Page 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟ ΓΡΑΝΑΖΙ»

Άρθρο 1ο ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟ ΓΡΑΝΑΖΙ», με έδρα του την πόλη του Ηρακλείου Κρήτης. Για τις διεθνείς σχέσεις του και τις διάφορες εκδηλώσεις τις οποίες θα διοργανώνει ή στις οποίες θα συμμετέχει το σωματείο μπορεί να χρησιμοποιεί, εκτός από την επωνυμία του στην Ελληνική γλώσσα και αυτή στην Αγγλική γλώσσα, η οποία θα είναι “……”.

Άρθρο 2ο ΣΚΟΠΟΙ Σκοποί του Σωματείου είναι : 1. Η μελέτη των νέων τεχνολογιών, των τεχνών και η εφαρμογή τους στο σύγχρονο μητροπολιτικό περιβάλλον. 2. Ενημέρωση και ενασχόληση με θέματα οικολογικού ενδιαφέροντος (νέες μορφές ενέργειας, ζωοφιλικές δράσεις, ρύπανση περιβάλλοντος κ.α. ) , με σκοπό την εύρεση πρακτικών λύσεων και προτάσεων σε προβλήματα που εντοπίζονται στο αστικό και όχι μόνο περιβάλλον .


-23. Η δημιουργία χώρου συνεύρεσης - εντευκτηρίου με σκοπό την καλλιέργεια του

πνεύματος, την ανάπτυξη σχέσεων αλληλεγγύης και

αλληλοβοήθειας, καθώς και την ανταλλαγή απόψεων - γνώσεων μεταξύ των μελών. 4.

Η

εκδηλώσεων

προαγωγή (διαλέξεων,

του

πολιτισμού

ημερίδων,

μέσω

οργάνωσης

συζητήσεων,

πολιτιστικών

προβολής

ταινιών,

διοργάνωσης θεατρικών και μουσικών δρώμενων, εκθέσεων εικαστικών τεχνών), έκδοσης και διανομής ενημερωτικών εντύπων. 5. Η δωρεάν διάθεση βιβλίων - εντύπων, καλλιτεχνικού υλικού, υλικοτεχνικού εξοπλισμού, ένδυσης και τροφίμων στα πλαίσια κοινωνικών δράσεων, στα μέλη του σωματείου και στους φίλους-υποστηρικτές αυτού. 6. Η συνεργασία με ομάδες ανθρώπων, συλλογικότητες, σωματεία και φορείς με σκοπό την προώθηση του πνεύματος των συλλογικών δράσεων είτε στο χώρο του σωματείου είτε σε δημόσιους κοινωνικούς χώρους . 7. Η διεξαγωγή συζητήσεων, ημερίδων και λοιπών εκδηλώσεων, γύρω από θέματα που αφορούν σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα και απαιτούν παρουσία ειδικευμένων και έμπειρων ατόμων, όσον αφορά την προσέγγιση τους και την υπεύθυνη ενημέρωση γύρω από αυτά . 8. Η προώθηση της ψυχαγωγίας έναντι της ευκαιριακής διασκέδασης, με απώτερο σκοπό από την παρούσα και τις παραπάνω δράσεις την δημιουργία ανθρώπων – κοινωνικών μονάδων και όχι αποξενωμένων ιδιωτών. 9. Το Σωματείο έχει διοικητική και οικονομική αυτονομία, ενώ δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Η λειτουργία του διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του, αν ήθελε υπάρξει τέτοιος, και από τη νομοθεσία περί Σωματείων. Το σωματείο συμμετέχει σε

υπερκείμενη

ένωση

σωματείων

με

ίδιο

ή

παρεμφερές

αντικείμενο

δραστηριοτήτων, τηρώντας τους όρους του νόμου. Η συμμετοχή του σωματείου στις συνελεύσεις των άνω ενώσεων γίνεται με αντιπρόσωπο που ορίζεται από το Δ.Σ, μαζί με ένα αναπληρωτή του και μπορεί να είναι μέλος αυτού (Δ.Σ) ή απλό μέλος του σωματείου, το οποίο όμως έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Άρθρο 3ο


-3ΜΕΣΑ Η πραγματοποίηση των ανωτέρω σκοπών θα επιδιωχθεί από το σωματείο με κάθε νόμιμο μέσο και θα προβεί αυτό σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, όπως : 1. Απόκτηση ή (και) ενοικίαση κτιρίου ή αίθουσας το οποίο θα χρησιμοποιείται ως εντευκτήριο – τόπος συνάντησης των μελών του. 2. Συμμετοχή σε αντίστοιχες εκδηλώσεις στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. 3. Δημιουργία και διατήρηση βιβλιοθήκης και χρήση οπτικοακουστικών μέσων για την υποβοήθηση των εκπαιδευτικών του δραστηριοτήτων, δημιουργία και διατήρηση ιστοσελίδας στο Διαδίκτυο, καθώς και έκδοση ενημερωτικού για τις δραστηριότητές αυτού εντύπου. 4. Με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο που θα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση και το Δ.Σ του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 4ο ΜΕΛΗ Το Σωματείο υφίσταται εάν κατά τον Αστικό Κώδικα θεωρείται ως τέτοιο κι εφόσον ο ελάχιστος αριθμός των μελών του είναι είκοσι (20), ενώ ο συνολικός αριθμός αυτών είναι απεριόριστος. Ως τακτικά μέλη του σωματείου δύνανται να εγγραφούν οι έχοντες συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, ανεξαρτήτως φύλου, θρησκείας, εθνικότητας ή άλλου γνωρίσματος, οι οποίοι αποδέχονται τους σκοπούς του σωματείου και είναι έτοιμοι να λειτουργήσουν συλλογικά για την πραγματοποίηση τους, κατόπιν εγγράφου αιτήσεως τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, συνοδευόμενη από πρόταση δύο (2) μελών του Σωματείου. Επίσης απαιτείται η καταβολή του δικαιώματός εγγραφής στο σωματείο, ολοκλήρου του ποσού της μηνιαίας ή ετήσιας συνδρομής και των τυχόν εκτάκτων εισφορών που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της αιτήσεως. Η αίτηση θα πρέπει να εγκριθεί από την πρώτη Γενική Συνέλευση του Σωματείου, κατόπιν σχετικής πρότασης από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού, η


-4οποία θα πρέπει να ληφθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της, κατά την κρίση του και με φανερή ψηφοφορία, συνεκτιμωμένης της προσωπικότητας του αιτουμένου την εγγραφή και ιδίως της ακεραιότητας του χαρακτήρα του και των απόψεων του για τους σκοπούς του σωματείου. Το Δ.Σ μπορεί, με αιτιολογημένη απόφαση αρνητικά

στη

Γενική

Συνέλευση

ως

προς

την

του, να εισηγηθεί

αίτηση

εγγραφής

του

ενδιαφερομένου ως μέλους. Εάν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία τεκμαίρεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εισηγηθεί θετικά προς την Γενική Συνέλευση ως προς την αποδοχή της αιτήσεως του υποψηφίου μέλους και το ίδιο ισχύει αν δεν εισαχθεί η πρόταση αυτού (Δ.Σ.) στην επόμενη της λήψεως αυτής Γενική Συνέλευση των μελών του, οπότε στην τελευταία αυτή περίπτωση θεωρείται ότι η αίτηση αυτού (υποψηφίου μέλους έχει γίνει αποδεκτή) και ο αιτών την εγγραφή του θεωρείται ότι έχει εγγραφεί ως μέλος του Σωματείου την τριακοστή ημέρα μετά την άνω Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 5ο ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ Όλα τα μέλη του σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα. Κάθε μέλος έχει τα παρακάτω δικαιώματα: 1. Να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες για κάθε λαμβανόμενη απόφαση, με την προϋπόθεση να έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σωματείο. 2. Να εκλέγει τα αιρετά μέλη του σωματείου, καθώς και τους τυχόν αντιπροσώπους αυτού σε υπερκείμενη ένωση σωματείων με ίδιο ή παρεμφερές αντικείμενο δραστηριοτήτων. Δικαίωμα εκλογής έχουν τα μέλη εφόσον έχουν εγγραφεί στο σωματείο τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν τη Γενική Συνέλευση των Αρχαιρεσιών. 3. Να εκλέγεται στα διοικητικά και λοιπά καταστατικά όργανα του σωματείου και ως αντιπρόσωπος στις ανώτερες οργανώσεις στις οποίες τυχόν ανήκει αυτό.


-54. Να λαμβάνει γνώση των πρακτικών και των λαμβανομένων από τη Γενική Συνέλευση και τα άλλα καταστατικά όργανα αποφάσεων, να ζητά και να λαμβάνει αντίγραφα των πρακτικών αυτών και άλλων εγγράφων που τον αφορούν και να ενημερώνεται επί της πορείας του σωματείου. 5. Να απολαμβάνει τα ωφελήματα και κάθε δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητά του ως μέλους του Σωματείου. 6. Να αποχωρεί από το σωματείο, εφ' όσον ήθελε δηλώσει τούτο εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο προ ενός μηνός και αφού προηγουμένως ήθελε τακτοποιήσει τις οφειλές του προς το Σωματείο. Παραιτηθέντα μέλη, μπορούν να επανεγγραφούν, εάν το ζητήσουν εγγράφως από το Διοικητικό Συμβούλιο και γίνει δεκτή η αίτηση τους από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 6ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Κάθε μέλος του Σωματείου έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 1. Να συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του σωματείου. 2. Να συμμορφώνεται με τη νομοθεσία που αφορά τα Σωματεία, τις διατάξεις του Καταστατικού και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως αυτού. 3. Να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις και σε κάθε άλλη δραστηριότητα του Σωματείου, να συμπαρίσταται στα όργανα της Διοίκησης στην άσκηση των καθηκόντων και επιδιώξεων τους και να ανταποκρίνεται στα επιμέρους καθήκοντα με τα οποία τον επιφορτίζουν αυτά. 4. Να μην αντιστρατεύεται τα συμφέροντα του Σωματείου και να φέρεται με τον ανάλογο σεβασμό προς τα λοιπά μέλη αυτού. 5. Να εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις απέναντι στο Σωματείο. Τα μέλη του Σωματείου υποχρεούνται : α) Να καταβάλουν τις εισφορές τους (τακτικές και τυχόν έκτακτες που θα επιβληθούν νόμιμα στα μέλη) και συγκεκριμένα υποχρεούνται στην καταβολή εφ' άπαξ εισφοράς για την εγγραφή τους ως μέλη ποσού δέκα (10,00) Ευρώ και


-6στην καταβολή ετήσιας συνδρομής ποσού σαράντα (40,00) Ευρώ, κατ' ελάχιστο όριο. Το ποσό που απαιτείται για την εγγραφή αλλά και αυτό της ετήσιας συνδρομής μπορεί να αυξομειώνεται εκάστοτε, με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Όταν ένα μέλος του σωματείου καθυστερεί την καταβολή της συνδρομής πέραν των έξι (6) μηνών από το τέλος του μήνα που θα πρέπει να καταβληθεί αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να του αποστείλει συστημένη επιστολή, δίδοντας στο μέλος χρονικό διάστημα έως τριάντα (30) ημέρες για την εξόφληση της οφειλής του προς το σωματείο. Αν εντός της προθεσμίας που θα του τάξει το Δ.Σ το μέλος δεν εκπληρώσει την παραπάνω οικονομική υποχρέωση του, τότε μετά την παρέλευση της άνω προθεσμίας η Γενική Συνέλευση, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με αυξημένη πλειοψηφία 2/3 των παρόντων, μπορεί να διαγράψει το μέλος αυτό, χωρίς άλλη ειδοποίηση. Μέλη που έχουν διαγραφεί, μέσα στην τελευταία πενταετία από την αιτία εφαρμογής του παρόντος εδαφίου, μπορούν να επανεγγραφούν, ύστερα από αίτησή τους, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση επανεγγραφής τους επανακτούν τον αριθμό μητρώου και τα δικαιώματα που είχαν πριν τη διαγραφή τους. 6. Να ενημερώνει άμεσα τη Διοίκηση σε περίπτωση που επιθυμεί να αποχωρήσει από αυτό.

ΑΡΘΡΟ 7ο ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1. Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με αυξημένη πλειοψηφία 2/3 των παρόντων αυτής, μπορεί να επιβάλει την ποινή της προσωρινής (μέχρι 6 μήνες) ή οριστικής διαγραφής σε μέλη του Σωματείου: α) Για μη συμμόρφωση προς το παρόν καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και για ασυνέπεια στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους ως μέλη προς το Σωματείο.


-7β)

Για

αδικαιολόγητη

καθυστέρηση,

περισσότερο

από

έξι

(6)

συνεχόμενους μήνες, της καταβολής της υποχρεωτικής συνδρομής τους προς το Σωματείο. γ) Για ανάρμοστη συμπεριφορά προς τα λοιπά μέλη του σωματείου. 2. Την αποβολή μέλους μπορεί να εισηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο μέλος αυτού ή το ένα πέμπτο ( 1/5 ) τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων μελών του Σωματείου. 3. Εκτός από την ποινή της διαγραφής η Γ.Σ μπορεί να επιβάλει σε μέλος, κατά περίπτωση και τις ποινές της προφορικής ή έγγραφης επίπληξης και της απαγορεύσεως εισόδου στους χώρους του σωματείου για χρονικό διάστημα έως έξι ( 6 ) μήνες. Καμιά ποινή δεν επιβάλλεται χωρίς προηγούμενη έγγραφη κλήση για απολογία (εκτός από τις περιπτώσεις που στο παρόν καταστατικό αναφέρεται διαφορετικά), υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο του Δ.Σ ή το νόμιμο αναπληρωτή του, που πρέπει να σταλεί στο μέλος που αφορά, με συστημένη επιστολή οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία απολογίας, ενώ και η απόφαση για την ποινή ( σκεπτικό και διατακτικό ) θα πρέπει να κοινοποιείται στο μέλος εντός οκτώ ( 8 ) ημερών από την έκδοση της. Στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να προτείνει στη Γενική Συνέλευση την επιβολή πειθαρχικής ποινής σε μέλος του σωματείου, η πρόταση θα εισάγεται προς λήψη απόφασης στην αμέσως επόμενη, μετά τη λήψη της Γενική Συνέλευση ( τακτική ή έκτακτη), το θέμα δε αυτό θα αναγράφεται υποχρεωτικά στην ημερήσια διάταξη της, ενώ το μέλος του σωματείου το οποίο αφορά, μαζί με την πρόσκληση για την Συνέλευση αυτή, θα λαμβάνει και γραπτή πρόσκληση για να απολογηθεί και ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως για τις εις βάρος του αποδιδόμενες κατηγορίες, ενώ θα πρέπει να του κοινοποιείται και η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, εάν είναι καταδικαστική, μέσα στην ίδια προθεσμία των οκτώ ( 8 ) ημερών από την έκδοση της.

ΑΡΘΡΟ 8ο ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ


-8Όργανα του Σωματείου είναι: Α). Η Γενική Συνέλευση. Β). Το Διοικητικό Συμβούλιο και Γ). Η Ελεγκτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 9ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 1. Τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου αποτελούν τα νομίμως εγγεγραμμένα και ταμειακά εντάξει μέλη του. 2. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται, σύμφωνα με τον Νόμο ή το καταστατικό αυτό, στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση: α. Εκλέγει και ανακαλεί οποτεδήποτε το Διοικητικό Συμβούλιο ή μέλη αυτού, την Ελεγκτική Επιτροπή και τους αντιπροσώπους του Σωματείου στις υπερκείμενες ενώσεις σωματείων στις οποίες τυχόν ανήκει αυτό και ελέγχει τη δράση αυτών. β. Αποφασίζει για την επιλογή των υπερκείμενων ενώσεων, στις οποίες εγγράφεται ως μέλος το σωματείο ή τη διαγραφή από αυτές και νομιμοποιεί τους αντιπροσώπους

του

που

ψηφίζουν

στις

Γενικές

Συνελεύσεις

αυτών,

εκπροσωπώντας το σωματείο. γ. Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό δράσης και διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ετήσιους ισολογισμούς. δ. Εγκρίνει, τροποποιεί ή συμπληρώνει τους ετήσιους προϋπολογισμούς, εσόδων και εξόδων για κάθε οικονομικό έτος και ορίζει, σύμφωνα με το άρθρο 14 παραγ. 3 του καταστατικού αυτού, τα ποσά εξόδων κινήσεως, παραστάσεως και οδοιπορικών της Διοίκησης. ε. Αποφασίζει, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, για την αυξομείωση

των

εκάστοτε

υφισταμένων

ποσών

εγγραφής

και

ετήσιας

συνδρομής των μελών του Σωματείου, τη μετατροπή της ετήσιας συνδρομής σε μηνιαία και τον καθορισμό του ύψους αυτής, καθώς και για την επιβολή εκτάκτων εισφορών στα μέλη του Σωματείου.


-9στ. Αποφασίζει περί αποδοχής δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών υπέρ του Σωματείου. ζ. Αποφασίζει για την αγορά ή εκποίηση ακινήτων του Σωματείου, για τη στέγαση των γραφείων και εγκαταστάσεων αυτού και περί όλων των συναφών εμπραγμάτων δικαιωμάτων ακινήτων αυτού. Για τη λήψη των αποφάσεων αυτών απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) τουλάχιστον των παρόντων στη Γενική Συνέλευση. η. Εγκρίνει η απορρίπτει τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγγραφή νέων μελών στο Σωματείο και για την επιβολή πειθαρχικών ποινών στα μέλη αυτού, για παραβάσεις που προβλέπει το άρθρο 7 του καταστατικού. θ. Αποφασίζει, κατόπιν προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, επί σοβαρών θεμάτων του Σωματείου, για τα οποία το Δ.Σ κρίνει ότι δεν μπορεί το ίδιο να αποφασίσει. ι. Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού του Σωματείου. ια. Αποφασίζει για τη διάλυση του Σωματείου, τηρώντας την οριζόμενη από το νόμο διαδικασία και πλειοψηφία και γενικά αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν ανατίθεται με το παρόν ή κατά το νόμο σε άλλο όργανο για να αποφασίσει.

ΑΡΘΡΟ 10ο ΣΥΓΚΛΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΠΑΡΤΙΑ

1. Η Γενική Συνέλευση του Σωματείου συνέρχεται τακτικά μια φορά το χρόνο, στην έδρα του και μέσα στο τελευταίο τρίμηνο του έτους. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, το οποίο ορίζει και τα θέματα που θα συζητηθούν, ύστερα από πρόσκληση που υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους και η οποία στέλνεται στα μέλη οκτώ ( 8 ) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την πραγματοποίηση

της

Γενικής

Συνέλευσης.

Η

αποστολή

της

σχετικής

προκλήσεως μπορεί να γίνει με κάθε πρόσφορο μέσο και σε ηλεκτρονική μορφή. 2. Έκτακτα, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται όταν κρίνει αυτήν αναγκαία το Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν το ζητήσουν, με γραπτή αίτηση τους, μέλη που


-10αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) των ταμειακά εντάξει μελών, στην οποία θα περιέχονται και τα θέματα της συζήτησης. Στην τελευταία περίπτωση η συνέλευση θα πρέπει να συγκληθεί εντός ενός μηνός από τον χρόνο υποβολής της αίτησης. 3. Οι προσκλήσεις πρέπει να αναγράφουν απαραίτητα: α. Τον τόπο, τον χώρο, την ημερομηνία και την ώρα της Γενικής Συνέλευσης. β. Τα θέματα που θα συζητηθούν. 4. Για να ληφθεί απόφαση στη Συνέλευση, απαιτείται η παρουσία του ενός δευτέρου (1/2), τουλάχιστον, των οικονομικά τακτοποιημένων μελών, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρεται διαφορετικά. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση, συνέρχεται, χωρίς άλλη διατύπωση, επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, κατά την οποία απαιτείται η παρουσία του ενός τετάρτου (1/4) τουλάχιστον, των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά τη δεύτερη σύγκληση, συνέρχεται, χωρίς άλλη διατύπωση, η Γενική Συνέλευση, την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και με τα αυτά πάντοτε θέματα, κατά την οποία είναι αρκετός οποιοσδήποτε αριθμός οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

ΑΡΘΡΟ 11ο ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. 2. Για την ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων και ταμειακά τακτοποιημένων μελών. 3. Για την τροποποίηση του καταστατικού και τη μεταβολή του σκοπού απαιτείται η απαρτία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) των ταμειακά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) της απαρτίας αυτής. Η ίδια απαρτία και πλειοψηφία απαιτείται για τη λήψη αποφάσεων του


-11άρθρου 9§2ζ του παρόντος, καθώς και για την απόκτηση ακίνητης περιουσίας από το σωματείο. 4. Για την επιβολή της ποινής της προσωρινής (μέχρι 6 μήνες) ή οριστικής διαγραφής σε μέλη του Σωματείου απαιτείται πλειοψηφία 2/3 των παρόντων. Η ίδια πλειοψηφία απαιτείται και για τη λήψη αποφάσεως επί θέματος που δεν αναγράφεται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης. 5. Για τη μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας του Σωματείου και για τη διάλυση αυτού απαιτείται συμμετοχή τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) των ταμειακά εντάξει και με δικαίωμα ψήφου μελών αυτού, καθώς και με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των συμμετεχόντων. 6. Οι ψηφοφορίες στις Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε φανερές και μυστικές. Οι φανερές μπορούν να γίνουν με ανόρθωση των μελών ή ανύψωση του χεριού ή ονομαστική κλήση, ποτέ όμως δια βοής. 7. Η ψηφοφορία είναι μυστική όταν αναφέρεται: α.

Σε

εκλογές

Διοικητικού

Συμβουλίου,

Ελεγκτικής

Επιτροπής,

Εφορευτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων στις υπερκείμενες ενώσεις. β. Σε εγγραφή σε υπερκείμενες ενώσεις και για κάθε μεταβολή εγγραφής σ’ αυτές. γ. Σε θέματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση. δ. σε προσωπικά ζητήματα και ε. Στον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό. 8. Δεν επιτρέπεται η από μέλος εξουσιοδότηση τρίτου, μέλους ή μη, για τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση ή στις ψηφοφορίες. 9. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει, προσωρινά, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση κωλύματος, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Πρώτο θέμα της Γενικής Συνέλευσης είναι η εκλογή προέδρου, γραμματέα και ψηφολέκτη, που γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Εάν, σε περίπτωση δύο (2) επαναληπτικών ψηφοφοριών, δεν πραγματοποιηθεί απόλυτη πλειοψηφία, εκλέγεται αυτός που πλειοψήφησε σχετικά. Η διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας όμως θα γίνεται από την εκλεγόμενη από τη Γενική Συνέλευση Εφορευτική Επιτροπή. 10.

Κατά

τις

ψηφοφορίες,

εκτός

των

μελών,

απαγορεύεται

να

παρευρίσκονται στη Γενική Συνέλευση, τρίτα πρόσωπα, που δεν έχουν σχέση ή


-12εργασία, εκτός αν το αποφασίσουν τα μέλη της Συνέλευσης με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία. Επιτρέπεται, σε κάθε περίπτωση, κατά τις Γενικές Συνελεύσεις να παρευρίσκεται ο νομικός σύμβουλος του Σωματείου. 11. Δεν λαμβάνεται καμία απόφαση επί θέματος που δεν αναγράφεται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, εκτός αν το αποφασίσει το Σώμα, με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων. 12. Για τις συζητήσεις στη Γενική Συνέλευση, τις ψηφοφορίες και γενικά τις λαμβανόμενες αποφάσεις, τηρούνται με φροντίδα του Γραμματέα, πρακτικά, που καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από το κατά την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού, προεδρείο, τον ψηφολέκτη και τρία από τα μέλη που έλαβαν μέρος στη Γενική Συνέλευση, εκτός από τα πρακτικά που τηρεί η Εφορευτική Επιτροπή, για τα οποία γίνεται ειδική μνεία κατωτέρω. Τα πρακτικά αποτελούν απόδειξη των διαλαμβανομένων και φυλάσσονται στο αρχείο του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 12ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΕΚΛΟΓΗ 1. Το Σωματείο διοικείται από πενταμελές ( 5 ) Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τους Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και Υπεύθυνο Επικοινωνίας, οι οποίοι θα πρέπει να είναι όλοι μέλη του Σωματείου, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία για ένα (1) έτος, κατά τις παρακάτω διατάξεις. 2. α. Οι υποψήφιοι σύμβουλοι συμμετέχουν στις εκλογές, είτε κατά συνδυασμούς, είτε σαν μεμονωμένοι υποψήφιοι, είτε σε ενιαίο ψηφοδέλτιο. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου πέντε (5) ημέρες προ της προκήρυξης της Γενικής Συνέλευσης των αρχαιρεσιών. Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για όλα τα όργανα του Σωματείου έχουν τα μέλη που είναι εγγεγραμμένα σ’ αυτό δύο (2) μήνες τουλάχιστον πριν από τη Γενική Συνέλευση των αρχαιρεσιών και κατά την υποβολή της αίτησής τους για υποψηφιότητα πρέπει να είναι ταμειακά τακτοποιημένα.


-13β. Το Διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει πριν τη Γενική Συνέλευση και ελέγχει τη νομιμότητα της αίτησης και ανακηρύσσει το μέλος υποψήφιο. γ. Υποψήφιοι που δεν ανακηρύχθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν να προσφύγουν με ενστάσεις τους στη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει οριστικά. δ. Οι εκλογές διενεργούνται στα γραφεία του Σωματείου κατά τη διάρκεια των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης. ε. Οι εκλογές διενεργούνται με το σύστημα της απλής αναλογικής και οι ψηφοφόροι μπορούν να θέτουν τόσους σταυρούς προτίμησης, όσα και τα μέλη του οργάνου που εκλέγεται, σύμφωνα και με τις παρακάτω διατάξεις. 3. Οι έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων, ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. 4. Το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων, διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου, αυξανόμενο κατά μία μονάδα. Το πηλίκο της διαίρεσης αυτής αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο, όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε. 5. Μεμονωμένος υποψήφιος, που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο, καταλαμβάνει μία έδρα στο Διοικητικό Συμβούλιο. 6. Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες έδρες, όσοι είναι οι υποψήφιοι του. 7.

Έδρες

που

δεν

έχουν

καταληφθεί,

κατά

τις

προηγούμενες

παραγράφους, κατανέμονται, ανά μία, κατά τη σειρά μεγέθους των υπολοίπων τους, στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα ή έχουν λάβει ψηφοδέλτια περισσότερα από το μισό εκλογικό μέτρο, όπως αυτό ορίζεται στην παραπάνω παράγραφο 4. 8. Συνδυασμός που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία, προηγείται στην κατανομή των εδρών από τους άλλους συνδυασμούς, ανεξάρτητα από το μέγεθος των υπολοίπων του. 9. Οι συνδυασμοί για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, θεωρούνται εκείνοι, των οποίων ο αριθμός των υποψηφίων, είναι τουλάχιστον ίσος με το μισό των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου.


-1410. Οι έδρες, που κατά την ανακατανομή έμειναν αδιάθετες, κατανέμονται, ανά μία, κατά σειρά μεγέθους των υπολοίπων τους, στους συνδυασμούς ή τους υποψηφίους που τα υπόλοιπα τους δεν χρησιμοποιήθηκαν στις προηγούμενες κατανομές. 11. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν συνδυασμοί και οι υποψήφιοι περιλαμβάνονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, εκλέγονται σύμβουλοι οι κατά σειρά πλειοψηφίσαντες, βάσει σταυρού προτίμησης, οι δε πέντε (5) επόμενοι, κατά σειρά, επιλαχόντες, θεωρούνται αναπληρωματικοί. Σε περίπτωση ισοψηφίας θα γίνεται κλήρωση. 12. Οι αναπληρωματικοί σύμβουλοι, του κάθε συνδυασμού, καλούνται κατά σειρά εκλογής τους, αντίστοιχα, σε αντικατάσταση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή έκπτωσης αυτού. Στην περίπτωση ενιαίου ψηφοδελτίου, αντικαθιστούν τους τακτικούς οι κατά σειρά επιλαχόντες. 13. Σε περίπτωση που παραιτηθεί ή πεθάνει μέλος οργάνου ή αντιπρόσωπος που έχει εκλεγεί με ορισμένο συνδυασμό, αναπληρώνεται από αναπληρωματικό μέλος του ίδιου συνδυασμού. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος του συνδυασμού αυτού, η αντικατάσταση γίνεται από αναπληρωματικό μέλος άλλου συνδυασμού που συγκεντρώνει τους περισσότερους ψήφους.

ΑΡΘΡΟ 13ο ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 1. Τα εκλεγμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχονται με πρόσκληση του πρώτου κατά σειρά σταυροδότησης από το συνδυασμό που πλειοψήφησε ή από το ενιαίο ψηφοδέλτιο και σε περίπτωση κωλύματος αυτού, του επόμενου κατά σειρά ψήφων εκλεγέντος συμβούλου, μέσα σε οκτώ ( 8 ) ημέρες από την εκλογή τους και συγκροτούνται σε σώμα με μυστική ψηφοφορία. Ειδικότερα : α. Μεταξύ των εκλεγμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών αυτού, ο αριθμός των


-15οποίων δεν μπορεί να είναι λιγότερος από το ήμισυ συν ένα (1/2 + 1)

του

συνολικού αριθμού των μελών αυτού και με μυστική ψηφοφορία, ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Ταμίας και ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας σχέσεων. Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσοτέρων μελών για ένα αξίωμα η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Αν υπάρξει και πάλι ισοψηφία, ακολουθεί κλήρωση. Μέχρι τη συγκρότηση σε σώμα το σωματείο διοικείται από το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο. Στο ίδιο πρόσωπο του Δ.Σ δε μπορεί να συμπέσει και άλλο αξίωμα του ιδίου Συμβουλίου, ενώ τα μέλη του Δ.Σ δε μπορούν να είναι συγγενείς μεταξύ τους, μέχρι και του δευτέρου βαθμού. Μετά τη συγκρότηση σε σώμα καλείται το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, δια προσκλήσεως προς τον απερχόμενο Πρόεδρο αυτού ή το νόμιμο αναπληρωτή του, να παραδώσει μέσα σε προθεσμία οκτώ (8) ημερών από της προσκλήσεως, στο νέο Δ.Σ τις σφραγίδες, το αρχείο, τα περιουσιακά στοιχεία και γενικά κάθε πράγμα που ανήκει στο Σωματείο. Η παράδοση αυτή γίνεται με σύνταξη πρωτοκόλλου

παράδοσης

και

παραλαβής

που

υπογράφεται

από

τον

απερχόμενο και το νέο Πρόεδρο του Σωματείου. β. Εφόσον δεν πραγματοποιηθεί η ανάδειξη ενός ή περισσοτέρων από τα πιο πάνω αξιώματα, μετά και από δεύτερη ψηφοφορία, επαναλαμβάνεται την ίδια πάντα μέρα η εκλογή, οπότε ο πρώτος κατά σειρά επιτυχίας, άσχετα από αριθμό ψήφων, καταλαμβάνει το αντίστοιχο αξίωμα. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα του Σωματείου ή οπουδήποτε αλλού, εντός της Δημοτικής Περιφέρειας όπου ευρίσκεται αυτή, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή σε περίπτωση κωλύματος αυτού του Αντιπροέδρου και του Γενικού Γραμματέα, κοινοποιουμένη δύο (2) ημέρες τουλάχιστον, πριν τη συνεδρίαση. Η κοινοποίηση γίνεται κατά τον ίδιο τρόπο με τον οποίο γνωστοποιούνται οι προκλήσεις για τις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου. Στην πρόσκληση αναγράφονται και τα θέματα που θα επιληφθεί το Διοικητικό

Συμβούλιο.

Η

σύγκληση

του

Διοικητικού

Συμβουλίου

είναι

υποχρεωτική, όταν το ζητήσουν εγγράφως τουλάχιστον τρία (3) μέλη του και στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να συγκληθεί εντός τεσσάρων (4) ημερών το αργότερο από την επίδοση της σχετικής αιτήσεως στον Πρόεδρο του Δ.Σ ή στο νόμιμο αναπληρωτή του, με θέματα συζήτησης αυτά που


-16αναφέρονται στην αίτηση. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν συγκληθεί στην πιο πάνω προθεσμία, τότε συγκαλείται από αυτούς που έχουν κάνει την αίτηση. 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά κάθε μήνα, έκτακτα δε όταν παραστεί ανάγκη, βρίσκεται δε σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα, τουλάχιστον μέλη του. Κατά τις συνεδριάσεις του επιτρέπεται να παρευρίσκεται ο νομικός σύμβουλος του Σωματείου, προσκαλούμενος, κατά περίπτωση, από τον Πρόεδρο αυτού ή το νόμιμο αναπληρωτή του. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, επικρατεί η ψήφος του Προέδρου ή του αναπληρωτού αυτού. Μέλος του Δ.Σ το οποίο απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις ( 3 ) συνεχείς συνεδριάσεις, θεωρείται παραιτηθέν και μετά από απόφαση του Δ.Σ αντικαθίσταται από τον πρώτο αναπληρωματικό και ούτω καθεξής. Το αδικαιολόγητο διακριβώνεται κατόπιν ελέγχου και ουδείς κρίνεται χωρίς να απολογηθεί. 4. Όταν ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μειωθεί, για οποιοδήποτε

λόγο,

το

Διοικητικό

Συμβούλιο,

συμπληρώνεται

από

τα

αναπληρωματικά μέλη κατά την παράγραφο 13 του προηγούμενου άρθρου 13. Αν ο κατάλογος των αναπληρωματικών μελών εξαντληθεί ή δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση απαρτίας του Διοικητικού Συμβουλίου, συνέρχεται η Γενική Συνέλευση μέσα σε τριάντα ( 30 ) ημέρες, με πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτή του, που γίνεται πέντε ( 5 ) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης και με θέμα την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου, έκπτωσης ή συνεχούς κωλύματος του Προέδρου ή άλλου μέλους του Δ.Σ, το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού συμπληρωθεί κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, προβαίνει σε πλήρωση του ανωτέρω αξιώματος μέχρι τη λήξη της θητείας του.

ΑΡΘΡΟ 14ο ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που ορίζει το καταστατικό του Σωματείου και ο νόμος και αφορά τη διοίκηση του


-17Σωματείου και τη διαχείριση της περιουσίας του, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται

παραπάνω

και

οι

οποίες

απαιτούν

έγκριση

της

Γενικής

Συνελεύσεως του Σωματείου και εκτός από τα θέματα που κατά το παρόν καταστατικό ή το νόμο υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως αυτού. Ειδικότερα : 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, διοικεί και διαχειρίζεται τις υποθέσεις του Σωματείου και κατευθύνει τη δράση του στην επιδίωξη και πραγματοποίηση των εις το άρθρο 2 του καταστατικού αυτού σκοπών. Συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο: α. Διοικεί το σωματείο, επιμελείται και διαχειρίζεται τις υποθέσεις και την περιουσία αυτού και φροντίζει για την καλή συντήρηση και αξιοποίηση της. β. Ενοικιάζει κατάλληλους χώρους για τη στέγαση των γραφείων του Σωματείου και την άσκηση των λειτουργιών αυτού. γ. Εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση για την εγγραφή των μελών και τη διαγραφή τους και γενικότερα τον πειθαρχικό έλεγχο σ’ αυτά. δ. Εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση για τον καθορισμό του ποσού του δικαιώματος εγγραφής των μελών, την υποχρεωτική συνδρομή, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση των μελών. ε.

Καταρτίζει

τους

ετήσιους

προϋπολογισμούς,

ισολογισμούς

και

απολογισμούς διαχείρισης και τους υποβάλλει, μετά από προηγούμενο έλεγχο από την Ελεγκτική Επιτροπή, στη Γενική Συνέλευση για την έγκριση τους. Τους ισολογισμούς συνοδεύει έγγραφη λογοδοσία για τη γενική δράση του Διοικητικού Συμβουλίου. στ. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις και καθορίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης αυτών. ζ. Αποφασίζει για τη συμμετοχή του σωματείου σε επιμορφωτικές – ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, σεμινάρια και κάθε είδους δραστηριότητα που έχει σχέση με τους σκοπούς του. η. Διοργανώνει επιστημονικές, κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. θ. Αποφασίζει για τον τρόπο συνεργασίας του με άλλα σωματεία, ιδίων ή παρεμφερών σκοπών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και με τις κρατικές και διακρατικές Αρχές και Ενώσεις.


-18Ι. Αποφασίζει για την άσκηση αγωγών και προσφυγών για την περιφρούρηση των συμφερόντων του Σωματείου ή για την απόκρουση τέτοιων αγωγών, στρεφομένων κατ' αυτού και για κάθε ένδικο μέσο ή παραίτηση απ' αυτό και για κάθε δικαιοπραξία που αφορά τα συμφέροντα του Σωματείου. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με συγκεκριμένες αποφάσεις του, που υπόκεινται σε ανάκληση, να μεταβιβάζει ορισμένες από τις παραπάνω αρμοδιότητες του, σε επιτροπή από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. 3. Οι υπηρεσίες του κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τιμητικές και παρέχονται χωρίς αμοιβή. Δικαιολογούνται μόνο έξοδα κινήσεως, παραστάσεως και οδοιπορικά, που αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση και αναγράφονται στον προϋπολογισμό του έτους της πραγματοποίησης τους.

ΑΡΘΡΟ 15ο ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί αυτό σε συνεδρίαση, υποχρεούμενος να το πράξει όταν το ζητήσουν εγγράφως τουλάχιστον τρία (3) μέλη του, υπογράφοντας μαζί με τον Γενικό Γραμματέα τις προσκλήσεις, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού. Εισηγείται, σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα, τα προς συζήτηση θέματα και προϊσταται γενικά του Σωματείου. 2. Εκτελεί, σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα, τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης. 3. Εκπροσωπεί το Σωματείο απέναντι σε κάθε αρχή, εθνική (κρατική, δημοτική κλπ) και υπερεθνική, τις τράπεζες και κάθε φύσης οργανισμούς και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα και τις ενώσεις αυτών, στις μεταξύ του Σωματείου και αυτών πάσης φύσεως σχέσεις 4. Συνάπτει με τον Γενικό Γραμματέα έγκυρες συμβάσεις και συμφωνίες υπό την επωνυμία του Σωματείου, σε εκτέλεση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο και εκπροσωπεί.


-195. Δέχεται και ασκεί αγωγές, ένδικα μέσα κάθε είδους ή παραιτείται από τέτοια ένδικα μέσα, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για κάθε υπόθεση ή δίκη που γίνεται στο όνομα του Σωματείου, το οποίο και εκπροσωπεί και διορίζει, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ, πληρεξούσιους δικηγόρους. 6. Υπογράφει, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, όλα τα εξερχόμενα έγγραφα του Σωματείου και μαζί με τον Ταμία κάθε εντολή προς πληρωμή, χρηματικό ένταλμα ή επιταγή. 7. Επιβλέπει την πιστή τήρηση του καταστατικού, την οργάνωση και καλή λειτουργία του Σωματείου και ασκεί έλεγχο σε όλα τα υπηρεσιακά όργανα και τον Ταμία, στη διαχείριση του. 8. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται σε όλα τα παραπάνω καθήκοντα του από τον Αντιπρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματος και αυτού από τον Γενικό Γραμματέα. 9. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 13, συγκαλείται μέσα σε δέκα πέντε ( 15 ) ημέρες το Διοικητικό Συμβούλιο, για την εκλογή νέου Προέδρου. Μέχρι της εκλογής του νέου Προέδρου τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος και αν αυτός κωλύεται, ο Γενικός Γραμματέας. 10. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου, μπορεί να απονεμηθεί σε παρέχοντα από τη θέση του Προέδρου εξαιρετικές υπηρεσίες για την προαγωγή και ευόδωση των σκοπών του Σωματείου και μετά από τη λήξη της θητείας αυτού, καθώς και της συμμετοχής του ως μέλους οποιουδήποτε οργάνου αυτού, ο τιμητικός τίτλος του Επιτίμου Προέδρου του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 16ο ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, καθ' όλη την έκταση των δικαιωμάτων, καθηκόντων και εξουσιών αυτού και ασκεί ειδικότερα έλεγχο επί των οικονομικών και του ταμείου του Σωματείου, αναπληρώνοντας και τον Ταμία σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού. Σε περίπτωση απουσίας ή αδυναμίας του Αντιπροέδρου, τον αναπληρώνει ο Γενικός Γραμματέας του Σωματείου.


-20ΑΡΘΡΟ 18ο ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 1. Ο Γενικός Γραμματέας παρακολουθεί και ελέγχει την καλή λειτουργία των γραφείων και υπηρεσιών του Σωματείου, την κανονική και απρόσκοπτη διεξαγωγή της αλληλογραφίας, την τήρηση των πρακτικών των συλλογικών οργάνων του Σωματείου, την ταξινόμηση και διαφύλαξη των εγγράφων, των πρακτικών και εντύπων, σε κατάλληλο αρχείο, ενώ στα καθήκοντα του ανήκει και η φύλαξη της σφραγίδας του Σωματείου. Τηρεί το μητρώο μελών του Σωματείου, το πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων και όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο βιβλία του Σωματείου, εκτός από αυτά που η τήρηση τους ανήκει στα καθήκοντα άλλων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και γενικά προίσταται του γραφειακού μηχανισμού του Σωματείου και συμπαρίσταται στον Πρόεδρο στα διαβήματα και παραστάσεις προς τις αρχές, για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και επιδιώξεις αυτού. 2. Προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο, τις προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις των καταστατικών οργάνων, όλα τα εξερχόμενα έγραφα, πλην των ενταλμάτων πληρωμής, των χρηματικών εντολών και επιταγών και συνεργάζεται μαζί του, στη μελέτη, τη διαχείριση και την αντιμετώπιση των υποθέσεων του Σωματείου και στη σύνταξη της έκθεσης για τη δράση της Διοίκησης, την οποία εισάγει στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση και στη συνέχεια εισηγείται την έκθεση αυτή στη Γενική Συνέλευση. 3. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ο Γενικός Γραμματέας αναπληρώνεται προσωρινά, στα καθήκοντα του, από Σύμβουλο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 18ο ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ 1.

Ο

Ταμίας

φροντίζει

τα

οικονομικά

θέματα

του

Σωματείου,

παρακολουθεί την πραγματοποίηση των εσόδων και εποπτεύει για την καλή


-21λειτουργία της λογιστικής υπηρεσίας, την ενημερότητα των λογιστικών βιβλίων και εγγράφων και την πληρότητα των παραστατικών εγγράφων, των εισπράξεων και πληρωμών. Ειδικότερα ο Ταμίας: α. Προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο κάθε εντολή προς πληρωμή, χρηματικό ένταλμα ή επιταγή, καθώς και τα γραμμάτια είσπραξης, τα οποία αριθμούνται και θεωρούνται από τον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής ή το νόμιμο αναπληρωτή του, πριν από τη χρησιμοποίηση τους. β. Ενεργεί όλες τις εισπράξεις του Σωματείου, εισπράττοντας τις εισφορές των μελών, τακτικές και έκτακτες, ενημερώνοντας το Δ.Σ για κάθε καθυστέρηση στην είσπραξη των υποχρεωτικών συνδρομών και εισφορών, καθώς και γενικά κάθε έσοδο και πόρο του Σωματείου. γ. Ενεργεί κάθε πληρωμή που αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με εντολές και εντάλματα που φέρουν την υπογραφή του Προέδρου και του ιδίου, καθώς και τη σφραγίδα του Σωματείου. Σε κάθε ένταλμα για πληρωμή ποσού μικροτέρου ή ίσου των χιλίων (1.000,00) Ευρώ θα πρέπει να αναγράφεται η απόφαση του Δ.Σ με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη, ενώ για πληρωμές άνω του ποσού των χιλίων (1.000,00) Ευρώ θα πρέπει να έχει προηγηθεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πριν την πραγματοποίηση τους και σε κάθε ένταλμα που αφορά μια τέτοια πληρωμή θα πρέπει να αναγράφεται πάντοτε και ο αριθμός της απόφασης της Γ.Σ με την οποία εγκρίθηκε η πληρωμή, ενώ σε κάθε περίπτωση πληρωμής θα πρέπει απαραίτητα να επισυνάπτεται και εξοφλητική απόδειξη του δικαιούχου. Κάθε δαπάνη για την οποία δεν υπάρχει έγκριση από το Δ.Σ ή τη Γενική Συνέλευση θα βαρύνει αυτόν που θα την πραγματοποιεί. δ. Ο Ταμίας ευθύνεται ακόμη προσωπικά για τα ευρισκόμενα στο ταμείο χρήματα και είναι υπόλογος και έχει ποινική και αστική ευθύνη για κάθε απώλεια χρημάτων ή πληρωμή χωρίς ένταλμα. Καταθέτει σε αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα ή σε Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου όλες τις εισπράξεις του Σωματείου, δικαιούται όμως να κρατεί στα χέρια του ποσό μέχρι πεντακόσια (500,00) Ευρώ για επείγουσες τυχόν δαπάνες του Σωματείου. Η ανάληψη χρημάτων από την Τράπεζα ή το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο όπου έχουν κατατεθεί θα γίνεται από τον Ταμία και τον Πρόεδρο ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών, από τους νομίμους αναπληρωτές


-22τους,

κατόπιν

ειδικής

εγκρίσεως

και

εξουσιοδοτήσεως

του

Διοικητικού

Συμβουλίου. Ο Ταμίας τηρεί το βιβλίο του ταμείου, βιβλίο εσόδων - εξόδων και το βιβλίο περιουσιακών στοιχείων του Σωματείου

και κάθε λογιστικό βιβλίο της

διαχείρισης και φυλάσσει σε ιδιαίτερους φακέλους όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής. ε. Συντάσσει τακτικά, κάθε μήνα, κατάσταση εσόδων και εξόδων, την υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο και παρακολουθεί την κανονική και εμπρόθεσμη είσπραξη των εσόδων και πόρων του Σωματείου. στ. Επιμελείται, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, για την έγκαιρη σύνταξη του προϋπολογισμού κάθε ημερολογιακής χρήσης. Παρακολουθεί και ελέγχει την ταμειακή ενημερότητα των μελών και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο πίνακα εκείνων που καθυστερούν τις υποχρεωτικές συνδρομές και άλλες εισφορές προς το Σωματείο. ζ. Φροντίζει και επιμελείται για την ασφαλή διατήρηση και φύλαξη των λογιστικών

βιβλίων

και

όλων

των

παραστατικών

εγγράφων,

αξιών,

χρηματογράφων και γενικά των παραστατικών αξιών, τίτλων, καθώς και του διαθεσίμου χρηματικού υπολοίπου. 2. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ο Ταμίας αναπληρώνεται στα καθήκοντα του, από τον Αντιπρόεδρο και σε περίπτωση απουσίας ή αδυναμίας του τελευταίου από τον Γενικό Γραμματέα του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 19ο ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας Σχέσεων είναι αρμόδιος για την επικοινωνία του Σωματείου και τις επαφές του με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τους τυχόν χορηγούς ή δωρητές του Σωματείου, καθώς και για τη διοργάνωση των τακτικών ή έκτακτων επιστημονικών, κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων του

Σωματείου

(σεμιναρίων,

βραβεύσεων κλπ. ).

διαλέξεων,

συνεστιάσεων,

χοροεσπερίδων,


-23ΑΡΘΡΟ 20ο Γ) ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία ( 3 ) μέλη και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο 12, μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και με θητεία που συμπίπτει με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι μονοετής. 2. Η Ελεγκτική Επιτροπή, μόλις εκλεγεί, συγκροτείται σε σώμα και με μυστική ψηφοφορία, εκλέγει τον Πρόεδρο της, ο οποίος καλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις και όλο το έργο της. 3. Έργο της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ο αδιάκοπος και συστηματικός έλεγχος και η παρακολούθηση της διαχείρισης των οικονομικών του Σωματείου. 4. Η Ελεγκτική Επιτροπή ασκεί τα καθήκοντα της συλλογικά και, κατά την εκτέλεση του έργου της, έχει απόλυτη πρωτοβουλία έρευνας και ελέγχου. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Γενικός Γραμματέας, ο Ταμίας και όλα τα όργανα του Σωματείου, θέτουν στη διάθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, όλα τα διοικητικά, λογιστικά και διαχειριστικά βιβλία και στοιχεία που τηρούνται, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό αυτό και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή έγγραφο, που η Ελεγκτική Επιτροπή κρίνει χρήσιμο για την άσκηση του ελέγχου της. 5. Ένα μήνα τουλάχιστον πριν τη σύνοδο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η Ελεγκτική Επιτροπή επιλαμβάνεται του έργου του καθολικού ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης του χρόνου που έληξε και συντάσσει και υποβάλλει την έκθεση της προς το Διοικητικό Συμβούλιο, δέκα (10) μέρες τουλάχιστον πριν τη Συνέλευση. 6. Η Ελεγκτική Επιτροπή, με βάση τα παραπάνω και τον ισολογισμό και απολογισμό, που έγκαιρα θέτει στη διάθεση της το Διοικητικό Συμβούλιο, συντάσσει την έκθεση της, που πρέπει να είναι αιτιολογημένη, σαφής, με παρατηρήσεις, πορίσματα, συμπεράσματα και προτάσεις, αναφορικά με τα αποτελέσματα της υπό κρίση ετήσιας διαχειριστικής περιόδου. Την έκθεση της αυτή, η Ελεγκτική Επιτροπή υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση.


-247. Ο έλεγχος των βιβλίων και στοιχείων γίνεται από την Ελεγκτική Επιτροπή, εντός των γραφείων του Σωματείου και απαγορεύεται η εξαγωγή ή η απομάκρυνση αυτών, εκτός των γραφείων αυτού. 8. Η Ελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται έκτακτα όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο ο Πρόεδρος ή τα δύο από τα μέλη της ή το Διοικητικό συμβούλιο του Σωματείου. Η αίτηση υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής και πρέπει να αναφέρει τα προς συζήτηση θέματα. Ο Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής την συγκαλεί σε συνεδρίαση μέσα σε πέντε (5) μέρες από την υποβολή της αίτησης, με θέματα συζήτησης αυτά που αναφέρονται στην αίτηση. Αν ο Πρόεδρος δεν τη συγκαλέσει στην πιο πάνω προθεσμία, τότε συγκαλείται από αυτούς που έχουν κάνει την αίτηση. Σε κάθε έκτακτη σύγκληση της Ελεγκτικής Επιτροπής, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει κάθε στοιχείο που θα του ζητηθεί, όπως και κατά την τακτική σύγκληση της Ελεγκτικής Επιτροπής. 9. Η Ελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αν είναι παρόντα τουλάχιστον δύο μέλη της και οι αποφάσεις της παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

ΑΡΘΡΟ 21ο ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Όταν η Γενική Συνέλευση πρόκειται να εκλέξει το Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή, τους αντιπροσώπους του Σωματείου για τις υπερκείμενες ενώσεις στις οποίες τυχόν μετέχει, να αποφανθεί για ζητήματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, να εγκρίνει τη λογοδοσία της, να τροποποιήσει το καταστατικό του Σωματείου, να αποφασίσει για τη διάλυση του Σωματείου και για κάθε άλλη περίπτωση, που σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό αυτό, απαιτείται μυστική ψηφοφορία, αυτή γίνεται με την εποπτεία και την ευθύνη Εφορευτικής Επιτροπής. 2. Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από τρία ( 3 ) μέλη και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, πριν από κάθε ψηφοφορία για θέματα της προηγούμενης παραγράφου, με φανερή ψηφοφορία με ανάταση του χεριού.


-253. Μαζί

με τα τρία (3) τακτικά μέλη εκλέγονται

και ισάριθμα

αναπληρωματικά, που αντικαθιστούν το οποιοδήποτε κωλυόμενο ή αρνούμενο να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής. 4. Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής εκλέγεται μεταξύ των μελών της. 5. Στην Εφορευτική Επιτροπή δεν μπορεί να είναι μέλος υποψήφιος για τα αξιώματα για τα οποία γίνονται οι εκλογές. 6. Η Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει, πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, τη γνησιότητα του αντιγράφου του μητρώου, βάσει του οποίου διεξάγεται η ψηφοφορία, το οποίο έχει υποχρέωση να της παραδώσει έγκαιρα το Διοικητικό Συμβούλιο. 7. H ψηφοφορία γίνεται πάντοτε, με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου, από το οποίο προκύπτει η ταυτότητα του μέλους και στο μέλος χορηγείται σχετική βεβαίωση ότι ψήφισε στην οποία σημειώνεται από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής η χρονολογία άσκησης του εκλογικού δικαιώματος και τίθεται η υπογραφή του και η σφραγίδα του Σωματείου. Η Εφορευτική Επιτροπή τηρεί πρωτόκολλο ψηφοφορίας, χωριστό για κάθε εκλογή καταστατικών οργάνων και χωριστό για την εκλογή αντιπροσώπων στις τυχόν υπάρχουσες ή μέλλουσες να δημιουργηθούν υπερκείμενες ενώσεις, στα οποία καταχωρούνται κατά αύξοντα αριθμό το ονοματεπώνυμο του ψηφοφόρου και τίθεται η υπογραφή αυτού. Στο τέλος της ψηφοφορίας κλείεται το κάθε πρωτόκολλο και υπογράφεται από την Εφορευτική Επιτροπή. 8. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την τήρηση της τάξης κατά τον χρόνο της ψηφοφορίας, ώστε να γίνεται αυτή κατά τρόπο ελεύθερο και ανεπηρέαστο, να εξασφαλίζει τη μυστικότητα της ψηφοφορίας, να απομακρύνει από την αίθουσα της ψηφοφορίας οποιονδήποτε μη ψηφοφόρο και να αποφασίζει για κάθε αμφισβήτηση ή ένσταση που θα προκύψει κατά την ψηφοφορία καθώς και για τα συναφή με αυτή θέματα. 9. Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των εκλογών και την ανακήρυξη των επιτυχόντων,

μπορεί

να

παρευρίσκεται

στο

χώρο

της

εκλογής,

ένας

αντιπρόσωπος από κάθε συνδυασμό υποψηφίων, καθώς και κάθε μεμονωμένος (δηλ. μη μετέχων σε συνδυασμό) υποψήφιος.


-2610. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή αφού βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει άλλος ψηφοφόρος, ανοίγει την ψηφοδόχο και κάνει διαλογή των ψηφοδελτίων, τηρώντας πίνακα διαλογής και ανακηρύσσει από τους υποψήφιους, αυτούς που έχουν εκλεγεί σύμφωνα με το άρθρο 12 για τα αντίστοιχα όργανα και τους επιλαχόντες αναπληρωματικούς. 11. Η Εφορευτική Επιτροπή για την ψηφοφορία, τη διαλογή των ψήφων, την ανακήρυξη των επιτυχόντων, τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν, τις αποφάσεις της και για κάθε θέμα που προέκυψε κατά τις εκλογές, συντάσσει σχετικό πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της. Τα πρακτικά αυτά, μαζί με το αντίγραφο μητρώου και τα πρωτόκολλα ψηφοφορίας που χρησιμοποιήθηκαν στις εκλογές, φυλάσσονται στο αρχείο του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 22ο ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 1. Οι αντιπρόσωποι του Σωματείου στις τυχόν υπάρχουσες ή μέλλουσες να δημιουργηθούν υπερκείμενες ενώσεις, στις οποίες είναι μέλος το Σωματείο, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, ταυτόχρονα με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία τους είναι μονοετής και συμπίπτει με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εκλογή γίνεται κατά το σύστημα και τη διαδικασία του άρθρου 12 περί εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου που εφαρμόζεται ανάλογα. 2. Ο αριθμός των αντιπροσώπων του Σωματείου στις υπερκείμενες ενώσεις, στις οποίες μετέχει, ορίζεται σύμφωνα με τα καταστατικά αυτών και το νόμο. 3. Η εκλογή των αντιπροσώπων γίνεται με χωριστή ψηφοφορία, οι κατά σειρά

επιλαχόντες

κατά

συνδυασμούς

και

μεμονωμένους

υποψηφίους,

αναπληρώνουν αντίστοιχα τους τακτικούς αντιπροσώπους σε περίπτωση παραιτήσεως, θανάτου, εκπτώσεως ή ανακλήσεως των τακτικών μελών.

ΑΡΘΡΟ 23ο


-27ΠΟΡΟΙ 1. Πόροι του Σωματείου είναι: α. Τα ποσά προερχόμενα από εγγραφές, συνδρομές, καθώς και έκτακτες ή προαιρετικές εισφορές των μελών. β. Τα εισοδήματα της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Σωματείου. γ. Τα έσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες, χορηγίες, χρηματικές επιχορηγήσεις ή χρηματοδοτήσεις, προερχόμενες από κάθε κρατική, διακρατική, δημόσια, περιφερειακή ή δημοτική αρχή, τις οποίες το Σωματείο μπορεί να επιδιώκει, καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και κάθε άλλο έσοδο που θα προέρχεται από νόμιμη δραστηριότητα του σωματείου. Όλα τα έσοδα θα εισρέουν στο ταμείο του σωματείου και θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την επίτευξη των σκοπών του. 2. Δεν επιτρέπεται η αποδοχή δωρεών που γίνονται ανώνυμα. 3. Το ύψος του δικαιώματος εγγραφής, καθώς και της ετήσιας και των τυχόν εκτάκτων συνδρομών καθορίζεται ως το άρθρο 6 παρ. 5 εδαφ. α) του παρόντος ορίζει, σήμερα δε το ύψος του δικαιώματος εγγραφής ανέρχεται στο ποσό των δέκα (10,00) Ευρώ και αυτό της ετήσιας συνδρομής στο ποσό των σαράντα (40,00) Ευρώ, αντίστοιχα. 4. Τα κεφάλαια του Σωματείου διατίθενται μόνο υπέρ των σκοπών του, κατόπιν

αιτιολογημένης

αποφάσεως

του

Διοικητικού

Συμβουλίου,

καταχωρουμένης στα πρακτικά. 5. Κληροδοσίες και δωρεές υπό τρόπο, γίνεται δεκτές μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κληρονομίες που καταλείπονται στο Σωματείο γίνονται δεκτές πάντοτε επ’ ωφελεία απογραφής. 6. Το διαχειριστικό έτος θα αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και θα λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Κατ’ εξαίρεση η πρώτη διαχειριστική περίοδος θα περατωθεί στις 31 Δεκεμβρίου του επομένου έτους μετά την έγκριση της συστάσεως του Σωματείου. 7. Η απόκτηση της ακίνητης περιουσίας του Σωματείου γίνεται ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, στην οποία θα πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον το 50% συν ένα των ταμειακά εντάξει και με δικαίωμα ψήφου μελών αυτού, η λήψη δε της σχετικής απόφασης θα γίνει με πλειοψηφία των τριών


-28τετάρτων (3/4) των συμμετεχόντων. Η μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας του Σωματείου γίνεται ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, στην οποία θα πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) των ταμειακά εντάξει και με δικαίωμα ψήφου μελών αυτού, η λήψη δε της σχετικής απόφασης θα γίνει με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των συμμετεχόντων. 8. Τα κινητά περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου διατίθενται υπέρ των σκοπών του. Δεν επιτρέπεται εκποίηση κινητών απλώς και μόνο για την κάλυψη οικονομικών ελλειμμάτων.

ΑΡΘΡΟ 24ο ΒΙΒΛΙΑ 1. Για την άρτια λειτουργία και τη νόμιμη διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου, τηρούνται τα παρακάτω βιβλία, που αριθμούνται και θεωρούνται, πριν να χρησιμοποιηθούν, ως νόμος ορίζει: α) Βιβλίο μητρώου μελών, στο οποίο αναγράφονται με αριθμητική σειρά, το ονοματεπώνυμο του μέλους, ο αριθμός του δελτίου ταυτότητας, οι χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής του μέλους, καθώς και η ταμειακή ενημέρωση του. β) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης. γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. δ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Ελεγκτικής Επιτροπής. ε) Βιβλίο Ταμείου, στο οποίο καταχωρούνται με χρονολογική σειρά, όλες οι εισπράξεις και πληρωμές. στ) Βιβλίο περιουσίας, στο οποίο καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του Συνδέσμου. η) Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. 2. Πέρα από τα παραπάνω βιβλία, τηρούνται και οποιαδήποτε άλλα λογιστικά και διαχειριστικά βιβλία, τα οποία η οικονομική κατάσταση του Σωματείου επιβάλλει, για τη λογιστική και διαχειριστική πληρότητα και αρτιότητα της, καθώς και γραμμάτια εισπράξεων και εντάλματα πληρωμής αριθμημένα, που θεωρούνται από τον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής ή τον νόμιμο


-29αναπληρωτή του πριν από τη χρησιμοποίηση τους. Επίσης τηρούνται και οιαδήποτε άλλα βιβλία και παραστατικά στοιχεία, που διατάξεις άλλων νόμων επιβάλλουν. 3. Τα μέλη του Σωματείου έχουν δικαίωμα να πληροφορούνται, κατόπιν αιτήσεως τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το περιεχόμενο των παραπάνω βιβλίων και στοιχείων.

ΑΡΘΡΟ 25ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Για την τροποποίηση του καταστατικού αυτού, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, που συνέρχεται για το σκοπό αυτό. Για τη λήψη απόφασης απαιτείται η πλειοψηφία που προβλέπει η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του καταστατικού αυτού, σε συμμόρφωση με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου.

ΑΡΘΡΟ 26ο ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 1. Το Σωματείο διαλύεται: α. Όταν ο αριθμός των μελών μειωθεί κάτω των είκοσι. β. Κατόπιν δικαστικής απόφασης, όπως ορίζει ο νόμος. γ. Ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συνέρχεται ειδικά για το σκοπό αυτό, κατά την οποία απαιτείται απαρτία των τριών τετάρτων (3/4) τουλάχιστον των εγγεγραμμένων και οικονομικά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων. 2. Αν διαλυθεί το Σωματείο η περιουσία του διατίθεται για φιλανθρωπικούς σκοπούς, με απόφαση που θα λάβει η Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει για τη διάλυση του. Σε καμία περίπτωση η περιουσία του Σωματείου διανέμεται μεταξύ των μελών του.


-30ΑΡΘΡΟ 27ο ΣΦΡΑΓΙΔΑ Το Σωματείο έχει δική του σφραγίδα. Η Σφραγίδα του είναι κυκλική και αναγράφει, από την επωνυμία του, τη φράση «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΟ ΓΡΑΝΑΖΙ» στην Ελληνική γλώσσα και το έτος ιδρύσεως του.

ΑΡΘΡΟ 28ο ΦΙΛΟΙ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Φίλοι - υποστηρικτές των σκοπών του Σωματείου είναι όσοι υποστηρίζουν το Σωματείο και τους σκοπούς του υλικά, ηθικά ή πνευματικά, χωρίς να είναι μέλη του και να υπόκεινται στην υποχρέωση καταβολής συνδρομής. Οι φίλοιυποστηρικτές του σωματείου έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του Σωματείου και μπορούν να γίνουν μέλη του τηρώντας τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 29ο ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Για οτιδήποτε που δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό, εφαρμόζονται οι συναφείς διατάξεις του Αστικού Κώδικα και οι ειδικότερες διατάξεις του νόμου.

ΑΡΘΡΟ 30ο ΕΓΚΡΙΣΗ


-31Το παρόν καταστατικό αποτελείται από 30 άρθρα και αφού εγκρίθηκε ομόφωνα κατόπιν ψηφοφορίας κατ’ άρθρο και στο σύνολο, κατά τη συνεδρίαση των ιδρυτικών μελών του Σωματείου στο Ηράκλειο Κρήτης στις 31-5-2013, τίθεται σε ισχύ όταν σύμφωνα με το νόμο εγκριθεί από το αρμόδιο Ειρηνοδικείο Ηρακλείου.

Ηράκλειο 31-5-2013

Καταστατικο σωματειου το γραναζι  
Καταστατικο σωματειου το γραναζι  

to katastatiko tou somateiou

Advertisement