Page 1

www.blankenberge.be

22 ste jaargang • januari / februari / maart 2008

met uitneemb bijlage p are . 33-35 middens tan premies ds2008

Ook digitaal te bekijken via www.blankenberge.be


01.

02.

03.

04.

05.

06.

Nieuw(s) Goed om weten

4-9 / 11-16

Handelszaken

10

Evenementen

4 / 68

Cultuur Cultuurprogramma 2007-2008

18-22

Winteracademie

23

Tentoonstellingen

24

Casino

25

Muziekacademie

26

Bibliotheek

27-28

Cultuurprijs

29

Blankenbergse studies

30

Pennenvruchten

31

Sociaal Sociale Premies

32

Middenstandspremies

33-35

OCMW - De Bollaard

36-37

OCMW

38

OCMW - De Strandjutter

39

Senior - GAR

40-41

Werkwinkel

42-43

Sport & Vrije tijd TMVW - Noordzeebad

44-45

Sport

46-47

Serpentarium

48

Sea Life Marine Park

49

Jeugd Jeugddienst

50-52

Vakantiezorg

53

Praktisch Politie & verkeer

54

Preventie

55-56

Milieu

57-61

Uit de gemeenteraad

62-63

Uit het college van burgemeester en schepenen

64-66

Uit het politiecollege en de politieraad

66

Nuttige telefoonnummers

67

Het stadsbestuur wenst u een gezond en voorspoedig 2008!

januari / februari / maart 2008

01.08 Colofon Info Blankenberge is een uitgave van de Stad Blankenberge en verschijnt vier maal per jaar. Verantwoordelijke uitgever: Het college van burgemeester en schepenen Informatieambtenaar: Linda De Mey Redactie: Nancy Maes m.m.v. de stadsdiensten Historische bijdrage: Robert Boterberge Foto’s: Norbert Minne, Kris Lagast, Kurt De Vlieghere, Het Lindenhof, OCMW, Alfons Monte, Paul Gheyle Coverfoto: skinn.be CoÜrdinatie en briefwisseling: Dienst Toerisme Blankenberge, Leopold III-plein, 8370 Blankenberge Ontwerp en druk: SKINN bvba - www.skinn.be - 050 31 28 32 Blankenbergse Steenweg 14C, 8000 Brugge Oplage: januari, oktober: 14.000 ex. april, juli: 16.000 ex. Website: www.blankenberge.be E-mail: stadhuis@blankenberge.be De redactie behoudt zich het recht voor artikels niet te publiceren, in te korten of te wijzigen. De informatie in dit magazine wordt met de grootste zorg samengesteld. De uitgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van niet of onjuiste vermelding van gegevens in dit stadsmagazine.


Beste inwoners,

Met nieuwjaar gaan spontaan de wensen heen en weer voor een gelukkig jaar en een goede gezondheid. Dikwijls gaan we daar snel en oppervlakkig over: het is slechts als het wat tegenzit met die gezondheid dat we de waarde ervan volop beseffen. En meteen groeit dan ook de waardering voor een goede verzorging. Als burgemeester weet ik dat het Fabiolaziekenhuis en onze Strandjutter daarbij in Blankenberge een belangrijke rol spelen. De vzw Gezondheidszorg Oostkust bewijst al 14 jaar dat de ziekenhuisfusie voor onze stad een geslaagde en noodzakelijke operatie was. In die 14 jaren werd in het Fabiolaziekenhuis voor ongeveer 25 miljoen euro geïnvesteerd en ook in de toekomst zullen binnen het wettelijke kader alle mogelijke inspanningen geleverd worden ten bate van de Blankenbergse bevolking. Dit voorjaar reeds komt er een nieuwe vleugel bij wat een uitbreiding van het zorgaanbod mogelijk maakt. In deze vierde vleugel zal het Fabiolaziekenhuis als eerste in West- en Oost-Vlaanderen het “RevaMedconcept” hanteren. Vertrekkend vanuit een algemene conditie- en krachttraining zal men specifieke aandacht besteden aan de gezondheidszorg van diverse doelgroepen.

Er komt een geriatrisch dagziekenhuis bij, het rusthuis Grasduinen wordt overgebracht naar deze nieuwe ziekenhuisruimte en ten slotte is er de uitbreiding van de gespecialiseerde revalidatieafdeling. Positief nieuws valt er ook te vertellen over het OCMW-rusthuis De Strandjutter. Uit een recent rapport blijkt dat het rusthuis tot de betere van de regio behoort. Een hart onder de riem voor beleid en personeel. Zij zetten zich al jarenlang volop in voor de residenten en bewijzen dat ook een lokale overheid op dit terrein tegen een aanvaardbare prijs haar maatschappelijke rol kan vervullen. De vorig jaar uitgevoerde renovatie, de hoger dan wettelijk voorziene personeelsbezetting en de uitbouw van het activiteitenprogramma dragen ongetwijfeld bij tot het thuisgevoel dat de bejaarden in De Strandjutter ervaren. Solidariteit tussen de verschillende generaties en aandacht voor wie ziek en hulpbehoevend is, zijn kenmerken van een echt menselijke samenleving. Ik wens dan ook uitdrukkelijk iedereen te bedanken die zich te Blankenberge voor dergelijke samenleving inzet en die de nieuwjaarswensen voor ‘een goede gezondheid’ ook in de praktijk vertaalt.

Ludo Monset, uw burgemeester


CARNAVAL 2008 vrijdag 1 februari 20 uur Bal van de Sloebers - Zaal Forum, Kerkstraat 66 20 uur Carnavalquiz – Café Brasseur, Leopoldstraat ? Zaterdag 2 februari 13 uur Uithaling van de Confrerie van de Leute en het Hof der Prinsen 15 uur Opening carnavalkermis door het stadsbestuur en diverse groeperingen – Grote Markt 20 uur Aanstelling van Z.H. Prins Carnaval 2008 – Stadhuis 22 uur Carnavalbal - Havana Sfeercafé Zondag 3 februari 11.30 uur Ontvangst van Z.H. Prins Carnaval door de vriendenkring Grote Markt en rondgang op de kermis 14.30 uur Carnavalstoet Vertrek Franchommelaan. Rondgang van de stoet door de stad met slotparade op de Grote Markt 20 uur Carnavalrondo - Manitobaplein 20.15 uur Grote koekenworp - Manitobaplein 21 uur Prijsuitreiking carnavalstoet - Stadhuis Maandag 4 februari 15 uur Carnavaleske volksspelen - Grote Markt 15 uur Kindercarnavalstoet Vertrek Graaf Jansdijk, aankomst om 16 uur in feesttent Grote Markt met optreden van Klutske. (Inschrijven vanaf 14 uur in Strandcafé, Graaf Jansdijk 24) 20 uur Uitreiking Persprijs 2008 + uitreiking Prijs van de Schudders Best Versierde Café - Grote biertent op Grote Markt 22 uur Rondgang van Z.H. Prins Carnaval met de Confrerie van de Leute - Grote Markt Dinsdag 5 februari 15 uur Rondgang van de Vuûle Jeanetten Vertrek Café Sint-Sebastiaan, Van Maerlantstraat 21 15 uur Carnavaleske kinderspelen - Grote Markt 16.30 uur Ontvangst van de Vuûle Jeanetten en muzikale begeleiders - Grote Markt 20 uur Dolle ambiance in alle cafés van de Grote Markt en de rest van de stad Zaterdag 9 februari 15 uur Carnavalsduik – strand ten westen van de Pier 19 uur Prinsenverbranding & vuurwerk – strand aan Havana Sfeercafé (samenkomst vanaf 16.30 uur)

CARNAVALSTOET ZONDAG 3 FEBRUARI – 14.30 UUR Wegwijzer: Franchommelaan – Havenstraat – De Smet de Naeyerlaan (kant Leopoldpark) – Leopoldstraat – Franchommelaan – Weststraat – Vissersstraat – Casinoplein – Hoogstraat – Onderwijsstraat – Steenstraat – Kerkstraat – Langestraat – Seb. Vernieuwestraat – Grote Markt.

CARNAVALKERMIS - GROTE MARKT 2 TOT EN MET 10 FEBRUARI INFO & FOLDER Dienst Toerisme – Leopold III-plein - 050 41 22 27 – toerisme@blankenberge.be Programma onder voorbehoud van wijzigingen – 22/11/07


5

Goed om weten > NIEUW(S)

STORMSCHADE AAN DE PIER Monumenten en Landschappen betrokken worden in de volledige problematiek. De klassering houdt immers in dat de stad Blankenberge gevrijwaard kan blijven van een flink stuk van de financiële beslommeringen terzake.

In de stormnacht van 8 op 9 november werd de wandeling rond de Pier vrij ernstig beschadigd. Gelukkig bleef het gebouw zelf volledig vrij van stormschade. De geconstrueerde damwand heeft dus in uiterst zware omstandigheden zijn waarde bewezen. De stabiliteit van het gebouw is verzekerd. Er is in de eerste berichtgeving sprake geweest van insijpeling. Het is duidelijk dat dit niet doorheen de betonmuren is gebeurd. Door het stormweer is er stuifwater binnengekomen in de extractiekanalen van de sanitaire installaties, met als gevolg dat er via deze extractiemonden (geringe) waterschade is. Bovendien zijn, daar waar de liggers van de wandeling losgewrikt zijn van het gebouw, de draineringsnetten volgelopen. De schade aan de wandeling wordt bij een

eerste inschatting geraamd op 50.000 tot 75.000 euro. Hiervoor wordt de decenale verzekering aangesproken. Het gaat hier immers mogelijks om een gebrek aan inschatting in de bouwfase. Weliswaar was de waterstand uitzonderlijk hoog (voor het eerst sinds 1953 dienden in Nederland de waterkeringen te worden gesloten) en ligt de Pierwandeling normaliter circa 10 meter boven het zeeniveau, maar men mag in de toekomst zulke waterstanden niet uitsluiten, zeker niet met de dreigende opwarming van de aarde. Naast de herstellingswerken zullen alle betrokken partijen dus een oplossing voor dit probleem dienen te onderzoeken. De eerste technische experts suggereerden de mogelijkheid om de wandeling waterdoorlaatbaar te maken. Gezien de Pier ondertussen geklasseerd is, zal ook

Er worden door sommigen veel bedenkingen gemaakt bij de aanpak van het Pierdossier tijdens de bouwfase. Zoals u wellicht nog weet, werd toen door de subsidiërende minister Landuyt een stuurgroep geïnstalleerd waarvan zijn opeenvolgende kabinetchefs voorzitter waren, en waaraan een door hem gekozen architect als deskundige werd toegevoegd. Het stadsbestuur heeft uiteraard met argusogen deze stuurgroep gevolgd via haar afgevaardigden. Het weze hier beklemtoond dat de vermelde kabinetchefs en de architectdeskundige dit moeilijke dossier op een correcte wijze hebben gemanaged, en dat hen niets valt te verwijten. Achteraf gesproken is alles uiteraard veel eenvoudiger, de beste stuurlui staan altijd aan de wal. Alles laat voorzien dat dit nieuwe probleem opnieuw langdurige onderhandelingen met diverse partijen zal vragen. Het stadsbestuur zal zich ook hier inspannen om aanvaardbare oplossingen uit te werken.


6

Goed om weten > NIEUW(S)

Kinderopvang in Blankenberge Recent publiceerde Kind & Gezin een rapport over kinderopvang op gemeentelijk niveau in WestVlaanderen. Daaruit blijkt dat kinderopvang in Blankenberge gunstig evolueert. Objectieve cijfers tonen aan dat onze stad het hoogst scoort in de regio Brugge en bij de kustgemeenten inzake opvangplaatsen voor kinderen in de dagopvang tussen 0 en 3 jaar.

In Blankenberge zijn de beide kinderdagverblijven als één erkend. Er zijn slechts drie kustgemeenten met een erkenning van kinderdagverblijf, waaronder onze stad. Blankenberge staat in onze regio op de 3de plaats met bijna 70% erkende en gesubsidieerde opvangplaatsen ten opzichte van het totale opvangaanbod (op de 180 opvangplaatsen zijn er 126 erkend en gesubsidieerd). We mogen concluderen dat we de factoren die de nood aan kinderopvang bepalen indertijd goed hebben herkend, en samen met de private sector zorgt het stadsbestuur voor een goede opvangcapaciteit.

01 De opvangplaatsen zijn als volgt onderverdeeld: • opvangplaatsen bij diensten voor onthaalouders (44 plaatsen) • opvangplaatsen bij zelfstandige onthaalouders (40 plaatsen) • opvangplaatsen in zelfstandige mini crèches (14 plaatsen) • opvangplaatsen in erkende kinderdagverblijven (82 plaatsen)

Bron: West-Vlaamse kinderopvang in kaart van Kind & Gezin lokaal beleidsplan kinderopvang 2007-2012

Damiaanactie

25, 26 en 27 januari 2008 Ben jij onze helpende hand?

40 euro voor een mensenleven

Damiaanactie vraagt eind januari 2008 uitdrukkelijk om een handje toe te steken. In de eerste plaats om de vele tuberculosepatiënten de hand te reiken. De strijd tegen deze ziekte is nog lang niet gestreden: jaarlijks worden 8 à 10 miljoen mensen besmet met tbc, maar liefst 1,5 miljoen mensen sterven. Dat betekent dat tbc om de 20 seconden een mensenleven eist.

40 euro volstaat opdat Damiaanactie een lepra- of een tbc-patiënt kan genezen. Met 40 euro is het mogelijk om vreselijke misvormingen, veroorzaakt door lepra, te vermijden of om het leven te redden van iemand die aan tbc lijdt. In beide gevallen schenk je de zieke, net als aan zijn familie, opnieuw hoop en menselijke waardigheid. Maar 40 euro is echter onbetaalbaar voor de zieken. Daarom organiseert Damiaanactie het laatste weekend van januari haar fondsenwervingscampagne. Er zullen ook stiften worden verkocht: 5 euro voor een pakje van 4 stiften. Vergeet dat weekend niet om bij onze vrijwilligers stiften te kopen als u ze op straat ontmoet.

Damiaanactie vraagt ook om leprapatiënten een blijvende hand te reiken. Elk jaar stelt men immers nog 400.000 nieuwe gevallen van lepra vast. Daarom blijven medische ploegen, met de steun van Damiaanactie, elke dag patiënten volhardend opsporen. In 2006 spoorde Damiaanactie in totaal 285.772 patiënten op, waarvan 27.027 met lepra, 256.458 met tbc en 2.287 met leishmaniasis (berglepra). Vele helpende handen blijven nodig om al deze mensen te kunnen genezen.

Uit naam van de duizenden zieken die al werden geholpen en de 1.500 vrijwilligers van Damiaanactie danken we u voor uw helpende hand.

BEN JIJ ONZ E HEL PEN DE HAN D?

40 euro volstaat om iemand van lepra of tbc te genezen

000-0000075-75 www.damiaanactie.be

INFO Rekeningnummer 000-0000075-75 Damiaanactie, Leopold II-laan, 263, 1081 Brussel, www.damiaanctie.be


7

Goed om weten > NIEUW(S)

BLANKENBERGE

WERFT

JOBSTUDENTEN

AAN

Elk jaar werft het stadsbestuur van Blankenberge jobstudenten aan voor de zomervakantie. Daarom doen wij een oproep aan enthousiaste jobstudenten om te werken in onder meer één van volgende diensten: • Vakantiezorg: toezicht, begeleiding en opvang van de kinderen (brevet van animator i/h jeugdwerk vereist) • Stedelijke jeugddienst: voorbereiding van de Grabbelpasactiviteiten en begeleiding van jongeren gedurende de Grabbelpasactiviteiten (brevet van animator i/h jeugdwerk vereist) • Reddingsdienst stedelijk zwembad: toezicht op baden en zwemmen in het stedelijk zwembad (brevet van zwembadredder BLOSO vereist) • Dienst voor toerisme: toeristische serviceverlening, algemeen baliewerk, hotelreservatie en infoverstrekking (bij voorkeur minstens 18 jaar, goede talenkennis wenselijk) • Jeugdherberg De Wullok: verzorgen van ontbijt, bardienst in jeugdherberg (minstens 18 jaar) • Milieuteam: papierstekken, reinheid op het strand, verwijderen van sluikafval, controle op de

handhaving van reglementering over het buitenplaatsen van huisvuil, meewerken aan verschillende preventie- en informatiecampagnes over huisvuil (bij voorkeur minstens 18 jaar) • Preventiedienst: projecten ter preventie van diefstal (meer bepaald autocriminaliteit); specifieke projecten van de preventiedienst. (bij voorkeur minstens 18 jaar en studies sociale, psychologische of pedagogische richting) Wij bieden: • een interessant loon en een aangename werksfeer Hoe solliciteren? • vóór 31 januari 2008 • per brief: Aan het College van Burgemeester en Schepenen J.F. Kennedyplein 1 8370 Blankenberge • per e-mail: stadhuis@blankenberge.be • per sollicitatieformulier: downloaden op de website www.blankenberge.be of afhalen in de personeelsdienst op het stadhuis • vermeld in je sollicitatie: leeftijd, voorkeur periode, voorkeur

dienst(en) en eventueel behaald brevet en/of talenkennis INFO Catherine Lambin personeelsdienst - stadhuis J.F. Kennedyplein 1, 8370 Blankenberge, tel. 050 43 57 04

MEER INFO OVER DE BREVETTEN? Cursus animator i/h jeugdwerk: VDS Steunpunt West-Vlaanderen Acaciastraat 6 - 8800 Roeselare Tel. 051 21 01 51 vds.westvlaanderen@staf.speelplein.net www.speelplein.net/westvlaanderen

De zesdaagse cursus vindt plaats van 7 tot 12 juli 2008 in jeugdherberg De Wullok. Minimum leeftijd is 16 jaar. Cursus strandredder: WOBRA Burg 4 - 8000 Brugge Tel. 050 40 57 83


8

Jubilea > NIEUW(S)

jubilea 60 diamanten bruiloft

Pierre De Brauwere en Jeanne Coppejans – 29 september 2007

60 diamanten bruiloft

Leon Cochuyt en Georgette Devlieghere – 14 oktober 2007

Maurice De Meulenaere en Mariette Decorte – 10 november 2007

50 gouden bruiloft

Jean Boudou en Maria Ginée – 1 september 2007

Joseph Heyman en Jacqueline Pattyn – 22 september 2007

50 gouden bruiloft

André Sarlet en Lucrèce Henneman – 29 september 2007

Hugo Jansseune en Myriam Marmenout – 13 oktober 2007


9

Jubilea > NIEUW(S)

50 gouden bruiloft

Albert Geldof en Christina Sys – 13 oktober 2007

Jean Gadeyne en Marguerite Popelier – 26 oktober 2007

50 gouden bruiloft

Roger Falin en Maria Schautteet – 27 oktober 2007

Emmery De Clerck en Georgette Vandaele – 10 november 2007

50 gouden bruiloft

Jan De Ville en Hilda Tosseyn – 11 november 2007

Werner Degrande en Francinne Ketels – 17 november 2007

50 gouden bruiloft

Georges Tavernier en Josine De Prest – 18 november 2007

Gerardus Vermeulen en Clara Maerten – 18 november 2007


10

Handelszaken > NIEUW(S)

vernieuwd

Olympia Fitness

nieuw

Brasserie - Cocktailbar Bel Etage

In november heeft Filip Diricq de spinningzaal van Olympia Fitness volledig vernieuwd. Er staan nu 20 spinningfietsen klaar in de zaal met dancelights en koelsysteem. Van Mullemstraat 6, tel. 050 42 53 44, www.olympia-fitness.be.

Andrée en Bart De Laet heten u van harte welkom in hun nieuwe zaak. Voor een lekkere cocktail in een gezellig kader moet u sinds kort in de Bel Etage zijn. Weststraat 16, tel. 0487 54 14 13.

nieuw

vernieuwd

Bar Bistro De Tijd

Restaurant Escapade

Bar Bistro De Tijd is een nieuwe aanwinst op de Grote Markt. Kurt Creemens ontvangt u er sinds 25 oktober in een stijlvol design interieur. De keuken blijft open tot middernacht: tijd genoeg om de lekkere vleesgerechten te proeven. Grote Markt 9, tel. 0473 75 43 56.

Het gekende restaurant Escapade heeft sinds kort nieuwe uitbaters. Thierry Maertens en Nathalie Berrewaerts pakten ook het interieur aan en serveren in de vernieuwde zaak een marktkeuken met dagverse producten. J. de Troozlaan 39, tel. 050 41 15 97.

nieuw

vernieuwd

Kleding Dõna

Hotel José

Dominique Blaise en Nadia De Bodt zijn sinds kort de uitbaters van Dõna. Hun aanbod omvat o.a. kledij en handtassen en alle retouches in stof en leder. Daarnaast hebben de dames, die allebei hun laatste jaar ‘juweliergoudsmid’ volgen, ook een selectie handgemaakte juwelen. Molenstraat 22, tel. 0476 66 23 34.

Karolien Godderis & Lieven Vanneste breidden het gekende familiehotel José in de Visserstraat uit met een nagelnieuwe aanbouw. Ook het restaurant steekt binnenkort in een nieuw kleedje. Toeristen die er verblijven in de wintermaanden, kunnen rekenen op interessante promoties. Visserstraat 18, tel. 050 41 14 21, www.hotel-jose.be.

nieuw

nieuw

Chantal Esthetiek

Chantal Vlieghe staat sinds september in voor esthetische verzorging aan huis. Chantal komt bij u aan huis voor gelaatsverzorging, medische voetverzorging, manicure en alle epilaties. Schaapstraat 128, tel. 0495 18 06 01.

Restaurant Klein-Begin

In de Visserstraat 23 staan Josephine Laporte & Danielle Vermeeren aan het roer van nachtrestaurant Klein-Begin. Zij verwelkomen u er graag van donderdag tot en met zondag telkens van 18 uur tot 2 uur ’s nachts. Visserstraat 23, tel. 0485 93 76 31, www.klein-begin.be.


11

Goed om weten > NIEUW(S)

Juweelontwerpster Cynthia Jacobs verovert het buitenland Cynthia, die de opleiding juweliergoudsmid volgde aan het Vormingsinstituut in Kortrijk, haalde echter eerst het diploma van‌ polyvalent schrijnwerker. Een aantal jaren werkte ze zo als enige vrouwelijke schrijnwerker in West-Vlaanderen. Volgens Cynthia niet eens zo een gekke keuze: de techniek die ze toen gebruikte voor het hout is volgens haar nog altijd te vergelijken met wat ze nu met haar juwelen doet.

Blankenberge zendt haar creatieve zonen en dochters uit. Onze badstad telt een aantal juweelontwerpers die wij u vroeger al uitgebreid voorstelden in Info Blankenberge. Hilde Simkens en Werner Aerts werken beiden in Blankenberge. Blankenbergse inwoner Peter Quijo ontvangt zijn klanten in de schaduw van het Brugse belfort en de uit Blankenberge afkomstige Cynthia Jacobs heeft, na een intermezzo in Brugge, sinds 2006 haar uitvalsbasis in Roeselare waar ze haar winkel annex atelier runt. Momenteel is haar werk te zien en te koop in Dubai en binnenkort in Tokio. Cynthia Jacobs (°1965) groeide op in Blankenberge en maakte als kind al juweeltjes die ze dan op de stoep voor haar huis verkocht. Dat zij haar ontwerpen zoveel jaren later tot in Dubai aan de man zou brengen, had zij toen wellicht nooit durven dromen.

Vijf jaar werkte ze in de galerie Sophie Lachaert in Gent vooraleer ze in 1995 de stap zette als zelfstandig juweelontwerpster. Een grote stimulans was de Vierjaarlijkse Prijs voor Kunstambachten van de Provincie West-Vlaanderen die ze in 2001 won en de selectie als ontwerpster door Design Vlaanderen (vroeger VIZO). En nu is er dus het buitenland. Na de omringende landen liggen sinds september haar juwelen te kijk en te koop in Traffic, een van de hipste designwinkels van Dubai. Jongstleden trok Cynthia dan ook nog eens naar Tokio voor de gerenommeerde 100% Design Beurs, waar ze goede kontakten legde voor Moskou, London, Taiwan en China. www.cynthiajacobs.be


12

Goed om weten > NIEUW(S)

Budgetten voor het OCMW Er wordt soms eens beweerd dat het Blankenbergse OCMW meer en meer geld nodig heeft. Dit is onjuist. Ondanks de enorme groei van hun takenpakket is het budget de vorige 18 jaar, onder voorzitter Eric De Ville en zijn raad, nauwelijks gestegen. Onderstaande cijfers bewijzen het. JAAR

STAD

GEM. FONDS

oude en nieuwe versie

SIF

ZIEKENHUIS

TOTAAL

1989

€ 1.394.182,60

€ 177.118,88

€ 739.525,53

€ 2.310.827,01

1990

€ 1.392.236,20

€ 164.493,14

€ 544.721,55

€ 2.101.450,89

1991

€ 1.515.376,60

€ 216.725,17

€ 920.957,52

€ 2.653.059,29

1992

€ 1.943.394,65

€ 123.718,25

€ 1.117.336,43

€ 3.184.449,33

1993

€ 2.142.901,99

€ 140.991,00

€ 249.012,59

€ 2.532.905,58

1994

€ 2.126.324,36

€ 205.369,89

1995

€ 2.052.819,86

€ 112.792,20

1996

€ 1.962.130,84

€ 2.331.694,25 € 2.165.612,06 € 275.843,62

€ 2.237.974,46

1997

€ 2.458.407,48

€ 363.392,10

€ 2.821.799,58

1998

€ 2.486.692,46

€ 428.844,54

€ 2.915.537,00

1999

€ 2.387.936,56

€ 431.451,42

€ 2.819.387,98

€ 2.355.128,10

€ 596.434,47

€ 2.951.562,57

€ 2.724.714,59

€ 599.654,49

€ 3.324.369,08

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

€ € 2.349.037,89

€ 1.276.449,99

€ 607.105,99

€ 2.956.143,88

€ 1.420.013,35

€ 2.696.463,34 € 2.244.534,70

€ 812.750,14

€ 1.431.784,56

€ 1.224.200,55

€ 1.485.472,45

€ 2.709.673,00

€ 1.245.142,04

€ 1.491.942,00

€ 2.737.084,04

Dit is alleen mogelijk geweest door een uiterst spaarzaam beleid, maar het geeft ook duidelijk aan dat de sociale problematieken in Blankenberge geleidelijk ten gunste zijn gekeerd. Er is veel meer budget vrijgekomen voor de verzorgende functies (kinderkribbes, bejaarden), en er is minder budget nodig geweest voor de pure “leefl oon” en “bijstands”-problematieken. Uiteraard benadrukken de bovenstaande cijfers ook het belang van de redding van het ziekenhuis: deze operatie gaf de zuurstof voor een ruimer sociaal beleid.


13

Goed om weten > NIEUW(S)

14,03%

EUROPESE SUBSIDIES AAN DE KUST 2007-2013 Blankenberge komt schitterend aan de bak met bijna 4 miljoen euro. Dit dankzij het goede dossierwerk van het stadsbestuur met burgemeester Ludo Monset op kop.

14,27% 3,38%

28,88%

KNOKKE-HEIST 10,99%

4,4%

ZEEBRUGGE BLANKENBERGE

NOORDZEE DE HAAN BREDENE 5,41% 9,7%

OOSTENDE

5,59% MIDDELKERKE NIEUWPOORT

3,38%

KOKSIJDE

Spreiding van de middelen DE PANNE

(met inachtneming gebiedsafbakening)

Voetpadenplan 2008-2012 uit de startblokken Met het oog op een gecoördineerde aanpak van de kwalitatief minder goede voetpaden in Blankenberge, werd een inventaris opgemaakt, waarbij een inschatting werd gemaakt van de technische (fysieke) toestand van alle voetpaden in Blankenberge. Op basis hiervan is het mogelijk de problematiek gericht, gestructureerd en onderbouwd aan te pakken, waardoor een grotere efficiëntie wordt bereikt (hoger financieel rendement, minder hinder naar aangelanden, ...). Op een totale lengte van 76 km voetpad, werden 2,5 km (3,3%) als ‘hoogdringend’ en 1,5 km (2%) als ‘dringend te herstellen’ gecatalogeerd. Schepen van Openbare Werken Ivan De Clerck: “Voor dit en de komende jaren (tot en met 2012) werd er in de begroting jaarlijks een bedrag voorzien van 125.000 euro voor de heraanleg van voetpaden. Rekening houdend met een geschatte kost voor heraanleg die varieert tussen ca. 50 euro/m² (louter herleggen van betontegels) tot 80 euro/m² (met verplaatsen beplanting naar rijweg of met heraanleg straatgoot), komt dit neer op het heraanleggen van ca. 1.250 tot 2000 m² voetpaden per jaar. Als men hierbij rekening houdt met een voetpadbreedte van 1,5 tot 2 meter, betekent dit dat er jaarlijks gemiddeld 1 km aan voetpaden zal worden heraangelegd binnen dit plan. De eerste werken zijn voorzien vastgelegd te worden in 2007, met uitvoering in 2008 (in functie van weer, aanbesteding, ...). De werken in de periode 2008-2012 zullen worden uitgevoerd in functie van de locatie en het meest aangewezen tijdstip (hinder, ...).”

Schepen voor Ruimtelijke Ordening Patrick De Klerck: ”Voor het bepalen van de volgorde van heraanleggen kunnen volgende factoren een rol spelen: fysieke toestand van het voetpad, intensiteit van gebruik, breedte bestaand voetpad (bij heraanleg wordt steeds gestreefd om tot een minimumbreedte van 1,5 m te komen), eventueel geplande werken (openbaar of privaat), aanwezigheid van enkel of dubbel voetpad (aan een of beide zijden van de straat), ...” In de studie werden ook andere problemen zoals bv. losliggende klinkers in kaart gebracht, doch deze worden aangepakt via het contract met de onderhoudsaannemer. De belangrijkste aan te pakken clusters zijn o.a. de Koninginnelaan , Prinsenlaan en Nuytemanslaan aan oostelijke zijde, de Kemmelbergstraat en omgeving langs westelijke kant en in het centrum de omgeving van de Luikstraat.


14

Goed om weten > NIEUW(S)

Verantwoord begraafplaatsenbeheer Het stadsbestuur van Blankenberge voert een verantwoord begraafplaatsenbeleid. Met respect voor de overledenen worden de noodzakelijke maatregelen genomen om de begraafplaatsen zo efficiënt en eigentijds mogelijk te beheren.

01 Ook in het nieuwe beleidsplan wordt deze beleidsoptie bevestigd. Belangrijke investeringen staan op stapel zoals het saneren van de wegels, het voorzien van een onthaalpaviljoen en dergelijke meer.

Verwaarloosde graven

De zorg voor een mooie en serene begraafplaats behelst eveneens het zorgvuldig onderhouden van de graven. Tot onze spijt stellen wij vast dat een aantal graven, om wat voor reden ook, verwaarloosd werden zodat het stadbestuur genoodzaakt was de decretaal voorziene verwaarlozingsprocedure op te starten. Graven zijn volgens het decreet verwaarloosd als ze doorlopend onzindelijk, door plantengroei overwoekerd, vervallen, ingestort of bouwvallig zijn. Aan dergelijke graven werd een bericht uitgehangen waarin vermeld staat hoe deze procedure verloopt. Aan de ingang van de begraafplaats hangt een algemene lijst. Hoewel dit decretaal niet verplicht

is, werd ook, waar mogelijk, aan de concessionaris of indien die niet meer leeft, aan een familielid in de dichtst mogelijke graad gemeld dat de verwaarlozingsprocedure ingezet werd. Om te verhinderen dat het graf ambtshalve verwijderd wordt, bieden wij nog tot en met 22 oktober 2008 de mogelijkheid om de noodzakelijke herstellingswerken uit te voeren. Vooraleer u het grafmonument herstelt, is het echter aangewezen dat u contact opneemt met het stadsbestuur (dienst begraafplaatsen) om de juiste aard van de verwaarlozing te vernemen. Hierdoor vermijdt u onnodige herstellingen! Na het herstellen en een controle wordt het bericht aan het graf verwijderd.

Toerismebrochure 2008 voorgesteld De toeristische brochure 2008 werd op 30 november voorgesteld aan de pers en het publiek. De viertalige brochure zit dit jaar in een nieuw kleedje en focust op de klassieke toeristische trekpleisters. Daarnaast is er ook ruime aandacht voor wandelen en fietsen zowel in de stad als door de polders. Naast het uitgebreide logiesaanbod en de logiesarrangementen, vindt de toerist ook alle informatie over evenementen en attracties. De brochure is te verkrijgen in de Dienst Toerisme en kost 50 eurocent. INFO: Dienst Toerisme – Leopold III-plein – tel. 050 41 22 27

Funerair erfgoed De zorg voor het funerair erfgoed ligt het stadsbestuur nauw aan het hart. Hiertoe werd onder meer een werkgroep ‘funerair erfgoed’ opgericht. Bedoeling is de als waardevol gecatalogeerde grafmonumenten te vrijwaren voor de toekomst. Grafmonumenten die op deze lijst voorkomen, zullen dan ook niet verwijderd worden. INFO Dienst begraafplaatsen stadhuis - dienst burgerlijke stand Ontmijnersstraat 1 - tel. 050 43 57 02. In deze dienst kunt u ook de lijst van de verwaarloosde graven raadplegen.


15

Goed om weten > NIEUW(S)

Vrijwillig verbannen naar Siberië Stadsgenoot Stephan Gelaude ging televisiemaker Martin Heylen achterna en vertrok op 3 augustus voor een maand naar Siberië voor een avontuurlijke kanotocht. Zijn eigen ‘Terug naar Siberië’ zeg maar. Startpunt van de expeditie was de stad Mirny in Jakoetië. Jakoetië is een autonome republiek in de Russische Federatie.

“Neen, ons gezelschap bestond uit tien personen. Twee Belgen, vijf Duitsers en drie Russen. In een dergelijk divers gezelschap was het niet altijd gemakkelijk om te communiceren. Zo spraken de Duitsers wat Frans tegen de Russen die dan op hun beurt antwoordden in het Engels… Best grappig eigenlijk. Er werd ook duchtig wat gebarentaal gebruikt én ik moet eerlijkheidshalve toegeven dat de communicatie ook wat vlotter en creatiever verliep na een paar glazen wodka…”

1060 km afgelegd in 24 dagen met Canadese kano’s. Dat zijn open kano’s met een steekpaddel zoals de indianen die gebruikten. We voeren over twee zo goed als ongerepte rivieren: de Markoka en de Marcha. Die laatste is een zijrivier van de Lena. Beide rivieren stromen volledig door de mooie Siberische taiga (naaldwouden) waar dieren zoals elanden, wolven, beren, rendieren en marters nog ongestoord kunnen leven. We hadden tijdens onze trip een overwegend droog landklimaat met af en toe toch eens een pittige regenbui. De temperaturen varieerden tussen -5°C en +30°C.”

I: Wat is je vooral bijgebleven van je tocht?

I: Waar sliepen jullie eigenlijk?

“De prachtige en overweldigende natuur was echt indrukwekkend. We hebben

“’s Nachts sliepen we in tenten die we elke avond moesten opbouwen op keistranden in de rivierbedding. We improviseerden er een keuken bij waar we onze vers gevangen vis klaarmaakten. Die vis was trouwens ons voornaamste voedsel want tijdens onze tocht konden we ons nergens bevoorraden. Het eerste dorpje op onze weg kwamen we pas tegen na … 800 km! Nu, het was voor mij dé gelegenheid om te leren vissen! Ik heb trouwens nog nooit zo veel verse vis gegeten als in die drie weken… dat wil wel wat zeggen voor een geboren en getogen Blankenbergenaar.”

I: Vertrok je helemaal alleen? Het nog relatief onbekende Siberië is verreweg het grootste deelgebied ter wereld en omslaat 18% van het Russische grondgebied en is met zijn 10 miljoen vierkante kilometer ongeveer 330 keer de oppervlakte van België. Info: Stephan, vanwaar het idee om naar een koude en verre bestemming als Siberië te trekken? “Ik reis al vele jaren naar Scandinavië. Ik houd ervan om er rond te trekken, te wandelen en te kanovaren. Strandvakanties naar zonnige bestemmingen waar je op de koppen kan lopen, spreken mij absoluut niet aan. Het ruwe en ongerepte Siberië was voor mij, na mijn reizen naar het hoge noorden, een nieuwe uitdaging.”


16

Goed om weten > NIEUW(S)

ARCHITECTURAAL ERFGOED: OPROEP De laatste jaren stellen we overal in Vlaanderen een toenemende belangstelling vast voor het lokale erfgoed. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de vele belle-époquepanden die tot op vandaag nog altijd het straatbeeld van onze badstad sieren, heel wat toeristen en dagjesmensen naar Blankenberge lokken.

exploratie van het bouwkundige erfgoed in Blankenberge. Met dit prestigieuze project wil het stadsbestuur drie doelstellingen realiseren. Het Belle Epoque Centrum is in de eerste plaats een centrum voor een brede doelgroep, waar bezoekers aan de hand van diverse multimediale presentaties ondergedompeld zullen worden in de typische belle-époquesfeer.

Blankenberge telt vandaag ruim 100 geklasseerde historische panden. Het stadsbestuur is zich uitermate bewust van deze unieke troef. Heel wat initiatieven werden daarom al genomen om dit bouwkundige patrimonium voor de volgende generaties te vrijwaren. Het meest recente initiatief is de oprichting van het Belle Epoque Centrum waarvan de opening is voorzien in het najaar van 2008 .Als erfgoedcel en ankerpunt voor themagerichte wandelingen, zal dit centrum de uitvalsbasis worden voor de

Anderzijds moet het centrum opgevat worden als een kennisen studiecentrum betreffende het waardevolle historisch erfgoed van Blankenberge en van de hele kust. Uniek aan dit project is dat er ook een leefbaarheidsluik aan gekoppeld wordt. Privé-eigenaars van historische panden zullen er namelijk terecht kunnen met al hun vragen over verbouwingsmogelijkheden, renovatiesubsidies, enzovoort.

0

Op deze manier wenst Blankenberge het ankerpunt te worden van de

belle-époquearchitectuur aan de Noordzeekust. Het stadsbestuur wil w l zich blijvend inzetten n voor het behoud b van het waardevolle olle arch a chitecturale ctur patrimonium. m. Vandaar dat d het de eigenaars van historische panden laat weten open te staan voor schenkingen van waardevolle tegeltableaus, sierelementen, medaillons en dergelijke meer, voor zover deze in goede staat verkeren, veilig en compact gestockeerd kunnen worden en/of in onze collectie belle époque geïntegreerd kunnen worden op een financieel verantwoorde manier. Eigenaars van waardevolle panden kunnen hiervoor contact opnemen met de stadsarchivaris. INFO Pieter Deschoolmeester stadsarchivaris tel. 050 42 99 42 (toestel 733) e-mail archief@blankenberge.be

Werken Belle Epoque Centrum vorderen goed Ondertussen zijn de werken aan het Belle Epoque Centrum al een negental maanden bezig. De ruwbouwfase op het sous-sol niveau (=kelderniveau) is beëindigd en daar werd een aanvang genomen met de aanleg van de elektriciteit en het sanitair. Op de andere verdiepingen zijn nog enkele ruwbouwwerken aan de gang. Eind november, begin december werd de nieuwe dakconstructie geplaatst en gestart met de dakdichtingswerken. Ook de restauratiewerkzaamheden zijn volop bezig. Deze vinden momenteel hoofdzakelijk plaats in de ateliers van de aannemer Woudenberg waar ondermeer het schrijnwerk de nodige behandelingen krijgt. Slechte delen worden vervangen en een aantal nieuwe ramen worden gemaakt op basis van de oude profielen.

Voor de binneninrichting van het centrum werd het definitieve ontwerp van de n multimediale tentoonstelling ondertussen goedgekeurd . De inhoud is bepaald, de n selectie van de te gebruiken materialen en bronnen is gebeurd. Begin 2008 start het ontwerpbureau met de uitvoeringsfase. Dit betekent dat alle materialen visueel tot in detail worden uitgewerkt en dat de co a de verschillende e sc e de c ncrete opbou uw van zalen uitgetekend i etekend wordt.

foto: Jos

Vandenbr

< achteraanzicht Belle Epoque Centrum

eeden


n a d r Mee lots 80 s he c s i n o r t k e te El t e l u Ro

Black jack Amer ikaan se Roule tte Casino Stud P oker

Bezoek onze vernieuwde website

www.casinoblankenberge.be Zeedijk 150, 8370 Blankenberge â&#x20AC;˘ T : 050 43 20 20 â&#x20AC;˘ F : 050 41 98 40 minimumleeftijd 21 jaar - legitimatie verplicht met identiteitskaart


18

Cultuurprogramma 2007-2008 > CULTUUR

LEJO

DAG HAND

RONALD BAKER INTERNATIONAL QUINTET

FAMILIEVOORSTELLING VOOR IEDEREEN VANAF 3 JAAR

WINTER-JAZZCONCERT

SAVERYSZAAL – CC CASINO ZONDAG 6 JANUARI – 15 UUR

SAVERYSZAAL - CC CASINO VRIJDAG 11 JANUARI – 20 UUR

02

een hand, en nog een hand, en rode ballen, en muziek en verder...? een voorstelling met blote handen handen die slapen, spelen, werken, sporten, dansen, jongleren, goochelen, lachen, stoeien, rennen, achtervolgen, vechten, huilen, klimmen, vallen en opstaan. Een voorstelling met ballen! Lejo (Leo Petersen) ken je misschien van zijn poppen die alleen bestaan uit handen en ogen. Hij speelde hiermee de afgelopen jaren in twaalf verschillende landen en is in Nederland en België vooral bekend geworden door zijn filmpjes voor Sesamstraat. Voor zijn nieuwe voorstelling pakt Lejo het nóg minimalistischer aan dan voorheen. De poppen bestaan dit keer alleen uit zijn handen, en rode ballen vormen de enige attributen. Toch vormen deze ingrediënten - samen met het decor, de muziek en natuurlijk Lejo’s gevoel voor timing en humor - voor een vrolijke, fantasieprikkelende familievoorstelling. Poppentheater zonder poppen! Idee, spel en poppen: Leo Petersen Regie: Camiel Schouwenaar

DUUR PAUZE INKOM

WEBSITE

40 minuten neen € 3 - kinderen met jeugdpas € 5 - kinderen zonder jeugdpas € 7 - volwassenen www.lejo.nu

EXTRA VOORSTELLING

Het Ronald Baker International Quintet is momenteel op tournee in de Verenigde Staten, maar vond in de drukke tourneeplanning tijd om gedurende één week in januari België aan te doen. Het cultuurcentrum Blankenberge is één van de plaatsen waar zij het Winter-Jazzconcert zullen brengen. Voor hun Belgische tournee mag het kwintet op de steun rekenen van Luc Vanden Bosch en Roger Vanhaverbeke, u wellicht bekend van het New Look Trio dat ieder jaar met Klankenberge bij ons te gast is. Een unieke gelegenheid om dit uitmuntende gezelschap aan het werk te zien dus! Op het programma staat de vrolijke ‘bop’ van de jaren ’50 en ’60. U hoort er ook nummers uit ‘Endless Story’, het vijfde album van het Ronald Baker International Quintet. Bezetting: Ronald Baker (USA): solist / trompet Jean-Jacques Taïb (FR): sax Luc Vanden Bosch (B): drums Alain Mayeras (FR): piano Roger Vanhaverbeke (B): contrabas € 6 - met cultuurabonnement € 10 - zonder cultuurabonnement WEBSITE www.ronaldbakerquintet.com RESERVEREN cultuurcentrum tel. 050 43 20 43 of cultuur@blankenberge.be INKOM


19

Cultuurprogramma 2007-2008 > CULTUUR

MANMANMAN

MANMANMAN ZKT. VROUW

DE NIEUWE SNAAR

SAVERYSZAAL – CC CASINO ZATERDAG 12 JANUARI – 20 UUR

SAVERYSZAAL – CC CASINO VRIJDAG 1 FEBRUARI – 20 UUR

‘Als ge lang genoeg gelooft dat ge een kip zijt, kunt ge dan een ei leggen?’ Een wonderlijke zoektocht naar de ideale vrouw, cabareteske liedjes en visuele vondsten met de wil als spil. Een vrolijk pleidooi voor onverwoestbare eigenzinnigheid. Verrassend, grappig én ontroerend muziektheater van de makers van ‘Wij zijn niet mooi, maar we bestaan’.

‘Helden’ is zowaar de tiende voorstelling van dit uiterst Muzikale Theatergezelschap (of was het ‘Theatrale Muziekgezelschap’?). ‘Helden’ is een uitzinnige ode aan onzinnige TV, is poseren als een gigantische pauw met zes gitaren op de rug, is explosief stuntwerk, is slingeren als een androgyne paaldanseres en is tenslotte ook een ‘Gumbootsdance’ alsof Permeke de choreografie ervan zelf had bedacht …

Walter Janssens en Bart Schollaert, beiden veelzijdig acteur/ muzikant, spelen in hun tweede avondvullende theatershow de pannen van het dak. Originele muziekinstrumenten en slapsticktaferelen zorgen voor de nodige hilariteit. ManManMan: afwisselend ingetogen en extrovert. Kermis, circus en een hutje bij de zee. ‘ManManMan zkt. Vrouw’ is opnieuw cartoonesk muziektheater van de bovenste plank! Met: Walter Janssens, Bart Schollaert Regie: Koen De Ruyck Scenografie: Steven Brys DUUR PAUZE INKOM WEBSITE

90 minuten neen € 12 www.manmanman.be

HELDEN

‘… De Nieuwe Snaar: het enige theatergezelschap dat wegraakt met een hyperkinetische combinatie van humor, sérieux én tristesse, chaos en acrobatische hoogstandjes …’ Gunther van Assche in De Morgen

‘…‘Helden’ is waarschijnlijk de meest broze, de meest spirituele voorstelling die De Nieuwe Snaar al maakte. Het is ook een antwoord op een scheefgegroeide reputatie: deze vier heren zijn meer dan de optelsom van leuke liedjes, sterke acrobatie en goede moppen …’ Peter Vantyghem in De Standaard

‘… Ze doen vooral het adjectief in hun naam opnieuw alle eer aan. Tussen doodse stilte en grunge, frivoliteit en gewichtigheid wandelde het kwartet, zoekend naar braakliggend terrein, soms op een erg dunne koord.’ Tom Peeters in De Tijd

Ondertussen is de voorstelling alleen nog maar gegroeid en uitgepuurd. 2007 was ook het jaar van het 25-jarig bestaan van De Nieuwe Snaar. Een voor de hand liggend ‘Jubileumprogramma’ is het niet geworden. HELDEN viert het 25-jarig bestaan op zijn manier: met de - tot nu toe - mooiste voorstelling! Van en met: Jan De Smet, Geert Vermeulen, Walter Poppeliers en Kris De Smet. Regie: Frans Van der Aa DUUR PAUZE INKOM WEBSITE

1u50 minuten neen € 18 www.denieuwesnaar.be


20

Cultuurprogramma 2007-2008 > CULTUUR

ZAMZAMPRODUCTIES

WOW, WAT EEN WOLF!

TWIJFEL VZW / BOB DE MOOR

DE JONGENS

SAVERYSZAAL – CC CASINO ZONDAG 10 FEBRUARI – 15 UUR

SAVERYSZAAL – CC CASINO WOENSDAG 13 FEBRUARI 2008 – 20 UUR

02

Muziektheater naar het gelijknamige boek van Stefan Boonen & Frank Daenen. Laps, een klein konijn, wil graag een wolf worden. Omdat wolven groot zijn en sterk en gevaarlijk en van alles. En nog iets, iets… Laps weet het niet precies. Maar hoe word je nu wolf? Daarvoor moet je bij een echte wolf zijn. Liefst een grote, met gele ogen en scherpe tanden. Laps gaat op zoek naar ‘Mijnheer Wolf’ en ontdekt dat het lang niet makkelijk is om een wolf te zijn… Wow, wat een wolf is een voorstelling over dromen en durven. Over de dingen die je onderweg leert. Soms is iets proberen net zo belangrijk als iets bereiken. Je mag ook trots zijn op iets wat misschien niet helemaal lukte. Tegelijk is Wow een bijna klassiek sprookje, over een Wolf en konijn met een doel. Een voorstelling boordevol humor, spanning en muziek! tekst: Stefan Boonen regie: Sven Ronsijn spel: Sabine Goethals & Herman Verberckmoes muziek: Hilde Van Laere decor: Peter Schoonjans productie: Sabine Goethals

DUUR PAUZE INKOM

WEBSITE

60 minuten neen € 3 - kinderen met jeugdpas € 5 - kinderen zonder jeugdpas € 7 - volwassenen www.zamzamproducties.be

© Luc Monsaert

FAMILIEVOORSTELLING VOOR IEDEREEN VANAF 4 JAAR

De begrafenis van ma was een mooie gelegenheid geweest voor een spontane verzoening tussen de jongens. Misschien dat een aanzienlijke erfenis hen weer wat dichter bij elkaar kan brengen? Niet vanzelfsprekend. Er moeten eerst nog enkele rekeningen uit het verleden worden vereffend. Dat lukt alleen als het tot een samenwerking komt tussen de wereld van Het Goede Doel en die van de niet al te Georganiseerde Misdaad. Gaandeweg wordt tevens duidelijk dat er wel degelijk verbanden bestaan tussen Ledeberg en Palermo, tussen moslimfundamentalisme en tomatensaus, tussen voortijdige kaalheid en degelijk auto-onderhoud. Naast een aantal spectaculaire achtervolgingsscènes en prachtige landschappen levert dat ook menig duizelingwekkend inzicht in de menselijke verhoudingen op. Geen seks, en dat valt dan weer tegen. Na de stukken ‘De conference’ (1999), ‘Iguanodons’ (2001) en ‘De laatste hongerkunstenaar’ (2003) is ‘De Jongens’ de vierde samenwerking tussen Jo Van Damme en Bob De Moor. Van Dammes tekst wordt door Bob De Moor en Daan Hugaert op scène gebracht. Tekst: Jo Van Damme Spel: Bob De Moor en Daan Hugaert Regie: Walter Janssens en Danny Keuppens Productie: Twijfel vzw DUUR PAUZE INKOM

1u20 minuten neen € 10


21

Cultuurprogramma 2007-2008 > CULTUUR

THOMAS BLONDELLE EN KIM VAN DEN BREMPT

LIESBETH LIST & RIET MUYLAERT

O SOLE/SOLO MIO. 3 TENOREN IN 1.

GEVLEUGELDE STEMMEN

CONSCIENCEZAAL – CC CASINO VRIJDAG 15 FEBRUARI – 20 UUR

SAVERYSZAAL – CC CASINO ZATERDAG 23 FEBRUARI– 20 UUR

Het programma ‘O sole/Solo mio’ laat geen drie tenoren, maar slechts een tenor aan het woord: u wordt doorheen een vlotte mengeling van opera, operette en hun licht verteerbare broers en zussen gevoerd. U krijgt een mooi staaltje van de zangstem onder de zangstemmen waarbij klassiekers als ‘O sole mio’, ‘Dein ist mein ganzes Herz’ of ‘Funiculi funicula’ niet zullen ontbreken. Dat alles door jong talent van eigen bodem.

Ervaren en aanstormend talent zingen samen onvergetelijke chansons. Twee prachtige vrouwelijke stemmen en twee virtuoze pianisten. Een avond onvergetelijke ontspanning van hoog niveau is gegarandeerd met zangeressen Liesbeth List en Riet Muylaert en met Ton Snijders en Michel Bisceglia aan de magische toetsen. Liesbeth List neemt het in deze productie op tegen het jonge geweld dat Riet Muylaert is. List heeft bijna de gezegende leeftijd van 65 jaar bereikt, maar van ophouden wil ze nog lang niet weten. “Ik wil minstens 150 jaar worden”, zei ze onlangs nog. “Het is opvallend ook hoe de verschillende opeenvolgende generaties mij telkens weer herontdekken. Dat betekent dat mijn repertoire toch voor een stukje tijdloos is.” En dat is ook zo, want List zingt nog altijd liedjes van de groten der aarden als Shaffy, Theodorakis, Brel en Piaf. Riet Muylaert studeerde aan Studio Herman Teirlinck. Ze nam haar eerste demo’s op en belandde in de finale van de Nekkawedstrijd. Daarna kwam alles in een stroomversnelling terecht. Met Jacko Bond, een vijfkoppige band, zingt ze haar eigenzinnige Nederlandstalige liedjes. Verder is Riet ook vrij actief in de theaterwereld. (cfr. Het Paleis, Nieuwe ogen met Anja Daems, enz.) Liesbeth en Riet zingen liedjes die ze diep in hun hart dragen en waaraan ze mooie herinneringen bewaren. Maar ze zingen ook eigen songs en ze gaan zelfs muzikaal met mekaar in duel. En dat zullen de twee pianisten ook doen. Beide muzikanten hebben hun sporen al meer dan verdiend en zijn allebei met een reeks van soloprojecten bezig. Ton Snijders kent Liesbeth List trouwens door en door. Hij is al jaren haar vaste pianist. Michel Bisceglia nog voorstellen is overbodig. Hij is zowat van alle markten thuis. Zo is hij naast pianist ook producer, arrangeur en dirigent.

Thomas Blondelle startte zijn opleiding zang aan het Stedelijk Conservatorium van Brugge bij Catherine Vandevelde. Hij behaalde er ook de H3-graad voor piano, muziekgeschiedenis en compositie, en studeerde aan de SAMW Tielt af met grootste onderscheiding. Hij combineerde zijn studies musicologie aan de KU Leuven met een ontluikende carrière als professioneel zanger (oorspronkelijk als bariton, daarna als tenor). Ondanks zijn jonge leeftijd mag hij al heel wat masterclasses, stages en vermaarde prijzen op zijn palmares schrijven. Hoewel hij ook als componist actief is, vormt opera de hoofdbrok van zijn bezigheden. Met pianist Kim Van den Brempt vormt hij sedert enkele jaren een liedduo; onder meer een integrale van de Dichterliebe van Schumann en de Banalités van Poulenc staan op hun actief, evenals talloze recitals, los samengesteld uit het oeuvre van de groten van de liedkunst.

DUUR PAUZE INKOM WEBSITE

2 x 60 minuten ja € 13 www.thomasblondelle.be

Stemmen: Liesbeth List & Riet Muylaert Piano’s: Ton Snijders & Michel Bisceglia DUUR PAUZE INKOM WEBSITE

2 x 40 minuten ja € 15 www.liesbethlist.nl


22

Cultuurprogramma 2007-2008 > CULTUUR

HAUTEKIET & DE LEEUW

HET LEVEN IS NOG NOOIT ZO MOOI GEWEEST

MAANDACHT

SAVERYSZAAL – CC CASINO VRIJDAG 21 MAART – 20 UUR

SAVERYSZAAL – CC CASINO ZATERDAG 29 MAART - 20 UUR

02

Jan Hautekiet en Rick de Leeuw: twee mannen, jongens, onvervalste vrienden naast en op het podium. Ze staan dicht bij elkaar en dicht bij hun publiek. Dat bleek al uit hun eerste en uitermate succesvolle theatershow, dat blijkt nog meer in hun nieuwe voorstelling ‘Het leven is nog nooit zo mooi geweest.’ Ook in deze voorstelling vermengen ze verhalen, gedichten en veel muziek weer tot een hartverwarmende avond. Met gloedvolle vertolkingen van eigen werk en eigenzinnige vertalingen van Tom Waits, Léo Ferré en Lou Reed vertelt ‘Het leven is nog nooit zo mooi geweest’ het verhaal van de jongen die zijn verbeelding volgt, en van de voetangels en klemmen op die lange weg. Ontroerend in zijn eenvoud, onbegrepen in zijn botsingen met de administratieve wereld, ongeremd in zijn ambities en in zijn onverwoestbare liefde voor het leven. Nooit lagen de poëzie van Rainer Maria Rilke en de harde levenslessen van een remblokmonteur dichter bij elkaar. Soms intiem, dan weer hilarisch, maar altijd pakkend, troostend en herkenbaar, slagen Hautekiet en De Leeuw er samen in om een hele zaal te laten geloven dat het leven werkelijk nog nooit zo mooi is geweest. ‘…het leven is nog nooit zo mooi geweest ik eet wanneer ik zin heb slaap wanneer ik zin heb en ik word wakker als ik wakker worden wil het is een uitgerekt en onvoorstelbaar feest het leven is nog nooit zo mooi geweest…’

DUUR PAUZE INKOM WEBSITE

90 minuten neen € 15 www.hautekietdeleeuw.be

TV-TUNES K.N.2

Voor de tweede maal slaan Maandacht en Wim Opbrouck de handen in elkaar voor de productie ‘TV-tunes’, een muzikale roadmovie waarbij bekende en minder bekende tv-tunes en de figuren die er in voorkomen in hun blootje worden gezet. Waar we in deel één - TV-tunes K.N.T. - met onze duim-in-demond, wegkruipend in een blauwe fl anellen pyjama, genoten van de tunes uit onze prille kindertijd… mogen we nu al wat later opblijven en worden we, met een zakje chips in de hand, teruggekatapulteerd naar onze puberjaren met tunes uit series als The A-team, Dallas, The Flintstones, The Dukes of Hazard, Buck Rogers, Chips… en vele anderen. Wim Opbrouck en Maandacht nemen u op hun eigenste muzikale manier, met maximale onnozelheid, mee terug naar wat geweest is. Nostalgie troef! De geitenbreiers van dienst: Wim Opbrouck – zang, klavier Ron Reuman – drums Tomp Van Stiphout – gitaren Chris Carlier – contrabas Nils De Caster – viool, mandoline, lapsteel... DUUR PAUZE INKOM WEBSITE

100 minuten neen € 12 www.tvtunes-knt.be


23

Winteracademie > CULTUUR

Cursussen INFO EN INSCHRIJVEN Cultuurcentrum, Hoogstraat 2, Blankenberge tel. 050 43 20 43, e-mail: cultuur@blankenberge.be

In samenwerking met Vormingplus:

NIEUW

MUZIKALE LIEFDESBRIEVEN

CREATIEF ATELIER

Liefde en vooral onmogelijke liefde inspireerden veel musici. Romantici van Beethoven tot Strauss verklankten vurige verlangens. Opera’s zonder liefde zijn zeldzaam en liefde is wijd verspreid in de liedkunst. Monteverdi schreef ‘Madrigali Amorosi’ en nog dieper in de geschiedenis zongen minnezangers hoofse liefdeslyriek. Onsterfelijke paren zoals Tristan en Isolde, Romeo en Julia en Orfeo en Euridice inspireerden grote componisten. De ‘Symphonie fantastique’ van Berlioz en het ‘Adagietto’ uit de Vijfde van Mahler danken hun ontstaan aan het onblusbare liefdesvuur, dat door André De Groeve, muziekrecensent, opnieuw wordt aangestoken.

Inschrijven nog mogelijk!

WANNEER

PRIJS

PRIJS LOCATIE

maandag 11/2, 18/2 en 25/2 van 19 tot 22 uur € 36 CC Casino – Roeschaertzaal

Lena Willems geeft al verschillende jaren creatief atelier. Dit jaar doet zij dat voor het eerst ook in de Winteracademie. Het creatief atelier wordt gekenmerkt door zijn verscheidenheid aan thema’s en materialen. Je werkt met gips, papier-maché, verdwijnfolie, zijde en maakt een hoedendoos, maskers, decoratieve objecten, een halsketting, knuffelberen etc. WANNEER

LOCATIE

start: dinsdag 8/1 - 10-delige lessenreeks van 13.30 tot 16.30 uur € 30, extra materiaalkosten +/- € 7 per werkstuk CC Casino – Loge 2

NIEUW

JE BENT WAT JE DENKT: HOE GEDACHTEN JE LEVEN BEPALEN Je gedachten zijn niet dé werkelijkheid, ze zijn enkel gebeurtenissen in je geest. Patrick De Decker leert je dat je je gedachten kan beheersen. Je verwerft basisinzichten in de werking van de geest en je oefent hoe je je gedachten kan observeren én selecteren. Zo leer je nuttig gebruik maken van productieve gedachten en losser komen van schadelijke gedachten, die misschien veel onnodige spanning en ‘energielekken’ veroorzaken. De technieken die je aanleert via meditatieoefeningen zijn eenvoudig en praktisch bruikbaar. Ze zijn gebaseerd op oude wijsheden én op moderne psychologische inzichten. WANNEER PRIJS LOCATIE

dinsdag 19/2, 26/2, 4/3, 11/3 en 18/3 van 20 tot 22.15 uur € 49 CC Casino – Roeschaertzaal

VILTEN Inschrijven nog mogelijk! Nathalie Beelprez helpt je op weg om je creativiteit te verwerken in de cursus vilten. Vilten is ‘in’. Hoewel deze techniek al eeuwenlang wordt toegepast, krijgt ze tegenwoordig vernieuwde aandacht. In de cursus leer je al deze mogelijkheden kennen en ga je creatief met vilt aan de slag. Wol wordt tot vilt verwerkt in handtassen, sjaals, hoedjes en modeaccessoires. WANNEER PRIJS LOCATIE

start: dinsdag 8/1 – 8-delige lessenreeks van 19 tot 22 uur € 30, extra materiaalkosten ongeveer € 40 CC Casino – Loge 2


24

TEN TOON STEL LINGEN

CC DE BENNE hoek Casinostraat/Hoogstraat

Zestig revues 15 februari - 13 april 2008

CC DE BENNE hoek Casinostraat/Hoogstraat

De KSA Blankenberge, 75 jaar jeugdbeweging 15 december 2007 tot en met 31 januari 2008 Van 15 december 2007 tot eind januari 2008 vindt in het CC De Benne de tentoonstelling ‘De KSA Blankenberge, 75 jaar jeugdbeweging’ plaats. Tal van oud-leiders werden aangesproken om hun persoonlijk archief ter beschikking te stellen. Heel wat van hen, zelfs van ver buiten Blankenberge, waren onmiddellijk bereid te helpen. Ook de huidige leiding van de KSA zette zich 100 % in om deze tentoonstelling te doen slagen, zij hebben zich o.a. geëngageerd om de tentoonstellingsruimte een moderne KSA-look te geven!

Naar aanleiding van de 60ste revue van de Koninklijke Toneelkring Onder Ons, vindt in de tentoonstellingszaal van het CC De Benne de expositie ‘Zestig revues’ plaats. Deze tentoonstelling wordt hoofdzakelijk samengesteld door François Driessens, secretaris van de Koninklijke Toneelkring Onder Ons. Hij put hiervoor uit zijn rijk persoonlijk archief van de toneelkring, die ontstaan is uit het Consciences Taal en Letterkundig Genootschap. Dit genootschap werd opgericht op 27 januari 1873. Onder Ons is dus de oudste nog werkende culturele vereniging van Blankenberge! Aanvankelijk bracht het genootschap toneel, café chantant en operette; pas in 1935 werd gestart met het opvoeren van revues. Voor de tentoonstelling werd een selectie gemaakt uit foto’s, programmaboekjes en de kunstaffiches die door de jaren heen gemaakt werden. Samen met het vrijwilligersteam van de vzw De Benne wordt de tentoonstelling uitgebouwd tot een kleurrijk geheel. U zult met nostalgie kunnen kijken naar de alom gekende ‘Pette en Mette’ , ‘Abel en Modest’, ‘het vuul wuuvetje en heuren Maurice’ en ‘schietje en pietje’, naast de vele andere typetjes die de revue passeerden. ‘Onder Ons’ bracht door de jaren heen een 500-tal speelsters en spelers op de planken. Veel Blankenbergenaars zullen dus zichzelf, hun ouders, grootouders of zelfs overgrootouders kunnen bewonderen in niet alledaagse plunjes. Open: maandag tot vrijdag van 10 tot 12 uur, woensdag van 14 tot 17 uur, donderdag van 16 tot 19.30 uur. Weekends en feestdagen: 14 tot 18 uur. Vanaf 24/03: maandag tot vrijdag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur, donderdag tot 19.30 uur. Toegang gratis.

CC CASINO

Art Gallery Marc De Geeter 4 november – 6 april 2008 Noël Van Cauwenbergh – beelden Bernard Sercu – schilderijen Open: dagelijks vanaf 15 uur of na afspraak Toegang gratis INFO: tel. 050 41 52 91 – 0475 44 13 79 – artgallerymarcdegeeter@skynet.be


25

CC Casino Blankenberge > CULTUUR

Programma januari / februari / maart

info & reservatie

maandag 31 december

22u00

eindejaarsfeest Party 2008

Garlincas

0474 98 41 96

zondag 6 tot 13 januari

11u00

nationale biljartkampioenschappen

Stedelijke Sportdienst

050 41 56 34

zondag 6 januari

15u00

familievoorstelling: Dag hand

Cultuurcentrum Blankenberge 050 43 20 43

vrijdag 11 januari

20u00

Jazz: Ronald Baker Quintet

Cultuurcentrum Blankenberge 050 43 20 43

zaterdag 12 januari

20u00

cultuurpakket: Man Man Man

Cultuurcentrum Blankenberge 050 43 20 43

dinsdag 15 januari

20u00

Ongelukken, rampen en opmerkelijke reddingen in de Blankenbergse visserijwereld

Kring voor Heemkunde

050 41 52 56

zaterdag 19 januari

19u00

50ste Prinsenbal

Confrerie van de Leute

050 41 84 82

donderdag 24 januari

20u00

voordracht: Portugal

VTB - VAB

050 41 46 85

vrijdag 25 januari

20u00

seniorentoneel: Navi ereomrev in concert

Kon. Toneelkring “Onder Ons”

050 41 53 00

zaterdag 26 januari

14u00

seniorentoneel

Seniorendienst

050 42 99 42

woensdag 30 januari

20u00

Casino Muzikaal

Stedel. Academie vr Muziek

050 41 33 27

vrijdag 1 februari

20u00

cultuurpakket: De Nieuwe Snaar

Cultuurcentrum Blankenberge 050 43 20 43

zondag 10 februari

15u00

familievoorstelling: Wow, wat een wolf!

Cultuurcentrum Blankenberge 050 43 20 43

woensdag 13 februari

20u00

cultuurpakket: De Jongens - Bob De Moor

Cultuurcentrum Blankenberge 050 43 20 43

vrijdag 15 februari

20u00

cultuurpakket: 3 tenoren in 1 Thomas Blondelle

Cultuurcentrum Blankenberge 050 43 20 43

zaterdag 23 februari

20u00

cultuurpakket: Liesbeth List & Ruth Muylaert

Cultuurcentrum Blankenberge 050 43 20 43

zaterdag 1 maart

19u30

Lion’s Bal

Lions Club Blankenberge

050 41 11 98

7, 8 & 9 maart

20u00

Blankenbergse Revue ‘Wat e sirk’

Kon. Toneelkring “Onder Ons”

050 41 53 00

donderdag 13 maart

20u00

voordracht: Islam, vrouwen en boerka’s

VTB - VAB

050 41 46 85

vrijdag 14 maart

20u00

Modehappening

Markant afd. Blankenberge

050 42 75 51

zaterdag 15 maart

20u00

Schlagerparade

VVVSOVG

050 41 40 64

vrijdag 21 maart

20u00

cultuurpakket: Hautekiet en De Leeuw

Cultuurcentrum Blankenberge 050 43 20 43

zaterdag 29 maart

20u00

cultuurpakket: KNT TV Tunes

Cultuurcentrum Blankenberge 050 43 20 43


26

i

Muziekacademie > CULTUUR

De Smet de Naeyerlaan 141/145 8370 Blankenberge - tel. 050 41 33 27 muziekacademie@blankenberge.be http://academie.blankenberge.be

MUZIEKACADEMIE BLANKENBERGE BLIJFT GROEIEN De Stedelijke Academie voor Muziek en Woord van Blankenberge blijft maar groeien. In 2001 volgden 247 leerlingen les aan onze academie, dit aantal is spectaculair gegroeid tot 412 leerlingen in 2007. Dit is een toename van maar liefst 67 % ten opzichte van 2001. Dit heeft voor gevolg dat het aantal door het ministerie van Onderwijs gesubsidieerde lesuren gestegen is van 142 lesuren per week in 2001 naar 195

02

lesuren in 2007. Deze groei is ongetwijfeld te danken aan de grote professionaliteit en het aanstekelijk enthousiasme van het lerarenkorps, de schitterende en hartelijke omkadering door het administratieve team van de academie en het grote engagement van het stadsbestuur: gebouw, aankoop nieuwe instrumenten, subsidiëring van extra initiatieven (cursussen initiatie viool, creatief musiceren, volksmuziek) e.a.

WAT KOMT...

>

APERITIEFCONCERT 19 JANUARI 2008 - 11 UUR

Erik Taelemans: marimba, vibrafoon en klein percussie & Ilse Vromans: dwarsfluit, altfluit, basfluit, shakuhachi, bamboefluit, fujara en duimfluit.

Erik Taelemans, leerkracht slagwerk aan onze academie en Ilse Vromans laten u proeven van verschillende muziekstijlen. ZuidAmerikaanse, Japanse, moderne en jazzy muziek komen aan bod. Wie van een origineel programma houdt mag dit concert zeker niet missen. Inkom gratis

>

CASINO MUZIKAAL

30 JANUARI 2008 - 19.30 UUR Na het grote succes van vorig schooljaar, vindt het leerlingenconcert ‘Casino Muzikaal’ deze keer plaats in de Saveryszaal van het Casino. De leerlingen Muziek en Woord nemen u mee op sleeptouw en brengen u een afgewerkte voorstelling. Inkom: 4 euro. Kaarten te koop aan de balie van de Academie elke werkdag (13.30 -18 uur) en zaterdag ( 9 – 12 uur).

WAT VOORBIJ IS ...

LERAARS OP DE PLANKEN Op 19 oktober brachten de leerkrachten van de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord een prachtig leraarsconcert. De meeste leerkrachten zijn actief musicus, voordrachtkunstenaar of acteur en staan zeer regelmatig overal in Vlaanderen op de planken. Ze brachten een brede waaier aan poëzie en muziek. Hierbij kwamen zowat alle instrumenten die men in de academie kan volgen aan bod. Vooral de grote virtuositeit en de artistieke bezieling van de uitvoerders werd door het talrijk opgekomen publiek zeer gesmaakt.


i

Bibliotheek > CULTUUR

Koning Leopold III-plein 8370 Blankenberge - tel. 050 41 59 78 blankenberge@bibliotheek.be http://bibliotheek.blankenberge.be

het leven van A tot Z ONS AANBOD VAN A TOT Z Anderstalige boeken • Boeken boeken Cd’s • Dvd’s • Educatieve pakketten Film • Groteletterboeken • Internet Jeugdboeken • Kranten • Luisterboeken Muziek • Naslagwerken • Poëzie Overheidsinformatie • Romans Strips • Tijdschriften • Verhalen

SPECIALE BIBAANBIEDINGEN • Aankoopsuggestie: u kunt altijd een aankoopsuggestie doen en uw voorstel wordt ernstig behandeld. • Boekendienst aan huis: een vrijwilliger brengt boeken bij u aan huis als u zelf niet meer naar de bib kunt gaan. • Cultuurboeker: de bib heeft een elektronische nieuwsbrief die u via e-mail kunt ontvangen. • IBL: interbibliothecair leenverkeer. Als de bib het door u gewenste materiaal niet zelf heeft, kunt u het in een andere bib aanvragen.

• Reserveren: materialen die uitgeleend zijn, kunt u reserveren (ook van thuis uit!). • Verlengen: uw uitleentermijn kunt u verlengen (ook van thuis uit!). • Rondleidingen: groepen (verenigingen, organisaties) kunnen op verzoek een rondleiding krijgen, ook buiten de openingsuren. • WebOPAC: online catalogus waar u kunt zien welke materialen de bib heeft en of ze beschikbaar zijn. Surf naar http://winob.cevi.be/webopac/ vubis.csp?Profile=blankenberge. Via de knop ‘gebruikersactiviteiten’ kunt u verlengen en reserveren van thuis uit.

JEUGDBOEKENWEEK 2008 /// 1 TOT 16 MAART Dit voorjaar loopt de Jeugdboekenweek van 1 tot 16 maart. Het thema is ‘Mooi’. In samenwerking met leerkrachten uit elke school werkte onze bib een gevarieerd programma uit om de leesliefde bij de jongeren aan te wakkeren. Een leespas vol lezen als deelnemer aan de leesactie, met de klas meedoen aan een knutselwedstrijd of een bezoek brengen aan de bib om er het Jeugdboekenweekspel te spelen, een auteur op school ontmoeten, naar een kindertheatervoorstelling gaan (een organisatie in samenwerking met het Cultureel Centrum), mee het ‘Mooiste kinderboek’ verkiezen… Het belooft een mooie Jeugdboekenweek 2008 te worden!

> IK LEES MEE! LEESACTIE VOOR 7- TOT 12-JARIGEN Traditiegetrouw organiseert de jeugdbib de leescampagne ‘Ik lees mee!’ in de aanloop naar de Jeugdboekenweek. Alle kinderen uit het 2de tot en met het 6de leerjaar kunnen aan deze leesactie deelnemen. De uitdaging bestaat erin om in een periode van zes weken drie boeken (naar keuze) te lezen en daarenboven nog één of meer bijkomende opdrachtjes

op te lossen. Een leespas vol lezen is dus de boodschap. De leesactie loopt van maandag 28 januari tot en met zaterdag 8 maart. Alle jonge lezers die op tijd hun volle leespas indienen, kunnen meegenieten van het afsluitfeest van de Jeugdboekenweek op woensdagnamiddag 19 maart in het Casino. Met een beetje geluk kunnen deze leesbeesten dan ook nog een tof jeugdboek als beloning mee naar huis nemen!

> AUTEURSLEZINGEN OP SCHOOL De bib zorgt er ook dit jaar voor dat Vlaanderens meest vooraanstaande (jeugd)auteurs naar de Blankenbergse scholen komen. Brigitte Minne, Wally De Doncker, Willy Schuyesmans en Sylvia Vanden Heede zijn te gast in de lagere scholen. In het secundair onderwijs staan ontmoetingen met Roger H. Schoemans, Joke Van Leeuwen, Guy Didelez, Katrien Seynaeve, Jan Simoen, Erik Vlaminck en Annelies Verbeke op het programma.

> FEESTELIJKE AFSLUITER Op woensdagnamiddag 19 maart worden alle deelnemers en winnaars van de leesactie en alle winnende klassen uit de lagere school in het Casino verwacht: • 14.15 uur: prijsuitreiking voor de winnende klassen uit de lagere school én voor de winnaars van de leesactie (Consciencezaal). • 15.00 uur: voorstelling “Blauwbaard” (door Jeugdtheater Het Appeltje) - voor de deelnemers aan de leesactie (Saveryszaal)

27


28

Bibliotheek > CULTUUR

WAT KOMT ...

Auteur te gast in de bib Peter Vandekerckhove

IN DE KIJKER FILMS OP DVD Zin om ’s avonds eens een goede film te bekijken, maar geen zin om naar de bioscoop te gaan? Kom dan zeker eens langs in uw bib! De bib heeft al een aardige filmcollectie op dvd. We hebben voor u de ‘betere’ film in huis. Misschien tot binnenkort en veel kijkplezier!

over ‘Meneer Doktoor’ - 27 februari - 20 uur Tieltenaar Peter Vandekerckhove was jaren filmcriticus bij HUMO. Hij schreef het scenario van de televisiereeks ‘Moeder, waarom leven wij’ en regisseerde tientallen reportages voor de VRT.

STRIPS VOOR VOLWASSENEN

Hij doorkruiste de voorbije jaren het Vlaamse land om tot in de kleinste dorpen bejaarde huisdokters te interviewen. Dit resulteerde in het schitterende boek ‘Meneer Doktoor’. De titel van dit boek doet wellicht bij u een belletje rinkelen! Wekenlang prijkte het op de non-fictie Top 10-lijsten.

Een jaar terug zijn we gestart met het aanleggen van een collectie stripverhalen voor volwassenen. Dat was een schot in de roos! Nu, één jaar later, staan er al heel wat stripreeksen voor u klaar. Veel van onze bezoekers lezen graag eens een strip als ‘tussendoortje’! Strips voor volwassenen zijn vaak heel mooi geïllustreerd en hebben een volwaardig verhaal. Op een koude winterdag gezellig in de zetel kruipen met een strip, zalig!

Peter Vandekerckhove is het dus die meer dan 60 oude Vlaamse dokters uit alle streken van Vlaanderen interviewde en hun geheime, schitterende verhalen uit het dokterskabinet bundelde: verhalen over leven en dood, over leven en lust…. Inkom gratis, wel vooraf inschrijven! Info: tel. 050 41 59 78

WAT VOORBIJ IS ...

50+ leest voor

De B van Bib

De Verwendag


29

Cultuurprijs 2007 > CULTUUR

Cultuurprijs 2007 De Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid van Blankenberge, in samenwerking met het stadsbestuur, kent jaarlijks een cultuurprijs toe aan een persoon of aan vereniging die zich in de loop van het voorbije kalenderjaar 2007 erg verdienstelijk heeft gemaakt op cultureel vlak. De Cultuurprijs 2007 wordt uitgereikt op 25 april a.s. in het CC Casino. De kwaliteit van de prestatie(s) moet een uitzonderlijk karakter hebben, ofwel moeten de kandidaten door hun aanhoudende inzet een stempel drukken op het culturele leven in de gemeenschap. Hun prestatie moet een ruime weerklank vinden. De kandidaat- verenigingen moeten ook hun culturele werking in Blankenberge hebben.

Afgelopen jaren ging de cultuurprijs naar Lucien Dalle ( Willemsfonds - 1996) • Mauritz De Corte ( Koninklijk Zangkoor Kring der XX - 1997) • Koninklijke Toneelkring Onder Ons (voorzitter Yvan Van Moorter – 1998) • De Scute vzw (voorzitter Jan Wittewrongel – 1999) • IEP (musicus Filip Fourier– 2000) • Jaak Schaeverbeke (VTB-VAB - 2001) • Pieter Aspe (auteur) en Rudi Pillen (kunstschilder - 2002) • Felix Van Den Broecke (folkloregroep Ebbe en Vloed - 2003) • Vriendenkring Stadsgidsen (2004) • Antoon Van Damme (auteur - 2005) • Annemie Bourdon (dirigente Shantykoor - 2006)

Uitreiking Cultuurprijs 2007 25 april 2008 – CC Casino De Cultuurraad nodigt iedereen hartelijk uit op deze uitreiking, temeer daar ditmaal de uitreiking zal opgeluisterd worden door de muziekgroep TEVONA uit Hasselt. Deze groep is wellicht het muziekensemble dat het meest de emoties kan losweken bij de toehoorders. Het gezelschap bestaat immers uit 38 muzikanten die allemaal lijden aan het syndroom van Down en waarbij muziek tot hun opleiding hoort. Tevona speelt op meesterlijke en emotionele wijze zowel licht klassiek als heel populaire stukken. Gegarandeerd verlaat je na een avond TEVONA echt ontroerd de zaal.

Kandidaturen Iedereen kan schriftelijk één of meerdere kandidaturen voordragen, met als aanbeveling een uitvoerige motivatie. De kandidaturen mogen binnengebracht worden in de cultuurdienst van Blankenberge voor 31 januari 2008. Wenst u iemand voor te dragen als kandidaat voor de cultuurprijs 2007, stuur dan onderstaande strook naar: Cultuurdienst, Hoogstraat 2, 8370 Blankenberge

Cultuurprijs Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid 2007 Ondergetekende: ..................................................................................................................................................................... Adres: ....................................................................................................................................................................................... Tel: ........................................................................... e-mail: ................................................................................................. draagt volgende persoon / vereniging voor: ......................................................................................................................... .....................................................................................................................................


30

i

Blankenbergse studies > CULTUUR

door Lic. Robert Boterberge

DEEL 1

Oesterkweek in Blankenberge

foto: Het oesterpark van 1888 in de Waterkasteelstraat.

De consumptie van oesters is historisch gezien van alle tijden. Getuige daarvan is de ruime aanwezigheid van oesterschelpen in keukenafval van nabij de zee gelegen nederzettingen. De huidige methodes van oesterkweek zijn eigenlijk de voortzetting van de Romeinse praktijken. Dankzij de verbeterde techniek van de Franse bioloog en deskundige Victor Coste in het midden van de 19de eeuw, bloeiden de oesterparken van Arcachon, Marennes, Cancale en Oostende. Met de grote doorbraak van het elitetoerisme in Blankenberge tijdens de belle- époqueperiode, kwamen de oesters op de menu’s van de restaurants zodat de cultuur van deze schelpdieren zeker toekomstmogelijkheden bood. Schepen en reder Louis De Rycker was in het midden van de 19de eeuw ‘een der voornaamste ingezetenen’ en een persoon met ondernemingszin. (Hij bezat in 1843 de grootste vissersvloot in Blankenberge, nl. 21 schuiten.) De Rycker overwoog in 1844 een oesterpark, ‘eene aenkweeking in het

groot van dit schelpdier’, aan te leggen. Vooraleer van start te gaan wenste hij van de regering te vernemen of de bestaande invoerrechten op oesters en kreeften (Wet van 21 juli 1844) zouden ‘staende gehouden worden’. Maar de minister van Binnenlandse Zaken wilde op zijn beurt eerst van de Blankenbergse burgemeester vernemen of Louis De Rycker wel degelijk dit inzicht had en of hij over de financiële middelen beschikte. Het is niet duidelijk waar De Rycker zijn oesterpark dacht in te planten. Hij sprak van een bedijkt perceel bij de kust – ‘qu’il endiguerait une partie de terrain pour y semer des huîtres’ – en dat hij een vennootschap zou oprichten met hem als gerant en belangrijkste aandeelhouder. De Rycker hoopte de oesters na twee à drie jaar te verkopen en had de bedoeling het Franse kweeksysteem te verbeteren door de toepassing van Belgische en Hollandse technieken. Vandaar dat het gemeentebestuur de minister informeerde dat hij kon betrouwen op de uitvoering van dit project ‘si les dispositions en vigueur sur l’entrée des huîtres sont maintenues’.

De minister liet op 11 maart 1845 weten dat de regering beslist had de invoerrechten op oesters en kreeften te behouden en drong aan om hem op de hoogte te houden van De Ryckers onderneming. Daar kwam uiteindelijk niets van terecht. De burgemeester Jacobus De Langhe berichtte op 8 september 1845 de minister dat er geen sprake meer was van ‘la fondation d’un établissement huîtrier sur les côtes de ma commune’. Heel waarschijnlijk weerhield de crisis van 1845-1850 De Rycker en vennoten hun plan uit te voeren. Het waren inderdaad bittere jaren: oogstcrisissen met grote prijsstijgingen van brood en aardappelen, tyfus en pokziekte met o.a. veel doden onder de volwassen vissers en frequent guur weer hield de schuiten regelmatig aan land. De Rycker zelf wees toen op ‘de ongelukkige positie onzer industrie, de nyverheid der visschery’ waarvoor hij het handelsverdrag van 1846 met Nederland als voornaamste oorzaak opgaf. Wordt vervolgd ...


31

Open Monumentendag 2007: een terugblik

Pennenvruchten op z’n Blankenbergs door Jozef Hoenraet

Agâouw… Me vâoder a me moeder é zeuntje gegeven da was ik, mo’kzien lang in heur bûk gebleven. Die negen mâonden deurden vreindig lange, en ’t was lastig vome moeder van ze stoengen ip strange. Dus zei ze: d’ak hem mor ‘agâouw’ horen bleiten, van voglens mîen is ‘ten m’a bezig mè treiten! En ok d’er ton wâoren zei ze: datten mor ‘agâouw’ aleine kan lopen, ‘k hèn zeir in me rik, ‘k stoan te veele gestopen. En nog lâoter zei ze: corâoge, je gâot ‘agâouw’ no ’t schoole gaon, je gâo dâo meschien de meubels lâoten staon! De kienderjâoren wâoren ‘agâouw’ verbie, wâo zien ze gebleven, ik ‘k wetent nie. Vier jâor oorloge waoren trâoge gepasseerd en m’hen ton ‘agâouw’ é twa bie geleerd. Da begunt oenverwacht, mo d’as moeilijk te stoppen, en m’hen dikwils ip ûze kinne meugen kloppen. En als joenk gastje zeiek’ik: d’ak mor ‘agâouw’ 18 zîen, Ze gâon ton meschien é ki lusteren no mîen. En nog é tied lâoter ak é lief, en ‘k giengen ‘agâouw’ trouwen, azo kujje vroeg spâoren, vor ‘agâouw’ te bouwen. De jâoren vliegen, ’t is nie te doen, en ineins zie je ‘agâouw’ ip pensioen. ’t Begunt al te piepen en te krâoken, en je zoe d‘agâouw’ ip de trap nie mè g’râoken! ’t Is ’t ein achter ’t ander, ’t is vreindig ambetant, en je zie d‘agâouw’ bie de docteur anbeland. En ton ineins zie je dâogen geteld, en éeter é ziekte je neere geveld. Ton zeg je vo de latste ki: dan ze me mor ‘agâouw’ kommen hâolen, van ‘k zîen ze beu die hospitoâlen! En ‘k hen ’t nog nooit nie anders geweten: in de kortste tied zie j‘agâouw’ vergeten.

Op zondag 9 september vond in heel Vlaanderen en ook in Blankenberge Open Monumenten Dag plaats, rond het thema ‘Wonen’. Speciaal rond dit thema werden particuliere woningen opengesteld, die in drie gegidste specifieke wandelingen en een fietstocht konden worden bezocht. Een unieke gelegenheid om verborgen pareltjes in onze stad te ontdekken. De loods Jan Vandamme, de Jacqueline-Denise en het Huisje van Majutte stelden hun deuren open, en voor één keer was het ook mogelijk een kijkje te nemen binnen de muren van het slotklooster Karmel. In het CC De Benne kon je de tentoonstelling ‘Zeewering, ook een kunst’ bekijken. Ook de vuurtoren, het Zuivelmuseum en het Living Stone Museum verleenden hun medewerking aan de Open Monumenten Dag. Het uitgebreide programma bracht meer dan 2100 bezoekers op de been; een recordaantal. Vlaams minister van Financiën, Begroting en Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen vereerde ons steedje met zijn bezoek. Hieronder enkele foto’s, genomen door de deelnemers aan de fotowedstrijd, die u laten meegenieten van deze geslaagde dag.

© G. Martein

© P. Declercq


32

Sociale Premies > SOCIAAL

Taxicheques 2008 1. Per gezin worden 20 taxicheques toegekend aan personen die 60 jaar of ouder zijn: op voorwaarde dat:

3. Per gezin worden 40 taxicheques toegekend aan personen met een handicap: op voorwaarde dat:

• zij ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Blankenberge en er in de laatste 6 jaar vóór de toekenning van de sociale teruggave ten minste 3 jaar ingeschreven waren;

2. Per gezin worden 40 taxicheques toegekend aan personen die 60 jaar of ouder zijn:

03 op voorwaarde dat:

• zij ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Blankenberge en er in de laatste 6 jaar vóór de toekenning van de sociale teruggave ten minste 3 jaar ingeschreven waren; • het totaal bruto-belastbaar jaarinkomen van het gezin niet hoger is dan € 15 000.00 (plus € 3 000.00 per extra gezinslid); • het totaal niet-geïndexeerde kadastraal inkomen niet hoger is dan € 1 000.00;

• zij ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Blankenberge en er in de laatste 6 jaar vóór de toekenning van de sociale teruggave ten minste 3 jaar ingeschreven waren; • de aanvrager beschikt over een attest van ten minste 66% (minstens categorie 2) volgens de criteria van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid; • het totaal bruto-belastbaar jaarinkomen van het gezin niet hoger is dan € 30 000.00 (plus € 6 000.00 per extra gezinslid); • het totaal niet-geïndexeerde kadastraal inkomen niet hoger is dan € 2 000.00;

Hoe en wanneer aanvragen? De taxicheques kunt u het ganse jaar aanvragen in de Dienst Sociale Premies en Pensioenen (stadhuis) en ze blijven geldig tot en met 31 december van het jaar van uitgifte. De cheques worden per vijf verkocht en kosten € 20 (€ 4 per cheque). De waarde van een cheque bedraagt € 6.

Taxicheques 2007

De taxicheques blijven geldig tot en met 31 december 2007. Niet gebruikte taxicheques mag u inleveren tegen de helft van de aankoopprijs (1,75 euro per cheque) in de dienst Sociale Premies en Pensioenen vanaf 15 december 2007 tot 15 januari 2008.

Info & Voorwaarden Stadhuis - Dienst sociale premies en pensioenen J.F. Kennedyplein 1 – tel. 050 43 57 05 e-mail: socialepremies.pensioenen@blankenberge.be

http://dikke-truiendag.lne.be


UITNEEM BARE BIJLAGE MET MIDDEN STANDS PREMIE S VOOR 20 08

MIDDENSTANDS-

PREMIES 2008


Het stadsbestuur van Blankenberge reikt heel wat premies uit. Een aantal van deze premies zijn specifiek toegespitst op de middenstand. Hieronder een overzicht.

Info & aanvragen De premie dient binnen de zes maanden na inschrijving in de Kruispuntbank van ondernemingen aangevraagd te worden bij: Dienst toerisme & middenstand Contactpersoon: Nadia Biemans Leopold III-plein tel. 050 41 22 27

1. ECONOMIE PREMIE VOOR STARTENDE ONDERNEMERS

2. RECREATIE NIEUW vanaf 01/01/08

Beschrijving

SUBSIDIE VOOR HET H ORGANISEREN VAN OPTREDENS IN V HANDELSZAKEN

Startende ondernemers kunnen onder bepaalde voorwaarden, een subsidie verkrijgen.

Beschrijving

Voorwaarden De premie wordt toegekend aan startende ondernemers op voorwaarde dat zij: • in het bevolkingsregister van Blankenberge ingeschreven zijn en er in de laatste zes jaar vóór de toekenning van de premie ten minste drie jaar ingeschreven waren; • een nieuwe onderneming hebben opgericht en zich volgens artikel 33 van de wet van 16 januari 2003 hebben laten inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen; • hun enige of eerste vestigingszetel op het grondgebied van de stad Blankenberge hebben gevestigd. Het mag niet gaan om: • bijkomende vestigingseenheden van een bestaande onderneming; • bijkomende vennootschappen in het kader van een bestaande onderneming; • de omvorming van een ondernemingnatuurlijke persoon naar een ersoon. onderneming-rechtspersoon

Premiebedrag De premie bedraagt evenveel nveel als het bedrag van het inschrijviingsrecht c ming in de van de nieuwe ondernemi ernemingen Kruispuntbank van Onde esluit op basis bepaald bij Koninklijk Besluit ormelde wet van van artikel 34 van de voormelde 16 januari 2003.

Indien u als handelaar in of vóór uw handelszaak in Blankenberge een gratis optreden organiseert, kunt u onder bepaalde voorwaarden een subsidie verkrijgen.

Voorwaarden Om in aanmerking te komen voor het krijgen van de subsidie, dient de aanvrager te voldoen aan alle voorwaarden van het reglement.

Premiebedrag De toelage, die per handelszaak slechts éénmaal per jaar kan toegekend worden, is afhankelijk van de aard van het optreden. Het college van burgemeester en schepenen houdt zich het recht voor, autonoom te beslissen over de grootte van de toe te kennen subsidie, na advies van het Bureau van de Middenstandsraad. Binnen de perken van de beschikbare budgetten, wordt aan de aanvrager een maximale subsidie van € 619,73 toegekend.

Info & aanvragen Dienst toerisme Di oeri & middenstand midd tand Contactpersoon: Con tper oon: Diane Vermeersch Leopold III-plein - tel. 050 41 22 27

3. HUISVESTING TOELAGE VOOR HET AANPASSEN, VERBOUWEN OF BOUWEN VAN HANDELSZAKEN IN FUNCTIE VAN DE TOEGANKELIJKHEID VOOR ANDERSVALIDEN Beschrijving Indien u een bestaande of nieuwe handelsruimte toegankelijk maakt voor andersvaliden (rolstoelgebruikers) door ten minste de inkomdeur aan te passen en de inkomdorpel te verlagen of te voorzien van een helling binnen de rooilijn, kunt u onder bepaalde voorwaarden een toelage van het stadsbestuur ontvangen.

Aanvraagmodaliteiten en verbintenissen • De aanvraag tot betoelaging moet aan het college van burgemeester en schepenen gericht worden ofwel afgegeven worden bij de dienst Stedenbouw, R.O & Milieu. • De toelage is aan te vragen door de bouwheer die de werken uitvoert en bekostigt. Het kan zowel gaan om de uitbater van de handelszaak, de eigenaar van het gebouw of de bouwheer.

Premiebedrag De toelage, die per geval slechts éénmaal per handelszaak verkregen kan worden, bedraagt forfaitair € 1.250,00 per aard van de werken.

Info & aanvragen Dienst Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening en Milieu Contactpersoon: Chantal Joris Stadhuis – 1ste verdieping tel. 050 43 57 07

4. MILIEU MIL GEDEELTELIJKE TERUGG GGAVE GEMEENTELIJKE MILIEU ILIEUBELASTING B Beschrijv ving Belastingp elast lichtigen die (een deel van) hun h hu isvuil door derden laten


ophalen en laten verwerken kunnen, onder bepaalde voorwaarden, de terugbetaling aanvragen van een deel van de gemeentelijke milieubelasting. Ook belastingplichtigen die (een deel van) hun groen- of tuinafval afkomstig van hun bedrijf laten composteren of dit zélf composteren, kunnen in aanmerking komen voor deze teruggave.

Aanvraagmodaliteiten De aanvraag, met de nodige bewijsstukken, moet ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen. De aanvraag moet ingediend worden vóór 1 maart van het jaar dat volgt op het jaar waarop de teruggave betrekking heeft.

Premiebedrag De teruggave bedraagt 25% van de kosten voor het door derden laten ophalen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen. De teruggave bedraagt echter maximum 25 % van de gemeentelijke milieubelasting die door de belastingplichtige verschuldigd is (voor meergezinswoningen of vakantieverblijfparken maximum 25 % van de totale som van de gemeentelijke milieubelastingen, te betalen door alle belastingplichtigen in het gebouw of in het verblijfpark). De teruggave voor belastingplichtigen die het groen- of tuinafval afkomstig van de exploitatie van hun bedrijf volledig op het bedrijf composteren wordt vastgesteld op 25% van de gemeentelijke milieubelasting die door de belastingplichtige verschuldigd is. De teruggave voor belastingplichtigen die (een deel van) het groen- of tuinafval afkomstig van de exploitatie van hun bedrijf laten composteren wordt vastgesteld op 25% van de kosten voor het laten composteren. De teruggave bedraagt echter maximum 25% van de gemeentelijke milieubelasting die door de belastingplichtige verschuldigd is.

Info & aanvragen Dienst Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening en Milieu Contactpersoon: Alain Mengé Stadhuis – 1ste verdieping tel. 050 43 57 19

www.premiezoeker.be

OCMW HEBT U RECHT OP EEN VERWARMINGTOELAGE? De voorwaarden op een rijtje om gebruik te kunnen maken van de tussenkomst van het Sociaal Verwarmingsfonds

Over welke brandstof gaat het? Het gaat om de factuur betaald voor huisbrandolie (of mazout) aan de pomp en in bulk (voor het vullen van een brandstoftank aan huis), verwarmingspetroleum aan de pomp en bulkpropaangas aan huis geleverd in grote hoeveelheid (in een propaangastank, niet in flessen). Voor het Sociaal Verwarmingsfonds tussenkomt moet de verkoopprijs van de brandstof hoger zijn of gelijk aan 0,49 €/liter (BTW inbegrepen). Zolang de prijs lager is dan 0,49 €/liter, komt het fonds dus niet tussen. Opgelet, de regeling geldt enkel tijdens de verwarmingsperiode, dat wil zeggen voor huisbrandolie die werd geleverd tussen 1 september 2007 tot 30 april 2008.

Wie kan een beroep doen op deze financiële tussenkomst? • Personen met recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekteen invaliditeitsverzekering (categorie 1). Tevens is vereist dat het jaarlijks bedrag van het bruto belastbaar gezinsinkomen van deze gerechtigden, niet hoger is dan 13.512,18 euro, verhoogd met 2.501,47 euro per persoon ten laste. • Personen met een laag inkomen, genoemd ‘categorie 2’: het jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen is lager of gelijk aan 13.512,18 euro, verhoogd met 2.501,47 euro per persoon ten laste. Voor de berekening van dat inkomen wordt rekening gehouden met het kadastraal inkomen (x3) van andere woningen dan de gezinswoning. • Personen met schuldoverlast (categorie 3): personen met een schuldbemiddeling in het kader van de wet op het consumentenkrediet of een collectieve schuldenregeling en die de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

Hoeveel bedraagt de toelage? De toelage schommelt tussen 3 en 13 cent per liter. Dit bedrag hangt af van de gefactureerde prijs van de brandstof: hoe hoger de prijs, hoe groter de tussenkomst. Het Fonds komt tussen voor maximum 1500 liter en voor een totaalbedrag van maximum 195 euro per winter per gezin. Voor personen die zich verwarmen met stookolie of verwarmingspetroleum (ook lamppetroleum genoemd), gekocht aan de pomp, is een forfaitaire toelage voorzien van 100 euro.

Hoe vraagt u de toelage aan? Binnen de 60 dagen na de levering moet u bij het OCMW uw aanvraag indienen. Het OCMW zal nagaan: • of u wel degelijk behoort tot één van de categorieën van de doelgroep, • of u inderdaad gebruik maakt van een brandstof waarvoor u de steun kan krijgen, • of de prijs die op de factuur is vermeld, inderdaad de drempelwaarde voor een tussenkomst bereikt heeft, • of het adres dat op de factuur wordt vermeld, overeenkomt met het leveringsadres en het adres waar u gewoonlijk verblijft. Het OCMW zal u een aantal documenten vragen: • In ieder geval de leveringsfactuur. • Volgens de categorie waartoe u behoort : uw identiteitskaart, uw SIS-kaart, het bewijs van het gezinsinkomen (het meest recente aanslagbiljet, de meest recente loonfiche, het meest recente attest van een ontvangen sociale uitkering, …) of de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die de schuldbemiddeling verricht.

INFO • OCMW Blankenberge Ingrid De Coninck - tel. 050 43 24 60 • www.verwarmingsfonds.be • gratis nummer 0800/90 929


36

OCMW - De Bollaard > SOCIAAL

i

K. Albert I-laan 112 - 8370 Blankenberge tel. 050 43 20 00 - fax 050 43 20 09 bollaard@ocmw-blankenberge.be www.debollaard.be

Wijzer, Centrum voor Basiseducatie Als Nederlands je moedertaal niet is…kom dan naar Wijzer! Wijzer is een school voor volwassenen die niet lang naar school zijn geweest. Je wilt in het Nederlands een praatje maken met je buren, je boodschappen doen, de dokter begrijpen, werk zoeken, praten met de leerkracht van je kinderen, een brief lezen…

Cursussen voorjaar 2008 Cursusaanbod in samenwerking met SNT INITIATIE FANTASIEJUWELEN NIEUW! Start: 8 januari 2008 – 13.30 tot 16.50 uur op dinsdagnamiddag. Duur: 10 lesweken Prijs: 34,50 euro. Programma: Elegante halskettingen met bijpassende oorringen en ringen zijn een must voor de hedendaagse, modebewuste vrouw. Een uniek werkstuk dat past bij je garderobe hoeft niet noodzakelijk duur te zijn. De prijs van je juweel bepaal je volledig zelf. Elke les creëer je juwelen met glaskralen, kristallen, houten kralen en natuurstenen. • basistechnieken: werken met persparels, slotjes, kallotje, veterklemmetjes, … • verschillende draden verwerken: metaaldraad, nylondraad, suède veters, waskoord, …

Bij Wijzer leer je Nederlands begrijpen en spreken, ook lezen en schrijven om te kunnen functioneren in het dagelijkse leven. We zoeken een traject dat het best beantwoordt aan wat jij nodig hebt. We werken daarbij samen met het Huis van het Nederlands. Lesplaats: De Bollaard K. Albert I-laan 112, Blankenberge.

INFO Tel. 050 34 15 15 of mail info@wijzer.be www.basiseducatie.be Voor mensen die het Westers schrift niet kunnen lezen en schrijven, is er een aanbod in de school in Brugge. (Wijzer, Collaert Mansionstraat 24, 8000 Brugge, tel. 050 34 15 15).

Prijs: De cursus is gratis

• aanleren van verschillende manieren: juwelen met meerdere draden, weven van draden, knoopvorming, de wiretechniek, kettelen, haken, jasseron, patroonrijgen, … • vilten: aan de hand van natvilten kun je originele juwelen creëren KOKEN Start: 21 januari 2008. Duur: 17 lesweken. Prijs: 122,50 euro. Nieuw: koken op woensdagvoormiddag TALEN Start: 7 januari 2008 (= 2de deel van de cursus die in september 2007 gestart is.) Duur: 15 lesweken. Prijs: 50,50 euro. INFORMATICA Start: 14 januari 2008. Duur: 15 lesweken. Prijs: 65,50 euro. Cursussen: computersystemen, dactylo, Dreamweaver, Excell, Photoshop Elements, internet (Vista & Windows XP), Photoshop CS3, Powerpoint, Publisher, video, internet & e-mail, randapparatuur, Word, Nero. Nieuw: omzetten van LP’s, video’s,… naar digitale media.

LESPLAATS EN INSCHRIJVEN? De Bollaard – K. Albertlaan 112, Blankenberge – tel. 050 43 20 00 weekdagen van 7 januari tot en met 18 januari van 15 tot 19 uur. INFO tel. 050 43 20 00 www.debollaard.be www.snt.be NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN? Jobkracht 10 - De Werkwinkel Kerkstraat 236, Blankenberge tel. 05043 35 19 - fax 050 43 35 21 Inschrijven: tijdens de kantooruren


37

OCMW - De Bollaard > SOCIAAL

Gebruik lokalen In het vier verdiepingen tellende dienstencentrum staan er tal van leslokalen, vergaderruimtes en een leskeuken ter beschikking. Wij bieden de mogelijkheid aan verenigingen/ organisaties om hiervan gebruik te maken. Voor info, voorwaarden en het huishoudelijk reglement: tel. 050 43 24 50.

BOODSCHAPPENDIENST Voor wie?

Samenwerkingsinitiatief Thuiszorg Oostkust (SIT) opent antennepunt in Blankenberge Het Samenwerkingsinitiatief Thuiszorg Oostkust (SIT) krijgt officieel een antennepunt in Blankenberge en dat is heel goed nieuws.

Wat kunt u als inwoner en hulpverlener verwachten van het SIT? Het SIT wil samenwerking realiseren met alle partners die rechtstreeks of onrechtstreeks werken in de thuiszorg. Dit betekent dat het SIT een neutraal forum is waarop iedereen die een link heeft naar thuiszorg vertegenwoordigd kan zijn: huisarts, thuisverpleging, gezinszorg, maatschappelijk werk van het ziekenfonds… Het SIT wil dan ook de bevolking van Blankenberge informeren over thuiszorg door het publiceren van artikels in de media. Daarnaast willen we er ook zijn voor iedereen die vragen heeft over thuiszorg. ‘Wat zijn de mogelijkheden en beperktheden? Op welke hulp kan ik beroep doen? Waar kan ik terecht voor financiële informatie?…’ zijn vragen die u ons kunt stellen. Voor alle duidelijkheid: het SIT heeft geen eigen thuiszorg- dienstverlening, maar verwijst door. Wanneer u contact opneemt, krijgt u van ons een compleet overzicht van mogelijkheden. INFO Dienstencentrum De Bollaard Tel. 050 43 20 06 (elke maandag & dinsdag van 8 tot 12 uur & 13 tot 17 uur) - www.sitwvl.be. Langskomen kunt u enkel op afspraak.

Alle Blankenbergenaars die voor een korte of een langere periode nood hebben aan de boodschappendienst omdat zelf boodschappen doen niet meer mogelijk is omwille van gezondheidsredenen.

Hoeveel kost het en hoe betalen? • Een boodschap kost 0,50 euro per boodschap, per winkelketen. • De boodschapper komt na afspraak bij je thuis. • Het geldbedrag dat u meegeeft wordt op een formulier genoteerd en dit formulier wordt ondertekend bij u thuis achtergelaten. • De boodschapper doet de boodschappen, levert ze thuis bij u af en rekent af. • Na controle tekent u het formulier voor akkoord. Het ene exemplaar is voor u, het dubbeltje is voor de boodschapper.

Wat voor soort boodschappen doen wij? Wij doen alle boodschappen voor privé-gebruik, uitgezonderd alcoholische dranken. Een boodschap mag niet meer dan 10 kg wegen.

Hoe reserveren/annuleren? Telefonisch op nummer 050 43 20 00 of kom eens bij langs in de Bollaard.We overlopen dan samen het aanvraagformulier.

Rechtzetting

Voedseldepot Naar aanleiding van de opening van het voedseldepot in De Bollaard, deelt het OCMW mee dat dit een samenwerkingsovereenkomst is tussen OCMW en de vzw Sint-Vincentius. U kunt elke dinsdagvoormiddag in het voedseldepot terecht voor voedselpakketten.


38

i

OCMW > SOCIAAL

Fr. Masereellaan 9 - 8370 Blankenberge tel. 050 43 24 50 - fax 050 43 24 69 info@ocmw-blankenberge.be http://www.ocmw-blankenberge.be

UIT DE OCMW-RAAD... Barema’s onderhoudsplicht gevoelig opgetrokken. Onder impuls van de drie fractieleiders van Open VLD, CD&V en sp.a besliste de OCMW-raad om het inkomensniveau, vanaf waar de onderhoudsplicht zou worden toegepast, gevoelig op te trekken. Alle netto belastbare inkomens lager dan 37.941,99 euro zijn nu vrijgesteld van onderhoudsplicht.

OCMW opent doorgangswoning voor crisisopvang

De onderhoudsplicht is wat familieleden in de eerste graad betalen voor het onderhoud van iemand, als blijkt dat, nadat alle wettelijk voorziene tegemoetkomingen uitgeput zijn, hij of zij niet helemaal kan voorzien in zijn of haar onderhoud. Het meest gekende voorbeeld van zo’n situatie is dit van iemand die in een rusthuis opgenomen wordt en die zelf onvoldoende inkomsten heeft om zijn of haar verblijf volledig te betalen.

03 Meer ruimte voor De Vierboete en realisatie van tien servicefl ats in 2008

De OCMW-raad zette in oktober het licht op groen om het Dagopvangcentrum De Vierboete te herlokaliseren en uit te breiden binnen de bestaande bungalowblokken vooraan het rusthuis de Strandjutter. In de eerste blok komen naast de Vierboete nog vier servicefl ats, in de tweede blok worden zes servicefl ats gerealiseerd.

<

OCMW-voorzitter Ivan De Clerck benadrukt dat gedurende deze legislatuur vooral de nadruk gelegd wordt op het opwaarderen en verbeteren van de bestaande dienstverleningen: “Met de uitbreiding van het Dagopvangcentrum komen we tegemoet aan de dringende behoefte meer plaatsen te voorzien voor personen die verder nog thuis kunnen verzorgd worden, maar gedurende de dag toch kunnen opgevangen worden door professionele verpleegkundigen. De servicefl ats bieden bejaarden de mogelijkheid zelfstandig te wonen .Tevens genieten ze van een dienstverlening op maat volgen hun persoonlijke behoeften.”

Voorzitter Ivan De Clerck, secretaris Luc Demeulemeester, diensthoofd Ingrid De Coninck en twee maatschappelijk werksters.

Sinds 1 november beschikt het OCMW Blankenberge over een doorgangswoning in de Koninginnelaan. Deze woning wordt ter beschikking gesteld aan gezinnen die door onvoorziene omstandigheden plots dakloos worden. Een uithuiszetting of een brand waardoor de eigen woning onbewoonbaar wordt zijn o.a. situaties waarbij iemand kan beroep doen op deze tijdelijke woning. Het OCMW biedt de crisisopvang maximaal één maand aan; terzelfder tijd worden de gedupeerden begeleid in hun zoektocht naar een nieuwe, definitieve woonst.

< OCMW-voorzitter Ivan De Clerck met de drie OCMWfractieleiders. V.l.n.r.: Dirk Tytgat (sp.a), Brigitte Monballiu (CD&V) en Ronny Vanden Broecke (Open VLD).


39

OCMW - Strandjutter > SOCIAAL

01

02

Gezellige drukte in de Strandjutter... 03

04 01,02 Briljanten bruiloft Madeleine Van Driessche & AndrĂŠ Vanrumste

05

03

Sangria-namiddagen

04

Verjaardagsfeesten

06

05 Petanquetornooi 06 Bezoek S-Plus 07 Kustseniorendag

07

08,09 Dierenparade 10

Optreden AndrĂŠ Jaques

11

Opening Seniorenweek met halloweenmaaltijd

08

09

10

11


40

Senior > SOCIAAL

Wat voorbij is... KOM OP TEGEN KANKER Blankenberge nam deel aan de azaleaverkoop ten voordele van de actie Kom op tegen Kanker. Op 14 september verkochten vrijwilligers uit de seniorenraad 200 azaleaplantjes aan een kraam op de markt. De totale opbrengst, 1.000 euro, werd doorgestort aan ‘Kom op tegen Kanker’. Bedankt vrijwilligers en gulle kopers!

T-DANSANT Op zaterdag 13 oktober namen een 100-tal senioren deel aan de T-dansant in de Consciencezaal van het Casino. Dirk Bolleire liet de aanwezigen dansen op de mooiste melodieën.

Binnenkort... Uitnodiging Algemene Vergadering Vrijdag 1 februari 2008 – Casino – 15 uur De stedelijke seniorenraad nodigt elke senior (55+) uit op de algemene vergadering. Wij hopen u talrijk te mogen begroeten!

Septemberuitstap Op 12 september namen 160 senioren deel aan de septemberuitstap: een wandeling en fietstocht naar het bezoekerscentrum Uitkerkse Polder. Het was prachtig weer en de natuur liet zich van haar mooiste kant zien. Nadien was er afspraak in restaurant De Oesterput voor een bord heerlijke Zeeuwse mosselen.

Carnavalbal met verkiezing seniorenprinsenpaar 2008 Zaterdag 12 januari 2008 – 14 uur Zaal Het Witte Paard – Vissersstraat 53 • met DISCO AMIGO • 18 uur: bekendmaking seniorenprins en -prinses Ingang: € 3,00 per persoon (incl. belegd broodje & pakketje serpentines) Kaarten: voorverkoop: stadhuis – onthaal de dag zelf: aan de deur Organisatie: stadsbestuur in samenwerking met de stedelijke seniorenraad en de Confrerie van de Leute


41

Senior > SOCIAAL

Gehandicaptenadviesraad > SOCIAAL

Toneel... Koninklijke Toneelkring Onder Ons speelt

Navi EREOMREV in concert door Ronnie De Reese en Roger Provoost zaterdag 26 januari 2008 - Casino Door zijn gestresseerd beroepsleven heeft een bekende Russische dirigent en pianist een gecompliceerd liefdesleven. Om alles te regelen schakelt hij zijn secretaresse in zonder dat zij van zijn escapades weet. Iedere vrouw denkt dat zij de enige is. Ook de onderbuurman heeft een oogje op de dirigent laten vallen. Tot de waarheid, door een stom toeval, aan het licht komt! Als dan plotseling de moeder en de zuster van de dirigent op bezoek komen, denken ze dat hun zoon en broer een voorbeeldig leven leidt. Maar er is nog veel meer aan de hand dan dat men op het eerste gezicht zou denken…

• Deuren: open 14 uur, doek om 14.30 uur • Kaarten: 9 euro – stadhuis – onthaal van 9 uur tot 11.30 uur • Pauze met koffie & gebak • Genummerde plaatsen!

Herfstwandeling Op 29 september vond de 1ste herfstwandeling voor personen met een beperking plaats. 25 wandelaars en sympathisanten verzamelden aan sportzaal d’Hoogploate. Fietsenhandel Alain Croes sponsorde met fietsvlaggen die op de rolstoelen bevestigd werden. Van d’Hoogploate werd over een afstand van 4 km gewandeld naar het bezoekerscentrum Uitkerkse Polder. Daar kreeg de groep uitgebreid uitleg over de werking van het centrum. De laatste 2 km werden afgelegd om dan aan te komen in het stadhuis. De wandeling werd afgesloten met een drankje en een broodje.

Toneelkring De Lustige Vrienden speelt

Ambras op de matras Een klucht in drie bedrijven door Eddy Van Ginckel. Vrijdag 22 februari 2008 zaal St-Amand, Kerkstraat 416

1ste Lentewandeling voor personen met een beperking

• Deuren: open 14 uur, doek 14.30 uur • Kaarten: 7 euro - stadhuis – onthaal van 9 uur tot 11.30 uur. Te koop vanaf februari! • Pauze met koffie & gebak • Niet genummerde plaatsen!

Zaterdag 19 april 2008 Vertrek aan d’Hoogploate om 14 uur. Wij hopen u talrijk te mogen begroeten!


42

Werkwinkel > SOCIAAL

OPROEP A AN ALLE W ERKGE

V ER S

Maak al uw vacatures bekend (ook die voor studenten) op het gratis nummer 0800/30 700 of via het nummer 050 44 04 17. Wanneer u uw vacatu res op deze manier ken baar maakt mag u er op rekenen dat ze gepubliceerd worde n via de meest eigentijdse kanalen zoa ls internet, WIS-compu ter, enz.

De Werkwinkel is een loket waar werkzoekenden en werkgevers terecht kunnen bij de verschillende diensten zoals het PWA, de VDAB en Jobkracht 10 van het OCMW. Andere organisaties zoals ATB (arbeidsbemiddeling voor gehandicapten ) en Yambo (voor vreemdelingen/nieuwkomers) hebben er hun zitdag en het Huis van het Nederlands neemt er testen af voor beginners lessen Nederlands.

VDAB BEROEPSOPLEIDINGEN De VDAB organiseert regelmatig beroepsgerichte opleidingen(bv. opleiding verkoop, bewakingsagent,…) in dienstencentrum De Bollaard. INFO VDAB - Corinna Nourica - tel. 050 28 86 30 of corinna.nourica@vdab.be.

INFO Fabienne Potier - tel. 050 43 35 18 jobkracht10@ocmw-blankenberge. In De Bollaard staat Wijzer (Centrum voor Basiseducatie) ook in voor lessen ‘Nederlands voor anderstaligen’ specifiek voor laaggeschoolden. INFO: Wijzer - tel. 050 43 15 15 info@wijzer.be.

ATELIERWERKING ZOMERSEIZOEN HAALT BLANKENBERGSE WERKLOOSHEIDSCIJFERS VERDER NAAR BENEDEN De werkloosheidsgraad (*) blijft sinds april 2007 onder de 9%, dit is geleden van augustus 2000. Ook de werkloosheidsgraad van september 2007 was zeer laag nl. 8,82%. Dit is zelfs lager dan augustus 2007. Sinds de cijfers bijgehouden worden door Jobkracht 10 (1999) scoorden we nog nooit zo laag tijdens een septembermaand. Deze en andere cijfers rond werkloosheid en werkgelegenheid zijn terug te vinden op www.vdab.be/cijfers/ arvastat. Ondanks de acties en de toepassing van tewerkstellingsmaatregelen voor de doelgroep van de laaggeschoolden en de langdurig werkzoekenden blijft een grote restgroep aanwezig. Blijvende inspanningen en gerichte acties blijven dus aangewezen, ook voor de +50-jarigen.

* Werkloosheidsgraad: de verhouding tussen het aantal niet werkende werkzoekenden jonger dan 65 jaar en de beroepsbevolking jonger dan 65 jaar.

BASISCURSUS PC Ook van de basiscursus ‘kennismaking met de computer’ worden nog sessies voorzien in de Werkwinkel. Kandidaten voor al deze opleidingen kunnen zich altijd opgeven bij een VDAB-consulent in de Werkwinkel.

BEHEER JE EIGEN VDAB-DOSSIER Aan de pc’s voor zelfinschrijving kun je zelf je dossier bijwerken, werk en opleidingen zoeken, enz.

Jobkracht 10 - OCMW

De atelierwerking is een tussenstap tot het vinden van een job of opleiding. Het doel is personen met beperkte werkkansen de kans te geven om arbeidsvaardigheden en -attitudes op te bouwen evenals hen te helpen bij hun beroepskeuze. Het atelier heeft sinds kort een erkenning om aan ‘arbeidszorg’ te doen. In dit kader worden opdrachten afgewerkt voor de beschutte werkplaats de Oesterbank van Oostende. De deelnemers nemen deel aan de atelierwerking iedere dinsdag- en donderdagmorgen. INFO Bieke Coens - tel. 050 43 35 16 Cindy Vandeweghe - tel. 050 43 35 26 jobkracht10@ocmw-blankenberge

TAALSCHOOL Anderstaligen kunnen zich het ganse jaar door opgeven voor een cursus ‘Nederlands voor anderstaligen’.van de Taalschool. Er zijn verschillende niveaus, van beginners tot gevorderden. Daarnaast is er ook een formule ‘conversatieklas’. Deze reeks vindt plaats op donderdagvoormiddag. Hiervoor is een basiskennis Nederlands vereist. Alle lessen vinden plaats in dienstencentrum De Bollaard. Kandidaatcursisten die nog geen cursus Nederlands gevolgd hebben moeten eerst langskomen voor een Covaartest. Deze test vindt minimum eenmaal per maand plaats op woensdagvoormiddag in de Werkwinkel.

Binnen de Werkwinkel begeleidt Jobkracht 10 werkzoekenden naar een job met hulp van het ESF: het Europees Sociaal Fonds. MEER INFO www.esf-agentschap.be www.socialeconomy.be


43

Strijkatelier

Werkwinkel

> SOCIAAL

> SOCIAAL

Het Strijkatelier is gestart in 2003 met een erkenning voor drie voltijdse werknemers en een verantwoordelijke. Vandaag is het Strijkatelier uitgegroeid tot een erkenning van zes voltijdse werknemers, een verantwoordelijke en een adjunct medewerkster. Deze bezetting wordt aangevuld met tewerkstelling in artikel 60 vanuit het OCMW Blankenberge.

GEEN TIJD OM TE STRIJKEN OF U STRIJKT NIET GRAAG? In het Strijkatelier kan iedereen terecht met zijn gewassen linnengoed om het te laten strijken. Het Strijkatelier staat voor kwaliteit. Vandaar ook het succes van dit initiatief. Naast de strijkdienst is er ook een versteldienst. Knopen aannaaien, naden stikken, ritsen inzetten, omzomen, e.d. . Betalen kunt u contant (prijzen per stuk) of u maakt gebruik van dienstencheques. Voor de regio Blankenberge is er een GRATIS ophaaldienst en thuisbezorging. Het Strijkatelier is elke werkdag open. Kom gerust eens binnen ter kennismaking!

Dienstenchequeonderneming ‘t Schoonschip Dienstenchequeonderneming ’t SCHOONSCHIP is een afdeling van vzw PWA Blankenberge-Zuienkerke en staat in voor het leveren van thuishulp in o.a. Blankenberge en Zuienkerke. Het streefdoel van de onderneming is het garanderen van een kwaliteitsvolle dienstverlening, met de nodige aandacht voor de veiligheid en gezondheid van de werkne(e)m(st)ers. Dit is enkel mogelijk mits de nodige investeringen in mensen en materiaal. Zo ontvangt iedere nieuwe werknemer de nodige werkkledij en veiligheidsklompjes en wordt er vanaf dit jaar fors geïnvesteerd in allerhande opleidingen. In het voorjaar was dat een opleiding ergonomie (hef- en tiltechnieken) en dit najaar ging de opleiding ‘Sociale vaardigheden, attitudetraining en professionele poetstechnieken’ van start. Deze opleiding loopt nog tot half maart en heeft tot doel de klanten een nog betere service te verlenen. Wenst u eveneens iemand van ons team om een aantal huiselijke taken van u over te nemen? Aarzel dan niet en bel 050 43 35 15 of mail naar pwa@ ocmw-blankenberge.be. Voor de prijs hoeft u het zeker niet laten! Dankzij het systeem van de dienstencheques ligt dit alles binnen ieders bereik. U betaalt slechts 6,70 euro per uur en 30% van het gespendeerd bedrag is bovendien fiscaal aftrekbaar. Alles is wettelijk geregeld en u bent verzekerd indien er iets fout loopt. INFO: PWA – ’t Schoonschip – Werkwinkel – Kerkstraat 236 – tel. 050 43 35 15

Enquête Mogen wij een klein beetje van uw tijd in beslag nemen en u vragen om volgende vragenlijst in te vullen?

<

De nieuwe bestelwagen van het Strijkatelier brengt dagelijks de strijk tot bij u thuis. Op de foto diensthoofd Jeannine De Meulemeester met OCMW-voorzitter Ivan De Clerck en OCMW-secretaris Luc Demeulemeester.

OPENINGSUREN: Ma, Di, Do 08u00 tot 17u30 doorlopend Woensdag 08u00 tot 12u00 Vrijdag 08u00 tot 16u30 doorlopend Woensdagnamiddag en weekends gesloten

1. Gelieve aan te stippen van welke projecten u gebruik zou maken, indien deze opgericht worden: ❑ vervoer van personen met beperkte mobiliteit (Minder-Mobielen-Centrale) ❑ met een aangepast voertuig ❑ met een gewone personenwagen ❑ boodschappendienst 2. ❑ ❑ ❑

Wenst u voor de betaling van de geleverde prestatie gebruik te maken van: dienstencheques contant geld een combinatie van beide

Graag dit formulier terugbezorgen aan: PWA Blankenberge-Zuienkerke - vzw ’t SCHOONSCHIP Kerkstraat 236 - 8370 Blankenberge Bedankt voor uw tijd en graag tot uw dienst, Schepen Katrien Van Ryssel

INFO & LOCATIE STRIJKATELIER De Bollaard Koning Albertlaan 112 - tel. 050 42 34 65 Jeannine De Meulemeester Verantwoordelijke Strijkatelier tel. 050 42 34 65 - jeannine.demeulemeester @ocmw-blankenbere.be Werkwinkel - Jobkracht 10 Veronique Raes - tel. 050 43 35 19

Met het oog op de uitwerking van nieuwe projecten wil het PWA de bevolking raadplegen over bepaalde wensen of noden. Zodoende kan voorzitster Katrien Van Ryssel met haar Raad van Bestuur gepast reageren en met nieuwe initiatieven tegemoet komen aan de verzuchtingen van de inwoners.


44

i

Sport > SPORT & VRIJE TIJD

Sportdienst - A. Van Ackersquare 1 tel. 050 41 56 34 - fax 050 42 78 14 sport@blankenberge.be http://sport.blankenberge.be

Fitnessprogramma 50+ 2008 Seniorobics in het TMVW-Noordzeebad

Gratis zwemlessen 4 september - 27 mei 2008: van 9 tot 9.40 uur

MAANDAG van 10 tot 10.45 uur 3 september tot en met 26 mei 2008 in de judozaal van het Noordzeebad.

Gratis hydrobic 4 september - 18 december 2007: van 9.40 tot 10.20 uur

04 Deelname: 10-beurtenkaart: 25-beurtenkaart:

€ 1,50 € 12 € 28

Tijdens de schoolvakanties en op feestdagen gaat de activiteit niet door!

Zwemmen in het TMVW-Noordzeebad

DINSDAG van 8.30 tot 10.45 uur tijdens schoolvakanties & feestdagen van 8.30 tot 10 uur 4 september tot 24 juni 2008 Strikt voorbehouden voor 50-plussers! Deelname: 10-beurtenkaart: 25-beurtenkaart:

€ 1,50 € 12 € 28

Gratis aquajogging 8 januari - 27 mei 2008: van 9.40 tot 10.20 uur Tijdens de schoolvakanties en op feestdagen gaat de activiteit niet door!

Bewegingsrecreatie in d’Hoogploate DONDERDAG van 10 tot 11 uur 6 september tot en met 29 mei 2008. Aangepaste fitnessoefeningen en badminton. Deelname: 10-beurtenkaart: 25-beurtenkaart:

€ 1,50 € 12 € 28

Tijdens de schoolvakanties en op feestdagen gaat de activiteit niet door!

Openingsuren TMVW - Noordzeebad ad KERSTVAKANTIE – 22 DECEMBER TOT 6 JANUARI

KROKUSVAKANTIE & PAASVAKANTIE

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Zaterdag Zondag

Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag

9 u. – 11.45 u. en 14 u. – 17 u. GESLOTEN 9 u. – 12.15 u. 9 u. – 11.45 u. en 14 u. – 18.30 u. 9 u. – 11.45 u. en 14 u. – 20.45 u. 9 u. – 11.45 u. en 14 u. – 18.45 u. 9 u. – 12.15 u. 9 u. – 11.45 u. en 14 u. – 18.45 u. 9 u. – 12.15 u.

OPGELET! Op feestdagen open van 9 u. tot 12.15 u.

Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

9 u. – 11.45 u. en 14 u. – 18.45 u. 9 u – 12.15 u. 9 u. – 11.45 u. en 14 u. – 18.30 u. 8.30 u. – 10 u. (enkel 50+) 10 u. – 11.45 u. en 14 u. – 19.45 u. 9 u. – 11.45 u. en 14 u. – 19.45 u. 9 u. – 11.45 u. en 14 u. – 18.30 u. 9 u. – 11.45 u. en 14 u. – 20.45 u. 9 u. – 11.45 u. en 14 u. – 18.45 u. 9 u. – 12.15 u.


45

Sport > SPORT & VRIJE TIJD

Succesvolle Vlaamse Zwemweek De Vlaamse Zwemweek die plaatsvond van 16 tot 25 november ll. In het Noordzeebad, kende een groot succes. Alle activiteiten (met o.a. discozwemmen, watergewenning, frietjeszwemmen, reuze natte speeltuin, 50+-programma, Ladies Night en diepzeeduiken) konden op een grote opkomst rekenen. De Vlaamse Zwemweek werd afgesloten op 9 december met het overhandigen van de prijzen aan de winnaars van de vele acties.

<

Winnaar fotowedstrijd Vlaamse Zwemweek: Duinenkind Duinbergen (1ste & 2de klas)

Zwemlessen in het TMVW-Noordzeebad Sinds vele jaren organiseert de stedelijke sportdienst tijdens de Kerst- Paas- en zomervakantie zwemlessen in het Noordzeebad. Die zwemlessen, voor kinderen vanaf 6 jaar, gebeuren in ideale omstandigheden in groepjes van maximum 3 kinderen per lesgever. Inschrijven kan via de kassa, telefonisch op het nummer 050 41 56 34 of via e-mail sport@blankenberge.be. Naast de zwemlessen van de sportdienst kunnen ook derden (privé personen) zwemles geven in het kader van het reglement van inwendige orde (artikel 2.9). Volgende bepalingen gelden: ‘Georganiseerde zwemlessen worden enkel gegeven door het personeel of aangestelde van het TMVW, in het bezit van een specifiek diploma waaruit blijkt dat zij gerechtigd zijn zweminitiatie te onderrichten.’ De geïnteresseerde lesgevers moeten dus een aanvraag richten en een diploma voorleggen aan het beheer. Vervolgens moeten zij zich houden aan het reglement van inwendige orde en interne regelingen zoals: timing, duur van de lessen, pedagogisch en zwemtechnisch verantwoord lesgeven, gebruik materiaal, toegangsprijs, uniform tarief, enz. Een familielid dat een kind begeleidt bij het leren zwemmen wordt uiteraard niet gekwalificeerd onder ‘georganiseerde zwemlessen’.


46

i

Sport > SPORT & VRIJE TIJD

Sportdienst - A. Van Ackersquare 1 tel. 050 41 56 34 - fax 050 42 78 14 sport@blankenberge.be http://sport.blankenberge.be

1STE BLANKENBERGSE M MOUNTAINBIKE S STRANDEN DUINENRACE Z Zondag 17 februari 2008 S Start om 14 uur A Afstanden: 29 & 54 km Start S & finish: Pier Blankenberge Tijdsopname T met chronorace Info & inschrijven vooraf: www.mountainbike.be/beachrace Inschrijven de dag zelf: Sportcomplex De Sportdoze, Groenestraat 117 Org.: Brugse Bikers i.s.m. stadsbestuur Blankenberge ike.be. en Mountainbike.be.

UITREIKING SPORTTROFEEテ起 EN SPORTVERDIENSTEN vrijdag 14 maart 2008 Om 20 uur in de grote feestzaal van het stadhuis

BK Biljart 2008 6 tot 13 januari 2008 CC Casino Blankenberge - vanaf 11 uur Gratis inkom - www.kbbba.be

Inspecteur Jill Demeester Belgisch kampioene mountainbike voor politiediensten Op 29 september werd Jill Demeester, inspecteur bij de politiezone Blankenberge-Zuienkerke, Belgisch kampioene mountainbike voor politiediensten in Mechelen. Jill, die ook al verschillende strandraces won, wil in de toekomst graag het BK mountainbike voor politiediensten naar Blankenberge halen.


Zaterdag 9 februari 2008 om 15u " Strand ten westen van de Pier. programma 11u30 Start inschrijvingen in het Noordzeezwembad of op rotonde pier. Mogelijkheid tot omkleden in het Noordzeezwembad of in de extra tenten voorzien op het strand. Deelname kost 1 euro. 14u30 Verzameling in het startvak op het strand ten westen van de Pier voor de carnavaleske opwarming. 15u00 Startschot voor de carnavalsduik. Nadien warme Cécémel en jenever voor alle deelnemers + verrassingsgeschenk. 15u30 Mogelijkheid tot gratis warme duik in het Noordzeezwembad voor alle deelnemers. VOORINSCHRIJVING MOGELIJK (door ingevuld inschrijvingsformulier af te geven in het Noordzeezwembad)

INFO www.blankenberge.beÉëœÀÌ U Ìi° äxä {£xÈÎ{

carnavalsduik’08 ❄ ijsberen in de Noordzee ❄ Blankenberge

Ontwerp+druk: neptunus groep - 050 410001

"


48

Serpentari arium um > SPORT & VRIJE E TIJD

i

Zeedijk 146 tel. 050 42 31 62 - fax 050 42 31 63 serpentarium@pandora.be www.serpentarium.be

De Mexicaanse korsthagedis

04

Momenteel zijn er in de Blankenbergse reptielenzoo drie Mexicaanse korsthagedissen - of Heloderma horridum zoals ze in het Latijn heten - te bewonderen. De korsthagedissen leven voornamelijk in het noordwesten tot het zuidwesten van Mexico. Daar vind je ze meestal in de halfwoestijnen, graslanden maar soms ook wel in de bossen.

De Mexicaanse korsthagedis heeft een huid vol kleine wratjes;; eigenlijk zijn dit een soort versterkte beenplaatjes, ostiodermen genaamd, die de hagedis een sterk pantser geven. Hierdoor kan het dier roofvogels en slangen weerstaan, evenals dieren die hun eieren willen beschermen als de korsthagedis het hol insluipt. De basiskleur van de hagedis is zwart en afhankelijk van de ondersoort een geel vlek-of netpatroon met een gebandeerde staart. De mannetjes zijn van de vrouwtjes te onderscheiden door een langere nek en een bredere kop. Deze hagedis is giftig en lijkt op de enige andere soort in het geslacht, het gilamonster. Het gif is voor de mens meestal niet dodelijk;het grootste probleem is vaak dat de hagedissen niet meer los willen laten en de kaken gebroken moeten worden. De korsthagedis voedt zich met eieren, muizen en reptielen; eigenlijk alles wat eetbaar is. De hagedis ligt half ingegraven of onder stenen of bladeren te wachten tot er een prooi voorbijkomt die hij vervolgens bijt en vaak geheel doorslikt.

HALLOWEENNOCTURNE Op 26 oktober was er voor de derde maal op een rij een succesvolle Halloweennocturne in het Serpentarium. Het Serpentarium was voor de gelegenheid helemaal aangekleed met spinnenwebben, mummies en pompoenen. Zelfs het geluid en het licht werden aangepast. Na een wandeling door de donkere en enge gang stond er op het einde een lekker heksenbrouwseltje op de bezoekers te wachten.

Openingsuren en sure Weekends en vakantieperiodes van 1 oktober tot Pasen: 10u00 tot 18u00 Weekdagen van 1 oktober tot Pasen: 13u00 tot 17u00 Vanaf Pasen tot en met juni: 10u00 tot 18u00


Sea Life Marine Park > SPORT & VRIJE TIJD

i

Sea Life Marine Park Koning Albert I-laan 116 tel. 050 42 43 00 - fax 050 42 44 24 www.sealife.be www.sealife.

Groene zeeschildpadden gewogen Op 24 oktober heeft het Sea Life Centre Blankenberge de groene zeeschildpadden uit de Kaaimaneilanden gewogen. De dieren worden onderzocht om te kijken hoe ze zich aan hun nieuw leven in Europa aanpassen. De groene zeeschildpadden, afkomstig van een broedplaats in de Kaaimaneilanden, ondergingen een volledige verandering van levensstijl sinds hun aankom k st anderhalf h jaar geleden. Hun leef- en eetgewoontes ondergingen n drastische veranderingen en het wegen is een belangrijke n manier om hun gezondheid en vooruitgang te controleren. In de Kaaimaneilanden werden de zeeschildpadden gevoed met veel proteïnen met als resultaat dat ze ondanks hun jonge leeftijd groot van omvang zijn. De aquaristen uari vvan Sea Life willen dat ze op een natuurlijke wijze groeien en en e geleidelijk wordt het proteïnerijke voedsel afgebouwd. d Momenteel krijgen ze een fris, gezond dieet van sla, w witte kool, inktvis en broccoli voorgeschoteld.. Vis bezorgt hen een natuurlijke dosis proteïnen. Het personeel werd speciaal voor de schi nkeuri g hildpaddenkeuring getraind. Aangezien de zeeschildpadden zo jong zijn, moesten ze heel voorzichtig uit de voedingszone gehaald worden om gemeten en gewogen te worden. De resultaten zijn belangrijk om te kijken welk effect het nieuwe dieet en de omgeving heeft op de gezondheid van de zeeschildpadden.

Openingsuren Alle dagen vanaf 10u00 (uitgezond derd 25/12)

VIJFDE PINGUÏN GEBOREN IN SEA LIFE In het Sea Life Centre Blankenberge is een vijfde pinguïn geboren. Een waar record want het grootste aantal kuikens dat ooit geboren werd in een van de Sea Life Centres, stond tot op vandaag op drie. Arnold, zoals het kuiken genoemd werd, blijft voorlopig in het nest tot hij ongeveer drie maanden oud is. De vier andere kuikens die in de zomer geboren zijn zitten nu al elke dag buiten bij de rest van de pinguïns.

49


50

Jeugddienst

i

> JEUGD

Jeugdbeleidsplan 2008-2009-2010 In opdracht van het stadsbestuur heeft de jeugddienst in 2007, samen met een stuurgroep en de nodige inspraak van de kinderen en jongeren, een jeugdbeleidsplan voor de komende drie jaar opgemaakt. In het nieuwe jeugdbeleidsplan zijn een aantal belangrijke doelstellingen opgenomen die hoog op het verlanglijstje staan van de jeugd en waarvan enkele hun realisatie zullen kennen in de nieuwe planningsperiode.

De belangrijkste doelstellingen in het nieuwe jeugdbeleidsplan zijn: • De verhuis van de jeugdbewegingen KSA Scarphoutstede, Scouts & Gidsen Zannekin Blauwvoet en Chiro Bloemkine naar hun definitieve lokalen in het domein Zeebos. • Het stadsbestuur engageert zich om samen met de Sea Scouts & Guides een structurele en definitieve locatie met rechtszekerheid te realiseren grenzend aan het terrein en gebouw De Kreukel. • De jeugddienst neemt de nodige stappen om de kinderen en jongeren op een zo leuke en aangename manier te informeren omtrent alles wat hen aanbelangt. • Het stadsbestuur blijft de komst van een jeugdhuis in Blankenberge ondersteunen. • Naast het aanbod van een Grabbelpas- en Swapwerking tijdens de zomer en herfstvakantie zal vanaf 2008 ook een Grabbelpas- en Swapwerking tijdens de paasvakantie georganiseerd worden. • De jeugddienst zal een extra inspanning leveren voor de organisatie van activiteiten voor jongeren. De houders van een jeugdpas moeten nog meer extra financiële voordelen kunnen krijgen. • Het verder uitbouwen van bestaande speelruimtes alsook het creëren van centraal gelegen speelruimtes zullen de komende jaren volwaardige pijlers blijven in het stedelijk beleid. • Het stadsbestuur zal blijven uitkijken om extra polyvalente ruimte bij te creëren.

JIC ‘t Loft - Van Monsstraat 19 tel. 050 42 82 23 - fax 050 41 75 35 jeugddienst@blankenberge.be http://jeugd.blankenberge.be

FILM! 27 februari CC Casino - Roeschaertzaal Meet the Robinsons 27/02 om 14.00 u. Alle leeftijden • VL gesproken Een wonderkind ontwerpt een machine die vergeten herinneringen weer kan opwekken. Wanneer hij per toeval de toekomst in reist, ontmoet hij een familie wiens bestaan afhangt van zijn uitvinding.

The Simpsons: the movie 27/02 om 19.30 u. Alle leeftijden • NL ondertiteld Wanneer Homer Simpson een grote fout maakt in de nucleaire centrale raakt al het water van de stad Springfield vergiftigd en is iedereen genoodzaakt de stad te verlaten. Het gevolg is dat Homer zijn baan kwijt raakt en bovendien een bloeddorstige gangster achter zich aan krijgt.

Inkom: met jeugdpas: 2,50 euro (incl. gratis frisdrankje) zonder jeugdpas: 5 euro (incl. gratis frisdrankje) Info: jeugddienst Blankenberge, J.I.C. ’t Loft, Van Monsstraat 19 - tel. 050 42 82 23 Organisatie: Jeugddienst Blankenberge i.s.m. stadsbestuur Blankenberge


51

Jeugddienst > JEUGD

HET JIP STELT VOOR

Voorbij ...

FOLDER IN DE KIJKER

vrijwilligerswerk

Halloweenfilm en -buffet & Grabbelpas en Swap Herfst

Je wil je graag inzetten als vrijwilliger en je zoekt hierbij naar de mogelijkheden. Welke zijn de rechten en de plichten van een vrijwilliger? In de folder staan eveneens interessante websites waar je extra informatie met betrekking tot dit thema kunt vinden.

Zowel de Halloweenfilm en -buffet als de Grabbelpas en Swap Herfst konden op een grote belangstelling rekenen. De opkomst voor de Halloweenfilm en -buffet overtrof ruim die van vorig jaar. Met de activiteiten ‘Toversluis’, ‘Zeelandcombi’ en ‘Lasershooten’ zorgde de jeugddienst voor de nodige afwisseling tijdens de herfstvakantie. De kinderen en jongeren maakten er gretig gebruik van!

Het JIP is een plaats waar je als jongere terecht kunt voor informatie over zowat alles wat jongeren aanbelangt. Je kunt er terecht met vragen of problemen in verband met wonen, werk, seks, relaties, sport, jeugdverenigingen, vorming, drugs, geld, cultuur, toerisme, mobiliteit, gezondheid, onderwijs, geweld enz.

Binnenkort ...

BINGO 4 Kids woensdag 6 februari 2008 - 14 uur CC Casino - Consciencezaal Neem een traditionele bingo, voeg hierbij een supercoole presentator en een snuifje muziek. Giet dit alles in een ‘fl ashy’ decor en werk af met coole kids. Voor wie?

doelgroep: 7 tot en met 12-jarigen

Inkom?

met jeugdpas 2,50 euro zonder jeugdpas 5 euro duur: 90 minuten (zonder pauze)

Info?

jeugddienst Blankenberge, 9 J.I.C. ’t Loft, Van Monsstraat 19 tel. 050 42 82 23

Organisatie? jeugddienst Blankenberge i.s.m. CC Casino en stadsbestuur Blankenberge


52

i

Jeugddienst > JEUGD

JIC ‘t Loft - Van Monsstraat 19 tel. 050 42 82 23 - fax 050 41 75 35 jeugddienst@blankenberge.be http://jeugd.blankenberge.be

JEUGDPAS 2008 Voor alle activiteiten van de jeugddienst 2008 geldt deze nieuwe jeugdpas. De jeugdpassen worden niet verkocht tijdens de activiteiten. De nieuwe jeugdpassen zijn te verkrijgen in de jeugddienst vanaf 28 januari 2008. Voor activiteiten georganiseerd vóór 28 januari 2008 kun je nog altijd je jeugdpas 2007 gebruiken.

Grabbelpas

Swappas of Swapsticker Wat? Sinds september 2007 bezitten de meesten van jullie een nieuwe leerlingenkaart. Ben je tussen de 13 en 16 jaar dan staat op jullie leerlingenkaart het Swaplogo met de vermelding “bouw je kaart uit met Swap”. Op de jeugddienst kun je zo’n Swapsticker aankopen. Deze sticker plak je op je leerlingenkaart. Ben je echter niet in het bezit van een leerlingenkaart, dan kun je uiteraard nog altijd een gewone Swappas aankopen. Zowel de Swapsticker als de Swappas zorgen ervoor dat je een jaar lang aan een voordelig tarief kunt deelnemen aan het afwisselend en boeiend vrijetijdsprogramma dat de jeugddienst organiseert. Voor wie? Jongeren van 13 tot en met 16 jaar (geboortejaar: ’95, ’94, ’93 en ’92). Prijs? 5 euro

Voordelen

Wat? Een pas waar al je persoonlijke gegevens op vermeld staan en waarmee je een jaar lang aan een voordelig tarief kunt deelnemen aan een afwisselend en boeiend vrijetijdsprogramma georganiseerd door de jeugddienst. Voor wie? Kinderen van 4 tot en met 12 jaar (geboortejaar: ’04, ’03 ,’02 , ’01, ’00, ’99, ’98, ’97 en ’96). Prijs? 5 euro

SWAPPER BRENG JULLS, LEERLINGEN IE K A A RT MEE!

* Een héél jaar door krijg je 50% korting op alle activiteiten die de jeugddienst organiseert zoals bv. Grabbelpas, filmvoorstellingen, animatievoorstellingen, workshops,…

* Korting op een aantal activiteiten die andere stadsdiensten organiseren *

(bv. ’t ateljee van de cultuurdienst) Naast de plaatselijke kortingen ontvang je héél wat nationale kortingen en voordelen die gebundeld zijn in een Grabbelaar of Swap.

nieuw! Grabbelpas & Swap Pasen De jeugddienst organiseert dit jaar voor de eerste keer een Grabbelpas- en Swapwerking tijdens de paasvakantie. Voor elke leeftijdsgroep worden er minimum twee activiteiten gepland. Specifieke informatie zul je later nog ontvangen via een Grabbelpas- en Swapfolder ‘Pasen 2008’. We kunnen je wel al de inschrijvingsdatum verklappen. Noteer alvast zaterdag 8 maart 2008 in je agenda!


i

Vakantiezorg

Jeugddienst - Van Monsstraat 19 tel. 050 42 82 23 vakantiezorg@blankenberge.be

> JEUGD

KROKUS- & PAASVAKANTIE 2008 Tijdens de krokusvakantie en de paasvakantie vindt de werking van het stedelijke speelplein plaats in de Sportdoze (Groenestraat 117). In de krokusvakantie is Vakantiezorg open van maandag 4 februari tot en met zaterdag 9 februari. In de paasvakantie kunnen de kinderen er terecht van maandag 24 tot en met zaterdag 5 april (niet op zondag!). Vakantiezorg is open van 8 u. tot 17 u. De speelpleinwerking is er voor alle kinderen, jongens en meisjes, vanaf de leeftijd van 3 jaar (zindelijk) tot en met 12 jaar.

Wanneer inschrijven? Voor de krokusvakantie: 21, 23 & 24 januari: van 8.30 tot 12 uur. 22 januari: van 8.30 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. Voor de paasvakantie: 10, 12 & 13 maart: van 8.30 tot 12 uur. 11 maart: van 8.30 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur.

Hoe inschrijven? • Ter plaatse: Jeugddienst, Van Monsstraat 19, 8370 Blankenberge • Telefoon: 050 42 82 23 • E-mail: vakantiezorg@blankenberge.be

Tarieven (verzekering inbegrepen) 75 per dag Middagmaal € 2,50 per dag • Soep voor boterhameters = verplicht: € 0,75 Krokusvakantie

Normaal tarief volledige periode

Sociaal tarief* volledige periode

Eerste kind Tweede kind Vanaf derde kind Per dag

€ 37 € 33,50 € 30 € 7,50

€ 24 € 21,50 € 19 € 7,50

Paasvakantie

Normaal tarief volledige periode

Sociaal tarief* volledige periode

Eerste kind Tweede kind Vanaf derde kind Per dag

€ 67 € 60 € 53,50 € 7,50

€ 42 € 37,50 € 33,50 € 7,50

* Sociaal tarief: voor gezinnen waarvan het bruto-belastbaar jaarinkomen onder de WIGW-grenzen valt en het totaal niet-geïndexeerd kadastraal inkomen niet hoger is dan 1000 euro. Enkel en alleen een kopie van het aanslagbiljet telt als bewijsstuk. Opgelet: schrijft u in ná 24 januari (voor de krokusvakantie) of ná 13 maart (voor de paasvakantie), dan betaalt u een éénmalige administratieve meerprijs van € 7,50 per inschrijving per periode!

Betalen? Vakantiezorg stuurt u na de vakantie een factuur (opgemaakt aan de hand van de dagen dat uw kind aanwezig was) en die u kunt betalen per overschrijving.

53


54

Politie & Verkeer > PRAKTISCH

Gewijzigde verkeersregels: nieuwe BIVV-brochure Eind september lanceerde het BIVV de brochure ‘Verkeer: wat is er veranderd sinds 2000’. De 32 pagina’s tellende uitgave geeft een beknopte omschrijving van de belangrijkste wijzigingen die de laatste jaren in de verkeerswetgeving zijn doorgevoerd.

06

De brochure is opgebouwd uit drie delen. Het eerste, en ook grootste, deel is gewijd aan de wegcode. De regels worden er besproken volgens weggebruiker. Het tweede deel gaat over de vernieuwde rijopleiding en het aangepaste rijexamen. Het derde deel beschrijft de nieuwe indeling van de overtredingen en de bijbehorende straffen, en legt uit hoe de boetes voor snelheidsovertredingen worden berekend. De brochure sluit af met een quiz.

Gebrekkige kennis wegcode

Het BIVV liet speciaal voor de uitgave van de brochure een onderzoek uitvoeren naar de Belgische kennis van de wegcode. Daaruit blijkt dat die bij veel weggebruikers te wensen over laat. Zo weet een op drie ondervraagden niet dat je je richtingaanwijzers niet moet gebruiken om een rotonde op te rijden. Ook de reglementering inzake het vervoer van kinderen is verre van ingeburgerd. Slecht twee

op tien personen weten dat een kind van 5 jaar en kleiner dan 1,35 m voorin mag rijden, op voorwaarde dat het is vastgemaakt met een aangepast beveiligingssysteem. En de boetebedragen zullen veel overtreders onaangenaam verrassen: nauwelijks een persoon op drie weet dat door een oranje licht rijden hem off h haar 100 euro zou kosten. Bijna de helft van de ondervraagden verwacht een lager bedrag. Tot slot blijft de voorrang-van-rechts-regel voor problemen zorgen. Een persoon op drie weet niet dat je je voorrang van rechts behoudt wanneer je terug in beweging komt nadat je was gestopt om een fietser op het fietspad door te laten. INFO: U kunt de brochure gratis downloaden via www.bivv.be. Bron: Verkeersspecialist nr. 141 – oktober 2007

Nieuwe website voor de politie De nieuwe website van de politiezone Blankenberge-Zuienkerke is online. Alles wat u wenst te weten over de politie vindt u voortaan op:

www.lokalepolitie.be


55

Preventie > PRAKTISCH

’t Scharnier breidt uit naar Blankenberge Studieondersteuning aan huis Studieondersteuning aan huis maakt kwetsbare leerlingen weerbaarder. De stad Blankenberge en het OCMW scharen zich achter het project, dat hierin voorziet. Sinds twee jaar biedt een uniek samenwerkingsverband van scholen, centra voor leerlingenbegeleiding (CLB’s) en hogescholen aan kansarme gezinnen in het Brugse de mogelijkheid om studieondersteuning aan huis te ontvangen. Elke week komen studenten gezinnen ondersteunen door de kinderen en jongeren te helpen met hun schoolwerk. Samen met de ouders werken ze aan een positieve schoolbeleving binnen het gezin. Door de uitbreiding konden vanaf september 2007 alle Blankenbergse scholen leerlingen aanmelden. In ‘De Bollaard’ komen iedere donderdagavond de studenten samen met het team van ’t Scharnier. De ouders van Mieke hebben slechte schoolervaringen achter de rug. De ouders van Salim spreken (nog) geen Nederlands. De mama van Ben staat er alleen voor en heeft moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Wat kunnen we doen om te voorkomen dat de schoolloopbaan van deze kinderen in een negatieve spiraal terechtkomt? De invloed van het socio-economisch milieu op de leerprestaties blijkt immers zeer sterk te zijn. Het schoolsysteem bevestigt volgens deskundigen de sociale ongelijkheid, in plaats van ze te bestrijden. Volgens recente cijfers van het HIVA (Hoger Instituut voor de Arbeid) verlaat één scholier op de acht de school zonder diploma of getuigschrift secundair onderwijs. Ander cijfermateriaal toont aan dat het armoederisico bij laag opgeleiden vijf keer zo hoog is als bij hoog opgeleiden. Onderwijs kan een krachtige hefboom vormen om uit de generatiearmoede te geraken, op voorwaarde dat alle jongeren gelijke kansen krijgen vanaf de start van hun schoolloopbaan. Om dit te realiseren is het noodzakelijk de sterke punten die in

elk gezin aanwezig zijn te ontdekken en daarop verder te bouwen. Het is even noodzakelijk al vanaf het kleuteronderwijs ‘sluimerende’ talenten te ontdekken en deze als basis te gebruiken voor de verdere trajectbegeleiding in het lager en het secundair onderwijs. De beleidsnota van Frank Vandenbroucke, Vlaams minister van Onderwijs, wijst duidelijk in die richting. ‘Vandaag kampioen in wiskunde, morgen ook in gelijke kansen’. Vanuit de werking van het Lokaal Overlegplatform gelijke onderwijskansen (LOP) werd het project ’t Scharnier opgestart om daar werk van te maken. Kansarme gezinnen krijgen studieondersteuning aan huis. Hogeschoolstudenten uit verschillende disciplines worden ingeschakeld om de school een plaats te geven binnen de leefwereld van het gezin. De methodiek biedt de scholen (basisscholen en eerste graad secundair onderwijs) een bredere kijk op het omgaan met kwetsbare gezinnen. Deze ervaringen kunnen ze vertalen in hun beleid voor Gelijke Onderwijskansen (GOK).

Projectteam Het projectteam bestaat uit vier medewerkers: de brugfiguur als contactpersoon voor de scholen en de hogescholen en de ankerfiguren als contactpersonen voor de gezinnen en de studenten. Het team coacht de studenten, die een- of tweemaal per week gedurende drie maanden, de gezinnen bezoeken. De aanmelding van deze gezinnen gebeurt meestal door scholen en CLB’s. Wanneer de ouders instemmen gaat de ankerfiguur op bezoek. Zij bespreekt de werking van het project en stelt de student voor aan het gezin. Zij blijft de eerste contactpersoon voor zowel het gezin als de student.

Ze geeft d di ondersteuning i en blijf bllijft de nodige het gezin na de stage verder opvolgen. Na overleg met het gezin, de school en het CLB kan het team beslissen om een tweede of zelfs derde periode van studieondersteuning te voorzien. Binnen de methode van ’t Scharnier staan de terugkommomenten centraal. Een of twee avonden per week zitten de studenten rond de tafel om hun ervaringen uit te wisselen. De teamleden geven de nodige feedback. Zij waken erover dat de privacy van de gezinnen gerespecteerd wordt en dat de ouders als partners betrokken worden bij de studieondersteuning. Het is de bedoeling dat na het beëindigen van de stageperiode de ouders in staat zijn op eigen kracht hun kinderen verder te helpen. Voor de verdere ontwikkeling van het project, en met het oog op de invoering in de onderwijsstructuren, overlegt het team op regelmatige basis met de stuurgroep. Het project wordt gerealiseerd met de steun van de Provincie West-Vlaanderen, het departement onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, de stad Brugge, de stad en het OCMW Blankenberge, de Koning Boudewijnstichting en de Preventiecel van het Comité Bijzondere Jeugdzorg. De verwachting is dat de overheid na de proefperiode van drie jaar de werking zal bekrachtigen door een structurele plaats te voorzien binnen het raakvlak van onderwijs en welzijn.

INFO ’t Scharnier: Erik Haven tel. 0473 26 36 81 OCMW: Ivan De Clerck (voorzitter) tel. 050 43 24 50 Preventiedienst: Sandra Demeulenaere tel. 050 43 57 32


56

Preventie > PRAKTISCH

Fiscale aftrek voor beveiligingswerken De verhoogde fiscale aftrekbaarheid voor ondernemers bestaat al enkele jaren. Zelfstandige ondernemers die werken uitvoeren om hun goederen te beveiligen tegen diefstal of inbraak, kunnen hiervoor een extra fiscale aftrekbaarheid krijgen van 20,5 %. De procedure is echter onlangs gewijzigd: de zelfstandige ondernemer dient de werken te laten uitvoeren door een aannemer die na de werken een attest aflevert over de kwaliteit van de geplaatste maatregelen. De gedane kosten vermeldt u op uw eerstvolgende belastingsaangifte. Om uw beroepslokaal beter te beveiligen kunt u contact opnemen met de adviseur

inbraakbeveiliging van de preventiedienst voor gratis en vrijblijvend advies. Ook voor uw woning kunt u genieten van advies en fiscale aftrek. Enkele voorbeelden van mogelijke maatregelen: antiramkraaksystemen, toegangscontrolesystemen, specifiek inbraakwerend glas, camerasystemen, beveiligingssystemen voor gevelopeningen, …

INFO De brochure ‘Er bestaan andere manieren om uw beroepslokaal te beschermen’ is te verkrijgen bij de preventiedienst (tel. 050 43 57 32) of via de website www.besafe.be.

De Verzoeningscommissie Bouw voorkomt en geneest Elke Belg wordt geboren met een baksteen in zijn maag. Maar wat als de baksteen op uw maag blijft liggen? De Verzoeningscommissie Bouw: waarom en voor wie? Voor particuliere bouwheren is een eigen huis bouwen dikwijls het resultaat van een jarenlang gekoesterde droom. Als het project dan eindelijk tot uitvoering komt, is de bouwheer gelukkig maar ook ongerust. Want in de meeste gevallen gaat het om het huis van zijn leven en mag hij geen fouten begaan. Zo zullen er waarschijnlijk momenten zijn dat hij gaat twijfelen aan de goede afloop van de werken, mogelijk al vanaf het ogenblik dat hij een architect en aannemer kiest. En dat verbetert er niet op wanneer hij bijvoorbeeld in zijn omgeving heeft horen praten over geschillen die tijdens of na de uitvoering van bouwwerken zijn opgetreden. Moet men dan altijd voorbereid zijn op een strijd? Niet helemaal. Geschillen bestaan en ze treden dagelijks op. Het gebeurt niet zelden dat het conflict vastloopt of dat de partijen aarzelen om zich tot het gerecht te wenden, ook al omwille van de zware zo niet buitensporige kosten van een gerechtelijke procedure in verhouding tot de inzet van het geschil. Nu bestaat er echter een andere procedure, die buiten de rechtbank loopt en die sneller en goedkoper is.

Realistisch en gebruikvriendelijk De Verzoeningscommissie Bouw komt tussenbeide in alle technische geschillen die rijzen tussen de consument en de architect en/of de aannemer(s) die betrokken zijn bij particuliere bouw– of renovatiewerken. De Commissie garandeert een snelle afhandeling (binnen hoogstens 6 maanden), een objectieve beoordeling dankzij de

drie partijen die er deel van uitmaken– ze bestaat immers uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van de consumenten, de architecten en de aannemers– en ten slotte een deskundige behandeling dankzij de inschakeling van deskundigenbemiddelaars met minstens 10 jaar ervaring. De door de Commissie benoemde expert-verzoener zal de standpunten van de partijen met elkaar trachten te verzoenen door ze tot wederzijdse toegevingen te bewegen en zo het geschil op te lossen. Maar zelfs als het niet tot een verzoening komt, blijft de tussenkomst van de Commissie toch heel nuttig, aangezien de deskundige dan een technisch bindend verslag opstelt, dat de partijen niet meer in twijfel kunnen trekken voor de rechter, tenzij in echt uitzonderlijke gevallen. Dit levert een aanzienlijke tijdwinst op voor een eventuele verdere gerechtelijke procedure, aangezien de expertise dan al heeft plaatsgevonden. Een beroep doen op de Commissie biedt dus altijd een meerwaarde, ongeacht of een verzoening bereikt of een technisch bindend verslag opgesteld wordt.

INFO Verzoeningscommissie Bouw vzw Hoogstraat 139, 1000 Brussel – tel. 02 504 97 8 (elke werkdag van 9.30 – 12.30 uur & 14.30 – 16 uur) – fax 02 504 97 84 info@bouwverzoening.be www.bouwverzoening.be


57

Milieu > PRAKTISCH

PROJECT BOUWTEAMS

Energiescans: gratis energiebegeleiding in uw woning

Cursus Ecologisch Bouwen Blankenberge neemt deel aan het project Bouwteams, een samenwerking tussen de Provincie West-Vlaanderen en de gemeenten Knokke-Heist, Damme, Middelkerke en Blankenberge. Binnen dit project wordt een cursus ecologisch bouwen voorzien in samenwerking met de vzw Dialoog. De cursus is gericht naar burgers die op korte of langere termijn ecologisch willen bouwen. In de cursus is er onder meer aandacht voor goede isolatie, degelijke ventilatie en andere energiebesparende maatregelen. Komen ook nog aan bod: waterzuinige toiletten, gebruik van regenwater, enz.

Blankenberge is, in samenwerking met de distributienetbeheerder IMEWO, een campagne gestart om energieverspilling te vermijden. De campagne ziet er als volgt uit:

Data: De cursus vindt plaats op 1 maart en 15 maart 2008 van 9 tot 17u30. Locatie: Bezoekerscentrum Uitkerkse Polder Prijs: € 25 voor beide dagen (incl. syllabus, drankjes en broodjes).

1. Een energiescanner, die de nodige opleiding kreeg, komt bij u thuis en gaat samen met u op zoek naar nutteloos energieverbruik. Hij of zij bekijkt de woning volledig en noteert alles wat met het verbruik van energie te maken heeft. Onmiddellijk krijgt u al enkele interessante tips om energie te besparen. Het leuke is dat dit alles volledig gratis is.

Snel zijn is de boodschap, want per gemeente kunnen slecht zes deelnemers inschrijven!

2. Tijdens zijn of haar bezoek doet de energiescanner zelf een aantal aanpassingen in uw woning, zoals bijvoorbeeld : • Een gloeilamp vervangen door een spaarlamp. • Buizen isoleren waar warm water doorstroomt. • Folie bevestigen achter radiatoren om zo de warmte beter te weerkaatsen. • Een gewone douchekop vervangen door een spaardouchekop. Zo kunnen al vele kilowatturen per jaar bespaard worden.

Kandidaat begeleiders/gidsen voor de provinciedomeinen De Provincie West-Vlaanderen beheert verschillende natuurdomeinen en bezoekerscentra. In elk van deze centra zijn er activiteiten voor verschillende groepen: klassen uit kleuter-, lager- en secundair onderwijs, volwassenen, verenigingen, … Deze worden begeleid door vrijwilligers en occasionele medewerkers. Wegens de stijgende vraag naar begeleide activiteiten, is de Provincie West-Vlaanderen op zoek naar nieuwe begeleiders en gidsen voor de bezoekerscentra in de Palingbeek, het Bulskampveld, de Gavers en het Provinciaal Natuurpark Zwin. Geïnteresseerden krijgen een basisvorming van 5 dagen om het domein van hun keuze te leren kennen, te leren werken met groepen en verschillende methodieken onder de knie te krijgen. Daarna volgen ze een vorming over specifieke activiteiten. Na een stagewandeling met evaluatie kunnen de vrijwilligers aan de slag. Vrijwilligers krijgen een vergoeding voor acti o alle e activiteiten die ze begeleiden. INFO o ienst Natuur- en Milieueducatie (Christine Van Rie) Provinciedie tel. 050 40 32 3 51- christine.van_rie@west-vlaanderen.be www.west--vlaanderen.be/nme > bezoekerscentra

INF

3. Tenslotte bezorgt de energiescanner u een rapport over het energieverbruik in uw woning en de mogelijkheden om energie te besparen. Als u dit rapport nauwkeurig bekijkt zult u snel zien dat het zeker de moeite loont om de tips op te volgen. Interesse in een energiescan? Contacteer de milieudienst: tel. 050 43 57 19 of mail milieu@blankenberge.be. Daarna neemt een energiescanner contact op om een afspraak te maken om de energiebesparingsmogelijkheden in uw woning te bekijken.


58

Milieu > PRAKTISCH

Koolstofmonoxide (CO): een stille moordenaar in huis Gas, kolen, hout, mazout, petroleum, … hebben veel lucht (zuurstof) nodig om goed te branden. Als er te weinig zuurstof in de kamer aanwezig is, kan het gevaarlijke gas koolstofmonoxide (CO) gevormd worden. Koolstofmonoxide is het meest voorkomende giftige gas binnenshuis. Het is reuk-, kleur- en smaakloos. Alle gasgeisers en alle verwarmingsketels (kolenkachels, mazoutkachels, gaskachels, petroleumkachels en centrale verwarmingstoestellen) kunnen CO-vergiftiging veroorzaken. Enkel bij elektrische toestellen kan geen CO ontstaan. In België worden elk jaar ongeveer 1200 mensen getroffen door een CO-vergiftiging, ongeveer 30 mensen sterven als gevolg van die vergiftiging.

Hoe herken je een CO-vergiftiging?

• je krijgt hoofdpijn • je gaat braken • je kan flauwvallen • je kan er zelfs van sterven Langdurige blootstelling aan lage concentraties CO kan ook gezondheidseffecten veroorzaken zoals hardnekkige hoofdpijn, chronische vermoeidheid, concentratiemoeilijkheden, geheugenproblemen, duizeligheid, braken, misselijkheid. Omdat dit veel voorkomende klachten zijn, herken je ze niet altijd als een CO-vergiftiging!

verbrandingsgassen komen daarna in dezelfde kamer terecht! Die toestellen mogen maximaal 1 uur aan een stuk branden want ze zijn ongeschiktt als hoofdverwarming! In bepaalde gevallen kan je een premie krijgen van de Vlaamse overheid voor maatregelen om CO-gevaar te voorkomen. Let op de kleur van de vlammen. Gele vlam, roetafzetting? Grote kans op CO-vorming! Vensters of muren die bedekt zijn met damp (condensatie), wijzen op een onvoldoende afvoer van de verbrande gassen. Let op de weersomstandigheden. Kijk extra uit bij mistig weer en windstilte. Het is belangrijk dat er dan extra verlucht wordt. Let op signalen. Klachten bij meerdere personen tegelijk, klachten op bepaalde tijdstippen, afwijkend gedrag van kinderen of huisdieren kunnen erop wijzen dat er CO in de lucht is.

Hoe voorkom je een CO-vergiftiging?

Wat doe je als iemand een CO-vergiftiging heeft?

• Zorg voor voldoende verluchting (verluchtingsroosters, raam op kier,…) in elke kamer waar een toestel brandt. • Zorg dat de schoorsteen goed trekt, laat de schoorsteen elk jaar reinigen! • Laat gasgeisers en verwarmingstoestellen plaatsen door een vakman en zorg voor regelmatig onderhoud. • Gebruik toestellen op de juiste manier: een 5-liter gasgeiser is enkel geschikt voor gootsteen of wastafel, niet voor een douche of bad! • Petroleum, kerosine of gaskachels zonder schoorsteen gebruiken zuurstof uit de kamer en de

Open eerst ramen en deuren, schakel het toestel uit, breng de persoon uit de kamer en bel dan de huisarts. Bel de hulpdiensten als de persoon bewusteloos is. INFO De brochure ‘CO, een stille moordenaar in huis’ kunt u afhalen in het stadhuis. De brochure geeft een aantal praktische tips over wat u kan doen om een CO-vergiftiging te voorkomen. www.koolstofmonoxide.be – www.premiezoeker.be (CO-premie) – tel. 1700

Paddenoverzetactie De vzw Natuurpunt Afdeling Blankenberge organiseert dit voorjaar al voor de tiende e keer een paddenoverzetactie in de Uitkerkse Polder ter hoogte van de Blankenbergse Dijk. Dit blijkt namelijk één van de meest kwetsbare plaatsen voor migrerende padden. Tijdens het voorjaar riskeren padden, kikkers en salamanders hun leven als zij zich op het liefdespad begeven. Vele weerloze amfibieën worden tijdens het oversteken van landelijke wegen doodgereden en om dat te vermijden worden er in het voorjaar op vele plaatsen paddenoverzetacties georganiseerd. INFO Bezoekerscentrum Uitkerkse Polder (tel. 050 42 90 40 – uitkerksepolder@ natuurpunt.be) of bij de Milieudienst (tel. 050 43 57 19 – milieu@blankenberge.be).


59

Milieu > PRAKTISCH

Het stedelijk containerpark automatiseert vanaf 1 januari 2008 Wat verandert er (niet)? Ruim 20 jaar al kunnen de inwoners van Blankenberge en Zuienkerke, tweede verblijvers en KMO’s grotendeels gratis gebruik maken van het containerpark. Om een vlot en modern administratief beheer mogelijk te maken wordt de toegang tot het containerpark vanaf 1 januari 2008 geautomatiseerd. U krijgt voortaan enkel toegang na registratie door middel van identiteitskaarten (enkel voor inwoners van Blankenberge) of speciaal ontworpen badges (voor tweede verblijvers, inwoners van Zuienkerke en voor bedrijven). De toegang blijft gratis, behalve – zoals nu - voor bepaalde grotere fracties. Het soort afval dat u mag aanbrengen, de hoeveelheden en de gehanteerde tarieven voor die bepaalde fracties (tussen 0.5 en 1 m³) blijven ongewijzigd net zoals de openingsuren.

Openingsuren voormiddag

namiddag

maandag

gesloten

gesloten

dinsdag

8u30 tot 11u30

14u30 tot 17u00

woensdag

8u30 tot 11u30

14u30 tot 17u00

donderdag

8u30 tot 11u30

14u30 tot 17u00

vrijdag

8u30 tot 11u30

14u30 tot 17u00

zaterdag

8u30 tot 11u30

13u00 tot 16u00

Wat moet ik als inwoner van Blankenberge zeker weten? • U hoeft voor uw volgend bezoek aan het geautomatiseerde containerpark niets te doen. • Uw identiteitskaart (oud of nieuw type) meebrengen is noodzakelijk voor de registratie bij het binnenkomen. De parkwachter begeleidt u en via zijn handterminal noteert hij het aangebrachte afval. • Nadat u uw identiteitskaart ingeeft in de gleuf van de uitgangszuil, opent de slagboom automatisch bij een gratis bezoek (hoeveelheden kleiner dan 0,5 m³). • Is het bezoek betalend (hoeveelheden groter dan 0,5 m³), dan hebt u de keuze om te betalen met een bankkaart (Bancontact/Mistercash) of met muntstukken (50 cent, 1 euro en 2 euro). Nadat u betaald hebt, opent de slagboom automatisch en kunt u het containerpark verlaten. • Elk gezin heeft recht op 12 beurten per volwassene en 4 extra beurten per kind per jaar. Bijvoorbeeld: en twee-oudergezin met 3 kinderen heeft recht op 36 beurten.

Tweede verblijvers en handelaars: zie vorige, maar met badge in plaats van identiteitskaart! • Handelaars en tweede verblijven krijgen een brief waarin uitgelegd wordt op welke manier ze hun persoonlijke badge kunnen verkrijgen en hoeveel beurten daaraan verbonden zijn. U hoeft dus de stadsdiensten hiervoor niet te contacteren.

Maak gebruik van onze goedkope PMD/huisvuilzak. • Alle afval moet u in de reglementaire verpakking aanbieden, anders wordt het geweigerd! • Ook op het containerpark moet u voortaan PMD altijd aanbieden in een PMD-zak. • Het klein brandbaar afval bestemd voor de perscontainers moet u vanaf nu ook aanbieden in een reglementaire zak van het stadsbestuur. Het aanmoedigen van de huis-aan-huis ophalingen blijft in ieder geval prioritair. De kostprijs van de afvalzak en de PMD-zak wordt daarom al jaren laag gehouden. Een huisvuilzak van 75 liter kost slechts 0,75 euro en een PMD-zak maar 0,12 euro. Een goedkope, reglementaire zak die u op uw stoep plaatst tijdens de voorziene ophalingen opgenomen in de afvalkalender, blijft de beste oplossing. Raadpleeg de nieuwe afvalkalender! INFO Technische dienst Scharebrugstraat 110 – tel. 050 41 37 1 technische.dienst@blankenberge.be


60

Milieu > PRAKTISCH

NIEUWE REGELING HUISVUILOPHALINGEN De ophalingen van papier en karton en PMD werden sinds januari 2007 toevertrouwd aan IVBO. Vanaf 1 januari 2008 maakt Blankenberge,net als Beernem, Brugge, Damme, De Haan, Oostkamp en Zedelgem gebruik van de volledige service aangeboden door IVBO. IVBO is het Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor Vuilverwijdering en –verwerking in Brugge en Ommeland. Het is een intercommunale die actief is in de milieu- en energiesector. De activiteiten situeren zich rond drie pijlers; de huis-aan-huis inzameling, afvalverbranding met energierecuperatie en groencompostering.

stad Blankenberge www.blankenberge.be onder de rubriek: administratie > stadsdiensten > afvalkalender waar u ze kunt downloaden in PDF-formaat.

Concreet betekent dit dat vanaf 1 januari 2008 alle huis-aan-huis ophalingen uitgevoerd worden door IVBO. Het betreft de ophaling van papier en karton, PMD, restafval (afval van particulieren) en bedrijfsafval. Ook de ophalingen van grofvuil en metalen en snoeihout worden vanaf 1 januari 2008 uitgevoerd door IVBO.

NIEUW: 3 ZONES, 3 AFVALKALENDERS

06 WAT BETEKENT DIT PRAKTISCH?

Van bovenvermelde omschakeling zult u weinig merken. De wijze waarop u uw huishoudelijk afval moet aanbieden, verandert in principe niet. U blijft enkel gebruik maken van de door de stad voorgeschreven vuilniszakken voor het buitenplaatsen van uw afval. U kunt de officiële huisvuilzakken aankopen op dezelfde verkooppunten als voorheen. • Particulieren mogen enkel gebruik maken van de huisvuilzakken voor particulieren (restfafval). • Bedrijven (handelaars, horeca, dokters, KMO’s, campings, scholen, banken, ...) blijven altijd de vuilniszakken voor bedrijfsafval gebruiken.

De OVAM verplicht alle gemeenten om het bedrijfsafval apart te registreren. In Blankenberge gebeurt de registratie aan de hand van de verkoop van bedrijfsafvalzakken. Het al dan niet behalen van de door de overheid opgelegde norm (het maximum aantal kilogram toegelaten huishoudelijk afval per inwoner per jaar) is dus grotendeels afhankelijk van het correct gebruik van bedrijfsafvalzakken. De data van de verschillende voorziene ophalingen en alle verdere nuttige informatie vindt u terug in uw afvalkalender. Deze werden bus-aan-bus bedeeld eind december 2007. U vindt de afvalkalender ook terug op de officiële website van de

WAT VERANDERT ER DAN WEL? Een aantal kleine wijzigingen werden ingevoerd om de logistieke mogelijkheden van IVBO te koppelen aan het uitgestippelde plaatselijk beleid (bv. de nachtophalingen) en de wettelijke verplichtingen opgelegd door de hogere overheid (bv. de frequentie van de verschillende ophalingen).

De belangrijkste wijziging (voor de inwoners van zone 1) is de opsplitsing van het grondgebied in drie zones in plaats van twee (zone 1 en zone 2). De opsplitsing van zone 1 in twee kleinere zones (zone 1A en zone 1B) was noodzakelijk om de nachtophalingen van papier en karton en PMD mogelijk te maken. In 2008 lopen deze nachtophalingen in zone 1A en zone 1B van 28 april tot en met 19 september 2008. In 2008 zijn er dus voor de eerste keer drie afvalkalenders: één voor Zone 1A, één voor Zone 1B en één voor Zone 2. Onderstaand plan verduidelijkt de zone indeling die van toepassing is vanaf 1 januari 2008.

GEHEUGENSTEUNTJE VOOR DE INWONERS VAN ZONE 1A EN ZONE 1B: • Alle straten ten noorden van de tramroute (tramroute inbegrepen) behoren nu tot zone 1A. • Alle straten die vroeger tot zone 1 behoorden en die zich ten zuiden van de tramroute bevinden (tramroute niet inbegrepen) behoren nu tot zone 1B. Wie nog twijfelt tot welke zone zijn straat behoort, kan ook terecht op de website van IVBO. Door uw straat in te geven komt u te weten tot welke zone deze behoort. (www.ivbo.be) Voor vragen of problemen in verband met de huis-aan-huis ophalingen kunt u vanaf 1 januari 2008 terecht op het gratis nummer van IVBO: 0800-97 238 (van 8 tot 16.30 uur). Raadpleeg uw afvalkalender!

Duinen - D

IN PLE GS JD N BEVRI

KO

DE

SM

ET

DE

NA

E

EY

NI

NK

LIJ

KE

ER

LA

AN

LA

AN

S

NMB


61

Milieu > PRAKTISCH

Hondenpoep

Handelszaken waar de huisvuilzakken ‘Stad Blankenberge’ te koop zijn Restafvalzakken van 30 liter (“kleine zak”)

Restafvalzakken van 60 liter (“gewone zak”)

PMD

JA

JA

JA

NEE

JA

JA

Ijzerstraat 26

JA

JA

JA

DELHAIZE

Polderlaan 1

JA

JA

JA

LOUIS DELHAIZE

Smet de Naeyerl. 23

JA

JA

JA

FRUITPALEIS

Verweehelling 7

JA

JA

JA

Handelszaak

Adres

COLRUYT

Ruitersstraat 1

BIJ PETER

Franchommel.100

CENTRA

Voederen van vogels

Zwerfvuil GALLE

Kerkstraat 349

JA

JA

JA

GB PARTNER

Kerkstraat 74

NEE

JA

JA

PETTENS

Smet de Naeyerl. 66

JA

JA

JA

’t MAANTJE

Delangheplein 7

JA

JA

JA

’t MOLENTJE

Vredelaan 2

JA

JA

JA

DE PASSAGE

Prinsenlaan 63

NEE

JA

JA

Uw afval laten slingeren kan duur uitvallen Zwerfvuil: € 37 Hondenpoep, fecaliën en braaksel: € 62 Middelgroot afval: € 62 Groot afval: € 125 Opgepast! Op zon- en feestdagen zijn deze retributies hoger!

D

De huisvuilzakken en PMD-zakken kunt u ook kopen in de Technische Dienst, Scharebrugstraat 110 (elke werkdag van 8u30 tot 12u00) en bij de Dienst Toerisme, Leopold III-plein (elke dag open, ook op zondag!)

Wij gaan voor een propere stad, u toch ook? INFO: Preventiedienst - tel. 050 43 57 32


62

Uit de gemeenteraad > PRAKTISCH

GEMEENTERAAD VAN 28 AUGUSTUS 2007 • Kerkfabrieken – rekeningen 2006 - Kerkfabriek St.-Amand: de rekening sluit af met een mali van € 49.628,88 voor de gewone dienst en een boni van € 58.221,64 voor de buitengewone dienst. - Kerkfabriek St.-Antonius: de rekening sluit af met een mali van € 1.888,11 voor de gewone dienst en een boni van € 2.798,77 voor de buitengewone dienst. - Kerkfabriek St.-Rochus: de rekening sluit af met een mali van € 2.620,58 voor de gewone dienst en een boni van € 3.053,19 voor de buitengewone dienst.

06

• Ruimtelijke ordening Als gevolg van de economische ontwikkeling van de haven, de intenties van de maritieme dienst in het kader van de reconversie van de haven, het verlaten van de jeugdbewegingen van hun site, de noodzakelijke ontwikkelingen van de havenclubs, en de randvoorwaarden die uit de concessie voortvloeien, wordt een deel van het Bijzonder Plan van Aanleg 18 ‘Havenkwartier’ herzien. Voor deze opdracht wordt een ontwerper aangesteld. Kostenraming: € 20.000. • Ruimtelijke ordening Omdat alle perceeldelen van de bestaande ambachtelijke zone verkocht zijn en omdat er geen aanbod van bedrijventerreinen is, moet er nieuwe ruimte worden aangesneden. De West-Vlaamse Intercommunale is, gelet op zijn ervaring met de ontwikkeling van ambachtelijke zones, bereid om kosteloos in te staan voor de volledige ontwikkeling en verkoop van het aan te snijden gebied. De gemeenteraad keurt de ontwikkeling van de ambachtelijke zone goed en ook de opmaak van het Ruimtelijke Uitvoeringsplan 25 ‘ambachtelijke zone west’.

• Stadseigendommen. Weststraattrap. Aanstelling ontwerper De trappen van de Weststraattrap vormen de afdekking van de sanitaire ruimte eronder. De opgelegde constructiewijze is niet afdoende gebleken tegen waterinfiltraties. Of de sanitaire ruimte als dusdanig opnieuw kan gebruikt worden zal moeten blijken uit het onderzoek dat de ontwerper zal uitvoeren. De opdracht omvat het ontwerp en de uitwerking van deze werken overeenkomstig de bijgevoegde overeenkomst. • Stadsgebouwen. Lokalen Sea Scouts. Aanstellen ontwerper In overeenstemming met de investering die de stad eerder deed voor de KSA, Scouts en Gidsen Vlaanderen en de Chiro, zal het stadsbestuur ook de nodige investering doen voor de Sea Scouts. Het is de bedoeling op basis van een programma van de Sea Scouts te investeren in lokalen en eventueel een buitenloods. De gemeenteraad keurt het aanstellen van een ontwerper goed. Kostenraming: € 20.000.

• Stadseigendommen. Funtheater Het Funtheater in de Kerkstraat 27 staal al geruime tijd leeg. Het schepencollege wenst aan dit pand opnieuw een culturele invulling te geven. Daarom dat het stadsbestuur dit pand, onder bepaalde voorwaarden van exploitatie, te koop aanbiedt. De voorwaarden houden onder andere in dat gedurende een termijn van 27 jaar, 80% van het goed uitsluitend bestemd mag worden voor activiteiten met een culturele invulling. Ook dient de koper het bestaande formaat van de huidige schouwburgzaal en de twee bestaande uitgangen op volle actuele breedte te behouden. • Wegenis Tussen de Blankenbergse Dijk en de Zwarte Leeuwstraat dient de omgeving te worden ingericht. Het ontwerpdossier hiervoor wordt goedgekeurd. Kostenraming: € 358.083,38 waarvan € 18.255 ten laste van TMVW/AquaRio. • Jeugd Op 14 mei 2006 werd het provinciedomein Zeebos opengesteld voor het publiek. De Provincie stelt nu voor om de overeenkomst tussen de betrokken besturen aangaande de uitbating van het terrein goed te keuren. De overeenkomst werd opgesteld in samenspraak met de betrokken provinciale diensten en met de federale inspectie economie (FOD) van de speelterreinen. De overeenkomst over het gebruik van het speelterrein in het provinciaal domein Zeebos wordt afgesloten tussen de provincie WestVlaanderen, de stad Blankenberge en de stad Brugge. • Stadspersoneel Secretarie Lieselot Callebaut wordt in vast verband benoemd in de graad van administratief medewerker in de secretarie. Brandweer - Nick Mus & Filip De Bondt, beiden opgenomen in de werfreserve van stagiair-brandweerlieden, worden met ingang van 1 november 2007 aangesteld als stagiairbrandweerlieden. - Op 1 januari 2008 komt er, door het ontslag ingediend door Noël Germonprez, een functie van sergeant vacant. Met ingang van 1 januari 2008 zal er hierdoor een korporaal bevorderd worden tot sergeant. - Door de bevordering van een korporaal tot sergeant komt er ook een functie van korporaal vacant met ingang van 1 januari 2008.

GEMEENTERAAD VAN 25 SEPTEMBER 2007 • Stadsgebouwen. Bibliotheek De voormalige rijksmiddenschool in de Onderwijsstraat wordt verbouwd en uitgebreid tot openbare bibliotheek. De uitvoeringsdossiers voor volgende werken worden goedgekeurd:


63

Uit de gemeenteraad > PRAKTISCH

- uitvoeringsdossier perceel 1: ruwbouw en voltooiing – werken met pilootaanneming - uitvoeringsdossier perceel 2: verwarming, ventilatie en airco - uitvoeringsdossier perceel 3: elektriciteit - uitvoeringsdossier perceel 4: lift Kostenraming: € 6.587.939,84. Het stadsbestuur kan hiervoor rekenen op € 1.700.000 subsidies (20% hiervan komt van het Vlaamse Gewest en 60% van de Provincie). • Archief. Provinciaal Integratiecentrum West-Vlaanderen Op 23 augustus 2007 besliste het schepencollege om zich bij het Provinciaal Integratiecentrum West-Vlaanderen (PIC) aan te sluiten en twee kandidaten onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad af te vaardigen. De gemeenteraad keurt de aansluiting goed en volgende kandidaten worden benoemd: Catharine Van Ryssel (vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur) en Luc Simoens (vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering). • Lokaal overleg Kinderopvang. Samenstelling en werking Op 19 juni 2007 trad het besluit houdende het lokaal beleid kinderopvang in werking. Het in werking treden van het besluit houdt o.a. dat het Lokaal Overleg Kinderopvang in overleg met de lokale beleidsverantwoordelijke kinderopvang, zijn samenstelling en interne werking laten vastleggen door de gemeenteraad. • Brandweer. Aanstelling brandweerlieden De stagiair brandweerlieden Gwendolina De Love, Benoit Van Canneyt, Lieven Verbrugge en Ann Verkooren worden met ingang van 1 oktober 2007 aangesteld tot effectieve brandweerlieden.

Deze strook terug bezorgen aan de Dienst voor Toerisme, t.a.v. de Infodienst, Leopold III-plein, 8370 Blankenberge De bedoeling van Info Blankenberge bestaat in het op gang brengen van een dialoog tussen stadsbestuur en bevolking. De taak van het stadsbestuur behelst onder meer het nauwgezet verstrekken van informatie over wat op bestuurlijk vlak beslist en gerealiseerd wordt en voor u belangrijk is. Om echter van een volwaardige dialoog te kunnen spreken, moet ook u aan bod komen. De invulstrook biedt u daartoe de mogelijkheid. Op deze strook kunt u uw op- en aanmerkingen, vragen of voorstellen kwijt. Zo blijft het stadsbestuur op de hoogte van wat onder de bevolking leeft en kan het beter op uw wensen en noden inspelen. Alle inzendingen worden met de nodige aandacht behandeld en schriftelijk beantwoord. Naamloze inzendingen komen NIET in aanmerking. Reacties op artikels zijn welkom. De redactie zal deze naar eigen inzicht al dan niet opnemen, inkorten of er vermelding van maken.

INSPRAAK Ondergetekende Adres

Wenst het volgende mee te delen (liefst beknopt en duidelijk: suggesties, initiatieven, opmerkingen enz.)

Info Blankenberge kunt u ook online raadplegen op

www.blankenberge.be

Datum,

Handtekening


64

Uit het college van burgemeester en schepenen > PRAKTISCH

COLLEGE VAN 23 AUGUSTUS 2007 • Het stadsbestuur gaat over tot de aankoop van een digitaal stratenplan. Kostprijs: 247,90 euro. • Het college wijst volgende dienstverleningsovereenkomsten toe aan PricewaterhouseCoopers: - ‘opmaak van een ontwerpconcessieovereenkomst voor de nieuw gebouwde jeugdlokalen’. - ‘indienen en begeleiden van een aanvraag tot individueel akkoord bij de btw-administratie met betrekking tot de inperking van de toepassing van de btw-verleggingsregel bij werk in onroerende staat’.

voor o.a. de aanleg van een urnenveld. Omdat er momenteel een relatief grote ruimte is vrijgemaakt en er niet onmiddellijk ingrijpende werken verricht moeten worden, opteert het stadsbestuur om de begraafplaats in zijn geheel op te schikken binnen één gecoördineerd actie- en investeringsplan. In het kader van de begroting 2008 zal dan ook worden voorzien om 127 graven te ontruimen en 19 graven te verplaatsen. Bovendien wordt volgens het investeringsplan een nieuwe knekelput aangelegd, komt er een uitbreiding van de bestaande strooiweide en wordt de wegenis vernieuwd. Kostprijs van deze werken: 245.000 euro. Wat de columbaria, de grafkelders en de urnenkelders betreft, zullen de werken of aankopen volgens noodzaak gebeuren.

06 • Om het niveauverschil tussen de Molenstraat en de Weststraat weg te werken zal een beperkte ingreep uitgevoerd worden in het kader van het onderhoudscontract. Het hoogteverschil van ongeveer 10 centimeter geeft ondanks de afgeschuinde boordsteen immers aanleiding tot een hinderende dreun in de aangrenzende gebouwen en doet ook de auto’s geen goed. Bij de heraanleg van de Weststraat zal dit probleem grondig worden aangepakt. Ondertussen wordt een technisch en financieel plan uitgewerkt worden om de boordsteen te vervangen en een deel van de betonkeien van de Weststraat op te trekken naar het niveau van de Molenstraat. Volgens metingen zal het regenwater met deze oplossing normaal afgevoerd worden en zijn er geen rioolwerken noodzakelijk.

• Dankzij de volgehouden inspanningen van de jongste jaren werd op de stedelijke begraafplaats in de Scharebrugstraat voldoende ruimte gecreëerd om in de bestaande en toekomstige behoeften te voorzien. Meer nog: door inbreiding (herinrichten binnen de bestaande grenzen) dienen hiervoor geen nieuwe terreinen te worden aangesproken. De ontruimingen op grote schaal en het beperkt verplaatsen van graven hebben er onder meer toe bijgedragen dat het oude (laag) kerkhofgedeelte deels opnieuw kan gebruikt worden

COLLEGE VAN 11 SEPTEMBER 2007 • Het stedelijke brandweerkorps schakelt over naar het digitale communicatienetwerk ASTRID. Gevolg hiervan is dat de vroegere radiofoons nu niet meer kunnen gebruikt worden tijdens de interventies. Daarom worden alle beschikbare radio’s overgedragen naar de stedelijke strandreddingsdienst die momenteel nog niet op ASTRID functioneert. De Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV) staat in voor het onderhoud en het instellen van de frequenties.

• De buitenschoolse opvang ’t Loavertje (OCMW) kende tijdens de zomermaanden een stijgend succes. Dagelijks werden er voor en na Vakantiezorg een dertigtal kinderen opgevangen. Dit is een verdubbeling in vergelijking met vorig jaar. Ook tijdens het schooljaar is ’t Loavertje met een vijftigtal kindjes bijna dagelijks volgeboekt. • Naar aanleiding van het nieuwbouwproject in de Koninginlaan, zal Eandis er het elektriciteitsnet uitbreiden. Terzelfder tijd zal de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW) het bestaande drinkwaterdistributienet uitbreiden en zal er ook een stuk vernieuwd worden. De kostprijs voor deze laatste werken vallen ten laste van de TMVW.

COLLEGE VAN 25 SEPTEMBER 2007 • Het stadsbestuur zal de tunnelverlichting onder de spoorweg aan de Zinderdreef vervangen. De werken omvatten het leveren, plaatsen en aansluiten van 11 lichtpunten. Tegelijkertijd wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de tunnel op te frissen. Kostprijs: 13.685,16 euro.

COLLEGE VAN 9 OKTOBER 2007

COLLEGE VAN 18 SEPTEMBER 2007 • De sociale dienst van het OCMW zal ook de komende jaren nauw samenwerken met de Blankenbergse jeugd-, cultuur-,en sportdienst om gerichte activiteiten voor kansarmen te organiseren. Een eerste reeks activiteiten zal binnenkort plaatsvinden in dienstencentrum De Bollaard. Naast de jongerenwerking Tisvoerus voor jonge leefloners van 18 tot 25 jaar, organiseert het OCMW ook nog een kerstfeest voor de kinderen van haar klanten.

• Het stadsbestuur beslist om de personeelsbunker op het einde van de Oude Wenduinsesteenweg ter hoogte van het huidige Strandcafé, te ontzanden en terug volledig vrij te maken. Dit kadert in een


65

Uit het college van burgemeester en schepenen > PRAKTISCH

saneringsproject waarbij de restanten van de voormalige WOIIsite Stützpunkt Blankenberghe Mole terug in hun oorspronkelijke toestand zullen worden hersteld. Het is de bedoeling om de herwaardering van Blankenberghe Mole te integreren in een fiets- en wandelroute. Ook andere restanten van WOII zouden in deze wandeling betrokken worden. Momenteel lopen ook de procedures voor mogelijke subsidiëring. • De gebouwen van de muziekacademie, het oud stadhuis en de St.-Antoniuskerk hebben met vochtproblemen te kampen. Deze geklasseerde gebouwen komen in aanmerking voor subsidies om de herstellingen uit te voeren. Bij het opmaken van een restauratiedossier kan er 80% subsidie gekregen worden voor de te restaureren historische delen. Er wordt een blokaanbesteding uitgeschreven om een ontwerper aan te stellen voor de drie gebouwen. • In de kelder van het Noordzeebad worden dichtingswerken uitgevoerd. Het opvragen van de offertes en het opvolgen van de werken staan onder toezicht van de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW). Kostenraming: 6.086 euro. • De opdracht voor het reiten van grachten wordt toegewezen. De werken starten in oktober en de kostprijs bedraagt 9.721,38 euro.

COLLEGE VAN 16 OKTOBER 2007 • De nieuwe zijstraat aan het Boezingepad heeft momenteel nog geen naam. Er wordt een nota voorgelegd aan het schepencollege met een gemotiveerd voorstel. Dit voorstel wordt principieel voorgelegd aan de gemeenteraad en voor advies aan de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid. Dit wordt dan bezorgd aan de Koninklijke Vlaamse Commissie van Advies voor Plaatsnaamgeving; daarna doet de gemeenteraad een definitieve vaststelling.

• De inrit van het containerpark wordt aangepast. De werken zijn noodzakelijk voor de installatie van de apparatuur voor de automatisering van de toegangscontrole. De werken omvatten het aanleggen van een betonsokkel voor zuilen, het verbreden van in/uitrit, opbreken van bestaande infrastructuur, aanpassen van verharding. Kostprijs: 10.972,89 euro. • Het college beslist om aan de ingang van de Blankenbergse speelpleinen telkens een signalisatiebord ‘honden verboden’ aan te brengen. Dit om de veiligheid van de spelende kinderen te garanderen en de hygiëne te bevorderen. • Het college neemt akte van het overzicht van het aantal overnachtingen in jeugdherberg de Wullok van januari tot september 2007. Er is een daling van 1206 overnachtingen in vergelijking met 2006. januari: 402

april: 1580

juli: 2075

februari: 582

mei: 1640

augustus: 2192

maart: 982

juni: 1425

september: 1193

COLLEGE VAN 23 OKTOBER 2007 • De Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG), de Coördinatiecel Vlaams e-government en de Hogeschool Gent hebben het project I-scan opgestart. Doel is te komen tot een ICT-profielschets van de gemeenten. Het onderzoek kost 1.500 euro en wordt uitgevoerd bij de eerste 50 gemeenten die op het project intekenen. Blankenberge staat ingeschreven als 21ste deelnemer. De I-scan zou normaal gezien in Blankenberge uitgevoerd worden in september 2008. Het onderzoek is interessant om de dialoog aan te gaan over de plaats en de rol van ICT binnen de stadsdiensten. • Blankenberge vraagt voor de restauratie van de reddingssloep Sancta Leone Europese subsidies aan binnen het Interreg IIIA-programma. Het gaat om restmiddelen die nog

moeten benut worden voor mei 2008. De Sancta Leone is een originele reddingssloep, vermoedelijk gebouwd in 1934, die nog in gebruik was tot in het begin van de jaren 1960. De reddingssloep heeft een belangrijke erfgoedwaarde voor de stad. Het is de bedoeling de Sancta Leone weer volledig vaarklaar te maken, zodat ze ook voor maritieme evenementen op het water kan ingezet worden. Kostenraming: 10.000 euro. De Europese subsidie bedraagt 50%

COLLEGE VAN 30 OKTOBER 2007 • Het stadsbestuur hecht heel wat belang aan de uitbouw van een sociaal en verkeertechnisch verantwoord mobiliteitsbeleid. Zo zal het stadsbestuur er ook in 2008 voor zorgen dat alle Blankenbergenaars jonger dan 12 of tussen 60 en 65 jaar gratis gebruik kunnen maken van bus of tram. De stad hoopt hiermee de verkeersveiligheid en –mobiliteit in belangrijke mate te bevorderen. • De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) heeft een codex kinderopvang gepubliceerd. Nu zal er een bijlage met een meer inhoudelijk inspiratiedeel verschijnen. Daarin wordt een hoofdstuk gewijd aan het lokaal overleg kinderopvang. Ter illustratie wil de VVSG gebruik maken van een aantal ‘echte’ statuten en huishoudelijke reglementen van lokale besturen. Bij nazicht van de statuten en het huishoudelijk reglement van Blankenberge, kwam vanuit de VVSG de vraag aan het stadsbestuur of die als voorbeeld voor publicatie mogen gebruikt worden. Een mooi compliment voor Blankenberge.

COLLEGE VAN 6 NOVEMBER 2007 • Alle gevonden fietsen die de rechtmatige eigenaar niet ophaalt, worden na zes maanden eigendom van de stad. Tot voor kort kon de burger, na het verstrijken van de periode van zes maanden, deze fietsen aankopen via de technische dienst. Omdat dit enkel op woensdagnamiddag kon, zorgde dit


66

Uit het college en de politieraad > PRAKTISCH

voor wrevel. Daarom zal de verkoop van deze fietsen vanaf nu gebeuren door de kringloopwinkel. Op deze manier is het ongemak voor de burger weggewerkt en krijgt een instelling met sociale inslag wat ruggesteun.

COLLEGE VAN 13 NOVEMBER 2007 • Om de bestaande speelpleinen op te waarderen en veilig te houden moeten twee bestaande toestellen vervangen worden. Het stadsbestuur koopt een veertoestel en een draagstructuur voor schommels aan. Kostprijs: 1.390,29 euro.

POLITIERAAD VAN 20 AUGUSTUS 2007 • Verkeersveiligheidsfonds. In het kader van het verkeersveiligheidsfonds koopt de politie een preventief snelheidsmeetbord aan. Met dergelijk bord kan de politie alle gegevens statistisch weergeven zodat zij na studie bijkomende maatregelen kan nemen om de snelheid op bepaalde plaatsen beter te beheersen.

• Personeel De politieraad keurt de pensioenaanvraag van commissaris Karel Franck goed. Zijn pensioen gaat in op 1 juli 2008.

POLITIERAAD VAN 28 AUGUSTUS 2007 • Personeel Benoemingen De politieraad benoemt Dimitry Van Damme tot commissaris voor de lokale recherche. Tom Louwagie wordt hoofdinspecteur interventie en Gilbert Raman hoofdinspecteur jeugd en gezin. Wim Impe en Sarah Vangenechten ten slotte worden beiden benoemd tot inspecteur interventie.

© Jan Verbeke Producties nv

Coiffure KNAPP specialiteit: snit - permanent - kleuren Langestraat 31, Blankenberge • tel. 050 41 37 21

Vacante betrekkingen De politieraad verklaart volgende betrekkingen vacant: - commissaris openbare orde/veiligheid - hoofdinspecteur lokale recherche - inspecteur wijkwerking - twee inspecteurs interventie


67

Nuttige telefoonnummers > PRAKTISCH

Stadhuis Blankenberge..............................................................................................050 42 99 42 Politiezone Blankenberge - Zuienkerke ...................................................................101 (noodnummer) ......................................................................................................................................050 42 98 42 Brandweer Blankenberge .........................................................................................100 of 112 (noodnummer) ......................................................................................................................................050 41 10 10 Technische Dienst ......................................................................................................050 41 37 19 Bibliotheek ..................................................................................................................050 41 59 78 Dienst Cultuur & Feesten ..........................................................................................050 43 20 43 Dienst Toerisme..........................................................................................................050 41 22 27 Jeugddienst.................................................................................................................050 42 82 23 Sportdienst .................................................................................................................050 41 56 34 Stedelijke Academie voor Muziek en Woord ............................................................050 41 33 27 Werkwinkel .................................................................................................................050 43 35 10 OCMW - sociale dienstverlening ...............................................................................050 43 24 50 Apothekers - wachtdienst..........................................................................................0900 10 500 .......................na 22u00 via politie..............................................................................050 42 2 98 42 Dokters - wachtdienst................................................................................................050 41 77 11 Tandartsen - wachtdienst ..........................................................................................050 28 99 39 Ziekenhuis A.Z. Koningin Fabiola ..............................................................................050 43 41 1 11 Informatie elektriciteit, teledristibutie en aardgas .................................................078 35 35 34 Defect elektriciteit......................................................................................................078 35 35 0 0 Defect water................................................................................................................078 35 35 99 Melden gasreuk ..........................................................................................................0800 65 0 65 Defect openbare verlichting ......................................................................................0800 6 35 35

Openingsuren stadhuis Het stadhuis is open van maandag tot en met vrijdag van 8u30 tot 12u00. Op woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u15 en op donderdagavond van 16u00 tot 19u30. Het stadhuis is gesloten op 1 en 2 januari.

www.blankenberge.be


skinn.be

Er hangt romantiek in de zeelucht ...

in Blankenberge

zaterdag 16 februari 2008

Programma verkrijgbaar in Dienst Toeris me

Cupidovuurwerk / FeeĂŤrieke rondrit / Lovesongs op Manitobaplein baplein Salsafiesta met initiatie en liveband Doble Impacto in CC Casino Ontdekking van de romantische hoekjes van Blankenberge / ...

Organisatie: Stadsbestuur Blankenberge / Info: Dienst Toerisme Blankenberge - Tel. 050 41 22 27 - toerisme@blankenberge.be - www.blankenberge.be

info_blge_04_KRIS.indd 68

12/11/07 4:59:18 PM

Stadsmagazine Info Blankenberge  
Stadsmagazine Info Blankenberge  

22 ste jaargang januari/februari/maart 2008

Advertisement