Page 1


  

ระบบการจัด Grid ของโลโก้ snack parfait ได้กำหนดค่า x มาความสูงของตัวใบไม้ หนึ่งใบจึง เท่ากับ 1x

 ร้าน Snack Parfait เป็นร้านขายของทานเล่นจำพวก Bakery ของทานเล่นและเครื่องดื่ม ซึ่งจุดเด่่นของร้านจะ เน้นความเป็น Organic จึงใช้จุดขายของร้านตรงนี้มาใช้ ในงาน Design เพื่อให้ไปในทิศทางเดียวกันกับ Concept ของร้าน



 





สีโลโก้ของ Snack Parfait ซึ่งเป็นร้านขนมเพื่อสุขภาพ จึงเน้นสีที่ดูแล้วสบายตาไม่หนักเกินไป และใช้สีเขียวเน้นความ เป็นธรรมชาติ ช่วยให้รู้สึกนุ่มนวลดูแล้วผ่อนคลาย







 



 

© 2013 by Suthirak Pinthong. All rights reserved


 

Victory Accounting software SATHORN THANI 2 - FLOOR 19 NORTH SATHORN ROAD, SILOM, BANGKOK 10500. office@victoryaccounting.com + 66 2636 8308

 Victory Accounting Software คือ บริษัทซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเกี่ยวกับบัญชี จึงต้องการออกแบบตัว CI ให้ดูทันสมัย และดูน่าเชื่อถือ



สีของ Victory Accounting Software เน้นความเป็นทันสมัยแต่ดูมั่นคงน่าเชื่อถือ



  Miss Sirirat Buapia sales coordinator



 

© 2013 by Suthirak Pinthong. All rights reserved

id:1234567 sirirat_b@victoryaccounting.com tel : +668.5351.3521 office : +662.860.6830

Si ri rat Buapi a sales coordinator sirirat_b@victoryaccounting.com tel : +668.5351.3521 office : +662.860.6830


 

 งานออกแบบชิ ้ น นี ้ เ ป็ น การออกแบบ Packaging ผลิ ต ภั น ฑ์ Popcorn มีทั้งหมด 4 รสชาติ ซึ่งลูกค้าต้องการให้ออกมาเป็น Series เดี ย วกั น ผมจึ ง ดี ไ ซน์ อ อกมาในคอนเซป Superhero ทั้งหมดสี่ตัว ซึ่ง Hero แต่ละตัวจะมีชื่อที่ิแต่งต่างกันไปตามรสชาติ

© 2013 by Suthirak Pinthong. All rights reserved


 

© 2013 by Suthirak Pinthong. All rights reserved


 

© 2013 by Suthirak Pinthong. All rights reserved


 

© 2013 by Suthirak Pinthong. All rights reserved


 

 สำหรับ Magazine Ad. ชิ้นนี้เป็นงานที่ทำให้กับ สินค้า Nutwalker ลงใน Happenning Magazine ฉบับที่ 74 เดือนเมษา ปี 2556 โดยการนำ Character ต่างๆ ที่ผมเคยออกแบบให้ทาง Nutwalker มาเล่น กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นรูปถ่ายจริง

© 2013 by Suthirak Pinthong. All rights reserved


   งานออกแบบ Website ให้ ก ั บ บริ ษ ั ท Heritage ใหม่ แ ทนที ่ Website เดิ ม ที ่ ค ่ อ นข้ า งเก่ า และไม่ ค ่ อ ย มีการ Update โดยตัว Website เน้นความเป็นธรรมชาติ เพราะผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องบริ ษ ั ท เป็ น สิ น ค้ า จากธรรมชาติ ทัั้งหมด

© 2013 by Suthirak Pinthong. All rights reserved


 

© 2013 by Suthirak Pinthong. All rights reserved


 

© 2013 by Suthirak Pinthong. All rights reserved


 

Remark

Promotion Period 1-30 Sep’13 Prices are subject to government tax and service charge

© 2013 by Suthirak Pinthong. All rights reserved

Remark

Promotion Period 1-30 Sep’13 Prices are subject to government tax and service charge


 

© 2013 by Suthirak Pinthong. All rights reserved


   งานออกแบบถุงผ้าใส่สินค้าของ Heritage ที่ตั้งขึ้นกันเล่นๆกับพี่ที่ออฟฟิสตอนไปเที่ยว คือให้ถ่ายภาพ ขาว-ดำ ของสถานที่ที่ไปเที่ยว ในมุมมองของแต่ละคนซึ่งผมถ่ายสิ่งที่เคยมีชีวิต

© 2013 by Suthirak Pinthong. All rights reserved


 

 Nut Walker Facebook Fanpage เพจเฟสบุ๊ค สร้างขึ้นเพื่อโปรโมทแบรนสินค้า Nut Walker อัพเดต กิจกรรมของบริษัท รวมถึงเรื่องราวน่ารู้ต่างๆ

© 2013 by Suthirak Pinthong. All rights reserved


 

© 2013 by Suthirak Pinthong. All rights reserved


 

© 2013 by Suthirak Pinthong. All rights reserved


 

© 2013 by Suthirak Pinthong. All rights reserved


 

© 2013 by Suthirak Pinthong. All rights reserved


 

© 2013 by Suthirak Pinthong. All rights reserved


 

© 2013 by Suthirak Pinthong. All rights reserved


   ร้าน Girl’s Holic Casessory เป็นร้านขายเคสมือถือน้องคนนึงที่ รู้จักกันจ้างให้ทำเคสสไตร์ของผม ออกมาหนึ่ง Collection ซึ่งผม ได้ทำออกมาเป็น Collection ที่ชื่อ ว่า Animonster ชุดนีม้ ที ง้ั หมดสีแ่ บบ

© 2013 by Suthirak Pinthong. All rights reserved


 

 Infinity 3 เป็นทีมนักวาดเฉพาะกิจที่รวมตัวกันกับเพื่อน สมัยเรียนมหาลัย ชื่อนี้ตั้งขึ้นมาแบบไม่มีที่ไปซึ่งเพื่อนคนหนึ่ง ในกลุ่มเป็นคนคิดขึ้นมาจากหลายๆชื่อที่ดูความน่าจะเป็นไปได้ มากกว่าแต่สุดท้ายก็ตกลงใจใช้ชื่อนี้ ซึ่งโลโก้เป็นภาพวาด ลายเส้ นของผมรูป รูบ ิค แล้ว เขียนลายมือภาษาอัง กฤษ ตัวเขียนว่า infinity 3 ภาพด้านซ้ายนี้เป็นแอนิเมชั่นสั้นๆ ทีผ่ มได้วาดขึน้ มาเพือ่ เป็นวีดโี อแนะนำทีม

© 2013 by Suthirak Pinthong. All rights reserved


 

 ร้าน Girl’s Holic Casessory เป็นร้านขายเคสมือถือน้องคนนึงที่ รู้จักกันจ้างให้ทำเคสสไตร์ของผม ออกมาหนึ่ง Collection ซึ่งผม ได้ทำออกมาเป็น Collection ที่ชื่อ ว่า Animonster ชุดนีม้ ที ง้ั หมดสีแ่ บบ

© 2013 by Suthirak Pinthong. All rights reserved


 

© 2013 by Suthirak Pinthong. All rights reserved


 

 รูปที่วาดขึ้นมาเพื่อร่วมงานของกลุ่ม Thai illustrator ชื่องาน รวมเส้น ครังที่ 3 ซึ่งเป็นงานรวมนักวาด่จัดขึ้นที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนโมกข์ เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2556

 : Heavyweight  : Acrylic Paint On Canvas  : 2013 © 2013 by Suthirak Pinthong. All rights reserved


 

© 2013 by Suthirak Pinthong. All rights reserved


   สุทธิรักษ ปนทอง (เปง)

       

Suthirak pinthong  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you