Page 1

A ALLEAJOSUOJAUS B ALUMIINITUOTTEET C ALUSTAN OSAT D KAASUJOUSET E

KILVET JA TEIPIT

F

KUMI- JA MUOVITUOTTEET

G LIUKUKATOT JA SIVUVERHOT H LUKINTALAITTEET I

PUUTAVARAVARUSTELU

J

RUUVIT, MUTTERIT JA NIITIT

K SARANAT L

SIDONTALAITTEET

M TYÖKALULAATIKOT N VALAISIMET JA VALOJÄRJESTELMÄT O VETOAISAT


SISÄLLYSLUETTELO A

6 Roiskeenesto

ALLEAJOSUOJAUS 1 Alleajosuojat 2 Alleajosuojauksen kiinnikkeet 3 Sivusuojat

• Roiskeläpät • Roiskeläppien kiinnitys • TMT-Rensi roiskeenestomatot

7 Runkokiinnikkeet 8 Vaihtolavavarusteet

• Sivusuojaprofiilit • Sivusuojatarvikkeet

B

C

• Konttilukot ja konttikulmat • Muut vaihtolavarusteet • Seisontajalat

ALUMIINITUOTTEET: PROFIILIT 1 Kevytkorien profiilit 2 Kevytlavan profiilit 3 Koriprofiilit 4 Laatikkoprofiilit 5 Laitaprofiilit 25 mm 6 Laitaprofiilit 30 mm 7 Lattiaprofiilit 8 Profiilit 30-50 mm 9 Teräsprofiilit 10 Vakioprofiilit ALUSTAN OSAT 1 Askelmat ja tikkaat 2 Kuormatilakiinnikkeet 3 Lokasuojat • Kolmiosaiset lokasuojat • Parlok ½Supra -roiskeenestolokasuojat • Parlok Supra -roiskeenesto­ lokasuojat • Parlok White Line -lokasuojat • Parlok Flat Top -lokasuojat • Telilokasuojat • Värilliset Parlok-lokasuojat

D

KAASUJOUSET 1 Kaasujouset 2 Kaasujousitarvikkeet

E

KILVET JA TEIPIT 1 ADR-kilvet 2 Erikoiskuljetus 3 Kilvet ja tarrat 4 Ääreismerkintä

F

KUMI- JA MUOVITUOTTEET 1 Kulmapalat 2 Kumi- ja muovituotteet 3 Ovitiivisteet 4 Tiivisteet 5 Tiivistekiskot

G

LIUKUKATOT JA SIVUVERHOT 1 Combiliner 2 Megaliner 3 Sesam-komponentit ja tarvikkeet 4 Sivuverhotarvikkeet

H

LUKINTALAITTEET 1 Kiristyslukot 2 Lavakiinnikkeet 3 Lavalukot

4 Lokasuojien kannakkeet • • • •

Kannakkeiden tarvikkeet Lattakannakkeet Putkikannakkeet U ja V-kannakkeet

5 Pyöräkiilat ja telineet

2


SISÄLLYSLUETTELO 4 Lukkolaitteet • • • •

Muut lukot Ovisalvat Sivuoven lukot Takaoven lukot

M

TYÖKALULAATIKOT 1 Alumiiniset työkalulaatikot 2 Muut työkalulaatikot 3 Rengaslaatikot 4 RST-työkalulaatikot 5 Työkalulaatikoiden kannakkeet

N

VALAISIMET JA VALOJÄRJESTELMÄT

5 Lukkotolpat • • • •

I

Armaton-lukkotolpat DG-lukkotolpat Kinnegrip-lukkotolpat Minimatic-lukintalaitteet

PUUTAVARAVARUSTELU 1 Ohjaamosuojat 2 Tukkipankot 3 Vinssit ja muut tarvikkeet

J

RUUVIT, MUTTERIT JA NIITIT

K

SARANAT 1 Laitasaranatapit 2 Laitasaranat 3 Ovisaranat 4 Saranalistat

L

1 Heijastimet 2 Jakorasiat ja johdot 3 Pysäköintivalojärjestelmät 4 Valaisimet • • • • • • •

5 Valaisintarvikkeet 6 Valopalkit 7 Valotelineet

O

SIDONTALAITTEET 1 Hihnat ja kiristimet • Hihnanpitimet • Hihnat • Kiristimet

2 3 4 5

Kumivarsivalot Monitoimivalaisimet Rekisterikilven valot Sisätilan valaistus Työvalot Yksitoimivalaisimet Äärivalot

VETOAISAT 1 Ilmajatkettavat vetoaisat 2 Kiinteät vetoaisat 3 Pulttijatkettavat vetoaisat 4 Vetoaisojen varusteet

Kuormatuet Pylväsholkit Sidonta- ja kiinnityskiskot Sidontapisteet • Hitsattavat sidontapisteet • Pultattavat sidontapisteet

6 TIR-lenkit ja vaijerit

Versio 5/2018 3


Noudatamme Teknisen Kaupan liiton yleisiä myyntiehtoja (TK Yleiset 2010). 1. SOVELTAMISALA Nämä ehdot koskevat elinkeinonharjoittajien välisiä kauppoja kotimaan kaupassa. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet.

sovittu, tavara on ostajan noudettavissa myyjän varastolla sovittuna päivänä tai ajanjaksona tai jos aikaa ei ole määrätty, kohtuullisen ajan kuluessa. 3.3 Vaaranvastuun siirtyminen Vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun tavara sopimuksen mukaisesti luovutetaan ostajalle tai itsenäisen rahdinkuljettajan kuljetettavaksi, jollei toimituslausekkeesta muuta johdu. Ellei tavaraa luovuteta oikeaan aikaan ja tämä johtuu ostajasta tai ostajan puolelta olevasta seikasta, vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun myyjä on tehnyt sen mitä häneltä sopimuksen mukaan edellytetään luovutuksen mahdollistamiseksi.

2. KAUPAN PÄÄTTÄMINEN 2.1 Tarjous Myyjän tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan. Mikäli voimassa­o loaikaa ei ole mainittu, on se 30 päivää tarjouksen päiväyksestä. Tarjous ja siihen liittyvät kuvat, piirustukset, laskelmat ja muut asiakirjat sekä niihin liittyvät oikeudet ovat myyjän omaisuutta. Tarjouksen saajalla ei ole oikeutta käyttää niitä myyjän vahingoksi tai antaa niistä tietoja kolmannelle henkilölle tai käyttää hyväkseen tarjoukseen sisältyviä räätälöityjä teknisiä ratkaisuja. Tarjouksen hinta perustuu valuuttakursseihin tarjouksentekopäivänä, ellei tarjouksessa ole toisin mainittu. Tarjouksen hinta perustuu tarjous­pyynnössä tai muutoin ostajan antamiin tietoihin ja määriin. Jos todellinen tilaus ei vastaa annettuja tietoja tai määriä, myyjällä on oikeus tarkistaa toimitusta tai hintaa lopullisten tietojen mukaisesti. Ostaja vastaa myyjälle antamiensa tavaran käyttötarkoitukseen liittyvien tietojen oikeellisuudesta.

3.4 Takuu Myydylle tavaralle on voimassa valmistajan ehtojen mukainen takuu, ellei toisin sovita. 3.5 Tavaran ominaisuudet Myyjä vastaa tavaran laadusta ja muista ominaisuuksista vain sopimuksessa määriteltyjen ja muiden myyjän kirjallisesti antamien, nimenomaan kyseiseen kauppaan liittyvien tietojen mukaisesti. 3.6 Viivästys Myyjä on velvollinen heti vii-västyksestä tiedon saatuaan ilmoittamaan siitä ostajalle ilmoittaen samalla viivästyksen syyn ja arvioidun uuden toimituspäivän. Milloin tavaran valmistaja tai se, jolta myyjä tavaran hankkii, ei ole täyttänyt sopimustaan ja myyjän toimitus tämän johdosta viivästyy, myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle tästä mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa. Mikäli tavaraa ei luovuteta tai se luovutetaan liian myöhään, eikä tämä johdu ostajasta tai ostajan puolella olevasta seikasta, ostajalla ei ole kuitenkaan oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta. Jos viivästys johtuu myyjän tuottamuksesta, ostaja voi vaatia korvausta osoittamastaan välittömästä vahingosta. Mikäli muuta ei ole sovittu vahingonkorvauksen suuruus on enintään 0,5 % myöhästyneen toimituksen arvosta kutakin toimituspäivän jälkeistä täyttä viikkoa kohden. Korvauksen kokonaismäärä voi kuitenkin nousta enintään 7,5 %:iin myöhästyneen toimituksen arvosta.

2.2 Sopimuksen syntyminen Tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on ilmoittanut hyväksyvänsä myyjän tarjouksen. Muussa tapauksessa kauppa syntyy, kun myyjä on vahvistanut tilauksen tai toimittanut tavaran. Ostajan tilauksen poiketessa myyjän tarjouksesta, kaupan katsotaan syntyneen myyjän tarjouksenmukaisin ehdoin, ellei myyjä ole kirjallisesti muuta vahvistanut. Ostajan vastuulla on tarkistaa tilausvahvistuksen oikeellisuus. 3. MYYJÄN VELVOLLISUUDET 3.1 Toimitusaika Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika on luettava alkavaksi siitä alla mainitusta ajankohdasta, joka on myöhäisin: a) sopimuksen tekopäivästä b) viranomaisen lupaa edellyttävissä kaupoissa lupailmoituksen saapumisesta myyjälle c) sovitun vakuuden tai ennakkomaksun antamisesta d) ostajan toimitukselle välttämättömien tietojen antamisesta

3.7 Välilliset vahingot Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan viivästyksestä tai toimituksen virheellisyydestä ostajalle aiheutuneita välillisiä vahinkoja kuten tuotantotappiota, saamatta jäänyttä voittoa tai muuta taloudellista seurannaisvahinkoa.

3.2 Toimitusehdot Ellei toisin ole sovittu, toimituksissa noudatetaan Finnterms -ehtoja. Mikäli toimituslausekkeesta ei ole

4


4. OSTAJAN VELVOLLISUUDET 4.1 Kauppahinta Kauppahinta on osapuolten kesken sovittu hinta. Myyjällä on kuitenkin oikeus tarkistaa kauppahintaa jäljempänä kohdassa 4.3. määritellyillä edellytyksillä. Ellei hintaa ole sovittu niin kauppahinta on myyjän veloittama käypä hinta.

4.5 Ostajan viivästys Mikäli myyjä joutuu lykkäämään toimitusta ostajasta johtuvasta syystä, myyjällä on oikeus laskuttaa tuote alkuperäisen toimituspäivän mukaisesti tai periä kohdan 4.4. mukainen korvaus viivästysajalta. Lisäksi myyjällä on oikeus korvaukseen myös muista kustannuksista kuten esim. kurssi­t appioista, varastointikuluista ja tavaran vanhenemisesta aiheutuvasta vahingosta.

4.2 Maksuaika Ellei maksuehdosta ole toisin sovittu, maksuaika määräytyy myyjän yleisesti käyttämän maksuehdon mukaan. Varastotoimitusten osalta laskun mukaisen maksuajan laskenta alkaa laskutuspäivästä ja tehdastoimituksissa toimituspäivästä. Mikäli kauppahintaa ei makseta määräaikana, eikä tämä johdu myyjästä, myyjällä on oikeus viivyttää jatkotoimituksia, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu tai hyväksyttävä vakuus annettu. Myyjällä on oikeus pidättäytyä toimituksista myös silloin, kun ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä, että ostajan suoritus tulee viivästymään oleellisesti. Tästä viivytyksestä johtuvia korvaus­v aatimuksia ostajalla ei ole oikeus esittää.

4.6 Vakuudet Mikäli vakuuden asettamisesta on sovittu, vakuus on annettava ennen tavaran toimittamisen aloittamista. Myyjä on oikeutettu vaatimaan tämänkin jälkeen vakuuden kauppahinnan maksamisesta, mikäli hänellä on painavia syitä olettaa, että kauppahinta tai sen osa jäisi suorittamatta. 4.7 Reklamaatio ja virheen korjaaminen Jos toimitus on joltakin osin virheellinen, ostajan tulee kirjallisesti ilmoittaa virheestä myyjälle välittömästi, kuitenkin viimeistään 8 arkipäivän kuluessa toimituspäivästä. Myyjällä on oikeus ensisijaisesti joko korjata virhe tai toimittaa uusi tavara. Ostajalla ei ole oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta. Ostajan vastuulla on tarkistaa toimituksen oikeellisuus ja toimitettujen tuotteiden laatu ottaessaan toimituksen vastaan.

4.3 Kauppahinnan tarkistaminen Myyjä pidättää itsellään oikeuden hintojen tarkistukseen, mikäli valuuttakurssit, tuontimaksut tai muut tavarantoimittajasta riippumattomat maksut, verot tai muut julkisoikeudelliset maksut muuttuvat ennen ostajan maksusuoritusta. Kauppahintaan vaikuttavien valuuttakurssien muuttuessa myyjällä on oikeus muuttaa euromääräistä hintaa samassa suhteessa siltä kauppa­h innan osalta, jota myyjä ei ole ostajalta vastaanottanut vähintään yhtä arkipäivää ennen kurssin muutoksen tapahtumapäivää. Arkipäivällä tarkoitetaan tällöin päivää, jona suomalaiset pankit myyvät ulkomaan valuuttaa. Valuuttakurssien muuttuessa verrataan toisiinsa maksupäivän kurssia ja tarjouspäivän kurssia. Mikäli tarjouspäivän jälkeen on sovittu muusta kurssista, sitä käytetään tarjouspäivän kurssin sijasta.

5. SOPIMUKSEN PURKAMINEN 5.1 Ostajan oikeus purkuun Mikäli myyjän toimitus poikkeaa olennaisesti sovitusta eikä puutetta ostajan kirjallisen huomautuksen johdosta kohtuullisessa ajassa korjata tai uutta sopimuksen mukaista tavaraa toimiteta tai jos myyjästä riippuvasta syystä toimitus viivästyy siten, että siitä aiheutuu ostajalle kohtuutonta haittaa, on ostajalla oikeus purkaa sopimus. Jos kaupan kohteena oleva tavara on valmistettu tai hankittu erityisesti ostajaa varten hänen ohjeidensa ja toivomustensa mukaisesti, eikä myyjä voi ilman huomattavaa tappiota käyttää tavaraa hyväkseen muulla tavoin, saa ostaja purkaa kaupan myyjän viivästyksen vuoksi vain, jos kaupan tarkoitus jää hänen osaltaan viivästyksen vuoksi olennaisesti saavuttamatta.

Jos valuuttakurssi muuttuu laskun erääntymispäivän jälkeen eikä kauppa­h intaa ole tuolloin maksettu, määräytyy euromääräinen hinta kuitenkin vähintään erääntymispäivän kurssin mukaan.

5.2 Myyjän oikeus purkuun Mikäli kauppahintaa ei makseta määräaikana eikä tämä johdu myyjästä, on myyjällä oikeus purkaa kauppa tai se osa kauppaa, jota koskevaa tavaraa ostaja ei ole vielä vastaanottanut, mikäli viivästys on oleellinen. Myyjällä on purkuoikeus myös silloin, kun ostajan ilmoituksen

4.4 Maksun viivästyminen Maksun viivästyessä peritään viivästysajalta korvausta myyjän kulloinkin soveltaman korkokannan mukaisesti laskun mukaisesta eräpäivästä lukien. Myyjällä on lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintäkulut.

5


perusteella tai muuten on ilmeistä, että ostajan suoritus tulee viivästymään oleellisesti. Myyjä voi lisäksi purkaa kaupan, jos ostaja ei myötävaikuta kauppaan sovitulla tai muutoin kohtuuden edellyttämällä tavalla ja myyjän asettamassa määräajassa. Myyjällä on oikeus ilman korvausvelvollisuutta purkaa sopimus, mikäli tavaran maahantuonti tulee mahdottomaksi tai olennaisesti myyjän alun perin edellyttämää kalliimmaksi Suomea velvoittavan kansainvälisen sopimuksen tai tuontia rajoittavan säädöksen tai muun viranomaistoimen johdosta (esim. tuontikatot ja -rajoitukset tai korotetut tullit).

Vastuunrajoitusta ei sovelleta myyjän syyllistyttyä törkeään huolimattomuuteen. Kolmannen osapuolen esittäessä ostajalle tai myyjälle tähän kohtaan perustuvan korvausvaatimuksen, siitä on heti ilmoitettava kirjallisesti toiselle osapuolelle. 8. OMISTUSOIKEUDEN SIIRTYMINEN Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle, kun koko kauppahinta on maksettu myyjälle, ellei erikseen ole toisin sovittu. 9. ILMOITUKSET Toiselle osapuolelle lähetettyjen ilmoitusten perille tulosta vastaa lähettäjä.

5.3 Ylivoimainen este Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti-tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota myyjä ei voi voittaa, estää tavaran tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna ostajalle siitä koituvaan etuun, myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja hän voi myös purkaa sopimuksen.

10. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN Myyjän ja ostajan väliseen sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Ellei toisin ole sovittu, riidat ratkaistaan välimiesmenettelyssä yhden välimiehen toimesta. Välimiehen asettaa Keskuskauppakamarin välityslautakunta ja välimiesmenettelyssä noudatetaan tämän lautakunnan sääntöjä. Myyjällä on kuitenkin aina oikeus vaatia kauppaan perustuvaa erääntynyttä saatavaansa myyjän kotipaikan alioikeudessa.

6. VAKUUTUS Osapuolet huolehtivat tavaran vakuuttamisesta sovittujen toimitusehtojen osoittaman vastuunjaon mukaisesti. Muista vakuutuksista on erikseen sovittava.

© 2010 Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys ry www.tekninen.fi

7. VASTUU TAVARAN AIHEUTTAMASTA VAHINGOSTA Myyjä ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu tavaran liittämisestä tai käytöstä muussa yhteydessä kuin mihin se on tarkoitettu; eikä vahingosta, joka aiheutuu ostajan antamien ohjeiden mukaisesta raaka-aineesta, tavaran rakenteesta tai ostajan määrittämästä työ-tai valmistusmenetelmästä. Myyjän vastuu välittömistä vahingoista on rajoitettu ostajan maksamaan kauppahintaan. Myyjän joutuessa vastaamaan kolmannelle aiheutuneesta vahingosta tai tappiosta ostajan on hyvitettävä myyjälle tästä aiheutunut menetys, jos myyjä jäljempänä a) ja b) kohtien mukaisesti on vapautettu ostajalle aiheutuvasta vastaavasta vahingosta tai tappiosta. Kun tavara on ostajan hallinnassa, myyjä ei vastaa sen aiheuttamasta vahingosta, joka kohdistuu: a) kiinteään tai irtaimeen omaisuuteen tai on tällaisen vahingon seuraus b) ostajan valmistamaan tuotteeseen tai valmistaman tuotteen sisältävään tuotteeseen

6


A ALLEAJOSUOJAUS ALLEAJOSUOJAT A-1 ALLEAJOSUOJAUKSEN KIINNIKKEET A-2 SIVUSUOJAT A-3


A-1 Til. №

ALLEAJOSUOJAT Tuotenimike ALLEAJOSUOJA INTEGRAL TMT

• • • •

37212

ALLEAJOSUOJA INTEGRAL TMT-2400 • • • •

37214

Hyväksyntänumero E4-58R-020343 Profiilissa valmis kiinnitysura roiskeläpälle/-läpille Materiaali: anodisoitu alumiini Sisältää 2 kpl M16-kiinnityspaloja (37212-2) sekä päätykannet (37212-1)

Leveys: 100 mm Korkeus: 129 mm Pituus: 2400 mm Paino: 17,0 kg

ALLEAJOSUOJA INTEGRAL TMT-2550 • • • •

Leveys: 100 mm Korkeus: 129 mm Pituus: 2550 mm Paino: 18,1 kg

37212-1 ALLEAJOSUOJAN PÄÄTY INTEGRAL • • • •

Materiaali: muovi Toimitetaan pareittain Sisältää kiinnitysruuvit Paino: 0,2 kg

37212-2 KIINNITYSPALA M16 • Soveltuu tuotteille 37212, 37214 ja 37215 • Paino: 0,2 kg

37215

ALLEAJOSUOJA GP-2400 • • • • • • • •

Hyväksyntänumero e4-70/221-2006/20-0914-00 Materiaali: anodisoitu alumiini Leveys: 100 mm Korkeus: 130 mm Pituus: 2400 mm Paino: 17,1 kg Sisältää M16 vastakappaleet sekä päätykannet ruuveineen HUOM! Tuotteen läppäura ei sovellu vakioläpälle

37215-1 ALLEAJOSUOJAN PÄÄTY GP • Materiaali: anodisoitu alumiini • Paino: 0,2 kg

8


ALLEAJOSUOJAUKSEN KIINNIKKEET Til. №

Tuotenimike ALLEAJOSUOJAN SIVULEVY O+V • • • •

17600

Hyväksyntänumero E4-58R-020343 Materiaali: 10 mm teräslevy Pintakäsittely: maalattu RAL 7024 Toimitetaan pareittain

ALLEAJOSUOJAN SIVULEVY 155 X 500 • Koko: 155 x 500 mm • Paino: 20,5 kg/kpl

17602

ALLEAJOSUOJAN SIVULEVY 200 X 600 • Koko: 200 x 600 mm • Paino: 26,7 kg/kpl

9

A-2


A-3

SIVUSUOJAPROFIILIT

Til. №

Tuotenimike

37222

SIVUSUOJA 30 X 100 • • • • • • •

Hyväksyntä E4-73R-010054 Materiaali: anodisoitu alumiini Pituus: 4,0 / 6,0 / 7,1 m Paino: 1,2 kg/m Tukkupakkaus 20 kpl 37224 Kiinnitys M10-pultein Tuotteelle soveltuva päätytulppa 37224 (Sivusuojatarvikkeet)

SIVUSUOJAN PÄÄTY 7264 AN • • • •

Hyväksyntä E4-73R-010054 N3, N4 - O3, O4 luokan ajoneuvot Materiaali: anodisoitu alumiini Paino: 1,7 kg/m

Tuotteelle soveltuvat päätytulpat (Sivusuojatarvikkeet): • 37226-2 • 37226-3

37226

37226-2 37226-3

SIVUSUOJAN PÄÄTY 7264 AN • Pituus: 4,1 / 7,1 m • Paino: 1,7 kg/m

37227

SIVUSUOJAN PÄÄTY 7264 AN 500 MM • Pituus: 500 mm • Paino: 0,85 kg/kpl

SIVUSUOJAN PÄÄTY 11876 AN • Hyväksyntä E4-73R-010054 • Materiaali: anodisoitu alumiini • Tuotteelle soveltuva päätytulppa 37229-1 (Sivusuojatarvikkeet)

37229-1 37229

SIVUSUOJAN PÄÄTY 11876 AN • Pituus: 4,1 / 7,1 m • Paino: 1,7 kg/m

37229500

SIVUSUOJAN PÄÄTY 11876 AN 500 MM • Pituus: 500 mm • Paino: 0,85 kg/kpl

10


SIVUSUOJATARVIKKEET Til. №

Tuotenimike

SIVUSUOJAN KIINNIKE • Hyväksyntä E4-73R-010054

SIVUSUOJAN KIINNIKE 738 • Putken pituus: 700 mm

17510

SIVUSUOJAN KIINNIKE 738 • Materiaali: sinkitty teräs • Lukitustappi sokalla • Paino: 3,4 kg

17512

SIVUSUOJAN KIINNIKE 738 RST • Materiaali: ruostumaton teräs • Lukitustappi pannalla • Paino: 2,3 kg

17520

SIVUSUOJAN KIINNIKE 365 • • • • • • •

Soveltuu sivusuojaprofiilin kiinnitykseen Kiinnitys M8-pultein Helppo käsitellä - työkaluja ei tarvita Lukitustappi pannalla ja ketjulla Materiaali: sinkitty teräs Putken pituus: 365 mm Paino: 1,9 kg

17512-8 LUKITUSTAPPI PANNALLA • Soveltuu sivusuojan kiinnikkeisiin 17512 ja 17520 • Paino: 0,1 kg

11

A-3


A-3

SIVUSUOJATARVIKKEET

Til. №

Tuotenimike

17500

SIVUSUOJAN KIINNIKE, LIUKUVA • • • •

17522

Yksinkertainen rakenne ja helppo käsitellä ilman työkaluja Materiaali: sinkitty teräs Säädettävä pituus: 763 / 713 / 663 / 613 / 563 Paino: 3,83 kg

SIVUSUOJAN KIINNIKE, KIINTEÄ • • • •

Soveltuu sivusuojaprofiilin kiinnitykseen Kiinnitys M10-pultein Materiaali: sinkitty teräs Paino: 1,76 kg

HUOM! Hyväksyntä E4-73R-010054 koskee kaikkia tämän aukeaman tuotteita.

12


SIVUSUOJATARVIKKEET Til. №

A-3

Tuotenimike SIVUSUOJAN KANNAKEPUTKI • Materiaali: kuumasinkitty teräs Putken kiinnitykseen soveltuvat holkit (Kannakkeiden tarvikkeet -osio C-4): • 15018 • 15019

17525

15018

15019

SIVUSUOJAN KANNAKEPUTKI 90° • Paino: 3,5 kg

17526

SIVUSUOJAN KANNAKEPUTKI 60° • Paino: 3,6 kg

17525 17529

SIDE GUARD CLAMP • Material: hot-dip galvanized steel • Includes M10 bolts and nuts • Weight: 0,2 kg

17527

BRACKET FOR SUPPORT • • • • • •

Suitable for reinforcing the side protector tube bracket Material: hot-dip galvanized steel For Ø 42 mm pipe bracket Inludes M10 boltand nut Includes bracket pair Weight: 0,42 kg

13

17526


A-3 Til. №

SIVUSUOJATARVIKKEET

Tuotenimike SIVUSUOJAN PÄÄTYTULPPA • • • •

Materiaali: muovi Väri: harmaa Paino: 0,02 kg Soveltuu profiilille 37222

37224 37224

SIVUSUOJAN PÄÄTYTULPPA

37224-1 SIVUSUOJAN PÄÄTYTULPPA

37224-1

PÄÄTYTULPPA • • • •

Materiaali: muovi Väri: musta Paino: 0,03 kg Soveltuu profiileille 37226 ja 37227

37226-2 37226-2 PÄÄTYTULPPA VK 37226-3 PÄÄTYTULPPA OK

37229-1 SIVUSUOJAN PÄÄTYTULPPA • • • •

Materiaali: muovi Väri: harmaa Paino: 0,03 kg Soveltuu profiilille 37229

14

37226-3


B ALUMIINITUOTTEET KEVYTKORIEN PROFIILIT B-1 KEVYTLAVAN PROFIILIT B-2 KORIPROFIILIT B-3 LAATIKKOPROFIILIT B-4 LAITAPROFIILIT 25 MM B-5 LAITAPROFIILIT 30 MM B-6 LATTIAPROFIILIT B-7 PROFIILIT 30-50 MM B-8 TERÄSPROFIILIT B-9 VAKIOPROFIILIT B-10


B-1

KEVYTKORIEN PROFIILIT

Til. №

Tuotenimike

35172

KULMAPROFIILI 13849 AN • • • •

35173

KULMAPROFIILI 5780 AN • • • •

35177

Materiaali: polyuretaani Väri: harmaa Ulkokulman 35178 vastakappale Paino: 0,03 kg Soveltuu profiiliin 35173

KULMAPALA 13849 ULKO, MONOVAN • • • • •

35200

Anodisoitu Pituus: 6,8 / 7,2 m Paino: 0,60 kg/m Yhteensopiva kulmapala 35177

KULMAPALA 5780 SISÄ, MONOVAN • • • • •

35178

Anodisoitu Pituus: 6,8 / 7,2 m Paino: 1,67 kg/m Yhteensopiva kulmapala 35178

Materiaali: polyuretaani Väri: harmaa Sisäkulman 35177 vastakappale Paino: 0,12 kg Soveltuu profiiliin 35172

ALAREUNAPROFIILI MONOVAN 355838 AN • • • •

Anodisoitu Pituus: 4,7 / 5,3 / 7,2m Paino: 2,90 kg/m Yhteensopiva kynnys 35206

35206

16


KEVYTKORIEN PROFIILIT Til. №

Tuotenimike

35202

KIINNITYSLISTA MONOVAN 355839 • Pituus: 4,6 m • Paino: 0,36 kg/m

35206

KYNNYS MONOVAN • • • • • •

35290

Materiaali: POM Väri: valkoinen Mitat: 20 x 30 x 1000 mm Paino: 0,90 kg Soveltuu DMG R-16 lukitusnokalle (25122) ja TMT-ovilukoille Soveltuu profiiliin 35200

KULMAPROFIILI 19805 AN • Anodisoitu • Pituus: 7,1 m • Paino: 2,75 kg/m

35292

PÄÄTYPROFIILI 19806 AN • Anodisoitu • Pituus: 7,1 m • Paino: 0,77 kg/m

17

B-1


B-2

KEVYTLAVAN PROFIILIT

Til. №

Tuotenimike

37157

APURUNKOPROFIILI 15003 AN • Anodisoitu • Pituus: 4,7 / 7,5 m • Paino: 3,74 kg/m

37181

APURUNKOPROFIILI 356530 • Pituus: 4,3 / 5,3 / 6,0 m • Paino: 3,80 kg/m

37188

U-PROFIILI 342570 • Pituus: 4,7 / 6,5 / 7,5 m • Paino: 5,82 kg/m

18


KORIPROFIILIT Til. №

B-3

Tuotenimike ALAKULMAPROFIILI 11620 • Paino: 2,85 kg/m

35100

ALAKULMAPROFIILI 11620 • Pituus: 7,6 m

35101

ALAKULMAPROFIILI 11620 AN • Anodisoitu • Pituus: 7,5 m

35110

ALAKULMAPROFIILI 376892 • Pituus: 7,6 m • Paino: 2,64 kg/m

ALAKULMAPROFIILIN JATKE 376893 • Pituus: 7,6 m • Paino: 2,34 kg/m

35102

KULUTUSPROFIILI 376893

35122

KULUTUSPROFIILI 376893 AN • Anodisoitu

35110

19

35102, 35122


B-3

KORIPROFIILIT

Til. №

Tuotenimike

35106

ALAPROFIILI 10007 AN • Anodisoitu • Pituus: 7,1 m • Paino: 2,02 kg/m

35111

ALAPROFIILI 17667 AN • Anodisoitu • Pituus: 7,1 m • Paino: 2,11 kg/m

ALAKULMA 358228 • Pituus: 7,6 m • Paino: 1,77 kg/m

35280

ALAKULMA 358228

35281

ALAKULMA 358228 AN • Anodisoitu

20


KORIPROFIILIT Til. №

Tuotenimike KULMAPROFIILI 11411 • Paino: 0,55 kg/m

35115

KULMAPROFIILI 11411 • Pituus: 6,2 / 7,5 m

35116

KULMAPROFIILI 11411, REI’ITETTY • Pituus: 6,2 / 7,5 m • Rei’itetty: Ø 5 mm / 200 mm

35117

KULMAPROFIILI 11411 AN • Anodisoitu • Pituus: 7,5 m

35108

KULMAPROFIILI 368009 AN • • • •

Yhteensopiva peitelista 35104 Anodisoitu Pituus: 7,5 / 8,6 m Paino: 1,83 kg/m

35104

35113

KULMAPROFIILI 20030 AN • Anodisoitu • Pituus: 7,1 m • Paino: 1,73 kg/m

21

B-3


B-3 Til. №

KORIPROFIILIT Tuotenimike KULMAPROFIILI 9988

• Pituus: 7,5 m • Paino: 1,53 kg/m

35120

KULMAPROFIILI 9988

35121

KULMAPROFIILI 9988 AN • Anodisoitu

35123

KULMAPROFIILI 9988 AN, REI’ITETTY • Rei’itetty: Ø 5 mm / 200 mm

KULMAPROFIILI 9989 • Pituus: 7,5 m • Paino: 1,05 kg/m

35130

KULMAPROFIILI 9989

35131

KULMAPROFIILI 9989 AN • Anodisoitu

35133

KULMAPROFIILI 9989 AN, REI’ITETTY • Anodisoitu • Rei’itetty: Ø 5 mm / 200 mm

KULMAPROFIILI 13875 • Pituus: 7,5 m • Paino: 1,90 kg/m

35135

KULMAPROFIILI 13875

35136

KULMAPROFIILI 13875 AN • Anodisoitu

22


KORIPROFIILIT Til. №

Tuotenimike

35103

REUNAPROFIILI 348096 AN • • • •

Yhteensopiva peitelista 35104 Anodisoitu Pituus: 7,5 m Paino: 2,16 kg/m

35104

35107

REUNAPROFIILI 355505 AN • • • •

Yhteensopiva peitelista 35104 Anodisoitu Pituus: 6,3 / 7,5 m Paino: 2,27 kg/m

35104

35271

REUNAPROFIILI 357936 AN • • • •

Yhteensopiva peitelista 35104 Anodisoitu Pituus: 8,0 / 9,2 m Paino: 2,50 kg/m

35104

35104

PEITELISTA AL 350488 AN • • • •

Soveltuu profiileihin 35103, 35107, 35108 ja 35271 Anodisoitu Pituus: 4,3 m Paino: 0,12 kg/m

23

B-3


B-3

KORIPROFIILIT

Til. №

Tuotenimike

35132

LIITOSPROFIILI 15964 AN • Anodisoitu • Pituus: 6,3 m • Paino: 1,12 kg

35159

PERÄLAUDAN TIPPAPROFIILI AN • Anodisoitu • Pituus: 2,6 m • Paino: 0,99 kg

35182

TIPPALISTAPROFIILI 3086 AN • Anodisoitu • Pituus: 5,2 m • Paino: 0,22 kg/m

35180

AUTOKORILISTA 00027 AN, REI’ITETTY • • • •

Anodisoitu Rei’itetty: Ø 5 mm / 100 mm Pituus: 5,0 m Paino: 0,15 kg/m

• Saatavana myös anodisoimaton ja rei’ittämätön malli 35180-R.

35185

TIIVISTEPROFIILI 5103 • Pituus: 6,0 m • Paino: 0,19 kg/m • Yhteensopivat tiivisteet: Tiivisteet-osio F-4 : • 58270

58266 58270 58267 58268

Ovitiivisteet-osio F-3: • 58266 • 58267 • 58268

35158

VERHOUSPROFIILI 17668 AN • Anodisoitu • Pituus: 6,2 m • Paino: 0,83 kg/m

24


LAATIKKOPROFIILIT Til. №

B-4

Tuotenimike

Korkea

Matala

LAATIKKOPROFIILIT, AN • Anodisoitu • Pituus: 6,0 m

37501

SEINÄMÄ 11167 AN • Paino: 1,67 kg/m

37502

PYSTYKULMA 2-288 AN • Paino: 1,39 kg/m

37505

LIUKUPROFIILI 11168 AN • Paino: 1,35 kg/m

37502

37505

25

37501


B-4

LAATIKKOPROFIILIT

Til. №

Tuotenimike

37506

LIUKUKISKO 400 MM, PARI • Pituus: 400 mm • Paino: 1,35 kg

37508

LIUKUPROFIILI 2,0 M - POLYETEENI • Pituus: 2,0 m • Paino: 1,35 kg

26


LAITAPROFIILIT 25 MM Til. №

Tuotenimike

PAKSUSEINÄISET LAITAPROFIILIT 25 MM 33105

YLÄPROFIILI 374338 AN • Anodisoitu • Pituus: 7,0 m • Paino: 3,82 kg/m

33133

VÄLIPROFIILI 15716 AN • Anodisoitu • Pituus: 7,5 m • Paino: 3,26 kg/m

33164

ALAPROFIILI 378305 AN • • • •

Anodisoitu Pituus: 7,0 m Paino: 3,65 kg/m Yhteensopiva tiiviste 58262 (Tiivisteet-osio F-4)

33105

58262

33133

27

33164

B-5


B-5 Til. №

LAITAPROFIILIT 25 MM Tuotenimike YLÄPROFIILI 8703

• Paino: 2,48 kg/m

33100

YLÄPROFIILI 8703 • Pituus: 7,6 m

33101

YLÄPROFIILI 8703 AN • Anodisoitu • Pituus: 7,5 m

YLÄPROFIILI 9027 • Paino: 1,33 kg/m

33110

YLÄPROFIILI 9027 • Pituus: 7,6 m

33111

YLÄPROFIILI 9027 AN • Anodisoitu • Pituus: 7,5 m

VÄLIPROFIILI 8706 • Paino: 1,40 kg/m

33140

VÄLIPROFIILI 8706 • Pituus: 7,6 m

33141

VÄLIPROFIILI 8706 AN • Anodisoitu • Pituus: 7,5 m

28


LAITAPROFIILIT 25 MM Til. №

Tuotenimike VÄLIPROFIILI 334227 • Paino: 2,02 kg/m

33134

VÄLIPROFIILI 334227 • Pituus: 7,6 m

33135

VÄLIPROFIILI 334227 AN • Anodisoitu • Pituus: 6,3 m

VÄLIPROFIILI 8705

33134, 33135

• Paino: 2,53 kg/m

33130

VÄLIPROFIILI 8705 • Pituus: 7,6 m

33131

33130, 33131

VÄLIPROFIILI 8705 AN • Anodisoitu • Pituus: 6,3 / 7,5 m

ALAPROFIILI 8704 • Paino: 2,72 kg/m

33160

ALAPROFIILI 8704 • Pituus: 7,6 m

33161

ALAPROFIILI 8704 AN • Anodisoitu • Pituus: 6,3 / 7,5 m

29

B-5


B-5

LAITAPROFIILIT 25 MM

Til. №

Tuotenimike

33165

ALAPROFIILI 332332 AN • • • •

Anodisoitu Pituus: 7,5 m Paino: 3,01 kg/m Yhteensopiva tiiviste 58279 (Tiivisteet-osio F-4)

58279

33185

ALAPROFIILI 15460 AN • Anodisoitu • Pituus: 6,3 m • Paino: 2,65 kg/m

30


LAITAPROFIILIT 25 MM Til. №

Tuotenimike

33171

ALAPROFIILI 10117 AN • Anodisoitu • Pituus: 7,5 m • Paino: 3,33 kg/m Yhteensopivat tiivisteet (Tiivisteet-osio F-4): • 58276 • 58278

58276 58278

ALAPROFIILI 344655 • Paino: 3,11 kg/m Yhteensopivat tiivisteet (Tiivisteet-osio F-4): • 58276 • 58278

33182

ALAPROFIILI 344655 • Pituus: 7,6 m

33183

ALAPROFIILI 344655 AN • Anodisoitu • Pituus: 6,3 / 7,5 m

33171

31

33182, 33183

B-5


B-5 Til. № 33193

LAITAPROFIILIT 25 MM Tuotenimike

KAPELLIPROFIILI 15386 AN • Anodisoitu • Pituus: 7,5 m • Paino: 1,95 kg/m

33151

TIR-PROFIILI 8707 AN • Anodisoitu • Pituus: 7,5 m • Paino: 2,07 kg/m

33193

33151

37125

ETUSERMIPROFIILI 23596 AN, REI’ITETTY • Anodisoitu • Pituus: 6,6 m • Paino: 2,42 kg/m

32


LAITAPROFIILIT 25 MM Til. №

Tuotenimike PÄÄTYPROFIILI 4877 • Pituus: 7,1 m • Paino: 0,54 kg/m

33200

PÄÄTYPROFIILI 4877

33201

PÄÄTYPROFIILI 4877 AN • Anodisoitu

PÄÄTYPROFIILI 9032 • Pituus: 7,1 m • Paino: 0,63 kg/m

33210

PÄÄTYPROFIILI 9032

33211

PÄÄTYPROFIILI 9032 AN • Anodisoitu

PÄÄTYPROFIILI 12760 • Pituus: 6,6 m • Paino: 0,75 kg/m Yhteensopivat tiivisteet (Ovitiivisteet-osio F-3): • 58258 • 58259 • 58260

33220

PÄÄTYPROFIILI 12760

33221

PÄÄTYPROFIILI 12760 AN

58258 58259 58260

• Anodisoitu

33

B-5


B-5 Til. №

LAITAPROFIILIT 25 MM Tuotenimike

PÄÄTYPROFIILI 12759 • Pituus: 6,6 m • Paino: 0,84 kg/m Yhteensopivat tiivisteet: Tiivisteet-osio F-4: • 58276 • 58278 Ovitiivisteet-osio F-3: • 58266 • 58267 • 58268 • 58269 • 58296

33230

PÄÄTYPROFIILI 12759

33231

PÄÄTYPROFIILI 12759 AN

58276 58278 58266 58267 58268 58269 58296

• Anodisoitu

33226

PÄÄTYPROFIILI 18833 AN • Anodisoitu • Pituus: 3,6 m • Paino: 1,51 kg/m

34


LAITAPROFIILIT 25 MM Til. №

Tuotenimike

33225

PÄÄTYPROFIILI 24597 AN • Anodisoitu • Pituus: 7,1 m • Paino: 0,87 kg/m

PÄÄTYPROFIILI 15200 • • •

Pituus: 6,6 m Paino: 0,99 kg/m Yhteensopiva tiiviste 58428 (Ovitiivisteet-osio F-3)

33227

PÄÄTYPROFIILI 15200

33228

PÄÄTYPROFIILI 15200 AN

58428

• Anodisoitu

33229

PÄÄTYPROFIILI 16071 • • •

Pituus: 6,6 m Paino: 0,99 kg/m Yhteensopiva tiiviste 58428 (Ovitiivisteet-osio F-3)

58428

33241

PÄÄTYPROFIILI 17559 AN • Anodisoitu • Pituus: 7,1 m • Paino: 0,89 kg/m

35

B-5


B-5 Til. №

LAITAPROFIILIT 25 MM Tuotenimike

PÄÄTYPROFIILI 17560 • Pituus: 7,1 m • Paino: 0,91 kg/m

33245

PÄÄTYPROFIILI 17560

33246

PÄÄTYPROFIILI 17560 AN • Anodisoitu

PÄÄTYPROFIILI 345907 T • Pituus: 7,1 m • Paino: 0,95 kg/m Yhteensopivat tiivisteet (Tiivisteet-osio F-4): • 58276 • 58278

33247

PÄÄTYPROFIILI 345907 T

33248

PÄÄTYPROFIILI 345907 T AN

58276 58278

• Anodisoitu

PÄÄTYPROFIILI 35812 • • • •

Sivulaidan päätyprofiili Lukkotolpille K5, K20 ja DG Pituus: 7,1 m Paino: 1,02 kg/m

Yhteensopivat tiivisteet (Tiivisteet-osio F-4): • 58276 • 58278

33275

PÄÄTYPROFIILI 35812

33276

PÄÄTYPROFIILI 35812 AN

58276 58278

• Anodisoitu

36


LAITAPROFIILIT 25 MM Til. №

Tuotenimike

33278

PÄÄTYPROFIILI K20 41509 AN • • • • • •

33280

Sivulaidan päätyprofiili Lukkotolpalle K-20 Anodisoitu Pituus: 7,1 m Paino: 1,50 kg/m Yhteensopiva tiiviste 58286 (Tiivisteet-osio F-4)

58286

PÄÄTYPROFIILI K20 023239 AN • • • • • • •

Takalaidan päätyprofiili Lukkotolpalle K-20 Anodisoitu Pituus: 6,0 m Paino: 1,23 kg/m Yhteensopiva tiiviste 58286 (Tiivisteet-osio F-4) Yhteensopiva vastapala 23080 (Kinnegrip-lukkotolpat -osio H-5)

58286

23080

33256

KULMAPROFIILI 15865 AN • Anodisoitu • Pituus: 7,1 m • Paino: 1,30 kg/m

37

B-5


B-6

LAITAPROFIILIT 30 MM

Til. №

Tuotenimike

34101

YLÄPROFIILI 36064 AN • Anodisoitu • Pituus: 5 m • Paino: 4,80 kg/m

34105

YLÄPROFIILI 39742 AN • Anodisoitu • Pituus: 5 m • Paino: 2,80 kg/m

34107

VÄLIPROFIILI 36065 AN • Anodisoitu • Pituus: 5 m • Paino: 2,00 kg/m

34105

34109

34107

VÄLIPROFIILI 36091 AN • Anodisoitu • Pituus: 5 m • Paino: 2,5 kg/m

34113

VÄLIPROFIILI 27042 AN • Anodisoitu • Pituus: 5 m • Paino: 4,24 kg/m

34109 34113

38


LAITAPROFIILIT 30 MM Til. №

Tuotenimike

34115

ALAPROFIILI 36086 AN • Anodisoitu • Pituus: 5,0 m • Paino: 2,13 kg/m

34117

ALAPROFIILI 36087 AN • Anodisoitu • Pituus: 5,0 m • Paino: 2,30 kg/m

34119

34115

PÄÄTYPROFIILI 36069 AN • Anodisoitu • Pituus: 5,2 m • Paino: 2,00 kg/m

34121

PÄÄTYPROFIILI 36076 AN • Anodisoitu • Pituus: 5,2 m • Paino: 1,83 kg/m

34127

LEVIKEVAHVIKE 36079 AN • Anodisoitu • Pituus: 5,2 m • Paino: 3,30 kg/m

39

34117

B-6


B-7

LATTIAPROFIILIT

Til. №

Tuotenimike

37133

POHJAPROFIILI 13496 AN • Anodisoitu • Pituus: 5,2 m • Paino: 2,59 kg/m

LATTIAPROFIILI 349969 • Paino: 2,75 kg/m

37137

LATTIAPROFIILI 349969 • Pituus: 7,5 m

37136

LATTIAPROFIILI 349969 AN • Anodisoitu • Pituus: 5,2 m

37144

LATTIAPROFIILI 15690 • Pituus: 7,5 m • Paino: 5,79 kg/m

37146

LATTIAPROFIILI 13551 • Pituus: 7,5 m • Paino: 4,46 kg/m

37152

LATTIAPROFIILI 355358 • Pituus: 6,8 / 7,5 m • Paino: 3,54 kg/m

40


LATTIAPROFIILIT Til. №

Tuotenimike

37154

LATTIAPROFIILI 18236 • Saatavana useita pituuksia • Paino: 2,36 kg/m

41

B-7


B-8

PROFIILIT 30-50 MM

Til. №

Tuotenimike

35119

UPOTUSKISKO 24158 AN • Anodisoitu • Pituus: 7,5 m • Paino: 1,63 kg/m • Yhteensopiva sidontakisko 60121 (Sidonta- ja kiinnityskiskot -osio L-4)

60121

PÄÄTYPROFIILI 11839 • Pituus: 7,1 m • Paino: 1,14 kg/m Yhteensopivat tiivisteet (Ovitiivisteet-osio F-3): • 58258 • 58259 • 58260 • 58269 • 58296

35160

PÄÄTYPROFIILI 11839

35161

PÄÄTYPROFIILI 11839 AN

58258 58259 58260 58269 58296

• Anodisoitu

35151

PÄÄTYPROFIILI 11619 AN • Anodisoitu • Pituus: 7,1 m • Paino: 1,23 kg/m Yhteensopivat tiivisteet: Ovitiivisteet-osio F-3: • 58266 • 58267 • 58268 • 58269 • 58296

58266 58267 58268 58269 58296 58276 58278

Tiivisteet-osio F-4: • 58276 • 58278

42


PROFIILIT 30-50 MM Til. №

Tuotenimike OVIKIERTOPROFIILI 30 MM 24609 • • •

Pituus: 7,1 m Paino: 1,02 kg/m Yhteensopiva tiiviste 58277 (Oviiivisteet-osio F-3)

58277

35147

OVIKIERTOPROFIILI 30 MM 24609

35148

OVIKIERTOPROFIILI 30 MM 24609 AN • Anodisoitu

35164

OVIKIERTOLUKKOPROFIILI 30 MM 24610 AN • Anodisoitu • Pituus: 7,1 m • Paino: 1,17 kg/m

PÄÄTYPROFIILI 15809/30 • Pituus: 7,1 m • Paino: 0,69 kg/m Yhteensopivat tiivisteet (Ovitiivisteet-osio F-3): • 58258 • 58259 • 58260 • 58269 • 58296

35170

PÄÄTYPROFIILI 15809/30

35171

PÄÄTYPROFIILI 15809/30 AN

58258 58259 58260 58269 58296

• Anodisoitu

43

B-8


B-8

PROFIILIT 30-50 MM

Til. №

Tuotenimike

35153

PÄÄTYPROFIILI 15566 AN T • Anodisoitu • Pituus: 7,1 m • Paino: 0,90 kg/m Yhteensopivat tiivisteet (Ovitiivisteet-osio F-3): • 58266 • 58267 • 58268

35193

58266 58267 58268

JATKOSPROFIILI 23973 AN • Anodisoitu • Pituus: 7,1 m • Paino: 1,12 kg/m

35225

PÄÄTYPROFIILI U-50 5101 AN • Anodisoitu • Pituus: 7,6 m • Paino: 1,65 kg/m Yhteensopivat tiivisteet: Tiivisteet-osio F-4 : • 58270 Ovitiivisteet-osio F-3: • 58266 • 58267 • 58268

35230

58266 58270 58267 58268

PÄÄTYPROFIILI 5102 AN • Anodisoitu • Pituus: 7,6 m • Paino: 1,48 kg/m Yhteensopivat tiivisteet (Ovitiivisteet-osio F-3): • 58271 • 58274 • 58275

58271 58274 58275

44


TERÄSPROFIILIT Til. №

Tuotenimike POHJAPROFIILI • Materiaali: DOMEX 355 MC • Pintakäsittelemätön • Pituus: 6,0 m

30106

POHJAPROFIILI 3 • Paino: 11,0 kg/m

30108

POHJAPROFIILI 4 • Paino: 13,7 kg/m

30111

30106

POHJAPROFIILI 6 • Paino: 11,4 kg/m

30113

POHJAPROFIILI 9 • Paino: 13,3 kg/m

30108

30111

30113

45

B-9


B-9 Til. №

TERÄSPROFIILIT Tuotenimike

LAITATOLPPA GRP

• Tolpat toimitetaan takalevyllä varustettuna ja pohjamaalattuina • Holkki ei sisälly toimitukseen

LAITATOLPPA GRP-1000 30150

LAITATOLPPA GRP-1000, SIVU • Paino: 13,8 kg

30160

LAITATOLPPA GRP-1000, TAKA-OK • Paino: 12,2 kg

30161

LAITATOLPPA GRP-1000, TAKA-VK • Paino: 12,2 kg

LAITATOLPPA GRP-1200 • Paino: 16,0 kg

30165

LAITATOLPPA GRP-1200, SIVU

30166

LAITATOLPPA GRP-1200, TAKA-OK

30167

LAITATOLPPA GRP-1200, TAKA-VK

30142

TUKIKIILA GRP-400

SIVU

• Pintakäsittelemätön • Paino: 2,6 kg

30143

HOLKKI GRP-400 • Pintakäsittelemätön • Paino: 2,1 kg

46

TAKA-OK


VAKIOPROFIILIT Til. №

Tuotenimike

37170

U-PROFIILI 6581/80 X 40 X 5 • Pituus: 5,0 m • Paino: 2,05 kg/m

37175

U-PROFIILI 22/50 X 30 X 4 • Pituus: 6,0 m • Paino: 1,12 kg/m

37370

KULMAPROFIILI 30 X 20 X 2 • Pituus: 5,0 m • Paino: 0,26 kg/m

LATTA 15 X 3 • Paino: 0,12 kg/m

37400

LATTA 15 X 3 • Pituus: 5,0 m

37401

LATTA 15 X 3, REI’ITETTY • Pituus: 5,0 / 6,0 m • Rei’ityksen jako: 100 mm

37410

LATTA 25 X 5 • Pituus: 5,0 m • Paino: 0,34 kg/m

37420

LATTA 40 X 5 • Pituus: 6,0 m • Paino: 0,54 kg/m

37422

LATTA 60 X 8 • Pituus: 5,3 m • Paino: 1,3 kg/m

47

B-10


Til. â„–

Tuotenimike

48


C ALUSTAN OSAT ASKELMAT JA TIKKAAT C-1 KUORMATILAKIINNIKKEET C-2 LOKASUOJAT C-3 LOKASUOJIEN KANNAKKEET C-4 PYÖRÄKIILAT C-5 ROISKEENESTO C-6 RUNKOKIINNIKKEET C-7 VAIHTOLAVAVARUSTEET C-8


C-1 Til. №

ASKELMAT, TIKKAAT JA TELINEET Tuotenimike ALUTIKAS, TAITTUVA • • • • • •

65480

Ajoneuvokäyttöön mitoitettu Kokoontaittuva - vie vähän tilaa: 80 mm Runko alumiinia, pääty terästä Pinta pulverimaalattu RAL 9006 (harmaa) Pikalukitus Alhaalla taittuva lisäaskelma

ALUTIKAS 255 X 1920 MM • Paino: 4,5 kg

65482

ALUTIKAS 255 X 2520 MM • Paino: 6,0 kg

65484

ALUTIKAS 255 X 2820 MM • Paino: 6,8 kg

65323

ASTINTIKKAAT LD 650 X 350 MM • • • • •

Salpalukittu liuku- ja taittomekanismi Kaksi askelmaa Materiaali: teräs Pintakäsittely: kuumasinkitty Paino: 5,5 kg

50


ASKELMAT, TIKKAAT JA TELINEET Til. №

Tuotenimike

65324

ASTINTIKKAAT HD 642 X 315 MM • • • • • •

65326

ASTINTIKAS, 3 ASKELMAA + TASO • • • • •

65329

Vahvempi tikasmalli Salpalukittu liuku- ja taittomekanismi Kaksi askelmaa Materiaali: teräs Pintakäsittely: kuumasinkitty Paino: 9,5 kg

Salpalukittu liuku- ja taittomekanismi Kolme askelmaa ja taso Materiaali: teräs Pintakäsittely: kuumasinkitty Paino: 14,6 kg

ASTINTIKAS - TELESKOOPPI, 2 ASKELMAA + TASO • • • •

Kaksi askelmaa ja taso Materiaali: teräs Pintakäsittely: sähkösinkitty Paino: 11,6 kg

51

C-1


C-1

ASKELMAT, TIKKAAT JA TELINEET

Til. №

Tuotenimike

65325

TAITTOASKELMA 6710 RST • • • • • •

65327

Pinta-asennettava Paksuus kokoontaitettuna: 40 mm Materiaali: ruostumaton teräs Kiinnitysreikäväli: 146 mm Askelma: 165 x 165 mm Paino: 1,3 kg

TAITTOASKELMA UPOTETTAVA, RST • Materiaali: ruostumaton teräs • Askelma: 170 x 150 mm • Paino: 1,1 kg

65328

TAITTOASKELMA SP-01 • Materiaali: teräs • Pintakäsittely: sähkösinkitty • Paino: 1,2 kg

52


ASKELMAT, TIKKAAT JA TELINEET Til. №

Tuotenimike

65322

PORRASASKELMA HD • • • • •

65331

Luistonestokuvioidut astinpinnat Kantavuus: 140 kg Materiaali: teräs Pintakäsittely: kuumasinkitty Paino: 14,6 kg

ASTINLAUTA 200 X 100 MM • Materiaali: ruostumaton teräs • Paino: 0,7 kg

65332

ASTINTIKAS 370 X 340 • • • •

Salpalukittu liuku-/taittomekanismi. Materiaali: teräs Pintakäsittely: kuumasinkitty Paino: 3,9 kg

53

C-1


C-1

ASKELMAT, TIKKAAT JA TELINEET

Til. №

Tuotenimike

65333

P&L ASTINTIKKAAT HD 2 ASKELMAA+TASO • • • • • •

65336

Vahvistettu tikasmalli Kaksi askelmaa ja taso Jousilukittu mekanismi Materiaali: kuumasinkitty teräs Pastore&Lombardi-koodi: 034722710B Paino: 14,3 kg

P&L ASKELMA H360 MM • • • •

Materiaali: teräs Pintakäsittely: sähkösinkitty Pastore&Lombardi-koodi: 034711232A Paino: 1,6 kg

54


ASKELMAT, TIKKAAT JA TELINEET Til. №

Tuotenimike

75050

NOUSUPORTAAT TUKKIAUTOON • • • •

Materiaali: kuumasinkitty teräs Kolme askelmaa Toimitetaan osina Paino: 9,7 kg

Toimitussisältö: • 1 kpl sivulevy VK • 1 kpl sivulevy OK • 3 kpl askelma • 12 kpl M8x20 HZn • 12 kpl M8 Nylock

PUTKITELINE 24800

PUTKITELINE, ETU - LYHYT LAIPPA • Paino: 4,1 kg

24801

PUTKITELINE, ETU - PITKÄ LAIPPA • Paino: 4,1 kg

24802

PUTKITELINE, TAKA

24801

• Paino: 5,2 kg

24800

24802

55

C-1


C-2 Til. №

KUORMATILAKIINNIKKEET Tuotenimike

SISU 16750

KIINNITYSLEVY M 750 • Pintakäsittely: pohjamaalattu • Paino: 1,49 kg

VOLVO

• Pintakäsittely: maalattu • Väri: musta

16727

YLÄKIINNIKE M 727 • FL 611-614-616 • FL 4-6-7-10 • Paino: 0,57 kg

16735

KIINNITYSLEVY M 735 • FL 6 • Paino: 1,64 kg

56


KUORMATILAKIINNIKKEET Til. №

Tuotenimike

VOLVO: FM, FH, NH VERSION 2

Tuotteiden ominaisuudet: • pintakäsittely: maalattu • väri: musta

16500

ALAKIINNIKE 21021372 • Paino: 0,92 kg • Kiinnikkeelle sopiva kumijoustin 16529

16503

ALAKIINNIKE 21021373 • Paino: 1,54 kg • Kiinnikkeelle sopiva kumijoustin 16529

16529

KIINNITYSLEVY 3172148 16511

KIINNITYSLEVY 3172148 • Soveltuu myös Volvo FE -malliin • Paino: 1,54 kg

16513

KIINNITYSLEVY 3172148 W • Hitsauskiinnitys • Paino: 1,58 kg

16515

KIINNITYSLEVY 20392741 • Paino: 1,83 kg

57

C-2


C-2 Til. №

KUORMATILAKIINNIKKEET Tuotenimike

VOLVO: FM, FH, NH VERSION 2 Tuotteiden ominaisuudet: • pintakäsittely: maalattu • väri: musta

16521

YLÄKIINNIKE 21190281 • Paino: 0,82 kg

16521 16523

YLÄKIINNIKE 21190282 • Paino: 0,56 kg

16525

YLÄKIINNIKE 21215378 • Paino: 0,88 kg • Kiinnikkeelle soveltuvat joustimet 16529 ja 75515

16523 16527

YLÄKIINNIKE 21021379 • Paino: 0,59 kg • Kiinnikkeelle soveltuvat joustimet 16529 ja 75515

16529

16525

16527

58

75515


KUORMATILAKIINNIKKEET Til. №

Tuotenimike

VOLVO: FL Tuotteiden ominaisuudet: • pintakäsittely: pulverimaalattu • väri: musta RAL9005

16501

VOLVO FL YLÄKIINNIKE • Paino: 0,80 kg

16504

VOLVO FL ALAKIINNIKE • Paino: 1,00 kg

59

C-2


C-2 Til. №

KUORMATILAKIINNIKKEET Tuotenimike

VOLVO: FL Tuotteiden ominaisuudet: • pintakäsittely: pulverimaalattu • väri: musta RAL9005

16505

VOLVO FL YLÄKIINNIKE • Paino: 0,70 kg

16506

VOLVO FL YLÄKIINNIKE 16505

• Paino: 0,70 kg

16507

VOLVO FL YLÄKIINNIKE • Paino: 1,00 kg

16508

VOLVO FL YLÄKIINNIKE • Paino: 1,00 kg

16506

16507

16508

60


KUORMATILAKIINNIKKEET Til. №

Tuotenimike

SCANIA Tuotteiden ominaisuudet: • pintakäsittely: maalattu • väri: musta

16729

ALAKIINNIKE M 729 • FL 616 • FL 7-10 • Paino: 0,84 kg

16800

ALAKIINNIKE, R-SARJA • Paino: 0,57 kg

16732

YLÄKIINNIKE M 732 • FL 611-614-616 • FL 4-6-7-10 • Paino: 0,85 kg

16740

YLÄKIINNIKE M 740 • Paino: 0,55 kg

61

C-2


C-2 Til. №

KUORMATILAKIINNIKKEET Tuotenimike

SCANIA Tuotteiden ominaisuudet: • pintakäsittely: maalattu • väri: musta

16733

REIKÄLEVY M 733 • Paino: 0,12 kg • Soveltuu yläkiinnikkeeseen 16732 • Yhteensopiva kumityyny 16734

16759

16734

KIINNITYSLEVY M 759 • Paino: 2,64 kg

16802

KIINNITYSLEVY, R-SARJA • Paino: 1,78 kg

62


KUORMATILAKIINNIKKEET Til. №

Tuotenimike

VOLVO, SCANIA Tuotteiden ominaisuudet: • pintakäsittely: maalattu • väri: musta

16738

ALAKIINNIKE M 738 • • • •

FH 12-16 FL 618 FS 7 Scania 4-sarja

• Yhteensopiva yläkiinnike M 743 (16743) • Paino: 0,42 kg

16743

YLÄKIINNIKE M 743 • FH 12-16 • FM 7-10-12 • Scania 4-sarja • Yhteensopiva alakiinnike M 738 (16738) • Paino: 0,68 kg

63

C-2


C-2 Til. №

KUORMATILAKIINNIKKEET Tuotenimike

VOLVO, SCANIA Tuotteiden ominaisuudet: • pintakäsittely: maalattu • väri: musta

16744

KIINNITYSLEVY M 744 • Paino: 1,7 kg • FH 12-16 • Scania 4-sarja

1674412

KIINNITYSLEVY M 744, 12 MM • Materiaalivahvuus: 12 mm • Paino: 2,64 kg • FH 12-16 • Scania 4-sarja

VOLVO, SCANIA, MAN 16736

KIINNITYSLEVY M 736 • Paino: 2,15 kg Soveltuu malleihin: • FL 7-10 • FM 7-10-12 • MAN TG-A

16731

YLÄKIINNIKE M731 • Paino: 1,45 kg

64


KUORMATILAKIINNIKKEET Til. №

Tuotenimike

MERCEDES-BENZ

Tuotteiden ominaisuudet: • pintakäsittely: maalattu • väri: musta

16767

ALAKIINNIKE M 767 • Atego • Paino: 0,52 kg

16768

ALAKIINNIKE M 768 • Atego • Paino: 0,25 kg

16773

ALAKIINNIKE 058 • Axor • Actros • Paino: 0,38 kg

16769

KIINNITYSLEVY M 769 • Atego • Paino: 0,48 kg

65

C-2


C-2 Til. №

KUORMATILAKIINNIKKEET Tuotenimike

MERCEDES-BENZ, VOLKSWAGEN

Tuotteiden ominaisuudet: • materiaali: 4 mm kuumasinkitty teräs

24632

RUNKOKIINNIKE • MB Sprinter • VW Crafter • Paino: 0,68 kg

24638

R-KIINNIKE SPRINTER BM906, ETU MONO • MB Sprinter • VW Crafter • Paino: 0,57 kg

24639

REIKÄLEVY KIINNIKKEESEEN 24638 • Etukiinnike/latta kiinnikkeeseen 24638 • Kumityyny 16734 myydään erikseen • Paino: 0,10 kg

CITROEN, FIAT, PEUGEOT, RENAULT, OPEL, NISSAN 24636

RUNKOKIINNIKE • • • • • •

Citroen Jumper Fiat Ducato Peugeot Boxer Renault Master Opel Movano Nissan Interstar

• Materiaali: 4 mm kuumasinkitty teräs • Paino: 0,76 kg

66


KUORMATILAKIINNIKKEET Til. №

Tuotenimike

FORD 24633

RUNKOKIINNIKE TRANSIT 430,460 • Ford Transit 430, 460 • Materiaali: 4 mm kuumasinkitty teräs • Paino: 0,71 kg

RENAULT, IVECO 24630

R-KIINNIKE DAILY • Iveco • Renault: Mascott • Materiaali: 4 mm kuumasinkitty teräs • Paino: 0,51 kg

16529

KUMIJOUSTIN 40 X 12 X 40 MM • Paino: 0,06 kg • Soveltuu kiinnikkeisiin: 16527, 16500, 16525, 16503

75515

JOUSI 15,5/30/45 • Paino: 0,02 kg • Soveltuu kiinnikkeisiin: 16527, 16500, 16525, 16503

16734

KUMITYYNY M 734 • Paino: 0,09 kg

67

C-2


C-3 Til. №

LOKASUOJAT Tuotenimike PARLOK KOLMIOSAISET LOKASUOJAT

• • • • • •

Til. № 11270 11270-R 11280 11285 11290

Laaja valikoima kattaa yleisimmät rengaskoot Saatavana roiskeenestolla varustettuna Keskikappale helposti irrotettavissa Valmistusmateriaalina HDPE Kokonaisuus täyttää EU-direktiivin 91/226/ETY Toimitus akselikohtaisena sarjana (pl. 11300 ja 11305)

Pituus L

Pituus S

Leveys B

Säde R

Parlok-koodi

Paino (kg)

1900 1900

1260 1260

405 405

635 635

5124030 5164030

7,0 10,0

1900 1800 1900

1300 1160 1260

430 480 650

650 580 630

5126530 5124830 5120095

7,0 7,0 12,0

Pituus H

Leveys B

910 660

670 660

Til. № 11300 11305

Pääliosa Päätyosa

11270-R

11300

68

Parlok-koodi

Paino (kg)

5036650 5010266

3,0 2,3

11305


LOKASUOJAT Til. №

Tuotenimike PARLOK ½SUPRA -ROISKEENESTOLOKASUOJAT • • • •

Sisältää lokasuojan ja siihen integroidun Supra-roiskeeneston Käytetään yhdessä Timber Supra -roiskeenestoläpän kanssa Täyttää direktiivin 91/226/EEC mukaiset vaatimukset Toimitetaan pareittain

Til. № 11008-HS 11009-HS 11015-HS 11030-HS 11031-HS 11040-HS 11045-HS 11051-HS 11054-HS 11060-HS 11062-HS

Pituus L

Pituus S

Säde R

1900 2090 1900 1650 1850 1700 1900 1800 1700 1700 1800

680 670 650 630 630 595 550 405 500 480 480

630 670 630 580 580 550 650 580 500 500 580

69

Parlok-koodi

Paino (kg)

5166819HS 5166721HS 5166519HS 5166316HS 5166318HS 5165917HS 5164319HS 5124018HS 5165517HS 5165014HS 5124818HS

7,0 7,3 6,1 3,5 3,5 3,5 4,1 4,0 3,2 2,7 3,8

C-3


C-3 Til. №

LOKASUOJAT Tuotenimike PARLOK SUPRA -ROISKEENESTOLOKASUOJAT

• • • • • •

Täyttää direktiivin 91/226/EEC mukaiset vaatimukset Itsepuhdistuva rakenne Kevyt ja kestävä Laaja valikoima, kattaa yleisimmät rengaskoot Valmistusmateriaali: HDPE Toimitetaan pareittain

Sisältää: • lokasuojan ja siihen integroidun Parlok Supra -roiskeläpän

Til. № 11005-R 11007-R 11008-R 11009-R 11015-R 11029-R 11030-R 11031-R 11038-R 11040-R 11041-R 11044-R 11045-R 11051-R 11054-R 11055-R 11056-R 11058-R 11059-R 11062-R

Pituus L

Pituus F

Pituus S

Leveys B

Säde R

2575 2050 2300 2490 2300 1930 2050 2250 1870 2000 2490 2300 2200 2100 2000 2000 950 2000 2150 2100

400 400 400 400 400 400 400 300 300 400 400 300 300 300 300 300

1260 1160 1260 1320 1260 1160 1160 1000 1100 1370 1300 1160 1000 1100 1100 1160

680 680 680 670 650 630 630 630 595 595 455 450 430 405 550 550 550 500 550 480

630 580 630 670 630 530 580 580 500 550 685 650 650 580 500 550 550 550 550 580

Korkeus H Parlok-koodi Paino (kg) 1030 980 1030 1070 1030 980 980 800 850 1090 1050 890 800 850 850 890

5166825 5166822 5166823 5166724 5166523 5120953 5166320 5166322 5165918 5165920 5164524 5164522 5164322 5164026 5165519 5165520 5165509 5165021 5161555 5164821

4,0 6,0 7,0 7,3 6,1 3,5 5,8 5,9 5,2 5,5 4,4 0,9 4,1 4,0 3,5 5,1 2,5 3,2 4,0 4,4

HUOM! Lokasuojien Parlok-numeroidut rengaskokotaulukot löydät lokasuojien jälkeen tämän osion lopusta. TMT:n nettisivujen tuotehaku toimii myös Parlokin tuotenumeroilla.

70


C-3

LOKASUOJAT Til. №

Tuotenimike PARLOK WHITE LINE -LOKASUOJAT

Til. №

Pituus L

Pituus S

Leveys B

Säde R

Korkeus H

11005 11006 11007 11008 11009 11010 11015 11016 11020 11025 11026 11027 11029 11030 11031 11035 11036 11038 11039 11040 11041 11042 11043 11045 11046 11048 11050 11051 11054 11055 11056 11057

2175 1650 1800 1900 2090 2175 1900 1900 1600 650 1650 1800 1630 1650 1850 1850 1930 1570 650 1700 2290 2090 650 1900 2175 1420 1900 1800 1700 1700 650 2140

1260 1150 1160 1260 1340 1260 1260 1260 630 1150 1160 1060 1150 1160 1160 1280 1000 1100 1370 1350 630 1300 1300 840 1270 1160 1000 1100 610 1370

680 680 680 680 670 650 650 720 650 650 650 650 630 630 630 600 610 595 595 595 455 455 430 430 430 415 405 405 550 550 550 500

630 580 580 630 670 630 630 630 630 630 580 580 530 580 580 580 640 500 500 550 685 685 650 650 650 420 635 580 500 550 550 685

730 495 580 590 660 730 590 590 120 495 580 515 495 595 595 610 500 530 755 655 120 580 720 460 595 580 550 530 120 670

71

Parlok-koodi

Paino (kg)

5110217 5110165 5110185 5110190 5110300 5120217 5120190 5112190 5020160 5120071 5120165 5120185 5120953 5120940 5120941 5121180 5121050 5122157 5021171 5122170 5125022 5125020 5126069 5126190 5126217 5126504 5126503 5124018 5123171 5123175 5123000 5124214

4,0 4,0 4,4 4,6 5,0 4,7 4,0 4,0 3,7 1,5 3,6 3,9 3,5 3,5 3,5 3,7 3,7 3,7 1,3 3,5 3,7 3,4 0,9 2,7 3,0 2,0 2,6 2,5 3,2 3,2 1,2 3,2


C-3 Til. №

LOKASUOJAT Tuotenimike PARLOK WHITE LINE -LOKASUOJAT

Til. №

Pituus L

Pituus S

Leveys B

Säde R

Korkeus H

11058 11059 11060 11061 11062 11063 11064 11065 11070

1700 1850 1700 650 1800 1600 1600 1400 1300

1100 1250 1000 600 1160 960 1000 840 -

500 550 500 500 480 455 500 450 240

550 550 500 500 580 480 500 420 420

530 530 550 120 580 525 500 450 -

Til. №

Pituus L

Leveys B

Säde R

11066 11252 11254 11256

700 2560 2050 1950

680 430 430 480

630 650 650 580

Parlok-koodi

Paino (kg)

5124870 5121555 5124170 5124000 5124818 5125000 5124160 5125140 5027130

3,2 3,0 2,7 1,0 3,8 2,6 2,7 2,4 1,1

Parlok-koodi

Paino (kg)

5110070 5300443 5121543 5121548

2,4 3,8 3,8 3,8

F400 F150 F150

quarter ohjaava akseli ohjaava akseli ohjaava akseli

PARLOK FLAT TOP -LOKASUOJAT

Til. №

Pituus L

Pituus F

Pituus S

Leveys B

Säde R

11308 11310 11400 11403 11405 11410

1400 1570 1400 1570 1770 1880

400 500 400 440 550 650

840 900 840 900 1000 1150

260 260 450 450 510 550

360 410 360 410 450 510

Korkeus H Parlok-koodi 440 480 440 480 560 570

5026565 5026560 5025135 5025137 5023950 5024188

Paino (kg) 1,7 1,7 3,4 3,6 3,9 3,7

HUOM! Lokasuojien Parlok-numeroidut rengaskokotaulukot löydät lokasuojien jälkeen tämän osion lopusta. TMT:n nettisivujen tuotehaku toimii myös Parlokin tuotenumeroilla.

72


LOKASUOJAT Til. №

C-3

Tuotenimike TELILOKASUOJAT • Valmistusmateriaalina HDPE (pl. 11900) • Hyvä iskukestävyys sekä eri lämpötilojen ja kemikaalien sietokyky

Til. № 11100 11105 11110 11115 11125 11306 11306-R 11900

Päätyosa, muovi Päätyosa, muovi Suora osa, muovi Suora osa, muovi Telilokasuoja, supra Päätyosa Päätyosa, supra Telilokasuoja alu

Pituus L/I

Pituus S

2120 2120 1000 1000 3880

1700 1700

3550

Leveys B

430 650 430 650 2680 650 katso mittakuva katso mittakuva 2650 650

Säde R 650 650

630

650

Parlok-koodi

Paino (kg)

5304417 5306617 5304411 5306611 5316638 5024606 5024610 1865360011

4,0 5,2 2,0 2,4 12,0 2,1 2,5 19,4

11100, 11105

11110, 11115

11125

11900

11306

11306-R

73


C-3 Til. №

LOKASUOJAT Tuotenimike VÄRILLISET PARLOK-LOKASUOJAT

• Materiaali: HDPE Värikoodit: • punainen: RAL 3000/3001 • sininen: RAL 5010

Til. №

Väri

11008-PU 11008-SI 11010-PU 11015-PU 11030-PU 11030-SI 11031-PU 11031-SI 11040-PU 11040-SI 11045-PU 11045-SI 11050-SI 11051-PU 11062-PU 11062-SI

Punainen Sininen Punainen Punainen Punainen Sininen Punainen Sininen Punainen Sininen Punainen Sininen Sininen Punainen Punainen Sininen

Pituus L

Leveys B

Säde R

Parlok-koodi

Paino (kg)

1900 1900 2175 1900 1650 1650 1850 1850 1700 1700 1900 1900 1900 1800 1800 1800

680 680 650 650 630 630 630 630 595 595 430 430 405 405 480 480

630 630 630 630 580 580 580 580 550 550 650 650 635 580 580 580

5010190RED 5010190BLU 5020217RED 5120190RED 5120940RED 5120940BLU 5120941RED 5120941BLU 5022170RED 5022170BLU 5026190RED 5026190BLU 5126503BLU 5024018RED 5024818RED 5024818BLU

4,6 4,6 4,7 4,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 2,7 2,7 2,6 4,6 3,8 3,8

1700

595

550

5165917HSRED

3,5

2050

630

580

5166320RED

5,8

Parlok ½Supra -lokasuoja 11040-HS-PU Punainen Parlok Supra -lokasuoja 11030-R-PU

11120

Punainen

PARLOK LOKASUOJAN LEVENNYS 3 X 300 X 2200 • Parlok-koodi: 2053320 • Paino: 2,4 kg

HUOM! Lokasuojien Parlok-numeroidut rengaskokotaulukot löydät lokasuojien jälkeen tämän osion lopusta. TMT:n nettisivujen tuotehaku toimii myös Parlokin tuotenumeroilla.

74


LOKASUOJAT Til. №

C-3

Tuotenimike PARLOK-LOKASUOJIEN RENGASKOOT • Huomioithan, että Parlok Supra -lokasuojien rengaskoot ovat erillisessä taulukossa tämän osion jälkeen

Parlok-koodi Rengaskoko Renkaan leveys Max. leveys Keskimitta Max. halkaisija Tyyppi 5123175 5023950 5122170 5023950 5026560 5125000 5023950 5124170 5024188 5123175 5024188 5123175 5123175 5024188 5120165 5124018 5123175 5024188 5026560 5125000 5023950 5124160 5023950 5124160 5023950 5024188 5123175 5024188 5122170 5120940 5125000 5025137 5026560 5023950 5124160 5026560 5124160 5023950

R 15 R 15 R 15 R 16 R 16 R 16 R 16 R 16 R 16 R 16 R 16 R 16 R 16 R 16 R 16 R 16 R 17 R 17 R 17,5 R 17,5 R 17,5 R 17,5 R 17,5 R 17,5 R 17,5 R 17,5 R 17,5 R 17,5 R 17,5 R 17,5 R 17,5 R 17,5 R 17,5 R 17,5 R 17,5 R 17,5 R 17,5 R 17,5

8.25 8.25 10.00 7.00 7.00 7.00 7.50 7.50 8.25 8.25 9.00 9.00 255/100 255/100 305/95 325/85 8.25 8.25 8 8 8 8.5 8.5 9 9 9.5 9.5 10 10 11 205/65 205/65 205/65 205/75 205/75 205/75 215/75 215/75

237 237 283 204 204 204 216 216 237 237 253 253 262 262 300 341 237 237 214 214 214 221 221 237 237 247 247 262 262 287 214 214 214 214 214 214 222 222

267 267 308 230 230 230 240 240 264 264 274 274 282 282 335

234 234 234 236 236 260 260 272 272 282 282 318 234 234 234 250 250 250 260 260

75

830 830 942 795 795 795 814 814 874 874 927 927 936 936 1010 980 900 900 794 794 794 813 813 831 831 854 854 870 870 914 721 721 721 765 765 765 779 779

White Line Flat Top White Line Flat Top Flat Top White Line Flat Top White Line Flat Top White Line Flat Top White Line White Line Flat Top White Line White Line White Line Flat Top Flat Top White Line Flat Top White Line Flat Top White Line Flat Top Flat Top White Line Flat Top White Line White Line White Line Flat Top Flat Top Flat Top White Line Flat Top White Line Flat Top

Malli Twin Twin Twin Twin Single Twin Twin Twin Twin Twin Twin Twin Twin Twin Twin Single Twin Twin Single Twin Twin Twin Twin Twin Twin Twin Twin Twin Twin Twin Twin Twin Single Twin Twin Single Twin Twin


C-3 Til. №

LOKASUOJAT Tuotenimike PARLOK-LOKASUOJIEN RENGASKOOT

• Huomioithan, että Parlok Supra -lokasuojien rengaskoot ovat erillisessä taulukossa tämän osion jälkeen

Parlok-koodi Rengaskoko Renkaan leveys Max. leveys Keskimitta Max. halkaisija Tyyppi 5026560 5124170 5023950 5026560 5024188 5123171 5024188 5123171 5024188 5123171 5024188 5123171 5122170 5124018 5125000 5023950 5023950 5124170 5024188 5124870 5123175 5024188 5024188 5121180 5120940 5120185 5124018 5124018 5126190 5124214 5124214 5123175 5024188 5123171 5122157 5120953 5122170 5120940

R 17,5 R 17,5 R 17,5 R 17,5 R 17,5 R 17,5 R 17,5 R 17,5 R 17,5 R 17,5 R 17,5 R 17,5 R 17,5 R 17,5 R 19,5 R 19,5 R 19,5 R 19,5 R 19,5 R 19,5 R 19,5 R 19,5 R 19,5 R 19,5 R 19,5 R 19,5 R 19,5 R 19,5 R 19,5 R 19,5 R 19,5 R 19,5 R 19,5 R 19,5 R 19,5 R 19,5 R 19,5 R 19,5

215/75 225/70 225/70 225/70 225/75 225/75 235/75 235/75 245/70 245/70 245/75 245/75 265/70 355/45 7 7 8 8 9 9 9.5 9.5 10 10 11 12 12 15 16.5 18 19.5 245/65 245/70 245/70 255/60 265/55 265/70 285/70

222 235 235 235 237 237 245 245 260 260 260 260 275 368 191 191 214 214 237 237 247 247 262 262 287 309 309 399 438 471 495 248 260 260 260 265 275 297

260 263 263 263 266 266 282 282 290 290 290 290 298 209 209 229 229 260 260 274 274 292 292 317 341 341

280 288 288 290 295 309 332

76

779 773 773 773 797 797 811 811 803 803 827 827 831 777 809 809 867 867 906 906 926 926 949 949 984 1023 1023 998 1063 1100 1134 814 853 853 813 799 881 911

Flat Top White Line Flat Top Flat Top Flat Top White Line Flat Top White Line Flat Top White Line Flat Top White Line White Line White Line White Line Flat Top Flat Top White Line Flat Top White Line White Line Flat Top Flat Top White Line White Line White Line White Line White Line White Line White Line White Line White Line Flat Top White Line White Line White Line White Line White Line

Malli Single Twin Twin Single Twin Twin Twin Twin Twin Twin Twin Twin Twin Single Twin Twin Twin Twin Twin Twin Twin Twin Twin Twin Twin Twin Single Single Single Single Single Twin Twin Twin Twin Twin Twin Twin


LOKASUOJAT Til. №

C-3

Tuotenimike PARLOK-LOKASUOJIEN RENGASKOOT • Huomioithan, että Parlok Supra -lokasuojien rengaskoot ovat erillisessä taulukossa tämän osion jälkeen

Parlok-koodi Rengaskoko Renkaan leveys Max. leveys Keskimitta Max. halkaisija Tyyppi 5124018 5110185 5110185 5124018 5124018 5124018 5124818 5124818 5124818 5124214 5023950 5124870 5124870 5024188 5024188 5124818 5121180 5024188 5121050 5121050 5126503 5120190 5126503 5126190 5110300 5126503 5110190 5125120 5126503 5126190 5126503 5126190 5123175 5126503 5126190 5126503 5125120 5124214

R 19,5 R 19,5 R 19,5 R 19,5 R 19,5 R 19,5 R 19,5 R 19,5 R 19,5 R 19,5 R 20 R 20 R 20 R 20 R 20 R 20 R 20 R 20 R 20 R 20 R 20 R 20 R 20 R 20 R 20 R 20 R 20 R 20 R 20 R 20 R 20 R 20 R 20 R 20 R 20 R 20 R 20 R 20

305/70 305/70 315/70 315/70 385/55 385/65 425/55 435/50 445/45 445/65 6.50 6.50 7.00 7.00 7.50 7.50 8.25 8.25 9.00 10.00 10.00 11.00 11.00 12.00 12.00 12/80 12/80 13.00 13/80 14.75/80 14/80 15.5/80 225/90 335/80 365/80 365/85 395/85 475/60

320 320 328 328 400 405 442 460 458 477 186 186 204 204 216 216 237 237 266 283 283 295 295 319 319 314 314 346 336 381 361 396 240 350 382 382 405 475

354 354 362 362

216 216 222 222 243 243 273 273 296 319 319 339 339 358 358 349 349

276

77

941 941 937 937 936 1020 981 949 910 1097 871 871 904 904 941 941 976 976 1033 1068 1068 1099 1099 1140 1140 1023 1023 1196 1064 1142 1107 1177 926 1066 1116 1152 1206 1078

White Line White Line White Line White Line White Line White Line White Line White Line White Line White Line Flat Top White Line White Line Flat Top Flat Top White Line White Line Flat Top White Line White Line White Line White Line White Line White Line White Line White Line White Line White Line White Line White Line White Line White Line White Line White Line White Line White Line White Line White Line

Malli Single Twin Twin Single Single Single Single Single Single Single Twin Twin Twin Twin Twin Twin Twin Twin Twin Twin Single Twin Single Single Twin Single Twin Single Single Single Single Single Twin Single Single Single Single Single


C-3 Til. №

LOKASUOJAT Tuotenimike PARLOK-LOKASUOJIEN RENGASKOOT

• Huomioithan, että Parlok Supra -lokasuojien rengaskoot ovat erillisessä taulukossa tämän osion jälkeen

Parlok-koodi Rengaskoko Renkaan leveys Max. leveys Keskimitta Max. halkaisija Tyyppi 5124214 5124818 5024188 5121180 5024188 5124870 5122300 5024188 5123175 5126503 5121050 5121180 5110190 5126503 5126503 5110190 5126503 5110190 5112190 5126190 5126503 5126503 5125120 5124214 5124870 5023950 5122170 5122170 5120940 5120190 5126503 5120940 5120185 5126503 5120190 5126503 5110190 5110190

R 20 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5

475/80 8 8 9 9/70 9/70 10 10/70 10/70 11 11 11/70 12 12 12/70 12/70 12/80 12/80 13 13 13/70 15 16.5 18 215/75 215/75 255/70 265/60 275/70 275/80 275/80 285/60 295/60 295/70 295/70 295/75 295/75 295/80

498 214 214 237 236 236 262 262 262 287 287 279 309 309 320 320 320 320 328 328 340 399 438 471 211 211 268 275 290 290 290 299 307 313 313 313 313 313

247 247 260 257 257 286 286 286 318 318 322 342 342 346 346 344 344 360 360

246 246 297 300 322 324 324 327 333 330 330 348 348 348

78

1298 947 947 982 901 901 1033 938 938 1064 1064 973 1099 1099 1018 1018 1064 1064 1141 1141 1047 1089 1139 1176 894 894 944 890 973 1030 1030 928 940 1005 1005 1032 1032 1062

White Line White Line Flat Top White Line Flat Top White Line White Line Flat Top White Line White Line White Line White Line White Line White Line White Line White Line White Line White Line White Line White Line White Line White Line White Line White Line White Line Flat Top White Line White Line White Line White Line White Line White Line White Line White Line White Line White Line White Line White Line

Malli Single Twin Twin Twin Twin Twin Twin Twin Twin Single Twin Twin Twin Single Single Twin Single Twin Twin Single Single Single Single Single Twin Twin Twin Twin Twin Twin Single Twin Twin Single Twin Single Twin Twin


LOKASUOJAT Til. №

C-3

Tuotenimike PARLOK-LOKASUOJIEN RENGASKOOT • Huomioithan, että Parlok Supra -lokasuojien rengaskoot ovat erillisessä taulukossa tämän osion jälkeen

Parlok-koodi Rengaskoko Renkaan leveys Max. leveys Keskimitta Max. halkaisija Tyyppi 5126503 5124018 5110185 5126503 5110190 5124018 5110185 5110190 5126503 5112190 5126503 5126503 5112190 5126503 5126503 5124018 5126503 5125122 5124018 5126190 5125120 5125122 5124818 5125120 5124818 5124818 5124818 5124214 5124214 5124818 5124818 5124818 5122300 5110300 5126190 5125120 5110300 5125120

R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 24 R 24 R 24 R 24 R 24,5

295/80 305/60 305/60 305/70 305/70 315/60 315/60 315/70 315/70 315/75 315/75 315/80 315/80 345/75 350/75 355/50 365/70 375/90 385/55 385/65 385/80 385/95 415/45 425/65 435/45 445/40 445/50 445/65 445/75 455/40 455/45 455/55 495/45 11.00 11.00 12.00 12.00 14/80

313 312 312 320 320 319 319 328 328 328 328 328 328 365 364 375 380 387 401 408 405 398 433 452 457 453 463 477 462 471 471 470 519 295 295 319 319 361

348 348 348 349 349 360 360

360 360 363 363

342 342 350 350

79

1062 952 952 1018 1018 966 966 1032 1032 1063 1063 1096 1096 1111 1097 942 1104 1276 1012 1092 1212 1270 960 1146 980 936 1036 1174 1266 950 998 1092 1036 1199 1199 1244 1244 1209

White Line White Line White Line White Line White Line White Line White Line White Line White Line White Line White Line White Line White Line White Line White Line White Line White Line White Line White Line White Line White Line White Line White Line White Line White Line White Line White Line White Line White Line White Line White Line White Line White Line White Line White Line White Line White Line White Line

Malli Single Single Twin Single Twin Single Twin Twin Single Twin Single Single Twin Single Single Single Single Single Single Single Single Single Single Single Single Single Single Single Single Single Single Single Single Twin Single Single Twin Single


C-3 Til. №

LOKASUOJAT Tuotenimike PARLOK-LOKASUOJIEN RENGASKOOT

• Huomioithan, että Parlok Supra -lokasuojien rengaskoot ovat erillisessä taulukossa tämän osion jälkeen

Parlok-koodi Rengaskoko Renkaan leveys Max. leveys Keskimitta Max. halkaisija Tyyppi 5120190 5110300 5126503 5126503 5110190 5112190 5126503

R 24,5 R 24,5 R 24,5 R 24,5 R 24,5 R 24,5 R 24,5

285/75 295/80 295/80 305/75 305/75 315/75 315/75

283 313 313 320 320 328 328

345 345 350 350 360 360

80

1050 1112 1112 1098 1098 1112 1112

White Line White Line White Line White Line White Line White Line White Line

Malli Twin Twin Single Single Twin Twin Single


C-3

LOKASUOJAT Til. â„–

Tuotenimike PARLOK SUPRA -LOKASUOJIEN RENGASKOOT

Parlok-koodi 5165520 5165920 5165019 5165020 5165520 5165520 5165520 5166520 5164026 5165520 5165019 5165019 5165019 5165520 5165920 5166320 5165019 5165019 5165019 5165019 5165519 5165519 5165519 5165519 5165920 5164026 5165019 5165020 5165021 5165520 5166022 5166320 5166520 5164026 5164026 5164323 5165025 5165025 5165520 5165519

Rengaskoko R 15 R 15 R 16 R 16 R 16 R 16 R 16 R 16 R 16 R 17 R 17,5 R 17,5 R 17,5 R 17,5 R 17,5 R 17,5 R 17,5 R 17,5 R 17,5 R 17,5 R 17,5 R 17,5 R 17,5 R 17,5 R 17,5 R 17,5 R 19,5 R 19,5 R 19,5 R 19,5 R 19,5 R 19,5 R 19,5 R 19,5 R 19,5 R 19,5 R 19,5 R 19,5 R 19,5 R 19,5

Renkaan leveys Max. leveys 8.25 10.00 7.00 7.50 8.25 9.00 255/100 305/95 325/85 8.25 8 8.5 9 9.5 10 11 205/65 205/75 215/75 225/70 225/75 235/75 245/70 245/75 265/70 355/45 7 8 9 9.5 10 11 12 12 15 16.5 18 19.5 245/65 245/70

237 283 204 216 237 253 262 300 341 237 214 221 237 247 262 287 214 214 222 235 237 245 260 260 275 368 191 214 237 247 262 287 309 309 399 438 471 495 248 260

81

Keskimitta Max. halkaisija Malli 267 308 230 240 264 274 282 335

234 236 260 272 282 318 234 250 260 263 266 282 290 290 298 209 229 260 274 292 317 341 341

280 288

830 942 795 814 874 927 936 1010 980 900 794 813 831 854 870 914 721 765 779 773 797 811 803 827 831 777 809 867 906 926 949 984 1023 1023 998 1063 1100 1134 814 853

Twin Twin Twin Twin Twin Twin Twin Twin Single Twin Twin Twin Twin Twin Twin Twin Twin Twin Twin Twin Twin Twin Twin Twin Twin Single Twin Twin Twin Twin Twin Twin Twin Single Single Single Single Single Twin Twin


C-3 Til. â„–

LOKASUOJAT Tuotenimike PARLOK SUPRA -LOKASUOJIEN RENGASKOOT

Parlok-koodi 5165918 5166319 5165920 5166320 5164026 5166822 5164026 5166822 5164026 5164026 5164821 5164821 5164821 5165025 5165021 5165021 5164821 5166022 5166123 5164023 5166123 5166523 5164023 5164323 5166724 5164023 5166823 5164524 5164023 5164323 5164023 5164323 5165520 5164023 5164323 5164023 5164524 5165025 5165025 5164821

Rengaskoko R 19,5 R 19,5 R 19,5 R 19,5 R 19,5 R 19,5 R 19,5 R 19,5 R 19,5 R 19,5 R 19,5 R 19,5 R 19,5 R 19,5 R 20 R 20 R 20 R 20 R 20 R 20 R 20 R 20 R 20 R 20 R 20 R 20 R 20 R 20 R 20 R 20 R 20 R 20 R 20 R 20 R 20 R 20 R 20 R 20 R 20 R 22,5

Renkaan leveys Max. leveys 255/60 265/55 265/70 285/70 305/70 305/70 315/70 315/70 385/55 385/65 425/55 435/50 445/45 445/65 6.50 7.00 7.50 8.25 9.00 10.00 10.00 11.00 11.00 12.00 12.00 12/80 12/80 13.00 13/80 14.75/80 14/80 15.5/80 225/90 335/80 365/80 365/85 395/85 475/60 475/80 8

260 265 275 297 320 320 328 328 400 405 442 460 458 477 186 204 216 237 266 283 283 295 295 319 319 314 314 346 336 381 361 396 240 350 382 382 405 475 498 214

82

Keskimitta Max. halkaisija Malli 290 295 309 332 354 354 362 362

216 222 243 273 296 319 319 339 339 358 358 349 349

276

247

813 799 881 911 941 941 937 937 936 1020 981 949 910 1097 871 904 941 976 1033 1068 1068 1099 1099 1140 1140 1023 1023 1196 1064 1142 1107 1177 926 1066 1116 1152 1206 1078 1298 947

Twin Twin Twin Twin Single Twin Single Twin Single Single Single Single Single Single Twin Twin Twin Twin Twin Single Twin Twin Single Single Twin Single Twin Single Single Single Single Single Twin Single Single Single Single Single Single Twin


C-3

LOKASUOJAT Til. â„–

Tuotenimike PARLOK SUPRA -LOKASUOJIEN RENGASKOOT

Parlok-koodi 5166022 5165021 5165823 5165520 5166123 5164023 5166022 5164023 5166823 5164023 5166823 5166823 5164023 5164323 5167223 5164023 5164023 5164524 5165025 5165021 5165920 5165920 5166320 5164023 5166523 5166320 5166520 5164023 5166523 5164023 5166823 5164023 5166823 5164026 5166822 5164023 5166823 5164026 5166822 5166823

Rengaskoko R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5

Renkaan leveys Max. leveys 9 9/70 10 10/70 11 11 11/70 12 12 12/70 12/70 12/80 12/80 13 13 13/70 15 16.5 18 215/75 255/70 265/60 275/70 275/80 275/80 285/60 295/60 295/70 295/70 295/75 295/75 295/80 295/80 305/60 305/60 305/70 305/70 315/60 315/60 315/70

237 236 262 262 287 287 279 309 309 320 320 320 320 328 328 340 399 438 471 211 268 275 290 290 290 299 307 313 313 313 313 313 313 312 312 320 320 319 319 328

83

Keskimitta Max. halkaisija Malli 260 257 286 286 318 318 322 342 342 346 346 344 344 360 360

246 297 300 322 324 324 327 333 330 330 348 348 348 348 348 348 349 349 360 360

982 901 1033 938 1064 1064 973 1099 1099 1018 1018 1064 1064 1141 1141 1047 1089 1139 1176 894 944 890 973 1030 1030 928 940 1005 1005 1032 1032 1062 1062 952 952 1018 1018 966 966 1032

Twin Twin Twin Twin Twin Single Twin Single Twin Single Twin Twin Single Single Twin Single Single Single Single Twin Twin Twin Twin Single Twin Twin Twin Single Twin Single Twin Single Twin Single Twin Single Twin Single Twin Twin


C-3 Til. â„–

LOKASUOJAT Tuotenimike PARLOK SUPRA -LOKASUOJIEN RENGASKOOT

Parlok-koodi 5164023 5167223 5164023 5167223 5164023 5164023 5164023 5164026 5164023 5164524 5164026 5164323 5164524 5164524 5164821 5164524 5164821 5164821 5164821 5165025 5165025 5164821 5164821 5164821 5165823 5164323 5166724 5164524 5166724 5164524 5166523 5166724 5164023 5166823 5164023 5167223 5164023

Rengaskoko R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 22,5 R 24 R 24 R 24 R 24 R 24,5 R 24,5 R 24,5 R 24,5 R 24,5 R 24,5 R 24,5 R 24,5

Renkaan leveys Max. leveys 315/70 315/75 315/75 315/80 315/80 345/75 350/75 355/50 365/70 375/90 385/55 385/65 385/80 385/95 415/45 425/65 435/45 445/40 445/50 445/65 445/75 455/40 455/45 455/55 495/45 11.00 11.00 12.00 12.00 14/80 285/75 295/80 295/80 305/75 305/75 315/75 315/75

328 328 328 328 328 365 364 375 380 387 401 408 405 398 433 452 457 453 463 477 462 471 471 470 519 295 295 319 319 361 283 313 313 320 320 328 328

84

Keskimitta Max. halkaisija Malli 360 360 363 363

342 342 350 350

345 345 350 350 360 360

1032 1063 1063 1096 1096 1111 1097 942 1104 1276 1012 1092 1212 1270 960 1146 980 936 1036 1174 1266 950 998 1092 1036 1199 1199 1244 1244 1209 1050 1112 1112 1098 1098 1112 1112

Single Twin Single Twin Single Single Single Single Single Single Single Single Single Single Single Single Single Single Single Single Single Single Single Single Single Single Twin Single Twin Single Twin Twin Single Twin Single Twin Single


KANNAKKEIDEN TARVIKKEET Til. №

Tuotenimike

ASENNUSHOLKKI

• HUOM! Ei sisällä kiinnitystarvikkeita • Tuotteelle soveltuva pulttisarja 15023

15018

ASENNUSHOLKKI, HITSATTAVA • Materiaali: pintakäsittelemätön teräs • Paino: 0,6 kg

15018

ASENNUSHOLKKI PK

150182IR

ASENNUSHOLKKI 2-REIÄLLÄ

15018-2IR

ASENNUSHOLKKI, PULTATTAVA • Materiaali: kuumasinkitty teräs • Paino: 0,8 kg

15019

ASENNUSHOLKKI PK

150192IR

ASENNUSHOLKKI 2-REIÄLLÄ

15019

15019-2IR

15019-2 ASENNUSHOLKIN TAUSTALEVY • Pultit eivät sisälly toimitukseen • Pintakäsittely: kuumasinkitty • Paino: 0,20 kg

15023

ASENNUSHOLKIN PULTTISARJA • • • •

1 kpl kuusioruuvi M10x40 Kzn 1 kpl mutteri M10 Kzn 1 kpl aluslevy M10 Kzn Paino: 0,05 kg

85

C-4


C-4 Til. №

KANNAKKEIDEN TARVIKKEET Tuotenimike

PUTKIKIINNIKE M8/45 MM • Paino: 0,02 kg

15020

PUTKIKIINNIKE M8/45 MM • Materiaali: teräs • Pintakäsittely: kuumasinkitty

15020RST

PUTKIKIINNIKE M8/45 MM RST • Materiaali: ruostumaton teräs

15012

ALUSLEVY R-650 • • • •

15021

Materiaali: sinkitty teräs Pituus: 250 mm Leveys: 45 mm Paino: 0,20 kg

KANNAKKEEN MUOVITULPPA ZP • Soveltuu sinkittyihin putkikannakkeisiin • Paino: 0,01 kg

15031

KANNAKKEEN MUOVITULPPA RST • Soveltuu RST-putkikannakkeisiin • Paino: 0,01 kg

15028

MUOVIKIINNIKE 82020 • • • •

15030

Materiaali: musta ABS-muovi Toimitus sisältää M8-kiinnityspultit Soveltuu Ø 42 mm putkelle Paino: 0,10 kg

KANNAKE VR 42,4 SÄÄDETTÄVÄ • • • • • • •

Parlok-koodi: 29.0000.0150 Säätövara: 150 mm Duplex-pintakäsittely (sinkitty, maalattu) Yhteensopiva lukkoruuvi M8 Soveltuu Ø 42,4 mm putkelle Soveltuu lokasuojille joiden säde R=500-700 mm Paino: 0,48 kg

86


KANNAKKEIDEN TARVIKKEET Til. №

Tuotenimike

15029

KIINNIKE PARLOK MR 42 • • • • • • •

Parlok koodi: 5039700 Materiaali: muovi Säätöalue: 150 mm Kiinnitysreikäväli: 305 mm Soveltuu Ø 42 mm putkelle Soveltuu lokasuojille joiden säde R=500-700 mm Paino: 0,30 kg

15029-2 MR42-PULTTISARJA LOKASUOJAAN • • • •

Pulttisarja neljän 15029-kiinnikkeen kiinnittämistä varten Soveltuu sekä Parlok White Line että Parlok Supra -lokasuojan kiinnittämiseen (sisältää vaihtoehtoiset pultit) Parlok-koodi: 503940SU Paino: 0,30 kg

KIINNIKE PARLOK UNIFIX • Materiaali: polyamidi (PA) • Paino: 0,11 kg

15032

KIINNIKE PARLOK UNIFIX 32-42 • Parlok-koodi: 5039300 • Soveltuu kaikille putkikannakkeille, joiden Ø 32-42 mm

15033

KIINNIKE PARLOK UNIFIX 40-50 • Parlok-koodi: 5039301 • Soveltuu kaikille putkikannakkeille, joiden Ø 40-50 mm

15034

KIINNIKE PARLOK P42 • • • • • • •

150372

Parlok-koodi: 5039650 Materiaali: teräs Säätövara: 90 mm Soveltuu Ø 42 mm putkelle Väri: musta, jauhemaalattu Soveltuu lokasuojiin, joiden säde R=405-720 mm Paino: 0,36 kg

MUOVIKIINNIKE 42 R650 • • • • •

Materiaali: muovi Sisältää pulttisarjan Max kiristysmomentti 12 Nm Soveltuu Ø 42 mm putkelle Paino: 0,14 kg

87

C-4


C-4 Til. №

LATTAKANNAKKEET Tuotenimike

LOKASUOJAN LATTAKANNAKE • • • • • • • •

Soveltuu erityisesti puunkuljetusautoihin ja -perävaunuihin Helppo asentaa, laaja säätöalue Kiinnitetään lokasuojan sisäpintaan Kuumasinkitys takaa hyvän korroosiosuojan Yhteensopiva TMT-asennusholkkien kanssa Kannake valmistettu jousiteräksestä Kiinnikevarren putki: Ø 42,4 x 2,6 mm Pulttisarja 15048 varren ja kannakkeen yhdistämiseksi myydään erikseen

15040 / 15042 + 15047

15040, 15042, 15044

15040

LATTAKANNAKE, 500 MM • Leveys: 500 mm • Paino: 2,1 kg

15042

LATTAKANNAKE, 540 MM • Leveys: 540 mm • Paino: 2,4 kg

15044

LATTAKANNAKE, 600 MM • Leveys: 600 mm • Paino: 2,8 kg

88


LATTAKANNAKKEET Til. №

Tuotenimike LATTAKANNAKKEEN VARSI • Pintakäsittely: kuumasinkitty

15043

VARSI, LYHYT • Pituus: 88 mm • Paino: 1,0 kg

15046

VARSI, PITKÄ • Pituus: 178 mm • Paino: 1,4 kg

15047

LATTAKANNAKKEEN LISÄTUKI • Soveltuu tuotteille 15040 ja 15042 • Paino: 1,4 kg

15048

LATTAKANNAKKEEN PULTTISARJA • • • •

15049

1 kpl kuusioruuvi HOT 16x40 2 kpl Wurth Lock -lukituslevypari M16 1 kpl mutteri KZN M16 Paino: 0,03 kg

LATTAKANNAKKEEN KIINNITYSSARJA • • • • •

Kiinnityssarja kannakkeen kiinnittämiseksi lokasuojaan 3 kpl kuusiokoloruuvi M8x25 Zn 3 kpl 4-kulma aluslevy Zn M8 3 kpl Nyloc mutteri Zn M8 Paino: 0,02 kg

89

C-4


C-4 Til. №

PUTKIKANNAKKEET Tuotenimike

PUTKIKANNAKKEET • Lokasuojan asennuskorkeus säädettävissä portaattomasti asennusholkin kiinnitystasosta (taivutetut putket) • TMT-asennusholkki takaa putkikannakkeelle varman ja helpon kiinnityksen • Kuumasinkitys takaa hyvän korroosiosuojan • Myös ruostumattomasta teräksestä valmistettu vaihtoehto

15018

15019

PUTKIKANNAKE PK • Yhteensopiva päätytulppa 15021 (Kannakkeiden tarvikkeet) • Putki: Ø 42,5 mm, paksuus 2,6 mm • Materiaali: kuumasinkitty teräs

15021

RST PUTKIKANNAKE PK • Yhteensopiva päätytulppa 15031 (Kannakkeiden tarvikkeet) • Putki: Ø 42,5 mm, paksuus 2 mm • Materiaali: ruostumaton teräs

Til. №

Tuotenimike

15006 15003 15013 15014 15016 15016-100

PK-650, suora PK-750, suora PK-650 PK-705 PK-760 PK-760 R100

15015

15017

A (mm)

15031

B (mm)

C (mm)

95 95 95 95

355 460 465 480

650 760 650 705 760 760

PK-705, RST

95

460

PK-760, RST

95

465

90

D (mm)

Paino (kg)

53 53 150 100

1,7 2,2 1,7 1,8 2,1 2,1

705

53

1,4

760

150

1,5


PUTKIKANNAKKEET Til. №

Tuotenimike

15005

KANNAKE PK-760 M150 • Materiaali: teräs • Pintakäsittely: kuumasinkitty • Paino: 2,00 kg

15011

KANNAKE PK-580/34 • • • •

Materiaali: teräs Pintakäsittely: sähkösinkitty Sisältää pultin, aluslevyn ja päätytulpan Paino: 2,00 kg

91

C-4


C-4

U JA V-KANNAKKEET

Til. №

Tuotenimike

15007

KANNAKE U-700 • • • • •

15009

Materiaali: 3 mm:n teräslevy Toimitetaan pohjamaalattuna Sisältää kaksi asennussarjaa (15009) Pituus: 700 mm Paino: 2,60 kg

ASENNUSSARJA U-700 • Paino: 0,09 kg Sisältää: • 1 kpl neliöaluslevy (15009-T1) • 1 kpl lukkoruuvi M10x25 ZP (64402) • 1 kpl mutteri M10 Zn (64411) • 1 kpl korialuslevy 30x11x3,0 Zn (64505)

15009T1

15010

NELIÖALUSLEVY • Yhteensopiva lukkoruuvi M10 • Koko: 40 x 40 mm • Paino: 0,04 kg

ALUSLEVY, U-KANNAKE • Materiaali: sinkitty teräs • Paino: 0,38 kg

15022

KANNAKE V-750 • Materiaali: maalattu teräs • Paino: 2,50 kg

92


U JA V-KANNAKKEET Til. №

Tuotenimike

15024

KANNAKE V-750 ALUSLEVY V • Pintakäsittely: sinkitty • Paino: 0,59 kg

15027-4 KANNAKE, IRROTETTAVA 4 MM • Materiaali: 4 mm alumiini • Paino: 0,89 kg

93

C-4


C-5 Til. №

PYÖRÄKIILAT JA TELINEET Tuotenimike

PYÖRÄKIILA PYÖRÄKIILA, SINKITTY TERÄS 17130

PYÖRÄKIILA 6720/360 MM • 15” renkaalle • Leveys: 120 mm • Paino: 1,9 kg

17133

17130

PYÖRÄKIILA 6721/460 MM • 19,5” renkaalle • Leveys: 160 mm • Paino: 2,9 kg

17136

17133

PYÖRÄKIILA 6722/560 MM • 22,5” renkaalle • Leveys: 200 mm • Paino: 3,9 kg

17136 17134

PYÖRÄKIILA R460 MM, KUMI • Leveys: 150 mm • Paino: 4,2 kg

17134 PYÖRÄKIILA, MUOVI • 22,5” renkaalle • Leveys: 200 mm • Paino: 1,7 kg

17137

PYÖRÄKIILA R560 MM • Väri: musta

17138

17137, 17138

PYÖRÄKIILA R560 MM • Väri: keltainen

94


C-5

PYÖRÄKIILAT JA TELINEET Til. №

Tuotenimike

PYÖRÄKIILATELINE PYÖRÄKIILATELINE, TERÄS • Materiaali: pintamaalattu teräs • Väri: musta

Til. №

Tuotenimike

Soveltuu:

17140

Pyöräkiilateline 6730/360 mm Pyöräkiilateline 6731/460 mm Pyöräkiilateline 6732/560 mm

17143 17146

17139

A

B

C

D

E

F

G

17130 (15”)

225

164

70

144

40

8,5

124

0,6

17133 (19,5”)

250

215

85

185

60

8,4

164

0,9

17136 (22,5”)

290

257

120

230

80

8,5

206

1,4

PYÖRÄKIILATELINE, MUOVI • Kiinnitys M14-pultein • Cmax = 25 N • Paino: 0,2 kg

95

Paino (kg)


C-6 Til. №

ROISKELÄPÄT Tuotenimike

PARLOK-ROISKELÄPÄT • Asennussarja myydään erikseen 13141 (Roiskeläppien kiinnitys, tämän osion lopussa)

13141 SUPRA-ROISKELÄPÄT • • • • •

Roiskeläppä, jossa kiinteä roiskeenesto myös lokasuojan osalta Hyväksyntänumero: e1*0018*00 Käyttökohteena mm. puuautot/perävaunut Saatavana myös logopainatuksella Yhdistämällä lokasuojaan Supra-roiskeläppä, saadaan hyväksytty roiskeenestolokasuojakokonaisuus

Til. №

Lokasuojan leveys (mm)

L (mm)

B (mm)

Parlok-koodi Paino (kg)

13143 13144

405-430 450-455

820 820

370 420

5068405 5068455

1,5 1,5

13148 13155 13159 13165

480-500 550 595-630 650-680

720 720 820 820

445 515 560 615

5068480 5068550 5068595 5068650

1,6 1,9 2,1 2,3

13145 13164

(430) (650)

1080 1080

430 650

5314410 5316610

1,5 1,6

Huom! Telin väliläppä roiskeenestolla.

13145, 13164

96


ROISKELÄPÄT Til. №

Tuotenimike PARLOK TIMBER SUPRA -ROISKELÄPÄT • Käyttökohteena mm. puuautot/perävaunut • Yhteensopivat kiinnityskiskot 13032-13047 (Roiskeläppien kiinnitys) • Paino: 1,0 kg

13032-13047

Til. №

Lokasuojan leveys (mm) Parlok-koodi

13340

405-430

5169405

13345

450-455

5169455

13348

480-500

5169480

13355

550

5169550

13359

595-630

5169595

13365

650-680

5169650

13372

720

5169672

TMT-RENSI-ROISKEENESTOLÄPÄT • • • • • •

Hyväksyntänumero: e5*91/226*2010/19*0001*00 Energiaa absorboiva rakenne Väri: musta Saatavana myös logopainatuksella Yhteensopivat kiinnityskiskot 13032-13047 (Roiskeläppien kiinnitys) Paino: 0,9 kg

Til. №

Tuotenimike

Koko (mm)

13171

Roiskeläppä Rensi 6240-1

620 x 400

13173

Roiskeläppä Rensi 6535-1

650 x 350

13175

Roiskeläppä Rensi 6035-1

600 x 350

13177

Roiskeläppä Rensi 6235-1

620 x 350

13179

Roiskeläppä Rensi 5535-1

550 x 350

13181

Roiskeläppä Rensi 4235-1

420 x 350

97

13032-13047

C-6


C-6 Til. №

ROISKELÄPÄT Tuotenimike TMT-ROISKELÄPÄT

• • • • • • •

Yhteensopivat kiinnityskiskot 13032-13047 (Roiskeläppien kiinnitys) Kevyt ja kestävä polyeteeniläppä Saatavana myös logopainatuksella Hyvä kemikaalien sietokyky Pakkaskestävyys -40°C Vettymätön materiaali Väri: musta

13032-13047

Til. №

Tuotenimike

Koko (mm)

13020 13030 13036 13042 13044 13049

Roiskeläppä 21x30 Roiskeläppä 4235-1 Roiskeläppä 5035-1 Roiskeläppä 6035-1 Roiskeläppä 6240-1 Roiskeläppä 6235-1

210 x 300 420 x 350 500 x 350 600 x 350 620 x 400 620 x 350

13074

Roiskeläppä 6240-1 MAN

620 x 400

MAN

0,95

13067

Roiskeläppä 6240-1 MB

620 x 400

MB

0,89

13061 13062

Roiskeläppä 6240-1 Scania Roiskeläppä 5035-1 Scania

620 x 400 500 x 350

Scania Scania

0,89 0,66

13063

Roiskeläppä 6240-1 Sisu

620 x 400

SISU

0,89

13064 13065 13066

Roiskeläppä 4235-1 Volvo Roiskeläppä 6240-1 Volvo Roiskeläppä 5035-1 Volvo

420 x 350 620 x 400 500 x 350

Volvo Volvo Volvo

0,51 0,89 0,66

13075 13076 13082 13083 13084

Roiskeläppä 2400 x 350 Roiskeläppä 2400 x 350 Integral Roiskeläppä 2500 x 400 Int. LV Roiskeläppä 2400 x 350 Scania Roiskeläppä 2400 x 350 Volvo

2400 x 350 2400 x 350 2500 x 400 2400 x 350 2400 x 350

Long Vehicle Scania Volvo

3,80 3,80 4,00 4,00 4,00

98

Logo

Paino (kg) 0,28 0,51 0,66 0,75 0,88 0,77


ROISKELÄPÄT Til. №

Tuotenimike PAINATUKSET ROISKELÄPPIIN • • • • •

Läpän pinta-ala voidaan hyödyntää mainostarkoituksiin painamalla siihen esimerkiksi yrityksen logo Painatusmenetelmiä ovat silkki- tai foliopainatus Vakio läppäaihion väri on musta ja painatus valkoinen Painatusväri kahdeksasta vaihtoehdosta Painoala määräytyy läpän koon mukaan taulukosta

Til. №

Maksimi painoala (mm)

13000 13001

415 x 330 - läppään 13030 457 x 290 - läppään 13036

Ykköspyörän läppä Paripyöräläppä

457 x 290 - läppään 13049 590 x 345 - läppään 13044 pituus 1800 - läppään 13075 ja 13076

Paripyöräläppä Paripyöräläppä Pitkät roiskeläpät

13004 13002 13003

Tarvittavat dokumentit voi toimittaa seuraavissa muodoissa: • JPG • PDF • Indesign • Photoshop • Illustrator • ym. kuvankäsittelyohjelmat

Painatusvaihtoehdot pitkälle läpälle 13075, 13076

99

C-6


C-6 Til. №

ROISKELÄPPIEN KIINNITYS Tuotenimike

ROISKELÄPPIEN KIINNITYSKISKOT • Kiinnityskiskon ruuvisarja 13035 myydään erikseen

13035

Til. №

Pituus (mm)

13032 13033 13034 13038 13039 13046 13048 13047

420 555 565 500 520 615 645 2550

0,35 0,45 0,45 0,43 0,43 0,50 0,52 2,10

KIINNISTYSKISKON RUUVISARJA • • • • •

13141

Paino (kg)

3 kpl lukkoruuvi M6x20 ZN 3 kpl mutteri M6 ZN 3 kpl aluslevy M6 2 kpl ruuvi 4,8x19 ZN Paino: 0,03 kg

SUPRA-LÄPÄN ASENNUSSARJA • Paino: 0,5 kg

13052

ROISKELÄPÄN KANNAKE • • • •

13077

3 mm paksua anodisoitua alumiinilevyä Leveys: 615 mm Ulkonema: 150 mm Paino: 1,2 kg

ROISKELÄPPÄ INTEGRALIN KIINNITYSPALA • Paino: 0,08 kg

100


TMT-RENSI ROISKEENESTOMATOT Til. №

Tuotenimike TMT-RENSI-ROISKEENESTOMATTO • • • •

Hyväksytty roiskeenestoksi yhdessä TMT-Rensi -roiskeläpän kanssa Hyväksyntänumero: e5*91/226*2010/19*0001*00 Asennetaan lokasuojan sisäpintaan Paino: 0,88 kg

13200

RENSI SPRAY LINER 400 X 400 MM

13202

RENSI SPRAY LINER 560 X 400 MM

13204

RENSI SPRAY LINER 610 X 400 MM

101

C-6


C-7

RUNKOKIINNIKKEET

Til. №

Tuotenimike

16600

RUNKOKIINNIKE FG-105 • Pulttikiinnitys • Pintakäsittely: sähkösinkitty • Paino: 0,5 kg

16600-1 RUNKOKIINNIKE FG-105:N ALUSLEVY • Paino: 0,05 kg

16601

SÄÄTÖPALA 2,5 MM • Paino: 0,03 kg

16602

SÄÄTÖPALA 4,0 MM • Paino: 0,02 kg

16614

RUNKOKIINNIKE FG-125 • • • • • •

16618

Hyvät kiristysominaisuudet kaikissa olosuhteissa Joustava, säilyttäen silti optimaaliset kiinnitysominaisuutensa Kiinnike kompensoi 4-14 mm erot rungon ja korirakenteen välillä Pulttikiinnitys Pintakäsittely: kuumasinkitty Paino: 0,76 kg

RUNKOKIINNIKE 2-28 MM • • • • • • •

Pulttikiinnitys (M12) Kompensoi 2-28 mm tasoerot Pintakäsittely: sinkitty Leveys: 88 mm Pituus: 60 mm Korkeus: 30 mm Paino: 0,7 kg

102


KONTTILUKOT JA KONTTIKULMAT Til. №

C-8

Tuotenimike

KONTTILUKKO

• Mitoitettu ISO vakiokontin kulmavaluihin • Lukituskomponentit ovat vaihdettavia

16230

KONTTILUKKO BLR 151/3 • Paino: 6,5 kg

16231

VAIHTOKARA BLR 151/3 • Paino: 3,1 kg

16232

16230

16231

16232

16233

KONTTILUKKO STL 1320 RS • Varustettu säädettävällä lukituskappaleella • Paino: 10,3 kg

16233

VAIHTOKARA BLR 148/RS3 • Paino: 4,9 kg

16230

16232

103


C-8 Til. №

KONTTILUKOT JA KONTTIKULMAT Tuotenimike

KONTTIKULMA

• Täyttävät sekä mitoitukseltaan että lujuudeltaan ISO 1161/BSS 3951 ja Lloyds laatuvaatimukset • Materiaali: valuteräs • Paino: 10,7 kg

KONTTIKULMA, ALA 16240

KONTTIKULMA, ALA - VE/OT • Vasen etu / oikea taka

16241

KONTTIKULMA, ALA - OE/VT • Oikea etu / vasen taka

16240 Huom! Mittakuvaa voi soveltaa peilikuvana myös tuotteelle 16241.

104


KONTTILUKOT JA KONTTIKULMAT Til. №

Tuotenimike

KONTTIKULMA

• Täyttävät sekä mitoitukseltaan että lujuudeltaan ISO 1161/BSS 3951 ja Lloyds laatuvaatimukset • Materiaali: valuteräs • Paino: 10,7 kg

KONTTIKULMA, YLÄ 16242

KONTTIKULMA, YLÄ - VE/OT • Vasen etu / oikea taka

16243

KONTTIKULMA, YLÄ - OE/VT • Oikea etu / vasen taka

16243 Huom! Mittakuvaa voi soveltaa peilikuvana myös tuotteelle 16242.

105

C-8


C-8 Til. №

KONTTILUKOT JA KONTTIKULMAT Tuotenimike VAIHTOKUORMATILAN LUKKO

• Materiaali: pohjamaalttu teräs • Paino: 38,7 kg

16255

VAIHTOKUORMATILAN LUKKO UP-86 • Ulkopuolelta lukitseva malli • Paino: 38,7 kg

16257

VAIHTOKUORMATILAN LUKKO SP-86 • Sisäpuolelta lukitseva malli • Paino: 25,0 kg

16258

PITOJOUSI UP/SP-86 • Varaosa vaihtokuormatilalukkoihin • Materiaali: jousiteräs • Paino: 0,5 kg

16259

KOUKKU UP-86 • Varaosa vaihtokuormatilalukkoon 16255 • Materiaali: teräs • Paino: 3,8 kg

16255

106


KONTTILUKOT JA KONTTIKULMAT Til. №

Tuotenimike

16260

VAIHTOKUORMATILAN LUKKO SP-TRAKO • • • • • • •

Pneumaattisesti lukittava Käyttöpaine 6,0 bar, puristusvoima 2660 N Sisäpuolelta lukitseva malli Suojavaippa sisältyy toimitukseen Runkopalkkien sisäleveys min. 948 mm Paino: 19,5 kg Trako-koodi: 10-0592-00

Sisältää: • 1 kpl ohjainyksikkö (16261) • 2 kpl vaijeripyörä • 1 kpl vaijeri (mekaaninen varmistin)

16261

VK-LUKON OHJAIN - TRAKO • • • •

Sisältyy tuotteeseen 16260 Paine (max): 10,0 bar Paino: 0,5 kg Trako-koodi: 10-0595-01

107

C-8


C-8

MUUT VAIHTOLAVAVARUSTEET

Til. №

Tuotenimike

16266

VAIHTOLAVAN RULLA Ø 200 MM • • • •

Materiaali: pintakäsittelemätön teräs Rulla: Ø 200 mm Ei rasvanippaa Paino: 18,8 kg

VETOKOUKKU LEKO • • • • • •

17300

Laippakiinnitys vetopalkin ulko- tai sisäpintaan Suurin sallittu kuormitus (aisavoima) 108 kN (11 t) Puomin kääntökulma pystysuunnassa 22° ja sivusuunnassa 215° Vetotappi nuorrutusterästä Ø 40 mm Pintakäsittely: pohjamaalattu Paino: 13,2 kg

VETOKOUKKU LEKO-11 • Reikäjako 160 x 100 mm, Ø 20,5 mm

17305

VETOKOUKKU LEKO-11, SISU/MB • Reikäjako 140 x 80 mm, Ø 17,0 mm

17313

VETOKOUKUN TAPPI L-11 • Sisältää ketjun ja sokan • Materiaali: sinkitty teräs • Paino: 1,7 kg

108


MUUT VAIHTOLAVAVARUSTEET Til. №

Tuotenimike

VAIHTOLAVAVAIJERI 17420

VAIHTOLAVAVAIJERI 12 T • • • •

17422

Max. kuorma: 12 t Pituus: 7,7 m Vaijeri: Ø 13 mm Paino: 6,0 kg

VAIHTOLAVAVAIJERI 16 T • • • •

Max. kuorma: 16 t Pituus: 9,0 m Vaijeri: Ø 14 mm Paino: 8,2 kg

VAIHTOLAVAVAIJERI 20 T • Max. kuorma: 20 t • Vaijeri: Ø 16 mm

17423

VAIJERI 20 T - 9,8 M • Pituus: 9,8 m • Paino: 11,3 kg

17426

VAIJERI 20 T - 11,8 M • Pituus: 11,8 m • Paino: 13,6 kg

17424

RAJOITINVAIJERI 18 T/1,5 M • • • •

Max. kuorma: 18 t Pituus: 1,5 m Vaijeri: Ø 16 mm Paino: 2,5 kg

109

C-8


C-8 Til. № 17400

MUUT VAIHTOLAVAVARUSTEET Tuotenimike

VAIHTOLAVAKOUKKU, VALETTU • Kiinnitys M16-pulteilla • Pintakäsittely: pohjamaalattu • Paino: 2,0 kg

17402

VAIHTOLAVAKOUKKU, HITSATTAVA • Hitsauskiinnitys • Paino: 2,0 kg

VAIJERINOHJAIN, VALETTU • Kiinnitys M16-pulteilla • Pintakäsittely: pohjamaalattu • Paino: 3,0 kg

17403

VAIJERINOHJAIN, OK • Oikeanpuoleinen

17404

VAIJERINOHJAIN, VK • Vasemmanpuoleinen

Huom! Mittakuvaa voi soveltaa peilikuvana myös tuotteelle 17404.

17403

17404

110


SEISONTAJALAT Til. №

Tuotenimike

17450

SEISONTAJALKA VINOTUELLA • • • • •

C-8

Täyttää standardin SFS 4417 vaatimukset Kantavuus 4,5 t/jalka, korin kokonaismassa 18 t Jalkapalkki hitsataan vaihtokorin pohjaan Materiaali: pintakäsittelemätön teräs Paino: 38,0 kg

SEISONTAJALAN JALKAPALKKI • Soveltuu seisontajalalle 17450 • Paino: 23,0 kg

17454 OK

17454 VK

JALKAPALKKI, OK • Oikeanpuoleinen jalkapalkki seisontajalan kiinnitykseen

JALKAPALKKI, VK • Vasemmanpuoleinen jalkapalkki seisontajalan kiinnitykseen

17454 OK

SEISONTAJALAN VINOTUEN TASKU • Soveltuu seisontajalalle 17450 • Paino: 1,8 kg

17455 OK 17455 VK

VINOTUEN TASKU, OK • Tasku oikeanpuoleiselle sivutuelle

VINOTUEN TASKU, VK • Tasku vasemmanpuoleiselle sivutuelle

111

17454 VK


C-8 Til. №

SEISONTAJALAT Tuotenimike

SEISONTAJALKA 970-1320 MM • • • • •

Täyttää standardin DIN EN 284 Sisältää taskun 17462 ja tukijalan 17464 Kantavuus 4,5 t/jalka, korin kokonaismassa 18 t Pintakäsittely: maalattu Paino: 45,1 kg

17460OK

SEISONTAJALKA 970-1320 MM, OK

17460VK

SEISONTAJALKA 970-1320 MM, VK

17462

VINOTUEN TASKU • Soveltuu seisontajaloille 17460-OK ja VK • Materiaali: pintakäsittelemätön teräs • Paino: 1,1 kg

SEISONTAJALAN TUKILAAKERI • Soveltuu seisontajaloille 17460-OK ja VK • Paino: 7,0 kg

17464OK

TUKILAAKERI, OK

17464VK

TUKILAAKERI, VK

17464-OK

112

17464-VK


SEISONTAJALAT Til. №

Tuotenimike TUKIJALAN LUKKO • • • • • • •

Materiaali: runko valurautaa, muut osat terästä Pintakäsittely: pohjamaalattu, pultit sinkitty Varustettu rasvanipalla Hitsauskiinnitys Asennusvalmis Muista rasvata kiinnityksen jälkeen Paino: 1,2 kg

25300

TUKIJALAN LUKKO 20 MM

25302

TUKIJALAN LUKKO 25 MM

25300

113

25302

C-8


Til. â„–

Tuotenimike

114


D KAASUJOUSET KAASUJOUSET D-1 KAASUJOUSITARVIKKEET D-2


D-1 Til. №

KAASUJOUSET Tuotenimike

KAASUJOUSET Soveltuvuus: • Kaasujouseen ei saa kohdistaa poikittaissuuntaista kuormitusta. • Mikäli mahdollista ei kaasujousen suurinta kuormituskykyä tulisi täysin hyödyntää. • Mikäli kaasujousi halutaan maalata uudelleen, tulee männänvarsi suojata hyvin. • Puhdistuksessa ei saa käyttää liuottimia. • Asennussarja ja kuulanivel, katso osio Kaasujousitarvikkeet D-2. Asennus: • Kaasujouset tulee asentaa männänvarsi alaspäin. • Männänvarsi tulee suojata jännitevaihteluilta, hitsaus- ja hiontakipinöiltä, hapettavilta kemikaaleilta ja maaleilta. • Kaasujousen männänvarteen ei saa koskaan tarttua pihdeillä tai leuoilla ilman lyijystä, alumiinista tai kuparista valmistettua suojaa. Käyttöolosuhteet: • Käyttölämpötila-alue: -30ºC – +80ºC • Suurin edestakaisten auki/kiinni liikkeiden lukumäärä minuutissa: 5 Varastointi ennen käyttöä: • Kaasujousia voidaan säilyttää vaakatasossa enintään 3 kuukautta. • Pitempiaikainen varastointi tulee suorittaa pystysuorassa asennossa varsi alaspäin.

Til. №

F (N)

A

B

A-B

D1

D2

D3

74809

150

345

240

105

22

10

8

0,30

74810 74811 74812 74813 74814 74820 74821 74822 74824 74826 74828 74829 74830 74831

250 250 400 300 650 250 350 500 650 750 1000 1230 350 250

445 345 445 405 445 503 503 503 503 503 503 503 650 650

295 240 295 255 295 303 303 303 303 303 303 303 400 400

150 105 150 150 150 200 200 200 200 200 200 200 250 250

22 22 22 18 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,50 0,50 0,40 0,50 0,50 0,50 0,50 0,62 0,62

116

Paino (kg)


KAASUJOUSET Til. №

Tuotenimike KAASUJOUSET

Til. №

F (N)

A

B

A-B

D1

D2

D3

Paino (kg)

74832 74834 74835 74836 74837 74838 74839 74840 74841 74842 74843 74844 74846 74848 74850 74851 74852 74853

500 750 350 1000 300 500 700 900 700 400 450 750 1000 1250 1500 750 1000 1500

650 650 650 650 600 600 600 600 700 600 600 750 750 750 750 900 900 900

400 400 400 400 350 350 350 350 450 350 350 450 450 450 450 500 500 500

250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 300 300 300 300 400 400 400

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 28 28 28 28 28 28 28

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 14 14 14 14 14 14 14

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10

0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,55 0,55 0,55 0,55 0,62 0,65 0,65 0,62 1,34 1,34 1,34

117

D-1


D-1 Til. №

KAASUJOUSET Tuotenimike

KAASUJOUSEN VOIMAN LASKUKAAVA • F = luukun paino (N) • L = etäisyys saranasta luukun keskipisteeseen • b = kaasujousen etäisyys saranasta • Kaasujousen voima = F x L b Esimerkki: • Luukun paino = 38 kg (380 N) • Etäisyys saranasta luukun keskipisteeseen = 500 mm • Kaasujousen etäisyys saranasta = 200 mm Kaasujousen voima = 380 x 500 = 950 N 200 Tarvitaan 1 kpl 1000 N tai 2 kpl 500 N kaasujousia.

SUOSITELTAVA ASENNUSETÄISYYS

Kokonaispituus (mm)

o = mm

445 503 650 750

125 155 200 245

118


KAASUJOUSITARVIKKEET Til. №

Tuotenimike KAASUJOUSITARVIKKEET

74860

ASENNUSSARJA 2860 • Soveltuu kaasujousiin, joissa mitta D3=8 mm • Materiaali: alumiini, ruostumaton teräs • Paino: 0,2 kg

74870

KUULANIVEL M8 • • • •

Soveltuu kaasujousiin, joissa mitta D2=10 mm Materiaali: teräs Pintakäsittely: sinkitty Paino: 0,2 kg

119

D-2


Til. â„–

Tuotenimike

120


E KILVET JA TEIPIT ADR-KILVET E-1 ERIKOISKULJETUS E-2 KILVET JA TARRAT E-3 ÄÄREISMERKINTÄ E-4


E-1 Til. №

ADR-KILVET Tuotenimike

ADR-KILVET • Leveys: 400 mm • Korkeus: 300 mm

63310

ADR-KILPI, RST • Paino: 0,8 kg

ALAS TAITTUVA ADR-KILPI • Paino: 0,6 kg

63306

ALAS TAITTUVA, ALU

63307

ALAS TAITTUVA, RST

63309

ALAS TAITTUVA, PV-MALLI

SIVULLE TAITTUVA ADR-KILPI • Paino: 0,6 kg

63308

SIVULLE TAITTUVA, ALU

63313

SIVULLE TAITTUVA, ALU + RST-SARANAT

63311

ADR-KILPI 30/1202-33/1203, RST • 30-1202: dieselöljy, kevyt polttoöljy, raskas polttoöljy • 33-1203: moottoribensiini • Paino: 2,0 kg

63334

STANSSATTU ADR-KILPI, RST • Saatavana useilla eri numeroyhdistelmillä • Paino: 0,8 kg

122


ADR-KILVET Til. №

Tuotenimike

63320

ADR-KILPI 3-IN-1 • Valmistetaan tilauksesta halutuilla numeroyhdistelmillä • Materiaali: ruostumaton teräs • Paino: 0,8 kg

63302

ADR-NUMEROLAATAN POHJA • Materiaali: ruostumaton teräs • Paino: 0,4 kg

63330

ADR-MERKKISARJA • Materiaali: ruostumaton teräs • Paino: 2,2 kg Pakkaus sisältää: • 1 kpl: X • 3 kpl: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 0 • 4 kpl: 6 • 4 kpl: tyhjä 47 mm leveä • 6 kpl: tyhjä 94 mm leveä

63335

ADR-IRTONUMEROT • Materiaali: ruostumaton teräs • Paino: 0,1 kg

123

E-1


E-1 Til. №

ADR-KILVET Tuotenimike ADR-KILVEN KOTELO • Paino: 0,6 kg • Leveys: 400 mm • Korkeus: 300 mm

63300

KOTELO, RUOSTUMATON TERÄS • Sisältää ADR-kilven pidikkeen 63305

63303

KOTELO, MAALATTU RUOSTUMATON TERÄS • Bicma-koodi: 91295 • Väri: musta

63305

ADR-KILVEN PIDIKE • Paino: 0,01 kg • Vakiona ADR-kilven kotelossa 63300

63322

ADR-TELINE JOUSILLA • Paino: 3,03 kg

63341

ADR-KILVEN SUOJUS JOUSELLISILLE ADR-KILVILLE • Paino: 0,30 kg

63304

TAITTUVAN ADR-KILVEN LUKITUS • Paino: 0,01 kg • Valittavana pieni (Bicma) tai iso (Mazon) malli

124


ERIKOISKULJETUS Til. №

Tuotenimike

63209

VAROITUSTAULU, KAKSIPUOLINEN • • • • • •

Soveltuu erikoiskuljetuskilville Koko: 1005 x 505 x 120 mm Paino: 3,8 kg Materiaali: alumiini Hyväksyntänumero: Tp-12/1991 Polttimot: 8 kpl BA15s, 15 W

ERIKOISKULJETUSKILPI • Soveltuu varoitustauluun 63209 • Materiaali: akryyli • Paino: 1,8 kg

63216

KORKEA KULJETUS

63213

PITKÄ KULJETUS

63217

LEVEÄ KULJETUS

63216

63213

63217

63140

KILPI: VARNING, AKRYL • Paino: 1,8 kg

125

E-2


E-2 Til. №

ERIKOISKULJETUS Tuotenimike KILPI: BRED LAST • Leveys: 1000 mm • Korkeus: 500 mm • Paino: 1,80 kg

63227

BRED LAST, AKRYYLI

63228

BRED LAST, ALUMIINI - HEIJASTAVA

126


KILVET JA TARRAT Til. №

Tuotenimike

63010

PERÄVAUNUKILPI E-1132 • • • •

63011

Materiaali: alumiini + muovipäädyt Leveys: 1132mm Korkeus: 197 mm Paino: 0,90 kg

PERÄVAUNUKILPI E-1132 K • • • • •

Suora malli, ei sisällä päätykappaleita Materiaali: alumiini Leveys: 1130 mm Korkeus: 196 mm Paino: 0,80 kg

PERÄVAUNUKILPI E-566 K, PARI • Leveys: 565 mm • Korkeus: 196 mm • Sisältää kaksi kilpeä

63016

PERÄVAUNUKILPI E-566 K, ALU • Paino: 0,80 kg

63017

PERÄVAUNUKILPI E-566 K, TARRA • Paino: 0,02 kg

63021

PERÄVAUNUKILPI E-283K, SARJA • • • •

Materiaali: alumiini Koko: 285 x 196 mm Sisältää neljä kilpeä Paino: 1,39 kg

127

E-3


E-3

KILVET JA TARRAT

Til. №

Tuotenimike

63026

AUTOKILPI T-1132 K • • • •

Materiaali: alumiini Leveys: 1130 mm Korkeus: 132 mm Paino: 0,47 kg

AUTOKILPI T-566 K, PARI • Leveys: 565 mm • Korkeus: 132 mm

63031

AUTOKILPI T-566 K, ALU • Paino: 0,89 kg

63032

AUTOKILPI T-566 K, TARRA • Paino: 0,01 kg

AUTOKILPI T-283, SARJA • • • • •

Materiaali: alumiini Leveys: 282 mm Korkeus 132 mm Sarja sisältää kaksi oikeanpuoleista ja kaksi vasemmanpuoleista kilpeä Paino: 0,85 kg

63035

AUTOKILPI T-283, KANTATTU

63040

AUTOKILPI T-283

63104

PITUUSKILPI PUN/VALK • • • • •

Materiaali: alumiini Toimitetaan pareittain Pituus: 705 mm Leveys: 140 mm Paino: 0,80 kg

128


KILVET JA TARRAT Til. №

Tuotenimike NOPEUSKILPITARRA • Paino: 0,01 kg

63114

TARRA, 40 KM/H

63116

TARRA, 50 KM/H

63118

TARRA, 60 KM/H

63120

TARRA, 80 KM/H

63122

TARRA, 100 KM/H

63130

TARRA, KAVENNETTU KUORMATILA • Koko: 200 x 200 mm • Paino: 0,01 kg

VAROITUSTARRAN POHJA

63158

POHJA, RUOSTUMATON TERÄS 250 X 250 • Paino: 0,35 kg

63158 63155

POHJA, ALUMIINI 300 X 300 • Paino: 0,30 kg

63157

POHJA, RUOSTUMATON TERÄS 300 X 300 • Paino: 0,40 kg

63155, 63157

129

E-3


E-3 Til. №

KILVET JA TARRAT Tuotenimike VAROITUSTARRA • PVC-liimatarra • Koko: 30 x 30 cm • Paino: 0,03 kg

63150-1

63150-1,4

63150-1,5

63150-1,6

63150-2,1

63150-2,2

63150-2,3

63150-3

63150-4,1

63150-4,2

63150-4,3

63150-5,1

63150-5,2

63150-6,1

63150-6,2

63150-7D

63150-8

63150-9

63150-MP

63150-TMP

130


KILVET JA TARRAT Til. №

Tuotenimike

63110

HITAAN AJONEUVON KILPI • • • •

63111

Materiaali: alumiini Leveys: 365 mm Korkeus: 365 mm Paino: 0,35 kg

VAROITUSLIPPUSARJA • Takalaitanostimiin • Paino: 0,05 kg Sisältää: • 1 kpl lippu vasemmalle 250 x 400 mm • 1 kpl lippu oikealle 250 x 400 mm • 2 kpl kiinnityskisko 250 mm

VAROITUSKILPIKOTELO 63153

VAROITUSKILPIKOTELO 250 X 250 • Materiaali: ruostumaton teräs • Koko: 250 x 250 mm • Paino: 0,65 kg

VAROITUSKILPIKOTELO 300 X 300 • Koko: 300 x 300 mm

63152

KOTELO, ALUMIINI • Paino: 0,28 kg

63154

KOTELO, RUOSTUMATON TERÄS • Paino: 0,65 kg

63151

VAROITUSKILVEN PIDIKE • Kilpikotelon 63152 ja 63154 varaosa • Paino: 0,01 kg

131

E-3


E-3

KILVET JA TARRAT

Til. №

Tuotenimike

63153VR

VAROITUSKILPIKOTELO, RST

63221

• Materiaali: ruostumaton teräs • Paino: 1,22 kg

LEVEÄ, KELTAINEN AMMATTILAATTA • • • •

Materiaali: PVC Koko: 165 x 490 x 5 mm Soveltuu EU-kilville Paino: 0,14 kg

132


ÄÄREISMERKINTÄ Til. №

Tuotenimike ÄÄREISMERKINTÄTEIPIT • • • • • • •

Itseliimautuva teippi ajoneuvojen ääreismerkintään Täyttää ECE 104 kategoria C vaatimukset Rullakoko: 50 mm x 50 m Materiaali: käsitelty polyesteri Asennuslämpötila 15 - 38°C, kuivumisaika 1h Varastointi huoneenlämmössä Paino: 1,0 kg

• Sivu- ja takamerkintään • HUOM! Punaiset teipit (63703, 63710 ja 63763) soveltuvat vain takamerkintään

63701

KELTAINEN

63702

HOPEA

63703

PUNAINEN

TANKKITEIPPI 63712

KELTAINEN

63711

HOPEA

63710

PUNAINEN

PRESSUTEIPPI 63761

KELTAINEN

63762

HOPEA

63763

PUNAINEN

133

E-4


Til. â„–

Tuotenimike

134


F KUMI- JA MUOVITUOTTEET KULMAPALAT F-1 KUMI- JA MUOVITUOTTEET F-2 OVITIIVISTEET F-3 TIIVISTEET F-4 TIIVISTEKISKOT F-5


F-1 Til. №

KULMAPALAT Tuotenimike TMT-KULMAPALA • • • • • •

35124

Asennus profiilin päälle Nopea ja helppo asentaa Siisti liitos Materiaali: polyuretaani (PU) Väri: harmaa, RAL 9006 Paino: 0,15 kg

35124

KULMAPALA, 100 X 100 Soveltuu profiileihin: • 35120 • 35121 • 35130 • 35131

35125

KULMAPALA, 125 X 125

35126

KULMAPALA, 155 X 155

35125

35126

Soveltuu profiileihin: • 35120 • 35121 • 35130 • 35131

35127

35127

KULMAPALA, 155 X 95 MM OK • Oikeanpuoleinen

35128

KULMAPALA, 155 X 95 MM VK • Vasemmanpuoleinen

35128

35129

KULMAPALA ÄÄRIVALOPOHJALLA, 140 X 90 • Kulmapalat ja valopohjat voi asentaa vaakaan tai pystyyn • Paino: 0,42 kg • Soveltuu profiiliin 35108

136


KUMI- JA MUOVITUOTTEET Til. №

F-2

Tuotenimike

PUSKURIKUMI 58300

PUSKURIKUMI 255 • Paino: 0,61 kg

58302

PUSKURIKUMI 320/35 X 60 • Paino: 0,85 kg

58303

PUSKURIKUMI 450 X 40 X 60

PUSKURIKUMI 270 58305

PUSKURIKUMI 270 • Paino: 1,14 kg

58306

58305

PUSKURIKUMI 270/T • Sisältää teräsvahvikkeen • Paino: 1,60 kg

PUSKURIKUMI 270/M

58306

• Hitsauskiinnitys • Paino: 1,27 kg

58307

PUSKURIKUMI 270/M • Taustalevy pintakäsittelemätöntä terästä

58308

PUSKURIKUMI 270/RST • Taustalevy ruostumatonta terästä

58307, 58308

137


F-2

KUMI- JA MUOVITUOTTEET

Til. №

Tuotenimike

58309

PUSKURIKUMI 196X58X54 • Kiinnitysreikien Ø: 13 mm • Reikäväli: 115 mm • Paino: 0,61 kg

PUSKURIKUMI RE-ROLL • Runko kuumasinkitty • Pulttikiinnitys

58311

PUSKURIKUMI RE-ROLL • 2 vierekkäistä kumirullaa • Paino: 6,1 kg

58313

PUSKURIKUMI RE-ROLL PYSTYMALLI 2R • 2 päällekkäistä kumirullaa • Paino: 5,5 kg

138


KUMI- JA MUOVITUOTTEET Til. №

Tuotenimike

58310

JOUSTINKUMI 171/95 • Pulttikiinnitys • Paino: 0,81 kg

58314

AKSELI RE-ROLL • Sisältää sokan ja aluslevyn • Paino: 0,9 kg Varaosa tuotteisiin: • 58311 • 58313

58312

KUMIRULLA RE-ROLL • Rulla: Ø 100 mm, leveys 80 mm • Reikä: Ø 25,5 mm • Paino: 1,0 kg Varaosa tuotteisiin: • 58311 • 58313

58321

PIDIKEKUMI 216 • Soveltuu Ø 35 mm putkelle • Paino: 0,1 kg

58322

PIDIKEKUMIN PELTI 217 • Soveltuu pidikekumille 58321 • Paino: 0,2 kg

139

F-2


F-2 Til. №

KUMI- JA MUOVITUOTTEET Tuotenimike D-KUMIPUSKURI

58330

D-KUMIPUSKURI 33 X 46 • A x B x C x D = 46 x 33 x 30 x 15 mm • Varastopituus: 5,0 m • Paino: 1,3 kg

58331

D-KUMIPUSKURI 50 X 80 • A x Bx C x D = 80 x 50 x 35 x 18 mm • Varastopituus: 5,0 m • Paino: 2,7 kg

58333

D-KUMIPUSKURI 94 X 114 • A x B x C x D = 114 x 94 x 50 x 44 mm • Varastopituus: 2,6 m • Paino: 18,0 kg

ROISKEKUMI • • • • •

58410

Leveys: 600 mm Pituus:10 m Väri: musta Kumilaatu SBR Kovuus 70 Shore A

ROISKEKUMI 5/600 • Paksuus: 5 mm • Paino: 5,0 kg/m

58411

ROISKEKUMI 6/600 • Paksuus: 6 mm • Paino: 6,0 kg/m

140


KUMI- JA MUOVITUOTTEET Til. №

Tuotenimike KUMIKIINNIKE 101

58460

KUMIKIINNIKE 101/275 • Kokonaispituus: 275 mm • Paino: 0,04 kg

58462

KUMIKIINNIKE 101/375 • Kokonaispituus: 375 mm • Paino: 0,05 kg

58470

MUOVINUPPI 105 • Paino: 0,01 kg Vastakappale kumikiinnikkeille: • 58460 • 58462

58471

KIINNITYSKOUKKU 106 • Paino: 0,01 kg Vastakappale kumikiinnikkeille: • 58460 • 58462

65308

TUULETUSLUUKKU G1 - VALKOINEN • • • • •

Pinta-asennettava Vesitiivis Materiaali: lasikuituvahvisteinen nylon Koko: 265 (200) x 208 (145) x 24 mm Paino: 0,50 kg

141

F-2


F-2

KUMI- JA MUOVITUOTTEET

Til. №

Tuotenimike

65314

TUULETUSVENTTIILI 67 X 203 • • • • •

65316

Varustettu loiskelevyillä Pinta-asennettava Väri: valkoinen Materiaali: PVC Paino: 0,07 kg

UPOTETTAVA KAHVA • Materiaali: teräsvahvisteinen PUR • Väri: musta • Paino: 0,41 kg

65320

ASIAKIRJAPUTKI • • • •

65321

Iskun- ja pakkasenkestävä Väri: musta, punainen korkki Materiaali: PE Paino: 0,95 kg

MUOVITETTU KAHVA • • • • •

Erittäin kestävä, max. kuorma 500 kg Sisältää asennusruuvit ja suojatulpat Materiaali: teräsvahvisteinen TPE Väri: musta Paino: 0,16 kg

142


OVITIIVISTEET Til. №

Tuotenimike OVITIIVISTE • Pakkaus: 30 m Soveltuu profiileihin: Laitaprofiilit 25 mm -osio B-5: • 33220 • 33221 Profiilit 30-50 mm -osio B-8: • 35160 • 35161 • 35170 • 35171

58258

58258

OVITIIVISTE 29 X 43 (147) • Paino: 0,4 kg/m

58259

OVITIIVISTE 29 X 48 (147K ) • Paino: 0,4 kg/m

58260

OVITIIVISTE 29 X 63 (147L) • Paino: 0,7 kg/m

58271

OVITIIVISTE 44 X 90, 4500 MM • • •

Pituus: 4500 mm Paino: 1,0 kg/m Soveltuu profiiliin 35230 (Profiilit 30-50 mm -osio B-8)

35230

58272

OVITIIVISTE 70 X 52 • Pakkaus: 30 m • Paino: 0,9 kg/m

58273

OVITIIVISTE 80 X 51 • Pakkaus: 30 m • Paino: 0,8 kg/m

143

58259

58260

F-3


F-3 Til. №

OVITIIVISTEET Tuotenimike OVITIIVISTE • Pakkaus: 30 m Soveltuu profiileihin: Laitaprofiilit 25 mm -osio B-5: • 33230 • 33231 Profiilit 30-50 mm -osio B-8: • 35151 • 35153 • 35225

58266

58266

58267

OVITIIVISTE 33 X 58 (8007) • Paino: 0,5 kg/m

58267

OVITIIVISTE 33 X 90 F • Paino: 0,9 kg/m

58268

OVITIIVISTE 30 X 43 (8244) • Paino: 0,5 kg/m

58269

OVITIIVISTE 33 X 90 • Pakkaus: 30 m • Paino: 1,0 kg/m Soveltuu profiileihin (Profiilit 30-50 mm -osio B-8): • 33230 • 33231 • 35151 • 35160 • 35161 • 35170 • 37171

58296

OVITIIVISTE 33 X 75 • Pakkaus: 30 m • Paino: 0,5 kg/m Soveltuu profiileihin (Profiilit 30-50 mm -osio B-8): • 33230 • 33231 • 35151 • 35160 • 35161 • 35170 • 37171

144

58268


OVITIIVISTEET Til. №

Tuotenimike OVITIIVISTE • Pakkaus: 30 m

58270

OVITIIVISTE 16 X 32 • Paino: 0,2 kg/m • Soveltuu profiiliin 35225 (Profiilit 30-50 mm -osio B-8)

35225 58274

OVITIIVISTE 50 X 44 • Paino: 0,6 kg/m • Soveltuu profiiliin 35230 (Profiilit 30-50 mm -osio B-8)

35230

58275

OVITIIVISTE 40 X 44 • Paino: 0,6 kg/m • Soveltuu profiiliin 35230 (Profiilit 30-50 mm -osio B-8)

35230

58277

OVIKIERRON TIIVISTE 33 X 20/13 • Pakkaus: 50 m • Paino: 0,3 kg/m Soveltuu profiileihin (Profiilit 30-50 mm -osio B-8): • 35147 • 35148

58428

35147 35148

OVITIIVISTE 27 X 25 • Pituus: 4,5 m • Paino: 0,17 kg/m Soveltuu profiileihin: (Laitaprofiilit 25 mm -osio B-5) • 33227 • 33228 • 33229

33227 33228 33229

145

F-3


F-4 Til. №

TIIVISTEET Tuotenimike LAITATIIVISTE Soveltuu profiileihin: Profiilit 30-50 mm -osio B-8: • 35151 Laitaprofiilit 25 mm -osio B-5: • 33171 • 33182 • 33183 • 33275 • 33276 • 33247 • 33248 • 33230 • 33231

58276

LAITATIIVISTE 16 X 9,5 • Pakkaus: 60 m • Paino: 0,1 kg/m

58278

LAITATIIVISTE 22 X 19 • Pakkaus: 30 m • Paino: 0,2 kg/m

58262

LAITATIIVISTE 18 X 12 • • •

Pakkaus: 30 m Paino: 0,1 kg/m Soveltuu profiiliin 33164 (Laitaprofiilit 25 mm -osio B-5)

33164

58279

LAITATIIVISTE 15 X 25,5 • • •

Pakkaus: 30 m Paino: 0,1 kg/m Soveltuu profiiliin 33165 (Laitaprofiilit 25 mm -osio B-5)

33165

146


TIIVISTEET Til. №

Tuotenimike

58286

LAITATIIVISTE K-20 • Paino: 0,1 kg/m Soveltuu profiileihin (Laitaprofiilit 25 mm -osio B-5): • 33278 • 33280

58283

33278 33280

NOSTOTASON TIIVISTE 33 X 37 • • •

Pakkaus: 30 m Paino: 0,5 kg/m Soveltuu kiinnityskiskoon 58285 (Tiivistekiskot-osio F-5)

58285

58284

NOSTOTASON TIIVISTE 33 X 51 • • •

Pakkaus: 30 m Paino: 0,8 kg/m Soveltuu kiinnityskiskoon 58285 (Tiivistekiskot-osio F-5)

58285

58297

NOSTOTASON TIIVISTE 44 X 50 • • •

Pakkaus: 30 m Paino: 1,4 kg/m Soveltuu kiinnityskiskoon 58285 (Tiivistekiskot-osio F-5)

58285

58293

TIIVISTE ALUBOX • Paino: 0,1 kg/m

147

F-4


F-4

TIIVISTEET

Til. №

Tuotenimike

58294

KYNNYSTIIVISTE 42 X 70 • • •

Pituus: 2,6 m Paino: 3,2 kg Soveltuu kiinnityskiskoon 58295 (Tiiviskekiskot-osio F-5)

58295

148


TIIVISTEKISKOT Til. №

Tuotenimike

58285

KIINNITYSKISKO 32 X 9 • Materiaali: alumiini • Pituus: 2,6 m • Paino: 0,6 kg/m Yhteensopivat tiivisteet (Tiivisteet-osio F-4): • 58283 • 58284 • 58297

58295

58283 58284 58297

NOSTOTASON TIIVISTEEN KIINNITYSKISKO • Pituus: 2585 mm • Materiaali: sinkitty teräs • Paino: 4,2 kg • Yhteensopiva tiiviste 58294 (Tiivisteet-osio F-4)

58294

149

F-5


Til. â„–

Tuotenimike

150


G LIUKUKATOT JA SIVUVERHOT COMBILINER G-1 MEGALINER G-2 SESAM-KOMPONENTIT JA TARVIKKEET G-3 SIVUVERHOTARVIKKEET G-4


G-1

COMBILINER

Til. №

Tuotenimike

SESAM COMBILINER EC4 -LIUKUKATTO Takaa eteen avautuva liukukatto. Kokonaisuuden toimitussisältö: • taitelevyt (56284 / 56285 / 56286) * • poikittaiskannattimet; malli Universal * • 1 kpl tarvikesarja (56200) kiskoihin 56099, 56100, 56102 ja 56103 • 1 kpl tarvikesarja (56202) kiskoon 56104 • 1 kpl vetotanko 8925, 2400 mm (56330) • takavaunu (56249 / 56250) kääntyvällä takapalkilla: 40 x 80 mm *) katon pituus L vaikuttaa osien lukumäärään Tilattaessa on määriteltävä katon leveys (2550/2600) sekä pituus.

56011

COMBILINER EC4 2600 X 6000-7199 MM

56012

COMBILINER EC4 2600 X 7200-7999 MM

56013

COMBILINER EC4 2600 X 8000-9999 MM

56014

COMBILINER EC4 2600 X 10000-11999 MM

56015

COMBILINER EC4 2600 X 12000-12999 MM

56016

COMBILINER EC4 2600 X 13000-13999 MM

152


COMBILINER Til. №

Tuotenimike

SESAM COMBILINER EC5 -LIUKUKATTO Kahteen suuntaan avautuva liukukatto. Kokonaisuuden toimitussisältö: • taitelevyt (56284 / 56285 / 56286) * • poikittaiskannattimet; malli Universal * • 1 kpl vetotanko 8925, 2400 mm (56330) • takavaunu (56249 / 56250) kääntyvällä takapalkilla: 40 x 80 mm • etuvaunu EC5 (56232 / 56233) • etuvaunun tarvikesarja EC5 Combliliner ’02 (56337) *) katon pituus L vaikuttaa osien lukumäärään Tilattaessa on määriteltävä katon leveys (2550/2600) sekä pituus.

56051

COMBILINER EC5 2600 X 6000-7199 MM

56052

COMBILINER EC5 2600 X 7200-7999 MM

56053

COMBILINER EC5 2600 X 8000-9999 MM

56054

COMBILINER EC5 2600 X 10000-11999 MM

56055

COMBILINER EC5 2600 X 12000-12999 MM

56056

COMBILINER EC5 2600 X 13000-13999 MM

153

G-1


G-2

MEGALINER

Til. №

Tuotenimike

SESAM MEGALINER -LIUKUKATTO Takaa eteen avautuva liukukatto. Kokonaisuuden toimitussisältö: • taitelevyt (56284 / 56285 / 56286) * • poikittaiskannattimet; malli Megaliner * • 1 kpl tarvikesarja Megaliner (56203) • 1 kpl vetotanko 8925, 2400 mm (56330) • takavaunu (56243 / 56245) kääntyvällä takapalkilla: 40 x 80 mm • kiinteä etupalkki Megaliner (56230 / 56231) • etusermiä vasten asennettaessa kiskon kiinnityspalat (56342 / 56343) • teräskisko 8360, 7200 mm (5611) * • kiskon jatkopala (56362) * ja lukituskappale (56364) * *) katon pituus L vaikuttaa osien lukumäärään Tilattaessa on määriteltävä katon leveys (2550/2600) sekä pituus.

56061

MEGALINER 2600 X 6000-7199 MM

56062

MEGALINER 2600 X 7200-7999 MM

56063

MEGALINER 2600 X 8000-9999 MM

56064

MEGALINER 2600 X 10000-11999 MM

56065

MEGALINER 2600 X 12000-12999 MM

56066

MEGALINER 2600 X 13000-13999 MM

154


SESAM-KOMPONENTIT JA TARVIKKEET Til. №

Tuotenimike

COMBILINER-KOMPONENTIT COMBILINER KISKO 88,5 X 98 MM • Materiaali: pintakäsittelemätön alumiini • Rakennekorkeus: 128 / 112 mm

56099

KISKO, 8500 MM • Pituus: 8500 mm • Paino: 59,0 kg

56100

KISKO, 13700 MM • Pituus: 13700 mm • Esijännitetty: taivutus 450 mm • Paino: 93,0 kg

COMBILINER KATTOKISKO • Materiaali: alumiini

56104

KATTOKISKO 354804 AL, 8500 MM • Pituus 8500 mm • Paino: 18,3 kg

56106

56104

KATTOKISKO 20544 AL, 8500 MM • Pituus 8500 mm • Paino: 64,6 kg

56107

KATTOKISKO 20544 AL, 13700 MM • Pituus 13700 mm • Paino: 102,6 kg

56106, 56107

155

G-3


G-3

SESAM-KOMPONENTIT JA TARVIKKEET

Til. №

Tuotenimike

56200

TARVIKESARJA CL • Sarja sisältyy Combiliner-liukukattotoimitukseen • Soveltuu Combiliner-kiskoille 56099 ja 56100 • Paino: 2,4 kg Toimitussisältö: • 4 kpl takavaunun lukituskiila • 2 kpl pidätinketju 500 mm • 2 kpl köysisinkilä takapalkkiin • 2 kpl kulutuslevy Combiliner • pultit ja mutterit em. komponenttien kiinnittämiseen • 30 kpl peitteen niittejä / aluslevyjä

56202

TARVIKESARJA AL-KISKO EC4 • Sarja sisältyy Combiliner-liukukattotoimitukseen • Soveltuu kiskolle 56104 • Paino: 2,4 kg Toimitussisältö: • 4 kpl takavaunun lukituskiila • 2 kpl pidätinketju 500 mm • 2 kpl köysisinkilä takapalkkiin • 2 kpl kulutuslevy • pultit ja mutterit em. komponenttien kiinnittämiseen • 30 kpl peitteen niittejä / aluslevyjä

56337

TARVIKESARJA CL EC5 • Soveltuu Combiliner-kiskoille 56099 ja 56100 • Paino: 1,4 kg

156


SESAM-KOMPONENTIT JA TARVIKKEET Til. №

Tuotenimike

56308

LIUKUTOLPPA CL 2350-3000 MM • • • • • •

Patentoitu lukitusmekanismi on kevyt käyttää Tolpat toimitetaan täydellisenä ilman lautataskuja Täyttää VDI-2700 standardin vaatimukset pituuteen 2800 mm saakka Pituus: 2350-3000 mm Soveltuu Combiliner-kiskoihin Paino: 26,60 kg

LAUTATASKU SESAM • Liukutolppaan 56308 • Paino: 0,14 kg

56500

LAUTATASKU, LYHYT - VK

56501

LAUTATASKU, LYHYT - OK

56502

LAUTATASKU, PITKÄ - PARI

56340

ASENNUSSARJA CL • Sesam Combiliner-kiskojen asennussarja • Paino: 9,00 kg

157

G-3


G-3 Til. №

SESAM-KOMPONENTIT JA TARVIKKEET

Tuotenimike ETUVAUNU CL&HL, EC5 • Paino: 20,0 kg

56232

ETUVAUNU - 2600

56233

ETUVAUNU - 2550

56249

TAKAVAUNU HL&CL - 2550 • Paino: 34,0 kg

56260

POIKITTAISPUTKI EC4/EC5 • Paino: 2,80 kg

56264

LIUKUKORVAKON PYSTYLAAKERI EC4/EC5 • M6x30 mm, 609Z • Paino: 0,05 kg

158


SESAM-KOMPONENTIT JA TARVIKKEET Til. №

Tuotenimike

56265

KAKSOISLAAKERI EC4/EC5 • M8x28 mm, 2 x 609Z • Paino: 0,05 kg

56267

LIUKUKORVAKON VAAKALAAKERI EC4/EC5 • M6x23 mm, 609Z • Paino: 0,05 kg

56301

LIUKUTOLPAN VAUNU CL • • • • •

56310

Materiaali: alumiini / teräs Paino: 2,80 kg Toimitus sisältää asennuslevyn Vaunu on varustettu teräslaakerein Ei sovellu Safe Pillar -liukutolpille

SIVUVERHON LIUKU 8956 CL • Soveltuu Sesam Combiliner -kiskoihin • Materiaali: teräs • Paino: 0,2 kg

159

G-3


G-3

SESAM-KOMPONENTIT JA TARVIKKEET

Til. №

Tuotenimike

56345

SIVUVERHON LIUKU 4800 • Soveltuu Sesam Combiliner-kiskoihin • Materiaali: teräs • Paino: 0,1 kg

56335

CL SIVUVERHON KUMITIIVISTE 8960, 6 MM • • • • •

56351

Materiaali: PVC Väri: musta Pituus: 28,0 m Sesam CL ’00 -yhteensopiva Paino: 0,8 kg/m

LUKITUSKIILA TAKAPALKILLE, CL • Paino: 0,3 kg

160


SESAM-KOMPONENTIT JA TARVIKKEET Til. №

Tuotenimike

MEGALINER-KOMPONENTIT 56203

TARVIKESARJA ML • Sisältyy Megaliner-liukukattotoimitukseen • Paino: 2,4 kg Toimitussisältö: • 2 kpl pidätinketju 500 mm (56346) • 1 kpl takavaunun lukitus - OK etu (56354) • 1 kpl takavaunun lukitus - VK etu (56356) • 1 kpl tolppalähtö takatolpalle - OK (56368) • 1 kpl tolppalähtö takatolpalle - VK (56370)

TAKAVAUNU ML, TÄYDELLINEN 56243

TAKAVAUNU 40 X 80 / 2550 MM • Paino: 34,0 kg

56245

TAKAVAUNU 40 X 80 / 2600 MM • Paino: 36,0 kg

56112

KISKO ML 8360 LIPALLA, 7200 MM • • • •

56261

Materiaali: teräs Pituus: 7200 mm Paino: 27,5 kg HUOM! Kiskot sisältyvät Megaliner-liukukattotoimitukseen

POIKITTAISPUTKI ML • Paino: 2,9 kg

161

G-3


G-3

SESAM-KOMPONENTIT JA TARVIKKEET

Til. №

Tuotenimike

56266

LIUKUKORVAKON VAAKALAAKERI ML • M6x30, 6300Z • Paino: 0,05 kg

56270

TAKAPALKIN VAUNU ML, OIKEA • Paino: 5,67 kg

56293

LIUKUKORVAKE ML, PUSH-IN • Paino: 0,70 kg

KISKON KIINNITYSPALA ETUSERMIIN ML • Paino: 0,37 kg

56342

KIINNITYSPALA - OK

56343

KIINNITYSPALA - VK

56362

KISKON JATKOPALA ML • Paino: 0,10 kg

162


SESAM-KOMPONENTIT JA TARVIKKEET Til. №

Tuotenimike

56364

KISKON JATKOPALAN LUKITUSKAMPI ML • Paino: 0,40 kg

163

G-3


G-3 Til. №

SESAM-KOMPONENTIT JA TARVIKKEET

Tuotenimike

TARVIKKEET TAITELEVY • Paino: 0,2 kg

56281

TAITELEVY 400 MM 56281, 56282

56282

TAITELEVY 500 MM

56284

TAITELEVY 400 MM, PUSH-IN

56285

TAITELEVY 500 MM, PUSH-IN

56286

TAITELEVY 600 MM, PUSH-IN

56287

TAITELEVY 700 MM, PUSH-IN 56284, 56285, 56286, 56287

56289

LIUKUKORVAKE UNIVERSAL, PUSH-IN • Paino: 0,7 kg

56297

PEITTEEN NIITIN MUOVIALUSLEVY • Paino: 0,1 kg

56312

SIVUVERHON KIRISTIN 40 • • • •

Materiaali: teräs Hitsauskiinnitys Mitat: 40 x 40 x 73 mm Paino: 0,62 kg

164


SESAM-KOMPONENTIT JA TARVIKKEET Til. №

Tuotenimike

56311

KAMPI KIRISTIMELLE 40 • • • •

56317

Soveltuu sivuverhon kiristimeen 56312 Materiaali: keltapassivoitu teräs Mitat: 228 x 114 x 18 mm Paino: 0,60 kg

SIVUVERHON KIRISTIN, TELESKOOPPI • Kahvan pituus säädettävissä • Pulttikiinnitys • Paino: 2,6 kg

56318

PUTKIPROFIILI KIRISTIMELLE 56317 • Materiaali: pintakäsittelemätön alumiini • Pituus: 3250 mm • Paino: 14,0 kg

56330

VETOTANKO 8925, 2400 MM • Soveltuu kaikkiin Sesam-liukukattoihin • Paino: 2,7 kg

56334

SIVUVERHON TIIVISTE - UNIVERSAL • • • •

56344

Materiaali: silikonikumi Väri: musta Pituus: 9,0 ja 14,0 m Paino: 0,6 kg/m

PUSKIN/KIINNITYSSARJA • Paino: 0,1 kg

165

G-3


G-3 Til. №

SESAM-KOMPONENTIT JA TARVIKKEET

Tuotenimike SIVUVYÖ 1031 • Pituus: 650 mm

56320

SIVUVYÖ 1031 TÄYDELLINEN, RST • Materiaali: ruostumaton teräs • Paino: 0,43 kg

56321

SIVUVYÖ 1031 TÄYDELLINEN, ZP

56320

• Materiaali: sinkitty teräs • Paino: 0,46 kg

56324

SIVUVYÖ 1031 ZP + KIRISTIN 1032 RST

56321

• Materiaali: sinkitty teräs, ruostumaton teräs • Paino: 0,46 kg

56322

SIVUVYÖ 1031, ZP

56324

• Materiaali: sinkitty teräs • Paino: 0,15 kg

56323

SIVUVYÖ 1031, RST • Materiaali: ruostumaton teräs • Paino: 0,15 kg

56332

SIVUVYÖ 1031, ZP • Materiaali: sinkitty teräs • Paino: 0,15 kg

56333

56322

56323

56332

KIINNITYSPALA SIVUVYÖLLE • Paino: 0,02 kg

56333-2 KIINNITYSPALAN VASTALEVY • Paino: 0,12 kg

56333

166

56333-2


SESAM-KOMPONENTIT JA TARVIKKEET Til. №

G-3

Tuotenimike SIVUVYÖN KIRISTIN 1032 • Paino: 0,20 kg

56325

KIRISTIN 1032, RST • Materiaali: ruostumaton teräs

56326

KIRISTIN 1032, ZP

56325

• Materiaali: sinkitty teräs

56319

56326

SIVUVERHON KIINNITYSPROFIILI • Materiaali: pintakäsittelemätön alumiini • Pituus: 3300 mm • Paino: 2,75 kg/m

56328

SIVUVERHON KIRISTINPROFIILI • Materiaali: pintakäsittelemätön alumiini • Pituus: 3300 mm, Ø 27 mm • Paino: 3,0 kg/m

PÄÄTYKAPPALE • Soveltuu profiiliin 56328 • Paino: 0,1 kg

56331

PÄÄTYKAPPALE 27 MM, ALA

56327

PÄÄTYKAPPALE 27 MM, YLÄ

56329

PÄÄTYKAPPALE 27 / 35 MM, ALA • Adapteri Ø 27 / 35 mm

56331

167

56327

56329


G-3

SESAM-KOMPONENTIT JA TARVIKKEET

Til. №

Tuotenimike

56303

LP2 LIUKUTOLPAN ASENNUSSARJA • • • • •

56304

3 kpl M10 x 25 8.8 ISO 7380 3 kpl M10 8.8 DIN 985 2 kpl asennusholkki 20 4 kpl niitti 6,4 x 23,7 Paino: 0,3 kg

LP2 LIUKUTOLPAN VAUNU • Paino: 0,27 kg

56305

LIUKUTOLPAN TASKU 6115 • Paino: 0,83 kg

56514

LP3 TOLPPATASKU • Paino: 0,60 kg

56516

LP3 TOLPPATASKUN PULTTISARJA • Paino: 0,30 kg

168


SESAM-KOMPONENTIT JA TARVIKKEET Til. №

Tuotenimike KAASUJOUSI TAKAPALKIN MEKANISMIIN

56377

KAASUJOUSI 400 N • Pituus: 92 / 147 mm • Paino: 0,1 kg

56379

KAASUJOUSI 600 N • Pituus: 105 / 157 mm • Paino: 0,2 kg

56378

KAASUJOUSI 700 N • Pituus: 134 / 205 mm • Paino: 0,4 kg

56600

C-KISKO 50 X 40 X 2 • Materiaali: pintakäsittelemätön teräs • Pituus 6,0 m • Paino: 2,2 kg

56606

LIUKUVAUNU, KORKEA • • • •

Teräslaakeroitu Soveltuvuus: 56600 C-KISKO 50 x 40 x 2 Materiaali: sähkösinkitty teräs Paino: 0,3 kg

169

G-3


G-4

SIVUVERHOTARVIKKEET

Til. №

Tuotenimike

27110

LIUKU SL-31314E • • • •

27116

LIUKU SL-31315E • • • •

27118

Materiaali: ruostumaton teräs Pyörinä RST-laakerit Kantavuus: 250 kg Paino: 0,86 kg

Materiaali: ruostumaton teräs Pyörinä RST-laakerit Kantavuus: 250 kg Paino: 0,40 kg

LIUKU SL-31314B • Paino: 0,70 kg

27100

KISKO SL-3000 RST • Materiaali: ruostumaton teräs • Pituus: 6,0 m • Paino: 2,58 kg

170


G-4

SIVUVERHOTARVIKKEET Til. №

Tuotenimike OVIMEKANISMI • Paino: 3,86 kg

27120

OVIMEKANISMI LYHYT - VK

27122

OVIMEKANISMI LYHYT - OK

56295

PRESSUHELA 16 MM, MESSINKI • • • • • •

27120

27122

Tilaustuote Pakkauskoko: 1000 kpl Sisä Ø: 16 mm Ulko Ø: 30 mm Korkeus: 8,4 mm Paino: 0,02 kg

SIVUVERHOT KIRISTIN KAHVALLA • Paino: 1,6 kg

56313

SIVUVERHON KIRISTIN, OK

56314

SIVUVERHON KIRISTIN, VK 56313

56314

171


G-4 Til. №

SIVUVERHOTARVIKKEET

Tuotenimike PVC-NAUHA F=1300 • Leveys: 50 mm • Paino: 0,05 kg/m

65204

PVC-NAUHA, VALKOINEN

65205

PVC-NAUHA, HARMAA

65206

PVC-NAUHA, MUSTA • Tilaustuote

172


H LUKINTALAITEET KIRISTYSLUKOT H-1 LAVAKIINNIKKEET H-2 LAVALUKOT H-3 LUKKOLAITTEET H-4 LUKKOTOLPAT H-5


H-1 Til. №

KIRISTYSLUKOT

Tuotenimike KIRISTYSLUKKO 91 • Lukitus varmistettavissa riippulukolla • Paino: 0,04 kg

22091

KIRISTYSLUKKO 91 • Materiaali: teräs • Pintakäsittely: sähkösinkitty Tuotteelle soveltuvat vastakappaleet: • 22201 • 22202

22092

22201

22202

KIRISTYSLUKKO 91 RST • Materiaali: ruostumaton teräs • Tuotteelle soveltuva RST-vastakappale 22203

22203

22091

22092

HUOM! Vastapalat kiristyslukkoihin löytyy tämän H-1-osion lopusta.

174


KIRISTYSLUKOT Til. №

H-1

Tuotenimike KIRISTYSLUKKO 105 • Lukitus varmistettavissa riippulukolla • Paino: 0,15 kg

22105

KIRISTYSLUKKO 105 • Materiaali: teräs • Pintakäsittely: sähkösinkitty Tuotteelle soveltuvat vastakappaleet: • 22208 • 22217 • 22239

22106

22208

22217

22203

22207

KIRISTYSLUKKO 105 RST • Materiaali: ruostumaton teräs Tuotteelle soveltuvat RST-vastakappaleet: • 22203 • 22207

22105

22106

175

22239


H-1 Til. №

KIRISTYSLUKOT

Tuotenimike KIRISTYSLUKKO 107 • Lukitus varmistettavissa riippulukolla • Paino: 0,24 kg

22107

KIRISTYSLUKKO 107 • Kiinnitysreiät: Ø 7,0 mm • Materiaali: teräs • Pintakäsittely: sähkösinkitty Tuotteelle soveltuvat vastakappaleet: • 22205 • 22206 • 22217 • 22239

22108

22205

22206

22217

KIRISTYSLUKKO 107 RST • Kiinnitysreiät: Ø 6,5 mm • Materiaali: ruostumaton teräs • Tuotteelle soveltuva RST-vastakappale 22207

22207

22107

22108

HUOM! Vastapalat kiristyslukkoihin löytyy tämän H-1-osion lopusta.

176

22239


KIRISTYSLUKOT Til. №

Tuotenimike

22109

P&L VETOLUKKO 109 • • • •

Materiaali: teräs Pintakäsittely: sähkösinkitty Pastore&Lombardi-koodi: 020500868A Paino: 0,20 kg

177

H-1


H-1 Til. №

KIRISTYSLUKOT

Tuotenimike KIRISTYSLUKKOJEN VASTAPALAT • Materiaali: teräs • Pintakäsittely: sähkösinkitty • Paino ≤ 0,08 kg

22201

VASTAPALA 19 • Kiinnitysreiät: Ø 5,0 mm • Vastakappale tuotteelle 22091

22202

VASTAPALA 10 • Kiinnitysreiät: Ø 4,5 mm • Vastakappale tuotteelle 22091

22205

VASTAPALA 25 • Vastakappale tuotteelle 22107

22206

VASTAPALA 14 • Kiinnitysreiät: Ø 5,5 mm • Vastakappale tuotteelle 22107

178


KIRISTYSLUKOT Til. №

Tuotenimike KIRISTYSLUKKOJEN VASTAPALAT • Materiaali: teräs • Pintakäsittely: sinkitty • Paino ≤ 0,08 kg

22208

VASTAPALA 11 • Kiinnitysreiät: Ø 6,0 mm • Vastakappale tuotteelle 22105

22217

VASTAPALA 17 • Kiinnitysreiät: Ø 6,0 mm Vastakappale tuotteille: • 22105 • 22107

22239

VASTAPALA 39 • Kiinnitysreiät: Ø 5,5 mm Vastakappale tuotteille: • 22105 • 22107

179

H-1


H-1 Til. №

KIRISTYSLUKOT

Tuotenimike KIRISTYSLUKKOJEN RST-VASTAPALAT • Materiaali: ruostumaton teräs

22203

VASTAPALA 10 RST • Kiinnitysreiät: Ø 4,5 mm • Paino: 0,01 kg Vastakappale tuotteille: • 22092 • 22106

22207

VASTAPALA 14 RST • Kiinnitysreiät: Ø 5,5 mm • Paino: 0,04 kg Vastakappale tuotteille: • 22106 • 22108

180


LAVAKIINNIKKEET Til. №

Tuotenimike

16250

VAIHTOLAVAKIINNIKE K-80 • • • •

Murto-/nimellislujuus 80 kN/40 kN Pintakäsittelemätön Hitsauskiinnitys Paino: 11,3 kg

Sisältää: • 1 kpl alaosa (16250-3) • 1 kpl vastalevy (16251) • 1 kpl korkea kartio kiinni hitsattuna, 110 mm (16253) • 1 kpl varustesarja (16254 )

16250-3 ALAOSA K-80, ILMAN KARTIOTA • Paino: 5,6 kg

16251

VASTALEVY K-80 • Paino: 2,7 kg

181

H-2


H-2

LAVAKIINNIKKEET

Til. №

Tuotenimike

16252

KARTIO K-80, MATALA • Korkeus: 80 mm • Paino: 2,1 kg

16253

KARTIO K-80, KORKEA • Korkeus: 110 mm • Paino: 2,7 kg

16254

VARUSTESARJA K-80 • Paino: 0,9 kg Sisältää: • 1 kpl kiilaketju • 1 kpl sokkaketju • 1 kpl kiila

182


LAVALUKOT Til. №

Tuotenimike LAVALUKKO 120 • • • • •

21120

Pinta-asennettava Pulttikiinnitys Soveltuu laatikoiden lukoksi Asennusvalmius riippulukolle Paino: 0,54 kg

LAVALUKKO 120 • Pintakäsittelemätön

21121

LAVALUKKO 120 S • Pintakäsittely: kuumasinkitty • Tuotteelle soveltuva vastakappale 21122

21122

VASTAPALA 202 • • • • •

21324

Pinta-asennettava Pulttikiinnitys Pintakäsittely: sinkitty Paino: 0,18 kg Vastakappale tuotteelle 21121

LAVALUKKO 23S • • • •

Upotettava lavalukko 25 mm laidalle Sisältää vastakappaleen Pintakäsittely: sinkitty Paino: 1,02 kg

183

H-3


H-3

LAVALUKOT

Til. №

Tuotenimike

21141

LAVALUKKO 14 S • • • • •

21483

Valukieli Pulttikiinnitys Sinkitty Sisältää vastapalan Paino: 1,02 kg

LAVALUKKO SECUR 685-1 • Pintakäsittely: sinkitty • Paino: 1,05 kg

VASTAKAPPALE • Hitsauskiinnitys • Pintakäsittelemätön • Paino: 0,05 kg

21144

VASTAKAPPALE S-17

21146

VASTAKAPPALE S-23

21144

184

21146


LAVALUKOT Til. №

Tuotenimike KOMBILUKKO • Pulttikiinnitys • Pintakäsittely: sähkösinkitty • Paino: 1,85 kg

21700

KOMBILUKKO 132 V, VK

21701

KOMBILUKKO 172 H, OK

21702

VASTAKAPPALE K 16 • Hitsauskiinnitys • Paino: 0,12 kg

21700, 21701

21700

21701

21702

LAVALUKKO RAPID • Hitsauskiinnitys • Pintakäsittelemätön • Paino: 1,70 kg

21800

LAVALUKKO RAPID, OK

21802

LAVALUKKO RAPID, VK

21804

RAPID LAVALUKON VASTAPALA

21800, 21802

• Paino: 0,22 kg

21804

185

H-3


H-4

OVISALVAT

Til. №

Tuotenimike

25298

OVISALPA 12/40 • • • •

25299

OVISALPA 16/60 • • • •

2529845

Materiaali: teräs Pintakäsittely: sinkitty Pulttikiinnitys Paino: 0,32 kg

Materiaali: teräs Pintakäsittely: sinkitty Pulttikiinnitys Paino: 0,82 kg

OVISALPA 12/45 • • • •

Materiaali: teräs Pintakäsittely: sinkitty Pulttikiinnitys Paino: 0,4 kg

186


OVISALVAT Til. №

Tuotenimike

25301

OVIHAKA 1380 RST • Materiaali: ruostumaton teräs • Paino: 0,06 kg

25309

VASTAPALA - PINTA, OVIHAKA 1380B • Materiaali: ruostumaton teräs • Pinta-asennettava • Paino: 0,04 kg

25312

VASTAPALA - UPPO, OVIHAKA 1380A • Materiaali: ruostumaton teräs • Uppoasennettava • Paino: 0,06 kg

187

H-4


H-4

OVISALVAT

Til. №

Tuotenimike

25320

OVISALPA 800, TÄYDELLINEN • Materiaali: muovi • Toimitus sisältää molemmat osat • Paino: 0,06 kg

25340

OVISALPA 865 • Materiaali: kumi, sisäosa muovia • Paino: 0,06 kg

25350

JOUSIKUORMITTEINEN SALPA • Materiaali: teräs • Pintakäsittely: sinkitty • Paino: 0,14 kg

25333

OVISALPA JALKALAVA • Paino: 3,50 kg

188


OVISALVAT Til. №

H-4

Tuotenimike JOUSIKUORMITETTU TMT-OVISALPA

Til. №

25330 25336

Ovisalpa mini, sinkitty Ovisalpa midi, RST

25334

A (mm) 321,5 - 491,5 519,5 - 879,5

B (mm) 256,6 369,5

TMT-OVISALPA MIDI • Materiaali: teräs • Pintakäsittely: sinkitty • Paino: 3,4 kg

189

C (mm)

D (mm)

E (mm)

60 110

12 16

53 57

Paino (kg) 1,1 3,5


H-4

OVISALVAT

Til. №

Tuotenimike

25335

TMT-OVISALPA MAXI • Materiaali: teräs • Pintakäsittely: sinkitty • Paino: 3,7 kg

25331

P&L OVISALPA • Materiaali: ruostumaton teräs • Pastore&Lombardi-koodi: 072325816 • Paino: 1,80 kg

25339

OVISALPA WIRE • Paino: 1,40 kg

190


OVISALVAT Til. №

Tuotenimike P&L OVISALPA PU-L103/123/143 RST • Materiaali: ruostumaton teräs ja polyuretaani • Pinta-asennettava • Toimitus sisältää ovisalvan ja vastapalan

25345

OVISALPA PU-L103 RST • Paino: 0,12 kg

25345-1 KIELI OVISALPAAN 25345 • Paino: 0,03 kg • Varaosa tuotteeseen 25345

25347

OVISALPA PU-L123 RST • Paino: 0,12 kg

25347-1 KIELI OVISALPAAN 25347 • Paino: 0,03 kg • Varaosa tuotteeseen 25347

25349

OVISALPA PU-L143 RST • Paino: 0,13 kg

25349-1 KIELI OVISALPAAN 25349 • Paino: 0,03 kg • Varaosa tuotteeseen 25349

191

H-4


H-4

OVISALVAT

Til. №

Tuotenimike

25344

P&L KIELEN KIIINNITYSLEVY PU-OVISALPAAN • Paino: 0,03 kg • Varaosa tuotteisiin 25345, 25347 ja 25349

25348

VASTAPALA PU-OVISALPAAN • Paino: 0,03 kg • Varaosa tuotteisiin 25345, 25347 ja 25349

25346

LEVY PU-OVISALPAAN • Paino: 0,03 kg

192


MUUT LUKOT Til. №

H-4

Tuotenimike OVILUKKO, KOMPOSIITTI • • • • • •

25274

Vahva kuituvahvisteinen polyamidirunko ja salparulla Musta metallikahva Kääntyvyys 90°, vasemmalle Salvassa 4 mm puristusliike suljettaessa Avainlukko, riippulukkovalmiudella Paino: 0,3 kg

OVILUKKO, KOMPOSIITTI

25274

• Ruuvikiinnitteinen • Sisältää tiivisteen

25276

OVILUKKO, KOMPOSIITTI - INTEGROIDUT RUUVIT • Sisältää tiivisteen

25270-1 TIIVISTE KOMPOSIITTIOVILUKKOON • Soveltuu ovilukolle 25274 • Paino: 0,03 kg

193

25276


H-4

MUUT LUKOT

Til. №

Tuotenimike

25278

OVILUKKO, KOMPOSIITTI - OVAALI, T-KAHVA • • • • • •

Vahva kuituvahvisteinen polyamidirunko ja salparulla Musta metallikahva, kääntyvyys 90° Salvassa 4 mm puristusliike suljettaessa Avainlukko, riippulukkovalmiudella Integroidut ruuvit Paino: 0,3 kg

194


MUUT LUKOT Til. №

Tuotenimike

25286

OVILUKKO RST, 2-LUKKOINEN • • • •

25287

Materiaali: ruostumaton teräs Sisältää tiivisteen Avainlukko Paino: 0,5 kg

KIERTOSALPALUKKO RST • • • •

Materiaali: ruostumaton teräs Sisältää tiivisteen Avainlukko Paino: 0,50 kg

195

H-4


H-4

MUUT LUKOT

Til. №

Tuotenimike

25288

OVILUKKO RST • • • •

Materiaali: ruostumaton teräs Sisältää tiivisteen Avainlukko Paino: 0,5 kg

TUKIJALAN LUKKO • • • • • • •

Materiaali: runko valurautaa, muut osat terästä Pintakäsittely: pohjamaalattu, pultit sinkitty Varustettu rasvanipalla Hitsauskiinnitys Asennusvalmis Muista rasvata kiinnityksen jälkeen Paino: 1,2 kg

25300

TUKIJALAN LUKKO 20 MM

25302

TUKIJALAN LUKKO 25 MM

25300

196

25302


MUUT LUKOT Til. №

Tuotenimike

OVILUKKO 408

• Sisältää tiivisteen • Paino: 0,5 kg

OVILUKKO 408 ZP • Pintakäsittely: sähkösinkitty

25290

OVILUKKO 408 ZP

25292

OVILUKKO 408 ZP, LUKITTAVA • Sisältää sylinterilukon

OVILUKKO 408 RST • Materiaali: ruostumaton teräs

25291

OVILUKKO 408 RST

25293

OVILUKKO 408 RST, LUKITTAVA • Sisältää sylinterilukon

197

H-4


H-4

MUUT LUKOT

Til. №

Tuotenimike

25295

OVILUKKO 1501 RST • • • •

Pintamateriaali: ruostumaton teräs Mekanismin materiaali: sinkitty teräs Varustettu suojatulla sylinterilukolla ja tiivisteellä Paino: 0,7 kg

25295-1 OVILUKKO 1501 RST:N TIIVISTE • Paino: 0,05 kg

25295-2 OVILUKKO 1501 RST:N LUKKOPESÄ • Paino: 0,7 kg

198


MUUT LUKOT Til. №

Tuotenimike

25296

OVILUKKO 1561C RST, TANGOILLA • • • • • • • •

25297

3-pistelukitusmahdollisuus Lukkotangot sisältyvät toimitukseen Varustettu suojatulla sylinterilukolla ja tiivisteellä Lukon kätisyys vaihdettavissa Pintamateriaali: ruostumaton teräs Mekanismin materiaali: sinkitty teräs Ohjurit ja tangot sinkittyä terästä Paino: 0,7 kg

OVILUKKO 1561 RST • • • • •

Varustettu suojatulla sylinterilukolla ja tiivisteellä Lukon kätisyys vaihdettavissa Toimitus ei sisällä lukkotankoja Materiaali: ruostumaton teräs (myös mekanismi) Paino: 0,5 kg

25296-1 OHJURI • Pintakäsittely: sähkösinkitty • Paino: 0,02 kg

25296-2 LUKKOTANKO • Pintakäsittely: sähkösinkitty • Paino: 0,1 kg

199

H-4


H-4 Til. №

SIVUOVEN LUKOT

Tuotenimike SALPAKOTELO DMG-R-16 • • • •

Materiaali: AISI 304L Pulttikiinnitys Paino: 0,23 kg Yhteensopiva lukitusnokka 25122

25118

SALPAKOTELO DMG-R-16-OK

25120

SALPAKOTELO DMG-R-16-VK 25118

25118

25120

25122

25120

LUKITUSNOKKA DMG-R-16 • Materiaali: AISI 304L • Hitsauskiinnitys • Paino: 0,07 kg Soveltuu tuotteille: • 25118 • 25120

200


SIVUOVEN LUKOT Til. №

Tuotenimike

25195

OVILUKKO TMT-R-16 MINI • • • • • • • •

25205

Materiaali: ruostumaton teräs Muovattu kädensija Lukittavissa avaimella Upotusaukko: 220 x 97 x 27 mm Lukkokupin syvyys: 27 mm 16 mm lukkorungolle 25206 tai -putkelle 25016 Yhteensopiva lukitusnokka 25210 Paino: 0,86 kg

25210

P&L OVILUKKO R-29/16 • • • • • •

Muovitettu kädensija Materiaali: AISI 316 Avainlukko lisävarusteena Lukkokupin syvyys 29 mm Pastore&Lombardi-koodi: 071425952C Paino: 1,55 kg

201

H-4


H-4

SIVUOVEN LUKOT

Til. №

Tuotenimike

25208

P&L OVILUKKO R-27,5/16 • • • • • •

25209

Muovitettu kädensija Materiaali: AISI 316 Avainlukko lisävarusteena Lukkokupin syvyys 27,5 mm. Pastore&Lombardi-koodi: 071425951C Paino: 1,20 kg

P&L OVILUKON TIIVISTE • Soveltuu Pastore&Lombardi sivuoven lukoille 25205 ja 25208 • Pastore&Lombardi-koodi: 071923503 • Paino: 0,26 kg

202


SIVUOVEN LUKOT Til. №

Tuotenimike

25210

LUKITUSNOKKA TMT RST • Materiaali: ruostumaton teräs • Hitsauskiinnitys • Paino: 0,04 kg Soveltuu tuotteille: • 25195 • 25198 • 25200 • 25201

2520104

PAINIKKEEN KORJAUSSARJA, LEVEÄ MALLI • Paino: 0,10 kg Soveltuu TMT-ovilukkoihin: • 25198 • 25200 • 25201

2520105

PAINIKKEEN JOUSI, LEVEÄÄN MALLIIN • Paino: 0,05 kg Soveltuu TMT-ovilukkoihin: • 25198 • 25200 • 25201

2520106

2520107

PAINIKKEEN KORJAUSSARJA, KAPEA MALLI • Soveltuu vanhan malliseen TMT-ovilukkoon • Paino: 0,1 kg

PAINIKKEEN JOUSI, KAPEA MALLI • Soveltuu vanhan malliseen TMT-ovilukkoon • Paino: 0,01 kg

203

H-4


H-4

SIVUOVEN LUKOT

Til. №

Tuotenimike

2520111

KAHVAN PALAUTUSJOUSI

25202

• Soveltuu vanhan malliseen TMT-ovilukkoon • Paino: 0,03 kg

SYLINTERILUKKO TMT-LUKOLLE • Paino: 0,06 kg Soveltuu TMT-ovilukkoihin: • 25198 • 25200 • 25201

25204

OVILUKON TIIVISTEKEHYS 2 MM • Materiaali: EVA • Paino: 0,05 kg Soveltuu TMT-ovilukkoihin: • 25198 • 25200 • 25201

252062,5

PYÖRÖTANKO RST 16 MM, 2,5 M • • • •

Materiaali: ruostumaton teräs Pituus: 2,5 m Paksuus: 16 mm Paino: 1,6 kg/m

204


TAKAOVEN LUKOT Til. №

Tuotenimike

25002

OVILUKKO TMT-S-27 • Pintakäsittely: sinkitty • Putki ei sisälly toimitukseen • Paino: 5,50 kg • Yhteensopiva putki 25003

2501002

2501101

2501201

25003

VASTAPALA PRO, HITSATTAVA • Materiaali: ruostumaton teräs • Paino: 0,60 kg

LUKITUSNOKKA RST • Materiaali: ruostumaton teräs • Paino: 0,62 kg

LUKITUSNOKKA L, RST • Materiaali: ruostumaton teräs • Paino: 0,80 kg

205

H-4


H-4

TAKAOVEN LUKOT

Til. №

Tuotenimike

2501102

VASTAPALA RST, PULTATTAVA

2501103

2501104

2501105

2501107

2501108

• Materiaali: ruostumaton teräs • Paino: 0,67 kg

PUTKENOHJAIN • Materiaali: ruostumaton teräs • Paino: 0,40 kg

OHJAIMEN ALUSLEVY • Paino: 0,01 kg

PUTKENPIDIKE • Materiaali: ruostumaton teräs • Paino: 0,20 kg

KAHVAN LUKITUSKAPPALE • Materiaali: ruostumaton teräs • Paino: 0,40 kg

LUKITUSKAHVA • Paino: 0,80 kg

206


TAKAOVEN LUKOT Til. №

Tuotenimike

2501109

PUTKEN OHJAIN TÖRMÄYSKUMILLA

2501117

2501118

25003

• Materiaali: ruostumaton teräs • Paino: 0,40 kg

KAHVAN KIINNITYSPALA • Materiaali: ruostumaton teräs • Paino: 0,20 kg

KAHVAN KIINNITYSNIITTI • Varaosa tuotteeseen 25011-17 • Paino: 0,20 kg

PUTKI S-27 X 2,8 • Pintakäsittely: sinkitty • Pituus: 6,0 m • Paino: 11,40 kg

25013

PUTKI R-27 X 2,5 • Materiaali: kiillotettu ruostumaton teräs • Pituus: 6,75 m • Paino: 9,50 kg

25016

25003

25013

PUTKI R-16 X 2,0 • Materiaali: kiillotettu ruostumaton teräs • Pituus: 6,0 m • Paino: 4,30 kg

25016

207

H-4


H-4

TAKAOVEN LUKOT

Til. №

Tuotenimike

25019

PUTKI S-34 X 2,25 • Pintakäsittely: sinkitty • Pituus: 6,0 m • Paino: 14,5 kg

25025

OVILUKKO TMT-S-34 • Pintakäsittely: sinkitty • Paino: 4,4 kg • Putki ei sisälly toimitukseen • Yhteensopiva putki 25019

25019

208


TAKAOVEN LUKOT Til. №

Tuotenimike

25026

OVILUKKO TMT-S-16-BR • Materiaali: kuumasinkitty teräs • Putki ei sisälly toimitukseen • Paino: 2,7 kg • Yhteensopiva putki 25016

25500

25016

OVILUKKO ZN • Soveltuu Ø 18 mm putkelle • Pintakäsittely: sinkitty • Paino: 2,9 kg

209

H-4


H-4

TAKAOVEN LUKOT

Til. №

Tuotenimike

25392

P&L PAINOKAHVA 16 MM • Materiaali: ruostumaton teräs • Pastore&Lombardi-koodi: 071925949B • Paino: 1,0 kg • Yhteensopiva putki 25016

25016

25394

P&L LUKITUSNOKKASARJA 16 MM • • • • •

Materiaali: ruostumaton teräs Aluslevy hitsataan putkeen, siksi x-mittaa ei ole määritelty Putki ei sisälly toimitukseen Pastore&Lombardi-koodi: 071222163A Paino: 1,1 kg

• Yhteensopiva putki 25016

25016

210


TAKAOVEN LUKOT Til. №

Tuotenimike LUKITUSNOKKASARJA TMT-R • • • •

Valmistettu ruostumattomasta teräksestä AISI 304 Alempi putkenohjain varustettu törmäyskumilla Valmis ovilukko koostuu lukitusnokkasarjasta, kahvasarjasta/painokahvasta sekä putkesta Putki ei sisälly toimitukseen

• Yhteensopiva putki 25013 • Yhteensopivat kahvat 25428, 25430 ja 25432

25013 25420

LUKITUSNOKKASARJA TMT-R-27 • Sarja pultattavilla vastapaloilla • Paino: 4,10 kg Sarja sisältää seuraavat komponentit: • 2 kpl lyhyt lukitusnokka (25011-01) • 2 kpl pultattava vastapala (25011-02) • 1 kpl putken ohjain (25011-03) • 1 kpl putken ohjain törmäyskumilla (25011-09) • 2 kpl ohjaimen aluslevy (25011-04) • 2 kpl putken pidike (25011-05)

25422

LUKITUSNOKKASARJA TMT-R-27-W • Sarja hitsattavilla vastapaloilla • Paino: 5,60 kg Sarja sisältää seuraavat komponentit: • 2 kpl lyhyt lukitusnokka (25011-01) • 2 kpl hitsattava vastapala (25010-02) • 1 kpl putken ohjain (25011-03) • 1 kpl putken ohjain törmäyskumilla (25011-09) • 2 kpl ohjaimen aluslevy (25011-04) • 2 kpl putken pidike (25011-05)

211

25428 25430 25432

H-4


H-4 Til. №

TAKAOVEN LUKOT

Tuotenimike LUKITUSNOKKASARJA TMT-R • • • •

Valmistettu ruostumattomasta teräksestä AISI 304 Alempi putkenohjain varustettu törmäyskumilla Valmis ovilukko koostuu lukitusnokkasarjasta, kahvasarjasta/painokahvasta sekä putkesta Putki ei sisälly toimitukseen

• Yhteensopiva putki 25013 • Yhteensopivat kahvat 25428, 25430 ja 25432

25013 25424

LUKITUSNOKKASARJA TMT-R-27-L • Sarja pultattavilla vastapaloilla ja pitkällä lukitusnokalla • Paino: 5,60 kg Sarja sisältää seuraavat komponentit: • 1 kpl lyhyt lukitusnokka (25011-01) • 1 kpl pitkä lukitusnokka “L” (25012-01) • 2 kpl pultattava vastapala (25011-02) • 1 kpl putken ohjain (25011-03) • 1 kpl putken ohjain törmäyskumilla (25011-09) • 2 kpl ohjaimen aluslevy (25011-04) • 2 kpl putken pidike (25011-05)

25426

LUKITUSNOKKASARJA TMT-R-27L-W • Sarja hitsattavilla vastapaloilla • Paino: 5,60 kg Sarja sisältää seuraavat komponentit: • 1 kpl lyhyt lukitusnokka (25011-01) • 1 kpl pitkä lukitusnokka “L” (25012-01) • 2 kpl hitsattava vastapala (25010-02) • 1 kpl putken ohjain (25011-03) • 1 kpl putken ohjain törmäyskumilla (25011-09) • 2 kpl ohjaimen aluslevy (25011-04) • 2 kpl putken pidike (25011-05)

212

25428 25430 25432


TAKAOVEN LUKOT Til. №

Tuotenimike

25428

PAINOKAHVA DMG-R-27 • • • • • • • •

Kahva on varustettu kahdella palautusjousella Sylinterilukko sisältyy toimitukseen Valmius riippulukolle Painokahva lisää käyttömukavuutta parantamalla oven avattavuutta ja suljettavuutta Soveltuu TMT R -lukitusnokkasarjoihin, putken Ø 27 mm Materiaali: ruostumaton teräs Pultti- ja hitsauskiinnitys Paino: 1,4 kg

25013

25420 25422 25424 25426

• Yhteensopiva putki 25013 Soveltuu lukitusnokkasarjoihin: • 25420 • 25422 • 25424 • 25426

25430

KAHVASARJA TMT-R-27 PRO • • • • • •

Kahvan kädensija on ergonomisesti muotoiltu ja muovitettu Kiinnityspalan muotoilu parantaa ja nopeuttaa asennettavuutta Soveltuu TMT R -lukitusnokkasarjoihin, putken Ø 27 mm Materiaali: ruostumaton teräs AISI 304 Pultti- ja hitsauskiinnitys Paino: 1,5 kg

Sarja sisältää seuraavat komponentit: • 1 kpl lukituskahva Pro (25011-08) • 1 kpl kahvan lukituskappale (25011-07) • 1 kpl kahvan kiinnityspala (25011-17) • 1 kpl kiinnitysniitti (25011-18) • Yhteensopiva putki 25013 Soveltuu lukitusnokkasarjoihin: • 25420 • 25422 • 25424 • 25426

213

25013

25420 25422 25424 25426

H-4


H-4

TAKAOVEN LUKOT

Til. №

Tuotenimike

25432

PAINOKAHVA BP-R-27 • • • • • • • •

Kahva varustettu kahdella palautusjousella Sylinterilukko sisältyy toimitukseen Valmius riippulukolle Painokahva lisää oven käyttömukavuutta parantaen sen avattavuutta ja suljettavuutta Soveltuu TMT R -lukitusnokkasarjoihin, putken Ø 27 mm Materiaali: ruostumaton teräs Pultti- ja hitsauskiinnitys Paino: 1,4 kg

• Yhteensopiva putki 25013 Soveltuu lukitusnokkasarjoihin: • 25420 • 25422 • 25424 • 25426

25434

P&L PAINOKAHVA 27 RST • Materiaali: ruostumaton teräs • Pastore&Lombardi-koodi: 071925189F • Paino: 2,3 kg • Yhteensopiva putki 25013

25013

214

25013

25420 25422 25424 25426


TAKAOVEN LUKOT Til. №

Tuotenimike

25436

P&L LUKITUSKAHVA RST • • • •

Yhteensopivat lukituskappaleet 25436-1 ja 25346-2 Materiaali: ruostumaton teräs Pastore&Lombardi-koodi: 071915128 Paino: 0,7 kg

25436-1 P&L KAHVAN LUKITUSKAPPALE RST - PULTATTAVA • • • • •

Kahvan 25436 lukituskappale Materiaali: ruostumaton teräs Pulttikiinnitys Pastore&Lombardi-koodi: 071920299A Paino: 0,3 kg

25436-2 P&L KAHVAN LUKITUSKAPPALE RST - HITSATTAVA • • • • •

Kahvan 25436 lukituskappale Materiaali: ruostumaton teräs Hitsauskiinnitys Pastore&Lombardi-koodi: 071921602 Paino: 0,2 kg

215

H-4


H-5 Til. №

ARMATON-LUKKOTOLPAT

Tuotenimike

ARMATON 4000 XF

• •

Alumiininen lukkotolppa pakettiautojen ja kevyiden kuorma-autojen 3,5 t lavarenteisiin Soveltuu muotoilultaan ja rakenteeltaan useimpiin lavarakenteisiin

Yhteensopivat tolppataskut: • 24544 sivutolppiin • 24540 takatolppiin

24544 24540

ARMATON 4000 XF 300 • Laitakorkeus: 300 mm

24300

4000 XF 300, ETU-VK • Paino: 0,7 kg

24302

4000 XF 300, ETU-OK

ETU

• Paino: 0,7 kg

24304

4000 XF 300, SIVU • Paino: 1,4 kg

24306

4000 XF 300, TAKA • Paino: 1,5 kg

ARMATON 4000 XF 400 • Laitakorkeus: 400 mm

24400

SIVU

4000 XF 400, ETU-VK • Paino: 0,9 kg

24402

4000 XF 400, ETU-OK • Paino: 0,9 kg

24404

4000 XF, 400, SIVU • Paino: 1,7 kg

24406

4000 XF 400, TAKA • Paino: 1,7 kg

TAKA

216


ARMATON-LUKKOTOLPAT Til. № 24518

Tuotenimike ARMATON 5000 TAKATOLPPA VK/OK 600 MM • Yhteensopiva tolppatasku 24540 • Paino: 2,2 kg

24540

24519

VAIHTOKAHVA ARMATON XF • Soveltuu Armaton-lukkotolppiin • Vaihtokahva asennussarjalla • Paino: 0,1 kg

24300-24518

24540

TOLPPATASKU, TAKA • • • •

Soveltuu Armaton-takatolppiin Materiaali: alumiini Pulttikiinnitys Paino: 0,3 kg

217

H-5


H-5

ARMATON-LUKKOTOLPAT

Til. №

Tuotenimike

24544

TOLPPATASKU, SIVU • • • •

Soveltuu Armaton-sivutolppiin Materiaali: alumiini Pulttikiinnitys Paino: 0,1 kg

4000 XF -LAIDAN PÄÄDYT

• Soveltuu alumiinisille Armaton-lukkotolpille • Materiaali: alumiini • Päätylistat sisältävät päätytulpan ja kulutuspalan

24300-24518 LAIDAN PÄÄTY 300 • Laitakorkeus: 300 mm • Paino: 0,3 kg

24550

LAIDAN PÄÄTY 300-VK

24552

LAIDAN PÄÄTY 300-OK

LAIDAN PÄÄTY 400 • Laitakorkeus: 400 mm • Paino: 0,4 kg

24554

LAIDAN PÄÄTY 400-VK

24556

LAIDAN PÄÄTY 400-OK

218


DG-LUKKOTOLPAT Til. №

Tuotenimike

230510

DG LUKITUSPALA TERÄS, RUUVATTAVA • • • •

Materiaali: teräs Pintakäsittely: sinkitty Sisältää ruuvit ja vastalevyn Paino: 0,16 kg

Soveltuu päätyprofiileihin: • 33275 • 33276

23120001

DG TOLPPATASKUN SOVITE • Viistolle lavan reunaprofiilille • Materiaali: pintakäsittelemätön teräs • Paino: 1,12 kg

23120002

DG TOLPPATASKU, HITSATTAVA • Materiaali: pintakäsittelemätön teräs • Paino: 1,27 kg

219

H-5


H-5

DG-LUKKOTOLPAT

Til. №

Tuotenimike

23120003

DG TOLPPATASKU, PULTATTAVA • Pintakäsittely: sinkitty • Paino: 1,27 kg

23120008

DG TOLPPAJATKO, NIITATTAVA • Pintakäsittely: sinkitty • Paino: 1,15 kg

23120009

DG JATKOPALA • Materiaali: pintakäsittelemätön teräs • Paino: 1,00 kg

220


DG-LUKKOTOLPAT Til. №

H-5

Tuotenimike

DG-LUKKOTOLPAT

• • • •

DG-lukkotolpat yli 3,5 t kokonaispainon ajoneuvoihin Teräksestä valmistetut DG-lukkotolpat ovat käytössä varmoja ja kestäviä Valmistettu suurlujuusteräksestä ja pohjustettu kataforeettisella maalilla Käyttämällä erikoisterästä on saavutettu huomattava painonsäästö

DG 400 ja 600: • takatolpassa lukkopesä takalaitaa varten • mukana toimitetaan pultattava tolppatasku DG 800 ja 1000: • mukana toimitetaan hitsattava tolppatasku • Materiaali: teräs • Pintakäsittely: maalattu • Väri: musta

23124000 DG 400 23124000

DG 400, SIVU • Paino: 6,8 kg

23124001

DG 400, TAKA-OK • Paino: 6,6 kg

23124002

DG 400, TAKA-VK • Paino: 6,6 kg

23124003

DG 400, ETU-OK • Paino: 3,5 kg

23124004

23124001

23124002

23124003

23124004

DG 400, ETU-VK • Paino: 3,5 kg

221


H-5 Til. №

DG-LUKKOTOLPAT Tuotenimike

DG-LUKKOTOLPAT

• • • •

DG-lukkotolpat yli 3,5 t kokonaispainon ajoneuvoihin Teräksestä valmistetut DG-lukkotolpat ovat käytössä varmoja ja kestäviä Valmistettu suurlujuusteräksestä ja pohjustettu kataforeettisella maalilla Käyttämällä erikoisterästä on saavutettu huomattava painonsäästö

DG 400 ja 600: • takatolpassa lukkopesä takalaitaa varten • mukana toimitetaan pultattava tolppatasku DG 800 ja 1000: • mukana toimitetaan hitsattava tolppatasku • Materiaali: teräs • Pintakäsittely: maalattu • Väri: musta

23126000

DG 600 23126000

DG 600, SIVU • Paino: 8,4 kg

23126001

DG 600, TAKA-OK • Paino: 8,1 kg

23126002

DG 600, TAKA-VK • Paino: 8,1 kg

23126003

DG 600, ETU-OK

23126001

23126002

23126003

23126004

• Paino: 5,1 kg

23126004

DG 600, ETU-VK • Paino: 5,1 kg

222


DG-LUKKOTOLPAT Til. №

H-5

Tuotenimike

DG-LUKKOTOLPAT DG 800 23128000

DG 800, SIVU • Paino: 9,9 kg

23128003

DG 800, ETU-OK • Paino: 6,7 kg

23128004

DG 800, ETU-VK • Paino: 6,7 kg

23128007

23128000

DG 800, TAKA-OK • Paino: 9,6 kg

23128008

DG 800, TAKA-VK • Paino: 9,6 kg

23128003

23128004

23128007

23128008

223


H-5 Til. №

DG-LUKKOTOLPAT Tuotenimike

DG-LUKKOTOLPAT

• • • •

DG-lukkotolpat yli 3,5 t kokonaispainon ajoneuvoihin Teräksestä valmistetut DG-lukkotolpat ovat käytössä varmoja ja kestäviä Valmistettu suurlujuusteräksestä ja pohjustettu kataforeettisella maalilla Käyttämällä erikoisterästä on saavutettu huomattava painonsäästö

DG 400 ja 600: • takatolpassa lukkopesä takalaitaa varten • mukana toimitetaan pultattava tolppatasku DG 800 ja 1000: • mukana toimitetaan hitsattava tolppatasku • Materiaali: teräs • Pintakäsittely: maalattu • Väri: musta

23128010

DG 800 KAHDELLA LUKOLLA 23128010

DG 800, SIVU • Paino: 9,9 kg

23128013

DG 800, ETU-OK • Paino: 6,7 kg

23128014

DG 800, ETU-VK • Paino: 6,7 kg

23128017

DG 800, TAKA-OK

23128013

23128014

23128017

23128018

• Paino: 9,6 kg

23128018

DG 800, TAKA-VK • Paino: 9,6 kg

224


DG-LUKKOTOLPAT Til. №

H-5

Tuotenimike

DG-LUKKOTOLPAT DG 1000 23121000

DG 1000, SIVU • Paino: 12,6 kg

23121003

DG 1000, ETU-OK • Paino: 8,2 kg

23121004

DG 1000, ETU-VK • Paino: 8,2 kg

23121007

23121000

DG 1000, TAKA-OK • Paino: 12,2 kg

23121008

DG 1000, TAKA-VK • Paino: 12,2 kg

23121003

23121004

23121007

23121008

225


H-5

KINNEGRIP-LUKKOTOLPAT

Til. №

Tuotenimike

23012155

TOLPPATASKU K20, PINTA • Hitsauskiinnitys • Materiaali: pintakäsittelemätön teräs • Paino: 0,5 kg

23012156

TOLPPATASKU K20, UPOTETTAVA - PITKÄ SIVU • Hitsauskiinnitys • Materiaali: pintakäsittelemätön teräs • Paino: 1,2 kg

23012157

TOLPPATASKU K20, UPOTETTAVA - LYHYT SIVU • Hitsauskiinnitys • Materiaali: pintakäsittelemätön teräs • Paino: 1,3 kg

23012270

TOLPPATASKU K20 SUORALLE PINNALLE • Hitsauskiinnitys • Paino: 1,0 kg

226


KINNEGRIP-LUKKOTOLPAT Til. №

Tuotenimike

24012277

TOLPPATASKU K20, PINTA - PULTATTAVA • Paino: 0,6 kg

23034140

KINNEGRIP TOLPPAJATKO K5, 120-325 • Materiaali: pintakäsittelemätön teräs • Paino: 1,8 kg

23035010 -KBS

23035010

TOLPPATASKU K5, 120 MM - LYHYT SIVU • Materiaali: pintakäsittelemätön teräs • Paino: 1,27 kg

TOLPPATASKU K5, 120 MM - PITKÄ SIVU • Materiaali: pintakäsittelemätön teräs • Paino: 1,32 kg

227

H-5


H-5

KINNEGRIP-LUKKOTOLPAT

Til. №

Tuotenimike

23035011

TOLPPATASKU K5, 60 MM • Materiaali: pintakäsittelemätön teräs • Paino: 0,9 kg

23080

VASTAPALA K20, ZN • • • • •

23082

Materiaali: teräs Pintakäsittely: sinkitty Sisältää ruuvit ja vastalevyn Soveltuu profiiliin 33280 Paino: 0,2 kg

VASTAPALA K5, RST • Materiaali: ruostumaton teräs • Sisältää ruuvit ja vastalevyn • Paino: 0,2 kg

23083

LUKITUSPALA K5 • Materiaali: pohjamaalattu teräs • Sisältää ruuvit ja vastalevyn • Paino: 0,2 kg

24032164

MUOVITULPPA K20, ETU • Paino: 0,01 kg

24032165

MUOVITULPPA K20, SIVU/TAKA • Paino: 0,01 kg

228


KINNEGRIP-LUKKOTOLPAT Til. №

Tuotenimike

23030250

KINNEGRIP K5 MUOVITULPPA, SIVU/TAKA

H-5

• Paino: 0,01 kg

23030260-H

KINNEGRIP K5 MUOVITULPPA, KAPEA - OIKEA • Paino: 0,01 kg

23030260-V

KINNEGRIP K5 MUOVITULPPA, KAPEA - VASEN • Paino: 0,01 kg

24730005

23030260-H

KINNEGRIP T50 300 MM, OIKEA • Paino: 0,55 kg

24730006

KINNEGRIP T50 300 MM PÄÄTY, OIKEA • Paino: 0,29 kg

24730055

KINNEGRIP T50 300 MM, VASEN • Paino: 0,55 kg

24730056

KINNEGRIP T50 300 MM PÄÄTY, VASEN • Paino: 0,29 kg

24730005

24730006

24730055

229

24730056


H-5 Til. №

KINNEGRIP-LUKKOTOLPAT Tuotenimike

KINNEGRIP K20 -LUKKOTOLPAT KINNEGRIP K20-400 23204201

K20-400, SIVU • Paino: 7,9 kg

23204301

K20-400, ETU-VK • Paino: 2,5 kg

23204401

K20-400, ETU-OK • Paino: 2,5 kg

23204701

K20-400, TAKA-VK • Paino: 7,6 kg

23204801

K20-400, TAKA-OK • Paino: 7,6 kg

23204201

23204401

23204701

230

23204301

23204801


KINNEGRIP-LUKKOTOLPAT Til. №

Tuotenimike

KINNEGRIP K20 -LUKKOTOLPAT KINNEGRIP K20-600 23206201

K20-600, SIVU • Paino: 9,8 kg

23206301

K20-600, ETU-VK • Paino: 3,1 kg

23206401

K20-600, ETU-OK • Paino: 3,1 kg

23206701

K20-600, TAKA-VK • Paino: 9,5 kg

23206801

K20-600, TAKA-OK • Paino: 9,5 kg

23206201

23206401

23206701

231

23206301

23206801

H-5


H-5 Til. №

KINNEGRIP-LUKKOTOLPAT Tuotenimike

KINNEGRIP K20 -LUKKOTOLPAT KINNEGRIP K20-800 23208201

K20-800, SIVU • Paino: 12,0 kg

23208301

K20-800, ETU-VK • Paino: 4,0 kg

23208401

K20-800, ETU-OK • Paino: 4,0 kg

23208701

K20-800, TAKA-VK • Paino: 11,7 kg

23208801

K20-800, TAKA-OK • Paino: 11,7 kg

23208201

23208401

23208701

232

23208301

23208801


KINNEGRIP-LUKKOTOLPAT Til. №

H-5

Tuotenimike

KINNEGRIP K20 -LUKKOTOLPAT KINNEGRIP K20-1000 23210201

K20-1000/2, SIVU • Paino: 14,2 kg

23210301

K20-1000, ETU-VK • Paino: 4,9 kg

23210401

K20-1000, ETU-OK • Paino: 4,9 kg

23210701

K20-1000, TAKA-VK • Paino: 13,5 kg

23210801

K20-1000, TAKA-OK • Paino: 13,5 kg

24210202

K20-1000 ALU, SIVU

23210201

23210301

• Paino: 7,6 kg

23210701

23210801

233

24210202

23210401


H-5 Til. №

KINNEGRIP-LUKKOTOLPAT Tuotenimike

KINNEGRIP K20 -LUKKOTOLPAT KINNEGRIP K20-1200 23212201

K20-1200, SIVU • Paino: 16,8 kg

23212301

K20-1200, ETU-VK • Paino: 5,7 kg

23212401

K20-1200, ETU-OK • Paino: 5,7 kg

23212701

K20-1200, TAKA-VK • Paino: 15,7 kg

23212801

K20-1200, TAKA-OK • Paino: 15,7 kg

23212201

23212401

23212701

234

23212301

23212801


KINNEGRIP-LUKKOTOLPAT Til. №

Tuotenimike

KINNEGRIP K5 -LUKKOTOLPAT KINNEGRIP 400/K5 23504201

400/K5, SIVU • Paino: 12,0 kg

23504301

400/K5, ETU-VK • Paino: 13,4 kg

23504401

400/K5, ETU-OK • Paino: 5,8 kg

23504701

KINNEGRIP 400/K5, TAKA LEVEÄ-VK • Paino: 11,8 kg

23504801

KINNEGRIP 400/K5, TAKA LEVEÄ-OK • Paino: 11,8 kg

23504201

23504301

23504401

23504701

235

23504801

H-5


H-5 Til. №

KINNEGRIP-LUKKOTOLPAT Tuotenimike

KINNEGRIP K5 -LUKKOTOLPAT KINNEGRIP 600/K5 23506201

600/K5, SIVU • Paino: 12,0 kg

23506231

600/K5, SIVU - JATKETTAVA • Paino: 13,4 kg

23506301

600/K5, ETU-VK • Paino: 5,8 kg

23506401

600/K5, ETU-OK • Paino: 5,8 kg

23506201

23506231

23506301

236

23506401


KINNEGRIP-LUKKOTOLPAT Til. №

Tuotenimike

KINNEGRIP K5 -LUKKOTOLPAT KINNEGRIP 600/K5 23506701

600/K5, TAKA LEVEÄ-VK • Paino: 11,8 kg

23506801

600/K5, TAKA LEVEÄ-OK • Paino: 11,8 kg

23506501

600/K5, TAKA KAPEA-VK • Paino: 8,6 kg

23506601

600/K5, TAKA KAPEA-OK • Paino: 8,6 kg

23506701

23506801

23506501

237

23506601

H-5


H-5 Til. №

KINNEGRIP-LUKKOTOLPAT Tuotenimike

KINNEGRIP K5 -LUKKOTOLPAT KINNEGRIP 800/K5 23508201

800/K5, SIVU • Paino: 13,6 kg

23508231

800/K5, SIVU - JATKETTAVA • Paino: 15,0 kg

23508261

800/K5/2, SIVU • Paino: 13,8 kg

23508271

800/K5/2, SIVU - JATKETTAVA • 15,0 kg

23508301

800/K5, ETU-VK • Paino: 7,4 kg

23508361

800/K5/2, ETU-VK

23508201

23508231

• Paino: 6,5 kg

23508261

23508271

23508301

238

23508361


KINNEGRIP-LUKKOTOLPAT Til. №

Tuotenimike

KINNEGRIP K5 -LUKKOTOLPAT KINNEGRIP 800/K5 23508401

800/K5, ETU-OK • Paino: 7,4 kg

23508461

800/K5/2, ETU-OK • Paino: 6,5 kg

23508701

800/K5, TAKA LEVEÄ-VK • Paino: 13,4 kg

23508761

800/K5/2, TAKA LEVEÄ-VK • Paino: 13,4 kg

23508401

23508461

23508701

239

23508761

H-5


H-5 Til. №

KINNEGRIP-LUKKOTOLPAT Tuotenimike

KINNEGRIP K5 -LUKKOTOLPAT KINNEGRIP 800/K5 23508801

800/K5, TAKA LEVEÄ-OK • Paino: 13,4 kg

23508861

800/K5/2, TAKA LEVEÄ-OK • Paino: 13,4 kg

23508561

800/K5/2, TAKA KAPEA-VK • Paino: 6,5 kg

23508661

800/K5/2, TAKA KAPEA-OK • Paino: 6,5 kg

23508801

23508861

23508561

240

23508661


KINNEGRIP-LUKKOTOLPAT Til. №

Tuotenimike

KINNEGRIP K5 -LUKKOTOLPAT KINNEGRIP 1000/K5 23510201

1000/K5, SIVU • Paino: 16,0 kg

23510231

1000/K5, SIVU - JATKETTAVA • Paino: 16,9 kg

23510301

1000/K5, ETU-VK • Paino: 7,8 kg

23510401

1000/K5, ETU-OK • Paino: 7,8 kg

23510201

23510231

23510301

241

23510301

H-5


H-5 Til. №

KINNEGRIP-LUKKOTOLPAT Tuotenimike

KINNEGRIP K5 -LUKKOTOLPAT KINNEGRIP 1000/K5 23510501

1000/K5, TAKA KAPEA-VK • Paino: 8,6 kg

23510601

1000/K5, TAKA KAPEA-OK • Paino: 8,6 kg

23510701

1000/K5, TAKA LEVEÄ-VK • Paino: 15,5 kg

23510801

1000/K5, TAKA LEVEÄ-OK • Paino: 15,5 kg

23510501

23510601

23510701

242

23510801


KINNEGRIP-LUKKOTOLPAT Til. №

Tuotenimike

KINNEGRIP K5 -LUKKOTOLPAT KINNEGRIP 1200/K5 23512201

1200/K5, SIVU • Paino: 18,5 kg

23512301

1200/K5, ETU-VK • Paino: 9,1 kg

23512401

1200/K5, ETU-OK • Paino: 9,1 kg

23512701

1200/K5, TAKA LEVEÄ-VK • Paino: 18,2 kg

23512801

1200/K5, TAKA LEVEÄ-OK • Paino: 18,2 kg

23512201

23512401

23512701

243

23512301

23512801

H-5


H-5 Til. №

MINIMATIC-LUKINTALAITTEET

Tuotenimike

MINIMATIC-LUKINTALAITTEET • Minimatic-nimikkeen luku = laidan korkeus • Alumiinista ja teräksestä valmistettu lukintalaite • Kahva, mekanismi ja lukkotappi kestävää terästä

MINIMATIC 300 • Paino: 1,09 kg

24240

MINIMATIC 300-OK

24241

MINIMATIC 300-VK

MINIMATIC 400

OK

• Paino: 1,27 kg

24260

MINIMATIC 400-OK

24261

MINIMATIC 400-VK

MINIMATIC 600 • Paino: 1,47 kg

24280

MINIMATIC 600-OK

24281

MINIMATIC 600-VK

MINIMATIC 800 • Paino: 1,68 kg

24290

MINIMATIC 800-OK

24291

MINIMATIC 800-VK

OK-MALLIT Huom! Mittakuvaa voi soveltaa peilikuvana myös VK-malleille .

244

VK


MINIMATIC-LUKINTALAITTEET Til. №

Tuotenimike

24295

MINIMATIC VASTAPALA I • Materiaali: sinkitty teräs • Paino: 0,17 kg

24296

MINIMATIC VASTAPALA L • Materiaali: sinkitty teräs • Paino: 0,09 kg

24297

MINIMATIC VASTAPALA, HITSATTAVA • Materiaali: pintakäsittelemätön teräs • Paino: 0,05 kg

245

H-5


Til. â„–

Tuotenimike

246


I PUUTAVARAVARUSTELU OHJAAMOSUOJAT I-1 TUKKIPANKOT I-2 VINSSIT JA MUUT TARVIKKEET I-3


I-1 Til. №

OHJAAMOSUOJAT Tuotenimike TMT-OHJAAMOSUOJA • • • • •

Sisältää pulttisarjan, tuet ja holkit Korkeus: 2925 mm Leveys: 2504 mm Paino: 209,0 kg Muut koot saatavilla tilauksesta

75603

TMT-OHJAAMOSUOJA 2925 MM

75613

TMT-OHJAAMOSUOJA KOURASYVENNYKSELLÄ 2925 MM

248


OHJAAMOSUOJAT Til. №

Tuotenimike

75605

OHJAAMOSUOJAN HOLKIT • Materiaali: sinkitty teräs • Paino: 16,2 kg

75605-B TAIVUTETUT OHJAAMOSUOJAN HOLKIT • Materiaali: kuumasinkitty teräs • Paino: 18,0 kg

75616

OHJAAMOSUOJAN TUET • Paino: 22,8 kg

VASENKÄTINEN TUKI

249

I-1


I-1

OHJAAMOSUOJAT

Til. №

Tuotenimike

75608

TYÖVALOTELINE ZP • Paino: 0,9 kg Sisältää: • 2 kpl työvaloteline (75608-1) • 4 kpl kuusioruuvi M10x25 Zn (64344) • 4 kpl Nylock-mutteri M10 Zn (64423)

75609

LAPIO- JA HARJATELINE ZP Paino: 1,2 kg Sisältää: • 1 kpl lapio-/harjatelineen yläkiinnike (75609-1) • 1 kpl lapio-/harjatelineen alakiinnike (75609-2) • 2 kpl muovinuppi 105 (58470) • 1 kpl kumikiinnike 101/375 (58462) • 2 kpl uppokantaruuvi M6x25 Zn (64362) • 2 kpl Nylock-mutteri M6 Zn (64416) • 5 kpl kuusioruuvi M10x25 Zn (64344) • 5 kpl Nylock-mutteri M10 Zn (64423)

75614

KOURATELINE ZP • Materiaali: kuumasinkitty teräs • Pulttikiinnitys • Paino: 42,0 kg

250


TUKKIPANKOT Til. №

Tuotenimike

TMT-TIMBER TUKKIPANKKO

• Hyödyllisyysmallisuojattu • Runkokorkeus: 160 mm • Toimitus sisältää kiinnikeparin

Materiaalit: • pankkorunko ja tolpat: anodisoitu alumiini • tolppataskut: maalattu teräs

TMT-TIMBER 2600-2800 MM • Tolppien pituus: 2600-2800 mm • Paino: 128,0 kg

75036

TMT-TIMBER 2600-2800 MM + KIINTEÄT KIINNIKKEET

75037

TMT-TIMBER 2600-2800 MM + LIUKUKIINNIKKEET

75040

TMT-TIMBER 2600-2800 MM + PIKAKIINNIKKEET

TMT-TIMBER 2850-3250 MM • Tolppien pituus: 2850-3250 mm • Paino: 137,0 kg

75038

TMT-TIMBER 2850-3250 MM + KIINTEÄT KIINNIKKEET

75039

TMT-TIMBER 28500-3250 MM + LIUKUKIINNIKKEET

75041

TMT-TIMBER 28500-3250 MM + PIKAKIINNIKKEET

251

I-2


I-2 Til. №

TUKKIPANKOT Tuotenimike

75029-5 KOURASUOJA, RST • Käytetään suojaamaan runkoa, kun pankkoa siirretään kouralla. • Materiaali: ruostumaton teräs • Paino: 4,1 kg

252


TUKKIPANKOT Til. №

I-2

Tuotenimike TMT-TIMBER KIINNIKKEET Kiinnikkeiden suunnittelussa on huomioitu eri runkoleveydet. Käytetyt komponentit ovat alatartuntoja lukuun ottamatta samat kiinteän ja liukukiinnikkeen kesken, jolloin asentaminen on helppoa. Valmistusmateriaalit: • alumiini • teräs • ruostumaton teräs • POM-muovi

KIINTEÄ KIINNIKE

LIUKUKIINNIKE

253

PIKAKIINNIKE


I-3 Til. №

VINSSIT JA MUUT TARVIKKEET Tuotenimike VINSSI 15055-K • • • • • •

Kapea vinssi 50 mm leveälle hihnalle Kelalle mahtuu 12 m hihnaa Murto-/nimellislujuus 50 kN/25 kN Kiinnitys hitsaamalla tai pulteilla Paino: 5,0 kg

60403

VINSSI 15055-K, MAALATTU RAL7024

60403MU

VINSSI 15055-K, PINTAKÄSITTELEMÄTÖN • Toimitetaan osina

60403ZN

VINSSI 15055-K, SINKITTY

254


VINSSIT JA MUUT TARVIKKEET Til. №

Tuotenimike

60405

VINSSI 1885-D • Ei sovellu hihnan säilyttämiseen • Murtolujuus: 5500 kg • Paino: 5,0 kg

60408

KIRISTYSTANKO 785 MM • Jatkovarsi vinssille • Paino: 5,0 kg

75030

PIKALAUKAISIN • Sisältää vaijerin • Materiaali: kuumasinkitty teräs • Paino: 2,3 kg

255

I-3


I-3

VINSSIT JA MUUT TARVIKKEET

Til. №

Tuotenimike

75031

KETJUPUIKKARI • • • • • •

Sisältää nostokoukun telineen Nostokoukku myydään erikseen Kätisyys vaihdettavissa Materiaali: kuumasinkitty teräs Pulttikiinnitys Paino: 3,0 kg

75031-3 NOSTOKOUKKU • Materiaali: elastomeeri • Pakkasenkestävyys: -40 °C • Paino: 0,2 kg

256


J RUUVIT, MUTTERIT JA NIITIT


J-1 Til. №

RUUVIT, MUTTERIT JA NIITIT Tuotenimike

Til. № Tuotenimike

L (mm)

AV (mm) Kuvaus

64302 64334 64335 64336

Levyruuvi 4,8 x 19 Kuusiokoloruuvi M8 x 25 Kuusiokoloruuvi M8 x 20 Kuusiokoloruuvi M8 x 16

19,0 25,0 20,0 16,0

5,0 5,0 5,0 5,0

64343

Kuusiokoloruuvi M10 x 40 Kzn

40,0

17,0

64400

Lukkoruuvi M6 x 20 Itseporautuva ruuvi M 6,3 x 60-ZP

20,0

10,0

sinkitty HST-uppokanta HST-uppokanta HST-uppokanta kuumasinkitty DIN 933 8.8 sinkitty

60,0

5,0

sähkösinkitty

64405

Til. № Tuotenimike 64410 64413 64424

Til. № Tuotenimike 64425 64426 64427 64428 64429 64430 64435 64440 64442

10,0 17,0

B (mm)

Sienimutteri M8 x 17 Al Sienimutteri M8 x 22.3 Al Sienimutteri M8 x 22.3 ZP Sienimutteri M8 x 25 Al Sienimutteri M8 x 45 Al Sienimutteri M8 x 13 Al Sienimutteri - MonoLock Sienimutteri M8 x 27 Al Sienimutteri M8 x 32 Al

17,0 22,3 22,3 25,0 45,0 13,0 23,5 27,0 32,0

sinkitty DIN 934 kuumasinkitty DIN 934

AV (mm) ØA (mm) Kuvaus 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,5 5,0 5,0

Sienimuttereiden D-mitta on B+3,5 mm.

258

12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 17,5 12,5 12,5

Paino (kg) 0,01 0,01 0,01 0,01

100 kpl

0,01

200 kpl

0,01 0,01

AV (mm) Kuvaus

Mutteri M6 Zn, DIN 934 Mutteri M10 Kzn, DIN 934 Lyöntimutteri M8

Pakkauskoko 200 kpl 100 kpl 100 kpl 100 kpl

sähkösinkitty

lovettu muovi

Pakkauskoko

Paino (kg)

200 kpl 100 kpl

0,01 0,01 0,01

Paino (kg) 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02


J-1

RUUVIT, MUTTERIT JA NIITIT Til. №

Tuotenimike

Til. № Tuotenimike 64501 64506

Korialuslevy 6 x 20 Zn Korialuslevy M12 x 40 ZP

64510

Aluslevy M10 Kzn, DIN 126

Til. № Tuotenimike 64600 64607 64609 64610 64611 64700 64701

Vetoniitti 4.9 x 10 RST Vetoniitti 5 x 12 Al Vetoniitti 4,9 x 24 Al Vetoniitti 4,9 x 12 Al An Vetoniitti 4,9 x 16 Al laippa 14 Vetoniitti Monopan 4,8 x 24 Al Vetoniitti Monopan 5,0 x 22,6 Al

Til. № Tuotenimike 64612 64613 64614 64615 64616 64617 64650 64652

Niitti 5,0 x 28,0 Al Niitti 5,0 x 30,0 Al Niitti 6,0 x 30,0 Al Niitti 5,0 x 30,0 teräs Niitti 6,0 x 30,0 teräs TIR-niitti 4,9 x 16,5 Al/RST Monobolt-niitti 6,4 x 15 Monobolt-niitti 6,4 x 20

Pituus (mm)

Ø

Kuvaus

Pakkauskoko

Paino (kg)

20,0 40,0

6,0 12,0

sinkitty sähkösinkitty

100 kpl

0,01 0,01

10

kuumasinkitty DIN 126

100 kpl

0,01

Pituus (mm)

Ø

Kuvaus

Paino (kg)

10,0 12,0 24,0 12,0 16,0 24,0 22,6

4,9 5,0 4,9 4,9 4,9 4,8 5,0

ruostumaton teräs

0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01

anodisoitu

Pituus (mm)

Ø

Kuvaus

Paino (kg)

28,0 30,0 30,0 30,0 30,0 16,5 15,0 20,0

5,0 5,0 6,0 5,0 6,0 4,9 6,4 6,4

alumiini alumiini alumiini teräs teräs alumiini/ruostumaton teräs

0,01 0,01 0,01 0,005 0,01 0,01 0,009 0,011

259


Til. â„–

Tuotenimike

260


K SARANAT LAITASARANATAPIT K-1 LAITASARANAT K-2 OVISARANAT K-3 SARANALISTAT K-4


K-1 Til. №

LAITASARANATAPIT Tuotenimike SARANATAPPI 16 MM • Materiaali: pintakäsittelemätön teräs

41340

41340

SARANATAPPI 16 MM - LYHYT • Paino: 0,16 kg

41341

SARANATAPPI 16 MM - PITKÄ 41341

• Paino: 0,18 kg

41342

SARANATAPPI 16 MM - KORKEA • Paino: 0,27 kg

41342 SARANATAPPI 16 MM RST • Materiaali: ruostumaton teräs

41344

SARANATAPPI 16 MM RST - LYHYT • Paino: 0,16 kg

41345

41344

SARANATAPPI 16 MM RST - PITKÄ • Paino: 0,20 kg

41345

41340, 41344

41341, 41345

41342

262


LAITASARANAT Til. №

Tuotenimike LAITASARANA 220 ALU • Yhteensopivat saratapit löydät Laitasaranatapit-osiosta K-1 • Materiaali: alumiini

41340-41345 41301

LAITASARANA 220 ALU • Paino: 0,32 kg

41303

LAITASARANA 220 ALU/AN • Anodisoitu • Paino: 0,32 kg

41300

LAITASARANA 220 ALU, REI’ITETTY • Pulttikiinnitys, M8 DIN 7991 • Paino: 0,31 kg

41302

LAITASARANA 220 ALU/AN, REI’ITETTY • Pulttikiinnitys, M8 DIN 7991 • Anodisoitu • Paino: 0,31 kg

41301, 41303

41300, 41302

263

K-2


K-2 Til. №

LAITASARANAT Tuotenimike LAITASARANA 146, ANODISOITU • • • •

Yhteensopivat saranaholkit 41348 ja 41349 Asennusmitta: 69 mm laidan alareunasta tapin keskelle Materiaali: anodisoitu alumiini/ruostumaton teräs Pulttikiinnitys, M8 DIN 7991

41348 41349

Soveltuu laitaprofiileihin: • 33182 • 33183

41305

LAITASARANA 146, PITKÄ - VK • Vasenkätinen laitasarana pitkällä tapilla • Paino: 0,58 kg

41307

LAITASARANA 146, PITKÄ - OK • Oikeakätinen laitasarana pitkällä tapilla • Paino: 0,58 kg

41309

LAITASARANA 146, LYHYT - VK • Vasenkätinen laitasarana lyhyellä tapilla • Paino: 0,55 kg

41311

LAITASARANA 146, LYHYT - OK • Oikeakätinen laitasarana lyhyellä tapilla • Paino: 0,55 kg

264


LAITASARANAT Til. №

Tuotenimike LAITASARANA 132, ANODISOITU • • • •

Yhteensopivat saranaholkit 41348 ja 41349 Asennusmitta: 54 mm laidan alareunasta tapin keskelle Materiaali: anodisoitu alumiini/ruostumaton teräs Pulttikiinnitys, M8 DIN 7991

41348 41349

Soveltuu laitaprofiileihin: • 33182 • 33183

41313

LAITASARANA 132, PITKÄ - VK • Vasenkätinen laitasarana pitkällä tapilla • Paino: 0,55 kg

41315

LAITASARANA 132, PITKÄ - OK • Oikeakätinen laitasarana pitkällä tapilla • Paino: 0,55 kg

41317

LAITASARANA 132, LYHYT - VK • Vasenkätinen laitasarana lyhyellä tapilla • Paino: 0,52 kg

41319

LAITASARANA 132, LYHYT - OK • Oikeakätinen laitasarana lyhyellä tapilla • Paino: 0,52 kg

265

K-2


K-2 Til. №

LAITASARANAT Tuotenimike LAITASARANA 320 • • • •

Yhteensopivat saratapit löydät Laitasaranatapit-osiosta K-1 Materiaali: kuumasinkitty teräs Pulttikiinnitys, M8 DIN 7991 Paino: 0,88 kg

41340-41345

41321

LAITASARANA 320 S

41322

LAITASARANA 320 AS

41321

41322

41323

41325

• Holkki saranalehden ulkopuolella

41323

TAKAPORTIN SARANA 320 TAS • Pokattu takaportin sarana suuremmalla taivutuksella

41325

LAITASARANA 320 BS • Holkki saranalehden sisäpuolella

41329

LAITASARANA 320 BAS • Holkki saranalehden sisäpuolella

41329

266


LAITASARANAT Til. №

Tuotenimike LAITASARANA 14506 • • • •

Yhteensopivat saratapit 41340 ja 41341 löydät Laitasaranatapit-osiosta K-1 Materiaali: alumiini Pulttikiinnitys, M8 DIN 7991 Paino: 0,19 kg

41334

LAITASARANA 14506 ALU

41335

LAITASARANA 14506 ALU AN

41340 41341

• Anodisoitu

41348

SARANAHOLKKI 57 X 25 X 3,6 • • • •

41349

SARANAHOLKKI 45 X 30 X 6,25 • • • •

41718

Materiaali: pintakäsittelemätön teräs Seinämän paksuus: 3,6 mm Hitsauskiinnitys Paino: 0,11 kg

Materiaali: pintakäsittelemätön teräs Seinämän paksuus: 6,25 mm Hitsauskiinnitys Paino: 0,16 kg

LAITASARANA 90 AS • • • •

Tappi ja holkki kuumasinkittyä terästä Vastalevy ruostumatonta terästä Vastalevyn ruuvit eivät sisälly toimitukseen Paino: 0,4 kg

Kiinnitysreiät: • tappi M8x25 DIN 7991 • vastalevy M8x25 DIN 7991 • holkki M8 DIN 7991

267

K-2


K-2

LAITASARANAT

Til. №

Tuotenimike

41720

LAITASARANA 90 DACROMET • • • • • •

DACROMET-pinnoitettu laitasarana Hyvä asennettavuus, ei muodosta sähkökemiallista paria alumiinin kanssa Sisältää vastalevyn Vastalevyn ruuvit eivät sisälly toimitukseen Maalattavissa Paino: 0,39 kg

Kiinnitysreiät: • tappi M8x25 DIN 7991 • vastalevy M8x25 DIN 7991 • holkki M8 DIN 7991

41720T1

41720T2

41723

LAITASARANA 90 DACROMET TAPPIOSA • Kiinnitysreiät: M8x25 DIN 7991 • Paino: 0,22 kg

LAITASARANA 90 DACROMET HOLKKIOSA • Kiinnitysreiät: M8 DIN 7991 • Paino: 0,17 kg

LAITASARANA 120 AS Materiaali: • tappiosa: kuumasinkitty teräs • holkkiosa: pintakäsittelemätön teräs • vastalevy: sähkösinkitty teräs • Sisältää vastalevyn • Vastalevyn ruuvit eivät sisälly toimitukseen • Paino: 0,94 kg Kiinnitysreiät: • tappi M8x25 DIN 912 • vastalevy M8x25 DIN 912 • holkki M8 DIN 7991

268


OVISARANAT Til. №

Tuotenimike

41401

OVISARANA FG-115 ZP • Materiaali: sähkösinkitty teräs • Paino: 0,20 kg

OVISARANA TMT-105 • Avautuvuus 180°

41402

OVISARANA TMT-105 RST • Materiaali: ruostumaton teräs AISI 304 • Paino: 0,40 kg

41403

OVISARANA TMT-105 ZP • Materiaali: sähkösinkitty teräs • Paino: 0,20 kg

269

K-3


K-3 Til. №

OVISARANAT Tuotenimike OVISARANA FG-130

• Paino: 0,16 kg

41404

OVISARANA FG-130 RST • Materiaali: ruostumaton teräs

41405

OVISARANA FG-130 ZP • Materiaali: sähkösinkitty teräs

41407

OVISARANA FG-108 ZP • Materiaali: sähkösinkitty teräs • Paino: 0,14 kg

270


OVISARANAT Til. №

Tuotenimike OVISARANA 1012 • • • •

41408

Kuulalaakeroitu nivelakseli Voitelunippa, messinkiset liukurenkaat Avautuvuus 180° Paino: 0,56 kg

OVISARANA 1012 • Materiaali: pohjamaalattu

41409

OVISARANA 1012 ZP • Materiaali: sähkösinkitty teräs

41408

41409

P&L OVISARANA 30 • Avautuvuus 180°

41410

OVISARANA 30 RST • Materiaali: ruostumaton teräs • Pastore&Lombardi-koodi: 070820809A • Paino: 0,15 kg

41411

OVISARANA 30 ZP • Materiaali: sinkitty teräs • Pastore&Lombardi-koodi: 070920810A • Paino: 0,14 kg

41410 41411

271

K-3


K-3 Til. №

OVISARANAT Tuotenimike OVISARANA TMT-140

• Paino: 0,43 kg

41418

OVISARANA TMT-140 RST • Materiaali: ruostumaton teräs

41419

OVISARANA TMT-140 ZP • Materiaali: sähkösinkitty teräs

41421

OVISARANA FG-185 ZP • Materiaali: sähkösinkitty teräs • Paino: 0,89 kg

272


OVISARANAT Til. №

Tuotenimike

41423

OVISARANA FG-80 X 120 ZP • Materiaali: sähkösinkitty teräs • Paino: 0,53 kg

41636

P&L SARANA 118 RST • • • •

Materiaali: ruostumaton teräs Avautuvuus 180° Pastore&Lombardi-koodi: 070822043A Paino: 0,51 kg

273

K-3


K-3

OVISARANAT

Til. №

Tuotenimike

41500

P&L TAKASARANA 258 RST • • • • •

41503

Materiaali: ruostumaton teräs AISI 304 Pulttikiinnitys Avautuvuus 270° Pastore&Lombardi-koodi: 070122685C Paino: 1,3 kg

SARANAPUKKI 262 ZP, HITSATTAVA - KAPEA • Soveltuu 262-mallin takasaranoihin 41504 ja 41505 • Materiaali: sähkösinkitty teräs • Paino: 0,18 kg

41504 41505

274


OVISARANAT Til. №

Tuotenimike TAKASARANA FG-262 RST • Yhteensopivat saranpukit: 262-mallin pukit • Paino: 0,92 kg

41504

TAKASARANA FG-262 RST • Materiaali: ruostumaton teräs

41505

41503 41506 41509 41510

TAKASARANA FG-262 ZP • Materiaali: sähkösinkitty teräs

41504, 41505

275

K-3


K-3

OVISARANAT

Til. №

Tuotenimike

41506

SARANAPUKKI 262 RST, HITSATTAVA • Soveltuu 262-mallin takasaranoihin 41504 ja 41505 • Materiaali: ruostumaton teräs • Paino: 0,27 kg

41504 41505

41509

SARANAPUKKI RST 262, PULTATTAVA - VINO • Soveltuu 262-mallin takasaranoihin 41504 ja 41505 • Materiaali: ruostumaton teräs • Paino: 0,38 kg

41504 41505

276


OVISARANAT Til. №

Tuotenimike

41510

SARANAPUKKI 262 RST, HITSATTAVA - VINO • Soveltuu 262-mallin takasaranoihin 41504 ja 41505 • Paino: 0,25 kg

41504 41505

41511

SARANATAPPI 262 RST, M10 • • •

Soveltuu 262-mallin takasaranoihin 41504 ja 41505 Materiaali: ruostumaton teräs Paino: 0,09 kg

41504 41505

41514

SARANAPUKKI 262 RST, HITSATTAVA - KAPEA • Soveltuu 262-mallin takasaranoihin 41504 ja 41505 • Materiaali: ruostumaton teräs • Paino: 0,19 kg

41504 41505

277

K-3


K-3 Til. №

OVISARANAT Tuotenimike TAKASARANA FG-220

• Yhteensopivat saranpukit: 220-mallin pukit • Paino: 0,56 kg

41518 41519 41516

TAKASARANA FG-220 RST • Materiaali: ruostumaton teräs

41517

TAKASARANA FG-220 ZP • Materiaali: sinkitty teräs

278


OVISARANAT Til. №

Tuotenimike SARANAPUKKI 220, HITSATTAVA • Soveltuu 220-mallin takasaranoihin 41516 ja 41517 • Paino: 0,10 kg

41516 41517 41518

SARANAPUKKI 220 RST • Materiaali: ruostumaton teräs

41519

SARANAPUKKI 220 ZP • Materiaali: sähkösinkitty teräs

41521

SARANATAPPI+MUTTERI 220 ZP • • •

Soveltuu 220-mallin takasaranoihin 41516 ja 41517 Materiaali: sinkitty teräs Paino: 0,08 kg

41516 41517

41610

P&L TAKASARANA 260 RST • • • • • • •

Yhteensopivat saranpukit: 260-mallin pukit Pastore&Lombardi-koodi: 070120783 Materiaali: ruostumaton teräs Varustettu muovisin kulutusholkein Avautuvuus 270° Pulttikiinnitys Paino: 0,86 kg

41606 41609

279

K-3


K-3 Til. №

OVISARANAT Tuotenimike SARANAPUKKI+TAPPI 260 RST

• Soveltuu 260-mallin takasaranaan 41610 • Materiaali: ruostumaton teräs AISI 304 • Toimitus sisältää saranatapin ja mutterin

41610 41606

SARANAPUKKI+TAPPI, HITSATTAVA • Paino: 0,33 kg

41609

SARANAPUKKI+TAPPI, PULTATTAVA • Paino: 0,53 kg

41606

41609

41610-1 SARANAHOLKKI DMG • Paino: 0,01 kg • Soveltuu tuotteeseen 41610

41610

280


OVISARANAT Til. № 41612

Tuotenimike P&L OVISARANA 117 RST • • • •

41618

Materiaali: ruostumaton teräs Avautuvuus 180° Pastore&Lombardi-koodi: 070822750B Paino: 0,16 kg

P&L OVISARANA 132 RST • • • •

Materiaali: ruostumaton teräs Avautuvuus 180° Pastore&Lombardi-koodi: 070822013A Paino: 0,44 kg

281

K-3


K-3

OVISARANAT

Til. №

Tuotenimike

41620

P&L OVISARANA 165 RST • • • •

41624

Materiaali: ruostumaton teräs Avautuvuus 180° Pastore&Lombardi-koodi: 070822017A Paino: 0,43 kg

OVISARANA 185 RST • • • •

Materiaali: ruostumaton teräs AISI 304 Saranassa pronssi/PTFE -nivelpinnat Avautuvuus 180° Paino: 0,73 kg

282


K-3

OVISARANAT Til. №

Tuotenimike

41626

P&L TAKASARANA 320 RST, HITSATTAVA - TÄYDELLINEN • • • • • • •

41627

Materiaali: ruostumaton teräs Varustettu muovisin kulutusholkein Avautuvuus 270° Saranapukki hitsauskiinnityksellä Toimitus sisältää saranapukin ja -tapin Pastore&Lombardi-koodi: 070116351A Paino: 1,47 kg

P&L SARANAHOLKKI SARANAAN 41626 • Paino: 0,01 kg • Soveltuu tuotteeseen 41626 • Pastore&Lombardi-koodi: 071915260

41626

41628

DMG SARANAPUKKI JA TAPPI SARANAAN 41626 • Paino: 0,30 kg • Soveltuu tuotteeseen 41626

41626

283


K-3

OVISARANAT

Til. №

Tuotenimike

41629

TAKASARANA TMT-320 ZP, HITSATTAVA - TÄYDELLINEN • • • • • •

41632

Materiaali: sinkitty teräs Varustettu muovisin kulutusholkein Avautuvuus 270° Saranapukki hitsauskiinnityksellä Toimitus sisältää saranapukin ja -tapin Paino: 1,45 kg

TAKASARANA DMG-244 RST, HITSATTAVA - TÄYDELLINEN • • • • • •

Materiaali: ruostumaton teräs AISI 304 Varustettu muovisin kulutusholkein Avautuvuus 270° Saranapukki hitsauskiinnityksellä Toimitus sisältää saranapukin ja -tapin Paino: 0,60 kg

284


SARANALISTAT Til. №

Tuotenimike TEHO-HIHNA • • • • • • • •

Toimitetaan metritavarana, tukkupakkaus 50 m Lattahihnan pinnat on kumioitu kitkan parantamiseksi Kumituotteiden ei tulisi joutua kosketuksiin liuosten tai puolijähmeiden aineiden kanssa Erityisesti varottava liuottimia, haihtuvia aineita, öljyjä ja rasvoja Murtovenymä yli 10% Leveystoleranssi ± 2 mm Vahvuustoleranssi ± 0,3 mm Lämmönkesto -35 –­ +80 °C

Puhdistus: • Vulkanoitujen kumituotteiden puhdistukseen suositellaan käytettäväksi neutraalia pesuliuosta. • Liuottimien, kuten trikloorietyleenin, hiilitetrakloridin tai hiilivetyjen käyttö on kielletty. • Puhdistettujen tuotteiden annetaan kuivua huoneenlämmössä.

41825

TEHO-HIHNA 160-63 • Leveys: 63 mm • Vahvuus: 2,9 mm • Paino: 0,84 kg/m

41828

TEHO-HIHNA 200-44 • Leveys: 44 mm • Vahvuus: 3,8 mm • Paino: 0,36 kg/m

41830

TEHO-HIHNA 200-63 • Leveys: 63 mm • Vahvuus: 3,8 mm • Paino: 0,36 kg/m

41835

TEHO-HIHNA 200-80 • Leveys: 80 mm • Vahvuus: 3,8 mm • Paino: 1,43 kg/m

41840

TEHO-HIHNA 200-120 • Leveys: 120 mm • Vahvuus: 3,8 mm • Paino: 2,15 kg/m

285

K-4


K-4 Til. №

SARANALISTAT Tuotenimike

TE-ALUSARANA TE-200 ALUSARANA • • • • • • • •

Soveltuu raskaisiin oviin, sSaranan kääntyvyys 180° Koko pituudeltaan tiivistävä sarana Täysin huoltovapaa Kiinnitetään porausurista ovi- ja seinärakenteisiin Max. kiinnityspisteväli 100 mm Materiaali: anodisoitu alumiini/kudosvahvisteinen lattahihna - Ei edellytä erillistä pintakäsittelyä Rei’itys: Ø 6 mm, reikäväli 100 mm Hihnanlukitus

41859-S ALUSARANA 2600 • Paino: 4,1 kg

41860-S ALUSARANA 2800 • Paino: 4,5 kg

41862-S ALUSARANA 3000 • Paino: 4,9 kg

41863-S ALUSARANA 3100 • Paino: 5,0 kg

41864-S ALUSARANA 3200 • Paino: 5,1 kg

41865-S ALUSARANA 3300 • Paino: 5,2 kg

41866-S ALUSARANA 3500 • Paino: 5,5 kg

Karmin puoli

41868-S ALUSARANA 3600 • Paino: 5,8 kg

41869-S ALUSARANA 4000 • Paino: 6,4 kg

41857-S ALUSARANA 5750 • Paino: 9,0 kg

286


SARANALISTAT Til. №

Tuotenimike TE-160 ALUSARANA • • • •

Saranan kääntyvyys 180° Max. kiinnityspisteväli 100 mm Materiaali: anodisoitu alumiini/kudosvahvisteinen lattahihna Ei edellytä erillistä pintakäsittelyä

41870-S ALUSARANA 2000 • Paino: 2,6 kg

41872-S ALUSARANA 2300 • Paino: 3,0 kg

41874-S ALUSARANA 2510 • Paino: 3,3 kg

41876-S ALUSARANA 2800 • Paino: 3,7 kg

41878-S ALUSARANA 3050 • Paino: 4,0 kg

41882-S ALUSARANA 3400 • Paino: 4,5 kg

41920

RIMFLEX-SARANAELEMENTTI, 3000 MM • • • • • • • • •

RIMFLEX saranaelementti on kehitetty erilaisten keveiden, pystysuuntaan aukeavien luukkujen saranointiin. Rakennusaineena on kaksi jäykkää PVC profiilia ja niiden välissä joustava polymeeri (elastomeeri) Kääntyvyys 180° Koko pituudeltaan tiivistävä Täysin huoltovapaa Käyttölämpötila: -40 – +50 °C Valmistuspituus: 3000 mm UV-valon kestävä Paino: 2,1 kg

287

K-4


K-4 Til. №

SARANALISTAT Tuotenimike

TMT-ALUSARANA (PU) • • • • • •

41902

Materiaali: anodisoitu alumiini/polyuretaani Ruuvikiinnitys, rei’itetty Ø 5 mm / 100 mm Täysin huoltovapaa Kääntyvyys 180° Kylmätestattu -36° C Nivelen sallittu max. jännitys 10 N/mm²

TMT-ALUSARANA 2400 • Paino: 3,7 kg

41904

TMT-ALUSARANA 2700 • Paino: 4,3 kg

41905

TMT-ALUSARANA 3000 • Paino: 4,6 kg

41912

TMT-ALUSARANA 3300 • Paino: 5,0 kg

41908

TMT-ALUSARANA 3600 • Paino: 5,1 kg

41910

TMT-ALUSARANA 4000 • Paino: 5,7 kg

288


L SIDONTALAITTEET HIHNAT JA KIRISTIMET L-1 KUORMATUET L-2 PYLVÄSHOLKIT L-3 SIDONTA- JA KIINNITYSKISKOT L-4 SIDONTAPISTEET L-5 TIR-LENKIT JA VAIJERIT L-6


L-1 Til. №

HIHNAT JA KIRISTIMET Tuotenimike

LOADLOK SIDONTALIINAT SIDONTAHIHNA D-LENKILLÄ, 12 M • Pituus: 12 m • Leveys: 50 mm • Sidontalujuus LC=daN

60211

SIDONTAHIHNA, 12 M - 1600 DAN • Murtolujuus: 4000 kg • Paino: 1,2 kg

60212

60211, 60212

SIDONTAHIHNA, 12 M - 2000 DAN • Murtolujuus: 5000 kg • Paino: 1,4 kg

60216

SIDONTAHIHNA, 12 M - 1600 DAN • Murtolujuus: 4000 kg • Paino: 1,2 kg

60216

60213

SIDONTALIINA KIRISTIMELLÄ JA KOUKUILLA, 10 M • • • • •

Pituus: 10 m Leveys: 75 mm Sidontalujuus LC=4500 daN Murtolujuus: 10 000 kg Paino: 7,5 kg

290


HIHNAT JA KIRISTIMET Til. №

Tuotenimike

60214

SIDONTALIINA KIRISTIMELLÄ JA KOUKUILLA, 9 M - 4000 KG • • • • •

60215

SIDONTALIINA KIRISTIMELLÄ JA KOUKUILLA, 9 M - 5000 KG • • • • •

60054

Pituus: 9 m Leveys: 50 mm Sidontalujuus LC=1600 daN Murtolujuus: 4000 kg Paino: 2,4 kg

Pituus: 9 m Leveys: 50 mm Sidontalujuus LC=1600 daN Murtolujuus: 5000 kg Paino: 3,3 kg

SIDONTAHIHNA KOUKULLA, 0,4 M • • • • •

Hihnan leveys: 50 mm Pituus: 0,4 m Sidontalujuus LC= 1600 daN Murtolujuus: 4000 kg Paino: 0,3 kg

291

L-1


L-1

HIHNAT JA KIRISTIMET

Til. №

Tuotenimike

60180

HAARUKKAVAUNUN TELINE • Pulttikiinnitys • Materiaali: sinkitty teräs • Paino: 0,7 kg

60182

SIDONTAVYÖTELINE, RST • Pulttikiinnitys • Materiaali: ruostumaton teräs • Paino: 0,31 kg

60350

HIHNAN PIDIN BAND I • • • • •

60351

LUKKOLEVY BAND I • • • •

60356

Materiaali: muovi Koko: 36 x 263 x 1 mm Paino: 0,10 kg Hihnan pidikkeen 60350 varaosa

KULMAKIINNIKE BAND I • • • • •

60360

Koko: 87 x 315 mm Uppoasennettava, asennussyvyys 20 mm Aukkomitta: 275 x 27 mm Materiaali: ruostumaton teräs Paino: 0,43 kg

Pinta-asennettava Materiaali: sinkitty teräs Koko: 80 x 300 x 53 mm Paino: 0,55 kg Soveltuu tuotteeseen 60350

HIHNAN OHJAIN KOUKULLA BAND I • Sisältää ohjaimen levyn 60361 • Varren istukan halkaisija 25 mm • Paino: 0,26 kg

292


HIHNAT JA KIRISTIMET Til. №

Tuotenimike

60361

OHJAIMEN LEVY BAND I • Hihnan ohjaimen 60360 varaosa • Materiaali: muovi • Paino: 0,10 kg

60362

HIHNAN OHJAIMEN VARSI BAND I • • • •

60363

TELINE HIHNAN OHJAIMELLE BAND I • • • •

60365

Pituus: 2000 mm, Ø 25 mm Materiaali: alumiini Paino: 0,56 kg Soveltuu tuotteeseen 60360

Materiaali: pintamaalattu teräs Koko: 600 x 30 mm Paino: 1,00 kg Soveltuu tuotteeseen 60362

HIHNAN PIDIN BAND II • Materiaali: anodisoitu alumiini • Pituus: 4,1 m • Paino: 0,56 kg Soveltuu profiileihin (Koriprofiilit-osio B-3): • 35115 • 35116 • 35117

60370

35115 35116 35117

SIDONTAVYÖN PIDIKE • Sisältää jousen ja kiinnikkeen • Paino: 0,20 kg

293

L-1


L-2

KUORMATUET

Til. №

Tuotenimike

60078

KUORMATUKI TRAKO • • • • • •

Kaasujousiavusteinen kiristys Asennus pysty tai vaaka-asentoon Nivelletyt tallat Pituus: 2350-3350 mm Materiaali: teräs, alumiini Paino: 8,5 kg

60078-1 KAASUJOUSI KUORMATUKEEN 60078 • Paino: 0,3 kg

60078-2 KUORMATUEN TALLA • Paino: 0,3 kg

LOADLOK KUORMATUKI 1867 • Putki: Ø 38 mm • Materiaali: teräs, alumiini

60080

KUORMATUKI 1867-WS

60080-1

• Pituus: 2350-2720 mm • Paino: 4,0 kg

60082

KUORMATUKI 1867-WS-EL

60080-2

• Pituus: 2565-2935 mm • Paino: 4,5 kg

60080-1 KUORMATUEN 1867 KAHVA • Paino: 0,3 kg

60080-2 KUORMATUEN 1867 TALLA • Paino: 0,4 kg

60080, 60082

294


KUORMATUET Til. №

Tuotenimike

60083

LOADLOK ERGO KUORMATUKI 2,3-2,8M • • • •

Pituus: 2300-2800 mm Putki: 40x40 mm Valmistusmateriaali: teräs, alumiini Paino: 4,0 kg

LOADLOK VÄLITASOPUOMIN PÄÄ • Paino: 0,4 kg Soveltuu kiinnityskiskoihin (Sidonta- ja kiinnityskiskot -osio L-4): • 60116 • 60117 • 60121

60084

VÄLITASOPUOMIN PÄÄ 1845

60085

VÄLITASOPUOMIN PÄÄ 1844

60084

60085

60116 60117 60121

295

L-2


L-2

KUORMATUET

Til. №

Tuotenimike

60095

LOADLOK KUORMATUKI 1850 ALU • • • • • •

Pituus säädettävissä Materiaali: alumiini Korkeus: 125 mm Leveys: 30 mm Pituus: 2400-2700 mm Paino: 9,5 kg

LOADLOK VÄLITASOPALKKI 1841 • Materiaali: alumiini • Pituus: 2380-2690 mm Soveltuu kiinnityskiskoihin (Sidonta- ja kiinnityskiskot -osio L-4): • 60113 • 60114

60113 60114

60098

LOADLOK VÄLITASOPALKKI 1841 • Sallittu kuormitus kohtisuoraan palkkiin: 1000 kg • Paino: 7,5 kg

60108

LOADLOK VÄLITASOPALKKI 1841 HD • Sallittu kuormitus kohtisuoraan palkkiin: 1350 kg • Paino: 9,1 kg

60098, 60108

296


KUORMATUET Til. №

Tuotenimike LOADLOK KUORMATUKI • Materiaali: sinkitty teräs

60090

KUORMATUKI 1818 • • • • •

60092

KUORMATUKI 1818-EL • • • • •

60094

Pituus: 2085-2485 mm Ulkohalkaisija: 45 mm Kuormatilan leveys: 2000-2400 mm Kantavuus: 450 kg Paino: 9,5 kg

KUORMATUKI 1811-EL • • • • •

60097

Pituus: 2590 mm Ulkohalkaisija: 42 mm Kuormatilan leveys: 2460-2560 mm Kantavuus: 375 kg Paino: 8,0 kg

KUORMATUKI 1811 • • • • •

60096

Pituus: 2505 mm Ulkohalkaisija: 42 mm Kuormatilan leveys: 2380-2480 mm Kantavuus: 375 kg Paino: 8,0 kg

Pituus: 2445-2845 mm Ulkohalkaisija: 45 mm Kuormatilan leveys: 2360-2760 mm Kantavuus: 450 kg Paino: 10,0 kg

KUORMATUKI 1812-HD • • • • •

Pituus: 2345-2680 mm Ulkohalkaisija: 50 mm Kuormatilan leveys: 2250-2650 mm Kantavuus: 675 kg Paino: 10,1 kg

297

L-2


L-3

PYLVÄSHOLKIT

Til. №

Tuotenimike

60140

PYLVÄSHOLKKI Ø 63 /140 MM • Hitsauskiinnitys • Materiaali: pintakäsittelemätön teräs • Paino: 2,1 kg

60141

PYLVÄSHOLKIN KANSI • Helppo avata ilman työkaluja • Materiaali: sinkitty teräs • Paino: 0,2 kg

PYLVÄSTOLPPA • Pultit, mutterit ja sisäosa sisältyvät toimitukseen • Materiaali: alumiini

60146

PYLVÄSTOLPPA 1750 • Paino: 9,8 kg

60147

PYLVÄSTOLPPA 2000 • Paino: 11,1 kg

298


SIDONTA- JA KIINNITYSKISKOT Til. №

Tuotenimike SIDONTAKISKO • • • •

Uppoasennettava seinäkisko liukuville sidontapisteille Toimitetaan myös aukot valmiiksi koneistettuna Materiaali: anodisoitu alumiini Pituus: 7,6 m

• Yhteensopivat liukuvat sidontapisteet 60052 ja 60055 (Pultattavat sidontapisteet -osio L-5)

60051

60052 60055

SIDONTAKISKO 5830 AN • Paino: 3,81 kg/m

60053

60051

SIDONTAKISKO 5831 AN • Paino: 3,42 kg/m

60053

60100

SIDONTAKISKO 25/5000 AL • Pituus: 5,0 m • Materiaali: alumiini • Paino: 0,71 kg/m

60107

SIDONTAKISKON 60100 PÄÄTY • • • •

Materiaali: muovi Väri: harmaa Paino: 0,01 kg Soveltuu kiskoon 60100

299

L-4


L-4

SIDONTA- JA KIINNITYSKISKOT

Til. №

Tuotenimike

60101

SIDONTAKISKO 20/4000 AL • • • • •

60103

SIDONTAKISKO 25/4000 • • • • • •

6010366

60104

Upotettava sidontakisko, asennussyvyys 20 mm Vedenpoistoreiät 800 mm välein Materiaali: anodisoitu alumiini Pituus: 4,0 m Paino: 1,40 kg/m

Yhteensopiva pääty 60104 Murtolujuus: 1,5 kN Nimellislujuus: 0,75 kN Materiaali: sähkösinkitty teräs Pituus: 4,0 m Paino: 1,54 kg/m

60104

SIDONTAKISKO 25/3000-66 • Materiaali: sinkitty teräs • Pituus: 3,0 m • Paino: 1,54 kg/m

KISKON 60103 PÄÄTY • Materiaali: sähkösinkitty teräs • Paino: 0,05 kg • Soveltuu kiskoon 60103

300


SIDONTA- JA KIINNITYSKISKOT Til. №

Tuotenimike

60113

KANNATINPROFIILI LL 5050, 1-OS • • • •

60114

KANNATINPROFIILI LL 5052, 2-OS • • • •

60121

Materiaali: anodisoitu alumiini Pituus: 1,96 m Paino: 2,07 kg Soveltuu välitasopalkeille 60098 ja 60108

Materiaali: anodisoitu alumiini Pituus: 1,96 m Paino: 4,31 kg Soveltuu välitasopalkeille 60098 ja 60108

HD FLAT TRACK 3008/3 M, VAAKA • Pituus: 3,00 m • Paino: 6,50 kg

301

L-4


L-4 Til. №

SIDONTA- JA KIINNITYSKISKOT Tuotenimike EUROKISKO 3009 • Materiaali: sinkitty teräs • Pituus: 3,0 m

60116

EUROKISKO 3009, VAAKA • Yhteensopiva pääty 60105 • Paino: 7,90 kg

60117

EUROKISKO 3009, PYSTY

60105

• Paino: 5,10 kg

60116

60117

60105

KISKON 3008/3009 PÄÄTY • • • •

Materiaali: muovi Väri: harmaa Paino: 0,01 kg Soveltuu kiskoon 60116

302


HITSATTAVAT SIDONTAPISTEET Til. №

Tuotenimike

60119

SIDONTALENKKI R-45 • Materiaali: pintakäsittelemätön teräs • Murto-/nimellislujuus: 40 kN/20 kN • Paino: 0,70 kg

60122

SIDONTALENKKI R-125 • Materiaali: pintakäsittelemätön teräs • Murto-/nimellislujuus: 40 kN/20 kN • Paino: 0,90 kg

60124

SIDONTALENKKI 3,5 T • • • •

60125

Murto-/nimellislujuus 70 kN/ 35 kN Suoraveto 90 kN Kulmaveto (60°) 78 kN Paino: 1,10 kg

SIDONTALENKKI K-75 • Murto-/nimellislujuus 40 kN/20 kN • Paino: 0,80 kg

303

L-5


L-5

HITSATTAVAT SIDONTAPISTEET

Til. №

Tuotenimike

60129

SIDONTALENKKI K-45 • Murto-/nimellislujuus 40 kN/20 kN • Paino: 0,65 kg

60130

SIDONTALENKKI K-100 • Murto-/nimellislujuus 70 kN/35 kN • Paino: 1,50 kg

60130-2 D-LENKKI K-100 • Käytetään tuotteessa 60130 • Paino: 0,30 kg

60130-3 PANTA 90° K-100 • • • •

Käytetään tuotteessa 60130 Pintakäsittelemätön Leveys: 50 mm Paino: 0,05 kg

60130-5 PANTA 180° K-100 • • • •

Käytetään tuotteessa 60130 Pintakäsittelemätön Leveys: 50 mm Paino: 0,06 kg

304


HITSATTAVAT SIDONTAPISTEET Til. №

Tuotenimike SIDONTALENKKI U-80 • Murto-/nimellislujuus 40 kN/20 kN • Paino: 0,28 kg

60133

SIDONTALENKKI U-80 • Pintakäsittelemätön

60133RST

SIDONTALENKKI U-80 RST • Materiaali: ruostumaton teräs

60133-2 D-LENKKI U-80 • Käytetään tuotteessa 60133 • Pintakäsittelemätön • Paino: 0,30 kg

60133

60133-3 PANTA 90° U-80 • • • •

Käytetään tuotteessa 60133 Pintakäsittelemätön Leveys: 30 mm Paino: 0,05 kg

60133-5 PANTA 180° U-80 • • • •

Käytetään tuotteessa 60133 Pintakäsittelemätön Leveys: 30 mm Paino: 0,06 kg

60133-RST

305

L-5


L-5

HITSATTAVAT SIDONTAPISTEET

Til. №

Tuotenimike

60145

NARUKOUKKU 12 • Pintakäsittelemätön • Paino: 0,04 kg

60150

NARUKOUKKU, VALETTU • Pintakäsittelemätön • Paino: 0,07 kg

60162

SIDONTAKOUKKU KG 65-03 • Murto-/nimellislujuus 60 kN/30 kN • Pintakäsittelemätön • Paino: 0,33 kg

60164

SIDONTAKOUKKU KG 605 • Koteloitu kääntyvä lenkki • Murto-/nimellislujuus 60 kN/30 kN • Paino: 1,12 kg

60166

SIDONTAKOUKKU 4T • Koteloitu kääntyvä lenkki • Murto-/nimellislujuus 80 kN/40 kN • Paino: 1,28 kg

306


HITSATTAVAT SIDONTAPISTEET Til. №

Tuotenimike

60170

LAUTTALENKKI 12 T • Murto-/nimellislujuus 240 kN/120 kN • Toimitetaan hitsauspannalla • Paino: 1,35 kg

60172

SIDONTALENKKI V-90 • Murto-/nimellislujuus 40 kN/20 kN • Pintakäsittelemätön • Paino: 1,00 kg

60174

SIDONTALENKKI • Murto-/nimellislujuus 58 kN/29 kN • Pintakäsittelemätön • Paino: 1,00 kg

307

L-5


L-5 Til. №

PULTATTAVAT SIDONTAPISTEET Tuotenimike SIDONTALENKKI U-80, PULTATTAVA • Murto-/nimellislujuus 40 kN/20 kN • Pultti- ja/tai hitsauskiinnitys • Paino: 0,28 kg

60131

SIDONTALENKKI U-80 ZP • Materiaali: sähkösinkitty teräs

60131RST

SIDONTALENKKI U-80 RST • Materiaali: ruostumaton teräs

SIDONTALENKKI D-80 • • • •

60132

Murto-/nimellislujuus 40 kN/20 kN Pultti- ja hitsauskiinnitys Materiaali: sähkösinkitty teräs Paino: 0,37 kg

SIDONTALENKKI D-80

60132- PYÖREÄ SIDONTALENKKI D-80 PYÖREÄ

60132PYÖREÄ

60132

308


PULTATTAVAT SIDONTAPISTEET Til. №

Tuotenimike SIDONTAPISTE, LIUKUVA • Soveltuu sidontakiskoihin 60051 ja 60053 • Murto-/nimellislujuus 40 kN/20 kN • Paino: 0,20 kg

60051 60052

SIDONTAPISTE, LIUKUVA

60055

SIDONTAPISTE, LIUKUVA D-LENKILLÄ

60052

60134

60055

SIDONTALENKKI A-50 RST • Murto-/nimellislujuus 16 kN/8 kN • Materiaali: ruostumaton teräs • Paino: 0,15 kg

60136

SIDONTALENKKI CH ZP • • • •

Murto-/nimellislujuus 20 kN/10 kN Pulttikiinnitys, kiristysmomentti 25 Nm Materiaali: kuumasinkitty teräs Paino: 0,37 kg

309

60053

L-5


L-5

PULTATTAVAT SIDONTAPISTEET

Til. №

Tuotenimike

60137

KÖYSILENKKI 202 • Murto-/nimellislujuus 12 kN/6 kN • Materiaali: sähkösinkitty teräs • Paino: 0,22 kg

60139

KÖYSILENKKI 304 • Murto-/nimellislujuus 18 kN/9 kN • Materiaali: sähkösinkitty teräs • Paino: 0,18 kg

60149

NARUKOUKKU 12 ZP • Materiaali: sähkösinkitty teräs • Reikä: Ø 8 mm • Paino: 0,01 kg

60153

KETJULENKKI 504/21 • Asennussyvyys: 21 mm • Pohjamaalattu • Paino: 0,40 kg

60154

KETJULENKKI 504/25 ZP • Asennussyvyys: 25 mm • Materiaali: kuumasinkitty teräs • Paino: 0,43 kg

310


PULTATTAVAT SIDONTAPISTEET Til. №

Tuotenimike

60165

SIDONTAPISTE B-125 ZP • • • •

60169

SIDONTAPISTE O-95 ZP • • • •

60175

Murto-/nimellislujuus 16 kN/8 kN Pulttikiinnitys, jousikuormitteinen Materiaali: kuumasinkitty teräs Paino: 0,38 kg

Murto-/nimellislujuus 16 kN/8 kN Pulttikiinnitys, jousikuormitteinen Materiaali: kuumasinkitty teräs Paino: 0,38 kg

SIDONTALENKKI 8T • Murto-/nimellislujuus 80 kN/40 kN • Materiaali: pintakäsittelemätön teräs • Paino: 0,70 kg

60176

SIDONTALENKKI PULTILLA • • • •

Murto-/nimellislujuus 40 kN/20 kN Materiaali: kuumasinkitty teräs Sisältää M12x50-pultin Paino: 0,44 kg

311

L-5


L-6

TIR-LENKIT JA VAIJERIT

Til. №

Tuotenimike

65200

TIR-VAIJERI Ø 6 MM • Pakkauskoko: 500 m • Paino: 0,05 kg/m

65202

TIR-VAIJERIN PÄÄTESARJA 6 MM • Paino: 0,01 kg

65203

TIR-VAIJERIN PÄÄTETYÖKALU 6 MM • Soveltuu 6 mm vaijerille • Paino: 0,95 kg

65208

TIR-LENKKI KOMBI 38/30 • • • •

65210

TIR-LENKKI 68/25 • • • •

65212

Sisäkorkeus: 30 mm Kiinnityspisteväli: 55 mm Materiaali: sinkitty teräs Paino: 0,04 kg

Sisäkorkeus: 25 mm Kiinnityspisteväli: 51 mm Materiaali: sinkitty teräs Paino: 0,03 kg

TIR-LENKKI 40/20 • • • •

Sisäkorkeus: 20 mm Kiinnityspisteväli: 51 mm Materiaali: sinkitty teräs Paino: 0,03 kg

312


TIR-LENKIT JA VAIJERIT Til. №

Tuotenimike

65213

TIR-LENKKI 40/25 • • • •

65214

TIR-LENKKI 40/32 • • • •

65215

Sisäkorkeus: 45 mm Kiinnityspisteväli: 30 mm Materiaali: sinkitty teräs Paino: 0,04 kg

TIR-LENKKI 42/25 • • • •

65219

Sisäkorkeus: 19 mm Kiinnityspisteväli: 51 mm Materiaali: sinkitty teräs Paino: 0,04 kg

TIR-LENKKI 42/45 • • • •

65217

Sisäkorkeus: 32 mm Kiinnityspisteväli: 51 mm Materiaali: sinkitty teräs Paino: 0,04 kg

KÄÄNTYVÄ TIR-LENKKI • • • •

65216

Sisäkorkeus: 25 mm Kiinnityspisteväli: 51 mm Materiaali: sinkitty teräs Paino: 0,04 kg

Sisäkorkeus: 25 mm Kiinnityspisteväli: 30 mm Materiaali: sinkitty teräs Paino: 0,04 kg

SILMUKKARUUVI M8 ZP • Paino: 0,02 kg

313

L-6


Til. â„–

Tuotenimike

314


M TYÖKALULAATIKOT ALUMIINISET TYÖKALULAATIKOT M-1 MUUT TYÖKALULAATIKOT M-2 RENGASLAATIKOT M-3 RST-TYÖKALULAATIKOT M-4 TYÖKALULAATIKOIDEN KANNAKKEET M-5


M-1 Til. №

ALUMIINISET TYÖKALULAATIKOT

Tuotenimike

TMT-ALUBOX • • • • • • • •

Vaippa valmistettu merialumiinista, kehä anodisoidusta alumiinista Kansi kiillotettua ruostumatonta terästä, kannatus kaasujousilla Tehokas ilmanvaihto uuden venttiilin ansiosta Komposiittirakenteiset saranat ja avaimella lukittava kiertokahvalukko Lukossa kiristysominaisuus suljettaessa sekä riippulukkovalmius Laatikon pohjassa ritilämatto Alubox 1000 ja 1200 varustetaan kahdella lukolla Täyttävät ohjeiden mukaan asennettuna Sivusuojamääräyksen E73

Til.№ 17800 252516 17800 306060S 17800 505050 17800 603537 17800 605050 17800 605050S 17800 606060 17800 705050 17800 705050S 17800 805050 17800 805050S 17800 806060 17800 1005050 17800 1005050S 17800 1006060 17800 1205050 17800 1206060

Tuotenimike Venttiililaatikko 250x250x160 Alubox 300x600x600 Sivuaukeava Alubox 500x500x500 Alubox 600x350x370 Alubox 600x500x500 Alubox 600x500x500 Sivuaukeava Alubox 600x600x600 Alubox 700x500x500 Alubox 700x500x500 Sivuaukeava Alubox 800x500x500 Alubox 800x500x500 Sivuaukeava Alubox 800x600x600 Alubox 1000x500x500 Alubox 1000x500x500 Sivuaukeava Alubox 1000x600x600 Alubox 1200x500x500 Alubox 1200x600x600

316

Leveys 250 300 500 600 600 600 600 700 700 800 800 800 1000 1000 1000 1200 1200

Korkeus 250 600 500 350 500 500 600 500 500 500 500 600 500 500 600 500 600

Syvyys 160 600 500 370 500 500 600 500 500 500 500 600 500 500 600 500 600

Paino (kg) 2,0 12,9 12,9 11,2 13,5 13,5 12,0 16,5 16,5 18,5 18,5 19,0 22,6 22,6 23,2 26,5 29,0


ALUMIINISET TYÖKALULAATIKOT Til. №

M-1

Tuotenimike TMT TYÖKALULAATIKON HYLLYT • Katso yhteensopivuudet alla olevista kuvista • Materiaali: alumiini

17800-8 400X500 TMT TYÖKALULAATIKON HYLLY 400X500 • Paino: 2,0 kg

17800-8 500X500 TMT TYÖKALULAATIKON HYLLY 500X500 • Paino: 2,3 kg

17800-8 600X500 TMT TYÖKALULAATIKON HYLLY 600X500 • Paino: 2,6 kg

17800-8 700X500 TMT TYÖKALULAATIKON HYLLY 700X500 • Paino: 2,9 kg

17800-8 800X500 TMT TYÖKALULAATIKON HYLLY 800X500 • Paino: 3,2 kg

17800-8-VS 250X500

TMT TYÖKALULAATIKON VÄLISEINÄ 250X500 • Paino: 1,8 kg

500, 600, 700, 800 LEVEÄT TYÖKALULAATIKOT

17800-8 17800-8 17800-8 17800-8

1000, 1200 LEVEÄT TYÖKALULAATIKOT

500x500 600x500 700x500 800x500

17800-8 17800-8 17800-8 17800-8

500x500 600x500 700x500 800x500

17800-8 400x500 17800-8 500x500 17800-8 600x500

17800-8-VS 250x500

317


M-1 Til. №

ALUMIINISET TYÖKALULAATIKOT

Tuotenimike KAULUS TYÖKALULAATIKKOON • • • • •

1792511 1793011

Materiaali: alumiini Kaksiosainen Pultataan työkalulaatikon päälle Korkeus: 110 mm Paino: 2,1 kg

KAULUS 800 X 500 X 110 MM • Soveltuu tuotteille 17800 805050 ja 17800 805050S

KAULUS 1000 X 500 X 110 MM • Soveltuu tuotteille 17800 1005050 ja 17800 1005050S

1793211

KAULUS 1200 X 500 X 110 MM • Soveltuu tuotteille 17800 1205050 ja 17800 1206060

17887

VÄLIPUULAATIKKO 600 X 400 X 2400 • Paino: 55,0 kg

Portaaton säätö

318


ALUMIINISET TYÖKALULAATIKOT Til. №

Tuotenimike

17002

ALUBOX KANNEN HIHNA • Useita pituusvaihtoehtoja eri työkalulaatikoille • Paino: 0,1 kg

17004

ALUBOX KANNEN HIHNAN PIDIKE • Toimitetaan pareittain • Paino: 0,08 kg

17003

ALUBOX SÄTEILYLÄMMITIN 90W • • • • • • • • •

17060

Tehokas väline työkalulaatikon kosteudenpoistoon yhdessä hyvän ilmanvaihdon kanssa Alhainen pintalämpötila Ylikuumenemissuojattu Vapaasti sijoitettavissa Teho: 24 V/90 W Leveys: 300 mm Korkeus: 150 mm Syvyys: 20 mm Paino: 0,76 kg

ALUBOXIN TUULETUSVENTTIILI • Ruuvit eivät sisälly toimitukseen • Paino: 0,02 kg

17061

TYÖKALULAATIKON TUULETUSVENTTIILI • Paino: 0,02 kg

319

M-1


M-2 Til. №

MUUT TYÖKALULAATIKOT

Tuotenimike PARLOK-TYÖKALULAATIKOT • • • • • • • •

Valmistettu kierrätettävästä polyeteenimuovista (HDPE ja MDPE) Nykyaikainen muotoilu, kevyt rakenne Helppo asentaa Hyvä iskun-, lämpötilojen- ja kemikaalienkestävyys Ruostumaton rakenne - ei tarvitse maalausta Kiinnikkeet kuuluvat toimitukseen Hyväksytty sivusuojaukseksi: E1 73R Esitetyt mitat ovat ulkomittoja (mm)

SL2-MALLI

SL4-MALLI

Til. № Malli

B

H

T

550 SL2

550

450

450

sivukiinnikkeet

50

5042500

6,5

11503 550 SL4

550

450

450

535

250

50

5044500

6,5

11505 600 SL2

600

450

450

sivukiinnikkeet

50

5042600

7,5

11506

600 SL4

600

450

450

590

265

50

5044600

7,5

11513

700 SL4

700

450

450

685

265

100

5044701

8,5

11514

700L SL4

700

300

300

630

150

30

5044700

5,0

11520

800T SL4

840

480

550

820

320

100

5044800T

13,0

11525

800 SL2

840

480

485

sivukiinnikkeet

100

5042800

18,0

11526

800 SL4

840

480

485

820

290

100

5044800

13,0

11527

1000 SL4

1000

500

460

970

290

100

5044100

16,0

11529

1000 SL2

1000

500

460

sivukiinnikkeet

100

5042100

21,0

11501

mh 1

mh 2

320

Max kuorma (kg) Parlok-koodi

Paino (kg)


MUUT TYÖKALULAATIKOT Til. №

Tuotenimike

11510

TYÖKALULAATIKKO 700 MARK 1 • Tilavuus: 70 l • Paino: 9,5 kg

11511

TYÖKALULAATIKKO 700 MARK1 KIINNIKKEET • Toimitetaan pareittain • Paino: 7,0 kg

11550

PARLOK TELIVÄLILAATIKON LUKKO • Parlok-koodi: 5942559 • Paino: 1,0 kg

11552

SL-LAATIKOIDEN T-KAHVALUKKO • Paino: 1,0 kg

321

M-2


M-2

MUUT TYÖKALULAATIKOT

Til. №

Tuotenimike

11602

SAMMUTINKOTELO, TPE • • • • • • •

11612

3 saranaa, 2 pikalukkoa, sidontahihnat sammuttimelle Avutuvuus valittavissa vasemmalle tai oikealle puolelle Materiaali: TPE, ikkunalasi polykarbonaattia Pakkaskestävyys: -20 °C Vesitiivis Parlok-koodi: 5042036 Paino: 2,10 kg

SAMMUTINKOTELO TPE 9 • • • • • • • •

Soveltuu 9 kg:n jauhesammuttimelle Valmistusmateriaali TPE Sisältää sammuttimen kiinnityspannan Voidaan asentaa pulteilla takaseinästä Koko: 320 x 780 x 240 Tilavuus: 65 l Parlok-koodi: 5042039 Paino: 4,15 kg

322


RENGASLAATIKOT Til. №

Tuotenimike

17890

RENGASLAATIKKO 1270 X 430 X 2450 • • • • • • • • • •

16730

Laatikon vaippa merialumiinilevyä Kannet kiillotettua ruostumatonta terästä Lukot kestävää komposiittivalua Kiinnikkeet 17095 ja 16730 sisältyvät toimitukseen (4+4) Pituus: 2450 mm Leveys: 1270 mm Korkeus: 430 mm Kannen leveys: 1385 mm Kannen korkeus: 544 mm Paino: 135 kg

YLÄKIINNIKE • • • • •

Joustava alakiinnitys Yläkiinnitys runkopalkkiin Pintakäsittely: kuumasinkitty Paino: 0,9 kg HUOM! Kiinnikkeitä tulee varata 4 kpl per laatikko

ALAKIINNIKE • Sisältää tarvittavat kiinnitysosat • Pintakäsittely: kuumasinkitty • HUOM! Kiinnikkeitä tulee varata 4 kpl per laatikko

17095

ALAKIINNIKE 430 MM • Paino: 3,9 kg

17096

ALAKIINNIKE 530 MM • Paino: 4,5 kg

323

M-3


M-4 Til. №

RST-TYÖKALULAATIKOT

Tuotenimike

RST-BOX • • • • • • • • •

Vaippa ja kansi valmistettu ruostumattomasta teräksestä Kannen kannatus kaasujousilla Kehä valmistettu anodisoidusta alumiinista, takalevy merialumiinista Tehokas ilmanvaihto uuden ilmaventtiilin ansiosta Komposiittirakenteiset saranat ja avaimella lukittava kiertokahvalukko Lukossa kiristysominaisuus suljettaessa sekä riippulukkovalmius Laatikon pohjassa ritilämatto RST-box 1000 ja 1200 varustetaan kahdella lukolla Täyttävät ohjeiden mukaan oikein asennettuna Sivusuojamääräyksen E73

Til.№ 17810 403025 17810 605050 17810 605050S 17810 805050 17810 805050S 17810 1005050 17810 1005050S 17810 1205050 17810 1206060

Tuotenimike RST-Box 400x300x250 RST-Box 600x500x500 RST-Box 600x500x500 Sivuaukeava RST-Box 800x500x500 RST-Box 800x500x500 Sivuaukeava RST-Box 1000x500x500 RST-Box 1000x500x500 Sivuaukeava RST-Box 1200x500x500 RST-Box 1200x600x600

324

Leveys 400 600 600 800 800 1000 1000 1200 1200

Korkeus 300 500 500 500 500 500 500 500 500

Syvyys 250 500 500 500 500 500 500 500 500

Paino (kg) 20,9 20,9 20,9 23,9 23,9 28,6 28,6 33,0 33,0


RST-TYÖKALULAATIKOT Til. №

Tuotenimike

17919

TMT-TELIBOX RST • • • • • •

17061

Kansi ja runko ruostumatonta terästä 2 kpl RST-kiristyslukko Leveys: 200/500 mm Korkeus: 300 mm Syvyys: 500 mm Paino: 13,2 kg

TYÖKALULAATIKON TUULETUSVENTTIILI • Paino: 0,02 kg

KAULUS TYÖKALULAATIKKOON • • • • •

1792511 1793011 1793211

Materiaali: alumiini Kaksiosainen Pultataan työkalulaatikon päälle Korkeus: 110 mm Paino: 2,1 kg

KAULUS 800 X 500 X 110 MM • Soveltuu tuotteille 17810 805050 ja 17810 805050S

KAULUS 1000 X 500 X 110 MM • Soveltuu tuotteille 17810 1005050 ja 17810 1005050S

KAULUS 1200 X 500 X 110 MM • Soveltuu tuotteille 17810 1205050 ja 17810 1206060

325

M-4


M-4

RST-TYÖKALULAATIKOT

Til. №

Tuotenimike TMT TYÖKALULAATIKON HYLLYT • Katso yhteensopivuudet alla olevista kuvista • Materiaali: alumiini

17800-8 400X500 TMT TYÖKALULAATIKON HYLLY 400X500 • Paino: 2,0 kg

17800-8 500X500 TMT TYÖKALULAATIKON HYLLY 500X500 • Paino: 2,3 kg

17800-8 600X500 TMT TYÖKALULAATIKON HYLLY 600X500 • Paino: 2,6 kg

17800-8 700X500 TMT TYÖKALULAATIKON HYLLY 700X500 • Paino: 2,9 kg

17800-8 800X500 TMT TYÖKALULAATIKON HYLLY 800X500 • Paino: 3,2 kg

17800-8-VS 250X500

TMT TYÖKALULAATIKON VÄLISEINÄ 250X500 • Paino: 1,8 kg

600, 800 LEVEÄT TYÖKALULAATIKOT

1000, 1200 LEVEÄT TYÖKALULAATIKOT

17800-8 17800-8 17800-8 17800-8

17800-8 600x500 17800-8 800x500

500x500 600x500 700x500 800x500

17800-8 400x500 17800-8 500x500 17800-8 600x500

17800-8-VS 250x500

326


TYÖKALULAATIKOIDEN KANNAKKEET Til. №

Tuotenimike

17043

L-KANNAKE 700 X 680 • • • •

Alumiinisten laatikoiden kannatin Materiaali: kuumasinkitty teräs Toimitetaan pareittain Paino: 4,0 kg

RST-TYÖKALULAATIKON SIVUKANNAKE • Materiaali: ruostumaton teräs • Paino: 3,0 kg

17044-1 SIVUKANNAKE, OIKEA

17044-1

17044-2 SIVUKANNAKE, VASEN

327

M-5


M-5 Til. №

TYÖKALULAATIKOIDEN KANNAKKEET

Tuotenimike

17046-5 L-KANNAKE 720 X 680 • • • •

Kookkaampien ja painavampien laatikoiden kannatin Voidaan käyttää yksin tai useita rinnan Materiaali: kuumasinkitty teräs Paino: 11,7 kg

• Saatavana myös lisätuet 17046-3 ja 17046-7.

17046-3

17046-3 POHJAN LISÄTUKI • Paino: 0,7 kg

17046-5

17046-7 LISÄTUKI YLÖS • Paino: 0,7 kg

328

17046-7


TYÖKALULAATIKOIDEN KANNAKKEET Til. №

Tuotenimike

170465M

L-KANNAKE 720 X 680, KÄSITTELEMÄTÖN • • • •

Kookkaampien ja painavampien laatikoiden kannatin Voidaan käyttää yksin tai useita rinnan Materiaali: pintakäsittelemätön teräs Paino: 10,3 kg

329

M-5


M-5

TYÖKALULAATIKOIDEN KANNAKKEET

Til. №

Tuotenimike

17047

RIPUSTUSKANNAKE, PARI • • • •

Toimitukseen sisältyy kaksi kannaketta Kiinnitystarvikkeet eivät sisälly toimitukseen Materiaali: kuumasinkitty teräs Paino: 5,0 kg

330


N VALAISIMET JA VALOJÄRJESTELMÄT HEIJASTIMET N-1 JAKORASIAT JA JOHDOT N-2 PYSÄKÖINTIVALOJÄRJESTELMÄT N-3 VALAISIMET N-4 VALAISINTARVIKKEET N-5 VALOPALKIT N-6 VALOTELINEET N-7


N-1

HEIJASTIMET

Til. №

Tuotenimike

50030

KOLMIOHEIJASTIN DOB-030A • Väri: punainen • Ruuvikiinnitys • Paino: 0,12 kg

50031

KOLMIOHEIJASTIN DOB-031 • Väri: punainen • Ruuvikiinnitys • Paino: 0,12 kg

538301-100

HEIJASTIN 8301 A • • • •

Ajoneuvoyhdistelmään Väri: punainen Ruuvikiinnitys Paino: 0,06 kg

332


HEIJASTIMET Til. №

Tuotenimike HEIJASTIN 6301/1 • Halkaisija: 84,0 mm • Ruuvikiinnitys • Paino: 0,03 kg

536301-110

6301/1A, PUNAINEN

536301-210

6301/1B, KIRKAS

HEIJASTIN 6801 • Ruuvikiinnitys • Paino: 0,04 kg

536801-100

6801 A, PUNAINEN

536801-200

6801 B, KIRKAS

536801-300

6801 C, ORANSSI

333

N-1


N-1 Til. №

HEIJASTIMET Tuotenimike HEIJASTIN 7301 • Halkaisija: 68,2 mm • Paino: 0,04 kg

537301-100

7301 A, PUNAINEN

537301-200

7301 B, KIRKAS

537301-300

7301 C, ORANSSI

HEIJASTIN 7702, RUUVIKIINNITYS • Halkaisija: 55,0 mm • Ruuvikiinnitys, M5x12 • Paino: 0,01 kg

537702-100

7702 A, PUNAINEN

537702-200

7702 B, KIRKAS

537702-300

7702 C, ORANSSI

537702-310

HEIJASTIN 7702 C, TEIPPIKIINNITYS - ORANSSI • Halkaisija: 55,0 mm • Tarrapohja ilman ruuvia • Paino: 0,01 kg

334


HEIJASTIMET Til. №

Tuotenimike

537901-220

HEIJASTIN 7901 B, RUUVIKIINNITYS - KIRKAS • Paino: 0,04 kg

HEIJASTIN 7901, TEIPPIKIINNITYS • Paino: 0,04 kg

537901-100

7901 A, PUNAINEN

537901-200

7901 B, KIRKAS

537901-300

7901 C, ORANSSI

335

N-1


N-2

JAKORASIAT JA JOHDOT

Til. №

Tuotenimike

50330

JOHTOSARJA AMP, 4 M • • • •

51660

JAKORASIA ADR/16 L • • • • • • • • • •

51708

Proplast-koodi 50120000 Johdon pituus: 4,0 m AMP-liittimillä Paino: 0,75 kg

Soveltuu GGVS/ADR-käyttöön TÛV - hyväksytty jakorasia: TÛ.EGG.028-96 Vesi- ja höyrytiivis kotelointi: IP 69K Materiaali: PA 6 GF 30 Irrotettava kytkentärima: lattaliittimet 11x8 + 8x4 Kannen kiinnitys pannoilla tai ruuveilla (4 kpl) Mitat: 167 x 157 x 99 mm Kiinnitys: 4 kpl Ø5,5 mm, jako 65/110 mm 16 kpl PG-läpivientiä: 10xPG9, 5xPG13,5, 1xPG16 Paino: 0,89 kg

AUTOJOHTO AJMY 2 X 1.0 • Toimituspituus: 50 m • Paino: 0,05 kg/m

51710PU

AUTOJOHTO AJ 1.5 PUNAINEN • Toimituspituus: 100 m • Paino: 0,02 kg/m

AUTOJOHTO AJMY 2 X 1.5 • Toimituspituus: 50 m • Paino: 0,06 kg/m

51712MU

AJMY 2 X 1.5 MUSTA

51712PU

AJMY 2 X 1.5 PUNAINEN

51712VA

AJMY 2 X 1.5 VALKOINEN

336


JAKORASIAT JA JOHDOT Til. №

Tuotenimike

51713

AUTOJOHTO AJMY 2 X 2.5 • Toimituspituus: 50 m • Paino: 0,08 kg/m

51714

AUTOJOHTO AJMY 3 X 1.5 • Toimituspituus: 100 m • Paino: 0,09 kg/m

51716

AUTOJOHTO AJMY 4 X 1.5 • Toimituspituus: 100 m • Paino: 0,11 kg/m

51718

AUTOJOHTO AJMY 5 X 1.5 • Toimituspituus: 100 m • Paino: 0,14 kg/m

51720

AUTOJOHTO AJMY 5 X 1.5 + 2 X 2.5 • Toimituspituus: 100 m • Paino: 0,22 kg/m

51721

AUTOJOHTO AJMY 6 X 1.5 + 5 X 2.5 • Myydään metreittäin • Paino: 0,22 kg/m

51723

AUTOJOHTO AJMY 7 X 1.5 • Toimituspituus: 100 m • Paino: 0,18 kg/m

51724

AUTOJOHTO AJMY 8 X 1.5 + 5 X 2.5 • Toimituspituus: 50 m • Paino: 0,38 kg/m

337

N-2


N-2 Til. №

JAKORASIAT JA JOHDOT

Tuotenimike ADR-KAAPELI • Väri: musta • Toimituspituus: 50 m

51750

ADR-KAAPELI 2 X 1 • Paino: 0,05 kg/m

51752

ADR-KAAPELI 6 X 1 + 1 X 2 • Paino: 0,02 kg/m

51755

ADR-KAAPELI 9 X 1 + 1 X 2 • Paino: 0,22 kg/m

338


PYSÄKÖINTIVALOJÄRJESTELMÄT Til. №

Tuotenimike

521008

P-LIGHT 2-PIIRINEN LATAUSYKSIKKÖ 24 V • Paino: 0,5 kg

521165

P-LIGHT MIDI • • • • • • • • •

Pysäköinti- ja äärivaloille Materiaali: sähkökiillotettu 3 mm ruostumaton teräs Leveys: 210 mm (260 mm kiinnikkeineen) Korkeus: 190 mm (210 mm kiinnikkeineen) Syvyys: 240 mm Asennus runkoon tai työkalulaatikkoon Akusto: 24 VDC / 17 Ah (huoltovapaa) Lataus: < 5 A (≈ 120 W) ajon aikana (kytkentä min 2x1,5 mm² johtimet) Paino: 20,0 kg

Ulostulo: • 2 x 25 W (pysäköintivalot) • 1 x 50 W (AUX, esim. radio-ohjaus) Käyttöaika: (täyteen ladatut akut +20 °C): • 10 W ≈ 40 h • 20 W ≈ 20 h • 50 W ≈ 8 h

521405

P-LIGHT MAXI • • • • • • • •

Materiaali: sähkökiillotettu 3 mm ruostumaton teräs Leveys: 430 mm (490 mm kiinnikkeineen) Korkeus: 230 mm (260 mm kiinnikkeineen) Syvyys: 250 mm Asennus runkoon tai työkalulaatikkoon Akusto: 24 VDC / 40 Ah (huoltovapaa) Lataus: < 10 A (≈ 240 W) ajon aikana (kytkentä min 2x2,5 mm² johtimet) Paino: 45,0 kg

Ulostulo: • 2 x 100 W (pysäköintivalot) • 1 x 200 W (esim. kuormatilan valaistus) Käyttöaika: (täyteen ladatut akut +20 °C): • 20 W ≈ 48 h • 50 W ≈ 19 h • 100 W ≈ 9 h • 200 W ≈ 4 h

339

N-3


N-3

PYSÄKÖINTIVALOJÄRJESTELMÄT

Til. №

Tuotenimike

521715

P-LIGHT MAGNUM 150AH • • • • • • • • • •

Suurille tehoille, ajosillat, ohjattavat akselit yms. Materiaali: jauhemaalattu teräs/ruostumaton teräs Leveys: 880 mm Korkeus: 450 mm Syvyys: 550 mm Asennus työkalulaatikkoon tai vastaavaan Akusto: 24 VDC / 150 Ah Lataus: < 1 x 6 mm² johtimet Teho: 1 x 200 A Paino: 100,0 kg

Ulostulo: • 2 x 100 W (pysäköintivalot) • 1 x 200 W (esim. kuormatilan valaistus) • 1 x 200 W (AUX, esim. radio-ohjaus)

521720

P-LIGHT SOLENOIDI • Paino: 1,0 kg

P-LIGHT HYDRO 521812

P-LIGHT HYDRO 2,2KW-9L-120AH • • • • • • • •

521920

All-in-one Integroitu sähkömoottori 2,2 kW Integroitu hydraulipumppu 200 bar + säiliö 9 l Sisältää 2-tie hydrauliventtiilin Akusto: 24 V / 120 Ah Ulostulo: 2x100 W, 1x200 W ja 1x200 W Mitat: 880 x 525 x 550 mm Paino: 125,00 kg

521812, 521920

P-LIGHT HYDRO 3,0KW-25L-200AH • • • • •

All-in-one Integroitu sähkömoottori 3,0 kW Säiliö 25 l Akusto: 24 V / 200 Ah Paino: 145,00 kg

340


PYSÄKÖINTIVALOJÄRJESTELMÄT Til. №

Tuotenimike KAUKO-OHJAIN • Sisältää lähettimen, vastaanottimen ja antennin • Paino: 0,79 kg

521903

KAUKO-OHJAIN, 3 KANAVAA

521908

KAUKO-OHJAIN, 8 KANAVAA 521903

521953

VASTAANOTINANTENNI, 3 M JOHTO • Paino: 0,24 kg

521955

VASTAANOTTIMEN DIPOLIANTENNI • Paino: 0,04 kg

522170

P-LIGHT AKKU 17AH • Paino: 5,56 kg

341

521908

N-3


N-3

PYSÄKÖINTIVALOJÄRJESTELMÄT

Til. №

Tuotenimike

522900

P-LIGHT PAINIKE • Paino: 0,02 kg

522905

P-LIGHT KÄYTTÖKYTKIN • Paino: 0,02 kg

523008

P-LIGHT ELBOX POWER, 63AH-> • Paino: 0,50 kg

523166

P-LIGHT ELBOX MIDI, 17AH • Paino: 0,57 kg

342


KUMIVARSIVALOT Til. №

Tuotenimike KUMIVARSIVALO FT-009 LED • Napaisuus vaihdettavissa • Paloaika n. 50 000 h • 12-36V DC • 12 V = (0,04 A)/0,5 W • 24 V = (0,02 A)/0,5 W • Käyttölämpötila: -40 °C – +55 °C • Johto: 2,5 m, 2 x 0,75 mm² • Paino: 0,40 kg

50009-A KUMIVARSIVALO, LYHYT VARSI

50009-B KUMIVARSIVALO, PITKÄ VARSI

343

N-4


N-4 Til. №

KUMIVARSIVALOT

Tuotenimike KUMIVARSIVALO FT-009 LED • Napaisuus vaihdettavissa • Paloaika n. 50 000 h • 12-36V DC • 12 V = (0,04 A)/0,5 W • 24 V = (0,02 A)/0,5 W • Käyttölämpötila: -40 °C – +55 °C • Johto: 2,5 m, 2 x 0,75 mm² • Paino: 0,40 kg

50009-C KUMIVARSIVALO, LYHYT VINO VARSI

50009-D KUMIVARSIVALO, LYHYT L-VARSI

344


KUMIVARSIVALOT Til. №

Tuotenimike KUMIVARSIVALO FT-009 LED • Napaisuus vaihdettavissa • Paloaika n. 50 000 h • 12-36V DC • 12 V = (0,04 A)/0,5 W • 24 V = (0,02 A)/0,5 W • Käyttölämpötila: -40 °C – +55 °C • Johto: 2,5 m, 2 x 0,75 mm² • Paino: 0,40 kg

50009-E KUMIVARSIVALO, PITKÄ VINO VARSI

50009-F KUMIVARSIVALO, PITKÄ L-VARSI

345

N-4


N-4 Til. №

KUMIVARSIVALOT

Tuotenimike KUMIVARSIVALO FT-140 • • • •

50140AL

50140AP

50140FL

50140FP

Kolmetoiminen LED-kumivarsivalo Väri: punainen, kirkas, keltainen Johto: 2,5 m, 2x 0,75 mm² Paino: 0,40 kg

50140-AL

KUMIVARSIVALO FT-140 VK • Vasemmanpuoleinen • Lyhyt varsi

KUMIVARSIVALO FT-140 OK • Oikeanpuoleinen • Lyhyt varsi

50140-AP

KUMIVARSIVALO FT-140 VK • Vasemmanpuoleinen • Pitkä varsi

KUMIVARSIVALO FT-140 OK • Oikeanpuoleinen • Pitkä varsi

50140-FL

50140-AL, 50140-AP 50140-FP

50140-FL, 50140-FP

346


N-4

KUMIVARSIVALOT Til. №

Tuotenimike KUMIVARSIVALO • Väri: valkoinen, punainen • Syövyttämätön lampun kanta BA15 5W • E-hyväksytty Saatavana varaosina (Valaisintarvikkeet-osio N-5): • varalasit 50585, 50586, 50588 • LED-yksiköt 50595, 50596, 50597 • lampun kanta 50589

50580

50585 50586 50588

50589

50595 50596 50597

KUMIVARSIVALO L 195 MM • Kumivarren pituus: 195 mm • Paino: 0,28 kg

50582

KUMIVARSIVALO L 110 MM • Kumivarren pituus: 110 mm • Paino: 0,17 kg

50580

KUMIVARSIVALO LED • Väri: kirkas, punainen • E-hyväksytty

50593

KUMIVARSIVALO L 195 • • • • •

Kumivarren pituus: 195 mm 12 diodia 12-24 V Johdon pituus: 5,0 m Paino: 0,50 kg

50593

Saatavilla varaosina (Valaisintarvikkeet-osio N-5): • varalasit 50585, 50586, 50588 • LED-yksiköt 50595, 50596, 50597

50599

KUMIVARSIVALO L 182 • • • • •

50598

50599

Proplast-koodi: 40167004 Kumivarren pituus: 182 mm IP 68, 24 V 0,85 W Liitosjohto: 1,75 m Paino: 0,50 kg

KUMIVARSIVALO L 116 • • • • •

Proplast-koodi: 40168004 Kumivarren pituus: 116 mm IP 68, 24 V 0,85 W Liitosjohto: 1,75 m Paino: 0,50 kg

50598

347

50582


N-4 Til. №

MONITOIMIVALAISIMET

Tuotenimike

TAKAVALO, LED

• • • • •

Vesi- ja pölytiivis rakenne, ilmatiivis kotelo Kestää hyvin eri sääolosuhteita, -40 °C – +55 °C Syöttöjännite: 12-36 VDC, LED Napaisuus vaihdettavissa Paino: 0,5 kg

TAKAVALO FT-111 LED • Toiminnot: takavalo, sumuvalo • Takavalo: 12-24 VDC = 1,5 W/3 W • Sumuvalo: 12-24 VDC = 3 W/6 W • Hyväksynnät: E9 ECE R38

50111

TAKAVALO FT-111 LED - 1,0 M JOHTO

50111M25

TAKAVALO FT-111 LED - 2,5 M JOHTO

50111 50111-M25

TAKAVALO FT-112 LED • Toiminnot: takavalo, peruutusvalo

50112 50112-M25

• Takavalo: 12-24 VDC = 1,5 W/3 W • Peruutusvalo: 12-24 VDC = 2,4 W/4,8 W • Hyväksynnät: E9 ECE R23

50112

TAKAVALO FT-112 LED - 1,0 M JOHTO

50112M25

TAKAVALO FT-112 LED - 2,5 M JOHTO

50113M25

TAKAVALO FT-113 LED - 2,5 M JOHTO • Toiminnot: takavalo, jarruvalo, vilkku • Y ja D-hyväksytty - Voidaan hyväksytysti kahdentaa ja kolmentaa • E9 ja EMC-hyväksytty • Takavalo: 12 V/ 24 V = 0,6 W/ 1,2 W • Jarruvalo: 12 V/ 24 V = 1 W/ 2 W • Vilkku: 12 V/ 24 V = 1 W/ 2 W

50113-M25

348

50111, 50111-M25 50112, 50112-M25


MONITOIMIVALAISIMET Til. №

Tuotenimike

50032

TAKAVALO LED FT-032, HARMAA • • • • • • • •

Tyyppihyväksytty huoltovapaa LED-valaisin Soveltuu pystyyn ja vaakaan asennettavaksi Jarru-, taka- ja suuntavalo Säänkestävä (esim. sade, pakkanen, lumi) Paloaika jopa 50 000 tuntia Käyttölämpötila: -40 °C – +55 °C Syöttöjännite: 12-36V Paino: 0,34 kg

• Jarruvalo: 12-36V = 3,0 W • Takavalo: 12-36V = 0,5 W • Suuntavalo: 12-36V = 3,5 W

50122

TAKAVALO FT-122 LED • Toiminnot: jarruvalo, takavalo, vilkku • • • • • • •

Hyväksynnät E9 ECE R06/ R07 Voidaan asentaa pystyyn ja vaakaan Ilmatiivis, säänkestävä Käyttölämpötila: -40 °C – +55 °C Syöttöjännite: 12-36 V Johto: 1,0 m Paino: 0,26 kg

• Jarruvalo 12 V/24 V = 1,0 W/2,0 W • Takavalo 12 V/24 V = 0,75 W/1,5 W • Vilkku 12 V/24 V = 1,0 W/2,0 W

349

N-4


N-4 Til. №

MONITOIMIVALAISIMET

Tuotenimike TAKAVALO FT-130 LED • Vesi- ja pölytiivis rakenne, ilmatiivis kotelo • Paino: 0,5 kg

50130

TAKAVALO FT-130 LED PM • Toiminnot: taka-, jarru-, sumu- ja rekisterikilven valo, vilkku • • • •

50130COF

Takavalo, rekisterikilven valo: 12/24 V = 3,5 W/ 5,5W Jarruvalo; 12 V/24V = 1 W/ 2 W Sumuvalo: 12 V/24 V = 12/24 V = 1,8 W Vilkku: 12 V/ 24 V = 12/24V = 1,5 W/ 3 W

TAKAVALO FT-130 LED COF • Toiminnot: taka-, jarru-, peruutus- ja rekisterikilven valo, vilkku • • • •

Takavalo, rekisterikilven valo: 12/24 V = 3,5 W/ 5,5 W Jarruvalo: 12 V/ 24 V = 1 W/ 2 W Peruutusvalo: 12/24 V = 3,6 W Vilkku: 12 V/24 V = 12/24 V = 1,5 W/ 3 W

50130

50130-COF

350


MONITOIMIVALAISIMET Til. №

N-4

Tuotenimike TAKAVALO FT-170 TB • Toiminnot: takavalo, rekisterikilven valo, jarruvalo, sumuvalo, peruutusvalo, vilkku, heijastin • • • • • •

E9 ja EMC hyväksytty Iskun- ja säänkestävä Napaisuus vaihdettavissa 12-36 V DC Käyttölämpötila: -40 °C - +55 °C Paino: 0,5 kg

• • • • •

Takavalo + rekisterikilven valo: 12 V/ 24 V = 3 W/ 5 W Jarruvalo: 12 V/ 24 V = 1 W/ 2 W Peruutusvalo: 12 V/ 24 V = 2,5 W/2,5 W Sumuvalo: 12 V/ 24 V = 2 W/2 W Vilkku: 12 V/ 24 V = 1,5 W/ 3 W

50170L-TB

TAKAVALO FT-170 L TB, VASEN - 1,0 M JOHTO

50170-LTB-M25

TAKAVALO FT-170 L TB, VASEN - 2,5 M JOHTO

50170P-TB

TAKAVALO FT-170 P TB, OIKEA - 1,0 M JOHTO

50170-PTB-M25

TAKAVALO FT-170 P TB, OIKEA - 2,5 M JOHTO

50170-L-TB 50170-L-TB-M25

50170-P-TB 50170-P-TB-M25

351


N-4 Til. №

MONITOIMIVALAISIMET

Tuotenimike LED-YHDISTELMÄVALAISIN PRO-CURVE • Jarru-, suunta-, taka-, peruutus- ja sumuvalon sekä kolmioheijastin • ECE ja ADR hyväksynnät, IP6K9K • Linssi särkymätöntä polykarbonaattia • Vedenpitävä kotelorakenne • 12/24 V-15 W • Paino: 1,20 kg

50332

50332 50336

PRO-CURVE 2,0 M JOHTO, VASEN • Proplast-koodi: 40292011

50334

PRO-CURVE 2,0 M JOHTO, OIKEA • Proplast-koodi: 40292012

50336

PRO-CURVE AMP-LIITTIMELLÄ, VASEN • Proplast-koodi: 40292211

50338

PRO-CURVE AMP-LIITTIMELLÄ, OIKEA • Proplast-koodi: 40292212

352

50334 50338


MONITOIMIVALAISIMET Til. №

Tuotenimike

531130-001

VALAISIN 11301/AC • • • • • • •

531140-000

Suunta-, taka-, jarruvalo sekä rekisterikilvenvalo Oikealle ja vasemmalle puolelle soveltuva 2-kammiovalaisin, suuntavalo ylös- tai ulospäin Voidaan käyttää joko rekisterikilvenvalon kanssa tai ilman, jolloin rekisterikilvenvalon linssi korvataan mukana toimitettavalla punaisella vaihtolinssillä Ruuvikiinnitys, ruuviväli 45 mm, Ø 5,7 mm Väri: oranssi, punainen Saatavana varalasi 531230-011 (Valaisintarvikkeet -osio N-5) Paino: 0,17 kg

N-4

531230-011

VALAISIN 1140 • • • • • • •

Suuntavalo keltainen, taka- ja jarruvalot punaiset Pinta- tai uppoasennettava Sopii sekä oikealle että vasemmalle puolelle, joko vaakasuoraan suuntavalo uloinna tai pystysuoraan suuntavalo ylinnä Ruuviväli 110 mm Kiinnitys kahdella M8-ruuvilla Saatavana varalasi 531240-001 (Valaisintarvikkeet-osio N-5) Paino: 0,69 kg

531240-001

353


N-4

MONITOIMIVALAISIMET

Til. №

Tuotenimike

531171-101

VALAISIN 1171 • • • • • • • •

531191-357

Suunta-, taka-, jarru sekä rekisterikilvenvalo Oikealle ja vasemmalle puolelle soveltuva 3-kammiovalaisin Asennetaan suuntavalo ylös- tai ulospäin Voidaan käyttää joko rekisterikilven valon kanssa tai ilman, jolloin rekisterikilvenvalon linssi korvataan mukana toimitettavalla punaisella vaihtolinssillä Pohjalevy harmaata muovia Ruuvikiinnitys M6, ruuviväli 45 mm Saatavana varalasi 531257-001 (Valaisintarvikkeet-osio N-5) Paino: 0,23 kg

LED-VALAISIN 1191 24 V • • • •

Jarru-, taka- ja suuntavalo Vesitiivis ADR/GGVS-hyväksytty Paino: 0,40 kg

354

531257-001


MONITOIMIVALAISIMET Til. №

N-4

Tuotenimike VALAISIN 1173 • • • • • • • •

531173-001

Pinta- tai uppoasennettavissa vaaka- tai pystyasentoon Takaääri-, taka-, jarru-, sumuvalo ja takaheijastin punaiset Suuntavalo ja sivuheijastin keltaiset Peruutusvalo valkoinen sekä rekisterikilven valo Ruuvikiinnitys kahdella M8-ruuvilla, ruuviväli 152 mm Läpivientikumi ja 6,3 mm:n lattaliittimet Saatavilla varalasi 531273-001 ja heijastin 531273-300 (Valaisintarvikkeet-osio N-5) Paino: 1,20 kg

VALAISIN 1173-IL, RV OK • Seisonta-, jarru-, suunta-, peruutus-, sumu-, ja äärivalo

531173-011

VALAISIN 1173-RV, VK • Seisonta-, jarru-, suunta-, peruutus-, sumu-, ääri-, ja rekisterikilven valo

355

531273-001

531273-300


N-4 Til. №

REKISTERIKILVEN VALOT Tuotenimike REKISTERIKILVEN VALO FT-026 LED • • • • • • •

Napaisuus vaihdettavissa Paloaika n. 50 000 h 12-30 V Käyttölämpötila: -40 °C – +55 °C Paino: 0,15 kg 12 V = (0,04 A)/0,5 W 24 V = (0,04 A)/1,0 W

50026

FT-026 - JOHDOTON

50026-M25

FT-026 - 2,5 M JOHTO

50480

REKISTERIVALO LED • • • • • • •

531165-401

Proplast-koodi: 40027004 Musta muovikotelo Pinta-asennettava ADR-hyväksytty Jännite: 12/24 VDC Johdon pituus: 0,5 m Paino: 0,25 kg

REKISTERIVALO 1165 • • • •

Musta muovikotelo Pinta-asennettava Kaksi reikää M5-kiinnitysruuveille Paino: 0,25 kg

Lamput: • 12 V / R10 W / BA15s • 24 V / R10 W / BA15s

356


REKISTERIKILVEN VALOT Til. №

Tuotenimike

531169-401

REKISTERIVALO 1169 • • • • •

Musta muovikotelo Pinta-asennettava Lasin kiinnitys yhdellä ristipääruuvilla Kaksi reikää M6-kiinnitysruuveille Paino: 0,05 kg

Lamput: • 12 V / C5 W / SV 8,5 • 24 V / C5 W / SV 8,5

357

N-4


N-4

SISÄTILAN VALAISTUS

Til. №

Tuotenimike

50606

TMT-KATTOVALO LED, UPOTETTAVA • • • • • • • • • • •

50607

Kuljetuskaluston kuormatilan sisäpuoliseen valaistukseen 6x3 tehokkaasti ryhmiteltyä LED:iä IP 66, EMC-suojattu 12 V / 4 W = 0,33 A 24 V / 4 W = 0,14 A Valovirta: 600 lm (max) Värilämpötila: valkoinen (4000 K) Teoreettinen paloaika: 50 000 h Upotusaukko: 20 x 140 mm Halkaisija: 180 mm Paino: 0,25 kg

TMT-KATTOVALO LED, PINTA-ASENNETTAVA • • • • • • • • • • • • •

Kuljetuskaluston kuormatilan sisäpuoliseen valaistukseen 6x3 tehokkaasti ryhmiteltyä LED:iä IP 66, EMC-suojattu 12 V / 4 W = 0,33 A 24 V / 4 W = 0,14 A Valovirta: 600 lm (max) Värilämpötila: valkoinen (4000 K) Teoreettinen paloaika: 50 000 h Pinta-asennettava Opaali polykarbonaattilasi Korkeus: 12 mm Halkaisija: 160 mm Paino: 0,25 kg

50034-B SISÄVALO FT-034 B LED, VALKOINEN • • • • • • • • •

Napaisuus vaihdettavissa Iskunkestävä, PC-kupu EMC sertifikaatti, sähkömagneettinen yhteensopivuus Väri: valkoinen Syöttöjännite: 12-36V DC Käyttölämpötila: -40 °C – +55 °C Virrankulutus: 12 V/24 V = 0,3 A/0,15 A Virrankulutus (nimellisteho): 3,6 W Paino: 0,13 kg

358


SISÄTILAN VALAISTUS Til. № 50602

Tuotenimike TMT-VALOPAINIKE Toiminta: • lyhyt painallus (alle 2 s) kytkee valot päälle 15 minuutiksi • pitkä painallus (yli 2 s) kytkee valot päälle 30 minuutiksi • painallus sammuttaa valot • painikkeella on taustavalo, joka palaa sähköjen ollessa kytkettynä • • • • • • • • • • •

Painikkeessa on ominaisuutena ohituskytkentä. Valopainiketta voidaan ohjata ohjaamoon asennettavalla painokytkimellä, jolloin samat toiminnot saadaan päälle ohjaamosta. Painikkeelle voidaan kytkeä 10 kpl TMT-kattovaloja (50606 tai 50607) Syöttöjännite: 9 - 32 VDC Virrankulutus: 10 mA Kuorma: 2,5 A max 30 W - 12 V 60 W - 24 V Käyttölämpötila: -25°C - +40°C Johdon pituus: 3 m Paino: 0,7 kg

359

N-4


N-4 Til. №

SISÄTILAN VALAISTUS

Tuotenimike SISÄVALAISIN FT-046 • • • • •

Valovirta vastaa 35 W:n halogeenivalaisinta, 420 lm Paloaika n. 50 000 h Värilämpötila: lämmin valkoinen Napaisuus vaihdettavissa Paino: 0,09 kg

Sertifikaatit: • vedenkestävä (IP68) • iskunkestävä (K03) • Syöttöjännite: 12-36 V • Nimellisteho: 5 W Virrankulutus: • 12 V - 0,38 A • 24 V - 0,14 A

50046B 50046S

50046ZL

FT-046 B, VALKOINEN • Valkoinen kehys

FT-046 S, HOPEA • Hopeanvärinen kehys

FT-046 ZL, KULTA • Kullanvärinen kehys

360


TYÖVALOT Til. № 50036

Tuotenimike TYÖVALO FT-036 LED • • • • • • •

Pienikokonoinen ja helposti asennettava valaisin ahtaisiinkin paikkoihin Valmistettu laadukkaista iskun- ja lämmönkestävistä materiaaleista Kiinteä polarisaatio: maa = valkoinen johto, (+) = musta johto Vesitiivis - IP68 (DIN EN 60529) Sähkömagneettinen yhteensopivuustodistus (EMC-sertifikaatti) Käyttää OSRAM 9-diodi -teknologiaa Paino: 0,6 kg

• • • • • •

Käyttölämpötila: -40 °C - +35 °C Käyttöjännite: 12-55 VDC Nimellisteho: 13,5 W Valovirta: 1300 lm Värilämpötila: 6000 K Johdon pituus: 1,5 m

Virrankulutus: • 12 V = 1,1 A • 24V = 0,55 A • 48 V = 0,28 A

361

N-4


N-4 Til. №

TYÖVALOT

Tuotenimike TYÖVALO FT-036 LED • • • • • •

Alumiinirunko Iskunkestävä ja vesitiivis - IP68 (DIN EN 60529) Kiinteä polarisaatio: maa = valkoinen johto, (+) = musta johto Sähkömagneettinen yhteensopivuustodistus (EMC-sertifikaatti) Käyttää OSRAM 9-diodi -teknologiaa Paino: 0,8 kg

• • • • •

Nimellisteho: 34 W Käyttölämpötila: -40 °C – +55 °C Käyttöjännite: 12-55 VDC Valovirta: 2800 lm Värilämpötila: 6000 K

50036-ALU

Virrankulutus: • 12 V = 2,8 A • 24V = 1,4 A • 48 V = 0,7 A

50036- TYÖVALO FT-036 LED ALU 2800 ALU • Saatavana sinisellä tai mustalla kehyksellä • Johdon pituus: 1,5 m

50036- TYÖVALO FT-036 DS LED DS

50036-DS

• Sisäänrakennettu Deutsch Stecker -liitin

362


TYÖVALOT Til. №

N-4

Tuotenimike VAROITUSVALO FT-100 LED • • • • •

Hyväksytty erityisvaroitusvaloksi ECE-säännön 65 (TA1) -mukaisesti Vesitiivis (IP68) Iskunkestävä 20 LED diodia Syöttöjännite: 12-55 V

Huippu/keskimääräinen virrankulutus: • 12 V = 2 A / 0,8 A • 24 V = 1A / 0,4 A • 48 V = 0,5 A / 0,2 A

50100-3S

• Huippu/keskimääräinen teho: 12-55 V 25 W / 10 W • Vilkkumistaajuus: f = 2,0 Hz (+/- 0,1Hz) • Käyttölämpötila: -40 °C – +55 °C

50100- VAROITUSVALO FT-100 3S 3S • Johdon pituus: 1,5 m • Ruuvikiinnitys • Paino: 0,7 kg

50100- VAROITUSVALO FT-100 MAG M30 MAG • Johdon pituus: suorana 3,0 m / kierteellä 0,6 m M30 • Magneettikiinnitys • Paino: 1,4 kg

50100-3S, 50100-MAG M30

50100-MAG M30

363


N-4

YKSITOIMIVALAISIMET

Til. №

Tuotenimike PERUUTUSVALO FT-036-REV LED • • • •

Täysin vedenpitävä kotelorakenne IP 68 Sähkömagneettinen yhteensopivuustodistus (EMC-sertifikaatti) Kevyt rakenne, hyvä iskunkesto ja helppo asentaa Paino: 0,60 kg

• Nimellisteho: 3,5 W • Käyttölämpötila: - 40°C - +55°C • 12-36 VDC • Virrankulutus: • 12 V = 0,28 A • 24V = 0,14 A

50036-REV

FT-036-REV - 2X0,75 MM² JOHTO

50036-REVM25

FT-036-REV - 2,5 M JOHTO

50041

PERUUTUSVALO FT-041 LED • • • • • • •

Käyttölämpötila: -40 °C – +55 °C Säänkestävä ja ilmatiivis Syöttöjännite: 12-36 VDC Virrankulutus: 12 V / 24 V=0,12 A / 0,06 A Virrankulutus (nimellisteho): 1,5 W Johto: 2x0,75 mm² Paino: 0,14 kg

364


YKSITOIMIVALAISIMET Til. №

N-4

Tuotenimike TAKAVALO • Väri: punainen • Paino: 0,25 kg

531145-120

TAKAMERKKIVALO 11452 A

531145-161

TAKAVALO 1145 A 531145-120

531145-161

531145-331

531145-341

SUUNTAVALO • Väri: oranssi • Paino: 0,25 kg

531145-331

SUUNTAVALO, TAKA 1145 C

531145-341

SUUNTAVALO, ETU 11454 C

531145-120 531145-161 531145-331 531145-341

365


N-4 Til. №

ÄÄRIVALOT Tuotenimike ÄÄRIVALO FT-013 LED • • • • • • •

Napaisuus vaihdettavissa Käyttölämpötila: -40 °C – +55 °C Johto: 0,5 m, 2 x 0,75 mm² 12-36 VDC 12 VDC = 0,02 A / 0,5 W 24 VDC = 0,02 A / 0,5 W Paino: 0,05 kg

50013-B

FT-013 LED B, KIRKAS

50013-C

FT-013 LED C, PUNAINEN

50013-Z

FT-013 LED Z, ORANSSI

366


ÄÄRIVALOT Til. №

Tuotenimike ÄÄRIVALO FT-015 LED • • • • • • • • •

Säänkestävä Ilmatiivis rakenne Käyttölämpötila: - 40 °C – +55 °C Väärinkytkentäsuojaus 12-36 VDC Johto: 0,5 m, 2 x 0,75 mm² 12 V = 0,02 A/0,25 W 24 V = 0,02 A/0,5 W Paino: 0,05 kg

50015-B

FT-015 B, KIRKAS

50015-C

FT-015 C, PUNAINEN

50015-Z

FT-015 Z, ORANSSI

367

N-4


N-4 Til. №

ÄÄRIVALOT

Tuotenimike ÄÄRIVALO FT-017 LED • • • • • •

Sisältää heijastimen Napaisuus vaihdettavissa Käyttölämpötila: -40 °C – +55 °C Integroitu johto: 2 x 0,75 mm² Käyttöjännite: 12-36 V Paino: 0,05 kg

Virrankulutus (nimellisteho): • 12 V = 0,04 A / 0,5 W • 24 V = 0,04 A / 1,0 W

50017-B FT-017 B, KIRKAS 50017-C FT-017 C, PUNAINEN 50017-Z FT-017 Z, ORANSSI

ÄÄRIVALO FT-019 LED • • • • • •

Sisältää heijastimen Napaisuus vaihdettavissa Käyttölämpötila: -40 °C – +55 °C Syöttöjännite: 12-36 VDC Integroitu johto: 2 x 0,75 mm² Paino: 0,05 kg

Virrankulutus (nimellisteho): • 12 VDC = 0,04 A/0,5 W • 24 VDC = 0,04 A/1,0 W

50019-B FT-019 B, KIRKAS 50019-C FT-019 C, PUNAINEN 50019-Z FT-019 Z, ORANSSI

368


ÄÄRIVALOT Til. №

Tuotenimike ÄÄRIVALO FT-020 LED • • • • • •

Sisältää heijastimen Käyttölämpötila: -40 °C – +55 °C Napaisuus vaihdettavissa Syöttöjännite: 12-36 VDC Johto: 0,5 m, 2 x 0,75 mm² Paino: 0,07 kg

Virrankulutus (nimellisteho): • 12 VDC = 0,04 A/0,5 W • 24 VDC = 0,04 A/1,0 W

50020-B FT-020 B, KIRKAS 50020-C FT-020 C, PUNAINEN 50020-Z FT-020 Z, ORANSSI

369

N-4


N-4 Til. №

ÄÄRIVALOT

Tuotenimike ÄÄRIVALO FT-029 LED • • • • • • • •

Tiivis, iskun- ja säänkestävä Napaisuus vaihdettavissa Käyttölämpötila: 40°C - +55°C Johto: 2x0,75 mm² Syöttöjännite: 12-36V DC Virrankulutus: 12 V/24 V = 0,08 A/0,08 A Nimellisteho: 12 V/24 V = 1 W/2 W Paino: 0,09 kg

50029-B FT-029 B, KIRKAS 50029-C FT-029 C, PUNAINEN 50029-Z FT-029 Z, ORANSSI

50080

ÄÄRIVALO VILKULLA FT-080 LED • • • • • • • • • •

3-toiminen LED äärivalo Alhainen virrankulutus E9 hyväksytty Iskunkestävä polykarbonaattilinssi Kolme virtajohtoa: Maa = valkoinen, äärivalo = musta, vilkkutoiminto = keltainen Käyttölämpötila: -40 °C - +55 °C Syöttöjännite: 12-36 VDC Virrankulutus (nimellisteho): äärivalo 12V/24V = 1,0W/2,0W vilkku 12V/24V = 1,0W/2,0W Väri: oranssi Paino: 0,11 kg

533106-521

LISÄJARRUVALO 3106 THINLITE, PUNAINEN • • • • •

10 LEDillä varustettu lisäjarruvalo ECE ja SAE hyväksytty Teippi- tai ruuvikiinnitys Johto: 3,0 m Paino: 0,12 kg

370


ÄÄRIVALOT Til. №

N-4

Tuotenimike LED-ÄÄRIVALO 1174 • • • •

Huoltovapaa LED-valaisin heijastimella Kytkentä kutisteliittimellä (Duraseal tai vastaava) Kiinnitys joko suoraan pintaan tai kannattimella Kulmakiinnitin 531174-010, tiiviste 531174-028 ja muoviniitti 532700-32 myydään erikseen (Valaisintarvikkeet-osio N-5)

Virrankulutus (nimellisteho): • 12 V/0,7 W • 24 V/1,3 W

531174-120

1174 A, PUNAINEN 24 V - 5,0 M • Johdon pituus: 5,0 m • Paino: 0,25 kg

531174-230

1174 B, KIRKAS 24 V - 5,0 M • Johdon pituus: 5,0 m • Paino: 0,25 kg

531174-310

1174 C , ORANSSI 12 V - 0,5 M • Johdon pituus: 0,5 m • Paino: 0,20 kg

531174-320

1174 C , ORANSSI 24 V - 0,5 M • Johdon pituus: 0,5 m • Paino: 0,15 kg

531174-330

1174 C , ORANSSI 24 V - 5,0 M • Johdon pituus: 5,0 m • Paino: 0,30 kg

531174-350

1174 C , ORANSSI 24 V - 10,0 M • Johdon pituus: 10,0 m • Paino: 0,48 kg

371

531174-010

531174-028

532700-32


N-5 Til. №

VALAISINTARVIKKEET

Tuotenimike KUMIVARSIVALON VARALASI • Soveltuu kumivarsivaloille 50580, 50582 ja 50593 • Paino: 0,03 kg

50585

VARALASI A 60 MM, PUNAINEN

50586

VARALASI B 60 MM, KIRKAS

50588

VARALASI C 60 MM, ORANSSI

50589

KUMIVARSILYHDYN LAMPUN KANTA • Soveltuu kumivarsivaloille 50580 ja 50582 • Paino: 0,01 kg

KUMIVARSIVALON LED-YKSIKKÖ • Soveltuu kumivarsivaloille 50580, 50582 ja 50593 • Johdon pituus: 5,0 m • Paino: 0,22 kg

50595

A, PUNAINEN

50596

B, KIRKAS

50597

C, ORANSSI

372


VALAISINTARVIKKEET Til. №

N-5

Tuotenimike LED 1174 -VALON TARVIKKEET • Soveltuu kaikkiin tuotenumeroltaan 531174-alkuisiin valoihin

531174-010

LED 1174 -VALOT

LED 1174 -VALON KULMAKIINNITIN • Muoviniitit sisältyvät toimitukseen • Paino: 0,02 kg

531174-028

LED 1174 -VALON TIIVISTE • Paino: 0,03 kg

532700-32

MUOVINIITTI 6 X 21 • Paino: 0,001 kg

531230-011

VARALASI 12301 AC • Väri: punainen, oranssi • Soveltuu valaisimelle 11301/AC (531130-001) • Paino: 0,07 kg

531130-001

531240-001

VARALASI 1240 • Soveltuu valaisimelle 1140 (531140-000) • Paino: 0,03 kg

531140-000

531257-001

VARALASI 1171 • Soveltuu valaisimelle 1171 (531171-101) • Paino: 0,04 kg

531171-101

531273-001

VARALASI 1273 • Soveltuu valaisimiin 1173, esim. tuotteelle 531173-001 • Paino: 0,52 kg

531173-001

373


N-6 Til. №

VALOPALKIT

Tuotenimike VALOPALKKI TMT 2015 • Päätykappaleet ja kiinnityslevyt sisältyvät toimitukseen

37213-B VALOPALKKIRUNKO TMT 2015 • • • • • •

37213FT

1 kpl valopalkkirunko 2 kpl muovipäädyt RST-kiinnikkeet äärivaloille Kiinnikelatat Taustalevy Paino: 15,0 kg

VALOPALKKI TMT 2015 FT • Paino: 23,0 kg Sisältää: • 1 kpl valopalkkirunko 37213-B • 4 kpl parkki/jarru/suuntavilkku (LED) 50113 • 1 kpl parkki/sumuvalo (LED) 50111 • 1 kpl parkki/peruutusvalo (LED) 50112 • 2 kpl rekisterivalo (LED) 50026 • 2 kpl äärivalo (LED) 50009 • 1 kpl jakorasia ADR/16L 51660

37213PC

VALOPALKKI TMT 2015 PC • Paino: 22,0 kg Sisältää: • 1 kpl valopalkkirunko 37213-B • 2 kpl takavalaisin (LED) 50332 ja 50334 • 2 kpl rekisterivalo (LED) 50480 • 2 kpl äärivalo (LED) 50599 • 1 kpl jakorasia ADR/16L 51660

374


VALOPALKIT Til. №

Tuotenimike VALOPALKKI JA ALLEAJOSUOJA • Päätykappaleet ja kiinnityslevyt sisältyvät toimitukseen

37217-B VALOPALKKIRUNKO JA ALLEAJOSUOJA • • • • • •

37217FT

1 kpl valopalkkirunko 2 kpl muovipäädyt RST-kiinnikkeet äärivaloille Kiinnikelatat Taustalevy Paino: 22,0 kg

VALOPALKKI-ALLEAJOSUOJA FT • Roiskeläppä myydään erikseen • Paino: 28,2 kg Sisältää: • 1 kpl valopalkkirunko ja alleajosuoja 37217-B • 4 kpl parkki/jarru/suuntavilkku (LED) 50113 • 1 kpl parkki/sumuvalo (LED) 50111 • 1 kpl parkki/peruutusvalo (LED) 50112 • 2 kpl rekisterivalo (LED) 50026 • 2 kpl äärivalo (LED) 50009 • 1 kpl jakorasia ADR/16L 51660

37217PC

VALOPALKKI-ALLEAJOSUOJA PC • Paino: 27,2 kg Sisältää: • 1 kpl valopalkkirunko ja alleajosuoja 37217-B • 2 kpl takavalaisin (LED) 50332 ja 50334 • 2 kpl rekisterivalo (LED) 50480 • 2 kpl äärivalo (LED) 50599 • 1 kpl jakorasia ADR/16L 51660

375

N-6


N-6 Til. №

VALOPALKIT

Tuotenimike KAHDENNETTU VALOPALKKI • Päätykappaleet ja kiinnityslevyt sisältyvät toimitukseen • Leveys: 2412 mm • Korkeus: 400 mm • Syvyys: 100 mm

37219-B KAHDENNETTU VALOPALKKIRUNKO • • • • • •

37219FT

1 kpl valopalkkirunko 2 kpl muovipäädyt RST-kiinnikkeet äärivaloille Kiinnikelatat Taustalevy Paino: 15,0 kg

KAHDENNETTU VALOPALKKI • Pituuskilpi ja heijastimet myydään erikseen • Paino: 24,2 kg Sisältää: • 1 kpl valopalkkirunko 37219-B • 8 kpl parkki/jarru/suuntavilkku (LED) 50113 • 2 kpl parkki/sumuvalo (LED) 50111 • 2 kpl parkki/peruutusvalo (LED) 50112 • 2 kpl rekisterivalo (LED) 50026 • 2 kpl äärivalo (LED) 50009 • 1 kpl jakorasia ADR/16L 51660

37204

VALOPALKKI SET J15251 AN • Pituus: 2450 mm • Paino: 15,0 kg Sisältää: • profiili • johtokourun peitelevy • 2 kpl päätykappale + kiinnitysruuvit

37211

VALOPALKIN MUOVIPÄÄTY C • Paino: 0,3 kg Soveltuu tuotteisiin: • 37204 • 37205

376


VALOTELINEET Til. №

Tuotenimike ÄÄRIVALOTELINE • • • •

Materiaali: teräs Pintakäsittely: kuumasinkitty Paikat kahdelle äärivalolle Paino: 2,6 kg

15008OK

ÄÄRIVALOTELINE OK

15008VK

ÄÄRIVALOTELINE VK

15008-OK

377

N-7


N-7

VALOTELINEET

Til. №

Tuotenimike

50560

ÄÄRIVALOTELINE, ETU • Kiinnitys Ø 42 mm putkeen • Toimitus pareittain VK ja OK • Paino: 0,4 kg Toimitussisältö: • etu- ja sivuvalaisimet (531174-230 ja 531174-330) • etuvalaisimen suojalevy (50560-3) • kiinnike (15020) • valaisinrungot (50560-1 ja 50560-2)

50560-1 ÄÄRIVALOTELINEEN RUNKO, ETU-OK • Paino: 0,2 kg

50560-2 ÄÄRIVALOTELINEEN RUNKO, ETU-VK • Paino: 0,2 kg

50560-1

50560-3 POLYKARBONAATTISUOJA • Paino: 0,1 kg

378

50560-2


VALOTELINEET Til. №

Tuotenimike MERKKIVALOTANKO • • • • • •

Materiaali: sinkitty teräs Pituus: 385 mm Säätöalue: 0-90° Toimitus sisältää pohjalevyn 63233 Valot ja heijastimet eivät kuulu toimitukseen Paino: 2,2 kg

63230

MERKKIVALOTANKO 1187 VK

63231

MERKKIVALOTANKO 1189 OK

63233

MERKKIVALOTANGON POHJALEVY • Materiaali: alumiini • Koko: 120 x 490 mm • Paino: 0,5 kg Soveltuu tuotteille: • 63230 • 63231

63236RST

MERKKIVALOTANKO RST • Materiaali: ruostumaton teräs • Valot ja heijastimet eivät sisälly toimitukseen • Paino: 7,50 kg

379

N-7


Til. â&#x201E;&#x2013;

Tuotenimike

380


O VETOAISAT ILMAJATKETTAVAT VETOAISAT O-1 KIINTEÃ&#x201E;T VETOAISAT O-2 PULTTIJATKETTAVAT VETOAISAT O-3 VETOAISOJEN VARUSTEET O-4


O-1

ILMAJATKETTAVAT VETOAISAT

Til. №

Tuotenimike

17237

VETOAISA TRAKO 2008, 179 KN • • • •

D-arvo 179 kN Hyväksytty E4-55R -mukaisesti Minimipituus n. 1600 mm Paino: 160 kg

Valittavana asennustavan mukainen kiinnike: • lieriöholkit 32 mm pultille • kartioholkit 51 mm:n akselille • Standardimitta c/c = 700 - 1300 mm • Ilmoita c/c-mitta tilauksen yhteydessä. • Vetoaisa toimitetaan pintakäsittelemättömänä.

Etuakseli 10 t 18 t Trako № 0620-00 0620-01 0620-02 0620-03 0620-05 0620-07 0620-10 0620-11 0620-12 0620-13 0620-14 0620-99

C max 2800

C+T max 4000

1500

4000 C max 1000 1500 2000 2800

Lisäreikä Kolmio Puomi L=1500 Puomi L=2000 Puomi L=2500 Puomi L=3000 Puomi L=3500 Kilpi

382


ILMAJATKETTAVAT VETOAISAT Til. №

Tuotenimike

17278

VETOAISA TRAKO K-2015, 155 KN • D-arvo: 155 kN • Hyväksytty E4-55R mukaisesti • Paino: 400 kg

Max arvot: • DC= 155 kN • S = 1000 kg • V = 95 kN • Vetoaisa toimitetaan pintakäsittelemättömänä.

17254

VETOAISA TRAKO DK-2006, 179 KN • • • •

D-arvo 179 kN (Dolly) Hyväksytty E4-55R -mukaisesti Ilma-aisa kaksiakseliselle apuvaunulle (Dolly)/keskiakseliperävaunulle Paino: 300 kg

Arvot: • Dc=135 kN • S=1000 kg • V=max 95 kN Esim: • V-arvo 85 kN = puomin ulkonema 1100 mm • V-arvo 43 kN = puomin ulkonema 1900 mm (18 t apuvaunu)

Trako № 0660-00 0660-99

DK-2006 20 t perävaunulle Kyltti

383

O-1


O-1

ILMAJATKETTAVAT VETOAISAT

Til. №

Tuotenimike

17258

VETOAISA TRAKO 2011, 179 KN • D-arvo 179 kN • Hyväksytty E4-55R -mukaisesti • Paino: 200 kg Valittavana asennustavan mukainen kiinnike: • lieriöholkit 32 mm:n pultille • kartioholkit 51 mm:n akselille • Tmin=1000 mm • Min C+T = 1200 mm (jos kärryn rakenteet sen mahdollistavat) • Max C+T = 4800 mm • Standardimitta c/c = 700 - 1300 mm • Vetoaisa toimitetaan pintakäsittelemättömänä.

Etuakseli 11 t 18 t

C max 3600 2950

C+T max 4800 4800

Trako № 0611-00 0611-01 0611-02 0611-03 0611-04 0611-05 0611-09

Kolmio

0611-10 0611-11 0611-12 0611-13 0611-14 0611-50 0611-51 0611-55 0611-99

Kolmireikäinen puomi 1000 Kolmireikäinen puomi 2000 Kolmireikäinen puomi 2500 Kolmireikäinen puomi 3000 Kolmireikäinen puomi 3600 Lisäreikä Korjaussarja 2008-B/2011/2015, tuotenumero: 17236 Lisäveloituksesta saatavana myös lyhyt kolmio Kilpi

C max 1000 1500 2000 2500 3000 3600

384


ILMAJATKETTAVAT VETOAISAT Til. №

Tuotenimike

17262

VETOAISA TRAKO 2011-X, 152 KN • • • • • •

D-arvo 152 kN Paineilmakäyttöinen automaattiaisa Hyväksytty 11 t etuakselille E4-55R -mukaisesti Asennettuna etuosan sisäpuolelle Asennus lieriöholkein 32 mm:n pultein Paino: 175 kg

• Standardimitta c/c = 700 - 980 mm • Vetoaisa toimitetaan pintakäsittelemättömänä.

Trako № 0613-00 0613-01 0613-02 0613-03 0613-99

C max

C+T max

4000

4500

Puomi C=3600 Puomi C=2500 Kolmio Kilpi

385

O-1


O-1 Til. №

ILMAJATKETTAVAT VETOAISAT

Tuotenimike VETOAISA TRAKO 2015 • Hyväksytty E4-55R -mukaisesti • Paino: 260 kg Valittavana asennustavan mukaiset kiinnikkeet: • lieriöholkit 32 mm:n pultille • kartioholkit 51 mm:n akselille • Standardimitta c/c = 980 - 1300 mm • Ilmoita c/c-mitta tilauksen yhteydessä. • Vetoaisa toimitetaan pintakäsittelemättömänä.

17270

VETOAISA TRAKO 2015, 200 KN • D-arvo 200 kN • HUOM! Rockinger:in 50 mm HD tai 57 mm normaalisilmukalla

Trako № 0615-00 0615-01 0615-02 0615-03 0615-50 0615-99

17271

Kolmireikäinen puomi C=1000 Kolmireikäinen puomi C=1800 Kolmio Lisäreikä Kilpi

VETOAISA TRAKO 2015, 190 KN • D-arvo 190 kN • HUOM! Vain 50 mm normaalisilmukalla

Trako № 0615-00

C max

C+T max

1800

4500

386

C max

C+T max

1800

4500


ILMAJATKETTAVAT VETOAISAT Til. №

Tuotenimike

17280

DRAWBAR TRAKO 2018, 179 KN • D-arvo: 179 kN • Hyväksytty E4-55R -mukaisesti • Paino: 300 kg Valittavana asennustavan mukainen kiinnike: • lieriöholkit 32 mm:n pultille • kartioholkit 51 mm:n akselille • Max C = 4000 mm • Max C+T = 5450 mm • Standardimitta c/c = 700 - 1300 mm • Ilmoita c/c-mitta tilauksen yhteydessä. • Vetoaisa toimitetaan pintakäsittelemättömänä.

387

O-1


O-2

KIINTEÄT VETOAISAT

Til. №

Tuotenimike

17239

VETOAISA TRAKO 2009, 179 KN • D-arvo 179 kN • Hyväksytty E4-55R -mukaisesti Valittavana asennustavan mukainen kiinnike: • lieriöholkit 32 mm:n pulteille • kartioholkit 51 mm:n akselille • Standardimitat c/c = 700 - 900 - 920 - 980 - 1100 - 1200 - 1300 mm • Ilmoita c/c -mitta tilauksen yhteydessä. • Vetoaisa toimitetaan pintakäsittelemättömänä.

Trako № 0630-20

L max 2000

Paino (kg) 54

0630-21 0630-22 0630-23 0630-24 0630-25 0630-26 0630-27 0630-28 0630-29 0630-99

2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 Kilpi

54 54 55 55 56 57 58 59 60

388


PULTTIJATKETTAVAT VETOAISAT Til. №

Tuotenimike

17195

VETOAISA TRAKO 2005, 179 KN • D-arvo 179 kN • Hyväksytty E4-55R -mukaisesti • Paino: 100 kg Valittavana asennustavan mukainen kiinnikkeet: • lieriöholkit 32 mm:n pultille • kartioholkit 51 mm:n akselille • Standardi c/c = 900 - 920 - 1050 - 1100 - 1200 - 1300 mm • Ilmoita c/c -mitta tilauksen yhteydessä • Vetoaisa toimitetaan pintakäsittelemättömänä.

Trako № 0600-00 0600-01 0600-02 0600-03 0600-04 0600-05 0600-06 0600-07 0600-08 0600-10 060010-G 0600-11 0600-50 0600-99

T

Puomi

C+T

1200 1300 1400 1450 1500 1600 1700 1950 2150 Puomi Puomi, sinkitty Kolmio Pulttisarja Kilpi

1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030

1500-2250 1600-2350 1700-2450 1750-2500 1800-2550 1900-2650 2000-2750 2250-3000 2450-3200 17196

389

O-3


O-3

PULTTIJATKETTAVAT VETOAISAT

Til. №

Tuotenimike

17202

VETOAISA TRAKO 2004, 152/175 KN • D-arvo: 152/175 kN • Hyväksytty E4-55R -mukaisesti • Paino: 180 kg Valittavana asennustavan mukaiset kiinnikkeet: • lieriöholkit 32 mm:n pultille • kartioholkit 51 mm:n akselille • Max C + T [175 kN] = 4200 mm • Max C + T [151 kN] = 4600 mm • Max C = 3900 mm (-500 mm) • Standardi c/c = 700 - 900 - 920 - 1100 - 1200 mm • Ilmoita c/c -mitta tilauksen yhteydessä • Vetoaisa toimitetaan pintakäsittelemättömänä.

Trako № 0680-00 Vetoaisa 0680-01 Vetoaisa 0680-02 Vetoaisa 0680-03 Vetoaisa 0680-04 Vetoaisa 0680-05 Vetoaisa 0680-06 Vetoaisa 0680-07 Vetoaisa 0680-08 Vetoaisa 0680-09 Vetoaisa 0680-10 Vetoaisa 0680-11 Vetoaisa 0680-12 Vetoaisa 0680-13 Vetoaisa 0680-30 Pulttisarja 2004/2007 0680-33 Puomi C-1000 0680-36 Puomi C-1500 0680-39 Puomi C-2000 0680-42 Puomi C-2500 0680-45 Puomi C-3000 0680-46 Kolmio 2004 0680-47 Puomi C-3500 0680-99 Kilpi Lisäveloitus alle 1000 mm:n kolmiosta

C max

D max

C+T max

1000 1000 1000 1000 1500 1500 2000 2000 2000 2000 2500 2500 3000 3500

175 175 152 175 175 152 175 152 175 152 175 152 175 152

3000 3500 4600 4200 3500 4600 3500 3500 4200 4600 4200 4600 4200 4600

390


PULTTIJATKETTAVAT VETOAISAT Til. №

Tuotenimike

17235

VETOAISA TRAKO 2007, 152/179 KN • D-arvo: 152/179 kN • Paino: 150 kg • Standardi c/c = 700 - 1300 mm

Trako № 0690-00 0690-01 0690-02 0690-03 0690-10 0690-11 0690-12 0690-13 0690-20 0690-99

17256

T 1500 1500 1500 1500 Puomi L=1300 sis. silmukan Puomi L=2100 sis. silmukan Puomi L=3000 sis. silmukan Puomi L=3700 sis. silmukan Kolmio 2007 Kilpi

D max

C+T

179 179 179 152

1800-2600 2600-3400 3400-4200 4200-5000

VETOAISA TRAKO 2010, 152 KN • • • • • • •

D-arvo 152 kN 10 t etuakselilla Hyväksytty E4-55R -mukaisesti Vetopituus 3000–4300 mm Puomin pituussäätö 100 mm:n välein Alaslaskettu puomi Sopiva 3-akseliseen vaihtolavaperävaunuun Paino 200 kg

• Standardi c/c = 980 - 1200 mm • Ilmoita c/c - mitta tilauksen yhteydessä. • Vetoaisa toimitetaan pintakäsittelemättömänä.

Trako № 0610-00 0610-01 0610-02 0610-03 0610-50 0610-99

Trako 2010 10 t etuakseli Trako 2010 nostin Trako 2010 puomi, sisältää pulttisarjan Kolmion takaosa Pulttisarja Kyltti

391

C

T

400-1700

2600 17257

O-3


O-3 Til. №

PULTTIJATKETTAVAT VETOAISAT

Tuotenimike VETOAISA TRAKO 2012 • Standardi c/c = 980 - 1200 mm • Paino: 200 kg

17260

VETOAISA TRAKO 2012, 200 KN • D-arvo: 200 kN • HUOM! Rockinger:in 50 mm HD silmukalla tai 57 mm normaalisilmukalla

Trako № 0612-00 0612-01 0612-03 0612-10 0612-50 0612-99

17261

C max

C+T max

900 1500

3500 4100

Kolmio Puomi pulttisarjalla Pulttisarja Kilpi

VETOAISA TRAKO 2012, 190 KN • D-arvo: 190 kN • HUOM! Vain 50 mm:n normaalisilmukalla

Trako № 0612-00-190 0612-01-190

C max

C+T max

900 1500

3500 4100

392


PULTTIJATKETTAVAT VETOAISAT Til. №

Tuotenimike

17264

VETOAISA TRAKO 2013, 179 KN • D-arvo 179 kN • Hyväksytty E4-55R -mukaisesti • Paino: 120 kg Valittavana asennustavan mukaiset kiinnikkeet: • lieriöholkki 32 mm:n pultille • kartioholkit 51 mm:n akselille • Standardi c/c = 900 - 920 - 980 - 1050 - 1100 - 1200 - 1300 mm • Ilmoita c/c-mitta tilauksen yhteydessä. • Vetoaisa toimitetaan pintakäsittelemättömänä.

Trako № 0603-00 0603-01 0603-02 0603-04 0603-05 0603-06 0603-07 0603-08 0603-10 0603-10-G 0603-11 0603-50 0603-99

T

Puomi

C+T

1200 1300 1400 1500 1600 1700 1900 2100 Puomi pulttisarjalla Puomi sinkattu, pulttisarjalla Kolmio Pulttisarja Kilpi

1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400

1500-2600 1600-2700 1700-2800 1800-2900 1900-3000 2000-3100 2250-3300 2450-3500

393

O-3


O-3

PULTTIJATKETTAVAT VETOAISAT

Til. №

Tuotenimike

17266

VETOAISA TRAKO 2014, 179 KN • D-arvo: 179 kN • Hyväksytty E4-55R -mukaisesti • Paino: 200 kg Pituusvaihtoehdot: • 2500-3200 • 2700-3400 • Standardi c/c = 980 - 1200 mm • Vetoaisa toimitetaan pintakäsittelemättömänä.

Trako № 0614-00 0610-01 0614-02 0614-03 0614-50 0614-99

17274

C+T Aisa 2014 Nostin 2014 Puomi pulttisarjalla Kolmio, takaosa Pulttisarja Kilpi

2500-3400

VETOAISA TRAKO 2016, 190 KN • • • • •

D-arvo: 190 kN Hyväksytty E4-55R -mukaisesti Lyhyt kolmio (1000 mm) ja pitkä puomi HUOM! Rockinger:in 50 mm HD tai 57 mm normaalisilmukalla Paino: 200 kg

Valittavana asennustavan mukaiset kiinnikkeet: • lieriöholkit 32 mm:n pulteille • kartioholkit 51 mm:n akselille • Standardi c/c = 980-1300 mm

Trako № 0616-00 0616-99

Trako 2016 Kilpi

C max

C+T max

3200

4200

394


VETOAISOJEN VARUSTEET Til. №

O-4

Tuotenimike JARRUVEIVI 619 • Liikevara: 200 mm

17100

JARRUVEIVI 619, KIINTEÄ KAHVA • Paino: 2,7 kg

17102

17100

JARRUVEIVI 619, KÄÄNTYVÄ KAHVA • Paino: 3,0 kg

17100, 17102

17101

VAIJERIPYÖRÄ • • • •

Materiaali: teräs Pintakäsittely: pohjamaalattu Pyörä: Ø 80 mm Paino: 0,65 kg

VETOAISAN JOUSI 17104

VETOAISAN JOUSI 10 X 50 X 350 MM • Mitat: 10 x 50 x 350 mm • Paino: 2,5 kg

17105

VETOAISAN JOUSI 9 X 55 X 580 MM • Mitat: 9 x 55 x 580 mm • Paino: 4,5 kg

395

17102


O-4 Til. №

VETOAISOJEN VARUSTEET

Tuotenimike VETOAISA 2005:N PUOMI • Paino: 100,0 kg

17196

VETOAISA 2005:N PUOMI, 50 MM SILMUKKA

17198

VETOAISA 2005:N PUOMI, 57 MM SILMUKKA

17236

KORJAUSSARJA VETOAISAT 2011/2008 B • Trako-koodi: 07-0611-51 • Paino: 6,5 kg

17240

VETOAISAN KUMIPUSLA Ø 32/63,5 • Trako-koodi: 10-8304-00 • Paino: 0,6 kg

17241

PULTTISARJA 32 MM KIINNITYKSELLE • Trako-koodi: 10-0197-00 • Paino: 0,6 kg Sarja sisältää: • 2 kpl pultti • 2 kpl mutteri • 2 kpl prikka

17243

KORJAUSSARJA VETOAISOIHIN 2003/2008 • Trako-koodi: 07-0650-51 • Paino: 6,5 kg

396


VETOAISOJEN VARUSTEET Til. №

Tuotenimike

17244

VETOAISAN LUKITUSTAPIN PRONSSIHELA • Trako-koodi: 10-0670-09 • Paino: 0,2 kg

17245

LUKITUSTAPPI PNEUMAATTISEEN VETOAISAAN • Trako-koodi: 10-0640-08 • Paino: 4,4 kg

17247

LUKITUSTAPPI PNEUMATTISEEN VETOAISAAN -95 • Paino: 4,4 kg

17248

KORJAUSSARJA PNEUMAATTISEEN VETOAISAAN -95 • Trako-koodi: 10-0640-52 • Paino: 6,5 kg

17250

VETOAISAN LASKU-/NOSTOVERÄJÄ • • • • • • • •

17251

Testattu Ja hyväksytty 18 tonnin etuakselilla D-Arvo 171 kN Hyväksyntänumero e5*94/20*94/20*0004*00 Nostaa vetoaisan ja veräjän 2-vaiheisesti Paineilmatoiminen Helppo asentaa Soveltuu vetoaisalle 17195 Paino: 54,0 kg

KORJAUSARJA LASKU-/NOSTOVERÄJÄ 2008-> • Trako-koodi: 10-0645-55 • Paino: 6,5 kg

172511

NOSTO-/LASKUVERÄJÄN SYLINTERI 300 • Paino: -

397

O-4


O-4

VETOAISOJEN VARUSTEET

Til. №

Tuotenimike

17255

KÄYTTÖVENTTIILI 07107900 • Trako-koodi: 12-07-107900 • Paino: 1,0 kg

17257

NOSTIN VETOAISOIHIN 2010 - 2014 • Trako-koodi: 07-0610-01 • Paino: 54,0 kg

17272

VETOAISAN HELA / 2015 YM. • Trako-koodi: 10-0670-16 • Paino: 0,2 kg

17273

LUKITUSTAPPI URALLA • Trako-koodi: 08-4-3786 • Paino: 4,4 kg

398

TMT-tuotekatalogi  
TMT-tuotekatalogi  
Advertisement