Issuu on Google+


01


03


05


w w w.thear tser ver.org


07


08

STADHUIS Alle diensten J.F. Kennedyplein 1 – 8370 Blankenberge Tel. 050 42 99 42 – fax 050 42 90 29 stadhuis@blankenberge.be www.blankenberge.be Open: Maandag tot en met vrijdag: 8.30 tot 12 u. Woensdag: 13.30 tot 17.15 u. Donderdag: 16 tot 19.30 u.

ARCHIEF

Wil je het archief raadplegen, dan dien je vooraf een schriftelijke aanvraag te richten aan het college van burgemeester en schepenen.

BEVOLKING & DIENST VREEMDELINGEN • Identiteitskaarten: verplicht vanaf 12 jaar - meebrengen: 1 recente pasfoto voor kinderen jonger dan 12 jaar die naar het buitenland reizen, is een kids eID nodig – meebrengen: 1 foto • Bewijs van woonst (verblijf ) - meebrengen: identiteitskaart • Bewijs van nationaliteit - meebrengen: identiteitskaart • Bewijs van leven - meebrengen: identiteitskaart • Samenstelling van het gezin - meebrengen: identiteitskaart • Andere attesten over gegevens uit de bevolkingsregisters - meebrengen: identiteitskaart • Eensluidend verklaren van afschriften - meebrengen: het origineel en het afschrift of de fotokopie • Wettiging van handtekening - persoonlijk aanbieden - meebrengen: identiteitskaart • Erfrechtverklaringen - voor bedragen minder dan 744 euro (voor hogere bedragen: via notaris, vrederechter of registratiekantoor; indien gehuwd met huwelijkscontract is enkel de notaris bevoegd.) meebrengen: trouwboekje overledene en identiteitskaart • Laatste wilsbeschikking - persoonlijk aanbieden - meebrengen: identiteitskaart • Weigering of toestemming van organentransplantatie - persoonlijk aanbieden - meebrengen: identiteitskaart • Registratie van euthanasieverklaring - persoonlijk aanbieden - meebrengen: identiteitskaart + ingevuld registratieformulier (blanco formulier ook te verkrijgen.) • Verklaring of verbreking wettelijke samenwoning - persoonlijk aanbieden (samen) - meebrengen: identiteitskaart • Adreswijziging binnen de stad of komende van een andere gemeente of stad - binnen de 8 dagen - meebrengen: identiteitskaarten van alle gezinsleden • Verandering van beroep - meebrengen: identiteitskaart • Identiteitskaarten voor vreemdelingen - meebrengen: oude identiteitskaart, 1 recente pasfoto • Militiegetuigschriften: identiteitskaart en militair zakboekje meebrengen • Verkiezingen (volmachten en duplicaten kiesbrief) - meebrengen: identiteitskaart • Gratis netabonnement De Lijn: de stad Blankenberge biedt een gratis netabonnement aan van De Lijn voor 6- tot 12-jarigen en 60 tot 65-jarigen die gedomicilieerd zijn in Blankenberge. Je krijgt dit abonnement automatisch toegestuurd, je hoeft het dus niet zelf aan te vragen. Bij verlies, diefstal of beschadiging van dit abonnement contacteer je de dienst Bevolking. • Werklozen kunnen het formulier verblijfsbewijs laten invullen in de dienst Bevolking

Info Stadhuis – gelijkvloerse verdieping tel. 050 42 99 42 / bevolking@blankenberge.be

BURGERLIJKE STAND & BEGRAAFPLAATSEN In de dienst Burgerlijke Stand & Begraafplaatsen kun je terecht voor • Attesten en akten van geboorte, huwelijk, overlijden, echtscheiding meebrengen: identiteitskaart • Erkenning van kinderen - aangifte door de moeder en de vader - nà de geboorte: geboorteakte kind en identiteitskaart meebrengen - vóór de geboorte: doktersattest zwangerschap en identiteitskaart meebrengen • Geboorteaangifte - binnen de 15 dagen - meebrengen: trouwboekje, attest van de dokter, identiteitskaart van de aangever. Ouders van een kind dat meer dan 6 maanden na de verwekking levenloos werd geboren, kunnen de eventueel gekozen voorna(a)m(en) van het kind laten vermelden in de akte van aangifte van een levenloos geboren kind. • Huwelijksaangifte - tenminste 14 dagen vóór de geplande huwelijksdatum aangifte door beide partners. De vereiste documenten variëren volgens specifieke situatie, je neemt daarom best vooraf contact met de dienst Burgerlijke Stand. • Reispas - persoonlijk aanvragen (minderjarigen samen met de ouder/voogd) - meebrengen: 2 identieke pasfoto’s (in kleur), identiteitskaart, eventueel vorige reispas samen met het te betalen bedrag. Ook kinderen, zelfs pasgeborenen (!), hebben een reispas nodig als het land waar ze naartoe reizen, dat eist. Gewone procedure: wachttijd max. 7 werkdagen kostprijs € 71 (> 18 jaar) - € 41 (< 18 jaar). Spoedprocedure: wachttijd max. 1 werkdag kostprijs € 240 (> 18 jaar) - € 210 (< 18 jaar). • Overlijden - aangifte binnen de 3 dagen - meebrengen: overlijdensattest, trouwboekje van de overledene, voor ongehuwden trouwboekje van de ouders, identiteitskaart en rijbewijs van de overledene, eventueel laatste wilsbeschikking • Begraafplaatsconcessies - alle inlichtingen i.v.m. begrafenissen, concessies, crematies, asuitstrooiingen en grafkelders • Nationaliteitskeuze en verlies van nationaliteit • Naturalisatie • Deeltijds werklozen moeten hun controleformulieren C3 driemaandelijks laten valideren. Dit kan in de dienst burgerlijke stand.

Info Stadhuis – gelijkvloerse verdieping tel. 050 42 99 42 / burgerlijkestand@blankenberge.be


09

FINANCIËLE DIENST

• Betalingen door de stad Vermeld op facturen je BTW- en bankrekeningnummer.

- Preventie en controle op sluikstorten en zwerfvuil. Sensibilisering in kader van hondenpoepproblematiek. Acties in samenwerking met politie en dienst BODI. - Het opzetten van en deelnemen aan verschillende overlegstructuren (Drugoverlegplatform Blankenberge-Zuienkerke, Drug overlegplatform Onderwijs, Welzijnsraad, Team Ouderenzorg,…) en werkgroepen. - Een sociale kaart (=gids) van Blankenberge kun je aanvragen bij de preventiedienst. - Bij de preventiedienst kun je gratis gemarkeerde sleutelhangers verkrijgen (zolang de voorraad strekt!).

• Stadsbelastingen Info: aan het loket (gelijkvloerse verdieping stadhuis -tel. 050 42 99 42). Bezwaarschriften kun je indienen bij het college van burgemeester en schepenen, J.F. Kennedyplein 1, 8370 Blankenberge, binnen de drie maanden na verzending van het aanslagbiljet.

SECRETARIE

• Betalingen aan de stad Via overschrijving met voorgedrukte formulieren of bij gebrek daaraan schrijf je over op rekeningnummer 091-0002091-83 van de stad Blankenberge, met vermelding van het kenmerk in de mededeling. Om veiligheidsredenen aanvaardt het stadsbestuur geen contante betalingen!

Info Stadhuis – gelijkvloerse verdieping tel. 050 42 99 42 / financien@blankenberge.be

KLACHTENCOÖRDINATOR

Info Stadhuis - 2de verdieping tel. 050 42 99 42 / 050 43 57 32 preventiedienst@blankenberge.be

Hier wordt de inkomende en uitgaande briefwisseling van het stadsbestuur ingeschreven, verdeeld naar de verschillende stadsdiensten of verstuurd. De dienst staat verder ook in voor de administratie van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen. Ook voor klachtenbehandeling kun je terecht in de secretarie.

De stad Blankenberge streeft naar de best mogelijke dienstverlening. Daarbij let ze op de klantvriendelijke werking en een vlotte afhandeling van aanvragen en dossiers. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent en een klacht uit. Het stadsbestuur hanteert dan een specifieke werkwijze om een klacht aan te pakken. Zo is er bepaald wat er precies onder een klacht wordt verstaan, wie de klacht zal behandelen, welke werkwijze daarbij gevolgd wordt en dat je klacht binnen de 45 dagen wordt beantwoord. Een klacht kan gaan over een foute handeling, het afwijken van de vastgelegde of gebruikelijke werkwijze of het niet uitvoeren van een handeling of prestatie door iemand van het bestuur. Een klacht kun je indienen bij de bevoegde dienst of je kunt rechtstreeks terecht bij de klachtencoördinator die instaat voor de registratie en opvolging van je klacht. In Blankenberge is dit de dienst Secretarie in het stadhuis. Meer info vind je ook op www.blankenberge.be/klachtenbehandeling.

Info Stadhuis - gelijkvloerse verdieping tel. 050 42 99 42 / secretarie@blankenberge.be

PREVENTIEDIENST

SENIORENWERKING EN PENSIOENEN

Dienstverlening: - Preventie van druggebruik (voor het lager en secundair onderwijs) - Ontwikkeling van veiligheidsanalyses - Inbraakpreventie: beveiligingsadvies. Een door het Ministerie van Binnenlandse Zaken gediplomeerd en erkend technopreventief adviseur komt op eenvoudige aanvraag bij je thuis om alle inbraakgevoelige punten van je woonst te bekijken. Een schriftelijk beveiligingsadvies wordt daarna door de adviseur overgemaakt aan de aanvrager. Deze dienstverlening is gratis. Na het advies kun je ook een premie van 250 euro verkrijgen. - Dienst gemeenschapswachten - Preventie van auto-, fiets- & gauwdiefstallen - Maandelijkse fietsgravering in het paviljoen in het Albert I-park: april tot juni + september en oktober: elke 2de woensdag (13.30 -17 u.), 3de maandag (14.30 - 19 u.) en laatste zaterdag (10 -16 u.), van de maand. November tot maart: elke 2de woensdag (13.30 – 17 u.) en laatste zaterdag (10 – 16 u.) van de maand. Fiets toch gestolen? Kijk op het online fotoboek www.gevondenfietsen.be of je fiets niet is teruggevonden! - Preventie van sociale overlast - Project Intrafamiliaal Geweld - Vakantietoezicht (toezicht woningen van inwoners die voor lange tijd afwezig zijn). Aanvraag via het politiecommissariaat.

De dienst Seniorenwerking en Pensioenen verstrekt onder andere inlichtingen in verband met pensioenen en invaliditeit en biedt hulp bij het invullen van formulieren voor hulpbehoevenden. Daarnaast informeert deze dienst senioren over zaken die betrekking hebben op deze doelgroep en helpt ze de seniorenraad bij de organisatie van allerhande activiteiten.

Info Stadhuis - gelijkvloerse verdieping tel. 050 42 99 42 / klachtenbehandeling@blankenberge.be

Bij de dienst Seniorenwerking en Pensioenen kun je ook terecht voor aanvragen en verdere afhandeling van de dossiers pensioenen (Rijksdienst voor Pensioenen, Zuidertoren te Brussel, en Rijksinstituut van de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen, Jan Jacobsplein te Brussel) en invaliditeit (Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Administratief Centrum Kruidtuin, Finance Tower, Kruidtuinlaan 50, 1000 Brussel). (Zie ook rubriek Pensioenen – blz. 23) Opgelet! De dienst Seniorenwerking en Pensioenen is enkel open op woensdag van 13.30 tot 17.15 uur en op donderdag van 16 tot 19.30 uur.

Info Stadhuis - gelijkvloerse verdieping tel. 050 42 99 42 / seniorendienst@blankenberge.be


10

SOCIAAL HUIS INFOLOKET

WEBSITE & E-LOKET

Het Sociaal Huis verleent op sociaal vlak heel wat premies. Deze premies zijn bedoeld als sociale tegemoetkoming voor gezinnen en personen met een beperkter inkomen, ouderen en andersvaliden. Wanneer je denkt aanspraak te kunnen maken op een tegemoetkoming, aarzel dan niet en contacteer het infoloket van het Sociaal Huis in het stadhuis. Het Sociaal Huis is het infopunt van het OCMW, stadsbestuur en dienstverlenende partners en beschikt over verschillende infoloketten in Blankenberge. In het infoloket in het stadhuis kun je volgende sociale teruggaven aanvragen: • geboortepremie • begrafenispremie • gratis huisvuilzakken - voor gezinnen en alleenstaanden - voor ouders van kinderen tot 3 jaar - voor mensen die lijden aan incontinentie, nierdialysepatiënten en stomapatiënten • taxicheques • onderwijscheques • zorgpremie

www.blankenberge.be is de officiële website van de stad Blankenberge en biedt je een schat aan informatie. Het is de portaalsite voor zowel Blankenbergenaars als toeristen. Maak vooral ook gebruik van het e-loket op de website. Dit digitaal loket stelt je in staat om een pak administratie met de stadsdiensten van thuis uit af te handelen. Je kunt op eenvoudige wijze via het net documenten aanvragen, formulieren invullen en informatie opvragen. Je kunt ook online de bibliotheekcatalogus consulteren (materiaal opzoeken, reserveren, verlengen). Via de uitgebreide activiteitenkalender weet je elke dag wat er te doen is in Blankenberge. Via de stedelijke website kun je ook inschrijven op een nieuwsbrief naar keuze. Als je je abonneert, krijg je op regelmatige basis een digitale nieuwsbrief met alle nieuws over je stad in je mailbox. Neem je abonnement op www.blankenberge.be/nieuwsbrief.

Opgelet! Het infoloket Sociaal Huis in het stadhuis is elke werkdag open van 8.30 tot 12 uur. In de namiddag is het infoloket gesloten. (zie ook rubriek lokaal sociaal beleid – blz. 23)

Info Stadhuis - gelijkvloerse verdieping tel. 050 42 99 42 / info@sociaalhuisblankenberge.be

STEDENBOUW, RUIMTELIJKE ORDENING & MILIEU (STROM) Stedenbouw & Ruimtelijke Ordening • Stedenbouwkundige voorschriften • Stedenbouwkundige aanvragen • Algemene stedenbouwkundige informatie • Uitgebreide inlichtingen over bouwvoorschriften, premies en besprekingen met de stadsarchitect: enkel op afspraak (tel. 050 43 57 07). • Huisvestingspremies • Woonwijzer • Huisnummering • Inname openbare weg bij bouwwerken • Uithang- en reclameborden • Terrasoverkappingen en luifels • Leegstand en verkrotting • Stedelijke bouwprojecten • GIS (Geografisch Informatiesysteem) (Zie ook de rubriek wonen - blz. 27) Milieudienst Hier krijg je informatie over milieuzaken: milieuvergunningen, formulieren bodemattest, milieu-inventaris, milieujaarprogramma’s, gemeentelijk natuurontwikkelingsplan, secretariaat MiNaraad, uitleningpunt natuur- en milieueducatieve lespakketten, landbouwtellingen, slachtbewijzen, aanspreekpunt landbouw, secretariaat landbouwraad. (Zie ook de rubriek milieu – blz. 29)

Info Stadhuis - 1ste verdieping tel. 050 42 99 42 stedenbouw@blankenberge.be / milieu@blankenberge.be

Info www.blankenberge.be - stadhuis@blankenberge.be


11

BELLE EPOQUE CENTRUM Elisabethstraat 24 – 8370 Blankenberge tel. 050 42 87 41 - fax 050 42 79 74 belle.epoque@blankenberge.be www.belle.epoque.blankenberge.be Open: Oktober tot juni: 14 tot 17 uur Juli & augustus: 14 tot 18 uur Gesloten op maandag Rolstoeltoegankelijk Kenniscentrum & gidsbeurt: op afspraak.

• Leessalon: hier lees je elke dag rustig de kranten en tijdschriften. • Cd-afdeling: alle muziekgenres zijn er vertegenwoordigd. • Als lid van de bibliotheek kun je gratis internet consulteren. • Kun je zelf niet meer naar de bibliotheek komen, dan bezorgen vrijwilligers je graag thuis een boekenpakket op maat. • Thuis kun je de catalogus van de Blankenbergse bib raadplegen via http://blankenberge.bibliotheek.be om na te gaan of een bepaald werk beschikbaar is en om materialen te reserveren of te verlengen. Je kunt ook doorklikken naar de catalogus van de West-Vlaamse bibliotheken.

In het Belle Epoque Centrum maak je kennis met de glorie van de belle époque (1870 – 1914). Drie belle-époquevilla’s, daterend van 1894, werden gerestaureerd en verbouwd tot bezoekerscentrum. Een interactieve tentoonstelling vertelt een nostalgisch verhaal.

BIBLIOTHEEK Leopold III-plein (naast station) - 8370 Blankenberge tel. 050 41 59 78 - fax 050 42 41 34 blankenberge@bibliotheek.be http://bibliotheek.blankenberge.be Open: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 10 tot 12 u. en 16 tot 19 u. woensdag: 14 tot 19 u. zaterdag: 10 tot 12 u. en 14 tot 17 u. Jeugdafdeling: Tijdens de schoolvakanties lopen de uren van de jeugdafdeling gelijk met de volwassenenafdeling. Tijdens het schooljaar is de jeugdafdeling enkel in de namiddag open. Opgelet! In het najaar van 2011 zal de gloednieuwe bib onderdak vinden in de Onderwijsstraat 17. Vanaf dan is de bib open van maandag tot vrijdag van 14 tot 19 uur en op zaterdag van 10 tot 15 uur. In de bib kun je allerlei boeken, tijdschriften en nieuwe media lenen en raadplegen. Een bezoek aan de stadsbibliotheek is gratis. Je kunt er zomaar binnenlopen voor het lezen van een krant, het inkijken van een boek of het opvragen van informatie. Als lid van de bibliotheek kun je ook genieten van alles wat de bibliotheek te bieden heeft. De bibliotheekpas kost € 3 per jaar en daarmee kun je zoveel leesvoer in huis halen als je maar wilt. Voor een prikje kun je er ook cd’s, dvd’s of taalcursussen lenen. Heb je iets nodig dat niet in de bibliotheek van Blankenberge aanwezig is? Geen probleem: het wordt gereserveerd of opgevraagd in een andere bibliotheek en enkele dagen later kun je het ophalen in jouw stadsbibliotheek. Aanbod • Jeugdafdeling: hier kiezen de kleintjes en de ouders uit een ruim aanbod aan boeken voor baby’s, peuters en kleuters. Voor de jongeren zijn er een massa lees- en weetboeken en strips. • Volwassenenafdeling: een veelzijdig en groot assortiment aan romans en informatieve boeken

BODI (BEHEER OPENBAAR DOMEIN EN INSTALLATIES) Scharebrugstraat 110 – 8370 Blankenberge tel. 050 41 37 19 - fax 050 42 98 02 bodi@blankenberge.be Open: Elke werkdag: 8.30 - 12 u. Dienstverlening: - Vragen en opmerkingen met betrekking tot de staat van het openbaar domein en openbare werken - Melden van defecten aan openbare verlichting - Reglementering en openingsuren containerpark, locatieve afvalrecipiënten, openingsuren stedelijke begraafplaatsen - Afhalen milieuboxen, (extra) afvalkalenders, antireclamestickers - Aankoop huisvuilzakken (particulier en bedrijf ), compostvaten, strooizout en zandzakjes Extra dienstverlening: - Riolering en IBA (individuele behandeling van afvalwater): TMVW tel. 078 35 35 99 - Huis-aan-huis ophalingen afval: IVBO - tel. 0800 97 238 (gratis nummer) of www.ivbo.be - De Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk (IDPWB) vindt ook onderdak in de dienst BODI. De IDPBW staat het stadsbestuur en haar werknemers bij voor de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen over het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. Je kunt er enkel terecht na afspraak.


13

CULTUURCENTRUM & DIENST FEESTEN

DIENST TOERISME & VVV

Hoogstraat 2 - 8370 Blankenberge tel. 050 43 20 43 - fax 050 41 54 24 cultuur@blankenberge.be - feesten@blankenberge.be http://cultuur.blankenberge.be

Leopold III-plein – 8370 Blankenberge tel. 050 41 22 27 – 050 41 29 21 - fax 050 41 61 39 toerisme@blankenberge.be www.blankenberge.be

Open: April tot september Maandag tot vrijdag: 10 – 12 u. & 14 – 17 u. Donderdag: 10 – 12 u. en 14 – 19.30 u.

Open: April tot september: maandag tot zondag: 9 – 11.45 u. en 13.30 – 17 u. Oktober tot maart: maandag tot zaterdag: 9 – 11.45 u. en 13.30 – 17 u. zondag: 10 – 13 u. Juli & augustus: maandag tot zondag: 9 tot 19 u. doorlopend

Oktober tot maart Maandag tot vrijdag: 10 - 12 u. Woensdag: 14 -17 u. Donderdag: 16 - 19.30 u. Blankenberge heeft een rijk cultureel leven: naast de vele culturele verenigingen die onze stad rijk is, richt het Cultuurcentrum zelf ook tal van activiteiten en vormingssessies in. De cultuur- en activiteitenkalender houden je op de hoogte. Daarenboven kunnen culturele verenigingen een beroep doen op de logistieke steun van het Cultuurcentrum. Je kunt bij de Cultuurdienst terecht voor: • Culturele informatie • Culturele programmatie • Beheer culturele infrastructuur: - CC Casino: Saveryszaal (grote feestzaal) – Consciencezaal (polyvalente zaal) – Roeschaertzaal (vergaderruimte) – Golfbreker en Zeebries (ateliers). Aanvragen voor zalen richten aan het college van burgemeester en schepenen. (Info gebruik zalen casino: tel. 050 41 86 63) - CC De Benne - CC Oud Stadhuis • Tentoonstellingsruimtes onder beheer van het Cultuurcentrum: De Benne (Hoogstraat 2), Oud Stadhuis (Kerkstraat 41) en polyvalente zaal Casino (Zeedijk 150). Aanvragen voor deze tentoonstellingsruimtes dien je te richten aan het college van burgemeester en schepenen. • Administratief secretariaat van de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid • Administratief secretariaat Heemkundig Centrum ‘De Benne’ vzw De Dienst Feesten houdt zich vooral bezig met: • Uitlenen van feestmateriaal (schriftelijk aanvragen - minstens drie weken vooraf) • Vaderlandslievende plechtigheden • Wandel-, jazz- en kioskconcerten • Verhuur stadslokalen • Straatanimatie • Dijkspelen • Aanvragen activiteiten op openbaar domein (schriftelijk aanvragen – minstens drie weken vooraf )

Diensten • onthaal bezoekers • hotelreservatie • algemene toeristische informatie & promotie (kust & regio) • fiets- en wandelroutes • ticketverkoop evenementen & attracties • organisatie dagtrips te Blankenberge • organisatie & administratie toeristische evenementen (carnavalsstoet, modelspoorexpo, nieuwjaar op de markt, valentijnweekend, Halloween, havenfeesten, bloemencorso, zeewijding,…) • administratief secretariaat: VVV Blankenberge vzw, Karnavalstoet Blankenberge vzw, Middenstandsraad • redactie stadsmagazine Info Blankenberge, stadsgids Wegwijs in Blankenberge, nieuwsbrief voor tweedeverblijvers • redactie toeristische publicaties (o.a. toeristische informatiebrochure, evenementenfolder, persmap) • beheer stedelijke website & elektronische infopanelen

INFORMATIEBLAD INFO BLANKENBERGE Redactie, coördinatie en briefwisseling: Dienst voor Toerisme Leopold III-plein – 8370 Blankenberge tel. 050 41 22 27 – fax 050 41 61 39 toerisme@blankenberge.be Het stedelijke informatieblad Info Blankenberge verschijnt vier keer per jaar (januari, april, juli & oktober) en houdt hiermee de inwoners op de hoogte van actuele beslissingen en initiatieven van het stadsbestuur, het OCMW en de Lokale Politie. Info Blankenberge wordt gratis op min. 14.000 exemplaren verdeeld in alle brievenbussen van Blankenberge. Een extra exemplaar kun je afhalen in de Dienst voor Toerisme.

JEUGDDIENST Van Monsstraat 19 – 8370 Blankenberge Zie ook rubriek Kinderen en jongeren – blz. 17

SPORTDIENST TMWV-Noordzeebadcomplex Van Ackersquare 1 – 8370 Blankenberge Zie ook rubriek Sport – blz. 20


www.theartserver.org


15

GEZONDHEID VRIJ GEZONDSHEIDSCENTRUM OOSTKUST VZW Astridlaan 35 – 8370 Blankenberge tel. 050 41 84 22 – fax 050 42 68 43 Open: elke werkdag van 8.30 – 12 u. en 13 – 17 u. of na afspraak In het Gezondheidscentrum Oostkust kun je o.a. terecht bij volgende organisaties: * Beschut Wonen Oostkust Info: tel. 050 41 84 22 - beschutwonen.oostkust@scarlet.be Beschut Wonen Oostkust begeleidt mensen met gestabiliseerde psychiatrische problemen die niet volledig zelfstandig kunnen wonen met als doel maximale maatschappelijke integratie. In twee huizen kunnen 17 mensen betaalbaar wonen in semi-individuele studio’s. De begeleiding gebeurt op maat van de bewoner en kan verschillende levensdomeinen omvatten. Het activiteitencentrum De Kajuit is ook toegankelijk voor mensen die in hun eigen woning verblijven maar omwille van psychische problemen geen toegang vinden tot arbeid en/of het verenigingsleven of de gewone vrijetijdsvoorzieningen. * Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Prisma (CGG) Info: tel. 050 41 84 22 - blankenberge@cggprisma.be www.cggprisma.be Open: elke werkdag van 8.30 – 12 u. en 13 – 17.30 u. Alle consultaties vinden plaats na afspraak. Het CGG Prisma in Blankenberge biedt verschillende werkingen aan en richt zich tot verschillende doelgroepen. Zowel kinderen als jongeren als volwassenen en ouderen kunnen er terecht. Er is een specifiek zorgaanbod voor: - personen slachtoffer van kindermishandeling - personen geconfronteerd met levensbedreigende ziekten Aanbod: individuele gesprekstherapie, partnergesprekken, spelobservatie en –therapie, ouderondersteuning (K&J), medisch-psychiatrische consulten. In samenwerking met Dagcentrum De Sleutel (Brugge) kun je in het CGG op consultatie bij een drughulpverlener op maandag (9 – 12 u.), dinsdag (17 – 20 u.) en woensdag (13 – 17 u.). * Centrum Algemeen Welzijnswerk regio Brugge Info: tel. 050 41 84 22 blankenberge@cawregiobrugge.be – www.cawregiobrugge.be Open: maandag, dinsdag, vrijdag: 9 – 12 u. en 14 – 17 u. woensdag: 14 – 17 u. Bij het CAW kun je terecht met om het even welke welzijnsvraag. Heb je vragen rond je relatie of opvoeding? Lig je persoonlijk in de knoop of worstel je met administratieve, juridische of financiële problemen? Met al deze vragen ben je welkom op het algemeen onthaal. Het CAW biedt een luisterend oor, professioneel advies en informatie. Ook bemiddelt het CAW in conflictsituaties en kan ze de weg wijzen naar andere diensten. Het CAW werkt gratis, anoniem en op afspraak. • Kind en Gezin consultatiebureau Info: tel. 078 150 100 - info@kindengezin.be – www.kindengezin.be Open: consultaties enkel na afspraak. Zie ook rubriek Kinderen en jongeren – blz. 18

• Vrij CLB Oostkust (Centrum voor Leerlingenbegeleiding – vrij onderwijs) Info: tel. 050 41 84 22 - info@clbblankenberge.be www.clbblankenberge.be Open: elke werkdag van 8.30 – 12.00 uur en 13.30 – 17.00 uur of na afspraak Zie ook rubriek onderwijs – blz. 20

RODE KRUIS BLANKENBERGE - ZUIENKERKE Vredelaan 27 – 8370 Blankenberge tel. 050 41 53 91 – 0495 13 23 94 info@rkbz.be - www.rkbz.be Hulpdienst (preventieve hulpacties), vorming (cursus EHBO), bloedinzameling, zorgbib, hulpmiddelen uitlenen (o.a. rolstoelen, krukken, loophulpen,…), hulp bij rampen, ziekenvervoer (tel. 105).

THUISZORG & THUISVERPLEGING Voor informatie rond thuiszorg en wie wat aanbiedt, kun je terecht bij het Samenwerkingsinitiatief Thuiszorg (SIT) Blankenberge, Dienstencentrum De Bollaard, K. Albert I-laan 112, Blankenberge, tel. 050 43 20 00 (werkdagen). Zitdag: dinsdag van 9.30 tot 11 uur (om de twee weken). Je kunt er terecht voor alle info over alle actoren in de thuiszorg (ook geneesheren, kinesisten, enz.). Op de website www.thuiszorgzakboekje.be vind je ook heel wat informatie over thuiszorg. Voor thuisverpleging kun je naast de bestaande thuiszorginitiatieven ook een beroep doen op een zelfstandige thuisverple(e)g(st)er. Je vindt ze terug via www.verplegingthuis.be of tel. 070 22 26 78. Dit nummer is 24 uur op 24 uur bereikbaar en 7 dagen op 7. Ook via de ziekenfondsen kun je informatie en advies krijgen over thuiszorg en thuisverpleging. Contacteer je ziekenfonds voor meer inlichtingen. Diensten ter ondersteuning van de thuiszorg via OCMW Blankenberge OCMW Blankenberge Jordaenslaan 34 - 8370 Blankenberge - Tel. 050 43 24 50 info@ocmw-blankenberge.be www.ocmw-blankenberge.be Diensten: Boodschappendienst- Dienst voor huishoudelijke hulp Maaltijden aan huis - Vervoerdienst - Dienstencentrum - Tijdelijke opvang Andere thuiszorgdiensten * Familiezorg West-Vlaanderen vzw Biskajerplein 3 - 8000 Brugge Tel. 050 33 02 70 brugge@familiezorg-wvl.be www.familiezorg-wvl.be * Solidariteit voor het Gezin vzw Koningin Astridlaan 97 - 8200 Brugge tel. 050 40 66 90 of 070 23 30 28 (24u/24u) solidariteit@svhg.be - www.solidariteit.be * Familiehulp Brugge Nieuwstraat 4 - 8000 Brugge Tel. 050 33 14 55 brugge@familiehulp.be www.familiehulp.be


17

* Centrum voor Thuiszorg Bond Moyson Pathoekeweg 34 8000 Brugge tel. 056 23 03 81 (24u/24u) ctz.wvl@socmut.be www.ctz.be * Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen Natiënlaan 285 8300 Knokke - Heist tel. 050 61 93 19 (24u/24u) oostkust@wgkwvl.be www.wgkwvl.be

ZIEKENFONDSEN BOND MOYSON Onderwijsstraat 2 - 8370 Blankenberge tel. 050 41 28 95 – fax 050 42 84 38 tel. sociale dienst: 050 42 82 53 bm.blankenberge@socmut.be - www.socmut.be CM Weststraat 88 – 8370 Blankenberge tel. 050 44 05 00 – fax 050 51 93 81 brugge@cm.be – www.cm.be LIBERALE MUTUALITEIT WEST-VLAANDEREN Seb. Vernieuwestraat 7 – 8370 Blankenberge Tel. 050 42 88 68 – fax 050 41 00 39 blankenberge@lmwvl.be – www.wlz.be VLAAMS NEUTRAAL ZIEKENFONDS Ontmijnersstraat 39 – 8370 Blankenberge tel. 070 23 52 35 oostkust@vnz235.be - www.vnz235.be

ZIEKENHUIS vzw GEZONDHEIDSZORG OOSTKUST – campus AZ KONINGIN FABIOLA Dr. Fr. Verhaeghestraat 1- 8370 Blankenberge tel. 050 43 41 11 (onthaal en inlichtingen) tel. 050 43 45 20 (afspraken doktersconsultaties) tel. 050 43 49 01 (spoedgevallen – 24/24 u.) algemeen@vzwgo.be - www.vzwgo.be

KINDEREN EN JONGEREN JEUGDHERBERG DE WULLOK vzw Ruitersstraat 9 – 8370 Blankenberge tel. 050 41 53 07 - fax 050 42 60 14 jeugdherberg.dewullok@blankenberge.be www.dewullok.be Receptie open: Elke werkdag: 8.30 tot 12 u. en van 13.30 tot 20 u. Juli en augustus: 8 tot 02 u. (doorlopend) De comfortabele jeugdherberg is het hele jaar open voor individuele reizigers, jeugdverenigingen, groepen, scholen, sportgroepen en zeeklassen. Je kunt de folder op aanvraag verkrijgen. • 80 bedden • Verstrekken van ontbijt en andere maaltijden • Bar - vergaderzaal voor 100 personen • Ingerichte keuken en trekkerskeuken • Eetzaal voor 50 personen • Gezellige tuin met barbecue • Tv-hoek met video en dvd voor cursussen en ontspanning • Internetaansluiting • Toeristische en culturele informatie • Diverse gezelschapsspelen, tafelvoetbal en pingpongtafel • Publifoon • Betaling mogelijk met kredietkaarten • Fietsverhuur en fietsberging • Gratis kastjes in de gang

JEUGDDIENST J.I.C. ‘t Loft Van Monsstraat 19 - 8370 Blankenberge tel. 050 42 82 23 - fax 050 41 75 35 jeugddienst@blankenberge.be http://jeugd.blankenberge.be Open: Elke werkdag van 8.30 tot 12 u. en 13.30 tot 17.15 u. (donderdag tot 19.30 u., behalve tijdens de schoolvakanties). De jeugddienst is een stedelijke dienst die alles bekijkt door een jeugdbril. De dienst wil een vrijetijdsbeleid voor de jeugd ontwikkelen door een jeugdbeleidsplan op te maken en uit te voeren. Je kunt er terecht met vragen, suggesties en opmerkingen rond de jeugd in Blankenberge. Je vindt er alles wat met jeugdwerk en jeugdbeleid te maken heeft zoals informatie, adviezen en je mag er voorstellen van nieuwe initiatieven en ideeën overmaken. • Jeugdpas: de jeugdpas is de verzamelnaam voor Grabbelpas en Swappas. Jaarlijks kunnen alle kinderen en jongeren tussen 4 en 16 jaar bij de jeugddienst voor 5 euro een jeugdpas kopen. Met de jeugdpas geniet je van vele voordelen en kortingen. * Jeugdraad: de jeugdraad is een contact- en werkgroep die maandelijks samenkomt. Alle jongeren die actief willen meewerken aan het waarmaken van een degelijk stedelijk jeugdbeleid zijn er welkom. De jeugdraad beschikt ook over een uitleendienst met een ruim aanbod licht en geluid, een multimediaset en een badgemachine. Alle informatie over de jeugdraad en over de jeugdverenigingen die erkend zijn door de jeugdraad, kun je verkrijgen bij de jeugddienst.


18

Ook voor volgende zaken ben je bij de jeugddienst aan het goede adres: • Toegangskaarten in voorverkoop voor voorstellingen en manifestaties georganiseerd door de jeugddienst en/of de jeugdraad. • Inschrijven voor activiteiten. • JIP (jongereninformatiepunt). • Kadervormingscursussen. • Aanvraagformulier ‘subsidiereglement ter ondersteuning van het jeugdwerk’. • Allerlei gratis folders bestemd voor jongeren. • Lijst met beschikbare studentenjobs, gedurende de zomervakantie. • Leidraad jeugdwerk met informatie over alle jeugdwerkinitiatieven. • Fuifbrochure (alle noodzakelijke info voor het organiseren van een fuif ). • Kinderkrant ‘De Pretgazet’ - De Kreukel: dit paviljoen en terrein voor de plaatselijke jeugdverenigingen bevindt zich aan de Oude Wenduinse Steenweg. Reservaties & info: tel. 050 41 53 07. Activiteiten: Grabbelpas- en Swapwerking voor kinderen en jongeren van 4 t.e.m.16 jaar in de paas-, zomer-, en herfstvakantie, Kleuterdag, jongerenactiviteiten voor 17 t.e.m. 24-jarigen, halloweenactiviteiten, Meimaand Speelmaand, filmvoorstellingen, muziekoptredens , workshops , Open Straatdag, jongerenfuiven, animatieprogramma’s, ontmoetingsruimte @4us , BLeJK (tentoonstelling en vrij podium)

JONGERENPROJECT@4us Correspondentieadres: J.I.C. ’t Loft Van Monsstraat 19 - 8370 Blankenberge Lokaal: De Brislam Zeedijk 340 - 8370 Blankenberge tel. 050 41 42 11 - tel. 050 42 82 23 jeroen.carpentier@blankenberge.be Open: Woensdag: 14 – 18 u. - Vrijdag: 16.30 – 20.30 u . @4us is een ontmoetingsruimte waar jongeren tussen 12 en 18 jaar de kans krijgen om aan tal van toffe activiteiten deel te nemen en dit in het goed uitgebouwde lokaal De Brislam. De jongeren kunnen er gebruik maken van een knusse zetelhoek, vier online computers, XBox, PlayStation 2 & 3, Wii-console, airhockey-tafel, poolbiljart, darts, tafeltennis en gezelschapsspellen. Daarnaast kunnen de jongeren ook deelnemen aan activiteiten op verplaatsing zoals bioscoop, karting, skatepark, snowboarden, themabezoek pretpark, bowling, paintball, enz. Binnen @4us krijgen de jongeren een ruime inspraak en worden ze gestimuleerd om zelf initiatieven en verantwoordelijkheid op te nemen. De activiteiten worden immers gekozen door de jongeren in samenspraak met de begeleiding.

SPEELPLEINWERKING SPEELBERGE J.I.C. ‘t Loft Van Monsstraat 19 - 8370 Blankenberge tel. 050 42 82 23 speelberge@blankenberge.be - http://jeugd.blankenberge.be/ Locaties speelpleinwerking: Zomervakantie: De Brislam, Zeedijk 340 (aan de vuurtoren), tel. 050 41 42 11 Andere schoolvakanties: De Sportdoze, Groenestraat 117, tel. 050 42 52 38

Open: Alle schoolvakanties van maandag tot vrijdag van 8 tot 16.30 uur In het weekend en op feestdagen is de speelpleinwerking gesloten. Voor en na de speelpleinwerking kunnen de kinderen terecht in de buitenschoolse opvang ’t Loavertje op dezelfde locatie. Speelpleinwerking Speelberge is een toffe en aangename vrijetijdsbesteding met zo ruim mogelijke speelkansen voor alle kinderen vanaf 3 tot en met 12 jaar. Het ruime aanbod aan spelmateriaal en voldoende binnen- en buitenspeelruimte halen het spontane spel in elk kind naar boven. Ervaren animatoren zorgen er telkens voor dat de kinderen een fijne vakantie beleven.

GEZINSBOND VZW Afdeling Blankenberge: Forthoekstraat 9 – 8370 Blankenberge tel. 050 41 42 16 - jpz@scarlet.be Afdeling Uitkerke: Rood-Kruisstraat 32 – 8370 Blankenberge tel. 050 42 42 50 - patwit@telenet.be

KIND EN GEZIN Consultatiebureau: Gezondheidscentrum Oostkust vzw Astridlaan 35 – 8370 Blankenberge info@kindengezin.be www.kindengezin.be Open: Enkel na afspraak – tel. 078 150 100 (werkdagen van 8 tot 20 uur) Heb je een kindje jonger dan drie jaar, dan kun je na afspraak in een consultatiebureau terecht voor een gratis preventief onderzoek. Je kindje wordt gemeten en gewogen en je kunt er terecht met al je vragen. De kinderarts onderzoekt je kindje en geeft het gratis vaccinaties. Voor advies en afspraken kun je contact opnemen via de Kind en Gezinlijn op het nummer 078 150 100.

KINDEROPVANG DIENST VOOR OPVANGGEZINNEN KINDEROPVANG KAV ERKEND DOOR KIND EN GEZIN REGIO DE HAAN (EN DEELGEMEENTEN), BLANKENBERGE EN ZUIENKERKE Raadhuisstraat 2 – 8420 De Haan-Wenduine Tel. 050 41 51 95 – fax 050 41 77 56 dienstdehaan@kinderopvang-kav.be www.kav.be • Telefonische permanentie: elke maandag van 9 tot 10.30 uur – tel. 051 58 26 43 • Zitdag Blankenberge: Werkwinkel (Kerkstraat 236) – elke vrijdag van 13.30 tot 14.30 uur tel. 050 43 35 19 • Zitdag Wenduine: elke dinsdag van 11 tot 13 uur elke 1ste & 3de dinsdag van 17 tot 18 uur • Inschrijven: na afspraak – tel. 050 41 51 95 Kwalitatieve en flexibele opvang in gezinsverband voor kinderen tussen 0 en 12 jaar. Dagopvang, voor- en naschoolse opvang, vakantieopvang, weekendopvang. Dagprijs in verhouding tot het belastbare gezinsinkomen en het aantal kinderen ten laste.


19

INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG ’T LOAVERTJE (OCMW) Kerkstraat 258 – 8370 Blankenberge Tel. 050 42 88 52 loavertje@skynet.be www.ocmw-blankenberge.be Het Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) staat in voor opvang van kinderen uit het kleuteronderwijs en het lager onderwijs die ’s morgens vroeg opvang nodig hebben of ’s avonds tot 19 uur, evenals op woensdagnamiddag. Open: Schooldagen: 6.30 - 8.30 u. & 15.30 - 19 u. Woensdag: 6.30 - 8.30 u. & 12 - 19 u. Snipperdagen: 6.30 - 19 u. Schoolvakanties*: 6.30 - 8 u. & 16.30 - 19 u. In het weekend en op feestdagen is ‘t Loavertje gesloten. * In de schoolvakanties werkt ’t Loavertje samen met de stedelijke speelpleinwerking Speelberge. De opvang vindt dan plaats op de locatie van Speelberge. (zie ook blz. 18) Locatie Speelberge zomervakantie: De Brislam, Zeedijk 340 (aan de vuurtoren) Locatie Speelberge andere schoolvakanties: De Sportdoze, Groenestraat 117 KINDERDAGVERBLIJF DE BLOKKENDOOS (OCMW) Kerkstraat 424 – 8370 Blankenberge tel. 050 41 69 28 brigitte.callier@ocmw-blankenberge.be www.ocmw-blankenberge.be Open: Alle werkdagen: 7 – 18.30 u. Voor kinderen van 0 tot 3 jaar. De kinderen worden ingedeeld in verschillende leefgroepjes op basis van leeftijd en vaardigheid. De kostprijs is afhankelijk van het gezinsinkomen. KINDERDAGVERBLIJF ’T SCHELPJE (OCMW) Dr. Fr. Verhaeghestraat 3 – 8370 Blankenberge tel. 050 42 95 95 tschelpje@live.be www.ocmw-blankenberge.be Open: Alle werkdagen: 6.30 – 18.30 u. Voor kinderen van 0 tot 3 jaar. De kinderen worden ingedeeld in verschillende leefgroepjes op basis van leeftijd en vaardigheid. De kostprijs is afhankelijk van het gezinsinkomen. MELDPUNT CENTRUM VOOR KINDEROPVANG (CKO) - OCMW Dr. Fr. Verhaeghestraat 3 – 8370 Blankenberge tel. 050 42 95 95 – fax 050 43 37 49 tschelpje@live.be www.kinderopvangwijzer.be Open: Maandag, dinsdag en donderdag: 8.30 – 12.30 u. en 13 – 17 u. Vrijdag: 8.30 – 12.30 u. Ben je op zoek naar dagopvang voor je baby, opvang voor een ziek kind, voor- en/of naschoolse opvang, opvang tijdens schoolvakanties, enz.? Met al je opvangvragen kun je terecht bij het meldpunt Centrum voor Kinderopvang.

LEVENSBESCHOUWING GODSDIENSTEN ROOMS KATHOLIEKE KERK FEDERATIE BLANKENBERGE De parochies Sint-Rochus, Sint-Antonius Abt en Sint-Amandus (Uitkerke) maken deel uit van de federatie Blankenberge, die op haar beurt deel uitmaakt van het dekenaat Blankenberge – Oostkust. Dekenaat Blankenberge - Oostkust Onderwijsstraat 7 – 8370 Blankenberge tel. 050 41 13 23 - fax 050 41 12 72 dekenij.oostkust@skynet.be www.federatieblankenberge.be ORTHODOXE KERK HH. KONSTANTIJN & HELENA (regio Brugge-Oostkust) Ezelstraat 85 – 8000 Brugge Gsm 0476 49 95 77 orthodoxie.brugge@skynet.be http://orthodoxie-brugge.org

VRIJZINNIGEN VRIJZINNIG LAÏCISEREND CENTRUM NOORDERLICHT VZW J. Vande Puttelaan 1 – 8370 Blankenberge tel. 050 41 08 29 vlc.noorderlicht@skynet.be www.fvcentra.be – www.h-vv.be Open: elke 2de & 4de zondag van de maand van 11 tot 13.30 uur (vrijzinnig aperitief ) of na afspraak

ONDERWIJS STEDELIJK ONDERWIJS Deeltijds kunstonderwijs Stedelijke Academie voor Muziek en Woord (SAMW) de Smet de Naeyerlaan 141-145 - 8370 Blankenberge tel. 050 41 33 27 - fax 050 42 44 57 muziekacademie@blankenberge.be http://academie.blankenberge.be Kinderen van 6 & 7 jaar (1ste & 2de leerjaar) - Creatief met muziek - Creatief met woord - Initiatielessen instrument Jongeren van 8 tot 12 jaar - Muziek: AMV (notenleer en samenzang) & de instrumenten blokfluit, cello, dwarsfluit, klarinet, orgel, saxofoon, trompet en viool. Voor andere instrumenten moet je wachten tot het tweede jaar. - Woord: je start met AVV (dictie) en kunt daarna verdergaan met Drama, Toneel en Voordracht. Jongeren vanaf 12 jaar en volwassenen - Muziek: AMV (notenleer en samenzang) - Woord: Drama en Voordracht. Volwassenen volgen Verbale Vorming (dictie) en Toneel of Voordracht.


20

GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP • Basisschool d’Oefenschool - Campus Maerlant-Scholen Van Maerlantstraat 1 – 8370 Blankenberge tel. 050 43 25 30 - fax 050 43 25 32 directie.doefenschool@scarlet.be - www.d-oefenschool.sgr25.be • Basisschool Zilvermeeuw - wijkafdeling Blankenbergse Dijk 50 – 8370 Blankenberge tel. 050 41 45 84 • Basisschool Zilvermeeuw Groenestraat 69 – 8370 Blankenberge tel. 050 43 35 01 - fax 050 42 95 83 bs.zilvermeeuw@skynet.be • Maerlant Middenschool en Maerlant Atheneum - 1ste, 2de en 3de graad (ASO, TSO, BSO) Van Maerlantstraat 1 – 8370 Blankenberge Middenschool: tel. 050 43 25 25 - fax 050 43 25 27 marmenoutgi@scarlet.be Atheneum: tel. 050 43 25 20 - fax 050 43 25 28 ka.blankenberge@rago.be http://www.msblankenberge.be - 2de en 3de graad (TSO & BSO) Vlaamsestraat 39 – 8370 Blankenberge tel 050 43 25 20 – fax 050 43 25 28

KATHOLIEK ONDERWIJS • Vrije basisschool Sint-Pieter Weststraat 117 – 8370 Blankenberge tel.050 41 14 89 - fax 050 41 69 45 vbs.sint-pieter@pandora.be - www.vbsblankenberge.be met afdeling: • Vrije leefschool Akkerwinde Doelhofstraat 41 - 8377 Nieuwmunster tel./fax 050 41 23 09 akkerwinde.vrije.leefschool@telenet.be - www.vbsblankenberge.be • Vrije basisschool Sint-Jozef Schaapstraat 8 – 8370 Blankenberge tel. 050 41 44 80 - fax 050 41 03 74 vbs.schaapstraat@scarlet.be - www.vbsblankenberge.be • Vrije basisschool Sint-Jozef ’t Zandschooltje Zuidlaan 70 – 8370 Blankenberge tel. 050 41 35 82 - fax 050 42 92 60 fab.blontrock@skynet.be - www.vbsblankenberge.be • Vrije school voor Buitengewoon Lager Onderwijs De Schuit Weststraat 115 – 8370 Blankenberge tel. 050 41 83 40 - fax 050 41 69 45 bo.de.schuit@scarlet.be - www.vbsblankenberge.be • Sint-Pieterscollege (humaniora) & Sint-Jozefshandelsschool Middenschool 1ste graad – ASO 2de & 3de graad – TSO-BSO 2de & 3de graad Weststraat 86 – 8370 Blankenberge tel. 050 41 79 91 - fax 050 42 85 39 info@demare.be- www.demare.be

CLB (CENTRA VOOR LEERLINGENBEGELEIDING) Een CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders en schoolteams uit het basis- en secundair onderwijs een beroep kunnen doen voor informatie, advies, diagnostiek en korte begeleiding bij het leren en studeren, de onderwijsloopbaan, de preventieve gezondheidszorg, het psychisch en sociaal functioneren.

De begeleiding gebeurt op vraag. Enkel de medische onderzoeken en begeleiding bij spijbelen zijn verplicht. Het CLB zorgt ook voor vaccinaties. Het CLB werkt ondersteunend ten aanzien van ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Een CLB werkt gratis, discreet en in het belang van de leerling. • CLB (GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap) De Klaver Vredelaan 39 - 8370 Blankenberge tel. 050 41 42 50 – fax 050 42 74 57 clb.brugge.blankenberge@clbdeklaver.be www.clbdeklaver.be Open: elke werkdag van 8 – 12.30 u. en 13.30 – 16 u. • Vrij CLB Oostkust (vrij onderwijs) Astridlaan 35 – 8370 Blankenberge tel. 050 41 84 22 - fax 050 42 68 43 info@clbblankenberge.be www.clbblankenberge.be Open: elke werkdag van 8.30 – 12 u. en 13.30 – 17 u. of na afspraak

SPORT De mogelijkheden om sport te beoefenen ontbreken niet in Blankenberge. De Sportdienst bouwde het TMVW-Noordzeebad uit tot een volwaardig omnisportcentrum. Veel verenigingen hebben er hun thuisbasis en er is ook een waaier van activiteiten waarop je individueel kunt inschrijven. Zo is er bijvoorbeeld Sport Overdag voor alle sportieve volwassenen en actieve 50-plussers. Je koopt een tienbeurtenkaart in de Sportdienst of in sportcentrum d’Hoogploate. Met deze tienbeurtenkaart kun je deelnemen aan alle activiteiten van Sport Overdag. De tienbeurtenkaart kost 12 euro, wat dus neerkomt op slechts 1,20 euro per sportbeurt. Volgende sporten staan op het programma: aquajogging, bewegingsrecreatie, figuurtraining, fitness, seniorobics, spinning, squash, tennis, yoga, zumba en zwemmen. En dan zijn er in juli en augustus natuurlijk nog het sportstrand en de andere georganiseerde zomeractiviteiten. De Sportdienst heeft ook een aangepast bewegingsaanbod voor senioren (zie ook rubriek senioren - blz. 25).

STEDELIJKE SPORTDIENST TMWV-Noordzeebadcomplex Van Ackersquare 1 – 8370 Blankenberge tel. 050 41 56 34 en 050 42 43 81 - fax 050 42 78 14 sport@blankenberge.be - www.blankenberge.be/sport Open: elke werkdag van 8.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur. De stedelijke Sportdienst beheert de sportinfrastructuur, voert sportpromotie, ondertsteunt het lokale sportgebeuren en organiseert sportactiviteiten. Voor informatie over de stedelijke sportraad en sportverenigingen die daarbij aangesloten zijn kun je ook terecht bij de stedelijke sportdienst.

SPORTCENTRUM D’HOOGPLOATE Willem Tellstraat 32 – 8370 Blankenberge tel. 050 41 76 83 sportzalen@blankenberge.be • reservaties: stedelijke Sportdienst - tel. 050 41 56 34 • badminton, basketbal, handbal, tafeltennis, volleybal, tennis.


21

SPORTCOMPLEX TMVW-DE SPORTDOZE

SPORTCENTRUM BLOSO

Schoolvakanties (krokus-, paas-, herfst- en kerstvakantie): • maandag: 9 -11.45 u. en 14 -18.30 u. • dinsdag: 8.30 - 10 (50+) , 10 u. -11.45 en 14 - 19.45 u. • woensdag: 9 -11.45 u. en 14 -19.45 u. • donderdag: 9 -11.45 u. en 14 -18.30 u. • vrijdag: 9 -11.45 u. en 14 -19.15 u. • zaterdag: 9 -11.45 u. en 14 -18.45 u. • zondag en feestdagen: 9 -12.15 u. • Opgelet! 1 januari & 25 december = gesloten 24 & 31 december = open tot 17 uur

Boudewijnlaan 15 bis – 8370 Blankenberge tel. 050 42 64 42 - fax 050 41 71 39 blankenberge@bloso.be www.bloso.be/centra/blankenberge

Juli & augustus: • maandag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag: 9 – 19 u. • dinsdag: 8.30 - 10 u. (50+), 10 - 19 u. • zondag en feestdagen: 9 - 12.15 u.

Binnensportaccommodaties: • sporthal (48x36) met mogelijkheid voor badminton, basket, grond- en toestelturnen, handbal, tennis, volleybal, korfbal, zaalvoetbal, minivoetbal en 2 polyvalente zalen (1 voor gevechtssporten en 1 polyvalente zaal) • sauna/zwembadcomplex: Finse sauna, bio- en kruidensauna, infraroodcabine en buitensauna, Turks stoombad met sterrenhemel, zwembad 16m X 8m, jacuzzi, wisselbaden, voetenbad, ijskuip, warm tebanken, relaxruimte met open haard. Buitensportaccommodaties: • atletiekpiste in kunststof, 2 natuurgras voetbalvelden en 1 kunstgras voetbalveld, 2 kunstgras tennisterreinen, polyvalente terreinen, beachvollelybalterrein, Finse piste met fit-o-meter. Speciale accommodaties: • Sportverblijf met eigen keuken, 104 bedden verdeeld over 34 kamers (2, 3 of 4 personen) met badkamer en toilet • 3 vergaderzalen (25 tot 90 personen): verduisterbaar en met projectiemogelijkheden.

Sluitingsperiode: elk jaar is het zwembad in juni drie weken gesloten voor onderhoud. (Voor 2011: 6 tot 26 juni)

Groenestraat 117 – 8370 Blankenberge tel. 050 42 52 38 sportzalen@blankenberge.be • reservaties: stedelijke Sportdienst - tel. 050 41 56 34 • badminton, basketbal, grond- en toestelturnen, handbal, volleybal, zaalvoetbal, tennis, aerobic, jazzdansen, voetbal & gevechtssporten.

Activiteiten: • sportkampen, sportklassen, schoolsportdagen, sportweekends, trainingsstages, evenementen, bedrijfssportdagen, opleidingscursussen VTS, verhuur van sportvelden, sportdagen.

TMVW-NOORDZEEBADCOMPLEX A. Van Ackersquare 1 – 8370 Blankenberge tel. 050 41 56 34 & 050 42 43 81 - fax 050 42 78 14 sport@blankenberge.be noordzeebad@blankenberge.be (= voor reservaties groepen en/of zeeklassen) www.blankenberge.be/sport • zeewaterbad met ploeterbad, glijbaan, massagebaden & Turkse baden en gratis zonneweide • zwemlessen georganiseerd door de stedelijke sportdienst: paas-, zomer- en kerstvakantie • judo- en aerobiczaal • tramhalte vlakbij Open: Schooljaar (september tot juni): • maandag: 8.15 -11.45 u. en 13.30 -18.30 u. • dinsdag: 8.30 -10.45 u. (50+) en 13.30 -19.45 u. • woensdag: 8.30 -11.45 u. en 14 -19.45 u. • donderdag: 8.30 -11.45 u. en 13.30 -18.30 u. • vrijdag: 8.15 - 11.45 u. en 13.30 – 19.15 u. • zaterdag: 9 -11.45 u. en 14 -18.45 u. • zondag en feestdagen: 9 -12.15 u.

VEILIGHEID BRANDWEER Vredelaan 27 (bij de watertoren) - 8370 Blankenberge Tel. 050 41 10 46 - fax 050 41 00 10 brandweer@blankenberge.be Alarmnummer: 112 • Permanente wachtdienst alarm: tel. 050 41 10 10 • Brandpreventiedienst: tel. 050 43 28 22 • Dringend ziekenvervoer: 112

POLITIEZONE BLANKENBERGE-ZUIENKERKE ALGEMENE DIENSTEN & WIJKDIENST Scarphoutdreef 1 – 8370 Blankenberge tel. 050 42 98 42 - fax. 050 42 73 04 Dringende hulp: tel. 101 politie@blankenberge.be - www.lokalepolitie.be/blankenberge Open: - Maandag tot zaterdag: 8 – 12 u. en 13.30 – 17 u. - Woensdag: open tot 21 u. Je kunt op het politiekantoor terecht voor o.a. alle klachten, attesten, rijbewijs, kosteloze rechtspleging (pro deo) & aanvraag vakantietoezicht. Diensten: • gevonden en verloren voorwerpen • onthaal • recherche • strafregister & attesten goed zedelijk gedrag • verkeer • wijkdienst • zorgteam


22

Wijkdienst Het grondgebied van de politiezone Blankenberge-Zuienkerke is ingedeeld in 6 wijken: • Wijk 1: Zeedijk, Franchommelaan, Graaf Jansdijk, Rogierlaan en omgeving spuikom. • Wijk 2: Centrum (Weststraat, Vissersstraat, Kerkstraat, Molenstraat, Grote Markt,…). • Wijk 3: Oostkant (J. de Troozlaan, A. Ruzettelaan, Koninginlaan, Stationsstraat, Astridlaan,...) • Wijk 4: Uitkerke-oostkant (Kerkstraat, Albertlaan, Zeebruggelaan, Brugse Steenweg, Schaapstraat, Polderlaan,…) • Wijk 5: Uitkerke-westkant (Viswijk, ’t Front, Sgt. De Bruynestraat, Scharebrugstraat, Willem Tellstraat, Bloemenwijk,…) • Wijk 6: Zuienkerke (Zuienkerke, Meetkerke, Houtave, Nieuwmunster). Info: tel. 050 43 52 17 – wijkdienst@politieblankenberge.be INTERVENTIEDIENST Kerkstraat 153 (ex-rijkswachtgebouw) - 8370 Blankenberge tel. 050 42 98 42 Dringende hulp: tel. 101 Diensten: • interventie: wachtofficieren 24/24 u. veiligheids- en interventiediensten 24/24 u. • gerechtelijk bureau • informatica Opgelet: vóór je bezoek aan de interventiedienst, eerst aanmelden bij het onthaal in de Scarphoutdreef!

PREVENTIEDIENST Zie ook rubriek stadsdiensten - blz. 9

STRANDREDDINGSDIENST (Aangesloten bij de IKWV) Zeedijk – gebouwen King Beach westkant Tel. 050 41 37 17 of 050 41 25 55 strandreddingsdienst@blankenberge.be Hoofdredder - gsm 0478 95 86 61 Strandtoezichter - gsm 0478 95 12 76 Openingsuren bureau strandtoezichter: dinsdag en donderdag van 10 tot 12 u. • organisatie en beheer strand, strandtoezicht op de privéstrandtenten, badkarhouders enz. • werking en organisatie reddingsdienst. • verpleegpost en opvang van verloren gelopen kinderen. • zeezwemmen: elke zaterdag om 16 u. in juli en augustus (bij goede weersomstandigheden).

VRIJWILLIGE BLANKENBERGSE ZEEREDDINGSDIENST (VBZR) Felicien Ropshelling - Vuurtoren 8370 Blankenberge Walpost gsm 0478 63 33 38 Loods tel. 050 42 65 65 vbzr@skynet.be - www.vbzr.be

In geval van nood: • Kustwacht Oostende – VHF kanaal 9 – tel. 059 70 11 00 • Politie Blankenberge - tel. 050 42 98 42 De VBZR staat in voor: • professioneel reddingswerk op zee en in haven • berging • begeleiding • duikwerk • vervoer slachtoffers met alleterreinziekenwagen

WELZIJN LOKAAL SOCIAAL BELEID OCMW BLANKENBERGE Administratief centrum De Bezaan Jordaenslaan 34 – 8370 Blankenberge Tel. 050 43 24 50 – fax 050 43 24 69 info@ocmww-blankenberge.be www.ocmw-blankenberge.be Open (na afspraak): Maandag tot vrijdag: 8.30 – 11.30u. Donderdag ook in de namiddag van 13.30 tot 19u. Het OCMW wil iedereen in Blankenberge de mogelijkheid bieden om een menswaardig bestaan te leiden. Hiervoor beschikt het OCMW over een uitgebreide sociale dienstverlening en over tal van instellingen: kinderdagverblijven ’t Schelpje en de Blokkendoos, buitenschoolse kinderopvang ’t Loavertje, de Werkwinkel, klusjesdienst Kadee, het Strijkatelier, woon- en zorgcentrum De Strandjutter, dienstencentrum De Bollaard, dagverzorgingscentrum De Vierboete, serviceflats De Thuishaven, open computerruimte Den Oapesteirt en ‘t Villokot. Het OCMW treedt eveneens op als schuldbemiddelaar. Sociale dienstverlening De sociale dienst van het OCMW is de spil in de dienstverlening die een steeds betere levenskwaliteit nastreeft op het gebied van welzijn. Alle inwoners kunnen er terecht met vragen om financiële hulp, advies en inlichtingen. Bijzondere aandacht gaat naar kansarmen en zorgbehoevenden. Bij de sociale dienst kun je volgende dienstverlening aanvragen: • leefloon • maandelijkse bijkomende steun • éénmalige steun • diverse financiële tussenkomsten (o.a. medische kosten) Bij de sociale dienst kun je terecht na afspraak. Voor dringende problemen kun je terecht bij de maatschappelijk werker die permanentie houdt. Schuldbemiddeling Inwoners met grote schuldenlast en betalingsproblemen kunnen een beroep doen op de dienst schuldbemiddeling van het OCMW. Deze dienst hanteert drie verschillende methodes: • Budgetbeheer Het OCMW beheert de inkomsten die gestort worden op een budgetrekening. De maatschappelijk werker verricht de betalingen en stelt leefgeld ter beschikking. • Budgetbegeleiding De inwoner die op deze dienst een beroep doet beheert zelf zijn inkomsten. De maatschappelijk werker begeleidt deze persoon bij de opmaak van een betalingsplan. • Schuldbemiddeling Bij een grote schuldenlast neemt de dienst schuldbemiddeling contact op met de schuldeisers en bemiddelt tussen de partijen.


23

DAGVERZORGINGSCENTRUM DE VIERBOETE (OCMW) Frans Masereellaan 13 - 8370 Blankenberge tel. 0498 12.15 26 - fax 050 43 24 79 filip.masscheleyn@ocmw-blankenberge.be www.ocmw-blankenberge.be Open: Maandag tot vrijdag: 8.30 – 17 u. Het dagverzorgingscentrum De Vierboete is een thuiszorgondersteunend initiatief van het OCMW Blankenberge voor de inwoners van Blankenberge en de omliggende gemeenten. Het dagverzorgingscentrum is bestemd voor personen die nog zelfstandig of met behulp van familie thuis wonen, maar gedurende de dag toch een opvang zoeken. Het centrum richt zich naar die ouderen die moeite hebben om zich te handhaven zowel op lichamelijk, psychisch als sociaal vlak. Voor opvang in De Vierboete is een attest nodig van de huisarts en een maatschappelijk werker. Een kennismakingsbezoek vooraf is aan te raden. DIENSTENCENTRUM DE BOLLAARD (OCMW) Koning Albert I-laan 112 – 8370 Blankenberge tel. 050 43 20 00 - fax 050 43 20 09 bollaard@ocmw-blankenberge.be www.debollaard.be Secretariaat Open: Maandag tot vrijdag: 8.30 – 12 u. & 13.30 – 17 u. Donderdagnamiddag gesloten. Ontmoetingsruimte en cafetaria Open: Maandag tot vrijdag: 9 – 17 u. (Feestdagen gesloten!) Het dienstencentrum De Bollaard is er voor alle inwoners van Blankenberge. Het is een ontmoetingsplaats waar je elke werkdag terecht kunt voor allerlei diensten, activiteiten en cursussen. Alle informatie vind je in de maandelijkse infobrochure ‘De Bolleboos’. Diensten • Sociaal-administratieve dienstverlening • Busvervoer naar en van het dienstencentrum • Maaltijden aan huis • Maaltijden in het dienstencentrum • Bar • Boodschappendienst • Wassalon • Douchemogelijkheid • Verhuur van personenalarmsysteem Activiteiten • Op maandag, woensdag en vrijdag afwisselende activiteiten zoals crea-namiddag, uitstappen, spelnamiddag, fietstochten, film, wafelbak, tafeltennis, biljart, yoga, hobbycafé Cursus • Allerlei computer- en taalcursussen & pc-café.

SOCIAAL HUIS Het Sociaal Huis is het servicegericht infopunt van het OCMW, stadsbestuur en dienstverlenende partners. Het zorgt ervoor dat alle inwoners met vragen over welzijn, zorg, wonen, leren, werken en ontspannen altijd bij de juiste dienst en persoon terecht komen. Via het infoloket van het Sociaal Huis in het stadhuis kun je ook sociale premies aanvragen. Je bereikt het Sociaal Huis via • de gratis infolijn 0800-32 450 • het infoweb www.sociaalhuisblankenberge.be • de infoloketten Infoloketten Sociaal Huis Open: - Dienstencentrum De Bollaard – Koning Albert I-laan 112: elke werkdag van 8.30 tot 12 u. en 13.30 tot 17 u. (niet op donderdagnamiddag) - Administratief centrum De Bezaan – Jordaenslaan 34: elke werkdag van 8.30 tot 11.30u. en op donderdag ook van 13.30 tot 19u. - Stadhuis – J.F. Kennedyplein 1: elke werkdag van 8.30 tot 12 u. (enkel voor aanvragen sociale premies!)

SOCIALE PREMIES Het Sociaal Huis verleent op sociaal vlak heel wat premies. Deze premies zijn bedoeld als sociale tegemoetkoming voor gezinnen en personen met een beperkter inkomen, ouderen en andersvaliden. Wanneer je denkt aanspraak te kunnen maken op een tegemoetkoming, aarzel dan niet en contacteer het infoloket van het Sociaal Huis in het stadhuis. Het infoloket Sociaal Huis in het stadhuis is elke werkdag open van 8.30 tot 12 uur. In de namiddag is het infoloket gesloten. (zie ook rubriek Sociaal Huis infopunt – blz. 10)

PENSIOENEN Pensioenaanvraag Voor een pensioenaanvraag kun je terecht in het stadhuis bij de dienst Seniorenwerking en Pensioenen. (zie ook rubriek Seniorenwerking en Pensioenen, blz. 9) Zitdag pensioenen Ambtenaren van de pensioendiensten houden zitdagen in het stadhuis (raadzaal). Er is een aparte zitdag voor loontrekkenden en voor zelfstandigen. Loontrekkenden Een ambtenaar van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) geeft gratis inlichtingen over pensioenregelingen voor werknemers en over de wetgeving over het gewaarborgd inkomen en de inkomensgarantie voor ouderen. - Elke tweede en vierde dinsdag van de maand van 9 tot 12 u. - Info: RVP Brugge – Torhoutse Steenweg 281 – 8200 Brugge tel. 050 40 62 60 – brugge@rvp.fgov.be Zelfstandigen Een ambtenaar van het Rijksinstituut voor Sociale Verzekeringen van Zelfstandigen (RSVZ) geeft gratis inlichtingen over pensioenregelingen voor zelfstandigen. - Elke tweede dinsdag van de maand van 10 tot 12 u. - Info: RSVZ Brugge – Abdijbekepark 2 – 8200 Brugge - tel. 050 30 53 11 info-brugge@rsvz-inasti.fgov.be


25

PERSONEN MET EEN HANDICAP GEHANDICAPTENADVIESRAAD (GAR) Correspondentieadres: Stadhuis - J.F. Kennedyplein 1 – 8370 Blankenberge tel. 050 42 99 42 - fax 050 42 90 29 De Gehandicaptenadviesraad (GAR) wil in Blankenberge een kader scheppen om een gehandicaptenbeleid uit te bouwen op alle manieren die zij daartoe nuttig acht. De raad kan eigen initiatieven uitbouwen van diverse aard, adviezen formuleren en bestaande initiatieven ondersteunen en coördineren. Iedere gehandicapte persoon die dat wil, al dan niet lid van een erkende gehandicaptenvereniging, kan meewerken aan de Gehandicaptenadviesraad. De gratis gids ‘Wegwijzer voor gehandicapten’ kun je krijgen op het stadhuis (dienst onthaal).

SENIOREN Senioren vormen een grote groep binnen de bevolking. Heel wat organisaties verlenen diensten op maat van senioren. BEJAARDENWONINGEN SERVICEFLATS DE THUISHAVEN (OCMW) Masereellaan 11 – 13 – 8370 Blankenberge Tel. 050 43 20 06 info@ocmw-blankenberge.be - www.ocmw-blankenberge.be Het OCMW Blankenberge beschikt met De Thuishaven over 10 serviceflats. Een serviceflat is een woonvorm voor 60-plussers die nog voldoende zelfredzaam zijn en toch een zekere vorm van hulpbehoevendheid vertonen. De serviceflats zijn zowel voor alleenstaanden als voor koppels bedoeld. Ze zijn ingeplant in een rustige omgeving en leunen aan bij het woon- en zorgcentrum De Strandjutter. De bewoners kunnen een beroep doen op bijkomende diensten zoals bijvoorbeeld warme maaltijden, kapsalon en activiteiten. In geval van nood kan een verzorgende worden opgeroepen zowel ’s nachts als overdag. De voorwaarden om een serviceflat te betrekken, verneem je bij het OCMW (tel. 050 43 20 06 – ma. & di.). SERVICEFLATS RESIDENTIE DE WESTPOORT (vzw Bejaardenzorg De Lindeboom) Serg. De Bruynestraat 2 - 8370 Blankenberge tel. en fax 050 42 79 87 - info@lindeboom.be - www.lindeboom.be De Westpoort beschikt over 60 bejaardenflats voor één of twee personen, speciaal ontworpen voor senioren. SENIORENRAAD Correspondentieadres: Stadhuis - J.F. Kennedyplein 1 – 8370 Blankenberge tel. 050 42 99 42 - fax 050 42 90 29 De Stedelijke Seniorenraad is een contact- en werkgroep voor alle senioren die wonen in Blankenberge, die de leeftijd van 55 jaar bereikt hebben en op een of andere manier actief willen meewerken aan het waarmaken van een seniorenbeleid. De gratis seniorengids kun je afhalen in het stadhuis bij de dienst onthaal SOCIALE TERUGGAVEN Onder bepaalde omstandigheden kunnen senioren genieten van sociale tegemoetkomingen (Zie ook blz. 23) SPORT VOOR SENIOREN De Sportdienst organiseert volgende wekelijks terugkerende sportactiviteiten voor senioren:

TMVW-Noordzeebadcomplex • Zwemmen voor 50-plussers elke dinsdag: 8.30 - 10.45 u. (september tot eind juni) 8.30 - 10 u. (schoolvakanties & feestdagen) • Gratis zwemlessen elke dinsdag van 9 - 9.40 u. (september tot eind mei) • Gratis hydrobic elke dinsdag van 9.40 - 10.20 u. (september tot eind december) • Gratis aquajogging elke dinsdag van 9.30 – 10 u. (januari tot eind mei) • Seniorobics: turnen elke maandag van 10 - 10.45 u (september tot eind mei) Sportcentrum d’Hoogploate • Bewegingsrecreatie: elke donderdag van 10 - 11 u. (september tot eind mei) Opgelet! Er zijn geen zwemlessen, hydrobic, aquajogging en bewegingsrecreatie in schoolvakanties en op feestdagen! Sport Overdag Senioren kunnen ook deelnemen aan het programma Sport Overdag waarin volgende sporten zijn opgenomen: aquajogging, bewegingsrecreatie, figuurtraining, fitness, spinning, squash, tennis, yoga, zumba en zwemmen. Je koopt een tienbeurtenkaart in de Sportdienst of in sportcentrum d’Hoogploate. Met deze tienbeurtenkaart kun je deelnemen aan alle activiteiten van Sport Overdag. De tienbeurtenkaart kost 12 euro, wat dus neerkomt op slechts 1,20 euro per sportbeurt. WARME MAALTIJDEN AAN HUIS (OCMW) Voor wie moeilijk het huis uit kan levert het OCMW Blankenberge een warme maaltijd aan huis. De warme middagmalen worden dagelijks vers bereid. In de weekends en op niet daarbij aansluitende feestdagen worden geen maaltijden geleverd. De prijs voor een maaltijd bedraagt 6 euro en bestaat uit soep, hoofdschotel en een dessert. Je kunt ook vetloze, zoutloze en suikervrije maaltijden verkrijgen. Info: Dienstencentrum De Bollaard – tel. 050 43 20 00 bollaard@ocmw-blankenberge.be WOON- EN ZORGCENTRA WOON- EN ZORGCENTRUM DE STRANDJUTTER (OCMW) Masereellaan 9 – 8370 Blankenberge tel. 050 43 24 86 - fax 050 43 24 79 info@ocmw-blankenberge.be Afdelingen: De Jutter tel. 050 43 24 80 Te Borgen tel. 050 43 24 82 De Kruwer tel. 050 43 24 81 Het Blankenbergse OCMW beheert, ondersteund door drie zorgteams, het woon- en zorgcentrum De Strandjutter dat plaats biedt aan 140 bewoners. Er verblijven 34 dementerende senioren in De Kruwer. 54 valide en zorgbehoevende senioren verblijven in Te Borgen en 52 in De Jutter. Voor informatie en inschrijvingen kun je terecht bij de sociale dienst (tel. 050 43 24 86). WOON- EN ZORGCENTRUM POLDERZICHT (vzw Bejaardenzorg De Lindeboom) A. Rodenbachstraat 12 – 8370 Blankenberge tel. 050 43 46 00 - info@lindeboom.be - www.lindeboom.be WZC Polderzicht biedt plaats aan in totaal 150 valide en verzorgingsbehoevende senioren (75 in het rust- en verzorginstehuis, 67 in het rustoord voor bejaarden en 8 in kortverblijf.)


27

BOUWEN EN VERBOUWEN

WOONWIJZER

PREMIES VOOR BOUWEN & VERBOUWEN

Woonwijzer is een eerstelijnsdienst voor mensen met problemen omtrent woonkwaliteit. Ze streeft naar een minimum aan comfort voor alle woningen in Blankenberge. Woonwijzer staat de huurder en de verhuurder bij met informatie, advies en begeleiding i.v.m. de politieverordening over verhuring van woongelegenheden, premies voor renovatie of sanering, … Woonwijzer komt niet tussen in geschillen van burgerlijke aard die door de vrederechter worden behandeld én is geen juridische dienst. Woonwijzer vind je bij de afdeling Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening & Milieu (STROM) in het stadhuis – tel. 050 42 99 42 - open: zie openingsuren stadhuis - blz. 8

Premies stad Blankenberge • gemeentelijke toelage stadsherwaardering • toelage voor de aanpassing van woningen aan bejaarden en andersvaliden • toelage voor het aanpassen, verbouwen of bouwen van handelszaken in functie van de toegankelijkheid voor andersvaliden • wederhuisvestingspremie • verwervingspremie • gemeentelijke toelage voor zonneboilers en zonnepanelen • groendaken • hemelwaterputten en infiltratie-installaties • verwijderen stookolietanks Info & aanvragen: Contacteer altijd de afdeling STROM vóór je de werken aanvat! Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening & Milieu (STROM) - stadhuis tel. 050 42 99 42 - binnenlijn 753 (Chantal JORIS) stedenbouw@blankenberge.be - open: zie openingsuren stadhuis - blz. 8 • Premies van de Vlaamse Gemeenschap Wonen West-Vlaanderen Werkhuisstraat 9 - 8000 Brugge tel. 050 44 28 80 - wonenvlaanderen@row.vlaanderen.be www.vlaanderen.be • Provinciale premies Provincie West-Vlaanderen – Dienst Welzijn - Woonloket Provinciehuis Boeverbos Koning Leopold III-laan 41 - 8200 Sint-Andries - Brugge tel. 050 40 33 24 - wonen@west-vlaanderen.be www.west-vlaanderen.be - Premiezoeker De website www.premiezoeker.be van de Vlaamse overheid bundelt alle premies, subsidies of andere steunmaatregelen waarop je kunt recht hebben bij het kopen, huren, bouwen of verbouwen van een woning. Deze website bevat nagenoeg alle premies en steunmaatregelen die op Vlaams, federaal, provinciaal en gemeentelijk niveau bestaan voor woningen. Je kunt premies per gemeente opzoeken of een volledig overzicht raadplegen van al de premies en steunmaatregelen die beschikbaar zijn.

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNINGEN Wie wil bouwen of verbouwen dient over een stedenbouwkundige vergunning te beschikken. Je doet er goed aan je bij de afdeling Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening en Milieu (STROM) te informeren alvorens met de werken te starten. Deze dienst geeft je alle informatie over de samenstelling van het bouwdossier, de procedure en het verval van een stedenbouwkundige vergunning. Er zijn ook werken waarvoor je geen stedenbouwkundige vergunning nodig hebt. Ook dit kun je opvragen bij de afdeling STROM. Info: Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening & Milieu (STROM) - Stadhuis - J. F. Kennedyplein 1 - 8370 Blankenberge - tel. 050 42 99 42 – open: zie openingsuren stadhuis - blz. 8 Voor meer uitgebreide uitleg over de stedenbouwkundige voorschriften kun je een afspraak maken.

NUTSVOORZIENINGEN Diverse nutsmaatschappijen staan in voor elektriciteit, gas, tv, telefoon en water. Een aansluiting voor elektriciteit en aardgas vraag je aan bij je distributienetbeheerder. Voor Blankenberge is dit IMEWO (via Eandis). De levering van elektriciteit en aardgas behoort niet tot het takenpakket van de distributienetbeheerder maar gebeurt door de energieleveranciers. Een lijst van erkende energieleveranciers vind je op de website van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de elektriciteits- en gasmarkt (VREG): www.vreg.be.

ELEKTRICITEIT & AARDGAS IMEWO (via Eandis) • Algemeen nummer: 078 35 35 34 (werkdagen van 8 – 20 u. zaterdag 9 – 13 u.) Op dit nummer kun je terecht voor vragen over nieuwe aansluitingen, verzwaren van aansluitingen, verplaatsen en vervangen van meters, opnemen van meterstanden, rationeel energiegebruik (REG), budgetmeters. Website: www.imewo.be. • Gasreuk: 0800 65 0 65 (24/24 uur – 7 dagen op 7) • Storingen en defecten: 078 35 35 00 (24/24 uur – 7 dagen op 7) • Defecte straatlampen: 0800 635 35 & www.straatlampen.be •Klantenkantoor Eandis: Scheepsdalelaan 56, 8000 Brugge, tel. 078 35 35 34 - (openingsuren: zie www.eandis.be) • Ombudsdienst Eandis: 0800 6 001 – Postbus 60, 9000 Melle, www.eandis.be

WATER De waterleiding valt onder het beheer van het integraal waterbedrijf TMVW (Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening). • Algemeen waternummer: 078 35 35 99 (werkdagen van 8 - 20 u. – zaterdag 9 -13 u.) Op dit nummer kun je terecht voor vragen over aansluitingen, vragen over meteropname, vragen over je factuur en tarieven, informatie over kortingen en subsidies. Website: www.tmvw.be. • storingen & defecten water: 078 35 35 88 (24/24 uur – 7 dagen op 7)

KABELTELEVISIE (teledistributie) Telenet * Klantendienst: 015 66 66 66 (voor administratieve en technische vragen) * Self Service Lijn: 0800 66 016 (storingen en defecten) * website: www.telenet.be


28

SOCIALE WONINGEN

LEEFOMGEVING

HET LINDENHOF CVBA

Milieu is een begrip dat vele aspecten van de samenleving behelst: verkeer, geluid, water en lucht, groenvoorzieningen, afval,.. De laatste jaren werden op heel wat van deze terreinen diverse inspanningen geleverd om onze stad zo leefbaar en gezond mogelijk te houden. De verbetering van de verkeersinfrastructuur, de aanleg van groenvoorzieningen, het stimuleren van verschillende duurzame toepassingen in stedelijke diensten en van de bevolking en de selectieve huisvuilinzamelingen zijn daar enkele voorbeelden van. (Zie ook rubriek milieudienst, blz. 29)

Hanneusestraat 32 bus 2 – 8370 Blankenberge tel. 050 41 60 19 – fax 050 41 63 88 info@lindenhof.woonnet.be Open: Telefonische inlichtingen: elke werkdag 8.30 – 12 u. en 13 – 16 u. Infoloket: maandag en donderdag: 14 – 16 u. Zitdag voorzitter: vrijdag: 9 - 11 u. (enkel na afspraak – tel. 050 41 60 19) De lokale huisvestingsmaatschappij Het Lindenhof verhuurt en verkoopt sociale woningen in Blankenberge, De Haan en Zuienkerke en is medeactor in het stedelijke woonbeleid en het sociale beleid.

AFVAL AFVAL OPHALEN Alle huis-aan-huisinzamelingen worden uitgevoerd door IVBO. Het gaat om de ophaling van papier en karton, PMD, restafval van particulieren, met huishoudelijk afval gelijkgesteld bedrijfsafval, grof vuil en snoeihout. Alle informatie over de praktische regeling voor alle voorziene ophalingen vind je in de afvalkalender. De afvalkalender valt op het einde van elk jaar in je brievenbus. Je kunt ook een exemplaar halen bij de Dienst BODI, in het stadhuis en bij de Dienst Toerisme. Vragen of problemen over de huis-aan-huisophalingen: IVBO – tel. 0800 97 238 (gratis nummer) of www.ivbo.be

AFVAL SORTEREN HUISVUIL Huisvuil particulieren (restafval) & huisvuil handelaars (bedrijfsafval) Huisvuil is alle afval dat niet afzonderlijk wordt opgehaald, het zogenaamde restafval, afkomstig van een normale werking van een gezin. De ophaaldata vind je op de afvalkalender. Je mag enkel gebruik maken van de door de stad voorgeschreven huisvuilzakken particulieren of handelaars! GLAS Op verschillende plaatsen in de stad staan glasbollen voor wit en gekleurd glas (transparante glazen flessen, bokalen en flacons). De locaties vind je op de afvalkalender. GRASMAAISEL & KLEIN TUINAFVAL/ SNOEIHOUT Op 36 plaatsen in de stad staan grascontainers voor gazonmaaisel (niet verpakt) en klein tuinafval. Snoeihout wordt een keer per maand opgehaald door IVBO behalve in juni, juli, augustus en september. Data en voorwaarden vind je op de afvalkalender. Prijs per ophaalbeurt is 25 euro. Het stadsbestuur bevordert het thuis composteren van groente-, fruit- en tuinafval. Compostvaten (met beluchtingstok) zijn te koop (10 euro/stuk) bij de Dienst BODI (Scharebrugstraat 110) en op het containerpark (Scharebrugstraat 30). GROF HUISVUIL & METALEN Grof huisvuil en metalen worden zes keer per jaar aan huis opgehaald. Data en voorwaarden vind je op de afvalkalender. Prijs per ophaalbeurt is 25 euro. Spullen die nog bruikbaar zijn horen niet bij het grof huisvuil, maar breng je naar de kringwinkel. KLEIN GEVAARLIJK AFVAL (KGA) • 8 maal / jaar wijkinzameling. Locaties en data vind je op de afvalkalender. • 1 maal / maand in het containerpark van 8.30 tot 16 u. Meer info vind je op de afvalkalender.


29

PAPIER EN KARTON Papier en karton wordt afwisselend om de twee weken aan huis opgehaald. De data vind je op de afvalkalender. PMD PMD (Plastic flessen en flacons, Metalen verpakkingen, Drankkartons) wordt afwisselend om de twee weken opgehaald. Je mag PMD enkel aanbieden in de lichtblauwe PMD-zak. De data vind je op de afvalkalender.

AFVAL VOORKOMEN KRINGWINKEL ‘T RAD Alle afgedankte maar nog bruikbare goederen én alle nog bruikbare textiel kun je naar de kringwinkel ’t Rad brengen waar ze een tweede leven krijgen. Indien nodig haalt de kringwinkel de goederen of het textiel bij je op na afspraak (tel. 050 34 94 00). Info: Kringwinkel ’t Rad – J. Vande Puttelaan 3 – Blankenberge – tel. 050 42 91 47 - blankenberge@trad.be - http://trad.kringloop.net – www.kringwinkels.be Open: dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 17.30 u. THUISCOMPOSTEREN Ongeveer 42% van onze restafvalzak bestaat uit organisch afval dat je makkelijk thuis kunt composteren. Thuiscomposteren is makkelijk als je enkele principes in acht neemt. Bovendien is compost een milieuverantwoorde bodemverbeteraar die chemische meststoffen overbodig maakt. Bij de dienst BODI (Scharebrugstraat 110) kun je een compostvat met beluchtingstok aankopen voor 10 euro. Info: tel. 050 41 37 19.

CONTAINERPARK Scharebrugstraat 30 - 8370 Blankenberge tel. 050 41 37 19 - 050 42 99 42 bodi@blankenberge.be Open: dinsdag, woensdag, donderdag & vrijdag: 8.30 - 11.30 u. en 14.30 - 17 u. / zaterdag: 8.30 – 11.30 u. en 13 – 16 u. Wat mag je aanbieden in het containerpark? Alle glas, papier en karton, PMD, gazonmaaisel en klein tuinafval, frituurolie, motorolie, autobanden, bouw- en sloopaval (max. 1 aanvoer per week per belastingplichtige), brandbaar materiaal, snoeihout, textiel, TL-lampen, batterijen, AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) wit- en bruingoed. Piepschuim (isomo) voor recyclage apart aanbieden. Hoeveel mag je aanbieden? * Metaal, papier, karton, PMD, flessenglas en piepschuim: gratis tot 1 m³ * AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur: koelkasten, tv-toestellen, radio’s enz.): gratis (max. 5 stuks per week). Opgelet: als je een nieuw elektrisch toestel koopt, is de verkoper wettelijk verplicht om je oud toestel gratis terug te nemen! * Alle andere toegelaten fracties: - hoeveelheden tot ½ m³ = gratis - hoeveelheden van ½ m³ tot 1 m³ = 5 euro - hoeveelheden groter dan 1 m³ worden niet aanvaard! Elk gezin heeft recht op 12 beurten per volwassene en 4 extra beurten per kind, per jaar. Bedrijven en tweedeverblijvers hebben recht op 12 beurten per paar.

MILIEU & NATUUR MILIEU- en NATUUREDUCATIE • Strand, duin en zee: uitlenen van lesmaterialen voor kleuters (Boreas), eerste graad (Flar- en Florapad) en tweede graad LO (Zeekoffer) (na voorafgaande afspraak met de milieudienst). • Provinciedomein Zeebos met o.a. natte weiden en kreekrestanten • Paddenoverzetactie door vzw Natuurpunt.

GROEN • Natuurreservaat De Fonteintjes: in de duinengordel tussen Blankenberge en Zeebrugge met o.a. zeldzame orchideeën- en amfibieënsoorten. • Natuurreservaat Uitkerkse Polder: in de vierhoek Blankenberge Zuienkerke – Nieuwmunster – Wenduine. Laaggelegen polderlandschap met ziltig karakter. Hier komen vele weidevogelsoorten voor. Er is het bezoekers centrum Uitkerkse Polder met o.a. een permanente tentoonstelling en drie vogelkijkhutten. Ook geleide wandelingen zijn er mogelijk. Info: Bezoekerscentrum Uitkerkse Polder - Kuiperscheeweg 20 8370 Blankenberge - Tel. 050 42 90 40 - uitkerksepolder@natuurpunt.be www.uitkerkse-polder.be • Provinciedomein Het Zeebos is voornamelijk een wandelbos waar je op een rustige manier van natuur en landschap kunt genieten. Door het Zeebos loopt een fietsdoorsteek die de Zeebruggelaan Evendijk verbindt met de kustfietsroute tussen Zeebrugge en Blankenberge. Een deel van het bos is als speelbos ingericht met aansluitend recreatieweiden en een avontuurlijk speelterrein. De natte weide en kreekrestanten kun je best vanaf de observatiehut langs de Kustfietsroute bekijken. • De vzw Natuurreservaten, afdeling Blankenberge, organiseert jaarlijks verschillende milieueducatieve activiteiten zoals beheerswerken, tentoonstellingen, … Info: Dirk Content - Blankenbergse Dijk 136 - 8370 Blankenberge. tel. 050 41 62 39.

MILIEUBELEID - MINARAAD De MiNaraad (Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen) is een adviesraad inzake milieu en natuur en geeft het stadsbestuur advies over het milieuen natuurbeleid. Correspondentieadres: Milieudienst – Stadhuis – J.F. Kennedyplein 1 - 8370 Blankenberge. Informatie over de MiNaraad en de natuurverenigingen die erin vertegenwoordigd zijn: stedelijke milieudienst – stadhuis - tel. 050 43 57 19.


30

MOBILITEIT

PARKEREN & VERKEER

OPENBAAR VERVOER

GRATIS PARKEREN Kan op alle openbare wegen en pleinen waar geen parkeerautomaten staan en waar het niet verboden is door enige bepaling van het verkeersreglement.

TREIN NMBS-station, Leopold III-plein, Blankenberge, tel. 050 41 18 01 Reizigersinfo: tel. 02 528 28 28 (7 tot 21.30 u., 7 dagen op 7) www.nmbs.be TRAM Kusttram - De Lijn • Kusttram De Panne – Oostende – Knokke Haltes: Park, Station, Pier, Sealife-Floreal, Duinse Polders BUS Bussen - De Lijn • Buslijn Blankenberge – Brugge – lijnnummer 33 Belangrijkste haltes: Station & St.-Amanduskerk Uitkerke • Centrumbus Blankenberge – lijnnummer 38 Om het uur rijdt door Blankenberge een centrumbusje. Deze bus heeft een vaste reisweg en vormt een verbinding tussen de belangrijkste haltes in Blankenberge: St.-Amanduskerk, Jordaenslaan, Centrum, Station, Kerkhof , Fabiolaziekenhuis, Park en Markt. Belbus - De Lijn • Belbus Zuienkerke – Blankenberge - Zeebrugge – lijnnummer 36 Met de belbus van De Lijn reis je kriskras doorheen het hele belbusgebied Zuienkerke-Blankenberge-Zeebrugge. Je raakt eveneens gemakkelijk tot bij het AZ Sint-Jan in Brugge en verder met de stadslijn naar Brugge centrum. De belbus geeft aansluiting op de Centrumbus Blankenberge en buslijn 33 Blankenberge - Brugge. Hoe werkt de belbus? 1. Bel het nummer 059 56 52 56. 2. Geef door aan welke halte je wilt op- en afstappen en op welk tijdstip je wenst aan te komen. 3. De Lijn vertelt je wanneer je aan de bushalte in jouw buurt moet staan. 4. Reserveer tijdig je belbus: minstens twee uur vooraf, indien mogelijk de dag voordien. Info De Lijn De Lijn West-Vlaanderen Nieuwpoortsesteenweg 110 - 8400 Oostende tel. 070 220 200 (€ 0,30 per minuut) - www.delijn.be * Abonnementen: tel. 059 56 52 31 * Lijnfolders: via bovenstaande kanalen of aanvragen via lijnfolders. wvl@delijn.be Omnipas 65+ van De Lijn Op het einde van de maand vóór je 65ste verjaardag stuurt De Lijn je de Omnipas 65+ toe. Daarmee mag je gratis reizen met alle bussen en trams van De Lijn (in Vlaanderen) en de TEC (in Wallonië). Als je houder bent van een Omnipas 65+, dan mag je bovendien gratis 4 kinderen van 6 tot en met 11 jaar meenemen. Bij verlies of diefstal van de Omnipas 65+ dien je rechtstreeks contact te nemen met De Lijn, dienst abonnementen, tel. 059 56 52 31. Gratis netabonnement De Lijn - stad Blankenberge De stad Blankenberge biedt een gratis netabonnement aan van De Lijn voor 6- tot 12-jarigen en 60 tot 65-jarigen die gedomicilieerd zijn in Blankenberge. Je krijgt dit abonnement automatisch toegestuurd, je hoeft het dus niet zelf aan te vragen. Bij verlies, diefstal of beschadiging van dit abonnement contacteer je de dienst Bevolking in het stadhuis. (tel. 050 42 99 42)

BETALEND PARKEREN A. Aan parkeerautomaten • 1 september tot 30 juni: zaterdagen, zondagen, feestdagen en alle schoolvakanties tussen 9 en 19 uur • 1 juli tot en met 31 augustus: elke dag tussen 9 en 19 u. Tarief 1 Wil je zonder tijdsbeperking parkeren, dan kun je in de zones waar het betalend parkeren geldt tijdens de dag gedurende maximum 10 uren parkeren (tussen 9 en 19 uur), tegen betaling van een retributie van 12,50 euro per halve dag. Een halve dag loopt van 9 tot 14 uur of van 14.01 tot 19 uur. Opgelet: wanneer de parkeertijd (gedeeltelijk) beide periodes bestrijkt, betaal je beide periodes: dus 2 x 12,50 euro! (Parkeer je bijvoorbeeld van 12.30 tot 14.30 uur dan betaal je tweemaal een retributie van 12,50 euro.) Je ontvangt de betalingsuitnodiging via de post en betaalt via overschrijving of je betaalt contant in de Parkingshop OPC. Tarief 2 Als je niet kiest voor tarief 1, dan wordt de retributie vastgelegd op € 1 per uur. Je betaalt door het inbrengen van de nodige muntstukken in de parkeerautomaat volgens de instructies vermeld op de toestellen. Bij bepaalde parkeerautomaten kun je ook met Proton betalen. Parkeer je maximum 10 minuten, dan parkeer je gratis mits het nemen van het verplichte ticket hiervoor. Abonnementen Iedere bewoner, bezoeker of tweedeverblijver kan kiezen voor een abonnement dat één kalenderjaar geldig blijft. Dit abonnement is gebonden aan de nummerplaat en is geldig voor elk motorvoertuig met uitzondering van kampeerauto’s. Er zijn twee abonnementen. - abonnement van € 40: met dit abonnement moet je wel nog een dagticket van 2 euro per dag waarop je parkeert bijvoegen. - abonnement van € 100: = zonder extra kosten (geen extra dagticket nodig) Beide abonnementen zijn te koop in de Parkingshop OPC. Opgelet: leg het parkeerticket of abonnement goed zichtbaar achter de voorruit van je voertuig. Doe je dit niet of parkeer je langer dan de toegestane parkeerduur, dan betaal je de retributie van 12,50 euro per halve dag! Parkingshop OPC P. Devauxstraat 16 – 8370 Blankenberge Tel. 050 41 08 41 – Fax 050 41 08 40 blankenberge@parkeren.be - www.parkeren.be Open: • maandag t.e.m. vrijdag: 14 tot 18 u. • zaterdag: 10 tot 12 u. en 13.30 tot 18 u. Sms-parkeren Je kunt aan de parkeerautomaten ook betalen via sms. De eerste parkeerbeurt is gratis en vooraf inschrijven is niet nodig. Je regelt alles met je gsm. Volg gewoon de uitleg op de parkeerautomaat. Tijdens je eerste parkeeractie krijg je een sms met je persoonlijke wachtwoord dat je nodig hebt om je later te registreren. Wil je later opnieuw genieten van de voordelen van sms-parkeren, dan kun je je registreren in drie eenvoudige stappen. Ga naar www.p-mobile.be/nl/register. Vul dan je gsm-nummer in samen met je paswoord en maak je gebruikersprofiel aan. Vanaf dan kun je altijd via sms parkeren in Blankenberge en alle steden waar je P-Mobile tegenkomt. Meer info op www.p-mobile.be.


31

Vrachtwagens Voor voertuigen met een maximum toegelaten massa (MTM) van meer dan 3,5 ton, is het binnen de bebouwde kom verboden te parkeren gedurende gans het weekend en tijdens de week van 22 tot 5 uur. Voertuigen met een MTM van meer dan 3,5 ton kunnen parkeren op de Koninklijke Baan ter hoogte van de spuikom (richting Oostende) en op de A. Ruzettelaan ter hoogte van de Korenbloem (kant duinen – richting Zeebrugge). Truckers kunnen hun voertuig ook parkeren op de parking van de NMBS, aan het kerkhof van Uitkerke en in de ambachtelijke zone De Riethoek (Uitkerke).

Blauwe zone & bewonerskaart Als je de parkeerschijf voorlegt, mag je maximum één uur parkeren in de blauwe zone. Bewoners die een bewonerskaart bezitten, mogen onbeperkt en gratis parkeren in de blauwe zones. De bewonerskaart kost 40 euro per kalenderjaar en is strikt gebonden aan een domicilieadres. De bewonerskaart kun je kopen in de Parkingshop. (Inschrijvingsbewijs voertuig & identiteitskaart meebrengen!) Leg je de parkeerschijf of bewonerskaart niet goed zichtbaar achter de voorruit of parkeer je langer dan de toegestane duur, dan betaal je de rebtributie van 12,50 euro per halve dag. Een halve dag loopt van 9 tot 13.30 uur of van 13.31 tot 18 uur. Opgelet: wanneer de parkeertijd (gedeeltelijk) beide periodes bestrijkt, zijn beide periodes verschuldigd: dus 2 x 12,50 euro! (Parkeer je bijvoorbeeld van 12.30 tot 14.30 uur dan betaal je tweemaal een retributie van 12,50 euro.) Je ontvangt de betalingsuitnodiging via de post en betaalt via overschrijving of je betaalt contant in de Parkingshop OPC. Mobilhomes Parkeren met mobilhomes is enkel toegelaten op de betaalparking voor mobilhomes op het A. Moysonpad (naast Floreal Club). Er moet betaald worden van 7 uur tot 24 uur. Ofwel betaal je aan de automaat (1 euro per uur) ofwel bezorgen de parkeerwachters je een dagticket dat 25 euro kost. Overnachten is op deze parking niet toegelaten! Zorgverstrekkers Zorgverstrekkers (huisartsen, thuisverplegers, kinesisten, laboranten, dierenartsen, apothekers,…) die werken in Blankenberge en die in het bezit zijn van een abonnement zijn vrijgesteld van de retributie van het dagticket van 2 euro. Opgelet: in de blauwe zone moet je wel een geldige parkeerschijf voorleggen! Personen met een handicap Voertuigen van personen met een handicap die over een speciale parkeerkaart beschikken, zijn vrijgesteld van het betalend parkeren op alle betalende plaatsen en kunnen ook onbeperkt parkeren in de blauwe zones. De speciale parkeerkaart moet je duidelijk zichtbaar achter de voorruit leggen. Op verschillende plaatsen in de stad zijn ook wettelijk aangeduide parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap. B. Betalend parkeren op private parkings De tarieven hiervoor worden vrij bepaald door de uitbater. C. Speciale parkeerzones Autocars Lang parkeren van autocars is enkel toegelaten op de autocarparking aan de Groenestraat. Kort parkeren (= max. 15 minuten) om passagiers te laten in- of uitstappen is enkel toegelaten aan de St.-Antoniuskerk (tegenover het stadhuis), op de Zeedijk aan de Pier en op de A. Ruzettelaan aan de tramhalte Pier.

Motorfietsen Naast het betalend parkeren voor motorfietsen zijn er ook aantal gratis parkeerzones voor moto’s op volgende locaties: - de Smet de Naeyerlaan (aan de haven). - Kerkstraat (aan het NMBS-station). - A. Ruzettelaan (aan de tramhalte Pier) - Ontmijnersstraat (aan de St.-Antoniuskerk). BIJZONDERE REGELINGEN Sluiting Zeedijk Van 1 juli tot en met 31 augustus is de Zeedijk enkel toegankelijk voor voertuigen tussen 05 tot 10 uur. Buiten deze uren is de Zeedijk in die periode voor alle verkeer gesloten. Uitzondering: de Zeedijk blijft open tot 12 u. op de 1ste, 15de, 16de en 31ste van die twee maanden. In de periode dat de Zeedijk voor het voertuigenverkeer gesloten is, houdt de politie bestendig toezicht! Fietsers kunnen het ganse jaar door rijden op de rijbaan van de Zeedijk (de wandelweg = voetgangerszone!). Voetgangerszone Van 1 juli tot en met 31 augustus is het verkeersvrije centrum enkel voor voertuigen toegankelijk van 5 uur tot 10 uur. Taxi’s en fietsers hebben altijd toegang. Dringende leveringen/herstellingen en toegang tot garages kan enkel met een doorgangskaart. Deze doorgangskaart is gratis en kun je aanvragen bij de politie. Marktdagen Parkeren is verboden op de Grote Markt en in de Haelenstraat tijdens de marktdagen van 3 uur tot 14 uur. Marktdagen: iedere vrijdag gans het jaar door en iedere maandag van 15 mei tot 30 september. Voertuigen van foutparkeerders worden opgetakeld! Opgelet Regelmatig dienen parkeerplaatsen vrijgemaakt te worden voor feestelijkheden, werken, plaatsen van containers, verhuizingen enz. Dit wordt tijdig gesignaleerd met verkeersborden. Vergewis je hier regelmatig van om onnodige wegsleepkosten te vermijden.


32

WERKEN WERKWINKEL Kerkstraat 236 - 8370 Blankenberge tel. 050 43 35 10 - fax 050 43 35 20 wwblankenbergezuienkerke@werkwinkel.be www.werkwinkel.be Open: Maandag tot vrijdag: 8.30 – 12.30 u. & 13.15 – 16.30 u. Donderdagnamiddag gesloten. Eén loket voor alles over werk.! De Werkwinkel is de plaats waar je alle organisaties vindt die je helpen in je zoektocht naar werk. Bovendien werken de aanwezige organisaties nauw samen om je sneller aan een job te helpen. De Werkwinkel helpt je ook wanneer je nood hebt aan een helpende hand in het huishouden of bij kleine klusjes in en rond het huis. Volgende organisaties staan er tot je dienst: - VDAB: deze dienst zorgt voor je inschrijving als werkzoekende, zet een traject voor je uit en biedt vacatures en opleidingen aan. Tel. 050 43 35 13 - PWA/RVA: het PWA schakelt langdurige werklozen en leefloners voor het uitvoeren van allerhande klusjes bij privépersonen, lokale overheid, onderwijsinstellingen en verenigingen. Bij het PWA kunnen werkzoekenden terecht voor het aanvragen van de werkkaart of een startbaankaart. Tel. 050 43 35 14 - OCMW - Jobkracht 10: doet trajectbegeleiding voor personen die een leefloon ontvangen, biedt zelf aangepaste jobs aan en organiseert Nederlands voor anderstaligen. Tel. 050 43 35 16 - GTB (Gespecialiseerde Trajectbegeleiding) voor personen met een handicap - Yambo de dienst voor onthaal van vreemdelingen - Het Huis van het Nederlands: neemt in de werkwinkel testen af voor beginners lessen Nederlands COMFORTDIENSTEN Ook dienstenchequebedrijf ’t Schoonschip, klusjesdienst Kadee en comfortdienst @home vinden onderdak in de Werkwinkel. Dienstenchequebedrijf ‘t Schoonschip Via dienstencheques biedt ‘t Schoonschip huishoudelijke hulp bij de gebruiker thuis aan. ’t Schoonschip biedt momenteel volgende diensten aan: - Huishoudelijke hulp: schoonmaken, ramen lappen, wassen en strijken, klein occasioneel naaiwerk, boodschappen doen. Je betaalt met dienstencheques. Voor elk gepresteerd uur betaal je 1 dienstencheque ter waarde van € 7,50 (€ 5,25 na belastingaftrek). Info: tel. 050 43 35 015 - Mobiel Blankenberge: Dienst Aangepast vervoer De Dienst Aangepast Vervoer is er voor personen met een beperkte mobiliteit, verminderde zelfredzaamheid of een handicap en is er voor alle doeleinden: uitstap, cultuur, doktersbezoek, familiale aangelegenheden, enz. (Individueel of in groep.) Je kunt van de dienst gebruik maken op weekdagen tussen 8 en 23.30 uur. Buiten deze uren of tijdens weekends: op afspraak. Info: tel. 050 43 35 15 – schoonschip@ocmw-blankenberge.be

Comfortdienst @home Comfortdienst @home is een nieuwe toepassing voor dienstencheques en is er voor kleine huishoudelijke taken (vb. rolluiken optrekken, boodschappen doen, bed opmaken, maaltijden bereiden, enz.) De maximum duurtijd per prestatie bedraagt 1 uur. Kostprijs: 1 dienstencheque + € 2,50. Info: tel. 050 43 35 15 – 050 43 35 24 schoonschip@ocmw-blankenberge.be Klusjesdienst Kadee Klusjesdienst Kadee is er voor kleine huishoudelijke karweitjes in en rond de woning die beperkt zijn in omvang en tijd en waarvoor geen gespecialiseerde vakkennis vereist is. Klusjesdient Kadee is er voor iedere 60-plusser, mindervalide of persoon met een laag inkomen. Info: tel. 050 43 35 26 – gsm 0498 50 90 93

ONDERNEMEN LOKALE ECONOMIE MIDDENSTANDSRAAD De middenstandsraad is een adviesraad die advies verleent aan het stadsbestuur en zo een schakel vormt tussen de middenstand en de stedelijke overheid. Secretariaat & correspondentieadres: Dienst voor Toerisme - Leopold III-plein - 8370 Blankenberge tel. 050 41 22 27 - middenstand@blankenberge.be MIDDENSTANDSORGANISATIES • Ho.Re.Ca Blankenberge vzw Correspondentieadres: Leopoldstraat 1 – 8370 Blankenberge tel. 050 42 98 16 – info @horecablankenberge.be www.horecablankenberge.be • LZB (Liberaal Zelfstandigen Blankenberge) Correspondentieadres: Malecotstraat 24 – 8370 Blankenberge gsm 0478 79 20 04 – guy.tijssens@hotmail.com • UNIZO (Unie van Zelfstandige Ondernemers) Correspondentieadres: Pater Pirelaan 4 – 8370 Blankenberge tel. 050 41 16 78 – noordwestvlaanderen@unizo.be http://www.unizo.be/blankenberge


33

MIDDENSTANDSPREMIES De stad Blankenberge reikt een aantal premies uit die specifiek toegespitst zijn op de middenstand. Ondernemers kunnen volgende premies aanvragen: • Premie voor startende ondernemers: info & aanvragen: Dienst voor Toerisme, Leopold III-plein, Blankenberge – tel. 050 41 22 27 • Subsidie voor het organiseren van optredens in handelszaken: info & aanvragen: Dienst voor Toerisme, Leopold III-plein, Blankenberge tel. 050 41 22 27 • Toelage voor het aanpassen, verbouwen of bouwen van handelszaken in functie van de toegankelijkheid voor andersvaliden: info & aanvragen: Stadhuis - Dienst Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening & Milieu, J.F. Kenndeyplein 1, Blankenberge – tel. 050 43 57 07 • Gedeeltelijke teruggave van gemeentelijke milieubelasting: info & aanvragen: Stadhuis - Dienst Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening & Milieu, J.F. Kenndeyplein 1, Blankenberge – tel. 050 43 57 19 NUTTIGE ADRESSEN - Agentschap Ondernemen West-Vlaanderen Jan Breydellaan 107 bus 1 – 8200 Brugge – tel. 050 32 50 00 infowvl@agentschapondernemen.be – www.vlao.be - BTW-controle FOD Financiën – Groenestraat 86 – 8370 Blankenberge – tel. 050 43 36 50 - FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie Vooruitganstraat 50 – 1210 Brussel – tel. 0800 120 33 (gratis nummer) info.eco@economie.fgov.be – www.mineco.fgov.be

HET STRIJKATELIER vzw Koning Albertlaan 112 - 8370 Blankenberge Tel. 050 42 34 65 jeannine.demeulemeester@ocmw-blankenberge.be www.ocmw-blankenberge.be Open: Maandag, dinsdag: 8 – 17.30 u. doorlopend Woensdag: 8 - 12 u. Donderdag: 8 – 19 u. doorlopend Vrijdag: 8 - 16.30 u. doorlopend vzw Het Strijkatelier is een sociale werkplaats die tewerkstelling biedt aan 10 werknemers en staat voor kwaliteit in combinatie met een snelle service. Je kunt bij vzw Het Strijkatelier gewassen linnengoed laten strijken aan democratische prijzen. Strijken is de hoofdactiviteit, maar elk stuk wordt nagekeken op verstelwerk en indien gewenst worden kleine verstellingen uitgevoerd. Binnen de regio Blankenberge: gratis ophalen en leveren van de strijk. Je kunt ook betalen met dienstencheques. Eén dienstencheque staat voor 1 uur strijken.

‘t VILLOKOT Ontmijnersstraat 85 - 8370 Blankenberge tel. 050 70 44 37 Open: maandag tot vrijdag van 9 tot 11.30 uur en 13.30 tot 16.30 uur

SOCIALE ECONOMIE BLANKENBERGE (SEB) SEB is een partnerschap tussen OCMW en het stadsbestuur Blankenberge en combineert sociale tewerkstelling met de uitbouw van comfortdiensten zoals dienstenchequebedrijf ’t Schoonschip, het Strijkatelier, Mobiel Blankenberge, klusjesdienst Kadee, ’t Villokot en open computerruimte Den Oapesteirt. (Zie ook rubriek werkwinkel – blz. 32). DEN OAPESTEIRT Ontmijnersstraat 85 - 8370 Blankenberge - Tel. 050 70 43 71 oapesteirt@telenet.be Open: Dinsdag tot vrijdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur. Den Oapesteirt is een open computerruimte die vrij toegankelijk is voor iedereen. Den Oapesteirt biedt kansengroepen de mogelijkheid om gebruik te maken van of te leren omgaan met een computer. • Vrije inloop: gebruik van pc’s en infrastructuur • Digistart: initiatielessen pc-gebruik (vooraf inschrijven). • Digiclub: oplossingen voor computerproblemen elke woensdag en donderdag van 9.30 tot 11.30 u.

’t Villokot recupereert, herstelt en maakt gebruikte fietsen en zwerffietsen opnieuw rijklaar. Hiermee creëert ‘t Villokot zinvolle tewerkstelling met zorg voor milieu, mobiliteit en algemeen welzijn. Wil je weten of je in aanmerking komt om een fiets te kopen of te huren via ’t Villokot neem dan contact op via bovenstaand nummer. Heb je zelf een oude fiets waar je geen blijf mee weet, gooi die dan niet weg. Schenk je afgedankte stalen ros aan ’t Villokot en bezorg je fiets een tweede leven. Je doet er je medemens én het milieu een plezier mee.


AANVULLINGEN OF WIJZIGINGEN IN DE VOLGENDE GIDS: Vind je dat er in de volgende gids bepaalde aanvullingen of wijzigingen moeten opgenomen worden, vul dan onderstaande strook in en bezorg ze aan: Stadsbestuur Blankenberge - Dienst voor Toerisme - Redactie Wegwijs in Blankenberge - Leopold III-plein – 8370 Blankenberge – toerisme@blankenberge.be Naam:.......................................................................................................................... Adres:............................................................................................................................................................................................ Postcode: ................................Woonplaats: .................................................................................................................................................................................................................................................................. Telefoon: .................................. gsm: ………………………………………….................................................................................................................................................................................................. E-mail: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Opmerkingen: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


35

BEDRIJVENTERREIN DE RIETHOEK

1. Schrijnwerken De Coster Dimi BVBA, Hanzestraat 10 2. All Car & Wash, Hanzestraat 12 3. Pyckavet Inox & Aluminium, Hanzestraat 14 4. Caruhas Nicolas, Hanzestraat 16 5. Ponjaert Raf, Hanzestraat 18 6. Tiffany NV, Hanzestraat 20 7. Joos Caravas BVBA, Hanzestraat 22 8. Albo Verhuurcenter NV, Hanzestraat 24 9. ECG, Hanzestraat 26 10. Fun Jump, Hanzestraat 28 11. Biscuiterie Sucake, Hanzestraat 30 12. Dynatherm BVBA, Hanzestraat 32 13. Garage Unversel, Hanzestraat 34 14. Schrijnwerkerij Koen Verhelst, Hanzestraat 36/38 15. Jeffrey, Hanzestraat 40 16. De Dakdekker BVBA, Hanzestraat 42 17. Lootens Pascal Tuinarchitect, Hanzestraat 44 18. Nagelstudio Deloc BVBA/Bio Benelux NV, Hanzestraat 46 19. Schmidt-Herman, Hanzestraat 48

20. De Cuyper – Van Assche BVBA, Hanzestraat 50 21. Cocquyt Bouwbedrijf BVBA, Hanzestraat 52 22. Garage Dennis, Hanzestraat 1 23. Schrijnwerken Willaert Freddy, Hanzestraat 3 24. Blankenbergse Drankencentrale, Hanzestraat 5 25. Derdaele Metaalbewerking BVBA, Hanzestraat 9 26. Van Herck – Van Den Bossche, Hanzestraat 13 27. Milonga Design BVBA / Modularte BVBA, Hanzestraat 21 28. Van Grieken Joeri, Hanzestraat 25 29. Lagrou Filip BVBA, Hanzestraat 27 30. Verwarming C. Cools BVBA, Gildestraat 1 31. K&D Metaalbewerking, Gildestraat 2 32. Cher Trans BVBA / CT Liftservice & Verhuizingen, Gildestraat 4 33. Carantos BVBA, Gildestraat 8 34. Fruithandel V.H. BVBA, Gildestraat 9 35. ’t Vosje/De Cuyper-Vermeire BVBA, Gildestraat 10 36. Transportbedrijf Degrande BVBA, Gildestraat 11 37. Daniel’s Visbedrijf NV, Schaapstraat 98

38. Airvent BVBA, Schaapstraat 106 39. De Lustige Velodroom, Schaapstraat 110 40. Vanderostyne Construct BVBA, Schaapstraat 120 41. Gerardy BVBA, Schaapstraat 124 42. Handel De Cuyper BVBA, Schaapstraat 128 43. Van de Velde Bert, Schaapstraat 132 44. De Leyn DL Meat BVBA, Schaapstraat 97 45. Cloetens BVBA, Schaapstraat 101 46. Hubo NV, Ambachtstraat 1 47. Garage Goethals Aimé BVBA, Ambachtstraat 3 48. Politie Blankenberge Opslagplaats, Ambachtstraat 7 49. Belbana NV/Agro Distribution Center, Ambachtstraat 4 50. Mosselhandel Bart BVBA, Ambachtstraat 2 51. Mod-Elle NV, Neringstraat 3 52. Freddy Vishandel, Neringstraat 3 53. S.S.A. Sporting Goods NV, Neringstraat 2 54. Garage Knockaert E., Brugse Steenweg 106 55. Total, Brugse Steenweg 108


36

Administratie stadsbestuur...................................8 Adverteerders.........................................................37 Afvalbeheer..............................................................28 Archief..........................................................................8 Bedrijventerrein De Riethoek............................35 Begraafplaats.............................................................8 Beheer Openbaar Domein & Installaties (BODI)...............................................11 Bejaardenwoningen.............................................25 Belbus.........................................................................30 Belle Epoque Centrum.........................................11 Beschut Wonen Oostkust....................................15 Bevolkingsdienst......................................................8 Bibliotheek...............................................................11 Bloso...........................................................................21 BODI (voorheen Technische Dienst)...............11 Bollaard (De) – dienstencentrum.....................23 Bouwen en verbouwen.......................................27 Bouwpremies..........................................................27 Bouwvergunningen..............................................27 Brandweer................................................................21 Buitenschoolse opvang ......................................19 Burgemeester............................................................3 Burgerlijke stand......................................................8 Bus Blankenberge – Brugge...............................30 Casino (huur zalen)...............................................13 CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk Brugge)......15 Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Prisma........................................................................15 Centrumbus.............................................................30 CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding).........20 College van Burgemeester en Schepenen......3 Compostvaten .......................................................29 Containerpark.........................................................29 Culturele Verenigingen........................................13 Cultuur.......................................................................13 Cultuurraad..............................................................13 Dagverzorgingscentrum Vierboete.................23 De Benne...................................................................13 De Lijn........................................................................30 Dienstencheques...................................................32 Elektriciteit...............................................................27 E-loket........................................................................10 Financiën (Federale Overheidsdienst)............33 Feesten (Dienst)......................................................13 Financiële dienst.......................................................9 Gas..............................................................................27 Gehandicaptenadviesraad GAR........................25 Gemeenteraad..........................................................5 Gemeenteraadsagenda.........................................5

Gezinsbond..............................................................18 Gezondheid.............................................................15 Gezondheidscentrum Oostkust vzw..............15 Glascontainers........................................................28 Grascontainers........................................................28 Hoogploate (d’) sportzaal...................................20 Huisnummering.....................................................10 Huisvuilophaling....................................................28 Info Blankenberge (stadsmagazine)...............13 Jeugddienst.............................................................17 Jeugdherberg De Wullok....................................17 Jeugdpas...................................................................17 Jeugdraad.................................................................17 Jeugdverenigingen...............................................17 Jobkracht 10............................................................32 Jongerenproject@4us..........................................18 Kind & Gezin............................................................18 Kinderopvang..........................................................18 Klachtencoördinator…..........................................9 Kreukel (De).............................................................18 Kringwinkel ‘t rad...................................................29 Levensbeschouwing............................................19 Lindenhof (Het)......................................................28 Loavertje (‘t).............................................................19 Lokale economie....................................................32 Middenstandsraad................................................32 Middenstandsorganisaties en -premies........32 Milieu..........................................................................29 Milieu- en natuureducatie..................................29 Milieudienst.............................................................29 Milieuraad (MiNa-Raad).......................................29 Mobiliteit...................................................................30 Muziekacademie....................................................19 NMBS..........................................................................30 Natuurverenigingen.............................................29 Noodnummers.......................................................37 Noordzeebad-TMVW............................................21 Nuttige telefoonnummers..................................37 Nutsbedrijven.........................................................27 Oapesteirt (Den) – open computerruimte..........33 OCMW........................................................................22 Onderwijs.................................................................20 Openbaar vervoer..................................................30 PWA.............................................................................32 Parkeren....................................................................30 Parochies...................................................................19 Pensioenen (zitdag).................................................9 Politie..........................................................................21 Preventie & bescherming op het werk...........11 Preventiedienst.........................................................9 RVA.............................................................................32 Rode Kruis.................................................................15

Schepenen..................................................................3 Schuldbemiddeling OCMW...............................22 Secretarie stadhuis...................................................9 Senioren....................................................................25 Seniorendienst..........................................................9 Seniorenraad...........................................................25 Service flats..............................................................25 Sociale dienst OCMW...........................................22 Sociale Economie Blankenberge (SEB)...........33 Sociaal Huis..............................................................10 Sociale premies.......................................................10 Sociale woningen..................................................28 Speelpleinen (informatie via Jeugddienst)........ .....................................................................................17 Speelpleinwerking Speelberge.........................18 Sportactiviteiten senioren..................................25 Sportzalen................................................................20 Sportdoze (De) sportzaal....................................20 Sportdienst..............................................................20 Sportraad..................................................................20 Sportverenigingen................................................20 Stadsdiensten in het stadhuis..............................8 Stadsdiensten buiten het stadhuis..................11 Stadhuis.......................................................................8 Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening & Milieu (STROM).....................................................................10 Stedenbouwkundige vergunningen..............27 Strandreddingsdienst..........................................22 Strijkatelier vzw......................................................33 Tentoonstellingsruimten.....................................13 Thuiszorg & thuisverpleging..............................15 Toerisme....................................................................13 VDAB...........................................................................32 Veiligheid..................................................................21 Vreemdelingendienst.............................................8 Villokot (‘t)................................................................33 Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst ...... ......................................................................................22 Vrijzinnig Laïciserend Centrum vzw (VLC)......... ......................................................................................19 Warme maaltijden OCMW..................................25 Water..........................................................................27 Werken en ondernemen.....................................32 Werkwinkel...............................................................32 Wonen........................................................................27 Woon- en zorgcentra............................................25 Woonpremies..........................................................27 Woonwijzer..............................................................27 Ziekenfonds.............................................................17 Ziekenhuis................................................................17 Zwembad..................................................................21


37

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS WACHTDIENSTEN Wachtdienst dokters Wachtdienst apothekers Wachtdienst tandartsen

050 41 77 11 – www.huisarts.be 0900 10 500 – www.apotheek.be na 22 uur : 050 42 98 42 (politie) 0903 39 969 – www.tandarts.be

ALGEMENE NOODNUMMERS Brandweer en ziekenwagen

112

Politiehulp

101

Europees noodoproepnummer

112

Rode Kruis

105

Anonieme Alcoholisten

03 239 14 15 – www.aavlaanderen.org

Antigifcentrum

070 245 245 – www.poisoncentre.be

Brandwondencentrum

09 332 34 90 – www.brandwonden.be

Child Focus

116 000 – www.childfocus.be

De Lijn

070 220 200 (infolijn) – www.delijn.be 059 56 52 31 (abonnementen) 059 56 52 56 (belbus)

Dierenbescherming Blauw Kruis

050 32 09 66

Druglijn

078 15 10 20 – www.druglijn.be

Holebifoon

0800 99 533 – www.holebifoon.be

Kankerfoon (Stichting tegen Kanker)

0800 15 802 – www.kanker.be

Vlaamse kankertelefoon (Vlaamse Liga tegen Kanker)

078 150 151 – www.tegenkanker.be

Kinder- en jongerentelefoon

102 – www.kjt.org

Opvoedingstelefoon

078 15 00 10 - www.opvoedingstelefoon.be

Opvoedingswinkel Brugge

050 32 77 68 - www.opvoedingswinkelbrugge.be

Tele-Onthaal

106 – www.tele-onthaal.be

Vertrouwenscentrum kindermishandeling

0800 970 79 – www.kindermishandeling.be

Veilig Vrijenlijn (info over veilig vrijen, anticonceptie, hiv/aids en soa’s)

078 15 15 15 – www.sensoa.be

Vlaamse Infolijn

1700 – www.vlaanderen.be

Vlaams meldpunt ouderenmis(be)handeling

078 15 15 70 - www.meldpuntouderenmisbehandeling.be

Vlaamse wegentelefoon

0800 122 66 – www.meldpuntwegen.be

Zelfmoordlijn

02 649 95 55 - www.zelfmoordlijn.be

Ziekenhuis AZ Koningin Fabiola

050 43 41 11 – www.vzwgo.beWegwijs in Blankenberge