Page 1


GOOD NEWS

ก้าวที่มั่นคง อย่างต่อเนื่องของ TMB

ปี พ.ศ. 2555 ทีผ่ า่ นมา นับเป็นปีแห่งความสำ�เร็จของ TMB ที่ พิสจู น์การก้าวย่างทีม่ นั่ คงด้วยผลกำ�ไรจากการดำ�เนินงานหลักก่อน หักสำ�รอง (PPOP) ของธนาคารที่ 10,445 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 36.8% เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2554 และนับว่าสูงที่สุดตั้งแต่ TMB เริม่ ดำ�เนินงานมา อีกทัง้ ยังมีความโดดเด่นด้านการพัฒนาคุณภาพ สินทรัพย์ พัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และบริการทีม่ งุ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุม่ ตลอดจน มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ด้วยระดับความเพียงพอของเงิน กองทุนในระดับต้นๆ ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ในปี 2556 นี้ TMB ยังคงตั้งมั่นที่จะรักษาความสำ�เร็จด้วยการ พัฒนาทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านมั่นใจและร่วม ก้าวย่างอย่างสัมฤทธิผลไปพร้อมๆ กัน โดยเราจะมุ่งสร้างความ

แตกต่างที่แท้จริงให้กับลูกค้า ตามแนวคิด Make THE Difference ด้วยการสร้างประสบการณ์อกี ระดับของการใช้บริการ หรือ Branded Experience ของลูกค้าทุกกลุ่มทั้งลูกค้าบุคคลและลูกค้าธุรกิจ ซึง่ รวมถึงการพัฒนาทุกๆ ช่องทางการให้บริการให้มปี ระสิทธิภาพสูง ทัดเทียมกัน เพือ่ สร้างความเป็นเลิศ ความประทับใจ และความสำ�เร็จ ที่จะมีร่วมกันอย่างต่อเนื่องและตลอดไป

ISSUE 6 / 2013

1


NETWORKINGS

Special Seminar

เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้าธนบดีธนกิจกับ ธนาคาร ทาง TMB Wealth Banking จึงได้จัดงานสัมมนา “ถอดรหัสการลงทุนด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย” สำ�หรับลูกค้าทั้งในเขต กรุงเทพมหานครและเขตภูมิภาค การสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณสรสิทธิ์ สุนทรเกศ ผู้ อำ � นวยการสถาบั น คุ้ ม ครองเงิ น ฝาก มาบรรยายในหั ว ข้ อ “การวางแผนทางการเงิน ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองเงินฝาก” และ คุณทศพร ศรีตุลา หรือหมอช้าง ผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์และ ฮวงจุย้ ชือ่ ดังของเมืองไทย มาบรรยายเคล็ดลับในหัวข้อ “โหราศาสตร์ กับการลงทุน” ณ โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน เมื่อปลายปีที่ ผ่านมา ซึ่งลูกค้าธนบดีธนกิจได้ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย เป็นจำ�นวนมาก 2

exception

สำ � หรั บ ลู ก ค้ า ธนบดี ธนกิ จที่ อ ยู่ ใ นเขตภู มิภาคนั้ น ได้มีการ จัดงานขึ้นที่โรงแรมสามพราน ริเวอร์ ไซด์ จังหวัดนครปฐม และ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี การสัมมนาได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน คือ คุณไพศาล ครุฑดำ�รงชัย รองกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั หลักทรัพย์ จัดการกองทุน ทหารไทย จำ�กัด และ ดร.อุดมการณ์ อุดมทรัพย์ ผู้อำ�นวยการอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำ�กัด มาให้ความรู้ในหัวข้อ “ทิศทางการลงทุน โค้งสุดท้ายปีมังกรทอง” รวมทั้งคุณทศพร ศรีตุลา หรือหมอช้าง มาไขรหัสการลงทุนในหัวข้อ “โหราศาสตร์กับการลงทุน” ซึ่งลูกค้า ธนบดีธนกิจต่างได้รับความรู้และความประทับใจจากการเข้าร่วม สัมมนา


The Exclusive

Japan Trip อีกหนึ่งกิจกรรมแทนคำ�ขอบคุณลูกค้าธนบดีธนกิจที่วางใจในบริการของ TMB Wealth Banking เสมอมา ด้วยการจัดกิจกรรมสุดพิเศษเหนือระดับ “TMB Wealth Banking - The Exclusive Japan Trip สัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำ�เนินธุรกิจ” ในระหว่างวันที่ 20 - 25 พฤศจิกายน 2555 นำ�ทีมโดยคุณปนัดดา ตัณฑ์ชาญชีวิน เจ้าหน้าที่บริหาร บริหารกลุ่มลูกค้าธนบดีธนกิจ โดยมี ลูกค้าธนบดีธนกิจจำ�นวน 22 ท่าน ร่วมสัมผัสอีกหนึง่ มุมมองใหม่แห่งแดนอาทิตย์อทุ ยั ทัง้ การเยีย่ มชม หมู่บ้านชิราคาว่า กัสโซ่ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิมจนได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดก โลก ย่านเก่าของเมืองทาคายาม่าที่ยังคงความงดงามทางสถาปัตยกรรมสมัยเอโดะ นอกจากนี้ยังได้ รับประทานอาหารญีป่ นุ่ รสเลิศสไตล์ตน้ ตำ�รับหลากหลายเมนูขนึ้ ชือ่ ไม่วา่ จะเป็นเนือ้ โกเบ เนือ้ ฮิดะ และ ขาปูยักษ์ ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งการเดินทางที่เปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้าธนบดีธนกิจ ตลอดการ เดินทางจึงเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ISSUE 6 / 2013

3


EXCEPTION STORY

สร้างธุรกิจครอบครัวอย่างยั่งยืน

ด้วยแนวทางบริหารความมั่งคั่ง Family Wealth Management ความสำ�เร็จของธุรกิจทัว่ ไปอาจวัดกันทีย่ อดขาย ผลกำ�ไร และ การเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ทำ�ให้มลู ค่าหุน้ มีราคาสูงขึน้ แต่ส�ำ หรับ ธุรกิจครอบครัวหรือธุรกิจแบบกงสีมเี ป้าหมายเพือ่ รักษาทรัพย์สนิ ชื่ อ เสี ย งของครอบครั ว และความต่ อเนื่ อ งของธุ ร กิ จให้คงอยู่ โดยเฉพาะเมือ่ ธุรกิจเริม่ เติบโตและดำ�เนินการส่งต่อกิจการไปสูร่ นุ่ ลูก รุ่ นหลาน ต้ อ งอาศั ย แนวทางและกลยุ ทธ์ บริ ห ารจั ด การธุรกิจ ครอบครัว รวมทัง้ จัดสรรเงินกองกลางหรือเงินกงสีซงึ่ เป็นทัง้ รายรับ รายจ่ายทัง้ หมดทีน่ �ำ มาเลีย้ งดูและเป็นสวัสดิการของสมาชิกในตระกูล และใช้ลงทุนในธุรกิจให้เป็นระบบ เพือ่ ให้เกิดความมัง่ คัง่ อย่างยัง่ ยืน ผศ. ดร.เอกชั ย อภิ ศั ก ดิ์ กุ ล คณบดี ค ณะบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และผู้อำ�นวยการศูนย์ศึกษาธุรกิจ ครอบครัวและ SMEs มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ให้ความเห็น เกีย่ วกับการสร้างความยัง่ ยืนของธุรกิจครอบครัวว่า ธุรกิจครอบครัว เป็นศาสตร์เฉพาะที่ไม่ใช่แค่การบริหารจัดการธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่เป็นศาสตร์ของคนที่มีบทบาทหน้าที่ 3 อย่าง คือ ความเป็น มืออาชีพ ครอบครัว และความเป็นเจ้าของ บางคนอาจมีหมวก ทั้ง 3 ใบ คือ ทำ�งานอยู่ในองค์กร เป็นสมาชิกในครอบครัว และ เป็นเจ้าของด้วย

บริหารความมั่งคั่ง ยึดเหนี่ยวสมาชิกครอบครัว

ผศ. ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และผู้อำ�นวยการศูนย์ศึกษาธุรกิจครอบครัวและ SMEs มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

4

exception

ผศ. ดร.เอกชัยกล่าวว่า การบริหารความมั่งคั่งหรือสร้าง Wealth ของธุรกิจครอบครัว ถือว่าเป็นสิง่ ทีจ่ �ำ เป็นอย่างมากสำ�หรับ การดำ�เนินธุรกิจครอบครัวในยุคปัจจุบัน ดังนั้น การบริหารจัดการ เงินกองกลางหรือเงินกงสีของครอบครัวให้โปร่งใสและมีความ ยุติธรรม จึงนับเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ทำ�ให้ธุรกิจครอบครัวมีความ เข้มแข็งและเติบโตมั่งคั่งขึ้นได้ หลักการบริหารความมั่งคั่งของธุรกิจครอบครัว นอกจาก จะนำ�เงินกงสีไปใช้เป็นสวัสดิการ เงินกองทุนสำ�หรับการขยายการ ลงทุน หรือเป็นกองทุนช่วยเหลือสมาชิกภายในตระกูลเมื่อยาม เดือดร้อนแล้ว ยังรวมถึงการลงทุนในด้านอื่นๆ เช่น กองทุน หุ้น ที่ดินที่สามารถสร้างความมั่งคั่งให้กับกงสีได้ ซึ่ง ผศ. ดร.เอกชัย ได้ให้ข้อคิดว่า


“ธุรกิจครอบครัวเหมือนรถยนต์ที่มีกำ�ลังการขับเคลื่อนที่แรง มาก ถ้ารู้จักควบคุมให้ดี เราก็จะสามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ อย่างรวดเร็ว แต่ถ้าไม่สามารถควบคุมได้ก็จะเกิดปัญหาตามมา มากมาย ซึ่งถ้าธุรกิจครอบครัวมีการบริหารจัดการดี มีความเป็น ระบบ ก็จะสามารถสร้างความมั่งคั่งเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จากธุรกิจ รายใหญ่ของไทยจำ�นวนไม่นอ้ ยทีเ่ ริม่ ต้นจากธุรกิจครอบครัว ไม่วา่ จะเป็นตระกูลโชควัฒนา จิราธิวัฒน์ หรือเจียรวนนท์ เป็นต้น” ดังนั้น แนวทางการดำ�เนินธุรกิจครอบครัวเพื่อสร้างความ เข้มแข็งและยัง่ ยืนได้นนั้ ผูป้ ระกอบการรุน่ แรกหรือรุน่ พ่ออาจจะต้อง ปลูกฝังความรักในธุรกิจครอบครัวให้กับบุตรหลานตั้งแต่ยังเป็น เด็ก อาจจำ�เป็นต้องพาบุตรหลานไปดูกระบวนการทำ�งานต่างๆ ใน บริษัทด้วย เพื่อให้บุตรหลานผูกพันกับธุรกิจ และเรียนรู้ก่อนที่จะ เข้าไปทำ�งานจริง รวมถึงได้รับทราบว่าธุรกิจของตนเองเกี่ยวข้อง กับใครบ้าง และเมื่อทายาทพร้อมที่จะเข้าไปสานต่อก็สามารถ รับผิดชอบได้อย่างตรงจุด

ตะวันออก ต้นแบบศาสตร์ความสำ�เร็จธุรกิจครอบครัว

ศาสตร์การบริหารธุรกิจครอบครัวในต่างประเทศมีความแตกต่าง จากประเทศไทยค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นปรัชญาการทำ�ธุรกิจ ซึง่ คนต่างชาติจะทำ�ธุรกิจเพือ่ ตัวของเขาเอง โดยไม่บงั คับให้ทายาท ต้ อ งรั บ ช่ ว งการบริ ห ารธุ ร กิ จ ต่ อ แต่ ห ากทายาทไม่ รั บ ช่ ว งต่ อ ส่วนใหญ่กจ็ ะขายธุรกิจออกไปเพือ่ นำ�เงินไปใช้อย่างอืน่ แตกต่างจาก คนเอเชียที่มองว่าบริษัทเป็นทรัพย์สินที่รุ่นพ่อให้มา ทุกคนจึงต้อง พยายามรักษาบริษทั เอาไว้ เพราะเป็นทรัพย์สมบัตขิ องตระกูล ดังนัน้ จะเห็นได้ชัดเจนว่า ธุรกิจครอบครัวทั่วโลกที่ประสบความสำ�เร็จ ส่วนใหญ่จะอยู่ในประเทศแถบตะวันออก ผศ. ดร.เอกชัยกล่าวเสริมช่วงท้ายว่า หากมองให้ลึกลงไป ในธุรกิจลักษณะนี้ จะเห็นว่าแต่ละช่วงมีความแตกต่างกัน ทำ�ให้ จำ�เป็นต้องมีการปรับรูปแบบขององค์กรและการจัดการทางการเงิน ให้เหมาะสม เพือ่ เป็นหลักประกันความเป็นอยูท่ ดี่ ขี องสมาชิก และ รักษาความมัง่ คัง่ ของกงสีอย่างยัง่ ยืน คนรุน่ แรก ธุรกิจยังมีขนาดเล็ก จำ�เป็นต้องสร้างรากฐานความมั่นคง และหาแนวทางในการส่งต่อ ให้กับรุ่นถัดไป ทายาทรุ่นที่ 2 เมื่อธุรกิจเริ่มขยายตัวและมีความ

ซับซ้อนมากขึน้ การบริหารส่วนใหญ่เน้นรักษาการเติบโตของธุรกิจ รวมถึงการนำ�ระบบบริหารแบบมืออาชีพมาใช้ สำ�หรับการดำ�เนิน ธุรกิจในรุ่นที่ 3 บนความเปลี่ยนแปลงของโลก จำ�เป็นจะต้องอาศัย การถ่ายทอดบทเรียนจากรุน่ สูร่ นุ่ และหาแนวทางขยายตัวไปสูธ่ รุ กิจ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น การดำ�เนินธุรกิจครอบครัวของไทยจำ�เป็นต้องปรับ รูปแบบการทำ�งานให้มีความเป็นสากลมากขึ้น คือ ต้องผสมผสาน การทำ�งานอย่างมืออาชีพ แต่ต้องมีการดูแลเอาใจใส่คนในองค์กร ให้เหมือนคนในครอบครัว เพื่อให้ธุรกิจเติบโตได้ในระยะยาว และ ส่งผ่านค่านิยมองค์กร (Core Value) จากรุ่นสู่รุ่น เพื่อให้ธุรกิจก้าว ต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ISSUE 6 / 2013

5


PEOPLE TALK

บริหารธุรกิจครอบครัว อย่างมืออาชีพ การสร้างธุรกิจครอบครัวด้วยสองมือและหนึ่งแรงใจจนประสบความสำ�เร็จไม่ใช่เรื่องง่าย เช่นเดียวกับการขยายธุรกิจให้เติบโต การบริหารจัดการ เงินภายในกงสี การวางตัวทายาทผู้สืบทอดธุรกิจ และการส่งไม้ต่อให้กับทายาท นับเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ผู้ก่อตั้งต้องคิดและวางแผนให้พร้อมตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อรักษาธุรกิจครอบครัวให้ประสบความสำ�เร็จอย่างยั่งยืน นิตยสาร Exception ฉบับนี้ต้อนรับศักราชใหม่ ด้วยข้อคิดและหลักการบริหารธุรกิจครอบครัวที่น่าสนใจจาก 3 นักบริหารแถวหน้า ที่มาร่วม ถ่ายทอดแนวทางการบริหารธุรกิจครอบครัวและการวางแผนการเงินอย่างเป็นระบบซึง่ กลัน่ กรองมาจากประสบการณ์ เพือ่ ให้ผูอ้ า่ นได้รบั แรงบันดาลใจ และนำ�ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

บุรินทร์ ธนถาวรลาภ

การส่งไม้ต่อคือภารกิจสำ�คัญ

6

exception


การสืบทอดธุรกิจอาจเป็นปัญหาของธุรกิจครอบครัวจำ�นวน ไม่น้อย แต่สำ�หรับการส่งไม้ต่อบริษัท “ข้าวแสนดี” ของครอบครัว “ธนถาวรลาภ” ดูจะไม่ใช่อปุ สรรค เพราะทัง้ ผูก้ อ่ ตัง้ และผูเ้ ป็นทายาท ต่างหนุนนำ�ซึ่งกันและกัน เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมในการทำ�ธุรกิจ บริษัท ข้าวแสนดี จำ�กัด เป็นธุรกิจค้าข้าวบรรจุถุง ก่อตั้งขึ้น โดยคุณบุรินทร์ ธนถาวรลาภ ที่มองเห็นโอกาสเติบโตของธุรกิจ ค้าข้าว เพราะเป็นอาหารหลักของคนไทย ดังนั้น คุณบุรินทร์เริ่ม สะสมความรูแ้ ละประสบการณ์จากการซือ้ ขายข้าว ทัง้ เรือ่ งพันธุข์ า้ ว ขั้นตอนการปลูก และชนิดของข้าวสาร แล้วจึงเปิดโรงงานบรรจุ ข้าวสารขึ้น โดยเริ่มต้นจากเป็นเพียงธุรกิจขนาดกลางขายข้าว บรรจุกระสอบให้กบั ผูค้ า้ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล แต่เมือ่ วิถชี วี ติ ของคนในสังคมเมืองเปลีย่ นไป บวกกับการบุกตลาดของบริษทั ค้าส่ง ข้ามชาติรายใหญ่ บริษัทจึงได้พัฒนาขายข้าวบรรจุถุงขนาดเล็กลง เพื่อให้เหมาะกับการเปลี่ยนแปลง “การปรับตัวของข้าวแสนดีดว้ ยการเข้าไปขายในห้างทำ�ให้เรา เติบโตมาตลอด เราเข้าไปในห้างทั้งในรูปแบบแบรนด์ของเราเอง และรับจ้างผลิต ปัจจุบันเราเป็นผู้รับจ้างผลิตทั้งแมคโคร เทสโก้ บิ๊กซี และเดอะมอลล์” คุณบุรินทร์เล่าถึงกิจการในช่วงปี 2538 2542 ซึ่งถือเป็นยุคทองของข้าวแสนดี จากธุรกิจทีเ่ คยเป็นแบบเถ้าแก่ท�ำ เองทัง้ หมด เมือ่ เริม่ ค้าขาย กับ “โมเดิรน์ เทรด” ข้ามชาติ บริษทั ต้องปรับตัวเข้าสูร่ ะบบสากล จน กระทั่งธุรกิจเติบโตเข้าสู่หลัก 500 ล้านบาท คุณบุรินทร์จึงเล็งเห็น ถึงความจำ�เป็นที่ต้องนำ�ระบบการบริหารงานแบบมืออาชีพเข้ามา ปรับใช้ พร้อมกับให้ลูกสาวเข้ามาช่วยเป็นอีกกำ�ลังสำ�คัญ “เวลาไปไหนมาไหนที่เกี่ยวกับธุรกิจ ผมชอบพาลูกไปด้วย พาไปเรียนรู้งาน เหมือนกับการส่งไม้ต่อโดยไม่ต้องรอจนเกษียณ เราต้องมีความอุตสาหะและอดทนที่จะพาเขาไปด้วยเรื่อยๆ ถือว่า เป็นภารกิจ เพราะในวันหนึ่งเราก็ต้องมอบธุรกิจนี้ให้กับพวกเขา ถ้าเขามีความรักความผูกพัน รู้สึกเป็นเจ้าของกิจการ เขาก็อยาก ที่จะพัฒนาและดูแลธุรกิจให้เจริญเติบโตยิ่งๆ ขึ้นไป” คุณบุรินทร์ เชื่อว่ามีวิธีนี้เท่านั้นที่จะทำ�ให้ลูกๆ ซึมซับและหวงแหนในธุรกิจ ของครอบครัว ในบรรดาลูกสาวทัง้ 3 คน คุณบุรนิ ทร์หมายมัน่ ให้ “กรองทิพย์” ลูกสาวคนโตเป็นทายาททีจ่ ะเข้ามารับช่วงดูแลโครงสร้างทัง้ องค์กร แทน ด้วยความเชือ่ แบบคนจีนทีว่ า่ ลูกคนโตเกิดมาพร้อมกับภาระ และหน้าที่ในการสืบทอดกิจการของครอบครัว ซึ่งคุณกรองทิพย์ ได้เข้ามาเป็นเรี่ยวแรงสำ�คัญให้กับบริษัท โดยเฉพาะดูแลการสร้าง แบรนด์มานานร่วม 7 ปี ซึ่งปีนี้ คุณบุรินทร์ตั้งใจจะเปิดโอกาสให้ ลูกสาวคนนี้ได้ลองบริหารงานแทนตนอย่างเต็มตัว

“เราต้องอุตสาหะและอดทนในการ เตรียมความพร้อมให้ทายาท เพราะการส่งไม้ต่อถือเป็นภารกิจสำ�คัญ” ในฐานะโค้ชทางธุรกิจ คุณบุรินทร์ ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ และปรัชญาการทำ�งานให้ลูกเสมอ โดยเฉพาะเรื่องความซื่อสัตย์ และความจริงใจ อันเป็นที่มาของชื่อบริษัท “แสนดี” ซึ่งหมายถึง “เพื่อนที่แสนดี” ทั้งนี้เพราะความซื่อสัตย์และความจริงใจจะนำ�มา ซึง่ ความน่าเชือ่ ถือของบริษทั ทีต่ อ้ งอาศัยเวลาในการสร้างและสัง่ สม ในส่วนของการบริหารการเงินสำ�หรับธุรกิจที่มีลักษณะเป็น กงสี คุณบุรินทร์อธิบายว่า ด้วยฐานะบริษัทในปัจจุบันที่เติบโตเป็น อย่างมาก จึงจำ�เป็นต้องจัดสรรสินทรัพย์ออกเป็น 3 กองหลัก คือ สินทรัพย์สำ�หรับธุรกิจ เป็นส่วนที่ใช้หมุนเวียนภายในธุรกิจและ เพือ่ ขยับขยายธุรกิจเท่านัน้ ซึง่ ในอนาคต สินทรัพย์สว่ นนีจ้ ะตกเป็น ของลูกสาวทั้ง 3 คน ในการบริหารจัดการให้เติบโตขึ้นหรือเล็กลง ตามแต่ความสามารถของพวกเขา สำ�หรับสินทรัพย์ส่วนตัวและ ครอบครัว ถือเป็นส่วนทีส่ มาชิกครอบครัวทุกคนจะได้รบั การจัดสรร เพือ่ นำ�ไปใช้จา่ ยตามแต่ความต้องการของแต่ละคน และสุดท้ายคือ สินทรัพย์เพือ่ การลงทุน โดยส่วนนี้ คุณบุรนิ ทร์จะนำ�ไปต่อยอดด้วย การลงทุนในธุรกิจทีต่ นชำ�นาญ ขณะเดียวกัน เงินบางส่วนจะถูกนำ� ไปซื้อกองทุนต่างๆ ที่ดูมั่นคงและมีผลตอบแทนดี ตลอด 30 กว่าปีทผี่ า่ นมา จังหวะก้าวของ “ข้าวแสนดี” อาจจะ ไม่หวือหวามากนัก เนื่องจากสไตล์การทำ�งานและบริหารเงินแบบ “ไม่ประมาท” ของคุณบุรินทร์ ซึ่งมักจะยํ้าหัวใจสำ�คัญทางการเงิน กับทายาทอยู่เสมอว่า “การเติบโตของธุรกิจมีทงั้ แบบค่อยเป็นค่อยไปและก้าวกระโดด ถ้าค่อยๆ ก้าว อาจจะช้าหน่อยแต่ก็มั่นคง แต่ถ้าเร่งโตแบบก้าว กระโดด เวลาล้มมันเจ็บ พูดง่ายๆ ก็คือ อย่าทำ�อะไรเกินตัว” ถึงแม้ว่าธุรกิจค้าข้าวจะมีการแข่งขันที่รุนแรง แต่ด้วยการ วางแผนการส่ ง ไม้ ต่ อ อย่ า งรั ด กุ ม ของคุ ณ บุ ริ น ทร์ ที่ ไ ด้ ว างไว้ ให้กับลูกสาวทั้งสามตั้งแต่ยังเล็ก ประกอบกับการเป็น “บ่อนํ้าแห่ง ประสบการณ์” ที่มีความรู้ให้ลูกๆ ได้ตักตวงอย่างไม่เคยพร่อง สิ่งนี้พอจะทำ�ให้มั่นใจได้ว่า “ข้าวแสนดี” ในมือทายาทสาวจะยัง เติบโตไปได้อีกไกล

ISSUE 6 / 2013

7


PEOPLE TALK

ประพล จรรยาพาณิชย์

เปลี่ยนผ่านธุรกิจกงสีสู่ยุคบรรษัท

คำ�สอนจากคุณพ่อที่เป็นหัวใจ ในการทำ�ธุรกิจคือ “ความอดทน” และ “ความซื่อตรง”

8

exception


งานฟอกหนังเป็นงานที่ต้องอาศัยทั้งวิทยาศาสตร์และศิลปะ ทั้งยังเป็นงานที่มีกระบวนการยุ่งยากหลายขั้นตอน ดังนั้น ในหลาย บริษัท เมื่อพ้นผ่านยุคบริหารของรุ่นก่อตั้ง ก็ดูจะเป็นเรื่องยาก ในการหาทายาทมาสืบสานอย่างจริงจัง คุณประพล จรรยาพาณิชย์ อุปนายกสมาคมฟอกหนัง และกรรมการ ผู้จัดการ บริษัท ลิ้มศิลป์ แทนเนอร์รี่ จำ�กัด ให้ความเห็นว่า “สาเหตุ ส่วนใหญ่ที่โรงฟอกหนังต้องเลิกไป เพราะไม่มคี นรับไม้ตอ่ และไม่มี การบริหารจัดการทีเ่ ป็นระบบ” แต่บริษทั ลิม้ ศิลป์ แทนเนอร์รี่ จำ�กัด คำ�นึงถึงจุดนี้ จึงมีการนำ�ระบบบริหารในรูปแบบบริษทั มาประยุกต์ใช้ ถึงแม้จะก่อตัง้ มาแล้ว 45 ปี จากกิจการเล็กๆ ทีม่ ลี กู จ้างเพียงคนเดียว และเช่าพื้นที่โรงงานคนอื่น จนกระทั่งผ่านไป 15 ปี กิจการเข้าสู่ ยุคทองของโรงฟอกหนัง เริ่มมีการสร้างโรงงานแห่งใหม่ที่ใหญ่ขึ้น ของตัวเองซึ่งก็คือโรงงานในปัจจุบัน ภายใต้ยคุ ของคุณประพล การบริหารงานเริม่ เปลีย่ นจากรูปแบบ กงสีทเี่ จ้าของเป็นผูม้ อี �ำ นาจบริหารจัดการเพียงคนเดียว มาสูร่ ปู แบบ บริษทั ทีม่ สี ายงานเป็นระบบ มีหวั หน้าแผนกเป็นผูด้ แู ลงานในแผนก และมีผู้จัดการโรงงานทำ�หน้าที่ดูแลงานสำ�คัญในโรงงาน โดย คนเหล่ า นี้ เ ป็ น พนั ก งานเก่ า แก่ ที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาความรู้ ความ สามารถจนเป็น “มืออาชีพ”

“เพื่อสานต่อธุรกิจให้คงอยู่ เราต้องทำ�ให้เป็นรูปบริษัทที่แท้จริง มีการให้หุ้น ให้เงินเดือน ให้โบนัส” อีกจุดเปลีย่ นทีท่ �ำ ให้ “ลิม้ ศิลป์ฯ” พลิกจากธุรกิจครัวเรือนขนาด เล็กกลายมาเป็นโรงฟอกหนังสินค้าแฟชั่นขนาดกลางกึ่งใหญ่เช่น ปัจจุบันคือ การเข้ามาช่วยงานของน้องชายคนรอง ซึ่งนำ�ความรู้ และประสบการณ์ในสายการเงินมาใช้ควบคูก่ บั ความรูด้ า้ นเทคโนโลยี การฟอกหนัง จนนำ�ไปสูก่ ารพัฒนาระบบการผลิตทีท่ นั สมัย จากนัน้ น้องชายคนที่ 3 ได้เข้ามาช่วยงานด้านซ่อมบำ�รุงเครื่องจักร และ น้องชายคนสุดท้องมาช่วยงานฟอกสี เพราะเป็นงานทีต่ รงกับความถนัด น้องชายทั้ง 3 คนจึงมีส่วนช่วยคุณประพลในการทำ�ให้โรงฟอกหนัง ของตระกูลเติบโตมาได้ไกล ภายหลังอุตสาหกรรมโรงฟอกหนังเริม่ เข้าสูข่ าลง แต่ดว้ ยความ สามัคคีในการดูแลธุรกิจของพี่น้องทั้ง 4 คน ธุรกิจของลิ้มศิลป์ฯ จึง ยังยืนหยัดและเติบโตมาถึงวันนี้ ขณะที่โรงฟอกหลายแห่งต้องล้ม หายไป เหลือเพียงโรงงานขนาดใหญ่และขนาดกลางที่แรงงาน มีฝีมือและสินค้ามีคุณภาพ คุณประพลยอมรับว่า การทำ�งานใกล้ชิดกับคุณพ่อมาตลอด จึงซึมซับและถูกปลูกฝังหลักการบริหารการเงินแบบ “ระมัดระวัง”

โดยเน้นการเติบโตแบบ “พอเพียง” และไม่สร้างภาระให้กับธุรกิจ มากเกินตัว “ที่ผ่านมา สไตล์ค่อยเป็นค่อยไปของคุณพ่อทำ�ให้บริษัทมั่นคง และเติบโตมาได้จนถึงวันนี้ ดังนั้นก็ไม่น่าจะเสียหายที่ทำ�ตามผู้ใหญ่ พอดีกับที่น้องชายเป็นคนกระตือรือร้น เขามักมีเหตุผลดีๆ มา โน้มน้าวให้ผมยอมลงทุนเพิ่มเติมได้ ก็ทำ�ให้ธุรกิจไม่เติบโตช้า เกินไป เรียกว่าจากที่เคยโตทีละขั้น ก็มาโตทีละสองสามขั้น” นอกจากปรัชญาการบริหารการเงิน คุณประพลยังได้เรียนรู้ คำ�สอนจากคุณพ่อทีเ่ ป็นหัวใจในการทำ�ธุรกิจคือ “ความอดทน” และ “ความซื่อตรง” ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณประพลได้ถ่ายทอดไปสู่น้องๆ และ ลูกหลานเช่นกัน ในการบริหารจัดการสินทรัพย์กงสี ตระกูลนี้จัดสรรสินทรัพย์ เป็น 3 ส่วน ได้แก่ สินทรัพย์ของคุณพ่อ อันหมายถึงสินทรัพย์ที่ เกิดจากหยาดเหงื่อแรงงานของคุณพ่อ อาทิ โรงงาน เงินสด ที่ดิน ฯลฯ โดยถือว่าบริษัทต้องทำ�การเช่าหรือกู้ยืมสินทรัพย์เหล่านี้จาก คุ ณ พ่ อ เพื่ อ ใช้ ดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ซึ่ ง ต้ อ งจ่ า ยผลตอบแทนให้ คุ ณ พ่ อ นอกเหนือจากเงินเดือนในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาบริษัท ส่วนที่ 2 คือ สินทรัพย์ของบริษัท หมายถึงสินทรัพย์ ในงบ ของบริษัทและกำ�ไรหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่มี ไว้หมุนเวียนภายในธุรกิจเท่านัน้ โดยมีนอ้ งชายคนรองเป็นผูบ้ ริหาร จัดการการเงินของบริษัท และคุณพ่อเป็นผู้กำ�กับในฐานะที่ปรึกษา และเจ้าของทุน สุดท้ายคือ สินทรัพย์ส่วนตัว ได้แก่ เงินเดือนหรือเงินปันผล ที่ ลู ก ชายทั้ ง 4 คนได้ รั บ จากบริ ษั ท ฯ โดยคุ ณ ประพลมั ก นำ � สินทรัพย์ส่วนนี้ไปลงทุนซื้อกองทุนกับ TMB และลงทุนในธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์กับเพื่อน ด้วยวัย 52 ปี คุณประพลเริ่มมองถึงการส่งไม้ต่อให้กับทายาท โดยยอมรับว่าไม่ห่วงเรื่องนี้มากนัก เพราะทุกวันนี้มีน้องชายทั้ง 3 คนมาช่วยรับไม้ต่อ ขณะที่ลูกชายคนโตของคุณประพลก็ได้เริ่ม มาเรียนรู้งานจากผู้เป็นอาบ้างแล้ว “แต่ที่ผมเป็นห่วงคือ รุ่นลูกหลาน จะมีคนอยากมาทำ�ไหม หรือจะแตกกันไหม เพราะโรงฟอกหนังส่วนใหญ่ที่ล้มเลิกไปเพราะ ครอบครัวแตกความสามัคคีและไม่สนใจธุรกิจกงสี ดังนัน้ เพือ่ สานต่อ ธุรกิจให้คงอยู่ เราจำ�เป็นต้องพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบบริษัทที่แท้จริง มีการให้หุ้น ให้เงินเดือน ให้โบนัส ฯลฯ พอพวกเขามีคุณภาพ ชีวติ ทีด่ จี ากเงินกงสี สิง่ นีจ้ ะเป็นแรงขับเคลือ่ นให้เกิดความหวงแหน และอยากที่จะสืบสานธุรกิจต่อไป” สุดท้าย คุณประพลบอกเล่าถึงเคล็ด (ไม่) ลับในการเติบโต อย่างยัง่ ยืนของธุรกิจฟอกหนังของตระกูลว่า อยูท่ กี่ ารสร้างและรักษา ความสามัคคีในหมู่พี่น้องและลูกหลานนั่นเอง

ISSUE 6 / 2013

9


PEOPLE TALK

กิตติ ลอเสรีวานิช

คำ�สอนของพ่อแม่ที่เป็นดั่งหลักชัย แห่งความสำ�เร็จ

เพื่อเตรียมพร้อมส่งต่อธุรกิจ ให้กบั ลูกหลาน “มรดกล้�ำ ค่า” คือ “ความรู้ ประสบการณ์ และคำ�แนะนำ�ทีด่ ”ี

10

exception


ขณะที่ ค รอบครั ว คนจี นมั ก คาดหมายให้ ลู ก หลานมารั บ ช่ ว ง กิจการ และมุ่งหวังให้ธุรกิจของตระกูลตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น ทว่า ครอบครัว “ลอเสรีวานิช” กลับมีมุมมองตรงกันข้าม แต่เป็นมุมมอง ที่น่าสนใจ เพราะตกผลึกมาจากประสบการณ์และข้อเท็จจริงที่เกิด ขึ้นกับธุรกิจส่วนใหญ่ ปัจจุบัน ครอบครัวลอเสรีวานิชเป็นเจ้าของธุรกิจผลิตเส้นด้าย สำ�หรับโรงงานอุตสาหกรรมสิง่ ทอ ในนามของบริษทั ที.เอ็น. เท็กซ์ไทล์ จำ�กัด ซึ่งก่อตั้งขึ้นกว่า 20 ปี โดยต่อยอดธุรกิจมาจากโรงงานย้อมผ้า “เตียง้วน” ซึ่งเป็นกิจการแรกเริ่มของครอบครัวในช่วงยุคเฟื่องฟูของ อุตสาหกรรมสิ่งทอของประเทศไทย จากนั้นเริ่มขยายกิจการสู่ธุรกิจ ต้นนํา้ ของอุตสาหกรรม คือ ธุรกิจเส้นด้าย แต่เนือ่ งจากวิกฤตเศรษฐกิจ ปี 2540 ธุรกิจจึงได้รบั ผลกระทบและประสบปัญหาเช่นเดียวกับธุรกิจอืน่ ๆ หลังจากสำ�เร็จการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา คุณกิตติในฐานะ ลูกชายคนโตได้รับการวางตัวให้มารับกิจการธุรกิจเส้นด้ายและภาระ หนี้สินด้วยวัยเพียง 25 ปี การรับตำ�แหน่งผู้บริหารสูงสุดและต้อง จัดการหนี้สินเดิม คุณกิตติจึงยึดข้อคิดและกำ�ลังใจจากคุณพ่อคุณแม่ ที่มอบอักษรภาษาจีนที่มีความหมายว่า “อดทน” ท่ามกลางปัญหานานัปการของบริษัท คุณกิตติมองว่าปัญหา ทางการเงินไม่ใช่ปัญหาหลัก แต่ปัญหาที่ท้าทายกว่าคือ การผลิต เส้นด้ายทีม่ คี ณุ สมบัตแิ ตกต่างและมีจดุ เด่นทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ของบริษทั ซึ่งจะช่วยให้บริษัทตั้งราคาสินค้าได้เอง แนวทางการฟืน้ ฟูให้ธรุ กิจเริม่ กลับมายืนได้นนั้ คุณกิตติปรับการ บริหารจัดการจากรูปแบบธุรกิจที่เจ้าของเป็นผู้กำ�หนดและตัดสินใจ แต่เพียงผูเ้ ดียว มาอยู่ในรูปแบบบริษทั ทีม่ กี ารแบ่งงานและการกระจาย อำ � นาจลงไปตามสายงาน พร้ อ มทั้ ง ระดมความคิ ด จากผู้ มี ส่ ว น เกี่ยวข้อง หรือ “ทีมเวิร์ค” ซึ่งทำ�ให้บริษัทเกิดความคล่องตัวขึ้น โดย ใช้เวลาบริหารงานร่วม 4 ปี ธุรกิจจึงกลับมาเข้มแข็ง เมื่อเห็นว่าธุรกิจเส้นด้ายเริ่มมั่นคง ประกอบกับลูกค้าของโรง ย้อมผ้าลดจำ�นวนลงมาก ครอบครัวลอเสรีวานิชจึงตัดสินใจปิดกิจการ โรงย้อม เพื่อทุ่มเทความสนใจทั้งหมดมาอยู่ที่ธุรกิจเส้นด้าย อันเป็น ธุรกิจต้นนํ้าของอุตสาหกรรมสิ่งทอ ตลอดระยะเวลากว่า 12 ปีภายใต้การบริหารของคุณกิตติ บริษทั พลิกสถานะจากโรงงานที่มีหนี้สินกลายมาเป็นโรงงานผลิตเส้นด้าย ขนาดกลาง โดยหนึง่ ในกุญแจสำ�คัญของการเติบโตมาจากหลักการบริหาร การเงินที่คณ ุ กิตติได้รบั การปลูกฝังมาจากคุณพ่อคุณแม่ทจ่ี ะเคร่งครัด ในเรื่องการบริหารจัดการการเงินและมีวินัยทางการเงิน ซึ่งถือเป็น สิ่งสำ�คัญมากสำ�หรับนักธุรกิจยุคนี้ สำ�หรับการบริหารจัดการสินทรัพย์ คุณกิตติใช้วิธีแบ่งสินทรัพย์ เป็น 3 ส่วน คือ ส่วนแรกของธุรกิจเป็นสินทรัพย์ที่ใช้สำ�หรับต่อยอด ธุรกิจหลักเท่านั้น โดยในส่วนนี้จะมีการจัดสรรเงินบางส่วนไว้เป็น

ทุนหมุนเวียนในธุรกิจ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ให้ทันต่อสถานการณ์ ส่วนที่ 2 เป็นสินทรัพย์ที่แบ่งไว้เป็นค่าใช้จ่ายสำ�หรับพ่อแม่และ น้อง 2 คน และเพื่อเป็นการต่อยอดสินทรัพย์ส่วนนี้ให้น้องๆ คุณกิตติ ได้นำ�เงินส่วนนี้ไปลงทุนในธุรกิจอพาร์ตเม้นท์ให้น้องสาว และธุรกิจ เครื่องนุ่งห่มให้น้องชาย ส่วนสุดท้าย สินทรัพย์สว่ นตัวถือเป็นส่วนทีค่ ณ ุ กิตติ ภรรยา และ ลูกๆ จะได้น�ำ ไปใช้ โดยคุณกิตติได้ตอ่ ยอดสินทรัพย์สว่ นนีด้ ว้ ยการนำ� ไปลงทุนภายใต้หลักการของวอร์เรน บัฟเฟตต์ ที่แนะนำ�ว่าให้เอา สินทรัพย์สว่ นตัวหารด้วย 100 และคูณด้วยอายุ สำ�หรับสินทรัพย์ทคี่ วร นำ�ไปลงทุนทีม่ คี วามเสีย่ งตํา่ ทีส่ ดุ โดยสินทรัพย์สว่ นทีเ่ หลือสามารถนำ� ไปลงทุนในช่องทางที่มีผลตอบแทนสูงและความเสี่ยงสูงได้ “ตอนนี้ผมอายุ 37 ปี นั่นคือ 37% ของสินทรัพย์ส่วนตัวทั้งหมด นำ�ไปฝากธนาคารหรือพันธบัตรรัฐบาล ส่วนอีก 63% นำ�ไปลงทุน ที่มีความเสี่ยงสูงได้ แต่ส่วนใหญ่ก็เอาไปลงทุนในกองทุนของ TMB อีกส่วนนำ�ไปฝากพันธบัตร ซื้อทองคำ�และที่ดิน ซึ่งก็ถือว่าค่อนข้าง ปลอดภัยและมั่นคง”

คุณกิตติยึดข้อคิดและกำ�ลังใจจาก คุณพ่อคุณแม่ที่มอบอักษรภาษาจีน ที่มีความหมายว่า “อดทน” แม้ว่าธุรกิจเส้นด้ายจะเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ได้เริ่มไว้ให้ แต่ มาถึงวันนี้ บริษทั ที.เอ็น. เท็กซ์ไทล์ จำ�กัด ยืนหยัดและเติบโตได้เพราะ การบุกเบิก ฝ่าฟัน และวางระบบการบริหารอย่างมืออาชีพของคุณกิตติ โดยมี คำ � ปรึ ก ษาและคำ � สอนของคุ ณ พ่ อ คุ ณ แม่ ที่ เ ป็ น ดั่ ง หลั ก ชั ย แห่งความสำ�เร็จ “ผมกับแม่เคยคุยกันว่า ทำ�ไมธุรกิจคนจีนพอมาถึงรุ่น 3 ก็มัก จะหมดไป ผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะผูใ้ หญ่มกั ห่วงลูกหลานจึงพยายาม สร้างทุกอย่างไว้ให้พร้อม สุ ด ท้ า ยพวกเขาก็ ไ ม่ ส ามารถรั ก ษา และสร้ า งความงอกเงยให้ กั บ สิ น ทรั พ ย์ ไ ด้ ดั ง นั้ น สำ � หรั บ ผม การทำ�ธุรกิจครอบครัวให้อยู่รอดคือ ต้องพยายามทำ�ให้ธุรกิจรู้สึก เหมือนเป็นรุน่ ที่ 2 ตลอดเวลา นัน่ คือต้องให้ลกู หลานเข้ามามีสว่ นร่วม ลองผิดลองถูกบ้าง” คุณกิตติตั้งข้อสังเกตพร้อมให้คำ�แนะนำ� อรรถาธิบายข้างต้นสะท้อนถึงเหตุผลทีค่ ณุ กิตติไม่เน้นการเตรียม การณ์เพื่อส่งต่อธุรกิจให้กับลูกๆ มากไปกว่าคำ�สอนสำ�คัญที่ว่า “อย่า ให้ผลประโยชน์มาทำ�ให้ความเป็นพีน่ อ้ งขาดกัน” พร้อมกับการเตรียม “มรดกลํ้าค่า” ที่เป็น “ความรู้ ประสบการณ์ และคำ�แนะนำ�ที่ดี” ISSUE 6 / 2013

11


GURU ADVISE

จัดทัพลงทุน

ให้เหมาะกับ Family Council ธุรกิจกงสีคือระบบธุรกิจครอบครัวของคนไทยเชื้อสายจีนที่มีการบริหารธุรกิจ แบบง่ายๆ โดยสมาชิกทุกคนในครอบครัวทำ�งานให้กงสี ใช้จ่ายหรือเบิกจ่ายกับกงสี ทำ�ธุรกิจได้ผลตอบแทนมากเท่าไรก็ดึงกลับเข้ากงสี และอำ�นาจสูงสุดในกงสีอยู่ที่ หัวหน้าครอบครัว ดังนัน้ การทำ�ธุรกิจจะขาดทุนหรือกำ�ไรก็อยูท่ ผ่ี นู้ �ำ กงสีเพียงคนเดียว

การบริหารธุรกิจแบบกงสีมีทั้งที่ประสบความสำ�เร็จ ซึ่งเห็นได้ จากหลายตระกูลดังที่มีการบริหารจัดการแบบกงสี และมีการกำ�หนด “ธรรมนูญครอบครัว” เมื่อสมาชิกมีจำ�นวนมากขึ้น เพื่อบริหารจัดการ กงสีให้เป็นระบบ ในขณะที่บางครอบครัวก็ไม่สามารถนำ�พาธุรกิจให้ อยู่รอดจนต้องล้มเลิกกิจการไป ธุรกิจกงสีจะอยูร่ อดหรือไม่นนั้ ลำ�พังผูน้ �ำ เก่งอยูเ่ พียงคนเดียวก็คง ไม่เพียงพอ ดังนั้น การบริหารกงสีให้อยู่รอด มีกำ�ไร และธุรกิจขยายตัว อย่างมั่นคง ก็ต้องอาศัยการจัดพอร์ตโฟลิโอวางแผนทางการเงินของ ระบบกงสีให้เป็นระบบ ซึ่งเป็นปัจจัยสำ�คัญที่จะช่วยเพิ่มพูนทรัพย์สิน ทีม่ อี ยูใ่ ห้งอกเงย และส่งต่อความมัง่ คัง่ ให้กบั ทายาทรุน่ ต่อๆ ไป เพือ่ ขยาย กิจการหรือรักษาความมั่งคั่งในอนาคต ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั หลักทรัพย์จดั การ กองทุน ทหารไทย จำ�กัด (TMBAM) และนายกสมาคมบริษทั จัดการลงทุน (AIMC) กล่าวว่า ประเด็นสำ�คัญของการจัดพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสม กั บ ธุ ร กิ จ กงสี คื อ ต้ อ งเชื่ อ ในเรื่ อ งการลงทุ น ที่ ต้ อ งขั บ เคลื่ อ นด้ ว ย วัตถุประสงค์ หรือ Purpose-Driven Investment (PDI) หากเอ่ ย ถึ ง เงิ น ลงทุ น วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ของคนทั่ ว ไปก็ เ พื่ อ สร้างความมัง่ คัง่ รักษาเงินต้น รวมถึงการให้สภาพคล่องในชีวติ ประจำ�วัน ซึง่ สองวัตถุประสงค์หลังนีม้ กั จะไปด้วยกันได้ เพราะหมายถึงการลงทุนที่ ต้องการความเสีย่ งทีต่ าํ่ แต่ยงั คงได้รบั ผลตอบแทนทีท่ ดแทนกับการเพิม่ ค่าของเงินเฟ้อได้ มีเสรีภาพในการเคลื่อนย้ายเงิน และให้กระแสเงินสด ในส่วนการบริหารธุรกิจกงสีก็เหมือนกับการดำ�เนินชีวิตของคน ทั่วไป ที่แต่ละช่วงจังหวะของชีวิตจะมีความต้องการแตกต่างกันไป โดย มักมีความต้องการสร้างความมั่งคั่งรวมกับความต้องการด้านอื่นๆ เช่น คนในวัยหนุ่มสาวที่กำ�ลังก่อร่างสร้างตัว การมองหาการลงทุนเพื่อสร้าง ความมั่งคั่งระยะยาวก็อาจจะมีความสำ�คัญ ในขณะที่คนวัยใกล้เกษียณ อาจให้ความสำ�คัญกับการลงทุนเพื่อรักษาเงินต้นและให้สภาพคล่อง หรือต้องการให้มีกระแสเงินมาใช้ในช่วงที่ไม่มีเงินเดือน ดังนั้น การจัด พอร์ตการลงทุนของธุรกิจกงสีหรือของคนทั่วไปก็ตาม ควรจะเริ่มต้น ด้วยวัตถุประสงค์ก่อนเป็นลำ�ดับแรก

จัดทัพการลงทุนเหมือนทัพฟุตบอล

ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำ�กัด (TMBAM) และนายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

12

exception

ดร.สมจินต์กล่าวเสริมว่า การลงทุนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น จำ�เป็นต้องมีการ “จัดทัพลงทุน” ที่ถูกหลักการ ซึ่งหากยกตัวอย่างก็อาจ เทียบเคียงได้กบั การจัดทีมฟุตบอล คือต้องมีกองหน้าเพือ่ ทำ�ประตู กอง กลางเพื่อควบคุมเกมหนุนหน้า - เสริมหลัง ขณะที่กองหลังช่วยป้องกัน ประตูก่อนถึงตำ�แหน่งสุดท้ายคือผู้รักษาประตู หากพู ด ถึ ง การจั ด ทั พ ลงทุ น เที ย บเคี ย งกั บ การจั ด ที ม ฟุ ต บอล สามารถเปรียบกองหน้าเท่ากับหุน้ ทุน (ซึง่ จะเน้นการลงทุนเพือ่ สร้างความ มั่งคั่ง แต่ขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงสูงที่สุดด้วยเช่นกัน) กองกลางคือ


ตราสารหนีต้ า่ งๆ (ซึง่ ถือเป็นการกระจายความเสีย่ ง ช่วยสร้างกระแสเงิน และรักษาอำ�นาจซือ้ ) ส่วนกองหลังคือ ตราสารหนีร้ ะยะสัน้ ตราสารตลาด เงิน และตราสารการเงิน เช่น พันธบัตร (เน้นการลงทุนเพื่อคุ้มครอง เงินต้นและให้สภาพคล่อง) และสุดท้ายผู้รักษาประตูคือ เงินสำ�รองและ เงินฝากซึ่งมีไว้เพื่อใช้ยามฉุกเฉินและให้เกิดสภาพคล่อง “ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของ TMBAM เมื่อเทียบเป็นกองหน้าก็จะ มีทหารไทย SET50 ซึ่งผลตอบแทนปีที่แล้ว +35% ส่วนทหารไทย JUMBO 25 ซึง่ ลงทุนในหุน้ ใหญ่ๆ 25 ตัวทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั ดีมผี ลประกอบการ +33% ส่วนกองกลาง แนะนำ�ให้ใช้บริการทหารไทยธนไพศาลหรือ ทหารไทย Global Bond และกองหลังกับประตู แนะนำ�ทหารไทยธนพลัส ซึ่งมีผลตอบแทนปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 2.98% ซึ่งไม่เสียภาษี”

กองทุน TMBAM ที่ตอบโจทย์ช่วงเวลาการใช้เงินกงสี

สำ�หรับธุรกิจกงสีที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นองค์กรใหญ่ ดร.สมจินต์ให้ ความเห็นว่า “ความคิดทางการเงินมีความสำ�คัญมาก โดยเฉพาะผูก้ อ่ ตัง้ ธุรกิจรุ่นแรกมักจะมีความขยันและประหยัด เพื่อที่จะมีเงินทุนไว้ขยาย ธุรกิจต่อไปเรื่อยๆ ขณะเดียวกันธุรกิจที่กำ�ลังเติบโตนั้นจะมีได้ทั้งโอกาส และความเสี่ยง บางครั้งจะเห็นได้ว่า ช่วงจังหวะของการเติบโตธุรกิจ หากผูล้ งทุนมุง่ หวังแต่การขยายธุรกิจอย่างรวดเร็ว โดยไม่ระมัดระวังเรือ่ งของ สภาพคล่อง อาจทำ�ให้ธรุ กิจสะดุดหรือล้มลงได้ แต่ถงึ อย่างไร การลงทุน ของธุรกิจกงสีโดยทั่วไปอาจสามารถแยกมองได้เป็น 2 ส่วนหลัก คือ การลงทุนในธุรกิจ และการลงทุนในส่วนเงินที่เหลือ” ภาพรวมใหญ่ของกงสีที่สามารถเห็นได้คือ ธุรกิจ ครอบครัว และ ความเป็นเจ้าของ ซึง่ ใน 3 ส่วนนัน้ ความสนใจหรือเกีย่ วข้องในธุรกิจจะมี ความแตกต่างกัน ถ้าเป็นครอบครัวใหญ่กว่าร้อยคน อาจพบว่าบางคน มีส่วนเข้ามาเป็นผู้บริหารธุรกิจ ในขณะที่บางคนอาจไม่ได้เกี่ยวข้องใน การบริหารแต่มสี ว่ นเป็นเจ้าของบริษทั หรือผูถ้ อื หุน้ โดยธรรมชาติผถู้ อื หุน้ อาจอยากได้เงินปันผลมากๆ แต่ผู้บริหารอาจอยากจ่ายปันผลน้อยเพื่อ เก็บเงินไว้เผื่อความไม่แน่นอน หรือเผื่อขยายธุรกิจในอนาคต ดังนั้น ฝัง่ ผูบ้ ริหารจะต้องมีกระบวนการคิดตัดสินใจทีด่ ี และสือ่ สารกับครอบครัว ในมุมมองของประโยชน์ส่วนรวมในระยะยาว หลักพื้นฐานที่สำ�คัญที่สุด ก็มกั จะเป็นเรือ่ งของการใช้เงินทำ�งานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลตอบแทน ที่ดี หากมีโอกาสหรือโครงการดีๆ ก็เก็บเงินไว้ในบริษัทก่อน หากไม่มี โครงการที่ดีนักก็จ่ายปันผลออกไปมากหน่อยได้ การรักษาสมดุลของ ความเจริญรุง่ เรืองของธุรกิจและความสัมพันธ์อนั ดีของสมาชิกครอบครัว ถือเป็นเป้าหมายหลักที่สำ�คัญของผู้นำ�กงสี “ผมเชื่อว่าเงินในกงสีที่มีไว้เพื่อหมุนเวียนและรอลงทุนควรจัดการ อย่างระมัดระวัง คือมีลักษณะเป็นกองกลางและกองหลัง ซึ่งควรบริหาร โดยเน้นรักษาเงินต้นและความคล่องตัว และถ้าได้รบั ผลตอบแทนทีช่ นะ เงินเฟ้อได้กจ็ ะยิง่ ดี ลำ�ดับของเครือ่ งมือตามความคล่องตัวก็คอื เงินฝาก

การจัดทัพลงทุนมุ่งวัตถุประสงค์

Purpose-Driven Investment (PDI) ทัพฟุตบอล กองหน้า ทำ�ประตู กองกลาง หนุนหน้า - เสริมหลัง

ทัพลงทุน หุ้นทุน สร้างความมั่งคั่ง ตราสารหนี้ สร้างกระแสเงิน รักษาอำ�นาจซื้อ

กองหลัง ป้องกันประตู

ตราสารหนี้ระยะสั้น ตราสารตลาดเงิน คุ้มครองเงินต้น ให้สภาพคล่อง

ผู้รักษาประตู

เงินฝาก

การลงทุนที่ดีต้องมีการกระจายความเสี่ยง และมีการจัดทัพลงทุน ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ในการลงทุน

ไม่ประจำ�ของ TMB ถัดไปก็อาจเลือกใช้บริการกองทุนเปิดของ TMBAM ที่มีความเสี่ยงตํ่าแต่ยังคงให้สภาพคล่อง สั่งขายโดยได้เงินในวันทำ�การ ถัดไป (T+1) เช่น ‘ธนรัฐ’ ที่เป็น Money Market Fund เน้นการลงทุน ตราสารภาครัฐ พันธบัตร และตั๋วเงินคลัง ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิต ความมั่นคงสูงสุด หรือ ‘ธนพลัส’ ที่เน้นการลงทุนกองทุนตราสารหนี้ ระยะสั้นที่มีคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวอาจ เป็นทางเลือกของการลงทุนในระยะสั้นได้ หรือถ้าเป็นเงินที่ไม่เร่งรีบใช้ มากเกินไปนัก เช่น ภายใน 6 เดือน - 1 ปี อาจจะเลือกลงทุนใน ‘ธนไพศาล’ เน้นการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้รัฐ เอกชน และสถาบันการเงิน “ในกรณีเฉพาะที่ตั้งใจคงเงินไว้ในกงสีมากเป็นพิเศษจนเกินพอ ที่จะใช้หมุนเวียนหรือลงทุนใน 2 - 3 ปีข้างหน้า แต่อยากเก็บไว้สร้าง ความมั่งคั่งร่วมกันในครอบครัว เป็นเงินที่รับความเสี่ยงได้ การลงทุน ในกองทุนหุ้นทุนที่มีการกระจายความเสี่ยงในบริษัทชั้นนำ�อย่างกองทุน เปิดทหารไทย SET50 หรือ JUMBO 25 หรือกระทั่งการตั้ง Private Fund หรือกองทุนส่วนบุคคลซึ่งสามารถร่วมคุยกับผู้จัดการกองทุน ถึงนโยบายการลงทุนทีเ่ หมาะสมของธุรกิจและครอบครัวก็เป็นทางเลือก ที่น่าสนใจครับ” จะเห็นได้ว่า การลงทุนต้องมีการกระจายความเสี่ยง และมีการ จัดทัพลงทุนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนเสมอ ISSUE 6 / 2013

13


ALTERNATIVES

ทางเลือกการลงทุน

ปี 2013 ควรเลือกกระจายการลงทุนอย่างไร เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังฟื้นตัวอย่างเปราะบาง:

ในต่างประเทศ

อลิสา ราธี, CFP® ที่ปรึกษาการลงทุน ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)

ผู้ ล งทุ น ส่ ว นมากคุ้ น เคยกั บ การลงทุ น ในประเทศ ไม่ ว่ า จะเป็นการฝากเงิน ซื้อตราสารหนี้ หรือซื้อหุ้นไทย เพราะเป็นการ ลงทุนทีใ่ กล้ตวั เรา และทำ�ความเข้าใจกับสถานการณ์การลงทุนได้งา่ ย แต่ถ้าเราเลือกลงทุนแต่ในไทยเพียงอย่างเดียว ก็เป็นการปิดกั้น โอกาสในการลงทุนใหม่ๆ ทีอ่ าจให้ผลตอบแทนทีด่ ี และเป็นการช่วย กระจายความเสี่ยงในการลงทุน

ทำ�ไมเราถึงควรมีการกระจายการลงทุนไปต่างประเทศ

ตลาดหุ้นไทยมีขนาดตลาดเพียง 364 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นเพียง 0.7% เมื่อเทียบกับขนาดตลาดหุ้นทั้งโลก ดังนั้น ถ้าเราเลือกลงทุนแต่ในประเทศไทย ก็จะจำ�กัดโอกาสในการลงทุน อีก 99.30% เลยทีเดียว หากจำ�วิกฤติต้มยำ�กุ้งในปี 1997 ได้ วิกฤติ เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นส่งผลให้หุ้นไทยปีนั้นลดลงมาจาก 800 กว่าจุด เหลือ 350 จุดตอนปลายปี ดังนั้น การลงทุนในประเทศเดียวจึงมี ความเสี่ยงสูง ถ้าเรามีการกระจายความเสี่ยงไปลงทุนในหลายๆ ประเทศ และหลายๆ สินทรัพย์อย่างเหมาะสม จะช่วยลดความเสีย่ ง โดยรวมลง และเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนที่ดีขึ้น

3,000

• วุ ฒิ ส ภาและสภาผู้ แ ทนราษฎรมี ม ติ ผ่ า นร่ า งกฎหมาย หลีกเลีย่ งภาวะหน้าผาการคลัง (Fiscal Cliff) ด้วยการปรับลดอัตรา ภาษีสำ�หรับบุคคลหรือครัวเรือนที่มีรายได้ตํ่า ปรับเพิ่มอัตราภาษี สำ�หรับคนรวย เก็บภาษีกำ�ไรจากการซื้อขายหุ้นและเงินปันผล และขยายเวลาสิทธิประโยชน์ด้านการประกันการว่างงานและการ ลดหย่อนภาษีอื่นๆ เช่น บุตรและการศึกษา อันส่งผลให้นักลงทุน คลายความกังวลในเรือ่ งการถดถอยของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ไปบ้างแล้ว • แต่ร่างกฎหมาย Fiscal Cliff ยังไม่ได้เป็นคำ�ตอบเรื่อง การแก้ปัญหาการคลังของสหรัฐฯ เนื่องจากในเดือนมีนาคม 2013 ทำ�เนียบขาวและสภาครองเกรสต้องกลับเข้ามาเจรจาในเรื่องการ ตัดลดงบประมาณรายจ่าย และการปรับเพิม่ เพดานหนีส้ าธารณะขึน้ ซึง่ ในช่วงสิน้ ปี 2012 กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประวิงเวลาด้วยการ ชะลอการจ่ายเพื่อเลี่ยงไม่ให้สหรัฐฯ ต้องเผชิญสถานการณ์ผิดนัด ชำ�ระหนี้ ซึ่งจะกระทบกระเทือนอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ • นักเศรษฐศาสตร์ระดับโลกประเมินว่า ร่างกฎหมาย Fiscal Cliff จะส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ ชะลอตัวลงในครึง่ ปีแรก เนือ่ งจาก การเพิม่ อัตราภาษีกบั คนรวยจะทำ�ให้การบริโภคชะลอตัวลง ในขณะ ที่คนที่มีรายได้ปานกลาง-ตํ่าไม่ได้จับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น และการ ปรับลดการใช้จา่ ยภาครัฐจะกดดันการเติบโต หลังจากนัน้ เศรษฐกิจ จะฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลัง

กราฟ 2: ขนาดตลาดหุ้นเอเชีย ณ เดือนพฤศจิกายน 2012 หน่วย: พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (Billion USD) Source: WFE, SET Research

2,714

2,500

North & Latin America 22.5, 43% Asia Pacific 15.9, 30% European, Middle East & Africa 14.1, 27%

2,000 1,500 1,132

1,000

746

720 455

500 กราฟ 1: ขนาดตลาดหุ้นทั่วโลก ณ เดือนพฤศจิกายน 2012 หน่วย: ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (Trillion USD) Source: WFE, www.asiaasset.com

14

exception

0

Hong Kong Korea

Singapore Taiwan

424

364

228

Malaysia Indonesia Thailand Philippines


ปัญหาการเงินในยุโรปคลี่คลาย แต่เศรษฐกิจยังอ่อนแอ

• การออกมาตรการช่วยเหลือทางการเงินทัง้ จากกองทุนกลไก รักษาเสถียรภาพยุโรปของรัฐบาล และมาตรการเข้าซื้อพันธบัตร รัฐบาลของธนาคารกลางยุโรปที่มีเงื่อนไขค่อนข้างเข้มงวด ทำ�ให้ เศรษฐกิจค่อยๆ ฟื้นตัวอย่างช้าๆ • คาดว่าเศรษฐกิจยุโรปยังคงหดตัวต่อ โดยปัจจัยหลักมาจาก การบริโภคที่ลดลงตามอัตราการว่างงาน การลงทุนที่ชะลอตัว เนื่องจากความต้องการซบเซา และระดับหนี้สาธารณะที่สูง

เม็ดเงินลงทุนทั่วโลกไหลเข้าเอเชียอย่างต่อเนื่อง

SHASHR, China TWSE, Taiwan KOSPI, Korea KLCI, Malaysia JCI, Indonesia VNINDEX, Vietnam STI, Singapore HSI, Hong Kong NKY, Japan SENSEX, India PCOMP, Philippines SET, Thailand

กราฟ 3: % ผลตอบแทนของตลาดหุ้นเอเชีย (สิ้นปี 2012 เทียบกับสิ้นปี 2011) Source: Bloomberg, SET Research

3.17 8.87 9.38 10.34 12.94

17.69 19.68 22.91 22.94 25.7 32.95 35.73

0

5

10

15

20

25

30

• สภาพคล่องทีอ่ ยู่ในระดับสูงจากมาตรการอัดฉีดสภาพคล่อง ของสหรัฐฯ (QE3 และ QE4) อย่างต่อเนื่อง เดือนละ 85,000 ล้าน ถ้าอยากลงทุนในต่างประเทศ จะทำ�ได้อย่างไร ปัจจุบนั มีกองทุนรวมต่างประเทศ (FIF) ทีร่ ะดมเงินลงทุนจาก เหรียญ เป็นผลให้ เม็ดเงินลงทุนไหลเข้าสูต่ ลาดการลงทุนในเอเชีย ภายในประเทศไทย แล้วนำ�เงินไปลงทุนที่ต่างประเทศ ซึ่งเป็นการ ที่มีโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง อำ�นวยความสะดวกให้แก่นกั ลงทุนในประเทศไทย โดยใช้เงินเริม่ ต้น แค่ 2,000 บาท และมีผู้จัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญเป็น จีนเป็นผู้นำ�การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก • นักวิเคราะห์คาดการณ์ปี 2013 เศรษฐกิจจีนเติบโตได้ท่ี 8 - 9% ผู้บริหารและดูแลเรื่องการลงทุน โดยธนาคารทหารไทยมีกองทุน จากการฟื้นตัวของการส่งออก การบริโภคภายในประเทศจีน การ ที่ลงทุนในต่างประเทศหลากหลายกองทุน แต่กองทุนที่จะแนะนำ� ฟืน้ ตัวของธุรกิจก่อสร้างและภาคอสังหาริมทรัพย์ และการลงทุนใน ในฉบับนี้คือ กองทุนที่ลงทุนในหุ้นของประเทศจีน เนื่องจากหุ้น ระบบสาธารณูปโภคของรัฐ ซึง่ มีการประกาศแผนกระตุน้ เศรษฐกิจ ของภูมิภาคเอเชียคาดว่าจะมีผลตอบแทนที่สูงกว่าตลาดหุ้นของ ประเทศที่พัฒนาแล้ว จากการที่เม็ดเงินลงทุนไหลเข้ามาลงทุนใน เมื่อต้นเดือนกันยายน 2012 มูลค่ากว่า 1 ล้านหยวน • เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นภายหลังการเปลี่ยนผู้นำ� ภูมิภาคเอเชียมากขึ้น และ ให้นํ้าหนักการลงทุน (Overweigh) คนใหม่ โดยประธานาธิบดี สี จิ้นผิง จะเข้ามารับตำ�แหน่งอย่าง กับจีน/ไต้หวัน/ฮ่องกง เนื่องจากตลาดหุ้นยังฟื้นตัวไม่มากนัก เป็นทางการในเดือนมีนาคม 2013 ซึ่งตลาดคาดการณ์ว่า ยังจะมี ปี 2012 ตลาดหุ้นจีนมีผลตอบแทน 3.17% ไต้หวัน 8.87% และ การออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม ซึ่งส่งผลดีต่อความ ฮ่องกง 22.91% เมื่อเทียบกับไทยหรือฟิลิปปินส์ ที่มีผลตอบแทน ปี 2012 มากกว่า 30% เชื่อมั่นของนักลงทุนและภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นจีน

35

40

Investment Tips

กองทุนนำ�เสนอ:

• กองทุนเปิดทหารไทย China Equity Fund: ลงทุนใน กองทุน iShare FTSE/XINHUA A50 ซึ่งเป็นหุ้นประเภท A Shares 50 ตัว ในตลาดเซี่ยงไฮ้และเซินเจิ้น • กองทุนเปิดไอเอ็นจี ไทย เกรทเทอร์ ไชน่า: ลงทุนใน กองทุน ING (L) INVEST Greater China ซึ่งกระจายการ ลงทุนในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (H Shares) ฮ่องกง และไต้หวัน สอบถามข้อมูลได้ที่ TMB ทุกสาขาทั่วประเทศ

ตลาดหุ้นจีนมีอยู่ 3 ตลาด คือ ตลาดเซี่ยงไฮ้ ตลาดเซินเจิ้น ซึ่งอยู่บนจีน แผ่นดินใหญ่ และตลาดฮั่งเส็ง ที่อยู่บนเกาะฮ่องกง ตลาดเซี่ยงไฮ้และตลาดเซินเจิ้นเปรียบเสมือน Set Index ของไทย คือให้ เฉพาะคนท้องถิ่นซื้อขายในรูปเงินหยวน นักลงทุนต่างชาติจะเข้ามาซื้อขายไม่ได้ ยกเว้นได้รับโควตาพิเศษ มีหุ้นจดทะเบียนของจีนที่มีขนาดทั้งใหญ่ กลาง เล็ก รวมกันกว่าพันตัว ซึ่งเรียกรวมว่า A Share ตลาดเซีย่ งไฮ้และตลาดเซินเจิน้ ยังมีกระดานหุน้ ให้สำ�หรับชาวต่างชาติซอื้ ขาย เป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ เรียกว่า B Share ส่วนหุ้นของประเทศจีนที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดฮั่งเส็ง ซื้อขายด้วยเงิน สกุลดอลลาร์ฮ่องกง และชาวต่างชาติสามารถซื้อขายได้ เรียกว่า H Share ซึ่งมี จำ�นวนหุ้นไม่กี่ร้อยตัว ISSUE 6 / 2013

15


THEME TRAVEL

ตามรอยทางบุญ

ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์

16

exception


นิตยสาร Exception ฉบับนี้พาคุณไปสัมผัสครั้งหนึ่ง ในชีวิตกับประสบการณ์การเยือนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทั่วทุกมุมโลก เพื่อเปิดประตูสู่โลกการเดินทางจากภายใน ชำ�ระล้างใจให้บริสุทธิ์ ผุดผ่อง พร้อมเรียนรู้หลากวัฒนธรรมและสีสันของชีวิต

252 caves and 51,000 Buddhist statues in

Yungang Grottoes

China

แรงศรั ท ธาของมนุ ษ ย์ อั น ไร้ ขี ด จำ � กั ด สร้ า งสรรค์ ค วาม มหัศจรรย์ขนึ้ บนโลกใบนีม้ ากมาย และหนึง่ ในนัน้ คือ “ถํา้ ผาหยุนกัง” แห่งเมืองต้าถง มณฑลซานซี สาธารณรัฐประชาชนจีน นับเป็น เมืองวัฒนธรรมอันเลือ่ งชือ่ ทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์ยาวนานกว่า 2,400 ปี เนือ่ งจากมีโบราณวัตถุทเี่ ป็นประติมากรรมหินแกะสลักจำ�นวนมาก และได้ชอื่ ว่าเป็น “เมืองแห่งประติมากรรมรูปสลักของจีน” ซึง่ ถาํ้ ผา หยุนกังของเมืองต้าถงนี้ถือว่ามีชื่อเสียงระดับโลกไม่แพ้ถํ้าโม่เกา เมืองตุนหวง และถํา้ หลงเหมินของเมืองลัว่ หยาง ทัง้ สามแห่งได้รบั การขนานนามว่า “ขุมทรัพย์ศิลปะการแกะสลักหินอันลือนาม” ถํ้ า ผาหยุ น กั ง อยู่ ห่ า งจากเมื อ งต้ า ถงไปทางทิ ศ ตะวั น ตก ประมาณ 16 กิโลเมตร ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกเมื่อ ปี พ.ศ. 2544 ถํ้าผาแห่งนี้มีการค้นพบถํ้าน้อยใหญ่มากถึง 252 คูหา มีรปู แกะสลักนูนสูงปรากฏอยูท่ งั้ ภายในและภายนอกมากกว่า 51,000 ชิ้น ซึ่งสะท้อนถึงยุคทองทางพุทธศาสนาของจีนในช่วง คริสต์ศตวรรษที่ 5 และ 6 อย่างชัดเจน สำ�หรับประติมากรรม รูปสลักนูนสูงเหล่านี้ พบขนาดใหญ่ทสี่ งู ทีส่ ดุ ถึง 17 เมตร และเล็กทีส่ ดุ สูงเพียง 2 เซนติเมตรเท่านั้น รูปสลักที่ถํ้าผาหยุนกังนอกจากจะแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับ มหรสพ เครื่องดนตรีโบราณ การละเล่น กายกรรมต่างๆ ในยุค โบราณ ซึ่งเป็นบันทึกสำ�คัญทางประวัติศาสตร์แล้ว ยังสะท้อนถึง ความเลื่ อ มใสศรั ท ธาในพุ ท ธศาสนาและวิ ถี ชี วิ ต ในสั ง คมสมั ย ราชวงศ์เว่ยเหนือทีห่ าดูได้ยากอีกด้วย เช่น พระพุทธรูปประทับยืนที่ กลางคูหาที่ 18 สูงราว 15 เมตร ห่มจีวรที่แกะสลักเป็นพระพุทธรูป พันองค์แลดูพลิว้ ไหวและงดงามอย่างยิง่ เหล่านีค้ อื พลังอันยิง่ ใหญ่ ของคำ�ว่าศรัทธาที่ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากมุมใดของโลก ล้วนมีค่า ควรชมสักครั้งในชีวิต ISSUE 6 / 2013

17


THEME TRAVEL

The 88-Temple Pilgrimage,

Shikoku

เพราะคุณค่าของการแสวงบุญมีความยิ่งใหญ่ต่อจิตวิญญาณ ภายใน และการเดินทางแสวงบุญบนเกาะชิโกกุ ประเทศญีป่ นุ่ หรือ ที่รู้จักกันดีว่า “เส้นทางแสวงบุญ 88 วัดแห่งชิโกกุ (Shikoku 88 Temples Pilgrimage)” ถือเป็นประสบการณ์ครั้งสำ�คัญที่คุณจะได้ รู้จักพุทธศาสนามหายานของดินแดนอาทิตย์อุทัย เกาะชิ โ กกุ เ ป็ น เกาะที่ เ ล็ ก ที่ สุ ด ในบรรดาสี่ เ กาะหลั ก ของ ประเทศญี่ปุ่น แต่กลับเป็นเกาะที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไม่แพ้ เกาะอืน่ ๆ เพราะแต่ละปีจะมีกลุม่ นักแสวงบุญจำ�นวนราวสามแสนคน เดินทางมายังเกาะชิโกกุ เพื่อมากราบนมัสการวัดและศาลเจ้า สำ�คัญทั่วเกาะให้ได้ครบ 88 แห่ง โดยผู้แสวงบุญจะพร้อมใจกัน แต่งกายด้วยชุดสีขาว สวมงอบหรือโพกผ้าขาว ถือไม้เท้า การเดินทางแสวงบุญนีเ้ ป็นการเดินตามรอยพระภิกษุโคโบ ไดชิ (Kobo Daishi) ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งพุทธศาสนานิกายชินงอนขึ้นใน ประเทศญี่ปุ่น โดยท่านเป็นผู้กำ�หนดว่าวัดทั้ง 88 แห่งอยู่ที่ใดบ้าง 18

exception

Japan

เริ่มเส้นทางที่จังหวัดโทคุชิมะ แล้วออกเดินทางไปรอบเกาะตาม เข็มนาฬิกา จนมาสิ้นสุดที่วัดในจังหวัดคางะวะ ระยะทางทั้งหมด ของเส้นทางแสวงบุญนี้วัดได้ประมาณ 1,500 กิโลเมตร จากนั้น เป็นต้นมาก็มีผู้เดินตามรอยเท้าภิกษุรูปนี้ แม้จะมีการปรับเปลี่ยน เส้นทางไปบ้างก็ตาม สมัยก่อนการไปสักการะวัดและศาลเจ้าทีละแห่งๆ จนครบ จะใช้เวลานานถึงสองเดือน แต่ปัจจุบันด้วยการคมนาคมที่สะดวก ช่วยย่นระยะเวลาให้เหลือเพียง 2 สัปดาห์ ก็สามารถไปนมัสการ วัดและศาลเจ้าได้ครบทั้ง 88 แห่ง และหนึ่งในศาลเจ้าที่ผู้แสวงบุญ ทุกคนต้องมาสักการะคือ ศาลเจ้าคอมพิระ ซึง่ เก่าแก่มอี ายุนบั พันปี โดยช่วงระหว่างวันที่ 9 - 11 ตุลาคมของทุกปีจะมีงานเทศกาลศาลเจ้า คอมพิระ ซึ่งมีขบวนแห่เกี้ยวประดับประดาไฟสวยงามเคลื่อนตัว ลงมาจากศาลเจ้าในยามคํ่าคืน


Ashtavinayaka

Yatra

เชื่อกันว่า หากมีโอกาสสักครั้งในชีวิตเดินทางไปสักการะองค์ พระพิฆเนศที่เรียกว่า “อัษฏวินายัก” หรือพระพิฆเนศ 8 พระองค์ ที่แคว้นมหาราช ประเทศอินเดียแล้ว ชีวิตจะประสบความสำ�เร็จ ในสิ่งที่ปรารถนา ชาวอินเดียถือว่าอัษฏวินายักนี้มีความศักดิ์สิทธิ์มาก เพราะ เป็นพระพิฆเนศที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีลักษณะเป็นก้อนหิน ที่มีรูปลักษณ์คล้ายกับช้าง ตามปุราณะกล่าวว่า พระพิฆเนศเป็น ผู้สร้างหินทั้ง 8 ก้อนนี้ขึ้นด้วยพระองค์เอง และกระจายไปอยู่ตาม เมืองต่างๆ 8 เมืองด้วยกัน โดยแต่ละแห่งต่างมีความหมายเฉพาะ การไปสักการะอัษฏวินายักควรเรียงลำ�ดับความสำ�คัญตาม ปุราณะหรือคัมภีร์โบราณด้วยดังนี้ องค์แรกมีชื่อเรียกว่า ศรีมยุเรศวร ตั้งอยู่ที่โมเรกาวน์ เชื่อกันว่าสักการะพระองค์นี้จะปราศจาก อันตรายใดๆ มาแผ้วพาน องค์ทสี่ องชือ่ ศรีจนิ ตามณี ตัง้ อยูท่ เี่ ทอูร์ เป็นองค์ที่มีชื่อเสียงมากในบรรดาพระพิฆเนศทั้ง 8 พระองค์ สักการะองค์นี้เสมือนว่าคุณจะได้อธิษฐานต่อแก้วจินดามณีที่มี ความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก องค์ที่สามชื่อ ศรีสิทธิวินายัก อยู่ที่สิทธาเทก

India

สักการะองค์นี้จะประสบความสำ�เร็จในหน้าที่การงาน องค์ที่สี่ชื่อ ศรีมหาคณปติ ประดิษฐานอยู่ที่รันชันกาวน์ สักการะองค์นี้จะส่งให้ พรทุกประการทีข่ อสำ�เร็จดังหวัง องค์ทหี่ า้ ชือ่ ศรีวฆิ เนศวร ตัง้ อยูท่ ี่ โอซาร์ เทวสถานที่ประดิษฐานองค์นี้ตั้งอยู่ริมแม่นํ้าภีระ เชื่อกันว่า เป็นเทพที่ทำ�ให้ชีวิตปราศจากอุปสรรคทั้งปวง องค์ที่หกคือ ศรี คีรีจัตมากา ตั้งอยู่ที่เลนยาดรี เทวสถานแห่งนี้เป็นถํ้าอยู่บนภูเขา ต้องเดินขึ้นบันไดหินไปกว่า 300 ขั้น เชื่อกันว่าสักการะพระองค์นี้ แล้วจะสมหวังในเรือ่ งการขอบุตร ซึง่ จะได้บตุ รทีด่ แี ละเฉลียวฉลาด องค์ที่เจ็ดชื่อ ศรีบัลลาเลศวร ตั้งอยู่ที่ปาลี ใครมาสักการะองค์นี้ จะได้รับพรจากพระพิฆเนศ และสุดท้ายคือ ศรีวรัทวินายกะ ตั้งอยู่ ที่มาหัท เป็นองค์ที่เชื่อกันว่า หากได้มาสักการะแล้วจะปราศจาก โรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง การได้มาทำ�พิธบี ชู าอัษฏวินายักจึงถือเป็นมงคลสูงสุดแก่ชวี ติ ที่จะทำ�ให้คุณประสบความสำ�เร็จทุกด้านในชีวิต

ISSUE 6 / 2013

19


THEME TRAVEL

20

exception


Ride donkey to visit

Taktsang Monastery

(Tiger’s Nest)

มีค�ำ กล่าวว่า “หากใครมาภูฏานแล้วไม่ได้ขนึ้ วัดทักซัง เหมือนมาไม่ถึงภูฏาน” เท่านี้ก็เป็นเหตุผลง่ายๆ ที่ทำ�ให้ คุณต้องจดโปรแกรมท่องวัดทักซังลงในรายการสถานที่ ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดเด็ดขาดของภูฏาน วัดทักซัง หรือที่รู้จักกันดีว่า “ถํ้าเสือ” (Tiger’s Nest) เป็นปลายทางที่แม้แต่คนภูฏานเองยังหมายมาดว่าต้อง เดินขึ้นไปกราบสักการะองค์พระประธานของวัดนี้ให้ได้ สักครัง้ ในชีวติ แต่การเดินทางเท้าสูว่ ดั ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นหน้าผาสูง จากเบือ้ งล่างถึง 900 เมตร คงทำ�ให้หลายคนท้อเสียตัง้ แต่ ยังไม่เริ่มต้น แต่ปัจจุบันนักท่องเที่ยวสามารถขี่ม้าที่คอย บริการเพิม่ ความสะดวกสบายมากขึน้ ซึง่ บางขณะอาจรูส้ กึ หวาดเสียวเล็กน้อย เพราะเส้นทางบางช่วงค่อนข้างชัน และเป็นทางแคบๆ เลียบริมผา

Bhutan

ภายในเขตวัดมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ทั้งสิ้น 13 แห่ง แต่คนส่วนใหญ่จะนิยมไปเยือนทักซังเปลฟู ถาํ้ ทีค่ รุ รุ นิ โปเช เคยเสด็ จมาเจริญ สมาธิ บำ � เพ็ ญ ญาณ อัน เป็ นสถานที่ สำ�คัญที่สุดของวัดทักซัง ตัวถํ้ามีประตูหุ้มแผ่นทองแดง ปิดไว้ จะเปิดให้คนเข้ามาชมกันแค่ปีละครั้งในเดือนห้า ตามปฏิทินของภูฏาน วัดทักซังได้รบั การบูรณะซ่อมแซมเรือ่ ยมา จนกระทัง่ ในเดือนเมษายน ค.ศ. 1998 วัดทักซังเกิดเพลิงไหม้ ทำ�ให้ ภาพเขียนสูญหายไปหมดเช่นเดียวกับงานประติมากรรม บางส่วน แต่ทางการก็มีภาพถ่ายเก็บเอาไว้ทั้งในส่วนของ งานจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม ประชาชน กับรัฐบาลภูฏานจึงร่วมแรงร่วมใจกันสร้างวัดทักซังขึ้น มาใหม่ ISSUE 6 / 2013

21


THEME TRAVEL

The Golden Temple

Elista

Russia

หากถามถึงการลงรากของพุทธศาสนาในทวีปยุโรปที่สะท้อน ผ่านวัดพุทธสุดอลังการ คงต้องยกให้กบั The Golden Temple แห่ง เมืองเอลิสตา เมืองหลวงของสาธารณรัฐคาลมิเกีย ดินแดนในการ ปกครองของสหพันธรัฐรัสเซีย และเป็นดินแดนแห่งเดียวในทวีป ยุโรปที่สถาปนาพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำ�รัฐ วัดแห่งนี้ได้รับ ยกย่องว่าเป็นวัดพุทธที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดในยุโรป เหตุที่พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมากในคาลมิเกีย นั่นเพราะ บรรพบุรุษของชาวคาลมิเกียสืบเชื้อสายมาจากชาวมองโกล และ ได้อพยพจากไซบีเรียมาอาศัยในดินแดนนี้ แม้ครัง้ หนึง่ ชาวคาลมึก จะถูกสตาลินสัง่ เนรเทศออกจากพืน้ ทีท่ งั้ หมด แต่ภายหลังทีส่ หภาพ โซเวียตล่มสลาย พวกเขาก็กลับเข้ามาและนำ�พาพุทธศาสนากลับสู่ ดินแดนนีอ้ กี ครัง้ กระทัง่ ฯพณฯ คีรซ์ าน อีลมู ชีนอฟ ประธานาธิบดี คนแรกแห่งสาธารณรัฐคาลมิเกีย ผูม้ คี วามผูกพันกับพุทธศาสนามา ตัง้ แต่เด็ก ท่านจึงเป็นผูน้ �ำ ในการฟืน้ ฟูพระพุทธศาสนาในคาลมิเกีย ให้หยั่งรากลึกเข้มแข็งอีกครั้ง ตลอดเวลากว่า 10 ปีทผี่ า่ นมา จำ�นวนวัดในคาลมิเกียเพิม่ มาก ขึน้ นัน่ แสดงให้เห็นว่าพุทธศาสนาได้เติบโตอย่างงดงามในดินแดน 22

exception

แห่งนี้ โดยภาพที่ทำ�ให้เราชาวพุทธภาคภูมิใจอย่างยิ่งคือการสร้าง The Golden Temple หรือ “สุวรรณอารามแห่งพระศรีศากยมุนี” ณ ใจกลางเมืองเอลิสตา วัดนี้ใช้เวลาก่อสร้างไม่ถึง 1 ปี ด้วยเงิน บริจาคของชาวคาลมิเกีย และเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาในยุโรป ไปโดยปริยาย ภายในวัดโดดเด่นด้วยพระประธานทีส่ งู ทีส่ ดุ ในยุโรป ซึ่งมีความสูงถึง 9 เมตร พุทธปฏิิมากรรมชิ้นนี้หล่อขึ้นจากเครื่อง โลหะ ออกแบบโดย วลาดิเมียร์ วาสกิน ช่างฝีมือของคาลมิเกีย ร่วมกับช่างจากเนปาลและอินเดียอีก 17 คน ใช้เวลาสร้างประมาณ 45 วัน จนได้พระพุทธรูปที่มีพระพักตร์งดงามตามแบบฉบับศิลปะ ผสมเอเชียยุโรป องค์ดาไลลามะประทานชื่อวัดแห่งนี้ว่า เกเดน เชดดับ โชอิ กอริง (Geden Sheddup Choikorling Monastery) ภายในวัด บรรยากาศนิ่งสงบเอื้อต่อการฝึกสมาธิและเรียนรู้พระธรรมของ ลามะบวชใหม่ ทุกวันในช่วงเช้าจะมีพิธีสวดมนต์แบบทิเบต โดย ลามะจะร่วมพร้อมใจกันเปล่งเสียงมนตราแห่งความสงบเย็นอบอวล ไปทั่วบรรยากาศภายในวัด


Mongolian Buddhist

Monasteries Tour

China

มองโกเลีย ดินแดนเล็กๆ กลางอ้อมกอดของขุนเขาที่มี เรือ่ งราวทางประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรมด้านพุทธศาสนามากมาย กล่าวกันว่า หลังจากทีศ่ าสนาพุทธแผ่ขยายในดินแดนนี้ มีการสร้าง วัดวาอารามงดงามขึ้นหลายแห่งซึ่งมีมากถึง 583 แห่งในปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นวัดพุทธศาสนามหายานแบบทิเบต การเดินทางท่อง อารามเก่าแก่ในมองโกเลียจึงกลายเป็นทริปลำ�ดับต้นๆ สำ�หรับคน ที่ต้องการดื่มดํ่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้อย่างถึงแก่น ทริปท่องโลกศักดิ์สิทธิ์ของมองโกเลียมักใช้ระยะเวลาเดินทาง นานถึงหนึ่งสัปดาห์ โดยนิยมตั้งต้นการเดินทางที่กรุงปักกิ่ง และใช้ บริการเทีย่ วบินจากปักกิง่ สูก่ รุงอูลนั บาตอร์ อันเป็นเมืองหลวงของ ประเทศนี้ หนึ่งในอารามเก่าแก่ที่สำ�คัญคือ วัด Erdene Zuu ซึ่ง เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดของมองโกเลีย สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1586 โดย อับไต เซน ข่าน (Abtai Sain Khan) มีการนำ�หินจากซากปรักหักพัง ของเมืองเก่าคาราโครัมซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยเจงกิสข่านมาสร้างวัด ตัววัดล้อมด้วยกำ�แพงที่สร้างขึ้นเป็นเจดีย์ 108 องค์ ซึ่งถือเป็นเลข ศักดิ์สิทธิ์ในทางพุทธศาสนา จากนั้นเดินทางสู่เทือกเขาศักดิ์สิทธิ์เพื่อซึมซับบรรยากาศ ความเงียบสงัดของวัด Tuvhun อารามทีม่ ลี กั ษณะเป็นคอมเพล็กซ์ ขนาดใหญ่ ตั้ ง อยู่ บ นเทื อ กเขาที่ มี ทั ศ นี ย ภาพมุ ม สู ง ของขุ น เขา ตระการตา ระหว่ า งการเดิ น ทางสู่ วั ด ต่ า งๆ คุ ณ จะได้ สั ม ผั ส ชี วิ ต ชาว มองโกเลียที่นิยมปลูกสร้างบ้านแบบกระโจมเลี้ยงสัตว์ และย้าย ถิ่นฐานไปเรื่อยๆ ปิดท้ายการเดินทางมองโกเลียอย่างสมบูรณ์ด้วย การเข้าชมอุทยานแห่งชาติ Bogd Khan ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นภูเขาหิน

ศักดิ์สิทธิ์และเป็นอุทยานแห่งชาติเก่าแก่ท่สี ุดของมองโกเลีย ทั้งยัง ได้รับการยกย่ อ งให้ เ ป็ นมรดกโลกจากองค์ การยู เ นสโกอี ก ด้ ว ย คุณสามารถชื่นชมวิวเมืองอูลันบาตอร์ซึ่งนอกจากจะได้ซึมซับ ทั ศ นี ย ภาพอั น แสนเรี ย บง่ า ยของเมื อ งหลวงมองโกเลี ย แล้ ว ทีส่ �ำ คัญกว่านัน้ คือบรรยากาศแห่งความสงบงดงามทีจ่ ะนำ�พาจิตใจ ไปสู่ความสุขสงบ

สัมผัสประสบการณ์การเดินทางเหนือระดับ Experience Enhancement สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าธนบดีธนกิจ TMB WEALTH BANKING

รองรับความสะดวกสบายตัง้ แต่กอ่ นการเดินทางไปสัมผัส ประสบการณ์ใหม่ในต่างแดน TMB Wealth Banking มอบ บริการรับ-ส่งลูกค้าธนบดีธนกิจระหว่างที่พักในกรุงเทพฯ และ ปริมณฑลกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยรถยนต์ที่ภายใน กว้างขวางและมีความปลอดภัย เพื่อให้ลูกค้าธนบดีธนกิจ สะดวกสบายในการเดินทางตั้งแต่ก้าวย่างออกจากที่พักถึง ท่าอากาศยาน บริการรับ-ส่งลูกค้าธนบดีธนกิจระหว่างที่พักในกรุงเทพฯ กั บ ท่ า อากาศยาน เป็ น เพี ย งหนึ่ ง ในบริ การพิ เ ศษที่ TMB Wealth Banking ได้ เ ตรี ย มไว้ ใ ห้ แ ก่ ลู ก ค้ า ธนบดี ธ นกิ จ เพื่ออำ�นวยความสะดวกสบายอย่างแท้จริงในการเดินทาง ISSUE 6 / 2013

23


EXCEPTION OFFERS

3 ผลิตภัณฑ์

สำ�หรับการวางแผนการเงินอย่างยั่งยืน

1

กองทุนเปิด

ทหารไทยธนพลัส TMB M Plus Fund

กองทุนที่เหมาะสำ�หรับการพักเงิน ความคล่องตัวสูง เพื่อไม่พลาดโอกาส ได้ รั บ ผลตอบแทนที่ ดี ก ว่ า อี ก ทั้ ง มี โ อกาสรั บ ผลตอบแทนสู ง กว่ า กองทุ น ตลาดเงินทั่วไป และไม่เสียภาษี

ผลตอบแทนสูง ผลการดำ�เนินการย้อนหลัง 3 เดือน 3.02% ต่อปี* ไม่เสียภาษี คล่องตัวสูง สภาพคล่องของกองทุนสูง สามารถทำ�การซือ้ หรือไถ่ถอนได้ทกุ วันทำ�การ พร้อมทัง้ รับเงินคืนค่าหน่วยลงทุนในวันทำ�การถัดไป สะดวกผ่านอินเทอร์เน็ต สะดวกและอิสระในการสอบถามยอดคงเหลือในบัญชีกองทุน ทำ�รายการซือ้ /ขาย/สับเปลีย่ นได้ทกุ วัน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (FundLink Online) ทีม่ คี วามสะดวกและปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีระบบการเข้ารหัส (Encryption Technology) มาตรฐานสากล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้จัดการความสัมพันธ์ลูกค้าธนบดีธนกิจ หรือติดต่อ TMB ทุกสาขาทั่วประเทศ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน *ผลประกอบการ ณ วันที่ 15 มกราคม 2556

24

exception


2 ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว กองทุนเปิด

TMB Asset Allocation Long Term Fund

กองทุนนีเ้ หมาะสำ�หรับการลงทุนทีม่ รี ะยะเวลาการลงทุนค่อนข้างยาว เน้นจัดสรรในส่วนทีเ่ ป็นเงินเย็น โดยบริษทั จัดการมีการปรับสัดส่วน และกลยุทธ์ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ และอาจลงทุนในหุ้นได้ถึง 100% โดยไม่มีนโยบายจ่ายปันผลเพื่อนำ�เงินไปลงทุนต่อ ช่วยสร้าง โอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้จัดการความสัมพันธ์ลูกค้าธนบดีธนกิจ หรือติดต่อ TMB ทุกสาขาทั่วประเทศ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน ISSUE 6 / 2013

25


EXCEPTION OFFERS

3

กองทุนเปิด

ไอเอ็นจี ไทย แวลู โฟกัส อีควิตี้ ปันผล ING VFOCUS-D

กองทุนนี้เหมาะสำ�หรับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้เพื่อโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูง โดยเน้นลงทุนในหุ้น คุณค่า (Value Stock) ซึ่งมีความผันผวนต่ำ�และมีปัจจัยพื้นฐานดี โดยเน้นบริหารกองทุนแบบเชิงรุก (Active Management) พร้อมทั้งได้โอกาสรับเงินปันผลเป็นระยะๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้จัดการความสัมพันธ์ลูกค้าธนบดีธนกิจ หรือติดต่อ TMB ทุกสาขาทั่วประเทศ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน 26

exception


พิเศษสำ�หรับลูกค้า TMB Wealth Banking สัมผัสความสะดวกสบายเหนือระดับ ณ ใจกลางกรุงเทพมหานคร

เพราะ “ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง” TMB จึงรองรับการบริการ ให้ครอบคลุมด้วยการขยายสาขาใหม่ 37 สาขา พร้อมทัง้ เปิดศูนย์ บริการลูกค้าธนบดีธนกิจ (Wealth Banking) ณ อาคาร ยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ สีลม ชัน้ 2 ในปีทผี่ า่ นมา ทัง้ นีเ้ พือ่ ความสะดวก สบายในการใช้บริการของลูกค้า ยิ่งไปกว่านั้น ในปีนี้ TMB ยัง วางแผนขยายสาขาเพิ่มขึ้นอีกกว่า 18 สาขา ทั้งในกรุงเทพฯ และ ส่วนภูมภิ าค เพือ่ ให้การบริการเข้าถึงลูกค้าในทุกภาคของประเทศ สำ�หรับศูนย์บริการลูกค้าธนบดีธนกิจแห่งใหม่นี้เน้นการ ตกแต่งภายในอันทันสมัย โดดเด่นด้วยประติมากรรม “อินฟินิตี้” (Infinity หรือ Infiniti) มีความหมายว่า มีจำ�นวนมากมาย ไม่สิ้นสุด สะท้อนการบริการที่ดีโดยไม่มีการสิ้นสุดของ TMB Wealth Banking และพร้ อ มจะก้ า วไปกั บ ลู ก ค้ า เสมอ ซึ่งได้รับเกียรติจากศิลปินที่มีชื่อเสียง คุณพงษธัช อ่วยกลาง ผู้ออกแบบประติมากรรมสาธารณะ (Public Sculpture) ณ สนาม กีฬาหัวหมากและอีกหลายแห่ง

นอกจากความเป็นเอกลักษณ์ด้านการตกแต่งแล้ว ศูนย์ บริการลูกค้าธนบดีธนกิจ ณ อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ ยังพรัง่ พร้อม ไปด้ ว ยสิ่ ง อำ � นวยความสะดวกครบครั น ทั้ ง ห้ อ งประชุ ม เพื่ อ รองรับการนัดหมายและการหารือกับผูจ้ ดั การความสัมพันธ์ลกู ค้า และยังมีมุมรับรองและมุมพักผ่อนให้ลูกค้าได้ผ่อนคลายระหว่าง การทำ�ธุรกรรมการเงิน นี่เป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นของ TMB ที่ รังสรรค์ความสะดวกสบายเหนือระดับให้กับลูกค้าคนพิเศษ นอกจากนี้ TMB ยังเตรียมก้าวสู่การเป็นผู้นำ�ธนาคารที่ ทันสมัย เพื่อรองรับไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่ในอนาคตด้วยบริการ การทำ�ธุรกรรมการเงินด้วยตนเองได้อย่างสะดวกสบายและทุกที่ ทุกเวลา เช่น การทำ�ธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์ การจัดการการ ลงทุนได้ง่ายๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือทำ�ธุรกรรมผ่านเครื่อง อัตโนมัติซึ่งกระจายอยู่ตามจุดต่างๆ ทั่วประเทศ ด้วยความมุ่งมั่น พัฒนาการบริการอย่างต่อเนือ่ ง TMB จึงพร้อมทีจ่ ะก้าวสูท่ ศวรรษ ใหม่อย่างยั่งยืนและมั่นคง ISSUE 6 / 2013

27


EXCEPTION WELL-BEING

อร่อยรส สร้างสมดุล กับสมุนไพรจีน

อึ่งคี้ (Astragalus Root) หรือที่เรียกติดปากชาวจีนว่า ปักคี้ เป็นพืชล้มลุกตระกูลถั่วที่รู้จักมานานกว่า 3,000 ปี เพราะช่วย เสริมสร้างความแข็งแรงให้กบั ร่างกาย โดยเฉพาะกล้ามเนือ้ แขนขา ช่วยรักษาอาการอักเสบของผิวหนัง ทำ�ให้แผลหายเร็วขึน้ ทัง้ ยังเป็น สารเร่งภูมิคุ้มกันโรคที่มีประสิทธิภาพในการต้านเชื้อแบคทีเรีย แก้อาการริดสีดวงทวาร บำ�รุงเลือดลมให้ไหลเวียนดี เหมาะกับ ผู้สูงอายุ ผู้ใช้กำ�ลังมาก และผู้ที่มีอาการเหนื่อยง่าย ตามตำ�ราเภสัชศาสตร์ของจีนนั้น อึ่งคี้ถูกจัดอยู่ในทำ�เนียบ ยาดี จึงนิยมนำ�มาใช้ตนุ๋ เคีย่ ว ต้ม เพือ่ เพิม่ คุณค่าและช่วยให้อาหาร มีรสชาติกลมกล่อม ถือเป็นส่วนผสมสำ�คัญของเมนูรสเลิศระดับ จักรพรรดิอย่างพระกระโดดกำ�แพง หนึง่ ในตำ�นานอาหารฮ่องเต้ที่ รับประทานแล้วช่วยบำ�รุงร่างกายให้แข็งแรง อายุยนื ยาว นอกจากนี้ หากนำ�อึง่ คีไ้ ปปรุงร่วมกับโสมยังช่วยให้รา่ งกายได้สารอาหารครบถ้วน แต่มีข้อควรระวังเล็กน้อยคือ ผู้ที่เป็นไข้หวัด ร้อนใน แน่นท้อง ท้องอืด ไม่ควรรับประทาน อย่ า งไรก็ ตาม สมุ น ไพรจี นมี ม ากมายหลายชนิ ด ก่ อ น รับประทานควรศึกษาข้อมูลและคุณสมบัตอิ ย่างละเอียด เพือ่ ให้เลือก ทานได้เหมาะสม ได้รับคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน ไม่ส่งผล ข้างเคียงกับร่างกาย และนำ�ไปสู่การมีสุขภาพดีอายุยืนยาว

สิทธิพิเศษเหนือระดับกับ Wellness Enhancement การดู แ ลตนเองให้ อ่ อ นเยาว์ ควบคู่ ไ ปกั บ การมี สุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา TMB Wealth Banking จึงมอบบริการตรวจสุขภาพอย่างละเอียด ประจำ�ปี 10 รายการ อาทิ ตรวจความสมบูรณ์ของ เม็ดเลือด (CBC) ตรวจหาระดับกรดยูริกในเลือด (Uric Acid) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) เป็นต้น เพื่อให้ ลูกค้าธนบดีธนกิจได้มีสุขภาพดีทั้งภายนอกและภายใน ที่มาข้อมูล: นิตยสารชีวจิต 28

exception


ISSUE 6 / 2013


Exception Issue 6 / 2013  
Advertisement