Page 1

Jacek Kró|ewski ko

n

serwato r tkani n, ŁÓdź.

Konselwacja zespołu obiektów z krypty ksiąząt Sułkowskich w Rydzynie obiekty poddawane zabiegom konserwatorskim |iczyły ponad 150 |at. Wszystkie nosiły ś|adyda|eko posuniętej destrukcji materiałów, powstałej na skutek gnicia cząstek organicznych, powo|nego utleniania pod wpływem powstałej loka|nie wi|goci oraz dfugotrwałego pzebywania w warunkach wzmożonej wi|gotności. Wszystkie obiekty były narażone na działanie środowiska a|ka|icznego. Świaoczy o tym zły stan zachowania zabytków teksty|nych pochodzenia organicznego - bawełny i tkanin jedwabnych . aŻ do całkowitego zniknięcia wykonanego z tkaniny wełnianej munduru genera|skiego księcia A.P. Sułkowskiego. obecnośó środowiska a|kaIicznego wraz ze wzmozoną wi|gotnościąspowodowała si|nq korozję pzedmiotów meta|owych, głównie miedzi. obecnośÓ t|enków miedzi była widoczna także na obiektach, w których miedŹ nie występuje. Może to świadczyó o obecności miedzianych b|ach stanowiących wykładzinę trumien' Zabytki pochodzenia organicznego noszq ponadto |iczne ś|adyataku p|eśnii gzybÓw. Dotyczy to pzede wszystkim skóry, w mniejszym stopniu tkanin, z których najbardziej zaatakowany był aksamit. Wszystkie tkaniny były bardzo osłabione - zet|ałe, wysuszone i łam|iwe . przez co podatne na da|sze zniszczenia mechaniczne. Pod wpływem a|ka|ii zniszczeniu u|egły nici jedwabne i wełniane, przez co większośó szwów była rozpruta' Rozłożeniu u|egły rÓwnież barwniki tkanin. Program prac konsenłatorskich opracowano biorqc za punkt wyjściaczynności mające na ce|u powstzymanie da|szego procesu zniszczeń orazzabezpieczenie aktua|nego stanu zachowania' Najważniejszym i najtrudniejszym etapem prac konserwatorskich było pranie, które przeprowadzono w kqpie|i w wodzie desty|owanej z użyciem preteponu jako podstawowego środka piorącego. Pzy dezynfekcji posługiwano się tymo|em, a|koho|em ety|owym, a także innymi substancjami jak np. ałun.


E|ementy skÓzane poddano kqpieli złoŻonej z alkoho|u ety|owego i gIiceryny kosmetycznej. Zabytki metalowe, po uprzednim stwierdzeniu zakresu korozji poddano krÓtkiemu działaniu rofworu kwasÓw, głÓwnie azotowego ifosforowego, a następnie mechanicznie usunięto warstwę skorodowaną.

Elementy munduru gen. dywizji wojsk Księstwa Warszawskiego księcia Antoniego Pawła Sułkowskiego. Epolety wykonane na ozdobnej szarfie, usztywnionej od wewnątz papierem ze ś|adami druku w języku niemieckim. Kra ce obwiedzione p|ecionką z nitek mela|owych srebrnych oraz częściowoz nitek rdzeniowych. ozdobne frędz|e wykonano z cienkiego drutu srebrnego, ułożonego W spirale na konstrukcji z drutu że|aznego' W gÓrnych częściachepoletÓw zachowały się ś|ady trzech gwiazdek ułożonychw trÓjkąt skierowany wierzchołkiem ku niewie|kiemu guzikowi, stanowiącemu zaczepienie epoletu. Małe guziki przy epo|etach oraz cztery duze guziki od munduru zostały wykonane z cienkiej srebrnej blachy z wytłoczonym orłem w koronie, nałożonej na podstawę mosiężnq, do ktÓĘ przymocowano stopkę. Dwa z dużych guzikÓw połączone były p|ątaniną cionkich mosiężnych b|aszek, sp|atających się w rozlicznych miejscach w wnrkocz. Prawdopodobnie llyła to pozostałośćplet;itltl ki obszywającej wyłogi "wiolkiogo" munduru genernlskicll<1.

Z lr4 sarnej plecionki po-

r:llrxlri chwost zako czony

klćllrl ;liollowo naniesiono slrlccione nitki ze srebrnej epo|e-

tÓw są akse|banty wykona-

nc z obciągniętego sreb. rną nicią sznurka. Grubsze,

plecione sznury znakowane są posrebrzanymi kor1-

cÓwkami

z

nałożonąw

mioJscu łączenia koroną. Zachowała się rÓwnież para butÓw kawa|eryjskich

obiekĘ zabezpieczone z trumny księżnej Ewy Sułkowskiej Suknia pogzebowa, wykonana z aksamitu pierwotnie wybarwionego prawdopodobnie na ko|or czerwony. obecny ko|or stanowi wypadkowq od ciepłego brązu do ugru w miejscach najbardziej wyb|aktych. Suknia stanowiła nakrycie zewnętrzne, naszyty u dołu ozdobny tren pzeznaczony był do wyłożenia na zewnątz trumny podczas uroczystości pogrzebowych. Dekorację stanowił ozdobny haft k|ockowy wykonany z wąskich paskÓw fo|ii złotopodobnej. Haft znajduje się wzdłużczęścifrontowej oraz na obzeżach trenu ozdobionego dodatkową meta|ową frendz|ą, złoŻoną z dwÓch kawałkÓw całkowicie rÓżnych pod względem techno|ogicznym i materiałowym. Na hafcie centra|nym, biegnqcym vlzdłuŻ frontowej częścisukni, ułożono dodatkową ozdobę w postaci faliście utożonych paskÓw fo|ii pzymocowanych na jedwabnej tasiemce. Do kompletu wyżej opisanej sukni za|iczyÓ tzeba czepek wykonany z tego samego aksamitu i tak samo ozdobiony haftem klockowym w postaci drobnych e|ementÓw, umieszczonych szeregowo, co stwaza wrażenie pasÓw biegnących przez środek czepka oraz ułożonych wzdłuz otoku. ozdobę głowy stanowił rÓwnież diadem wykonany na mosiężnym gzebieniu gzbiecie obszytym bawehianq tasiemką.

Na tasiemkę naszyto kora|iki imitujące perełki, ponieważ jest znacznie dłuższa niż gzebie , na|eży przypuszczać, że obejmowała całq głowę. od wewnątz tasiemka zbrojona była meta|owym ste|ażem, jego pionowe druty wychodzące na zewnąta stanowity rdze , na ktÓry nanizano podfużne kora|iki twozące

grlŚr;i buIwami obciqgnięIylttl Ittianyln płÓtnem, na

..Uzupełnieniem''

ozdobę stanowiq małe chwościki(zachowany jeden) ze skręconym spiralnie zako czeniem. Do obcasÓw pierwotnie przymocowane były ostrogi Że|azne, zako czone gładką ku|ką i sygnowane napisem ..HEN|GER''. Jedna z ostrÓg zachowała się w kompletnym stanie, druga częściowo.

o długich' pÓłko|iście zagiętych zębach i

tt gÓly <Jwionla rÓżnej dłu.

Iolii

typu używanego pęez jazdę |ekką. Buty wykonane sq z grubej skÓry, w gÓrnej częścicho|ewki wyłożone cienką skÓrą cie|ęcą. GÓrne bzegi faliście wyciętych cho|ewek obszyte ozdobnym sznureczkiem. W częścifrontowej, u dołu wycięcia

Buty kawaleryjskie gen, A, P' Sułkowskiego Stan po konserwacji.

koronę diademu. Do stroju na|eżał rÓwnież pantofe|ek wykonany z płÓtna jedwabnego z dośÓ grubą ze|Ówką skÓzaną. Pokrycie bucika posiada całkowicie rozłożony barwnik, co nie pozwa|a okreś|ićjego pierwotnego ko|oru. Drugi bucik zachował się w niewielkim, bardzo zniszczonym fragmencie. Do wyposazenia trumny na|eżały dewocjona|ia. Niewie|ki obrazek Matki Boskiej Częstochowskiej nama|owany był na desce grubości 0, 5 cm. Na warstwie zaprawy wytłtcczono drobny ornament. obrazek na odwrociu nosi numer No 1. Drugim obiektem o charaktorze ku|towym jest drewniany krucyfiks z rzeŹbionymi postaciami Chrystusa i Matki Bo|ejącej. Prawe ramię ktzyża nie zachowało się. Krucyfiks posiada ś|adypokryc|a brązą.

Królewski Jacek - konserwacja zespołu obiektów z krypty książąt Sułkowskich w Rydzynie  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you