Page 1


แนวคิดโครงการ จากประสบการณ์อันยาวนานมากกว่า 10 ปี เราได้รวบรวม ประสบการณ์ เพือ่ สร้างสรรค์โครงการคุณภาพภายใต้แนวคิด 5 คุณภาพ จนมาเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นภายใต้ชื่อ โครงการ Mod Chic บ้านที่คุณมองหา เพื่อเติมเต็มชีวิตและเพื่อครอบครัวที่ คุณรัก

Smart คัดสรรวัสดุ อุปกรณ์คุณภาพเยี่ยมเพื่อคนฉลาดเลือก

Style การออกแบบทีผ่ สมผสานระหว่างความสวยงาม แบบทันสมัย และ ประโยชน์ใช้สอยอย่างคุ้มค่าลงตัว

Security ใส่ใจในระบบรักษาความปลอดภัยถึง 5 ชั้น เพื่อให้คุณอุ่นใจทั้ง ในเวลาอยู่บ้านและไม่อยู่บ้าน

Scenery รอบๆ โครงการโอบล้อมด้วยขุนเขา และสายน้ำให้คุณสัมผัส ถึงความสุขในทุกๆ วันของชีวิต

Safe Zone ทำเลที่ตั้งที่ปลอดภัยจากปัญหาน้ำท่วม สิ่งดีๆ เหล่านี้ คือ ความตั้งใจของเราที่พร้อมจะมอบให้ทุกๆ ครอบครัว ที่พร้อมจะมาเป็นส่วนหนึ่งของเรากับโครงการ หมู่บ้านแสนสราญ


Smart

คัดสรรวัสดุคุณภาพพิเศษ...เหนือระดับ บ้านทั้ง 3 แบบ ควบคุมและดูแลการก่อสร้าง โดยผู้เชี่ยวชาญ กระจกภายนอก เฉพาะด้าน คัดสรรเฉพาะวัสดุคณ ุ ภาพดี ทนทานได้มาตรฐาน กระจกภายนอกเป็นกระจกเขียวตัดแสง ซึ่งจะช่วยสะท้อน เพื่อความมั่นใจและคงประสิทธิภาพ ในการใช้งานระยะยาว รังสีความร้อนไม่ให้เข้ามาในบ้าน ทำให้ประหยัดพลังงาน ราวบันได ในการทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ กระจกจะเคลือบ ราวบันไดภายใน ทำจากสแตนเลสเนื้อดี ดีไซด์ สวยงาม ด้ ว ยสารที่ มี คุ ณ สมบั ติ ย อมให้ แ สงส่ อ งผ่ า นได้ ม าก ทันสมัย ไม่เป็นสนิมในระยะยาว แต่ยอมให้ความร้อนผ่านได้นอ้ ย นอกจากนีย้ งั ช่วยลดความจ้า ระเบียง ของแสงที่ส่องผ่านเข้ามา ทำให้ได้แสงที่นุ่มนวลสบายตาขึ้น ระเบียงภายนอกทำจากอลูมิเนียมคุณภาพสูง ทนต่อสภาพ ระบบกำจัดปลวก อากาศ และไม่เป็นสนิมและผุกร่อนในระยะยาว ใต้ ค านเดิ น ท่ อ ระบบกำจั ด ปลวกให้ ค รอบคลุ ม ทั้ ง บ้ า น วงกบภายนอกและภายใน รับประกัน 3 ปีเต็ม วงกบภายนอกและภายในเป็น UPVC ช่วยทำให้ประหยัด แท้งค์น้ำ ปั๊มน้ำ พลังงาน แข็งแรง ทนทาน เก็บเสียงได้ ทนต่อสารเคมี มีแท้งค์น้ำและปั๊มน้ำ 300 วัตต์ ให้บ้านทุกหลังในโครงการ และสภาพอากาศ กันน้ำฝนได้ ทนปลวก ปลอดภัย ด้วยระบบมัลติล็อค ดูแลและรักษาง่าย


Style

การออกแบบบ้าน ที่ใส่ใจทุกรายละเอียด พื้นชั้นบน พื้นชั้นบนเป็นพื้นไม้ลามิเนตขนาดความหนา 12 มิล. เป็นไม้ ทางวิทยาศาสตร์ ถูกออกแบบมาเพื่อลดการตัดไม้ทำลายป่า ซึง่ ความหนาทีท่ างโครงการเลือกใช้ มีความหนากว่าโครงการ ทั่วไป ทำให้เวลาเดินไม่เกิดเสียงดัง รู้สึกแน่นเท้า ทนทาน ต่อรอยขูดขีด ผิวหน้าไม่ทำให้ลื่นล้ม สามารถทนความร้อน ได้ในระดับหนึ่ง ทนต่อสารเคมี และไม่ติดไฟ พื้นไม่เก็บฝุ่น และเชื้อโรค ต่างจากพรมและกระเบื้อง และทำความสะอาด ได้ง่าย

ระแนงระบายอากาศใต้หลังคา

ใต้หลังคามีฟรอยด์สะท้อนความร้อน 2 ด้าน สะท้อนความร้อน ได้ถึง 95% และมีระแนงระบายอากาศรอบบ้านทำให้ภายใน บ้านเย็น สบายยิ่งขึ้น ไม่ร้อนอบอ้าว ช่วยให้ประหยัดค่าใช้ จ่าย เกี่ยวกับค่าไฟฟ้ายิ่งขึ้น

ความสูงของตัวบ้าน

ตัวบ้านมีความสูงโปร่ง เนื่องจากความสูงของแต่ละชั้น ประมาณ 2.90-3 เมตร ทำให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก เย็นสบาย ไม่อึดอัด ตูจะไม่เห็นภาพเรา Video Door Phone มีระบบ Night Vision ที่ช่วยให้เห็นภาพในที่แสงน้อยได้


Senery

สิ่งแวดล้อม... ที่หาไม่ได้จากที่ไหน สุนทรียภาพ ด้ ว ยความโดดเด่ น ของบรรยากาศของทิ ว เขาและความ ร่มรื่นของต้นไม้สองข้างทาง ทำให้คุณสามารถสัมผัสกับ ทัศนียภาพของขุนเขา และธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด อีกทั้ง ยังใกล้กบั สถานทีอ่ ำนวยความสะดวกหลายแห่ง อาทิ สนามบิน ศูนย์การค้าชั้นนำ โรงพยาบาล โรงเรียน มหาวิทยาลัย ในบรรยากาศที่โอบล้อมด้วยขุนเขาและแมกไม้ ดื่มด่ำ กับธรรมชาติ จากบ้านทุกหลังที่เชื่อมต่อธรรมชาติเข้ากับ ตัวบ้านอย่างกลมกลืน ทางเข้าโครงการที่โอ่โถง พร้อม ถนนภายในโครงการที่ออกแบบให้กว้างขวางและการเดิน ทาง เข้า-ออก เมืองที่สะดวกสบาย อีกทั้งยังใกล้กับสถาน ที่อำนวยความสะดวก หลายแห่ง อาทิ สนามบินเชียงใหม่ ศูนย์การค้าชั้นนำ โรงพยาบาล โรงเรียน มหาวิทยาลัย ทุกองค์ประกอบแห่งความสุขเหล่านี้ รอให้คุณมาสัมผัส


Safe Zone

พื้นที่โครงการ ที่ไม่มีประวัติน้ำท่วม ด้วยการคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยของหมู่บ้านเป็นหลัก ทำเลทีต่ งั้ ของโครงการจึงเป็นอีกหนึง่ ปัจจัยสำคัญ ทีส่ ามารถ รองรับอนาคตจากปัจจัยภัยธรรมชาติ อันเกิดจากสภาวะ โลกร้อน โดยเฉพาะน้ำท่วม ที่เป็นปัญหาใหญ่สำหรับคนไทย ที่นับวันล้วนแล้วแต่ไม่สามารถคาดเดาได้ ด้ ว ยภู มิ ศ าสตร์ ข องพื้ น ที่ โ ครงการที่ เ ป็ น ที่ ร าบสู ง บริ เ วณ เชิงเขา พร้อมด้วยประวัติที่น้ำไม่เคยท่วม ไม่ว่าบริมาณน้ำ อันมาจากหลายๆ สาเหตุ จึงเป็นอีกเหตุผลสำคัญ ที่คุณจะ มั่นใจไปพร้อมกับเรา


Security

เพิ่มความปลอดภัย... ด้วยระบบรักษาความปลอดภัย ถึง 5 ชั้น ที่ทำให้คุณอุ่นใจตลอดเวลาไม่ว่าอยู่บ้านหรือไม่ คุณสามารถ ต่างๆ ที่ทางโครงการกำหนด ให้ทุกๆ 1 ชั่วโมง มั่นใจ ทราบทุกความเคลื่อนไหวในบ้าน ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ เรือ่ งความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง แม้เวลาที่เรา ของคุณ ไม่อยู่บ้าน ประมาณ 70 - 80 ตัว สามารถบันทึก ทุกความ นวัตกรรมความปลอดภัยชัน้ แรก เข้า-ออก หมูบ่ า้ น เคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นทุกมุมภายในหมู่บ้าน และทางเข้า-ออก ด้วย ระบบ Key Card กล้องวงจรปิดทุกตัว เชื่อม ต่อไปยังศูนย์รักษาความปลอดภัย เพื่ อ ความเป็ น ส่ ว นตั ว ของผู้ อ ยู่ อ าศั ย ภายในหมู่ บ้ า น สามารถบัน ทึกข้อมูลทั้งหมดและดูการบัน ทึกย้อนหลังได้ ซึ่งระบบที่เราใช้เป็นระบบที่สามารถตรวจจับเซนเซอร์ได้ พนั ก งานรั ก ษาความปลอดภั ย ยั ง สามารถทราบถึ ง ความ อัตโนมัติ ประตูสามารถเปิดออกได้ โดยไม่ต้องเสียเวลา เคลื่อนไหวภายในโครงการได้รวดเร็วตลอด 24 ชม. สแกน แบ่งช่องทางเข้า-ออก เป็น 4 ช่องทาง แยกระหว่าง นวัตกรรมความปลอดภัย ชั้นที่สี่ ระบบป้องกัน ลูกค้าที่เป็นลูกบ้านอยู่แล้ว กับผู้มาเยี่ยมชมโครงการ เพื่อ ขโมย ภายในบ้าน การจัดการรักษาความปลอดภัยที่ง่ายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ประตูและหน้าต่างทุกบานที่สามารถเปิดออกได้ ติดตั้งระบบ โดยช่องจราจรด้านนอกเป็นช่อง สำหรับลูกบ้านที่เข้าอยู่แล้ว Magnetic Contact อุปกรณ์ตรวจจับการงัดแงะจากประตู จะเป็นระบบ Key Card ส่วนช่องจราจรด้านใน สำหรับ หน้าต่าง ปกป้องคุณจากผู้บุกรุก หากมีการงัดแงะ อุปกรณ์ ผู้ เ ยี่ ย มโครงการต้ อ งทำการแลกบั ต รที่ ป้ อ มยามทุ ก ครั้ ง ก็จะส่งสัญญาณไปเข้าระบบสัญญาณกันขโมย เพือ่ ส่งสัญญาณ ที่เข้า-ออกโครงการ เตือนภัย ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ด้วยระบบอัจฉริยะ Motion นวัตกรรมความปลอดภัย ชั้นที่สอง ระบบรักษา sensor ในห้อง รับแขก เป็นอุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว ความปลอดภั ย ที่ ทั น สมั ย ด้ ว ยกล้ อ งวงจรปิ ด ระบบจะทำการตรวจจับความเคลื่อนไหว อุณหภูมิ และขนาด ที่ครอบคลุมทั่วหมู่บ้าน เพือ่ ตรวจจับผูบ้ กุ รุก สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่าง บันทึกข้อมูลการเข้า-ออกแบบ real-time สามารถตรวจสอบ ผู้บุกรุกกับสัตว์เลี้ยงของท่านได้ หากมีการเปิดระบบ และ ข้อมูลย้อนหลังได้ ประกอบกับพนักงานรักษาความปลอดภัย อุปกรณ์ตรวจจับผู้บุกรุกตรวจจับผู้บุกรุกได้ ระบบจะทำการ ที่เข้มงวดตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนั้นพนักงานรักษาความ ส่งสัญญาณ เพื่อให้อุปกรณ์ที่ส่งสัญญาณเตือนภัยทำงาน ปลอดภัยจะออกตรวจบริเวณรอบโครงการ และภายใน สามารถต่อระบบเข้ากับสัญญาณโทรศัพท์ ไปยังหมายเลข โครงการ พร้อมทำการสแกนจุด (Guard tour) ตามจุด ที่กำหนดไว้ในระบบ เพื่อแจ้งเตือนทางโทรศัพท์ การทำงาน

ของอุปกรณ์ตา่ งๆ ถูกควบคุมโดยตูค้ วบคุมการทำงาน ซึง่ ทำงาน โดยผ่านอุปกรณ์ Keypad เช่น การเปิดระบบ การปิดระบบ และการกำหนดค่าต่างๆ อุ่นใจด้วยระบบ Smoke and Heat Detector ในห้องครัว เพื่อตรวจจับควันไฟ และความร้อน ป้องกันการเกิดอัคคีภัย ควบคุมง่าย จากปลายนิ้ว โดยผ่าน อุปกรณ์ Keypad ซึ่งระบบทั้งหมด จะมีการแจ้งเตือนไปยัง ศูนย์รกั ษาความปลอดภัย ทำให้พนักงานรักษาความปลอดภัย สามารถทราบจุดทีเ่ กิดเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ว สามารถบันทึก ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้

Video Door Phone

Mod Chic By Sansaran ยังครบครันด้วย สิ่งอำนวย ความสะดวกใกล้ตัว ไม่ว่าจะเป็นคลับเฮาส์ที่มีทั้งสระ ว่ายน้ำขนาดใหญ่ความกว้าง ถึง 25 เมตร มีห้องซาวว์น่า สนามเทนนิสแบบ Indoor มีถึง 2 คอร์ดให้เล่น ซึ่งใน เชียงใหม่ มีแค่ 2 สนามเท่านั้น ที่เป็นสนามขนาดใหญ่ และเป็นแบบ Indoor นอกจากนี้ยังมีห้องออกกำลังกาย พร้อมอุปกรณ์ทท่ี นั สมัย มีรา้ นอาหารและร้านค้าต่างๆ ภายใน โครงการ

Mod Chic By Sansaran บ้านทันสมัย ครบครัน สิ่งอำนวย อุปกรณ์อำนวยความสะดวก ”Video Door Phone“ ที่ ความสะดวก ปลอดภัยด้วยระบบ รักษาความปลอดภัย 5 สามารถช่วยป้องกันผู้ที่ไม่พึงประสงค์เข้ามา ในบริเวณบ้าน ชั้น บนทำเลธรรมชาติ ที่คุณต้องจับจองเป็นเจ้าของ ไม่ต้องเสี่ยงเปิดประตูให้คน แปลกหน้าเพียงเพื่อจะสอบถาม ว่าเขามีธุระอะไรอีกต่อไป Video Door Phone เป็นอุปกรณ์ ที่จะช่วยให้คุณเช็คภาพได้จากหน้าจอว่าใครมากดกริ่งหน้า ประตู และสามารถกดอินเตอร์คอมพูดคุยธุระได้โดยที่ไม่ ต้องออกไป เปิดประตูให้เสี่ยงอันตราย คนที่อยู่หน้าประตู จะไม่เห็นภาพเรา Video Door Phone มีระบบ Night Vision ที่ช่วยให้เห็นภาพในที่แสงน้อยได้

นวัตกรรมความปลอดภัย ชั้นที่ห้า เพิ่มความ ปลอดภัยสูงสุดด้วยรั้วไฟฟ้ารอบโครงการ

ป้องกันการบุกรุกจากภายนอก ควบคุมความปลอดภัย โดย ศูนย์รักษาความปลอดภัยของโครงการ


แบบที่ 3 Mod Chic L

พื้นที่ใช้สอย 355 ตารางเมตร ที่ดินเริ่มต้น 100 ตารางวา พื้นที่ใช้ 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ จอดรถได้ถึง 2 คัน


แบบแผนผัง


แบบที่ 2 Mod Chic M

พื้นที่ใช้สอย 255 ตารางเมตร ที่ดินเริ่มต้น 67 ตารางวา พื้นที่ใช้ 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ จอดรถได้ถึง 2 คัน


แบบแผนผัง


แบบที่ 1 Mod Chic S

พื้นที่ใช้สอย 200 ตารางเมตร ที่ดินเริ่มต้น67 ตารางวา พื้นที่ใช้ 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ จอดรถได้ถึง 2 คัน


แบบแผนผัง


SANSARAN HOUSE Sale Office :: 232 Moo 3 T.Nongkway A.Hangdong Chiang Mai 50230 Tel :: 0-53019331-3 www.sansaranhome.com E-mail :: sale-sansaranhome@hotmail.com

Sansaran brochure  

Sansaran brochure

Advertisement