Page 1

LA POBLACIÓ AL MÓN

Para ver esta película, debe disponer de QuickTime™ y de un descompresor TIFF (sin comprimir).


ÍNDEX 

1- Com s’estudia la població?

2- L’evolució de la població.

3- La població als països subdesenvolupats.

4- La població als països desenvolupats.


Per saber com és la població d’un lloc hi ha una serie de dades i fórmules que hem de coneixer.

1-Com s’estudia la població?

1.1Quants sóm?

La dada bàsica és el nombre total d’habitants, a partir de la qual podem calcular la densitat de poblacio. Es considera que un territori esta: - Poc poblat si té una densitat entorn dels 10hab/km2 - Mitjanament poblat si té una densitat entorn dels 50hab/km2 - Molt poblat si té una densitat entorn dels 80hab/km2


1.2- Com evoluciona la població?

També interessa saber si la població d’un lloc creix o decreix. Per saber-ho s’estudia la natalitat, la fecunditat I la mortalitat.

La natalitat: És el nombre de naixaments que hi ha en una població. La fecunditat: És una estimació de la mitjana de fills que tindra una dona al llarg de la seva vida fèrtil. La mortalitat: És el nombre de defuncions que hi ha en una població.


2- L’evolució de la població 2.1- La població va creixer poc fins l segle XIX

Des de l’aparició dels primers éssers humans, fins al segle XIX, la població mundial va creixer molt lentamens. Hi havia un elevat nombre de neixaments, pero aquest fet el contrarestava una alta mortalitat.

2.2- L’explosió demogràfica

La població va creixer ràpidament a partir del segle XIX graciels al descens de la mortalitat. Aquest descens es va produir a causa de les millores agrícoles I als avenços de la medicina. Durant el segle XX, el creixement demogràfic es va accelerar molt. Aquest augment tan espectacular en tan poc tems fa que diem que hi ha hagut una exposió demogràfica.


Evoluci贸 de la poblaci贸


2.3- Situació actual I previsions

Actualment, la població mundial supera els 6.500 milions de persones. En el segle XXI la població creixerà més lentament. Es calcula que cap al 2050 la població mundial estarà entorn dels 9.000 milions d’habitants.


3- la població als païss sbdesenvolupats 

3.1- Un creixement elevat

El creixement de la població als països subdesenvolupats, en general, és alt, per sobre del 2%.no obsant això, les últimes dècades el creixement s’ha anat reduint. Les taxes de fecunditaat són altes, però hi ha diferències importants entre els països.


3.2- Esperança de vida baixa i població jove

L’esperança de vida dels països subdesenvolupats és més baixa que en els països desenvolupats. Malgrat que la mortalitat s’ha reduït gràcies a la difusió de medicaments I vacunes, moltes persones encara no hi tenen acces. Com a conseqüència de l’alta natalitat I la baixa esperança de vida, la població dels països subdesenvolupats és jove. 

3.3- Problemes I polítiques

Als països subdesenvolupats la població planteja alguns problemes: - El rapid creixement demogràfic. - Augmenta la pressió sobre els recursos naturals. - Fan falta més serveis I habitatges. - Els llocs de treball són inseficients.


4- La població als països desenvolupats 

Als països desenvolupats el ritme de creixement de la població és molt dèbil, entorn del 0,2%. Les causes d’aquest dèbil creixement són unes taxes de natalitat molt baixes. La taxa de fecunditat mitjana és d’1.5 fills per dona.

-

-

Els factors principals que condicionen aquesta baixa natalitat són: La progressiva incorporació de la dona al mercat laboral I la dificultat per fer compatibles la feina I la cura dels fills. La difusió dels anticonceptius. La despesa important que implica mantenir els fills. El canvi en els valors socials I la pèrdua de pes de la religió


4.2- Esperança de vida elevada I envelliment

Als països desenvolupats, l’esperança de vida supera els 79 anys. Aquesta esperança de vida elevada I la baixa natalitat fan que els països desenvolupats siguin vells.

4.3- Problemes I polítiques

L’envelliment de la població planteja uns quants problemes: un augment de la despesa estatal en sanitat I per a la creació de centres d’atenció de les persones grans. Un augment de la despesa en pensions Les persones grans són estalviadores I aixó pot frenar el creixement econòmic. La població avançada és més conservadora, I aixó pot ser un obstacle per al desenvolupament d’iniciatives noves.

-

-

-


5- LA IMPORTÀNCIA DE LES MIGRACIONS


ÍNDEX       

1- On vivim? 2- Les grans concentracions de població. 3- Migracions: definició I causes 4- Tipus de migracions 5- Les migracions actual 6- Política d’immigració I immigració il·legal 7- Els efectes de les migracions


1- On vivim? 

La població es distribueix a la terra de forma molt desigual. En general es concentra en zones amb les condicions físiques mes favorables:

Els llocs on hi abunda l’aigua - Les zones amb climes temperats - Les valls I les planes - Les zones amb recursos minerals I energètics. Els factors físics no són els únics, tambe pot estar relacionat amb la tradició, l’economia I la política. -


2- LES GRANS CONCENTRACIONS DE LA POBLACIÓ. 

-

Més del 90% dels habitants del planeta viuen a l’hemisferi nord, on hi ha tres grans focus de població: L’asia oriental I meridional Europa El nord-est I les costes dels Estats Units.

A més a més, hi ha uns quants focus menors. En aquestes zones, la població s’estableix a les grans ciutats, on es concentren les principals activitats econòmiques de cada un dels estats.


Densitat de poblaci贸 mundial


3- MIGRACIONS : DEFINICIÓ I CAUSES. 

-

-

Anomenem migracions els desplaçaments de la població que comporten un canvi del lloc de residència. Fem servir el terme emigraació per fer referència al trasllat de la població d’un lloc a un altre. I fem servir immigració quan ens volem referir a l’arribada de població procedent d’un altre territori. Les causes que porten a la gent ha emigrar són molt diverses:

La majoria de les migracions es produeixen per raons econòmiques Moltes persones emigren per raons polítiques. I d’altres vegades a causa duna catàstrofe natural.


4- TIPUS DE MIGRACIONS. 

-

-

-

Podem diferenciar diversos tipus de migracions en funció del caràcter: En funció del caràcter o de la naturalesa de les migracions, es diferencien entre migracions forçades (no desitjades), I migracions voluntaries. En funció del temps que duren, els desplaçaments poden ser temporals o definitius. En funció de l’espai on tenen lloc els moviments migratoris, distingim entre migracions interiors o nacionals I migracions externes o internacionals.


5- LES MIGRACIONS ACTUALS. 

Les migracions interiors o nacionals.

Actualment, les migracions són diferents si són a països subdesenvolupats o desenvolupats. Als països subdesenolupats hi ha desplaçaments de pagesos cap a les ciutats Als països desenvolupats, les migracions es fan entre ciutats o altres desplaçaments de jubilats cap a llocs mes tranquils

-

-

Les migracions externes o internacionals.

En les migracions internacionals actuals podem distingir tres fluxos migratoris principals: De països menys desenvolupats a països més desenvolupats Entre els països desenvolupats Entre països poc desenvolupats.

-

-


6- POLÍTICA D’IMMIGRACIÓ I IMMIGRACIÓ IL·LEGAL 

Els governs estableixen quotes d’immigrants I lleis d’immigració en què es determinen quines persones tenen dret a quedar-se legalment en el païs. Els que no compleixen els requisits marcats se’ls considera immigrants il·legals I els poden expular. I la situació d’aquests pot ser molt dura.


Para ver esta película, debe disponer de QuickTime™ y de un descompresor TIFF (sin comprimir).

Immigrants il·legals en barca intentant arrivar a terre ferme.


6- ELS EFECTES DE LES MIGRACIONS Les migracions produeixen beneficis als països de sortida. - Es redueix la pressió al mercat laboral - I entren diners al país, perquè, normalment els emigrants n’envien a les seves famílies. Però també hi provoquen problemes. - Les famílies es trenquen I ha un desequilibri entre la població masculina I femenina - També s’altera l’estructura de la població per edats. - Les persones ben qualificades acostumen a emigrar a països més desenvolupats Les migracions tambe son beneficioses I comporten problemes per els països d’arribada. - Hi augmenta la població jove I a conseqüencia la natalitat també. - L’entrada massiva d’immigrants en poc temps pot saturar els serveis sanitaris, educatius… 


Ciencies socials unitats 4-5  

Resumen unidad 4-5 del libro de geografía 3ºESO

Ciencies socials unitats 4-5  

Resumen unidad 4-5 del libro de geografía 3ºESO

Advertisement