Page 1

PREMI OSMARTAMATA I ESORTEGAYGASSET

ANEXO I I I


Sc'l bado 5 a g 05 10 2 0 0 0

SOE n u rn. 18 7 ~)

1.;1 0l1l11Q -j;;;winll d ~ ' tt n l iJ"lJJ , tS H 'ill t C'.:':'l"a lJl C' s de] p c rs o n a lv l a ~l' ::'-; l i l 'H \ ,

I ' ll S it (' ;l ~ l\ .

rlc- I; L:-.

1l ('lIll i n : l s

L c-,

St 'g H I H III

tit ' la E Ul id ad Pl'lh l i c(l

28 19 3

d c'ci sj \ (I de l as Con~ lI ni d ; H.l t' S ..\ u t {, ll n rll a " l 'll Ja i u rt-u d i ' l "Oll1 p l l ' 1<lr l'l d h t' l H)

d C' 1 s is u -rn a cducativo.

dd4 Ig; ll' i n I 1l ' ~ !I (' ('() lH f H: H'Il('i a s co n u-n

id as en 1a prcsC'llll'

\H' ,juit'i u d e qu « ('n «ual qu icr m on ic u ro oI ;l\O !"i-lI ' p , ll tl <..,. f C'1 ('(JIHH"i rn i c nto y r r-sol ur -i o n el l'

llJ

H . ':"i( Jll Wi ll l l. ...P ("1I1i l ' l h h' 1I si ll ( 'II '~;L t HI d t ' Iq.!,;IH l r· jllH'tL I

l U;lll lo S ;[:-, 1111141:,,\ l 'II HSl d t 'l't ' H Pll t [ 111111.

S If ' ll q 1ll ' '1 11-' <"1' Ii:l ~~: l 11 >41 d i ' l; l S d l ' I I ' gi:H' t n tl l'~ co n l pllid as I ~ U la p r e s rn t c I l iS]HI:'-i lr"il lll . I ll, l ll, t :l I I 00 Cl' l . ... ' c-un stu r I ' X I I!" t':...a Il H .'n Lc ell l a rr.<o l n cion a dm i­ I l ! ~ lt' a'

i\ a

I I I I l"l , ~, p 4Jll d i , l ll[ ( ' .

T v ' /" ' l f l

,\ l ad l"i d "

: ~ , Ltl '

Jl('Ct' s a l'il) :-i pa r a la pn.· p i:.l r ; lc I I) JI {("C I1 It :; 1 y ('I ap o .\ u l ' i cl l t i n(' rJ ,\- 1I\1"rl i ('1) cll '

l o s d,'p o l t: i ~ l .j I S d e al l () 111 \ '(' 1, , l si (' Oll IO ."' 11 i rl t '0 t'} )( )r ;-w i ('In al S lsl l '11I;l ('d ll f ;l l 1\-n

I ,ll p I' 4' Sl ' ll l l ' H l·;"' l d lll'k)1l . ·fltL t r (l .- n vi uo r 1 ~ l tl l 'li ll t l f i c' i al

Sl l IH l h li ("; w i 4'i11 , ' lI l ' l

L a L ey 1()/ I 'lfHl. d~ I :, ell" ort ulnc- . d d J)"I " lll". " n Sll lil ll]" I'l'i " " ' I " , .ut iru l« e;, ;II J<1 J't a d o :2 di r-c-: -La A dlll i nl:-.l ra t'i I)1l d t' l '·:.... I:ld " , "11 ( ' (li a l )( l r~W Il') n cU ll la ;-:; C n ltlt l ll id , Hil' s . \ lI h~, t1l l1 ll "s . ( 'Il :l Jl d n p ro c i' t! :t, p r l) (,ll r a r {lti~J ( I :-' lIl r-dill :--;

,p ll ilJ d l' ~ O Il { J. - E I

a l dia si gui(,ll tc d l'

y x u p leria Ill l l ' _~ l";Il' i ()n social"

1 ': ~ l a d (J " .

dd

I>iI'CT {(Jr

1\'

ge ll l' r a l. Luis P (' n 'z a gn il C lu­

11l a ~ I " ; I Il I I .

En uu

MINISTERIO DE EDUCACION,

CULTURA YDEPORTE

un lena d u /. pufJ li c id u (} u l. Co n­ l-:d lt u w i (JIl (Ie la CU;flJl.tl irl (ul r/r /l l u ll r j(I ./I r'! Cfl fI.... ( 'ju S' /l ! W i '/ () r ti e [)ej){Jrtes pnru [a imp(lJ·· f /t ' / I l /l til ' ( 'Jl SI ' 1" 0 11;: 0 .\ ri c L "rlIU '(J ( ' i ( JI/ .~'I"' { · I I n c/u r jo Ob fiqUl(Jri(l 0 / j lOr/l '.....

/ ', , 1 / 11

il/ (JW '

f JU j '

I' ,d }', ' Ir J

,'; 1 '

( 'O /l S.r:!(, J' f"(I

.'/ l:"d"II f', '/lI ()

(. '}I

lI f/ t tl ,...·

1/ ( '

ri d ( \ ' rt! l' {J I/ e / t lt u

[-( r n d i " u~ e lt t {)

d t ' lIurl,'jd . SllS Cl" i l l l

fl' ~- I l; l

('1111

1'7 dl ' j u li o d l ' 2.0 1\0 C()I1\' \' n io (' Il t r t' Ia C O!l.-,,; (·,iI ' l"ta

. h ' Ed ll l' .Ll ·J(·l lI lil' 1:1 ( ' 4I/1nl 11Il! :ul I l l ' ~ l:H t l' i l l .\ ~ ' l ( ' o ll s e j o S ll [)( ·r ior d c n Cp ll l't t·" 11:1... t 1;1 i THJl ;l l1H' i I 11 1 dl ' ( ' Il SI ' ll i:l llf. ' lS d(' r: d t w ;- w it)11 ScC'tln d a ri n Oh li g;l tu r i:l .\ Ba c"l ll lll' r ; \l • • I ' ll ~ 1tt1 a :--. tl t' l ('l ' n l l' (l (\ (' .\ ILo H t 'lI d i ru i l' JI (( 1 01 ' .\l ad r i d ,

1,:,,1,1 ,"" l' l "l' \' I ~ l l" i ; 1 iI ,' 1': . . . l a d li I' l' l' :--id l' Il1j a I1 I·J ( ' otl :;ej n Sup e r ior

ri ~

;"' l '

til

p Ul l ll q lll ' l 'll (,I .Jk dl'!

im p la nt a ci u n .

1';11 i\

a .\ a n l.­

C<)lW lllTI.'ll

1:1"

u n t (' x l n t1l' f i l1i l i\'()

Ia vo l uru.« ! d l' 1;1 Co mu ni d a d dr - \ fad r i d .\' dd ( ' OI N ',j" "" I"Tior ,It- I ) " l' " rl l'~ , a uuin omo de l .\li Hlslt' r lll d l ' E d l wa(' j( "ul , C u lt n r.rv I h 'p or lt- , ti l ' l 'o o n l i lli:Jr a('tl la(' j() ) l t' ~ ( ' (1( ) \., j fill d e 1 ' ()I I ~ ( ' g ll ir ( lilt' (' II \I ,Hln d { ' x i s ' ~ t 11 11 ;1 a dl'c lI ao;l ofct"L...'--l Cd ll C; 11 iv., p ;-:ll"(-t l o s d l ' p o r l i SI ;IS d ., a ll ;l c om !! I' . i r j ("111 CI1 c d a d l:s ('o l,t L sir ' ll d o amb a -, I I, u "l (' S l 'I I II Sc i l."'n 1c s d e' q u « ta l o f 0r1 :l l l t· h ( , <l 1 1 ~ 1l 4 .lr-r a l a (iI' rn a nd :t ch: rO l'llL (lc il '1I1 c!(' \·..... to :'> .il um n. ». qur- p r e s(,llt Hl l 11 11;1 ... IH' (' (' s l d a (\ c s l' s Iw ("la lc s al 11'l\ {'t" till( ' ('nn l pa l i h ili zal' S Ll S I :Sl ll ti ios (' n il rl rlr -­ vu. lo 1I 11H Il'l" (l d e hor a s till \.' d d w l J d (·-,t tu ar a l l' u 11'1'II :lt l1ie ll l ll y [0 ,.... p(' l' io d l l ~ riC' <-l l l.-';I ' Tlc i ; 1 lii 'l (' 1' '1 11"0 (" ;('ola l' d t'l,i do ;J l a~ ~ ('O I f1[H'ti \.·! o nl'."-i , Dt· ('.. . l l · JII ll d n, l <l i n i c i ; lll \ 'a I ll '(1tl l l l \ ' i d a p O l' ;l Il L! J(l S a dm illi slnu- i o l lt' :-' p u r a 1:'1 i l i l p a rt i c i o n dt' C Il:t;l~ ll a ll l- a ~ d l ' Edl1 C'-lcil ") !1 S I 'I."\lIl r1;l l' i a (l hlig...ll Ol' w )' Ba chilicrat o en la s a nr as d l'r (" " II I t il d e .\ Iw 11('ud i !lllC'n t ll d c' \1" r1nd y l a \ "oI Hu t a d d e: sat i sfac c[ I:1s I H~('< ' s i d ad l ""; l.'rlll (":J t i \ ' a ~ \I I ' ~I l '" c i l ll !; nl :-tl l l l 'i :-'(' (' Ill"; ll l l: ll l) t it' ll t ro ell ' 1(-1 pr () ~~ I":' l lIl f lf' i (') 1l .Il.{, flf' r <-d ti l ' la 1' l) .... ('l l ;l l1/ a y dl ' 1a.-;. d i l"t' (' lT i Cl ~ S

()fici al del E ~ l a d () " el texto del CU ll \ 'r'nio

q ll t':--.I' : I II I II I H , I

.\I ;ld rld ~ rl d ,' jll li " d" .0: 111 11,1 .-1-: 1 " "' "1"" 1" ' 10 d" E,lad o·l'r" sidclIl ,· d"r I J1 ' jl l Jr l l l S, "f ' I,l ll Anl o 11 i o ( i ('HIl(lz·A n g lllo H od rlg ll PZ.

( " l l h ' : l l l S I II' . ' I·i r l! - d \ l

(".l)~ \ ·E \·I l) E ,'\'I'HI-: 1.,\ (".l):\S I-:.f EU.iA Il l-: E IlI JC M ' Il">:\ IlE 1.,\ C O :\I I ;· :-JIIlA Il ll E :\L\l lHIIl Y 1-:1. (, O NS I':.IO S IJr EIUOR DE Il ErORTES P ARA 1.,\ l:\11'",n J(:l (l ~ IlE E~SE~AN1." S Il E EIl UC,\C\ ();'I[ S I-: C I1:\IlARI.\ OllLl GATOll lA Y 1l.-\(' I1tI.I. E RX \,O E"-l,U'LAS DEL CENT R O DE ALTO

HE II: fll;\lI E NT O liE ,\ L\ fl Rtll

J1l IC'" O si "i t ( ' n l ~l l'd llc:tll \ ·o.

dt'!

de d i c !l H:-' p r (' \ ' l s i ll n\ ' ~ Sl l ~C T i ht ' l1 el p r l':"iE'Il If' ('o l1\ '(' lI io clI \I' h ah n t d e r ('g i l' :-'l ' pO l" l a s s i g ll i (' H1 L'~ l 'j; l H~ Hl::I "' : En

(,OJ1 "i"t'ucllc id, P; l /'(-I C'l l 'll ll l p l i lll il ' ll ! o

Oi~j('/ f)

I Jl' i l11l · r";-l.

Dl.' p ', r"

1" :-i, " 11 , ' l llH pl illl i4'II I I J d ,' lI t d i"p IH's f n l' ll 1;-1 IItl lTuat l v ;l \' ig (' ll t ,~ . h<.t d i s p u c sl 0 lj lll'

ed U('a l i v o (' n prng r ('s iv3

ol'~an is rn ()

II' f,~,""" i) I. I ·( "t :I .'\ ' d t ' ..) lj d /' .i u li o d, ' .!(){)(), del ('U rI S('j n .'.' u jJ ('i· i iJ r· II,

norr nau vo d ,' cn la bo ra c ion u u r-r.i dm u us:

(' i r <:lIn ~ l a tH' i a~ n ec c s a rj;-Js q u e /1C Ul lSl 'j a n p i a sm.u : I' ll

I

15021

( ' S{ L' l11n1'CO

lllI C'VO ~b l (' m a

rid C'O)(i ·(' it! u."--L a f"lJl a l i d a d d el pn ':" o('ll l l' ! ' u ll \ r' nj ( ,

VS fOIl H' Il I : lr el (\(' sur l"o ll o ( f( ' la aC"lll a l o [l' rla e d l ll" :t t i \ -a p; l l' a ]'e so !\ l ' r la

p l' n b l ('> IlI; i t i (' a (i t'

los d l 'p o !' 1isr: ts

Il l ' i:ll U I t' o m p (' l ici l ~l ll q ll l' , 4'SI ; l ll d n , '11 I' d ;l d

l-'sco la r , l.'I H ' U l' ll t l'an d i ric lI l tad i. 's p ara ('(,mpagi n a r h L.. . t' xi ge lt d as d e (' l l tn ' Il <ll ll ii ' u t o qu c' s u o c'u p a. 'ic'm d l' p o l'l i \ a l'o n llp\'a ~., Il l S hO l' CI !"i o s ~ 1'4'q u i " i 1n ", llf'c'f;s;1 r in :--. pnra fi ll a l i z a r adC Cll ;1d i.l rtl 1"n lf' SlI S c...... tu di o s . P<:l r~ I d iu s c i mpan ir;:l ll l :l . . (,!I Sl ' ll : U \ I .rl:"> :t ll tllr i za d a s d t' E d I IC ; l{ ' i l"J11 ~" (, 11 1l .1 :1 1'1; 1 01J 1i.~ ' 1I()ri :l .\' Had ti llc n ' !" ili 'l I nsli l "l o d " Edn GI('i o'lll Si'(,ll lll l; "·i ,, ~ O rt ( ' g;i y ( ~ a s ~ l'! -" (' tl las ill s l:t1 :t (' i o ll l' :-; (\ (,1 ( '{' Il l n I <1 (' ..\1 10 H(' ll d i rn i t'l1f o q ll l ' ('1 ("fl n :-;p,jn S lI r lf'r i 4Jl l i t · [ tl ' pOl"l (''i I ll ' n t' I ' ll ~ 1! s .. d ,' l lc , li--t (' j l H b d r l f1 i ~ \ '{' r s i l ;l r i: 1 rll ' \'I ad l' id . a !l t 'W ;'l S d l' ('n a I11;l S f ' n .'i.I., l t tl ll /.;I S :-- 1' ;! l lt o r i l ' l ' l l (·d I ns­ till1 1.o y ~ C vca n CC'l.'s :Jr ia Sll i III pan i <'i ' ·J11 Sq ..!,lI t Hi a " •.\ fl [ u r' i 2'U f' i (j l/ ( 1( ' 1(1.-': , ' (/ ,"; ( ' / / (1 ff : lt ..... .II !) n ~ k"';' J!"a" t) . - J La C o n s i',ir' l'ia de E d l H" cU-i/H l li l ' la ('O fl l l ll l i rl a d 11 (' \ la d ri d ;l lI l l l r i / ;I I ;] Ia im p a r t i l 'Il'1I1

<I t' la :--.

l · Il ~( ' ll i.l nZ a '" dl ·j ! !1:-; l i l l l l u d l.' E d ll c: n ·i t'n l S4'l 'll" da .. i~1

( l r1 4..' ~a

~' C: a ."is Pl w l ' n

las (lltL I ~ d l " C"l ' n l l' o rl ,' :\ 110 r~ c ' ll d i ll l ll ' t1 I (l d,' \ ' a d l'id l j l tda r id i.ld co n' t' :", p o nrlc a l C n l\ :"o(:i 'l S ll! WrI lll" d 4' l ) ( ~p " r l (' s .

. '11 .\ :1

La C () I1 ~ ( ·. i (' rfa (10' E d ll c; w i{l u de let ( 'o J1l ll ll id a d ( !(> \ l a d r i tl Sl' ~ ' O ll1 · 1:ls COI'l',':o-; p un cl I4·fl l l ' . .. p : ll'tid a .... p n ·,'i I Jjl 1l4·s l a r w .... l ' fl l) 18. fin al i d a d de 1..1 01<.1 1"a ll t1 ~ 1. i l l l t{) £1(, E d ll ("a cl t l tl S C( 'l l1l d an(l ~ () r t (' .~ .j l y { ;; IS";l·t (\ '. .: 1 p l"o (l's ura d n Sl l f"ic i (' ll lc pa r a Ia i ll 1l1<. ll" t i l ·i (·J1 \ d e !:Is (, 1 \ sl 'f\ ~1I 1 I.a:,,> tl lt r a l tl l' cI perlo d o d l ' \·;tlidc z dd ( ' O ll \ 1·lIi o . 2.

11(' 1111; 1 Ilit r I , ·,

I ~ I 1 : ' ,('( ~ I "1J 1 1 :-'lJllt l Sl" -l o r

d Oli "Il la n A n t'onio ( ; /\ rn l: 7.-,:\ n g l d n

l ~l l d r i ~ll " /. . :--l 4'1"J'l' I ; l l' i ll <1 1')': "1;1<1 41 fl n ' ~i d (' lll l'

11'''i . "oj1 '~1 '1 1l 1I0 111111"; l ll l14' 1110 ('c 'lIf~_'l"I d lJ p o l'

cit'

(h ,I Co ns'.'.in Sll p cr i n l" d l' D e p o l

1'1 I{t';:l!

J)CI' r C'to 7 ;'tD/ 2 0 UU,

de 12

1It ; 1.\ I t.

) , dt'

( II 1:1,

., 1 ' ·\' ("l , I.' ]) 1 iS Il H O

~ " I-t(l l"

du n

( ; II S \.; I\ ()

\ ' illa p a lo s

~ (l la s, (' Oll ­

=-- d r' ]'4i d . ' j,:d ll (';)c i 1'1'1I d l ' lil ( '( lI 11 u tl i d ad I/ l ' .\1:-Id l' i d .

p r u ll l CI l? ; ~ r~ ()Il ...ig tla l'

:3.

La s pla za s d e p r n f"l."s o l'ac! o

Cln (' ~c

c sl a b h_·!.can h Il"I ll <1 r ;\ l l pa rl t' d4'1 dl' E d l l C: 1C i (')1) S c (' ulld al'i "

(' lIpO dl' I l f(I f"t' :-.I Jl '( · ...; <ill l ' St' (-1 :..; i ~ Jll ' <. 11 11l.":i l j 1.l1( o

"O n i' g ; 1 ;. ~ ; <' I SS t ' r . , p OI" 1n ll l o , St ' I1!'n '( '(>r; i ll t'll l a s (' 11 p ri ll H' I' I ll ~;lI · .

<II

('ond i c l Il 11I'''; if i ll '

:">t'

p r () It ' '''I ~ r ,If I (1 d l' l I Il Sl i l tll f) , lc ' ll il'n ri o ('11 Cl H' l ll ;1

fi.il 'TI.

las (' Oil "

d i c i ()\li':"> \ h ·1a lt llll iladfl , !';l I 1l·4.'1':"iicl a l I d t' [;1 ad a pt.a t"i ('t il t ' II! T i l: I I 1<l r y ('I h(l r~lI 'i o ;ll l c ~ ' lIa d () para ]a i n l p art JCJt-lll de },t ... l'Ia:"li '..... Ell 1,1 i' ~ I ~ () ti l ' q Ul' q UI"' d" f1

1.:\

1. ( ' ,\ ' U/ L!; "l l l l L I

S, I! IS '-l,

llb 'c'( ' c' ll ..;,H ; 1 11I4 '1 1I 4 1::! ~ l it,

1:1

t ' ll S (' I·I: t l1 l. :1 (" I lil if l

.\" ("11: 111 1if l l '~ U '

1,,:-,

J

!i( 'l 1)('l"fl('h o a la E du r a ci l·lll . C.;;1 ;1­ h I o h l i ~ ; I (' i ( -11 1 til' ('LdJo l'a r U l1a p r o gr a [ll (lci 6 tt ~ ~ ('Ill' l" a J lIli 'l l i tl h;lSIl' CI cit' defir u l" la :--. ll i ' C'('s i d a <!C's (' ( h ll'a l i'..a ~ rl' g l l l a d ' l r : l

('( '111 :-.0:-> pn 'c j :-; o:-;.

\ ;-i\';.lll ll.'S, :--'i' p r o c l'r/c]';i. de ; H' I H ~ rd ll ( ' 0 11 III ('o m i:-. lo ll PS til ' S4'l Yi c'i'h "

CJI1 C I"q ,!,ll l a las

p n H '(l d i m i i ' lll l) p ; l ra ('\ a (' I ' l ' S O d ;\ r i ~I , s k m p r e <-L ll tf' r i,,, ".

1)('1 IlI i ";'lIl l l

1ll4 1c! r l .

1;1

1. 1' .\

u r g;l u t('a 1 l ! l! IO. d r' :1 til' ()cl l l b r c" d e () r d ,·­

'\o ci a l

~.

(It- I r ; ls l : l d l l-"; .\ ' (,j

t e n i l.'l1d (J ('11 \ ' I1l.' l ll ;I I;I S { ' I I J\dH' if ll ll ' ~ n l l ' U l ' i 4JI1a (\, I S I ' ll

(,I ! HJ lltll

1 1~ / n { (~ ....; t l"l l ( · f ll l ·(I

(lut() I· i ~ (I " (ls. - 1

n :I nn l l (; I ' ll l ' r; lI tl l ,1 S i "' I " lll~1 E rl l H.: ;ll i \ '( l , vs la IJ!lTl' c l dl 're dl o a nllllll 1I 11 dl ')' 1'4·1141 dl ' l ' ; u ' ;i t ' I I' l"

( 'U1H"urs os

I ll' Jiro fe s ()J'(':'1 d l ' 1': n ~v ' fl ;ll l /H S('r 1111

])( / /'( , I rs i lllj HSr l i ( ' j f,J l i de l u ,'-; l ' II "' l ' /i n o : u " L l' (' n S I ' I~l a ll /.a ~ ;1 !:I s q i l l-' ti l' 1Ilgar la ;tpl i (';ll ' i ,'JIl 414.:1 pn> >;('11 1" C()l l \ '(' u i o S(' il u p a r l ire'lll t' ll Hll l a "i 11 1Jiead; \s (' I I v l ( \ ' Jl l n , d l" A (l o I{ (' H di m i l ' ll (o d C'1 C Oll :-i" .in S II [ )lTi (l ! (!to I h ' !l I )l ·{ I' :--'.

T (' l"l'l' !' l .

II

ill C W ' I I II)

!1 n ' \- bl ll l ' l1 (;l I l f lJ"Jll a l i v :l \ i W'Il Ic' 10 -';

1:1 {'d ll ca c i 6 !L

;d)n g :l P (Il' la Cu m p f'fl s <'l, :i c"Ql d v I;\s

411's igll a Jl b d l' -" I' f] ( ,dl l r"<I("j l "l l l. a SI ('0111 11 p n r I ll l a l' n ~ L' f\ a HZ a o r g; u l i z ad a

ti l' rllrm " l "j J! l l1 l l l ' I I ... i\;t 11l1l ' . ;11 II li:"oli i O l i l ' H l p r ), ..., ' ;u!;q> l (' <t 1a pl ll l'al id ;.lrl d (' fl l '( '(' sid:td , ' s .\ : l p l ll l l( l C's d1' 11.:--, a l l1lll I 10"' . A :--. i Il11sI1l 0, s c n's a l l i:l cl p ap ~'l

')

La ~

:-uda s

t' i ll sl ; l!a("j n lll' S d l l( 'l llH l' S

qU l.' S4..' dl's l ill ar;L Il p Ol' 4,1 ( ' l ll h

l.',i o

~lIp(' r i o r

tit.' I k p Ul"t c s , as i (' I, rn O l.' 1 pI" U,\ -4.'C lI J tk ; lI J) p l i ~ H ' i l 'Jl l sl' r~l ll las qU l ' l'ig ttr:l 11 CI I l'i all t' x() (/« 1 jll \ ' St' l l l l ' ( ~ I I I I \ ( ' t l i o , , I~ ' ; U ' l l l' n i o ( 'u l l l 'l a U[1'IHiI'\l 'I 'l n

j ll 'c ;-'l ' n l ;-:u ln dlll {' [a IJ il T ( '(" i i 'l!l C ,'I H' l'a J I I., ( '( ' lt l 1"() S [) (H"f ' l l1 i ' S

d, ' r,:tl lIc: w i ,,1] tI" I" ('Oll ll i l l id ati ii" \1:I d ,·i <1 ,

d i ' la

( ' I ~ fl ~i'tf r j ; 1


Sa bad o 5 a q os to 2 0 0 0

2 8 19 4

1-:1 CIJ II 't',i" S lIp ,' rllJl ' ,Il- J Jcp o r l" ,' ap rcciar.i d e for m a un ilut c rul la d c' \"( tIl Sl n l i l' ; lI da ... t · s p l' ci n {, :I S . I ;) b () ra l () l' i o ~ II o i ras in s la la <:i u llt!s d (Jc c · t1 I (' ~ pa l;! b 1IllPil l'l lcj c'm de las t' lI SC·rl a Il z a s , p r e via (.Hllo[j z ar i6JJ d el f 'l r~ ; l1 l t> \ 'Olll p( ' lv f! t ' y l 'tI I'n l ll' i l') 11 lI l' Ia ~ di spon ibi lid ad os pro s u p u os t ari u s . L ( ' O ITt ' :-> p t l ll d 4' a la ! ) i r l ' c c i c'Hl ( ;(·ne]":JI d e I nfrar-srru c t.ura s ti p Itt Co n­ -.. t.'j('l ia d c' ,·:d ll c';U.' II·)11 :--o Il IH' l'\ isa r 1'1 (' '' la d o d e la s in s ta la c ion e s doc r-n t r-x tl 1: ls q ur - S t ' n 'l l t ' !"t' .. I ]l H l\1 n u n t crio r. ( "Hal l a . F II II (" i u l1l1 ltt ;" II(f j (h - Ia» (l o fa s.- I . E l Co ns .-jo Su pe r io r cit' I lt ' p Ol l l 's Sl' ( fl ll lp r fl ll h '! l ' ~l . i s u m i r la ro s pon sn h ilid r« ! j u r id ic-a Y ('C U IH 'H ll ic il qru - II ' l"OIT I ' Sp ll lH k ( ' U i llt , t it n l. i r tid C c-u t ro tI (, A lto R(' n di nli pnto de Ma d ri d v. (.'11 pa l"11l'11 la r . ('t1 l11 p l i r l o d a s las o b ligado llP s lpg-a le s q n e c o m o ti t u lar d ill m ism « (' o ll l l' :t l ' I'lll \ 1'1 p c-rso u a l q ll(' p n "s h ' serv ic ios e n e llas , s a lv» (' I ('(l ll t (' m p Jad n l 'tI b d; t.lls lIla s \.· ~ n n <l a d el prcsc ruc Co nven iu, co nscrvu r la s i ll ~ l a l <t c i n I H' ., ('11 a d i ' l" I1 : \l l a ~ ('lI n dkio lles d e Iu ncio uanu c u to . d ot arl as i1" mo bil i.ui » .\ 11l:l1l' n a! I H 'l "(' ~a no .\' s ll fr: H.~ ;l r t or lo s 1U0 gastos de Iun ­ :),

llt T ( ' S l cI <ld

d l'! ( ' l ' U l n , "2 . EI ( ' \) I} S ( ',I 0 ~1I 1 )[' r H H' ck - Dt ' po !"t('S ... t - com p ro m r-u- a do t a r d e ti ll .ru x rhur .u l m u u ... 1 r~ l li \ '1 1 !l l U' co lu hurv ('o n la S(' C'r e Lar i a d r-I Ins titu to d e E duc ·;u 'i ,·J l1 S 4'f "l ll1 da ri ;1 . ( )I'l q ..:a ,\ ( ;ass fl t ". para ,-It (l ll d e r !;IS nec esid a d (' s dr' a t (' ll c' i<"n l l'l\ l:IS l a n ':Js :l d1l1i ll b l I'Hl i \ ':I S C<l 11:-it' CIl t' u ll's con la :-, ell spfl ;l ll /.as d C)I I :l lll i l ' l1 l l1

L I l '" n s , j , 'r i" d , ' Ed ,I('>I ('i,'1I1 d(' I" Co m ll n id a d dc }lad,'id ~l

p l"lll ll( 'I I '

'l'rcs a ul a s g ra n d t" ~ en e l pa b'.'1I"JI1 ce n t ra l d e SO 11le [I'<)S 1'Ila d ra rill' , ap ro x im adam cn n- . OH aula pr-qu.-nu e n la in s u ila c io n d l' la pi s ci n n d e :1;, 1111' 11'<)' " l1a d ratl"s , ap ro x :m arlamvnu- . l in aula g ra n d ,' e ll la in s ta lac io» d l' la p is cin a d E' 10 0 m r-r rr», l'lIa tl ra<llls , a p rnx irna d. une n to. {In a id a p c q u r-n u e n la sa la <1l' j ll lll:h CI1 cl .: d ifk i" pr lll ci pa l d e Ia n.::-: i d pt1C: ia ."J. Bl u m e- ell' :Lj uu -tro-, c u a dl' a d os , ;.Ipr o :\ l lll ada n h' l I I.'. O n a u la p cquc u a I' n la cuarta p la n t a d e l l'dil'i ,.j o 1"'1I11 'lpa l tI" I" , ,<' ~ i , d cu c i u ",,1. HI II Inc ' ,.. c o il I S 1llC' 1r o s ('Iw d r a d o s , ap rox i uu u lu nu- u t o. l l u a u la d (' i nto ru u u i C'1 <'II l a c ll H l"l a pl a ll l H d e) (;:"diri do p r i llc-i p al d t, la r fls ide n da <o.J. Hlu m c - con dn c ,," n r d t 'll a d lln's : S {' is ("o n 1I1! (' rl W l. dns co n d e s o u id o y d os i rnp rc-s ora«. t 11\ sa lo n d e aCID S PH ('I ('di fi<' i n p r in cip al dc' Lj r C' :-. i d l ' lH 'i ' l ",J. Hhu u l.'" co n DO metros clIa drad ns . .ip rux i nuul umc-nt«. l a l j ( ~ ta

U n a b ib liotcca d e

S tl ll1 l ' l l"OS l' lI a d r :l d o '-', a p l"(Jx i tu :td aI IH' ll I C'.

I In dl's pnd lO pa ra ('\ j r-Ir- (ii '

(, :-. t \Hl i (l .~

ap rox imad urru -ntc . l lll d e -'; J1 Hc hn p a ra S(' ('J'C' ta rf a de

ar lj u nt « (Ic' 1:2

lIlC ' U 'I \S t'lt;l4 l ra d ll:-;.

l ~! 1l1 e t l" () ~ (' l l :l d l' a d o ." , ;l p rl)xil ll;l d; l ~

m( ~ l l i l ' .

Cinll1. tS! U t ~ in s t al a c j(l ll ( '~ d l'jJ n l'l i \ ·:I... .

dll ! or i z ;ll l:l :", .

:l.

BGE n urn. 18!

SC

('OIn­

p n ' " IOl I' {'j ;·qlll,\ '(l l l' Cll j('o I H' ( '(' sar iu para (-'! buell f"llllCi Oll ...uUI('n f ()

d (' la '" H1lla s o

I.

L l " "' lSP j,' , i" dl' Ed 1l1'a('i<"11 d c' la C omlln id ad d e } l"d rid n o ml )]'ari a , a p t'l lpi: [ t) th ll ( ' (J II :"' I.~i () Sll l' l'r i (l l' til.' n e p f)n (' ~ , n n ,]efl ~ d e t' s ttll.liO:-i a djl ll ll o 'i"" "SI 'g lll'<' l" l'lIl1rcil n a eit'lIl l' ll l.r c t'll lls li lllto y la s a ll l a~ d e l Ce lll r " cl l' ..\ lt D HI'I H l i llt l( ' II (D, E S II ~ 1 ' : lr ~O III d ( ~~ l .'m p ctlar<i una p e rsona que l"e(tl w 1111 p l'rfil p I·l l f r..., j l lll :tl ,\ i.'xp v ri (' IIC' i a aconic' ('o n la p ecll iia ri d a d d e' los <l h nn­ IlIl S y t IL' l f ll ll l ' jo n a m i (' ll l o d l ' u n t 'l' n t r o tip A l to Rpnd illli ell lo co n r es id v lI('ia

;l jl l' O p l 11 ·..... 1

d r' tl l ' p o rt l sl; I' :L La o r i I' 1l 1a ( "l f 'l ll :w ;l <It"m i l' ;L .\-- p l' () f{ ~ s i n na l d e lo ~ ;l l 11 m n o s sc r l' a l iza r~i ' !<- lIl m ,1< '/ I'la ll d ,' ,\ ('('i,'," T lIt o r ia l ,'sta h k ci d o Cll cl cc n tr o , a d a p t" do a la ... " :-i j >l'c'i ;I! " ", l IlT lI ll ...I H Il<'ias d e l os tll i s ll l OS. ( ~ 1 11 11 1 . 1. ( ; " " p u ti ,' ., ·f'.t I Jl i ' ll i(' ,lI o.-;-;'I : ('o n s l i l lli l': i u n gr u po d e ::;cgu i rn i c ll­ Itl cit· ) (:OIl \' I' t1If1 ti t' l' OJ1l l HhH 'i l')J 1 p ari l ~ II ' i ; 1, t"u y o s n ' p r l's eJi l a n lc's s e n-i n dc ' :-. i ~­ n;td"s I h Jl . HHIJits p ,II'I I..... (.'11 I') pl: ll.O d (~ \ 't..·IIlI I · dfa :-, na t u ra ll's a p a r t ir <II' 1:1 fi rllla d l ' l p n ' St ' I11c' ( ' O U\ 'l' llill EI ~ r ll p lI il l ' .... l..·g U i ll IH ·lIlll ~ (" I..'I l{"a rga r ;t dC' la C\<1 I11ac·i6 n y , 1 ~ 1I :-O il c as n , d, · Ia p t lh' ll n oill' k 11l d p la s an inlH'" t!(: l'i\·a d a s ti (, la ('j t' c \lc io n lh~ l p re sen l C' ( 'ol\ \ (' n io y ;--, ~ ' !"I 'H ll i !', ! :-. i (' II I1)\ (' cJll<' In su lid t c IlTl<:i dc ~ l a ~ p a rl(' :) ~ , a l l n e ll o s, 1111, 1 \ (' /. ('; ld :l " I' ll l , ' s l l' l '. dt~ \ 'a ll d o 10 :-' i n ('0 r IIH ' ..... y pl'OplH' s t a s q l l( ' l'on s i d( ' t'('

La o; Hu l a s (' s p t> d fi c a .... : L ~Jb o r C:l lo n l)s t h '

!IJ,..\ia, s e

tl l l li !. a l";'lI\

fis k a , ljUiIll i l ·;I. a uI;1 c1 1 ~ tt'1'I11 1'

la:-, c1d I lIsli l ll to d l ' E lI :-it' ll a Il Z;1 SC (,lI ll d a r ia ,,() r!.("g:l .\

(; a s :--icl ", l ' ll ll o l'a ri o s c o mpa t Ib le s COJ\ 10:-; l1on--l. rio s ti l" d a s l' qll e' S l.' d (' sa r r ()~ lie n d,'nll'O d l' ,lJ l' lJo l lls li t ill o , H or a l'i n : P ara a d {' C'll a r la s w '('("sidac!t'S <1 (' h fl r a rlO :-' I' s p t '('i fi c o " d t' f."II( H '

'I""

n a m i('lIt n ri'" In s d ife r l' nlt's li t' p o n t's ('o n lo s 't' t r<tha ia I' ll '" ( '1'11 11'0 d c A lto Rl.'nd illl ic llt o , s r' ha ('s la h l,' e id o la d iv i,i,i n d (' lajo l'l w d a I' ll l11:111 :ma y t.a n ll' p ara in fe n La r fa \'( )!'t'cpr fl t o do ..;. Ius dl · p ort.is t a~ . A " i lll isIl HI. ~ tlep l' l1 ~ cl i p nd" <if' l as tl L" (' I ' s i cl a d ('~ d(" or,1!Hll i l.tl ci ()n ti f' l a ~ (' Il S(, il a ll z a :-., :->( " er ll lll 'lll p la r;-' la I' o si h il id a d d l' d l'sd o h l" d " a lgtl ll o~ g r u p os p a ra aj lls laJ'M' a lo s IH:d odos (1(-, l ' Jl l.n.' n a m ic ll l 0 .

MINISTERIO DE TRABAJO

YASUNTOS SOCIALES

( 1IH ) I·1.I1Il , t <;.

~1' \ l a . ( 'r Ni I j ·u l '. ' , ':.., ! (rs ...( ' U :l lq ll i, ' l' (' o ntr o \ e r s iCi q ll l' :-:' Iu j a en el desarl"(l­ d ('1 Jl I"( ·.... (' H l l' ( ' Q l1 \l ' n i o p nd n i. :;(' 1' ]'C'.';; lIc lta d e C Ol1ll111 a cu cr d o pO l' d g r ll IJn d l' :-; ('gll l l rlit ' ll l lJ :t q w ' SL' n 'fh.' !'(' la (' l; i l l ~ 1I 1 a c ll a r l <t a n t e r io r. Ell ('1 " {l So t!( , \j I ll ' I\ U , l! (' :l U I.; l rH t' l clC l H "l' d u d(>.. . I 'a c!(l . 10 I..' leva nt. .1 ] 0 . .. U l'g ;'l ll ll S 111\

1"1' [ ' 1\ 11'( ' :-,

d ('

a lll l ) ;l ~

~(' p lj l ll ;t .

\ {'Ili n {' f t l

ra l';l I'l l \

( ·n ll\' l ' lli o .

t ' //

i ~o l'

l ' iY /) /, I/ l ' IY, 1/(' /0 d el C'u il r f'lI i u . -

;iI ilia

:-;i ~ lI iL' J1I ('

de

S ll

EI p n 's L'n l c COll­

fi n n a y t en d n i v ig C' l1c ia d p

;-"( ' :lpl i"a r;l d ll r a ll l P l o e.; c u r s t>,:-, acarl{"m icos 200 0-200 1 a

t" l1:1t r u ;111 0 " ,\ ~ () O : ) · ~ ( JO I ,

t ' ~\('

J ~'N I,.,ItJu

illl p<lli in i II . c1 t's d t· ~ l l illlC io , ( 'nS l' I-l a n 7. ~-I ,-'; d C' E d ll ca C'icl ll S I'l'lIl1 d a l'i :I .\ Had ti ll .,t :ll n , pl l d ll ' II (/ O p r orJ"o gn r sl" (l Ul l' S !i{' S ll fi ll a l i z CiCi ('H I p ilI" /l Jlltl ll J :I t' lIt' l' d Cl l ' l H n ' a lll h as p ar1t.\s . :\ 0 n b s l a ll l e, c lIa lq ll il' ra d l' la:-, p a rt es p lld !".l p r ll p lHll ' r , t1 J"l' " I)It 1('i (" 11 cOInu J1 ic<.i n d o lo ("Oil <lo s IIl (''-i('o.; d e ;l ll l d , w il i ll y ... i ll lJ 114 ' dIn ;\ 1"('(' 1(' a l a s ;1(' ! II :H: JO Il I'S q u P, co mo c o n S(' ("I1(' lw i a ti l' Ia apl i ('w 'll )1I tlt' l IlJi:-. llI ll . ....(. Il (' \ · a r ~i. ll a l'f<,("t o y ~ ( ' ('o m p l eta n -ill (' 11 (' I P (lZfI : l( 'O / 11 <:1110 . ,\

!-iU}U 'U

r! e 1..:sjJuii ((.

A lh " ,rti cla CITa la <"!l e I 1<'XI II d l' l (''' \I''l' n io ( 'o ll'c l i" " d ,'1 Ila\l" o d c' Es p a ,

na , r l' gis t r adn Y p\ll>lic a dl) p Ol' [(c,s oll l('\I')11 d l' la Il irccci {, " (; " lIl'ral rk T ra 1>aj o , d ,' 6 d c j ll li l) d e 2 0 0 0 (' " 101 ..Bole ti " U f ici a l dl' l J-:s la d ,, · 1" "lIle W J is , d c :26 d c j u lio d e :201l0 , st' prl)\'c d " a , 'fl' Cllia r la si gul<' IIIl' "" l,ti li ," ll' j"J1 l: E ll la J>f-igi lw ~ {)n 7 :3 : e n ~ l ar ti c u lo 2 , p:tr rafo :-> eg l lf ld o , d ond c din': apana dos (1 ) :'; (' )-, d ('b e ({c('il": '( Lo ~ a pa rl a do s a ) l' )"

,I

~ L() s

"l \ '

p1" II I'I ';1 <1( ' ('o l1l"n l'lll id a d , la s p an("s fi n n all y r u b rica ll (OJ pl T Sl 'IlI.(' d l Wl ll l H' l lf o p ( ~ r tl u pl in lt lo ( " I] 1'1 I nga l' ~ rl ~ (' h ~ 1 i ll d i c a d o s a l ('(J lll ie n z o . y,

ri el

ell'! ( " n t l'l' lI i u .- E I ( ' ul1 s ej o S ll p e r io r dp D p po l"l t·o.,;

( ·41 n " l '.t1·1'I; 1 tit· I':d l h 'a ('j ci ll lI l' la (' oll1 l1l1i d tl d d p \ 'la ctri d, se c o mpr<l1ll c !f' 1\ a r,, (' i l i t ;l r 1' 1 :q h )y o IH ' L' ( ' ~ oi l l' io para (.J dt'l"\ar l'o l lo d p l as u cci0nc s a qu e

..... ' {'ollJ p r n JlII'1(' 11 l 'll

( ', ) 1~ f~ E( ~( 'j( ).\' d e ,' ;, ,'0 ' 0 .'" /k 1(( N (' sol l! c ;" r)l / ' ic (j r!(' i l/fil ) (/(' .:!()UO, d (' ,,, [J il 'I'(' ( 'i l i li ( Je ll " ;,u l d e 7'l' o/ la j o , J"I " I" (J ill ' se disluntl ' Lo ;''''''iC' ri jJc /f ;J( ( ' /I d HI :,t , i s l i' () !I / JlI (Jl i , ;(/ ( ' i,j ll rl d r 7() 7/ /1fJt/ i () ('111(' clir()

p a l' f t·s.

l J('.',:II I ')'u !lu

,\ ' 1;1

( ) (' 1a \ ·a .

15022

( '\I

Y, " 11 1111 11 " " " d " " lIl1fo r mi cl," I, 1:l, l" l rl<'~ fi r m a n e l prl' s e n t " dl)C llm el1to ;l 1111 s( llo (.'f'i ' d Cl (' II (') In ga r y fL'ch a ;11 princi p io i nd i­ 1 ·~ l d fl :-.. _ - 1': 1 ~ ( '( 'l ( ' I ; l l'ir , d l ' E.",1::1d o-l ' I'l':-. id pll t c! de l C() n ~ ej n Su pr r ior- d ~' DC' por­ I I ~S , .111:'\1\ :\ n l t tl li l l 1:1 1nh'z·:\ n g\l l o Hn dri gIH1z.-F:I Co u s("j e ro d (' E d llC ;lt ." i ('11l <1 "1,, ""l1 l l1l1 id " d IIc- ~ 1" c1 r i tl , ( ;lh l;l\ 'O \' ill'L]", lo s Sala s ,

MINISTERIO

DE SANIDAD YCONSUMO

p ilI' d ll p l ll' :l d l i .\ '

1 5023

la ,S()L ['( ;rr),V !if' f~'i( ' ( ' lI ti l '(l (1('/ ,.....f"

ANEXO Il l s l a l: I( ' j OIl I ' '';:

I)os

; 1I1l; 1'

(·ll a d r;·l l ln o.,;

g l a IH II "' I' l l 1:1 H ,o.,; i tl e ll d ;l \..J. Hlullll·". b lo q UL' D , :;: ~ I1\(' fl" o s

('a d ; 1

11 11 ;1. . q 1f·o .... llllil f!a l1lt ' ll t C'.

( ' 111/1' 0 .:.:0

(J

}(j (/ "

jil/l i,) (/"

2 ( 1)1), (/"

If( /' / (', i(/" ,/I';"

I Ils l.ill/l o .Vn r:i o f/a l (I I' I n ,"i ll l ll d , pO l' 1(1 q lt f' I n.'> i ;J II '/ ·f' ....u e/f) ... e ll ,., ("(' (O/lrs o C0 11I p !J ( · i n "ifl ­

(l, lmini ,...' / n f l i l' ()

i l/ I / I/ ( T I)

'I8 8 ,'2()(j().

DC' 1_'o ll f"Cl r m i d a d ("on 10 l ' s l a h l l ' C'i d I J ~ ~ fl L, j a r t ic u lo ..J !J. I tit' la Yi ~(, lI t l _' d c' I ~l ,] Il ris d i n 'i l'lll Co tll l' l\ <'io s o ·.,\ c!lfti Il h l r a l i\ o . :--1_' pan i ci p a . q ll l ' a n t e <..' 1 T rib ull al S IIIH'r ior I k .Jll:-:- t i l ·i a <If' ~ l l1r('i a , ('II SII S (' (' (" i l 'l11 I' r i l lt (l l' ~ l , :-; (' I ra m i t a r pc lIr :,,() C(lIll e ll (' jos o-a d rni ll i sl r a t i \"f) n (l m t ' r o -I H ~ ':?O()(). pn H1'! O­ TA',\ J'( ' ~ t1l a d Cl l' a


...

ADENDA AL CONVE NIO, DE 17 DE JULIO DE 2000, ENTRE LA CONSEJERIA DE EDUCACION DE LA COMUNIDAD DE MADRI D Y EL CONSEJO SUP ERIOR DE DEPORTES PARA LA IMPARTICI ON DE LAS ENSE NANZAS DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATO RIA Y BACHIL LERATO EN AULAS DEL CENTRO DE ALTO REND IMIENTO DE MADR ID. t.'}I u iI.JC; :E:N<::ii..i\\~: P~'1lr.a j'l 81CB r

con st at

'"l U~~ If~ f' B:&eo tB f o toc o p i a as r~:p \f{~'t.~',\j,,:x;.L :'} e xac ts ciel o rrq i足

l'l,ci.I"

(.;',0'11

I

"'u a l h a s !do co te足

de 2003';1:#:1",

En Mad rid, a

M.~ drid,

REU NIDOS

." " " "

"" ..,,

,

CONSEJEFW\ DE EDUC.l\CiON

De una parte , el Excelentisimo senor don ' Juan Antonio G6mez-Angulo Rodrig uez, Secretario de Estado-Pres idente del Consejo Superior de Deportes, sequn nom bram ie nto conferido por el Real Decreto 739/2000, de 12 de mayo . . .

. --

- -. -

-- - .. . .

-

- - --- _. .

..

---_.-._--

. -

. ._ . . _-

. . -. ---

Y , de otra , e! Excelentis imo senor don Ca rlos Mayor O rej a, Co nseje ro de Educa ci6n de la Comunidad de Madrid.

EXPONE N

~V

\ ~\ \

J

Mediante el Convenio suscrito con fecha 17 de julio de ~ (" C,O, se ha pos ibilitado

-Ia colaboraci6n entre las dos administraciones, Estado y Comun idad Aut6noma, pa ra el desarrollo de una oferta educativa de Educaci6n Secunda ria Obligatoria y Bachillerato , adaptada a las necesidades de los deportistas de alta competic i6 n en edad es colar, en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de Madrid , de titularidad del Consejo Superior de Deportes. Las enserianzas , autorizadas y adscritas a l Instituto de Edu caci6n Secund a ria "Ortega y Gasset" , se imp arten por profe sorado perten eciente al Claustro de este Instituto.

II EI Con sejo Superior de Deportes y la Con sejerfa de Educaci6nman ifiestan su vo luntad de mante ner el marco de colaboraci6n existente , prorrogando el perio do de vigencia del Conven io . As! m ismo estiman oportuno ampliar el objeto del Convenio para inclu ir en su ambito de aplicaci6n a deportistas en edad escolar, de la especial ida d de nataci6n, perten ecientes al Centro de Te cnifica ci6n Deportiva M-86 , cuya titularidad pag 1 de 4

. .- .


i . ,:

i ; . : .~'::~ ( :.~r · ,~. <·.-~ ~ /.:... V" .; ·~l i' ::::~ {'I ::tCG:-

I ~· ;! ..t·:·::

~;' J

\:'... '·(! ~~) ·: ~ r· ) t l~~

(1-::.l ~) ::·Cf\juc c: i cn

n ;.l! ,

(';o:) n

~~ \

(~';)X[::' C t D '-~u a i

f.: : c:- r ": ~·;

f\ ) )· ~·. ~ · , ~.:· c.' (~.i i:7~

;"i ~-:l

( 1::-.:,:1 ~~ '; do

t:.:, r e :~

() rip i ·­ c .:. :dl:-;­

corresponde al Instituto Madrilerio del Deporte, el ~~~~rbmielit6"Yla"R'ec(eaCi'6n (IMDER) , organismo adscrito a la Consejerfa de Educaci6rc(-9feH!JF~~q'?L~:l.4P.:R~)i\9jb2 de mayo , B.O.C.M. del 20). En consecuencia, para Ilevar a cabo las previs.ones expuestas , acuerdan suscribir la presente Adenda al Convenio:

1. Pr6rroga de la vigencia del Convenio y ampliaci6n de su ambito de aplicaci6n. 1 1.

EI Convenio extendera su vigen cia hasta el curse 2007-2008, pudiendo prorrogarse antes de su finalizaci6n por mutuo acuerdo de las partes firmantes. No obstante , cualquiera de las partes podra proponer su resolucion de conforrrudad con 10 previsto en la clausula Octava del Convenio.

1.2.

Se inc!uye en el ambito de aplicaci6n del Convenio a los deportistas en edad escolar, de la especialidad de nataci6n, provenientes del Centro de Tecnificaci6n Deportiva M-86, cuya titularidad corresponde allnstituto Madrileno del Deporte , el Esparcimiento y la Recreaci6n (IMDER),'organismo adscrito a la Consejerfa de Educaci6n (Decreto 75/2002, de 9 de mayo , B.O.C.M. del 20) .

--2. Actuafizaci6n 'de la eutorizecion de enseiienzes. 2.1.

La Consejerfa de Educaci6n de la Comunidad de Madrid ampliara las enserianzas autorizadas allnstituto de Educaci6n Secundaria "Ortega y Gasset" en las aulas del Centro de Alto Rendimiento de Madrid, al objeto de incorporar el Bachillerato en la modalidad a distancia, destinado exclusivamente a los alum nos incluidos en el objeto del Convenio .

2.2.

La Consejerfa de Educaci6n atendera los recursos de profesorado que sean necesarios para la impartici6n de las enserianzas autorizar:: , de conformidad con 10 previsto en la clausula Segunda del Convenio.

3. /sctueiir ecion de instalaciones para impartir las ensetienzes . 3.1.

De conformidad con 10 dispuesto en la clausula Tercera del Convenio, el Consejo Superior de Deportes ha procedido a ampliar y adecuar las aulas e instaiaciones para la impartici6n de las enserianzas autorizadas . Par ello , el Anexo referente a instalaciones que consta en el Convenio queda su stituido par el Anexo <3 la presente Adenda.

3.2 .

L-a Consejeri a-ae Educaci6n de la Comunidad ae Madrid dotarade mabi liario y equipamiento didactico para cuatro nuevas aulas y acornetera las pequenas obras de reforma y adecuaci6n necesarias para poner en fun cionamiento las mismas . Todo ella sin perjuicio de la titularidad de las instalaciones , que

paq. 2 de 4


corresponde al Consejo Superior de Deportes. A simismo la Con sejerfa de Educaci6n asumira los ga stos de material dida ctico derivados de la amplia ci6n del Convenio al colect ivo de alumnos provenientes del Centro de Tecnificaci6n Deportiva M-86, depend iente del Instituto Madrileno del Deporte , el Esparcimiento y la Recreaci6n (IMDER)

Y, en prueba de conformidad, las partes firman y rubrican el presente document o por duplicado, en ellugar y fecha indicados al comie nzo .

EL SECRETARIO DE ESTADO 足 PRESIDENTE DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES,

EL CONSEJERO DE EDUCACION DE LA COMUNIDAD DE MADRID,

- , ,, ,

,

-\

D. Ju an Antonio Gomez-Angulo Rodriguez -

...-

-----,

D. Carlos Mayo r Oreja

.

\~ D IL/G E NC i;:'>.: P8 fEi h ac e r ccrv. t a r qu e 13. ., ros '.) n' s f Gt o ~ ; () p ; a e s rep rc"juGC'. ' r; r,:XDc t C::' <.1::,l '.') r iD i .. 11.':<.), C'~) n :: 1 C Ue, 1 ha S i :j O cor e足 J r.::~ c t{) .

~ ..;a cj ( jj I~

, _

__

_.

Ci.)i',\SE:JEF\lf\ DE: EDUCi\C iOf'J

paq . 3 de 4


[ )} Ll ,,::., u c'

C~ ~.: ~.r\ 1 C; I

~ ;.; \

»:

[~·) a.l" a h ~.=~ c e r C: C.ll'/~; t.::-1 r

p J ·(.~\ ,::,~::·~ l ~~t 8

n:,)p~· Ci(h . u. . C i(2~ '; -~

n ,','ll , C ...." ·I

'\

,, '

1"otC:';:"; ( .'p 1:·:l

e ; ~.~::l C ·t;),

r' .~ \J . .~, l ' , '>

t ',I (,( .,

c;c.:l '·;i c' n

"

.1 _

AN EXO INSTALACIONES

Ma.J i'icl ,

..

En el edificio de la Residencia "Joaquin Blume" , C/ EI Greco , bloque 0 : 6 aU,las polivalentes pequ erias, de 35 m 2 aproximadamente cada una

1 aula polivalente mediana de 45 m 2 apro xirnadarnent e.

2 aulas polivalentes grand es de 60 m 2 aproximadamente .

(

Aulas especificas : laboratorio de fl sica y qufmica y aula-taller de

tecnologia.

Aula de informatica dotada de 20 ordenadores, 2 impresoras y 1

."

escaner.

-,

Sala de medios audiovisuales de 70 m 2 aproximadamente .

Biblioteca.

Despa cho para jefe de estudios adjunto.

Despa cho para secretaria.

Almacen de 120 m 2 aproximadamente.

En el pabel16 n polideportivo central del C.A. R.: 3 aulas polivalentes grand es de 80 m 2 aproximadamente.

Gimnasio e instalaciones deportivas

.~ .

pag . 4 de 4

(~ S

o r : ~J j .

GO

1. '::>

04 Marta Mata Anexo III Convenio y Addenda  

ANEXO III PREMIOSMARTAMATA IESORTEGAYGASSET

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you