Page 1

Herdersem, 1 september 2011, Beste ouders, Wij weten dat sommige ouders van leerlingen zich zorgen maken over het samenzitten van klassen. Ze vragen zich af of dat nadelig is voor hun kind(eren) (bv. verstrooid zijn, minder aandacht krijgen, niet aan de beurt komen, ‌). Ze vrezen dat hun kind(eren) minder zullen kennen en kunnen op het einde van dit schooljaar. Ouders willen (terecht) dat de voorbereiding op het secundair onderwijs vlekkeloos verloopt. Gelukkig is er de laatste jaren over dit alles wetenschappelijk onderzoek gedaan en kunnen de volgende antwoorden gegeven worden die bewezen werden in die onderzoeken. Uit het volgende zal blijken dat graadsklassen voor de leerlingen helemaal niet nadelig is, WEL INTEGENDEEL: I. TAAKGERICHTER: In graadsklassen werken de leerlingen TAAKGERICHTER. De leerkracht moet hiervoor een goede klasmanager zijn, die bij de aanvang duidelijk de taak uitlegt en de kinderen de taak laat uitvoeren. Wachtende of ordeverstorende leerlingen moeten onmiddellijk opgemerkt worden en geholpen of opnieuw aan het werk gezet worden. De kinderen zijn geconcentreerd aan het werk bezig. Wat niet wil zeggen dat de leerlingen niet zelf aan bod komen. Klassikale momenten blijven uiterst belangrijk. II. TIJDSGEBRUIK: Uit I. volgt dat geen tijd verloren gaat met prutsen of anderen storen. Verstrooidheid wordt vaak afgeleerd! III. ZELFSTANDIGHEID: Leerlingen in graadsklassen hebben vaak zelf de indruk dat ze snel afgeleid worden door anderen en dat ze van de leerkracht weinig hulp krijgen. Dat vloeit voort uit het feit dat ze die toestand niet gewoon zijn. Kinderen die niets anders kenden dan graadsklassen, geven deze opmerking niet. De leerstof wordt individueler verwerkt. Wie iets niet begrijpt, krijgt hulp, maar moet eerst zijn/haar best doen het probleem alleen op te lossen. Hoe langer hoe meer lukt dat bij alle leerlingen. Wie wil er nu altijd geholpen worden? (Zie ook VI. Zelfbeeld.). Hetgeen niet wil zeggen dat klassikale momenten vergeten worden! Ze gaan uiteraard het oefenmoment vooraf. IV. SOCIALE ONTWIKKELING: Daarenboven is er meer onderlinge hulp tussen de leerlingen, waardoor het rendement dikwijls hoger wordt. Sociale vaardigheid is in de eindtermen (in voege vanaf 1/9/98) een nieuw vak in ons programma! Kinderen uit graadsklassen zijn meer bereid samen te werken!


V. LEERPRESTATIES: Het onderzoek i.v.m. de leerprestaties voor wiskunde, technisch en begrijpend lezen, dictee, wees uit dat leerlingen in graadsklassen niet minder leren. Voor de OVSG-toetsen (vergelijkend examen in een kanton) scoren kinderen uit graadsklassen gemiddeld 2% à 3% hoger dan leerlingen uit jaarklassen (met kinderen van hetzelfde geboortejaar). Veel is dat niet, maar toch ‌ VI. ZELFBEELD: Kinderen in graadsklassen hebben een positiever zelfbeeld (wat ze over zichzelf denken). Ze zijn nl. bewuster van wat ze kunnen en kennen. Ze kunnen daardoor zelfs moeilijkere dingen aan. De jongste leerlingen in de groep worden vaak gestimuleerd door de oudste want ze willen zich meten aan het kennen en kunnen van de oudste. VII. DIFFERENTIATIE: D.w.z. onderwijs op maat, onderwijs afgestemd op de noden en behoeften van elk kind. Zowel in LS als in KS moeten kinderen worden aangepakt volgens hun moeilijkheden. Er wordt ingespeeld op de vorderingen van elk kind afzonderlijk. v.b.en - In hoekenwerk en contractwerk zitten opdrachten op niveau van elk kind en ieder werkt volgens eigen tempo. - We werken klasdoorbrekend in 3e kleuterklas en 1e leerjaar. Ze werken samen in enkele projecten. Ze leren hetzelfde, maar op maat van ieders mogelijkheden. Beste ouders, u hebt al begrepen dat de manier van onderwijzen sterk verschilt met vroeger. Toen werden alle kinderen op dezelfde manier, met dezelfde taken, dezelfde testen onderwezen. Gelukkig voor de kinderen nu is het ONDERWIJS OP MAAT geworden.

Graadsklassen Herdersem  

Voordelen van een graadsklas