Page 1

innehåll Stadgar för Väsmanlands Kooperativ Utvecklingscentrum / sid 2 - 5 Delegationsordning för Coompanion i Västmanland / sid 6 Ekonomipolicy för Coompanion Västmanland / sid 7 Jämställdhetspolicy för Coompanion Västmanland / sid 8 Utkast till miljöpolicy / sid 9

Samlingsdokument2009okt.doc

Sida 1(9)


STADGAR för Västmanlands Kooperativa Utvecklingscentrum Antagna på extrastämman 29 september 2001

§ 1 FÖRENINGENS FIRMA Föreningens firma är Västmanlands Kooperativa Utvecklingscentrum, ekonomisk förening. § 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen har sitt säte i Västerås. § 3 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla information, rådgivning och utbildning till medlemmarna inom områdena juridik, ekonomi och marknadsanalys och marknadsföring i kooperativa verksamheter att med utgångspunkt från den kooperativa idén stödja, utveckla och starta kooperativa företag. Dessutom skall föreningen: * Bygga upp nätverk, som ger föreningens medlemmar möjlighet att utbyta erfarenheter med andra som har likartade verksamheter och erfarenheter. * Ta initiativ till att nya lämpiiga verksamheter kommer fram för att skapa arbetstillfällen. * Arbeta med projekt- och uppdragsverksamhet samt uppföljning. * Arbeta med information och opinionsbildning till myndigheter, skolor och organisationer om kooperativt företagande och den sociala ekonomin. * Bedriva utbildning i egen regi eller i samarbete med studieförbund, myndigheter, högskolor, folkhögskolor etc. * Aktivt samverka med andra kooperativa organisationer på lokal, nationell och internationell nivå. * Rådgivning för initiering av både lokala, regionala, nationella och internationella projekt. * Utveckla demokratin genom att stärka människors medverkan i beslutsprocesser. * Att verka som ett lokalt och regionalt utvecklingscentrum. § 4 MEDLEMSINSATS Medlemsinsatsen är 1000 kronor och erläggs vid inträdet. Insatskontot kan ökas genom överföring av medel som medlemmen erhåller vid överskottsfördelning enligt § 9. § 5 MEDLEMSKAP Medlemskap kan vinnas av kooperativa föreningar och andra organisationer, som vill samarbeta och främja föreningens ändamål. Ansökan om medlemskap görs skriftligen och prövas av styrelsen. § 6 FINANSIERING Förutom medlemsinsats uttas en serviceavgift av kommuner, landsting och större organisationer med högst 500 000 kr per år.

Samlingsdokument2009okt.doc

Sida 2(9)


STADGAR för Västmanlands Kooperativa Utvecklingscentrum Antagna på extrastämman 29 september 2001

[forts] § 7 UTTRÄDE Uppsägning till utträde skall vara skriftligt. Avgång ur föreningen äger rum vid den bokslutstidpunkt som inträffar tidigast tre månader efter uppsägning eller uteslutning. Medlem, som utträtt ur föreningen, erhåller erlagd insats på begäran. Inkommer inte sådan begäran inom sex månader efter utträdet tillfaller insatsen föreningen och överföres till reservfonden. § 8 UTESLUTNING Medlem som inte fullföljer sina åligganden gentemot föreningen eller på annat sätt skadar eller motarbetar föreningen kan uteslutas på föreningsstämman. Utesluten medlem förlorar genast rätten att delta i överläggningar och beslut som rör föreningens angelägenheter. § 9 ÖVERSKOTTSFÖRDELNING Uppkommet överskott skall fördelas efter följande grunder: - minst 5% av överskottet överföres till reservfonden enligt lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar - styrelsens förslag till stämman om att avsätta medel för visst bestämt ändamål - överföring av resterande fria vinstmedel i ny räkning. Föreningens fonder får inte minskas genom att utdelas till medlemmarna. Ordinarie föreningsstämma ska vidare besluta att högst 20 % av årets överskott genom insatsemissioner kan överföras till medlemmarnas insatskonton. § 10 FÖRENINGENS ORGAN Föreningens beslutande organ är: - Föreningsstämma - Styrelse § 11 FÖRENINGSSTÄMMAN Föreningsstämman är föreningens högst beslutande organ. Ordinarie stämma hålls årligen före maj månads utgång efter beslut av styrelsen, revisorer eller om minst tio procent av medlemmarna så begär skall extra stämma utlysas för visst bestämt ändamål. Kallelse till föreningsstämman skall ske tidigast fyra veckor före samt senast två veckor före ordinarie och senast en vecka före extra stämma via skriftligt meddelande till medlemmarna. Dagordning och övriga handlingar skall bifogas kallelsen. På samma sätt lämnas övriga meddelanden till medlemmarna. Vid varje ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas: Val av ordförande, sekreterare och två justerare tillika rösträknare. Fastställande av röstlängd. Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna. Styrelsens årsredovisning.

Samlingsdokument2009okt.doc

Sida 3(9)


STADGAR för Västmanlands Kooperativa Utvecklingscentrum Antagna på extrastämman 29 september 2001

[forts] Revisorernas berättelse. Fastställande av resultat- och balansräkning. Disposition av föreningens över- eller underskott. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Beslut om avgifter för nästkommande år. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor. Motioner till stämman. Bestämmande av arvoden till styrelsen och revisorer. Fastställande av antalet styrelseledamöter. Val av ordförande enligt § 12. Val av styrelse enligt § 12. Val av revisorer enligt § 13. Val av valberedning enligt § 14. § 12 STYRELSEN Styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltning. Styrelsen bär ansvaret för föreningens bokföring och löpande skötsel. Styrelsen skall bestå av lägst 7 ledamöter och högst 11 ledamöter. Styrelsens ordförande väljs på 1 år. Styrelsens övriga ledamöter väljs för en tid av 2 år. Halva styrelsen väljs varje år. För ledamöter som avgår under sitt första verksamhetsår sker fyllnadsval vid nästa ordinarie föreningsstämma. Ett styrelsebeslut är giltigt om mer än hälften av styrelsens ledamöter är ense om beslutet. Styrelsen skall avgöra frågor av principiell art och av större ekonomisk betydelse. Styrelsen kan om så erfordras, inom sig utse ett arbetsutskott. Styrelsen anställer den rådgivare, som skall ansvara för verksamheten. Styrelsen utser firmatecknare. Styrelsens arbete kan närmare regleras i av föreningsstämman fastställd arbetsordning. § 13 REVISORER För granskning av styrelsens förvaltning och av föreningens räkenskaper väljer den ordinarie stämman 3 revisorer, varav 1 skall vara auktoriserad revisor, och 2 suppleanter, varav 1 skall vara för den auktoriserade revisorn.

Samlingsdokument2009okt.doc

Sida 4(9)


STADGAR för Västmanlands Kooperativa Utvecklingscentrum Antagna på extrastämman 29 september 2001

Revisorerna skall verkställa revision enligt god revisionssed och avge en revisionsberättelse senast 4 veckor före ordinarie föreningsstämma. § 14 VALBEREDNING Till valberedning för 1 år skall utses 5 ledamöter. § 15 MOTIONER OCH ÖVRIGA ÄRENDEN Medlem som vill ha ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma skall lämna in en skriftlig motion till styrelsen senast 6 veckor före stämman. Motioner som inte är av stämmokaraktär kan under året insändas till styrelsen. § 16 VERKSAMHETSÅR Föreningens verksamhetsår är kalenderår. Årsredovisningen skall vara revisorerna tillhanda före utgången av februari månad. § 17 RÖSTRÄTT Varje medlem äger en röst. Rösträtten kan utövas av medlemmen genom ombud med skriftligt dagtecknad fullmakt. § 18 STADGEÄNDRING Ändring av dessa stadgar sker enligt föreningslagens bestämmelser om stadgeändring. Beslut om stadgeändring fattas av föreningsstämman, antingen på en stämma genom enhälligt beslut av samtliga röstberättigade, eller genom beslut av två stämmor i följd, varvid den första stämmans beslut kan fattas med enkel majoritet och den senare stämman med minst 2/3 majoritet bland de röstande. § 19 UPPLÖSNING Vid föreningens upplösning skall dess eventuella tillgångar anslås till främjande av Kooperativ Utveckling Västmanlands län. § 20 ÖVRIGT I övrigt gäller reglerna i lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar.

Samlingsdokument2009okt.doc

Sida 5(9)


DELEGATIONSORDNING FÖR COOMPANION I VÄSTMANLAND Antagna av styrelsen 19 juni 2007

Stämman är högsta beslutande organ. Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltning mellan stämmorna. Arbetsutskottet bereder de mer omfattande frågor som styrelsen skall ta ställning till. Verksamhetsledaren är den som i vardagsarbetet ansvarar för att styrelsens beslut verkställs. Verksamhetsledaren skall regelbundet informera styrelsen om den löpande verksamheten.

FIRMATECKNING Förutom av styrelsens ledamöter två i förening eller en av dem i förening med verksamhetsledaren.

STYRELSENS ANSVAR Styrelsen ansvarar för: · · · ·

Strategiska beslut Budget och verksamhetsplan Organisation och personalbemanning Fastställande av delegations- och attestordning

ARBETSUTSKOTTETS ANSVAR Arbetsutskottet (AU) ansvarar för: · · · · ·

Verkställande och uppföljning av styrelsens beslut. Förhandlingar angående projektavtal, lönesättning och anställningsavtal. Revidering av projektbudget inom kostnadsramen. Inköp inom ramen för fastställd budget. Beslut i AU rapporteras till styrelsen. Arbetsmiljöfrågor. AU utser inom sig personalansvarig.

VERKSAMHETSLEDARENS ANSVAR Verksamhetsledaren ansvarar för: · · · · ·

Inköp för verksamheten inom ramen för fastställd budget upp till 10 000 kr. Tjänsteresor, studieresor, konferenser, viss representation inom budget. Löpande verksamhetsfrågor. Attestering av fakturor, reseräkningar och utanordningar med undantag av verksamhetsledarens personliga utlägg som attesteras av ordföranden. Personalledning.

Samlingsdokument2009okt.doc

Sida 6(9)


Ekonomipolicy för Coompanion Västmanland Antagna av styrelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Coompanion Västmanland är en organisation som till största delen är beroende av offentliga medel från stat och kommuner. Nedanstående policy är framtagen för att vara till hjälp vid strategiska beslut i ekonomiska frågor för Coompanion Västmanland. För att bevara vårt oberoende och ha möjlighet att motverka upp och nedgångar i verksamhetsvolymen har Coompanion behov av kortfristiga tillgångar motsvarande ett års lönekostnader. Denna princip bör vara vägledande när styrelsen fattar ekonomiska beslut. Principen ska tolkas som ett genomsnitt över en längre period. De kortfristiga tillgångarna behövs till: · en omställningsreserv · en likvidbuffert i projektverksamheten · resurser för kompetens- och affärsutveckling Vid placeringen av våra finansiella medel ska Coompanion Västmanland eftersträva att det sker på ett sådant sätt att det inte riskerar att minska i värde. Vi eftersträvar att få en avkastning på kapitalet som kan vara till största möjliga nytta för Coompanion, den kooperativa rörelsen och vår kärnverksamhet. Vid övervägande i dessa frågor och i andra frågor av ekonomisk karaktär, t ex val av leverantörer, ska vi prioritera samarbeten som leder till: ·

ökat antal kooperativa verksamheter

·

lokal hållbar utveckling

·

fördelar för våra medlemmar

·

etiska placeringar

Coompanion Västmanland har aktivt medverkat till att Kreditgarantiföreningen i Västmanland har bildats och den skall även fortsättningsvis stöttas. I vår verksamhet skall vi verka för att de kooperativa företagen har en ekonomipolicy.

Samlingsdokument2009okt.doc

Sida 7(9)


Jämställdhetspolicy för Coompanion Västmanland Antagna av styrelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Coompanion i Västmanland ska vara en arbetsorganisation där kvinnor och män har lika möjligheter, rättigheter och skyldig heter i arbetet. Coompanion ska också verka för att andra arbetsgivare/företag arbetar i samma riktning. Jämställdhet handlar om kön, makt, rättvisa, frihet och demokrati. Jämställdhetsfrågor ska inte behandlas enskilt eller vid sidan av ordinarie verksamhet. Jämställdhet ska genomsyra hela verksamheten. Ansvaret ligger ytterst hos styrelsen. Jämlikhet är ett vidare begrepp. Det avser rättvisa förhållande mellan individer och grupper i samhället, medan jämställdhet avser förhållanden mellan könen. Jämställdhet är en viktig jämlikhetsfråga inte minst för oss som arbetar inom kooperationen eftersom de kooperativa värderingarna handlar om jämlikhet, rättvisa, solidaritet, självhjälp, personligt ansvar och demokrati. Coompanion i Västmanlands jämställdhetspolicy omfattar tre delar: KUNDPERSPEKTIVET · ·

·

Vi tillhandahåller kostnadsfri information och rådgivning om kooperativt företagande till människor i Västmanland län. Som servicelämnare ska vi alltid agera ur ett jämställdhetsperspektiv. Insikten och kunskapen om betydelsen av jämställdhet har stor betydelse nu och i framtiden för de verksamheter som vänder sig till länets invånare. Det handlar om att synliggöra könsfördelningen och utifrån fakta åstadkomma en förändring. Visa på goda exempel

I det regionala Tillväxtprogrammet för Västmanlands län framhålls att det är viktigt att stödja och främja kvinnors företagande. Kvinnor kan stå för en väsentlig del av de framtida nya företag som länet behöver. En uppgift för oss är att finna vägar för att tillvarata denna potential. Kvinnor och kvinnors nätverk har stor betydelse för lokal utveckling. · · · ·

Vi ska skaffa oss genuskunskaper och tillämpa dessa i vår rådgivning Vi ska lyfta fram kvinnor som företagare och synliggöra dem och deras företag i vår information Vi ska föra statistik över kön, ålder och mångfald i vårt rådgivnings- och informationsarbete Vi sak vara pådrivare mot medlemsföretagen

ARBETSGIVARPERSPEKTIVET Jämställdhetslagen slår fast arbetsgivarens skyldigheter i arbetslivet och lagstiftar att varken osakliga löneskillnader eller kränkningar på grund av kön ska förekomma. Rekrytering, lön, utvecklingsmöjligheter och inflytande är exempel på områden som inte skall vara beroende av kön. Vidare skall jämn könsfördelning eftersträvas.

Samlingsdokument2009okt.doc

Sida 8(9)


Utkast till miljöpolicy för Coompanion Västmanland Antagna av styrelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Syftet med Coompanions miljöpolicy är följande: 1. Att klarlägga våra ambitioner för att bidra till en hållbar utveckling genom att minimera miljöbelastningen från den verksamhet föreningens bedriver. 2. Att entusiasmera anställda och medlemsorganisationer till att delta i, och känna det meningsfullt och stolthet, över sitt eget och föreningens miljöarbete. 3. Att inför andra samhällsaktörer kunna kommunicera organisationens och medlemsorganisationernas miljöambitioner. Miljöpolicy för Coompanion Alla har ett miljöansvar Världen står inför stora utmaningar på miljöområdet. Summan av all mänsklig verksamhet skapar miljöproblem som innebär att utvecklingen inte är hållbar. Alla behöver följaktligen hjälpas åt att anpassa sin verksamhet så att den bedrivs i samklang med ekologiska kretslopp. Coompanion ska vara föregångare i detta arbete. Utgångspunkter Utgångspunkterna för miljöarbetet är följande: - Att följa tillämplig miljölagstiftning och föreskrifter liksom övriga miljökrav som organisationens verksamhet berörs av. - Att bidra till att de nationella miljömålen uppnås. - Att sätta upp och sträva efter egna organisationsspecifika miljömål. Vi ska vara och uppfattas som en organisation som är ambitiös och kunnig i miljöfrågor. Detta genom att vara en tillgång för våra medlemsorganisationer som vill stärka sin miljöprofil. Vi ska bidra till hållbar utveckling Coompanion ska aktivt bidra till en hållbar utveckling genom följande åtgärder: - Att göra personal och medlemsorganisationer medvetna om miljö- och utvecklingsfrågor. - Att stimulera till konkreta handlingar som främjar en hållbar utveckling. - Att genom ett systematiskt miljöarbete förebygga och minska den samlade miljöbelastningen. - Att miljöhänsyn vägs in i alla beslut. - Att vid inköp från leverantörer fråga och sträva efter produkter och transporter med ingen eller låg miljöbelastning. - Att miljöarbetet fortlöpande följs upp, redovisas, utvärderas och förbättras. Vi ska sträva efter att kooperativa verksamheter som startar upp bidrar till hållbar utveckling.

Samlingsdokument2009okt.doc

Sida 9(9)

Samlingsdokument Coompanion Västmanland  

Samlingsdokument Coompanion Västmanland

Samlingsdokument Coompanion Västmanland  

Samlingsdokument Coompanion Västmanland

Advertisement