Page 1

TOMORROW MAGAZINE GREEN ISSUE FREE COPY.

10

อันดับ รีสอรท อนุรักษธรรมชาติ ในเอเชีย พลังงานทางเลือกในแบบฉบับ ของ ขันติ ปานขลิบ ผูเช่ยวชาญดานพลังงาน TMR D.I.Y แนะนำการปลูกผัก บนรถกระบะ มาทำใหโลกนาอยูขึ้นกันเถอะ กับ tmr ฉบับกรีนแมกกาซีน


New look coming soon!! May 2010 issue

tmr* tmr-magazine


editortalk

TOMORROW MAGAZINE GREEN ISSUE FREE COPY.

10

OS;6S< EWLOE9 O;ZES$K:EEC-T7V b;_O_-WD @GS**T;9T*_GYO$b;`<<,<S< %O* %S;7V =T;%GV< >[_-ĀgDI-T‰6T;@GS**T; TMR D.I.Y `;R;U$TE=G[$>S$ <;E8$ER<R

ฤดูหนาวเริ่มเขามาถึงแลวนะครับ สําหรับชาวเมืองหลวงก็คงไมไดต่นื เตนอะไรกับ อากาศที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงมากนัก ที่น่กี ็ยังคงรอนเหมือนกับทุก ๆ ปี ท่ผี านมา TMR ฉบับนีเ้ ป็ นเรื่องของการอนุรักษธรรมชาติ ดวยเรื่องราว หลากหลายสาระ ที่เราหยิบยก ขึน้ มาเลาใหกับคุณผูอาน ในคอลัมน TMRinterview พบกับอาจารยขันติ ปานขลิบ ที่ปรึกษาและดําเนินธุรกิจในดานพลังงานทางเลือก มาบอกเลาถึงแนวโนมพลังงาน ในประเทศไทย และเชิญชวนใหทงั้ ภาครัฐและประชาชนหันมาสนใจพลังงานทาง เลือกมากขึน้ TMRdesign พาไปดูความหลากหลายและสวยงามของบรรดา ป ายรถ ประจําทาง แตละประเทศ และ TMRdon’tmiss มีคําแนะนําดี ๆ ไวสําหรับเที่ยวหนาว นี้ ที่พลาดไมไดสําหรับคนที่เบื่อการทองเที่ยวภูเขา อากาศเย็นสบาย แดดไมแรงแบบนี้ TMRranking จัดอันดับรีสอรท ใกลทะเล ที่อนุรักษและสงเสริมธรรมชาติ ในเอเชียไว 10 อันดับ ไวเป็ นขอมูลเรื่องที่พัก สําหรับการทองเที่ยวครัง้ ตอไป

CT9UbMaG$;TOD[%Xh;$S;_8OR $S< tmr ,<S<$EW;`C$$T.W;

ขอใหมีความสุขและใชชีวิตอยางนักอนุรักษธรรมชาตินะครับ สวัสดีปีใหม 2553 วีระนันท หอมดอก บรรณาธิการ vividviva@gmail.com

content

4

บทสัมภาษณผูนําทางดาน พลังงานทางเลือก อ.ขันติ ปานขลิบ ถึงเรื่องการหันมาใช พลังงานทางเลือกในเมืองไทย

12 agoda บริษัทรับสํารองที่พัก ออนไลน เผย 10 อันดับ รีสอรท อนุรักษธรรมชาติในเอเชีย เพื่อ เป็ นการสงเสริม และ กระตุนให นักทองเที่ยวตระหนักถึงปั ญหา โลกรอน และทองเที่ยวอยาง อนุรักษและสรางสรรค

D.I.Y ฉบับนี้ มีไอเดียใหม สําหรับคนที่มีรถกระบะ ปลูกผักหลังกระบะรถ ประหยัดเนือ้ ที่ พรอมกับได สังเคราะหแสงดวยในเวลา ที่เราเดินทางไปยังที่ตาง ๆ รายงานพิเศษถึงการเปลี่ยนแปลง เชิงอนุรักษของยักษใหญไอที อยาง กูเกิล ติดตามวาเขาเปลี่ยน เพื่อโลกอยางไรใน คอลัมน TMRinsider special report

28

18

teamwork

บรรณาธิการ วีระนันท หอมดอก กองบรรณาธิการ ศิริรัตน เจริญเฟื่องฟู, จริยา บุญพรม, เพ็ญทิพย โชติกะสุภา ศิลปกรรม วีระนันท หอมดอก, กนกพร สถิตถาวรศักดิ์ ถายภาพ คชธร ภูมิไชย, กีรติ เจียมอัฒาสัย, วันเฉลิม มาบางยาง พิสูจนอักษร พรรณภา แสงประสพ ประสานงาน นพชัย เจริญพงษ, ภัสรา ภาระกิจ, นิธิศ วัชริศลาภิศ ที่ปรึกษา ศิวภาค เจียรวนาลี, อ.สรัญญา เชือ้ ทอง, รศ.ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน “ทัศนะความคิดเห็น ผลงานทางวิชาการ หรือผลสรุปงานวิจัยใด ๆ ซึ่งปรากฏในหนังสือ หรือสื่อนีไ้ มจําเป็ น ที่ แผนงานทุนอุปถัมภฯ หรือสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ตองเห็นดวยเสมอไป” โดยความรับผิดชอบในสื่อทัง้ เนือ้ หา/รูปภาพหรือกราฟิ กตางๆ ที่ปรากฏในสื่อของโครงการนี้ ถือเป็ นความ คิดเห็นและความรับผิดชอบของผูรับผิดชอบโครงการทัง้ นีท้ าง แผนงานทุนอุปถัมภเชิงรุกฯ และ สสส. เป็ น เพียงผูสนับสนุนทุน ไมจําเป็ นตองรับผิดชอบหากเกิดขอผิดพลาดอันเกิดจากการผลิต หรือ จากการเผยแพร ในสื่อของโครงการใดๆ

a day กลุมนิตยสารกูโลก ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140

TMR

1


GREENPEACE NEWS UPDATE

TMRnews

กรีนพีซ (ประเทศไทย) 138/1 อาคารทอง ชั้น 2 ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02 357 1921, 02 357 1921 webteam.th@greenpeace.org

TMR

2

เยาวชนกรีนพีซเปิ ดตัวหนังสือการตูนเรื่อง “มหันตภัยโรงไฟฟ านิวเคลียร : สาสนจาก ความมืด” --กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต เยาวชนยุคพลังงานสะอาดและนักจัดรายการ วิทยุเยาวชนเพื่อสิ่งแวดลอมของกรีนพีซเปิ ด ตัวหนังสือการตูนรณรงคออนไลน “มหันตภัย โรงไฟฟ านิวเคลียร : สาสนจากความมืด” ซึ่งมี เนือ้ หาเกี่ยวกับภัยจากพลังงานนิวเคลียรผาน การผจญภัยของเยาวชนที่ตองการสรางโลกให นาอยูขนึ้ โดยมีตัวแทนชาวบานที่ตอตานการ สรางโรงไฟฟ านิวเคลียรในพืน้ ที่ของตนเขารวม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นดวย

กรีนพีซไดเปิ ดเผยรายงานฉบับลาสุด ณ กรุงมะนิลาวันนี้ ซึ่งระบุชัดเจนวา ควรปฏิเสธจีเอ็มโออยางถาวร -มะนิลา, ฟิ ลิปปิ นส์ รายงาน “การปรับปรุงพันธุอยาง ชาญฉลาด: โมเลกุลเครื่องหมาย (MAS) เทคโนโลยีชีวภาพทางเลือกใหม ทดแทนการ ดัดแปลงพันธุกรรมพืช” ชีใ้ หเห็นถึงความ เป็ นไปไดและจุดแข็งของเทคโนโลยีโมเลกุล เครื่องหมาย (Marker Assisted Breeding หรือ MAS)

เมื่อเปรียบเทียบกับการดัดแปลงพันธุกรรม โดยเฉพาะการใชเทคโนโลยีเอ็มเอเอสในการ กรีนพีซสงสาสนถึงโอบามาจากใจกลาง ป าฝนเขตรอนในสุมาตรา -- กรีนพีซเอเชีย พัฒนาพันธุขาวเพื่อทนแลง เกือ้ กูลความหลาก หลายทางชีวภาพ และเพื่อผลิตอาหารที่เพิ่ม ตะวันออกเฉียงใต กรีนพีซกางแบนเนอร ขนาด 20 X 30 เมตร ที่มีขอความวา “โอบามา: คุณคาทางโภชนาการรายงานนีย้ ังแสดงใหเห็น วาเอ็มเอเอสทําใหจีเอ็มโอ ซึ่งทัง้ ราคาแพงและ คุณสามารถยุติการทําลายป าได” ในพืน้ ที่ ป าที่เพิ่งถูกทําลายในเกาะสุมาตรา ประเทศ ไมปลอดภัย กลายเป็ นเทคโนโลยีชีวภาพที่ลา อินโดนีเซีย พรอมเรียกรองใหโอบามาแสดง สมัยและไรซ้ ึ่งความจําเป็น ความเป็ นผูนําและรวมมือกับผูนําประเทศ อื่นๆ ในการยุติวิกฤตดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศโดยหยุดการตัดไมทําลายป าทัว่ โลก อัน เป็ นสาเหตุของการปลอยกาซเรือนกระจกถึง 1 ใน 5 ของการปลอยกาซทัว่ โลก


นักแสดงนํา Inglourious Basterds สราง ฝายหยุดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรีนพีซ -- อินโดนีเซีย หากเราบอกคุณวามี วิธีการหนึ่งที่สามารถลดการปลอยกาซเรือน กระจกทัว่ โลกได 5 สวน (100%) ซึ่งเป็ นวิธีการ แสนงาย คือ การกอดตนไม คุณจะเชื่อเราหรือ ไม คุณคงไมเชื่อ แตนนั่ เป็ นความจริง และนัก กิจกรรม 50 คนอยูในป าฝนอินโดนีเซียรวมกับ มาเลนี ลอรเรนซ นักแสดงนําเรื่อง Inglourious Basterds รวมกันทําสิ่งดังกลาว เพื่อเรียกรอง ใหผูนําโลกทําอยางเดียวกัน ในขณะที่นักเจรจารวมประชุมในกรุงบารเซโลนาในการเจรจารอบสุดทายกอนการ ประชุมสุดยอดโลกรอนของสหประชาชาติ ณ กรุงโคเปนเฮเกน ในเดือนธันวาคม ซึ่งเป็ นการ ประชุมที่สําคัญยิ่ง นักกิจกรรมของเรา และ นางสาวมาเลนี ลอรเรนซ กําลังปฏิบัติการแก ปั ญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ ที่ๆ ป าฝนถูกทําลายมากที่สุด โดยการสราง ฝายป องกันการดึงน้ําออกจาป าพรุท่อี ุดม ไปดวยคารบอน เพื่อการอุตสาหกรรม ใน อินโดนีเซีย

ขอตกลงที่ดีเพื่อปกป องป า ณ การประชุมสุดยอดที่กรุงโคเปนเฮเกน อินโดนีเซีย นักกิจกรรมกรีนพีซจากเรือ เอ็มวาย เอสเพอรันซา เขียนคําวา “อาชญากรรมป าไม” ที่หัวเรือ บรรทุกน้ํามัน “กราน คูวา” เรือลําดังกลาวกําลังขนสงน้ํามันปาลมดิบปริมาณ 27,000 เมตริกตัน ของบริษัทวิลมาร ไปสูเมืองร็อตเทอรดัม เนเธอรแลนด กรีนพีซกําลังตอตานการทําลายป าพรุบน คาบสมุทรคัมปาร โดยอุตสาหกรรมเยื่อไมและกระดาษ และน้ํามันปาลม และเรียกรองใหรัฐบาล อินโดนีเซียบังคับใชกฎหมายระงับการตัดไมทําลายป าในทันที ป าพรุจําเป็ นอยางยิ่งในการดํารง รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ความเสื่อมถอยของความหลากหลายทางชีวภาพปลอย กาซคารบอนที่ถูกกักเก็บไวในป าพรุปริมาณมหาศาลออกมา ซึ่งทําใหการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศทัว่ โลกรุนแรงยิ่งขึน้ ขณะนีผ้ ูนําทัว่ โลกกําลังปรึกษาหารือกันถึงวิธีท่จี ะลดการปลอย กาซเรือนกระจกอันจากการทําลายป าและความเสื่อมโทรมของป า (Reduce Emissions from Deforestation and forest Degradation -REDD) ในประเทศกําลังพัฒนา ซึ่งเป็นส่วนสําคัญ ของข้อตกลงโลกร้อนที่มีประสิทธิผล ทั้งนี้ กรีนพีซมองว่า ถ้าจะให้ประสบความสําเร็จ ข้อตกลง REDD จะต้องสอดคล้องกับองค์ประกอบในรายงานฉบับนี้

กรีนพีซเริ่มเกี่ยวขาวในศิลปะบนนาขาวอินทรีย ที่จังหวัดราชบุรี -กรีนพีซประเทศไทย กรีนพีซไดเริ่มลงมือเกี่ยวขาวในศิลปะบนนาขาวอินทรียท่ี จังหวัดราชบุรีแลว โดยไดเริ่มเกี่ยวขาวพันธุชัยนาท 1 ที่ใหสี เขียวในตอนปั กดํา อาสาสมัครกรีนพีซ และชาวนาในจังหวัด ราชบุรีไดสรางสรรค “ศิลปะบนนาขาวอินทรีย” เพื่อสะทอนถึง ความภูมิใจในขาวไทย และวิถีแหงการเพาะปลูกขาวที่สืบทอด กันมาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมถึงความสําคัญ ของขาวอันเป็ นอาหารหลักที่ประชากรทัว่ โลกพึ่งพา TMR

3


TMRinterview

อาจารยขันติ ปานขลิบ หลายคนรูจักเขาดีในฐาน ะ ผูรเร่มและนําเขากังหัน ลม เปนที่ปรกษาดานพลังงา นใหกับหนวยงานภาครัฐ และเอกชน วันนี้เขาจะบอ กและเชญชวนใหหันมาใช  พลังงานทางเลือกพรอมก ารประหยัดพลังงาน และความสําเร็จทางธุรกิ จ กับลาสุด “โรงผลิตไฟฟาชวมวล”

เรื่อยๆ อยางโรงผลิตไฟฟ าในเมืองไทย สวนใหญก็ผลิตจากพลังงานสิน้ เปลืองทัง้ นัน้ บางสวนเราก็ตองนําเขาจากตางประเทศ เพราะฉะนัน้ อีก 5 ปี 10 ปี ขางหนา เราไมเตรียมตัว เราตองประสบกับภาวะวิกฤตนัน้ แนนอน เมื่อเจอวิกฤติในเรื่องของพลังงาน แนนอนวาตองกระทบกับทาง ดานเศรษฐกิจ ทัง้ ๆ ที่ประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีศักยภาพหลายๆ เรื่อง ไมวาจะเป็ นอาหารการกิน แมกระทัง่ เรื่องพลังงานประเภทตาง ๆ ที่เรามี แตวาก็ยังไมมีคนใหความสนมากเทาไหรนัก ยังไมไดถูกทําอยางจริงจัง ผมก็เลยมองวา ในอนาคตถาเกิดวิกฤติเมื่อไหรราคามันก็จะสูงขึน้ ๆ ตรง อะไรคือสิ่งที่อาจารยเริ่มทํา ผมตองยอนกลับไป กอนที่ผมจะมาเป็ นผู นีม้ ันจะเป็ นสวนที่สําคัญมาก ยกตัวอยางงาย ๆ อยางประเทศอาหรับ คือ เขา เชี่ยวชาญดานพลังงาน เดิมนัน้ ผมเป็ นอาจารย มีน้ํามันดิบเป็ นจํานวนมากอยูแลว แตเขาปลูกพืชผลทางการเกษตรไมไดเลย วันหนึ่งน้ํามันหมด แลวคนอาหรับจะอยูจะกินอะไร อยางประเทศไทยเรา มี สอนในมหาวิทยาลัย สาขาที่เกี่ยวของกับ กลวยหอมยังเอาไปขายใหเขาไดเลย ตอนนีเ้ รานําเขาพลังงานน้ํามัน นําเขา เครื่องกล แลวก็ผันตัวเองมาเป็ นนักอนุรักษ พลังงานสิน้ เปลืองในรูปแบบตาง ๆ เกือบทัง้ หมด เราผลิตไดนอยมาก แตใน พลังงาน เป็ นที่ปรึกษาทางดานพลังงาน ให อนาคตถาวันใดวันหนึ่งน้ํามันเกิดหมดขึน้ มา เราก็ยังมีทรัพยในดินของเราอยู กับบริษัทเอกชน, มหาวิทยาลัย และ หนวย งานของรัฐ อยางกระทรวงพลังงาน เป็ นตน ใน พลังงานในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งสามารถเปลี่ยน พืชผลทางการเกษตร ซึ่งมัน ชวงเวลาประมาณ 10 ปี กับการเป็ นที่ปรึกษา ก็เป็ นรูปแบบหนึ่งของพลังงาน ถาเราไมเริ่มทํากันตัง้ แตตอนนีผ้ มวาเราก็จะ ในดานพลังงาน ทําใหผมคิดวาในอนาคตขาง ไมทันเขาเหมือนเดิม ในอนาคตในฐานะที่ผมอยูวงการนีม้ านาน ผมก็คิดถึง ความสําคัญและควรจะเริ่มไดแลว ตอไปในอนาคตประเทศที่เขาอยูรอบ ๆ หนา พลังงานทางเลือกเป็ นเรื่องใหญ เพราะ เราก็รูกันวา พลังงานในรูปแบบตาง ๆ ที่เราใช เรา ที่ผลิตน้ํามัน พอน้ํามันหมดขึน้ เราก็จะเป็ นประเทศที่อยูดวยตนเองไดทงั้ ในเรื่องอาหารการกินและเรื่องพลังงาน นี่แหละครับก็คือขอไดเปรียบของคน กันอยู มันกําลังจะหมดลง เราผันผวนเหลือไทย เกิน แนวโนมในอนาคต นาจะมีราคาที่สูงขึน้ TMR

4


ธุรกิจที่เริ่มทําคือ โดยเริ่มตน ผมเริ่มจาก การออกแบบเรื่องจักรใหกับโรงงาน อุตสาหกรรม โดยใหมีการอนุรักษพลังงาน หรือ ประหยัด พลังงานมากขึน้ กวาเดิม และจําหนายอุปกรณดานอนุรักษ พลังงานไปพรอม ๆ กัน อุปกรณอนุรักษพลังงานประเภท ตาง ๆ เชน Motor Load Control ซึ่งเอาไปลดการทํางานของ มอเตอร อุปกรณลดการใชพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมใน โรงงาน พวกแอรประสิทธิภาพสูง ธุรกิจไปไดดวยดีครับ แต ไมไดดีเทาที่ตองการ เพราะประชาชนหรือผูประกอบการยัง เห็นวามันไมจําเป็ นเกินความตองการ เพราะเรายังไมไดพบ กับภาวะวิกฤติดานพลังงาน ธุรกิจก็เลยไมไดดีมากมายเทา ไหรนัก เพราะเขาถือวาอุปกรณพวกอนุรักษพลังงาน ประหยัด พลังงานพวกนีเ้ ป็ นของสิน้ เปลือง อยางตางประเทศเขาจะ ลงทุนในเรื่องอุปกรณชวยอนุรักษพลังงาน เพราะเขานึกถึง อนาคตขางหนา แตเชื่อวาตอไปในอนาคต เรื่องอุปกรณ ประหยัดพลังงานจะเป็ นเรื่องที่สําคัญ แนวโนมคาไฟฟ า ก็จะสูงขึน้ คาพลังงานในรูปแบบตางๆ ก็นาสูงขึน้ เชนกัน เพราะฉะนัน้ เราจึงหนีไมพน ถึงเวลาหนึ่ง ผมวาทุกคนตอง หันมาใสใจ โดยเฉพาะตอนนีถ้ าเราฟั งจากหลายๆ ที่ อยาง ทานนายกรัฐมนตรียังพูดเลยวาในอนาคตพลังงานจะเป็ น เรื่องที่สําคัญมากที่สุดในการทําธุรกิจ ผมจึงไดกอตัง้ บริษัท ที่ ทําเกี่ยวกับเรื่องพลังงานทดแทน ทําเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ า เพี่อใชในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อลดคาใชจายหรือผลิตไฟฟ า จากพลังงงานหมุนเวียน ถาจะบอกวาคนเริ่มรูจักอาจารยเพราะกังหันลม ก็มีสวนถูกนะครับ (หัวเราะ) ตอนไหนครับที่เริ่มหันมาสนใจกังหันลม จริง ๆ เมื่อ 3 - 4 ปี ท่แี ลว ผมก็ถือวาเป็ นคนแรก ๆ ที่นํา กังหันลมเขามาทําตลาดในเมืองไทย ชวงนัน้ เกิดวิกฤต คา ไฟฟ า คาพลังงานเชือ้ เพลิงมีราคาที่สูง โรงงานอุตสาหกรรม

ปิ ดตัวไปหลายโรง แตละโรงงานก็พยายามมองหาพลังงาน ทดแทน โดยเฉพาะตอนนัน้ เราเริ่มจากการจําหนายกังหัน ลมผลิตไฟฟ าขนาดเล็กสําหรับบานเรือน ควบคูกับการเขียน หนังสือเลมหนึ่ง ชื่อวา “การผลิตไฟฟ าจากพลังงานลมสําหรับ ที่พักอาศัย” หนังสือเลมนีจ้ ริงๆ แลวผมไมไดตงั้ ใจที่จะขาย เอากําไร ผมอยากใหคนไทยเริ่มรู เริ่มเห็นคุณคาของพลังงาน หมุนเวียน พลังงานทดแทน ซึ่งมันมีอยูรอบ ๆ ตัวเอา ไมตอง ซือ้ หา แคมาเปลี่ยนมันเป็ นพลังงานไฟฟ าเก็บไว ในชวง แรก ๆ เราก็ทําฟารมกังหันลมใหกับเอกชน อยางเชน ฟารม กังหันลมลูกพระดาบส โครงการบานพักตากอากาศบางปู จริงๆ แลวเรามีกังหันลมขนาดเล็กดวย ซึ่งตอนที่นําเขามา ครัง้ แรก ผมก็ไมไดทําในเชิงธุรกิจ เป็ นลักษณะที่วาเราทําให คนไดทดลองใช ซึ่งทัว่ ประเทศก็มีประมาณ 60 – 70 ตัว ซึ่ง มีขนาดตัง้ แต ผลิตไฟฟ าได 200 – 2,000 วัตต ซึ่งก็ทําให สวนใหญไดรูจักกับผมในเรื่องของการนําเขากังหันลม และ พลังงานลม แลวกังหันลมครัง้ นัน้ ประสบความเร็จมากนอยแคไหน จริงๆ แลว ถาถามวาประสบความสําเร็จมากนอยแคไหน ผมวามันก็ประสบความสําเร็จเทาที่ควร แตก็ไมดี ถาศึกษา ใหดีแลว จะพบวามันไมไดใชกันไดทุกที่ เพราะพลังงาน หมุนเวียนประเภทตาง ๆ ถาจะนํามาใช เราตองดูศักยภาพ ของพืน้ สถานที่นนั้ ๆ ดวย มีหลายๆ แหงที่สนใจอยาก ใชกังหันลม แตบริเวณนัน้ ไมมีลมเลย ก็ถือวาไมประสบ ความสําเร็จ โดยเฉพาะเมืองไทย ผมบอกไดเลยวา เรายัง ไมไดศึกษาอยางถองแทในเรื่องของเทคโนโลยีตางๆ ก็เหมือน กับพลังงานทดแทนประเภทอื่น ๆ เชนกัน คงไมมีใครตัง้ โรง ผลิตไฟฟ าชีวมวลไบโอแมสขึน้ ในกรุงเทพ และก็คงไมมีใคร เอาโซลาฟารม หรือ โซลาเซลไปใชในพืน้ ที่ท่ฝี นตกครึ่งปี มัน ก็จะไมคุม ลมก็เชนเดียวกันคนไทยยังไมไดศึกษาเรื่องนีอ้ ยาง ละเอียด เขาคิดวาเอากังหันลมไปตัง้ ไปปั กไวตรงไหนก็ได ก็ สามารถผลิตไฟฟ าได ซึ่งมันไมใช TMR

5


ซึ่งเขาไมรูเลยวาเมืองไทยมีลมที่นอยมาก ใชครับ ความจริง แลวเรื่องลมในเมืองไทย ถูกศึกษามา เป็ นเวลา 20 -30 ปี แลว โดยอาจารยท่พี ระจอมเกลาธนบุรี ก็เป็ นผูบุกเบิกหลาย ๆ ทาน ซึ่งก็เป็ นที่รูจักดีในวงการ ในยุค แรก เราก็มองวากังหันลมไมคอยประสบความสําเร็จมากนัก เพราะตอนนัน้ เรานําเขากังหันลมจากยุโรป ซึ่งกังหันลมที่มา จากยุโรป จะเหมาะกับสถานที่ ที่มีความเร็วลมสูง ซึ่งแตกตาง จากประเทศไทย ซึ่งในเมืองไทยเองความเร็วลมคอนขางต่ํา เพราะฉะนัน้ การที่นํากังหันลมจากยุโรปมาใชในเมืองไทย ก็จะไมคุมกับตนทุนที่เสียไป หลังจากเกิดปั ญหาการใชกังหันลมจากยุโรป อาจารย ทําอะไรตอไป ผมจึงคิดคนการออกแบบกังหันลมแบบพิเศษ โดยมีความ ยาวของใบพัด จําทําใหมีพนื้ ที่ในการรับลม มากกวากังหันลม ทางยุโรปซึ่งเหมาะกับแรงลม ต่ํา ๆ ในบานเรา ซึ่งถาชวยกัน พัฒนากังหันลม โดยรัฐรวมมือกับเอกชน กังหันลมนา สวนที่อยูในความรับผิดชอบของเราเชนกัน จะเติบโตไดดีกวานี้ แลวสวนอื่นที่อาจารยพูดถึงคืออะไร เชนการเอาไมไผไปปั กแถบชายฝั่งทะเลเพื่อเพิ่มพืน้ ที่ ลองเลาถึงโครงการที่ผานมา ชายฝั่ง เวลาที่น้ําพัดพาเอาซากอะไรตาง ๆ เขามามันก็จะไป ลาสุดที่เราทํา ก็คงจะเป็ นฟารมกังหันลมที่บานพักตาก เกาะอยูหลังของกําแพงไมไผ เกิดการสะสม แลวจะเกิดเป็ น อากาศบางปู ซึ่งเป็ นโครงการของกองทัพบก เป็ นฟารม พืน้ ที่ขนึ้ มา ซึ่งตอนนีก้ รุงเทพฯ ของเรา มีปัญหาในเรื่องของ กังหันลมที่ผลิตไฟฟ าไดประมาณ 45 กิโลวัตต โดยมี การกัดเซาะแถบชายฝั่งทะเล กรุงเทพฯหายไปทุกปี นะครับ กังหันลมทัง้ หมด 9 ตน กังหันลมที่น่จี ะออกแนวพิศดาร ถาติดตามขาว ก็จะทราบเรื่องนีด้ ี ถาเราไมทําอะไรเลย เรา หนอย (หัวเราะ) อาจจะตองยายเมืองหลวงขึน้ ไป เพราะฉะนัน้ เราควรจะชวย พิศดารอยางไร ก็เพราะวากังหันลมที่น่จี ะไมไดผลิตไฟฟ าขาย เป็ น โครงการกึ่งงานวิจัย ที่น่เี ราจะผลิตไฟฟ าเพื่อลดภาระคาใช จายในสวนของบานพักตากอากาศ ซึ่งวัตถุประสงคจริงๆ แลว เรากําหนดพืน้ ที่ตรงนีเ้ ป็ น พืน้ ที่สาธิตวิกฤตภาวะโลกรอน เพื่อใหชาวบานและประชาชนที่สนใจไดตระหนักถึงปั ญหา จริง ๆ ของมัน และ ไดเห็นถึงคุณคาของพลังงานทางเลือก ที่มีอยูรอบๆ ตัวเรา ที่นนั่ จะไมไดมีแคกังหันลม ซึ่งก็มีหลาย ๆ

TMR

6

“เรากําหนดพื้นที่ตรงนี้เปนพื้นที่ สาธตวกฤติภาวะโลกรอนเพื่อให ชาวบานและประชาชนที่สนใจได ตระหนักถึงปญหาจรงๆ ของมัน”


กันแกไขปั ญหาวิกฤตินไี้ ดแลว นอกเหนือจากที่เลามีโครงการอื่นอีกไหมครับ ที่น่เี รายังมีระบบบําบัดน้ําเสีย ซึ่งระบบบําบัดน้ําเสียของ ที่น่ี เป็ นระบบพึ่งพาธรรมชาติ คือไมมีการใชเครื่องจักรที่ใช พลังงานสิน้ เปลือง ใชตนกกในการบําบัดน้ําเสีย ที่เกิดจาก รานอาหาร หรือ บานพักตากอากาศ และยังใชกังหันลมสูบ น้ําจากจุดหนึ่ง ไปยังอีกจุดหนึ่ง ในการบําบัดน้ําเสีย ทัง้ หมด ที่บางปูก็จะเป็ นพืน้ ที่ ที่ใหคนเขาไปศึกษา วาเราจะพึ่งพา ตัวเองยังไง เมื่อวันหนึ่งเราไมมีพลังงานสิน้ เปลือ้ งใช

หรือ แกลบและ ชานออย มาใชในการผลิต แตพลังงานลม กับแสงอาทิตย แทบจะไมมีตนทุนเลย คือ เกิดขึน้ เองตาม ธรรมชาติ แตก็ตองดูศักยภาพของพืน้ ที่ดวยครับ แลวที่ไหนที่ อาจารยมองวา นาจะประสบความสําเร็จ ตอนนีท้ ่ี เราสํารวจมา ก็มีแถบจังหวัดเพชรบูรณ และ ทางแถบภาคใตของเมืองไทย พืน้ ที่ตรงนีค้ วรจะไดรับการ สนับสนุนใหผลิตไฟฟ าจากพลังงานลม ซึ่งผลตอบแทนที่ไดรับ ก็จะคุมคากับการลงทุน

มีคนกลาววา กังหันลม เป็ นคูแขงกับ ถานหิน ตอนนีท้ วั่ โลกใหความสนใจกังหันลมมากขึน้ ใชไหมครับ เราเปรียบเทียบแบบนัน้ ไมไดหรอกครับ เพราะพลังงาน ครับ ตอนนีพ้ ลังงานจากกังหันลมถือวา เป็ นพลังงานที่ ทัง้ สองรูปแบบแตกตางกันโดยสิน้ เชิง ลมเป็ นพลังงาน เติบโตเยอะที่สุด บริสุทธิ์ แตถานหินเป็ นพลังงานสิน้ เปลือง ความจริงควรจะ เป็ นลักษณะนีม้ ากกวา คือ สนับสนุนใหใชพลังงานสะอาด เพราะวาพลังงานที่ไดจากลม ไมมีตนทุนใชไหมครับ แตพลังงานสิน้ เปลืองอยางถานหิน หลายคนทราบดีวาอีก จริง ๆ แลว ตนทุนก็คือ ครัง้ แรกที่เราลงทุนติดตัง้ กังหันลม ประมาณ 27 ปี ถานหินที่แมเมาะ ก็จะหมดลง เราตองอยา และ อาจจะมีคาซอมบํารุงรักษาเล็กนอย ซึ่งการผลิตไฟฟ า ลืมวา การเกิดถานหินใชเวลาเป็ นลาน ๆ ปี แตเราใชถานหิน จากกังหันลม ไมจําเป็ นตองใชวัตถุดิบ เหมือนอยาง โรงผลิต กันแทบทุกวินาที ซึ่งถาใหพูดถึงถานหิน ก็คือ ถานหิน ไฟฟ าไบโอแมส ซึ่งตองใชวัตถุดิบจําพวก ซากพืช ขาวโพด เป็ นพลังงานสิน้ เปลืองที่กําลังหมด และถานหินยังสราง TMR

7


คารบอนไดออกไซดในปริมาณที่มากอีกดวย สงผลเสียตอ โลก เกิดภาวะโลกรอน และยังเกิดภัยพิบัติเยอะแยะเลย ใน ขณะที่ลม ตัง้ ไวเฉยๆ วันไหนมีลม เราก็มีไฟฟ าใช ไฟสวนหนึ่ง ซึ่งอาจจะเก็บไวใน Storage และอีกสวนหนึ่งก็เอาออกมาใช ถาถามผม ผมก็ตอบไดเลยวา มันเปรียบเทียบกันไมไดหรอก คับระหวางพลังงานสะอาด กับพลังงานสิน้ เปลือง แหลงถานหินที่ใหญ ๆ ในเมืองไทยตอนนี้ มีท่แี มเมาะ ที่เดียวใชไหมครับ ยังมีท่อี ่นื ดวยครับ แลวเรานําเขาจากตางประเทศบางไหม มีครับ มีนําเขามาเหมือนกัน คือ เราตองทราบกอนวา ทุกวันนีเ้ มืองไทย นําเขาพลังงานสิน้ เปลืองทุกชนิด ไมวา จะเป็ นน้ํามัน ถานหิน และกาซธรรมชาติ และสัดสวนที่สูง ถึง ประมาณ รอยละ 70 – 80 เลยทีเดียว เพราะฉะนัน้ แลว ถาเราเกิดปั ญหาวิกฤติดานพลังงาน มีการสูรบ มีสงคราม แลวเราจะอยูไดอยางไร และผมก็ยังคิดอีกวาในวันขางหนา เรื่องนีก้ ็จะเป็ นเรื่องที่สําคัญมาก ๆ เป็ นสิ่งที่ทุกคนควรจะมี จิตสํานึก

การติดตัง้ ถาพูดถึงโซลาเซลส โซลาเซลสเหมาะกับบานเรา สามารถใชไดแทบทุกพืน้ ที่ แตเทคโนโลยีนี้ มีตนทุนสูง แตก็ ถือวาเป็ นไปไดในบานเรา อีกตัวที่ผมกําลังสนใจและมองวา นาจะไปไดดี ก็คือ ไบโอแมส และ ไบโอแกสนี่ละ ตองอยา ลืมวา เมืองไทยเราเป็ นประเทศเกษตรกรรม เพราะฉะนัน้ วัสดุเหลือใชทางการเกษตรจะเยอะมาก อยางที่ผมบอกเมือง ไทยเป็ นเมืองที่มีทรัพยในดิน สินในน้ํา ธรรมชาติสรางมาให เราอยางมากมาย เป็ นแหลงพลังงาน ที่สามารถปลูกทดแทน ขึน้ ได ดังนัน้ เนี่ย ไบโอแมส นาจะเป็ นสิ่งที่สําคัญในอนาคต และควรสงเสริม ใหมีการใชพลังงานไฟฟ าจากไบโอแมสใน ทุกพืน้ ที่ เพราะพืน้ ที่สวนใหญของบานเราก็เป็ นพืน้ ที่ทางการ เกษตรอยูแลว

นอกจากกังหันลม อาจารยคิดวา ยังมีอะไรอีกที่จะไป มองอนาคตไบโอแมสไวอยางไร พอไปไดในบานเรา ไบโอแมส ก็ยังไมเป็ นที่รูจ ักในกลุมคนทัว่ ไปซักเทาไหรนัก สําหรับเมืองไทยของเรา จริงๆ แลวผมมองไวหลายตัวนะ พลังงานลมนี่ก็จะเป็ นสวนหนึ่ง แตไมใชสวนมากนะ สําหรับ รัฐบาลควรใหการสนับสนุนเรื่องนี้ เผยแพรและประชาสัมพันธ ในบานเรา เพราะยังมีปัญหาในบางพืน้ ที่ ที่ไมเอือ้ อํานวยตอ ถาอนาคตเรามีโรงงานผลิตไฟฟ าไบโอแมส เราชวยลดการ TMR

8


“เรานําเขาพลังงานสิ้นเปลือง รอยละ 70 - 80 เลยทีเดียว เพราะฉะนั้นแลวถาเกิดปญหาวกฤติ ดานพลังงาน มีการสูรบ มีสงคราม เราจะอยูไดอยางไร”

นําเขาพลังงานสิน้ เปลือง 20 – 30 เปอรเซ็นต เราก็จะเหลือ เงินไวพัฒนาประเทศในดานอื่น ๆ อยากฝากอะไรกับรัฐบาลไหมครับ ความจริงแลวหนวยงานที่รับผิดชอบในสวนนีก้ ็คือ กระทรวงพลังงานซึ่ง ตัวหนวยงานเองก็ทําหนาที่ไดดีอยูแลว มันขึน้ อยูท่วี า ทุกวันนีม้ ันถึงเวลาแลวหรือยังที่เราจะนับถอย หลัง ซึ่งเราก็ทราบกันดีวา พลังงานสิน้ เปลืองที่เรามีอยู ก็กําลังจะหมดไป และ ราคาก็จะสูงขึน้ อยากใหรัฐบาล สงเสริมการอนุรักษ และใชพลังงานทางเลือกใหมากกวา นี้ เพราะถาเราไมเริ่มเสียตัง้ แตตอนนี้ พอรอใหถึงวันนัน้ มัน อาจจะสายไปแลวก็ได ถาเริ่มเสียแตตอนนี้ ตอไปลูกหลาน เราก็คงจะอยูได ซึ่งการใชชีวิตก็คงไมเหมือนกับทุกวันนีแ้ ลว อยางที่ผมชอบพูด วา ยุคแหงการฟ ุงเฟื้อในการใชพลังงาน มันหมดไปแลว มันหมดไปนานแลวดวย ทุกวันนี้ เราควรมาใช ทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคาและเป็ นประโยชนใหมากที่สุด

สุดทายแลว ในสวนของภาคประชาชน อาจารยมีอะไร จะฝากไหมครับ เราเริ่มจากตัวเราเองได ไมจําเป็ นที่ตองรอใหใครมาบอก หรือรอใหรัฐบาลออกแคมเปญรณรงค หรือ ไมตองถึงกับวา หันมาใชกังหันลม หรือ แผงโซลาเซลสหรอกครับ เริ่มงาย ๆ กับสิ่งที่อยูรอบตัว ซึ่งผมวา คุณก็ทราบดีอยูแลววาควรจะทํา อยางไร ในการชวยอนุรักษพลังงาน เริ่มเสียแตวันนี้ อาจารยขันติ ปานขลิบ www.greenperfect.net

เรื่อง: วีระนันท หอมดอก ภาพ: กีรติ เจียมอัฒาสัย TMR

9


TMR

10


TMR

สิ่งที่ทุกคนพบเห็นในชีวิตประจําวัน คือ แคมเปญ โฆษณา บิลบอรด ขนาดใหญท่ตี ิดตามทางดวน ภาพโฆษณาตามหนังสือ เกี่ยว กับปั ญหา โลกรอน ยอนถามกลับไปถึงผูอานวา ตัวคุณเองเคยตระหนักถึงปั ญหา เหลานีบ้ างไหม สิ่งที่เป็ นอยูทุกวันนีค้ ือ เราละเลยที่จะปฏิบัติมัน จะดวยเหตุผลใด ก็ตาม ถาเรามัวแตชา ไมเริ่มตนเสียแตตอนนี้ ในอนาคตจะเป็ นอยางไร ทุกคนทราบ ดี ไมจําเป็ นตองพูด อยางซ้ํา ๆ TMR ฉบับนําเสนอหลายเรื่องราวเกี่ยวกับโลกสีเขียว ของเรา ในเชิงอนุรักษ ไมวาจะเป็ นปลูกผัก รีไซเคิลสิ่งของเหลือใช รวมถึงทิปดี ๆ ไว สําหรับเที่ยวฤดูหนาว นี้ อยาลืมนะครับเมื่อไดอานแลว ถาไมไดนําไปปฏิบัติ หรือใช งานเอง ก็ควรจะบอกตอเพื่อน ๆ เพื่อที่อยางนอยๆ คุณก็ชวยลดโลกรอน โดยการบอก เลาถึงปั ญหาและแนวทางแกไข

TMR

11


TMRd.i.y

it yourself ! ในสภาพเศรษฐกิจ ที่แมแตใครก็ยังคาดเดาไมไดวาจะเป็ น o itdoyourself itdo yourself ! ! ดถือวาเป็ นเรื่องที่ดี ของใชแลว นํามาใชซ้ํา ก็จะ ityourself yourself dododo it!do ! ! ! ! อยเป็ นาเรืงไร่องทีการประหยั ityourself ityourself yourself ่ดี หรือใชทรัพยากรที่เรามีอยูอยางคุมคาที่สุด อยางเชน do itdo yourself ! do it yourself ! it yourself ! ฉบับนี้ เราพาคุณผูอานไปพบกับสิ่งดีๆ ที่เรานํามาฝาก ถึงแม it !yourself dodo it yourself ! ! D.I.Y do it yourself ! do it yourself จะไมใชเรื่องใหมซะทีเดียว เชื่อวาผูอานตองนําไปประยุกตใชกับ o it yourself ! yourself do itdoyourself ! ! สถานการณ it และอุปกรณท่ตี ัวเองมีอยู ไดอยางแนนอน do itdoyourself ! ! it yourself ! it do yourself ปลูกผักในรถ

มหานครรุงเรืองทางดานเทคโนโลยีอยาง นิวยอรก หลายคนนึกภาพถึง แสงสี ตึกรามบานชอง ที่มีความเจริญทันสมัย แตเชื่อไหมวา ในตําบลบรูคลิน ในนิวยอรก มีการปลูกผัก แตปลูกในรถ!! ซึ่งปกติท่คี ุนตาเราก็คงเป็ นทองทุงนา สวน หรือ ไร ที่ชาวเกษตรกรใชปลูกพืช เขามาในเมืองหนอย ก็เป็ นการปลูกพืชโดยใช้น้ําผานตามทอ หรือ ปลูกในกระบะเล็ก ๆ ซึ่งการปลูก ผักในรถ ถือวาเป็ นไอเดียที่ดีอยางหนึ่งเลยนะครับ เราใชจําเป็ นตองใชรถ ใชน้ํามัน ไหนๆ เลี่ยงไมได แทนที่จะใหรถปลอย กาซคารบอนไดออกไซดออกมาอยางเดียว เราก็ปลูกผัก ไวดักจับกาซคารบอนไดออกไซดไดทางหนึ่ง แลวยังมีผักปลอด สารพิษไวรับประทาน ดวยครับ

สิ่งของที่ตองเตรียมนอกเหนือจากรถกระบะแลว ตองเตรียม (1) ดินสําหรับปลูกผัก(2) เมล็ดพันธุพืช ตาง สําหรับในบานเราก็แนะนําใหปลูกผักที่เติบโต เร็ว เชน คะนา ผักกาด หรือผักโขม เป็ นตน (3) ป ุย ชีวภาพ หรือ ป ุยหมัก สวนขัน้ ตอนการปลูกผักนัน้ หลายคนทําเป็ นอยูแลวแตสําหรับคนที่ยังไมเคย งายมากเลยครับ เตรียมดินใสกระบะหลังรถ ใหลึก ประมาณ 15 - 20 ซม. รดนํา ใสปุยชีวภาพ หรือป ุย หมักคลุกกับดิน ทําดินเป็ นหลุม ๆ แลวหยอดเมล็ด พันธุพืชลงไป รดนําอีกรอบ เป็ นอันวาเสร็จหลักจาก นัน้ หนาที่ของคุณผูอานคือ คอยดูแลรดนํา ใสปุย ไมนานเกินรอ คุณก็จะไดผักเพื่อสุขภาพไวรับ ประทาน TMR

12

ภาพ: http://mblog.manager.co.th/greenmblog/th-74288/


ริบบิ้นเหลือใชแต ไม ไรประโยชน ใกลถึงเทศกาล การใหของขวัญ ไมวาจะเป็ นคริสมาสต หรือวา ปี ใหม ของขวัญจะขายดิบขายดี เนื่องจากเป็ นเทศกาลของการให และการอวยพร ของขวัญที่เราไดรับมานัน้ ถูกหอดวยกระดาษ สีสันสวยงาม ผูกโบวสีสวย แตเมื่อไดรับของขวัญมาแลว ทันทีท่แี กะ กระดาษหอ และ ริบบิน้ ก็จะกลายเป็ นขยะทันที แตกระดาษหอของขวัญเองนัน้ ยังเก็บไวหอของ อยางอื่นได แตริบบิน้ เมื่อตัดแลว ความยาวที่เหลือ คงนําไปใชงานอีกไมไดวันนีเ้ รามีเคล็ดลับแนะนํา เป็ นการนําริบบิน้ มาตกแตง เป็ นวิธีท่งี าย และ ทําใหบานของเรานาอยูขนึ้ ดวยครับ บานของใครที่มีไมเลือ้ ย ที่แตกกิ่งรุงรัง เราก็ใชโบวท่ไี ดจากการหอของขวัญนีแ้ หละครับ แทนที่เราจะใชเชือกมาผูกใหเขา ที่เขาทาง เก็บพวกริบบิน้ สวยงามพวกนี้ ที่ไดจากการหอของขวัญมาใชงาน หรือ ถาริบบิน้ ที่แกะมามีความยาวพอที่จะใชหอ ของขวัญไดอีก ก็ควรนํากลับมาใชอีกครัง้ นะครับ ความจริงแลว ผมก็ไมแนะนําใหหอของขวัญหรอกนะครับเป็ นการ สิน้ เปลือง ใหของชิน้ นัน้ ไปเลยดีกวา แตเมื่อเราปฏิเสธที่จะรับ และบังคับใจคนใหไมได ก็ชวยกันประหยัดโดยวิธีนแี้ ลวกัน นะครับ

รดน้ํางาย ๆ สไตลชาวบางหลวง ชุมชนตลาดเกาอยาง ตลาดบางหลวง รศ.๑๒๒ อ.บางเลน จ.นครปฐม นอกจากจะไดสัมผัสกับ บรรยากาศตลาดเกาเหลาเตงไม ยานการคา วัฒนธรรมไทย-จีนดัง้ เดิม พรอมกับลิม้ รสอาหาร ถิ่นอิ่มแลว เราเดินผานบานหลังหนึ่ง ซึ่งปิ ดไว แต ก็สะดุดตากับ ตนเดป ที่แขวนไวอยูหนาบาน ซึ่งเขา ใชขวดน้ํายาลางจาน ที่ใชแลว ลางใหสะอาด นําน้ํา ผสมกับป ุยใสไวขางในขวดแลวผูกหอย โดยที่ใหฝา ขวดคว่ําลง ดึงจุกเพื่อเปิ ดคลายล็อคใหน้ําไหล ทิง้ ไว เพียงเทานีก้ ็ได ระบบน้ําหยด ไวดูแลตนไม ใน ยามที่เราไมอยูบาน แคนคี้ ุณก็ไมตองหวงวาตนไม ของคุณจะขาดน้ําแลวครับ TMR

13


TMR

don

’tmis

s

หนาหนาวมาถึงแลววว.. และแลวฤดูหนาวก็มาถึง หนาหนาวนี้ คุณผูอานหลาย คนคงเตรียมตัวกันไปเที่ยวแลว แตจะเที่ยวที่ไหนนัน้ ก็ขนึ้ อยูกับงบประมาณและความชอบของแตละคน การไป เที่ยวนัน้ ถือเป็ นการชารจแบตใหกับรางกาย หลังจากที่ เหนื่อยกับงานมาเป็ นปี แลว ควรใหรางวัลกับตัวเองบาง เพื่อใหเหมาะสมกับนโยบายเที่ยวไทยครึกครืน้ เศรษฐกิจ ไทยคึกคัก แตถาครึกครืน้ กันมากไปหนอย สิ่งแวดลอม อาจจะพังเอาได้ TMR ฉบับนีม้ ีแนวทางในการปฏิบัติงาย ใหกับนักทองเที่ยวสีเขียว อยางเราๆ ไดเลือกปฏิบัติกันนะ ครับ

ไฟฟา • ปรับเปลี่ยนคานิยมที่วา เสียเงินไปแลวตองใชให คุม การพักโรงแรมก็สามารถประหยัดเพื่อชวยโลกได • ระลึกเสมอวา มาตรฐานบริการที่สะดวกสบายจน เกินไป หมายถึงการใชพลังงานอยางสิน้ เปลือง และนํา ไปสูการเรงใหเกิดภาวะโลกรอน • สนับสนุนผูประกอบการที่ใหความสําคัญกับการ ลดการใชพลังงานอยางจริงจัง • การทองเที่ยว คือการแสวงหาประสบการณท่แี ตก ตางไปจากชีวิตประจําวัน ไมจําเป็ นตองอยูในหองปรับ อากาศ หรือเปิ ดเครื่องปรับอากาศรอไวเพื่อใหหองพัก เย็นตลอดเวลา ดูโทรทัศนรายการโปรดเหมือนอยูท่ี บาน หรือเปิ ดไฟทุกดวงจนสวางจา • ใชถานแบบชารจซ้ําไดกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ตาง ๆ • ไมตองสงผาเช็ดตัวซักทุกวัน เพราะปกติเมื่ออยู บานเราก็ไมไดซักผาเช็ดตัวทุกครัง้ ที่ใช

เตรียมตัว • จัดสัมภาระใหเบา ถากระเป าเดินทางของนัก ทองเที่ยวทุกคนบนโลกเบาลงกวาที่เคยจัด คนละ 8 กิโลกรัม จะประหยัดน้ํามันไปได 1,500 ลานลิตรตอปี เลยทีเดียว • แบงบรรจุสบู แชมพู ยาสีฟันไปเอง ผลิตภัณฑ ของโรงแรมกอปั ญหาขยะพลาสติกมหาศาลแตละปี ไหนจะตองแบงบรรจุขวด ผานระบบขนสง ซึ่งเสียทัง้ พลังงานและสรางมลพิษ • ใชการสื่อสารออนไลน ระบบ e-ticket ระบบ GPS ไมเพียงประหยัดกระดาษ ยังไมหลงทาง ประหยัด น้ํามันอีกดวย • ศึกษาขอมูลเพื่อใหเตรียมตัว ปฏิบัติตัวและซือ้ สินคาไดอยางเหมาะสม

TMR

14


น้ํา • เตรียมกระติกน้ํา งดซือ้ น้ําดื่มบรรจุ ขวดพลาสติก • ชวยโรงแรมที่พักประหยัดน้ําจะสราง หลักเกณฑการใชน้ําที่มีประสิทธิภาพมาก ขึน้ • ไมใชอางอาบน้ํา เพราะสิน้ เปลืองน้ํา กวาเปิ ดจากฝั กบัวถึง 10 เทาๆ • รายงานทอรัว่ แตก ไปยังหนวยงานที่ รับผิดชอบทันที • อยาใช้น้ําอยางสิน้ เปลืองดวยเหตุผล วามีคนจายให หรือพักโรงแรมแลวตองใช ใหคุม ระบบการขนสง • เลือกระบบขนสงสาธารณะแบบราง เพราะเป็ นระบบที่ขนสงไดมากที่สุดเมื่อเทียบกับสัดสวนพลังงานที่ถูกใชไป • หากจําเป็ นตองเดินทางดวยเครื่องบิน ควรชดเชยคารบอนไดออกไซดจากการบินดวยวิธีคารบอนออฟเซ็ตติง้ • ซือ้ สินคาที่ผลิตจากในทองถิ่นนัน้ จริง ๆ • การทองเที่ยวคือการเก็บเกี่ยวประสบการณ และความทรงจํา ลดการชอปปิ งใหมากที่สุด เพราะยิ่งซือ้ มากยิ่ง เป็ นการกระตุนกระบวนการขนสงสินคาใหตองสงไกลยิ่งขึน้ • ทดลองอาหารจากผลผลิตพืน้ บาน เพราะผักริมรัว้ ที่ถูกนํามาปรุงอาหารแทบไมปลดปลอยคารบอนไดออกไซดเลย • เตรียมกระติกน้ําดื่มเก ๆ เพื่อลดการซือ้ น้ําดื่มบรรจุขวด เพราะน้ําดื่มบรรจุขวดไมเพียงสิน้ เปลืองขวด ยังเพิ่มขยะ และสูญเสียพลังงานไปกับการขนสงอีกมหาศาล • อยาเห็นแกจํานวน เชน การทองเที่ยววันเดียว 9 แหง สิน้ เปลืองพลังงานมากกวาเที่ยวแหงเดียว • เมื่อไมซอื้ ก็ไมมีการขนสง สินคา • ไมซอื้ สินคาคุณภาพต่ํา แมราคาถูกแตเสียงาย สิน้ เปลือง พลังงานและทรัพยากร อีกทัง้ ยังเป็ นขยะที่กําจัดยาก • กําหนดงบประมาณตายตัว เพื่อการซือ้ ของที่ระลึก ของ ฝากในการเดินทาง แทนการตกอยูในบรรยากาศของการซือ้ ไมอนั้ • โปสการด อาจใหคุณคาทางใจกวาของฝากที่ผูรับไมได ตองการ TMR

15


TMRdiscovery

JAPAN

SWEDEN

แมวาการทิง้ ขยะลงถังจะไมใชเรื่องยาก แตคนจํานวนไม นอยก็ยังละเลย จึงมีคนปิ๊งไอเดียทําถังขยะสนุก ๆ ขึน้ มา โดยติดเซ็นเซอรบริเวณชองใสขยะ ใหมีเสียง “วิว้ ..ว....ว” เหมือนเสียงของตกจากที่สูง เมื่อมีผูนําขยะทิง้ ลงถัง ทําให ในแตละวันมีขยะถูกทิง้ ลงถังขยะหรรษาใบนีถ้ ึง 72 กิโลกรัม ซึ่งมากกวาในถังขยะปกติ 41 กิโลกรัม

บริษัทโปรสตาฟฟ ผูผลิตชิน้ สวนอะไหลยานยนต แถลงวา ในปี หนามีแผน วางจําหนายรถจักรยานยนตเครื่องไฮบริด จักรยานยนตดังกลาวมีช่อื รุน วา “มิเล็ตโต” ผลิตออกมา 12 สี ราคาเปิ ดตัวประมาณ 58,000 กวาบาท วิ่งโดยใช พลังงานไฟฟ าจากแบตเตอรี่ แตในชวงขับขึน้ บนเนินสูงผูข่จี ะ ตองใชเทาชวยปั่นดวย นอกจากนีย้ ังเป็ นยานพาหนะที่ไมปลอยมลภาวะ เพราะเป็ นเครื่องยนตไฮบริดที่ใชพลังงานไฟฟ ากับแรงคน ซึ่งเป็ นมิตรกับสิ่ง แวดลอม **เดอะมิเลตโต ใชเวลาชารจแบตฯ 2-4 ชัว่ โมงตอครัง้ วิ่งไดไกล 35 กิโลเมตรบน ทางราบโดยไมตองใชแรงปั่นชวย

TMR

16


USA.

ปั จจุบันการใชจักรยานบนทองถนนถือวา เป็ นเรื่องที่ดี แตในบางครัง้ ก็ยังขาดความ ปลอดภัย เนื่องจากไมมีเลนที่ระบุไวสําหรับ จักรยานอยางแนชัด ดวยเหตุนี้ Evan Gant และ Alex Tee ดีไซเนอรชาวอเมริกัน จึง ไดออกแบบ “Light Lane” หรือไฟสองเลน จักรยานซึ่งสามารถพกพาไดขนึ้ มา โดยใช เลเซอรฉายภาพเลนจักรยานลงบนถนนดาน หลังจักรยานของเรา แสงสวางจากเลนจะ ทําใหผูขับรถยนตมองเห็นและคุนเคยกับการ แบงปั นพืน้ ที่รวมถนนแกผูข่จี ักรยานมากขึน้

รู ๆ กันอยูวาขอดีของการเดินขึน้ -ลงบันได นัน้ ชวยใหประหยัดพลังงาน แถมยังไดออก กําลังกายไปในตัวอีกดวย แตเจอบันได หลาย ๆ ขัน้ เขา เป็ นอันตองสายหนาหันไป ใชบริการสิ่งอํานวยความสะดวกอยางบันได เลื่อนหรือลิฟทไปซะทุกที

SWEDEN

สถานีรถไฟฟ าใตดิน Odenplan เมือง Stockholm ประเทศสวีเดน จึงแปลงรางขัน้ บันไดใหกลายเป็ นคียเปี ยโน เมื่อเทาของ เราเหยียบไปตามขึน้ บันไดก็จะเกิดเสียง โนตดนตรีตาง ๆ เยายวนใหผูใชบริการ 66% เลือกใชการขึน้ -ลงบันได(ไม)ธรรมดาๆ มากกวาการใชบันไดเลื่อน

ที่มา: http://www.green.in.th TMR

17


TMRranking คอลัมนจัดอันดับวันนี้ ขออินเทรนด กับ ฤดูกาลทองเที่ยว ฤดูหนาวแบบนี วแบบบนหี้ ลาย ลาย หรอื วางแผน วางแผน คนคงนึกถึงภูเขา ทะเลหมอก ทางภาคเหนือ สําหรับคนที่จองแพ็กเกต หรื มาาเมม่อื ปีปี ท่แี ลลว ปีปี ทองเที่ยวไวแลว ก็แลวกันไป สําหรับใครที่เบื่อภูเขา เชนวา ฉันเพิ่งไปมาเมื ะครับ แแถม ถม นีอ้ ยากเที่ยวที่อ่นื บาง การไปเที่ยวแถบชายทะเลในฤดูหนาว มันก็ไมผิผดิ นนะครั แดดไมแรงเทาฤดูรอน ซึ่งคนมักจะชอบไปกันดวย แตสําหรับชาว TMRR จะไปเที จะะไปเท่ยี ว ทัง้ ที ตองมีอะไรที่ กรีนๆ ไวอัพเดทกอนใคร วันนีเ้ รามี 10 อันดับสุดยอดรี ดรีสอร อรท อนุ อนรุ ักษษ ารรองห องงหอ งพั งพัก ธรรมชาติในเอเชีย ปี 2552 จัดอันดับโดย agoda ซึ่งเป็ นผูใหบริการสําร โรงแรมแบบออนไลน มาใหเป็ นตัวเลือกในการทองเที่ยวครัง้ ตอไป และยั ะยังั เป็ เป็ นกการ าร สนับสนุน กระตุนใหนักทองเที่ยวใสใจกับสิ่งแวดลอมอีกดวย

10 อันดับ รสอรทอนุรักษสิ่งแวดลอม ในเอเชีย 2) อลิลา อูบุด และอลิลา แมงกิส, เกาะบาหลี, อินโดนีเซีย

รีสอรทที่เป็ นมิตรตอสิ่ง แวดลอมทัง้ สองแหงบนเกาะ บาหลีนตี้ ิดอับดับท็อปเท็น โรงแรมรักธรรมชาติของอโก ดาในปี 2550 โดยทัง้ คูมีนโย บายที่จะลดผลกระทบในแง ลบที่มีตอสิ่งแวดลอม อีกทัง้ ยัง 1. เดอะ ทองทราย เบย, เกาะสมุย, ประเทศไทย มีกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษ รีสอรทซึ่งตัง้ อยูใกลกับหาดเฉวงแหงนีไ้ ดริเริ่ม ธรรมชาติหลากหลากหลาย “โครงการสีเขียว” เพื่อเป็ นการอนุรักษส่งิ แวดลอม ชนิด เชน การเดินป า การขี่ เชน การจัดการน้ําเสีย การรีไซเคิล และการประหยัด พลังงาน นอกจากนี้ ทองทราย เบย รีสอรท ยังไดให จักรยาน และชัน้ เรียนสอนทําอาหาร รวมถึงมุงมัน่ ที่จะใหความรูแก ความชวยเหลือชุมชนทองถิ่นดวยการกอตัง้ “โรงเรียน แขกผูเขาพักเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของชาวบาหลี ที่มา: http://www.alilahotels.com/ รักษสมุย” และรวมมือกับโรงแรมอีกหลายแหงเพื่อ รักษาความงดงามของเกาะสมุยไวใหแกชนรุนหลังสืบ 3. โซฟเทล อังกอร โภคีธรา กอลฟ แอนด สปา รสอรท, กัมพูชา ตอไป ที่มา: http://www.tongsaibay.co.th/en/main.php เป็ นรีสอรทแหงดียวในกัมพูชาที่เคยไดรับรางวัล “เอเชี่ยน เอเนอร จี้ อวอรด” จากการใหความรวมมือกับองคกรอิสระ Agrisud ในการ ตอสูและขจัดความยากจนใหหมดไปจาก เสียมเรียบ โดยโซฟิ เทล ไดสนับสนุนผลิตภัณฑจากเกษตรกรทองถิ่นและจางแรงงานจํานวน หลายรอยคน ที่มา: http://www.sofitel.com/ TMR

18


4. เอล นิโด รสอรท, เกาะมินิลอค, ฟลิปปนส

เอล นิโด รีสอรท ลดปริมาณของเสียที่จะกอใหเกิดมลภาวะ แกหมูแมกไมและป าโกงกางที่อยูรอบๆ ดวยการรีไซเคิลและ อนุรักษพลังงานผานการใชหลอดฟลูโอเรสเซนท นอกเหนือ จากนัน้ รีสอรทแหงนีย้ ังไดจับมือรวมกับองคกรทองถิ่นใน การทําความสะอาดชายฝั่งและเฝ าระวังระบบนิเวศน รวม ทัง้ พนักงานของรีสอรททุกคนยังตองเขารวมในการฝึ กอบรม สัมมนาที่มีช่ือวา “Be G.R.E.E.N.” (Guard, Respect, Educate El Nido) เป็นเวลา 5 วัน ที่มา: http://www.elnidoresorts.com/

5. เดอะ ฟรานจพานี่ ลังกาว รสอรท แอนด สปา, มาเลเซีย

เดอะ ฟรานจิพานี่ ลังกาวี ไดนําแนวทางอนุรักษธรรมชาติ หลากหลายแนวทางมาประยุกตใชเพื่อลดผลกระทบตอสิ่ง แวดลอมใหเหลือนอยที่สุด โดยรีสอรทแหงนีม้ ีนโยบายที่จะ ลดการบริโภค บริหารจัดการพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ใช ผงซักฟอกที่เป็ นมิตรตอสิ่งแวดลอม และกรองน้ําทิง้ ใหสะอาด ดวยระบบบําบัดน้ําเสีย ที่มา: http://www.frangipanilangkawi.com/

6. บันยันทร, เกาะบินตัง, อินโดนีเซีย

รีสอรทหรูหราแหงนีไ้ ดรับการออกแบบและวางแนวคิดเพื่อ ปกป องและรักษาป าเขตรอนบริเวณรอบๆ ซึ่งอุดมไปดวย ตนไมอายุตงั้ แต 50-100 ปี ไมเพียงเทานัน้ บันยันทรี บินตัง ยังใหการสนับสนุนการพัฒนาของชาวบานและการอนุรักษ วัฒนธรรมทองถิ่นผานเครือขายหมูบานและพันธมิตรกวา 40 แหงในภูมิภาคดังกลาว ที่มา: http://www.banyantree.com/bintan/ 7. โฮเต็ล เดอ ลา เปย, กัมพูชา

โรงแรมหรูแหงนีใ้ หความชวยเหลือทางดานสาธารณูปโภคพืน้ ฐานแกชาวทอง ถิ่นและสนับสนุนกิจกรรมหลากหลายประเภทที่เป็ นประโยชนตอชุมชน เชน การจัดตัง้ ศูนยเย็บปั กถักรอย ซึ่งใหการฝึ กอบรมดานทักษะและความรูแกหญิง ชาวเขมรที่พิการ รวมถึงการมอบโอกาสใหผูเขาพักไดมีสวนรวมในการมอบทุน การศึกษาแกนักเรียน หรือบริจาคจักรยาน บอน้ํา และหมูแกครอบครัวที่กาํ ลัง ตองการสิ่งของเหลานี้ ที่มา: http://www.hoteldelapaixangkor.com/ TMR

19


8. เดอะ ออรคิด โฮเต็ล, มุมไบ, อินเดีย

เดอะ ออรคิด ถือเป็ นโรงแรมในเอเชียแหงแรกที่ไดประกาศนียบัตร ECOTEL® อีกทัง้ ยังชนะเลิศรางวัลมาแลวมากกวา 61 รางวัล ตลอดชวงระยะเวลา 11 ปี ท่เี ปิ ดใหบริการ โรงแรมแหงนีม้ ีถังที่ใช สําหรับเลีย้ งฟารมไสเดือน 9 ถัง นอกเหนือจากนัน้ ยังมีโรงบําบัด น้ําเสียและป ุมสีเขียวพิเศษสําหรับใหลูกคากดเพื่อเพิ่มอุณหภูมิ ภายในหองขึน้ 2 องศาเซลเซียสเพื่อเป็ นการลดการบริโภคพลังงาน ที่มา: http://www.orchidhotel.com/ 9. โซนีวา ฟูชิ บาย ซิกซเซนสเซส, มัลดีฟส

โซนีวา ฟูชิ ไดริเริ่มโครงการสีเขียวไวมากมาย เชน โครงการปลูกตนไม การ รณรงคใหงดรับประทานหูฉลาม และแผนงานลดปริมาณคารบอนไดออกไซด ในประเทศอินเดียโดยหันมาใชกังหันลม ยิ่งไปกวานัน้ ยังมีนักชีววิทยาทาง ทะเลประจําการอยูท่รี ีสอรทคอยใหความรูแกแขกผูเขาพักและดําลงไป สํารวจใตมหาสมุทร ที่สําคัญ รีสอรทแหงนีย้ ึดถือหลักการสําคัญไวขอหนึ่ง คือ การทองเที่ยวซึ่งเนนในดานกิจกรรมสบายๆ ไมเรงรีบ เชน การเดินชม ธรรมชาติ การดูดาว และกีฬาทางน้ําที่ไมใชเครื่องยนต http://www.sixsenses.com/soneva-fushi/ 10. คิงฟชเชอร เบย แอนด วลเลจ เฟรเซอร ไอสแลนด, ออสเตรเลีย

คิงฟิ ชเชอรเปิ ดใหบริการมาตัง้ แตปี 1992 และไดรับรางวัลมาแลวมากมาย ในดานการอนุรักษส่งิ แวดลอม โดยไดกอตัง้ ศูนยวิจัยและศึกษาไวคอย จับตามองสภาพแวดลอมของเกาะอยางใกลชิด รวมถึงจัดอีโค ทัวรใหความ รูแกผูเขาพักตัง้ แตในเรื่องป าโกงกางไปจนถึงวัฒนธรรมของชาวอะบอริจิน รีสอรทแหงนีย้ ังมีฟารมไสเดือนเพื่อหมักของเสียใหกลายเป็ นป ุยและนํากลับ มาใชกับสวนสมุนไพร ที่มา: http://www.kingfisherbay.com/

“อยาลืมนะครับ ทองเที่ยวโดยใชรถโดยสารสวนรวม จะชวยประหยัดพลังงานกวานะครับ” TMR

20


TMRyouknow? “ไอเสีย ทําไสติ่งอักเสบ”

แพทยสมาคมแคนาดา รายงานวา จากการ ศึกษาวิจัยพบวา ควันไอเสียรถยนต ก็มีพิษ ทําใหไสต่งิ อักเสบได นอกจากกอใหเกิดโรค ทางเดินหายใจและโรคของหัวใจหลอดเลือด อยางที่รูกันอยูแลว

“Sydney เมืองแหงการทําหมันโลก”

ปั ญหาสิ่งแวดลอมนอกจากจะเกิดจากควัน พิษตามแหลงกอเกิดมลภาวะตาง ๆ โดยการ กระทําของมนุษย ซึ่งมีจํานวนมากขึน้ ทุกวัน ออสเตรเลียมีประชากรหนาแนน มีการรณรงค ใหทําหมัน ชาวออสซี่ 100 คนจะทําหมัน 16 คน

“พื้นที่เทากัน จักรยาน 42 คัน รถยนตคันเดียว”

ที่จอดรถสําหรับ รถยนต 1 คัน แต สามารถจอด จักรยานพับยี่หอ Brompton ไดถึง 42 คัน

ที่มา: oknation TMR

21


TMR

22


TMRentertain เปิดเรื่อง The Age of Stupid นําเราไปสูอนาคตที่ความเจริญ ทัง้ หลายกลายเป็ นซากอยูทามกลางภัยพิบัติจากธรรมชาติ และ ภายในหอคอยที่เป็ นคลังเก็บขอมูลแตละยุคไว พีท โพสเลธเวท (Pete Postlethwaite) นักแสดงนําของเรื่องเป็ นตัวแทนของเราผู มีชีวิตอยูในปี 2598 ไดยอนความถึงภาพเหตุการณจริงในปี พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็ น “ยุคแหงความโงเขลา” ที่ผูคนซึ่งมีโอกาสชวยสราง สิ่งแวดลอมและแกไขความผิดพลาดที่สะสมกันมาเป็ น 100 ปี ให กลับคืนสูทิศทางที่ดีได แตพวกเรากลับไมทําและเดินหนาทําลาย ลางโลกตอไปอยาง “รูเทาถึงการณ”

แมรูทงั้ รูวา พลังงานลมคือพลังงานทดแทนที่สะอาด แตเมื่อ ตองเลือกที่จะสรางฟารมกังหันลม ชาวบานในอังกฤษผูอาศัยอยู ทามกลางทําเลที่มีกระแสลมแรง กลับปฎิเสธที่จะใหกังหันลมมา บดบังทัศนียภาพอันสวยงามของหมูบานและลดมูลคาของราคา ที่ดิน ซึ่งสรางผิดหวังใหกับ เพียรส กาย (Piers Guy) นักพัฒนา ฟารมกังหันลม ผูสรางแหลงพลังงานทดแทนใหประเทศอื่นมานัก ตอนัก แตกลับลมเหลวเมื่อคิดจะสรางโครงการเพื่อเป็ นจุดเริ่มตน ในการกอบกูโลก ที่บานเกิดของตัวเอง

สวน เจมีลาและอัดนัน เบยยูด (Jamila and Adnan Bayyoud) สองพี่นองวัย 8 และ 9 ขวบตองลีภ้ ัยจากสงครามอิรัก หลังบาน ถูกยิงถลมและพอถูกทหารอเมริกันฆาตาย สวนพี่ชายไดรับบาด เจ็บจากไฟไหมในสงครามดังกลาว ซึ่งเป าประสงคท่แี ทจริงไมใช เพื่อกําจัดผูกอการรายแตเพื่อ “น้ํามัน” ทัง้ สองหนูนอยหลบไป อาศัยอยูขางถนนในจอรแดน และหาเงินดวยการขายรองเทามือ สองของชาวอเมริกัน ตอนนีเ้ ราคงไมตองถกเถียงกันแลววาโลกรอนจริงหรือไม เพราะเราเผชิญ “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ที่ไมอาจ หลีกเลี่ยงอยางรุนแรงขึน้ ทุกวัน หากแตเราเองยังคงวิ่งตาม กระแสทุนนิยมและไมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค หายนะ ในวันขางหนาคงจะประทับตรายุคสมัยของเราวาเป็ น “ยุคแหง ความโงเขลา” ...แต ณ วันนีเ้ รายังมีโอกาสกําหนดประวัติศาสตร ในวันขางหนา ที่มา: http://manager.co.th รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.ageofstupid.net/

TMR

23


TMRshecando ถึงแมวาเทศกาลกินเจจะหมดไปแลว อาหารบางชนิดก็ยังถูกปาก และขายตอไปเรื่อยๆ ไมวาจะเป็ นปอเปี๊ยะทอดไสผัก ผัดหมี่เจ เรา ยังหากินอาหารเจไดอยูตลอดทัง้ ปี ถึงแมวา จะไมมีขายกันอยาง คึกคักเหมือนหนาเทศกาล อาหารเจเป็ นอาหารที่ทําไดงาย วันนีเ้ รามีเมนูแนะนํา ซึ่งอาจจะ เป็ นอะไรที่แปลก สําหรับคนที่ทานเจ เพราะวันนีเ้ รานําเสนอเมนู "ดอกไมทอด" ซึ่งทําไดโดยงาย และเป็ นงดการรับประทานเนือ้ สัตว ไดอีกทางหนึ่ง ซึ่งอุตสาหกรรม ที่ทําเกี่ยวกับการชําแหละเนือ้ นัน้ ปลอยสารคารบอนไดออกไซด มากพอสมควรเลยทีเดียว นอกจาก จะชวยลดการปลอยสารคารบอนแลว ไดประโยชนในวันวาง ๆ ของคุณดวยครับ

ของที่สาว ๆ ตองเตรยมมีดังนี้

เบลเยียม

ดอกลัน่ ทม, ดอกพวงชมพู, ดอกเข็ม, ดอกเฟื่องฟ า, ยอดออนและดอกอัญชัน และใบเล็บครุฑ ลางสะอาดแลว (สําหรับดอกไมท่มี ีเกสร ตองเด็ดเกสรออกเสียกอน) แป งทอดกรอบ นําเย็นสําหรับละลายแป ง นํามันปาลมสําหรับทอด

TMR

24

วธทํา

- ผสมแป งทอดกรอบกับน้ําเย็น ตามสัดสวนที่ระบุดานหลังซอง คน ผสมจนเขากันดี เตรียมไว - ชุบดอกไมครัง้ ละชนิดลงใน แป งทอดกรอบที่ละลายเตรียมไว แลวนําลงทอดในกระทะที่มีนํามัน ปาลม ที่อุนจนรอนจัดเตรียมไวแลว จนเหลืองกรอบ จึงตักขึน้ จัดใสจาน สําหรับเสิรฟ รับประทานคูกับนําจิม้ ไกผสมถัว่ ลิสงคัว่

คณะกรรมการเมืองเกนทในเบลเยียม ตกลงจะจัดใหมีวันกินเจ กินแตผักงดเนือ้ สัตวเป็ นประจําขึน้ อยางนอยอาทิตยละ 1 วัน เป็ นการชวยอนุรักษโลก บรรดาขาราชการและคณะกรรมการเมืองไดเริ่มปฏิบัติเป็ นตัวอยางทันที เพื่อเป็ นการใหชาวเมืองและเพื่อน รวมโลกไดตระหนักถึงผลกระทบของการกินเนือ้ สัตวท่มี ีตอสิ่งแวดลอม องคการสหประชาชาติ เคยกลาวบอกวา บรรดาปศุสัตว ทัง้ หลายมีสวนปลอยกาซที่เป็ นสาเหตุใหอุณหภูมิของโลกสูงขึน้ อยู 1 ใน 5 ดวยเหตุนที้ างการเมืองจึงขอประกาศจัดวัน “กินเจ” ขึน้ ประจําทุกอาทิตย โดยหวังวาการประพฤติครัง้ นีจ้ ะทําใหเมืองมีสวนชวยลดการกอเกิดกาซที่ทําใหโลกรอน ทัง้ ยังจะชวยป องกัน พลเมืองจากโรคอวนดวย เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวก ทางกรมการเมืองไดจัดพิมพแผนที่รานอาหารเจ ในเมืองประมาณ 90,000 ราน ออกแจกจายดวย.


ขยะในประเทศไทยแค 1 วัน มีน้ําหนักเทากับชางใหญ 10,000 ตัว

ขยะถุงพลาสติกในประเทศไทยแค 1 วัน มีน้ําหนักเทากับชางใหญ 450 ตัว

TMR

25


TMRdesign

กระทอมรอรถเมลของประเทศ เอสโตเนีย

ชิลลกวานีม้ ีอีกมัย้ ? นัง่ ไกวชิงชารอรถเมลท่ี ลอนดอน

TMR

26

สงสัยป ายนีต้ องรอนานแน ๆ เลย เพราะมีทงั้ เกาอีเ้ อนหลัง และ โทรทัศนไวใหดูฆาเวลา ถาใครมี โอกาสไดไปสก็อตแลนด ก็ลองไป นัง่ รอรถเมลท่ปี  ายนีด้ ูนะ

TMRdesign ฉบับนี้ ขอนําเสนอไอเดียดี ๆ จาก ปายรถเมล จากนา ๆ ประเทศ ซึ่งทําให บรรยากาศในการขึ้นรถเมลดูดีขึ้นมา เห็นแบบนี้ แลว เมื่อไหรพี่ไทยของเรา จะหันมาปรับปรุงปาย รถเมลเสียดี ..หันมาใชรถเมล หรอ รถโดยสาร สวนรวมมาก ๆ นะครับ


สาวกฟุตบอลตองไมพลาดป าย รถเมลท่ปี ระเทศเม็กซิโก ทําเก ดวยการนําประตูฟุตบอลมาทํา เป็ นที่นงั่ รอรถเมล

นํารถโรงเรียนคันเกามารีไซเคิลซะ เลย โดยนําสวนของรถคันเกา 3 คัน มาใสเกาอีจ้ ากรถเมลท่ปี ลด ประจําการแลวเขาไป เพียงเทานี้ ชาวเมืองกรีซและจอรเจียก็มีท่รี อ รถเมลเก ๆ ไมเหมือนที่ใดแลว

ที่อังกฤษ นําหญาไปปลูกไวบน หลังคาที่รอรถของผูโดยสาร เป็ น green roof เล็ก ๆ ที่สามารถชวย กรองมลพิษจากการจราจรใน บริเวณใกลเคียงได

TMR

27


TMRinsider specialreport

Google &Green

Google (กูเกิล) บริการดานการคนหาบนอินเทอรเน็ต (Search Engin) รายใหญท่ไี ดรับความนิยมสูงสุดชนิดทิง้ หางคูแขงมา จนถึงปั จจุบันไดวางแนวทางจัดการ “คารบอนสมดุล” (Carbon Neutral) ใหไดในปี 2008 และดําเนินการหลายวิธีอยางเชน การ ลงทุนใชพลังงานทางเลือกในบริเวณกวางขวางของสํานักงาน ใหญที่ Mountain View, California แลวยังชดเชยการปลอยกาซ คารบอนไดออกไซด เพื่อชวยลดภาวะโลกรอนอีกดวย

Google เริ่มกาวแรกดวยการรวมกับองคกร The Environmental Resources Trust ใหตรวจสอบวาบริษัท Google ปลอยกาซเรือน กระจกมากเทาใด แมขอมูลจะไมถูกเปิ ดเผย แต Google ก็ไตรตรอง และจริงจังมากขึน้ อีก ตัวอยางเชน การใหเงินสนับสนุนแกพนักงานที่ ซือ้ ยานพาหนะรุนประหยัดเชือ้ เพลิง และรถโดยสารภายในบริษัทฯ ที่ ใชไบโอดีเซลบรรทุกพนักงานไดหลายพันคนตอวัน อาคารสํานักงาน ใหญของ Google ก็ใชวัสดุรีไซเคิล เชน ไมจากป าปลูก ทาสีท่เี ป็ น ออรแกนิค ใชผายีนสรีไซเคิลมาเป็ นวัสดุปองกันเสียง เกาอีน้ งั่ ใน บริษัทฯ ใชของรีไซเคิล 92% เทานีย้ ังไมพอ รานอาหาร Café 150 ใน Google จะปรุงอาหารจากวัตถุดิบที่รับจากฟารมระยะไมเกิน 150 ไมลจาก Mountain View เทานัน้ เพื่อลดการปลอยกาซคารบอนจาก การขนสง TMR

28


นอกจากนี้ Google ไดติดตัง้ แผงโซลารเซลลขนาดใหญมากกวา 9,000 แผง ที่ใหพลังงานถึง 1.6 เมกกะวัตต ซึ่งเป็ นพลังงาน 30% ที่ทวั่ ทัง้ สํานักงาน Google ใช โดยเซลลพวกนีจ้ ะทํางานไดดีท่สี ุดในเวลากลางวันที่มีการใชไฟ แพงที่สุดเชนกัน การลงทุนพัฒนาครัง้ นีใ้ ชเงินมากมายถึง 4.5 ลานดอลลาร คาดวาจะคืนทุนไดในประมาณ 7.5 ปี สองบริษัทไอทียักษใหญของโลกอยาง Google กับ Intel ยังชักชวนกันกอ ตัง้ กลุม Climate Savers Computing Initiative (CSCI) รณรงคประหยัด พลังงานจากคอมพิวเตอรพรอมทัง้ คิดคนหาวิธีใหมๆ ซึ่งตอมาบริษัทไอที ชัน้ นําอื่นๆ ก็มารวมดวย ทําให้ Google ไดเสียงชื่นชมจากหลายฝ าย อาทิ Carter Roberts ประธานกองทุน World Wildlife Fund (WWF) Google ดําเนินกิจกรรมการกุศลตางๆ ผานองคกรที่เรียกวา Google.org และประกาศแผนใหญท่ีจะ ผลักดันเรื่องพลังงานทางเลือกในสหรัฐฯ เพราะ มีตนทุนและผลกระทบนอยกวาพลังงานจากถานหิน (RE<C: Renewableenergy<Coal) โดยสนใจที่จะพัฒนาพลังงานทดแทนอื่นๆ เชน พลังงานแสง อาทิตย พลังงานลม พลังงานความรอนใตพิภพ วิธีชดเชยการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดของ Google อยางอื่นอีก คือ การใหเงินโครงการปลูกป าอเมซอน โครงการพลังงานสะอาดในรัสเซีย ฯลฯ และพยายามใชชองทางของตัวเองเพื่อสื่อสารเรื่องโลกรอนแกประชาชน แสดงความรับผิดชอบตอสังคมโลกอยางเต็มที่! TMR

29


คนเมืองเบียรแหซ้อ “หลอดไส” หลัง EU ประกาศใหเลิกใช หลังจากสภาพยุโรป(EU) ประกาศใหประเทศภาคีสมาชิกยกเลิกการใชและ จําหนาย หลอดไฟไสรอนแบบเกา (Old Incandescent Light Bulb) โดยมีผลบังคับ ใชในวันที่ 1 กันยายน 2552 นี้ สงผลใหหลอดไฟผลงานการประดิษฐของโทมัส อัลวา เอดิสัน ขายดิบขายดีเป็ นเทน้ําเททา แทนที่จะขายไมออก ชาวเยอรมัน ตางพากันแหไปซือ้ หลอดไสมาเก็บตุนไวเป็ นจํานวนมาก ดวยกลัว วาหลังจากที่ EU ประกาศใหเป็ นยุคใหมของหลอดประหยัดพลังงาน แลวจะหา ซือ้ หลอดไสมาใชไมได ทําใหยอดขาย หลอดไสขนาด 100 วัตต ตามรานคาใน เมืองฮัมบูรก นัน้ พุงขึน้ ไปถึง 337% เลยทีเดียว มาตรการกําจัดหลอดไสในสหภาพยุโรปจะเขมขนขึน้ เรื่อย ๆ โดยเริ่มจาก หลอด ไสขนาด 100 วัตตท่จี ะถูกเลิกใชนับตัง้ แตวันที่ 1 กันยายน เป็ นตนไป ตามมาดวย หลอดไสแบบขุนทุกประเภท หลอดฮาโลเจนแรงสูง และหลอดฟลูออเรสเซนตท่ไี มคอย ประหยัดพลังงาน พอถึงสิน้ ปี 2555 หลอดไสขนาด 75 วัตต และ 60 วัตต ก็จะกลายเป็ นสิ่งของตอง หามเชนกัน ทัง้ นีจ้ ะมีการผลักดันใหผูบริโภคใช หลอดประหยัดไฟแบบขด (Compact Fluorescent Lights: CFL) ซึ่งสามารถประหยัดพลังงานไดรอยละ 80 ของหลอดไฟแบบเกาที่ ใชกันตามบานเรือน ชาวเมืองเบียรท่กี ลัวการเปลี่ยนแปลงในครัง้ นีส้ วนใหญนนั้ เป็ นผูสูงอายุ ซึ่งเห็น วาการหามใชหลอดไสท่มี ีราคาถูกนัน้ เป็ นเพราะผูผลิตตองการขายหลอดคอมแพ็ก ฟลูออเรสเซนตท่มี ีราคาแพงกวา และพวกเขายังคิดวาหลอดไสนนั้ ใหแสงสวางมากกวา ติดเร็วกวา และแสงนุมนวลกวาดวย สวน EU นัน้ บอกวาหลอดประหยัดพลังงานจะชวย ลดการปลอยกาซ คารบอนไดออกไซดในยุโรปลงไดปีละ 15 ลานตัน เลยทีเดียว และหากผูบริโภคหันมา ใชหลอดประหยัดพลังงานจะชวยประหยัดคาไฟฟ าได นอกจากนีห้ ลอดไสยังทําใหโลก รอน เพราะมีเพียง 5% ของพลังงานทัง้ หมดที่หลอดไสใชเทานัน้ ที่แปรไปเป็ นแสงสวาง สวนที่เหลือนัน้ เป็ นการใหความรอน สําหรับประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากสหภาพยุโรปก็ไดริเริ่มการประกาศหามใช หลอดไฟไสรอนแบบเกาเชนกัน อาทิ ออสเตรเลีย หามใชภายในปี 2553 แคนาดา ภายในปี 2555 อารเจนตินา ภายในปี 2553 และ สหรัฐฯ จะทยอยหามใชในปี 25552557 เป็ นตน TMR

30


วัฒนธรรมการแยกขยะ ชาวแดนอาทิตยอุทัย

คนที่ไปเที่ยวญี่ปุนมักออกปากชมวาเมืองญี่ปุนสะอาด ไมวาจะเป็ น ตามถนนหนทางสายใหญ ตรอกเล็กซอยนอย ไปจนถึงบริเวณพืน้ ที่ สาธารณะกวางๆ อยางเชน สถานีรถไฟ ชุมทางรถเมล ที่มีผูคนเดินสับสน ขวักไขว จะหาตัว๋ รถเมล รถไฟ หรือเศษกระดาษ เปลือกผลไม หลนตาม พืน้ สักชิน้ ก็ยาก ไมใชวาจะไมมีเสียเลย เคยเห็นบางเหมือนกัน แตชวั่ ครู เดียวก็จะมีคนมาเก็บกวาดเกลีย้ งเกลา เมื่อเดินไปตามซอกเล็กซอยนอยที่ลัดเลาะ ผานหนาบานหลังบาน อยางเชนในเมืองเกียวโต ก็ยากที่จะเห็นถังขยะพูนลน หรือถุงขยะวางรอ คนเก็บแรมวันแรมคืน (หรือแรมเดือน-อยางบานเรา) เขาทํากันอยางไร มีระบบระเบียบหรือกําหนดกฎเกณฑอะไร ถึงได สามารถควบคุม "ขยะ" ไมใหเป็ นสิ่งที่นา "แขยง" จนถึงขัน้ "ขยาด" อยางที่ เป็ นอยูในบานเมืองเรา ขยะแยกประเภท ผูท่ไี ปพํานักอยูในญี่ปุนใหมๆ มักจะประสบปั ญหาความละเอียดลออ ถี่ถวน (แบบญี่ปุน) ในเรื่องขยะ เริ่มตัง้ แตการแยกขยะ ซึ่งก็ตองคอยๆ เรียนรูไปเรื่อยๆ คนญี่ปุนเองก็ใชวาจะแยกขยะกันไดงายๆ บางทีเมื่อไป ไถถามเพื่อนบานญี่ปุนวา ของอยางนัน้ ๆ ที่ตองการจะทิง้ ถือเป็ นขยะ อะไร จะตองทิง้ วันไหน ทิง้ อยางไร คนญี่ปุนก็สายหนาเหมือนกัน แตทุก คนก็พยายามจะทําหนาที่รับผิดชอบขยะของตนอยางเต็มที่ กอนที่จะทิง้ ขยะ สิ่งปฏิกูล มูลฝอย หรืออะไรก็ตามที่ประสงคจะทิง้ นัน้ ผูทงิ้ จะตองรูจักลักษณะและธรรมชาติของขยะแตละชิน้ และจําแนก แยกแยะอยางละเอียดถี่ถวน เริ่มตัง้ แตประเภทใหญๆ คือ - ขยะเผาได (burnable garbage/ combustible) - ขยะเผาไมได (unburnable garbage/incombustible) - ขยะที่นําไปหมุนเวียนใชในการผลิตใหมได (recycle) - ขยะที่ตองแจงหนวยงานพิเศษของรัฐหรือเทศบาลใหมาเก็บ แบบนีไ้ งละครับ บานเมืองเขาถึงสะอาดนาอยู และ นาไปเที่ยวตลอด ทัง้ ปี

1-3 ถังขยะในรูปแบบตาง มีความ สวยงามและดึงดูดใหใชงาน TMR

31


ดูทีวใหพอดี

แยกขยะ

ที่มา: http://www.green.in.th TMR

32

tmr magazine jan2010  

tmr magazine first issue

tmr magazine jan2010  

tmr magazine first issue

Advertisement