Watchdog.edu.pl #3

Page 3

Wstęp W latach 2014-2015 Fundacja „Fundusz Pomocy Studentom” koordynowała duży obywatelski monitoring, w ramach którego sprawdzono, czy i jak chronione są prawa doktorantów w instytucjach prowadzących studia doktoranckie. Zbadano akty prawne, procedury i decyzje administracyjne w 111 podmiotach – uczelniach, placówkach Polskiej Akademii Nauk i samodzielnych instytutach naukowo-badawczych – w zakresie dystrybucji wszystkich rodzajów świadczeń socjalnych i motywacyjnych. Z podsumowania badania wynika, że środki przeznaczone na wsparcie doktorantów to wyjątkowo źle zabezpieczone pieniądze publiczne. Początkiem problemów są regulacje ustawowe dotyczące analizowanych świadczeń – nieprecyzyjne i niespójne. Na ich podstawie przedstawiciele instytucji prowadzących studia tworzą regulaminy wewnętrzne. Treść tych aktów rzadko jest weryfikowana przez dobrych i zmotywowanych do starannego działania prawników. Nawet jeśli zdarzy się, że wady regulaminów wyjdą na jaw, to ich autorów nie spotykają z tego tytułu żadne poważne konsekwencje. I wreszcie na ostatnim etapie decydowania o sposobie podziału pieniędzy publicznych regulaminy są interpretowane przez – w większości przypadków – półamatorskie lub zupełnie amatorskie komisje stypendialne. W związku z tym decyzje administracyjne o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczeń obarczone są licznymi błędami. W efekcie monitoringu przygotowano rekomendacje dotyczące koniecznych zmian w regulaminach, którymi posługują się uczelnie i instytuty jako dystrybutorzy świadczeń. Udało się przekonać grupę podmiotów prowadzących studia doktoranckie, które początkowo bojkotowały monitoring, że to, czym się zajmują, należy do zadań publicznych, a w związku z tym są zobowiązane do udostępniania informacji publicznych. Wykazano umieszczanie w umowach niedozwolonych klauzul wiążących doktorantów z placówkami naukowymi. Jeszcze w trakcie trwania monitoringu badane podmioty zobowiązały się do usunięcia 32 istotnych wad w regulaminach i umowach. Przez cały rok 2016 będzie prowadzona obserwacja sposobu wdrażania kolejnych rekomendacji.

3