__MAIN_TEXT__

Page 1


“ Submersible Transformer” แกไขปญหาอะไรไดบาง 1. 2. 3. 4. 5. 6.

ชวยเสริมสรางและสอดคลองกับนโยบายภาครัฐ ,การไฟฟานครหลวงและการไฟฟาสวนภูมิภาค โครงการไฟฟาใตดิน ชวยสรางทัศนียภาพที่สวยงาม สูการเปนเมือง Smart city, Smart Hospital, Smart Building และ Smart Village ชวยเพิ่มความเสถียรภาพใหมั่นคงและความปลอดใหแกประชาชน ชวยลดความเสี่ยงของพื้นที่ที่มีน้ําทวมขังและยกเลิกระบบนั่งราน ชวยเพิ่มพื้นที่สีเขียว การบริหารพลังงานแบบ Power System meter & Transformers IoT

Smart City

Smart Energy

Smart Hospital

Smart Factory

บริษัท เจริญชัยหมอแปลงไฟฟา จํากัด สํานักงานใหญ: 9 ซอยประชาอุทิศ 21 แขวงราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท : 089-202-5130 โทรสาร : 02-409-6613

Smart Building


Samwa_21.59x29.21cm.pdf

1

3/28/17

11:02 AM


P.12_CONTENT.pdf

1

11/20/63 BE

12:05 PM

CONTENTS


EDITOR TALK

ที่ปรกึษา : รศ. ดร.สธุี อกัษรกติติ์ / ไกรสหี กรรณสตู / พรเทพ ธญ ั ญพงศชยั / เฉลมิชยั รตันรกัษ / ประเจดิ สขุแกว / ผศ.พชิติ ลำยอง / วลัลภ เตยีศริิ / พรชยั องควงศสกลุ / ดร.กมล ตรรกบตุร / ศ. ดร.พรีศกัดิ์ วรสนุทโรสถ / รศ. ดร.สทิธชิยั โภไคยอดุม / รศ. ดร.ปรทิรรศน พนัธบุรรยงก บรรณาธกิารผพูมิพผโูฆษณา : กติติ วสิทุธริตันกลุ บรรณาธิการวชิาการ : ดร.สรุพล ดำรงกติตกิลุ ผชูวยบรรณาธกิาร : นภิา กลิ่นโกสมุ กองบรรณาธกิาร : ทัศนีย เรืองติก / ณัฐชยา แกนจันทร พสิจูนอกัษร : อำพันธุ ไตรรตัน ศลิปกรรมรปูเลม / ศลิปกรรมโฆษณา : ชตุภิา จรติพนัธ / ศศธิร มไหสวรยิะ ฝายโฆษณา : ศริภิรณ กลิ่นขจร / มนสั ไชยเพส / กษริา เหมบณ ั ฑติย / กลัยา ทรพัยภริมณ / วรีะวรรณ พทุธโอวาท เลขานกุารฝายโฆษณา : ชุติมณฑน บัวผัน ฝายสมาชกิ : ศรินิทพิย โยธาพนัธ

P.14_Editor Talk_Final.indd 14

NOVEMBER-DECEMBER

2020

บทความที่ปรากฏใน ELECTRICITY & INDUSTRY Magazine เป็นความคิดเห็น ส ว นตั ว ของผู  เขี ย น ไม มี ส  ว นผู ก พั น กั บ บริ ษั ท เทคโนโลยี มี เ ดี ย จำกั ด แต อ ย า งใด หากบทความใดที่ผูอานเห็นวามีการลอกเลียนหรือแอบอาง กรุณาแจงที่กองบรรณาธิการ ELECTRICITY & INDUSTRY Magazine บ ท ค ว า ม ต  า ง ๆ ที่ ป ร า ก ฏ ใ น ห นั ง สื อ ไ ด  ผ  า น ก า ร ต ร ว จ ท า น อ ย  า ง ถี่ ถ  ว น เ พื่อ ใ ห  เ กิ ด ความถูกตองและสมบูรณที่สุด หากเกิดความผิดพลาดจะมีการชี้แจงและแกไขตอไป เจาของ

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด

471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถนนศรีอยุธยา แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท 0-2354-5333 โทรสาร 0-2640-4260 http:// www.technologymedia.co.th เพลท-แยกสี : บริษัท อิมเมจิ้น กราฟิค จำกัด พิมพที่ : หางหุนสวนจำกัด รุงเรืองการพิมพ

11/21/63 BE 8:14 AM


P.16-17_IEEE Final.indd 16

11/21/63 BE 8:19 AM


P.16-17_IEEE Final.indd 17

11/21/63 BE 8:19 AM


สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟาแหงประเทศไทย

สถานีไฟฟาแรงสูงแหงใหม ขุมพลังงานแหงการขับเคลื่อน รถไฟชานเมืองสายสีแดง

P.18-19_EGAT Final.indd 18

11/21/63 BE 8:22 AM


การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

P.18-19_EGAT Final.indd 19

11/21/63 BE 8:22 AM


สมาคมอตุสาหกรรมไฟฟาแหงประเทศไทย

MEA รวมเสวนา

ทิศทางบริการสถานีชารจยานยนต EV ประเทศไทย

วัฒนพงษ คุโรวาท ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผน พลั ง งาน (สนพ.) พร อ มด ว ย กฤษฎา อุ ต ตโมทย นายกสมาคม ยานยนตไฟฟาไทย (EVAT) รวมจัดงาน สัมมนาปดโครงการสนับสนุน การลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟา (Charging Station) โดยมี มนัส อรุณวัฒนาพร ผูอํานวยการฝายวิจัยและพัฒนา การไฟฟานครหลวง หรือ MEA และผูแ ทนจากหนวยงานชัน้ นําดานพลังงาน อาทิ สํานักงาน คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) การไฟฟาสวนภูมิภาค (PEA) บริษัท กริดวิซ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท จีแอลที กรีน (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท โชเซน เอ็นเนอรจี้ จํากัด บริษัท อีโวลท เทคโนโลยี จํากัด รวมเสวนาในหัวขอ ทิศทางการบริการอัดประจุ สําหรับยานยนตไฟฟาในประเทศไทย พรอมรับโลขอบคุณในฐานะ ผูสนับสนุนโครงการฯ ณ โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร กรุงเทพฯ ผูอํานวยการฝายวิจัยและพัฒนา MEA กลาววา ตามที่รัฐบาล มีนโยบายสงเสริมยานยนตไฟฟาในประเทศไทย โดยกระทรวงพลังงาน ไดวางมาตรการสงเสริมยานยนตไฟฟาเปนสวนหนึ่งในแผนอนุรักษ พลังงาน พ.ศ. 2558-2579 โดยมีเปาหมายในการสงเสริมใหเกิดการ ใชงานยานยนตไฟฟาในป พ.ศ. 2579 รวม 1.2 ลานคันนั้น MEA ในฐานะหนวยงานทีด่ แู ลระบบจําหนายไฟฟาในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ไดตอบสนองนโยบายรัฐบาลและโครงการ

สนับสนุนการจัดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟาตอเนื่อง โดยปจจุบัน MEA มีสถานีอัดประจุไฟฟาสําหรับยานยนตไฟฟาทั้งสิ้น 13 แหง รวมถึง ไดมีบทบาทในการรวมบริหารจัดการสถานีอัดประจุไฟฟาสําหรับ ยานยนตไฟฟาที่ติดตั้งใหกับหนวยงานตาง ๆ ลาสุดไดสนับสนุน การจัดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟา 22 kW จํานวน 50 เครื่อง ในพื้นที่ หนวยงานภาครัฐและเอกชน โดยไมคิดคาใชจาย พรอมเชื่อมตอ ระบบบริหารจัดการเครื่องอัดประจุไฟฟาอัจฉริยะ และ Platform วิ เ คราะห ข อ มู ล การชาร จ กั บ MEA EV Application ซึ่ ง ถื อ เป น นวัตกรรมที่ MEA พัฒนาขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูใชงาน รถยนตไฟฟาครอบคลุมทัว่ ประเทศไทย ทัง้ ในเรือ่ งการคนหาจุดชารจ รถทราบตําแหนงสถานีชารจรถยนตไฟฟาทุกคายและสัง่ จองหัวชารจ แบบเรียลไทม มีระบบนําทางไปสถานีชารจบนแผนที่ สั่ง Start/Stop การชารจ พรอมแสดงขอมูลการชารจ ตรวจสอบประวัติการชารจได เพื่ออํานวยความสะดวกใหผูใชยานยนตไฟฟามากยิ่งขึ้น สําหรับผูส นใจ สามารถ Download “MEA EV” Application “แอปเดียวจบ ครบทุกเรือ่ งควบคุมจัดการยานยนตไฟฟา” ไดฟรี โดยไมเสียคาใชจายทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ที่ https://onelink.to/meaev

November-December 2020

P.20-21_MEA Final.indd 20

11/21/63 BE 8:29 AM


การไฟฟานครหลวง

MEA รวมผนึกเครือขาย

สถานีชารจรถยนตไฟฟา เชื่อมตอการใชงานในอนาคต มนั ส อรุ ณ วั ฒ นาพร ผู อํ า นวยการฝ า ยวิ จั ย และพั ฒ นา การไฟฟ า นครหลวง หรือ MEA ในฐานะผูแทนจาก MEA รวมพิธีลงนามบันทึกความ เขาใจ เรื่องความรวมมือเพื่อการเชื่อมตอการใชงานรวมกันของแตละเครือขาย สถานีอัดประจุไฟฟา สําหรับยานยนตไฟฟาปลั๊กอิน-ไฮบริด (PHEV) และ ยานยนตไฟฟาแบตเตอรี่ (BEV) กับสมาคมยานยนตไฟฟาไทย (EVAT) และ เครือขายพันธมิตรทางธุรกิจ รวมจํานวน 11 หนวยงาน ไดแก การไฟฟาฝายผลิต แหงประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟาสวนภูมิภาค (PEA) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) บริษัท ปตท. น้ํามันและการคาปลีก จํากัด (มหาชน) บริษัท กริดวิซ (ประเทศไทย) จํ า กั ด  บริ ษั ท  อี โวลท   เทคโนโลยี   จํ า กั ด  บริ ษั ท พลั ง งาน มหานคร จํากัด บริษัท จีแอลที  กรีน (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท โชเซน  เอ็นเนอรจี้  จํากัด และบริษัท เดอะฟฟท  อีลีเมนท  อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  เพื่อดําเนินการและประสานความรวมมือเพื่อพัฒนาเครือขายสถานีอัดประจุ ไฟฟา และแสวงหาแนวทางความรวมมืออื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ณ หองประชุม จูปเตอร 8 อาคารชาเลนเจอร อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ทั้งนี้ ความรวมมือที่เกิดขึ้นจะเปนแรงผลักดันใหเกิด การใชยานยนตไฟฟาของประชาชนไดขยายวงกวาง ซึ่งจะ เปนประโยชนกับผูใชงานในดานประหยัดคาใชจาย ไดใช ยานยนต ท่ี มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ  และช ว ยลดมลพิ ษ จากก า ซ คารบอนไดออกไซด  ซึ่งเปนเปาหมายสําคัญของ MEA ใน การดําเนินภารกิจทีช่ ว ยลดผลกระทบตอสิง่ แวดลอมอีกดวย

MEA รวม 7-Eleven เปด EV Charging Station ชารจฟรี เพิ่มอีก 2 มุมเมือง มนัส อรุณวัฒนาพร ผูอ าํ นวยการฝายวิจยั และพัฒนา การไฟฟา นครหลวง หรือ MEA กลาววา MEA ในฐานะหนวยงานที่ขับเคลื่อน พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร พรอมขับเคลื่อนตามแผนงานดาน พลังงานของรัฐบาลในการสงเสริมการใชยานยนตไฟฟาของประเทศไทย และพลังงานทดแทนทีเ่ ปนมิตรตอสิง่ แวดลอม ซึง่ ไดดาํ เนินนโยบายในดาน รถไฟฟา (EV) มาอยางตอเนื่อง โดยลาสุดไดรวมกับบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) เพิ่มจุดติดตั้ง MEA EV Charging Station บริเวณ รานสะดวกซื้อ 7-Eleven จํานวน 2 แหง ใหประชาชนสามารถใชบริการ ไดโดยไมเสียคาใชจา ย คือ 7-Eleven สาขาบานสวนลาซาล (ศรีนครินทร) และสาขา สน.บางขุนนนท เพื่อรองรับการใชบริการของผูขับขี่รถ EV ใน พื้นที่ ซึ่งมีสถานที่สําคัญทั้งโรงพยาบาล ชุมชน และหนวยงานราชการ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 สําหรับสถานีอัดประจุไฟฟาที่ MEA ติดตั้งในครั้งนี้ เปนรูปแบบ Normal Charger ขนาด 22 kW หัวชารจ Type 2 โดยผูใชงานสามารถ เริม่ ตนการชารจไดผา นการสแกน QR Code ทีจ่ ดุ ติดตัง้ ผานแอปพลิเคชัน MEA EV ไดทนั ที สําหรับแอปพลิเคชัน MEA EV มีฟง กชนั ทีโ่ ดดเดนโดย สามารถตรวจสอบสถานีชารจ สัง่ จองหัวชารจ พรอมแสดงเสนทางนําทาง ไปยังสถานีชารจดวยระบบแผนที่ GIS ของ MEA และสั่งเริ่ม-หยุด

การชารจ แสดงปริมาณกระแสไฟฟาทีช่ ารจ ชําระคาชารจ ดูประวัตกิ าร ชารจ และแสดงผลการลดปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ซึง่ ชวยใหผใู ชงานมีความสะดวกสบายเพิม่ มากขึน้ ซึง่ ปจจุบนั MEA EV Application รองรับการใชงานกับสถานีอดั ประจุไฟฟาของ MEA ทีม่ อี ยู ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ทั้ง 13 แหง โดย ไมเสียคาใชจาย รวมถึงยังสามารถใชงานกับสถานีอัดประจุไฟฟาของ เอกชนทั่วประเทศไทย เชน บริษัท EA Anywhere (EA) และสถานี ทั้งหมดที่ลงทะเบียนกับสมาคมยานยนตไฟฟาไทย (EVAT) นอกจากนี้ MEA มีการสนับสนุนหนวยงานภาครัฐและเอกชนใน การติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟา 22 kW จํานวน 50 เครื่องฟรี เชื่อมตอ ระบบบริหารจัดการเครื่องอัดประจุไฟฟาอัจฉริยะพรอม Platform วิเคราะหขอมูลการชารจ พรอมเชื่อมตอกับ MEA EV Application ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เพื่ออํานวย ความสะดวกแกผูใชรถยนตไฟฟามากยิ่งขึ้น สําหรับผูส นใจ สามารถ Download “MEA EV” Application “แอปเดียวจบ ครบทุกเรื่องควบคุมจัดการยานยนตไฟฟา” ไดฟรี โดยไมเสียคาใชจายทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ไดแลววันนี้ที่ https://goo.gl/F6C5bV November-December 2020

P.20-21_MEA Final.indd 21

11/21/63 BE 8:29 AM


สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟาแหงประเทศไทย

เคล็ดลับการเลือก

EV CAR เมื่อผูคนตื่นตัวและใหความสนใจรถยนตไฟฟากันมากขึ้น รวมทั้ง คายรถยนตตา งๆ ก็เปดตัวรถยนตไฟฟาทีไ่ ดรบั การพัฒนาเทคโนโลยีภายใต แบรนดของตัวเอง ออกรถใหผูใชเลือกหากันมากขึ้น เราจึงมีคําแนะนํา ในการเลือกรถยนตไฟฟาทีใ่ ชใหถกู ใจ และคุม คาสมราคาทีจ่ า ยไปมาฝากกัน สํารวจลักษณะการใชรถ ความทีร่ ถยนตไฟฟามีมากหลายแบรนด หลากรุนและหลายรูปแบบที่ผลิตออกมาเพื่อใหตอบสนองการ ใชงานของผูใชมากที่สุด ฉะนั้น ผูใชควรถามตัวเองวาตองการอะไรจากการ ใชรถ เชน ความคลองตัว ความประหยัด ความคุมคา การรักษาสิ่งแวดลอม เพื่อหารถที่ตอบโจทยชีวิตตัวเองไดอยางเหมาะสม พิจารณารูปแบบการเดินทาง โดยเฉพาะในชีวิตประจําวันวา ในแต ล ะวั น คุ ณ มี ก ารเดิ น ทางจากบ า นไปที่ ทํ า งานประมาณ กี่กิโลเมตร เชน ปกติเดินทางวันละ 50 กิโลเมตร รถยนตไฟฟาที่จะใชก็ควร เลือกที่สามารถขับไดระยะทางมากกวา 1.5 เทา หรือ 2 เทาของระยะทาง ปกติ ที่ เ ดิ น ทางอยู ใ นแต ล ะวั น เพื่ อ ให มั่ น ใจว า จะสามารถทํ า กิ จ วั ต รใน แตละวันไดโดยไมสะดุดหรือตองกังวลวาแบตเตอรี่จะหมดกอนเดินทาง ไปถึง

หาข อ มู ล ให ก ระจ า ง เพื่ อ ทํ า ความรู จั ก และศึ ก ษา รายละเอียดของรถคันนัน้ ใหเขาใจอยางถองแท ซึง่ ทําได หลายวิธตี ามทีค่ ณ ุ สะดวก ไมวา จะคนหาจากอินเทอรเน็ต สอบถาม จากคายรถยนตไฟฟา หรือพูดคุยกับผูใชจริง เพื่อนําขอมูลเหลานี้ มาประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อรถ แบตเตอรี่ สํ า คั ญ มาก อย า ลื ม ให ค วามสํ า คั ญ กั บ แบตเตอรีท่ ใี่ ชในรถยนตไฟฟารุน ทีห่ มายตาไว เพราะถือ เปนแหลงจายพลังงานไฟฟาซึ่งเปนพลังงานหลักในการขับเคลื่อน รถ จึงตองเปนแบตเตอรี่ที่มีมาตรฐานรองรับคุณภาพที่เชื่อถือได ชือ่ แบรนดการันตีความมัน่ ใจ สุดทายพิจารณาแบรนด รถยนตไฟฟาที่มีความนาเชื่อถือ มั่นใจไดในคุณภาพ ของรถยนตไฟฟา และไมควรมองขามการใหบริการทัง้ กอนและหลัง การขายที่ดี เพื่อใหอุนใจไดวาหากเกิดปญหาขึ้นจะไดรับการดูแล ที่ดีและไมทอดทิ้งลูกคา

November-December 2020

P.22-23_��� Final.indd 22

11/21/63 BE 8:31 AM


การไฟฟาสวนภูมิภาค

PHEV : Plug-in Hybrid Electric Vehicle ระบบการทํางาน เหมือนรถยนตไฟฟาแบบไฮบริด แตตางที่สามารถชารจประจุไฟฟาได และขับเคลื่อนดวยการใชไฟฟาอยางเดียวไดระยะทางไกลกวาแบบ ไฮบริด เพราะมีแบตเตอรี่ที่เก็บประจุไดมากกวา และดวยเทคโนโลยี ที่กาวหนานี้ทําใหรถยนตไฟฟาประเภทนี้ราคาสูงกวาแบบไฮบริด จึงพบในแบรนดรถหรู เชน Porsche CAYENNE, BMW Series 3, 5, 7, Volvo XC60, XC90 และ Mercedes-Benz S-Class และ E-Class เปนตน ● FCV : Fuel Cell Vehicle เปนรถทีใ ่ ชพลังงานจากไฮโดรเจน เหลว มาผลิตกระแสไฟฟาแทนการเก็บไฟฟาดวยแบตเตอรี่ แตมีขอ จํากัดเรื่องสถานีเติมเชื้อเพลิงมีนอยมากและการใสถังบรรจุไฮโดรเจน เหลวไวในรถก็ยงั อันตรายมาก อีกทัง้ ยังมีราคาสูง ในไทยจึงยังไมมกี าร ทําตลาดรถประเภทนี้ ●

รูจัก EV CAR

หากจํ า แนกรถยนต ไ ฟฟ า ตามประเภทการใช พ ลั ง งานของ รถยนตไฟฟาจะได 4 ประเภท ซึ่งแตละประเภทมีแบรนดที่จําหนาย ในประเทศไทย ดังนี้ ● HEV : Hybrid Electric Vehicle ใชมอเตอรไฟฟาทํางาน รวมกับเครือ่ งยนต เมือ่ รถใชความเร็วสูงขึน้ หรือเมือ่ พลังงานแบตเตอรี่ ลดลงถึงจุดที่ตองชารจประจุไฟฟา ระบบก็จะไปใชเครื่องยนตสันดาป แทนการใชพลังงานจากมอเตอรไฟฟา รถยนตประเภทนี้ที่มีจําหนาย ในไทย เชน Toyota Camry Hybrid, C-HR Hybrid, Nissan X-trail Hybrid และ Honda Accord Hybrid เปนตน ● BEV : Battery Electric Vehicle รถที่ขับเคลื่อนดวยการ ใชพลังงานไฟฟา 100% ใชเพียงมอเตอรไฟฟาในการใหพลังงาน ถูกใจ ผูใชที่ตองการประหยัดคาใชจายทั้งการใชงานและการบํารุงรักษารถ ทั้งยังเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพียงแตตองคํานึงถึงระยะทางที่วิ่งได ตอการชารจประจุไฟฟาในแตละครัง้ รวมถึงความแพรหลายของสถานี ชารจประจุไฟฟา แบรนดที่ทําตลาดในเมืองไทย ไดแก Nissan Leaf, Jaguar I-PACE, Audi e-Tron, BYD B6, Hyundai KONA, FOMM One, Mine SPA1, KIA Soul EV เปนตน

กางโมเดล FOMM One

เมือ่ ตนป พ.ศ. 2561 บริษทั พีอเี อ เอ็นคอม อินเตอรเนชัน่ แนล จํากัด ซึ่งเปนบริษัทในเครือการไฟฟาสวนภูมิภาค (PEA) ไดเปดตัว ‘FOMM One’ รถยนตไฟฟาขนาด 4 ที่นั่ง คันกะทัดรัด พัฒนาโดยทีมวิศวกรชาวญี่ปุน ทีไ่ ดรบั แรงบันดาลใจจากคลืน่ ยักษสนึ ามิพดั ถลมชายฝง ญีป่ นุ เมือ่ ป พ.ศ. 2554 ทําให FOMM One นอกจากขับเคลื่อนดวยพลังงานจากไฟฟาแลว ยังขับ บนน้ําไดในภาวะฉุกเฉิน เชน น้ําทวม โดยไมตองเปนหวงวาแบตเตอรี่ จะเสียหาย หรือระบบไฟฟาจะลัดวงจร และแมจะเปนรถสัญชาติญี่ปุน แตกม็ าลงทุนเปดโรงงานสําหรับผลิตรถยนตไฟฟาในเมืองไทย ชารจไฟ 1 ครัง้ วิ่งไดถึง 160 กิโลเมตร คิดเปนคาไฟเพียง 30 สตางคตอกิโลเมตรเทานั้น เห็นคันเล็กๆ แบบนี้ แตทําความเร็วไดสูงสุดอยูที่ 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง นอกจากนี้ ยังติดตั้งระบบ Cooler System ที่พัฒนาขึ้นตามสภาวะอากาศ ของบานเราและประเทศในแถบอาเซียน

November-December 2020

P.22-23_��� Final.indd 23

11/21/63 BE 8:31 AM


สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟาแหงประเทศไทย

P.24-25_EGCO FINAL.indd 24

11/21/63 BE 8:33 AM


บริษัท ผลิตไฟฟา จำกัด (มหาชน)

September-October 2020

P.24-25_EGCO FINAL.indd 25

11/21/63 BE 8:33 AM


สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟาแหงประเทศไทย

P.26-27_Ratch Final.indd 26

11/21/63 BE 8:40 AM


บริษัท ราช กรุป จำกัด (มหาชน)

P.26-27_Ratch Final.indd 27

11/21/63 BE 8:40 AM


“พรีโม อะคาเดมี”

เปดหลักสูตร

“EEC Prime”

รวมกูรูรัฐ-เอกชนชั้นนำ เผยเคล็ดลับพาธุรกิจบุก EEC

P.28_EECi Final.indd 28

สมสกุล แสงสุวรรณ

11/21/63 BE 8:42 AM


IT Technology

Roadmap สูสังคมยานยนตไฟฟาของไทย

P.29-31_Scoop Final.indd 29

11/21/63 BE 8:44 AM


P.29-31_Scoop Final.indd 30

11/21/63 BE 8:44 AM


P.29-31_Scoop Final.indd 31

11/21/63 BE 8:44 AM


5

»˜¨¨ÑÂà¾×่Í¡ÒÃà»ÅÕ่¹¼‹Ò¹

ÊÙ‹Âؤ´Ô¨Ô·ÑÅáË‹§Í¹Ò¤µ

ÊÓËÃѺÀÒ¤ÍصÊÒË¡ÃÃÁ¾Åѧ§Ò¹ä¿¿‡Ò

P.32-33_Article Final.indd 32

11/23/63 BE 11:09 AM


P.32-33_Article Final.indd 33

11/23/63 BE 11:09 AM


P.34-36 Article Final.indd 34

11/21/63 BE 8:50 AM


P.34-36 Article Final.indd 35

11/21/63 BE 8:50 AM


P.34-36 Article Final.indd 36

11/21/63 BE 8:50 AM


IT Technology

พลังงาน

และความยั่งยืน

จะเปนอยางไรในทศวรรษหนา

Beyond 2020:

What the Next Decade Holds for Energy & Sustainability

P.37-41_Article Final.indd 37

11/21/63 BE 8:52 AM


P.37-41_Article Final.indd 38

11/21/63 BE 8:52 AM


P.37-41_Article Final.indd 39

11/21/63 BE 8:52 AM


P.37-41_Article Final.indd 40

11/21/63 BE 8:52 AM


P.37-41_Article Final.indd 41

11/21/63 BE 8:52 AM


“โคบอทส” การระบาดครั้งใหญผลักดันให

ใชในภาคสวนสุขภาพทั่วโลก

P.42-45_Article Final.indd 42

11/21/63 BE 8:55 AM


P.42-45_Article Final.indd 43

11/21/63 BE 8:55 AM


‘Cobots’ in Health Sector Pandemic Fuels Global Demand for

P.42-45_Article Final.indd 44

11/21/63 BE 8:55 AM


P.42-45_Article Final.indd 45

11/21/63 BE 8:55 AM


หุนยนตบริการอัจฉริยะ

ยกขบวนรับวิถี New Normal

P.46_Article Final.indd 46

11/21/63 BE 9:00 AM


IT Technology

100 ป ธุรกิจ

ยางมะตอย

ของเชลล

P.47-49 Special Scoop Final.indd 47

11/21/63 BE 9:06 AM


P.47-49 Special Scoop Final.indd 48

11/21/63 BE 9:06 AM


P.47-49 Special Scoop Final.indd 49

11/21/63 BE 9:06 AM


P.50-53_Avera Final.indd 50

11/21/63 BE 9:15 AM


P.50-53_Avera Final.indd 51

11/21/63 BE 9:15 AM


P.50-53_Avera Final.indd 52

11/21/63 BE 9:15 AM


P.50-53_Avera Final.indd 53

11/21/63 BE 9:15 AM


PowerVis

software

P.54-55_Special Area Final.indd 54

11/21/63 BE 9:20 AM


P.54-55_Special Area Final.indd 55

11/21/63 BE 9:20 AM


EcoStruxure Plant Performance Advisor โซลูชันคลาวดเบส สามารถมอนิเตอรขอมูล

แบบเรียลไทม

P.56-57_Area Schneider Final.indd 56

11/21/63 BE 9:22 AM


P.56-57_Area Schneider Final.indd 57

11/23/63 BE 11:21 AM


P.58-61 Area T&D Final.indd 58

11/21/63 BE 9:28 AM


P.58-61 Area T&D Final.indd 59

11/21/63 BE 9:28 AM


P.58-61 Area T&D Final.indd 60

11/21/63 BE 9:28 AM


P.58-61 Area T&D Final.indd 61

11/21/63 BE 9:28 AM


¸ØáԨµŒÍ§ãªŒâ«Å٪ѹ

äκÃÔ´¤ÅÒÇ´ à¾×่ͪ‹ÇÂãËŒ¡Ò÷ӧҹº¹ÁÑŵԤÅÒÇ´ ໚¹ä»Í‹ҧÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñ¹

New Report Illustrates Need for Hybrid Cloud Solution Enabling Consistent Operations Across Multiple Clouds

P.62-64_IT Article Final.indd 62

11/21/63 BE 9:30 AM


Concerns with running business- critical applications on public cloud Security

90%

Reliability

75%

Cost

72%

Portability Software licensing Performance

P.62-64_IT Article Final.indd 63

73% 61% 69%

11/21/63 BE 9:30 AM


Challenges encountered when managing applications and data on both public and private clouds Securing data across both environments

54%

Acquiring and retaining IT staff with the skills to manage both environments Cost of porting/migrating data to and between cloud environments

53% 49%

Operational and data silos

38%

Data access and management/role-based access controls (RBAC)

38% 38%

Meeting regulatory compliance Sourcing the necessary tools There are no challenges when managing data on both cloud and on-prem

P.62-64_IT Article Final.indd 64

Negative implications on organizations as a result of encountering operational silos

16% 4%

49%

IT resource sprawl Increase cost

45%

Waste of resources

43%

Slow down decision making

34%

Lack of accountability

31% 31%

Discourage a culture of collaboration 21%

Additional IT staff There are no negative impacts as a result of data silos

6%

11/21/63 BE 9:30 AM


IT Technology

Red Hat

APAC Innovation Awards

P.65-68_IT Article Final.indd 65

11/21/63 BE 9:35 AM


P.65-68_IT Article Final.indd 66

11/21/63 BE 9:35 AM


P.65-68_IT Article Final.indd 67

11/21/63 BE 9:35 AM


P.65-68_IT Article Final.indd 68

11/21/63 BE 9:35 AM


P.69_Product Final.indd 69

11/21/63 BE 9:38 AM


P.70-71_PR News Final.indd 70

11/21/63 BE 9:40 AM


P.70-71_PR News Final.indd 71

11/21/63 BE 9:40 AM


Industry News

P.72_Industry Final.indd 72

11/21/63 BE 9:43 AM


P.73_Industry News Final.indd 73

11/21/63 BE 9:46 AM


P.74_Index Final.indd 74

11/21/63 BE 9:48 AM


TURNING CHALLENGES INTO A SPECTRUM OF SOLUTIONS. POWERING GOOD FOR SUSTAINABLE ENERGY. We’re never blinded by the scale of a challenge. Uniting the talents and expertise of two pioneers, our unique perspective turns the world’s energy issues into a spectrum of solutions – leveraging our digital and energy capabilities for a stronger, smarter and greener future: www.hitachiabb-powergrids.com

Profile for Technology Media

Electricity & Industry Magazine Issue November - December 2020  

นิตยสาร Electricity & Industry Magazine ปีที่ 27 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2563 [ดาวน์โหลด PDF --> https://bit.ly/2JnECWe ]

Electricity & Industry Magazine Issue November - December 2020  

นิตยสาร Electricity & Industry Magazine ปีที่ 27 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2563 [ดาวน์โหลด PDF --> https://bit.ly/2JnECWe ]

Profile for tnmedia
Advertisement