Page 1

௦ᖼբ཰ᜪ ጓဦ 01

௦ᖼ኱ሽୃե҂٩ೕ‫ۓ‬ೀ౛

ၴѨਢ௃௶ॊ ࢌᐒᜢ 95 ԃ໔ᒤ౛཰୍ A Ў࠹ၗ਑ӑᇙǴ‫ځ‬ύൔሽനե‫ ࣁޣ‬108,000 ϡǴ໻ ၲۭሽ 148,000 ϡϐ 73ʘǹ཰୍ B Ћн฻ੇൔӑᇙǴ‫ځ‬ύൔሽനե‫ ࣁޣ‬625,449 ϡǴ໻ၲۭሽ 792,625 ϡϐ 79ʘǹ཰୍ C ࠹໺ੇൔӑᇙǴ‫ځ‬ύൔሽനե‫ࣁޣ‬ 108,565 ϡǴ໻ၲۭሽ 175,050 ϡϐ 62ʘǴ၀ᐒᜢ҂٩ೕ‫ۓ‬ೀ౛Ǵջ೵Չ،኱Ƕ ၴѨਢ௃ϩ‫݋‬ ၴѨਢ௃ϩ‫ ݋‬΢ॊ 3 ໨௦ᖼਢ໒኱่݀Ǵൔሽനե኱ቷ୘ϐᕴ኱ሽ֡ե‫ۭܭ‬ሽ 80ʘǴ၀ᐒ ᜢ҂ӃՉϩ‫݋‬നե኱ቷ୘኱ሽࢂցԖफ़եࠔ፦‫܈‬όૈ၈ߞቬऊϐဤǴӆ٩ೕ ‫ۓ‬ೀ౛Ǵ೵ा‫؃‬ൔሽനե኱ቷ୘ӕਔගрᇥܴϷৡᚐߥ᛾ߎࡕ،኱Ǵၴϸࡹ ۬௦ᖼ‫ݤ‬ಃ 58 చϐೕ‫ۓ‬Ƕ ᔠ૸‫ׯ‬຾௛ࡼ 1.ࡹ۬௦ᖼ‫ݤ‬ಃ 58 చೕ‫ۓ‬Ǵᐒᜢᒤ౛௦ᖼ௦നե኱،኱ਔǴӵᇡࣁനե኱ቷ ୘ϐᕴ኱ሽୃեǴᡉόӝ౛ǴԖफ़եࠔ፦ǵόૈ၈ߞቬऊϐဤ‫ځ܈‬д੝ਸ௃ ‫׎‬Ǵளज़ය೯‫ޕ‬၀ቷ୘ගрᇥܴ‫܈‬ᏼߥǶቷ୘҂‫ܭ‬ᐒᜢ೯‫ޕ‬යज़ϣගрӝ౛ ϐᇥܴ‫܈‬ᏼߥ‫ޣ‬Ǵளό،኱ϒ၀ቷ୘Ǵ٠аԛե኱ቷ୘ࣁനե኱ቷ୘ǶȐ‫܌‬ ᆀᕴ኱ሽୃեǴ΋૓߯ࡰुԖۭሽϐ௦ᖼǴቷ୘ϐᕴ኱ሽե‫ۭܭ‬ሽ 80ʘ‫ޣ‬ȑ 2.٩΢ඟೕ‫ۓ‬Ǵ၀ᐒᜢჹ‫ܭ‬നե኱ቷ୘ϐᕴ኱ሽୃեǴᔈ٩Πӈำ‫ׇ‬ೀ౛Ǻ (1)ӵᇡࣁ၀ᕴ኱ሽคᡉόӝ౛Ǵคफ़եࠔ፦ǵόૈ၈ߞቬऊϐဤ‫ځ܈‬д੝ ਸ௃‫׎‬Ǵ߾คሡ೯‫ޕ‬നե኱ቷ୘ගрᇥܴϷৡᚐߥ᛾ߎǴёྣሽ،኱ϒ നե኱Ƕ (2)ӵᇡࣁനե኱ϐᕴ኱ሽᡉόӝ౛ǴԖफ़եࠔ፦ǵόૈ၈ߞቬऊϐဤ‫ځ܈‬ д੝ਸ௃‫׎‬Ǵ߾ᔈज़ය೯‫ޕ‬നե኱ቷ୘ගрᇥܴǴᐒᜢᇡࣁ၀ᇥܴӝ౛Ǵ คሡ೯‫ޕ‬നե኱ቷ୘ගрৡᚐߥ᛾ߎǴྣሽ،኱ϒനե኱Ƕ (3)ঃᐒᜢᇡࣁ၀ᇥܴۘߚֹӄӝ౛Ǵՠനե኱ቷ୘߄Ңᜫཀ‫଺܍‬ǴЪᜫཀ ගрৡᚐߥ᛾ߎǴ߾Ӄᒤ౛ߥ੮،኱Ǵ٠೯‫ޕ‬၀ቷ୘‫ܭ‬ज़යϣගрৡᚐ ߥ᛾ߎǴ‫ځܭ‬ᛦִࡕӆՉ،኱ϒ၀നե኱ቷ୘Ƕ (4)ӵനե኱ቷ୘҂‫ܭ‬೯‫ޕ‬යज़ϣගрᇥܴǴЪόᜫගрৡᚐߥ᛾ߎǴ‫܈‬ග рϐᇥܴ೏ᐒᜢᇡࣁ኱ሽୃեᡉόӝ౛ǴԖफ़եࠔ፦ǵόૈ၈ߞቬऊϐ ဤ‫ځ܈‬д੝ਸ௃‫׎‬ǴЪόᜫගрৡᚐߥ᛾ߎ‫ޣ‬Ǵό،኱ϒ၀നե኱ቷ୘Ǵ ٠аԛե኱ቷ୘ࣁനե኱ቷ୘Ƕ (5)ӵനե኱҂‫ܭ‬ᐒᜢ೯‫ޕ‬යज़ϣගрᇥܴ‫܈‬ৡᚐߥ᛾ߎǴ‫܈‬ගрϐᇥܴό ‫ى‬௦ߞǴ࿶ᐒᜢख़Չຑ՗่݀Ǵ‫ׯ‬ᡂӃ߻ϐᇡ‫ۓ‬Ǵख़Չᇡࣁനե኱ϐᕴ ኱ሽคᡉόӝ౛Ǵคफ़եࠔ፦ǵόૈ၈ߞቬऊϐဤ‫ځ܈‬д੝ਸ௃‫׎‬Ǵྣ ሽ،኱ϒനե኱Ǵคሡ೯‫ޕ‬നե኱ගрৡᚐߥ᛾ߎǶ 3.཮ीൂՏᅱᒤ௦ᖼਔǴᔈ٩ȨᐒᜢЬ཮ीϷԖᜢൂՏ཮ӕᅱᒤ௦ᖼᒤ‫ݤ‬ȩಃ 4 చಃ 1 ໨ϷȨύѧᐒᜢ҂ၲϦ֋ߎᚐ௦ᖼᅱᒤᒤ‫ݤ‬ȩಃ 6 చೕ‫ۓ‬Ǵ‫ݙ‬ཀᐒ ᜢᒤ౛،኱ࢂց಄ӝࡹ۬௦ᖼ‫ݤ‬ೕ‫ۓ‬ϐำ‫ׇ‬Ƕ ࣬ᜢ‫ݤ‬зೕ‫ ۓ‬1.ࡹ۬௦ᖼ‫ݤ‬ಃ 58 చǶ 2.ࡹ۬௦ᖼ‫ࡼݤ‬Չಒ߾ಃ 79 చǶ 3.‫ܝ‬኱ߎߥ᛾ߎᄤ‫ځ‬дᏼߥբ཰ᒤ‫ݤ‬ಃ 30 చǶ 4.ᐒᜢЬ཮ीϷԖᜢൂՏ཮ӕᅱᒤ௦ᖼᒤ‫ݤ‬ಃ 4 చǶ


5.ύѧᐒᜢ҂ၲϦ֋ߎᚐ௦ᖼᅱᒤᒤ‫ݤ‬ಃ 6 చǶ 6.ՉࡹଣϦӅπำ‫ہ‬঩཮ 97 ԃ 1 Д 28 Вঅ҅ϐȨ٩ࡹ۬௦ᖼ‫ݤ‬ಃ 58 చೀ౛ ᕴ኱ሽե‫ۭܭ‬ሽԭϩϐΖΜਢҹϐ୺Չำ‫ׇ‬ȩǶ ၗ਑ٰྍ

ቩी೽ቩਡൔ֋

ᜢᗖӷ

኱ሽୃեǵե‫ۭܭ‬ሽԭϩϐΖΜǵ،኱ำ‫ׇ‬

2-01採購標價偏低未依規定處理  

95A108,000 148,00073B625,449 792,62579C 108,565175,05062 380 58 1.58 80 2. (1) (2) (3) (4) (5) 3. 416 1.58 2.79 3.30 4...