Page 1

IŞIK İÇİN EN GÜZEL SIĞINAK

Projeler ve Fikirler

Moonlight Aydınlatma


MANİFESTO G ü n l ü k y a ş a m k o ş t u r m a c a s ı i ç i n d e g ö r ü p d e g e ç i l e m e y e c e k a y d ı n l a t m a t a s a r ı m l a r ı o r t a y a k o y m a k i ç i n ç a l ı ş ı y o r u z . Ç ü n k ü b i z c e e n ö z g ü n b i ç i m d e t a s a r l a n a n h e r f o r m u n h a y a t a d a i r i l h a m v e r e c e k b i r ı ş ı ğ a s a h i p o l m a s ı g e r e k i r . Ç ü n k ü b i z c e h e r b a ş a r ı h i k a y e s i n i n ö n s ö z ü n d e b ü y ü k b i r h a y a l y a t a r . B u h a y a l i h a r e k e t e g e ç i r m e k i ç i n a k ı l l a r d a y e r e d e c e k ç i z g i l e r e s a h i p b i r t a s a r ı m a i h t i y a ç v a r d ı r . “ İ l h a m ” , s a t ı r l a r d a n t a ş a r a k g e r ç e k d ü n y a d a a n c a k b u ş e k i l d e v a r o l a b i l i r . H e p e r

M o o n l i g h t


H e r p r o j e y e ö z e l b i r a y d ı n l a t m a ü r e t e b i l m e k a m a c ı y l a k o l l a r ı s ı v a d ı k v e 1 9 9 6 ’ d a k u r u l d u k . K ü ç ü k b i r a y d ı n l a t m a f i r m a s ı y k e n b i l e g ö r e n l e r i n d i k k a t i n i ç e k e n a y d ı n l a t m a ü r ü n l e r i m i z l e b ü y ü k p r o j e l e r d e ç a l ı ş t ı k v e b u s a y e d e 2 0 0 0 y ı l ı n d a b ö l g e s e l l i d e r k o n u m u n a g e ç t i k . H i k a y e m i z e M o o n l i g h t a d ı y l a b a ş l a d ı k . 2 0 0 2 ’ d e i l k i h r a c a t ı m ı z ı g e r ç e k l e ş t i r d i k . D a h a f a z l a ü l k e d e d a h a ç o k i n s a n a u l a ş m a f i k r i y l e i l k o l a r a k 2 0 0 4 ’ t e F r a n k f u r t F u a r ı n a k a t ı l d ı k . D ü n y a y a a ç ı l a r a k i l h a m v e r d i ğ i m i z

İLHAM VEREN AYDINLATMA TARZI


i l k t ü n e l a y d ı n l a t m ü r ü n ü m ü z l e s e k t ö r d ö n e m l i b i r y e r e d i n Y i n e 2 0 1 0 ’ d a 6 . 0 0 0 m 2 ’ s i k a p a l ı o l m a k ü z e r e t o p l a m 1 2 . 0 0 m 2 ’ l i k f a b r i k a m ı z a t a ş ı n d ı k .

a l a n l a r ı g e n i ş l e t m e f i k r i o z a m a n l a r d a o l u ş t u . A y d ı n l a t m a t a r z ı m ı z ı g e l i ş t i r m e k i ç i n y i n e 2 0 0 4 ’ t e a k a d e m i l e r , ü ç ü n c ü p a r t i o r g a n i z a s y o n l a r ı , A R - G E , t e s t v e s e r t i f i k a l a n d ı r m a a l a n l a r ı n d a u l u s l a r a r a s ı f i r m a l a r l a ç ö z ü m o r t a k l ı k l a r ı y a p t ı k . B u n c a ç a b a v e h a r c a d ı ğ ı m ı z o n c a z a m a n s o n r a s ı n d a d ü n y a ç a p ı n d a k i i l k r e f e r a n s ı m ı z D o h a / K a t a r ’ d a k i A s y a O l i m p i k O y u n l a r ı p r o j e s i n i t a m a m l a d ı k . I ş ı ğ ı ö z g ü r b ı r a k a n t a s a r ı m l a r ı m ı z l a y o l l a r d a s i z i y a l n ı z b ı r a k m a m a k i ç i n 2 0 0 8 ’ d e i l k y o l a y d ı n l a t m a ü r ü n ü m ü z ü g e l i ş t i r d i k . B u a m a ç l a 2 0 1 0 y ı l ı n d a

a e d i k . 0

2 0 1 1 ’ e g e l i n d i ğ i n d e a l ü m i n y u m k o n i k d i r e k s e k t ö r ü n d e A l c o p o l e m a r k a s ı y l a i l k ü r ü n l e r i m i z i ç ı k a r d ı k . H e m e n a r d ı n d a n v i z y o n u m u z l a b i r l i k t e f a b r i k a m ı z ı d a g e n i ş l e t e r e k 1 4 . 0 0 0 m 2 ’ s i k a p a l ı o l m a k ü z e r e 2 0 . 0 0 0 m 2 ’ l i k a l a n d a ü r e t i m i m i z e h ı z v e r d i k . G e l e c e ğ i n a y d ı n l a t m a t a s a r ı m l a r ı i ç i n m e v c u t l a b o r a t u v a r ı m ı z ı g ü n ü n t e k n o l o j i s i n e g ö r e 2 0 1 2 y ı l ı n d a y e n i d e n y a p ı l a n d ı r d ı k . 2 0 1 3 ’ t e t ü m t i c a r i f a a l i y e t l e r i b i r a r a d a y ü r ü t e b i l m e k v e d ü n y a ç a p ı n d a h i z m e t v e r m e k ü z e r e H P R P a z a r l a m a ş i r k e t i n i k u r d u k . D ü n y a y a a ç ı l m a k i ç i n İ s t a n b u l , D u b a i , B e y r u t v e C i d d e o f i s l e r i m i z i a ç t ı k . 2 0 1 4 ’ t e i s e p r o j e n i z e ö z e l t a s a r ı m l a r l a d ü n y a m a r k a s ı o l m a k a d ı n a t ü m f a a l i y e t l e r i m i z i H e p e r Ş i r k e t l e r G r u b u a d ı a l t ı n d a t o p l a n d ı k .


B

R

I

E

F

T r e n i s t a s y o n u m u z u n y ü r ü m e a l a n ı n d a b i r e n d i r e k t a y d ı n l a t m a ç ö z ü m ü n e i h t i y a c ı m ı z v a r d ı . E l b e t t e a r a d ı ğ ı m ı z i l k a k l a g e l e n b a s i t ç ö z ü m l e r d e n ç o k u z a k t a y d ı . M i m a r i k o n s e p t i m i z e u y m a s ı v e f a z l a l ı k g i b i d u r m a m a s ı g e r e k e n b i r a y d ı n l a t m a t a s a r ı m ı a r ı y o r d u k . N e m i o l d u ? M o o n l i g h t ’ l a t a n ı ş t ı k v e a k l ı m ı z d a k i n d e n ç o k d a h a f a z l a s ı n ı a l d ı k .

O A S H E O R

I Ş I K L I N D A P A D A Y D I

P r o j e y e ö z e l ç ö z ü m a r a m a y a b a ş l a m a d a n ö n c e , p r o b l e m i ç o k i y i a n l a m a k i s t e r i z . B u n u n i ç i n b i r p r o j e y i , h e r d e t a y ı n ı t i t i z l i k l e i n c e l e y e r e k e l e a l ı r ı z . İ ç i n d e y a ş a m a y ı d ü ş l e d i ğ i m i z b u m i m a r i y a p ı y a e n u y g u n o l a c a k a y d ı n l a t m a t a s a r ı m ı n ı o l u ş t u r m a k i ç i n k o n s e p t e u y g u n f i k i r l e r ü r e t i r i z . B i r t r e n i s t a s y o n u i ç i n g e l i p g i d e n l e r i n m u t l u l u k l a r ı n a t a n ı k l ı k e d e c e k s a r m a ş ı k l a r h a y a l e t t i k . B u f i k r i ü r ü n e u y a r l a d ı ğ ı m ı z d a 6 r e f l e k t ö r l ü v e d i r e k l e r e s a r m a ş ı k g i b i s a r ı l a n d o ğ a l t a s a r ı m l a r o r t a y a ç ı k t ı . B ö y l e c e h e p o r a d a y m ı ş h i s s i y a t ı y a r a t a n v e m i m a r i y l e b ü t ü n l e ş m e y i b a ş a r a n a y d ı n l a t m a u n s u r l a r ı e l d e e t t i k .

4


IVY TREE

5


B

R

I

E

F

P r o j e m i z l e b ü t ü n l ü k o l u ş t u r m a s ı a ç ı s ı n d a n 3 b ü y ü k y a p r a k l ı a ğ a ç l a r a i h t i y a c ı m ı z v a r d ı . 3 m 2’ l i k a l a n d a d ü ş ü n ü l m e s i g e r e k e n b u ı ş ı k l a r ı n s t a t i k h e s a p l a m a l a r ı n ı n z o r l u ğ u n u n b i l i n c i n d e y d i k . B u n u n l a b i r l i k t e g e c e k a d a r g ü n d ü z d e e t k i l e y i c i b i r t a s a r ı m a s a h i p o l m a s ı n ı ç o k i s t i y o r d u k . M o o n l i g h t t a s a r ı m c ı l a r ı y l a b u k o n u l a r ı k o n u ş t u ğ u m u z d a g ü v e n h i s s e t t i r e n b i r “ a n l a ş t ı k ” c e v a b ı a l d ı k . T e r c i h i m i z d e y a n ı l m a d ı ğ ı m ı z ı g ö s t e r e n M o o n l i g h t ’ a m i n n e t l e r i m i z i s u n a r ı z .

M O O N L I G H T D E Ğ E R L E R İ E V R E N S E L D İ R P o p o t a z e d t y d a

6

r o b l e m n e t ü r z o r l u k l a r i ç e r i y o r o l u r s a l s u n , b i r p r o j e y i k a b u l e t t i ğ i m i z d e o r o b l e m i ç ö z e c e ğ i m i z k o n u s u n d a s a h i p l d u ğ u m u z g ü v e n , y ı l l a r a d a y a n a n e c r ü b e m i z d e n g e l i r . 3 y a p r a k l ı s o k a k y d ı n l a t m a f i k r i ö n ü m ü z e g e l d i ğ i n d e t e k n i k o r l u k l a r ı d e ğ i l , o m i m a r i p r o j e i ç i n d a h a s t e t i k n e t ü r ç ö z ü m l e r s u n a b i l e c e ğ i m i z i ü ş ü n d ü k . Ç ü n k ü b i l i y o r u z k i s a d e c e a s a r ı m d a e v r e n s e l b e ğ e n i a n l a y ı ş ı n ı a k a l a y a b i l e n ç i z g i l e r u z u n y ı l l a r b o y u n c a e ğ i ş i m i n g e t i r e b i l e c e ğ i y ı p r a n m a l a r a k a r ş ı y a k t a k a l ı r l a r .


ACRYLIC

7


SPIRIT 8


GÜNDÜZ SANAT ESERİ, GECE AYDINLATMA

9


B

R

I

E

F

Y a ş a d ı ğ ı m ı z b ö l g e n i n t a s a r ı m a n l a y ı ş ı n a u y g u n b i r a y d ı n l a t m a t a s a r ı m ı n a i h t i y a ç d u y u y o r d u k . A y n ı z a m a n d a y a p ı l a c a k o l a n t a s a r ı m d a p r o j e m i z i n l o g o s u n d a n d a e s i n t i l e r b u l u n m a l ı y d ı . M o o n l i g h t e k i b i b u f i k r i z o r l a n m a d a n g e r ç e ğ e d ö n ü ş t ü r d ü . B u n e d e n l e o n l a r ı b a ş k a f i r m a l a r a t a v s i y e d e b u l u n u r k e n n e k a d a r h a k l ı o l a c a ğ ı m ı z ı b i l m e n i n g u r u r u n u h e r s e f e r i n d e y a ş ı y o r u z .

H E R T A S A R I M , B İ R H İ K A Y E D E N F A Z L A S I D I R B i r a y d ı n l a t m a t a s a r ı m ı n ı n s a d e c e m i m a r i p r o j e y e d e ğ i l , o p r o j e y e a i t h i k a y e l e r i d e a n l a t a b i l m e s i g e r e k t i ğ i n e i n a n ı y o r u z . O r a d a y a ş a n a c a k a n ı l a r ı n a r k a s ı n d a h o ş b i r f o n y a r a t a b i l m e y i i s t e r i z . B i z e g e l e n h e r t a l e p t e o l d u ğ u g i b i b u p r o j e d e d e m e k a n ı n o l d u ğ u k a d a r , k u r u m u n d a k i m l i ğ i n i y a n s ı t a b i l m e k a d ı n a a y d ı n l a t m a l a r ı t a ş ı y a n k ı s ı m l a r d a h e r y e r d e g ö r ü l e b i l e c e k t e k d ü z e t a s a r ı m l a r y e r i n e k u r u m s a l k i m l i ğ e u y g u n ş e k i l d e ö z g ü n b i r f o r m k u l l a n d ı k . 10


BRACKET

11


HPR PAZARLAMA A.Ş. Head Office 1. OSB Uygurlar Cad. No:1 Sincan 06935 Ankara / TÜRKİYE T: + 90 312 267 54 30 (pbx) F: + 90 312 267 54 31 info@hepergroup.com www.moonlight.com.tr

Moonlight is a Heper Group Brand. www.hepergroup.com

Moonlight Heper Lighting Catalogue  
Moonlight Heper Lighting Catalogue  

Moonlight Heper Lighting Catalogue

Advertisement