Page 1

TOKAT HABERC! GAZETES! !MT!YAZ SAH!B!: SAL!H TANRIVERD! GENEL YAYIN YÖNETMEN!: EROL TANRIVERD! SORUMLU YAZI !"LER! MÜDÜRÜ: AY"E YILDIZ HABER MÜDÜRÜ: MURAT KANTEK!N ABONE REKLAM KORD!NATÖRÜ: TÜRKAN TÜRK

HUKUK DANI"MANI: Av. MURAT ZEYLEK Av. RIFA! TA"TAN GÖRSEL YÖNETMEN SURUR‹ BALLIDA SPOR HABER SERV!S!: TAYYAR SÜMEN YAYIN DANI"MA KURULU: Sabri DOAN Mehmet GÜRBÜZ Lütfi KÖ!KER Zekeriya ACAR Hüseyin ERDEM CenÛizhan AKPINAR Ömer !AH‹N ErdoÛan ERDODU Murat ÇAMAN Erol SOYSAL "lker BEKLEY"C" Mustafa ÇET‹N Sururi BALLIDA# DA#ITIM VE TAHS!LÂT: MEHMET BULUT AVRUPA ALMANYA: AL! YURDAKUL HAZIRLIK GRAF!K&TASARIM: MAV" AJANS (0216) 419 60 80

TOKAT HABERC! GAZETES! BASIN MESLEK !LKELER!NE UYMAYA SÖZ VERM!"T!R. ADRES: M. AK"F ERSOY MH. !ANLIURFA CD. NU:135/A SULTANBEYL"/"STANBUL TEL: (0216) 419 60 80 Web&mail: www.tokathaberci.com tokathaberci@mynet.com tokathaberci@hotmail.com BASIN TÜRÜ: YEREL SÜRELI Y›ll›k Abonelik Bedeli: 50 TL Abonelik borcunuzu yat›rabileceÛiniz BANKA HESAP NO: Erol Tanrverdi Ziraat Bankas Sultanbeyli !ubesi Hesap No: 1673 4650 5424 5001 Kö!e yazarlar› yazd›klar› yaz›lardan sorumludur

Orta gövdeli uçaklar için havaalannda çözüm aray" ba"lad Tokat Ticaret ve Sanayi Odas (TSO) Ba%kan Ahmet Arat, Tokat Havaalannda pistin açsnn de$i%tirilip orta gövdeli uçaklarn inmesinin yolu aranaca$n söyledi. Tokat'a yeni havaalan ve Ünye-Akku% karayolu ile ilgili ciddi çal%malar yürüttüklerinin altn çizen Ba%kan Arat, bu anlamda ilgili bakanlkla sürekli temas içerisinde olduklarn kaydetti. Bu temaslarnn bugün meyvesini almaya ba%ladklarn ifade eden Ba%kan Arat, "Ünye-Akku% karayolunun ihaleye çkm% olmas bile bizler için onur verici. "leriye dönük olarak Tokat' kurtarma adna olmazsa olmaz mant$nda Ünye-Akku% karayolunun 3 parça halinde 2012 ylnda ihaleye çkacak. Ama havayolu ile ilgili ise kar%mza neyin çkaca$ net belli de$il. Bakanmzla yapm% oldu$umuz görü%melerde teknik olarak mümkünse orta gövdeli uçaklarn inebilece-

$i yeni bir pist anlamnda ekip görevlendirecek. Önümüzdeki ay içinde bu ekip bize verilen bilgiye göre burada olacak. Ayrca yaplacak incelemeler sonucu mevcut havaalannda pistin açsnn de$i%tirilip orta gövdeli uçak diye kastetti$imiz 150-160 ki%ilik uçaklar inmesinin yolu aranacak. TOBB Ba%kanmz Hisarcklo$lu da Tokat Havaalan ve Ünye-Akku% karayolunun bitirilmesi halinde ilimizin kendi öz varl$nn yetece$ini kaydetmi%ti. Bakanmzn da ifadesi “havaalan olmayan iller bir üst lige çkamyor”. Bu iki sorunumuzu bitirdi$imizde çok ciddi sorunlarmzn kalmayaca$n dü%ünüyorum." diye konu%tu.

Yaplan tüm boykotlara kulak tkayan hükümet tüm eylemlere kar%n bunu gerçekle%tirmi%tir. "limizdeki merkezi yönetimin ise bu konudaki çaresizli$ini en Liderlik, bir toplulu$a belli bir sinerji kazandrarak o iyi bilenlerdenim. Bu gün ise toplulu$u veya grubu bulundu$u yerden daha ileri TEKEL’in arsasn yabanclardan noktalara götürmektir. Bunu yaparken de bir önceki geri alan Tokat sevdals bir çal%ma ve geli%menin üzerine sürekli olarak olumlu yeni yatrmc satn ald$ yere çivi %eyler katmaktr. Dünyaya bakt$nz da ekonomisi ve çakamamaktadr. Dönümlerce refah düzeyi yüksek uluslar ataerkil gelenek ve dinsel arazi içinde bulunan yaplar kültürler etkisinde kalmam% liderleri kendilerine yönetici harabe olma yolunda atl bir duseçmektedir. Sosyo-ekonomik anlamda kalknmann akil rumda öylece bekliyor. TEKEL insanlarn etrafnda bulundu$u güçlü liderlerle mümkün salihtanverdi@live.com arazisini satn alan ( konsorolabildi$i görülmektedir. Ülkemiz de lider denilince mezsiyum) TOKTAR A!. Araziyi rantabl halde de$erlendirmek için hazrlad$ heplerin, cemaat guruplarnn ardnda durdu$u süslü söylevleri iyi yapan, yatrm Programlar kamuoyunun bilmedi$i yalan yanl% bilgilendirildi$i hatta söylevi, e$itimi donanm olmu%, olmam% hiç önemli de$il cemaat birçok sebepten ötürü eli kolu ba$lanm% çözüm beklemektedir. Endüstriyel lideri kimi i%aret buyurmu%sa O’dur lider… tarm ve tarma dayal yatrmlarla birlikte kültürel ve sosyal birçok yatrmn A%iret ba%lar, %eyhler, gücünü paradan alan bir güruh insan tarafndan yönetilen halk, demokrasi düzeninde köle kadar görü% de$erine sahip de- yaplmas planlanan bu arazi kamu mal olmaktan çkmasna kar%n buray $iller. Lider bulundu$u toplulu$u ve temsil etti$i yeri kalkndran, yapt$ her öz kaynaklaryla satn alan yatrmclarna engeller koymaktadr. Yatrm i%i ba%arya ta%yan, egoist ve bireysel çkarlarn öne almayan halkn sevdi- yapsn diye yabanclara her %eyi pe%ke% çeken bir yönetim anlay%ndaki $i halk için çal%an, halktan kimsedir. Demokrasinin insanl$a sundu$u çok siyasi irade, yerli yatrmcsna hem de kendi öz kaynaklaryla yatrm için satn ald$ arazide çivi çaktrmyor. Bunun mant$n anlamakta tüm partili siyasette kendi vekilini kendin seç olana$n sunmas ve partilerce kamuoyu zorluk çekmektedir. Yeri satn alan TOKTAR A!.’ye bu yer tahsis temayül uygulamasnn sonucunu parti liderinin iki duda$ arasna teslim mi edildi, yoksa bu konsorsiyum bu yeri kendi öz kaynaklaryla uluslar aras etmek de$ildir. Halkn tercihlerinin en direk sand$a yansd$ bu temayül bir emlak kurulu%undan satn m ald..! Bu yer satn alnd$nda kendilerine uygulamasn hiçe sayarak, “ben bu isimleri size vekil tayin ettim i%inize ba%ar çkaran siyasi irade %imdilerde burann yatrma dönü%türülmesinin gelirse seçin” diyen parti liderinin tavr demokrasinin neresindedir bunu önünde engel gibi durmaktadr. Tokat’n sadece fabrikaya de$il, iyi bir bir dü%ünelim. Halkn sevdi$i kendine yakn gördü$ü ki%iyi vekili olmasn sosyal alanlarna, kültür merkezlerine, ciddi bir kentsel dönü%üme de isteyen bu temayüllerde en çok oy alan kaç ki%i vardr halk mecliste vekil ihtiyac var. Bir yerle%ke cazibe merkezi olmak isterse önce siluetini deolarak temsil eden gösterin. Hiç yok.! Hal böyle iken ülkenin sosyo-ekonomik kalknm%l$ndan, adalet ve kalkn- $i%tirmesi gerekir. Bu de$i%imi eski yerle%kede yapamayaca$na göre yeni yerle%im alanlarn açmas buralarda ki yapla%mann günümüzün teknolojik madan nasl söz edebiliriz… Bu sistemin içinde çarkn küçük bir di%i olan ve sosyal imkânlarna uygun bir halde tasarlamas %arttr. TEKEL arazisi ilimizin de kalknmas sosyal düzenin adil bir %ekilde i%leyi%i maalesef olanaksz. 5084 sayl Yatrm ve "stihdam Te%vik Kanu’nu kapsamnda ilimizin de %ehrin siluetini de$i%tirecek en uygun konumdadr. Yeri satn alan yatrmc firma bu kentsel dönü%üme destek olmak Tokat’a yeni bir siluet de içinde bulundu$u yatrm öncelikli iller arasndan bu yasadan yararlakazandrmak arzusundadr. Özünde milli servet olan bu yerin atl olmaktan namayan tek iliz demek sanrm abart olmayacak. Bu yasa kapsamnda çkarlmas, yeniden yapla%mas için yeni sahiplerine gereken kolayl$n 7 yldr bir arpa boyu gidemeyen Tokat ekonomisi aksine yasadan önceki yaplmas, arazi için hazrladklar projelerini kentsel planlama konusunda yatrmclarn da kaybetmi%, says onlar bulan büyük sanayi kurulu%larn uzman akademisyenlerle ele alarak gözden geçirilmesi lazm. Bizler bu ksr da elinden kaçrm%tr. "stihdam aç$ yasadan önceki rakamlarn kat ve döngülerle bo$u%urken birçok il sosyal düzenini kurmakta ve kalknmasn kat üstüne çkarken, sosyal bir bozuklu$a sebep olmu%, büyük %ehirlere göç hzlanm%, Tokat gerek ekonomi gerekse nüfus olarak hzla gerilemi%- gerçekle%tirmektedir. Kalknma için bir yedi yl daha bekleyecek ne halimiz nede lüksümüz var. tir, bu gerileme her geçen gün daha da etkilerini göstermektedir. Bunun Tokat halknn elinde kalan tek üretim olana$ tarmn da tamamen bitmesi en bariz örne$i TU"K (Türkiye "statistik Kurumu) açklad$ "stanbul’da ya%ayan iller nüfus sralamasn da 5. Srada olan ilimiz geçti$imiz günlerde ilimizi daha da geri götürecektir. Bu ba$lamda tarm ve tarma dayal kurumun açklad$ istatistik de 426.246 nüfusuyla 4. Sraya yükselmi%tir. sanayi kurulu%larna büyük ihtiyacmz var. Endüstriyel sanayi ile birlikte "l nüfusumuz ise sekiz yüz binlerden alt yüz binlere gerilemi%, buna paralel halk üretim noktasnda bilinçlenmesini ürettiklerinde do$ru ürün, iyi verim almalarn kolayla%tracak yenilikler sa$lanmal. Tüm bunlarla entegre olaolarak da vekil saymz 7’den 5’e inmi%tir. Tokat sadece tek bir alanda cak ürün pazarn sa$layacak güçlü i%letmelerin ilimize yatrm yapmalarnn gerilememi%tir. Sosyal, kültürel anlamda da ciddi bir zaaf içine itilmi%tir. Ça$n bacasz sanayisi olan turizmden hiç yararlanamayan tek il denilecek sa$lanmas gerekmektedir. Tüm bunlar %$nda halk olarak bizlerinde bu olumsuz örmeklerde büyük noktadadr. Bu konuda ne kamu kurumlar bir adm atabilmi%, nede özel müte%ebbisle- katkmz var. Ele%tirmeyen, sorgulamayan ben bilmem partim bilir, bana re böyle bir olanak sa$lanmas için kolaylklar sunulmu%. "limizin bu konuda de$meyen ylan bin yl ya%asn anlay% nereye kadar gider. Gelece$i emanet edece$imiz gençli$imizi iyi bir yarn beklemiyor. Bu sorunlar en ufak bir destinasyonu çkartlmam%tr. Siyaset kurumunun atanm% temsili merkezi yönetim kadrolar yüzünden yatrmclara çkarlan zorluklar yuma$ sadece siyaset kurumunun tek ba%na çözebilece$i bir sorun keyfiyet halleri birçok yatrmcy küstürmü% ilimize geldi$ine bin pi%man et- olmaktan çkm%tr. Vatanda% olarak sorumluluk bilincinde ara%tran, takip mi%tir. Özelle%tirme hncndan nasibini alan ilimizin en büyük kamu sanayisi eden haklarn bilen hakkn koruyan bireyler olamadkça iki geri bir ileri bu olan TEKEL topra$ ve ta%nmazlaryla satlm% yabanclara teslim edilmi%tir. gerilemeden kurtulamayaca$z.

"ki geri bir ileri…

haber yorum

SÖZÜN ÖZÜ

salih tanr›verdi

HABERC" GAZETES"

SAYI 127

01 KASIM

2011

5

sayfa 5  

TOKAT HABERC! GAZETES! BASIN MESLEK !LKELER!NE UYMAYA SÖZ VERM!"T!R. HAZIRLIK GRAF!K&TASARIM: MAV" AJANS (0216) 419 60 80 ABONE REKLAM K...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you