Page 1

THE TRUTH REVEALED အမွန္တရားေပၚထြန္းခဲ့ၿပီ

ေရးသူ

- ဟာဇရာတ္ မီရ္ဇာ ဂူလာမ္ အဟ္မဒ္

ကာဒီယန္ၿမိဳ႕သား ကတိေတာ္လာ မဆီဟ္ႏွင့္ ေမဟ္ဒီ

အဟ္မဒီယာ မြတ္စလင္ ဂ်မာအတ္ တည္ေထာင္သူ ဘာသာျပန္သူ - ေအာင္သန္းလြင္ [B.C.Sc (Hons)]


အမွန္တရားေပၚထြန္းခဲ့ၿပီ

[ ျမန္မာဘာသာျပန္ ]

Sachcha ika Izhar

[ အူရဒူဘာသာျဖင့္ ]

The Truth Revealed

[ အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္ ]

ဟာဇရာတ္ မီရ္ဇာ ဂူလာမ္ အဟ္မဒ္

ကာဒီယန္ၿမိဳ႕သား ကတိေတာ္လာ မဆီဟ္ႏွင့္ ေမဟ္ဒီ

အဟ္မဒီယာ မြတ္စလင္ ဂ်မာအတ္ တည္ေထာင္သူ ေရးသည္။

ပထမအႀကိမ္ ( အူရဒူဘာသာျဖင့္) ၁၈၉၃ ခုႏွစ္ထုတ္ေဝသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္

၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ထုတ္ေဝသည္။

၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ထုတ္ေဝသည္။


အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ နာမေတာ္အားျဖင့္

မိတ္ဆက္ စာေရးသူအေၾကာင္း ဟာဇရာတ္ မီရ္ဇာ ဂူလာမ္ အဟ္မဒ္ သခင္ဟာ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ကာဒီယန္

အမည္ရွိတဲ့ရြာမွာ ၁၈၃၅

ခုႏွစ္က ဖြားျမင္ခဲ့ပါတယ္။ သခင္ဟာက်မ္းျမတ္

ကိုရ္အာန္ကို ေလ့လာသင္ယူျခင္း၊ ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ တရားဘာဝနာ စီးျဖန္းျခင္းကိစၥရပ္မ်ားမွာပဲ ဘဝကိုျမဳပ္ႏွံခဲ့ပါတယ္။

အစၥလာမ္ဘာသာကို

ဘာသာေရးဆိုင္ရာတိုက္ခိုက္မႈေတြရဲ႕ ပစ္မွတ္အျဖစ္ႏွင့္ ဝိုင္းဝန္းတိုက္ခိုက္လာ

ၾကၿပီး မြတ္စလင္ေတြရဲ႕ နိမ့္က်တဲ့အေျခအေနေတြကို ေတြ႕ရွိရတဲ့အခါမွာေတာ့ အစၥလာမ့္ဘက္က ခုခံေခ်ပၿပီး စစ္မွန္တဲ့ သြန္သင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အစၥလာမ့္ရဲ႕ မွန္ကန္မႈကို ထင္ရွားေစခဲ့ပါတယ္။ အရာေရာက္လွတဲ့ ဘရာဟီေန ေရးသားမႈေတြ၊ အစၥလာမ္ဟာ

တကယ့္ကို အထင္ကရျဖစ္ၿပီး အေရးပါ

အဟ္မဒီယာက်မ္းအပါအဝင္ မ်ားျပားလွတဲ့

ေဟာေျပာပို႕ခ်မႈေတြ၊ ဘာသာေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအားျဖင့္

ရွင္သန္ႏိုးၾကားေနတဲ့

ဘုရားသခင္အၾကား

ဘာသာတရားျဖစ္ၿပီး

ဆက္သြယ္မႈျပဳရာလမ္းကို

တစ္ခုတည္းေသာဘာသာျဖစ္ေၾကာင္း

လူသားႏွင့္

ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္တဲ့

အခုိင္အမာတင္ျပ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

က်မ္းျမတ္ကိုရ္အာန္ရဲ႕သြန္သင္ခ်က္ႏွင့္အစၥလာမ့္ျပဌာန္းထားတဲ့ဥပေဒမ်ားဟာ

လူသားကို ကိုယ္က်င့္တရားေရးရာ၊ အသိဉာဏ္ေရးရာႏွင့္ နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာ


ျမင့္မားတိုးတက္မႈေတြျဖစ္ေစဖို႕

ပံုစံတည္ေဆာက္ထားတာ

ျဖစ္ပါတယ္။

ဘုရားသခင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က သမၼာက်မ္းစာ၊ က်မ္းျမတ္ကိုရ္အာန္ႏွင့္ ဟဒီးစ္ေတာ္မ်ားမွာ ႀကိဳတင္ဗ်ာဒိတ္ေပးေတာ္မူထားခဲ့တဲ့အတိုင္း ပြင့္ေပၚမည့္ မဆီဟ္ႏွင့္ ေမဟ္ဒီ အျဖစ္

သူ႕ကို ခန္႕အပ္ ေတာ္ မူ ေၾကာင္း ကိုလည္း

အတိအလင္း ေၾကျငာခဲ့ပါတယ္။ ၁၈၈၉

ခုႏွစ္မွာ အဟ္မဒီယာ ဂ်မာအတ္

အဖြဲ႕သို႕ ဝင္ေရာက္မႈမ်ားကို စတင္လက္ခံခဲ့ၿပီး ယခုအခါမွာေတာ့ ႏိုင္ငံေပါင္း ႏွစ္ရာ (၂ဝဝ) နီးပါးမွာအေျခတက် တည္ေထာင္ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ စာအုပ္ေပါင္း

ရွစ္ဆယ္ (၈ဝ) ခန္႕

ေရးသားထုတ္ေဝခဲ့ၿပီး

အူရဒူဘာသာနဲ႕ ထုတ္ေဝခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

သခင္ဟာ

အမ်ားစုကို

တခ်ိဳ႕တဝက္ကိုေတာ့ အာရဗီ

နဲ႕ ပါရွန္ ဘာသာ မ်ားျဖင့္ ေရးသားထုတ္ေဝခဲ့ပါတယ္။

ဤစာအုပ္အေၾကာင္း ၁၈၉၃ ခုႏွစ္ ေမလမွာ ဆက္ခ်ာ အိကာ အစ္ဇ္ဟာရ္ (Sachaika Izhar)

[ The Truth Revealed] အမည္ျဖင့္ ကတိေတာ္လာ မဆီဟ္ႏွင့္ ေမဟ္ဒီ က ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝခဲ့ပါသည္။ ယင္းစာအုပ္သည္ ကတိေတာ္လာ မဆီဟ္သခင္ႏွင့္

ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳအဖြဲ႕မွ အဗ္ဒူလာအာသမ္တို႕၏ေဆြေႏြးေျပာဆိုမႈမ်ားမွ ေပးစာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား၊ ေၾကျငာခ်က္မ်ားကို စုေပါင္း ႐ုိက္ႏွိပ္ ထုတ္ေဝ ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။


အခ်ိဳ႕ေသာ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍

အဟ္ေလဟဒီးစ္ ေခါင္းေဆာင္ ႐ႈိက္ခ္ မိုဟာမဒ္ ဟူစိန္ (ဘတလာဝီ) ထံမွ ခရစ္ယာန္ဘုန္းႀကီး ရရွိေသာ အကူအညီအေၾကာင္း

လူဒီယာနာမွာရွိတဲ့ အေမရိကန္သာသနာျပဳပံုႏွိပ္တုိက္မွတဆင့္ ေဒါက္တာ

မာတင္ ကလက္ခ္ ကိုယ္စား

ကြၽႏ္ုပ္နဲ႕ ပတ္သတ္ၿပီး

အေရးမစိုက္

မေလးစားတဲ့ ေၾကျငာခ်က္ တစ္ခုကို ေမလ (၁၂) ရက္ (၁၈၉၅) ခုႏွစ္မွာ

ျဖန္႕ခ်ီခဲ့ပါတယ္။ ေဒါက္တာ မာတင္ ကလက္ခ္ဟာ အေမရိကန္ သာသနာျပဳ

အသင္းရဲ႕ ေဆးဝါးပိုင္းဆိုင္ရာမွ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေၾကျငာခ်က္ရဲ႕ ေဖာ္ျပမႈေတြမွာ ဘတလာၿမိဳ႕က နာမည္ႀကီးပုဂၢိဳလ္ ေမာ္လဝီ ႐ႈိက္ခ္ မိုဟာမဒ္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း

ဟူစိန္ကို

ေဖာ္ျပခ်က္ သေဘာမ်ိဳးေတြလည္း ပါဝင္ေနပါတယ္။

ခရစ္ယာန္ေတြက သူ႕ကို သတိထားမိတာဟာ ေအာက္ပါ အခ်က္ေတြေၾကာင့္

ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒါက္တာ ကလက္ခ္ဟာ ခရစ္ယာန္ သာသနာနဲ႕ အစၥလာမ္ သာသနာ တို႕ကို စစ္ေဆးၿပီး အမွားနဲ႕ အမွန္ကို ခြဲျခားဖို႕အတြက္ ကြၽႏု္ပ္နဲ႕ ၿပိဳင္ဆိုင္ ေဆြးေႏြးဖို႕ရာ သေဘာတူခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ အျပန္အလွန္ အေသအခ်ာ

ဒါေပမယ့္ သူ႕ရဲ႕

စဥ္းစားသံုးသပ္ၿပီးတဲ့အခါ

အင္မတန္ပဲ စိတ္ဒုကၡေရာက္ေနမိတယ္။ ေသမ်ိဳးျဖစ္တဲ့လူသားကို ဘုရားရွင္ အျဖစ္ လက္ခံယူဆထားတဲ့ ယံုၾကည္ခ်က္ အေတြးအေခၚကို ေသခ်ာေစ့ငွစြာ


စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈၿပီးတဲ့အခါ သိရွိသြားမွာက အမွန္တစ္ကယ္ေတာ့ ဒီေလာက္

အံ့ၾသစရာ မေကာင္းပါဘူး။ သူ႕ကို အားေပးေထာက္ခံသူေတြဟာ တုန္လႈပ္

ေျခာက္ျခားသြားၾကတယ္။ တစ္ကယ္ေတာ့ ဘုရားက ဘုရား လူက လူပါပဲ။

ေျမႀကီး ဖံုမႈန္၊ ျပာနဲ႕ အတိုင္းအဆမရွိ ျမင့္ျမတ္တဲ့ အရွင္ဘာမ်ားတူႏုိင္ပါ့မလဲ။

အစၥလာမ္ သာသနာရဲ႕ ျပည့္စံုတဲ့ သင္ျပခ်က္နဲ႕ သူတို႕ရဲ႕ မွားယြင္းမႈေတြကို ေဖာ္ထုတ္ ျပသမွာကို

စိုးရိမ္ၿပီး

ခရစ္ယာန္ဘုန္းႀကီးေတြဟာ

အလြန္ပဲ

ကသိကေအာက္ ျဖစ္ေနၾကတယ္။ အဆိပ္ရွိတဲ့ စပ်စ္ရည္ဖလားကို သူတို႕ ႏႈတ္ခမ္းကေန လႊဲဖယ္ပစ္ဖို႕

ႀကိဳးစားသလိုမ်ိဳး

ဒီၿပိဳင္ပြဲကို

ေရႊ႕ဆိုင္း

လိုက္ရတာဟာ သူတို႕အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသးတယ္။ ဒီလို သူတို႕ စိတ္ပ်က္ အားငယ္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ႐ႈိက္ခ္ဟူစိန္ဟာ ႀကိဳးစားခဲ့ေတာ့တာပါပဲ။

သူဟာ

သူတို႕ကို

အကူအညီေပးဖို႕

တိတ္တဆိတ္နဲ႕ ဒီသာသနာျပဳေတြကို

ဆက္သြယ္ခဲ့တယ္လို႕လည္း ထင္ျမင္စရာရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ ဘာေၾကာင့္ ဒီလုိ ဆက္စပ္ယူႏိုင္ရသလဲဆိုရင္ ေဒါက္တာ မာတင္ ကလက္ခ္ေပးပို႕လိုက္တဲ့ စာေၾကာင့္ပါပဲ။ အဲဒီစာထဲမွာ ပါဝင္တဲ့ သူ႕ရဲ႕ အက်ယ္တဝင့္ေရးသားခ်က္ေတြ ဟာ အဟ္ေလဟဒီးစ္

ေရးသားခ်က္ေတြနဲ႕

ထပ္တူထပ္မွ်ျဖစ္ေနလို႕ပါပဲ။

တစ္ကယ္လို႕မ်ား ကၽြႏု္ပ္က ေမာ္လဝီ႐ႈိက္ခ္ကို က်ိန္ဆိုခိုင္းမယ္ဆိုရင္ သူ႕ရဲ႕ ပါဝင္ပတ္သတ္မႈကို ျငင္းဆိုႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ ကြၽႏု္ပ္အေသအခ်ာ သိပါတယ္။

ဒီဆက္စပ္ ေကာက္ခ်က္ခ်မႈကို ေမလ (၁၂) ရက္ (၁၈၉၃)

ခုႏွစ္ထုတ္ ႏူရ္ေရ အက္ဖ္ရွန္ (Nur Afshan) စာေစာင္ရဲ႕ ျဖည့္စြက္ခ်က္


ကလည္း

သက္ေသခံျဖစ္ေနပါတယ္။

အဲဒီစာေစာင္ရဲ႕

ကြၽႏု္ပ္ဆီမွာ ရွိပါတယ္။ အဲဒီမွာ ေဖာ္ျပထားတာက ………

မိတၱဴလည္း

ဂ်န္ဒီရာလာမွာ ေနထိုင္တဲ့သူေတြဟာ ဒီလိုလူမ ိ်ဳးကိုမွ ယွဥ္ၿပိဳင္ေျပာဆိုဖို႕

ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ထားတယ္။ သူ႕ကို မိုဟာမဒ္ သာသနာဝင္ရယ္

လို႕ေတာင္ ယူဆႏုိင္မယ္ မထင္ဘူး။ အသင္တုိ႕ ဘာေၾကာင့္ ဒီလိုအမွားမ ိ်ဳး

မွားမိပါလိမ့္? ကာဒီယန္ၿမိဳ႕သား မီရ္ဇာ ဂူလာမ္ အဟ္မဒ္နဲ႕ ပတ္သတ္ၿပီး အိႏၵိယ မြတ္ဆလင္ အိုလမာနဲ႕ ပန္ဂ်ပ္ျပည္နယ္ အိုလမာတို႕ရဲ႕ ထုတ္ျပန္

ေၾကျငာခ်က္ကို မဖတ္ၾကဘူးလား။ေဒါက္တာကလက္ခ္ဟာ ဒီေၾကျငာခ်က္ကို ျပန္လည္

ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ “ကာဒီယာနီ ေတြအေၾကာင္း ေမးျမန္းတဲ့

သူေတြနဲ႕ပတ္သတ္ၿပီးကြၽႏု္ပ္တုိ႕ေျဖၾကားသမွ်၊ကြၽႏ္ုပ္တို႕အမိန္႕ထုတ္ျပန္သမ်ွ

ကို ကိုရ္အာန္ က်မ္းစာ၊ တမန္ေတာ္ျမတ္ စၥႏဿၷသ္နဲ႔ အိုလမာပညာရွင္ေတြရဲ႕ အဆိုအမိန္႕နဲ႕ စစ္ေဆးႏုိင္ပါတယ္။

ဒီဒဂ်ာလ္ကို ေရွာင္ၾကဥ္ဖို႕အတြက္

မြတ္စလင္အားလံုးမွာ တာဝန္ရွိပါတယ္။

မြတ္စလင္ေတြထဲမွာ ျပဳလုပ္တဲ့

ဘာသာေရး အခမ္းအနားတိုင္းမွာ သူတို႕ကို မဖိတ္ၾကားရဘူး။

သူတို႕နဲ႕

ေပါင္းေဖာ္ျခင္း မျပဳရဘူး။ဆလာမ္မေပးရဘူး။ အစၥလာမ့္ အစဥ္အလာပြဲေတာ္ ေတြကို

သူတို႕ကို မဖိတ္ၾကားရဘူး။

သူတို႕အတြက္

သူတို႕ေနာက္မွာ ဝတ္မျပဳရဘူး။

အသုဘခ်ဖို႕ ဝတ္ျပဳမေပးရဘူး။

သူဟာ ယံုၾကည္မႈကို

ဖ်က္ဆီးတဲ့ ဗုိင္းရပ္စ္ပိုးလိုပဲျဖစ္တယ္။ သူဟာ ဒဂ်ာလ္ျဖစ္တယ္။ ဟန္ေဆာင္ လိမ္ညာသူ ျဖစ္တယ္။ က ိ်န္စာသင့္ေနသူျဖစ္တယ္။ (အယူမွားသူ) မိစာၦ ဒိဌိ ျဖစ္တယ္။

အစၥလာမ့္ နယ္ပယ္ အျပင္ဘက္ကျဖစ္တယ္။ မယံုၾကည္သူ


အဆိုးဝါးဆံုး

မယံုၾကည္သူ ျဖစ္တယ္။

ပရိယာယ္ႂကြယ္ၿပီး ေကာက္က်စ္

သူျဖစ္တယ္။ စာတန္နတ္ဆိုး ဖမ္းစားခံရသူျဖစ္တယ္။ တျခားသူေတြကိုလည္း

လွည့္စားသူျဖစ္တယ္။ စၥႏဿၷသ္နဲ႔ မြတ္စလင္ လူအဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ အပယ္ခံလည္း ျဖစ္တယ္။ ဘာသာေရးကို ကိုယ္က ိ်ဳးအတြက္ အသံုးခ်တဲ့ အႀကီးဆံုး ဒဂ်ာလ္ ျဖစ္တယ္။” အျပည့္အစံုကို ေမာ္လဝီ အဗူ ႐ိႈက္ခ္ မိုဟာမဒ္ ဟူစိန္ထံကေန အဖိုး ၁ ႐ူပီး နဲ႔ ျပား ငါးဆယ္ေပးၿပီး လာဟိုးကေန မွာယူႏိုင္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ ေတြကို အသင္တို႔ မ်က္စိလွ်မ္းသြားၾကတယ္။ အသင္နဲ႔ ဂ်န္ဒီယာၿမိဳ႕သားေတြ

ဟာ အသုဘဝတ္ျပဳမႈေတာင္ လုပ္မေပးႏိုင္တဲ့သူကို ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ ေျမႇာက္ထားတာဟာ တကယ္ကိုဆိုးရြားတဲ့အမွားကို က်ဴးလြန္မိထားတာပဲ။ ဘယ္ႏွယ့္လုပ္ၿပီး ဒီလိုအညာမိေနရတာပါလိမ့္?”

ခရစ္ယာန္ဘုန္းႀကီးဟာ ဘတလဝီၿမိဳ႕သားဆီက ဘယ္ေလာက္ေတာင္

အက်ိဳးအျမတ္ရသြားသလဲဆိုတာ မွတ္သားထားသင့္ပါတယ္။ တျခားကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕ ၿပိဳင္ဘက္ေတြလဲ

သူ႕ဆီကေန

အက ိ်ဳးအျမတ္

ရေကာင္းရၾကမွာပါပဲ။

ဒီအေၾကာင္းအရာကိုမဆက္ခင္မွာ ကၽြႏ္ုပ္ေက်နပ္ႏွစ္သက္မိတဲ့အခ်က္အလက္ တစ္ခုအေၾကာင္းေျပာပါရေစ။ ကြၽႏ္ုပ္ကို သစၥာရွိတဲ့ ဂ်န္ဒီယာလာ ၿမိဳ႕သားေတြ ဒီဆိုးဝါးတဲ့ စာေစာင္ကို ဖတ္႐ႈရတဲ့အခါ

သူတို႕ရဲ႕ ခုိင္မာတဲ့

သႏဿၷံဌာန္က

ယိမ္းယိုင္ မသြားပါဘူး။မီယာန္မဟ္မြတ္ဒ္ ဆိုတဲ့ပုဂၢိဳလ္က လိမၼာစြာနဲ႕ ခ်က္ခ်င္း ျပန္ေျပာတာက

“ခရစ္ယာန္ အပါအဝင္ ဘယ္လိုဘာသာယံုၾကည္မႈမ်ိဳးမွ

အျပန္အလွန္ ပုတ္ခတ္စြပ္စြဲမႈေတြကေန လြတ္ကင္းၾကတာ မဟုတ္ပါဘူး။”

သူေနာက္ထပ္ ေခ်ပေျပာဆိုတာက အစၥလာမ့္သူရဲေကာင္းကို လိမ္လည္သူလို႕


မတရားေၾကျငာတဲ့ေမာ္လဝီေတြသာ အမွန္တကယ္ လိမ္လည္လွည့္ျဖားသူလို႕ သူသတ္မွတ္ယူဆတဲ့အေၾကာင္း ေျပာဆိုပါတယ္။

သတိေပးစာ ကြၽႏ္ုပ္ရဲ႕ အာရဗီဋီကာ၊ကစီဒါေရးသားခ်က္ေတြနဲ႕ပတ္သတ္ၿပီး ကြၽႏ္ုပ္ရဲ႕

ေပးစာကုိ ႐ႈိက္ခ္ ဘတလာဝီက အေၾကာင္းျပန္စာေရးေပးပါ့မယ္ဆိုၿပီး ၂ ႀကိမ္

တိုင္တိုင္ က်ိန္ဆိုေျပာခဲ့ပါတယ္။ သူ႕ရဲ႕ ကတိႏွစ္ႀကိမ္အတြက္ ၁၆ ရက္ၾကာခဲ့ ပါၿပီ။

႐ိႈက္ခ္ရဲ႕ ကတိေပးခ်က္နဲ႔ ဒါကို မျဖည့္ဆည္းႏိုင္ျခင္းက သူဟာ

အက်ပ္အတည္းထဲ ေရာက္ေနတယ္ ဆိုတာကို ေဖာ္ျပေနပါတယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့ သံုးရက္အရင္က ကၽြႏ္ုပ္ဟာ အမ္ရစ္ဆာၿမိဳ႕ေမာ္လဝီေတြဆီက

တိုတို ရွင္းရွင္း စာတစ္ေစာင္ကို ရရွိခဲ့ပါတယ္။

သူတို႕က တကယ္လို႕

ကြၽႏ္ုပ္ဟာ အီစာနဗီရဲ႕ေသျခင္း၊ ရွင္ျခင္းနဲ႕ပတ္သတ္ၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္ေျပာဆိုမည္ ဆိုလွ်င္ သူတို႔ဟာ ေဒါက္တာကလက္ခ္ဘက္မွာသာေနမွာျဖစ္တဲ့ အေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ႐ႈိက္ခ္မိုဟာမဒ္နဲ႕သူ႕လူေတြကိုကြၽႏ္ုပ္အသိေပးခ်င္တာက

အသင္တို႕ အစြမ္းရွိသေလာက္လုပ္ေဆာင္ၾကဖို႕ ကြၽႏ္ုပ္ကစိန္ေခၚ ေျပာဆိုလို ပါတယ္။

ကြၽႏ္ုပ္အေနႏွင့္ကေတာ့ မလြဲဧကန္ ေဒါက္တာကလက္ခ္နဲ႕

ဒီအေၾကာင္းအရာအေပၚမွာ ယွဥ္ၿပိဳင္ေျပာဆိုမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အသင္တို႔က ဆႏၵရွိခဲ့ရင္ ႀကိဳက္ရာနည္းလမ္းနဲ႔ သူ႔ကို ကူညီဖို႔အတြက္ လြတ္လပ္ခြင့္ အျပည့္ ရွိပါတယ္။

“သိေလာ့။ အရွင္ျမတ္သည္ လိမ္ညာသူမ်ားအေပၚ

မေကာင္းမႈအမဂၤလာမ်ားကို သယ္ေဆာင္လာေပလိမ့္မည္။”


ေဒါက္တာ မာတင္ ကလက္ခ္ တင္ျပခဲ့ေသာ

အခ်က္အလက္မွ မာွ းမ်ားအေပၚ းမ်ားအေပၚ ရွင္းလင္းျခင္း

ေမလ (၁၂) ရက္ ၁၈၉၃ ခုႏွစ္မွာထုတ္တဲ့ ႏူရ္ေရအက္ဖ္ရွန္ (Nur Afshan)

စာေစာင္ရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲမွာပါတဲ့ ေၾကျငာခ်က္အရအစဿၥလာမ့္အသိအမွတ္ျပဳ အိုလမာမ်ားက ကၽြႏ္ုပ္အား အယူအသိေဖာက္ျပန္သူဟု ေၾကျငာသည့္အေပၚ ေမာ္လဝီ ႐ိႈက္ခ္ရဲ႕ ေျပာဆိုမႈေတြထဲမွာ ေဒါက္တာကလက္ခ္ ပါသည္ျဖစ္ေစ သို႕မဟုတ္

သူကိုယ္တိုင္က အျခားသူမ်ားကို လွည့္စား မွားယြင္းေအာင္

ျပဳလုပ္သည္ျဖစ္ေစ ဒီေၾကျငာခ်က္ကို ဆင္ျခင္ၾကည့္သင့္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္

လူထုကိုအသိေပးဖို႔ရာေျပာဆိုလိုတာက

ျပည့္ျပည့္ဝဝနဲ႕ ေကာင္းစြာျပဳမူက်င့္ၾကံၿပီး

ပညာဗဟုသုတ

ယံုၾကည္ျခင္းအလင္းေရာင္ရရွိတဲ့

အိုလမာပညာရွင္ အေယာက္ (၄ဝ) ဟာ ကၽြႏ္ုပ္နဲ႔ အတူရွိေနတယ္ဆိုတာပါပဲ။

ဒီလိုေျပာရတာကေတာ့ ကၽြႏ္ုပ္နဲ႔ၿပိဳင္ဘက္ ေမာ္လဝီေတြဟာ အမည္ခံမ်ားသာ ျဖစ္ၿပီး

လက္ေတြ႕ လုပ္ေဆာင္မႈနဲ႕

ပညာဗဟုသုတ

မရွိၾကဘူးဆိုတာ

သိေစခ်င္တာပါပဲ။ တကယ္လို႕ ေဒါက္တာ ကလက္ခ္ဟာ ကြၽႏ္ုပ္ရဲ႕ ေျပာဆို ခ်က္ကုိ ခ်ဲ႕ကားေျပာဆိုတယ္လို႕ ထင္ျမင္ယူဆခဲ့မယ္ဆိုရင္ မွန္ကန္မွ်တတဲ့

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုခ်ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ကြၽႏ္ုပ္ကိုဆန္႔က်င္တဲ့ အိုလမာေတြနဲ႔ ကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕ ယွဥ္ၿပိဳင္ေျပာဆိုမႈကို တက္ေရာက္နားေထာင္သင့္ပါတယ္။ အဲဒီယွဥ္ၿပိဳင္ပြဲဟာ သိပ္မေဝးေတာ့ပါဘူး။

ဇြန္လ (၁၅) ရက္ ၁၈၉၃ ခုႏွစ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကြၽႏ္ုပ္ရဲ႕ အတိုက္အခံျဖစ္သူ ေမာ္လဝီ ဂူလာမ္

ဒတ္စ္တာဂီန္ႏွင့္ သူႏွင့္


အျမင္တူ လာဟိုၿမိဳ႕က အိုလမာမ်ား အပါအဝင္တို႕ဟာ ကြၽႏ္ုပ္ႏွင့္ ကြၽႏ္ုပ္၏

အနည္းငယ္ေသာ ပညာရွင္ အခ ိ်ဳ႕ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေျပာဆိုဖို႔ရာ စီစဥ္ထားပါတယ္။ ဒီလိုဆိုရင္ ခရစ္ယာန္ဘုန္းႀကီးျဖစ္တဲ့ ေဒါက္တာ ကလက္ခ္ဟာ ကြဲျပားတဲ့

အသင္းႏွစ္ခုမွာ ဘယ္အသင္းက မွန္ကန္တဲ့ဘက္ရပ္တည္ၿပီး ဘယ္အသင္းက မရွင္းမလင္းမျပတ္မသားနဲ႔ သူကိုယ္တိုင္

ပညာဉာဏ္မရွိတဲ့

အသင္းျဖစ္တယ္ဆိုတာ

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ (Seeing is believing)

ျမင္ေတြ႕ျခင္းဟာ ယံုၾကည္ျခင္းျဖစ္တယ္ ဆိုတဲ့ စကားပံုလိုပါပဲ။ ကြၽႏ္ုပ္ကို အတိုက္အခံလုပ္တဲ့

ဘက္ေတာ္သားေတြဟာ ပညာရွိ ပညာတတ္ေတြရဲ႕

အျမင္မွာ မေလးစားထိုက္တာကို

ေတြ႕ရမွာျဖစ္တယ္။

အမွန္တရားဟာ

ေသခ်ာေစ့ငွစြာစစ္ေဆးမွသာ ေပၚလြင္ထင္ရွားလာမွာျဖစ္တယ္။

မကၠာနဲ႕ မဒီနာဟာ အစၥလာမ္ရဲ႕ ထူးျခားေလးနက္တဲ့ အရပ္ျဖစ္ၿပီး

အစၥလာမ့္ အသိပညာသင္ယူမႈရဲ႕ အရင္းအျမစ္ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ေဒါက္တာ

ကလက္ခ္ ေကာင္းစြာသတိထားမိပါတယ္။ အရွင္ျမတ္သည္ ဤျမင့္ျမတ္ေသာ ေနရာမ်ားအေပၚ

ကြၽႏ္ုပ္ေျပာခ်င္တာက

ဂုဏ္က်က္သေရ

မဂၤလာ တိုးပြားေစေတာ္မူပါေစ။

ဒီျမင့္ျမတ္တဲ့ၿမိဳ႕ေတာ္ေတြမွာ

ကြၽႏု္ပ္ကိုလက္ခံၿပီး

ကြၽႏ္ုပ္နဲ႕ ေပါင္းစည္းဆက္ႏြယ္မႈရွိတဲ့ ပညာရွင္ေတြ ရွိေနၾကတယ္ဆိုတာပါပဲ။

ဥပမာသက္ေသအေနနဲ႕ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားတဲ့ အာရဗ္က ပုဂၢိဳလ္ေတြဆီက စာ (၃) ေစာင္ကြၽႏ္ုပ္ဆီမွာ ထုတ္ျပစရာရွိပါတယ္။


အဲဒီထဲက ပထမစာေစာင္ကေတာ့ အာရဗ္ပညာရွင္တစ္ဦးရဲ႕ ကြၽႏု္ပ္ရဲ႕

စာအုပ္ အာအိုင္ေနကာမလက္ေတ အစၥလာမ္စာအုပ္ အထူးသျဖင့္ တဘလစ္ ဆိုတဲ့

အေၾကာင္းအရာအပိုင္းအေပၚ

မွတ္ခ်က္ျပဳ ေျပာဆိုထားပါတယ္။ အာရဗ္ကမၻာရဲ႕ အထင္ကရ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။

အလြန္ေလးစား ႏွစ္ၿခိဳက္မိေၾကာင္း

ဤမွတ္ခ်က္စာေရးသား ေပးပို႕သူဟာ

တကၠသိုလ္တစ္ခုမွာ စာသင္ၾကားပို႕ခ်ေနတဲ့

ေလးစားလွစြာေသာ

ကြၽႏ္ုပ္၏ညီအစ္ကိုေတာ္

ေမာ္လဝီ ဟာဖစ္ မိုဟာမဒ္ ယာကြဗ္ ေဒဟ္ရာဒန္အရပ္မွ စာေရးလိုက္သည္မွာ အသင္ဟာ

ေခတ္ကာလရဲ႕ ဦးစီးေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ၿပီး

အရွင္ျမတ္ရဲ႕

အေထာက္အပံ့ရရွိသူျဖစ္ေၾကာင္း ကြၽန္ေတာ္ယံုၾကည္ပါတယ္။ အရွင္ျမတ္က ဒီအိုလမာေတြကို

အသင့္ရဲ႕

လက္ေအာက္ခံ

ကြၽႏ္ုပ္သံသယ မရွိပါဘူး။ အသင့္ကို ဆန္႕က်င္မႈရဲ႕ သူတို႕ ဘာမွရရွိလိမ့္မွာမဟုတ္ပါဘူး။

ျဖစ္ေစမယ္ဆုိတာကုိ

အက်ိဳးရလာဒ္အျဖစ္

အသင့္ရဲ႕ နာခံတဲ့ေက်းကြၽန္အျဖစ္

ေနထိုင္ၿပီး၊ယင္းဘဝႏွင့္သာကြၽႏ္ုပ္ရဲ႕အသက္တာကိုကုန္ဆံုးေစဖို႕ဘုရားသခင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံမွာ

ကြၽႏ္ုပ္ဆုေတာင္းပါတယ္။

ဤအေျခအေနကို အရွင္ျမတ္အလိုေတာ္ျဖင့္

အိုအရွင္ျမတ္

ျဖစ္ေျမာက္လာေစေတာ္မူပါ။

ကြၽႏ္ုပ္ဒီစာကို ေရးေနခ်ိန္မွာ အာရဗ္ပညာရွင္ တစ္ဦးဟာ

ကြၽႏ္ုပ္နဲ႕အတူ

ရွိေနပါတယ္။ သူက ဆီးရီးယားကျဖစ္ၿပီး ဆရက္ဒ္ႏြယ္ဝင္လည္းျဖစ္တယ္။ ေနာက္သူဟာ

မ်ားစြာေသာေရွးက်ၿပီး

တန္ဖိုးရွိလွတဲ့ အာရဗ္ကဗ်ာ၊

လကၤာေပါင္းမ်ားစြာကို အလြတ္က်က္မွတ္ထားသူ၊ ႀကီးက်ယ္တဲ့ စာေရးဆရာ တစ္ေယာက္လည္းျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဟာ အသင္နဲ႔

ပတ္သက္ၿပီး


အလြန္ရွည္လ်ားစြာ ေျပာဆိုေနခဲ့ၾကပါတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္က ႐ိုးသားစြာနဲ႔ တဝါဖီ

ဆိုတဲ့စကားလံုးရဲ႕ အနက္အဓိပၸာယ္ျပန္ယူပံုကို ပညာတတ္တဲ့ တာဝန္ရွိသူေတြ ကို တင္ျပခဲ့ပါတယ္။

သူဟာအံ့အားသင့္ၿပီး ၾကက္ေသ ေသသြားခဲ့တယ္။

ကြၽႏ္ုပ္ဟာ အသင့္ရဲ႕ အာရဗီစာအုပ္ အာအိုင္ေနကာမလက္ေတ အစၥလာမ္ ဆိုတဲ့စာအုပ္ထဲက ဒီအလြန္လွပ

ေကာက္ႏူတ္ခ်က္ တစ္ခ်ိဳ႕ကိုျပလိုက္တာပါ။

ရွင္းလင္းေျပျပစ္တဲ့

အာရဗီအေရးအသားကို

သူဟာ

အင္မတန္

အံ့ၾသသြားခဲ့တယ္။ ဒီအင္ဒီးယန္းလူမ်ိဳးေလာက္ ဘယ္အာရဗ္လူမ်ိဳးမွ ဒီလို

စကားလံုးၾကြယ္ၾကြယ္ဝဝနဲ႕ ေရးသားႏိုင္လိမ့္မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ သူကထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုပါတယ္။

ကၽြႏ္ုပ္အသင့္ရဲ႕ ကစီဒါဟ္ကို ေပးလိုက္တဲ့အခါမွာေတာ့

သူဟာမ်က္ရည္မ်ားပင္ က်လာခဲ့ပါတယ္။ သူဖတ္႐ႈၾကည့္တဲ့အခါ

လက္ရွိ

အာရဗီကဗ်ာလကၤာေတြရဲ႕ အေျခအေနဟာ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ဝမ္းနည္း စိတ္ပ်က္ဖြယ္ေကာင္းတယ္ဆိုတာကို ခံစားမိၿပီး သူဟာအသင့္ရဲ႕ ကစီဒါဟ္ လကၤာကို အလြတ္ရေအာင္

က်က္မွတ္မွာျဖစ္ေၾကာင္းကို

အရွင္ျမတ္ကို

တိုင္တည္ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ကြၽႏ္ု္ပ္ရဲ႕ ပညာတတ္တဲ့ မိတ္ေဆြက ေျပာဆိုတာက အသင္နဲ႕

တကယ္လို႔မ်ား

အာရဗ္ထဲက ပုဂဿၢိဳလ္တစ္ေယာက္ဟာ

တန္းတူညီတူျဖစ္တယ္လို႕

ေျပာဆိုမယ္ဆိုရင္

သူဟာ

အေယာင္ေဆာင္ တမန္ေတာ္ မိုဆိုင္လ္မာဟ္သာျဖစ္မယ္လို႕ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႕ကြၽႏ္ုပ္တို႕ ေဆြးေႏြးမႈၿပီးဆံုးခဲ့ပါတယ္။ အသင္ဟာ ျဖစ္ၿပီး

ဘုရားသခင္ရဲ႕ အံ့ဖြယ္

နိမိတ္လကၡဏာေတာ္

ဘုရားသခင္ထံမွ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ

ကၽြႏ္ုပ္အခိုင္အမာယံုၾကည္ပါတယ္။ အသင့္ရဲ႕ ေရးသားခ်က္စကားလံုးေတြဟာ


လူသားတစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ႕ စိတ္ကူးစိတ္သန္းကလာတဲ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြႏ္ုပ္ဟာအသင့္ကို ကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕အသက္ ကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕

သားစဥ္ေျမးဆက္

ပိုင္ဆိုင္သူအျဖစ္ သတ္မွတ္ပါတယ္။

အဆက္အႏြယ္ေတြရဲ႕

အရာေတြ လံုးဝ

ပိုင္ဆိ္ုင္မႈစည္းစိမ္နဲ႔ ဦးစီးဦးေဆာင္

အာရဗ္ပညာရွင္တစ္ဦးထံမွ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးစြာေသာ စာေစာင္ ဘုန္းတန္ခိုးေတာ္အရွင္ မဟာက႐ုဏာေတာ္အရွင္၊ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ နာမေတာ္ျဖင့္

နံနက္ခင္းရဲ႕ေလေျပဟာ

အသင့္ရဲ႕

ျမင့္ျမတ္ေကာင္းမြန္မႈကို

ခ်ီးက်ဴးစကား အျဖစ္နဲ႕လာေျပာေနေလရဲ႕။ အသင္ရွိေနျခင္းက အခ်ိၿမိန္ဆံုး၊

အလွပဆံုးပန္းပြင့္ေတြရဲ႕ ရနံ႔ထြက္ေပၚရာျဖစ္ေစတယ္။ အသင့္ရဲ႕ႀကီးျမတ္မႈက လူေတြရဲ႕မ်က္လံုးေတြမွာ ဖံုးကြယ္ေနတုန္းပဲ။ အသင္ဟာ မေကာင္းမႈကံၾကမၼာ ေတြက လြတ္ကင္းသူျဖစ္တယ္။

အသင့္ရဲ႕

ကယ္တင္ျခင္း သေဘၤာဟာ

က်ယ္ေျပာလွတဲ့ အသိပညာနဲ႕ သင္ယူျခင္း ေရျပင္ထဲမွာ အဆံုးမရွိ ရြက္လႊင့္ ႏိုင္ပါေစ။ ခက္ခဲနက္နဲတဲ့ နားလည္မႈေတြကို အသင္ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းနိင္ပါေစ။ လူေတြဟာ အသင့္ရဲ႕

ႀကီးျမတ္မႈကို

နာခံလာၾကၿပီး

အသင့္ရဲ႕ေဖာ္မျပ

ႏိုင္ေလာက္တဲ့ ေကာင္းျမတ္မႈေတြရဲ႕သက္ေသျဖစ္လာေစေတာ္မူပါ။အသင့္ကို ခ်ီးက်ဴးမည့္ စကားလံုး၊ အသင့္ကိုဆုေတာင္းေပးရန္ စကားလံုး၊ အသင့္ကို ေတြ႕ခ်င္လြန္းလွသည္မ်ားကို ေဖာ္ျပရန္စကားလံုးမ်ားကို ကြၽႏ္ုပ္မေရြးခ်ယ္ ႏိုင္ေတာ့ပါ။


အရွင္ျမတ္ထံမွ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းေအးမႈသက္ေရာက္ပါေစ ဒီစာဟာ

ႏွလံုးသား သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္မႈရိွသူ တစ္ဦးရဲ႕

အမွတ္လကၡဏာ ပါတဲ့စာပဲျဖစ္ပါတယ္။ အသင္နဲ႕ နီးစပ္မည့္

ခ်စ္ခင္မႈ

မီးေတာက္

တစ္ခုကို ကၽြႏ္ုပ္ႏွလံုးသားထဲမွာ ေမႊးလိုက္တယ္။ ဒါကို မီးၿငႇိလိုက္တယ္ဆိုရင္ပဲ အပူတျပင္းစိတ္ဆႏဿၵနဲ႔ စြန္႔စားခရီးသြားဖို႔ျဖစ္လာခဲ့တယ္။ကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕ေမြးရပ္ေျမကို စြန္႕ခြာၿပီး

ဒီကိုေရာက္လာခဲ့တယ္။

အလိုေတာ္နဲ႕

အရွင္ျမတ္သည္

ဘုရားသခင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ရဲ႕

ကြၽႏ္ုပ္ဟာ ဟာဖစ္ ေမာ္လဝီ ယာကြဗ္နဲ႕ ေတြ႕ဆံုရပါတယ္။ သူ႕အား

ေဒဟ္ရာဒါန္ အရပ္၌

ေရတြက္မရသည့္ မေကာင္းမႈအညစ္အေၾကးမ်ားမွ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဟာ ကြၽႏ္ုပ္က

သူကလည္း

ကာကြယ္ ေတာ္မူပါေစ။

ေရွးေဟာင္းေႏွာင္းျဖစ္ေတြအေၾကာင္း

အဲဒီမွာ ေမာ္လဝီယာကြဗ္က

အသင့္ရဲ႕

အသင့္အေၾကာင္းကို

ျပန္႔ႏွံ႔ေနေသာ

အမည္နာမကို

ေျပာဆို ၾကတယ္။ ေျပာျပပါတယ္။

ရွည္ရွည္လွ်ားလ်ွား ေမးျမန္း မိတယ္။

အသင္ရဲ႕ၿပိဳင္စံမမွီတဲ့

ကိုယ္က်င့္တရား ေကာင္းျမတ္မႈကို

ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။အသင့္ရဲ႕ လွပျမင့္ျမတ္တဲ့ ကိုယ္က်င့္တရား ေကာင္းမြန္မႈကို ကြၽႏ္ုပ္နားေထာင္ၿပီးတဲ့အခါ လိုခဲ့ပါတယ္။

အလြန္တရာမွပဲ အသင့္ကို

ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္

ကြၽႏ္ုပ္ျမင္ေတြ႕

ေျပာဆိုသူရဲ႕ အရည္အေသြးဟာ သူ႔ရဲ႕

စကားလံုးေတြအေပၚမွာ ထင္ဟပ္ေနပါတယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္

မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေတြ႕ရတာဟာလည္း သူ႔အက်ိဳးနဲ႕သူရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္

တမန္ေတာ္မူဆာဟာ ဘုရားသခင္ကို ဖူးေတြ႕ျမင္ႏိုင္ဖို႕ ဆုေတာင္းခဲ့တာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္

ကြၽႏ္ုပ္အတြက္ေတာ့

ခရီးသြားလာမႈအခက္အခဲ၊ ပူျပင္းလွတဲ့


ေႏြရာသီရဲ႕ အပူဒဏ္၊ ကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕ေငြေၾကးခ်ိဳ႕တဲ့မႈနဲ႔ ပို႔ေဆာင္ေပးမယ့္သူမရွိျခင္း တို႔က အသင့္ဆီလာဖို႔အတြက္ ကန္႔လန္႔ျဖတ္ ပိတ္ပင္ထားၾကတယ္။ ေလ၌ပ်ံႏိုင္စြမ္းအား ကၽြႏ္ုပ္မွာရွိလွ်င္

မေႏွးအျမန္ အသင့္ဆီပ်ံတက္၍ လာပါမည္။

ျဖစ္ရေလ! ကၽြႏ္ုပ္၏အေတာင္မ်ား ညႇပ္ခံထားရသည္

အေတာင္မရွိတဲ့ငွက္ဟာ ဘယ္လုိမ်ား ပ်ံသန္းႏိုင္ပါ့မလဲ။

ကြၽႏ္ုပ္အသင့္ဆီ လူကုိယ္တိုင္မလာေရာက္ႏိုင္ေသာ္လည္း အနည္းဆံုး

ကြၽႏ္ုပ္ စာေရးႏုိင္ပါေသးသည္။

“စာေရးျခင္းဟာ တစ္ဝက္ေတြ႕ျခင္း မည္၏”

ဆိုတဲ့စကားပံုတစ္ခုလိုပါပဲ။ အရာဝတဿၱဳတစ္ခုကို သတိျပဳမိ႐ံုက အမွန္တကယ္

သိနားလည္ျခင္းမဟုတ္ပါဘူး။ ကိုယ္တိုင္ေတြ႕ၾကံဳခံစားဖူးမွသာလ်ွင္ ယံုၾကည္

နားလည္သေဘာေပါက္မႈတို႔ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္ကေတာ့ သူ႔မွာရွိတဲ့အရာနဲ႕ စတင္လုပ္ေဆာင္ရမွာပါပဲ။

စိတ္ႏွလံုးသား၌ထိခိုက္ခံစားရေသာေပးစာသို႔ ကၽြႏ္ုပ္၏ ျပန္စာ

အလဿႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား ခ်ီးက်ဴးပါ၏ အရွင့္တမန္ေတာ္ (ဆြ) ေပၚသို႔ ေကာင္းခ်ီးမဂဿၤလာမ်ား သက္ေရာက္ပါေစ

အလဿႅာအရွင္ျမတ္ထံမွ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းႏွင့္ ေကာင္းခ်ီးမဂဿၤလာမ်ား အသင့္အေပၚသို႔ သက္ေရာက္ပါေစ

ကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕ ခ်စ္ခင္လွစြာေသာ၊

ကၽြႏ္ုပ္ကို

ခင္မင္ရင္းႏွီးပါေသာ

မိတ္ေဆြ အသင့္ရဲ႕ ခ်စ္ၾကည္ျမတ္ႏိုးလွေသာ စာကို ကၽြႏ္ုပ္လက္ခံရရွိပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္ကို

မယံုၾကည္သူအျဖစ္

အားလံုးက

ျငင္းပယ္ေနၾကတဲ့အခ်ိန္မွာ


ကြၽႏ္ုပ္ဆီကို စာေရးတဲ့သူဟာ မွန္ကန္ေျဖာင့္မတ္၊ အသိပညာျပည့္ဝတဲ့အျပင္ ထြင္းေဖာက္ျမင္တတ္ၿပီး

အလံုးစံုသိျမင္ေတာ္မူေသာ

အရွင္ျမတ္၏္

ေကာင္းခ်ီးေပးခံရသူျဖစ္ေၾကာင္းစာဖတ္လုိက္သည္ႏွင့္ကြၽႏ္ုပ္ခံစားသိရွိပါသည္။ ဒီအတြက္ ကြၽႏ္ုပ္ကို စိတ္အားျဖည့္စရာ ေပးေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ကို

ေက်းဇူးတင္မိပါတယ္။

အရွင္ျမတ္က

ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္သူမ်ားသည္

အသင့္အား ခ်စ္ခင္လိမ့္မည္ လို႕ ကြၽႏ္ုပ္ကို ဗ်ာဒိတ္ေပးေတာ္မူထားပါတယ္။ အာရဗ္နဲ႕

ဆီးရီးယားက ဂုဏ္သေရရွိပုဂၢိဳလ္ေတြကို ရည္စူးၿပီး ကၽြႏ္ုပ္ကို

ကူညီသူမ်ားျဖစ္လာေစရန္အတြက္

စာအုပ္တစ္အုပ္

ေရးသားခဲ့ပါတယ္။

ကြၽႏ္ုပ္စာေရးေနစဥ္ ဒီေကာင္းခ်ီးမဂၤလာရွိတဲ့ ရက္ေတြမွာပဲ အသင့္ရဲ႕စာဟာ ကြၽႏ္ုပ္ဆီ ေရာက္ရွိလာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အသင့္ကို လာမယ့္ အေရွ႕နဲ႔

အေနာက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြရဲ႕ အတိတ္နိမိတ္နဲ႔ ပထမဆံုး အသီးအပြင့္ အျဖစ္ မွတ္ယူမိပါတယ္။ ျမင္ေတြ႕

ကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕ စိတ္ႏွလံုးသားထဲမွာလည္း အသင့္ကို

ၾကည့္႐ႈဖို႕အတြက္

အရွင္ျမတ္က အသင့္ရဲ႕

ေခၚေဆာင္သြားေစဖို႔ ဆႏဿၵျဖစ္မိပါတယ္။

အရပ္ေဒသဆီ

အကြၽႏ္ုရဲ႕ညီအစ္ကိုေတာ္!ကြၽႏု္ပ္တိုင္းျပည္မွအိုလမာမ်ားကေတာ့ ကြၽႏု္ပ္ကို

အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ

မဟုတ္တမ္းတရားမ်ားနဲ႕ စြပ္စြဲ ပုတ္ခတ္ ေျပာဆိုေနၾကၿပီး

မယံုၾကည္သူအျဖစ္ ေခၚဆိုေနၾကပါတယ္။ မၾကာခဏဆိုသလိုပဲ သူတို႕နဲ႕ သူတို႕အသိဉာဏ္ရဲ႕ အေျခအေနကုိ ကြၽႏ္ုပ္သံုးသပ္ျပပါတယ္။ ကြၽႏု္ပ္က သူတို႕ရဲ႕ ယံုၾကည္မႈကို သံသယရွိပါတယ္။

သူတို႕ရဲ႕ႏွလံုးသားေတြဟာ


မေကာင္းတဲ့အေတြးအေခၚထဲမွာ

နစ္မြန္းေနတဲ့

ဂ်ဴးေတြအလားျဖစ္ေနၿပီး

ကိုးကြယ္ျခင္းခံထိုက္ေတာ္မူတဲ့ အရွင္ျမတ္ရဲ႕ ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္မွာ ပမာမခန္႕ ျပဳလုပ္ေနၾကတာကို

ကြၽႏု္ပ္ျမင္ေတြ႕ေနရပါတယ္။

လူလိမ္လူညာလို႕

ေခၚဆိုတာကိုမရပ္တန္႕ၾကေသးတဲ့အျပင္ကြၽႏု္ပ္ကိုထိခိုက္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ ေစဖို႕အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားအားထုတ္ေနၾကတုန္းပါပဲ။ သူတို႕ရဲ႕ထုတ္ျပန္ခ်က္နဲ႕

ေျပာဆိုမႈေတြဟာ ဘုရားသခင္တစ္ဆူတည္းျဖစ္ေတာ္မူေၾကာင္းယံုၾကည္သူကို မိစာၦ ဒိဌိအယူမွားအျဖစ္

မဟုတ္တမ္းတရား

အေစာတလွ်င္ စြပ္စြဲမႈေတြအတြက္

လံုးဝ

ေျပာဆိုၾကၿပီး

သူတို႕ရဲ႕

ေၾကာက္လန္႕မႈမရွိၾကပါဘူး။

စာတန္ နတ္ဆိုးကိုႏွိပ္ကြပ္ဖို႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသူ ပြင့္ေပၚလာၿပီး ယံုၾကည္မႈကို ျပန္လည္ရွင္သန္ေအာင္ျပဳလုပ္ရမယ့္အခ်ိန္

ေရာက္ရွိလာၿပီဆိုတာ သူတို႕

နားမလည္ၾကဘူးလား မသိဘူး? အေမွာင္မိုက္က ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနၿပီး အမွန္တရားရဲ႕ လမ္းေၾကာင္းတိုင္းကို ေဝဝါးေစတဲ့ တိမ္မဲေတြကို သူတို႕မျမင္ၾကဘူးလား? အေမွာင္ထုကေနအလင္းေပးတဲ့ အလင္းေရာင္နဲ႕ ဘာသာတရားကို ဖမ္းဆီး ထားတဲ့ အစၥလာမ့္ရန္သူကို မျမင္ၾကေပဘူးလား ?

လက္ဝါးကတ္တိုင္ကို ကိုးကြယ္ၿပီး ေသမ်ိဳးျဖစ္တဲ့လူသားကို ဘုရားသခင္

အျဖစ္မွတ္ယူတဲ့ လူတစ္စုဟာ ထၾကြလာခဲ့တယ္။ သူတို႕ဟာ လိမ္ညာလြဲမွားမႈ ေတြနဲ႕ေလာကီ႐ုပ္ဝတၳဳပစၥည္းေတြသာပိုင္ဆိုင္ၾကၿပီး မ်ားစြာေသာ လူေတြကို

လမ္းမွား လမ္းလြဲကို ဦးတည္ေရာက္ရွိသြားေစတယ္။ အလင္းမရတဲ့ မ်က္ကန္း

ေတြဟာ သူတို႕ဘက္ကိုပါေနၾကၿပီး လူအမ်ားအျပားဟာလည္း သူတုိ႕ရဲ႕အမွား ေက်ာ့ကြင္းထဲကို မိသထက္မိေနပါတယ္။

မ်ားစြာေသာ မြတ္ဆလင္ေတြဟာ


ဒီလိမ္လည္လွည့္ျဖားသူေတြရဲ႕လက္ထဲမွာ ဖ်က္ဆီးခံရဖို႕

ျဖစ္ေနပါတယ္။

အားနည္းမႈေတြထဲမွာ နစ္ျမဳပ္ေနတဲ့ ဒီမြတ္စလင္လူစုကို အရွင္ျမတ္ ျမင္ေတြ႕

ေတာ္မူတဲ့အခါအရွင္ျမတ္ကသူ႕အေစေတာ္ေတြထဲမွတစ္ေယာက္ကိုယံုၾကည္မႈ ျပန္လည္ရွင္သန္ဖို႕နဲ႕ ေအာင္ႏိုင္မႈေပးဖို႕အတြက္ ေစလႊတ္ေတာ္ မူခဲ့ပါတယ္။

ကြၽႏု္ပ္ရဲ႕ညီအစ္ကိုေတာ္! ရွည္လွ်ားတဲ့ညကာလဟာ အစၥလာမ္သာသနာ

ေပၚမွာရွိေနခဲ့ၿပီး အမွန္တရားဟာလည္း ေရွ႕ဆက္မလွမ္းဘဲ ရပ္တန္႕ေနခဲ့ပါၿပီ။ အရွင္ျမတ္ ၾကည့္႐ႈေတာ္မူတဲ့အခါ

အဆိုးဝါးဆံုးမေကာင္းမႈ၊

ျပည့္လွ်မ္းေနတဲ့

ေတြ႕ျမင္ေတာ္မူတယ္။

လွည့္ျဖားမႈ၊

မယံုၾကည္ျငင္းပယ္မႈနဲ႕ ေခတ္ကာလကို

မီးႏႈတ္ခမ္းနားမွာ ရပ္ေနၾကတယ္။

လိမ္လည္

ေထာင္ထား မာနတက္မႈေတြ လူေတြဟာ

ဒါေၾကာင့္အရွင္ျမတ္က သူ႕အထံေတာ္မွ

အလင္းေရာင္ကို အရွင္ျမတ္၏နိမိတ္လကၡဏာေတာ္အျဖစ္နဲ႕ မိုက္မွားေတြေဝ မႈမ်ားမွကင္းေဝးရေအာင္ ျဖစ္ပါတယ္။

လမ္းမွန္ဘက္သို႕

ေခၚေဆာင္ေတာ္မူျခင္း

ကြၽႏု္ပ္ဝမ္းနည္းပူေဆြးမႈေတြရဲ႕အတိမ္အနက္ကို အသင့္ကိုေျပာျပတာဟာ

ဆိုးရြားစြာက်ဆင္းေနတဲ့

အစၥလာမ့္အေျခအေနအေပၚမွာ

ပူေဆြးေသာကထားေစခ်င္လို႕ပါ။

အေၾကာင္းက

အသင္လည္း

ကြၽႏု္ပ္ဟာ အသင့္ကုိ

ငယ္ရြယ္ ႐ုိးသား သစၥာရွိတဲ့အျပင္ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္တဲ့ လူေကာင္းလူမြန္

တစ္ေယာက္အျဖစ္ မွန္းဆယံုၾကည္မိလို႕ပါပဲ။ သူ႕လူေတြကကဲ့ရဲ႕အျပစ္တင္ၿပီး


ျငင္းပယ္ခံေနရတဲ့ လူတစ္ေယာက္အဖို႕ သင့္ရဲ႕ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျပည့္ဝေနတဲ့ စကားလံုးေတြဟာ ကြၽႏ္ုပ္ရဲ႕ႏွလံုးသားကို ဝမ္းေျမာက္ေစပါတယ္။

သနားၾကင္နာေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အသင့္အေပၚ

က႐ုဏာသက္ပါေစ၊ အသင့္အားေကာင္းက်ိဳးဆုလာဘ္မ်ားေပးေတာ္မူပါေစ။ မီရ္ဇာ ဂူလာမ္ အဟ္မဒ္

မကၠာၿမိဳ႕မွ အာရဗ္ပညာရွင္တစ္ဦးထံမွေပးစာ သနားၾကင္နာေတာ္မူေသာအလႅာရွင္ျမတ္၏နာမေတာ္အားျဖင့္အစျပဳပါ၏။

စၾကာဝဠာကမၻာအေပါင္းတို႕၏အရွင္သခင္အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သာခ ီ်းမြမ္းျခင္း

ခံထိုက္ေတာ္မူပါ၏။ အရွင္ျမတ္၏ အျမင့္ျမတ္ဆံုးေသာ တမန္ေတာ္ျမတ္သခင္ ထံသို႕ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာအျဖာျဖာသက္ေရာက္ပါေစ။

ေလးစားျမတ္ႏိုးရပါေသာ ဆရာသခင္၊ မဆီဟ္သခင္၊

လမး္ၫႊန္ေတာ္ ဟာဇရတ္ မီရ္ဇာ ဂူလာမ္ အဟ္မဒ္သခင္ အသင့္အား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူပါေစ။

အကြၽႏ္ုပ္တို႕၏

အရွင္ျမတ္သည္ အရွင္ျမတ္ထံမွ

ၿငိမ္းေအးျခင္းႏွင့္ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာအျဖာျဖာ အသင့္အေပၚသက္ေရာက္ပါေစ။ အသင့္ထံမွ

ခ်စ္ခင္လွစြာေသာစာေစာင္ကို

ေကာင္းစြာဖတ္႐ႈၿပီးပါၿပီး။ လ်က္ရွိသည့္အတြက္

ကြၽႏု္ပ္လက္ခံရရွိၿပီး

တဆက္တည္းမွာ အသင့္က်မ္းမာေရးေကာင္းမြန္

အရွင္ျမတ္အားေက်းဇူးတင္လွပါသည္။

ကြၽႏ္ုပ္က

အသင့္ရဲ႕ သားေတာ္ျဖစ္သလို႕ ေက်းကြၽန္လည္းျဖစ္ေၾကာင္းကို အရွင္ျမတ္နဲ႕ အသင့္ေရွ႕ေမွာက္မွာ ဝန္ခံပါတယ္။

အရွင္ျမတ္အလိုတူပါေစ။ ကြၽႏု္ပ္ဟာ


မွားၿပီးသားအမွားကို

ေနာက္တစ္ႀကိမ္

ျပန္လည္က်ဴးလြန္မည္မဟုတ္ပါ။

အရွင္ျမတ္သည္ အသင္၏ အေျခအေနကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစၿပီး အသင့္အား ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာဆုလဒ္မ်ား သြန္းေလာင္းေပးပါေစ။

မိုဟမၼဒ္ဘင္ အဟ္မဒ္ မက္ကီး အသင့္ရဲ႕ စာအုပ္ထဲက ေရးသားခ်က္ေတြေၾကာင့္ ကြၽႏ္ုပ္ရဲ႕ခံစားခ်က္တို႕

ႏိုးထခဲ့ရပါတယ္။ အသင့္နဲ႕ေတြ႕ဖို႕ကတိေပးခဲ့တဲ့အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သာလွ်င္ ခ်ီးမြမ္းျခင္းခံထုိက္ေတာ္မူပါတယ္။အသင္ဟာအရွင္ျမတ္ေစလႊတ္ေတာ္မူတဲ့သူ

ျဖစ္တယ္ဆိုတာ သံသယျဖစ္စရာမရွိပါဘူး။ ကြၽႏု္ပ္ကအသင့္ကို ယံုၾကည္ၿပီး အသင္ဟာ မွန္ကန္တဲ့သူတစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္လို႕ မွတ္ယူပါတယ္။ ကြၽႏု္ပ္ ထပ္မံေျပာခ်င္တာက

စၾကာဝဠာကမၻာအေပါင္းကို

အရွင္ျမတ္သာလွ်င္ ခ်ီးက်ဴးျခင္းခံထုိက္ေတာ္မူ၏။

ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ

မိုဟမၼဒ္ဘင္ အဟ္မဒ္ မက္ကီး ရွာရစ္ဖ္ မြတ္စ္တဖာ၏သား အာရဗ္ပညာရွင္ ဆရက္ဒ္ အလီ ေရးသားေပးပို႕ေသာစာမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္

အာေရးဗီးယားက

တူညီမႈကိုျပသတဲ့အေနနဲ႕

ဆရက္ဒ္အလီဟာ ကြၽႏ္ုပ္နဲ႕သေဘာထားခ်င္း

မ်ားျပားလွတဲ့ကစီဒါဟ္နဲ႕

ခ်ီးက်ဴး၊ ခ်ီးမြမ္းတဲ့

စာေပါင္းမ်ားစြာကို ေရးသားေပးပို႕လိုက္ပါတယ္။ ေအာက္မွာ သူ႕စာထဲက

ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။


ေလးစားခင္မင္ရပါေသာ မီရ္ဇာ ဂူလာမ္ အဟ္မဒ္ ကြၽႏု္ပ္ဆလာမ္ေပးပါတယ္။ အသင္ဟာပညာဉာဏ္အလင္းရတဲ့ ပညာရွိ

ပုဂၢိဳလ္တစ္ပါးျဖစ္ပါတယ္။ အေရွ႕အရပ္ရဲ႕မီးရွဴးၾကယ္စင္ျဖစ္သလိုအရွင္ျမတ္ရဲ႕

ေစတမန္ျဖစ္ၿပီး ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ေတြလက္ခံရရွိသူလည္းျဖစ္ပါတယ္။ အစၥလာမ့္

အုပ္ခ်ဳပ္သူ မ႑ဳိင္ျဖစ္သလို အစၥလာမ့္ဘာသာရဲ႕ အလင္းေပးတဲ့ ဘုရင္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

အသင့္ရဲ႕ထူးျမတ္မႈေတြဟာ ညေကာင္းကင္ရဲ႕ ေတာက္ပတဲ့ၾကယ္မ်ား

အလားပဲျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႕ကိုလူတိုင္းကေတြ႕ျမင္ႏုိင္ပါတယ္။ အသင္ဟာ သင္ယူျခင္းႏွင့္

မကုန္မခမ္းႏုိင္ေအာင္

အဆံုးမရွိက်ယ္ေျပာလွၿပီး

သေဘာထားႀကီးွတဲ့ အသိပညာ ပင္လယ္သမုဒၵရာျဖစ္ပါတယ္။

အသင္ဟာ ထိုအသိပညာမ်ား၏ စမ္းေပါက္လည္း ျဖစ္ျပန္ပါတယ္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ

ဒါအျပင္

ယခုအာရဗ္ပညာရွင္ေရးသားေပးပို႕တဲ့ ကစီဒါဟ္နဲ႕

ေရးသားခ်က္အလံုးစံုကို ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝေကာင္းထုတ္ေဝပါအံုးမယ္။ ယခုေတာ့ ဤမ်ွႏွင့္ လံုေလာက္ပါၿပီ။

ယွဥ္ၿပိဳင္ပြဲ၌ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့လွ်င္ အစၥလာမ္ကို လက္ခံမည္ဆိုေသာ ေဒါက္တာ

မာတင္ကလက္ခ္၏ကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာအဗ္ဒူလာအာသမ္၏ကတိေပးခ်က္ ေဒါက္တာ ကလက္ခ္၏မူလလက္ေထာက္ျဖစ္သူ အဗ္ဒူလာ အာသမ္၏

ကတိေပးခ်က္မ်ားကို ေအာက္မွာ ကြၽႏု္ပ္ျပန္လည္ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ သူဟာ ယခုေတာ့

ပင္စင္စားတစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး

အမ္ရစ္ဆာၿမိဳ႕ရဲ႕

ထင္ရွားတဲ့


ဂုဏ္သေရရွိ တစ္ဦးလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကတိေပးခ်က္ဟာ မြတ္စလင္ေတြနဲ႕ ၿပိဳင္ဆိုေျပာဆုိဖို႕ရာ

ေဒါက္တာ မာတင္ ကလက္ခ္နဲ႕

ခရစ္ယာန္ေတြရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္နဲ႕

ဂ်န္ဒီရာလာၿမိဳ႕က

သူလုပ္ႏိုင္သမ်ွ အေကာင္းဆံုး

လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းအက်ိဳးျပခ်က္ေတြနဲ႕ ဒါမွမဟုတ္ ေကာင္းကင္ဆိုင္ရာ အတိတ္နိမိတ္လကၡဏာတစ္ခုခုမ်ား ဆိုရင္ သူဟာအစၥလာမ္ကို ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

လက္ခံမွာျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း

သူ႕ကိုျပသခဲ့မယ္

ဓမၼဓိဌာန္က်က်ပဲ

(၉) ရက္ ေမလ ၁၈၉၃ ခုႏွစ္အမ္ရစ္ဆာၿမိဳ႕မွ အဗ္ဒူလာ အာသမ္ ေရးသားေပးပို႕ေသာ စာေစာင္၏ မိတၱဴ

ကာဒီယန္ၿမိဳ႕အႀကီးအကဲ မီရ္ဇာ ဂူလာမ္ အဟ္မဒ္ သို႕ ဟူဂ်ာတူလ္အစၥလာမ္ (Hujjatul Islam) ဆိုတဲ့ စာအုပ္ထဲမွာ အသင္

ေရးသားထားတာေတြနဲ႕ပတ္သတ္ၿပီးတုံ႕ျပန္မႈအေနနဲ႕ကြၽႏု္ပ္ေၾကျငာလုိတာက အသင္သို႕မဟုတ္ အျခားတစ္ေယာက္ေယာက္က က်မ္းျမတ္ကိုရ္အာန္ဟာ ဘုရားသခင္၏ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္အစစ္အမွန္ျဖစ္ၿပီး အရွင္ျမတ္၏ ဂုဏ္အရည္

အေသြးမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိတယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းကို ထင္ရွားတဲ့ အံ့ၾသဖြယ္ရာ သို႕မဟုတ္ သံသယကင္းရွင္းတဲ့ အေၾကာင္းအက်ိဳးျပခ်က္နဲ႕ ေဖာ္ျပႏိုင္ခဲ့မယ္ ဆိုရင္

ကြၽႏ္ုပ္ဟာ မုခ်မြတ္စလင္ တစ္ဦးျဖစ္လာပါမယ္။

သိမ္းဆည္းထားပါ။

အကယ္၍

ဒီစာေစာင္ကို

ဒီအေၾကာင္းအရာကို သတင္းစာထဲမွာ

ေၾကျငာခ်က္အေနနဲ႕ မေဖာ္ျပခဲ့မိရင္ ကြၽႏ္ုပ္ကို ခြင့္လႊတ္ပါ။


လက္မွတ္

အဗ္ဒူလာ အာသမ္

အဗ္ဒူလာဟက္ ဂဇာနဝီ ထုတ္ေဝေသာ ေၾကျငာခ်က္အေပၚ တံုျပန္ခ်က္အေနျဖင့္ မိုဘာဟီလာ စိမ္ေခၚမႈ ဖိတ္ေခၚစာ

၂၆ ရက္ ေရွာင္ဝလ္လ ဟစ္ဂ်ရီ ၁၃၁ဝ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဝသည္။ ကြၽႏ္ုပ္က ေရွာင္ဝလ္လ ၂၆ ရက္ေန႕ ဟစ္ဂ်ရီ ၁၃၁ဝ ခုႏွစ္ေန႕စြဲနဲ႕

ထုတ္ျပန္ တဲ့ အဗူဟက္ ဖတ္႐ႈခဲ့ပါတယ္။

ဂဇာနဝီရဲ႕ ေၾကျငာခ်က္ကို

စိမ္ေခၚထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ထင္မွတ္ေသာ

ေမာ္လဝီေတြကို လက္ခံပါတယ္။

မၾကာေသးမီက

အဲဒီမွာ သူဟာ ကြၽႏု္ပ္ကို မိုဘာဟီလာ

တျခားေသာ

ဒါေၾကာင့္ သူနဲ႕ ကြၽႏ္ုပ္ကို မယံုၾကည္သူဟု ဟန္ေဆာင္ လိမ္ညာတဲ့ ပညာရွင္မ်ားနဲ႕

ကြၽႏု္ပ္ေျပာၾကားလိုတာက

ကြၽႏု္ပ္ဒီစိန္ေခၚ ခ်က္ကို

အရွင္ျမတ္အလိုေတာ္ရွိခဲ့ပါလွ်င္

ဇူလ္ကအ္ဒါဟ္လရဲ႕ (၃) ရက္နဲ႕ (၄) ရက္ေန႕ေတြမွာ

ကြၽႏ္ုပ္ဟာ

အမ္ရစ္ဆာၿမိဳ႕မွာ

ရွိေနပါမယ္။ မိုဘာဟီလာျပဳလုပ္မယ့္ေန႕ကို ဇူလ္ကအ္ဒါဟ္လရဲ႕ ၁ဝ ရက္ေန႕ အျဖစ္သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ရာသီဥတုမေကာင္းခဲ့ရင္ ဒါမွမဟုတ္ အျခားေႏွာင့္ေႏွးေစတဲ့

အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္

တစ္ရက္ေလာက္ပဲ

ဘယ္လို ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ိဳးကိုမွ လက္ခံမွာမဟုတ္ပါဘူး။

မိုဘာဟီလာဟာ

ေနာက္က်ေကာင္းေနာက္က်ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ဒီလိုအေျခအေနမ ိ်ဳးေနာက္ ခန္းဘဟာဒူး မိုဟမၼဒ္ ရွားဗလီရဲ႕ ကပ္လွ်က္ အီဒ္ဂါ ကြင္းျပင္မွာ ျပဳလုပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကြၽႏ္ုပ္ဟာ အစၥလာမ့္မွန္ကန္မႈအေပၚ ခရစ္ယာန္ေတြနဲ႕ ၁၂


ရက္ၾကာ

ယွဥ္ၿပိဳင္ေျပာဆိုဖို႕ရွိတာေၾကာင့္ မိုဘာဟီလာျပဳလုပ္လိုတဲ့သူမ်ား

သိရွိဖို႕က မနက္ပိုင္းမွာ ကြၽႏု္ပ္ရဲ႕ခ်ိန္းဆိုမႈေတြရွိေနမွာျဖစ္ၿပီး ေန႕လည္ ၂ နာရီ

ကေန ညေနအထိ ကြၽႏ္ုပ္အားလပ္ေနမွာျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း အသိေပးပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ၁ဝ ရက္ ဇူလ္ကအ္ဒါဟ္လ သို႕မဟုတ္ အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ရင္ ၁၁ ရက္ ဇူလ္ကအ္ဒါဟ္လ ၁၃၁ဝ ဟစ္ဂ်ရီခုႏွစ္မွာ ကြၽႏု္ပ္ရဲ႕

ၿပိဳင္ဘက္ေတြဟာကြၽႏ္ုပ္နဲ႕ မိုဘာဟီလာစိမ္ေခၚမႈကို ဝင္ေရာက္ႏိုင္ပါတယ္။ ကြၽႏ္ုပ္က ကလီမာဆိုၿပီး ကစ္ဘလာဘက္မ်က္ႏွာမူဝတ္ျပဳတဲ့အျပင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕

အၾကားမွာ တူညီတဲ့ယံုၾကည္မႈေတြရွိပါလ်က္ႏွင့္ ကြၽႏ္ုပ္ကိုမယံုၾကည္သူလို႕

သတ္မွတ္ယူဆထားတဲ့ အျခားေသာအိုလမာမ်ားဟာ ၁ဝ ဇူလ္ကအ္ဒါဟ္လမွာ သူတို႕လည္းအတူပါဝင္ႏိုင္ပါတယ္။

သူတို႕ထဲမွာ ပါဝင္သူမ်ားကေတာ့

မိုဟုိက္ယူဒင္၊ ေမာ္လဝီ အဗ္ဒူလ္ ဂ်ာဗရ္၊ ႐ႈိက္ခ္ မိုဟမၼဒ္ ဟူစိန္(ဘတလဝီ)၊ လူဒီယာနာၿမိဳ႕ရွိ အထက္တန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းဆရာ မြန္ရွီး ဆဒြတ္လာ၊ အဗ္ဒူလာ အဇစ္၊

လူဒီယာနာၿမိဳ႕မွ ဝါအစ္၊

မြန္ရွီး မိုဟမၼဒ္ အိုမရ္ (အစိုးရ

ဝန္ထမ္းေဟာင္း လူဒီယာနာ)၊ လူဒီယာနာၿမိဳ႕အႀကီးအကဲ ေမာ္လဝီ မုိဟမၼဒ္ ဟာစန္၊ ေဒလီၿမိဳ႕မွ မီယာန္ နဇီးရ္ ဟူစိန္၊ ပီးရ္ ဟိုက္ဒါ ရွား၊ ဝဇီရာဘက္ဒ္မွ ဟာဖစ္ အဗ္ဒူလာ မာနန္း၊ မီယာန္း အဗ္ဒူလာ တြန္ကီး၊ ကိုဆရ္ၿမိဳ႕မွ ေမာ္လဝီ ဂူလာမ္ဒတ္စ္တာဂီရ္၊ ေမာ္လဝီရွားဒင္း၊ လူဒီယာနာၿမိဳ႕အထက္တန္းေက်ာင္းမွ

ေက်ာင္းဆရာ ေမာ္လဝီ မြရွ္တက္ အဟ္မဒ္၊ ေမာ္လဝီ ရာရွစ္ အဟ္မဒ္ဂန္ဂူဟီ၊ ေမာ္လဝီ မိုဟမၼဒ္ အလီ၊ ဂူဂ်ရန္ဝါလားခ႐ုိင္ ေဘာ္ပရန္မွ ဝါအစ္၊ ေမာ္လဝီ မိုဟမၼဒ္ အစၥဟာက္ ႏွင့္

ပါတီရာလာမွ စိုလိုင္မန္ ၊

ဇာဟူရ္ူလ္ ဟာစန္၊


ဘတလဝီၿမိဳ႕မွ စာေဂ်ဒါ နာရွင္း၊ ကရင္းမ္ ဘက္ခ္ရွ္ ပံုႏွိပ္တိုက္မွ အလုပ္သမား ေမာ္လဝီ မိုဟမၼဒ္ တုိ႕ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္၍

ဖတ္ၿပီးပါလွ်က္နဲ႕

မွတ္ပံုတင္ၿပီး စာတိုက္ကေပးပို႕တဲ့ ေၾကျငာခ်က္ကို

သူတို႕ဟာ

ေႏွာင့္ေႏွးေနခဲ့မည္ဆိုပါက

ထိုသူတို႕၏ မွားယြင္းမႈမ်ား၏ ျငင္းပယ္မႈမွာ

မုိဘာဟီလာထဲကို

ထိုသူမ်ား၏

ဝင္ေရာက္ဖို႕ ျငင္းဆို

ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႕ၾကာမႈသည္

သက္ေသပင္ျဖစ္ၿပီး သူတို႕၏

႐ုိးသားတရားမွ်တမႈမရွိေၾကာင္းျပသသည့္

အေသအခ်ာသတ္မွတ္ႏိုင္ပါမည္။

မယံုၾကည္

သေဘာအျဖစ္

သူတို႕ထဲက အဦးဆံုးသူကေတာ့ အဟ္ေလဟဒီးစ္ စာေရးဆရာ ႐ႈိက္ခ္

မိုဟမၼဒ္ ဟူစိန္(ဘတလာဝီ) ပဲျဖစ္ပါတယ္။

သူကစတင္ၿပီး

မိုဘာဟီလာ

ျပဳလုပ္ဖို႕ ေျပာခဲ့ဖူးတဲ့အတြက္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ေန႕ရက္မွာ အမ္ရစ္ဆာၿမိဳ႕ကုိ လာေရာက္ၿပီး ဒီၿပိဳင္ပြဲကိုဝင္ေရာက္ဖို႕

တာဝန္အရွိဆံုးက သူပဲျဖစ္ပါတယ္။

ကြၽႏု္က ဒီလိုစိန္ေခၚမႈမ်ိဳးကို မၾကာခဏလုပ္ေနမွာ မဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့အေၾကာင္း

ကိုလည္း အသိေပးထားပါမယ္။ မုိဘာဟီလာဟာ အသာေလးအလြယ္တကူ ဝင္ေရာက္ႏုိင္တဲ့ ေပါ့ေသးေသး ကိစၥရပ္လဲမဟုတ္ပါဘူး။ ဒီကိစၥဟာ တစ္ႀကိမ္ ဆံုးျဖတ္ၿပီးရင္ အားလံုးအတြက္အက်ံဳးဝင္ပါတယ္။ ဒီေၾကျငာခ်က္ကို္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္

ဖတ္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ

မုိဘာဟီလာစိန္ေခၚမႈကို

ဒါေၾကာင့္ မည္သူမဆို

ဒီစိန္ေခၚမႈကို

ေရွာင္ၾကဥ္ခဲ့ရင္

ေတာင္းဆိုႏိုင္မွာမဟုတ္သလို

အရွက္ကင္းမဲ့စြာနဲ႕ ေနာက္ကြယ္ကေန ကြၽႏု္ပ္နဲ႕ပတ္သတ္ၿပီး ထင္ရာျမင္ရာ


ေျပာခြင့္ရွိမွာလည္းမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ မတရားေသာေၾကျငာခ်က္ေတြကို

ဖယ္ရွားဖို႕အတြက္ ဒီေၾကျငာခ်က္ရဲ႕ မိတၱဴေပါင္းမ်ားစြာကိုလည္း မွတ္ပံုတင္ၿပီး စာတိုက္ေတြကတစ္ဆင့္

ေပးပို႕မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္

ဆန္႕က်င္သူေတြဟာ တစ္စံုတစ္ရာဆင္ေျခ

ေပးႏုိင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။

ဒီကိစၥရပ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ မိုဘာဟီလာ၌ပါဝင္သည္ျဖစ္ေစ ကၽြႏ္ုပ္အား

မယံုၾကည္ျငင္းပယ္သူဟု

ဤသည္ပင္ သူတို႕အမွားအယြင္း၏

ကြၽႏ္ုပ္ကို

မပါဝင္သည္ျဖစ္ေစ

ေခၚဆိုျခင္းမွ မရပ္တန္႕ၾကပါလွ်င္

ျပယုဂ္ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႕ ကြၽႏု္ပ္ေျပာခ်င္တာက မိုဘာဟီလာမျပဳလုပ္မီ

ကြၽႏ္ုပ္ကို မယံုၾကည္ျငင္းပယ္သူလို႕ သတ္မွတ္ၾကတဲ့ လူထုေရွ႕မွာ ကၽြႏ္ုပ္ဟာ မြတ္စလင္ တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာျပဖို႔ရာ အခြင့္အေရး အျပည့္အဝ ရွိပါတယ္။

လမ္းၫႊန္မႈ လိုက္နာသူမ်ားအေပၚ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း သက္ေရာက္ပါေစေသာ္ မီရ္ဇာ ဂူလာမ္ အဟ္မဒ္

ေၾကျငာခ်က္ထုတ္သည္။

ေရွာင္ဝလ္လ ၃ဝ ရက္ ၁၃၁ဝ ဟစ္ဂ်ရီခုႏွစ္

နိဂံုး - အကယ္၍ ႐ိႈက္ခ္မိုဟမဿၼဒ္ ဟူစိန္ဟာ ဇူလ္ကအ္ဒါဟ္လ ၁ဝ ရက္ ဟစ္ဂ်ရီ ၁၃၁ဝ မွာျပဳလုပ္မယ့္ မိုဘာဟီလာစိန္ေခၚမႈကို မတက္ေရာက္ခဲ့ဘူးဆိုရင္ သူနဲ႔ ဆက္ဆိုင္တဲ့

သတိေပးခ်က္ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ဟာ

ဆိုလိုတာက သူဟာ

ကြၽႏ္ုပ္ကို

ဆံုးျဖတ္ၿပီး ျဖစ္တယ္။

မယံုၾကည္သူလို႔ေခၚဆိုမႈနဲ႕ ပတ္သတ္ၿပီး


ေနာင္တရလိမ့္မွာျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း

ကြၽႏု္ပ္အား

ျပည့္စံုစြာ အသိေပးၿပီး

ျဖစ္ပါတယ္။ေနာက္ အရွင္ျမတ္ထံ ကြၽႏ္ုပ္ဆုေတာင္းတာက ……

အို အကြၽႏ္ုပ္၏အရွင္သခင္! မေကာင္းမႈျပဳလုပ္သူမ်ားႏွင့္ ေထာင္ထား

ျခားနားသူမ်ားအေပၚအရွင္ျမတ္၏ က်ိန္ဆဲမႈသက္ေရာက္ပါေစ။ အခ်ိန္အခါႏွင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ မိုဘာဟီလာသို႕လည္းမဝင္ေရာက္၊ မယံုၾကည္ျငင္းပယ္သူဟု သူတို႕၏

ေခၚဆိုျခင္းမွလည္း

မေကာင္းမႈလုပ္ရပ္မ်ားအတြက္

ထိုသူမ်ားကို

ရပ္တံ့ျခင္းမရွိသည့္ အျပင္

သတိေနာင္တရျခင္း မရွိေသာ

မေကာင္းမႈအမဂၤလာမ်ား က်ေရာက္၍

ေစေတာ္မူပါ။ အာမင္။ အိုလမာမ်ားကို

ကြၽႏ္ုပ္အားလည္း

ဂုဏ္သိမ္ ေသးသိမ္

(ကြၽႏ္ုပ္ကို မယံုၾကည္သူဟု သတ္မွတ္ထားေသာ

၁ဝ ရက္၊

ဇူလ္ကအ္ဒါဟ္လ ၁၃၁ဝ

ဟစ္ဂ်ရီခုႏွစ္၊

အမ္ရစ္ဆာၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည့္ စိန္ေခၚမႈသုိ႕ ကြၽႏု္ပ္ႏွင့္အတူ ပါဝင္ဖို႕ရာ ဖိတ္ေခၚပါသည္။)

အိုျငင္းပယ္သူတို႕! အရွင္ျမတ္ႏွင့္ အရွင့္တမန္ေတာ္ သတ္မွတ္ျပဌာန္း

ထားခဲ့ေသာ ဘက္သို႕လာပါေလ။ ဤသည္ မယံုၾကည့္သူတို႕ ႏႈတ္ဆိတ္ရာ

ျဖစ္သတည္း။ သို႕ေသာ္ အကယ္၍ အသင္တို႕သည္ လွည့္ထြက္သြားၾကပါမူ အရွင္ျမတ္၏အမ်က္ေတာ္က်ိန္စာသည္ မယံုၾကည္သူတို႕အေပၚက်ေရာက္၏။ သူတို႕၏

ေၾကာက္ရြံ႕

ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္မႈသည္

မေကာင္းမႈမ်ား အေပၚ သက္ေသခံရာ ျဖစ္သတည္း။

သူတို႕၏

မီရ္ဇာ ဂူလာမ္ အဟ္မဒ္

the truth revealed  
the truth revealed  

Sachcha ika Izhar or The Truth Revealed by Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad in Myanmar Language