşılanacaktır. e) Kampa katılacak izci ve liderler izcilik malzemelerini; çadır, uyku tulumu veya nevresim, mat ve üniformalarını; kep, izci gömleği, izci fuları, izci kemeri, izci pantolonu, (kız izciler yandan cepli pantolon), siyah çorap, siyah renk ayakkabılarını birlikte getireceklerdir. Ayrıca etkinlikler sırasında kullanılmak üzere spor ayakkabısı, spor giysisi, yüzme için mayo veya şort ile tişört ve yedek giysi ile yağmurda çadırların üzerine örtülebilecek büyüklükte naylon branda bulundurulacaktır.


f) Kampa katılmak isteyen iller EK- 1 formunu doldurarak en geç 20 Mart 2010 tarihinde Bakanlıkta olacak şekilde gönderecektir. g) İllerden kampa katılacak toplam izci sayısı, programda belirtilen sayının üzerine çıkması hâlinde katılacak illerin tespiti Bakanlıkça yapılacaktır. h) Kamp süresi yol hariç ( 5 ) gündür. 5- 17. CUMHURİYET ERGİN İZCİ MİLLÎ KAMPI (Çadırda barınmalı) a) İller bu kampa 5 kız, 5 erkek ergin izci ve 1 lider olmak üzere toplam 11 kişi ile katılacaktır. b) Kampa katılmak için müracaat eden izcilerin sayısı Bakanlıkça planlanan sayının üzerine çıkması hâlinde, müracaat eden iller arasından Bakanlıkça seçim yapılacaktır. c) Hava, deniz ve çevre ergin izci üniteleri de bu kampa katılmak için başvuru yapabilirler. ç) Görevlendirilen yönetici ve yardımcı personel ile kampa katılan izci ve liderlerin yol ve yevmiyeleri (harcırahları) Bakanlıkça karşılanacaktır. d) Barınma, Ankara Gazi İzci Evi bahçesinde, çadırda sağlanacaktır. e) Kampa katılacak izci ve liderler izcilik malzemelerini; çadır, uyku tulumu, mat ve üniformalarını; kep, izci gömleği, yürüyüş fuları, izci kemeri, izci pantolonu, kız izciler yandan cepli izci pantolonu, siyah çorap, siyah renk iskarpin ayakkabılarını getireceklerdir. Ayrıca mevsim durumu dikkate alınarak, mont, tişört, yedek giysi ile yağmurda çadırların üzerine örtülebilecek büyüklükte naylon branda bulundurulacaktır. f) Kampa katılacak iller, EK- 1 formunu doldurarak en geç 20 Mart 2010 tarihinde Bakanlıkta olacak şekilde göndereceklerdir. g) Kamp süresi yol hariç 5 (beş) gündür. 6- MARMARA BÖLGE KAMPI (Çadırda barınmalı-Tüm branşlar katılacaklardır. ) a) Kamp, Çanakkale-İntepe Gençlik ve İzcilik Eğitim Tesisinin çamlık alanında çadırlı olarak gerçekleştirilecektir. b) İller kampa küçük izci basamağında 5 kız – 5 erkek izci 1 lider, izci basamağında 5 kız – 5 erkek izci 1 lider ve ergin izci basamağında 5 kız – 5 erkek izci 1 lider olmak üzere 11’er kişilik gruplarla katılmak için müracaat edebilecekleri gibi, yalnızca bir basamaktan 5 kız - 5 erkek izci ve 1 lider ile de başvuru yapabileceklerdir. c) İstanbul, Ankara ve İzmir illeri bu kampa her basamaktan 3’er grup olmak üzere 99 kişiyle katılabileceklerdir. ç) kampta; her basamak için yan kamplar kurulacaktır. . d) Görevlendirilen yönetici ve yardımcı personel ile kampa katılan izci liderlerinin harcırahları (yol ve yevmiyeleri) Bakanlıkça karşılanacaktır. e) Kampa katılacak izcilerin yemek bedellerinin günlük 8.00 TL’ sı Bakanlıkça karşılanacaktır. 8.00 TL’nin üzerindeki miktar ile günlük 2.00 TL’ sı çadır ücreti izcilerden katkı olarak alınacaktır. f) İzcilerin kampa geliş-dönüş yol ücretleri millî eğitim müdürlüklerince (ünite koruyucu kurulları, okul aile birlikleri, il izci kurulları, spor kolları veya sponsor desteği vb.) karşılanacaktır. g) Kampa katılacak izci ve liderler izcilik malzemelerini; çadır, uyku tulumu veya nevresim, mat ve üniformalarını; kep, izci gömleği, yürüyüş fuları, izci kemeri, izci pantolonu, kız izciler yandan cepli pantolon, siyah çorap, siyah renk iskarpin ayakkabılarını birlikte getireceklerdir. Ayrıca etkinlikler sırasında kullanılmak üzere spor ayakkabısı, spor giysisi, yüzme için mayo veya şort, tişört ve yedek giysi ile yağmurda çadırların üzerine örtülebilecek büyüklükte naylon branda bulundurulacaktır.


h) Kampa katılmak isteyen iller EK- 1 formunu doldurarak en geç 20 Mart 2010 tarihinde Bakanlığımızda olacak şekilde gönderecektir. ı) İllerden kampa katılacak toplam izci sayısı, programda belirtilen sayının üzerine çıkması halinde, katılacak illerin tespiti Bakanlıkça yapılacaktır. i) Kamp süresi yol hariç 7 ( yedi) gündür 7- AFYONKARAHİSAR 20. BÜYÜK ZAFER ERGİN İZCİ MİLLÎ KAMPI (Çadırda barınmalı) a) İller bu kampa 5 kız, 5 erkek ergin izci ve 1 lider olmak üzere toplam 11 kişi ile katılacaktır. b) Kampa katılmak için müracaat eden izci sayısı Bakanlıkça planlanan sayıdan fazla olması halinde, müracaat eden iller arasından Bakanlıkça seçim yapılacaktır. c) Hava, deniz ve çevre ergin izci üniteleri de bu kampa katılmak için başvuru yapabilirler. ç) Görevlendirilen yönetici ve yardımcı personel ile kampa katılan izci ve izci liderlerinin yol ve yevmiyeleri (harcırahları) Bakanlıkça karşılanacaktır. d) Barınma, Afyonkarahisar ilinde belirlenen bir alanda çadırlı olarak yapılacaktır. e) Kampa katılacak izci ve liderler izcilik malzemelerini; çadır, uyku tulumu, mat ve üniformalarını; kep, izci gömleği, yürüyüş fuları, izci kemeri, izci pantolonu, kız izciler yandan cepli izci pantolonu, siyah çorap, siyah renk iskarpin ayakkabılarını getireceklerdir. Ayrıca mevsim durumu dikkate alınarak yüzme için mayo veya şort, tişört, yedek giysi ile yağmurda çadırların üzerine örtülebilecek büyüklükte naylon branda bulundurulacaktır. f) Kampa katılacak üniteler için EK- 1 formunu doldurarak, 20 Mart 2010 tarihinde Bakanlıkta olacak şekilde göndereceklerdir. g) Kamp süresi yol hariç 7 (yedi) gündür. 8- İZMİR - HASAN TAHSİN 20. ERGİN İZCİ MİLLÎ KAMPI (Çadırda barınmalı) a) İller, bu kampa 5 kız, 5 erkek ergin izci ve 1 lider olmak üzere toplam 11 kişi ile katılacaktır. b) kampa katılmak için başvuran izci sayısı Bakanlıkça planlanan sayıdan fazla olması halinde, müracaat eden iller arasından Bakanlıkça seçim yapılacaktır. c) Hava, deniz ve çevre ergin izci üniteleri de bu yürüyüşe katılmak için başvuru da bulunabileceklerdir. ç) Görevlendirilen yönetici ve yardımcı personel ile kampa katılan izci ve izci liderlerinin yol ve yevmiyeleri (harcırahları) Bakanlıkça karşılanacaktır. d) Barınma, İzmir – Buca Gençlik ve İzcilik Eğitim Tesisi bahçesinde çadırlı olarak yapılacaktır. e) kampa katılacak izci ve liderler, izcilik malzemelerini, çadır, uyku tulumu, mat ve üniformalarını, kep, izci gömleği, yürüyüş fuları, izci kemeri, izci pantolonu, siyah renkli çorap, siyah renkli iskarpin ayakkabı, kız izciler yandan cepli izci pantolonu getireceklerdir. Ayrıca yüzme için mayo veya şort, tişört, yedek giysi ile yağmurda çadırların üzerine örtülebilecek büyüklükte naylon branda bulundurulacaktır. f) Kampa katılacak iller, EK- 1 formunu doldurarak en geç 20 Mart 2010 tarihinde Bakanlıkta olacak şekilde göndereceklerdir. g) Kamp süresi yol hariç 7( yedi ) gündür. 9- İSTANBUL-MİLLİ KÜLTÜR BİLİNÇ KAMPI (Çadırda barınmalı-İzci , küçük izci üniteleri katılacaktır. )


a) Kamp İstanbul Validebağ İzci Evi Bahçesinde çadırlı olarak gerçekleştirilecektir. b) İller kampa küçük izci basamağında 5 kız – 5 erkek izci 1 lider, izci basamağında 5 kız – 5 erkek izci 1 lider ve ergin izci basamağında 5 kız – 5 erkek izci 1 lider olmak üzere 11’er kişilik gruplarla katılmak için müracaat edebilecekleri gibi, yalnızca bir basamaktan 5 kız - 5 erkek izci ve 1 lider ile de başvuru yapabileceklerdir. c) kampta; her basamak için yan kamplar kurulacaktır. d) Görevlendirilen yönetici ve yardımcı personel ile kampa katılan izci liderlerinin harcırahları (yol ve yevmiyeleri) Bakanlıkça karşılanacaktır e) Kampa katılacak izcilerin yemek bedellerinin günlük 8.00 TL’ sı Bakanlıkça karşılanacaktır. 8.00 TL’nin üzerindeki miktar ile günlük 2.00 TL’ sı çadır ücreti izcilerden katkı olarak alınacaktır. f) İzcilerin kampa geliş-dönüş yol ücretleri millî eğitim müdürlüklerince (ünite koruyucu kurulları, okul aile birlikleri, il izci kurulları, spor kolları veya sponsor desteği vb.) karşılanacaktır. g) Kampa katılacak izci ve liderler izcilik malzemelerini; üniformalarını; kep, izci gömleği, yürüyüş fuları, izci kemeri, izci pantolonu, kız izciler yandan cepli pantolon, siyah çorap, siyah renk iskarpin ayakkabılarını birlikte getireceklerdir. Ayrıca etkinlikler sırasında kullanılmak üzere spor ayakkabısı, spor giysisi, yüzme için mayo veya şort, tişört ve yedek giysi ile yağmurda çadırların üzerine örtülebilecek büyüklükte naylon branda bulundurulacaktır. h) Kampa katılmak isteyen iller EK- 1 formunu doldurarak en geç 20 Mart 2010 tarihinde Bakanlığımızda olacak şekilde gönderecektir. ı) İllerden kampa katılacak toplam izci sayısı, programda belirtilen sayının üzerine çıkması halinde, katılacak illerin tespiti Bakanlıkça yapılacaktır. i) Kamp süresi yol hariç 7 ( Yedi ) gündür. 10- KÜTAHYA-DUMLUPINAR ILICA 3. KÜÇÜK İZCİ MİLLÎ KAMPI (Çadırda barınmalı) a) Kamp, Kütahya İli, Ilıca Beldesi ormanlık alanında çadırlı olarak gerçekleştirilecektir. b) İller, bu kampa küçük izci basamağında 5 kız – 5 erkek küçük izci ve 1 lider olmak üzere 11 kişilik 1 grupla katılacaklardır. c) Kampa katılacak izcilerin yemek bedelleri ile tarihi ve turistik mekânlara ziyaretlerin giderlerinin karşılanması, Ilıca Belediyesinin sponsorluğunda gerçekleştirilecektir. d) Kampta görevlendirilen yönetici ve yardımcı personel ile kampa katılan izci liderlerinin harcırahları (yol ve yevmiyeleri) Bakanlıkça karşılanacaktır e) İzcilerin kampa geliş-dönüş yol ücretleri millî eğitim müdürlüklerince (ünite koruyucu kurulları, okul aile birlikleri, il izci kurulları, spor kolları veya sponsor desteği vb.) karşılanacaktır. g) Kampa katılacak izci ve liderler izcilik malzemelerini; çadır, uyku tulumu, mat ve üniformalarını; kep, izci gömleği, yürüyüş fuları, izci kemeri, izci pantolonu, (kız izciler yandan cepli pantolon), siyah çorap, siyah renk iskarpin ayakkabılarını birlikte getireceklerdir. Ayrıca etkinlikler sırasında kullanılmak üzere spor ayakkabısı, spor giysisi, yüzme için mayo veya şort, tişört ve yedek giysi ile yağmurda çadırların üzerine örtülebilecek büyüklükte naylon bulundurulacaktır. h) Kampa katılmak isteyen iller EK- 1 formunu doldurarak en geç 20 Mart 2010 günü Bakanlığımızda olacak şekilde gönderecektir. ı) İllerden kampa katılacak toplam izci sayısı, programda belirtilen sayının üzerine çıkması hâlinde katılacak illerin tespiti Bakanlık tarafından yapılacaktır. i) Kamp süresi yol hariç 5 (beş) gündür. 11- KÜTAHYA-DUMLUPINAR ILICA 3. ERGİN İZCİ MİLLÎ KAMPI (Çadırda barınmalı)


a) Kamp, Kütahya İli, Ilıca Beldesi ormanlık alanında çadırlı olarak gerçekleştirilecektir. b) İller, bu kampa ergin izci basamağında 5 kız – 5 erkek ergin izci ve 1 lider olmak üzere 11 kişilik 1 grupla katılacaklardır. c) Kampa katılacak izcilerin yemek bedelleri ile tarihi ve turistik mekânlara ziyaretlerin giderlerinin karşılanması, Ilıca Belediyesinin sponsorluğunda gerçekleştirilecektir. d) Kampta görevlendirilen yönetici ve yardımcı personel ile kampa katılan izci liderlerinin harcırahları (yol ve yevmiyeleri) Bakanlıkça karşılanacaktır e) İzcilerin kampa geliş-dönüş yol ücretleri millî eğitim müdürlüklerince (ünite koruyucu kurulları, okul aile birlikleri, il izci kurulları, spor kolları veya sponsor desteği vb.) karşılanacaktır. g) Kampa katılacak izci ve liderler izcilik malzemelerini; çadır, uyku tulumu, mat ve üniformalarını; kep, izci gömleği, yürüyüş fuları, izci kemeri, izci pantolonu, (kız izciler yandan cepli pantolon), siyah çorap, siyah renk iskarpin ayakkabılarını birlikte getireceklerdir. Ayrıca etkinlikler sırasında kullanılmak üzere spor ayakkabısı, spor giysisi, yüzme için mayo veya şort, tişört ve yedek giysi ile yağmurda çadırların üzerine örtülebilecek büyüklükte naylon bulundurulacaktır. h) Kampa katılmak isteyen iller EK- 1 formunu doldurarak en geç 20 Mart 2010 günü Bakanlığımızda olacak şekilde gönderecektir. ı) İllerden kampa katılacak toplam izci sayısı, programda belirtilen sayının üzerine çıkması hâlinde katılacak illerin tespiti Bakanlık tarafından yapılacaktır. i) Kamp süresi yol hariç 5 (beş) gündür. 12- KÜTAHYA-ÇALKÖY ZAFERTEPE 1. ERGİN İZCİ MİLLÎ KAMPI (Çadırda barınmalı) a) Kamp, Kütahya İli, Çalköy Belediyesi Çalköy İlköğretim okulu bahçesinde çadırlı olarak gerçekleştirilecektir. b) İller, bu kampa ergin izci basamağında 5 kız – 5 erkek ergin izci ve 1 lider olmak üzere 11 kişilik 1 grupla katılacaklardır. c) Kampa katılacak izcilerin yemek bedelleri ile tarihi ve turistik mekânlara ziyaretlerin giderlerinin karşılanması, Çalköy Belediyesinin sponsorluğunda gerçekleştirilecektir. d) Kampta görevlendirilen yönetici ve yardımcı personel ile kampa katılan izci liderlerinin harcırahları (yol ve yevmiyeleri) Bakanlıkça karşılanacaktır e) İzcilerin kampa geliş-dönüş yol ücretleri millî eğitim müdürlüklerince (ünite koruyucu kurulları, okul aile birlikleri, il izci kurulları, spor kolları veya sponsor desteği vb.) karşılanacaktır. g) Kampa katılacak izci ve liderler izcilik malzemelerini; çadır, uyku tulumu, mat ve üniformalarını; kep, izci gömleği, yürüyüş fuları, izci kemeri, izci pantolonu, (kız izciler yandan cepli pantolon), siyah çorap, siyah renk iskarpin ayakkabılarını birlikte getireceklerdir. Ayrıca etkinlikler sırasında kullanılmak üzere spor ayakkabısı, spor giysisi, yüzme için mayo veya şort, tişört ve yedek giysi ile yağmurda çadırların üzerine örtülebilecek büyüklükte naylon bulundurulacaktır. h) Kampa katılmak isteyen iller EK- 1 formunu doldurarak en geç 20 Mart 2010 günü Bakanlığımızda olacak şekilde gönderecektir. ı) İllerden kampa katılacak toplam izci sayısı, programda belirtilen sayının üzerine çıkması hâlinde katılacak illerin tespiti Bakanlık tarafından yapılacaktır. i) Kamp süresi yol hariç 5 (beş) gündür. 13- KÜTAHYA-DOMANİÇ 1. ERGİN İZCİ MİLLÎ KAMPI (Çadırda barınmalı) a) Kamp, Kütahya İli, Domaniç Belediyesi Ebe çamlığı Piknik alanında çadırlı olarak gerçekleştirilecektir.


b) İller, bu kampa ergin izci basamağında 5 kız – 5 erkek ergin izci ve 1 lider olmak üzere 11 kişilik 1 grupla katılacaklardır. c) Kampa katılacak izcilerin yemek bedelleri ile tarihi ve turistik mekânlara ziyaretlerin giderlerinin karşılanması, Domaniç Belediyesinin sponsorluğunda gerçekleştirilecektir. d) Kampta görevlendirilen yönetici ve yardımcı personel ile kampa katılan izci liderlerinin harcırahları (yol ve yevmiyeleri) Bakanlıkça karşılanacaktır e) İzcilerin kampa geliş-dönüş yol ücretleri millî eğitim müdürlüklerince (ünite koruyucu kurulları, okul aile birlikleri, il izci kurulları, spor kolları veya sponsor desteği vb.) karşılanacaktır. g) Kampa katılacak izci ve liderler izcilik malzemelerini; çadır, uyku tulumu, mat ve üniformalarını; kep, izci gömleği, yürüyüş fuları, izci kemeri, izci pantolonu, (kız izciler yandan cepli pantolon), siyah çorap, siyah renk iskarpin ayakkabılarını birlikte getireceklerdir. Ayrıca etkinlikler sırasında kullanılmak üzere spor ayakkabısı, spor giysisi, yüzme için mayo veya şort, tişört ve yedek giysi ile yağmurda çadırların üzerine örtülebilecek büyüklükte naylon bulundurulacaktır. h) Kampa katılmak isteyen iller EK- 1 formunu doldurarak en geç 20 Mart 2010 günü Bakanlığımızda olacak şekilde gönderecektir. ı) İllerden kampa katılacak toplam izci sayısı, programda belirtilen sayının üzerine çıkması hâlinde katılacak illerin tespiti Bakanlık tarafından yapılacaktır. i) Kamp süresi yol hariç 5 (beş) gündür. 14- BİLECİK SÖĞÜT-ERTUĞRUL GAZİYİ ANMA 1. İZCİ MİLLÎ KAMPI (Çadırda barınmalı) a) Bu kampa her basamaktan izci liderleri katılacaktır. (kümebaşı, oymakbaşı ve ocakbaşı ve isteyen iki tahta işaretli izci liderleri) b) kampa katılmak için başvuran lider sayısı, planlanan sayıdan fazla olması halinde, müracaat eden iller arasından Bakanlıkça seçim yapılacaktır. c) Hava, deniz, çevre izci liderleri ve eğitimci izci liderleri de bu kampa katılmak için başvuru da bulunabileceklerdir. ç) Görevlendirilen yönetici ve yardımcı personel ile kampa katılan izci liderlerinin yol ve yevmiyeleri (harcırahları) Bakanlıkça karşılanacaktır. d) Barınma, Bilecik Merkez Orman Parkında çadırlı olarak yapılacaktır. e) Kampa katılacak liderler, izcilik malzemelerini, çadır, uyku tulumu, mat ve üniformalarını, kep, izci gömleği, yürüyüş fuları, izci kemeri, izci pantolonu, siyah renkli çorap, siyah renkli iskarpin ayakkabı, bayan liderler yandan cepli izci pantolonu getireceklerdir. Ayrıca tişört, yedek giysi ile yağmurda çadırların üzerine örtülebilecek büyüklükte naylon branda bulundurulacaktır. f) kampa katılacak iller, EK- 1 formunu doldurarak en geç 20 Mart 2010 tarihinde Bakanlıkta olacak şekilde göndereceklerdir. g) Kamp süresi yol hariç 5 (Beş) gündür. 15- HATAY BELEN KAYMAKAMLIĞI 2. İZCİ MİLLİ KAMPI (Çadırda barınmalı-Tüm branşlar katılacaktır) a) Kamp, Hatay İli - Belen İlçesi Kaymakam Mehmet Öz Piknik Alanında çadırlı olarak gerçekleştirilecektir. b) İller, bu kampa izci (oymak) basamağında 5 kız – 5 erkek izci ve 1 lider olmak üzere 11 kişilik 1 grupla katılacaklardır. c) Kampa katılacak izcilerin yemek bedelleri ile tarihi ve turistik mekânlara ziyaretlerin giderlerinin karşılanması, Hatay-Belen kaymakamlığının sponsorluğunda gerçekleştirilecektir.


d) Kampta görevlendirilen yönetici ve yardımcı personel ile kampa katılan izci liderlerinin harcırahları (yol ve yevmiyeleri) Bakanlıkça karşılanacaktır e) İzcilerin kampa geliş-dönüş yol ücretleri millî eğitim müdürlüklerince (ünite koruyucu kurulları, okul aile birlikleri, il izci kurulları, spor kolları veya sponsor desteği vb.) karşılanacaktır. g) Kampa katılacak izci ve liderler izcilik malzemelerini; çadır, uyku tulumu, mat ve üniformalarını; kep, izci gömleği, yürüyüş fuları, izci kemeri, izci pantolonu, (kız izciler yandan cepli pantolon), siyah çorap, siyah renk iskarpin ayakkabılarını birlikte getireceklerdir. Ayrıca etkinlikler sırasında kullanılmak üzere spor ayakkabısı, spor giysisi, yüzme için mayo veya şort, tişört ve yedek giysi ile yağmurda çadırların üzerine örtülebilecek büyüklükte naylon bulundurulacaktır. h) Kampa katılmak isteyen iller EK- 1 formunu doldurarak en geç 20 Mart 2010 günü Bakanlığımızda olacak şekilde gönderecektir. ı) İllerden kampa katılacak toplam izci sayısı, programda belirtilen sayının üzerine çıkması hâlinde katılacak illerin tespiti Bakanlık tarafından yapılacaktır. i) Kamp süresi 5 (Beş) gündür. B- İLLERDE DÜZENLENEN MAHALLÎ KAMPLAR ( Çadırlı ve tesis destekli ) a) Mahallî kamplar il/ilçe izci kurullarının yıllık çalışma planlarında belirtilen tarih ve yerlerde, valilik veya kaymakamlık olurları alınarak gerçekleştirilecektir. b) İl ve ilçelerde mevcut tüm ünitelerin mahallî kamplara katılması hedeflenecektir. c) Mahallî kampların; Bakanlığa ait Gençlik ve İzcilik Eğitim Tesislerinde, tesiste veya çadırda barınmalı olarak gerçekleştirilmesi hâlinde Bakanlığın belirlediği günlük yemek ve barınma ücretleri esas alınacaktır. Tesislerin kullanımı için Bakanlıktan gerekli izin alınacaktır. ç) Mahallî kampların, Bakanlık tesisleri dışındaki izci evlerinde veya çadırda barınmalı gerçekleştirilmesi hâlinde 1 kişinin günlük beslenme ve barınma gideri millî eğitim müdürlüklerince valilik veya kaymakamlık onaylarına dayalı olarak belirlenecektir. d) Katılmak isteyen iller, il/ilçe izci kurullarının yıllık çalışma planlarında belirtilen tarihe kadar EK- 1 formunu doldurarak millî eğitim müdürlüğüne ( il/ilçe izci kurullarına) başvuru yapacaklardır. e) Kampın gerçekleştirilmesini takip eden 1 hafta içinde kamp müdürü tarafından ekteki kamp raporu formu (EK- 6) doldurarak resmî yazı ile Bakanlığa gönderilecektir. f) Mahallî kamplar için Bakanlık Oluru alınmayacaktır. Kampın yapıldığı yere göre Valilik veya Kaymakamlık Oluru alınacaktır. C- BAKANLIKÇA DÜZENLENEN İZCİ LİDERİ KURSLARI KÜMEBAŞI, OYMAKBAŞI VE OCAKBAŞI BRANŞ KURSLARI a) Liderlik temel kursu ile hava ve deniz liderlik temel kursları görmüş izci liderleri (çalıştırdıkları üniteler) kümebaşı, oymakbaşı ve ocakbaşı kurslarına katılabileceklerdir. b) Liderlik Temel Kursu görmüş izci liderleri 2009-2010 eğitim -öğretim yılında açılacak branş kurslarına başvuru yapacaklardır. c) Kurslarda barınma çadırda sağlanacaktır. ç) Kursa katılacaklar beraberlerinde; çadır, sırt çantası, uyku tulumu, mat, tam üniforma, yağmurluk, arazi ayakkabısı ve giysileri, pusula, düdük, iki adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi, defter, kalem, belde taşınan ilkyardım çantası, izci çakısı, izci baltası, ip, matara, temizlik malzemesi, özel ilaçlar, dikiş kutusu, el feneri, isteğe bağlı fotoğraf makinesi, enstrüman, liderlik temel kursu sertifikasının aslı veya fotokopisini getireceklerdir.


d) Kurslarda görevlendirilen yöneticiler ile yardımcı personelin (aşçı, aşçı yardımcısı, bulaşıkçı, şoför, doktor) harcırahları (yol ve yevmiyeleri) Bakanlıkça, katılımcılar ise kendileri karşılayacaktır. e) Kursiyerler yol süresi içinde kurs mahalline ulaşmış olacaktır. f) İzcilik malzemelerini noksan getiren izci liderleri kursa kabul edilmeyecektir. g) Kursiyerin görevlendirme Valilik Olurları zamanında alınacaktır. h) Kursiyerler, çadırda barınma ve arazi şartlarında eğitim görmelerinde sağlık yönünden sakınca olmadığına dair raporlar kurs yönetimine teslim edecektir. ı) Katılmak isteyen liderler EK- 2 formunu doldurarak 20 Mart 2010 tarihinde Bakanlığımızda olacak şekilde göndereceklerdir. i) İllerden kursa katılacak toplam izci lideri sayısı, programda belirtilen sayıdan fazla olması halinde Bakanlıkça seçim yapılacaktır. NOT : Branş Kurslarına Başvuru formlarının ekinde mutlaka Liderlik Temel Kursu sertifika fotokopisi eklenecektir. Fotokopisi bulunmayan başvuru formları işleme alınmayacaktır. BRANŞ DEĞİŞTİRME KURSLARINA MÜRACAAT EDECEKLER a) Kümebaşı, oymakbaşı ve ocakbaşı, çevre, hava ve deniz branş kursu görmüş izci liderleri basamak değiştirmek istemeleri hâlinde geçmek istedikleri basamağın branş kursuna katılacaklardır. b) Kursa müracaat edecek izci liderleri EK- 2 Formunu doldurarak, en geç 20 Mart 2010 tarihine kadar Bakanlığımıza göndereceklerdir. c) Branş değiştirme kursuna katılacaklar, branş kurs sertifikasının fotokopisini EK-2 formu ekinde Bakanlığımıza göndereceklerdir. D- BAKANLIKÇA DÜZENLENEN İZCİLİK SEMİNERLERİ 1. AŞAMA İZCİ LİDERLERİ YARATICI DRAMA SEMİNERİ İzci liderlerinin yaratıcı drama konusunda bilgi ve becerilerle donatılması, ünite çalışmalarındaki başarıyı artırmaktadır. Bu seminere branş kursu görmüş ve daha önce yaratıcı drama seminerine katılmamış olan liderlerden isteyenler katılabileceklerdir. a) Seminerde görevlendirilen yöneticiler ile yardımcı personelin (aşçı, aşçı yardımcısı, bulaşıkçı, şoför, doktor) harcırahları (yol ve yevmiyeleri) Bakanlıkça karşılanacaktır. b) Seminere katılacaklar; yemek ve barınma için kişi başına günlük 15.00 YTL olmak üzere 5 gün için 75.00 TL. seminerin ilk günü tutanakla seminer müdürlüğüne teslim edecektir. Belirtilen giderleri karşılamayanlar seminere kabul edilmeyeceklerdir. Komisyonca belirlenen diğer giderler için ayrıca ücret toplanacaktır. (CD, tişört, fular, arma, kırtasiye giderleri, v.b.) c) Seminerin süresi, yol hariç 5 (beş) gündür. d) Katılımcılar izcilik malzemelerini, tam üniformalarını ve seminerde ihtiyaç duyulacak malzemeleri birlikte getireceklerdir. e) Katılmak isteyenler EK- 3 formunu doldurup 20 Mart 2010 tarihine kadar Bakanlığımıza göndereceklerdir. f) İllerden seminere katılacak toplam izci lideri sayısı, programda belirtilen sayıdan fazla olması hâlinde Bakanlıkça seçim yapılacaktır. Bu seçim sırasında, branş kursu görmüş izci liderlerine öncelik verilecektir. g) Seminere katılım belgeleri, tahta işaret kurslarına katılacak izci liderlerinin seçiminde dikkate alınacaktır.


İZCİ LİDERLERİ ORYANTİRİNG SEMİNERİ Oryantiring seminerinin amacı izci liderlerinin arazi üzerinde belirlenen hedefleri, harita ve pusula kullanarak en kısa sürede bulma yönündeki bilgi ve becerilerini geliştirmektir. Bu seminerlerle izci liderlerinin ünite çalışmalarındaki başarılarının artırılması hedeflenmektedir. a) Bu seminere branş kursu görmüş ve daha önce oryantiring kurs ve seminerine katılmamış olan izci liderleri katılacaktır. b) Seminerde görevlendirilen yöneticiler ile yardımcı personelin (aşçı, aşçı yardımcısı, bulaşıkçı, şoför, doktor) harcırahları (yol ve yevmiyeleri) Bakanlıkça karşılanacaktır. c) Seminere katılacaklar; yemek ve barınma ve diğer giderler için kişi başına günlük 15.00 TL. olmak üzere 5 gün için 75.00 TL. seminerin ilk günü tutanakla seminer müdürlüğüne teslim edecektir. Belirtilen giderleri karşılamayanlar seminere kabul edilmeyeceklerdir. Komisyonca belirlenen diğer giderler için ayrıca ücret toplanacaktır. (CD, tişört, fular, arma, kırtasiye giderleri, v.b.) d) Seminerin süresi yol hariç 5 (beş) gündür. e) Barınma çadırlı olacaktır. f) Katılımcılar, izcilik malzemelerini ve tam üniformalarını birlikte getirecektir. g) Katılmak isteyenler EK- 3 formunu doldurup 20 Mart 2010 tarihine kadar, Bakanlığımıza göndereceklerdir. h) İllerden seminere katılacak toplam izci lideri sayısı, programda belirtilen sayıdan fazla olması halinde, Bakanlıkça seçim yapılacaktır. Bu seçim sırasında branş kursu görmüş izci liderlerine öncelik verilecektir. ı) Seminere katılım belgeleri, tahta işaret kurslarına katılacak izci liderlerinin seçiminde dikkate alınacaktır. İZCİ LİDERLERİ DOĞA KORUMA SEMİNERİ İzci liderlerinin doğa koruma konusunda bilgi ve becerilerle donatılması, ünite çalışmalarındaki başarısını ve yaşadığı çevreye karşı duyarlılığını artırmaktadır. a) Bu seminere branş kursu görmüş ve önceki yıllarda TÜBİTAK veya Bakanlığımız tarafından açılan doğa koruma kurs ve seminerlerine katılmamış olan izci liderleri katılabileceklerdir. b) Seminerde görevlendirilen yöneticiler ile yardımcı personelin (aşçı, aşçı yardımcısı, bulaşıkçı, şoför, doktor) harcırahları (yol ve yevmiyeleri) Bakanlıkça karşılanacaktır. c) Seminere katılacaklar; yemek ve barınma için kişi başına günlük 15.00 TL. olmak üzere 5 gün için 75.00 TL. seminerin ilk günü tutanakla seminer müdürlüğüne teslim edecektir. Belirtilen giderleri karşılamayanlar seminere kabul edilmeyeceklerdir. Komisyonca belirlenen diğer giderler için ayrıca ücret toplanacaktır. (CD, tişört, fular, arma, kırtasiye giderleri, v.b.) ç) Seminerin süresi yol hariç 5 (beş) gündür. d) Katılımcılar izcilik malzemelerini, tam üniforma, varsa enstrüman, kamera, ihtiyaç duyulan diğer izcilik malzemeleri ile doğada yapılacak çalışmalara uygun yedek giysilerini birlikte getireceklerdir. e) Katılmak isteyenler EK- 3 formunu doldurup, 20 Mart 2010 tarihine kadar Bakanlığımıza göndereceklerdir. f) İllerden seminere katılacak toplam izci lideri sayısı, Bakanlığın yıllık programında belirtilen sayıdan fazla olması hâlinde seçim Bakanlıkça yapılacaktır. Bu seçim sırasında, branş kursu görmüş izci liderlerine öncelik verilecektir. g) Seminere katılım belgeleri, tahta işaret kurslarına katılacak izci liderlerinin seçiminde dikkate alınacaktır. İZCİ LİDERLERİ MÜZİK GELİŞİM SEMİNERİ


a) Bu seminere önceki yıllarda Bakanlığımız tarafından müzik kurs ve seminerlerine katılmamış olan izci liderleri ile eğitimci liderlerden isteyenler katılacaktır. b) Seminerde görevlendirilen yöneticiler ile yardımcı personelin (aşçı, aşçı yardımcısı, bulaşıkçı, şoför, doktor) (yol ve yevmiyeleri) Bakanlıkça karşılanacaktır. c) Seminere katılacaklar; yemek ve barınma için kişi başına günlük 15.00 TL. olmak üzere 5 gün için 75.00 TL. ücreti seminerin ilk günü tutanakla kurs müdürlüğüne teslim edecektir. Belirtilen giderleri karşılamayanlar seminere kabul edilmeyeceklerdir. Komisyonca belirlenen diğer giderler için ayrıca ücret toplanacaktır. (CD, tişört, fular, arma, kırtasiye giderleri, v.b.) ç) Seminerin süresi yol hariç 5 (beş) gündür. d) Katılımcılar izcilik malzemelerini, tam üniforma, varsa enstrüman, kamera, ihtiyaç duyulan diğer izcilik malzemelerini birlikte getireceklerdir. e) Katılmak isteyenler EK- 3 formunu doldurup 20 Mart 2010 tarihine kadar Bakanlığımıza göndereceklerdir. f) İllerden seminere katılacak toplam izci lideri sayısı, Bakanlığın yıllık programında belirtilen sayıdan fazla olması hâlinde seçim Bakanlıkça yapılacaktır. Bu seçim sırasında, eğitimci liderler ile branş kursu görmüş izci liderlerine öncelik verilecektir. g) Seminere katılım belgeleri, tahta işaret kurslarına katılacak izci liderlerinin seçiminde dikkate alınacaktır. İZCİ LİDERLERİ SİVİL SAVUNMA SEMİNERİ İllerde daha önce branş kursu görmüş olup sivil savunma seminerine katılmamış liderler katılacaktır. a) Katılımcılar, tüm izcilik ve sivil savunma malzemelerini ( çadır, tulum, mat, tam üniforma, vb.) birlikte getireceklerdir. b) Kampta görevlendirilen yöneticiler ile yardımcı personelin (aşçı, aşçı yardımcısı, bulaşıkçı, şoför, doktor) harcırahları (yol ve yevmiyeleri) Bakanlıkça karşılanacaktır. c) Seminere katılacaklar; yemek ve barınma için kişi başına günlük 15.00 TL. olmak üzere 5 gün için 75.00 TL. ücreti seminerin ilk günü tutanakla kurs müdürlüğüne teslim edecektir. Belirtilen giderleri karşılamayanlar seminere kabul edilmeyeceklerdir. Komisyonca belirlenen diğer giderler için ayrıca ücret toplanacaktır. (CD, tişört, fular, arma, kırtasiye giderleri, v.b.) ç) İller, bu kampa katılacak 11 kişilik ekipler için EK- 4 formuna doldurarak 20 Mart 2010 tarihine kadar Bakanlığımızda olacak şekilde göndereceklerdir. d) Kampa daha önce sivil savunma kurs ve seminerlerine katılarak sertifika almış Arama Kurtarma İzci Birlikleri (AKİB) ekipleri katılacaktır. e) Kampın süresi yol hariç 5 gündür. f) Seminere katılım belgeleri, tahta işaret kurslarına katılacak izci liderlerinin seçiminde dikkate alınacaktır. İZCİ LİDERLERİ YÜZME GELİŞİM SEMİNERİ a) Deniz kamplarında çok yararlı olacak, bu seminere branş kursu görmüş ve daha önce yüzme gelişim seminerine katılmamış izci liderleri ile eğitimci liderlerden isteyenler katılacaktır. b) Seminerde görevlendirilen yöneticiler ile yardımcı personelin (aşçı, aşçı yardımcısı, bulaşıkçı, şoför, doktor) (yol ve yevmiyeleri) Bakanlıkça karşılanacaktır. c) Seminere katılacaklar; yemek ve barınma için kişi başına günlük 15.00 TL. olmak üzere 5 gün için 75.00 TL. ücreti seminerin ilk günü tutanakla kurs müdürlüğüne teslim


edecektir. Belirtilen giderleri karşılamayanlar seminere kabul edilmeyeceklerdir. Komisyonca belirlenen diğer giderler için ayrıca ücret toplanacaktır. (CD, tişört, fular, arma, kırtasiye giderleri, v.b.) ç) Seminerin süresi yol hariç 5 (beş) gündür. d) Katılımcılar izcilik malzemelerini, şort, mayo, tam üniforma, varsa enstrüman, kamera, ihtiyaç duyulan diğer izcilik malzemelerini birlikte getireceklerdir. e) Katılmak isteyenler EK- 3 formunu doldurup 20 Mart 2009 tarihine kadar Bakanlığımıza göndereceklerdir. f) İllerden seminere katılacak toplam izci lideri sayısı, Bakanlığın yıllık programında belirtilen sayıdan fazla olması hâlinde seçim Bakanlıkça yapılacaktır. Bu seçim sırasında, eğitimci liderler ile branş kursu görmüş izci liderlerine öncelik verilecektir. g) Seminere katılım belgeleri, tahta işaret kurslarına katılacak izci liderlerinin seçiminde dikkate alınacaktır. İZCİ LİDERLERİ İLK YARDIM SEMİNERİ a) Oluşabilecek her türlü ani tehlikelerde izci liderlerimizin ilk müdahalede bulunabilmelerini ve bilgi sahibi olmalarını amaçlayan bu seminere; asgarı branş kursu görmüş, daha önce ilk yardım semininerine katılmamış izci liderleri ile eğitimci liderlerden isteyenler katılacaktır. b) Seminerde görevlendirilen yöneticiler ile yardımcı personelin (aşçı, aşçı yardımcısı, bulaşıkçı, şoför, doktor) (yol ve yevmiyeleri) Bakanlıkça karşılanacaktır. c) Seminere katılacaklar; yemek ve barınma için kişi başına günlük 15.00 TL. olmak üzere 5 gün için 75.00 TL. seminerin ilk günü tutanakla kurs müdürlüğüne teslim edecektir. Belirtilen giderleri karşılamayanlar seminere kabul edilmeyeceklerdir. Komisyonca belirlenen diğer giderler için ayrıca ücret toplanacaktır. (CD, tişört, fular, arma, kırtasiye giderleri, v.b.) ç) Seminerin süresi yol hariç 5 (beş) gündür. d) Katılımcılar izcilik malzemelerini, ilk yardımda bulundurulması gereken tıbbi malzemeleri, tam üniforma, kamera, ihtiyaç duyulan diğer izcilik malzemelerini birlikte getireceklerdir. e) Katılmak isteyenler EK- 3 formunu doldurup 20 Mart 2010 tarihine kadar Bakanlığımıza göndereceklerdir. f) İllerden seminere katılacak toplam izci lideri sayısı, Bakanlığın yıllık programında belirtilen sayıdan fazla olması hâlinde seçim Bakanlıkça yapılacaktır. Bu seçim sırasında, eğitimci liderler ile branş kursu görmüş izci liderlerine öncelik verilecektir. g) Seminere katılım belgeleri, tahta işaret kurslarına katılacak izci liderlerinin seçiminde dikkate alınacaktır. İZCİ LİDERLERİ KAMPÇILIK SEMİNERİ İzci liderlerinin kampçılık konusunda bilgi ve becerilerle donatılması, ünite çalışmalarındaki başarıyı artırmaktadır. a) Bu seminere, asgari branş kursu görmüş ve daha önce kampçılık seminerine katılmamış izci liderleri ve eğitimci liderler müracaat edebileceklerdir.. b) Seminerde görevlendirilen yöneticiler ile yardımcı personelin (aşçı, aşçı yardımcısı, bulaşıkçı, şoför, doktor) harcırahları (yol ve yevmiyeleri) Bakanlıkça karşılanacaktır. c) Seminere katılacaklar; yemek ve barınma için kişi başına günlük 15.00 TL. olmak üzere 5 gün için 75.00 TL. ücreti seminerin ilk günü tutanakla kurs müdürlüğüne teslim edecektir. Belirtilen giderleri karşılamayanlar seminere kabul edilmeyeceklerdir. (CD, tişört, fular, arma, kırtasiye giderleri, v.b.) ç) Seminerin süresi, yol hariç olmak üzere 5 (beş) gündür.


d) Katılımcılar izcilik malzemelerini, tam üniformalarını ve seminerde ihtiyaç duyulacak malzemeleri birlikte getireceklerdir. e) Katılmak isteyenler EK- 3 formunu doldurup 20 Mart 2010 tarihine kadar Bakanlığımıza göndereceklerdir. f) İllerden seminere katılacak toplam izci lideri sayısı, programda belirtilen sayıdan fazla olması hâlinde Bakanlıkça seçim yapılacaktır. Bu seçim sırasında, branş kursu görmüş izci liderlerine öncelik verilecektir. g) Seminere katılım belgeleri, tahta işaret kurslarına katılacak izci liderlerinin seçiminde dikkate alınacaktır. İZCİ LİDERLERİ EL BECERİLERİ SEMİNERİ İzci liderlerinin, el becerileri konularında bilgi ve becerilerle donatılması, ünite çalışmalarındaki başarıyı artırmaktadır. a) Bu seminere, asgari branş kursu görmüş ve daha önce el becerileri seminerine katılmamış izci liderleri ve eğitimci izci lideri müracaat edebilir. b) Seminerde görevlendirilen yöneticiler ile yardımcı personelin (aşçı, aşçı yardımcısı, bulaşıkçı, şoför, doktor) harcırahları (yol ve yevmiyeleri) Bakanlıkça karşılanacaktır. c) Seminere katılacaklar; yemek, barınma ve diğer giderler için kişi başına günlük 15.00 TL. olmak üzere 5 gün için 75.00 TL. ücreti seminerin ilk günü tutanakla kurs müdürlüğüne teslim edecektir. Belirtilen giderleri karşılamayanlar seminere kabul edilmeyeceklerdir. Komisyonca belirlenen diğer giderler için ayrıca ücret toplanacaktır. (CD, tişört, fular, arma, kırtasiye giderleri, v.b.) ç) Seminerin süresi, yol hariç olmak üzere 5 (beş) gündür. d) Katılımcılar izcilik malzemelerini, tam üniformalarını ve seminerde ihtiyaç duyulacak malzemeleri birlikte getireceklerdir. e) Katılmak isteyenler EK- 3 formunu doldurup 20 Mart 2010 tarihine kadar Bakanlığımıza göndereceklerdir. f) İllerden seminere katılacak toplam izci lideri sayısı, programda belirtilen sayıdan fazla olması hâlinde Bakanlıkça seçim yapılacaktır. Bu seçim sırasında, branş kursu görmüş izci liderlerine öncelik verilecektir. ı) Seminere katılım belgeleri, tahta işaret kurslarına katılacak izci liderlerinin seçiminde dikkate alınacaktır. HAVA İZCİLİĞİ GELİŞİM SEMİNERİ İzci liderlerinin, hava izciliği konularında bilgi ve becerilerle donatılması, ünite çalışmalarındaki başarıyı artırmaktadır. a) Bu seminere, asgari branş kursu görmüş ve daha önce hava izciliği seminerine katılmamış izci liderleri ve eğitimci izci lideri müracaat edebilir. b) Seminerde görevlendirilen yöneticiler ile yardımcı personelin (aşçı, aşçı yardımcısı, bulaşıkçı, şoför, doktor) harcırahları (yol ve yevmiyeleri) Bakanlıkça karşılanacaktır. c) Seminere katılacaklar; yemek, barınma ve diğer giderler için kişi başına günlük 15.00 TL. olmak üzere 5 gün için 75.00 TL. ücreti seminerin ilk günü tutanakla kurs müdürlüğüne teslim edecektir. Belirtilen giderleri karşılamayanlar seminere kabul edilmeyeceklerdir. Komisyonca belirlenen diğer giderler için ayrıca ücret toplanacaktır. (CD, tişört, fular, arma, kırtasiye giderleri, v.b.) ç) Seminerin süresi, yol hariç olmak üzere 5 (beş) gündür. d) Katılımcılar izcilik malzemelerini, tam üniformalarını ve seminerde ihtiyaç duyulacak malzemeleri birlikte getireceklerdir.


e) Katılmak isteyenler EK- 3 formunu doldurup 20 Mart 2010 tarihine kadar Bakanlığımıza göndereceklerdir. f) İllerden seminere katılacak toplam izci lideri sayısı, programda belirtilen sayıdan fazla olması hâlinde Bakanlıkça seçim yapılacaktır. Bu seçim sırasında, branş kursu görmüş izci liderlerine öncelik verilecektir. ı) Seminere katılım belgeleri, tahta işaret kurslarına katılacak izci liderlerinin seçiminde dikkate alınacaktır. DENİZ İZCLİĞİ GELİŞİM SEMİNERİ İzci liderlerinin, deniz izciliği konularında bilgi ve becerilerle donatılması, ünite çalışmalarındaki başarıyı artırmaktadır. a) Bu seminere, asgari branş kursu görmüş ve daha önce deniz izciliği seminerine katılmamış izci liderleri ve eğitimci izci lideri müracaat edebilir. b) Seminerde görevlendirilen yöneticiler ile yardımcı personelin (aşçı, aşçı yardımcısı, bulaşıkçı, şoför, doktor) harcırahları (yol ve yevmiyeleri) Bakanlıkça karşılanacaktır. c) Seminere katılacaklar; yemek, barınma ve diğer giderler için kişi başına günlük 15.00 TL. olmak üzere 5 gün için 75.00 TL. ücreti seminerin ilk günü tutanakla kurs müdürlüğüne teslim edecektir. Belirtilen giderleri karşılamayanlar seminere kabul edilmeyeceklerdir. Komisyonca belirlenen diğer giderler için ayrıca ücret toplanacaktır. (CD, tişört, fular, arma, kırtasiye giderleri, v.b.) ç) Seminerin süresi, yol hariç olmak üzere 5 (beş) gündür. d) Katılımcılar izcilik malzemelerini, tam üniformalarını ve seminerde ihtiyaç duyulacak malzemeleri birlikte getireceklerdir. e) Katılmak isteyenler EK- 3 formunu doldurup 20 Mart 2010 tarihine kadar Bakanlığımıza göndereceklerdir. f) İllerden seminere katılacak toplam izci lideri sayısı, programda belirtilen sayıdan fazla olması hâlinde Bakanlıkça seçim yapılacaktır. Bu seçim sırasında, branş kursu görmüş izci liderlerine öncelik verilecektir. ı) Seminere katılım belgeleri, tahta işaret kurslarına katılacak izci liderlerinin seçiminde dikkate alınacaktır. DÜNYA VE TÜRK İZCİLERİNİN HABERLEŞMESİ (JOTA- JOTİ) Ekim ayının 3’üncü haftası içerisinde özelliklede hafta sonu cumartesi ve Pazar günlerinde dünya izcilerinin her yıl geleneksel olarak yaptıkları dostluk ve kardeşlikle ilgili karşılıklı mesajlarının iletildiği 51’nci JOTA ( Jamboree On The Air), 12’inci JOTİ ( Jamboree On The İnternet) faaliyeti gerçekleştirilecektir. a) Telsiz istasyonlarının bulunduğu Ankara ve Konya illeri ile diğer 79 ilin il izci kurulları, kendi bölgelerinde izci ve izci liderleri ile bu faaliyeti gerçekleştirecektir. 81 ilde yapılacak bu faaliyet sırasında, o bölgede bulunan amatör telsiz ve amatör radyo istasyon ve derneklerinden teknik yardım ve destek alınacaktır. İzcilik Federasyonunun il temsilcilikleriyle işbirliği yapılabilecektir. c) Bakanlığımızca, Ankara Gazi Atatürk İzci Evi ve Konya Beyşehir Gençlik ve İzcilik Eğitim Tesisinde yapılacak jota-joti faaliyetine, illerde mevcut ünitelerin 16-18 yaş grubu izcilerinden oluşan 3 kız – 3 erkek izci ile 1 izci lideri olmak üzere toplam 7 kişilik ekipleri katılacaktır. Ç) Jota-Joti’de görevlendirilen yöneticiler ile yardımcı personelin (aşçı, aşçı yardımcısı, bulaşıkçı, şoför, doktor) harcırahları (yol ve yevmiyeleri) Bakanlıkça karşılanacaktır. d) Jota- Joti’ ye katılacaklar; yemek, barınma ve diğer giderler için kişi başına günlük 15.00 TL. olmak üzere 3 gün için 45.00 TL. ücreti seminerin ilk günü tutanakla seminer


müdürlüğüne teslim edecektir. Komisyonca belirlenen diğer giderler için ayrıca ücret toplanacaktır. (CD, tişört, fular, arma, kırtasiye giderleri, v.b.) e) Katılımcıların yol ücretleri il millî eğitim müdürlüklerince ( ünite koruyucu kurulları, okul aile birlikleri, il/ilçe izci kurulları, spor kolları veya sponsor desteği vb.) karşılanacaktır f) İllerden katılacaklar EK- 5 formunu doldurarak 20 Mart 2010 tarihine kadar Bakanlığımıza göndereceklerdir. g) Katılımcılar ihtiyaç duyulan izcilik malzemelerini beraberinde getireceklerdir. E- TOPLANTILAR LİDER EĞİTİMCİSİ ve LİDER EĞİTİMCİSİ YARDIMCILARI BİLGİ PAYLAŞIM TOPLANTISI Bilgi paylaşım toplantısı ile; izci liderlerinin teorik, pratik ve teknik bilgilerini geliştirmeyi, sunum ve iletişim becerisini güçlendirmeyi, bilgisayar, internet ve sunum araç ve gereçlerini (projeksiyontepegöz- slayt cihazlarını) tanımak ve etkin şekilde kullanabilmeyi, program, planlama ve eğitim tekniklerini bilmek ve gereği gibi kullanabilmeyi, Türkiye’ de ve dünyada gelişen izcilik olaylarını takip edebilmeyi, okuma ve araştırma alışkanlığını geliştirebilmeyi, elektronik posta adresine sahip olma; eposta alma ve gönderebilmeyi, eğitimci lider olarak her konuda örnek olabilmeyi, kamp, kurs ve seminerlerde birlikteliği ve verimliliği artırmak amaçlanmaktadır. a) Bilgi paylaşım toplantısına Bakanlık faaliyetlerinde görev verilmesi düşünülen eğitimci izci liderleri çağırılacaktır. b) Görevlendirilen yardımcı personel ile bilgi paylaşım toplantısına katılan izci liderlerinin yol ve yevmiyeleri (harcırahları) Bakanlıkça karşılanacaktır. c) Toplantıya katılacaklar, toplantının başlama tarihinden bir gün önce saat 17.00’ ye kadar toplantı mahalline ulaşmış olacaktır. d) Bilgi paylaşım toplantısına katılacak liderler üniforma ve izcilik malzemelerini birlikte getirecektir. e) Barınma tesiste gerçekleşecektir. f) Faaliyete katılacaklar Bakanlıkça belirlenecektir. İL İZCİ KURULU BAŞKANLARI TOPLANTISI a) Toplantıya, Bakanlık görevlileri ve il izci kurulu başkanları katılacaktır. b) Toplantıda görevlendirilen yöneticiler ile yardımcı personelin (aşçı, aşçı yardımcısı, bulaşıkçı, şoför, doktor) eğitimci liderlerin ve il izci kurul başkanlarının harcırahları (yol ve yevmiyeleri) Bakanlıkça karşılanacaktır. c) Barınma tesiste olacaktır. ç)Toplantılarda üniforma giyilecektir. d) Mazereti nedeniyle toplantıya katılamayacak il izci kurulu başkanlarının yerine kuruldan bir üye görevlendirilecektir. ÖBEKBAŞI, OBABAŞI VE EKİPBAŞI KURSLARI a) İl/ilçe izci kurullarınca, 3 günlük bir süreyi kapsayacak şekilde yıllık çalışma programlarında belirtilen tarihlerde gerçekleştirilecektir. b) Kursa katılacak izciler, izcilik malzemelerini ( uyku tulumu, mat, tam üniforma, sırt çantası, kaban, kışlık kazak, yağmurluk, bot, defter, kalem, izci çakısı, izci baltası, ip, temizlik malzemesi, yedek çamaşır, özel ilaçlar, dikiş kutusu, el feneri, isteğe bağlı fotoğraf makinesi, enstrüman vb. getirecektir. c) Kursların özellikle hafta sonlarında çadırlı veya tesiste barınmalı olacak şekilde planlanmasına özen gösterilecektir.


OKULİÇİ BEDEN EĞİTİMİ SPOR VE İZCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2010 YILI İZCİLİK FAALİYETLERİ PROGRAMI NO 1.

2.

3.

FAALİYETİN ADI

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

İZCİ SAYISI

LİDER

YÖN

YRD. PER.

TOP.

14- 18 /03/ 2010 (yol hariç)

5

250

25

3

4

282

2. ULUSAL EGEMENLİK İZCİ MİLLÎ KAMPI

ANKARA – GAZİ ATATÜRK İZCİ EVİ BAHÇESİ (ÇADIRDA BARINMALI )

21- 23 /04/ 2010 (yol hariç)

3

50

5

3

-

58

ATATÜRK’ÜN İZİNDE 30. ERGİN İZCİ MİLLÎ KAMPI

ANKARA – GAZİ ATATÜRK İZCİ EVİ BAHÇESİ (ÇADIRDA BARINMALI )

17- 19/05/ 2010

3

50

5

3

-

58

TÜRK DİLİNİN BAŞKENTİ KARAMANA ERGİN İZCİ YÜRÜYÜŞÜ

KARAMAN İLİ ŞEHİT İSMAİL EREZ İLK. ÖĞT. OKULU BAHÇESİNDEN O15 MAYIS 2009 TARİHİ SAAT: 10.00 ‘DA TOBÜSLERLE TAŞKALE’YE HAREKET EDİLECEK (ÇADIRDA BARINMALI)

15- 19/05/ 2010 (yol hariç)

5

280

28

3

4

232

ANKARA – ATATÜRK İZCİ EVİ BAHÇESİ (ÇADIRDA BARINMALI)

25-29.10/2010 (yol hariç)

5

50

5

3

-

58

MARMARA BÖLGE KAMPI

ÇANAKKALE – İNTEPE GENÇLİK VE İZCİLİK EĞİTİM TESİSİ (ÇADIRDA BARINMALI)

23-29 /06/ 2010 (yol hariç)

7

500

50

3

4

557

KOCATEPE BÜYÜK ZAFER 20. ERGİN İZCİ MİLLÎ KAMPI

AFYONKARAHİSAR ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ BAHÇESİ (ÇADIRDA BARINMALI)

24-30 /08/ 2010 (yol hariç)

7

250

25

3

4

282

HASAN TAHSİN 20. ERGİN İZCİ MİLLÎ KAMPI

İZMİR-BUCA GENÇLİK VE İZCİLİK EĞİTİM TESİSİ BAHÇESİ (ÇADIRDA BARINMALI)

03- 09 /09/ 2010 (yol hariç)

7

250

25

3

4

282

MİLLİ KÜLTÜR BİLİNÇ KAMPI

İSTANBUL- VALİDEBAĞ ŞEVKET AKTALLAY İZCİ EVİ BAHÇESİ (ÇADIRDA BARINMALI )

01-07 /07/ 2010 (yol hariç)

7

600

60

3

4

667

DUMLUPINAR 3. KÜÇÜK İZCİ MİLLÎ KAMPI

KÜTAHYA –ILICA BELDESİ (BELEDİYE KAMP ALANI) (ÇADIRDA BARINMALI )

05-09.07./2010 (yol hariç)

5

100

10

3

4

117

İL İZCİ KURULU BAŞKANLARI TOPLANTISI

MERSİN SİLİFKE KAPIRLI 23 NİSAN İZCİLİK EĞİTİM TESİSİ

17-19/09./2010 (yol hariç)

3

81

DUMLUPINAR 3. ERGİN İZCİ MİLLÎ KAMPI

KÜTAHYA –ILICA BELDESİ (BELEDİYE KAMP ALANI) (ÇADIRDA BARINMALI )

02-06.08/2010

5

100

10

3

4

117

ZAFERTEPE 1. ERGİN İZCİ MİLLİ KAMPI

KÜTAHYA –ÇALKÖY BELDESİ (ÇALKÖY İLKÖĞRETİM OKULU BAHÇESİ (ÇADIRDA BARINMALI)

25-29..08/2010

5

100

10

3

4

117

DOMANİÇ 1. ERGİN İZCİ MİLLİ KAMPI

KÜTAHYA-DOMANİÇ BELEDİYESİ EBE ÇAMLIĞI PİKNİK ALANI (ÇADIRDA BARINMALI)

05-09.07.2010

5

100

10

3

4

117

ERTUĞRUL GAZİYİ ANMA 1. İZCİ MİLLÎ KAMPI

BİLECİK MERKEZ ORMAN PARKI (ÇADIRDA BARINMALI)

250

3

4

257

BELEN KAYMAKAMLIĞI 2.İZCİ ERGİN İZCİ MİLLİ KAMPI

HATAY BELEN- KAYMAKAM MEHMET ÖZ PİKNİK ALANI (ÇADIRDA BARINMALI)

60

3

4

667

100

3

4

107

17. CUMHURİYET İZCİ VE ERGİN İZCİ

6.

8.

GÜN

ÇANAKKALE – İNTEPE GENÇLİK VE İZCİLİK EĞİTİM TESİSİ ( TESİSTE BARINMALI)

MİLLÎ KAMPI

7.

TARİHİ

ÇANAKKALE GEÇİLMEZ 13. İZCİ MİLLÎ KAMPI (TÜM BRANŞLAR KATILACAKTIR)

4.

5.

YERİ

17.

KASTAMONU YOLKONAK KÜMEBAŞI KURSU

18.

GENÇLİK VE İZCİLİK EĞİTİM TESİSİ (ÇADIRDA BARINMALI)

(yol hariç)

(Yol hariç)

(yol hariç)

(yol hariç) …./09/2010 ((yol hariç) 21-25.06.2010 ((yol hariç) 10-16./07/2010 (yol hariç)

KÜMEBAŞI KURSU

SİVAS PAŞABAHCEGENÇLİK VE İZCİLİK EĞİTİM TESİSİ (ÇADIRDA BARINMALI)

10-16./07/2010

KÜMEBAŞI KURSU

SİVAS PAŞABAHCEGENÇLİK VE İZCİLİK EĞİTİM TESİSİ (ÇADIRDA BARINMALI)

19-25./07/2010

KÜMEBAŞI KURSU

SAKARYA PAMUKOVA BAKACAK GENÇLİK VE İZCİLİK EĞİTİM TESİSİ (ÇADIRDA BARINMALI)

01-07./07/2010

19.

20.

(yol hariç)

(yol hariç)

(yol hariç)

3

5

600

7

7

-

100

3

4

107

7

-

100

3

4

107

100

3

4

107

7


21. KÜMEBAŞI KURSU

SAKARYA PAMUKOVA BAKACAK GENÇLİK VE İZCİLİK TESİSİ (ÇADIRDA BARINMALI)

10- 16/07/2010

KÜMEBAŞI KURSU

KONYA-BEYŞEHİR GENÇLİK VE İZCİLİK EĞİTİM TESİSİ (ÇADIRDA BARINMALI)

19-25./07/2010

22.

23.

KASTAMONU YOLKONAK KÜMEBAŞI KURSU

24.

(yol hariç)

3

4

107

7

100

3

4

107

7

100

3

4

107

7

100

3

4

107

100

3

4

107

7

100

3

4

107

7

100

3

4

107

100

3

4

107

7

100

3

4

107

7

100

3

4

107

7

100

3

4

107

7

100

3

4

107

7

100

3

4

107

7

100

3

4

107

12- 18/07/2010

KÜMEBAŞI KURSU

MANİSA-KIRKAĞAÇ GENÇLİK VE İZCİLİK EĞİTİM TESİSİ (ÇADIRDA BARINMALI)

10- 16/07/2010

KÜMEBAŞI KURSU

KIRIKKALE YAHSİHAN IRMAK KASABASI İZCİ EVİ (ÇADIRDA BARINMALI)

01- 07/07/2010

OYMAKBAŞI KURSU

KASTAMONU-YOLKONAK GENÇLİK VE İZCİLİK EĞİTİM TESİSİ (ÇADIRDA BARINMALI)

OYMAKBAŞI KURSU

SAKARYA PAMUKOVA BAKACAK GENÇLİK VE İZCİLİK EĞİTİM TESİSİ (ÇADIRDA BARINMALI)

19-25/07/2010

OYMAKBAŞI KURSU

MANİSA KIRKAĞAÇ GENÇLİK VE İZCİLİK EĞİTİM TESİSİ (ÇADIRDA BARINMALI)

01-07/08/2010

OYMAKBAŞI KURSU

KIRIKKALE YAHŞİHAN IRMAK KASABASI İZCİ EVİ (ÇADIRDA BARINMALI)

10- 16/07/2010

OYMAKBAŞI KURSU

GİRESUN SÜLEYMANAĞA İZCİ EVİ ( ÇADIRDA BARINMALI)

19-25/07/2010

OYMAKBAŞI KURSU

ANKARA ÇAMKORU GENÇLİK VE İZCİLİK EĞİTİM TESİSİ (ÇADIRDA BARINMALI)

10- 16/07/2010

OYMAKBAŞI KURSU

SİVAS PAŞABAHÇE GENÇLİK VE İZCİLİK EĞİTİM TESİSİ (ÇADIRDA BARINMALI)

OCAKBAŞI KURSU

ANKARA ÇAMKORU GENÇLİK VE İZCİLİK EĞİTİM TESİSİ (ÇADIRDA BARINMALI)

OCAKBAŞI KURSU

KONYA-BEYŞEHİR GENÇLİK VE İZCİLİK EĞİTİM TESİSİ (ÇADIRDA BARINMALI)

27.07-02.08/2010 (yol hariç)

7

100

3

4

107

OCAKBAŞI KURSU

MANİSA KIRKAĞAÇ GENÇLİK VE İZCİLİK EĞİTİM TESİSİ (ÇADIRDA BARINMALI)

27.07-02.08/2010 (yol hariç)

7

100

3

4

107

OCAKBAŞI KURSU

KASTAMONU-YOLKONAK GENÇLİK VE İZCİLİK EĞİTİM TESİSİ (ÇADIRDA BARINMALI)

03-09,08,2010

7

100

3

4

107

OCAKBAŞI KURSU

SİVAS PAŞABAHÇE GENÇLİK VE İZCİLİK EĞİTİM TESİSİ (ÇADIRDA BARINMALI)

05-11.08.2010

7

100

3

4

107

OCAKBAŞI KURSU

GİRESUN SÜLEYMANAĞA İZCİ EVİ ( ÇADIRDA BARINMALI)

05-11.08.2010

7

100

3

4

107

OCAKBAŞI KURSU

SAKARYA PAMUKOVA BAKACAK GENÇLİK VE İZCİLİK TESİSİ (ÇADIRDA BARINMALI)

05-11.08.2010

7

100

3

4

107

İZCİLİK GENEL KURULU VE LİDER EĞİTİMİCİSİ VE YARDIMCILARINI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

MERSİN SİLİFKE KAPIRLI 23 NİSAN İZCİLİK EĞİTİM TESİSİ

26-28.03..2010

İZCİ LİDERLERİ ORYANTİRİNG SEMİNERİ

ANKARA-ÇAMLIDERE-ÇAMKORU GENÇLİK VE İZCİLİK EĞİTİM TESİSİ (ÇADIRDA BARINMALI )

09-13.07..2010

5

100

3

4

107

İZMİR BUCA GENÇLİK VE İZCİLİK EĞİTİM TESİSİ

17-21./06/2010

5

100

3

4

107

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

43.

10- 16/07/2010

100

GİRESUN SÜLEYMANAĞA İZCİ EVİ (ÇADIRDA BARINMALI)

26.

42.

(yol hariç)

7

KÜMEBAŞI KURSU 25.

41.

GENÇLİK VE İZCİLİK EĞİTİM TESİSİ (ÇADIRDA BARINMALI)

(yol hariç)

MÜZİK GELİŞİM SEMİNERİ

(yol hariç)

(yol hariç)

(yol hariç) 27.07-02.08/2010 (yol hariç)

(yol hariç)

(yol hariç)

(yol hariç)

(yol hariç)

(yol hariç) 27.07-02.08/2010 (yol hariç) 19-25/07/2010 (yol hariç)

(yol hariç)

(yol hariç)

(yol hariç)

(yol hariç)

(yol hariç)

(yol hariç)

7

7

-

-

3


(yol hariç) 44. KAMPÇILIK SEMİNERİ

KASTAMONU-YOLKONAK GENÇLİK VE İZCİLİK EĞİTİM TESİSİ (ÇADIRDA BARINMALI )

03-07.08.2010

EL BECERİLERİ SEMİNERİ

İZMİR BUCA GENÇLİK VE İZCİLİK EĞİTİM TESİSİ (ÇADIRDA BARINMALI )

20-24.07.2010

HAVA İZCİLİĞİ GELİŞİM SEMİNERİ (BRANŞ KURSU GÖREN HAVA İZCİLİĞİ ÜNİTESİ KURACAKLAR KATILACAKTIR)

ESKİŞEHİR İNÖNÜ TESİSLERİ

1.AŞAMA YARATICI DRAMA SEMİNERİ

KONYA BEYŞEHİR GENÇLİK VE İZCİLİK EĞİTİM TESİSİ (ÇADIRDA BARINMALI )

04-08./08./2010

DENİZ İZCİLİĞİ GELİŞİM SEMİNERİ (BRANŞ KURSU GÖREN DENİZ İZCİLİĞİ ÜNİTESİ KURACAKLAR KATILACAKTIR)

MERSİN SİLİFKE KAPIZLI 23 NİSAN GENÇLİK VE İZCİLİK TESİSİ (MACİT ÖZCAN SPOR TESİSİ)

25-29/06/2010

YÜZME GELİŞİM SEMİNERİ

HATAY-İSKENDERUN-ARSUSULUÇINAR GENÇLİK VE İZCİLİK EĞİTİM TESİSİ (ÇADIRDA BARINMALI )

İLETİŞİM VE ETKİLİ KONUŞMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ ( 2,3,4 TAHTA İŞARET KURSU GÖRENLER)

MANİSA KIRKAĞAÇ GENÇLİK VE İZCİLİK EĞİTİM TESİSİ

12-16.06.2010

DOĞA KORUMA SEMİNERİ

İZMİR-BUCA GENÇLİK VE İZCİLİK EĞİTİM TESİSİ (TESİSTE BARINMALI )

26-30/06/2010

İLK YARDIM SEMİNERİ

BURSA – GEMLİK –HASANAĞA GENÇLİK VE İZCİLİK EĞİTİM TESİSİ (TESİSTE BARINMALI)

03-07 /08/ 2010

SİVİL SAVUNMA SEMİNERİİLLERDE MEVCUT ARAMA KURTARMA İZCİ BİRLİKLERİ (AKİB) İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK.

AFYONKARAHİSAR – SİVİL SAVUNMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR. (ÇADIRDA BARINMALI )

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

JOTA- JOTİ ( 81 İLDEN İZCİLERİN KATILIMI İLE)

55.

JOTA- JOTİ (81 İLDEN İZCİLERİN KATILIMI İLE )

(yol hariç)

(yol hariç) (yol hariç)

(yol hariç)

(yol hariç) 10-14 /08/ 2010 (yol hariç)

(yol hariç)

(yol hariç)

(yol hariç)

01-05 /07/ 2010 (yol hariç)

5

100

3

4

107

5

100

3

4

107

5

100

3

4

107

5

100

3

4

107

5

100

3

4

107

5

100

3

4

107

5

100

3

4

107

5

100

3

4

107

5

100

3

4

107

5

100

3

4

107

ANKARA – GAZİ ATATÜRK İZCİ EVİ (ÇADIRDA BARINMALI )

16-17-18/10/ 2010 (yol hariç)

3

90

9

3

4

106

KONYA- BEYŞEHİR GENÇLİK VE İZCİLİK EĞİTİM TESİSİ (TESİS BARINMALI)

16-17-18/10/ 2010 (yol hariç)

3

80

8

3

4

95

NOT : 1- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti izcileri kamplara 5 kız izci 5 erkek 1 lider olmak üzere toplam 11 kişilik kontenjan tanınmıştır. 2- Valilik Olurlarına; kamp, kurs, seminer, toplantı ve diğer etkinliklerde belirtilen tarihlerin bir gün öncesi ve bir gün sonrası da eklenecektir. 3-Kamp, kurs ve seminerlere katılacak liderlerin dikkatlerine; katılım listeleri başkanlığımız (http://obesid.meb.gov.tr) sayfasında yayımlandıktan sonra faaliyetlere katılım zorunludur. Katılmayanlar hakkında gerekli işlemler yapılacaktır. 4-23 Nisan, 19 Mayıs ve 29 Ekim Kamplarına Ankara ilinden 200 izci ve 20 lider katılacaktır. 5-Gerek görüldüğünde programın akışına göre yer ve tarih değişikliği Daire Başkanlığımızca yapılır. Bakanlık makamından alınan 15 / 01 / 2010 gün ve 106 sayılı olur ekidir.

Murat YAVUZ İzcilik Faaliyetleri Şube Müdürü

EK : 1 KAMP BAŞVURU FORMU


İZCİ LİDERİNİN T.C. Vatandaşlık No Adı Soyadı Mesleği / Branşı Kan Grubu Mezun olduğu Okul ve Yılı

: : : : :

Fotoğraf

LİDERİN BRANŞI Küme

Oymak

LİDERİN RÜTBESİ

Ocak

LTK

Branş

2 Tahta

3.Tahta

4.Tahta

GÖREV YAPTIĞI İli İlçesi Okulu Ünite Adı Tescil Numarası İş Telefonu Ev Telefonu E –Posta Adresi

: : : : : : : :

KATILMAK İSTENİLEN KAMPIN Adı Yeri Tarihi

: : :

KAMPA KATILACAK İZCİLİK BASAMAĞI Küçük İzci Basamağı Kız Erkek

İzci Basamağı Kız Erkek

Ergin izci Basamağı Kız Erkek

Toplam

Ünite Lideri

Okul Müdürü

İl / İlçe İzci kurulu Başkanı

İl /İlçe Milli Eğitim Müdürü

Tarih-İmza Adı Soyadı

Tarih-İmzaAdı Soyadı-Mühür

Tarih-İmzaAdı Soyadı-Mühür

Tarih-İmzaAdı Soyadı-Mühür

EK - 2


KURS BAŞVURU FORMU İZCİ LİDERİNİN T.C. Vatandaşlık No Adı Soyadı Mesleği / Branşı Kan Grubu Mezun olduğu Okul ve Yılı LTK. yı Gördüğü Tarih

Fotoğraf

: : : : : :

GÖREV YAPTIĞI İli İlçesi Okulu Ünite Adı Tescil Numarası İş Telefonu Ev Telefonu E –Posta Adresi

: : : : : : : :

KATILMAK İSTEDİĞİ KURS Kümebaşı

Oymakbaşı

Ocakbaşı

2 Tahta

3 Tahta

4 Tahta

BRANŞ DEĞİŞTİRMEK İSTEYENLER Bulunduğu Basamağı Küme Oymak Ocak

Branş kursu görüp de , Branşını değiştirmek isteyen liderler dolduracaklardır.

Adı : Yeri : Tarihi : Not : En son görülen kursun sertifika fotokopisini ekleyiniz. Ünite Lideri

Okul Müdürü

İl / İlçe İzci kurulu Başkanı

İl /İlçe Milli Eğitim Müdürü

Tarih-İmza Adı Soyadı

Tarih-İmzaAdı Soyadı-Mühür

Tarih-İmzaAdı Soyadı-Mühür

Tarih-İmzaAdı Soyadı-Mühür

EK- 3 SEMİNER BAŞVURU FORMU


İZCİ LİDERİNİN T.C. Vatandaşlık No Adı Soyadı Mesleği / Branşı Kan Grubu Mezun olduğu Okul ve Yılı

: : : : :

Fotoğraf

GÖREV YAPTIĞI İli İlçesi Okulu Ünite Adı Tescil Numarası İş Telefonu Ev Telefonu E –Posta Adresi

: : : : : : : :

LİDERİN BRANŞI Küme

Oymak

LİDERİN RÜTBESİ

Ocak

LTK

Branş

2 Tahta

3.Tahta

4.Tahta

KATILMAK İSTENİLEN SEMİNER Seminerin Adı Seminerin Yeri Seminerin Tarihi

: : :

Not : 2 Aşamalı seminere katılacak liderlerin. 1. AŞAMA SEMİNERİN Seminerin Adı Seminerin Yeri Seminerin Tarihi

: : :

1. Aşama seminer belgesi fotokopisini ekleyiniz? Ünite Lideri

Okul Müdürü

İl / İlçe İzci kurulu Başkanı

İl /İlçe Milli Eğitim Müdürü

Tarih-İmza Adı Soyadı

Tarih-İmzaAdı Soyadı-Mühür

Tarih-İmzaAdı Soyadı-Mühür

Tarih-İmzaAdı Soyadı-Mühür

EK- 4 SİVİL SAVUNMA SEMİNERİ BAŞVURU FORMU


İli

:

İlçesi : ARAMA KURTARMA İZCİ BİRLİĞİ (AKİB) LİDERLERİ EKİP LİDERİNİN T.C. VATANDAŞLIK NO

ADI SOYADI

İZCİLİK BRANŞI

CEP TEL

KAN GRUBU

BAYAN İZCİ LİDERLERİNİN ADI SOYADI

T.C. VATANDAŞLIK NO

İZCİLİK BRANŞI

CEP TEL

KAN GRUBU

T.C. VATANDAŞLIK NO

İZCİLİK BRANŞI

CEP TEL

KAN GRUBU

1 2 3 4 5 ERKEK İZCİ LİDERLERİNİN ADI SOYADI

1 2 3 4 5 SEMİNERİN

YERİ

SEMİNERİN TARİHİ

: :

Ekip Amiri

İl / İlçe İzci kurulu Başkanı

İl /İlçe Milli Eğitim Müdürü

Tarih –İmza Adı Soyadı

Tarih-İmzaAdı Soyadı-Mühür

Tarih-İmzaAdı Soyadı-Mühür

EK- 5 JOTA - JOTİ ETKİNLİĞİ KATILIM FORMU ( İzci ve ergin izci basamağındaki izciler katılacak )


ÜNİTE LİDERİNİN İli İlçesi T.C. Vatandaşlık No Adı Soyadı Mesleği / Branşı İş Telefonu Cep Telefonu E- Posta Adresi Kan Grubu

: : : : : : : : :

İZCİLİK BRANŞ VE BASAMAĞI LİDERİN BRANŞI Küme

Oymak

Ocak

LİDERİN RÜTBESİ LTK

Branş

2 Tahta

3.Tahta

4.Tahta

Etkinliğe Katılan Kız İzcilerin Sn 1 2 3

Adı Soyadı

Okulu

Etkinliğe Katılan Erkek İzcilerin Sn 1 2 3

Adı Soyadı

Okulu

Ünite Lideri

Okul Müdürü

İl / İlçe İzci kurulu Başkanı

İl /İlçe Milli Eğitim Müdürü

Tarih-İmza Adı Soyadı

Tarih-İmzaAdı Soyadı-Mühür

Tarih-İmzaAdı Soyadı-Mühür

Tarih-İmzaAdı Soyadı-Mühür

EK- 6


KAMP SONUÇ RAPORU (Bakanlığa bağlı Gençlik ve İzcilik Eğitim Tesislerinde yapılan hafta sonu, mahallî, bölgesel, çalışma ve millî kamplar için doldurulacaktır.)

KAMPI YAPAN İL / İLLER

:

KAMPIN YERİ

:

KAMPIN TARİHİ

:

KAMPIN SÜRESİ

:

KAMPA KATILANLAR

KÜME

OYMAK

OCAK

TOPLAM

ÜNİTE SAYILARI LİDER SAYILARI İZCİ SAYILARI

Toplanan katkı ücreti

:

Harcanan miktar

:

Kalan miktar ile ilgili yapılan İşlem

:

Kampın işleyişine yönelik diğer konular

:

Kamp Müdür Yardımcıları Adı Soyadı--İmza-

Adı Soyadı--İmza-

Adı Soyadı--İmza-

Kamp Müdürü

Tesis Müdürü

Adı Soyadı-Tarih-İmza-

Adı Soyadı-Tarih-İmza-Mühür

Not : Kamp müdürü tarafından doldurulan bu rapor 1 hafta içerisinde Bakanlığa gönderilecektir

2010yillikprogrami  

faaliyetlerden