__MAIN_TEXT__

Page 1

Aktuální stav přípravy ratifikace Istanbulské úmluvy Seminář Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí: mýty a fakta, 26. září 2018


Istanbulská úmluva     

Otevření k podpisu: 11. 5. 2011 Vstup v platnost: 1. 8. 2014 Podpisy: 45 členských států Rady Evropy a Evropská unie Ratifikace: 33 členských států Rady Evropy Česká republika Istanbulskou úmluvu podepsala 2. 5. 2016 na základě usnesení vlády z 8. 2. 2016 č. 114


Ratifikace - obecně Meziresortní připomínkové řízení

Souhlas vlády s podpisem/ratifikací

Podpis prezidenta republiky

Souhlas obou komor Parlamentu ČR s ratifikací

Uložení ratifikačních listin

Vstup úmluvy v platnost


Ratifikace Istanbulské úmluvy v ČR 

Usnesením z 23. 2. 2015 č. 126 o Akčním plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 až 2018 uložila vláda Ministerstvu spravedlnosti předložit do 30. 6. 2015 podklady pro meziresortní diskusi. Usnesením z 12. 10. 2015 č. 808 vzala vláda na vědomí materiál Analýza připravenosti České republiky k přístupu k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí a uložila Ministerstvu spravedlnosti, aby do konce roku 2015 předložilo materiál k podpisu úmluvy. Usnesením z 8. 2. 2016 č. 114 schválila vláda podpis úmluvy ze strany České republiky s tím, že bude uložena výhrada k čl. 44(1) písm. e) úmluvy. Usnesením z 31. 1. 2018 č. 66 vláda schválila novelu trestního zákoníku upravující mj. trestný čin zavlečení (§ 172).


Nezbytné změny před ratifikací? 

Článek 37 – požadavek kriminalizace jednání spočívajícího v donucení jiného k sňatku a vylákání jiného na území některé smluvní strany nebo jiného státu než je stát jeho pobytu za účelem jeho donucení k uzavření manželství. Článek 39 písm. b) – zákaz úmyslné sterilizace ženy bez jejího předchozího a informovaného souhlasu nebo pochopení zásahu. Článek 58 - požadavek na dostatečně dlouhou promlčecí dobu u činů spočívajících v sexuálním násilí, nuceném sňatku a mrzačení ženských pohlavních orgánů.


Istanbulská úmluva v rámci EU  

Komise předložila v březnu 2016 návrh na rozhodnutí o podpisu úmluvy ze strany EU. EU Istanbulskou úmluvu podepsala na základě rozhodnutí 2017/865 o podpisu úmluvy jménem EU, pokud jde o záležitosti týkající se justiční spolupráce v trestních věcech a rozhodnutí Rady 2017/866 o podpisu úmluvy jménem EU s ohledem na články 60 a 61 týkající se žádostí o azyl z důvodu genderu a zásady nenavracení. Nyní je sjednáván Kodex chování a rozhodnutí o přistoupení EU k úmluvě.


Děkuji za pozornost.

Profile for ToJeRovnost

seminář Istanbulská úmluva : mýty a fakta - ŠVÁCHOVÁ  

Barbora Šváchová z Ministerstva spravedlnosti přibližuje ratifikační proces Istanbulské úmluvy.

seminář Istanbulská úmluva : mýty a fakta - ŠVÁCHOVÁ  

Barbora Šváchová z Ministerstva spravedlnosti přibližuje ratifikační proces Istanbulské úmluvy.

Advertisement