Page 1

www.tysklaerer.dk

Nr. 5 - Oktober 2018

Nyt fra TLFG ➢ Nyt fra bestyrelsen - Ministerens invitation til møde om tysk - Mødet i ministeriet - Foretræde for folketingets undervisningsudvalg - Hvordan forsøger TLFG at gøre sig synlig i sprogpolitikken? ➢ Begyndertysk ist klasse! ➢ Hvorfor er den 3. okt. så vigtig en dag i Tyskland? ➢ Ud med sproget ➢ Lokale sprogstrategier Grænselandet er en usleben diamant i tysk Grænselandet som klasseværelse

s. s. s. s.

2 2 4 6

s. s. s. s. s.

6 7 10 11 12

s. 14 s. 15

TLFG har modtaget: • Ordforrådsprojektet på Sønderbroskolen s. 19 • Temadage om ordblindhed og fremmedsprogsundervisning s. 24 Orienteringer om tiltag, invitationer og tilbud til tysklærere

s. 23

Siden sidst - Fik du læst…

s. 29 1


www.tysklaerer.dk

Nr. 5 - Oktober 2018

Kære medlemmer!

Nyt fra TLFG Af Tine Lund, Formand TLFG

Efteråret har været en travl tid for bestyrelsen. Vi har forsøgt at ’få et ben indenfor’ alle de steder, hvor vi kan gøre noget for tysk. Mange af tiltagene er naturligvis tæt forbundne og griber ind i hinanden, men jeg skal prøve at give et overblik her.

-

-

Undervisningsministeren siger nej til fastsættelse af minimumstimetal for tysk – men inviterer TLFG til drøftelse. UVM udmelding om færre understøttende timer og en styrkelse af sprog, naturfag, praksisfaglighed og valgfag – hvad sker for tysk?

-

Officielle åbning af Det Nationale Center for Fremmedsprog – og hvad så? Hvordan får det betydning for tysk i grundskolen?

-

Forenkling af bindinger i Fælles Mål – og Læseplansarbejdet.

-

Tidlig sprogstart og tysk som nabosprog.

-

Promovering af Tysklærerforeningen på Danmarks læringsfestival og Skolemessen i Århus.

-

Derudover arbejdes med møder, deltagelse i arrangementer, medlemsadministration planlægning af Tysklærerdage,

generalforsamling og studietur til Hamburg i 2019. TLFG skrev til undervisningsminister Merete Riisager med ønske om fastsættelse af minimumstimetal for tysk. Det resulterede i en invitation til et møde med ministeriet med henblik på drøftelse af TLFGs erfaringer og viden om en hensigtsmæssig undervisning i tysk på de forskellige klassetrin. Ministerens svar på TLFGs henvendelse: Tak for jeres henvendelse fra 3. september 2018 om timetallet for tysk i folkeskolen. Jeg vil gerne kvittere for jeres store engagement og interesse for tyskfaget i folkeskolen. Som I også selv er opmærksomme på, så er timetallet for tysk vejledende, og derfor er det op til skoleledelsen at tildele timer til faget. Dog skal der gives et timetal, som tager højde for, at undervisningen lever op til de krav, der er fastsat i Fælles Mål. Som reglerne er i dag, er det kun tre fag, nemlig dansk, matematik og historie, hvor der er fastlagt et minimumstimetal. Derudover er der fastsat et årligt minimumstimetal pr. klassetrin. Jeg har ikke planer om at fastsætte et minimumstimetal for tysk, men jeg vil meget gerne høre mere om jeres erfaringer og viden om en hensigtsmæssig undervisning i tysk på de forskellige klassetrin. Jeg vil derfor bede relevante medarbejdere i 2


www.tysklaerer.dk Undervisningsministeriet kontakte jer med henblik på at drøfte dette. Regeringen er meget enig i, at antallet af fagtimer er vigtige for elevernes faglighed. Regeringen har netop fremlagt et udspil til justering af folkeskolereformen, hvori der blandt andet indgår et forslag om ekstra fagtimer. Regeringen skal forhandle udspillet med folkeskoleforligskredsen i den kommende tid, men det er regeringens ønske, at fordelingen af de ekstra fagtimer prioriteres særligt til udskolingen og målrettes regeringens faglige prioriteter, herunder blandt andet sprogfag.

Nr. 5 - Oktober 2018 Journalist Sebastian Bjerril laver en fin sammenfatning af hele forløbet d. 2. oktober på folkeskolen.dk Riisager om antallet af tysk og fransktimer: Det er op til skolerne at give flere timer Af: Sebastian Bjerril Før reformen havde langt størstedelen af skolerne fire lektioner på skemaerne om ugen i tysk og fransk i 9. klasse. Det har ændret sig efter reformen, hvor de nu får tre. Men skolerne kan bare tildele de to sprogfag flere timer, lyder det fra Merete Riisager.

Med venlig hilsen Merete Riisager

"Jeg har ikke planer om at fastsætte et minimumstimetal for tysk, men jeg vil meget gerne høre mere om jeres erfaringer og viden om en hensigtsmæssig undervisning i tysk på de forskellige klassetrin", lyder det fra undervisningsministeren til Tysklærerforeningen. Foto: Leitorp + Vadskær folkeskolen.dk 2.10.2018 3


www.tysklaerer.dk Sideløbende kommer så regeringens skoleudspil Her er regeringens skoleudspil: Færre understøttende timer og kortere skoleuge Af Pernille Aisinger, Maria Becher Trier

Nr. 5 - Oktober 2018 Og så må vi endvidere huske, at der samtidig er et stort arbejde sat i gang omkring både lempelser af bindinger i fælles mål – og herunder tilretninger af fagenes læseplaner. Desuden at alt omkring sprog på langs i uddannelsessystemet netop er kommet under et nyoprettet og nystartet Nationalt Sprogcenter for Fremmedsprog. Sidst men ikke mindst er der flere stærke tiltag omkring tidlig tysk og udvikling af materialer til tidligere tysk. I grænselandet ses tysk som nabosprog og ikke som fremmedsprog. Jeg vil prøve at sammenfatte det ved at begynde med mødet i ministeriet.

Mødet i ministeriet

Færre understøttende timer og en styrkelse af sprog, naturfag, praksisfaglighed og valgfag. Kortere skoleuge og mere fagundervisning Eleverne skal have flere timer i særligt sprog, naturfag, praksisfaglighed og valgfag. Timerne skal findes ved at reducere den understøttende undervisning. Regeringen foreslår, at eleverne får gennemsnitligt tre timers mindre understøttende undervisning om ugen på alle klassetrin. folkeskolen.dk 11.9.2018

TLFG blev inviteret til møde i ministeriet d. 24. september med henblik på drøftelse af TLFGs erfaringer og viden om en hensigtsmæssig undervisning i tysk på de forskellige klassetrin med følgende dagsorden: • Kort bordrunde • Status på regeringens ”Folkets skole”: Faglighed, dannelse og frihed – Justeringer af folkeskolereformen v. UVM • Erfaringer med fordelingen af tysktimer på de forskellige klassetrin v. TLFG • Ideer til EMU.dk i forhold til tyskfaget. • Evt. Deltagere: STUK: Sabine Gadgaard, Lene Laursen og Julie Heidemann, DEP. TLFG: Tine Lund (formand) Carl Kinze (næstformand).

4


www.tysklaerer.dk

Nr. 5 - Oktober 2018

Carl og jeg havde - synes vi selv - en god og positiv dialog med ministeriets folk, hvor vi alle med fokus på styrkelse af tysk var nysgerrige og lydhøre på hinanden.

Kultur og Samfund fx Genforeningen. Det er vigtigt at prioritere kultur og samfund, det autentiske fremfor kun mundtlighed og skriftlighed – også i prøverne.

Efter præsentationen startede UVM med et udspil med spørgsmål til os om TLFGs erfaringer med 5. klasses enlige time. Vi fik fortalt, at der arbejdedes på en ekstra time til 5. klasse. Da det i sidste ende er en politisk beslutning, er det kun et udspil – intet er sikkert. Men det var her, der måske kunne hentes en time til tysk.

Man kan benytte sig af: Goethe instituttet, der har midler. Monas ”Das fliegende Klassenzimmer”, Deutsches Haus. Global House.

Timetallet blev drøftet bredt og det samme med tidlig sprogstart og de erfaringer, der var fra arbejdet i både Tønder og materialer til tidlig sprogundervisning, der har været fokus på som kursusudbud i samarbejde med UVM. Der var enighed om, at det gav god mening at arbejde videre for en ekstra time i tysk på 5. klasse. Vi drøftede problematikken om fastholdelse af elevernes positive tilgang på mellemtrinnet til tysk, og hvordan vi kunne overbevise eleverne om, at tysk var noget, de virkeligt kunne bruge til noget. En tilgang hvor eleverne hele tiden får lyst til at blive dygtigere. Også debatten om at bruge tysk som formidlingssprog i andre fag (CRIL). Hvorfor kan hjemkundskab ikke bage og kokkerere på tysk - biologi ikke foregå på tysk? Motiverende undervisning handler om kompetencer, men det er også en ide at prioritere kultur og samfund ift. formidlingen af faget. Bruge temaer/aktuelle situationer relateret til

Vi gjorde UVM opmærksom på, at der er behov for at se på formidlingen af indholdet i læseplaner og undervisnings-vejledninger, og at de tænkes ind i kurser og seminarer. Hvis lærerne ikke kender til indholdet, opstår der alt for let misforståelser. Vi synes egentlig vejledningen er faglig og relevant - problemet er blot, at mange lærere ikke læser alle de gode intentioner, men tænker tysk som de selv i sin tid har lært sproget – specielt hvis de ikke har tysk som linjefag. Der er forskel på at være underviser på mellemtrinnet og i udskolingen. Linjefagskompetencen er vigtig for tysklærere, og vi hilste de nye gratis kurser om begynderdidaktik og de nye udviklede materialer velkommen og opfordrede til gentagelse af kurserne. Kortere fagligt pædagogiske kurser er vigtige af hensyn til lærernes information og inspiration, og ikke ret mange tysklærere har på deres linjefag arbejdet med begyndertysk på mellemtrinnet. Kurser skal være gratis, vi ser i TLFG gerne flere tidlig sprogstartskurser. Tysklærerne mangler kolleger/sidder alene, så vigtigt, at de får mulighed for sparring via kurser. EMU.dk Derefter fremførte vi TLFGs inputs til interesseområder til EMU.dk. 5


www.tysklaerer.dk Der arbejdes kraftigt på at forbedre EMU.dk i forhold til lempelser af bindingerne i Fælles Mål. TLFG havde lavet en liste til relevante temaer til EMU.dk i forhold til tysk: • Brobygningsseminarerne mellem grundskole og ungdomsuddannelserne • Flersprogsdidaktik • Tidlig tysk i Tønder – og Global House • Deutsches Haus • Ordforrådstilegnelse - Ålborg • Nabosprog og ressourser i grænselandet • Tysk og historie (Tyskpuljen – og en fælles historie) • Elev-udveksling – og muligheder her • Tysk og eTwinning • Nye materialer til de yngste (begynderdidaktik) • Værktøjskasse til tysk Der blev nikket til det meste - og meget er allerede i gang. Men der foreligger endnu ikke noget fra officielt hold. TLFG finder dialogen med UVM vigtig, og lægger vægt på, at den følges op fortløbende.

Foretræde for folketingets undervisningsudvalg TLFG har fået 15 minutters foretræde for folketingets undervisningsudvalg d. 13. november. Anledningen til mødet er, at TLFG – i forlængelse af regeringens udsendelse af ”Strategi for

Nr. 5 - Oktober 2018 styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet” over for undervisningsudvalget gerne fremfører og drøfter vore synspunkter for faget tysks styrkelse, placering og indhold i grundskolen. Det fremgår af strategien, at regeringen har følgende målsætning: Målsætning 1: Flere elever og studerende skal vælge fremmedsprog og opnå solide sprogkompetencer udover engelsk. Målsætning 2: Sproguddannelserne skal være fagligt stærke og relevante uddannelser, der tiltrækker og fastholder de dygtigste studerende. Det gælder også sprogundervisningen på læreruddannelserne. Det møde ser vi især frem til og håber, vi kan påvirke politikerne, der er de endelige beslutningstagere. Vi følger op på mødet i et senere nyhedsbrev.

Hvordan forsøger TLFG så at gøre sig synlig i sprogpolitikken? I forhold til det nye Nationale Sprogcenter deltager Flemming Nygaard og Birthe Sidsel Strunge i Advisory Board i vest – Århus afdelingen. Der er ikke kommet udmelding om deltagere i øst – men flere fra bestyrelsen har lagt billet ind. Jeg (Tine Lund) sidder i følgegruppen for det Nationale Sprogcenter. Carl Kinze deltager i skrivegruppen omkring ”Lempelse af bindinger i Fælles Mål” og tilretning af læseplanen for sprogfagene. Her er desuden en debatdag i Middelfart 22. november, hvor også jeg er inviteret og kommer. 6


www.tysklaerer.dk TLFG er med i samarbejdet i grÌnseomrüdet, og der arbejdes pü at lave en fÌllesstand pü büde Danmarks LÌringsfestival og Skolemessen. TLFG forsøger at have reprÌsentanter fra bestyrelsen med, hvor det kan lade

Nr. 5 - Oktober 2018 sig gøre – lĂŚs mere i de følgende artiklerđ&#x;˜Š _______________________________

_______________________

skoleforvaltningen, politikere og en skoleleder.

Begyndertysk ist klasse!

Politikerne püpegede, at der fra starten af 2015 var politisk opbakning til, at tyskundervisningen skulle styrkes i folkeskolen, og for at have et klart sigte blev der indgüet et budgetforlig, der kunne sikre dette i regnskabsürene foreløbigt for 2016 – 2019. Gennem grundig forÌldreinformation blev der skabt lydhørhed og forstüelse for den tidlige sprogundervisnings betydning, og i dag er langt de fleste forÌldre begejstrede.

Af FLEMMING NYGAARD

Den 2.oktober afholdtes pü UC syd en konference om begyndertysk ud fra de erfaringer, der er indhøstet i Sønderborg, Åbenrü og Tønder kommuner, hvor der er undervist fra 0 og 3. klasse i tysk siden 2015. Konklusionen pü konferencen, der behandles i selve oplÌgget, er, at begyndertysk er alle tiders og et tiltag, der er vÌrd at beskÌftige sig med : �Anfängerdeutsch ist klasse!�

De tre kommuner indgik et samarbejde om udarbejdelse af vejledende lÌseplaner gÌldende fra 0. – 4. klasse. Vejledningerne er siden blevet godkendt af Undervisningsministeriet. �Global House� i Sønderborg Kommune tog sammen med tysklÌrerne opfordringen op, og gennem kurser og fÌlles arbejde blev der fremstillet materiale og lÌrervejledninger, der med fordel kan benyttes pü begyndertrinnet. Sideløbende hermed blev der via lÌreruddannelsen ved UC Syd, uddannet undervisningsvejledere som koordinatorer og inspiratorer til tysk begynderundervisning.

Kommunale tiltag Indledningsvist var de enkelte kommuner reprĂŚsenteret ved

Indtil nu har man kunnet konstatere, at den legende tilgang til faget med masser af sanglege, rim og remser, farver og tallege mv. har medført, at eleverne er pü nogenlunde samme niveau i engelsk og tysk. Det kan 7


www.tysklaerer.dk

Nr. 5 - Oktober 2018

fastslås, at tysklærerne er begejstrede for at få eleverne så tidligt, og at eleverne er glade for faget. Det er en kendsgerning, at materialemængden, at elevernes kompetence efter 4. klasse, og at der er et ekstra fag i fagrækken i indskolingen, er en praktisk udfordring. I Tønder kommune, der har tysk fra 0. klasse, har man tilmed ansøgt Undervisningsministeriet om en treårig periode, hvor alle elever ved afslutningen af 9. klasse gennemfører såvel den mundtlige som den skriftlige afgangsprøve. Hensigten er efter en årrække at måle og sammenligne elevernes standpunkt med engelsk, så man også på den måde kan fastslå den tidlige undervisnings effekt. Den tidlige tilgang er blevet økonomisk støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formål. Begynderdidaktik og Flersprogethed Lektor i fremmedsprogsdidaktik ved Københavns Universitet Petra DaryaiHansen gav et oplæg til, hvordan man tilrettelægger en tidlig sprogstart i tysk, hvor der også bliver taget hensyn til flersprogede kompetencer. Der blev i oplægget henvist til praksiserfaringer med den tidlige sprogstart. Det kan i den sammenhæng anbefales at se nærmere på https://tidligeresprogstart.ku.dk/pra ksisanbefalinger/

Her kan ikke kun ses praksisanbefalinger for den tidlige sprogstart men også læses om flersprogethedsdidaktik, hvor der kobles mellem forskning og praksisviden. Under linket kan man også se en række eftertænksomme, men også ofte klare og morsomme udsagn fra elever, der har modtaget tidlig sprogundervisning. Endvidere en opsamling, hvorfra der kan skaffes information og baggrundsviden: https://tidligeresprogs tart.ku.dk/litteraturopsamling/ Du kan i samme omgang besøge hjemmesiden www.tidligeresprogstart.k u.dk/tysk ,hvor der kan hentes faglig inspiration og konkret hjælp til tilrettelagt undervisningsmateriale til tidlig tysk. Læs evt. også blogindlægget: ”Hensigten helliger midlet” fra 21. maj 2018, der refererer til kurset: ”Tidligere sprogstart – ny begynderdidaktik” https://www.folkeskolen.dk/635490/he nsigten-helliger-midlet Lærerkompetencer i tysk 0.-4. klasse Lektor ved læreruddannelsen, Haderslev, UC SYD præsenterede et casestudie af undervisningen i tidlig tysk i Aabenraa og Tønder Kommuner, 8


www.tysklaerer.dk med henblik på at belyse lærerkompetencer hos de faglige tyskvejledere, lærere og pædagoger, der har gennemgået en uddannelse og kompetenceudviklingsforløb for undervisere i tidlig tysk. Karen Aarøe stillede blandt andet spørgsmålet: ”Hvad skaber effektiv succes i tidlig sprogstart i tysk?” og refererede til Europa-kommissionens anbefalinger: Læreren bør være specialuddannet. Imitation gennem fx sange, rim og remser. -I spontan leg øver børn funktioner i sproglig form og betydning, narrativer/historiefortælling fremmer interaktiv læring, lytte og talefærdighed. - Motivation via kombination af leg, intellektuel udfordring og egne succesoplevelser. Maksimere berøring med målsproget. Karen Aarøe belyste herpå sin undersøgelse af, hvorledes lærerne oplever indgang til tidlig tysk i grænselandet og de udfordringer, lærerne står overfor og afsluttede med, hvilke afgørende lærerkompetencer og uddannelsesbehov der er for lærere, der skal undervise i den tidlige tyskundervisning. Karen Aarøe refererede bl.a. til lærernes erfaringer med succesoplever hos eleverne: ”at de tør bruge sproget, at de genkender og forstår” – ”arbejde meget med sammenhænge, hvilke ord kender de allerede?” – ”at der skabes et trygt undervisningsmiljø” – ”lære dem chunks , for at de oplever, at de faktisk kan en masse tysk, hurtig succes sikrer motivationen” – ”lege, sange, bevægelse, remser, cooperativ learningstrukturer, visualisering” – ”at de tør at bruge sproget”, for blot at nævne et par eksempler.

Nr. 5 - Oktober 2018 Workshops Efter frokost var der mulighed for at deltage i to workshops ud af 6 mulige. Jeg valgte: ”Læringsmål, processen omkring udarbejdelse af læringsmål”, hvor tre sønderjyske lærere Winnie Rieder, Jette Mathiesen og Kristine Jessen, der repræsenterede tre forskellige skoler med begejstring og engagement præsenterede og satte gruppen på arbejde med hovedtemaet, der udmøntedes i en række forslag til undervisningsforløb. Jeg vil i den sammenhæng stærkt anbefale tyskkolleger, der har lyst til at gøre en indsats på lokalt plan at anskaffe sig ”Tysk (tidligt) på skemaet” fra Aabenraa Kommune. Her findes ikke kun praktiske anvisninger, men også fakta om projektet, kompetencemål mv. Min 2. Workshop blev ledet af Camilla Hansen PhD, projekt mindretalspædagogik, UC SYD. Oplægget tog udgangspunkt i nyere sprogteori og konkrete eksempler på gode og dårlige eksempler på sprogpædagogisk praksis. Tre og tre vendtes en positiv problemstilling til en negativ problemstilling, hvor følgende punkter blev diskuteret: Hvordan hindrer vi god sprogpædagogisk praksis? – Hvordan undertrykker vi børnenes lyst og nysgerrighed til at lære et nyt sprog? Hvad skal vi ikke tage højde for? I plenum blev problematikkerne vendt positivt. Kort og godt en øvelse, der bør afprøves næste gang faggruppen for fremmedsprog er samlet på skolen. At få hele verden én gang til! Konferencen blev af sluttet af Alexander von Oettingen, prorektor ved UC Syd 9


www.tysklaerer.dk med indlægget: ”At få hele verden én gang til!”.

Nr. 5 - Oktober 2018 En bragende afslutning på konferencen om tidlig sprogstart. Folkeskolen.dk bringer den 6.10.2018 indlægget under https://www.folkeskolen.dk/643848/atfaa-hele-verden-en-gang-til Nu mangler vi så blot, at initiativerne i Aabenraa, Tønder og Sønderborg skal brede sig mod nord!!

------------------------------------------

Hvorfor er den 3. okt. så vigtig en dag i Tyskland?

oldeforældre, der havde oplevet krigens tid. Jeg er på en skole med mange elever med anden etnisk baggrund og havde forud tænkt, at den tyske historie måtte være fjern for specielt dem. Men udgangspunktet i netop genforeningen fungerede så fint for alle – uanset baggrund. Det er en almenmenneskelig problemstilling, som alle kan forholde sig til – og som også optager alle elever.

Fra Venstre: Den Tyske Ambassadør Andreas Meitzner, Tine Lund, Carl Kinze og Jan Lund

Af Tine Lund

Der var flere bud på spørgsmålet i 7. klasse – men det var tydeligt, at eleverne ikke vidste det helt - men var meget interesserede. Vi kom da også til sidst sammen frem til, at det var noget med krig, en mur og en genforening. Mange havde været i Berlin og en enkelt også i Dresden og enkelte havde

Vi snakkede meget om, hvad det betyder for en familie at være adskilt og den kæmpebetydning, det så får, når man efter mange års fysisk adskillelse pludselig kan genforenes. Snakken i klassen betød selvfølgelig også, at eleverne blev nysgerrige på krigens afslutning og opdelingen i zoner og den kolde krig. Jeg er deres Tysklærer men med udgangspunkt i Genforeningen havde vi en time på dansk, hvor vi snakkede ’Genforeningens’ historie og betydning – og alle var fanget. Da jeg sagde tak for i dag sagde flere – selvtak – det har 10


www.tysklaerer.dk været rigtigt spændende. Det var en af de dage, hvor jeg gik fra en time og tænkte ’Yes, yes, yes – her var noget, der lykkedes. Fejringen Aftenens højtidelighed med reception og klassisk koncert med Bamberger Symfonikerne var meget højtidelig og med stort fremmøde af folk, der på en eller anden måde har noget med Den Tyske Ambassade at gøre.

Nr. 5 - Oktober 2018 med sproget! – Heraus mit der Sprache” I nedenstående blogindlæg omtales publikationen, og der gives et konkret eksempel på en opgave, der kan benyttes i begynderundervisningen netop nu.

Jeg havde især glædet mig til at hilse på den nye ambassadør og hans kone. Det blev da også til et billede af Ambassadøren Andreas Meitzner ( til venstre) sammen med formanden og næstformanden (for Tysklærerforeningen for Grundskolen. Lad mig slutte med Ambassadør Andreas Meitzners egne ord i velkomsten: ’Tysklands genforening er ikke kun en glædens dag i den nyere tyske historie, men også et symbolsk højdepunkt for de fredelige politiske omvæltninger i Europa, der blev indledt i 1989 og har styrket båndene på tværs af hele kontinentet.’ -------------------------------------------

Ud med sproget Af FLEMMING NYGAARD

På den nyligt afholdte konference om begynderundervisning i Aabenraa faldt jeg i udstillingen over publikationen ”Ud

I den lille publikation ”Ud med Sproget/Heraus mit der Sprache”, der er udgivet af Kurs/Kultur – Region Sønderjylland, findes der ideer, der kan bruges i mangen en undervisningssammenhæng. Materialets 22 forslag til aktiviteter er møntet på at få tyske og danske elever til at kommunikere med hinanden. Hæftet er en lærervejledning, der indeholder forslag til icebreaker-øvelser og sproglige aktiviteter, der generelt fremmer den mundtlige sprogfærdighed. ”Hilseleg – Begrüssungsspiel” Lad os blot se på den første leg, ”Hilseleg – Begrüssungsspiel”, der vil kunne benyttes allerede i begynderundervisningen netop nu i en almindelig dansk klasse – også uden at der er tyske gæster på besøg: Målet er, at eleverne lærer at hilse på hinanden, at præsentere sig for 11


www.tysklaerer.dk

Nr. 5 - Oktober 2018

hinanden og at stille spørgsmål og svar

fremmedsprog-iuddannelsessystemet.pdf

I ”Sproghjørnet” forsynes eleverne med danske og tyske udtryk: ”Hej” – ”Hallo”, ”Hvad hedder du (til fornavn)? ” – ”Wie heisst du (mit Vornamen)?”, ”Hvor i Danmark bor du?” – ”Wo (in Deutschland) wohnst du?”, ”Hvor gammel er du?” – ”Wie alt bist du?”, ”Hvad laver du i din fritid?” – ”Was machst du in deiner Freizeit?”, ”Det var hyggeligt at snakke

Det fremgår af strategien blandt andet, at ”Kommunerne og uddannelsesinstitutionerne opfordres til at udarbejde lokale sprogstrategier, der angiver, hvordan der arbejdes med at styrke fremmedsprogene på de enkelte skoler og institutioner”.

--------------------------------------------

”Let's go out and see the world Let's go out and meet the world We mess up all the time Doesn't matter if they laugh at us We don't make perfect sense We live in the perfect tense”

Lokale sprogstrategier Af FLEMMING NYGAARD

På den netop afholdte sprogkonference ”Didaktiske perspektiver i lyset af den nye nationale sprogstrategi”, der blev afholdt den 25.09.2018 på Københavns Professionshøjskole, havde skolekonsulent Ann Katrine Rannestad fra skoleforvaltningen i Aalborg kommune et indlæg om, hvorledes man i kommunen havde udviklet de første strategier til udvikling af lokale sprogstrategier i Aalborg kommune. I indlægget refereres til Katrine S Rannestads indlæg. National Sprogstrategi på lokalt plan Indlægget tog udgangspunkt i ”Uddannelses- og forskningsministeriet samt undervisningsministeriets strategi for fremmedsprog”. Interesserede kan downloade strategien her som pdffil: https://ufm.dk/publikationer/2017/fi ler/strategi-for-styrkelse-af-

I Aalborg har man efterkommet denne opfordring, og Ann Katrine Rannestad tog udgangspunkt i Fallulas digt:

Best practice og vidensdeling i centrum Et reelt og godt udgangspunkt for de tiltag, der skal tages og bliver taget i Aalborg, hvor best practice og vidensdeling står i centrum. Samarbejde om, hvilke sprogindsatser, der sker på den enkelte skole danner udgangspunkt for sprogstrategierne. Der lægges vægt på, at eleverne understøttes i at vælge sprog og blive gode til sproget. Som et eksempel har en skole oprettet et valgfag med titlen ”Vild med tysk”. Ann Katrine R understregede, at det er vigtigt, at der gøres en lokal indsats på tværs af skoler; at der på den enkelte skole gøres overvejelser om, hvorledes 12


www.tysklaerer.dk der kan brainstormes på ideer, der munder ud i, hvad man bør gøre, eller hvad man gør; at man vurderer hvilke værdier projektet har, og hvad der er realistisk, og at dette udmøntes i konkrete handlinger. I Aalborg har skoleforvaltningen gennem konsulenten opfordret til, at de enkelte skoler har skullet tage initiativ til lokale sprogstrategier. Skolernes har meldt tilbage til kommunen, der så har hjulpet initiativerne i gang. Der er blevet fokuseret på særlige sprogsatsninger, hvor vægtningen har været, at eleverne får lyst til at vælge sprog og blive gode til det. Katrine Rannestad har uddybet sine synspunkter i indlægget ”I Aalborg skal lærerne tænke store tanker om sprogundervisningen”: https://www.fol keskolen.dk/643232/i-aalborg-skallaererne-taenke-store-tanker-omsprogundervisningen Gruppedrøftelser Rannestads oplæg blev gjort til genstand for gruppedrøftelser, hvor problematikken om ”Lokale sprogstrategier” blev drøftet særskilt. Blandt et af spørgsmålene var: ”Hvilke muligheder og dilemmaer ser I i arbejdet med lokale sprogstrategier?” Der var i den gruppe, hvori jeg deltog, bred enighed om, at Aalborgtiltagene var banebrydende, og at det er nødvendigt, at kommunen og ikke mindst de enkelte skoleledere i samarbejde med sproglærerne finder frem til former og aktiviteter i form af sprogstrategier, der kan fremme sprogtilegnelsen og lysten til at lære sprog. Det fordrer, at den kommunale forvaltning stiller sig positivt, at den bakker skoleledelsen op, og at der stilles tid og økonomi til rådighed for de lokale sproginitiativer. Bliver det

Nr. 5 - Oktober 2018 realiseret, er der stor sandsynlighed for, at ildsjælene på den enkelte skole vil være med til og interesserede i at føre lokale sprogstrategier ud i livet. Væsentlig opgave Man kan derfor håbe på, at det nye Nationale Center for Fremmedsprog vil se det som en væsentlig opgave at få gjort de enkelte kommuner opmærksom på mulighederne, at det Nationale Center kan presse på med kurser/konferencer og ideer til kommunerne, der igen kan inspirere skoleledelsen, der sammen med de lokale sproglærere tager initiativer til lokale sprogstrategier. med dig.” – War nett mit dir zu reden.”, Vi ses!” – ”Bis später” , ”Hej hej!” – Tshüss!” 1. Eleverne går rundt i lokalet, og når de møder en partner fra nabolandet, hilser de på hinanden på deres eget eller nabosproget. 2. De stiller hinanden spørgsmål og svarer på dem. Sæt et minimum antal samtaler inden for en tidsramme på fx et kvarter. 3. Eleverne kan benytte en kopi af det efterfølgende skema til at notere oplysninger om deres samtalepartnere. Variant: Eleverne står på to rækker med lidt afstand eller i en dobbeltcirkel overfor hinanden og skifter samtalepartner ved signal. Det foreslås, at eleverne udstyres med et skema til udfyldelse under interviewene: Navn/Name - by, bopæl/Wohnort - Alder/Alter Fritid/Freizeit. Med mulighed for at udfylde til 8 interview. Som det fremgår af ovenstående er målgruppen danske elever, der møder 13


www.tysklaerer.dk tyske, men med meget lidt fantasi lader det sig gøre at variere til almindelig klasseundervisning i en dansk klasse. Vil man variere legen yderligere, kan man lade halvdelen af klassen få ”tysk identitet”: Ich heisse Mirko, Ich wohne in Hamburg, Ich bin 11 Jahre alt, In meiner Freizeit spiele ich Fussball. – idet eleverne udstyres med små identitetskort, som læreren har fundet på.

Nr. 5 - Oktober 2018 gradueret, men langt de fleste, om ikke alle, kan omsættes til brug i den danske tyskundervisning. Med lidt erfaring og iderigdom vil der endvidere kunne bygges videre på ideerne. Interesserede han erhverve hæftet ved henvendelse til Regionskontor og Infocenter tlf: 74 67 05 01 eller kulturregion@region.dk

De resterende 21 forslag til kommunikationslege er sprogligt

---------------------------------------------------------------------------”Grænselandet er en usleben diamant for tyskundervisningen i grundskolen” Artiklen er fra magasinet Grænsen nr.4 / august 2018 – side 32 og 32

Carl Kinze, der organiserer uddannelses- og netværksarrangementet i samarbejde med Grænseforeningen Af Merlin Christophersen

Når Tysklærerforeningen for Grundskolen holder Tysklærerdag 2018 i Flensborg til november er det med særligt fokus på de mange muligheder, grænselandet giver for både danske elever og lærere, når det gælder det tyske sprog. Det siger foreningens næstformand,

Tysklærerdag 2018 er Tysklærerforeningen for Grundskolens årlige videreuddannelses- og netværksarrangement, der for første gang afholdes uden for Danmarks grænser, når 60-100 lærere den 23. og 24. november mødes i Flensborg. Og det giver god mening, at danske tysklærere mødes i Sydslesvig, siger foreningens næstformand, Carl Kinze

14


www.tysklaerer.dk

Nr. 5 - Oktober 2018

Du kan nå det endnu Tysklærerdage 2018 – det endelige program

Grænselandet som klasseværelse. Sted: Flensborghus, Flensburg Dato: Fredag den 23. november til lørdag den 24. november 2018

15


www.tysklaerer.dk

Nr. 5 - Oktober 2018

Fredag 13:00 -13:30

Velkommen i Grænselandet Tine Lund, Formand – Tysklærerforenignen for Grundskolen Uwe Jessen, Generalsekretær - Bund Deutscher Nordschleswiger Udo Jessen, Formand – Dansk Skoleforening for Sydslesvig

13:30 – 13:45

Tysklandstrategien i klasseværelset Kim Andersen, Generalkonsul – Kgl. dansk Generalkonsulat Flensborg

13:45 – 14:25

Lær tysk med sikkerhedsnet i Sydslesvig Lars Kofoed-Jensen, Direktør – Dansk Skoleforening for Sydslesvig

14:25 – 15:10

Oplev Sydslesvig i øjenhøjde med SydslesvigCrew Grundskoleelever fra danske skoler i Sydslesvig fortæller om dem selv, regionen og elev til elev-møder i små grupper

15:10 – 15:50

Det gode kulturmøde: Autentiske oplevelser og funktionel læring Diskussion og erfaringsudveksling om klasseudveksling og det gode grænseoverskridende møde mellem jævnaldrende elever

15:50 – 16:20

Sådan indleder du en god kontakt og et godt samarbejde med tyske flertalsskoler Anne Mette Olsen, Kulturkoordinator Region Sønderjylland – Schleswig

16:10 – 16:40

Fremtidens tysklærer UCSYD orienterer om ny forskning og gode efteruddannelsesmuligheder

Kaffe og kage 17:00 – 18:00

Generalforsamling Tysklærerforeningen for Grundskolens årlige generalforsamling

19:30 – 20:45

Festmiddag

21:00 – 22:00

Aftenunderholdning: Det lille Teater Flensborg

Lørdag 09:00 – 09:45

Inspiration Mød diverse udstillere på Flensborghus og netværk med kollegaer

09:45 – 10:30

Et Tyskland i transformation Steen Bille er formand i Dansk-Tysk Selvskab og guider os på en rejse gennem det moderne Tyskland

10:30 – 12:00

Workshop: Tyskundervisning i praksis

16


www.tysklaerer.dk Workshop 1

Nr. 5 - Oktober 2018

Digitale undervisningsplatforme til tyskundervisningen Henry Bohm, Skoleleder, fhv.Tysk konsulent - Dansk Skoleforening for Sydslesvig

Workshop 2

Grenzgenial Adeline Raahauge Muntenjon, Projektleder – Grenzgenial

Workshop 3

Fra lærer til lærer – Best practice Birthe Sidsel Strunge – TLFG, Midtjysk Efterskole

Workshop 4

Sydslesvig: Elevudveksling og sommerferiebesøg Sally Flindt-Hansen, kontorleder – Dansk Skoleforening for Sydslesvig Jeppe Pers, projektleder – Dansk Skoleforening for Syslesvig og Grænseforeningen

12:00 – 13:00

Afsluttende ord af Tine Lund – og frokost

Tilmelding på www.tysklaerer.dk Flensborghus Norderstr. 76 24939 Flensburg Tlf. +49 (0) 461 14408-0

Det lille Teater Marienstraße 20, 24937 Flensburg Tlf +49 461 80797630

TLFG’s generalforsamling d. 23. november kl. 17 på Flensborghus er naturligvis åben og gratis for alle medlemmer.

Uddrag af vedtægter og findes på www.tysklaerer.dk 17


www.tysklaerer.dk Medlemskontingent "TLFG vedtog sidste år at hæve årskontingentet til 125 kr. med virkning fra 2018-2019. Samtidig ændrede vi kontingentperioden, så den fremover følger skoleåret: fra 1. august 2018 til 31. juli 2019 - og så videre ….. .. via MobilePay nr. 68917 .. via netbank Reg.nr. 8075 Konto 119 98 96

Nr. 5 - Oktober 2018 hjemmeside, Tyskbloggen på folkeskolen.dk, Facebook, kurser, årlig Tysklærerdag samt studieture. - Et personligt medlemskab koster kun 125 kr. pr år og giver rabat til foreningens arrangementer. Tilmelding: www.tysklaerer.dk I 2018 afholdes de årlige Tysklærerdage d. 23. – 24. november på Flensborghus i Flensborg med temaet: Grænselandet som klasseværelse. Tilmelding: www.tysklaerer.dk I 2019 tilbydes en fagligt pædagogisk studietur til Hamborg 3. - 5. oktober. Indhold: Storbyen Hamburg - Tag der deutschen Einheit - medier, besøg på tv-station. Tema: Krimi. Studieturen er endnu under udarbejdelse. Læs mere om TLFG på www.tysklaerer.dk

Opfordring til medlemmerne: TLFG opfordrer dig til at hjælpe med at udbrede kendskab til foreningen blandt dine tyskkollegaer.

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne

----------------------

TLFG bestyrelse har netop udsendt nedenstående til alle danske skoler, friskoler og efterskoler. Til Skolelederen - og dine tysklærere Kender du TLFG? TLFG -Tysklærerforeningen for Grundskolen er en faglig forening under DLF, der arbejder for at fremme tysk og fagets stilling og udvikling i grundskolen. TLFG følger hele tiden sidste nyt indenfor faget og viderebringer det til medlemmer via Nyhedsbreve, TLFG’s

Vi håber at kunne præsentere program for studieturen til Hamborg 2019 på Tysklærerdagene

Kilde: https://da.wikipedia.org/wiki/Hamborg

18


www.tysklaerer.dk Andet

Nr. 5 - Oktober 2018 TLFG har modtaget: Ordforrådsprojektet på Sønderbroskolen

De digitale prøver på www.testogprøver.dk og materialeplatformen. De skriftlige prøver i Tysk bliver alle digitale fra juni 2019 Ønsker man at afprøve formen og øve sig, ligger der prøvesæt fra henh. 2014 og 2016. 2 stk. for både 9. og 10 klasse. Eleverne skal have hæfte 1 og hæfte 2 liggende i papirform også – her skal printes særhæfte til læsetesten og det oprindeligt hæfte til fri skriftlig fremstilling. Papirform fordi 1. læsetekster ikke er medtaget digitalt, da det giver bedre mening at læse længere tekster på papir og 2. eleverne skal bruge oplægget til skriftlig fremstilling. Bemærk at oplæggene til fri skriftlig fremstilling fra 2014 og 2016 ikke er todelte – men læreren kan enten selv to-dele dem eller bruge de nyere oplæg fra enten 9. eller 10. klasseprøverne Vær opmærksom på at prøverne er selvrettende og resultatet kommer frem på elvens pc ved afslutning. Dvs. læreren får ikke en samlet oversigt selv – men skal have elevens resultat af eleven. Lyden skal hentes særskilt inden prøven.

Af Ann Katrine Stendahl Rannestad Skolekonsulent, Skoleforvaltningen Aalborg

Fakta om projektet på Sønderbroskolen Fire tysklærere blev certificerede i brug af husketeknikker i undervisningen. De har fået en teoretisk del i form af et todages seminar, og en praktisk del i form af undervisning i egne klasser. Den praktiske del: Eleverne har haft en daglig lektion i tre uger. Uge 1: lærerne overværer undervisningen af eleverne, foretaget af Memo Danmark. Uge 2: Lærerne underviser, superviseret af Memo Danmark Uge 3: Lærerne er alene om undervisningen.

Fokus er på ordforrådstilegnelse, og derudover lærer eleverne at huske substantivernes køn og om verberne bøjes regelmæssigt eller uregelmæssigt. 19


www.tysklaerer.dk Alle elever er testet individuelt før og efter undervisningsforløbet. Overordnet testede vi, om eleverne kunne huske ordene og udtale dem korrekt på tysk. Vi havde fem tysklærere til at foretage testen, og ingen lærere testede egne elever. I praksis så eleverne f.eks. et billede af en tallerken – under billedet stod ”tallerken”. Eleven blev nu spurgt om, hvordan man siger tallerken på tysk, og derefter om det hedder der, die eller das i bestemt form. Tilsvarende med verberne. Eleverne så f.eks. et billede af en mand, der kører på motorcykel – under billedet stod ”køre”. Eleven skulle sige ordet på tysk, og derefter svare på om det bøjes regelmæssigt eller uregelmæssigt. I vores statistik er udtalen af ordet, ordets køn og bøjning vægtet lige højt – der er altså tale om antal rigtige besvarelser. Eleverne i tre af klasserne blev testet i 60 substantiver og deres køn – altså 120 besvarelser – og eleverne i to af klasserne blev yderligere testet i 40 verber og deres bøjning – altså 200 besvarelser. Antal gennemsnitligt rigtige besvarelse i test 1 var 8% - i test 2 var det 81%. Drenge og piger klarede sig lige godt. Grupperet score i de to test – x aksen viser procent, y aksen viser antal

Nr. 5 - Oktober 2018 elever: (første søjle viser, at 66 elever havde 0-10% rigtige besvarelser i test 1)

Udtalelser Lærere ”Memo Danmarks undervisningsmetoder er ikke noget, jeg selv ville være kommet på - det ligger ret langt fra den måde, jeg normalt underviser på. Men efter at have afprøvet materiale og metoder i min tyskundervisning i 7. klasse kan jeg konstatere, at det er noget, der virker! Kombinationen af ordforrådstilegnelse og fokus på husketeknikker har været en stor succes for ALLE elever i klassen; de har alle oplevet stor og målbar fremgang i deres ordforråd og ikke mindst i deres kendskab til ordenes køn (der, die, das), som ellers ofte er svært at få lært på tysk. De har lært en masse nye ord og de har lært at HUSKE dem. Gennem en test før og efter forløbet, er elevernes læringsfremskridt også blevet tydelige for dem selv og det har givet dem en masse motivation ift. at arbejde videre med tyskfaget. Og det kan jeg som tysklærer jo kun være begejstret for Undervejs i forløbet har jeg selv fået øjnene op for, hvordan husketeknikker kan bruges på forskellige måder og hvordan de kan være en hjælp, når der 20


www.tysklaerer.dk

Nr. 5 - Oktober 2018

skal læres nyt - ikke kun i tysk, men også i andre fag.” Anja Løgtholt, Sønderbroskolen ”Da Bjarke Toft fra Memo Danmark prøvede på at overbevise mig om, at man kan huske ordet ”radiator” (Heizung) på tysk ved hjælp af et bestemt billede, var jeg egentlig ret overbevist. Jeg tænkte straks i sprogligt logiske billeder: en radiator er varm – ”heiß” på tysk, så det må være den vej, vi skal - logik. Indtil han begyndte at tegne det billede, han havde i tankerne.

Nogle elever ”Det var den allerbedste metode at lære et nyt sprog på. Jeg lærte rigtig meget fordi det var hyggeligt så vi lærte mere. Jeg synes selv man lærer meget mere, når man hygger sig på samme tid” Faris, 13 år

”På den radiator, du ser, er der malet en stor haj – lige fra den ene ende af radiatoren til den anden. Og hajen har det varmt og derfor hænger dens tunge langt ud af munden på den. Sveden drypper ned. Så tænk på den her hajtunge, når du ser radiatoren for dig – Heizung.” WHAT?! Jeg måbede. Men det virker! Det tog mig lidt tid at tænke i de skøre baner, som han ville have mig til. Men især efter at have set det i praksis og med den entusiasme, som Bjarke kan sætte de mest skøre billeder i hovedet på eleverne, er det både sjovt og effektivt at lære tyske ord.” Mona Kjær, Das deutsche Haus, Sindal

”Det var en fed måde at lære på, man bliver opmærksom på at du kan hjælpe din hjerne med at huske på en anderledes måde at lære på. Det var sjovt og spændende. Tak for alt. Det har fået mig til at bedre kunne lide tysk” Nanna, 13 å”Jeg synes det var sjovt, fordi vi lavede mange sjove ting, og det var bare underholdende da de skulle fortælle de der ord på en sjov måde” Liam, 11 år”Det var meget sjovt og perfekt og jeg fik lært mange ord på tysk, og jeg synes det er meget sjovt at undervise på den måde” Mnawer, 13 år ”Jeg synes det har været sjovt og lærerigt, og jeg har forbedret mig en del, det kunne jeg i hvert fald se på procenterne, men det var også nogle sjove billeder” Eirikur, 11 år 21


www.tysklaerer.dk ”Jeg synes det var en rigtig god måde at lære på. Det var sjovt, fjollet og lærerigt. Jeg håber vi får det igen” Jeppe, 12 år ”Jeg synes det har været sjovt. Hele ideen med at man husker ord med billeder virker rigtig godt. Jeg synes personligt det er meget lettere at huske ordene på den her måde” Malou, 12 år ”Jeg synes det var mega sjovt og jeg lærte flere ord end før” Anas, 13 år ”Jeg synes det var en rigtig god måde at lære på, mest fordi at det sætter sig fast når at man har et billede inde i hovedet” Nina, 13 år ”Sjovere end normalt tysk. Meget mærkeligt” Jacob, 13 år ”Jeg synes det er helt fantastisk at se man gik fra under middel til over middel. Og undervisning den bliver fremført på er helt ubeskrivelig. Jeg giver Memo Danmark 100 % for deres undervisning” Yasmeen, 12 år ”Jeg kunne godt lide det her fordi at man lærer grammatik og hvad for et køn der skal foran, og det er bare fedt for jeg har aldrig prøvet at lære noget over en app som den her” Sami, 12 år

Nr. 5 - Oktober 2018 ”Super fedt og mærkeligt.” Inas, 12 år ”Jeg synes at det var langtrukket med det virkede rigtig godt. Troede ikke det virkede med det gjorde det i hvert fald” Lasse, 13 år ”Jeg synes det var sjovt fordi det var mærkeligt, sjovt og hyggeligt at lære tysk. Det er ikke ligesom normal tysk og det er dejligt.” Jens, 13 år ”Jeg synes at det har været sjovt og mega skørt og fedt at prøve noget nyt. Det har været mega lærerigt for jeg kan meget mere end før.” Julie, 13 år ”Jeg vil sige, at jeg i starten ikke kunne se hvorfor vi skulle lave dette forsøg, indtil vi kom lidt hen i forløbet, så synes jeg at det blev spændende og jeg kommer helt sikkert til at savne det.” Lucas, 13 år ”Normalt synes jeg ikke tysk er min kop te, men da vi begyndte og lave det her, blev det pludselig meget mere sjovt og spændende.” Mikkel, 13 år Læs også Mona Kjærs blogs

”Jeg synes det har været sjovt og spændende, og jeg har helt klart forbedret mig siden sidst” Nikolai, 13 år ”Jeg synes at det var mega sjovt men det var også virkelig skørt.” Cecilie, 12 år

>> Von nichts kommt nichts! >>Intet husket - intet lært 22


www.tysklaerer.dk

Nr. 5 - Oktober 2018

Hermed en invitation til et arrangement i KGI Venlig hilsen Bente Rasmussen

23


www.tysklaerer.dk

Nr. 5 - Oktober 2018

Af Lene Laursen, Læringskonsulent UVM

Mød Westermann Gruppe – Spectra materialer og Birgit Rolffs spændende udvalg af læremidler til tyskundervisningen på Tysklærerdagene i Flensborg d. 24. november 2018 Festnetz: 040 / 55693780 Email: Birgit-Rolff@t-online.de

I UVM har vi oplevet en øget efterspørgsel på rådgivning vedr. ordblinde eller læsesvage elever i fremmedsprogsundervisningen. Derfor har vi nu planlagt to temadage. Temadage om ordblindhed og fremmedsprogsundervisning i tysk og engelsk Læringskonsulenterne i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet afholder to temadage om ordblindhed og fremmedsprogsundervisning i tysk og engelsk. Datoer: Onsdag den 12. december 2018 kl. 09:30-15:30 Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel Aarhus

Und habt ihr die Email mit meiner Website erhalten, dass ich eine Seite nur für Dänemark erstellt habe? https://spectraschulberater.de/DeutschAlsZweitsprach e.html

Torsdag den 13. december 2018 kl. 09:30-15:30 Sted: Park Inn by Radisson, København Målgruppe: Den primære målgruppe for temadagene er tysklærere og engelsklærere i grundskolen. Fransklærere og andre med interesse for fremmedsprogsundervisning er også meget velkomne. Pris: 400 kr. Tilmelding sker via Læringskonsulenternes arrangementskalender: https://uvm.dk/folkeskolen/laeringskon sulenterne/arrangementer 24


www.tysklaerer.dk

Nr. 5 - Oktober 2018

25


www.tysklaerer.dk

Nr. 5 - Oktober 2018

26


www.tysklaerer.dk

Nr. 5 - Oktober 2018

GRENZ genial – din portal til tyskundervisningen! www.grenzgenial.dk/de _______________________________________________________________________________

NYT på Emu’en til tysk

>> se hvilke skoler, der er tildelt europæisk kvalitetsmærke Herunder to spændende tyske projekter

>>Vergiss mein nicht

>>Odyssee im Lada

Das Projekt handelt vom Film und Roman "Tschick", bzw. Akin und Herrndorf. Wir werden uns erst vorbereiten, durch Wortschatz-Arbeit, durch Lesen kleiner Stücke des Buches und durch Probeverfilmungen von kleinen Auszüge. Dann werden wir den Film sehen, und gemeinsam eine klassische Analyse machen. Der Film wird kreativ bearbeitet, indem wir auch versuchen Film nach dem Muster "Helden-Reise" zu gestalten. Wir werden uns auch über Filme und Filmkultur der jeweiligen Länder unterhalten.

27


www.tysklaerer.dk

Nr. 5 - Oktober 2018

Her finder du Tysklærerforeningen for Grundskolen Den lukkede medlemskonference på SKOLEKOM. Det er her bag hjertet, du får inputs fra andre og stiller dine spørgsmål og får svar. Det er også her, du finder ”Tysk i praksis!”, som redigeres af Bente Gardarsson.

Tysklærerforeningen for Grundskolen - på Facebook! Del din glæde ved tysk sprog og kultur og få dit daglige grin. Ses vi? https://www.facebook.com/TysklaererforeningenForGrundskolen Tysklærerforeningen for Grundskolen - hjemmesiden Alle artikler og blogs omkring tysk, som vi får kendskab til, lægges også på foreningens hjemmeside. De nævnes efterfølgende i nyhedsbrevene. Det er også her, du tilmelder dig TLFG’s arrangementer. Tysklærerforeningen for Grundskolen - www.folkeskolen.dk TLFG prøver at gøre sin indflydelse gældende for tyskfaget og medlemmerne, hvor det er muligt – derfor også på folkeskolen.dk Søg i menuerne øverst. Der er både Tyskbloggen og Faglige Netværk. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

TLFG reklamerer gerne også for den lukkede facebookgruppe: Faglig sparring for tysklærere – her er hjælp og inspiration til den daglige undervisning.

28


www.tysklaerer.dk

Nr. 5 - Oktober 2018

Siden sidst – Fik du læst?

- I kronologisk datorækkefølge – de nyeste øverst.

Censorer: Kommende tysklærere taler for dårligt tysk Af: Sebastian Bjerril De kommende tysklærere viser gode fagdidaktiske færdigheder ved eksamen på læreruddannelsen, men nogle er ikke dygtige nok til at tale sproget. Sådan konkluderer censorkorpset i den årlige afrapportering. Der er for få timer i tysk på læreruddannelsen, og derfor når de kommende lærere ikke at mestre det talte tyske sprog på et tilstrækkeligt niveau, inden de når ud i folkeskolen. Sådan konkluderer censorkorpset i årets censorrapport, der bygger på indberetninger fra censorernes oplevelser af årets eksaminer på læreruddannelserne. Af rapporten fremgår det, at 187 studerende i år var til prøve i tysk på læreruddannelserne mod 154 De studerende scorer generelt fine karakterer ved den afsluttende prøve i faget, som består af både en skriftlig og mundtlig del, der bliver vurderet med én samlet karakter. I år lå gennemsnittet på 7,91 - lidt højere end sidste år, hvor snittet lå på 7,69. folkeskolen.dk 30.10.2018

Von nichts kommt nichts! MONA KJÆR Al læring kræver en indsats. Som vi siger på tysk: Von nichts kommt nichts! Størst udbytte af en god indsats får vi jo så, når vi også kan huske de ting, vi har lært.

29


www.tysklaerer.dk

Nr. 5 - Oktober 2018

Det kan varme mit hjerte, når jeg læser elevudtalelser om forløbet med husketeknikker i tysk. Memo Danmark og tysklærerne har formået at ændre elevernes holdning til læring og tysk. Det kan være svært at få især drengene til at interessere sig for faget, men på Sønderbroskolen vil det fremover nok være et lidt anderledes billede. ”Normalt synes jeg ikke, tysk er min kop te, men da vi begyndte at lave det her, blev det pludselig meget sjovere og mere spændende.”, Mikkel, 13 år. Hvad kan Memo Danmark? Projektet går ud på at lære mange substantiver og verber samt deres grammatiske tillægsværdi. Eleverne skal lære målordet (fx Heizung). Læreren giver dem et keyword, som lydmæssigt eller på anden vis kan lede tankerne hen på målordet (fx haj-tunge). Derefter skal der indprentes et mentalt billede hos eleverne ved hjælp af en historie. I dette tilfælde en historie om, at der på radiatoren er malet en haj. Fordi radiatoren er varm, har hajen det rigtig varmt og den sveder som på en sommerdag, så dens tunge hænger langt ud af munden på den. Den grammatiske tillægsværdi (Heizung er hunkøn) får eleverne ved at billedet af radiatoren med den svedende haj er placeret i en vens hus (location). Uden for huset står en pige. Alle hunkønsord, som vi har lært eleverne i dette forsøg er placeret i denne vens hus, som pigen (eller den kvindelige tysklærer) står uden for... folkeskolen.dk 29.10.2018

Intet husket - intet lært MONA KJÆR

Kan man lære elever i 6. og 7. klasse 100 tyske ord på tre uger? Kan eleverne også huske både ord og deres grammatiske værdi tre måneder senere? En kop Fanta på hovedet ”Forestil jer, at jeg står uden for jeres dør, hvor I bor. Kan I se det? Jeg står foran jeres dør og balancerer en kop Fanta på hovedet. Kan I se det?” Tavshed og hævede øjenbryn blandt en flok 7.-klasses elever. ”Er det skørt?” Et skeptisk og lidt undrende ”ja” kommer som svar. ”Godt, det er rigtigt!” Er det skørt? Det er Bjarke Toft, der har overtaget tyskundervisningen i denne 7. klasse på Sønderbroskolen i Aalborg. Han er ikke lærer. Han er faktisk ikke engang god til tysk og har brug for min hjælp til at udtale ordene rigtigt. Han påstår, at han heller ikke er speciel god til at huske, men det er netop alt det, han skal undervise i: tyske substantiver og verber og hvordan eleverne kan huske dem. Er det skørt? Ja, og dog ikke! folkeskolen.dk 22.10.2017

30


www.tysklaerer.dk

Nr. 5 - Oktober 2018

Ordforråd ERIKA WÜNSCHE

30 - 40% af det danske ordforråd stammer fra tysk, hvilket egentlig skulle gøre det forholdsvis nemt for mine elever at tilegne sig et nogenlunde ordforråd på tysk i en vældig fart. Men det lykkes ikke altid. Ofte undrer jeg mig over at mine elever ikke kan gennemskue et ord på tysk, der ligner det danske ord til forveksling. Der er de "nemme" ord som Problem, System eller Temperatur. Nemt at gætte. Men det kræver et godt ordkendskab og en viden om mere eller mindre gammeldags ord på dansk for at kunne tilegne sig og gennemskue mange ord på tysk. Eksempelvis Kleider, Stadt, erinnern eller Hunger. Men det er nok fordi at ordene er blevet lidt gammeldags på dansk. Hvem siger klæder, stad eller erindre i flæng nutildags. Ordene bliver sjældent brugt i almindeligt talesprog og så bliver det svært for eleverne at gennemskue ordenes betydning. Ordene skal først forklares på dansk og næste skridt er så at kunne huske ordene! Lidt op ad bakke men samtidig en god øvelse i sjældent brugte danske ord, som eleverne nok skal støde på i litteraturen i danskundervisningen på et tidspunkt. Jeg bruger øvelsen som en slags tværfaglig undervisning i tysk/dansk... folkeskolen.dk 21.10.2018

At få hele verden én gang til! ALEXANDER VON OETTINGEN

Når man kan downloade apps, der spontant oversætter alle sprog. Hvorfor så lære tysk? Sprog – Tidlig Tysk! Sprog og skole – tættere kommer man det ikke. For hvad er skolen andet end en sprog-skole? Skolen sætter den nære og fjerne verden på begreber, så den kan læres og kommunikeres. I skolen lærer elever at give sprogligt udtryk for deres erfaringer, stemninger, erkendelser og interesser. Skolen er sproglig og læringen er sprogligt medieret. Men også sproget i sig selv kan blive til genstand for undervisningen. Det er det fantastiske ved skolen. Den underviser ikke kun gennem eller ved hjælp af sprog og samtale, men den underviser også i og om sprog. Den gør sproget til genstand, fordi elever ikke kun skal lære at sprogliggøre deres verden, men de skal også lære, hvad sprog er for et fænomen. Hvorfor er det vigtigt? Hvorfor er det vigtigt, at vi i en moderne og højt specialiseret verden – der er videnskabelig og teknologisk formidlet, og hvor man kan downloade apps, der spontant oversætter alle sprog– stadig lærer tysk og det endda tidligt? Hvorfor lære sprog og hvorfor tysk, når teknologien kan oversætte alle mulige sprog?... folkeskolen. dk 6.10.2018

Kajs Kanal ERIKA WÜNSCHE

Kaj har gjort det, som vistnok ikke er gjort før nu; lavet en Youtube-kanal om tysk til sine elever. En hel del har nok en forestilling om, at tysklærere (måske især dem, der har rundet 50 år) er nogle tørre, kedelige typer med tykke briller, brunt fløjl og grå vest. Men det er tysklæreren Kaj ikke! Han optræder i alle regnbuens farver på sin Youtube-kanal og med sin rolige og tålmodige stemme forklarer han sine elever (og andre, der vil lytte og se med) om den tyske grammatiks forunderlige enkelhed... folkeskolen.dk 3.10.2018

31


www.tysklaerer.dk

Nr. 5 - Oktober 2018

Flersprogethedsdidaktik: Byg bro mellem sprog på otte sproglige niveauer NATASCHA DRACHMANN I den nyeste udgave af Sproglæreren har jeg argumenteret for, hvordan alle elevers læring og deltagelsesmuligheder kan styrkes gennem en flersprogethedsdidaktik. Jeg vil her zoome ind på de otte sproglige niveauer, som det er muligt at arbejde med sprogsammenligninger på. Flersprogethedsdidaktik Flersprogethedsdidaktikken, eller den såkaldte pluralistiske tilgang til sprog, har til formål at bygge bro mellem sprog. Når der bygges bro mellem sprog, vil eleverne opleve, at de kan trække på det, de allerede ved og kan fra andre sprog, når de skal lære et nyt sprog. At sammenligne sprog udvikler elevernes sproglige opmærksomhed. En øget sproglig opmærksomhed er med til at styrke elevernes sproglige anerkendelse samt gøre dem klogere på både målsproget og på sprog i almindelighed... folkeskolen.dk 4.10.2018

Tysk i 0. klasse er en stor succes: Nu tør eleverne sige mere AF SOFIE LEWRING OG AMANDA ROKKJÆR MUNKSGAARD Sønderjyske skoler har gode erfaringer med at begynde tidligt med tyskundervisning. Det er ikke nødvendigt at vente til 5. klasse med at sætte tyske gloser på skoleskemaet. Det viser de første erfaringer fra flere sønderjyske skoler. Allerede i 0. klasse starter tyskundervisningen på de kommunale skoler i Tønder. Sådan har det været siden 2015, hvor Tønder Kommune som et forsøg indførte tysk i indskolingen. Jeg kan tydeligt mærke det på den 7. klasse, jeg lige har overtaget. De har et godt ordforråd og forstår sætningsopbygningen. Og de tør sige noget. Winnie Rieder, folkeskolelærer Her er den tidlige tyskundervisning indtil videre modtaget positivt, fortæller Lene Nørgaard, der er skolekonsulent i kommunen. - Eleverne tager godt imod den måde, de præsenteres for tysk på. De er langt mere trygge i at tale sproget og meget mere engagerede i at lære det, siger hun... dr.dk 4.10.2018

32


www.tysklaerer.dk

Nr. 5 - Oktober 2018

Riisager om antallet af tysk og fransktimer: Det er op til skolerne at give flere timer Af: Sebastian Bjerril Før reformen havde langt størstedelen af skolerne fire lektioner på skemaerne om ugen i tysk og fransk i 9. klasse. Det har ændret sig efter reformen, hvor de nu får tre. Men skolerne kan bare tildele de to sprogfag flere timer, lyder det fra Merete Riisager. Det er efterhånden svært at finde et skoleskema i 9. klasse med fire lektioner til enten til tysk eller fransk. Sådan skrev folkeskolen.dk/tyskfransk tilbage i slutningen af august på baggrund af de nyeste tal fra Undervisningsministeriet. Før reformen var det normallen med fire lektioner om ugen i skoleåret op til 9. klasseprøverne. Men med reformen rykkede politikerne de to sprogfag ind på skemaerne allerede fra 5. klasse, mens det vejledende timetal for 8. og 9. klasse blev reduceret fra fire til tre lektioner... folkeskolen.dk 2.10.2018

Eleverne var gennem tre workshops omhandlende jobdating, produktkendskab og uddannelsesmuligheder. Eleverne skulle ? på tysk naturligvis ? snakke med virksomhedsrepræsentanter, fortælle om deres uddannelsesforløb samt have en dialog om, hvordan tysk inddrages på skolen, og hvad eleverne vil bruge tysk til. Privatfoto

Gymnasieelever var på jobdate på Københavns Universitet AF: EXPRESS EXPRESS6@JFMEDIER.DK

Tønder: Som deltagere i det internationale netværk for skoler med tysk var elever fra HHX på Det Blå Gymnasium Tønder og STX på Tønder Gymnasium på en inspirationsdag på Københavns Universitet arrangeret af Den Tyske Ambassade i Danmark, Goethe Institut, DAAD og Fachberatung für Deutsch der Zentralstelle für Auslandsschulen. Eleverne skulle dels "jobdate" med virksomhedsrepræsentanter, informeres om uddannelsesmulighederne i Tyskland og ikke mindst networke med studerende fra de andre skoler, som er med i projektet. Velkomsten blev foretaget af den tyske ambassadør i Danmark, Andreas Meitzner, der blandt andet fremhævede de mange muligheder ved et grænseoverskridende samarbejde. Lærerne udnyttede tiden til at lave erfaringsudveksling. Der blev drøftet nye former for undervisningsmaterialer og forberedt nye undervisningsmaterialer. Jyske Vestkysten 28.9.2018

Indtænk årstiden i sprogundervisningen KAREN AARØE

Indlægget peger på indhold og aktivitetsmuligheder på tværs af sprog og kulturer med fokus på lytte- og læseforståelse, som efteråret byder på. Kastanjelege i 0.-1. klasse Nedfaldne kastanjer kan bruges til at lære tallene på målsproget (og evt. andre sprog). Der males tal på kastanjerne, og udvælges tal til en bunke. Under et klæde fjernes en kastanje, og eleverne siger det manglende tal. Ved kastanje-scrabble males der bogstaver på kastanjerne. Lad målsprogets hyppigst brugte vokaler optræde tre og

33


www.tysklaerer.dk

Nr. 5 - Oktober 2018

konsonanter to gange for at lette orddannelsen. Eleverne trækker 5 bogstaver fra den tildækkede kastanjebunke, som de danner ord med. Overskydende kastanjer lægges tilbage. Kan eleven ikke danne et ord, beholdes to af kastanjerne. Indledende brainstorming støtter orddannelsen. Afslutningsvis kan der også laves dyr, og som bonus læres kastanjedyrenes navne... folkeskolen.dk 23.9.2018

"Jeg glæder mig over denne afsindigt spændende opgave, som vi heldigvis er mange, der brænder for", siger ny leder for Det Nationale Center for Fremmedsprog. Mette Skovgaard Andersen kommer fra en lektorstilling i tysk på CBS og har en master i fremmedsprogspædagogik. Foto: Privat

Nyt center skal styrke fremmedsprog Af: Maria Becher Trier Folkeskolerne kommer også til at nyde godt af det nye Nationale Center for Fremmedsprog, lover den nye centerleder for østdelen af centret. Målet er, at centret skal styrke fremmedsprog i hele uddannelsessystemet. Sproguddannelserne skal være fagligt stærke og relevante uddannelser, der tiltrækker og fastholder de dygtigste studerende. Det gælder også sprogundervisningen på læreruddannelserne. Sådan lyder målet for Det Nationale Center for Fremmedsprog, som åbnede den 1. september og som på tirsdag holder åbningskonference. Centret består af to enheder, en i Østdanmark, som er placeret ved Københavns Universitet og en i Vestdanmark, som er knyttet til Aarhus Universitet. Centret er oprettet, fordi regeringen har givet en femårig bevilling på samlet 100 millioner kroner i forbindelse med strategien for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet... folkeskolen. dk 21.9.2018

"Guten Tag, ich heisse Herr Skæg... ERIKA WÜNSCHE ...og jeg vil bare fortælle, at det er så fantastisk, at der er et sprog, der hedder tysk og tysk er næsten ligesom dansk, bare lidt sejere..... Jeg håber at alle børn og voksne i verden vil lære tysk, for det vil være så smukt, at vi kunne snakke med hinanden allesammen." På skolemessen i Århus i april i år besøgte en kendis, Hr Skæg, tyskportalen "Grenzgenial"'s stand og sagde i den anledning disse positive ord om sproget/faget tysk. Dejligt. Det er ellers ikke så tit at det sker. Underligt nok bliver tysk (stadig) ofte omtalt i lidet flatterende vendinger. Forleden læste jeg om en herboende tysk kvinde, der fortalte om sin søn (10 år gammel), der havde en kammerat med hjem. Kammeraten bedyrede at han ikke kunne lide tysk for hans storebror havde fortalt ham, at tysk var svært. Drengene havde endnu ikke haft tysk i skolen!... folkeskolen.dk 19.9.2018

34


www.tysklaerer.dk

Nr. 5 - Oktober 2018

Vejledning til folkeskolens prøver i faget tysk – 9. klasseVejledning til folkeskolens prøver i faget tysk – 10. klasse

Fransk-lektor: Drop snak om antal timer og fokuser på mængden af reel undervisning Af: Sebastian Bjerril Flere eller færre timer? Det er en snak, der nærmest hænger uløseligt sammen med snakken om skolen. Men det er ikke den vigtigste, lyder det fra en underviser i fransk på læreruddannelsen. I sidste uge løftede regeringen sløret for deres vision for, hvad der skal ændres i folkeskolen. Selvom visionen lød på kortere dage, vil regeringen give eleverne flere timer i fagene - og så til gengæld fjerne en stor del af de understøttende timer. Ifølge udspillet skal de flere fagtimer blandt andet bruges til styrkelse af den nationale sprogstrategi, hvilket betyder, at nogle af timerne vil skulle bruges på flere sprogtimer på elevernes skemaer - hvor mange fremgår dog ikke af udspillet... folkeskolen.dk 19.9.2018

グーグル 翻訳 ANN-KRISTIN HENRIKSEN Der findes ikke en fuldkommen sætning, og ikke fuldkommen fortvivlelse. Dette er en fejloversættelse. Et fremmed sprog kan være en hermetisk lukket dør. Oversættelse er et kompliceret og krævende arbejde, som åbner disse døre, måske til flere forskellige rum. Mette Holm er ekspert i japansk og oversætter Haruki Murakamis romaner til dansk. Hendes betragtninger om at arbejde med sprog har generel gyldighed, men bliver meget tydelige, fordi japansk er så forskelligt fra europæisk, at vi næsten ikke kan kringle vores hjerne omkring det. Japansk er åbenbart et meget fleksibelt sprog. Nogle ord der betyder forskellige ting og har forskellige visuelle tegn, udtales er helt ens. Det hænger sammen med at japansk er lydligt enklere end fx dansk, hvor vi tilsyneladende stræber efter en rekord i antallet af vokallyde... folkeskolen.dk 17.9.2018

Den ukendte nabo Tysk bliver systematisk nedprioriteret både af politikerne og de yngre generationer. Men Danmark har brug for et dybt kendskab til vores nærmeste handelspartner. Da min søn var ti år gammel, fik han besøg af en kammerat. De hyggede og småsnakkede, som tiårige drenge nu engang gør. Pludselig hørte jeg kammeraten sige, at han ikke kunne lide faget tysk. Hans storebror havde fortalt ham, at tysk var svært, og derfor gad han ikke lære det. De to tiårige havde endnu ikke haft tysk i skolen. Men en mening om det tyske sprog havde kammeraten nu alligevel. Den slags fordomme forekommer desværre ikke kun hos børn og unge. De voksne har dem også. Samtidig er kendskabet til Tyskland, Danmarks vigtigste handelspartner, forbavsende ringe...

35


www.tysklaerer.dk

Nr. 5 - Oktober 2018

Weekenavisen , DEBAT 14.9.2018 Angela Guski er translatør og lektor, cand.ling.merc. et cand.mag.

Europæisk Sprogdag ERIKA WÜNSCHE

Selvom jeg har været (tysk)lærer i snart 29 år (eller måske netop derfor), lader jeg mig tit inspirere og har brug for mere viden og inspiration og praktisk hjælp til undervisningen. Hermed slår jeg et slag for et godt sted til hjælp og inspiration, nemlig den gruppe på Facebook der hedder "faglig sparring for tysklærere" og som også nye tysklærere kan have utrolig meget glæde af. I den gruppe bliver der stillet mange spørgsmål og givet mange svar fra kollega til kollega. Alt lige fra lejrture til tyske byer, Oktoberfest i München, film, lyd, sange og temaer - alt til brug i tyskundervisningen. Der er også gode links til tvudsendelser om Tyskland, tyske forhold og tysk historie. Her er inspiration til lege og andre tysktalende lande, spørgsmål til lærervejledninger og gode tips til Redewendungen og Umgangssprache. Og leder man efter et godt kursus eller noget videreuddannelse, tysklærerdag, jobs, materialer til prøven eller apps findes det også her. Tilmed kan man finde færdige, afprøvede undervisningsforløb om f.eks. foldebøger, Harzen eller grammatik. Til alle klassetrin. Das deutsche Haus i Sindal læste jeg om forleden dag. Huset har tilbud til både grundskolen og ungdomsuddannelser. Se mere her... folkeskolen.dk 12.9.2018

Mellemtrinstysk - en anderledes organisering LISBET REITAN Mellemtrinstysk - en anderledes organisering På Fjordbakkeskolen afd. Taulov i Fredericia er vi tre tysklærere, der underviser på mellemtrinnet. Vi har tre spor på årgangen og har valgt en anderledes organisering for at optimere elevernes læring. Vores morgenlektion har en varighed på 60 minutter og der har vi fået placeret vores tysktimer på 5. og 6. årgang. Det, der er det nye er, at vi ikke er en lærer på en klasse, men at vi alle tre underviser i alle klasser med 20 minutter hver. Vi, lærere bevæger os fra klasse til klasse, så eleverne bruger ikke tid på at skifte lokale. Det giver et stort flow og en masse forskelligartet tyskinput på 60 minutter. Ved fravær deler vi de tre klasser i to hold, og således kommer der aldrig en fremmed vikar ind... folkeskolen.dk 12.9.2018

Lav god undervisning – men materialerne må du selv (op)finde! MARIA RONEKLINDT

36


www.tysklaerer.dk

Nr. 5 - Oktober 2018

Hvad gør man som (engelsk)lærer, når man ikke har adgang til de fornødne materialer i form af portaler og/eller bogsystemer til sin undervisning? På min skole er det i hvert fald virkeligheden for os engelsklærere dette skoleår. Vi aner ikke vores levende råd. For hvordan laver man pissegod undervisning uden de helt basale materialer? folkeskolen.dk 11.9.2018

Tysk chok vol. 2 ERIKA WÜNSCHE Tidligere på året (28. juni) skrev jeg en i en blog om bl.a. dumpekarakterer i skriftlig tysk A for nogle 3. g elever. Tre af studenterne klagede over deres karakter og een fik hævet sin karakter fra 00 til 02. Begrundelsen for at karakteren 00 blev hævet til 02 var, som der bl. a. blev nævnt i klagen og i den efterfølgende ombedømmelse at, "eleven, til trods for en del fejl i kasus, verbalsystemet, ordvalg og konjuktiv II, havde leveret en tilstrækkelig præstation". Den nye bedømmelse understregede også, "at der var flere helt korrekte sætninger", hvoraf nogle blev fremhævet. Opgaven var også "udarbejdet i overensstemmelse med opgavens formelle rammer" og "der blev vist god tekstforståelse og evne til at strukturere besvarelsens indhold...." Ikke bare sproget skal være korrekt - man skal også være god til (og forholdsvis hurtig) til at læse en tysk tekst, strukturere indhold og til en vis grad at være god til at analysere/karakterisere. (Nogle danskfaglige kriterier har sneget sig ind i sprogopgaverne! Det er nok en helt anden diskussion.)... folkeskolen.dk 8.9.2018

Sorømødet 2019 - here we come... ANNETTE SØNDERGAARD GREGERSEN

Sommeren 2019 klækkes de første elever, der har haft obligatorisk 2. fremmedsprog tysk eller fransk fra 5. klassetrin. Endvidere vil Det Nationale Center for Fremmedsprog træde i karakter i 2019. Det skal da klart markeres og fejres med et Sorømøde i 2019. Sommeren 2019 klækkes de første elever, der har haft obligatorisk 2. fremmedsprog tysk eller fransk fra 5. klassetrin. Endvidere vil Det Nationale Center for Fremmedsprog træde i karakter i 2019. Det skal da klart markeres og fejres med et Sorømøde i 2019 med fokus på alle sprogfag og deres betydning for Danmark i både en kompetence- og dannelsestænkning. Stærke sprogkompetencer er en grundsten for øget vækst og samhandel med hele verden, og dannelseselementet betyder større indsigt og udvikling af kritisk sans i relation til fx de sociale mediers fortællinger. Kompetencer og dannelse tilsammen betyder udvikling af interkulturelle sprogbrugere, som kan begå sig i både grundskolens fælles læringsrum og senere på det globale arbejdsmarked. Sprog er et middel til kommunikation, og det betyder, at sprog som faglig disciplin indgår i alle fag. Alle fag har et fagsprog, som er grundlaget for at tilegne sig fagets kernestof. I sprogfagene er kernestoffet udvikling af den sproglige viden (både viden om hvordan man lærer sprog og sprogfærdighed) samt en litterær/(inter)kulturel viden og en historisk/samfundsmæssig viden... folkeskolen.dk 8.9.2018

37


www.tysklaerer.dk

Nr. 5 - Oktober 2018

”Grænselandet er en usleben diamant for tyskundervisningen i grundskolen”

Artiklen er fra magasinet Grænsen nr.4 / august 2018 Når Tysklærerforeningen for Grundskolen holder Tysklærerdag 2018 i Flensborg til november er det med særligt fokus på de mange muligheder, grænselandet giver for både danske elever og lærere, når det gælder det tyske sprog. Det siger foreningens næstformand, Carl Kinze, der organiserer uddannelses- og netværksarrangementet i samarbejde med Grænseforeningen Af Merlin Christophersen Tysklærerdag 2018 er Tysklærerforeningen for Grundskolens årlige videreuddannelses- og netværksarrangement, der for første gang afholdes uden for Danmarks grænser, når 60-100 lærere den 23. og 24. november mødes i Flensborg. Og det giver god mening, at danske tysklærere mødes i Sydslesvig, siger foreningens næstformand, Carl Kinze...

Årets tyskelev FLEMMING NYGAARD Jeg havde sidst på sommeren besøg af en elev, Sebastian Sønderholm, der netop havde forladt 9. klasse på Hobro Søndre Skole. Han fortalte mig med stolthed i stemmen, at han var blevet valgt som årets tyskelev. Umiddelbart var min reaktion, efter at jeg havde givet ham et anerkendende kram, at hvad så med alle klassekammeraterne. Var de ikke også årets tyskelever? I nedenstående beskrives Sebastians tysklærers holdning til ”Årets tyskelev” og begrebet motivation for tysk specifikt.

38


www.tysklaerer.dk

Nr. 5 - Oktober 2018

Sebastians fortælling fik mig til at kontakte hans tysklærer Randi Gass, for at forhøre mig, hvad der stod bag begrebet. Randi kunne fortælle mig, at hun de sidste ti år med udgangspunkt og i fællesskab med eleverne havde snakket om, hvordan de kunne gribe den sag an. Der er ikke tale om, at eleverne udsættes for tests, der giver dem en gradueret placering i klassen. Der er heller ikke tale om, at man skal være særlig fagligt dygtig for til sidst at kunne få et diplom med betegnelsen ”Deutschschüler des Jahres” – nej, der er tale om en bevidstgørelse af, hvad det vil sige at være opmærksom på faget, at man møder forberedt, at man er aktiv i timerne. Der er kort og godt tale om, at eleverne skal motiveres for og fastholdes i motivationen om, hvad det vil sige at lære et nabosprog. At der kan være tale om, at vi har noget fælles med de - for eleverne jævnaldrende - på den anden side af grænsen... folkeskolen.dk 31.8.2017

Chunks som benzin på sprogtilegnelsens motor! JETTE VON HOLST-PEDERSEN "Det er pinligt at lave fejl!" er et typisk elevudsagn, og en logisk konsekvens deraf er, at eleverne er særdeles tilbageholdende med at kommunikere mundtligt på tysk. Kommunikation er målet i tyskundervisningen I Forenklede fælles mål i tysk er nøgleordet KOMMUNIKATION, både mundtlig og skriftlig kommunikation placeret i en ’tysksproget kulturel ramme’. Eleverne skal lære tysk, fordi de skal lære at kommunikere med tysksprogede og derigennem få adgang til en større verden og udvide deres horisont. Hvis kommunikationen lykkes, så er man på rette vej – på trods af at sproget måske ikke er korrekt, på trods af at man laver fejl! Da der er tale om et nyt sprog med ukendte ord og ukendte grammatiske strukturer, ja så er det en proces at udvikle sproget; det kan naturligvis ikke være korrekt fra starten... folkeskolen.dk 31.8.2018

Med venlig hilsen Tine Lund Formand TLFG Tysklærerforeningen for Grundskolen

Herbst! Mit Baumstamm basteln

39

Profile for TLFG

TLFG Nyhedsblad Nr. 5 2018  

TLFG Nyhedsblad Nr. 5 2018

TLFG Nyhedsblad Nr. 5 2018  

TLFG Nyhedsblad Nr. 5 2018

Profile for tlfg
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded