Брошура за родители

Page 1

БРОШУРА ЗА РОДИТЕЛИТЕ

Кавадарци, август 2018 год.


Мисија Нашето училиште е средина во која се создава инспиративна, мотивирачка и безбедна клима за индивидуален развој на учениците од сите етнички заедници во наставата и воннаставните активности. Училиште во кое се буди интелектуалната љубопитност на учениците, се развива чувството на одговорност, почитување и толеранција кон различностите. Училиште во кое се вежба критичкото мислење, се стимулира иницијативниот дух и творечки способности користејќи високи етички стандарди и современа образовна технологија. Училиште кое презема најразлични активности од мултиетнички карактер, со кои поддржува партнерски односи меѓу учениците, наставниците и родителите од различни мултиетнички заедници

Визија Визија без акција е сонување. Акција без визија е случајна активност. Визијата и акцијата заедно можат да го променат светот. Joel Barker Овде сите сме еднакви. Се почитуваме, соработуваме, толерираме, поучуваме, учиме- активно и интерактивно. Се менуваме себеси како личности. Овде учењето е процес на градење на силни, образовани млади генерации за подобро сфаќање на реалноста и себеси. Секој сака да чекори напред, да го дофати модерното, да го почувствува убавото и да се задоволи со плодовите од успехот. Тргнувајќи од моменталната состојба на училиштето која секогаш може да биде подобра, ние поставивме цели кон кои се стремиме. Тие цели ја оформуваат сликата за едно пријатно место каде ќе се изведува наставата, а објектот на таа слика е токму училишната зграда која располага со модерно опремена училишна спортска сала. Надворешниот изглед на училиштето е сменет со нов кров, надоградени соодветни училници за кабинети и еколошки уреден училишен двор збогатен со жардињери, цвеќиња и трева. Училиштето настојува да им обезбеди еднакви можности на сите ученици, независно од етничката припадност, да ги искористат своите капацитети, за да стекнат знаења, способности и вештини кои им се неопходни за секојдневно функционирање и продолжување на образованието и истовремен да ја развие кај нив свеста за правата, обврските и меѓусебното почитување. Нашата визија ја комплетира и добро обучениот наставен кадар кој совесно ќе си ја извршува својата работа и ќе воведува иновации во наставата преку нови методи и принципи. (Тука не мислиме само на употребата на компјутерите, туку пред се на стручноста на наставникот, неговата креативност и неговата способност знаењето што го има да го пренесе на другите). Училиштето од нашата визија ќе исфрли (лансира) идни носители на нашето општество.


ПОЧИТУВАНИ РОДИТЕЛИ!

Преку оваа брошура на ООУ „Тоде Хаџи- Тефов“ од Кавадарци ќе се запознаете со:  Целите на основното воспитание и образование чие остварување и реализирање ќе го овозможат сите субјекти инволвирани во воспитно- образовниот процес, од директорот, преку наставниците, до стручните соработници  Лична карта на училиштето  Организацијата на наставата во училиштето  Правата и обврските на учениците  Обврските и одговорностите на родителите

Училиштето „Тоде Хаџи- Тефов“ од Кавадарци е училиште кое е свртено кон правата, но и кон одговорностите на учениците. Тоа се грижи за здравјето на учениците и на вработените во него, но и за развивање на една позитивна клима која ќе овозможи остварување на училишната култура. Нашето училиште ќе го применува успешно наставниот план и новите наставни програми само со поддршка од сите чинители во воспитно- образовниот процес, меѓу кои сте и Вие како родители.

СО ЗАЕДНИЧКА СОРАБОТКА ЌЕ ОБЕЗБЕДИМЕ КВАЛИТЕТНО ОБРАЗОВАНИЕ НА НАШИТЕ ДЕЦА


1. ЦЕЛИ НА ОСНОВНОТО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ

стекнување општи и применливи знаења што се потребни во секдневниот живот или за натамошно образование хармоничен, интелектуален, емоционален и социјален развој на учениците соодветно со нивните способности развивање на писменоста и способностите на учениците за разбирање, информирање и изразување на македонски јазик и неговото кирилско писмо развивање на писменоста и способностите на учениците за разбирање, информирање и изразување, покрај на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на јазик и писмо на припадниците на заедниците кои зборуваат јазик различен од македонскиот јазик развивање самодоверба и свест кај ученикот за сопствената индивидуалност и одговорност за своите постапки воспитување за меѓусебна толеранција, соработка, почитување на различноста, основните човекови слободи и права развивање свест кај учениците за припадност на република македонија и негување на сопствениот национален и културен идентитет воспитување на општи културни и цивилизациски вредности кои произлегуваат од светските традиции усвојување општи и применливи знаења кои овозможуваат самостојно креативно дејствување во општествената и природната околина и развивање способности за расудување и за изразување во уметноста и културните традиции развивање на способности за истражување, експериментирање и решавање на проблеми вклучување и водење грижа за развојот на учениците со посебни образовни потреби развивање на надареноста на учениците во различни области унапредување на здравиот начин на живаање и воспитување за преземање одговорност за сопственото здравје и за заштита на животната средина.


2. ООУ „ТОДЕ ХАЏИ- ТЕФОВ“ – КАВАДАРЦИ 2.1 Лична карта на ООУ „ТОДЕ ХАЏИ- ТЕФОВ“ Име на училиштето адреса, општина, место телефон фах е-маил Web основано од Верификација- број на актот Година на верификација Јазик на кој се изведува наставата Година на изградба Тип на градба Површена на објектот Површина на училшниот двор Површина на спортски терени и игралишта Училиштето работи во смена Начин на загревање на училиштето Број на одделенија Број на паралелки Број на смени Статус на еко-училиште Датум на добиен статус

ООУ „Тоде Хаџи-Тефов“ „Пионерска“ 24, Кавадарци, Кавадарци 043 - 413 -106 043 - 413 -106 todehadzitefov@yahoo.com todehtefov.edu.mk Општина Кавадарци 10-2744 1992 г. Македонски 1961/62 Тврда градба 2139 m2 7286 m2 1015 m2 Да Сопствено парно греење 9 31 2 Зелено знаме Прв пат 12.2008, втор пат 12.2011, трет пат 12.2013, четврти пат 2015


2.2 Распроред на училници и простории МАПА НА УЧИЛИШТЕТО

ПЛАН НА ПРОСТОРИИТЕ


3. НАСТАВЕН, РАКОВОДЕН И ДРУГ СТРУЧЕН КАДАР 3.1 Административно технички песонал Директор Раководител на ПУ- Бегниште Педагод Психолог Дефектолог Секретар Економист Економ

Никола Нешковски Ангел Јованов Ленче Нанева Љубица Митрева М-р Марија Попова Шандаров Костадинка Крстева Невенка Јаневска Елизабета Јанева

3.2 Наставници во одделенска настава Одд. I

Форка Наумова Ќиро Јошев

II

IV

Цвета Маркушева Марија Камчева

V

Сандра Колева

III

Име и презиме на наставникот Лидија Мирослава / Бакева Симоновиќ Ирена Виолета / Сивакова Крстева Слободанка Елеонора Снежана Стоева Гурева Костова Елизабета Гоце Крстев Манчева Загорка Крстева

Панда Ѓорчева

Билјана Наумова

Елизабета Јованова ПУ Бегниште

Магдалена Маркова ПУ Бегниште Нада Ѓелева ПУ Бегниште

3.3 Наставници во предметна настава Наставник

Предмет

Одд. Раков

Славица Јаневска Ана Котева Елизабета Филипова Елена К. Шикова Орданчо Петров Соња Јаковлеска Андријана Ласкова

Македонски јазик Македонски јазик Македонски јазик Македонски јазик Македонски јазик Странски Јазици Англиски јазик Англиски јазик Англиски јазик Англиски јазик Англиски јазик Француски Јазик Германски Јазик

Зорица Карова

Германски Јазик

Марија Трајкова Олгица Младеновска Лиле Жабоска Фиданка Стојановска

Предава во:

9в 8в 9б

7а, б/ 9а, в, г 7в/ 8а, б, в, г 6а, б, в, г/ 9б 7г/ ПУ

7а, б, в, г/ 9б, в, г 1а, б, в/ 2а, в / 5а, б, в, г 2б/ 3а, б, в, г/ 4а, б,в 6а, б/ ПУ 6а, б/ 8а, б, в, г/ 9а 8а, б, в, г 6а, б, в/ 7а, б, в/ 8а, б, в/ 9б, в 6г/ 7г/ 9а, г


Математика Математика 7в Елизабета Мешкова Математика 9г Весна Китева Математика 8а Марга Бумбароска Христина К. Пановска Математика Историја и Граѓанско образование Историја Ќиро Крстев Горан Чадамов Горан Чадамов

Историја Граѓанско

6а, б, в, г 7в/ 9а, б, в г 7а/ 8а, б, в, г 7б

6а, б, в/ 8а, б, в, г/ 9а, б, в, г 6г/ 7а, б, в, г ПУ 8а,б,в,г / 9a,б,в,г / ПУ

Географија Географија 9а 6а,б,в, г / 9а,б,в,г Марјан Михов Изборен: Вештини на 9а, б живеење Географија 7а, б, в, г/ Марија Николова Географија 8г 8а, б, в, г / ПУ Перо Попов Изборен:Истражување 7б на родниот крај Биологија и Природни науки Биологија 8б 7б, в/ 8а, б, в, г/ 9а, б, в, г Соња Иловска Природни науки 6 a,б,в, г/5a,б,в, г/ ПУ Розалија Ризова Хемија Биологија 7г 7а, г Гордана Нечева Хемија 8а, б, в, г/ 9а, б, в г Физика Физика 8 а,б,в,г/ 9 а,б,в,г Христина Камчева Техничко образование Техничко образование 6а,б,в, г/ ПУ Стефан Богев Изборен: тех.образов. 8а, в, г Информатика, програмирање и иновации Информатика 6а, б, в, г/ 7а, б, в, г/ ПУ Марија Нешковска Изборен: 8б Програмирање Иновации 9а,б,в, г/ ПУ Ликовно образовани Ликовно 6а,б,в,г / 7а,б,в,г / 8а,б,в,г Ива Јосифова / 9а,б,в,г / ПУ Музичко образование Музичко образование 6a,б,в,г / 7а,б,в,г / 8а,б,в,г / IX а,б,в,г Димитар Ивановски Изборен: Танци и 8а


Петар Арсовски Елена Дишлиевска Симон Лазороски Андријана Василева

Сузана Митрева Васко Стојанов

Изборен:Про. од МУ Физичко образование Физичко образование 7б Физичко образование Физичко образование Етика и Запознавање со религиите Етика Изборен: Запознавање со религии Изборен: Етика во религиите

8в, г/ПУ 6а, б, в, г/7 а, б, в 8а, б, в/ 9а, б, в, г 7г/ 8г/ ПУ 7а,б,в,г / ПУ ПУ 6a,б,в, г

3.4 Распоред на ѕвонење на часевите Одделенска настава Претпладне Попладне Час Започнува Завршува Одмор Час Започнува Завршува Одмор 7:30 8:10 5 мин 1 13:30 14:10 5 мин 1 8:15 8:55 25 2 14:15 14:55 25 2 мин мин 9:20 10:00 5 мин 3 15:20 16:00 5 мин 3 10:05 10:45 5мин 4 16:05 16:45 5мин 4 10:50 11:30 5 мин 5 16:50 17:30 5 мин 5 11:35 12:15 / 6 17:35 18:15 / 6 Предметна настава Претпладне Попладне Започнува Завршува Одмор Час Започнува Завршува Одмор Час 7:30 8:10 5 мин 1 13:00 13:40 5 мин 1 8:15 8:55 25 2 13:45 14:25 25 2 мин мин 9:20 10:00 5 мин 3 14:50 15:30 5 мин 3 10:05 10:45 5мин 4 15:35 16:15 5мин 4 10:50 11:30 5 мин 5 16:20 17:00 5 мин 5 11:35 12:15 5 мин 6 17:05 17:45 5 мин 6 12:20 13:00 / 7 17:50 18:30 7.


4. ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА РАБОТАТА ВО УЧИЛИШТЕТО

Учебната година во основното училиште по правило започнува на 1 септември, а завршува на 31 август наредната година

Наставата во учебната година се остварува во 180 наставни дена

Настава во основното училиште не се изведува за време на државни празници и други празници утврдени со закон

По исклучок наставата може да се организира и во неработен ден за да се остварат предвидените наставни денови

Наставниот час трае 40 минути

Наставата во учебната година се организира во две полугодија

Учебната година се утврдува со календар за организација и работа на основното училиште

Наставата во основното училиште се изведува по одделенија - паралелки и наставни групи со ученици од исто одделение


5. ИНФОРМАЦИИ ЗА ИЗБОРНА НАСТАВА Во текот на месец мај и јуни направени се анкети за изборните предмети за учениците и според добиените резултати од анкетирањето во учебната 2018/2019 година ќе се изучуваат следните изборни предмети: Изборен предмет во четврто и петто е творештво, во шесто одделение е етика во религиите, седмо одделениеистражување на родниот крај, проекти од музичка уметност и танци и народни ора, осмо одделение ќе изучуваат програмирање, проекти од музичка уметност и техничко образование, а девето одделение- вештини на живеење.

6. ВОННАСТАВНИ АКТИВНОСТИ ОПШТЕСТВЕНО КОРИСНА и ХУМАНИТАРНА РАБОТА НА УЧЕНИЦИТЕ Општествено-корисната и хуманитарна работа во училиштето е планирана со однапред изготвена програма за работa која дава можнос за вклучување на сите ученици и вработени од училиштето. Целта на истата е да се развие позитивен став, одговорност и припадност кон заедницата, државата и човекот како поединец. УЧЕНИЧКИ ОРГАНИЗАЦИИ Во училиштето ќе работат Детската организација, Одделенската и Ученичката Заеднцица.. Членувањето во организациите ќе биде доброволно и по избор на учениците. ГРИЖА ЗА ЗДРАВЈЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ Здравствената заштита и здравственото воспитување гледано преку систематски прегледи (I,IV,V и VIII одд.), преглед на забите за I и Vодд., осигурување на учениците, предавања за учениците, организирани летувања и екскурзии се дел од активностите кои училиштето ќе ги реализира во поглед на здравјето на учениците. . Посебен акцент посветуваме на борбата против болестите на нехигиената, зависностите и половото здравје кај учениците. На планот на здравствената заштита, училиштето ќе ја продолжи соработката со Здраствениот дом - Кавадарци ,Црвениот крст, и др. Конкретно, целите на здравствената заштита на училиштето се во единствена функција да се изгради ученикот како здрава личност со хармоничен развој на неговиот интелектуален, емоционален и социјален развој. СОРАБОТКА СО ЛОКАЛНАТА СРЕДИНА Училиштето во рамките на својата воспитно - образовна дејност како и до сега активно ќе се вклучува во манифестациите организирани од Локалната самоуправа и институциите во општината. Карактерот и методите на соработка главно се одвиваа спрема дејноста што ја вршатовие организации.


ПРОЕКТ ЗА МЕЃУЕТНИЧКА ИНТЕГРАЦИЈА ВО ОБРАЗОВАНИЕТО

Училиштето засилено работи на интеркултурната и меѓуетничката соработка помеѓу учениците и вработените од различните етнички заедници кои живеат во Република Македонија. За таа цел има формирано партнерство со ООУ “Бајрам Шабани“ Кондово со кои е предвидено да се реализираат размени во рамките на наставните и воннаставните активности. Во текот на учебната година, нашето училиште е вклучено во повеќе локални, национални и интернаионални проекти, преку кои на учениците им се дава можност да се стекнат со знаења, комплементарни на она што се изучува преку наставните програми.

„Спортски бон- тон“- Караван на Председателот на Р. M Партнерска активност на Матка

Тиквешки гроздобер


6. ПРАВА И ОБВРСКИ НА УЧЕНИЦИТЕ Ученикот има право да ја посетува наставата и да учествува во воспитнообразовната работа што ја организира основното училиште Ученикот има обврска редовно да ја посетува наставата и да ги исполнува планираните обврски и задачи што се предвидени со наставниот план и програми и Годишната програма за работа Ученикот од здравствени причини може да биде ослободен од учеството во одделни активности во наставата во основното училиште врз основа на потврда издадена од соодветна здравствена установа За секое изостанување на ученикот од настава родителот е должен да го извести раководителот на паралелката за причините за изостанувањето На ученик кој наполнил 16 години му престанува обврската за редовно основно образование со истекот на учебната година По исклучок, по барање на родителот или ученикот, а по мислење на училишниот педагог или психолог, ученикот кој наполнил 16 години може да го продолжи образованието до навршување на 17 години Учениците кои се истакнуваат со своето знаење или со други видови постигања основното училиште ги пофалува, односно наградува Кон ученикот кој не ги извршува обврските и ги повредува правилата на воспитно- образовната работа се применуваат следниве педагошки мерки: 1. Укор 2. Усна опомена 3. Писмена опомена 4. Намалување на поведението 5. Преместување на ученикот во друга паралелка 6. Преместување на ученикот во друго основно училиште


KOДЕКС НА ОДНЕСУВАЊЕ НА УЧЕНИКОТ: Пристојно облекување и уреден изглед. Одржување на личната хигиена. Навремено доаѓање на секој час. Културно и пристојно однесување (воспитание) Внимателно слушање на час. Да се слуша кога другиот зборува.

УЧЕНИК – УЧИЛИШТЕ: Чување и заштита на училишниот инвентар. Забрането носење на предмети кои се дел од училишниот прибор. Одржување на хигиената во училиштето. Исполнување на обврските на дежурниот ученик. Активно учество во наставата. Задолжително носење на работната униформа. Објективно и навремена информираност за случувањата во училиштето.

УЧЕНИК – НАСТАВНИК: Градење доверба и коректен однос ученик – наставник. Почит кон наставникот. Барање помош и совет од наставникот за својот проблем. Објаснување за својата оценка.

УЧЕНИК – УЧЕНИК: Почитување на личноста на својот соученик. Почитување на социјалните, етичките, верските и индивидуалните разлики помеѓу самите ученици. Хумани односи меѓу половите. Да не се злоупотребуваат другарите. Трпеливост и толеранција. Да не се напуштаат часовите самостојно. Да не се краде од училиштето и учениците. Секој ученик има право на глас и сопствено мислење. Секој е одговорен за своите постапки. Секој ученик да е критичен и само критичен. Слобода на избор на своите активности.


КОДЕКС ЗА РОДИТЕЛИ

Почитувај го куќниот ред на училиштето за време на часевите да не се влегува во училиштето;

Забрането е влегување со моторни возила во училишниот двор;

Редовно информирајте се за постигнатиот успех и поведение на вашето дете;

Редовно исполнувајте ги обврските што ги имате кон училиштето (матерјиални обврски,оправдување на отсуства од часовите на учениците,консултации со наставниците и сл);

Задолжително присуствувајте на родителските средби во училиштето;

Имајте на ум дека Вашите постапки се пример за однесување на Вашето дете;

Училиштето е воспитно- образовна институција во која се влегува со пристојна облека;