Page 1


GOOD NEWS

ผลการด�ำเนินงาน

สะท้อนความเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่อง

ผลการด�ำเนินงานในรอบ 6 เดือนแรกของปี 2556 สะท้อน ให้เห็นถึงพัฒนาการที่ดีในการด�ำเนินธุรกิจและการเติบโตที่มั่นคง อย่างต่อเนื่องตามกลยุทธ์ที่วางไว้ ตลอดจนความเชื่อมั่นของลูกค้า ที่มีต่อ TMB เสมอมา ผลก�ำไรจากการด�ำเนินงานหลักก่อนหักส�ำรองอยูท่ ี่ 7,137 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 53.2 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดย ปัจจัยที่สนับสนุนผลการด�ำเนินงานดังกล่าวมาจากความมุ่งมั่นใน การสร้างคุณค่า เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ที่ดีส�ำหรับลูกค้าตามแนวคิด Make THE Difference ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ การท�ำงานภายใน และส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการด้านธุรกรรม การเงิน (Transactional Banking) ทีม่ นี วัตกรรมและช่วยให้คณุ ภาพชีวติ ของลูกค้าดียิ่งขึ้น

พร้อมกันนี้ TMB ได้ด�ำเนินการตามแนวทางของธนาคารแห่ง ประเทศไทยในการเพิ่มความแข็งแกร่งและความมีเสถียรภาพของ ธนาคารพาณิชย์ ไทยเช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์อื่นๆ โดยธนาคาร ได้ตงั้ ส�ำรองพิเศษจ�ำนวน 4,143 ล้านบาทส�ำหรับสินเชือ่ คุณภาพ ท�ำให้ ส�ำรองทัง้ หมดในครึง่ ปีแรกอยูท่ ี่ 4,676 ล้านบาท ทัง้ นีห้ ลังจากการตัง้ ส�ำรองแล้ว ธนาคารและบริษัทย่อยมีก�ำไรสุทธิ 2,068 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว TMB จะทุม่ เทในการพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการการท�ำงาน เพือ่ มอบประสบการณ์ทดี่ แี บบ TMB ส�ำหรับลูกค้าทีไ่ ด้ใช้บริการของเรา (TMB-branded Customer Experience) และพัฒนาผลิตภัณฑ์และ บริการทีเ่ พิม่ สิทธิประโยชน์ให้ลกู ค้าอย่างไม่หยุดยัง้ เพือ่ มุง่ สูเ่ ป้าหมาย ของการเป็นธนาคารที่ ให้บริการธุรกรรมการเงินที่ดีที่สุดของไทย และเพื่อสานต่อความไว้วางใจที่ลูกค้าได้มอบให้กับเรา ISSUE 8 / 2013

1


NETWORKINGS

Special Seminar ถอดรหัสการลงทุนด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย

จากกระแสตอบรับอย่างดีเยีย่ มจากการจัดงานสัมมนา “ถอดรหัสการลงทุนด้วย ศาสตร์ฮวงจุย้ ” ทีผ่ า่ นมา ซึง่ จัดขึน้ ในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง รวมทัง้ ในภูมภิ าค ตะวันออกเฉียงเหนือ TMB Wealth Banking จึงจัดงานสัมมนาขึน้ อีกครัง้ ส�ำหรับ ลูกค้าธนบดีธนกิจในภาคเหนือ เพื่อให้ได้รับความรู้และความบันเทิงจากการจัดงาน อันเป็นหนึง่ ในสิทธิประโยชน์ดา้ นการเงินและการลงทุนทีธ่ นาคารพร้อมมอบให้กบั ลูกค้า คนส�ำคัญ รวมทั้งเป็นการขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ การสัมมนาในครัง้ นีจ้ ดั ขึน้ ที่โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ เมือ่ วันที่ 22 สิงหาคม 2556 ส�ำหรับหัวข้อการเสวนาในครั้งนี้คือ “ปรับชัยภูมิภายในบ้านเพื่อการลงทุน” และ “แก้ไขชัยภูมภิ ายนอกเพือ่ ความได้เปรียบ” โดยได้รบั เกียรติจากผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน โหราศาสตร์และฮวงจุย้ ชือ่ ดังของไทย คุณทศพร ศรีตลุ า หรือหมอช้าง มาร่วมมอบสาระ และความสนุกสนานตลอดงาน นอกจากเต็มอิม่ กับอาหารสมองแล้ว ลูกค้าธนบดีธนกิจ ยังได้ลมิ้ ลองอาหารว่างและเครือ่ งดืม่ ตามธาตุเจ้าเรือนเพือ่ ปรับสมดุลและเสริมสุขภาพ ให้ดยี งิ่ ขึน้ ซึง่ สร้างความประทับใจเป็นอย่างมาก บรรยากาศภายในงานจึงเต็มไปด้วย ความสุขและรอยยิ้ม

2

exception


The Premier Gala of White House Down ชมภาพยนตร์ White House Down

เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างธนาคารกับลูกค้า และแทนค�ำขอบคุณลูกค้าธนบดีธนกิจที่ไว้วางใจตลอดมา TMB Wealth Banking จึงจัดกิจกรรมสุดพิเศษ The Premier Gala of White House Down ด้วยการปิดโรงภาพยนตร์สยามภาวลัย ชัน้ 6 พารากอนซีนเี พล็กซ์ เพือ่ ให้ลกู ค้าธนบดีธนกิจได้ชมภาพยนตร์เรือ่ ง White House Down ก่อนใคร (ก่อนรอบปฐมทัศน์) เมือ่ วันที่ 28 สิงหาคม 2556 โดยมีคุณปนัดดา ตัณฑ์ชาญชีวิน เจ้าหน้าที่บริหาร บริหาร

กลุ่มลูกค้าธนบดีธนกิจ ได้ให้เกียรติมากล่าวต้อนรับและเปิดงาน กิจกรรมพิเศษแบบนี้นับเป็นหนึ่งในสิทธิประโยชน์ด้านการใช้ชีวิต ที่พร้อมมอบให้กับลูกค้า ตลอดจนเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการ ประชาสัมพันธ์การบริการของ TMB Wealth Banking ทีพ่ ร้อม เปิดประสบการณ์เหนือระดับให้กบั ลูกค้าทุกท่าน และด้วยการต้อนรับ อย่างอบอุ่น ท�ำให้บรรยากาศตลอดทั้งงานจึงเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความสนุกสนาน และความประทับใจ ISSUE 8 / 2013

3


EXCEPTION STORY

นักบริหารรุ่น 3

ต่อยอดธุรกิจสู่ความยั่งยืน เมื่อธุรกิจครอบครัวก้าวเข้าสู่รุ่นที่ 3 ความหลากหลายและความซับซ้อน ในการบริหารจัดการมีเพิ่มมากขึ้น ทั้งในเรื่องโครงสร้างการบริหารงานอันเกิดจาก การขยายการเติบโตทางธุรกิจในรุ่นที่ 2 และความหลากหลายในเรื่องของจ�ำนวน สมาชิกในครอบครัวที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น แนวทางที่นักบริหารรุ่นที่ 3 จะสืบทอด ธุรกิจให้มีความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืน จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรู้จักการบริหารความ หลากหลายให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจครอบครัว

ผศ. ดร.เอกชัย อภิศกั ดิก์ ลุ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และผูอ้ ำ� นวยการ ศูนย์ศึกษาธุรกิจครอบครัว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า การบริหารธุรกิจครอบครัวในรุ่นที่ 3 จะมีความแตกต่างจากรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 อย่างสิ้นเชิง โดยธุรกิจครอบครัวรุ่นที่ 1 เกี่ยวข้องกับ สมาชิกครอบครัวจ�ำนวนไม่มาก และมีเป้าหมายหลักเพือ่ ก่อตัง้ ธุรกิจ ให้อยูร่ อด พอมาถึงรุน่ ที่ 2 ธุรกิจครอบครัวเริม่ มัน่ คง ระบบการบริหาร จั ด การและการท� ำ งานจะเกี่ ย วข้ อ งกั บ คนจ� ำ นวนมากขึ้ น ซึ่ ง มี ความสัมพันธ์กันแบบพี่น้อง ธุรกิจครอบครัวรุ่นที่ 2 จึงมีเป้าหมาย ที่จะสานต่อธุรกิจจากรุ่นที่ 1 ให้เติบโตขึ้น และเมื่อธุรกิจส่งต่อมาถึงรุ่นที่ 3 สมาชิกในครอบครัวก็เพิ่ม จ�ำนวนมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งเป็นความสัมพันธ์แบบเครือญาติ จึงท�ำให้ ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวมีความใกล้ชิดกันน้อยลง ดังนัน้ การบริหารธุรกิจครอบครัวในรุน่ ที่ 3 จึงจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้อง มีการวางระบบรองรับ เนื่องจากมีสมาชิกครอบครัวในรุ่นที่ 3 เข้ามา ร่วมท�ำงานในธุรกิจครอบครัวเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันก็มีสมาชิก จ�ำนวนหนึง่ ที่ไม่ตอ้ งการทีจ่ ะเข้ามาท�ำธุรกิจครอบครัว แต่ยงั คงความ เป็นเจ้าของอยู่ ซึง่ นักบริหารรุน่ ที่ 3 จะต้องวางระบบว่า สมาชิกเหล่านัน้ จะได้รบั ประโยชน์อะไรบ้างในฐานะทีเ่ ป็นสมาชิกในครอบครัวและเป็น ผูถ้ อื หุน้ อาจจะเป็นในรูปของสวัสดิการต่างๆ และเงินปันผลทีย่ ตุ ธิ รรม ต่อสมาชิกครอบครัวทุกคน รวมถึงวางกลไกรองรับให้กับสมาชิก บางคนที่ต้องการขายหุ้นของตนเองเพื่อออกไปท�ำธุรกิจอื่น ผศ. ดร.เอกชัยกล่าวต่อไปว่า นอกจากการวางระบบต่างๆ เพื่อ รองรับการท�ำงานของสมาชิกครอบครัวแล้ว อีกทางเลือกหนึ่งที่ น่าสนใจคือ การแปรสภาพธุรกิจด้วยการน�ำบริษัทเข้าจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพราะจะช่วยให้ธรุ กิจครอบครัวมีความเป็นมืออาชีพ อย่างเต็มตัว ท�ำให้ภาพลักษณ์ของธุรกิจเป็นที่ยอมรับ ตลอดจน ระบบโครงสร้างของธุรกิจก็มคี วามเป็นสากลมากขึน้ และยังมีสว่ นช่วย ในเรื่องของการระดมทุน ในกรณีที่มีความต้องการที่จะขยายธุรกิจ อีกทัง้ ยังช่วยเพิม่ สภาพคล่องให้กบั สมาชิกครอบครัวในการซือ้ ขายหุน้

หลักการบริหารความสัมพันธ์ของทายาทรุ่น 3

ผศ. ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และผู้อำ�นวยการศูนย์ศึกษาธุรกิจครอบครัว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

4

exception

ผศ. ดร.เอกชัยกล่าวว่า หลักการบริหารธุรกิจครอบครัวรุ่นที่ 3 จ�ำเป็นต้องมีความเป็นมืออาชีพอย่างที่สุด เพราะโดยทั่วไปทายาท รุ่นที่ 3 มักจะมองหาโอกาสใหม่ๆ ในการลงทุนและขยายธุรกิจใหม่ ทีอ่ าจไม่ใช่ธรุ กิจเดิมซึง่ ต่อยอดมาจากรุน่ ที่ 2 เพือ่ รับมือกับการแข่งขัน ที่เพิ่มสูงขึ้น ขณะเดียวกันการบริหารธุรกิจครอบครัวรุ่นที่ 3 จะต้อง สรรหามืออาชีพที่เก่ง มีความเข้าใจครอบครัว และสามารถท�ำงาน ร่วมกับคนในครอบครัวได้เข้ามาบริหารงาน หรือหากไม่น�ำผู้บริหาร มืออาชีพเข้ามา นักบริหารรุ่นที่ 2 จะต้องวางระบบและแนวทางการ ส่งไม้ตอ่ ให้กบั ทายาทรุน่ ที่ 3 ให้ชดั เจน โดยคัดเลือกสมาชิกครอบครัว


ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามารับช่วงบริหารธุรกิจครอบครัวต่อจาก รุน่ ที่ 2 หรืออาจเปิดกว้างให้สมาชิกครอบครัวรุน่ ที่ 3 ออกไปตัง้ บริษทั ของตนเองหากไม่ตอ้ งการทีจ่ ะท�ำงานในธุรกิจครอบครัว แต่ตอ้ งเป็น ธุรกิจที่ไม่ใช่คู่แข่งขันกัน “หลักการขยายธุรกิจครอบครัวในรุน่ ที่ 3 ควรร่วมกันขยาย หาก จ�ำเป็นต้องขยายไปสูธ่ รุ กิจอืน่ ๆ จะต้องขยายออกไปในนามของธุรกิจ ครอบครัว ไม่ใช่ขยายออกไปในนามของสมาชิกคนใดคนหนึง่ ในครอบครัว ประการส�ำคัญ ผูท้ ถี่ อื หุน้ ใหญ่ในบริษทั จะต้องเป็นบริษทั ทีเ่ ป็นกงสีของ ครอบครัว ไม่ใช่คนใดคนหนึง่ ถือหุน้ ใหญ่ แต่สมาชิกครอบครัวสามารถ ที่จะถือหุ้นย่อยๆ ได้ โดยให้กงสีมีอ�ำนาจใหญ่ในบริษัท” ส�ำหรับการบริหารความมั่งคั่งของธุรกิจครอบครัวในรุ่นที่ 3 ผศ. ดร.เอกชัยแนะว่า ต้องมีการบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนกลาง ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเงินส่วนกลางที่จะใช้ในการ ลงทุนและต่อยอดธุรกิจ เพราะธุรกิจครอบครัวในรุ่นที่ 3 ส่วนใหญ่ มักจะมีการขยายไปสู่ธุรกิจใหม่ที่แตกต่างจากธุรกิจเดิม บางครั้งก็ จ�ำเป็นต้องใช้เงินลงทุนจ�ำนวนมาก ดังนัน้ นักบริหารรุน่ ที่ 3 ต้องรูจ้ กั การวางแผนและบริหารจัดการทรัพย์สินที่มีอยู่ให้งอกเงย รู้จักคุณค่า ของเงินและการประหยัด โดยทุกครั้งที่จะลงทุนใดๆ ต้องมองในเรื่อง ความคุ้มทุนเป็นส�ำคัญ “การบริหารสินทรัพย์ ในรุ่นที่ 3 จ�ำเป็นต้องมองไปในเรื่องของ ความชัดเจน และรู้จักน�ำสินทรัพย์ที่มีอยู่ไปลงทุนใหม่เพื่อให้เกิด ความงอกเงยมากขึ้น เพราะธุรกิจครอบครัวรุ่นที่ 3 ประกอบด้วย สมาชิกจ�ำนวนมาก ท�ำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น จึงจ�ำเป็นต้องมี เงินกองกลางที่ได้รับมาจากการลงทุนเข้ามาช่วยในเรื่องเหล่านี้ ซึ่ง อาจสามารถตั้งโฮลดิ้งคอมพานี* ขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการทรัพย์สิน ในการลงทุนของธุรกิจครอบครัว”

ความเสี่ยงด้านต่างๆ ส�ำหรับธุรกิจครอบครัวในรุ่น 3

ผศ. ดร.เอกชัยได้กล่าวถึงข้อควรระวังหรือปัจจัยเสีย่ งของการสานต่อ ธุรกิจครอบครัวรุน่ ที่ 3 ซึง่ มีอยูด่ ว้ ยกัน 3 ปัจจัย คือ ปัจจัยเสีย่ งในด้าน ความหลากหลายของสมาชิกในครอบครัวที่มีมากขึ้น ซึ่งนักบริหาร รุ่นที่ 3 ต้องรู้จักการบริหารความหลากหลายให้เกิดประโยชน์ เพราะ จะเป็นจุดแข็งให้กับธุรกิจครอบครัวในการขยายไปสู่ธุรกิจใหม่ๆ ได้ ขณะเดียวกัน การขยายการลงทุนไปสูธ่ รุ กิจใหม่ทไี่ ม่คนุ้ เคยถือเป็น ความเสีย่ งของธุรกิจครอบครัวในรุน่ ที่ 3 ทีจ่ ะต้องพบ ซึง่ ผูบ้ ริหารธุรกิจ จะต้องมีแนวทางการป้องกันและวางกรอบการขยายธุรกิจให้ชัดเจน ว่าจะลงทุนหรือไม่ลงทุนในธุรกิจอะไร และปัจจัยเสี่ยงที่จะกระทบ ต่อธุรกิจอีกประการคือ ความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องใช้เงินลงทุนจ�ำนวนมาก ผูบ้ ริหารจึงจ�ำเป็นต้องบริหารธุรกิจให้มรี ายได้และมีอตั ราเติบโตอย่าง มัน่ คง และเพียงพอทีจ่ ะรองรับค่าใช้จา่ ยต่างๆ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ในรุน่ ที่ 3 ได้

ดังนั้นศาสตร์และศิลป์ของการบริหารธุรกิจครอบครัวในรุ่นที่ 3 ให้เติบโตอย่างยัง่ ยืน ผูบ้ ริหารรุน่ ที่ 3 ควรน�ำประสบการณ์และแนวทาง ที่สร้างประโยชน์ในรุ่นที่ 2 มาปรับใช้ในการบริหารธุรกิจด้วย เปรียบ เสมือนเป็นการท�ำงานร่วมกัน แม้วา่ รุน่ ที่ 3 จะมีความรูแ้ ละเชีย่ วชาญ ในเรือ่ งของเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึง่ ถ้ารุน่ ที่ 2 และรุน่ ที่ 3 สามารถน�ำเอา วิธกี ารท�ำงานมาผนวกเข้าด้วยกัน ก็จะเป็นจุดแข็งของธุรกิจครอบครัว ทีป่ ระกอบด้วยคนทีม่ ปี ระสบการณ์ มีเครือข่าย และกลุม่ คนรุน่ ใหม่ทมี่ ี ทักษะความรูท้ จี่ ะเข้ามาเติมเต็มให้ธรุ กิจครอบครัวเดินหน้าได้อย่างมัน่ คง จะเห็นได้ว่า การบริหารธุรกิจครอบครัวที่สืบทอดมาถึงรุ่นที่ 3 มีความหลากหลายของสมาชิกครอบครัวมากขึน้ บริบทของธุรกิจเริม่ เปลี่ยนไป ธุรกิจมีความซับซ้อนมากขึ้น การแข่งขันมีความรุนแรง มากขึ้น แต่สิ่งส�ำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจครอบครัวเติบโตได้อย่างยั่งยืน คือ ความสามารถของผูส้ บื ทอด และการบริหารความสัมพันธ์ภายใน ครอบครัว *โฮลดิ้งคอมพานี (Holding Company) หมายถึง บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจ โดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก และไม่มีการประกอบธุรกิจ อย่างมีนัยส�ำคัญเป็นของตนเอง ธุรกิจครอบครัวใช้โฮลดิ้งคอมพานี เป็นกลไกในการบริหารธุรกิจและท�ำงานร่วมกันของสมาชิกในครอบครัว

ISSUE 8 / 2013

5


PEOPLE TALK

ภาส นิธิปิติกาญจน์ ทายาทรุ่นสาม ผู้บุกเบิก “เมกาเชฟ”

นักบริหารรุ่น 3 พัฒนาธุรกิจ รับกระแสโลก 6

exception

การรับช่วงต่อทางธุรกิจของทายาทในรุน่ ที่ 3 ไม่เพียงต้องบริหารความซับซ้อนของโครงสร้าง ครอบครัวและธุรกิจ แต่ยังต้องน�ำพาธุรกิจฝ่ากระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงท่ามกลางการแข่งขัน ที่รุนแรงทั้งในตลาดท้องถิ่นและระดับโลก จึงนับเป็นความท้าทายครั้งส� ำคัญของนักบริหาร ทีจ่ ะต้องวางแผนและเตรียมกลยุทธ์การบริหารงานให้รอบคอบ ทันสมัย พร้อมรับการเปลีย่ นแปลง เพื่อให้ธุรกิจสามารถยืนหยัดและก้าวสู่ความส�ำเร็จอย่างยั่งยืนตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ นิตยสาร Exception ฉบับส่งท้ายปี 2556 จึงขอน�ำเสนอมุมมองและหลักการบริหารงาน อันทันสมัย โดยได้รับเกียรติจากนักบริหารรุ่นใหม่ ทายาทธุรกิจรุ่นที่ 3 ที่พร้อมจะมาบอกเล่า และแบ่งปันเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ เสมือนเป็นของขวัญอันล�้ำค่าให้แก่ผู้อ่านทุกท่าน


ส�ำหรับห้องครัวไทย น�้ำปลานับเป็นเครื่องปรุงหลักที่ขาดไม่ได้ แม้ว่าคนไทยจะผูกพันกับการใช้น�้ำปลาปรุงอาหารมานาน แต่คงมี น้อยคนนักที่จะจินตนาการได้ว่า “น�้ำปลาพรีเมี่ยม” ควรมีรสชาติ และลักษณะอย่างไร “เมกาเชฟ” เป็นน�ำ้ ปลาและซอสปรุงรสทีเ่ กิดขึน้ จากเจตนารมณ์ อันแรงกล้าที่ “ต้องการผลิตเครื่องปรุงรสชั้นดีเพื่ออาหารไทย เพื่อ คนไทย” อันเป็นวิสัยทัศน์ของ “ภาส นิธิปิติกาญจน์” ผู้บริหารหนุ่ม แห่งบริษทั สินวารีพฒ ั นา จ�ำกัด เจ้าของแบรนด์เมกาเชฟ ผูเ้ ป็นทายาท รุ่นที่ 3 แห่งบริษัทโรงงานน�้ำปลาไทย ผู้ผลิตน�้ำปลาตรา “ปลาหมึก” แบรนด์น�้ำปลาเก่าแก่ที่ก�ำลังจะมีอายุครบ 70 ปีในปีหน้า “โรงงานน�้ำปลาไทย” ก่อตั้งขึ้นโดยคุณปู่ของคุณภาส ปัจจุบัน บริหารงานโดยคุณพ่อและคุณอา หลังจากเรียนจบการตลาดจาก ประเทศออสเตรเลีย คุณภาสมีโอกาสช่วยงานด้านการตลาดต่างประเทศ ให้กบั ธุรกิจน�ำ้ ปลาของครอบครัวมานานกว่า 7 ปี ก่อนจะออกมาสร้าง บริษัทสินวารีพัฒนา จ�ำกัด เพื่อผลิตน�้ำปลาและซอสปรุงรสคุณภาพ ชั้นเลิศในแบรนด์ของตัวเอง “ในอนาคต ถ้าเราจะโตในต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศทีเ่ จริญ แล้ว คนกลุม่ นีต้ อ้ งการสินค้าคุณภาพและดีตอ่ สุขภาพ ฉะนัน้ เราต้อง พัฒนาสินค้าให้เป็นทีย่ อมรับ นีค่ อื มุมมองทีท่ ำ� ให้เราต้องการท�ำซอส เอเชียทีด่ ตี อ่ สุขภาพ สะอาด และดีทสี่ ดุ ” ผูบ้ ริหารหนุม่ วัย 39 ปีกล่าว ด้วยความฝันที่อยากเห็นซอสปรุงรสจากเมืองไทยเป็นซอสที่ ดีที่สุดในระดับโลก และอยู่ “เบื้องหลัง” ความส�ำเร็จของเชฟหรือ คนปรุงอาหารไทยและอาหารเอเชียทั่วโลก จึงกลายเป็นที่มาของชื่อ “เมกาเชฟ” ซึง่ ถือเป็น “หน่ออ่อน” ทีแ่ ตกยอดมาจากธุรกิจครอบครัว เพราะคุณภาสได้ใช้องค์ความรู้และประสบการณ์จากรุ่นปู่และพ่อ มาต่อยอดความคิดและวิสัยทัศน์ในธุรกิจใหม่ “คุณปู่เน้นตลอดว่า ท�ำอะไรต้องซื่อสัตย์ ถ้าเราบอกว่าของเรา เป็นของดี ก็ต้องใช้ของดีจริงๆ ผ่านการผลิตที่ดีจริงๆ กินแล้วต้อง ปลอดภัย ส่วนคุณพ่อให้ขอ้ คิดว่า สินค้าทีส่ ะอาดและดีตอ่ สุขภาพต้อง เริ่มจากวัตถุดิบที่ดี น�้ำปลาจะดีก็ต้องมาจากคุณภาพของปลา ดังนั้น เราจึงสร้างโรงงานใหม่ให้อยู่ใกล้แหล่งปลา เพราะเราเชือ่ ว่าปลาทีส่ ด คือกุญแจส�ำคัญของซอสที่รสชาติดีและดีต่อสุขภาพ” นอกจากการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ คุณภาสยังได้น�ำระบบ มาตรฐานอุตสาหกรรมด้านอาหารทีด่ ที สี่ ดุ ของโลกมาใช้ควบคุมมาตรฐาน และความสะอาดในการผลิตซอสและน�ำ้ ปลาเมกาเชฟมากถึง 6 ระบบ ด้วยกัน แต่เพราะน�ำ้ ปลาพรีเมีย่ มถือเป็น “ของใหม่” ในธุรกิจน�ำ้ ปลาไทย เส้นทางบุกเบิกจึงเต็มไปด้วยการลองผิดลองถูกและล้มลุกคลุกคลาน “การตัง้ ใจท�ำ ‘ของดี’ นัน้ ยากเหลือเกิน สิง่ ทีย่ ากทีส่ ดุ คือ ทัศนคติ ของคนไทยทีม่ องว่า ของไทยจะตัง้ ราคาสูงไม่ได้ ทัศนคติตรงนีท้ ำ� ให้ ยากต่อการสร้างแบรนด์ แต่เราก็ให้ข้อมูลแก่ลูกค้ามาเรื่อยๆ ซึ่งก็ ต้องใช้เวลา”

หลังจากพยายามขายเมกาเชฟให้คนไทยอยูน่ าน แต่กย็ งั ไม่สำ� เร็จ คุณภาสจึงเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายใหม่ โดยหันมาจับตลาดผู้ท�ำอาหาร ที่อาจไม่ใช่คนไทย แต่เป็นตลาดที่ใหญ่กว่า เพราะนั่นหมายถึงตลาด โลก ซึ่งแนวคิดนี้ส�ำเร็จลุล่วงด้วยดีได้ เพราะ “เดวิด ทอมป์สัน” แห่ง ร้าน Nahm เชฟฝรัง่ ชือ่ ดังของโลกผูม้ หี วั ใจไทยและ “ลิน้ ไทย” มาเป็น แรงสนับสนุนส�ำคัญในการเปิดตลาดที่ออสเตรเลีย แม้ตลอดเส้นทางของการท�ำธุรกิจจะล้มลุกคลุกคลาน แต่ด้วย ความมุ่งมั่นในการผลิตซอสปรุงรสคุณภาพชั้นเลิศ ท�ำให้การเข้าสู่ ปีที่ 7 ของเมกาเชฟเริ่มฉายแววแห่งความส�ำเร็จ นอกจากน�้ำปลา พรีเมีย่ ม เมกาเชฟยังผลิตซอสหอยนางรมแท้ชนั้ ดี ซีอวิ๊ ขาวทีป่ ราศจาก สารก่อภูมิแพ้ และน�้ำปลาสูตรพิเศษที่ผลิตเฉพาะตลาดบางประเทศ “เรายังคงท�ำเรื่อยมาทั้งที่ขาดทุนมาตลอด เพราะเรามองเห็น อนาคตว่ามันต้องดี และเราเชื่อในสิ่งที่เราท�ำ แต่กว่าจะผ่านมาได้ เราก็ต้องปรับการบริหารจัดการสินค้าให้ไปได้กับการบริหารการเงิน เพราะคุณพ่อบอกเสมอว่า การบริหารการเงินก็เหมือนการท�ำให้เลือด หมุนเวียนในร่างกาย ถ้าธุรกิจขาดเงินก็เหมือนร่างกายขาดเลือด ขาดพลังที่จะเดินต่อ”

“การสร้างกำ�ไรอาจไม่สำ�คัญ เท่ากับการได้ทำ�ซอสปรุงรสที่ดีต่อสุขภาพ และผลิตจากวัตถุดิบของไทย ให้เป็นแบรนด์ระดับโลก” คุณภาสย�ำ้ ว่า การบริหารการเงินทีถ่ กู ต้องคือการควบคุมค่าใช้จา่ ย ให้ได้ ด้วยการพิจารณารายละเอียดว่า มีต้นทุนส่วนไหนที่สามารถ บริหารให้ลดลงได้ โดยที่ยังสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้ ขณะที่การบริหารเงินส่วนตัว คุณภาสแนะว่า หากอายุยังน้อย การลงทุนในสินทรัพย์ทมี่ คี วามเสีย่ งสูง เช่น หุน้ อาจท�ำได้ในสัดส่วนที่ มากถึง 30 - 40% ของเงินออม แต่ถา้ อายุมากขึน้ ควรลงทุนในสินทรัพย์ ที่มคี วามเสีย่ งต�ำ่ กว่า โดยอาจลงทุนในหุน้ ได้แต่ไม่ควรเกิน 20% และ ควรถือเงินสดไว้บางส่วนส�ำหรับโอกาสการลงทุนทีด่ ใี นรูปแบบอืน่ ทีเ่ ข้ามา “หลายครั้งที่ท้อและคิดว่าท�ำไมเราไม่สานต่อธุรกิจไปซึ่งอาจจะ ง่ายกว่า ผมเชื่อว่า คนรุ่น 3 หรือรุ่น 4 ที่สร้างธุรกิจใหม่ต้องเคยรู้สึก แบบนี้ แต่ที่ผมยังท�ำอยู่ เพราะความสุขของผมคือการท�ำในสิ่งที่ผม ฝันให้ส�ำเร็จ ผมขอแค่อยู่ได้ ไม่ขาดทุน” คุณภาสทิง้ ท้ายว่า ส�ำหรับเขา การสร้างก�ำไรอาจไม่สำ� คัญเท่ากับ การได้ท�ำซอสปรุงรสที่ดีต่อสุขภาพและผลิตจากวัตถุดิบของไทย ให้เป็นแบรนด์ระดับโลก เพราะเขาเชือ่ ว่า ซอสทีด่ จี ะน�ำพาอาหารไทย ไปได้ไกลกว่าทีเ่ ป็นอยู่ นับว่าเป็นอุดมการณ์ทคี่ ณ ุ ภาสน่าจะได้ซมึ ซับ มาจากคุณปู่และคุณพ่อ ISSUE 8 / 2013

7


PEOPLE TALK

ริศร์สุ แต้มคงคา

ผู้สานต่อ “คิด คิด” สู่ยุคที่ 3 ในยุคที่การแข่งขันรุนแรง หัวใจความสำ�เร็จน่าจะอยู่ที่นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ ความรวดเร็ว และการกระจายสินค้าให้ทั่วถึง

8

exception


ก่อนเข้าสู่ปีที่ 30 ของแบรนด์หมากฝรั่งของคนไทย “คิด คิด เพือ่ นเคีย้ ว” ในปี 2557 และในปีนี้ บริษทั โรงงานลูกกวาดเม่งเซ้ง จ�ำกัด ซึง่ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสินค้าประเภทหมากฝรั่งและลูกกวาด ภายใต้แบรนด์ อาทิ “แพรอท”, “นกแก้ว”, “คิด คิด” และอื่นๆ ได้มีการ ปรับตัวครั้งใหญ่ด้วยการผลัดใบสู่ยุคบริหารของคนรุ่นใหม่ คุณริศร์สุ แต้มคงคา นักบริหารรุน่ ที่ 3 ทีเ่ พิง่ ได้รบั ต�ำแหน่งกรรมการ ผูจ้ ดั การเมือ่ ไม่นานมานี้ ด้วยวัยเพียง 25 ปี โดยรับไม้ตอ่ จากคุณพรศักดิ์ แต้มคงคา ผู้เป็นลุง จากความตั้งใจที่จะเข้ามาช่วยงานที่บ้าน และต้องการดูแลธุรกิจ แรกเริม่ ของครอบครัวซึง่ ก่อตัง้ มาก่อนทีเ่ ธอจะเกิด พอเริม่ เข้ามาท�ำงาน ที่โรงงาน คุณริศร์สุถูกส่งเข้าไปเรียนรู้งานในส่วนของกระบวนการผลิต เป็นจุดแรก เพราะว่าการผลิตและการควบคุมคุณภาพสินค้าเป็นหัวใจ ส�ำคัญของงานโรงงาน จากที่เคยคิดว่าคงอีกนาน แต่หลังจากผ่านบท ทดสอบเพื่อพิสูจน์ตัวเองจากผู้เป็นลุง คุณริศร์สุก็ได้รับการแต่งตั้งเป็น “MD” หลังจากวันแรกที่เข้ามาแค่เพียง 1 ปี

เราต้องพยายามทำ�ให้ดีที่สุด วิ่งตามโลกให้ทัน และเกาะอยู่ในกระแส หรือวงจรการแข่งขัน เพือ่ ไปพร้อมๆ กับ หรือวิ่งให้เร็วกว่าคนอื่นให้ ได้ “ต้องขอบคุณที่คุณลุงเชื่อใจและไว้ใจ เพราะขนาดตัวเองยังคิดว่า เร็วเกินไป แต่ลุงบอกว่าให้เชื่อสายตาลุง ซึ่งเราเข้าใจว่าท่านคงอยาก ให้เรามีความรับผิดชอบและพัฒนาตัวเองให้เร็วขึ้น ท่านบอกว่า นี่เป็น นโยบายเดียวกับที่อากงส่งไม้ต่อให้รุ่นที่สองในช่วงอายุยังน้อย เพื่อที่ ท่านจะได้เป็นแบ็คอัพให้ได้” แม้จะรูส้ กึ ตืน่ เต้น แต่คณ ุ ริศร์สกุ เ็ ชือ่ ว่า ด้วยค�ำสอนของอากง (คุณ ชาญ แต้มคงคา) ทีเ่ น้นปลูกฝังลูกหลานในเรือ่ งความสามัคคีในหมูญ่ าติ พี่น้องและพนักงาน บวกกับหลักค�ำสอนในเรื่องความอดทน ซื่อสัตย์ นอบน้อม มีความรับผิดชอบ และยุติธรรม จะเป็นรากฐานส�ำคัญของ การเป็นผู้บริหารที่ดีที่จะสามารถ “ได้ใจ” ลูกน้องได้ไม่ยาก รวมทั้ง ค�ำสอนของคุณลุงที่ว่า “ในทุกเรื่องที่ต้องตัดสินใจ ให้คิดทบทวนซ�้ำ ให้ครบ 3 ครั้งก่อน ถ้าค�ำตอบยังใช่อยู่ นั่นคือใช่” ส�ำหรับค�ำสอนในเรื่องของการบริหารจัดการเงิน คุณริศร์สุยังได้ ทีป่ รึกษาทีด่ อี ย่างคุณพ่อคุณแม่ (คุณรพีรฐั - คุณนัทรมย์ แต้มคงคา) ซึง่ ได้ ให้หลักพิจารณาการลงทุนว่า ต้องดูผลตอบแทน ระยะเวลาคืนทุน และเงิน หมุนเวียนทีบ่ ริษทั มี พร้อมกับต้องรักษาสมดุลระหว่างการลงทุนด้วยทุน ของบริษทั กับการกูธ้ นาคาร เพราะธนาคารจะช่วยตรวจสอบความเป็นไปได้ ของแผนธุรกิจให้ด้วย นอกจากการเงินของบริษทั เธอยังได้คำ� ปรึกษาและตัวอย่างทีด่ จี าก ครอบครัวในการบริหารการเงินส่วนตัว โดยการเป็นคนรู้จักคุณค่าของ

เงินที่ได้มาจากอากง ส่วนคุณแม่สอนให้รู้จักท�ำบัญชีค่าใช้จ่ายส่วนตัว และการรู้จักออมจากคุณพ่อ โดยคุณริศร์สุใช้เงินออมส่วนหนึ่งลงทุน ในการลงทุนทีค่ นื ภาษีได้ เช่น ประกันชีวติ และ RMF/LTF อีกส่วนใช้ลงทุน ทีใ่ ห้ผลตอบแทนในระยะกลาง เช่น กองทุนรวม โดยปัจจุบนั เธอใช้บริการ TMB Wealth Banking ส่วนระยะยาว เธอมองว่าการซื้อทอง เก็บไว้ก็ไม่เสียหาย ขณะที่การลงทุนในหุ้นต้องขอเวลาศึกษามากกว่านี้ ส�ำหรับแนวทางในการบริหารธุรกิจในแต่ละรุ่นที่ผ่านมา คุณริศร์สุ มองว่า ความท้าทายของรุ่นบุกเบิกคือ การคิดริเริ่มที่จะสร้างธุรกิจ หัวใจความส�ำเร็จจึงอยูท่ กี่ ารเดินหน้าก่อนคนอืน่ มองการณ์ไกล คิดต่าง กล้าได้กล้าเสีย ขยันและอดทน ขณะทีห่ วั ใจส�ำคัญของรุน่ ทีส่ องคือ การ วางระบบบริหารจัดการ และสร้างรากฐานทางการเงิน ส่วนความท้าทาย ของรุน่ สาม อันดับแรกก็คอื “การเป็นรุน่ ทีส่ าม” ทีต่ อ้ งเข้ามารักษาธุรกิจ เดิม และหาทางขยายไปยังธุรกิจอื่นๆ บวกกับการแข่งขันอย่างรุนแรง ในโลกที่แคบลงและหมุนเร็วขึ้นด้วยเทคโนโลยี “คนรุ่น 3 กดดัน เพราะสองรุ่นแรกเขาพิสูจน์มาแล้วว่า เขามา ถูกทาง แล้วรุน่ สามจะท�ำยังไง และคนก็ชอบพูดว่า รุน่ สามเป็นรุน่ หัวเลีย้ ว หัวต่อ ธุรกิจจะรอดหรือล่มก็อยู่ที่รุ่นนี้ เราก็ต้องพยายามท�ำให้ดีที่สุด วิ่งตามโลกให้ทัน และเกาะอยู่ในกระแสหรือวงจรการแข่งขัน เพื่อไป พร้อมๆ กับหรือวิ่งให้เร็วกว่าคนอื่นให้ได้” ผูบ้ ริหารสาวมองว่า ในยุคทีก่ ารแข่งขันรุนแรงและมีคแู่ ข่งหลากหลาย เช่นทุกวันนี้ หัวใจความส�ำเร็จน่าจะอยู่ที่นวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ ความรวดเร็ว และการกระจายสินค้าให้ทวั่ ถึง โดยก่อนหน้านี้ หมากฝรัง่ คิด คิด และสินค้าแบรนด์อื่นของบริษัทจะเน้นช่องทางขายร้านยี่ปั๊ว ซาปัว๊ ซึง่ ในยุคของคุณริศร์สุ เธอวางแผนส่งสินค้าไปขายในต่างประเทศ โดยเบื้องต้นจะรุกตลาดจีนเป็นอันดับแรก ขณะที่ตลาดในประเทศ เธอ จะเน้น “แตกไลน์” หรือสร้างสินค้าใหม่ที่แตกต่างขึ้นมาเจาะตลาดร้าน สะดวกซื้อและโมเดิร์นเทรด “ถ้าเราขายของเหมือนคนอื่น เราก็ต้องแข่งด้านราคา แต่ถ้าท�ำ สินค้าที่แตกต่าง เราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องราคา ดังนั้นก็ต้องท�ำสินค้าที่ ยากหน่อย ซึง่ เราเชีย่ วชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตอยูแ่ ล้วก็นา่ จะท�ำได้ ช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงลองผิดลองถูกและทดลองสินค้าอยู่” คุณริศร์สบุ อกถึงเป้าหมายสูงสุดในยุคของเธอว่า นอกจากสร้างธุรกิจ ให้มั่นคง เธอยังอยากสร้างสินค้าใหม่เพื่อส่งมอบให้ลูกหลาน พร้อมกับ ผลักดันสินค้าดั้งเดิมให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น แม้จะเพิ่งมารับต�ำแหน่งได้ไม่นาน แต่ผู้บริหารสาวมองว่า ธุรกิจ ของครอบครัวเธอจะมั่นคงและยั่งยืนได้ ผู้บริหารคนต่อไปที่จะมานั่ง แทนเธอ อาจจะในอีก 20 - 30 ปีขา้ งหน้า ก็ยงั จ�ำเป็นจะต้องเลือกบุคคล ที่มีทัศนคติที่ดีและใจที่เต็มร้อยกับบริษัทเหมือนกับผู้บริหารทั้ง 3 รุ่น ไม่เพียง “ทัศนคติ” และ “ใจเต็มร้อย” ที่ท�ำให้ผู้บริหารสาวคนนี้ ได้รบั ความเชือ่ มัน่ ให้มานัง่ เป็นผูบ้ ริหาร แต่ดว้ ย “ความกระตือรือร้น” และ “ความคิดสร้างสรรค์” ของคนรุ่นใหม่ น่าจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ท�ำให้ เธอผูน้ ี้ได้ “ผลิใบ” แสดงฝีมอื น�ำพาธุรกิจไปสูย่ คุ ใหม่ทเี่ ติบโตอย่างมัน่ คง ISSUE 8 / 2013

9


PEOPLE TALK

ปิยะพล กัญจนาภรณ์

“ซินไฉฮั้ว” ภายใต้วิสัยทัศน์รุ่นที่สาม ความสำ�เร็จอันยาวนานของเรา เกิดจากลูกค้าไว้วางใจให้เรา เป็นผู้บริการ ซึ่งความไว้วางใจนี้ มาจากการทำ�งานอย่างหนัก ของทุกคน 10

exception


ธุรกิจซักอบรีดในเมืองไทยเกิดขึ้นครั้งแรกหลังเปลี่ยนแปลง การปกครองเพียง 2 ปี ด้วยวิสยั ทัศน์ของคุณกิจจา กัญจนาภรณ์ ที่ มองเห็นโอกาสการท�ำธุรกิจนี้ จึงเป็นทีม่ าของ “ซินไฉฮัว้ ” ในทุกวันนี้ ผ่านมาร่วม 80 ปี จากธุรกิจที่คนไม่คุ้นเคย วันนี้ ซินไฉฮั้ว กลายเป็นผู้น�ำในธุรกิจซักแห้งของเมืองไทย จากห้องแถวเล็กๆ ย่านสีพ่ ระยา ปัจจุบนั ขยายเป็นโรงงานขนาดใหญ่บนถนนพัฒนาการ ทีม่ ที งั้ ธุรกิจซัก-ฟอก-เย็บ และยังแตกไลน์สบู่ ริการใหม่ภายใต้แบรนด์ “The Closet by Sin Chai Hua” ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของนักบริหาร รุน่ ที่ 3 คือ คุณปิยะพล กัญจนาภรณ์ กรรมการผูจ้ ดั การคนปัจจุบนั ของซินไฉฮัว้ กรุป๊ เพือ่ ท�ำหน้าทีใ่ ห้บริการดูแลเสือ้ ผ้าและเครือ่ งหนัง ด้วยคุณภาพบริการระดับ “พรีเมี่ยม” “ผมมองว่าเป็นโอกาส เพราะสังคมเมืองของไทย โดยเฉพาะ กรุงเทพฯ มีผู้ใช้สินค้ามูลค่าสูงเป็นจ�ำนวนมาก ‘The Closet by Sin Chai Hua’ ก็นา่ จะเป็นช่องทางของเราในการตอบโจทย์บริการ ของลูกค้ากลุม่ นีไ้ ด้ ซึง่ ธุรกิจทีเ่ ราแตกออกมาก็ตอ่ ยอดมาจากความรู้ และ Know-how ในธุรกิจดั้งเดิม” คุณปิยะพลเริ่มเข้ามารับช่วงธุรกิจหลังจากส�ำเร็จการศึกษา โดยช่วยคุณแม่ดูแลกลุ่มลูกค้าทั่วไปและงานส่วนหน้าร้าน จากนั้น ไม่นาน คุณแม่ก็มอบงานทั้งหมดให้ดูแล และด้วยแนวคิดใหม่ๆ ในการบริหารและต่อยอดธุรกิจ บวกกับความกระตือรือร้นสไตล์ คนหนุ่มไฟแรง คุณปิยะพลจึงขอโอกาสจากอดีต MD เพื่อขอ ทดลองบริหารกิจการของบริษทั ทัง้ หมดภายใต้แนวทางการบริหาร จัดการในแบบของเขา โดยขณะนั้นเขามีอายุเพียง 28 ปี แม้จะไม่มีหลักค�ำสอนโดยตรง แต่จากการเรียนรู้และซึมซับ ผ่านการท�ำงานของคุณพ่อคุณแม่ คุณปิยะพลพบว่า “กุญแจแห่ง ความส�ำเร็จ” ดอกแรกคือ การให้ความส�ำคัญและความใกล้ชดิ กับทีมงาน รวมถึงท�ำให้พนักงานมีความสุขในการท�ำงาน ซึ่งถือเป็นการเพิ่ม ประสิทธิภาพการท�ำงาน เหนือสิง่ อืน่ ใด “หัวใจส�ำคัญ” ในการด�ำเนินธุรกิจทีผ่ บู้ ริหารรุน่ ที่ 1 และรุน่ ที่ 2 จนถึงคุณปิยะพลให้ความส�ำคัญมาก ได้แก่ ความซือ่ สัตย์ และการรักษามาตรฐานและความพึงพอใจของลูกค้า “ความส�ำเร็จอันยาวนานของเราเกิดจากลูกค้าไว้วางใจให้เรา เป็นผู้บริการ ซึ่งความไว้วางใจนี้มาจากการท�ำงานอย่างหนัก ของทุกคน ดังนั้นก้าวต่อๆ ไปของความส�ำเร็จจึงอยู่ที่การรักษา มาตรฐานและความพึงพอใจของลูกค้า” ขณะที่การจัดการเงินทุนซึ่งเป็นอีกกุญแจส�ำคัญ MD หนุ่ม มีหลักเกณฑ์ว่า ต้องพิจารณาปัจจัยรอบด้านก่อนลงทุนทุกครั้ง โดยเงินลงทุนส่วนหนึง่ ต้องเป็นเงินกูธ้ นาคาร เพือ่ ทีบ่ ริษทั จะได้มเี งินสด ส�ำรองไว้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยทีท่ กุ การลงทุนต้องตัง้ อยู่ บนหลักการที่ว่า “ไม่ท�ำอะไรเกินตัว”

เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ธุรกิจ ต้องเริ่มจากการสร้างรากฐานให้มั่นคง อันหมายถึงการสร้างบุคลากร ที่มีความสามารถ และวางโครงสร้างองค์กรให้เป็นระบบ ส�ำหรับหลักการบริหารเงินส่วนตัว คุณปิยะพลมองว่า ในการ ลงทุนต้องใช้เงินออมเท่านั้น และต้องลงทุนในระดับที่ไม่ท�ำให้ตน เดือดร้อน โดยสินทรัพย์ที่เขานิยมเลือกลงทุนคือ คอนโดมิเนียม เนือ่ งจากเป็นสินทรัพย์ทซี่ อื้ ง่ายขายคล่อง และน่าจะมีกระแสตอบรับ ที่ดียิ่งขึ้นหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพือ่ สร้างความยัง่ ยืนให้ธรุ กิจ คุณปิยะพลมองว่า ต้องเริม่ จาก การสร้างรากฐานให้มั่นคง อันหมายถึงการสร้างบุคลากรที่มีความ สามารถ และวางโครงสร้างองค์กรให้เป็นระบบ “รุ่นคุณปู่กับคุณพ่อ การบริหารธุรกิจจะเป็นแบบคนจีน คือ เถ้าแก่ตดั สินใจทุกอย่างคนเดียว เมือ่ องค์กรขยายใหญ่ขนึ้ ระบบนัน้ เริม่ ไม่คล่องตัว สิง่ ทีผ่ มพยายามท�ำคือ วางระบบใหม่เพือ่ ให้องค์กร ด�ำเนินได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ยึดติดตัวบุคคล” ส�ำหรับความท้าทายในการบริหารธุรกิจที่ต้องให้ความส�ำคัญ มากทีส่ ดุ ก็คอื การปรับวัฒนธรรมองค์กรให้ทนั สมัย ผูบ้ ริหารหนุม่ ยอมรับว่า แม้ทกุ อย่างยังไม่เป็นไปตามทีเ่ ขาตัง้ ไว้ แต่กเ็ ริม่ มองเห็น “จุดหมาย” ที่ชัดขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบัน กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมหลักๆ ของซินไฉฮั้ว ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร ขนส่ง ประกอบรถยนต์ และโรงแรม โดย ตอนนี้ บริษัทได้ขยายโรงงานเพื่อรองรับลูกค้ากลุ่มใหม่ คือกลุ่ม โรงพยาบาล ซึ่งเป็นตลาดใหญ่และมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างสูง หลังเปิด AEC “ความส�ำเร็จของเราวันนี้ เทียบไม่ได้กบั รุน่ ปูแ่ ละรุน่ พ่อ เพราะ สิ่งที่ผู้ใหญ่สร้างมานั้นเริ่มจากศูนย์ ต้องฝ่าฟันความยากล�ำบาก และกรุยทางมาให้ เราก็แค่สานต่อให้เติบโต ซึง่ ไม่ตอบโจทย์ผมเลย เพราะเป้าหมายของผมคือ การเป็นผูน้ ำ� ในบริการด้านต่างๆ เกีย่ วกับสิง่ ทอ” ผู้บริหารรุ่นที่ 3 แห่งซินไฉฮั้วกล่าวทิ้งท้ายด้วยวิสัยทัศน์ อันกว้างไกล ซึง่ อาจหมายถึงการต่อยอดไปสูอ่ กี ธุรกิจทีเ่ ต็มไปด้วย โอกาสทางธุรกิจมูลค่ามหาศาล ไม่แพ้ธุรกิจดั้งเดิม ISSUE 8 / 2013

11


GURU ADVISE

ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำ�กัด (TMBAM) และนายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

กลยุทธ์เพื่อสร้าง Family Wealth อย่างยั่งยืน

การสืบทอดธุรกิจครอบครัวจนมาถึงรุ่นที่ 3 แม้หลายคน อาจมองว่าไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไปนัก หาก ผู้บริหารแต่ละรุ่นมีการวางแผนและจัดโครงสร้างธุรกิจที่รอบคอบ และชัดเจน มีการวางระบบกระบวนการคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะมารับช่วง บริหารธุรกิจ และรู้จักการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก ในครอบครัว ขณะเดียวกันก็ต้องปลูกฝังให้สมาชิกในครอบครัว เรียนรู้และรู้จักคุณค่าของเงิน ทั้งยังสามารถน�ำเงินที่หามาได้ ไปลงทุนเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งให้ยั่งยืน

บริหารความมั่งคั่งของธุรกิจครอบครัวในรุ่นที่ 3

ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ทหารไทย จ�ำกัด (TMBAM) และนายกสมาคมบริษทั จัดการลงทุน (AIMC) ได้อธิบายการบริหารและสานต่อความมัง่ คัง่ ของธุรกิจครอบครัวรุ่นที่ 3 ว่า ธุรกิจครอบครัวที่สามารถสืบทอด มาจนถึงรุ่นที่ 3 อาจต้องประสบกับความท้าทายและความเสี่ยง มากมาย ทั้งในเรื่องการแข่งขันทางธุรกิจที่เพิ่มสูงขึ้น และปัญหา ทีม่ าพร้อมกับจ�ำนวนสมาชิกในครอบครัวทีเ่ พิม่ มากขึน้ ซึง่ ผูบ้ ริหาร จะต้องรู้จักการบริหารจัดการและปลูกฝังสมาชิกในครอบครัวให้มี ความรักใคร่สามัคคีกนั ตลอดจนปลูกฝังเรือ่ งการประหยัด ขยัน รูจ้ กั คุณค่าของเงิน รวมถึงการคัดสรรและบ่มเพาะสมาชิกในครอบครัว ที่จะขึ้นมาเป็นผู้น�ำ 12

exception

ดร.สมจินต์ได้ยกตัวอย่างกรณีการบริหารธุรกิจครอบครัวของ “ซัมซุง” บริษัทอิเล็กทรอนิกส์ชั้นน�ำจากเกาหลี ใต้ ซึ่งถือเป็น แบบอย่างความส�ำเร็จของการสืบทอดธุรกิจครอบครัวได้เป็นอย่างดี โดยมีหลักส�ำคัญในการบริหารคือ ผู้บริหารที่ดีต้องเป็นผู้ฟังที่ดี นอกจากนี้ผู้บริหารแต่ละรุ่นจะสอนและเปิดกว้างให้ลูกๆ ได้เข้ามา สัมผัสการท�ำงานภายในองค์กรด้วยตนเอง เพื่อให้ลูกๆ ได้ซึมซับ และเรียนรู้การท�ำงานจากนักบริหารมืออาชีพ ส�ำหรับธุรกิจครอบครัวของไทยที่สามารถสืบทอดมาจนถึง รุน่ ที่ 3 “ตระกูลจิราธิวฒ ั น์” ถือเป็นกรณีศกึ ษาทีน่ า่ สนใจ โดยกุญแจ ส�ำคัญในการสืบทอดธุรกิจครอบครัวของตระกูลจิราธิวฒ ั น์ให้เติบโต จากรุน่ สูร่ นุ่ ได้อย่างยัง่ ยืนคือ ความสามารถของผูส้ บื ทอด ความรักใคร่ สามัคคี และความสัมพันธ์ใกล้ชดิ ของสมาชิกในครอบครัวทัง้ รุน่ ที่ 1 รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 สิ่งส�ำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การเปิดโอกาส ให้นักบริหารมืออาชีพเข้ามาร่วมบริหารงานด้วย ขณะเดียวกัน ระหว่างการบริหารงานของผู้บริหารในเครือ เซ็นทรัลแต่ละรุน่ ก็จะมีทายาทรุน่ ถัดไปเข้าร่วมท�ำงานด้วยเพือ่ ศึกษา และเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ยิ่งไปกว่านั้น หัวใจส�ำคัญที่ท�ำให้ ประสบความส�ำเร็จคือ การปลูกฝังสมาชิกครอบครัวให้รู้จักการ ประหยัด โดยจะลงทุนครั้งใดก็ต้องเห็นถึงความคุ้มค่า และมีการ ตั้งกงสีดูแลสมาชิกในครอบครัวให้เท่าเทียมกัน “ตระกูลจิราธิวัฒน์จะปลูกฝังแนวความคิดและวิธีการท�ำงาน ให้กับสมาชิกครอบครัวตั้งแต่ยังเป็นเด็ก อย่างลูกๆ ที่จะต้องก้าว ขึ้นมาเป็นผู้บริหารก็จะต้องเรียนรู้ในเรื่องของธุรกิจค้าปลีกว่า เขาท�ำกันอย่างไร บางครั้งต้องพาทายาทเดินทางไปดูโมเดลธุรกิจ ห้างค้าปลีกในต่างประเทศ ให้ลูกๆ สัมผัสงานด้วยตัวเอง และได้ เรียนรู้จากนักบริหารมืออาชีพ” ส�ำหรับแนวทางการบริหารความมัง่ คัง่ ทีน่ กั บริหารรุน่ ที่ 3 ต้อง ให้ความสนใจและถือเป็นแบบอย่าง ดร.สมจินต์ได้ยกตัวอย่างกรณี การบริหารจัดการความมั่งคั่งของมหาเศรษฐีโลกอย่าง “วอร์เรน บัฟเฟตต์” ทีเ่ น้นเรือ่ งการท�ำงานอย่างหนัก ชาญฉลาดในการเลือก ลงทุนเพือ่ สร้างรายได้เพิม่ รวมทัง้ ควบคุมรายจ่าย และตัง้ ใจออมเงิน ที่ได้จากการลงทุน ตลอดจนรูจ้ กั การบริหารความเสีย่ งทางการเงิน ขณะเดียวกัน นักบริหารรุ่นที่ 3 ต้องรู้จักการบริหารจัดการ การลงทุน โดยไม่ควรน�ำเงินหรือทรัพย์สนิ ทีม่ อี ยูท่ งั้ หมดไปทุม่ ลงทุน ในสิ่ ง เดี ย วกั น หรื อ กิ จ การที่ ต นเองบริ ห ารอยู ่ เ พี ย งแห่ ง เดี ย ว เปรียบเสมือนกับการไม่ควรวางไข่ทงั้ หมดไว้ในตะกร้าเดียวกัน เพราะ ถ้าตะกร้าหล่นจะท�ำให้ไข่แตกหมดทุกใบ ดังนั้นจึงต้องกระจาย ความเสี่ยงลงทุนในธุรกิจอื่นๆ เพราะในขณะที่ธุรกิจหนึ่งอาจจะอยู่ ในช่วงขาลง แต่อีกธุรกิจหนึ่งอาจสวนทางกัน คืออยู่ในช่วงขาขึ้น ท�ำให้ผลประโยชน์โดยรวมยังอยู่ได้


จัดทัพการลงทุนเพื่อบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคล

ดร.สมจินต์ได้แนะแนวทางการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคล ของผู้บริหารรุ่นที่ 3 ไว้อย่างน่าสนใจ โดยผู้บริหารรุ่นที่ 3 อาจใช้ บริการกองทุนรวมต่างๆ ที่มีผู้จัดการกองทุนบริหาร ซึ่งจะช่วย บริหารความมัง่ คัง่ ทางการเงินให้งอกเงยให้กบั ตัวเองและครอบครัว ได้ โดยปัจจุบนั เทรนด์การลงทุนประเภท Global Investment ก�ำลัง ได้รบั ความนิยมอย่างมาก เพราะเป็นการขยายการลงทุนไปสูก่ องทุน รวมที่มีการลงทุนไปยังทั่วโลก โดยเฉพาะกองทุนรวมของสถาบัน การเงินที่มีการเลือกลงทุนไปในประเทศที่เศรษฐกิจก�ำลังฟื้นตัว หากผู้บริหารรุ่นที่ 3 จะเลือกลงทุนใน “กองทุนเปิดทหารไทย World Equity Index” ก็ถอื ว่าเป็นตัวเลือกทีน่ า่ สนใจ เพราะเป็นการ ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศทีม่ คี วามน่าสนใจ อย่างมากในปัจจุบัน กองทุนนี้เน้นการลงทุนในหุ้นกลุ่มประเทศ พัฒนาแล้ว (Developed Markets) เป็นหลัก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา กว่าครึ่งหนึ่งของสัดส่วนการลงทุน นอกจากนี้ยังแบ่งการลงทุน ไปยังกลุม่ ประเทศยูโรโซน อาทิ ฝรัง่ เศส เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ รวมทั้งแคนาดาและญี่ปุ่น

“กองทุนเปิดทหารไทย World Equity Index มีนโยบาย การลงทุนแบบเชิงรับ (Passive Investment Strategy) ซึง่ สอดคล้อง กับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันที่กระแสเงินทุนมุ่งเข้าสู่ ตลาดพัฒนาแล้ว และแนวโน้มค่าเงินบาททีอ่ อ่ นยังเป็นประโยชน์ตอ่ กองทุน โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Lyxor ETF MSCI World (เป็นกองทุนหลักที่ลงทุนในตราสารที่ให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับ ดัชนี MSCI World ซึ่งกระจายการลงทุนในหุ้นของกลุ่มประเทศ ที่พัฒนาแล้ว) ดร.สมจินต์กล่าวโดยสรุปว่า ไม่วา่ เทรนด์บริหารจัดการการเงิน หรือการลงทุนจะเป็นอย่างไร ก็ยงั คงตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของหลักการ ลงทุนที่ดีที่มีอยู่ด้วยกัน 3 ประการ คือ ต้องมีส่วนผสมของการ ลงทุน หมายถึงการแบ่งสัดส่วนลงทุนในแต่ละประเภทการลงทุน เช่น อสังหาริมทรัพย์ 30% พันธบัตร 30% และเงินสด 40% เป็นต้น ขณะเดียวกันการลงทุนที่ดีจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ ต้องมีการกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ TMB ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ โทร. 1558 ISSUE 8 / 2013

13


ALTERNATIVES

บริหารการเงินง่ายๆ สไตล์คน Gen Y

อลิสา ราธี, CFP® ที่ปรึกษาการลงทุน ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)

คนรุ่นที่ 3 ของครอบครัวที่มีช่วงอายุอยู่ที่ 18 - 33 ปี มีนิยามเรียกคนกลุ่มนี้ว่า “Gen Y” ซึ่งคนกลุ่ม Gen Y นี้มีประมาณ 10 ล้านคน หรือ คิดเป็นประมาณ 16% ของประชากรไทยทั้งหมด คนกลุ่มนี้เป็นคนรุ่นใหม่ ผู้น�ำเทรนด์ต่างๆ ถือว่าเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในการผลักดันการเติบโต ทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต ดังนั้นคนรุ่นใหม่อย่าง Gen Y และคนรุ่นก่อนหน้า แต่ไม่อยากล้าสมัย จะมีวิธีการบริหารการเงินอย่างไรให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของตนเอง

มารู้จักตัวตนของคน Generation Y

“Generation Y” หรือเรียกสัน้ ๆ ว่า “Gen Y” คือผูท้ เี่ กิดระหว่าง ปี พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2538 ซึ่งมีอายุประมาณ 18 - 33 ปี โดย คนกลุ่มนี้เติบโตมาในยุคดิจิทัล สื่อสารผ่านอีเมล โทรศัพท์มือถือ และสื่ อ ออนไลน์ (Social Network) ต่ า งๆ เช่ น Facebook, Instagram, Twitter เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มคนที่สามารถปรับตัว ให้ใช้เทคโนโลยีได้เร็วและคล่องแคล่วกว่าคนรุ่นอื่นๆ เห็นได้จาก ผลส�ำรวจ Thailand Social Network 2013 โดย ZocialRank ซึ่งมีการเก็บข้อมูลตั้งแต่ 1 มกราคม - 1 เมษายน 2556 พบว่า มีผู้ใช้บริการสื่อออนไลน์เพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวนมาก

GROWTH OF SOCIAL NETWORK USER IN EACH CHANNEL 1ST QUARTER 2012 - 2013 14.5M 2012

18M 2013

Total Facebook User

1.3M 2012

2012

2013

Total Twitter User

630K

630K 280K

2M

240K 2013

Total YouTube Channel

2012

2013

Total Instagram User Data was collected between 1 January - 1 April 2013

14

exception

• ประเทศไทยมีประชากรประมาณ 66 ล้านคน มีผู้ใช้ อินเทอร์เน็ต 25 ล้านคน และใช้สอื่ ออนไลน์ถงึ 18 ล้านคน หรือคิดเป็นกว่า 27% ของประชากรทัง้ หมด • เมือ่ เทียบการเติบโตของอัตราการใช้งานกับช่วงเดียวกันของ ปีทผี่ า่ นมา (1 เมษายน 2556 เทียบกับ 1 เมษายน 2555) - Facebook มีการใช้งานเติบโตจากปีที่แล้ว 24% - Twitter มีการใช้งานเติบโตจากปีที่แล้ว 53% - YouTube มีการใช้งานเติบโตจากปีที่แล้ว 125% - Instagram มีการใช้งานเติบโตจากปีที่แล้ว 178% นอกจากนี้ คนกลุ่ม Gen Y ยังมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง มี ความกล้าแสดงออกและกล้าคิดที่จะแตกต่างจากคนอื่นๆ บางครั้ง จึงท�ำให้คนรุ่นอื่นๆ รู้สึกไม่คุ้นเคยและอึดอัดเมื่อท�ำงานร่วมกัน คน Gen Y เป็นผูบ้ ริโภคที่ใจร้อน ความอดทนรอต�่ำ ต้องการ ผลส�ำเร็จอย่างรวดเร็ว เพราะเชือ่ มัน่ ในศักยภาพของตนเอง ปัจจัย ที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อของมาจากทั้งอารมณ์และเหตุผลที่มาจาก ข้อมูลต่างๆ ซึ่งค้นคว้ามาจากหลากหลายแหล่ง ทั้งจากเพื่อนและ บทวิเคราะห์วิจารณ์ต่างๆ จากอินเทอร์เน็ต

พฤติกรรมทางการเงินของคน Gen Y

จากบทวิจัยของ Fiserv บริษัทชั้นน�ำด้านการจัดการข้อมูล ส�ำหรับสถาบันการเงิน ได้สรุปออกมาว่า คน Gen Y นิยมใช้บริการ ด้านการเงินผ่านออนไลน์และโทรศัพท์มือถือ และมักจะหาข้อมูล ของผลิตภัณฑ์การเงินต่างๆ จากบุคคลใกล้ชิดและข้อมูลที่มีการ เผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต คน Gen Y มักจะชอบเปิดบัญชีและบริการต่างๆ ผ่านทางออนไลน์ มากกว่าการมาท�ำธุรกรรมที่สาขาธนาคาร โดย 48% จะสมัครใช้ บริการบัตรเครดิตออนไลน์ และ 36% สมัครใช้บริการสินเชือ่ ออนไลน์ ทีน่ า่ สนใจคือ 80% ของคน Gen Y เลือกใช้บริการทางการเงินผ่าน อินเทอร์เน็ต ซึ่งมากกว่า Generation อื่นๆ


คน Gen Y มักไม่ชอบเก็บเอกสารต่างๆ ในรูปแบบกระดาษ พวกเขาชอบทีจ่ ะเก็บไว้ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ไม่วา่ จะเป็น e-Bill หรือ e-Statement เพราะรู้สึกสะดวกสบายในการเก็บข้อมูล คน Gen Y ยังมีการใช้บริการออนไลน์ ทั้งจากคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มอื ถือ ซึง่ บริการส่วนใหญ่ที่ใช้คอื การตรวจสอบยอด บัญชี และใช้ในการจ่ายบิลค่าใช้จ่ายต่างๆ นอกจากนี้ การตัดสินใจทางด้านการเงินของคน Gen Y กว่า 68% มักจะหาข้อมูลจากเพื่อนและครอบครัว อีกทั้งยังมีการหาข้อมูล จากเว็บไซต์ของสถาบันการเงินและชุมชนออนไลน์ต่างๆ เพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจ

คน Gen Y จะเลือกผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอย่างไร ให้ตรงใจ

ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินทีจ่ ะตอบโจทย์ความต้องการ ของคน Gen Y ได้ ต้ อ งเป็ น ผลิ ตภั ณ ฑ์ ที่ ใ ช้ คู ่ กั บ เทคโนโลยี เพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย สามารถท�ำธุรกรรมทางการเงิน ที่ใดก็ได้ ซึง่ ปัจจุบนั สถาบันการเงินต่างๆ ก็ได้มกี ารให้บริการต่างๆ ที่สามารถท�ำออนไลน์ ได้ ไม่ว่าจะเป็นการท�ำธุรกรรมกับธนาคาร เช่น การตรวจสอบยอดเงิน การโอนเงิน การช�ำระค่าใช้จ่ายต่างๆ แม้กระทัง่ การเปิดบัญชีออมทรัพย์หรือฝากประจ�ำก็ตาม หรือจะเป็น การท�ำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุน เช่น การซื้อขายกองทุนรวม การตรวจสอบมูลค่าการลงทุน (Portfolio) หรือแม้แต่การก�ำหนด แผนการลงทุนอัตโนมัติ (Auto Investment Plan) ด้วยตนเอง แต่สิ่งที่จะท�ำให้เกิดความแตกต่างระหว่างแต่ละสถาบันการเงินคือ สิทธิประโยชน์ทจี่ ะให้กบั ลูกค้าเพิม่ เติม ที่ TMB เรามีบญั ชีทเี่ หมาะกับ ลูกค้าทีช่ อบท�ำธุรกรรมต่างๆ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ตา่ งๆ ไม่วา่ จะเป็นอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ หรือที่ตู้เอทีเอ็ม โดยฟรี ค่าธรรมเนียมในการท�ำธุรกรรมต่างๆ จ�ำนวน 10 ครั้งต่อเดือน ส�ำหรับบัญชีธุรกรรมท�ำฟรี และฟรีค่าธรรมเนียม 20 ครั้งต่อเดือน ส�ำหรับลูกค้าที่ใช้บัญชีออมทรัพย์ฟรีค่าธรรมเนียม ดังนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นคน Gen Y หรือรุ่นไหนๆ ที่อยากได้รับ สิทธิประโยชน์ที่เหนือกว่าคนอื่นๆ ก็สามารถมาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ และบริการดีๆ ได้จากธนาคาร TMB

Tips: มารู้จักความหมายของแต่ละ Generation

Generation B (Gen B) หรือ Baby Boomers คือ ผู้ที่เกิดระหว่าง ปี พ.ศ. 2489 - 2507 ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นช่วงที่มีเด็ก เกิ ด เป็ น จ�ำนวนมาก ปั จ จุ บั น คนกลุ ่ ม นี้ ก�ำลั ง เข้ า วั ย ใกล้ เ กษี ย ณอายุ เป็นกลุม่ คนทีม่ คี วามทุม่ เทกับการท�ำงานและองค์กรมาก เคารพกฎกติกา มีความจงรักภักดีต่อองค์กร Generation X (Gen X) หรือ Extraordinary Generation คือ ผูท้ เี่ กิด ระหว่างปี พ.ศ. 2508 - 2522 ซึง่ เกิดมาในช่วงเวลาทีอ่ ตั ราการเกิดของเด็ก เริ่มลดลง บ้านเมืองสงบสุข และเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพ แวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี กลุ่มคนเหล่านี้มีความเชื่อมั่น ในตนเอง มีอิสระทางความคิด มีการศึกษาที่ดีกว่าคนในยุคก่อนหน้า Generation Y (Gen Y) หรื อ Millennial Generation หรื อ Generation M (Gen M) คือ ผูท้ เี่ กิดระหว่างปี พ.ศ. 2523 - 2538 โดยคนกลุม่ นี้ เติบโตมาในยุคดิจทิ ลั สือ่ สารผ่านอีเมล โทรศัพท์มอื ถือ และสือ่ ออนไลน์ตา่ งๆ เช่น Facebook, Instagram, Twitter มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง มีสไตล์ การใช้ชีวิตอย่างสมดุล (Work-Life Balance) Generation Z (Gen Z) คือ กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2538 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นช่วงที่มีประชากรน้อยลง เนื่องจากจ�ำนวนทารก แรกเกิดโดยเฉลี่ยต่อผู้หญิงหนึ่งคนลดลงจากอดีต เนื่องจาก 1. ผูห้ ญิงมีการศึกษาดีขนึ้ ท�ำให้มโี อกาสในการท�ำงานและมีความ เป็นอิสระสูง จึงมีการชะลอการแต่งงาน 2. คุณภาพด้านสาธารณสุขและการคุมก�ำเนิดดีขึ้น 3. มีความเป็นสังคมเมืองมากขึน้ ท�ำให้มภี าระค่าใช้จา่ ยและต้นทุน ของการมีลกู สูงขึน้ ส่งผลให้ประชากรทีเ่ กิดในรุน่ Gen Z จะได้รบั การเลี้ยงดูอย่างมีคุณภาพมากขึ้นและค่าใช้จ่ายก็สูงขึ้นเช่นกัน

ข้อมูลอ้างอิง : บทความเรือ่ ง “[Infographic] เผยข้อมูลสถิตกิ ารใช้ Social Network ของคนไทย พบ 2 - 4 ทุม่ คึกคัก” จาก http://mobiledista.com/infographic-stat-social-network-in-thailand-q1-2013/#ixzz2f8gnOAbR บทความเรือ่ ง “Fiserv Gen Y Research Reveals Fiscal Responsibility and Digital, Mobile Mindsets” จาก http://investors.fiserv.com/releasedetail.cfm?releaseid=447863 บทความเรือ่ ง “GEN B, GEN X, GEN Y: The Power of Generation” โดย ดร.นิเวศน์ ธรรมะ บทความเรือ่ ง “Why Generation: Generation Y: Gen Y” จาก http://www.sara-dd.com/index.php?option=com_content&view=article&id=235

ISSUE 8 / 2013

15


EXCEPTION PASSION

ประติมากรรมบนข้อมือ คุณค่าเหนือกาลเวลา

ในเมืองไทย มีผคู้ นจ�ำนวนมากทีห่ ลงรักและชืน่ ชอบ การสะสมนาฬิกา แต่จะมีสกั กีค่ นทีใ่ ช้ความชืน่ ชอบนีน้ ำ� ทาง ชีวติ ไปสูเ่ ส้นทางทีต่ นรัก “ดร.ปราโมทย์ เหรียญเจริญสุข” เป็นหนึ่งในไม่กี่คนนั้น จากหนุ่มดีกรีปริญญาเอกด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ดร.ปราโมทย์ใช้ความรักนาฬิกาก้าวมาเป็นนักสะสมและ กูรนู าฬิกาแถวหน้าของเมืองไทย ปัจจุบนั เขาเป็นผูก้ อ่ ตัง้ และผูบ้ ริหารของบริษทั IAMWATCH บริษทั ผลิตนิตยสาร และเว็บไซต์ทรี่ วบรวมข้อมูล ข่าวสาร และเรือ่ งราวเกีย่ วกับ วงการนาฬิกาจากทั่วทุกมุมโลก “แรงบันดาลใจทีท่ ำ� ให้ผมเริม่ ชอบนาฬิกามาจากนาฬิกา เรือนแรก ซึง่ เป็นนาฬิกาดิจทิ ลั ของ Casio ทีค่ ณ ุ พ่อซือ้ ให้ ตอนเด็ก ผมชอบเพราะรู้สึกว่ามันมีการเคลื่อนไหวบน หน้าปัด ผมชอบมองนาฬิกาเดิน เลยกลายเป็นของเล่น และเป็นเพื่อนที่อยู่ติดตัวผมตลอดเวลา” เหตุการณ์ทที่ ำ� ให้ ดร.ปราโมทย์หลงใหลนาฬิกาจนก้าวสู่ ถนนสายนักสะสมเกิดขึ้นครั้งแรกสมัยเรียนมหาวิทยาลัย ซึง่ จุดเริม่ ต้นมาจากนาฬิกา Jaeger-LeCoultre รุน่ Master Control บนปกนิตยสารนาฬิกาเล่มเดียวในตอนนั้น “ตอนนัน้ นักศึกษานิยมใส่ TAG Heuer สองกษัตริย์ ราคา 3 หมืน่ กว่าบาทกัน พอผมเห็นนาฬิกาบนปกซึง่ เป็น นาฬิกาตัวเรือนกลมมี 3 เข็ม มีช่องวันที่ ดูเรียบๆ ไม่มี อะไร แต่ปรากฏว่ามีเรื่องราวน่าประหลาดใจเยอะมาก ก็คิดจะซื้อเรือนนี้ คิดในใจว่า ราคาคงไม่เกิน 9 พันบาท แต่พอไปถึงร้าน เห็นราคา 4.5 หมื่นบาท กลับบ้านเลย” แม้ไม่ได้นาฬิกาติดข้อมือกลับมา แต่การที่ติดใจ ในเรื่องราคาก็ท�ำให้ ดร.ปราโมทย์ต้องกลับไปอ่านข้อมูล นาฬิกาเรือนนั้นอีกครั้ง และนั่นจึงเป็นแรงบันดาลใจให้ เขาศึกษาข้อมูลนาฬิกาเรือนอื่นๆ จนโลกนาฬิกาของเขา เปิดกว้างขึ้นเรื่อยๆ ดร.ปราโมทย์ให้ความรู้เพิ่มเติมว่า นาฬิกาสามารถ จ�ำแนกตามกลไกการท�ำงานได้คร่าวๆ 2 ประเภทคือ นาฬิกาแบบกลไก (Mechanical Watch) เป็นนาฬิกาที่ใช้ การเคลือ่ นไหวของฟันเฟืองต่างๆ โดยแรงขับจากลานสปริง “นาฬิกา” ไม่ใช่แค่เครื่องบอกเวลา แต่ยังเป็นงานหัตถศิลป์ขนาดเล็กที่ซุกซ่อนชิ้นส่วน ซึ่งสามารถแบ่งย่อยได้เป็น 2 ประเภทคือ นาฬิกาแบบ กลไกไว้มากมาย และยังแฝงไว้ซึ่งเทคโนโลยีและภูมิปัญญาในวงการนาฬิกาที่สั่งสมมา ไขลาน และนาฬิกาแบบออโตเมติกหรือบางครั้งเรียกว่า นาฬิกาแบบไขลานอัตโนมัติ คือสามารถขึน้ ลานและท�ำงาน เป็นเวลาหลายร้อยปี 16

exception


นาฬิกาสะสมของ ดร.ปราโมทย์ เหรียญเจริญสุข

ROLEX - Daytona DLC นาฬิกาที่กลุ่มนักสะสม ROLEX ชาวอังกฤษผลักดันเพื่อผลิตนาฬิการูปแบบ สีด�ำออกสู่ตลาด โดยยังคงหน้าตาของ รุ่นเดิมไว้อย่างครบถ้วน แต่มีราคาค่าตัว ที่สูงกว่านาฬิการุ่นธรรมดาหลายเท่าตัว

AUDEMARS PIGUET - Royal Oak นาฬิกาหน้าปัดแปดเหลี่ยมเรือนเหล็ก เรือนแรกที่ผลิตออกมาในโลก นับเป็น นาฬิกาเรือนเหล็กที่แพงที่สุดในช่วงปี 1971 โดยเรือนนี้เป็นเรือนที่ผลิต และออกจ�ำหน่ายในปี 1971 อีกด้วย

ได้ดว้ ยตัวเอง ส่วนนาฬิกาควอร์ตซ์หรือนาฬิกา อิเล็กทรอนิกส์ (Quartz Watch) เป็นนาฬิกา ที่ต้องใช้แบตเตอรี่หรือถ่านในการขับเคลื่อน การท�ำงาน ซึง่ ปัจจุบนั ชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ สามารถผลิตได้ครั้งละจ�ำนวนมากและอาศัย เทคนิคแบบวัฒนธรรมการผลิตนาฬิกาแบบ ดัง้ เดิมน้อยกว่า ท�ำให้ราคาต�ำ่ กว่า และเป็นที่ นิยมในกลุม่ ของนักสะสมนาฬิกาน้อยกว่ามาก “ส�ำหรับนักสะสม ‘นาฬิกา’ ไม่ใช่แค่สงิ่ ที่ บอกเวลาอย่างเที่ยงตรง แต่เป็นงาน ‘ศิลปะ’ ทีข่ บั เคลือ่ นได้ดว้ ยจักรกลทีส่ งั่ สมภูมปิ ญั ญาและ เรือ่ งราวในการผลิตและออกแบบเรือ่ ยมา ซึง่ ทุกชิน้ มีความเป็นศิลปะและมีความหมายในตัวเอง” อีกความน่าสนใจของนาฬิกาคือ ความ ซับซ้อน เห็นได้จากนาฬิกากลไกแบบเพอร์เพทชวลคาเลนดาร์ (Perpetual Calendar) ทีม่ รี ะบบ การเปลีย่ นวันที่ เดือน และปีโดยอัตโนมัติ ซึง่ แสดงค่าได้ละเอียดถึงขนาดทีว่ า่ เดือนกุมภาพันธ์ ปีใดจะมี 28 หรือ 29 วัน “ในกลไกแบบนี้ จะต้องมีชดุ เฟืองชุดหนึง่ เพือ่ ควบคุมการท�ำงานการแสดงบอกค่าปีอธิกสุรทิน ซึง่ ก็คอื วันที่ 29 กุมภาพันธ์ ถ้าเทียบเป็นคนก็คอื คนคนนีจ้ ะรอเวลา 4 ปีเพือ่ ท�ำหน้าทีน่ ใี้ นวินาที

RICHARD MILLE - RM016 ตัวเรือนไททาเนียม นาฬิกาแนวสปอร์ตลุค เป็นกลุ่มนาฬิกายุคใหม่ที่ผู้คนในวงการนาฬิกา เรียกกันว่าอินดี้ ซึ่งเน้นความสนุก ความมัน และความเป็นตัวของตัวเองสูง โดดเด่นด้วย กลไกอินเฮ้าส์แบบสเกเลตันที่มองเห็นได้ อย่างชัดเจนผ่านทางหน้าปัดนาฬิกา

ทีผ่ า่ นเทีย่ งคืน 1 ครัง้ ใน 4 ปีเท่านัน้ คนทีช่ อบ นาฬิกาฟังก์ชนั นีม้ ากๆ ในคืนวันที่ 28 ทีจ่ ะเข้าสู่ วันที่ 29 เขาจะรวมตัวกันนั่งรอดูเฟืองตัวนี้ ท�ำงาน ซึ่งความละเอียดและลึกซึ้งนี้เองที่ ตอบค�ำถามว่า ท�ำไมนาฬิกาถึงน่าหลงใหล แม้จะ มีขนาดเล็กแต่ทำ� งานได้อย่างละเอียดและน่าทึง่ ” ด้วยความรูเ้ รือ่ งนาฬิกาทีส่ งั่ สมมา ท�ำให้ ดร.ปราโมทย์มโี อกาสรูจ้ กั ผูค้ นในวงการนาฬิกา โลก ได้ไปดูงานแสดงนาฬิกาและชมโรงงานใน ต่างประเทศ ซึง่ มีสว่ นช่วยพัฒนาและแนะน�ำ นาฬิกาชัน้ น�ำให้ผคู้ นรูจ้ กั ผ่าน “IAMWATCH” ส�ำหรับเรือ่ งการสะสมนาฬิกา ดร.ปราโมทย์ ให้มุมมองว่า ปัจจุบันคนท�ำงานมักเลือกซื้อ นาฬิกาที่ ไม่ ใช่เพียงเพื่อบอกเวลา แต่เพื่อ บอกสถานะ และทีส่ ำ� คัญคือ มูลค่าของนาฬิกา ในอนาคตก็มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ นักสะสมรุ่นเก๋าให้มุมมองเพิ่มว่า วัสดุ อาจเป็นส่วนหนึง่ ทีท่ ำ� ให้นาฬิกามีมลู ค่าเพิม่ ขึน้ แต่ไม่ใช่ตวั บ่งชีร้ าคารวมของนาฬิกา เพราะใน ตลาดของนาฬิกาสะสม นาฬิกาเรือนเหล็กอาจ มีมลู ค่าสูงกว่าเรือนทองค�ำก็ได้ ด้วยปัจจัยเรือ่ ง ความซับซ้อนของกลไก ความนิยม การใช้งาน และอีกหลายเหตุผลที่เกี่ยวข้อง

ดร.ปราโมทย์ เหรียญเจริญสุข Timepiece Ambassador ของศูนย์การค้าเกษรพลาซ่า

“คนที่รักจะสะสมนาฬิกาเพื่อการลงทุน คงต้องคอยศึกษาข้อมูลไปเรือ่ ยๆ แต่หากเลือก นาฬิกาโดยเริม่ ต้นทีค่ วามชอบหรือคุณค่าทาง จิตใจ จะท�ำให้การลงทุนในนาฬิกาไม่มีทาง ขาดทุน เพราะอย่างน้อยก็ได้ผลก�ำไรทางจิตใจ” นับว่าการสะสมงานประติมากรรมบน ข้อมือทีร่ วบรวมเรือ่ งราวอันยาวนาน ภูมปิ ญั ญา แห่งการออกแบบและการผลิต รวมทั้งความ ลงตัวของวัสดุ เป็นเสน่หแ์ ห่งงานศิลปะทีท่ รง คุณค่าเหนือกาลเวลา และสร้างความสุขให้กบั นักสะสมได้เสมอ บริษัท ไอแอมว็อช จ�ำกัด ผลิตสื่อนิตยสารนาฬิการาย 3 เดือน IAMWATCH และเว็บไซต์นาฬิกา www.iamwatch.net 999 ศูนย์การค้าเกษรพลาซ่า ชั้น 3 ห้อง 3 เอฟ-15 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2656-1088 ขอขอบคุณห้อง Diamond Lounge ศูนย์การค้าเกษรพลาซ่า ทีเ่ อือ้ เฟือ้ สถานที่

ISSUE 8 / 2013

17


THEME TRAVEL

ผจญภั ย ใน 6 ดินแดนอัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ถ้าความฝันในวันเดินทางบันดาลความเร้าใจไม่มีที่สิ้นสุด ลองมาสัมผัสประสบการณ์ การผจญภัยในโลกกว้างที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและสนุกสนาน นอกจากจะได้เปิดหู เปิดตาสัมผัสความอัศจรรย์ของโลกใบนี้แล้ว ยังได้น�ำพาชีวิตไปสู่การค้นพบที่แปลกใหม่และ เต็มไปด้วยสีสัน ถือเป็นรางวัลของการเป็นนักผจญภัยตัวจริง

18

exception


Mustang Trek

ท่องดินแดนลี้ลับเหนือระดับน้ำ�ทะเล

Nepal

“มุสตาง” คืออาณาจักรโบราณที่เคยเกรียงไกร แต่ปัจจุบัน กลายเป็นเพียงชนเผ่าเล็กๆ ในมุมซ่อนเร้นที่อยู่บนความสูงเกิน กว่า 4,000 เมตรเหนือระดับน�ำ้ ทะเลปานกลาง ทางตอนเหนือของ เทือกเขาหิมาลัย ประเทศเนปาล ท้าทายหัวใจนักผจญภัยให้ฝา่ ฟัน หนทางยาวไกลเพื่อก้าวไปให้ถึงดินแดนแห่งนี้ บางคนให้ฉายา มุสตางว่า เป็นอาณาจักรต้องห้ามทีต่ อ้ งใช้ความกล้าหาญ จิตใจทีอ่ ดทน และร่างกายอันแข็งแกร่งเท่านัน้ ถึงจะได้พบกับโลกใบเล็กๆ ทีผ่ คู้ นยังคง ใช้ชวี ติ ในขนบเดิมๆ แบบไม่เคยสนใจการเปลีย่ นแปลงของกาลเวลา กิจกรรมเทรคกิ้งที่มุสตางนั้นเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อปี 1992 หากยังคงจ�ำกัดปริมาณนักท่องเที่ยวให้อยู่ในระดับที่พอดี โดยแบ่งเส้นทางเป็นอัปเปอร์ มุสตาง กับโลว์เออร์ มุสตาง ซึ่งการ เดินเท้าในทั้งสองเส้นทางท้าทายสุดหฤโหดกลางฝุ่นดินที่ปลิวคลุ้ง อยู่ตลอดเวลานี้ใช้เวลาราวๆ 19 - 20 วัน ตลอดเส้นทางจะพบกับ คาราวานจามรีเดินสวนทางผ่านมาทักทาย เรียงรายด้วยหุบเขา รูปทรงแปลกตา บางช่วงต้องเดินไปบนทางแคบๆ เลียบริมผา และ บางช่วงอาจต้องเดินบนถนนสายเปลี่ยวที่สองข้างทางขนาบด้วย หินผาสูงชัน บางแห่งมีถ�้ำที่น่าพิศวง ว่ากันว่าในเขตมุสตางนั้น ถือเป็นแหล่งโบราณคดีที่ใหญ่มากแห่งหนึ่งของโลก เพราะมีถ�้ำ โบราณนับหมืน่ ๆ ถ�ำ้ ในบริเวณนี้ และมีนกั โบราณคดีจากทุกมุมโลก เดินทางเข้ามาส�ำรวจอยู่เสมอ การได้เดินทางมาพิชิตอาณาจักร มุสตางสักครั้งจึงถือเป็นบททดสอบอันยิ่งใหญ่ของชีวิต ISSUE 8 / 2013

19


THEME TRAVEL

Alaska Glacier Bay พายคายัค สัมผัสชีวิตวาฬ

คงมีโอกาสไม่บ่อยครั้งในชีวิตที่จะได้ใกล้ชิดกับวาฬหลังค่อม ในระยะแค่เอื้อม ณ อุทยานแห่งชาติกลาเซียร์ เบย์ อะแลสกา ซึ่งแวดล้อมไปด้วยเทือกเขาหิมะสีขาวโพลน ทะเลสาบกว้างใหญ่ รวมทั้งฝูงวาฬหลังค่อมที่แหวกว่ายโชว์เรียวหางของมันเหนือน�้ำ สร้างความตื่นเต้นให้แก่ผู้พบเห็น ด้วยเหตุนี้ กิจกรรมพายคายัค ทีก่ ลาเซียร์ เบย์ เพือ่ ใกล้ชดิ กับฝูงวาฬหลังค่อม จึงได้รบั ความนิยม จากนักท่องเที่ยวผู้รักการผจญภัยอยู่เสมอ อุทยานแห่งนี้มีดีกรีเป็นถึงมรดกโลก เพราะนอกจากจะเป็น ธารน�้ำแข็งริมทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งประกอบด้วยธารน�้ำแข็ง 16 สายแล้ว ยังเป็นบ้านหลังโตของสรรพสัตว์นานาชนิดทั้งบนบก และในทะเล อาทิ กวางมูส หมีสนี ำ�้ ตาล แพะภูเขา แมวน�ำ้ นากทะเล และวาฬหลังค่อม เจ้าแห่งมหาสมุทรซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี จากพฤติกรรมทีช่ อบโผล่ลำ� ตัวขนาดใหญ่ขนึ้ มาอวดเหนือผืนน�ำ้ สร้าง ความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยว โดยทั่วไปนักท่องเที่ยวนิยม ล่องเรือออกไปกลางทะเลสาบเพือ่ ชมฉากอันน่าประทับใจจากฝูงวาฬ 20

exception

USA

แต่ส�ำหรับบางคนที่ปรารถนาการผจญภัยอันน่าตื่นเต้น พวกเขา จะใช้เพียงเรือคายัคล�ำเดียว ค่อยๆ พายไปบนผืนน�้ำสงบเงียบ เฝ้ารอทีจ่ ะได้ชมเจ้าวาฬตัวยักษ์วา่ ยเข้ามาในระยะห่างเพียงไม่กเี่ มตร พ่นน�ำ้ แล้วม้วนตัวขึน้ มาลอยเหนือน�ำ้ ก่อนผลุบหายด�ำดิง่ กลับไปสู่ โลกสีครามอีกครั้ง นับเป็นประสบการณ์ที่ยากจะลืม


Gansbaai

กิจกรรมท้าความกล้ากับฝูงฉลามขาว ครัง้ หนึง่ ในชีวติ ทีอ่ ะดรีนาลินในกายคุณจะสูบฉีดจนพลุง่ พล่าน ในขณะที่ฉลามขาวตัวยักษ์ก�ำลังแหวกว่ายม่านน�้ำพุ่งตรงเข้ามา หาตัวคุณอย่างน่าหวาดเสียว กิจกรรมนี้เหมาะกับนักผจญภัย ตัวจริงเท่านั้น โดยเฉพาะที่เมือง Gansbaai เมืองริมชายฝั่งของ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เมืองนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นอาณาจักร แห่งฉลามขาว เนือ่ งจากเป็นถิน่ อาศัยของฉลามชนิดนีท้ มี่ อี ยูอ่ ย่าง หนาแน่น และอาจเป็นเมืองเดียวในโลกก็วา่ ได้ทนี่ กั ท่องเทีย่ วจะได้ ด�ำน�ำ้ ใกล้ชดิ กับฉลามขาวในสภาพธรรมชาติจริงๆ ของโลกใต้ทะเล โดยมีเพียงกรงเหล็กแน่นหนาคอยป้องกันอันตรายให้คุณรอดพ้น จากคมเขี้ยวของฉลามขาวเท่านั้น ความตื่นเต้นค่อยๆ เริ่มขึ้นนับตั้งแต่คุณหย่อนตัวลงไปใน กรงเหล็กที่แช่อยู่ในน�้ำทะเล จากนั้นรอเพียงเวลาให้เจ้าฉลามขาว

South Africa

ว่ายเข้ามาหา และว่ายวนรอบกรงตามประสานักล่าตัวฉกาจทีก่ ำ� ลัง เฝ้าเหยือ่ อย่างใจจดใจจ่อ วินาทีนคี้ ณุ จะได้สงั เกตรายละเอียดของมัน อย่างใกล้ชิด บุคลิกท่าทาง และความดุร้ายที่แฝงอยู่ในแววตา ซึ่งไม่มีประสบการณ์ครั้งไหนจะมอบความระทึกขวัญได้มากมาย เท่านี้ ความตื่นเต้นทวีขึ้นเรื่อยๆ เมื่อมันว่ายเข้ามาในระยะประชิด จนกระทัง่ ตัวคุณถูกดึงขึน้ เหนือน�้ำอีกครัง้ สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จะกลายเป็น ความทรงจ�ำและประสบการณ์อันยิ่งใหญ่ กิจกรรมนีจ้ ะต้องได้รบั ใบอนุญาตทีถ่ กู ต้องตามกฎหมาย ซึง่ มี อยู่เพียงไม่กี่บริษัทเท่านั้นที่พร้อมมอบการผจญภัยสุดระทึกนี้ รวมทัง้ ยังมีบริการอาหารเช้าหรืออาหารกลางวัน และบริการรถรับส่ง จากเคปทาวน์อีกด้วย

ISSUE 8 / 2013

21


THEME TRAVEL

Chitwan National Park สัมผัสชีวิตแรดบนหลังช้าง

สัญชาตญาณของแรดมักไวต่ออันตรายที่เข้าใกล้ตัวมันอย่าง มนุษย์ การจะเข้าถึงตัวมันให้ใกล้ชิดมากกว่าเคยจึงต้องอาศัยสัตว์ ด้วยกันเป็นเครือ่ งมือน�ำพาให้เราเข้าไปเฝ้าดูและสัมผัสความงดงาม ของแรด อุทยานแห่งชาติจิตวัน ประเทศเนปาล จึงมีกิจกรรมให้ คุณได้นั่งช้างชมผืนป่าและพาไปชมฝูงแรดนอเดียว นับเป็นพื้นที่ อนุรักษ์ที่มีแรดอินเดียหรือแรดนอเดียวหลงเหลืออยู่หลายร้อยตัว อุทยานแห่งชาติจิตวันได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก เมื่อปี 1984 ตั้งอยู่ ในแคว้นจิตวัน ประเทศเนปาล ที่นี่คือบ้าน ธรรมชาติของสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนมทีม่ มี ากกว่า 43 ชนิด หนึง่ ในนัน้ คือ เสือเบงกอล เจ้าแห่งพงไพรผู้สง่างาม แรดนอเดียวซึ่งอยู่ใน

22

exception

Nepal

สถานะใกล้สูญพันธุ์ รวมทั้งนกป่าหายากนานาชนิด กิจกรรม ที่ได้รับความนิยมอย่างการขี่ช้างชมพงไพรในจิตวัน ซึ่งนอกจาก จะได้สูดอากาศบริสุทธิ์กลางแมกไม้สีเขียว และสนุกกับการนั่ง บนหลังช้างที่โยกเยกไปมาแล้ว คุณยังได้ใกล้ชิดกับสัตว์ป่าอย่าง แรดนอเดียวอีกด้วย บางครัง้ ช้างจะเคลือ่ นตัวเข้าหาแรดตัวใดตัวหนึง่ ทีก่ ำ� ลังเล็มหญ้าโดยไม่สนใจสิง่ รอบข้าง จังหวะนีแ้ ม้แต่เสียงชัตเตอร์ กล้องที่ดังระรัวก็ไม่อาจดึงความสนใจของเจ้าแรดนอเดียวที่ก�ำลัง มีความสุขกับอาหารอันโอชะตรงหน้า ส่วนคุณก็จะได้ภาพโคลสอัพ ของสัตว์หายากชนิดนี้ไปอวดเพื่อนๆ


Urubamba River

ล่องแก่งในสุดยอดสายธารแห่งความเชี่ยวกราก เมือ่ ธารน�ำ้ หลากร้อยสายที่ไหลจากเทือกเขาแอนดีสรวมตัวกัน ก่อเกิดเป็นแม่น�้ำสายใหญ่ๆ มากมาย และหนึ่งในนั้นคือ แม่น�้ำ อูรูบัมบาอันยิ่งใหญ่และเชี่ยวกราก และนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของ การผจญภัยท้าทายความเกรี้ยวกราดของสายน�้ำที่รู้จักกันดีคือ การล่องแก่งอูรูบัมบาแห่งประเทศเปรู แม่นำ�้ อูรบู มั บามีตน้ ก�ำเนิดจากเทือกเขาแอนดีส ไหลผ่านหุบเขา ศักดิส์ ทิ ธิแ์ ห่งอาณาจักรอินคา ผ่านมาชูปกิ ชู ก่อนทีจ่ ะไหลหายลับ ไปในผืนป่ากว้าง ล�ำน�้ำสายนี้ถูกแบ่งออกเป็นสองช่วงคือ ตอนบน และตอนล่าง ความเร้าใจของแก่งในแต่ละช่วงก็ขนึ้ กับลักษณะทาง กายภาพในบริเวณนั้น หนึ่งในแก่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุดต้อง ยกให้ “Chuquicahuna (CHUQUI)” ซึง่ อยูใ่ นเขตของแม่นำ�้ อูรบู มั บา ตอนบน โดยมีความแรงของแก่งเริ่มตั้งแต่ระดับ 2 จนถึงระดับ 3+

Peru

เรียกว่าผ่อนจังหวะล่องแก่งสบายๆ ก่อนพาไปสู่การผจญภัย กลางสายน�้ำเชี่ยวของจริง การล่องแก่งในช่วงนี้ใช้เวลาประมาณ หนึ่งวันเท่านั้น ซึ่งเหมาะส�ำหรับทั้งมือใหม่ที่ก�ำลังคันไม้คันมือ อยากหาแก่งระดับกลางมาประลองฝีมือ และนักล่องแก่งระดับ มืออาชีพที่หลงใหลความท้าทายกลางสายน�้ำสีขาว ส่วนใหญ่การล่องแก่งในแม่น�้ำอูรูบัมบาจะมีบริษัททัวร์ที่ให้ บริการตั้งแต่รับส่งระหว่างจุดหมายกับโรงแรมที่พัก บริการอาหาร อุปกรณ์ล่องแก่งทุกชนิด และอีกสารพัดเพื่อการล่องแก่งที่ราบรื่น และปราศจากอันตรายร้ายแรงใดๆ รวมทัง้ ยังจัดเตรียมไกด์พดู ภาษา อังกฤษส�ำหรับบรรยายให้ความรู้ เพราะไม่เพียงแต่ความมันสุดเร้าใจ ทีค่ ณ ุ จะตักตวงได้จากแม่นำ�้ สายนี้ หากยังมีเรือ่ งราวของธรรมชาติ อันบริสุทธิ์ และสรรพสัตว์ที่อาศัยอยู่โดยรอบสายน�้ำแห่งนี้ ISSUE 8 / 2013

23


THEME TRAVEL

สัมผัสประสบการณ์การเดินทางเหนือระดับ Experience Enhancement สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าธนบดีธนกิจ TMB WEALTH BANKING

ก่อนการผจญภัยในดินแดนอัศจรรย์แห่งธรรมชาติจะเริม่ ต้น เติมพลังกายและใจให้พร้อมด้วยการเลือกเต็มอิ่มไปกับอาหาร นานาชาติและเครือ่ งดืม่ รสเลิศจากร้านอาหารชัน้ น�ำกว่า 40 ร้าน ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยบัตรรับประทานอาหารมูลค่า 500 บาท โดยสังเกตสัญลักษณ์ TMB หน้าร้านอาหารทีร่ ว่ มรายการ หนึง่ ในสิทธิพเิ ศษที่ TMB Wealth Banking คัดสรร มาให้ลูกค้าธนบดีธนกิจโดยเฉพาะ

24

exception


Tour de France Route ปัน่ สองล้อบนทีส่ ดุ แห่งเส้นทางสายจักรยาน

France

เตรียมสองน่องของคุณให้พร้อม แล้วออกตะลุยไปบนเส้นทางปัน่ จักรยาน ทีส่ วยทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ของโลก กับเส้นทางปัน่ จักรยานในเขตเทือกเขาแอลป์ซงึ่ เป็น เส้นทางที่ใช้ในการแข่งขันตูร์ เดอ ฟรองซ์ ทั้งยังได้ประสบการณ์เสมือนกับ เป็นนักแข่งจักรยานมืออาชีพตัวจริง ตูร์ เดอ ฟรองซ์ การแข่งขันจักรยานทางไกลที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก โดยเฉพาะเส้นทาง Classic Cols นัน้ งดงามมากจนแทบจะท�ำให้คณุ หยุดหายใจ เมื่อแรกเห็น แม้จะจัดว่าเป็นหนึ่งในเส้นทางสุดโหดของตูร์ เดอ ฟรองซ์ แต่ ด้วยทัศนียภาพสุดอลังการทีน่ ำ� เราเข้าสู่ใจกลางของเทือกเขาแอลป์ ไม่วา่ จะเป็น วิวสองข้างทางทีร่ ายล้อมด้วยยอดเขาสูงตระหง่าน ป่าสนอันร่มรืน่ ธารน�ำ้ แข็ง สีขาวทอดตัวเลื้อยไปเลี้ยวมา ผนวกกับสภาพเส้นทางในบางช่วงค่อนข้าง ท้าทาย ทั้งทางขึ้นลงที่มีความชัน ทางโค้งอันแสนคดเคี้ยว เหล่านี้ล้วนเป็น องค์ประกอบให้เส้นทาง Classic Cols มีความสมบูรณ์แบบในฐานะทีเ่ ป็นเส้นทาง ปั่นจักรยานระดับโลก โดยใช้เวลาสั้นๆ แค่ 5 วันเท่านั้น เพียงแค่เตรียมร่างกายตัวเองให้พร้อม ออกก�ำลังให้ฟติ เปรีย๊ ะ แล้วถามใจ ตัวเองว่า พร้อมไหม...กับการพิชิตเส้นทางที่มีปลายทางสวยงามราวภาพฝัน รอคอยอยู่เบื้องหน้า ISSUE 8 / 2013

25


EXCEPTION OFFERS

ประหยัดภาษีอย่างฉลาด ใช้เงินท�ำงาน เพื่ออนาคตที่มั่งคั่ง

การลงทุนใน LTF/ RMF เป็นการออมเงินอีกประเภทหนึ่ง เพื่อเพิ่มความมั่นคงและมั่งคั่งของผู้ลงทุนในอนาคต เหมาะส�ำหรับผู้ที่ต้องการวางแผน ชีวิตในระยะยาวเพื่อการเกษียณไปใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าในบั้นปลาย นอกจากนั้นยังสามารถน�ำเงินที่ลงทุนไปหักลดหย่อนภาษีบุคคลรายปีได้อีกด้วย

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund: LTF) เป็นการลงทุนระยะยาว โดยเน้นการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ต�่ำกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ กองทุนรวม ซึ่งผู้ลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อเป็นแรงจูงใจในการลงทุนระยะยาว (5 ปีปฏิทิน หรือมากกว่า)

LTF เหมาะส�ำหรับ • • • •

ผู้ที่ต้องการลดหย่อนภาษี ต้องการลงทุนในหุ้น แต่ไม่อยากลงทุนแบบต่อเนื่องทุกปี ผู้ที่สามารถถือหน่วยลงทุนในระยะยาว (5 ปีปฏิทิน) และสามารถรับความเสี่ยงได้ ไม่ค่อยมีเวลาติดตามการลงทุน และไม่ชํานาญเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้น หากท่านต้องการ

ขอแนะน�ำ

ระดับความเสี่ยง

1. ผลตอบแทนสูง สามารถรับผลขาดทุนได้บ้าง และมีเงินปันผลเป็นระยะๆ

• กองทุนเปิด JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว • กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว

6 6

2. ผลตอบแทนสูง สามารถรับผลขาดทุนได้ แต่ไม่มีเงินปันผล

• กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

6

3. ผลตอบแทนสูงมากๆ สามารถรับผลขาดทุนได้ และมีเงินปันผลเป็นระยะๆ

• กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว • กองทุนเปิด Big Cap ปันผล หุ้นระยะยาว • กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว

6 6 6

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ทางภาษี  ลดหย่อนภาษีสูงสุดไม่เกิน 15% ของเงินได้ และไม่เกิน 500,000 บาท  ต้องถือหน่วยลงทุนต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปีปฏิทิน  ไม่กําหนดเงินลงทุนขั้นต�่ำและจํานวนครั้งที่ต้องลงทุนในแต่ละปี  กําไรจากการขายคืนหน่วยลงทุนที่ถือครองมาไม่น้อยกว่า 5 ปีปฏิทิน ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้  การรับเงินปันผล ผู้ลงทุนสามารถเลือกที่จะเสียภาษี ณ ที่จ่าย (10%) หรือรวมเป็นฐานรายได้ปลายปีเพื่อเสียภาษี สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้จัดการความสัมพันธ์ลูกค้าธนบดีธนกิจ หรือติดต่อ TMB ทุกสาขาทั่วประเทศ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง ผลการดำ�เนินงาน รวมทั้งคู่มือภาษีของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวก่อนตัดสินใจลงทุน

26

exception


กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF) เป็นการออมแบบผูกพันระยะยาว (Contractual Saving) เพื่อให้มีเงินออมไว้ใช้ในวัยเกษียณ โดยมีรูปแบบการลงทุนที่หลากหลายตามนโยบาย ที่กําหนดไว้ และผู้ลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นแรงจูงใจในการลงทุน

RMF เหมาะส�ำหรับ

• ผู้ที่ต้องการลดหย่อนภาษี • ผูท้ ี่ต้องการแบ่งเงินออมไปลงทุนเพื่อไว้ใช้ในยามเกษียณ

• ผู้ที่ไม่มีสวัสดิการ เช่น กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ฯลฯ • ผูท้ ี่ไม่ค่อยมีเวลาติดตามและไม่ชํานาญเกี่ยวกับการลงทุน

หากท่านต้องการ

ขอแนะน�ำ

ระดับความเสี่ยง

1. ลงทุนแบบความเสี่ยงต�่ำ ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงเงินฝากออมทรัพย์

• กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี เพื่อการเลี้ยงชีพ • กองทุนเปิด ออมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ

1 4

2. ลงทุนแบบพอรับความเสี่ยงได้บ้าง ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากประจ�ำ

• • • • • • • • •

4 3 5 4 6 6 6 6 8

3. ลงทุนแบบขอให้เงินต้นอยู่ครบ และได้ผลตอบแทนที่ดี 4. ลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ ความเสี่ยงปานกลาง รับผลขาดทุนได้บ้าง 5. ลงทุนในหุ้น รับความเสี่ยงได้ คาดหวังผลตอบแทนจากการเติบโตของหุ้นระยะยาว

6. ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกอื่นๆ คาดหวังผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของราคาสินทรัพย์ในระยะยาว

กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปิดทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปิด JUMBO 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปิดทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ทางภาษี  ลดหย่อนภาษีสูงสุดไม่เกิน 15% ของเงินได้ และไม่เกิน 500,000 บาท เมื่อรวมกับเงินสะสมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) และเบี้ยประกันชีวิตแบบบํานาญแล้วในปีภาษีนั้น  ต้องลงทุนขั้นต�่ำ 3% ของเงินได้ในแต่ละปี หรือไม่น้อยกว่า 5,000 บาท แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า  ต้องลงทุนต่อเนื่องไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง และต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี (เว้นการลงทุนได้ไม่เกิน 1 ปี)  ขายคืนหน่วยลงทุนได้เมื่อผู้ลงทุนอายุไม่ต�่ำกว่า 55 ปีบริบูรณ์ และลงทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี  กําไรจากการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ (เมื่อลงทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีปฏิทิน) สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้จัดการความสัมพันธ์ลูกค้าธนบดีธนกิจ หรือติดต่อ TMB ทุกสาขาทั่วประเทศ การลงทุนมีความเสีย่ ง ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูล นโยบายการลงทุน ความเสีย่ ง ผลการดำ�เนินงาน รวมทัง้ คูม่ อื ภาษีของกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพก่อนตัดสินใจลงทุน ISSUE 8 / 2013

27


EXCEPTION WELL-BEING

ทดสอบพันธุกรรม เท่าทันโรค

ปัจจุบันมีนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยให้ห่างไกลจากโรคที่ถ่ายทอด ทางพันธุกรรม ทัง้ ยังสามารถตรวจได้ทกุ เพศทุกวัย เพือ่ พยากรณ์ ความเสีย่ งและน�ำไปวางแผนสุขภาพให้กบั ตนเองและคนในครอบครัว ซึง่ นวัตกรรมนีเ้ ป็นอีกทางเลือกของสุขภาพทีน่ า่ สนใจ ช่วยให้รเู้ ท่าทัน โรค และใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสม การตรวจหาความเสี่ยงของโรคจากยีน (Genetic Testing) คือการตรวจและวิเคราะห์สารพันธุกรรมกรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก (Deoxyribonucleic acid : DNA) กรดไรโบนิวคลีอิก (Ribonucleic acid : RNA) โครโมโซม (Chromosome) โปรตีน และสารบางอย่าง ในร่างกาย เพื่อน�ำมาวินิจฉัยและประเมินโอกาสการเกิดโรคจากการ กลายพันธุ์ของสารพันธุกรรมที่ถ่ายทอดต่อกันมา การตรวจแบบนี้จะช่วยให้ทราบความเสี่ยงจากโรคพันธุกรรม ทีถ่ า่ ยทอดจากรุน่ สูร่ นุ่ เช่น โรคเลือด มะเร็ง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ฯลฯ ได้อย่างแม่นย�ำ นอกจากนี้ การตรวจยังขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ นัน่ คือ Heart DNA ตรวจยีนเพือ่ หาสาเหตุของภาวะโรคหัวใจและโรค หลอดเลือดสมอง Cancer DNA ตรวจยีนเฉพาะเพือ่ หาความเสีย่ งของ โรคมะเร็งเฉพาะทาง 77 ชนิด Diabetes DNA ตรวจยีนที่อาจพัฒนา ไปสู่โรคเบาหวาน Alzheimer’s DNA ตรวจยีนที่ท�ำ หน้าที่ควบคุม การท�ำงานของระบบประสาท เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรค เสื่อมถอย อาทิ โรคอัลไซเมอร์ โรคพาร์กินสัน ฯลฯ วิธกี ารตรวจนัน้ จะท�ำการตรวจเลือด โดยไม่จำ� เป็นต้องงดน�ำ้ และ อาหาร หรือเก็บตัวอย่างเซลล์จากเยือ่ บุในช่องปาก หลังจากได้ตวั อย่าง เรียบร้อยจะถูกส่งไปวิเคราะห์อย่างละเอียด ปกติจะใช้เวลาประมาณ 4 - 8 สัปดาห์ จึงจะทราบผลการตรวจ จากนั้นแพทย์จะแนะน�ำวิธี เสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ถูกต้อง ทั้งการเลือกรับประทานอาหาร การ ออกก�ำลังกาย และนั่งสมาธิ เป็นต้น โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกปกปิด เป็นความลับของผู้ป่วย ปัจจุบนั การทดสอบพันธุกรรมช่วยท�ำนายความเสีย่ งการเกิดโรคได้ แม่นย�ำสูง ส่งผลให้สามารถดูแลรักษาร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการใช้ชวี ติ ให้ดขี นึ้ และลดผลข้างเคียงจากการใช้ยา ให้น้อยที่สุดได้ ทั้งนี้ผู้ที่สนใจควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดและเลือก ปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญทีค่ ำ� นึงถึงประโยชน์ของผูท้ ดสอบอย่างแท้จริง

28

exception

ผู้ที่ควรเข้ารับการตรวจ • ผู้ที่สมาชิกในครอบครัวป่วยเป็นโรคทางพันธุกรรม • ผู้ที่มีความเสี่ยงจากการเกิดโรคมะเร็งต่างๆ • คู่สามีภรรยาที่วางแผนจะมีบุตร • หญิงมีครรภ์ตั้งแต่อายุ 35 ปีขึ้นไป

สิทธิพิเศษเหนือระดับกับ Wellness Enhancement นอกจากการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ การ ตรวจสุขภาพประจ�ำปีกน็ บั เป็นอีกหนึง่ ของขวัญล�ำ้ ค่าทีค่ วร มอบให้กบั ตนเอง TMB Wealth Banking จึงมอบบริการ ตรวจสุขภาพอย่างละเอียดประจ�ำปี 10 รายการ อาทิ ตรวจ ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) ตรวจหาระดับกรดยูรกิ ในเลือด (Uric Acid) ตรวจคลืน่ ไฟฟ้าหัวใจ (EKG) เป็นต้น เพือ่ ให้ลกู ค้าธนบดีธนกิจมีสขุ ภาพทีด่ ตี ลอดไป


Exception Issue 8 / 2013  
Exception Issue 8 / 2013  
Advertisement