Page 42

ecolifejurnal.com

2014/5(16)

KORPORATİV DAVAMLILIQ / КОРПОРАТИВНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ CƏBRAYIL VƏLİYEV / ДЖАБРАИЛ ВЕЛИЕВ İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, Biznes məsləhətçi Доктор философии по экономике, бизнес консультант

QLOBAL KORPORATİV DAVAMLILIQ PRİNSİPLƏRİ

D 40 41

avamlılıq” anlayışı son XX əsrin sonlarından başlayaraq müxtəlif sahələrdə ən önəmli və aktual anlayışlardan biri olmuş və günümüzdə də öz aktuallığını qorumaqdadır. Davamlılıq mövzusu makro və mikro səviyyədə müxtəlif quruluş və araşdırmaçılar tərəfindən fərqli aspektlərdən daimi incələnən bir mövzudur. Mövzunun aktuallığını nəzərə alaraq bu yazımızda “Birləşmiş Millətlər Qlobal Anlaşma”da yer alan Qlobal korporativ davamlılılq prinsiplərindən bəhs etmək istəyirəm. Ən son 2013-cü ildə qəbul edilən və yayımlanan “Unated Nations Global Compact”, müxtəlif biznes dairələrinin, müxtəlif qurum və quruluşların, biznes sferasındakı cəmiyyətlərin öz fəaliyyətləri, yaxın və uzaq ətraf mühitlə əlaqələrində 10 əsas prinsipi qəbul etməsi və bu prinsipləri qorumasından ibarətdir. Bu anlaşmada ön görülən 10 prinsip dörd əsas istiqaməti əhatə edir: İnsan haqları Əmək münasibətləri Ətraf mühit Korrupsiyaya qarşı mübarizə. Bu dörd istiqamətdə yer alan 10 prinsip isə aşağıda qeyd olunur: İnsan haqları: 1. Biznes dairələri (qurum və quruluşlar) insan haqqlarını müdafiə edən beynəlxalq səviyyədə qəbul edilmiş prinsiplərə hörmət göstərməli və dəstəkləməlidirlər; 2. Biznes dairələri (qurum və quruluşlar) insan haqqlarına zidd fəaliyyətlərdə

ПРИНЦИПЫ ГЛОБАЛЬНОЙ КОРПОРАТИВНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Н

ачиная с конца ХХ столетия, понятие «устойчивость» обрело важное актуальное значение во многих отраслях, и эта актуальность сохраняется по сей день. Вопрос устойчивости – это один из тех вопросов, которые исследуются на микро и макро уровнях различными организациями и исследователями постоянно и в различных аспектах. Учитывая актуальность вопроса, стоит поговорить о Принципах глобальной корпоративной устойчивости, отмеченных в «Глобальном взаимопонимании Объединенных Наций”. В совсем недавно, в 2013 году, принятом и опубликованном “United Nations Global Compact” (« Глобальном договоре») говорится о благе принятия и соблюдения различными бизнес кругами, учреждениями и организациями, бизнес сообществами10-ти принципов взаимодействия в рамках связей своей

Profile for Turgay Malikli

Ecolife - 16th issue  

Ecolife - 16th issue  

Profile for tmalikli
Advertisement