Page 1

КАТАЛОГ ОБУЧЕНИЯ

Solutions for Success. Delivered


Съдържание За Intertek Academy

4

Методология на обучение

5

Преподаватели

5

Партньорства

5

Нашият подход

5

Специализирани курсове

6

Фирмени обучения

8

Обучения за Водещи одитори

9

Обучения за Вътрешни одитори

10

Въвеждащи обучения

11


За Intertek Academy Intertek Academy е най-големият IRCA акредитиран обучителен център в световен мащаб и лидер в обучението на водещи и вътрешни одитори, мениджъри, консултанти, експерти от различни сфери. Програмата на Intertek Academy успешно съчетава актуална информация, опита на най-добрите експерти и най-модерни методи на преподаване. За да предоставим най-доброто и подходящо решение за Вас, разработваме индивидуални, фирмени и специализирани обучения, насочени към повишаване на компетентността, ефективно управление на рисковете и усъвършенстване на процесите в организацията.

Intertek Academy разполага с богато портфолио от обучения, насочени към управление на процесите във всички бизнес сектори. Провеждаме курсове в над 60 държави от цял свят. Intertek Academy e част от Intertek - водеща компания, която предоставя решения за осигуряване на качеството на организации в целия свят. Чрез услугите одитиране, инспекции, обучение, съветване, осигуряване на качеството и сертификация на Системи за управление, Intertek добавя стойност към продуктите и процесите на своите клиенти. С мрежа от над 1 000 лаборатории, офиси в над 100 държави и повече от 35 000 служители, Intertek подкрепя успеха на организациите на международния пазар като им съдейства да отговорят на очакванията на заинтересованите страни за безопасност, устойчивост, високи постижения и интегритет. Посетете www.intertek.bg и www.intertek.com

4

www.intertek-academy.bg


Методология на обучение Методология на обучение В екипите по разработване на обучения на Intertek Academy участват както експерти в съответната област, така и специалисти с опит в създаване на обучения.

Преподаватели Преподавателите на Intertek Academy разполагат с широки познания и богат практически опит. Ние се доверяваме на консултанти, експерти, Водещи одитори и хонорувани преподаватели в различни български университети.

Нашият подход При разработване на всеки курс се стремим към осигуряване на: • •

практическа приложимост на знанията устойчивост на придобитите умения

Подходът при провеждане на обучения е изцяло интерактивен и включва непрекъснато участие на обучаемите. Преподавателите споделят експертен опит и насърчават участниците да търсят реални казуси от своята практика. Ценим Вашето време и разбираме ангажираността Ви. Затова предлагаме различни форми и методи за придобиване и повишаване на компетентност, съобразени с Вашите очаквания.

Партньорства Intertek Academy e партньор на реномирани висши учебни заведения в България: Университет за национално и световно стопанство /УНСС/, Висше училище по застраховане и финанси /ВУЗФ/, Лесотехнически университет /ЛТУ/ и др. Съвместно с някои от тях реализираме и магистърски програми.

www.intertek-academy.bg

5


Специализирани курсове Лидерски умения за новоназначени мениджъри

Корпоративна социална отговорност (КСО)

Програмата съдържа 10 модула с идентифицираните ключови умения за мениджъри. Вие индивидуално преценявате кои от модулите са подходящи за Вас или Вашите служители. В програмата е включен безплатен анализ на конкретната необходимост от съответния модул.

Обучението представя принципите на корпоративната социална отговорност. Запознава участниците с най-добрите практики за създаване и усъвършенстване на инструментариума на КСО в организацията.

Някои от модулите са: • • • •

Умения за мотивиране на служителите Умения за управление на екип Умения за управление на промените Умения за приоритизиране и делегиране

Някои от основните теми в обучението: • • • • •

Преглед на КСО Глобален договор на ООН Управленските стандарти ISO 26000 и SA 8000 Оценка и самооценка на системата за КСО Социален одит и одитен процес

Проактивно управление на риска

Въведение в SIX SIGMA

Проактивното управление на риска е насочено към постигане на устойчивост на организацията в динамична среда. Обучението представя най-добрите съвременни модели за ефективно и ефикасно управление на риска и изграждане на висока степен на устойчивост на бизнеса. Курсът включва:

Обучението по методологията SIX SIGMA запознава участниците с комбинацията от действия и статистически инструменти, които водят до подобрение на процесите. Целта е постигането на постоянно качество на услугите и продуктите на компанията, която прилага тази методология, което води до удовлетворяване или надминаване на очакванията на клиентите. Обучението разглежда:

• • • • • •

Преглед на глобалната политика по риска Изграждане на устойчивост на бизнеса Модели за категоризиране на риска ISO 31010:2009 – Управление на риска - принципи и указания Методи за оценка на риска Практически модели за управление на риска

• • • • •

Същност на методологията SIX SIGMA Стратегии за подобряване, създаване и контрол на процесите Основни участници и роли в процеса Избор на проекти за SIX SIGMA Управление на екипа за SIX SIGMA

Анализ на процесите Практическо обучение, коeто представя методите за анализ, описание и управление на процесите в организацията. То включва: • • • •

Принципи при идентификацията на бизнес процесите - видове процеси, основни стъпки Документиране на процесите Взаимодействие между процесите Насоки за разработване на Система за управление, базирана на процесния подход

Управление на кризи и действия в извънредни ситуации Курсът представя начините за формиране на политика за процесите на планиране и ефективно управление в условията на кризи и извънредни ситуации. Обучението дава насоки за разработване на ефективни планове за действие, които да гарантират непрекъсваемостта на бизнеса и максимално намаляване на евентуалните щети.

6

www.intertek-academy.bg


Специализирани курсове Разработване на документи на Системи за управление Обучението дава насоки за разработване на документацията и цялостно планиране и поддържане на система за управление съгласно изискванията на конкретен стандарт. Включва следните теми: • • • • • •

Планиране на разработването на Система за управление Управление на комуникацията на ангажираните в процеса - роли, отговорности, задължения Идентифициране и документиране на процесите Процес на подготовка на документацията Техники за подготовка, извършване и докладване на одити Подготовка за сертификация

Причинно-следствен анализ Обучението представя същността на причинно следствения анализ и дава насоки за прилагането му в практиката, преминавайки през етапите на процеса. Обучението разглежда: • Създаване на Системи за управление в подкрепа на причинно-следствения анализ (ПСА) • Провеждане на анализ на вариантите на грешките и ефекта им (FMEA) • Стратегия за събиране и запазване на данните • Прилагане на методология за определяне на точните коренни причини

Управление на риска в проекти Обучението представя концепцията за управление на риска в рамките на управлението на бизнес проекти и изгражда разбиране за основните категории рискове и методите за техния анализ и одобрение. Курсът разглежда: • • • • •

Етапи при управлението на риска в проекти Рамка за управлението на риска Цикъл на управлението на риска в проекти Категории рискове Оценка на риска - методики и механизими за контрол

Тотално управление на качеството Обучението представя философията на Тоталното управление на качеството: • • • • •

Техники и организационни функции 7 QC инструменти Отговорност на ръководството и удовлетворяване на изискванията на клиентите Увличане на служителите Етапи на внедряване в организацията

APQP, FMEA, MSA, PPAP, SPC – приложение в автомобилната индустрия Обучението разглежда основните методи за управление на процесите в атомобилната индустрия, принципите на процесния подход и системите за управление на качеството. Основни теми в обучението са: • • • • • •

www.intertek-academy.bg

Принципите за управление и непрекъснато подобрение на продуктите в автомобилната промишленост Процесите за управление на нови продукти Методология за създаване на контролен план Анализ на отказите и ефекта от тях Причинно-следствен принцип за решаване на проблемите Статистически контрол на процесите

7


Фирмени обучения Имате специфични потребности от обучение? Ние Ви предоставяме индивидуални решения! Ако желаете да повишите компетентността на Вашите служители, за да постигат още по-добри резултати, Intertek Acadеmy има решение за Вас - ще разработим и проведем обучение, съобразено с Вашите изисквания, цели и очаквания. В случай, че не откривате обучението, което ви е необходимо, ние ще го създадем. Възможностите ни за теми покриват всички области на фирмената дейност – от стратегическото управление на организацията до курсове, свързани със задължителни законови изисквания. Заедно работим на всеки етап от дефиниране на очакванията Ви до измерване на ефективността от проведеното обучение, за да отговорим на специфичните потребности на Вашата организация:

3

1

5

Заедно определяме целите на обучението и индикаторите за успеха му

Обсъждаме вашите очакваниия

2

Измерваме ефективността на обучението

4

Анализираме настоящата ситуация

Разработваме и провеждаме на обучението

Някои от областите, в които разработваме и провеждаме обучения:

Мениджмънт и лидерство

Стратегическо управление

• • • •

• • • • • • • •

8

Организационно развитие Непрекъсваемост на бизнеса Управление на проекти Управление на процесите Корпоративна социална отговорност Управление на риска Кризисен мениджмънт Методологията SIX SIGMA и др.

Мениджърски и лидерски умения Ситуационно лидерство Управление на конфликти Управление на екипи и др.

Личностно развитие • • •

Управление на времето Ефективни методи за презентиране Умения за вземане на решения и др.

www.intertek-academy.bg


Обучения за Водещи одитори Обученията за Водещи одитори са насочени към всички, които биха желали да повишат компетентността си и да придобият умения за извършване на одит от трета страна на система за управление, разработена спрямо изискванията на международните стандарти.

Участието Ви в обучение за Водещи одитори на Системи за управление осигурява: • • •

разбиране и интерпретиране на изискванията на съответния международен стандарт; практически умения за планиране, провеждане и докладване на одит, включително и за извършване на последващи действия; международно признат сертификат от IRCA, при успешно полагане на изпит.

Теми на курсове за Водещи одитори, предлагани от Intertek Academy: ISO 22716:2007 - Козметични продукти. Добра производствена практика ISO 39001:2012 - Водещи одитори на Системи за управление на безопасността на пътния трафик

IRCA акредитирани обучения Курсовете за Водещи одитори са акредитирани от Международния регистър на сертифицираните одитори (IRCA) и покриват обучителните изисквания за регистрация за водещ одитор в IRCA. ISO 9001:2008 - Водещи одитори на Системи за управление на качеството ISO 50001:2011 - Водещи одитори на Системи за енергийно управление ISO 22301:2012 - Водещи одитори на Системи за управление на непрекъсваемостта на бизнеса ISO/IEC 20000-1:2011 - Водещи одитори на Системи за управление на услугите ISO 27001:2005 – Водещи одитори на Системи за управление на информационната сигурност OHSAS 18001:2007 - Водещи одитори на Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд* FSSC 22000 - Водещи одитори на Системи за управление на безопасността на хранителните продукти ISO 14001:2004 – Водещи одитори на Системи за управление на околната среда* ISO 22000:2005 – Водещи одитори на Системи за управление на безопасността на хранителните продукти* * Обучението се предлага и във вариант Преходен курс. Съгласно правилата на IRCA, ако вече сте завършили петдневен курс за Водещи одитори, имате възможност да получите допълнителна квалификация за Водещ одитор по друг стандарт като посетите тридневен преходен курс.

Ако не намирате стандарта, по който желаете обучение за Водещи одитори, свържете се с нас, за да Ви предложим решение.

www.intertek-academy.bg

9


Обучения за Вътрешни одитори

Обученията за Вътрешни одитори са насочени към придобиване на знания и умения за провеждане на одит от първа страна на Системи за управление спрямо международните стандарти. Курсовете са подходящи за представители на ръководството, служители на организации с внедрена истема за управление, както и всички, които биха желали да разширят познанията си за стандартите и техниките за провеждане на вътрешни одити.

Участието Ви в обучение за Вътрешни одитори осигурява: • •

разбиране и интерпретиране на изискванията на съответния международен стандарт; практически умения за планиране, провеждане и докладване на вътрешен одит, включително и за извършване на последващи действия.

Теми на курсове за Вътрешни одитори, предлагани от Intertek Academy: ISO 50001:2011 – Вътрешни одитори на Системи за енергийно управление ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 - Вътрешни одитори на интегрирани Системи за управление на качеството, здравословните и безопасни условия на труд и околната среда* ISO/TS 16949:2009 - Вътрешни одитори на Системи за управление на качеството в автомобилната индустрия ISO 27001:2005 - Вътрешни одитори на Системи за управление на информационната сигурност ISO 9001:2008 - Вътрешни одитори на Системи за управление на качеството FSSC 22000:2005 - Вътрешни одитори на Системи за управление на безопасността на хранителните продукти ISO 20000-1:2011 - Вътрешни одитори на Системи за управление на услугите ISO 22301:2012 - Вътрешни одитори на Системи за управление на непрекъсваемостта на бизнеса ISO 22716:2007 - Козметични продукти. Добра производствена практика ISO 39001:2012 - Вътрешни одитори на Системи за управление на безопасността на пътния трафик

* В зависимост от Вашите специфични интереси или системата, внедрена във Вашата организация можем да предложим различни варианти на обучения за Вътрешни одитори на интегрирани Системи за управление.

Ако не намирате стандарта, по който желаете обучение за Вътрешни одитори, свържете се с нас, за да Ви предложим решение.

10

www.intertek-academy.bg


Въвеждащи обучения

Въвеждащите обучения са с практическа насоченост. Те представят най-важната информация, свързана с изискванията на актуалната версия на конкретен международен стандарт и са структурирани така, че да осигурят задълбочени познания на обучаемите в рамките на 1 или 2 дни.

Теми на Въвеждащи обучения, предлагани от Intertek Academy

Въведение в ISO/IEC 19011 Указания за одит на Системи за управление Въведение в GlobalGAP - Добри селскостопански практики Въведение в OHSAS 18001:2007 - Управление на здравословните и безопасни условия на труд Въведение в BRC – British Retail Consortium Въведение в GTP – Добри търговски практики на COCERAL Въведение в HACCP - Анализ на опасностите и контрол на критичните точки Въведение в ISO 27001:2005 - Управление на информационната сигурност Въведение в FS 22000:2005 - Управление на безопасността на хранителните продукти Въведение в ISO/TS 16949:2009 - Управление на качеството в автомобилната индустрия Въведение в ISO 14001:2004 - Управление на околната среда Въведение в ISO 9001:2008 - Управление на качеството Въведение в ISO 22716:2007 - Козметични продукти. Добра производствена практика Въведение в ISO 39001:2012 - Управление на безопасността на пътния трафик

Ако не намирате стандарта, по който желаете Въвеждащо обучение, свържете се с нас, за да Ви предложим решение.

www.intertek-academy.bg

11


Регистрирайте се online за участие в нашите курсове за обучение! Посетете www.intertek-academy.bg!


Интертек ВА ЕООД София 1111 бул. “Шипченски проход” 9, ет.2 Тел: +359 2 491 88 80 Факс: +359 2 950 11 90 E-mail: ba.sofia@intertek.com www.intertek.bg www.intertek-academy.bg www.intertek.com

Intertek Academy  

Course catalogue

Intertek Academy  

Course catalogue

Advertisement