Page 1

eSmail: Kem_eP%al`M?Email.T?m

!!!"!#$%&!!!!'(!!!!!!!!"!!)*!+$&!',-!!!!!!!!!"!!./0012!!(3',!!!!!!!!!!!!!!!"!#$%!%$4!!5678/%94&!!!:3!.;!!<=>!!=*!?9%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!./%&!@3('AB!!C'D!A3!-3!!!!!!!!!!!"!E74*E?*6/FG9HI0*9%JG70

"Kaynak var ama proje üretemiyoruz” Türkiye Ekonomisinde Tokat’n Yeri ve Gelece!i konulu Panel sonras de!erlendirme yapan Vali Mustafa Ta"kesen, >Zaten bence Tokat’n en büyük sorunu proAe üretememek. Kaynak var ama proAe üretemiyoruzE dedi.

Yazmaclar Han’na Restorasyon Tokat Yazmaclar HanInda proAe revizesi nedeniyle geçici olarak durdurulan restorasyon çal"malar kald! yerden ba"lad.Yazmacl!n yapld! Anadolu kentleri arasnda ayr bir yere sahip olan TokatIta, yakla"k TU yldr kapsna kilit vurulu olan TV. yüzyl sonu Osmanl yaps olan Yazmaclar HanInda yeni proAe Kayseri Antlar Yüksek Kurulu’ndan geçti. Yakla"k bir yldr ara verilen restorasyon çal"malar müteahhit firma tarafndan tekrar ba"latld. Yakla"k W milyon TL’ye mal olmas beklenen restorasyon çal"malarnn birkaç yl daha sürmesi bekleniyor. ! '$%a

Türkiye Ekonomisinde Tokat’n Yeri ve Gelece!i konulu Panel sonras Ballca Otel Toplant SalonuInda Vali Mustafa TA#KESEN ba"kanl!nda bir de!erlendirme toplants yapld. De!erlendirme Toplantsnda bir konu"ma yapan Vali Mustafa TA#KESEN, >Biz zaten sizinle zaman zaman bir ço!unuzla Tokat’ta neyi öne çkarmalyz, ne yapmalyz, hangi sektörü desteklemeliyiz, hangi sektöre önem vermeliyiz diye gerek ziyaretlerde gerekse çe"itli toplantlarda görü"melerimiz oldu. $lk geldi!imiz haftadan beri verdi!imiz mülahaza de!i"medi. Tarm ve turizm, herkes bunu söylüyor. Sanayi te"vikler halinde gidiyor ki TokatIn, Tunceli ile ayn te"vik programnda oldu!unu söylüyoruz. Dolays ile "ansl bir konumda. ! #$%e

OFmaKLa>i MaM. ADK Ca%. K@Pm S?D. N?:5 YeKi%?$aKSSaKTaDEeUeV!ST. Tel: XYZ' #ZY I[ I[ Fa]: I^I 5[ XI GSM: X5#Y IXX ^Y X5

Günçal Derne!i geleneksel pikni!i co"kulu geçti Merkeze ba!l Günçal Köyü (Dinar) Derne!i geleneksel piknik etkinli!i bu ylda co"ku içinde geçti. Ta"delen Piknik Alannda gerçekle"en pikni!e yöre dernek ba"kanlar ve yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, i"adamlar ve çok sayda davetli katld. Dernek Ba"kan Abidin Bakr günün anlamna dair yapt! selamlama konu"masyla ba"layan etkinlikte birlik mesaAlar verildi. ! I$%e

DAVET !STANBULDA BULUNAN TOKATLILAR DAYANI"MA VE GÜZELLE"T!RME DERNE#! BEYKOZ BELEDİYESİ ÇAYIR ŞENLİKLERİNE TÜM HEMŞEHRİLERİMİZ DAVETLİDİR. BA"KAN ÖMER "AH!N TAR$HY WT-Z[-WZT\ ]ar"amba YERY Beykoz ]ayr #enlik Alan $RT$BATY Z^\W WV^ __ [U

Ka>?@a$Aa bCACD EeFiF KazovaIda tarm sektörünün ya"ad! problemleri ortadan kaldrarak üretimin kalbi niteli!inde olmas beklenen entegre tesis _ bin metrekaresi kapal olmak üzere toplamda TW bin metrekare alanda hizmet veriyor. Sebze-meyve paketleme, so!uk hava deposu, gda üretim bölümü ve tarmsal marketin yer ald! tesisin sebze-meyve pazarlama sorununa çözüm olma yolunda önemli rol üstlenmesi bekleniyor. ! H$%e


TOKAT 4A5E78! 9AZETE!! !M#!$A& (AH!B!+ SAL!$ TANRI*ERD! GENE/ $A$0N $1NE#MEN!+ EROL TANRI*ERD! (2R4M/4 $A&0 !"/ER! M5D5R5+ AY"E YILDIZ HABER M5D5R5+ M1RAT KANTEK!N AB2NE REK/AM K2RD!NA#1R5+ TÜRKAN TÜRK

H4K4K DAN0"MAN0+ A45 M1RAT ZEYLEK A45 RI6A! TA"TAN G1R(E/ $1NE#MEN S1R1R7 8ALLIDA! (82R HABER (ER9!(!+ TAYYAR SÜMEN $A$0N DAN0"MA K4R4/4+ Sabri DO"AN Mehmet GÜRBÜZ Lütfi KÖ#KER Zekeriya ACAR Hüseyin ERDEM CenÛizhan AKPINAR Ömer #AH‹N Salih YILMAZ Murat ÇA"MAN Sad!k YILMAZ $lker BEKLEY$C$ Mustafa ÇET‹N Sururi BALLIDA% DA#0#0M 9E #AH(!/:#+ Ah:et Ali YÜCE A9R48A A/MAN$A+ AL! Y1RDAK1L HA&0R/0K GRA;!K<#A(AR0M+ MAV$ AJANS (0216) 419 60 80

#2KA# HABER=! GA&E#E(! BA(0N ME(/EK !/KE/ER!NE 4$MA$A (1& 9ERM!"#!R. ADRE(+ HAM$D$YE MAH. #EH$T MURAT TÜYLÜ CD. NO:6/A SULTANBEYL$/$STANBUL TEL: (0216) 419 60 80 ?eb<mail+ www.tokathaberci.com tokathaberci@mynet.com tokathaberci@hotmail.com BA(0N #5R5+ YEREL SÜRELI Y›ll›k Abonelik Bedeli: 70 TL Abonelik borcunuzu yat›rabileceÛiniz BANKA HE(A8 N2+ Erol Tanr!verdi Ziraat Bankas! Sultanbeyli #ubesi Hesap No: 1673 4650 5424 5001 !"!e ya'arlar* ya'd*,lar* ya'*larda- ./rumludur

12aynak va* a0a 6*/7) 8*)t)0iy/*9:; üzerine bent yap!p su seviyesini kald!rmak sureti ile !rmakta kay!klar! yüzdürme projesi var. Biz henüz projeye karar veremedik. Yakla"!k 4,5 – 5 trilyonluk kaynak OKA'dan gelecek. Belediye, Özel $dare, Ticaret Odas! gibi kurulu"lardan 3 -5 toplasak, 10 trilyonluk elimizde kaynak var. Bunu art!rabiliriz de. Kredi falan çekeriz. Böyle bir kaynak var ama elimizde proje yok. Güdümlü proje, ard! üzerinde bir ilin önünü açacak, at!l!m sa!layacak bir proje. Yenilikçi bir yakla"!m olmal!, ekonomik ihtiyac! gidermeli, sürdürülebilir olmal! kriterlerini de içinde bar!nd!ran bir proje. Son bir ay içerisinde yapt!!!m!z yo!un toplant!lar neticesinde “bölge hali” projesi öne ç!kt!. $çerisinde so!uk hava depolar!n!n oldu!u, paketleme tesislerinin oldu!u vs. Bu toplant! sonras! k!ymetli bürokratlar!m!z!n da fikirleri do!rultusunda bir güdümlü projemiz olur in"allah. Zaten bence Tokat’!n en büyük sorunu proje üretememek. Kaynak var ama proje üretemiyoruz” dedi. Toplant!da Türkiye Ekonomisinde Tokat’!n Yeri ve Gelece!i Konulu çal!"tay’!n sonuçlar! de!erlendirildi ve sektörel geli"iminde (tar!m, Türkiye Ekonomisinde Tokat’!n Yeri ve Gelece!i konulu Panel sonras! de!erlendirme yapan Vali Mustafa Ta"kesen, “Zaten bence Tokat’!n en büyük Sanayi turizm v.) ihmal edilen hususlar, gelecek 5 – 10 y!lll!k dönem içerisinde Tokat’ta ne yapmal!, vizyon nas!l olu"turulmal!, yol haritas! ve/ sorunu proje üretememek. Kaynak var ama proje üretemiyoruz” dedi. veya i" plan! gereksinimi, sivil toplum kurulu"lar!n!n mevcut durumu, kurumsal kapasitelerinin geli"tirilmesi, a"amalar halinde arama konferansTürkiye Ekonomisinde Tokat’!n Yeri ve Gelece!i konulu Panel sonras! lar! yap!larak ihtiyaçlar!n belirlenmesi ve gerekli politikalar!n somut biçimde Ball!ca Otel Toplant! Salonu'nda Vali Mustafa TA#KESEN ba"kanl!!!nda bir ortaya konulmas! ve uygulanmas! (devlet-sanayi-üniversite i"birli!i), bu de!erlendirme toplant!s! yap!ld!. sürecin esas sahibinin Tokat olmas! sebebi ile STK lar!n içinde bu süreci De!erlendirme Toplant!s!nda bir konu"ma yapan Vali Mustafa TA#KESEN, sahiplenecek somut rollerin üstlenilmesi ve tüm kalanlarda geri besleme “Biz zaten sizinle zaman zaman bir ço!unuzla Tokat’ta neyi öne ç!karmamekanizmalar!n!n nas!l olu"turulaca!! konu ba"l!klar! alt!nda de!erlendirl!y!z, ne yapmal!y!z, hangi sektörü desteklemeliyiz, hangi sektöre önem meler yap!ld!. vermeliyiz diye gerek ziyaretlerde gerekse çe"itli toplant!larda görü"meVali TA#KESEN Ba"kanl!!!nda yap!lan toplant!ya Ekonomi Bakanl!!! Müslerimiz oldu. $lk geldi!imiz haftadan beri verdi!imiz mülahaza de!i"medi. te"ar Yard!mc!s! $brahim #ENEL, Ekonomi Bakanl!!! Te"vik Uygulama ve Tar!m ve turizm, herkes bunu söylüyor. Sanayi te"vikler halinde gidiyor ki Yabanc! Sermaye Genel Müdür Yard!mc!s! Mehmet Yurdal #AH$N, Ekonomi Tokat'!n, Tunceli ile ayn! te"vik program!nda oldu!unu söylüyoruz. Dolay!s! Bakanl!!! $hracat Genel Müdür Yard!mc!s! Yavuz ÖZUTKU, Ekonomi Baile "ansl! bir konumda. #imdi toplant!m!za kat!lan bu arkada"lar!m!z, kanl!!! $hracat Genel Müdürlü!ü Daire Ba"kan! Emrah SAZAK ve Ekonomi Ekonomi Bakanl!!!’n!n, Merkez Bankas!’n!n Kalk!nma Bakanl!!!’n!n önemli Bakanl!!! Ürün Kimli!i ve Denetimi Genel Müdürlü!ü Daire Ba"kan! Sibel mevkilerinde yer al!yorlar. Bu toplant!da da Tokat'ta avantajl! ve dezavanÖZKAYA, Tokat Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürü Halil $brahim YÜKSEL, tajl! konular neler onlar! görü"ece!iz. Biz Tokat’ta güdümlü projenin ne Tokat Ticaret ve Sanayi Odas! Ba"kan! Ahmet ARAT, OKA Genel Sekreteri Mevlüt SÖZEN, ekonomi alan!ndaki STK ba"kan ve üyeleri ile çok say!daolmas! konusunda daha karar veremedik. Ordu Havaalan! yap!yor, Çorum Tokatl! i" adamlar! kat!ld!. Teknopark yap!yor, Samsun Kongre Merkezi yapt!. Amasya Ye"il!rmak

Görünen köy seçim…

hal! telefonu göstererek ülkenin geli"mi"li!ine örnek veren akla ziyan Ramazan Bayram! tüm $slam âlemine sa!l!k, huzur, insanlar olu verdik. Bir bar!" ve bereket getirsin. Ülkemizin de içinde bulundutelefona, yada her hangi !u bu zor dönemde Allah bizlere yard!m eylesin. Zira bir teknolojik cihazla siyasetçi i"adam!, dindar!, tüccar! bu i"ten yükünü tuttu kendini geli"mi" sanan !"#$%& olan gariban vatanda"a oluyor. etraf!nda olan! biteni '"()*+,)-$ Yerel seçimler yakla"t!kça siyasetçilerde bir bir ortal!göremeyen bir toplumla !a ç!kmaya ba"lad!lar. Derneklerin kendi aralar!ndaki gelecek nas!l tayin edilir siyasi yar!" ise daha da komik. Görülen o ki her STK dü"ünemiyorum bile… !ali%tanv)*+i,liv)-./0 saf!n! belirlemi", ama sloganlar hala benzer, en az!ndan Milletler uzaya giderken birço!u… Tüm STK’lar ortak hedefleri, Tokatl!lar $stanbul’da yerel bizler hala evimizdeki LED TV. ve dokunmatik telefonla ülkemizin yönetimlerde söz sahibi olmay! nüfus yo!unlu!u derecesinde temsil kalk!nm!" oldu!unu san!yoruz bu daha da trajikomik..! haklar!n! almak istiyorlar. Evet bu bize o kadar zor ki y!llard!r seçim Bence b!rakal!m "u siyasi kirlili!i, onlara malzeme olmay! gelin önce zamanlar! bu konu"malar, hummal! çal!"malar olur da tablo hiç ‘biz kimiz’ den ba"layarak, “ben varsam onlar var, devlet benim” de!i"mezdi, umar!z bu kez istenilen olur, makus tarihi y!kar!z… bilincine varal!m. Ard!ndan ara"t!ran, sorgulayan, vicdanlarda yardi!er taraftan “Bu dönemki yerel seçimler Tokatl!lar için milad g!layabilen bireyler olal!m. Bu ülke bize kanlar!n! gözünü k!rpmadan olacak” söylemi ise daha da iddial!, sanki tüm siyasi partiler kap!lar!- döken aziz "ehitlerimizin miras! bizlerde bu miras! ilkesine ba!l! lider n!, kollar!n! açt!lar, “Gelin Tokatl!lar size istedi!iniz yerden verelim” gençleri yeti"tirip onlara emaneti teslim etmeliyiz. Dü"ünürün dedi!i diyorlar...! Çok üzülüyorum, karamsar olmak istemiyorum elbette gibi önce evimizin önünden ba"layarak tüm "ehri nas!l temiz tutar!z ama olan vak!f ve derneklerimize oluyor, zar zor ayakta kalma bunu dü"ünelim. E!er bizler çevremizi kurtar!rsak memleket zaten mücadelesi veren bu kurulu"lar birde siyasetin açt!!! kapanmaz kurtulmu" olacakt!r. Ba"kalar!n!n size empoze etti!i tutars!z, ç!karc! yaralarlarla daha da derinden sars!l!yorlar. Siyasette yer bulmak için bir görü"ü etraf!m!zdakilere zorla, k!rarak, kavga ederek empozeye baz! ki"ilerin ayaklar! alt!na serilen bu STK’lar genel sonuç olarak çal!"mayal!m. Ki"iyi iyice analiz ederek savundu!u görü" gerçekten sadece “dolgu görevi” yapm!" oluyorlar. Siyaset bu kurumlara kendi öz iradesi ise sayg! duyal!m, yok futbol fanati!i gibi rengine, bizlerin üzerinden zarar veriyor, önce birlik ve berberli!imizi bozuyor, slogan!na hayranl!!!ndan etkilenmi", yada ç!kar! oldu!u için bir taraf ard!ndan çözülmeler ve yap!n!n zay!flamas!yla gerileme ba"l!yor. olan ki"ilerle hiç tart!"may!n gülün geçin. Seçim dönemlerini kas!rMilletin tepesindekiler ise yukar!larda tabiri caizse mal! götürürken gaya benzetirim her zaman, önüne katt!!!n! havaland!r!r, uçurur… bizlere sadece sokaklar ve gereksiz, k!r!c! tart!"malar! kal!yor. Yak!n yaaa rüzgar durunca rüzgar!n ahengi ile yaprak gibi uçarken birde ça!!n bu kadar dü"ünce yoksunu olabilir mi demekten kendimi bakm!"s!n!z ki yerde bir hiçsiniz, gelenin geçenin ayaklar! alt!nda alam!yorum ama bizler hala bir siyasetçinin, bir hocan!n, bir üst ma- kal!rs!n!z, birileri bu i"in kayma!!n! yerken size de sadece seçim kamda bir bürokrat!n sözlerini kanun gibi ve korkulur olarak görüyo- sürecinde havaland!!!n!z k!sa bir sürenin adrenalini kal!r! Görünen ruz. Ara"t!rmayan, içi kof tüketim toplumu oluverdik. Elindeki en pa- köy geçmi" seçimler…

'aber yorum

HABERC$ GAZETES$

!"Z$% "Z$

SAYI 138

25 TEMMUZ

2013

!


5+)"#&0+%)+&F3%C"8&(,L )(0!"!C!%)(&3"&$<)9C9%9& '+0+8C"0"&:"A(C& ":30<#9%=&@8(""F3#W:"$3& )(683$&C(!(%(C!%&:(& 29#C(%&S8<C<83A&F3%C"8&(!!,!& :+,0(;(&+,)+&C(#$(& '+0+8C"0"&:"A(C&":30<#=&.(:!$/0& <8<&)(683$&-""38)"#3&3)"& .<%0(8(!!W,:(&0!))(#:!#&F3%C"8&A"#",& '3#)3$8"&0"#)3&)(683$)"#& 29#C(%&S8<C<83AB&@8(""F3#&3)-"L A"&($+B&E(,8&6(8!")(#!L 63,:"&(-8!!!&0",3&"9'"630)"&F3%C"8& C!%:(&'9)9,C($8(:!#=& (!!,!&:(F(&:(&'+0+88+=&P3#C(&6(F3'3& Y#+,)"#3C3%3,&8(C(C!& M#<)&29#C(%B&<8<&)(683$&6"$8/#+L 5(#(,83)3&<)C($)(&'3#)3$L ,+,&6"-$3,&C(#$()(#!,!,&'(03)3!3,3& 8"&Z[\K&0<)&0(#:!C!&F3%C"83&A"#30<#9%=&I:30"&$<,9"89= 0(78!$)(#!,!B&9%9,&A(:"&:"&<8<C<83A& 6"$8/#+,+,&-""38)3&()(,)(#!,:(&:(&F3%C"8& ](6C(^&!(#$(&<8<&)(683$)"#3,3,&$(C7(,0()!&A"&/:"C"& A"#C"03&:+"+,:+$)"#3,3&'")3#8"#"$B&IP3#L $<)(0)!!!&3)"&6(8!):!!!&0",3&0"#)"#3,"&8+C&F"C""F#3)"#3C3%3& C(&<)(#($&3"3C3%&<8<&)(683$&A"&($6"69(#L '"$)":3$)"#3,3&6/0)"0",&M#<)&29#C(%&+#+,)"#&F($$!,:(& )(#!,!,&6(8!"!&'($!C&A"&8(C3#3=&X%9,&0!))(#& G30(8&'3)5363&3-3,&P"#F(87("(&!(F=&Y6$+:(#&_(:=&*JJ&R<$=& U<`KN[a&@>@#Mb$V&L&$R>=&@:#"63,"&5")"#"$&A"0(&>")`&c\JN& 6"$8/#:"&F3%C"8&A"#C"$8"03%B&":3,:3L !3C3%&8";#+'"C3%&'"#('"#3,:"&C+"8"#3& KJc&cc&JK&*6C`&caOO&ZKa&JK&dN&8")"G<,)(#!&(#(0(#($&'3)53& ()('3)";"$)"#3,3&3G(:"&"883= C"C,9,30"83,3&5"83#:3=&.()38")3&+#+,B&

D:rm/< Otomoti- >i<met /!n ?"%"tt"

)"n5/l Derne!i 7eleneksel 3ikni!i co"k:l: 7e5ti >9#,9A(6!,:(&:"#,"!3C3%& (:!,(&G98'<)&<0,(0(,&5",-L )"#3C3%&'3%)"#"&"(C730<,)9$& 0("(88!)(#=&D9&'("(#!&8+C& *+,-()!)(#!,!,:!#B&'9&C98)9)9$& F"73C3%3,:3#=&*",-)"#3C3%"& 5/68"#:3$)"#3&5(0#"88",&A"&/%L A"#3)3B&;",83)C",&8989C)(#!,L :(,&:<)(0!&'3%"&"(C730<,)9$& C98)9)9!9,9&0("(8C()(#!,L :(,&/8+#+&$98)90<#B&8"""$$+#& ":30<#9C=&23!"#&0(,:(,&03,"& F"#&0!)&5")","$6")&<)(#($& !"#$"%"&'(!)!&*+,-()!&./0+&123,(#4&2"#,"!3&5")","$6")& 0(78!!!C!%&$/0+C+%:"$3&Q()& 73$,3$&"8$3,)3!3&'9&0!):(&;<"$9&3-3,:"&5"-83= D<0,9&#",)3$)"#3C3%"&(0,!&;<"$9&A"&3)5303&5/#C"$&'3%)"#3& >(":")",&?3$,3$&@)(,!,:(&5"#-"$)""",&73$,3!"&0/#"& :(F(&:(&F"0";(,)(,:!#:!=&R3%)"#"&A"&'9&$+)8+#"&F3%C"8& :"#,"$&'("$(,)(#!&A"&0/,"83;3)"#3B&630(63&7(#83&8"C63);3)"#3B& "8C"$B&63%)"#3,&8"A";;+F+,+&$(%(,C($&8"$&F":"G3C3%:3#=& 3"(:(C)(#!&A"&-<$&6(0!:(&:(A"8)3&$(8!):!=&2"#,"$&D("$(,!& Q()!"C()(#!C!%:(&'3%)"#3&0(),!%&'!#($C(0(,&67<,6<#)(L @'3:3,&D($!#&5+,+,&(,)(C!,(&:(3#&0(78!!!&6")(C)(C(& #!C!%(&A"&63%&:"!"#)3&+0")"#3C3%"&:"#,"$&0/,"83C3C&A"& $<,9"C(6!0)(&'(")(0(,&"8$3,)3$8"&'3#)3$&C"6(E)(#!&A"#3):3=& "(F6!C&(:!,(&(0#!;(&8"""$$+#&":"#3C=&S#5(,3%(60<,)(#:(& 2"#,"!3,&-()!"C()(#!&F($$!,:(&'3)53)"#&A"#",&D("$(,& ")3C3%:"&<)C(0(,&,":",)"#)"&'3#&"$63$)3!3C3%&<)C9"&36"& @'3:3,&D($!#B&$+)8+#")&A"&6<60()&G(()30"8)"#"&/,"C& A"#:3$)"#3,3&A"&5")","$6"))""",&'9&"8$3,)3$)"#3,&:(F(& :(&$(76(C)!&F()"&5"83#C"&5(0#"83&3-3,:"&<):9$)(#!,!& 6/0)":3=&H!))(#:!#&0(7!)(,&73$,3$&"8$3,)3!3,3&'9&0!):(& :(F(&;<"$9)9&5"-83!3,3&5/#C"$8",&C98)9&<):9$)(#!,!& '")3#8",&D("$(,&D($!#B&ID9&0!)&JK=&2+%",)",",&73$,3$& "8$3,)3!3C3%3,&;<"$969,9&0383#C":",&:"A(C&"8C"L 63,:",&:<)(0!&-<$&C98)909%=&M8$3,)3!3C3%"&$(8!)(,& :"68"$&A"#",B&"C"!3&5"-",&8+C&:<68)(#!C!%(&8"""$$+#& ":30<#9C=&D9&"8$3,)"#3,&(C(;!,(&9)("C(6!&",&'+0+$& (#%9C9%:9#=&*",-)"#3C3%3,&67<#83G&G(()30"83&<)(,&A"&NO& ><$(8&:"#,"$)"#3C3%3,&$(8!)!C!0)(&5"#-"$)""",&P98'<)&

!"se%in )"ls"n+ ,-cl/r1/ t/li3... \O=&:/,"C&@$&?(#83&><$(8& !3))"8A"$3)3&b+6"03,&*+)6+,B& e@A;!)(#&3-3,&(:(0!C&(C(& F"#""0&$!6C"8e&:":3= f3)"&MA#",$/0&.(6('(6!& 2"#,"!3&"6$3&'("$(,!&!9#(8& @-!$5/%g+,&<#5(,3%"630)"& F"C""#3)"#3&\O=&2/,"C&><L $(8&!3))"8A"$3)3&b+6"03,&*+)L 6+,&<,9#9,(&$DD&.=Q"$C";"& R<60()&8"636)"#:"&:"#,"$)"#& A"&0"#")&'(6!,!,:(&$(8!):!!!& 5",3"&$(76(C)!&'3#&$(FA()8!& 5"#-"$)""83#3):3=&.(FA()8!0(& $68<$:"G&D("$(,!&_<"$9,&R(!&A"& 5",")&6"$#"8"#&@FC"8&H!)C(%B&2"L ,"8)"C"&'("$(,!&V(C3%&.(#(;(&:(& $(8!):!)(#=&.(FA()8!:(&b+6"03,&*+)6+,& @A;!)(#:(&@$&7(#83&D")":30"&D("$(,& (:(0&(:(0)!!!,!,&$(C9<09,:(&-<$& :3))",:3#3):3!3,3&'")3#8"#"$B&I8"$& (C(;!C&+)$"C"&A"&C3))"83C"&F3%C"8& "8C"$=&*",")&D("$(,!C!%&A"&D("'(L $(,!C!%&:(&<)9#&A"#3#)"#6"&@))(F!,&3%,3& A"&F"C""F#3)"#3C3,:"&:"68"$)"#30)"& 6"-3C3&()!#!%=&D",&53#:3!3C&F"#&3"8"& %<#&<)(,!&6"A"#3CB&$68(,'9)&:(&:(F(& #(F(8&6"-3C&$(%(,!)(;($&-<$&3)-")"#& A(#B&@A;!)(#&%<#&'3#&'/)5"&'9,9&'3)3L 0<#9CB&(C(&5(0#"8)3&-()!"C()(#!C)(& (:(0&5/68"#3)C"C3%&F()3,:"&6"-3C3& ()(;(!!C!%(&3,(,;!C&8(C=T&:":3=&

!"#$Y!N ("L#"N *!+,!-. b+6"03,&*+)6+,B&a&!(#8&JdaZg:"& ><$(8&f3)"g:"&:<!:9=&>"$,3$&h!#"8L C",i&*(%3&Y,3A"#638"63&>"$,3$&M!383C&

P($+)8"63&!($3,"LV"63C&.<,68#+$63L 0<,&D/)+C+g,+&'383#:3=&>+#$30"&f3#(3& 2<,(8!C&.9#9C9g,:(&8"$,360",& <)(#($&-()!"8!=&h%&2<,(8L$"&R",:3$(6!& *",")&D("$(,)!!!&5/#"A3,:"&'9)9,:9= @,(:<)9&*!:(&R(,(03&j(#:30(&@C3#3B& $6$38)"#&M,:+68#3&!"6)"$&]36"63&h!#"8L C",3B&!3))3&M!383C&D($(,)!!!&h)-C"& 2"!"#)",:3#C"&!"#$"%3&!+:+#& H(#:!C;!6!B&>YD$>@.&H(0!,&$")"#3& !+:+#+B&$68(,'9)&D+0+$""F3#&D")"L :30"63&?"#6<,")&!+:+#+&A"&?"#6<,")& A"&M!383C&2(3#"&D("$(,!B&$R.$&M!383C& .+)8+#&A"&R<60()&$")"#&2(3#"&D("$(,!B& D("'($(,)!$&2(,!"C(,!B&>D!!&2"6L 8"$&b3%C"8)"#3&2(3#"&D("$(,!&<)(#($& 5/#"A&0(78!=&R3A3)&8<7)9C&/#5+8)"#3,:"& '("$(,)!$&A"&0/,"83;3)3$&5/#"A)"#3,:"& '9)9,:9=&S#8(&:+%"0:"&$,53)3%;"&A"& P#(,6!%;(&'3)",&*+)6+,B&"A)3&A"&K& -<;9$&'('(6!:!#=&\\&>"CC9%&\ccZ& *",")&6"-3C)"#3,:"&@.&?(#83g:",&& ><$(8&C3))"8A"$3)3&6"-3)"#"$&5/#"A& 0(78!=

"3C:3:",&(GG<)(=T:":3= ?3$,3$&"8$3,)3!3&$(76(C!,:(&0/#"&6(,(8-!)(#!&R"#A"8& #(F3,B&H")3%B&U"#C3,&@$:"C3#B&V";"7&2/,C"%&A"&:(A9)& %9#,(&"$3'3&5+,&'<09&6(F,"&():!)(#=&R/0)",",&F(#"L $"8)3&>+#$+)"#&"")3!3,:"&9%9,&F()(0)(#&898(,&:(A"8)3)"#& 9,989)C(%&'3#&5+,&0("(:!)(#=&><$(8&2"#,"$)"#&P":"#(6L 0<,9&D("$(,!&R"G"#&29#(,&A"&D("$(,&H(#:!C;!6!&."C()& R<)C(%&3)"&'3#)3$8"&"8$3,)3!"&$(8!)(#($&6")(C)(&$<,9"C(6!& 0(78!)(#=&2"#,"$&0/,"83C3,3&'("(#!)!&<#5(,3%(60<,:(,& :<)(0!&8"'#3$&":",&D("$(,&29#(,&$<,9"C(6!,:(&'3#)3$&A"& :(0(,!"C(&C"6(E)(#!&A"#:3=

!aber

&&b@DMV_$&*@fM>MR$&&&R@Hk&JOl&&\a&>M!!Xf&&&&\cJO&&&&&&&&&&&&&&&/


Kongre ve Kültür Merkezi y!l sonuna haz!r Erbaa ilçesinde Belediye Saray! yan!nda Erbaa Kongre ve Kültür Merkezi h!zla yükseliyor. Erbaa Belediye Ba"kan! Ahmet Yenihan, Orta Anadolu ve Karadeniz Bölgesi'nin en büyük Kongre ve Kültür Merkezi olacak olan projenin 2013 y!l! sonuna tamamlanmas!n! hedeflediklerini kaydetti. Çal!"ma temposunun

bu "ekilde devam etmesi halinde bölgedeki en büyük Kongre ve Kültür Merkezi’nin aç!l!"!n! daha erken bir zamanda yapabileceklerini ifade eden Ba"kan Yenihan, büyüyen ve geli"en Erbaa’n!n yeni projelerle tan!"maya devam edece!ini söyledi. Öte yandan 11 bin 407 metrekare alan üzerine yap!lacak olan Erbaa Kongre ve Kültür Merkezi’de 4 adet sinema, 500 ki"ilik tiyatro salonu, toplant! salonlar!, ofisler, kafeteryalar ve di!er sosyal mekanlar ile iki zemin kat otopark olarak kullan!laca!! bildirildi.

4$%&5$*$($*!&60/70#& 890,0/)&:)#7)#%0&(3,3!%3 çal!"acaklar!n! söyleyen ba"kan Remzi Y!lmaz, “Dernek merkezimiz Sancaktepe Samand!ra da bulunmakta. Sadece bu bölgede 2 binin üzerinde nüfusumuz var. Derne!imize kal!c! hizmet binas!, güzel bir lokal ve dü!ün salonu gibi elzem olan ihtiyaçlar!m!z bulunmakta. Bu hedef ve amac!m!z do!rultusunda çal!"ma ba"lataca!!z. Bizler birlik ve beraberlik içinde hareket edersek a"amayaca!!m!z sorun,

ba"aramayaca!!m!z i" yok. Tüm üyelerimizden ve hay!rsever i"adamlar!m!zdan derne!imize olan desteklerinin artarak devam ettirmeleri rica ediyorum. Bizlere yak!"an, güzel hizmetlere birlikte imzam!z! atal!m. Etkinli!imize derne!imize gösterdi!iniz ilgi ve alaka için te"ekkür ederim.”diye konu"tu. Derne!e maddi kat! sa!lamak amac!yla yap!lan A!al!k Seçiminde yap!lan aç!k art!rma k!ran k!rana bir yar!" gerçekle"ti. Büyük ilgi gören a!al!k seçimlerinde en yüksek ba!!"! yapan Ramazan Uzun 2013 Y!l! Piknik A!as! seçildi.

Yak!n zamanda genel kurulunu yaparak yeni yönetimini seçen Çat Kasabas! Derne!i piknik etkinli!inde bir araya geldiler. Yo!un kat!l!mla gerçekle"en piknik etkinli!inde yap!lan aktivitelerde birinci gelenler çe"itli hediyelerle ödüllendirildi. Etkinlik ve derne!in çal!"malar! hakk!nda bilgiler veren dernek ba"kan! Remzi Y!lmaz, birlik ve beraberlik vurgular! yapt!. Derne!in kurucu üyesi oldu!unu belirten ba"kan Y!lmaz, dernek çal!"malar!nda her zaman destek oldu!unu söyledi. Dernek yönetimi olarak daha iyi hizmet sunmak arzusu ile

!"#$%&'"()*)&+$,!!-$*!

edece!ini ifade ederek, “Oda bünyesinde özellikle in"aat sektörüne ait bir üretim yapmak kayd!yla OSB’de çoklu ortakl!k yapmak için çal!"ma içerisine girece!iz. #yi bir örnek olursa devam! gelir dü"üncesindeyiz. Bunu yaparken Tokatl! i"adamlar! laz!m. Önce onlar!n bu Ba"kan Arat, Tokat Ticaret ve Sanayi Odas! Ba"kakonuya inanmas! laz!m. Geçmi"te ya"anan birkaç kötü n! olarak ikinci dönemde yapaca!! çal!"malarla ilgili örnek var hala o konu"uluyor. Biz kötü örneklerden de!erlendirmelerde bulundu. Tokatl!lar!n Ankara’da lobisi ç!karaca!!m!z dersle hareket edece!iz” diye konu"tu. olmad!!!n! ifade eden Ba"kan Arat, “Geçen hafta yönetim kurulumuzla birlikte Ankara’da 3 gün boyunca temaslarda bulunduk. Tokatl! olup Ankara’da bürokraside iyi noktalarda bulunan hem"erilerimizi gezdik. Bizim bu dönemdeki en fazla üzerine dü"ece!imiz nokta bir Ankara lobisi olu"turabilmek. Geçen dönemde Tokat ölçe!inde turizm çal!"tay!n! tamamlad!k. Çal!"tay sonuç raporuna göre devam ediyor. S!rada tar!m çal!"tay! var. G!j G!j Tesisleri bitti geçici kabulünü yapaca!!z” dedi. Ba"kan Arat, yerel anlamda güç birli!i olmad!!! süreçte sektörsel s!k!nt!lar!n devam

Tokat Ticaret ve Sanayi Odas! Ba"kan! Ahmet Arat,Ankara’da Tokat lobisi olu"turma gayreti içerisinde olduklar!n! söyledi.

haber

HABERC# GAZETES#

SAYI 138

./($$&+0#)-&-0/#01)&",23 Erbaa Belediye Ba"kan! Ahmet Yenihan, Erbaa’n!n insanlar!n mutlu olmas! sonucu çekim merkezi oldu!unu söyledi. Erbaa Belediyesi öncülü!ünde kurulan Tepe"ehir Yeni Hayat Evleri'nin ikinci etapta 168 konut h!zla yükselmeye ba"lad!. Ba"kan Yenihan, s!radan apartmanlardan ziyade ak!ll! binalar yapt!klar!n! söyledi. Güvenlik kameralar! ile donat!lacak sitelerde anne ve babalar!n oyun park!ndaki çocuklar!n! kameradan izleyebileceklerini, !s! pay! ölçerleri sayesinde her daire sahibi yakt!!! kadar ödeme yapaca!!n! kaydetti. Proje tamamland!!!nda 2 bin konutun in"a edilmi" olaca!!n! ifade eden Ba"kan Yenihan, “Talebe göre bu organizasyonu yap!yoruz. Hedefimiz a"a!!da s!v!la"ma riski yüksek olan zeminlerden insanlar! al!p, birazda tar!m alanlar!n! kurtarmay! amaçl!yoruz. Al!p binalar! bu taraflara getiriyoruz. Buralar!nda topografik yap!s! kentle"me aç!s!ndan uygun. Havas! güzel, zemini sa!lam. Avrupa’da oldu!u gibi ormanla iç içe olaca!!z” dedi. Ba"kan Yenihan, Erbaa’da ya"ayan insan!n mutlu olmas! için var güçleri ile çal!"t!klar!n! ifade ederek, “Niye bizim nüfusumuz art!yor? Sebebi bu. OSB olacak, insanlar!n çal!"aca!! i" ve a" imkan! bulaca!! tesisler ve onlar!n sosyal ve kültürel hayat!n! da regüle edecek tesislerin, alt yap!n!n olmas! laz!m. Ona da dikkat ediyoruz. Bütün olarak toplad!!!m!zda Erbaa’n!n çekim merkezi olmas! böyle temin ediliyor. Esas!nda abartm!yorum Erbaa’n!n Türkiye’ye model olmas! laz!m. 4 dönemdir belediye ba"kanl!!! yapan birisi olarak kendimizi anlatmam!za gerek yok, hizmetlerimiz konu"uyor. Bu ya"anm!" tecrübeler. Bu noktaya bedavadan gelinmedi. #nsanlar bir dönem bile yan!lmazlar. Bizde onlara samimi oldu!umuzu her f!rsatta temin ettik”

25 TEMMUZ

2013

!


!a#maclar )an+na ,estorasyon !a#macl!n yapld! 4nadolu kentleri arasnda ayr bir yere sa9ip olan Tokat'ta< yakla"k => yldr kapsna kilit ?urulu olan =@A yü#yl sonu Csmanl yaps olan !a#maclar )an'nda yeni proDe Kayseri 4ntlar !üksek Kurulu+ndan geGtiA !akla"k bir yldr ara ?erilen restorasyon Gal"malar mütea99it Hirma taraHndan tekrar ba"latldA

Gop Bulvar Yenilenecek Tokat Welediye Wa"kan 4dnan ZiGek< )drlk Köprüsü+nden We9#at Wul?ar 4rdala Voka!a kadar olan bölümde kaldrmlar yenileyeceklerini söylediA Tokat Welediyesi taraHndan Vulusokak Zar"s ba"ta olmak ü#ere Kuyumcular Zar"s'ndan sonra GCS Wul?ar'nda da dü#enleme yaplacakA GCS Wul?ar'nn Karayollarndan sonra Tokat Welediyesi+ne geGmesinin ardndan yolda iki yeni ka?"ak ile yolun reHüDle bölünmesi Gal"malar tamamlandA SroDe kapsamnda bul?arn 9er iki taK raHndan bulunan kaldrmlarn yenilenerek aydnlatma sistemiK nin de!i"tirilmesi iGin 9a#rlklar ba"ladA Wa"kan ZiGek< )drlk Köprüsü+nden We9#at Wul?ar 4rK dala Voka!a kadar olan bölümde kaldrmlar yenileyeceklerini iHade ederek< TTraHik ak"nn da9a iyi sa!lanmas iGin bul?ar ü#erinde Gal"malarm# de?am edecekA Kaldrmlar< aydnlatma sistemi yenilenecekA 4yrca We9#at Wul?ar'nda da Ze?re !olu tekrar traHi!e aGld!nda asHalt Gal"maK s yapaca!#U diye konu"tuA

Kelkit Çay'na dü!en 4 ya!ndaki çocuk bo"uldu Qrbaa ilGesinde Kelkit Zay'na dü "en > ya"ndaki Gocuk bo!ularak 9ayatn kaybettiA Kelkit Zay kysnda ki e?inin önünde oynarken dengesini kaybederek suya dü"en > ya"nK daki Wilal _aruk Zelik bo!ularak 9ayatn kaybettiA Wir anda e?ini önünde oynayan Gocu!unun ortadan kayboldu!uK nu gören anne< o!lunun rma!a dü"tü!ünü anlayp 9emen suya girdiA 4nnesi taraHndan 9areK ketsi# bir "ekilde sudan Gkarlan Wilal 9emen yaknlar taraHndan Qrbaa De?let )astanesi'ne götürüldüA )astaneye kaldrlan Gocu!un olay yerinde 9ayatn kaybetti!i belirlendiA Qrbaa De?let )astanesi morguna konulan Wilal'in minik cesedi< kesin ölüm nedeninin belirlenmesi iGin ]alatya 4dli Tp Kurumuna se?k edildiA

!aber

!akla"k I milyon TJ+ye mal olmas beklenen restorasyon Gal"maK larnn birkaG yl da9a sürmesi bekleniyorA )ann a9"ap ksmnn bir bölümü #amana yenik dü"mesi nedeni ile restorasyon Gal"malar kapsamnda tamamen yklrken< 9ann aslna uygun olarak yenide yaplmas bekleniyorA IM=M ylnda ba"layan restorasyon Gal"malarK nn re?i#e nedeniyle duraklad!n iHade edilen restorasyonun bitmesi ile Gar"nn canlanmas 9edeHleniyorA

!a#$a%e'( *+#, *e!%e% e(%-'$-"-

Nile ilGesine ba!l !aylakent Köyü Derne!i yönetimce bu yl ilki dü#enlenen Ke"kek Günü Qtkinli!i yo!un katlmla gerGekle"tiA Rmerli Kurnaköy Siknik alannda gerGekK le"en etkinli!e yöre dernek ba"kanlar< i"adamlar< siyasi parti temsilcileri ?e Gok sayda da?etli katldA Qtkinlik kapsamnda sa9ne salan yöresel sanatGlar seslendirK dikleri Türkülerle ?atanda"lara unutulma# bir gün ya"attlarA !ü#lerce genG< ya"lnn u#un 9alay tuttu!u etkinlikte Taksimde ya"anan Ge#i Sark direni"ine destek gelK diA T9eryer direni"< 9er yer TaksimU Vloganlaryla direni"Gilerin yannda olduklarn 9aykrdlarA Dernek Gal"malar ?e etkinli!in amacyla ilgili aGklamalarda bulunan Dernek Wa"kan )ur"it 4dgü#el< TKnal 4li gibi bir ka9raman yeti"tirmi" köyümü#e ?e 9alkna 9i#met etmek bir onudurA Derne!imi# IMMI ylnda Varga#i de kuruldu< "uK anda 4?clar ilGesinde olan derne!imi# 9i#metleK

üyeleridirA Ka9ramanm#n adna 9er yl Knal 4li 4nma etkinlikleri dü#enliyoru#A Wu yl yaplaK cak olan etkinli!imi#in gerek iGeri!i gerekse katlmclaryla da9a da geni"leterek geni" kitlelere duyurusunu yapmay amaGlamaktay#A Rte yandan Zanakkale #e9itli!i ge#isi< dostluk dayan"ma gecesi ?e tele?i#yon kanallarnda canl yayn programlarna katlarak derne!imi#in Haaliyetleri ?e köyümü#ün tantmn yaptkA Tüm bu kültürel etkinliklerin yannda elde etti!imi# gelirlerle Derne!imi#e $#mitte [ dönüm ara#i alnK dA !önetim kurulundaki arkada"larm#la birlikte Gal"malarm# büyük ö#?eriyle sürdürmekteyi#A Kurulu"undan bu güne derne!imi#e eme!i olan< ba!"Glarna ?e yönetim kadrolarna te"ekkürleriK mi#i sunuyorumAUdiye konu"tuA Dernek Wa"kan )ur"it 4dgü#el u#un yllar restaurant i"letmecili!i yapm"< yakn tari9te VaK rga#i Demokrasi \addesinde bulunan Tokat Side Valonu+nu de?ir alarak Tokat ]utHa!nn #engin le##etlerini sunmaktaA !öremi#e 9as ö#el tüm le##etleri bulaca!n# mekanda ayrca ustalarn yapt! Tokat Kebab Hrn da satn alabilirsini#A

rini aralks# olarak sürdürmektedirA X=Y üyesi olan derne!imi# bu yl ilki yaplan Ke"kek Günü etkinli!imi#de gördü!ünü# gibi büyük ilgi gördüA Dernek yönetimi olarak yapt!m# Gal"malara de!inecek olursak Türk ulusumu#un ka9raman Knal 4li köyümü#den Gkm"trA 4krabalar 9alen köyümü#de ?e derne!imi#in

Gaziosmanpa!a

Welediye anonsu tepkisi

Üniversitesi 21 ya!nda Ga#iosmanpa"a ^ni?ersitesi I= !a"nda Tokat Ga#iosmanpa"a ^ni?ersitesi ,ektörü SroHA DrA ]ustaHa #a9in< üni?ersitenin kurulu"unun I=A ylnda Türkiye+nin ba"arl ?e seGkin kurumlar arasnda yer ald!n söylediA 4dn Sle?ne Ka9raman Ga#i Csman Sa"a'dan alarak =@@I ylnda Niraat _akültesi \um9uriyet ^ni?ersitesi'ne ba!l olarak kurulan Ga#iosmanpa"a ^ni?ersitesi IM=IKIM=X e!itim ?e ö!retim dönemi itibariyle ö!renci says IX bin `Y[ olduA !eni Hakültelerle büyümeye de?am eden üni?ersitede akademik personel says @X>< idari personel says ise aY= olduA ,ektör #a9in< üni?ersitenin kurulu"unun I=A ylnda Türkiye+nin ba"arl ?e seGkin kurumlar arasnda yer ald!n belirterek< T4Glan yeni lisansüstü programlarda ö!renim gören< I bine yakn ö!rencisi ile di!er üni?ersitelere ?e ba"ka kurumlara< yönetici ?e akademisK

)4WQ,\$ G4NQTQV$

Nile ilGesinde belediye ekipleri yenilenen yollarda sökülen parke ta"larn terminal arkasnda topladA _akat burada toplanan parke ta"larnn bir ksm kaybolduA

yen yeti"tiren bir kurum 9aline gelmi"tirA Rnümü#deki günlerde 9i#mete girecek yeni e!itim alanlar< merke#i ara"trma laboraK tu?ar ?e Tokat Teknopark ile imkanlarm# da9a da geli"ecek sundu!umu# 9i#met geni"leyecektirA ^ni?ersitemi#< e!itim ö!retim ?e ara"trma Haaliyetlerinin yannda< dü#enledi!i Ge"itli etkinliklerle ö!rencileriK mi#e ?e topluma geni" 9i#metler sunmakK tadrA Wu akademik ylda üni?ersitemi# öncülü!ünde Tokat balili!i< Tokat Welediyesi ?e Kent Konseyi ile birlikte dü#enledi!imi# Tokat Vempo#yumu< ulusal ?e uluslar aras kongre ?e sempo#yumlar ile Gok sayda kültür< sanat ?e spor Haaliyetleri bunlarn gü#el örnekleridirU dediA

V4!d =Xa

Sarke ta"larnn kaybolmas ü#erine belediye ses sisteK minden gün boyu anons yaptrdA Nile Welediye Wa"kan JütHi bidinel adyla yaplan anonsta< cY ay iGinde yakla"k XMM bin metrekare scak asHalt< so!uk asHalt ?e ta" yolu yapm yapyoru#A !llardr bo#ukK lu!undan "ikayetGi oldu!umu# kilit ta"l yollar söküyoru#A !pranm" ta"lar kamuya ait yerlerde kullanlmaktadrA Wa# kötü niyetli insanlar bilgimi# olmadan ba9Gelerinde kullanmak ü#ere sökülen ta"lar Galma cüreti gösterK mektedirA #a9sa ait mekanlarda sökülen ta"larm#dan görenlerin teleHondan i9bar etmeleri insani bir göre?dirAc Welediyenin gün boyu bilgilendirme anonsu ise tepki GektiA $lGe sakinleri< yaplan anonslar ile ilGe sakinlerinin ')rs#' gibi gösterilmesinin sö# konusu oldu!unu belirteK rek durumdan "ikayetGi olduklarn< belediyenin söktü!ü ta"lar u#un süre götürmemesi ü#erine ba# ?atanda"larn bunlar i9tiyaG d" oldu!unu dü"ünerek alm" olabilece!i dile getirildiA

IY TQ]]eN

IM=X

.


0vl1nlar 2erne!i bin ki"i4e i5%ar ver&i kurulan masalarda yaplan iftarda hayrda bulunanlara dualar okundu. #stanbul Tokat Dernekler Federasyonu Ba"kan Co"kun Sa!, G. Sekreter Ahmet Ylmaz ve federasyon yönetiminden birçok isim iftarda ayn masa etrafnda oruçlarn açtlar. Yaplan konu"malarda birlik ve beraberlik vurgular yaplrken anlaml ve kusursuz etlikten dolay Dernek Ba"kan Murat Klç ve yönetimine te"ekkür edildi.

Merkeze ba!l Avlunlar Kasabas Derne!i Çiftlik Ba!clarda bulunan Dernek Merkezi önünde iftar yeme!i verildi. Dernek yönetimi tarafndan bu yl ikincisi organize edilen sokak iftarna binlerce ki"i katld. Derne!in Ba"kan Murat Klç yardmla"mann en güzel örneklerinin sergilendi!i mübarek Ramazan ay ve bu aya mahsus oruç ibadeti anlamna binaen düzenledikleri iftar yeme!ine gösterilen ilgiden dolay mutlu olduklarn belirtti. Dernek önünde soka!a

61rhal8a 9 4llk 4:ksek ok1l Uygulamal Teknoloji ve #"letmecilik Yüksekokulu in"aatnn, yeni e!itim ö!retim sezonuna yeti"tirilmesi hedefleniyor. Tokat Gaziosmanpa"a Üniversitesi Turhal Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Ömer Faruk Ta"er, 4 yllk Uygulamal Teknoloji ve #"letmecilik Yüksekokulu in"aatn, yeni e!itim ö!retim sezonuna yeti"tirmeyi hedeflediklerini söyledi. Turhal Kaymakam Yunus Fatih Kadiro!lu,Turhal Belediye Ba"kan Ali Gözen,Turhal Ticaret ve Sanayi Odas Ba"kan Ömer Çenesiz, Turhal Meslek Yüksekokulu Müdürü Ömer Faruk Ta"er, Ankara Turhalllar Sosyal Yardmla"ma ve Dayan"ma Dernek Ba"kan Ceyhun Beken, 4 yllk yüksekokulun yaplmasn üstlenen Turhall

!ene %e&avisin&e skorla/a sis%e/i Doç.Dr.Aynur Engin, skorlama sistemi sayesinde hastal!n nasl seyredebilece!ini tespit edebildiklerini söyledi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tp Fakültesi Enfeksiyon Hastalk-

!"#$%

i"adam Mürsel Güven, in"aat alann gezerek, çal"malar hakknda bilgi ald. Yeni binann 6 bin metrekare kapal alan üzerine 4 kat olarak yaplaca!n belirtenTurhal MYO Müdürü Ömer Faruk Ta"er, "Yeni yaplacak üniversite binamzda ba!" kö"esi olu"turaca!z. Buraya yeni binaya eme!i geçen ve yardm eden ki"i ve kurulu"larn isimleri aslacak. Bir nevi te"ekkür kö"esi olacak. Önümüzdeki sezona bir iki bölümü açarak ö!renci almay hedefliyoruz. Yeni yaplacak 4 yllk üniversitenin bünyesinde Bankaclk ve Sigortaclk, Moda Tekstil ve Tasarm Uluslararas Ticaret ve Lojistik Yönetimi, Acil Yardm ve Afet Yönetimi ve Grafik Tasarm bölümleri yer alacak." "eklinde konu"tu. Okulun açlmasnn ilçeye sosyal, kültürel ve ekonomik yönden katk sa!layaca!n dile getiren Ta"er, "Binann yapmnda eme!i geçen ve geçecek olan tüm ki"i ve kurulu"lara ilçemiz adna te"ekkür ediyorum. Yeni binamz "imdiden ilçemize hayrl ve U!urlu olsun." ifadelerini kulland. lar Bölümü Ö!retim Üyesi Doç. Dr. Aynur Engin, Krm Kongo Kanamal Ate"i (KKKA) hastalarna uygulanan skorlama sistemi sayesinde, hastal!n nasl seyredebilece!ini artk tespit edebildiklerini söyledi. Hastal!a kar" henüz bir a" bulunmad!n belirten Doç. Dr. Engin, bu yl hastanelerinde tedavi gören 41 hastadan 1'inin öldü!ünü açklad. Cumhuriyet Üniversitesi Tp Fakültesi Enfeksiyon Hastalklar Bölümü Ö!retim Üyesi Doç. Dr. Aynur Engin KKKA hastal! konusunda açklamalarda bulundu. Yaz aylarnda skça görülen KKKA'nn viral bir hastalk oldu!unu belirten Engin, "Nezle, grip benzeri bir hastalk. Ama kene ile temas sonucu geçti!i için keneden geçti!i dü"ünülüyor. Fakat kene o virüsü ta"yor ve ki"iler bu kene ile temasa geçti!inde hastalk geçiyor ve geli"iyor. Hastalar yüksek ate", kas a!rlar ve en önemlisi kanamalarla bize geliyor" dedi. Doç. Dr. Aynur Engin, KKKA'nn bula"mamas için ki"ilere sürekli e!itimler verildi!ini, hayvanlar ilaçlama yönteminin de kenelerin popülasyonunu azaltmaya yardmc oldu!unu söyledi. Özellikle çiftçilikle u!ra"anlarn, hayvanlar üzerinde bulunan keneleri çplak elle temizlemeye çal"mamalar gerekti!ini belirten Doç. Dr. Engin, "Bu çok önemli. Bizim hastalarmzn Yüzde 40-50 oran hayvanlarn üzerinden keneyi temizledi!i için bu hastal!a yakalanyor. Temizlik srasnda elindeki açk yaradan bula"abiliyor. Bu nedenle biz çplak elle keneyi çkarmay ve temizlemeyi önermiyoruz. Vatanda"larmz kendi üzerlerinde kene gördü!ü zaman mümkünse en ksa sürede kene çkarmasn bilen bir sa!lk kurulu"una gitmeliler. Sa!lk kurulu"u yakn de!ilse cmbzla çivi çkarr gibi cilde zarar vermeden sk bir "ekilde tutup çkarmallar" diye konu"tu.

HABERC# GAZETES#

SAYI 138

Kazova'ya büyük tesis Kazova'da tarm sektörünün ya"ad! problemleri ortadan kaldrarak üretimin kalbi niteli!inde olmas beklenen entegre tesis 7 bin metrekaresi kapal olmak üzere toplamda 12 bin metrekare alanda hizmet veriyor. Sebze-meyve paketleme, so!uk hava deposu, gda üretim bölümü ve tarmsal marketin yer ald! tesisin sebze-meyve pazarlama sorununa çözüm olma yolunda önemli rol üstlenmesi bekleniyor. $irket Müdürü Habib Han, tesislerde ylda 40 bin ton ürün i"lemden geçerek piyasaya sürülmesi hedeflenmekte oldu!unu söyledi. Ayrca uzun vadede tesisin istihdama yapaca! katknn göz ard edilemeyecek kadar büyük olaca!n ifade eden Han, "Amacmz çtaya hzl bir "ekilde yükselmek olacaktr. Tesiste i"lenen ve paketlenen ürünlerin birçok bölgesine sevk edilmekte oldu!unu ve baz dünya ülkelerine de ihraç edilmesi hedeflenmekte. Gda üretim bölümü dalndan koparlarak i"leme ünitelerine gelen ürünler, ilk günkü tazeli!inde sofralardaki yerini almaktadr" dedi. Han, yl sonunda kurutulmu" ve dondurulmu" hazr gda üretimine ba"lanaca!n ifade ederek, "Gda üretim bölümümüz 2 bin 300 metrekare alana sahip ve son teknoloji cihazlarla üretim devam etmektedir. Tarmsal Markette bölge çiftçisinin ihtiyaçlarna göre dizayn edilerek, bu konuda üreticinin sknt çekmeden üretim için ihtiyaç duydu!u ürünlerin temini için tesis edilmi"tir" diye konu"tu.

Atk ya! getirene kampanya Tokat Belediyesi ve bir firmann ortakla"a hazrlad! "Evlerden Bitkisel Atk Ya! Toplama Projesi" kapsamnda 5 litre bitkisel atk ya! getiren vatanda"lara, 1 litre ayçiçek ya! verilecek. Tokat Belediyesi'nden yaplan yazl açklamaya göre, proje, Platin Evleri Sitesi'nde uygulanmaya ba"land. Tokat Belediye Ba"kan Yardmcs Mustafa Bandrmal, çevreyi korumak için böyle bir proje olu"turduklarn belirterek, "Özel firmayla yapt!mz protokol çerçevesinde evlerdeki bitkisel atk ya!larn toplama i"ine ba"lyoruz. #lk olarak da Platin Evleri Sitesin'deki bloklara atk ya! bidonlar koyarak, biriken ya!larn toplanarak geri dönü"ümünü sa!layaca!z" ifadesini kulland. Bandrmal, "Bu kampanyamzda 5 litre atk ya! getirildi!inde firmamz kendilerine bir litre ayçiçek ya! verecek. Böylece evlerdeki kanalizasyon ve lavabolara dökülen atk ya!lar ekonomiye kazandrlm" olacak ve biyodizel enerji olarak geri dönü"ümü sa!lanm" olacak. Bu kampanyamza bütün Tokat'ta ki sitelerde toplama ünitelerini ço!altarak devam edece!iz." Kampanyaya Tokat halknn destek vermesini beklediklerini belirten Bandrmal, bir litre bitkisel atk ya!n bir milyon litre suyu kirletti!i dü"ünüldü!ünde projenin de!erinin daha iyi anla"laca!n bildirdi.

25 TEMMUZ

2013

7


@ askerin "ehit =ld#!# karak=l ka?atld Q'$7#/*+5'!/C+%'"3:)")'.$,$#'I$*$#"3)'+3/'E+*3+#%/'WU'#$*$#"3)5'#$6$%!3B :!"!'E+3:+*+3:+; #9+!3/*+'F$#$53!"!'%$*$>!5:$5'!A*#+2/'8/5/3+5:/'"3:)")'8+E+'!"#$%X%$':$' E$,!'#$*$#"33$*!'#$6$%!3:!;'I"5)23$'+38+3+'E$7!5'-/57)63$*!5!5'7"*)3$*!5$' H/@$6'@/*/5'!"#$%'<$3+7+'=)7%$>$'!$!#/7/5?'!"#$%X%$'WU'#$*$#"3)5' #9+!3/*+'F$#$53!"!X5!5'%$7$**)>)23$'#$6$%!3:!"!5!'7D23/:+;'I$*$#"33$*!5'#$B 6$%!3-$7!5!5'2/5+'E+*'#"57/6%/'/3/'$3!5:!"!5!'E/3+*%/5'<$3+'!$!#/7/5?'VY' #"57/6%'+9/*+7+5:/'#$6$%!3:!;'F$#$5!-!,!5'$9!#3$:!"!'#$:$*!23$'/#+63/*+5' :$C$'-"E+3'"3-$7!'7$"3$5$H$#;'G/5+'E+*'2$6!3$5-$T':+2/'#"5)!%); I$6$%!3$5'#$*$#"33$*!5':/"/*3/5:+*+3-/7+'$53$-:$'6*"0/'@/'%/#3+>3/*/'$9!#' "3:)#3$*!5!'+>$:/'/:/5'<$3+'!$!#/7/5?'VM$,+5/X2/':/@*/:+3:+?'+C%+2$H!'"3$5' 2/*3/*/'%$7$**)>%$'E)3)5)3$E+3+*;'M/*C$58+'E+*'#!7!%3$-$'2"#T':/:+; !"#$%&!5'Z/!$:+2/'+39/7+5:/'Q'N*$3!#'[SS\'%$*+C+5:/'.$,$#'I$*$#"3)X5$' $*$93$'7/2+*'C$3+5:/'"3$5'0$5:$*-$'/#+63/*+5/'%/*D*+7%3/*H/':A,/53/5/5' 7$3:!*!:$'Q'$7#/*'!/C+%'"3-)!%);

!"#rizm )trate-i .ylem 1lan! !"#$%&%$'(!)*+,-'.%*$%/0+'123/-'43$5!('%"63$5%!7!'8/*9/#3/!%+*+3:+;'!"#$%'<$3+7+' =)7%$>$'!$!#/7/5?'@$3+3+#%/':A,/53/5/5'(!)*+,-'.%*$%/0+'123/-'43$5!('%"6B 3$5%!7!5:$?'$-$93$*!5!5'%)*+,-'/23/-'63$5!5!5'2"3'C$*+%$7!5!'9+,-/#'"3:)")5)' 7D23/:+;'!)*+,-+5'8/3+!-/7+'+9+5'7$E!*3!'"3)5-$7!'8/*/#%+"+5+'E/3+*%/5'!$!#/B 7/5?'(!)*+,-'+9+5'C"!8D*A?'E+*$,'7$E!*'C$%%$'2/*+5/'8D*/'-$58$3'8+E+'2A*/#'3$B ,!-;'F)'7D23/:+"+-+?'!$!C$5'%$*%!!-$3$*!5:$'E+*'9/*9/@/2/'"%)*%)*7$5!,':$C$' +2+'$53$!!3!*;'G$5+'#!,-$:$5?'#!*-$:$5?'#A7-/:/5'%)*+,-'2$6$H$#7$#'7$E!*3!' "3-$-!,'3$,!-(':+2/'#"5)!%);'I/5%%/#+'%$*+C+'!$!C$5&!5'+7-+5+5':/"+!%+*+3-/B 7+23/'+38+3+'2$!$5$5'%$*%!!-$3$*$':/"+5/5'!$!#/7/5?'!)53$*!'#$2:/%%+J'(."5',$B -$5#+'%$*%!!-$3$*:$5?'E+,:/'%)*+,-'+9+5'8/*/#3+'"3$5'C"!8D*A?'7$E!*'#"5)7)5B :$'E+*$,'/#7+#3+#'C+77/%%+-;'15')>$#'E+*'+7+-:/'E)'#$:$*'*/$#7+2"5'"3)5H$'E+,' :/'8/*+:/#+'/#7+#3/*+-+,/'E$#%!#;'K/'"3)*7$'"37)5?'%/6#+5+5'!+::/%+5+5'E)'#$:$*' >$,3$'"3-$7!'E/3#+':/'C$2!*3!'"3:);'&F+*$,':$C$'$2$"!-!,'2/*/'E$7$*$#'8+%-/-+,' 8/*/#%+"+5+?'+33$'6"%$57+2/3+-+,'@$*':+2/'ED23/')9-$-$-!,'8/*/#%+"+5+?'C$3#!5' E)5$'9"#'C$,!*'"3-$:!"!5!?'!"#$%'%)*+,-+5+5'C$,!*'"3-$:!"!5!'C+77/%%+-;(

Kaymakam annelere e!itici kita? da!tt .)3)7$*$2'I$2-$#$-!'G$!$*'I/-$3'G!3-$,?'.)3)7$*$2'L/@3/%'M$7%$5/7+' E$C9/7+5:/'$55/'@/'$55/'$:$23$*!5$'&N55/'@/'F/E/"+5'F$#!-!&+3/'&O"H)#' !/*E+2/7+5:/'L""*)'F+3+5/5'G$53!!3$*&'+7+-3+'#+%$63$*!':$"!%%!;'

7$5!6'2$53!!'2$6$5'$55/3/*'@$*;'F)'#+%$63$*!'"#)2$*$#'E+3+593/5/H/#'@/'2$53!!B 3$*!5!':A,/3%-/'+-#$5!'E)3$H$#3$*;T'7D,3/*+23/'-/-5)5+2/%+5+':+3/'8/%+*:+; F+*':+"/*'U'9"H)#3)'$55/'"3$5'L+3/#'L/*'+7/')28)3$-$5!5'9"#'8A,/3'"3:)")5)' :+3/'8/%+*/*/#'VI/5:+-'U'9"H)#'$55/7+2+-?'$-$'E$,!'#"5)3$*:$'E+38+-'"3-$B I+%$6':$"!%!-!5!5'7$:/H/'+39/'-/*#/,+'+3/'7!5!*3!'#$3-$:!"!?'+39/2/'E$"3!'%A-' :!"!5!?'E$,!'#"5)3$*:$'+7/':""*)',$55/%%+"+-'2$53!!3$*!'E)'#+%$63$*'7$2/7+5:/' #D23/*:/'2$!$2$5'$55/'@/'$55/'$:$23$*!5$':$'#+%$63$*:$5'C/:+2/'/:+3:+"+' D"*/5:+-;'F)')28)3$-$'9"#'+2+'"3:);T'+>$:/7+5+'#)33$5:!; E+3:+*+3:+; I$2-$#$-'G$!$*'I/-$3'G!3-$,':$C$'D5H/':/'+39/'8/5/3+5:/'$5$"#)3)5$' I+%$6':$"!%!-'%D*/5+5:/'#"5)!-$'2$6$5'I$2-$#$-'G$!$*'I/-$3'G!3-$,?'#!,B E$!3$2$5'%A-'D"*/5H+3/*+5'EA%A5'+C%+2$93$*!5!'#$*!!3$-!!%!;'N2*!H$'7!5$@3$*$' 3$*!5'$*%!#'"#):)")'+9+5'/@:/'#$3-$:!"!5!?'E)'5/:/53/'$55/7+5/'$+%'%/H*AE/3/*+' C$,!*3$5$5'D"*/5H+3/*/'%A-'%/7%'@/'2$*:!-H!'#+%$63$*!'AH*/%7+,'"3$*$#'C/:+2/' %$-'"3$*$#'$3$-$:!"!5!'#$2:/%%+;'G!3-$,'7D,3/*+5+'!D23/'7A*:A*:AJ'(I!,3$*!-!,' /%-+!%+; 2/%+!-/'9$"!5:$'"#)3$'8+%%+#3/*+'+9+5'$55/3/*+5+5'2$5!5:$'#$3$*$#'C$-+3/3+#' @/'9"H)#'E$#!-!'#"5)7)5:$'2/%/*+5H/'E+38+3/5-/' +-#$53$*!'"3-)2"*;'P/5+!'$+3/'2$6!7!5:$5'9/#+*:/#' $+3/'2$6!7!5$'8/9%+"+-+,',$-$5'8/59'$55/3/*+5'E/E/#' E$#!-!'#"5)7)5:$'/7#+:/5'"3:)")'8+E+'#$2!5@$3+:/3/B *+5:/5'@/'$55/3/*+5:/5'2$*:!-'$3-$3$*!'6/#'-A-#A5' :/"+3;'F)'#"5):$'9"H)#3$*!5!'2/%+!+*#/5'/#7+#'E+38+3/*3/?' E/3#+'E$,/5'2$53!!'E+38+3/*3/'7$":$5'7"3:$5':)2:)#3$*!' 2$53!!3!#3$*3$'9"H)#3$*!5!5'/"+%+-3/*+5:/5'2$53!!'2$6-$B 3$*!'@/'E/E/#'E$#!-!5:$'C$%$3$*$':A!-/3/*+5/'7/E/6' "3$E+3+2"*;'N55/3/*+5'E/E/#3/*+5+'E+3+593+'2/%+!%+*/E+3-/3/B *+'+9+5'#$*!!3$!%!#3$*!'C/*'7"*)5'#$*!!7!5:$'5$7!3'C$*/#/%' /%-/3/*+'#"5)7)5:$'8D*7/3'"3$*$#'8D*/E+3/H/#3/*+'@/' E+38+3/5/H/#3/*+'/7/*3/*+':$"!%!2"*),;'QRS'$55/'@/'$55/' $:$2!5$'E)'#+%$63$*!':$"!%$H$"!,;T I"5)!-$5!5'$*:!5:$5'C$7%$5/'E$C9/7+5:/'%"63$5$5' $55/'@/'$55/'$:$23$*!5$'#+%$63$*':$"!%!3:!;'U'9"H)#'$5B 5/7+'F+*7/3'L/*?'(I$2-$#$-'F/2'7$"'"37)5'9"#'8A,/3' E+*')28)3$-$'2$6%!;'F/5'U'9"H)#'7$C+E+2+-'$-$'E+*9"#' 2/5+'$55/'@$*;'F)53$*!5'+9/*+7+5:/'$,':""*)'E+3:+"+5+'

haber

Kanatl 4ay5an 6arna! a7ld ]+3/'+39/7+5:/'#$5$%3!'C$2@$5' E$*!5$"!'$9!3:!;' ]+3/'F/3/:+2/7+'^/5'#!3/*+'=A:A*B 3A"A'/#+63/*+5H/'I$C2$'=$C$33/7+' N:5$5'=/5:/*/7'_$::/7+&5:/' E)3)5$5'6$*#%$'#$5$%3!'C$2B @$5'E$*!5$"!'"3)!%)*)3:);']+3/' F/3/:+2/'F$!#$5!'`A%>+'<+:+5/3?' +39/2/'#$5$%3!'C$2@$53$*:$5' "3)!$5'C$2@$5$%'E$C9/7+'#)*-$#' +7%/:+#3/*+'+9+5'E$*!5$"!'$9%!#3$*!5!' E/3+*%/*/#?'($)'$5:$'E$*!5$"!-!,B :$'A3#/-+,+5':/"+!+#'2/*3/*+5:/5' 8/%+*:+"+-+,'%$@)7'#)!)?'7A3A5?' #!5$3!'@/'E/2$,'#/#3+#'+3/'!"#$%?' .)3%$5'@/'M$E/!'%$@)")?'8A@/*H+5' 9/!+%3/*+'E)3)5-$#%$:!*;'F"!%$' #$3$5'E$*!5$#3$*$'ED38/-+,:/' "3-$2$5'#$5$%3!'C$2@$53$*!'8/%+*/B H/"+,;'FD23/3+#3/'+39/-+,'C$3#!5!5' :""$'@/'C$2@$5'7/@8+7+'$*%%!*!3-!!' "3$H$#'@/'C$3#!-!,'ED38/-+,:/' 8D*/-/2/H/"+'%A*:/#+'#$5$%3!' C$2@$53$*!'2$#!5:$5'8D*-/'!$57!B 5!'/3:/'/:/H/#;(

.r6aa caddeleri gül k=k#y=r 1*E$$'F/3/:+2/'F$!#$5!'NC-/%' G/5+C$5?'VZ$-$,$5'$2!':"3$B 2!7!23$'+39/-+,+5':$C$'8A,/3'E+*' #"#)2$'EA*A5-/7+@+9+5'H$::/'@/' 7"#$#3$*!-!,$'8A3'7)2)':D#A2"B *),T':/:+; 1*E$$'F/3/:+2/7+'%$*$>!5:$5' %A-'H$::/'@/'7"#$#3$*$'D,/3' E+*'$*$93$'8A3'7)2)'7/*6+3+2"*;' #>%$*'7$$%+5/'+#+'7$$%'#$3$'H$::/' @/'7"#$#3$*!'8A3'#"#)7)5)5' #$63$:!"!5!'7D23/2/5'E$!#$5' G/5+C$5?(M/-!/*+3/*+-+,+5'+>%$*' 7$$%3/*+5:/'8A3'#"#)7)'+3/'E+*$,' *$C$%3$-$7!'@/'>/*$C3$-$7!5!' 7$"3$5!2"*;'1*E$$X:$'C/*'Z$-$B ,$5'$2!5:$'2$6%!"!-!,'E)'9$3!!-$' C/-!/*+3/*+-+,'%$*$>!5:$5':$' "3)-3)'#$*!!3$5!2"*;'F+,':/'N33$C' +,+5'@/*+*7/'E)')28)3$-$2!'),)5' 2!33$*':/@$-'/%%+*-/#'+7%+2"*),T

Düdüklü tencere ?atlad G/!+32)*%'+39/7+5:/':A:A#3A' %/5H/*/5+5'6$%3$-$7!'7"5)H)'E+*' #$:!5'2$*$3$5:!;'#39/2/'E$"3!'F$CB 9/E$!!'#D2A5:/'2$!$2$5'K$C+:/' 1*2+"+%?'/@:/'2/-/#'2$6%!"!'7!*$:$' 7"E$5!5'A7%A5:/':)*$5':A:A#3A' %/5H/*/'6$%3$:!;'1*2+"+%?'%/5H/*/B 5+5'6$%3$-$7!'7"5)H)'2$*$3$5:!;' G$#!53$*!'%$*$>!5:$5'G/!+32)*%'#39/' M$7%$5/7+5/'#$3:!*!3$5'1*2+"+%?' E)*$:$'2$6!3$5'%/:$@+5+5'$*:!5:$5' !"#$%'L/@3/%'M$7%$5/7+5/'7/@#' /:+3:+;''<AH):)5:$'2$5!#3$*'"3)B !$5'1*2+"+%&+5'%/:$@+7+'7A*A2"*;

MNF1Z_#'PN]1!1.#'''''''.NGa'WUb''[R'!1==c]'[SWU''''''''''!


5=<!=IL=&;6&2#HT#7:48#01&0#'.>141.&'*0"#7"#':7:4&PG&L=LYI&E=C/Z/&PQK&+[ A',#$&/BC/< !"#$%&!'()*%&+##,,-.%&/"*0.'10&+*212#.%& 34#0.#$&567#$8#%&5(79#$4*&!#$("#':%& ;1"6767&<#01$#%&=':4#&>*&?#@'10#&;#0:7:&

D7*2&E#$F&E1.F&GF&E(2&H#"&+*&212&"*&'1&I(JGK& LFC6&86"&"6MN7&'#&$1&H*OD2&.#$&@6"& +*"J&KGPQ&RGK&QS&SQ& +*&"T& #UJSQR&SR&VS&W27JKXSG&RQP&PV&VK&


67!$&*879&7'+$8:';$:<$"'="7<*;*' !"#$%&'()("*(!(+&,-"$)./-0)-&1$/!%& #$%2$"!&("-2.#.&.3.%&245*$%2!&/$52! ,67#68&9,-"$)./-&7$%$/.:.&;-&#"$)$#*$"!& 8-"%-!.<&2$*-=.&.*-&6#$>/$&?@*A-&'()("(& B$"$"&7$"!0%!%&2$*.#$2!&>4%C:C&,-"$)./-0)-& 1$/!%&#$%2$"!&("-2.#.&.3.%&245*$%2!&/$5!*)!D& EF.1>$"&!"#$%&#"*-2#-&'()("(&#*G$%& B$H!:!0%!%&>C%C#C%C&/$52!!!&245*$%2!/$& 6#$>/$&?@*A-&'()("(&B$"$"&7$"!+&,-"$)./-& I$/#$1$#!&JC"A$/&K(*-%3+&,-"$)./-& ?-*-)./-&?$"1$%!&,$L-2&M")-#+&?("("(#& ?-*-)./-&?$"1$%!&?$G2./$"&6*1$%+&61&N$"2.& .*3-&?$"1$%!&7-L$&B.!.2+&'ON&#*3-&?$"1$%!& P-#.*&K@"A-3+&#*&K-%-*&'-:*.>&Q/->.&RD&8$.#& F$#*!+&F.1>$"&!"#$%&#"*-2#-&'()("(&#*G$%& B$H!:!+&,-"$)./-&!"#$%&$-L*-".&,$#$H$%& 7-;-%&;-&6/2C!&B-%.)-#."+&'C"$2&I$/$+& B!*#$H&I$"A!*!&;-&A.".".#:.*-"&1$2!*)!D I$/!%&'$%2$"!&.*-&.*A.*.&/$5!*$%&245*$%2!)$& 14%C"$%&F.1>$"&!"#$%&#"*-2#-&'()("(& #*G$%&B$H!:!S&E#>#.&1$/!%*$&$%!*$%&I(2(1& '$%2$"!+&B$5"$1&'$%2$"!+&M2&'$%2$"!&;-&#>2.".)/-& '$%2$"!&$/%!)!"D&?C&#$%2$"&>$)-:-&1$/!%&1(2(T !(%)-&)-!.*+&613$$!$3+&7@!(2+&'-"-+&I$"$$T !$3+&UG*$#C"+&I->2$%-+&/$*$%:!&$1$>/$+&1$;$1+& 1(2(1&;-&1@1*-")-&/-2."2.".*).!.&A.=.&2$*$"+&>$5&;-& >$#$%)$%&G$H!"*$%$%&14#54>2*$")$&)$&/-2."2.".*T #-12-)."D&I$/!%&#$%2$"!&#.>-**-".&=C!)$/&(H-".%-& $"!*$%#!"&4*$"$1&G$H!"&2-#.%&-).*.5+&=C&#.>-**-"& *$=4"$2C$"&4"2$#!%)$&/-2."#-12-)."D&I(2(1*-"&VW& :#&3$5!%)$&VWXYW&=4/*$"!%)$&1->.*.5&#$21$5&.*-& $3!*$%&)-*.1*-"-&#.>-*&$"!*$#$>!&/$5!*!"D&?C&)-*.1T *-")-1.&#.>-*.%&(H-".%-&=."&#.12$"&2$*$"&$2!*!5&(H-".& -".2.*#."&#C#*$&./.:-&1$5$2!*!"D&7./$G&"-%1*.&54"-2-& 1(2(1&/-"*-"2.".*."D&QH-".%-&=."&#.12$"&>C&)@1(*(5& =C&54"-2.%&$!H!&>!1!:$&1$5$2!*!"&;-&A@*A-)-&Z&.*-&[& $/&=-1*-#-/-&=!"$1!*!"D&N4"-22-%&3!1$"!*$%&1(2(!(%& Z\V&1!>#!&245"$12$&1$*$:$1&"-1.*)-&A@*A-*.1&=."& $*$%)$&245"$1*$&=C*C"2C"C*C"+&$"$&$"$&>C*$#$& /$5!*!"D&6"!*$#$)$%&]&$/&>4%"$&("(%&$*#$/$&

=$"*$%!"&;-&V&.*-&Y&/!*&>("-1*.&("(%&$*!%!"D&?."&1(2(1& 4"2$*$#$&Z&/!*)$&ZYT[W&1A0$&/$1!%&#$%2$"&("(%(T %(&;-"#-12-)."D&8.!-"&1(*2("&#$%2$"*$"!%!%&$1>.%-& 1$/!%&#$%2$"!%!%&!"!!$&.G2./$:!&;$")!"D^&)-).D 6#$>/$&?@*A-&'()("(&B$"$"&7$"!&/$52!!!&$3!1T *$#$)$&,-"$)./-&.*3->.%)-&=C&2("&=."&245*$%2!/!& ;-"#-&.#1_%!%!&>$!*$/$%&>.;.*&245*C#&1C"C*C"C& ,$>.$)0$&2-"-11("&-22.D&I$2!*!#:!*$"$&/$52!!!& 14%C"#$)$&E7$/!%&'(>2-"$"!#!H&N"4LD&8"D&R(2L.& 613$&)$&,-"$)./-&.*3->.%)-&/$52!!!#!H&=C&245*$%T 2!)$%&G$=-")$"&4*#C"&;-&#-#%C%./-2*-".%.&.L$)-& -2#."*-")."D&7.H*-"-&>-*$#!%!&>@/*-#-#.&.>2-#."2."D& 6#$>/$&?@*A-&'()("*(!(#(H&2(#&'()("*(1T *-".#.H&;-&"-L*.1*-".#.H.%&=C*C%)C!C&/-")-&2(#& 5"4`-&L.1."*-".%-&$3!1&;-&/$>$*&3-"3-;-)-&/$5!*#$>!& A-"-1*.&2(#&)->2-1*-".&)-&;-"#-12-)."D&8.!-"& ?@*A-*-".#.H&1$)$"&,-"$)./-&.*3->.%.&@%-#>./4T "CHD^&)-).D ,$>.$)&B@%-2.#.&$)!%$&14%C"$%&'CG$""-#& ?-12$"+&,-"$)./-&.*3->.%)-&=C&2("&-21.%*.1*-".%&;-&

=.*A.*-%)."#-&245*$%2!*$"!%!%&/$5!*#$>!%!%&.*3-/-& L$/)$&A-2."-:-!.%.&.L$)-&-)-"1-%S&E)$;-2.#.H.& 1!"#$/!5&245*$%2!/$&."2."$1&-)-%&6#$>/$&?@*A-& '()("(#(H&>$/!%&B$"$"&7$"!&;-&!"#$%:!&-1.=.%-& 2-"-11("&-)./4"CHD&,-"$)./-&.*3-#.H)-&=C&2("&-2T 1.%*.1*-".%&L$/)$&A-2."-:-!.%.&)("(%(/4"CHD&74#C2& 5"4`-*-"*-&;-&C/AC*$#$*$"*$&1(2(1&#$%2$":!*!!!& .*3-#.H.%&)-!.".1&$*$%*$"!%)$&C/AC*$%$=.*."D&?C& ("-2.#)-&=-%&)-&;$"!#&)./-=.*-:-1&("-2.:.*-"-& ,$>.$)&4*$"$1&)->2-1*-/-:-!.#.H.%&=.*.%#->.%.& .>2-".HD^&)-).D a&#.*/$"*!1&8(%/$&%(LC>C%)$&1.".&=$"!%$&/!*)$&YWW& AD&/$%.&A(%*(1&Z+Y&A&#$%2$"&)("#-12-)."D&I(*2("& #$%2$"!%$&=.%$-%&)$G$&>$!*!1*!&4*)C!C%$&.%$%!*$%& #>2.".)/-&/$%.&1$/!%&'$%2$"!&,-"$)./-*.*-".%&.*A.>.%.& 3-12.D&I$/!%&#$%2$"!%)$&H-%A.%&5"42-.%+&1$*>./C#+& L4>L4"&;-&=$1!"&/$%!%)$&?+8+N&;-&I&;.2$#.%*-".%.& =(%/->.%)-&=C*C%)C"#$12$)!"D J45*$%2!)$%&>4%"$&("-2.#&/$5$:$1&4*$%*$"!%& 2$*-5*-".&,$>.$)&2$"$L!%)$%&$*!%)!D

>$-*?.;$:@$!$'AB2C$":$'&=-7:27;7 /4*C&Z&#-2"-&[W& >$%2.#*.1&L-"T L4"`-&.*-&=@*-"-1& ;$2$%)$"*$"!& /$/$&A-3.2*-".%-& /@%*-%)."#-/-& 3$*!"$:$1*$"!%!& =-*."22.D B4*&=@*(%)(12-%& >4%"$&1C**$%!">!H& 4*)C!C&/@%(%)-& =$H!&-*-"2.".*-"& 4*)C!C%C&.L$)-& J41$2&?-*-)./-&?$"1$%!&b.3-1c&d6#T -)-%&b.3-1+&"C%T =C*$%>&;-&.2L$./-&#-:=C"&1$*#$)!!!& *$"!&1$/)-22.c&d?C%*$"$&1!>#.&4*$"$1& >("-:-&:$))-/-&A."#-/-:-1d 1$2!*!/4"C#D&6#$&=.H&=-*-)./-&4*$"$1& J41$2&?-*-)./-&?$"1$%!&6)%$%& .2L$./-/.&2$"!)!1D&J41$2?-*-)./->.& b.3-1+&K$H.4>#$%5$"$&?C*;$"!&/4T 4*$"$1&=.H.#&2"$L.1&5*$%*$#$>!%)$&.2T *C%C%&=@*(%)(12-%&>4%"$&1C**$%!">!H& L$./-&:$))-/-&A."#./4"D&6#$&:$))-& 4*)C!C&/@%(%)-&=."&2$1!#&-*-"2.".*-T (H-".%)-&6**$G&14"C>C%&/$%A!%&;-/$& ".%&4*)C!C%C&=-*."2-"-1+&d6#=C*$%>& L$"1*!&=."&"-/&4*C">$&H$2-%&#-:=CT ;-&.2L$./-&#-:=C"&1$*#$)!!!&>("-:-& "-%&A."#->.&A-"-1./4"D&ZZ[&.*-&)-& :$))-/-&A."#-/-:-1d&)-).D 14%C"2C1&=."1$3&)-L$D&!%*$"$&)$&./.& b.3-1+&#$1$#!%)$&)(H-%*-).!.& =."&2"$L.1&5*$%*$#$>!&/$5#$*$"!&A-T =$>!%&245*$%2!>!%)$+&K$H.4>#$%5$"$& "-12.!.%.&.L$)-&-22.1D&B$%.&$#=C*$%>& ?C*;$"!&(H-".%)-&G-%(H&3$*!"#$T ;-&.2L$./-&#-:=C"&1$*#$)!!!&>("-:-& *$"!%&=.2#-).!.%.&>@/*-).D&b.3-1+& :$))-/-&A."#-/-:-1Dd&

!a#er

'D1$!$8$:'!).$:727"/' 1$-;$E2+'C7'!#"BF'

!"#$$%&$'("$)*+' ,$-$./'0'1$"$2 M"=$$&.*3->.%)-&#-/)$%$&A-*-%& 2"$L.11$H$>!%)$&h&1.".&/$"$*$%)!D i.%:."*-#-&1$H$&@!*-&>$$2*-".%)-& 8TZWW&1$"$/4*C&7$%$/.&7.2->.& 1$;"$!!&/$1!%!%)$&#-/)$%$&A-*).D #)).$*$"$&A@"-&8TZWW&1$"$/4*C%)$& J$"4;$&/@%(%)-&.*-"*-/-%&hW&M,& jkk&5*$1$*!&N-/$#.&6*2!%)$!T 14%2"4*(%)-1.&$"$3+&>$%$/.&>.2->.& 1$;"$!!%)$&A-3."&/$5#$12$&4*$%& =$"1$&=."&$"$:$&3$"5#$#$1& .3.%&5-2"4*)-%&3!1#$12$&4*$%&.1.& $"$:$&3$"52!D&#*1&4*$"$1&'-G#-2& B!*#$H0!%&.3-".>.%)-&=C*C%)C!C& YY&M8&]kV&5*$1$*!&$"$:$&3$"5$%& $"$3&)$G$&>4%"$&/.%-&5-2"4*)-%& 3!1#$12$&4*$%&8C"#C"&M")-#4!T *C&14%2"4*(%)-1.&$"$3&.*-&1$L$& 1$L$/$&3$"5!"2!D b$"5!"#$%!%&-21.>.&.*-&$"$3*$"T )$&=C*C%$%&N-/$#.&6*2!%)$!+& 8C"#C"&M")@%#-H+&FC"./-& M")@%#-H+&M*.L&M")@%#-H+&7-;A.& M")@%#-H&;-&M#.%-&B!*)!"!#& /$"$*$%)!D&!*$/&/-".%-&A-*-%&ZZ[& $:.*&-1.5*-".&/$"$*!*$"!&M"=$$&8-;*-2& O$>2$%->.e%-&1$*)!")!D B$"$*!*$"!%&)C"C#C%C%&./.&4*)C!C+& 54*.>&-1.5*-".%.%&4*$/*$&.*A.*.&$"$"T 2!"#$&/$52!A!&=-*."2.*).D

,$3$+'.*4$"$555 J41$2&#*&M#%./-2&'()("*(!(& I$3$13!*!1&;-&!"A$%.H-&7C3*$"*$& '(:$)-*-&$C=-&'()("*(!(& -1.5*-".+&,-"$)./-&.*3->.%)-& 8TZWW&1$"$/4*C%)$&)C")C")C1T *$"!&=."&1$#/4%-22-&k&=.%&[YW& 5$1-2&A(#"(1&1$3$!!&>.A$"$&-*-& A-3.".*."1-%+&1$#/4%-22-&=C*C%$%& .1.&1.".+&54*.>&2$"$L!%)$%&A@H$*2!%$& $*!%)!D M1.5*-"&$/%!&/4*&(H-".%)-&)C")C"T )C1*$"!&=."&424#4=.*.%&.3-".>.%)-& )-&ZW&=.%&5$1-2&A(#"(1&1$3$!!& >.A$"$&-*-&A-3.").D&!24#4=.*&>(T "(:(>(&A@H$*2!%$&$*!%)!D&N4*.>2-1.& >4"AC*$"!&>4%"$>!&$)*./-/-&>-;1& -).*-%&V&1.".)-%&1$#/4%)$1.*-"& 2C2C1*$%!"1-%+&424#4=.*&>("(:(>(& >-"=->2&=!"$1!*)!D

B$"$/$%&ML>$%-*-"c&B$H#$:!*!1& ;-&M="C^&N"4`->.&1$5>$#!%)$& J41$2e$&A-*-%&[W&1.".&f$*.&'C>2$L$& J$"1->-%e.&H./$"-2&-22.D&

J41$202$&=."&A"C5&A-%3&2$"$L!%)$%& /$H!*$%&;-&6;"C5$&?."*.!.&M!.2.#&;-& K-%3*.1&N"4A"$#*$"!&'-"1-H.e%.%& G.=-&)->2-!.&;-").!.&EB$"$/$%& ML>$%-*-"c&B$H#$:!*!1&;-&M="C^& f$*.*.12-%&/$5!*$%&/$H!*!&$3!1*$T 5"4`->.&1$5>$#!%)$&J41$2e$&A-*-%& #$/$&A@"-+&J$"1->-%+&dB$"$/$%& /."#.&1.".*.1&-1.5&-*&>$%$2*$"!&(H-".T ML>$%-*-"c&B$H#$:!*!1&;-&M="Cd& %-&$2@*/-&3$*!"#$*$"!&A-"3-1*-"2.T 5"4`->.&1$5>$#!%)$&g"$%>$+&#2$*/$+& "-:-1*-"D&&?C&5"4`-&.*-&J41$2&;-&-*& ?C*A$".>2$%&;-&J("1./-e%.%&L$"1*!& >$%$2*$"!%!%&C*C>$*&;-&C*C>*$"&$"$>!& .**-".%)-%&1-%2-&A-*-%&/."#.&1.".*.1& )(H-/)-&2$%!2!#!+&-*&>$%$2*$"!%!%& -1.=.&#$1$#!%)$&1$=C*&-22.D&J$"T A-*."2.".*#->.+&)-H$;$%2$`*!&A-%3*-T 1->-%&A-%3*-"*-&=."&>("-&>4G=-2& ".%&>4>/$*&$12.;.2-*-".%.%&$"2!"!*#$>!& -)-"-1&3-".2*.&G-)./-*-"&;-").D&& G-)-L*-%./4"D

O6?M,P#&K6iMJM7#&&&&&&&76BU&ZV]&&[Y&JM''li&&&&[WZV&&&&&&&!"


Birlik iftar! bulu!turdu

Tokat(n (Birlik !ftarnda( karde"lik konu"uldu, birlik ve dostluklar peki"tirildi. Vali Mustafa Ta"kesen, XBirbirimize katlanmaya de#il, birbirimizi sevmeye ihtiyacmz var. Biz birbirimizi tanmad#mzdan ve önyarg ile yakla"t#mzdan sorunlar ya"amaktayzX dedi.

Milletvekili Re"at Do#ru, !l Emniyet Müdürü Usman Balc, candarma Bölge ve Garnizon Komutan Tu#general Ali Özkara, Cumhuriyet Ba"savcs Özkan Gültekin, Gazi Usman Pa"a Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Mustafa $ahin, !l Müftüsü Abdurrahman Koçak ve Hubyar Uca# Dedesi Mustafa Temel katlanlar arasndayd. Tokat Grand Ballca Utel(de düzenlenen iftar ye- !ftar program Kur(an- Kerim tilavetiyle ba"lad. !l me#ine katlm yo#un oldu. !" adam Emin Ylar(n Müftüsü Abdurrahman Koçak(n yemek duas ile öncülü#ünde düzenlenen (Birlik !ftar(na kentin oruçlar açld. Programda konu"an Vali Mustafa tüm kesiminden davetliler katld. Vali Mustafa Ta"kesen, XDevlet olarak hiçbir ayrm yapmadan Ta"kesen, AK Parti Tokat Milletvekili Dilek Yüksel, tüm vatanda"lar e"it kabul ediyoruz. Halkmz da CHP Tokat Milletvekili Urhan Düzgün, MHP Tokat bir arada en güzel birliktelikleri ya"yor. Birbiri-

mize katlanmaya de#il, sevmeye ihtiyacmz var. Birbirimizi tanmad#mzdan ve önyarg ile yakla"t#mzdan sorunlar ya"amaktayz. Bu konuda da herkes üzerine dü"en yapmalX dedi. !" adam Emin Ylar, XGüzel Anadolu(muzun bir o kadar güzel ve de#erli "ehri Tokat(mzda kurdu#umuz bu mütevazi soframzla, tarih boyunca çok geni" bir ortak paydada bulu"an bizler sarslmaz birlik ve beraberliklerimizi (Birlik !ftarmzla( derinle"tirmi", peki"tirmi" olaca#zX diye konu"tu. Anadolu(daki önemli inanç ocaklarndan Hubyar Uca# dedesi Mustafa Temel de, XDinimiz bir, ayn Allah(a inanyoruz, Peygamberimiz bir, kitabmz bir. Böyle bir olan toplumu kimse ayramaz. Tek bir bayra#mz var ve gidecek ba"ka bir Türkiye yok. Fitne tohumu ekmek isteyenler ba"arl olamayacaklar. Bizim birlikteli#imizi kimse bozamazX diye konu"tu. Tokat Aktif Sanayici ve !"adamlar Derne#i ZAKS!AD\ Ba"kan Hasan Prhan ise, XMübarek Ramazan aynn yumu"att# gönüllerimizi, Alevi karde"lerimizin açt# (Birlik !ftar( sofrasnda bulu"turan Allah(a "ükürler olsun ki bizi karde"li#imizi bayrakla"traca#mz ortamlarda bulu"turuyor. Ülkemiz demokrasi açsndan her geçen gün ilerliyor ve olgunla"yor. Demokrasinin en önemli yakla"mlarndan birisi de kimseyi yaftalamadan ve ötekile"tirmeden konumlarnda kabul etmektirX "eklinde konu"tu.

Ak Parti il#e ba!kan! istifa etti !ile !lçesi(nde AK Parti !lçe Ba"kan Yusuf Güzel, (Kamu kurum ve kurulu"larnn ihalesine fesat kar"trmak( suçlamasyla yargland# davada 2 yl 6

Validen @kkka Ölümleri@ a#!klamas! Vali Mustafa Ta"kesen, KKKA hastal#ndan bu yl içerisinde 6 ki"inin öldü#ü yönündeki duyumlara kar", “Bunlar biraz "ehir efsanesi gibi” "eklinde açklamalarda bulundu. Tokat’ta, keneden insanlara geçen Krm Kongo Kanamal Ate"i Hastal# ZKKKA\ "üphesi ile tedavi

! " # $ % & & & & & & & HABERC!

ay hapis cezas alnca partisinden istifa etti. AK Parti !ile !lçe Ba"kan Yusuf Güzel ve karde"i Abdullah Güzel hakknda, 20GG ylnda !ile !mam Hatip Lisesi Gda Alm !halesi(nde usulsüzlük yapld# iddiasyla yaplan "ikayet üzerine soru"turma ba"latld. Soru"turma kapsamnda Yusuf Güzel, karde"i Abdullah Güzel ve !mam Hatip Lisesi(nde görevli 6 ö#retmen hakknda (kamunun zarara u#ratlarak, ihaleye fesat kar"trld#( iddiasyla dava açld. !ile A#r Ceza Mahkemesi(nde görülen dava sonras !lçe Ba"kan Yusuf Güzel ve di#er 7 ki"i 2("er yl 6("ar ay hapis cezasna çarptrld. Güzel ve di#er sanklar karar Yargtay(a ta"d. (HPKPK DA BA!EN YANILAB!L!YUR( Hakknda 2 yl 6 ay hapis cezas verilen AK Parti !lçe Ba"kan Yusuf Güzel, ilçe binasnda düzenledi#i basn toplants ile görevinden ayrld#n açklad. Güzel; XBildi#iniz gibi bir süre önce hakkmzda "ikayette bulunulmu"tu. Ben o zaman herkese "unu söylemi"tim. (E#er ben bir gün ceza alrsam, ben bu ilçe ba"kanl#n brakrm( demi"tim. Sonuçta mahkeme 2 yl 6 ay gibi hakkmda bir ceza verdi. Bu kesinle"mi" bir ceza de#il tabi. Temyiz ediyoruz, Yargtaya gidecek. Kimse söylediysek, bunun bir hukuk facias oldu#unu söylediler. Bence de öyle. Demek ki hukuk da bazen yanlabiliyor. Ben AK Parti(nin ilçe ba"kan olmasam bu cezay almazdm. Ama "imdi bu cezay ald#m için "eref duyuyorum.X gören Hilmi Ka"’n Z`a\ ölümü ile bu hastalktan ölenlerin says resmi olmayan rakamlara göre `’e çkt. Konuyla ilgili basn mensuplarnn sorularn cevaplayan Vali Ta"kesen, sa#lk te"kilatlar ve Halk Sa#l# Müdürlü#ü’nün gerekli çal"malar yapt#n belirterek, “Üniversite aya#na gelince bilmiyorum sizlerden duyuyorum 6 ki"inin öldü#ünü zannetmiyorum. Artk devletlerin srlarnn bile saklanamad# bir zamanda öyle 6 ölüm olacakta kimse duymayacak. Bunlar biraz "ehir efsanesi gibi arkada"lar.” dedi.

GA!ETES!

SAYI Gab

2` TEMMP!

Ba!#iftlik)te bir ki!i evinde 1lü bulundu Ba"çiftlik ilçesinde bir ki"i evinde ölü bulundu. Alnan bilgiye göre, Dursun Srtkara Z[[\, Alan Köyü Erikçayr Mahallesindeki evinde e"i $akire Srtkara tarafndan hareketsiz yatarken bulundu. E"inin haber vermesi üzerine gelen sa#lk ekipleri tarafndan öldü#ü belirlenen Srtkara(nn cesedi, Ba"çiftlik !lçe Hastanesine kaldrld. Srtkara, buradaki i"lemlerinin ardndan otopsi için Ankara Adli Tp Kurumuna gönderildi. Utopsi i"lemlerinden sonra Alan köyüne getirilen Srtkara, Erikçayr Mahallesi mezarl#nda defnedildi. Srtkara(nn kesin ölüm sebebinin Adli Tptan gelecek raporun ardndan belirlenece#i bildirildi.

Zile)de 24 mahalleye park !ile Belediye Ba"kan Lütfi Vidinel, X2[ mahallemize en az birer tane park sözümüz vard, Allah(a "ükür bu parklarmzn tamamlanmasnn mutlulu#unu ya"yoruzX dedi. Alaca Mescit !ir, Alaca Mescit Bala, $eyhali, Dinçerler, Yunus Emre, Nakka" mahallelerinde yeni park çal"malarna devam ediyor. Çal"malar yerinde inceleyen Vidinel, park çal"malarnn eksik gördükleri mahallelerde devam edece#ini belirtti. Vidinel, X2[ mahallemize en az birer tane park sözümüz vard, Allah’a "ükür bu parklarmzn tamamlanmasnn mutlulu#unu ya"yoruz. Park çal"malarmz eksiklikleri gördü#ümüz mahallelerimizde devam ediyor. Parklarmzda fitness aletleri, çocuk oyun gruplaryla, banklaryla ya"anlabilir alanlar olu"turmaya çal"yoruz.X

Tarlas!ndan ge#en kom!usunu 1ldürdü Tokat(ta kom"usunun kafasna kürekle vurarak öldürdü#ü öne sürülen ki"i tutukland. !ddiaya göre, merkeze ba#l Gözova köyünde ya"ayan A.P. Z`0\, tarlasnn içinden geçti#i gerekçesiyle kom"usu Hüsamettin Gencel(le Z[2\ evinin önünde tart"maya ba"lad. Tart"mann büyümesi üzerine A.P, Gencel(in kafasna kürekle vurdu. Gencel, olay yerinde hayatn kaybetti. Gencel(in cenazesi Tokat Devlet Hastanesinde yaplan otopsinin ardndan köy mezarl#nda topra#a verildi.

20Ga

11


!"#"$%&"'()*+!,(!"#&"-(./+0"'#*-1#*'!(/&*$*2 devamnda burann Sulu Sokak Çar"snda bir canllk kazandraca#na inanyoruz. Gerek musiki olsun gerek sanat eserlerinin sergilenmesi olsun soka#n bir tamamlaycs olacak" diye konu"tu. Gaziosmanpa"a Üniversitesi Devlet Konservatuvar Müdürü Ö#retim Görevlisi Arda Göksu da Deveciler Han'nn Devlet Konservatuvar için uygun bir mekan oldu#unu söyledi. Türk müzi#i e#itiminin verilece#i bir konservatuvar olarak tarihi, geleneksel ve ulusal bir sanat tarihi bir binada icra edilmesinin ve e#itim verilmesinin bu açdan uygun olaca#n ifade eden Göksu, kararn çok yerinde oldu#u kanaatinde oldu#unu Tokat'ta restorasyonu tamamlanan Deveciler retim elemanlar ile birlikte nasl bir yerle"im kaydetti. Tokat Merkeze Ba#l Muhtarlar DerHan, Devlet Konservatuvar olacak. yapacaklarnn de#erlendirmesini yaptklarn ne#i Ba"kan Mustafa Gökrem de üniversite belirterek, "Burada çok güzel konser ve sergi bölümlerinden bir biriminin handa bulunmasnn bölge açsndan önemine de#indi. Sulu Anadolu'da !pek Yolu üzerinde bulunan salonlar var. Dolays ile devamnda hangi kervansaraylarn "ehir içi uygulamalarna birimlerimiz burada olur bilemiyorum ama ilk Sokak Çar"snda tarihi mekanlarn oldu#u konsepte hann Tokat'n bir yüzü olaca#na örnek te"kil eden Tokat Deveciler Han, planda Devlet Konservatuvarmzn burada inandklarn ifade eden Gökrem, Tokat'n Tokat Gaziosmanpa"a Üniversitesi'ne tahsis yerle"mesi. Süreç içerisinde ona göre bir tarihi çar" ile tannaca#n sözlerine ekledi. edildi. Vakflar Bölge Müdürlü#ü tarafndan yerle"me plan yapaca#z" dedi. restorasyonu tamamlanan Deveciler Hannda Gaziosmanpa"a Üniversitesi'nin "ehirdeki bir Öte yandan 2 katl ta" bina 15-16. yüzincelemelerde bulunan Gaziosmanpa"a aya#nn Deveciler Han olaca#n ifade eden yllarda yolcularn kald# ve yük ta"yan hayvanlarn dinlendi#i hann büyük ölçekli bir Üniversitesi (GOÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Rektör $ahin, "Sadece konservatuvarmz tarihi mekan olmas nedeniyle ayr bir önem $ahin, han teslim aldklarn kaydetti. Rektör de#il burada birçok birimimizin faaliyetini ta"d# bildirildi. $ahin, ilk planda Devlet Konservatuar Ö#ortaya koyma "ansmz olacak. !n"allah

<+*=/&15(>-/5/-%#( 31&-*+?";&%4=" Samandra uzun yllar hizmet veren Anadolum Otomotiv Sultanbeyli’de hizmet vermeye devam ediyor. Re"adiye Nebi"eyh Kasabas do#umlu Rfat Dal ve orta# Erzurum Horasan’l M. Nuri I"k ile birlikte Adil Mah. Bosna Bulvar No:143 Sultanbeyli’de yeni yerlerinde hizmet vermeye devam etmekteler. Her marka otomobilin bakm ve tamirinin yapld# Anadolu m Otomotiv’de mü"teri memnuniyeti odakl hizmetlerinden dolay saygn mü"teri portföyüne sahip. Gazetemizin abonesi Anadolum Otomotive yeni yerinde bol kazançlar dileriz.

31&10/2*24-*2%(3/2*2(3*!&!2&*"-!'5*(6'/7"0%

Tokat Belediye Ba"kan Yardmcs Mustafa Bandrmal, Sulusokak'ta uygulanan "Sokak Sa#lkla"trma Projesi" kapsamndaki çal"malar Ramazan Bayram öncesinde bi-

48*"9'-:0:4(";&"5% Tokat'ta, Milli E#itim Bakanl# tarafndan düzenlenen serbest kyafet uygulamasn getiren yönetmelikte ba"örtü yasa#nn devam etti#i ileri sürülerek karar protesto edildi. Hüdayi Sayba" Yeralt Çar"s üzerinde Tokad&E#itim !lke-Sen tarafndan yaplan 'ba"örtüsü' eylemine kadnlar, çocuklar ile katld. Ellerinde dövizlerle slogan atan sendika üyeleri serbest kyafet uygulamasn getiren yönetmeli#i ele"tirdi. Tokad & E#itim !lke-Sen adna basn açklamasn okuyan Sedanur Tokel, Resmi Gazete'de yaynlanarak yürürlü#e giren de#i"iklik ile yönetmeli#in 4. maddesindeki "Okul içinde ba" açk, saçlar temiz ve boyasz olarak

haber

tirerek, Dabakhane Çar"s'nn yenileme çal"malarna ba"layacaklarn belirtti. Bandrmal, yapt# yazl açklamada, "Sulusokak Çar"mzdaki sokak sa#lkla"trma çal"malarmz "u anda son a"amaya gelmi" durumda. Çar"mz, tarihi bir çar", tarihi dokuya uygun olarak projelendirme yaptk. Kaldrm ve yol dö"eme çal"malarmz tamamladk. Ali Tusi Türbesi önündeki bin metrekarelik alanda otopark çal"mamza ba"lam" durumdayz.

bulunur, makyaj yapamaz, byk ve sakal brakamaz" hükmü devam edece#inin altn çizerek, "Ba"ka bir ifadeyle kyafet serbest olsa bile ba"örtüsü yasak olacak. Klkkyafet konusunda tercihi velilere brakan Bakanlar Kurulu'nun, ba"örtüsün yasaklamasn "iddetle knyor, bu düzenlemeyi kabul etmedi#imizi buradan açk bir "ekilde ilan ediyoruz. Bu düzenlemenin anlam "udur: Ba"n örterek okumak isteyenler !mam-Hatiplere gitsin ya da sadece okullarndaki seçmeli Kur'an derslerinde ba"larn örtsünler. Kimse Kusura bakmasn bu tam bir ruhban tavrdr.

HABERC! GAZETES!

Otoparkn içinde, Ali Tusi Türbesi'nin tam kar"snda hem"ehrimiz tarafndan buraya alnan tarihi dokuya uygun çe"memizi de monte ettik. Bu çe"memizi Sulusoka#mza kazandran hem"ehrimize te"ekkür ediyorum" ifadesini kulland. Sulusokak'ta cumartesi günü itibaryla tarihi dokuya uygun bir "ekilde aydnlatma çal"malarna ba"lanaca#n belirten Bandrmal, "Sulusokak'taki çal"malarmz Bayram öncesinde bitirerek Dabakhane Çar"mzn yenileme çal"malarna ba"layaca#z. Ali Pa"a Hamam'ndan Behzat Bulvarna açlan çar"mz ayn "ekilde tarihi dokuya uygun olarak projelendirdik, bayramdan sonra çal"mamz o yönde devam edecek. Bu çal"malarda eme#i geçen ekip arkada"larmza te"ekkür ediyorum."

Ba"örtülü okumak isteyen kzlarmz Fen Liselerinden, Sosyal Bilimler Liselerinden, Anadolu Liselerinden, Anadolu Ö#retmen Liselerinden uzakta kalmay dayatan bu uygulama açk bir ayrmclktr, zulümdür; halk snflara ayrmaktr" dedi.

SAYI 138

@A.BC(8*"2*+!( 39D"+(E/2*-4-* ÇEKÜL Ba"kan Metin Sözen, Niksar ilçesinde incelemelerde bulundu. Vali Mustafa Ta"kesen ile Niksar kalesi, Ya#basan Medresesi, Ulu Camii, Melik Ahmet Dani"mend Gazi Türbesi, Roma Arsenali, Ayvaz Mozaikleri ve Aziz Gregory Thaumaturgus Kilisesi'ni gezen Sözen, Tarihi Kentler Birli#i üyesi Niksar Belediyesinin, birli#e sunarak hayata geçirdi#i projeleri inceledi. Sözen, incelemelerin ardndan gazetecilere yapt# açklamada, "!vme gösteren, süreklili#i sa#layan ve her defasnda yeni projeleri devreye sokan belediyeler arasnda Niksar önde geliyor. Niksar kalesinin de devreye sokulmas gerekiyor" dedi. Niksar Belediye Ba"kan Duran Yadigar ise Sözen'i ilçede misafir etmekten onur duyduklarn ifade etti.

25 TEMMUZ

2013

12


*("A,!Y( YO/0ST0 2ASABAS4 ,(*N(#!

S9/TANB(Y/! A,!/ MA;. M9;TA*4

*("A,!Y( YO/0ST0 2ASABAS4 B(/(,!Y(S! Talip '(T!N

Bekir Akay

Ca>er Akça

=K?#@=) EK!EK A=-9 GEC !DD9

Dernek -a!kan

-elediye -a!kan

!übarek )amazan -ayramnn hayrlara 1esile olmasn temenni eder7 mutlu bayramlar dilerim9

-ayramlar küskünlerin bar!t"7 yardmla!mann en güzel !ekliyle ya!and" günlerdir9 Esenlik dolu bayram geçirmenizi dilerim9

!übarek )amazan -ayramnn hayrlara 1esile olmasn temenni eder7 mutlu bayramlar dilerim9

A/T4N BA"A2 29Y9MC9/92

GAY*! M(N29/ ,AN4"MAN/4#4

!übarek )amazan -ayramnn hayrlara 1esile olmasn temenni eder7 mutlu bayramlar dilerim9

)amazan -ayramnn hayrlara 1esile olmaF sn temenni eder7 mutlu bayramlar dileriz9

G)E$=D#YEI

"era>ettin Acaro$lu

Yusu> ,emirel

#!adam

#!adam

-ayramlar küskünlerin bar!t"7 yardmla!mann en güzel !ekliyle ya!and" günlerdir9 Esenlik dolu bayram geçirmenizi dilerim9

!übarek )amazan -ayramnn hayrlara 1esile olmasn temenni eder7 mutlu bayramlar dilerim9

!übarek )amazan -ayramnn hayrlara 1esile olmasn temenni eder7 mutlu bayramlar dilerim9

Mutlu bayramlar dilerim.

M9*AT 24/4' =1lunlar Kasabas Dernek -a!kan !übarek )amazan -ayramnn hayrlara 1esile olmasn temenni eder7 mutlu bayramlar dilerim9

-ayramlar küskünlerin bar!t"7 yardmla!mann en güzel !ekliyle ya!anF d" günlerdir9 Esenlik dolu bayram geçirmenizi dilerim9

!übarek )amazan -ayramnn hayrF lara 1esile olmasn temenni eder7 mutlu bayramlar dilerim9

T9*!HM

-ayramlar küskünlerin bar!t"7 yardmla!maF nn en güzel !ekliyle ya!and" günlerdir9 Esenlik dolu bayram geçirmenizi dilerim9

)amazan -ayramnn bar!7 huzur getirmesiF ni temenni eder7 mutlu bayramlar dilerim9

!übarek )amazan -ayramnn hayrF lara 1esile olmasn temenni eder7 mutlu bayramlar dilerim9

)amazan -ayramnn bar!7 huzur getirmesini temenni eder7 mutlu bayramlar dilerim9

Mutlu bayramlar dilerim.

)amazan -ayraF mnn bar!7 huzur getirmesini temenni eder7 mutlu bayramF lar dilerim9

!übarek )amazan -ayramnn hayrF lara 1esile olmasn temenni eder7 mutlu bayramlar dilerim9

)amazan -ayramnn bar!7 huzur getirmesini temenni eder7 mutlu bayramlar dilerim9


Ramazan Bayramnn bar!, huzur getirmesini temenni eder, mutlu bayramlar dilerim.

AYDO"DU ELEKTR#K

YEM#NL# MAL# MÜ$AV#R

S"#"#i Ball+a!

N"#e%%i' A*+,!+"

Tv. Yönetmeni

Genel Müdür

Bayramlar küskünlerin bar!t", yardmla!mann en güzel !ekliyle ya!and" günlerdir. Esenlik dolu bayram geçirmenizi dilerim.

Ramazan Bayramnn bar!, huzur getirmesini temenni eder, mutlu bayramlar dilerim.

Bayramlar küskünlerin bar!t", yardmla!mann en güzel !ekliyle ya!and" günlerdir. Esenlik dolu bir bayram geçirmenizi dilerim.

GÜVEN HAMAMLARI

OPEL GED#KLER M"%l" Ba*#amla# +ile#im. #6me% Ge+iA

Y"6"7 U8a#

LH%7i KG%Ae#

Ramazan Bayramnn bar!, huzur getirmesini temenni eder, mutlu bayramlar dilerim.

Güngören Bld. Mec. Üyesi

Bayramlar küskünlerin bar!t", yardmla!mann en güzel !ekliyle ya!and" günlerdir. Esenlik dolu bir bayram geçirmenizi dilerim.

Genel Müdür

TOKAT GÜNCALI KÖYÜ DERNE"# BA$KANI

Bayramlar küskünlerin bar!t", yardmla!mann en güzel !ekliyle ya!and" günlerdir. Esenlik dolu bayram geçirmenizi dilerim.

ALMUS C#FTL#K KÖYÜ DERNE"#

TAR#H# GED#KPA$A HAMAMI

www.gedikpsahamami.com

M"6%a7a Ce%i' Kurucu Müdür

Getirdi"i mutlulu"un tüm kötülükleri unutturaca", ba!arlarn tüm ba!arszlklar yok edece"i güzelliklerin hayatnz ku!ataca" bir yl olmas dile"iyle.

Mutlu bayramlar dilerim.

Mübarek Ramazan Bayramnn hayrlara vesile olmasn temenni eder, mutlu bayramlar dilerim.

Ramazan Bayramnn bar!, huzur getirmesini temenni eder, mutlu bayramlar dilerim.

Ramazan Bayramnn bar!, huzur getirmesini temenni eder, mutlu bayramlar dilerim.

PaNa# #lFe6i De#'eA Ba%Aa'

Ramazan Bayramnn bar!, huzur getirmesini temenni eder, mutlu bayramlar dilerim.

Mutlu bayramlar dilerim.

Mutlu Bayramlar dileriz. Mutlu bayramlar dilerim.

Ramazan Bayramnn bar!, huzur getirmesini temenni eder, mutlu bayramlar dilerim.

Ramazan Bayramnn bar!, huzur getirmesini temenni eder, mutlu bayramlar dilerim.

Dernek Ba!kan Bayramlar küskünlerin bar!t", yardmla!mann en güzel !ekliyle ya!and" günlerdir. Esenlik dolu bayram geçirmenizi dilerim.

!ENOL KUYUM)ULUK $e'el Yaba'6" Ramazan Bayramnn bar!, huzur getirmesini temenni eder, mutlu bayramlar dilerim.

#STANBUL BA$C#FTL#KL#LER DERNE"#

Ba!kan Ercan GÖZGÖZ Bayramlar küskünlerin bar!t", yardmla!mann en güzel !ekliyle ya!and" günlerdir. Esenlik dolu bayram geçirmenizi dileriz.

SULTANBEYL# TOKATLILAR DERNE"# RRRRRRRRRRRRRRRR TOKAT BABAKÖY DERNE"# MeMme% GH#bHN

#irket Müdürü - Turhal Eriklitekke Köyü Dern. B!k.

Ramazan Bayramnn bar!, huzur getirmesini temenni eder, mutlu bayramlar dilerim.

E#baa KeFe8i KG*H De#'e!i

Ali K#PO"LU

Ba*#am AKSOY Mübarek Ramazan Bayramnz en içten dileklerimle kutlar hayrlara vesile olmasn Cenab- Allah’tan niyaz ederiz.

Durmu! & Hasan Erdem

Ka+AG* Ka*maAaml! S,6. Da*. Ya#+. VaA7 MH+H#H

AYCAN TUR#ZM

Ramazan Bayramnn bar!, huzur getirmesini temenni eder, mutlu bayramlar dilerim.

MaMm"% UCAR

ERDEM KUYUM)ULUK Mutlu bayramlar dileriz

Ramazan Bayramnn bar!, huzur getirmesini temenni eder, mutlu bayramlar dilerim.

Ramazan Bayramnn bar!, huzur getirmesini temenni eder, mutlu bayramlar dilerim.

Ramazan Bayramnn bar!, huzur getirmesini temenni eder, mutlu bayramlar dilerim.

Vakf Müdürü

Ramazan Bayramnn bar!, huzur getirmesini temenni eder, mutlu bayramlar dilerim.

Dernek Ba!kan

Ramazan Bayramnn bar!, huzur getirmesini temenni eder, mutlu bayramlar dilerim.

Ramazan Bayramnn bar!, huzur getirmesini temenni eder, mutlu bayramlar dilerim.

SOLMAZ #N$AAT T#C.

TOKRTOZDER DERNE"#

Bayramlar küskünlerin bar!t", yardmla!mann en güzel !ekliyle ya!and" günlerdir. Esenlik dolu bayram geçirmenizi dilerim.

ALMUS KIZILELMA KÖYÜ DERNE"#

Tokat Almus Tozanl Köyleri Derne"i

SZ#LET Ramazan Bayramnn bar!, huzur getirmesini temenni eder, mutlu bayramlar dilerim.

Bayramlar küskünlerin bar!t", yardmla!mann en güzel !ekliyle ya!and" günlerdir. Esenlik dolu bayram geçirmenizi dilerim.

#b#aMim BEYAZIT Dernek Ba!kan Bayramlar küskünlerin bar!t", yardmla!mann en güzel !ekliyle ya!and" günlerdir. Esenlik dolu bayram geçirmenizi dileriz.

AQ. Ba*#am De+e Ramazan Bayramnn bar!, huzur getirmesini temenni eder, mutlu bayramlar dilerim.

Dernek Ba!kan

Mübarek Ramazan Bayramnn hayrlara vesile olmasn temenni eder, mutlu bayramlar dilerim.

Sami S,lmaN

LAM# DEM#R

A*Ma' YILDIZ

$!adam

$!adam

Dernek Ba!kan

N#HAN B#LG#SAYAR Bayramlar küskünlerin bar!t", yardmla!mann en güzel !ekliyle ya!and" günlerdir. Esenlik dolu bayram geçirmenizi dilerim.

YaU T"#iNm $a'6 O*"'la# L%+. $%i. (Samandra SPOR TOTO LOTO GANYAN BAY$$ )

Ramazan Bayramnn bar!, huzur getirmesini temenni eder, mutlu bayramlar dilerim.

Mübarek Ramazan Bayramnn hayrlara vesile olmasn temenni eder, mutlu bayramlar dilerim.


Niksar'daki tarihi Köprülere restorasyon

AK Parti Niksar $lçe Ba!kan Abdullah Yldz, Çanakç Deresi üzerinde bulunan tarihi köprülerin restorasyon projelerinin tamamland"n söyledi. Tarihi köprülerin turizm açsndan büyük önem arz etti"ini belirten Yldz, "Niksar’n kimlik de"erleri arasnda yer alan Leylekli, Seymenli, Horoz ve Cer köprülerinin de aralarnda bulundu"u tarihi mirasmzn, yok olmaktan kurtarlmas için yapt"mz giri!imler sonuç verdi. Tarihi köprülerimizin restorasyon projeleri Karayollar Genel Müdürlü"ü Tarihi Köprüler #ube

Müdürlü"ünce ihale edilerek yaptrld" dedi. Yldz, geçen yl ba!layan çal!malarn bu yl tamamland"n ifade ederek, "Antlar Bölge Koruma Kurulu tarafndan onaylanan projeler !u anda Karayollar Samsun Bölge Müdürlü"ümüze intikal etti" diye konu!tu. Tarihi köprülerin restore edilece"ini ifade eden Yldz, proje ve onay a!amasndan sonra uygulama a!amasna gelindi"ini sözlerine ekledi. Abdullah Yldz, Çanakç Deresi üzerinde bulunan tarihi köprülerin restorasyon projelerinin tamamland"n söyledi. Tarihi köprülerin turizm açsndan büyük önem arz etti"ini belirten Yldz, "Niksar’n kimlik de"erleri arasnda yer alan Leylekli, Seymenli, Horoz ve Cer köprülerinin de aralarnda bulundu"u tarihi mirasmzn, yok olmaktan kurtarlmas için yapt"mz giri!imler sonuç verdi. Tarihi köprülerimizin restorasyon projeleri Karayollar Genel Müdürlü"ü Tarihi Köprüler #ube Müdürlü"ünce ihale edilerek yaptrld" dedi. Yldz, geçen yl ba!layan çal!malarn bu yl tamamland"n ifade ederek, "Antlar Bölge Koruma Kurulu tarafndan onaylanan projeler !u anda Karayollar Samsun Bölge Müdürlü"ümüze intikal etti" diye konu!tu. Tarihi köprülerin restore edilece"ini ifade eden Yldz, proje ve onay a!amasndan sonra uygulama a!amasna gelindi"ini sözlerine ekledi.

Vali Ta!kesen, Umurcallarla bulu!tu Vali Mustafa Ta!kesen, Re!adiye ilçesine ba"l Umurca köyünde yaplan sulama tesisi açl! törenine katld. Tesisin açl!nda konu!an Vali Mustafa Ta!kesen, "Burada bulunan herkesi hürmetle, muhabbetle selamlyorum. #unu bilmenizi isterimi ki bu kez sadece makammla de"il, gönlümle de aranzdaym. Böyle vatansever, vatanna milletine ba"l, devletine ba"l, gerekti"i zaman bir gül bahçesine girer gibi !ehit olmaktan kaçnmayan siz sevgili hem!ehrilerimin, siz de"erli Umurca'llarn, Re!adiyelilerin arasnda bulunmaktan çok mutluyum ve buraya çok gönüllü olarak geldim. Tabi ki severek bulunaca"m. Zaten sizlerin gözlerinize bakt"m zaman bizim o bekledi"imiz, özledi"imiz insan modelini, sadece kendine de"il, köyüne, kentine, etrafna, kom!usuna, beldesine faydal olan hem!ehrilerimin gözlerini görüyorum. O !" görüyorum. Ayrca açl!n yapt"mz sulama tesisinin hayrl olmasn diliyorum Allah bizleri susuz brakmasn su gibi aziz olun." dedi.

Zile Karadini Ba"'nda kirazlar yar!t Zile Belediyesi Karadini Ba"'nda yaplan ve 19 üreticinin katld" kiraz yar!masnda jüri tarafndan titizlikle incelenerek kumpasla ölçülen kirazlar görünümü, büyüklü"ü ve tadna göre de"erlendirildi. Yar!mada Mehmet Esmeray yeti!tirdi"i kiraz birinci, Mustafa Yünipek ikinci ve Mehmet Bayraktar üçüncü oldu. Kiraz yar!mas ödül töreninde konu!ma yapan Zile Belediye Ba!kan Lütfi Vidinel, "Kiraz üretimini te!vik için her yl kiraz festivali yapyor kiraz yar!malar düzenleyerek üreticilerimize ödüller veriyoruz. Zile kiraz yeti!tiricili"inde söz sahibi olacaktr." dedi. Kiraz yar!masnda dereceye giren üreticilere altn, plaket ve katlm belgesi verildi. Yar!mada palyaço, yerel sanatçlarn katld" müzik e"lencesi, Yldz Davul Zurna Grubu'nun yapt" davul !ov festival alanna gelenler de büyük alk! ald. Festivale gelenlere ekmek aras döner, ayran ve kiraz ikramnda bulunuldu. Kiraz yar!masna Kaymakam Nuri Özder, Belediye Ba!kan Lütfi Vidinel, Ba!kan Yardmcs Bilal Koç, AK Parti Zile $lçe Ba!kan Yusuf Güzel, $lçe Milli E"itim Müdürü Seyfi Göktekin, hayrsever i!adam Cemalettin Dinçer, davetliler ve vatanda!lar katld.

! " # $ % & & & & & HABERC$

GAZETES$

SAYI 138

25 TEMMUZ

112 ya!ndaki Dursun Çavu! öldü Turhal $lçesi'nde oturan 112 ya!ndaki Hasan Çavu! öldü. Turhal'da o"lu Dursun Çavu!'un yannda kalan ve bölgenin en ya!l insan ünvanna sahip 1901 do"umlu Hasan Çavu!, ya!ll"a ba"l rahatszlk sonucu önceki gün evinde vefat etti. Çavu!'un cenazesi Çayköyü'nde topra"a verildi. 3 çocuk sahibi Hasan Çavu!'un 17 torunu ve 40 da torunun çocu"u bulunuyordu. Bu yl !ubat aynda ya! nedeni ile haberlere konu olan Hasan Çavu!, yapt" açklamada uzun ya!am için herhangi bir !ey yapmad"n, özel bir beslenme program uygulamad"n söylemi!ti.

Köprünün !klandrma kablolarn çaldlar Niksar ilçesinde Hamidiye köprüsü üzerinde bulunan aydnlatma direklerinin elektrik kablolar çalnd. Edinilen bilgiye göre; Hamidiye Köprüsünü ak!amlar renklendiren !klandrma sistemi kimli"i henüz tespit edilemeyen ki!i veya ki!ilerce çalnd. Niksar $lçe Emniyet Müdürlü"ü ekipleri yakla!k 500 metre uzunlu"undaki kablonun çalnmas olay ile ilgili soru!turma ba!latt. Niksar Belediye Ba!kan Duran Yadigar ise belediyenin yapm! oldu"u bir hizmetin aksamasnn kendilerini çok üzdü"ünü belirterek en ksa zamanda Hamidiye Köprüsüne yeniden aydnlatma yaplaca"n kaydetti Öte yandan; Kelkit rma" üzerindeki Hamidiye Köprüsü Niksar Belediyesi tarafndan iki yl önce !klandrlm!, $stanbul Bo"az Köprüsünde yaplan !klandrma sistemine benzer bir çal!ma ile farkl bir görünüme kavu!mu!tu.

Gümenek Park ilgi bekliyor Tokat'n en eski mesire alanlarndan Gümenek Park bakmszlktan dolay vatanda!larn tepkisini çekiyor. Gümenek Mesire Alan Rekreasyon Projesi kapsamnda piknik alanlarnn bir ksm yenilenen parkta iyile!tirme çal!malarnn yava! ilerlemesi tepki çekiyor. Ye!ilrmak'n kenarnda 1 milyon lirann üzerinde yatrm yapld" ö"renilen parktaki süs havuzu ve tesislerinde faaliyete geçmemi! olmas dikkat çekti. Hafta sonu piknikçilerin aknna u"rayan parkn otlarla kaplanmas ve bakmsz kalmas üzdü.

2013

17


!"#$%&'()*(&+",-&+,&."/-&$',0$# !arayollar (amsun -.nci 1ölge 56d6r6 8ri9 :obano!lu< heyelan nedeni ile bakmda olan ?okat :evre YoluCndaki Dal"malarn ylsonuna tamamlanaca!n söyledi. Fali 5usta9a ?a"kesen ba"kanl!nda yaGlan il koordinasyon kurulu toGlants.nda Dal"malarla ilgili bri9ing veren !arayollar (amsun -.nci 1ölge 56d6r6 8ri9 :obano!lu< ?okatHIiksar !arayoH lunda Jamazan bayramndan sonra Dal"malara ba"lanaca!n söyledi. 8Dldktan ksa bir s6re sonra heyelan nedeni ile tra9i!e kaGatlan ?okat :evre Yolundaki iyile"tirme Dal"malarnn devam etti!ini belirten :obano!lu< L(on yaGt!mz Dal"H malarda M0 metrelik yeni bir köGr6n6n yaGmna karar verildi. O nedenle< Jamazan aynda yolu tra9i!e aDma söz6m6z6 yerine getiremeyece!iz. Ylsonunda iyile"tirmeler bitmi" halde Devre yolunu tekrar hizmete aDaca!zP dedi. ?oGlantda 8lmus 1elediye 1a"kan Qasan

Q6seyin 8rkanCn< 8lmus !arayolu.nda viraRl böl6mlerin iyile"tirilmesi veyol kon9orunun artrlmas iDin yaGlan Dal"H malarda iki y6klenici 9irmann birbirinden 9arkl Dal"t! yön6ndeki ele"tirisi tart"maya dön6"6nce< :obano!lu< Fali ?a"kesenCden yolda inceleme yaGlmas iDin talimat vermesi yön6nde taleGte bulundu. ?okat #l Senel 5eclis 1a"kan 5ehmet TlibolCun< (amsun saGa!ndaki ?okatCa dön6"te yer alan levhada U?okatC ismiH nin yer almad! yön6ndeki ele"tirilerine cevaG veren :obano!lu< uluslararas standartlara göre levhalarn belirlendi!ini belirH terek L1en bu konuyu hiD anlamyorum. :orum<

Ordu< Siresun ve ?okat< . levhada ismimiz yok . diyor. 1u uluslararas bir standart. V6nyaCnn neresinde levha nasl kullanyorsa< ?6rkiyeCde de ayns kullanlyor. 8ma herkes kendi gidece!i ili görmek istiyorP

1234,5&!$/$,6&47$*89,4&."*-.-/-&0()$:.;&<*$#%

Wumhuriyet Qalk Xartisi YWQXZ #stanbul 5illetH vekili 5ahmut ?anal< $i"li 1elediye 1a"kan 5usta9a (arg6l.6n #stanbul 16y6k"ehir 1elediye

1a"kanl!.na adayl! yön6nde basnda Dkan haberlerle ilgili sorular cevaGsz brakarak< [1iz ?okat.tayz. ?okat.la ilgili sorular gelirse sevinirim. #stanbul.u #stanbul.da konu"alm[ dedi. ?okat.ta temaslarda buluH nan WQX #stanbul 5illetveH kili 5ahmut ?anal< WQX #l 1a"kanl!.nda WQX ?okat 5illetvekili Orhan V6zg6n ve #l 1a"kan Vuran !um.la birlikte basn mensuGlarna aDklamalarda bulundu. ?anal< aDklamalarnda yerel g6ndeme de!inerek ?okat.taki otoGark sknts ve SaziosmanGa"a 1ulvarnn re96Rle böl6nmesini ele"tirdi. 1ir gazetecinin .$i"li 1elediye 1a"H kan 5usta9a (arg6l.6n #stanbul 16y6k $ehir

1elediye 1a"kanl! iDin adayl!nn kesinle"tiH !ine dair gazetelerde haberler yer ald. 1unla ilgili gör6"leriniz nelerdir\[ "eklindeki sorusuna WQX.li ?anal< [1iz ?okat.tayz< evimizin iDi ?okat. ?okat.taki ilk önce bu temizli!i yaGmak lazm. #lk önce ?okat.la ilgili sorular gelirse Dok sevinirim. #stanbul.u #stanbul.da konu"alm. 8ma bug6n burada ?okat.taki ?ekel ]abrikas< !onekta".n< (TI8 ?ekstil.in< Osb.de dokuma böl6mlerinin kaGanmas sonucu insanlarn i"siz kalmasn< oto Gark sorununu konu"alm. 1urada siyasal iktidarn kamu kurum ve kurulu"lar 6zerinde bask yaGmas. Yani burada yerel de olan olaylara bakalm. $unu sormak lazm gelmez mi\ 1urada sivil otob6s bileti ^<-_ ?` ö!renci bileti ^ ?`. #zmir.de ^< 8_ tam ö!renci ^ ?`. 8nkara.da b< cc ?`< indirimli ^< 3_ ?`. #stanbul.da ^<c_ ?`< ö!renH ci ^ ?`. 16y6k"ehirlerde bir biletle gidebilece!i kilometre ne kadar uzak< ?okat.ta ne kadar yakn mesa9e\[ diye cevaG verdi.

=(>(.5/5/&%9*<(.5/>(&8?;+$!&>?#%9 Iak"ibendi ?arikat $eyhlerinden Qac 8hmet IiksariCnin torunu (emra Ye"ilrmak dedesinin t6rbesi ba"nda duygusal anlar ya"ad. Iak"ibendi ?arikat $eyhlerinden Iiksarl Qac 8hmet T9endiCnin t6rbesini ziyaret amacyla IiksarCda bulunan (emra Ye"ilrmak< dedesi Qac 8hmet T9endi iDin yaGtrlan t6rbeyi ziyaret etti. #zmirCden özellikle t6rbe ziyareti iDin IiksarCa geldi!ini belirten (emra Ye"ilrmak< dedesini tanma imkanna sahiG olamad! iDin kendini Dok "anssz hissetti!ini i9ade ederek< [Qac 8hmet T9endiCnin y6ksek "ahsiyeti< ilim ve ir9an sahibi olu"u< derin 9elseH 9esi< ulusal m6cadelemizdeki kararll! ve vatanseverli!i heGimizin yolunu aydnlatan "k olmu"tur. 8nnemden dedem hakknda övg6 dolu sözler duymu"tum ama bug6n IiksarCda görd6!6m ilgi ve yaknlk onun ne kadar seviliG sayld!n da bana gösterdi. ?6rbenin aDl"ndan haberdar olamadH !m iDin bulunamadm ancak t6rbe haberini gazetelerin internet sitelerinde gör6r görmez kutsal Jamazan 8y iDerisinde IiksarCa dedemi ziyarete karar verdim ve IiksarCa geldim. Yakn akrabalarm görme ve tanma 9rsatn da buldu!um bu ziyaretten Dok memnun olarak dönece!im. Qer yl Jamazan aynda IiksarCa geliG< t6rbeleri< camileri< k6mbetleri ziyaret ediG akrabalaH rmla ve yakn dostlarmla birlikte olmaya kararlymP dedi. Vedesi Qac 8hmet T9endiCnin t6rbesinin yaGmnda eme!i geDenlere

! " # $ % & & & & & & & Q81TJW#

te"ekk6r eden Ye"ilrmak<[8nnem 8y"e !arahan Ye"ilrmakCn mezarndan getirdi!im kabir toGra!n dedemin mezarna brakrken< dedemin mezarnH dan da annemin mezarna koymak 6zere toGrak aldm. Vedemin kabrinde beni a!larken görenler Dok "a"rdlar ama benim gözya"larm 6z6nt6den de!il< mutluluktan. elvi bir "ahsiyete sahiG< gön6l insan Qac 8hmet Iiksari T9endiCnin t6rbesini ziyaret ederek de olsa dedeme kavu"mann mutluluk gözya"laryd onlarP diye konu"tu.

S8fT?T(#

(8Yg ^38

b_ ?T55ef

@$,5&!$!#(.(/6& <$./&'$,!$/,$A */$&5B%$*&)(*>5 Fali 5usta9a ?a"kesen basnda sans6r6n kaldrlmas ve basn bayram vesilesiyle< basn DalH "anlarna< #l Tmniyet 56d6rl6!6 ezunburun yerle"kesi bahDeH sinde i9tar yeme!i verdi. #9tara Fali?a"kesen ile birlikte #l Tmniyet 56d6r6 Osman 1alc< ?okat genelinde görev yaGan Dok sayda gazeteci ile bu meslek dalndan emekli olmu" ki"iler katld. Yemek sonras aDklamada bulunan Fali ?a"kesen< basnda sans6r6n kaldrl"n ^0_. yl oldu!unu i9ade ederek ba"lad! konu"masnda .:ok g6zel bir teva9ukla Jamazan ayna denk gelen bu g6nde ayrca heGinizin 1asn 1ayramn kutluyorum. diyerek sözlerini s6rd6rd6. Vemokrasinin vazgeDilmez gözard edilmez unsurlarndan birinin basn oldu!unu söyleyen ?a"kesen< [1asnda sans6r kaldH rldktan sonra daha da özg6rle"H mi"< daha da geli"mi"tir. 1asn demokrasinin ve 6lke geli"mi"liH !inin bir göstergesidir. 1asnmz özg6rl6!6 halk adna kullanarak< do!ru bilgi vermek< halk aydnH latmak sureti ile demokrasinin en önemli ayaklarndan birini temsil ediyor. 1asnn verdi!i haberlerle halk do!rular seDiyor. 1asn yaGt! Dal"malarla demokrasinin do!ru tecelli etmesini sa!lyor. Volays ile bu kadar önemli olan basnn özg6rl6!6ne kavu"masH nn ^0_. yln kutluyorum.[ dedi.

b0^3

^8


Domates tarlada 50 kuru! 3'25,1*H+#'*41361.$*,')',%*%.'*&"2)'*@A* ?'#%-)'*)"!"!*5.)B"B,B*%71)'*')',*F".G* JDB,1*#1"-',*!5$16*)5-16'3%*=$1#*=$-12* 7%&16.1#*@A*$B#B!1*)"!6"8*!5$16(61*-'?3%-* %6%/1#%&.'*)5-16'3*=$6"*1,*!"#$%&'()'* H','.%,)'*-%*4'#*&'#)'*)5-16'3*=$&5#K* L1,%*/',*/%#*1,.1-*?'#'-%&5#B-8*D%#1,*)1* ;*!<()',*@A*$B#B!1*)5-16'3%,*)"!-'3%* 1,.1!.#*)'"%.J*)%&'*$5,B!6B8 C,*/"&"$*'$3%$.%"%,*/+.H'*41.%*5.-1-13* 5.)B"B,B*%71)'*')',*D1!$1,*F".G*)5-16'3* 7%&16.1#,,*61#.1)1,*-1#$'6'*&5.:B.B"B,)1* %$%*$16*1#6",1*)%$$16*='$'#'$G*J!1#.1)1*@A* $B#B!*5.1,*)5-16'3*6"$'6%:%&'*H%)','*$1)1#* 1G@*!<(&'*=$&5#31*1#1)1*/%#*B=B#B-*?1#8* DB*01#1&*$%-*$121,&5#KJ*)')%8 C-%#3'&%6*/'.)'3%,)'*/B.B,1,*41.)'* !"#$%&'()'*+,'-.%*/%#*0121#1*314%0*5.1,* $5-%3&5,:B.B$*&101,*N%416*O1#5.G*41.)'* !5$16(61*)5-16'3*4131),,*/1!.1-13* !5$16*-'#$'2'*/1".*C-%#3'&%6*D'.)'*D'.')%E )5-16'3%,*PA*$B#B!*5.)B"B,B*/'.%#6'#'$* %.'*/%#.%$6'*7%&16.1#*)"!6"8*91-121,*1&* &'*D1!$1,*C#6B"#B.*F".G*>125?1*/+.H'3%,)'* -1#$'6.'#%,*01#1*$121,)",*%.'#%*3"#)"8 +,:'3%,)'*-1#$'6.'#)'*;*!<(&'*$1)1#*=$1,* )5-16'3*4131),,*/1!.1-13*%.'*/%#.%$6'* Q6'*&1,)1,*1"B3653*1&,)1*"#'6%-%,*1#6-13* )5-16'3%,*7%&16*!5$16*>125?1()1*7%&16*@A* !"#$%&'*H','.%,)'*7%&16.1#,*)"!6""","* %.'*)5-16'3*7%&16.1#,,*)141*)1*)"!-'3%,E $B#B!1*$1)1#*)"!6"8 3+&.')%8*I5-16'3*"#'6%-%,)'*H'=',*&.*$%* )',*',)%!'*')%.%&5#8

Yadigar, "Niksar'da göç durdu" _%$31#*D'.')%&'*D1!$1,*IB#1,*L1)%H1#G* $5,B6*3'$6+#",)'$%*:1,..$.1*/%#.%$6'*H+E =",*6'#3%,'*)+,-'&'*/1!.1)",*3+&.')%8 _%$31#*%.='3%,)'*/'.')%&'*+,:".""",)'*&10.1,*PP* $5,B6.B*_%$E>5,B$*0#5`'3%*1*&.*H%/%*$31*/%#*3"#')'* 61-1-.1,#$',G*O'71*C?.'#%*0#5`'3%*$1031-,)1*TA]* $5,B6*%,!1*')%.)%8*_%$31#(,*&',%*&"2"*D14='.%'?.'#* R141..'3%(,)'*$5,B6*3'$6+#",)'*&1!1,1,*1#6!* )'"'#.',)%#',*D1!$1,*L1)%H1#G*H+=",*6'#3%,'*)+,)"E "","*3+&.')%8*L'#.'!%-*5.1#1$*)1#*/%#*1.1,)1*/B.B,1,* _%$31#(,*/16*/+.H'3%,'*)5"#B*1=.)",*%71)'*')',* D1!$1,*L1)%H1#G*J_%$31#()1*:%))%*1,.1-)1*$5,B6* 016.1-13*5.)B8*DB*$5,B6*016.1-13*%.'*_%$31#(,* )!1#)1$%*31$%,.'#%*)'*/B#1)1,*$5,B6*1.-1&1*/1!.1)8* I5.1&3*%.'*/B#1)1*&10.1,*$5,B6.1#,*&"2)'*;A(1* &1$,*_%$31#(,*)!,)1*&1!1&1,*4'-!'#%.'#%-%2*61#1E 7,)1,*1.,&5#8*DB*0#5`'*H'#%*)+,"!*0#5`'3%*5.)B8*]A* -'6#'$1#'*)1%#'&%*Z@EYA*/%,*!<(&'*-1.*')'#'$*TA*/%,* !<*0'!%,*$1.1,*)1*/1,$1*$#')%3%*1.1#1$*PP*$5,B6.B$* /%#*0#5`'*&106$8*DB*0#5`'*/%#*3',')'*/%6-'3%*35,B:B*$5,B6*3'$6+#",E )'*H"?',*5#61-*5.B!6B8*DB,B,*"2'#%,'*/B*:5"#17&1)1*TA]*$5,B6B* ?'71*$5,B6.1#*5.1#1$*_%-31,*7%#-1-2*&1068*1TA*$5,B6B*L',%$',6* >5,B6.1#*5.1#1$*^",)5")B*#,!116*&1068*\'-',*&1,*61#17,)1*T@A* $5,B6.B$*/%#*0#5`'*/1!.&5#8*DB*/+.H')'*5#61&1*$5&)B"B-B2*&'#'.* 3'$6+#G*_%$31#.*%,!116*B361.1#*?'*%!=%.'#%,%,*=1.!6#)"*7%#-1.1#,* 5.B!6B#)B"B*&'#'.*3'$6+#.'#*/B*/+.H')'*/%,*$5,B6.B$*/%#*&10.1!-1* ?1#8*F&,*&10.1!-1*)5"B*_%$31#*)')%"%-%2*I'#'=1&*/+.H'3%,)'*)'* ?1#8*a#1)1*)1*PP*$5,B6.B$*/%#*0#5`'*&106$J*)')%8

Uyu!turucu operasyonu 5 ki!i tutukland !5$16(61*&10.1,*50'#13&5,)1*]Y]*1)'6*':3613&*410G*Z@*H#1-*3',E 6'6%$*B&B!6B#B:B*-1))'3%*/5,21%*%.'*;*$%.5*;A*H#1-*'3#1#*-1))'3%* '.'*H'=%#%.)%8 !5$16*#.*C-,%&'6*R")"#."""*>1=1$=.$*?'*a#H1,%2'*SB=.1#.1* R":1)'.'*$B/'*R")"#."""*'$%0.'#%G*#361,/B.()1,*!5$16(1*3',6'6%$* B&B!6B#B:B*-1))'3%*H'6%#%.':'"%*/%.H%3%,%*1.1#1$*50'#13&5,*)"2',E .')%8*!B#41.*%.='3%*H%#%!%,)'*61$%/'*1.,1#1$*)B#)B#B.-1$*%36',',* 565-5/%.)'$%*@*!143*$1=-1&1*=1.!#$',*)141*+,:')',*412#.1,1,*

haber

D1!$1,*L1)%H1#G*N1,%$*I1".1#(,,*'6'$.'#%,)'$%*5?1&*$16.'6-')',* 5.B!6B#1:1$.1#*/16*&+,",)'$%*H'.%!-',%,*_%$31#(,*H'.%!-'*1.1,* 5.)B"B,B*/'.%#6'#'$G*JDB*1,.1-)1*$',63'.*)+,"!"-*0#5`'.'#%-%2%G* 4'-*)'*61#%4%*)5$B3B,B,*+,*0.1,1*=$1#6.1#1$_%$31#(,*6B#%2-'* $121,)#.-13*0#5`'.'#%-%2%*$55#)%,'.%*5.1#1$*&10&5#B28*L1$,* 21-1,)1*@A*/%,*,"7B3*4')'7.%&5#B28*F#6$*H+=*H'#%*)+,"!'*H'=-%!E 6%#8*DB,B,*1.6,*=%2-'$*%36%&5#B-*>5,B6*3'$6+#",)'$%*#1416.1-1*?'* 6B#%2-*3'$6+#",)'$%*H'.%!-'.'#.'*/B,B*4%33')%&5#B28*S5,*%$%*1&*%='E #%,)'*6B#%2-.'*1.1$1.*11*%!&'#%*1=.)8*\1.$-2*1#6$*6B#%2-*-1&1,3,* 6B66B"B,B*H+#-"!6"#J*)%&'*$5,B!6B $101,*61/%#*')%.',*)"2','$.'*1#1:,*.136%$.'#%*016.16.-1$*3B#'6%&.'* )B#)B#B.)B8 $143.1#*$3$?#1$*&1$1.1,#$',G*B&HB.1-1*,5$613,)1,*!143.1#,* $1=6"*'3,1)1*1#1:,*%='#%3%,)',*)!1#&1*)5"#B*16.1,*05!'6*%='#%E 3%,)'*]Y]*1)'6*':3613&*61/%#*')%.',*B&B!6B#B:B*?'&1*B&1#:*410G* /5,21%*5.1#1$*1).1,)#.1,*Z@*H#1-*3',6'6%$*B&B!6B#B:B*-1))'*'.'* H'=%#%.)%8*IB#)B#B.1,*1#1=61*&10.1,*1#1-)1*%3'*&1$.1!$*;*$%.5*;A* H#1-*'3#1#*-1))'3%*'.'*H'=%#%.)%8 L1$1.1,1,*!143.1#)1,*@(%G*!B#41.()1*=$1#.)$.1#*-14$'-':'G* b&B!6B#B:B*R1))'*#-1.*?'*!%:1#'6%*L10-1$*3B=B,)1,*6B6B$.1,1#1$* :'21'?%,'*H+,)'#%.)%8

Yldrm Otomotiv in!aat i!ine girdi C#/11.*%!1)1-.1#-2)1,*RB36171*L.)#-*S1,E :1$6'0'*S1-1,)#1*B2B,*&..1#)#*4%2-'6*?'#)%"%* 565-56%?*%!*$5.B,1*%,!116*3'$6+#","*)'*'$.')%8*T@* &.)#*S1-1,)#1*)1*565*&1".1-1*&$1-1*4%2-'6.'#%* &101,*7%#-1*/+.H')'*$16*$1#!."*$5,B6*%,!116* &10-*%!%,'*H%#)%8*U%#-1*314%/%*RB36171*L.)#-G* VC.%-%2)'*/B.B,1,*61!,-12.1#-2.1*/1!.1)"-2* %,!116*3'$6+#",)'*!%-)%)',*/"&"$*%.H%*H+#)"$8* L1$,*H'.':'$6'*/B*1.1,)1*)1*%36%$#1#.*/"&"&'#'$* /+.H')'*6'#:%4*')%.',*7%#-1*5.-1&*4')'7.'-'$E 6'&%28*S1,:1$6'0'G*W'$-'$+&G*SB.61,/'&.%*/B* /+.H'.'#)'*%.$*5.1#1$*711.%&'66'*5.1:1"28*U%#-1-2* $16*$1#!."*-"6'144%6.%$*4%2-'6.'#%,%,*&1,,)1* 1#31G*'?G*)1%#'*H%/%*$5,B6*%!.'#%,%2%,*',*H"?',%.%#* 1)#'3%*5.1:1$6#8*DB*/+.H')'*$5,B6*')%,-'$*%36'&',* &1)1*'..'#%,)'$%*1#31.1#*)'"'#.',)%#-'$*%36'&',.'#G* AT1P*@P1*;9*YPG*A@;A*TY@*A9*9;G*A@;P*Z1A*9;* @9*6'.'75,.1#)1,*/%2%*1#1&1/%.%#.'#8[)')%8

Bereketli Kasabas'n sel bast hasa büyük 9'!1)%&'*%.='3%,'*/1".*D'#'$'6.%*/'.)'3%,E )'*3'.*-'&)1,1*H'.)%8*D'#'$'6.%*D'.')%&'* D1!$1,*\131,*L":'.G*&106"*1=$.1-1)1G* /'.)'.'#%,)'*T]*3116*3$3$*1#1.$.1#.1* &1"-B#*&1")",*3+&.')%8* ^':'*3116.'#%,)'*3B*3'?%&'3%,%,*&"$3'.)%"%,%*/'.%#E 6',*L":'.G*JS'.*,')',%&.'*]@*'?%*3B*/1368*C?)'.'#E )'$%*'!&1.1#*$B..1,.1-12*41.'*H'.)%8*1T*/"&"$/1!* 41&?1,*6'.'7*5.)B8*S'.*,')',%&.'*/B")1"*?'*1#01* '$%.%G*&1$.1!$*;*/%,*)+,"-*1.1,*21#1#*H+#)"J*)')%8* S'.*,')',%&.'*&5..1#,,*)1*/52B.)B"B,B*%71)'*')',* L":'.G*JIS#*!5$16*ZT8*$B/'*R")"#."""*H'=',*3','* /'.)'-%2)'*)'#'*3.14*&10-!68*C"'#*/B*=1.!-1* &10.-1-!*5.31&)*:1,*$1&/*)1*&1!1,1/%.%#)%8* C?.'#)'*-143B#*$1.1,*?161,)1!.1#-2*%!*-1$%,'.'E #%&.'*$B#61#)$8*]*$+0#"-"2*4131#*H+#)"8*C.'$6#%$.'E #%-%2*3$*3$*$'3%.%&5#8*>5,B$.1#)1,*3B*614.%&'.'#%,'* /1!.1)$8J

\FDC9N#*^FcC!CS#*******SFLd*1;Y**T@*!CRRbc***TA1;***********19


<=>? kemoterapi ünitesi açld [:3(0!%*'46%*56%X(09%R:)<5#=%&<5#$2+%O+0+-$01+%'-19#9%O$7$%3+3+=% 7(#!5"(#=%(#J$#+5=%3$1+%#(0"+5$%,76%8(")(-(5!0%8+B"$0+%#+3')+5(B$% 92O9-(3("!%2(B)!#-(5!0!%";2-+1$6 C'0%)+#0'-'i$%<5<0<%J$8(:-(5-(%+-%1+#3+1+0%#+3')+5(B$%$-(4-(5!0!0% 8(:!5-(01!#!0!%$P(1+%+1+0%R:)<5#=%#(0"+51+%+0%;0+3-$%#'09090%+5#+0% )+!8$"%,+%)+1(,$2+%7(!-(3(#%'-19#909%#(21+))$6%&'#()U)(%#+3')+/ 5(B$%<0$)+"$0$0%(4!-3("!2-(%7$5-$#)+%7<2<#%$--+5+%)+1(,$%'-3(2(%O$1+0% 8(")(-(5!0%(5)!#%3+3-+#+)-+5$01+%)+1(,$%'-3(2(%7(!-(1!#!0!%$P(1+% +1+0%R:)<5#=%QM+3')+5(B$%<0$)+"$0$0%(4!-1!#!0!0%1929-3("!%$-+%7$5-$#)+% 1!!(5!1(%)+1(,$%'-(0%8(")(-(5%795(2(%O+-$2'5-(56%X901(0%;0J+%8("/ )(-(5!3!:%7<2<#%$--+5+%O$1+5+#%(#5(7(-(5!0!0%2(0-(5!01(%#(-!2'5-(51!6% .+3%3(11$=%8+3%3(0+,$%(4!1(0%8(")(3!:%2'59-9B%2!B5(0!2'5196%X9% !+#$-1+%<:+5-+5$01+#$%2<#<%7$5%0+7:+%'-"90%(:(-)3(2!%"(#-(1!#Q%1+1$6 V\H%C(#-!#%I5(!)!53(%,+%[2O9-(3(%.(")(0+"$%X(!8+#$3$%*'46%*56% "75(8$3%I-(1(#%$"+=%"(#-!#%(-(0!01(%<-#+%O+0+-$01+%2(B!-(0%$2$-+!/ )$53+-+5+%5(#3+0%8(-(%#(0"+5%8(")(-(5!0!0%)+1(,$-+5$0$0%"!#!0)!-!%7$5% "<5+4%$4+5$"$01+%1+,(3%+))$#$0$0%(-)!0!%4$:1$6 V(:$'"3(0B(!(%H0$,+5"$)+"$%cV\Hd%C(#-!#%I5(!)!53(%,+%[2O9-(3(% X9090%0+1+0$%'-(5(#%1(%8(")(%O5979090%)+1(,$-+5$0$0%(!(3(-!%,+% D+5#+:$U01+%(4!-(0%#+3')+5(B$%<0$)+"$01+=%#(0"+5%8(")(-(5!0(%)+1(,$%8$:3+/ 9:90%"<5+-$%'-3("!0!0%O;")+5$-+7$-+J+#$0$%#(21+1+0%I-(1(#=%Q&<3%79%)+1(/ )$%,+5$-3+2+%7(!-(01!6 ,$-+5$0%(20!%3+5#+:1+%'-3(3("!%8(")(-(5!0%3(#195$2+)$0+%2'-%(43(#)(1!56% .(")(-(5%7$5%$-1+0%7(!#(%7$5%$-+%O$)3+#%:'5901(%#(-3(#)(1!56%[:90%2!--(51(0% 7+5$%V\H%C(#-!#%I5(!)!53(%,+%[2O9-(3(%D+5#+:$U01+%$-+5$%'0#'-'i$#=%2(0$% &'#()U)(%2(#-(!!#%A%(2%;0J+%P((-$2+)+%O+4+0%)(3%1'0(0!3-!%#+3')+5(B$% <0$)+"$=%#(0"+5%8(")(-(5!0!0%93919%'-196%&'#()%7(!)(%'-3(#%<:+5+=%E':O()=% #(0"+5%8(")(-(5!0!0%$-+5$%J+55(8$"$%"(#-!#-!%7$5%!+#$-1+%2(B!-!2'5196%A%(21(0% 7+5$%1+%2+0$%(4)!#!3!:%#+3')+5(B$%<0$)+"$%$-+%8(")(-!#!0%$-(4%)+1(,$"$%92O90% I3("2(%,+%\519%$--+5$01+0%1+%8(")(-(5!0%)+1(,$%O;51<#<%#+3')+5(B$% !(5)-(51(%2(B!-3(#)(1!5Q%1$2+%#'09!)9 <0$)+"$01+%"'0%)+#0'-'i$#%J$8(:-(5%#9--(0!-(5(#%$-(4-(5%8(:!5-(0!2'56%\0#'-'i$%

8ski /okat Cevlet Dastanesinde ykm devam ediyor !"#$%&'#()%*+,-+)%.(")(/ 0+"$01+%2!#!3%4(-!!3(-(5!% 1+,(3%+1$2'56 !"#$%&'#()%*+,-+)%.(")(0+"$% 7$0("!01(%8951(%3(-:+3+/ -+5$0%";#<3%$!-+3-+5$0$0% (51!01(0=%>?@A%2!-!01(%2(/ B!-(0%A%#()-!%7$0(0!0%)(3(3!% 2(B!-(0%4(-!!3(-(5-(%2!#!-1!6% "-%C(#-!#%D<1<5<%C((1+))$0% E(:!=%2!#!-(0%7$0(0!0%2+5$0+% FG%H0$)%I#!:%,+%*$!%C(#-!#!%

D+5#+:$%7$0("!%$0!(()!%$4$0%4(-!!3(-(5!0%7(!-(2(/ J(#!0!%";2-+1$6%>?KL%2!-!01(%2(B!-(0%8(")(0+0$0%$-#% 7$0("!0!0%$"+%M(2"+5$%E<#"+#%I0!)-(5%M959-9%#(5(5!% $-+%2!#!-3(2(J(#!0!0%(-)!0!%4$:+0%E(:!=%+"#$%7$0(0!0% 5+")'5+%+1$-+5+#%1+#+5-+01$5$-+J+#$0$%#(21+))$6 E(:!=%(25!J(%!"#$%C(#-!#%D+"-+#%N$"+"$%7$0("!01(% O<4-+01$53+%,+%1+B5+3%B+5P'53(0"!0!%7+-$5-+3+% 4(-!!3(-(5!0(%($)%8$:3+)%(-!3%$8(-+"$%2(B!-1!#!0!% 7+-$5)+5+#=%Q*+B5+3%2;0+)3+-$#$0+%O;5+%"-%C(#-!#% D<1<5-<#<%8$:3+)%7$0("!%'-3("!%1<!<0<-+0% 7$0(0!0%O<4-+01$5$-3+"$%,+2(%2!#!-(5(#=%"-%C(#-!#% D<1<5-<#<%,+%.(-#%C(#-!#!%D<1<5-<#<%8$:3+)% 7$0("!%'-(5(#%2+0$1+0%2(B!3!%B-(0-(0!2'5Q%1+1$6

";:-+5$3$:%'-(J(#)!56%X9%<-#+1+%#$3"+%1'#909-3(:%1+#$-1$56Q Q*\C&IY!%C\.X!&Q X$5%7(!#(%"'592(%I"-(0=%QC(5P%+))$#$0$:%";:-+5%$4$0%B$!3(0%3!"!0!:ZQ%"'59"909% I"-(0=%QE(0$%"(5P%+1$-+0%1+5#+0%7$5%8(#(5+)%$4+5+0=%5+0J$1+%+1+0=%(!(#!-(2(0% R0J+%S.T%U-$%M(3+5%V+04%U-+%D+J-$"%U1+%#<P<5-<%#(,O(2-(%O<01+3+%O+-+0=% 8$47$5%";:<0%'-3(1!#!0!%795(1(%7$5%#+:%1(8(%$P(1+%+)3+#%$")$2'5936%\5(1(% 1(8(%"'05(%#(1!0%O(:+)+J$-+5+%";2-+1$#$%4$5#$0%";:-+5-+%IM%T(5)$%*$"$B-$0% >_%2!-%7$5-$#)+%4(-!!)!#!3!:=%8+5%O<0%D+J-$"%7(84+"$01+%7$5-$#)+%')959B%"'87+)% M959-9U0(%"+,#%+1$-+0%W+2$1%I"-(0U1(0%O+5$%(1!3%2'#6%I"-(0=%&'#()U)(%#(-1!#!% +))$#$3$:=%!(#(-(!)!#!3!:%O(:+)+J$%(5#(1(!-(5-(%2(B!-(0%1'")(0+%"'87+))+0% ')+-$0%-'7$"$01+%7("!0%3+0"9B-(5!0!0%"'59-(5!0!%J+,(B-(1!6 ;)+%8$47$5%!+2%2'#)956%X$:=%79O<0=%>_%2!-%7'290J(%'5(1(%"'87+)%+))$#$3$:% O(:+)+J$%(5#(1(!-(5!3!:!0%'%"'87+)-+5%+"0("!01(% X$5%7("!0%3+0"979090=%QV(:+)+-+51+%+0%(:%J+:(% ";2-+1$#-+5$%+"B5$-+5$%79O<0+%#(1(5%#$3"+2+%B(2/ ,+5$-+J+#%1$2+%8(7+5-+5%4!#)!6%Y+%";2-+2+J+#"$0$:ZQ% -(!3(1!#=%'0-(5!0%1(%!(8"+0%7909%7$5%1'")%+"B5$"$% "'59"9%<:+5$0+%I"-(0=%QX+0%79%#'09-(5(%B+#%P(:-(% '-(5(#%#(79-%+)3+-+5$%,+%'5(1(%#(-3("!%O+5+#)$#$0$% O$53+#%$")+3$2'5936%&<5#$2+%7$5%89#9#%1+,-+)$1$5=% 1<!<0<2'5936%!#+5%795(1(%"$)+3%+)3+"$%O+5+#+0% #$3%7$5%"94%$!-$2'5"(%89#9#%1+,-+)$01+%8+5%"9490% ,(5"(%("-!01(%7+0$36%\-(2!0%4'#%P(5#-!%0'#)(-(5(% #(5!!-!#!%7$5%J+:(%,(51!5Q%1$2+%#'09!)96 4+#$-3+"$0+%2'593%2(B3(#%$")+3$2'593Q%!+#-$01+% QX[%HNM!*!%M"DC!%*\M[Y[NDIW%*!$"N*"]Q 2(0!)-(1!6 I"-(0=%!90-(5!%";2-+1$^%QC9490%#(5!!-!#!%0+%J+:(% Q&\MI&U`Y%C\][YNI]`ENI%[$]I%`E\][DQ O+5+#)$5$2'5"(%'%,+5$-+7$-$5=%'090%1!!!01(%,+5$-+J+#% &'#()U)(%0("!-%)+B#$-+5%(-!01!#!0!0%"'59-3("!%<:+5$0+% J+:(%89#9#%$-#+-+5$0+%,+%1+3'#5()$#%$-#+-+5+%(2#!5!-!#% 3$--+),+#$-$%I"-(0=%QX+0%&'#()%3$--+),+#$-$%'-(5(#% )+!#$-%+1+J+#)$56%!#+5%7$5%"94%$!-+1$#$3$:%2(%1(%7$5% >_%2!-1!5%8$:3+)%+1$2'593%,+%&'#()U!0%"'590-(5!2-(% 2(0-!!%2(B)!#!3!:%1<!<0<-<2'5"(=%'090-(%$-O$-$%7$5% 9#5(!!2'5936%X9090%1!!!01(%8$47$5%#'0931(%7+0% "<5+4%7(!-()!-3!!"(%"<5+J$%7(!-()(0-(5%:()+0%$!-+0/ $-O$-+03+1$#$3%O$7$%,()(01(!-(5!3!:%1(%$-O$-+03$2'56% 1$#$%$P(1+%+1$-+0%"94%2(%1(%#(7(8()$0%#(5!!-!#!%0+2"+% &'#()U)(%#(5!!-(!)!#!3!:%8+5%7$5%,()(01(!!3!:%7$5(:% '09%)+#-$P%+1+7$-$5-+56%\090%1!!!01(%:()+0%7$5%)+#-$P% ;0J+%"$:-+5%O$7$%&'#()U)(#$%,()(01(!-(5!0%"'590-(5!0!%(#)(5!2'56%\090%1!!!01(/ 2(B3(-(5!%3<3#<0%1+#$-6%X$5%"94(%,+5$-+J+#%J+:(0!0%8(P$P%2(%1(%4'#%'-9B% #$%#'09-(5%0+%&'#()U!%0+%1+%!(8"!31(%7+0$%$-O$-+01$53$2'56%X$:%8$:3+)+%'1(#-!% '-3(1!#!0!0%)(#1$5$0$%7+-$5-+2+J+#%'-(0%#(090-(51!56%X$5%"94%,(5%3!1!5=%7$5% 7$5%"$2("+)%2(B!2'59:6%X9090%1!!!01(#$%#'09-(5%#+01$%3+J5("!%$4+5$"$01+=% #(7(8()%,(5%3!1!5%79%1(%(25!%7$5%)(5)!!3(6%I"-!01(%O+5$2+%1'#59%7(#)!#!3!:1(% 2<5<3+"$%O+5+#+0%2+5-+51+%2<5<56%V;51<#<0<:%!+2-+5%795(1(%O;51<#<0<:% ";2-+0+J+#%4'#%!+2%,(5%(3(%3+,J9)%"$2("$%#$3-$#$3$:%7(:!%!+2-+5$0%";2-+0/ #(1(5%7<2<#%1+#$-6%C(1+J+%7909%$P(1+%+)3+#%$")$2'5936%E(0$%795(1(0%O;5<-/ 3+"$0$%!9%(0%$4$0%+0O+--$2'56%I3(%:(3(0!%O+-$5=%7$:$3%1+%39)-(#(%";2-+2+J+#% 1<#<%#(1(5%7<2<#%'-(0%8$47$5%!+2%2'#Q%1$2+%#'09!)96%

!slan, geri adm atmad

haber

/icaret Borsas3ndan 4amazan yardm &'#()%&$J(5+)%X'5"("!%)(5(P!01(0% $8)$2(4%"(8$7$%@K@%($-+2+%5(3(:(0% B(#+)$%1(#!)!-1!6 &'#()%&$J(5+)%X'5"("!%E;0+)$3% M959-9%X(!#(0!%N<)P$%X'5(=%](/ 3(:(0%2(51!3!0!0%)$)$:%4(-!!3(-(5!% "'05("!01(%O+54+#%$8)$2(4%"(8$7$% ($-+-+5+%9-(!)!5!-1!#!0!%";2-+1$6% X(!#(0%X'5(=%"'05(#$%1;0+3/ -+51+%1+%79%2(51!3-(5!0%1+,(3% +1+J+#$0$%$P(1+%+1+5+#=%a"4+5$"$0/ 1+%79-9019#939:%,+%""-(3%(-+3$% )(5(P!01(0%7$5-$#=%7+5(7+5-$#%,+% 2(51!3-(!3(%(2!%'-(5(#%#(79-%+1$/ -+0%](3(:(0%(2!%3<0("+7+)$2-+% O+54+#-+!)$51$#$3$:%79%2(51!3-(5% 79%(2!0%59890(%92O90%7$5%!+#$-1+% O+54+#-+!3$!)$56X901(0%#$3"+0$0% !<B8+"$%'-3("!0b%1+1$6 &<5#$2+%\1(-(5%,+%X'5"(-(5% X$5-$#$%c&\XXd%#(20(#-(5!%$8)$2(4% "(8$7$%($-+-+5+%1(#!)!-3(#%<:+5+% 8(:!5-(0(0%)'B-(31(%@K@%(1+)% '-(0%5(3(:(0%B(#+)-+5$0$0%$4$01+% "!,!2(#=%4(2=%!+#+5=%3(#(50(=% 79-O95=%B$5$04=%#!53!:!%3+5J$3+#=% "(-4(%,+%:+2)$0%O!1(%3(11+-+5$% 2+5%(-1!6

/okat3ta 8nderun /eravi;i klnyor &'#()%I-$%T(!(%S(3$$e01+%!01+/ 590%)+5(,$8$%#!-!03(2(%7(!-(1!6 &'#()%3+5#+:1+%L%J(3$1+%8()$3-$% )+5(,$%0(3(:!%#!-!0(J(#!0!=%I-$% T(!(%S(3$$e01+%$"+%O+43$!% 2!--(51(0%P(5#-!%'-(5(#%79%"+0+% )+5(,$8%0(3(:!0!0%!01+590%(20!% :(3(01(%S93895%D<+::$0-$#$% !+#-$%$-+%#!-!0(J(#!0!%$P(1+%+1+0% D<P)<%M'4(#=%a!01+590%)+5(,$8% \"3(0-!%#<-)<5<01+%,(5%'-(0%1(8(% 4'#%"")(079-e1(%#!-!0(0%7$5%)+5(,$8% 0(3(:!1!56%.+5%A%5+#()!0%P(5#-!% 3(#(3-(5-(%$J5(%+1$-3+"$=%(20!% :(3(01(%7$5%3<+::$0%O95979090% (20!%3(#(3-(5-(%0(3(:%#!-1!/ 5(J(#%8'J(%+P+01$2+%$-(8$-+5$%$-+% +!-$#%+)3+"$6%E(0$%7$5%(8+0#%$4+/ 5$"$01+%)+5(,$%0(3(:!0!0%#!-!03("!% !+#-$1$56%V+4+0%"+0+%f'593e1(0% O+-+0%3$"(P$5%8'J(-(5!3!:-(%7909% 2(B3!!)!#6%g()(01(!!3!:!0%4'#% 3+3090$2+)$0$%O;51<#b%1+1$6

.IX!]S"%VIW!&!C"%%%%%%%CIE`%>Kh%%_F%&!DD[W%%_G>K%%%%%%%%%%%%_!


Duple yol için 400 Milyon TL

T"#$%&' K$*$+,'-.&, $/0$' #$12 -0, 3 4565# -0/,2-'+, 4$!0$6$' #$*$6"07'+$ 899 :-06"' TL&6, :$0 "0$<$# "0$' +740, 6"0 /$0":$2 -/-' >,*- 2$6: 4$"0$+?

#$6+,%%-? T"#$%-N-#2$* K$*$6"07&'+$ -#- B',:0>5.,*>$K DB',#2, C, S$*6$1*$# *$:1$0$*'' %,*# ,+-0,<,!-'- -A$+, ,+,' Y0+.M PD$K$ +5"5# #"%%$'M +$K$ $. :,6-0 C, :-'-:7: C-*$F0$ 6,'>5.,*>$K0$*+$' >,/-0,<,#? Y"07' 6$#0$"# Q9 #-0":,%*,2- -/-' 6,'- >5.,*>$K 4,0-*0,'+-!4-0>-2-'- ,+-'+-#? #K$0,+, B' >B*50,' R39 >5'05# 25*,/ 4$"0$+? J-.0,* -2%-6"*7. #-M .$:$''+$' B'<, 47 6"0 %$:$:0$'2' C, 4-*$' B'<, 6$"$'$' #$.$0$* C, 70$": 2#'%0$* 2"' 47027'P +,+-? T"#$%-N-#2$* +740, 6"07'7'M T"#$%&' 47>5', #$+$* $0+! 6$%*:0$* -/-'+,M %,# #$0,:+, ,' 65#2,# 4,+,00- 6$%*: "0:$ B.,00-!- %$"+!'$ +-##$% /,#,' J$"#$' Y0+.M PAK P$*%- -#%-+$* +B',:-'+,M N-#2$*&+$ 6$10$' C, K$0,' 25*:,#%, "0$' +,C0,% 6$%*:0$* >,/:-" +B',:0,*0, :7#$6,2, ,+-0,:,6,<,# #$+$* A$.0$+*? T"#$%-N-#2$* K$*$6"07&'+$ +740, 6"0 -'"$$%' AK P$*%- "0$*$#M 47>5', #$+$* "0+7!7 >-46$1$<$# "0$' 65#0,'-<- A-*:$ -0# "$'%-6,47'+$' 2"'*$ +$ K-.:,% $#"'' 25*:,2- -/-' 2-'- K.0#B6 :,C#-2-', #7*+7? D$0":$0$* K,* %5*05 >$6*,%- >B2%,*,<,!-.P +-6, #"'7"%7? 6,*-'+, -'<,0,6,*,# P*"F, M5+5*5 H? M7*$% S%, 6$'+$' D"!7 K$*$+,'-. -0, A#+,'-.&K5/5#6"0+$"&+$' 4-0>- $0$' AK P$*%- N-#2$* #0/, 4-*0,"%-*,<,# >5.,*>$K%$' 4-*- "0$' Ü'6,J$"#$' A4+700$K Y0+.M "$'%-6, #7*707"7'7' A##7"-N-#2$* 6"0 1*"F,2-'-' +, K$6$%$ >,/:,24$"0$'>/ -/-' B',:0- 4-* $"$:$ "0+7!7'7 4,#0,'-6"*?

Somali’de !ehit olan Sinan Y!lmaz baba oca"!nda topra"a verildi S":$0-&'-' 4$"#,'%- M">$+-"7&+$ T5*# J565#,0/-0-!-&', 6$10$' 2$0+*+$ ",K-% +5",' B.,0 K$*,#$% 1"0-2- 8Q 6$"'+$#- S-'$' Y0:$.&' QR H$.-*$'&+$ A:$26$&+$'M #,'+-2%,!- -0, S":$0-&6, >,/-<- >B*,C0, >-%%-!- "*%$6$ /#%? J-*- U,' L-2,2-&'+, "#76$' 3 /"<7# 4$4$2 ",K-% 1"0-2 S-'$' Y0:$.M ,:,#0-0-!-'+, "%7*:$# 5.,*, E*4$$ #0/,2-&', 4$!0 D$:+-4KB65&'+, C-00$ 6$1%*:" C, WW +B'5:05# 4$K/,6, <,C-. A-+$'0$* +-#+-!- B!*,'-0+-? S":$0-&+, T5*# J565#,0/-0-!-&', 6$10$' 2$0+*+$ ",K-% "0$' S-'$' Y0:$.&' <,'$.,2-'C, 6$*$0 1"0-20,*- %$"6$' S$!0# J$#$'0!&'$ $-% $:470$'2 7/$# A'#$*$&6$ >,0+-? $,K-% Y0:$.&' 47*$+$' $0'$' <,'$.,2-M A:$26$&+$ #0 E:'-6,% M5+5*05!5 B'5'+, 6$10$<$#

%B*,'-' $*+'+$' %"1*$!$ C,*-0:,# 5.,*, E*4$$ #0/,2- D$:+-4- KB65&', >B%5*50+5? WX 6$"'+$ J,*#M W8 6$"'+$ M,*% C, 8 6$"'+$ M,0,# N7* $+'+$ 3 /"<7!7 6,%-: #$0$' ",K-% 1"0-2 S-'$' Y0:$.&' A:$26$&'' YY EC0,* M$K$00,2-&'+, "%7*$' ,"- 89 6$"'+$#- Ü::-6, Y0:$.M 4$4$2 ZY 6$"'+$#- M,K:,% Y0:$. C, 6$#'0$*M $< K$4,*0, 6$2$ 4"!70+7? A'',2-'-

Komana Antik Kenti'nde ara verilen kaz! çal!!malar! ba!lad! T"#$%&%$ 4707'$' K":$'$ A'%-# K,'%-&'+, $*$ C,*-0,' #$. /$0":$0$*'$4$"0$'+ ^$0- M72%$A$ T$"#,2,'M K":$'$ A'%-# K,'%-'+, #$. /$0":$2 6$1$' ODTÜ Y,*0,"-: A*#,"0"F-2-&'+,' D"/? D*? J7*<7 E*<-6$2 -0, S-C$2 M5.,2-&'+,' A*#,"0"> A+,: J,+-*&- :$#$:'+$ #$470 ,%%-? E*<-6$2M Q99[ 60'+$ 4$"0$%0$' #$. /$0":$0$* -0, -0>-0- ^$0T$"#,2,'&, 4-0>- C,*+-? T"#$% :,*#,., W9 #-0":,%*, 7.$#0#%$ N-#2$* K$*$6"07 5.,*-'+, 4707'$' K":$'$

7.7' 600$* B'<, #$64,+,' ",K-% 1"0-2 M,K:,% Y0:$.&' ,C-', 6$#'0$*M #":"70$* C, $#*$4$0$* %$.-6, .-6$*,%-'+, 4707':$# -/-' $#' ,%%-? EC-', T5*# 4$6*$! $20$' W[ 600# 1"0-2 :,:7*7 ",K-% S-'$' Y0:$.&' 4-* 60 B'<, 4565# "!07 J,*# Y0:$.&' A:$26$ S,*+$* Z,*,' U,' L-2,2-&'- #$.$':$2 ',+,'-60,M O*+7&+$ >B*,C 6$1$'#,' 47 -0, %$6-' -2%,+-!- 4,0-*%-0+-?

A'%-# K,'%-&'-' H,0,'-2%-#M R":$ C, J-.$'2 DB',:-'+,#- 6,*0,"-: :,*#,.- "0+7!7'7 -A$+, ,+,' E*<-6$2M Q998 60'+$ 4$"0$6$' 65.,6 $*$"%*:$0$* 2*$2'+$ E*#,' T7'/ D$!&'+$' O2:$'0 DB',:-&', 7.$'$' 4-*/"# #5/5# 6,*0,"-: %,21-% ,+-0+-!-'- #$6+,%%-? Q99[ 60'+$ +B',:-' J$#$' %$*$A'+$' #$. /$0":$0$* 600$*$ 2$*- "0$*$# 4$"0$%0:" "0+7!7'7 -A$+, ,+,' E*<-6$2M K":$'$&+$ H$:$:%,1,&'-' ,' 2"' #700$': ,C*,2-'- %,:2-0 ,+,' `,/ J-.$'2aS,0/7#07 DB',:- ', $-% -"0-#0,* C, 6,*0,"-:- /,C*,0,6,' 27* +7C$*0$* C, $'%2$0 4"67%%$ $0%>,' 4-* K$C7. 6$12 "*%$6$ /#$*0+!' 2B.0,*-', ,#0,+-?

Beykoz Tokatl!lar Derne"i ile iftar bulu!mas! D,*',# :,*#,.- J,6#". +$ 4707'$' #2%$'470’+$ J707'$' T"#$%00$* D$6$'":$ C, `5.,00,"%-*:, D,*',!- 6B',%,:- >$.,%,:-. -:%-6$. 2$K-4- S$0-K T$'*C,*+- -A%$*+$ $!*0$+? #JJ P$"$4$K/, S"26$0 T,2-20,*-'+, >,*/,#0,",' -A%$* 6,:,!-'+, D,*',# J$"#$' S:,* $$K-' C, :7K$2-4 A4-+-' c0.M S$0-K T$'*C,*+- 4-*$*$6$ >,0+-0,*? D,*',# /$0":$0$* K$##'+$ 4-0>- C,*,' J$"#$' S:,* $$K-' `0,',#2,0 J,6#". D$6* $,'0-#0,*-' +, -0-:-.- %$'%$<$#0$*' 4,0-*%,*,#M dH,* 60 #$%0+!:. 47 "*>$'-.$26"' +,*',!-:-.-' ,' #$12$:0 ,%#-'0-!-? J7 2,', +$K$ -6- K$.0$'+# >,/:-"%, 6$"$'$' $#2$#0#0$*:. >B. B'5'+, 4707'+7*+7#? T$'%: 2%$'+:.$ K,:",K*-0,*-:-.4,#0-6"*7. $6*<$ Q3-9R- D$*"$:4$ $#"$: -0-:-. $+'$ 4565# 4-* "B0,' +5.,'0-6"*7.? YB*,2,0 2$'$%/0$*:. 2$K', $0$/$#M >-6-:M #7"$:M -0-:-.-' 6,:,#0,*- >,'-" #$12$:+$ %$'%0$<$#? T5: K,:",K*-0,*-:-.- J,6#". D$6*’'$ ,%#-'0-!-:-., 4,#0-6"*7.?e+-6, #"'7"%7? N$.-# +$C,%0,*-'+,' +"0$6 J$"#$' S:,* $$K-' C, A4-+-' c0.’$ %,",##5* ,+,' S$0-K T$'*C,*+- >$6*,%0- /$0":$0$*'+$' +"0$6 #7%0$6$*$#M ,%#-'0-#0,*-'-' 4$"$*0 >,/:,2%,:,''-2-'+, 4707'+7?

Kiraz!m!z damaklar! tatland!r!yor M,*#,., 4$!0 K,:$01$"$ J,0+,2-&'+, 5*,%-0,' C, &9[99 Z-*$$%& $+ C,*-0,' '"*:$0+,' -#- #$% 4565# #-*$.0$* R726$ C, A0:$'6$&6$ -K*$/ ,+-0-6"*? WY99 '5A7207 K,:$01$"$ J,0+,2- :,6C, 6,%-"%-*-<-0-!-'+, B' 10$'$ /#:$6$ 4$"0$+? J-*/"# :,6C,'-' 6,%-"%-*-0+-!- 4,0+, ,' /"# #-*$. 5*,%-:- -0, +-##$% /,#-6"*? Q9 >5' B'<, K$2$+ 4$"0$6$' #-*$.+$' 47 60 Y 4-' %"' 5*,%-0-*#,'M 47'7' 4,0+,6, 6$#0$"# Q9 :-06"' 0-*$ >-*+- 2$!0$+! B!*,'-0+-? J,0+,+, 6,%-",' 9[99 Z-*$$%M L$:4,*%M ^-'# C, S%,00$ >-4/,"-%0,*- 4707'$' #-*$.0$* K,: -/ K,: +" 1-6$2$+$ 2$%"$ 27'7076"*? S.,00-#0,M 9[99 $+ C,*-0,' C, '"*:$0-'+,' -#- #$% +$K$ 4565# "0$' #-*$. R726$ C, A0:$'6$&6$ -K*$/ ,+-0-6"*? `B*,'0,*-' +-##$%-'- /,#,'M 47 #-*$. %5*5 4,0+, +, ,' /"# 6,%-"%-*-0,' #-*$. <-'2- "0$*$# B' 10$'$ /#6"*?


Sururi BALLIDA! YÖNETMEN sururi42@gmail.com

!"#$%&'$($#&)*!"(+,"-. • •

Yönetmen: Oyuncular:

Tür

Roland Emmerich Channing Tatum, Jamie Foxx, Maggie Gyllenhaal Aksiyon, Dram, Gerilim

Hollywood kaynakl! bir çok filmde, ABD’in önemli merkezlerini

mümkün. Daha önce de KURTULU$ GÜNÜ filminde beyaz saray! havaya uçuran yönetmen yine ayn! yola ç!kan bir h!zla filme giriyor. K!saca konusu "öyle filmin; Filmde, teröristler, Ba"kan’! rehin alarak kitle imha silahlar!na ula"maya çal!"!yor. !" görü"mesi yapmak üzere o s!rada Beyaz Saray’da bulunan Afganistan’da görev yapm!" eski asker John Cale ise olaylar!n ak!"!n! de#i"tiriyor. K!z! Emily de o s!rada babas!yla beraber. Filmin nas!l geli"ti#ini kestirmek zor de#il. O karma"ada John k!z!n! kaybediyor. John, hem k!z!n! ve hem ba"kan! kurtarmak için çal!"!yor. Filmde, John Cale’i Channing Tatum canland!r!yor. Ba"kan! kurtarmak için olmad!k tehlikelere at!lan Tatum, ço#unlukla dublör kullanmam!": “Yedi metre yüksekten atlaman!n d!"!nda dublör kullanmad!m.” Yap!mc! Roland Emmerich, her ne kadar bir macera filmi gibi görünse de senaryonun asl!nda k!z!yla aras!nda yeniden ba# kurmak isteyen bir baban!n çabas! etraf!nda döndü#ünü söylühedef alan yap!mlar seyirci ile zaman zaman bulu"uyor. Özellikle yor. Emmerich, filmi 80 ve 90’lar!n macera filmlerine benzetibir felaket senaryosu halinde ele al!nan bu konular sanki yor: “Indiana Jones gibi macera filmleri yap!lm!yor art!k. Halbuki dünyan!n bütün merkezi Beyaz Saray’m!" gibi bir alg! olu"turubu filmler hayat!mda gördü#üm en iyi filmlerdi. Ne yaz!k ki art!k yor. Belki "imdilik k!smen de öyle denebilir. !"te bu filmde yeni böyle filmler yok.” yap!mlardan biri olarak yine farkl! bir aç!dan ayn! sonuçlar içeren bir mant!kla seyirci ile bulu"uyor. White House Down filmi, bir yandan aile ili"kilerini ele al!rken Roland Emmerich, daha önce de büyük yap!mlar ile ad!ndan bir yandan da Beyaz Saray’!n dü"man eline geçmesi halinde ne söz ettiren iyi bir yönetmen. Ama önceki filmlerine bak!ld!#! olaca#!n! i"liyor. zaman bu filmin ayn! görkemli yap!ya kavu"mad!#!n! söylemek

$3/0B080/!480&G0>/5?&;795/97

Be"ikta"l! futbolcu Erkan Ka", memleketi Tokat'ta akrabalar! ile hasret giderdi.

$/01&20/3!&456785697 Tokat !l Özel !daresi 20 y!l aradan sonra araç park!n! yeniledi. Tokat Valili#i ve !l Özel !daresi i" birli#i ile al!nan 10 kamyon, 3 ekskavatör, 5 silindir ve 6 pikaptan olu"an ta"!t ve i" makineleri Cumhuriyet Meydan!'nda düzenlenen törenle hizmete girdi. Törende konu"ma yapan Vali Mustafa Ta"kesen, 20 y!l aradan sonra araç park!n!n 31 yeni araçla yenilendi#ini kaydetti. Yakla"!k 5 milyon TL'ye mal olan yeni araçlarla bu sene çamur olan, k!"!n araçlar!n geçmedi#i yollar!n kalmamas!n! hedeflediklerini ifade eden Vali Ta"kesen, "Araçlarla birinci kat asfalt yapt!#!m!z ama kaybolmaya yüz tutmu", tamir etmezsek, ikinci kat atmazsak mevcut kaybedece#imiz yollar!n

yorum

Niksar ilçesine ba#l! Kap!a#z! köyünde akraba ziyaretlerinin ard!ndan Tokat'ta akrabas! Muhsin Yaz!c!o#lu Cami !mam! Nurettin Demir'i ziyaret eden Ka", Sakl!bahçe'de day!s!n!n o#lu Abdulhamit Han Demir'le bulu"tu. Memleketi Tokat'!n Niksar ilçesine her f!rsatta geldi#ini ifade eden Erkan Ka", Tokat'ta s!cak aile ortam!nda bulunmaktan dolay! mutlu oldu#unu belirterek, " Niksar'da Be"ikta"l!lar derne#inde beni konuk ettiler, kendilerine te"ekkür ediyorum. Tokatl! oldu#um için Tokatspor'un da durumunu biliyorum. !n"allah onlar! en iyi yerlerde görmek istiyorum" dedi. Futbola 2006 y!l!nda, 15 ya"!nda Esenlerspor'da ba"layan ve Türkiye ve !stanbul $ampiyonalar!nda kendini gösteren 22 ya"!ndaki Erkan Ka"'la Be"ikta" kulübü ile sözle"mesini 3 y!l uzatt!.

!slah!n! ve köy içi parkelerin ço#alt!lmas!n! yapaca#!z. Uzak yerlerde stabilizesini yapmakta s!k!nt! çekti#imiz yerler vard!, !n"allah, daha iyi hizmet vermek için Tokatl!ya elimizden geleni yapaca#!z" dedi. Törene Vali Mustafa Ta"kesen ba"ta olmak üzere Tokat Belediye Ba"kan Yard!mc!s! Ahmet Çetin, !l Özel !daresi Genel Sekreteri Recep Gökçe, !l Genel Meclis Ba"kan! Mehmet Elibol, !l Emniyet Müdürü Osman Balc!, !l Jandarma Komutan! Jandarma Albay Yusuf Ziyaddin Cavlak, AK Parti !l Ba"kan! Eyüp Ero#lu, daire müdürleri ve vatanda" kat!ld!.

HABERC! GAZETES!

:04!2&;561&3!<!6&=5>597& :5837?&@04!A690&BC8C69C Re"adiye ilçesinde liseli genç k!z!n cesedi Kelkit Çay!’nda yap!lan arama çal!"malar! sonucu bulundu. Edinilen bilgiye göre, Re"adiye ilçesi K!z Meslek Lisesi ö#rencisi Hatice $ahin (16) cuma günü okul ç!k!"!nda arkada"! ile M.Ç. ile Kapl!calar bölgesine gitti. Henüz tespit edilemeyen bir nedenle Kelkit Irma#!’na dü"en genç k!z gözden kayboldu. Arkada"! genç k!z!n 'suya atlad!#!' iddias! ile durumu polise bildirmesi sonucu arama kurtarma ekipleri çal!"ma ba"lat!ld!. Tokat !l Afet ve Acil Durum Müdürlü#ü ekipleri ve Ordu’dan gelen dalg!çlar !rmakta arama çal!"mas! yapt!. K!l!çkaya Baraj!’n!n kapaklar! kapat!larak suyun seviyesinin dü"mesi sonucu yap!lan aramada genç k!z!n cesedine ula"!ld!. Cenaze otopsi yap!lmak üzere Re"adiye Devlet Hastanesi morguna kald!r!ld!.

DE/5685/&F7=906>!<8!3&9597 Tokat'ta traktörün arkas!na e"e#ini ba#layarak yola ç!kan sürücü, görenleri hayrete dü"ürdü. Tokat-Niksar karayolunda kulland!#! traktörün arkas!ndaki demire e"e#ini ba#layarak seyir halinde giden sürücü dikkat çekti. Tarlas!ndan köyüne dönen çiftçinin traktöre ba#lad!#! e"e#in arac!n h!z!na ayak uydurmakta zorland!#! görüldü. Yoldan geçen sürücülerin vicdans!zl!k diyerek araçlar!n!n kornalar!na bast!lar. Ald!r!" etmeyen sürücü hayvan severlerin tepkisini çekti.

SAYI 138

25 TEMMUZ

2013

22


!"#$!%"&'()(*()"+ "1met'L'MikNet'%aN/e$,eN @OPO'P9C'@P'AC'Q'@OPO'9:O'@@'P@

Fikri AKDEN!Z

",em/a#'*a1.'"ta4e5'6a/.' &o89:;6'!<%*<%=>;"?). )<#8'@9AB'CDC'@B'@9' ,astikHsa,em/aI@1otmai,.com


K$3$*$ !(4i% ")$5 6")i- ,$-$ 7""*8 +)(&#4%$-D>)&N3-+,(%&BC*C2C& MC4(,+-&/$;#-&0()(-#&<7-*(2*+8& $(E+*+-&(!+&P(,-(;&'$,-&+)(& ,$#-)$2&!C2#&D$,2$"-$&4$2)& %$D>%$&4$2)$2$#&<7?,$!)$2-$& D"">)*>8 M$?2(%+&J43$-&G$3++Y-*(&#)& BC:%C4C&.D*>22$E3$-&^"0$#Y-& 7")(&-$3$?-$&3C%($#+D(-& #)*2*"&6(-$?(&-$3$?-$& F$)+&I$2*364&B(E3(%&K>;E+& ^C4D(6+1&#)&_$-*$23$&^"3>%$-& I>4>:&P+,$**+-&G$5)$#1&#)&N3-+,(%& BC*C2C&J43$-&'$)61&.^&]$2%+& #)&'$!#$-&N,C;&N2"")>&+)(&0"#& 4$,*$&5$%$-*$!&#$%)*8&^)-$-& 6(-$?(&-$3$?--&$2*-*$-& #4%$-D>)&B$)%(;(Y*(&<72(5&*7-C!C&<(0+2*+"+&%2$:+#& !(E+*+-&6(-$?(4+&"3>?)$2*$&%$!-$2$#&$+)(&#$D2+4%$-)"-= #$?$4-*$&!(E+%&")$-&;")+4&3(3>2>&N32$E&'$,-9-&ZU[\& *$&%";2$"$&5(2+)*+8 6(-$?(4+&]$?$2&+)0(4+-*(&%";2$"$&5(2+)*+ B$)%(;(&^$*+2&M$4&`+4(4+&a-C&N=V&^$2%$)&+4%+#$3(%+-*(1& <72(5*(-&*7-(-&J)$,&I(2+&#-6()(3(&5(&^+3)+#&!(4;+%& #4%$-D>)&H$,2(%%(;(&N3-+,(%&BC*C2)C"CY-*(&*C?(-)(-(-& $>D(&BC*C2)C"C&$2$6&D$2+,(2)(2(&0$2;3$4&4"->6>& %72(-+-&$2*-*$-&!(E+%&;")+4&3(3>2>&N32$E&'$,-Y-& 3(,*$-$&<()(-&#$?$*$&(#+;&"%"4>-*$&D>)>-$-&b&;")+4& 6(-$?(4+&!"#$%&]$?$2&+)0(4+-(&<(%+2+)*+8&!"#$%&#)&N3-+= 3(3>2>&,$2$)$-2#(-1&#$?$*$&$"2&,$2$)$-$-&N32$E&'$= ,-&#$)*2)*"&^$2%$)&N"+%+3&5(&.2$!%23$&M$4%$-(4+Y-*(& ,(%&BC*C2C&J43$-&'$)61&!(E+*+-&,$#-)$2&5(&$+)(4+-(& E$,$%-&#$,D(%3+!%+8 D$!4$")"&*+)(*+8&!"#$%&'()(*+,(&'$!#$-&I$2*364& K(:(2&'$,-Y-&*$&,("(-+-+&#$,D(%3(-+-&$64-&,$!$*"& a%(&,$-*$-&!(E+%&]")+4&B(3>2>&N32$E&'$,-9*$-&<(2+,(& 4"4,$)&3(*,$*$&R8V&,$!-*$#+&"")>&I>4>:9)$&0(#%+2*+"+& 6(-$?(,(&G>3E>2D$!#$-&.D*>))$E&HC)1&'$!D$#$-& :"%""2$:&#$)*8 O(6(;&!$,,+;&N2*""$-1&#0+!)(2+&'$#$-&B>$33(2&HC)(2&

'$!-$")"5 /"k 9:r(5 ik%i*$r c)#(3+?1&<(2+*(&D2$#%"3?&M$?+2$-&$,-*$&0"#&7-(3)+&D+2& 4C2(6+&,$!$*d&H(?+&L+2(-+!+e&!C2#+,(&%$2+E+-(&<(0(-&D$!)&D$!-$& D+2&9E$)#&4C2(6+9&")*>8& .^]&+#%+*$2--&,#;&.FB&,$;3$#&+4%(*+"+1&!$#4+3&D7)<(4+-+-& %(#&,(!+)&$)$-&H(?+&]$2#9-$&4$E+;&0#3$#&+4%(,(-1&0"">-)>">& C-+5(24+%()+&<(-0)(2*(-&")>!$-&#+%)(,(&;")+4+-&,$;%"&4(2%&3C*$= E$)(&+)(&%23$-$-&")$,)$2&M$?+2$-&5(&!(33>?&$,& D",>-6$&C)#(&<C-*(3+-(&"%>2*>8 '7)<(*(&,$!$,$-&+-4$-)$2-&@'>2$4&%(#&,(!+)&$)$-1& ,#3$,-@&%$)(D+-(1&@J-)$2&#"->!>;&*>24>-)$21&C0& D(!&0$;>)6>&D+?(&(-<()&")$3$?8&J2$,&,#;&.FB& ,$;$6$"?1&2(?+*$-4&,$;$6$"?@&*+,(-&'$!D$#$-& N2*""$-9-&4(2%&5(&D>,>2<$-&C4)>D>&+)(&<(2+)(-& "2%$3*$&V&<(-0&,$!$3-&,+%+2*+8&J,4$&0$"*$!& *(3"#2$4+)(2*(&+-4$-)$2&D+2&()(!%+2+&<(%+2*+"+-*(& C)#(,+&,7-(%(-&+*$2(6+)(21&D$"2;&0$"2;&$?$2)$= 3$#1&"2%$3&<(23(#&,(2+-(1&@J%>2>;&#"->!>2>?1& D+2&07?C3&D>)>2>?8&N)D(%&4"2>->&07?(2+?@&<+D+&*$E$& ,$;6&C4)>;&#>))$-2)$28&A$#$%&3$$)(4(:&'$!D$#$-& N2*""$-9-&4(2%&5(&D>,>2<$-&%$521&,C#4(#&(<"4>& D>&$-)$,!$&+?+-&5(23+,"28

!"k$% '()(*i,(-i $-.$)% /$)!0$)$r !"#$%&'()(*+,(&'$!#$-&.*-$-&/+0(#1&,"))$2-&+,+)(!%+2+)3(4+&$-)$3-*$& 0$)!3$)$2-&*(5$3&(*(6("+-+&47,)(*+8 !"#$%9%$&$4:$)%&0$)!3$)$2-&,(2+-*(&+-6()(,(-&'$!#$-&/+0(#1&$4:$)%&;2"<2$= 3-*$&")*>#0$&:$?)$&6$**(&5(&4"#$#&")*>">->&47,)(*+8&.-$&$2%(2)(2*(#+& $4:$)%&0$)!3$)$2--&*(5$3&(*(6("+-+&+:$*(&(*(-&'$!#$-&/+0(#1&@A(-&#!)(2+& BC*C2)C"C-(&D$")&$4:$)%&(#+;)(2+3+?&.)%,C?(5)(2&B$E$))(4+&F$)+&.,E$-& /(5+#&G$**(4+&5(&A+*$-)#&G$**(4+-*(&$4:$)%&0$)!3$)$2-$&D$!)$*8&'+2#$0& <C-&+0(2+4+-*(&D>2$*$#+&$4:$)%&0$)!3$)$2-&%$3$3)$,$6$"?8&'>-*$-& 4"-2$#+&4C2(0%(&F$)+&.,E$-&/(5+#&G$**(4+9-*(-&B$)#$,$49-$&0#$-&,")*$& 0$)!3$)$23?&*(5$3&(*(6(#8&F$)+&.,E$-&/(5+#&G$**(4+9-*(&H(#4+&*(2(= 4+-(&5$23$*$-&D+2&#$5!$#&0$)!3$3?&")$6$#8&I+-(&A+*$-)#&G$**(4+9-*(& ,")&D7)3(&5(&$4:$)%&0$)!3$3?&*(5$3&(*(6(#8&'(*(4%(-)+"")>&B$E$))(4+& $)%&<+2+!+-*(&$4:$)%)$3$&0$)!3$)$2-$&*(5$3&(*(6(#8&J2<$-+?(&K$-$,+& <+2+!&D7)<(4+-*(&L(-+?)+&G$**(4+-*(&6+**+&")$2$#&D"?>#&,"))$23?&5$21& "2$)$2&,$;$6$"?8&K"-2$#+&4C2(0%(&'(E?$%&'>)5$29-*$&D$?&D7)<()(2+-*(& +,+)(!%+23()(2+3+?&5$28&I$?&*7-(3+-*(&4$%E+&#$;)$3$&<(2(#(-&D7)<()(2*(& 4$%E+&#$;)$3$&46$#&$4:$)%&,$;)3$4&<(2(#(-&,(2)(2*(&46$#&$4:$)%&,$;3& 0$)!3$)$2&*(5$3&(*(6(#8&$(E2+3+?+-&3>E%()+:&D7)<()(2+-*(&4"#$#&4$")#= )$!%23$&5(&;$2#(&0$)!3$)$2&,$?&D",>&*(5$3&(*(6(#8&M$5$)$2&")*>#0$&+,+& <+*+,"21&E$5$)$2-&3C4$$*(&(%%+"+&7)0C*(&#!$&#$*$2&!"#$%&'()(*+,(4+&")$2$#& ()+3+?*(-&<()*+"+&7)0C*(&!(E2+3+?*(#+&,"))$2-&+,+)(!%+2+)3(4+&$-)$3-*$& 0$)!3$)$23?&*(5$3&(*(6(#@&*(*+8 '$!#$-&/+0(#&$,26$&!$!E$-&$2#$4-*$&"%";$2#&0$)!3$)$2&#$;4$3-*$& *(5$3&(*(-&%$!&*>5$2&,$;3&0$)!3$)$2&5(&.)+;$!$&B$E$))(4+&K>)>4"#$#& G$**(4+9-*(&K"#$#&4$")#)$!%23$&0$)!3$)$2-&*$&,(2+-*(&+-6()(*+8

<()(-(#4()&$-)$,!3?*$&,(2+&")$-&D+2&9D$!4$")"-9&0"#&<72C;& *+)(3(?#(-1&D+2&+:%$2&;2"<2$3-*$&@]")+4(&4$)*22#(-&7)(-&R=U= S=b&#+!+@&<+D+&%$)+E4+?&D+2&D(,$-*$&*$&D>)>-*>8&I(%3(*+1&D+2&*(& b&7)C1&,C?)(26(&,$2$)1&#72&")$-&<7?)(21&#"3$)#&+-4$-)$2&5$2#(-& h]")+4+3+?&*(4%$-&,$?*i&*(*+8&L(4%$-&,$?$-&Ze\&;")+4+-&2$4%<()(& $0%"&$%(!&4"->6>&#"3$,$1&D$##$)$&(#3(#&$)3$,$&<+*(2#(-& ,$2$)$-;&#"3$,$&<+2(-&Rb&,$!-*$#+&'(2#+-&N)5$-Y*$1&!"#$%Y)& D+2&E(3!(2+3+?8&$>$-&E$4%$-(*(&,$!$3&3C6$*()(4+&5(2+,"28 $>&-(%&")$2$#&"2%$*2&#+d&.^]&+#%+*$2& <(2+*(&#$)$-&RX&,)*$&*(3"#2$4+&5(& 7?<C2)C#)(2&$04-*$-&%";)>3$&$"2& D$4#&>,<>)$3!&5(&D>&D$4#)$2&C-+5(2= 4+%(&<(-0)+"+-+&4"#$#)$2$&*7#3C!%C28& ##%+*$2&*$&D>&%(;#+)(2+&$-)$,;&07?C3= )(3(#&,(2+-(&'$!D$#$--&(<"4>&5(& D>,>2<$-&*+)+,)(&D>&<(-0)(2+&$?$2)$3$& ,")>-$&<+%3+!1&#2+?&*(2+-)(!3+!%+28

.^]&+#%+*$21&<(2+*(&#$)$-&RX&,))#& 4C2(0%(&*(3"#2$4+&*!1&D$4#61&D>= ,>2<$-&>,<>)$3$)$2*$-&7%C2C&D>-$)$-& #$ra'()a*'e),*-.#a,/(01# 5(&H(?+&*+2(-+!+&+)(&;$%)$3$&-"#%$4-$& <()(-&<(-0)(2+&$-)$3$#&,(2+-(&9A$+?& `"D+4+1&K+,"-+4%&`"D+1&F$%+#$-1&I$E>*+& `"D+4+1&K2;)$29&<+D+&D+20"#&#>);&%$#3$,$&0$)!%8&J,4$&D>&<(-0)(2+& c)#(-+-&'$!D$#$-&")3$4&4(D(D+,)(&%C3&,>2%%$!)$2$&#$2!& $-)$3!&")4$,*1&$-)$3$#&+4%(4(,*+&D>&")$,)$2-&E+0D+2+&,$!$-= 4"2>3)>&")$-&'$!D$#$-&N2*""$-1&D$"2;&$?$2)$3$#1&"2%$3& 3$?*8&!";)>3>&$4)&4"#$"$&*7#(-1&SR&B$,4&4$D$E&<(-0)(2+-& <(23(#&,(2+-(&*$E$&,$;6&D+2&C4)>;&#>))$-4$,*&B(E3(%&.,= 0$*2)$2-&,$#;&<$?)$&5(&4>,)$&4$)*23$,&+#%+*$2-&(32+,)(&;")+4& 5$)%$!1&N%E(3&K$24C)C#1&.D*>))$E&G73(2%1&.)+&#43$+)&^"2#3$?& ,$;%"-$&<72(1&A$+?&`"D+4+&;")+4&3+&")>,"2g& 5(&#"3+4(2&B>4%$:$&K$2&,$!,"2&")>2*>8&B$$)(4(:&D>&7)C3)(2& ")>2#(-&'$!D$#$-&N2*""$-&$+)()(2(&@'$!-?&4$"")4>-@&*(3(#& '+2&*(1&(,)(3)(2+-&(-&D$!-*$-&D(2+&*+2(-+!+-&+0+-*(&")3>!&D+2+& ,(2+-(1&<74%(2+6+&<(-0)(2&@G$3+*(&+0#+&+0%+)(2@&*+,(&,$-)!&D+2& ")$2$#&D+?+&#+3+-&#!#2%%"--&$2%#&-(%)(!3(4+-+&+4%+,"2>38&j(%= D+)<+,+&#$3>",>,)$&;$,)$!%8&c4%()+#&+)<+)+&6$3+&+3$3--&@'7,)(& )(!4+-&#+&D+?(&47?&5(2*+#)(2+&!>&;$2$,&D$-#$*$#+&:$+?&E(4$D3?$& D+2&!(,&,$!$-3$*@&*(3(4+-(&#$2!-8&M$%%$&7,)(&#+&+3$31& ,$%24-)$28&Zj"%k&'>&6C3)(&"2$-%4?)#&+0(2+2\ 9%(272)(&3C6$*()(9&;")+4)(2+&f&4$$%&4"2<>)$*)$28&.3$&+3$3&@'(-& *+-&$*$3,31&,$)$-&47,)(,(3(38&.))$E9$&E(4$;&5(2(6("+38& 9.)(5+9&'$!D$#$G$3+*(&+0(-+&<723(*+3@&*(*+8&B(2$#&+0+-*(,+3d&.^]&+#%+*$21& '$!D$#$-)$&$,-&47,)(3+&;$,)$!3$,$-&D+2&*+-&$*$3-1&6$3+& '$!D$#$-&N2*""$-1&<(0%+"+3+?&<C-)(2*(&,$;)$-&D+2&+:%$2*$&@M?8& +3$3-&9%(272)(&3C6$*()(9&;")+4)(2+-(&4"2<>)$%3$,&E$-<+&3$-= .)+9,+&4(53(#&.)(5+)+#4(&D(-&*72%&*72%)C#&.)(5+,+3@&D>,>2*>8& %#+&<(2(#0()(2)(&$0#)$,$6$#g&B$$)(4(:1&'$!D$#$-&N2*""$-1& .)(5+)+#&+0+-&7-(3)+&D+2&+-$-0&3(2#(?+&")$-&.)3>49$&D$")&M>D,$2& D+2+&;")+4&#>2!>->,)$&")3$#&C?(2(&;")+4)(2+-&5(&()+&4";$)&#+!+)(2+-& ^7,C9-*(&*"">;&DC,C,(-&D+2&.)(5+&5(&L(*(&(5)$*,38&W?>-& 4$)*24&+)(&,$!$3-&,+%+2(-&<(-0)(2+-&$+)()(2+-(&*+-+1&%";)>34$)1& ,))$2*2&.)(5+&72<C%)C)C"C-C-&+0+-*(,+38&^(2D()$9*$&*lE+)&,>2%+0+&

haber

5(&,>2%*!-*$&.)(5+)+#)(&+)<+)+&$)$-&0$)!3$)$2&,C2C%3(#%(&")$-& D+2&$2$!%23$6,38&$>->&-(%&")$2$#&47,)(,(D+)+2+3&#+1&.)(5+)(21& @M?&.)+9,+&4(53(#&.)(5+)+#4(&D(-&*(&.)(5+,+3@&47?C-*(-&*(&D>& 47?C&47,)(,(-*(-&*(&E"!)$-3$?)$28&/C-#C&-(&.)(5+)+#&4$*(6(& M?8&.)+9,+&4(53(#%+2&-(&*(&D>&47?C&47,)(3(#)(&.)(5+&")>-3$?8& K+?)(2&*(&D>&47?C&#>))$-,"24$-?d&)C%:(-&$2%#&#>))$-3$,-8&#%+6+& ")>,"28&.)(5+)(21&M?8&.)+9,+&4$*(6(&4(53(?1&$-)$2&5(&+*2$#&(*(2)(2& *(8&BCE+3&")$-&$$E=&B(2*$-&M?8&.)+9*(&5C6>%&D>)$-&+-4$-+& #l3+)&")3$,&+*2$#&(*(D+)3(#%+28&^$)*&#+&.)(5+)(2&#+34(-+-&.)(5+& E()(&*(&*72%&*72%)C#&.)(5+&")3$4-&*("+)1&,$2$%)3$--&<$,(4+& ")$-&+-4$-+&#l3+)&")3$,1&,$-+&*72%&*72%)C#&+-4$-&")3$,&$2?>= )$2)$28&.4)")$-&*+-+1&(%-+#1&2#+&4:$%)$2*$-&7%(&*72%&*72%)C#&+-4$-& ")3$#%28&.)(5+)+"+-&<$,(4+&*(&D>*>28& F(&>->%3$*$-1&.)(5+)(2+-&*(3"#2$%+#&5(&,$4$)&(!+%&,>2%%$!)#& E$#)$2-&5(23(,(2(#1&.)(5+)(2+&3$"*>2&(*(2(#1&6(3(5)(2+-+& ,$4$#)$,$2$#1&.)(5+&#7,)(2+-(&6$3+&,$;$2$#1&%(#&D+2&.)(5+&D$#$-$& ,(2&5(23(,(2(#1&TR&+)*(&%(#&D+2&.)(5+&5$)+1&3C*C21&DC2"#2$4+& *(&%(#&D+2&.)(5+&3C4%(!$21&DC2"#2$%&<72(5)(-*+23(,(2(#1&S8& ^7;2C9,(&I$5>?&K()+3&$*5(2(2(#1&.)(5+)(2+&9<$,22(43+9&")$2$#& ,$4$#)$,$2$#&.)(5+&")>-3$?8&.-6$#&%+;+#&4$"61&#>%>;)$!%26& 4+,$4(%0+&")>-$D+)+28

B>2$%&^.j!N^#j

M.'NOG#&H.PN!NK#&&&&&&K.IQ&RST&&UV&!NBBWP&&&&UXRS&&&&&&&&&!"


A<BBCD((2EFG

2"

Yönetim belirsizli!i yüzünden transfer yaplmyor... #$%&'()*+,&,-( ./.012'.3(4&251/5( Tokatspor Kulübü Futbol !ube Sorumlusu Ahmet Gürses, gerekli deste#i göremedi#i için ba"kan adayl!#!ndan çekildi#ini söyledi. Gürses, yapt!#! aç!klamada, Tokatspor'da 20 y!ld!r çe"itli kademelerde görev yapt!#!n! belirterek, "Ba"kan!m!z Emin Y!lar'!n kongrede aday olmayaca#!n! aç!klamas! üzerine ben adayl!#!m! aç!klad!m. Adayl!#!m! aç!klad!ktan sonra eski kulüp ba"kanlar! ve i" adamlar!yla görü"tüm. Gerekli deste#i görmedi#im için adayl!ktan çekildim" diye konu"tu. Kulübün 19 Haziran'da yap!lmas! planlanan genel kurulunun yeterli ço#unluk sa#lanamad!#! için ertelendi#ini an!msatan Gürses, "unlar! söyledi: "Tokatspor'un kayyum heyetine kalmamas! için aday olmu"tum. $n"allah birileri aday olur da Tokatspor kayyum heyetine kalmaz, 26 Haziran Çar"amba günü kongre yap!l!r ve yeni yönetim kurulu olu"ur. Tokatspor daha önce kayyum heyetine kalm!"t!, s!k!nt!l! bir süreç ya"anm!"t!, in"allah bu sefer olmaz."

61&73&,89+(#:;./&%( <+2&21&+(=5>53?/& Tokat Belediye Plevnespor Kulübü Ba"kan! Çiçek: "Ligden çekilen Greenwich Saat TED Kolejliler'in yerine Tokat Belediye Plevnespor lige davet edildi" Tokat Belediye Plevnespor Kulübü Ba"kan! Adnan Çiçek, Ac!badem Erkekler Voleybol Ligi'nden çekilen Greenwich Saat TED Kolejliler'in yerine lige davet edildiklerini belirterek, "E#er bir aksilik olmazsa Tokat Belediye Plevnespor, bu y!l Ac!badem Erkekler Voleybol Ligi'nde mücadele edecek" dedi. Tokat Belediye Ba"kan! ve Belediye Plevnespor Kulübü Ba"kan! Çiçek, makam!nda düzenledi#i bas!n toplant!s!nda, geçen y!l Voleybol 2. Ligi Erkekler B Grubu'nda mücadele ettiklerini ve final grubuna kalma ba"ar!s! gösterdiklerini an!msatt!. Final grubunu 3. s!rada tamamlad!klar!n! ifade eden Çiçek, ligden çekilen Greenwich Saat TED Kolejliler'in yerine Tokat Belediye Plevnespor'un lige davet edildi#ini belirterek, "Grubu 3. s!rada tamamlad!#!m!z için bu davet yap!ld!. Biz de kabul ettik ve kat!l!m bedelini yat!rd!k. E#er bir aksilik olmazsa Tokat Belediye Plevnespor, bu y!l Ac!badem Erkekler Voleybol Ligi'nde mücadele edecek"

Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Tokatspor'un teknik direktörü Mehmet !ahan, "!u anda herkes tak!m!n! olu"turdu ve kampa girmeye haz!rlan!yor. Bizim ise ortada olu"turulmu" bir tak!m!m!z!n olmamas! rakiplerimizden hem yap!lanma hem de zaman olarak geride kalmam!za sebep oluyor" dedi. !ahan, yapt!#! aç!klamada, kulüpte yönetimin belli olmamas! nedeniyle s!k!nt!l! günler geçirdiklerini belirtti. Ya"anan belirsizli#in her gün Tokatspor'un aleyhine i"ledi#ini ifade eden !ahan, "Bu belirsizlik, her gün aleyhimize i"lemekte ve Tokatspor'a zarar vermekte. Bu belirsizli#in içinde verdi#im söze ve yapt!#!m anla"maya sad!k kalarak Tokatspor'u yüzüstü b!rakmayaca#!m" diye konu"tu. Tokatspor'da yönetim belirlendi#i zaman s!k!nt!lar!n ortadan kalkaca#!n! dile getiren !ahan, "unlar! söyledi: "Muhatab!m!z olacak yönetici veya sorumlu insanlar belirlenmi" olsa sadece geç kalm!" olaca#!z ama her "eyi kaybetmi" olmayaca#!z. !u anda herkes tak!m!n! olu"turdu ve kampa girmeye haz!rlan!yor. Bizim ise ortada olu"turulmu" bir tak!m!m!z!n olmamas! rakiplerimizden hem yap!lanma hem de zaman olarak geride kalmam!za sebep oluyor. Temennimiz bir önce Tokatspor'da yöneticili#i üstlenecek insanlar!n bu sorumlulu#u zaman kaybetmeden almas!d!r. Görü"me halinde oldu#umuz futbolcular var ama anla"may! sa#lamak için yönetimimizin belirlenmesi gerekiyor. En k!sa zamanda yönetimimizin belirlenmesi laz!m." Tokatspor Teknik Direktörü Mehmet !ahan, ola#an genel kurulunun yap!laca#!n! belirterek, "Kongre tamamland!ktan

)+@81.+( ;&15+1&3/5 Spor Toto 2. Lig'de 2013-2014 sezonunda mücadele edecek tak!mlar!n gruplar! belirlendi. Olimpiyatevi'nde gerçekle"tirilen kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi ve Profesyonel Kurul Ba"kan! Arif Ko"ar, Yönetim Kurulu ve Profesyonel Kurul Üyesi Mustafa Beyazl!, Genel Sekreter Vekili Özcan !epik, Temsilciler Kurulu Ba"kan! Fatih Tanfer ile kulüplerin yetkilileri kat!ld!. Toplant!da konu"an Ko"ar, imkans!z-

sonra en iyi kadroyu olu"turaca#!m!z!n sözünü veriyorum" dedi. !ahan, yapt!#! aç!klamada, ola#an genel kurul yap!lmadan hiçbir giri"imde bulunamad!klar!n! belirtti. Ola#an genel kurul sonras! tak!mda kalacak ve gidecek oyuncular!n netle"ece#ini vurgulayan !ahan, "Daha sonra da transfer listemizi belirleyece#iz. Tak!m!m!za takviyeler yap!p kadromuzu olu"turmak istiyoruz. Kongre tamamland!ktan sonra en iyi kadroyu olu"turaca#!m!z!n sözünü veriyorum" diye konu"tu. Tokatspor Kulübü Ba"kan! Emin Y!lar'!n ba"kanl!#a tekrar aday olmamas!na de#inen !ahan, "Emin bey, gerek bizim gerekse memleketimizin itimat etti#i ki"ilerden birisi. Emin beyin tekrar ba"kanl!#a aday olmamas! bizim aç!m!zdan üzücü oldu. Kongre sonunda Tokatspor için en hay!rl! yönetimin ba"a gelmesini diliyorum" ifadesini kulland!.

l!klar ve zor "artlar alt!nda ülkenin her kö"esinde futbola hizmet eden kulüpleri ve ba"kanlar!n! a#!rlamaktan mutluluk duyduklar!n! ifade ederek, "Sizler, bizler için önemlisiniz ve her zaman sizlerin yan!n!zday!z. BAL'dan 3. Lig'e, 3. Lig'den 2. Lig'e, 2. Lig'den 1. Lig'e yükselen tak!mlar!m!z! da yeri gelmi"ken kutluyor ve ba"ar!lar!n!n devam!n! diliyorum" dedi. Spor Toto 2. Lig'de play-off sisteminin bu y!l de#i"tirildi#ini kaydeden Ko"ar, final maç!na kadar tak!mlar!n kar"!l!kl! deplasmanda mücadele edeceklerini vurgulayarak, "Final maç! ise TFF'nin belirleyece#i bir "ehirde oynanacak. Bu uygulamayla tak!mlar!n ve taraftarlar!n maddi kay!plar!n!n da önüne geçilecek. Böylece play-off heyecan! da artacak" diye konu"tu. Ko"ar'!n konu"mas!n!n ard!ndan grup kuralar!n!n çekimine geçildi. 18'er tak!ml! 2 gruptan olu"an 2.

Lig'de yeni sezon, 8 Eylül Pazar günü ba"layacak. -Gruplar Spor Toto 2. Lig'de 2013-2014 sezonunda gruplar "u "ekilde olu"tu: K!rm!z! Grup: Alanyaspor, Nazilli Belediyespor, Band!rmaspor, Diyarbak!r Büyük"ehir Belediyespor, Alt!nordu, Altay, Bozüyükspor, $skenderun Demir Çelikspor, BUGSA! Spor, K!z!lcahamamspor, MKE Ankaragücü, Ofspor, Pazarspor, Eyüpspor, Körfez Futbol Kulübü, Tepecikspor, Bayrampa"a, $stanbul Güngörenspor. Beyaz Grup: Tarsus $dmanyurdu, Ayd!nspor 1923, Dardanelspor, Yeni Malatyaspor, Göztepe, Turgutluspor, $negölspor, Hatayspor, Anadolu Selçukluspor, Çank!r!spor, Giresunspor, Gümü"hanespor, Tokatspor, Gaziosmanpa"a, K!rklarelispor, Sar!yer, Pendikspor, Kartalspor.


FsumPQRJFSGTPFP1Lom1Fr

EEE1FGyyGrJoLG1Lom

"GBr;: `Jn=a9n; 989?9K9:?; 8ar#?a#an dCP; #a:ra8U g;K?9Oan ,9$9= E9\=9< ra89H?;r9n9 1U5 :;n;r;8 a?=n IaBa?:a:a GCanBD `ranKC 989?9n9n P6I6# IaBa?:a 8aCanB$ E9\=?;rB; +?JF;n ;89N9 B; NrJnC IaBa?U :ann KaO9N9 J?BGD S9\= ;r8;8?;rB; EIr; "rK?anU !6K;:9n ]rGE 989?9K9< \9na?B; 8ar#?a#=8?ar !rFa=9K=an@Ban )FJn9I9r DGr89n^a8U)FJn9I9r !J;?N?9nP E9\=9n; :;n9?;r;8 P6I6# IaBa?:aBa 8a?BD !rFa= KHJrcG?arn a?=n IaBa?:a:?a =aIaIU ?aB$ E9\=?;rB; `ranKa@Ban #aH=9K=; &ar;I;U (a;=an 39==;?O;9KK;r 989?9K9 NrJnC IaBa?:ann KaO9N9 J?BGD

>>? ,!%!)+#(9! @#/*+ 9#<!$/!7 *6r89:; #9K98?;= `;B;raK:JnG =ara\nBan B6C;n?;U n;n fDa$ #9K98?;=9 *6r89:; "aIH9:JnaKf<#GrKa@Ba :aH?BD 3;r8;C g9?6\;r 9?E;K9nB;89 "=a=6r8 [;n= ]rIan@nBa P;rE;8?;#=9r9?;n JrPan9CaK:JnBa :a8U ?a#8 155 KHJrcG< L N9n /55 I;=r;?98 Har8GrBa E;#9=?9 8a=;PJr9?;rB; :ar#=D E?9= Na:an?arBa Har8GU rG . Kaa= /L Ba898a LL Kan9:;B; 2 8;C =aIaI?aU *6r89:;< !=a?:a@nn R9;=9 8;n=9nB; B6C;n?;n;n 11D :an EKra [6r8E6 N9r9nc9 J?BGD E?9= ;r8;8?;rB; B; (;nE?;r "FrGHa "=?;=9CI "aIH9:JnaK@nBa< LML55 N9r9nc9?9$9< Har8GrG . Kaa= /Y Ba898a /0 Kan9:;B; X 8;C N9=9r;n #9?a? "8P6n 8aCanBD ,ar#?arn arBnU Na:ra8 :ar#n 9?8 KraBa =aIaI?a:ara8< a?=n Ban :aH?an QB6? =Qr;n9nB;< B;r;c;:; P9r;n?;r; IaBa?:annn KaO9N9 J?BGD "aIH9:JnaBa NGP6n IaBa?:a F; 8GHa?ar F;r9?B9D ;r8;8?;r LML55 Na:ra8 :ar#nBa *6r89:;< 9H9 PQ$6K?;:;r;8 a?=n IaBa?:a:a GCanr8;n DJrG8 >??1 3$*&%* ,!%!)+#( (5$5&5& 4$Gr;r< 4=8G SJNanJ$?G< En9K TnKa? F; #a=GOan 8*+!,! 3$--2#7 "?=n=a#@=an 8GrG?G I9??9 =a8In arBnBan< ;F KaO9U ,J? N9K98?;=9n9n ;n Qn;I?9 :ar# 8aNG? ;B9?;n F; N9 !=a?:a 989nc9< #6:68 #r9=an:a 6E6nc6 J?BGD .55@6nc6 B;\a B6C;n?;n;n `ranKa #9K98?;= *GrG@nG ae; *JGr B; `ranc;b< 0/ Kaa= 2Y Ba898a #$%!& (#)*+ ,$-&. )*.*&/011 L5 Kan9:;?98 B;r;c;K9:?; +8: *a8I@nBan #6:68 Er8;8?;r / N9n I;=r; KG ;nP;??9B; :ar#an ErK9n *;8a?< 0W2LD2L@?68 B;r;c;K9:?; NrJnC IaBa?:a:a #r9=an:a? &Or9K=JHO;r `rJJI; 8aCanBD [JrK98a GCanr8;n< "K? "r8 9K; Na:an?ar N9n 255 I;=r;B; "BaK@nBa89 hJr=JUc;ccO9J 8;n=9nB; Na#?a:an / N9n L5L 89?JI;=r;?98 `ranKa #9K98?;= *GrG< P;?;U LW11D2X@?98 B;r;c;K9:?; :ar# LD N9=9rB9D EI9n; !a=Gn *Gna 9K; .YW1ZDZZ@?G8 B;r;c;K9:?; Na:an?ar n;8K;? #;89?B; 2 N9n I;=r; :ar#n 2D KraBa =aIaI?aBD 40+/0.+*$ )*2@* 8!$/!7 ,?BC #J8K 39??9 *a8I< E:?6? a:nBa 48ra:na@Ba *(+#(!.2 3#/#$*%4-&56&/*& (*.!4#7 :aH?aca8< f,?BC?ar D6n:a "aIH9:JnaKf Qnc;K9nU 3G$?a@nn #JBrGI !?E;K9nB; N9r J8G? 9n#aa=nBa Ea?#r8;n I;:Bana P;?;n PQE6$6n a?=nBa 8a?ara8 B; ErCGrGI@Ba 8aIHa P9rB9D "=?;=9CI =ar=an H9KU =9nB;< Na# an=r;nQr 3;OI;= D;$9rI;nc9< :arBIU :a#aIn :9=9r;n 1Z :a#nBa89 3Gra= [araNa#@n F;\a= OaN;r9n9 B;r9n N9r 6C6n=6:?; 8ar#?aIa8=a:CD c?ar (6r8an +QnI;C< g9Oa= #9?9r< &;nP9C drK;?J$?G F; &GIa ,?IaC n;Car;=9nB; Ea?#an 12 #;B;n E$9=9I9 F; +HJr ,68K;8 ]8G?G I;CGnG a=?;=9CI K;FBa?K F; I9??9?98 Oa:a??;r9 J?an N9r P;nU KHJrcG< 9?8 an=r;nIanBa 8rJK F; 86?=6r \9C98 Ea?#U IaK :aH=D D;$9rI;nc9< :aH=$ aE8?aIaBa< c9n =ra^98 Q?6I6nB;n 6C6n=6 BG:BG8D 3;rOGIa #;O9rB; P6C;? N9r OaFa J?BG$GnG F; ra8I n;B;U "??aO_=an raOI;=< a9?;K9n;< K;F;n?;r9n; KaNr F; n9:?; ErCGrGI@Ba 8aIHa P9rB98?;r9n9 KQ:?;B9D Na#Ka$?$ B9?;r9CD

4"400'DE ALTIN KAZANDIK!

8#&9+#$/#& ! *+(0&: ! 8;2;"7 "FrGHa (;nE?;r "aIH9:JnaK@nBa P6??; a=IaBa EI;? D;r;?9 F; 2555 I;=r;B; "?9 [a:a a?=n IaBa?:a:a G?a#r8;n< .255 I;=r;B; +6?;:Ian #;8I;Cc9 F; /555 I;=r;B; EI9n; !a=Gn *Gna P6I6# IaBa?:a ;?B; ;==9D DJn;=K8_=; D6n:a ,?BC?ar "aIH9:JnaK_nBa 9?8 Kra: a?an EI;? D;r;?9< R9;=9_B; P;nE?;r F; N6:68?;r *6r89:; r;8JU rGnG 8rara8 C9rF;:; E8=D EI;? .0D5L_?68 B;r;c;U K9:?;< NG :? 8rB$ .XDYX_?98 P;nE?;r *6r89:; r;8JU rGnG :;n9?;r8;n< .ZZZ_Ban NG :ana .XDXY 9?; +F;=?a +nr=a#_a a9= J?an N6:68?;r r;8JrGnG Ba =ar9O; PQIB6D ;2!( (*&60& <#.*%0 )*+/0$0+/07 +HJr (;n;? 36B6r?6$6 *aO89I [GrG?G< "=?;=9CI `;B;raK:JnG a*"`b &;Ca [GrG?GnGn I9??9 a=?;= TI9= *an@a F;rB9$9 1 :??8 I6KaNa8a?arBan I;n c;CaKn 8a?BrBD c;r9?;n raHJr BJ$rG?=GKGnBa Ba *"` &;Ca [GrG?G =ara\nBan 1 :? I6KaNa8a?arBan I;n ;B9?;n *an@n NG 8arara 9=9raC ;=I;K9 6C;r9n; 8JnG:G PQr6#;n *aO89I [GrG?G< 989 :? I;n c;CaU Kn 8a?Brara8< KHJrcG:a :G8arBa N;?9r=9?B9$9 #;89?U B; KaFGnIa Oa88 =annB8=an KJnra 8JnGnGn =;8rar PQr6#6?I;K9n; F; KJnGcGn :;n9B;n *"`@a PQnB;r9?I;K9n; J:N9r?9$9 9?; 8arar F;rB9D =.2#)!) (#%*/;3 /##!+7 *6r89:; #aBI9n=Jn `;B;raK:JnG #a#8an 3Gra= dCI;898< "8B;n9C ]:Gn?ar@nBa 8aCanB8?ar IaBa?:a?arn< 15.1 eJnBra ]?9IH9:a=?ar@na 8a=?U Ia?arnn =;KaB6\ J?IaB$n PQK=;rB9$9n9 KQ:?;B9D 3Gra= dCI;898< .XD "8B;n9C ]:Gn?ar@nBa EJ8 Na#ar? N9r Pra\98 E9CB98?;r9n9 N;?9r=;r;8< f"8B;n9C ]:Gn?ar@nBa P;?;n #aIH9:Jn?G8< 15.1 eJnBra ]?9IH9:a=?ar@na .0 :a#nBa N9r *6r8 8Cnn 8a=?U IaKnn =;KaB6\9 J?IaB$n PQK=;r9:JrD #G Na#arU IC B;FaI ;B9:JrD (;$)!4#6/#& > *+(0&: > 8;2;"7 .XD "8B;n9C ]:Gn?ar NaBI9n=JnBa E9\= 8aBn?arBa dCP; #a:ra8Ug;K?9Oan ,9$9= 989?9K9 a?=n< ;r8;8?;rB; 9K; EIr; "rK?anU!6K;:9n ]rGE E9\=9 P6I6# IaBa?U :ann KaO9N9 J?BGD S9\= 8aBn?ar \9na?9nB; `ranKa@Ban EI9?9; e;\;?U

spor yorum

(;$)!4#64! #& !4! "#)!+/# (#2%!+ #/#<##!.7 ,?BC #a:an?ar #J8K 39??9 *a8I +JrGI?G "n=r;nQr6 "OI;= Snar< D6n:a #J8K "aIH9:JnaK@nBa *6r89:;@:9 ;n 9:9 #;89?B; =;IK9? ;B;r;8 Na#ar? J?Ia8 9K=;B98?;r9n9 KQ:?;B9DSnar :aH=$ aE8?aIaBa< /5 !aC9ranUX *;IIGC@Ba 3acar9K=an@Ba :aH?an "FrGHa #9r?9$9 ,?BC< (;nE F; #6:68 #a:an?ar #J8K "aIH9:JnaK@nBa Qn;I?9 N9r H;r\JrIanK PQK=;r;r;8 =a8I Oa?9nB; #aIH9U :Jn J?BG8?arn an?a==D "aIH9:Jnann 9?8 G?GK?araU raK B;n;:9I9 J?BG$GnG N;?9r=;n Snar< Na#arnn B9$;r #aIH9:Jna?ar 9E9n 8;nB9K9n9 B; IJ=9F; ;==9$9U n9 KQ:?;B9D

aBna EJ8 Na#ar? P;E=9f B;B9D 3;rK9n@B; B6C;n?;U n;n "8B;n9C ]:Gn?ar@na 9?9#89n aE8?aIa :aHan S;?;n< caI9a?arnn< JrPan9CaK:JnBa ;?B; ;B9?;n Na#ar?arBan IG=?G J?BG$GnG KQ:?;B9D B1 "*2@!4-&+5) !9!& (#$ /=)#<#)7 Da$ 8J#GKG Nran#nBa 155X :?nBan NG :ana Y 8;C a?=n IaBa?:a 8aCanara8 "FrGHa F; *6r89:;@B; 9?89 P;rE;8?;#=9r;n "OI;= "rK?an< #G?Par9K=an@Ba :aH?aca8 :ar#IaBa X@nc9 8;C #aIH9:Jn J?Ia8 9E9n =;r BQ8;c;8D "rK?an< :aH=$ aE8?aIaBa< ha?anBQ8;n@B; Na#ar? N9r 8aIH :aH=$n N;?9r=;U r;8< an=r;nIan?arn EJ8 F;r9I?9 P;E=9$9n9 F; 8;nU B9K9n9 #aIH9:Jna:a OaCr O9KK;==9$9n9 KQ:?;B9D 9=.;2 %;$#<! &#(!<#%!&/#11 R9C;@B; .2D 4?GK?araraK Da$c?8 F; *Gr9CI ";n?9$9 Na#?aBD [aE8ar Da$c?8 Ra\=9nP [a:a8 !O=9KaK +HJr [G?6N6 a[DR[b =ara\nBan JrPan9C; ;B9?;n #;n?98< &GIOGr9:;= 3;:Ban@nBa89 "=a=6r8 "n=@na E;?;n8 KGnG?IaK:?a Na#?aBD *6r89:; Da$c?8 `;B;raK:JnG #a#8an "?aa==9n [araca< NGraBa :aH=$ 8JnG#IaBa< *6r89:;@B; Ba$?arn NaC?arnn EQC6I K6r;c9 Na#?a:ana 8aBar 8Q=6 aIaE? 9nKanU ?ar =ara\nBan 8G??an?B$n N;?9r=;r;8< f] Ba$?arBa J?an?ar< Jra:a P9B;n 9nKan?ar PQrI;8 9K=;I;B9?;rD !nKan?ar Ba 8Jr8G?arnBan BJ?a: J NQ?P;?;r; P9B;U I9:JrBGf B;B9D A#4#<*& (*C*& 4*@(07 San8r@nn #a:raIQr;n 9?E;K9nB; P;rE;8?;#=9r9?;n fi& 4?GK?araraK ,aIaE hara#6=6 3;Ka\; ,ar#IaKf Y@nc P6n :ar#?ar:?a B;FaI ;==9D #a:raIQr;n@; .2 89?JI;=r; GCa8?8=a89 N9n L55 I;=r; :68K;8?98=; J?G#=GrG?an [GC;: H9K=9nB; :aH?an :ar#?arn NG NQ?6I6nB; H9?J=?ar< Da?8JC 8Q:6n6n 6K= 8KInBa NG?Gnan DJrG8=;H;@B;n OaFa?anan GEG#?arn Na#ar?:?a P;rE;8?;#=9rB9D ,*4$*2 40+2*.60& ,!$ !%(##! C*$7 .5 :a#nBa Ia:n Ha=?aIaK KJnGcG 989 ;?9n9 F; N9r PQC6n6 8a:N;B;n< arBnBan KHJra Na#?a:H "IHG=; 39??9 *a8I@na 8aBar :68K;?;n< .55 I;=r;< L55 I;=r; F; 055 I;=r;B; *6r89:; 989nc9K9 J?an #a:raI ,?IaC< +8:=Gr8 /Y5@Ba89 +HJr #6?=;n9 HrJPraIna 8JnG8 J?BG F; 9?P9nE aE8?aU Ia?arBa NG?GnBGD "rna8@=a :a#a:an ,?IaC< ;nP;??9 KHJrcG?arn KHJr :aHIaKnn CJr?G8?arna B988a= E;8;r8;n< KHJrBa89 9BJ?6n6n 4Ka9n #J?= J?BG$GnG Ba aE8?aBD !%@*&4*64* 4#&!+/!)1 "1%0$*/* ,!(!$/!)7 "?Ian:a@Ba :aH?an "FrGHa #a:an?ar *;8;r?;8?9 +anBa?:; #aK8;=NJ? "aIH9:JnaK_nBa *6r89:;< !KHan:a_:a 2ZU/Z :;n9?;r;8 JrPan9CaK:JnG YD KraBa =aIaI?aBD *6r89:;< `ran8\Gr= 8;n=9nB;89 E9KKHJr=Oa??; +a?JnG@nBa !KHan:a 9?; N;#9nc9?98 IaEna E8=D 39??;r< 8ar#?a#Ia:a "?9:;< +;Ba< +;:ran< gac9:; F; "K9:; 9?8 N;#9:?; Na#?aBD !?8 :ar: /XU.. P;r9B; =aIaI?a:an *6r89:;< 8ar#?a#U Ia: Ba 2ZU/Z@?G8 K8Jr?a 8a:N;==9D

(4: 8-+3 (5$&5C*%0&* %@-&%-$ -+/57 *6r8 !aFa ,J??ar< !K8JE:a@nn -nF;rn;KK #;Or9nB; B6C;n?;n;n !K8JE (J?\ *GrnGFaK@na KHJnKJr J?BGD (#<$;,#%!.+!#!2!.# $*#2#&7 f"N;rB;;n "KK;= 3anaP;I;n= +cJ==9KO ]H;nU ,?BC #a:an?ar #J8K 39??9 *a8I +JrGI?G "n=r;nQr6 "OI;= Snar< "# ,?BC< (;nE F; #6:68 EGrJH;an *JGrf 9K9I?9 =GrnGFaBa< *!, K=anBna 9?P9 :J$GnBGD *GrnGFann 9?8 P6n6nB; !K8JE:a NQ?U #a:an?ar #J8K "aIH9:JnaK@na 9?9#89n< P;K;? O686I;=9n9n #a#Na8an "?;M +a?IJnB< *!, f*;cr6N;K9C?9$9I9C; ra$I;n< `ranKa< !=a?:a< 3acar9K=an F; !nP9?=;r; P9N9 B6n:a NJ8KGnBa KQC K=anBn C9:ar;= ;==9D *!,@n9n EB9nNGrPO@a GEIaU KnBan BG:BG$G I;InGn9:;=9 B9?; P;=9r;n KaO9N9 J?an 6?8;?;r9 :;nB98f B;B9D +a?IJnB< !K=anNG?@a :aH?an B9r;8= GEG#?arn !K8JE ;8JnJI9K9n; N6:68 8a=8K J?BG$GnG KQ:?;B9D !1 )*/#2#4# 4;)%#+/!)7 "FrGHa .0 ,a#a?= "E8 "?an !J8;:9 "aIH9:JnaK@nBa 989nc9 J?an ;r8;8 I9??9 =a8I< 1D /-@!&/# %030$ (-+#$*&%+* 4*)+*"04-$5.7 8aB;I;:; :68K;?B9D S;8 &GIOGr9:;=9@n9n Na#8;n=9 *6r89:; (6r;# `;B;raK:JnG #a#8an !aICa hraP@Ba B6C;n?;n;n #aIH9:JnaBa I6caB;?; ;B;n ,;r?98a:a< P6r;# caI9aK J?ara8 BJH9nP; fK\r =J?;ranK?af :a8?a#=8?arn KQ:?;B9DNaKn I;nKGH?aU I9??9 =a8I< 48ra:na@: 2U.< #G?Par9K=an@ XU5< e9=Fan:a@: YU1 F; !rFa=9K=an@ /U. :;n;r8;n< ;F rnn KJrG?arn :an=?a:an ,;r?98a:a< P;E;n Oa\=a KaO9N9 S;8 &GIOGr9:;=9@n; 2U1 :;n9?B9 F; PrGNGnG EB9rn;@B; :aH?an Y21D *ar9O9 [r8Hnar ,a$? 989nc9 KraBa =aIaI?aBD "aIH9:JnaBa ;?B; ;B9?;n (6r;#?;r9@nB; NaC H;O?9Fan?arn BJH9nP :aH=$ 9BB9a?arn B;$;r?;nB9rB9D #9C =;I9C N9r caI9a:CD KJnGE?a I9??9?;r< P;?;c;8 :? N9r 6K= 8?aKIanBa #Q:?; P;?B98 F; NQ:?; B;FaI ;=I;:9 arCG?G:JrGCD I6caB;?; ;=I; Oa88n ;?B; ;==9D h9K ;??;r FarKa< J ;??;r9 =;I9C?;I;8 N9C9I PQr;F9U I9Cf B9:; 8JnG#=GD A#/#3!2!. !?>!? -+!2@!4*(+*$07 &9InaK=98 `;B;raK:JnG #a#8an +Ga= S;?;n< c9IU A#/#3 >? 2*/*+4*7 naK=9$9n 6?8;n9n O;r :;r9n; :a:?IaKn Ka$?aIa: aIaE?aB8?arn KQ:?;B9D S;?;n< :aH=$ aE8?aIaU ,?BC?ar +;rN;K= (6r;# 39??9 *a8I "n=r;nQr6 Ba< c9InaK=98 KHJrGnGn J8G??ara P9rI;K9n; :Qn;U !aKan #a#arr< +rN9K=an@Ba B6C;n?;n;c;8 ,?BC?ar ?98 Ea?#Ia?ar J?BG$GnG< 8JnG:?a 9?P9?9 HrJ^; OaCrU D6n:a (6r;# "aIH9:JnaKnBa I9??9 KHJrcG?arn I9nB;r; E8aca$ .5 K8?;==; B; IaBa?:a O;B;\?;U ?aB8?arn an?a==D B98?;r9n9 KQ:?;B9D %5*( 9#+#&6!& 4;.; 8;+/;7 *C$5@*6/* $*)!@+#$ ,#++! -+/57 *6r89:; &9InaK=98 `;B;raK:JnG #a#8an +Ga= !;n=NJ?Ba 6?8;I9C9 "FrGHa [GHaKnBa =;IK9? ;B;U S;?;n< f"8B;n9C ]:Gn?ar< c9InaK=98 caI9aK

!"#ER&! (")E*E+!

+",- ./0

c;8 =a8I?arICn ra89H?;r9 N;??9 J?BGD #D #D "n8araKHJr< g9?6\;r #?BD San8a:a #?BD "n8< 3Gra=Ha#a #?BD< TK86Bar #?BD< 3a?=;H; #?BD (;nE?98< "rB;#;n (;nE?98 F; +HJr F; "n8ara !? dC;? !BD=a8I?ar 6?8;I9C9 =;IK9? ;B;c;8?;rD /#&!.+! ,#+#/!4#%!6&!& 2!++! 85$5$57 D;n9C?9 #;?;B9:;KHJr@Gn 39??9 jGBJcGKG g;Kr9n S;=9n< LL 89?JBa "FrGHa 989nc9K9 J?BG F; P6I6# IaBa?:a 8aCanBD [a=?B$ O;r =GrnGFaBan IaBa?U :a P;=9rI; Na#arKn PQK=;r;n D;n9C?9 #;?;B9:;KHJr@Gn 39??9 jGBJcGKG g;Kr9n< NG 8;C B; 3acar9K=an@Ban IaBa?:a 9?; BQnB6D 39??9 *a8I KHJrcGKG J?ara8 "FrGHa [GHaK@nBa :ar#an g;Kr9n< P6I6# IaBa?:a 8aCanara8< LL 89?JBa "FrGHa 989nc9K9 J?BGD ,*+)*& D5/- "*2@!4-&*%06&/* >1 -+/5)7 *;89rBa$@Ba B6C;n?;n;n ,?BC?ar #a?8an jGBJ "aIH9:JnaK@nBa L@6 a?=n =JH?aI .Y IaBa?:a 8aCanan *6r89:;< N9r9nc9 J?BGD +rN9K=an< #G?Par9K=an< 3a8;BJn:a< ,Gnan9K=an< [araBa$< #JKnaU!;rK;8 F; RJIan:a@Ban 155@6 a#8n KHJrcG< ;r8;8?;rB; .5< 8C?arBa 9K; Z K8?;==; I6caB;?; ;==9D *6r89:;< L a?=n< L P6I6# F; 0 NrJnC IaBa?:a 9?; #aIH9:Jnann ;n Na#ar? 6?8;K9 J?BGD 30$(0&* $*3(!&8 "#&+!#! %-&* #$/!7 R9C;@B; NG :? X@nc9K9 B6C;n?;n;n f4?GK?araraK `r=na Ra\=9nP ";n?9$9f< n9n;?;r9n ra\=9nP :aHIaU K:?a KJna ;rB9D "rB;#;n 9?E;K9nB;89 `r=na D;r;K9@nB;< DJ$G [araB;n9C DJ$a +HJr?ar [G?6N6 aD]["D"[b =ara\nBan B6C;n?;n;n #;n?9$9n KJn P6n6nB; NQ?P;:; P;?;n C9:ar;=E9?;r< =G?GI ;#?9$9nU B; 6cr;=K9C ra\=9nP :aH=D /5$85&%5 (;$)!4# )5@*%0 %-&* #$/!7 *6r89:; [anJ `;B;raK:JnG =ara\nBan "Bana@Ba B6C;n?;n;n DGrPGnKG *6r89:; [GHaK :ar#?ar =aIaI?anBD Er8;8 F; 8aBn?arBa N6:68< P;nE< :?BC< I9n98< I9n9 I9n98 9?; HaraU8anJ 8a=;PJr9?;U r9nB; 1/ 8G?6H=;n .25 KHJrcGnGn 8a=?I:?a +;:Oan #ara^ (Q?6@nB; Na#?a:an 8GHaBa< 155< 255 F; .555 I;=r; ;?;I;?;r?; \9na? :ar#?ar :aH?BD 36KaNa8a?ar KJnGcGnBa B9K9H?9n?;r9nB; B;r;c;:; P9r;n KHJrcG?ara =Qr;n?; 8GHa F;r9?B9D 2#+(#2 A*<0-#+56&/*& *+(0&7 .XD "8B;n9C ]:Gn?ar@nBa 8ara=; 8aBn?ar ar= Y0 89?JBa I9??9 KHJrcG 3;?=;I !JcaJ$?G< 3Kr? ra89U N9n9 :;n;r;8 a?=n IaBa?:a 8aCanBD EB9H #Gran +HJr +a?JnG@nBa :aH?an 8aBn?ar 8ara=; ar= Y0 89?J \9na?9nB; I9??9 KHJrcG 3;?=;I !JcaJ$?G 9?; 3Kr? +O:Iaa "?Ka:;B =a=aI9:; E8=D 39??9 8araU =;c9 !JcaJ$?G< ra89N9n9 1U. :;n;r;8 a?=n IaBa?:aU nn KaO9N9 J?BGD 2!++! )*$*(#<!+#$ $;4*/* 8!,!7 .XD "8B;n9C ]:Gn?ar@nBa a?=n IaBa?:a 8aCanan I9??9 8ara=;c9?;r +;raH dCE;?98 9?; dI;r [;Ia?J$?G< ;?B; ;==98?;r9 Na#arBan BJ?a: IG=?G J?BG8?arn KQ:?;B9D 25 89?JBa =a=aI9:; E8ara8 a?=n IaBa?:a a?an "FrGHa F; B6n:a #aIH9:JnG I9??9 8ara=;c9 +;raH dCE;?98 :aH=$ aE8?aIaBa< a?=n IaBa?:a a?B$ 9E9n BG:BG$G IG=?G?G$G B9?; P;=9r;r;8< f36KaNa8a?ar N9C9I 9E9n EJ8 P6C;? P;E=9D "?=n IaBa?:a 8aCanB$I 9E9n EJ8 IG=?GU :GID "??aO@a #686r?;r J?KGnf B;B9D )*4*) 3#/#$*%4-&56&/*& ,!$ !@(*+ /*A*7 4?GK?araraK [a:a8 `;B;raK:JnG@nGn 15./UL =a8U F9I9n; a?B$ 2UY *;IIGC@Ba :aH?aca8 J?an ErCGrGI `-+ [GHaK 8a:a8?a a=?aIa :ar#?ar NG K;n; B; 9H=a? ;B9?B9D [a:a8 `;B;raK:JnG@nBan NG 9H=a? 8JnGKGnBa BaOa N9r aE8?aIa :aH?IaBD 2*/*+4* *C<0%06&0& A#/#3! 5&C*&0&0 8#$! *+2*)6 39??9 KHJrcG `98r9 "rcan< #r;C9?:a@Ba :aH?aca8 D6n:a [9c8 #J8K "aIH9:JnaK@nBa BaOa Qnc; 989 8;C 8aCanB$ B6n:a #aIH9:Jn?G$G GnFann P;r9 a?aca$n KQ:?;B "rcan< :aH=$ aE8?aIaBa< .ZZY@Ban N;r9 89c8 NJ8K :aH=$n F; NG K6r;E=; /. *6r89:;< L "FrGHa F; 1 B6n:a #aIH9:Jn?G$GU nGn J?BG$GnG N;?9r==9D DaOa Qnc; 155/ F; 1552@=; B6n:a #aIH9:JnG J?BG$GnG 8a:B;B;n "rcan< ;:?6? a:nBa #r;C9?:a@Ba :aH?aca8 [9c8 #J8K D6n:a "aIH9:JnaK@nBa Ba *6r89:;@:9 =;IK9? ;B;c;$9n9 KQ:?;B9D

12 *E334)

15./

!"


)a*a+an -ayra*!n!n bar!!7 h8+8r ;etir*e: 2ini te*enni e6er7 *8tl8 bayra*lar 6ileri*9

)a*a+an -ayra*!n!n bar!!7 h8+8r ;etir*e2ini te*enni e6er7 *8tl8 bayra*lar 6ileri*9

!"barek )a*a+an -ayra*!n!n hay!rlara ve2ile 4l*a2!n! te*enni e6er7 *8tl8 bayra*lar 6ileri*9

!"barek )a*a+an -ayra*!n!n hay!rlara ve2ile 4l*a2!n! te*enni e6er7 *8tl8 bayra*lar 6ileri*9

TOKAT VAKFI #STANBUL #L BA"KANLI$I

@8ltanbeyli -ele6iye2i !eAli2 Bye2i

Ömer "AH#N Vak!? -a!kan! -ayra*lar k"2k"nlerin bar!!t!"!7 yar6!*la!*an!n en ;"+el !ekliyle ya!an6!"! ;"nler6ir9 <2enlik 64l8 bayra* ;eçir*eni+i 6ileri*9

)a*a+an -ayra*!n!n bar!!7 h8+8r ;etir*e2ini te*enni e6er7 *8tl8 bayra*: lar 6ileri*9

!"barek )a*a+an -ayra*!n!n hay!rlara ve2ile 4l*a2!n! te*enni e6er7 *8tl8 bayra*lar 6ileri*9

Mustafa ÇULHA

)a*a+an -ayra*!n!n bar!!7 h8+8r ;etir*e2ini te*enni e6er7 *8tl8 bayra*: lar 6ileri*9

!"barek )a*a+an -ayra*!n!n hay!rlara ve2ile 4l*a2!n! te*enni e6er7 *8tl8 bayra*lar 6ileri*9

!"barek )a*a+an -ayra*!n!n hay!rlara ve2ile 4l*a2!n! te: *enni e6er7 *8tl8 bayra*lar 6ileri*9

!"barek )a*a+an -ayra*!n!n hay!rlara ve2ile 4l*a2!n! te: *enni e6er7 *8tl8 bayra*lar 6ileri*9

-ayra*lar k"2k"nlerin bar!!t!"!7 yar6!*la!*an!n en ;"+el !ekliyle ya!an6!"! ;"nler6ir9 <2enlik 64l8 bayra* ;eçir*eni+i 6ileri*9

ERAY ARSLAN

Turhal Çamlca Köyü Dernek Ba!kan! )a*a+an -ayra*!n!n hay!rlara ve2ile 4l*a2!n! te*enni e6er7 *8tl8 bayra*lar 6ileri*9

!"barek )a*a+an -ayra*!n!n hay!r: lara ve2ile 4l*a2!n! te*enni e6er7 *8tl8 bayra*lar 6ileri*9

-ayra*lar k"2k"nlerin bar!!t!"!7 yar6!*la!*a: n!n en ;"+el !ekliyle ya!an6!"! ;"nler6ir9 <2enlik 64l8 bayra* ;eçir*eni+i 6ileri*9

!"barek )a*a+an -ayra*!n!n hay!r: lara ve2ile 4l*a2!n! te*enni e6er7 *8tl8 bayra*lar 6ileri*9

Sabri Do%an <CDE Fer2haneleri G F4"an Hr8I JKn9 C8r9 -a!k9

)a*a+an -ayra*!n!n bar!!7 h8+8r ;etir*e2i: ni te*enni e6er7 *8tl8 bayra*lar 6ileri*9

)a*a+an -ayra*!n!n bar!!7 h8+8r ;etir*e2ini te*enni e6er7 *8tl8 bayra*lar 6ileri*9

)a*a+an -ayra*!n!n bar!!7 h8+8r ;etir*e2ini te*enni e6er7 *8tl8 bayra*lar 6ileri*9

!"barek )a*a+an -ayra*!n!n hay!r: lara ve2ile 4l*a2!n! te*enni e6er7 *8tl8 bayra*lar 6ileri*9


! "#$%#!&'()'*%')!++++

DRKME VE +AKET BAKL!YATTA YILLARIN TEVRÜBES!N! DO"ADAN SOFRANIZA TA#IYORUZ... ESER SALYA !STANBUL D!SB!R!TRRÜ ,'*'-'.!&'()'*!.!-!.!/'(!)%')'!0123%1! 4%*'2!.!!$1*1..3!151)6! *#$%#!&'()'*%')!53%1)3*+ A"#$%& AYTO+ ,IDA S!TES! H BLOK NO&67 SULTANBEYL! 9 !ST. T$;$<=>& ?6@A BC6 DC 67 E+FGH FJG& ?6@A BC6 DC 6B $KLJM; & "JN%J>O"JN.P=L.Q#

3 '#Q1L!DQ."QDg]HOô #Q1L!DQ."QDg]HO GDYHWOHULQL]HôSDNHWOHUôKD]"UODQ"U

3Toptan ve parakende sat!"!m!z vard!r... !zzet Ba"tu#lu )DEULND0LWKDWSD!Dô&DG <"OG"U"Pô6RN1Rô<HQLERVQD %DKoHOLHYOHU#67 7HOôôôôô )D[ôôôô HPDLOôLQIR#FHUH]FLOHUFRP

! "#$%#!&'()'*%')!++++

7'()3*1.8#%%1)3.3-!51!1)3.51!'%!.!)!2'$!%!)

! "#$%#!&'()'*%')!++++

Tokat Haberci gazetesi  

Designererol

Tokat Haberci gazetesi  

Designererol

Advertisement