Page 1

»‚·Õè 25 ©ºÑº·Õè 4 ¡Ã¡®Ò¤Á - ÊÔ§ËÒ¤Á 2561

4 áÅÐ IEEE Power & Energy Society - Thailand

อีอีซี รุกคืบเปด ToR รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน หุ‹นยนต Robopin ของ Fujitsu ป˜ญญาประดิษฐ (การแสดงออกทางอารมณ) ใกลŒชิดกับระยะห‹างระหว‹างบุคคล แสงซินโครตรอนกับความปลอดภัยทางรังสี เทคโนโลยีอัจฉร�ยะกับการดูแลสุขภาพผูŒสูงวัยที่ยั่งยืนในเอเชียตะวันออก Exploring Taiwan Int’L Lighting Tech Show 2018 to the Smartest Design for Radiant Living เซอรกิตเบรกเกอร (Circuit Breaker) Ics = 100% Icu คืออะไร

»‚·Õè 25 ©ºÑº·Õè 4 ¡Ã¡®Ò¤Á - ÊÔ§ËÒ¤Á 2561


LSIS_21.59x29.21cm.pdf

1

7/4/61 BE

6:03 AM


PIS 21.59x29.21 cm_Final2.pdf 1 7/18/2018 1:17:22 PM


HOUSE AD TECHNO-C4.pdf

1

8/1/2560 BE

19:33

ITELTE¬;V7DLTEÇìòïëÞé¬ÊÞäÞ÷æëâ <EþK9S _9'a;aGDWCW_6WD+lT$S6>[> GV7LYO g LV*g @VC@9'Wg EO<'GZC$GZC _= TMCTDIþJI$EECOZ7LTM$EEC `GRLVg*`I6GOC9Wg9S;LCSDa6D$ER+TDL[$GZC_= TMCTDODT*$IT*%IT*`GR7E*$GZC ET*ISG'Z5BT@ ÑžÆɾËÁ ÂËÂÏÄÖ ¾Ô¾ÏÁÐ >[L*_LEþC6T;$TEO;ZES$K@GS**T;+T$$EC @S4;T@GS**T;96`9;`GRO;ZES$K@GS**T;¥@«@«¦$ER9EI*@GS**T;`GR ASIAN GREEN TJ AWARDS

Engineering Today öāòùāòòāñ ċãĆüè ċíĆē ü ÓöāðÐś ā öúèś ā ĎèöÖÐāòöă ÷ öÐòòðČôÿ üćäùāúÐòòðċèśèùāòÿÓöāðòĈĎś èãśāèċæÓčèčôñĄ Ðāòëôăä Ðāòöă×Āñ ČôÿíĀáèā ÐāòüèćòĀÐøŞ íôĀÖÖāè ČôÿïāöÿÐāòäôāãæĄēðĄëôÐòÿæéäŚü öÖÐāòöă÷öÐòòðČôÿüćäùāúÐòòðÑüÖêòÿċæ÷ E-Book XXXFOHJOFFSJOHUPEBZOFU CPPLTIFMGJOEFYIUNM

Electricity & IndustryèăäñùāòòāñċãĆüè æĄēüñĈŚÓĈŚöÖÐāòüćäùāúÐòòðďîîŖā ċÓòĆēüÖÐô üć ä ùāúÐòòðďîîŖ ā Čôÿüă ċ ôĒ Ð æòüèă Ð ùŞ ñāèñèäŞČôÿÙăèĔ ùŚöèüćäùāúÐòòðêőčäòċÓðĄ òöðæĀĔÖùāòÿÓöāðòĈśãśāèÐāòëôăä Ðāòäôāã ðāÐöŚāêŒċíĆüē êòÿčñÙèŞäüŚ èĀÐüćäùāúÐòòð öă÷öÐòÙŚāÖċæÓèăÓèĀÐċòĄñèèĀÐ÷ąÐøāČôÿ éćÓÓôæĀēöďêæĄēùèĎ× E-Book XXXUFDIOPMPHZNFEJBDPUI CPPLTIFMG

C

M

Y

CM

MY

CY

Thai Packaging Newsletter öāòùāò òāñ ċãĆ ü è čãñèčñéāñÑüÖùðāÓðÐāò éòò×ćïĀâàŞďæñ ×ĀãæĘāÑąĔèċíĆēüċëñČíòŚÑśüðĈô ÑŚāöùāòċÐĄēñöÐĀééòò×ćïĀâàŞĎúðŚ ċæÓčèčôñĄ ãś ā èÐāòíă ð íŞ Ðāòëôă ä ČôÿÐāòüüÐČéé üĀ è ċêŢ è êòÿčñÙèŞ äŚ ü öÖÐāòüć ä ùāúÐòòð éòò×ćïĀâàŞďæñ E-BookXXXUIBJQBDLPSUI

GREEN NETWORKèăäñùāòòāñċãĆüè ùĘāúòĀéÓèòĀÐøŞčôÐ ċíĆēüÓöāðòŚöððĆüãśāè ÐāòüèćòĀÐøŞíôĀÖÖāèČôÿùăēÖČöãôśüð æĄēæćÐ ïāÓùŚöèùāðāòåðĄùŚöèòŚöðĎèÐāòÙŚöñôã čôÐòś ü è èĘ ā ċùèüÓöāðċÓôĆē ü èďúöČôÿ ùāòÿÓöāðòĈś äŚ ā Öđ ċÐĄē ñ öÐĀ é ÐāòêòÿúñĀ ã íôĀÖÖāèČôÿüèćòĀÐøŞùăēÖČöãôśüð E-BookXXXHSFFOOFUXPSLUIBJMBOEDPN NBHB[JOFQIQ

ċúðĆüÖČòŚöāòùāòòāñċãĆüèïāñĎäśèčñéāñ ÑüÖÓâÿÐòòðÐāòùïāÐāòċúðĆ ü ÖČòŚ ď æñ ċíĆē ü èĘ ā ċùèüÑś ü ðĈ ô ÑŚ ā öùāò ÓöāðÓĆ é úèś ā üĀ è ċêŢ è êòÿčñÙèŞ Č ÐŚ Ð ôćŚ ð çć ò Ðă × ċúðĆ ü ÖČòŚ æĄē ÑąĔ è êòÿæāèéĀ ä òČôÿðĄ ùă æ çă éĀ ä òĎèÐāò êòÿÐüéÐă × ÐāòċúðĆ ü ÖČòŚ ÐāòùŚ Ö üüÐČôÿ èĘāċÑśāČòŚČúŚÖêòÿċæ÷ďæñ

CMY

K

üăèæāċèĄñöāòùāòòāñċãĆüèčãñèčñéāñ ùðāÓðèăùăäċÐŚāöă÷öþ ×ćûāþ ċíĆēüċÙĆēüðčñÖ ÓöāðùĀðíĀèçŞòÿúöŚāÖèăùăäċÐŚāæćÐòćŚè čãñ ċèĆüĔ úā×ÿèĘāċùèüÓöāðċÓôĆüē èďúöÑüÖÐôćðŚ Ùāööă÷öÐòòð÷āùäòŞČúŚÖ×ćûāþ ùðāÓðþ ùåāéĀèČôÿÓâā×āòñŞČèöčèśðæāÖöă÷öÐòòð äôüã×èċëñČíòŚÑüś ðĈôÑŚāöùāòČÐŚúèŚöñÖāè ÙĀĔèèĘā æĀĔÖïāÓòĀßČôÿċüÐÙèæĄēċÐĄēñöÑśüÖÐĀé öÖÐāòöă÷öÐòòð ëôÖāèÑüÖèăùăäċÐŚāČôÿ Óâā×āòñŞ čãñùŚÖäòÖåąÖèăùăäċÐŚā ČôÿëĈśæĄē ċÐĄēñöÑśüÖüñŚāÖæĀēöåąÖČôÿùðēĘāċùðü

 <Eþ$TE+S6LSCC;T

 éòăøĀæ ċæÓčèčôñĄ ðĄċãĄñ ×ĘāÐĀã ðĄ ìŕ ā ñíĀ á èāçć ò Ðă × ČôÿďüæĄ æĄē ò üÖòĀ é Ðāò ×ĀãùĀððèāÓòéöÖ×ò ðĄòÿééßāèÑśüðĈôæĄē æĀèùðĀñċÑśāåąÖÐôćðŚ ċêŖāúðāñďãśüñŚāÖÙĀãċ×è äôüã×èðĄċÓòĆēüÖðĆüÐāòêòÿÙāùĀðíĀèçŞ æĄēÐöśāÖÑöāÖ ċÑśāåąÖÐôćŚðċêŖāúðāñ Čôÿ ċÙăÜČÑÐùĘāÓĀÜĎèöÖÐāòďãś×òăÖ

 <Eþ$TE2T;%OC[G

<Eþ$TEOYg;e

 ×āÐÐāòæĄē é òă øĀ æ ðĄ Ð āò×Ā ã æĘ ā ďãċòĒ Ó æüòĄē Ðāò×Ā ã ùĀ ð ðèāČôÿ èăæòò÷Ðāò æĘāĎúśéòăøĀæðĄÑśüðĈôÑüÖ ëĈċś ÙĄñē öÙāÜùāÑāäŚāÖđĎèêòÿċæ÷ďæñ ÐöŚā  òāñ ׹ÖùāðāòåĎúś éòă Ð āòãś ā è %JSFDU .BJMJOH Čôÿ 5FMFNBSLFUJOH4FSWJDF

<EþKS9_9'a;aGDWCW_6WD+lT$S6

 <Eþ$TE Internet

 éòăøĀæ ċæÓčèčôñĄ ðĄċãĄñ ×ĘāÐĀã ðĄìŕāñ íĀáèāçćòÐă×ÚąÖē ÙĘāèāÜãśāèÑśüðĈôÑŚāöùāòČôÿ *OUFSOFUĎúśéòăÐāòÐāò×ãæÿċéĄñèÙĆēü%PNBJO òĀéüüÐČéé8FC1BHF ċÑĄñè1SPHSBNéè 8FC æĘā8FC%JSFDUPSZ æĘā0O-JOF$BUBMPH öāÖČëèÐāòäôāã ČôÿĎúś ÓĘ ā êòą Ð øāãś ā è *OUFSOFU ÑāñäòÖéè*OUFSOFU

www.technologymedia.co.th

±´®¬°ª±@‰Tc9_@GL8;;JEÿODZ:DT9Z*@‰Tc9ET-_9Iÿ$EZ*_9@Q®­±­­a9E«­ª¯°²±²°°°©­ª¯³±±ª±²²²7O°­® Êß«­µª¶´´¶ª´®±®ªêÞæé·êÞïèâñæëäÜêÞä½ñâàåëìéìäöêâáæÞ«àì«ñåMEāOèåâêçæïÞ¯­¶±½äêÞæé«àìê


Samwa_21.59x29.21cm.pdf

1

3/28/17

11:02 AM


Electricity_NJ database-ok-c4.pdf

1

7/20/2561 BE

14:39


www.Rittal.co.th info@rittal.co.th


Mennekes_21.59x29.21cm_Cre.pdf

1

3/30/17

3:05 PM


T&D_21.59x29.21cm.pdf

1

3/14/18

3:45 PM


CONTENTS JULY-AUGUST

สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย 29 30 32 34 36 38

National Energy Trading Platform : NETP การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน) บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรโี ฮลดิง้ จ�ำกัด (มหาชน)

SPECIAL AREA 50 Post eVolve Smart Charging Station

68

70

สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) 40 อีอีซี รุกคืบเปิด ToR รถไฟความเร็วสูง

สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย

เชื่อม 3 สนามบิน

42 การอบรมเรื่อง แสงสว่างพื้นฐาน

IEEE PES GENERATION TRANSMISSION AND DISTRIBUTION (GTD) 44 ประชาสัมพันธ์งาน IEEE PES GTD Asia 2019 IEEE POWER & ENERGY SOCIETY – THAILAND (IEEE PES - THAILAND) 46 ระบบสะสมพลังงาน: เทคโนโลยี การออกแบบ

ติดตั้ง และประยุกต์ใช้

ARTICLE 48 หุ่นยนต์ Robopin ของ Fujitsu ปัญญาประดิษฐ์

(การแสดงออกทางอารมณ์) ใกล้ชิดกับระยะห่าง ระหว่างบุคคล บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จ�ำกัด 56 แสงซินโครตรอนกับความปลอดภัยทางรังสี ดร.ปวิตรา เอมโอ้ 59 เทคโนโลยีอัจฉริยะ กับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย ที่ยั่งยืนในเอเชียตะวันออก บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค SPECIAL SCOOP 64 ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม

76

ประกาศเจตนารมณ์ ร่วมมือจัดการ ปัญหาขยะและการใช้พลาสติกอย่างยั่งยืน กองบรรณาธิการ July-August 2018

72

2018

78

for Electric Vehicles บริษัท เอวีรา ่ จ�ำกัด เพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกในการดูแล ส�ำหรับระบบการจ่ายไฟด้วย Socket Outlet Combination Unit และ Variabox Unit บริษัท พี ไอ เอส พาวเวอร์ ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด การวัดค่ากระแสไฟฟ้า บริษัท แม็กซิไมซ์ อินทิเกรทเท็ด เทคโนโลยี จ�ำกัด นวัตกรรมใหม่ล่าสุดส�ำหรับการควบคุมเครื่องจักร อัตโนมัติร่วมกับระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับ อุตสาหกรรมยุค 4.0 บริษัท ออมรอน อีเลคทรอนิคส์ จ�ำกัด เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker) Ics = 100% Icu คืออะไร บริษัท ที แอนด์ ดี เพาเวอร์ เทค (ไทยแลนด์) จ�ำกัด

SPECIAL SCOOP 53 Exploring Taiwan Int’L Lighting Tech Show

2018 to the Smartest Design for Radiant Living ดร.สุรพล ด�ำรงกิตติกุล, กิตติ วิสุทธิรัตนกุล

COVER STORY 72 MyeBox® เครื่องมือการวัดวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า

บริษัท เอวีรา ่ จ�ำกัด

IT ARTICLE 81 การป้องกันข้อมูลส่วนตัวขององค์กรใน

เอเชียแปซิฟกิ : พบว่าความพร้อมและการท�ำตามกฎ ข้อบังคับด้านความปลอดภัยไซเบอร์คือการสร้าง ความเชื่อมั่นในใจลูกค้าที่ดีที่สุด ชาญวิทย์ อิทธิวัฒนะ

58, 94 EXHIBITION 86 PRODUCT 89 PR NEWS 92 SEMINAR 95 MOVEMENT 98 IT NEWS 100 INDUSTRY NEWS

48 36

81


EDITOR TALK

JULY-AUGUST

2018

คลิปสั้นๆ จากทีมนักด�ำน�้ำที่ค้นหาน้องๆ นักฟุตบอลทีมหมูป่าอคาเดมี่ทั้ง 12 คนและผู้ช่วยโค้ช เป็นคลิปที่น่าจะมีคนดู มากที่สุดคลิปหนึ่งในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา เหตุการณ์นี้เชื่อว่าเราทุกคนรู้ที่มาที่ไปกันแล้ว สิ่งส�ำคัญของเหตุการณ์นี้ไม่ได้อยู่ที่ว่า ท�ำไมน้องๆ ถึงต้องเข้าไปในถ�ำ้ ใครถูกใครผิด แต่สงิ่ ทีเ่ กิดขึน้ จากเหตุการณ์นคี้ อื สิง่ ทีเ่ รียกว่า พลังแห่งความสามัคคีของมวลมนุษยชาติ ทีพ่ ร้อมจะช่วยเหลือกันเมือ่ ยามคับขัน สิง่ เหล่านีค้ อื สิง่ ดีงามทีเ่ กิดขึน้ แล้วทีจ่ งั หวัดเชียงราย ภาคเหนือของประเทศไทยเรานีเ่ อง และหวังว่าจากหน่อแห่งความสามัคคีที่ได้ก่อขึ้นแล้วจะแตกเป็นกิ่งก้านสาขาออกไปยังพื้นที่อื่นๆ ทั่วโลกต่อไป Electricity & Industry Magazine ของเราฉบับนีก้ ม็ เี นือ้ หาน่าสนใจมากมายเช่นเดิม อาทิ บทความเรือ่ ง หุน่ ยนต์ Robopin ของ Fujitsu ปัญญาประดิษฐ์ (การแสดงออกทางอารมณ์) ใกล้ชดิ กับระยะห่างระหว่างบุคคล จากบริษทั ฟูจติ สึ (ประเทศไทย) จ�ำกัด บทความเรื่อง แสงซินโครตรอนกับความปลอดภัยทางรังสี โดย ดร.ปวิตรา เอมโอ้ รวมทั้งบทความเรื่อง เทคโนโลยี อัจฉริยะกับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยที่ยั่งยืนในเอเชียตะวันออก จากบริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค คอลัมน์ Special Scoop นั้นน่าสนใจมากเช่นเดียวกัน เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา กองบรรณาธิการได้รับเชิญจาก Bureau of Foreign Trade, TAITRA ให้เข้าร่วมดูงาน Exhibition จึงเป็นทีม่ าของบทความ Exploring Taiwan Int’L Lighting Tech Show 2018 to the Smartest Design for Radiant Living โดย ดร.สุรพล ด�ำรงกิตติกุล และ กิตติ วิสุทธิรัตนกุล ภายในงาน มีความน่าสนใจอย่างไรบ้างนั้น สามารถติดตามได้ภายในฉบับนี้ ส่วนคอลัมน์ Special Area มีความรูจ้ ากบริษทั พี ไอ เอส พาวเวอร์ ดิสทริบวิ ชัน่ จ�ำกัด ในเรือ่ ง เพิม่ ความปลอดภัยและ ความสะดวกในการดูแลส�ำหรับระบบการจ่ายไฟด้วย Socket Outlet Combination Unit และ Variabox Unit บทความ เรื่อง การวัดค่ากระแสไฟฟ้า จากบริษัท แม็กซิไมซ์ อินทิเกรทเท็ด เทคโนโลยี จ�ำกัด และบทความเรื่อง เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker) Ics = 100% Icu คืออะไร จากบริษัท ที แอนด์ ดี เพาเวอร์ เทค (ไทยแลนด์) จ�ำกัด ส่วน IT Article เป็น บทความทีเ่ รียบเรียงโดย ชาญวิทย์ อิทธิวฒ ั นะ ในเรือ่ ง การป้องกันข้อมูลส่วนตัวขององค์กรในเอเชียแปซิฟกิ : พบว่าความพร้อม และการท�ำตามกฎข้อบังคับด้านความปลอดภัยไซเบอร์คือการสร้างความเชื่อมั่นในใจลูกค้าที่ดีที่สุด พบกันใหม่ฉบับหน้า กิตติ วิสุทธิรัตนกุล

ที่ปรึกษา : รศ.ฉดับ ปัทมสูต / รศ. ดร.สุธี อักษรกิตติ์ / ไกรสีห์ กรรณสูต พรเทพ ธัญญพงศ์ชัย / เฉลิมชัย รัตนรักษ์ / ประเจิด สุขแก้ว ผศ.พิชิต ล�ำยอง / วัลลภ เตียศิริ / พรชัย องค์วงศ์สกุล / ดร.กมล ตรรกบุตร ศ. ดร.พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ / รศ. ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม รศ. ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : กิตติ วิสุทธิรัตนกุล บรรณาธิการวิชาการ : ดร.สุรพล ด�ำรงกิตติกุล ผู้ช่วยบรรณาธิการ : นิภา กลิ่นโกสุม เลขากองบรรณาธิการ : ปัฐฐมณฑ์ อุ่ยพัฒน์ / จีราภา รักแก้ว พิสูจน์อักษร : อ�ำพันธุ์ ไตรรัตน์ ศิลปกรรมรูปเล่ม / ศิลปกรรมโฆษณา : ชุติภา จริตพันธ์ / ศศิธร มไหสวริยะ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด : เขมจิรา ปลาทิพย์ ฝ่ายโฆษณา : ศิริภรณ์ กลิ่นขจร / มนัส ไชยเพส / กษิรา เหมบัณฑิตย์ / กัลยา ทรัพย์ภิรมณ์ / วีระวรรณ พุทธโอวาท / รุ่งทิพย์ อ�ำไพจิตต์ เลขานุการฝ่ายโฆษณา : ชุติมันต์ บัวผัน ฝ่ายสมาชิก : นันธิดา รักมาก July-August 2018

บทความที่ปรากฏใน ELECTRICITY & INDUSTRY Magazine เป็นความคิดเห็น ส่ ว นตั ว ของผู ้ เขี ย น ไม่ มี ส ่ ว นผู ก พั น กั บ บริ ษั ท เทคโนโลยี มี เ ดี ย จ� ำ กั ด แต่ อ ย่ า งใด หากบทความใดที่ผู้อ่านเห็นว่ามีการลอกเลียนหรือแอบอ้าง กรุณาแจ้งที่กองบรรณาธิการ ELECTRICITY & INDUSTRY Magazine บทความต่ า งๆ ที่ ป รากฏในหนั ง สื อ ได้ ผ ่ า นการตรวจทานอย่ า งถี่ ถ ้ ว นเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด หากเกิดความผิดพลาดจะมีการชี้แจงและแก้ไขต่อไป เจ้าของ

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จ�ำกัด

471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2354-5333 โทรสาร 0-2640-4260 http:// www.technologymedia.co.th เพลท-แยกสี : บริษัท อิมเมจิ้น กราฟิค จ�ำกัด พิมพ์ที่ : บริษัท ฐานการพิมพ์ จ�ำกัด จัดจ�ำหน่าย : บริษัท ธนบรรณ ปิ่นเกล้า จ�ำกัด


Lucy Electric (Thailand) Ltd 388 Exchange Tower, Unit 3702, 37th Floor, Sukhumvit Rd, Klongtoey, Klongtoey, Bangkok Thailand 10110 Salesth@lucyelectric.com +66 (0) 2 663 4290


THE 73RD INDONESIA NATIONAL ELECTRICITY DAY – POWER-GEN ASIA

18-20 SEPTEMBER 2018 ICE I BSD CITY I JAKARTA I INDONESIA

BE PART OF ASIA’S PREMIER POWER GENERATION EVENT INTERESTED IN EXHIBITING OR SPONSORING?

POWER-GEN Asia is delighted to announce that this year it is partnering with MKI (Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia), the Indonesian Electrical Power Society. Through this exciting partnership, POWER-GEN Asia and the highly-respected Indonesia National Electricity Day will come together to create a unique joint event that provides all international attendees with the best opportunities to engage with Indonesia’s key power industry stakeholders.

OPPORTUNITIES ARE STILL AVAILABLE

FIND OUT MORE AND REGISTER AT

WWW.POWERGENASIA.COM

INTERESTED IN ATTENDING THE CONFERENCE? REGISTER TODAY & SAVE UP TO 20%

8,500+

200+

50+

Attendees

Multiple Conference Tracks

Conference Sessions

International Speakers

200+

Multiple Networking Opportunities

Leading Exhibitors

ASIA’S TRANSITIONING ENERGY LANDSCAPE

In Partnership:

0995_PGA18_AD_11.5 inch (h) x 8.5 inch.indd 1

Under the Patronage of:

Utility Partner:

25/06/2018 12:29


21-24 Â&#x2020;Â&#x152;Â?pÂ&#x153;iÂ&#x161;Â&#x160; ¨Â&#x201A;¤l Â&#x2020; Â&#x20AC; ¤Â&#x2019;Â&#x161;Â&#x2039;Ă&#x2013; Â&#x201A;Â&#x161;o Â&#x161;

  Â

THE

Industry 4.0

IoT

Integrated Automation Solutions

METALWORKING METROPOLIS

Additive Technology

Real-time Feedback System Hybrid Machines

Â&#x2030;Â&#x153;}Â&#x153;§Â&#x201C;Â&#x2030;Ă&#x2019;Â&#x2019;ÂĄĂ&#x2019;Â&#x2030;Â&#x201C;Â&#x161; lÂ&#x2039;ÂŚÂ?Â&#x201C;Â&#x2DC;iÂ&#x161;Â&#x2039;ÂĽÂ&#x201C;Ă&#x2019;oÂ&#x2022; Â&#x161;l}  iÂ&#x2022;Â&#x2122;qÂ&#x2039;Â&#x153;Â&#x160;Â&#x2C6;Â&#x161;Â&#x2020;§ ŒÂ?iÂĽÂ&#x201C;Ă&#x2019;o¤lÂŚÂ ÂŚÂ?Â&#x160;Â?ÂŚÂ?Â&#x201C;Â&#x2DC;iÂ&#x161;Â&#x2039; pÂ&#x2DC;Â&#x2039;Â?Â&#x2030;}Â&#x2122;Â? ¹Â&#x161;¤Â&#x2019; Â&#x2022;ÂŚsÂ?ÂĄrÂ&#x2122;ÂŹÂ }Â&#x2022;Â&#x201A; iÂŚpÂ&#x160;Ă&#x2013; Â?Â&#x2122;}iÂ&#x2039;Â&#x2039;Â&#x2030;ÂĽÂ?Â&#x2DC; iÂ&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x201A;Â? iÂ&#x161;Â&#x2039;Â&#x201E;Â?Â&#x153;}Â&#x2020;Â&#x2039;Ă&#x201C;Â&#x2022;Â&#x2030;¤lÂ&#x2039;Â&#x;Â&#x2022;jĂ&#x2019;Â&#x161;Â&#x160;Â&#x161;oÂ&#x20AC; Â&#x2039;iÂ&#x153;p iÂ&#x2122;Â&#x201A;Â&#x2020;Â&#x2122; Â&#x20AC;Â&#x2030;Â&#x153;}Â&#x2039;Â&#x2039;Ă&#x2019;Â?Â&#x2030;Â&#x2022; }Â&#x2019;Â&#x161;Â&#x201C;iÂ&#x2039;Â&#x2039;Â&#x2030;pÂ&#x161;iÂ&#x2122;ÂŹÂ?Â&#x2C6;ÂĄÂ&#x2030;Â&#x153;Â&#x2C6;Â&#x161;l § oÂ&#x161; ¤Â&#x2030;Â&#x2122;Â?¤Â?ÂŤisĂ&#x2013;ÂŚÂ&#x2022;iÂ&#x161;Â&#x2019;Â&#x2022;Â&#x2122; ¨Â&#x2039;Ă&#x201C;jÂ?|pÂąÂ&#x161;iÂ&#x2122;|Â&#x2019;ÂąÂ&#x161;Â&#x201C;Â&#x2039;Â&#x2122;Â&#x201A;  Â&#x2122;iÂ&#x20AC; Â&#x2039;iÂ&#x153;p§ Â&#x2022; }Â&#x2019;Â&#x161;Â&#x201C;iÂ&#x2039;Â&#x2039;Â&#x2030;ÂŚÂ?Â&#x201C;Â&#x2DC;iÂ&#x161;Â&#x2039;Â&#x160; l 

Sensors Technology

Overall Equipment (IÂżFLHQF\

Intelligent Productivity

ASEANâ&#x20AC;&#x2122;s Largest International Machine Tools and Metalworking Technologies Trade Exhibition & Conference - 32nd Edition

pÂ&#x2122;|ÂŚ|Â&#x160;

Â&#x2019;Â&#x2022;Â&#x201A;~Â&#x161;Â&#x2030;¤Â&#x2020;Â&#x153;ÂŹÂ&#x2030;¤}Â&#x153;Â&#x2030;¨|Ă&#x201C;Â?ÂŹ

+66 2686 7299 metalex@reedtradex.co.th @metalexexpo metalexpage www.metalex.co.th

Smart Factory

2 018


=Ä&#x2022;AI9&+6gÄ&#x2022;6E##Ä?69IEÄ&#x2022;'5 +6%E+Ä&#x2022;+6 D 6)= Ä&#x2022;6%6+Ä&#x201D;6ĂŁÂ&#x201E;Ä&#x152;

Authorized Distributor

AVERA Company Limited Tel : 088-001-0416 l Website : www.avera.co.th l E-mail : sales@avera.co.th


สนใจสอบถามข อ มู ล เพิ ่ ม เติ ม ได ท ี ่

www.interlink.co.th Tel 02 666 1111 (100 lines)


สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย

National Energy Trading Platform : NETP

3 รัฐวิสาหกิจการไฟฟ้า ประกอบด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ร่วมมือกันศึกษาและจัดตั้งแพลตฟอร์ม ซือ้ ขายไฟฟ้าแห่งชาติ (National Energy Trading Platform : NETP) เพื่อรองรับเทรนด์ Prosomer ที่ผู้บริโภคจะเป็นทั้งผู้ผลิตไฟฟ้า ใช้เองและขายเข้าระบบ เพิ่มมากขึ้นในอนาคต สหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการพลังงานหมุนเวียนและ พลังงานใหม่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า ความร่วมมือระหว่าง 3 การไฟฟ้า คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค (กฟภ.) ในการจัดตัง้ National Energy Trading Platform (NETP) สอดคล้อง กับนโยบายของส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ที่ต้องการให้ทั้ง 3 การไฟฟ้าในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มีความ ร่วมมือกันในด้านนวัตกรรม โดย NETP ทีต่ งั้ ขึน้ นัน้ เนือ่ งจากพฤติกรรม การใช้ไฟฟ้าของผูบ้ ริโภคทีก่ ำ� ลังจะเปลีย่ นไปจากเดิม จากทีเ่ คยเป็น ผูซ้ อื้ ไฟฟ้าจากหน่วยงานการไฟฟ้า เป็นการผลิตไฟฟ้าเพือ่ ใช้เอง และ มีไฟฟ้าส่วนทีเ่ หลือทีพ่ ร้อมจะขายเข้าระบบ (Prosumer) หรือการผลิต ไฟฟ้าเพือ่ ขายกันในกลุม่ หมูบ่ า้ นจัดสรร นิคมอุตสาหกรรม ส่วนทีเ่ หลือ ก็พร้อมขายเข้าระบบ ผ่านระบบสายส่งจ�ำหน่ายของการไฟฟ้า

สหรัฐ กล่าวว่า การที่เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน หมุนเวียนมีตน้ ทุนราคาทีถ่ กู กว่า การทีผ่ บู้ ริโภคซือ้ ไฟฟ้าจากรัฐ ท�ำให้ แนวโน้มในอนาคตจะมีการผลิตไฟฟ้าใช้กันเองและขายมากขึ้น ซึ่งหากหน่วยงานการไฟฟ้าทั้ง 3 องค์กร ไม่ปรับตัวเพื่อรองรับการ เปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตอันใกล้นี้ จะท�ำให้ กฟผ. ต้องมีภาระ จากการที่ต้องเดินเครื่องโรงไฟฟ้าเพื่อแบคอัพให้กับระบบเพิ่มขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคมีไฟฟ้าใช้ตลอด 24 ชั่วโมง และภาระดังกล่าวจะถูก ส่งผ่านไปให้ผู้ใช้ไฟฟ้าในรูปของค่าไฟ การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อจัดตั้ง NETP ท�ำให้เกิดระบบ การจัดการพลังงาน (Energy Management) อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะน�ำระบบไมโครกริด สมาร์ทกริด ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System : ESS) มาประยุกต์ใช้เพือ่ ให้ผผู้ ลิตไฟฟ้าใช้เองและ ต้องการขายเข้าสู่ระบบ สามารถเชื่อมโยงกับระบบสายส่งของทั้ง 3 การไฟฟ้าได้อย่างไม่มีปัญหา โดยไฟฟ้าส่วนเกินที่ผลิตได้จะถูก ส่งต่อไปยังพื้นที่ที่อยู่ไกลออกไป ผ่านระบบไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. โดยไม่กระทบกับโรงไฟฟ้าหลักที่มีอยู่ในระบบ โดยหลักการส�ำคัญนั้น ไฟฟ้าที่จะขายเข้าระบบของ NETP จะมีราคาทีถ่ กู กว่าไฟฟ้าที่ NETP จ�ำหน่าย เพราะ NETP ต้องมีตน้ ทุน ค่าใช้จา่ ยในการบริหารระบบสายส่ง ส่วนในทางปฏิบตั จิ ะต้องมีการ ออกกฎระเบียบมาก�ำกับดูแล หรือมีหลักเกณฑ์ในการปฏิบตั ริ ว่ มกัน อย่างไรนั้น เป็นรายละเอียดที่จะต้องศึกษาร่วมกัน July-August 2018


สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้ สาหกรรมไฟฟ้าาแห่ แห่งงประเทศไทย ประเทศไทย

กฟผ. ผนึกโรงไฟฟ้าเอกชน พุ่งเป้าลดก๊าซเรือนกระจกภาคพลังงาน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดประชุมเชิงวิชาการ เรือ่ ง “ทิศทางการติดตามและประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก ในภาคผลิตไฟฟ้า” ร่วมกับบริษทั ผูผ้ ลิตไฟฟ้าเอกชน โดยมีเป้าหมาย เพือ่ สร้างเครือข่ายภาคพลังงานในการร่วมมือกันลดการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม การประชุมดังกล่าว มีการแลกเปลีย่ นองค์ความรูเ้ รือ่ งการลด การปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมีการบรรยายเรื่องแนวทางการลด ก๊าซเรือนกระจกของประเทศและในภาคพลังงาน รวมไปถึงแนวทาง การลดก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ. และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน

การประชุมดังกล่าวได้รบั การตอบรับอย่างดีจากผูผ้ ลิตไฟฟ้า เอกชนในการร่วมมือกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยในอนาคต จะมีการร่วมมือกันอย่างต่อเนือ่ ง ผ่านการอบรมให้ความรูเ้ รือ่ งการ ค�ำนวณตัวเลขการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทีเ่ ป็นรูปธรรม และ จะติดตามผลเพื่อแสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าในการร่วมมือกัน ลดก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน ส�ำหรับปัจจุบัน กฟผ. มีแนวทางในการลดก๊าซเรือนกระจก ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงพลังงาน ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า การผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน หมุนเวียน เป็นต้น

กฟผ. 4.0 ทดลองสถานีอด ั ประจุไฟฟ้า (Charging Station) แบบแตะบัตร 1 ปี ก่อนเปิดให้บริการประชาชน และพัฒนาเชิงพาณิชย์ตอ่ ไป

กฟผ. เก็บข้อมูลส�ำหรับโครงการวิจยั และพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าและสถานีอดั ประจุไฟฟ้า ตามนโยบายพลังงาน 4.0 โดยปัจจุบนั ได้เปิด ให้บริการสถานีอดั ประจุไฟฟ้าน�ำร่องระยะที่ 1 แก่รถประจ�ำต�ำแหน่งผูบ้ ริหารของ กฟผ. ระดับรองผูว้ า่ การ ประเภท PHEV เป็นระยะเวลา 2 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2561 ก่อนเตรียมเปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไป ระยะที่ 2 ภายในเวลา 1 ปี July-August 2018


การไฟฟ้าฝ่าฝ่ายผลิ ายผลิตตแห่แห่งงประเทศไทย ประเทศไทย การไฟฟ้

ญี่ปุ่นสวนกระแส ประเทศพัฒนาแล้ว

หันกลับมาพึ่ง ถ่านหิน

ประเทศพัฒนาแล้วหลายๆ ประเทศ พยายามลดการพึง่ พา การใช้ถ่านหินผลิตไฟฟ้า ตรงข้ามกับประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้ชื่อว่า เป็นยักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจ ทีไ่ ม่เดินตามกระแสโลก โดยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ญี่ปุ่นเปิดใช้โรงไฟฟ้าถ่านหินโรงใหม่ไปแล้ว อย่างน้อย 8 โรง และยังมีแผนจะสร้างเพิม่ อีก 36 โรง ในช่วง 10 ปี ข้างหน้านี้ ครั้งหนึ่ง ญี่ปุ่นเคยจะเลิกใช้ถ่านหิน โดยเมื่อปี 2553 ญี่ปุ่น มีสดั ส่วนการใช้ถา่ นหินผลิตไฟฟ้าร้อยละ 25 ทีถ่ กู ตัง้ เป้าไว้ให้ลดลง เท่าตัวภายในระยะเวลา 20 ปี แต่จะเพิม่ สัดส่วนการใช้นวิ เคลียร์เพือ่ การผลิตไฟฟ้าจากร้อยละ 29 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 50 ในปี 2573

แต่ทุกอย่างก็ไม่สามารถเดินหน้าตามแผนได้ เมื่อเกิดเหตุ ระเบิดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะ ไดอิจิ ในปี 2554 ที่ส่งผลให้ เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ผลิตไฟฟ้ากว่า 54 เครื่องทั่วประเทศญี่ปุ่น ต้องปิดลงเพือ่ รอการตรวจสอบความปลอดภัยตามกฎมาตรฐานใหม่ โดยปัจจุบนั มีเครือ่ งปฏิกรณ์นวิ เคลียร์เพียง 7 เครือ่ ง จาก 54 เครือ่ ง เท่านั้นที่กลับมาเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าอีกครั้ง และเพื่อตอบความ ต้องการใช้ไฟฟ้าให้เพียงพอ ญี่ปุ่นจึงจ�ำเป็นต้องเลือกใช้เชื้อเพลิง อย่างก๊าซธรรมชาติและถ่านหินแทน และเมื่อญี่ปุ่นต้องน�ำเข้าก๊าซ ธรรมชาติเหลวในราคาสูง ถ่านหินจึงเป็นตัวเลือกทีส่ มเหตุสมผลกว่า ปัจจุบัน ญี่ปุ่นตั้งเป้าว่าในปี พ.ศ. 2573 จะมีสัดส่วนการใช้ ถ่านหินผลิตไฟฟ้าของประเทศร้อยละ 26 แม้วา่ ทางเลือกนีจ้ ะท�ำให้ รัฐบาลญี่ปุ่นถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่สนับสนุนการพัฒนาพลังงาน หมุนเวียนให้เต็มที่ และยังเพิ่มการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทัง้ นี้ ญีป่ นุ่ ก�ำลังเดินหน้าวิจยั และพัฒนาน�ำถ่านหินทีม่ รี าคาถูก มาเปลี่ยนให้เป็นก๊าซไฮโดรเจน เพื่อน�ำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงรถยนต์ โดยร่วมมือกับประเทศออสเตรเลีย เท่าที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงนโยบายพลังงานของญี่ปุ่น มาพึ่งพาถ่านหิน ส่งผลดีกับเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาฟื้นตัว อีกครั้ง และเมื่อจีนและอินเดียยังต้องใช้ถ่านหินเป็นหลักเช่นกัน จึงมีแนวโน้มว่าอุตสาหกรรมถ่านหินจะยังไม่ถึงคราวซบเซา แปลและเรียบเรียง : สุภร เหลืองก�ำจร ข้อมูลจาก  Bucking global trends, Japan again embraces coal power http://www.sciencemag.org/news/2018/05/bucking-global trends-japan-again-embraces-coal-power  Japan is moving back to coal. http://www.businessinsider.com/japan-moving-back-to coal-2018-5 July-August 2018


สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้ สาหกรรมไฟฟ้าาแห่ แห่งงประเทศไทย ประเทศไทย > บุญถิ่น เอมย่านยาว ฝ่ายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

MEA SA F E T Y

เพลิงไหม้ จากไฟฟ้าลัดวงจร

และแนวทางการป้องกัน

MEA SAFETY

เพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจร และแนวทางการป้องกัน

เกือบทุกครัง้ ของข่าวการเกิดเพลิงไหม้ทบี่ า้ นพัก าลัดวงจราคือการไหลของกระแส อาคารสูง ศูนไฟฟ้ย์ไฟฟ้ การค้ หรือโรงงานอุตสาหกรรม าที่ไหลครบวงจรโดยไม่ผ่านเครื่องใช้ ไฟฟ้ า หรื อ โหลด โดยแบ่ งไฟฟ้าลัดข วงจร ค�ำพูดทีไ่ ด้ยนิ บ่ออกเป็ อยๆน 2 แบบ ก็คคือื อ 1)“สาเหตุ องการเกิดเพลิงไหม้ ลัดวงจรจากสายไฟ เส้ น หนึ ่ ง ไปยั ง สายไฟอี ก เส้ น หนึ ่ ง และ 2) ้องต้นว่าเกิดจาก ในครั้งนี้เจ้าหน้ลัดวงจรจากสายไฟลงดิ าที่สันนิษนฐานในเบื ทั้งนี้องค์ประกอบ ของการเกิ ด เพลิ ง ไหม้ มี 3 องค์ ป ระกอบ ไฟฟ้าลัดวงจร” ถึงแม้ขา่ วคราวเหล่านัน้ จะจบลงไป ด้ ว ยกั น คื อ เชื้ อ เพลิ ง ออกซิ เ จน และ ความร้อนหรือประกายไฟ ซึ่งไฟฟ้าลัดวงจร ในที่สุด แต่ค�ำก็ว่เป็านสาเหตุ “ไฟฟ้ าลัดวงจร” ก็ยังคงติดอยู่ใน ห นึ่ ง ของการเกิ ด ความร้ อ น หรือประกายไฟได้ ความคิดของหลายคน ฉบับนี้เรามาท�ำความเข้าใจ กับค�ำว่า “ไฟฟ้าลัดวงจร” และแนวทางในการป้องกัน เพื่อช่วยสร้างความปลอดภัยให้บ้านของคุณกัน ดีกว่า... ไฟฟ้าลัดวงจร คือการไหลของกระแสไฟฟ้าที่ ไหลครบวงจรโดยไม่ผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือโหลด โดย แบ่งไฟฟ้าลัดวงจรออกเป็น 2 แบบ คือ 1) ลัดวงจรจาก สายไฟเส้นหนึง่ ไปยังสายไฟอีกเส้นหนึง่ และ 2) ลัดวงจร จากสายไฟลงดิน ทัง้ นีอ้ งค์ประกอบของการเกิดเพลิงไหม้ มี 3 องค์ประกอบด้วยกัน คือ เชือ้ เพลิง ออกซิเจน และ ความร้อนหรือประกายไฟ ซึง่ ไฟฟ้าลัดวงจรก็เป็นสาเหตุ หนึ่งของการเกิดความร้อนหรือประกายไฟได้

เรื่อง บุญถิ่น เอมย่านยาว / ฝ่ายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม Boontin Aimyanyao / Environmental and Occupational Health and Safety Department

เกือบทุกครั้งของข่าวการเกิดเพลิงไหม้ที่ บ้านพัก อาคารสูง ศูนย์การค้า หรือโรงงาน อุตสาหกรรม ค�าพูดที่ได้ยินบ่อยๆ ก็คือ “สาเหตุ ข องการเกิ ด เพลิ ง ไหม้ ใ นครั้ ง นี้ เจ้าหน้าที่สันนิษฐานในเบื้องต้นว่าเกิดจาก ไฟฟ้าลัดวงจร” ถึงแม้ข่าวคราวเหล่านั้นจะ จบลงไปในที่สุด แต่ค�าว่า “ไฟฟ้าลัดวงจร” ก็ ยั ง คงติ ด อยู ่ ใ นความคิ ด ของหลายคน ฉบับนี้เรามาท�าความเข้าใจค�าว่า “ไฟฟ้า ลัดวงจร” และแนวทางในการป้องกัน เพื่อ ช่วยสร้างความปลอดภัยให้บ้านของคุณ กันดีกว่า... 32

Fire Caused by Short Circuit and How to Prevent Them Whenever there is news reporting about fire in houses, high buildings, department about stores or industrial factories, what we usually hear is “the cause of fire is presumably due to electric short circuit.” Even though the news was finally all over, the term “short circuit” has been stuck in many people’s mind. In this MEA Life+ issue, we will learn what “short circuit” means and its prevention so that your house will be safe and sound. A short circuit is an electrical circuit that allows a current to travel along an unintended path or load without passing through any electric appliances. The short circuit can be divided into 2 types of faults: 1) fault from a wire to another one and 2) fault from a wire to an underground cable. There are 3 factors which cause the fire: 1) fuel 2) oxygen and 3) heat or ignition which might be occurred by the short circuit.

How can a short circuit cause fire?

The short circuit makes a lot of currents flow in the circuit. Basically, the electric circuit has a device to prevent such a fault like fuse, circuit breaker or Earth Leak Circuit Breaker (ELCB). These devices are normally meant to cut off the electricity. ไฟฟ้าลัดวงจรเป็นสาเหตุของการเกิด ถิ่น เอมย่านยาว / ฝ่ายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพลิงไหม้ได้เรืBoontin อ่องย่บุญาAimyanyao งไร / Environmental and Occupational Health and SafetyHowever, Department if there are too many currents, this will cause ผลของการลัดวงจรจะท�ำให้มีกระแสไฟฟ้าไหล เกือบทุกครั้งของข่าวการเกิดเพลิงไหม้ที่ ไฟฟ้ า ลัดวงจร คืand อการไหลของกระแส ignition heat. When ในวงจรเป็นจ�ำบ้นวนมาก โดยปกติในวงจรไฟฟ้าจะมี านพัก อาคารสูง ศูนย์การค้า หรือโรงงาน ไฟฟ้าที่ไหลครบวงจรโดยไม่ผ่านเครื่องใช้ the heat is the อุปกรณ์ป้องกันอุตได้ แ ก่ ฟิ ว ส์ เซอร์ ก ต ิ เบรกเกอร์ เครื อ ่ ง สาหกรรม ค�าพูดที่ได้ยินบ่อยๆ ก็คือ ไฟฟ้า หรือโหลด โดยแบ่งrising, ไฟฟ้าลัดวงจร be melted ตัดไฟรัว่ อุปกรณ์ เหล่าขนีองการเกิ จ้ ะท�ำหน้ดาเพลิ ทีต่ งดั ไหม้ วงจรไฟฟ้ “สาเหตุ ใ นครั้ ง นีา้ ออก ออกเป็น 2insulator แบบ คือ 1)will ลัดวงจรจากสายไฟ นิษาฐานในเบื งต้นปริ ว่าเกิ ดจาก เส้นหนึ่งไปยั กเส้นหนึ่งfire และwill 2) andงสายไฟอี the electric แต่หากอุปกรณ์เจ้ปาอ้ หน้งกัานที่สดัันงกล่ วไม่ทำ� ้องาน มาณกระแส ไฟฟ้าลัดวงจร” ถึงแม้ข่าวคราวเหล่านั้นจะ ลัดวงจรจากสายไฟลงดิน ทั้งนี้องค์ประกอบ finally break out. ไฟฟ้าที่มีอยู่จ�ำจบลงไปในที นวนมาก่สุดจะท� ำให้เกิดประกายไฟและ แต่ค�าว่า “ไฟฟ้าลัดวงจร” ของการเกิดเพลิงไหม้ มี 3 องค์ประกอบ ความร้อน เมื่อก็ความร้ นมี่ ใอนความคิ ุณหภูมดิสของหลายคน ูงขึ้นเรื่อยๆ ก็จด้ะว ยกั น คื อ เชื้ อ เพลิ ง ออกซิ เ จน และ ยั ง คงติ ดออยู ท�ำให้ฉนวนไฟฟ้ การหลอมละลาย ง อนหรือประกายไฟ ซึ่งไฟฟ้าลัดวงจร ฉบัาบเกินี้เดรามาท� าความเข้าใจค�ากลายเป็ ว่า “ไฟฟ้นาแหล่ความร้ ลั ด วงจร” และแนวทางในการป้ อ งกั น เพื ่ อ ก็ เ ป็ น สาเหตุ ห นึ่ ง ของการเกิ ด ความร้ อ น เกิดเพลิงไหม้ได้นั่นเอง

เพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจร และแนวทางการป้องกัน

ช่วยสร้างความปลอดภัยให้บ้านของคุณ กันดีกว่า... 32

July-August 2018

หรือประกายไฟได้


านครหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิการไฟฟ้ ตแห่งประเทศไทย

สาเหตุของไฟฟ้าลัดวงจร

1. ฉนวนไฟฟ้าช�ำรุดหรือเสื่อมสภาพ 2. การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า/เดินสายไฟฟ้าไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐาน 3. การใช้งานไม่ถูกต้อง 4. สินค้า/อุปกรณ์มีคุณภาพต�่า 5. เกิดแรงดันเกินในสายไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า

แนวทางการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร

1. เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม 2. มีการบ�ำรุงรักษาเป็นประจ�า 3. เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ 4. ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี 5. เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าตามมาตรฐาน 6. ตรวจสอบระบบไฟฟ้ า และอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า อย่ า ง สม�ำ่ เสมอ เมือ่ เรียนรูถ้ งึ สาเหตุทมี่ า ตลอดจนแนวทางป้องกัน แล้ว ที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องหมั่นตรวจสอบ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ให้เกิดการช�ำรุด เพื่อลด ความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้ที่มาจากไฟฟ้าลัดวงจร ต่อไป...

กฟน. ร่วมมือกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เปิดโครงการนำ�ร่อง สายสื่อสารลงใต้ดินฯ

Causes of Short ไฟฟ้าCircuit ลัดวงจรเป็นสาเหตุ

ของการเกิinsulators ดเพลิงไหม้ได้อย่างไร 1. Damaged or degenerated ผลของการลั ดวงจรจะท�าให้มีกระแส 2. Non-standard electric installation/wiring ไฟฟ้าไหลในวงจรเป็นจ�านวนมาก โดยปกติ 3. Incorrect usage ในวงจรไฟฟ้าจะมีอปุ กรณ์ปอ้ งกัน ได้แก่ ฟิวส์ กิตเบรกเกอร์ เครื่องตัดไฟรั่ว อุปกรณ์ 4. Low-quality electricเซอร์ appliances เหล่ า นี้ จ ะท� า หน้ า ที่ ตั ด วงจรไฟฟ้ า ออก 5. Excessive voltage inแต่electric wires or appliances หากอุปกรณ์ป้องกันดังกล่าวไม่ท�างาน ปริ ม าณกระแสไฟฟ้ า ที่ มี อ ยู ่ จ� า นวนมาก

จะท�าShort ให้เกิดประกายไฟและความร้ How to Prevent Circuit อน เมื่อ

ความร้อนมีอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆ ก็จะท�าให้ 1. Use appropriate insulators ฉนวนไฟฟ้าเกิดการหลอมละลาย กลายเป็น 2. Keep แหล่งเกิดinเพลิgood งไหม้ได้condition นั่นเอง ไฟฟ้ าลัดวงจรเป็electric นสาเหตุ appliances FirE CAuSEd bY ShorT CirC ของการเกิ ด เพลิ ง ไหม้ ไ ด้ อ ย่ า งไร 3. Choose high-quality electric products And how To PrEvEnT ThEM ผลของการลัดวงจรจะท�าให้มีกระแส สาเหตุของไฟฟ้าลัดวงจร 4. Operate electric appliances correctly ไฟฟ้าไหลในวงจรเป็นจ�านวนมาก โดยปกติ Whenever there is news reporting about fire Cau 1. ฉนวนไฟฟ้าช�ารุดหรือเสื่อมสภาพ houses, high buildings, department about ในวงจรไฟฟ้ าจะมีelectric อปุ กรณ์ปอ้ งกันwires ได้แก่ ฟิว2.ส์and 1 การติappliances ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า /เดิ น สาย instores 5. Have installed or industrial factories, what we usually เซอร์กิตเบรกเกอร์ เครื่องตัดไฟรั่ว อุปกรณ์ 2 ไฟฟ้ า ไม่ ถ ก ู ต้ อ งตามมาตรฐาน hear is “the cause of fire is presumably due า นีaccording standard เหล่ ้ จ ะท� า หน้ า ที่ ตั ดtoวงจรไฟฟ้ า ออก to electric short circuit.” Even though the 3. การใช้ ง านไม่ ถ ก ู ต้ อ ง แต่หากอุปกรณ์ป้องกันดังกล่าวไม่ท�างาน 3 news was finally all over, the term “short electric regularly 4. and สินค้าappliances /อุปกรณ์มีคุณภาพต� ่า ปริ6. Check ม าณกระแสไฟฟ้ า ที่ มี อ ยู ่ จsystems � า นวนมาก 4 circuit” has been stuck in many people’s จะท�าให้เกิดประกายไฟและความร้ น เมื5.่อcause เกิ ด แรงดั เกิ น ในสายไฟฟ้ า หรื อ mind. In this MEA Life+ issue, we will learn After realising อthe of นelectric fires and 5 what “short circuit” means and its prevention ความร้อนมีอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆ ก็จะท�าให้ อุปกรณ์ไฟฟ้า so that your house will be safe and sound. their prevention, the rest is our duty which needs to ฉนวนไฟฟ้าเกิดการหลอมละลาย กลายเป็น A short circuit is an electrical circuit How แหล่ งเกิดเพลิand งไหม้ได้maintain นั่นเอง check allแนวทางการป้ electric in ShorT good CirCuiT FirEappliances อCAuSEd งกันไฟฟ้าลัดbY วงจร that allows a current to travel along an 1 unintended path or load without passing 1. เลืAnd อthe กใช้อhow ุปกรณ์ofปTo ้อelectric งกัPrEvEnT นที่เหมาะสม condition order to reduce risk fire ThEM สาเหตุ ของไฟฟ้าลัin ดวงจร 2 through any electric appliances. The short is news reporting Causescan of Short Circuit into 2 types of faults: 1. ฉนวนไฟฟ้าช�ารุดหรือเสื่อมสภาพ 2. มีWhenever การบ�ารุงthere รักษาเป็ นประจ� า about fire circuit be divided caused by short circuit. in houses, high buildings, department about 3 or degenerated insulators 2. การติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า /เดิ น สาย 1) 1.faultDamaged from a wire to another one and 2) 3. เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ ไฟฟ้าไม่ถูกต้Mองตามมาตรฐาน EA NEWS 3. การใช้งานไม่ถูกต้อง 4. สินค้า/อุปกรณ์มีคุณภาพต�่า 5. เกิ ด แรงดั น เกิ น ในสายไฟฟ้ า อุปกรณ์ไฟฟ้า

stores or industrial factories, what we usually

hear cause is presumably due 4. ใช้ ครืisอ่ “the งใช้short ไฟฟ้circuit.” าofอย่fireางถู กวิธthough ี to เelectric Even the was finallyดตัallง้ อุover, theไฟฟ้ termาตาม “short 5. เดิnews นสายและติ ปกรณ์ circuit” has been stuck in many people’s mind. In this MEA Life+ issue, we will learn หรื อ มาตรฐาน what “short circuit” meansาand its prevention 6. ตรวจสอบระบบไฟฟ้ ปกรณ์ so that your house will be และอุ safe and sound. ไฟฟ้าAอย่ า งสม� า ่ เสมอ short circuit is an electrical circuit

แนวทางการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร that allows a current to travel along an path or load without passing 1. เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม เมื่ อunintended เรี ย นรูany ้ ถึ งelectric สาเหตุappliances. ที่ ม า ตลอดจน through The short 2. มีการบ�ารุงรักษาเป็นประจ�า circuit can be divided into 2 types of faults: แนวทางป้ องกัfrom นแล้a วwireที่เtoหลืanother อก็เป็one นหน้and าที2)่ 1) fault 3. เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ fault from a่นwire to an underground cable. ของเราที ่ ต ้ อ งหมั ตรวจสอบอุ ป กรณ์ ต ่ า 4. ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี There are 3 factors which cause theงๆ fire: fuelใ2) heat or ignition ่เกี่ยวข้1)which องไม่ ห้เoxygen กิดการช�and ารุด3) เพื ่อลดความ 5. เดินสายและติดตัง้ อุปกรณ์ไฟฟ้าทีตาม might be occurred by the short circuit. มาตรฐาน เสี่ ย งในการเกิ ด เพลิ ง ไหม้ ที่ ม าจากไฟฟ้ า How can a short circuit 6. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ลัดวงจรต่ อไป... cause fire? ไฟฟ้าอย่างสม�่าเสมอ The short circuit makes a lot of currents

MEA and related organisations open a pilot project on underground เมื่อเรียนรู้ถึงสาเหตุที่มา ตลอดจน แนวทางป้องกันแล้ว ที่เหลือก็เป็นหน้าที่ communication line ของเราที่ต้องหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ

flow in the circuit. Basically, the electric circuit has a device to prevent such a fault like fuse, circuit breaker or Earth Leak Circuit Breaker (ELCB). These devices are normally meant to cut off the electricity. if there are too many currents, ที่เกี่ยวข้องไม่ให้เกิดการช�ารุด เพื่อลดความ However, this will cause ignition and heat. When the เสี่ ย งในการเกิ ด เพลิ ง ไหม้ ที่ ม าจากไฟฟ้ า heat is rising, the insulator will be melted and the electric fire will finally break out. ลัดวงจรต่อไป... กฟน. ร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เปิดโครงการน�าร่องสายสือ่ สารลงใต้ดนิ ฯ

กฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี ลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการน�ำสายสือ่ สารลงใต้ดนิ โครงการ ถนนพหลโยธิน โดยมี ชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้า นครหลวง และผูแ้ ทนจาก 4 หน่วยงานร่วมลงนาม ได้แก่ ส�ำนักงาน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ และสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นโครงการน�ำร่องบูรณาการน�ำสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่ โครงการถนนพหลโยธิน ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการปรับปรุง ภูมิทัศน์ของกรุงเทพมหานคร ก้าวสู่การเป็นมหานครแห่งอาเซียน อีกทัง้ ยังช่วยในเรือ่ งความปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชน ณ อาคารส�ำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง

Non-standard electric installation/cable. fault2. from a wire to an underground There wiring are 3 factors which cause the fire: usageand 3) heat or ignition 1) 3.fuelIncorrect 2) oxygen 4. might Low-quality electric appliances which be occurred by the short circuit. 5. can Excessive How a shortvoltage circuitin electric wires or appliances cause fire? HowThe to Prevent Short makes Circuit a lot of currents short circuit insulators the electric flow1. inUse theappropriate circuit. Basically, 2. Keep gooda fault circuit has aelectric deviceappliances to preventinsuch condition like fuse, circuit breaker or Earth Leak 3. Choose high-quality Circuit Breaker (ELCB).electric Theseproducts devices are 4. Operate electric appliances normally meant to cut off thecorrectly electricity. However, there wires are too currents, 5. Haveifelectric and many appliances to standard this willinstalled cause according ignition and heat. When the 6. isCheck electric and will appliances heat rising, the systems insulator be melted and theregularly electric fire will finally break out. After realising the cause of electric fires and their prevention, the rest is our duty which needs to check and maintain all electric appliances in good condition in order to reduce the risk of electric fire caused by short circuit.

Mr.Grisada Boonrach, Permanent Secretary of Ministry of Interior, chaired the signing ceremony of Memorandum of MEA and related organisations a pilot Understanding for open Underground communication line Project project on underground communication line – Phaholyothin Roadเป็นProject นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานในพิธี with the National Broadcasting ลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการน�าสายสื่อสารลงใต้ดินโครงการ and Telecommunications Commission (NBTC), the Royal Thai ถนนพหลโยธิ น โดยมีนายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้ านครหลวง และผู้แทนจาก 4 หน่วยงาน ร่วมลงนาม ได้แก่ ส�านักงาน คณะกรรมการกิ จการกระจายเสี กิจการโทรทัศน์และกิMetropolitan จการ Mr. Grisada Boonrach, Police and theยงBangkok Administration (BMA), Permanent Secretary of Ministry of Interior, โทรคมนาคมแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ chaired the signing ceremony of Memorandum of Understanding for Underground communication line Project – Phaholyothin Road และสมาคมโทรคมนาคมแห่ งHeadquarters. ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัThe มภ์ Project held at MEA agreement is meant to be an with the National Broadcasting and Telecommunications เพื่อเป็นโครงการน�าร่องบูรณาการน�าสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่ Commission (NBTC), the Royal Thai Police and the Bangkok Metropolitan Administration (BMA), held at MEA Headquarters. โครงการถนนพหลโยธิ นpilot ตอบสนองนโยบายของรั ฐin บาลในmoving integrative project communication line The agreement is meant to be an integrative pilot projectto in การปรับปรุงภูมิทัศน์ของกรุงเทพมหานคร ก้าวสู่การเป็นมหานคร moving communication line to underground on Phaholyothin Road a response to government policy in improving landscape of แห่ ง อาเซี ย น อี ก ทั้ ง ยั ง ช่ ว ยในเรืon ่ อ งความปลอดภั ย ต่ อ ชี วิ ต และ with underground Phaholyothin Road response Bangkok which willwith become an a ASEAN metropolis, includingto the ทรัพย์สนิ ของประชาชน ณ อาคารส�านักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง life and property safety of people. government policy in improving landscape of Bangkok which will become an ASEAN metropolis, including the life and property safety of people. 4

July-August 2018

33

4 5

6

fires dut all e ord cau


สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้ สาหกรรมไฟฟ้าาแห่ แห่งงประเทศไทย ประเทศไทย

กฟภ. ดำ�เนินการ

จ่ายกระแสไฟฟ้า

ผ่านระบบเคเบิลใต้ดิน

บริเวณหน้าวัดร่องขุ่น จ.เชียงราย เอกชัย ศักดิ์ทัศนา รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็น ประธานในพิธีเปิดการจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบเคเบิลใต้ดิน บริเวณหน้าวัดร่องขุน่ โดยมี สัมฤทธิ์ สวามิภกั ดิ์ ปลัดจังหวัดเชียงราย อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ โดยระบบเคเบิล ใต้ดนิ ดังกล่าวด�ำเนินการโดย กฟภ. หรือ PEA ภายใต้การสนับสนุน ของส�ำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเชียงราย จ�ำนวน 31,445,000 บาท เมือ่ สร้างแล้วเสร็จพบว่าท�ำให้บริเวณหน้าวัดไม่มี สิง่ บดบังทัศนียภาพทีง่ ดงามของวัด โดยเฉพาะอุโบสถขาวทีต่ งั้ เด่น เป็นสง่าอยูห่ น้าวัด สร้างความประทับใจให้กบั ผูพ้ บเห็น โดยเฉพาะ นักท่องเที่ยว

ดังกล่าว ซึ่งแม้จะไม่ครบทุกจังหวัดแต่ก็จะพยายามขยายต่อไป ให้มากทีส่ ดุ โดยเฉพาะขัน้ ตอนต่อไปคือทีถ่ นนบรรพปราการบริเวณ หอนาฬิกาฯ อ.เมืองเชียงราย ซึง่ ก็อยูใ่ นระหว่างการปรับงบประมาณ ซึ่งหากได้โอกาสก็จะด�ำเนินการอย่างเร่งด่วนต่อไป อาจารย์เฉลิมชัย กล่าวว่า ตนรอคอยเวลานีม้ านานกว่า 15-20 ปี ผ่านพ้นมาหลายรัฐบาลแล้ว เพราะทีผ่ า่ นมาวัดร่องขุน่ มีการสร้างอย่าง สวยงาม ท�ำให้มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกไปเยือนเป็นจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะช่วง 5 ปีหลังสุดพบว่ามีอย่างล้นหลาม แต่ปรากฏว่าบริเวณ หน้าวัดกลับมีสายไฟทีส่ ร้างทัศนอุจาดระโยงระยางไปทัว่ สร้างความ รกรุงรังและไม่งดงามเมือ่ ชาวต่างชาติถา่ ยภาพออกไปเผยแพร่ทวั่ โลก

นโยบายการบริหารของ กฟภ. ภายใต้ เสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการ กฟภ. ให้ความส�ำคัญกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีแผนจะน�ำระบบไฟฟ้าใต้ดนิ ไปใช้ในเมืองหลักของประเทศคือ จ.เชียงใหม่ จ.นครราชสีมา เมืองพัทยา และ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามและส่งเสริมการท่องเที่ยว ส�ำหรับ จ.เชียงราย ถือเป็นแห่งแรก โดยมีการรือ้ ถอนเสาไฟฟ้าคอนกรีตจ�ำนวน 29 ต้น รือ้ ถอนสายไฟฟ้าแรงสูงเหนือดินระยะทาง 1,150 วงจร/เมตร รื้อถอนสายไฟ้าแรงต�่ำเหนือดินระยะทาง 400 วงจร/เมตร จากนั้น ติดตั้งสายไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินแรงสูงระยะทาง 1,785 วงจร/เมตร ติดตั้งสายไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินแรงต�่ำระยะทาง 555 วงจร/เมตร ก่อน จะก่อสร้างบ่อพักสายไฟฟ้าแรงสูงจ�ำนวน 6 บ่อ และแรงต�ำ่ จ�ำนวน 23 บ่อ การด�ำเนินการดังกล่าวใช้ระยะเวลา 365 วันหรือ 1 ปี จน แล้วเสร็จเมือ่ วันที่ 25 เมษายน ทีผ่ า่ นมา และมีการเปิดใช้งานอย่างเป็น ทางการแล้ว พบว่าบริเวณด้านหน้าวัดมีความงดงามและนักท่องเทีย่ ว สามารถถ่ายภาพวัดร่องขุ่นซึ่งได้ชื่อว่าเป็นวัดที่ได้รับการจัดอันดับ ให้สวยงามทีส่ ดุ เป็นอันดับที่ 3 ของโลกได้โดยไม่มสี งิ่ บดบังได้อย่าง ชัดเจน ทั้งนี้แผนงานต่อไปคือการด�ำเนินการในอีก 4 เมืองหลัก

ท�ำให้เห็นได้อย่างชัดเจนและก่นด่ามายังตน ท�ำให้ตนเรียกร้องเรือ่ งนี้ มาโดยตลอด และภายในบริเวณวัดก็ใช้งบประมาณส่วนตัวน�ำสายไฟฟ้า ลงดินแล้วทั้งหมด แต่หากเป็นถนนหน้าวัดแล้วตนท�ำไม่ได้ เพราะ เป็นสถานทีข่ องทางราชการ จึงต้องอาศัยหน่วยงานต่างๆ ดังกล่าว กระทั่งเมื่อมีการท�ำจนส�ำเร็จแล้วตนก็ขอขอบคุณทุกฝ่าย เป็นอย่างยิง่ ซึง่ ประโยชน์ทไี่ ด้กไ็ ม่ได้อยูท่ ผี่ ใู้ ดแต่อยูก่ บั ประเทศชาติ และแผ่นดินไทย ก่อนหน้านีว้ ดั ร่องขุน่ เคยถูกจัดอันดับให้เป็นสถานที่ ท่องเทีย่ วทีส่ วยงามเป็นอันดับ 5 ของโลก แต่เมือ่ มีการน�ำสายไฟฟ้า ลงดินไปแล้วปรากฏว่ามีการจัดอันดับจนปัจจุบันเราขึ้นมาอยู่ใน อันดับที่ 3 แล้ว จึงถือว่าทุกฝ่ายได้ร่วมมือกันท�ำจนส�ำเร็จ ซึ่งท�ำให้ ตนดีใจอย่างมาก ทัง้ นีใ้ นปัจจุบนั วัดร่องขุน่ มีนกั ท่องเทีย่ วไปเยือนใน ช่วงฤดูฝนหรือโลว์ซซี นั่ วันละประมาณ 2,200-2,600 คน แต่หากเป็น ฤดูท่องเที่ยวหรือไฮด์ซีซั่นจะมากขึ้นถึงกว่า 3,000-4,000 คน และ แต่ละปีกจ็ ะมีจำ� นวนมหาศาล ซึง่ พบว่าผูไ้ ปเยือนช่วงนีต้ า่ งดีใจทีไ่ ม่มี สิง่ บดบังหน้าวัดอีกต่อไป ตนจึงคาดหวังว่าต่อไปจะมีการด�ำเนินการ ต่อที่บริเวณหอนาฬิกาซึ่งก็มีความงดงามและมีนักท่องเที่ยวไปชม จ�ำนวนมาก แต่ปัจจุบันมีสายไฟฟ้ารกรุงรังอย่างมาก

July-August 2018


การไฟฟ้ ส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิ ตแห่งาประเทศไทย

ทำ�อย่างไร...

เมื่อรถชนเสาไฟฟ้าแรงสูง

คนจ�ำนวนมากไม่รวู้ า่ เมือ่ เกิดอุบตั เิ หตุรถยนต์ชนเสาไฟฟ้า แรงสูง คุณไม่ควรผลีผลามลงจากรถยนต์โดยทันที เพราะอาจ เกิดไฟฟ้าดูดและเสียชีวติ ได้ ฉบับนีเ้ รามีขอ้ มูลทีถ่ กู ต้องถึงสิง่ ที่ ควรท�ำและไม่ควรท�ำเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว สายไฟฟ้าแรงสูงที่เราเห็นอยู่บนเสาไฟฟ้าตามท้องถนนนั้น โดยทัว่ ไปไม่อาจเข้าใกล้หรือสัมผัสสายไฟฟ้านัน้ ได้ แม้วา่ คนส่วนใหญ่ มักเข้าใจผิดคิดว่าเป็นสายไฟฟ้าแรงตํ่าที่ใช้ทั่วไปตามบ้าน หรือ อาจคิดว่าสายไฟฟ้านัน้ มีฉนวนหุม้ อยู่ แต่ขอ้ เท็จจริงก็คอื การสัมผัส สายไฟฟ้าโดยตรง หรือแม้กระทั่งไม่สัมผัสกับสายไฟฟ้าโดยตรง ต่างก็ทำ� ให้คุณได้รับบาดเจ็บ ตั้งแต่สาหัส สูญเสียอวัยวะ ไปจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ในทันที โดยเฉพาะ เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชนกับสายไฟฟ้า แรงสูง และมีสายไฟฟ้าพาดอยู่ บนตัวรถ เพราะฉะนัน้ สิง่ ทีต่ อ้ งท�า จึงมีดังต่อไปนี้  ควบคุมสติให้ดี อย่าผลีผลาม ออกนอกรถทันที ให้นงั่ อยูบ่ นรถ แล้วตรวจ สภาพภายนอกรถและบนพืน้ นอกตัวรถ จากในรถว่ามีสายไฟฟ้าพาดหรือแตะ สั ม ผั ส ส่ ว นหนึ่ ง ส่ ว นใดของตั ว รถ หรือไม่ หรือมีสายไฟฟ้าพาดอยู่ บนพืน้ ทีเ่ ปียกใกล้กบั รถหรือเปล่า  โทร. แจ้ง 1129 PEA Call Center หรือหน่วยสาธารณภัย ที่เกี่ยวข้องทันที และห้ามคน ไม่ให้เข้าใกล้ตัวรถโดยเด็ดขาด ระยะที่ปลอดภัยของการอยู่ห่างจาก ตัวรถคือ 11 เมตร  เมือ ่ อยูใ่ นรถ หากพบว่ามีสายไฟฟ้า พาดอยู่ หากท�ำได้ พยายามขับรถให้พ้นจาก สายไฟฟ้าทีพ่ าด แต่ตอ้ งระวังไม่ให้ทบั ข้ามสาย ไฟฟ้า เพราะสายไฟฟ้าอาจเกีย่ วติดพันเข้ากับรถ และเกิดประกายไฟขึ้นได้

หากไม่สามารถนัง่ ในรถได้ และพบว่ารถมีควันพวยพุง่ ออกมา หรือก�ำลังจะเกิดเพลิงไหม้ ควรลงจากรถด้วยวิธีกระโดดลอยตัว ให้หา่ งจากตัวรถมากทีส่ ดุ ทีส่ ำ� คัญต้องลงสูพ่ นื้ ด้วยเท้าข้างเดียวหรือ ด้วยเท้า 2 ข้าง แต่ต้องให้เท้าชิดกัน  ขณะเท้าแตะพื้น มือ เท้า และร่างกายต้องไม่แตะส่วนใด ส่วนหนึ่งของตัวรถโดยเด็ดขาด  เมื่อเท้าแตะพื้นแล้ว ให้ออกห่างจากตัวรถและสายไฟฟ้า มากทีส่ ดุ วิธที ถี่ กู ต้องคือ ค่อยๆ ขยับเดินลากเท้า ก้าวสัน้ ๆ โดยต้อง ให้เท้าทัง้ 2 ชิดกันตลอดเวลา หรืออาจใช้วธิ กี ระโดด 2 เท้าพร้อมกัน ห้ามเดินก้าวเท้ายาวหรือวิ่งโดยเด็ดขาด เพื่อไม่ให้ถูกไฟดูด จากพืน้ ดินด้วยแรงดันช่วงก้าว (Step Voltage)  เมือ ่ ลงจากรถแล้ว อย่ากลับเข้า ใกล้รถอีก อย่าพยายามดับไฟที่ไหม้รถ หรือกลับไปหยิบสิง่ ของมีคา่ ในรถ จนกว่า จะแน่ใจว่าได้มกี ารท�ำให้ไฟทีไ่ หม้รถดับ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

July-August 2018


สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้ สาหกรรมไฟฟ้าาแห่ แห่งงประเทศไทย ประเทศไทย

ราชบุรีโฮลดิ้ง

รุกลงทุนโครงการโรงไฟฟ้า พลังน�ำ้ เซกอง 4A & 4B กำ�ลังผลิตติดตั้ง 340 เมกะวัตต์ ใน สปป.ลาว

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรโี ฮลดิง้ จ�ำกัด (มหาชน) เตรียมพร้อม เดินหน้าการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้ำเซกอง 4A และ 4B มูลค่าโครงการประมาณ 835 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ก�ำลังผลิตติดตั้ง ประมาณ 340 เมกะวัตต์ ใน สปป.ลาว โดยเป็นการร่วมทุนกับพันธมิตร ธุรกิจและด�ำเนินการพัฒนาโครงการคืบหน้ามาเป็นล�ำดับ เมือ่ วันที่ 29 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โครงการโรงไฟฟ้าพลังน�ำ้ เซกอง 4A และ 4B ได้ลงนามสัญญาพัฒนาโครงการ หรือ Project Development Agreement กับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กิจจา ศรีพัฑฒางกุระ

กิจจา ศรีพฑ ั ฒางกุระ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ผลิตไฟฟ้า ราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า แผนการลงทุนในปีนี้ ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 850 เมกะวัตต์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ล่าสุดบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาร่วมทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน�ำ้ เซกอง 4A และ 4B กับ Lao World Engineering & Construction Company Limited และบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน) โดยได้ร่วมกัน ศึกษาความเหมาะสมของโครงการ รวมทัง้ ศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อม และสังคม ซึง่ ได้ผา่ นความเห็นชอบจากกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สปป.ลาว เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว “การลงนามในสัญญาพัฒนาโครงการของบริษทั ฯ กับกระทรวง แผนการและการลงทุน และกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ เมือ่ เร็วๆ นี้ July-August 2018

เป็นเครื่องยืนยันว่า บริษัทฯ และพันธมิตรได้รับสิทธิจากรัฐบาล สปป.ลาว พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้ำเซกอง 4A และ 4B ซึ่ง ประกอบด้วยเขือ่ นเก็บน�ำ้ 2 แห่ง คือเขือ่ นเซกอง 4A ตัง้ อยูเ่ มืองละมาม และเขื่อนเซกอง 4B ตั้งอยู่เมืองกะลึม แขวงเซกอง มีก�ำลังการผลิต ติดตัง้ รวม 340 เมกะวัตต์ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีแผนจะเจรจาการจ�ำหน่าย ไฟฟ้าของโครงการกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ภายใต้ กรอบความร่วมมือพัฒนาด้านพลังงานไฟฟ้าไทย-สปป.ลาว 9,000 เมกะวัตต์ ซึง่ ไฟฟ้าจากโครงการสามารถส่งเข้าระบบ กฟผ. ผ่านทาง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจะช่วยตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้า ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยได้” กิจจา กล่าว เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ที่ผ่านมา บริษัทฯ และพันธมิตร ได้รว่ มลงนามสัญญาพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน�ำ้ เซกอง 4A และ 4B กับกระทรวงแผนการและการลงทุน และกระทรวงพลังงานและ บ่อแร่ สปป.ลาว ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

บุคคลในภาพ 1. ฯพณฯ ดร.สุพนั แก้วมีไซ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง แผนการและการลงทุน 2. ดร.ไซปะเสิด พิมสุพา หัวหน้ากรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป.ลาว 3. ท่านทองค�ำ มะนีวง หัวหน้าแผนกแผนการและ การลงทุน แขวงเซกอง 4. สตีเว่น ชาน กรรมการผู้จัดการใหญ่ Lao World Engineering & Construction Co., Ltd. 5. พีระวัฒน์ พุม่ ทอง รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่พฒ ั นา ธุรกิจ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรโี ฮลดิง้ จ�ำกัด (มหาชน) 6. สุรศักดิ์ พันธ์เรืองวงศ์ ผู้อ�ำนวยการอาวุโส บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน) 7. ศักดิ์ชัย วงศ์มาลาสิทธิ์ ประธานกรรมการ Lao World Engineering & Construction Co., Ltd.


บริษัท ผลิตการไฟฟ้ ไฟฟ้าราชบุ ีโฮลดิต้งแห่จ�งำกัประเทศไทย ด (มหาชน) าฝ่ารยผลิ

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิง้ จ�ำกัด (มหาชน) เตรียมพร้อม เดิ น เครื่ อ งเชิ ง พาณิ ช ย์ โรงไฟฟ้ า พลังน�ำ้ เซเปียน-เซน�ำ้ น้อย ก�ำลังผลิต ติดตัง้ 410 เมกะวัตต์ ตัง้ อยูใ่ นแขวง จ�ำปาสักและอัตตะปือ สปป.ลาว ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โครงการ ดั ง กล่ า วผลิ ต ไฟฟ้ า ที่ ก� ำ ลั ง ผลิ ต 354 เมกะวัตต์ จ�ำหน่ายแก่การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ภายใต้ สั ญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ้ า ระยะเวลา 27 ปี (พ.ศ. 2562-2589) และอีก 40 เมกะวัตต์ จะผลิตและจ�ำหน่ายให้แก่การไฟฟ้าลาว ส�ำหรับโครงการนี้ มีมลู ค่าประมาณ 32,460 ล้านบาท และเป็นโครงการโรงไฟฟ้าแห่งที่ 3 ของบริษทั ฯ ทีล่ งทุนใน สปป.ลาว นับจากโครงการโรงไฟฟ้าน�ำ้ งึม 2 ขนาดก�ำลังผลิตติดตั้ง 615 เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้าหงสา ก�ำลังผลิตติดตั้ง 1,878 เมกะวัตต์ กิจจา ศรีพฑ ั ฒางกุระ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ผลิตไฟฟ้า ราชบุรโี ฮลดิง้ จ�ำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบนั บริษทั ฯ ได้ลงทุนใน สปป.ลาว มูลค่ารวม 20,800 ล้านบาท นอกจากโรงไฟฟ้าทัง้ 3 แห่ง ข้างต้นแล้ว ยังมีเงินลงทุนในหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้าลาว มหาชน (EDL Generation Public Company) และบริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยทีเ่ ป็นฐานธุรกิจใน สปป.ลาว ส�ำหรับโครงการ เซเปียน-เซน�ำ้ น้อย เป็นความร่วมมือระหว่างพันธมิตร 4 ราย ได้แก่ ราชบุรโี ฮลดิง้ ถือหุน้ 25%, SK Engineering and Construction 26%, Korea Western Power 25% และ Lao Holding State Enterprise 24% ซึง่ พัฒนาขึน้ ภายใต้ความร่วมมือการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าไทย และ สปป.ลาว ฉบับที่ 4 ลงนามเมื่อปี 2550 โดยก�ำหนดกรอบ รับซื้อไฟฟ้าจาก สปป.ลาว จ�ำนวน 7,000 เมกะวัตต์ “โครงการนีจ้ ะช่วยเสริมความมัน่ คงระบบไฟฟ้าภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ซึง่ ความต้องการใช้ไฟฟ้ามีแนวโน้มสูงขึน้ จากการขยายตัว ของชุมชนเมือง การเชื่อมโยงเศรษฐกิจทั้งการค้าและการลงทุน กับประเทศเพือ่ นบ้าน บวกกับการรวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC และนโยบาย Smart City ของรัฐบาล ซึง่ ไฟฟ้าทีใ่ ช้ในระบบ ของภาคอีสานส่วนใหญ่นำ� เข้าจาก สปป.ลาว ในปีนคี้ าดการณ์วา่ ความ ต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในภาคอีสานจะเพิม่ ขึน้ 1.46% อยูท่ ปี่ ระมาณ 3,700 เมกะวัตต์ ขณะทีก่ ำ� ลังผลิตตามสัญญาอยูท่ ปี่ ระมาณ 4,100 เมกะวัตต์ ส�ำหรับกระแสไฟฟ้าที่ผลิตจ�ำหน่ายมายังประเทศไทย จะเชื่อมต่อระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. ที่สถานีไฟฟ้าอุบลราชธานี 3 อีกส่วนหนึ่งจะผลิตป้อนความต้องการใช้ไฟฟ้าในแขวงจ�ำปาสัก และอัตตะปือ ของ สปป.ลาว โครงการนีถ้ อื เป็นความร่วมมือระหว่าง

ไทยและ สปป.ลาว ในการพัฒนาด้าน พลังงานไฟฟ้าทีก่ อ่ ให้เกิดประโยชน์ ทั้ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ และสั ง คมของ 2 ประเทศ” กิจจา กล่าว ส�ำหรับงานก่อสร้างโครงการ เซเปียน-เซน�ำ้ น้อยจะใช้เวลารวม 64 เดือน ก�ำหนดเดินเครือ่ งเชิงพาณิชย์ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ปัจจุบัน การก่ อ สร้ า งก้ า วหน้ า ถึ ง 89% โดยเฉพาะงานก่อสร้างอ่างเก็บน�้ำ 3 แห่ ง ตั้ ง อยู ่ ใ นแขวงจ� ำ ปาสั ก ประกอบด้วย ฝายห้วยหมากจัน เขื่อนเซเปียน และเขื่อนเซน�ำ้ น้อย ได้ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์และเริ่ม เก็บน�ำ้ แล้วเมื่อปี 2560 จนถึงปัจจุบันมีปริมาณน�ำ้ 71% ส่วนงาน ก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในแขวงอัตตะปือ อยู่ระหว่างติดตั้งกังหัน พลังน�้ำและเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าจ�ำนวน 4 ชุด โครงการนีน้ บั เป็นความท้าทายของงานออกแบบและก่อสร้าง ทางวิศวกรรมของโรงไฟฟ้าพลังน�ำ้ แห่งหนึง่ ของภูมภิ าคนี้ เนือ่ งจาก เป็นการออกแบบอ่างเก็บน�ำ้ ถึง 3 ระดับ โดยมีการขุดเจาะอุโมงค์ ผันน�ำ้ ในแนวราบยาวรวม 13.59 กิโลเมตร ด้วยเทคโลโนยี (Tunnel Boring Machine : TBM) และแนวดิ่งสูง 458 เมตร ท�ำให้เพิ่มระดับ ความสูงของน�ำ้ ถึง 650 เมตร เพื่อสร้างแรงดันน�้ำในการหมุนกังหัน ผลิตไฟฟ้าโดยใช้ปริมาณน�ำ้ น้อยมาก สปป.ลาว ถือเป็นฐานธุรกิจทีส่ ำ� คัญของบริษทั ฯ โดยก�ำลังผลิต ใน สปป.ลาว มีสัดส่วน 15% ของก�ำลังผลิตตามการลงทุนรวมของ บริษทั (7,552.4 เมกะวัตต์) ในปี 2560 ธุรกิจใน สปป.ลาว สร้างรายได้ เป็นเงินประมาณ 2,500 ล้านบาท คิดเป็น 5% ของรายได้รวม ทัง้ นี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายจะขยายการลงทุนในโครงการพลังงานน�้ำ ซึ่ง ภายใต้กรอบความร่วมมือพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของไทย-ลาว ฉบับที่ 5 ยังมีโอกาสอีก 3,000 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ยังสนใจโครงการ สาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น น�ำ้ ประปา และเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (Wood Pallet) ส�ำหรับรูปแบบการลงทุนจะเน้นร่วมทุนกับพันธมิตร ธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ จะลงทุนไม่น้อยกว่า 25% ปัจจุบนั บริษทั ฯ มีกำ� ลังผลิตตามสัดส่วนรวม 7,552.4 เมกะวัตต์ เทียบเท่า ประกอบด้วย ก�ำลังผลิตที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว 6,624.19 เมกะวัตต์ และอยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา รวม 928.21 เมกะวัตต์เทียบเท่า จากฐานการลงทุนใน 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย 5,187.21 เมกะวัตต์ สปป.ลาว 1,121.81 เมกะวัตต์ ออสเตรเลีย 866.35 เมกะวัตต์ จีน 236 เมกะวัตต์ และอินโดนีเซีย 141.03 เมกะวัตต์

ราชบุรีโฮลดิ้ง เตรียม

เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ โครงการเซเปียนเซน�้ำน้อย ต้นปี 2562 เล็งขยายการลงทุน โครงการใหม่ใน สปป.ลาว

July-August 2018


สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (สกพอ.)

w––

อีอีซี รุกคืบเปิด ToR

รถไฟความเร็วสูง

เชื่อม 3 สนามบิน

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค ตะวันออก (สกพอ.) ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง คมนาคม และการรถไฟแห่งประเทศไทย แถลงขั้นตอนการ ด�ำเนินการเพื่อคัดเลือกผู้ลงทุนในโครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อม 3 สนามบิน พร้อมประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุน ปลายเดือนพฤษภาคมนี้ อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงอุตสาหกรรม ไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงคมนาคม คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา พิเศษภาคตะวันออก อานนท์ เหลืองบริบรู ณ์ ผูต้ รวจราชการ กระทรวงคมนาคม ได้ร่วมกันระบุถึงกรอบเวลาของโครงการ รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ เร่งด่วน เพือ่ ขับเคลือ่ นโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ว่า พร้อมจะประกาศ เชิญชวนนักลงทุนภาคเอกชนทีม่ ศี กั ยภาพทัง้ ไทยและต่างประเทศ เข้าร่วมประกวดราคาแล้วในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 นี้ โดยมีเป้าหมายจะด�ำเนินการคัดเลือกผู้ลงทุนให้ได้ภายใน ปี 2561 นี้ July-August 2018


เส้นรถไฟในเมือง

1) แอร์พอร์ตลิงก์ต่อขยาย ดอนเมือง-พญาไท จ�ำนวน 2 สถานี 2) แอร์พอร์ตลิงก์ พญาไท-สุวรรณภูมิ จ�ำนวน 8 สถานี

4) พัฒนาสถานีและสนับสนุนบริการผู้โดยสาร

มักกะสัน เป็น MAIN HSR STATION และพื้นที่เพื่อสนับสนุนบริการรถไฟ

ศรีราชา เป็นสถานี ศูนย์ซ่อมรถจักร และพื้นที่เพื่อสนับสนุนบริการรถไฟ

เส้นรถไฟระหว่างเมือง

3) รถไฟความเร็วสูง สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา จ�ำนวน 5 สถานี

w––

โครงการนีค้ รอบคลุมเส้นทางรถไฟความเร็วสูงจากสนามบิน ดอนเมือง-สนามบินอู่ตะเภา โดยแบ่งเป็น 3 ช่วง รวมระยะทาง ประมาณ 220 กิโลเมตร

1) รถไฟความเร็วสูงส่วนต่อขยายแอร์พอร์ตลิงก์ ดอนเมือง-พญาไท ระยะทาง 21 กิโลเมตร 2) รถไฟแอร์พอร์ตลิงก์ พญาไท-สนามบินสุวรรณภูมิ ระยะทาง 29 กิโลเมตร 3) รถไฟความเร็วสูงจากสนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินอู่ตะเภา ระยะทาง 170 กิโลเมตร 4) พัฒนาพื้นที่สถานีและสนับสนุนการให้บริการผู้โดยสาร

วันที่

กิจกรรม

30 พ.ค. 2561 - 17 มิ.ย. 2561 ประกาศเชิญชวน (ระยะเวลา 3 อาทิตย์) 18 มิ.ย. 2561 - 9 ก.ค. 2561

ขายเอาสาร (ระยะเวลา 3 อาทิตย์)

23 ก.ค. 2561

ประชุมชี้แจงเอกชนผู้ซื้อเอกสาร ครั้งที่ 1

24 ก.ค. 2561

ดูพื้นที่โครงการ (แอร์พอร์ต เรลลิงก์ + พื้นที่ตามแนวเส้นทาง)

24 ก.ย. 2561

ประชุมชี้แจงเอกชนผู้ซื้อเอกสาร ครั้งที่ 2

10 ก.ค. 2561 - 9 ต.ค. 2561

เปิดรับค�ำถามจากเอกชนผู้ซื้อ เอกสาร

10 ก.ค. 2561 - 30 ต.ค. 2561 ตอบค�ำถาม 12 พ.ย. 2561

เอกชนยื่นเอกสารข้อเสนอ

สถานีมักกะสันประมาณ 150 ไร่ สําหรับการเป็นสถานีหลักรถไฟความเร็วสูง  สถานีศรีราชาประมาณ 100 ไร่ สําหรับการ เป็นสถานี เพือ่ สนับสนุนบริการรถไฟและโรงซ่อมหัวรถจักร ของ รฟท. กรอบการร่วมลงทุนในครั้งนี้ได้มีการน�ำเอาข้อเสนอ และความคิดเห็นที่ได้รับจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ มาพิจารณาอย่างจริงจัง เพื่อให้มีความสมบูรณ์และชัดเจน บนหลั ก การเปิ ด กว้ า งให้ เ กิ ด การแข่ ง ขั น ของภาคเอกชน (International Bidding) เพือ่ ประโยชน์สงู สุดต่อภาครัฐ โดยจะ ดําเนินโครงการภายใต้ประกาศคณะกรรมการนโยบายเรื่อง การร่วมลงทุนกับเอกชนหรือ PPP EEC Track 

คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการอีอีซี กล่าวว่า “ด้วยการออกแบบ กระบวนการให้รวดเร็ว และกระชั บ ในรู ป แบบ พีพพี ี อีอซี ี แทรค จะทําให้ การเดินหน้าของโครงการ รวดเร็ว สอดรับไปกับการ พั ฒ นาของเขตพิ เ ศษ ภาคตะวันออก สําหรับ คณิศ แสงสุพรรณ สถานีที่รถไฟจะวิ่งผ่าน นัน้ นอกเหนือไปจากเป็นการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมสําหรับ ประชาชนแล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งที่รองรับการพัฒนาและการ ลงทุนที่จะเพิ่มขึ้นในเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก 3 จังหวัด อีกด้วย” July-August 2018


การอบรมเรื่อง

แสงสว่างพื้นฐาน

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ ชั้น 26 บริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด หลักการและเหตุผล

แสงสว่างเป็นสิง่ จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวติ ของมนุษย์มาตัง้ แต่ยคุ โบราณ ปัจจุบนั มนุษย์ได้ คิดค้นประดิษฐ์แหล่งก�ำเนิดแสงเพื่อใช้ทดแทน แสงธรรมชาติ มีเทคโนโลยีที่ก้าวล�้ำและมีการ ใช้งานอย่างกว้างขวาง (จนบางครั้งเกินความ จ�ำเป็น) อย่างไรก็ตาม การใช้แสงสว่างที่ดีต้อง ท�ำให้เกิดการมองเห็นทีช่ ดั เจน สร้างบรรยากาศ ที่เหมาะสม และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี เพือ่ ให้มสี ภาพแวดล้อมการส่องสว่างทีด่ ี ผูอ้ อกแบบจ�ำเป็นต้องมีความรูเ้ กีย่ วกับคุณสมบัติ ของแสงและสามารถออกแบบให้ มี คุ ณ ภาพ เหมาะสมทัง้ ในเชิงปริมาณ (เช่น ระดับความสว่าง) และเชิงคุณภาพ (เช่น ความสวยงาม) ส่วนผูใ้ ช้งาน ต้องตระหนักถึงความส�ำคัญ เลือกใช้และติดตัง้ อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ รวมถึงมีการบ�ำรุงรักษาที่ เหมาะสม ดั ง นั้ น สมาคมไฟฟ้ า แสงสว่ า งแห่ ง ประเทศไทย ร่วมกับบริษทั ฟิลปิ ส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด จึงได้จดั ท�ำหลักสูตรการอบรม “Lighting Awareness” เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ ตระหนักถึงความส�ำคัญของแสงสว่าง และสร้าง ความรู้ความเข้าใจในการใช้แสงสว่าง รวมทั้ง การออกแบบอย่างถูกต้องเพื่อให้ได้ระบบการ ส่องสว่างที่มีคุณภาพ

July-August 2018

08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน 09.30 - 12.00 น.  ความหมายและความส�ำคัญของ แสงสว่าง  คุณสมบัติที่ส�ำคัญของแสง 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00 - 16.00 น.  ปริมาณทางแสงและหน่วยวัด  หลอดไฟชนิดต่างๆ  ชนิดของโคมไฟและคุณลักษณะทีส ่ ำ� คัญ 16.00 - 16.30 น. (ถาม - ตอบ) รับจ�ำนวน : 50 ท่าน วิทยากร : คุณวีรพล เอาทารย์สกุล เลขาธิการ สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย (สฟสท.) อัตราค่าลงทะเบียน ก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  สมาชิก 2,140 บาท  บุคคลทั่วไป 2,675 บาท *ถ้าสมัครเข้ารับอบรม 6 รายกาาร ราคารวมทั้งหมดตามแพ็คเก็ต 10,700 บาท (จากปกติ 12,500 บาท)  ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ TIEA ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%  ราคานี้รวมอาหารว่าง/วุฒิบัตร


การอบรมเรื่อง

เทคโนโลยี LED

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ อาคารเคเอ็กซ์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี (วงเวียนใหญ่) หลักการและเหตุผล

แสงสว่างเป็นสิ่งจ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิตของมนุษย์มาตั้งแต่ยุค โบราณ ปัจจุบนั มนุษย์ได้คดิ ค้นประดิษฐ์แหล่งก�ำเนิดแสงเพือ่ ใช้ทดแทนแสง ธรรมชาติ มีเทคโนโลยีทกี่ า้ วล�ำ้ และมีการใช้งานอย่างกว้างขวาง (จนบางครัง้ เกินความจ�ำเป็น) อย่างไรก็ตาม การใช้แสงสว่างทีด่ ตี อ้ งท�ำให้เกิดการมองเห็น ที่ชัดเจน สร้างบรรยากาศที่เหมาะสม และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี เพือ่ ให้มสี ภาพแวดล้อมการส่องสว่างทีด่ ี ผูอ้ อกแบบจ�ำเป็นต้องมีความรู้ เกีย่ วกับคุณสมบัตขิ องแสงและสามารถออกแบบให้มคี ณ ุ ภาพเหมาะสมทัง้ ในเชิงปริมาณ (เช่น ระดับความสว่าง) และเชิงคุณภาพ (เช่น ความสวยงาม) ส่วนผู้ใช้งานต้องตระหนักถึงความส�ำคัญ เลือกใช้และติดตั้งอุปกรณ์ที่มี คุณภาพ รวมถึงมีการบ�ำรุงรักษาที่เหมาะสม ดังนัน้ สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษทั ฟิลปิ ส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด จึงได้จดั ท�ำหลักสูตรการอบรม “Lighting Awareness” เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของแสงสว่าง และ สร้างความรูค้ วามเข้าใจในการใช้แสงสว่าง รวมทัง้ การออกแบบอย่างถูกต้อง เพื่อให้ได้ระบบการส่องสว่างที่มีคุณภาพ

08.00 - 09.00 น. 09.30 - 12.00 น. 12.00 - 13.00 น. 13.00 - 16.00 น. 16.00 - 16.30 น.

ลงทะเบียน  เทคโนโลยี LED  คุณสมบัติที่ส�ำคัญของแสง พักรับประทานอาหารกลางวัน  ส่วนประกอบในระบบ LED  มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง  สมรรถนะของระบบ LED (ถาม - ตอบ)

รับจ�ำนวน : 50 ท่าน วิทยากร : คุณวีรพล เอาทารย์สกุล เลขาธิการ สมาคมไฟฟ้าแสงสว่าง แห่งประเทศไทย (สฟสท.) อัตราค่าลงทะเบียน ก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  สมาชิก 2,140 บาท  บุคคลทั่วไป 2,675 บาท *ถ้าสมัครเข้ารับอบรม 6 รายกาาร ราคา รวมทัง้ หมดตามแพ็คเก็ต 10,700 บาท (จากปกติ 12,500 บาท)  ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ TIEA ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%  ราคานี้รวมอาหารว่าง/วุฒิบัตร การชำ�ระเงิน เงินสด : ช�ำระที่สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่ง ประเทศไทย เช็ค : สัง่ จ่ายในนาม “สมาคมไฟฟ้าแสงสว่าง แห่งประเทศไทย” โอนเข้าบัญชี :  ธนาคารกรุงไทย / ออมทรัพย์ สาขา การไฟฟ้านครหลวง (เพลินจิต) เลขที่บัญชี 092-1-06644-9  ธนาคารธนชาต / ออมทรัพย์ สาขา ส�ำนักชิดลม เลขที่บัญชี 001-2-08323-0

July-August 2018


July-August 2018


ประชาสัมพันธ์งาน IEEE PES GTD Asia 2019 ภายในงานเสวนา “ก้าวสู่ EEC จังหวัดชลบุรี :

ทิศทางอุตสาหกรรมกับความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้า”

เมื่อเร็วๆ นี้ นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้า ส่วนภูมภิ าค หรือ กฟภ. ได้เป็นประธานในพิธเี ปิดเสวนา “ก้าวสู่ EEC จังหวัดชลบุรี : ทิศทางอุตสาหกรรมกับความมั่นคงทางพลังงาน ไฟฟ้า” โดยได้รบั เกียรติจาก นายเชาวลิตร แสงอุทยั รองผูว้ า่ ราชการ จังหวัดชลบุรี ร่วมในพิธเี ปิดฯ ณ ห้องประชุมแสนสุข โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี ให้ความ ส�ำคัญกับโครงการระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็น แผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการ ส่งเสริมการลงทุน ยกระดับเพิม่ ขีดความสามารถการแข่งขันภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ท�ำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตได้ในระยะยาว ภายใต้นโยบาย PEA 4.0 ซึง่ เป็นการขับเคลือ่ นการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ก้าวสู่การไฟฟ้าแห่งอนาคต (The Electric Utility of the Future) ภายในงานดังกล่าว ผศ. ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ ในฐานะ Organizing Chair การจัดงาน IEEE PES GTD ASIA 2019 ได้นำ� เสนอ รายละเอียดงานกับผูเ้ ข้าร่วมงานกว่า 200 คน เพือ่ เชิญชวนผูท้ เี่ กีย่ วข้อง เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ร่วมออกบูธแสดงสินค้าและเทคโนโลยี ด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้า หรือเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงาน ทีจ่ ะจัดขึน้ ระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์นทิ รรศการและ การประชุมไบเทค บางนา

Recently, Mr.Sermsakul Klaikaew, Provincial Electricity Authority (PEA) presided over the opening ceremony of the “Step to EEC in Chonburi Province : Industrial Trends and Power Stability”. Deputy Governor of Chonburi at the opening ceremony at Sansuk meeting room. Bangsaen Heritage Hotel, Chonburi province Provincial Electricity Authority, Region 2 (Central Region) The Eastern Special Economic Zone (EEC) is a strategic plan under Thailand 4.0 that aims to promote investment. Enhancing the competitiveness of the industrial sector has made Thailand’s economy grow in the long run under the PEA 4.0 policy, which will drive the Electricity Generating Authority of the Future (PEA) In this event, Asst. Professor Dr.Nopbhorn Leepreechanon as Organizing Chair for The IEEE PES GTD ASIA 2019 was presenting the event and inviting attendees to join the Conference and visit the Exhibition booths to show the lastest technology for power industry. This event will be held from 19-23 March 2019 at the BITEC Exhibition and Convention Center Bangna.

July-August 2018


ระบบสะสมพลังงาน : เทคโนโลยี การออกแบบ ติดตั้ง และประยุกต์ใช้

ผศ. ดร.จิตรเกษม งามนิล นายกสมาคม IEEE Thailand Section เป็นประธาน กล่าวเปิดการสัมมนา

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท รองผูอำ้ �นวยการ สำ�นักนโยบายและ แผนพลังงาน บรรยาย ในหัวข้อ “นโยบายและ การส่งเสริมการใช้ระบบ สะสมพลังงาน”

IEEE Thailand Section และ IEEE Power and Energy Society - Thailand จัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “ระบบสะสมพลังงาน: เทคโนโลยี การออกแบบ ติดตั้งและประยุกต์ใช้” ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง Lotus ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมี ผศ. ดร.จิตรเกษม งามนิล นายกสมาคม IEEE Thailand Section เป็น ประธานกล่าวเปิดการสัมมนา และ ร.ต. ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ IEEE Power and Energy Society - Thailand เป็น Session Chairman และ มีวทิ ยากรผูเ้ ชีย่ วชาญจาก สนพ., สวทช., กฟผ., กฟน., กฟผ., สจล. และบริษทั เอกชนร่วมบรรยาย มีผสู้ นใจและนักศึกษาเข้าร่วมสัมมนากว่า 150 คน July-August 2018


July-August 2018


Article

> บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

หุ่นยนต์ Robopin ของ Fujitsu

ปัญญาประดิษฐ์ (การแสดงออกทางอารมณ์)

ไฟ LED ส�ำหรับ การแสดงอารมณ์ ไฟแสดงสถานะ LED (สีสม้ ) การเคลือ่ นไหวใบหน้า แขน และร่างกาย (รวม 6 ระดับขัน้ ความเสรีในการเคลือ่ นไหว)

การตรวจจับ แบบสัมผัสทีศ่ รี ษะ กล้อง : ติดตามใบหน้าและส่งภาพ

การตรวจจับแบบสัมผัสทีห่ ลัง

พูดด้วยเสียง

ใกล้ชิดกับระยะห่าง ระหว่างบุคคล

การแสดงอารมณ์ความรู้สึก รับแรงบันดาลใจจากตัวการ์ตูน

หุน่ ยนต์เริม่ ช่วยเราในชีวติ ประจ�ำวัน ท�ำให้ชวี ติ ความเป็นอยู่ ของเราสนุกและสะดวกมากขึน้ ตัวอย่างเช่น ใช้หนุ่ ยนต์ให้บริการใน กิจกรรมเชิงพาณิชย์ เช่น ในโรงพยาบาล หุน่ ยนต์ใช้ทา่ ทางและเสียง มาน�ำทางส�ำหรับผูท้ ปี่ ระสบปัญหาในเครือ่ งรับโดยอัตโนมัติ ในกรณีนี้ หุ่นยนต์จ�ำเป็นต้องมีทักษะในการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งความ สามารถในการแสดงอารมณ์

สื่อสารอวัจนภาษาระหว่างหุ่นยนต์กับมนุษย์ได้ Robopin ของ Fujitsu ได้พัฒนาเป็นหุ่นยนต์สื่อสารเพื่อการ ใช้งานเชิงพาณิชย์ที่เป็นหุ่นยนต์ขนาดเล็ก สามารถแสดงอารมณ์ ด้วยท่ามือและเปล่งแสงสีต่างๆ บนใบหน้า Robopin จดจ�ำใบหน้ำ ด้วยกล้องถ่ายวิดีโอที่ฝังอยู่ตรงกลางใบหน้า พร้อมออกเสียง

การพยักหน้าและการแสดงออกทางสีหน้า ทำ�ให้รู้สึกปลอดภัย

แรงบันดาลใจท่ามือทีแ่ สดงอารมณ์ของ Robopin มาจากการ แสดงอารมณ์ที่มีลักษณะคล้ายกันของตัวการ์ตูนภาพเคลื่อนไหว แสดงอารมณ์ดีใจ โกรธ หรือเศร้า และมีความสุขโดยผ่านลักษณะ ภายนอกตัวละครที่เรียบง่าย รวมกับการแสดงออกทางสีหน้าและ การกระท�ำที่เกินจริงเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่มีชีวิตชีวำ Robopin มีมอเตอร์เพียง 6 ตัว โดยที่ 2 ตัวอยูส่ ว่ นศีรษะ 2 ตัว อยูท่ แี่ ขน และ 2 ตัวอยูต่ ามร่างกาย อย่างไรก็ตาม Robopin สามารถมี การกระท�ำต่างๆ โดยเปลีย่ นต�ำแหน่งและการเคลือ่ นไหวของข้อต่อ เพื่อแสดงอารมณ์และความตั้งใจของตัวเองได้ทันทีและเลียนแบบ การกระท�ำของตัวการ์ตูน ยกตัวอย่างเช่น Robopin สามารถก้มศีรษะลงให้ต�่ำๆ เพื่อ แสดงการโค้งค�ำนับ สามารถยกแขนทั้งสองข้างขึ้นท�ำท่าทางไชโย สามารถก้มตัวลงอย่างเกินจริงเหมือนกับนักแสดงตลก และสามารถ ชี้ทิศทางด้วยนิ้วมือ ดังนั้น Robopin สามารถใช้ท่ามือเพื่ออธิบาย สิ่งต่างๆ และถ่ายทอดข้อมูลด้วยวิธีที่รับโดยตรงและเข้าใจได้งา่ ย

การติดต่อสือ่ สารมีรปู แบบทีแ่ ตกต่างกัน เช่น การสือ่ สารทาง วาจา โดยใช้รปู แบบข้อความอักษรและการสือ่ สารอวัจนภาษา เช่น ท่ามือ ภาษากาย เสียง และการแสดงออกทางสีหน้า เป็นต้น ถ้าวัตถุประสงค์ในการสือ่ สารเป็นเพียงการถ่ายทอดข้อความ ฉะนัน้ การสือ่ สารด้วยวาจาก็เพียงพอแล้ว อย่างไรก็ตาม ในการสือ่ สาร ทีเ่ กิดขึน้ จริงไม่เพียงแต่ภาษา การแสดงออกทางสีหน้า และพยักหน้า ยังสามารถช่วยให้ผู้คนเข้าใจซึ่งกันและกัน และถ่ายทอดความรู้สึก ปลอดภัยได้ดขี นึ้ กล่าวอีกนัยหนึง่ การรวมการสือ่ สารด้วยวาจาและ การสือ่ สารอวัจนภาษาในการแลกเปลีย่ นทีเ่ กิดขึน้ จริงเป็นสิง่ ส�ำคัญ มาก ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั หุน่ ยนต์กเ็ ช่นกัน ถ้าหุน่ ยนต์ ไม่เคลือ่ นไหวเมือ่ พูดคุณอาจรูส้ กึ ไม่สบายใจและอาจสงสัยว่า : “หุน่ ยนต์ ตัวนีฟ้ งั ฉันพูดจริงๆ หรือ?” แต่ถา้ หุน่ ยนต์ตอบสนองบางอย่าง เช่น พยักหน้า เพือ่ เป็นข้อตอบกลับในระหว่างกระบวนการติดต่อสือ่ สาร ถ้าอย่างนั้น คุณพูดคุยกับหุ่นยนต์ต่อไปจะรู้สึกสบายใจมาก ด้วยวิธีนี้ การแสดงออกทางอารมณ์ของหุ่นยนต์มีบทบาท ที่ส�ำคัญในการสัมผัสกับอารมณ์และการสื่อสารข้อมูลของผู้คน ฟูจติ สึใช้ความรูม้ อื อาชีพและเทคนิคการประมวลผลความไว และใช้ ท่ามือและวิธที หี่ นุ่ ยนต์สอื่ สารเชิงพาณิชย์ตอ้ งการนัน้ ช่วยให้สามารถ July-August 2018

ท่ามือ

การแสดงสีหน้า

ไฟ LED ทีเ่ ชือ่ มต่อกับส่วนศีรษะของ Robopin สามารถแสดง สีหน้าได้ บนพื้นฐานการวิจัย ความประทับใจต่อสีสันของผู้คนจะ แสดงอารมณ์โดยสีกะพริบและแสงสว่าง ตัวอย่างเช่น ไฟ LED สีแดง หมายถึง “ความโกรธ” สีชมพู หมายถึง “ความสุข” หรือ “ความยินดี”


โปรดเดินไปทางนี้

ยินดีต้อนรับ ขอโทษ สีฟา้ หมายถึง “ความเศร้า” และสับเปลีย่ นในระหว่างสีเหล่านีห้ มายถึง “งงงวย”

การออกแบบที่เรียบง่ายโดยไม่มีบุคลิกภาพ

Robopin มีรูปร่างที่เรียบง่าย แต่สามารถแสดงอารมณ์ที่ แตกต่างกันโดยผ่านการกระท�ำต่างๆ จากความคิดสมมุติที่บริษัทที่แตกต่างกันจะท�ำให้ Robopin ใช้ส�ำหรับธุรกิจที่แตกต่างกันในตอนแรก การออกแบบไม่มีบุคลิก พิเศษใดๆ มีบริษทั บางส่วนอาจจะหวังว่าให้ Robopin มีสที แี่ ตกต่าง กัน เพือ่ ให้ตรงกับสีแบรนด์ของตนเอง หรืออาจจ�ำเป็นต้องแต่งกาย เพือ่ การใช้งานทีแ่ ตกต่างกัน เนือ่ งจากการออกแบบลักษณะภายนอก มีความเรียบง่าย ดังนั้น ไม่วา่ จะทาสีหรือแต่งกายใดๆ จะดูเหมือน ว่า Robopin เป็นธรรมชาติมาก ยอมรับได้โดยไม่รู้สึกไม่สบายใดๆ

สนับสนุนให้ผู้ที่ไม่ใช่ชาวญี่ปุ่นและผู้สูงอายุใช้งาน และให้บริการในสิ่งอำ�นวยความสะดวกสาธารณะ ขนาดใหญ่

แม้ว่า Robopin มีพียงแต่รูปลักษณ์ที่เรียบง่าย แต่สามารถ แสดงอารมณ์ได้โดยการกระท�ำต่างๆ ลองมาดูซิว่าการกระท�ำที่ Robopin สามารถใช้ได้ Robopin ยังสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยิง่ ขึน้ คาดว่าความต้องการสือ่ สารกับนักท่องเทีย่ วชาวญีป่ นุ่ โดยภาษำ อื่นที่ไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นจะเติบโตอย่างรวดเร็ว ก่อนการแข่งขันกีฬำ โอลิมปิกและพาราลิมปิกเกมส์ในกรุงโตเกียวในปี ค.ศ. 2020 Robopin สามารถใช้การบริการเชื่อมต่อระบบคลาวด์ เพื่อให้การสนับสนุน ภาษาต่างประเทศ เช่น การบริการด้านปัญญาประดิษฐ์และบริการ แปลภาษา Robopin จะช่วยให้บริการข้อมูล ในขณะเดียวกัน ให้การ สนับสนุนแก่พนักงานชาวญี่ปุ่น

ว้าว! ถ้าวาง Robopin อยู่ในต�ำแหน่งที่ไม่มีเคาน์เตอร์บริการ มัน สามารถช่วยให้บริการข้อมูลได้ เช่น เมือ่ อยากทีจ่ ะจัดให้มพี นักงาน เป็นจ�ำนวนมากในสถานทีส่ าธารณะขนาดใหญ่ เช่น ห้างสรรพสินค้ำ หุ่นยนต์ Robopin แบบง่ายๆ สามารถวางไว้ในพื้นที่กว้างๆ ได้โดย ไม่รบกวนผู้คน และตอบสนองต่อความต้องการสอบถามของผู้คน เมือ่ จ�ำเป็น Robopin ยังสามารถเป็นสมาชิกใหม่ของบริษทั หรือเป็น สัญลักษณ์โดยเพิ่มสีแบรนด์ เป็นต้น Robopin สามารถคาดหมายในการให้แนวทางการบริการที่ แผนกต้อนรับของโรงพยาบาลและรัฐบาลท้องถิน่ โดยการใช้ทา่ ทาง และมีสว่ นในการสนทนาเล็กน้อย สิง่ เหล่านีม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับสังคม ผู้สูงอายุที่ก�ำลังเข้ามาอย่างรวดเร็ว ฟู จิ ต สึ จ ะวิ จั ย และพั ฒ นาหุ ่ น ยนต์ ที่ สามารถแสดงอารมณ์ต่างๆ เพื่อให้พวกเขำ สามารถท�ำความเข้าใจท�ำงานและร่วมมือ กันได้ดขี นึ้ ฟูจติ สึจะพยายามอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์และสภาพสังคม ในเชิงพาณิชย์นี้

Robopin ใส่เครื่องแบบทีมกีฬา July-August 2018


Special Area > บริษัท เอวีร่า จ�ำกัด

Post eVolve Smart Charging Station for Electric Vehicles ปั จจุ บันแนวคิดเมืองอัจฉริยะหรือ Smart Cities จ�ำเป็นต้องอำศัยกำรออกแบบนวัตกรรม อุ ปกรณ์กำรใช้งำนส�ำหรับชุ มชนเมือง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งส�ำหรับ EVSE (EV Supply Equipment ที่มคี ณ ุ สมบัตขิ องนวัตกรรมเชิ งสร้ำงสรรค์ ด้วยรู ปลักษณ์ท่ีออกแบบอย่ำงทันสมัย ท�ำให้ eVolve Series ตอบสนองแนวคิดดังกล่ำวได้อย่ำงลงตัว ไม่ใช่ เพียงรู ปลักษณ์ภำยนอก ที่ทนั สมัยเท่ำนัน้ แต่ระบบกำรท�ำงำนของ EVSE ยังถูกออกแบบมำให้มคี วำมทนทำนต่อกำรใช้งำน ในสภำพแวดล้อมต่ำงๆ อีกด้วย

การใช้งานและการติดตัง้

ออกแบบเพื่อการติดตั้งใช้งานทั้งในพื้นที่สาธารณะ (เช่น พื้นที่ ในเมือง ศูนย์การค้า ลานจอดรถ สนามบิน สถานีบริการน�า้ มัน เป็นต้น) และพืน้ ทีข่ องเอกชน (เช่น บริษทั ลานจอดรถในชุมชน) ซึง่ ผูใ้ ช้งานและ / หรือผูป้ ฏิบตั งิ านในทีต่ า่ งๆ ดังกล่าว จะได้สมั ผัส กับประสิทธิภาพการท�างานอันชาญฉลาดของอุปกรณ์ชิ้นนี้

July-August 2018

Costumistion Examples

eVolve series offers a wide frontal surface that can be easily customised


เหตุผลที่ต้องเลือกใช้ Post eVolve Smart ส�าหรับผู ้ประกอบการ (Owner)

• Embedded Load Management หรือระบบบริหารจัดการชนิด ติดตัง้ ภายในตัวอุปกรณ์ ช่วยลดต้นทุนรวมด้วยการชาร์จ EV พร้อมกัน 2 ตัว แม้ในเวลาที่เครื่องชาร์จไม่สามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าสูงสุดได้ • ประตูลอ๊ คกุญแจด้านหน้า ช่วยให้สามารถเปิดดูเพือ่ ตรวจสอบ ภายในตัวเครื่องชาร์จได้ง่าย ซึ่งส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน (OpEx) ลดน้อยลง อันเนือ่ งมาจากการติดตัง้ และการบริการซ่อมบ�ารุง ที่รวดเร็วนั้นเอง นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งเครื่องชาร์จไว้ข้างผนัง ช่วยประหยัดพื้นที่ใช้สอยอีกทางหนึ่ง • ส�าหรับวัสดุปกคลุมภายนอก ท�าจากอลูมิเนียมผสมพลาสติก ABS ขึ้นรูปให้มีโครงสร้างที่แข็งแรง ช่วยปกป้องตัวเครื่องจากสภาวะ การท�างานหนักและรุนแรงเพื่อช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของตัวเครื่อง และหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนเครื่องใหม่ในระยะเวลาอันสั้น • ในด้านการสื่อสาร ตัวเครื่องสามารถติดต่อเชื่อมโยงกับระบบ สนับสนุน (โดย OCPP) ได้ด้วย Ethernet post (ระบบตามที่ก�าหนด มาให้) หรือโมเดม 3G/GPRS (ระบบทางเลือก) เป็นประโยชน์ในการ บริหารจัดการผูใ้ ช้งาน การแจ้งราคาการให้บริการ รวมถึงการตรวจสอบ ความผิดพลาดจากทางไกล เป็นต้น • เพื่อให้สอดรับกับความต้องการสูงสุดทางด้านการแจ้งยอด ราคาการให้บริการที่เที่ยงตรง eVolve ทุกรุ่นจึงมีการใช้เครื่องมือวัด ที่ได้การรับรองมาตรฐาน MID

เหตุผลที่ต้องเลือกใช้ Post eVolve Smart ส�าหรับผู ้ใช้งาน (End User)

• มีการให้ค�าแนะน�าการชาร์จไฟที่ชัดเจนและแสดง สถานะของปลั๊กด้วย backlight display ช่วยให้ผู้ใช้งานเห็น หน้าจอได้ชดั โดยเฉพาะกรณีทเี่ ครือ่ งชาร์จมีผใู้ ช้งานรายอืน่ จองการใช้งานไว้ก่อนหน้าแล้ว • eVolve ทุกรุ่นมีระบบที่น่าเชื่อถือ นั่นหมายความว่า ผู ้ ใช้ ง านสามารถตรวจสอบได้ ทั้ ง ก่ อ นและหลั ง ที่ เ สี ย บ สายชาร์จเข้ากับ EV นอกจากนีร้ ะบบทีเ่ ชือ่ ถือได้นี้ ยังไม่รบกวน การท�างานส�าหรับการใช้งานในโหมด “Plug & Charge” อีกด้วย • ออกแบบมาเพื่อให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงการให้ บริการได้ดี เป็นไปตามมาตรฐานสากลเกี่ยวกับความสูง ของตัวเชื่อมต่อ / หน้าจอแสดงผลที่อ�านวยความสะดวกใน การใช้งาน • eVolve ให้ความส�าคัญกับระบบป้องกันกระแสไฟฟ้า มิใช่เพียงเพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกไฟดูดเท่านั้น แต่เพื่อ ให้ปกป้องผูใ้ ช้งานได้ยาวนานและสูงสุดขณะใช้บริการอีกด้วย

รับปรึกษาและวางแผนบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า ด้วยประสบการณ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและมีผลิตภัณฑ์ ให้เลือกหลากหลายไว้คอยอำานวยความสะดวก

Tel : 088-001-0416 E-mail : sales@avera.co.th Website : www.avera.co.th WallBox eHome

3G Modem (Optional)

RFID Reader

LCD Display

OCPP/XML

Energy Meter

Ethernet

Dynamic Load Management

July-August 2018

Post eVolve Smart S


Article

> Sandrine Tranchard

New ISO standards

for greener machine tools

When the topic of energy efficiency comes up, energy-efficient machine tools don’t immediately spring to mind. Yet machine tools contain motors and auxiliary components whose energy demand varies widely during machining operations. Happily, a new series of ISO standards can help measure energy supplied and improve machine design and performance. Machine tools are complex power-driven industrial devices employed to manufacture ready-for-use parts or semi-finished products. Encompassing a whole array of tools for cutting and forming metal, wood and plastics, and all their accessories, machine tools are used by companies in a variety of sectors like the automotive industry, general machinery, precision engineering, the medical sector, transport, aerospace, and dies and mould. Machine tools obviously use different forms of energy, such as electrical energy, compressed air, hydraulic energy, energy hidden in the cooling and lubrication system, etc. Therefore, the energy demand of a machine tool is considered as key data for investment, but does not stand alone. The performance of a machine tool is multidimensional regarding its economic value, its technical specification and its operating requirements, which are influenced by the specific application. Hence why the ecological footprint is a common challenge for all these products and, as natural resources become scarce, environmental performance criteria for machine tools need to be defined and the use of these criteria specified. ISO has recently published the first two parts of a new International Standard for the environmental evaluation of machine tools, which proposes to analyse machine tools with regard to the delivered functions in order to highlight the commonalities in the huge variety of existing machine tool types.  ISO 14955-1 Machine tools – Environmental evaluation of machine tools – Part 1: Design methodology for energy-efficient machine tools, addresses the energy efficiency of machine tools during their working life. It identifies the main functions and July-August 2018

machine tool components that are responsible for energy demand during the use phase. These components are then compared with previous components or with the state-of-the-art for their future improvement.  ISO 14955-2 Machine tools – Environmental evaluation of machine tools – Part 2: Methods for measuring energy supplied to machine tools and machine tool components, supports the energy-saving design methodology according to ISO 14955-1 by providing practical methods for measuring the energy supplied to machine tools. Ralf Reines, Convenor of ISO/TC 39/WG 12 that developed the standards, explains: “This is, to my knowledge, the only standard concerning this topic that is tailored for machine tools. It covers the topic in a way that it can be applied to each and every machine tool, despite the fact that the product group of machine tools is extremely diverse, e.g. different technologies (such as milling, turning, grinding, laser processing, forming), processing of material (metal, wood, plastics), sizes (to produce parts the size of a tooth or to process gears for windmills of 10 m in diameter). The standard focuses on the relevant energy users to achieve a higher environmental performance without loosing in technical possibilities.” According to the study Market Report 2016 by the German Machine Tool Builders’ Association, the world production of machine tools represents EUR 67.7 billion. The increasing demand for machinery and production systems to be more energy-efficient is a relatively new challenge for machine designers. Now, with the new ISO 14955 series, energy efficiency is likely to become an increasingly important quality attribute of modern machine tools. ISO 14955-1 and ISO 14955-2 were developed by ISO technical committee ISO/TC 39, Machine tools, whose secretariat is held by SNV, ISO’s member for Switzerland. They can be purchased from your national ISO member or through the ISO Store. Read more: https://www.iso.org/news/ref2262.html


Special Scoop

> ดร.สุรพล ด�ำรงกิตติกุล, กิตติ วิสุทธิรัตนกุล > Dr.Surapol Dumronggittigul, Kitti Wisutthiratanakul

largest and most influential annual lighting and LED industry showcase presenting upstream to downstream lighting industries. At the opening ceremony of TILS 2018 (Taiwan International Lighting Show), Vice President Chen Chien-jen attended Grand Opening Ceremony with governmental officials, industrial leaders, and reputable local and international researchers. He addressed that over 60 years of development, Taiwan’s lighting industry highly achieved export market in its technological innovations to quality industrial products for the era of next generation lighting by adopting LED and OLED as light sources. The government has promulgated various beneficial policies targeting on promotion of energy conservation and carbon reduction and ensuring the industry for the export market securing new growth drives of green trade projects covering smart lighting systems, street and industrial lighting equipment, commercial and residential lighting for the future living environments and incredible ease of use of LED and OLED with the popularity of the IoT-internet of things that been penetrating into lighting market and business opportunities. Taiwan Int’L Lighting Show April 25-28, 2018 at Taipei World Trade Center Exhibition Hall 1

Exploring Taiwan Int’L Lighting Tech Show 2018 to the Smartest Design for Radiant Living

At Taipei World Trade Center Exhibition Hall 1, on April 25-28, 2018, Taiwan International Lighting Show has brightened up smart and innovative lighting design for radiant life style. Sponsored by Bureau of Foreign Trade, TAITRA – Taiwan External Trade Development Council and other related organisations, this exhibition of solid state lighting with smart LED technology has been advancing both creatively and commercially where both domestic and international large manufacturers exhibited among 420 booths, 114 exhibitors. It was considered to be the

Grand Opening Ceremony, Addressed by Taiwan Vice President Chen Chien-jen July-August 2018


Launched by ITRI, The Industrial Technology Research Institute, this year, shown FOLED (Flexible Organic LED) as light source was the phenomenal achievement sharpening its overall competitive industry and engineering supply chain. At this show, TechSTAGE and various conference sessions excited the professional buyers and visitors on newest innovations to industrial marketing of new products of lighting including Silver award in iENA (International Trade Fair Ideas) 2017 for a built-in CPU working up with colour spectrum tuning its function to make user-friendly simplicities. During the exhibition, CIE, the International Commission on Illumination came as the first time in Taiwan presenting CIE 2018 Smart Lighting targeting on Colour Vision and Healthful Lighting. More on trade fair themed â&#x20AC;&#x153;Smart Design, Radiant lifeâ&#x20AC;? it brought together best results of

R&D for innovative lighting technologies on new products and system engineering design encompassing smart color LED for infinite opportunities in arts, automotive, horticulture, exterior, and interior fields of application for the better economic-value and smart lifestyles. Covering all finished industrial product package of LED lighting modules, controllers, and energy supply units, the show took substantial thoughts on presenting experiences of integrated multiple technologies achieving high luminous efficacy such as up to 180 lumen per watt compared to existing 90 lumens per watt and as well contributed to actual quality of product that certified to international standards for safety and heat endurance especially the consideration of practical heat dissipation within the LED sets.

Exhibition Show and OLED by ITRI, The Industrial Technology Research Institute Innovation July-August 2018


At the exhibition by the large and small local industries and suppliers, the latest development of solid state lighting : LED, IR/UV LED and OLED works were provided in-depth thorough supply chain of lighting products in Taiwan to connect to the world market and intending to explore tremendous opportunities in this emerging lighting applications. The exhibitors are composed of manufacturers and providers of lighting integration and design services including industrial-residential-commercial-intelligentoutdoor-indoor-automotive-medical-stage performing-cosmetic and special lightings. Within 110 exhibitors, China Electric MFG., Delta Electronics, Epistar, Golden Way Electronics, MLS Taiwan, Nan Ya Photonics Inc., Panasonic Eco Solutions, Mean Well Enterprises Co., Ltd., Four Winds Corporation, Taiwan Tang Hua and Unity Opto Technology, Taiwan Super Trend Lighting, Industrial Technology Research Institute, etc. were all in the

displaying of their related long term research based products. Verification and certification services for LED lighting products such as Underwriters Laboratories (UL) Taiwan, the renowned globally independent organisation also showed and shared a passion to make the world a safer place for living and working conditions through their professional and standard solutions for all testing and verification of products in the industrial supply chain. In addition to this wide range exhibits, TILS 2018 has offered very valuable lighting technologies and business networking opportunities and substantiate information strengthening the growth chances for renowned Taiwanese lighting industries and suppliers Special tanks to Taiwan Externaltrade Development Council (TAITRA) https://www.tils.com.tw

Numerous New Products in LED Technology July-August 2018


Article

> ดร.ปวิตรา เอมโอ้

เครื่องกำ�เนิดแสงซินโครตรอน

แสงซินโครตรอน ผลิตจากเครื่องเร่งอนุภาค มีประจุชนิดหนึง่ ทีเ่ รียกว่า เครือ่ งก�ำเนิดแสงซินโครตรอน ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ส�ำคัญในการพัฒนาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ แสงซินโครตรอน ที่ ผ ลิ ต จากเครื่ อ งดั ง กล่ า ว ถู ก น� ำ มาประยุ ก ต์ ใช้ ใ น การศึกษาโครงสร้างระดับโมเลกุลและอะตอมในเชิงลึก ซึง่ แสงซินโครตรอนช่วยตอบโจทย์ดา้ นวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีในด้านต่างๆ มากมาย จึงมีผเู้ ข้าใช้บริการแสง ที่ สถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เป็น จ�ำนวนมาก ความปลอดภัยในการใช้แสงซินโครตรอนจึง เป็นสิ่งจ�ำเป็นที่สถาบันฯ ให้ความส�ำคัญเป็นล�ำดับแรก เครื่องก�ำเนิดแสงซินโครตรอนจัดเป็นเครื่องเร่ง อนุ ภ าคที่ ส ามารถปลดปล่ อ ยแสงออกมาในรู ป ของ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ย่านอินฟราเรด จนถึงเอกซเรย์ เพือ่ ความปลอดภัยในการใช้งาน สถาบันฯ จึงด�ำเนินงานตามกฎหมายด้านความปลอดภัยทางรังสี อย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการ แสงของสถาบันฯ นัน้ สามารถใช้แสงซินโครตรอนได้อย่าง ปลอดภัย พระราชบัญญัตทิ เี่ กีย่ วข้องคือ พระราชบัญญัติ พลังงานนิวเคลียร์เพือ่ สันติ พ.ศ. 2559 ซึง่ การครอบครอง หรือใช้เครือ่ งก�ำเนิดแสงซินโครตรอนจะต้องได้รบั อนุญาต จากเลขาธิการส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ซึ่งสถาบันฯ ได้ดำ� เนินการขอรับใบอนุญาตฯ ดังกล่าวมาอย่างถูกต้อง และต่อเนื่อง โดยขั้นตอนในการขอรับใบอนุญาตฯ นั้น

ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ต้องแสดงเอกสารหลักฐานและข้อมูลต่างๆ ที่ชัดเจน เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตฯ ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ต้องแสดงให้ผอู้ อกใบอนุญาตฯ ทราบถึงระบบความปลอดภัยทางรังสีทมี่ ี รวมถึง มาตรการความปลอดภัยทางรังสีทไี่ ด้จดั ท�ำขึน้ เพือ่ ให้เกิดความเชือ่ มัน่ ว่าผูข้ อรับ ใบอนุญาตฯ นั้นจะสามารถน�ำเครื่องก�ำเนิดรังสีไปใช้ได้อย่างปลอดภัยและ ไม่กอ่ ให้เกิดผลกระทบด้านสุขภาพต่อผูป้ ฏิบตั งิ านทางรังสีและประชาชนทัว่ ไป ด้านบุคลากรสถาบันฯ ได้จดั ให้มเี จ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยทางรังสีระดับสูง เพื่อดูแลด้านความปลอดภัยทางรังสี ในการบริหารจัดการด้านรังสีให้เป็นไป อย่างปลอดภัย สอดคล้องกับกฎหมายด้านรังสีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการจัด ฝึกอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงานทางรังสีทราบถึงวิธีการปฏิบัติงานกับรังสีที่ถูกต้อง และปลอดภัย ส่วนการเฝ้าระวังด้านรังสีนนั้ สถาบันฯ ได้จดั ให้มเี ครือ่ งมือวัดรังสี ประจ�ำพืน้ ทีเ่ พือ่ ตรวจวัดรังสีในพืน้ ทีไ่ ด้อย่างต่อเนือ่ ง การส�ำรวจรังสี และตรวจวัด ปริมาณรังสีในอากาศและน�ำ้ ทิง้ เพือ่ ป้องกันการปนเปือ้ นของรังสีสสู่ งิ่ แวดล้อม อีกทัง้ จัดให้มกี ารตรวจวัดการได้รบั รังสีประจ�ำบุคคล ทัง้ ในส่วนของผูป้ ฏิบตั งิ าน ของสถาบันฯ และผู้ใช้บริการแสง เพื่อประเมินปริมาณรังสีที่แต่ละบุคคลได้รับ ควบคู่ไปกับการตรวจสุขภาพเพื่อประเมินผลกระทบด้านรังสีที่มีผลต่อสุขภาพ รายบุคคล มาตรการต่างๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งจ�ำเป็นที่ต้องด�ำเนินการ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ และผู้ใช้บริการแสงมีความปลอดภัยในการ ปฏิบัติงานเสมอ ทั้งนี้ การด�ำเนินงานด้านระบบความปลอดภัยทางรังสีของสถาบันฯ ยึดหลักการปฏิบัติงานกับรังสีให้น้อยที่สุดเท่าที่จ�ำเป็นตามหลัก ALARA (As Low As Reasonably Achievable) พิจารณาถึงการใช้ประโยชน์จากรังสีอย่าง ปลอดภัย และควบคุมปริมาณรังสีทผี่ ปู้ ฏิบตั งิ านและผูใ้ ช้บริการแสงได้รบั ไม่เกิน ขีดจ�ำกัดปริมาณรังสีที่ก�ำหนดตามค�ำแนะน�ำของคณะกรรมาธิการระหว่าง ประเทศด้านการป้องกันรังสีหรือ ICRP (International Commission on Radiological Protection) ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการใช้แสงซินโครตรอนและการน�ำแสง ซินโครตรอนไปใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

July-August 2018


Exhibition

Exceptional Results!

INTERMACH & SUBCON THAILAND 2018 - A MAJOR SUCCESS INTERMACH & SUBCON Thailand 2018 received excellent feedback from trade visitors and exhibitors. UBM Asia (Thailand) Co., Ltd., the organizer, would like to extend its deepest appreciation to all involved in making the show one of the most successful events in its history. INTERMACH 2018 #35th edition was the first international industrial machinery and subcontracting event of the year. It featured over 1,200 brands and 45 countries including major Pavilions from Japan, Singapore, Korea and China. INTERMACH 2018 proudly presented advanced technologies such as Automation, AI and Robot technology for utilizing smart manufacturing. Over the 4 day event, more than 2 billion Baht in sales took place on the exhibition floor and more expected deals will be following. Running in conjunction with the event was SUBCON THAILAND 2018 the 12th edition presented sourcing and business matching opportunities between exhibiting industrial part-makers and major buyers from 1st and 2nd Tier Automotive, Construction, Mold and Die, Mechanical, Electrical & Electronics along with major Medical Device Industries. The Business-Matching program was an outstanding success and set a new record of more than 7,211 matching partnerships which resulted in over 12.7 billion Baht in new business. Together over 5,000 delegates attended 80 Seminars and Conferences delivered by Specialists and Experts from all over the world. The total number of quality visitors for the four day event was 40,627 who came from 53 countries. In a unique collaboration, INTERMACH 2018 was joined by MTA 2018 - now acknowledged as the showcase of cuttingedge precision engineering and co-located with Sheet Metal Asia 2018, ASEANâ&#x20AC;&#x2122;s leading International Sheet Metal Fabrication Technology and Machinery Event. The next edition of INTERMACH & SUBCON Thailand 2019 will be held from 8th-11th May 2019 at BITEC, Bangkok, Thailand. We look forward to working with you again as a partner in helping to develop your business and further advance Thai manufacturing to its next dynamic level. For more information, please contact... July-August 2018


Article

> ทอมมี่ เหลียง ประธาน บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประจ�ำภาคพื้นเอเชียตะวันออกและญี่ปุ่น > Tommy Leong, President, East Asia and Japan at Schneider Electric

เทคโนโลยีอจั ฉริยะ

กับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย ที่ยั่งยืนในเอเชียตะวันออก Intelligent Technology Crucial to Sustainable Healthcare for East Asia’s Ageing Population ในเอเชีย เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น และ มีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน แต่ก็ส่งผลให้เกิดความ ต้องการจากผู้ให้บริการเฮลธ์แคร์ในภูมิภาคพุ่งสูง ในแง่ของบริการ ด้านการดูแลรักษาทางแพทย์คณ ุ ภาพสูงอย่างสม�ำ่ เสมอและต่อเนือ่ ง จากรายงานของธนาคารโลกเผยว่า ประชากรในภูมภิ าคเอเชียตะวันออก มีผู้มีอายุสูงวัยเร็วกว่าภูมิภาคใดในประวัติศาสตร์ โดยมีผู้ที่อายุ เกิน 65 ปี คิดเป็น 36 เปอร์เซ็นต์ของประชากรโลก (211 ล้านคน) โดยประเทศสิงคโปร์ ญีป่ นุ่ และเกาหลีใต้ ถูกพิจารณาว่ามี “ผูส้ งู อายุ ทีช่ รามาก” ขณะทีป่ ระเทศอืน่ ๆ ทีม่ ปี ระชากรสูงอายุเติบโตเร็วมาก ยังได้แก่ ประเทศจีน อินโดนีเซีย ไทย และเวียดนาม โดยต่อไปใน อนาคตก็จะมีเรือ่ งของโรคเรือ้ รังทีท่ ำ� ให้เกิดความต้องการหน่วยงาน ที่ดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งปกติก็จะถูกจ�ำกัดด้วยงบประมาณและ การขาดแคลนทรัพยากรอยู่แล้ว

We are living longer, and better, in Asia than we have ever done before, but this is resulting in soaring demand for healthcare providers in the region to deliver high-quality medical care, consistently and sustainably. The World Bank reports that East Asia’s population is ageing faster than any other region in history, with 36 percent of the world’s population (211 million people) over the age of 65—namely, Singapore, Japan, and South Korea are considered as “advanced agers”, while other fast-ageing countries include China, Indonesia, Thailand, and Vietnam.1 Further, the increasing prevalence of chronic diseases add to the demands on healthcare organisations, which are already constrained by tightening budgets and a lack of resources.

July-August 2018


เพื่อตอบสนองความต้องการของประชากรที่สูงวัยมากขึ้น จ�ำเป็นต้องมีการมุ่งเน้นหาทางเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ ด�ำเนินงานทีด่ ขี นึ้ ขณะเดียวกันต้องปรับปรุงเรือ่ งของความปลอดภัย และความพึงพอใจของผูป้ ว่ ยควบคูก่ นั ไป ด้วยการผสานรวมเทคโนโลยี ที่เป็นนวัตกรรมเข้ากับระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการแพทย์ ทั้งนี้ระเบียบวาระการประชุมเรื่อง “ยุทธศาสตร์ระดับโลก เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์เพื่อการดูแลสุขภาพ : คนท�ำงานใน ปี 2030” (Global Strategy on Human Resources for Health : Workforce 2030) ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ให้การสนับสนุน นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี เพือ่ เป็นแนวทางในการปรับปรุงและเสริมสร้าง ระบบสุขภาพแห่งชาติในยุค “บิก๊ ดาต้า” ในขณะเดียวกันโรงพยาบาล ในปัจจุบันใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยมากกว่าอาคารส�ำนักงานขนาดใหญ่ทั่วไป ถึง 3 เท่า จึงนับเป็นการเพิ่มภาระด้านค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน และค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ไม่วา่ การออกแบบสิง่ ก่อสร้างแห่งใหม่ หรือการ ขยายโรงพยาบาลก็ตาม สิง่ อ�ำนวยความสะดวกในสถานดูแลสุขภาพ และโรงพยาบาล ต่างต้องเผชิญกับภาวะแรงกดดันทีต่ อ้ งด�ำเนินการ ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยทรัพยากรที่น้อยลง นอกจากนี้ สิง่ ส�ำคัญคือการพิจารณาการลงทุนในเทคโนโลยีโซลูชนั ด้านเฮลธ์แคร์ อย่างรอบคอบ เพือ่ มอบคุณภาพการดูแล ความปลอดภัยของคนไข้ การรักษาความปลอดภัยในโรงพยาบาล ตลอดจนผลลัพธ์จากการ ท�ำงานของพนักงานในโรงพยาบาลได้ดียิ่งขึ้น

สร้างอนาคต กับโรงพยาบาลที่พร้อม

To meet the demands of an ageing population, there is an even greater focus to achieve better operational efficiency, while improving patient safety and satisfaction through integrating innovative technology in healthcare infrastructure. The World Health Organisation’s (WHO) “Global Strategy on Human Resources for Health : Workforce 2030” agenda reinforces technological innovation as a mean to improve and strengthen national health systems in today’s “Big Data” era2. Meanwhile, hospitals on

average use three times the volume of electricity than that of a typical large-scaled office building, thereby adding to the burden of rising operating and energy costs. Whether designing a new facility or expanding an existing one, hospitals and healthcare amenities are under mounting pressure to do more with less. In addition, it is important to consider prudent investment in technological healthcare solutions that deliver quality care, patient safety, hospital security, and staff productivity.

โรงพยาบาลที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดีที่สุด จะต้อง รองรับการน�ำอุปกรณ์ทนั สมัยทีซ่ บั ซ้อนมาใช้งาน เพือ่ ตอบสนองต่อ เหตุการณ์ฉกุ เฉินได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงระบบบิวด์-อิน เพือ่ ป้องกัน ข้อผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ และความล้มเหลวทางเทคนิค อีกทั้ง ต้องจัดให้มีพื้นที่ที่ปลอดภัยส�ำหรับผู้ป่วยในการรักษา พร้อมด้วย บุคลากรทางการแพทย์ในการท�ำงาน ซึง่ ค�ำตอบก็คอื ระบบโครงสร้าง ดิจิทัลของเฮลธ์แคร์ ที่เรียกว่า EcoStruxure™ for Healthcare (อีโคสตรัคเจอร์ส�ำหรับเฮลธ์แคร์) ซึ่งใช้เทคโนโลยีล่าสุด ได้แก่ 1) การเชือ่ มต่อและความฉลาดแบบฝังตัว 2) การควบคุมแบบอัจฉริยะ การบริหารจัดการ และระบบอัตโนมัติ รวมถึงการเพิม่ ประสิทธิภาพ สูงสุด 3) การบริการดิจิทัลบนคลาวด์ ทัง้ นี้ EcoStruxure for Healthcare จะท�ำหน้าทีเ่ ปรียบเสมือน เป็นระบบประสาทส่วนกลางของโรงพยาบาล โดยท�ำหน้าทีเ่ ชือ่ มโยง ช่องว่างระหว่างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และเทคโนโลยีสว่ น ปฏิบตั กิ าร (OT) ใน 3 ระดับ ได้แก่ การเชือ่ มต่อผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ ควบคุมและการมอนิเตอร์ รวมไปถึงแอปพลิเคชัน่ และการวิเคราะห์ ทั้งนี้เพื่อสร้างประสิทธิภาพได้ตลอดทั่วทั้งองค์กร เป็นการสร้าง “ความพร้อมส�ำหรับอนาคต” ให้โรงพยาบาล การรวมโครงสร้างพืน้ ฐานอัจฉริยะและการเพิม่ ศักยภาพด้าน การสื่อสารระหว่างระบบงานดั้งเดิมที่แตกต่างกัน น�ำไปสู่การใช้ ประโยชน์ได้เต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมให้ผลตอบแทนจากการ

Creating a Future—Ready Hospital

An optimally designed hospital needs to accommodate the use of sophisticated equipment; allow for rapid responses to emergencies; include built-in protection against human errors and mechanical failures; as well as provide safe spaces for patients to heal and the clinical staff to work. The answer to this is a Digital Healthcare Infrastructure, called EcoStruxure™ for Healthcare, which uses the latest technology including : 1) Embedded connectivity and intelligence; 2) Smart control, management, automation and optimisation; and 3) Cloud-based July-August 2018


ลงทุน จากการเชือ่ มต่ออุปกรณ์ของโครงสร้างพืน้ ฐาน หรืออินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ (IoT) เช่น เซ็นเซอร์อณ ุ หภูมิ มิเตอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุม อาคารในระบบอัตโนมัติ อุปกรณ์ระบบระบุพนื้ ทีแ่ บบเรียลไทม์และ อื่นๆ โดยอุปกรณ์ที่ให้ความสามารถด้าน IoT เหล่านี้ ให้ประโยชน์ หลายอย่าง เช่น ระบบควบคุมและสมองกลแบบฝังตัว ให้ความ สามารถในการมอนิเตอร์และควบคุมการท�ำงานผ่านคลาวด์ ตลอดจน การวิเคราะห์ขั้นสูง ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ โดยข้อมูลที่รวบรวมผ่าน อุปกรณ์เชื่อมต่อเหล่านี้ จะถูกน�ำมาใช้เพื่อช่วยให้ตัดสินใจได้ดีขึ้น พร้อมปรับปรุงกระบวนการด�ำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น โซลูชันที่ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมทางคลินิก ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถแชร์สถานะการใช้หอ้ งผูป้ ว่ ยและ ห้องผ่าตัด ด้วย ระบบบริหารจัดการอาคาร (Building Management System หรือ BMS) ซึง่ จะตัง้ ค่าห้องเพือ่ ให้สามารถก�ำหนดค่าการ ท�ำงานล่วงหน้าส�ำหรับระบบปรับสภาวะอากาศทีเ่ หมาะสม (HVAC) รวมไปถึงแสงสว่างระหว่างที่ห้องว่าง เพื่อการประหยัดพลังงานใน ช่วงทีห่ อ้ งไม่มกี ารใช้งาน ทัง้ นี้ ระบบบริหารจัดการอาคารจะจัดการ ระบบต่างๆ ให้กลับสูก่ ารท�ำงานตามปกติ เมือ่ ได้รบั การแจ้งเตือนว่า ผูป้ ว่ ยจะกลับมา หรือในเวลาทีห่ อ้ งถูกก�ำหนดให้รกั ษาสภาพแวดล้อม ในระดับที่เหมาะสมส�ำหรับการรักษาและดูแลให้ผู้ป่วยได้รับความ พึงพอใจ ในประเทศสิงคโปร์ มีตวั อย่างทีน่ า่ สนใจถึงวิธกี ารท�ำให้ระบบ โครงสร้างพืน้ ฐานเทคโนโลยีอจั ฉริยะสามารถให้บริการด้านสุขภาพ

เติบโตและสนองความต้องการของผูป้ ว่ ย เห็นได้จากการน�ำโซลูชนั การจัดการโครงสร้างดาต้า เซ็นเตอร์ (Data Center Infrastructure Management หรือ DCIM) ของชไนเดอร์ อิเล็คทริค มาใช้ในระบบ นวัตกรรมดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ (Integrated Healthcare Innovation Systems หรือ IHIS) ซึ่งโซลูชันดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่ง ของระบบนวัตกรรมดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ เป็นไพร์เวทคลาวด์ ด้านสุขภาพ หรือ H-Cloud ถูกพัฒนาเพือ่ แทนทีไ่ ซโลไอทีรนุ่ เก่าและ เป็นแพลตฟอร์มทีย่ ดื หยุน่ รองรับการเกิดภัยพิบตั ิ ส�ำหรับเวชระเบียน อิเล็กทรอนิกส์ทั้ง 6 ระบบสุขภาพในภูมิภาคของประเทศสิงคโปร์ ทั้งนี้การประเมินที่จัดท�ำขึ้นอย่างอิสระโดย PwC ชี้ให้เห็นว่าระบบ

digital services. Acting as the central nervous system of a hospital, the EcoStruxure for Healthcare bridges the Information Technology (IT)/Operational Technology (OT) gap and connects the three core layers of connected products, monitoring and control software, as well as apps and analytics—therefore building efficiency across an organisation to create a ‘futureready’ hospital. The intelligent infrastructure integrates and enables communication between traditionally disparate systems, leading to greater utilisation and ROI (Return On Investment) of “connected” infrastructure devices—or IoT (Internet of Things) such as temperature sensors, power meters, building automation controllers, real-time location system devices, and more. These IoT-enabled devices provide several benefits including embedded intelligence and control, control and monitoring capabilities via the cloud, as well as advanced analytics with the help of software. Data collected from connected devices is used to drive better decision making and process improvements. For instance, a clinical environment optimisation solution can share the occupancy status of patient rooms and operating

theatres with the Building Management System (BMS), which then sets rooms to predetermined set points for HVAC and lighting during vacancy to achieve energy savings during unoccupied times. The BMS puts the room back into normal operation when it receives a notification that the patient will be returning or when a room has been assigned to maintain the optimal environment for patient healing and satisfaction. In Singapore, a notable example of how intelligent technology infrastructure is enabling health services to grow and meet patient demand, can be seen in Integrated Healthcare Innovation Systems’ (IHIS) adoption of Schneider Electric’s Data Center Infrastructure Management (DCIM) solution. The solution was part of IHIS’ private health cloud, H-Cloud, developed to replace legacy IT silos and provide a disaster resilient platform for electronic medical records across six of Singapore’s regional health systems. An independent assessment by PwC suggests that the health cloud will deliver millions of dollars’ worth of savings over the next ten years. Each hospital cluster will reduce its costs by nearly 55 percent, compared to business-as-usual costs, by 2025. July-August 2018


คลาวด์ด้านสุขภาพ จะช่วยประหยัดเงินได้หลายล้านเหรียญสหรัฐ ในช่วง 10 ปีขา้ งหน้า กลุม่ โรงพยาบาลแต่ละแห่งจะลดค่าใช้จา่ ยลงได้ เกือบ 55 เปอร์เซ็นต์ เทียบกับค่าใช้จา่ ยตามปกติทวั่ ไปภายในปี 2568

ปรับปรุงการดูแลผู้สูงอายุและให้ประสบการณ์ ที่ดีขึ้น

โรงพยาบาลกับการเดิมพันที่สูง 1) การเข้าถึงไฟฟ้า หรือ ไฟฟ้าดับ หมายถึง ความแตกต่างระหว่างความเป็นและความตาย และมีต้นทุนเฉลี่ยมากกว่า 1 ล้านเหรียญ ส�ำหรับโรงพยาบาล 200 เตียง 2) อุบตั กิ ารณ์ทกี่ อ่ ให้เกิดอันตรายต่อผูป้ ว่ ย และการติดเชือ้ ใน โรงพยาบาล ยังคงคร่าชีวติ อย่างต่อเนือ่ ง โดยเชือ่ ว่ามีผปู้ ว่ ยทีต่ ดิ เชือ้ ในโรงพยาบาลในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 7-46 เปอร์เซ็นต์ ข่าวดีกค็ อื ถ้ามีการป้องกันทีเ่ หมาะสม จะสามารถลดอุบตั กิ ารณ์ ทีก่ อ่ ให้เกิดอันตรายต่อผูป้ ว่ ยและการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล ตลอดจน ความผิดพลาดทางการแพทย์และพลัดตกหกล้มของผู้ป่วยได้ การทดสอบระบบจ่ายไฟฟ้าและระบบจ่ายไฟฉุกเฉินแบบ อัตโนมัติ ช่วยลดผลกระทบจากความผิดพลาดของมนุษย์ โรงพยาบาล สามารถเพิม่ ความปลอดภัยให้ผปู้ ว่ ยและลดความเสีย่ งทางการเงิน จากความผิดพลาด และการฟ้องร้องจากการเสียชีวิต นอกจากนี้ ระบบอัตโนมัตยิ งั ช่วยให้แน่ใจว่าถึงการด�ำเนินการทีส่ อดคล้องตาม

กฎระเบียบ รวมถึงการออกรายงานเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามข้อบังคับ และกฎระเบียบ เพื่อ ลดความจ�ำเป็นในการดูแลบุคลากร และค่า ใช้จ่า ย เพิม่ เติมในการด�ำเนินงาน โรงพยาบาลสามารถใส่ความเป็นอัจฉริยะ เข้าไปในระบบระบายอากาศ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของคนไข้ รวมถึงเรื่องการซ่อมบ�ำรุงที่เหมาะสม ระบบอัจฉริยะดังกล่าวจะ สามารถมอนิเตอร์ และดูแลได้โดยอัตโนมัติ ทั้งเรื่องความชื้น การระบายอากาศ ความดันอากาศ รวมไปถึงการกรองอากาศแบบ HEPA (High-Efficiency Particulate Absorption) ในแบบเรียลไทม์ พร้อมมั่นใจถึงการควบคุมระบบเหล่านี้ได้ตามข้อก�ำหนดด้านการ ออกแบบ ส�ำหรับผูใ้ ห้บริการเฮลธ์แคร์แล้ว การมอบประสบการณ์การมี ส่วนร่วมของคนไข้ในเชิงบวก และการให้บริการคุณภาพสูงนับเป็น สิง่ ทีม่ คี ณ ุ ค่า ตัวอย่างเช่น รายได้ประจ�ำปีของโรงพยาบาล 120 ล้าน เหรียญ ช่วยเพิ่มความพึงพอใจของผู้ป่วย และท�ำให้เห็นถึงรายได้ ประจ�ำปีที่เพิ่มขึ้นมา จากประมาณ 2.2 ล้านเหรียญ เป็น 5.4 ล้าน เหรียญ ความปลอดภัยของผูป้ ว่ ย เริม่ ทีร่ ากฐานเป็นอย่างแรก ทัง้ รากฐาน ทางกายภาพของระบบอ�ำนวยความสะดวกในโรงพยาบาล เมื่อ คนเราเริม่ ชรา และประสบปัญหาโรคเรือ้ รังมากมายมารุมเร้า จ�ำเป็น ต้องอาศัยกระบวนทัศน์ใหม่ในการดูแลรักษาทั้งในโรงพยาบาล

Improve Senior Patient Care and Experience

At hospitals, the stakes are high : 1) Uninterrupted access to power or a power outage can mean the difference between life and death, and with an average cost of greater than $1 million for a 200-bed hospital; and 2) Adverse patient events (APEs) and healthcare-associated infections (HAIs) continue to claim lives, with attributed mortality in infected patients in hospitals in Southeast Asian countries at an estimated range of 7 percent to 46 percent3. Automated testing of electrical distribution system and emergency power supply systems (EPSS) counteract the consequences of human error. By improving the electrical distribution system reliability, hospitals can both improve patient safety and reduce the financial risk of malpractice and wrongful death suits. Automated systems also ensure compliance to regulations and produce compliance reports. To minimise the need for extra maintenance personnel and adding to operational expenses, hospitals can build intelligence into their ventilation systems to optimise patient safety and maintenance. The intelligent system will automatically July-August 2018

Figure 1 Example sources of APEs The good news is, proper safeguards can reduce these APEs and HAIs, medical errors, and patient falls.

monitor and maintain humidity, ventilation, air pressure, and HEPA filters in real-time, and ensure they are controlled to design requirements.


คลินิก รวมถึงที่บ้าน ในงานปฏิบตั กิ ารส่วนหน้า ต้องท�ำให้สงิ่ อ�ำนวยความสะดวก ต่างๆ ในเฮลธ์แคร์ท�ำงานได้ดีขึ้นและฉลาดมากขึ้น มีประสิทธิภาพ ยิง่ ขึน้ ในขณะทีใ่ ช้ทรัพยากรน้อยลง โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพด้าน พลังงานสามารถปลดล็อกอุปสรรคในเรื่องของเงินทุน โดยช่วยให้ โรงพยาบาลมีกำ� ไรมากขึน้ หรือเพือ่ น�ำไปใช้สนับสนุนความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยี อุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือเพิม่ ประสบการณ์ทดี่ ใี ห้ ผู้ป่วยให้ครบทุกองค์ประกอบที่สำ� คัญ ซึ่งจะส่งผลอย่างมากในการ ลดต้นทุน และช่วยปรับปรุงในเรือ่ งของการยึดถือคนไข้เป็นศูนย์กลาง (Patient-Centric) ได้อย่างจริงจัง โดย 54 เปอร์เซ็นต์ของผูบ้ ริหารด้าน เฮลธ์แคร์ได้จัดอันดับในเรื่องประสบการณ์และความพึงพอใจของ For healthcare providers, there is value in delivering a high-quality, positive and engaging patient experience. For example, a hospital with $120 million annual revenue can improve patient satisfaction and realise an estimated $2.2 million to $5.4 million in additional revenue annually.4

Digital innovation transforming elderly healthcare

Patient safety starts at the very foundation—the physical foundation—of hospital facility systems. As people are getting older and experiencing multiple chronic diseases, they require a new paradigm of treatment in hospitals and clinics as well as at home. On the operational front, healthcare facilities must find a way to work better and smarter, and do more with less. Energy efficiency projects can unlock trapped capital that can improve a hospital’s profit margin or be used to fund technological advancements, purchase medical equipment, or improve the patient experience—vital elements that would deliver significant results in terms of cost savings and patient-centric improvements. With 54 percent of healthcare executives ranking patient experience

ผูป้ ว่ ยเป็นเรือ่ งส�ำคัญ 3 อันดับแรก เช่นเดียวกับความพร้อมของโซลูชนั อัตโนมัติ ที่ให้ศักยภาพด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเฮลธ์แคร์ อัจฉริยะ ซึง่ โรงพยาบาลทีพ่ ร้อมส�ำหรับอนาคต อาจกลายเป็นความ จริงที่แพร่หลายภายในไม่ช้า แทนที่จะเป็นแค่แนวคิดเชิงทดลอง การน�ำระบบโครงสร้างพืน้ ฐานและแอปพลิเคชันอันชาญฉลาด มาใช้ จะช่วยให้ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกมีรากฐานทีม่ นั่ คงใน การปฏิรปู อนาคตด้านสุขภาพและการดูแลทางสังคมให้กบั ผูส้ งู อายุ ทัง้ นี้ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เชือ่ ว่าเทคโนโลยีอจั ฉริยะคือค�ำตอบ และ เป็นโซลูชนั ทีท่ ำ� ให้องค์กรด้านเฮลธ์แคร์สามารถประสบความส�ำเร็จ ได้ตั้งแต่วันนี้ and satisfaction among their top three priorities5, as well as the availability of automated solutions to enable an intelligent healthcare infrastructure, future-ready hospitals may very soon become a widespread reality than an experimental concept. By embracing intelligent infrastructure and applications, East Asian nations will have a solid foundation to transform the future of health and social care for its golden-agers. Schneider Electric believes that intelligent technology is the answer, and it is a solution that healthcare organisations can successfully achieve today. 1. World Bank. 2016. Live Long and Prosper : Aging in East Asia and Pacific. Washington, DC : World Bank. 2. World Health Organisation. 2016. Global strategy on Human Resources for Health : Workforce 2030. Geneva, Switzerland : WHO. 3. Ling ML, Apisarnthanarak, A, Madriaga, G. (2015). “The Burden of Healthcare-Associated Infections in Southeast Asia : A Systematic Literature Review and Meta-analysis,” Clinical Infectious Diseases, 60(11), 1690-9. 4. Hall, MF. (2008). “Looking to Improve Financial Results? Start by Listening to Patients,” Healthcare Financial Management, 62(10), 76-80. July-August 2018


Special Scoop > กองบรรณาธิการ

ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม ประกาศเจตนารมณ์ ร่วมมือจัดการปัญหาขยะและการใช้พลาสติกอย่างยั่งยืน ประเทศไทยติดอันดับ 6 ใน 192 ประเทศทีม่ ขี ยะในทะเลมาก ทีส่ ดุ ในโลก ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษและกรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝัง่ เผยว่าประเทศไทยมี 23 จังหวัดชายฝัง่ ทะเล ซึง่ มีปริมาณ ขยะประมาณ 11.47 ล้านตัน โดยทีข่ ยะปริมาณกว่าร้อยละ 14 (หรือ ประมาณ 1.55 ล้านตัน) มีขยะพลาสติกอยู่ประมาณ 340,000 ตัน ร้อยละ 10-15 มีโอกาสปนเปือ้ นลงสูท่ ะเลได้ ซึง่ จะส่งผลเสียต่อระบบ นิเวศทางทะเลโดยรวมและสัตว์ทะเล1

กลุม่ อุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาชิกองค์กรธุรกิจเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (TBCSD) หน่วยงาน ภาคเอกชน และมูลนิธสิ ถาบันสิง่ แวดล้อมไทย เล็งเห็นถึงความส�ำคัญ ของปัญหา จึงได้ร่วมมือกันริเริ่ม “โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพือ่ จัดการพลาสติกและขยะอย่าง ยัง่ ยืน” ซึง่ ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนได้แสดงเจตนารมณ์และความ มุ่งมั่นที่จะด�ำเนินการขับเคลื่อนโครงการไปด้วยกันเป็นระยะเวลา

Public, private, and civil society partner for sustainable plastic and waste management

for Sustainable Development (TBCSD), and Thailand Environment Institute Foundation have launched “Public Private Partnership for Sustainable Plastic and Waste Management” project declaring their intention and commitment to collaboratively drive the initiative for at least five years. The goal is to reduce ocean waste in Thailand for no less than 50 per cent by the year 2027 by implementing sustainable plastic and waste management and adopting Circular Economy principle with supports from 20 organizations from public, private, and civil society.

Being ranked 6th out of 192 countries as the major contributor of ocean debris, Thailand’s ocean waste remains an unresolved critical issue. Data shows that within the country’s 23 coastal provinces there is approximately 11.47 million tons of waste, more than 14 per cent of which (about 1.55 million tons) is plastic. More importantly, 10-15 per cent (340,000 tons) of the plastic debris is in danger of leaking into the ocean, inflicting significant harm to marine lives and overall ecosystem1. Recognizing the importance of the issue, Plastic Industry Club, The Federation of Thai Industries, Thailand Business Council July-August 2018

The partnership comprises of public sector, private sector, and the civil society.

The public sector : Bangkok Metropolitan Administration (BMA), Pollution Control Department, Department of Marine and Coastal Resources, Ministry of Natural Resource and Environment, Department of Local Administration, Ministry of Interior and Plastic


ไม่น้อยกว่า 5 ปี เพื่อจัดการปัญหาขยะและส่งเสริมการใช้พลาสติก อย่างยัง่ ยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy โดยมีเป้าหมายเพือ่ ลดปริมาณขยะพลาสติกในทะเลไทยลงไม่ตำ�่ กว่า ร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2570 และมีพันธมิตรเข้าร่วมโครงการ ทัง้ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม รวมทัง้ สิน้ กว่า 20 หน่วยงาน

พันธมิตรโครงการประกอบไปด้วย ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม

ภาครัฐ : กรุงเทพมหานคร กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริม คุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ กระทรวงมหาดไทย และสถาบันพลาสติก กระทรวงอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย องค์กรธุรกิจ เพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (TBCSD) บริษทั กลุม่ เซ็นทรัล จ�ำกัด กลุม่ บริษัท ดาว ประเทศไทย จ�ำกัด บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จ�ำกัด บริษทั สยามพิวรรธน์ จ�ำกัด และสมาคมอุตสาหกรรม พลาสติกไทย ภาคประชาสังคมและองค์การ ระหว่างประเทศ : มูลนิธสิ ถาบัน สิ่ ง แวดล้ อ มไทย สมาคม สร้างสรรค์ไทย และองค์กร ระหว่างประเทศเพื่อการ อนุรกั ษ์ธรรมชาติ (IUCN)

“โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพือ่ จัดการพลาสติกและขยะอย่างยัง่ ยืน” มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ท�ำงาน ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้บรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณ ขยะพลาสติกในทะเลไทยลงไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2570 และส่งเสริมให้เกิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ส�ำหรับพลาสติก ผ่านการส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานธุรกิจรีไซเคิล การส่งเสริมผูป้ ระกอบการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทสี่ อดคล้อง กับการใช้พลาสติกอย่างยัง่ ยืน ครอบคลุมไปถึงการใช้หลักการ 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) และการให้ความรู้แก่ผู้บริโภคและ ประชาชนในการคัดแยกขยะและจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางที่ถูกวิธี เพือ่ สร้างวัฒนธรรมและเปลีย่ นพฤติกรรมผูบ้ ริโภค การสร้างโมเดล เมืองสะอาดในพืน้ ทีน่ ำ� ร่องกรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย และจังหวัด ระยอง และการจัดท�ำฐานข้อมูลพลาสติกในประเทศไทย (Thailand Plastic Material Flow Database) ให้เป็นเครื่องชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของ โครงการและเป็นข้อมูลพลาสติกของประเทศไทยทีไ่ ด้รบั การยอมรับ ในระดับสากล

Institute of Thailand, Ministry of Industry. The private sector : The Federation of Thai Industries, Thailand Business Council for Sustainable Development (TBCSD), Central Group, Dow Thailand Group, IRPC PCL, PPT Global Chemical PCL, SCG Chemicals Co., Ltd., Siam Piwat Co., Ltd., and Thai Plastic Industries Association. Civil society and international organizations : Thailand Environment Institute Foundation, Thai Creation Society, and International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN). “Public Private Partnership for Sustainable Plastic and Waste Management” project aims to work with all sectors to reduce plastic waste in Thai oceans to no less than 50 per cent

by the year 2027 and encourage the adoption of Circular Economy principle for managing plastic. The initiative will help promote the standard of recycling business, support entrepreneurs to develop innovation and technology for sustainable plastic management using 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) principle, educate consumers and the public about the proper disposal of waste and waste management and encourage behavioral changes, pilot a clean city model in Khlong Toei District, Bangkok, and in Rayong Province, develop Thailand Plastic Material Flow Database to measure the project’s success and serve as an internationally-accepted plastic database for Thailand. Suphan Mongkolsuthree, Chairman, Federation of Thai Industries (FTI), said, “This project is an important step taken to sustainably manage plastic and waste in Thailand. It is the first time that public sector, private sector, and civil society have partnered to declare their intention and commitment with supports from 177 companies in the industry sector. The purpose July-August 2018


สุพนั ธ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “โครงการฯ นี้ ถือเป็นก้าวส�ำคัญของการจัดการปัญหาขยะ และการใช้พลาสติกอย่างถูกต้องในประเทศไทย เพราะเป็นครัง้ แรก ทีภ่ าครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม ได้รว่ มกันประกาศเจตนารมณ์ โดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งเป็นสมาชิกภายใต้ กลุม่ พลาสติกทีม่ ผี ผู้ ลิตกว่า 177 บริษทั ซึง่ จะมีบทบาทในการสนับสนุน การพัฒนาและปรับเปลีย่ นรูปแบบการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพลาสติก ที่จะช่วยให้ใช้พลาสติกในการผลิตน้อยลงหรือน�ำกลับมาใช้ซ�้ำและ รีไซเคิลได้มากขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิด Circular Economy ได้จริงๆ”

of this partnership is to engage since the stage of plastic design, the modification of production, reduction of plastic use, and the increase of reuse and recycling rate to enhance the value of recyclable and degradable plastic. The goal is to achieve tangible results in plastic and waste management along the supply chain.” Prasert Bunsumpun, Chairman, Thailand Business Council for Sustainable Development (TBCSD), said, “Plastics are reusable and valuable resources that can create values within the Circular Economy principle. Waste management of July-August 2018

ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานองค์กรธุรกิจเพือ่ การพัฒนา อย่างยัง่ ยืน กล่าวว่า “พลาสติกเป็นทรัพยากรทีน่ ำ� กลับมาใช้ใหม่ได้ และมีคณ ุ ค่า สามารถน�ำมาสร้างประโยชน์ตอ่ เนือ่ งในรูปแบบเศรษฐกิจ หมุนเวียนหรือ Circular Economy แต่การจัดการทรัพยากรพลาสติก เหลือใช้จ�ำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ไม่เพียงกลุ่ม ผูผ้ ลิตพลาสติกเท่านัน้ แต่ทกุ ภาคธุรกิจล้วนมีสว่ นร่วม เพราะพลาสติก เป็นวัสดุที่มีบทบาทในธุรกิจในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ด้านบรรจุภัณฑ์ ดังนั้น จึงจ�ำเป็นต้องมีการใช้พลาสติกอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายขององค์กรฯ โครงการนี้นับเป็นก้าว ส�ำคัญของประเทศไทยที่จะแก้ปัญหาอย่างบูรณาการและยั่งยืน” สุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า “ปัจจุบันกรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บขยะประเภทถุงพลาสติก ได้วนั ละประมาณ 80 ล้านชิน้ โดยเฉลีย่ ประชาชนในพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ ใช้ถงุ พลาสติกคนละ 8 ชิน้ ต่อวัน ซึง่ ปัญหาทีพ่ บคือ หลังจากทีป่ ระชาชน ใช้ถุงพลาสติกแล้วก็จะทิ้งทันที ปัจจุบันการฝังกลบมีค่าใช้จ่าย ตันละ 700 บาท และพืน้ ทีท่ ใี่ ช้สำ� หรับการฝังกลบก�ำลังจะไม่เพียงพอ จึงถึงเวลาแล้วที่ทุกฝ่ายจะต้องมาร่วมมือกันเพื่อลดปริมาณขยะ ทัง้ การลดปริมาณการใช้พลาสติกทีใ่ ช้ครัง้ เดียวทิง้ และจัดการคัดแยก อย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ น�ำพลาสติกกลับไปใช้ได้หมดไม่ตอ้ งเหลือทิง้ ในสิ่งแวดล้อม” ธนา ยันตรโกวิท รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า “ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ และโครงการฯ จะร่วมมือกันในการให้ความรูก้ บั ชุมชนเพือ่ ปรับเปลีย่ น พฤติ ก รรมและความรู ้ ค วามเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งในเรื่ อ งการจั ด การ ขยะอินทรีย์ เพื่อช่วยให้การคัดแยกขยะมีประสิทธิภาพและตัวขยะ plastic resources requires participation from all parties, not only plastic manufacturers. All sectors must be involved. Plastics are a key player in various businesses, particularly in packaging, and sustainable plastic management is in line with our policy. This project is an important step for Thailand to solve plastic problems in a sustainable and integrated way.” Suwanna Jungrungrueng, Deputy Permanent Secretary, Bangkok Metropolitan Administration, said, “Currently, our office can collect approximately 80 million plastic bags per day. In Bangkok, a person uses an average of eight plastic bags per day. It has been discovered that the issue stems from people immediately disposing plastic bags after a single use. While landfill costs THB 700 per ton and the landfill area is getting inadequate, it is time for all parties to work together to reduce a single use of plastic in order for it to be recyclable leaving no debris in the environment.”


ที่คัดแยกได้มีคุณภาพมากขึ้น รวมถึงการสนับสนุนผู้ประกอบการ รีไซเคิลรายเล็กรายย่อยให้มีมาตรฐานและศักยภาพมากขึ้น และ จัดฝึกอบรมบุคลากรและเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจ ในการด�ำเนินงาน” สมชัย มาเสถียร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า “การสร้างจิตส�ำนึก สร้างการรับรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับพลาสติก และปรับพฤติกรรมการคัดแยกขยะตั้งแต่ เยาวชน เพื่อให้มีการใช้พลาสติกอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ทัง้ การลด การเลิก และการผลักดันนวัตกรรมพลาสติกทีเ่ ป็นมิตรกับ สิง่ แวดล้อม จะช่วยให้เกิดการจัดการขยะพลาสติกอย่างยัง่ ยืน เพราะ ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากขยะพลาสติก ส่วนใหญ่เป็น พลาสติกจ�ำพวกถุง หลอด ขวด ฝาจุก และภาชนะบรรจุอาหาร ที่กลายเป็นปัญหาขยะทะเล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำ� ให้เกิดผลกระทบ ต่อระบบนิเวศ แหล่งท่องเทีย่ ว สภาพความเป็นอยูข่ องสัตว์ทะเล และ เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ” สมบูรณ์ ยินดียงั่ ยืน รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า “การจัดการปัญหาพลาสติกและขยะอย่างยัง่ ยืนเป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งอาศัย ความทุ่มเทจากทุกภาคส่วน ผู้ประกอบการต้องพร้อมที่จะเปิดรับ องค์ความรูใ้ หม่ๆ ในการน�ำนวัตกรรมมาช่วยสร้างมูลค่าขยะพลาสติก ซึ่งทางกระทรวงฯ พร้อมให้ความรู้และค�ำปรึกษาเพื่อให้หน่วยงาน ที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้น�ำแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เข้ามาปรับใช้ได้จริง” 1

ณรงค์ บุณยสงวน รักษาการผูอ้ ำ� นวยการ สถาบันสิง่ แวดล้อม ไทย กล่าวว่า “ทางมูลนิธฯิ มีเป้าหมายทีจ่ ะสนับสนุนทัง้ ภาครัฐและ ภาคธุรกิจในโครงการที่มีจุดมุ่งหมายร่วมกันและต้องสร้างความ เปลีย่ นแปลงทีย่ งั่ ยืน ส�ำหรับโครงการนี้ เราได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ และหวังว่าแนวทางการร่วมมือเช่นนี้จะขยายวงกว้างขึ้นไปอีก เพื่อจัดการ แก้ไข และป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่อๆ ไป” การด�ำเนินโครงการนีน้ บั เป็นก้าวส�ำคัญในการประสานความ ร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้การแก้ไขปัญหาขยะและการใช้ พลาสติกอย่างยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แหล่งข้อมูล กรมควบคุมมลพิษ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง http://www.dmcr.go.th/detailAll/13479/nws/87/

Dhana Yantaragowit, Deputy Director, Department of Local Administration, Ministry of Interior, said, “We are collaborating in this project to educate the local communities for behavioral changes and to correct their perception about organic waste for waste segregation. We will also support and uplift the standard of SMEs in recycling business and host trainings for officers to have better understanding of their work.” Somchai Masathian, Chief of Inspector General, Ministry of Natural Resources and Environment, said, “Sustainable plastic management starts from creating consciousness, building awareness, and adjusting behaviors in waste segregation among the youth and supporting environmentally friendly innovation. Most environmental problems are caused by plastics mainly bags, straws, bottles, caps, and food containers which resulted in ocean wastes causing problems to the ecology, tourist attractions, marine lives, and the economic as a whole.”

Somboon Yindeeyoungyuen, Deputy Permanent Secretary, Ministry of Industry, said, “Sustainable plastic and waste management requires commitment from all sectors. Entrepreneurs must open up to new knowledge in bringing innovation to help increase the value of plastic waste. The Ministry is ready to help provide the body of knowledge and consultation to participating agencies to practically implement the Circular Economy principle.” Narong Boonyasaquan, Acting President, Thailand Environment Institute, said, “The Foundation aims to support both public and private sectors to achieve sustainable goals. We join this project to declare our intention in hope that the collaboration will expand to wider areas for all to help manage, solve, and prevent environmental issues in the future.” The implementation of this project presents a commitment of cooperation of all sectors in order toeffectively solve the problem of waste and sustainable use of plastics. July-August 2018


Special Area

> บริษัท พี ไอ เอส พาวเวอร์ ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด

โดยปกติได้มกี ารใช้อปุ กรณ์ Power Plug & Socket Oultet มาติดตัง้ ตามจุดต่างๆ ของอาคารและโรงงาน เพือ่ ใช้ในการจ่ายไฟให้อปุ กรณ์ทจี่ ะ น�ำมาใช้ในจุดต่างๆ เหล่านัน้ ซึง่ จะเพียงพอส�ำหรับการน�ำอุปกรณ์มาใช้งาน ให้ตรงกับขนาดของ Socket Outlet ทีต่ ดิ ตัง้ ตามจุดเหล่านัน้ แต่จะมีคำ� ถาม ต่อไปคือ ถ้าหากบริเวณนัน้ มีการใช้งานอุปกรณ์มากกว่า 1 ตัวในเวลาเดียวกัน จะต้องมีวิธีท�ำอย่างไร บางคนอาจจะบอกว่า ก็ติดตั้ง Socket Outlet เพิ่ม ตามประเภทและจ�ำนวนอุปกรณ์ทใี่ ช้ นัน่ ก็เป็นวิธที ถี่ กู ต้องวิธหี นึง่ แต่อาจ จะต้องติดตัง้ Socket Outlet หลายจุดขึน้ บางคนอาจจะบอกว่า เอาปลัก๊ พ่วง ทีม่ หี ลาย Socket Outlet มาต่อพ่วง ก็สามารถมี Socket Outlet เพิม่ ใช้งาน ได้อกี หลายอุปกรณ์ วิธนี เี้ ป็นวิธที พี่ อใช้ได้ แต่มขี อ้ เสีย่ งคือ เราจะรูไ้ ด้อย่างไร ว่าอุปกรณ์ทเี่ รามาต่อใช้กบั Socket Outlet พร้อมกันหลายๆ ตัวนีม้ กี ารใช้ กระแสไฟรวมที่ Socket Outlet ต้นทางรับได้หรือเปล่า ซึ่งถ้าหากกระแส รวมไม่เกินขนาดของ Socket Outlet ต้นทางก็ดไี ป แต่ถา้ เกินเมือ่ ไหร่อนั นี้ ก็เป็นสาเหตุให้ Socket Oultet นัน้ เสียหายและเป็นอันตรายต่อระบบและ ผู้ใช้งานได้ ซึ่งถ้าสรุปปัญหาแบบรวบรัดน่าจะเป็นดังนี้คือ  การดูแลทีย ่ งุ่ ยาก เนือ่ งจากติดตัง้ Socket Outlet หลายจุดในบริเวณ ใกล้เคียงกัน  ความไม่ปลอดภัย เนือ ่ งจากเราไม่สามารถควบคุมการใช้งานของ ผูใ้ ช้ Socket Outlet ได้ เพราะไม่มกี ารติดตัง้ อุปกรณ์ปอ้ งกัน เช่น เซอร์กิตเบรกเกอร์ อุปกรณ์กันไฟฟ้ารั่ว เป็นต้น ดังนัน้ ผูผ้ ลิตจึงเห็นว่าท�ำไมเราไม่ทำ� กล่องทีส่ ามารถรวมเอา Socket Outlet หลายตัวมาไว้รวมกันทีก่ ล่องเดียวและติดตัง้ อุปกรณ์ปอ้ งกันการใช้ กระแสเกินหรือไฟฟ้าลัดวงจร หรือแม้กระทัง่ ไฟรัว่ เพือ่ ป้องกันการใช้งาน เกินพิกดั ของ Socket Oultet แต่ละตัว ด้วยเหตุนี้ Socket Outlet Combination Unit จึงเป็นอุปกรณ์หนึง่ ทีจ่ ะมาตอบโจทย์สำ� หรับปัญหาดังกล่าวด้วยระบบ Socket Outlet Combination Unit นี้ ทางผูใ้ ช้สามารถเลือกขนาด ประเภท และจ�ำนวนของ Socket Outlet และอุปกรณ์ปอ้ งกันทีต่ อ้ งการใช้ให้ตรงกับ อุปกรณ์ทใี่ ช้งานในจุดต่างๆ เหล่านัน้ จะท�ำให้ผใู้ ช้มนั่ ใจถึงความปลอดภัย ของการใช้งาน Socket Outlet แต่ละตัวได้อย่างสบายใจ เพราะมีอุปกรณ์ ป้องกันติดตั้งไว้อยู่แล้ว แถมการดูแลรักษาก็สะดวก สามารถท�ำได้ที่เดียว โดยไม่ต้องท�ำหลายๆ จุดอย่างแต่ก่อน July-August 2018


ในหลายปีทผี่ า่ นมาตู้ Socket Outlet Combination Unit ก็เริ่มมีการใช้งานมากขึ้น มีทำ� ขึ้นมาใช้งานเอง ทั้งจากการใช้ ตู้เหล็กหรือตู้พลาสติดส�ำเร็จรูปมาเจาะและติดตั้ง Socket Outlet ที่ฝาตู้หรือด้านข้างตู้และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไว้ในตู้ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามการติดตัง้ ต้องค�ำถึงมาตรฐานส�ำหรับ การติดตั้งตู้ประเภทนี้ด้วย เช่น  ฝาตู้หรือต�ำแหน่งที่ติดตั้ง Socket มีความแข็งแรง พอที่จะรับแรงดึงจากการใช้งานได้หรือไม่  การเจาะรูและติดตั้ง Socket Outlet ลงที่ตู้ได้อย่าง ถูกต้องหรือเปล่า เช่น ขนาดรูเจาะต้องให้เหมาะสม กับขนาดของตัวและ Flange ของ Socket

การเลือกใช้ขนาดสายไฟให้เหมาะสมกับขนาดของ Socket Outlet แต่ละตัวที่ติดตั้งที่ตู้  การเลื อ กใช้ ง านอุ ป กรณ์ ป ้ อ งกั น ไม่ ค วรใหญ่ ก ว่ า ขนาดและ ประเภทของ Socket Outlet หรือขนาดของสายไฟที่ติดตั้งที่ Socket Outlet ดังนั้นการเลือกใช้งานตู้ Socket Outlet Combination Unit ที่มี มาตรฐานจึงเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะช่วยในเรื่องของความปลอดภัยได้ ซึ่งถ้าตู้ เหล่านั้นท�ำมาไม่ได้ตามมาตรฐานแล้ว นอกจากจะไม่ช่วยในเรื่องความ ปลอดภัยแล้ว ยังอาจเป็นต้นเหตุให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ที่มาใช้ ร่วมกับตู้นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้ได้ 

VARIABOX by BALS เจนเนอเรชั่นใหม่ สำ�หรับตู้ Socket Outlet Combination Unit

จากประสบการณ์อันยาวนานของ Bals ผู้ผลิตระบบ Power Plug และ Socket Outlet ชัน้ น�ำจากประเทศเยอรมนี ได้คดิ ค้นและออกแบบระบบ ตู้ VARIABOX ขึ้นมาเพื่อท�ำให้การท�ำตู้ Socket Outlet Combination Unit ท�ำอย่างสะดวกรวดเร็วและปรับเปลี่ยนได้ตลอดการใช้งาน เนื่องจากการ ออกแบบระบบใหม่นี้ทำ� เป็นระบบโมดูลาร์ (Modular) ท�ำให้ผู้ใช้สามารถ ปรับเปลีย่ นรูป ขนาดและประเภทของ Socket ได้ตลอดโดยไม่จำ� เป็นต้อง เปลี่ยนตัวตู้ใหม่ ท�ำให้ลดค่าใช้จ่ายในการดูแล บ�ำรุงรักษาให้กับผู้ใช้ด้วย นอกจากนี้ผู้ผลิตยังได้ใช้พลาสติกเกรดสูงพร้อมซีล (Seal) ที่เลือกสรรมา เพือ่ ความคงทนในการใช้งานกับสภาพการใช้งานเกือบทุกสภาวะ นอกจาก นี้ยังมีการปรับรูปแบบของตู้มาดังต่อไปนี้

Sliding DIN Rail

รางปีกนกแบบ เลื่อนสไลด์ขึ้นลงได้ เพื่อเพิ่มความสะดวก ในการติดตั้งและดูแล ระบบหน้าต่างทำ�งาน แบบ OTC (One Touch Close) ซึ่ ง จะช่ ว ยลด

ปัญหาเรือ่ งการลืมปิดฝา หลังการใช้งาน เพราะ หน้าต่างจะท�ำการปิดเอง หลังการใช้งาน

สนใจต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

Modular Flange

หน้ากากยึด Socket เป็นแบบโมดูล สามารถถอดเปลี่ยน ได้ เพื่อความสะดวก ในการปรับเปลี่ยน ในอนาคต

Hinged Top

บานพับที่ยึดระหว่าง ฝาหน้ากับตัวถัง เพื่อเพิ่มความสะดวก ในการเปิด/ปิดฝา โดยไม่จ�ำเป็นต้องใช้ มือจับเหมือนแต่ก่อน

ด้วยการปรับรูปแบบของตูต้ า่ งๆ เหล่านี้ ท�ำให้ตู้ Variabox นีจ้ ะเป็น ตู้ Socket Outlet Combination Unit ทีม่ คี วามสวยงามและให้ปลอดภัยสูง ซึง่ พร้อมกับความสะดวกในการติดตัง้ และใช้งานระยะยาว และในลดต้นทุน ในการดูแลรักษาในอนาคตอีกด้วย

บริษท ั พี ไอ เอส พาวเวอร์ ดิสทริบิวชั่น จำ�กัด โทรศัพท์ 0-2105-3011-2 โทรสาร 0-2105-3013 Website: http://www.pispd.com E-mail: sales@pispd.com www.facebook.com/pispd July-August 2018


Special Area

> บริษัท แม็กซิไมซ์ อินทิเกรทเท็ด เทคโนโลยี จ�ำกัด

การวัดค่า

กระแสไฟฟ้า

2. การวัดค่ากระแสไฟฟ้าในระบบไฟฟ้ากระแสสลับ

จะใช้อุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้าต่างๆ เพื่อใช้ในการวัดดังนี้ I. หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า (Current Transformer) หรือที่ นิยมเรียกกันว่า CT อาศัยหลักการเหนีย่ วน�ำของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า โดย Output (Secondary) ของ CT จะเป็น 1A และ 5A เพือ่ ต่อวัดค่า กระแสไฟฟ้าด้วยอนาล็อกมิเตอร์ ดิจิทัลมิเตอร์ หรืออุปกรณ์วัดค่า พลังงานไฟฟ้าในแบบอื่นๆ

ในระบบไฟฟ้ามีค่าพารามิเตอร์มากมายที่เราต้องน�ำข้อมูล ทีไ่ ด้ไปประกอบการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบ การใช้งานไฟฟ้า ซึง่ พารามิเตอร์ทสี่ ำ� คัญมากนัน่ ก็คอื การวัดค่ากระแสไฟฟ้า เนือ่ งจาก เป็นค่าพื้นฐานเพื่อน�ำไปประกอบการค�ำนวณพารามิเตอร์อื่นๆ ต่อไป และหากกระแสไฟฟ้าที่วัดมีปริมาณมาก เครื่องมือวัดจะไม่ สามารถวัดได้โดยตรง จึงต้องมีอุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้าก่อนจะ ต่อเข้าเครื่องมือวัด ซึ่งวิธีการวัดค่ากระแสไฟฟ้ามีดังนี้

ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือก CT A. ขนาดกระแส Primary ของ CT โดยเลือกจากกระแสโหลดที่เรา ต้องการวัด B. ขนาดกระแส Secondary ของ CT และความยาวสาย Secondary ของ CT เพราะจะมีผลต่อ Loss ที่ใช้ในการวัด

1. การวัดค่ากระแสไฟฟ้าในระบบไฟฟ้ากระแสตรง จะใช้อุปกรณ์แปลงกระแสที่เรียกว่า ชั้นท์ (Shunt) โดย Output ของ Shunt จะเป็นมิลลิโวลต์ (mV) ซึ่งสามารถไปต่อกับอนาล็อกมิเตอร์ หรือดิจิทัลมิเตอร์ วิธีการต่อใช้งานต้องต่อด้วยวิธีการต่ออนุกรม กับวงจรที่เราต้องการรู้ค่ากระแสไฟฟ้า Output ของ Shunt จากที่กล่าวข้างต้น Shunt จะมี Output เป็นมิลลิโวลต์ โดย จะมีให้เลือกดังนี้ 50 mV, 60 mV, 75 mV, 100 mV, 150 mV การประยุกต์ใช้งาน  เพื่อวัดค่ากระแสไฟฟ้าในระบบการชุบแข็ง  เพื่อวัดค่ากระแสไฟฟ้าในระบบ Solar Cell

โครงสร้างของ Current Transformer Loss ที่ CT 5A

Loss ที่ CT 1A Process of fittings electroplating

July-August 2018


จากตารางจะเห็นว่าค่ากระแส Loss ทีเ่ กิดจากความยาวและ ขนาดของสายไฟในขนาดที่เท่ากัน เมื่อใช้ CT ที่มี Secondary 1A และ 5A นัน้ ต่างกันมาก เช่น ทีส่ ายไฟขนาด 2.5 mm2 ความยาวสาย 10 เมตร CT 5A loss = 3.57W, CT 1A loss = 0.14W ดังนัน้ เพือ่ ให้ ได้ความแม่นย�ำจึงควรเลือก Secondary 1A ในกรณีทตี่ อ้ งใช้สายไฟ ที่ค่อนข้างยาว C. ความแม่นย�ำของ CT (Accuracy) CT ทีด่ ตี อ้ งมีความแม่นย�ำ เพือ่ ท�ำให้ได้วัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ถูกต้อง โดยมีค่าแนะน�ำดังนี้

เครื่องมือวัด

Accuracy

Laboratory and power measurement Accurate measuring General measurement, analog meters

Class 0.2, 0.2S, 0.5S Class 0.5 Class 1

ชนิดของหม้อแปลงกระแสไฟฟ้า ชนิด Wound Type เหมาะส�ำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าปริมาณน้อย เนือ่ งจากหากใช้วธิ กี ารคล้องสายไฟปริมาณสนามแม่เหล็กอาจจะ ไม่เพียงพอ ซึ่งจะมีผลต่อความแม่นย�ำในการวัด ดังนั้นในกรณี วัดค่ากระแสไม่มาก (<100A) จะนิยมใช้ชนิด Would Type ซึง่ ชนิดนี้ จะต้องต่อสายไฟทั้ง Primary และ Secondary  ชนิด Round/Bus Bar Type เป็นชนิดใช้สายไฟ/หรือบัสบาร์ คล้อง ไปในรูของ CT (Primary) ส่วน Secondary นั้นไปต่อมิเตอร์  ชนิด Split Core เป็นชนิดที่คล้องสายไฟหรือบัสบาร์ แต่ขาของ CT สามารถเปิดได้หนึง่ ด้าน ซึง่ CT ชนิดนีเ้ หมาะส�ำหรับการติดตัง้ ภายหลังหรือติดตั้งเพิ่มหลังจากที่มีการใช้งานระบบไฟฟ้านั้น ไปแล้ว เนื่องจากสามารถประหยัดเวลาในการติดตั้ง  ชนิด 3 เฟส เป็นชนิดที่ช่วยประหยัดเวลาและลดขั้นตอนในการ เดินสายไฟ รวมไปถึงป้องกันการผิดพลาดในการเดินสายไฟ แต่ มีข้อจ�ำกัดเรื่องกระแส Primary สูงสุดอยู่ที่ 600A

D. ขนาด Burden ของ CT ต้องเลือกขนาดให้เหมาะสมตามชนิดของ เครื่องมือวัด โดยมีค่าแนะน�ำดังนี้

เครื่องมือวัด Analog moving-iron meters Power meter Power factor meter Power transducers Energy meters Multi-range current meters Relays

Burden ที่แนะน�ำ 0.7-1.5 VA 0.2-5.0 VA 2.0-6.0 VA 0.5 VA 2.5 VA 0.005-5.000 VA 0.2-6.0 VA

ชนิด Wound type, Round type, Busbar type, Split core type

II. วัดด้วย Rogowski Coil เป็นเครือ่ งมือวัดค่ากระแสไฟฟ้าทีม่ คี วามยืดหยุน่ กว่า Current Transformer เนือ่ งจากมีนำ�้ หนักเบา และสามารถติดตัง้ ได้งา่ ย มี Output เป็น 200 mV และมีความคลาดเคลื่อนน้อยเพียง 0.6% อุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้านั้นมีหลากหลายชนิดให้เลือกใช้งาน โดยขึ้นอยู่ กับประเภทของการประยุกต์ใช้งานและความเหมาะสมอื่นๆ เช่น พื้นที่การติดตั้ง ระยะเวลาการติดตั้ง เป็นต้น ดังนั้นเราจึงจ�ำเป็นต้องพิจารณาเลือกให้เหมาะสม เพื่อจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ บริษท ั แม็กซิไมซ์ อินทิเกรทเท็ด เทคโนโลยี จำ�กัด โทร. 0-2194-8738-9 แฟกซ์ : 0-2003-2215 E-mail : info@mit-thailand.com เว็บไซต์ : www.mit-thailand.com July-August 2018


Cover Story > บริษัท เอวีร่า จ�ำกัด

MyeBox

®

เครื่องมือการวัดวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า

รายงานผลให้คุณทราบได้สะดวกทุกที่ทุกเวลา

Re a l T i m e

MYeBOX ® เป็ น นวั ต กรรมใหม่ ส� ำ หรั บ เครื่ อ งมื อ วั ด วิ เ ครำะห์ คุ ณ ภำพไฟฟ้ ำแบบพกพำ ซึ่ งได้ รั บ กำรออกแบบมำเป็ น พิ เ ศษส� ำ หรั บ กำรตรวจสอบ ด้ำนพลังงำนไฟฟ้ำ อีกทั้งยังมีระบบกำรสื่อสำรแบบ Wi-Fi และ 3G ที่ผูใ้ ช้งำนสำมำรถเลือกได้ อีกทัง้ ยัง สำมำรถก�ำหนดค่ำพำรำมิเตอร์ทำงไฟฟ้ำที่ตอ้ งกำรทรำบ และสำมำรถตรวจสอบค่ ำ พำรำมิ เ ตอร์ ท ำงไฟฟ้ ำ ที่หลำกหลำยได้จำกระยะไกลด้วย Smartphone หรือ Tablet โดยไม่จำ� เป็นต้องอยูใ่ นสถำนทีน่ นั้ ท�ำให้มคี วำมง่ำย และสะดวกในกำรใช้งำนมำกยิ่งขึน้ ส�ำหรับกำรรำยงำนผล แบบ Real Time

Connection

ด้ ว ยการใช้ Wi-Fi และการสื่ อ สาร 3G ท� า ให้ MYeBOX® สามารถที่จะช่วยให้คุณก�าหนดค่าวิเคราะห์และดูข้อมูลพารามิเตอร์ ทางไฟฟ้าต่างๆ ทั้งหมดได้จากระยะไกลทุกที่และทุกเวลา ISO 50001 MYeBOX® allows you to take all information on your measurements with you wherever you are and whenever you want. It is a vital tool for any energy audit or ISO 50001 certification.

Savings

ระบบที่ออกแบบมาส�าหรับทั้งการประหยัดเวลา เงิน และพลังงาน เพิม่ ความเร็วในการติดตัง้ และวิเคราะห์การวัด คุณสามารถท�าการวัดผล จากระยะไกลส่งไปที่ MYeBOX® Cloud และเตรียมรายงานที่เกี่ยวข้อง โดยไม่จ�าเป็นต้องไปที่สถานที่นั้นเพื่อถอนการติดตั้งตัวเครื่อง

July-August 2018


® มีควำมส� ® มี MYeBOX MYeBOX ำคคัวำมส� ญอย่ำคังยิญง่ อย่ ส�ำหรั ำงยิบง่ระบบกำรวั ส�ำหรับระบบกำรวั ดและกำรตรวจสอบพลั ดและกำรตรวจสอบพลั งงำน งงำน และยังมีและยั รูปแบบของแผนผั งมีรูปแบบของแผนผั งที่แสดงให้ งที่แเห็สดงให้ นถึงวิเธห็ีกนำรในกำรติ ถึงวิธีกำรในกำรติ ดตัง้ ซึ่ งดสำมำรถ ตัง้ ซึ่ งสำมำรถ แบ่งออกได้ แบ่งเป็ออกได้ น 2 รูเป็ปนแบบ 2 รูดัปงแบบ นี้ ดังนี้

EnergyEnergy management management systemsystem for a local for a local Energy Energy management management system system for for management management plant plant remoteremote centres.centres. EnergyEnergy telemanagement telemanagement

คื อ การตรวจสอบปริ คื อ การตรวจสอบปริ ม าณการใช้ ม าณการใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ พ ลั ง งานไฟฟ้ า า คื อ การตรวจสอบปริ คื อ การตรวจสอบปริ ม าณการใช้ ม าณการใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ พ ลั ง งานไฟฟ้ า า ในภาคส่วในภาคส่ นต่างๆวนต่ ในแต่ างๆ ละพืในแต่ ้นที่ ลเช่ะพื น ้นอาคารส� ที่ เช่น าอาคารส� นักงาน านักงาน ในภาคส่วในภาคส่ นต่างๆวในแต่ นต่างๆ ละพืในแต่ ้นที่ทลี่อะพื ยู่ห้น่าทีงไกลกั ่ที่อยู่หน่างไกลกั อีกทั้งน อีกทั้ง ไลน์การผลิ ไลน์ตภายในโรงงานอุ การผลิตภายในโรงงานอุ ตสาหกรรมในแต่ ตสาหกรรมในแต่ ละแผนกละแผนก ไม่เหมาะสมส� ไม่เหมาะสมส� าหรับการเดิ าหรันบสาย การเดิ หรืนอสาย การเชืหรือ่ อมต่การเชื อสัญอ่ ญาณ มต่อสัญญาณ ในแต่ละส่ในแต่ วนงาน ละส่ศูวนนงาน ย์อา� นวยการต่ ศูนย์อา� นวยการต่ างๆ ฯลฯางๆ โดยข้ฯลฯ อมูลโดยข้อวิมูธลีการที่นวิ�าธมาประยุ ีการที่น�ากมาประยุ ต์ใช้งานคื กต์อใช้การสื งานคื่ออสารโดยวิ การสื่อสารโดยวิ ธีการ ธีการ การใช้พลัการใช้ งงานไฟฟ้ พลังางานไฟฟ้ ทั้งหมดในแต่ าทั้งหมดในแต่ ละส่วนทีล่เครื ะส่่อวงมื นทีอ่เครื วัด่องมือใช้ วัดคลื่นเข้ใช้ ามาเชื คลื่น่อเข้มต่ ามาเชื อส�า่อหรัมต่บอการส่ ส�าหรังผ่บาการส่ นข้อมูงผ่ลาเป็นข้นอหลัมูลกเป็นหลัก ตรวจสอบได้ ตรวจสอบได้ จะสามารถแสดงผลข้ จะสามารถแสดงผลข้ อ มู ล ให้ ทอราบได้ มู ล ให้ ท ราบได้ โดยข้อมูโดยข้ ลการใช้ อมูพลการใช้ ลังงานไฟฟ้ พลังงานไฟฟ้ าทั้งหมดในแต่ าทั้งหมดในแต่ ละส่วน ละส่วน ในศูนย์อในศู �านวยการที นย์อ�านวยการที ่ติดตั้งไว้ท่ตี่สิด่วตันกลาง ้งไว้ที่ส่วซึนกลาง ่งท�าให้ผซึู้ด่งูแท�ลาให้ผู้ดทีูแล่ เ ครื่ อ งมื ที่ เอครืวั ด่ อตรวจสอบได้ งมื อ วั ด ตรวจสอบได้ จ ะถู ก ส่ งจไปยั ะถู กงส่ Router ง ไปยั ง Router ด้านพลังด้งานทราบข้ านพลังงานทราบข้ อมูลทั้งหมด อมูลทัและสามารถน� ้งหมด และสามารถน� าข้อมูล าข้อเพื มูล่อส่งต่เพื อไปยั ่อส่งต่ศูอนไปยั ย์อ�างนวยการที ศูนย์อ�านวยการที ่ติดตั้งไว้ท่ตี่สิด่วตันกลาง ้งไว้ที่ส่วนกลาง ดังกล่าว ดัไปวางแผนการด� งกล่าว ไปวางแผนการด� าเนินการได้ าเนิอนย่การได้ างมีประสิ อย่าทงมีธิภปาพ ระสิทธิภซึาพง่ ท�าให้ผซึดู้ ง่ แู ท�ลด้ าให้านพลั ผดู้ แู ลด้ งงานทราบข้ านพลังงานทราบข้ อมูลทัง้ หมด อมูลวิทัธง้ กี หมด ารนี้ วิธกี ารนี้ การติ ด ตัการติ ้ ง ในลัดกตัษณะเช่ ้ ง ในลั ก ษณะเช่ น นี้ จ ะมีนข นี้ อ้ จควรระวั ะมี ข ้ อ ควรระวั ง คื อ ง คืจะมี อ ค วามสะดวกในการเข้ จะมี ค วามสะดวกในการเข้ า ถึ ง ข้ อ มูาลถึปริ ง ข้มอาณการใช้ มู ล ปริ ม าณการใช้ การเดินสายสั การเดิญนญาณในแต่ สายสัญญาณในแต่ ละภาคส่ลวะภาคส่ น อีกทัว้งนในกรณี อีกทั้งในกรณี พลังงานไฟฟ้ พลังางานไฟฟ้ ได้โดยง่ายได้และก� โดยง่ายลังและก� เป็นทีาไ่ ลัด้งรเป็ บั ความนิ นทีไ่ ด้รบัยมความนิยม ทีเ่ กิดการช� ทีเ่ ากิรุดดการช� ของสายสั ารุดของสายสั ญญาณก็ญจะมี ญาณก็ ผลกระทบโดยตรง จะมีผลกระทบโดยตรง อย่างมากในปั อย่างมากในปั จจุบนั อีจกจุทับง้ ยันั งประหยั อีกทัง้ ยัดงประหยั เรือ่ งการเดิ ดเรือ่ นงการเดิ สาย นสาย ส�าหรับการเก็ ส�าหรับบบัการเก็ นทึกข้บอบัมูนลทึในการจั กข้อมูลดในการจั ท�ารายงานได้ ดท�ารายงานได้ และลดปัญและลดปั หาทีอ่ าจจะเกิ ญหาทีดอ่ ขึาจจะเกิ น้ กับสายสั ดขึน้ ญกับญาณได้ สายสัญเป็ญาณได้ นอย่างดีเป็นอย่างดี การบริ หการบริ ารต้ น ทุหนารต้ ในการผลิ ต ของสถานประกอบการ หรื อ ต้ น หรื ทุ นอทีต้่ ใช้นใทุนการด� เนิ น การต่ น ทุ น ในการผลิ ต ของสถานประกอบการ น ที่ ใช้ ใานการด� า เนิานงๆ การต่ า งๆ ภายในโรงงานอุ ตสาหกรรมนั ้น ค่าไฟฟ้้นาค่จึางเป็ นปัาจจึจังเป็ ยต้นนปัๆจจัรองลงมาจากค่ าวัตถุดบิ าและค่ ภายในโรงงานอุ ตสาหกรรมนั ไฟฟ้ ยต้นๆ รองลงมาจากค่ วัตถุดาบิแรงงานโดยตรง และค่าแรงงานโดยตรง อีกทั้งในทางปฏิ บัติทั้งโรงงานควบคุ มและอาคารควบคุ มต่างๆ มก็ต่จะต้ ะบบการจั ดการพลัดงงานไฟฟ้ า อีกทั้งในทางปฏิ บัติทั้งโรงงานควบคุ มและอาคารควบคุ างๆองมีก็จระต้ องมีระบบการจั การพลังงานไฟฟ้ า ไปสู ่ ก ารลดการใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ า อี ก ด้ ว ยา อี ก ด้ ว ย ไปสู ่ ก ารลดการใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ ซึง่ การลดค่ ไฟฟ้ากับาไฟฟ้ การลดการใช้ พลังงาน พลังงาน ซึง่ าการลดค่ ากับการลดการใช้ เป็นสิง่ ทีส่ เป็ามารถด� เนินการควบคู ไ่ ปด้วยกันไ่ ได้ นสิง่ ทีส่ าามารถด� าเนินการควบคู ปด้วยกันได้ โดยทีผ่ รู้ บั โดยที ผิดชอบควรที จ่ ะต้องศึกจ่ ษาโครงสร้ าง ผ่ รู้ บั ผิดชอบควรที ะต้องศึกษาโครงสร้ าง ของค่าไฟฟ้ าให้าชไฟฟ้ ดั เจนาให้เพืชอ่ ดั การวางแผนจั ดการ ดการ ของค่ เจน เพือ่ การวางแผนจั ที่ น� า ไปสูที่ ผ่ นลที ่ ต ้ อ่ ผงการได้ อ ย่ า งถู กอต้ย่อางงถู ก ต้ อ ง � า ไปสู ลที่ ต ้ อ งการได้ โดยทางเลืโดยทางเลื อกทีผ่ ใู้ ช้งอานสามารถรั บทราบข้อบมูทราบข้ ล อมูล กทีผ่ ใู้ ช้งานสามารถรั การใช้ปริมการใช้ าณไฟฟ้ น้ จะมีหาลากหลายรู ปแบบ ปแบบ ปริามนัาณไฟฟ้ นัน้ จะมีหลากหลายรู ซึ่งจะแสดงดั งต่อไปนี้งคืต่ออไปนี้ คือ ซึ่งจะแสดงดั

July-August 2018


Graphics Graphics : แสดงภาพของข้ : แสดงภาพของข้ อมูล โดยรูอปมูภาพ ล โดยรูปภาพ

ที่ ถู ก บั น ทึทีก่ ถโดยซอฟต์ ู ก บั น ทึ ก โดยซอฟต์ แวร์ ช่ ว ยให้ แวร์มช่ี คววามเข้ ยให้ มาี คใจถึ วามเข้ ง า ใจถึ ง การเปลีย่ การเปลี นแปลงค่ย่ านแปลงค่ พารามิเตอร์ าพารามิ ทางไฟฟ้ เตอร์าทได้างไฟฟ้ งา่ ยยิง่ าขึได้น้ งา่ ยยิง่ ขึน้

ReportReport : ด้วยระบบ : ด้วSCADA ยระบบ SCADA Power Studio Power Studio

จะท� า ให้ สจะท� ามารถสร้ า ให้ ส ามารถสร้ า งรายงานชนิ า งรายงานชนิ ด ของใบแจ้ ด ของใบแจ้ ง หนี้ ง หนี้ พลังงาน พลั การจั งงาน ดสรรค่ การจั าใช้ดใสรรค่ นแต่ลาใช้ ะภาค ในแต่อัลตะภาค ราการผลิ อัตราการผลิ ต ต แต่ละส่วนแต่ แต่ลละส่ ะแผนกได้ วนแต่ละแผนกได้ โดยง่าย ฯลฯ โดยง่าย ฯลฯ รู ป แบบของตั รู ป แบบของตั ว อย่ า งรายงานผลการตรวจวั ว อย่ า งรายงานผลการตรวจวั ด ด จะสามารถแสดงผลได้ จะสามารถแสดงผลได้ อย่าง Real อย่าtime ง Real ตลอดเวลา time ตลอดเวลา ซึ่งท�าให้ผซึู้ใ่งช้ท�งานสามารถเข้ าให้ผู้ใช้งานสามารถเข้ าถึงข้อมูลาได้ ถึงอข้ย่อามูงรวดเร็ ลได้อย่วางรวดเร็ว รวมทั้ ง สามารถด� รวมทั้ ง สามารถด� า เนิ น การในการใช้ า เนิ น การในการใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ พ ลั ง งานไฟฟ้ า า ได้อย่างถูได้ กต้ออย่งางถูกต้อง

Event Event : สามารถควบคุ : สามารถควบคุ มให้ในแต่มลให้ะโมดู ในแต่ ลบัลนะโมดู ทึก ลบันทึก

ค่ า พารามิ ค่ าเ ตอร์ พารามิ ท างไฟฟ้ เ ตอร์ ทาางไฟฟ้ ที่ ผู ้ ใช้ มาี คทีวามสนใจที ่ ผู ้ ใช้ มี ค วามสนใจที ่ มี ่ มี ความส� าความส� คั ญ ที่ เ กิาดคัขึญ้ นทีในระบบไฟฟ้ ่ เ กิ ด ขึ้ น ในระบบไฟฟ้ า ได้ ในกรณี า ได้ ในกรณี ความผิ ดความผิ ปกติ ต ่ าดงๆ ปกติทีต่ เ กิ่ าดงๆขึ้ นทีภายในระบบไฟฟ้ ่ เ กิ ด ขึ้ น ภายในระบบไฟฟ้ า า ทัง้ นีย้ งั สามารถสร้ ทัง้ นีย้ งั สามารถสร้ างเงือ่ นไขเพื างเงือ่ อ่ ให้นไขเพื เป็นสัอ่ ญให้ญาณเตื เป็นสัญอญาณเตื น อน Real time Real variables time variables : จอแสดงผลแบบเรี : จอแสดงผลแบบเรี ยลไทม์ ยลไทม์ ได้โดยอัตได้ โนมั โดยอั ติ ตโนมัติ ทุกช่วงเวลาส� ทุกช่าวหรั งเวลาส� บค่าพารามิ าหรับค่เาตอร์ พารามิ ทางไฟฟ้ เตอร์าทของเครื างไฟฟ้่าอของเครื งวัด ่องวัด Multipoint systemsystem ทางไฟฟ้ทางไฟฟ้ า ทั้ ง หมดา ทัซึ่้ง ข้หมด อ มู ลซึในการแสดงผลสามารถที ่ ง ข้ อ มู ล ในการแสดงผลสามารถที ่จะ ่ จ ะ Multipoint ด้วยรูปแบบในการติ ด้วยรูปแบบในการติ ดตัง้ ใช้งานที ดตัม่ ง้ คใช้ ี วามหลากหลาย งานทีม่ คี วามหลากหลาย แปลงไฟล์แปลงไฟล์ จาก CSVจาก ออกมาเป็ CSV ออกมาเป็ น TXT ได้นง่าTXT ย เพืได้่อให้ ง่ามยีคเพื วาม ่อให้มีความ ซึ่งท�าให้ผซึู้ใช้่งท�งานสามารถเข้ าให้ผู้ใช้งานสามารถเข้ าถึงข้อมูลาได้ ถึงหข้ลายรู อมูลได้ ปแบบ หลายรูปแบบ สะดวกในการจั สะดวกในการจั ดท�าสรุปรายงานผลตามที ดท�าสรุปรายงานผลตามที ่ต้องการ ่ต้องการ ตามความต้ ตามความต้ องการ ส�าอหรังการ บการดู ส�าหรั ขอ้ บมูการดู ลในการใช้ ขอ้ มูลพในการใช้ ลังงาน พลังงาน ไฟฟ้า หรืไฟฟ้ อแม้าแต่หรืกระทั อแม้่งแการจั ต่กระทั ดท�่งาการจั รายงานผลของการ ดท�ารายงานผลของการ ใช้พลังงานไฟฟ้ ใช้พลังางานไฟฟ้ ที่สามารถระบุ าที่สามารถระบุ วัน และเวลาที วัน และเวลาที ่สนใจ ่สนใจ ได้ ซึ่งจากความหลากหลายของซอฟต์ ได้ ซึ่งจากความหลากหลายของซอฟต์ แวร์ส�าเร็จแรูวร์ ปนีส้�าเร็จรูปนี้ จะช่วยให้จะช่ ผู้ใช้วงยให้ านสามารถน� ผู้ใช้งานสามารถน� าเสนอข้อามูเสนอข้ ลที่ถูกอต้มูอลงที่ถูกต้อง รวมทัง้ ยังสามารถค� รวมทัง้ ยังาสามารถค� นวณเป็นาค่นวณเป็ าไฟฟ้านได้ค่อาย่ไฟฟ้ างง่าได้ ยอีอกย่ด้าวงง่ยายอีกด้วย

SCADASCADA Screens Screens : ผู้ใช้งานสามารถที : ผู้ใช้งานสามารถที ่จะท�าการก� ่จะท� าหนดค่ าการก�าาหนดค่า

ConfigureConfigure ส�าหรับการแสดงผลค่ ส�าหรับการแสดงผลค่ าพารามิเตอร์ าพารามิ ทางไฟฟ้ เตอร์าทของเครื างไฟฟ้อ่ างวั ของเครื ด อ่ งวัด แต่ละตัวได้แต่เพื ละตั ่อให้ วได้สะดวกและเกิ เพื่อให้สะดวกและเกิ ดประสิทธิดภประสิ าพสูงทสุธิดภในการใช้ าพสูงสุดงในการใช้ าน งาน July-August 2018


ในกิจกรรมการอนุรกั ษ์พลังงาน และลดต้นทุนของค่าไฟฟ้าในกระบวนการผลิต ทีถ่ กู ต้องแล้วนัน้ เรือ่ งของความต้องการพลังไฟฟ้า (Maximum Demand Factor) จะเป็นเรื่องที่มีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งส�าหรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในการท� า งานของเครื่ อ งจั ก รกลไฟฟ้ า ภายในโรงงานอุ ต สาหกรรม และสถานประกอบการเป็ น อย่ า งดี เนื่ อ งจากค่ า Maximum Demand เหล่านี้จะเป็นตัวแปรที่ส�าคัญที่จะท�าให้ค่าไฟฟ้ามีราคาที่ถูก หรือแพงนั่นเอง ดั ง นั้ น ถ้ า มี เ ครื่ อ งมื อ วั ด และโปรแกรมส� า เร็ จ รู ป ที่ ดี มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเชื่ อ ถื อ ได้ แ ล้ ว ก็ จ ะส่ ง ผลให้ ผู ้ ใช้ ง าน หรื อ วิ ศ วกรสามารถน� าข้อมูล ที่ ไ ด้ ไ ปวางแผนการใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ า ให้ มี ช ่ ว งเวลาที่ มี ค วามเหมาะสม ได้ในกระบวนการผลิตก็จะสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ต่อไปในอนาคต

®

บริษทั เอวีรา่ จ�ากัด

MyeBox

ที่ ไ ด้ ก ล่ า วมาทั้ ง หมดนี้ จ ะเป็ น แนวทาง ในการเลือกอุปกรณ์ หรือส่วนของฮาร์ดแวร์ที่ มีความส�าคัญในการตรวจวัดทางไฟฟ้าเป็นหลัก และเป็ น ทางเลื อ กที่ มี ค วามส� า คั ญ อย่ า งยิ่ ง ก็คือต้องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง โปรแกรมส�าเร็จรูปทีผ่ ใู้ ช้สามารถเข้ามามีสว่ นร่วม ในการออกแบบการจั ด ท� า รายงานผล ได้หลากหลายและตรงตามความต้องการใน การน�าเสนอข้อมูลต่อผู้บริหารเพื่อตัดสินใจ ในการอนุ รั ก ษ์ ที่ ถู ก ต้ อ งอย่ า งเต็ ม รู ป แบบ อีกทั้งยังจะเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ พลังงานไฟฟ้าทีค่ มุ้ ค่าแก่การลงทุนเป็นอย่างยิง่

การบริ ห ารจั ด การพลั ง งานไฟฟ้ า ที่ ดี นั้ น มีความส�าคัญ และมีความจ�าเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้อง อาศัยข้อมูลที่ถูกต้องในการที่จะน�ามาท�าการ วางแผนในกระบวนการผลิต วางแผนในการ ใช้พลังงานไฟฟ้าการวิเคราะห์โครงสร้างค่าไฟฟ้า เพื่ อ การบริ ห ารจั ด การให้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ละ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายในสถานประกอบการ ดังนั้นการที่จะเข้าถึงข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า ที่ถูกต้องแม่นย�าและเชื่อถือได้นั้น จึงเป็นสิ่ง ที่ส�าคัญและมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ เครือ่ งมือทีม่ ปี ระสิทธิภาพ บริษทั เอวีรา่ จ�ากัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าก�าลังภายใน ตูส้ วิทช์บอร์ดและการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า อย่ า งเต็ ม ระบบ สามารถที่ จ ะตอบสนองกับ ความต้องการของกลุม่ ลูกค้าได้หลากหลายรูปแบบ

รับปรึกษาและวางแผนบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้ า ด้วยประสบการณ์ผูเ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะทางและมีผลิตภัณฑ์ ให้เลือกหลากหลายไว้คอยอ�านวยความสะดวก Tel : E-mail : Website :

088-001-0416 sales@avera.co.th www.avera.co.th

July-August 2018


Special Area

> บริษัท ออมรอน อีเลคทรอนิคส์ จ�ำกัด

ยุคปัจจุบนั นับว่าข้อมูลการผลิตจากโรงงานมีความส�ำคัญกับ ชีวติ ประจ�ำวันของเราเป็นอย่างมาก ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งการตรวจสอบ แหล่งการผลิต สถานที่ผลิต ผู้ผลิต LOT การผลิต วันเดือนปีที่ผลิต วัตถุดบิ ทีน่ ำ� มาใช้ผลิต และอืน่ ๆ อีกมากมาย ซึง่ ข้อมูลการผลิตเหล่านี้ เราจ�ำเป็นต้องเก็บบันทึกทุกๆ ข้อมูลจากการผลิต เพือ่ สามารถน�ำข้อมูล เหล่านั้นกลับมาตรวจสอบย้อนกลับได้ในภายหลัง อดีตที่ผ่านมาก็มีการบันทึกข้อมูล โดยจะใช้ระบบจดบันทึก จากคนแทนเครื่องจักร ในกรณีที่ข้อมูลการผลิตมีจ�ำนวนน้อย การใช้งานก็สามารถท�ำได้ดีในระดับหนึ่ง ซึ่งข้อมูลผิดพลาดก็มีได้ เสมอ แต่ถ้าในกรณีที่การผลิตมีปริมาณข้อมูลเพิ่มมากขึ้นจากปกติ แน่นอนว่าการจดบันทึกทุกๆ ข้อมูลการผลิตจากคนก็ไม่สามารถ ท�ำได้ดีเท่ากับระบบเครื่องจักรอัตโนมัติแน่นอน และในอดีตเมื่อ ต้องการทีจ่ ะบันทึกข้อมูลการผลิตทุกๆ รายการ คงจะเป็นเรือ่ งยุง่ ยาก และขึน้ อยูก่ บั ความจ�ำเป็นในการบันทึกข้อมูลการผลิตแต่ละประเภท อีกด้วย เนือ่ งด้วยฮาร์ดแวร์ยงั ไม่มฟี งั ก์ชนั การบันทึกข้อมูลการผลิต ทีง่ า่ ยต่อการใช้งานและการพัฒนาโปรแกรมผ่านระบบเครือข่ายต่างๆ ยังไม่ดีพอ อย่างมากก็เก็บข้อมูลลงหน่วยความจ�ำแบบ Memory Card ซึง่ ขนาดพืน้ ทีก่ ม็ จี ำ� กัด และมีความยุง่ ยากทีจ่ ะต้องถอดเสียบ หน่วยความจ�ำแบบ Memory Card จากเครือ่ งจักร เพือ่ น�ำมาบันทึก ข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์อีกที หรือถ้าเป็นระบบควบคุมระยะไกล (Remote Control) เครื่องจักรก็จะมีขั้นตอนยุ่งยากกว่าจะได้ข้อมูล เหล่านัน้ มา อย่างไรก็ตาม วันนี้ OMRON ได้พฒ ั นานวัตกรรมใหม่ที่ ลดขัน้ ตอนความยุง่ ยาก และมาพร้อมกับระบบเครือข่ายให้ผใู้ ช้งาน มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ผ่าน 2 ช่องทางการสื่อสาร คือ 1. Ethernet/IP เป็นเทคโนโลยีในการเชือ่ มต่อจากคอมพิวเตอร์ เครือ่ งหนึง่ ไปยังอีกเครือ่ งหนึง่ ผ่านระบบสือ่ สารต่างๆ เช่น ดาวเทียม เคเบิลใยแก้ว สายเคเบิล LAN เป็นต้น ซึง่ เครือ่ งคอมพิวเตอร์ทกุ เครือ่ ง ทั่วโลกสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้โดยใช้มาตรฐาน ในการรับส่ง ข้อมูลทีเ่ ป็นหนึง่ เดียว หรือทีเ่ รียกว่า Protocol ซึง่ โปรโตคอลทีใ่ ช้บน ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และได้รบั ความนิยมมาก เพราะเป็นการ ส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูง ตั้งแต่ 10 Mbps-1000 Mbps (เมกะบิต ต่อวินาที)

ดังนั้นช่องทางสื่อสารผ่าน Ethernet/IP จึงเหมาะกับงาน อุตสาหกรรมทีต่ อ้ งการส่งข้อมูลในปริมาณเยอะๆ ในช่วงเวลาอันสัน้ July-August 2018

2. EtherCAT คือ โปรโตคอลระบบเครือข่าย Ethernet ที่มี ความยื ด หยุ ่ น สู ง และเป็ น ระบบเปิด ที่ถูกพัฒนาขึ้นให้ มี ค วามเร็ ว สู ง มากเพื่ อ งาน ควบคุ ม อั ต โนมั ติ ข้ อ ได้ เ ปรี ย บด้ า น ความเร็วท�ำให้ข้อมูลถูกส่งไปก่อนที่ อุปกรณ์เครื่องจักรจะท�ำงาน จึงท�ำให้ EtherCAT มีความสามารถที่เหนือชั้น กว่าระบบเครือข่ายอืน่ ๆ ค่อนข้างมาก เช่น DeviceNet เป็นต้น นอกจากนัน้ สถาปัตยกรรม ที่ใช้คือ Ethernet ท�ำให้ต้นทุนระบบต�่า การใช้ Ethernet ในงานอุตสาหกรรมและระบบอาคาร อัตโนมัติในอดีต ซึ่งเป็นแบบ Half-Duplex ตัวอย่างเช่น Modbus TCP ซึ่งใช้อ่านข้อมูล Register เพียงตัวเดียวเพื่อการประมวลผล ท�ำให้สญ ู เสีย Bandwidth การส่งข้อมูลขนาดมากไป จึงท�ำให้ Modbus TCP มีประสิทธิภาพต�่ำมากและไม่ได้ใช้ประโยชน์จาก Ethernet อย่างเต็มที่ นอกจากนั้นยังมีเครือข่ายประเภทอื่นๆ เช่น EtherNet I/P และ Profinet IO ที่มีปัญหาแบบเดียวกับ Modbus TCP ปัจจุบัน EtherCAT เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในระบบ ควบคุมอัตโนมัตทิ ตี่ อ้ งการความเร็วสูงและต้องการใช้ I/O จ�ำนวนมาก เช่น การควบคุม Servo Motor จ�ำนวน 32 ตัวในเครือ่ งพิมพ์ การอ่าน ค่าอนาล็อกความเร็วสูง เป็นต้น นอกจากนั้น ความสามารถในการ ส่งรับข้อมูลจ�ำนวนมากด้วยความเร็วสูงของ EtherCAT จึงท�ำให้ Controller สามารถ มองเห็น อ่านหรือเขียนค่าพารามิเตอร์ตา่ งๆ ของอุปกรณ์ในระบบได้ เช่น เราสามารถอ่าน/ เขียนพารามิเตอร์ทกุ ตัวของ Inverter ได้ ท�ำให้ เราตัง้ ค่าต่างๆ ผ่าน Controller โดยไม่จำ� เป็น รุ่น NX102 Series ต้องไปตั้งค่าที่ตัว Inverter ท�ำให้การท�ำงาน สะดวกขึ้น และยังมีฟังก์ชัน Database Connectivity และ OPC UA Server ไว้ใน Controller ในตัวอีกด้วย ส�ำหรับตัวอุปกรณ์ Controller ที่ว่านี้ คือ Controller รุ่น NX102 Series และรุ่น NJ5 Series

Database Connection Function

คือ ฟังก์ชันการเชื่อมต่อของ Controller ไปยังฐานข้อมูล (Database) ได้โดยตรง ซึ่งอาศัยการเขียนโปรแกรมใน Controller


ตามมาตรฐาน IEC 61131-3 ผ่านระบบเครือข่าย Ethernet/IP ไปยัง คอมพิวเตอร์หรือผูใ้ ห้บริการระบบฐานข้อมูล (Database Server) ได้ โดยตรง ไม่จำ� เป็นต้องมีซอฟต์แวร์กลาง (Middleware) เข้ามาจัดการ การเชื่อมต่อระหว่างตัว Controller กับ ฐานข้อมูล (Database) เหมือนกับอดีตทีผ่ า่ นมา ค�ำสัง่ พืน้ ฐานของ SQL เช่น ค�ำสัง่ INSERT (เพิม่ ข้อมูล) ค�ำสัง่ UPDATE (แก้ไขข้อมูล) ค�ำสัง่ SELECT (ค้นหาข้อมูล) ค�ำสั่ง DELETE (ลบข้อมูล) เป็นต้น เราสามารถเขียนค�ำสั่งเหล่านี้ ได้โดยแค่ใช้ Function Block (ค�ำสัง่ ส�ำเร็จรูป) ในโปรแกรม Sysmac Studio ได้โดยไม่ต้องเพิ่ม Additional Library (ส่วนเสริม) ใดๆ ของ โปรแกรมเลย

Linux เป็นต้น โดยใช้ความสามารถของ Microsoft.NET และ Web Service ซึง่ OPC UA มีความสามารถทีเ่ หนือกว่า OPC แบบ COM/ DCOM ทัง้ ยังมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยมากกว่าท�ำให้โปรแกรม SCADA สามารถค้นหาอ่านเขียน (Read/Write) ข้อมูล และจัดการ ทัง้ Data Access, Alarms, Events และ Historical ให้รวมเข้าด้วยกัน ได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นระบบที่ใช้งาน OPC มาตรฐานเดิมอยู่สามารถ ทีจ่ ะน�ำ OPC UA Application มาใช้งานร่วมกันได้เลย เพือ่ เพิม่ ความ สามารถด้าน Web Service และ Connectivity ที่มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น

Function Block คำ�สั่ง INSERT (เพิ่มข้อมูล)

ระบบฐานข้อมูล (Database Server) ที่ Controller สามารถ เชื่อมต่อได้ • Microsoft SQL Server • MySQL • Oracle Database • PostgreSQL • IBM DB2 • Firebird

บทสรุป OPC UA

OPC UA

OPC ย่อมาจาก OLE for Process Control หรือชื่อเต็มคือ Object Linking and Embedding for Process Control ท�ำหน้าทีเ่ ป็น ตัวกลางหรือ Driver ในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างอุปกรณ์ 2 ฝั่ง ซึง่ แบ่งเป็น Server และ Client ด้วยรูปแบบมาตรฐานของข้อมูลแบบ เปิด มักนิยมใช้ระหว่าง PLC ติดต่อกับ SCADA หรือ HMI ต่างๆ OPC UA คือ OPC Unified Architecture เป็นมาตรฐาน และโครงสร้างใหม่ของ OPC ในการติดต่อสือ่ สารแบบ Common Data Model สามารถสือ่ สารกับแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Android, iOS และ

• OPC Server รุน่ ใหม่โดยทัว่ ไปนอกจากท�ำหน้าที่ OPC DA แล้ว ก็ยงั สามารถสือ่ สารผ่านระบบเครือข่ายทัง้ แบบ Local และแบบ Internet ด้วยมาตรฐาน OPC UA โดยทีโ่ ปรแกรม SCADA ทีจ่ ะสามารถติดต่อด้วยมาตรฐาน UA ได้จะต้อง สนับสนุนการท�ำงานแบบ OPC UA Client ด้วยเช่นกัน • OPC UA Server ไม่จ�ำเป็นต้องคอนฟิก DCOM สามารถ ใช้เพียงไฟล์ Certificate ซึ่งปลอดภัยกว่า • ไฟล์ Certificate สามารถสร้างและ Export มาจากฝัง่ Client ได้เพือ่ น�ำมาใช้ในเครือ่ ง OPC UA Server ให้อนุญาต Client นั้นๆ สามารถเข้ามาติดต่อได้ • โปรแกรม SCADA รุ่นเก่าที่ไม่มีมาตรฐาน OPC UA ก็สามารถใช้ซอฟต์แวร์จำ� พวก UA Broker เพื่อติดต่อกับ OPC UA Server ได้เช่นกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อ บริษท ั ออมรอน อีเลคทรอนิคส์ จำ�กัด โทร. 0-2942-6700 หรือที่เว็บไซต์ www.omron-ap.co.th

July-August 2018


Special Area

> บริษัท ที แอนด์ ดี เพาเวอร์ เทค (ไทยแลนด์) จ�ำกัด

เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker) Ics = 100% Icu คืออะไร

เซอร์กิตเบรกเกอร์แรงดันต�ำ่ (Low Voltage Circuit Breakers) เป็นบริภัณฑ์ไฟฟ้าส�ำหรับเปิดปิดวงจรไฟฟ้า แรงดันต�ำ่ ในภาวะปกติ และจะเปิดวงจรโดยอัตโนมัตเิ มือ่ เกิด ภาวะผิดปกติ  การใช้กำ � ลังเกิน (Overload)  การลัดวงจร (Short Circuit) พิกัดที่ส�ำคัญตามมาตรฐาน IEC 60947 - 2 มีดังต่อไปนี้ 1) Rated Voltages  Rated operational voltage (Ue) 400 V, 690 V Rated insulation voltage (Ui) 1000 V Rated impulse withstand voltage (Uimp) 8 kV, 12 kV July-August 2018

2) พิกัดกระแสต่อเนื่อง In ค่ากระแส RMS ที่ CB สามารถทนได้ทอี่ ณ ุ หภูมไิ ม่เพิม่ เกินค่าทีก่ ำ� หนดให้ ของอุณหภูมิโดยรอบ (Ambient Temperature) บริษัทผู้ผลิตส่วนมาก จะท�ำ CB ที่มีขนาดโครงเป็นช่วงกว้างแล้วปรับตั้งกระแสพิกัดในระหว่าง ช่วงให้ละเอียดขึ้น


Ampere Frame (AF) และ Ampere Trip (AT) 1. Ampere Frame (AF) คือ ขนาดพิกดั กระแสสูงสุดทีส่ ามารถใช้ได้กบั ขนาด โครงของ CB 2. Ampere Trip (AT) คือ ขนาดพิกัดกระแสที่ปรับตั้งให้ CB ใช้งาน 3) พิกดั การตัดกระแสลัดวงจร (Interrupting Capacity = IC, Breaking Capacity)  กระแสลัดวงจรสูงสุดที่ CB สามารถตัดได้โดยทีต ่ วั CB ไม่ได้รบั ความเสียหาย  ค่า IC ของ CB ต้องได้จากการทดสอบ และขึ้นกับตัวแปรหลายตัว เช่น แรงดัน ตัวประกอบก�ำลัง เป็นต้น  CB ที่สามารถใช้ได้กับหลายแรงดันจะต้องมีค่า IC ที่แต่ละแรงดันด้วย  ค่า IC ของ CB เป็นพิกัดที่สำ � คัญมากอย่างหนึ่งในการเลือก CB เพื่อใช้ ส�ำหรับงานหนึ่งงานใด

Icu (Rated shortcircuit breaking capacity)

หมายถึง ค่ากระแสลัดวงจรสูงสุดที่ CB สามารถป้องกันหรือตัดวงจรได้ส�ำเร็จ 2 ครั้ง ติดกัน โดย CB ไม่เสียหาย ปกติจะมีหน่วยเป็น KA r.m.s. การทดสอบลัดวงจร  Switching Sequence O - t - CO  หลังจากปรับตั้งค่าเครื่องให้ได้ kA และ P.F. เรียบร้อยแล้ว  ลัดวงจรด้านหนึง ่ ของ CB แล้วสับไฟฟ้าเข้าอีก ด้านหนึ่ง  CB จะเห็นลัดวงจรและท�ำการตัดวงจรออก Open, O  รอเวลา 3 minutes แล้วสับ CB เข้า ขณะมี ไฟจ่ายเข้า CB จะเห็นลัดวงจร และท�ำการ ตัดวงจรทันที Close Open, CO  น�ำ CB นี้ไปทดสอบอีกหลายรายการ เช่น O/L ถ้าผ่านการทดสอบ แสดงว่า CB มี Icu ตามค่าทดสอบ

Ics (Rated service short short-circuit breaking capacity) หมายถึง ค่ากระแสลัดวงจรสูงสุดที่ Circuit Breaker สามารถป้องกันหรือตัดวงจรได้สำ� เร็จ 3 ครัง้ ติดกัน โดย Circuit Breaker ไม่เสียหาย โดยจะระบุเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่า Icu เช่น 25, 50, 75 และ 100% อุปกรณ์ทดี่ คี วรจะมีคา่ ICU = ICS ตัวอย่างเช่น Circuit Breaker ตัวหนึง่ ระบุคา่ Ics = 0.5 Icu หมายความว่าเมือ่ เบรกเกอร์ปลดวงจรหลังจากเกิดการ ลัดวงจรครั้งแรกแล้ว Circuit Breaker ตัวนั้นจะสามารถทน

กระแสลัดวงจรในครัง้ ถัดไปได้เท่ากับ 50% ของ Icu ได้ 3 ครัง้ โดยไม่เสียหาย การทดสอบลัดวงจร  Switching Sequence O - t - CO - t - CO  คล้ายการทดสอบ Icu แต่การตัดวงจรเพิ่มอีก 1 ครั้ง t - CB ต้องท�ำงาน หนักขึ้น  Ics อาจคิดเป็น % Icu, Ics = 50, 75, 100% Icu July-August 2018


Moulded-case circuit breaker ของ Hyundai เป็นอุปกรณ์ที่ สามารถทนต่อกรดและการกัดกร่อนได้ดี เพราะว่าเซอร์กติ เบรกเกอร์ ของ Hyundai ได้ผลิตตามมาตรฐานเดียวกันทั้งบนบกและในทะเล อีกทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในทะเลจะต้องมีค่ากระแสลัดวงจรสูง (Icu) เพราะว่ามีพนื้ ทีจ่ ำ� กัดในการเดินสายไปยังจุดต่างๆ ซึง่ ท�ำให้ ต้องมีการเผือ่ ค่ากระแสลัดวงจร (Icu) ไว้สงู เช่นกัน ท�ำให้ลกู ค้าสามารถ ไว้วางใจได้ว่าจะได้รับค่ากระแสลัดวงจร (Icu) ที่สูงในราคาที่คุ้มค่า และสามารถน�ำไปใช้ในงาน Industrial, Office & Residence, Building ได้อย่างมั่นใจ เพราะผ่านการใช้กับงานอุตสาหกรรมที่หนักมาแล้วทั้งสิ้น อาทิ แท่นขุดเจาะน�ำ้ มันกลางทะเล (Off Shore) อุตสาหกรรมอูต่ อ่ เรือ (Ship Yards) โรงไฟฟ้า (Power Plants) โครงสร้างพื้นฐานคมนาคม (Infrastructure) พลังงานทางเลือก (Solar Plant) จุดเด่น  Ics = 100% Icu  Pollution Degree : สามารถน�ำไฟฟ้า แม้มลภาวะระดับ 3  Rated Insulation Voltage (Ui) : 1,000 V  Rated impulse withstand voltage (Uimp) : 8 kV  Rated operational voltage (Ue) : Up to 690 V, Rated Current : 3A Up to 1,600 A

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

July-August 2018

Rated Breaking Capacity : Up to 150 kA  Tripping Device : Adjustable thermal and electronic  ได้รบ ั การออกแบบผลิตภัณฑ์ Breaker ยอดเยีย่ มจาก IF AWARD ในปี 2016 ทัง้ VCB, ACB, MCCB จนถึงปัจจุบนั ยังไม่มผี ลิตภัณฑ์ ที่เป็น Breaker รายใดได้รับรางวัลนี้  การติดตั้งมีหลากหลายรูปแบบ อาทิ Fixed, Plug-In หรือ Withdrawable  มีขนาดกะทัดรัด ประหยัดเนื้อที่ติดตั้ง  อุปกรณ์เสริมมีหลากหลาย ติดตั้งได้ง่าย  มีประสิทธิภาพสูง ผลิตด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ  สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบยึดสกรูและแบบติดบนราง  การเข้าสายมีให้เลือกทั้งแบบสกรูและบัสบาร์  มีแผ่นกั้นระหว่างเฟสมาให้ทุกรุ่น  สามารถป้อนไฟได้สองทิศทาง (Reverse Feeder)  มีช่องส�ำหรับเสียบในการทดสอบการลัดวงจร 

Standards and Certification

Standard : IEC 60947-2, NEMA AB-1, KS C 8321 Approval & Certificate : CE, KEMA, KERI KS, GOST-R, CCC, TSE KR, LR, ABS, BV, NK, GL

บริษท ั ที แอนด์ ดี เพาเวอร์ เทค (ไทยแลนด์) จำ�กัด 22/26 ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร. 0-2002-4395-97 แฟกซ์ 0-2002-4398 E-mail: info@tdpowertech.com


IT Article

> ชาญวิทย์ อิทธิวัฒนะ ผู้จัดการประจ�ำประเทศไทย ฟอร์ติเน็ต > Chanvith Iddhivadhana Thailand Country Manager, Fortinet

การป้องกันข้อมูล ส่วนตัวขององค์กร ในเอเชียแปซิฟิก :

พบว่าความพร้อมและการทำ� ตามกฏข้อบังคับด้านความ ปลอดภัยไซเบอร์คือการสร้าง ความเชื่อมั่นในใจลูกค้าที่ดีที่สุด The Data Protection Landscape in APAC : Preparedness and Compliance will be Key to Winning Customer Trust

...สหภาพยุโรปได้ออกกฎระเบียบการคุม้ ครองข้อมูลทัว่ ไป (GDPR) ไปเรียบร้อยแล้ว หน่วยงานราชการในเอเชียก�ำลังพัฒนากฎการป้องกัน ข้อมูลส่วนตัวให้แข็งแกร่งขึ้น... ภูมิทัศน์ด้านการป้องกันข้อมูลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีความ ก้าวหน้าเติบโตอย่างรวดเร็ว เมื่อเทียบกับเพียงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจาก มีการบังคับใช้กฎหมายด้านความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัย ข้อมูล (Privacy and data security law) ที่เข้มงวดมากขึ้น ในขณะที่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเคยถูกมองว่าเป็นกลุ่มประเทศที่มี การด�ำเนินคดีด้านความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยข้อมูล น้อยกว่าประเทศในแถบตะวันตก แต่ภูมิภาคนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการใช้ระบบดิจิทัลมากขึ้น และรัฐบาลต่างให้ความส�ำคัญและความจ�ำเป็นในการปกป้องข้อมูล ส่วนบุคคลและข้อมูลทีเ่ ป็นความลับมากขึน้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นหนึง่ ในภูมภิ าคทีเ่ ติบโตเร็วทีส่ ดุ ส�ำหรับนวัตกรรมดิจทิ ลั อันเป็นผลจาก การที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและการใช้สมาร์ทโฟนมากขึ้น

In the wake of Europe’s GDPR implementation, Asia Pacific governments are likely to become tougher on data protection compliance The data protection landscape in the Asia-Pacific region is rapidly maturing compared to just a few years ago, with implementation and enforcement of privacy and data security laws becoming more rigorous and stringent. While the region has in the past been perceived as less litigious than the western countries, this is changing as digital adoption increases and governments become more sensitive to the need to protect personal data and confidential information. Globally, South East Asia is one of the fastest growing regions for digital innovation, spurred by better internet connectivity and smartphone adoption. July-August 2018


ประเทศสิงคโปร์มวี สิ ยั ทัศน์ของสมาร์ทเนชัน่ (Smart Nation Vision) มาเลเซียเป็นเขตการค้าเสรีแบบดิจิทัล (Digital Free Trade Zone) แห่งแรกของโลก ในขณะที่ประเทศไทยได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)” ไว้สำ� หรับทุกภาคส่วนให้พัฒนา เศรษฐกิจไปในรูปแบบดิจทิ ลั โดยคาดว่าในปี ค.ศ. 2025 นี้ การค้าทีใ่ ช้ รูปแบบดิจิทัลใน 6 ประเทศชั้นน�ำของอาเซียนจะมีมูลค่าถึง 9,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิม่ ขึน้ จาก 5,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ใน ค.ศ. 2015 และเนือ่ งจากมีการประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคล ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนี้จ�ำนวนมากขึ้น จึงคาดว่าการเก็บรวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศในเอเชียแปซิฟกิ จะเพิม่ มากขึน้ เช่นกัน ในขณะเดียวกัน เนือ่ งจากการท�ำธุรกรรมข้อมูลข้ามพรมแดน มีขนาดโตขึ้นจะส่งให้เกิดกระบวนการการรักษาความปลอดภัยใน โลกไซเบอร์และกฎหมายเกีย่ วกับการปกป้องข้อมูลทีช่ ดั เจนมากขึน้ ซึง่ สะท้อนถึงความต้องการของเศรษฐกิจดิจทิ ลั ทีเ่ กิดขึน้ ใหม่นี้ ทัง้ นี้ พบว่าธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหลายแห่งยังไม่ได้ก้าวไปสู่การ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั และยังชะลอการลงมือปฏิบตั ิ ตามกฎหมายจนกว่าจะสามารถเข้าใจได้วา่ จะมีมาตรฐานการปฏิบตั ิ ตามกฎอะไรบ้าง อย่างไรก็ตาม กฎนี้มีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหลังจากที่ สหภาพยุโรปหรืออียปู ระกาศใช้กฎการป้องกันข้อมูล (General Data Protection Regulations : GDPR) ของยุโรปในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 อย่างแข็งขัน ซึ่งส่งผลให้เกิดการก�ำหนดรูปแบบที่น่าจะกระตุ้นรัฐบาลใน ภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ ให้ความส�ำคัญกับการป้องกันความเป็นส่วนตัว มากยิ่งขึ้น เช่น การลงโทษทางการเงินหากองค์กรมีความผิดพลาด ในข้อมูลของลูกค้า รวมถึงกฎหมายบังคับส�ำหรับการแจ้งเตือนการ ละเมิดข้อมูล

การบังคับใช้กฎระเบียบด้านการป้องกันข้อมูล ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ประเทศจีน สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ได้อัปเดทกฎการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดการป้องกัน ข้อมูลของตนไปเมือ่ ไม่นานมานี้ และจะประกาศกฎหมายด้านความ เป็นส่วนตัวและความปลอดภัยไซเบอร์ใหม่เร็วๆ นี้ ซึ่งประเทศจีนเป็นประเทศที่ได้แนะน�ำกฎระเบียบด้านการ ปกป้องข้อมูลที่ครอบคลุมมากที่สุด ทั้งนี้ ได้บังคับใช้กฎหมายด้าน ความปลอดภัยระบบเครือข่ายใหม่ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 โดยมอบความรับผิดชอบให้กับองค์กรที่ดำ� เนินธุรกิจในประเทศจีน โดยไม่ค�ำนึงถึงว่าพวกเขามีสถานะทางกายภาพในประเทศหรือไม่ ให้ทบทวนนโยบายการปกป้องข้อมูลและปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดดังกล่าว ซึ่งตั้งแต่ พ.ศ. 2557 ถึงกันยายน พ.ศ. 2560 ได้มีการพิจารณาคดี ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลจ�ำนวน 1,529 คดีในศาลทั่วประเทศจีน ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า จีนจะแนะน�ำกฎหมายอีคอมเมิร์ซ เพือ่ ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ มากขึน้ เช่น ข้อมูลทีไ่ ม่ระบุชอื่ ข้อมูล July-August 2018

Singapore has a Smart Nation vision; Malaysia the world’s first Digital Free Trade Zone; while Thailand has earmarked a ‘Thailand 4.0’ vision for all sectors of the economy to be digital. By 2025, digital commerce in the top 6 countries in ASEAN is expected to reach US$90 billion, up from US$5 billion in 20151. The collection of personal data by countries in the Asia Pacific is also expected to grow exponentially as the processing and analysis of large amounts of personal data become possible with digital technologies. As cross-border data transactions grow, cyber security and data protection laws are also converging to reflect the demands of the emerging digital economy. Many Asia Pacific businesses, however, have yet to move towards compliance with current legislation, and are holding back implementation until they can understand what compliance standards would look like. However, this is set to change as data protection rules become formalised. Europe’s GDPR implementation in May 2018 has set a precedent that is likely to motivate Asia Pacific governments to further tighten the screws on privacy protection, for instance, by setting punitive financial penalties when companies mishandle customer data, demanding stricter internal risk management controls and putting into law compulsory requirements for data breach notification.

Data protection compliance regulation coming into force across Asia Pacific

China, Singapore, South Korea, Japan and Australia, Malaysia and the Philippines have recently updated their data protection compliance rules or will be introducing new privacy and cyber security laws. China has introduced some of the most comprehensive data protection regulations. A new Cybersecurity Law was enforced in June 2017, placing the onus on companies that conduct business in China—regardless if they have a physical presence in the country—to review their data protection policies and ensure compliance. From 2014 to September 2017, a total of 1,529 criminal cases of infringement of personal information were heard in courts across the country. In the next few months, China will be introducing e-commerce legislation to cover areas such as data anonymisation, big data, overseas data transfers and information security. Companies that fail to comply with the law will face severe financial penalties,


ขนาดใหญ่ การถ่ายโอนข้อมูลในต่างประเทศ และการรักษาความ ปลอดภัยข้อมูล ซึง่ หากองค์กรทีไ่ ม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายจะต้องเผชิญ กับการลงโทษทางการเงินที่รุนแรง อาจรวมถึงการสูญเสียสิทธิใน การด�ำเนินธุรกิจของตน ในสิงคโปร์นนั้ มีการเปลีย่ นแปลงพระราชบัญญัตกิ ารปกป้อง ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีแง่มุมคล้ายกับ GDPR ของยุโรป โดยเฉพาะ อย่างยิ่งมาตรการในการแจ้งการฝ่าฝืนข้อบังคับและการแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ที่ท�ำหน้าที่คุ้มครองข้อมูล ทัง้ นี้ ในช่วง 5 เดือนแรกของ พ.ศ. 2561 องค์กรด้านการเงิน และการประกันภัยหลายแห่ง รวมทัง้ AIG Aventis Aviva และ Actxa ถูกปรับเนือ่ งจากไม่ได้จดั เตรียมความปลอดภัยอย่างเพียงพอในการ ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลหรือละเมิดกฎระเบียบเกีย่ วกับการใช้ขอ้ มูล ส่วนบุคคล ซึง่ คาดว่าจะมีการประกาศพระราชบัญญัตดิ า้ นการรักษา ความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ในช่วงปลายปีนี้ที่สิงคโปร์ ในประเทศฟิลปิ ปินส์นนั้ มีการปรับปรุงพระราชบัญญัตขิ อ้ มูล ส่วนบุคคลใน พ.ศ. 2562 ซึ่งท�ำให้เกิดการบังคับใช้มาตรการความ ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เข้มงวดมากขึ้น รวมทั้งจ�ำเป็นต้อง แจ้งข้อมูลละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นภายในเวลา 72 ชั่วโมง ในประเทศออสเตรเลียมีมาตรการป้องกันข้อมูลทีค่ ล้ายคลึง กัน โดยในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ ได้มีการประกาศใช้รูปแบบการแจ้ง ข้อมูลการละเมิดข้อมูลที่จ�ำเป็นต้องแจ้งในกรณีที่องค์กรทราบถึง

possibly including the loss of their rights to conduct business. In Singapore, changes to the Personal Data Protection Act already include facets similar to Europe’s GDPR, particularly in mandatory breach notification and appointment of a data protection officer. In the first five months of 2018, a number of financial and insurance organisations, including AIG, Aventis, Aviva and Actxa were fined for failing to provide adequate security arrangements to protect personal data, or for breaching rules on the use of personal data. A cyber security bill is widely expected to be passed later this year in Singapore. The Philippines Data Privacy Act was updated in 2016, making tougher sanctions enforceable on personal data security, including a compulsory 72-hour personal data breach notification. Data protection safeguards are similarly being put in place in Australia. A mandatory data breach notification scheme was launched in February this year requiring companies to notify data breaches where serious risk of harm to individuals is caused. Failure to comply can lead to fines up to US$2 million. Elsewhere, Japan’s Personal Information Protection Act was amended in May 2017, the Malaysian Personal Data

July-August 2018


การละเมิดข้อมูลซึง่ มีความเสีย่ งทีเ่ ป็นอันตรายต่อบุคคลอย่างร้ายแรง ซึง่ หากองค์กรใดไม่ปฏิบตั ติ ามอาจน�ำไปสูก่ ารปรับถึง 2 ล้านเหรียญ สหรัฐฯ ได้ นอกจากนี้ พบว่ า ประเทศญี่ ปุ ่ น ได้ มี ก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใน พ.ศ. 2560 ประเทศ มาเลเซียได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลใน พ.ศ. 2556 และประเทศเกาหลีใต้ปรับปรุงพระราชบัญญัติ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใน พ.ศ. 2562 ซึง่ ทัง้ หมดนีท้ ำ� ให้เกิดกฎระเบียบทีเ่ ข้มงวดในการป้องกันข้อมูล ทีเ่ กีย่ วกับเครือข่ายระบบไอที และการใช้ขอ้ มูลเครดิต องค์กรจ�ำเป็น ต้องด�ำเนินการปกป้องข้อมูลของพวกเขาและตัวเอง แล้วความ จ�ำเป็นทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดมีผลกระทบอย่างมากต่อองค์กร ทีต่ อ้ งคิดถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและจัดการกระบวนการทาง ธุรกิจของตนอย่างไร ซึง่ ความปลอดภัยและความจ�ำเป็นในการปกป้อง ข้อมูลที่ส�ำคัญและเป็นความลับจึงกลายเป็นส่วนส�ำคัญของการ ด�ำเนินธุรกิจ แน่นอนทีส่ ดุ ว่าทุกธุรกิจจ�ำเป็นต้องตระหนักถึงกฎหมายข้อมูล ส่วนบุคคลทีเ่ กิดขึน้ ในระดับภูมภิ าคทีส่ ำ� คัญเหล่านี้ ซึง่ องค์กรจ�ำเป็น ต้องหันมาประเมินสภาพแวดล้อมของพวกเขาเองและมั่นใจว่า พวกเขาสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติตามข้อก�ำหนด ในปัจจุบันหรือที่กำ� ลังจะมาถึงได้ July-August 2018

Protection Act was enacted in 2013 and South Korea’s Personal Information Protection Act, updated in 2016, contains some of the strictest data protection rules relating to IT networks and the use of credit information.

Businesses must move to protect their data, and themselves

The need for compliance is profoundly impacting how businesses handle personal data and manage their business process. Security and the need to protect sensitive and confidential information is becoming a critical part of business operations. All businesses need to be aware of major regional data privacy legislation and how it will apply to them. They need to assess their environments and ensure that they can meet current or oncoming compliance guidelines. Non-compliance can be costly and lead to serious damages to their corporate reputation. If businesses have yet to consider the tougher data regulations, now is a good time to start with an information audit and to begin developing awareness.


การไม่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดอาจน�ำไปสู่การโดนปรับและ ความเสียหายร้ายแรงต่อชือ่ เสียงขององค์กรตนเอง ทัง้ นี้ หากองค์กร ยังไม่ได้พจิ ารณากฎระเบียบทีเ่ ข้มงวดเรือ่ งข้อมูล ตอนนีจ้ ะเป็นช่วง ที่ดีในการเริ่มต้นตรวจสอบข้อมูลเพื่อรู้จักสถานการณ์ของตนเอง ประเด็นส�ำคัญทีต่ อ้ งถามตนเองคือตนเองมีโครงสร้างพืน้ ฐาน ด้านกระบวนการจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีดา้ นไอทีและเทคโนโลยี ความปลอดภัยไซเบอร์ที่จะช่วยในการปกป้องสภาพแวดล้อมทาง ธุรกิจของตนเองหรือไม่? พวกเขามี ก รอบการปกป้ อ งข้ อ มู ล ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพซึ่ ง สามารถตรวจจับและบรรเทาการละเมิดข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและ มีประสิทธิภาพหรือไม่? พวกเขามีศักยภาพในการมองเห็นลึกเข้าไปในโครงสร้าง พื้นฐานของพวกเขาและสามารถทราบโดยทันทีว่าข้อมูล ของพวกเขาอยู่ที่ไหน รวมทั้งใครและมีสิ่งอะไร ที่ก�ำลังเข้ามาไหม? ความปลอดภัยของระบบรักษา ความปลอดภัยไซเบอร์เป็นหัวใจหลัก ในการปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดด้าน การป้องกันข้อมูล ซึง่ องค์กรต้อง มัน่ ใจว่าตนเองมีความสามารถ ในการป้ อ งกั น การบุ ก รุ ก ใน เครื อ ข่ า ยและสามารถลด ความเสี่ ย งจากการละเมิ ด ที่ร้ายแรง โดยการลดเวลาใน การตรวจหาภัยคุกคามใหม่ๆ ให้นอ้ ยลงทีส่ ดุ นอกจากนี้ องค์กร ยังต้องมีการตอบสนองภายหลัง การบุกรุกทีม่ ปี ระสิทธิภาพและผ่าน การทดสอบให้มน่ั ใจในระดับนานาชาติ

สร้างโอกาสที่จะชนะใจและสร้าง ความไว้วางใจจากลูกค้า

เนื่องจากองค์กรมีภาระที่จะต้องปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้าน การปกป้องข้อมูลทีเ่ พิม่ ขึน้ ในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ จึงท�ำให้มโี อกาส ทีอ่ งค์กรจะไม่สามารถปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดและเกิดความเสีย่ งจาก การไม่ปฏิบัติตามนั้นเพิ่มขึ้นมาอย่างมาก แต่ถ้าหากองค์กรถือโอกาสนี้เร่งสร้างเกราะป้องกันข้อมูล ส�ำคัญและลดความเสีย่ งให้กบั ลูกค้าของตนได้โดยเร็วจะเป็นโอกาส ที่จะสร้างความแตกต่างในการแข่งขันและเป็นหนทางสร้างความ เชือ่ มัน่ และความไว้วางใจของลูกค้าให้กบั แบรนด์ของตนเองมากขึน้

Crucially, they need to ask if they have the infrastructure, data management processes, and IT and cybersecurity technologies in place to protect their business environment. Do they have a robust data protection framework that can detect and mitigate data breaches quickly and effectively? Do they have visibility deep into their infrastructure, and know where their data is, as well as who and what are accessing it? Cybersecurity is central to compliance with data protection regulations. Organizations must ensure they have the capability to prevent network intrusion and minimize the risk of serious breach, by reducing the time taken to detect new threats. They must also have effective and tested post-intrusion responses.

Opportunity to win customer trust and loyalty

With the data protection complianceburden growing in the Asia-Pacific region, it’s likely that the effort of achieving compliance, and the risks associated with the failure to comply, will increase dramatically. For many businesses, customer confidence is already being influenced by their perceived risk of conducting transactions online, or whether their personal data is at risk of being compromised or stolen. Meeting or exceeding regulatory requirements will go a long way towards assuaging those concerns. New data compliance rules also offer an opportunity for businesses to re-evaluate their processes and improve data management and customer loyalty. Rather than seeing these new regulations as challenges or barriers, they would be better off viewing them as an opportunity to achieve competitive differentiation, and as a way to drive greater customer confidence and trust in their brands. The Monetary Authority of Singapore’s 2018 special report on the digital economy, published in the Straits Times, 7 May, 2018

1

July-August 2018


ไพโอเนียร์ เปิดตัวสายชาร์จและโอนย้ายข้อมูลคุณภาพสูง PIONEER INTRODUCES ADVANCED SERIES POWER & SYNC CABLES

ไพโอเนียร์ ผูผ้ ลิตและพัฒนานวัตกรรมภาพและเสียง เปิดตัว ผลิตภัณฑ์สายเคเบิลส�ำหรับชาร์จและโอนย้ายข้อมูลคุณภาพสูง ที่มีความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งานมากกว่าสายเคเบิลส�ำหรับ การชาร์จทัว่ ไปถึง 10 เท่า สายมีความยาวให้เลือกใช้ในขนาด 1 เมตร และ 2 เมตร สายรุ่นใหม่ APS-iLA2, APS-uCA2 และ APS-uCC2 ได้รับการออกแบบด้วยเทคนิค Strain Relief (SR) ที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งช่วยเสริมจุดเชื่อมต่อระหว่างสายเคเบิลกับคอนเน็คเตอร์ เพื่อ ป้องกันไม่ให้เกิดการแตกหัก สายเคเบิลถูกเสริมด้วย Kevlar DuPont ทีช่ ว่ ยเพิม่ ความทนทานต่อการบิดงอเป็น 10,000 รอบของการใช้งาน ในขณะทีค่ อนเน็คเตอร์ถกู หุม้ ด้วยอะลูมเิ นียมช่วยให้การจับทีด่ กี ว่า เพื่อให้ถอดและเสียบสายได้ง่าย APS-iLA2 คือ สายเคเบิลที่ใช้อินเทอร์เฟซแบบ Lighting ทีไ่ ด้การรับรองและผ่านมาตรฐาน Apple MFI ซึง่ เข้ากันได้ดกี บั อุปกรณ์ iOS, APS-uCA2 คือสายเคเบิลแบบ USB-C to A (แปลง USB-C เป็น USB Type-A) และ APS-uCC2 คือสายแบบ USB-C to C (สายทีเ่ ป็น USB-C ทัง้ สองด้าน) สายเคเบิลทัง้ 2 รุน่ นีส้ ามารถรองรับ การชาร์จด้วยกระแสที่สูงถึง 3A รองรับการส่งข้อมูลด้วยอัตรา 480 Mb/s ท�ำให้สายเคเบิลชุดนีส้ ามารถใช้ได้ทงั้ การชาร์จและโอนย้าย ข้อมูลในเส้นเดียวกัน สายเคเบิลส�ำหรับชาร์จและโอนย้ายข้อมูล ของไพโอเนียร์มาพร้อมกับซองหนังสุดหรูที่ช่วยให้เก็บสายได้เป็น ระเบียบ สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.pioneer-iot.com July-August 2018

Pioneer, a brand synonymous with premium electronics and audio-visual innovations, today announced the availability of the Advanced Series Power & Sync cables that offer superior strength and durability for up to 10x longer lifespan than conventional charging cables. Available in 1m and 2m lengths, the newly-announced cables – APS-iLA2, APS-uCA2 and APS-uCC2 – incorporate a unique Strain Relief (SR) design that reinforces the point between the connector and cable, effectively preventing the latter from breaking. The cable is further reinforced with durable DuPont Kevlar core for improved endurance of over 10,000 cycles of bending, while the aluminum-clad connector, with its over molded design, ensures a better grip for easy plugging and unplugging. The APS-iLA2 Lightning cable is Apple MFI certified, complete with genuine Lightning connector and authentication chip for full compatibility with your iOS devices. The APS-uCA2 and APS-uCC2, meanwhile, are USB-C to A cable and USB-C to C cable, respectively with support for 3A charging and high-speed data transfer (480Mb/s) to charge and sync a myriad of devices. Pioneer’s Advanced Series Power & Sync cables come bundled with high-quality leather accessory


ทรานส์เซนด์ เปิดตัว โซลิดสเตจไดร์ฟประสิทธิภาพสูง Transcend Introduces High-Performance PCIe NVMe M.2 SSDs for Consumer and Embedded Applications ทรานส์เซนด์ อินฟอร์เมชัน อิงค์ (Transcend Information Inc.,) ผู้น�ำการผลิตอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและอุปกรณ์มัลติมีเดีย เปิดตัว โซลิดสเตจไดร์ฟ MTE110S PCIe NVMe M.2 2280 ส�ำหรับตลาด ผู้ใช้งานทั่วไป และ MTE550T PCIe NVMe M.2 2280 ส�ำหรับตลาด อุปกรณ์แบบฝังตัว โซลิดสเตจไดร์ฟทัง้ 2 รุน่ นีเ้ ลือกใช้ชปิ หน่วยความจ�า คุ ณ ภาพสู ง แบบ 3D TLC NAND Flash ไดร์ ฟ ทั้ ง สองรุ ่ น ยั ง ใช้ อินเทอร์เฟซแบบ PCI Express Gen 3 x4 และมีความเข้ากันได้กับ มาตรฐาน PCIe 3.1 และ NVMe 1.3 ทีท่ ำ� ให้รองรับความเร็วในการอ่าน ข้อมูลได้สงู ถึง 1,800 MB/s และบันทึกข้อมูลได้สงู ถึง 1,500 MB/s รวมทัง้ ยังใช้พลังงานต�ำ่ มีความน่าเชือ่ ถือสูง ซึง่ เป็นจุดเด่นของ 3D TLC NAND Flash ทีไ่ ม่มดี เี พียงแค่ความเร็วในการรับส่งข้อมูลเท่านัน้ แต่ยงั มีความ น่าเชื่อถือสูงส�ำหรับงานในระดับไฮเอนด์อีกด้วย MTE110S PCIe Gen 3 x4 M.2 2280 3D TLC โซลิดสเตจไดร์ฟ ส�ำหรับผูใ้ ช้ทวั่ ไป รองรับอินเทอร์เฟซมาตรฐาน NVMe 1.3 และ PCIe Gen 3 x4 ท�ำให้ Transcend MTE110S เหมือนกับมีถนน 4 ช่องทาง ส�ำหรับการรับส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วกว่าเดิมถึง 2 เท่าโดยประมาณ และให้ความเร็วในการอ่านข้อมูลแบบสุ่มได้สูงกว่าเดิมถึง 3 เท่า เมื่อเทียบกับโซลิดสเตจไดร์ฟ MTE820 M.2 ที่เป็นรุ่นก่อนหน้า MTE550T PCIe Gen 3 x4 M.2 2280 3D TLC โซลิดสเตจไดร์ฟ ส�ำหรับอุปกรณ์แบบฝังตัว Transcend MTE550T ได้รบั การออกแบบ มาส�ำหรับงานในระดับไฮเอนด์ มาพร้อมกับ DRAM ที่ท�ำหน้าที่เป็น แคชข้อมูล ที่ช่วยให้โหลดข้อมูลที่มีการใช้งานบ่อยๆ ได้อย่างรวดเร็ว กว่า และลดเวลาในการบูตเข้าสูร่ ะบบ พร้อมกันนัน้ ยังมี PCIe 3.1 ถึง 4 ช่องทางที่ท�ำงานร่วมกับมาตรฐาน NVMe 1.3 ช่วยให้ MTE550T สามารถอ่านและเขียนข้อมูลได้สูงถึง 1800 MB/s และ 800 MB/s ตามล�ำดับ เพื่อรักษาประสิทธิภาพในการท�ำงานให้สูงได้ตลอดเวลา MTE550T จึงรองรับมาตรฐาน S.M.A.R.T. พร้อมด้วยระบบการจัดการ ข้อมูล เพือ่ ลดการสูญเสียพืน้ ทีจ่ ดั เก็บข้อมูลทีไ่ ม่จำ� เป็น นอกจากนีแ้ ล้ว ทรานส์เซนด์ยงั มี MTE510T โซลิสเตจไดร์ฟส�ำหรับอุปกรณ์แบบฝังตัว ที่ไม่มีแคช DRAM เหมาะส�ำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานในงบประมาณ ที่จ�ำกัด ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://th.transcend-info.com

Transcend Information Inc., a leading manufacturer of storage and multimedia products, announced today the release of the MTE110S PCIe NVMe M.2 2280 SSD for the consumer market and the MTE550T PCIe NVMe M.2 2280 SSD for embedded applications. Built with high quality 3D TLC NAND flash memory, both SSDs utilize the PCI Express Gen 3 x4 interface, and are fully compliant with PCIe 3.1 and NVMe 1.3 specifications to achieve transfer speeds of up to 1,800 MB/s (read) and 1,500 MB/s (write) – Low power consumption and excellent reliability are also hallmarks of 3D TLC NAND, delivering not only fast transfer speeds but unmatched reliability for high-end applications. MTE110S – a PCIe Gen 3 x4 M.2 2280 3D TLC Consumer SSD: By leveraging the NVMe 1.3 protocol and PCIe Gen 3 x4 interface, the Transcend MTE110S offers four lanes of simultaneous data flow to deliver approximately two times the sequential read – and three times the random read performance of the MTE820 M.2 SSD series. MTE550T – a PCIe Gen 3 x4 M.2 2280 3D TLC Embedded SSD: Designed for high-end applications, the Transcend MTE550T comes equipped with a DRAM cache, which allows frequently-used applications to load much faster and greatly reduces boot times. The four-lane PCIe 3.1 throughputs, in combination with the NVMe 1.3 protocol, enables the MTE550T to reach blazing-fast read and write speeds of 1,800 MB/s and 800 MB/s, respectively – To achieve consistent performance and data retention, the MTE550T supports enhanced S.M.A.R.T. functionality, advanced global wear-leveling and block management, as well as advanced garbage collection. Transcend is also offering the MTE510T, a cost-effective, DRAM-less SSD solution for embedded and industrial applications at an attractive price. For more information, please visit www.transcend-info.com July-August 2018


Dell Wyse 5070 เดลล์ เทคโนโลยีส์ ประกาศเปิดตัว Dell Wyse 5070 ธิน ไคลเอนด์ใหม่ ซึ่งเป็น แพลตฟอร์มธิน ไคลเอนด์ของบริษัทฯ ที่มีความสามารถรอบด้าน พร้อมให้ศักยภาพใน การขยายการใช้งานได้มากทีส่ ดุ ช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถเลือกเฉพาะการตัง้ ค่าใช้งาน ทีเ่ หมาะสมต่อความต้องการของพนักงาน นอกจากนี้ เดลล์ เทคโนโลยีส์ ยังขยายโซลูชนั Dell EMC VDI ที่สมบูรณ์ ซึ่งขับเคลื่อนขุมพลังด้วย VMware Horizon เพื่อรองรับระบบ โครงสร้างเซิร์ฟเวอร์ PowerEdge 14G รวมถึงทางเลือกเวอร์ชวลไลซ์ กราฟิก เพื่องาน เวิร์กโหลดประสิทธิภาพสูง โดยทั้ง 2 โซลูชันช่วยลดอุปสรรคในการน�ำ VDI มาใช้ ท�ำให้ องค์กรท�ำงานได้ง่ายยิ่งขึ้น ทั้งในการวางแผน การน�ำมาใช้งาน รวมถึงการรันเดสก์ท็อป และแอปพลิเคชัน เวอร์ชวลไลเซชัน บนสภาพแวดล้อมไอทีขององค์กร Dell Wyse 5070 ธิน ไคลเอนด์ใหม่ สามารถบริหารจัดการผ่าน Wyse Management Suite ซึ่งเป็นโซลูชันเพื่อการบริหารจัดการไคลเอนด์ ที่ช่วยให้องค์กรสามารถตั้งค่าการ ท�ำงานจากศูนย์กลาง ทัง้ การมอนิเตอร์ บริหารจัดการ รวมถึงช่วยให้ใช้ Wyse ธิน ไคลเอนด์ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้โซลูชันดังกล่าวสามารถใช้ได้ทั้งในแบบ on-premises หรือใช้เป็นโซลูชนั ทีบ่ ริหารจัดการบนคลาวด์ได้ หรือใช้งานแบบผสมผสานได้ทงั้ สองอย่าง โดยให้อินเตอร์เฟสที่ง่ายต่อการใช้งาน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ VDI ที่สมบูรณ์แบบได้ที่ vdicompletesolutions.com

HONEYWELL’S NEW MIGRATION TOOL FACILITATES QUICK AND EASY UPGRADES OF OBSOLETE PLCs Honeywell (NYSE: HON) Process Solutions (HPS) today announced ControlEdgeTM Transition, a tool that makes it easy to migrate obsolete, risk-prone PLCs to Honeywell ControlEdge™ PLCs. This transforms them from liabilities into productive assets that can enhance process uptime and strengthen the security of an industrial site. If not addressed, outdated PLCs can lead to increased cybersecurity risk or even trigger unplanned site shutdowns. Through a fast, automated conversion process, ControlEdge Transition supports upgrades to Honeywell ControlEdge PLCs, which can then be integrated into a SCADA or DCS system. Additionally, the speed and efficiency of the conversion procedure saves systems integrators and project engineers significant time, cost and risk compared to a manual migration effort. July-August 2018

ControlEdge Transition can be deployed over mobile devices to survey and document the number of obsolete PLCs at a site while capturing relevant data that can be used for accurate upgrade planning. The tool’s bidding and engineering reporting capabilities can simplify the development of proposals and reduce engineering effort by 50 percent. In addition, pre- and post-migration reports provide extensive support for design, installation and commissioning of new PLCs. For more information visit ControlEdge PLC.


ภาครัฐ-ภาคอุตสาหกรรม ชูศักยภาพดิจิทัลคอนเทนต์ ในงาน BIDC 2018 Government-Industry Sector Showcasing Digital Content Capacity in the BIDC 2018

จันทิรา ยิมเรวัต วิวฒ ั น์รตั น์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ DITP กระทรวงพาณิชย์ ร่วมเปิดงาน ภาครัฐ-ภาคอุตสาหกรรมเปิดมหกรรมดิจทิ ลั คอนเทนต์ “Bangkok International Digital Content Festival 2018” หรือ BIDC 2018 ภายใต้ แนวคิด “Digital Carnival” ครัง้ ที่ 5 ชูศกั ยภาพผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมดิจทิ ลั คอนเทนต์ ไทยและกลุ่มดิจิทัล สตาร์ทอัพ เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศและต่อยอดเชิงธุรกิจ ภาครัฐเดินเครือ่ งสนับสนุนและส่งเสริมพร้อมเปิดเวทีการเจรจาการค้า คาดเงินสะพัด 900 ล้านบาท พร้อมพิธลี งนามความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมไทยกับญีป่ นุ่ และเกาหลี คาดกระตุ้นการสร้างมูลค่าให้กับประเทศในอนาคต Mrs.Chanthira Jimreivat Vivatrat, Director General, Department of International Trade Promotion, Government-Industry sector unveil the Grand Digital Content Event “Bangkok International Digital Content Festival 2018” or BIDC 2018, highlighting the concept “the 5th Digital Carnival” showcasing capacity of entrepreneurs in Thai digital content industry and the Startups to drive national economy and extend business opportunity, supported by Government Agencies, expecting 900 million Baht cash flow, celebrating the Signing Ceremony of Cooperation Agreement between Thailand, Japan and Korea, creating future economic value for the country. w

ซีเกท ประเทศไทย ต้อนรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Seagate Thailand Welcomes Khon Kaen University Students

นวลพรรณ ใจงาม ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิศวกรรมหัวอ่านส�ำเร็จรูป บริษทั ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ�ำกัด โรงงานโคราช ให้การต้อนรับ คณะนักศึกษาสาขาวิชาฟิสกิ ส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนือ่ งในโอกาสเข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ อันเกีย่ วเนือ่ ง กับสายการผลิตทีใ่ ช้เทคโนโลยีขนั้ สูง เพือ่ เป็นประสบการณ์สำ� คัญแก่นกั ศึกษา ต่อไปในอนาคต ณ โรงงานโคราช Mrs.Nualpun Jai-Ngam, HSA Engineering Director, Seagate Technology (Thailand) Limited, Korat plant welcomed a group of students from the Department of Physics, Faculty of Science, Khon Kaen University at the Korat plant recently. The opportunity to tour advanced hard disk drives manufacturing operation will enable these university students to apply the practical experiences in the future.

depa หนุนสตาร์ทอัพไทยสู่เวทีโลก จับมือ RISE และ KMITL เปิดตัวโครงการ Startup FastTrack “Go inter with depa” depa Joins Hands with RISE and KMITL to Announce ‘Startup FastTrack-Go inter with depa’ Project ส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับสถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กรและ สตาร์ทอัพ (RISE) และส�ำนักบริหารงานวิจยั และนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง (KMITL) เปิดตัวโครงการ “Startup FastTrack-Go inter with depa” เพื่อส่งเสริมการ สร้างสตาร์ทอัพไทยก้าวสูเ่ วทีโลก ทัง้ ด้านการส่งเสริมการลงทุนและการสร้างเครือข่าย โดยได้รบั เกียรติ จาก ฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (กลุ่มงานเศรษฐกิจ ดิจิทัล) หรือ depa รศ. ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ KMITL และ ดร.รัชนี กุลยานนท์ ผูช้ ว่ ยคณบดี ก�ำกับดูแลและรับผิดชอบงานด้านบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ RISE ชั้น 22 อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ถนนเพลินจิต The Digital Economy Promotion Agency (depa) has collaborated with RISE, a regional corporate innovation and startup accelerator, and King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL) to announce the launch of the ‘Startup FastTrack-Go inter with depa’ project to create opportunities for Thai startups to step onto the global stage and supported by the advancement of business investments and networking systems. The event was honored by Mr.Chatchai Khunpitiluck, Senior Executive Vice President – Digital Economy Unit of depa Assoc. Prof. Dr.Somyot Kiatwanidvilai, Senior Vice President for Research and Innovation, KMITL and Dr.Rutchanee Gullayanon, Assistant Dean for Research and Innovation, KMITL The event was held at RISE Amarin Plaza Bldg., 22/F., Ploenchit Road.

July-August 2018


เมโทรซิสเต็มส์ฯ จัดงาน “Value Creation Through Digital Transformation” Metro System organized a “Value Creation Through Digital Transformation”

อรุณ ต่อเอกบัณฑิต ผู้อ�ำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชัน บริษทั เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) จัดงาน “Value Creation Through Digital Transformation” ยกระดับขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความส�ำเร็จในยุคดิจิทัล ณ ห้อง Pimarn Siam, The Athenee Hotel Bangkok เพื่อช่วยน�ำองค์กรของลูกค้า ก้าวสูค่ วามส�ำเร็จด้วยเทคโนโลยีในยุค “Digital Transformation” การสร้างคุณค่า (Value Creation) ไม่ได้อยู่แค่สินค้าและบริการ แต่ยังเป็นการน�ำเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการเข้าถึงข้อมูลและพฤติกรรมผู้บริโภค Mr.Arun Torekbundit, Director of Software Solution Group, Metro System Corporation (Public) Co., Ltd. organized a “Value Creation Through Digital Transformation” to boost the business towards Digital Success at the Pimarn Siam, The Athenee Hotel Bangkok. The objective is to help bring the customer’s organization to success with “Digital Transformation”. To build Value Creation is not only limited to products or services, but it is to use digital technology to access data and consumer’s behavior.

กฟผ. จัดค่าย EGAT English Camp 2018 พัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษแก่เยาวชนรอบโรงไฟฟ้า The Electricity Generating Authority of Thailand organized an EGAT English Camp 2018 in order to Improve English skills for the youth around the plant.

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดค่าย “EGAT English Camp 2018” ขึน้ ระหว่างวันที่ 11-12 มิถนุ ายน 2561 ณ โรงไฟฟ้าบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เพือ่ เสริมสร้างทักษะการสือ่ สารภาษาอังกฤษ กระตุน้ การพัฒนาความคิด สร้างสรรค์ ฝึกฝนทักษะการท�ำงานเป็นทีม สร้างเครือข่ายเยาวชน และสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับด้านพลังงานแก่เยาวชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าบางปะกง โดยมีนกั เรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนบางปะกงบวรวิทยาคม และโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล จ�ำนวน 80 คน เข้าร่วม The Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) organized an “EGAT English Camp 2018” held during 11-12 June 2018 at the Bang Pakong Power Plant, Bang Pakong District, Chachoengsao Province, in order to improve English communication skill, encourage creative development, increase teamwork skills, create youth network and create knowledge and proper understanding about Energy to the youth around the Bang Pakong Power Plant. There were 80 high school students from Bang Pakong Bavorn Vithayakom and Budhirangsri Pibul Schools who participated.

ถิรไทย ประชุมผู้ถือหุ้น TRT Held a Shareholders Meeting ดร.พิสฐิ ลีอ้ าธรรม ประธานกรรมการ พร้อมด้วย สัมพันธ์ วงษ์ปาน กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ถิรไทย จ�ำกัด (มหาชน) หรือ TRT ผูน้ ำ� ตลาดหม้อแปลงไฟฟ้า และอุตสาหกรรมด้านพลังงานรายใหญ่ ของประเทศ ร่วมเป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2561 ของบริษัทฯ เพื่อสรุปผลด�ำเนินงานในปีที่ผ่านมา ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น Dr.Pisit Leeatham, President and together with Mr.Samphand Wongpan, Managing Director of TRT (Public) Co., Ltd. or TRT, Transformer Market Leader and the major energy industry of the country, jointly hosted the Annual General Assembly Meeting of Shareholders Year 2018, in order to summarize the implementation results for the past year at The Grand Four Wings Convention Hotel.

July-August 2018


อิตลั ไทยวิศวกรรม จัดพิธปี ดิ การสัมมนา I Leader Junior พัฒนาศักยภาพบุคลากร สร้างผู้นำ�ชั้นเลิศในอนาคต Italthai Engineering organized a seminar on “I Leader Junior” to help develop human potential to become a great leader in the future.

บ้านปู ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ Banpu Welcomed Distinguish Guests

สกล เหล่าสุวรรณ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั อิตลั ไทยวิศวกรรม จ�ำกัด หรือ (ITALTHAI Engineering : ITE) เป็นประธานในพิธปี ดิ สัมมนาและมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนาในหลักสูตร I Leader Junior ซึ่งเป็นหลักสูตรการพัฒนา พนักงานทีม่ ศี กั ยภาพและพร้อมทีจ่ ะเติบโตไปเป็นระดับผูบ้ ริหารระดับต้น ด้วยการ สร้างความรู้ ทักษะ รวมถึงหล่อหลอมในเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรให้แข็งแกร่ง ณ โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพฯ มักกะสัน

บริษทั บ้านปู อินฟิเนอร์จี จ�ำกัด ผูใ้ ห้บริการด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีสะอาดและทันสมัย หนึง่ ใน บริษัทลูกของบริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพลังงาน และ ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงาน นโยบายและแผนพลังงาน ทีไ่ ด้ให้เกียรติมาเยีย่ มชมบูธของบริษทั ฯ ภายในงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2018 งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติ ด้านพลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน

Mr.Sakol Laosuwan, Managing Director of Italthai Engineering Co., Ltd. or (ITALTHAI Engineering : ITE) was the Chairman of the opening ceremony of the seminar, and who also gave certificates to participants in the I Leader Junior course. It is a potential employee development program that is ready to grow them into an executive level, by building knowledge, skills, and casting on corporate culture of an organization to become stronger, which was held at the Mercure Hotel Bangkok, Makkasan.

Banpu Infinergy Co., Ltd. a service provider of a full range of integrated solar power system with clean and modern technology, one of the subsidiaries of Banpu (Public) Co., Ltd., welcomed Dr.Siri Jirapongphand, Minister of Energy Ministry, and Dr.Tawarath Sutabutr, Director of Policy and Planning Office, who gave the honor of visiting the Company’s boots at the ASEAN Sustainable Energy Week 2018, the biggest ASEAN Technology Exhibition and International Conference on Alternative Energy.

ฮิตาชิ แวนทารา ปรับโครงสร้างองค์กร เสริมทัพทีมประเทศไทย แต่งตั้งผู้จัดการฝ่ายขายคนใหม่ Hitachi Vantara Expands Thailand Team with Appointment of Thanavut Changtrakul as Head of Sales บริษทั ฮิตาชิ แวนทารา ธุรกิจในเครือบริษทั ฮิตาชิ จ�ำกัด ประกาศแต่งตัง้ ธนาวุฒิ จ่างตระกูล เป็นผูจ้ ดั การฝ่ายขาย ประจ�ำประเทศไทย โดย ธนาวุฒิ จะรับผิดชอบ การวางแผน กลยุทธ์และการด�ำเนินการด้านการขาย รวมถึงการขยายตลาดส�ำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่และผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท ฮิตาชิ แวนทารา ในประเทศไทย ธนาวุฒิ จ่างตระกูล มีประสบการณ์ด้านการขายและการจัดการช่องทางการตลาดในวงการอุตสาหกรรมไอทีมากว่า 17 ปี ทั้งประสบการณ์ด้านการจัดสร้าง ศูนย์ขอ้ มูลใหม่ๆ ด้านโซลูชนั ทางธุรกิจส�ำหรับระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรหรือ Enterprise Resource Planning (ERP) รวมถึงด้านโครงการ e-Learning ในประเทศไทย ซึง่ ท�ำให้ได้รบั การยอมรับว่าเป็นผูบ้ ริหารทีป่ ระสบความส�ำเร็จด้านการตลาดและการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ โดยเชือ่ ว่าด้วยความเชีย่ วชาญของ ธนาวุฒิ จะสามารถผลักดัน ธุรกิจของฮิตาชิ แวนทารา ในประเทศไทยให้สามารถเติบโตได้ยิ่งขึ้น Hitachi Vantara, a wholly owned subsidiary of Hitachi, Ltd. (TSE: 6501), announced the appointment of Thanavut Changtrakul as the head of sales for Thailand. Thanavut is responsible for building and executing the cohesive sales strategy and expanding the sales capability for Hitachi Vantara’s existing and new offerings portfolio in Thailand. Thanavut brings with him more than 17 years of experience in sales and channel management in the IT industry. He has vast experience in building new data centers, deploying new Enterprise Resource Planning (ERP) business solutions and e-Learning projects in Thailand. Thanavut is a proven team leader with extensive experience in building successful indirectchannel and strategic-alliance programs that accelerate revenue growth.

July-August 2018


การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบต ั ิการเรื่อง

การออกแบบ และติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 (วันจันทร์-วันอังคาร)

ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามค�ำแหง 39 จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

หลักการและเหตุผล

ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน เป็นระบบทีม่ คี วามส�ำคัญอย่าง มากด้านความปลอดภัยของผูท้ ที่ ำ� งานและ/หรือพักอาศัยอยูภ่ ายใน อาคาร เพื่อให้สามารถอพยพออกจากอาคารได้อย่างรวดเร็วและ ปลอดภัยในภาวะฉุกเฉิน เช่น เมือ่ ระบบจ่ายไฟฟ้าปกติลม้ เหลว หรือ เกิดเพลิงไหม้ ฯลฯ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินจะต้องติดตัง้ โคมไฟฟ้า 2 ชนิดท�ำงานร่วมกัน คือ โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน (ให้แสงสว่าง ในภาวะฉุกเฉิน) กับโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (ให้สารสนเทศ เกี่ยวกับทางหนีภัย ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงทางออกสุดท้ายได้อย่าง ต่อเนื่องและชัดเจน) วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้ปรับปรุง “มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และโคมไฟฟ้า ป้ายทางออกฉุกเฉิน” เป็นฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ซึ่งมีสาระส�ำคัญที่ เพิม่ เติมจากฉบับเดิม คือ การใช้โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินชนิดติดตัง้ กับฝ้าเพดาน การเพิม่ ระยะเวลาการส่องสว่าง ฯลฯ เพือ่ ให้ผทู้ มี่ หี น้าที่ เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน ทั้งผู้ออกแบบ ผู้ติดตั้ง ผู้ตรวจสอบและทดสอบระบบ ตลอดจนผู้ผลิตสินค้า ได้มีความรู้

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 (ภาคทฤษฎี)

08.00 - 08.50 น. 08.50 - 09.00 น. 09.00 - 10.30 น. 10.30 - 10.45 น. 10.45 - 12.00 น. 12.00 - 13.00 น. 13.00 - 14.15 น. 14.15 - 14.30 น. 14.30 - 16.00 น. 16.00 - 16.30 น.

ลงทะเบียน พิธีเปิดการอบรม การออกแบบ และติดตั้งระบบไฟฟ้า แสงสว่างฉุกเฉิน 1 พักรับประทานของว่าง การออกแบบ และติดตั้งระบบไฟฟ้า แสงสว่างฉุกเฉิน 2 พักรับประทานอาหารกลางวัน การติดตั้งโคมไฟฟ้าป้ายทางออก ฉุกเฉิน 1 พักรับประทานของว่าง การติดตั้งโคมไฟฟ้าป้ายทางออก ฉุกเฉิน 2 วิทยากร รศ.ไชยะ แช่มช้อย ถาม-ตอบปัญหา (ถ้ามี)

เชิงลึกในระบบดังกล่าวนี้ วสท. จึงจัดอบรมครัง้ นีข้ นึ้ ซึง่ ประกอบด้วย การอบรมภาคทฤษฎีของมาตรฐานฉบับปรับปรุงใหม่ และการฝึกปฏิบตั ิ วิเคราะห์การออกแบบด้วยโปรแกรม DIALux

วัตถุประสงค์

1. เพือ่ ให้ผผู้ า่ นการอบรมได้รบั ความรูล้ า่ สุดของระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ฉุกเฉิน และโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน 2. เพือ่ ให้ผผู้ า่ นการอบรมสามารถใช้โปรแกรม DIALux วิเคราะห์การ ออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินทั้งในทางหนีภัย พื้นที่โล่ง ภายในอาคาร และพืน้ ทีง่ านความเสีย่ งสูง โดยใช้โคมไฟฟ้าแสงสว่าง ฉุกเฉินชนิดติดตัง้ กับฝ้าเพดาน และ/หรือโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน ชุดเบ็ดเสร็จ

วิทยากร

รศ.ไชยะ แช่มช้อย อุปนายก

สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย  สุวิชญาน์ เมธมโนรมย์ (ผู้ช่วยสอน)

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 (ภาคปฏิบัติ)

09.00 - 10.00 น. 10.00 - 10.45 น. 10.45 - 11.00 น. 11.00 - 12.15 น. 12.15 - 13.15 น. 13.15 - 15.00 น. 15.00 - 15.15 น. 15.15 - 16.30 น.

แนะน�ำเทคนิคการใช้งานโปรแกรม DIALux การวิเคราะห์การออกแบบการส่องสว่างทางหนีภัย ด้วยโคมไฟฟ้าชนิดติดตั้งกับฝ้าเพดาน พักรับประทานของว่าง การวิเคราะห์การออกแบบการส่องสว่างทางหนีภัย ด้วยโคมไฟฟ้าชนิดชุดเบ็ดเสร็จ พักรับประทานอาหารกลางวัน การวิเคราะห์การออกแบบการส่องสว่างพื้นที่โล่ง ภายในอาคารด้วยโคมไฟฟ้าชนิดติดตั้งกับฝ้าเพดาน และชุดเบ็ดเสร็จ พักรับประทานของว่าง การวิเคราะห์การออกแบบการส่องสว่างพื้นที่งาน ความเสี่ยงสูงด้วยโคมไฟฟ้าชนิดติดตั้งกับฝ้าเพดาน และชุดเบ็ดเสร็จ วิทยากร รศ.ไชยะ แช่มช้อย, สุวิชญาน์ เมธมโนรมย์ (ผู้ช่วยสอน)

หมายเหตุ : ผู้เข้าอบรมทุกท่านต้องน�ำคอมพิวเตอร์ (Notebook) ที่ Install โปรแกรม DIALux version 4.10 up มาร่วมฝึกปฏิบัติการ จ�ำลองการออกแบบ July-August 2018


ประเภทสมาชิก

จ่ายภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561

จ่ายหลังวันที่ 16 กรกฎาคม 2561

สมาชิก วสท.

4,000 บาท/คน

4,500 บาท/คน

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป

4,500 บาท/คน

5,000 บาท/คน

*หมายเหตุ 1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% 2. ราคานี้รวมค่าเอกสาร/อาหารกลางวัน/อาหารว่าง/วุฒิบัตร 3. ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร 4. การโอนเงิน กรุณาน�ำส่งหลักฐานการช�ำระเงิน โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการอบรมและที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน มาที่ โทรสาร : 0-2184-4662 E-mail : eit@eit.or.th 5. กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ โปรดท�ำหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรม โดยมีรายละเอียด การคืนเงินดังต่อไปนี้ 5.1 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจ�ำนวนของค่าลงทะเบียน 5.2 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่าลงทะเบียน 5.3 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่าลงทะเบียน 5.4 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา ไม่คืนค่าลงทะเบียน *หมายเหตุ : เว้นแต่มีเหตุจ�ำเป็นซึ่งทางวิศวกรรมสถานฯ จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด 6. กรณี วสท. ยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม วสท. จะคืนเงินให้ท่านเต็มจ�ำนวน

สิทธิประโยชน์

1. นิติบุคคล มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สูงสุดถึง 200% ของรายจ่ายค่าลงทะเบียนเข้าอบรม (ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชก�ำหนด ออกตามความ ในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548) 2. ถือเป็นการฝึกอบรมฝีมอื แรงงาน ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมอื แรงงาน พ.ศ. 2550 ซึง่ ก�ำหนดให้นายจ้างทีม่ ลี กู จ้างตัง้ แต่ 100 คนขึ้นไป ต้องจัดอบรมให้แก่ลูกจ้างไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างทั้งหมด 3. มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู้ (PDU) ตามที่สภาวิศวกรให้การรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร และวิศวกร อาเซียน (AEC)

การชำ�ระเงิน

เช็ค สั่งจ่าย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โอนเงิน บัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 045-2-03026-1  ธนาคารกรุงเทพ สาขา สุรวงศ์ เลขที่บัญชี 147-4-32388-6  ธนาคารกรุงไทย สาขา จามจุรีสแควร์ เลขที่บัญชี 162-0-09914-4

สนใจติดต่อรายละเอียดได้ที่ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส�ำนักงานใหญ่) โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 521, 525 โทรสาร 0-2184-4662 E-Mail : eit@eit.or.th, www.eit.or.th

July-August 2018


Exhibition

July-August 2018


Movement

นิเทศฯ จุฬาฯ ผนึกก�ำลัง GlobCom และ ม. ชั้นน�า จาก 15 ประเทศทั่วโลก จัดประชุมวิชาการและเวทีแข่งขัน น�ำเสนอผลงานด้านการสื่อสารเพื่อความมั่นคง ทางพลังงาน

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย มหาวิทยาลัย Global Communication (GlobCom) เป็นเจ้าภาพจัดประชุม วิชาการด้านการสื่อสาร Global Communication Symposium ครั้งที่ 16 เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานนอกรูปแบบ หรือ Unconventional Energy เพื่อ ความมัน่ คงทางพลังงานของโลก ระหว่างวันที่ 1-3 มิถนุ ายน 2561 ณ อาคาร มงกุฏสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีนสิ ติ นักศึกษา กว่า 100 คน จาก 15 มหาวิทยาลัยชั้นน�ำใน 15 ประเทศทั่วโลก เข้าร่วมการ ประชุมวิชาการและแข่งขันการน�ำเสนอผลงานด้านการสื่อสาร การประชุมวิชาการครั้งนี้ ถือเป็นการประชุมที่ GlobCom จัดขึ้นใน ประเทศไทยเป็นครั้งแรก โดยคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความร่วมมือด้าน การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ระหว่างภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัย จากการจัดประชุม วิชาการร่วมกับการแข่งขันน�ำเสนอผลงานโครงการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ เพื่อบริษัทอินนิออส (INEOS) หนึ่งในองค์กรผู้สำ� รวจและผลิตปิโตรเคมีและ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเคมี

ธรรมศาสตร์ เสนอ 5 มาตรการ ลดการใช้พลาสติก จากร้านค้าในศูนย์รังสิตเป็น “ศูนย์”

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ร่วมมือกับภาคเอกชนด้านค้าปลีกยักษ์ใหญ่ เดินหน้าโครงการยกเลิกการใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้ง (No More Single Use Plastic) พร้อมตั้งเป้าเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติกในร้านสะดวกซื้อ เป็น “ศูนย์” ผ่านมาตรการ 5 มาตรการ ได้แก่ 1. ยกเลิกการให้บริการถุงพลาสติก ในทุกสาขาภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เว้นเฉพาะถุงส�ำหรับใส่ ของร้อนพร้อมทานเท่านัน้ ยกเว้นสาขาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จะยังมีถงุ พลาสติกให้บริการ ควบคูไ่ ปกับการใช้วธิ กี ารรณรงค์ทเี่ หมาะสม เนือ่ งจาก มีบุคคลภายนอกใช้บริการเป็นส่วนใหญ่ 2. จ�ำกัดการให้ช้อน ส้อม และหลอด พลาสติก โดยให้บริการเมื่อผู้ใช้บริการร้องขอเท่านั้น 3. ยกเลิกจ�ำหน่ายน�้ำดื่ม ทีม่ พี ลาสติกหุม้ ฝาขวด 4. ยกเลิกการให้บริการหลอดทีม่ ถี งุ พลาสติกหุม้ 5. ยกเลิก การรับร้องเรียนกรณีพนักงานไม่ให้ถงุ พลาสติกทีม่ าจากการใช้บริการร้านสาขาใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต เพือ่ ให้ความเป็นธรรมกับพนักงานของร้าน ที่ถูกร้องเรียน เพราะเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ มธ. ยังได้ท�ำความร่วมมือกับศูนย์อาหารต่างๆ ภายในเขต มหาวิทยาลัย ให้เลิกการใช้แก้วพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง โดยคาดการณ์ ว่าจะสามารถลดการใช้แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งได้ราว 90,000 ใบ ต่อเดือน July-August 2018


Movement

4 ธุรกิจใหญ่ร่วมลงทุนใน “บาเนีย” บริษัทเทคโนโลยีที่พัฒนา Big Data ด้านอสังหาริมทรัพย์รายแรกของไทย

กรุงศรี ฟินโนเวต บริษัทร่วมลงทุนในเครือกรุงศรี ร่วมกับ บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) บริษทั แอดเวนเจอร์ ในเครือเอสซีจี และ 500 TukTuks ร่วมลงทุนในบริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จ�ำกัด โดยมุ่งใช้ความเชี่ยวชาญของบาเนียด้านเทคโนโลยี Big Data ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการในกลุม่ ธุรกิจ น�ำโดย ธุรกิจสินเชือ่ บ้านของกรุงศรี ธุรกิจ ค้าปลีกของ ปตท. และเอสซีจี บริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จ�ำกัด บริษัทเทคโนโลยี ที่ พั ฒ นาเกี่ ย วกั บ Big Data อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ นรู ป แบบของ Marketplace และ Data Analytics ในนาม Baania.com เปิดเผยว่า บริษัทได้รับความไว้วางใจจาก 4 บริษัทขนาดใหญ่ ได้แก่ กรุงศรี ฟินโนเวต ในเครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) แอดเวนเจอร์ ในเครือเอสซีจี รวมถึง 500 TukTuks เวนเจอร์ แคปิตอลในกลุม่ 500 Startups จากซิลคิ อน วัลเลย์ สหรัฐอเมริกา ผู้ร่วมทุนเดิม ในการลงทุนรอบใหม่เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ในการขยายธุรกิจในอนาคต

Avaya จัดงานโรดโชว์ Experience Avaya Thailand

Avaya ได้ฤกษ์จัดงานโรดโชว์ที่ประเทศไทย Experience Avaya Thailand เพื่ออัปเดตเทคโนโลยีและบริการทางด้านคอนแท็คเซ็นเตอร์และ Unified Communications ล่าสุดอันเป็นโซลูชันหลักของทางอวาย่าที่เป็น ผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านนีโ้ ดยเฉพาะ การจัดงานสัมมนาโรดโชว์ครัง้ นีแ้ สดงให้เห็นถึง ตลาดประเทศไทยทีอ่ วาย่าให้ความส�ำคัญมาโดยตลอด โดยมี มร.ซามิ อัมมัส กรรมการผู้จัดการ อวาย่า อาเซียน และ บัณฑิต วงษ์บัณฑูรย์ ผู้อ�ำนวยการ ประจ�ำประเทศไทย ร่วมงาน หลังจากอวาย่ายื่นค�ำร้องขอปรับโครงสร้างหนี้หรือที่เรียกว่ากฎหมาย Chapter 11 และภายในเวลาไม่ถึง 2 ปี อวาย่าก็สามารถเคลียร์สถานการณ์ ทางการเงินของบริษัทเป็นผลส�ำเร็จ ยิ่งไปกว่านั้นยังน�ำบริษัทเข้าจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กภายในชื่อย่อ AVYA และได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุม่ ใหญ่ๆ คือ Avaya Oceana หรือระบบคอนแท็ค เซ็นเตอร์ทผี่ สานการท�ำงานของโซลูชนั ด้านการสือ่ สารแบบรวมศูนย์ (UC) ของ เรา และ Avaya Equinox ซึ่งเป็น UC แพลตฟอร์มส�ำคัญ นอกจากนั้นยังได้ ออกโปรดักส์ทางด้านโทรศัพท์รนุ่ ใหม่ๆ ทีร่ องรับไวไฟและบลูทธู อีกด้วย ล่าสุด อวาย่าได้รับเลือกให้อยู่ในต�ำแหน่งผู้น�ำโครงสร้างพื้นฐานคอนแทคเซ็นเตอร์ ทัว่ โลกจากการจัดล�ำดับเมจิกควอแดรนท์ของการ์ตเนอร์ 2018 (Contact Center Infrastructure) และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 17 ที่อวาย่าได้รับต�ำแหน่งนี้ July-August 2018


INTERLINK THANK YOU PARTY 2018

บริษทั อินเตอร์ลงิ้ ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) ผูน้ ำ� เข้า และจัดจ�ำหน่ายสายสัญญาณทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในอาเซียน ก้าวเข้าสูป่ ที ี่ 31 อย่างยิ่งใหญ่ จัดงาน “INTERLINK THANK YOU PARTY 2018” เพื่อขอบคุณลูกค้าและสื่อมวลชน โดยในงานเต็มไปด้วยความ สนุกสนานและอลังการ ในคอนเซ็ป INTERLINK LOVE NETWORK CONCERT “ให้ใจสุดๆ ไปเลย” ALL I Wanna Do สมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ ใหญ่ กลุม่ บริษทั อินเตอร์ลงิ้ ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) กล่าว ขอบคุณผู้มีอุปการคุณที่มาร่วมงาน พร้อมทั้งเปิดเผยว่า วันนี้เป็น วันพิเศษเพือ่ ลูกค้าคนพิเศษ เราจัดงาน INTERLINK LOVE NETWORK CONCERT เชื่ อ มโยงความรู ้ สึ ก ของลู ก ค้ า เข้ า กั บ พวกเราชาว อินเตอร์ลงิ้ ค์ฯ จนปัจจุบนั เราเป็นครอบครัวเดียวกัน นับเป็นงานยิง่ ใหญ่

ที่จัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนการ ด�ำเนินกิจการของกลุม่ บริษทั อินเตอร์ลงิ้ ค์ฯ ด้วยดีเสมอมา ดังนัน้ การ จัดงานในวันนีจ้ งึ เป็นความตัง้ ใจอย่างทีส่ ดุ ของพวกเราชาวอินเตอร์ลงิ้ ค์ฯ ที่จะมอบสิ่งดีๆ และความสุขสุดพิเศษ ให้สมกับที่ทุกท่านให้ความ อุปการคุณพวกเรามาโดยตลอด INTERLINK LOVE NETWORK CONCERT “ให้ใจสุดๆ ไปเลย” ALL I Wanna Do เชือ่ มโยงทุกความรูส้ กึ เพือ่ ลูกค้าคนพิเศษ กว่า 3,000 คน โดยดึงเอาศิลปินสุดพิเศษมาร่วมสร้างสีสนั และมอบ ความสนุกสนานแบบสุดๆ ไปเลย กับคอนเสิรต์ สุดมันกับวงนูโว และ เจ เจตริน พร้อมรับประทานอาหารดินเนอร์สุดพิเศษ นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย สร้างความประทับใจแก่ ผู้เข้าร่วมงานกันถ้วนหน้า เมื่อวันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ อิมแพค เมืองทองธานี

July-August 2018


บีเอสเอเผยผลส�ำรวจอัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ในประเทศไทย อยู่ที่ร้อยละ 66 New BSA Survey Finds Use of Unlicensed Software at 66 Percent in Thailand ผลส�ำรวจการใช้ซอฟต์แวร์ทั่วโลก ประจ�ำปี 2560 ของบีเอสเอ I พันธมิตรซอฟต์แวร์ พบอัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ หรือการใช้ ซอฟต์แวร์โดยไม่มสี ญ ั ญาอนุญาตให้ใช้สทิ ธิ (ไลเซ่นส์) ในประเทศไทยอยูท่ ี่ ร้อยละ 66 ในปี 2560 คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 714 ล้านเหรียญดอลลาร์ สหรัฐฯ (22,848 ล้านบาท) ลดลงจากร้อยละ 69 ในปี 2558 ในขณะทีอ่ ตั รำ เฉลี่ยของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอยู่ที่ร้อยละ 57 การลดลงของอัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ในประเทศไทย เป็นผลมาจากการหดตัวของตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer - PC) ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดของกองบังคับ การปราบปรามการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก. ปอศ.) ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ และการรณรงค์เพือ่ สร้างความตระหนักรู้ เรือ่ งภัยจากการใช้ซอฟต์แวร์โดยไม่มไี ลเซ่นส์อย่างต่อเนือ่ งของหน่วยงาน อื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ เหตุการณ์มัลแวร์เรียกค่าไถ่ระดับโลกอย่าง Wannacry ที่เกิดขึ้นเมื่อปีก่อน ท�ำให้องค์กรธุรกิจเห็นถึงความจ�ำเป็นที่จะต้องใช้ ซอฟต์แวร์แท้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ระบบปฏิบตั กิ าร และซอฟต์แวร์ทชี่ ว่ ยเสริม ความมั่นคงปลอดภัยให้แก่ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย นอกจากนี้ นักวิเคราะห์จากไอดีซี (IDC) ให้ความเห็นว่าการรณรงค์ให้ประชาชนทัว่ ไป แจ้งเบาะแสการใช้ซอฟต์แวร์ผิดกฎหมายในองค์กรธุรกิจ ท�ำให้เกิดความ ตืน่ ตัวในการใช้ซอฟต์แวร์ลขิ สิทธิม์ ากขึน้ โดยเฉพาะในองค์กรธุรกิจหันมำ ให้ความส�ำคัญกับการตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้ซอฟต์แวร์อย่างถูกต้อง ตามกฎหมายมากขึ้น มร.ดรุณ ซอว์เนย์ ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บีเอสเอ I พันธมิตรซอฟต์แวร์ เผยว่า บีเอสเอร่วมกับบริษทั วิจยั ชัน้ น�ำระดับ โลกอย่างไอดีซี (IDC) ท�ำการส�ำรวจการใช้ซอฟต์แวร์ทวั่ โลก โดยครัง้ ล่าสุด ได้ท�ำการส�ำรวจใน 110 ประเทศทั่วโลก พบว่า อัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ ซอฟต์แวร์ หรือการใช้ซอฟต์แวร์โดยไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ อยู่ที่ ร้อยละ 37 ในปี 2560 คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 46,302 ล้านเหรียญ ดอลลาร์สหรัฐฯ (1.48 ล้านล้านบาท) ลดลงจากร้อยละ 39 ในปี 2558 หาก พิจารณาในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ อัตราการละเมิดลิขสิทธิฯ์ อยูท่ รี่ อ้ ยละ 57 ในปี 2560 คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 16,439 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ (526,048 ล้านบาท) ลดลงจากร้อยละ 61 ในปี 2558 ส�ำหรับในประเทศไทย อัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์อยู่ที่ ร้อยละ 66 ในปี 2560 คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 714 ล้านเหรียญ ดอลลาร์สหรัฐฯ (22,848 ล้านบาท) ลดลงจากร้อยละ 69 ในปี 2558 ตัวเลข ในประเทศไทยแสดงให้เห็นว่า ในจ�ำนวนคอมพิวเตอร์ 100 เครื่อง มีการ ติดตั้งซอฟต์แวร์เถื่อน 66 เครื่อง ทั้งนี้ อัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ทัว่ โลก รวมทัง้ ในประเทศไทยลดลง โดยในภาพรวมเป็นผลจากการหดตัว ของตลาดเครือ่ งคอมพิวเตอร์สว่ นบุคคล (พีซ)ี ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมาย ลิขสิทธิ์อย่างเข้มงวด และการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงภัยจาก การใช้ซอฟต์แวร์โดยไม่มีไลเซ่นส์อย่างต่อเนื่อง

July-August 2018

The 2018 Global Software Survey from BSA | The Software Alliance found that in Thailand, 66 percent of software installed on computers was not properly licensed, representing a 3-point decrease with commercial value of $714 million (22.84 billion baht), compared with BSA’s prior study released in 2016. Asia’s average rate of unlicensed software use is 57 percent. This rate of use has been influenced in part by important trends under way in Thailand. The “installed base effect” played a part on the drop in the unlicensed rate, but more important were effective enforcement by the Economic Crime Suppression Division (ECD) of the Royal Thai Police and a series of education campaigns with respect to the risk of unlicensed software use. In addition, global-scale security attacks, especially the Wannacry virus, has created more awareness for the need of genuine software (in particular, OS and security software) across the Thai society. Finally, IDC analysts report that the reward campaign for reporting illegal software usage in the organizations driven by BSA has been effective in creating awareness. Mr.Tarun Sawney, Senior Director, AsiaPacific, BSA I The Software Alliance, said that BSA in partnership with IDC – one of the world’s leading independent research firms – conducted the survey in 110 national and regional economies and found that the worldwide unlicensed software rate declined 2 percentage points to Mr.Tarun Sawney 37 percent in 2017 from 39 percent in 2015, representing commercial value of $46.3 billion (1.48 trillion baht). Use of unlicensed software in Asia Pacific dropped to 57 percent in 2017 from 61 percent in 2015, representing commercial value of $16.4 billion (526 billion baht). Thailand’s unlicensed software rate decreased to 66 percent in 2017 from 69 percent in 2015, representing commercial value of $714 million (22.84 billion baht). That means software installed on 66 out of 100 PCs in Thailand was unlicensed.


ไอเอฟเอส คัสโตเมอร์ เอ็นเกจเม้นท์ IFS Customer Engagement

ไอเอฟเอส บริษัทระดับโลกด้านแอพพลิเคชันส�ำหรับองค์กร เปิ ด ตั ว ไอเอฟเอส คัสโตเมอร์ เอ็น เกจเม้น ท์ (IFS Customer Engagement™) ทีม่ าพร้อมความสามารถ 3 อย่างในด้านการน�ำเสนอ ประสบการณ์การให้บริการผ่าน Omni Channel (การติดต่อสื่อสารกับ ลูกค้าแบบหลายช่องทาง) ส�ำหรับการบริการลูกค้าในยุคใหม่ ไอเอฟเอส คัสโตเมอร์ เอ็นเกจเม้นท์ น�ำเสนอโซลูชันที่มี ประสิทธิภาพส�ำหรับศูนย์สนับสนุนและศูนย์บริการลูกค้าโดยเฉพาะ ส�ำหรับความสามารถ 3 ประการของไอเอฟเอส คัสโตเมอร์ เอ็นเกจเม้นท์ ได้แก่ บริการตนเองด้วยเสียง (Voice Self-Service) IFS Customer Engagement ใช้เทคโนโลยี AI เพือ่ น�ำเสนอบริการตนเอง ผ่านระบบรู้จ�ำเสียงพูดที่จะช่วยให้ลูกค้าสามารถท�ำงานแบบง่ายๆ เช่น การนัดหมายบริการล่วงหน้าหรือการตรวจสอบเวลานัดหมายได้ โดยอัตโนมัติ บริการตนเองผ่านระบบดิจิทัล (Digital Self-Service) IFS Customer Engagement ช่วยให้ลกู ค้าสามารถค้นหาค�ำตอบส�ำหรับ ค�ำถามที่ต้องการได้โดยใช้แชทบ็อต AI อันทันสมัยที่โฮสต์บนเว็บไซต์ ของโซลูชันโดยตรง โดยโซลูชันนี้เป็นการปรับใช้ระบบ IFS FSM และ IFS PSO ร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาระของศูนย์ติดต่อและ เพือ่ มัน่ ใจได้วา่ ลูกค้าจะสามารถเข้ามามีสว่ นร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เดสก์ทอ็ ปส่วนกลางเพือ่ รองรับการมีสว่ นร่วมของลูกค้า (Customer Engagement Agent Desktop) โซลูชนั นีจ้ ะจัดเตรียมเดสก์ทอ็ ปส�ำหรับ ศูนย์ติดต่อที่ต้องการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าในหลายช่องทางได้อย่าง ประสิทธิภาพสูงสุด และยังผสานรวมการท�ำงานเข้ากับ IFS FSM, IFS Applications และซอฟต์แวร์ของบริษทั อืน่ ๆ ด้วย โดยระบบจะจัดเตรียม เดสก์ท็อปส่วนกลางพร้อมสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบการติดต่อสื่อสาร กับลูกค้าในทุกรูปแบบพร้อมกัน ซึ่งรวมถึงการโทรศัพท์ อีเมล แชท การรับส่งข้อความ หรือโซเชียลมีเดีย ซึง่ จะท�ำให้แน่ใจได้วา่ ผูใ้ ห้บริการ จะมีมมุ มองรอบด้านเกีย่ วกับลูกค้าเพือ่ ส่งมอบประสบการณ์การติดต่อ สื่อสารแบบหลายช่องทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ “ปัจจุบันผู้ใช้งานต่างคาดหวังว่าจะได้รับความพึงพอใจจาก การให้บริการลูกค้าโดยทันทีและต้องการใช้การสื่อสารในรูปแบบที่ สะดวกสบายสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นผ่านทางโซเชียลมีเดีย อีเมล หรือการ รับส่งข้อความ” พอล ไวท์ ผู้อ�ำนวยการ IFS Customer Engagement กล่าวและว่า “IFS Customer Engagement ได้รับการพัฒนาเพื่อ ตอบสนองความคาดหวังดังกล่าวและพร้อมสนับสนุนและช่วยเหลือ องค์กรผูใ้ ห้บริการด้วยเทคโนโลยีรนุ่ ใหม่ทจี่ ะเข้าไปเติมเต็มและยกระดับ แอพพลิเคชันทางธุรกิจที่มีอยู่เดิมให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น” ส�ำหรับการเปิดตัว IFS Customer Engagement ในครั้งนี้ เป็นผลมาจากการผนวกรวมกลุม่ ผลิตภัณฑ์และโซลูชนั ของ mplsystems (ทีไ่ อเอฟเอสเพิง่ เข้าซือ้ กิจการไปเมือ่ เร็วๆ นี)้ เข้ากับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ หลักของไอเอฟเอส

IFS, the global enterprise applications company, announces the availability of three IFS Customer Engagement™ capabilities that deliver omni-channel experiences for next-generation customer service. IFS Customer Engagement brings to market powerful solutions for support centers and customer service. The three IFS Customer Engagement capabilities address: Voice Self-Service: IFS Customer Engagement leverages AI-technology to offer a speech-recognition self-service front-end that helps customers complete simple tasks like rescheduling service appointments or checking appointment times in a simple, automated way. Digital Self-Service: IFS Customer Engagement empowers customers to find answers to questions themselves using the solution’s state-of-the art website-hosted AI chatbot. This solution can be deployed as a visual overlay for IFS FSM and IFS PSO to reduce the burden on the contact center to ensure efficient and effective customer engagement. Customer Engagement Agent Desktop: This solution delivers a highly intuitive omni-channel contact center desktop that integrates with IFS FSM, IFS Applications as well as third-party software. Agents are provided with simultaneous access to all customer communications, including calls, emails, chat, messaging or social media, ensuring that they have a complete 360-degree view of the customer to deliver an efficient omni-channel experience.

“Today’s end users expect instant gratification when it comes to customer service, and they want to be able to communicate in ways that are most comfortable and convenient for them, whether social media, email or messaging,” said Paul White, director of IFS Customer Engagement. “IFS Customer Engagement has been developed to meet these expectations and to empower service organizations with next-generation technology that complements and extends existing business applications to simplify customer service delivery.” The launch of IFS Customer Engagement is the result of the successful integration of recently acquired mplsystems’ solution portfolio into key IFS software products. July-August 2018


Industry News

เอสซีจี โชว์ศักยภาพ R&D จัดทัพนวัตกรรมตอบโจทย์ตลาดโลก

ชลณัฐ ญาณารณพ

กลุม่ ธุรกิจเคมิคอลส์ ในเอสซีจี ทุม่ งบกว่า 3,600 ล้านบาท ผลักดัน งานวิจยั สูต่ ลาดโลก เพือ่ เพิม่ มูลค่าให้กบั สินค้าและบริการ รวมถึงโซลูชนั ใหม่ๆ ล่าสุด จัดทัพนวัตกรรมพลาสติก และ Non-Petrochemicals สูต่ ลาดโลก เชือ่ มัน่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันให้กบั ลูกค้า และ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างยั่งยืน ชลณัฐ ญาณารณพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ กล่าวว่า “กลุ่มธุรกิจเคมิคอลส์ มุ่งสร้างความแตกต่างด้านสินค้าและ บริการ ผ่านการน�ำเสนอในรูปแบบโซลูชันครบวงจร ด้วยกระบวนการ ค้นหาความต้องการเชิงลึกของลูกค้าและผูบ้ ริโภค เพือ่ สร้างสรรค์นวัตกรรม และโซลูชันที่ตอบโจทย์ลูกค้าอย่างแท้จริง ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจเคมิคอลส์ ได้น�ำการวิจัยและพัฒนา (R&D) เป็นตัวขับเคลื่อนนวัตกรรมสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม หรือ HVA (High Value Added Products and Services) โดยการคิดค้นพัฒนา เทคโนโลยีดว้ ยตัวเอง และการร่วมมือกับลูกค้าในเชิงลึกเพือ่ สร้างสรรค์ นวัตกรรมร่วมกัน นอกจากนี้ ยังได้สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ (Eco-Innovation) ผ่านการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือด้านการวิจัยกับสถาบันชั้นน�ำระดับโลก” ชลณัฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในปี 2018 นี้ กลุ่มธุรกิจเคมิคอลส์ ตั้งงบประมาณด้านวิจัยและพัฒนากว่า 3,600 ล้านบาท เพื่อผลักดัน งานวิจัยสู่ตลาด ทั้งในระดับประเทศ อาเซียน และระดับโลก โดย เรามีการวิจัยและพัฒนาที่หลากหลาย ทั้งนวัตกรรมพลาสติก และ Non-Petrochemicals เช่น การพัฒนาโซลาร์ฟาร์มลอยน�ำ้ หรือ Floating Solar Farm ในรูปแบบโซลูชนั ครบวงจร เป็นรายแรกของประเทศไทย โดยเล็งเห็นว่าพืน้ ทีผ่ วิ น�ำ้ ในประเทศไทยมีประมาณ 14,600 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 9 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 3 ของพืน้ ทีป่ ระเทศ หากน�ำพืน้ ที่ เหล่านี้มาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ลูกค้าก็จะได้รับประโยชน์มากขึ้น ซึง่ โซลาร์ฟาร์มแบบลอยน�ำ้ ให้ประสิทธิภาพสูงกว่าการติดตัง้ บนพืน้ ดิน และบนหลังคา เนือ่ งจากอาศัยธรรมชาติของน�ำ้ ในการระบายความร้อน (Cooling Effect)” July-August 2018

การพัฒนาโซลาร์ ฟาร์ ม ลอยน�้ ำ เป็ น การ ต่อยอดจากธุรกิจปิโตรเคมี ด้วยการน�ำเม็ดพลาสติก โพลิเอทิลีนเกรดพิเศษมา ออกแบบและพัฒนาเป็น ทุ ่ น ลอยส� ำ หรั บ ใช้ กั บ แผงโซลาร์ ซึ่ง ติดตั้งง่าย รวดเร็ว และ ประหยัด พืน้ ทีไ่ ด้ถงึ ร้อยละ 10 เมือ่ เทียบกับการติดตั้งโซลาร์ เซลล์ แ บบลอยน�้ ำ ชนิ ด อื่นๆ นอกจากนี้ ทุ่นลอยน�ำ้ ยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานถึง 25 ปี ใกล้เคียงกับอายุการใช้งานของแผงโซลาร์ “เราพัฒนาตัวทุ่นให้ตอบโจทย์สภาพการใช้งานบนผิวน�้ำที่ หลากหลาย และต่อยอดไปสู่ธุรกิจโซลูชันแบบครบวงจรเป็นรายแรก ในประเทศไทย โดยสามารถให้บริการตั้งแต่กระบวนการออกแบบ การผลิตทุ่น การติดตั้งและระบบยึดโยงตัวทุ่น ไปจนถึงการดูแลรักษา ซึ่งนอกจากจะเป็นการใช้พื้นที่ผิวน�้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแล้ว ยังช่วยลดการสูญเสียทรัพยากรน�้ำจากการระเหย และช่วยเพิ่มพื้นที่ ผลิตพลังงานทดแทนให้กับประเทศอีกด้วย” ชลณัฐ กล่าว ส�ำหรับการบ�ำรุงรักษานัน้ เราได้เพิม่ ประสิทธิภาพและยกระดับ ความปลอดภัยในการท�ำงานโดยใช้ “โดรน” (Drone) บินส�ำรวจและ ตรวจสอบค่าความร้อน โดยสามารถบันทึกภาพเพื่อน�ำมาวิเคราะห์ ประสิทธิภาพการท�ำงานของแผงโซลาร์ได้ นอกจากนีย้ งั มีหนุ่ ยนต์ดำ� น�ำ้ (Underwater Visualizer Robot) เพื่อตรวจสอบทุ่นและโครงสร้างที่อยู่ ใต้น�้า นอกเหนือจากนวัตกรรมเพื่อพลังงานทดแทนแล้ว เรายังมี นวัตกรรมสารเคลือบเตาเผาอุตสาหกรรมเพือ่ การประหยัดพลังงานส�ำหรับ โรงงาน ภายใต้ชื่อ “อิมิสโปร” (emisspro®) ที่ได้รับความไว้วางใจจาก ผูใ้ ช้ซงึ่ เป็นโรงงานปิโตรเคมีและโรงกลัน่ ชัน้ น�ำในเอเชีย ล่าสุดได้เปิดตัว สินค้า “อิมิสโปร ไฮเท็ม” (emisspro HT®) ส�ำหรับการใช้งานในเตาเผา อุตสาหกรรมทีใ่ ช้อณ ุ หภูมสิ งู เกินกว่า 1,200 องศาเซลเซียส เช่น โรงงาน ผลิตเหล็ก เป็นต้น โดยสามารถลดการใช้พลังงานได้กว่าร้อยละ 2-6 ปัจจุบัน กลุ่มธุรกิจเคมิคอลส์มีทีมงานวิจัยประมาณ 630 คน ในจ�ำนวนนีเ้ ป็นนักวิจยั ระดับ Ph.D. คิดเป็นประมาณร้อยละ 20 มีการ จัดตัง้ ศูนย์วจิ ยั และพัฒนานวัตกรรม หรือ ASTEC (Advanced Science and Technology Center) ทีท่ นั สมัยเทียบเท่าระดับสากล โดยในปี 2017 กลุม่ ธุรกิจเคมิคอลส์มสี ทิ ธิบตั รเพิม่ มากขึน้ จากปีทผี่ า่ นมากว่าร้อยละ 83 ซึ่งเป็นการจดสิทธิบัตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ


Industry News

กรุนด์ฟอส ฉลอง 25 ปีแห่งความส�ำเร็จ ตอกย�ำ้ ความเป็นผูน้ ำ� ธุรกิจปัม๊ น�ำ้ ระดับโลก บริษทั กรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จ�ำกัด จัดงานฉลองครบรอบ 25 ปี ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The ultimate pride” เพื่อแสดงถึงความ ก้าวหน้าของบริษทั ตอกย�ำ้ ความมัน่ คงทางธุรกิจ ในฐานะผูจ้ ำ� หน่าย เครือ่ งสูบน�ำ้ และโซลูชนั ปัม๊ น�ำ้ ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในตลาดอุตสาหกรรม และตลาดส่วนอืน่ ๆ อีกทัง้ ยังเป็นโอกาสดีทผี่ บู้ ริหารบริษทั กรุนด์ฟอส ได้พบปะและแสดงความขอบคุณลูกค้า ตลอดจนคูค่ า้ ทางธุรกิจของ บริษัท

Mr.Poul Due Jensen

Mr.Poul Due Jensen, Group Executive Vice President, GRUNDFOS Holding A/S, Mr.Kim Jensen, Regional Managing Director for APREG, GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd. และ พรทิพย์ วิพฒ ั นพร กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั กรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จ�ำกัด ร่วมกันเปิดเผยถึงผลการด�ำเนินงานของบริษทั ในช่วงทีผ่ า่ นมา ในการพัฒนาโซลูชันเกี่ยวกับน�้ำส�ำหรับประชาชนคนไทย รวมทั้ง ผู้คนทั่วโลก และก�ำหนดมาตรฐานในด้านนวัตกรรม ประสิทธิภาพ ความไว้วางใจ ประหยัดพลังงานและความยัง่ ยืน รวมถึงการเป็นบริษทั ปัม๊ น�ำ้ ทีใ่ ห้บริการผูค้ นนับล้านในแต่ละวัน ซึง่ โซลูชนั ของกรุนด์ฟอส จะช่วยให้คู่ค้าและลูกค้าสามารถน�ำน�้ำไปใช้ประโยชน์ตามที่ต่างๆ ที่ต้องการ ตั้งแต่การให้น้�ำดื่มแก่หมู่บ้านเล็กๆ ไปจนถึงตึกและ อาคารสูงเสียดฟ้า การบ�ำบัดและก�ำจัดน�ำ้ เสียและการท�ำความร้อน งานในโรงงาน เพื่อให้ความสะดวกสบายสู่โลกที่เราพักอาศัย หรือ ลดความร้อนลงในยามจ�ำเป็น พร้อมกันนี้ยังได้เน้นย�้ำถึงทิศทางการด�ำเนินธุรกิจในปีที่ 25 และปีต่อๆ ไป กับการด�ำรงไว้ซึ่งต�ำแหน่งที่แข็งแกร่งในการจัดการ เครือข่ายตัวแทนจ�ำหน่ายของตลาดเครือ่ งสูบน�ำ้ ในประเทศไทยด้วย

Mr.Kim Jensen

อุตสาหกรรมทีม่ กี ารแข่งขันสูง จึงต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่าง ต่อเนื่อง ด้วยการก�ำหนดทิศทางและนโยบายของบริษัทในเชิงรุก มากกว่าเชิงรับ นอกจากนี้ บริษทั กรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จ�ำกัด ยังยกระดับ และพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร โดยเฉพาะเครือ่ งสูบน�า้ ทีม่ คี ณ ุ ภาพสูง ด้วยประสบการณ์อนั ยาวนานและการแก้ปญ ั หา พร้อม ให้ค�ำแนะน�ำอย่างมืออาชีพจากทีมวิศวกรฝ่ายขายและทีมบริการ ทีม่ คี วามสามารถให้บริการแก่ลกู ค้าตามศูนย์บริการ ซึง่ กระจายอยู่ ตามเมืองต่างๆ ในภูมิภาคทั่วประเทศ ร่วมกับตัวแทนจ�ำหน่าย เพื่อให้สามารถบริการและตอบสนองแก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและ มีประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็นไปได้ ตลอดจนมีระบบการบริการ จัดส่งสินค้าที่ดีเพื่อรองรับการแก้ปัญหาให้กับตัวแทนและลูกค้า โดยมีสินค้าพร้อมในคลังสินค้าที่จะสามารถส่งมอบได้ในเวลาอัน รวดเร็ว

July-August 2018


Industry News

The World’s Largest Industrial ESS Completed Built in Korean Zinc Onsan Refinery, total 150 MWh storage available 20 billion won will be saved every year by reducing power usage in peak time Moving forward to global market with the advanced technology Hyundai Electric completed to build the world’s largest industrial ESS (Energy Storage System) in Korean Zinc Onsan Refinery, Ulsan, which has started operation in April, 2018. ESS is a system that saves electricity within a storage device and supplies it when needed, thereby improving energy efficiency. It can prevent power shortage at peak time and is the core facility for the commercialization of wind, solar and other renewable energies. Hyundai Electric signed an EPC (Engineering, Procurement, and Construction) contract with Korea Zinc in July, 2017, which was completed after eight months. The ESS center has two plants, composed of plant #1 (1,402 m2) and plant #2 (1,058 m2). It is capable of storing electricity for the daily needs of 45,000 workers. Korea Zinc is expected to withdraw its investment within the next three years

by reducing the cost of 20 billion won every year on the ESS. Hyundai Electric has accumulated various track records in ESS market with its advanced technology. Hyundai Electric is also expected to move forward to global ESS market with its competitiveness.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ไต่พรวดสู่อันดับ 12 ของโผท็อป 25 ซัพพลายเชน ของการ์ทเนอร์ ประจ�ำปี 2018

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ไต่โผขึ้นทีเดียว 5 อันดับ จากปีที่ผ่านมา ซึง่ อยูใ่ นอันดับที่ 17 ของการจัดอันดับท็อป 25 ซัพพลายเชนทัว่ โลกของ การ์ทเนอร์ และเคยรัง้ อันดับที่ 7 ในโผท็อป 15 ซัพพลายเชนของยุโรป ในปีที่ผ่านมา ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ผูน้ ำ� ด้านดิจทิ ลั ทรานส์ฟอร์เมชัน่ ในการจัดการ พลังงานและระบบออโตเมชัน่ เผยได้รบั การจัดอันดับที่ 12 ในท�ำเนียบ ท็อป 25 ซัพพลายเชน ปี 2018 จากการ์ทเนอร์ ซึง่ ประกาศโดยการ์ทเนอร์ ในงานประชุมสัมมนาซัพพลายเชนประจ�ำปี ในเมืองฟีนิกซ์ (Supply Chain Executive Conference in Phoenix) สหรัฐอเมริกา “เรารูส้ กึ เป็นเกียรติอย่างมากทีไ่ ด้รบั การเลือ่ นอันดับสูงขึน้ ทีเดียว 5 อันดับ จากอันดับที่ 17 ในปีทผี่ า่ นมา เนือ่ งจากกลยุทธ์ซพั พลายเชน ทีอ่ อกแบบมาเฉพาะ ให้การเชือ่ มต่อทีร่ องรับยุค 4.0 และให้ความยัง่ ยืน จนได้รบั การยอมรับเป็นอย่างมาก โดยทัง้ ลูกค้าและคูค่ า้ ของเราต่างให้ July-August 2018

การสนับสนุนในวิสัยทัศน์ของเรา พร้อมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เราเชื่อว่าการจัดอันดับใหม่ครั้งนี้ตระหนักได้ถึงค�ำมั่นสัญญาของเรา ในการปฏิรูปซัพพลายเชนของชไนเดอร์ อิเล็คทริคสู่ความเป็นดิจิทัล อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสร้างการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังของพนักงาน เพื่อการเติบโตของชไนเดอร์” มัวราด ทามัวด์ รองประธานบริหาร การด�ำเนินงานโกลบอลซัพพลายเชน ชไนเดอร์ อิเล็คทริค กล่าว “เราจะยังคงน�ำโซลูชัน EcoStruxure™ (อีโคสตรัคเจอร์) มาช่วย เพิ่มศักยภาพให้กับโรงงานของเรา ทั้งศูนย์กระจายสินค้าและอาคาร ด้วยความรวดเร็วเพื่อประโยชน์แก่ลูกค้า โดยเน้นเรื่องของนวัตกรรม ในการใช้ เ ทคโนโลยี แ ละการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก แบบเรี ย ลไทม์ ได้ครบวงจรซัพพลายเชนทัง้ หมด เพือ่ ให้ลกู ค้าได้รบั ความพึงพอใจมาก ยิง่ ขึน้ ทัง้ นีใ้ นการด�ำเนินธุรกิจทีร่ บั ผิดชอบต่อสังคม ซัพพลายเชนของเรา จะยังคงมุง่ เป้าไปทีจ่ ดุ มุง่ หมายอันแรงกล้าในการสร้างความยัง่ ยืนในแง่ ของการใส่ใจโลก” การด�ำเนินงานซัพพลายเชนทั่วโลกของชไนเดอร์ อิเล็คทริค ในปี 2017 ครอบคลุมโรงงานผลิต 207 แห่ง ใน 44 ประเทศ และ ศูนย์กระจายสินค้าจ�ำนวน 98 แห่ง โดยมีก�ำลังคนที่แข็งแกร่ง 86,000 คน ทีค่ อยบริหารจัดการเอกสารอ้างอิงกว่า 260,000 รายการ และด�ำเนิน ขั้นตอนการสั่งซื้อกว่า 150,000 ค�ำสั่งซื้อในแต่ละวัน Hashtags: #LifeIsOn #EcoStruxure #IoT @SchneiderElec #GartnerSCC


ELECTRICITY & INDUSTRY magazine ปี 2561

ข้าพเจ้า ชื่อ ............................................................................................. สกุล ......................................................................................................... ตำ�แหน่ง .................................................................................... บริษัท/ห้าง/ร้าน ...................................................................................... ที่อยู่ (ที่ทำ�งาน) ......................................................................... แขวง/ตำ�บล ............................................................................................. เขต/อำ�เภอ ................................................................................ จังหวัด .................................................... รหัสไปรษณีย์ ......................... โทร ............................................................................................ แฟกซ์ ....................................................................................................... ที่อยู่ (ที่บ้าน) ............................................................................. แขวง/ตำ�บล ............................................................................................. เขต/อำ�เภอ ................................................................................ จังหวัด ................................................... รหัสไปรษณีย์ .......................... โทร ............................................................................................ แฟกซ์ ....................................................................................................... รหัสสมาชิก ...............................................................................

ประสงค์จะบอกรับนิตยสาร “ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม” 1 ปี 6 ฉบับ 480 บาท 2 ปี 12 ฉบับ 960 บาท สมาชิกต่ออายุ 2 ปี 12 ฉบับ 800 บาท ตั้งแต่ฉบับที่ ............. เดือน .................................... ปี ..................... โดยส่งนิตยสารไปที่ ที่บ้าน ที่ทำ�งาน พร้อมกันนี้ได้ส่งค่าสมาชิกเป็นจำ�นวนเงิน ................................ บาท (ตัวอักษร .........................................................................................) เช็คธนาคาร ................................................................................ สาขา ................................................................................................. เช็คคร่อมสั่งจ่าย “บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำ�กัด”

ธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม “คุณวาสนา แซ่อึ้ง” ที่ทำ�การไปรษณีย์โทรเลขบางกอกน้อย โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำ�กัด” ชื่อธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี กรุงเทพ สะพานพระปิ่นเกล้า 162-0-74737-6 กสิกรไทย บางยี่ขัน 047-2-56333-5 ทหารไทย จรัญสนิทวงศ์ 020-2-27244-9 ไทยพาณิชย์ จรัญสนิทวงศ์ ซ.48 121-2-04080-0 หมายเหตุ กรุณาส่งแฟกซ์ หรือสำ�เนาใบเข้าบัญชี (Pay-in Slip) มาให้ บริษัทฯ พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล และรหัสสมาชิก (ถ้ามี) กำ�กับมาด้วย

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำ�กัด 471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถนนศรีอยุธย� แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. +66 (0)26 444 555, +66 (0)23 545 333 ต่อ 301 โทรสาร +66 (0)26 446 649, +66 (0)23 545 322


หากผู้อ่านท่านใดสนใจรายละเอียดต่างๆ ที่ปรากฏในนิตยสาร »‚·Õè 25 ©ºÑº·Õè 4 ¡Ã¡®Ò¤Á - ÊÔ§ËÒ¤Á 2561

4 áÅÐ IEEE Power & Energy Society - Thailand

อีอีซี รุกคืบเปด ToR รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน หุ‹นยนต Robopin ของ Fujitsu ป˜ญญาประดิษฐ (การแสดงออกทางอารมณ) ใกลŒชิดกับระยะห‹างระหว‹างบุคคล แสงซินโครตรอนกับความปลอดภัยทางรังสี เทคโนโลยีอัจฉร�ยะกับการดูแลสุขภาพผูŒสูงวัยที่ยั่งยืนในเอเชียตะวันออก Exploring Taiwan Int’L Lighting Tech Show 2018 to the Smartest Design for Radiant Living เซอรกิตเบรกเกอร (Circuit Breaker) Ics = 100% Icu คืออะไร

ELECTRICITY & INDUSTRY MAGAZINE

ปีที่ 25 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2561 »‚·Õè 25 ©ºÑº·Õè 4 ¡Ã¡®Ò¤Á - ÊÔ§ËÒ¤Á 2561

กรุณากรอกข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วนเพือ่ การติดต่อจัดส่งข้อมูลกลับไปยังท่านต่อไป ชื่อ .............................................................................................. สกุล ............................................................................................................. ที่อยู่ ........................................................................................... แขวง/ตำ�บล ................................................................................................. เขต/อำ�เภอ ................................................................................. จังหวัด ................................................... รหัสไปรษณีย์ .............................. โทร ............................................................................................. แฟกซ์ ...........................................................................................................

ประเภทของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง อุตสาหกรรมเคมี/ปิโตรเคมี

ตำ�แหน่งงานที่ท่านรับผิดชอบ

กรรมการผู้จัดการ/เจ้าของกิจการ ผจก.โรงงาน ผจก.ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ผจก.วิศวกรรม ผจก.ฝ่ายซ่อมบำ�รุง วิศวกรฝ่ายผลิต วิศวกรทดสอบ อื่นๆ โปรดระบุ ............................................

อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมงานเชื่อม อุตสาหกรรมโลหการ อื่นๆ โปรดระบุ ............................................

ประเภทของกิจการ

ผู้ผลิต

ผู้แทนจำ�หน่าย

ผู้ผลิต/ผู้แทนจำ�หน่าย

หน่วยงานราชการ


ใบอนุญาตเลขที่ ปน. (ต)/1339 ปณจ.บางกอกน้อย ถ้าฝากส่งในประเทศไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร

บริการธุรกิจตอบรับ

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำ�กัด 619/5 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ประโยชน์ทท่ี า่ นจะได้รบั จากนิตยสาร เนื้อหา .................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................ โฆษณา/รายละเอียดผลิตภัณฑ์ .............................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................

ความคิดเห็นทีม่ ตี อ่ คอลัมน์ตา่ งๆ ทีป่ รากฏในนิตยสาร ชื่อคอลัมน์ สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย IEEE Power & Energy Society Thailand Chapter สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย Article Special Scoop Special Area IT Technology Product PR News Seminar Movement Industry News IT News

มีประโยชน์มาก

มีประโยชน์

พอใช้

ควรปรับปรุง


ดัชนีสินค้าประจำ�เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2561 บริษัท

โทรศัพท์

โทรสาร

ABB CO., LTD.

0-2665-1000

0-2324-0502

อุปกรณ์ไฟฟ้า

ปกหลังนอก

BMAM EXPO ASIA

0-2833-5208

-

งานแสดงสินค้า

23

LSIS

083-149-9994

-

ผู้นำ� ด้านระบบสั่งจ่ายและ ระบบจ�ำหน่ายไฟฟ้าครบวงจร

MAXIMIZE INTEGRATED TECHNOLOGY CO., LTD.

0-2525-0299

0-2525-0298

Industrial Relays

10

MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG

0-2741-5266

0-2741-5267

ผู้ผลิตปลั๊กอุตสาหกรรม

15

METALEX

0-2686-7299

-

งานแสดงสินค้า

24

-

-

EXHIBITION

22

0-3884-7571-3

0-3884-7575

จ�ำหน่าย ติดตั้งคาปาซิเตอร์

7

RITTAL CO., LTD.

0-2704-6580

-

ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายตู้ระบบไฟฟ้า

9

เชลล์แห่งประเทศไทย บจก.

0-2262-6000

0-2657-9888

น�ำ้ มันหล่อลื่น

3

ที แอนด์ ดี เพาเวอร์ เทค (ไทยแลนด์) บจก. 0-2002-4395-97

0-2002-4398

อุปกรณ์ไฟฟ้า

17

พี ไอ เอส พาวเวอร์ ดิสทริบิวชั่น บจก.

0-2105-3011-2

0-2105-3013

สวิตช์

4

เพาเวอร์ เรด บจก.

0-2300-5671-3

0-2300-5937

อุปกรณ์ไฟฟ้า

11

แพลนมาร์เก็ตโกล์ด บจก.

0-2314-1341-2

0-2314-1343

อปกรณ์ไฟฟ้า

5

มหาธน อีเลคทริค หจก.

0-2894-3447-9

0-2416-1659

อุปกรณ์ไฟฟ้า

16

ลีฟเพาเวอร์ บจก.

0-2300-5671-3

0-2300-5937

อุปกรณ์ไฟฟ้า

13

0-3368-4333

-

สวิตช์เกียร์

21

0-2876-2727-8

0-2476-1711

Couplings

12

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

0-2285-4287

-

งานแสดงสินค้า

26

ออมรอน อีเลคทรอนิคส์ บจก.

0-2942-6700

0-2937-0501

อุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบควบคุม อัตโนมัติ

8

อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น บมจ.

0-2693-1222

0-2693-1399

สาย LAN

27

เอวีร่า บจก.

0-2681-5050

0-2681-5995

อุปกรณ์ไฟฟ้า

25

0-2702-0581-8

0-2377-5937

ติดตั้ง EOCR อิเล็กทรอนิกส์ โอเวอร์โหลดรีเลย์ ป้องกันมอเตอร์ไหม้

14

0-2434-0099

0-2434-3251

อุปกรณ์ไฟฟ้า

19

POWER-GEN ASIA SAMWHA (THAILAND) CO., LTD.

ลูซี่ อิเล็คทริค (ประเทศไทย) บจก. เวอร์ทัส บจก.

เอส เอ วี เมคคานิคคอล เซอร์วิสส์ แอนด์ ซัพพลายส์ หจก. เอส.พี.วาย แอนด์ เคเบิ้ล บจก.

July-August 2018

ประเภทสินค้า

หน้า

ปกหน้าใน


Profile for Technology Media

Electricity & Industry Magazine Issue July-August 2018  

นิตยสาร Electricity & Industry Magazine ปีที่ 25 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2561 เรื่องเด่นในฉบับ - หุ่นยนต์ Robopin ของ Fujitsu ปัญญาประดิษ...

Electricity & Industry Magazine Issue July-August 2018  

นิตยสาร Electricity & Industry Magazine ปีที่ 25 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2561 เรื่องเด่นในฉบับ - หุ่นยนต์ Robopin ของ Fujitsu ปัญญาประดิษ...

Profile for tnmedia
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded